[FrontPage Gem resultater-komponent]

   Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

1926-27

Oktober 1926.

1. Ny Ordning paa Ringkjøbing Borgmesterkontor. Kommunebogh. exam. jur. Karl Nielsen bliver Kæmner, idet Kæmner H. Rich træder tilbage. N. K. Knudsen konst. som Kommunekasserer. — 2. Murermester C. P. Hansen fylder 70 Aar. — 3. »Vonaabro« aabnes for Færdsel. Den gamle Bro, opført 1860, blev forsøgt afbrændt af Østrigerne under Krigen 1864. Den ny Bro er 55 m lang, 6½ m bred og bygget paa 13 m Pæle. Anlægssum ca. 45,000 Kr. — 11. Byraadet tilbyder for at fremskynde Hvide Sande-Anlægene at afgive Jord til Havnebanen uden Vederlag, for saa vidt Arbejdet iværksættes straks. — 15. Sognepræst Pastor Fledelius og Hustru og Bogholder Carl Mølgaard og Hustru holder Sølvbryllup. — 30. Postmester Mortensen fratræder sit Embede, der overtages af Postmester Hagbart Berg. 

November 1926.

2. Opsynsmand ved Søndervig Redningsbaadsstation C. C. Lodberg udnævnt til Dannebrogsmand. — 5. Byens Indbyggerantal 3812 (1744 Mænd og 2068 Kvinder); 55 færre end i 1925. — 11. Guldbryllup: Drejer Th. Koch og Hustru. — 15. Sølvbryllup: Købmand Søren Mikkelsen og Hustru. — 17. Orgelfabrikant Joh. P. Andresen død, 71 Aar. — 21. Fhv. Konseilspræsident J. C. Christensen fylder 70 Aar: Dagen fejres ved en stor Festlighed i Hee. — 22. Frk. Thomasine Fauerby død. 71 Aar. — 29. Frk. Helene Thomsen. Nørregade, død, 84 Aar. 

December 1926.

2. Folketingsvalg. I Byen afgaves 717 Stemmer paa Venstre, 518 paa Soc, 182 paa det rad. Parti. 169 paa kons. Parti. 1 paa Retsstatspartiet; Venstres Kandidat. Dr. Kragh valgt. Postmester Hagbart Berg, Ringkjøbing, valgt i Lemvigkredsen. — 5. Det nye Biografteater indviet. — 7. »Maren og I. P. Lunds Legat«. 2000 Kr., oprettet til Fordel for Medlemmer af Haandværkerforeningen. — 15. Det ny Alderdomshjem i Thira. skænket Sognet af pens. Lærer Eskesen, indvies. — 18. Byraadet vedtager at indføre Grundstigningsskyld. Bryllup: Bankbogholder Drest og Frk. Dagmar  Lauridsen.   Lem.  21.   Manufakturhandler P. Th. Jensen. Spjald (tidligere Ringkjøbing), død. — 24. Journalfører Martinus Eriksen, Amtskontoret, død. 

Januar 1927.

2.  Chr.  Hansen Christensen, Hover, død, 91 Aar gl. — 10. Bager H. Hansens Enke, Anna Hansen  (f. Kvisgaard)  død. — 10.  Byens  Regnskab udviser for 1925-26 et Driftsoverskud paa 12,550 Kr. og Byens Status er i Aarets Løb forbedret med 129,398 Kr. — 16.  Manufakturhandler  And. Iisagers  Enke  Ane  Iisager død  i  Nykøbing  F. - 18.  Dommerfuldmægtig cand. jur. Iver Iversen død, 39 Aar. 

Februar 1927.

3.   Byraadet   bevilger   400   Kr.   til   »Landeværnet«. Den   hollandske   Kuf   »Zeemeuve«   for   anden   Gang strandet paa Jyllands Vestkyst;  denne Gang ved Agger. Besætningen reddet. — 6. Bryllup:  Frk. Alvilda Pedersen,   Struer,   og  Købmand   Georg  Krog  Jensen (Søn af Købmand J. A. Jensen). — 16. Sadelmager Laur.  Christensen   Holch  død. — 21.  Byraadet  fastsætter den kommunale Grundskyld til 2 pro mille og Ejendomsskylden til 1,8 pro mille. Fiskeeksportør Chr. Dyekjær og Hustru holder Sølvbryllup. — 24. Sadelmager Frantz Outzen fylder 75 Aar. Værgeraadet vælger  Kreditforeningsbogholder  F.  K.  Erlang  til   Formand.  

Marts 1927.

1. Cand. jur. J. C. Christiansen (Søn af amtsraadsmedlem Gdr. Andr. Christiansen, Holmsland) ansat som Dommerfuldmægtig. — 9. Redaktør Chr. Nielsen. Kolding. 1899-1917 Redaktør af Ringkjøbing Amts Dagblad, død, 63 Aar. 10. Akts. Ringkjøbing Bank 10 pCt. i Udbytte (1000 Kr. til »Landeværnet«). - 12. Skomagermester K.. K. Knudsen død, 60 Aar. - 14. Fru Emilie Marie Bollerup, Enke efter Konditor N. Bollerup, død i Aalborg. 88 Aar. - 16. Akts. Ringkjøbing Landbobank 6 pCt. Udbytte (5000 Kr. til »Landeværnet«). - 17. Skatteprocenten falder til 8. Ligningsprocenten fra 12,2 til 12); Prisen paa Gas, Vand og Elektricitet nedsættes. - 18. Købm. Chr. Koldborg fylder 70 Aar. - 22. Ved Licitationen over Bygning af en Mole ved Ringkjøbing Havn antages Tilbud fra Storm & Nielsen, Køge (Kr. 26,800). - 23. Sagfører Jul. Nordestgaard. Holstebro (født i Ringkjøbing), død. 39 Aar. — 26. Fru Slagter L. E. Nielsen fylder 90 Aar. — 27. Vejassistent Knud Stengaard død. 37 Aar. - 30. Lærer Nordbek tager sin Afsked fra Ringkjøbing Skole. 

April 1927.

1.  Ringkjøbing Amts Avis  nedlægger sit Trykkeri og Bladet udsendes fremtidig som Filialblad af Skive Folkeblad under Frk. Touborg Jensens Redaktion. — 5. Havnebanen — den første Begyndelse til det nye Hvide Sande Anlæg — paabegyndes. — 6. Bankdirektør i Ringkjøbing Landbobank, Gaardejer Jens Ledgaard, Gl. Sogn, udnævnt til R. af Dbg. - 8. Fru Dommer Frost, Holsted, tidligere Ringkjøbing, død. — 17. Bryllup: Frk. Marie Fledelius (D. af Pastor F.. Ringkjøbing) og Forretningsf. Peter Holm (Søn af Købm. J. L. Holm). — 22. Træhandler Niels Kirk og Hustru holder Sølvbryllup.


Maj 1927.

4. Etatsraad Alfred Sørensen. København, født i Ringkjøbing, død, 69 Aar. — 8. Bryllup: Frk. Elisabeth Holm (D. af Købm. J. L. H.) og Forretningsfører Rex Christensen. Ulfborg. — 11. Bryllup: Frk. Agnes Refstrup og Assistent K. Risdal, Kreditforeningen. — 15. Boghandler Peter Holm og Hustru holder Sølvbryllup. — 16. Ringkjøbing-Kunstneren Ernst Hansen faar tildelt Akademiets Rejse Stipendium. — 28. Brejninggaards Hovedbygning med Have solgt og omdannet til Sommerrestauration. — 29. Sejljolle kæntret ved Hvide Sande: Formand Christiansen og Arbm. Vendelboe druknede. Fru Vognfabrikant Frederiksen (født Wolf) tidligere Ringkjøbing, død i Kerteminde. 

Juni 1927.

3. Sølvbryllup: Murermester Chr. Kjeldsen og Hustru. — 5. Bryllup: Frk. Valborg Jensen. Udby, og Lærer S. R. Bollerup, Ringkjøbing. — 6. Frk. Ingeborg Clausen, Nakskov, og Slagter Harald Kjærgaard, Ringkjøbing, fejrer Bryllup i Nakskov. — 15. Chr. Heiberg, Søn af afd. Apoteker Heiberg, død paa Sumatra. — 16. Bryllup: Frk. Ingeborg Hansen, Nykøbing F., og Tømmerhandler Alf. H. Laursen. — 28. Veteran fra 1864 Arbm. Adolf Sylvester udnævnt til Dannebrogsmand. — 30. Slagtermester I. L. Nielsen fylder 90 Aar. 

Juli  1927.

1. 125 Aar siden Postkontoret i Ringkjøbing blev oprettet. - 3. Fru Købmand Chr. Koldborg, død, 65 Aar. — 6. Sølvbryllup: Overpakmester C. Nissen og Hustru.  - 11. To unge Ringkjøbingensere cykler omkring Ringkjøbing Fjord paa 5 1/4 Time. — 12. Kurvemager J. C Nielsens Enke død. 

August   1927.

3.   Fru   Fattiggaardsbestyrer   Petersen   død. 12. Ringkjøbing-Ørnhøj-Jernbaneselskabs Regnskab for 1926-27 viser et Driftsoverskud paa 16.149 Kr. (1,09 pCt.  af   Anlægskapitalen). 14. Frk. Anna  Kamp, Grønbjerg, og Købm. Oscar Petersen. Ringkjøbing. fejrer Bryllup. — 15. Fhv. Hotelejer Andr. P. Hindø død. 66 Aar. Smed Chr. Strand død. — 16. To unge Ringkjøbingensere Gravers Flytkjær og Georg Sørensen svømmer over Ringkjøbing Fjord, fra Nr. Lyngvig til Ringkjøbing Havn paa 3 Timer og 55 Minutter. — 20. Melhandler P. C. Jensen død. 72 Aar. — 23. Bryllup: Frk. Anna Nielsen. Lem. og Købmand Henry Hansen. Ringkjøbing. — 30. Konsul J. P. Laursen død, 60 Aar. 

September  1927.

11. Skomagermester S. Sørensen død. 54 Aar. - 22. Frk. Agnes Outzen død. - 30. Enkefru Arndtine Bjørnson død. Det meddeles offentlig, at der paa Finansloven 1928-29 bliver optaget en Bevilling paa 1 Mill. Kr.  til Anlæggene ved Hvide Sande.

Til top