[FrontPage Gem resultater-komponent]

   Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

1927-28

Jeg kender en By, der er fattig som faa,

dens Gader er trange, dens Huse er smaa,

og Græsset gror højt i dens Gyder.

— Men dog kan den kogle og binde ens Sind,

dens Minde sig smyger i Hjerterne ind.

Som Ringkjøbing Navnet man tyder.

 

Og her skinner Sol over rødeste Tegl

og spiller paa Fjorden i hvideste Sejl,

mens Vandet er blaat som Kærminder.

Og Aaen sig slynger blandt Siv og blandt Star,

hver Lammeuldssky straks i Favnen den ta'r,

mens sagte mod Fjorden den rinder.

 

Og ude mod Vest, helt mod Kimingens Rand,

den Klitrække rejser sig Tand efter Tand

som Trusel mod »Manden« derude.

Fortoner sig snart imod Himmelens Blaa,

— for atter som Eventyrrige at staa,

naar Solfaldet glimter i Rude.

 

Man synes, den slumrer i Hundredaars Blund,

som kendte den aldrig en Stormvejrets Stund,

der vakte den op af dens Dvale.

Som hørtes her aldrig trods Kamp og trods Gny

— af Kød som af Aand — over Ringkjøbing By

et Ekko af Tidernes Tale.

 

Men dog spinder Nornen sin evige Traad,

og dog har vi Mænd, som har øvet en Daad,

herovre i yderste Vesten.

Og her klinger Hammer til Arbejdets Pris,

og Hvermand han virker paa sundeste Vis

og bærer sin Byrde som Næsten.

 

Og vist skal det kendes, som Aarene gaa:

det Folk, som ta'r Hverdagens Byrde sig paa

og bærer den uden at klage,

— det Folk, det kan løfte og bære sin By,

kan skabe den Hæder og skænke den Ry

og give den kronede Dage.

 

Saa hil dig, vor lille velsignede Plet,

du ønskes en Fremtid saa lys og saa let,

saa fredfyldt som Fortidens Minder.

Hvad enten du gav eller heller du tog,

vort Sind og vort Hjerte dog til dig du drog.

En Krans til din Ære vi binder!

 

RINGKJØBING AARBOG

opnaar med denne Udsendelse den ærværdige Alder af — 2 Aar! Den er altsaa ung endnu, og man har Lov at stille ikke saa faa eller smaa Fordringer til dens sikkert glorværdige Fremtid!

Tanken med dette lille Hefte er at give en Oversigt over, hvad der sker — stort og smaat — i vor By, som Dagene gaar, at skabe et nyt Bindeled mellem Ringkjøbingensere hjemme og ude og en brugbar og nyttig Haandbog for enhver, der nu og da maa vende tilbage til Data og Navne, men ikke kan huske dem alle.

Men vi haaber, at den maa blive mere endnu: at den maa bære Bud, ikke alene om Døgnets Begivenheder, men ogsaa om det Ringkjøbing, som var, om Borgerfærd og om Sæder og Skikke, saa længe som vor lille, idylliske By har haft et Navn i Danmarks Riges Historie. Vi ønsker at skabe et særligt Ringkjøbing-Skrift, og til dette Formaal beder vi om Velvilje fra alle dem, der som vi føler os knyttet til denne lille By.

 

FRA RINGKJØBINGS VELMAGTSDAGE

En lille By, — men gamle Mænd og gamle Tider kan vidne om, at Lidenhed aldrig var det samme som manglende Mod og Virkelyst. Helt underligt er det at høre Folk, som er født og opvokset i Ringkjøbing og nu har naaet de 7 Gange 10 og derover, fortælle om Byens Storhedstid, da Købmændene selv havde Skibe i Søen, Skibe, som hentede Varer fra fremmede Lande og med Ugers eller Maaneders Mellemrum stod Gabet ind og skabte Liv ved Hav og Fjord.

Det var Navne, som Konsulerne Chr. og A. C. Husted, Købm. Lange m. fl., der nævntes, og saa stor var Trafiken paa Byen søværts fra, at i eet bestemt Aar, 1857, var der 79 ind- og udgaaende Fartøjer paa Fjorden.

Det var Navne som »Fistina Lenta« — udlagt: »Far i Mag« — »Margrethe Mathilde«, »Neptun«, »Hans & Edward«, »De to Brødre«, »Familien Husted« og andre, som prydede de stolte Sejlere, der for bliden Bør paa en heldig Dag gled ind ad Nymindegabs lunefulde Strøm og op gennem Fjorden til »den yderste Revle«, hvor man kørte ud til dem i Vogne og hentede deres Last af Kolonial, Tobak, Kaffe, Tømmer og hvad de ellers bragte med fra Hamborg, Norge, Holland, Rusland eller hvorhen nu Farten gjaldt.

Bliden Bør kunde forresten lade vente længe paa sig. En Baad var saaledes en Gang undervejs fra Norge fra August til Jul; da den nærmede sig Gabet, blev den slaaet bort af Stormen og kom helt tilbage til sit Udgangspunkt, og Vinteren led, før Vejret blev saa tidig, at den vovede Turen gennem Indsejlingen. Paa den Tid var der iøvrigt fast Rutefart fra Ringkjøbing paa Norge, Hamborg og Rusland.

Det var heller ikke just smaa Ordrer, Ringkjøbing-Købmændene afgav. Konsul  Berthelsen, — Konsul Chr. Husteds Svigersøn og Arvtager i Forretningen — fortæller, at naar man skrev Bestillingsseddel, gik det til paa den Maade, at man f. Eks. forlangte nærmere angivne Mængder af visse Varer, og saa føjede man til »Resten Kaffe«, — det gjorde ikke saa nøje med et Hundrede Pund fra eller til, men iøvrigt kendte de udenlandske Handelsmænd jo Skibene og vidste saa nogenlunde, hvor meget de tog. Journalerne fra den gamle Toldbod opbevares endnu i Museet og giver ligeledes Indtryk af, at det ikke var Klatskillinger, her var Tale om.

Det var en Begivenhed for By og Egn, naar en saadan Skude kom ind. Drengene kunde staa i Timevis ved Fjorden og stirre efter det første Glimt af et Sejl, og var det Lavvande, fik Lægterne travlt med at skaffe Skuden af med saa meget af Lasten, at den kunde flyde gennem Gabet og op i Fjorden. Lægteførere som P. Chr. Høst, Laust Frederik og Gamle Søren Jensen vil endnu mindes af adskillige her i Byen.

Havn havde man ikke dengang, Jernbane heller ikke, og pr. Hestevogn maatte Bønderne hente deres Varer i Byen. Saa tog de Svinekroppe og andre Landbrugsprodukter med ind og lod Købmanden skaffe sig af med dem.

Der var endnu en Reder, men han hørte ikke Byen til. Det var »Hans Skomager«, som boede i Lønne Mølle og drev stor Tømmerhandel. Han lod Skibene lægge til dernede, og saa tog de Kartofler, Kaal o. s. v. med sig i Stedet for det Tømmer, de bragte Lønne-Manden.

Alt faar en Ende! Som Aarene gik og Jernbanen kom, tog Udenlandshandelen til Søs af; een for én maatte de gamle Skuder lægge op, — en særpræget Tid var forbi.

Eet Fartøj gik dog endnu sin Gang over Fjorden, det var den lille Damper »Svanen«, hvis Reder var Gæstgiver Olsen, der boede paa Torvet, hvor Købm. Vald. Lange nu har Forretning. Den var kun til for Ringkjøbingensernes Fornøjelse, og da ogsaa den omsider maatte synge sin »Svanesang«, fik den en Afløser i Urmager Andersens »Prins Hamlet«, der jo i mange Somre støt skovlede sig frem over Fjordens Vande, som en nødvendig Del af Byens Fysiognomi, elsket og æret, til Alderdommen meldte sig, og den for faa Aar siden blev hugget op. Med dens Eftermand, »Vestjyden«, — hvis Ringkjøbing-Tid ikke blev lang — slutter vel saa foreløbig Rederivirksomheden for »større« Skibe paa Ringkjøbing Fjord, »men«, profeterer en af de gamle, »saa snart vi faar Hvide Sande, har vi en Tamp paa Fjorden igen!«

Hvide Sande! Ringkjøbings Fortid knytter sig til Hav og Fjord, — Ringkjøbings Fremtid knytter sig i mange af dens Borgeres Bevidsthed til de samme Begreber, derfor ser saa mange med Forventning hen til Hvide Sande, den nye Port mellem Hav og Fjord.

OKTOBER.

Den Begivenhed, der i Oktober lagde størst Beslag paa Sindene, blev Dp. »Hermod«s Forlis i Vesterhavet, antagelig »lige udenfor Døren«. Søndag Aften den 2. Oktober blæste det en Storm af Sydvest. Marineministeriets Damper »Hermod«, chartret af Rederiet C. H. Hansen, med 20 Mands Besætning og ført af Kapt. H. Rasmussen, Svendborg, paa Rejse fra Helsingborg til Cardiff med Malm, udsendte Mandag Morgen traadløse Signaler om Hjælp, den var da omtrent ved Thyborøn Kanal, — men da Svitzer kom, afslog den at tage mod Hjælp. Siden forkyndte kun Skibsluger og Lig, som drev 1 Land langs hele den jyske Vestkyst, hvad Skibets Skæbne var blevet. Selve Fartøjet saa man aldrig mere. Ikke een Mand slap levende i Land.

Den 12. Oktober døde Gdr. Jens Ledgaard i Gl. Sogn, en Mand, som var kendt ikke blot paa sin Hjemegn, men i videre Kredse Landet over. Af hans utallige Hverv skal her blot nævnes, at han sad i Direktionen for Ringkjøbing Landbobank og har staaet i et mangeaarigt Arbejde for Hvide Sande Sagen.

1. Sognefoged J. Lauridsen, Velling, Sognefoged i 25 Aar. — 10. og 25. Byraadet drøfter Arbejdsløshedssituationen og vedtager enstemmigt et Forslag, der i Hovedsagen gaar ud paa en Udvidelse af Enghavevej, Skærveslagning, Salg af billige Byggegrunde for at støtte privat Byggeri, forberedende Arbejde til Landevejsgadernes Istandsættelse m. v. — 27. Lærer Fensbøll 40 Aars Jubilæum som Lærer og Organist i Ringkjøbing. 

Guldbryllup: 26. Fhv. Gdr. J. Jensen Bollerup og Hustru, Fjordalle. Sølvbryllup: 22. Landinsp. Hasselbalch og Hustru. Bryllup: 16. Frk. Agnes Petersen (Datter af Matros Jørgen Petersen) og Kommis Otto Christensen (Søn af afd. Kbmd. Mikkel Christensen). 23. Mads Dalsgaard (Søn af Hotelejer Jensen), Ringkjøbing, og Frk. Signe Jensen, Troldhede. — Frk. Signe Nielsen, Søndervig, og Vognmand Jens Christensen, Ringkjøbing. — 25. Frk. Marie Hansen (Datter af afd. Restauratør Ferd. Hansen) og Automobilhandler Niels Hansen. Døde: Skomager Laur. Knudsen — Mette Marie Petersen, Alderdomshjemmet.

NOVEMBER.

Ringkjøbing har altid haft Ord for at være et Sted, som kan holde paa de Folk, der slaar sig ned der! Det tyder ogsaa November Maaned med sine mange 40-Tal paa! Staldforpagter P. Kjær havde den 1. været 40 Aar i den Købmandsforretning paa Torvet, som nu tilhører Købm. Mar. Pedersen. Typograferne Otto Christiansen og Rud. Hansen har henholdsvis 1. og 5. tilbragt samme Aarrække som Typografer i Ringkjøbing. Og Købm. Fr. Nielsen paa Torvet havde den 4. haft Forretning i Byen i samme Tidsrum. Hen paa Maaneden kommer der Meddelelse om, at Ringkjøbing er anerkendt som international Lufthavn! Om nogen havde haabet, at Atlanterhavsflyverne derefter skulde lægge bi her, er de til Dato blevet skuffet! Men Navnet har vi altsaa!

Folketællingen, — af hvilken Resultatet nu foreligger — viser 3803 Indbyggere mod 3812 ved foregaaende Tælling. Kvinderne er stadig stærkest i Tal: 2064 mod 1739 Mænd.

7. Ringkjøbing Venstreforening 25 Aars Jubilæum. — 8. Enkefru Rønnest, Tangsvej, 80 Aar. — 11. Sine Ditlevsen, 80 Aar. 16. Gdr. Mads Næsgaard, Bilring, valgt til Næstformand i Bankraadet for Ringkjøbing Landbobank  og Gdr. Bjerg Nielsen, Rindum, til Medlem af Direktionen. — 24. Pens. Lærer N. J. Nielsen fylder 75 Aar. Amtmand Karberg indvalgt i Hvide Sande Udvalget i Stedet for Amtmand Toft.

Guldbryllup: 2. H. P. Madsen og Hustru, Mellemgade. — 4. Poul Andersen (Vejse) og Hustru, Søndergade. Sølvbryllup: 9. Pakmester A. Andersen og Hustru, Tværvej. Bryllup: 7. Frk. Magda Nielsen, Ringkjøbing (Datter af Sadelmager Nielsen), og Bagermester Jæger Petersen, Varde. — 13. Bestyrerinde Frk. Odgaard og Telegrafass. Edv. Tang Petersen. — 24. Ane Marie Mouritsen og Niels P. Sørensen. — 27. Frk. Ida Jørgensen, København, og  Boghandlermedh. Arthur Engdorf. — 29. Frk. Techla Bergqvist, Ringkjøbing, og Ass. Wichmann Larsen, København. Døde: Billedhugger Chresten Skikkild. — 18. Enkefru Johanne Madsen (Timmermann). — 30. Telegrafass. E. V. Nielsens Hustru.

DECEMBER.

I December-Byraadsmødet fremlægges Byens Regnskab for 1927. Det udviser et Driftsoverskud paa godt 22,000 Kr., og Byens Status er i Aarets Løb forbedret med 158,584 Kr.

Aarets sidste Maaned blev en meget stille Tid. Gennem Juletravlhed og stille Helligdage gled Aaret paa Hæld og gik over i et nyt under alle Borgeres gode Ønske om, at det nye Aar vilde bringe gode Arbejdskaar og taalelige Erhvervsforhold for flest mulig i denne lille By.

7. Lærer Morten Jensen 40 Aar som Lærer i Ringkjøbing. — 9. Kæmner Karl Nielsen fylder 50. — 16. Rindum skilles i kirkelig Henseende ud fra Ringkjøbing og lægges til Velling Pastorat. — 23. Toldass. Hald fylder 50. Bryllup: 17. Frk. Helga Andersen, Viborg, og Typograf Ove Jepsen. — 24. Frk. Ellen Margr. Kiilerich. — 25. Petrine Iversen og H. Chr. Thomsen, Ringkjøbing. Døde: 5. Fhv. Grd. Jens Jensen Bollerup, Fjordalle. — 13. Mar. Knudsen, Møllevej. — 30. Telegrafist Andr. Bondesen.

JANUAR.

Paa en af Aarets første Dage døde Rentier, Konsul Niels Høy, Hellerup, ca. 75 Aar gi. Konsul Høy var en af de gamle Ringkjøbingfolk, der drog ud i Verden og gjorde sin Lykke, men — som saa mange andre, der drog fra Ringkjøbing — han glemte aldrig sin gamle Fødeby. Niels Høy var Søn af Urmager Høy, der boede paa Torvet i den Ejendom, der nu beboes af Købm. Fr. Nielsen. Efter en Uddannelse herhjemme slog han sig ned i Oslo, hvor han startede en Paraplyfabrik, og han blev her en meget velhavende Mand. Han blev dansk Konsul og viste sine varme Følelser for Danmark, bl. a. ved at oprette et Alderdomshjem for danske i Oslo. For godt en halv Snes Aar siden vendte Niels Høy hjem og bosatte sig i Hellerup.

Ringkjøbing Museum staar i stor Taknemlighedsgæld til Konsul Høy. Han nærede den største Interesse for Museet, og da den nye Bygning skulde rejses, kom han Bestyrelsen til Hjælp med en betydelig Pengesum.

I Ringkjøbing fødtes i 1927 71 Børn, viedes 15 Par og døde 57 Personer. 1. Fhv. Gdr. N. Andr. Kjærgaard fylder 90 Aar. — 6. Brøndgraver Grydgaard 80 Aar. — 13. Bogholder And. Lambæk 50 Aar. — 16. De samv. landøk. Foreninger i Ringkjøbing Amt fejrer 25 Aars Jubilæum i Ringkjøbing. — 20. Andr. Charles, Savværket, 80 Aar. — 20. Frimenighedspræst Clausen-Bagge 60 Aar. Sølvbryllup: 15. Togfører Olsen og Hustru, Reberbanen. — 30. Fiskeksp. P. Jensen Poulsen og Hustru. Bryllup: 7. Signe Jensen, Ringkjøbing, og Mejeribest. Svejgaard, Stakroge. — 17. Frk. Agnes Bjørnson, Ringkjøbing, og Gdr. J. P. Hansen, Gullestrup.

Døde: 2. Hans P. Madsen, 82 Aar. — 3. Bogholder Otterstrøm. — 29. Hotelejer Alfr. Christensen, Aabenraa (tidl. »Hotel Ringkjøbing«).

FEBRUAR.

I Februar starter en Kreds af Mænd en Kampagne mod Tuberkulosen i Vestjylland. En af de virksomste af disse Mænd er Amtslæge Bendix Poulsen, Ringkjøbing, som holder Oplysningsmøder rundt om baade i Ringkjøbing og Ribe Amter, og man opnaar, efterhaanden som Tiden gaar, at faa en Række Mejerikredse interesseret og ind i Arbejdet mod denne Sygdom, som gør saa ubodelig Skade baade blandt Mennesker og Husdyr.

I Byraadsmødet i Februar meddeles den glædelige Efterretning, at der ifl. det nye Budget skal udskrives 51,000 Kr. mindre i Skat end i 1927-28, og at Prisen paa Værkernes Produkter endvidere kan sættes ned.

8. Cand. jur. Vagn Mouritsen udnævnt til Politifuldmægtig i Ringkjøbing. — 10. Købm. Math. Christensen 25 Aars Forretningsjubilæum. Sygehuslæge Fogh Nielsen rejst til Maalev. — 12. Det vedtages, at Ringkjøbing Andelsboligforening skal ophæves. Ringkjøbing Bank udbetaler 10 pCt. i Udbytte. — 24. Tømmerhandler Alf. H. Laursen udnævnt til tysk Vicekonsul i Ringkjøbing. — 2S. Snedker Jac. Hansen 60 Aar. Sølvbryllup: 27. Matros Andr. Poulsen og Hustru, Møllevej 8. Døde: 9. Fhv. Manufakturhandler C. M. Christensen, 70 Aar. — 11. Jeppe Jørgensen (Fru Postmester Bergs Fader), 73 Aar.

MARTS.

Ligningskommissionen har endt sit Arbejde for denne Gang, og det viser sig, at Ligningsprocenten kan sættes ned fra 12 til 11,4. Vi er 1653 om at bære Byrden.

12. Dommer Finsen, Københavns Byret, fh. Ringkjøbing, fejrer 25 Aars Dommerjubilæum. — 19. Ringkjøbing Amts Skytte- og Gymnastikforenings 50 Aars Jubilæum. — 20. Konsul Høys Enke stifter et Legat paa 10,000 Kr. til Fordel for ugifte Haandværksdøtre i Ringkjøbing. — 22. Fhv. Kæmner H. Rich 70 Aar. — 24. Paa Finansloven bevilges Penge til et nyt Posthus i Ringkjøbing. Sølvbryllup: 24. Ole Jensen og Hustru, Jernbanehotellet. Bryllup: 11. Frk. Thyra Pultz Hansen (Datter af Fabrikant Hansen, Uldspinderiet), Ringkjøbing, og Kunstmaler P. Holm, Hesselager. — 27. Frk. Ida Augusta Holm (Datter af Boghandler Peter Holm), Ringkjøbing, og Ekspedient Kaj Theiland Poulsen, Nykøbing F. (Søn af afd. Læge Theiland Poulsen).

Døde: 22. Frk. Johanne Nørby. — 24. Lokomotivfyrbøder Kr. Moeskjær Dalgaard.

APRIL.

April kom til at staa i Amtsraadsvalgets Tegn. Ved Valget — den 27. April — genvalgtes 10 af det gamle Amtsraads 11 Medlemmer, og som nyt Medlem i Stedet for P. Nygaard, Nees, der ikke ønskede Genvalg, valgtes Gdr. P. Herping, Trans.

1. Læge Christian Koldborg ansat som Sygehuslæge i Ringkjøbing. — f. Fuldmægtig P. Jensen, Kreditforeningen fylder 60 Aar. Det vedtages, at Ringkjøbing Brugsforening skal likvidere. Sølvbryllup: 8. Skrædder A. Johannesen og Hustru, Vellingvej. — 22. Restauratør Martinus Nielsen og Hustru. Bryllup: 15. Frk. Marie Sørensen og Ølhandler Conrad Larsen, Ringkjøbing. Døde: 1. Drejer Koch, 89 Aar. — 3. Fru Math. Petersen, 63 Aar. — 11. Lærerinde Frk. Kirstine Bollerup. — 16. Barbér Jensens Enke, 88 Aar.

MAJ.

I Maj meddeles det, at Ringkjøbing Museum har faaet en smuk Gave: Oldsagssamlingen fra Nr. Vosborg, som Fru Tang Valeur har skænket ved Testamente. Museet, som i Forvejen var en Seværdighed paa Egnen, er altsaa blevet endnu rigere, og enhver, der holder af sin Egn og har Pietet for dens gamle Minder, kan med Udbytte dvæle her, hvor Samlerglæde og Offervilje i Forening har skabt nok for enhvers Interesse, hvad enten denne gaar i Retning af gamle Flintøkser eller J. C.s »gal' Skjællinger«.

Den 29. Maj fejredes en af den Slags Familiefester, der er langt imellem i en lille By: et Krondiamantbryllup. Det var Slagtermester L. C. Nielsen og hans Hustru, i Ø. Strandgade, som den Dag højtideligholdt 65 Aars Bryllupsdagen. De er Repræsentanter for det gamle Ringkjøbing, den jævne, sunde Borgerstand, hvis mest fremtrædende Træk er godt Humør og Arbejdsglæde — den Slægt, som skabte det gode gamle Ringkjøbing.

1. Frk. Thomsen 25 Aar paa Dommerkontoret. Toldass. Jensen 60 Aar. — 2. Konsul Alfr. H. Laursen anerkendt som svensk Vicekonsul. — 10. Søren Lambæk, Lem, fh. Ringkjøbing, 85 Aar. Sølvbryllup: 16. Maskinsætter Christensen og Hustru. — 21. Vognmand Andr. Steffensen og Hustru. Bladhandler Hansen og Hustru. Bryllup: 4. Frk. Helene Høj, Ulfborg, og Købm. Højmark Christensen, Ringkjøbing. — 27. Frk. Thora Smedegaard og Barbér Viggo Poulsen. Døde: 2. Fhv. Gdr. P. Christiansen, 67 Aar. — 25. Kreditforeningsfuldmægtig Carl Graversens Hustru. — 7. Fru Christine Stræde, V. Strandsbjerg. — 29. Farver Hoffgaard, 78 Aar.

JUNI.

Ringkjøbing har i denne Sommer — og da særlig i Juni Maaned, staaet i Festens Tegn. Den 17. og 18. Juni var der Sangerfest, hvor De syd- og vestjyske Mandskor — 250 Mand stærke — lyste op i Byen med deres hvide Huer, høje Humør og muntre Sang. Den 26. fandt det store Amts-Dyrskue Sted, og Land og By festede i skøn Forening og i fælles Glæde over, hvad ogsaa vestjysk Landbrug kan præstere. Og endelig den 30. Juni og 1. Juli, hvor Amtets Skytter og Gymnaster havde sat hinanden Stævne, baade for at fejre Foreningernes 50 Aars Jubilæum og for at mønstre de Tropper, der senere paa Dybbøl Skanser skulde være med at bære Vestjyllands Navn frem.

1. Telegrafstationens Administration henlægges under Postvæsenet. — 2}. Niels Ebbesen, Rindum, valgt til Repræsentant i Vest- og sønderjysk Kreditforening. Bryllup: 3. Louise Mikkelsen (Datter af Skomager Mikkelsen) og Journalist Blicher. — 16. Frk. Helga Noe (Datter af Malermester Nørgaard Noe) og Snedkerm. Aage Petersen, Lem ved Skive. — 28. Frk. Agnes Jonsen, Borris, og Vognmand P. C. Pedersen, Ringkjøbing. Døde: 8. Fhv. Famggaardsbestyrcr Knud Petersen.

JULI.

Hvilken Ringkjøbingenser interesserer sig ikke levende for Spørgsmaalet Hvide Sande! Man husker, hvorledes Flagene gik til Tops den Dag, det rygtedes, at Resultatet af Lodsejernes Afstemning pegede hen imod at Sagen skulde fremmes. I det forløbne Aar er Forarbejderne fremmet saa vidt, at man, da denne Aarbog sluttede, havde udbudt selve det store Arbejde med Slusebygningen i offentlig Licitation, og inden Udgangen af 1930 vil det nye Hvide Sande være en Kendsgerning. I Løbet af Sommermaanederne har Tusinder af Turister fra alle Landets Egne søgt ned til det nu landskendte Hvide Sande.

4. Købm. J. A. Jensen 35 Aars Købmands-Jubilæum. — 10. Fru Overlærer Larsen 60 Aar. — 15. Arbejderstævne i Ringkjøbing med Folketingsmand Stauning og Landstingsmand Lyngsie som Talere. — 24. En Boretyv er om Natten brudt ind i N. Hansens Automobilforretning paa Torvet, Udbyttet blev kun 10 Kr. 16 Øre. — Boretyven gæster om Natten Ringkjøbing Kirke, men uden Udbytte. Sølvbryllup: 26. Maskintrykker Schultz og Hustru. Bryllup: 1. Frk. Karoline Jensen og Arne Vesterdahl, begge af Ringkjøbing. 3. Frk. Obel Hoffgaard og Arkitekt Jerndorff, København. Døde: 11. Togbetjent Lybæk Hansens Hustru.

AUGUST.

Rejs til Vesterhavet over Ringkjøbing! Dette Slagord, skabt af en Ringkjøbingenser og spredt i Tusindvis af Aftryk ud over det ganske Land, har sikkert sin Del af Æren for, at Ringkjøbing er blevet saa kendt en Turistby. Trods en uhyggelig kold Sommer gaar Strømmen saa bred som nogensinde gennem den lille By og ud til Søndervig, som i hvert Fald om Søndagen rent overgaar Ringkjøbing m. H. t. Indbyggerantal. I August har man haft et særligt bemærkelsesværdigt Besøg, idet et Ferietog fra København har bragt i Hundredvis af Gæster over til Ringkjøbing Turistforening, der som ægte vestjyske Værtsfolk viser dem det bedste vi har: Fjord og Klit og Hav — til lige Glæde for begge Parter.

1. Enkefru Maren Hansen 25 Aars Jubilæum som Gæstgiverske i V. Strandgade. — 15. Ringkjøbing-Ørnhøj Banen har et Driftsoverskud paa 17,455 Kr. for 1927-28. Bryllup: 5. Frk. Dagmar Kjær, Ringkjøbing, og Købmand Tranberg Christensen, Esbjerg. — 15. Frk. Anna Jensen, Gudum, og Træhandler Otto Jacobsen, Ringkjøbing.

Døde: 8. Dommerfuldmægtig Harry Clausen, Varde, fh. Ringkjøbing, 43 Aar. — 20. Snedkerm. Ulrik Mikkelsens Hustru. — 30. Ole Jensen, 89 Aar

SEPTEMBER.

Naturligvis var det i September Landstingsvalget, som saa overvejende lagde Beslag ogsaa paa vor Bys Opmærksomhed. Resultatet viste den eneste Ændring, at Socialdemokraterne vandt et Mandat fra Venstre i 5. Kreds. I Ringkjøbing By faldt Stemmerne saaledes; K. 126 (1920: 52), Rad. 119 (143); Soc. 429 (236), Venstre 614 (622).

I Midten af September har Malere fra Nationalmuseet lagt sidste Haand paa Arbejdet med at fremdrage og restaurere nogle gamle Malerier i Ringkjøbing Kirke. Billederne, der oprindelig er malet omkring Aar 1650, antagelig af Maleren Jacob von Molengracht, forestiller Kristus og de 12 smaa Profeter. Malerierne er saa meget mere værdifulde, som en Fremstilling af de smaa Profeter er noget vistnok ganske enestaaende i dansk kirkelig Kunst.

8. Væverske Kirstine Iversen fylder 80 Aar. — 12. Agent Laur. Andersen 50 Aar. — 24. Brygmester L. Chr. Nielsen ansat i 40 Aar paa J. P. Nielsens Fabriker. Toldforvalter Mark Nielsen 50 Aar. — 29. Isenkræmmer Lange 25 Aars Jubilæum. Sølvbryllup: 18. Murerm. Jørg. Jørgensen og Hustru. Bryllup: 21. Frk. Nora Klokker (Datter af Museumsdirektør Klokker) og Snedker Martin Olsen. — 21. Frk. Ingrid M. Bollerup Ringkjøbing, og Kr. Jensen, Kolding. Døde 1. Jeppe Christensen. — 4. Kristine Rønnest, 80 Aar.

   

BYRAADET.

Borgmester: Redaktør Vilh. Nielsen.

Skrædder Carl Møller.

Købmand Ole Glistrup.

Tømrermester Anders Kjærgaard.

Lærer C. O. Christensen.

Malermester J. Jensen.

Agent Laurids Andersen.

Redaktør Hans Christensen.

Murermester J. Sivertsen.

Fabrikant H. Bech Nielsen.

Typograf Chr. E. Petersen.  

Dommer: J. Borum.

Politimester: Aage Sørensen.

Sognepræst: Chr. Fledelius.

Til top