Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1929-30

Ringkjøbing Aarbog tæller med denne Aargang fire Aar. Da vi stadig faar Forespørgsler ikke blot om sidste Udgave, men ogsaa om de forrige, tager vi dette som et Tegn paa, at Ideen er god, og at vi er inde paa den rette Vej. Med denne nye Bog genoptager vi da vort Arbejde for at binde Ringkjøbing By og dens Borgere stedse tættere sammen og styrke Baandene mellem den gamle By og dens Sønner og Døtre ude omkring.

Godt Nytaar!

 

Jeg er kun en Flække,

flik, flak, Flække,

min Pynt det røde Tække,

tik, tak, Tække.

Min Gade den er toppet,

over Hullerne gør man Hoppet.

hip, hap, Hoppet,

— men jeg er ikke snobbet!

 

For mig er Smed og Degne,

dej, dej, Degne,

for lige god at regne,

rej, rej, regne.

Og Skel det gør jeg ikke

paa Doktorens fine Rikke,

rik, rik, Rikke,

og Kuskens lille Nikke!

 

Jeg er saa glad og lille,

lil, til, lille,

i mig staar Tiden stille,

stil, stil, stille,

nej, Holdt, — dog ikke ganske,

du denne Bog bør granske,

gran, gran, granske,

den intet vil forvanske.

 

Den taler altid sanddru,

sand, sand, sanddru,

saa stole paa den kan du,

kan, kan, kan du,

— om alt, hvad der mon hænde,

før Aaret gik til Ende,

end, end, Ende,

— for Kending og for Frænde.

 

Her staar om Lottes Gifte,

gif, gif, Gifte,

om Arvelod og Skifte,

skif, skif, Skifte,

om Skatter og Finanser,

— for sligt der altid Sans er —,

Sans, Sans, Sans er,

om Smaa- og Storehanser.

 

Den Bog er Nummer fire,

fir, fir, fire,

den kommer sikkert tiere,

ti, ti, tiere.

Vor gamle Bys Annaler

ud af dens Blade taler,

tal, tal, taler,

— Historie den maler!

 

SMAA BILLEDER FRA „GAMLE DAGE"

Ringkjøbing har fra gammel Tid haft noget særligt over sig, et »noget«, der tør, at den fremmede enten straks føler sig hjemme der — eller aldrig lærer det. Smukt er det at høre, hvorledes enhver gammel Ringkjøbingenser taler med Kærlighed og Begejstring om sin By, især om dens 'gamle Dage', Tale, som nok kan give en Smule Forklaring paa dette »noget«, som ingen ved hvad er. Vi taler med en af dem, som nu har naaet »Støvets Aar« og hvis Vugge har staaet i den lille By, Museumsdirektør Klokker:

Hvordan saa der ud i Ringkjøbing i Deres Drengedage, spørger vi.

— Hov, stop, lad os saa begynde fra en Ende af, siger Klokker.

— Paa Havnen?

— Ja, da var der jo ingen Mole, bare en Bro, en Flydebro, som vi kaldte den, hvor ganske smaa Baade kunde lægge til. Saa var der et Par Stendæmninger, den ene udfor, hvor der nu er Slæbested, den anden udfor Grønnegades Munding. Klitbaadene kunde ikke gaa helt til Land, saa naar Klitboerne kom herover, maatte de tage deres Damer paa Nakken og vade dem ind til Land. Og den samme Vej maatte de med deres Fisk. Den bar de ind i Rygkurve.

— Hvordan var Gaderne?

— De var alle brolagt med »Piksten« med Undtagelse lige af Hovedgaderne, dvs. Amtsvejen gennem Byen (nu Nygade og Bredgade).

— Saa var der ligesaa toppet som. nu?

— Ork ja, meget værre. Men det værste var, at vi havde ingen Kloaker, saa alt Snavs flød i Rendestenene. Der var stort Kreaturhold i Byen dengang, enhver Købmand holdt Kreaturer, og der var desuden ikke saa faa egentlige Avlsbrugere. Saa saadan en varm Sommerdag, naar Kogødningen laa og flød i Gaderne, kunde der være en alt andet end behagelig Parfume udbredt over Byen! Et enkelt Sted, i Smedegade, saa man det Særsyn, at Rendestenen var lagt — midt i Gaden!

— Hed Bredgade ikke oprindelig Adelgade?

— Jo det var dens Navn indtil for 60-70 Aar siden. Omkring 1802 ved man, at den hed Storegade.

— Saa husker De ogsaa Tiden før Banen kom til Ringkjøbing ?

— Ja, ja. Dengang skete Trafikken jo pr. Hestevogn. Paa de store Dage var alle Gæstgivergaarde i Byen fyldt af Vogne. Mange tog to Dage til deres Bytur.

— Den kgl. Diligence var dengang Midtpunktet i Trafikken udadtil?

— Ja, og der var noget egent festligt ved den. Diligencen gik ud fra Ringkjøbing til Varde og Holstebro. Den tog man med, naar man skulde paa »Langfart«. Foruden den egentlige Diligence var der de saakaldte Bivogne med tre store Agestole hver. Naar Postillonen kom og naaede Byporten, — det var der, hvor nu Kreditforeningen ligger, — gav han sit Signal i Hornet, en Lyd hele Byen kendte og holdt af.

Husker De de gamle Vægtere?

— Jeg var Barn dengang, men jeg husker i hvert Fald tydeligt, naar Vægteren Kl. 10 kom med Morgenstjernen og stemte op med sin Sang: Vor Klok' er slagen ti, Husbonde, Pige, Dreng, det er nu paa de Tide, man føje sig i Seng. Og vi føjede os i Seng! Forresten var det mest Vægterens Bestilling at holde Øje med Ildsvaade.

— Hvorledes var det med Byens Brandvæsen i de Dage?

— Der var vi godt nok med. Vi har paa Museet Byens Brandsprøjte fra Anno 1732. Saa længe har vi altsaa i hvert Fald haft Brandsprøjte. Selv har jeg for Resten »staaet ved Sprøjten« i 20 Aar.

— Gamle Bygninger fra den Tid?

— Raadhuset f. Eks. er fra 1850'erne. »Hotel Ringkjøbing« er et af Byens ældste Huse, og det er fredet sammen med to andre gamle Bygninger, nemlig den Juulsgaardske Ejendom lige ved Hotellet (hvor nu Købm. Mar. Pedersen bor) og den Hustedske Købmandsgaard i Østergade. Kreditforeningen havde dengang til Huse, hvor dens Direktørbolig nu er. Der var ingen Banker i Byen, men Sparekassen var der; den fandtes i Ø. Strandgade. Men skal man tale om Bygninger, saa er store Dele af Byen »fra dengang«, og selv om der er kommen en Del nyt i Yderkanterne, har Byen ikke skiftet Karakter. Posthuset var dengang »Postgaarden« i Østergade, og under det Navn er Huset kendt endnu. Senere blev der Gæstgiveri her. Apotekets Bygning er fra 1863, men der laa Apotek paa samme Plads ogsaa tidligere. Amtsavisen havde til Huse, hvor der senere blev Indkøbsforening, altsaa i Østergade; Dagbladet boede i Nørregade.

Hvad havde Damerne paa i hine Tider?

— Krinoliner, Krinoliner, de lange flotte med de svajende Skørter. Der gik tolv Alen Stof til en saadan Kjole; jeg ved det, for jeg var selv Manufakturhandler dengang. Og det var fine Ting, man brugte, Kashmir og Merino mest. Men det kostede dog kun op til et Par Kroner pr. Alen for det bedste.

— Saa husker De J. C. Christensens første Valgdag paa Ringkjøbing Torv?

— Jeg husker meget længere tilbage. Før J. C. Christensen havde vi Sylvester Jørgensen til Folketingsmand. Han begyndte altid sin Valgtale paa samme Maade: »Undskyld, mine Tilhørere, A beholder Hatten paa, for A er skaldhovedet!« Dengang var en Valgdag en stor Begivenhed. Mændene kom agende til Bys med hele Familien, og der var livlig Afsætning paa Kaffe med Brød.

— Husker De, da Tyskerne brændte Vonaabroen af?

— Det var jo Hovedbegivenheden i min Barndom. Jeg mindes tydeligt den Dag i 1865, da Tyskerne rykkede ind i Byen. De gik rundt og skrev med Kridt paa Folks Døre, hvor mange Mand hver skulde have indkvarteret. Vi havde 7. Med Holmslandsbroen gik det saaledes til: Tyskerne havde tilsagt Holmboerne til Egtkørsel. Men der maa være sket en Misforstaaelse, thi da Holmboerne kom til den anden Side af Broen, var den tyske Kommando ikke klar over, hvem de var, og antog dem for danske Soldater, der var landsat paa Kysten! Holmboerne har jo altid været nogle føre Karle. Saa aabnede Tysken Ilden mod det fredelige Optog og skød en Hest ned for den forreste Vogn. Samtidig lagde man Tjæretønder under Broen og stak Ild paa. Endelig syntes det dog at dæmre i Tyskernes Bevidsthed, og man sendte Bud til Borgmesteren i Ringkjøbing med Forespørgsel, om han vilde garantere for, at det var fredelige Folk, man havde med at gøre. Dette kunde Borgmesteren med god Samvittighed, men mere overbeviste var Tyskerne ikke, end at de tog Borgmesteren og hele Byraadet med sig til Rendsborg som Gidsler, og her maatte det høje Raad da sidde arresteret i et Pakhus, til Mistanken endelig hævedes.

— Senere kom Østrigerne til Byen?

— Ja. Og mest Indtryk gjorde det paa mig at høre den Musik, de gav til Bedste, da de rykkede ind gennem Adelgade. Aldrig i mine Dage har jeg hørt saa flot Musik som fra de spidsbuksede Østrigeres store Horn.

— Det var egentlig en rig Tid dengang til Trods for alle manglende Nutidsbekvemmeligheder.

— Ork ja, det var en hel Guldalder. Folk var mere nøjsomme dengang, men de stod sig godt. Og et velsignet Humør havde de. Det kan »Sommerlyst«-Minderne fortælle om. Her samledes vi, Byens Borgere, omme i den grønne Eng med den lille Pavillon, havde selv Fortæring med og levede i eet stort Broderskab. Folk blev rystet sammen, og ingen var hinanden for god. Var der endelig en, som vilde vise sig, blev han gjort saa ubarmhjertigt Nar ad, at han snart enten forbedrede sig eller fortrak!

— Det er sikkert Tonen fra dengang, der endnu ligger over Byen og stadig skaber denne velgørende jævne og hjemlige Atmosfære, som den Dag i Dag gør Ringkjøbing til noget ganske for sig mellem Landets smaa Byer?

— Ja, slutter den gamle Ringkjøbingenser, hvis fremmede stadig kan blive ved at tale saa venligt om vor By, saa tror jeg nok, man tør sige, at det for en stor Del skyldes, at »Aanden fra gamle Dage« endnu dvæler over Ringkjøbing.

 

1929

OKTOBER.

Medens Landet staar i de store Kracks Tegn, — Plum-Sagen optager alle Sind —, glider Livet stille hen over den lille By. Bryllupper og Dødsfald, Fødselsdage og andre »Dage«, store Milepæle for den enkelte, smaa for det Hele, — er dette ikke netop selve Byens rolige naturlige Hjerteslag, intet mere, intet mindre?

2. Slagtehuset tages i Brug. Paa Finanslovforslaget 1930—31 er opført 1 Mill. Kr. til Hvide Sande Arbejderne. — 6. En Fest saa sjælden som Krondiamantbryllup fejres paa Egnen, nemlig af Klitfoged Henrik Vesterbæk og Hustru, Klegod. — 12. Kræftindsamlingen i Ringkjøbing og omliggende Sogne gav 2977 Kr. — 14. Den nye Post- og Telegrafbygnmg tages i Brug; den har kostet ca. 84,000 Kr. — 19. Natligt Indbrud paa Ringkjøbing Apothek. — 22. Arbm. Carl Thuesen udtræder af Byraadet; hans Efterfølger bliver Mælkekusk P. Hansen. — 24. »Hotel Hindø« solgt til Chr. Petersen, Gørding, for 75,000 Kr.

Sølvbryllup: 4. Arbm. N. Bro og Hustru, Vestergade. — 6. Murerm. Moustesgaard og Hustru. — 7. Arbm. Due Christensen og Hustru, Tværvej. — 14. Baneform. J. C. Nielsen og Hustru.

Bryllup: 12. Frk. Margitte Andersen, Heltborg, og Typograf Karl Olsen, Ringkjøbing. Frk. Karen Marie Kjergaard, Ringkjøbing, og Bankass. Gunnar Jensen, København. — .20. Frk. Anne Jensen, Søndergade, Ringkjobing, og Arne Gyldenlev, Ringkjøbing. — 19. Frk. Elisabeth Poulsen og Prokurist Jes Bech Nielsen, Ringkjøbing. — 27. Frk. Johanne Carlsen og Slagtersvend Chr. Lauridsen, Ringkjøbing.

Fødselsdage: 16. Enkefru Hammeleff, 75 Aar.

Døde: 10. Enkefru Karoline Schouboe, 95 Aar.

 

NOVEMBER.

Den 19. foretoges Valg til Ligningskommissionen. Valgt blev 5 Venstremænd, 3 Socialdemokrater og 1 radikal, — det samme Styrkeforhold som i den afgaaende Ligningskommission. Stemmerne fordelte sig med 327 til Soc, 93 til de konservative, 483 til Venstre og 158 til de radikale. De valgte er: Købm. Mar. Pedersen (V), Murer Th. Pedersen (S), Togbetjent Lybæk Hansen (V), Banenæstform. J. C. Nielsen (S), Savværksejer N. Charles (V), Kontorchef O. E. Tychsen (R), Fuldmægtig Juul Nielsen (V), Portør A. Larsen (S) og Købm. C. J. Thorup (V). Mar. Pedersen blev Formand.

5. Til Kirkebetjent er antaget Murer Ingv. Andersen, Jernbanevej. — 6. K. F. U. K. i Ringkjøbing fejrer 40 Aars Jubilæum. — 12. Blaa Kors i Ringkjøbing fylder 25 Aar. — 21. J. C. Christensen og Hustru fejrer Guldbryllup i Hee under Opmærksomhed fra alle Egne af Landet. — 27. Historikeren, Førstelærer P. Storgaard Pedersen, Hee, hvis Virke jo ogsaa breder sig til Ringkjøbing By, faar Fortjenstmedaillen i Sølv.

Sølvbryllup: 5. Pladsformand paa Gasværket N. P. Petersen og Hustru. — 17. Slagterm. Christensen og Hustru, V. Strandgade.

Bryllup: 1. Frk. Jensine Nielsen, Vandborg, og Postbud E. Aaberg, Rkbg. — 10. Frk. Kamma Nielsen (D. af Togfører N., Rkbg.) og Vejass. Birkegaard, Svendborg. — 16. viedes i Zürich i Svejts Frk. Marie Poulsen, Ranum, og Malersv. Sigfr. Hansen, Rkbg.

Fødselsdage: 1. Enkefru M. Hindø 70 Aar. — 7. Væverske Marie Nielsen, Ø. Strandgade, 70 Aar. — 11. Skræddermester Carl Møller 50 Aar.

Døde: 17. Murer P. Nielsen, 67 Aar.

 

DECEMBER.

Byens Indbyggerantal viser sig ved sidste Tælling at være steget fra 3830 til 3847 i Aarets Løb. Den 18. Decbr. fejres rundt om i Landet 100 AarsDagen for Politikeren C. Bergs Fødsel. I Ringkjøbing mindes Dagen bl. a. ved Udsendelse af et Mindeskrift. 1. Overbanemester Knudsen udnævnes til Overbanemester af 1. Gr. i Rødekro.

Bryllup: 1. Frk. Gudrun Nygaard, Rkbg., og Købmd. Oscar Lund, Skjern. — 10. Frk. Jørgine Knudsen (D. af Arbm. Chr. K., Rkbg.) og Viggo Kristensen, Lolland. Frk. Anna Iversen, Ørnhøj, og Vognmandskusk Chr. Steffensen, Rkbg. — 27. Maskinmester Alfr. Vetland (S. af Bogholder Hansen, Rkbg.) og Frk. Gudrun Hansen, Strøjby. — 28. Frk. Erna Kjeldsen (D. af Statsbetjent K.) og Johannes Jørgensen (S. af Murermester J., Rkbg.). — 29. Frk. Esther Lange (D. af Isenkræmmer V. L.) og Isenkræmmer Kay Hansen, Karise. Boghandlermedhj. Hagen Vetland (S. af Bogholder Hansen, Rkbg.) og Frk. Aagodt Hansen, Nykjøbing F.

Fødselsdage: 17. Driftsleder ved Mergellejet i Rindum J. P. Olsen 50 Aar. Fru Kirsten Mane Pedersen, Ø. Strandgade, 85. Aar.

Døde: 6. Købm. Thomasen, København (fh. Ringkjøbing), 49 Aar. — 10. Ane Kirstine Holm, 83 Aar. — 16. Telegrafass. Frk. Ester Petersen, København (D. af Fuldm. E. P., Rkbg.).

 

1930

JANUAR.

I et Byraadsmøde den 20. Januar fremlagdes Kommunens Regnskab for Aaret 1928-29, der viser en Formuefremgang paa 88,000 Kr., men et Driftsunderskud paa 5,769 Kr., dette sidste som Følge af, at Udgiftsbudgettet for Fattigvæsenet er overskredet med ca. 10,000 Kr.

1. Chr. B. Rich, S. af fhv. Kæmner R., Rkbg., udnævnt til Chef for Store nordiske Telegrafselskabs Bogholderi. — 16. Etatsraad Sørensens Flidslegat for Elever i Ringkjøbing Skole er i Aar tilfaldet Herdis Flint (D. af Lærer F.) og Vilh. Wittorff (S. af Maskinsnedker W.). Købm. Søren Mikkelsen valgt til Direktør for Ringkjøbing og Omegns Sparekasse. — 29. Ringkjøbing Bank deklarerer 10 pCt. Udbytte.

Bryllup: 3. Frk. Martha Knudsen (D. af Landp. K., Rkbg.) og Blikkensl. Axel Mathiasen, København.

Fødselsdage: 12. Lærer Flint 60 Aar. — 25. Dommer John. Finsen, København, fh. Rkbg., 70 Aar. — 29. Fisker Jens Thomsens Hustru 80 Aar. — 30. Fru Christiane Ibsen, Ø. Strandgade, 80 Aar.

Døde: 2. Dyrlæge S. Sørensen, 64 Aar. — 11. Herman Andersen, Nørregade, 68 Aar.

 

FEBRUAR.

I Ringkjøbing — som adskillige Steder Landet over — holdtes den 10. Februar Mindefest i Anledning af 10 Aars-Dagen for Afstemningen i Sønderjylland. Det blev en smuk Fest, baaret af Glæde og Taknemlighed over, at vi fik det tabte Land tilbage. Sidst paa Maaneden forelaa Kommunens Budgetforslag, — der kræves ca. 13,000 Kr. mere i Skat end i 1929-30. Vedtagelsen i Byraadet var enstemmig.

1. Overbanem. O. Poulsen, Brande, udnævnt til Overbanemester i Ringkjøbing. Faktor J. N. Jepsen 2; Aars Jubilæum som Faktor ved Ringkjøbing Amts Dagblad.

Fødselsdage: 1. Rentier Morten Søe, Fjordalle 70 Aar. — 10.Agent A Nielsen, Søndergade, 70 Aar. — 18. Faktor J. N. Jepsen 60 Aar. — 22. Fisker Jens Thomsen, V. Strandsbjerg, 80 Aar, — 25. Bogbinder Gotfredsen 75 Aar. — 27. Fuldmægtig C. F. Bech, Kreditforeningen 60 Aar. — 28. Redaktør Hans Christensen 70 Aar. Enkefru M. Kjergaard 70 Aar.

Døde: 9. Frk. Marie Christensen, Nygade, 73 Aar. — 11. Niels Valdemar, 84 Aar.

 

MARTS.

Ligningskommissionen har afsluttet sit Arbejde for i Aar. Det viser sig, at Ligningsprocenten kan forblive uforandret fra i Fjor, nemlig 11. Ialt udgør Skatteydernes Indkomst ca. 3,86 Mill. Kr. I personlig Skat skal ialt udskrives ca. 295,000 Kr. Af Geodætisk Instituts sidst foretagne Opmaalinger fremgaar det, at Ringkjøbing Amt omfatter nøjagtig 4662,34 Kvadratkilometer, deraf 456691 Hektar Land og 9543 Hektar Søer og Vandløb. Amtets Kystlinie er 4571 km.

1. Pakmester Tikøb udnævnt til Togfører i Thisted. — 13. Dyrlæge A. Wille udnævnt til Overdyrlæge ved det off. Slagtehus.

Guldbryllup: 17. Kustode N. C. Iversen og Hustru, Museet. Bryllup: 30. Frk. Anna Lauridsen, Lem, og Chr. Steffensen (S. af Vognmand S., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Fhv. Kreditforeningsfuldm. Carl Gravesen 75 Aar. — S. Fru Boghandler Holm, Nygade, 75. — 9. Niels M. Jørgensen, Klinikken, 70. Stationsforstander Ott 65.

Døde: 1. Kr. Kristensen, 51 Aar. — 10. Fru Marie Jensen, Bredgade, 70 Aar. — 14. Fru Birthe Bendix, 86 Aar. Poul Chr. Jensen, 56 Aar. — 18. Fru Johanne Clausen, f. Møller, 71 Aar. — 24. Mads Skou.

 

APRIL.

Den 14. fyldte »gamle Konsul«, — Konsul Berthelsen, — 80 Aar. Han skal specielt nævnes her, fordi han er »een fra dengang«, fra den gamle Bys Glansdage. Han var indgiftet i den kendte Husted'ske Slægt og drev i en Menneskealder Slægtens gamle Købmandsgaard i Østergade, en Bygning, som jo er karakteristisk for sin Tid og da ogsaa siden er fredet. Han husker som ingen anden den stolte Tid, da Ringkjøbing-Købmænd — ogsaa fra den Husted'ske Gaard — havde Skibe paa Langfart, et særligt Afsnit af Byens Historie, som vi iøvrigt har omtalt indgaaende i Ringkjøbing Aarbog II. For dette skal den gamle Konsul, — hele Byens Kending og gode Ven —, have sit Mindeord paa dette Sted, mere endog end for alle de Tillidshvervs Skyld, han gennem Aarene har baaret, og som har skaffet ham baade inden- og udenlandske Hædersbevisninger. Han hædredes i Anledning af Dagen ved en Borgerfest.

Den 16. kom til Byen Meddelelse om, at en af dens trofaste Venner, Amtmandinde Fru Astrid Stampe Feddersen, var død. Fru Stampe Feddersen vil huskes af alle ældre fra dengang hun boede paa Rindumgaard, og hun vil mindes i Ærbødighed og Taknemlighed for sin Indsats i det offentlige Liv, ikke mindst i Kvindesagen og som Medstifter i Dansk-islandsk Samfund. Det var den af Fødsel fornemme Kvinde, der nyttiggjorde sine Evner og sit gode Hjertelag i Arbejde for Almenvellet.

1. 17 nye »Realister« forlader Skolen, de 2 med Udmærkelse.

Bryllup: 15. Alfrida Bune, Rkbg., og Bernh. W. Olsen. København. — 17, Frk. Sigrid Andersen (D. af afd. Vognm. Chr. A., Rkbg.) og Smed N. Petersen, Ulbølle. Frk. Agnes Hundahl (D. af afd. Havnefoged H., Rkbg.) og Købm. Johnny Meyer, Lynæs.

Sølvbryllup: 11. Fiskepakker J. Gade og Hustru, Ved Fjorden. — 14. Bagerm. Sindahl og Hustru.

Fødselsdage: 10. Syerske Emma Bloch 80 Aar. — 14. Tømrermester Chr. Møller 70. — 22. Købm., Konsul Chr. Christensen 60. — 30. Rentier Th. Uldall-Jørgenscn, København, fh. Redaktør af Ringkjøbing Amts Avis 70.

Døde: 4. Bogholder S. Svarrer, 64 Aar.

 

MAJ.

Maanedens Begivenhed var vel Bispevalget i Ribe. Den konstituerede Biskop, Stiftsprovst Westergaard, Ribe, fik ved Valget de fleste Stemmer, nemlig 810, indstilledes derefter og udnævntes af Kongen til Biskop over Ribe Stift. Biskop Westergaard er gift med en Datter af afd. Konsul Høy i Ringkjøbing. En Dag i Maj fandt man i Postvæsenets Arkiv et fejlsendt Brev. Det var af »General-Postamtet« afsendt den 7. Juli 1807 — og var altsaa 123 Aar forsinket!! Dets rette Bestemmelsessted var Rudkjøbing.

3. Trafikass. Støvring Jensen, Lemvig, har mellem 130 Ansøgere faaet en Stilling som Assistent paa Ringkjøbing Amts Vejvæsens Kontor i Ringkjøbing. — 7. Lærer C. O. Christensen antaget som Kordegn ved Ringkjøbing Kirke. — 19. Det oplyses, at der af Ringkjøbing Amts 90 Landkommuner nu er fuldstændig »tørlagte« 50.

Sølvbryllup: 19. Kommunekasserer N. Knudsen og Hustru.

Bryllup: 4. Klara Mortensen og Gartner Willy Petersen, Rkbg. — 7. Amtsraadssekr. la Cour og Frk. Mille Henningsen, Rindum. — 11. Frk. Ketty Jensen, Rkbg., og Werner Rasmussen, Nykjøbing S. — 24. Journalist Frk. Anna Vang, Ringkjøbing, og Gdr. Lars Lillelund, Ulfborg. Frk. Dagny Jensen, Kolding, og Snedker P. Ibsen, Rkbg. — 30. Frk. Hedvig Jørgensen, Seest, og Boghandler P. Kjærgaard, Hellerup (S. af Slagterm. K., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Enkefru Sidsel Dyekjær 85 Aar. — 17. Fru Fotograf Beiter 70 . — 18. Skomager P. Jørgensen, Alderdomshjemmet, 80. — 20. Fru Faktor Hansen, 70. — 30. Købm. Brædstrup Holm 50.

Døde: 17. Fyrbøder Christoffer Bjerring, Nørregade. Fru Karen Hansen (Murermester C. P. Hansens Hustru) 65 Aar. — 27. Fru Petrine Jepsen (Iver Jepsens Hustru). — 29. Frk. Marie Petersen.. Fru Cecilie Jacobsen (Købm. Vald. Jacobsens Hustru) 67 Aar.

 

JUNI.

Stadig bliver Turiststrømmen stærkere ned mod Hvide Sande — med det mægtige Ingeniørværk, der af sagkyndige betegnes som enestaaende i Landet, ja, maaske endog overhovedet søger sin Lige. Og efterhaanden er der blevet »noget at se«, ogsaa for Menigmand; de store Slusegab, som der nu lidt efter lidt sættes Porte for, den øjensynlige Fremgang, som Mennesket her gør i Kampen mod Sand og Vand, det er noget, enhver forstaar og interesserer sig for. Og allerede næste Aar skal Sejren endelig besegles.

13. Arbejdet med Bygning af 2 Ledemoler ud i Havet ved Hvide Sande overdrages Entreprenørfirmaet Stürup og Prosch Jensen. — 26. Sejlslusen ved Hvide Sande benyttes første Gang. Een af Sandpumperne gik igennem for at pumpe paa vestre Side af Slusen.

Guldbryllup: 17. Fotograf Andreas Beiter og Hustru.

Sølvbryllup: 9. Murerm. Jakob Hansen og Hustru.

Bryllup: 1. Frk. Margrethe Faurholdt-Andersen (D. af Blikkenslager F. A.) og Murer Møller Christensen, Lemvig. — 4. Frk. Abeline Mikkelsen (D. af Postbud M.) og Th. Green, Lem.— S. Frk. Thora Lange (D. af Isenkr. L.) og cand. pharm. Madsen (S. af Træhandler M.). Frk. Karla Thiesen og Installatør Carl Wiese. Frk. Asta Andersen, Esbjerg, og Typograf Chr. Andersen (S. af Skrædder A., Rkbg.). — 9. Frk. Anna Toftdahl, Lindum, og Typograf Viggo Lindholdt (S. af Opkræver L., Rkbg.).

Fødselsdage: 5. Poul Andersen Vejse 80 Aar. — 13. Vort Bysbarn, Forfatteren Harry Søiberg 50.

Døde: 2. Fiskepakker Andreas Pedersen, Alderdomshjemmet, 81 Aar. — 5. Fru Sine Charles, 82 Aar. — Frk. Kirstine Christensen, Mellemgade. — 28. Fru Sagfører Kamp, København, tidligere Ringkjøbing, 71 Aar.

 

JULI.

Det er Turisternes Højsæson. Hvert Aar finder fremmede i stadig større Tal til Vesterhavet over Ringkjøbing. Og Byens egne Børn giver dem intet efter. Ikke for intet bor man ved den skønne blaa Fjord og det dragende Hav. Byen ligger stille hen i disse i Aar saa mange ualmindelig skønne Sommerdage, og Byboen frister helst Livet — i Badedragt!

10. Gdr. Mads Næsgaard, Bilring, afløser gl. Ole Christensen, Muldbjerg, som Medlem af Ringkjøbing Landbobanks Direktion.

Bryllup: 6, Frk. Inga Iversen, Rindum, og Karetmager P. Carlsen, Rkbg. — 29. Frk. Edel Iversen (D. af Husejer L., Rkbg.) og Chr. Jakobsen, Finderup.

Fødselsdage: 2. »Gamle Lene« i »Aldersly« 88 Aar. — 9. Postmester Mortensen, Ryomgaard, fh. Rkbg., 60.

Døde: 3. Niels Laur. Nielsen. — 13. Fru Maren Schubert, 85 Aar. — 15. Chr. Refstrup, 66.

 

AUGUST.

Det meddeles officielt, at der fra 1. Oktober skal oprettes en Amtstue i Ringkjøbing, der skal betjene en Del af det Distrikt, som hidtil har hørt under Holstebro Amtstue. Indtil nu har der i Ringkjøbing kun været en Filial af Amtstuen i Holstebro. Til Amtsforvalter i Ringkjøbing er udpeget Fuldmægtig Dahl fra Holstebro Amtstue.

15. Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbane giver Meddelelse om et Driftsoverskud paa godt 15,000 Kr. i det sidst forløbne Regnskabsaar. — 16. Ca. 200 Københavnere gæster i Dag og følgende Dage pr. Udflugtstog Ringkjøbing og er paa Besøg paa Klitten, navnlig i Hvide Sande. — 17. 2 unge Mænd fra Billund druknede under Badning ved Søndervig.

Bryllup: 10. Frk. Thyra Jensen (D. af Arbm. N. Bro Jensen, Rkbg.) og Møller Kr. Andersen, Rindum. — 17. Frk. Barbara Røn, Rindum, og Slagter P. Møller Nielsen, Rkbg. — 28. Frk. Valborg Jensen og Sadelmager Clemmensen, begge Rkbg.

Fødselsdage: 8. Enkefru Sørensen, Møllevej 11, 80 Aar. — 31. Enkefru Maren Poulsen, »Aldershvile«, 85.

Døde: 1. Kommis Carl Hørup. — 6. Fhv. Kreditforeningskasserer Janus Nielsen, 79 Aar. — 21. Hans Vilh. Hansen.

 

SEPTEMBER.

Det meddeles, at afd. fhv. Kreditforeningskasserer Janus Nielsen ved Testamente har skænket sin By et Legat paa 3500 Kr. til Gunst for enligstillede Mænd og Kvinder i Byen.

1. Kontorfuldmægtig J. V. Olsen, Randers Amtstue, er udnævnt til Fuldmægtig ved Ringkjøbing Amtstue. — 28. 70 Aars Stiftelsesdag for Den vest- og sønderjydske Kreditforening.

Sølvbryllup: 15. Skomager Mikkelsen og Hustru.

Bryllup: 7. Frk. Kathrine Stengaard, Lem, og Snedker Viggo Rasmussen, Rkbg. — 5. Frk. Marie Jepsen (D. af Telegrafarb. J., Møllevej) og Th. Jensen, Thim. — 14. Frk. Else Marie Jensen (D. af Træhdl. J., Rkbg.) og Kommis P. Andersen, Skjern. Frk. Gerda Kloch og Guldsmed L. Larsen, Rkbg.

Fødselsdage: 3. Fru Drejer Koch 80 Aar. — 13. Købm. Mikkel Christensens Enke 70. — 24. Enkefru Kirsten Marie Nielsen, Sømandshjemmet, 80.

Døde: 19. Jens Lund Sørensen, Alderdomshjemmet, 91 Aar.

Til top