Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1930-31

VI BYDER TIL FEST —

EN TURIST-SANG

Vi byder til Fest paa det bare Vand, — 
og dog vil vi byde det hele Land. 
Vi byder det bedste, vi ejer og har: 
en Stribe af Sol paa en Strandbred bar. 
Vi byder maaske paa en Vestenstorm, 
saa Himmel og Jord gaar helt ud af Form. 
Og hver som kender den salte Blæst, 
han føler og folger det Kald fra Vest.

Vi byder til Fest paa den øde Klit,
hvor Hjælmen kæmper for Livet sit,
hvor Sandet knaser under din Fod,
og kun den fattigste Blomst slaar Rod.
Men Vinden leger med Straa og Sand,
en Bille lyser i Solens Brand,
og Græshoppen spiller, som han kan bedst
sin Hymne til Landet herude i Vest.

Vi byder til Fest paa en Hedelod 
med Spor af tusind Aars tunge Traad, 
hvor Pors og Revling og Gyvelbusk 
sig rejser af Lyngens stride Dusk; 
fra Odins Tid, fra Balder og Frej
gik her den selvsamme Kongevej.
Af Danmarks Hede kun lidt er til Rest,
—  den, som vil se den, drage mod Vest!

Vi byder til Fest paa en lille By,
hvem Ælde skænkede Ros og Ry,
med smalle Gyder og røde Tegl
og hver en Hytte sit Gadespejl.
Hvor hver Mand virker i stille Flid
og skænker sin By sin bedste Id,
og passer sin Bod, sin Bog og sin Læst,
saa trolig som Sol paa sin Gang mod Vest.

Vi byder til Fest paa den blanke Fjord, 
paa Engenes rige Blomsterflor, 
hvor Fugle sig flakker i Tusindvis 
i Klægbankens grønne Paradis,
—  hvor Aaer klukker om Rør og Siv, 
der dølger vel hundrede Form for Liv. 
Hvor Jægeren føler sig Himlen næst,
ved Ringkjøbing Fjord, i »det fjerne Vest«.

Vel er Naturen her fattig og barsk,
men den, som i Sjæl og i Sind er karsk,
vil lære at elske det vide Syn
fra Havbakkens Top og til Granskovens Bryn,
vil glædes ved Lærken i Højsommerluft,
vil hige mod Porsens krydrede Duft,
vil vandre sig træt mod den stride Blæst
og føle sig hjemme herude i Vest.

De stærktsvungne Linier, de dristige Drag, 
den dirrende Luft paa en Sensommerdag, 
det blaagrønne Hav i sit vekslende Spil, 
som Solen nu laaner det Farve dertil,
kan trylle den stærke og give den Mod, 
hvem Glæden i Hverdagens Stunder forlod, — 
kan gøre hver Dag til en straalende Fest 
og kalde en voksende Skare mod Vest.

Vi byder det bedste, vi ejer og ved: 
et Eventyrland trods sin Usselhed. 
Hvor Sagnet slynger fra Hedenold 
et Trylleslør om hver Hedeknold. 
Hvor Fortid værnes af Nutids Slægt, 
hvor kun det jævne har Værd og Vægt. 
Thi byde vi hver, som vil være vor Gæst, 
et: »Velkommen til!« i Landet mod Vest.

 

OMKRING HVIDE SANDE

Aarets »store Begivenhed« er uden Sammenligning Aabningen af Hvide Sande-Udløbet og dermed Løsningen af et Problem, som har beskæftiget Sindene paa disse Egne i mere end hundrede Aar. Nogle korte Rids af Udløbets Historie vil naturligt høre hjemme i denne Aarbog:

Da Udløbet omkring 1800 lukkede sig helt til, blev Statsmagtens Hjælp til en Forbedring af Forholdene paakrævet. Og dermed opstod det Spørgsmaal, som siden — altsaa i over 125 Aar — uafbrudt har beskæftiget Lovgivningsmagten, Vandbygningsteknikerne og den Befolkning, hvis Interesser paa en eller anden Maade er knyttet til Fjorden.

Mange Muligheder er gennem den lange Aarrække forsøgt for at faa Spørgsmaalet løst paa en for alle tilfredsstillende Maade.

I første Halvdel af forrige Aarhundrede, da Spørgsmaalet hovedsagelig var et Besejlingsspørgsmaal, gjorde Kancelliet adskilligt for at holde et Udløb aabent i den sydlige Del af Nymindestrømmen. Men det mislykkedes, og i 1847 blev der derfor udarbejdet en Plan til en Gennemskæring af Tangen midt ud for Fjorden, ved Hvide Sande. Treaarskrigen og de knappe Tider, der fulgte paa, bevirkede imidlertid, at Sagen maatte lægges til Side. Samme Skæbne fik en Plan, som Kommunalbestyrelsen i Ringkjøbing lod udarbejde i 1863 om et slusesikret Udløb ved Hvide Sande, hvis Formaal var i første Række at betrygge Skibsfarten paa Ringkjøbing. Krigen i 1864 gav Lovgivningsmagten andet at tænke paa.

Imidlertid blev Klagerne over de mangelfulde Afløbsforhold i Løbet af 1870'erne saa alvorlige, at Regeringen ikke kunde sidde dem overhørig, og i 1880 nedsattes da en Kommission med den Opgave at undersøge Forholdene. Den foreslog et Udløb gravet gennem Tangen tæt Nord for Nymindegab Kro. Forslaget affødte en voldsom Diskussion. Sagen var nemlig den, at det nu, efter Anlæggelsen af den vestjydske Længdebane, ikke længere var de besejlingsmæssige Interesser, der stod i første Linie, men derimod land-brugsmæssige og til Dels fiskerimæssige. Medens en Del mente, at et Udløb saa langt mod Syd som muligt var det heldigste, holdt mange paa, at kun et Udløb udfor »den aabne Fjord« vilde være stabilt. Diskussionen udartede til Strid, og imens gik Forholdene deres egen skæve Gang lige til 1892, da Forholdene endelig var blevet saa alvorlige, at det simpelt hen ikke længere kunde gaa an at lade dem skøtte sig selv. Staten lod nu Tangen gennemgrave ved Nymindegab. Men allerede Aaret efter var det galt igen: det nye Udløb lukkede sig. Og det samme skete i de følgende Aar, skønt der blev gjort et betydeligt Arbejde for at holde Løbet aabent. De gentagne Lukninger voldte stor Skade for Høbjergningen paa de mange Tusind Tønder Land omkring Fjorden, og Resultatet af Klagerne herover blev, at Staten i 1898 anskaffede en Sandpumper til Udløbet. Men heller ikke denne kunde holde Udløbet aabent.

Forholdene paa Stedet blev paany undersøgt, og der blev givet Beboerne Lejlighed til at udtale deres Ønsker. Medens Beboerne ved Fjordens sydlige Del ønskede Udløbet anlagt et Sted i Nærheden af Gjødelen, dvs. ved Nymindegab, ansaa Beboerne ved den nordlige Del af Fjorden et Udløb udfor den aabne Fjord, f. Eks. ved Hvide Sande, for den forsvarligste Løsning. Dog tænkte ingen paa Egnen sig et Udløb ved Hvide Sande, uden at det var befæstet, dvs. sikret, saa Stormen ikke kunde gøre det større, end det var fra Begyndelsen.

Paa Grund af denne Uenighed blandt Befolkningen vilde Rigsdagen imidlertid ikke ofre den Sum, et befæstet Udløb vilde koste. I Stedet for vedtog den i 1908 at gøre et Forsøg med en løs Gennemskæring ved Hvide Sande (Tangens smalleste Sted), hvorefter man senere efter indvundne Erfaringer vilde skride til en endelig Ordning.

I Marts 1910 var Gennemskæringen fuldført. Til at begynde med, da Kanalen var ganske smal, virkede den særdeles heldig baade for Landbrug og Fiskeri. Men det følgende Aar begyndte Kanalen at udvide sig, og da Efteraarsstormene brød løs, antog den en saadan Bredde, at der sattes saa meget Vand ind fra Havet, saa der inde i Fjorden blev Stormflod, som gjorde stor Skade paa Marker og Enge. Et Forsøg paa at befæste Udløbet mislykkedes, idet Rigsdagen blev saa sent færdig med Sagen, at Sikringsarbejderne ikke var tilendebragt det følgende Efteraar, da Stormene paany tog fat. Saa vedtog Rigsdagen i 1914 en Lov, hvorefter Hvide Sande Kanalen midlertidig skulde lukkes og et midlertidigt Udløb tilvejebringes ved Gjødelen, alt imens en sagkyndig Kommission fik overdraget at fremkomme med Forslag til Sagens endelige Ordning.

Dette Forslag kom det følgende Aar. Det var enstemmigt og gik ud paa at anlægge Udløbet ved Hvide Sande, men sikret ved Sluseanlæg.

Men for tredie Gang lagde en Krigs Følger sig i Vejen for en Løsning. Riget fattedes atter Penge, og først da Oversvømmelserne i Efteraaret 1923 antog et ligefrem katastrofalt Omfang, idet de bl. a. foraarsagede Dæmningsbrud, ved hvilke hele det udtørrede Areal af Vest Stadil Fjord blev sat under Vand, gjorde Rigsdagen Kommissionens Forslag til Lov.

(Af Redaktør Vilhelm Nielsens Redegørelse i Turistf. Aarbog 1927).

Det er den sidste Søndag i August 1931. Omkring Kl. 8 Morgen. En lille Skare Mennesker staar ved Hvide Sande, hvor nu kun faa Fod Jord skiller mellem Fjord og Hav. Det er Folk, som paa forskellig Vis har staaet i første Række i Arbejdet for Hvide Sande-Sagen. Man graver en smal Rende, nogle Tommer bred. — Vandet fra Ringkjøbing Fjord blander sig med Vesterhavets. Stille sker det, uden større Ceremoni. Men et mere end hundredaarigt Problem har nu fundet sin Løsning. Fra By og fra Egn mødes man i varme Ønsker om en god Fremtid for »æ hwiid Saand'«.

 

1930

OKTOBER.

Mørke Uvejrsskyer, der længe har truet specielt dansk Landbrug i Form af svigtende Priser paa Verdensmarkederne, gør stedse Udsigterne mørkere for alle herhjemme, ikke mindst for de smaa Byer, der som Ringkjøbing staar i nøjeste Samhørighed med Oplandets Befolkning. Under onde Varsler svinder Aarets sidste Maaneder.

Den 24. Oktbr. døde Ringkjøbing Bys sidste kongevalgte Borgmester John. Finsen, ved sin Død Birkedommer i Søndre Birk i København. F. var i Ringkjøbing 1903-14 og var i disse Aar paa forskellig Vis med til at præge sin By og sin Egn.

1. Ringkjøbing Amts Dagblads 50 Aars Jubilæum. — 2. Ringkjøbing Bys ældste, Slagterm. L. J. Nielsens Enke, Kirstine Marie Nielsen, Ø. Strandgade, død, 93½ Aar gi. — 16. Mølgaards Tobaksfabrik fejrer 100 Aars Jubilæum.

Sølvbryllup: 21. Chr. Jensen og Hustru, Østergade.

Bryllup: 15. Frk. Meta Knudsen (D. af Kommunekass. K.) og Knud Lange (S. af Isenkr. L.). Frk. Anna Schubert, Wien, (Plejed. af Rentier A. Provstgaard, Rkbg.) og Gdr. Gravers Juelsgaard, Rindum. — 21. Frk. Lilly Nielsen (D. af Sadelmager N., Rkbg.) og Kelner Aug. Jensen, Kbhvn. — 22. Frk. Rigmor Bollerup (D. af Gdr. I. Bollerup) og Landmand Senius Petersen. —   23. Frk. Jenny Mathiasen, Esbjerg, og Knud Mikkelsen (S. af Købmd. Søren M., Rkbg.). Tandlæge Frk. Anna Mikkelsen (D. af Købmd. Søren M., Rkbg.) og Kaj Testrup, Præstø.

Fødselsdage: 4. Mads Pedersen, Alderdomshj., 85 Aar. — S. Lærer J. N. Hørup, 60 Aar. — 11. Fru Else Nielsen, Sønderg., 80 Aar. — 19. Frk. Kirstine Outzen, 80 Aar. — 20. Købmd. Hübertz Knudsen, 50 Aar. — 25. Fru Pastor Sandvad, 80 Aar. —  24. Adolf Sylvestersen, 92 Aar. — Fru Sytvestersen, 80 Aar.

NOVEMBER.

Folketællingen i November viser, at Byens Folketal det sidste Aar er vokset fra 3847 til 3944.

Menighedsraadsvalget den 27. Novbr. viste en uforandret Partistilling. Valgt blev: Kontorchef P. J. Pedersen (Soc), Fru Berthea Hansen (Soc.), Kordegn C. O. Christensen (Indre Mission), Fiskeeksp. L. C. Sørensen (I. M.), Fiskeribetj. S. J. Sørensen (I. M.), Tog-betj. Vald. Petersen (I. M.), Bogholder H. E. Hansen (I. M.), Dyrlæge Wille (grundtvigsk) og Frk. Karen Bruhn (gr.).

1. Overbetj. Rosenlund 30 Aars Jubilæum som Politibetjent i Ringkjøbing. Overbetj. Kjeld Hansen 25 Aars Jubilæum i Politiets Tjeneste. — 11. K. F. U. M. i Rkbg. fejrer 40 Aars Jubilæum. — 17. Ringkjøbing Havn holder 25 Aars Jubilæum. — 23. Ringkjøbing Sangforening fejrer 25 Aars Jubilæum.

Bryllup: 2. Frk. Kristine Bolette Nielsen (D. af Markus N., Rkbg.) og Elektriker Har. Andersen, Fredericia. — 8. Frk. Ellinor Gørup, Faare, og Ass. Vilh. Hartvigsen, V. og sdrj. Kreditforening. — 9. Frk. Dagny Palm (D. af Herreekviperingshdl. P.) og Ass. Axel Jensen, V. og sdrj. Kreditforening. — 15. Thorluf Nikolajsen, Ølstrup, og Ester Madsen (D. af Arbm. Morten M Rkbg.). — 15. Frk. Fanny Troensegaard (D. af Kreditfor-eningsdir. T.) og Ass. i Hedeselskabet Axel Krøjgaard, Viborg. __ 15. Frk. Martine Bro (D. af Fisker O. B., Rkbg.) og Janus B. Iversen, Rindum. — 19. Frk. Elly Bech Olsen (D. af Bagerm. B. O.) og Frisør Karl Blaabjerg Jeppesen, Lemvig. — 22. Frk. Hilda Knudsen (D. af Kommunekass. K.) og Repr. Georg Petersen, Rkbg. — 28. Frk. Anna Nielsen (D. af Overpostb. N.) og Mar. Nielsen, Lemvig. Frk. Mette Nielsen og Trykker Vilh. Nielsen.

Sølvbryllup: 5. Skræddermester Carl Møller og Hustru. — 12. Toldforv. Mark Nielsen og Hustru. — 10. N. Chr. Nielsen og Hustru, Sømandshj. — 14. Barbér P. Chr. Petersen og Hustru, Sygehusgade. — 23. Fiskeeksp. L. C. Sørensen og Hustru. —  24. Opsynsm. ved Lystanlæget Kirkegaard Bækdal og Hustru, Bildtsvej.

Fødselsdage: 5. Enkefru K. M. Jensen, 85 Aar. — 9. Togfører Andersen, 60 Aar. — 10. Frk. Karen Kaalund, Reberbanen, 75 Aar. — 7. Vaskekone Fru Olsen, Vcsterg., 60 Aar. — 17. Dommer Johs. Borum, 55 Aar. Fiskeeksp. Dyekjær, 60 Aar. —  18. Murermester Moustesgaard, 50 Aar. — 19. Kaptajn J. Konge Jensen, 75 Aar. — 21. Fisker Jens Stræde, 65 Aar. — 25. Kontorbestyrer J. Petersen, 65 Aar. — 27. Kontorbestyrer Petersens Hustru, Maren P., 65 Aar. — 27. Enkefru Augvig Jensen, Bildtsvej, 70 Aar. — 28. Fru Agnete Mikkelsen, Herningvej, 80 Aar.

Døde: 13. Adolf Sylvester, Ø. Strandg., 92 Aar. — 20. Gjøde Nielsen.

DECEMBER.

Faa Dage før Jul, den 19. Decbr., døde J. C. Christensen. Den almindelige Landesorg, som dette Budskab bragte, maatte vel føles stærkest herovre i J. C. Christensens Hjemegn, i den Kreds, hvis Talsmand han var i en Menneskealder, og i den By, som er Hjertet i denne Kreds. Under Æresbevisninger fra alle Sider — Meningsfæller som Ikke-Meningsfæller — stedtes den gamle store Mand til Hvile i en Grav paa Hee Kirkegaard.

1. Savværksejer N. Charles 25 Aars Jubilæum som Savværksejer i Rkbg. — 23. Dommer J. Borum udnævnt til Dommer i Slagelse. Adjunkt C. F. Wiese (S. af Blikkenslagerm. W., Rkbg.) har af Carlsberg Fondet og Rask-Ørsted Fondet faaet tildelt et Stipendium paa 10,000 Kr. til et Ophold i München, hvor han skal medarbejde ved Udgivelsen af et latinsk-tysk Leksikon.

Bryllup: 7. Frk. Karen Kristensen, Ulfborg, og Karl Mortensen, Rkbg. — 13. Frk. Misse Færgemann, Esbjerg, og Kontorist Chr. Sørensen, Esbjerg, (S. af Fiskeeksp. L. C. S., Rkbg.). — 20. Frk. Ketty Clemmensen, Kolding, og Snedker Rich. Henriksen, Rkbg.

Sølvbryllup: 5. Agent Laur. Andersen og Hustru. — 8. Andr. Nielsen og Hustru, Nørregade.

Fødselsdage: 2. Kristiane Enevoldsen, Alderdomshj., 75 Aar. — 5. Skomager P. Nielsen, Smedegade, 70 Aar. — 10. Enkefru Ane Marie Grønne, Kirksvej, 75 Aar. — 15. Fru Marie Kjær, Smedeg., 75 Aar. — 20. Frk. Maren Lauridsen, K. F. U. K., 70 Aar. — 22. Murer Jacob Hansen, 50 Aar. — 30. Tømrer Kr. Møllers Hustru, 70 Aar.

Døde: 1. Fru Kirsten Sørensen, f. Møller. — 12. Anton Pedersens Hustru, Olga Cecilie, 37 Aar. — 22. Anna Elisabeth Pedersen, 25 Aar. — zj. Købm. Mikkel Kristensens Enke.

 

1931

JANUAR.

Byens ældste var ved Nytaarstid fhv. Gdr. Andr. Kjærgaard, Vellingvej, som netop Nytaarsdag fyldte 93 Aar. Allerede faa Uger efter døde han. Treaarskri-gen faldt i hans Drengeaar, og under Krigen 1864 var han blandt dem, der af Østrigerne, som besatte Ringkjøbing, blev beordret til Ægtkørsel helt ned i det tyske. Det var ham, der i 1884 fik bragt det store sønderjyd-ske Besøg i Ringkjøbing i Stand.

13. Alfr. Sørensens Flidslegat for Børn i Rkbg. Kommuneskole er for dette Aar tildelt Idun Flint (D. af Lærer F.) og Johs. Kirkegaard Bækdal (S. af Arbm. B.). — 19. Politimester Aage Grum-Schwensen, Viborg, beskikket, til Dommer for Rkbj. Købstad og Ulfb. Hind Herreder.

Bryllup: 4. Frk. Marie Nielsen, Enghavevej, og Tømrer P. Chr. Poulsen, Rkbg.

Fødselsdage: 5. Redaktionssekr. Carlsen, 60 Aar. — 9. Enkefru Lillelund, Reberbanen, 75 Aar. — 22. Mælkehdl. Kvisgaard, 75 Aar.

Døde: 2. Chr. Grydegaard, 83 Aar. — 5. Husbest. Johanne Kirstine Ibsen, 85 Aar. — Fru Kathrine Madsen, f. Kjems. — 6. Mogens J. Pedersen. — 10. Ola Gullander, 74 Aar. — 24. Christiane Enevoldsen, Alderdomshj., 75 Aar. — 29. Enkefru Ane Malene Mouridsen. Johanne Gyldenlev, 84 Aar.

FEBRUAR.

Byens Status-Opgørelse, der blev off. fremlagt ved Byraadets Februar-Møde, viser et Overskud, en Netto-Formue, paa ca. 1,1 Mill. Kr.

6. Forretningsfører C. Møller, Rkbg., er beskikket til Medlem af og Grd. Jac. Hindhede, Lem, til Formand for Skatteraadet for Ringkjøbing Skattekreds. — 25. P. Jensen Poulsen fejrer 25 Aars Jubilæum som Fiskeeksportør i Ringkjøbing.

Fødselsdage: 8. Fru Hagbard, »Frydenborg«, 70 Aar. — 16. Arbm. Lars Nielsen, Mellemg., 70 Aar. — 28. Fru Mette Marie Nielsen, Vesterg. 25, 80 Aar. — 18. Slagterm. Chr. Christensen, 50 Aar. — 28. Amtmand Karberg, 50 Aar.

Sølvbryllup: S. Skrædder A. Andersen og Hustru.

Døde: 2. Lars Nielsens Hustru, 61 Aar. — 5. Christiane Ib-sen, 81 Aar. — 6. Jens L. Jensens Hustru, Mette Holm Jensen. Stationsforst. Hammeleff, Tim (S. af afd. Dyrlæge H., Rkbg). 10. And. Bratbjerg, 68 Aar. — 16. Enkefru Ane Christensen. — 17. Murerm. J. Sivertsens Hustru. — 22. Fhv. Skovfoged Knud Bukholt, 84 Aar. — 26. Eva Elvira Knudsen, 10 Aar.

MARTS.

Kommunebudgettet, der fremlagdes i Byraadets Møde den 4. Marts, viser, at der for kommende Aar skal paalignes Skatter til Beløb 289,027 Kr., deraf i personlige Skatter godt 274,000 Kr. eller 21,000 Kr. mindre end Aaret forud. Ligningsprocenten nedsættes fra n til 10.

1. Mejeribestyrer H. Kristensen fejrer 25 Aarsdagen for sin Ansættelse paa Rkbg. Mejeri, og Kusk N. Chr. Nielsen 25 Aarsdagen for sin Ansættelse i Firmaet J. P. Laursen. — 3. Gaard-ejer N. Chr. Juelsgaard, Nysogn, vælges til Formand for Ring-kjøbing Landbobanks Bankraad. Dansk Naturfredningsforening opretter en Afdeling i Ringkjøbing med Dommer Grum-Schwen-sen som Formand. — 5. Væver Mads Sørensens Flidslegat tildelt Else Tiichsen (D. af Kontorchef T.) og Edith Romlund (D. af Købm. R.).

Sølvbryllup: r. Fyrbøder Fr. Larsen og Hustru, Godthaabsvej.

Bryllup: 1. Frk. Viktorie Bank (D. af Skomager B.) og Slagter Johs. Stokholm, Lemvig. — 7. Inger Andersen, V. Strandsbjerg, og Arbm. Iver Andersen, Rkbg. — 14. Frk. Anna Jensen (D. af Hotelejer Ole Jensen, Jernbanehotellet) og Repræsentant Carl Christensen, Holstebro. — 29. Frk. Danne Flytkjær (D. af Enkefru F.) og Fuldm. Juul Nielsen, V. og sdrj. Kreditf.J.

Fødselsdage: 4. Frk. Karen Sørensen, Grønneg., 80 Aar. — 7. Snedker Steffen Andersen, »Aldersly«, 75 Aar. — 9. Sadelmager L. E. Nielsen, 60 Aar. — 13. Bankbud Bune, 70 Aar. Sadelmager Frikke, 80 Aar.

Døde: 7. Sine Olsen (Muff). — 12. Fabrikant I. A. Lund, fh. Rkbg. Uldspinderi, 76 Aar. — 21. Gasværksbcst. J. Madsen, 81 Aar. Marie Frøkjær.

APRIL.

Hardsyssels Historiker. Dette smukke Navn tilkommer uomtvisteligt pens. Førstelærer P. Storgaard Pedersen i Hee, som den 12. April fyldte 70 Aar. Han er af Fødsel Ringkjøbingenser, født paa »Hedegaards Mark«. En Række historisktopografiske Værker her fra Amtet foreligger fra hans Haand, og hans Arbejde er kendt og anerkendt viden om i Landet.

Bryllup: 4. Frk. Elisabeth Olsen (D. af Ølhdl. Chr. O.) og Skrædder Jørgen Jensen. — 18. Frk. Kathr. Mikkelsen (D. af Postbud M.) og Snedker Otto Quvang, Kristiansfeldt. — 27. Frk. Karen Sørensen, Strellev, og Gdr. Rich. Kirk., Houstrup ved Nr. Nebel (S. af N. Kirk, Rkbg.). — 26. Frk. Lis Gulner Poulsen (D. af Hovmester P.) og Cyklehdl. Dynes Pedersen, Vildbjerg.

Døde: 1. Fr. Timmermanns Hustru, Mathilde, 79½ Aar. — 4. Karen Fauerby, 85 Aar. — 16. Fhv. Hotelejer Steffen Jensen, 65 Aar. — 77. Skrædderm. N. J. Bennedsen, 72 Aar. — 21. Maren Nørmark Christensen, 70 Aar. — 30. Dommer N. C. Frost, Holsted, fh. Rkbg., 68 Aar.

Fødselsdage: 4. Slagterm. Chr. Kjærgaard, 60 Aar. — 15. Husejer Mads Madsen, J. P. Nielsens Vej, 80 Aar. — 14. By-raadsmedlem, Mælkehdl. P. Hansen, 50 Aar. — 20. Hotelejer J. Chr. Christensen, »Hotel Ringkjøbing«, 65 Aar. Cyklehdl. Ditlevsen, 50 Aar. Fru Karen Sand Jakobsen, Nygade, 90 Aar. — 25. Havnefoged And. Vase, 80 Aar.

MAJ.

Fhv. Kæmner H. Rich har staaet i Bestyrelsen for Ringkjøbing Borger- og Haandværkerforening i 40 Aar, deraf 22 Aar som Formand. Ved Generalforsamlingen i Maj nedlægger han dette Hverv og udnævnes for sit gode Arbejdes Skyld til Foreningens Æresmedlem.

1. Snedker A. B. Jørgensen 25 Aars Jubilæum i Tjeneste ved Orgelfabrikken i Rkbg. — 20. Murerm. J. Sivertsen valgt til Formand i Rkbg. Borger- og Haandværkerforeningen.

Bryllup: 1. Frk. Anna Christensen (D. af Vognm. J. C. C.) og Landbrugskandidat N. Andersen, Aarslev. — 7. Frk. Kristine Høy Hansen (D. af Enkefru Ferd. Hansen) og Telegrafass. Martin Nielsen, Rkbg. — 17. Frk. Anna Ibsen, Rkbg., og Grd. Kr. Nørgaard, Lem. — 20. Frk. Lenchen Gohre, Marburg, og Kredit-foreningsfuldm. Johs. Nielsen, Rkbg. — 24. Frk. Johanne Thomsen (D. af Vognm. T.) og Fisker N. Olsen, Esbjerg. Frk. Klara Grinderslev, Esbjerg, og Ejnar Kirk (S. af Gasafl. K., Rkbg). — 27. Frk. Inger Nielsen, Struer, og Trafikass. Sv. Aage Jensen, Rkbg.

Sølvbryllup: 4. Brolægger Poul Andersen og Hustru, V. Strandsbjerg. — 5. Fiskehdl. P. Iversen og Hustru, Vestergade. — 11. Savværksejer Charles og Hustru. — 15. Arbm. Chr. Knudsen og Hustru. — 30. Købm. Jespersen og Hustru, Herningvej.

Døde: 11. Stiftamtmand V. Haarløv, Haderslev, fh. Amtmand over Rkbg. Amt, 58 Aar. — 15. Kath. Isager. Fhv. Postkusk Poul Nielsen. — 16. Bagerm. J. B. Hedegaard.

Fødselsdage: 16. Opsynsm. ved Slagtehuset Carl Thuesen, 50 Aar. — 18. Enkefru Johansen (Enke efter Smedem. J.), 70 Aar.

JUNI.

Tirsdag den 16. Juni fejredes i Ringkjøbing 75 Aars Jubilæumsfest i Ulfborg-Hind Herreders Landboforening, en Sammenslutning, der jo ogsaa har nær Tilknytning til Ringkjøbing By og gennem Aarene har præget Byen ved sine Dyrskuer, store Landbomøder osv.

3. Tone- og Talefilmen holder sit Indtog i Rkbg. Biografteater under Publikums Begejstring.

Bryllup: 14. Frk. Anna Frandsen, Hoven, og Barberm. B.

Jespersen, Rkbg. — 26. Frk. Inger Sørensen (D. af Postpakm. S., Rkbg.) og Elektricitetsværkbestyrer Chr. Stidsholt, Ulfborg.

Sølvbryllup: 10. Chr. Toft og Hustru, Bymarken. — 23. Bagerm. Bech Olsen og Hustru, Rkbg.

Døde: 2. N. P. Pedersens Hustru Ane Marie. — 8. Ing. Ishøjs Hustru.

Fødselsdage: 4. Fhv. kgl. Vejer og Maaler P. Bondesen, nu Kbhvn., 75 Aar. — 15. Gasaflæser P. Kirk, 60 Aar. — 24. Kreditforeningsrepræsentant Niels Ebbesen, 70 Aar. — 29. Enkefru Christensen, Tangsvej 18, 80 Aar.

JULI.

Den 4. Juli var det 50 Aar siden daværende Købmand G. Berthelsen udnævntes til hollandsk Konsul, et Hverv, den nu 81-aarige Mand stadig varetager. Ved mangen en Skibsulykke paa Jyllands Vestkyst har den hollandske Konsul gjort et stort og menneskekærligt Arbejde for de nødlidende. Den hollandske Regering har hædret ham med flere Ordenstegn.

1. Godsekspeditør Andersen 40 Aars Jubilæum i Statsbanernes Tjeneste.

Bryllup: 19. Frk. Marie Madsen (Plejed. af Vognm. Steffensen, Rkbg.) og Portner K. Nygreen, København. — 28. Frk. Marie Frostholm, Thisted, og Trafikassi. A. S. Larsen, Rkbg. — 30. Frk. Gybtha Lauridsen, Rkbg., og Skomager Carlo P. Graversen, Thim.

Døde: 7. Johanne Jensen.

Fødselsdage: 23. Skomager Mikkel Olsen, Vesterg., 70 Aar. — 24. P. Kjær, Smedeg. 12., 70 Aar. — 31. Fru Karen Madsen, Østerg. 46, 70 Aar.

To Ringkjøbing-Forfattere runder »skarpe Hjørner« J i denne Maaned. Den 26. fylder Forfatteren Hans Henriksen, København, fh. Redaktør af Ringkjøbing Amts Dagblad, 70 Aar, og den 30. Aug. fylder Forfatteren og Oversætteren Andr. Beiter 80 Aar. Hans Henriksen vil bl. a. huskes for sine Ringkjøbing-Min-der i den lille Bog »7 Aar i Ringkjøbing«, og »gamle Beiter«, som endnu daglig færdes iblandt os, kender jo alle som den udmærkede Oversætter f. Eks. af den svenske Prins Wilhelms og Gustav Frenssens Bøger.

Søndag Morgen den 30. August blev en stor Dag ogsaa i Ringkjøbing Bys Historie: da aabnedes Hvide Sande-Udløbet, idet en smal Rende gravedes fra Havet ind til Fjordvandet, og det store Sluse-System sattes i Funktion. (Se Artiklen foran i Bogen).

1. Kontorchef Erlang 25 Aars Jubilæum ved V. og sdrj. Kreditforening. — 28. Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbaneselskab har for Driftsaaret 1930—31 et Driftsoverskud paa 11,014 Kr.

Bryllup: 1. Ragnhild Thuesen og Kaj Pedersen, begge Rkbg. — 16. Frk. Anna Lillelund Jensen og Lærer R. P. Ladefoged. Frk. Grete Sinding og Havearkitekt Axel Andersen. — 21. Frk. Alice Grove og Politifuldm. K. Wiese, Rkbg. — 23. Frk. Kath. Sloth Christensen, Rkbg., og Arne F. Jensen, Aarhus.

Døde: 14. Overbetj. Rosenlunds Hustru.

Fødselsdage: 22. Frk. Karen Stougaard, 70 Aar. — 14. Fhv. Økonoma Frk. Hesseldahl, 70 Aar.

SEPTEMBER.

Aaret sluttede, som det begyndte: i Krisens Tegn. Overalt strammes Rebene; Erhvervene sukker under de unormale og usikre Forhold. Borger som Bonde ser med Ængstelse de kommende Tider i Møde.

1. Postmester Hagbart Berg 40 Aars og Postass. Fru Jeppesen 25 Aars Jubilæum i Postvæsenets Tjeneste. Telegrafass. Fru Bauditz 25 Aars Jubilæum i Telegrafvæsenet. — 9. Historikeren, pens. Lærer P. Storgaard Pedersen, Hee, døde i Dag, 70 Aar gl. —  18. Havnefoged And. Vase faar bevilget Afsked efter at have været Havnefoged i Ringkjøbing i 17 Aar. Det første Fragtskib, M/S »Anna« af Hamborg ankommer til Ringkjøbing Havn gennem Hvide Sande.

Bryllup: 8. Frk. Anna Isager (D. af John. I.) og Grd. Chr. Jørgensen, Abildtrup. — 18. Frk. Thora Rosendahl, København, og Ass. i Kbhvn. Frihavn Hilmer Fensbøl (S. af Lærer F., Rkbg.).

Sølvbryllup: 25. Gæstg. J. Kabel og Hustru.

Fødselsdage: 5. Sparekassedirektør Søren Mikkelsen, 60 Aar. —  6. Syerske Marie Skanderup, Mellemg., 70 Aar. — 8. Boghandler P. Holm, 60 Aar. — 11. Enkefru Tofte, Tangsvej, 70 Aar. — 13. Museumsforst. Klokker, 75 Aar. — 11. Smedem. A. Olsen, 50 Aar. — 26. Enkefru Reffs, Ø. Strandg., 70 Aar. — 28. Distriktsjordemoder Fru Jacobsen, 60 Aar. — 29. Sagfører M. P. Kamp, København, tidl. Ringkjøbing, 75 Aar.

Til top