Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1933-34

RINGKJØBING-SANGEN

Alle Ringkjøbingensere elsker deres By. Og ikke saa faa har gennem Aarene slaaet Strengene til dens Pris. Denne Sang har overlevet de andre; den nyder nu den Ære fremfor alle andre at blive kaldt »Ringkjøbing-Sangen«.

Dejligst blandt Danmarks Stader er du, vor Fødeby. Gammel af Aar og Hæder, gammel og evig ny. Bølger din Grænse drage, Danmarks og din mod Vest, spejler de røde Tage i Sol og Sommerblæst. By over Byer, Fødestavn, stolte vi nævner dit dyre Navn, bryder vort Hjerte jublende Vej: Ringkjøbing, dine Sønner hilser dig.

Alt, hvad vort Danmark kender, manende skønt og stort, gaves i dine Hænder, fylker sig for din Port. Havet bag Klit og Højder bæver sin Tordenrøst, lyngklædte Banker løfter dig paa sit brede Bryst. By over Byer, Fødestavn, stolte vi nævner dit dyre Navn, bryder vort Hjerte jublende Vej: Ringkjøbing, dine Sønner hilser dig.

Havet, som aldrig bøjes, gav dig din stærke Tro, Lyngen har lært dig nøjes, taalsomt og tavst at gro. Medgang bar med dig festet, Rigdom i Ny og Næ, Modgang dig ofte gæstet, men tvang dig ej i Knæ. By over Byer, Fødestavn, stolte vi nævner dit dyre Navn, bryder vort Hjerte jublende Vej: Ringkjøbing,  dine  Sønner hilser dig

Se, af din Sæd er rundet,
hvad i vort Hjerte bor,
frigjort og evigt bundet
til dig vor Fædrejord.
Monne vi viden drage,
var os end Lykken god,
Længslen til dig tilbage
dog banker i vort Blod.
By over Byer, Fødestavn,
stolte vi nævner dit dyre Navn,
bryder vort Hjerte jublende Vej:
Ringkjøbing, dine Sønner hilser dig.
                   
Alfred Holm-Laursen

 

RINGKJØBING MUSEUM

EN 25-AARIG

Ringkjøbing Museum fylder i Aar de 25.

Der er en Forbindelse mellem et Museum og en Aarbog. Begge vil de det samme: bære Bud om de Tider, der svandt, og om, hvad der rørte sig i vor By i svundne Dage. Derfor skal Museet mindes her.

Det var den 27. Oktbr., der blev Fødselsdagen. Paa den Dag Aar 1908 holdtes et Møde, paa hvilket det meddeltes, at der paa Forhaand efter et Opraab i Bladene var indtegnet 338 Medlemmer i den nye Museumsforening.

Grosserer L. Tang, København, der var af gammel Ringkjøbing-Slægt, havde allerede dengang tilbudt at skænke baade en Byggegrund og en Sum Penge til en Museumsbygning.

Til Bestyrelse for Foreningen valgtes Overlærer Larsen, Bager Math. Klokker og Borgmester Finsen, Ringkjøbing, Teglværksejer Villemoes, Skærum Mølle i Ulfborg, Lærer Storgaard Pedersen, Hee, Godsejer Ernst Tranberg, Lønborggaard, og Lærer Christensen, Borris.

Men foreløbig fik man intet nyt Hus. Man maatte nøjes med et Lokale paa Borgerskolens Loft. Det tør nok siges, at den, der blev den drivende Kraft i det unge Ringkjøbing Museum, var Math. Klokker. Han er kendt viden om som en ihærdig Samler, en Passion, han vist har haft alle sine Dage. Og han forstaar at faa Folk til at give af, hvad de har i de gamle Gemmer, saa det strømmer ind med Gaver ikke blot fra Byen, men ogsaa fra et stort Opland.

Og Klokker vil saa nødig sige Nej til Gaver til Museet. Se ham i Museet vise frem adskillige Eksemplarer af den samme Ting. Man ved jo aldrig, siger Mathias, det har dog altsammen sin Værdi, og her er det i Behold. Det eneste, fortsætter han og peger paa to mægtige Billeder af et Par svære jydske Hingste, det eneste, vi har, som man maaske kan sige, ikke er egentlige Museumsgenstande, er disse der, men — æh, jeg syntes ikke, jeg kunde sige Nej til dem!

Naa, dette var et Sidespring. Foreløbig samlede Mathias Klokker til sit Skoleloft, men her blev der snart altfor snævert med Plads. Saa flyttede Vest- og sønderjydsk Kreditforening i 1913 ind i sin nye Bygning og overlod sine gamle Kontorlokaler paa Reberbanen til Museet.

Dette var et Fremskridt, men stadig strømmede Gaverne ind, saa ogsaa her blev der snart altfor lidt Plads. Saa erhvervede man en stor Villa paa Herningvej, hidtil tilh. Prof. Melchiorsen. Huset blev ombygget efter Tegning af Arkitekt Brask, København, og den 6. November 1922 kunde det nye Museum indvies.

Ved Indvielsen overrakte fhv. Konsejlspræsident J. C. Christensen (foruden et Ridderkors til Mathias Klokker) sin store og smukke Møntsamling til Museets Varetægt. Det er J. C.s berømte »gal' Skjællin-ger«, som han selv kaldte dem. Men der er mange andre store og smukke Samlinger, hver for sig en Seværdighed. Vi nævner:

Leonhard Tangs Samling, Konsul Niels Høys Samling, en speciel Samling Mineralier og Konkylier, en Samling Stenoldsager fra Apoteker Chr. Mikkelsen, Konsul Bertelsens store Samling Strandingsbilleder og Mylius Erichsens Efterladenskaber.

Det er Ting, som har og efterhaanden vil faa mere og mere historisk Interesse. Ringkjøbing Museum er en god Tumleplads for enhver, som dyrker sin Bys og sin Egns Historie. Og det smukke Hus er en værdig Ramme om alle Kostbarhederne.

Endnu pusler Mathias Klokker om sit kære Museum. Han tager med nænsom Haand om hver enkelt Genstand, lige fra en gammel, nu højst umoderne Ringkjø-bing Hat til skønne Lysestager og skørt Porcelæn. Han forstaar, at det er mere end skimlede Levninger, at gammelt og nyt staar i Pagt for den, som søger ind under Historiens Træ og »lægger Øret ydmygt til dets Rod forneden«. Og Ringkjøbingenserne ude og hjemme vil vide at værne om dette smukke Museum, saa det, naar de næste 25 Aar er gaaet, i endnu højere Grad er i Stand til, som Aakjær synger, at »røbe mig, hvad Vej jeg drog og løfte mig en Flig af Livets Gaade.«

 

1933

OKTOBER

Fru Kirstine Gravesen, fh. Søndervig Bad, har skænket Ringkjøbing Turistforening et Areal langs den søndre Side af Dæmningen, saa den idylliske Cyklesti langs Ringkjøbing Fjord kan føres igennem helt til Søndervig. Der skal nu holdes en storstilet Basar i Ringkjøbing for at skaffe Midler til Anlæggelsen.

8. Bilulykke ved Ikast, ved hvilken fhv. Fragtsejler Ths. Jespersen, Rkbg., blev dræbt og hans Hustru og et Par andre Passagerer slemt kvæstet. — 20. Redaktør Hans Christensen, Ringkjøbing Social-Demokrat, 25 Aars Jubilæum som ansat ved den soc. Presse. — 28. Politiadvokat A. M. F. Seerup er blandt 21 Ansøgere udnævnt til Politimester i Rkbg.

Bryllup: 8. Frk. Dora Kjær, Thim, og Detailhandler Victor Pedersen, Rkbg. — 11. Frk. Agnete Iversen, Hvide Sande, og Chauffør Johs. Knudsen, Rkbg. — 15. Frk Kamma Thuesen (D. af Enkefru T., Østergade, Rkbg.) og Bagerm. J. Kristiansen, Holstebro. — 22. Frk Marie Kristensen (D. af Vognm. J. C. K., Rkbg.) og Maler Ev. Vestergaard, Holmsland. Frk. Anna Knudsen, Ulfborg, og Kreditforeningsassistent G. Jensen, Rkbg. — 24. Frk. Olga Andreasen, »Aktiv«, Rkbg., og Konditor Sv. Sørensen, København. — 27. Frk. Dagmar Hansen, Skive, og Herreekviperingshandler Har. Hansen, Viborg (S. af afd. Installatør H., Rkbg.). Frk. Karen Rosenvold, Skanderborg, og Bankass. Børge Nissen, Aarhus (S. af Overpakm. N., Rkbg.). — 29. Frk. Sofie Baden og Slagterm. V. Stenberg Knudsen, begge Rkbg.

Sølvbryllup: 10. Ejendomsmægler Vald. Rasmussen og Hustru.   22. Overbanemester Knudsen og Hustru, Rødekro, fh. Rkbg.   28. Gravers Iversen og Hustru, Ø. Strandgade 28.

Fødselsdage: 20. Enkefru Marie Frikke, St. Blichersvej 9, 75 Aar. — 27. J. Kirkegaard, Kongshøj, 70 Aar. — 28. Arkitekt Kristjan Jensen, Holstebro, fh. Rkbg., 50 Aar.

Døde: 9. Frk Jørgine Christensen, Nygade.

 

NOVEMBER

Folketællingen viser, at der i Ringkjøbing bor 3986 Mennesker mod 3984 ved forrige Tælling.

Byraadet vælger Orgelfabrikant L. Andresen, Savværksejer N. Charles, Købmand Jens Nielsen, Fuldmægtig Juul Nielsen, Kriminalbetjent Otto Petersen, Konsulent Grue Sørensen, Togbetjent Anders Larsen, Arbejdsmand Rs. Hansen og Murer Hans Madsen til Medlemmer af Ligningskommissionen — og Kommissionen vælger Fuldm. Juul Nielsen til Formand.

1. Sygehusportør Viggo Nielsen ansat i 25 Aar ved Sygehuset.   16.  Aabnes Turistforeningens store Cyklesti-Basar, der varer 4 Dage.

Guldbryllup: 13. Pens. Banevogter H. Chr. Jensen og Hustru, Bildtsvej.

Sølvbryllup: 10. Vognmand Jes Ebsen og Hustru.

Bryllup: 12. Christiane Sørensen, Rkbg., og Søren Christensen, Malling. Frk. Dagny Thorup, Thorsted, og Will. Olsen (S. af pens. Baneform. O. Rkbg.) 19. Sygeplejerske Frk. Ina Dyrmose (D. af K. D., Rkbg.) og Købm. K. Lykkegaard, Alderslyst. — 30. Frk Anne Jansen (D. af Fisker J., Rkbg.) og Johs Mortensen (S. af pens Banenæstform. M., Rkbg.).

Fødselsdage: 25. Vognmand Th. Thomsen, Bredgade, 60 Aar. 27. Rentier Th. Madsen (hos Vognmand Jes Ebsen) 85 Aar.

Døde: 79. Fhv. Stationsforst. i Rkbg., O. T. Ott, København, 68 Aar.

 

DECEMBER

Ved Juletid stod der i Ringkjøbing Skolesparekasse 11,656 Kr., indsat af 509 smaa Sparere. 76 Børn, som sidste Aar udgik af Skolen, fik udbetalt godt 2800 Kr. som deres Andel.

Den stigende Benyttelse af Ringkjøbing Havn faar Toldvæsenet til at aabne et Kontorsted i den kendte gamle Bygning paa Havnen.

13. Meldes om Isvanskeligheder paa Ringkjøbing Fjord, hvor flere Skibe ligger indefrosset. — 28. En ung Ringkjøbing-Fisker, P. Vang Kristensen, druknede i Dag i Thorsminde-Løbet, medens han var ude for at røgte Garn.

Sølvbryllup: 5. Blikkenslager P. Bank og Hustru. — 13. Over-portør Lerche og Hustru. — 15. Skomager M. Ibsen og Hustru. — 18. Uldhandler M. Madsen og Hustru, Grønnegade.

Bryllup: 2. Frk Astrid Jacobsen (D. af Skomager J., Rkbg.) og Maskinmester Willy Jørgensen, Odense. 8. Frk Edith Petersen (D. af Gasværksarbejder P., Rkbg.) og Montør H. Laurberg, København. 12. Frk. Marg. Mortensen, Thim og Fisker Vilh. Poulsen (S. af Matros A. P., Rkbg.). — 20. Frk. Inger Bissenbakker, Børkop og Kirkegaardskonsulent Aksel Skriver, Rkbg. — 24. Frk. Ellen Mølgaard, Rkbg., og Disponent Ernst H. Jensen, København. — 26. Frk Oda Mikkelsen (D. af Skomager M., Rkbg.) og Postassistent P. Breum Petersen, Vojens. — 28. Frk. Gunna Larsen, København og Magnus Petersen (S. af Fuldm. P., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Værkfører F. Wittorff, Vellingvej, 60 Aar. — 4. Fhv. Gdr. Ib Hansen, Mellemgade, 70 Aar. — 6. Vognmand Vilh. Nielsen, 75 Aar. — 29. Togfører C. M. Larsen, St. Blichers-vej, 60 Aar.

Døde: 12. Fru Christine Høy, Holstebro (Enke efter Konsul Chr. Høy, Rkbg.). — 13. Fru Henriette Overgaard (Kr. Over-gaards Hustru). — 14. Kreaturhdl. J. C. Weilgaard, 67 Aar. — 27. Pens. Overbetjent L. F. Rosenlund, Ry, fh. Rkbg.

 

1934

JANUAR

En Opgørelse viser, at der i 1933 ialt gennem Hvide Sande er indkommet 94 Fragtfartøjer bestemt for Ringkjøbing og 3 Fragtskibe til Hvide Sande. Sejladsen foregaar væsentligst med hollandske og tyske Skibe. Til Hvide Sande er der i 1933 indbragt Fisk for 752,550 Kr.

1. Redaktør H. Sørensen fratræder og Frk. Augusta Nielsen ansættes som Redaktør af Ringk. Amts Avis. — 15. Etatsraad Alfr. Sørensens Skolelegat er for i Aar tildelt Erik Iversen (S. af Lærer I) og Vald. Andersen (S. af Fisker Chr. A., Rkbg). — 19. Vest- og sønderjydsk Kreditforenings Repræsentantskab ved-tager Oprettelsen af en ny Serie, 10. Serie, udelukkende til Brug for Konvertering.

Bryllup: 14. Frk. Sonja Schultz (D. af Maskintrykker S., Rkbg.) og Købm. Frede Nielsen, Bramminge. Frk Anna Christensen, Skive og Skrædder Karl K. Møller (S. af Forretningsf M., Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Skrædderm. S. M. Hunnerup, 50 Aar. — 19. Fhv. Kreditforeningsdirektør Troensegaard, 70 Aar. — 25. Fru Redaktør Hans Christensen, 75 Aar. — 27. Enkefru Kirstine Thygesen, 70 Aar.

Døde: 4. Væverske Marie Kirstine Nielsen. 5. Christiane Jensen (Chr. Fjord Jensens Datter). — 7. And. P. Knudsen, 70 Aar. —  11. Ane Margr. Jacobsen ( Enke efter pens Overportør S. G. J.). —  16. Distriktsbestyrer M. Gisselbæk, Herning, fh. Konsulent i Rkbg., 56 Aar. — 29. Ane Marie Nielsen.

 

FEBRUAR

Den 8. Februar holdtes i Vest- og sønderjydsk Kreditforening en ekstraordinær Generalforsamling, der var besøgt af ca. 4000 Interessenter, og hvor Forhandlingen i højeste Grad prægedes af Landbrugets store Vanskeligheder. De mange Mennesker samledes dels i Byens forskellige større Lokaler, dels i fri Luft, hvor Højttalere holdt dem underrettet om »Slagets Gang« paa Højskolehjemmet. Det var et Møde, der stod Gny af Landet over.

1. Overbetj. Kjeldsen ansat i Politiets Tjeneste i 25 Aar. — 2. 60 Aars Dag for Oprettelsen af A. Rasmussens Bogtrykkeri. — 5. Ringkjøbing Handelsforening holder sin 60. aarlige Generalforsamling. — 17. Købm. Jens Nielsen udtræder af Helbreds-hensyn af Ligningskommissionen, hans Stedfortræder er Forretningsbestyrer Georg Krogh Jensen. — 21. Dansk Andels-Gød-ningsforretnings store Pakhus ved Ringkjøbing Havn indvies.

Sølvbryllup: 2. Sygehusportør Viggo Nielsen og Hustru. — 16. Vognmand J. Hvistendahl og Hustru.

Bryllup: 4. Frk. Nanna Larsen, København, og Skræddersv. N. Madsen (S. af Arbejdsm. Morten M., Rkbg.). —9. Frk. Mette Nielsen (D. af Markus N., Rkbg.) og   Arn. Pedersen, Fredericia. —  11. Frk. Rosa Villensten (D. af Købm. V., Rkbg.) og Landsretssagfører Hagen Jørgensen,  Viborg. —  25.  Frk. Emmy Rasmussen  (D.  af  Maskinhdl.  Ejner  R.,  Rkbg.)  og  Bagerm.   Aage Andersen, Odense. Frk. Margr. Willer Jensen, Rkbg. og Købm. Sv. Aage Rasmussen, Aarhus. Frk Ragna Andersen  (D.  af Urmager L. C. A., Rkbg) og Læge Sv. Skousbøll, Holte. Frk. Maren Andersen, Vorgod og Vognmand J. A. Jensen, Rkbg.

Fødselsdage: 2. Partikulier J. Iversen, Ved Fjorden 9, 85 Aar. 4. Postmester E. Dyekjær, 60 Aar. — 6. Vognmand J. C. Christensen, 80 Aar. — 17. Hotelejer Ole Jensen, »Jernbanehotellet«, 65 Aar. — 79. Andr. Enevoldsen, 80 Aar. — 25. Bogbinder Got-fredsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. Else Madsen, »Aldersro«, 80 Aar.

Døde: 4. Malerm. S. Fog, 68 Aar. — 5. Nielsine Engdorf (M. Engdorfs Hustru). — Hotelejer Th. Jensen, »Grand Hotel«. — 16.  Vognmand J.  C. Christensen,  80  Aar. —  26.   Fhv.  Faktor Rud. Hansen, 71 Aar.

 

MARTS

4. Marts fejrede Blikkenslagermester J. N. Fedder-sen 40 Aars Jubilæum som Mester i Ringkjøbing. Den gamle Haandværksmester kan fortælle mangt og meget, ikke blot om, hvorledes Fabriksdriften fortrænger god gammeldags Haandværk, men ogsaa om Udviklingen i den By, hvis Borger han har været gennem de mange Aar.

Paa Byraadsmødet 12. Marts fremlagdes Byens Regnskab for 1932—33. Det viser et Driftsunderskud paa 37,900 Kr., fremkaldt af øgede sociale Udgifter; heraf kan 22,000 Kr. dækkes af Overskud fra tidl. Aar, medens 16,000 Kr. maa udskrives i Skatter. Senere, efter at Budgettet for næste Aar er lagt, oplyses det, at der for 1934-35 skal udskrives 280,720 Kr. i Skat mod 211,900 Kr. det foregaaende Aar, og Lig-ningsprocenten vil som Følge heraf stige fra 9,2 til 11,6.

I Marts paabegyndes store Reparationsarbejder ved Ringkjø-bing Kirke, Arbejdet skal være tilendebragt til November. — 10. Vedtages at A/S Ringkjøbing Bank betaler 8 pCt. i Udbytte for 1933. — 14. Væver Mads Sørensens Skolelegat tildelt Agnes Holm (D. af Boghandler P. H.) og John Egon Pedersen (S. af Lagerforv. P.) Hotelejer Nygaard, Hotel »Seattle« i Vedersø Klit, har købt »Grand Hotel« i Ringkjøbing. — 31. Overlærer N. Christensen afskediget efter Ansøgning og med Pension.

Guldbryllup: 27. Fhv. Købm. Chr. Skikkild og Hustru, nu Hellerup.

Sølvbryllup: 5. Fhv. Skibshandler J. P. Jensen og Hustru. — 12. Sadelmager N. Henningsen og Hustru, Ø. Strandgade.

Fødselsdage: 14. Fhv. Tobaksmester Chr. Villumsen, Vejle, fh. Rkbg., 85 Aar. — 14. Enkefru Kjerstine Pedersen (Lybæk), Møllevej 24, 80 Aar. — 16. Fhv. Landpostbud J. J. Larsen, Søndergade 4, 70 Aar. — 79. Fhv. Kreditforeningsfuldmægtig Ernst Pedersen, 80 Aar. — 16. Rutebilfører Boll, jo Aar. — 25. Arbm. Niels Jensen, V. Strandgade 7, 70 Aar.

Døde: 2. Helenius Mortensen. — 12. Ane Marie Kjær (Enke efter Gravers K., Hee).

 

APRIL

Cyklesti-Basaren blev en stor Sukces. Der indkom godt 12,000 Kr., af hvilke de 5400 er Netto-Overskud og gaar til Forlængelse af Cyklestien til Søndervig.

Ved Skolens Aarsafslutning oplyser Overlæreren, at Elevantallet stadig er dalende. I 1931 var der 674 Elever, 1932 665, 1933 652 og 1934 625.

1. Som Bestyrer for Ringkjøbing Sømandshjem er antaget Fr. Gram, Børkop. Amtslæge Bendix Poulsen udnævnt til Amtslæge i Aalborg. Tandtekniker Frk Else Jacobsen 25 Aars Jubilæum som selvstændig næringsdrivende. Amtsraadet har antaget cand. med. J. E. Poulsen til Reservelæge ved Sygehusene i Ringkjøbing. — 27. Skolekommissionen har valgt Borgmester, Red. Vilh. Nielsen til Formand, til Formand for Lærerraadet er valgt Lærer M. Hagbard.

Sølvbryllup: 7. Kordegn C. O. Christensen og Hustru. bryllup: 1. Frk. Louise Vandborg, Hvide Sande og Vilh. Jensen (S. af P. J., 0. Alle, Rkbg.). Frk. Gudrun Olsen (D. af Togfører O., Rkbg.) og Fotograf H. Sørensen, Ulfborg. 14. Frk. Anna Marie Grydegaard og Maskinarb. Arne Sylvester Juels-gaard, Rkbg.

Fødselsdage: 4. Fhv. Barbér Bech, 60 Aar. — 10. Mads Iversen, Aarhus, fh. Rkbg., 80 Aar. — 16. Fhv. Kreditforeningsrepræsentant P. Andersen Ravnsbjerg, 80 Aar. — 28. Fhv. Sygeplejerske Kirstine Mølgaard, nu København, 75 Aar. — 29. Bogtrykker Lyhne, 50 Aar.

Døde: 27. C. C. L. Tofte. Mads Hvidberg, 81 Aar. 29. Tele-fontekn. Baggers Hustru.

 

MAJ

Hvide Sande er nu saa anerkendt som betydende Fiskerihavn, at D. D. P. A. har forsynet Havnen med Tankbaad, der kan rumme 7000 Liter.

Paa Biblioteksforeningens Generalforsamling oplyses det, at Bog-Udlaanet sidste Aar har været stigende med 1010 Bind til 16.344 Bind, Bogsamlingen omfatter nu næsten 7000 Bind.

1. Til Amtslæge i Ringkjøbing er udnævnt Læge Ryan Thede, Kongens Lyngby. Overportør Lerche og Overpostbud N. A. Nielsen, 25 Aar Jubilæum for deres Ansættelse. Faktor J. N. Jepsen ansat 50 Aar ved De Bergske Blade.— 2. Af Handelsskolens Elever har Oliver Mikkelsen (S. af Malerm. M.) faaet Fabr. Bech Nielsens Flidspræmie. Oda Henriksen (D. af fhv. Købm. H.), Købm. Glistrups Flidspræmie. — 9. En smuk Afskedsfest for Overlærer N. Christensen.

Sølvbryllup: 8. Bankdirektør D. Knudsen og Hustru, Hjørring, fh. Rkbg. — 9. Handelsgartner Chr. Isager og Hustru, Hjørring, fh. Rkbg. — 28. Direktør i Ringkjøbing Landbobank, Gdr. Mads Næsgaard og Hustru, Bilring.

Bryllup: 4. Frk. Ing. Hvid og Vognmand P. Thomsen, begge Rkbg. Frk. Dagny Charles, Rkbg. og Styrmand J. Rønberg, Lemvig. — 8. Frk. Selma Borum, Bækmarksbro og Chr. Lyngbye, Rkbg. — 11. Frk. Helga Charles, Rkbg. og Reparatør S. Larsen, København. — 13. Frk. Anna Margr. Hansen og Maler Sv. Aage Bech Olsen, begge Rkbg. — 19. Frk. Munna Hansen, Skelskør og cand. polyt. Chr. Grum-Schwensen, Rkbg. — 27. Frk Lilly Gyldenlev Kloster, Rkbg. og Elektriker Willy Holm, Esbjerg.

Fødselsdage: 1. Pens. Banenæstformand H. Nielsen, Fjordvang, 80 Aar. — 11. Amtsbud J. Jacobsen, Vcllingvej, 70 Aar. — 14. Gæstgiver J. Kabel, 60 Aar. — 24. Fhv. Møller og Købm. P. P. Christensen, Vestergade, 70 Aar. — 27. Fru Bøggild Hansen, 80 Aar.

Døde: 13. Lærer J. N. Hørup. — 17. Karen Sand Jacobsen, 93 Aar. — 28. Handelsgartner Chr. Hansen, 56 Aar. — 29. Kontorbest. Petersens Hustru.

 

JUNI

Turistforeningen har nylig holdt »Folketælling« i Søndervig. Der findes 256 Villaer, 78 Telte og ca. 2000 Badegæster.

1. Overportør M. Sørensen og Pakmester Vang ansat 25 Aar ved D. S. B. — 23. aabnes i Holstebro den store »Vestjydernes Udstilling«, som ogsaa tæller Udstillere fra Ringkjøbing. — 27. Til Forældreraadet er valgt Togbetj. J. M. Andersen, Fru Dyrlæge Wille og Landpostbud Jac. Jensen.

Sølvbryllup: 7. Købmd. Chr. Hansen og Hustru, »Engelsk Beklædnings Magasin«.

Bryllup: 14. Frk. Helene Andersen (D. af Skrædder A., Rkbg.) og Landm. K. Vissing Rasmussen, Uggelhuse. 24. Frk Helga Andreasen, Rkbg. og Anders Jeppesen, Tim.

Fødselsdage: 4. Fhv. Brygmester Chr. Nielsen, J. P. Nielsens Vej, 70 Aar. — 21. Fru Hoffgaard, Hillerødgade, Kbhvn., fh. Rkbg., 70 Aar.

Døde: 4. Enkefru Kirstine Marie Jensen. — 5. Sergent i Frelsens Hær Jensine Ditlefsen. — 16. And. Knudsen, De gamles Hjem. — 79. Skrædder Axel P. Jensen. — 24. Emil Høys Hustru.

 

JULI

Den 1. Juli havde Søndervig Badehotel bestaaet i 50 Aar. Jubilæet fejredes ved en Fest, i hvilken deltog ikke faa Ringkøbingensere, saa det atter ved denne Lejlighed blev fastslaaet, at Søndervig stadig hævder sig som Ringkjøbingensernes kæreste Udflugtssted. Et smukt Mindeskrift udkom i Dagens Anledning.

Det nye Badested »Ved Hegnet« paa den sydligste Del af Holmslands Klit, købt og udlagt til Campe-ringsplads af Staten, er nu ved at blive beboet, idet de første Huse er »skudt op« og Teltboere i stor Stil benytter Pladsen.

1. Pakmester V. Petersen ansat 25 Aar ved D. S. B. — 4. holdes Amts-Dyrskue i Ringkjøbing. — 9. Stiftedes en Ringkjø-bing-Afdeling af Dansk Vandrelaug, foreløbig med 29 Medlemmer. — 12. Avlsbruger Chr. Henriksens Rørvævsfabrik paa Møllevej brændt.

Fødselsdage: 2. »Gamle Lene«, Aldersly, 92 Aar. — 7. Dommer H. D. Fabricius, Haslev, fh. Rkbg., 70 Aar. — 13. Savværksejer Charles, 60 Aar. — 15. Overpostbud N. Nielsen, 60 Aar. — 27. Malerm. J. Jensen, 60 Aar.

Døde: 1. Kirsten Bukholt, 72 Aar. — Peder Jensen. Malermester H. Nørgaard Noe. — 21. Fhv. Kreditforeningsfuldm. E. Petersen, 80 Aar. — ca. 15. Maskinmester Willumsen, New York, (S. af fhv. Tobakmester W., Rkbg.), dræbt ved Færdselsulykke, 59 Aar.

 

AUGUST

4. August døde en af Byens kendte Borgere, Boghandler P. Holm i Bredgade, 63 Aar gl. Han var af gammel Ringkjøbing-Slægt, Søn af Boghandler N. P. Holm, hvis Forretning han førte videre. Ringkjøbing Bys Historie kendte P. Holm som faa, og han fortalte om den gamle Slægt og om Livet i Ringkjøbing i svundne Dage paa en Maade som viste, med hvor stærke Baand han var knyttet til sin By og alt, hvad der er dens. Han var en Type paa den gode og virksomme Borger.

25. Paa Ringkjøbing-Ørnhøj Banens Generalforsamling oplystes, at Banen i 1933-34 har givet et Driftsunderskud paa 1185 Kr. mod godt 25.000 Kr. i Underskud i 1932-33. — 30. I Amts-raadets Møde foreslaas, at man faar undersøgt Muligheden af at faa anlagt en Cementvej Ringkjøbing-Søndervig. Vejen tænkes lagt langs Fjorden, hvor nu Cyklestien gaar. — 29. Ringkjøbing har Besøg af den franske Professor Vcrrier, som i sønderjydsk Forening taler om Arbejdet for de sønderjydske Krigsfanger i de franske Fangelejre under Krigen.

Sølvbryllup: 1. Repræsentant Chr. Lyngbye og Hustru. — 10. Provst Schmidt og Hustru, Herning, fh. Rkbg.

Bryllup: 3. Frk. Ruth Jensen (D. af Husflidslærer J., Rkbg.) og Lagerist Anker Larsen, Gentofte. — 5. Frk. Erna Nielsen (D. af Sadelm. N., Rkbg.) og Slagter L. Andersen, Rønde. — 9. Maren Alvilde Jørgensen, Rkbg. og Arnold Blok Jensen, Dejbjerg. — 12. Husholdningslærerinde Frk. Sinnet Grum-Schwensen. (D. af Dommer G.-S., Rkbg.) og Dommerfuldm. Kjeld Ellehauge Hansen, Skelskør.

Fødselsdage: 7. Montør Olsen, Bildtsvej, 50 Aar. — S. Snedker Clemmensen, Orgelfabr., 50 Aar. — 9. Købmd. Vald. Jacobsen, 70 Aar. — 18. Fru Skomager Bank, V. Strandgade, 70 Aar. — 19. Direktør Bloch Nielsen, J. P. Laursens Trælasthandel, 60 Aar. — 27. Landpost Boch, 50 Aar.. — 30. Andreas Beiter, 83 Aar.

Døde: 3. Blikkenslager P. Silberg, 78 Aar. — 10. Jens Thomsens Hustru, Vesterstrandsbjerg. — 20. Emma Hansen (L. Hansens Hustru). — 25. Telegrafass. Fru Anna Bauditz.

 

SEPTEMBER

Især i September forefalder der en Række Tilfælde af Børnelammelse i Byen og Omegnen, og overalt er man saa ængstelig for denne alvorlige Sygdom, at Møder og Sammenkomster i stort Tal aflyses. I Ringkjøbing aflyses bl. a. en planlagt Blindeudstilling.

Henved 30 Thorsminde Fiskere er taget til Ringkjøbing Fjord paa Fiskeri — et Tegn paa de gode Resultater Fiskeriet i Fjorden nu giver. En enkelt Dag indbragte saaledes ca. 20.000 kg Skrubber.

1. Lærer J. I. Bøgner, Nordborg, udnævnt til Overlærer i Rkbg. — 5. Konsulent Grue-Sørensen har købt en Gaard i Hjerm efter i 10 Aar at have virket som Landbrugskonsulent med Bopæl i Ringkjøbing.

Bryllup: 9. Frk. Anne Hansen, Rkbg. og Alfr. Krogh, Holstebro.

Fødselsdage: 8. Fhv. Banetømrer Levin Hansen, 75 Aar. — 19. Købmd. Ole Glistrup, 60 Aar. — 23. Enkefru Ane Søndergaard, Jernbanevej 28, 70 Aar. 24. J. Nørgaard, Bredgade 8, 75 Aar.

Døde: 14. Enkefru Johanne Holm, Nygade.

Til top