Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1935-36

Ringkjøbing Aarbog fylder 10 år

Med denne Aargang har Ringkjøbing Aarbog bestaaet i 10 Aar. Der blev begyndt med smaa Forhaabninger — Tryksager er dyre og Byen lille —, men Tiden lærte, at der stod en stadig voksende Kreds af Venner bag, Folk, som forstod, at Dagliglivets smaa Begivenheder samlet gennem Aarene bliver til — Historie, og Folk, som fandt, at denne lille Bog hvert Aar kom til dem i det fremmede som et Pust hjemmefra. Alle disse vore tro Læsere hjemme og ude omkring i Landet og i Udlandet bringer vi nu ved 10-Aaret en Tak for den svundne Tid. Eet har vi alle fælles: gode Ønsker for vor lille kære By.

Ringkjøbing

Den 26. Marts 1905 afholdtes i Ringkjøbing en Borgerfest for Mylius-Erichsen, som var vendt hjem fra sin Grønlandsekspedition. I Sommeren 1905 boede han ved Søndervig, hvor han skrev nedenstaaende Sang, antagelig som en Tak til Byen for Festen.

Mel.: Duftende Enge og kornrige Vange

Gemt ligger Byen bag Klitternes Kæde, 
vejrbidt af Vinterens bidske Nordvest, 
Hjemstavn for Mindernes Vemod og Glæde, 
vidtaabne Favn for hver kommende Gæst, 
her blev vi født, og her lever vi bedst.

Fjernt lyser Kirken blandt teglrøde Tage, 
Dannebrogsfarver i Kalk og i Sten, 
Taarnet omkredser en Stork og hans Mage, 
Spurvene pipper fra Tagskæg og Gren, 
Haverne dufter af Hyld og Syrén.

Engenes Grønt og den mørkladne Hede, 
rustgule Brinker langs blaanende Fjord, 
sivkranset Aaløb med Vildandens Rede, 
Kløver, fremelsket paa fattigste Jord, 
og over Rugmarken Lærkernes Kor.

Her blev vi født — og vort følsomme Hjerte 
modtog sin Daab under Elskovens Tegn; 
sværmet i Længsel og sukket i Smerte 
har vi langs Huse og Haver og Hegn, 
inddrukket Livets befrugtende Regn.

Her tog vi Manddommens Gerning i Hænde, 
her har vi skabt os en Fremtid i Gry, 
Barndommens Hjemstavn er knapt til at kende, 
Damp og Maskiner og Skorsten mod Sky,
ja, vi vil frem med vor elskede By.

Ny og forynget er Byen ved Fjorden, 
se, hvor de bygger dig Moler og Havn! 
Men hvor vi færdedes vidt om paa Jorden, 
bar du dit gamle velsignede Navn, 
længtes vi hjemad til moderlig Favn.

Her skal vi dø som de gamle af Dage, 
dem vi bedrøvet har baaret til Grav,
men vi skal først under teglrøde Tage 
nytte vor Evne ved Bog og ved Sav, 
nyde vort Liv ved det saltfriske Hav.

Hjemlige Plet! Mellem Byernes Stævne 
lille og dog af et ærefuldt Ry, 
dig vil vi ofre vor ypperste Evne, 
gammel og god skal og du vorde ny, 
elskede Hjemstavn og kæreste By!

L. Mylius-Erichsen.

 

DE RINGKJØBING-HAANDVÆRKERE

Den 24. Februar 1936 var det 75 Aar siden Ringkjøbing Haandværkerforening blev stiftet. Vi vil i den Anledning fortælle lidt om de Ringkjøbing-Haandværkere, som de var, og som de vel er den Dag i Dag — væsentligt bygget paa Oplysninger i det af Kontorchef Erlang skrevne Festskrift, som udkom til Jubilæet:

Paa den Tid, Ringkjøbing Haandværkerforening blev stiftet, altsaa i 1861, havde Ringkjøbing By kun knap halvandet Tusinde Indbyggere. Heraf var ca. 70 selvstændige næringsdrivende.

»Naar man,« skriver Hr. Erlang, »har hørt de gamle fortælle,

hvorledes Tiderne og Forholdene var, da  
Haandværkerforeningen blev stiftet, 

og man tilmed har kendt en Del af Foreningens ældste Medlemmer, har man ikke kunnet undgaa at faa betydelig Respekt for og en hel Del til overs for den Tids Mennesker og den Tids Ringkjøbing.

Den Tids Ringkjøbing-Haandværkere havde jo som oftest gennemgaaet en streng Læretid. En Lærling maatte gerne prøve at døje en Del ondt. Den spartanske Opdragelse havde foruden sine uheldige ogsaa sine ganske gode Sider. Den har vistnok bidraget til at danne Haandværkerne til de Personligheder med Karakter i, som de fleste af dem var. Og de var vænnet til at være nøjsomme og kun at stille beskedne Fordringer til Livet. De kunde ved deres Sammenkomster more sig kongeligt for næsten ingen Penge og paa en egen indtagende næsten barnlig Maade. Ikke at Spøgen just altid var af særlig sart Natur; det var djærve Folk, og ved deres Moder og Sammenkomster skændtes de ofte drabeligt, men naar Vreden havde faaet Luft, var den som Regel forbi med det samme og Luften renset.

Det er noget vanskelig at sige noget virkelig betegnende om den Tids Mænd under et, fordi de var saa særprægede, saa højst forskellige. Mange af dem var ret store Originaler. Hvad der netop giver dem en særlig Tiltrækning.

Nogle af de gamle Haandværkere var hele Mestre i Pennens Brug, andre forstod paa yderst virkningsfuld Vis at placere en original eller overraskende mundtlig Bemærkning eller Replik, snart lun eller tørt-vittig, snart barok-komisk, snart godmodig spøgefuld, snart af skarpere ironisk eller satirisk Art. Nogle af Haandværkerne hørte til Familier, der i særlig Grad havde Rod i Byen, andre var indvandrede, nogle fra Omegnen, andre længere borte fra. Nogle havde »vandret paa Profession« det halve Europa rundt og var præget deraf, mens andre i nogen Grad kunde have Præg af at være Hjemmefødninger.

Skønt de gamle Haandværkere saaledes ingenlunde var af ensartet Type, kan der dog maaske nævnes Ejendommeligheder, som de var saa temmelig fælles om.

Ligesom de selv var jævne bramfri velafbalancerede Folk, saaledes var de heller ikke stærkt tilbøjelige til at lade sig imponere af Storhed, Finhed eller Vigtighed hos andre. Aanden og Tonen i Ringkjøbing har da vistnok ogsaa altid været saa jævn, ligefrem, hyggelig og jovial som i faa andre Byer. At Standsforskel ikke fandtes, er maaske nok vel meget sagt, men den mærkedes saa at sige ikke. Man fandt, at enhver kunde være god for sig, og respekterede baade de andre og sig selv, og man omgikkes paa lige Fod og under særdeles tvangfri Former.«

Med skellig Grund fastslaar Forfatteren, at det
særlige Præg, som Ringkjøbing fremdeles har, og som  
gør, at Byens Børn elsker Byen
 
og vel egentlig føler en Smule Stolthed over den, som udenforstaaende maaske har vanskeligt ved at forstaa, skyldes ikke mindst de gamle Haandværkere.

For ikke 100 Aar siden talte saa at sige alle Byens Borgere endnu det samme jyske Folkemaal som Omegnens Landbefolkning. Og endnu langt senere vedblev de allerfleste af Haandværkerne at sige »a«. De var endnu ikke blevet saa fin paa det, at de vilde »sige jæ til si æjen Bælle.« Til de gamle Haandværkeres Sprog svarede deres Ydre. Den gamle Haandværker gik til daglig Brug i Træsko. Kunde Træskoene anses for det nationale Fodtøj, saa kunde de »smaa sorte« anses for Nationaldrikken. Om denne Drik sagde gl. Dr. Holst: »Det er ikke nogen fin Drik, men den smager godt!« Og naar Haandværkerne kom sammen, fandt Nydelsen af den Sted i ret stor Stil, — maaske nok i vel stor Stil. Men Brændevin var jo dengang rørende billig i Forhold til, hvad den nu er. En Flaske kunde bekommes for ca. 20 Øre, og af de »smaa sorte« fik man 12 for 1 Kr. eller 3 for 25 Øre hos Beværteren. Naar man selv fremstillede den, som f. Eks. ved Udflugterne til »Sommerlyst«, hvor man slog sig sammen om Tilvirkningen, blev de selvfølgelig endnu billigere. Den kontante Udgift ved en saadan Engtur kunde beløbe sig til f. Eks. 17 Øre pr. Deltager! Naturligvis kom hertil saa den medbragte Aftensmad, men den skulde man jo ogsaa have haft, om man var bleven hjemme.

 

Af »Magasinet«s Historie.

Paa den Tid, Haandværkerforeninøen stiftedes, havde ingen Haandværker Butik. Ret snart efter opstod Ønsket om Oprettelse af et Fælleslager og Udsalg af færdige Haandværksarbejder. I 1872 vedtoges det at købe den gl. Borgerskole, der laa paa Hjørnet af Nygade og Torvet. Prisen var 4000 Rdlr. Her blev saa indrettet et Fælleslager, almindelig kaldet »Magasinet«, hvor Medlemmerne kunde hensætte færdige Varer og faa udbetalt Halvdelen af den rimelige Udsalgspris ved Indleveringen. Foretagendet — som vist næppe har haft Sidestykke andet Steds — blev ikke den ventede Sukces. Tværtimod, i 1887 blev »Magasinet« ophævet. Ejendommen, hvori Foreningen imidlertid havde faaet sit eget Lokale, beholdt man dog. Størstedelen af den var udlejet; bl. a. var Hjørnebutikken fra 1885 til 1920 udlejet til Manufakturhandler C. M. Christensen. I 1920 solgte Foreningen Ejendommen til Ringkjøbing Landbobank for — 50,000 Kr. I den sidste Ende blev »Magasinet« altsaa alligevel en Sukces.

I 1889 byggede Foreningen sit eget Hus, der hvor den endnu har hjemme.

 

Naar Haandværkerne fester —.

Gennem de 75 Aar har Foreningen samlet Medlemmerne til en anselig Række Festligheder. Af større Fester bør nævnes 25 Aars-Jubilæet i 1886, Indvielsesfesten i 1889, 50 Aars-Jubilæet i 1911 — da endnu fem af Foreningens Stiftere var i Live —, Indvielsen af Haandværkerstiftelsen paa St. Blichersvej i 1924 og 65 Aars-Stiftelsesfesten i 1926. Nævnes bør ogsaa de smaa Fester i »Sommerlyst«, hvis »faste Stok« bestod af Haandværkerne.

Alene om Festerne i Haandværkerforeningen kan der skrives en Bog, og den vilde ikke blive kedelig, saa vist som disse Fester i rigt Maal var præget af det særlige Lune, som alle Dage var Ringkjøbing-Haandværkerne eget.

En Mængde Sange er skrevet til Haandværkernes Fester. Det vilde være umuligt at give mere end et enkelt Uddrag. Vi vælger da een, som til jo Aars-Jubilæet blev skrevet af en af Byens fine Versemagere, »Amandus« (Købm. Vald. Lange), og nu ved 75-Aaret har faaet tilføjet endnu et Vers. Den lyder:

Hvad Formand Klejnstrup laved, véd  
jeg ikke meget om;  
men Klejnsmed Klejnstrup var en Smed  
kendt i hver Ejendom.  
Han var skam svært begavet,  
af Jern han meget laved,  
til os dog Pengeskabet  
han lavede af Træ.  
Skabet har holdt trods Tidens Tand;  
men sku' vi faa en Ildebrand,  
eller en Tyv afla' Visit,  
er det vist for lidt solidt.

Som Sportsmand tror jeg bedst, at vi  
har Farver Larsen kendt.  
For Jagt, Sejlads og Fiskeri  
han havde stort Talent.  
Han dertil gru'lig mange  
Idéer ku' undfange,
 
han sad i Nætter lange  
og spekulerede. —  
Husker du ej hans Baad med Hjul?  
Selv om Vandet var nok saa smul, 
og Hjulene gik, — laa Baaden støt, 
mens han blev gennemblødt.

Den næste Formand: Jørgensen 
som Selskabsmand var kendt, 
ej mindst i Sangforeningen, 
hvor han var Dirigent. — 
Hans Taler var bekendte, 
ja de var formfuldendte. 
Begejstringen han tændte 
tidt ved sit Foredrag. — 
Bladet han redigered', 
Publikum interessered', 
thi mangled' Stof, serverte han 
en rigtig smækfed »And«. —

En myndig Formand Lyhne blev, 
som saadan stod han højt. 
Hvad Lovene de foreskrev, 
han regned' ej en Døjt. 
Naar andre opponerte 
og Lovene citerte, 
han smilte og leverte 
dem bare disse Ord:  
»F..... i Vold med Lovene,  
dem la'r vi blot vær' sovende; 
Mødet er hævet, skaf os blot 
nu straks en bitte Svot.«

Da Lund han Formandspladsen fik,  
vi narret ikke ble';  
han styred' efter god Bestik,  
det fik vi snart at se.  
Dog maa jeg ét fremdrage, 
som tidt gav Grund til Klage, 
tænk, han sku' altid bage, 
straks Mødet var forbi. — 
Saa maat' vi sid' foruden ham 
eller trask' hjem til vor Madam, 
og det fandt mange i vor Flok, 
at der kom vi tidlig nok. —

Som Haandværksstandens Præsident  
valgtes saa Kæmner Rich.  
Som Maler for han var bekendt,  
nu Maling blev til Blæk.  
Han Vogne smukt staferte, —  
han Stuer tapetserte, —  
og Børn han eksporterte  
saa langt som til Shanghaj. —  
Han ku' ha' ble't vort Ideal,  
hvis ej — som Kæmner — han hvert Kvartal  
os flaaede for Kommuneskat,  
som om han var besat. —  

Som det vist staar Dem alle klar'  
her i Foreningen,  
er den, vi nu til Formand har,  
Murmester Sivertsen. —  
Med Bøssen Vildt han jager.  
Han elsker gamle Sager.  
Han Huse har paa Lager  
rundt i den ganske By.  
Sin Formandsplads han røgter smukt.  
Hans Gerning den skal nok bær' Frugt,  
hvad vist hans nye Æbletræ'r  
ad Aare ogsaa bæ'r.

– – –  Ja, det var lidt om de Ringkjøbing-Haandværkere, dem, der gennem Tiderne for en ikke ringe Del har givet Byens dens Præg. Nu vokser en ny Slægt op, ogsaa en ny Generation af Haandværkere, — maatte de, al Modernisering til Trods, bevare og fæstne den Arv, der bestaar i, at det med Sandhed kan siges, at Ringkjøbing ejer en dygtig, hæderlig, lunerig, ja en sjælsadlet Haandværkerstand? Som en anden Ringkjøbing-Digter udtrykker det:

Og løfter vi vor Fædrearv 
i unge, stærke Hænder, 
i fælles Tro, til fælles Tarv, 
mens Haabets Stjerne brænder, 
saa bygger og vi Borg i Nord, 
saa træder vi i Fædres Spor 
og ærer deres Minde.  

1935

OKTOBER

Ved Folketingsvalget den 23. Oktbr. blev Resultatet for Ringkjøbing By: Venstre 533 St. (i 1932 602), konservative 305 (220), Socialdemokrater 765 (713), radikale 175 (170), Retsstat 23 (30, Frie Folkeparti II. Som Folketingsmand for Ringkjøbingkredsen genvalgtes Dr. Krag.

1. 50 Aar siden Bollerups Boghandel overgik i Familien Holms Eje. — 23. Værkfører Wittorff i 25 Aar ansat hos Savværksejer Charles.

Bryllup: 6. Frk. Olga Nielsen (D. af Ole N., Rkbg.) og Ivar Bunk, Lemvig. — 13. Frk. Ketty Bonde (D. af Handelsm. P. B., Rkbg.) og Snedker Chr. Kjær Jepsen, Videbæk. — 20. Frk. Ruth Jensen, Holbæk, og Kreditforeningsass. Munk Jensen, Rkbg. — 24. Frk. Ellinor Andersen (D. af Agent Laur. A., Rkbg.) og cand. pharm. Helge Mouritzen, Kolding. — 27. Frk. Mette Møller (D. af Birkmose M., Rkbg.) og Skotøjshdl. Jarl, Brande. Frk. Ida Christensen (D. af Slagterm. C., Rkbg.) og Axel Westergaard, Videbæk. Frk. Signe Bro Jensen (D. af Arbm. J., Rkbg.) og Handelsgartner Georg Malgaard (S. af fhv. Fabrikant K. M., Rkbg.).

Fødselsdage: 27. Enkefru Mariane Grimstrup, V. Strandsbjerg, 60 Aar. — 31. Opsynsmand N. Iversen Kirkegaard, Bildtsvej, 60 Aar. Fru Sylvester, Søndergade, 85 Aar.  

NOVEMBER

10. Novbr. fyldte Frk. Karen Kaalund, Reberbanen, 80 Aar. Samtidig fejrede hun jo Aars Jubilæum som Borger i Ringkjøbin, idet hun i 1885 kom til Byen som Husbestyrerinde for Manufakturhandler C. M. Christensen, der havde Forretning paa Hjørnet af Nygade og Torvet i det gamle Hus, hvor i sin Tid Borgerskolen, senere Rkbg. Haandværkerforening havde til Huse, og hvor nu Landbobanken ligger. Dagen fejredes ved en Fest paa Højskolehjemmet.

Folketællingen den 5. Novbr. gav til Resultat Tallet 3962 (i 1930 var der 3995 Indbyggere i Rkbg.)

30. Novbr. døde Vandbygningsdirektør C. F. Lillelund. I omtrent 40 Aar arbejdede han for V. B. V., siden 1920 som Chef. Paa Jyllands Vestkyst satte hans Virksomhed saa betydelige Frugter som Anlægene ved Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Som Ingeniørassistent boede L. i Rkbg. 1910-14 netop i den Tid, da Havet ødelagde Forsøget med den løse Gennemskæring ved Hvide Sande, og det var under hans Tilsyn, at den midlertidige Lukning af Kanalen blev fuldført i Maj 1915.

1. cand. polyt. J. A. Viuff beskikket som Ministeriets Motorsagkyndige for Ringkjøbing Købstad m. v. Vognmandskusk Chr. Steffensen besørget Godskørsel for D. S. B. i 25 Aar. Motorfarer Lybæk Hansen 25 Aar ved D. S. B. — 15. »Hotel Klitten« i Søndervig er af Sofus Nielsen, Kloster, solgt til den nuværende Forpagter O. Christensen, Kolding, for 60,000 Kr.

Sølvbryllup: 2. Kirkebetj. Ingv. Andersen og Hustru. Pakmester Vald. Pedersen og Hustru. — 11. Arbm. P. Andersen og Hustru, Ø. Strandgade 31. — 15. Murer Olsen og Hustru, Herningvej. — 20. Købm. O. Reffstrup og Hustru.

Bryllup: 2. Frk. Inger Marie Nielsen (D. af Overpostbud N., Rkbg.) og Typograf E. E. Christensen, Aalborg. — 3. Frk. Ellen Marie Jensen (D. af Arbm. J. Chr. J., Rkbg.) og Jakob Hansen, Urup. Frk. Karen Petersen, Fredericia, og Filialbestyrer E. Rimmer, Gødningskompagniet, Rkbg.) — 7. Frk. Margr. Poulsen, Ribe, og Politibetjent H. J. Nielsen, Rkbg. — 9. Frk. Lis Stegler, Slagelse, og Dekoratør K. Bjerrum, Rkbg. — 10. Frk. Kirstine Christensen, Nr. Nebel, og Landmand And. Pedersen, Rindum, (S. af Typograf Chr. E. P., Rkbg.). — 13. Frk. Stella Nielsen, København, og Murer S. Poulsen (S. af A. P., Rkbg.). — 17. Frk. Kirstine Nielsen, Videbæk, og H. Djørup Nygaard, Rkbg. Frk. Herdis Jensen og Mekaniker Rich. Pedersen, Rkbg. — 23. Frk. Marie Romlund og Erik M. Fledelius, Kkhvn. — 24. Frk. Ellen Jensen og Montør Fritz Wittorff, begge Rkbg.

Fødselsdage: 3. Fru Drejerm. Christensen, Nygade, 70 Aar. — 9. Togfører Andersen, Kirksvej, 65 Aar. — 13. Bibliotekar Thornild, 50 Aar. — 14. Fru Marie Christensen, Banegaardsrestaurationen, 60 Aar. — 17. Dommer Borum, Slagelse, fh. Rkbg., 60 Aar. - 19. pens. Skibsfører J. Konge Jensen, 80 Aar. — 21. Fisker J. Stræde, V. Strandsbjerg, 70 Aar. — 25. Kontorbest. P. J. Pedersen, Ø. Allé, 70 Aar. — 26. Kristine Madsen, Alderdomshjemmet, 90 Aar. — 27. Fru Auvig Jensen, Kirksvej, 75 Aar.

Dade: 18. Fiskehandler J. P. Iversen Kloster.

 

DECEMBER

Ringkjøbing Elektricitetsværk har bestaaet i 25 Aar. Den 22. Decbr. 1910 var en Mærkedag i Ringkjøbing. Paa den Dag toges det kommunale Elektricitetsværk i Brug, og om Aftenen straalede det nye Lys for første Gang over Byen. Senere er Værket udvidet flere Gange.

1. Kreditforeningsfuldm. Juul Nielsen ansat som Kontorchef i Ny jyske Købstad Kreditforening i Aarhus. Han var Formand for Ligningskommissionen i Rkbg.; hans Stedfortræder som Medlem af Ligningskommissionen er Landsretssagf. Dalgaard Knudsen. — 16. »Julens Glæde« har i disse Dage udbetalt over 30,000 Kr., som Sparerne har samlet sammen i Aarets Løb. — 20. Overpostbud N. A. Nielsen faar Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Guldbryllup: 1. Fhv. Banetømrer Levin Hansen, Tangsvej.

Sølvbryllup: 4. Niels Madsen og Hustru, Bymarken. — 8. Fisker J. Jansen og Hustru, Ø. Strandgade. — 10. Gravers Andersen og Hustru, V. Strandsbjerg. — 30. Købm. Chr. Villensten og Hustru, Ø. Strandg. 23.

Bryllup: I. Frk. Simone Jensen, Nymindegab, og Montør Henry Bagger (S. af Distriktsmontør B., Rkbg.). Frk. Ester Knudsen (D. af Kommunekasserer K., Rkbg.) og Musiker A. Kousgaard Mikkelsen, Skjern. — 3. Frk. Inger Damgaard (D. af Glarm. D., Rkbg.) og Kreditforeningsass. Chr. Christensen, Rkbg. — 5. Frk. Jenny Pedersen, Lem, og Togbetj. J. Julsager Jensen, Rkbg. — 8. Frk. Maja Bech, Hee, og Chauffør Axel Andersen, Rkbg. Frk. Agnete Schou (D. af Enkefru S., Rkbg.) og Lokomotivfyrbøder A. Damgaard, Struer. — 15. Frk. Minna Pedersen, Rindum, og Mads Pedersen (S. af Arbm. P. C. P., Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Fru Fyrbøder Lauridsen, 60 Aar. — 5. Skomager P. Nielsen, Smedeg. 19, 75 Aar. — 10. Blikkenslagerm. Feddersen, 70 Aar. — 23. Fru Sine Jørgensen, Ø. Strandg. 20, 75 Aar.

Døde: 8. Postpakmester Jeppe Sørensen, 61 Aar. — 17. N. P. Lodberg, 80 Aar. — 21. Ane Simonsen, Schuberts Plantage, 80 Aar. — 24. Andreas Charles, 88 Aar. — 27. N. C. Sørensen, 47 Aar. — 29. Signe Faurbye (H. Faurbyes Hustru).  

1936

JANUAR

I Byraadets Januar-Møde fremlagdes Kommunens Regnskab for 1934-35. Det viser et Underskud paa godt 15,000 Kr., idet de sociale Udgifter er blevet ca. 26,000 Kr. større end forudsat i Budgettet. Status viser en Formue paa 1,35 Mill. Kr. eller 44,500 Kr. mere end foregaaende Aar.

I samme Møde vedtoges et Forslag til store Kloak- og Gadearbejder, der vil vare 4 Aar og koste 285,000 Kr. Hermed forsvinder altsaa de toppede Brosten, som Ringkjøbing hidtil var berømt og berygtet for. Ak ja, sic trancit – –

1. Journalist Ejnar Christoffersen, Kolding Folkeblad, bliver Redaktionssekretær ved Ringkjøbing Amts Dagblad. Læge H. Tjell, Kommunehospitalet, København, ansat som Reservelæge ved Sygehusene i Rkbg. — 13. Alfr. Sørensens Flidslegat tildelt Niels Stengaard (S. af Fru S., Torvet) og Edel Knudsen (D. af Togbetj. K., Aldershvilevej). — Stor ny Skole tages i Brug i Hvide Sande. Ved Hvide Sande indbragte Fiskeriet i 1935 574,506 Kr. — lidt mere end i 1934.

Bryllup: 12. Ane Knudsen (D. af Nik. K., Vellingvej) og N. Chr. Michaelsen, Skjern.

Fødselsdage: 7. Snedkerm. Johan Nielsen, 60 Aar. — 8. Overbanemester O. Povlsen, 50 Aar. — 9. Fru Anna Lillelund, Reberbanen, 80 Aar. — 11. Fru Kirsten Christensen, Ø. Strandgade 22, 80 Aar. — 17. Fhv. Træhandler Jens Madsen 75 Aar. — 23. L. Sinkjær Andreasen, »Aktiv«, 70 Aar.

Døde: 1. Fhv. Grønthandler Magdalene Andersen. — 3. Restauratør Martinus Nielsen, 59 Aar. — 4. Bagerm. H. Bech Olsen, 53 Aar. — 9. Pens. Lærer N. J. Nielsen, 83 Aar. Marie Jensen (Langelund). — 13. Niels Jensen. — 25. Jakobine Marie Madsen, 75 Aar.  

FEBRUAR

Den 24. Febr. kunde Ringkjøbing Haandværkerforening fejre 75 Aars Jubilæum. Dagen markeredes ved et meget interessant og stilfuldt Festskrift, skrevet af Sagfører F. K. Erlang, samt ved en Fest i Foreningens Bygning. (Se Artiklen foran i Bogen).

I et af de første Numre af Berlingske Tidende udsendt i Begyndelsen af 1749 findes følgende: »de fattiges Inspecteur i Ringkjøbing bekendtgjøre, at hos dennem kand faaes til Laan til førstkommende Wiborg Snapsting 1749 af publique Penge 2000 Rigsdaler.«

12. Menighedsraadet antager Birger Grindsted, København, som Organist i Ringkjøbing. — 20. Frelsens Hær i Ringkjøbing fejrer 40 Aars Jubilæum.

Bryllup: 9. Frk. Ketty Rasmussen, Helsinge, og Karl Evald Buch (S. af Postbud B., Rkbg.). — 22. Frk. Ester Westergaard (D. af Gartner W., Rkbg.) og Ernst Wackers, Kabenhavn. — 23. Frk. Martha  Vognstoft  Christensen,  D.  af  H. V.  Chr.,   Rkbg.)  og

Fisker Svenning  Lodberg,  Søndervig.  Frk. Nanna  Westergaard, Hee, og Speditør Gam, Rkbg.

Fødselsdage: 5. Niels Ahle, Vellingvej, 80 Aar. — 11. And. Nicolajsen, Vellingvej 19, 70 Aar. — 16. Lars Nielsen, Smedegade, 70 Aar.

Døde: 6. Typograf Otto Hammer Christiansen, 68 Aar. — 8. Jensine Marie Pedersen. — 18. Ebba Viktoria Larsen.

 

MARTS

Den 1. Marts døde Postmester Hagbart Berg, Slagelse. Han var Postmester i Ringkjøbing 1926-32. Han vil huskes som Folketingsmanden, som Formand for Det jyske Venstre, som Afholdsagitatoren, men for Ringkjøbing By vil han særlig huskes som den dygtige og afholdte Postmester. Indenfor Etaten værdsattes han meget højt; han har bl. a. skrevet en historisk Afhandling »Postvæsenet i Ringkjøbing Amt«, som udkom i 1930. Han blev 61 Aar gl.

Kommunens Budget var til 1. Behandling i et Byraadsmøde den 15. Marts. Der skal i Skatter paalignes ca. 341.000 Kr. mod ca. 297,000 Kr. sidste Aar. Merudgiften skyldes de stigende sociale Udgifter. Ligningsprocenten stiger derved fra 12 til 13,2.

5. Væver Mads Sarensens Legat, Ringkjøbing Skoles Flidslegat, er tildelt Anna Hansen (D. af Bogholder Juul H., Reberbanen) og Helga Pedersen (D. af Bogbinder Chr. P.). — 20. Købm. Ole Glistrup udnævnt til tysk Konsul i Rkbg. Paa Foranledning af Sønderjydsk Forening har Egnen overtaget »Fadderskab« for Abild Sogn i Sønderjylland.

Bryllup: 5. Frk. Jenny Lauridsen, Astrup, og Mejerist Evald Nielsen, Hjerm, (S. af Vognm. A. N., Rkbg.). — 8. Frk. Anna Elisabeth Mikkelsen (D. af Skomager M., Rkbg.) og Snedker H. Petersen, Frederikshavn. — 20. Frk. Nanna Dyekjær, Vedersø, og Kommis Andr. Nielsen (S. af Enkefru Barbara N., Rkbg.).

Fødselsdage: 5. Syerske Frk. Marie Berthelsen, Vestergade, 70 Aar. — 7. Steffen Andersen, »Aldersly«, 80 Aar. — 10. Blikkenslagerm. Faurholt Andersen 50 Aar. — 12. Ole Kjærgaard, Ø. Strandgade, 80 Aar. — 13. A. Bune, Godthaabsvej, 75 Aar. — 16. Fhv. Gdr. A. Provstgaard, Tangsvej, 70 Aar. — 17. Katrine Jensen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. Jens Poulsen, Mellemgade, 70 Aar. — 19. Jane Henriksen, Herningvej, 60 Aar. Kontorchef Erlang, Kreditforeningen, 60 Aar. — 20. Arbm. Chr. Baden, Herningvej, 70 Aar. — 22. Bilejer N. N. Møller 70 Aar. — 23. Enkefru Severine Møller, Kongshøjvej, 70 Aar. — 30. Pens. Lærer O. Sørensen, Fjordallé, 75 Aar.

 

APRIL

Fra 1. April nedlægger Ringkjøbing Amt Stien fra Sygehusgade til Jernbanevej, populært kaldet Sygehusstien. Denne gamle idylliske Sti mellem Haverne ligger paa Amtets Grund og maa altsaa nu vige, for at der kan blive mindre Færdsel og mere Ro omkring Sygehusene.

23. April og Dagene deromkring er der taget store Sildefangster i Ringkjøbing Fjord, ca. 40,000 kg daglig. Ca. 30 Kuttere fra Ringkjøbing og Hvide Sande har deltaget. Fisken er hovedsagelig solgt til Tyskland.

1. Skattebogen viser, at 70 Skatteydere i Ringkjøbing skal betale over 1000 Kr. i Kommuneskat. — 2. Overassistent S. Sørensen faar tildelt 500 Kr. af »Carnegies Belønningsfond for Heltemod«. — 23. Fem Lærlinge fik i Dag tildelt Svendebrev, en af dem fik Broncemedaille, nemlig Trykker Carl E. Hansen, udlært hos Bogtrykker Rasmussen. — 28. Fiskeauktionen paa Ringkjøbing Havn begynder igen med Restauratør Magnus Jensen som autoriseret Auktionsmester. Byraadet vedtager at lade Legatgaarden i Ø. Strandgade, som ikke mere er egnet til Beboelse, nedbryde.

Guldbryllup: 27. Niels Ahle og Hustru, Vellingvej.

Sølvbryllup: 16. Købm. J. Hübertz Knudsen og Hustru, København, fh. Rkbg. — 30. Købm. Mar. Pedersen og Hustru, Torvet.

Bryllup: 5. Frk. Selma Jensen, Staby, og Kbmd. Robert Olsen, Randers, (S. af Maskinsmed O., Rkbg.). — 12. Frk. Emma Hald (D. af Toldass. H.) og Ingeniør Aage Storgaard, København. — 25. Frk. Anne Jensen (D. af afd. Niels J.) og Bødker Elmer Jensen, begge Rkbg.

Fødselsdage: 4. Murer P. Hansen, Herningvej, 80 Aar. — 25. Fhv. Havnefoged And. Vase, 85 Aar.

Døde: 8. Fru Nanna Knudsen (Ole P. Knudsens Hustru). — 10. Fru Mette Katrine Andersen (Poul Andersen Vejses Hustru), 80 Aar. — 11. Fru Karen Thede (Amtslæge Thedes Hustru). — 23. Maren Poulsen, Alderdomshjemmet. — 23. Fru Johanne Eriksen (Laur. Eriksens Hustru). — 24. Murer Holger Christensen, Nygade, 83 Aar.

 

MAJ

Carlsberg-Fondet har bevilget 4000 Kr. til Dr. phil. Späck til Udgivelse af et Værk om Ringkjøbing Fjords hydrografiske og biologiske Forhold. Værket er et efterladt Arbejde af Dr. phil. A. C. Johansen.

1. Maj har Husassistent Jakobine Christensen tjent Familien Dalgaard (nu Frk. Dalgaard, Herningvej) i 25 Aar. Bogholder V. Høegh ansat i 25 Aar i Rkbg. Landbobank. — 10. Maj har Organist P. A. Jørgensen, Rkbg., spillet i Hee Kirke i 40 Aar. — 16. Husejer A. Nicolajsen, Holstebro, har af Hotelejer Nygaard købt »Grand Hotel« for 100,000 Kr. — 28. En fhv. Elev i Rkbg. Skole, Sømand Niels Karl Nielsen (S. af Barberm. N., Nørregade) har skænket Skolen en stor Samling af tropiske Sommerfugle.

Guldbryllup: 2. Jens Iversen og Hustru, Ved Fjorden 9. Sølvbryllup: J. Maaleraflæser Chr. Juelsgaard og Hustru.

Bryllup: 2. Frk. Ellen Johanne Nielsen (D. af Værkfører Carl N., Rkbg.) og Snedker Cai Christensen, Aalborg. — 8. Frk. Tonna Andreasen, København, og Kai Lykke Wiese (S. af afd. Blikkensl. W., Rkbg.). Frk. Eva Jeppesen og Repræsentant K. Grønvald, Rkbg. — 17. Frk. Gerda Nielsen (D. af Overpostbud N., Rkbg.) og Mekaniker Chr. Lindbjerg, Bjerglund. — 20. Frk. Grete Didriksen, Kbhvn, og Organist Birger Grindsted, Rkbg. — 20. Frk. Inger Hjorth, Hellerup, og Amtsfuldm. Maag-Busch, Rkbg. — 22. Frk. Ester Jessen, Esbjerg, og Redaktionssekretær Ejnar Christoffersen, Ringkjøbing Amts Dagblad. Frk. Dagny Madsen, Bonnet, og Vagner Toft, Rkbg. Bymark. — 27. Frk. Marie Nielsen, Vandborg og Inspektør Poul Dahl, Rkb:. — 29. Frk. Astrid Jensen (D. af Mekaniker Mar. J., Rkbg.) og Haugaard Lindgaard Jensen, København. — 31. Frk. Kristine Sørensen, Struer, og Typograf Ernst Bank (S. af Blikkensl. B., Rkbg.). Frk. Jenny Andreasen, Thim, og Bager Chr. Vang Madsen, Rkbg.

Fødselsdage: 5. Frk. Karen Jensen, Nørregade 8, 80 Aar. — 8. Fru Kirstine Gravesen, fh. Søndervig Bad. 70. — 9. Enkefru Karen Andersen, Øster Strandgade 29, 70 Aar. — 25. Byraadsmedlem Fru Anna Feddersen, 60 Aar. — 28. Syerske Johanne Jensen, Friboligen, 75 Aar.

Døde: 4. Hulda Elvira Nielsen (N. Chr. Nielsens Hustru). — 13. Morten Madsens Hustru. Fhv. Tobaksfabrikant J. P. Mølgaard. — 25. K. P. Strandbygaard. — 30. Klara Kirk (Ejner Kirks Hustru, Vellingvej). — 31. Murerm. Chr. Kjeldsen, 63 Aar.  

JUNI

14. Juni gæstedes Byen af 200 Sangere under De syd- og vestjyske Mandskor. De gav Koncert i Kirken og i Alkjær Lukke. Det blev en straalende Fest med Fakkeltog og Fyrværkeri.

1. Togfører B. Andreasen, Kongshøjvej, 40 Aar ved D. S. B. — 4. Næstform. J. Christensen 25 Aar ved D. S. B. — 25. Banearb. M. Sørensen 25 Aar ved D. S. B. — 17. Maskinsætter Chr. E. Pedersen 25 Aar paa Rkbg. Amts Dagblad.

Sølvbryllup: 1. Murer H. Madsen og Hustru, Mellemg. 19.

Bryllup: 5. Frk. Elly Madsen, Rindum, og Mads Houmark Nielsen (S. af Sygehusportør Viggo N., Rkbg.). — 14. Frk. Rigmor Nielsen, Ganer, og Mekaniker Har. Jensen, Rkbg. Frk. Ebba Christensen, Skjern, og Købm. Harry Jespersen, Rkbg. Frk. Anna Theilgaard, Holstebro, og Kreditforeningsass. Eichner, Rkbg. — 17. Frk. Oda Harpøth Sørensen (D. af fhv. Restauratør S., Rkbg.) og Barberm. Elvig Strunge, Tarm. — 28. Frk. Esther Jørgensen (D. af afd. Snedker A. B. J.) og Fiskepakker Jørgen Bro Jensen, Rkbg.

Fødselsdage: 4. Rentier P. R. Bondesen, Klampenborg, fh. Rkbg., 80 Aar. — 6. Johanne Pedersen, Ø. Alle, 80 Aar. — 16. Fru Laura Nielsen, Smedeg. 12, 60 Aar. — 26. N. Chr. Stengaard, Vesterg. 10, 60 Aar. — 29. Enkefru Marie Christensen, Alderdomshjemmet, 85 Aar. — 30. Pens. Banearbejder J. C. Christensen, Bymarken, 70 Aar.

Døde: 6. Fru Julie Hansen, Skotøjsforretningen, Bredgade, 82 Aar. — 9. Simon Hansen, Alderdomshjemmet, 79 Aar. — 19. Chr. Madsen, 83 Aar.  

JULI

1. Juli var der forløbet 50 Aar, siden Ringkjøbing Landbobank begyndte sin Virksomhed. Den har i Aarenes Løb udviklet sig til at blive den største Bank i Ringkjøbing Amt, og den har baade i Op- og Nedgangstider haft meget stor Betydning for Egnen. Banken har nu 9 Filialer. Dens smukke Ejendom paa Ringkjøbing Torv er opført i 1925. Et Festskrift er udgivet og et Jubilæums-Fond oprettet i Anledningen.

2. Juli fyldte Skomagermester P. Bangsgaard 60 Aar. Han er kendt som Forfatter til talrige Dyreskildringer, — en Del udkommen i Bogform. En ny Bog »Som vi Mennesker« har han under Forberedelse. Den trykkes og udgives i Ringkjøbing.

Med en polsk Damper kom den 9. Juli 200 Dansk-Amerikanere til København. Blandt dem, der saaledes gæster det gamle Land, var en Mand ved Navn August Poulsen, som bor i New York. Han kommer for at gense sin Fødeby, Ringkjøbing, efter 40 Aars Udlændighed. Han er Søn af afd. Malermester Chr. Poulsen, Ringkjøbing Selv har han ernæret sig som Skomager, som Gymnastik- og Svømmelærer, Guldgraver, Landmand, Gartner og Forretningsmand.

En meget kendt og afholdt Sportsmand Agent Jens Sivert Nielsen døde pludselig den 12. Juli af et Hjerteonde, kun 53 Aar gammel. I de store Sports Aar i Begyndelsen af Aarhundredet var »Sivert«, som han populært kaldtes, den absolutte Leder af de Fodboldhold, der flere Aar stod som Jyllandsmestre og Sjælen i alt Idrætsliv i Byen. Blandt Ungdommen den populæreste Mand i Byen. Saa sent som i Sommer deltog han aktivt i Fodboldkampe paa Egnen.

1. Politifuldm., cand. jur. Buch-Larsen, Rkbg., forflyttes til Ringsted-Sorø Politikreds, og Politifuldm. Krag, Skjern, forflyttes til Ringkjøbing. — 12. Ung Ringkjøbingenser, Eigil Christensen, forsøger at svømme fra Hvide Sande til Søndervig i Vesterhavet, men bliver baade denne Gang og ved 2 senere Forsøg forhindret af Storm, saa Turen maa opgives paa Halvvejen.

Bryllup: 11. Frk. Ester Sørensen, Staby, og Helge Poulsen (S. af Dræmingsm. P., Rkbg.) — 21. Frk. Eva Valeur, København, og Boghandler N. P. Holm, Rkbg. — 25. Frk. Alfrida Pedersen (D. af P. Sønderby P., Rkbg.) og Telefonmontør Berzang Jensen, Herning.

Fødselsdage: 10. Chr. Sørensen, Enghavevej, 70 Aar. — 31. Enkefru Karen Madsen, Østerg. 46, 75 Aar.

Døde: 10. Jens Juel Hansen. — 11. P. Chr. Albrechtsen, 27 Aar. — 17. Ole Christensen, Hover, Medstifter af Rkbg. Landbobank, Medlem af Bankens Direktion, 90 Aar.  

AUGUST

Den 13. August døde ret pludselig Sognepræst Chr. Fledelius, 63 Aar gl. Han faar fra alle Sider det smukke Vidnesbyrd, at han var en redelig og klarlinet Ordets Forkynder. Der foreligger flere Smaaskrifter fra hans Haand.

1. Lærerinde E. M. Nielsen 25 Aar ved Rkbg. Skolevæsen. — 25. Ringkjøbing Brændselsforening, som for faa Aar siden talte 400 Medlemmer, ophæves ved enstemmig Beslutning paa en Generalforsamling. — 28. Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbanen giver for afvigte Regnskabsaar et Driftsoverskud paa godt 3000 Kr. Baade Antallet af Rejsende og Godsmængde er steget.

Sølvbryllup: 26. Værkfører Sophus Olsen og Hustru, Herningvej 25.

Bryllup: 9. Frk. Marie Pedersen, Roskilde, og Jens Knudsen (S. af Kr. K., Ved Viadukten, Rkbg.). — 12. Frk. Esther Christensen (D. af Maskinsætter C., Rkbg.) og Fabrikant H. Bjørn Jørgensen, København. — 16. Frk. Signe Vium, Rindum, og Træhandler Oluf Jensen, Rkbg. — 31. Aase Ulfbeck Petersen (D. af afd. Fuldm. P.), Rkbg., og Læge Henning Møller, Thorshavn. Frk. Juliane Kirkegaard, Rkbg., og Barbermester Mølgaard Lauridsen, Varde.

Fødselsdage: 4. Fru Murer Henriksen, Østergade 4, 60 Aar. — 13. Bankdirektør M. Mikkelsen, Ringkjøbing Landbobank, 60 Aar. — 21. Distriktsmontør Bagger 60 Aar. — 30. Fru Sagfører Frølund, København, forh. Ringkjøbing, 75 Aar.

Døde: 3. Telegrafbud Chr. Frøkjær, 66 Aar. — 16. Lærerinde Frk. M. Krarup Erlang, 56 Aar.  

SEPTEMBER

Den 13. Septbr. fyldte Museumsforstander, Bagermester Mathias Klokker, 80 Aar. Mellem Venner — og det vil sige Byen over — er han slet og ret Mathis, men ingen glemmer derfor, hvad Byen skylder ham, ikke mindst for hans Arbejde for Ringkjøbing Museum, som han fra en ringe Begyndelse har ført frem til at blive en virkelig Seværdighed.

Ved Landstingsvalget den 15. Septbr. faldt Stemmerne i Ringkjøbing By saaledes: Konservative 239 (i 1928 126), radikale 118 (119), Socialdemokrater 502 (429), Venstre 482 (614), Retsstat 12 (5), Frie Folkeparti 8.

Fabrikant Tang Holbek, Hørsholm, har stiftet »Jernstøber Carl Holbeks Mindelegat« til Minde om sin Fader. Renterne uddeles af Haandværkerforeningens Bestyrelse.

Ved Gennemførelsen af et nyt Gadestykke mellem Sygehusgade og Jernbanevej er man stødt paa Tomter af et Par Huse, som kan tidsfæstes til at være over 2000 Aar gl.

26. Amtmand Karberg udnævnt til Kommander af Dannebrog. — 30. Ingeniør Ishøj, Vandbygningsvæsenet, tager sin Afsked paa Grund af Alder; ved Opførelsen af Hvide Sande Anlæget var han V. B. V.s Tilsynsførende, og han har været Statens Tilsynsførende med Ringkjøbing Havn i 28 Aar. Stationsforstander P. Mikkelsen 40 Aar ved D. S. B.

Bryllup: 26. Frk. Edel Rostgaard, Bystrup, og Kirkemaler C. C. Pedersen (S. af Smed J. P., Rkbg.). — 25. Frk. Inger Margrethe Suhr, Kastrup, og Journalist Svend Borre, Kolding. — 30. Frk. Ebba Valse, Aalborg, og Isenkræmmer Ahle Jensen, Rkbg.

Føselsdage: 1. Fru A. Flytkjær, Bredgade, 60 Aar. — 2. Enkefru Bennedsen, V. Strandgade, 70 Aar. — 11. Ingeniør Ishøj, V. B. V., 70 Aar. — 28. Distriktsjordemoder Fru Anine Jacobsen, 65 Aar.

Døde: 3. Fru Kirstine Jensen, Haandværkerforeningen. — 5. Henry Djørup Nygaard. — 12. »Gamle Skærsliber Jensen«, 69 Aar. — 28. Peter Knudsen.

Til top