Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1936-37

 

Ringkjøbing Skole

I Anledning af, at det i Aar er 50 Aar siden, den første »Præliminarist« i Ringkjøbing blev til.

Min gamle Skole fylder halvtreds! 
Ak ja, det er sært at tænke, 
her sled man engang som en usselig Purk 
paa Buksebag og paa Bænke!

Hvor er I henne, store og smaa,
I »Peblinge« ned gennem Tiden,
som sloges saa bravt, og som drømte saa højt
og tappede Skolen for Viden?

Se, een blev nu Dommer, en anden blev Præst, 
en tredie blev lidt ved Musikken, 
een gransker det græske, een præker paa Jysk, 
og een er saa stiv i Logiken.

Een fandt sin Skæbne i Grønlands Is, 
og somme paa andre Vidder; 
nogle drog bort ad det store Hav 
og mange herhjemme sidder.

Men eet har vi fælles, store og smaa, 
hvad end vort Arbejd kan være: 
vi vil gøre det godt, vi vil løfte vor Arv, 
vi vil blive vor Skole til Ære!

Og alle føler vi os i Slægt,
er Kammerater og Venner;
hvor vi end mødes, vi Ringkjøbing-Børn
paa Tonen hinanden kender.

Saa lev, vor Skole, i Glans og Fred 
i Aarene, som skal komme, 
og dan en Ungdom, som slutter op, 
naar vore Kræfter er omme.

Ja, tugt og oplær de unge Sind, 
vær Leder og Ven tillige, 
da yder du dit til at skabe et Folk, 
som kan løfte vort skønne Rige.

 

Af Ringkjøbing Skoles Historie

Hvem holder ikke af sin Barndoms Skole, og hvem mindes ikke med Tak disse Aar i Besvær og Arbejdsglæde og godt Kammeratskab? Ringkjøbing Skole fejrer i Aar et Jubilæum, og i Hundredevis af gl. Elever sender den en venlig Tanke. Kontorchef Erlang har skrevet en Jubilæumsartikel, af hvilken vi med fornøden Tilladelse gør et Uddrag:

I Aar er det netop 50 Aar, siden der første Gang blev holdt almindelig Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen) i Ringkjøbing. I den Anledning kan der maaske være Grund til at kaste et lille Blik tilbage paa Skolevæsenets og navnlig Realskoleundervisningens Historie i Ringkjøbing.

 

En Latinskole i Ringkjøbing efter Reformationen.

Ringkjøbing fik kort efter Reformationen en Latinskole. Dengang havde man jo praktisk talt ikke andre Skoler her i Landet end de latinske, af hvilke da ogsaa nogle havde et forbavsende stort Antal Elever. Efter Reformationen blev det bestemt i den ny Kirkelovgivning (Kirke Ordinansen), at der skulde være latinske Skoler i Købstæderne; paa Landet skulde Degnen læse Katekismen med de unge, men ellers maatte disse nøjes med den Undervisning, de kunde faa i Hjemmene. Det synes dog, at der altid her i Vestjylland har været forholdsvis mange, der har været i Stand til at læse og skrive.

 

Da Forældre i Norge sendte deres Børn til Ringkjøbing Skole.

Latinskolen i Ringkjøbing blev aldrig af de store. Det hedder ganske vist i en gammel Beretning (Pontoppidans Danske Atlas), at den i sin Velmagtstid var saa anset, at Forældre fra Norge sendte deres Børn til Ringkjøbing Skole; men det har dog vist været meget sjældne Undtagelser, selv om der ganske vist dengang var Skibsfart mellem Ringkjøbing og Norge. Elevernes Antal var i Aarene 1670-1701 gennemsnitlig 23. I 1697 var det gaaet ned til 11, hvoraf de 10 i »Mesterlektien« og kun 1 i »Sinkelektien«. Skolen fandtes i et lille Hus lige Vest for Kirken ud mod Vestergade, der formodentlig havde Straatag og kun indeholdt 1 Rum, der benyttedes af begge Klasser paa én Gang. Der har aldrig været mere end 2 Lærere, nemlig Skolens Rektor og 1 Hører, og det har mest været ret unge Mennesker, der tilbragte en kortere Tid af deres Ungdom i Ringkjøbing. En af Ringkjøbing Skoles Rektorer var den senere ansete Professor i Historie Niels Krag, der blev Anders Sørensen Vedels Efterfølger som kongelig Historiograf, blev benyttet til forskellige diplomatiske Sendelser og blev adlet af Kong Jakob i Skotland.

Men i 1739 bestemte Regeringen, vel mest af økonomiske Grunde, at de fleste smaa Latinskoler skulde nedlægges, deriblandt Ringkjøbing Skole, og dens forskellige Indtægter og Legater blev for Størstedelen overført til Ribe Katedralskole.

 

Den »danske Skole«, hvis Lærer til Dels maatte have sit Underhold af »De fattiges Kasse«.

Foruden den latinske Skole omtales til Tider en »dansk Skole« i Ringkjøbing, men den har nok ført en temmelig kummerlig Tilværelse, idet Læreren ikke sjældent maatte have sit Underhold af »De fattiges Kasse« i hvert Fald delvis. Ved Latinskolens Ophør den 1. Jan. 1740 erholdt den sidste Rektor en yderst beskeden Pension, medens Høreren blev gjort til Kordegn med fri Bolig i det gamle Skolehus og med Forpligtelse til at holde Skole for fattige Børn uden Vederlag. Dette gik ud over den tidligere Klokker og Kordegn, der herefter maatte nøjes med at være Klokker alene. Ganske vist var han tillige Smed, men han var »udi Gæld og Vidtløftighed«. I 1785 fandtes her en Kordegn Buchholtz,  der klagede til  Øvrigheden  over voldsom  Behandling af den residerende Kapellan, Hr. Jacob Lind. Af de Elever, hvis Forældre kunde betale noget, skulde der ydes et Vederlag, der var højst ubetydeligt, men til Gengæld blev det i 1802 bestemt, at den daværende Skoleholder, Nødskou, en fhv. Smed, skulde have Ret til at lade disse Smaabeløb inddrive ved Udpantning. Desuden nød Skoleholderen vistnok Skattefrihed, og det var forbudt alle andre at holde dansk eller tysk Skole.

 

Da Kancellipræsident Kaas besøgte Ringkjøbing Skole.

Henimod Aar 1800 ses det, at Skoleholdere er ansat med Forpligtelse til at give Undervisning i de første Grunde af Navigation og i nogle af de nuværende Realfag. Hvor megen praktisk Betydning dette har faaet, er vanskeligt at se nu. Men da Kancellipræsident Kaas (hvis Fader forøvrigt var født paa Rybjerg i Velling) i 1805 besøgte Ringkjøbing, var denne mægtige Mand ikke tilfreds med Forholdene, men forlangte baade Tilvejebringelse af en ny Skolebygning og Ansættelse af en Lærer mere. Dette blev dog ikke til Virkelighed lige straks, men den store Reform af Skolevæsenet i 1814 bevirkede betydelige Forbedringer og Forandringer. Skolen fik herefter 2 Lærere. Førstelæreren, der fik Titel af Kateket, skulde undertiden prædike i Kirken og tillige sørge for Udførelsen af Kordegnens og Klokkerens Forretninger.

 

I Aar er det 100 Aar, siden Vilh. Birkedal blev Kateket i Ringkjøbing.

Af Kateketerne i Ringkjøbing bør særlig nævnes Vilhelm Birkedal og H. J. M. Svendsen. Birkedal var Kateket 1837-40. Det er altsaa i Aar netop 100 Aar siden, han kom til Byen. I den Skildring af sit Liv (»Min Livsførelse« i 2 Bind paa Vers), som han udgav 1863-64, har han fortalt om Opholdet i Ringkjøbing, der fik stor Betydning for hans Udvikling, navnlig gennem den Paavirkning han modtog af Præsten Hassenfeldt i Velling. En noget længere Aarrække virkede Svendsen, nemlig fra 1848-56, da han blev Forstander for Jelling Seminarium.

 

Da Skolen fik Tilladelse til Afholdelse af alm. Forberedelses-Eksamen.

Embedet som Kateket ophævedes 1874, da P. C. Andersen blev Leder af det kommunale Skolevæsen, først kaldet Inspektør, senere Overlærer. Kort før var der endvidere sket den betydningsfulde Ændring, at Undervisningen i alle Klasser blev gratis. Tidligere havde der været dels en Friskole, den saakaldte Lancaster-skole, dels en Betalingsskole, der kaldtes Realskolen. Navnet Lancasterskole skriver sig fra den engelske Skolemand Joseph Lancaster, Opfinderen af den saakaldte »indbyrdes Undervisning«, som Frederik VI en Tid interesserede sig en Del  for, men denne har dog næppe nogensinde sat noget stærkt Præg paa Skolen. I Realskolen blev der undervist i nogle af de nuværende Realfag, men hverken den »store« eller den »lille« Præliminæreksamen kunde man tage paa Skolen; det maatte ske i København, og man maatte først have en supplerende Undervisning, f. Eks. paa »Bokkenheusers Kursus«. Men under Overlærer Andersens Ledelse af Skolen skete der saadanne Fremskridt og Forbedringer i Undervisningen, at man snart maatte finde det naturligt, at den ved Anordning af 30. Aug. 1881 indførte »Alm. Forberedelseseksamen« kunde tages paa Skolen. 6. December 1886 fik Skolen saa Kirke- og Undervisningsministeriets Tilladelse til Afholdelse af alm. Forberedelseseksamen, som første Gang afholdtes i Foraaret 1887 og derefter er afholdt hvert Foraar indtil denne Dag. Samtidig med Eksamensret erholdt Skolen ogsaa et aarligt Statstilskud, stort 1500 Kr., samt 400 Kr. af Amtsskolefonden og ekstra 400 Kr. af Staten til Supplering af Skolens Forsyning med fysiske Apparater og andre Læremidler.

 

En af Landets allerældste kommunale Realskoler.

Herefter fandtes der altsaa i Ringkjøbing en virkelig Realskole, og blandt Landets kommunale Realskoler er den tilmed en af de allerældste. En stor Del af Æren for Skolens Tilblivelse maa tilskrives Byens Skolekommission, af hvis Medlemmer maa fremhæves Fysikus, Dr. med. E. Holst og endvidere Karetmager M. Ellerbek, der stedse udviste en helt enestaaende Interesse for Skolens Arbejde, hvilket bl. a. gav sig Udslag i, at endskønt han havde mange andre Ting at passe, overkom denne myreflittige Mand dog til Stadighed at gennemgaa sine Børns Lektier med dem, og gjorde det saa grundigt, at det var en almindelig Mening, at han ogsaa nok selv meget godt kunde have gaaet op til Realeksamen. Et Faktum er det i hvert Fald, at alle hans Børn fik Eksamen med Udmærkelse.

 

594 Elever har taget Eksamen i de svundne 50 Aar.

Eksamen afholdtes som sagt første Gang i Foraaret 1887, og Resultatet blev straalende, idet ikke mindre end 50 pCt. af de 6 Elever, der gik op, fik Udmærkelse. Sligt Resultat er aldrig senere opnaaet. I de forløbne 50 Aar er Eksamen taget af 594 Elever, nemlig af 154 i de første 25 Aar og 440 i de næste 25 Aar.

 

Skolens Ledere gennem de sidste 50 Aar.

Disse skal nævnes til Slut.

1) P. C. Andersen, der virkede ved Skolen 1874-1906. Om den Anseelse, han nød, vidner bl. a. Omtalen af ham i Mylius Erichsens Bog »Ringkjøbing og Omegn« (1901) og i Sagfører, Etatsraad Alfred Sørensens »Minder fra det gamle Ringkjøbing« (1923). Foruden at han ledede det kommunale Skolevæsen fik han Liv og god Gang i den hensygnende Haandværkerundervisning, saa at den udviklede sig til den nuværende tekniske Skole.

2)  P. M. Larsen var Overlærer fra 1906 til sin Død i 1914. Han var en meget stor praktisk Dygtighed, hvorfor hans Arbejdskraft ogsaa blev taget i Brug i Byraad og Værgeraad.

3)  N. Christensen, Overlærer 1914-34, var en dygtig og saare samvittighedsfuld Mand, der altid til det yderste søgte at handle ret og retfærdigt til alle Sider. Han bor nu som pensioneret i København.

 

 

1936

OKTOBER

Den 2. Oktbr. fyldte Murerm. Chr. P. Hansen, nu Søndervig, 80 Aar. »Gl. Murer Hansen« har i ca. 30 Aar været Mester i Ringkjøbing og har i den Tid opfort omkring ved 100 Ejendomme i Ringkjøbing og Rindum, bl. a. Gasværket, Elektricitetsværket, Vandtaarnet, Alderdomshjemmet, Haandværkerforeningen, Odd Fellow Logen og Posthuset paa Hjørnet af Østergade og Bredgade. »De fleste af de Murere og Murermestre, som er i Ringkjøbing i Dag, har enten lært hos mig eller været Svend hos mig,« siger Murer Hansen. »Dengang var Arbejdsdagen 10 Timer og Lønnen 30 Øre i Timen. Og der blev bestilt noget!« Murer Hansen har været Medlem af Ringkjøbing Byraad og Formand for Hjælpekassen.

27. Oktober fyldte Købm. Fr. Nielsen, Torvet, 80 Aar. Han begyndte sin Købmandsforretning i Ringkjøbing i 1888. Foruden Købmand er han ogsaa Spillemand, og han har i sin Tid spillet meget til Dans. Han var i mange Aar Medlem af Menighedsraadet og er Kirkeværge.

1. Stationsforstander P. Mikkelsen 40 Aars Jubilæum. — 3. I. L. Holms Herreekviperingsforretning 25 Aars Jubilæum. — 9. Museumsforstander Klokker optages som Medlem af »Det kgl. nordiske Oldskrift-Selskab« og faar Selskabets Diplom. — 17. J. C. Christensens Bogsamling — 4500 Bind — er erhvervet af Læseforeningen i Toftlund og Sønderjydsk Boghandel i Haderslev. — Sidst i Oktober er det 200 Aar siden Brandkommissionen i Ringkjøbing blev oprettet. Den samme gamle Protokol, der blev anskaffet ved Starten, anvendes endnu.

Guldbryllup: 29. Fhv. Gdr. Morten Søe og Hustru, Fjordallé. Sølvbryllup: 13. Maskinarbejder P. Høgsberg og Hustru.

Bryllup: 9. Frk. Anna Christensen (D. af afd. Købm. Mikkel C, Rkbg.) og Konsul, Købm. Ole Glistrup, Rkbg.

Fødselsdage: 14. Fru Wille Jensen, Nørregade 7, 80 Aar. — 15. Fhv. Banemester ved Ørnhøj-Banen H. Sørensen, Møllevej 11, 60 Aar

Døde: 11. Herdis Flint (D. af Lærer F.), 21 Aar.

 

NOVEMBER

15. November kunde Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbane fejre 25 Aars Jubilæum. Borgmester Finsen blev Formand for Banens Bestyrelse indtil 1914, da han flyttede fra Ringkjøbing; dernæst var J. C. Christensen Formand til sin Død i 1930. Siden da har Formanden været Gdr. Mads Næsgaard, Bilring i Brejning. Driftsbestyreren var Ingeniør S. A. Sørensen indtil 1933, siden da Overassistent M. Sørensen. I de 25 Aar har Banens Tog kørt 2 Mill. km og befordret ialt 1,3 Mill. rejsende. Fra Aug. 1925 indførtes Fællesdrift med Banen Ørnhøj-Holstebro.

Ved Fiskeauktionen i Hvide Sande den 14. Novbr. solgtes en Stør paa 20 kg samt to Hajer, der vejede næsten 100 kg pr. Stk.

Guldbryllup: 26. Fhv. Banenæstform. M. Mortensen og Hustru, Tværvej.

Sølvbryllup: 8. Skrædderm. S. M. Hunnerup og Hustru.

Fødselsdage: 7. Frk. Louise Holm, Østergade, 85 Aar. — 8. Fru Marie Poulsen, Mellemgade 11, 65 Aar. — 16. Fuldmægtig Kjær, Kreditforeningen, 50 Aar.

Døde: 13. Thomas Madsen, 88 Aar. — 27. Viggo Hvistendahl, 23 Aar.

 

DECEMBER

Fhv. Præst ved den danske evang.-luth. Kirke i Philadelphia C. L. Appelberg beskikket til Sognepræst i Ringkjøbing. Indsættelsen skete den 20. December.

Paa Mandtalslisterne staar 3953 Personer mod 3962 ved forrige Tælling.

Den 21. Decbr. døde Øjenlæge B. Strandbygaard i Sønderborg, 73 Aar gl. I de mange Aar, han drev sin Specialklinik i Ringkjøbing, vandt han sig megen Agtelse ved sin noble Færd. Han havde et anset Navn i Lægekredse, og fra hans Haand kom i Tidens Løb en Række videnskabelige Afhandlinger. Efter eget Ønske blev han begravet i Ringkjøbing.

1. Søren Elkjær har i disse Dage fratraadt sin Plads hos Avlsbruger Thorbøl Christensen efter ca. 20 Aars Tjeneste. — 22. Formanden for Repræsentantskabet i Vest- og sdrj. Kreditforening, Gdr. Jens Jensen, Sdr. Esp, valgt til landbrugskyndig Direktør i Kreditforeningen i Stedet for Direktør P. Laursen, som fratræder paa Grund af Alder. Nationalmuseet har skænket Ringkjøbing Museum to adelige Vaabenskjolde, henholdsvis fra Brejninggaard og Thimgaard.

Sølvbryllup: 31. Fisker Anton Jørgensen og Hustru, Søndergade.

Bryllup: 5. Frk. Ellen Hansen, København, og Faktor M. Pedersen, Rasmussens Bogtrykkeri, Rkbg. — 27. Frk. Anna Nielsen (D. af Vognm. N., Højskolehjemmet) og Ouf Nielsen, Rkbg. — 26. Damefrisørinde Lilly Piil, Nyborg, og Repræsentant J. P. Jensen, Nyborg (S. af Hotelejer Ole J., Rkbg.). — 29. Frk. Clara Nyborg, Esbjerg, og Maskinarbejder Axel Christensen (S. af Banenæstform. C, Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Malerm. Otto Mikkelsen, V. Strandg., 60 Aar. Frk. Dahl, i en lang Aarrække Husbestyrerinde paa KFUM, 70 Aar. — 8. Fisker P. Andersen, Ø. Strandg., 70 Aar. — 12. Jeppe Jørgensen, fh. Nymølle, 70 Aar. — 15. Fhv. Skolepedel i Rkbg. Laur. Nielsen (nu Aarhus) 80 Aar. — 18. Fru Kristine Lauridsen, Ø. Strandgade, 70 Aar.

Døde: 14. Ragnhild Bollerup Hansen (Installatør Aage Hansens Hustru). — 15. Fhv. Arb. Jens Andreas Jensen 66 Aar. — 77. Karen Andersen (Enke efter Snedker A. N. A., Ø. Strandg.). — 19. Hans Orloff Thomsen, 65 Aar.

 

 

1937

JANUAR

Den 24. Januar døde Fabrikant Hans Bech Nielsen, 64 Aar gl. Han var født i Ringkjøbing som Søn af Maltøl-Fabrikant J. P. Nielsen, hvis Forretning han overtog efter denne. Han var i fire Perioder konservativt Medlem af Rmgkjøbing Byraad. I over 20 Aar var han Formand for Ringkjøbing Banks Bankraad, og i mange Aar var han Formand for Ringkjøbing Grundejerforening.

Omtrent midt i Maaneden faldt det ind med Snestorm og Sandfog, og i de følgende Uger var det streng Vinter, som baade til Lands og til Vands vanskeliggjorde Samfærdslen. Helt til hen i Marts meldtes der om Isvanskeligheder i Fjorden.

12. Etatsraad Alfr. Sørensens Flidslegat for Skoleelever tildelt Carl Gustav Sørensen (S. af Telefonarb. S.) og Karen Christensen (D. af Togbetjent C). — 18. Den 74-aarige Guldsmed Mejlsøe fra Holstebro tog sig i Dag et Bad i Fjordens islagte Vand!

Sølvbryllup: 9. Arbm. P. C. Pedersen og Hustru, Vellingvej.

Bryllup: 1. Sygeplejerske Frk. Ebba Christensen (D. af afd. Vognm. C., Rkbg.) og Købmand Kr. Pedersen, Roskilde. — Frk. Inger Ravn, Hjørring, og Harry Sørensen, Viborg (S. af Skrædderm. S., Rkbg.). — Frk. Inger Jacobsen, Rudkbg., og Barberm. H. Nielsen, Marstal (S. af Overpostbud N., Rkbg.). — 30. Frk. Ragnhild Andersen (D. af Blikkensl. Faurholt A.) og Edv. Jensen, Stavning.

Fødselsdage: 14. Politimester Seerup, 50 Aar. — 15. Fhv. Højskoleforst. Hagbard, 85 Aar. — 1/. Pastor emer. S. Sandvad, 85 Aar. — 27. Urmager L. C. Andersen, 70 Aar.

 

FEBRUAR

Vestjydsk Eksportforening har besluttet at oprette en Samlestald i Ringkjøbing.

3. Febr. holdt de vestjydske Turistforeninger et Bestyrelsesmøde i Ringkjøbing, bl. a. for at drøfte en Plan om en Turistvej langs Jyllands Vestkyst i hele dens Længde. Der var Enighed om at arbejde for Sagen.

Den 19. Febr. fremlagdes i et Byraadsmøde Byens Regnskab for 1935-36. Det viser et Driftsunderskud paa 4000 Kr., men en Formuefremgang paa 30,000 Kr.

1. A/S Ringkjøbing Bank udbetaler 7 pCt. i Udbytte for 1936. — A/S Ringkjøbing Isværk 5 pCt. — A/S Ringkjøbing Landbobank 6 pCt. — 19. Byraadet vælger Sognepræst Carl Appelberg til Medlem af Søretten. Præsten har tidl. været Lods i New Yorks Havn og har Certifikat som 1. Styrmand.

Sølvbryllup: 12. Fisker Chr. Vang og Hustru, Smedeg. 10. — 77. Revisor A. C. Hansen og Hustru.

Bryllup: 7. Frk. Else Høegh (D. af Bankbogh. H., Rkbg.) og Skibsbygger J. Mortensen, Frederikshavn. — Frk. Lis Jensen, Hee, og Slagter Kaj Albrechtsen, Roskilde  (S. af Chr. A., Rkbg.). —

10. Frk. Esther Jensen (D. af afd. Købm. J. A. J., Rkbg.) og Købm. L. Hertz, Rkbg. — 14. Frk. Lydia Hansen og Murermester Jens Sivertsen, Rkbg. — 28. Frk. Ingrid Poulsen og Gartner Karl Jensen, Rkbg.

Fødselsdage: 6. Fru Anna Nielsen, Nygade 23 (tidl. Sømandshjemmet), 60 Aar. — 7. Snedkermester Vilh. Andresen, Herning, forh. Ringkjøbing 70. — 9. Fru Karen Brink Pedersen, Herningvej 22, 75 Aar. — 12. Søren Sønderby, Alderdomshjemmet, 75 Aar. — 15. Værkmester L. Hansen, Fjordallé, 60 Aar. — 22. Stationsforstander P. Mikkelsen 60 Aar. — 27. Arbm. Chr. Knudsen 60 Aar.

Døde: 7. Fhv. Byraadsmedlem, Mælkehdl. P. Hansen, 55 Aar. — 12. Maren Dyekjær. — 23. Marie Brusen.

 

MARTS

A/S Ringkjøbing Landbobank har besluttet i Anledning af sit 50 Aars Jubilæum at oprette et Fond paa 75,000 Kr. til velgørende Formaal.

I Byraadsmøde 8. Marts forelagdes Budget-Forslag for 1937-38. Der foreslaas en samlet Skatteudskrivning paa 349,910 Kr., en Stigning paa godt 13,000 Kr. i Sammenligning med det foregaaende Aar. Ligningsprocenten stiger derved fra 13,2 til 13,6. Senere meddeles det dog, at Ligningsprocenten under Hensyntagen til de Beløb, der vil tilgaa Kommunen fra den fælleskommunale Udligningsfond, kan nedsættes til 12 pCt.

Ved Byraadsvalget 10. Marts blev Resultatet: Socialdemokraterne 690 St., 5 Mandater, Radikale 139 St., 1 Mandat, Konservative 172 St., 1 Mandat, Venstre 678 St., 4 Mandater. Valgt er herefter: Togbetj. Har. Christensen (S), Red. Vilh. Nielsen (V), Overlærer J. Bøgner (S), Købm. Mar. Pedersen (V), Red. Rs. Hansen (S), Smedem. Chr. P. Dahl (V), Kioskejer Aage Pedersen (S), Overbanem. O. Povlsen (K), Maskinsmed A. Olsen (V), Lærer M. P. Hagbard (R), Kontorbestyrer N. Bundgaard (S). I det afgaaende Byraad sidder 4 Socialdemokrater, 1 Radikal, 1 Konservativ og 5 Venstre.

En Gevinst paa 40,000 Kr. i Klasselotteriet faldt 19. Marts paa 1/8-Lodder i Ringkjøbing. Det heldige Nummer begyndte med Tallet - 13.

Saa sent som den 20. Marts laa Skrueisen endnu saa fast udenfor Ringkjøbing Havn, at det var umuligt for Skibe at forcere den. Bl. a. havde den tyske Damper »Welff Heinrich« i lange Tider ligget ved Hvide Sande og ventet paa Bedring. Den 11. Marts spadserede Skibets Kaptajn, Oltmann, over Isen fra Hvide Sande til Ringkjøbing for at undersøge Forholdene. 17. Marts lykkedes det ham at sætte sit Skib igennem, indtil han naaede Isbarrieren udenfor Ringkjøbing Havn, der var ca. 1 m tyk. Her maatte han vende om og gaa tilbage til Hvide Sande. Endelig den 20. Marts blev en Sprængstof-Ekspert tilkaldt. Han lagde Patroner ned i Isen, og for hver Sprængning fremkom der et isfrit Hul ca. 25 m i Diameter. Omsider lykkedes det at sprænge Isvolden saa vidt, at de ventende Skibe kunde gaa igennem.

6. Væver Mads Sørensens Legat til flittige Elever i Ringkjøbing Skole tildelt Axel Christiansen, S. af Dommerfuldm. C, og Karen Margrethe Filtenborg, D. af Fisker F. — 14. Ringkjøbing Borgerforening fejrer 65 Aars Stiftelsesfest. — 16. Propr. Chr. Sørensen, Voldbjerg, valgt til Formand for Ringkjøbing Banks Bestyrelse i St. f. afd. Fabrikant H. Bech Nielsen. — 22. Murerm. P. H. Frandsen valgt til Formand for Ringkjøbing Grundejerforening efter afd. Fabrikant Bech Nielsen. — 23. Den fineste Præliminæreksamen ved Ringkjøbing Skole er for dette Aar taget taget af Jens Rs. Jensen (S. af Gdr. J., Hee) med 117 2/3 P. Fem Elever fik Udmærkelse.

Bryllup: 4. Frk. Margr. Christensen, Thorsted, og Har. Jensen (S. af Arbm. H. J., Rkbg.). — 25. Frk. Hilda Bune (D. af Typograf E. B., Rkbg.) og Konditor J. Knudsen, København. — Frk. Ruth Andersen (D. af Agent Laur. A., Rkbg., og Sælger Chr. Damsgaard, Holbæk. — 28. Tandtekniker Frk. Bøgh og Kriminalbetjent Vitmar, Ringkjøbing.

Fødselsdage: 2. Fru Fuldmægtig Pedersen, 65 Aar. — 3. Fru Konsulinde Jenny Laursen 65 Aar. — 12. Fisker Andr. Nielsen, V. Strandsbjerg 21, 60 Aar.

Døde: 1. Kirsten Christensen, 81 Aar. — 13. Erik Bagger (S. af Telefontekn. B.). — 77. Karen Sørensen, Alderdomshjemmet, 86 Aar. — 22. Dortea Petersen (Enke efter Fuldmægtig E. P.).

 

APRIL

Ved det konst. Byraadsmøde den 1. April valgtes Togbetjent Harald Christensen til Borgmester med 6 St. (Soc. og R.) og Overlærer Bøgner til Byraadets Næstformand.

I Dagene 15.-18. April holdt Turistforeningen en af sine berømte og morsomme Basarer til Fordel for Oprettelse af et Vandrehjem i Ringkjøbing.  Der var stort Besøg. Nettoindtægten blev 3100 Kr.

1. Cementstøber Esber Nielsen 25 Aars Jubilæum paa Rkbg. Cementvarefabrik. Gartner N. Poulsen 25 Aars Jubilæum som næringsdrivende i Rkbg.

Sølvbryllup: 4. Arbm. N. Lauritsen og Hustru, Aldershvilevej. — Smed Jak. Pedersen og Hustru, V. Strandsbjerg. — 23. Fr. Poulsen og Hustru, Bildtsvej.

Bryllup: 9. Frk. Thora Nielsen (D. af Skomager H. N., Rkbg.) og Kommunefuldm. Viggo Andersen, Rkbg.

Fødselsdage: 7. Jens Knudsen, Møllevej, 60 Aar. — 10. Fru Slagterm. Petersen, Reberbanen 16, 70 Aar. — 16. Købm. Vald. Lange, 70 Aar. — 20. Pens. Lærer M. Jensen, Tangsvej, 75 Aar. — Fru Vognmand Steffensen, 60 Aar. — 22. Skrædder Fog, Østergade 20, 70 Aar. — 26. Enkefru Mette Jensen, Grønnegade, 60 Aar. — 27. Glarmester J. Damgaard, 60 Aar.

Døde: 7. Maren Olesen (fhv. Ølhandler Olesens Hustru), 62 Aar. — 23. Mette Marie Jørgensen, Grønnegade 17. — 28. Inger Christensen (Drejerm. C.s Søster).

 

MAJ

Den 10. Maj fejrede Ringkjøbing Turistforening sin 25-aarige Stiftelsesdag ved en Fest paa Hotel Ringkjøbing. Det var Ringkjøbing Turistforening, der gav Stødet til Statsbanernes første Udflugtstog. Ligesaa er det denne Forening, der har lanceret det nu landskendte Slagord: »Rejs til Vesterhavet over Ringkjøbing«. Men Æren for selve Opfindelsen af Slagordet siges dog at tilfalde Urmager L. C. Andersen, Fjorddamperen »Prins Hamlet«s »Fader«.

I Ringkjøbing By fejredes Kongens 25 Aars Regeringsjubilæum ved alm. Flagning og med Udsmykning af en Del offentlige Bygninger. Om Aftenen tændte Forsvarsbrødrene et stort Baal ved Rindumgaard.

4. Vort Bysbarn, Tegneren og Grafikeren Ernst Hansen, faar tildelt »Alfred Schmidts Legat« for 1937. — 14. A/S Eksport Samlestalden for Ringkjøbing og Omegn holder sin første Generalforsamling. Aktieselskabet, der er startet af Vestjydsk Eksportforening, Ringkjøbing By, Bankerne og en Kreds af Borgere opfører en Samlestald paa Engen nedenfor Markedspladsen. Til Formand for Bestyrelsen valgtes Bogholder A. Lambæk. — 16. Overportør Rønn har været ansat i D. S. B. i 40 Aar. — 25. Paa Ringkjøbing Kirkegaard afsløres en smuk Mindesten for Pastor Fledelius.

Bryllup: 2. Frk. Maja Andersen (D. af Gr. A., Rkbg.) og Fiskepakker J. Rigum, Grenaa. — 6. Frk. Ottilie Pedersen, Grønbjerg, og Skræddersv. Aage Hansen (S. af Murerm. Jak. R. H., Rkbg.). — Frk. Dagny Sørensen, Staby, og Rich Poulsen (S. af Dræningsm. P., Rkbg.). — 22. Frk. Tonny Lauritsen (D. af N. Aa. L., Rkbg.) og Carl Sørensen (S. af fhv. Restauratør P. C. S., Rkbg.). — 23. Frk. Ingrid Jepsen (D. af Slagterm. J.) og Sigfred Søndergaard Jespersen, Skjern.

Fødselsdage: 13. Fru Vognm. Hvistendahl, 60 Aar.

Døde: 4. Chr. Hansen, »Rindum Nygaard«, 71 Aar. — 21. Overassistent S.  Sørensen.

 

JUNI

En Kreds af Mænd og Kvinder fra Ringkjøbing og Ringkjøbingegnen, som i 18 Aar har staaet bag Børnehavekolonien i Søndervig, har i Aar den Glæde at kunne indvi et nyt, moderne og dejligt Hus for de smaa. Hidtil har Kolonien haft til Huse paa Villa »Solbakken« tæt ved Hotel »Klitten«; det nye Hus ligger paa en høj Klit bag Redningsstationen. Der er kommet flere store Gaver ind til det smukke Formaal, bl. a. 1000 Kr. fra Dr. M. Hindhede. I Aar er der 29 Børn i Kolonien. Søndag den 27. Juni var 7-8000 Mennesker til Sportsfest i Ringkjøbing. Det blev en Sukces og formede sig som en Folkefest, hvis Lige Ringkjøbing ikke har oplevet i mange Aar. Et engelsk Fodboldhold besejrede desværre Ringkjøbing Amtshold (4-3). I Svømning deltog blandt mange andre Dygtigheder Ragnhild Hveger, Gunver Kraft og Tove Bruunstrøm. Der var Kapsejlads, Tennis, Gymnastik osv. Frk. Ellen Dahl og Arne Thornild vandt Prisen som henholdsvis den bedste kvindelige og den bedste mandlige indenbys Svømmer.

1. Distriktsmontør Bagger 25 Aar som Telefontekniker i Ringkjøbing. — 5. 25 Aar siden N. N. Møller begyndte Vognmandsforretning i Rkbg. — 14. Pladsen som Bestyrer af Amtsarbejdsanvisningskontoret i Ringkjøbing er besat med Murer Th. Pedersen. — Skræddermester Albert Palm faar tildelt Danmarks Fjerkræavlerforenings Fortjentsmedalje i Sølv. — Byraadet vedtager at udvide det offentlige Slagtehus og at forhøje Borgmesterens Løn fra 1500 til 4000 Kr. — 16. Det danske Hedeselskab holder Aarsmøde i Rkbg. — 24. I Haandværkerforeningens Kvartalsmøde meddeles, at Foreningen har faaet to nye Legater: fra Jernstøber P. Tang  Holbek 1000 Kr.  til Minde  om hans Fader, fhv. Bestyrelsesmedlem i Foreningen Carl Holbek; fra Red. O. H. Jørgensens Enke 5000 Kr. til Minde om Foreningens fhv. Formand Red. J. Jørgensen.

Bryllup: 5. Frk. Nora Lauridsen (D. af Formand L. E. L.), Hoffgaardsvej, Rkbg., og Skomagerm. S. Sørensen, Fredericia. — 12. Frk. Esther Marie Pedersen (D. af afd. Skrædder M. P., Rkbg.) og Kontrollør Sv. Vollesen. — 13. Marie Øllgaard Jensen. Dejbjerg, og  Typograf H.  Kirkegaard,  Rkbg.

Fødselsdage: 3. Enkefru Sara Knudsen, Hotel »Vestjylland«, 80 Aar. — 11. Fru Natbetjent Bertelsen 70 Aar. — 12. Automobilhandler Niels Hansen 50 Aar. — Pens Overpostbud J. Sørensen, 80 Aar. — 23. Skomager M. Ibsen, 60 Aar.

Døde: 9. Skomager N. P. Jacobsen. 13. Gertine Sylvester, 86 Aar. — 16. Peder Nielsen, 68 Aar. — 24. Fhv. Ølhandler Chr. Olesen. — 26. Fru Boghandler H. Erichsen.

 

JULI

Der bygges ogsaa i Sommer livligt ved Hvide Sande. Alle de nye Huse er grundmurede, og Hvide Sande mister efterhaanden sit oprindelige Præg af en amerikansk Guldgraverby, vokset op paa en Nat. I Begyndelsen efter Kanalens Aabning kunde man ikke købe Grund omkring Havnen, men kun leje den, tilmed med 3 Maaneders Opsigelse, og med denne korte Frist var det altfor risikabelt at opføre andet end smaa Huse, som i givet Fald kunde flyttes i en Fart. Derfor blev det til Træhytter og Pandepladeskure. Nu kan man leje Grundstykker for 60 Aar; der er nedlagt Kloak- og Vandledninger, — kort sagt: Hvide Sande har traadt sine Børnesko! Havnekajen forlænges i Aar med 120 m, og det store Hul i Bassinet, som stammer fra »det første Hvide Sande«s Tid og er ca. 25 m dybt, fyldes med Kampesten.

Den 7. Juli fyldte »Gamle Lene« i »Aldersly« 95 Aar, og tre Dage efter døde hun. Hun skal mindes her, fordi hun var en sjælden Kvinde, tilfreds gennem Fattigdom og Alderdom. Hun var et levende Budskab om Nøjsomhed og Livsglæde, og hendes forstaaende Sind skaffede hende mange Venner. Hun var i sin Færd og i sin Skikkelse med til at præge vor gamle By.

9. Togfører Larsen, St. Blichersvej, 40 Aars Jubilæum ved D. S. B. — 16. En gl. Ringkjøbingenser, Politimester O. Harpøth, Søndre Birk i København, er udnævnt til Dommer i Odense Herred. — 24. Skrædder A. Andersen 25 Aar hos Firmaet J. L. Holm.

Sølvbryllup: 26. Mælkehandler I. Iversen og Hustru, Vellingvej.

Bryllup: 9. Frk. Karen Margr. Teiler, Ordrup, og Pastor S. Baden, U. S. A. (S. af afd. Skotøjshdl. B., Rkbg.). — 10. Frk. Esther Poulsen (D. af Gartner N. P., Rkbg.) og Gartner Wilh. Iversen, Rkbg.

Fødselsdage: 13. Direktør i Sparekassen, Proprietær Chr. Sørensen, Voldbjerg, 75 Aar. — Fru Anna Christensen, Nygade, 75 Aar. — Arbm. Eskild Hansen, Vellingvej, 60 Aar. — 23. Skomager Mikkel Olsen, Alderdomshjemmet, 76 Aar. — 25. Skrædderm. S. P. Sørensen, Reberbanen, 70 Aar. — 27. Distriktsingeniør I. K. Danø, 65 Aar.

Døde: 8. Kirsten Østergaard. — 17. Urmager Halvor Holm, 43 Aar.

 

AUGUST

Samtaleemnet i Byen har snart i lang Tid været Mylius Erichsen-Monumentet. Byraadet har (9 St. mod 1) vedtaget »af færdselstekniske Grunde« at flytte Statuen fra dens Plads foran Museet til Torvet. En Protest-Adresse fra ca. 1000 Beboere faar Flytningen udsat og Sagen genoptaget, men efter Forhandling med Museet og efter Udtalelse fra tilkaldt kunstnerisk Sagkyndig vedtager Byraadet atter Flytningen. I September sker Forandringen, og Mylius Erichsens Statue staar nu midt paa Torvet.

1. Gl. Ringkjøbingenser, Dyrlæge M. Dyekjær, 50 Aars Jubilæum som Dyrlæge i Grenaa, hvor han begyndte som 21-aarig. — Den nye Vej Ringkjøbing-Søndervig aabnet for alm. Færdsel i hele sin Udstrækning — dog ikke færdigbrolagt. — 24. aabnedes Vestjydsk Eksportforenings nye Samlestald i Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 18. Maskinhdl. Ejnar Rasmussen og Hustru.

Bryllup: 11. Frk. Karla Lauridsen (D. af Murerm. Nørgaard L., Rkbg.) og Fyrbøder Har. Mikkelsen, Sakskjøbing. — Frk. Esther Andersen (D. af afd. Gartner A., Rkbg.) og Lærer Karl Kidde, Jelling. — 16. Frk. Ellen Høgsberg (D. af P. H., Rkbg.) og Kaptajn R. Oltmann, Hamborg. — 24. Frk. Else Bækby, Holmsland, og Chauffør H. Thun Andersen, Rkbg. — 28. Frk. Helene Nielsen (D. af Ad. N., Rkbg.) og Maskinarb. Thorkild Andersen, Rkbg.

Fødselsdage: 18. Fisker Knud Jensen, Bildtsvej 8, 60 Aar. — 19. Togfører Andreasen, Kongshøjvel,   65   Aar.     22.  Sagfører Janus Krarup, København, fh. Rkbg., 90 Aar. — 29. Banearbejder J. Hjorth, Bymarken, 65 Aar.

Døde: 2. Jens Nørgaard. — 15. Bertel Iversen, Alderdomshjemmet. — 20. Pastor Gullander, Vårnamo i Sverige, fh. Rkbg., 78 Aar. — 23. Hans N. Nissen. — 30. Ane Marie Kirstine Poulsen, 74 Aar. — 31. Direktør C. M. Bloch Nielsen, 63 Aar.

 

SEPTEMBER

En Lørdag Aften sent — det var den 18. Septbr. — brændte den gamle Holmslands Møllegaard som Følge af Lynnedslag. Med den gamle Gaards Brand er Egnen bleven en karakteristisk Bygning fattigere. Den er foreviget i stort Tal af Malere og Fotografer, og mange Landet over, som kommer til Ringkjøbing, vil fremtidig savne den som Pendant til den straatækte Mølle.

5. Fru Overlærer Jane Larsen faar Dansk Husflidsselskabs store Sølvmedaille. — 29. A/S J. P. Laursens Trælasthandel solgt til Købm. Trillingsgaard i Hee. — 30. Læge Erik M. Mogensen, Frederikshavn Sygehus, antaget som Reservelæge ved Ringkjøbing Sygehus.

Guldbryllup: 2. Laust Andreasen og Hustru, Enghavevej.

Bryllup: 26. Frk. Elsa Jensen (D. af Restauratør M. J., Rkbg., Haandværkerfor.) og Snedker K. J. Sandberg, Løgstør.

Fødselsdage: 3. Erik Lauridsen, Vellingvej 34, 80 Aar. — 5. Formand i V. B. V. L. E. Lauritsen 60 Aar. — 8. Fru Kristine Ørskov, Erikshus, 60 Aar. — Rentier Ole Bjerregaard, Bymarken, 70 Aar. — 13. Fhv. Graver P. Isager, Vestergade, 80 Aar. — 18. Skræddermester Hans Nielsen 80 Aar. — 27. Grethe Tang, Ø. Strandg., 70 Aar. — 28. Fabrikant H. L. Hansen, Uldspinderiet, 60 Aar. — 30. Enkefru Bjørnsgaard, Vestergade, 75 Aar.

Til top