Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1938-39

13. aargang

Fotografierne er optaget af fotograf Anders Beiter omkring 1880

 

Ved Vonaa Bro

Solen daler mod Klittens Kam, 
Fyret tænder sin Lygte, 
enligt tøffer en Kutter ud 
— en Fisker sit Garn vil røgte.

Vonaa glider mod Fjordens Vand, 
Siv staar tæt om dens Bredder. 
Vinden hvisker, — var det d i t Navn, 
du By, som Ringkjøbing hedder?

Velling Kirke paa grønne Skrænt 
lyser hvidligt i Disen. 
Sydpaa følger vort Øje frit 
Smaabølgers Leg under Brisen.

Findes der vel mere frit et Syn 
i Kongens Riger og Lande, 
end her jeg spejder fra Vonaa Bro 
og ud imod Hvide Sande?

Findes der vel et Farvespil
af Lys og af Vand og Glitter
saa skønt, som det ses fra Vonaa Bro,
naar Solen gaar ned mellem Klitter?

Staar jeg da her paa Vonaa Bro 
og fylder mit Sind med Freden, 
mens Havet sagte nynner sin Sang, 
— en Strofe om Evigheden.

 

Og dette skal være
— de gamle til Ære!

10 Aar, — hvad er det? Vi synes næsten, det var som i Gaar, naar vi ser os tilbage, og dog! Aaret i Aar har budt paa mange Dødsfald i vor lille By, — man tænker uvilkaarligt: Nu er de da snart væk alle, som hørte vor Ungdoms Ringkjøbing til. Det faldt os ind at slaa efter i Ringkjøbing Aarbog for de sidste ti Aargange for at se, hvem der egentlig nu maa savnes af Byens mere kendte Ansigter. Det blev mange. Vi haaber, at vi uden at støde eller fortrædige nogen, her kan tegne et lille Billede af Ringkjøbing for omkring ved 10 Aar siden:

Hen ad Gaden tripper Slagter Nielsen med sin Trug over Skulderen og i sin stribede Lærredsjakke. Han er Byens ældste Mand, over de 90. Men han er dog ikke Byens ældste; det er Fru Schouboe, som er 95. Inde paa Amts-Avisen i Nygade raaber »gamle Rasmussen«: »Hallo, hallo, Ritzau, jeg kan ikke høre!!« Han er en Kernekarl, Ungkarl tillige, steger selv sit Flæsk hver evigste Dag, saadan som de er vant til det fra Sjælland, hvor han engang kom fra. Købmand Koldborg tripper hen ad Strøget, han mindes dengang, da han havde sin Butik her. Paa Trappestenen foran Bageriet sidder Bager Hedegaard bred og veltilpas paa sin Pude — en god Plads, hvorfra baade Butikken og Gadens Begivenheder kan passes.

Omme paa Bredgade paa Hjørnet af Østergade bor Steffen. Han er vidtberømt for sin gode Mad, og mens Byens Bedsteborgere stikker derind om Eftermiddagen for at nyde en Genstand i godt Selskab, venter Lækkermundene til hen ad Aften, naar det kan tænkes, at Anden i Ovnen er sprød og brun.

Ud ad Herningvej rasler Mælkehandler Quisgaard med sine Spande, han har været ude at forsyne Byens Koner med Fløde til Kaffen. Han passerer Lærer Hørup, som er paa Vej til sin Skole for at terpe Matematik ind i Byens unge Haab, og Lærer Nordbek gaar smilende paa Vej til sin elskede Folkebogsamling — Byens Mand uden Uvenner. Handelsgartner Chr. Hansen staar i sin Dør og hilser kavallermæssigt paa Byens Damer. I denne Kunst overgaas han kun af »den gamle Konsul«.

I Nørregade hamrer Blikkenslager Wiese paa sine Kedler, saa det synger i Gaden. Bagermester Sindahl hilser over Gaden paa sin Genbo, Malermester Noe, medens de to Damer fra Nr. 8, Fru og Frk. Jensen, kommer ud ad Gadedøren for at tage en lille Spadseretur. Magdalene Andersen har travlt i sin Grønt-Butik.

Paa Hjørnet staar »Grand-Jensen« i sin Dør, og paa det modsatte Hjørne er Biograf-Hansen i Færd med at slaa Plakater op til Aftenens Forestilling. Paa samme Strøg ses Byens Forfatter, Oversætter og Fotograf, gl. Andreas Beiter. Skraas overfor Biografen passer Louis Høier sin Sættekasse, ind imellem han skriver et lille Fagskrift. Murermester Frandsen slaar et Smut om ad »Erikshus«, og J. L. Holm gør sig rede til at sælge Dagens Slips og Sokker og Sommertøj.

Nederst i Østergade træder Dr. Strandbygård ud af sin kendte Klinik; længere henne i Gaden lugter der sødt og fælt, det er Fabrikant Hans Bech Nielsen, som netop har faaet Maltøllet sat over.

Paa Hjørnet af Bredgade staar Boghandler Peter Holm og beundrer sin gode Ven Søren Mikkelsens nye Træsko, medens Kreditforeningskasserer Janus Nielsen forsigtig krydser Gaden paa Vej til det gamle Hjem i Østerstrandgade — Øjnene er ikke gode mere.

Lærerinde, Frk. Maren Bonde, de smaa Børns meget gode Ven, haster hjem mod sine Stuer paa Reberbanen og slaar Følge med Fru Troensegaard, som ogsaa er ude i Ærinde for Børn paa den ene eller den anden Vis.

Paa sit Værksted sysler Urmager Andersen med et eller andet fint og indviklet Urværk, mens hans Tanker gaar mod den Tid, da han hver Dag sendte »Prins Hamlet« over Fjorden med Skarevis af glade Klitgæster, ogsaa over til Frk. Holm paa Hotellet i Nr. Lyngvig, fh. en skattet Værtinde paa Ringkjøbing Højskolehjem. Gl. Frants Outzen passer sit Sadelmagerværksted og er god at slaa en Sludder af med alt imens.

Hen ad Gaden og over det hele kommer Redaktør Hans Christensen; han er ude at samle Stof. Overalt ser man ogsaa Overbetjent Rosenlund, Ordenens Haandhæver, og ligesaa Postpakmester Jeppe Sørensen, som fra sin gule Trækvogn deler »milde Gaver« ud over Byen. Vi træffer Røgind, Dyrlæge Sørensen, Dr. Birk, Blikkenslager Silberg og den elegante Handelsrejsende Lehn.

– – – Ikke sandt, dette er et Dagligbillede, en lille By i Flid og Virken, vi genkender alle Ansigter og finder det hele saa selvfølgeligt. Kun en halv Snes Aar gammelt er Billedet, og dog: alle de, som her er nævnt, er nu under Mulde. Saa hastigt skifter Billedet. Det giver noget at tænke paa.

Og Ringkjøbing Bys unge af i Dag maa godt tænke paa disse Mennesker, som i deres Tid gav Byen dens Ansigt. De maa tænke over, hvad det var, der skabte denne særlige Aand over Ringkjøbing, den Tone, som selv de fremmede kan mærke. Hvad var Hemmeligheden ved denne Bys Borgerskab? Det jævne, det vennesæle, det hjertelige, — var det det alene? Mon Hemmeligheden dog ikke inderst inde er den, at de gamle ejede det Sind, der ligesom kan hvile i sig selv, uanfægtelig af al moderne Støj og Hastværk. Og Ringkjøbings Ungdom maa lykønskes til, om den har taget denne Værdi i Arv. Da vil Ringkjøbings Sønner og Døtre nu som forhen bære deres By frem og værne om den med Nænsomhed. Ringkjøbingenseren Mylius-Erichsen traf Tonen i sit smukke Vers:

Her skal vi dø som de gamle af Dage, 
dem, vi bedrøvet har baaret til Grav. 
Men vi skal først under teglrøde Tage 
nytte vor Evne ved Bog og ved Sav, 
nyde vort Liv ved det saltfriske Hav.

– – – Og altsaa: dette skal være de gamle til Ære!

 

1938

OKTOBER

Kommunens Regnskab 1937-38 viser et Driftsoverskud paa godt 59,000 Kr.

27. Oktbr. var det 30 Aar siden Ringkjøbing Museumsforening stiftedes. Museet har i Aar faaet en værdifuld Gave, nemlig en righoldig Samling af Ting fra J. C. Christensens Hjem i Hee. En Dr. Kerstaen fra Kiel har aflagt Museet et Besøg for at studere dets Broncealder-Samling.

1. Distriktsjordemoder Fru Anine Jacobsen, Vellingvej, 40 Aar som Jordemoder under Rkbg. Amt. — 12. talte Seminarielærer Halch i Radioen om Ringkjøbing Fjord og Fuglelivet paa Tipperne. — 27. Et oplysende Foredrag af Overlæge Fabricius-Møller, Aarhus, samlede 600 kvindelige Tilhørere paa Rkbg. Højskolehjem.

Guldbryllup: 31. Fhv. Kasserer i Rkbg. Amts Plejehjemsforening R. Cramer og Hustru.

Sølvbryllup: 17. Bogholder Jens Sø og Hustru. — 23. Købm. M. Petersen og Hustru, Bildtsvej.

Bryllup: 1. Frk. Asta Henriksen (D. af Grosserer H., Rkbg.) og Møbelsnedker Aksel Rasmussen, Rkbg. — 2. Frk. Maja Christensen (D. af Murerm. C., Rkbg), og Montør Sv. Aage Pedersen, Rkbg. — 12. Frk. Lise Antonsen, Odense, og Repræsentant Jørgen la Cour (S. af Amtsraadssekretær la C., Rkbg.). — 13. Frk. Anna Marie Jahnsen (D. af Fisker J., Ø. Strandg.) og Reservepostbud J. Sigfred Iversen, Bymarken. — 15. Tandlæge, Frk. Karen Jensen (D. af Amtsvejinsp. J., Rkbg.) og Dyrlæge A. Th. Riemann, Nakskov. Frk. Else Dahl, København, og Løjtnant Erik la Cour (S. af Amtsraadssekretær la C.). — 16. Frk. Johanne Iversen (D. af Tarben I., Bymarken) og Im. Mouridsen, Borris. — 17. Frk. Kirstine Søe (D. af Bogholder J. S., Rkbg.) og Søren Nebber, København. — 22. Frk. Helga Hornemann, Birkelse, og cand. jur. Jacob Hald (S. af Toldass. H., Rkbg.). — 30. Frk. Else Varlund, Hjerting, og Landmand Sv. Poulsen (S. af Dræningsmester P., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Fru Kristine Provstgaard, Tangsvej, 70 Aar. — 9. Tidl. Indehaver af Rkbg. Uldspinderi, Fabrikant F. C. Lund, Charlottenlund, 85 Aar. 20. Fru Frikke, Haandværkerstiftelsen, 80 Aar. — 19. Tømrermester A. Kjergaard 60 Aar. — 23. Murer H. Henriksen 60 Aar. Fiskeeksp. P. Jensen Poulsen 60 Aar.

Døde: 3. Handelsmand Sigurd Smedegaard, 41 Aar. — 6. Bogholder Aage Erichsen, Hillerød, fh. Rkbg., 42 Aar. — 28. Margr. Tang Overby, 71 Aar.

 

NOVEMBER

13. November døde fhv. Bogholder i Vest- og sønder jydske Kreditforening, Sagfører Janus Krarup, 91 Aar gl. Skønt det er 20 Aar siden, han tog Bopæl i København, følte han sig stedse knyttet til Ringkjøbing, hvor han havde sit Virke i 44 Aar, og hvis Liv han paa mangfoldig Vis havde præget. Han sad inde med mange Interesser og megen Dygtighed; bl. a. konstruerede han i sin Tid et Renteberegningsapparat, som ikke blot blev paaskønnet i Kreditforeningen, men som blev kendt ud over Landets Grænser.

1. Kontorchef K. P. Knudsen har i 25 Aar været ansat ved Vest- og sdrj. Kreditforening; i den Anledning fik han et Guldur af Kreditforeningen. — 6. En »Vestjysk Fodbolddommerklub« stiftet ved et Møde i Rkbg. — 14. Der holdes Rejsegilde paa Elektricitetsværk ved Hvide Sande. — 23. holdtes Menighedsraadsvalg, som imidlertid blev kasseret, idet Listerne var averteret en Dag for sent.

Guldbryllup: 9. Husejer P. Christensen og Hustru, Vestergade.

Sølvbryllup: 7. Formand for Rkbg. Mejeri, Gaardejer J. J. Jacobsen og Hustru, Rindum. — 8. Amtsforvalter J. L. Dahl og Hustru. — 25. Agent Brædstrup-Holm og Hustru.

Bryllup: 5. Mary Hvolgaard og Arbm. Johs. Mortensen, Rkbg. — 6. Frk. Ellen Hübertz Knudsen, København, (fh. Rkbg.), og Slagter Sv. B. Olsen (S. af Driftsleder O., Rkbg.). Frk. Ellen Korsgaard (D. af Snedker A. K., Rkbg.) og Lagerarbejder V. Hansen, København. — 20. Frk. Elna Jensen, Esbjerg, og Ekspedient Carl J. Baden (S. af afd. Skotøjshdl. B., Rkbg.). Sygeplejerske Frk. Marie Eriksen, Glyngøre, og Forretningsbestyrer Mario Sørensen, Rkbg. Frk. Nina Nielsen, Rkbg., og Rentier Krath, Frederiks. Damefrisørinde Frk. Mary Christensen, Lindved, og Mejerist J. Damgaard, Ulkjær (S. af afd. Billedsk. D., Rkbg.). — 27. Frk. Anna Lise Rasmussen (D. af Maskinm. R., Rkbg.) og Snedker R. Nielsen, Rkbg.

Fødselsdage: 5. Arrestforvarer A. Sørensen 50 Aar. Fru Bundgaard, Herningvej 25, 60 Aar. — 16. Dyrlæge Wille 50 Aar. — 22. Købm. M. Pedersen, Bildtvej, 50 Aar.

Døde: 5. Niels Ahle. — 16. Karen Jensen, Nørregd. 8. — 21. fhv. Staldforpagter P. Kjær. — 23. Fhv. Restauratør P. C. Sørensen, 70 Aar. — 27. Fru Dommer Borum, Kolding (fh. Rkbg.)

 

DECEMBER

Folketællingen viser, at Byen siden i Fjor er vokset med 47 Indbyggere og nu tæller 4012. Det er første Gang, Ringkjøbing er naaet op over de 4000 Indbyggere.

En Ringkjøbing-Film i Farver, optaget af Filmsfotograf Månson, Odense, fremvises for Byen. Den viser paa flatterende Maade det daglige Liv i By og paa Egn.

Byraadet vedtager, at Skolens Præliminær-Ordning skal ophæves og Mellemskole-Ordning indføres fra 1. April 1940. Endvidere vedtages det at skaffe Skolen en Sportsplads ved Samlestalden paa Enghavevej.

1. Amtstuefuldmægtig J. Olesen, Rkbg., udnævnt til Fuldmægtig ved Aalborg Amtstue. Mejerist P. Quisgaard 25 Aars Jubilæum i Rkbg. Andelsmejeris Tjeneste. — 5. Pens. Lærer Sørensen, Rindum, har efter mange Aars Virke trukket sig tilbage som Formand for Højskoleforeningen for Ringkjøbing og Omegn; i hans Sted er valgt Pastor Lundby, Lem. — 8. En Basar til Fordel for Missionshuset gav ca. 1300 Kr. — 12. »Julens Glæde« kan i Aar udbetale over 33,000 Kr. til 701 Sparere og Arbejdernes Spareforening 22,000 Kr. til 514 Sparere. — 10. Faktor Jepsen har haft Held i Kortspil: 9 Matadorer i L'hombre. — 11. P. Bangsgaards Samling af eksotiske Sommerfugle ødelagt ved Brand, da de var anvendt i en Juleudstilhng i Købm. Carl Georg Nielsens Forretning. Enkelte af Sommerfuglene havde en Værdi af ca. 100 Kr. — 12. En Kirkekoncert givet af Amatører til Fordel for Byens Fattige giver 175 Kr. i Overskud og en Julekoncert paa Højskolehjemmet 350 Kr. — 20. Kirkeklokkerne i Rkbg. faar en ny Klang til Jul, idet der er foretaget en Omhængning af Klokkerne, som derefter gaar paa Kuglelejer. De Ringkjøbing Kirkeklokker er meget gamle — den ene bærer en Meddelelse om, at den er omstøbt i Hamborg 1728. I Jule- og Nytaarsdagene meldes om glimrende Skøjteføre paa Fjorden, som er islagt over det hele. I Rkbg. Politikreds har der i Efteraaret været over 2000 Tilfælde af Mund- og Klovesyge, og Sagkundskaben vurderer Tabet derved til langt over 1 Million Kr.

Guldbryllup: 18. Fhv. Ekstraarbejder J. Chr. Sørensen og Hustru, Enighedsvej.

Sølvbryllup: 6. Politibetjent Kongsvad og Hustru, Rindum.

Bryllup: 4, Frk. Erna Jacobsen, Rkbg., og Kommis Bjerring Petersen, København. — 13. Frk. Anna Søgaard, Højmark, og Arbm. Ejnar Kirk, Rkbg. — 25. Ellen Hansen, Barde, og Vognmand Sv. Kastberg Jensen, Rkbg. — 26. Frk. Sigrid Rasmussen, Lille Værløse, og Bagerm. Carl Klokker, Rkbg. — 31. Tandlæge Frk. Aase Schrøder og Læge Henning Jensen (S. af Amtsvejinsp. J., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Værkfører F. Wittorff 65 Aar. — 3. Frk. Kirstine Nielsen, Nørreg., 80 Aar. — 19. Matros A. Poulsen, Møllevej, 60 Aar. — 20. Telegrafform. Alf. Pedersen 50 Aar. — 21. Fru Dyrlæge Sørensen 70 Aar. — 22. Læge E. Næss-Schmidt 60 Aar. — 23. Bogholder V. Høegh, Landbobanken, 70 Aar. — 24. Mads Flytkjær, Grønnegade, 70 Aar. — 28. N. Ibsen, Herningvej, 70 Aar.

Døde: 3. Frk. Kirstine Outzen, 88 Aar. — 5. Frk. Gerda Christensen. — 6. Kirstine Marie Kristensen (Konrad K.s Hustru), 38 Aar. — 7. Fhv. Købm. Mads Christensen. — 18. Fru Dyrlæge Hammeleff, København, fh. Rkb., 84 Aar. — 20. Fhv. Tobaksfabrikant Carl Mølgaard, 67 Aar. — 27. Johanne Larsen (Anton L.s Hustru), 63 Aar. — 28. Fhv. kgl. Vejer og Maaler i Rkbg. P. Bondesen, nu København, 84 Aar. — 29. Ole Skibild Olesen, 73 Aar. — _30. Fhv. Skomager J. P. Nielsen.

 

1939

JANUAR

En ejendommelig Oplevelse fik Folk ved Havnen Natten til den 16. Jan., idet Isen i Fjorden ret pludselig skruede op og som en vældig Barriere i en Bredde af 1/4 km gik op over Land, ind over Vejen »Ved Fjorden« og havnede i en Have. Et vældigt Brag indledede Begivenheden; tre Redskabshuse blev dækket under Isflagerne, og den nye Dækmole ved Havnen blev delvis ødelagt.

De forskellige Drømme om Turistveje langs Jyllands Vestkyst er for denne Egn nu resulteret i, at Ministeriet vil gaa med til en Udbedring af Vejen fra Søndervig til Nymindegab, hvilket vil koste ca. 1½ Mill. Kr., — men paa Betingelser, som det er tvivlsomt, at Holmslands Sogneraad kan gaa med til.

Dansk Kvindesamfund havde den 23. Jan. arrangeret et politisk Møde paa Hotel Ringkjøbing. Der var mødt 250 Tilhørere, og det var 5 Damer, som førte Ordet, 1 fra hvert af »de fire store« Partier og 1 Kommunist. Mødet forløb i god Orden.

Ved Omvalget til Menighedsraad den 24. Jan. tabte Socialdemokraterne et Mandat til Grundtvigianerne, medens Indre Missions Stilling blev uforandret. Raadets Sammenslutning er derefter: Fiskeribetj. S. J. Sørensen (I. M.), Lærer Ladefoged (Gr.), Fiskeeksp. L. C. Sørensen (I. M.), Sadelm. Nielsen (Soc.), Massøse Karen Krogh Jensen (Gr.), Lærer Korsholm (I. M.), Ass. Korsgaard (I. M.), fhv. Kontorbest. Petersen (Soc.), Boghandler Jens Holm (Gr.).

1. Forstanderinde for Rkbg. Telefon-Central Fru E. Tang-Petersen 25 Aars Jubilæum i Jysk Telefons Tjeneste. Cyklehdl. N. Kirk 40 Aars Forretningsjubilæum. Blaa Kors i Rkbg. har bestaaet i 35 Aar. Læge Knud Schierbeck, Charlottenlund, antaget som Reservelæge ved Rkbg. Sygehus. — 12. Etatsraad Alfr. Sørensens Flidslegat til Børn i Rkbg. Kommuneskole er tildelt Ellen Winther Nielsen (D. af Red. Vilh. N.) og Harald Bank (S. af Blikkensl. B.). Endvidere har en anonym »Ven af Skolen« skænket to Flidspræmier, som tildeltes Valborg Christensen (D. af Chauffør M. C.) og Karen Margr. Rasmussen (D. af Vulkanisør R.). Andreas Karberg (S. af Amtmand K.) har bestaaet Elektroingeniør-Eksamen og Johan Tüchsen (S. af Kontorchef T.) Kemisk Ingeniør Eksamen, begge med en fin 1. Karakter. — 26. Ringkjøbing Bank udbetaler 8 pCt. i Udbytte.

Bryllup: 2. Frk. Agnes Slot (D. af Fisker S., Smedeg.) og Arbm. H. Faurby, Smedeg. — 8. Frk. Inga Mikkelsen, Simmerbølle, og Slagter Egon Christensen, Rkbg. — 15. Frk. N. Bune (D. af Typograf B.) og Købm. G. Søndergaard Petersen (S. af Købm. M. P., Bildtsvej). — 27. Frk. Ida Grove (D. af afd. O.R S. Grove, Rkbg.) og Læge Gunnar Nielsen, Horsens.

Fødselsdage: 8. Pens. Landpost Kjeld Knudsen, Nørreport 5, 75 Aar. — 11. Fru Kristine Sørensen, Reberbanen 24, 65 Aar. — 16. fhv. Sygekasseopkræver Chr. Lindholdt 75 Aar. — 27. Kirstine Thygesen, Aldersly, 75 Aar. — 31. Automobilhandler Heebro 50 Aar.

Døde: 3. Købm. C. I. Thorup, 66 Aar. — 8. Agent Georg Christensen, Bildtsvej, 51 Aar. Snedker Jac. Hansen, Ebeltoft, fh. Rkbg., 74 Aar. — 14. Mette M. Christensen, f. Sørensen. 16. Kristine Nielsen, f. Provstgaard. — 21. Maren Christensen (Fr. C.s Hustru). — 27. Fru Juliane Tang (Enke efter Sagfører L. Tang, fh. Rkbg.).

 

FEBRUAR

Kommunens Budget for 1939-40 viser ingen større Overraskelser. I Skatter paalignes godt 289,000 Kr. mod godt 287,000 Kr. i indeværende Aar.

I Aarets to første Maaneder sker der usædvanlig mange Dødsfald i Ringkjøbing, — der har i den Tid fundet lige saa mange Begravelser Sted som hele sidste Aar. Ialt døde i disse to Maaneder 12 Mænd og 10 Kvinder.

7. Febr. var 100 Aars Dagen for Runeforskeren Ludvig Wimmers Fødsel; han fødtes i Ringkjøbing som Søn af Toldbetjent A. E. Wimmer; han naaede europæisk Berømmelse; 1920 døde han, 83 Aar gl. Byraadet vedtager at forlænge og istandsætte Nørregade fra Vestergade til Enghavevej. — 22. Bankbogholder Rob. Nissen valgt til Formand i Rkbg. Idrætsforening. — 23. Amtsraadet vedtager at lade opføre Funktionærbolig ved Sygehuset, Udgift ca. 90,000 Kr.

Sølvbryllup: 27. Carl Christensen og Hustru, V. Strandsbjerg.

Bryllup: 5. Frk. Anna Kathr. Poulsen (D. af Peter P., Rkbg.) og Ekspedient Vogelius Andersen, Nyborg. Frk. Mary Nørgaard (D. af Cyklehdl. N.) og Carl Christensen, Ulfborg. — 19. Frk. Augusta Kirk (D. af Niels K., Ø. Allé) og Sadelmager K. Hvidtfeldt, Nyborg. Fru Kirstine Poulsen, Aarhus, og M. Jensen, Rkbg. Haandværkerf. — 26. Frk. Hedvig Hansen (D. af Matros Jørg. H.) og Vongmand J. Nielsen, Viborg.

Fødselsdage: 2. Fisker J. Iversen, Ved Fjorden 9, 90 Aar. — 7. Johanne Kjærgaard, Mellemgade, 80 Aar. — 10. Amtmand G. Toft, Næstved, fh. Rkbg., 6o Aar. — 11. Enkefru Mette Jepsen, Bredg. 20, 75 Aar. — 17. Hotelejer Ole Jensen, Jernbanehotellet, 70 Aar. — 26. Frk. Jane Ibsen, 0. Strandgade 24, 70 Aar.

Døde: 3. Jensine Marie Christiansen (Enke efter Typograf C., V. Strandsbjerg), 68 Aar. — 7. Karen Marie Eriksen (P. Eriksens Hustru). — 11. Johanne Kjærgaard (Ole Kjærgaards Hustru). — 12. Fru Catrina Koch, Haandværkerstiftelsen (Enke efter Drejer K.), 88 Aar. — 13. Ejendomskommissær Chr. F. Balleby, 60 Aar. Fhv. Boghandler H. Erichsen, Ø. Allé, 73 Aar. — 15. Else Madsen. — 22. Smedem. A. Olsen, 57 Aar. Kgl. Vejer og Maaler, Konsul Chr. Christensen, 69 Aar. — 23. Købm. Mar. Petersen, Bildtsvej, 50 Aar. Fhv. Kordegn i Rkbg. V. Ingerslev, nu København, 61 Aar. — 26. N. Chr. Baden.

 

MARTS

Ligningsprocenten for kommende Aar er fastsat til 9,2 mod 10,6 i indeværende Aar.

17 Elever fik den 31. Marts deres Realeksamenspapirer overrakt. Der var 2 Udmærkelser. Gennemsnittet blev 107,9 P. Kun to Gange tidligere i Skolens mere end 50-aarige Tilværelse har der været et højere Gennemsnit, nemlig ved første Dimission i 1887 samt i 1909.

4. Væver Mads Sørensens Flidslegat for Børn i Rkbg. Skole er tildelt Else Bjerg Hansen (D. af Enkefru H., Reberbanen) og Mary K. Knudsen (D. af Arbm. K., Smedeg.). — 10. Forretningsfører Carl Møller valgt til Formand for Rkbg. Grundejerforening. — 13. Driftsbestyrer M. Sørensen, Rkbg.-Ørnhøj Banen indtræder i Byraadet i Stedet for afd. Smedemester Olsen. — 15. Ved Samariter-Eksamen i Rkbg. bestod 13 Elever, deraf 3 med Udmærkelse. En Sundhedsudstilhng »Vore Børn« holdtes den 25. og 26. Marts i Rkbg. — 29. Til Vejformand har Byraadet blandt 24 Ansøgere valgt Murer Hans Madsen, Rkbg.

Sølvbryllup: 27. Automobilforh. J. Kjeldsen og Hustru, »Erikshus«.

Fødselsdage: 5. Enkefru Marie Hvidberg, De gamles Hjem, 80 Aar. — 6. Maskintrykker S. Schultz 60 Aar. — 14. Enke Kirstine Lybæk Pedersen, Møllevej, 85 Aar. Tobaksmester Willumsen, Vejle, fh. Ringkj., 90 Aar. Thomas Sinkjær, Østerstrandgade, 80 Aar. — 16. Pens. Landpostbud Jens Larsen, Sønderg., 75 Aar. — 21. Grosserer A. C. Henriksen, Villa »Toga«, 50 Aar. — 23. Fhv. Gdr. Mads Søe, Mellemg., 80 Aar.

Døde: 7. Fhv. Banenæstform, Hans Nielsen, Fjordvang, 84 Aar. — 8. Abelone Johansen (Fisker N. Chr. J.s Hustru), 69 Aar. — 77. Fhv. Tobaksmester Willumsen, Vejle, tidl. Rkbg., 90 Aar.

 

APRIL

Ved Folketingsvalget den 3. April viste Afstemningen i Ringkjøbing By: Bondep. 27 (Det frie Folkep. i 1935 11 St.), Komm. 17 (22), Nationalsoc. 39 (22), Retsstat 38 (175), Dansk Samling 5, Kons. 260 (305), Nat. Samvirke 18, Rad. 170 (175), Soc. 641 (765), Venstre 666 (534). Genvalgt blev i Ringkjøbingkredsen Folketingsmand, Dr. Krag (V.).

Ved Valgmandsvalget blev Resultatet for Ringkjøbing By: Soc. 490 (502), Rad. 133 (118), Kons. 204 (239), Venstre 575 (4S2), D. R. 29 (12), B. 14.

1. 25 Aar siden »Kosmorama« i Ringkjøbing installeredes i »Nørrehus«. Togfører A. Andersen, Hoffgaardsvej, og Depotarbejder M. Engdorff 40 Aars Jubilæum ved D. S. B. Kriminalbetjent Otto Petersen forfremmet til Overbetjent. Paa Holmsland ved Kloster har Nationalmusæets Folk under Professor Gudmund Hatts Ledelse udgravet to Grave og fremdraget gamle Bopladser fra ca. 1000 Aar før Kristi Fødsel.

Sølvbryllup: 24. Fisker Mar. Kokholm og Hustru, V. Strandsbjerg.

Bryllup: 1. Frk. Inger Tüchsen (D. af Kontorchef T.) og Gartner R. Jensen, Mørdrup. — 6. Frk. Agnethe Mikkelsen (D. af Arbm. Søren M.) og Kranfører Børge Kristensen, København. — 6. Defektrice, Frk. Martha Kjeldsen, Rkbg., og Bankass. Johs. Nielsen, Thisted, (S. af Snedkerm. N., Rkbg.) — 15. Frk. Fanny Møller, Taastrup, og Dyrlæge Spaabæk, Ringkjøbing. — 22. Louise Eskildsen (D. af P. Poulsen, Rkbg.) og Fisker Karl Sørensen, Staby. — 23. Frk. Mary Andersen, Rækker Mølle, og Landmand Th. Jensen, Ulfborg (S. af Enkefru Nielsen J., Rkbg.). — 29. Frk. Ingeborg Jørgensen, Agergaardshus, og Snedkersv. Sv. Vestergaard, Rkbg.

Fødselsdage: 10. Syerske, Frk. Emma Bloch, Bredgade 29, 90 Aar. — 16. Hestehandler Jens Ebbesen 50 Aar. — 21. Enkefru O. Gerlach 80 Aar. — 26. Lærer M. Hagbard 50 Aar.

Døde: 1. Kaptajn J. Konge Jensen, 83 Aar. — 2. Johanne Dahl (Jens D.'s Hustru). — 3. Købm. P. Eriksen.

 

MAJ

Ved Folkeafstemningen den 23. Maj ang. Grundlovsforslaget afgaves i Ringkjøbing 702 Ja-Stemmer, 203 Nej. Ialt var der 30,6 pCt. Ja-Stemmer. Loven kræver 45 pCt. Ja-Stemmer i Gennemsnit Landet over, for at en Sag kan gaa igennem ved Folkeafstemning.

I Maj døde yderligere to af Byens kendte Borgere, nemlig Urmager L. C. Andersen (»Prins Hamlet«s Reder) og Sparekassedirektør, Købm. Søren Mikkelsen.

1. har Assistent Fru Jeppesen 25 Aars Jubilæum for sin Ansættelse ved Rkbg. Postkontor. — 77. Bogtrykker L. Rasmussen valgt til Formand i Rkbg. Haandværkerf. i Stedet for Murerm. Sivertsen, som har været Formand i 8 Aar. Heibergs Legat er tildelt Faktor Holger Romlund og Konstruktør Ebbe Andresen, begge Rkbg., med 450 Kr. til hver. — 25. kan Bankdirektør M. Mikkelsen fejre 25 Aars Jubilæum som adm. Direktør i Rkbg. Landbobank.

Sølvbryllup: 12. Fisker Jul. Stræde og Hustru, V. Strandgade. — 14. Maleren C. Thornild og Hustru.

Bryllup: 5. Frk. Else Jensen, Hoffgaardsvej 1, og Montør Anker Petersen, København. — 11. Frk. Helene Bjerrum, Madum, og Cyklehdl. P. K. Hvidberg, Rkbg. — 18. Frk. Carla Kongsvad (D. af Kriminalbetjent K.) og Johs. Ingvartsen, Rkbg. — 21. Frk. Edith Jørgensen (D. af afd. Snedker A. B. J.) og Købm. Ernst Knudsen, Rkbg. — 27. Frk. Anna Margr. Jensen (D. af fhv. Fuldmægtig P. J.) og Lærer Johs. Søgaard, Rkbg. — 28. Frk. Anna Svendsen, Aalsgaarde, og Barbér Chr. Nielsen S. af Overpostbud N., Rkbg.) Frk. Elisabeth Thorbøll Christensen (D. af Avlsbr. Th. C. og Inkassator Hugo Nielsen, København.

Fødselsdage: 11. Amtsbud Jens Jakobsen, Vellingvej 11, 75 Aar. —  13. Rentier Jørg. Nielsen, Fjordallé 7, 80 Aar.

Døde: 2. Thomas Sinkjær, 80 Aar. — 5. Niels Sund Jensen, — 9. Jens Stræde Jensen, 69 Aar. — 14. Niels P. Pedersen. Simon Hjøllund Damgaard, Bymarken. — 17. Fru Johanne Johansen (Smedem. J s Enke), 78 Aar. — 25. Frk. Louise Holm, Østergade, 87 Aar.

 

JUNI

I denne Sommer er Ringkjøbing Frimenighed »i Støbeskeen«. Det besluttes at omdanne Menigheden til en Valgmenighed, og som Præst antages Pastor Helmig, Fjaltring. Det er netop i Sommer 35 Aar, siden Valgmenigheden stiftedes med Pastor N. Clausen-Bagge som Præst. I 1918 skete en Deling, og Størstedelen af Menigheden fulgte sin Præst over i Frimenighed. I 1938 nedlagde Pastor Clausen-Bagge sit Hverv, han var da 70 Aar gl. Træhandler P. Jensen har været Menighedens Formand fra Begyndelsen og indtil for et Par Aar siden.

3. Byraadet vedtager at lade Kommunen overtage Tangsvej som off. Vej. Tre K. F. U. M.-Spejdere i Rkbg. Gunnar Asmussen, Leif Eriksson og Erling Flint, 12-13 gl. har erhvervet Spejdernes Vandreskjold ved at gaa henholdsvis 90, 80 og 80 km indenfor et Døgn; det er ca. det dobbelte af den krævede Distance.

4. Forsvarsbroderforeningen for Rkbg. og Omegn holder 35 Aars Stiftelsesfest. Bankass. C. Lehn, Rkbg. Landbobank, antaget som Direktør for Ringkj. og O. Sparekasse. — 17. Andelsmejeriet »Trekløver« i No, særlig kendt i Rkbg. for sit Mælkesalg i Byen samt for sine Ispinde, fylder 50 Aar. — 23. har Konsul Ole Glistrup 25 Aars Jubilæum som Medlem af Rkbg. Havneudvalg. — 24. Hotelejer Olsen har solgt »Hotel Ringkjøbing« til Overtjener Lørup Jensen, Herning, for 215,000 Kr.

Bryllup: 3. Frk. Helen Hansen (D. af Gasværksbest. H., Rkbg.) og Postass. Osv. Pedersen, Fredericia. — 4. Frk. Ruth Karlskov Poulsen, Skelskør, og Bogtrykker V. Damgaard, Rkbg. Frk. Herdis Balleby, Rkbg., og Malerm. E. Withen, Galten. — 5. Damefrisørinde, Frk. Dagny Nielsen, Rkbg., og Assistent Werner Sørensen (S. af Fiskeeksp. L. C. S., Rkbg.). — 18. Frk. Thora Madsen (D. af Enkefru M., Ø. Allé), og Arbm. Laur. Kjær, Rkbg.

Fødselsdage: 13. Rentier Thyge Krogh, Bymarken, 80 Aar.

Døde: 9. Frk. Margr. Jakobsen, Herningvej. — 17. Fru Karen Schultz. — 22. Enkefru Marie Frikke. — 25. Pastor emer. S. Sandvad, 87 Aar. — 26. Skrædderm. S. Hunnerup, Tangsvej, 56 Aar.

 

JULI

Besøget i Vandrehjemmet har antaget saa stort Omfang, at man har maattet laane Skolens Gymnastiksal til Soverum. Her spredes der Halm og bredes Lærred ud over. Bl. a. har 30 Piger fra Kiel og 16 Drenge fra Hamborg gæstet Vandrehjemmet.

Ringkjøbing By har 1838 Skatteydere med en gennemsnitlig Indkomst paa 2269 Kr., 146 Kr. over Gennemsnittet for hele Landet. Beregnet efter Indbyggerantal er Indkomsten 1040 Kr., 52 Kr. under Gennemsnittet.

5. afsagde Retten i Rkbg. en Dom, ifl. hvilken Kommunen er Ejer af Arealet mellem Fjordstien og Fjorden Syd for Havnen. — 7. Turistforeningen har paa Banegaarden ladet ophænge et By-Kort over Ringkjøbing. Storkeparret i Mads Mikkelsens Gaard ved Torvet har faaet Femlinger. — 10. Ringkjøbingkredsens Folketingsmand, Dr. Krag, har 25 Aars Jubilæum som Rigsdagsmand. — 17. En Fotograf fra det københavnske Firma Jonals Co. har i disse Dage taget over 200 Ringkjøbing-Billeder, af hvilke et Udvalg skal anvendes af Danmarks Turistforening. — 21. Et helt Skybrud med Torden og Kæmpehagl rasede i Dag over By og Egn; mange Kældre tog Vand, og Telefoncentralen var afbrudt i 3 Timer. — 22. var der Dyrskue i Ringkjøbing; der var 2500 Gæster.

Sølvbryllup: 16. Dyrlæge Wille og Hustru. — 21. Murerm. Jens Thygesen og Hustru, J. P. Nielsens Vej.

Bryllup: 16. Frk. Elie Olsen (D. af Driftsleder O., Rkbg.) og Bankass. Oliver Mikkelsen (S. af Malerm. M., Rkbg.). Frk. Ingrid Hübertz Knudsen (D. af Købm. H. K., fh. Rkbg.) og Revisor Chr. Sørensen, København, (S. af afd. Postpakm. Jeppe S., Rkbg.). — 18. Frk. Christa Christensen (D. af Enkefru C., Rkbg.) og Lærer Chr. Randers, Aalborg. — 19. Frk. Anna Nielsen (D. af Skibstømrer V. N., Rkbg.) og Egon Sørensen (S. af Fiskeeksp. L. C. S., Rkbg.). — 30. Frk. Hanne Madsen (D. af Karetm. M.) og Kontorist Tage Grosen, Aarhus.

Fødselsdage: 3. Frk. Sylvestersen, J. P. Nielsens Vej, 60 Aar. — 7. Fhv. Dommer Fabricius, København, fh. Rkbg., 75 Aar. — 15. Overpostbud Nielsen, 65 Aar. — 27. Malerm. J. Jensen 65 Aar.

Døde: 6. Maren Hauch (Henrik H.s Hustru), 64 Aar. — 17. Hans Jeppe Steiner, Bymarken, — 22. Vitta Bach (Lærer B.s Hustru). — 30. Viggo Skovgaard Nielsen.

 

AUGUST

Svømmersken Elna Andersen, som stammer fra Lønborg, paatog sig den 20. Aug. at svømme fra »Skavenhus« paa Vostrup Strand til Ringkjøbing. Hun gennemførte Turen paa 15 Timer, og Kl. ca. 23,15 gik hun i Land i Ringkjøbing Havn, hvor den halve By var mødt op for at hylde hende for den ca. 32 km lange Svømmetur.

1. Fuldmægtig Viggo Andersen, Kommunekontoret, forfremmet til Kommunebogholder. — 24. Et Hus i Søndergade var i Dag ude for en mærkelig »Erobring«, idet Madikker i Hundredvis fra en Skarnkasse i Gaarden trængte ind overalt, paa Gulv og paa Loft, og maatte bekæmpes med Fejekost, Petroleum og Salmiakspiritus. — 26. Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbane har for sidste Regnskabsaar et Underskud paa 1748 Kr. mod 4304 Kr. i Underskud det foregaaende Aar. — 29. Revisor Hansen, Rkbg., ansat som kgl. Vejer og Maaler i Rkbg.

Bryllup: 6. Frk. Gudrun Sørensen, Rydbjerg, og Karl Poulsen (S. af Smed P., Rkbg.). Frk. Anna Kokholm (D. af Fisker K., Rkbg.) og Simon Jeppesen, Ringkjøbing Røgeri. — 13. Frk. Carla Sørensen (D. af Fiskeeksp. L. C. S., Rkbg.) og Ass. Knud Thomasen, København (S. af afd. Købm. Th., fh. Rkbg.). — 22. Frk. Karen Jørgensen, Skjern, og Stationsarb. Jens E. Bertelsen, Rkbg. — 27. Damefrisørinde Elly Møller, Rkbg., og Eiler Thomsen, Rindom.

Fødselsdage: 7. Havnebetjent Jørgen Pedersen, Esbjerg, tidl. Rkbg., 70 Aar. — 9. Købm. Vald Jacobsen 75 Aar. — 24. Vinhandler Chr. Fauerby 60 Aar.

Døde: 4. N. G. Faurbye. — 13. Frk. Marie Andersen, Hjemmebageriet, 71 Aar. — 24. Frk. Marie Dalgaard, Herningvej, 87 Aar.

 

SEPTEMBER

Sommerens sidste skønne Uger formørkes ogsaa for Ringkjøbing af de Uvejrsskyer, som har samlet sig over Europa. Krigen fører med sig mange Afsavn, Rationering og Dyrtid og stigende Skatter. Og dog maa den fremherskende Følelse være Glæden over trods alt at leve i et Land i Fred. Under disse Stemninger gaar ogsaa Ringkjøbing sin Vinter i Møde.

1. Kommunebogholder Gerh. Jensen ansat som Revisor i Den danske Købstadf. Revisionsafd. med Bopæl 1 Svendborg. 25 Aar siden Lærer Hagbard fik Ansættelse ved Rkbg. Skolevæsen.

Sølvbryllup: 4. Kontorbestyrer Th. Pedersen og Hustru, Chr. Hustedsvej. — 27. Malerm. Rich og Hustru.

Bryllup: 10. Frk. Elly Møller, Søndervig, og Snedker Frede Rasmussen (S. af Maskinhdl. R., Rkbg.).

Fødselsdage: 7. Iver Thomsen, Dyekjærsvej, 70 Aar. — 8. Fhv. Banetømrer Levin Hansen, Tangsvej, 80 Aar. — 18. Enkefru Laura Mortensen, Aldershvilevej, 65 Aar. — 19. Konsul Ole Glistrup 65 Aar.

Døde: 15. Mariane Thygesen. — 17. Syerske Johanne Jensen. — 18. Fru Ingrid Andresen, 44 Aar. — 21. Maren Nielsen (Fru Lybæk Hansens Søster).

Til top