Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1939-40

Gammel Mand ved Fjorden

En Borgermand gaar sin Aften tur, 
hans Maal er Bænken paa Molen; 
hans Haar er graanet, hans Arm er svag, 
han misser op imod Solen.

Hans Øje glider mod Fjorden ud,
—  saamæmd om ikke han smiler: 
Hvor alting er gammelkendt øg kært, 
mod Tiden hans Tanker iler.

Der under Skrænten jeg soppede, 
jeg var ikke større end »sodden«, 
hej, sikker et Liv, og Solen lo, 
forgyldte en Sky saa lodden.

Saa blev jeg større, og Turen gik 
i Baad med de andre Drenge, 
vi styrede ud efter Klittens Kam, 
glemte Alverden saa lange.

Og her ved Havnen jeg dasede
i Duften af Beg og Tjære,
jeg drømte om Togt over aabent Hav,
om Rigdom, om Daad, om Ære.

Og Vinterdage, naar Isen laa 
saa blank helt over ul Klitten, 
ja Skøjterne sang, og før man ved, 
er man allerede ved Midten.

Det var et Liv for en rask Krabat, 
her bliver der Mænd ud af Drenge,
—   slet ikke at ligne ved Baggaardsleg 
eller staa paa Hjørnet og hænge.

Og siden gav jeg min egen Søn 
den Arv, jeg fik fra min Fader: 
Vor Kærlighed til den blanke Fjord, 
de vide og solaabne Flader.

Nu er jeg gammel, af Dage mæt,
det lakker vel henad mod Slutten . . .
—  hvem er den Dreng, som styrer saa kækt 
den Baad? aah, min Sønnesøn, »Gutten«.

 

Ringkjøbing Fjord
— i Fortid og Fremtid

Ringkjøbing og Ringkjøbing Fjord, — de to Ting hører sammen. Hvad var den ene uden den anden? Hver for sig er de Prikken over i'et for hinanden. Derfor kan vi i Byen godt være bekendt at interessere os noget for vor brede, blanke og venlige Fjord.

Hvad ved vi saa om Ringkjøbing Fjord?

Vi ved bl. a., hvad en af vore Videnskabsmænd paa dette Omraade, Profossor, Dr. phil Spärck har fortalt os. Det er kort følgende:

Ringkjøbing Fjord er, siger Professoren, et enestaaende videnskabeligt Akvarium; den er et af de interessanteste Farvande i Nordeuropa.

Det beror paa, at Fjorden, dels paa Grund af naturlige Forhold, dels paa Grund af Menneskenes Indgriben, har forandret sig ganske overordentlig meget de sidste Par Hundrede Aar. Vi behøver blot at gaa tilbage til Slutningen af det 18. Aarhundrede for at finde Forhold, som er helt forskellige fra Nutiden . . . Den Gang var Ringkjøbing Fjord en næsten aaben Havbugt, fyldt med Vesterhavsvand, der var saa salt, at der kunde drives Østersfisken ligesom nu i Limfjorden.

Saa skete der imidlertid i Løbet af det 19. Aarhundrede meget voldsomme Forandringer, idet Holmslands Klit voksede længere og længere sydpaa, og herved opstod Nymindestrømmen, som stadig blev forlænget mod Syd ved Gabets Vandring, og herved blev Forbindelsen med Fjorden og Vesterhavet daarligere og daarligere, og Vandet blev mere og mere brakt. Østersfiskeriet forsvandt sammen med de andre Havdyr, og til sidst saa det næsten ud til, at Ringkjøbing Fjords Forbindelse med Vesterhavet skulde afbrydes, saaledes at Fjorden var paa Vej til at blive en Sø, saadan som den oprindelig har været for nogle Tusinde Aar siden.

Fra Brakvand til Saltvand og omvendt.

Saa gravede man 1 1845 og senere igen i 1892 et Udløb lidt Syd for den nuværende Nymindegab Kro . . . Det vil altsaa sige, at Ringkjøbing Fjord i næsten hele det 19. Aarhundrede og i Begyndelsen af det 20. Aarhundrede var en Brakvandsf jord, med ganske lav Saltholdighed paa omkring 1/5 til 1/3 pCt. Men saa skete der en fuldstændig Omkalfatring, da man i 1910 aabnede den første Hvide Sande-Kanal, som pludselig genoprettede Tilstanden fra det 18. Aarhundrede; Vesterhavets salte Vand trængte atter ind i Fjorden, Saltholdigheden steg omtrent til 2½ pCt., og dermed fulgte Rødspætter og Krabber og mange andre Saltvandsdyr.

Denne Tilstand varede kun ganske kort, fordi man i 1915 blev nødt til at lukke for Hvide Sande-Kanalen, og Ringkjøbing Fjord blev for anden Gang i Løbet af godt Hundrede Aar forandret fra Saltvandsfjord til en Brakvandsfjord . . . Men da Udløbet denne Gang laa lidt nordligere ud for Gjødelen, blev Saltholdigheden noget højere end i den forrige Brakvandsperiode, nemlig omkring ½ pCt. Men denne Tilstand varede jo kun i 16 Aar, saa aabnedes for anden Gang Kanalen ved Hvide Sande — denne Gang med en Sluse og Regulering af Vandstanden, saa Saltholdigheden er ikke saa høj som under den første Hvide Sande-Penode, men den er dog nu i store Dele af Fjorden 1-2 pCt.

—  Betyder nu disse Forandringer i Saltholdigheden noget særligt? spørger vi.

—  Ja, i allerhøjeste Grad; de fleste Havdyr kan kun leve ved bestemte Saltholdigheder, og derfor har disse mange Omskiftelser i Ringkjøbing Fjords Saltholdighed medført vældige Forandringer i Dyrelivet. Det har den Interesse, at man kan se, hvor hurtigt Dyrene tilpasser sig efter de ændrede Forhold, hvor længe det varer, inden Brakvands- eller Saltvandsfiskene dør ud, og hvor lang Tid det tager, inden de ny Dyrearter vandrer ind.

I Virkeligheden er det, der er foregaaet i Ringkjøbing Fjord i de sidste 40-50 Aar,

en Række Eksperimenter i stor Stil,

hvor man i Stedet for et Akvarium har haft hele Ringkjøbing Fjord til Raadighed. Det er meget sjældent, at man oplever at kunne iagttage Naturforholdenes pludselige Ændring som nu for Tiden i Ringkjøbing Fjord.

—  Har man da gennem længere Tid interesseret sig fra Videnskabens Side for disse Forhold?

—  Det har man. Den kendte, nu afdøde Distriktslæge og Zoolog Rambusch udgav i 1910 en Bog om Ringkjøbing Fjord, hvor man finder Tilstanden i det 19. Aarhundrede skildret. Senere har Dr. phil. A. C. Johansen skrevet om Tilstandene under den første Hvide Sande-Periode, og han gennemførte bagefter med Støtte af Carlsberg-Fondet en storstilet Undersøgelse af Ringkjøbing Fjord i den anden Brakvandsperiode i 1915-31. Og Resultatet af dette er udgivet efter hans Død i en Bog: Ringkjøbing Fjords Naturhistorie i en Brakvandsperiode fra 1915 -1931.

Og nu er vi allerede i Gang med

en ny Undersøgelse, som den sidste Hvide Sande-Kanal har foraarsaget,

siger Professoren.

—  Kan saadanne Undersøgelser have praktisk Betydning?

— Det kan de i høj Grad, fordi Fiskeriet saa overordentlig meget er afhængig af Naturforholdene. Saa vidt Videnskaben —.

Og frem i Tiden —.

Dette var Fortiden. Men Fremtiden synes heller ikke at skulle blive helt kedelig ved Ringkjøbing Fjord. Der er Planer i Gære:

I de senere Aar er der foretaget Undersøgelser med Henblik paa en storstilet Afvanding af Klægengene ved Ringkjøbing Fjord, hvorved der vilde kunne indvindes Tusinder af ha frugtbart Argerjord. Man nævner Tallet 22.000. Repræsentanter for Egnens Landbo- og Husmandsforeninger har deltaget i disse Undersøgelser. I September i Aar har der saaledes været holdt Møde i Skjern og Ringkjøbing, og sidstnævnte Sted gaves Tilslutning til en Plan om kunstig Afvanding og Kultivering af 10.000 ha vandlidende Arealer. Et samlet Udvalg for Ringkjøbing- og Skjern-Egnen er nedsat.

Sagen er endnu paa det forberedende Stadium. Men den har allerede vist, at der stadig er Kræfter, som vil løfte og bære, at der stadig er Vilje til at tage de store Opgaver op til Gavn for Egn og By og Land, — selv i en Tid, der ellers nok kan virke forstemmende.

Maatte det saa gro omkring Ringkjøbing Fjord!

 

1939

OKTOBER

Sognefoged Chr. Fjord i Nr. Lyngvig døde den 2. Oktbr. Han var — uden Forklejnelse for nogen — den mest kendte Mand paa Holmslands Klit; hans stoute Skikkelse og hans djærve Væsen vil huskes af enhver i Ringkjøbing, og langt ud over Landet er der mange, som gennem Aarene har besøgt Fiskeren, Sognefogden, Strandfogden og Maleren Kræ Fjord. Han var noget helt for sig, og ogsaa Ringkjøbing By vil tage ham til Indtægt som een, der hørte med og gav Præg til By og Klit. Han blev 76 Aar.

I Byraadets Oktober-Møde forelaa fra Ministeriet en Opgørelse af, hvor meget Ringkjøbing By skal udrede af Udgifterne til Anlæggene ved Hvide Sande. Det er 5 pCt. af Anlægsudgifterne eller 232,292 Kr. 54 Øre.

Ørnhøj-Banen sælger paa een Gang 77 Godsvogne, nemlig 50 til D. S. B., og 27 til den Grosserer, man i sin Tid købte Vognene af; Salgssummen er ialt 150,000 Kr.

Bryllup: 10. Frk. Kitty Kastberg, Vem, og Kai Bangsgaard (S. af Skomager B., Rkbg.). — 15. Frk. Else Marie Jensen, Aarhus, og Snedker Sv. Aage Jørgensen, Ø. Strandgade, Rkbg. — 28. Frk. Gunver Næss-Schmidt (D. af Læge N.S., Rkbg.) og Cand. pharm. Børge Wille (S. af Dyrlæge W., Rkbg.) — 29. Sygeplejerske Frk. Karen Bagger (D. af Telefonmontør B.) og Repræsentant J. Wester, Randers. — 30. Apotekermedhj. Frk. Nora Erlang (D. af fhv. Kontorchef E.) og Assistent i Klasselotteriet Sig. Kjær (S. af Kreditforeningsfuldm. K.).

Fødselsdage: 5. Fru Maren Hansen, Tangsvej, 75. — 7. Enkefru Gartner Andersen, Østergade, 60 Aar. — 20. Fhv. Amtsbud P. Jeppesen, Enighedsvej, 75 Aar.

Døde: 2. Pens. Baneform. J. Mogensen, Herningvej, 82 Aar. — 11. Fattiggaardsbestyrer Pedersens Enke, Fru Christine P., nu Vorgod. — 18. Indremissionær J. E. Hansen, 41 Aar. Johs. Knudsen, 45 Aar. — 25. Ane Marie Jørgensen Led (Anton Leds Hustru). Gravers Flytkjær, Chicago (S. af Enkefru F., Rkbg.), 33 Aar.

 

NOVEMBER

Kommunens Regnskab for 1938 — 39 er sluttet med et Overskud paa 40,000 Kr.; Skatterne indbragte 27,000 Kr. mere end anslaaet.

Tællingen viser et Indbyggerantal paa 4011 mod 4012 ved forrige Tælling; der er 1882 Mænd og 2129 Kvinder i Byen.

7. Amtsfuldmægtig H. Schneekloth, Rkbg., udnævnt til Politimester i Lemvig. K. F. U. K. i Ringkjøbing holder 50 Aars Jubilæum. — 4. Ringkjøbing og Omegns Kolonialhandlerforenings 25 Aars Jubilæum. — 12, Fhv. Sognepræst i Fjaltring-Trans E. J. O. Helmig indsættes som Præst for Rkbg. Valgmenighed.

Bryllup: 5. Frk. Sigrid Sneftrup, Simmelkjær, og Erik Dahl (S. af Smedem. D., Rkbg.). Frk. Elvilly Korsgaard (D. af Snedker O. K., Rkbg.) og Skomagerm. C. V. Olesen, Slagelse. — 12. Frk. Carla Sørensen, Rindum, og L. Skovgaard Hansen (S. af Murerm. Jak. H., Rkbg.). Frk. Valborg Marie Jensen (D. af Mekaniker M. J.) og Telegrafarb. Hilmer Madsen, Struer. — 18. Frk. Rigmor Andersen, Frøstrup, og Montør Oluf Dahl (S. af Smedem. D., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Enkefru Hindø, Ø. Strandg. 12, 80 Aar. — 11. Forretningsfører Carl Møller, Mellemg., 60 Aar. — 14. Fru Sinkbæk Andreasen, Enghavevej 18, 70 Aar. — 17. Fru Overportør Nielsen, Kongshøjvej, 60 Aar. — 26. Fru Kristine Madsen, Alderdomshjemmet, 94 Aar.

Døde: 4. Fru Augusta Pedersen (Jakob P.s Hustru). — 6. Pens. Værkfører L. P. Hansen, 62 Aar. — 79. Enkefru Ane Christensen (Enke efter Murer Holger C).

 

DECEMBER

Den 18. Decbr. døde Amtsraadsmedlem Andr. Christiansen, Ny Sogn. Han var ogsaa en kendt Mand i Ringkjøbing By; af hans mange Tillidshverv kan nævnes følgende, som satte ham i mere direkte Forbindelse med Ringkjøbing: han var Formand for Vestjysk Eksportforening, har været Medlem af Bestyrelsen for Ringkjøbing og Omegns Sparekasse, Medlem af Hvide Sande-Udvalget, af Ringkjøbing Fjord-Kommissionerne m. m. Han blev 77 Aar gl.

5. holdtes 50 Aars Jubilæumsfest for Dansk Missionsselskabs 5. Kreds, som er stiftet i Ringkjøbing. — 31. Amtsforvalter J. L. Dahl har faaet bevilget Afsked.

Bryllup: 3. Frk. Alice Christiansen, Varde, og Kontorassistent Leo Sørensen, Rkbg. — 25. Frk. Dagny Jensen (D. af Hotelejer Ole J., Rkbg.) og Trafikmedhj. G. Søby Pedersen, Varde. — 26. Frk. Iris Friis Henriksen (D. af Murer H., Rkbg.) og Stephan Hrenczuk, København. Frk. Agnes Thuesen (D. af Opsynsmand Th.) og Johs. Pedersen, Stavning. Frk. Ellen Krogh (D. af Bogholder K., Rkbg.) og Palle L. Detlef, Odense. Frk. Asta Møller, Rkbg., og Otto Skriver, Hammel. — 31. Frk. Inga Jensen, Kjellerup, og Plantør Henning Kjeldsen (S. af Overbetjent K., Rkbg.).

Fødselsdage: 15. Søren Knudsen, Ved Fjorden 3, 70 Aar. — 16. Fhv. Slagtermester H. Schou Jensen, Enghavevej 16, 70 Aar. — 30. Enkefru Steffen Jensen, Mellemgade, 75 Aar.

Døde: 7. Syerske Frk. Emma Bloch, Bredgade 20, 90 Aar. — 9. Barbermester N. C. Nielsen. — 20. Ane Marie Nielsen, Alderdomshjemmet, 83 Aar. — 22. Axelline Lund Andersen.

 

1940

JANUAR

Ca. 350 Ringkjøbingensere i København fornøjede den 18. Jan. sig selv ved at møde op og se nogle Film fra Ringkjøbing, som Boghandler Jens Holm viste frem. De mange kendte Ansigter fra den kære gamle Hjemby gjorde megen Lykke paa det hvide Lærred.

Byraadet vedtog den 19. Jan. med 6 Stemmer (Soc.) mod 5 (Venstre og kons.) at gaa ind paa en Overenskomst med Falcks Redningskorps om Opførelse af en Brand- og Redningsstation i Ringkjøbing til Afløsning af det kommunale Brandvæsen.

I 1939 fødtes i Ringkjøbing 77 Børn, viedes 28 Par og døde 67 Personer; trods alt en Forskel fra for 100 Aar siden, idet Kirkebogen fra 1939 viser: 33 Børn født, 6 Par viede, 14 Personer døde. — 1. Trafikkontrollør P. Buch, 40 Aars Jubilæum ved D. S. B. — 12. Alfred Sørensens Flidslegat tildelt Margit Iversen (D. af Lærer 1.) og Elly Pedersen (D. af Pakmester Vald. P.). — 18. Ringkjøbing Bank 8 pCt. Udbytte. — 21. var det 50 Aar siden J. C. Christensen første Gang valgtes til Folketingsmand i Ringkjøbingkredsen. — 27. En Kanin-Udstilling paa 107 Numre aabnet i Ringkjøbing, — altsaa Opgang i Pels-Industrien i Vente! —  29. Jernbanepakm. C. H. Fritze, Østergade, 25 Aar ved D. S. B.

Bryllup: 27. Frk. Rigmor Ibsen (D. af fhv. Gdr. N. I., Rkbg.) og Ingeniør Karl Birkmose Møller, København (S. af Avlsbruger B. M., Rkbg).

Fødselsdage: 9. Fru Marie Iversen, Østergade 23, 60 Aar. — 12. Viceinspektør N. P. Flint 70 Aar. — 15 Pens. Næstformand Morten Mortensen 75 Aar. — 79. Tegneren og Maleren Peter Holm, Holte (f. i Rkbg.) 50 Aar. — 26. Fru Elisabeth Jørgensen, Trekløvers Udsalg, 70 Aar. Fru Murerm. Moustesgaard, Herningvej, 60 Aar. — 27. Mejeribestyrer Christensen 60 Aar. — 31. Jens Pedersen, Vellingvej 28, 70 Aar.

Døde:15. Johanne Emilie Bisgaard (Fr. M. Bisgaards Hustru). Kirstine Thygesen, 75 Aar. — 18. Kirstine Sørensen, Vellingvej, 70 Aar. Fabrikant G. Binder, Lyngby, fh. Rkbg. Uldspinderi, 66 Aar. — 20. Fru Lovise Sørensen (Enke efter Dyrlæge S.), 70 Aar. —  21. Hans Chr. Jensen, 87 Aar. — 22. Fhv. Gdr. Iver Thomsen, 70 Aar. — 23. Peter Hansen Bonde. — 24. Fru Thyra Møller. —  25 Fhv. Bagerm. M. Knudsen, 67 Aar.

 

FEBRUAR

I mange Uger spænder Vinteren sit haarde Tag over Land og Hav. Det er, siger Vejr-Magisteren, den koldeste Februar, man har kendt siden 1838. Termometret daler Nat efter Nat ned mod minus 25 Grader. Maanedens Gennemsnit blev minus 6,6 Gr., medens det normale er minus 0,4 Gr. Hvide Sande er i Dagevis helt lukket ude fra Omverdenen, indtil man endelig vover at tage Turen pr. Bil over Ringkjøbing Fjord for at bjerge Proviant. En Ringkjøbing-Læge maa gøre Turen ad samme Vej.

Endnu den 21. Februar lukker Sneen alle Veje i Amtet, men saa kommer endelig Tøvejret og Viben og Stæren, og saa venter vi paa Foraar.

7. Fuldmægtig A. F. Pedersen, Randers Amtstue, er udnævnt til Amtsforvalter i Ringkjøbing. — 20. Snedker H. Kirk 25 Aars Jubilæum som Snedker paa Orgelfabriken. Købm. Jespersen, Herningvej, 25 Aar som Købmand i Rkbg. — 79. Fhv. Amtsforvalter I. L. Dahl dekoreret med Ridderkorset. — 20. Maler Schmidt Hindø trækker sig ud af Idrætsforeningens Bestyrelse efter 27 Aars uafbrudt Virke; Foreningen fylder 40 Aar i Aar. — 23. Fabrikant Louis Andresen udnævnt til Overligningskommissionær for Rkbg. Kommune.

Bryllup: 4. Tidl. Kommunebogh. Gerhard Jensen, Rkbg., nu Svendborg, og Frk. Erna Andersen, Svendborg. — 18. Frk. Lis Christensen, Højmark, og Tjener J. C. Halle, Rkbg. — 24. Frk. Johanne Knudsen (D. af S. K., Rkbg.) og Viktor Hansen, Lemvig.

Fødselsdage: 1. Rentier Morten Søe, Fjordalle, 80 Aar. — 2. Jens Iversen, Ved Fjorden, 91 Aar. — 6. Husejer Jeppe Iversen, Jernbane vej, 70 Aar. — 70. Ole Løvstrup, Østerg. 34, 70 Aar. — 13. Enkefru Ane Marie Jensen, Vesterg. 19, 70 Aar. — 15. Direktør V. Nielsen, Svendborg (S. af afd. Kordegn Nielsen, Rkbg.), 70 Aar. — 16. Enkefru Mette Frandsen, Jernbanevej, 70 Aar. — 18. Faktor J. N. Jepsen 70 Aar. — 20. Syerske Maren Grydgaard, Vestergade, 60 Aar. — 22. Fru Kirstine Jørgensen, Herningvej 19, 65 Aar. — 22. Fhv. Fisker Jens Thomsen, V. Strandsbjerg, 90 Aar. — 25. Bogbinder Godtfredsen 85 Aar.

Døde: 1. Signe Jakobsen (Martin J.s Hustru). — 2. Skrædder A. Andersen, Bildtsvej. Anne Marie Andersen, 70 Aar, (P. Andersens Hustru). — 77. Fru Kirstine Møller, Hotel »Hvilen«, Søndervig. Medstifter af Ringkjøbing Landbobank, tidl. Medlem af Bankens Direktion Søren Brogaard, Tim, 92 Aar. — 22. Fru Maren Toft, 74 Aar. — 28. Chr. Skikkild Andersen, 82 Aar.

 

MARTS

Ligningsprocenten fastsættes til 9 (mod 9,2 i Aar). Den skattepligtige Indkomst udgør ca. 3,5 Mill. Kr. mod ca. 2,9 Mill. Kr. Aaret forud og er større end noget tidligere Aar siden 1922—23.

Vi fik Lov at vente længe paa Foraaret. Endnu Natten til 30. Marts frøs det op til 20 Grader.

1. Overpostbud Nielsen fratræder paa Grund af Alder. — 5. Væver Mads Sørensens Legat til Elever i Ringkjøbing Skole tildeles Grethe Bro Andersen (D. af Værkmester B. A.) og Holger Møller (S. af Toldbetj. M.). — 12. A/S Ringkjøbing Landbobank 6 pCt. i Udbytte. A/S Ringkjøbing Bank 8 pCt. A/S Ringkjøbing Isværk 5 pCt. — 30. 23 Elever har faaet deres Præliminæreksamen ved Rkbg. Skole, 5 af dem med Udmærkelse.

Sølvbryllup: 27. Maskinsætter P. Andersen og Hustru, Tangsvej. — 30. Smedemester C. Bjerre og Hustru, Vestergade.

Bryllup: 2. Frk. Esther Kirk (D. af Snedker H. K., Rkbg.) og Maskinarb. K. Boysen, Esbjerg. — 3. Frk. Anna Pedersen, Vedersø, og Gartner A. Josefsen, Rkbg. — 20. Gymnastiklærerinde Frk. Johanne Westh Christensen (D. af Lærer J. K. C, Rkbg.) og Kontorist Poul Børge Andersen, København. — 21. Frk. Mette Elisabeth Dalgaard Andersen (D. af Togfører A.) og Montør H. Nordestgaard Rasmussen, Rkbg. Frk. Josta Andersen (D. af Agent Laur. A.) og Repræsentant H. J. Kjærgaard, Holbæk. Frk. Minna Sørensen, Ulfborg, og Snedkersvend Sv. A. Christensen (S. af Chr. C, Søndergade, Rkbg. — 24. Frk. Frida Pedersen, Stadilø, og Bager Bech Olsen (S. af afd. Bagerm. B. O., Rkbg.). Frk. Else Andersen, Lemvig, og Baadsmand i Ø. K. Olav Olesen, Rkbg. — 25. Frk. Greta Hansen, Roskilde, og Amtsfuldmægtig J. Bruhn, Rkbg.

Fødselsdage: 7. Steffen Andersen, »Aldersly«, 84 Aar. — 9. Niels Jørgensen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. — 13. Fru Dorthea Christensen, Bymarken, 70 Aar. — 28. Fru Tømrermester Kjærgaard 60 Aar.

Døde: 6. Fru Doris Hansen, Herningvej. — 14. Enkefru Helene Margr. Nielsen, Vellingvej 48. — 17. Rasmus Chr. Carlsen, 71 Aar.

 

APRIL

Viceinspektør Flint trak sig fra 1. April tilbage efter at have virket som Lærer i Ringkjøbing i 39 Aar. Ved en Højtidelighed paa Skolen udtalte Overlæreren en Tak til Lærer Flint fra Skole, Byraad og Forældre for trofast Arbejde gennem de mange Aar.

Tyske Tropper besætter Danmark. En Dag, ingen Dansk nogensinde kan glemme. En Dag, hvor der skrives Historie. Og vi maa vente, — bie paa, hvad Fremtiden vil bringe.

1. indføres Mellemskoleordningen ved Ringkjøbing Skole til Afløsning af den hidtil praktiserede Realskoleordning. Lærer Hagbard bliver Viceinspektør paa Skolen efter Lærer Flint. — 7.-8. En Udstilling af Kvindevirke under Ledelse af Fru Amtmandinde Karberg holdes paa Højskolehjemmet og vinder stor Interesse. Faktor J. N. Jepsen fratræder efter 35 Aars Virksomhed som Faktor ved Ringkjøbing Amts Dagblad. Rkbg. Handelskole har haft et særlig fint Aar, idet 9 af Skolens 19 afgaaende Elever fik Eksamen med Udmærkelse.

Sølvbryllup: 6. P. Poulsen og Hustru, Jernbanevej 12 A. — 9. Overpostbud Ev. Sørensen og Hustru. — 17. Skomager H. Nielsen og Hustru, Møllevej 10.

Bryllup: 5. Frk. Johanne Christensen (D. af Baneform. J. C., Rkbg.) og Alb. Larsen, København. — 14. Frk. Ane Margr. Andersen (D. af P. A., Ø. Strandg.). og Lagereksp. Aage Nielsen, Vejen. — 21. Frk. Karen Møller Jensen, Skjern, og Snedker Villy Nielsen, Rkbg.

Fødselsdage: 6. Herreekviperingshdl. A. Palm 65 Aar. — 8. Fru Ibeline Carlsen, Herningvej, 65 Aar. — 11. Fru Værkfører Wittorff, Vellingvej, 65 Aar.

 

MAJ

Med Sommeren kommer Cyklerne og det i ganske usædvanlig Grad i Aar, da de private Biler maa blive i Garagerne. Ved Søndervig tælles i disse Søndage i Hundredevis af Cykler, — de behersker Vejen til Havet snart i højere Grad end selve Rutebilerne.

Ringkjøbing Mølle ved Indkørslen fra Syd nedrives, da den ikke kan drives rentabelt mere — til Gengæld udvides baade det offentlige Slagtehus og Eksportforeningens Samlestald.

7. Maskinsætter Grimstrup, A. Rasmussens Bogtrykkeri, 25 Aars Jubilæum som Typograf. Godsekspeditør H. C. Dam 40 Aars Jubilæum D. S. B. — 14. Ringkjøbing Lawn-Tennis Klubs 25 Aars Jubilæum.

Guldbryllup: 27. Tømrerm. Lars Nielsen og Hustru, Enghavevej.

Sølvbryllup: 24. Snedker Jens Hvegholm og Hustru, Møllevej 18.

Bryllup: 9. Frk. Inger M. Nielsen (D. af afd. Barberm. N., Rkbg.) og Villy H. Olesen, Lemvig. — 11. Frk. Esther Charles (D. af Savværksejer C, Rkbg.) og Svend B. Hansen, Rkbg. — 12. Frk. Edith Løager Jespersen (D. af afd. Fragtsejler Th. J., Rkbg.) og Maskinmontør J. Færch, Fur. — 13. Frk. Gertrud Korsgaard (D. af Snedker K., Rkbg.) og Fotograf H. Chr. Andersen, Haslev. — 19. Frk. Kristine M. Christensen og Murer Johs. Pedersen, begge Rkbg. — 15. Frk. Krista Madsen, Husby, og P. Tofr, Rkbg. Bymark. — 22. Frk. Alma Madsen (D. af Niels M., Rkbg. Bymark) og Willy Davidsen, Nøddebo, Nordsjælland.

Fødselsdage: 9. Fru Inger Marie Sørensen, Smedeg. 19, 70 Aar. — 20. Frk. Nicoline Geslin, Østerg. 5, 70 Aar. — 30. Købm. Brædstrup Holm 60 Aar.

Døde: 3. Fru Maria Cofia Vestergaard, Kongshoj. — 13. Fhv. Gdr. Morten Søe, Fjordalle, So Aar. — 17. Fru Amalie Stræde Jensen. Fru Knstiane Jensen, J. P. Nielsens Vej (Murer Karl J.s Hustru). — 22. Fru Anne Marie Olesen (Karetm. O.s Hustru). — 26. Fhv. Ejer af »Holmegaard« i Rindum og af Ringkjøbing Mejeri Lorentz H. Petersen, 80 Aar. — 29. Pens. Amtsforvalter J. L. Dahl, 67 Aar. — ;o. Fru Kristine Provstgaard, Tangsvej 8, 71 Aar.

 

JUNI

Søndervig kan i Slutningen af Juni melde næsten alt besat i Sommerhusene, og det trods de meget ugunstige Forhold, hvor man er afskaaret fra at køre i egen Bil til og fra »Sommerresidensen«. Noget »stort Aar« i sin Helhed kan det dog ikke blive for Badebyen. En af de store Rutebiler kører med »Gen-Gas«. Paa en enkelt Søndag maatte Strandvagten ud med Livredningsrulle for at redde 4 Mand fra den stærke Strøm.

Formand for Forfatterforeningen, Forfatteren Harry Søiberg fylder 13. Juni 60 Aar. Harry Søiberg er født i Ringkjøbing, hvor Faderen drev Buntmagerforretning.

1. Postmester E. Dyekjær, Ringkjøbing, 50 Aar i Postvæsenets Tjeneste; D. begyndte som Elev i Rkbg., hvor han var i 26 Aar, og efter en Række »Udlændigheds-Aar« kom han i 1932 tilbage som Postmester i sin Fødeby. Kommunekasserer N. Knudsen har i 25 Aar passet Kommunens Kasse. — 18. Ringkjøbing-Samariterne indvier deres nye Klubhus, som er indrettet i en gammel Jernbanevogn ved Gangstien til Rindum.

Bryllup: 2. Frk. Karen Sidelmann og Slagter Vilh. Christensen, begge Rkbg. — 6. Frk. Ellen Poulsen (D. af Fabrikant Niels P., Rkbg.) og Maskinarb. Alfr. Therkelsen, Aarhus. — 16. Frk. Ella Møller (D. af Forretningsfører M.) og Snedker Søren Christensen, Struer. — 22. Frk. Dagny Jensen (D. af Rørvæver Andr. J., Mellemgade) og Snedker Viggo Ulsted Pedersen, Rkbg. — 23. Frk. Mona Olsson, Hjørring, og Bogholder O. Høgh, Rkbg. — 30. Plejerske Frk. Erna Christensen, Viborg, og Slagter Elmer Lauridsen, Rkbg.

Fødselsdage: 1. Vejformand Hans Madsen 50 Aar. — 30. Typograf E. Bune 50 Aar.

Døde: Fru Marie Kirstine Olsen (Jens P. Olsens Hustru). — 10. Tidl. Telegrafbestyrer i Ringkjøbing I. B. Henriksen 72 Aar. — 22. Værkfører C. H. Clemmensen, Orgelfabriken, 55 Aar.

 

JULI

I en Del af det gamle Sygehus er indrettet en moderne Station for Falcks Redningskorps, der toges i Brug den 12. Juli.

1. Dommerfuldmægtig, Kaptajn K. N. Schmidt, Rkbg., udnævnt til Auditør i Hæren med Garnison i Roskilde. To af V. B. V.s Materialskure ved Havnen brændt i Aften; Skaden andrager ca. 10,000 Kr. — 19. Ved Generalforsamling i Vest- og sdrj. Kreditforening meddeltes, at Foreningen for første Gang i adskillige Aar ikke ligger inde med en eneste overtaget Ejendom.

Guldbryllup: 11. Fhv. Natbetjent, Bødker Berthelsen og Hustru.

Sølvbryllup: 16. Tømrer P. Chr. Pedersen og Hustru, Ø. Strandgade 6.

Bryllup: 7. Frk. Lilly Hansen, Rkbg., og J. P. Dahl Abildgaard, Nr. Lem. — 11. Frk. Karen Marie Wille (D. af Dyrlæge W.) og Dyrlæge O. Boe Frederiksen, Rkbg. — 16. Frk. Ida Pedersen (D. af Maskinsætter P.) og Portør V. Frederiksen, København. — 21. Frk. Signe Stengaard (D. af Enkefru S.) og Sadelmager Carl Pedersen, Rkbg. Sygeplejerske, Frk. Edith Sørensen, Skarresø, og Holger Thuesen (S. af Opsynsmand T., Rkbg.)

Fødselsdage: 10. Fhv. Postmester P. N. Ellerbek, Aabenraa, 70 Aar. Postmesteren er Søn af den kendte Ringkjøbingborger Karetmager M. Ellerbek. — 11. Fru Astrid Møller, Mellemgade, 60 Aar. — 26. Hotelejer A. Nicolaisen, »Grand«, 50 Aar. — 28. Arbm. Peder Højhus 60 Aar.

Døde: 1. Maren Jakobsen, Alderdomshjemmet. — 18. Jens Knudsen, Møllevej, 63 Aar. — 22. Rudolf Cramer, 86 Aar.

 

AUGUST

Alsang. Hvad er det? Et nyt Begreb, skabt af de særlige Forhold, vi lever under i denne Sommer. Folk føler, at de trænger til at komme sammen og synge vore gamle danske Sange, at føle Samhørigheden og Danskheden. Derfor flokkes store Skarer til Alsang i det frie rundt om i vort Land; ogsaa i Ringkjøbing, hvor Anlæget »Alkjær Lukke« dannede en smuk Ramme om et Stævne, som holdtes den 25. Aug. Næstfølgende Søndag holdtes et ligeledes velbesøgt Stævne paa Torvet.

31. Ringkjøbing—Ørnhøj Jernbane har — ifl. Meddelelse paa Generalforsamlingen — for sidste Aar et Underskud paa 13,417 Kr., som dog dækkes af tidligere Aars Overskud.

Bryllup: 2. Frk. Elise Larsen, Kibæk, og cand. pharm. N. Kjærgaard Kristensen, Rkbg. Frk. Anna Bloch (D. af Smed B.) og Vognmand Th. Kirkegaard Knudsen, Rkbg. — 10. Frk. Fritze Grove (D. af afd. Overretssagf. G.) og Civilingeniør V. Hjarde, København. — 11. Frk. Elly Christensen og Hartvig Korsgaard (S. af Snedker O. K., Rkbg.) Frk. Gerda Nielsen og Chauffør K. V. M Christensen, Rkbg. Frk. Estehr Mikkelsen, Skive, og Reservelæge Schierbeck, Rkbg. — 19. Frk. Karen Prosch Jensen, København, og Landinspektør Ole Buch (S. af Trafikkontrollør B., Rkbg.).

Fødselsdage: 7. Fru Maren Bach, Østerg. 23, 60 Aar. — 11. Handelsmand Jes Jessen 60 Aar. — 17. Mads Engdorff 65 Aar. — 22. J. Frost, Enighedsvej 19, 70 Aar. Smedem. C. Bjerre 50 Aar.

 

SEPTEMBER

Blandt de Data, som i dette begivenhedsrige Aar indprenter sig i alle Danskes Sind, er den 26. September, Kongens 70 Aars Fødselsdag. Fra hele Folket stiger paa denne Dag en Hyldest som en Brusen op mod Kongen, Danmarks Samlingsmærke, og som aldrig før forstaar vi, at vi maa staa sammen om det, der er vort. Rundt om i By og paa Land festes der. Ogsaa i Ringkjøbing. 26. September blev en lys Dag i en mørk Tid.

4. Repræsentant Helge Jørgensen, Brabrand, vandt i Dag et straalende Væddemaal: Han spadserede fra Aarhus til Ringkjøbing paa 20½ Time; Fristen var 24 Timer, Gevinsten en Frokost. —  21. Hotelejer Lørup Jensen har solgt »Hotel Ringkjøbing« til Hotelejer Olofsson, Søndervig Badehotel. — 22. Skolens nye Lokaler til Sløjd og Skolekøkken tages i Brug.

Sølvbryllup: 18. Snedker G. V. Korsgaard og Hustru, Vellingvej. — 29. Niels Kristensen og Hustru, V. Strandg. 8.

Bryllup: 3, Frk. Karen Christensen, Ulfborg, og Mekaniker Ernst Bak, Rkbg. — 6. Frk. Anna Nielsen, Houe, og Hans Aage Rasmussen (S. af Ejendomsmægler R., Rkbg.). — 8. Fru Ellen Margr. Eichner (D. af afd. Toldass. J., Rkbg.) og Møbelfabrikant O. Lassen, Vildbjerg. Frk. Anna Clausen, Kolding, og Bager Johs. Christiansen, Kolding (S. af Snedker C, Rkbg.). — 22. Frk. Karen Bitsch, Vanløse, og Købm. Frede Jørgensen (S. af Murerm. J., Rkbg.). — 26. Frk. Krista Jepsen, Nees, og Malersvend Th. Nygaard (S. af Peder N., Rkbg.). — 28. Frk. Else Hald, Aarhus, og Gartner Rich. Pedersen (S. af P. C. P., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Knudsine Jensen, Smedeg. 15, 80 Aar. — 3. Købm. Math. Christensen, Bredgade, 75 Aar. — 4. Handelsmand Mads Jensen 70 Aar. — 5. Lars Pedersen, Østerstrandg. 70 Aar. —  7. Marie Graversen, Østerg. 10, 80 Aar. — 14. Fru Barbér Rasmussen, Haandværkerstiftelsen, 75 Aar. — 19. Møbelfabrikant Skovgaard Jensen 60 Aar. — 23. Ringkjøbingkredsens Folketingsmand, Dr. phil. O. Krag 70 Aar. Futtrup Jensen, Tværvej 4, 60 Aar. — 25. Fru Margr. Knudsen, ved Viadukten, 60 Aar. — 28. Borgmester H. M. Christensen 50 Aar.

Døde: 4. Fru Ane Elisabeth Fog, 75 Aar. — 26. Avlsbruger K. Birkmose Møller, 72 Aar.

Til top