Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1940-41

Et gammelt Ansigt

Et gammelt Ansigt, 
et Net af Rynker, 
to milde Øjne, 
en Gang, man ynker. 
Hvad kan vel saadan 
en slidt Farlille 
fortælle mig, om 
han altsaa vilde?

Jo, han kan sige, 
at Nutids Higen, 
dens stolte Sejre, 
dens bitre Vigen, 
er intet Nyt, men 
er Ting, man kendte 
til hver en Tid. Hav 
Kun det in mente!

Han staar jo bare, 
hvor Vejen ender, 
mens knapt endnu vi 
dens Halvdel kender. 
Hvad Under da, 
at han gamle Øjne 
ser bag om Tider 
og Dage søgne.

En By skal bæres 
af unge Kræfter, 
men vel den Ungdom, 
som Tanken hefter 
ej blot der fremme, 
hvor Kamp man vinder, 
men og har Tid til 
at dyrke Minder.

Engang staar vi jo 
ved Vejens Ende; 
maa vi da høste, 
for Blad skal vende: 
en Sum af Visdom, 
af nænsom Viden, 
en Skat at give 
til Eftertiden.

Et gammelt Ansigt, — 
læs i dets Rune 
om Livets Modgang, 
om Sindets Lune; 
det Sind, som henter 
i Tro sin Styrke. 
Maa det vi eje 
i al vor Yrke!

 

GAMLE ANSIGTER

Mathias Klokker og fhv. Kæmner Rich, der døde i Efteraaret, er to af de mest kendte af den gamle Tids Ringkjøbing borte, vel de to sidste af dette Slægtled, som paa særlig Vis gjorde Byen til det, den var. Vi tror, det kan interessere at bringe Billeder og en kort Omtale af en Række af den gamle Tids Mænd. (Oplysningerne er væsentligt hentet fra F. K. Erlang: Ringkjøbing Haandværkerforening).

Murer Michelsen Rosengaard, f. 2. Septbr. 1819, d. 1908,
var en solid og anset Haandværker, en stout Mand med en bestemt Optræden. Som et Kuriosum kan nævnes, at ifl. Kirkebogen havde han ikke andre Fornavne end Michelsen! Han var Medlem af det Udvalg, som udarbejdede Ringkjøbing Haandværkerforenings første Love. Han opførte en lang Række Bygninger i Byen: den gl. Toldbod, Raadhuset, Apoteket, Kreditforeningens gl. Bygning o. m. fl. Foruden sit Haandværk drev han Landbrug, og han var Brandinspektør. Han var Byraadsmedlem i 1864, da Tyskerne kom, og var med blandt de Gidsler, Tyskerne tog med til Rendsborg.

Bødker Knud Lyhne, f. 12. Maj 1824, d. 1. Oktbr. 1906,
var ligeledes Medlem af det nævnte Udvalg, og han blev valgt ind i Haandværkerforeningens første Bestyrelse. I alt sad han i Bestyrelsen i 25 Aar, de sidste 15 Aar som Formand. Ogsaa han gjorde som Byraadsmedlem Turen til Rendsborg. Han var en dygtig Haandværker og en særpræget Personlighed og var i sjælden Grad anset i Byen. Han blev haardt saaret under Treaarskrigen, havde Krigsmedalje og Dannebrogsmændenes Hæderstegn. »Æ Bøjker« ejede en Karussel, som saas paa hvert Marked nær og fjern. Det kostede her 2 Øre at køre en Tur i en Kane, 5 Øre paa en Svane eller Hest. Lyhne var en Spøgefugl. Engang kom nogle Fødselsdagsgratulanter, Gartner Kjærgaard m. fl., for at vække Opsigt kørende op foran hans Hus i Vestergade; men mens Gratulanterne blev trakteret, lod Lyhne deres Heste spænde fra og et Par af hans egne Træheste spænde for i Stedet! Lyhne ejede et flot 2-mastet Fartøj »Tordenskjold«, og paa det foretog han og hans »faste Stok« hyppige Sejlture til »Sommerlyst«, — Borgernes Udflugtssted ved Vonaaen. Foruden sine andre Hverv var han kgl. Vejer, Maaler og Vrager.

Boghandler Niels Peter Holm, f. 30. Juni 1828, d. 23. Juni 1903.
Bolig Bredgade 16. Drev ogsaa Bogbinderi. Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse i 26 Aar. Begyndte Forretning i Ringkjøbing 1851. Byraadsmedlem i 12 Aar. En af »den faste Stok«, en Mand med det rette Humør og med stort Vid, dertil en meget retsindig Mand, — ikke saa underligt, at han var en skattet Mand blandt sine samtidige. Hans Søn og derefter hans Sønnesøn har ført Forretningen videre efter ham.

Jernstøber Carl Holbek, f. 3. Oktbr. 1840, d. 4. Decbr. 1909.
Bopæl Vestergade 15. Blev i 1873 Jernstøber i Ringkjøbing, 1897 blev han Kæmner. Kæmnerkontoret fandtes dengang i et ganske lille Rum, og Holbek var ene Mand om Arbejdet. I 18 Aar var han i Haandværkerforeningens Bestyrelse, i 12 Aar Byraadsmedlem, en Aarrække i Ligningskommissionen. Han beskrives som et Stemningsmenneske, noget af en Lyriker, en god Mand.

Karetmager Mads Jensen Ellerbek, f. 14. Oktbr. 1826, d. 7. Febr. 1913,
boede Østergade 11. Han var en meget flittig Mand, og han fik mange offentlige Hverv: Formand for Ligningskommissionen, Medlem af Skolekommissionen og af Teknisk Skoles Bestyrelse, Kirkeværge, Forligsmægler, i Bestyrelsen for Sparekassen, i Byraadet (ogsaa med paa Rendsborg-Turen). Han var i mange Aar Postholder paa Ruterne til Holstebro, Tarm og Herning. Det var E., der ordnede Indkvarteringen under det store sønderjydske Besøg i Ringkjøbing i 1884. Han var i det hele, siger en Lokalhistoriker, »en af de betydeligste blandt Haandværkerne i det ældre Ringkjøbing, en ejendommelig Personlighed og en sjælden Hædersmand.«

Skomager Søren Peter Bjørn Bisserup, f. 18. Novbr. 1845, d. 1. Maj 1913.
En alsidig Mand: Skomager, Brandinspektør, Assuranceagent, i Haandværkerforeningens Bestyrelse i 15 Aar, i Bestyrelsen for »Magasinet«, for Teknisk Skole, Formand for Industriforeningen. Desuden skattet Medlem af »den gamle Sangforening«, »Baadsmand« paa »Tordenskjold« og andet mere.

Maler Laurits Olsen, f. 11. Juni 1846, d. 17. Jan. 1926.
Bopæl Østergade 6. Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse 1891-1908. Medlem af Ligningskommissionen. Ligeledes Medlem af Lyhnes »faste Stok«. Hans Hustru har efter hans Død skænket et Legat paa 2000 Kr. til Haandværkerforeningen; det bærer Navnet »Malermester Laurits Olsen og Hustrus Mindelegat«.

Bager Jørgen Pedersen Lund, f. 11. Decbr. 1835, d. 18. Juli 1925.
Etablerede 1862 Bageriet i V. Strandgade 10. I Haandværkerforeningens Bestyrelse i 39 Aar, Formand 1891 —1909 og senere Foreningens første Æresmedlem. Byraadsmedlem i mange Aar, Formand for Teknisk Skole. Stiftede et Legat paa 2000 Kr. til Fordel for trængende Haandværkere.

Gartner Svend Kjærgaard, f. 3. Novbr. 1843, d. 4. Juni 1913.
Boede i Ejendommen Bredgade 20, som endnu populært kaldes »Kjærgaards Gaard«; det lange lave Hus i den store Have er kendt af enhver. Han var en Uglspil, et oplivende Element i Byen, et vittigt Hoved, selvskreven Medlem af »den faste Stok«, hvor ogsaa hans begavede Hund Bob var Medlem i Egenskab af Skibshund. Han sad i Byraad og Ligningskommission i mange Aar, 1891 —1904 Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse.

Orgelfabrikant Johan Peter Andresen, f. 30. Septbr. 1854, d. 17. Novbr. 1926.
Fra 1882 Snedker og Musiker i Ringkjøbing, men begyndte 1891 Fabrikation af Orgelharmoniums. Allerede det første Instrument, som han byggede ganske paa egen Haand, faldt særdeles godt ud, og ud fra denne Begyndelse skabte han i Tidens Løb en Orgelfabrik, som blev kendt og anerkendt i baade Ind- og Udland. En Mand, som gjorde sin By Ære og hjalp til at give dens Navn Klang i det fremmede. Siden 1897 har Fabriken ligget paa St. Blichersvej. Han sad i Haandværkerforeningens Bestyrelse 1907—26, var i en Del Aar Formand for Ligningskommissionen og for Industriforeningen.

Slagter Lars Junius Nielsen, f. 30. Juni 1837, d. 6. Septbr. 1929.
Bopæl Ø. Strandgade 1. Medlem af Haandværkerforeningen i over 60 Aar og senere Æresmedlem. Endnu da han var 90, færdedes han Byen rundt med Slagtertrug paa Nakken. Han og hans Hustru oplevede i 1928 den sjældne Begivenhed at kunne fejre Krondiamantbryllup.

Sadelmager Frantz Heinrich Outzen, f. 24. Febr. 1852, d. 26. Novbr. 1932.
F
rantz Outzen naaede i 1929 at holde 50 Aars Jubilæum som Borger i Ringkjøbing. Paa sin 80 Aars Fødselsdag blev han udnævnt til Æresmedlem af Ringkjøbing Haandværkerforening. Han var en god Fortæller, hos ham kunde man faa Besked, hvis man fik Lyst til at snakke »gammeldags« om den gode gamle By Ringkjøbing.

Maler Hans Henrik Wittenkamp Rich, f. 22. Marts 1858, d. 1. Novbr. 1941.
Drev Forretning i Ringkjøbing 1882—1912. Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse i 40 Aar, deraf de sidste 22 Aar som Formand. Senere Æresmedlem. I Ligningskommissionen 1900—06, i Byraadet 1906—09, Kæmner 1908—26, i Bankraadet for Ringkjøbing Landbobank, Formand for Industriforeningen, Kasserer i Borgerforeningen, Formand for og Lærer ved Teknisk Skole. Dette er et Uddrag af, hvad Kæmner Rich var. Han blev Ridder af Dannebrog, den Dag Haandværkerforeningens Stiftelse blev indviet. Han var en skattet Mand i Byen, i saa høj Grad, at en lokal Poet synger om ham:

Han ku' ha' ble't vort Ideal,
blot han lod vær' med hvert Kvartal
at flaa os for Kommuneskat,
som om han var besat!

Bager Carl Mathias Klokker, f. 13. Sepbr. 1856, d. 14. Novbr. 1941.
Bopæl Bredgade 5. Udlært som Bager 1875. Bestyrede i mange Aar Moderens Forretning, som han overtog 1897. I Bestyrelsen for Grundejerforeningen og nogle Aar for Haandværkerforeningen. Først og fremmest kendt som Skaberen af Ringkjøbing Museum. Fik af I. C. Christensen overrakt Ridderkorset ved Musæumsbygningens Indvielse. Klokker var en sjælden Personlighed, som vi nærmere vil omtale i næste Aarbog.

 

1940

OKTOBER

I Byraadets Oktober-Møde forelaa Kommuneregnskabet for 1939—40. Skatterne har andraget godt 300,000 Kr., til sociale Formaal er udbetalt ca. 400,000 Kr. Der er et Driftsunderskud paa 13,179 Kr. Kommunens Gæld udgør 813,238 Kr.

26. Oktbr. var det 100 Aar siden Skoleinspektør P. C. Andersens Fødsel. Han blev ansat ved Rkbg. Skole i 1870; 1874—1906 var han Overlærer, og han boede i Ringkjøbing til sin Død i 1912. Han vil huskes af enhver Ringkjøbingenser over 45 Aar som en dygtig Skolemand, der har betydet en hel Del for Ringkjøbing Skole. Mindedagen fejredes ved Nedlægning af Kranse paa hans Grav paa Ringkjøbing Kirkegaard.

10. holdt en Række af Byens Foreninger i Fællesskab en »Danmarks-Aften« paa Højskolehjemmet, hvor der var fuldt Hus; en stærk national Stemning bar Mødet. 17. holdt Ringkjøbing og Omegns Husmoderforening ligeledes »Danmarks-Aften« under stor Tilslutning.

2. Et Minde fra de gamle Dage: Ringkjøbing Balforenings Fane er nu havnet paa Museet. Fanen blev i 1885 skænket Foreningen ved dens 50 Aars Jubilæum. — 23. En Mand, som har kaldt de Ringkjøbing-Politibetjente »Kagekoner«, har maattet bøde 60 Kr.

Guldbryllup: 4. Fhv. Træhandler Jens Madsen og Hustru, Torvegade. — 7. Fhv. Gdr. Chr. Aas og Hustru, Vestergade.

Bryllup: 5. Frk. Laura Møller Jensen, Hee, og Tømrer Th. Madsen (S. af Murer M., Rkbg.). — 9. Frk. Tove Petersen (D. af Skrædder P., Rkbg.) og Statshusmand P. Madsen, Dejbjerg. — 13. Frk. Margr. Hvistendahl, Hee, og Maskinsmed V. Olsen, Rkbg. — 27. Frk. Anna Marie Hansen, Rkbg., og Snedker Albæk Petersen, Borris.

Fødselsdage: 30. Møbelfabrikant F. Petersen, Østergade, 70 Aar. — 31. Fru Kristine Petersen, Reberbanen 7, 80 Aar. Opsynsmand N. Kirkegaard, Bildtsvej, 65 Aar.

Døde: 4. J. Chr. Stampe, 85 Aar. Løjtnant Erik la Cour, S. af Amtsraadssekretær la Cour, Rkbg. — 22. Pens Togfører Johs. Andersen, Kirksvej, 69 Aar. — 30. Arkitekt Johs. Lambæk, 65 Aar.

 

NOVEMBER

Tre smaa Øer er opstaaet i Ringkjøbing Fjord. De er dannet ved, at Sandpumperen har tømt Sandet ud under Uddybning af Haurvig Rende. Efterhaanden er de blevet tilgroet med Græs, saa der kan bjerges Hø og græsse Faar derude. Staten søger nu at blive kendt adkomstberettiget til Øerne.

Folketællingen giver Tallet 4176, hvilket er en Fremgang paa 176 siden sidste Lands-Tælling i 1935, da Tallet altsaa var nøjagtigt 4000.

1. Økonoma Frk. Ebbesen 25 Aar ved Rkbg. Sygehus. I dette Efteraar er Sandpumperen »Nymindegab« taget i Brug som Leverandør af Elektricitet til Byen. I Forhallen i Raadhuset er i disse Dage ophængt et Maleri, udført 1889 af Maleren Carl Locher og forestillende Kong Frederik VII's Ligfærd. Billedet tilhører Statens Museum for Kunst. — 1. Jernbanepakmester A. T. Andersen 25 Aars Jubilæum ved Statsbanerne. Prisen paa Elektricitet forhøjes til 1,00 Kr. pr. Kwt. for Lys og 50 Øre pr. Kwt. for Kraft.

Sølvbryllup: 1. Overbetjent J. C. Kjeldsen og Hustru. — 6. Gasværksbestyrer J. L. Hansen og Hustru.

Bryllup: 2. Frk. Helga Madsen, Bølling, og Henry Vagn Lindholt, Rkbg. — 3. Frk. Mary Jensen, Dejbjerg, og Købmand Jens Dyekjær, Trust (S. af Postmester D., Rkbg.). — 4. Frk. Alma Madsen og Arbm. V. Hinze, begge Rkbg. — 10. Frk. Dagmar Kjeldsen (D. af Automobilhandler Jens K., Rkbg.) og Isenkræmmer H. Brandt Madsen, Lemvig. — 7. Frk. Dagmar Jørgensen, Ø. Allé 12, Rkbg., og Fisker Folmer Larsen, Bøvling. — 10. Frk. Ingrid Jacobsen, Ansager, og Repræsentant Chr. Kastberg Jensen, Esbjerg (S. af Vognmand Th. J., Rkbg.). — 12. Frk. Anny Witt (D. af afd. Asmus W., Rkbg.) og Ingv. Mølsted, Hammerum. — 17. Frk. Ingrid Hansen (D. af Murerm. Jac. H., Rkbg.) og Laur. Møller Jensen, Hee. Frk. Anna Kristiansen, Kalundborg, og Jens Pedersen (S. af Arbm. Alb. P., Bymarken). Frk. Anna Faurby, Rkbg., og Landmand Breinholt Poulsen, Gudum. — 30. Frk. M. Nielsen, Skive, og Fabrikant P. G. Grønning (S. af Købm. Th. G., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Amtsforvalter Fr. Petersen 50 Aar. — 7. Enkefru Katrine Olsen 70 Aar.— 10. Frk. Karen Kaalund, Reberbanen, 85 Aar. — 17. Agnete Kabel, V. Strandg., 70 Aar. Fiskeeksportør Chr. Dyekjær 70 Aar. — 21. Fisker Jens Stræde, V. Strandsbjerg, 75 Aar. Fru Fabrikant Hansen, Uldspinderiet, 60 Aar — 26. Ringkjøbings ældste, Aldersrentenyder Stine Madsen, Alderdomshjemmet, 95 Aar. — 27. Fru Regine Dalgaard, Herningvej 15, 80 Aar. Enkefru Auvig Jensen, Herningvej 34, 80 Aar.

Døde: 8. Kristine Bank (Skomager B's Hustru). — 13. Chr. Marinus Jensen. — 14. Jens Iversen, Ved Fjorden, 91 Aar. — ty. Mette Poulsen, 85 Aar.

 

DECEMBER

Mørklægningen hindrer de handlende i at lave Juleudstillinger med Lys og Fest som sædvanlig. Hvad gør man saa i Ringkjøbing? Man faar en Ide: man laver en »Julemesse« i Hotel Ringkjøbings Sal. 29 Udstillere har hver sin Stand — og saaledes kan Folk trodt alt komme til Juleudstilling. Ideen blev en Publikum-Sukces; Messen besøgtes af ca. 10,000 Mennesker.

1. Missionær C. Bechmann, Bramminge, ansat som Missionær i Rkbg. — 10. Spareforeningen »Julens Glæde« udbetaler i disse Dage 30,500 Kr. til 682 Sparere. — 27. Amtslæge Bendix-Poulsen, Aalborg, tidl. Ringkjøbing, udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Guldbryllup: 12. Skrædder I. C. Pedersen og Hustru, Aldershvilevej.

Sølvbryllup: 4. Typograf H. A. Hoffmann og Hustru.

Bryllup: 15. Frk. Karen Jochumsen, Struer, og Knud Toft Jensen, Rkbg. — 23. Frk. Anna Marie Pedersen (D. af Kusk P. P., Rkbg.) og Typograf Carl Emil Astrup (S. af Remisearbejder J. Chr. Hansen, Rkbg).

Fødselsdage: 6. Maskinsætter Chr. E. Pedersen 50 Aar. — 21. Malerinden Frk. Mussmann 70 Aar. — 22. Murerm. Jak. Hansen 60 Aar.

Døde: 19. Fru Marie Ring. — 23. Severine J. Møller.

 

1941

JANUAR

Alle Forhaabninger om en mild Vinter ovenpaa den sidste strenge blev grumt gjort til Skamme. Termometret styrtede nedad, den 27. Jan. maaltes minus 17 Gr. i Ringkjøbing. Hvide Sande blev afskaaret fra Omverdenen paa Grund af Sne, og da Beholdningerne af Brændsel og andre vigtige Ting var ved at slippe op, maatte man søge Undsætning, dels ved en besværlig Ekspedition pr. Hestevogn til Søndervig, dels pr. Slæde over Isen til Ringkjøbing. 10. Jan. tog en halv Snes Skjernboere Turen Skjern—Ringkjøbing pr. Skøjter, Iøvrigt maaltes i Januar den laveste Temperatur, Danmark har haft siden 1860, nemlig minus 30,3 Gr. (aflæst ved Viborg). Middeltemperaturen for Januar blev minus 6,2 mod normalt + 0,1 Gr.

1. Tømrerm. A. Kjergaard 25 Aars Jubilæum som Brandinspektør i Ringkjøbing. — 9. skete en usædvanlig trist Begivenhed, idet en 15aarig Elev fra Realskolen, Otto Gerhardt, S. af Slusemester G., Hvide Sande, faldt i en Vaage i Fjorden og druknede; han var paa Skøjter paa Vej til sit Hjem efter endt Skoledag. — 10. Politikontoret flyttes fra Tinghuset til Fjordallé 15; Lokalerne i Tinghuset indrettes til Politistation. 10. dannedes Ringkjøbing Ungdomsforening under De danske Ungdomsforeninger. En saadan Forening havde eksiseret indtil 1932, og den gamle Forenings Formue, 238 Kr., blev nu skænket til den nye. Foreningen starter med et halvt Hundrede Medlemmer. — 11. De flittige Skoleelever, som opnaaede Etatsraad Alfr. Sørensens Legat, blev denne Gang Henry Christiansen (S. af Landmand C., Bymarken) og Else Møller (D. af Toldbetj. M.). Kreditforeningsassistent Gustav Jensen har bestaaet juridisk Embedseksamen. — 27. Byraadet vedtager at søge Ministeriets Tilladelse til at optage et Laan paa 150,000 Kr.; Pengene skal bl. a. bruges til Ombygning ved Skolen og Brandstationen.

Fødselsdage: 2. fhv. Overlærer N. Christensen, Valby, tidl. Ringkjøbing, 70 Aar. — 5. Redaktionssekretær C. E. Carlsen 70 Aar. Morten Jeppesen 65 Aar. Toldforvalter Schlanbusch, Sønderborg, tidl. Rkbg., 70 Aar. 7. Snedkermester J. A. Nielsen, Bredgade 20, 65 Aar — 9. Fru Anna Lillelund, Reberbanen, 85 Aar. — 17. Træhandler Jens Madsen 80 Aar. — 23. Rentier Laust Andreasen, Sodavandsfabriken »Aktiv«, 75 Aar.

Døde: 5. fhv. Møbelsnedker Anders Petersen. Anders Mortensen. — 24. Amtmand Karbergs Moder, Enkefru J. C. Karberg, 86 Aar. — 31. Savværksejer N. Charles, 65 Aar.

 

FEBRUAR

Den største Brand i mange Aar i Ringkjøbing udbrød tidligt om Morgenen den 8. Febr. Gartner Poulsens, Radioforhandler Gaardsøes og Urmager Andersens Forretningslokaler i Nygade nedbrændte fuldstændig, og Boghandler Jens Holms Forretning blev delvis lagt øde af Ilden. Skaden andrager over 100,000 Kr.

Ministeriet for off. Arbejder har opgjort Byens Tilskud til Hvide Sande Anlæget til 232,292 Kr. 54 Øre, nemlig 5 pCt. af hvad Kanalen m. v. har kostet. Gentagne Andragender om Nedsættelse af Summerne eller Udsættelse af Betalingen er ikke blevet bevilget.

En grøn Pigespejdertrop stiftes i Ringkjøbing. Ogsaa de blaa Pigespejderes Trop, som har ligget i Dvale i 5 Aar, genopstaar nu. Ringkjøbing har nu 15 C. B.-Betjente; 5 af »Føllene« har meldt sig frivilligt. Som et Tidens Tegn kan nævnes, at L. A. B. — Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse — er gaaet paa Jagt efter Folks Hovedhaar; paa Frisørsalonerne i Ringkjøbing samledes der en Dag i Februar 19 kg fagre Lokker. Ligesaa et Tidens Tegn: en Luftværnsforening startet i Rkbg. den 12. Febr. — 24. Ringkjøbing Haandværkerforening fylder 80 Aar. — 28. fyldte Amtmand A. V. Karberg 60 Aar og fik et stort Sølvbæger som Gave fra Amtsraadet. Frans Holt (S. af Sagfører H., tidl. Rkbg.) har faaet Guldmedaille til Maskinisteksamen og blev Nr. 1 af 70 Elever.

Bryllup: 16. Frk. Inger Nikolajsen, Rkbg., og Peder K. Lund, Stadil. — 24. Frk. Lis Petersen, Tvis, og Børge Ibsen (S. af Skomager I., Rkbg).

Fødselsdage: 1. Maskinsætter C. N. Christensen 60 Aar. — 3. Malerm. Olsens Enke 75 Aar. — 6. Pens. Formand i V. B. V. Lars Christensen, Grønneg., 75 Aar. — 11. Anders Nicolaisen, Vellingvej 19, 75 Aar. — 16. Lars Nielsen, Kirksvej, 80 Aar. — 18. Slagterm. Chr. Christensen, V. Strandg. 9., 60 Aar.

Døde: 1. Kathrine Marie Andersen, Bildtsvej 22. — 11. Laur. Bøndergaard, 81 Aar. — 13. Trikotagehdl. Vald. Nielsen, Rudkøbing, S. af afd. Fabrik. J. P. Nielsen, Rkbg., 60 Aar. — 27. Fhv. Former C. F. N. Timmermann. — 28. Murer P. Hansen, Herningvej, 84 Aar.

 

MARTS

Budgettet for 1941-42, som forelagdes i Byraadets Marts-Møde, viser, at en Forøgelse af Skatteudskrivningen er nødvendig. Der skal saaledes i Skat paalignes ca. 327,000 Kr. mod ca. 307,000 i indeværende Aar. Det viste sig dog muligt at foretage en Nedsættelse af Ligningsprocenten fra 9 til 8,8, grundet paa stigende skattepligtig Indkomst. Skatteydernes Indtægt har aldrig været saa høj som denne Gang: ca. 5,08 Mill. Kr.

1. Overmontør N. Hansen Nielsen 25 Aar ved Jydsk Telefon Aktieselskab. Ringkjøbing Landbobank bekendtgør paa sin Generalforsamling, at Omsætningen i det forløbne Aar har været den største i Bankens Historie, nemlig ca. 297 Mill. Kr. Aktionærerne faar udbetalt 5½ pCt. i Udbytte. Ringkjøbing Bank har haft 20 Mill. Kr. mere i Omsætning end foregaaende Aar (ca. 250 Mill.); der udbetales 6½ pCt. i Udbytte. Væver Mads Sørensens Flidslegat til Skoleelever er for i Aar tildelt Inger Andersen (D. af Ass. A., Tangsvej) og Hans Ulrik Sand (S. af Arbm. S., Bymarken). — 13. En Marineforening dannet i Rkbg. med Manufakturhandler Skaanning som Formand. — 19. Togbetjent P. Knudsen 25 Aar ved D. S. B. — 20. Skrædder Fog, »Erikshus«, har arbejdet 50 Aar paa samme Arbejdsplads under tre Mestre: Traberg, Noes og Palm. — 29. 25 Piger og Drenge har denne Gang taget Præliminæreksamen ved Rkbg. Skole; 4 af dem med Udmærkelse.

Sølvbryllup: 22. Formand ved Vejvæsenet J. Chr. Jensen og Hustru, Herningvej 15.

Bryllup: 9. Frk. Lisa Jensen og Bager Louis Bredahl, begge Rkbg. Frk. Elna Hvoldahl, Hee, og Barbér J. Aggerholm, Rkbg. Frk. Rosa Kronborg Jensen (D. af Chauffør K. J., Rkbg.) og Portør K. G. Jacobsen, Skjern. — 23. Frk. Signe Pedersen og Svend Aage Mouritsen (S. af M. M., Smedeg. 11).

Fødselsdage: 2. Skræddermester L. Tang-Pedersen 70 Aar. — 5. Syerske Frk. Marie Bertelsen, Vesterg., 75 Aar. — 7. Steffen Andersen, Aldersly, 85 Aar. — 9. Sadelmager L. E. Nielsen 70 Aar. — 10. Landsretssagfører J. M. Hammersøe 75 Aar. — 11. Overlæge C. C. Koldborg 50 Aar. — 13. Fhv. Bankbud A. Bune 80 Aar. — 16. Rentier A. Provstgaard 75 Aar. — 17. Skindsamler J. Poulsen, Mellemg., 75 Aar. — 18. Skomager J. P. Jakobsen 70 Aar. 19. Fru Sadelmager Bertha Henningsen, Sønderg. 17, 75 Aar. — 22. fhv. Rutebilejer N. N. Møller 75 Aar. — 24. Fru Biografejer Margr. Hansen 70 Aar. — 30. Pens. Førstelærer O. Sørensen, Fjordallé, 80 Aar.

Døde: 2. Anna Johanne Jensen (Elmer Jensens Hustru). — 15. Svend Pedersen, 80 Aar.

 

APRIL

Gentagne Gange i April Maaned lyder Luftværnets Sirener, og Folk maa i Kældrene. Som en Dønning fra den store Krig kan ogsaa nævnes, at Gang paa Gang i dette Foraar føres Spærreballoner ind over Vestjylland. Landinspektør Edens, Ringkjøbing, uddannes som Luftværnskonsulent.

1. Assistenterne Frk. Reffstrup og Martin Nielsen 25 Aar ved Post- og Telegrafvæsenet. Sygehusportør Viggo Nielsen 25 Aar som Formand for Sygekassen i Rkbg. 1. og 7. April har henholdsvis Maskinsætterne C. N. Christensen og P. M. Andersen været ansat i 40 Aar paa Ringkjøbing Amts Dagblad. — 8. Købm. Vil lensten, Ø. Strandg., 25 Aars Jubilæum som Købmand i Rkbg.

Sølvbryllup: 20. Snedker Eli Rasmussen og Hustru, Fjordallé.

Bryllup: 3. Frk. Mekki Jensen, Fjand, og Halfdan Schultz, Rkbg. — 6. Frk. Kathrine Jensen, Rkbg., og Smed Vagn Christensen, Husby. — 10. Frk. Karen Hansen (D. af Murer J. H., Rkbg.) og Assistent Poul W. Ipsen, Nykøbing F. Frk. Dagny Staunsbjerg, Staby, og Portør Aage Christensen, Rkbg. — 29. Frk. Anna Hansen (D. af Matros Jørg. H., Rkbg.) og Politibetjent Henry Møller, Kolding.

Fødselsdage: 1. Enkefru Mine Sørensen, Bymarken, 75 Aar. — 4. Slagterm. Chr. Kjærgaard 70 Aar. — 9. Ringkøbingensernes »Sommer-Købmand« A. Overgaard, Søndervig, 65 Aar. — 20. Murer Christensen, I. P. Nielsens Vej, 60 Aar. — 21. Cyklehdl. A. Ditlevsen, Reberbanen, 60 Aar. — 25. Fhv. Havnefoged And. Vase 90 Aar. — 27. Husflidslærer P. Jensen, Østerg., 60 Aar.

Døde: Ingeniør Ishøy, Frederiksberg, fh. Rkbg., 75 Aar. — 7. Fru Mathilde Nielsen, Kolding, Enke efter Redaktør Chr., N., fh. Rkbg. Amts Dagblad, 83 Aar. — 14. Caroline Andersen, Enke efter Togfører J. A. — 30. Bogholder Anders Lambæk, 63 Aar.

 

MAJ

I denne Forsommer tages der gode Laksefangster i Ringkjøbing Fjord. I Auktionshallen i Ringkjøbing er Prisen ca. 14 Kr. pr. kg. En enkelt Laks har indbragt sin Ejermand 271 Kr.

Under Udgravning ved Murerm. Moustesgaards Nybygning ved Herningvej er fundet en Stensætning med en stor Urne, antagelig stammende fra ca. Aar 400 f. Kr.

1. Grand Hotel er af Hotelejer A. Nicolajsen solgt til Mads Flytkjær, Bramminge. Murer Hansen fratræder som Bestyrer af K. F. U. M.s Hjem i Rkbg.; han efterfølges af Formand ved V. B. V. Konrad Christensen. Ringkjøbing Missionshjem har antaget Frk. Kathrine Lodberg, Søndervig, som Bestyrerinde. — 4. Byraadet vedtager et stort Kloak-Projekt, som trods Tilskud efter Beskæftigelsesloven vil koste Kommunen ca. 100,000 Kr. — 7. I Nat faldt der Sne, Byen var hvid, da de morgenduelige stod op. — 17. Apoteker, Justitsraad Heibergs Haandværkerlegat paa 450 Kr. er tildelt Maskinist H. P. Schmidt (S. af Bogbinder S.) og Maskinarbejder Karl Emil Iversen (S. af pens. Baneform. I.).

Sølvbryllup: 20. Værkfører Hansen og Hustru, Orgelfabriken.

Bryllup: 3. Frk. Rigmor Madsen, København, og Børge Andersen (S. af Agent Laur. A., Rkbg.). — 4. Frk. Mathilde Nielsen, K. F. U. M., og Formand ved V. B. V. Konrad Christensen, Rkbj. — 9. Frk. Ingrid Vestergaard, Rkbg., og Tømrer Karl Nielsen, Hvirring. — 24. Frk. Agnes Jensen, Rkbg., og Kr. Kjær Jensen, Stakroge. — 29. Frk. Ruth Toft Jensen (D. af Trykkeriarb. T. J , Rkbg.) og Egon Nielsen, Rkbg. — 31. Fru Sigrid Knudsen og Kedelpasser Jac. Jensen, begge Rkbg.

Fødselsdage: 6. Pens. Postmester O. A. Nielsen, Rindum Villaby, 80 Aar. — 7. Fiskehdl. J. Brink 75 Aar. — 15. Enkefru Maren Iversen, Reberbanen 24, 75 Aar. — 16. Opsynsmand Carl Thuesen 60 Aar. — 17. fhv. Landinspektør Mouritzen, tidl. Rkbg., 75 Aar. — 18. Bogtrykker L. Rasmussen 50 Aar. — 24. Enkefru Marie Sørensen, Tværvej 8, 80 Aar.

Døde: 4. Poul Poulsens Hustru, Karoline Poulsen. — 5. Viktor Pedersens Hustru, Kirstine Pedersen, 67 Aar. — 77. Søren Knudsen. — 22. N. Chr. Stengaard. Kirsten Nielsen, Fjordallé. — 31. Fru Kancelliraadinde Karen Andersen, Hee, fh. Rkbg. (Enke efter Amtstuefilialbestyrer A.), 88 Aar.

 

JUNI

Resultatet af en foretagen Vurdering til Grundskyld og Ejendomsskyld viser, at Danmark har en samlet Værdi af 15,7 Milliarder Kr.; heraf repræsenterer Ringkjøbing 13,4 Millioner Kr.; Grundværdien alene andrager 2,8 Mill. Kr.

25. Ringkjøbing Husmoderforening afslutter sit første 2 Maaneders Kursus i Køkkenskole; 24 unge Piger aflagde Prøve, og Dommerne fandt, at Maden var spiselig!

Sølvbryllup: 1. Tømrerm. J. Møller og Hustru. — 4. Repræsentant A. Jensen og Hustru, Herningvej. — 10. Snedker H. Kirk og Hustru. — 12. Møbelhandler Chr. Flade og Hustru. — 25. Smed A. Thode og Hustru, Herningvej.

Bryllup: 1. Frk. Marie Hindø, Holmsland, og Mogens Hvistendahl (S. af J. H., Rkbg.). — 2. Frk. Ellen Vinther og Arnfred Nikolajsen, begge Rkbg. Frk. Elisabeth Jensen, Holmsland, og Skrædder Knud Aagaard Lauridsen (S. af Niels Aagaard L., Rkbg.). Frk. Nina Christensen (D. af Slagterm. C, Rkbg.) og Værkfører Johs. Larsen, Odder. — 5. Frk. Thora Grove (D. af afd. ORS. G., Rkbg.) og Murerm. Jacob Ryg Olsen, Ringsted. — 15. Frk. E. Nielsen, Holmsland, og Karl Vestergaard (S. af And. V., Kongshøj).

Fødselsdage: 26. Kontorchef Junge, Holte, tidl. Købmand i Rkbg., 75 Aar.

Døde: 4. Fru Regine Dalgaard, Herningvej. — 30. Fru Ida Bech Nielsen (Enke efter Fabrikant H. B. N.), 67 Aar.

 

JULI

Grosserer P. Noes har ved sit Hus i Rindum v. Villaby indrettet en Art »Museum«, en Samling af egne Arbejder: Malerier, Tegninger, Skulptur og Arkitektur, foruden en sjælden Samling tropiske Sommerfugle og andre Insekter.

29. døde Ringkjøbing Bys ældste, den 96-aarige Kirstine Madsen, Alderdomshjemmet.

1. Som Bestyrer af K. F. U. K. er antaget Barberm. J. Lauritsen i St. f. Togbetjent Grimstrup, som flytter fra Byen. Hvistendahls gamle gule Postbil, som nu nærmest var en Turist-Attraktion, og som har jollet Ruten Ringkjøbing—Søndervig—Hvide Sande daglig i 17 Aar, har faaet en Afløser, en »flot, moderne« Bil, Aargang 1929! — 3. Sommervarmen har forledt Folk til at bruge saa meget Kommunevand, at der bliver Mangel paa denne Vare, — i 2. Sals Højde staar Vandrørene tomme! — 6. Byens ældste Fag-Organisation, Skræddernes Fagforening, har bestaaet i 50 Aar. — 10. Bestyrerinden for Sygehusets Vaskeri, Madsine Knudsen, dræbt ved Løbskkørsel under en Rejse; hun havde arbejdet ved Sygehuset i 22 Aar. — 12. Enkefru Laura Anthonius, Rindum, dræbt af Hedeslag paa Ringkjøbing Banegaard; hun blev 69 Aar gl. — 13. 1. Hovedkreds samler op mod 2000 Tilskuere til en Gymnastikopvisning i Ringkjøbing; der var 350 Gymnaster med 19 Faner. Ordenspolitiet i Ringkjøbing er udvidet til 9 Mand, deraf to Overbetjente.

Sølvbryllup: 1. Mar. Overgaard og Hustru, Erikshus. — 16. Fuldmægtig J. P. Jensen og Hustru, I. P. Nielsens Vej.

Bryllup: 5. Frk. Frida Laurberg, Ulfborg, og Kommis Axel Christensen (S. af Drejerm. C, Rkbg.). — 8. Frk. Elna Ibsen (D. af Skomager L, Rkbg.) og Maskinarbejder Fr. Nielsen, København. — 20. Frk. Kathrine Lauridsen (D. af Aagaard L., Rkbg.) og Barbermester Jens Bjerregaard Lauritsen (S. af Pakmester B. L., Rkbg.). Frk. Margr. Hansen (D. af Gartner Emil H., Rkbg.) og Andr. M. Pedersen, Vedersø.

Fødselsdage: 18. Fru Schultz, Møllevej 16, 60 Aar. — 23. Fhv. Skomagerm. M. Olsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. — 27. Gasværksformand N. P. Petersen, Enighedsvej 9, 60 Aar. — 31. Enkefru Karen Madsen, Østergade, 80 Aar.

Døde: 5. Fhv. Højskoleforstander og Friskolelærer Hagbard, Rindum, 89 Aar. — 9. Poul Andersen (Vejse), 91 Aar. Fhv. Amtsbud Jeppe Peder Jeppesen, 77 Aar. — 27. Juliane Pedersen, 83 Aar. — 28. Fru Christiane Torp.

 

AUGUST

Hvem tænker over, hvad der mellem Aar og Dag gaar til Spilde i en By? Nu har f. Eks. L. A. B. virket i Ringkjøbing i et Aar, og i den Tid er der samlet »værdiløse« Ting sammen, som i alt har indbragt over 5000 Kr.

En Hugorm forvildede sig en Dag i August — uvist hvorledes — ind paa Nygade i Ringkjøbing, hvor den vakte berettiget Opsigt. En behjertet Mand med en Skovl tog Livet af Slangen, og saa gik Trafiken atter normalt i Byens Hoved-Færdselsaare!

1. Falck blev i Dag kaldt til Apotekets Ejendom for at redde —  en Spurveunge, som sad fast i et Nedløbsrør! Vestjydsk Eksportforening overtager Samlestalden i Rkbg. som Ene-Indehaver. —  3. Blikkenslagersvend Erik Andersen, 23 Aar, kommer af Dage ved et Vaadeskud paa en Andejagt; han var Søn af Blikkenslagermester Faurholt Andersen. — 22. Rkbg.—Ørnhøj-Banen har for sidste Driftsaar et Underskud paa godt 25,000 Kr.

Sølvbryllup: 13. Bankdirektør M. Mikkelsen og Hustru. Bryllup: 12. Sygeplejerske, Frk. Ruth Sørensen (D. af Fiskeribetjent S., Rkbg.) og Læge Preben Palsgaard, Samsø. — 17. Tandtekniker, Frk. Elin Villensten (D. af Købm. V., Rkbg.) og Klejnsmed Karl Jensen, Roskilde.

Fødselsdage: 12. Pakmester Fritze 50 Aar. — 13. Bankdirektør M. Mikkelsen 65 Aar. — 22. Fru Margrethe Toft, Museumspladsen, 60 Aar. Orgelstemmer F. Schollain 50 Aar. — 26. Forfatteren Hans Henriksen, fhv. Redaktør af Ringkjøbing Amts Dagblad, 80 Aar.

Døde: 28. Ane Marie Poulsen (Jens Poulsens Hustru).

 

SEPTEMBER

Byraadet har vedtaget foreløbig at lade bygge en Kælderetage, som skal tjene til Beskyttelsesrum for Skolebørnene; engang med Tiden er det saa Meningen ovenpaa denne at opføre en ny Skolebygning til Afløsning af den gamle Skolebygning paa Kirkepladsen, hvis ældste Del er opført Aar 1873. Det nye Hus vil antagelig koste op mod 200,000 Kr.

26. September begyndte Teknisk Skole sin nye Sæson med kun 1 — een — ny Elev. Ialt er der kun 15 Elever; Haandværkerne skyder Skylden for, at der er for faa Lærlinge, for den nye Lærlingelov. Ringkjøbing har ellers altid været kendt som det gode Haandværks By, og en Skam vil det være, om der bliver for faa til at løfte denne Arv.

1. Trafikassistent Th. Flygaard 25 Aar ved D. S. B. — 15. Tilendebragt Ligning viser, at der af Ringkjøbing-Borgere i Indkomstskat til Staten for 1941—42 skal udredes ialt godt 325,000 Kr., i Formueskat ca. 29,000 Kr. Der er rivende Fremgang i Benyttelsen af Eksport Samlestalden — Begyndelsen paa 40—50 Kreaturer om Ugen er nu steget til 3—400 Dyr. Da Teknisk Skoles Lokaler er taget i Brug i andet Øjemed foregaar Vinterens Undervisning i en Lejlighed i Erikshus. — 18. Borgerforeningen i Hvide Sande søger at skaffe økonomisk Grundlag for en Kirkebygning i Hvide Sande.

Sølvbryllup: 2. Gasværksarb. Poul Poulsen og Hustru, Nygade.

Bryllup: 6. Frk. Erna Sørensen og Snedker P. Vestergaard, begge Rkbg. Frk. Thora Jensen (D. af Hotelejer Ole J., Rkbg.) og Inspektør Jørgen Tage-Hansen, Osby, Sverige. — 25. Frk. Grethe Tillge Rasmussen, København, og Kaptajn O. Lunn, Rkbg. — 27. Lærerinde, Frk. Idun Flint (D. af fhv. Viceinspektør F., Rkbg.) og Lærer ved Th. Langs Skole Herluf Toulberg Kristensen.

Fødselsdage: 2. Enkefru Margr. Bennedsen, V. Strandg. 14, 75 Aar. — 12. Købmand Niels Jensen, 50 Aar. — 13. Gartner P. Isager, Vestergade, 85 Aar. Museumsforstander Mathias Klokker 8$ Aar. — 28. Lokomotivfører T. Andersen 60 Aar. Distriktsjordemoder Fru Anine Jakobsen, Vellingvej, 70 Aar. — 29. Sagfører M. P. Kamp, København, fh. Rkbg., 85 Aar.

Døde: 17. Thyge Krogh, 82 Aar. — 22. Methea Sørensen (Laura Kolzes Søster). — 25. Fiskeeksportør P. Jensen Poulsen, 62 Aar.

Til top