Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1941-42

GAMLE  ANSIGTER

Vi bragte i sidste Aarbog en Række »gamle Ansigter«. I Aar fortsætter vi Rækken med en Omtale af en Mand, som vi ved endnu mindes med Glæde og Taknemlighed af mangen Ringkjøbingenser:

Dr. med. Erik Begtrup Holst,
f. 12. Oktober 1828, d. 26. April 1907

Byens  »gamle Doktor«  kan  nok i  denne  Bog  tilkomme  en   Hædersplads  i  Kraft  af  det  meget lange Tidsrum, gennem hvilket han var Byens uden Sammenligning mest ansete Borger.

Der fortælles, at hvis en Mand fra Ringkjøbing i en eller anden Anledning blev modtaget i Audiens hos Kong Christian IX, sagde Kongen altid: »Hils min gamle Ven, Dr. Holst i Ringkjøbing!«

 

Nogle »Historier«.

Utallige Historier kunde fortælles om ham; vi maa nøjes med et Par enkelte:

Af Udtalelser, som tillægges Dr. Holst, og som man endnu kan høre citeret, kan nævnes,  at han om de »smaa sorte«, som var – og er – Ringkjøbings Nationaldrik, og som han ogsaa selv yndede, sagde: »Det er ikke nogen fin Drik, men den Smager godt!«

Der blev engang, fortælles der (men det er nu nok »Løwn«) sendt Bud efter Dr. Holst, som derfor maatte forlade et animeret Gilde. Han vilde føle den syges Puls, men i Stedet for at føle paa den paagældendes Haandled kom han til at føle paa sit eget, og Diagnosen kom til at lyde: »Han fejler ikke noget, han er bare fuld, faa ham i Seng!« – En anden Gang blev Dr. Holst kaldt til en Mand, der havde brækket sit Ben. At sætte brækkede Ben sammen var maaske ikke just hans aller stærkeste Side, hvorfor han var saa forsigtig forud at sige til Manden: »Se, det du har Brug for, er vel egentlig ikke noget særlig fint Ben, men meget snarere et rigtig solidt og godt Arbejdsben?

Ja, det indrømmede Manden.

»Saa skal du ogsaa faa saadan et Ben,« sagde Dr. Holst.

Og Manden fik et Ben, som var noget skævt og krumt, men godt til Brug!  

 

»Kan I, – saa kan jeg!«

En bælgmørk Novembernat, da Fjord og Hav piskedes af en rasende Storm, kom to Mænd fra Holmslands Klit sejlende til Ringkjøbing for at skaffe Læge til en syg Kone. De henvendte sig, som rimeligt var, til de yngre Læger, men fik det Svar: »Ja, naar det begynder at dages, skal jeg være rede. Men i det Vejr og det Mørke at krydse over Fjorden, som hverken har Sømærker eller Fyr, – naar det ikke gælder Livet –, det vil jeg ikke.«

Saa gik Mændene til gl. Doktor Holst. Han hørte paa dem, gryntede et Par Gange og slog saa sin brede Næve i Bordet med det Udraab: »Ja, kan I sejle en Baad over Fjorden i det Vejr, saa kan jeg vel ogsaa sidde i den!« Og saa tog han med. Mændene har senere udtalt, at havde de vidst, hvor slemt Vejret var, naar man skulde imod det, var ikke engang de gaaet ud den Nat.

Mildt og forstaaende kunde gl. Dr. Holst i Timevis høre paa en fornem Dames ulogiske Forklaring af sin Nervesvækkelse. Og til den fattige Fisker kunde han med lige saa stor Forstaaelse sige, rystende det store, joviale, viljestærke Hoved: »Du skulde Dælen donte mig lade være at drikke al den forbandede Brændevin, men købe dig noget ordentlig Sulemad for den Daler, du sidder med i Haanden.«

Daleren havde Holst naturligvis selv stukket ham!

 

Da Koleraen hærgede.

Endnu skal erindres om en Episode i hans Liv:

Da Koleraen hærgede Korsør, hvor 300 Mennesker angrebes, hvoraf 200 døde, medens Dødsangsten greb alle Beboerne, var det den adjungerede Stadslæge, Erik Holst, som standsede Sygdommen. Lægerne ansaa dengang Kolera for en Sygdom, der kom gennem Luften og egentlig var uundgåelig. Men Holst saa, at Sygdommen var smitsom og udbredtes direkte fra Personer og Klæder. Og utrættelig var han paa Færde. Paa Trods af Hygiejnikerne i København traf han sine Karantæneforanstaltninger. De bestredes ganske vist af de høje Herrer i Hovedstaden. Og dog! Da Koleraen et Par Aar senere kom til København, iværksatte de samme Herrer netop Holsts Karantæneforanstaltninger. Aldrig er maaske nogen med større Grund bleven Ridder af Dannebrog end Holst efter Koleraen i Korsør. Han var den Gang 29 Aar.

I 1858 blev Erik Holst konstitueret Fysikus i Ringkjøbing, udnævnt 1859. Han blev gift 1867 med Anne Cecilie Husted, Datter af Konsul, Købmand Chr. Husted i Ringkjøbing. Det er næsten nemmere at nævne, hvad Dr. Holst ikke var, end at nævne, hvad han var. Han var bl. a. Medlem af Ringkjøbing Byraad 1861-93, dets Formand indtil 1869. Medlem af Amtsskoleraad, af Skoledirektionen, af Købstadforeningens Bestyrelse, Overligningskommissær, Medlem af Overskattekommissionen, Formand for Teknisk Skole, Medlem af Bygningskommissionen, af Kirkeinspektionen, Æresmedlem af Ringkjøbing Amts Lægeforening og af en Række lokale Foreninger.

Trods alt dette fik han Tid til at skrive en lang Række af Artikler i Aviser og Tidsskrifter samt adskillige mere litterære Arbejder. Og han fik Tid til at komme ud blandt Folk i Ringkjøbing. Han var en udpræget Selskabsmand. Herom vidner ogsaa en gl. Ringkjøbing-Vise, der begynder saaledes:

Har I hørt,  at der skal
være Gammelmandsbal,
arrangeret  af vor kære Doktor  H.,
hvor  af samme  Fad
spises  Hamborgermad
og en Række andre rare Retter – aah!

Dr. Holst var selv opvokset under ret beskedne Kaar, og de fattige stod altid hans Hjerte nær. Han havde altid en rund Haand. Hans Praksis var mægtig. Den strakte sig i hans Velmagtsdage fra Limfjorden til Hjertingbugten og fra Søndervig til hinsides Herning. Med Aarene blev han velhavende, men dette, skrives i en Biografi af ham, forandrede ikke den mindste Trævl af den humanttænkende Mand: Dr. Holst var den samme som fattig Student og som rig Bedsteborger, overøst med Tillidshverv, Anseeiser og Æresbevisninger.

Hans Minde vil stedse leve i Ringkøbing!

(Denne Artikel er skrevet paa Grundlag dels af Oplysninger, som elskværdigt er overladt os af en af Byens Lokalhistorikere, Redaktør F. Erlang, dels af en Artikel i Hardsyssels Aarbog 1908, skrevet af daværende Distriktslæge i Sjørup, senere Amtslæge i Aalborg S. Rambusch.)

 

1941

OKTOBER

Ved Sdr. Lyngvig og Nord paa er drevet nogle Fustager Vin og Øl i Land. Ved en Auktion paa Stedet indbragte en Fustage Sherry (5-600 1) i Sdr. Lyngvig godt 2000 Kr., medens en lignende paa Husby Klit naaede op i 5500 Kr. Køberne var fremmede Opkøbere, – kun Øllet fik Vestjyderne selv Lov at beholde, det var for stærkt for de fremmede!

Kommunens Regnskab for 1940-41 viser et Driftsoverskud paa ca. 48,000 Kr.

I Efteraaret udkom ikke mindre end to Bøger: Biografier af J. C. Christensen; den ene af Frode Aagaard, den anden af Salomon J. Frifelt, Dr. phil. Hans Jensen m. fl.

5. 600 Tilskuere overværer en Opvisning af Niels Bukhs Sydafrika-Hold, det blev en stor Oplevelse. – 8. Ringkjøbing Landbobank tegner sig for 1 Mill. Kr. i det nye Beskæftigelseslaan. – 10. var »Luftværnsdag« med Øvelser og samlet Optog gennem Byen  af  Politi,  Brandvæsen,  Falck, Sanitetstjeneste, D. K. B., Røde Kors samt Spejdernes Hjælpekorps. – 12. holdtes en »spændende« Julevelgørenheds-Fodboldkamp mellem Byraad og Borgerskab; sidstnævnte vandt med 4-3. Fru Nora Kjær (D. af fhv. Kontorchef Erlang) er bleven cand. pharm. med Udmærkelse. Dansk Ungdomssamvirke starter to Studiekredse i Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 27. J. Chr. Nørgaard og Hustru, Fjordallé 27.

Bryllup: 3. Frk. Anne Lise Petersen, Gentofte, og Arkitekt Ebbe Andresen (S. af afd. Orgelfabrikant Joh. P. A., Rkbg.). – 8. Frk. Helga Høgsberg (D. af Peder H„ Rkbg.) og Barbermester Egon Knudsen, Holstebro, (S. af afd. Skrædderm. K. C. K., Rkbg.). – 12. Frk. Martha Jensen og Chauffør Carlo Hansen, Vejen, samt Frk. Karen Jensen og Fisker P. Kokholm, Rkbg. (begge Brudene Døtre af Arb. H. J., Rkbg.). Frk. Inger Iversen (D. af afd. Dommerfuldm. I., Rkbg.) og Bankassistent G. Fomsgaard (S. af Overbetj. F., Rkbg.). – 26. Frk. Meta Jensen, Borris, og Ekspedient ved D. S. B. J. Rasmussen, Balderslev, (S. af Overportør R., Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Sygehusportør Viggo Nielsen 60 Aar. – 8. Enkefru Else Fjord Nielsen, Grønnegade 10, 75 Aar. – 14. Fru Ville Jensen, Nørregade 7, 85 Aar. – 79. N. Chr. Nielsen, Godthaabsvej 9, 60 Aar. – 27. Købmand og Kirkeværge Fr. Nielsen 85 Aar. Vognmand Theodor Jensen 60 Aar.

Døde: 11. Fru Ottomine Gerlach. – 12. P. Futtrup Jensen. – 19. Fru Mathilde Hviid.

 

NOVEMBER

1. November døde fhv. Kæmner H. Rich, 83 Aar gl. Han var i en lang Aarrække Malermester i Byen, men mest kendt udadtil blev han som  den,  der vogtede Byens Penge, idet han var Kæmner fra 1908 til 1926. I 40 Aar sad han i Bestyrelsen for Haandværkerforeningen, deraf i 22 Aar som Formand, og sluttelig blev han Æresmedlem. Han har været i Ligningskommission og Byraad, i Teknisk Skoles Bestyrelse o. m. a.

14. November døde Museumsforstander Mathias Klokker, 85 Aar. Han var Bager som sin Fader, havde hele sit Liv boet i Ringkjøbing, i det samme Hus iøvrigt. Om hans uegennyttige Virke for at skabe Ringkjøbing Museum, om hans ejendommelige Personlighed er der ofte skrevet i denne Bog.

De to Mænds Minde vil leve længe i Ringkjøbing.

Direktøren for Det kgl. Akademi for de skønne Kunster, Professor Sigurd Wandel, har skænket Ringkjøbing By et værdifuldt Maleri »Fiskere fra Fjand«, malet af Giveren. Det skal ophænges i Raadhusets Forhal.

1. Overbanemester O. Povlsen, Rkbg., udnævnt til Overbanemester i Skanderborg. Overbetjent O. Petersen 25 Aars Jubilæum ved Politiet; han har virket i Rkbg. i ca. 18 Aar. – 2. Købmand Fr. Nielsen udnævnt til Æresmedlem i Forsvarsbroderforeningen. To Ringkjøbing-Spejdere, Poul Ibsen og Carl Aage Kirkegaard har præsteret en Spadseretur paa 100 km i Løbet af 24 Timer. Ringkjøbing og Omegns Radioklub har maattet indstille Virksomheden paa Grund af manglende Tilslutning. – 11. En Terrænsportsforening er dannet i Ringkjøbing med 21 aktive Medlemmer, Formand er Victor Kjærgaard. – 23. holdtes en stor Luftværnsøvelse i Ringkjøbing; der var ca. 350 aktive Deltagere. Som By-raadsmedlem i St. f. Overbanemester Povlsen indtræder Fru Maria Næss-Schmidt.

Sølvbryllup: 11. Grosserer P. Noes og Hustru. Postbud Jac. Jensen og Hustru. – 21. Amtsforvalter A. T. Petersen og Hustru.

Bryllup: 5. Maren Iversen, Kloster, og Fisker H. Mouritsen, Smedegade, Rkbg. – 6. Frk. Elisabeth Bollerup (D. af Enkefru Jespersen, Mellemg.) og Fisker Har. Jensen, Fjand. – 9. Syerske Frk. Jenny Andersen og Fisker Chr. E. Mortensen, begge Rkbg. Frk. Inger Hvistendahl (D. af Postkører H., Rkbg.) og Barberm. Fr. Braa Pedersen, Rkbg. – 29. Frk. Anna Pedersen, Heager, og Fisker J. Chr. Jansen, Rkbg.

Fødselsdage: 6. Fru Kirsten Overgaard, Erikshus, 60 Aar. – 18. Kl. A. Klausen, Vellingvej, 60 Aar. – 27. Malerm. V. Hviid, Vellingvej, 60 Aar.

Døde: 11. Ole Kjærgaard Nielsen, De gamles Hjem. Karen Kristine Lindholt. – 19. Snedker Steffen Andersen, 85 Aar.

 

DECEMBER

Som et Led i Juleindsamlingen i Ringkjøbing har Ulfborg-Hind Herreders Landboforening praktiseret den smukke Tanke at skænke Naturalier. Der er ankommen Læssevis af Kartofler, Gulerødder og Kaal, mange dejlige Stykker Flæsk, 1000 Æg, 50 Høns og meget mere.

16. Decbr. døde Sagfører M. P. Kamp, som i de sidste mange Aar havde boet i København, men forhen var en kendt Skikkelse i Ringkjøbing, hvor hans Navn endnu ofte høres nævnt. Foruden at passe sin Sagførerforretning i Nygade var han i en Aarrække Medlem af Ringkjøbing Byraad. Ringkjøbingensere var alle Dage velset i hans Hjem i København, og han følte sig stadig knyttet med stærke Baand til den By, hvor hans Livsgerning faldt. Han blev 85 Aar gl.

Adskillige Beboere paa Holmslands Klit har hentet sig en lille Julegave ved Havet: i Form af smaa tilloddede Daaser, hver med 50 fine engelske Cigaretter.

2. Ringkjøbing Idrætsforening har til Formand valgt Cigarhandler Sv. Fastrup (tidl. Formand i en Aarrække) i Stedet for Bankbogholder Nissen. Ringkjøbing Haandværkerforenings Lokaler er blevet restaureret og fremtræder nu i forskønnet Udgave. – 4. var det 100 Aar siden Byens kendte Musikus Ole Kjær døde. Dansk Kvindesamfund holder »Danmarks-Aften« med 200 Deltagere og med Jette Bangs berømte Grønlandsbilleder paa Programmet. Frimenighedspræst N. Clausen-Bagge har udgivet en ny Bog: »Grundtvigske Banebrydere«. Læge Knud Schierbeck, Rkbg. Amtssygehus, er antaget som Reservelæge ved Herning Sygehus. I Ringkjøbing er antaget ca. 150 Husvagter, som efter endt Kursus er klar til at træde i Funktion i Tilfælde af Luftalarm. – 27. har Garderforeningen for Ringkjøbing og Omegns bestaaet i 25 Aar.

Sølvbryllup: 27. Overportør A. Rasmussen og Hustru, Vellingvej.

Bryllup: 27. Frk. Kamma Jensen og Dommerfuldm. P. Krebs Hansen, begge Rkbg.

Fødselsdage: 5. Enkefru Knudsen, Nørregade, 70 Aar. – 9. Snedker Eli Rasmussen 50 Aar. – 15. Fhv. Skolepedel Laur. Nielsen S 5 Aar. Bankkasserer Kornø 50 Aar. – 28. Fru Birgitte Trojel 90 Aar. – 31. Musikdir. Alb. Madsen 50 Aar.

Døde: 5. Fhv. Medindehaver af Vognfirmaet Bildt & Frederiksen i Ringkjøbing, Fabrikant Th. H. Frederiksen, nu Aarhus. – 14. Sidsel Kirstine Laursen, De gamles Hjem, 79 Aar. – 16. Hotelkarl Carl Chr. Nielsen, 31 Aar. – 25. Fhv. Støbemester P. F. Clausen, Jernbanevej, 88 Aar. – 29. Fhv. Gdr. Jeppe Jørgensen, Herningvej, 75 Aar.

 

1942

JANUAR

400 gl. Ringkjøbingensere i København har stiftet en Hjemstavnsforening. Ved Stiftelsesfesten medvirkede bl. a. Bogtrykker Rasmussen, Ringkjøbing, som fremsatte et morsomt Causeri om Ringkjøbing. Til Formand valgtes Prokurist Harry Båden. Fra Festen sendtes en Hilsen til Ringkjøbing »i taknemlig Erindring om lykkelige Tider i den gamle By«.

5. begyndte Frelsens Hær en Børnebespisning for 46 Børn, som faar en Ret varm Mad hver Dag. Læge H. Rømer ansat som 1. Reservelæge paa Ringkjøbing Sygehus. Kreditforeningsassistent V. J. Tüchsen er i disse Dage blevet cand. jur. – 12. Etatsraad Alfr. Sørensens Legat er uddelt til Elise Poulsen (D. af Fabrikant P., Herningvej) og Niels Jørgen Christensen (S. af Borgmester C). Maskinist-Eksamen er i København bestaaet af Frants Holt, S. af fhv. LRS. H., tidl. Rkbg., Hans Peter Schmidt, S. af Bogbinder S , Rkbg., og Carl Emil Iversen, S. af Baneform. I., tidl. Rkbg. De opnaaede alle tre at faa Guldnaal. – 15. 70 Aars-Dagen for Grønlandsforskeren Mylius Erichsens Fødsel. – 19. Ringkjøbing Museum har som Medlem af Bestyrelsen i St. f. afd. Math. Klokker valgt Bagerm. Carl Klokker, Rkbg.; Landsretssagfører Dalgaard-Knudsen valgtes til Formand og Redaktør Vilh. Nielsen til Kasserer. – Ringkjøbing Uldspinderi har – som den eneste i Landet slaaet sig paa Fremstilling af Angora-Garn.

Bryllup: 10. Mette Marie Mouridsen og Fisker Frands H. Frandsen, begge Rkbg. – 18. Frk. Magda Madsen, Thim, og Typograf Poul Hansen (S. af Remisearb. J. C. H., Rkbg.) – 23. Frk. Mette Grete Christensen (D. af Maskinsætter C. N. C, Rkbg.) og Kontorist Aksel Nielsen, København. – 24. Frk. Anna Lauridsen (D. af Niels L., Rkbg.) og Overtjener Knud Dylsing, København.

Fødselsdage: 14. Politimester Seerup 55 Aar. – 15. Avlsbruger Thorbøl Christensen 60 Aar.

Døde: 2. Direktør Frede Skaarup, Kbhvn., fh. Ringkjøbing. – 13. Fhv. Træhandler Jens Madsen, Torvegade, 80 Aar. – 15. Karen Søe. Overbanemester H. J. P. Knudsen, Aarhus, fh. Rkbg., 60 Aar.

 

FEBRUAR

Denne Vinter giver ikke sine to Forgængere noget efter i Voldsomhed. Termometret gaar atter nedad mod de minus 30, og baade Folk og Vandrør fryser, saa det slaar alle Rekorder. Folk lader deres Vandhaner løbe Døgnet rundt, men faar en »Næse« af de vise Fædre, fordi Vandværket ikke kan holde Trit med Forbruget.

Erhvervsraadet i Ringkjøbing efterlyser »de mange gode Ideer til Fremme af Erhvervsliv, Beskæftigelse og Propaganda for vor By, der jo sikkert ligger ubenyttede i en stor Del af Borgernes Hjerner«.

1. Borgmester, Pakmester H. M. Christensen 25 Aars Jubilæum ved D. S. B. Redaktør Vilh. Nielsen 25 Aars Jubilæum   som Redaktør af Ringkjøbing Amts Dagblad. Kreditforeningsdirektør Valeurs Familie vaagnede i Morges op ved, at Huset var fyldt med Gas, og Fruen og en Søn maatte paa Sygehuset med Forgiftning; Gassen stammede fra en frostsprængt Stikledning. – 4. Ringkjøbing Isværk udbetaler 6 pCt. i Udbytte. Ringkjøbing Husmoderforening har nu over 200 Medlemmer. – 8. forsøgte Dansk Ungdomssamvirke og Arbejdernes Oplysningsforbund i Fællesskab at skabe »En Dag paa Højskole« med Foredrag, Sangtime, Oplæsning, Sanglege, Lysbilleder; godt 100 unge fra By og Opland deltog. – 17. En Faaretælling oplyser, at Ringkjøbing kan mønstre 7 af disse nyttige Dyr indenfor sit Omraade. – 18. Som Formand for Erhvervsraadet afløses LRS. Dalgaard-Knudsen af Kreditforeningsdirektør Valeur. – 19. Kontrollør E. C. G. Bang, Silkeborg, er udnævnt til Stationsforstander i Ringkjøbing. – 26. Den 7-aarige Poul, Søn af Arbm. Gr. Andersen, V. Strandsbjerg, reddede i Dag en 5-aarig Legekammerat fra at drukne i Havnen; han lagde sig paa Maven paa Isen og holdt Kammeraten fast, til der kom anden Hjælp.

Bryllup: 8. Frk. Dagny Jensen (D. af afd. Arbm. Jens J., Rkbg.) og Svend Orloff (S. af Hmd. Jørgen O., Rkbg.), Frk. Tony Simonsen (D. af Overportør S., Rkbg.) og Walther Petersen, Bjerringbro. – 25. Frk. Bodil Pedersen, Heager, og Fisker Sigvald Sørensen (S. af Enkefru Inger S., Smedegade 19). – 28. Frk. Ingrid Andersen (D. af afd. Gartner A., Rkbg.) og Amtsfuldmægtig Bruhn, Rkbg., Frk, Ellen Sørensen (D. af Arrestforvarer S., Rkbg.) og Kreditforeningsassistent Poul M. Møller, Rkbg., Frk. Grete Nielsen (D. af afd. Barberm. N. C. N., Rkbg,) og Stations-arbejder Ejgon Bertelsen, Skjern.

Fødselsdage: 7. Snedkermester Vilh. Andersen, Herning, tidligere Rkbg., 75 Aar. – 15. Togførerne K. P. Andersen og L. M. Tholund 60 Aar. – 20. Snedker R. P. Rasmussen 75 Aar, – 23. Fru Overpakmester Nissen, St. Blichersvej 11, 70 Aar. – 25. Murer Carl Jensen, I. P.  Nielsensvej,  80 Aar.  – 27.  Arbm.  Chr. Knudsen, Ved Viadukten, 65 Aar. Fru Telegrafmontør Jensen 70 Aar. – 28. Indehaver af Carlsberg Depotet P. M. Dinesen 50 Aar.

Døde: 8. Skrædder Chr. Fog, 75 Aar. – 9. Fru Johanne Iversen. – 15. Fru Marie Hindø, Ø. Strandg., 82 Aar. – 28. Enkefru Kristine Nielsen, Godthaabsvej, 81 Aar.

 

MARTS

Ligningsprocenten for det kommende Aar bliver uforandret 8,8. Der skal udskrives 416,775 Kr. i Kommuneskat, fordelt paa 1937 Skatteydere; dvs. godt 65,000 Kr. mere end i indeværende Aar. Dog er ogsaa Indkomsterne stigende.

5. Væver Mads Sørensens Flidslegat tildelt Skoleeleverne Olaf Kaiser (S. af Montør K.) og Else Jensen (D. af Købm. Niels J.). Ringkjøbing Landbobank melder om et Rekordaar, idet Omsætningen er steget med 45 Mill. Kr. og er den højeste i Bankens Levetid. Der udbetales 6 pCt. i Udbytte. I Ringkjøbing Bank er Omsætningen steget med ca. 20 Mill. Kr., og der udbetales 8 pCt. i Udbytte. Man er gaaet i Gang med alm. Pulterkammerrydning Byen over. – 14. Ringkjøbing Borgerforening fylder 70. – 29. afsløres i Kirken en Tavle med Navne over Kirkens Præster siden Reformationen; den er skænket af en Kreds af Borgere og udført af Byens Haandværkere. – 23. Paa Dansk Røde Kors Ringkjøbing Afdelings Generalforsamling vedtoges det, paa Grund af det stadig stigende Medlemstal, at dele Foreningen i tre Dele med selvstændige Kredse i Videbæk og Skjern-Tarm. – 31. 20 Piger og Drenge afsluttede i Dag deres Præliminæreksamen ved Skolen i Ringkjøbing; 5 af dem fik Udmærkelse. Stationsforstander P. Mikkelsen, Rkbg., afskediget efter Ansøgning p. G. a. Alder; han har haft Ansættelse i Ringkjøbing i 9 Aar.

Sølvbryllup: 16. Chauffør Jørg. Overgaard og Hustru, Nygade.

Bryllup: 7. Enkefru Ane Jensen, Østerg. 36, Rkbg., og Arbm. Chr. Stage, Vedersø.

Fødselsdage: 2. Fru Kiilerich, Rindum, 60 Aar. – 3, Fru Konsulinde Laursen, Reberbanen, 70 Aar. – 4. Fru Maren Refstrup, I. C. Christensens Allé 4, 70 Aar. – 13. Fru Kristiane Due Christensen, Østergade 16, 65 Aar. – 17. Chr. Lausten Thygesen, Vestergade 10, 80 Aar. – 19. Automobilhandler Jens Kjeldsen, 50 Aar. – 23. Iver Jepsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. – 28. Tidligere Bestyrerinde paa Missionshjemmet Frk. Jepsen 70 Aar. Cykelhandler Niels Kirk, 70 Aar.

Døde: 1. Bladhandler N. P. Pedersen, 71 Aar. – 16. Skrædder Børge Elken, Hoffgaardsvej. Fru Anna Feddersen, 65 Aar; hun var den første Kvinde, som har siddet i Ringkjøbing Byraad. – 17. Mads Pedersen. – 22. Ingrid Albrechtsen (D. af Arbejdsform. A.), 23 Aar. – 25. Mylius Erichsens Enke, Fru Marie Sofie M. E., København, 73 Aar.

 

APRIL

Ringkjøbing Turistforening har nu, oplyses det paa Aarsmødet, 280 Medlemmer, – saa mange som aldrig før. Det svarer til 7 pCt. af Byens Indbyggertal, og det er vist den højeste Procent i Landet. Der har været 645 Overnatninger i Herberget. Man havde bl. a. arrangeret en morsom Tur: »Algang, Alsang og Alhede!«

Gl. Ringkjøbingenser, Arkitekt Andr. Kjergaard (S. af Brand-insp. K.) har faaet overdraget Arbejdet med Udførelse af Tegninger til en Brandstation til ca. 1½ Mill. Kr. i Valby. – 13. Paa Fiskeauktionen solgtes i Dag Aarets første Laks; den kostede 14 Kr. 20 Øre pr. kg. Politimester Seerup og Kreditforeningsdirektør Valeur udnævnt til Riddere af Dannebrog. – 18. Maleren Carl Petersen Strand, Ringkjøbing, har købt Margarinefabriken paa Herningvej af Murerm. Sivertsen; han vil omdanne og indrette Fabriken til Legetøjsfabrik. Lithograf Frk. A. I. Erlang (D. af Kontorchef E.) har faaet 200 Kr. af Geheimekonferensraadinde Andres Mindelegat som Støtte til Uddannelse. En Del af de fine Strandingscigaretter er ved Auktion paa Klitten solgt til en Pris, der betyder 17-18 Øre pr. Stk. – 29. Klædegrosserer P. Noes, Rindum, har købt Aggersund Stenbrud.

Sølvbryllup: 17. Fisker Chr. Andersen og Hustru, Grønnegade 23. – 30. Aurelius Jonassen og Hustru, Nørregade.

Bryllup: 4. Sygeplejerske Frk. Else Tüchsen (D. af Kontorchef T.) og Laborent, Landbrugskandidat S. A. Petersen, Jyderup. – 30. Frk. Emma Jensen, Sædding, og Politibetjent J. Chr. Kjeld Hansen, Skjern (S. af Kriminalass. K. H., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. O. A. Olesen, Bildtvej, 65 Aar. – 70. Fru Slagter Pedersen, Reberbanen, 75 Aar. Overbanemester I. Jensen, 50 Aar. – 16. Isenkræmmer Vald. Lange 75 Aar. – 20. Pens. Lærer Morten Jensen, Tangsvej, 80 Aar. – 21. Chr. Albrechtsen, Vestergade 6, 60 Aar. – 22. Fru Marie Clausen-Bagge, Ryslinge, tidl. Rkbg., 70 Aar. – 27. Glarmester J. Th. Damgaard 65 Aar. – 29. Fru Hotelejer Ole Jensen, Jernbanehotellet, 60 Aar.

Døde: 51. Kreditfor.-Assistent Fru Astrid Høy, Tangsvej, 65 Aar. – 16. Fru Louise Christensen (Vognmand P. C.s Hustru, Vellingvej), 52 Aar. – 79. Iver Jepsen, 80 Aar. – 26. Tidl. Amtsbud Jens Jacobsen, Vellingvej, 78 Aar. – 251. Eskild Hansen.

 

MAJ

Dette sjældne Jubilæum fejredes 1. Maj af Manufakturhandler Vald. Jacobsen, Nygade. Han er Københavner, men kom allerede som 13-aarig i Lære i Ringkjøbing. Siden 1892 har hans Forretning haft til Huse, hvor den er nu. V. J.s Forretning er af den gode og solide Slags, og hans Kundekreds er trofast. Han var med i »den faste Stok« i »Sommerlyst« i hine glade Dage, og hvad der hører Ringkjøbing til staar nu som dengang Vald. Jacobsens Hjerte nær. Han er Æresmedlem baade i Jagtforeningen og Sejlklubben.

Fra Hvide Sande meldes den første Uge i Maj om en Travlhed som aldrig før. Ikke alene den hjemlige Fiskerflaade staar til Havs, men fra Esbjerg og Thyborøn, fra Frederikshavn og Limfjordshavnene, ja fra Øerne med, strømmer Baadene til for at faa Del i Havets Rigdom. I disse Dage fisker over 300 Kuttere fra Hvide Sande, og det brogede Liv i denne nye Havneby er en hel Seværdighed. Fra 1. Maj til Pinse har disse Fartøjer landsat for over 1½ Mill. Kr. Fisk.

1. Frk. Laura Larsen har 1. Maj været i Tjeneste hos Konsul Glistrup i 25 Aar. – 2. En Fisker fra Oplandet solgte 8 Laks paa Auktionen og tog ialt ca. 1000 Kr. hjem for dem. Ringkjøbing Elektricitetsværk tilsluttes Vestjysk Samleskinne; den ny Ordning medfører en Udgift paa 223,000 Kr., men tillige en Nedsættelse af Strømprisen paa 20 pCt., Udgiften afholdes ved Optagelse af et nyt Laan. – 7. I Biblioteksforeningen oplyses det, at Bogsamlingen nu har ca. 600 Laanere og raader over godt 8000 Bøger; Læsestuen havde sidste Aar ca. 8000 Besøg. – 10. Ringkjøbing-Kutteren »Skjold« sprunget læk og sunket i Vesterhavet; Besætningen taget om Bord i en Aarhus-Kutter. – 20. Købm. Vald. Jacobsen udnævnt til Æresmedlem af Forsvarsbrødreforeningen.

Sølvbryllup: 11. Malermester J. Christiansen og Hustru.

Bryllup: 2. Frk. Karen Mikkelsen (D. af Købm. Søren M., Rkbg.) og Malerm. Evald Hørberg, København. – 9. Frk. Christa Nielsen, Staby, og Murersvend Eigil Hansen (S. af Remisearb. J. Chr. H., Rkbg.). Frk. Karen Marie Andersen (D. af Maskinsætter P. A., Rkbg.) og Skrædderm. Tage Pedersen, Holstebro. – 15. Tandlæge Frk. Eva Alice Kjærgaard (D. af Slagterm. K., Rkbg.) og Bogtrykker Jørg. Nielsen, Frederiksberg. – 17. Frk. Ingrid Jensen, Bramminge, og Elektriker Vilh. Wittorff (S. af Værkfører W.). Frk. Ida Olsen, Rindum, og Tekstilarbejder Egon Jensen (S. af Gasværksarbejder Aage J.). – 20. Frk. Gerda Brogaard (D. af Bankbud B., Rkbg.) og Gdr. Th. Skovmose, Hee. – 23. Frk. Agnethe Schmidt og Værkfører Tage Rasmussen (S. af Maskinhandler E. R., Rkbg.) – 24. Sygeplejerske Frk. Dagny Aatorp (D. af Kreditforeningsfuldmægtig Aa., Rkbg.) og Automekaniker Harry Christensen, Vejle. – 25. Frk. Jette Jepsen og Isenkræmmer Knud Flytkjær, Varde, (S. af Fru F., Rkbg.). – 26. Frk. Sigrid Reffs, Rkbg., og Fisker Kr. Olesen, Esbjerg. – 28. Frk. Asta Sørensen (D. af afd. Postpakm. Jeppe S., Rkbg.) og Landpostbud Helge Møller, Spjald, (S. af Tømrerm. J. M., Rkbg.). – 30. Frk. Frida Korsgaard (D. af Snedker O. K., Rkbg.) og Politibetjent A. Dalsgaard, København.

Fødselsdage: 5. Banenæstformand Christensen, Kirksvej, 65 Aar. – 8. Andreas Ager, Alderdomshj., 80 Aar. – 9. Fru Repræsentant Lyngbye, Fjordallé, 60 Aar. – 14. Fru Købm. I. A. Jensen 70 Aar. – 17. Fabrikant A. Bildt 60 Aar.

Døde: 8. Chr. Hansen, 81 Aar. – 17. Pens. Banenæstform. Morten Mortensen. – 18. Fru Maren Sørensen (fhv. Ekstrarabejder Chr. S.s Hustru), 76 Aar. Tidl. Købmand i Ringkjøbing, Kontorchef P. Junge, Holte, 75 Aar.

 

JUNI

Da Missionshuset trængte stærkt til Ombygning, og man langtfra havde Penge nok dertil, gik et Par Mænd rundt til Byens Borgere og samlede i Løbet af 14 Dage 20,000 Kr. ind til Formaalet. Arbejdet er derefter paabegyndt.

Paa Auktion i Ringkjøbing solgtes 22. Juni en Hval, som var drevet i Land paa Aabjerg Strand i Vedersø; den blev købt for 220 Kr. af Fiskeeksportør L. C. Sørensen, Ringkjøbing, og skal nu laves til – Fernis!

3. Fru Læge Næss-Schmidt og Borgmester H. M. Christensen har fra Feltmarskal Mannerheim via det finske Gesandtskab i København modtaget den finske Mindemedaille; med Medaillen fulgte et egenhændigt Brev fra Feltmarskal Mannerheim, hvori denne udtrykker sin og Finlands Tak for Hjælpearbejde udført under Finlands Vinterkrig. – 15. En Lejerforening er stiftet med Laur. Kjær som Formand. – 20. indføres Gasrationering for Ringkjøbing som for alle Landets øvrige Byer. – Afd. Bladhandler N. J. Petersen har i Testamente tillagt Ringkjøbing Kommune Ejendommen Nørregade 12 til Anvendelse som Bolig for ældre Mennesker; der bliver to Lejligheder. – 20. Nymindegab Kro, kendt af mange Ringkjøbingensere, brændt. – 24. Hotelejer Rich. Møller har solgt Hotel »Hvilen«, Søndervig, til Hotelforpagter V. Sørensen, Højslev Kro.

Bryllup: 7. Frk. Mary Jensen, Sdr. Nissum, og Gartner H. M. Christensen, Rkbg. – 14. Frk. Hilda Hansen og Peder Sandal Nikolajsen, begge Rkbg. – 21. Frk. Emmy Dahl, Tistrup, og Politibetjent V. Knudsen, Rkbg.

Fødselsdage:  3.  Enkefru  Sara  Knudsen,  »Hotel  Vestjylland«, 85 Aar; Fru K. er Danmarks ældste Restauratrice og har drevet Restauration i 59 Aar. – 9. Tandlæge Johs. Thomsen 65 Aar. – 11. Fru Marie Berthelsen 75 Aar. – 16. Skotøjshandler Søndergaard 50 Aar. – 20. Malerm. Schmidt Hindø, Ø. Strandgade, 50 Aar. – 24. Fisker Morten Mortensen (Dam), Ø. Strandgade, 70 Aar. – 23. Skomagermester Ibsen, Nørregade, 65 Aar. – 25. Pens. Overportør Mads Rønn, Tværvej 6, 70 Aar. – 2j. Fisker Morten Madsen 70 Aar. – 29. Dræningsmester Poul Poulsen 60 Aar.

Døde: 12. Marie Skibild Olesen, 82 Aar. – 21. Lene Bundgaard. – 24. Fhv. Gdr. Peder Bollerup.

 

JULI

Ovenpaa den haarde Vinter haabede Folk paa en god Sommer, men ogsaa det Haab blev skuffet. Tørke, Kulde, Regn, det var Programmet. Et vittigt Hoved sagde, at det var da heldigt, at Sommeren i Aar faldt paa en Søndag! I Søndervig blev Sæsonen derefter.

1. Overassistent K. Jeppesen, Rkbg., forfremmet til Stationsforstander i Højslev. Hans Stilling i Rkbg. overtages af Trafik-ass. N. H. Nielsen, Viborg. – 2. holdtes Amtsskue i Ringkjøbing; ca. 5000 Mennesker gæstede i den Anledning Byen. I de 2 Aar, L. A. B. har virket i Ringkjøbing, er der indsamlet Spild for ialt 11,000 Kr. – 9. Paa Museets Generalforsamling oplyses, at man har modtaget en Obligation paa 2000 Kr. som Gave fra en gl. Ringkjøbingenser, Jernstøber Tang Holbek, Hørsholm. – 31. Ingeniør J. C. Danø, V. B. V., er afskediget efter Ansøgning.

Sølvbryllup: 4. Arrestforvarer Sørensen og Hustru.

Bryllup: 5. Frk. Mary Lauridsen (D. af Murer J. Nørgaard L., Fjordallé)  og Johs. Sørensen,  Brovst.    79.  Frk.  Metha Kjær, Rkbg., og Ekspedient Monrad Nielsen, Esbjerg. – 26. Lærerinde Frk. Kirsten Møller, Rindum (D. af Fru Sofie M., Rkbg.) og Gdr. Laur. Balling Olesen, Kold.

Fødselsdage: 10. Fru J. Dahl, Vellingvej, 60 Aar. – 12. Fru Johanne Aaes, Vestergade 25, 75 Aar. – 13. Chr. Sørensen, Voldbjerg, 80 Aar. – 26. Fru Julie Iversen, Vellingvej, 60 Aar. – 27. Distriktsingeniør J. K. Danø, 70 Aar. – 31. Bertel Højmark, Erikshus, 50 Aar.

Døde: 4. Fru Birgitte Trojel, 90 Aar. Provstinde Margrethe Petersen, København, fh. Rkbg., 84 Aar. – 11. Malerinden, Frk. Margr. Mussmann, 70 Aar. – 23. Toldassistent E. H. Hald, 64 Aar. – 29. Frk. Karen Kaalund, 87 Aar.

 

AUGUST

I Eftersommeren udsender Overlærer J. I. Bøgner: »Bidrag til Ringkjøbing Bys Historie«, en Bog paa næsten 300 Sider. Bogen er bygget over gl. Arkivmateriale, som har været opbevaret paa Raadhuset gennem en lang Række Aar.

24. August 1937 indviedes Eksportstaldene i Ringkjøbing, og i de 5 Aar har Staldene ialt modtaget 42072 Dyr – stigende fra 4669 Dyr i 1938 til 13306 i 1941.

1. Politifuldmægtig Aage Kjær, Horsens, er ansat som Politifuldmægtig i Ringkjøbing. – 15. Overportør P. A. Møller 25 Aar ved D. S. B. – 22. To unge Ringkjøbing-Malere, Ib Buch (S. af Kontrolør B.) og Jacob Skjødsholm (S. af Kontorchef S.) Kriminalass. K. H.) og Karetmager Poul Hansen, Rudkøbing. – Fugletrækket sydpaa forberedes; 28 Storke er set paa een Gang paa Kreditforeningens Bygning.

Sølvbryllup: 15. Esber Nielsen og Hustru, St. Blichersvej 5.

Bryllup: 8. Frk. Edith Romlund, Ringkjøbing, og Bankassistent Svenn Klein, København. – 10. Frk. Ebba Kjeld Hansen (D. af Kriminalass. K. H.) og Karetmager Poul Hansen, Rudkøbing, – 29. Frk. Gerda Hansen (D. af Revisor A. C. H., Rkbg.) og Overtjener Frederiksen, Rkbg.

Fødselsdage: 1. Ekstraarbejder ved D. S. B. Bertel Nørmark 65 Aar. – 6. Restauratrice, Fru Sine Nielsen, Torvet, 60 Aar. – 8. Repræsentant Chr. Lyngbye, 60 Aar. Fhv. Lægemissionær, Dr. Anton Ellerbæk, København (født i Rkbg.), 70 Aar. – jo. Fru Maren Kirkegaard, Bildtsvej 60 Aar. – 14. Mathilde Iversen, Jernbanevej, 65 Aar. – 79. Fhv. Togfører B. Andreasen, Kongshøjvej, 70 Aar. – 23. Boghandler Jens Holm 50 Aar. – 27. Fru Matros Poulsen, 60 Aar. – 31. Pens. Banearb. J. J. Hjorth, Bymarken, 70 Aar.

Døde: 6. Enkepastorinde, Fru Minna Fledelius, Aarhus, fh. Rkbg. – 9. Pens. Overpostbud Jens Sørensen, Grønnegade 20, 85 Aar. Chr. Nordestgaard, 74 Aar. – 22. Fru Sara Hoffgaard, København, fh. Rkbg. – 28. Fhv. Gæstgiver Jens Kabel, 68 Aar. Fru Kath. Olsen, 71 Aar. – 29. Cigarhandler And. Madsen, 47 Aar. – 30. Magna Møller (D. af Forretningsfører Carl M.).

 

SEPTEMBER

Den 10. September døde Ringkjøbingkredsens Folketingsmand, Dr. phil. O. Krag. Da Budskabet naaede Ringkjøbing, gled Flagene saavel paa Raadhuset som rundt om i Byen paa halv. Meningsfæller som Ikke-Meningsfæller, Venner som Modstandere, vil alle erkende, at Dr. Krags Død betyder et smerteligt Tab for Danmark. Han faar fra alle Sider det smukkeste Eftermæle. Ogsaa personlig havde han mange Venner i denne By, som altid stod ham nær. Han repræsenterede Ringkjøbingkredsen siden 1924, da han blev J. C. Christensens Efterfølger.

9. Ringkjøbing Museum har som Gave fra Provst Petersens Arvinger modtaget et Maleri af Ringkjøbing Kirke. – To Stenografer i Ringkjøbing, Frk. Esther Pedersen og Frk. Trie Jensen, er ved Landskapskrivningen tildelt Guldtegn, en sjælden Udmærkelse.

Sølvbryllup: 30. Bibliotekar B. Thornild og Hustru.

Bryllup: 5. Frk. Rita Påhlsson, Odense, og Disponent G. Valentin, Rkbg. Frk. Mary Jensen (D. af H. J., Bymarken) og Chr. Knudsen (S. af Enkefru D. K., Rkbg.). – 20. Maskinassistent Børge Knuisgaard, Videbæk, og Ekspeditrice Frk. Molly Balleby (D. af Enkefru J. B., Rkbg.). – 25. Frk. Else Christensen, Bøvling, og Arkitekt Nic. Andersen, Rkbg.

Fødselsdage: 3. Erik Lauridsen, Vellingvej, 85 Aar. – 4. Gartner Emil Hansen, V. Strandgade 9, 60 Aar. – 7. Orgelfabrikant L. Andresen, 50 Aar. – 8. Frk. Kristine Ørskou, Nygade 26, 65 Aar. Fhv. Gdr. Ole Bjerregaard, Bymarken, 75 Aar. – 9. Fhv. Vognmand Anders Nielsen, 70 Aar. – 10. Enkefru Margrethe Jensen, Bildtsvej 18, 70 Aar. – 12. Fru Dagmar Andersen, Nørregade, 70 Aar. – 18. Skrædder Hans Nielsen, Søndergade n, 85 Aar. – 24. Overportør G. S. Simonsen, 60 Aar. – 27. Købmand Chr. Hansen, Nygade, 65 Aar. – 28. Fabrikant H. L. Hansen, Uldspinderiet, 65 Aar. – 30. Enkefru Kirsten Bjørnsgaard, Nørregade 3, 80 Aar.

Døde: 2. Margrethe Vang Jansen (Jens J.s Hustru), 53 Aar. –10. Fru Valborg Nielsen, 36 Aar. – 11. Søren Svendsen. – 25. Barbara Nielsen (Ekstraarb. N.s Hustru, Tværvej), 39 Aar. – 26. Fhv. Byraadsmedlem, Murerm. J. Moustesgaard, 62 Aar.

Til top