Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1942-43

RINGKJØBING

500 AAR

Den 27. Januar 1443 stadfæstede Christoffer af Bayern, der samme Aar var kronet til Danmarks Konge, Ringkjøbings Privilegier som Købstad. Derfor fejres Onsdag den 27. Jan. 1943 som Ringkjøbings 500 Aars Jubilæumsdag. Kong Christoffers Skrivelse, som er prentet paa Pergament, er det ældste kendte Dokument, hvori Ringkjøbings Privilegier er nævnt. Men det betyder ikke, at de ikke har bestaaet forinden. At Privilegierne er af ældre Dato, og at Ringkjøbing følgelig er ældre som Købstad end de 500 Aar, fremgaar alene af Ordlyden af Kong Christoffers Dokument. I dette stadfæster Kongen de Privilegier, som Kong Valdemar »før os naadigst givet haver, som hans aabne Brev udviser«. Den Kong Valdemar, der her sigtes til, er rimeligvis Valdemar Atterdag, som regerede fra 1340 til 75. Men det menes, at Ringkjøbings Historie gaar endnu længere tilbage – i hvert Fald til det 13. Aarhundrede.

Ringkjøbing er altsaa en meget gammel By. Der er endog fremsat den Formodning, at Ringkjøbing er Danmarks ældste By, og at dens Navn har været kendt endnu før Kristi Fødsel i den Del af Europa, som dengang var Civilisationens Sæde. Denne Formodning støtter sig til en Afhandling af Professor H. P. Steensby, offentliggjort i Geografisk Tidsskrift i 1917. Denne Afhandling omhandler den Sørejse, som Grækeren Pytheas (Danmarks Opdager) foretog til de nordlige Lande omkring Aar 325 før Kristi Fødsel. Pytheas besøgte bl. a. et Sted, der kaldes Raunonia. Flere Ting i Beskrivelsen tyder paa, at denne Plads har ligget inde i Ringkjøbing Fjord, som dengang var en aaben Havbugt, og det ligger da ret nær at antage, at Raunonia er den græske Søfarers Gengivelse af Navnet Rænnum, som er det ældste Navn, man kender for det Sted, der bestod af Rindum og Ringkjøbing tilsammen (Navnet Rænnumkøpingh, som Ringkjøbing kaldtes i det 14. Aarhundrede, menes som bekendt afledet af Rænnum, som var Rindums oprindelige Navn). Hvis denne Teori holder Stik, var Ringkjøbing altsaa – ene blandt Danmarks Byer – kendt i den civiliserede Verden et Par Aarhundreder før Kristi Fødsel, hvilket igen vil sige, at Ringkjøbing har Lov at regne sig for dobbelt saa gammel som de Byer, der ellers regnes for Danmarks ældste.

Hele det udslagne Aar 1943 burde jo have staaet i Fest og Glans og Glæde, et Jubelaar, om hvilket der til sene Tider skulde gaa sære Frasagn. Men saadan blev det ikke: Forholdene, under hvilke vi alle i dette Land lever, stemmer Tonen ned, og alt bliver stille og afdæmpet og vemodigt. Men Fest maatte der dog være, skulde Ringkjøbing ligne sig selv, og vi vil her i knappe Ord fortælle om, hvad der skete paa og omkring den store Fødselsdag:

Kong Christoffers Privilegie-Dokument 
til Ringkjøbing Købstad har følgende Ordlyd:

»Af vor synderlige Gunst og Naade, som og formedelst den Troskab og Tjeneste, som vore elskede Borgere og Menighed i Rinkøping os og vort Rige Danmark hertil giort haver, og herefter troeligen giøre ville, have Vi taget og tage Dem og Deres under vor kongelige Værn og Beskyttelse og stadfæste Vi dem alle de Privilegier, som Kong Waldemar dem før os naadigst givet haver, som hans Brev udviser; og skulle de nyde samme Privilegier og Friheder, som vore elskede Borgere i Wiburg, saalænge vor Naade tilsiger«.

Festdagen oprandt med det dejligste Vejr, Solen selv kiggede i en Formiddagsvisit ned i den flagsmykkede By. Tidligt paa Formiddagen indløb Lykønsknings-Telegram fra Kongen og Dronningen. Det lød saaledes: »I Anledning af Jubilæet sender vi vore hjerteligste Ønsker for Byens fortsatte Trivsel. Christian – Alexandrine.« Derpaa strømmede det ind med Gaver, Blomsterhilsener og telegrafiske Lykønskninger.

Kl. 8,30 stillede det 15 Mand store Orkester fra Horsens op paa Torvet og spillede, derpaa var der en Reveille gennem Byen. Undervejs blev der gjort Ophold og spillet ved De gamles Hjem og Sygehuset.

Kl. 9,15 nedlagde Byraadet paa Kirkegaarden Kranse paa de fire Grave, hvor Borgmester, Etatsraad Leuning, Borgmester Lund, Fysikus Erik Holst og Amtmand, Greve Trampe hviler, for derved at mindes den Betydning, disse fire Mænd har haft for tidligere Tiders kommunale Arbejde i Ringkjøbing.

Jubilæumsdagens første større Højtidelighed var Festgudstjenesten i Kirken. Hver Plads var besat; Hovedskibet var reserveret for de særligt indbudte. Der raadede en særlig Stemning over denne Festgudstjeneste; det skyldtes ikke mindst, at Biskop Westergaard, som selv ved personlige Baand er knyttet til Ringkjøbing, i jævne Ord formaaede at give Udtryk for noget af det, der samler Indbyggerne i Ringkjøbing, og anslaa en Tone, som fandt Genklang hos de mange Mennesker, der var samlet i den gamle Kirke.

Kl. 11 holdt Byraadet Møde. Herfra sendtes følgende Telegram til Kongen: »Ringkjøbing Byraad forsamlet til ekstraordinært Møde i Anledning af Købstadens 500 Aars Jubilæum tillader sig herved i dyb Taknemmelighed at frembære for Deres Majestæt sin allerunderdanigste Hyldest og Tak for god Kongegerning til Gavn for Land og Folk.«

Paa Mødet oplæstes et Telegram fra Kronprinsparret:

»Idet vi beklager ikke at kunne være til Stede i Dag, bedes De modtage vor hjerteligste Lykønskning til Jubilæet samt de bedste Ønsker om en lys og lykkelig Fremtid for Ringkjøbing. Ingrid – Frederik.«

Iøvrigt gav Borgmesteren, H. M. Christensen, i en Tale et Tilbageblik over Byens Historie og sluttede: Idet jeg paa Byraadets Vegne bringer Byens Hilsen til de mange Ringkjøbingensere, som har deres Virke uden for deres Fødeby, og som sikkert i Dag sender en venlig Tanke til den gamle By ved Vesterhavet, forenes vi alle i de varmeste Ønsker om en lys og lykkelige Fremtid for Ringkjøbing By og dens Borgere.

 

Et Klokkespil som Borgergave.

Ca. 700 Borgere og Institutioner i Ringkjøbing og blandt Ringkjøbingensere ude i Verden har samlet sammen til en Jubilæumsgave: et Klokkespil til Raadhusuret. Klokkerne, rigtig gammeldags formede Klokker, er saa store, at de fylder begge Nicher op i Raadhusets Frontispice. Komponisten, Organist Rung-Keller har overvaaget Klokkernes Støbning, der foregik paa Klokkestøberiet i Brønderslev. Melodien er en gammel vestjydsk Folkemelodi bearbejdet og udsat for Klokkespil af Rung-Keller.

Klokken 12 paa Jubilæumsdagen lød Klokkerne for første Gang. Mange Mennesker havde stillet sig op paa Torvet for at overvære denne Begivenhed.

Senere har det vist sig, at Borgergaven slog saa godt til, at der foruden Klokkespillet var Penge til en Mindebrønd, som senere vil blive rejst paa Torvet.

 

Blomster og Gratulationer.

indløb i stor Stil: Fra Indenrigsministeren, fra Amtet, fra Nabobyerne (en Porcelænsvase som Gave), fra Ulfborg-Hind   Herreders   Kommunalforening, Ulfborg-Hind Herreders Landboforening, Skjern Sogneraad, Ringkjøbing-Ørnhøj-Banen, Den danske Købstadsforening (en Formandsklokke af Sølv), Dansk Kvindesamfund,  en  Deputation fra Sygehuset,  fra Fællesorganisationen, Husmoderforeningen, Handelsforeningen, Haandværkerforeningen,Vestjysk Eksportforening, Ligningskommissionen, Dansk Ungdomssamvirke, Dansk Arbejde, Fritidsklubben, Politikorpset og fra Odd Fellow. Børnene vilde ogsaa hylde Byen. Kl. 11,30 stillede man op udenfor Skolen og marcherede med Musik gennem Nygade til Raadhuset. Medens alle sang »Jylland mellem tvende Have« søgte fire Skolebørn, to Piger og to Drenge, Foretræde for Byraadet. Pigerne var i hvide Kjoler.  Børnene  overrakte  Byraadet  et  stort smukt Bronce-Bord-Flag med Indskriften »Ringkjøbing Skoles Elever 1443-1943« samt en Blomsterkurv.

I Anledning af Jubilæet har Fabrikant Tang Hollbeck, Hørsholm Jernstøberi, oprettet et Legat paa 6000 Kr. til »en Ungdom, som ved Flid, Energi og godt Eksempel for andre kan have gjort sig fortjent til en saadan lille Støtte og Opmuntring.«

Endvidere er oprettet et Legat paa 2000 Kr. under Navnet Mikkel Christensen og Hustrus Mindelegat«. Renterne heraf skal fortrinsvis komme en trængende af Handelsstanden til gode.

Fra Revisionschef Johs. Schmidt, København, Søn af afdøde Rahbek Schmidt, Ringkjøbing, har Byraadet modtaget et Beløb paa 1200 Kr. med Anmodning om, at give det til en ung Ringkjøbingenser til Hjælp til hans Uddannelse.

Provst Viggo H. Petersens Børn har i Anledning af Jubilæet forhøjet Provst Petersens Mindelegat med 500 Kr.

Fabrikant Hansen, Uldspinderiet, har i samme Anledning skænket Kirken et nyt Gulvtæppe.

Ringkjøbing-Foreningen i København forærer deres Bys Raadhus som Mindegave et Bord, udskaaret i Moseeg, indvendig beklædt med Ibenholt, efter Tegning af Maleren Peter Holm. Bordet er beregnet til at opbevare en »gylden Bog«, der ligeledes medfølger som Gave. Den gyldne Bog er indbundet i Badens Bogbinderi af Ringkjøbingenseren Poul Adolph, og Tegningen til det meget smukke Bind er udført af en anden fhv. Ringkjøbingenser, nemlig Peter Holm.

 

Til Borgerfest –.

Festlighederne sluttede af med en Borgermiddag, som holdtes dels paa »Hotel Ringkjøbing«, dels i Haandværkerforeningen. Her blev der talt og sunget og spist Alvor og Gammen i skøn Forening. Tilslutningen var overvældende og Stemningen ægte ringkjøbingsk. Festen skulde have været transmitteret pr. Radio, og det samme gjaldt en stor Fest, som Ringkjøbing-Foreningen samtidig holdt i København, men en Luft-Alarm ødelagde denne Del af Tegningen.

Men trods Tiderne og trods alt blev 500 Aarsdagen dog en Mærkepæl for enhver Ringkjøbingenser.

Noter fra Jubilæet.

I Anledning af Jubilæet har Byraadet vedtaget at udgive en »Ringkjøbing Købstads Historie«. Arkivar C. Lindberg Nielsen, Viborg, staar for Udgivelsen.

Blade rundt om i Landet har ialt ofret ½ Million Millimeter Stof paa Ringkjøbings Jubilæum.

 

 

1942

OKTOBER

Dommer Grum-Schwensen tog en af de sidste Dage i Oktober højtidelig Afsked efter sin 11-aarige Ringkjøbing-Tid. Det skete ved et Møde i Retten. Hans Efterfølger bliver Dommerfuldmægtig G. Rosendal Simonsen, Roskilde.

Landbrugsministeriet tiltræder Udførelsen af et stort Landvindingsprojekt, det drejer sig om kunstig Afvanding af Venner-Velling Fjordenge- Afvandingen omfatter et Areal paa 154 ha, og Omkostningerne anslaas til 197000 Kr.

1. Købmand og Lærer Overgaard, Søndervig, kendt af enhver Ringkjøbingenser, fejrer 40 Aars Jubilæum som Lærer i Søndervig. – 11. Ringkjøbing Missionshus genindviet efter Restaurering. En 81-aarig Jæger, fhv. Postmester O. A. Nielsen, skød en Ræv under Ringkjøbing Jagtselskabs Jagt. Dommer Grum-Schwensen, der var Ridder, er udnævnt til Dannebrogsmand, og fhv. Distriktsingeniør J. C. Danø er udnævnt til Ridder af Dannebrog. – 79. Ringkjøbing Skytteforening noterer en Fremgang fra 13 til 82 Medlemmer i det sidste Aar. – 22. Assistent J. Gade Kjærgaard har været ansat 25 Aar i Vest- og sønderjydsk Kreditforening. – 24. Plejehjemsforeningen for Ringkjøbing Amt fejrer sin 50 Aars Bestaaen.   25. Ca. 200 Damefrisører under Vestjysk Damefrisørlaug holder Stævne i Ringkjøbing og viser, hvordan man gør Folk Hovedet kruset.

Guldbryllup: 21. Fhv. Faktor J. N. Jepsen og Hustru, Jernbanevej.

Sølvbryllup: 7. Bogbinder Schmidt og Hustru, Ø. Strandgade 2.   10. Maler Chr. Nielsen og Hustru.

Bryllup: 4. Frk. Sigrid Christensen, Hedegaards Mark, og Peder Orloff, Rkbg. – 14. Frk. Anna Ibsen (D. af Gartner I., Rindum) og Gartner Carl Ove Bangsgaard (S. af Skomager B., Rkbg.). – 15. Frk. Edith Thørnqvist, København, og Assistent, stud. merc. Chr. Tang-Pedersen, København (S. af Skræderm. T.-P., Rindum).   24. Frk. Herdis Nielsen (D. af Tømrerm. N. P. N., Rkbg.) og Blikkenslager William Baes, Rkbg. – Frk. Gurli Andersen (D. af Fru Elise  A.,  Ø.  Strandgade,  Rkbg.) og Aksel  Fritiof Jensen, København. – 31. Sygeplejerske Frk. Ida Madsen, Bramminge og Repræsentant Sigurd Kjeldsen (S. af afd. Murerm. M. K., Rkbg.).

Fødselsdag: 2. Fru Christiansen, Kirksvej 11, 60 Aar. – 12. Fru Baden, Nygade 13, 70 Aar. Lokomotivfører M. Jacobsen, Aldershvilevej 16, 60 Aar. Pens. Overportør S. Nielsen, Kongshøjsvej 6, 80 Aar. – 14. Skrædder A. Nørgaard Pedersen, 60 Aar. – 19. Købm. A. Jespersen, Herningvej, 60 Aar. – 22. Fru Kirstine Bro-Jensen, Vestergade 14, 60 Aar. – 27. Vognm. Th. Jensen, 60 Aar.   29. Malerm. Ernst Hansen, 50 Aar.

Døde: 11. Restauratør Morten P. Jensen, 57 Aar. Fru Kirstine Auvig Jensen. – 14. Fhv. Sygekasseinkassator Chr. Lindholdt, Vestergade, 77 Aar. – 27. Fru Ane Nikolajsen (Anders N.s Hustru). Fru Mariane Madsen, 65 Aar.

 

NOVEMBER

Til Hvide Sande indbringes i Maanedens første Dage store Fangster af Torsk og Kuller. Saaledes indkom den hidtil største Last til Fiskeauktionen. Det var Kt. »Mias«, tilh. Fisker Viggo Iversen, der indbragte en Last paa ca. 5500 kg til en Værdi af ca. 6000 Kr.

En ny Indretning har set Dagens Lys i Ringkjøbing, – en Fritidsklub. Den har til Huse i afd. Frk. Kaalunds Lejlighed paa Reberbanen.

Ved Tællingen i November er Ringkjøbings Indbyggerantal opgjort til 4084 mod 4049 i 1940.

1. Kriminalbetjent A. Andersen forfremmet til Overbetjent. Lærer Jørgen Trøst, Ringkøbing, antaget som Lærer ved Ildcrhede Privatskole. Snedkermester F. Petersen, Østergade, 50 Aars Jubilæum som Snedkermester. –2. Arvingerne efter afdøde Malermester H. Rich, der i 40 Aar var Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse, skænker 1000 Kr. til Friboligen i Foreningens Stiftelse. Ringkjøbing Søndagsskole 60 Aars Jubilæum; Snedker Emil Høy samtidig 40 Aars Jubilæum som Søndagsskole-Medarbejder. – 9. aabnes en Grisehal i Ringkjøbing i Tilslutning til Eksportstalden; Hallen er rejst ved frivillige Bidrag fra Institutioner og Borgere. Byens Elektricitetsforsyning, som hidtil er varetaget af Sandpumperen »Nymindegab«, overtages af den vestjyske Samleskinne. – 13. døde Arkitekt Kr. Jensen, Holstebro, fh. Rkbg., han har opført en Række Bygninger i Ringkjøbing, saaledes Landbobanken, Skolen, Udvidelsen af Sygehuset; han forestod en lang Række betydelige Arbejder baade i og udenfor Ringkjøbing Amt; ved Begravelsen saas en Laurbærkrans med røde og hvide Baand fra Kongeparret. – 24. Reservelæge H. K. Rømer, Ringkjøbing Sygehus, tiltræder en Stilling som Reservekirurg ved Aalborg Amtssygehus. Ringkjøbing Idrætsforening har til Formand valgt Telefonmontør H. Ginnerup. – 27. En Skiløberforening er dannet i Ringkjøbing med Dommerfuldmægtig J. Chr. Christiansen som Formand.

Sølvbryllup: 5. Politiassistent Fomsgaard og Hustru. – 15. Skotøjshandler Søndergaard og Hustru.

Bryllup: 7. Frk. Gudrun Christensen, Horsens, og Leder af Falck-Stationen i Ringkjøbing, F. F. Husted. – 8. Frk. Thora Jensen (D. af Postbud J., Ringkbg.) og Karetmager Mads Jensen Christensen, Bedsted. Frk. Anna Madsen (D. af Murerm. H. M., Ringkbg.) og Snedker Carl Koch, Ribe. – 22. Frk. Kirstine Iversen, Aadum, og Maler Chr. Christensen, Rkbg. Damefrisørinde Frk Zelma Stræde og Maskinarbejder Johs. Romlund, begge Rkbg.

Fødselsdage: 6. Enkefru Else Jensen, Søndergade 3, Rkbg., 75 Aar. – 15. Stationsforstander Bang, 60 Aar. Fru Kirstine Flytkjær, 70 Aar. – 21. Fru Ane Marie Poulsen, Enke efter Fiskeeksportør P. J. P., V. Strandsbjerg, 60 Aar. – 25. Mælkehandler Chr. Hansen, Herningvej 30, 65 Aar.

Døde: 11. Pens. Landpostbud Kjeld Knudsen, Nørreport, 78 Aar. Jonna Nielsen, Jernbanevej, 19 Aar. – 13. Arkitekt Kristian Jensen, Holstebro, fh. Rkbg. – 21. Chr. Sørensen, Enighedsvej, 76 Aar. – 26. Charlotte Baden, 86 Aar.

 

DECEMBER

Formueansættelserne til Statsskat for 1941–42 foreligger nu og viser, at der i Ringkjøbing er 5 Formuer mellem 200–500,000 Kr., 15 mellem 100–200,000 Kr., 2 mellem 90–100,000 Kr., 3 mellem 80–90,000 Kr., 7 mellem 70–80,000 Kr. I Skattekredsens Landkommuner er der en enkelt Halvmillionær.

Saa gaar vi ind til den tredie Krigsjul. Mørklagt og trist ser det ud, og Savn og Mangel kan ikke skjules. Forskellige Foreninger og Kredse i Byen har gjort et Arbejde for at sprede lidt Juleglæde, hvor det trænges mest, og ca. 1600 Kr. er indkommen til dette gode Formaal.

1. Byraadet vedtager – i Fællig med Skjern Kommune – at ansætte en Sundhedsplejerske. Som Skorstensfejer har Byraadet antaget Skorstensfejermester Lund Christensen, Tarm. – 70. Ringkjøbing Amtstue flytter fra Amtsavisens Ejendom hen i eget Hus, Sagfører Andreasens tidl. Hus i Nygade, som Staten har købt til Formaalet; Købesummen er 48,000 Kr. – 14. og 20. En Gasulykke kræver to Menneskeliv, idet Stenhuggerm. H. Nielsen og Hustru dør som Følge af, at Gas er trængt op i Lejligheden fra et sprængt Rør i Gaden. I December blev der givet Adgang til, at alle Børn i Ringkjøbing kunde blive difterivakcineret paa Kommunens Bekostning; ialt 750 Børn.

Guldbryllup: 21. Snedkerm. F. Pedersen og Hustru. Sølvbryllup: 23, Depotindehaver P. M. Dinesen og Hustru.

Bryllup: 2. Exam. pharm. Ingermarie Karberg (D. af Amtmand K., Ringkbg.) og Underkvartermester i Flaaden Jens M. J. Bastholm, Hjørring. – 5. Frk. Inger Kvigaard, Randers, og Bagersv. Hakon Knudsen (S. af afd. Skrædderm. K. C. K., Ringkbg. – 14. Sygeplejerske Marie Lindhardt, Skjern, og Assistent ved Falcks Redningskorps Jens Grønbjerg (S. af Martin G., Rkbg.). – 26. Frk. Christine Christensen, Rkbg., og Skibsbygger Martin Pedersen, Struer. – 29. Frk. Ester Bach Lauridsen (D. af Enkefru M. Bach L., Østergade 23, Rkbg.) og Fisker Martin Enevoldsen, Hv. Sande.

Fødselsdage: 14. Pens. Oversergent L. Nielsen, Rindum v. Villaby, 85 Aar. – 20. Fru D. Theilland-Poulsen, København, Enke efter Læge T.-P., Rkbg., 70 Aar. Enkefru Mette Marie Jensen, Smedegade 14, 65 Aar. – 22, Snedker Jens Hvegholm, 60 Aar. – 23. Gaardskarl Johs. Christiansen, V. Strandsbjerg, 65 Aar. Overbetjent i Kriminalpolitiet, J. C. Kjeldsen, 60 Aar. – 25. P. Muldbjerg, Herningvej, 60 Aar.

Døde: 6. Fru Anna Lillelund, 86 Aar. – 18. Fru Ane Bojsen, Rindum v. Villaby, 71 Aar. Rentier Senius Jensen, Rindum v. Villaby, 70 Aar. – 24. Blikkenslagerm. J. N. Feddersen, 77 Aar. Fru Marie Christensen, Alderdomshjemmet. – 27. Skrædderm. J. Chr. Petersen. – 31. Fru Dagmar Knudsen.

 

1943

JANUAR

Ringkjøbing Købstad – den ærværdige – fylder i Aar 500 Aar. Fødselsdagen er 27. Jan. Se Artiklen foran i Bogen.

Fhv. Fisker Jens Thomsen, V. Strandsbjerg, der var Ringkjøbing Bys ældste, døde den 3. Januar knap 93 Aar gammel.

En Del Gader i Byen har faaet Navneforandring: Vellingvej ændres til Kongevejen, Jernbanevej til Nørredige, Museumspladsen til Østerport, Fjordstien til Sønderdige, Aldershvilevej til Østertoften, »Reberbanens Forlængelse« til Damstrædet.

1. Politibetjent K. Poulsen Kristensen, Holstebro, udnævnt til Overbetjent i Ringkjøbing. Hedeselskabet indfører fast ugentlig Kontordag i Ringkjøbing. Amtsraadet har antaget Læge Knud Heje Larsen, Esbjerg, til 1 Reservelæge og Læge Chr. Baastrup, Folkekuranstalten, Hald, til 2. Reservelæge ved Amtssygehuset i Ringkjøbing. – 2. er det 35 Aar siden Smedemester Chr. P. Dahl begyndte som Mester i Ringkjøbing. – 10. blev den første rigtige Vintersports-Søndag i denne Sæson; Fjorden myldrede af Skøjteløbere. – 12. Etatsraad Sørensens Flidslegat er uddelt til Bodil og Kirsten Risdal (Døtre af Fuldmægtig R.). – 14. En ny C. B.-Kommando-Central er indrettet i Kreditforeningens Bygning. – 13. Fru Sidsel Nicolajsen, Søndervig, er død; hun var kendt af mange Badegæster, især af de mange Kunstmalere, der i Aarenes Løb har opholdt sig i Søndervig, idet hun trækkende med sine Køer ofte var Model for Malerne; særlig vil hun være kendt fra N. P. Mols's Malerier. – 15. Fritidsklubben starter med 57 besøgende.   20. Ringkjøbing Husmoderforening noterer for sidste Aar en Fremgang fra 220 til 270 Medlemmer; den fylder i Februar – 5 Aar! – 23. Ringkjøbing Museum genaabnes efter en stor Omordning, der har staaet paa i flere Maaneder. – 27. Byraadsmedlem, Købmand Marius Pedersen,  udnævnt  til Ridder  af Dannebrog.   30. Frelsens Hærs Leder i Ringkjøbing, N. P. Pedersen, er forflyttet til Ribe; som ny Leder er udnævnt Kaptajn Olsen, fra Bornholm. Frelsens Hær har nu paabegyndt sin Børnebespisning. Den første Dag var der 51 smaa Gæster.

Sølvbryllup: 11. Overbetjent O. Petersen og Hustru.

Bryllup: 1. Frk. Tove Sørensen, Lervang, og Møbelsnedker Orla Pedersen, Ringkbg. – 30. Frk. Ninna la Cour (D. af fhv. Amtsraadssekretær la Cour, Rindum) og Repræsentant Emil Olsen, Odense. Frk. Meta Poulsen (D. af Gasværksarbejder P. P., Rkbg.) og Tømrer Axel Mackeprang Nielsen, Esbjerg.

Fødselsdage: 3. Smed A. C. Thode, Herningvej, 60 Aar. – 7. Journalist Blicher, 50 Aar. – 13. Fisker Chr. Andersen, Grønnegade 13, 60 Aar. – 20. Pastor emer. N. Clausen-Bagge, nu Ryslinge, 75 Aar – 23. Vognm. Andr. Steffensen, 65 Aar. – 31. Pens. Landpost Jens Larsens Hustru, Johanne, Søndergade 4, 80 Aar.

Døde: 7. Fru Dagmar Skjødsholm. – 9. Pens. Formand i V. B. V. Lars Kristensen, Grønnegade 10. – 24. Johan Haakonsen, 65 Aar.

 

FEBRUAR

15. Februar døde en af Byens kendte Mænd, Isenkræmmer Vald. Lange, 75 Aar gl. Han var født i Ringkjøbing, og han var alle Dage af den rigtige Ringkjøbing-Slags. Det gjaldt, naar det drejede sig om at gøre et Stykke Arbejde i Byen, saaledes var han i mange Aar Medlem af Ringkjøbing Handelsforenings og af Industriforeningens Bestyrelse. Men det gjaldt ogsaa, naar det drejede sig om at sætte lidt Farve over Livet i Byen; han var saaledes en fortrinlig Viseforfatter, og hans Pseudonym: »Amandus« var kendt og skattet, overalt hvor Ringkjøbingensere samledes i festligt Lag.

Murermester Chr. P. Hansen, Søndervig, døde den 19. Februar, 86 Aar gammel. Han kom til Ringkjøbing i 1882. I ca. 30 Aar oparbejdede han her en betydelig Virksomhed, som han afstod i 1912. Han havde da opført ca. 100 større og mindre Ejendomme i Ringkjøbing og Rindum, i Ringkjøbing bl. a. Gasværket, Elektricitetsværket, Alderdomshjemmet, Haandværkerforeningen, Odd Fellow-Logen, Jernbanehotellet og den gi. Bankbygning i Østergade, og i Rindum v. Villaby alle Ejendomme Vest for Landevejen med Undtagelse af en enkelt samt et Par paa den østlige Side.

1. Ingeniør Danø, Ringkjøbing, er paa Grund af Alder fritaget for Hvervet som Overklitfoged for Ringkjøbing Amt, og i hans Sted er udnævnt Civilingeniør K, H. Schultz, Ringkjøbing. – 2. Ringkjøbing Bank giver 8 pCt. i Udbytte. – 3. Sekretær i Kirkeministeriet,  cand.  jur. Jacob Hald, S. af afd. Toldassistent H., Rkbg., har faaet Bestalling som Landsretssagfører. – 6. Tre Hyrevogne i Ringkjøbing har faaet Tilladelse til at køre ved Generator.

Guldbryllup: 8. Pens. Banearbejder Jens Chr. Christensen (Engsig) og Hustru, Bymarken.

Sølvbryllup: 15. Pedel Chr. Christensen og Hustru.

Bryllup: 16. Frk. Møller Jørgensen og Toldforvalter Nørretranders, Rkbg. – 20. Frk. Yrsa Lerche (D. af Overportør L., Rkbg.) og Staalværksarbejder Ivar Iversen, Varde. – 27. Frk. Gerda Grønning, Løgstør og Toldmedhjælper Arne Thornild (S. af Kunstmaler T., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Fru F. Closter, Fjordalle 5, 70 Aar. – 6. Kommunekasserer Knudsen, Kongevejen, 65 Aar. – 12. Fru Kristine Jensen, Bildtsvej 8, 60 Aar. – 17. Pladsformand Chr. Toft, 60 Aar. – 21. Restauratør M. Jensen, Haandværkerforeningen, 60 Aar. – 21. Fhv. Gdr. Iver Bollerup, Bollerupgaard, 75 Aar. – 25. Fru N. S. Søndergaard, Østergade 21, 60 Aar. – 27. Pens. Godsekspeditør J. Andersen, 70 Aar.

Døde: 8. Fru Alvilda Opstrup. – 20. Vognmand Jes Ebsen, V. Strandgade, 72 Aar. – 26. Fru Maren Falk, 74 Aar. – 28. Tandlæge H. Th. Andresen, 54 Aar. Sine Høj, 52 Aar.

 

MARTS

Kommunens Budget-Forslag regner med en Skattestigning paa ca. 100,000 Kr., men Ligningsprocenten daler alligevel V10 til 8,7.

Paa Fiskeauktionen i Ringkjøbing blev den 10. Marts udbudt tre Laks, der var Aarets første. Der opnaaedes Priser paa 15 –16 Kr. pr. kg. Den dyreste kostede ca. 141 Kr. Senere paa Maaneden meldes, at Aarets største og fineste Laks er fanget i Ringkjøbing Fjord af Fisker Chr. Mortensen, Ringkjøbing. Den vejede 22 kg og indbragte ca. 375 Kr.

Den 23. Marts holdtes Folketingsvalg. I Ringkjøbingkredsen valgtes som Dr. Krags Efterfølger Gdr. Ole Østergaard, Nr. Omme, med 5917 St. I Ringkjøbing By blev Valgets Tal: Soc. 923 (i 1939: 641), Rad. 123 (170), Kons. 302 (260), Venstre 778 (666), Retsforb. 40 (38), desuden spredte Stemmer paa Smaapartier.

12 Elever afslutter paa Maanedens sidste Dag Realeksamen ved Skolen, deraf 3 med Udmærkelse. Else Møller, D. af Toldbetjent M., har med sine 223V3 Point taget den næststørste Eksamen i Skolens Historie. Om Aftenen samledes Skolens fem ældste Klasser, d. v. s. ca. 100 Elever, til en Fest, som var muliggjort ved, at Dir. ViggO' Nielsen, Svendborg, i Anledning af Byens Jubilæum havde skænket 500 Kr. til dette Formaal. Dir. N. er Søn af afd. Kordegn N., Ringkjøbing, og var med paa Skolens Hold i 1887.

4. 17 nye Samariter slutter Uddannelsen. Ringkjøbing Landbobank udbetaler 6 pCt. i Udbytte.– 3. Væver Mads Sørensens Legat til Ringkjøbing Skole er tildelt Knud Aage Nielsen (S. af Købmd. Jens N.) og Aase Madsen (D. af Postpakm. M.). – 23. Kommuneassistent Frk. Karen Christensen er konstitueret som Kommunekasserer i Ringkjøbing, foreløbig i et Aar. – 27. Fru Tandlæge Andresen har solgt sin Mands Praksis til Tandlægerne Hr. og Fru Anker Christensen, København. A/S Ringkjøbing Isværk udbetaler 7 pCt. i Udbytte.

Sølvbryllup: 3. Uldhdl. Bjerg Nielsen og Hustru, Kongevej 14.

Bryllup: 7. Frk. Agnes Erlang (D. af fhv. Kontorchef E., Rkbg.) og Lærer Henning Rørbech, Holbæk. – 9. Sygeplejerske Else Sparre-Ulrich, Frederiksberg, og Fuldmægtig cand jur. V. Tüchsen (S. af Kontorchef T., Rkbg.). – 23. Frk. Annelise Ebbesen (D. af Hestehdl. J. E., Rindum) og Dyrlæge Børge Skovbjerg, Rkbg. – 28. Frk. Anna Sand (D. af Jørg. S., Bymarken) og Fisker Kr. Venø Pedersen, Hvide Sande. Frk. Ragnhild Kantzler, Arendal, Norge, og Kunstmaler Viggo Knudsen, Søndervig (S. af Kommunekasserer K., Rkbg.). – 30. Frk. Agnes Nielsen (D. af Sygehusportør V. N., Rkbg.) og Kommunekasserer Ole Poulsen, Lind ved Herning (S. af Fabrikant P., Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Toldforvalter I. P. Nørretranders, 60 Aar. – 8. Fru Kathrine Knudsen Sand, Sønderdige 11, 70 Aar. – 11. Fhv. Dommer i Ringkjøbing Aage Grum-Schwensen, Holte, 70 Aar. – 15. Frk. Anna Jensen, Vestergade 23, 75 Aar. – 24. Pakmester P. Knudsen, 50 Aar. – 28. P. Knudsen Sand. 70 Aar.

Døde: 10. Typograf Aage Helmig, 58 Aar. – 13. Fhv. Avlsbruger Chr. Jensen, 79 Aar; tidl. Medlem af Byraadet og Ligningskommissionen. – 18. Enkefru Anna Cramer. – 27. Karen Madsen, 82 Aar.

 

APRIL

Ringkjøbing-Foreningen i København holder sig som den store Succes. Den samler sine Medlemmer, der nu tæller ca. 300, til Fest om fælles Minder engang imellem. Byens Jubilæumsdag blev saaledes fejret stort i København, og ved mange Lejligheder føler Ringkjøbingenserne derovre sig gennem Foreningen nøje og levende knyttet til deres gamle By.

1. April kan Hotelejer Ole Jensen fejre 40 Aars Jubilæum som Indehaver af »Jernbanehotellet«. Ringkjøbing Grundejerforening opgør sit Medlemstal til 363. Lærer S. Iversen 25 Aars Jubilæum som Lærer i Ringkjøbing. Tømrer Jac. Hansen og Murer Johs. Hansen har værte ansat i Brandvæsenets Tjeneste i 25 Aar. Amtsfuldmægtig J. L. Bruhn, Rkbg., er ansat som Fuldmægtig ved Politikontoret i Esbjerg. – 8. Hotelejer Sørensen har solgt Hotel »Hvilen« i Søndervig til Frk. Agerskov, Konditoriet »Karen«, Ringkjøbing, for 40,000 Kr. – 10. Portør A. M. Andersen 25 Aar ved D.S.B. – 13. 3 Laks, fanget af samme Baad, indbringer ca. 1000 Kr. – 16. Amtsvejinspektør J. A. Jensen, Ringkjøbing, er udnævnt til Ridder af Dannebrog. – 151. Damernes Idrætsklub holder 15 Aars Jubilæum; den har 280 Medlemmer. – 20. Om Natten styrtede en engelsk Flyvemaskine brændende i Ringkjøbing Fjord. Ringkjøbing Bys ældste, Havnefoged Anders Vase, fylder Paaskedag den 25. April 92 Aar.

Sølvbryllup: 25. Grosserer Niels Jensen og Hustru, Torvet. – 27. Bankkasserer H. Kornøe og Hustru, Rindum.

Bryllup: 18. Frk. Anna Kølhede, Nees, og Viggo Aggerholm, Lemvig (S. af Smed A., Rkbg.). – 22. Frk. Grethe Mikkelsen (D. af Købm. Søren M., Rkbg.) og Assistent i Vest- og sønderjydsk Kreditforening Axel Bojsen. Frk. Vita Helqvist Nielsen, Skovshoved, og Politifuldmægtig Harsberg, Rkbg. Frk. Lis Jørgensen (D. af Murerm. J., Rkbg.) og Alex Bjerglin, Skjern. – 24. Servitrice, Frk. Ellen Kjær Nielsen og Skomager Sv. Nielsen, begge Rkbg. Frk. Lilly Rasmussen, Kolding, og Gartner Erik Møller (S. af Toldbetj. N. M., Rkbg.). – 25. Ekspeditrice Frk. Laura Thygesen, Skjern (D. af Fisker Th., Rkbg.) og Gdr. Niels Im. Nielsen, Vejlgaard, Skjern. Frk. Ellen Kjær Knudsen (D. af Vaskeriejerske Fru K.) og Snedkerm. J. N. Andersen, Nr. Sundby.

Fødselsdage: 4. Fru Hilda Bune, Godthaabsvej 13, 75 Aar. – 5. Pens. Kreditforeningsfuldm. P. Jensen, J. P. Nielsensvej Vej, 75 Aar. – 7. Redaktør Vilh. Nielsen, 60 Aar. Købmd. Johs. Pedersen, »Nørrehus«, 50 Aar. – S. Togfører A. Andersen, Hoffgaardsvej, 65 Aar. Elise Pedersen, Søndergade, 60 Aar. – 11. Banearbejder P. Thomsen, Vogterhus 80 A ved Ringkjøbing, 60 Aar. – 12. Fhv. Banearbejder Chr. Bojesen, Rindum, 80 Aar. – 77. Fru Kirstine Løvstrup, Østergade 34, 75 Aar. Fru Agent Laur. Andersen, Reberbanen, 60 Aar. – 19. Fabrikant N. Poulsen, Herningvej, 65 Aar. – 27. Frk. Christiansen, Hoffgaardsvej 5, 80 Aar.

Døde: 7. Fru Margrethe Hansen, »Nørrehus«, 72 Aar. – 12. Karen Knudsen, Aldershvile, 83 Aar. – 13. Togfører K. P. Andersen, 61 Aar. – 14. Fru Jørgine Olsen, (Enke efter Malerm. Laur. O.), 77 Aar. Nonus Simonsen. – 18. Ane Jensen, 75 Aar. – 29. Ella Trillingsgaard, 20 Aar.

 

MAJ

Den 5. Maj holdtes Kommunevalg. I Ringkjøbing mistede Socialdemokraterne deres Flertal, idet Venstre erobrede det radikale Mandat. Valgt blev: Pakmester H. M. Christensen (S), Driftsbestyrer M. Sørensen (V), Forretningsf. Carl Møller (S), LRS. Dalgaard-Knudsen (V), Kioskejer Aage Petersen (S), Købm. Marius Pedersen (V), Fru Maria Næss-Schmidt (K), Snedker C. Chr. Møller (S), Smedemester Chr. P. Dahl (V), Arbm. Laur. Kjær Lauridsen (S), Redaktør Vilh. Nielsen (V) Der kom 4 »nye Ansigter« i Byraadet. Stemmerne faldt saaledes: Soc. 813 (i 1937: 690), Radikale 117 (139), Konservative 209 (172), Venstre 797 (678).

Ved det første Byraadsmøde valgtes Købmand Marius Pedersen til Borgmester og Pakmester H. M. Christensen og Driftsbest. M. Sørensen til Viceborgmestre.

Ved Amtsraadsvalget den 5. Maj mistede L. S. begge sine Mandater, idet Venstre tog det ene, Socialdemokraterne det andet. Det nye Amtsraad bestaar af: Okkels Birk, Snejbjerg (V), H. P. Pedersen, Aadum (V), Søren Kjærgaard, Vinding (V), P. Chr. Jespersen, Skjern (S), Ole Østergaard, Grønbjerg (V), Jens Tang, Fabjerg (V), Carl E. Bidstrup, Skjern (K), J. P. Jakobsen, Ikast (V), Kr. Stengaard, Sædding (V), Niels E. Christensen, Kølkjær (S), Søren Poulsen, Sahl (V).

Sidste Sommer fandt Nationalmuseet i Kvindhøje ved Bratbjerg i Hee en Oldtidsgrav, bestaaende af en Stenkiste med en Overligger. Den er nu flyttet og genopført i Ringkjøbing Museums Have. En Kutter har bjerget et gl. Anker, der antagelig har ligget i Havet i flere Hundrede Aar. Ogsaa dette er nu anbragt i Museets Have. For ca. 40 Aar siden erhvervede Herning Museum en gammel Brandkaptajn-Uniform, som havde tilhørt Brandkaptajn Sivertsen, der var Leder af Brandkorpset i Ringkjøbing omkring 1840. Herning Museum har nu overladt Uniformen til Ringkjøbing Museum, og Ringkjøbings gamle Brandkaptajn staar nu med Uniform, Sabel, trekantet Hat og vajende Fjerbusk paa sin Post ved Sprøjterne i Museets Forhal.

1. Maj havde Kontorfuldmægtig Frk. Johanne Thomsen været ansat i 40 Aar paa Dommerkontoret i Ringkjøbing; i den Anledning fik hun Fortjenstmedaillen i Sølv. – 2. Fru Ellen Margr. Flint, København, Svigerdatter af pens. Viceskoleinsp. F., Rkbg., bliver for fjerde Gang Danmarksmester i Maskinskrivning med en Hurtighed af over 100 Ord i Minuttet, en Hastighed, som aldrig før er opnaaet i Danmark.

Sølvbryllup: 10. Murer Andreas Christensen og Hustru, Vellingvej. – 19. Købm. J. C. Jensen og Hustru, Rindum v. Villaby.

Bryllup: 12. Frk. Anne Iversen, Hee, og Jens Bonde, Rkbg. – 13. Frk. Harriet Høgsberg og Buffist Niels P. Hansen, begge Rkbg. – 22. Frk. Inger Bernt Lund, Gentofte, og Fabriksl. Hans Pultz-Hansen (S. af Fabrikant H. L. H., Rkbg.). – 27. Frk. Elisa Andersen (D. af P. Nygaard, Rkbg.) og Th. Madsen (S. af Enkefru M., Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Gartner Søren Nielsen, Rindum, 75 Aar. – 5. Fru Bodil Jensen, Østeralle 7, 70 Aar. – 6. Kreditforeningsdirektør Jens Jensen, Sdr. Esp, 70 Aar. – 7. K. Mikkelsen, Fjordalle 9, 80 Aar. – 9. Fru Andrea Højhus, V. Strandgade, 60 Aar. – 12. Fru Marie Madsen, Vaskeriet, Herningvej, 60 Aar. – 13. Enkefru Emma Simonsen, Enghavevej 16, 70 Aar. – 24. Frk. Mette Pedersen, Bredgade 20, 75 Aar. – 29. Frk. Kristine Kristensen (Skikkild), Øster Alle, 85 Aar.

Døde: 15. Fhv. Kreditforeningsdirektør P. Lauersen, Holstebro, 85 Aar. – 22. Fru Johanne Strandbygaard, Enighedsvej – 26. Fru Marie Hansen (Levin Hansens Hustru).

 

JUNI

Rutebilejer Rich. Møller har købt en Motorbaad, der skal bruges til Fragt- og Passagerfart mellem Ringkjøbing og Klitten. Men hvornaar? – Ja, det staar hen i det uvisse.

1. Politibetjent L. V. Knudsen, Holstebro, forflyttet til Ringkjøbing. Togbetjent J. J. Jensen, Ringkjøbing, ansat ved D.S.B. i 25 Aar. Til landbrugskyndig Direktør i Vest- og sønderjysk Kreditforening i Stedet for Jens Jensen, Sdr. Esp, der er fratraadt paa Grund af Alder, er valgt Gdr. Jens Eg, Aadum. – 7. Ringkjøbing Biograf-Teater har Premiere efter en større Modernisering. Stud. polit. Jytte Hagbard og Organist Anne Marie Nielsen, begge Ringkjøbing, har hver faaet tildelt 500 Kr. af Marie Illums Studielegat. De blaa Pigespejdere i Ringkjøbing har faaet foræret en Fane af Danmarks-Samfundet. Sadelmagerm. L. E. Nielsen, V. Strandgade, har overdraget sin Forretning til sin mangeaarige Svend H. V. Olsen.

Guldbryllup: 2. Smedemester Carl Schäffer og Hustru, Sæby – tidligere Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 1. Lagerforvalter Peder Pedersen og Hustru, Mellemgade. – 8. Købmd. Th. Lindberg og Hustru. Banearbejder Mortensen og Hustru, J. P. Nielsensvej. – 9. Mourids Mouridsen og Hustru, Østerport.

Bryllup: 9. Frk. Anna Olesen (D. af Enkefru O., Rkbg.) og Matros Chr. Bank, København (S. af Blikkenslager B., Rkbg.). – 12. Frk. Grethe Toft (D. af Baadbygger O. T., Rkbg.) og Montør Jens M. Jacobsen, Randers. Kontorist, Frk. Christensen, Bogense, og Politibetjent M. J. Lillelund, Rkbg. – 13. Frk. Eva Søndergaard Pedersen (D. af Fru Købmd. M. P., Bildtsvej) og Bager Jens Alfred Clausen, København. – 20. Frk. Karen Mortensen (D. af M. Dam M., Rkbg.) og Mejerist Wilhelm Pedersen, Sønderjylland. Barneplejerske Frk. Gerda Villensteen (D. af Købmd. Chr. V., Rkbg.) og Assistent Arne Hansen, København.

Fødselsdage: 1. Sadelmager Klemmensen, 50 Aar. – 6. Fhv. Togfører G. D. Olsen, Reberbanen, 70 Aar. – 23. Fru Snedker Hansen, Herning (fh. Rkbg.), 70 Aar. – 25. Enkefru Signe Kirk, Fjordalle, 85 Aar. – 26. Snedker Gregers Tang, 70 Aar.

Døde: 3. Fru Dorthea Christensen (Pens. Banearb. J. Chr. C,'s Hustru). – 8. Fru Aninne Nielsen (Maler Chr. N.'s Hustru), 48 Aar. – 9. Arbmd. Gr. Chr. Andersen, 54 Aar.

 

JULI

I Anledning af Byens 500 Aars Jubilæum holdtes Dagene 24. og 25. Juli i Festens Tegn. Som Led i Festlighederne indgik Dyrskuet, Koncert i Alkjær Lukke med Sang af Aksel Schiøtz og Musik af Horsens Byorkester paa 15 Mand. Desuden Sportsdag som nævnt nedenfor. 5000 Mennesker deltog i Festlighederne.

J. A. Jensens Købmandsforretning paa Bredgade passerede den 4. Juli en Mærkedag, idet det er 50 Aar, siden nu afd. Købm. J. A. Jensen overtog Forretningen efter Købm. C. M. Schubert. Der er iøvrigt Tale om et Dobbelt-Jubilæum, idet det i Aar er 75 Aar, siden Schuberts grundlagde Forretningen. Fru Købm. J. A. Jensen fører efter sin Mands Død Forretningen videre med to Sønner som Bestyrere.

I Aar er det 25 Aar siden den første »Sportsdag« fandt Sted i Ringkjøbing – en Idé der slog saa godt an, at den rundt i Landet fik talrige Efterlignere og hvis synlige Resultat i Ringkjøbing bl. a. blev den store smukke Sportsplads. I Anledning af Jubilæet holdtes der den 25. Juli en ny stor Sportsdag, der med Hensyn til Indtægt og Overskud slog alle sine Forgængere.

Prof. Emil Koefoeds Mindelegat har tildelt Assistent ved Danmarks farmaceutiske Højskole, cand. pharm. Børge Wille (S. af Dyrlæge W., Rkbg.) et Legat paa 1500 Kr. til videregaaende kemiske Studier.

Carl Chr. Qvisgaard-Hansen, Kbhvn., tidl. Rkbg., har faaet tildelt 2500 Kr. af Otto Mønsteds Fond til Studie af italienske Handelsforhold.

13. Foreningen »Hushjælpen« i Ringkjøbing bestaaet i 25 Aar; det var Dansk Kvindesamfund, som stod bag, der er nu 400 Medlemmer og 5 faste Plejersker. – 8. Fru Charles har solgt Ringkjøbing Savværk til Savværksejer Skovgaard, Fjeldsted i Nordvestfyn. – 10. I Rigsdagsbibliotekets Læseværelse afsløres et Minderelief af Dr. Krag ved Siden af J. C. Christensens Minderclief. – 13. Købmd. Laur. Jensen har solgt en Del af sin Ejendom ved Havnen til Fiskeeksportør Emil Hansen, Hvide Sande, som har paabegyndt en Fiskeeksportforretning her. Kontorchef F. K. Erlang bliver Medlem af det kgl. nordiske Oldskriftsselskab.

Bryllup: 2. Frk. Rigmor Lauritsen, Møborg, og Depotarbejder Jørgen Hansen, Rkbg. Frk. Nina Christensen (D. af Maskinsætter C, Rkbg.) og Grosserer Ernst Petersen, København. – 3. Frk Karen Karberg (D. af Amtmand K.) og Bankassistent Erik Thomsen (S. af Tandlæge T., Rkbg,). – 11, Frk. Musse Hansen, Barde, og Tekstilarbejder Aage B. Olsen, Rkbg. – 18. Frk. Lisa Graae Jensen (D. af Repræsentant A. J , Rkbg,) og Barberm. Henry Petersen, Herning.

Fødselsdage: 6. Trafikkontrollør Buch, 60 Aar. – 8. Niels Kirk, Østeralle, 75 Aar. Kriminalass. Kjeld Hansen, 60 Aar. – 10. Fru Overlærer Larsen, Herningvej, 75 Aar. – 12. Snedker Chr. Christiansen, Tværvej, 65 Aar. – 21. Fru Wedderkopp, Haandværkerstiftelsen, 80 Aar. – 28. Fiskeeksportør L. C. Sørensen, 60 Aar.

Døde: 1. Smedem. Johs. Sørensen, 65 Aar. – 8. Murer Svend Trøst, 73 Aar. – 15. Fru Nielsine Vognstoft Christensen. – 16. Enkefru Ane Frandsen, De gamles Hjem. – 17. Fru Ingeborg Jørgensen (Murerm. J.'s Hustru). – 22. Fru Marie Dahl (Smedem. P. Dahls Hustru).

 

AUGUST

Datoen alene er nok! Altid vil danske Borgere mindes den Dag, da Landet blev uden Regering og vi alle med Ængstelse ser en uvis og vanskelig Fremtid 1 Møde for vort fælles Fædreland.

11. Ringkjøbing Amts Plejehjemsforening skifter Formand, idet pens. Lærer O. Sørensen, Ringkjøbing, trækker sig tilbage paa Gr. af Alder. – 29. Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbane har for sidste Aar et Driftsoverskud paa godt 92,000 Kr. – 30. Trykker Schultz 40 Aars Jubilæum for sin Ansættelse paa Ringkjøbing Amts Dagblad.

Sølvbryllup: 30. Hotelejer Chr. Pedersen og Hustru, Hotel Hindø.

Bryllup: 1. Stud. jur. Frk. Esther Flytkjær (D. af Fru A. F., Rkgb.) og Premierløjtnant Johan Hansen, Kliplev. Frk. Ingrid Fabricius Simonsen, Samsø, og Holger Handrup Jensen (S. af Vejformand J. Chr. J., Herningvej, Rkbg.) – 6. Frk. Bente Andresen (D. af afdøde Orgelfabrikant P. A., Rkbg.) og Esbjørn Hjorth, Ordrup. – 7. Husbestyrerinde Frk. Margrethe Sørensen, Varde, og Arbmd. Peder Knudsen, Rkbg. – 8. Damefrisør Frk. Oda Hansen (D. af Togbetjent H., Rkbg.) og Snedkersvend P. Uhre Pedersen, Lem. – 15. Sygeplejerske Frk. Kristiane Christensen, Råbjerg, og Trafikmedhjælper Herluf Toft (S. af C. T., Bildtsvej 15, Rkbg. – 21. Frk. Camilla Bodholt, Aarhus, og Politibetjent Henning Andreasen (S. af pens. Togfører B. A., Rkbg.). – 22. Frk. Gudrun Bjerre (D, af Smedem. C. B., Rkbg.) og Ernst Jakobsen, Fredericia.

Fødselsdag: 3. Christen Pedersen, Kirksvej 14, 85 Aar. – 14. Godsekspeditør H. C. Dam, Frederikshavn, tidl. Rkbg., 60 Aar. – 20. Enkefru Mette Marie Astrup, Ø. Strandgade, 75 Aar. – 24. Fhv. Natbetjent Berthelsen, 75 Aar. – 25. Fru Marie Godtfredsen, Fjordalle 9, 60 Aar. – 30. Fisker Niels Johansen, Kongevejen, 70 Aar. Elektricitetsværksbestyrer A. C. Pedersen, 50 Aar.

Døde: 2. Marie Tholund, Sønderborg, tidl. Rkbg. (pens. Togfører T.'s Hustru). – 15. Kriminalassistent L. H. Rasch, Kolding, fh. Rkbg., 55 Aar. – 18. Fru Bertha Sørensen, (Enke efter Maskinsmed Johs. S.). – 21. pens. Banearb. J. Chr. Christensen (Engsig). – 26. J. H. Bech. – 27. Enkefru Ingeborg Olsen, 78 Aar.

 

SEPTEMBER

Ringkjøbing Husmoderforening aabnede 1. Septbr. sin Børnehave, »Tusindfryd« paa Reberbanen. Her er udmærkede Forhold baade ude og inde og Plads til 40 Børn. Maleren Eichner har uden Vederlag udsmykket en stor Opholdsstue med en Frise, og fra adskillige andre Sider er der vist Sagen stor Offervilje. Husets Ombygning og Anskaffelse af Inventar bekostes af Fabrikant Hansen og Frue paa Uldspinderiet. Som Lærerinde er antaget Frk. Grethe Christensen, Esbjerg.

1. September var det 40 Aar siden den nu afd. Buntmager Nielsen begyndte Forretningen paa Torvet. Den drives nu af hans Enke.

Fru Sara Knudsen, Hotel Vestjylland kunde den 3. Septbr. fejre et ikke helt almindeligt Jubilæum, idet det nemlig er 60 Aar siden hendes afd. Mand, Mogens Knudsen, begyndte den Restauratør-Forretning, som Fru Knudsen fortsatte efter hans Død i 1921. Fru Sara Knudsen er 87 Aar gammel.

Vald. Langes Isenkramforretning har den 29. September 40 Aars Jubilæum.

Den 4. September er det 150 Aar siden Ringkjøbing Amt blev oprettet. Det fik dengang knapt de samme Grænser som i Dag. Skodborg og Vandfuld Herreder hørte saaledes under Thisted Amt, medens Vrads Herred hørte under Ringkjøbing Amt. Det er Landets største Amt og spænder over et Areal paa 4662 km.

Ringkjøbing By har stiftet et nyt Laan paa 1/4 Mill. Kr., laant i Byens Pengeinstitutter til pari Kurs og 4,25 pCt. aarlig Rente og at afdrage i Løbet af 25 Aar. Hermed udgør Ringkjøbing Bys Laanegæld ca. 1,34 Mill. Kroner.

1. Post- og Telegrafass. E. Tang-Pedersen 25 Aars Jubilæum. – 13. døde Købmd. Vald. Jacobsen, som havde drevet Manufakturforretning i Ringkjøbing i 51 Aar.

Sølvbryllup: 1. Sirus Kjærgaard og Hustru, Ø. Strandgade 20 A.

Bryllup: 2. Frk. Klara Andersen (D. af Kirkebetjent A., Rkbg) og Carl Sørensen (S. af Enkefru S., Rkbg. – 5. Frk. Gudrun Jakobsen, Maabjerg, og Murersvend Vagner Hansen (S. af Murerm. Jakob H., Rkbg.). – 7. Frk. Else Rich (D. af Malerm. H. R., Rkbg.) og Erling Andersen, Thorsted i Thy. – 16. Frk. Else Faurholdt Andersen (D. af Vand- og Gasmester F. A., Rkbg.) og Postmedhjælper E. B. Jensen, Struer.

Fødselsdage: 3. Thomas Jensen, Kongevejen 26, 75 Aar. – 4. Enkefru Anna Mortensen, Tværvej 12, 75 Aar. – 6. Overklitfoged, Civilingeniør K. H. Schultz, V. B. V., 50 Aar. – 12. Agent Laur. Andersen, Reberbanen, 65 Aar. – 23. Ane Jensen, Grønnegade 39, 75 Aar. – 24. Enkefru Christiane Iversen, Enghavevej 20, 60 Aar. – 27. Ole Nielsen, V. Strandgade 27, 70 Aar. – 28. Fru J. L. Holm, 70 Aar.

Døde: 13. Fru Anna Louise Nørmark (Bertel N.'s Hustru). – 19. Bogholderske Agnes Borre, 64 Aar. – 26. Jørgen Overgaard Hansen.

Til top