Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1943-44

JENS HARPØTH

EN  RINGKJØBING-ORIGINAL

Ringkjøbing har altid haft mange Originaler. Men den mest originale af alle Originaler er dog nok Købmand Jens Harpøth, og da det desuden i Aar – den 14. April 1944 – er 100 Aar siden han døde, synes vi, der tilkommer ham en Plads i dette Mindeskrift. Ogsaa fordi han gør til Løgn det gamle Ord om, at »om hundred Aar er alting glemt«. Han lever stadig i friskt Minde i sin gamle By.

Jens Harpøth stammer fra Gaarden »Ulfsund« i Nees. Efter sin Konfirmation kom han til Ringkjøbing for at uddannes i Handelen hos sin Morbroder, Købmand Peder Tang, som drev en stor Forretning og havde flere Skibe paa Søen.

»Saadan skal æ Krog være!«

Allerede i sin Læretid gjorde Jens Harpøth sig bemærket ved sine forunderlige Paafund. Der var strandet et Skib med en kostbar Ladning ved Nymindegab. Skibet sloges i Stykker, og Ladningen gik til Bunds. Skibets Ejere og mange andre grundede paa, om der ikke kunde findes Midler, hvorved Ladningen kunde bjerges. Blandt dem, der lagde Hovedet i Blød for denne

Sag, var ogsaa Butiksdrengen Jens Harpøth, og en Dag, han stod og grundede derover, glemte han rent, hvad han skulde forrette, indtil han blev vækket ved en ordentlig Ørefigen af sin Principal. Men i Stedet for at agte paa Straffen raabte Drengen ivrigt: »Saadan skal æ Krog være! Saadan skal æ Krog være!« Han havde fundet ud af, at Ladningen kunde trækkes op ved Hjælp af Kroge, og netop i samme Øjeblik, han fik Lussingen, gik det op for ham, hvordan disse Kroge skulde laves. Man lagde Mærke til, hvad Drengen sagde, lod saadanne Kroge lave, og de brugtes siden med stort Held ved Bjergningen.

Tiden gik. Jens Harpøth blev udlært og fik egen Forretning i Adelgade, den senere Bredgade, i det Hus, hvor siden Mølgaards Tobaksfabrik havde til Huse. Ved medfødt Handelssnilde og stor Paalidelighed i sit Væsen skabte han sig paa f aa Aar en ret udstrakt Handel. Da han fik Skibe paa Søen, tog han somme Tider selv med paa Farten for at drive Forretning i fremmede Havne og for at paase, at alt gik ordentligt til.

En mærkelig Mand

Det er en overordentlig Masse Fortællinger, der endnu huskes om Jens Harpøth. Han var i hele sin Opførsel forskellig fra de Mennesker, der omgav ham, – og han satte nok ogsaa en Ære i at være det. Med Alderen tog hans Særheder til. Men samtidig var han en Mand, der gjorde sig afholdt ved sin redelige Færd og ved sin Hjælpsomhed.

Alene hans tarvelige Klædedragt gav ham et afstikkende Udseende, saa Folk, der ikke kendte ham, maatte anse ham for en fattig Mand. Saaledes blev han engang paa Torvet i Ringkjøbing budt en Almisse af en medlidende fremmed, som ikke blev lidt forbavset ved at faa sin Gave afslaaet med de Ord: »A tænker, te a har flere Penge end du, Farlil!«

Ligeledes fortælles det, at han engang i en fremmed By kom ind paa en Gæstgivergaard og forlangte Logis, men blev afvist af Værten paa Grund af sit fattige Udseende. »Ja, saa maa a jo et andet Sted hen«, sagde Jens Harpøth., En tilstedeværende, som kendte ham, fortalte siden Værten, at den Mand, han havde vist bort, var den rigeste Købmand i Ringkjøbing.

I en af de ældste smaa Aviser i Ringkjøbing fortælles der om Jens Harpøths Rejser gennem Landet i et forunderligt Køretøj, der var forspændt med en Ko, af hvis Mælk han mente omtrent at kunne ernære sig undervejs, medens den uden Udgift kunde tage sit Foder paa Grøftekanten. Denne billige Rejsemaade havde dog ogsaa sine Ubehageligheder, thi en Dag, da han sad og malkede Koen, blev den stukken af en Bremse, stak Halen i Vejret og bissede.

Jens Harpøth havde en Landejendom, »Stagerhus«, uden for Byen. Naar han skulde ud til den, brugte han undertiden et lignende Køretøj, kun at Koen var ombyttet med en Stud. Den trak en Vogn, hvis Fading var en Kasse med Laag til. I denne Kasse laa Købmanden og kørte, og Tømmen stak ud gennem et Hul i Forenden af Kassen. Derved kom det til at se ud, som om Vognen var tom, men hvis en eller anden vilde standse Køretøjet, raabte Købmanden ud af Hullet: »Lad du bare den gaa; den kender Vejen bedre end du, Farlil!«

Engang, da der var Slædeføre, spændte han en Hest for en tør Hestehud og kørte paa den gennem Gaderne siddende paa et Halmknippe. Han havde nemlig lagt Mærke til, at Haarsiden paa en tørret Hud gled grumme let paa Sneen. Alligevel havde ogsaa denne Opfindelse sine svage Sider, thi den tørre Hud raslede saa forfærdeligt, at ikke alene den forspændte Hest, men ogsaa de forbikørende Heste blev sky derved, saa han maatte indstille sin Kørsel. Men Opsigt havde han da vakt.

Da Jens Harpøth fløj –

Jens Harpøth var en kundskabsrig Mand. Han efterlod en Bogsamling paa 200 Bind af historisk, naturvidenskabeligt og æstetisk Indhold. Han gjorde ogsaa adskillige mer eller mindre heldige Opfindelser. Mest kendt er hans »Flyvemaskine«, med hvilken han steg op paa Husmønningen, spændte den fast paa sin Ryg og fløj – ned i Møddingen! Han sad en Stund stille og overvejede Aarsagen til sit Fald. »Jens, du fejled' en Ha'ahl«, sagde han til sig selv. Og Tiden har jo senere givet ham Medhold i det.

Mere heldig var han med en anden af sine Opfindelser: Da han paa sine gamle Dage ikke kunde holde Fødderne varme, lod han lave en Stol, hvori han kunde hejse sig selv op til Loftet – og til den bedre Varme, som herskede heroppe. Men Opfindelsen var til Forskrækkelse for flere af hans Kunder, som, naar de kom ind og hørte hans »God Dag!«, ikke straks kunde faa Øje paa ham i hans ophøjede Stilling. Rimeligvis har Jens Harpøth som den ægte Jyde, han var, haft sin Morskab af saaledes at have Folk til Bedste.

»Sjælden Puns og faa Ord«

Jens Harpøths Handelsmoral har han udtrykt i et Brev til sin Broder, der var blevet snydt af nogle Kreaturhandlere: »I gode Landmænd, skriver han, skulde se efter, om (Kreaturhandlernes Navne) var tætte, før i lagde Penge i dem, som I gør ved Kornsække. En tæt Mand er en, der ikke vover det, han ikke ejer, lader mangen fordelagtig Handel fare for ikke at være i Gæld, skriver akkurat, regner ligesaa, borger lidet ud, kræver skarpt ind, holder akkurat Ord, er ædru paa Torvet, naar andre er fulde, sjælden Puns og faa Ord, naar de sværmer.«

Jens Harpøth var alle Dage en stor Beundrer af Kejser Napoleon. Engang da Byen skulde illumineres, stillede Jens Harpøth blot en Buste af Napoleon i Vinduet med et Par Lys bagved, idet han sagde: »Han lyser bestemt mere end alle Lys, den Karl!«

Jens Harpøth støttede gennem mange Aar en Broder, som havde et lille Bageri i Ringkjøbing, og da Broderen døde, blev han dennes 5 Børn i Faders Sted. Kort efter Broderens Død gik Jens Harpøth paa Gaden i sin sædvanlige Dragt: rød Vest, hvide strikkede Underærmer, Knæbenklæder og blaa Strømper. Da hans Broder Søren saa ham i denne ualmindelige Sørgedragt, raabte han til ham:

»Du gaar som en Nar, Jens! Du gaar som en Nar!«

»Hvordan det, Brorlil?«, spurgte Jens.

»Tykkes du, det ligner noget at gaa saadan klædt, nu vor Broder lige er død?«

Men Jens bed ham af:

»A har sørget for ham, da han var levende; nu kan du sørge over ham, da han er død.«

Prutten i Handel kunde Jens Harpøth ikke lide. En Dag kom en Mand fra Lønborg ind til ham for at købe en Gryde. Købmanden forlangte 3 Daler, Manden bød 16 Mark.

»Den skal koste, som jeg siger,« sagde Jens Harpøth, »sæt Gryden igen!«

»Ja, saa betaler jeg, hvad der er forlangt,« sagde Køberen, men fik den Besked, at nu kunde han slet ikke faa Gryden.

Berømmelse paa Pibehoved

Paa Grund af sine Ejendommeligheder var Jens Harpøth kendt viden om, endog i Hertugdømmerne og Hamborg, om ikke ved andet, saa ved de mærkelige Fortællinger, som Handelsrejsende jævnligt meddelte om ham. Saa kendt var han, at hans Billede spredtes rundt omkring paa Pibehoveder og Honningkager.

I mange Aar havde Jens Harpøth vænnet sig til at bruge to Stokke, skønt han just ikke altid trængte til dem. Ved hans Død blev disse Stokke solgt, og det viste sig da, at de begge var hule og skjulte to Sværdklinger, der ved et Tryk paa en Fjeder let kunde gøres brugbare.

Jens Harpøth døde den 14. April 1844, 86 Aar gl. Ved hans Død skrev et Ringkjøbing-Blad bl. a.:

»Danmark har just ingen Overflødighed paa Originaler. Saa meget mere føler vi os forpligtet til at gøre Publikum opmærksom paa en Mand, der i mangfoldige Aar har givet vor By nok at snakke om og forbavset og moret alle fremmede, som gæstede os. Ringkjøbing har mistet en Særling og med ham sin største, om end ikke eneste Mærkværdighed.«

(Efter Hardsyssels Aarbog).

 

1943

OKTOBER

Den 7. Oktober holdtes der paa Ringkjøbing Havn Auktion over – en Hval. Den var »strandet« paa Vedersø Klit. Den var 3–4 m lang, vejede 310 kg og indbragte 128 Kr. Fiskeeksportør L. C. Sørensen var Køber.

Kommunens Regnskab viser et Driftsoverskud paa næsten 70.000 Kr.; Aarsag: større Skatteindtægt end ventet, mindre Socialudgifter.

Fru Adjunkt Ingrid Christiansen, Struer (D. af Læge Næss-Schmidt, Ringkjøbing) overrasker Omverdenen ved pludselig at optræde som Kriminalforfatter og vinde en Pris paa 15,000 Kr. i en Konkurrence.

15. Tre unge Ringkjøbing Kunstnere: Ib Buch, Jacob Skjødsholm og Frk. Gertrud Christensen afholder en smuk Udstilling af deres Arbejder paa Hotel Ringkjøbing. – 23. Som Sundhedsplejerske i Ringkjøbing og Skjern er antaget Frk. Astrup Sørensen, Børnehospitalet, Martinsvej i København.

Sølvbryllup: 8. Overportør Møller og Hustru, Bredgade. – 13. Lærer S. Iversen og Hustru, Tangsvej. – 17. Havnefoged Mogens Jensen og Hustru.    20. Sadelmager Vilh. Pedersen og Hustru, Herningvej. – 27. Driftsbestyrer M. Sørensen og Hustru, R. Ø. H.-Jernbanen.

Bryllup: 3. Frk. Grethe Lillian Nielsen (D. af Mekaniker C. N., Rkbg.) og Tømrer Harry Ferdinand Hansen, Rkbg. – 9. Frk. Signe Iversen (D. af I. I., Rkbg.) og Heinrich Møller, Vejle. Frk. Esther Nielsen (D. af Sygehusportør V. N., Rkbg.) og Værkfører Viktor Larsen, Langeland. – 10. Frk. Anna Marie Knudsen, Roslev, og Maskinsmed Egon Sørensen (S. af afd, Smedem. Johs. S., Rkbg.). Frk. Gertrud Pedersen, Ø. Tørslev, og Gdr. N. C. Dalgaard Andersen (S. af afd. Togfører A., Nygade, Rkbg.). – 17. Frk. Anna Meta Madsen (D. af Arbm. Martin M., Rkbg.) og Bankassistent Robert Grønborg, Køge. – 23. Frk. Ketty Vensløv, Nr. Bork, og Rørlægger Troels F. Andersen, Rkbg. – 24. Frk. Ninna Sørensen, Hemmet, og Bagersvend Th. Bjerre (S. af Smedem. C. B., Rkbg.). 27. Bankassistent Otto Schelin, København, og Frk. Kirsten Sørensen (D. af Driftsbestyrer S., Rkbg.). – 30. Frk. Cecilie Mikkelsen og Remisearbejder Niels Andersen, begge Rkbg. – 31. Frk. Karen Heldt, Nykjøbing F., og Smedesvend Karl Pedersen, Rkbg.

Fødselsdage: 8. Fru Træhandler P. Jensen, Vestergade, 75  Aar.   9. Fru Overportør Nielsen,  »Frydenborg«, Rindum,  65  Aar.   24. Sadelmager Niels Henningsen, Søndergade, 70 Aar. – 26. Enkefru Karen Faurby, Jster Allé 3, 75 Aar. Fru Anna Hansen, Godthaabsvej 14, 60 Aar, – 27. Andreas Nielsen, Smedegade 12, 65 Aar.

Døde: 3. Overlæge Hans Gravesen, Roskilde, Søn af Tandlæge C. Gravesen, Rkbg. – 10. Jakob Brink Pedersen, 79 Aar. – 28. Arbm. Jens Thomsen. – 30. Pens. Togfører J. C. M. Larsen, 69 Aar.

 

NOVEMBER

1. November bliver »Løverdagsklubben« 75 Aar og i alle Aarene har Klubben haft sit Tilhold paa Hotel Ringkjøbing. Trods Alderen er Klubben stadig i fuld Vigør og et stort Antal Ringkjøbing-Borgere mødes stadig til dens hyggelige Spisninger med efterfølgende Kortspil. Det var i Løverdagsklubben gamle Dr. Holst om Flæskesteg med Rødkaal udtalte de bevingede Ord: »Det er en dejlig Spise for dem, som ka tol' et« og om Byens Nationaldrik »de smaa sorte«: »Det er ingen fin Drik, men den smager skam godt« – og det samme gode Ringkjøbing Humør trives heldigvis stadig blandt Klubbens mange Medlemmer.

Det viser sig, at Ringkjøbing-Foreningen i København stadig er i høj Grad levedygtig. Den tæller nu 845 Medlemmer. Nys har den startet sit eget Blad. Det hedder »Østen om æ By« og redigeres af Revisionschef Johs. Schmidt. Foreningens »Hjemmeaftener« er vældig besøgt, og den finder ogsaa paa at afholde Teateraftener og andre »Narrestreger«. Den skal nok være en Trøst for mange, som længes altfor svært efter deres egen lille By.

7. En Idrætsforening under K. F. U. M. er dannet i Ringkjøbing. – 9. Regnskabet for Sommerens Sportsdag er afsluttet med 10.000 Kr. Overskud. Til Medlemmer af Ligningskommissionen vælger Byraadet: Installatør Carl Wiese, Driftsbestyrer M. Sørensen, Fiskeeksportør Christensen, Kreditforeningsass. Boysen, Kontorchef Skjødsholm, Arbejdsmand Anton Nielsen og Mælkehandler P. Ledgaard Steffensen.

Sølvbryllup: 9. Slagtermester N. Jepsen og Hustru.

Bryllup: 6. Frk. Hanne Dahl (D. af Smedem. Chr. P. D., Rkbg.) og Jens J. Mathiasen, Lemvig. – 7. Frk. Elna Pedersen (D. af Landpost M. P., Rkbg., og Overmontør Aage G. Sørensen, Farsø. Frk. Carla Larsen, Hørby, og Bogh. N. V. Henriksen, Rkbg.– 8. Frk. Lydia Mogensen, Vinthen, og Typograf Egon Kirkegaard (S. af Faktor K., Rkbg.). Husbestyrerinde Frk. Anna Christensen, og Distriktsmontør Bagger, begge Rkbg. – 12. Frk. Signe Sloth Kristensen, Ølstrup, og Chauffør Bernh. Øgendahl, Rkbg. – 14. Frk. Hedvig Rasmussen (D. af Overportør R., Rkbg.) og Maskinarbejder Niels Fris, Pinstrup. Frk. Elisabeth Møller, Kristrup, og Savværksejer Th. Skovgaard, Rkbg. – 19. Defektrice Frk. Inge Andersen (D. af Maskinsætter P. A., Rkbg.) og Bankassistent Frits Olesen, Holstebro. Husbestyrerinde Ingrid Larsen, Stadil, og Bestyrer Gustav Siig, Stadil (S. af Handelsmand Th. H. S., Rkbg.). – 20. Frk. Gertrud Christensen (D. af Kordegn C. O. C, Rkbg) og Lærer Karl Otto Leth, Herning. – 28. Frk. Ketty Bøndergaard (D. af Vognmand B., Rkbg.) og Fisker Svenning Lauridsen (S. af Fisker Gunnar L., Rkbg.).

Fødselsdage: 5. Tømmerhandler C. Trillingsgaard, 60 Aar. – 22. Fru Ida Orloff, Mellemgade 12, 65 Aar.

Døde: 2. Bagerm. H. Bredahl, 59 Aar. – 3. Slagterm. H. Schou Jensen, 73 Aar. – 10. Kæmner Chr. Skow, 59 Aar. – 22. Malerm. J. Jensen, 69 Aar.

 

DECEMBER

I Julen døde en gl. fhv. Ringkjøbing-Købmand, Chr. Skikkild, nu Hellerup, 84 Aar gl. I mange Aar drev han den store Købmandsgaard paa Hjørnet af Bredgade og Smedegade, som hans Fader havde grundlagt for nu ca. 100 Aar siden. Chr. Skikkild følte sig altid stærkt knyttet til sin gamle By, han kom her jævnligt, og Ringkjøbing-Foreningen i København havde i ham et ivrigt Medlem. En af hans Sønner er afd. Billedhugger Chr. Skikkild, som har udført Mylius Erichsen-Statuen i Ringkjøbing.

A. Vejvad, Rindum, har solgt sin Landbrugsejendom ved »Alkjær Lukke« til et Konsortium, der her agter at indrette en Havekoloni med ca. 40 Haver.

1. Bankbestyrer O. M. Jørgensen, Glostrup – i mange Aar Kasserer i Rkbg. Landbobank – 40 Aars Jubilæum som Bankmand.   4. Legetøjsfabrikken »Gekko« hærges af en voldsom Brand. – 13. Kommunebogholder Viggo Andersen ansættes som Kæmner og Byraadssekretær fra 1. Januar 1944.

Sølvbryllup: 6. Arbm. Peder Thygesen og Hustru, Nørregade. –  18. Skibstømrer Vald. Nielsen og Hustru, Østergade.

Bryllup: 4. Frk. Ellynor Jonsen og Magnus Andersen, begge Rkbg. – 11. Frk. Anni Hansen, Skive, og Ekspedient Jørgen Jensen (S. af afd. Malerm. J. J., Rkbg. – 12. Frk. Ninna Vestergaard (D. af J. V., Rkbg.) og Vagn Opstrup, Thim. – 14. Frk. Blix Nyberg, Slagelse, og Prokurist Højgaard Jørgensen, Rkbg. – 19. Frk. Gurli Nielsen (D. af Fru Futtrup Jensen, Rkbg.) og Viggo Christensen, Kolding. – 21. Barneplejerske Frk. Gerda Nørreris og Kriminalbetjent N. P. Hvegholm (S. af Snedker H., Rkbg.). – 26. Frk. Ellen Frederiksen, Fjerritslev, og Eksped. G. Anthonsen, Rkbg.   28. Frk. Aase Wille Pedersen (D. af Amtsforvalter A. F. P., Rkbg.) og Fritjof Lysholt Petersen, Odense. –  30. Frk. Dagny A. Jensen (D. af J. Kr. J., Rkbg) og Sigfred Siig (S. af Thomas S., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Værkfører Wittorff, Kongevejen, 70 Aar. – 3. Kirsten Nielsen, Smedegade 18, 85 Aar. – 5. Baneformand J. C. Nielsen, »Erikshus«, 60 Aar. – 16. Fru Ane Jacobsen, Østertoften 5, 60 Aar. Fru Sine Pedersen, Herningvej, 70 Aar. – 22. Fru Berta Frost, Vestergade 10, 70 Aar. – 23. Fhv. Bankbogholder Høegh,  75  Aar. –  24. Mads Flytkjær, V. Strandsbjerg,  75 Aar.   28. Fhv. Gdr. Niels Ibsen, Herningvej 22, 75  Aar. 

Døde: 8. Fru Valborg Winther Nielsen (Redaktør N.'s Hustru).    9.  Fru  Else  Jensen   (Enke  efter  Skrædder  Aksel  J.).     11. Mary Rasmussen, Enighedsvej 15. – 16. Ole Løvstrup.

 

1944

JANUAR

For mange, ogsaa i Ringkjøbing, føltes det som en personlig Sorg, da det den 4. Januar rygtedes, at Præsten og Digteren Kaj Munk var kommet af Dage paa uhyggelig Vis. Det føltes, som om Krigens Skygger laa endnu mørkere end vanligt hen over vort Land.

Folketallet i Ringkjøbing er opgjort til 4252, en Stigning paa 128 Personer i Aarets Løb.

1. 25 Aar siden Kontorchef O. Tüchsen blev ansat i Kreditforeningen. – 15. Ringkjøbing Skakklub 25 Aars Jubilæum. Købmand J. Jespersen udnævnes til Æresmedlem af Klubben. – 27. A/S Ringkjøbing Bank udbetaler 8 pCt. i Udbytte. En Søn af Telefonmontør Sørensen, Rkbg., Karl Gustav Sørensen, har taget Eksamen som Civilingeniør med 1. Karakter. Den unge Mand er lige fyldt 22 Aar og er Landets yngste Civilingeniør.

Bryllup: 1. Helga Nielsen, Studsgaard, og Vognm. Svend Christensen (S. af Vognm. P. C, Rkbg.) Frk. Asta Larsen, Varde, og Forretningsbestyrer Henry Kjeldsen, Brabrand (S. af Automobilhdl. K., Rkbg.). – 2. Ellen Harpøth, Lem, og Mekaniker Chr. Møller Christensen (S. af Fisker Vang C, Rkbg.). – 7. Frk. Amy Seidenfaden (D. af Major S., Bangkok, Siam) og Civilingeniør Andreas Karberg (S. af Amtmand K., Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Landpost Hvistendahl, Søndergade, 65 Aar. – 7. Lærer Kaj Hansen, 50 Aar. – 11. Enkefru Kristine Sørensen, Reberbanen 24, 70 Aar. – 22. Fru Jensine Albrechtsen, Vestergade 6, 60 Aar. – 26. Maleren Chr. Thornild, 60 Aar. Fru Marie Pedersen, Nørregade 3, 65 Aar. Snedkerm. P. Jørgensen, 50 Aar.

Døde: 1. Gartner Chr. Westergaard, Herning, fhv. Rkbg. – 3. Frantz Røgind, 42 Aar. – 13. Fru Marie Sylvestersen, Bymarken. Niels Olsen, Skovgaard. – 23. Pens. Banearbejder Chr. Bojesen, 80 Aar. – 26. Fru Camilla Høier, 60 Aar. – 27. Fhv. Banetømrer Levin Hansen, 84 Aar. – 28. Destruktør Chr. Jensen Foldager, Rindum, 59 Aar. Fru Ane Kirstine Jensen (Arbm. Knud J.'s Hustru, Bildtsvej 3). – 30. Fru Maren Christensen, Bymarken, 82 Aar.

 

FEBRUAR

Som en Modsætning til de sidste meget strenge Vintre blev der i Aar saa at sige slet ingen Vinter. Det var godt til de knappe Brændselsrationer, men Vintersportsdyrkerne var ikke begejstrede, – de nye Ski havde ikke godt af Tøvejret!

1. Landpost M. Pedersen, Møllevej, 25 Aar ved Postvæsenet. – 2. Telegrafformand A. Pedersen, 25 Aars Jubilæum ved D.S.B. Hos Fiskeeksportør L. C. Sørensen modtog man en Rekord-Aal paa 3 kg; det var en Blankaal, fanget i Stadil Fjord. Aalen maalte over en Meter. – 28. Postmester Dyekjær, Ringkjøbing, fratræder sin Stilling paa Grund af Alder. – 29. Et »Varmekontor« er oprettet i Ringkjøbing. Dets Virksomhed skal bestaa i at vejlede i alle Spørgsmaal vedr. Opvarmning af Lejligheder  m. v. Malerfirmaet H. Nørgaard Noe & Søn fejrer 40-Aarsdag.

Sølvbryllup: 11. Bogtrykker L. Rasmussen og Hustru.

Bryllup: 6. Sygeplejerske Frk. Kirstine Pedersen, og Banearbejder Fr. Christensen, begge Rkbg. – 8. Frk. Lis Albrechtsen, Rkbg., og Kontorist A. Johansen, Esbjerg. – 18. Frk. Lise Hansen, Jyderup, og Civilingeniør Johan Tüchsen, Jyderup (S. af Kontorchef T., Rkbg.). – 27. Ekspeditrice, Frk. Frederikke Jensen (D. af Tromlefører O. D. J., Rkbg.) og Frisør George Hougaard. – 28. Frk. Annelise Kristensen (D. af P. K., Hedegaards Mark) og Harald Orloff (S. af Jørgen O., Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Overbetjent A. Andersen, 50 Aar. Postmester Dyekjær, 70 Aar. – 7. Amtslæge Ryan Thede, 50 Aar. – 9. Tømrer B. Hønnicke, 70 Aar. – 10. Amtmand Toft, Næstved (fh. Rkbg.), 65 Aar. – 11. Fru Mette Jepsen, »De gamles Hjem«, 80 Aar. – 16. Chr. Provstgaard, Enighedsvej 17, 65 Aar. – 17. Hotelejer Ole Jensen, Jernbanehotellet, 75 Aar. – 20. Fru Sidsel Nielsen, Søndergade 8, 65 Aar. – 21. Murer Nørgaard Lauridsen, Fjordallé, 60 Aar. – 25. Frk. Anna Torp, 0. Allé, 65 Aar.

Døde: 1. Fotograf H. W. Gundelach Hansen, 76 Aar. – 3. Murer Karl M. Jensen, 81 Aar. – 14. Andr. Enevoldsen, De gamles Hjem, 90 Aar.

 

MARTS

Kommunens Budget for 1944–45 viser en Stigning i Skatteudskrivningen paa ca. 58.000 Kr. De personlige Kommuneskatter naar lige op til den halve Million.

23. Marts døde Byens ældste, fhv. Havnefoged Anders Vase, 90 Aar gl. And. Vase hører med til det Billede, man danner sig af Ringkjøbing. Naar han stod paa Havnen, – hvor han havde sin Gerning til han var fyldt de 81, – med sin satte, f irskaarne Skikkelse, med sin guldtressede Kasket og med et djærvt og venligt Ord til enhver, ja, saa følte man, at her var Ringkjøbing.

1. Kontrolør P. Dahl-Madsen, Nørrebro Postkontor i København, konstitueret som Postmester i Ringkjøbing. Overassistent J. Tønnesen, Postkontoret, forfremmet til Kontrolør med Tjeneste i Hjørring. – 6. Væver Mads Sørensens Flidslegat for Skolebørn tildelt Grethe Mølgaard Andersen (D. af Ekspedient M. A.) og Severin Balleby (S. af Enkefru B.). – 12. Assistent i Vest- og sønderjydsk Kreditforening, Frk. Ellen Berthelsen, 25 Aars Jubilæum. – 14. Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub, Danmarks ældste, har 25 Aars Jubilæum. Ved en Jubilæumsfest udnævntes dens Stifter, Skræddermester Albert Palm, til Æresmedlem baade af Ringkjøbing Fjerkræklub og af Amtsorganisationen. A/S Ringkjøbing Landbobank giver 6 pCt. i Udbytte. – 31. 18 nye »Præliminarister« udklækket i Aar, deraf 4 med Udmærkelse. Det er det sidste Hold Præliminarister, Skolen dimitterer; næste Aars Afgangshold udgaar med Realeksamen. Samtidig var det første Gang, der blev dimitteret med Mellemskoleeksamen. Det første Hold Børn, 11 ialt, udskrevet af Børnehaven »Tusindfryd« for at begynde i den »rigtige« Skole.

Sølvbryllup: 28. Arbm. Martin Grønbjerg og Hustru, Herningvej 19.

Bryllup: 4. Frk. Eva Pedersen (D. af Maskinsmed J. P., Vester Strandsbjerg, Rkbg.) og Slagter E. Ebling, Aarhus. Servitrice Frk. Karla Sørensen, og Jernbinder Knud Gettermann, begge Rkbg. – 6. Frk. Kanna Grønbjerg (D. af Arbm. M. Grønbjerg, Rkbg.) og Politibetjent Arne Poulsen, Skive. – 11. Frk. Tove Eriksen, Holstebro, og Disponent Johs. Kjær Nielsen (S. af afd. Buntmager J. M. N., Rkbg.). – Frk. Else Laursen, Aarhus, og Forretningsbestyrer E. Vagner Jensen, Rkbg.

Fødselsdage: 5. Enkefru Else Hvidberg, De gamles Hjem, 85 Aar. – 6. Henrik Jensen, Enighedsvej 17, 60 Aar. Trykker S. Schultz, Møllevej, 65 Aar. – 14. Kirstine Pedersen (Lybæk), Møllevej, 90 Aar. – 16. Fhv. Landpostbud Jens Jørgen Larsen, Søndergade, 80 Aar. Driftsleder A. Boll, 60 Aar. – 23. Partikulier Mads Søe, Mellemgade 5, 85 Aar. – 24. Snedkerm. Ulrich Mikkelsen, V. Strandgade, 70 Aar. Fru Holmager, Herningvej 35, 70 Aar. – 27. Thomas Lauridsen, Fjordallé 12, 70 Aar.

Døde: 8. Fru Laurence Ahle, 86 Aar. – 12. Postmester P. Dahl-Madsen, 54 Aar. – 25. Fru Johanne Larsen (pens. Postbud Jens L.'s Hustru). – 26. Chr. Mikkelsen, 80 Aar. – 29. Fru Marie Knudsen (Enke efter Skomagerm. K., Nørregade).

 

APRIL

Tirsdag Aften den 25. April skete der ved Indsejlingen til Hvide Sande en Kuldsejling, der kostede Livet for fire Fiskere om Bord paa Ringkjøbing-Kutteren »Kathrine«. De omkomne er: Kutterens Ejer Jens Nørgaard, Herningvej 46, Ringkjøbing, dens Fører, Fisker Laur. Jensen, Kongevejen, Ringkjøbing, Fisker Jens Christiansen, Rindum ø. Villaby, og Fisker Andr. Iversen, Stavning.

1. To 40 Aars Jubilarer: Togfører Th. Andersen, Nørreport, ansat ved D. S. B., og Stereotypør E. Bune ved Ringkjøbing Amts Dagblad. – 12. Grosserer P. Noes har solgt »Priorgaarden« til Købm.  Skytte,  Vedersø. –  24. Ringkjøbing og  Omegns Haveforening 25 Aars Jubilæum. Lærer O. Sørensen og fhv. Købmand Mathias Christensen udnævnes til Æresmedlemmer.

Sølvbryllup: 25. H. Bøndergaard og Hustru, Ø. Strandgade 17.

Bryllup: 2. Frk. Karen M. Bonde (D. af Enkefru B., Rkbg.) og Gunnar Nyborg, No. – 7. Lærerinde, Frk. Hanne W. Christensen, Stege, og Journalist Chr. Harbo, Rkbg. Frk. Helene Jørgensen (D. af Murerm. Jørg. J., Rkbg.) og Bogholder Asger Christensen, Horsens. – 8. Frk. Trie Haubo Jensen (D. af Hovmester J., Hoffgaardsvej, Rkbg.) og Redaktør H. Ingemann-Petersen, Frederiksborg Amts Avis, Helsingør. – 19. Sygeplejerske Frk. Agnes Krogager, Rkbg., og Lmd. Rich. Jensen, Brejning. – 23. Tekstilarbejderske Frk. Marie Pedersen, Rkbg., og Fabriksarbejder Svend H. Christensen, Fredericia.

Fødselsdage: 5. Chr. Henriksen, Herningvej 23, 70 Aar. – 13. Enkefru Marie Thomsen, Dyekjærsvej, 70 Aar. – 27. Ejendomsmægler Søndergaard, 80 Aar.

Døde: 1. Lærer S. Iversen, 52 Aar. – 7. Fru Bertha Henningsen (Niels H.'s Hustru). – 22. Frk. Mette Frederikke Krøger.

 

MAJ

Maj kom, men med Ringkjøbingensernes Sommerfornemmelser var det saa som saa. Søndervig er trist og øde – ikke til at betræde. Ens Sommerhus staar derude og forfalder, og man maa selv nøjes med et Bad i Fjorden og en Udflugt op ad Vonaaen. Men til næste Sommer –!

10. 25 Aar siden Redaktionssekretær Carlsen kom til Ringkjøbing Amts Dagblad.

Sølvbryllup: 9. Fisker Andr. Madsen og Hustru, Kirksvej. – 29. Laur. Jensen og Hustru, Ringkjøbing Bymark.

Bryllup: 4. Telefonistinde Frk. Dagmar Jensen, Esbjerg, og Konditor Hans Meldg. Pedersen, Centralhotellet, Esbjerg (S. af Hotelejer Chr. P., Hotel »Hindø«, Rkbg.) – 5. Frk. Else Thomsen (D. af Enkefru Marie T., Dyekjærsvej, Rkbg.) og Anker Christensen, »Trikohl«, Rkbg. - 14. Frk. Johanne Pedersen (D. af Arbm. P.C.P., Bymarken) og Tømrer Poul Andersen, Vejle. – 14. Adjudant Elna Sørensen, Frelsens Hær, Lyngby, og Kaptajn Alfr. Olesen, Frelsens Hær, Ringkjøbing. – 27. Frk. Gerda Korsgaard (D. af Snedker O. K., Rkbg.) og Tømrer Poul Krogh, Glostrup. Frk. Hilda Madsen (D. af Murerm. M. M., Grønnegade, Rkbg.) og Maler Aksel Boisen, København. – 28. Frk. Ingrid Ditlevsen (D. af Cyklehdl. D., Rkbg.) og Lmd. Verner Sørensen, Lervang. – Servitrice Frk. Grethe Poulsen (D. af Gasværksarb. P., Rkbg.) og Reservebetjent Harry Henriksen (S. af Grosserer H., Rkbg.). Frk. Nanna Møller (D. af Tømrerm. J. M., Rkbg.) og Lærer Erik Christensen, Ikast (S. af Kordegn C. O. C, Rkbg.). – 29. Kontorassistent Frk. Ingeborg Ligaard, Politikontoret, Korsør (D. af Maskinsnedker J. P. L., Erikshus, Rkbg.) og Løjtnant Knud Andresen, Hjørring. Sygeplejerske Frk. Edith Lerberg, Rkbg., og Murer Carl Chr. Jørgensen (S. af Murerm. J. J., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Murerm. Niels Jespersen, Grønnegade, 60 Aar. – 6. Arbm. Mads Grydegaard, Nørregade 6, éo Aar. – 14. Rentier Jørgen Nielsen, Fjordallé 7, 85 Aar. – 24. Fhv. Købm. P. P. Christensen, »Enghavehus«, 80 Aar. – 25. Enke Mette Bøjgaard, Alderdomshjemmet, 90 Aar.

Døde: 10. Hans Larsen, 73 Aar.

 

JUNI

Cand. pharm. Børge Wille (S. af Dyrlæge W., Ringkjøbing), har faaet Københavns Universitets Guldmedaille for en Afhandling vedr. organisk Kemi.

Paa Dannebrogs 725 Aars Mindedag den 15. Juni holdtes en Mindegudstjeneste i Ringkjøbing Kirke. Der var 9 Faner, ført frem af forskellige Foreninger, og Sognepræst Appelberg talte om Dannebrogs Historie.

1. Postkontrolør J. S. Grauslund, Aarhus, konstitueret som Postmester i Ringkjøbing. Dommerfuldmægtig J. C. Christiansen, Ringkjøbing, konstitueret som Dommer i Præstø. Togbetjent Harry Nielsen, »Erikshus«, 2j Aar ved D. S. B. Købm. Otto Reffstrup, 25 Aars Jubilæum.

Guldbryllup: 14. Tidl. Vognmand i Ringkjøbing, Thomas Thomsen og Hustru, nu København.

Sølvbryllup: 9. Toldbetjent N. Møller og Hustru, Tangsvej.

Fødselsdage: 7. Snedker Chr. P. Jensen, fh. Nørregade 8, nu København, 80 Aar. – 21. Fhv. Landmand Knud Dyrmose, De gamles Hjem, 70 Aar.

Døde: 7. Tandlæge, Fru Karen Marg. Christensen, 27 Aar. – 15. Bogholder Jakob Baden, København (S. af afd. Skomagerm. B., Rkbg.). – 22. Forfatteren, Redaktør Hans Henriksen, Frederiksberg, fh. Ringkjøbing Amts Dagblad, 82 Aar. – 30. Remisearbejder Jørgen Chr. Hansen, Møllevej, 59 Aar.

 

JULI

Det store gamle Pæretræ paa Ringkjøbing Torv – den sidste Erindring om den gamle Præstegaardshave, der engang laa paa dette Sted – er bleven saa medtaget af de haarde Vintre, at det ikke længere er nogen Pryd for Torvet, og Byraadet har derfor vedtaget at fælde det; der skal dog atter plantes et Træ paa samme Sted.

22. Herning og Skjern Svineslagterier har købt Rindum Destruktionsanstalt.

Sølvbryllup: 19. Trikotagehandler Sigfred Pedersen og Hustru, Bredgade.

Bryllup: 3. Frk. Elly Tandskov Petersen (D. af Overbetjent O. P., Rkbg.) og Sekretær, cand. jur. Tage Klitgaard, København. – 14. Frk. Ellen Marie Hibsgaard, Holstebro, og Portør P. Storgaard Larsen, Rkbg. – 15. Frk. Martha Pedersen, Kolding, og Smedesvend Carl Chr. Schou (S. af Enkefru S., Rkbg.). – 16. Frk. Grethe Bihlet, Holstebro, og Slagterm. Sv. Aage Albrechtsen (S. af Trælastformand Chr. A., Rkbg.). – 19. Frk. Helene Rasmussen, Bildtsvej 22, Rkbg., og Chr. Nielsen, Randers. – 22. Frk. Birthe Krogh (D. af Bogholder K., Rkbg.) og Assistent i Københavns Magistrats Revisionsafdeling Preben Monrad. – 30. Frk. Bodil Højmose, Brejning, og Johnsen Nielsen (S. af L. K. N., Rkbg.). Fru Hannah Ilkjær, Tarm, og Isenkræmmer Vald. Lange, Rkbg.

Fødselsdage: 1. Fru Marthin Madsen, Kongevejen 12, 60 Aar. – 4. Knud Bæk, Grønnegade, 80 Aar. Guldsmed Laur. Larsen, 50 Aar. – 7. Dommer H. D. Fabricius, fh. Rkbg., nu København, 70 Aar. – 12. Fhv. Modehandlerinde Frk. Bertha Christensen, Mellemgade 17, 60 Aar. – 15. Pens. Overpostbud N. Nielsen, Nørredige, 70 Aar.

Døde: 4. Pens. Postmester O. A. Nielsen, Rindum, 83 Aar. – 20.   Motorfører   Chr.   Pedersen,  Ørnhøj-Banen,   38   Aar.     21. Chauffør Jens Højhus, 37 Aar. – 23. Kirsten Nielsen, 84 Aar. – 26. Fiskeeksportør Chr. Dyekjær, 73 Aar. – 28. Fhv. Amtslæge H. Bendix Poulsen, nu København, 5 8 Aar.

 

AUGUST

Paa Møller Svendsens Mark i Rindum er af dækket en Brønd fra Folkevandringstiden. Desuden fandtes bl. a. en Drejekværn fra ca. Aar 400 e. Kr. og nogle Trægenstande, som er blevet bevaret, fordi de har ligget i Vand.

3. En gl. Ringkjøbingenser, Grosserer, Redaktør Hans Waagø, Hellerup, er død, 63 Aar gl. Han var blandt andet kendt som en fremragende Farvefotograf og efterlader sig mange Farvefotografier fra sin Hjemegn. Ogsaa Ringkjøbing Turistforening ejer en Samling af Waagøs Ringkjøbing-Billeder. – 10. Overportør Martin Poulsen 25 Aar ved D. S. B. – 13. Et vestjysk Terrænsportsstævne holdes i Ringkjøbing med Deltagere fra Thisted, Herning og Varde.

Sølvbryllup: 5. Overportør Martin Poulsen og Hustru. – 24. Overportør A. M. Andersen og Hustru, Nørredige 22.

Bryllup: 5. Frk. Anni Toft, Rkbg., og Erhard Schläger, København. Damefrisør Frk. Gudrun Schultz, Rkbg., og Apoteker Holger Ørner, København. – 6. Frk. Musse Lauridsen (D. af Murer J. L., Rkbg.) og Typograf Thorn, Videbæk. – 12. Frk. Karen Kier Thomsen, Sdr. Omme, og Trafikmedhjælper Aksel Iversen (S. af Enkefru I., Rkbg.). – 13. Frk. Inge Iversen (D. af afd. Lærer I., Rkbg.) og Assistent Alf Frederiksen, Brønshøj. – 20. Frk. Erna Jensen, Rkbg., og Børge Larsen, København. – 27. Frk. Ellen Madsen (D. af A. M., Kirksvej, Rkbg.) og Elektriker Børge Frank Hansen, Aarhus.

Fødselsdage: 7. Driftsleder Th. Olsen, Bildtvej, 60 Aar. – 11. Enkefru Oliane Lauridsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. – 12. Fru Driftsleder Boll, 60 Aar. – 24. Vinhandler C. Fauerby, 65 Aar. Enkefru Kathrine Fausing, Kongevejen 29, 75 Aar. – 27. Landpost N. Boch, Vellingvej, 60 Aar. – 29. Fru Maren Skov, Ved Fjorden 11, 90 Aar.

Døde: 19. Marie Graversen.

 

SEPTEMBER

De unormale Tider giver sig Udslag paa forskellig Vis. Sidst ved Dannelse af et kommunalt Vagtværn til, saa vidt det under de givne Forhold er gørligt (Politistyrken suspenderet), at værne Godtfolk mod Tyve og Røvere. Før Vagtværnets Dannelse havde Borgerne selv gjort Forsøg paa at holde Justits, bl. a. ved at gennembanke en Tyveknægt, der var taget paa fersk Gerning, og dyppe ham i Havnen.

1. Driftsbestyrer M. Sørensen ansat ved Ørnhøj-Banen i 25 Aar. – 23. Blaa Kors i Ringkjøbing fylder 40 Aar. – 26. Kongens Fødselsdag fejres paa forskellig Vis, bl. a. ved en Kirkekoncert for fuldt Hus.

Bryllup: 5. Frk. Hansine Mogensen, Rkbg., og Robert Guldholt, Spjald. – 9. Frk. Hilda Pedersen (D. af Landpost P., Rkbg.) og Karl Engkjær Andersen, Holmsland. – 10. Bibliotekar Frk. Inger Kornø (D. af Bankkasserer K., Rkbg.) og Maleren Erik Christiansen, København. – 17. Frk. Ellen Christensen, Jerne, og Postmedhjælper Aage F. Thygesen, Rkbg. – 22. Frk. Sofie Lech, Halsted Aunede, og Murer Willy Gade (S. af Jagtkonsulent G., Rindum).

Fødselsdage: 9. Fru Sine Wiese, Nørregade, 70 Aar. – 14. Maskinsmed Jacob Pedersen, V. Strandsbjerg 14, 60 Aar. – 17. Fhv. Forstander for »Løvstrupgaard« J. M. Voigt, 70 Aar. – 18. Fru Mariane Isager, Østergade 34, 70 Aar. Fru Laura Mortensen, Aldershvilevej, 70 Aar. – 19. Konsul Ole Glistrup, 70 Aar. – 21. Møller P. Svendsen, Rindum, 60 Aar. – 22. Sognefoged og Gdr. Jens Sivert Bach, Rindum, 60 Aar. – 23. Enkefru Ane Søndergaard, Ø. Strandgade 25, 80 Aar. – 24. Tømrermester P. Nissen, Hoffgaardsvej, 65 Aar.

Døde: 14. Kunstdrejer Mar. Christensen, 76 Aar.

Til top