Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1944-45

RINGKJØBING I 100 AAR

For 100 Aar siden oprettedes Ringkjøbing og Omegns Sparekasse. Et Festskrift, skrevet af Overlærer Bøgner, Ringkjøbing, er i den Anledning udkommet til Jubilæet. Det giver et kulturhistorisk Billede af Tiden nærmest forud fra dengang og fremefter, og vi har med fornøden Tilladelse bygget denne Skildring paa nævnte Bog.

Danmark laa dengang som nu i en stor Krigs Skygge. Napoleonskrigene var gaaet hærgende hen over Europa, og Dønningerne rullede ogsaa ind over vort Lands Grænse.

Frygt for Invasion allerede da.

Ogsaa Ringkjøbing og Omegn havde faaet Krigens Vilkaar at føle. Frygt for Invasion paa Jyllands Vestkyst prægede ofte Egnen. Landeværnsfolk maatte jævnlig underkaste sig Kystvagt, og til Tider var der store Militærbelægninger baade i Ringkjøbing og de nærmeste Landsbyer. En Række Stabsofficerer med Generalmajor F. C. Bülow i Spidsen laa i lange Perioder i Ringkjøbing, Landets vestligste By.

Men havde Krigens Lod været tung for By og Egn, blev Fredens det ikke mindre. Den ret betydelige Handelsflaade, Byen havde haft omkring Aar 1800, gik tabt i Krigen, og den udstrakte Handelsforbindelse paa Norge var efter Krigen en Saga blot. Fallitter blandt Byens Købmænd var lige saa almindelige som blandt Omegnens Landmænd. I Løbet af 1820'erne var der dog atter skabt en lille Handelsflaade, og Ringkjøbing hævdede sig en Tid som den vigtigste Udførselshavn paa Vestkysten, men i første Række en stadig Forringelse af Besejlingen paa Ringkjøbing Fjord bevirkede i Tiden hen mod 1840 Stilstand for Søfart og Handel i Ringkjøbing.

 

1200 Sjæle i Byen.

Ringkjøbing var for 100 Aar siden en By med ca. 1200 Indbyggere, forholdsvis større dengang end nu. Vor Naboby Holstebro havde saaledes samme Indbyggertal ved Aar 1840, men medens denne By nu er vokset til det 10-dobbelte, er Ringkjøbing næppe vokset til det 4-dobbelte. Skønt Ringkjøbing saaledes ikke har kunnet følge med i Kapløbet, har den dog i dette Industrialiseringens Aarhundrede udviklet og ændret sig mere end i de 400 foregaaende Aar tilsammen.

 

Mellem fire Gader.

I store Træk var Byens Udstrækning for 100 Aar siden begrænset af de 4 Gader: Vestergade (V. Strandgade), Østergade (Ø. Strandgade), Søndergade og Nørregade, og saaledes havde den ligget Hundreder Aar forud. Udenfor laa den aabne Mark, Bymarken, hvor kun et Par Ejendomme var skudt op, nemlig Møllen og Møllegaardene paa Kongevejen og helt ude paa Stagerne ved Gl. Galgehøj (de sorte Bakker) Jens Harpøths nye Gaard »Stagehus«.

Selvfølgelig har ogsaa selve den gamle Bys Fysiognomi ændret sig meget i de 100 Aar, idet selve Ejendommene er undergaaet Forandringer og Forstørrelser. Og dog har dette ikke helt formaaet at udviske det Præg, Byen havde for 3–4 Generationer tilbage. Ikke alene ligger en Del større gamle Bygninger – Kirken, Raadhuset, Toldboden, Hotel Ringkjøbing, den gamle Borgmestergaard o. fl. – fuldstændig som for 100 Aar siden, men ogsaa hele Bydele som Sydsiden af Torvet, Dele af Østergade, Mellemgade og Ø. Strandgade har fuldtud bevaret det gamle Ansigt.

 

Et Træk i den gamle Bys Ansigt.

Et kendt Træk i Byens Ansigt blev altsaa ogsaa Ringkjøbing Sparekasse gennem 100 Aar.

Sparekassen havde de første 21 Aar til Huse i Købmand Rosenvinges store Købmandsgaard i 0. Strandgade. Bygningen staar endnu og har i det væsentlige bevaret sit Udseende fra dengang. Derefter flyttede Sparekassen længere ned i Gaden til Nr. 15, der nu ejes af Fru Sara Knudsen og vist ser ud ganske som dengang. Dernæst flyttede man til Købm. I. P. Harpøths Hus i Østergade (nu Dr. Næss-Schmidts Ejendom), idet Harpøth var blevet Kasserer. Ogsaa dette Hus er uændret i Skikkelse. 1 37 Aar boede Sparekassen her i den gamle Købmandsgaard. Rammen var stadig saare beskeden, men Sparekassen var til Trods herfor 1 god Fremgang, og i 1912 kom ogsaa de ydre Forhold i Orden, idet Sparekassen da kunde flytte ind i sit eget store smukke Hus i Østergade.

Som Sparekassen har præget Byens Billede i det ydre, saaledes har den ogsaa præget By og Eng paa anden Vis. Meget godt har den været med til at støtte i By og paa Egn: Hedearealer er blevet til Skov, Skoler og Foreninger har kunnet trives, Forretningsliv blomstre ved Støtte og Hjælp og Velvilje ogsaa fra Sparekassens Side. Vi synes, det maa nævnes, at da Broen i 1862 skulde bygges over Vonaa og Holmsland saaledes »gøres fast« med sit Naboskab, da skænkede Ringkjøbing Sparekasse 1000 Rigsdaler til dette Formaal. Det var denne Bro, der blev stærkt beskadiget i 1864, da østrigske Besættelsestropper i Ringkjøbing lod den stikke i Brand af Frygt for Anfald fra Vest.

Vi har tidligere bragt Billeder af nogle af Byens kendte Mænd fra de »gamle Dage«. Vi kunde passende fortsætte med nogle af de Mænd, som i hine Tider har staaet Sparekassen nær. Tekst og Billeder vil da findes spredt i dette Hefte af Aarbogen.

(Red.: Her er der billeder af følgende: 1) H. C. Cramer, f. 1846 d. 15135. Kancelliraad, fh. Fuldmægtig paa Herredskontoret, senere Sagforer. Fra 1912 i Sparekassens Bestyrelse, 1916-28 Direktør. 2) M. C. Duusgaard, f. 1837 – d. 1896. Var Købmand og drev stor Landhandel – først i Butik paa Torvet og derefter i egen Ejendom Nygade 5. Medlem af Sparekassens Bestyrelse 1892-96. 3) L. C. Tang, f. 1839 – d. 1917. Blev Herredsfuldmægrig i Ringkjøbing kun 19 Aar gammel og virkede fra 1874 som Sagfører i Ringkjøbing. Var Medlem af Sparekassens Bestyrelse i 45  Aar fra 1872 til sin Død.

 

1944

OKTOBER

Opgørelsen over Indbyggerantallet i Ringkjøbing viser pr. 1. Oktober, at der er 4314 Indbyggere, hvilket er det hidtil største Indbyggerantal, Byen har været oppe paa.

1. 35 Aar siden Driftsleder Th. Olsen, Ringkjøbing, blev knyttet til Vestjyllands Mergelforsyning. – 3. Blikkenslager Faurholdt Andersen 40 Aars Jubilæum som Blikkenslagermester. Samtlige Hoteller, Restaurationer og Spiritusforhandlere standser Salget af Spiritus hver Dag Kl. 15.30.

Guldbryllup: 30. Fhv. Gdr. Anders Mariendahl og Hustru, Vestergade 10. – 31. Pens. Landpost Jens Jensen (Thomsen) og Hustru, Kgs. Lyngby, tidl. Rkbg.

Bryllup: 15. Frk. Marnelise Schmidt (D. af Bogbinder S., Rkbg.) og Fisker Søren Chr. Stræde (S. af Fisker Jul. S.). – 22. Damefrisør Frk. Else Vium, Vildbjerg, og Kontorassistent Erhard Rasmussen (S. af Snedker E. R., Fjordallé, Rkgb.). – 29. Frk. Marie Klejstrup, Ølstrup, og Landmand Gravers Kjær Nielsen, Ølstrup (S. af Handelsm. L. Kjær, Rkbg.). Sygeplejerske Frk. Sinne Stræde, Holmsland, og Mælkehdl. E. Henriksen (S. af Rørvævsfabrikant Chr. H., Rkbg.).

Fødselsdage: 5. Fhv. Resturatrice, Fru Maren Hansen, Tangsvej 19, 80 Aar. Fru H. er Æresmedlem af Ringkjøbing Beværterforening. Fru Vald. Lange, 70 Aar. – 21. Rutebilejer N. N. Møllers Hustru, Fru Andrea Møller, Reberbanen, 70 Aar.

Døde: 15. Fru Marie Sofie Jensen (Malerm. J. J.'s Enke).

 

NOVEMBER

I November oprettedes et kommunalt Vagtværn, – et Tidens og Krigens Tegn, – en Slags Erstatning for Politiet, som Tyskerne jo havde sat ud af Funktion. Byraadsmedlem, Driftsbestyrer Sørensen, blev Overleder.

Sølvbryllup: 2. Musikhandler Vejen Larsen og Hustru, Nygade.

Bryllup: 11. Frk. Bolette Skelmose, Esbjerg, og cand. pharm. Gerd Andersen (S. af Apoteker Oct. A., Rkbg.). – 12. Frk. Hanne Bro, Hvide Sande, og Hilmer Henriksen (S. af Rørvævsfabrikant Chr. H., Rkbg.). Frk. Thilde Christiansen, Resen, og Jens Hilsberg Nielsen (S. af Grønthdl. Jonas N., Rkbg.). – 26. Massøse Frk. Karen Krogh Jensen (D. af afd. Købm. J. A. J., Rkbg.) og Gdr. Ove Falkesgaard, Grønbjerg. Frk. Poula Haurits, V. Strandgade 21, Rkbg., og Ejner Jensen, Mariager.

Fødselsdage: 6. J. Chr. Knudsen, »Aldersly«, So Aar. Skolepedel Chr. Christensen, 50 Aar. – 7. Kordegn C. O. Christensen, 60 Aar. – 9. Tømrer og Møllebygger Poul Chr. Poulsen, 75 Aar. – 14. Fru Trine Sinkbæk Andreasen, Enghavevej 18, 75 Aar. Fyrbøder H. P. Christensen, Østergade 4, 65 Aar.

Døde: 7. Fru Kristiane Pedersen, 84 Aar. – 21. Fru Knudline Holmager (Niels H.'s Hustru). – 27. Bogbinder B. J. Godtfredsen, 89 Aar. – 28. Maler Chr. Nielsens Datter Lilly, 16 Aar. – Reservepolitibetjent Flemming Bendix-Poulsen (S. af afd. Amtslæge B.-P.) Aalborg, tidl. Rkbg., 25 Aar.

 

DECEMBER

Den 30. December var det 100 Aar siden, Ringkjøbing og Omegns Sparekasse blev oprettet. Vi henviser til Artiklen foran i Aarbogen.

For sjette Gang gaar Verden ind til en Jul under den store Krigs Skygge. Med bange Sind, men dog ogsaa med Anelse om Lys forude, ser alle ogsaa i vort lille Land og i vor lille By frem mod en Vinter i Afsavnets og Restriktionernes Tegn.

1. har Trafikass. A. S. Larsen, Rkbg., været ansat ved D.S.B. i 25 Aar. Bankkasserer Kornø Kasserer i Ringkjøbing Landbobank i 25 Aar. – 22. Juleindsamlingen satte i Aar Rekord med 2100 Kr.

Bryllup: 10. Frk. Alma Knudsen (D. af N. K., Rkbg.) og Gdr. Dalsgaard Pedersen, Stadil. – 16. Frk. Anna Mouridsen, Ølstrup, og Sv. Aage Jensen (S. af Formand ved Rkbg. Amts Vejvæsen, J. Chr. J. (Hauballe). – 28. Frk. Kathrine Nielsen, Grønbjerg, og Mekaniker Chr. Ulsøe Christensen, København (S. af Vognm. P. C, Rkbg.). – 31. Frk. Anna Overgaard (D. af M. O., Erikshus, Rkbg.) og Carl E. Buskov, Jerne.

Fødselsdage: 5. Fhv. Gdr. P. Bonde, Grønnegade 28, 80 Aar. – 7. Snedker Emil Høy, 80 Aar. – 9. Vognmand N. P. Hansgaard, 50 Aar. – 10. Morten Madsen, Nørregade 5, 70 Aar. – 12. Lagerforvalter P. Pedersen, 60 Aar. – 18. Fru Else Marie Thuesen, Grønnegade 28, 60 Aar. – 23. Fru Korsgaard, Møllevej 24, 60 Aar. – 24. Iver Christiansen, Øster Allé 12, 70 Aar. – 30. Fru Line Jensen, Enke efter Gæstgiver Steffen J., Mellemgade, 80 Aar. Kristiane Bjerge, Øster Allé 7, 60 Aar.

Døde: Togfører Vald. Pedersen, Møllevej, 59 Aar. – 20. Pens. Remisearb. Niels Andersen. – 26. Kristine Christensen, 86 Aar.

(Red.: Her er der billeder af følgende:)1) Saren Mikkelsen, f. 1871 – d. 1939. Købmand og Repræsentant for Det danske Petroleumsselskab. Byraadsmedlem og Formand fra Ringkjøbing Handelsforening. Direktør for Sparekassen fra 1928 til sin Død. 2) Chr. Jensen, f. 1863 – d. 1943. Uddannet ved Landbruget og drev i mange Aar Vognmandsforretning og Landeri med Ejendom i Østerstrandgade. I Sparekassens Bestyrelse fra 1919 til 1943. 3) Christian Dyekjær,, f. 1870 – d. 1944. Søn af Fiskeeksportør J. C. Dyekjær, hvis Forretning han videreførte til sin Død. I længere Tid Formand for Ligningskommissionen. Medlem af Bestyrelsen for Kronprins Frederiks Fond og i Sparekassens Bestyrelse fra  1925   til  1944.

 

1945

JANUAR

 

2. Januar døde Amtslæge Ryan Thede af Tyfus efter kun faa Dages Sygdom. Han var blevet smittet af en Patient. Amtslægen, der faar det smukkeste Eftermæle baade som Læge og som Menneske, var kun 50 Aar gl.

12. Januar fyldte fhv. Viceinspektør N. J. Flint 75 Aar. Han har været Lærer i Ringkjøbing i rundt regnet 40 Aar, saa der findes ikke mange »indfødte«, som ikke har »gaaet til Flint«.

1. Banearbejder Bodolf Pedersen, Kirksvej, 25 Aar ved D.S.B. – 2. Journalist Jul. Blicher ansat 25 Aar ved Ringkjøbing Amts Dagblad. Trykkeriarbejder Chr. Toft Jensen 25 Aar ved Ringkjøbing Amts Dagblad. Etatsraad Alfr. Sørensens Flidslegat til Ringkjøbing Skole er tildelt Eva Broe Andersen (D. af Isværksbestyrer B. A.) og Ruth Støvring Jensen (D. af Ass. S. J.). – 20. Lærer Ladefoged valgt til Formand for Ringkjøbing Ungdomsforening. – 21. Ringkjøbing Skiklub, som har bestaaet i over et Aar, fik for første Gang Sne nok til, at der kunde arrangeres en Skisportstur; den foregik i Bakkerne omkring Spjald; for de fleste af Deltagerne var det den første Time i denne Kunst, det første Trin paa Vejen  opad  mod  det store  Hop! –  24. Ringkjøbing Bank betaler 7 pCt. i Udbytte. – 31. En Roklub startet i Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 6. Landmand J. Kristiansen og Hustru, Bymarken.

Bryllup: Frk. Else Clausen, Ødis, og Mejeribestyrer Vagn Hunnerup (S. af afd. Skrædderm. H., Rkbg.). – 14. Frk. Signe Ibsen (D. af Niels I, Herningvej 22, Rkbg.) og Væver Ernst Christensen, Rkbg. – 28. Frk. Agnes Østergaard, Ulfborg, og Gdr. Andr. Vestergaard, Velling (S. af J. V., Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Købm. Th. Skaanning, 50 Aar. – 7. Rentier J. G. Hansen, Kongevejen 32, 75 Aar. – 9. Kristiane Nielsen, Bymarken, 60 Aar. Fru Marie Iversen, Vellingvej, 65 Aar. – 20. Dommer G. R. Simonsen, 50 Aar. – 21. LRS. Dalgaard-Knudsen, 50 Aar. – 26. Fru Jørgensen, Mejeriudsalget »Trekløver«, 75 Aar. Enkefru Moustgaard, Herningvej, 65 Aar. – 27. Mejeribestyrer Christensen, Andelsmejeriet, 65 Aar. – 31. Jens Pedersen, Kongevejen 28, 75 Aar.

Døde: 7. Fru Bodil Marie Jensen, 71 Aar. – 18. Søren Gade. – 20. Fru Ane Elisabeth Henriksen (Henrik Henriksens Hustru).

 

FEBRUAR

1. Februar maatte Statsbanerne paa Grund af Kulsituationen indføre en Nød-Køreplan. Al Kørsel paa Søn- og Helligdage bortfalder, og der gaar kun to Tog i hver Retning daglig. Trafiken er hermed nede paa 1/5 af det normale. Samtidig sættes Gas-Rationen ned til omkring Halvdelen og Elektriciteten paa lignende Vis. 19. nedsættes Trafiken paa D. S. B. yderligere, saa der herefter kun gaar Tog tre Dage om Ugen.

1. Overportør Rasmussen, Vellingvej, og Telegrafarbejder Fr. Christensen, Tangsvej, 25 Aar ved D.S.B. – 5. Øster Allé faar Navneforandring til Mylius Erichsens Vej. – 12. har Værkfører Madsen, Hoffgaardsvej, været ansat ved Orgelfabrikken i 25 Aar. –  18. Købmand Otto Andersen, Nørregade 10, 25 Aars Jubilæum.

Sølvbryllup: 11. Aage Christiansen og Hustru, Kirksvej. – 14. Overmontør Niels Hansen Nielsen og Hustru, Torvegade 4.

Bryllup: 7. Frk. Ellen Konradsen (D. af Fru K., Rkbg.) og Bager Egon Hvidberg (S. af Bagerm. H., Rkbg.). – 12. Frk. Edel Overgaard (D. af afd. Chauffør O., Rkbg.) og Møller Osvald Christensen, Stadilø. – 18. Frk. Andersen (D. af Fisker Chr. A., Rkbg.) og Evald Jeppesen, Hobro.

Fødselsdage: 1. Fru Gasaflæser Juelsgaard, Enghavevej 18, 60 Aar. Formand Jens Chr. Jensen, 50 Aar. – 5. Værkfører Madsen, Orgelfabrikken, 50 Aar. – 6. Jeppe Iversen, Nørredige 40, 75 Aar.

  8. Esber Nielsen, St. Blichersvej, 65 Aar. – 9. Fru Hønniche, Mylius  Erichsensvej,   65   Aar.   Opsynsmand  Mourits   Mouritsen, Ringkjøbing Museum, 60 Aar. – 22. Enkefru Jeppe Jørgensen, Kongevejen 14, 70 Aar.

Døde: 3. Fru Karen Sørensen (Evald S.'s Hustru) 58 Aar. – 7. Fru Oliane Thue Lauridsen. – 11. Købmand Chr. Villensteen.

  16. Fru Andrea Højhus. – 23. Ella Wedderkopp, 19 Aar, Anna Margr. Pedersen, 16 Aar. – 25. Fru Laura Jørgensen, 70 Aar.

 

MARTS

Kommunens Budgetforslag regner med, at Skatteudskrivningen i næste Finansaar skal stige med ca. 86,000 Kr. Ligningsprocenten bliver uforandret 8,3.

Mylius Erichsen-Statuen er nu »kommen hjem« igen efter sin »Udflugt« fra Østerport til Torvet. Den lille Udflugt har kostet rundt regnet 4000 Kr.

1. 25 Aar siden Fiskeeksportør L. C. Sørensen begyndte sin Eksportforretning i Ringkjøbing. Ringkjøbing Handelsforening har som Følge af Trafik-Restriktionerne oprettet en privat Bil-Fragtrute. – 14. Ringkjøbing Sygekasse indfører Tandpleje. – 20. Fiskeriforeningen for Ringkjøbing og Stadil Fjorde 50 Aars Jubilæum. – 17. Ringkjøbing Landbobank A/S 6 pCt. i Udbytte. – 26. A/S Ringkjøbing Isværk 6 pCt. i Udbytte.

Sølvbryllup: 7. Kontorbestyrer Chr. M. Hansen og Hustru, Bredgade 20. – 12. Faktor C. Kirkegaard og Hustru, Kongshøjvej 7. – 26. Pakmester P. Knudsen og Hustru, Østertoften 5.

Bryllup: 8. Frk. Karen Boesen, Sdr. Nissum, og Gdr. Vilh. N. Sig, No (S. af Kr. S., Rkbg.). – 11. Frk. Hilda Christensen, Vrøgum, og Stationsarb. Arne Møller (S. af Overportør M., Rkbg.). Frk. Petrine Hauritz, Rkbg., og Kjeld Sørensen, København. Frk. Anna Olsen, Glamsbjerg, og Niels Stærk (S. af Arbm. W. S., Rkbg.). – 17. Frk. Erna Nielsen, Naur, og Chauffør Peter Hauritz, Varehuset, Rkbg. – 23. Telefonistinde Frk. Edith Simonsen (D. af Overportør S., Rkbg.) og Ekspedient ved D.S.B. Børge Andersen, Kibæk. – 25. Frk. Grete Rasmussen (D. af Bogtrykker A. R., Rkbg.) og Forretningsfører Mølvig, København. – 27. Frk. Jutta Markussen, Borris, og Chauffør Vilfred Jensen, Rkbg. – 28. Sygeplejerske Frk. Ketty Jepsen, Roskilde, og Boghandlermedhj. Mads Mikkelsen (S. af afd. Købm. Søren M., Rkbg.). – 29. Frk. Else Rahbæk Sørensen, Tarm, og Boghandlermedhjælper Erik Rabøl, Rkbg.

Fødselsdage: 5. Gl. Ringkjøbingenser, Forfatteren Alfred Holm Laursen, 50 Aar. – 9. Fhv. Portør paa Strandbygaards Klinik, Niels Jørgensen, Alderdomshjemmet, 85 Aar. – 10. Fru Kirstine Lambæk, Reberbanen,   65  Aar.     11.  Fru   Murerm.   Jespersen,

Grønnegade 26, 60 Aar. – 14. Ringkjøbing Bys ældste, Kirstine Pedersen, Møllevej 24, 91 Aar. – 16. Skomager Chr. Mikkelsen, V. Strandgade, 70 Aar. – 17. Enkefru Povline Krogager Iversen, Kongevejen 32, 65 Aar. – 23. Smedem. Chr. P. Dahl, 60 Aar. – 26. Enkefru Nielsine Jensen, Herningvej 12, 75 Aar. – 27. Kreditforeningsdirektør Poul Valeur, 50 Aar.

Døde: 22. J. Chr. Røjkjær, 38 Aar. – 24. Smedemester Chr. Bjerre, 54 Aar. – 26. Fru Marie Kirstine Andersen (Hedeborg), 84 Aar.

 

APRIL

I disse Foraarsmaaneder tynger en uhyre Spænding alle Sind. – Ude i Verden gaar det med Stormskridt frem mod en Afgørelse, og: »Hvordan vil det gaa os herhjemme?«, det er det naturlige Spørgsmaal, alle stiller. For hver Dag skærpes Tilstanden, her i Jylland giver det sig blandt meget andet til Kende ved, at Statsbanerne aflyser enhver Persontrafik. Aldrig har vi oplevet Dage som disse.

1. Dr. med. Palle Hjorth, København, konstitueret som Amtslæge i Ringkjøbing. Læge Sigurd Næss-Schmidt, Aalestrup (S. af Læge N.-S., Rkbg.) nedsætter sig som prakt. Læge i Ringkjøbing i Samarbejde med Faderen. Vognmand Bøndergaard og Ledvogter Kr. P. Christensen, Herningvej, 25 Aars Jubilæum, hver i sin Gerning. – 20. Havnefoged Mogens Jensen 25 Aar ved V.B.V. – 29.  Telefonmontør C. Kaiser,  Fjordallé,  25  Aars Jubilæum ved Jydsk Telefon.

Sølvbryllup: 18. Kr. E. Kristensen og Hustru, Smedegade 6. – 30.  Viceinspektør M. Hagbard og Hustru, Kongevejen.

Bryllup: 2. Ekspeditrice Frk. Elna Stentoft (D. af Bogholder C. S., Rkbg.) og Montør Harald Møller, Assens. – 14. Frk. Gytta Pedersen (D. af Arbm. Anton P., Rkbg.) og Ove Lund Andersen, Struer. – 15. Frk. Betty Maria Engelbrecht, Grønbjerg, og Ernst G. Ebsen (S. af afd. Vognm. Jes E., Rkbg.). – 24. Frk. Elna Nielsen (D. af Skibstømrer N., Rkbg.) og Tapetserer Egon T. Madsen, Ølgod. – 27. Kontorist Frk. Elly Pedersen (D. af afd. Togfører Vald. P., Rkbg.) og Elektriker Viggo Jensen (S. af Tromlefører O. D. J., Rkbg.). – 28. Frk. Emma Madsen (D. af Enkefru M., Rkbg.) og Maler Svend Aage Røjkjær, Finderup. – 30. Frk. Ruth Larsen, Odense, og Ernst Sønderby Pedersen (S. af Købm. M. P., Torvet, Rkbg.).

Fødselsdage: 6. Skræddermester Albert Palm, 70 Aar. – 8. Fru Ibeline Carlsen, Nørregade, 70 Aar. – 11. Fru Marie Wittorff, Kongevejen 31, 70 Aar. Anna Andersen Højbjerg, Nygade 35, 70 Aar. – 13. Kirkebetjent Andersen, Smedegade 9, 60 Aar. – 19. Fru Isenkræmmer Josefine Sørensen, Nygade 33, 75 Aar. – 29. Fru Karoline Hjorth, Bymarken, 70 Aar. – 30. Fru Eskild Hansen, Kongevejen 34, 70 Aar.

Døde: 27. Stationsforstander O. H. Bork-Larsen. – 29. Frk. Constance Nielsen, Ø. Strandgade, 73 Aar.

 

MAJ

5. Maj blev for os alle en Lykkens Dag. Da blev Vaabnene lagt hen, vort Land var forskaanet for at blive Krigsskueplads. Den Jubel, som den Dag spontant brød frem, den endeløse Befrielse vi alle følte, blev en Oplevelse, som vist kan dækkes af Udtrykket: »et af Livets helt fuldkomne Øjeblikke.« Gadebilledet i Ringkjøbing skiftede pludselig, idet Tyskernes forhadte grønne Uniformer forsvandt ad Landevejen sydpaa og vore egne »Armbind« og Politi overtog Vagten. Det var store Dage, og da senere de første engelske Tropper rykkede ind i Byen, skete det i Blomsterregn.

2. Pinsedag er der Liv i Havnen, idet der afsendes 4 Fiskekuttere fyldt med Levnedsmidler til Norge. Varerne er indsamlet i Ringkjøbing og omliggende Sogne og omfatter bl. a. 89 Svin, 30,000 Æg, 12 Dritler Smør og et Bjerg af Grøntsager og Kartofler. Senere paa Sommeren sender Norge som Tak 12 Jernbanevognladninger Brænde, der fordeles blandt Byens og Omegnens Befolkning.

1. Fuldmægtig E. Kjær, 25 Aars Jubilæum i Vest- og sønderjysk Kreditforening. – 20. Pinsedag fik Valgmenigheden sin Præst tilbage, idet Pastor Helmig overtog Ledelsen af Gudstjenesten efter at have været »under Jorden« siden Juli i Fjor. Han var iøvrigt i sin »Udlændighed« Med-Redaktør af »Morgenbladet«, Danmarks eneste illegale Dagblad.

Sølvbryllup: 8. Landpostbud Magnus Pedersen og Hustru, Møllevej. – 11. Mejeribestyrer Christensen og Hustru. – 15. Hestehandler Jens Ebbesen og Hustru, Rindum Kjærgaard. – 22. Maler P. C. Hindø og Hustru, St. Blichersvej. – 26. Landpostbud Peder Pedersen og Hustru, Smedegade 14.

Bryllup: 10. Frk. Jane Nielsen, Trøstrup Teglværk, og Aage Jensen (S. af Frans J., Nygade 35, Rkbg.). Frk. Karna Olsen (D. af Driftsleder O., Rkbg.) og Egon Dinesen (S. af Depotindehaver D., Rkbg.). – 19. Servitrice Frk. Margit Andersen (D. af Arbm. Peder A., Ø. Strandgade, Rkbg.) og Tapetserer Gunnar M. Sandsberg, Faaborg. – 20. Frk. Lilly Jespersen (D. af Købm. A. J., Rkbg.) og Købm. Viggo Andersen, Thim. – 26. Sygeplejerske Frk. Grethe Olesen (D. af afd. Maskinsmed A. O., Rkbg.) og Tømrermester Niels Christensen, Ikast. – 27. Frk. Betty Nielsen, Skarrild, og Kommis Frede Nielsen, Tarm (S. af Sygehusportør Viggo N., Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Restauratør Chr. Petersen, Hotel »Hindø«, 60 Aar. – 9. Enkefru Inger Marie Sørensen, Smedegade 19, 75 Aar. – 12. Fru Maren Stræde, V. Strandgade 22, 60 Aar. – 18. Murer Magnus Madsen, Kongevejen, 60 Aar. – 20. Frk. Nicoline Geslin, Østergade, 75 Aar. Fru Faktor Hansen, nu Aarhus, 85 Aar. – 26. Fru Mathilde Simonsen, Kongevejen 32, 65 Aar. – 27. Driftsbestyrer Sørensen, Ørnhøj-Banen, 50 Aar. – 28. Enkefru Beiter, Haandværkerstiftelsen, 85 Aar. – 30. A. Brædstrup-Holm, Nørregade, 65 Aar.

Døde: 4. Fru Mette Sønderby Iversen, Alderdomshjemmet, 86 Aar. Fru Else Marie Fjord Nielsen. – 7. Fru Ibeline Carlsen. – 8. Fru Kathrine Hønnicke. – 9. Halvor Pultz-Hansen.

 

JUNI

Ringkjøbingensernes kæreste Opholdssted, som de nu har maattet savne i Krigens Aar, ser endnu ikke ud til at blive beboeligt i denne Sommer. Men man arbejder ihærdigt paa at tage Minerne op, saa Stedet atter kan blive ufarligt, og saa maa vi andre jo gøre gode Miner saa længe. Der kommer jo en Dag igen!

Den nystiftede Roklub indvier sit nye Baadehus, der er bygget paa Pladsen ved Aaens Munding – ved Siden af Svømmeklubbens Hus og Skolens »Svømmeflaade«.

Klubben har allerede 7 Baade og 80 Medlemmer til at bruge dem. Ogsaa Sejlklubben har de sidste Aar haft stor Fremgang, saaledes at Havnen nu rummer en Flaade paa 20 Lystfartøjer, og den gamle Forening »Sommerlyst« er vaagnet til nyt Liv og har maattet forlænge Baadebroen i Vonaa, saa der nu er Plads til 84 Baade, og endda mangler der Plads. Ydermere har Foreningen købt Engen, hvor i sin Tid »Sommerlyst« fandtes, og efter Planen vil der meget snart blive rejst de nødvendige Bygninger, saa Ringkjøbingenserne igeil kan tage 1 Engen med Madkurven.

16. Togbetjent M. M. Olsen, Portør M. Mortensen og Pakmester S. Hansen 25 Aar ved D.S.B. – 20. Maskinarbejder P. Høgsberg, St. Blichersvej 6, 25 Aar paa Ringkjøbing Elektricitetsværk.

Sølvbryllup:  11. Peder Pedersen og Hustru, Herningvej 15.

Bryllup: 3. Frk. Ruth Nielsen, Velling, og Tømrer Poul Møller (S. af Tømrerm. J. M., Rkbg.). – 9. Frk. Liva Kjærsgaard, Herning, og Politibetjent Frede Bach, Herning (S. af Enkefru M. B., Østergade, Rkbg.). – 28. Sundhedsplejerske Frk. Gudrun Buch (D. af Kontrolør B., Rkbg.) og Værkfører hos »Vølund« Poul V. Hansen (S. af afd. Snedker H., Grenaa, tidl. Rkbg.). – 29. Enkefru Johanne S. J. Espersen (D. af Handelsm. Th. Hansen Siig, Rkbg.) og Arbm. Sofus Stükkel, Outrup. – 30. Frk. Sonja Christiansen og Egon Hjorth, begge Rkbg.

Fødselsdage: 4. Enkefru Karen Mathiasen, Herningvej 22, 75 Aar. – 8. Fru Sadelmager L. E. Nielsen, Enighedsvej 19, 70 Aar. – 18. Musikhandler Vejen Larsen, 50 Aar. – 29. Kontorchef Brandt Pedersen, Amtskontoret, 50 Aar.

Døde: 2. Marie Jensen, Alderdomshjemmet. – 5. Enkefru Kloster, Fjordallé. – 6. Pens. Lærer Morten Jensen, Tangsvej, 83 Aar. – 9. Købm. Alfr. H. Christensen, fh. Rkbg., 60 Aar. – 12. Fru Theilland Poulsen, København, fh. Rkbg. – 19. Fhv. Amtsforvalter V. Magnussen, Aarhus, fh. Rkbg., 75 Aar. – 20. Fru Sidsel Bonde, 74 Aar. – 21. Fru Kirstine Beiter, 85 Aar. – 22. Fru Anna Elisabeth Steffensen (Chr. S.'s Hustru). – 23. Fru Kristiane Iversen. – 26. Kontorchef O. Skjødsholm, 50 Aar. – 28. Mette Christensen Dahl. – 30. Installatør Ludvig Wedderkopp, 45 Aar.

 

JULI

23. Juli blev en Mærkedag af særegen Art: Paa denne Dag ombyttedes alle Pengesedler her i Landet med nye. De nye Sedler kom til Ringkjøbing pr. Bil og under Politieskorte. Der veksledes ialt ca. 8,5 Mill. Kr. i Ringkjøbing.

Statsbanerne havde – uden Forbindende for Fremtiden – indført daglig Kørsel i Ferietiden. Nu meddeler de, at denne Tingenes Tilstand vil vare ved foreløbig.

Ringkjøbing Museum har faaet fat i et Kar, som er fundet i Rindum. Karret, der stammer fra den ældste Del af den ældre Jættestuetid, og som derfor er henved 5000 Aar gammel, er enestaaende i sin Art.

1. Politikommissær Knud Wiese, København, fh. Fuldmægtig i Ringkjøbing, udnævnt til Politimester i Horsens. Bankbogholder R. Nissen, Ringkjøbing Landbobank, 25 Aars Jubilæum. – 11. Børnehaven »Tusindfryd« hejser Krans paa en Tilbygning, som vil gøre Børnehaven dobbelt saa stor som nu, saa der bliver Plads til 80 Børn. – 19. døde pens. Natbetjent B. Berthelsen; B. havde været Natvægter i Ringkjøbing i 30 Aar, og man kan godt sige, at hans Skikkelse stod for Borgerne som et typisk Træk i Gadelivet; han blev 77 Aar. – 20. En Strækning af Stranden ved Søndervig, mellem de to Hoteller, frigives til Badning.

Sølvbryllup: 28. Sigfred Jensen og Hustru, Torvet.

Bryllup: 1. Frk. Eva Brosbøll-Christensen, Birkerød, og Mejerist Gunnar Birch, Rkbg. – 3. Sygeplejerske Frk. Jenny Grimstrup (D. af Enkefru M. G., V. Strandsbjerg, Rkbg.) og Overlærer Blytgen Pedersen, Taastrup. – 5. Frk. Anna Margrethe Skjoldby (D. af Fru A. S., Rkbg.) og Willy Nygaard, Vemb. – 7. Frk. Elin Nielsen (D. af afd. Barberm. N., Rkbg.) og Skomagerm. Elmer Gytkiær, Holstebro. Kontorist Frk. Ellen Nielsen, Faaborg, og Politibetjent Karl Max Hvegholm (S. af Jens H., Rkbg.). – 21. Frk. Aase Jespersen (D. af Enkefru J., Smedegade 15, Rkbg.) og Maler William Kristensen, Horsens. Sygeplejerske Frk. Anna Bonde (D. af Enkefru B., Rkbg.) og Kæmner Chr. Petersen, Hasle pr. Aarhus. – 22. Bogholderske Frk. Oda Henriksen (D. af Rørvævsfabrikant Chr. H., Rkbg.) og Journalist Egon Rasch, Skive. Frk. Karna Johansen (D. af Barberm. J., Rkbg.) og Frisørmester Charles Knud Jensen (S. af Cigarhandler Sigfr. J. Rkbg.). Sygeplejerske Frk. Ida Rich (D. af Malerm. H. R., Rkbg.) og Antikvitetshandler H. Jeppesen, København. Frk. Marie Balleby (D. af Enkefru B., Rkbg.) og Portør V. Sørensen, Esbjerg. – 28. Frk. Henny Overgaard, Rkbg., og Aage Sørensen, Helsingør. – 29. Damefrisør Frk. Birthe Bjørnskov, Rkbg., og Lærer Georg Andersen, Husby.

Fødselsdage: 11. Købm. Georg Krogh Jensen, Herningvej 9, 50 Aar. Fru Astrid Møller, Mellemgade, 65 Aar. – 12. Fru Sidsel Marie Mariendahl, Vestergade 10, 85 Aar. – 19. Fru Kristiane Hansen, Bymarken, 60 Aar. – 21. Andreas Jensen, Mellemgade 5, 70 Aar. – 28. P. Højhus, V. Strandgade, 65 Aar. – 30. Købmand N. Skytte, 60 Aar.

Døde: 7. Fru Anna Bredahl (Bagerm. B.'s Hustru), 67 Aar. – 22. Fru Marie Nielsen (Baneform. J. Chr. N.'s Hustru). – 30. Fru Ellen Korsholm.

 

AUGUST

Omkring 10. Oktober kom en Del af de opklodsede Biler i Gang igen. For Ringkjøbing Politikreds drejer det sig om 4–500 Biler. Det kan nok sætte lidt mere Kulør paa Byen.

15. August oprandt den store Dag, da ogsaa Krigen i Japan sluttede. Verden fejrede Fredens Komme. Ogsaa »hjemme hos os« markeredes Dagen ved Flagning og Fest og Glæde.

Modstandsbevægelsen aabner den 19. en Udstilling i Ringkjøbing til Belysning af det illegale Arbejde, som er gjort paa denne Egn under Besættelsen. Samme Dag finder en Hjemsendelsesfest Sted for Modstandsstyrkerne fra By og Egn, hvori der deltager 447 Modstandsfolk.

8. 70 Aar siden Jernbanestrækningen Ringkjøbing-Varde aabnedes. Paa Ringkjøbing-Egnen er i denne Tid indsamlet ca. jo,000 Kr. til nødlidende, nemlig 9,000 Kr. til Norge og ca. 40,000 Kr. til Bornholm. Ringkjøbing-Ørnhøj Banen giver et Aarsoverskud paa godt 85,000 Kr. og giver for første Gang siden 1921 Udbytte til Aktionærerne.

Bryllup: 8. Fuldmægtig Frk. Rita Lindkvist, Hillerød, og Civilingeniør Arne Mygind Sørensen (S. af fhv. Driftsbestyrer Sørensen, Rkbg., nu Birkerød). –  16. Frk.  Sofie Lange (D. af afd.  Isenkræmmer L., Rkbg.) og Viggo Kjærgaard, Thim. Frk. Inga Laursen, og Tandlæge Anker Christensen, Rkbg.

Fødselsdage: 8. Pens. Togfører K. Nielsen, Kirksvej 12, 70 Aar. – 10. Fru Else Hansen, Dyekjærsvej 5, 60 Aar. – 15. Købmand Henry Hansen, jo Aar. – 17. Mads Engdorff, 0. Strandgade, 70 Aar. – 18. Ejendomsmægler Vald. Rasmussen, 60 Aar. – 21. Enkefru M. Silberg, Nygade, 75 Aar. – 22. J. Frost, Vestergade 10, 75 Aar. – 27. Frands H. Frandsen, V. Strandsbjerg 17, 60 Aar. Matros Peter Madsen, jo Aar.

Døde: 13. Fru Kath. Marie Mikkelsen (Bankdirektør M.'s Hustru). Fru Ane Jørgensen (Enke efter Toldbetj. Jul. J.). – z6. Ole Nielsen.

 

SEPTEMBER

De ekstraordinære Forhold viser sig skarpt i Ringkjøbing Skattekreds' Ligning. Den samlede Indkomst er steget med ca. 7 Mill. Kr. og Skatten heraf med 1 Mill. Kr. Den samlede Formue er steget fra 52 til 59 Mill. Kr. Ringkjøbing By har en samlet Indkomst paa ca. 8,8 Mill. Kr. Det er »gyldne Tider« med mange Penge, men med stor Mangel paa virkelige Værdier: paa Varer.

Kongens »runde« Fødselsdag – 26. September – præger Byen: Flag og Fest og Glæde overalt.

1. Trafikassistent H. C. Thygesen 25 Aar ved D.S.B. – 18. Landssammenslutningen »Frit Danmark« danner Afdeling i Ringkjøbing med ca. 100 Medlemmer. – 22. Hotelejer Olofsson har solgt »Hotel Ringkjøbing« og Søndervig Badehotel til Dir. Møller, Ribe.    23.  Bogtrykker  Rasmussen  valgt  til Formand  for De sav. jydske Turistforeninger. – 27. De sidste tyske Flygtninge forlader Ringkjøbing og sendes andet Steds hen. – 28. Gdr. Mads Næsgaard, Spjald, valgt til Formand for Ringkjøbing Sparekasses Tilsynsraad som Afløser for Propr. Chr. Sørensen, Voldbjerg, der har varetaget Hvervet i 25 Aar.

Guldbryllup: 28. Pastor Clausen-Bagge og Hustru, Ryslinge, fh. Rkbg.

Sølvbryllup: S. Købmand Skytte og Hustru.

Bryllup: 1. Postassistent Frk. Emmy Simonsen (D. af Overportør S., Rkbg.) og Fuldmægtig i Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet Johs. Nielsen, København. – 2. Frk. Viola Jensen (D. af Postbud J. J., Rkbg.) og Arbm. Thorvald Jensen, Hee. – 19. Frk. Else Nielsen, Assens og Toldass. Asger Flint, København (S. af pens. Viceinsp. F., Rkbg.). – 22. Frk. Jensine Katr. Larsen, Herning, og Fisker A. Chr. Sørensen, Rkbg. – 24. Frk. Karen Sig, Ulfborg, og Stationsarb. Morten Jensen (S. af Postbud J. J, Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Fhv. Købm. Math. Christensen, 80 Aar. – 4. Laust Jensen Pedersen, Aldersly, 75 Aar. – 5. Amtsvejinspektør J. A. Jensen, 70 Aar. – 14. Fru Barbér Rasmussen, St. Blichersvej 11 A, 80 Aar. – 15. Handelsm. Th. Hansen Sig, Vellingvej, 70 Aar. – 16. Chr. Sloth Christensen, Smedegade 6, 75 Aar. – 19. Fabrikant Skovgaard Jensen, Møbelfabriken, 65 Aar. – 20. Fru Else Simonsen, Enghavevej 20, 75 Aar. – 25. Fru Margr. Knudsen, Viadukten, 65 Aar. – 28. Viceborgmester, Pakmester H. M. Christensen, 50 Aar.

Døde: 3. Typograf Rolf Neumann Tollefsen, 28 Aar. – 11. Sofie Christensen. – 13. Fru Ida Reffstrup. – 14. Murer Jens P. Olesen, 68 Aar. – 18. Fru Nielsine Jensen, 75 Aar. – 26. Fru Else Marie Vestergaard.

Til top