Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1945-46

Ringkjøbing Aarbog fylder nu 20 Aar. Samtidig har jeg ment, at det var bedst, at en anden, som paa nærmere Hold kan følge Begivenhederne, vil fortsætte dette Arbejde. Jeg takker for Venlighed og Interesse for Sagen gennem de mange Aar, og jeg takker, fordi jeg fik Lov at paatage mig denne Opgave og derved afbetale lidt af den Taknemlighedsgæld, som ogsaa jeg maa føle for Ringkjøbing, – den lille By, som altid havde Raad til et venligt Smil, ogsaa til en »ny i Byen«. December  1946.

Anna Vang Lillelund


Vesterstrandgade

Danmark fylder kun lidt paa en Globus, og Ringkøbing er højst en Prik, men jo mindre man gør det Omraade »hvorfra ens Verden gaar« desto mere har det at sige En. Jeg holder mig derfor til Vesterstrandgade som i Begyndelsen af Aarhundredet var den Plet hvorfra jeg gjorde mig mine første Tanker om Døgnets og Aarets Gang og Verdensaltets Indretning.

En Vinteraften, da den store Petroleumslampe i Dagligstuen blev tændt, saa jeg at en Lampe Magen til svævede i Halvmørket udenfor. Jeg løb ned paa Gaden og saa op i den Højde hvor Lampen skulde være, men den var der ikke. Til Gengæld saa jeg for Enden af Torvegade en mærkelig kold og klar Belysning paa Aftenhimlen. Det var som et Kig ind i en grum og overmægtig Natur jeg intet havde vidst om. Flere og flere Stjerner blev synlige over Hovedet paa mig. Dem vidste jeg slet ikke hvad jeg skulde tænke om. Jeg fik Kuldegysninger langt ind i Sjælen og skyndte mig op hurtigere end Trapperne var indrettet til. Jeg kan huske hvor lunende det var at faa Stuens kendte Vægge anbragt mellem mig og Universet.

Brolægningen i Vesterstrandgade havde sin egen Karakter. Den bestod af nogle hvidgraa aflange Sten af Facon som Mursten omtrent, og lagt med den lange smalle Kant opad og saadan at Striberne gik vinkelret paa Fortovet. Kantstenene var brede og nogle af dem ret lange. Men der kom dog den Dag da jeg med Stolthed kunde fortælle min Mor at nu var der ingen jeg ikke kunde sætte over i eet Spring. Hvis De synes alt dette om Brolægningen er ligegyldigt, saa er det sikkert fordi De har glemt hvor nær ved Jorden vi begynder Tilværelsen, men ogsaa hvilken Rolle Stregerne spiller i ethvert Barns Tankeliv. Peter Grønlund fortalte en Gang Kræ Mis og mig at de der undgik at træde paa hveranden af Kantstenene, de ku' ikke li' ham, regnede han med. Selv traf jeg ingen vigtige Beslutninger uden Hensyntagen til mine Spring henover Stregerne, men jeg maa indrømme at Reglerne undertiden ændredes efter mine inderste, men tit noget blakkede Ønsker.

Rent akustisk har Stenbroen mange Mindelser. Der er først og fremmest Lyden af Skolebørnenes Træsko naar de skulde hjem og ha en Mel'mad i det store Frikvarter. Trommestikker og Hvirvelvind. Og der var Andres Fragtmands tunge jyske Hest, dung - dung - dung. Han læssede af mens den langsomt var paa Vej til næste Port. Søren Mikkelsens morgenrappe veloplagte Træsko havde deres egen kendte Lyd. Man vidste det hele med Ryggen til. Vesterstrandgade strækker sig som bekendt fra Torvet til Havnen. Jeg er født i den Ende der er nærmest Torvet, i den Ejendom hvor nu Niels Hansen har sin Forretning og hvor Hotel Nørlund fandtes en halv Snes Aar. Min Far, Isenkræmmer Rahbek Smith, havde her sin Butik, hvis Juleudstillinger endnu mindes af mange, muligvis i et af Aarene forskønnet Skær. Ejendommen kendes iøvrigt fra et gammelt Ringkøbing Billede der næppe er helt autentisk, men Kuglen paa Taget, om hvis Oprindelse og Mening ingen har kunnet gi mig nogen Forklaring, fandtes dengang som nu.

Den første Ejer der er mig bekendt, er Chr. Høy Husted fra Ulfborg, Farbror til Chr. Husted i Nørregade, og Far til Konsul A. C. Husted, der levede fra 1806 til 1883. Forretningen omfattede bl. a. den i 1814 anlagte Kardusskraa Fabrik og en Tømmerhandel. Ejendommen strakte sig fra Torvet og til Holmene, og i Vesterstrandgade hele Facaden ned til Maler Richs Hus. De mellemliggende Arealer omfattede baade Gaarde og Have og Tømmerplads. I 1884 blev dette Komplex solgt for 25.000 Kr. Køberne var Rahbek Smith og Konsul Chr. Høy der var gift med Rahbek Smiths Søster og som i mange Aar havde været A. C. Husteds betroede Mand. (Høys Farmor var iøvrigt Søster til Chr. Høy Husted). De to Købere delte Ejendommen saadan at Høy fik Tobaksfabrikken og Tømmerhandelen, og Rahbek Smith fik Ejendommen paa Hjørnet af Vesterstrandgade og Torvegade eller Holmenes Gade, som den hed dengang, plus Nabohuset hvor Træhandler Niels Stockholm havde sin Butik, der i 1888 blev overtaget af Jens Madsen. I 1908 købte Jens Madsen Rahbek Smiths Ejendom og byggede kort efter det Rødstenshus som Træhandlen og Sadelmagerbutikken nu findes i. Chr. Høy døde 1 1901 og Tømmerhandelen blev da overdraget til hans Førstemand, Konsul Laursen, mens Tobaksfabrikken senere blev solgt til Peter Junge. Chr. Høys Far var Urmager og ejede Gaarden paa det andet Hjørne af Torvet og Vesterstrandgade, der hvor Frederik Nielsen har haft sin Butik siden 1898.

Men nu fortaber jeg mig i lokalhistorisk Saglighed; min Mening var ellers blot at samle nogle smaa Træk fra den Gade jeg voksede op i, at rykke lidt i et Par af de Traade der er bundet ved den ene Ende i Vesterstrandgade, og som blir saa lange som Livet blir det. En af dem er bundet til Fatter Bros Dør og der rykkes i den naar jeg faar kogt Torsk. Vi købte nemlig vores Vandsennep hos Fatter Bro. (For 5 Øre i en hankeløs Kop). løvrigt var han Produkthandler og saa hvidskægget og gammel at man tænkte han var rar, men jeg husker ham ikke som nogen venlig Mand. Til hans Undskyldning maa dog anføres at hans Klientel af ben- og jernsamlende Drenge forsøgte enhver Rævestreg for at faa ham til at købe de samme Produkter en to tre Gange. Mig lærte han visse indbringende Kneb ved at møde mig med en Mistro, der i hvert Fald i Starten var uberettiget.

Gaden var præget af et formidabelt Antal Beværtninger. Der var Nielsens helt nede ved Havnen, og Dyekjærs, senere kendt som Kabels. Og der var Las Sørensen der solgte Kaffepunche for 8 Øre Stykket, 3 for 25. Endelig var der, foruden nogle der kom og gik, Ferdinand Hansens, der var Forløberen for Morten P's nu saa gennemført velindrettede og veldrevne Forretning.

Som Drenge kendte vi jo kun Restaurationslivet fra smaa Kig gennem Vinduer og Døre. I Reglen stod der Kaffekopper paa Bordene og kun undtagelsesvis var der Fløde i Kaffen. Rundt om Bordene sad der skæggede Mænd med intetrøbende Pokeransigter og spillede Kort. Gud trøste den der ikke selv var Jyde, har jeg senere tænkt.

Kæferterne i Gaden havde deres særlige Karakter som jeg egentlig havde glemt, indtil jeg i Sommer saa en blive baaret til Skue i almindeligt Eftermiddagssolskin. Den lykkelige Indehaver husker jeg tydeligt fra mine sidste Aar i Ringkøbing. Det var paafaldende saa lidt de 30 Aar havde forandret ham. Som saa mange andre af de gamle Rinkøbingere har han aabenbart i en ung Alder faaet sit færdige Fysignomi som Aarene kun gør lidt ved.

Købmandsforretninger havde Gaden ogsaa nogle Stykker af. Den mærkeligste var vel nok Styrmand Kolbyes helt nede ved Fjorden, paa Hjørnet af Søndergade. Vilde man købe for to Øre Dadler, ræsonnerede han som saa: en er for lidt, to er for meget, men hva, saa bider vi en over. Der var god Tid til alt i hans Butik. Han havde smaa Guldørenringe, hvad der, uvist af hvilken Grund, fik mig til at tro paa alt det mystiske der fortaltes om ham, fra den Tid han sejlede. I hans Have stod der nogle Galionsfigurer, antagelig hidrørende fra Strandinger. Men en af mine Brødre betroede mig under Tavshedsløfte at Kolbye var Afgudsdyrker. Det var noget han var blevet i de varme Lande. Jeg gøs indvendig, men genvandt noget af min Ligevægt i Søndagsskolen lige om Hjørnet.

Hvad man end kan sige Ringkøbing paa, maalt med Fremdriftens og Velstandens Alen, saa var det en god By at være Dreng i. Den var demokratisk i god Forstand. Vi gik alle i samme Skole og havde Legekammerater i alle Lag. Man fik tidligt lært at Skellet mellem dem man kan holde ud og dem man skal gaa uden om, ikke ligger parallelt med Samfundslagene, men lodret ned igennem dem. I Sondringen mellem æ Fjordunger og æ Byunger var der ganske vist Tilløb til noget udemokratisk, men den almindelige Interesse for det der foregik paa Havnen og ved Fjorden, udslettede i hvert Fald mellem Drengene alle Grænser.

Vesterstrandgade var en børnerig Gade; hos Junges, hos Ferdinand Hansens, Skomager Banks og Gullanders var der en lang Stribe Børn. Og i Maler Richs Gaard boede Tobakspinder Madsens og Chr. Badens, hvor der ogsaa voksede talstærke Kuld op. Mange af os havde om Dagen et eller andet at passe, som Bydreng, Indsæber hos en Barber, Haandlanger ved Hyttefadene o. s. v. Men om Aftnen blev der i visse Perioder Tid til at lege. Det kunde være Bold i Hat, eller Putforvar' eller Klapfunje, som de »skabagtige« Københavnere kaldte Skjul eller Saltebrød. De sae ogsaa »et«; vi sae »ta'en«. En Tagfat over halsbrækkende Forhindringer var Yndlingslegen. Mulighederne havde vi bl. a. paa Tømmerpladsen, eller naar en Nybygning var under Opførelse.

Naar nogen blev kaldt ind, ebbede Legen gerne ud, men de der maatte blive ude lidt endnu, faldt saa gerne i Snak paa et Hjørne eller i Krogen dèr hvor Maler Richs Hus springer frem. Jeg kan endnu fornemme hvordan Ørheden efter en voldsom Leg og Kropsveden forholdt sig til Aftenkøligheden, mens Stilheden sænkede sig om os og i os. Hvor var det en ufattelig fredelig og sorgløs Tid. Vi var nærmest lidt tilbøjelig til at synes der skete for lidt. 1848 og 64 var saa længe siden, og det hele var saa tamt, sammenlignet med det man læste om i Verdenshistorien.

Nu er vi spredt over hele Landet, for ikke at sige hele Verden, og de fleste af os har vel i Mellemtiden faaet Lysten styret med Hensyn til verdenshistoriske Begivenheder. Jeg tænker tit paa hvad der er blevet af de Skæbner i hvis første Traade der hine Aftner blev tvundet denne Stemning af en lille Bys Fred og et stort Havs Nærhed, af Mørkning og Stjerneskær og af Drenge og Pigers blufærdige og utilstrækkelige Ord for den Undren i Sjælen som vi famlende begynder Livet med.

Hvis jeg tar en Digters Ord til Hjælp, kan jeg maaske for nogle af mine Bysbørn fastholde lidt af den Mørkningsstemning som mange husker hele Livet.

Det er nogle Vers af et Digt der hedder Novemberaften i Strædet.

Ja det blir tidligt Aften. 
Spisende af Mellemmaden 
leger Børnene paa Gaden 
i den korte klare Skumring.

Deres Raab og Latter skingrer 
lydt, mod Stenbro, mellem Mure. 
Lunt bag duggede smaa Ruder 
gløder Ovne og Komfurer.

I hver Rugbrødsmundfuld smages 
Krydderfedtet, Køkkensaltet, 
og den kolde Luft, samsmeltet 
underlig med Verdens-Altet.

- - -

Ængstelige Mødre kalder. 
Sinker synger, Træsko klapper, 
ind ad Porte, op ad Trapper. 
Hele Strædet ligger øde.

Men i Døden vil de mindes 
deres Mørkningsleg paa Gaden, 
Køkkensaltet, Fedtemaden, 
og den kolde Luft, og Stjernen.

Johannes Smith

 

1945

OKTOBER

27. Oktober er det 100 Aar siden en af Byens dygtige og virksomme Sønner, Konsul Chr. Høy, blev født. Hans Far var Urmager og boede paa Hjørnet af Torvet og Vesterstrandgade; selv kom han i Lære hos Genboen Konsul A. C. Husted, og der blev han hele sit Liv, idet han efter Husteds Død overtog Forretningen og udvidede den stærkt. Blandt andet udvidede han Tobaksfabrikken med den landskendte »Ringkjøbing Kardus«, Tømmerhandelen med et Savværk og byggede Mejeriet. Chr. Høy blev kun 55 Aar, men naaede mere end de fleste at gavne sin By og sætte sit Præg paa den.

Samme Dag og Aar fødtes i Vejrum en Mand, der ogsaa fik nær Tilknytning til og væsentlig Betydning for Byen. Det var den fra Provisorietiden saa kendte Politiker Peder Noes, der i 1890 blev Direktør i Kreditforeningen, købte Rindumkjærgaard og flyttede til Rindum, hvor han blev den egentlige Grundlægger af Rindum v. Villaby. Baade ved sit Arbejde i Kreditforeningen, i det politiske Liv og gennem sine virksomme Efterkommere har Noes sat sit Præg paa Byen. Han døde i 1913.

Folketingsvalget

den 30. Oktober gav i Ringkjøbing By det Resultat, at Socialdemokraterne fik 772 Stemmer (mod 923 ved sidste Valg), Radikale 149 (123), Konservative 254 (302), Venstre 800 (780), Retsforb. 36, Komm. 106, D. S. 110. Som Folketingsmand for Kredsen valgtes Landbrugslærer Foged, Hammerum (V).

1. Proprietær Sørensen, Voldbjerg, fratræder efter Ønske som Formand for Sparekassens Tilsynsraad. I Stedet vælges Gaardejer Mads Næsgaard, Spjald, og som nyt Medlem af Tilsynsraadet Gaardejer Søren Sørensen, Lille Voldbjcrg. Elektricitetsværksbestyrer Pedersen 25 Aar ved Ringkjøbing Elektricitetsværk. – 2. Fru Christiansen, Kirksvej, 40 Aars Jubilæum som Kogekone i Ringkjøbing. Paa Finanslovsforslaget forhøjes Bevillingerne til Uddybning af Sejlrenden og Arbejder ved Slusearbejdet ved Hvide Sande med 13000 Kr. – 13. Telegrafforbindelsen Ringkjøbing-England genaabnet efter Krigen. Folketallet i Ringkjøbing er i de forløbne 5 Aar steget fra 4049 til 4397. – 24. 20 Pakker ægte Kaffe, hver med 1/4 kg, gav ved Auktion til Fordel for »Red Barnet« ialt 1635 Kr.

Guldbryllup: 25. Vognm. N. N. Møller og Hustru.

Sølvbryllup: 20. Kontrolør i Post- og Telegrafvæsenet J. Tønnesen og Hustru, Hjørring, tidl. Rkbg. – 25. Bagerm. Hvidberg og Hustru.

Bryllup: 4. Frk. Kaja Jensen (D. af afd. Fisker Laurids J., Rkbg.) og Paul Christensen, Hillerød. – 12. Frk. Elin Geckler (D. af Bogholder G., Rkbg.) og Politibetjent Brøchner Sørensen, Kogsbølle. –  14. Frk. Ella Vestergaard (D. af Anders V., Kongshøj, Rkbg.) og Svend Aage Nielsen, Holmsland. – 17. Fru Inga Søetoft, Aalborg, og Civilingeniør Tage Danø (S. af Distriktsingeniør D., Rkbg.). – 23. Frk. Kathrine Højgaard, London Bazaren, Rkbg., og Elektricitetsværksbestyrer J. Eriksen, Bækmarksbro.

Fødselsdage: 5. Overportør A. Rasmussen, Vellingvej, 50 Aar. – 9. Fisker Chr. Vang Christensen, Smedegade, 60 Aar. – 11. Enkefru Kirstine Laurbjerg, Vestergade 21, 70 Aar. – 13. Fru Dorthea Knudsen, Bymarken, 60 Aar. – 22. Fhv. Hotelejer P. Nygaard, 65 Aar. – 27. Enkefru Mariane Grimstrup, V. Strandsbjerg, 70 Aar. – 31. Opsynsmand N. I. Kirkegaard, Bildtsvej 15, 70 Aar.

Døde: 12. Maskinsætter P. M. Andersen, 66 Aar. – 20. Bjarne Rasmussen, 12 Aar (S. af Telegrafbud R.), omkommen ved Bilulykke. – 21. Fhv. Kirkegaardsgartner Peter Isager, Vestergade, 89 Aar. – 29. Urmager Peter Andersen, 79 Aar.

 

NOVEMBER

I Menighedsraadet sidder efter Valget den 22: Lærer J. Korsholm (Fmd.), Arrestforvarer A. Sørensen, Bogbinder P. H. Schmidt, Postass. Frk. K. Refstrup, Assistent J. J. Korsgaard, Værkfører M. Madsen, Banefmd. J. C. Nielsen, Lærer J. N. Søgaard, Slagterm. N. Bøgebjerg Andreasen og Dommerfuldm. P. Krebs Hansen. – Den grundtvigske Liste har ved Valget vundet et Mandat fra Socialdemokraterne.

Sidste Del af Borgernes Jubilæumsgave: Bypumpen, afleveres Søndag den 4. til Byen. Pumpen er udført efter Tegning af Billedhugger Stähr-Nielsen og Arkitekt Berg, den er udført i Moseeg med Broncebeslag og anbragt i Torvets vestlige Side, udfor Hotel Ringkjøbing. Den 19. rygtedes det hastigt over Byen, at den fhv. Borgmester, Pakmester Har. Christensen, var kommet af Dage ved en Sammenstyrtningsulykke. Han blev 50 Aar gammel. Han fik fra alle Sider et smukt Eftermæle.

1. Bankassistent B. Bennedsen 25 Aar i Ringkjøbing Landbobank. Vogntnandskusk Chr. Steffensen 35 Aars Jubilæum som Vognmandskusk i Ringkjøbing. – 7. De engelske Soldater, som har haft Station her i nogen Tid, har forladt Byen. Overgartner Axel Andersen, København, Søn af afd. Handelsgartner J. P. A., Rkbg., er ansat som Stadsgartner i Gentofte. A. der er 44 Aar gi., har flere Gange faaet 1. Præmie for Udkast til Have- og Parkanlæg i København. – 12. Damefrisør Frk. Marie Aaes 25 Aars Forretningsjubilæum. – 21. Afd. Har. Christensens Plads i Byraadet overgaar til Fru Pakmester P. Knudsen, Østertoften. – 28. Kommunekontoret oplyser at Formueopgørelsen 23. Juli viser en Stigning i Forhold til de selvangivne Formuer pr. 31. Decbr. 1944 paa 3 Mill. Kr.

Guldbryllup: 22. Kr. Lauridsen og Hustru, De gamles Hjem.

Sølvbryllup: 12. Mælkehandler Qvisgaard og Hustru, J. P. Nielsensvej. – 20. Arbejdsmand Anton Nielsen og Hustru. – 27. Chauffør Kronborg og Hustru, Møllevej. – 30. Overbetjent A. Andersen og Hustru, Kongevejen.

Bryllup: 5. Frk. Esther Fomsgaard (D. af Politiass. F., Rkbg.) og Maskinarbejder R. Lindegaard Hansen, Tarm. – 6. Frk. Agnete Christensen, Tim, og Aksel Nielsen (S. af pens. Overpostbud N., Rkbg.). – 9. Frk. Nanna Jørgensen, Spjald, og Svend Jansen (S. af Jens J., Kirksvej, Rkbg.). – 14. Frk. Else Larsen (D. af Fru Anna L., Rkbg.) og Tapetserermester Kaj Bischof, København. – 18. Frk. Else Kristensen, Gl. Sogn, og Inspektør Niels Jensen, Rindum v. Villaby.

Fødselsdage: 3. Fru Elisabeth Christensen, Enke efter Drejer C, 80 Aar. – 12. Købm. J. C. Jensen, Rindum Villaby, 60 Aar. – 14. Restauratrice Fru Christensen, Banegaards-Restaurationen, 70 Aar. – 15. Tømrermester Lars Nielsen, Enghavevej, 80 Aar. Fuldmægtig K. Aatorp, Kreditforeningen, 60 Aar. – 17. Civildommer J. Borum, Kolding, tidl. Rkbg., 70 Aar. Fru Agnete Kabel, V. Strandgade, 75 Aar. Lærer Bach 50 Aar. Assistent Gade Kjærgaard 50 Aar. Fru Provstgaard, Enighedsvej, 65 Aar. – 18. Skrædderm. Lund, Grønnegade 2, 65 Aar. – 21. Fisker Jens Stræde, V. Strandsbjerg, 80 Aar. – 25. Fhv. Kontorbestyrer P. J. Petersen, Mylius-Erichsens Vej, 80 Aar. Chr. Sørensen, Smedegade 12, 50 Aar. Fru M. Madsen, Kongevejen 55, 60 Aar. – Rentier Anthon Larsen 75 Aar.

Døde: 6. Pens. Lærer O. Sørensen, Fjordallé, 84 Aar. – 13. Fhv. Købmand A. Brædstrup Holm, 65 Aar. – 14. Cand. pharm. J. Chr. Madsen. – 22. Fru Kirstine Løvstrup, 77 Aar.

 

DECEMBER

Lige til Jul kom Kaffen, som havde været savnet i 5 Aar. Der duftede af frisklavet Kaffe over hele Byen.

Og saa gled da Aaret under, det Aar, som vil staa med Flammeskrift i ethvert Menneskes Sind, som oplevede det, Fredens Aar, et Aar fyldt af Savn og Bekymring, men ogsaa et Aar i Glædens og Troens og Forventningens Tegn – Aar 1945!

Cand. pharm. Børge Wille (S. af Dyrlæge W., Rkbg.), har ved Københavns Universitets mat.-naturvidenskabelige Fakultet aflagt Magisterkonferens.

Sølvbryllup: 5. Tromlefører O. D. Jensen og Hustru. – 16. Grønthandler Jonas Nielsen og Hustru, Grønnegade.

Bryllup: 4. Frk. Anna Olsen, Esbjerg, og Bagersvend Aage Møller Hvidberg (S. af Bagerm. H., Rkbg.). – 8. Frk. Anna Andreasen, Resen, og Svend Aage Pedersen, Rkbg. – 11. Frk. Karen Pedersen, Gl. Sogn, og Fisker Vald. Andersen, Rkbg. – 26. Frk. Metha Nielsen, Rkbg., og Aage Møller (S. af Toldbetj. M., Rkbg.).   27. Frk. Elly Boll og Banearbejder S. R. Mikkelsen, begge Rkbg.   29. Frk. Anna Madsen (D. af Fru Cigarhandler M., Rkbg.) og Violinist Meinhardt, Aarhus.

Fødselsdage: 2. Fru Julia Lauridsen, Aldershvilevej 7, 60 Aar.   4. Fru Kirstine Lauridsen,  Hoffgaardsvej 5, 70 Aar. –  20. Overportør Martin Poulsen, 50 Aar. – 22. Murerm. Jacob Rindom Hansen, Dyekjærsvej 5, 65 Aar. – 23. Fru Murer Lauridsen, Fjordallé, 60 Aar. – 24. Fru Valborg Jensen (Vestergaard), Nørredige 12, 80 Aar. – 28. Postmester Grauslund, 50 Aar. – 30. Fru Helene Christensen, »Enghavehus«, 80 Aar. Fru Tømrer Møller, Haandværkerstiftelsen, 85 Aar. – 31. Fru Murer Niels Jensen, Søndergade, 60 Aar.

Døde: 1. Træhandler Søren Sørensen, V. Strandgade, 49 Aar. – 19. Enke efter Købm. J. A. Jensen, Fru Else Marie Jensen, 73 Aar.   27. Fru Ane Nielsen (And. Nielsens Hustru).

 

1946

JANUAR

Ringkøbing Foreningen i København ligger ikke paa den lade Side, men holder Baandene fast knyttet til Hjembyen. Ved Nytaarsfesten 3. Januar talte Statsminister Knud Kristensen, og ved en senere Sammenkomst skal Tegneren Peter Holm servere et Rejsecauseri under Titlen: »Smaa Snapse af en stor Feltflaske«.

En af Ringkjøbings tidligere betydelige Borgere, Fru Catharina Strandbygaard, er død i Lyngby 85 Aar gi. Sammen med sin Mand, Øjenlæge B. Strandbygaard, var Fruen en lang Aarrække med til at præge det kulturelle Liv i Byen ved dygtigt og energisk Arbejde med Musikforening, Universitetsforening og Foredragskreds og gennem sit smukke Hjem, hvor en stor Kreds af Kunstnere, Videnskabsmænd og andre interessante Folk gennem Aarene har nydt Gæstfrihed.

1. Kasserer Reimer Wiese (S. af afd. Blikkenslager W., Rkbg.) er ansat som adm. Direktør i det store københavnske Firma Zachariæs Magasiner, i hvis Tjeneste han nylig fejrede 25 Aars Jubilæum. W. er en drivende Kraft i Ringkjøbing-Foreningen i København. 4. holdtes i Ringkjøbing Kirke en Mindegudstjenestc for Kaj Munk i Anledning af, at det var 2 Aars Dagen for hans Død. – 5. En Brand lagde i Nat Skovgaard Jensens Møbelfabrik paa Møllevej i Aske. – 7. Politibetjent Puggaard forfremmet til Overbetjent. – 13. skete en Kæntringsulykke under Andejagt i Stadil Fjord, og to Ringkjøbingensere omkom; det var Arbm. Alfr. Jensen, Torvegade, og Tekstilarbejder Egon Hjorth. – 23. stiftedes en Hjemmeværnsforening i Ringkjøbing med Kriminalbetjent H. E. Jensen som Formand. – 29. oprettedes en Afdeling af Rotary for  Ringkjøbing  og  Omegn  med  Dyrlæge  Wille  som   Formand.

Bryllup: 3. Frk. Gerda Lauridsen (D. af Marius L., Rkbg.) og Elektriker H. Dolby, Aarhus. – 12. Frk. Aase Dideriksen, Fredericia, og Kurt Tofte Petersen (S. af Snedker Verner P., Rkbg.). – 13. Bestyrerinde Frk. Mary Henriksen (D. af Avlsbr. H., Rkbg.) og Repræsentant A. Kofoed-Hansen, Vejle. – 23. Frk. Harrieth Andersen (D. af Enkefru Camilla A., Rkbg.) og Tømrer Chr. E. Jensen, Hundested.

Fødselsdage: 7. Snedkerm. Joh. Nielsen, Bredgade, 70 Aar. – 15. Formanden i Ringkjøbing Landbobanks Bestyrelse, Gdr. Mads Næsgaard, Spjald, 70 Aar. – 23. Fhv. Gdr. Laust Sinkbæk Andreasen, 80 Aar.

Døde: 1. Fru Kristine Lauridsen (Chr. Kjær L.'s Hustru). – 11. Fru Magdalene Hansen. – 28. Frk. Ane Marie Sørensen, Kongevej, 78 Aar.

 

FEBRUAR

Paa Handelsforeningens Generalforsamling oplyses det at Konsul Ole Glistrup har været Medlem af Foreningens Bestyrelse i 37 Aar og i 25 Aar har været Foreningens Formand.

Ringkjøbing Bys Budget for 1946–47 regner med en Skattenedsættelse paa ca. 70,000 Kr. til 621,852 Kr.

1. Overbetjent Kongsvad 25 Aar i Politiet. Ringkjøbing Bank 7 pCt. i Udbytte. – 21. Frelsens Hær i Ringkjøbing fylder 50 Aar. – 25. Byraadet giver 6 private Veje Navne: Vejskillingen, Mølhøj, Alkjærshøj, Kappelhøj, Hvashøj og Meldskiftet.

Bryllup: 1. Frk. Ingely Rasmussen, København, og Kontorass. Aage Nielsen (S. af Skomagerm. N., Rkbg.). – 3. Ekspeditrice Frk. Inger Jensen, Næstved, og Kommis Svend Mikkelsen (S. af Malerm. O. M., Rkbg.). – 10. Damefrisør Misse Falck, og Vognmand Lund-Weisbjerg, begge Rkbg.

Fødselsdage: 6. Fru Kirstine Sørensen, Rindum, fhv. Værtinde paa Jernbanehotellet i Ringkjøbing, 90 Aar. – 11. Rentier A. Nicholaisen, Vellingvej, 80 Aar. – 13. Kreditforeningsass. Th. Andersen, Tangsvej 4, 50 Aar. Frk. Mariane Jørgensen, Nørregade 6, 65 Aar. – 16. Fhv. Vognmand Lars Nielsen, Kirksvej 7, 85 Aar. – 26. Bogholder Jens Søe, 60 Aar. – 28. Amtmand Karberg, 65 Aar.

Døde: 11. Fru Erna Jensen, Kongshøjvej 23, 16 Aar. – 17. Fru Inger Marie Berthelsen (Enke efter Natbetjent B.). – 21. Fhv. Bankbogholder V. Høegh, 77 Aar. – 25. Jordemoder Fru Anine Jacobsen, 74 Aar. – 27. Fru Ane Cathrine Sand (P. Knudsen Sands Hustru).

 

MARTS

Ved Valget 12. Marts blev Resultatet: Soc. 703 St. (i 1943 813 St.), Rad. 118 (117), Kons. 187 (209), V. 856 (797), Retsforb. 55, Komm. 56. – Venstre erobrede 1 Mandat fra Soc. og har dermed Flertallet i Byraadet.

I Raadet sidder herefter: Landsretssagfører Dalgaard-Knudsen (V), Kioskejer Aage Pedersen (S), Driftsbestyrer M. Sørensen (V), Forretningsfører Carl Møller (S), Borgmester Mar. Pedersen (V), Installatør Carl Wiese (V), Arbm. Chr. E. Christensen (S), Redaktør Vilh. Nielsen (V), Snedker Chr. Møller (S), Arrestforvarer Anton Sørensen (K), Læge Søndergaard Christensen (V). – Paa Raadets første Møde genvalgtes Købmand Marius Pedersen som Borgmester.

1. Læge J. Krogh Bjerrum, Sundby Hospital, er ansat som Reservelæge ved Sygehuset i Ringkjøbing. Godsekspeditør Knudsen, Ringkjøbing, ansat ved D.S.B. i 40 Aar. Ringkjøbing Landbobank 6 pCt. i Udbytte. – 30. Ringkjøbing Begravelseskasse har 100 Aars Jubilæum. Amtsvejinspektør J. A. Jensen fratræder sin Stilling, som han har beklædt i 25 Aar og afløses af Civilingeniør R. B. Mortensen; Amtsvejinspektør J. vil frem gennem Aarene mindes som den Mand, der brolagde Vejene i det store Ringkjøbing Amt og skabte dem om fra »Vaskebrædter« til fine Færdselsaarer.

Guldbryllup: 6. Particulier Mads Søe og Hustru, Mellemgade.

Bryllup: 2. Frk. Kirsten Paasgaard, København, og Dommerfuldm., cand. jur. Axel Winther Nielsen (S. af Red. N., Rkbg.). – 3. Frk. Ketty Aatorp (D. af Fuldm. A., Rkbg.) og Skomagerm. Edv. Nielsen, Vejle. Frk. Ebba Jepsen (D. af Arbm. J., Herningvej, Rkbg.) og Fisker Svend Pedersen, Lemvig. Frk. Erna Nørgaard (D. af J. Chr. N., Rkbg.) og Maskiningeniør Olaf Vagn Knudsen, Birkende. Ekspeditrice Frk. Kirstine Hjort, Silkeborg, og Politibetjent Ove Weinreich, Rkbg. – 17. Frk. Agnes Søndergaard (D. af Skotøjshandler M. S., Rkbg.) og Sten- og Billedhugger N. P. Nielsen, Aarhus. – 21. Ekspeditrice Frk. Edith Nielsen, Viborg, og Cyklehandler Ejnar Jensen, Viborg (S. af Henrik J., Rkbg.). – 24. Frk. Grete Jensen, Holmsland, og Lagerforvalter Vagn Christensen, Varde (S. af Murerm. A. C, Rkbg. – 28. Frk. Agnes Kamp, Stadil, og Købm. Christian Poulsen, Ølby (S. af Peder P., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Kogekone Mariane Pedersen Knak, 80 Aar. – 2. Fru Kommunekasserer Knudsen, Kongevejen, 65 Aar. – 5. Marie Berthelsen, Vestergade 1, 80 Aar. – 9. Sadelmagerm. L. E. Nielsen, Enighedsvej, 75 Aar. – 10. Blikkenslagerm. Faurholt Andersen, 60 Aar. – 13. Fhv. Bankbud A. Bune, Godthaabsvej, 85 Aar. – 14. Enkefru Kirstine Pedersen (Lübek) 92 Aar. Hun er Byens ældste. – 16. Fhv. Gdr. Anders Provstgaard, Holmsland, (tidl. Tangsvej, Rkbg.), 80 Aar. – 17. Skindhandler Jens Poulsen, Mellemgade 11, 80 Aar. – 18. Fhv. Skomagerm. J. P. Jacobsen, Alderdomshjemmet, 75 Aar. – 19. Fhv. Kontorchef F. K. Erlang, 70 Aar. Fru Jane Henriksen, Herningvej 23, 70 Aar. – 22. Fhv. Vognmand N. N. Møller, Reberbanen, 80 Aar. Samtidig kan M. fejre 50 Aars Jubilæum som Borger i Ringkjøbing.

Døde: 2. Fru Agnes Baden (Enke efter Skotøjsfabrikant J. Chr. Baden, 74 Aar. Fhv. Købm. Peter Tang, Horsens (S. af forlængst afdøde Købm. Tang, Rkbg.). – 9. Lars Nielsen. – 13. Kirstine Ørskov. – 16. Fru Mette Jepsen, De gamles Hjem, 82 Aar. – 28. Jens Pedersen, 77 Aar.

 

APRIL

1. April kunde Redaktør Vilh. Nielsen fejre 25 Aars Jubilæum som Medlem af Ringkjøbing Byraad, deraf som Borgmester i Aarene 1925–37. Han fik i den Anledning ved et Byraadsmøde overrakt en smuk Porcelænsvase med vestjysk Motiv.

Resultatet af Skatteligningen for 1946–47 viser en Indkomst paa 8,5 Millioner, og Kommunens Ligningsprocent falder fra 8,3 til 8,1 pCt.

1. Ringkjøbing Fritidsklub gaar ind. Overmontør L. K. Madsen, Kirksvej, Rkbg., 25 Aars Jubilæum ved Post- og Telegrafvæsenet. Kreditforenmgsass. O. Eichner ansat ved Vest- og sønderjysk Kreditforening i 25 Aar. Den gamle Skolebygning paa Kirkepladsen solgt. – 10. Ringkjøbing Boligforening stiftet og køber paa Skolevænget en Grund til Opførelse af en Ejendom med 32 Lejligheder. – 15. Fuldmægtig, exam. jur. Halvor Christensen 2$ Aars Tjeneste i Vest- og sønderjysk Kreditforening.

Sølvbryllup: 23. Sadelmager H. V. Olsen og Hustru, V. Strandgade. – 29. Frisørmester Hartvig Johansen og Hustru, Torvet.

Bryllup: 5. Frk. Ellen Finne, Rønne, og Elektriker Erik Andersen (S. af Agent L. A., Rkbg.). – 6. Tandtekniker Frk. Anna Marie Hallundbæk og Toldassistent P. Leth Pedersen, begge Ringkjøbing. Frk. Ketty Bøndergaard Jensen (D. af Bernh. J., V. Strandgade 23) og Telegrafist George Kamps, England, p. T. Hvide Sande. – 13. Frk. Ellen Christensen (D. af Mejeribestyrer C, Rkbg.) og Chauffør Aage Pilgaard, Rkbg. – 16. Frk. Kamma Mose Jensen, Rkbg., og Chauffør Gunner Jensen, København. – 17. Frk. Karen Sinkjær, Hee, og CB-Betjent Christian Pedersen (S. af Arbm. Albert P., Tværvej S, Rkbg.). Detailhandlerske Frk. Maren Kjær og Slagterm. Chr. Christensen, begge Rkbg. – 18. Frk. Rigmor Breinholt Jensen, Ulfborg, og Maler Peter Nielsen, Rkbg. – 21. Frk. Rose Marie Hansen, Struer, og Falckassistent Børge Bjerg (S. af Kurvemager B., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Enkefru Mine Sørensen, Bymarken, 80 Aar. – 3. Vognmandskusk Chr. Steffensen, Bildtsvej, 60 Aar. Landinspektør S. Mouritsen, København (tidl. Rkbg.) 80 Aar. – 4. Slagtermester Chr. Kjærgaard, 75 Aar. – 10. Fabrikant Hounstrup Poulsen, Herningvej 22,  65  Aar.

 

MAJ

Befrielsesdagen fejredes i Ringkjøbing ved forskellig Festlighed. Den foregaaende Aften foretoges en Fanemarch gennem Byen med Deltagere fra 17 Idræts-, Ungdoms- og Soldaterforeninger med Faner, desuden var der Møde paa Torvet, Fakkeltog og Fyrværkeri. 5. Maj-Dagen – en Søndag – var der Mindefest i Kirken og Missionshuset. Dagen indbragte ca. 6500 Kr. i Overskud til Frihedsfonden.

1. Bankbogholder Rob. Nissen, Ringkjøbing Landbobank, ansat som Meddirektør i Banken. Han efterfølges som Bogholder af Bankfuldmægtig Vagn Mikkelsen. Assistent Th. Andersen, Tangsvej, 25 Aar i Vest- og sønderjysk Kreditforening. Frk. Jenny Stræde 25 Aar paa Ringkjøbing Orgelfabriks Kontor. Lærer C. Bach vælges til Formand i Ringkjøbing Turistforening. – 17. Apoteker, Justitsraad H. L. Heibergs Legat er uddelt til Elektriker Chr. Christensen (S. af Installatør Aage C, Rkbg.) og stud. techn. Svend Woidemann Madsen (S. af Karetmager M., Rkbg.). Det konservative Byraadsmedlem i Ringkjøbing, Arrestforvarer Sørensen, flytter fra Byen og i hans Sted i Byraadet indtræder Boghandler N. P. Holm.

Sølvbryllup: 14. Snedkermester P. Jørgensen og Hustru.

Bryllup: 5. Frk. Hilda Jensen (D. af afd. Arbm. Jens J., Rkbg.) og Karl Nielsen, Skjern. – 12. Frk. Doris Christensen (D. af Henrik C. (Engsig), Rkbg.) og Egon Boch Madsen, Grindsted. Frk. Helga Pedersen, Rkbg., og Murer Svend Espersen. Aarhus. – 18. Frk. Grethe Knudsen (D. af fhv. Kæmner K., Rkbg.) og Politibetjent Axel Hübertz Knudsen, Skjern. – 21. Kontorassistent Frk. Inger Andersen (D. af Overbetjent A. A., Rkbg.) og Ekspedient Henry Slots, Rkbg.

Fødselsdage: 2. Skomager J. Chr. Nørgaard, Herningvej 46, 60 Aar. – 8. Postbud Jacob Jensen, 50 Aar. – 16. Opsynsmand Carl Thuesen, 65 Aar. – 23. Lærerinde Frk. Karen Broe, 65 Aar. – 24. Enkefru Marie Sørensen, 85 Aar. – 30. Mar. Bøndergaard, Enghavevej, 70 Aar. – 31. Fru Bertine Andersen, Ø. Strandgade 31, 60 Aar.

 

JUNI

Sommeren 1946 blev sikkert den vaadeste, nogen kan mindes. I Juni Maaned regnede det i hvert Fald saa at sige hver eneste Dag. Stranden, som man havde glædet sig saa meget til, fik man ikke meget ud af, i Særdeleshed da man heller ikke regner Minefaren for at være helt overstaaet.

1. N. I. Kirkegaard 25 Aar som Opsynsmand i »Alkjær Lukke«. – 5. Bogholder P. Ledgaard indtræder i Menighedsraadet i Stedet for den bortrejste Arrestforvarer Sørensen. – 11. En Baad med 9 Mand gik i Nat til Bunds i Vonaaen paa Vej hjem fra Engfest. Man maatte vade i Land i Dynd og Vand til Halsen. – 24. Til Kaldskapellan i Ringkjøbing er beskikket Hjælpepræst A. Kriiger Henriksen, Farsø.

Sølvbryllup: 1. Vognm. Hansgaard og Hustru. – 2. Handelsmand Otto Grydgaard og Hustru, Nørredige.

Bryllup: 1. Frk. Gudrun Albertsen, Kolding, og Mekaniker Hans Chr. Bonde (S. af Enkefru B., Rkbg.). – 7. Frk. Tonna Frandsen, Blaksmark Kro ved Varde, og Mekaniker Peder S. Jensen (S. af fhv. Skibshandler J. P. J., Rkbg.). – 9. Frk. Edith Kjeldsen (D. af Automobil forhandler Jens K., Rkbg.) og Cheftegner G. Stengade, Aarhus. Frk. Kathrine Højhus (D. af P. H., Rkbg.) og Fiskeskipper Knud Brun, Skagen. – 10. Frk. Esther Jensen (D. af J. G. J., Rkbg.) og Slagter Jens Helmer Jensen, Næstved. – 12. Frk. Esther Rost, Skals, og Togbetjent E. A. Laursen, Rkbg. – 30. Frk. Bodil Nielsen, Ølstrup, og Handelsmand Jens Astrup, Rkbg.

Fødselsdage: 9. Fru Maskinhandler Rasmussen, Reberbanen 25, 60 Aar. – 15. Fhv. Gasaflæser Peder Kirk, 75 Aar. – 16. Fru Laura Nielsen, Smedegade 12, 70 Aar. – 20. Iver Steffensen, Alderdomshjemmet, 75 Aar. – 24. Fru Mette Stærk, V. Strandsbjerg 11, 60 Aar. – 27. Brolægger Juncker, 70 Aar.

Døde: 28. Fhv. Hotelejer J. C. Christensen, Herning (fh. Hotel Ringkjøbing) 70 Aar. – 30. Redaktionssekretær C. E. Carlsen, 75 Aar.

 

JULI

De grønne Spejdere havde arrangeret et »Guldhorn-Løb« Landet rundt, som da ogsaa naaede Ringkjøbing. Det skete den 8. Juli, og mange Mennesker var samlet paa Torvet, da Stafetten kom, for at høre hans Budskab. Op imod 2000 Spejdere medvirkede ved Gennemførelsen af den ca. 2000 km lange Færd.

1. fejrer Gasværksbestyrer I. L. Hansen 25 Aars Jubilæum. Som Chef for Telegrafen og Rigstelefonen i Aalborg er udnævnt Stationsleder Frk. M. K. Andresen. Frk. A. er Landets eneste kvindelige Telegrafbestyrer; hun er Datter af afd. Orgelfabrikant Joh. P. Andresen, Ringkjøbing. Tandlæge-Eksamen er bestaaet af Fru Inge Bente Hiort, København, D. af afd. Orgelfabrikant Joh. P. Andresen, Ringkjøbing. Kontrollør P. Buch udnævnt til Trafikkontrollør af 1. Gr. Egon Søndcrgaard, S. af Cigarhdl. M. Søndergaard, Rkbg., har taget polyteknisk Afgangseksamen med bedste Karakter af hele Holdet. Torvedagen i Ringkjøbing flyttes fra Lørdag til Fredag. Byen har i det forløbne Aar maattet tilskyde 4854 Kr. til Havnens Drift; man haaber, at Havnen atter vil kunne klare sig selv, nu da Krigen er forbi. – 2. Kommunen vedtager at skænke en Grund til Opførelse af et Andelsvaskeri. Som ny Vært paa Haandværkerforeningen i Ringkjøbing er antaget Overtjener F. Melms, tidl. Hotel »Ringkjøbing«. – 25. skete en Ulykke, idet den 7-aarige Børge, Søn af Repræsentant Harry Henriksen, Østergade, under Badning druknede i Ringkjøbing Fjord. – 30. Lærerinde Frk. Karen Bro Jensen har taget Afsked fra Ringkjøbing Skole paa Grund af Alder.

Bryllup: 12. Servitrice Frk. Grethe Graugaard, Sahl, og Chauffør Poul Christensen (S. af Vognm. P. C, Rkbg.). – 14. Frk. Ida Hvidberg (D. af Bagerm. H., Rkgb.) og Kontorist Svend Frandsen, Skive. Kommunekassererske Frk. Karen Christensen (D. af afd. Pakmester H. M. C, Rkbg.) og Maler Aksel Mikkelsen (S. af Malerm. O. M., Rkbg.). – 16. Frk. Kirstine Pallisgaard, Ramme, og Frisør Otto Iversen (S. af pens. Baneform. I., Rkbg.). – 21. Frk. Astrid Nielsen (D. af Jens Chr. N., Rkbg.) og Ekspedient Jepsen, Grønbjerg. – 28. Frk. Vilda Gadgaard, Staby, og Sigurd Christensen, Rkbg. Damefrisør Frk. Frida Ligaard (D. af Maskinsnedker L., Rkbg.) og Sergeant i R. A. F., Dick Colchester, Essex, England.

Fødselsdage: 6. Fru Ane Marie Andersen, Bymarken, 75 Aar. – 18. Fru A. Schultz, Møllevej 16, 65 Aar. – 19. Bogbinder P. Schmidt, 60 Aar. – 29. Enkefru Anna Kastberg, 70 Aar.

Døde: 12. Anina Nielsen. – 25. Villads Jensen.

 

AUGUST

Trods den vaade Sommer, de vanskelige Rejseforhold og det delvise Badeforbud, har Ringkjøbing og Søndervig en stor Sæson. Saaledes kom i Juli et Selskab fra Skandinavisk Turistbureau i Stockholm som Forløber for en Række Selskabsrejser med Vedersø, Søndervig og Ringkjøbing paa Programmet. Et Hold polske Studenter præsenteres for Vesterhavet, et stort norsk Sangkor giver Koncert ved Søndervig og i hele Sæsonen er Hotellerne fuld belagt med danske Gæster.

Stillingen som Arrestforvarer i Ringkjøbing er besat med konst. Arrestforvarer A. Christensen Sønderby, Nykøbing S. – Et Tidens Tegn: Til et ledigt Lærerembede ved Ringkjøbing Skole har der overhovedet ingen Ansøgere meldt sig.

Guldbryllup: 25. Fhv. Træhandler P. Jensen og Hustru.

Sølvbryllup: 12. Maskinarbejder Jeppe Christensen og Hustru, V. Strandgade 14.

Bryllup: 4. Benedikte Hansen, Noklit, og Reservebetjent Harald Jensen, Rkbg. – 11. Klinikdame Frk. Gudrun Jensen (D. af Kaptajn J., Rkbg.) og Politibetjent Arne Nielsen, Torshøj. – 16. Frk. Signe Dahl (D. af Smedem. Chr. P. D., Rkbg.) og Svend Filtenborg, Frederikshavn. – 26. Frk. Elna Madsen og Repræsentant Harald Kristiansen, begge Ringkjøbing.

Fødselsdage: 10. Fru Andrea Nygaard, 0. Strandgade, 70 Aar.   12. Fhv. Gdr. Anders Mariendahl, Vestergade 19, 75 Aar. – 13. Bankdirektør M. Mikkelsen, Ringkjøbing Landbobank, 70 Aar.   29. Gartner Ibsen, Rindum Villaby, 65 Aar.

Døde: 1. Frk. Karen Christensen, Østergade. – 22. Fhv. Bankbud G. A. Bune, 85 Aar. – 29. Peder Kirk, 75 Aar.

 

SEPTEMBER

1. Skytterne i 1. Hovedkreds indvier en ny moderne Skydebane i Ringkjøbing. Lærer J. Kr. Christensen 25 Aar som Lærer ved Ringkjøbing Skole. – 2. Ringkjøbing-Ørnhøj Banen møder med et Overskud paa ca. 94,000 Kr. for sidste Regnskabsaar og næsten 25,000 flere rejsende end foregaaende Aar. – 14. Nikoline Sønderskov 25 Aars Jubilæum som Husbestyrerinde hos Skrædderm. J. Lund, Grønnegade. – 20. En ung Ringkjøbingenser, Chr. Christensen, Søn af Kordegn C, aabner sin første Maleri-Udstilling paa Hotel »Ringkjøbing«.

Sølvbryllup: 10. Vognmand P. Andersen og Hustru.

Bryllup: Frk. Elin Nordestgaard (D. af A. N., Rkbg.) og Gunnar Guldager, Guldager. – 8. Telefonistinde Frk. Henny Laugesen, Thisted, og Amtsstueassistent Erik Thornild, Thisted (S. af Bibliotekar B. T., Rkbg.). – 15. Postassistent Frk. Eli Rasmussen, Holstebro, og Postassistent Agner Eilskov Jespersen (S. af Købm. A. J., Rkbg.). – 21. Frk. Ketty Vognstoft Christensen (D. af Formand C, Godthaabsvej, Rkbg.) og Lagerforvalter Martin Andersen, Randers. – 28. Frk. Grethe Sørensen (D. af Overpostb. Evald S., Rkbg.) og Ernst Christensen (S. af Banenæstform. C, Kirksvej, Rkbg.). – 29. Frk. Edith Nielsen, Velling, og Lmd. Svend Mortensen, Velling (S. af Fisker Morten M., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Fru Margrethe Bennedsen, V. Strandgade 14, 80 Aar. – 7. Malerm. H. Rich, 60 Aar. – 11. Snedker Ole Korsgaard, Møllevej 24, 70 Aar. – 12. Cigarhandler Sigfred Jensen, 60 Aar. – 17. Tarben Iversen, Kongshøj, 70 Aar. – 19. Isenkræmmer Ahle Jensen, 50 Aar. – 23. Bogholder A. L. Krogh, Østergade, 60 Aar. – 26. Niels Bøndergaard, Østergade 36, 70 Aar. – 27. Fru Slagterm. Kjærgaard, Tangsvej, 70 Aar.

Døde: 5. Peder Bonde. – 17. Købmand Theodor Grønning, 58 Aar.

 

Tyve Aar

Tyve Aar gik deres Gang, 
– trap og trip, og trip og trap! – 
Nynned' stadig samme Sang: 
klap og klip og klip og klap! 
Hverdagsdont og Højtidsfærd, 
Skoletrav i al Slags Vejr. 
Her en Købmand bag sin Disk, 
der en Mand, som sælger Fisk, 
Børn i Leg paa Gadens Pik, 
Piger, som til Dansen gik, 
klap og klip og trip og trap, 
Højhælstrip og Træskoklap.

En Madam slaar Vindvet op, 
som hun gør hver nyskabt Dag, 
ryster Trevler af sin Mop, 
slaar med Kluden et Par Slag. 
Se den røde Post gør Holdt, 
han har Brev, han vifter stolt. 
Rutebilen Hjørnet ta'r. 
Frøken Fiks med Armen bar 
stiler mod en Mælkemand, 
som kan fylde Kop og Spand. 
Som i Dag og som i Gaar, 
som engang om tyve Aar.

Fjorden smiler bred og stor, 
Solen lægger Farve til. 
Vonaa iler mod sin Mor, 
slaar en Bugtning som paa Dril. 
Viben nikker med sin Top, 
Lærken jubler: kom herop!
Klittens Kam staar fin og ren, 
Havet strør med Sand og Sten. 
Fyret staar der med sit Blink, 
som en Forpost tro og flink. 
Som i Dag og som i Gaar, 
som engang om tyve Aar!

Som engang, – nej, intet bli'r,
saadan som det engang var.
Næppe ænset, hvert Aar gi'r
dog et lille synligt Ar:
Her en Fure ætset ind
i en gammel elsket Kind.
Hist en Stol, som nu staar tom, –
nok en Grav at hæge om.
Her en Dreng, som blev til Mand,
nye Kuld med Legespand.
Ranke Moder, – tyve Aar
drysser Sølvstænk i dit Haar.

Og dog staar vor gamle By,
saadan som du altid stod,
evig ung og evig ny
for enhver, som der har Rod.
Du er os fortrolig øm
som en Lyd fra halvglemt Drøm:
Klinkefald i Moders Dør,
Vindens Suk i Siv og Rør.
Tusind slige Ting er dig.
Fem Aarhundred drog sig Vej
over dine Tegl og Tag,
du er lige ung i Dag!

Anna Vang Lillelund.

Til top