Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1947-48

Den lille Stad mod Vest

Aarbogen indledes i Aar med en Artikel om Ringkjøbing Visemagere. Vi bringer derfor nogle Vers af en »Ringkjøbing Vejviser«, som Valdemar Lange skrev ved Studentersangeres Besøg i Byen i Begyndelsen af Aarhundredet.

 

Mel.: Op, I gæve Sønner af den røde Gaard.
Hvis Du brave Sanger fra den røde Gaard
ej min Hjælp forsmaar,
jeg parat da staar 
til at vise Dig den lille Stad mod Vest
hvor til Sangerfest
Du blev Gæst. –
Thi skønt til de smaa
Staden regnes maa,
bør du dog ej gaa
rent paa maa og faa. 
Uden sikker Fører vanskelig det sker,
at hvad her Du ser
imponér.

Om Du ikke dig paa Byens Torveplads
føler vel tilpas,
maa du kald' mig Mads. 
Se, hvor smukt den ligger med sit grønne Skær,
disse Lindetræ'r
faar du kær.
Grønnegades »Mur«
ligger nu for Tur, sjældent vist du sku'r 
slig Arkitektur.
Gaden er lidt snæver – Mundingen især, 
er du tyk og svær, 
saa la' vær'.

Mens Du ude er paa Vandring i det fri
gaa da ned forbi
Byens Fjordparti, 
Siv og Rør og Græs det staar saa kønt i Flor,
blomstrer smukt og gror
i vor Fjord.
Kun Trafikken den
blomstrer ikke, men
faar vi først vor Ven,
Gennemskæringen, 
kan du stole paa, vi faar en rigtig Havn,
ej som nu af Navn,
men til Gavn.

Hvis til Fredag over Du kan bli' i Byen,
skal Du se et Syn,
saa du rynker Bryn, 
gennem Strøget et Par Hundred' Svin Du ser
– eller maaske fler –
promenér'.
Men den Dag da maa
Du forsigtig gaa,
Grissebasser smaa
passer daarligt paa. 
Hvis Du blandt Bagagen sku' Galocher ha'
bør Du denne Da'

paa dem ta'.

Øst om Byen løber Kærlighedens Sti
(meget søgt Parti
– særligt efter ti). 
Imod Vest paa Nørre Lyngvig Klittens Top
»Fyret «s ranke Krop
rager op.
Nord paa ligger Hee,
her  bor  »I. C. C.«,
ham Du ku' maaske
nok ha'e Lyst at se. 
Og mod Syd fra Fjordens sivomkranste Strand
»Hvide Sande« man
skimte kan.

 

To Ringkjøbing-Visemagere

I første Del af forrige Aarhundrede var Ringkjøbing en meget omtalt By i store Dele af Jylland, og en af Grundene var, at mange kendte Viser og Dansemelodier var skrevet af Folk fra Byen.

I denne Forbindelse maa særligt nævnes de to Ringkjøbing-Visemagere, Mogens Kar'mak (Kartemager) og Spillemanden Ole Kjær. Selv om disse, set med Nutidens Øjne, ikke har skrevet noget, der kan betegnes som betydelig Kunst, har de dog begge haft nogen Færdighed i »Rimsmedekunsten«, og deres Viser blev vel modtaget af Datidens By- og Landbefolkning. Desværre er det gaaet med disse Viser som med al anden Overlevering, at de ved »Vandringen« fra Mand til Mand er blevet forandrede, saa det ikke kan siges bestemt, hvorledes deres oprindelige Form har været, og der findes kun Brudstykker tilbage af dem.

I Danmarks Melodibog III Del findes en Sang (dog kun et Vers) som er skrevet af Mogens Kartemager:

»I Jylland i Ringkjøbing der er jeg fød,
der saa jeg først Solen fremskinne,
rundt om paa vor Klode jeg søger mit Brød,
indtil at jeg Døden skal finde.
Men hvor jeg i Verden er, fjern eller nær,
min Tanke til Kærlighed bliver og er,
og naar jeg fra Verden vil drage
mig Piger til Graven ledsage.«

Det er første Vers af en »Byvise« Mogens har skrevet, og hvori han gav flere af Byens Honoratiores et lille »Hip«. Desværre er de øvrige Vers gaaet tabt med Undtagelse af nogle Linier med nogle »Stiklerier« til Præsten, som fik følgende respektløse Bemærkning:

»Lad Præsten kun præk' og forkynde Guds Ord, 
han Veje til Himlen gør trange. 
Med Glasset i Haand og med Flasken paa Bord 
for Præsten jeg ikke er bange.«

Mere kendt er en Friervise, som han har digtet. Ewald Tang Kristensen har ogsaa denne Vise i sine Optegnelser og bemærker, at den muligvis er en gammel Sangleg, dog nævnes Kartemagerens Navn ikke i denne Forbindelse, men gamle Laust Vestergaard i Hvingel havde den i sin Visebog med Kartemageren nævnt som Forfatter. Melodien er ogsaa bevaret gennem nu afdøde Ole Graversgaard i Stadil, der var Spillemand, og af hvis Søn, Musiker Kristen Graversgaard, Vester Tim, jeg har faaet Melodien.

Visen handler om en 60-aarig Mand, som vover at fn til en Flok unge Piger og selvsikkert mener, at en af dem vil sige »Ja«:

Goddag, goddag i Stuen her! 
I  allesammen hilset vær', 
jeg ser I er en skjønne Flok 
og uden mig er nok. 
Dog jeg er ogsaa kommen til, 
skønt mangen det vist nødig vil, 
I gør mig dog vist ej den Tort 
at sige straks: »Gaa bort!«

Men bi nu blot en bitte Krumm', 
der er en Ting, jeg be'er jer om: 
Jeg  er snart tredsindstyve Aar 
og ene, hvor jeg gaar. 
Mon ikke en sin Hu staar til 
at giftes med en Mand saa snild 
som mig, da sig mig, hvo har Lyst 
med mig at ta' en Dyst?

Og giver hun mig saa en Pot
med Brænd'vin, ka' hun ha' det godt,
men giver hun mig kun een Snaps,
saa faar hun dygtig Klaps.
Jeg spiser ene af mit Fad,
saalænge deri findes Mad,
og haaber jeg du Resten ta'r,
er jeg saa ikke rar?

Efter Overleveringen skal Mogens dog være kommet galt af Sted, da han engang i en Vise krænkede Hs. landsfaderlige Majestæt, Kong Frederik VI ved at omtale Kongens Forhold til Oberstinde Danemand, og han blev nok »puttet ind« nogle Dage.

Engang kom der en fynsk Humlehandler til Ringkjøbing. Han var kendt over hele Vestjylland som en stor Ven af Kvinder.

En Dag sad han og nød en »Sort« i en Beværtning i Ringkjøbing, og han kom da i Selskab med to Borgere. I Samtalens Løb udtalte Humlehandleren Ønsket om at se den berømte Mogens, som, efter hvad der fortaltes, paa staaende Fod kunde digte et Vers om ethvert Menneske han saa. Den ene af Borgerne mente nok, at han kunde vise ham den berømte Visemager; men hvad Mogens' Digtekunst angik, da udtalte Borgeren, at han ikke vilde give een raadden Sild derfor, thi det kunde han gøre mindst ligesaa godt.

»Det var Pokkers!« udbrød Humlehandleren. »Vil du saa maaske nu straks gøre et Vers om mig selv, min Hund og min Hest?«

Den gode Ringkjøbing-Borger fremsagde da, efter Overleveringen, følgende Vers:

Du  Humlehandler helt fra Fyen 
i Dag er kommen her til Byen. 
Du bringer med din Støverhund, 
den bjæffer, og du bruger Mund 
om Humle, Øl, dog allermest
du praler af din flotte Hest. 
I  hver en By en Mø du søger 
og Jyllands Børneflok forøger.

Da Verset var fremsagt, slog Humlehandleren Næven i Bordet, saa Kopperne dansede, og han raabte paa sit fynske: »Du er F... g... Kart'mav'ren sæl!« – og det var han netop.

Mogens Kartemager (Mogens Mogensen eller Nielsen?) er antagelig født 1780-85 og død 1840-45. Det er ikke lykkedes mig at finde ham hverken i Kirkebog eller i Graverens Protokol; han maa være indført under et andet Efternavn.

Spillemanden Ole Kjær (1807-1841) var ogsaa meget yndet som Visemager, og det var en let Sag for ham at faa dem spredt ud over Landet ved Hjælp af sine Elever, som fra fjerntliggende Egne tog til Ringkjøbing for at faa Undervisning i Musik.

Ole Kjær gik ikke af Vejen for selv at komponere Melodierne til sine Viser. Teksterne til dem handlede ofte om ham selv, mest om Uheld i Kærlighed. Efter Overleveringerne skal han være blevet svigtet af 13 Kærester, og om dem skrev han da en Vise. Han komponerede en rask Melodi til Visen, og den spilles endnu og benævnes over hele Landet som Ringkjøbing-Vals. Denne Vals har jeg fundet i en gammel Nodebog fra 1835.                                                                 ^

Hvad de 13 Kærester angaar, da er det jo sikkert en »Vandrehistorie«, skabt som Følge af Visen, der er blevet noget forvansket i Tidens Løb. Første Vers af den lyder efter Laust Vestergaard i Hvingel:

Til Pigens  liden  Ros  og  Ære
hirutliheja hejdumderidera,
skal her min Vise jer nu lidt belære
hirutlihejdumdideridera.
Jeg ser mig rundt blandt alle Kvinder,
om jeg kan finde mig en tro Veninde;
jeg sværger paa, at jeg kan ingen finde
hirutlihejdumdideridera.

I tredie Vers faar den første Kæreste følgende lidet smigrende Omtale med Hensyn til hendes Troskab:

Den første var en  dejlig Pige
hirutliheja hejdumderidera,
men let paa Taa,  det vil enhver jeg sige,
hirutlihejdumdideridera.
Thi fluks en Dag hun fra mig rejste
med »standen« Hale ned til Holsten bejste,
og der hun for de Holsterkarle knejste,
hirutlihejdumdideridera.

I de følgende Vers beklager han sig stadig over Kvindernes Utroskab, og da den femte, han »kaarede«, ogsaa snart forsvandt fra ham, lyder hans Suk:

Ak! det kan Hjertet krænke,
jeg femte Gang igen er blevet Enke.

I sidste Vers udtrykker han sin dybe Harme over Kvindernes Troløshed:

Jeg ej vil Pigens Dyd berømme,
hirutliheja hejdumderidera,
derfor kan ingen ærlig mig fordømme,
hirutlihejdumdideridera.
Jeg dennem aldrig noget skyldte,
thi deres Løfter de jo ej opfyldte,
jeg ønsker de maa faa djer' Bag forgyldte,
hirutlihejdumdideridera.

Mogens Kartemager og Ole Kjær er imidlertid ikke de eneste Visemagere i Ringkjøbing. Der er flere andre, bl. a. kan nævnes Peter Rosenvinge (1813-1903), en Original, der forresten ogsaa skrev Vers, som blev benyttet til at klistre paa Markeds-Honningkager.

Fra Sommerlyst' Glansperiode kan nævnes Herredsfuldmægtig Geslin, og ikke at forglemme Mathias Klokker. Sidstnævnte oppebar endog blandt Medlemmer af »den faste Stok« Titel som »Matros og Poet«. En af dem der ogsaa fortjener at nævnes er afd. Isenkræmmer Vald. Lange, der omkring Aarhundredskiftet spillede en betydelig Rolle i Byens Forlystelsesliv som Viseforfatter.

Fra vore Dage kunde bl. a. nævnes Revyforfatteren Alfred Holm Laursen, men Pladsen tillader ikke denne Gang nærmere Omtale. Her skal kun til sidst udtrykkes inderligt Haab om, at disse Viseforfatteres Produktion snarest maa blive nogenlunde samlet, saa de kan bevares for Efterslægten i den originale Form.

J. Vejen Larsen.

 

1947

OKTOBER

By og Egn har Maaneden igennem været præget af Folketingsvalget Tirsdag den 28. Oktober, og der har været holdt saa mange Vælgermøder som vist aldrig før. Resultatet blev, at Venstre vandt 11 Mandater, Socialdemokrater 9 og Retsforbundet 3, Konservative tabte 9 Mandater, Kommunister 9, Dansk Samling 4 og Radikale 1. I Ringkjøbing opnaaedes der følgende Stemmetal: Socialdemokrater 855 (i 1945 opnaaedes 774), Radikale 107 (149), Konservative 193 (254), Venstre 873 (800), Retsforbundet 149 (36), Kommunister 64 (106) og Dansk Samling 29 (110).

Kommunens Regnskab for 1946-47 er fremlagt, det udviser et Driftsoverskud paa 126,128 Kr., hvoraf 105,135 Kr. henlægges. Henlagte Driftsoverskud udgør herefter 329,539 Kr., og det samlede Statusoverskud over 2 Mill. Kr.

1. Glarmester Damgaard, Bredgade, har 40 Aars Jubilæum som Haandværker og Forretningsmand i Byen. Ringkjøbing Uldspinderi og Tæppefabrik overgaar til Aktieselskab med Fabrikant H. L. Hansen og Sønnen, Fabriksleder H. Pultz-Hansen, som Direktører. – 6. Markederne i Ringkjøbing dør ud; der skulde i Dag efter Almanakken have været Marked, men der var ingen Tilførsel. – 15. Snedkerm. Chr. Petersen sælger Ringkjøbing Savværk og Maskinsnedkeri til Ingeniør Andersen, Horsens, for 98.000 Kr. – 18. Bestyrelsen for Raadhuset i Ringkjøbing modtager af Fru Dr. Krag et Maleri af afd. Folketingsmand Dr. Oluf Krag malet i 1932 af Maleren G. Fenger og af en Kreds af J. C. Christensens Venner og Stillere et Maleri af J. C. Christensen malet af den norske Portrætmaler Koldbjørn Juel Sørlie; begge Malerier ophænges i Raadhusets Forhal.

Guldbryllup: 1. Slagterm. Chr. Kjærgaard og Hustru, Tangsvej.

Sølvbryllup: Pens. Overportør Søren Nielsen og Hustru, Kongshøjvej. Chr. Sørensen og Hustru, Kongevejen. – 27. Vognmand Viggo Jensen og Hustru, Bildtsvej. – 29. Repræsentant Garfield Nelson og Hustru.

Bryllup: 3. Frk. Lise Tinning, Skanderborg, og Elektriker Børge Hindø, Rkbg. – 25. Frk. Klara Petersen, Skjern, og Væver Otto Christensen (S. af H. P. C, Rkbg.). Frk. Else Laurberg (D. af Skrædder Vilmer L., Rkbg.) og Telefonmontør Poul M. Nielsen, Herning.

Fødselsdage: 3. Fru Elna Christensen, Kirksvej, 65 Aar. – 11. Handelsgartner Dahl, Vellingvej, 65 Aar. Lokomotivfører Martin Jacobsen, Østertoften, 65 Aar. – 12. Pens. Overportør Søren Nielsen, Kongshøjvej, 85 Aar. – 15. Fhv. Landsdommer, tidl. Politimester i Rkbg., Holger Jensen, 70 Aar. – 17. Fru Esber Nielsen, St. Blichersvej, 60 Aar. – 28. Andreas Madsen, Kirksvej, 50 Aar. Vognm. H. Bøndergaard, Ø. Strandgade, 50 Aar. – 31. Fru Kirstine Jørgensen, V. Strandsbjerg, 75 Aar.

Døde: 4. Fru Carla Christensen, Kordegn C. O. Christensens Hustru, 60 Aar. – 5. Fhv. Sadelmagerm. L. E. Nielsen, Haandværkerstiftelsen, 77 Aar.

 

NOVEMBER

Det gamle Orgel i Ringkjøbing Kirke har længe trængt til at blive skiftet ud, bl. a. fordi det er for lille, efter at Kirken er bleven udvidet ved Restaureringen i Begyndelsen af 1930'erne.

Paa et Menighedsmøde er det nu besluttet at undersøge Mulighederne for at købe et nyt Orgel. Ifl. Tilbud fra Orgelbygger Frobenius, Lyngby, kan et nyt Orgel leveres for 35-40.000 Kr., og det gamle kan sælges for mindst 5000 Kr. Udgifterne kan antagelig afholdes gennem Kirkeskatten, idet der kan optages Laan i Stiftsmidlerne, saa Udgifterne kan fordeles over en Snes Aar eller mere. Et Udvalg med Medlem af Menighedsraadet, Slagterm. Bøgebjerg, som Formand arbejder videre med Sagen.

1. Amtsforvalter A. F. Pedersen udnævnes til Amtsforvalter for Skanderborg Amtstuedistrikt. Fuldmægtig K. Risdal, Fjordallé, har været ansat paa Kreditforeningen i 25 Aar. Overassistent A. C. Porsager, Tommerup, ansættes som Godsekspeditør i Ringkjøbing. – 8. Overbetjent K. P. Christensen bliver Formand for Roklubben i St. f. dem fraflyttede Amtsforvalter Pedersen. – 26. Samv. jyske Turistforeningers nye Sekretær, Kaj Sørensen, faar Kontor og Bopæl i Ringkjøbing. – 27. Overlæge, Dr. Stein, Ringkjøbing Amts Tuberkulose-Station, undersøger gennem Stationens ambulante Vogn 650 Børn i Skolen; ingen Børn er angrebet, en Del vaccineres som forebyggende Foranstaltning.

Guldbryllup: 2. Fisker Morten Dam Mortensen og Hustru, Ø. Strandgade.

Bryllup: 4. Fru Titte Gad-Petersen, Rkbg., og Værkfører Viggo Overskov-Hansen. – 9. Frk. Irma Dahl Christensen, Rkbg., og Jens Chr. Lykke Jensen, Opsund. – 29. Frk. Marie Pedersen, Gi. Sogn, og Fisker Sigurd Andersen (S. af Kr. A., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Købm., Borgm. Marius Pedersen, 60 Aar. – 6. Gasaflæser N. Chr. Juelsgaard, Enghavevej, 60 Aar. – 8. Fru Kirstine Christensen, Kirksvej, 65 Aar. Fru Dorthea Hunnerup, Tangsvej, 60 Aar. – 11. Værkstedsform. Ingemann Jensen, Kongshøjvej, 50 Aar. – 15. Stationsforstander Bang 65 Aar. – 23. Fhv. Mælkehandler Christian Hansen, Smedegade, 70 Aar.

Døde: 7. Fru Johanne Faurby, Vinhandler C. Faurbys Hustru. – 11. Andrea Margrethe Hansen.

 

DECEMBER

Ind under Jul indtraf et Dødsfald, der gjorde et dybt Indtryk i Byen, den kun 29-aarige Dir. Hans Pultz-Hansen, Ringkjøbing Uldspinderi og Tæppefabrik, styrtede paa Vej fra sin private Bopæl over til Fabrikken om Aftenen i en Udgravning til en Elevator, fik Hjerneblødning og døde 2 Dage efter. Pultz-Hansen efterlader sig Hustru og to Piger paa henholdsvis 3 Aar og 8 Mdr.

Pultz-Hansens Forældre, Dir. H. L. Hansen og Hustru, var i Begyndelsen af Maaneden rejst til Florida for at feriere der. De naaede hjem pr. Flyvemaskine til Begravelsen 3. Juledag. Afdøde var deres eneste nulevende Søn; han var en dygtig ung Mand, og der knyttedes store Forventninger til hans Fremtid.

1. Ringkjøbing og Omegns Frimærkeklub markerer sit 10 Aars Jubilæum ved en Udstilling paa Hotel »Ringkjøbing«, den første i sin Art i Byen. – 4. Fhv. Dommer i Vestre Landsret Holger Jensen, tidl. Politimester i Ringkjøbing, udnævnes til Kommandør af Dannebrog. – 5. Ringkjøbing Bank har 75 Aars Jubilæum (se iøvrigt under Marts 1948). – 14. Niels Nielsen Skyttes Købmandshandel har bestaaet i 100 Aar som Familieforetagende, Forretnngen startedes i Vedersø, men flyttedes 1944 til Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 6. Form. f. Ringkjøbing-Foreningen i København, Harry Baden og Hustru, Strandvejen, Klampenborg.

Bryllup: Frk. Gerda Risberg Pedersen, Kaatrup ved Randers, og Gdr. Chr. Vestergaard, Opsund (S. af afd. Jens V., Rkbg.). – 20. Frk. Anna Adsersen (D. af Fiskepakker A., Rkbg.) og Jens Møller, Viborg. – 26. Frk. Helga Clemmensen, Rkbg., og Eigil Andersen, Randers. – 28. Husassistent Christa Sørensen (D. af Maren Larsen, Rkbg.) og Fisker Ludvig Larsen, Oddesund.

Fødselsdage: 2. Murerm. Jørg. Jørgensen, 70 Aar. – 6. Skomagerm. Chr. Meistrup, Ved Fjorden, 70 Aar. – 10. Fru Marthine Nielsen, Enghavevej, 80 Aar. – 16. Fru Mariane Jensen, Vestergade, 70 Aar. – 20. Enkefru Mette M. Jensen, Smedegade, 70 Aar. – 17. Murerm. Jens Sivertsen, 60 Aar. – 23. Kriminalassistent J. C. Kjeldsen, 65 Aar. Johs. Christensen, V. Strandgade, 70 Aar. Husejer P. Muldbjerg, Østergade, 65 Aar. – 27. Overpostbud Evald Sørensen, 60 Aar.

Døde: 5. Tidl. Staldkarl Poul Chr. Pedersen, V. Strandgade, 68 Aar. – 7. Dorthea Thomsen, Reberbanen, pens. Banearbejder Peder Thomsens Hustru, 57 Aar. – 15. Kirstine Flytkjær, pens. Postbud Flytkjærs Hustru, Nørredige. – 21. Dir. H. Pultz-Hansen, Uldspinderiet, 29 Aar. – 23. Tidl, Pedel ved Kommuneskolen, Laurids Nielsen, Aarhus, 90 Aar.

 

1948

JANUAR

Det nye Aar blev indledet med en voldsom Snestorm. 1. og 2. Nytaarsdag gik Trafikken til og fra Ringkjøbing næsten i Staa, 2. Nytaarsdag var flere Telefonforbindelser, bl. a. Forbindelsen til Lemvig afbrudt.

Indbyggerantallet i Ringkjøbing er nu 4500 mod 4448 for 1 Aar siden.

1. Bestyrer af Amtstuefilialen i Nykøbing Sj., H. A. Nielsen, udnævnes til Amtsforvalter for Rkbg. Amtsmedistrikt. Guldsmed Laurits Larsen, Nygade, har været forretningsdrivende i Ringkjøbing i 25 Aar. – 19. Legetøjsfabrikken »Gekko« sælges af Dir. H. O. Christensen til Værkfører Aksel Knudsen og Fotograf Botha Jørgensen.

Sølvbryllup: 24. Tekstilarbejder Ernst Christensen og Hustru, Mylius Erichsensvej.

Bryllup: 3. Frk. Betty Lauridsen, Rkbg., og Overpakmester Ove Jensen, Fredericia. – 31. Frk. Helene Kristine Thygesen (D. af Ib Peder T., Rkbg.)  og Konditor Aksel Larsen,  Frederiksværk.

Fødselsdage: 3. Smed A. C. Thode, Herningvej, 65 Aar. – 16. Herreekviperingshandler Peter Holm, 50 Aar. Fru Gjøde Nielsen, Bymarken, 60 Aar. – 21. Fhv. Gdr. Jens Chr. Bjerrum, Herningvej, 85 Aar. – 20. Pastor Clausen-Bagge, Ryslinge, tidl. Rkbg., 80 Aar. Kristiane Knudsen, Strandgade; 60 Aar. – 22. Fru Albrechtsen, Vestergade, 65 Aar. – 24. Fru Barbara Christiansen, Øster Alle, 60 Aar.

Døde: 2. Else Marie Hvidberg. – 5. Birthe Johanne Mortensen. – 8. Mathilde Christensen, Maskinsætter C. N. Christensens Hustru, 69 Aar. – 13. Margrethe Pedersen, f. Broe, Herningvej 15, Peter Petersens Hustru. – 18. Kontorassistent Sigrid Gerlach. – 25. Tømrer P. Poulsen. – 31. Frk. Mary Hansen, Bredgade, D. af afd. Læder- og Skotøjshandler P. Hansen, 67 Aar.

 

FEBRUAR

Pastor Nicolai Clausen-Bagge er død, og i Ringkjøbing, hvor han øvede den væsentligste Del af sin Livsgerning, vil hans Venner og den Menighedskreds, hvis første Præst han var, holde hans Minde i Ære.

Clausen-Bagge blev teologisk Kandidat i 1892 og virkede derefter som Lærer i Ribe og Vejle. 1903 gik han over i Præstevirksomheden, blev Sognepræst i Støvring-Mellerup i Randers Amt og senere i Alling ved Ryomgaard. Oprindelig var han ikke særlig grundtvigsk indstillet, men gennem sin personlige Udvikling blev han det. Hertil bidrog ogsaa den Omstændighed, at han i 1895 havde giftet sig med Præstedatteren Marie Ingerslev, idet han gennem hende førtes ind i grundtvigske Kredse og blev paavirket her. Det bør nævnes, at Fru Clausen-Bagge gennem de mange Aar var sin Mand en usædvanlig god Støtte. Hun var som han udrustet til den Gerning, der blev deres, og det vil være svært at træffe en Præstekone, der var mere afholdt end Fru Clausen-Bagge; hun fulgte iøvrigt ogsaa sin Mand i Døden, idet hun døde en Maaned efter at han var død.

Det var derfor et naturligt Led i hans Udvikling, at han i 1914, da Ringkjøbing Valgmenighed blev oprettet, kom hertil som den nye Menigheds Præst. Hans Trang til kirkelig Frihed var imidlertid saa stor, at han fandt selv Valgmenighedens Rammer for snævre; han ønskede at blive Frimenighedspræst, og paa hans Initiativ blev Valgmenigheden i 1918 omdannet til Frimenighed. Han virkede i Ringkjøbing til 1938, da han under Henvisning til sin Alder trak sig tilbage.

Clausen-Bagges Forkyndelse var præget af dyb og ægte Overbevisning og af den Grundighed, hvormed han fordybede sig i Bibelen og i de gamle kirkelige Skrifter, som hans Kyndighed i Græsk og Latin satte ham i Stand til at granske med saa stort Udbytte, at han fandt Stof til Udsendelse af en Række Bøger og Skrifter om kirkelige Spørgsmaal. Flere af disse Skrifter er af blivende videnskabelig Værdi, det gælder ikke mindst de Skrifter, hvori han har uddybet sit Syn paa og sin Opfattelse af Daabsordene. Han arbejdede til det sidste, og kort før sin Død udsendte han Pjecen »Nordisk Daabs-Fællesskab«. Sit Liv og sin aandelige Kamp har han skildret i sine Erindringer under Titlen »Mod Vind og Strøm«.

15. Lærer Holger Laursen afløser Niels Stengaard som Formand for Idrætsforeningen. – 23. Skrædder Isak Poulsen, Vestergade, har været ansat 25 Aar i Firmaet J. L. Holm. – 25. Byraadet vedtager enstemmigt paa Forslag fra Red. Vilh. Nielsen af Driftsindtægter i 1948-49 at stille indtil 25.000 Kr. til Raadighed til rente- og afdragsfri Udlaan i Beboelsesejendomme, som begyndes opført i Regnskabsaaret. Folkebogsamlingen faar større Tilskud fra Kommunen,  se iøvrigt under Maj.

Guldbryllup: 25. Pens. Banearbejder Jens Jørgen Hjorth og Hustru, Herningvej.

Sølvbryllup: 10. Produkthandler Ludvig Hansen og Hustru, Nørregade.

Bryllup: 10. Frk. Annalise Hansen (D. af Produkthandler L. H., Rkbg.) og Trafikekspedient Holger Larsen, Udby. – 15. Frk. Karen Severinsen, Feldborg, og Bager Harald Andersen (S. af Agent A., Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Marinus Overgaard, Erikshus, 60 Aar. – 6. Fhv. Kommunekasserer Niels Jørgen Knudsen, Mellemgade, 70 Aar. – 14. Fru Marie Bro, 60 Aar. – 19. Sognepræst C. L. Appelberg, 60 Aar. – 20. Fru Togfører Andersen, Nygade, 70 Aar. – 22. Vognm. Viggo Jensen, Bildtsvej, 50 Aar. – 23. Fru Ibsen, Herningvej, 70 Aar. – 27. Fhv. Godsekspeditør J. Andersen, Nørredige, 75 Aar.

Døde: 8. Pastor Clausen-Bagge, Ryslinge, tidl. Rkbg., 80 Aar. – 20. Pens. Landpostbud Jens J. Larsen, Søndergade, 84 Aar. – 24. Leif Hansen, S. af Værkfører Max Hansen, Nørreport, 10 Aar, faldet i Vaage og druknet under Skøjteløb paa Fjorden. – 27. Louise Andersen, Hoffgaardsvej, pens. Togfører A. Andersens Hustru, 69 Aar. – 29. Distriktsingeniør i VBV, Overklitfoged, cand. polyt. K. H. Schultz, 53 Aar.

 

MARTS

Endnu en af de Skikkelser, der har præget Byen, er død, tidl. Kontorchef, Sagfører F. K. Erlang.

Erlang var i sine yngre Aar Sagfører i Skive. I 1906 blev han Fuldmægtig i Kreditforeningen og i 1918 Bogholder og Kontorchef; 1934 søgte han sin Afsked. For et Par Aar siden tog han Bopæl i København. Erlang var et overordentlig velbegavet Menneske med udprægede litterære og historiske Interesser, uhyre belæst. Han har givet væsentlige Bidrag til Ringkjøbing Bys Historie og fra hans Haand foreligger en Række Afhandlinger og Bøger, bl. a. den lille Bog »Er Ringkjøbing Danmarks ældste By« og de statelige Jubilæumsskrifter fra Vest- og sønderjydsk Kreditforening i 1910 og 1935 og Ringkjøbing Landbobank og Ringkjøbing Haandværkerforening i 1936. Erlang førte en kvik Pen og ejede et Lune, der baade kunde være harmløst og skarpt. I mange Aar var han Formand for Folkebogsamlingen, som han omfattede med særlig Interesse, han var desuden Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund, ligesom han var en af de førende først i Frimenigheden, siden i Valgmenigheden. Han var Medlem af kgl. dansk Oldskriftsselskab.

Erlang var et særpræget Menneske, som det var en Berigelse at møde, og hjælpsom og elskværdig, som han var i alle Forhold, vil han ikke blive glemt i sin gamle By.

5. Ringkjøbing Bank udvider Aktiekapitalen med 250.000 Kr., se iøvrigt under April. Byraadet drøfter Projektet vedr. ny Idrætspark, det fastholdes, at Arealet ved Kongevej (8 Tdr. Land købt af Avlsbruger Birkmose Møller for ca. 80.000 Kr.) anvendes, det vedtages, at Kommunens samlede Udgifter til Anlægget ikke maa overstige 130.000 Kr. eksklusive Jordkøbet, Forslag fra Red. Vilh. Nielsen om fornyet Overvejelse af Sagen af Hensyn til Mangelen paa Byggegrunde, samt Forslag om en Kommuneafstemning afvises. – 6. Fiskeriforeningen for Ringkjøbing og Stadil Fjorde holder ekstraordinær Generalforsamling i Anledning af, at Red. Vilh. Nielsen har været Formand i 25 Aar, Formanden overrækkes Blomster og en Gave som synligt Udtryk for Fiskernes Tak for de 25 Aars Arbejde. – 10. Landbobanken, der holder Generalforsamling, har haft stigende Omsætning, se iøvrigt under April. – 17. Der er mange Laks i Fjorden for Tiden, Fisker Chr. Mortensen har fanget en Krabat, der vejede 45½ Pund og faaet 424 Kr. for den paa Fiskeauktionen. – 18. 1. Hovedkreds holder Gymnastikstævne med Opvisning af 1100 Gymnaster. – 20. Brandmændene Tømrer Jacob Hansen og Murer Johs. Hansen overrækkes det kgl. Jubilæumstegn for Brandmænd for 2$ Aars god Tjeneste. Ligningsprocenten fastsættes til 8,9 mod 8,o i Fjor; Skatteydernes Antal er 2175 mod 2109 i Fjor, deres Indkomst har andraget 10.084.102 Kr. (9.658.872 Kr.).

Sølvbryllup: 15. Postkontrollør M. Mikkelsen og Hustru, Torvegade. – 31. Fabrikant N. Poulsen og Hustru.

Bryllup: 19. Frk. Marie Ovesen, Herning, og Søren Brogaard Petersen (S. af Chauffør Harald P., Rkbg.). – 25. Frk. Agnete Holm, No, og Kenneth Kronborg Jensen (S. af Vognm. K. J.,, Rkbg.). Frk. Ester Sandholm Sørensen, Ramme, og Auvig Bech Olsen (S. af Fru K. B. O., Rkbg.). Frk. Kirstine Balleby (D. af Fru B., Kongevejen) og Knud Rud Hansen (S. af Murer H., Florasvej).

Fødselsdage: 3. Grønthandler Jonas Nielsen, Grønnegade, 60 Aar. – 4. Toldforvalter J. P. C. H. Nørretranders, 65 Aar. – 14. Kirstine Petersen, Møllevej, 94 Aar (Ringkjøbings ældste Kvinde). – n. Fhv. Dommer i Ringkjøbing Aage Grum-Schwensen, Skærum Mølle, Vemb, 75 Aar. – 13. Repræsentant L. Chr. Christensen, Fjordallé, 50 Aar. – 31. Telefonmontør Berzant Jensen, Kongevejen,  50  Aar.

Døde: 1. Marie Clausen-Bagge, f. Ingerslev, 75 Aar. – 16. Kontorchef Carl Rostgaard, Kreditforeningen, 41 Aar. – 18. Tidl. Kontorchef i Kreditforeningen, Sagfører F. K. Erlang, København, 72 Aar. – 24. Fru Dyekjær, f. Jensen, Enevold Dyekjærs Hustru.

 

APRIL

Ringkjøbing Bank har som nævnt holdt 75 Aars Jubilæum. Banken, der stiftedes med en Aktiekapital paa 50.000 Rdl., har nu en Aktiekapital paa 500.000 Kr., som det tilmed nu er vedtaget at udvide med 250.000 Kr. Omsætningen er fra en lille Million Rigsdaler i det første Aar steget til 558 Mill. Kr. i det sidste Aar. Siden 1920 har Bankdirektør J. Asmussen.været Leder af Banken; Apoteker Oct. Andersen er Formand for Bestyrelsen.

I Ringkjøbing Landbobank steg Omsætningen i 1947 med 60 Mill. Kr. til 721 Mill. Kr. Efter at Aarets Kurstab, 100.000 Kr., er afholdt af Kursregulerings-Fonden, viser Regnskabet et Overskud paa 108.000 Kr.

14. Red. Vilh. Nielsen, Ringkjøbing Amts Dagblad, der i Forvejen var Ridder af Dannebrog, udnævnes til Dannebrogsmand. – 15. Fuldmægtig Eli Kjær, Kreditforeningen, forfremmes til Kontorchef. Formand Knud Knudsen, V. Strandsbjerg, har været ansat 25 Aar ved Ringkjøbing Amts Vejvæsen. – 26. Ingeniør L. M. Blok, Helsingør, udnævnes til Distriktsingeniør og Chef for VBV.s 6. Ingeniørdistrikt.

Bryllup: 22. Husassistent Frk. Ella Jensen, Nr. Bork, og Politibetjent Johannes Pedersen, Rkbg.

Fødselsdage: 4. Enkefru Hilda Bune, Godthaabsvej, 80 Aar. – 8. Pens. Overpakmester C. P. Nissen, St. Blichersvej, 80 Aar. – 16. Maskinarbejder Jeppe Christensen, V. Strandgade, 50 Aar. Fisker Ole Bro, Ved Fjorden, 65 Aar. – 17. Fru Agent Laur. Andersen, Reberbanen, 65 Aar. – 19. Fabrikant N. Poulsen, Bildtsvej, 70 Aar. – 25. Fhv. Bager Chr. Jensen, Enghavevej, 70 Aar.

Døde: Skomager Mikkel Olsen, Alderdomshjemmet, 86 Aar. – 6. Jens Kristian Knudsen.

 

MAJ

Kommunen har forøget sit Tilskud til Folkebogsamlingen betydeligt, det første Aar ydes saaledes et Tilskud paa 15.000 Kr. og med Statstilskud, der andrager 80 pCt. af Kommunens Tilskud, vil Folkebogsamlingen i de kommende 3 Aar raade over et samlet Beløb paa ca.  50.000 Kr. til Bogindkøb.

Dette har medført, at en meget haardt tiltrængt Reorganisering af Bogbestanden er indledet. 4000 af Bibliotekets ca. 9000 Bøger er kasseret, de var forældede, slidte og snavsede. Der vil nu blive indkøbt nye Bøger, saa Samlingen igen om 3-4 Aar er oppe paa 9000 Bind. Ringkjøbing vil da have et Bibliotek, der opfylder de Krav, der stilles til det.

I Forbindelse med Reorganiseringen er Læsesalen gjort i Stand, og næste Aar vil Udlaans-Salen blive fikset op.

3. Fru Bankbogholder Jensen, der har været Formand for Damernes Idrætsklub i 14 Aar, trækker sig tilbage som Formand og afløses af Fru Stationsleder Husted. – 4. Frihedsdagen fejres med bl. a. Koncert af Aarhus Politiorkester.

Guldbryllup: 3. Husejer A. C. Lund Andersen og Hustru, Nørregade.

Bryllup: 1. Frk. Anne Marie Larsen (D. af Fru K. L., Bredgade, Rkbg.) og Chauffør Helge Høj, Nymindegab. – 5. Postmedhjælper Frk. Inger Andersen, København (D. af Overassistent Th. A., Rkbg.) og Telegrafassistent Mogens Køster Poulsen, København. Frk. Elna Bjerre (D. af Enkefru B., Rkbg.) og Ekspedient Vagn Brun, Sdr. Nissum. – 15. Frk. Ellen Flytkjær (D. af Postbud F.. V. Strandsbjerg) og Mekaniker Carl Verner Christensen, Brøndum. Frk. Inga Flytkjær (D. af Postbud F.) og Murer Hemming Andersen, Gjøl. Frk. Elna Høegsberg (D. af Kørelærer H., Mellemgade) og Jens P. Chr. Andersen (S. af Fru Kamilla A., Nørregade). – 29. Frk. Anna Johanne Klose Petersen, Herningvej, og Tage Lynggaard Christensen, Slagballe.

Fødselsdage: 13. Fru Emma Simonsen, Alderdomshjemmet, 75 Aar.

 

JUNI

Ringkjøbing og Omegns Andelsvaskeri har holdt sin første ordinære Generalforsamling. Der er udarbejdet

Planer til et Vaskeri til 535.000 Kr., men der kan ikke bygges, før Byggestoppet er ophævet. Kommunen vil stille en Grund ved det offentlige Slagtehus gratis til Raadighed. Der regnes med, at Vaskeriet er en Realitet om højest 4 Aar.

1. Frk. Signe Lauridsen har været ansat 25 Aar paa Telefoncentralen. – 7. Baneformand I. C. Nielsen har været ansat 40 Aar ved D.S.B.

Sølvbryllup: 17. Faktor Iisager og Hustru, Vestergade.

Bryllup: 12. Frk. Esther Andersen, Herning, og Ole Holm (S. af Boghandler J. H., Rkbg.). – 19. Modist Elly Hildebrandt, Herning, og Mekaniker Otto Schmidt (S. af Vejmand Chr. Overgaard, Rkbg.). – 26. Frk. Grethe Pedersen (D. af Kioskejer Aage P.) og Politibetjent L. Sørensen, Rkbg.

Fødselsdage: 9. Fru Marie Nielsen, Alderdomshjemmet, 85 Aar. – 16. Fru Anna Skjoldby, Øster Strandgade, 70 Aar. – 17. Nikoline Sønderskov, Ikast, tidl. Rkbg., 70 Aar. – 18. Læge Johs. Andersen, 50 Aar.

Døde: 11. Kristine Fjord Sørensen, Ø. Strandgade, 55 Aar. – 15. Ane Marie Poulsen, f. Tarbensen. – 16. Postbud Peder Pedersen, Smedegade, 53 Aar. – 18. Frederikke Magdalene Hansen, fhv. Mælkehandler Hansens Hustru.

 

JULI

Byraadet har vedtaget, at der i Sommer skal være to Frilufts-Koncerter paa Torvet til Glæde for Byens Borgere. Den første har været holdt i denne Maaned. 3. Regiments Musikkorps fra Viborg, 16 Musici, spillede,

Vejret var gunstigt, det var en af de rigtige lune Sommeraftener, og Torvet var fyldt af Tilhørere, der nød Musikken og det usædvanlige Folkelivsbillede.

1. Rotationstrykker S. Schultz, Ringkjøbing Amts Dagblad, har været Typograf i 50 Aar. – 18. Indbrud hos Branddirektør, Kaptajn Bork-Larsen, Østergade, der stjæles tre Pistoler. – 26. Gasværksarbejder Aage Jensen har været ansat paa Gasværket i 25 Aar.

Sølvbryllup: 18. Montør L. K. Madsen og Hustru, Kirksvej.

Bryllup: Frk. Edith Pedersen, Vedersø, og Maskinsnedker Børge Sahl Rasmussen, Rkbg. – 3. Frk. Eva Nørmark (D. af Ekstraarbejder N., Tværvej, Rkbg.) og Snedker Erik Vesterager, Timring. – 4. Frk. Gerda Hansen (D. af Enkefru H., Kongevejen) og Kristian Boje, Randers. – 10. Nielsine Tiphede Christensen, Søndervig, og Hans Stark (S. af Enkefru S., Rkbg.). – 17. Frk. Emmy Andersen, Fur, og Urmager Peder Fomsgaard, Silkeborg (S. af Politiass. F., Rkbg.). Frk. Inga Madsen (D. af afd. Cigarhandler M., Rkbg.) og Fuldmægtig Aksel Pedersen, Næstved (S. af afd. Kontorbestyrer Thomas P., Rkbg.). – 22. Frk. Thyra Flint (D. af pens. Viceskoleinspektør F., Rkbg.) og Lærer Vagn Bjerre, Rkbg. – 28. Lærerinde Frk. Ingrid Fledelius, Lyksborg (D. af afd. Sognepræst Chr. F., Rkbg.) og Pastor Frederik Nørgaard, Lyksborg.

Fødselsdage: 4. Fiskeeksportør Emil Hansen, Tangsvej, 60 Aar. – 6. Trafikkontrollør P. Buch, St. Blichersvej, 65 Aar. Frk. Marie Flytkjær, Vellingvej, 60 Aar. – Fiskeopkøber Jens Jansen, Grønnegade, 60 Aar. – 10. Fru Jane Larsen, Enke efter Overlærer P. M. Larsen, 80 Aar. – 21. Fru Ida Wedderkopp, St. Blichersvej, 85 Aar. – 25. Avlsbruger Hans Sørensen, Bymarken, 50 Aar. – Fiskeeksportør L. C. Sørensen, 65 Aar.

Døde: 3. Kontorbestyrer og Skatteraadsmedlem Thomas Pedersen, Amts-Arbejdsanvisningskontoret, 61 Aar. – 15. Apoteker Octavius Andersen, 60 Aar. – 16. Agent Chr. Bjerg Høj, Herningvej, 32 Aar. Døden skyldes Beskadigelse af Ryggen fremkaldt ved om Eftermiddagen at løfte tunge Melsække. – 27. Snedker Emil Høy, Smedegade, 83 Aar, Døden skyldes Fald i Kældernedgang.

 

AUGUST

Et Medlem af Ringkjøbing Svømmeklub, Postbud Hans Jensen, har i denne Maaned svømmet over Fjorden fra Nr. Lyngvig til Ringkjøbing i Forbindelse med et Svømmestævne i Havnen. Denne Svømning er kun gennemført to Gange før, nemlig i 1927 og i 1938. De foregaaende Gange gennemførtes de 8 km paa lige under 4 Timer, Hans Jensen tog 4 Tim. og 4 Min., men hans Svømning var alligevel en Præstation, idet Vejret var ugunstigt og der var temmelig høj Sø.

Hundreder af Mennesker modtog Hans Jensen paa Havnen.

16. Byraadet vedtager med 10 Stemmer, et Medlem stemmer ikke, at oprette Rutebilstation ved Banegaarden. – 19. Toldforvalter Nørretranders har været ansat  50 Aar ved  Toldvæsenet.

Sølvbryllup: 19. Kurvemager A. Bjerg og Hustru, Grønnegade. – 25. Smedemester O. Poulsen og Hustru, Herningvej.

Bryllup: 1. Frk. Inge Andersen (D. af Læge A., Rkbg.) og Engineer-draughtsman Walter Garstang, London. – 3. Frk. Jenny Isager (D. af John L, Rkbg.) og Jens Stampe, Herning. –  14. Frk. Anne Kathrine Jensen (D. af Laurids J., Bymarken) og Villy Nielsen (S. af Enkefru Futtrup, Tværvej, Rkbg.). – 28. Frk. Birgit Kiltoft, København, og Assistent Holger Møller (S. af Toldbetjent M., Rkbg.). – 29. Tekstilarbejderske Frk. Martha Jørgensen (D. af Peter )., Rkbg.) og Bøssemager Christian Jespersen, Skjern.

Fødselsdage: 3. Kresten Petersen, Kirksvej, 90 Aar. – 6. John Isager, Østergade, 75 Aar. – 14. Fru Kirstine Bøndergaard, 65 Aar. – 25. P. C. Pedersen, Vellingvej, 60 Aar. Fru Marie Godtfredsen, Fjordallé, 65 Aar. – 29. Fru Maren Skov, Alderdomshjemmet, 94 Aar. – 30. Fhv. Fisker Niels Johansen, Kongevejen, 75 Aar.

Døde: 9. pens. Togfører Gunnar Dybvad Olesen, Reberbanen, 75 Aar. – 10. Ejendomsmægler Niels Sørensen Søndergaard, Reberbanen, 84 Aar. – 21. Mekaniker Kaj Edmund Halberg, 22 Aar, dræbt ved Motorulykke.

 

SEPTEMBER

Det tyske Motorskib »Edith Becker«, der laster 100 Tons, kom Søndag den 10. i denne Maaned til Ringkjøbing med en Ladning Cinders til fire af Byens Brændselsimportører. Det er det første Fragtskib, der er kommen til Ringkjøbing Havn, siden Sejladsen gennem Hvide Sande blev standset paa Grund af Minefaren i Vesterhavet straks ved Krigsudbruddet i 1939.

Enkefru Sara Knudsen, Hotel Vestjylland, har i 65 Aar været Restauratrice i Ringkjøbing, idet hun sammen med sin afdøde Mand, Gæstgiver Mogens Knudsen, begyndte Restaurationen i Nygade den  3. September 1883. De flyttede i 1919 til Hjørnet af Bredgade og Grønnegade; S. K. er nu 91 Aar.

1. Overlærer C. O. Christensen har været ansat ved Kommuneskolen i 40 Aar. Snedkerm. Jørgensen, Nygade, har 25 Aars Forretnings-Jubilæum. – 7. Skoleinspektør Bøgner ansættes som Undervisnings-Assistent ved den danske Brigade i Tyskland fra 1. Oktbr. i Aar til 1. April 1949. – 13. Kommunens Regnskab for 1947–48 fremlægges, det udviser et reelt Overskud paa 160.961 Kr. – 15. Kontorbestyrer Viggo Christensen, Skive, ansættes som Kontorbestyrer ved Amts-Arbejdsanvisningskontoret i Rkbg.

Bryllup: Telefonistinde Ella Rasmussen, Aarhus (D. af Snedker Eli R., Rkbg.) og Vognfører ved Aarhus Sporveje Aage R. Madsen. – 5. Frk. Viola Nielsen (D. af Karetmager N., Ø. Strandgade, Rkbg.) og Murer Rudolf Spaabæk, Ørnhøj.

Fødselsdage: 3. Thomas Jensen, Kongevejen, 80 Aar. – 4. Enkefru Ane Mortensen, Tværvej, 80 Aar. Fru Kathrine Jensen, Mellemgade, 60 Aar. – 12. Agent Laurids Andersen, Reberbanen, 70 Aar. – 17. Enkefru Juliane Kristiane Pedersen, Kongevejen, 65 Aar. – 22. Fru Sine Kjærgaard, Søndergade, 75 Aar. – 23. Enkefru Mathilde Madsen, 0. Strandgade 21, 85 Aar. – Fru Ane Jensen, Grønnegade, 80 Aar. – 16. Slagterm. Harald Kjærgaard, 50 Aar. – 27. Enkefru Anina Jespersen, Smedegade, 60 Aar. – 28. Fru Herreekviperingshandler J. L. Holm, 70 Aar.

Døde: Hotelportier ved Søndervig Badehotel og Hotel »Ringkjøbing« gennem 25 Aar, Niels Chr. Nielsen kaldet Mølbjerg, 49 Aar. – 18. Fru Bodil Hald, Enke efter Toldassistent E. H. Hald, Rkbg. – 28. Fru Valborg Klemmensen, f. Biger, Rich. Klemmensens Hustru..

Til top