Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1948-49

Ringkjøbing

By, hvor tusind Minder 
taler deres Sprog, 
og hvor tro vi finder, 
hvad i Glemsel drog: 
Grønne, gemte Gader, 
hvor de gamle Hjem 
fjæler sig i Rader 
gledet halvt i Glem.

By, hvor Bølgen blaaner 
om den jyske Jord. 
By, som Skønhed laaner 
fra den blanke Fjord. 
By med Eng og Ager 
svøbt i Solens Skar. 
By, saa frisk og fager 
under Vinter-Vær.

By ved Fjordens Vande, 
Vesterhavets Stad, 
med de lyse Strande 
og med Løvets Blad; 
gaar dit Ry ej vide 
over Hav og Havn, 
Dagene er blide 
i din Moderfavn.

Livet lyser Lykke 
over Døgnets Flid – 
som et ædelt Smykke 
straaler frem din Id! 
Åarene, der svinder, 
drager dybe Spor: 
Skønne, stærke Minder 
hvoraf Livet gror!

Jul.  Blicher.

Ringkjøbing Handels forening gennem 75 Aar

Ringkjøbing Handelsforening har i 1949 fejret sit 75 Aars Jubilæum, idet Foreningen stiftedes ved et Møde paa Hotel »Ringkjøbing« den 3. Februar 1874.

De 75 Aar, der er gaaet siden 1874, er historisk set ikke noget særligt langt Tidsrum, men dog en Periode med en Udvikling rigere paa dybtgaaende Forandringer i Byens Udseende og Borgernes Liv end nogen anden tilsvarende Periode forud.

I 1874 havde Byen endnu de gamle store Købmandsgaarde med den blandede Forretning og den store Trafik og Landbrug ved Siden af. Endnu i Begyndelsen af 1874 var Jernbanen ikke naaet til Ringkjøbing, og som i Aarhundreder forud var Landevejene Forbindelses-Aarerne med det øvrige Land. Men 1874 var noget af et Mærkeaar. Vi fik afløst Mark og Skilling med Kronemønt. Jernbaneskinnerne naaede omsider til Ringkjøbing, og med Jernbanen begyndte en ny Tid med rige Muligheder for Handel og Haandværk. Det var derfor i rette Tid, Ringkjøbing fik en Handelsforening; en Haandværkerforening var dannet allerede i 1861.

De gamle Købmænd, som den 3. Februar 1874 samledes for at stifte Foreningen, er forlængst døde og borte. Den Tid, de tilhørte, er forsvunden, og vi føler Afstanden mellem den Gang og nu. Det var Mændene fra de store Købmandsgaarde, Husted, Harpøth, Tang m. fl., der førte an, og der var endnu over dem den gamle Standsfølelse, der prægede Købmanden af den gamle Skole og gav ham en vis Værdighed i Forholdet til Omgivelserne. I Dag kan man sjældent kende Købmanden fra Haandværkeren; Tiden fra 1874 til nu – og ikke mindst de sidste 25 Aar – har virket udjævnende, og Købmanden fra 1874 vilde undre sig over meget af det, der i vore Dage tages som noget selvfølgeligt.

Det var Købmændene C. N. Heger, J. B. Mølgaard, J. P. Nielsen og J. P. Harpøth, der tog Initiativet til Foreningens Oprettelse og indbød til Møde paa Hotel »Ringkjøbing« Tirsdag den 3. Februar 1874 for at drøfte Spørgsmaalet om Oprettelse af en Handelsforening. Det vedtoges at oprette Foreningen, og til Bestyrelse for det første Aar valgtes kgl. Agent C. Christensen, Hotelejer F. Sperling og Købmand J. P. Harpøth.

Den 3. Marts holdt Foreningen atter Møde, og af Forhandlingsprotokollen fremgaar, at følgende, foruden de allerede nævnte, da var Medlemmer af Foreningen: P. Tang, H. Halby, P. N. Petersen, B. Glistrup, N. P. Kleinstrup, M. Jensen, J. P Nielsen, Carl Holbek, C. N. Heger, J. B. Mølgaard, Peter Bollerup, C. P. Jensen, Chr. P. Bollerup, A. C. Husted, N. P. Holm, Carl Bechmann og Konsul Husted.

Paa dette Møde blev Foreningens Love vedtaget. – Lovene omfattede 11 Paragraffer, og det hedder i Paragraf 1:

Foreningens Formaal er at stræbe efter at fremme Handelen og Omsætningen her paa Stedet og i Henhold dertil ved Enighed mellem de forskjellige Handlende at tilveiebringe en større Samvirken til forskjellige mercantile og commercielle Foretagenders Fremme, som ogsaa til en solidere Handelsbasis's Indførelse.

Det bestemmes, at de »ordinaire Sammenkomster ere hver Tirsdag Aften Kl. 8–9« og indgaas der her »enten af alle eller nogle af Foreningens Medlemmer visse Overenskomster, da er den, som deri deeltager, ved sit Æresord og Underskrift forpligtet til saadan Overeenskomsts ubrødelige Overholdelse for det Tidsrum, for hvilket det er indgaaet«. Det anføres ogsaa, at der føres Forhandlingsprotokol, der opbevares af Bestyrelsen, som »ikke maa meddele nogen Uvedkommende sammes Indhold«. I Generalforsamlings-Paragraffen hedder det:

Der afholdes Generalforsamling den første Tirsdag i hvert Qvartal til samme Klokkeslet som de ugentlige Møder uden særlig Tilsigelse. Bestyrelsen kan imidlertid efter eget Skjøn og skal paa 3 Medlemmers skriftlige Forlangende sammenkalde exstraordinaire Møder fra Kl. 9 Form. til 6 Efterm., naar noget af Vigtighed er at forhandle og bør saadanne Møder i Reglen sammenkaldes til 2 Timer efter en behørig Fordring derom er stillet.

Den nystiftede Handelsforening er virksom fra Starten. Paa Mødet den 3. Marts vedtages nemlig at indsende Andragende til Indenrigsministeriet om, at Jernbaneanlæget mellem Holstebro og Ringkjøbing maa fremmes saa hurtigt, at Strækningen kan være færdig til Efteraaret.

I de forløbne 75 Aar har Foreningen haft mange, mange Sager paa Dagsordenen, Sager berørende saavel Handelens Folk i Særdeleshed som Byens Indbyggere i Almindelighed – og der er som nævnt taget fat straks. Paa et Møde den 26. i Stiftelsesaaret vedtages det f. Eks. at lukke Butikkerne paa Grundlovsdagen – Kl. 7 Aften, og snart efter indsendes en Skrivelse til Byraadet om Erhvervelse af en ny og bedre Markedsplads »til Gavn for Handelen og Byen«. Til Gavn for Handelen og Byen – netop disse Ord trænger sig paa, naar man blader i de gamle, gulnede Protokoller og ser, hvad Foreningen har arbejdet med.

I 1880 er der Tale om Søndags-Lukning i Sommermaanederne. Det vedtages, fortæller Protokollen, enstemmigt at lukke Butikkerne Kl. 8 Søndag Aften i Juni, Juli og August, saafremt det vinder Tilslutning hos alle Medlemmer. Denne Vedtagelse fortæller om de strenge Arbejdsforhold, Datidens Handelsmænd havde. Der var aabent i Butikken fra tidlig Morgen til sen Aften, ofte til Kl. 10–11. Heller ikke Søndagen var fri, der var aabent til Kl. 9 og igen fra Kl. 4 om Eftermiddagen til Kl. 9–10 om Aftenen.

I 1884 begynder Foreningen at røre paa sig m. H. t. en Regulering af Indløbet til Ringkjøbing Fjord, og der nedsættes en Komité »for om muligt at indvirke paa, at der om muligt kunde blive taget Hensyn til en forbedret Sejllads til Ringkjøbing«. Spørgsmaalet tages op igen i 1888, idet Konsul G. Berthelsen, der da er Medlem af Bestyrelsen, foreslaar, at der arbejdes for Anlæg af en Fiskerihavn ved Hvide Sande. Senere tages Spørgsmaalet op atter og atter. I 1897 ses det saaledes i Protokollen, at Bestyrelsen indtrængende anmoder Vesterhavs-Kommissionen om at interessere sig for en Gennemskæring af Holmslands Klit ved Hvide Sande, »idet at det nuværende Udløb ved Ny mindegab aldrig kan blive tilfredsstillende for Indsejling, Fiskeri og Afvanding«. Først i 1924 – kort efter Foreningens 50 Aars Jubilæum – naaedes en Løsning.

I 1889 arbejdes der med Planerne om Oprettelse af et Svineslagteri i Ringkjøbing. Foreningen skriver til Byraadet, at By og Egn er interesseret i et Slagteri og erklærer sig villig til at stille 15.000 Kr. til Raadighed til Formaalet.

1886 fremkom Planerne om Oprettelse af en Handelsskole, men denne blev dog ikke til Virkelighed før i 1892. Skolen har gennem Aarene haft megen Betydning og stor Tilslutning; den søges aarligt af 60–70 Elever.

En væsentlig Del af de sidst forløbne 25 Aar har været præget først af Krisen i 1930'erne og siden af Verdenskrigen. Hvad disse Aar førte med sig af Krise og Valuta-Foranstaltninger og ikke mindst af Restriktioner skabte mange og vanskelige Opgaver for Handelsforeningen, dens Bestyrelse og Medlemmer, flere og besværligere end de fleste umiddelbart vil tænke sig. Paa 75 Aars-Dagen ser det heldigvis ud til endelig at lysne for Købmændenes Ønskedrøm: Friere Handelsforhold. De første af Restriktionerne er faldet, og flere følger forhaabentlig snart efter – og dermed skabes der igen nye Opgaver for Foreningen, der paa 75 Aars-Dagen omfatter 70 Medlemmer.

Det første Aar lededes Foreningen af et Forretningsudvalg med kgl. Agent Christensen som Formand. Derefter var Købmand C. Heger Formand til 1876, han afløstes da af Konsul A. C. Husted, der var Formand til 1882; ved sin Afgang stiftede Konsul Husted et Legat til Fordel for Folk af Handelsstanden, og Konsulen udnævntes til Æresmedlem. 1882–1885 var Købmand J. P. Harpøth Formand, og efter ham fulgte J. B.

Mølgaard til 1891, da den nuværende Formands Fader, Købmand B. Glistrup, blev Formand, han ledede Foreningen i 5 Aar. 1896–1905 var Konsul Georg Berthelsen Formand, derefter havde Hotelejer Schiønning Posten til 1909. 1909–1912 var Købmand Chr. Skikkild Formand; han afløstes af Købmand Søren Mikkelsen, der fungerede til 1921. Siden da har Konsul Ole Glistrup været Foreningens Formand, og de mange Aars Formandsskab er et Vidnesbyrd om den Tillid, Konsul Glistrup nyder; gennem de mere end 25 Aar har han virket med den største Iver for sine Standsfællers Interesser og altid været vaagen for, hvad der kunde være til Gavn for Byen, dens Handel og Virksomhed.

I Jubilæumsaaret sidder i Bestyrelsen iøvrigt: Boghandler Jens Holm (Næstformand), Manufakturhandler Th. Skaanning (Kasserer), samt Købmændene, Borgmester Marius Pedersen og Georg Krog Jensen.

Maatte Bestyrelsen med heldig Haand føre Foreningens bedste Traditioner videre hen imod 100-Aars-Jubilæet til Ære for Handelsstanden, til Gavn for Byen.

Ringkjøbing Handelsforenings Formænd 1906 til 1949

Billede af Købmand Søren Mikkelsen findes i Aarbogen  1944–45.

Konsul Ole Glistrup. Vinhandler C. Schønning. Købmand Chr. Skikkild.

 

1948

OKTOBER

Foreningen Dansk Arbejde har de senere Aar »ligget i Dvale« i Ringkjøbing. I Oktober er imidlertid gennemført en Propaganda-Uge, hvorunder Byens Folk har faaet Kendskab til Dansk Arbejde, og Foreningen, hvis Formand er Snedkerm. Kurt Jensen, Treemod, har faaet et betydeligt Antal nye Medlemmer. 35 Forretninger har haft specielle Vinduesudstillinger af danske Varer, og der har været holdt oplysende Møde med Foredrag og Film. I Forbindelse med Ugen har Skoleeleverne skrevet Stil om »Dansk Arbejdes Betydning«, og de tre bedste Stile blev præmieret. – Præmierne blev i alle Tilfælde vundet af Piger!

En ny Forening er stiftet, »Kultursamvirket«, dens Formaal er Udbredelse af Kunstforstaaelse paa bredest mulig Basis. Foreningen har faaet saa stor Tilslutning, at den allerede det første Aar har kunnet arrangere Foredrag, Koncert, Teateraften og Maleriudstilling. Postmester Grauslund er valgt til Formand.

28. Cand. pharm. Gerd Andersen, Esbjerg, (S. af afd. Apoteker Oct. A., Rkbg.) faar Bevilling til at drive Ringkjøbing Løve-Apotek.

Sølvbryllup: 26. Snedker Aksel Jensen og Hustru, Nørredige 20. – 30. Grosserer P. Vejlby og Hustru, Nørregade.

Bryllup: 23. Frk. Elly Hansen, Varde, og Chr. Thomsen (S. af Enkefru T., Mellemgade, Rkbg.).

Fødselsdage: 8. Fru Træhandler Martha Jensen, Vestergade, 80 Aar. – 16. Fisker Jens Chr. Mortensen, Bymarken, 50 Aar. – 19. Tømrerm., Brandinspektør Anders Kjergaard, 70 Aar. – 20. Jørgen Nielsen 89 Aar. – 24. Sadelmager Niels Henningsen, Søndergade 17, 75 Aar. – 26. Enkefru Karen Fauerby, Mylius Erichsensvej 7, 80 Aar. – 27. Andreas P. Nielsen, Smedegade 12, 70 Aar. – 28. Fru Inger Marie Christensen, Søndergade 9, 80 Aar.

Døde: 5. Kirstine Nielsen. – 8. Jens Chr. Jacobsen. – 13. Fhv. Kreditforeningsfuldmægtig P. Jensen, J. P. Nielsensvej, 80 Aar. – 14. Aage Korsholm, S. af Lærer Johs. K.

 

NOVEMBER

Maaneden har staaet i FN-Indsamlingens Tegn, idet Danmark har paataget sig at indsamle 10 Mill. Kr. til FN. I Ringkjøbing har en Komité forestaaet Indsamlingen, og der har været Hus- og Butiksindsamling, Naalesalg, FN-Aften paa Højskolehjemmet, Biografforestilling m. m.; ialt indsamledes der i Ringkjøbing By 11.272 Kr., et smukt Resultat sammenlignet med Indsamlingen i andre Byer.

Civilingeniør Carl Gustav Sørensen (S. af Telefonmontør S., Rkbg.) har faaet Ansættelse i Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen og skal i 4 Aar gøre Tjeneste i Mosambique i Sydafrika.

1. Vognm. Theodor Jensen, Vestergade, har været Vognmand i Ringkjøbing i 40 Aar. – 8. Byraadet vedtager, at Prisen for Elektricitet fra 1. Novbr. nedsættes saaledes: Til Lys fra 50 til 40 Øre, til Kraft fra 25 til 20 Øre pr. Kwt; Sygeplejerske Frk. Sophie Jacobsen ansættes som Skolesundhedsplejerske. – 14. Kordegn C. O. Christensen trækker sig tilbage som Formand for KFUM og K, 26. Kreds, efter 31 Aars Arbejde. – 15. En elektrisk Ledning falder ned i Bredgade, og Byen er uden Lys det meste af Aftenen. 26. Indenrigsministeriet godkender, at Epidemisygehuset ved Ringkjøbing Amtssygehus nedlægges.

Sølvbryllup: 2. Fhv. Hotelejer P. Nygaard og Hustru, Nygade.    3.  Arbm.  Niels  Bundgaard  og Hustru,  Kongevejen.     15. Lokomotivfører Asmussen og Hustru. – 18. Typograf A. Fog og Hustru, Enighedsvej. – 22. Installatør Aage Christensen og Hustru. – 25. Telefonarbejder Henrik Kristensen (Engsig) og Hustru, Nørreport. – 30. Brolægger Niels Christensen og Hustru, Herning, tidl. Rkbg.

Bryllup: 7. Frk. Mary Thesbjerg, Stadil, og Svend Aage Lysgaard (S. af Arbm. N. B. L., Smedegade, Rkbg.). – 10. Korrespondent Frk. Borghild Andresen (D. af Orgelfabrikant A., Rkbg.) og Kandidat Ernst Ragnar Blomberg, Stockholm. – 21. Frk. Johanne Hounisen, Stadil, og Johan Haakonsen (S. af Johs. H., Vestergade, Rkbg.). – 27. Servitrice Frk. Grete Muldbjerg (D. af Rentier P. M., Østergade, Rkbg.) og Frisør Carl Rasmussen, Skjern.

Fødselsdage: 5. Arrestforvarer Anton Sørensen, Randers, tidl. Rkbg., 60 Aar. – 14. Enkefru Mette Jensen, Smedegade, 80 Aar. 15. Fhv. Avlsbruger og Mælkekusk Iver Iversen, Vellingvej, 70 Aar. – 16. Dyrlæge A. Ville, Vestergade, 60 Aar. – 21. Pens. Lærerinde Frk. K. Kristensen, Kongshøjvej, 70 Aar. – 22. Fru Ida Orloff, Mellemgade, 70 Aar.

Døde: 3. Fru Line Jensen, Alderdomshjemmet, Enke efter pens. Ledvogter Hans Chr. J., 88 Aar. – 13. Fru Ingrid Kristine Fløjmand, København, D. af Fru Kristine Jensen, Nørredige. – 16. Dagny Knudsen, D. af Fisker Nicolaj K., Ø. Strandgade. – 19. Aldersrentemodtager Morten Chr. Madsen, Nørregade. – 28. Fru Karen Sørensen, Nygade, Iver S.s Hustru, 69 Aar.

 

DECEMBER

Der har været Julestemning i Byen, som det ikke har været Tilfældet i mange Aar. Forretningsfolkene i Nygade og Bredgade pyntede Gaderne med Granguirlander med Lys, og Haandværkerforeningens Udstilling og Tombola, der før Krigen var en aarlig tilbagevendende Begivenhed, har været holdt gennem en hel Uge; Tombola-Virksomheden blev indstillet i 1942 paa Grund af Varemangel. Videre har By og Land – d. v. s. Husmoderforeningen og Ulfborg-Hind Herreders Husholdningsforening – holdt Julemesse paa Højskolehjemmet, den første i Byen; 2000 Mennesker besøgte Messen. Endelig har der været holdt Sct. Lucia-Fest i Byen, ogsaa for første Gang, Arrangører var Dansk Kvindesamfund, Danske Kvinders Beredskab og Foreningen Norden.

Guldbryllup: 10. Fhv. Værkfører Wittorff og Hustru, Kongevejen.

Sølvbryllup: 12. Murerm. Jørgen Mogensen og Hustru, Nørredige. – 29. Smed Svend Noesgaard og Hustru, Nygade 4.

Bryllup: 4. Frk. Alice Fomsgaard (D. af Politiassistent F.) og Typograf Gunnar Asmussen, Holstebro (S. af Lokomotivfører O. A., Rkbg.). Syerske Karen Boll (D. af afd. Driftsleder B., Rkbg.) og Elektriker Knud Jensen, Videbæk. Frk. Anna Sørensen, Skaade, og Elektro-Montør Jacob Nielsen (S. af afd. Restauratør Martinus N., Rkbg.). – 11. Frk. Else Madsen, Assens, og Typograf Carl Aage Kirkegaard (S. af Faktor Carl K., Rkbg.). Exam. pharm. Gerda Winther Nielsen (D. af Red. Vilh. N., Rkbg.) og Dir. A. Jensen, Loehrs Kul-Import, Fredericia. – 19. Frk. Marie Kristensen, Grønbjerg, og Mekaniker Georg Jensen (S. af Vognm. Viggo J., Rkbg.). – 29. Frk. Martha Lauridsen (D. af Ekstraarbejder M. L., Rkbg.) og Bogbindermester Birger Petersen, Aalborg..

Fødselsdage: Værkfører Wittorff, Kongevejen, 75 Aar. – 2. Postkontrollør M. Mikkelsen, Torvegade, 50 Aar. – 5. Baneformand J. C. Nielsen, Chr. Hustedsvej, 65 Aar. – 18. Fru Ingeborg Christensen, Enghavevej, 70 Aar. – 19. A. Poulsen, Møllevej 8, 70 Aar. – 20. Signalformand v. D.S.B. N. A. Pedersen, 60 Aar. – 21. Drænmester Sundgaard Jepsen, Ved Fjorden, 60 Aar. – 22. Læge E. Næss-Schmidt, 70 Aar. – 24. Mads Flytkjær, V. Strandsbjerg, 80 Aar. – 28. Fhv. Gdr. Niels Ibsen, Herningvej 22, 80 Aar. – 29. Skotøjshandler J. M. Nørgaard, Bredgade, 50. Aar. – 31. Typograf Arthur Fog, Enighedsvej, 50 Aar.

Døde: 29. Fhv. Elektricitetsværksbestyrer i Ringkjøbing, Ivar Christensen, København, 72 Aar. – 31. Chr. Lund Andersen, Nørregade 20.

 

1949

JANUAR

Nytaarsaften var i Aar særlig livlig, næsten for livlig, idet Gadedrenge-Stregerne var de dominerende. Nytaarsmorgen var Haveredskaber, Bænke, Vogne o, lign. bortført i stor Stil og henkastet i Haver, i mange Tilfælde slaaet i Stykker. Skyderi var der en Del af, bl. a. blev Fyrværkerisager anbragt i ikke saa faa Brevsprækker.

Pr. 1. Januar var i Folkeregistret opført 4548 Personer, d. v. s. 48 flere end paa samme Tid i Fjor. Fødselsoverskudet i 1948 var 48 pCt. og Tilflytnings-Overskudet 5 pCt.; i 1947 var de tilsvarende Tal 161 pCt. og 1 pCt.

1. Amtmand over Ringkjøbing Amt A. V. Karberg udnævnes til Kommandør af Dannebrog af 1. Grad. Redaktionssekretær Ejner Christoffersen, Dagbladet, ansættes som Redaktør af Lemvig Folkeblad. – 3. Redaktør Vilh. Nielsen beskikkes som Medlem af Indenrigsministeriets Kommission til at overveje ændret Affattelse af Købstadkommunernes Budgetter og Regnskaber. – 10. Kommunen optager Laan i Kommunernes Kreditforening paa 600.000 Kr. til Dækning af Udgifter ved Skolebyggeri. Baneformand J. C. Nielsen (S.) indtræder i Byraadet i St. f. Arbm. Chr. E. Christensen. – 12. Etatsraad Alfred Sørensens Flidslegat tildeles Skoleeleverne Margit Knudsen (D. af Arbm. Alfred K.) og Arne Jakobsen (S. af Chauffør Jens J.). – 16. Erling Flint Olsen, Rkbg., bestaar udvidet Maskimsteksamen i København.

Sølvbryllup: 3. Salomon Hougaard Nielsen og Hustru, Vester Strandsbjerg.

Bryllup: 1. Frk. Ellen Christensen (D. af afd. fhv. Borgmester, Pakmester H. C, Rkbg.) og Lærer Holger Lauridsen, Rkbg. – 8. Fru Ingrid Marie Kamp Jeppesen og Snedker Hagbard Reffs, begge Rkbg. – 30. Frk. Aase Nielsen, Mammen, og Verner Larsen (S. af Anton L., St. Blichersvej, Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Fru Fiskeeksportør L. C. Sørensen, 70 Aar. J. Hvistendahl, Søndergade, 70 Aar. – 7. Borgmester, Købmand M. Pedersen, Torvet, 60 Aar. Karetmager Madsen, Herningvej 14, 60 Aar. – 11. Fru Kristine Sørensen, Reberbanen 24, 75 Aar. – 18. Fru Marie Nielsen, Herningvej 28, 60 Aar. – 26. Chr. E. Christensen, Søndergade 6, 60 Aar. – 31. Landinspektør Hasselbalch, 75 Aar.

Døde: 8. Chr. Toft, 65 Aar. – Else Jensen, D. af Købmand Niels J., Torvet, 20 Aar. – 12. Smed Chr. Peder Høgsbjerg, 64 Aar. – 19. Emmy Hansen, f. Lange. – 30. Hovmester Niels Bjerg Hansen, S. af Murerm. P. Hansen, Rkbg., 57 Aar.

 

FEBRUAR

A. Rasmussens Bogtrykkeri har fejret 75 Aars Jubilæum, idet Trykkeriet blev grundlagt 2. Febr. 1874.

Grundlæggeren, H. A. Rasmussen, der fødtes 1845, havde arbejdet i København og Randers, inden han kom til Ringkjøbing. Her var A. Rasmussen først Avisbogtrykker, idet han forestod Trykningen først af Ringkjøbing Amts Folkeblad og senere af Ringkjøbing Avis, som han selv udgav nogle Aar. Det almindelige Bogtrykarbejde blev dog ret hurtigt det overvejende i Trykkeriet, og det var ogsaa denne Side af Virksomheden, der havde A. Rasmussens Interesse – eller rettere hans Kærlighed. A. Rasmussen holdt nemlig af sit Fag som faa. Arbejdets Glæde var hans rigeste Løn, han satte Maalet højt og blev da ogsaa af alle anerkendt som en Kunstner i sit Haandværk.

Efter A. Rasmussens Død i 1908 fortsatte hans Enke Bogtrykkeriet til 1918, da hun døde, hvorefter det overgik til Sønnen, Louis Rasmussen, der stod rustet med en solid Uddannelse bag sig. Han viste snart, at han formaaede at opfylde de Forhaabninger, Faderen havde næret til ham, og Resultatet er, at Rasmussens Bogtrykkeri i Dag tælles blandt Landets allerbetydeligste; et Arbejde fra dette Bogtrykkeri er ikke blot Kvalitetsarbejde, men ogsaa Kunsthaandværk. En Søn, Holger Rasmussen, er nu optaget i Firmaet.

75-Aars-Dagen fejredes bl. a. med Udsendelse af et stateligt Festskrift, der ved sin Udførelse er et talende Vidnesbyrd om den faglige Dygtighed og sikre Smag, der præger Trykkeriet.

Ringkjøbing Handelsforening fejrer 75 Aars Jubilæum ved en Reception hos Form., Konsul Glistrup, og Festmiddag paa Hotel »Ringkjøbing«. ( Se Artiklen foran i Aarbogen).

1. Kriminalassistent Kjeldsen tager Afsked fra Politiet efter 40 Aars Tjeneste, K. kom til Rkbg. i 1920. Overassistent Fru Louise Blicher har været ansat paa Politikontoret i Rkbg. i 25 Aar. – 4. Overbetjent A. J. Jørgensen, Horsens (S. af Murerm. J. J., Rkbg.) udnævnes til Leder af Hjemmeværnets Region I. – 11. Branddirektør, Kaptajn H. Bork-Larsen udnævnes til Leder af Hjemmeværnets Herning-Ringkjøbing Distrikt. – 19. Grundejerforeningen holder Generalforsamling og fejrer 40 Aars Dagen for Foreningens Stiftelse. – 26. Fuldmægtig Aatorp ønsker ikke Genvalg som Formand for Forsvarsbroderforeningen og afløses af Salgschef Peter Christensen.

Sølvbryllup: 19. Kristian Kristensen og Hustru, Vellingvej 32.

Bryllup: S. Frk. Elly Thomsen (D. af M. Th., Søndergade, Rkbg.) og Glarmester Chr. Madsen, Herning. – 12. Marie Jensen (D. af Fiskepakker Bertel J., Rkbg.) og Togbetjent Frederik Petersen, Struer. – 26. Inge Rasmussen, Hasseris, og Ingeniør Sv. Madsen (S. af Karetmager M., Rkbg.).

Fødselsdage: 7. Murerm. Hans Madsen, Nørredige, 60 Aar. – 20. Fru Sidsel Nielsen, Søndergade 8, 70 Aar. – 21. P. Pedersen (Stadil), Vellingvej 21, 50 Aar. Murerm. J. Lauridsen, Fjordallé, 65 Aar. – 25. Frk. Anna E. Torp, Mylius Erichsensvej, 70 Aar.

Døde: 4. Niels Andreas Jensen. – 10. Fru Ingeborg Schollain, St. Blichersvej. – 15. Fru Jensine Kirk, Fjordallé, Enke efter Kreditforeningsbud L. K., 90 Aar.

 

MARTS

Bankerne har holdt Generalforsamling. Den aftagende Pengerigelighed og Tilførslerne af nye Varer gør sig nu gældende. I Ringkjøbing Bank er det samlede

Udlaan i 1948 saaledes steget med 2,1 Mill. Kr., Omsætningen i 1948 har været 534 Mill. Kr. mod 558 Mill. Kr. i 1947. Bankens Aktiekapital er udvidet med 250.000 Kr. til 750.000 Kr. Til Bestyrelsen er i Stedet for afd. Apoteker Oct. Andersen og afd. Hestehandler Ebbesen valgt henholdsvis Boghandler N. P. Holm og Ingeniør Dolleris, Rindum. I Landbobanken var Omsætningen i 1948 651 Mill. Kr. mod 721 Mill. Kr. i 1947, der er i 1948 udkant 17,1 Mill. Kr. mod 13,5 Mill. Kr. Aaret forud. Alle Valg var Genvalg.

Byraadet har vedtaget Budgettet for 1949–50. Resultatet af Skatteligningen er, at Ligningsprocenten er fastsat til 7,9 (mod 8,9 Aaret forud), Skatteprocenten til 7,5 (8,59) og Kirkeskatteprocenten til 0,52 (0,58). Gennemsnits-Indkomsten pr. Skatteyder har været 4965 Kr. (4639 Kr.).

17. og 18. 1. Hovedkreds holder Gymnastikopvisning, 1200 Gymnaster deltager, det hidtil største samlede Antal, der har givet Opvisning i Byen. – 20. Købm. Jens Nielsen, Nygade, og Kioskejer Aage Pedersen, Torvet, antages som Tipsforhandlere.

Guldbryllup: Husejer Jeppe Iversen og Hustru, Nørredige.

Sølvbryllup: 2. Typograf E. Bune og Hustru, Vestergade. – 9. Pedel Esper Nielsen og Hustru, Dagbladet.

Bryllup: 9. Frk. Marie Faurby Andersen, Nr. Lyngvig, og Kontorassistent Ejner Nielsen (S. af Pedel Esper N., Rkbg.) – 12. Frk. Poula Thomsen (D. af Fisker Jens T., Rkbg.) og Bent Erland Christensen (S. af Anton C., Rkbg.). – 26. Frk. Irma Langhoff (D. af Maskinsætter L., Rkbg.) og Snedker Hans Bjerre, Rkbg. Bogholderske Frk. Ellen Tüchsen og Kommuneassistent Børge Andersen, begge Rkbg. Sygeplejerske Dagny Henriksen og Murerm. Henry Christensen, J. P. Nielsensvej, Rkbg. Frk. Karen Kristensen (D. af fhv. Mejeribestyrer K., Rkbg.) og Laurids Egebjerg, Riisskov. – 27. Modist Frk. Inga Rohde, Rindum, og Slagter Erik Albrechtsen (S. af Chr. A., Rkbg.). Sygeplejerske Frk. Erna Vinter, Viborg, og Købm. L. Hansen, Herning (S. af Enkefru H., Kongevejen 23, Rkbg.). – 30. Frk. Helga Skærbæk Sørensen, Højmark, og Jens J. C. Jensen (S. af Murer Niels J., Søndergade 16, Rkbg.). Frk. Jonna Schiøtz, Rindum, og Carl Andreas Nissen (S. af Bankdirektør N„ Rkbg.).

Fødselsdage: 6. Arbm. Henrik Jensen, Mellemgade 11, 65 Aar. Maskintrykker S. Schultz, Møllevej, 70 Aar. – 14. Søren Villadsen, Smedegade 11, 70 Aar. Stine Lybæk, Møllevej, 95 Aar (Byens ældste). – 21. Grosserer A. C. Henriksen, Østergade 42, 60 Aar. – 24. Snedkerm. Ulrich Mikkelsen, V. Strandgade, 75 Aar. – 27. Fhv. Gdr. Th. Lauridsen, Fjordallé 12, 75 Aar. – 29. Fru Karen Marie Enevoldsen, Vestergade 8, 75 Aar.

Døde: 5. Karoline Nørgaard. – 25. Sidsel Marie Mariendahl, 88 Aar. Fru Didi Romlund. Fhv. Bogholder Marius Lauritzen Jensen.

 

APRIL

Jyderne har holdt Udstilling i København for at vise, hvad der erhvervsmæssigt og turistmæssigt kan bydes paa i Hovedlandet; Udstillingen blev aabnet af Form. for de jyske Turistforeninger, Bogtrykker L. Rasmussen, Ringkjøbing.

Ringkjøbing var smukt repræsenteret, ikke alene gennem de Erhverv, der deltog, men ogsaa gennem Kunst og Haandværksarbejde, idet Tømrerm. Jørgensen og Malerm. Noe var med til at bygge Stande paa Udstillingen, Ringkjøbings Stand blev bygget efter Tegninger af Kunstmaler Ib Buch, og som Materiale anvendtes Birkestammer fra Plantagerne ved Ringkjøbing. Byen havde sit Panorama med Udsigt fra Fjorden ind mod »den gamle Købstad med de gode Madsteder«. Erhvervene var repræsenteret med en Kæmpe-Rødspætte, der var gaaet i Garnet ude ved Fjorden, og af Miniature-Udstillinger i Forbindelse med Stande fra Joh. P. Andresen & Co.s Orgelfabrik, Ringkjøbing Uldspinderi og Tæppefabrik, samt fra Rasmussens Bogtrykkeri. Af Ting sendt fra Museet vakte særlig Kyskhedsbæltet Opsigt.

1. Latin-Undervisning indføres i Skolen med Pastor Helmig som Lærer. – 3. Teknisk Skole afslutter Vinterens Undervisnings-Virksomhed, Malerm. Hjalmar Noe, der i 20 Aar har undervist i Skolen, trækker sig tilbage som Lærer. – 10. En Udstilling, »Kunst i Ringkjøbing Eje«, arrangeret af Kultursamvirket aabnes paa Højskolehjemmet. – 11. Byraadet giver Bemyndigelse til, at Arbejdet med en Rutebilstation ved Jernbanestationen kan begyndes snarest. – 30. Ringkjøbing-Kutteren »Norden« tilh. Jens Aage Nørgaard, Ringkjøbing, og Skipper Fick, Hirtshals, frigives af Russerne efter at have været opbragt i Østersøen og været tilbageholdt i russisk Havn i 3 Uger.

Sølvbryllup: Fhv. Mælkehandler Viggo Hansen og Hustru, Enighedsvej. – 29. Ledgaard Steffensen og Hustru, Skolevænget.

Bryllup: 16. Frk. Helga Pedersen (D. af Bogbinder Chr. P., Rkbg.) og Skibssnedker Egil Rasmussen, Odense. Frk. Christa Futtrup Jensen (D. af Fru F. J., Rkbg.) og Chauffør K. Rindum, Lem. – 23. Frk. Magda Sundgaard Jensen, Ørnhøj, og Fisker Morten Sørensen, Rkbg. – 28. Frk. Inge Merethe Rasmussen, København, og Ingeniør Andreas Hindø (S. af P. Chr. H., Rkbg.). – 30. Damefrisørinde Kristine Svendsen, Rindum, og Banearbejder Christen Bjerg, Rkbg. Syerske Alma Jensen og Handelsmand Mads Skovbjerg Christensen, begge Rkbg.

Fødselsdage: 4. Fhv. Mælkehandler Viggo Hansen, Enighedsvej, 60 Aar. – 5. Jeppe Knudsen, Halkjær, Mellemgade 17, 85 Aar. Rørvævsfabrikant Chr. Henriksen, Herningvej, 75 Aar. – 10. Togfører P. Lybæk Hansen, Hoffgaardsvej, 60 Aar. – 13. Fru Maria Thomsen, Dyekjærsvej, 75 Aar. – 26. Viceskoleinspektør M. Hagbard, 60 Aar.

Døde: 3. Pouline Pedersen, Vejskillingen. – 7. Restauratrice, Enkefru Sara Knudsen, Hotel »Vestjylland«, 91 Aar, S. K. var Danmarks ældste Restauratrice, hun fejrede et halvt Aar inden sin Død 65 Aars Jubilæum som Restauratrice i Rkbg. – 12. Fru Elisabeth Pedersen, Enke efter Kontorbestyrer Th. P., 65 Aar. Arbm. Knud Chr. Knudsen, Holstebrovej, 72 Aar. – 16. Mariane Jensen, f. Albrechtsen. – 17. Marie Aaes. – 25. Jens Faurbye.

 

MAJ

Søndag den 8. Maj var det 100 Aar siden Lærerinde Frk. Maren Bonde, Ringkjøbing, som døde i Juli 1933, blev født. Paa Dagen blev der lagt adskillige Blomsterbuketter paa Frk. Bondes Grav paa Kirkegaarden, Dansk Kvindesamfund lagde en Krans.

Maren Bonde virkede, efter at hun var bleven Lærerinde, i Egnen Nord for Ringkjøbing, bl. a. i Ulfborg, men i 1897 kom hun til Ringkjøbing, hvor hun i en lang Aarrække havde en Smaabørnsskole, der for sin Tid var en Mønsterskole. Frk. Bonde var nemlig den fødte Pædagog, hun var baade Kammerat og højeste Myndighed for Børnene. Eleverne hang ved hende med en rørende Kærlighed, og gamle Elever fortæller gerne om den dejlige Tid, da de »gik hos Frk. Bonde«.

Frk. Bonde var lige til sin Død rask og helt ungdommelig, Døden indtraf i Hjørring under et Besøg hos en Søsterdatter, og det var med Sorg, man i Ringkjøbing erfarede om denne elskelige gamle Kvindes Død. Hendes rige Personlighed, hendes milde Væsen og lyse Smil vil endnu være i tydelig Erindring hos ældre Ringkjøbingensere, der mindes hende med oprigtig Taknemlighed og Venlighed.

9. Byraadet vedtager at lade indrette permanent Friluftscene i Alkjær Lukke. – 29. Ved en Sammenkomst paa Højskolehjemmet efter fhv. Kontorbestyrer P. J. Petersens Jordefærd, oplyses, at Petersen og hans Hustru, f. Kjergaard, har ladet oprette en Række Legater, Kolding, Lemvig og Ringkjøbing Kommune skænkes hver 10.000 Kr. til Legater til unges Uddannelse, Teknisk Skole i Ringkjøbing skænkes 1400 Kr. til Flidslegat og Ringkjøbing Borgerskole (ikke Realskolen) 1000 Kr., ligeledes til Flidslegat. Kontorbestyrer Petersen, der stammer fra Kolding, har virket i Rkbg. i langt over en Menneskealder. Først som Værkfører paa Mølgaards Fabrikker og senere som Raadhusforvalter og Leder af Arbejdsanvisningskontoret. I mange Aar sad han i Byraadet. Han var Medlem af Menighedsraadet omtrent til sin Død og for Byens Unge virkede han en lang Aarrække som Gymnastikleder.

Sølvbryllup: 2. Skrædder Vilmer Laurberg og Hustru, Vestergade. – 11. Gasværksform. Ejnar Hjorth og Hustru, Herningvej.

Bryllup: 7. Frk. Gerda Romlund og Civilingeniør Carl Bonde, begge Rkbg. – 8. Frk. Hilda Bøndergaard (D. af Vognm. H. B„ Rkbg.) og Stationsarbejder Erik Jensen, Rkbg. – 21. Frk. Anne Sofie Møller, Gl. Sogn og Chauffør Arne Bøndergaard (S. af Vognm. B., Rkbg.). – 22. Sygeplejerske Frk. Sinne Filskov, Sdr. Vium, og Tankejer Ry Pedersen, Rkbg. Stud. jur. Kirsten Dalgaard-Knudsen (D. af LRS. D.-K., Rkbg.) og stud. jur. Niels Duus, København. – 28. Frk. Irene Lodberg (D. af Vognm. P. L., Rkbg.) og Væver Bent S. Bune (S. af Typograf E. B., Rkbg.). Verna Madsen, Rkbg. og Fisker Gernert Bloch (S. af Smed B., Rkbg.). Frk. Aase Madsen (D. af Montør L. K. M., Rkbg.) oj Gartner Anders Nielsen, Rødkjærsbro.

Fødselsdage: 2. Murerm. Niels Jepsen, Grønnegade, 65 Aar. – 6. Arbm. Mads Grydgaard, Østergade, 65 Aar. – 23. Maskinhandler Ejner Rasmussen, Reberbanen, 60 Aar. – 24. Fru Marie Sørensen, Herningvej 25, 88 Aar. – 30. Fru Fabrikant Bildt, Herningvej, 70 Aar.

Døde: 10. Inger Marie Christensen, 80 Aar. – 25. Fhv. Kontorbestyrer for Arbejdsanvisningskontoret, P. J. Petersen, 83 Aar. – 31. Fru Else Hansen, Murerm. Jakob H.s Hustru, 64 Aar.

 

JUNI

Maaneden har været præget af Grundlovens 100 Aars Jubilæum, der er fejret med Festligheder over hele Landet.

I Ringkjøbing aabnedes Festlighederne paa Byens Torv af Borgmester Marius Pedersen, hvorefter der var Fællessang, Tale af Højskoleforstander Jørgen Bøgh og Musik af Esbjerg Politiorkester. Efter Talen gik Forsamlingen med Orkestret og Faner fra Byens Foreninger i Spidsen ud til Sportspladsen, hvor 1. Hovedkreds' Sverigeshold gav Opvisning. Senere paa Eftermiddagen afgik et Optog i Dragter fra Renaissancetiden til Alkjær Lukke, hvor der nu var aabnet Folkefest med Koncert, Tombola m. m. Først paa Aftenen var der Forestilling paa det nye Friluftsteater, der i den sidste Maanedstid er indrettet i den østlige Del af Anlægget; her er med smaa Midler skabt en udmærket Scene, der sikkert vil blive benyttet flittigt. 2500 Mennesker saa Drachmans prægtige Eventyrkomedie »Der var engang –« blive opført af Dilettanter fra Ungdoms- og Foredragsforeningen; de gjorde det godt og fik stort Bifald.

Folkefesten sluttede med Dans, hvortil 3. Regiments Musikkorps fra Randers spillede, desuden affyredes et større Fyrværkeri.

1. Bankfuldmægtig Schou Jensen har været ansat 25 Aar i Landbobanken. – 22. Blandt de nye Studenter fra Vestjysk Gymnasium i Tarm er Alice Kornø (D. af Kasserer K., Landbobanken), Bjarke Andersen (S. af Læge Johs. A.), Aksel Kjær (S. af Kontorchef K., Kreditforeningen) og Johannes la Cour (S. af fhv. Amtsraadssekretær la C, Rindum). – 30. Amts-Dyrskue i Rkbg. med 5000 besøgende. – 16. Sygekassen vedtager paa en Generalforsamling at købe Fru Moustesgaards Ejendom paa Herningvej og indrette den til Kontorer o. lign., Købesummen er 85.000 Kr.

Sølvbryllup: 6. Overlærer J. K. Christensen og Hustru.

Bryllup: Fru Mary Skov Hansen og Arrestbetjent Egon Nielsen (S. af Fru Futtrup J., Rkbg.). –  15.  Frk.  Grethe  Stokvad  og Isenkræmmer Svend Pedersen (S. af Kioskejer Aage P., Rkbg.). – 25. Bogholderske Jytte Jensen, Struer, og stud. techn. Jørgen Christensen (S. af Overlærer J. K. C, Rkbg.).

Fødselsdage: 9. Fru Jensine Mikkelsen, St. Blichersvej 11, 70 Aar. – 17. Restauratør Fritz Melms, Haandværkerforeningen, 50 Aar.

Døde: 20. Fru Martha Jensen, fhv. Træhandler P. Jensens Hustru. – 21. Fru Jenny Laursen, Enke efter Konsul L., 79 Aar. – 27. Anne Lise Jensen, f. Halkjær, Thorvald Jensens Hustru.

 

JULI

Engforeningen »Sommerlyst« har atter faaet eget Hus, det gamle brændte den 10. Juli 1947.

Den nye Pavillon er knap saa lang som den gamle, men til Gengæld dobbelt saa bred, endvidere er der indrettet Køkken og Garderobe. Bygningen er – med en tidl. Barak fra Lodbjerg Hede som Udgangspunkt – opført af Foreningens Medlemmer. Foreningen, der grundlagdes i 1860'erne, har nu Planer om at anlægge en Fiskesti langs Aaen til Pavillonen, ligesom man er ude efter at erhverve en Redningsbaad el. lign., der kan benyttes som Personbaad.

Ringkjøbing Station er »fikset op«. De indre Lokaler er malet og sat i Stand, nyt Inventar er fremskaffet, Billetsalget er moderniseret, bl. a. er den ca. 75 Aar gl. »Tromle« fjernet, Ventesalene er gjort hyggeligere, i Salen for Rygere er indrettet en særlig Restaurations-Afdeling o. s. v. – alt i alt fremtræder Stationen nu, saa de rejsende faar et godt Indtryk, straks de kommer til Byen.

14. Postkontrollør Jacob Tønnesen, Hjørring, tidl. Rkbg., opstilles som konservativ Folketingskandidat i Ringkjøbing-Kredsen. – 22. Kommunal Friluftskoncert i Alkjær Lukke, den første af to planlagte Koncerter i Anlægget i Sommer.

Sølvbryllup: 4. Tømrer Jacob Hansen og Hustru, Grønnegade 20, Rkbg. – 6. P. Pallesen og Hustru, Østergade 16, Rkbg.

Bryllup: 2. Cand. pharm. Birthe Andersen (D. af Apoteker A., Rkbg.) og Erik Poulsen, Hjørring. Frk. Anna Grethe Pedersen, Hvide Sande, og Leif Ferslev Jeppesen (S. af Jesper J., Rkbg.). – 3. Frk. Birgit Lauridsen (D. af Malerm. Rich. L., Rkbg.) og Malerm. Jacob Lemby, Rkbg. – 9. Frk. Sonja Christensen (D. af Baneformand C, Rkbg.) og Bankassistent Bertel Møller, Rkbg. – 10. Frk. Gerda Trier Nielsen (D. af Støberiarbejder Carl T. N., Rkbg.) og Matros Børge Christensen, Lemvig. – 14. Frk. Kirstine Nielsen (D. af Baneform. N., Rkbg.) og Lind. Laurids Christensen, Pejrup. – 16. Else M. Pedersen, Odense, og Postbud Leiff Sloth Kristensen, Aarhus (S. af Chr. S., Rkbg.). – 17. Frk. Anna Buurgaard Madsen, Thim, og Slagtersvend Svenning Lauridsen (S. af L. L., Rkbg.). – 24. Frk. Elly Nielsen (D. af Fiskepakker Chr. N., Rkbg.) og Elektriker Carl Gustaf Lundin, Söderbörke, Sverige. – 24. Frk. Lizzi Brædstrup-Holm (D. af Fru B.-H., Rkbg.) og LRS. Jakob Thesbjerg, Rkbg. Frk. Margit Knudsen og Dekatør Willy Farsø, begge Rkbg.

Fødselsdage: 7. Rentier N. P. Holmager, Herningvej 35, 80 Aar. – 15. Fhv. Overpostbud N. A. Nielsen, Nørredige, 75 Aar. – 22. Stationsforstander Georg Andersen, 60 Aar.

Døde: 17. Frk. Jenny Buurgaard Madsen. – 28. Fru Ane Mortensen.

 

AUGUST

En Datter af afd. Banetømrer Levin Hansen, Ringkjøbing, Mrs. Christine Faust fra Chicago, er kommen flyvende til Danmark for at besøge Familie og Venner og for at se til sine Forældres Grave i Ringkjøbing. Mrs. Faust forlod Danmark for 35 Aar siden, og for 25 Aar siden var hun hjemme paa Besøg og saa sine Forældre for sidste Gang. Mrs. Faust er nu gift med en amerikansk Millionær, der har stor Herreekviperings-Forretning i Chicago, selv er hun dekoreret for sin Indsats under Krigen m. H. t. at tegne Krigslaan blandt den amerikanske Befolkning.

1. »Nagot« af Lübeck indkommer til Havnen med 280 Tons Kul, Skibet er det hidtil største, der har anløbet Rkbg. – 12. Kultursamvirket forærer Skolen en Radio.

Sølvbryllup: 10. Vulkanisør N. Rasmussen og Hustru, Torvegade 6. Købm. L. Chr. Christensen og Hustru, Fjordallé 23.

Bryllup: 19. Fru Karen Johanne Haakonsen og Maskinsætter C. N. Christensen, Rkbg. – 24. Olga Bech Olsen (D. af afd. Bagerm. B. O., Rkbg.) og Bagersvend Jens Vesti Andersen, Rkbg.

Fødselsdage: 3. Chr. Petersen, Skolevænget 11, 91 Aar. – 7. Driftsleder ved Vestjyllands Mergelforsyning, Th. Olsen, Bildtsvej, 65 Aar. – 8. Fru Maren Bach Lauridsen, Østergade 23, 70 Aar. – 21. Overassistent M. T. Flygaard, 50 Aar. – 24. Vinhandler Chr. Faurby, 70 Aar. – 26. Fru Line Lauridsen, Mylius Erichsensvej, 70 Aar. – 27. Pens. Landpostbud N. Boch, Vellingvej, 65 Aar. – 29. Fru Maren Skou, Aldershvile, 95 Aar.

Døde: 16. Anton Marinus Larsen. – 19. Fru Ane Marie Pedersen. – 20. Fru Christine Jensen, Enke efter Kreditforeningsfuldmægtig P. Jensen. – 25. Købm. Chr. Hansen, Engelsk Beklædnings-Magasin, 72 Aar, H. har drevet Forretning i Rkbg. i 34 Aar. – 30. Fru Julie Lauridsen.

 

SEPTEMBER

For at genoplive en gammel Tradition, der »afgik ved Døden« for ca. 25 Aar siden har Ringkjøbing Skytteforening holdt Fugleskydning i denne Maaned. Soldaterforeningerne, Hjemmeværnet og Jagtforeningerne var indbudt. Skytteforeningen haaber nu, at Traditionen med al sin Festivitas kan genoplives.

Skydningen foregik paa Skydebanen, og en Kvinde blev Fuglekonge – det skete ikke for 25 Aar siden – nemlig Kontorassistent Frk. Esther Petersen, Fisker Chr. Mortensen blev Kronprins.

Bryllup: 4. Bestyrerinde Ingrid Gejl, Ølgod, tidl. Rkbg., og Købm. Hans Søndergaard Pedersen (S. af afd. Købm. M. P., Bildtsvej, Rkbg.). Frk. Rigmor Tandskov Petersen (D. af Overbetjent O. P., Rkbg.) og Laborant Henning Valsted Thomsen, Charlottenlund. – 17. Boghandlermedhjælper Frk. Christa Bertelsen og Snedker Orla Larsen, begge Rkbg. – 24. Frk. Ingeborg Aarup, Velling, og Mejerist Svend Aage Kvistgaard (S. af Mælkehandler K., Rkbg.).

Fødselsdage: 10. Peder Poulsen, Nørredige, 60 Aar. – 17. Tidl. Forstander paa Løvstrupgaard Børnehjem, J. M. Voigt, 75 Aar. – 18. Fru John. Isager, Østergade 34, 75 Aar. – 21. Murermester Andreas Christensen, Vellingvej, 60 Aar. – 29. Fru Hanne Mortensen, Kolding, Enke efter afd. Savværksejer Morten M., Rkbg., 70 Aar.

Døde: 5. Fru Maja Bigum.

Til top