Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1949-50

RINGKJØBING IDRÆTSFORENING

1900–1950

En Forening, hvis Betydning for Byen er uomtvistelig, passerede i 1950 den halve Sekel. Det var Ringkjøbing Idrætsforening, der den 29. Marts fyldte 50 Aar, og Foreningen kunde da se tilbage paa en Tid, hvor den var vokset fra 21 Medlemmer til over 350, hvor den talrige Gange havde kastet Glans over Byens Navn, og hvor den efterhaanden havde faaet forbedret sine Spilleforhold fra en Markedsplads ved Jernbanestationen til et nyt, moderne Stadion, som stod overfor at skulle aabnes.

Oprindeligt var det nogle Journalister og Typografer fra Kolding, der gav Stødet til selve Foreningen, da de i 1899 blev knyttet til »Ringkjøbing Amts Dagblad«s nyoprettede Hovedredaktion, men at Interessen ikke var skabt af Koldingfolkene fremgik af, at den første Bestyrelse hovedsageligt bestod af Ringkjøbingensere. Den blev valgt paa en Generalforsamling paa Jernbanehotellet og kom til at bestaa af Faktor Christensen (Formand), Lærer Hørup (Kasserer), Købm. Christensen, Crome og Goldschmidt, Urmager Fogh og Cigarsorterer Budz.

Der kom straks Gang i Støvlerne, – saa vidt Spillerne havde dem – og allerede den første Sommer blev der kæmpet en Række Kampe med Omegnens Klubber.

Ved Generalforsamlingen i Maj 1902 traadte tre af Stifterne tilbage, nemlig Christensen, Fogh og Budz. Nyvalgt blev Jens Sivert Nielsen, Sadelmager Christensen og Journalist Bertelsen, sidstnævnte som Formand. Dette Aar kom der en privat Turnering mellem 15 Byer i Gang, og Ringkjøbing klatrede støt opad paa Rangstigen. I 1913 opnaaede Ringkjøbing for første Gang at kæmpe mod et københavnsk Hold, nemlig KB, i Vemb. Det blev 10–0 til KB – men Ringkjøbing lærte noget.

Ved en fremragende Indsats af Jens Sivert Nielsen kom R.I.F.'s store Gennembrud i 1904, da Spillerne nedsablede Holstebro, Vemb, Varde og Randers for tilsidst at vinde Mesterskabet for Jylland ved at slaa Esbjerg. R.I.F. fik en Lur af Bronce, som skulde vindes tre Gange i Træk for at blive Ejendom – og det lykkedes.

Aar fulgte med store Sejre. Ringkjøbing bankede A.G.F., »Apollo«, Skive, Esbjerg, »Olympia« m. fl., og først i 1908 led Foreningen sit første Nederlag i 4 Aar ved at tabe til Københavns Højskoleforenings Hold. I 1909 tabte R.I.F. Finalen om Jyllandsmesterskabet til A.G.F. – efter tre Omkampe.

I 1913 tilmeldtes A- og B-Hold i Unionen, og samme Aar afløste Schmidt Hindø Jens Sivert Nielsen som Formand. Bestyrelsen bestod da desuden af: Henrik Hansen, Jens Møller, A. Laursen, P. Kjærgaard, Bogtrykker Høier og Lærer Hørup.

Som de første i Danmark arrangerede Byens Idrætsforeninger i 1918 en Sportsdag, og disse blev i de følgende Aar altoverskyggende Sportsbegivenheder i Jylland, hvor baade Københavns førende Hold og udenlandske Klubber deltog. R.I.F.'s Førstehold var da det stærkeste, det havde været i mange Aar, og to af Spillerne, Peter Andersen og P. Kjærgaard, blev udtaget til Jyllands-Holdet.

I 1919 traadte Peter Andersen og Faktor Nielsen ind i Bestyrelsen. R.I.F. fik et 3. Hold, der gik under Navnet »Dødsbataillonen« paa Grund af »R.D.B.« paa deres Bluser. Det betød Ringkjøbing Drenge-Boldklub. Jes Bech Nielsen oprettede Foreningen, var Formand, Kasserer og Træner, indtil den blev sluttet sammen med R.I.F.

Da Ringkjøbing fik den nuværende Sportsplads  i 1919, kunde man prale af Jyllands bedste Bane. Byen havde givet Pladsen, og Pengene skaffede Sportsdagene.

I 1920 kom Max Nielsen, Skaanning, Købm. N. P. Nielsen og Togbetjent Lyby Petersen i Bestyrelsen. R.I.F. havde da nogle af Danmarks bedste Spillere, bl. a. Jens Lauridsen, Jens Lambæk og Jens Kjærgaard, og R.I.F. opnaaede endnu et Jyllandsmesterskab. Først i Kampen om Provinsmesterskabet led R.I.F. Nederlag til Nykøbing F.. P. Kjærgaard blev det Aar regnet for Jyllands bedste Spiller. Tre af R.I.F.'s bedste Spillere rejste i 1922 fra Byen, og Holdet mistede for første Gang Førerpladsen i Foraarsturneringen.

I Jubilæumsaaret 1925 talte Foreningen 300 Medlemmer takket være et energisk Arbejde af Formanden, Schmidt Hindø. Samme Aar indvalgtes Bogtrykker Louis Rasmussen og Journalist Christensen i Bestyrelsen. I Oktober blev P. H. Sørensen og Svend Fastrup nyvalgt. Med dette Aars Sportsfest havde disse ialt givet 20.000 Kr.

I 1933 trak Schmidt Hindø sig tilbage fra Formandsposten efter 20 Aars Virke og fik overrakt D.I.F.'s Æresnaal i Guld. Jes Bech Nielsen blev hans Efterfølger til Efteraarsgeneralforsamlingen, hvor Sv. Fastrup blev Formand.

Endelig i 1935 vandt R.I.F. Jyllandsmesterskabet i A-Rækken og fik et Mellemrækkehold. I 1939 nyvalgtes R. Nissen som Formand. Aaret efter trak Schmidt Hindø sig tilbage fra Bestyrelsen. Der blev holdt en Fest for ham, og ved Foreningens 40 Aars Jubilæum blev han udnævnt til Æresmedlem.

1942 valgtes Telefonmontør Hakon Ginnerup til Formand, i 1944 Peter Ledgaard Steffensen og i 1945 Frisør Sv. Aage Petersen.

I 1946 var Fodbold-Resultaterne ikke saa gode, men til Gengæld kæmpede et Haandboldhold sig fra B-Rækken til Mesterrækken og sluttede med at vinde det midtjydske Mesterskab i Viborg.

Ved Foraars-Generalforsamlingen 1947 overtog Kommunebogholder Niels Stengaard Formandsposten indtil 1948, da den nuværende Formand, Lærer Holger Lauridsen, blev valgt.

50 Aars Jubilæumsfesten i Aar blev en stor Dag for Foreningen, hvor den modtog Hyldest og Gaver fra hele Byen. Ved denne Lejlighed blev Svend Fastrup, der har siddet 25 Aar i Foreningens Bestyrelse, udnævnt til Æresmedlem. – Med Jubilæet som Anledning har Idrætsforeningen udsendt et stort og smukt Festskrift med Masser af Billeder og fyldt med morsomme Enkeltheder fra Klubbens Liv gennem Aarene.

I de senere Aar har Mellemrækkeholdet forgæves søgt at kæmpe sig op i Mesterrækken, og i Aar overvintrer det paa 5. Pladsen i sin Kreds. A-Holdet og Junior-Holdet overvintrer derimod begge ubesejrede paa Førstepladsen. A-Holdet har især haft en straalende Sæson, og alt tyder paa, at R.I.F. ved Aabningen af det nye Stadion til næste Sommer kan møde med to Mellemrækkehold.

Til Drengeholdene har der været en vældig Tilslutning, saa der er oprettet hele seks Hold. Da der kun er smaa Muligheder for udenbys Turneringer for disse, er Holdene inddelt saaledes, at de er saa jævnbyrdige som muligt. De spiller i deres egen Turnering, som kaldes den internationale Drengeturnering, fordi Holdene i Stedet for at faa Numre er opkaldt efter berømte udenlandske Klubber saasom Juventus, Dynamo o. s. v.

Har Resultaterne udadtil ikke været saa straalende de sidste Aar, saa lover Arbejdet indadtil godt for Foreningens Fremtid og Betydning for Byens Ungdom. De seks Hold med hver 11 raske Drenge er mindst lige saa betydningsfulde som deres berømte Navnefæller, naar de kæmper deres drabelige Slag. Her udvikler de sig til sunde Drenge og gode Kammerater, der engang i Fremtiden vil kaste Hæder over R.I.F.'s og Byens Navn. Men vigtigst er dog det første: at de bliver sunde og gode Mennesker – og det er her, R.I.F. har haft sin største Mission i de forløbne 50 Aar.

Preben Jacobsen.

 

1949

OKTOBER

Ringkjøbing Apotek har i denne Maaned holdt 200 Aars Jubilæum, idet det blev oprettet ved kgl. Bevilling af 31. Oktober 1749.

Fra en beskeden Start som Filial for Apoteket i Kolding har Apoteket gennem Aarene i en støt og rolig Udvikling oparbejdet en saa betydelig Omsætning, at det nu i saa Henseende er at finde mellem den øverste Trediedel af vore Apoteker. Samtidig er det et af Landets ældste, idet det af Landets næsten 350 Apoteker modtog det 40. kgl. Privilegium. Manden, der oprettede Apoteket var Kolding Apotekeren Chr. Cornelius Eilschou. Det vides ikke bestemt, hvor han indrettede sin Ringkjøbing-Filial, men det menes, at Apoteket havde til Huse i Grønnegade 23. Allerede 1751 flyttedes Apoteket hen i en Bygning paa Hjørnet af Adelgaden og Østergaden, hvor Apoteket ligger den Dag i Dag. Bygningen, hvor Apoteket nu er indrettet, er opført i 1863, men er selvfølgelig moderniseret.

Apoteket har været drevet af flere dygtige Apotekere, hvoraf bl. a. kan nævnes Justitsraad Christian Carl Heiberg, der overtog Apoteket i 1856 og Apoteker Octavius Andersen, der drev Apoteket fra 1923 til sin Død i 1948. Hans Søn, Gerd Andersen, driver nu Apoteket. Apoteket beskæftiger i Dag 18 Mennesker.

7., 8. og 9. Industriudstilling, arrangeret af Dansk Arbejdes Ringkjøbing Afdeling, paa Højskolehjemmet. Det er første Gang i mere end 25 Aar, en saadan Udstilling arrangeres i Ringkjøbing; 14 Firmaer deltager og ca. 2000 Mennesker ser Udstillingen. – 10. Hvide Sande-Kutteren »Triton« forliser ved England. To Mand drukner, to andre, deriblandt den 38-aarige Peter Christensen, Rkbg., redder sig ved at svømme i Land. Kommunens Regnskab 1948–49 fremlægges, det udviser et Driftsoverskud paa 182.000 Kr., til Skattereguleringsfonden henlægges 130.000 Kr. – 15. Hotelejer Chr. Christensen, Hotel »Hindø«, har 25 Aars Forretningsjubilæum og har været 40 Aar i Branchen. – 22. Politiassistent Fomsgaard udnævnes til Dannebrogsmand. – 26. og 27. 259 Skoleelever har været til Cyklistprøve, der kontrolleredes af Politiet, 50 bestod og tildeles Diplom og Naal.

Guldbryllup: 20. Fhv. Gdr. Niels Ibsen og Hustru, Herningvej. – 22. Rørvævsfabrikant Chr. Henriksen og Hustru, Herningvej.

Bryllup: 8. Kontorist Frk. Ellen Nielsen (D. af Grønthandler Jonas N., Rkbg.) og Bogholder Jens Rahbek, Rkbg. Husassistent Inger Nielsen, Fjaltring, og Telefonarbejder Verner Christensen, Rkbg. – 22. Sygeplejerske Frk. Gerda Jensen (D. af afd. Kreditforeningsfuldm. P. J., Rkbg.) og Bogholder Ulf Knobloch, Hammerfest, Norge. – 28. Sygeplejerske Frk. Anna Poulsen (D. af Fabrikant N. P., Rkbg.) og Tandtekniker Chr. Kjærgaard, Slagelse.

Fødselsdage: 3. Tankpasser Aug. Nielsen, Ringkjøbing Automobilforretning, 50 Aar. – 5. Fhv. Restauratrice Fru Maren Hansen, Tangsvej, 85 Aar. – 6. Fru Murerm. Niko Thygesen, J. P. Nielsensvej 7, 60 Aar. Fru Marie Lange, 75 Aar. – 7. Fru Gartner Andersen, Østergade 18, 70 Aar. – 11. Fru Kristense Klausen, Vellingvej, 65 Aar. – 13. Grosserer P. Vejlby, 50 Aar. – 14. Rentier Jørgen Jensen, Vellingvej, 75 Aar. – 20. Fru Laura Pedersen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. – 21. Fru N. N. Møller, Reberbanen, 75 Aar. Købm. P. Grønlund, Torvet, 50 Aar. – 22. Fru Kirstine Aggerholm, Søndergade, 75 Aar. – 27. Fhv. Gdr. Niels Jørgensen, Alderdomshjemmet, 85 Aar.

Døde: 11. Fru Anna Marie Krog, f. Hansen.

 

NOVEMBER

Ved Menighedsraadsvalget Tirsdag den 22. blev der afgivet 810 Stemmer. Paa Liste A (Kirkeligt Centrum) blev afgivet 175 Stemmer, der gav to Mandater, nemlig Dommerfuldmægtig P. Krebs-Hansen og Fru Læge Andersen. Paa Liste B (Grundtvigske) blev afgivet 100 Stemmer, og Slagtermester Bøgebjerg blev valgt. Paa Liste C (Indre Mission) faldt 389 Stemmer, der gav fem Mandater. Valgt blev her Lærer Johs. Korsholm, Overassistent Korsgaard, Kæmner Viggo Andersen, Fru Manufakturhandler Hertz og Driftsleder Vilh. Petersen. Liste D (Socialdemokratiet) fik 143 Stemmer og to Mandater. Valgt blev Baneformand J. C. Nielsen og Overbetjent K. P. Christensen. Af de valgte er fem nye Medlemmer af Raadet, nemlig Fru Læge Andersen,

Kæmner Andersen, Fru Hertz, Driftsleder Petersen og Overbetjent Kristensen, medens de fem øvrige havde Sæde i det gamle Raad, hvor der var et Mandat til Kirkeligt Centrum, fire til den grundtvigske Liste (Valgmenigheden, der ikke kunde stemme denne Gang), fire til Indre Mission og et til Socialdemokratiet.

Paa de kirkelige Valglister var optaget 3540 stemmeberettigede og deraf afgav som nævnt 810 deres Stemme, d. v. s., at der har været en Stemmeprocent paa 31,9. Det var første Gang de helt unge (fra 23) kunde stemme, men kun ganske faa af disse afgav Stemme.

1. Vognm, N. P. Holm, Herningvej, har været Vognmand i 25 Aar. Ungdomsforeningen holder November-Basar paa Højskolehjemmet med 1500 besøgende. – 4. Formanden f. de samv. jydske Turistforeninger, Bogtrykker L. Rasmussen, udnævnes til Ridder af Dannebrog. – 5. og 6. Dansk Kvindesamfund prøver noget helt nyt: Jiu Jitsu-Kursus. – 15. Rutebilstationen ved Banegaarden tages i Brug. – 25. Ved en Festlighed paa Skolen uddeles 60 Svømmebeviser og 114 Idrætsmærker (12 Guld, 23 Sølv og 79 Bronce) – et Vidnesbyrd om, at Gymnastik m. v., der maatte forsømmes under Krigen, nu atter indtager et vigtigt Led i Undervisningen. – 30. Tromlefører Peder Christiansen, Ved Fjorden, har været ansat 25 Aar ved Ringkjøbing Amts Vejvæsen. En Lystfiskerforening med Overassistent Albert Lauridsen som Formand stiftes.

Guldbryllup: 26. Fhv. Togfører B. Andresen og Hustru, Kongshøj vej 8.

Sølvbryllup: Fotograf Botha Jørgensen og Hustru. – 25. Hotelejer Mads Flytkjær og Hustru, Grand Hotel.

Bryllup: 12. Frk. Kristine Jensen, Astrup, og Mejerist Anders Steffensen (S. af Iver S., Rkbg.). – 12. Frk. Jenny Møller, Holmsland, og Gdr. Chr. Kjærgaard, Bandsby (S. af fhv. Gdr. E. K., Rkbg.). – 13. Frk. Ingrid Nielsen (D. af Enkefru Marie N., Rkbg.) og Arne Pedersen (S. af Arbm. P. C. P., Rkbg.). – 20. Frk. Molly Bohnstedt Hansen, Skjern, og Væver Alfred Kristensen (S. af Ledvogter K., Rkbg.). – 22. Frk. Gretha Bro Andersen (D. af C. B. A., Grønnegade, Rkbg.) og Erik Grubbe-Gregersen, København.

Fødselsdage: 14. Fhv. Remisearbejder H. P. Christensen, Østergade, 70 Aar.

Døde: 9. Fru Dagmar Hvistendahl, f. Danielsen, pens. Landpostbud H.s Hustru. – 30. Niels Chr. Jørgensen, Alderdomshjemmet, tidl. Ørnhøj.

 

DECEMBER

Den 4. Decbr. var det 100 Aar siden, det nuværende Raadhus blev taget i Brug. Hvornaar Byen har faaet sit første Raadhus, kan ikke siges med Bestemthed, men i et endnu bevaret Dokument fra 1736 omtales Istandsættelsen af det daværende Raadhus, saa Byen har altsaa paa dette Tidspunkt haft et Raadhus.

Grundstenen til det nuværende Raadhus blev nedlagt 17. Marts 1849. Forud var holdt en Licitation, hvor et Bud paa 8985 Rigsdaler blev godkendt, det var Murermester Rosengaard, Snedkermester Bork og Købmand L. Lange, der stod for dette Byggetilbud. Huset var oprindelig forsynet med Tegltag. Dette blev i Begyndelsen af 1880'erne erstattet af Skifertag, som endnu ligger. I 1919 blev Ting- og Arresthuset udskilt fra Raadhusbygningen, Huset er restaureret nogle Gange og fremtræder nu meget smukt baade udvendigt og indvendigt.

I Anledning af Jubilæet havde Amtsraad og Byraad indbudt til en Modtagelse paa Raadhuset, der blev her overrakt Gaver og fremsendt mange Blomster.

1. Overpostbud Marius Sørensen har været ansat 25 Aar ved Postvæsenet i Ringkjøbing. – 3. Fiskeribetjentene Dahl og Christensen, Rkbg., driver i Baad, der har faaet Motorstop, rundt en Nat i Fjorden, det er Storm, men de reddes om Morgenen. – 5. Dir. M. Sørensen udtræder af Byraadet og afløses af Bogtrykker L. Rasmussen. – 6. K.F.U.K. holder Basar og indsamler op mod 3000 Kr. Ungdoms- og Foredragsforeningen tager eget Tonefilmsapparat i Brug, en amk. Model til 6000 Kr. Aug. Andersen, Vejle, køber Morten P.s Restaurant og Ejendom, V. Strandgade. – 9. Byens Juletræ og Guirlanderne i Gaderne tændes. – 12. Byraadet vedtager, at Kommuneskattens 7. Termin, der forfalder 10. Jan., eftergives; Eftergivelses-Beløbet andrager 110.000 Kr. – Dansk Kvindesamfund, D.K.B., Røde Kors og Norden holder Lucia-Fest, der nu er ved at blive Tradition. – 14. Rejsegilde paa den første af de projekterede Tilbygninger til Kommuneskolen. – 18. Haandværkerstiftelsen har bestaaet i 25 Aar.

Sølvbryllup: 6. Snedker Peder Frederiksen og Hustru, V. Strandgade 27.

Bryllup: Boghandlermedhjælper Frk. Inge Greta Dahlberg (D. af Tandtekniker D., Stockholm) og Arkitekt Jørgen Holm (S. af Boghandler Jens H., Rkbg.). – 17. Frk. Thora Christensen, Odder, og Chauffør Herman Lauridsen, Aarhus (S. af L. C. L., Nørregade 15, Rkbg.). – 22. Frk. Erna Jensen, Rkbg., og Fisker Erik Andersen, Ø. Hurup. – 23. Frk. Kirstine M. N. Lauridsen (D. af Murer J. N. L., Fjordallé, Rkbg.) og Smed Peter Nielsen, Røde Kro. – 28. Frk. Else Bjerknes, Oslo, og Arkitekt Tage Westh Christensen (S. af Overlærer J. K. C, Rkbg.). – 31. Husbestyrerinde Frk. Tinne Poulsen (D. af Kontorbestyrer Povil P., Rkbg.) og Maskinarbejder Tage Lyager Jensen, Lem. Frk. Sonja Lauritsen, Kolding, og Snedker Poul V. Ibsen (S. af Snedker P. I., Rkbg.).

Fødselsdage: Postbud Henrik Flytkjær, V. Strandsbjerg, 50 Aar.   11. Arbm. Niels Bro Jensen, Vestergade, 80 Aar. – 12. Peder Pedersen, Mellemgade 3, 65 Aar. – 14. Smed Bloch, 0. Strandgade, 70 Aar. –  17. Købm.  Aage Madsen, 50 Aar. –  18. Fru Thuesen, Grønnegade 28, 65 Aar. – 22. Typograf Th. Fog, 50 Aar.   Fru  Berthea  Frost,  Vestergade,   75   Aar.     23.   Fru  Ane Marie Korsgaard, Grønnegade, 65 Aar. – 24. Iver Christiansen, Øster Allé, 75 Aar. – 30. Fru Line Jensen, Enke efter Restauratør Steffen J., »Hindø«, 85 Aar.

Døde: 2. Emma Simonsen. – 3. Skrædder Vilmer Laurberg, 54 Aar. – 8. Pens. Viceskoleinspektør N. P. Olsen Flint, 79 Aar. – 10. Fhv. Lærerinde Kristine Kristensen, Kongshøjvej, tidl. Ramme. –   11.  Fru  Maren Kristine  Valdemar.    21.  Kristian  Nikolaj Christensen, S. af Anna og Jeppe C. – 22. Snedkerm. Johan A. Nielsen, Bredgade, 73 Aar.

 

1950

JANUAR

Pens. Viceinspektør N. P. Olsen Flint, der døde i Aarets sidste Maaned, 79 Aar gl., var født i et Smaakaarshjem i Sæddinge ved Rødby, men han var allerede som helt ung flittig og energisk, kom paa Vinterlærer-Seminarium og tog i 1894 Eksamen fra Gedved Seminarium. 1901 blev han Lærer i Ringkjøbing, og her virkede han til han tog sin Afsked som Viceinspektør i 1940; han har dog siden og indtil faa Maaneder før sin Død vikarieret ved Skolen.

Flint var den fødte Pædagog, grundig og samvittighedsfuld i sin Skolegerning, og han var afholdt og respekteret af sine Elever, som han forlangte meget af. Han var ved Siden af sin egentlige Gerning Lærer ved. Handelsskolen og ved Teknisk Skole, og han har givet privat Undervisning i Gymnastik. Gennem en Aarrække var han Lærer og Forstander for Søndagsskolen, og 1917–21 var han Medlem af Byraadet. Han var i al sin Færd en retlinjet Personlighed, en Mand, der havde en selvstændig Mening om Tingene, og en Mand, der absolut ikke stak denne Mening under Stolen. Hans mange Elever gennem Aarene vil mindes ham med den dybeste Taknemmelighed.

16. Lærer R. P. Ladefoged ansættes som Overlærer. Sølvbryllup: 10. Ankjær Jensen og Hustru, Grønnegade.

Bryllup: 10. Kontorist Frk. Tove Nielsen, Vemb, og Elektriker Chr. Christensen (S. af Installatør Aage C, Rkbg.). – 22. Ekspeditrice Frk. Inger Krogh, Hadsten, og Ekviperingshandler J. Chr. Kirk, Rkbg. – 28. Frk. Alice Skaanning (D. af Manufakturhdl. Th. S., Rkbg.)  og Stationsarbejder Leif Christiansen,  Holstebro.

Fødselsdage: 7. Rentier Georg Hansen, Kongevejen, 80 Aar. – 9. Fru Marie Iversen, Kongshøj, 70 Aar. – 10. Peder Christensen, Grønnegade 27, 50 Aar. – 26. Fru Jensine Moustesgaard, Herningvej, 70 Aar.

Døde: 17. Arbm. Anton Pedersen, J. P. Nielsensvej 51; dræbt ved Fald fra Stige under Arbejdet med Opførelsen af den nye Skole. – 18. Karen Faurby, 81 Aar.

 

FEBRUAR

Ved Bankernes Generalforsamling oplystes det, at Ringkjøbing Banks Reserver nu har passeret Millionen, idet de andrager 1,013,698 Kr. mod i 1948 950,408 Kr. Aarets Omsætning andrager 565 Mill. Kr. Udlaan er steget med 1,4 Mill. Kr. De samlede Indlaan er ogsaa forøget med 1,4 Mill. Kr. og andrager nu sammen med Indskud fra Sparekasser ca. 19,4 Mill. Kr.

Landbobanken havde i 1949 en Omsætning paa 696 Mill. Kr. Stigningen i de udlaante Midler er fortsat og er nu naaet op paa 18,7 Mill. Kr. mod 17,1 Mill. Kr. Aaret før.

Samme Dag, som Landbobanken holdt sin Generalforsamling, døde Bankens Direktør, M. Mikkelsen. Han var Søn af forlængst afd. Købmand Mads Mikkelsen. Efter Købmandsuddannelse blev han i 1902 knyttet til Landbobanken, 1907 blev han Bogholder, 1914 blev han Medlem af Direktionen og adm. Direktør, og fra 1931 var han Enedirektør indtil for et Par Aar siden, da Bankbogholder Rob. Nissen blev hans Meddirektør. M. Mikkelsen, der blev omtr. 74 Aar, var altsaa 48 Aar i Bankens Tjeneste. Og han var Banken en god Mand. Al hans Interesse var gennem de mange Aar samlet om Banken, og han havde den Lykke at se, at hans Arbejde bar Frugt. Personlig var han en jævn, rolig og besindig Mand, der altid var parat med Raad og Daad. Mange har meget at takke ham for, og hans Minde vil blive æret i By og paa Land.

5. Fra den amerikanske Damper »Green Wave« meddeles til Politiet i Ringkjøbing, at Damperen i Vesterhavet har bjerget Ringkjøbing-Ægteparret Kronborg-Jensen. Kennet Kronborg-Jensen (S. af Vognm. K.-J., Rkbg.) og hans Hustru (en Datter af Gdr. Thomas Holm, No) har i næsten en Uge drevet om paa Vesterhavet, og de var meget forkomne, da de blev reddet. De sejlede ud fra Thyborøn og kom i Storm. – 15. Ringkjøbing Museum er anerkendt som Centralmuseum, saaledes at der nu er to Centralmuseer i Amtet, nemlig Herning og Ringkjøbing. – 21. I Byraadets Møde oplyses, at Byen 1. Jan. havde 4586 Indbyggere, d. v. s. 38 flere end Aaret før; der er i 1945 født 34 Drenge og 50 Piger.

Sølvbryllup: 8. Overbetjent H. Andersen og Hustru, Tangsvej.

Bryllup: 4. Frk. Sonja Christensen, Holmsland, og Elektriker Chr. Madsen (S. af Andreas M., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Murer Niels Jensen, Søndergade, 70 Aar. – 4. N. P. Nielsen, V. Strandsbjerg, 50 Aar. – 6. Fhv. Husejer Jeppe Iversen, Nørredige, 80 Aar. – 7. Fru Jenny Nielsen, Grønnegade, 85 Aar. – 8. Esber Nielsen, St. Blichersvej 5, 70 Aar. – 18. Faktor J. N. Jepsen, Nørredige, 80 Aar. – 20. Syerske Fru Maren Grydgaard, Vestergade 5, 70 Aar. – 21. Arrestforvarer Sønderby, 50 Aar. – 24. Overlærer Frk. Kirstine Jørgensen, Tangsvej, 65 Aar. – 26. Vejmand Chr. Overgaard, J. P. Nielsensvej, 50 Aar. – 28. Tømrerm. Jørgensen, Kongevejen, 50 Aar.

Døde: 9. Iver Steffensen. – 15. Typograf Hans A. Hoffmann, Kongshøjvej, 60 Aar. – 16. Trine Søe. – 17. Chr. Albrechtsen.

 

MARTS

Ved Byraadsvalget den 7. Marts var Valgdeltagelsen betydeligt større end i 1946. Af 2562 stemmeberettigede afgaves 2249 Stemmer, d. v. s. en Valgdeltagelse paa ca. 88 pCt., 4 pCt. mere end i 1946. Afstemningen sluttedes Kl. 21, og ved Midnatstid forelaa følgende Resultater:

Liste A (Socialdemokraiet): 747 Stemmer (i 1946 703) og 4 Mandater,  det samme Antal som  i  1946.

Valgt blev Kioskejer Aage Pedersen, Overbetjent K. P. Kristensen, Maskinarbejder Henry Poulsen og Arbejdsmand Ejner Kirk. Kristensen og Kirk er nye Medlemmer. Baneformand J. C. Nielsen var ikke genopstillet, Snedker Chr. Møller opnaaede ikke Genvalg.

Liste C (Konservative): 193 Stemmer (187), og et Mandat, det samme som i 1946. Valgt blev Boghandler N. P. Holm.

Liste D (Venstre): 829 Stemmer (856) og 5 Mandater mod 6 i 1946. Valgt blev Købmand Marius Pedersen, Installatør Carl Wiese, LRS. Dalgaard-Knudsen, Læge O. Søndergaard Christensen og Redaktør Vilh. Nielsen. Bogtrykker L. Rasmussen var ikke genopstillet.

Liste E (Retsforbundet): 151 Stemmer (55) og ingen Mandater.

Liste K (Kommunister): 59 Stemmer (56) og ingen Mandater.

Liste L (Borgerliste): 263 Stemmer og et Mandat, der tilfaldt Postmester Grauslund, der kom ind i Raadet som ny Mand, idet der i 1946 ikke var nogen Borgerliste.

Købmand Marius Pedersen fortsætter som Borgmester.

1. Telefonistinde Frk. Martha Bagger har været ansat ved Telefoncentralen i 25 Aar. – 23. Byraadet vedtager Budgettet for 1950–51. Skatteydernes Indkomst efter Selvangivelse og Skøn andrager 11,138,520 Kr. (mod 10,869,666 Kr. i 1949–50). Ligningsprocenten fastsættes uforandret til 7,9. Kommunens Skatteprocent bliver 8,06 (mod 7,75 foregaaendc Aar) og Kirkeskatteprocenten 0,54 (0,52). – 29. Idrætsforeningen holder 50 Aars Jubilæum (se Artiklen foran i Aarbogen).

Sølvbryllup: 7. Buntmager Bertel Højmark og Hustru, Torvet. –  14. Anton Steiner og Hustru, Nørreport.

Bryllup: 5. Frk. Kirsten Gay Kristensen (D. af Kr. G. K., J. P. Nielsensvej, Rkbg.) og Verner Christensen, Lemvig. Frk. Britta Simons (D. af LRS. H. G. S., Rkbg.) og Jørgen Mølgaard, Holstebro. Frk. Inge Dahl (D. af Gartner D., Rkbg.) og Gdr. S. Villadsen, Møborg. – 11. Frk. Esther Clausen, Skjern, og Skomager Ejnar Jacobsen, Rkbg. – 15. Frk. Betty Mortensen og Peder Pedersen, Rkbg. – 18. Frk. Ingeborg Christensen (D. af Fru I. C, Enghavehus, Rkbg.) og Sigurd Cether, Holten. Fotograf Mary Knudsen (D. af Arbm. A. K., Rkbg.) og Gdr. P. Juulsgaard Rasmussen, Gjellerup.

Fødselsdage: 3. Cyklemekaniker Frederik Søe Nielsen, Grønnegade, 50 Aar. – 9. Niels Jørgensen, Alderdomshjemmet, 90 Aar.

  10. Fru Kristine Lambæk, Reberbanen, 70 Aar. – Magdalene Jespersen, Grønnegade 26, 60 Aar. – 12. Gasværksarbejder Aage Jensen, Tværvej 4, 50 Aar. Kontorbud A. Frichmann, Reberbanen, 50 Aar. – 13. Fru Christine Brædstrup Holm, Nørregade 7, 60 Aar. –  14. Stine Lybæk, 96 Aar  (Ringkjøbing Bys  ældste). Vulkaniser N. Rasmussen, Torvegade, 50 Aar. –  16. Skomager Chr. Mikkelsen, St. Blichersvej, 75 Aar. – 23. Henrik Henriksen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. – 28. Fru Tømrermester Kjergaard, Enighedsvej,  70  Aar.    30.  Arkitekt  Otto  Tang,  København, tidl. Rkbg., 70 Aar. – 31. Erik Kjærgaard, Søndergade, 75 Aar.

Døde: 14. Tidl. Graver og Ringer i Rindum Jens Bloch. – 15. Anders Agger. – 21. Bankdirektør Mikkelsen, 73 Aar.

 

APRIL

Kutteren »Neptun« af Ringkjøbing blev i denne Maaned, antagelig Natten til den 26. April, minesprængt ved Vejrs. De nærmere Omstændigheder ved Forliset vil aldrig blive opklaret, da begge de ombordværende, Skibets Ejer, den 29-aarige Karl Sørensen, Smedegade, og den 38-aarige Fisker Johannes Jensen, Østerstrandgade, omkom ved Ulykken. Karl Sørensen efterlader sig Hustru (D. af Kirkebetjent Ingvard Andersen) og to Drenge paa henhv. 4 og 6 Aar. Han var en dygtig og erfaren Fisker. Johannes Jensen efterlader sig Hustru og fire Børn i Alderen 2–15 Aar. Forliset har optaget Sindene stærkt, og der samler sig stor Medfølelse om de efterladte, der pludselig er bleven ramt saa haardt.

Ved Skolens Aarsafslutning blev der taget Afsked med to Lærerkræfter, nemlig Overlærerne Frk. Jørgensen og Frk. Nielsen, der efter henh. 40 og 39 Aars dygtigt og samvittighedsfuldt Arbejde forlader Skolen. Elevtallet holder sig nogenlunde konstant, 1. Januar var der 653 Elever, deraf 70 udenbys.

1. M. Søndergaards Skotøjsforretning har bestaaet i 25 Aar. Trykker Henrik Kirkegaard Bækdal har været ansat 25 Aar ved A. Rasmussens Bogtrykkeri. Mag scient. et cand. pharm. Børge Wille (S. af Dyrlæge W., Rkbg.) ansættes som Lektor ved den farmaceutiske Højskole. – 2. Afslutning paa Teknisk Skole, Mekaniker Ruth Vestergaard faar Præmie som den første Kvinde i

Skolens Histone. – 4. Repræsentantskabet for Landbobanken vedtager, at Direktør Robert Nissen, der har været Meddirektør sammen med afd. Dir. M. Mikkelsen, skal være Bankens Enedirektør. Næstf. f. Repræsentantskabet, fhv. Amtsraadsmedlem Ole Østergaard, Grønbjerg, valgtes til Formand i St. f. fhv. Landstingsmand Mads Degnbol, Lem. – 11. Forældrekredsen vælger LRS. Dalgaard-Knudsen og Snedker Møller til Medlemmer af Skolekommissionen.

Sølvbryllup: 29. Chauffør Harald Pedersen og Hustru, Østergade 27.

Bryllup: Frk. Edith Hansen (D. af Gartner Emil H., Rkbg.) og Skrædder Carlo Jensen, Rindum. – 6. Frk. Margrethe Andersen (D. af Assistent P. A., Rindum) og Væver Møller Lundsgaard (S. af Landpost A. L., Rkbg.). – 8. Frk. Agnes Christensen, Jebjerg, og Løjtnant Hans Sand (S. af Fisker Jørgen S., Rkbg.). Frk. Oda Andersen, Rkbg., og Fisker Ernst Christiansen, Lomborg. – 10. Damefrisørinde Frk. Gudrun Kjær og Gartner Tage Thorsen, begge Rkbg. – 26. Frk. Esther Olsson, København, og Kaj Bloch (S. af Smed B., Rkbg.).

Fødselsdage: 6. Skræddermester Albert Palm, Nygade, 75 Aar. – 7. Overassistent H. E. Tang-Petersen, Rindum, 50 Aar. – 11. Ane Højbjerg, Nygade, 75 Aar. Fru Marie Wittorff, Kongevejen, 75 Aar. Fru Ane Andersen, Nygade 35, 75 Aar. – 13. Kirkebetjent Ingvard Andersen, Smedegade, 65 Aar. – 18. Fru Andrea Lauridsen, Nørregade 15, 65 Aar. – 19. Fru Josephine Sørensen, Enke efter Isenkræmmer S., 80 Aar. – 20. Mælkehandler Jens Jensen, V. Strandgade, 70 Aar. – 22. Bankfuldmægtig Bernhard Bennedsen, Landbobanken, 50 Aar.

Døde: 8. Boghandlermedhjælper Else Garnæs Kramer, Bollerups Boghandel, 22 Aar. – 9. Politibetjent Kaj Nielsen, 30 Aar. – 19. Smedemester O. Marsviin Hornstrup Poulsen, Herningvej, 69 Aar. – 20. Pens. Matros v. V.B.V. Jørgen Hansen. – 29. Fru Karoline Hjorth, Herningvej 12, 75 Aar. – 30. Enkefru Else Hansen, Kongevejen, 75 Aar.

 

MAJ

I Byraadets Møde den 8. Maj vedtoges det, at Ringkjøbings Elektricitetsforsyning i Fremtiden skal ske ved Vekselstrøm, i Øjeblikket sker Forsyningen ved Jævnstrøm. Byen tilslutter sig I/S Vestkraft, og Overgangen vil ske gradvis gennem en Aarrække. Til Dækning af de ved Indtræden i I/S Vestkraft forbundne Udgifter vedtoges det at optage et Laan paa 400.000 Kr. i Kommune-Kreditforeningen, Laanets Afdragstid er 25 Aar.

1. Maskinsætter C. N. Christensen, Dagbladet, har været Typograf i 50 Aar. Maskinsætter Chr. E. Pedersen, Dagbladet, har været Svend i 40 Aar, og i 45 Aar været ansat ved De Bergske Blade. – 9. Overportør M. Andersen, Tangsvej, har været 40 Aar ved D.S.B. – 13. Fabrikant C. P. Andreasen, Aktiv, har 40 Aars Forretningsjubilæum i Rkbg. – 24. Ved Indbrud hos Grosserer Peder Vejlby stjæles 2299 Smørmærker. – 24. Ernst Hugo Søndergaard (S. af Skotøjshandler M. S., Nygade) tager Eksamen som Civilingeniør.

Diamantbryllup: 27. Tømrermester Lars Nielsen og Hustru, Enghavevej 10.

Sølvbryllup: 8. Kioskejer Aage Pedersen og Hustru. – 10. Kontorbud Axel Frichmann og Hustru, Reberbanen.

Bryllup: 7. Frk. Ida Høier (D. af afd. Bogtrykker L. H., Rkbg.) og Propr. Gregers Aagesen, Øster Aarupgaard, Østrup. – 9. Frk. Alma Poulsen, Sørvad, og Kommis Bjarne Sørensen (S. af Arbm. Chr. S., Rkbg.). – 20. Frk. Mary Andersen (D. af Vognm. Peder A., Rkbg.) og Ejvind Clausen, Vejle. – 27. Frk. Bodil Andersen (D. af afd. Apoteker A., Rkbg.) og Arkitekt Knud Friis Nielsen, Aarhus. Frk. Ruth Toft Jensen (D. af Toft J., Bildtsvej) og Chauffør Hans Baarup, København. Frk. Anna Madsen, Vedersø, og Bager Henry Biltoft Christensen (S. af fhv. Depotarbejder H. P. C, Rkbg.). – 28. Frk. Ulla Tofte Petersen (D. af Tømrerm. Verner P., Rkbg.) og Møbelsnedker Aksel Ingemann Christensen, Struer.

Fødselsdage: 5. Peder Sønderby Pedersen, Herningvej 22, 65 Aar. – 9. Enkefru Inger Sørensen, Smedegade 19, 80 Aar. – 11. Ledvogter Kr. Poulsen Kristensen, Herningvej, 60 Aar. – 12. Fru Maren Stræde, V. Strandgade, 65 Aar. – 18. Chauffør Viggo Reffs, V. Strandgade, 50 Aar. Murerm. Magnus Madsen, Grønnegade 16, 65 Aar. – 20. Frk. Nicoline Geslin, Østergade, 80 Aar. – 26. Fru Mathilde Simonsen, Kongevejen 32, 70 Aar. – 29. Fru Elisabeth Offersen, 80 Aar.

Døde: 8. P. P. Christensen. – 9. Anni, D. af Kirstine og Chr. Christensen. – 26. Fru Agathe Marie Petersen, Snedkerm. Ferdinand Petersens Hustru.

 

JUNI

For første Gang i Ringkjøbing Skoles Historie har den ældste Mellemskoleklasse aflagt Prøve i Latin, og da Tilslutningen har været god og Interessen levende, vil Latin for Fremtiden indgaa som et Led i den daglige Undervisning. Paa det første Hold var 8 Elever, der blev ført op af Pastor Kriiger Henriksen. Paa det kommende Hold er der tilmeldt 13 Elever; det ledes af Lærer Ernst Holmgren.

20. Blandt de nye Studenter fra Tarm er Knud Dalgaard-Knudsen (S. af LRS. D.-K.), Olav Kjærgaard (S. af Kontorist K.) og Conrad Frederik Wiese (S. af Installatør W.); de er alle udgaaet fra den matematiske Linie.

Guldbryllup: 6. Poul Enevoldsen og Hustru, Vestergade 8. – 24. Skræddermester Albert Palm og Hustru, Nørreport.

Sølvbryllup: 4. Fisker og Landmand Frands Jensen og Hustru, Bymarken. – 12. Overpostbud Marius Sørensen og Hustru, Kirksvej.

Bryllup: 2. Frk. Kristine Nielsen (D. af Desinfektør N. P. N., Rkbg.) og Karl Bøgh, København. – 11. Frk. Karen Albrechtsen, Rkbg., og Styrmand Ingold Hansen, Fanø. – 24. Gretha Solveig Jensen (D. af Ankjær J., Grønnegadc 22, Rkbg.) og Ove Johansen, Svendborg. – 24. Frk. Edith Lindhardt Sørensen, Charlottenlund, tidl. Rkbg., og Kontorist Otto Christensen, København.

Fødselsdage: 2. Desinfektør Niels P. Nielsen, Reberbanen, 90 Aar. – 4. Kristen Tolvtinus Kristensen, 60 Aar. – Fru Karen Mathiasen, Herningvej 22, 80 Aar. – 13. Fru Købm. Søren Mikkelsen, V. Strandgade, 70 Aar. – 24. Frk. Kirstine Thomsen, Søndergade 11, 60 Aar. – 30. Typograf Einar Bune, Vestergade, 60 Aar.

Døde: 13. Fru Else Jensen, Enke efter Lærer Morten J., Tangsvej, 75 Aar. – 21. Ane Flytkjær. – 22. Jakob Pedersen (Damgaard). Arne Otto Søndergaard.

 

JULI

Frk. Bøgner, Kongshøjvej, har i sin Have fundet en smuk Fingerring af Guld. Ringen er spiralformet med krydsstregede Ornamenter i Spiralbaandets Ender. Den er oversendt til Nationalmuseet, der oplyser, at det drejer sig om en Trolovelsesring fra omkring 1600. Det smukke og sjældne Stykke er overdraget Nationalmuseet som Danefæ. Ringkjøbing Museum vil faa en Kopi af Ringen.

Vinhandler Chr. Faurbye er død efter længere Tids Sygeleje 70 Aar gl. Faurbye var født paa Ringkjøbing-Egnen, men som ung tog han til Udlandet og var bl. a. i Grækenland i flere Aar. Da han kom hjem, startede han i Ringkjøbing en Vin-Importforretning, som han med Dygtighed drev frem til en Forretning med Kunder over hele Landet. Selv var han flittig og energisk, og han havde mange Venner i Ringkjøbing. Forretningen drives nu videre af Faurbyes Svigersøn, Jacob Skjødsholm.

21. Kommunal Koncert paa Højskolehjemmet med Sang af Statsradiofoniens Pigekor.

Bryllup: 1. Frk. Grete Berg Pedersen (D. af Herluf B. P., Importøren) og Journalist Preben Jacobsen, Rkbg. Frk. Grethe Østergaard (D. af Skrædder 0., Rkbg.) og Smed Gunnar Olesen, Sevel. – 2. Annemarie Ravn, Løgstrup, og cand. jur. Børge Andersen (S. af Kriminaloverbetjent Holger A., Rkbg.). – 8. Frk. Karen Nielsen, Allerslev, og Assistent Th. P. Thomsen, Rkbg. – 23. Frk. Anna Nielsen (D. af Esber N., St. Blichersvej, Rkbg.) og Styrmand Poul Nepper, Frederikshavn. – 26. Frk. Krista Jensen (D. af Chr. Stage, Rkbg.) og Bruno Pedersen, Rkbg. – 29. Frk. Lis Halvorsen, Oslo, og stud. oecon. Knud Rasmussen (S. af Bogtrykker L. R., Rkbg.). Frk. Jutta Faurbye (D. af Pelsfarmer Herman F., Rkbg.) og Hans Kehlet Hansen, Barde. – 30. Frk. Grethe Jørgensen  (D.  af Jørgen J., Rkbg.)  og Niels Pedersen,  Randers.

Fødselsdage: 8. Kurvemager A. M. Bjerg, Grønnegade, 50 Aar. – 11. Snedker Holger Kirk, Østertoften, 65 Aar. – 16. Mekaniker Marinus Jensen, Fjordallé 2, 65 Aar. – 21. Frisørm. Johansen, 50 Aar. – 23. Henriette Christensen, Nørreport 10, 65 Aar.

Døde: 5. Fru Mary C. Thygesen, Overass. T.s Hustru, Herningvej, 49 Aar. – 30. Vinhandler Chr. Faurbye, 70 Aar.

 

AUGUST

En anset Borger og en særpræget Skikkelse, Tømrermester, fhv. Brandinspektør Anders Kjergaard, er død 71 Aar gl. And. Kjergaard var født i Lemvig, men allerede medens han var lille Dreng, flyttede Faderen, der var Tømrermester, til Ringkjøbing, og her tilbragte And. Kjergaard hele sit Liv, bortset fra nogle Aar, han som ung Svend arbejdede andet Sted i Landet. Han overtog Faderens Forretning i 1907 og afstod den først nogle Maaneder før sin Død til sin mangeaarige Medhjælper, Verner Petersen.

Gennem Aarene har And. Kjergaard paa forskellig Vis været med til at præge Byen. I Håndværkerforeningens Bestyrelse sad han i 15 Aar, i en Aarrække forinden han i 1921 blev indvalgt i Byraadet, var han Medlem af Ligningskommissionen. I Byraadet sad han i 2 Perioder, fra 1921 til 1929, og han var i den sidste Byraadets Næstformand. Fra 1920 og til sin Død var han Medlem af Bestyrelsen for A/S Ringkjøbing Bank. I 32 Aar, indtil April 1950, var han Brandinspektør, et Arbejde han gik op i med Liv og Sjæl, og for hvilket der ydedes ham megen og fortjent Anerkendelse. And. Kjergaard var en Type, ingen kunde undgaa at lægge Mærke til. En klar Forstand var hos ham forenet med praktisk Sans, og hans Lune og Slagfærdighed var legendarisk; han havde alle Dage en særpræget Evne til i Fyndordets Form at karakterisere en Situation, ofte skete det i sarkastiske, jævnligt i bidende Vendinger. I sit Arbejde var And. Kjergaard en virksom og pligttro Mand, og i Venskab trofast, solid og hjælpsom. Byen er bleven fattigere ved hans Bortgang.

Sølvbryllup: 14. Skotøjshandler J. M. Nørgaard og Hustru, Bredgade 12.

Bryllup: 10. Frk. Gerda Nielsen, Darum, og Fisker Arnold Jensen (S. af Havnefoged Mogens J., Rkbg.). – 18. Frk. Ragnhild Tang Jensen, Ølstrup, og Egon Bøndergaard Jensen (S. af Bernh. B. J., Rkbg.). – 19. Frk. Gunhild Christensen (D. af Maskinsmed J. C., Rkbg.) og Jens Kjærgaard, Rindum. – 26. Fotograf Frk. Ingrid Flytkjær (D. af Hotelejer Mads F., Grand Hotel, Rkbg.) og stud. med. Knud Rahbek Smith, København (Sønnesøn af afd. Isenkræmmer Rahbek Smith, Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Chr. Petersen, Skolevænget 11, 92 Aar. – 11. Handelsmand Jes Jessen, Nygade 27, 70 Aar. – 17. Mads Engdorf, Ø. Strandgade, 75 Aar. – 19. Peder Ledgaard Steffensen, Skolevænget, 50 Aar. – 21. Fru Maren Silberg, Nygade, 80 Aar. – 22. J. H. Jensen Frost, Vestergade, 80 Aar. – 28. Chauffør Chr. Andersen, Herningvej  13, 50 Aar.

Døde: 7. Maren Grydgaard. – 8. Restauratrice Fru Sine Nielsen, Enke efter Restauratør Martinus N., Torvet, 68 Aar. – 9. Tømrermester, fhv. Brandinspektør Anders Chr. Kjergaard, 71 Aar. – 10. Stationsforstander i Ringkjøbing 1933–42, Peder Mikkelsen, Strib, 73 Aar. – 13. Signe Kirk. – 19. Fhv. Rejsebud paa Ruten Lem–Ringkjøbing, Peder Pedersen, 81 Aar. – 25. Fhv. Hotelejer J. Nygaard, Nygade.

 

SEPTEMBER

Tirsdag den 5. Septbr. holdtes Folketingsvalg udskrevet af Regeringen Hedtoft, der iøvrigt atter blev Regering efter Valget. I Ringkjøbing var der 2761 valgberettigede (i 1947: 2610). Der blev afgivet 2344 Stemmer (i 1947: 2168), Stemmeprocenten var 84,9 (i 1947: 87,5). Stemmerne fordelte sig saaledes: Socialdemokrater 887 (i 1947: 855), Radikale 92 (107), Konservative 310 (193), Venstre 751 (873), Retsforbundet 243 (149) og Kommunisterne 50 (64). Dansk Samling, der i 1947 fik 29 Stemmer, opstillede ikke ved Valget.

Guldbryllup: 5. Pens. Formand i V.B.V. L. E. Lauridsen og Hustru, Hoffgaardsvej.

Sølvbryllup: 1. Michael Christensen og Hustru, Grønnegade 27. –  20. Arbm. Hans Møller Jensen og Hustru, Vellingvej 4. – 26. Maskinarbejder Chr. Bro Andersen og Hustru, Grønnegade.

Bryllup: 2. Ekspeditrice Frk. Olga Stentoft, Rindum, og Maskinsætter Johannes Jensen, Holbæk. – 6. Sygeplejerske Ingelise Helmig, København, tidl. Rkbg., og Svend Anker Hansen, København. – 10. Frk. Elisabeth Jensen (D. af Værkstedsformand Ingemann J., Rkbg.) og Maskinarbejder Carl Otto Andersen, Bogense. –  16. Frk. Laura Christensen (D. af Fru Anna Bjerg, Rkbg.) og Postbud Harry Flytkjær, Rkbg. – 20.  Husassistent Frk. Thora Jensen, Rkbg., og Montør Peter Nygaard, Bækmarksbro. – 22. Frk. Birthe Jensen (D. af Købm. Niels J., Rkbg.) og Uno Gillstrøm, Stockholm. – 23. Ekspeditrice Frk. Ella Mogensen, Rkbg., og Kommunefuldmægtig Viggo Westi Andersen, Rkbg. – 24. Frk. Magda Jacobsen, Skjern, og Lokomotivfører M. Gregersen, Rkbg. –  23. Frk. Sinne Grydgaard (D. af Mads G., Rkbg.) og Sygehusfuldmægtig Hans Th. Kvistgaard-Hansen, Holstebro  (S.  af afd. Bagerm. H., Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Fhv. Købm. Math. Christensen, Herningvej, 85 Aar. – 15. Handelsmand Th. Hansen Siig, 75 Aar. – 16. Kristen Sloth, Smedegade, 80 Aar. – 19. Fabrikant Skovgaard Jensen, Møbelfabrikken, 70 Aar. – 20. Enkefru Else Simonsen, Aldersrenteboligen, 75 Aar. – 25. Enkefru Margrethe Knudsen, Ved Viadukten, 70 Aar.

Døde: 20. Trykkeriarbejder Chr. Toft Jensen, Bildtsvej, 60 Aar. – 26. Fru Andrea Nygaard. – 27. Fhv. Kommunekasserer Niels J. Knudsen. – 28. Arne, 3 Aar, S. af Kommis Andr. Nielsen, Nygade 39, omkommen ved Ulykkestilfælde.

Til top