Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1950-51

MINDETS GAMLE BY

Skrevet til
Ringkøbing Foreningens udflugt til Ringkøbing i juni 1951

Mel.: Auf der Lüneburger Heide.

I de sommergrønne enge
paa den vinterblanke fjord

drømte vi engang som drenge

om en verden rig og stor.

Nu vor tanke naar

til en brolagt gaard

hvor et minde staar

fra de første aar.

Barndomsby, mindets gamle by,

i vort hjerte evig ny.


Gennem Torvegades spalte 

saa vi solnedgangens skær, 

og naar mødre ind os kaldte, 

tændtes nattens stjernehær. 

Sol og vestenvind 

farved vores kind, 

lukked' alt det ind 

som er jydens sind. 

Barndomsby, mindets gamle by, 

i vort hjerte evig ny.

 

 

Byens torv i middagsheden,

lindetræer to og to!

Og naar somrens dag var leden,

aanded' alting fred og ro.

Sol og grødevejr,

blæst og blødevejr,

frost og stjerneskær,

fjorden fjern og nær.

Barndomsby, mindets gamle by,

i vort hjerte evig ny.

 

 

Naar den lyse nat bedrøvet

nynned' længslens melodi,

vi de første skridt fik prøvet

paa den gamle kærlighedssti.

I den lyse nat

bag lidt busket krat

kyssed vi vor skat

tusind gang godnat.

Lille skat, mindets gamle by,

ogsaa deri evig ny.

 

 

Ved et vindomsuset hjørne

stod vi timevis i snak

og gav agt paa byens bjørne

som man værdigt hjemad trak.

Var end aftnen klam,

med en lille dram

og en bitte swot

gik det ganske godt.

Barndomsby, mindets gamle stad,

stadig munter, jævn og glad.

 

 

Selv om vi nok kunne skelne

mellem rakkerpak og folk,

var de snobber faa og sjældne.

Humor er blandt menn'sker tolk.

Derfor fik du ry

siden tiders gry

som et lunets ly,

anekdotens by.

Barndomsstad, mindets gamle stad,

stadig munter, jævn og glad.

 

 

Der hvor Vestergade ender,

i en stille hegnet lund,

findes flest af slægt og venner,

derfor standser vi en stund.

Tidens støtte gang

synger her sin sang.

Er end rejsen lang,

vi skal selv engang

slutte af i en stille grav.

Tak til dem der liv os gav.

 

 

Til de gamle kendte steder

er vi nu tilbagevendt.

Over aftenstille stræder

staar de samme stjerner tændt.

Fjordens lave strand,

aaens blanke vand,

engens grønne land,

glem det hvem der kan.

Barndomsby, mindets gamle stad,

stadig munter, jævn og glad.

J. S.

 

 

RINGKØBING UDENFOR RINGKØBING

En af Ringkøbings svigerdøtre – en meget berejst og charmerende dame – plejer at sige: Ringkøbing maa være verdens største by. (I forvejen ved vi jo at det er Danmarks ældste). Selv om vi gerne ser allehaande superlativer anvendt om vores barndomsby, kan dette dog maaske forekomme lidt overdrevent, men der er nu noget om det, for som hun siger, ligemeget hvor hun kommer med sin mand, til Paris eller London eller Langaa, saa møder han uvægerlig en eller anden som han paa jævn og uoverrasket maade siger goddaw til (vestjyder lader sig jo ikke mærke med saa meget) og i ni af ti tilfælde er det en fra Ringkøbing han har truffet.

Hun er ikke ene om at gøre den slags erfaringer. En af mine klassekammerater var for nogen tid siden paa biltur med nogle bekendte der ikke var fra Ringkøbing, og de kom bl. a. til Faarevejle for at se Jarlen af Bothwell, som dog mig bekendt ikke har nogen tilknytning til Ringkøbing. Derimod saa de paa Faarevejle Kirkegaard et ualmindeligt smukt og storstilet gravsted. Det var over pastor Dyekjær og min ven fortalte – hvad der var ganske naturligt – at det var en af hans bysbørn. (En bror til Maren Dyekjær, hvis leverpostej m.m. vi alle husker, og altsaa fætter til postmester Enevold Dyekjær og afdøde fiskeexportør Chr. Dyekjær.)

Blandt deltagerne i turen var der en boginteresseret der i en eller anden sammenhæng fortalte om en meget smuk bog han lige havde købt, om Søren Kierkegaards rejse til Jylland. Ja, den er pæn, sae min ven, saadan hvad man kan kalde godt bogarbejde. Den er for resten trykt i Ringkøbing. Samme bogelsker var paa jagt efter et enkelt bind som han savnede, af det store billedværk »Før og Nu« som Zachariae i sin tid udgav. Det kan jeg maaske skaffe Dem, sae min ven, for en af mine gamle skolekammerater hjemme fra Ringkøbing, Reimer Wiese, han var i mange aar Zachariae's højre haand. – Nu er de for resten ved at lave en ny udgave af »Før og Nu« – Ja, paa Hassings forlag, det er for resten en fra Ringkøbing der er direktør dér. Fætter Einer som vi kalder ham.

Saadan blev det ved paa den halve biltur, indtil det blev deltagerne lidt for meget af det gode, og de frabad sig yderligere exempler paa byens fænomenale betydning i danmarkshistorien.

Lidt efter var der en der kom ind paa at snakke bueskydning, men som den loyale mand min ven er, greb han advarende ind i tide og sae at hvis de ikke skyndte sig at skifte emne, saa ville de om et øjeblik ende i Ringkøbing igen.

Aarsagen til at en stor del af Ringkøbing befinder sig udenfor Ringkøbing, kender vi alle. Naar byen ikke er vokset i samme tempo som de fleste af landets købstæder, saa skyldes det i hvert fald ikke børnebegrænsning. Hvis vi f. ex. tænker paa Vesterstrandgade, saa behøver jeg blot at nævne nogle faa familier for at vi allesammen kommer til at se lange striber af børn for os. Restauratør Nielsens nede ved havnen, skomager Banks, Gullanders, Bennedsens, Richs, tobaksarbejder Madsens, Badens, Søren Mikkelsens, Ferdinand Hansens, konsul Høys, og senere Junges, Frederik Nielsens og Rahbek Smiths.

Men hjemme i Ringkøbing havde vi som bekendt for faa muligheder til at drive det saa vidt som vi efter vores egen mening havde evner til, og derfor maatte de fleste af os ud og prøve lykken i det fremmede. Mange klarer sig jævnt godt, og nogen særdeles pænt, og enkelte sank til bunds i en storbys anonyme morads. Men om næsten dem alle gælder det at de blev ved at være et stykke af Ringkøbing med liv og sjæl. Det har jeg efterhaanden faaet mange beviser paa, og jeg har derfor foreslaaet den efterhaanden hæderkronede Ringkøbing Aarbog i højere grad end hidtil at beskæftige sig med de Ringkøbingere der drog ud i den vide verden.

Udvælgelsen bør efter min mening ikke gøres efter sukcesprincippet – det ville ikke være rigtig ringkøbingsk – paa den anden side vil vi jo gerne være lidt stolte af vore bysbørn, naar der vitterlig er grund til det, og det kan ogsaa være rimeligt at omtale dem der foregaar os andre med et godt exempel, men først og fremmest er det naturligt at skrive om dem der har rod i de gamle ringkøbingslægter og som paa den ene eller den anden maade har bevist at de har bevaret deres barndomsby i trofast erindring.

Jeg vil derfor gerne gøre en begyndelse med 

Et besøg hos den gamle Jernstøber 

Mange vil allerede ha gættet at det drejer sig om P. Tang Holbek, der sammen med sin hustru (datter af postmester Rasmus Christensen i Ringkøbing) bebor en solid og velholdt villa i det idylliske Hørsholm.

Der er ringkøbingstemning saa snart man træder ind i stuen, ikke alene fordi der hænger ringkøbingmotiver rundt om paa væggene, men ogsaa af de uransagelige grunde der i mange af livets forhold tæller mest. I dette tilfælde skal det nok være noget med lunet og hjertelaget. Som det ordensmenneske jeg er, prøver jeg først at faa samlet de data jeg mener maa høre til saadan en omtale, og det jeg ikke har kunnet finde i Erlangs righoldige medlemsfortegnelse i Haandværkerforeningens Jubilæumsskrift, det fortæller Tang Holbek mig beredvilligt og med sans for væsentligheder. Der er ikke noget i vejen med hukommelsen hvad det gamle angaar, det er mere det fra de senere aar det kan knibe med, siger han, og det kan man nok tilgive en firsaarig der har slidt bravt i det paa ansvarsfulde poster.

Tang Holbek er for resten ikke født i Ringkøbing, men i Hjerm (den 15/9 1871) hvor faderen, Carl Holbek, en overgang var gæstgiver. Moderen, Else Marie Vestergaard Tang, stammede fra samme egn, idet hendes far var købmand i Gimsing.

Carl Holbek var født i Ringkøbing i 1840 (søn af skræddermester Peter Holbek) og han flyttede i 1873, altsaa da Tang Holbek var et par aar, tilbage til Ringkøbing for sammen med sin bror, Simon Holbek, at drive jernstøberi i Vestergade, der hvor Søren Bollerup hidtil havde haft sit dampbageri. En farbror til disse to brødre, Jens Holbek, havde tidligere haft et jernstøberi paa Bredgade, i den toetages bygning – eller rettere i den gaard der ligger mellem Skikkilds ejendom og Flensborgudsalget, og hvor der siden var gæstgiveri i mange aar, (hos æ sørøver). Indtil 1857 krævedes der kgl. privilegium for at være jernstøber, og det fik Jens Holbek i 1847.

I 1897, da Carl Holbek blev byens kæmner, overtog Tang Holbek ledelsen af jernstøberiet i Vestergade, men allerede et par aar efter blev det solgt til V. Røgind, og Tang Holbek søgte sig større virkefelt med flere muligheder andetsteds.

Tang Holbek lægger vægt paa at blive kaldt for jernstøber, for som han siger: Direktør, det kan man blive fra den ene dag til anden, men nu har jeg været jernstøber i 65 aar, og min far har været det, og hans farbror, og nu mine sønner. Det er fire generationer af jernstøbere – det er da noget.

At der ligger en grundig baade teoretisk og praktisk uddannelse bag denne faglige selvbevidsthed, behøver man ikke at tvivle om. Efter læretiden kom Tang Holbek tre aar paa teknisk dagskole i København, og saa et par aar til Leipzig. Efter aarene i Ringkøbing kom han to aar til Svendborg Maskinfabrik, der for resten ogsaa har en del med Ringkøbing at gøre, idet kordegn Nielsens søn og nu dennes søn har forestaaet ledelsen i mange aar.

Fra 1902 til 1935 ledede Tang Holbek forskellige fabriker i Hovedstaden, bl. a. Frederiksberg Jernstøberi og Nordisk Metalvarefabriker, men i 1935 købte han af Landmandsbankens afviklingskasse Jernstøberiet i Hørsholm. Det drives nu af to af hans sønner, Einar der har den tekniske ledelse og Halvor der har den merkantile. Hvor meget den gamle leger med, ved jeg ikke; selv siger han spøgefuldt at han er sat under administration, men pokker tro ham.

Jernstøberiet ejes af et særdeles velfunderet aktieselskab, som i egentlig forstand er et familieaktieselskab, eftersom alle aktionærerne hedder Tang Holbek, og der er nogle aktionærer i alle tre generationer.

En af sønnerne, Einar Tang Holbek, har iøvrigt sørget for at dette gamle ringkøbingnavn er gaaet verden over, idet han i de sidste aar har deltaget i de internationale konkurrencer i bueskydning med stort held. I 1946 blev han individuel verdensmester.

Noget af det der forekommer mig mest karakteristisk ved Tang Holbek og hans familie, er at de med liv og sjæl knytter sig til det der har betydet noget for dem i deres tilværelse. Der er slægtsfølelsen først og fremmest. Tang Holbek taler med varme om sine forældre og søskende (en søster til ham var gift med Chr. Dyekjær) og om sine børn og sine 14 børnebørn. Og der er trofastheden mod Ringkøbing, som giver sig mange udslag. Vi sidder og taler om nogle af vore bysbørn, hvoraf en del var døde før jeg blev født, og andre var gamle da jeg var dreng. Det gir et eget vemodigt perspektiv men det krydres med mange muntre træk. Fru Tang Holbek har ogsaa sit at fortælle fra Ringkøbing, for nok er hun ikke født der, men hun kom dertil i 1892 da hendes far blev forflyttet fra Skanderborg. Men mest imponeres jeg næsten af datteren Ragnhild, der er massøse i Hørsholm, for hvad hun ved om Ringkøbingslægter ude og hjemme, det er utroligt, navnlig i betragtning af at det kun er fra ferieophold hun kender Ringkøbing.

Tyngdepunktet for slægtens virke er flyttet til Hørsholm, men i mange henseender er det stadig Ringkøbing det drejer sig om. Af de ikke saa faa legater som Tang Holbek og hans hustru har stiftet, er en del knyttet til Hørsholm, en del til Odd-Fellow-logen, men de ældste og de fleste er forankret i Ringkøbing og kommer deres

bysbørn til gode. Det første blev stiftet i 1922 til minde om Tang Holbeks ven og skolekammerat Mylius-Erichsen, der det aar ville være fyldt 50. Andre legater kom til at bære slægten Holbeks navne, og et blev kaldt Postmester Rasmus Christensens Mindelegat. Haandværkerforeningen er heller ikke glemt.

Fælles for samtlige legater er at ingen af dem kan søges. De skal uddeles af dem der indenfor hvert omraade har de bedste forudsætninger for at bedømme hvem der trænger eller hvem der har gjort sig fortjent.

I en smuk efteraarsdags skumringstime forlader jeg det hyggelige hjem hvor en egen gammeldags stemning raader. Jeg er blevet opfyldt af meget af det som min egen tid blæser paa, trofasthed gennem mange aar, tilknytning til det man er runden af og det man har virket med, og en virkelighedsbetonet tro paa sammenhængen mellem flid og dygtighed og velstand. Men det man faar ud af det i penge – jah, man har vel lov at sikre sin egen slægt visse fordele, men man skal ogsaa kunne tænke paa andre.

Lidt gammeldags, vil nogen maaske sige, og jeg er tilbøjelig til at sige: Ja, desværre.

Paa spadsereturen i mørkningen, i kanten af Pennehaveskov, samler det sig lidt efter lidt i mig, summen af det den gamle jernstøber havde at sige mig, og som ikke hans ord just, men hele hans sindige jyske væsen udtrykte: I Ringkøbing dér har jeg rod, derfra min verden gik. Johannes Smith.

 

1950

OKTOBER

En Ringkjøbing-Dreng, den 15-aarige Knud Haakonsen, S. af Arbm. Richardt H., Øster Strandgade, har faaet 400 Kr. af Carnegiefonden for en rask Daad. Han reddede i Januar den 11-aarige Arne Søndergaard Christensen, S. af Læge S. C, der var falden gennem en Vaage i Sejlrenden ind til Havnen, da han kom strygende med sin Isbaad. Vandet er det paagældende Sted 2–3 m dybt, og Knud Haakonsen, der stod ved Bolværket, var klar over, at Situationen var farlig. Han løb ud paa Isen med en Baadshage, mavede sig de sidste Meter hen til Vaagen og rakte Baadshagen frem. Han maatte trække Arne flere Meter, før Isen var saa tyk, at Arne kunde kravle paa den.

1. Købm. Aage Madsen overtog for 25 Aar siden den gamle Købmandsforretning paa Hjørnet af Nørregade og Østergade, som Konsul Husted byggede i 1834; Forretningen er ført videre efter de gamle Traditioner, og der er med Pietet værnet om Købmandsgaarden. Overpostbud Jakob Jensen har været 25 Aar ved Postvæsenet. – 2. Kutteren »Morsø« af Esbjerg eksploderer i Esbjerg Havn, Fisker Johs. Jensen, Rkbg., bliver slemt forbrændt. – 4. Tobakshandler Svend Fastrup, der gennem mere end 25 Aar har gjort et stort Arbejde for Idrætsforeningen, tildeles Dansk Idrætsforbunds Ærestegn. – 8. Sømandsmissionens Kvindekreds i Ringkjøbing har bestaaet i 25 Aar. – 13. Toldforvalter Nørretranders udnævnes til Ridder af Dannebrog. – 23. Kommunens Regnskab for 1949–50 forelægges. Der er Balance mellem Budget og Regnskab efter at der er tilbagebetalt Byens Skatteydere 106.000 Kr., samtidig er en Række Anlægsarbejder betalt af Driftsindtægten. – 25. Fiskeeksportør Thue Nielsen jun. har startet en ny Virksomhed paa Havnen; der fremstilles af Fisk et Tilskudsfoder, der fremmer Udnyttelsen af det øvrige Foder til Husdyrene.

Sølvbryllup: 10. Cigarhandler Niels Thomsen og Hustru, Vester Strandgade.

Bryllup: 7. Frk. Else Møller (D. af Toldbetjent M., Rkbg.) og Toldmedhjælper Aage Rasmussen (S. af Vulkanisør R., Rkbg.). – 13. Frk. Lilly Jensen (D. af fhv. Skibshandler P. J., Rkbg.) og Forretningsfører Ove Pelck Hansen, Frederiksberg. – 14. Frk. Bente Christensen (D. af Kreditforeningsfuldm. Halvor C, Rkbg.) og Ingeniør Søren Havshøj, København. Frk. Ulla Nielsen (D. af Tømrer N. N., Rkbg.) og Frede Tang Jensen, Lervang. Frk. Edel Jepsen, Velling, og Kontorassistent N. J. Christensen (S. af Fru Sigrid C, Kongevejen, Rkbg.). Dommerfuldm. Frk. Karen Højer Nielsen, Skagen, og Ingeniør Erik Moustesgaard, Aarhus (S. af Fru Murerm. M., Rkbg.). Lægeaut. Massøse Frk. Birgit Andresen (D. af Orgelfabrikant A., Rkbg.) og Prokurist Palle Hartvig-Nielsen, Esbjerg. – 19. Konsulent Frk. Kirsten Uhre, Rkbg., og Sognepræst Poul Olesen, Sdr. Omme. – 29. Frk. Elly Christensen, Viborg, og Tapetserer Erik Tofte Petersen (S. af Tømrerm. Verner P., Rkbg.).

Fødselsdage: 9. Fisker Kristen Vang, Smedegade, 65 Aar. – 27. Fru Mariane Grimstrup, V. Strandsbjerg, 75 Aar. – 30. Snedkerm. F. Petersen, Østergade, 80 Aar. – 31. Opsynsmand Niels Iversen Kirkegaard, Bildtsvej, 75 Aar.

 

NOVEMBER

Ved Folketællingen den 7. Novbr. havde Ringkjøbing 4642 Indbyggere mod 4396 ved Folketællingen i 1945. Folketællingen afslørede iøvrigt, at adskillige unge Mennesker havde deres Lægdsrullepapirer i en syndig Uorden; alene i Ringkjøbing har godt 100 ikke sørget for at tilmelde sig paa Politikontoret efter Flytning.

1. Togfører P. Lybæk Hansen, Hoffgaardsvej, har været ansat 40 Aar ved DSB. Vognmandskusk Chr. Steffensen har kørt 40 Aar for sin Broder, der er Vognmand for DSB. Overassistent Axel Jensen har været ansat paa Kreditforeningen i 25 Aar. – 2. Overtjener Edv. Zacho, Københavns Hovedbanegaard, tidl. Hotel Ringkjøbing, har været Tjener i 50 Aar. – 6. Trykker Leif Hansen (hos Bogtrykker Louis Rasmussen) har bestaaet Svendeprøve med Bronzemedaille og den fineste Karakter af 72 Elever fra hele Landet. – 8. Ulfborg-Hind Herr.s Husholdningsforening holder 25 Aars Jubilæumsfest paa Højskolehjemmet. – 13. Ringkjøbing Byraad vælger følgende Medlemmer til Ligningskommissionen: Slagterm. Bøgebjerg, Købm. Højmark Christensen, Overassistent Bojsen, Baneform. Nielsen og Forretningsfører N. C. Nielsen; Kommissionen har valgt Bojsen til Formand og Bøgebjerg til Næstformand. Premiere paa Pastor Helmigs Farvefilm »Europa rundt paa 80 Min.« optaget under en Rejse i Europa.

Guldbryllup: 1. Fhv. Gdr. Th. Lauridsen og Hustru, Fjordallé.

Sølvbryllup: Banearbejder Marius Laursen og Hustru, Herningvej. – 5. Vald. Nørgaard og Hustru, Kirksvej 7. – 21. Biografdirektør Johs. Petersen og Hustru, Nørrehus.

Bryllup: 4. Frk. Annie Brunsgaard Hansen (D. af Ejendomsmægler H. H., Rkbg.) og Tømmerhandler Vagn Trillingsgaard (S. af Tømmerhdl. C. T., Rkbg.). Frk. Ene Simonsen, Esbjerg, og Fisker Svend Aage Hjorth (S. af Ejnar H., Herningvej, Rkbg.). Frk. Rigmor Jeppesen (D. af Stationsforstander K. J., Hjerm, tidl. Rkbg.) og Fotograf Henrik Rasmussen, Svendborg. – 11. Frk. Poula Nielsen (D. af Enkefru Marie N., Rkbg.) og Tømrer Poul Erik Petersen, København. – 12. Frk. Anne Poulsen, Bredsted, og Slagter Alfred Jensen (S. af Fr. J., Rkbg.). – 18. Ekspeditrice Frk. Kathrine Pedersen (D. af M. P. Rkbg.) og Gartner Svend Grønbjerg (S. af M. G., Rkbg.). – 18. Frk. Grethe Jensen (D. af Købm. Niels J., Rkbg.) og Magister Erik Eliasen, København. – 25. Sagfører Frk. Ausa Andersen (D. af afd. Apoteker A., Rkbg.) og Sekretær i Handelsministeriet Frede Christensen.

Fødselsdage: 3. Amtsforvalter A. F. Pedersen, Skanderborg, tidl. Rkbg., 60 Aar. – 6. Fru Bagerm. Knudsen, Haandværkerstiftelsen, 70 Aar. – 8. Vald. Nørgaard, Kirksvej 7, 50 Aar. – 15. Tømrerm. Lars Nielsen, Enghavevej 10, 85 Aar. Fru Agnete Kabel, V. Strandgade, 80 Aar. – 18. Skrædder J. Lund, Ikast, tidl. Rkbg., 70 Aar. – 21. Jens Stræde, V. Strandsbjerg, 85 Aar. Fru Dir. Hansen, Uldspinderiet, 70 Aar. – 23. Barberm. Jegstrup, 50 Aar. – 25. Fru Murerm. M. Madsen, Grønnegade 16, 65 Aar.

Døde: 6. Fru Anna Carlsen, Enke efter Redaktionssekretær C. E. C, 77 Aar. – 11. Skipper Richard Holm, Korsør, S. af afd. Manufakturhandler I. L. H., Rkbg. – 18. Pens. Overpakmester Carl Peder Nissen, 82 Aar. – 23. Fhv. Gdr. J. Chr. Bjerrum, Herningvej, 87 Aar. – 28. Fhv. Landmand Mads Flytkjær, V. Strandsbjerg. – 30. Andrea Bloch, Enighedsvej, Enke efter Ringer og Graver J. B.

 

DECEMBER

Jernstøber Tang Holbek og Hustru, Hørsholm, har sendt Byraadet for 4000 Kr. Obligationer til Oprettelse af et »Jernstøber Tang Holbek og Hustrus Guldbryllupslegat«. Legatet, der ikke kan søges, uddeles en Gang aarligt i Oktober til en Person, helst af Haandværkerstanden, som Byraadet finder værdigt og trængende.

9. Sygeplejerske Frk. Sofie Jacobsen overrækkes paa Amalienborg Hæderstegn indstiftet af Centralforeningen for Hjemmesygeplejersker for 20 Aars trofast og samvittighedsfuld Tjeneste. – 20. Skoleeleverne i Ringkjøbing maa være dygtige til Idræt, Skoleinspektør Bøgner uddelte i Dag Idrætsmærket til ikke mindre end 99 Elever.

Sølvbryllup: 13. Trafikkontrollør N. H. Nielsen og Hustru, Hoffgaardsvej. – 20. Tekstilarbejder Albert Christensen og Hustru, Tværvej.

Bryllup: 2. Frk. Grethe Jensen, Auning, og Kommis H. Rasmussen, Rkbg. – 9. Frk. Erna Elisabeth Bay Nielsen, Klegod, og Vagn Nielsen (S. af afd. Restauratør Martinus N., Rkbg.). Frk. Aase Fomsgaard (D. af Politiassistent F., Rkbg.) og Postaspirant Erik Kristensen, Hvide Sande. – 25. Frk. Anna Kirkegaard (D. af Faktor C. K., Rkbg.) og Montør Iwan Steen Busch, Aarhus. – 26. Frk. Ketty Grønbjerg (D. af M. G., Rkbg.) og Mekaniker Peder Frederiksen, Holstebro. – 27. Boghandlermedhjælperske Elise Ginnerup Poulsen (D. af Fabrikant N. P., Rkbg.) og stud. agro. Ole Kjærgaard, København. – 31. Frk. Rigmor Hjorth (D. af E. H., Herningvej, Rkbg.) og Knud Erik Jensen, Horsens.

Fødselsdage: Fru Kirstine Lauridsen, Hoffgaardsvej, 75 Aar. – 5. Maskinsætter Chr. E. Pedersen, Kongevejen, 60 Aar. – 22. Murerm. Jacob Rindom Hansen, J. C. Dyekjærsvej, 70 Aar. – 23. Fru Murer Lauridsen, Fjordallé, 65 Aar. – 28. Fru Ellen Gade, Ved Fjorden, 70 Aar.

Døde: 1. Fhv. Gasværksarbejder Jacob Jensen, V. Strandsbjerg, 73 Aar. – 4. Snedkerm. N. Ulrich Mikkelsen, V. Strandgade, 76 Aar. – 5. Otto Alexander Jensen, Nørredige 12, 49 Aar. – 12. Pens. Baneform. Ole Albert Olesen. – 13. Ane Marie Kjeld Hansen, f. Aaberg, Kriminalass. Kjeld Hansens Hustru, 70 Aar. – 16. Rentier Mads Søe, Mellemgade, 92 Aar. – 19. Niels Laurids Madsen. – 27. Jensine Mikkelsen, St. Blichersvej, Skomagerm. Chr. Mikkelsens Hustru, 71 Aar. – 30. Ane Margrethe Bennedsen, V. Strandgade, Enke efter Skrædder Bennedsen, 84 Aar.

 

1951

JANUAR

1. Maler P. C. Hindø, St. Blichersvej, har været Fyrbøder ved Kreditforeningen i 25 Aar. – 12. Ruth Sanddal Jeppesen, D. af Tømrer Sigurd S. J., Bildtsvej, og Jytte Dahl, D. af Enkefru K. D., Bildtsvej. tildeles Sagfører, Etatsraad Alfred Sørensens Legat. – 15. En Opgørelse viser, at Ringkøbingenserne ialt i 1950 har tippet for 88.000 Kr.

Sølvbryllup: 17. Værkstedsformand Ingemann Jensen og Hustru, Damstræde.

Bryllup: 3. Syerske Anna Bjerge Christensen, Rkbg., og Immanuel Bruun, Rkbg. – 27. Ekspeditrice Frk. Nora Poulsen (D. af Chauffør Martin P., Rkbg.) og Maskinsmed J. Jensen, Branderup.

Fødselsdage: 5. Røgmand Morten Jeppesen, V. Strandgade 16, 75 Aar. Amtsvejinspektør cand. polyt. R. B. Mortensen 50 Aar. – 13. Amtsvandinspektør P. K. Nielsen, 50 Aar. – 23. Laust Sinkbæk Andreasen, Enghavevej, 85 Aar. – 29. Ekstraarbejder Marius Lauridsen, Herningvej, 50 Aar.

Døde: 2. Fisker Niels Chr. Johansen, Kongevejen, 77 Aar. – 9. Togfører A. Andersen, Hoffgaardsvej, 72 Aar. – 11. Hansine Andersen, Blikkenslagerm. Faurholdt A.s Hustru, 64 Aar. – 15. Niels Chr. Nielsen. – 18. Astrid J. S. Sørensen, Værkfører David Bech S.s Hustru. – 21. Frk. Karen Marie Hindø, D. af afd. Restauratør Anders P. H., 65 Aar. – 20. Fru Ellen Fensbøl, Enke efter tidl. Lærer og Organist i Ringkjøbing M. F.

FEBRUAR

Den 15. i denne Maaned var det 25 Aar siden Dir. H. L. Hansen og Hustru begyndte Opbygningen af den Virksomhed, der skulde blive til der nuværende Ringkjøbing Uldspinderi og Tæppefabrik, en Opbygning, der i bogstavelig Forstand begyndte fra Grunden, idet den hidtidige Fabrik var lagt i Aske af en Brand den 13. Novbr. 1924. Ved haardt Arbejde, ved Dygtighed og Initiativ er skabt en Virksomhed, der i Dag er Ringkjøbings største industrielle. I Fjor fremstilledes saaledes 5812 Tæpper og 63.772 m Løberstof, nok til at beklæde Landevejen fra Ringkjøbing over Herning og et godt Stykke mod Silkeborg. I Spinderiet blev fremstillet 115.330 kg Garn og en Traad paa sammenlagt 578 Mill. km. Dir. H. L. Hansen fik paa Jubilæumsdagen overrakt Landsforeningen »Dansk Arbejde«s Initiativ-Diplom.

Røde Kors i Ringkjøbing har i Aar bestaaet i 50 Aar. Den første Leder var Amtmandinde Feddersen, senere traadte Amtmandinderne Dons, Haarløv og Toft til, og den nuværende Leder er Fru Maria Næss-Schmidt, der har siddet i Bestyrelsen siden 1912. Hun blev Leder i 1926 og har ydet en enestaaende Indsats for Røde Kors, har arbejdet utrætteligt, og det skyldes i første Række hende, at Røde Kors gennem Aarene har faaet flere og flere Medlemmer, saa der af Ringkjøbing-Afdelingen er dannet selvstændige Afdelinger i Skjern, Tarm og Videbæk. Selve Røde Kors' Virke har været meget omfattende. Næstformanden, Fru Amtmandinde Ella Karberg, er i Anledning af Jubilæet tildelt Dansk Røde Kors' Hæderstegn.

Den 24. i denne Maaned var det 90 Aar siden Ringkjøbing Haandværkerforening blev stiftet, næst efter den saakaldte gamle »Ligkasse« er det den ældste Forening i Ringkjøbing. Foreningen er trods Aarene stadig i Fremgang og har nu ca. 130 Medlemmer. Den drives godt, og det har i Foreningen været Skik gennem Sparsommelighed at skabe Fonds og Midler til at hjælpe ældre Haandværkere og Enker. Foreningen rejste da ogsaa i 1924 den smukke Stiftelse paa St. Blichersvej, hvor der er seks Friboliger for gamle Haandværkere. Gamle Ringkjøbingensere og Sønner af disse har ogsaa betænkt Foreningen med Gaver i Form af Legater og Ejendomme. Teknisk Skole er et Barn af Haandværkerforeningen. I Bestyrelsen sidder i Øjeblikket Bogtrykker Louis Rasmussen (Form.), Orgelfabrikant Andresen (Kasserer), Installatør Carl Wiese (Sekretær), Malerm. Schmidt Hindø og Slagterm. Harald Kjærgaard.

1. Chr. Overgaard, J. P. Nielsensvej, har været ansat ved Ringkjøbing Amts Vejvæsen i 25 Aar. Overassistent C. B. Christensen har været ansat i Kreditforeningen i 25 Aar. – 14. Idrætsforeningen forkaster ved en Generalforsamling med 27 Stemmer mod 25 et Forslag om at oprette en Dameafdeling. – 15. Overbetjent Jørn Godt, Ringkjøbing, ansættes som Landpolitibetjent i Rindum. – 19. Ringkjøbing kristelige Sangkor har bestaaet i 25 Aar. Koret blev stiftet af afd. Snedker A. B. Jørgensen, dets nuværende Formand er Slagterm. C. Iversen, der gennem de sidste 22–23 Aar har udført et utrætteligt og godt Arbejde for Koret. – 21. En Kreds af Dansk Sømandsmission i fremmede Havne stiftes med Pastor Appelberg som Formand. – 26. Forslaget til Overslag over Byens Indtægter og Udgifter i 1951–52 forelægges, de stigende Priser og Lønninger vil medføre, at Skatteudskrivningen stiger med ca. 130.000 Kr., d. v. s. 16 pCt. – 27. Købm., Konsul Ole Glistrup udnævnes til Æresmedlem af Handelsforeningen som Tak og Paaskønnelse for 30 Aars Virke som Foreningens Formand.

Sølvbryllup: 2. Mads Th. Gravesen og Hustru, Kirksvej 14. – 7. Astrid og Oscar Pedersen, 0. Strandgade 18. Tømrerm. Verner Petersen og Hustru, Østergade.

Bryllup: 3. Husassistent Frk. Emma Pedersen Stærk (D. af Enkefru Mette Kirstine S., V. Strandsbjerg, Rkbg.) og Repræsentant Florczyk, Nykøbing F. Fru Ellen Oltmann, Rkbg., og Erik Vestergaard, Troldhede. – 7. Ekspeditrice Amanda Pedersen (D. af Oscar P., Rkbg.) og Lagerekspedient A. Jørgen Henriksen, København. – 10. Ekspeditrice Birthe Hvid (D. af Handelsgartner H., Rkbg.) og Blomstergartner Svend Jespersen, Fejø. Frk. Clara Hansen, Hundested, og Slagter Arne Hansen (S. af Smed L. H., Rkbg.). – 20. Frk. Rita Thinesen, Grenaa, og Fisker Gunnar Andersen (S. af Fisker Chr. A., Rkbg.). – 24. Frk. Karen Thuesen og Lagerforvalter G. Hindø (S. af P. Chr. H., Rkbg.). Kontorist Frk. Signe Margrethe Iversen (D. af Slagterm. I., Rkbg.) og Kontorass. Gunnar Lauridsen, Rkbg. Frk. Karen Madsen (D. af Købm. Aage M., Rkbg.) og Installatør Martin Sand, Videbæk.

Fødselsdage: 1. Maskinsætter C. N. Christensen, Kongevejen, 70 Aar. – 17. Fru Mariane Ebsen, V. Strandgade 27, 70 Aar. – 18. Fhv. Slagterm. Chr. Christensen, V. Strandgade, 70 Aar. – 21. Vognmand Jens Christensen, 50 Aar.

Døde: 4. Pens. Lærer I. P. Madsen, Nørredige. – 11. Fhv. Træhandler Anders Nikolajsen, Kongevejen, 85 Aar. – 8. Ane Kirstine Sørensen, Pastor emer. Chr. S.s Hustru, 70 Aar. – 9. Mangeaarig Husbestyrerinde hos afd. Kæmner Rich, Frk. Thora Nicolaisen, 74 Aar. – 16. Bogbinder P. Chr. Pedersen, 69 Aar. – 27. Tidl. Godsekspeditør J. Andersen, Nørredige, 78 Aar.

 

MARTS

Isen i Ringkjøbing Fjord har i Vinter ødelagt Fiske-Redskaber for mange Tusinde Kroner. En enkelt Nat i Januar f. Eks. kom der pludselig Frost, Fiskerne havde deres Redskaber staaende i Fjorden, og de færreste naaede at faa dem bjerget, inden Isen lukkede sig om dem. Fiskerne selv siger, at de ikke i de sidste 25 Aar har haft saa store Tab paa Grund af Isen som i denne Vinter. Et enkelt Ned koster i Dag 40 Kr., og en Flynderruse koster 500–700 Kr. Først nu i Marts er Fjorden isfri, men langs Kysterne ligger fortsat enkelte store graa Isflager og hugger mod hinanden.

Ringkjøbing Landbobank holdt Generalforsamling den 9. Marts. Omsætningen er i det forløbne Aar steget fra 693 til 822 Mill. Kr. Det egentlige Driftsoverskud er gaaet ned fra 99.000 Kr. til 71.000 Kr., men Skatter og Afgifter har i 1950 været ca. 74.000 Kr. større end i Aaret forud. Det vedtoges at forhøje Aktiekapitalen med 400.000 Kr. til 1 Mill. Kr.

Ringkjøbing Bank holdt Generalforsamling den 14. Marts. 1950 har været et godt Aar for Banken, og Regnskabets Tal er de største i Bankens Historie. Omsætningen er nu paa 600 Mill. Kr. Det vedtoges at forhøje Aktiekapitalen med 250.000 Kr. til 1 Mill. Kr. Bogtrykker Louis Rasmussen indvalgtes i Bestyrelsen i St. f. afd. Tømrermester Kjergaard.

1. Bilejer Viggo Jensen, Bildtsvej, har været Vognmand i Ringkjøbing i 25 Aar. Overpostbud Evald Sørensen bevilges Afsked paa Grund af Sygdom. Ester Knudsen, D. af Arbm. K. K., og Ebba Quvang, D. af Snedker Q., Tangsvej, tildeles Væver Mads Sørensens Legat. – 19. Sidste Undervisningsdag paa »den" gamle Skole«. Undervisningen flyttes nu helt til den nye Skole. – 31. Skolen holder Aars-Afslutning. 66 Elever har taget Real- og Mellemskoleeksamen, det samlede Elevantal er nu 700. Lærerinde Frk. Marie Christensen og Overlærer C. O. Christensen forlader Skolen efter henh. 40 og 45 Aars Lærergerning og takkes for dygtigt og godt Arbejde.

Sølvbryllup: 27. Købm. Aage Madsen og Hustru, Nørregade.

Bryllup: Frk. Anna Margrethe Knudsen (D. af Fisker Erik K., Vellingvej) og Elektriker Hans Videbæk, København. – 4. Frk. Else Jensen, Sdr. Nissum, og Niels Møller Jensen, Rkbg. – 20. Frk. Vera Agnete Hansen (D. af Hans H., Rkbg.) og Villiam Husted Sørensen. – 21. Frk. Gerda Christensen (D. af Banearb. Fr. C, Rkbg.) og Bruno Vingen, København. – 23. Frk. Gerda Pedersen, Søndervig, og Købm. Erik Villensten, Rkbg. – 24. Frk. Hanne Hedegaard, Fabjerg, og Trafikassistent Jørn Otterstrøm Hansen (S. af Malerm. Otto H., Kongshøjvej, Rkbg.). Frk. Doris Hansen, St. Magleby, og Civilingeniør Ernst Hugo Søndergaard (S. af Skotøjshandler M. S., Rkbg.).. Frk. Inger Marie Hollænder, Ribe, og Kontorist Leif Eigil Andersen (S. af Arbm. P. A., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Enkefru Pedersen, Kongshøjvej 1, 80 Aar. – 3. Fru Marie Kjeldsen, Bredgade 20, 75 Aar. – 5. Frk. Marie Berthelsen, Vestergade 1, 85 Aar. – 9. Marskandiser Chr. Flade, 70 Aar. – 10. LRS Hammersøe, 70 Aar. Blikkenslagerm. Faurholdt Andersen 65 Aar. – 11. Overlæge Koldborg 60 Aar. – 18. Skomager Jacobsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. – 19. Tekstilarbejder A. Christensen, Tværvej, 50 Aar. – 22. Fhv. Vognmand N. N. Møller, Reberbanen, 85 Aar.

Døde: 5. Fhv. Depotarbejder ved DSB Mads Engdorff, Øster Strandgade, 77 Aar. – 9. Dommer i Ringkjøbing 1931–1942 Aage Grum-Schwensen, 78 Aar. – 13. Fhv. Viktualiehandlerske Fru Andrea Flytkjær, 74 Aar.

 

APRIL

Ved Valgmands valget i Ringkjøbing By den 3. April blev der af 2052 valgberettigede afgivet 1546 Stemmer, hvoraf dog 10 var ugyldige, d. v. s. en Valgdeltagelse paa 75,5 pCt. Optællingen fandt Sted paa Raadhuset og Kl. 22 forelaa følgende Resultat, Tallene fra Valget den 23. Marts 1943 opgivet i Parantes: Socialdemokrater 566 (640), radikale 62 (108), konservative 207 (239), Venstre 555 (625), Retsforbundet 135 (30). Kommunisterne, der ikke opstillede i 1943, fik 21 Stemmer. Bondepartiet, der ikke opstillede i Aar, fik i 1943 5 Stemmer.

Stemmeprocenten i Ringkjøbingkredsen 67,8. Valget gav 4 Valgmænd til Socialdemokratiet (5 i 1943), 1 til de radikale (1), 1 til konservative (1), 16 til Venstre (16) og 2 til Retsforbundet (0).

1. Faktor H. Faber Romlund har været ansat 25 Aar i Rasmussens Bogtrykkeri. Lærerinde Frk. Dagny Petersen ansættes som Overlærer. – 5. I Forbindelse med Grundejerforeningens Generalforsamling drøftes et Fjernvarme-Projekt. Udgiften vil med ca. 130 Tilslutninger blive ca. 650.000 Kr. Der nedsættes et Udvalg til at arbejde videre med Sagen. – 6. Frk. Agnes Hviid, Kongevejen, har været ansat 25 Aar ved Telefoncentralen. – 8. Afslutning paa Teknisk Skole, der i Vinter har haft 83 Elever, deraf de 25 pCt. fra Oplandet. – 18. DKB.s Ringkjøbing-Afdeling vælger Fru LRS Dalgaard-Knudsen som Formand. – 26. En Frugt-Salgsforening for Vestjylland stiftes, det er Meningen at opføre en Frugtcentral i Ringkjøbing med en Kapacitet paa 200 Tons; fhv. Smedem. Chr. P. Dahl er valgt til Formand.

Sølvbryllup: Tekstilarbejder Johs. Jensen og Hustru, Nørredige.

Bryllup: 22. Frk. Ester Lander Poulsen, Hee, og Snedker Ole Juelsgaard (S. af N. J., Rkbg.). – 26. Frk. Sonja Ploug, Aarhus, og Sekondløjtnant Jørgen Holm (S. af Herreekviperingshandler P. H., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Fru Mine Sørensen, Bymarken, 85 Aar. – 3. Vognmandskusk Chr. Steffensen, Bildtsvej, 65 Aar. – 4. Slagterm. Chr. Kjærgaard, 80 Aar. Overassistent Korsgaard, Kreditforeningen, 50 Aar. – 20. Murerm. Chr. Christensen, J. P. Nielsensvej 13, 70 Aar. – 23. Maskinmester paa Uldspinderiet Th. Jensen, Godthaabsvej, 50 Aar.

Døde: 2. Morten Mortensen (Dam), 78 Aar. – 7. Peter Hauritz, 33 Aar. – 20. Dir. H. L. Hansen, Ringkjøbing Uldspinderi og Tæppefabrik, 73 Aar.

 

MAJ

Den gamle Skole ved Vestergade staar nu tom og stille, efter at Undervisningen er begyndt i den nye

Skoles fine Lokaler. Helt mister de gamle Lokaler dog ikke Tilknytningen til Undervisningen, idet Skolen overtages af Teknisk Skole. Efter den sidste Undervisningstime i den gamle Skole samledes Eleverne paa Kirkepladsen, og Skoleinspektør Bøgner udtalte bl. a.:

I har nu haft den sidste Time i den gamle Skolebygning, og den lille Skoleklokke har lydt for sidste Gang, efter at den har kaldt Børnene til og fra Timerne i næsten 80 Aar. Den ældste af Skolebygningerne er opført 1872 og den anden i 1897. Her har jeres Fædre og Mødre gaaet i Skole – ja maaske ogsaa jeres Bedsteforældre og Oldeforældre. Før disse Bygninger stod her, var der nemlig ogsaa Skole ved denne Plads, nemlig Ringkjøbing Latinskole, som havde sine Bygninger her i Aarene 1540–1740. Med Mellemrum har Ringkjøbings Ungdom altsaa tumlet sig paa denne Plads i ca. 400 Aar. Vi Ringkjøbing-Skolefolk siger for sidste Gang Tak til denne Plads og dette Sted, idet vi ønsker, at det bedste af den Aand, der har raadet paa dette Sted, maa flytte med til de nye Lokaler.

Form. f. Skoleudvalget, LRS Dalgaard-Knudsen omtalte ligeledes Minderne og udtalte Ønsket om, at det maa lykkes at holde fast paa den gode Aand og det, at vi er Led i en Kæde.

Ligningsprocenten er fastsat til 7,9, d. v. s. uforandret i Forhold til i Fjor. Kommunens Skatteprocent bliver 8,4 (mod 8,06 i Fjor) og Kirkeskatteprocenten 0,58 (0,54). Skatteydernes Indkomst efter Selvangivelse og Skøn andrager 12.541.393 Kr. (11.138.520). Antallet af Skatteydere i Kommunen er 2219 (2194) og Gennemsnits-Indkomsten pr. Skatteyder 5651 Kr. (5076 Kr.).

1. Tandlæge Johs. Thomsen, Østergade, har været Tandlæge i Ringkjøbing i 50 Aar. Otto Hansen, Kongshøjvej har været ansat 25 Aar ved Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane. – 16. Justitsraad H. L. Heibergs Legat uddeles til Konstruktør Tyge Hørup Andersen og Slagtersvend Lars Overgaard. – 19. Pens. Overpostbud Evald Sørensen udnævnes til Dannebrogsmand. – 23. Bogholder Ledgaard vælges til Formand for Ringkjøbing Valgmenighed i St. f. Kontorchef Kjær, der ikke ønsker Genvalg. – 29. Ringkjøbing-Kredsen af Dansk Stenografisk Forening bliver Nr. 1 i Lands-Kapskrivnings-Konkurrencen i Stenografi med 27,0 Points, København bliver Nr. 2 med 20,6 Points; Kredsens Formand er Fuldmægtig Risdal.

Sølvbryllup: 8. Overassistent i Kreditforeningen J. Korsgaard og Hustru. – 23. Malerm. Richard Lauridsen og Hustru, Mylius Erichsensvej. – 24. Overassistent i Kreditforeningen C. B. Christensen og Hustru. – 29. Arbm. Vald. Sørensen og Hustru, Ved Viadukten.

Bryllup: 3. Telegrafist Frk. Aase Larsen, Holstebro, og Repræsentant Niels Møller Jacobsen (S. af Fru M. J., Rkbg.). – 11. Frk. Sonja Martinsen, Nr. Felding, og Amtsstueassistent Vagn Fomsgaard, Aabenraa (S. af Politiass. F., Rkbg.). – 18. Frk. Mary Christensen (D. af Fru C, Nygade, Rkbg.) og Maskinmester Erik Rosenskjold Kærby, Aalborg.

Fødselsdage: 13. Installatør Aage Christensen, Nørregade, 50 Aar. Chauffør Aage Olesen, V. Strandsbjerg 15, 50 Aar. – 16. Karl Thuesen, Grønnegade 25, 70 Aar. – 17. Jens Lund, Fjordvang, 50 Aar. – 18. Form. f. De samvirkende jydske Turistforeninger, Bogtrykker Louis Rasmussen, 60 Aar. – 28. Fru Emma Jeppesen, Reberbanen 25, 70 Aar. – 30. Frk. Andrea Andersen, Herningvej, 75 Aar. – 31. Fru Bertine Andersen, Ø. Strandgade 31, 65 Aar.

Døde: 3. Fhv. Modehandlerinde Fru Else Koch Balleby, Nygade, 72 Aar. – 10. Alfred Johannes Nielsen. – 28. Fru Inger Pedersen, Smedegade 11, 60 Aar.

 

JUNI

Ringkjøbing har i denne Maaned haft et Besøg, som By og Borgere har været glade for, et halvt Hundrede af den københavnske Hjemstavnsforenings Medlemmer har været her i et Par Dage. Ringkjøbing-Foreningen havde arrangeret Turen og Borger-, Handels-, Haandværker- og Turistforeningen samt »Sommerlyst« var de lokale Værter. Gæsterne kom Lørdag den 16. i to Rutebiler og blev modtaget af Borgmester Mar. Pedersen, der bød velkommen »hjem til Ringkjøbing«. Forfatteren Johannes Smith takkede for Modtagelsen og det gode Vejr, der var fremskaffet, idet han bl. a. sagde:

Vi venter ikke at finde Ringkjøbing som et Museum for vore Barndomsminder, hver Gang vi kommer her, for vi ved, at den er en sund og levende By. Men vi er glade for, at Udviklingen ikke sker i et saa hysterisk Tempo, at det gaar ud over Grundstemningen.

Derefter var der Modtagelse paa Raadhuset, og Fru Borgm. Pedersen fik »som Repræsentant for de Ringkjøbing-Piger, vi var hemmeligt forelskede i som unge« overrakt Blomster.

Om Aftenen var der en vellykket Fest i »Sommerlyst«, og Dele af Festen blev optaget paa Staalbaand til Glæde for de Medlemmer, der ikke kunde være med paa Turen. Der blev holdt mange Taler og sunget mange Sange, hvoriblandt Johannes Smiths smukke Hyldest til Barndomsbyen, der indleder Aarbogen i Aar. – Søndag Formiddag var der Gudstjeneste i Kirken og derefter Kaffe med Kanelkager paa Haandværkerforeningen. Om Eftermiddagen aabnede Amtmand Karberg Haven paa Rindumgaard for Gæsterne, og om Aftenen var der festlig Middag paa Søndervig Vesterhavsbad.

Ringkjøbing-Borgerne var glade for at se »Københavnerne« – og det er senere bekræftet af Gæsterne, at Turen hjem var »en festlig og uforglemmelig Oplevelse.«

Den 27. Juni var det 100 Aar siden, N. P. Holms Boghandel blev aabnet, og i Aarene siden har Forretningen været i Familiens Eje. Boghandelen er dog ældre end de 100 Aar, idet den stammer fra 1844. N. P. Holm drev Forretningen i omtrent 50 Aar, og han skabte sig ved sin Færd og Flid et anset Navn, der endnu mindes, naar Talen føres hen paa gamle Dage i Ringkjøbing. I 1900 overdrog han Forretningen til sin Søn Peter Holm, der blev en værdig Arvtager af Faderens ansete Position i Byen og ved sin faglige Dygtighed gjorde Forretningen til en af Provinsens mest ansete Boglader. Efter hans Død i 1934 førte hans Hustru, Fru Nicoline Holm, Forretningen videre til 1937, da hun overdrog den til sin Søn, Niels Peter Holm, der nu med Dygtighed fortsætter Forretningen efter de gamle gode Traditioner. I Anledning af Jubilæet har Boghandler N. P. Holm og hans Moder indstiftet et Legat paa 4000 Kr., hvoraf Renterne hvert Aar skal uddeles til to af Skolens flinkeste Elever.

11. Etatsraad Alfr. Sørensens Ferielegat for tidl. Elever i Ringkjøbing Skole tildeles Jytte Dahl, Bildtsvej. – 19. Blandt de nye Studenter fra Vestjysk Gymnasium er følgende fra Ringkjøbing: Nysproglig: Merete Christensen (Repræsentant C), Bodil Iversen (Fru I.), Knud Ladefoged (Overlærer L.), Tove Risdal (Fuldm. R.) og Bente Søm (Fiskeeksportør S.). Mat. nat.: Ruth Mikkelsen (Bankbogholder M.) og Helge Sørensen (Dir. M. S.). Knud Rasmussen (S. af Vulkanisør R.) har bestaaet Studentereksamen paa Statens og Hovedstadkommunernes Kursus. – 24. Ringkjøbing ny Idrætsplads er taget i Brug. Den er anlagt af Kommunen og det har kostet 247.000 Kr. at lave den, men nu har Ungdommen ogsaa en smuk og velegnet Idrætsplads. Den nye Plads er taget i Brug ved et stort Stævne med Gymnastik, Fodbold, Haandbold, Atletik og Tennis; 3000 Mennesker overværede Aabningen.

Sølvbryllup: 1. Hotelvært K. J. Boutrup og Hustru, Højskolehjemmet.

Bryllup: 2. Frk. Ella Lund Kragh (D. af Automobilforhandler K., Rkbg.) og Bogtrykker Poul Rosendahl, Esbjerg. – 9. Frk. Jytte Klokker Olesen (D. af Bagerm. M. O., Rkbg.) og Stanislav Pomilkner, København. – 23. Frk. Marie Kristensen (D. af Cementstøber K. K., Vellingvej) og Henry Nielsen, Vemb.

Fødselsdage: Fru Maskinhandler Rasmussen, Reberbanen 25, 65 Aar. – 20. Distriktsingeniør, Overklitfoged L. B. Blok, VBV., 60 Aar. – 24. Træhandler Otto Jacobsen, 60 Aar. – 26. Snedker Damgaard, Herningvej 47, 50 Aar. – 28. Brolægger Carl Chr. Junker, Ø. Allé, 75 Aar.

Døde: 8. Fru Marie Madsen, Herningvej, Karetmager M. Madsens Hustru, 67 Aar. – 21. Fru Signe Høegh, Enke efter Bankbogholder H., Landbobanken.

 

JULI

Amtmanden over Ringkjøbing Amt gennem 25 Aar, Dr. jur. A. V. Karberg, der den 28. Februar fyldte 70 Aar, har med Udgangen af Juni trukket sig tilbage fra sin Gerning. Ved Afskeden kan Amtmand Karberg se tilbage paa en Række lykkelige Arbejdsaar i et Amt, hvor han fast har forankret sit Sind og sine Interesser, og hvor hans dygtige Virke har sat sig betydelige Spor, ogsaa udenfor hans egentlige Embedsgerning. Fra alle Sider blev Amtmanden og hans Hustru da ogsaa hyldet ved Afskeden, bl. a. ved en Fest paa Hotel Ringkjøbing, hvori 250 indbudte deltog.

Som ny Amtmand er udnævnt Kontorchef H. B. Sommer-Andersen, S. af afd. Gdr. L. Sommer-Andersen, Sdr. Bork. Den nye Amtmand har hidtil haft sit Virke i Socialministeriet og er kendt som en Mand med fremragende Indsigt i kommunalt Arbejde, særlig paa det sociale Omraade.

2. Alfred Mark Jensen (S. af Købm. J., Rkbg.) har bestaaet Lærereksamen paa Nr. Nissum Seminarium. – 12. Cand. jur. Erik Thomsen (S. af Tandlæge T., Rkbg.) ansættes som Direktør for Horsens Landbobank i Horsens.

Sølvbryllup: 4. Chauffør Aage Olesen og Hustru, V. Strandsbjerg. – 11. Købm. Th. Skaanning og Hustru.

Bryllup: 8. Frk. Mariane Mikkelsen, Østerby, og Ole Snogdal Kristensen (S. af Niels S. K., Rkbg.) – 14. Frk. Ella Jeppesen (D. af Blikkenslager Jesper J., 0. Strandgade 26) og Aage Mikkelsen, Holstebro. – 15. Frk. Edel Skov, Struer, og Maskinarbejder Leo Sørensen (S. af afd. Maskinsmed Johs. S., Rkbg.). – 29. Frk. Nora Larsen (D. af Fiskeskipper Jens L., Kirksvej 13, Rkbg.) og Fisker Lars H. Christensen, Ærø.

Fødselsdage: 2. Forfatteren, Skomagerm. P. Bangsgaard, Nørregade, 75 Aar. – 13. Tromlefører Hans Hansen, Mølhøj, 50 Aar. – 18. Fru A. Schultz, Møllevej, 70 Aar. – 20. Fuldmægtig K. Risdal, Kreditforeningen, 50 Aar. – 21. Fru Ida Wedderkopp, Haandværkerstifteisen, 88 Aar. – 24. Frk. Sine Christensen, 0. Strandgade, 70 Aar. – 31. Handelsm. Jens Astrup, J. P. Nielsensvej 9, 50 Aar.

Døde: 7. Fru Kirstine Pedersen, 43 Aar. Arbm. Marinus Overgaard, Erikshus, 63 Aar. – 17. Laura Petersen, Alderdomshjemmet. – 29. Lærer K. E. Mortensen, 42 Aar, Lærer M. har været ansat ved Skolen siden 1929, han var en dygtig Lærer, der var meget afholdt af sine Elever.

 

AUGUST

Det nye Børnehjem i Ringkjøbing er aabnet. Hjemmet, der bærer Velgøreren, Købmand C. M. Schuberts Navn, er tegnet af Arkitekt Ebbe Andresen, København, S. af afd. Orgelfabrikant Peter Andresen, Ringkjøbing. Den lange lave Bygning har en Skikkelse, der ikke følger de gængse Linier. Bygningen, der ligger ned til Ringkjøbing Fjord, er holdt i moderne Stil, og det ydre danner Rammen om et tiltalende Børnehjem. Der er intet pralende ved Børnenes Sove-, Spise- og Opholdsrum. Alt er jævnt og enkelt, men samtidig praktisk.

Børnehjemmet, der er en selvejende Institution under Plejehjemsforeningen for Ringkjøbing Amt, har kostet 480.000 Kr., hvoraf 1. Prioritet stammer fra Købmand Schuberts Legat, der blev indstiftet for et halvt Aarhundrede siden, medens 2. Prioritet, 200.000 Kr., er Statens Midler, som Ringkjøbing Kommune har stillet Garanti for. Som Forstanderpar er antaget Kjærgaard Jensen og Hustru, Esbjerg Børnehjem. Der er Plads til 36 Børn.

Aabningen den 4. August overværedes bl. a. af Socialminister Poul Sørensen og Kirkeminister Jens Sønderup. Ringkjøbing Kommune skænkede paa Dagen 20.000 Kr. til Plejehjemsforeningen.

2. Form. f. De samvirkende jydske Turistforeninger, Bogtrykker Louis Rasmussen, tildeles Ridderkorset af 1. Kl. af den kgl. svenske Vasa-Orden. – 22. Udstillingen »Fisk i Forum« aabnes i København, en Ringkjøbing-Hvide Sande-Stand indtager en fremtrædende Plads. – 30. Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbane holder Generalforsamling, det samlede Driftsunderskud er 111.500 Kr. mod 82.800 Kr. Aaret forud. Banen har i Aar eksisteret i 40 Aar.

Bryllup: 4. Lærerinde Frk. Ellen Jensen, Nyborg, og Lærer Arne Porsager (S. af Godsekspeditør P., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Fhv. Træhandler P. Jensen, Vestergade, 80 Aar. – 10. Fru Inger K. Nielsen, Herningvej 19, 70 Aar. – 12. Anders Mariendal, Alderdomshjemmet, 80 Aar. – 14. Tømrerm. N. P. Nielsen, Østergade 40, 70 Aar. – 22. Margrethe Toft, Bildtsvej 15, 70 Aar. – 25. Jens Chr. Jensen, Bredgade 11, 70 Aar. – 28. Fru K. Kristensen, Rulleforretningen, Nygade 10, 70 Aar.

Døde: 1. Magna Flytkjær. – 6. Niels Marinus Jørgensen, Alderdomshjemmet. – 15. Maleren Chr. Thornild, 68 Aar. T. var en flittig og ærlig Kunstner, der særlig havde Evne til at gengive det vestjyske Landskab. – 17. Decinfektør N. P. Nielsen, Reberbanen, 91 Aar. – 23. Peter Toft Jensen, S. af afd. Trykkeriarbejder Toft J., Bildtsvej 35, omkommen ved Ulykkestilfælde i England. – 28. Hans Chr. Jensen (Bro), omkommen ved Ulykkestilfælde. 30. Fru Kirsten Jensen.

 

SEPTEMBER

To smukke Glas-Mosaik-Ruder er indsat i Koret i Kirken i Ringkjøbing. De er skænket af Hr. og Fru Dir. H. L. Hansen, Ringkjøbing Uldspinderi og Tæppefabrik, til Minde om deres to Sønner, der døde som voksne. Ruderne skulde have været indsat til den 13. Maj, men paa Grund af Dir. Hansens Død blev Arbejdet forsinket. Motiverne er hentet fra Beretningen om Enkens Søn i Nain og det første forestiller, da Jesus siger til Moderen: Græd ikke! Paa det andet siger Jesus: Jeg siger dig, staa op! Ruderne er komponeret af Maleren Harald Borre, og det tekniske Arbejde er udført af Glarmester P. M. Sørensen, Aarhus.

Bogtrykfagets Svendeprøve-Kommission i Provinsen har godkendt 106 Svendeprøver, hvoraf to blev tilkendt Bronzemedaille. Begge blev taget hjem af Ringkjøbingensere, nemlig af Erik Kirkegaard, S. af Faktor Carl K., der bestod som Sætter; han har lært hos Louis Rasmussen. Den anden Medaille blev taget af Kaj Isager, S. af Faktor L, som Trykker; han har lært hos Firmaet J. C. Christensen, Esbjerg.

2. En ny Farvefilm fra Italien, »Hvad Støvlen gemte«, optaget af Pastor Helmig, har Premiere. – 13. En Flok blaa Pigespejdere fra Loanhead, Ringkjøbing-Pigespejdernes Venskabsby i Skotland besøger Byen og overrækker en Venskabsadresse.

Bryllup: 9. Frk. Benny Sørensen, Videbæk, og Skrædder Jørgen Falbe-Hansen, Rkbg. Frk. Emilie Kronborg, Rkbg., og Hans Peter Petersen, Sdr. Felding. – 15. Frk. Poula Nørgaard (D. af fhv. Skotøjshandler N., Rkbg.) og Bangbogholder Axel Nielsen, Rkbg. – 22. Frk. Gerda Skou, Valby, og Disponent Carl Chr. Qvistgaard Hansen (S. af afd. Bagcrm. H., Rkbg.). – 23. Frk. Grethe Ustrup, Thim, og Gartner Aage Josefsen, Rkbg. – 26. Frk. Grethe Gechler (D. af Bogholder C. G., Rkbg.) og Svend Erik Jensen, Lyngby Radio.

Fødselsdage: 1. Fru Aboline Christensen, Østergade 21, 65 Aar. 6. Fhv. Landmand Andreas Nissen Andersen, Enghavevej 32. 70 Aar. – 7. Malerm. H. Rich, 65 Aar. – 17. Arbm. Tarben Iversen, Kongshøj, 75 Aar. – 26. Niels Bøndergaard, Østergade 36, 75 Aar. – 27. Fru Slagterm. Kjærgaard, Tangsvej 5, 75 Aar.

Døde: 13. Vejformand Jens Kristian Jensen (Haurballe), 56 Aar. – 18. Arbm. Knud Jensen, Fjordallé, 74 Aar. – 18. Maler Chr. Nielsen. – 26. Harald Strandbygaard.

Ringkjøbing Aarbog er nu blevet 25 Aar, en Alder vist faa havde tænkt sig den viide opnaa – i alle Tilfælde ikke Udgiveren, der derfor føler Trang til at takke dem, der har holdt Liv i Barnet. Først og fremmest Redaktørerne, Fru Vang Lillelund, der redigerede Bogen de første 20 Aar, og Redaktionssekretær Ingemann de sidste 5 Aar, der begge har gjort det store Arbejde udelukkende af Interesse for Sagen. Dernæst de øvrige Bidragydere og blandt dem særlig Johannes Smith, ikke alene for de gode Artikler til Bogen og for Bistand paa anden Maade, men ogsaa for Opmuntring til at fortsætte Udgivelsen, da Lysten svigtede. Ogsaa Bogtrykker Louis Rasmussen og hans Medarbejderes Interesse, der har givet sig synligt Udtryk i den. smagfulde Udførelse, Bogen altid har faaet, har en væsentlig Andel i Barnets Levedygtighed. Sidst men ikke mindst, siger jeg Tak til de trofaste Abonnenter, uden deres Medvirken havde alt det andet været omsonst.

Med venlig Hilsen

JENS HOLM

Til top