Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1951-52

SLÆGTEN FRA EN KØBMANDSGAARD I  RINGKØBING

En mand kommer ind fra landet. Han har handelsblod i aarerne, han er flittig og nøjsom og bevarer til sine dages ende den rette forstaaelse af at mange bække smaa gør en stor aa, og at det baade gælder indtægterne og udgifterne. Før eller senere blir han sin egen mand i en forretning hvis indehaver har haft sin tid. Skønt han med aarene blir en holden mand, gaar han stadig tarveligt klædt, men han har ikke noget imod at det kan ses og mærkes paa hans børn at de kommer fra et hjem med en vis velstand. De skal ikke ha det saa strengt som han har haft det, og de skulle gerne ha større boglig lærdom.

Sønnen der fører forretningen videre, er kommet lettere til det hele. Han faar lidt større og friere syn paa meget, og maaske han driver det vidt i korn- og foderstof eller i gødning, tømmer eller støbegods eller hvilket speciale han nu vælger sig. Men skal man i hans status regne med større tal, kommer man sikkert ogsaa til det i hans privatforbrug.

Næste generation spredes for alle vinde. De kan blive udmærkede som sagførere, fabrikanter eller embedsmænd — en enkelt blir maaske kunstner — men hvis en af sønnerne overtar den gamle købmandsgaard, vil det i 9 af 10 tilfælde ende galt. Handelsblodet er blevet for tyndt og interesserne for spredte, foruden at den nødvendige nøjsomhed ofte vil være afgaaet ved døden. Som oftest vil forretningen være bedre tjent med en svigersøn af saakaldt ringere herkomst.

Det er en udvikling man kan finde exempler paa i de fleste danske købstæder saa langt man kan følge historien tilbage, og Ringkøbing er ingen undtagelse. Naar man nu tænker paa de gamle ansete købmandsslægter, Husted, Tang og Harpøth, eller for at nævne nogle af de senere, Dalgaard, Mads Mikkelsen og P. Smith i Nymølle, hvor finder vi saa nogle af deres efterkommere som selvstændige købmænd af format. I vort aarhundrede har tiden ogsaa været den gamle form for købmandshandel kontrær, men i menneskelig henseende er det et gammelt fænomen.

Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt at de fleste af de købmandsslægter der har betydet noget i Ringkøbing, stammer fra sognene nordpaa, især omkring Nissum Fjord og opefter Limfjorden. Gaarden Harpøth ligger i Nees, Skikkild i Vejrum, Glistrup i Sdr. Nissum. Slægterne Tang, Dalgaard og Husted stammer fra Ulfborg, sidstnævnte vist oprindeligt fra Vedersø. P. Smiths slægt kommer fra Mejerup og Handbjerg.

Et typisk exempel er slægten Skikkild, som disse linier skal handle om. Jeg har flere grunde til at vælge den. Først og fremmest har jeg haft lejlighed til at læse en beretning som slægtens grundlægger i Ringkøbing, Chresten Nielsen Skikkild (1818-1903) har skrevet om sin herkomst og sit levned. Dernæst har jeg haft forskellige mundtlige kilder at øse af, dels de nulevende medlemmer af slægten, dels min nu 90 aarige faster, Charlotte Wind, der som datter af P. Smith i Nymølle (1815-1897) er kommet i den gamle købmandsgaard fra sine første aar. Mellem Smith og Skikkild var der et gammelt og prøvet venskab, og der blev knyttet flere baand. P. Smiths næstældste søn, Christian Lindberg Smith (1848-1923) blev i 1875 gift med Skikkilds ældste datter Martine (1849-1900), og min far Rahbek Smith (1846-1921) begyndte sin isenkræmmerforretning i Ringkøbing i den vestlige del af Skikkilds butiksejendom. Han boede der omkring 1880 indtil han i 1884 flyttede ned paa Torvet, hvor han sammen med sin svoger konsul Chr. Høy havde købt A. C. Husteds ejendom. (Der hvor Niels Hansen nu har sin bopæl og en del af sin forretning.)

Den gamle Skikkilds tilbageblik over et langt og flittigt liv er intet mindre end et kulturhistorisk og menneskeligt dokument, fuldt af detailler om hine tiders former for handel og visse fabrikationer, og af fine træk der baade rører og indgyder respekt. Skønt han ikke kom sovende til sin velstand, var han fuld af taknemlighed over at det gik ham som det gjorde. Han vidste hvor lunefuld skæbnen kan være, og hvor afhængig selv den dygtigste er af tidernes gunst og ugunst. Om sin forlovelse med Anna Lange (1818-1892), en søster til Valdemar Langes far, fortæller han baade med lune og en klædelig erkendelse af egen ufortjenthed. Tilfældet kom ham til hjælp i form af et kongebesøg i Ringkøbing. Ved gallamiddagen som Amtmanden gjorde for Chr. VIII, saa han sin ældre velgører og principal staa ved et vindue og vinke ud til ham, og det fortolkede han som et tegn til at han skulle benytte sig af den almindelige feststemning til at give sig i lag med den udkaarne. Den rørende beretning slutter med en forsikring om at han aldrig har fortrudt det. Hendes slægt, der stammede fra Mors, havde baade været meget rige og meget fattige, og det er nu ikke noget ringe grundlag at kende til lidt af hvert.

At den gamle Skikkilds beretning ikke er den rene gammelmandsrørelse ser man bedst af den nuancering han med taktfulde midler gør brug af i omtalen af sine paarørende, f. ex. af sin søn og sin svigerdatter.

Det var den 12. oktober 1856 han fik sin søn, som i daaben blev kaldet Christian Carl efter sin morfar. Det fortælles i beretningen at han kom til verden med fuld musik og stort optog, idet kunstberider Hoffman med hele sit personale og musikkorps i spidsen og alle byens børn i halen drog ind gennem Bredgade i det øjeblik junior ankom. Længere nede staar der: Han har aldrig gjort sine forældre store sorger, men vel mange tusinde bekymringer . . . Han har aldrig vist stor kærlighed til mig, hvad vel kommer af at jeg selv fra min barndom aldrig har kendt kærlighed( han havde stedfar) og derfor ikke har kunnet vise mig imod ham som jeg virkelig var, men Gud være lovet, nu i min høje alderdom og enlige stilling kommer hans kærlige følelser for mig jo længere jo mere frem.

I omtalen af sin svigerdatter, Marie Lasson (1862-1939) datter af Sofus Ulrich Lasson (1829-1894) der en tid havde Hotel Ringkøbing, mærker man den gamle Skikkilds varme, uforbeholdne taknemlighed. Hun har altid været imod os som en kærlig datter, skriver han.

Beretningen, der maa være skrevet omkring 1895 og som bærer overskriften: Til mine kjære Sønne-Sønner, mine kjære Smaadrenge, Chresten og Sofus Ulrik Skikkild, begynder med en omtale af hans egen farfar, der ogsaa hed Chresten Nielsen Skikkild. Han var født omkring 1742 i Ørnhoved, Tjørring sogn ved Herning, men købte gaarden Store Skikkild i Vejrum sogn, hvor slægten holdt til et par generationer. Faderen Niels Martinus Skikkild døde ung. (1793— 1823). Efter forskellig beskæftigelse ved landbrug og haandværk kom han i oktober 1836, som 18 aarig, i købmandslære hos en købmand Kastberg i Ringkøbing (lejer hos P. Tang paa Bredgade, farfar til bl. a. Gregers og Otto Tang). Da Kastberg kort efter gik fallit, kom han til købmand Westergaard der havde forretning paa hjørnet af Smedegade og Bredgade, hvor Romlund kom til at bo fra 1913. Det var en gammel gaard bygget omkring 1626. Der var en tid postkontor i den. Den senere købmand og bankdirektør Peder Dalgaard, født i Ulfborg 1822, var i lære samme sted, og med ham sluttede Skikkild et varmt venskab.

Senere blev Skikkild handelsbetjent hos købmand Jacob Rindum (1797-1846) hvis navn er kendt fra mange tobakskarduser.

Da Westergaard ogsaa gik i stykker, fik Skikkild sit livs chance. Den 1. oktober 1844 - nøjagtig 8 aar efter at han kom til Ringkøbing - begyndte han som selvstændig købmand paa det sted hvor han og hans son kom til at drive forretning i næsten 70 aar. Allerede aaret efter blev han nødt til at købe ejendommen, som han i 1856 byggede om fra grunden. I 1891 var familien blevet saa talrig at der maatte sættes en etage til paa en del af huset, og oppe paa første sal fik de gamle saa deres bolig. Men allerede aaret efter blev han enkemand.

Pengekrisen i 1857 klarede Skikkild uden vanskeligheder. Man har i det hele indtrykket af at det gaar jævnt og støt fremad for ham. Foruden selve købmandshandelen driver han forretning med brændevinsbrænding, tobaksfabrikation og en overgang forsøgte han at brænde teglsten af ler fra Isager Bakke, men han opgav det, dels fordi leret ikke var særlig egnet, og dels fordi en teglværksejer der frygtede en ny konkurrent, tilbød Skikkild de sten han skulle bruge (til ombygningen i 1856) til favørpris, saafremt han ville holde op.

Han var tidligt med da interessen for kunstgødning begyndte, og han var med til at gøre soda til en uundværlig husholdningsartikel. Han sad oppe sent mange aftner og skrev brugsanvisninger til sine kunder. Ogsaa handelen med petroleum og brugen af petroleumslamper gik han tidligt ind for, skønt alle fandt lugten modbydelig.

Uheld kunne naturligvis ikke helt undgaaes. Om et af dem staar der den dag i dag et synligt minde ved indgangen til Hotel Hindø. Skikkild havde til eget brug bestilt nogle tønder cement, som man dengang kun kunne faa i England, og lovet at ta nogle tønder med til værtshusholder Birkmose. Skibet strandede imidlertid og blev slaaet helt i stykker. Da der havde været giftige malervarer ombord, blev det for en sikkerheds skyld beordret at alle fødemidler der havde været med, skulle brændes eller graves ned. Modsætningsvis sluttede man saa, at cement, der jo ikke kunne spises, maatte sendes frem til køberen. Pr. vogn fra Hjerting modtog Skikkild derfor den værdiløse cement, der havde ligget i havet flere dage. Ikke alene havde han ikke assureret - det plejede han ikke om sommeren - men han kunne naturligvis ikke faa Birkmose til at betale sin andel. Et par af de forstenede tønder blev anbragt ved nævnte indgang, hvor vi har set Schmidt Hindø og Bondesens drenge hænge paa dem i middagssolen.

Om fremmede troppers besøg i Ringkøbing 1849 og 1864 skriver han med mange levende træk og med den blanding af harme og medfølelse der rører sig i ham. Han kan ikke lade være at tænke paa at for de menige soldater er det alt andet end rart, og de har jo i hvert fald ingen skyld i krigen.

En nat han har stalde og høloft fulde af soldater, blæses der pludseligt alarm, alle krigerne tørner ud, faar hestene sadlet op og galloperer gennem gaderne saa gnisterne staar fra stenbroen. Der er hørt rumlen af talrige vogne paa Holmslandsvejene, og der frygtes et angreb af de danske tropper. For alle eventualiteters skyld stikkes der ild paa broen og der skydes lidt paa de fremrykkende vogne. Det viser sig imidlertid at det drejer sig om de vogne som tyskerne selv eftermiddagen før havde rekvireret fra bønderne paa Holmsland.

I 1871 blev Christian Carl Skikkild konfirmeret, og man mærker tydeligt hvor magtpaaliggende det er den gamle Skikkild at sønnen faar en bedre boglig uddannelse end der blev ham selv til del. Han kom et par aar paa Efterslægtens Skole i København — dog vist ikke helt med det ønskede resultat. Derefter i manufakturlære (det var ikke saa strengt som kolonialhandelen) bl. a. i Randers en tid. Senere var han en overgang hos Bertel Glistrup, der selv havde lært og været hos den gamle Skikkild i 11 aar. Derefter kom han i sin fars forretning som kommis, men de har aabenbart haft lidt svært ved at blive enige om conditionerne for allerede som 64 aarig trækker senior sig tilbage, skønt han er rask og rørig, og overlader i 1882 driften til sin søn. Hans to døtre, Martine og Sara Sofie Christine (gift med bankdirektør Berthelsen i Holstebro) havde hver faaet 10,000 kr. i medgift og det samme beløb fik sønnen til startkapital.

Den gamle form for købmandshandel med langvejsfra kommende bøndervogne og alenlange indkøbslister, havde vist allerede kulmineret inden den gamle Skikkild døde omkring aarhundredeskiftet, og noget tyder paa at han vidste hvad vej det bar, for han skal ha anbefalet sin sønnesøn Sofus at indstille sin tilværelse paa noget andet.

Købstædernes læbælter var lidt efter lidt blevet perforeret af brugsforeningerne; stationsbyerne og andelsbevægelsen gjorde sig gældende paa flere og flere omraader, og da Christian Carl Skikkild syntes han havde tjent sin tid, og efter alt at dømme gjort det godt, solgte han i 1913 sin forretning og ejendom og flyttede til Hellerup, hvor han og hans hustru levede i over 25 aar, og hvor de i 1934 fejrede deres guldbryllup. Fru Skikkild døde i 1939, han 5 aar efter. Endnu i januar 1943 da Ringkøbing Foreningen celebrerede byens 500 aars jubilæum ved en 500 personers middag i Studenterforeningens store sal, mødte ogsaa Skikkild op, og han holdt en af de taler der kunne høres, til trods for at han med foragt skød mikrofonen til side. (Tag det skidt væk!)

Det var meget forskellige egenskaber der prægede herr og fru Skikkild. Hun huskes af alle der kendte hende, som en stilfærdig kvinde med rene smukke ansigtstræk og en egen blid indre styrke. Om hendes mands fremtræden er det en anden slags erindringer vi har. Her skal mindes om et enkelt træk som jeg synes gir ham godt. Skikkild havde omkring aarhundredeskiftet bygget hus i Søndervig, hvor der dengang - foruden de gamle gaarde - kun fandtes Badehotellet, Nyrops, Heibergs og Trabergs hus. De fleste søndage sommeren igennem blev de store røde heste spændt for en stor charabanc og med fatter selv som kudsk - klædt paa til al slags vejr - blev den efterhaanden talrige familie kørt til Søndervig i fyrigt tempo. Man sae om Skikkilds de røde, at de kunne ikke fordrage at ha andre heste foran sig.

Nogle af børnene ligner udpræget deres mor, i sind eller skind eller begge dele, andre deres far, og i nogen af dem er det ligesom at faderens vitale voldsomhed og moderens fine følsomhed har affødt en indre konflikt som nok kan blive frugtbar, f. ex. i kunstnerisk udfoldelse, men som til gengæld koster noget, maaske mere end et menneske har at betale med. Jeg tænker naturligvis navnlig paa deres ældste søn Chresten (1885-1927) der som billedhugger skabte en række fremragende ting, hvoraf en del findes i katolske og andre kirker. Vi fra Ringkøbing vil dog særlig skylde ham tak for Mylius-Erichsen monumentet. Efter hans død udgav hans mor et meget smukt mindeskrift om ham, hvori Peter Schindler har skrevet om hans kunstneriske udfoldelse og hans mange indre kampe, ikke mindst i religiøs henseende. Efter denne bog citerer jeg et lille udpluk af et brev til hans mor:

»Jeg husker, at jeg gik en lille Tur sidste Jul, jeg var hjemme; det var stjærneklart, ganske stille, man hørte kun Salmesang og glade Stemmer inde fra Husene - og kan du huske, Mor, Du sendte os ud til de Fattige med store Pakker. Jeg tror, jeg vil finde en lille Kirke, der minder om Jeres derhjemme, før jeg gaar til Strandgaards, men jeg vil rigtignok savne alle de kendte Ansigter - ja endogsaa Provst Petersens Tale vil jeg savne . . .«

Nummer to af børnene, Sofus Ulrik, opkaldt efter sin morfar, er født i 1886. Han kom i handelslære i Varde og opholdt sig senere nogen tid i England og Tyskland. Da Dansk Andels Kulforretning i Aarhus blev startet, blev Sofus Skikkild leder af virksomheden, der nu er en af landets største kulimportører.

Anna, opkaldt efter sin farmor, er født 1887, blev tandlæge i Hjørring og gift med driftsbestyrer Krogh.

Gertrud, opkaldt efter sin mormor, er født 1888, blev lærerinde fra frk. Zahles Skole, og tog siden til England en tid. Der er vel endnu en del derhjemme der kan huske Studentersangernes besøg i Ringkøbing. Var det ikke i 1908? Blandt dem var der en ung stud. polyt., der havde hørt noget om Skikkilds kønne døtre, og som af den grund sørgede for at faa logi der. Han hed Carl U. Simonsen og blev gift med Gertrud. Nogen kender ham som komponist, bl. a. til nogle af Kaj Munks sange, andre som overingeniøren fra Hess i Vejle.

Den næste af sønnerne er Vagn, født 1891. Han tog allerede i 1908 til Tyskland, hvor han blev ingeniør. I 1914 drog han til USA og efter et stykke tid herhjemme tog han i 1920 til Argentina hvor han oparbejdede sig en god ingeniør- og importforretning. I 1941 opgav han den paa grund af krigen, og i 1947 vendte han tilbage til Danmark, hvor han har anlagt en stor frugtplantage i nærheden af Jyderup.

Ingeborg er født i 1894. Hun stod sin bror Chresten meget nær og gik som han over til katolicismen. Da hun i 1926 døde af tuberkulose, blev hendes søn adopteret af hendes forældre, men han tilbragte de fleste af sine barndomsaar hos Simonsens. Han hedder Johannes Skikkild og er den eneste dreng blandt børnebørnene. Heldigvis har han selv en dreng, kaldet Christian efter sin farmors far, og det er den eneste linie der kan føre slægtsnavnet videre.

Herluf Skikkild, født i 1896, blev boende i Ringkøbing et halvt aars tid efter at forældrene var flyttet til Hellerup, for at ta sin examen. Vi husker ham just ikke som nogen duksenatur, men som det saa ofte har vist sig, skole er et, livet noget andet. Efter nogle aar med omskiftelser, bl. a. i USA, kom han ind i oliebranchen og har nu i en aarrække været direktør for Standard Oil Company i Stockholm.

Saadan er historien i store træk. En beskeden, men flittig og velbegavet bondedreng kommer til Ringkøbing, grundlægger en forretning og et hjem, arbejder og lever i gudfrygtig taknemlighed over at det lykkes ham at skabe et grundlag for en slægt. Hundrede aar efter er der ikke én tilbage i Ringkøbing, men fra mange egne af jorden er der i aarenes løb gaaet mange slags tanker i retning af den gamle købmandsgaard med den smukke have, hvor en driftig far og en elsket mor virkede, og en aldrende, mild og klog bedstefar sad og gjorde sit liv op paa nogle ark papir som slægten værner om - som det klenodie de er.

Johannes Smith

1951

OKTOBER

Den 13. Juni 1950 døde Fru Else Jensen, Tangsvej 3, Enke efter pens. Lærer Morten Jensen, der i en Aarrække virkede ved Ringkjøbing Skole. Testamentet er nu aabnet, og det viser sig, at 46.000 Kr. skal tilfalde et Legat til Fordel for tidligere Elever fra Ringkjøbing Skole. Legatet er »stiftet til Minde om Lærer Morten Jensen og hans Kærlighed til Ringkjøbing By og Ringkjøbing Borger- og Realskole«, det bærer Navnet »Lærer Morten Jensen og Hustru Else Jensens Legat«. Legatet uddeles i December Termin med Portioner paa 1400 Kr. til uformuende unge Mænd, der har gaaet i Ringkjøbing Skole og som vil være Lærere, saavel paa Seminarier som paa Universiteter, Præst eller Læge. En Ansøger, der har opnaaet en Legat-Portion eet Aar skal have Fortrinsret til Legatet, indtil han har faaet sin Eksamen indenfor den normale Studietid. Legatet bestyres af Skoleinspektøren, fire Medlemmer af Lærerraadet samt Bankdirektør J. Asmussen og Dommerfuldmægtig P. Krebs Hansen, Bestyrelsen har valgt Overlærer Ladefoged til Formand og Bankdirektør Asmussen til Kasserer. Det er et smukt Minde, det gamle Lærerpar har sat sig i den By, hvor de gennem mange Aar levede og øvede deres Gerning.

1. Dommer G. Simonsen, der har været Dommer i Ringkjøbing i 9 Aar, udnævnes til Dommer ved Frederiksberg Birks 2. Afdeling. Dommer J. C. Christiansen, Præstø, der var Dommerfuldmægtig i Ringkjøbing 1927-44 er fra 1. Novbr. udnævnt til Dommer i Ringkjøbing. Overtjener Jacobsen, Hotel Ringkjøbing, tiltræder som Vært paa Herning Haandværkerforening. — 8. Kommunens Regnskab for 1950-51 forelægges i et Byraadsmøde, der sluttes med et reelt Driftsoverskud paa 40.000 Kr., opsamlede Driftsoverskud og Fonds udgør nu godt 1,6 Mill. Kr. Kommunen har erhvervet Ejendommen Nørregade 20, tilh. Fru Lind Andersen, Ejendommen skal nedrives, naar Nørregade skal reguleres. Maskinarbejder Henry Poulsen ansættes som Værkmester paa Gasværket med samme Bemyndigelse som en Gasværksbestyrer. — 9. Pastor Krager Henriksen, der har været Kaldskapellan i Ringkjøbing siden 1946, beskikkes til Sognepræst for Melby Menighed paa Halsnæs; en smuk Afskedsfest med 250 Deltagere og hvor der gives Udtryk for megen Tak holdes i Missionshuset den 25. — 18. Poul Fritze, S. af Pakmester F., Østergade, har bestaaet Eksamen som Maskiningeniør, han er udlært hos Maskinsmed Vald. Olsen, Rkbg. — 25. Ejnar Kirk er valgt som Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i St. f. Henry O. Poulsen, der ikke ønsker Genvalg.

Sølvbryllup: 3. Johannes Jensen og Hustru, Torvet 20. — 10. Maskinsætter Langhoff og Hustru, Tværvej.

Bryllup: 11. Frk. Thilde Møller, Horsens, og Trafikassistent Aage K. Jensen (S. af afd. Kreditforeningsfuldmægtig J., Rkbg.). — 12. Kontorass. Else von Mullen og Mekaniker Niels Børge Brogaard, Rkbg. — 13. Amtstueass. Frk. Naja Lorentzen, Kastrup, og Amtstueass. Anders Aarup Hansen (S. af Murerm. Carl Johs. H., Rkbg.). — Ekspeditrice Frk. Anna Christensen (D. af Chr. C, Rkbg.) og Slagter Lars Overgaard Hansen (S. af Enkefru O., Nygade, Rkbg.). — 20. Frk. Marie Jensen, Hjemmebageriet, og Installatør S. Sørensen, Tarm. — 27. Kontorass. Frk. Grethe Mikkelsen (D. af Postkontrollør M. M., Rkbg.) og Landpost Hans Jensen (S. af Overpostbud Jac. J., Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Fhv. Sygehusportør Viggo Nielsen, Damstræde, 70 Aar. — 6. Fru Futtrup Jensen, Tværvej 2, 60 Aar. Maaleraflæser Einar Nielsen, Smedegade, 50 Aar. — 8. Biavler Kristian Thomsen, Dyekjærsvej, 50 Aar. — 11. J. P. Jeppesen, Reberbanen 25, 75 Aar. — 15. Fru K. Engdorf, Ø. Strandgade, 60 Aar. — 20. Fru Jon Mikkelsen, Bildtsvej, 75 Aar. Fru Anna Vejlgaard, Hoffgaardsvej 2, 60 Aar. — 25. Fru Mekaniker Marius Jensen, Fjordallé 2, 65 Aar.

Døde: 6. Fhv. Skomagerm. Jacob Peter Jacobsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. Fru Andrea Møller, Rutebilejer N. N. M.s Hustru, 77 Aar. Pens. Overportør Mads Røn, Aarhus, tidl. Rkbg. — 11. Drengen Hans Henrik Ahders. — 16. Fhv. Landmand 03 Kurvemager Christian Pedersen, Skolevænget, 84 Aar; afd. var Byens ældste Mand. — 18. Kirstine Pedersen, (kaldet Lybæk), Møllevej, 97 Aar; afd. var Byens ældste.

 

NOVEMBER

Selskabet for Arkitekturhistorie har udsendt en ualmindelig velskrevet og smukt tilrettelagt Bog, der taaler at sættes op som Forbillede for Værker af denne Art. Af flere Grunde har den særlig Interesse for os fra Ringkjøbing-Egnen. Den handler om Arkitekt Ulrik Plesner, født i Vedersø Præstegaard i 1861 (han døde 1933), og er skrevet af Borgmestersønnen fra Ringkjøbing, Arkitekt Helge Finsen. Der er smukke Fotografier og Arkitekttegninger af mange af Plesners større og mindre Arbejder, hvis Stil i høj Grad er præget af gammel vestjydsk Byggeskik. Han fik mange betydningsfulde Opgaver især i København og paa Skagen, men her er det vel naturligt at nævne det, han har bygget i Ringkjøbing: I 1905 daværende Borgmesterbolig, 1906 ombygning af Højskolehjemmet, 1907 Alderdomshjemmet, 1911 Borgerskolen og forskellige Bygninger til Ringkjøbing-Ørnhøj Banen, 1913 Sparekassen og Vestergade 2, Butik og Bolig for Købmand Birkedal.

J. S.

4. Ringkjøbing har ogsaa haft Refrainsanger-Konkurrence, Barbér Sandor Szinay blev Nr. 1 og gaar nu videre til en Landskonkurrence. — 27. Overass. N. P. Sundeved, Kongshøjvej, har været ansat i 25 Aar paa Kreditforeningen.

Guldbryllup: 22. Glarm. J. Th. Damgaard og Hustru, Bredgade. Sølvbryllup: 9. Karl Trier Nielsen og Hustru, Nørreport. — 28. Tromlefører Hans Hansen og Hustru, Mølhøj.

Bryllup: 2. Frk. Celia Madsen og Børge Christensen, Rkbg. — 3. Ida Wedderkopp og Mejerist Frands Langberg Madsen, Trekløver. — 20. Grethe Overgaard (D. af Chr. O., Rkbg.) og Henning Tokkesdal, Ulfborg.

Fødselsdage: 5. Pastor emer. Chr. Sørensen, Østergade 42, 75 Aar. — 7. Enkefru Maren Iversen, Grønnegade, 75 Aar. — 9. Skrædder Aksel Jensen, Godthaabsvej, 50 Aar. — 10. Snedkerm. J. Suddergaard, 60 Aar. — 12. Jesper Jeppesen, Ø. Strandgade, 50 Aar. — 18. Handelsmand Klaus A. Klausen, Vellingvej, 70 Aar. — 19. Kontorchef E. Kjær, Vest- og sønderjyske Kreditforening, 65 Aar. — 27. Godsekspeditør A. C. Porsager, 50 Aar. — 27. Chr. Kjær Lauridsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. — 28. Enkefru Karen Nielsen, (Sig), Reberbanen 24, 70 Aar. — 31. Fru Mette Bloch, Ø. Strandgade 31. 70 Aar.

Døde: 9. Fhv. Restauratrice Fru Marie Christensen, St. Blichersvej, 75 Aar; Fru C. har ledet Restauranten paa Banegaarden siden sin Mands Død i 1919 og til 1947. — 13. Repræsentant Anton Jensen, Herningvej. — 15. Amalie Schultz, Maskintrykker S. Schultz' Hustru, Møllevej, 70 Aar. — 22. Fru Kathrine Rahbek, tidl. Ejer af Thim Kro, nu Østergade, Rkbg., 84 Aar.

 

DECEMBER

Maaneden har været præget af Redningsbaads-Ulykken i Hvide Sande. En hollandsk Sandpumper var tilsyneladende i Fare. Redningsbaaden i Hvide Sande gik ud, men blev afvist — og paa Vejen ind kæntrede Baaden. Fem Redningsmænd har mistet Livet, syv voksne og 11 Børn har mistet deres Fader. Ulykken skete Søndag Aften den 9. og Aftenen igennem tudede Ambulancerne gennem Ringkjøbings Gader paa Vej til og fra Hvide Sande. De kæntrede Redningsmænd blev alle bragt til Sygehuset i Ringkjøbing, hvor der Natten igennem blev sat alt ind for at redde saa mange som muligt. Tre af de 8 Mand i Baaden reddede Livet, de var meget forslaaet og havde næsten bevidstløse klamret sig til Baadens Køl. En Indsamling Landet over har indbragt ca. 250.000 Kr. til de efterladte.

Jule-Handelen har været god i Aar, men Købe-Tendenserne er tydeligt gaaet i Retning af at sikre sig mere »fornuftige« Gaver end tidligere; Pengene er igen ved at faa Værdi. En Del Landboere har været savnet i Byen — de maatte simpelthen holde sig hjemme, fordi deres Ejendom er afspærret grundet paa Mund- og Klovesygen, der hærger temmelig voldsomt paa Egnen.

5. 60 Drenge og 52 Piger paa Ringkjøbing Skole har bestaaet de Prøver, der kræves for Opnaaelse af Idrætsmærket; paa Grund af Vejret har det ikke været muligt at tage Svømmeprøver i Aar. — 6. Julens Glæde har udbetalt 93.910 Kr. til 864 Sparere. — 19. Tidl. Hjælpepræst i Herlufsholm, H. Traberg Lauridsen, Kolding, er indstillet som Nr. 1 til Embedet som Kaldskapellan ved Ringkjøbing Kirke.

Sølvbryllup: 28. Mathias Thomsen og Hustru, Søndergade.

Bryllup: 1. Telefonistinde Frk. Kirsten Jensen, Bagsværd, og Vognm. Peder Kristensen (S. af Enkefru Maren K., Kongevejen, Rkbg.). Fodplejer Frk. Laura Glassow, Kalundborg, og Kvægavlsass. Jens Lauridsen, Møllevej, Rkbg. — 9. Frk. Dagny Nielsen (D. af Aug. N., Rkbg.) og Gdr. Jens Toft Slot, Thim. Frk. Jette Susgaard, Staby, og Støberiarbejder Børge Jonassen (S. af Arbm. A. J., Rkbg.). — 20. Frk. Norma Christensen og Svend Aage Flytkjær, begge Rkbg. — 28. Frk. Vera Sørup (Plejedatter af Rentier Ingv. S., Kongevejen, Rkbg.) og Gdr. Rikard Høj, Nr. Vium. — 29. Frk. Grethe Hansen (D. af Købm. Henry H., Rkbg.) og Typograf Bent Erik Ploug (S af Enkefru Metha P., Rkbg.).

Fødselsdage: 9. Snedker Eli Rasmussen, Fjordallé, 60 Aar. — 10. Knud Bonde, Nørredige 40, 80 Aar. — 12. Skibshandler J. P. Jensen, Ø. Strandgade, 75 Aar. — 21. Mekaniker Lindgaard, Nygade 26, 50 Aar.

Døde: 13. Fru Anna Jakobsen, Træhandler Otto J.s Hustru.

1952

JANUAR

Nytaarsaften var der som sædvanlig en Del Skyderi i Ringkjøbing. Stort set var Natten roligere end tidligere Aar, men der skete et Par Tilfælde af groft Hærværk, bl. a. blev en Mur i Østergade ødelagt, og Politiet maatte skride ind.

Et 10 Aars Jubilæum er vel ikke et stort Jubilæum, men i visse Tilfælde kan det være paa sin Plads at markere det. Saadan ræsonnerede Ringkjøbing-Foreningen i København, der den 14. Januar holdt Jubilæum, og den gjorde rigtigt. Foreningen blev stiftet i en mørk Tid under Krigen, hvor en Kreds af »emigrerede« Ringkjøbingensere vilde søge at skabe lidt Opmuntring ved Selskabelighed og fælles Dvælen i Ungdomsminder. Det lykkedes, og i Dag er Foreningen uundværlig. Den er bleven godt ledet gennem Aarene, og Medlemstallet er vokset. Ved Festen indledede Formanden, Johs. Smith, Bogtrykker Louis Rasmussen bragte Hilsen fra Barndomsbyen og Landsretssagfører Jørn Thomsen viste Lysbilleder, bl. a. fra den vellykkede Udflugt til Ringkjøbing. Sluttelig var der selskabeligt Samvær og Underholdning ved Aase Ziegler.

1. Tidl. Amtmand over Ringkjøbing Amt, Dr. jur. A. V. Karberg, er udnævnt til Kammerherre. — 5. Lynbussen Ringkjøbing-Aarhus og omvendt kører første Gang; den nye Forbindelse gør det lettere at komme til Aarhus og byder Turister fra Aarhus og Byer i Midtjylland en Lejlighed til at besøge Ringkjøbing og Vesterhavet. — 12. Etatsraad Alfred Sørensens Flidslegat er tildelt Skoleeleverne Ruth Andersen (D. af Fru A., Mellemgade) og Rigmor Korsholm (D. af Lærer K., Tangsvej). — 24. Isen har lukket Ringkjøbing Fjord, og Fiskeriet er standset.

Sølvbryllup: 16. Maler ved Ringkjøbing-Ørnhøj-Banen, Otto Hansen og Hustru, Kongshøjvej 15.

Bryllup: 12. Frk. Karen Jensen (D. af Havnefoged M. J., Rkbg.) og Henning Johansen, Hvide Sande. — 13. Kontorist Frk. Lilli Henriksen (D. af Shell-Chauffør H. H., Rkbg.) og Frisør Ib Christensen, Rkbg. — 19. Telefonistinde Frk. Ebba Frederiksen (D. af Snedker F., Rkbg.) og Fisker Simon Rejkjær, GI. Sogn. — 26. Frk. Anna Overgaard, Bøvling, og Sadelmager Hans Klose Petersen (S. af Sadelm. V. P., Herningvej, Rkbg.).

Fødselsdage: 10. Jens Christensen (Skovhus), Finderup, tidl. Søndergade, Rkbg., 80 Aar. — 15. Avlsbruger Thorbøll Christensen, Kongevejen, 70 Aar. — 16. Ejendomsmægler Marius Gadgaard, Herningvej, 50 Aar. — 22. Kaptajn Glamsø, Frelsens Hær, 50 Aar. — 24. Dyrlæge Spaabæk, 50 Aar. — 30. Malerinden Fru Louise Andreasen, Kongshøjvej, 75 Aar.

Døde: 5. Fru Mariane Jensen (Grimstrup), 76 Aar. — 6. Enke efter Restauratør Ferd. Hansen, Fru Maren Hansen, Tangsvej, 87 Aar; afd. drev fra sin Mands død i 1910 og til 1929 Restauration i V. Strandgade. Thomas Jensen, 83 Aar. — 31. Sidsel Marie Nielsen, Alderdomshjemmet.

FEBRUAR

En Storm af usædvanlig Styrke har raset i Februar. Den begyndte Mandag Morgen den 11. i Forbindelse med Sne og i Løbet af et Par Timer var Vestjylland hærget som sjældent tør. Utallige Huse var beskadiget, Trafikken brudt sammen, det elektriske Ledningsnet ødelagt og Telefonpæle og Plankeværker væltet. Mange i Ringkjøbing stod op for at søge at yde Beskyttelse for Hustagene, men det var umuligt at arbejde udenfor; Frakkerne blev bogstavelig talt flaaet af Folk. Som et Eksempel paa Orkanens usædvanlige Kraft kan nævnes, at i Lunden ved Rindumgaard væltede over 100 store Grantræer. løvrigt skete der større Skade paa Sygehuset og Tinghuset.

3. Pastor Trabjerg Lauritzen indsættes ved en Gudstjeneste i sit nye Embede som Kaldskapellan i Ringkjøbing, han talte over Teksten i Math. om Jesu Vandring paa Søen. — 6. Egon Søndergaard, S. af Skotøjshandler M. S., har bestaaet Eksamen som Civilingeniør i Svagstrøm-Elektroteknik. — 8. Løjtnant Gunnar Jensen, S. af Fuldm. Holger J., Kreditforeningen, faar I USA overrakt sine »Sølvvinger« efter endt Uddannelse som Jagerpilot.

Bryllup: 23. Sygeplejerske Frk. Inga Poulsen (D. af Lærer M. P., Albækhede, Troldhede) og Pastor Børge Traberg Lauritzen, Rkbg. (S. af Skrædderm. J. L., Kolding.). — 26. Frk. Ellen Biltoft Christensen og Portør ved DSB Eivind Gundersen, begge Rkbg.

Fødselsdage: 1. Fru Sadelmager Petersen, Herningvej 25, 60 Aar. — 3. Kathrine Pedersen, Vellingvej 17, 60 Aar. — 4. Mette Maria Madsen, Reberbanen 30, 70 Aar. — 5. Fisker Laurids Jensen, Bymarken, 65 Aar. — 16. Chauffør Emil Lauridsen, Ø. Strandgade 13, 50 Aar.

MARTS

Byraadet har vedtaget Budgettet for 1952-53. Skatteydernes Indkomst andrager 13.082.806 Kr. (mod 12.541.393 Kr. i 1951-52). Ligningsprocenten er derefter fastsat til 8,2 (7,9). Kommunens Skatteprocent bliver 8,9 (8,4) og Kirkeskatteprocenten 0,52 (0,58). Antallet af Skatteydere er 2238 (2219) og Gennemsnitsindkomsten pr. Skatteyder 5846 Kr. (5651 Kr.).

Ringkjøbing Landbobank holdt Generalforsamling den 6. Marts. Omsætningen er i det forløbne Aar steget fra 822 Mill. Kr. til ca. 965 Mill. Kr. Aarets Overskud er 226.913 Kr. Valgene var Genvalg.

Ringkjøbing Bank holdt Generalforsamling den 11. Marts. Totalomsætningen andrager op mod 641 Mill. Kr. mod 598 Mill. Kr. i Fjor. Nettofortjenesten har andraget 173.265 Kr. (der i Forbindelse med Overførslen fra sidste Aar giver 319,192 Kr. til Disposition). Der udbetales 9 pCt. i Udbytte til Aktionærerne. Valgene var Genvalg.

15. og 16. »Det jyske Fjernsyn« har besøgt Ringkjøbing, og Publikum har faaet Lejlighed til at se ikke alene en Fjernsynsudsendelse, men ogsaa et Fjernsyns-Studie i Arbejde. Besøget er arrangeret af de jyske Turistforeninger, og vakte Interesse i Ringkjøbing.

Bryllup: 2. Frk. Grethe Iversen (D. af J. I., Kongevejen, Rkbg.) og Murer Bengt Henriksen, Grønnegade, Rkbg. — 16. Kassererske Frk. Anna Lise Ørskov Jensen, Vejle, og Guldsmed Jørgen Andersen (S. af Overbetjent A., Kongevejen, Rkbg.). — 29. Frk. Nina Bang Jensen (D. af Glarmester B. J., Rkbg.) og Kok Kai Lauridsen (S. af Malerm. Rich. L, Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Anders Munksgaard Søndergaard, Kongevejen 26, 70 Aar. Fru Maren Refstrup, Fjordallé 80 Aar. — 6. Frk. Maren Frandsen, Kongshøjvej 2, 65 Aar. — 10. Fru Købm. Henry Hansen, Tangsvej, 50 Aar. — 12. Vognm. N. P. Holm, Herningvej, 50 Aar. — 16. Fru Anna Slot Jensen, V. Strandsbjerg 15, 65 Aar. — 17. Karl Trier Nielsen, Nørreport 10, 50 Aar. — 28. Fhv. Cyklehandler Niels Kirk, V. Strandgade, 80 Aar. — 29. Fiske skipper Jens L. Larsen, Kirksvej 13, 70 Aar.

Døde: 14. Fhv. Røgmand Morten Jeppesen, V. Strandgade 16, 76 Aar. — 18. Yelva Hasselbalch, P. Ryge Hasselbalchs Hustru. — 24. Fru Madsine Jensen, Enghavevej 36, 85 Aar. — 22. Fru Karoline Jensen, 87 Aar.

APRIL

Skolen har afsluttet Skoleaaret og begynder et nyt med det hidtil største Elevantal, nemlig 750. Afslutningsfesten blev for sidste Gang holdt i den gamle Gymnastiksal, den nye er nu færdig. Skoleinspektør Bøgner udtrykte ved Afslutningen sin Glæde over Skolens Udvidelse. — Vi har nu andre Rammer end før, sagde Inspektøren bl. a., og Arbejdsglæden mellem Lærere og Elever er større. Det er en Faktor, der ikke kan maales op i Penge, og jeg vil protestere mod alle Udtalelser om, at Skolen har været for dyr. Mange fremmede Skolefolk, der har besøgt os i Eksamenstiden, har alle udtalt sig med Beundring — og Misundelse — om Forholdene. Det er Toner, vi ikke har kendt før.

1. 25 Aar siden Amtsvejinspektør Mortensen kom til Ringkjøbing Amts Vejvæsen. Cykle- og Træhandler Otto Jacobsen, Bredgade, 25 Aars Forretningsjubilæum. — 18. LRS. Preben Asmussen, Svendborg, S. af Bankdirektør A., Rkbg., har købt LRS. Simons' Forretning i Østergade, Overt. 15. Maj. — 24. Fru Maria Næss-Schmidt trækker sig tilbage som Formand for Dansk Kvindesamfunds Ringkjøbing-Afdeling efter at have ledet den i 15 Aar, hun udnævnes til Æresmedlem. — 27. Afslutning paa Teknisk Skole, Skolen har haft 90 Elever i Vinter; det er sidste Gang, man samles i den gamle Skole.

Guldbryllup: 22. Fhv. Cyklehandler Niels Kirk og Hustru, Rkbg.

Bryllup: 10. Frk. Ruth Olsen, København, og Jørgen Rich, Lyngby (S. af Malerm. R., Rkbg.). Frk. Marie Sand (D. af Fisker Jørgen S., Herningvej, Rkbg.) og Snedker Holger Kristensen, Jebjerg.

Fødselsdage: 1. Ingrid Mortensen, Ø. Strandgade 22, 75 Aar. — 6. Fru Inspektør Jensen, Grønnegade, 65 Aar. — 15. Frk. Karen Bonde, Nørredige, 75 Aar. — 16. N. M. Christensen, Grønnegade 21, 70 Aar. — 20. Fru Cecilie Steffensen, Østergade, 75 Aar. — 24. Anton Andersen, Søndergade 8, 60 Aar. — 26. Enkefru Mette Jensen, Nørregade 3, 75 Aar. — 29. Hotelejer Fru Marie Jensen, Jernbanehotellet, 70 Aar.

Døde: 6. Dagmar Høgsberg, f. Hvidberg. — 18. Fru Maren Silberg. — 22. Fru Maren Refstrup, 80 Aar.

MAJ

En Kreds af vestjyske Frugtavlere har opført en Frugtcentral i Ringkjøbing, hvor det er Meningen at samle, sortere og sælge Frugten. Centralen har til Huse i en nyopført Bygning, der er rejst paa den nordlige Side af Stationen med lige bekvem Adgang til Jernbane og Landevej. Det er Hensigten senere at søge Tilknytning til et Mosteri og paa længere Sigt har Frugtavlerne Planer om at danne Fællesindkøbsforeninger for Kemikalier og Pakkassetræ.

1. Overassistent Flygaard, der i 26 Aar har gjort Tjeneste ved Ringkjøbing Jernbanestation forfremmes til Kontrollør i Slagelse. Hotelvært Chr. Boutrup, Højskolehjemmet, har 25 Aars Jubilæum som Hotelmand. — 2. Fru Fanny Spaabæk vælges til Formand for Dansk Kvindesamfund. Tjener Alex Melms, S. af Restauratør M., Haandværkerforeningen, har bestaaet Svendeprøve med Bronzemedaille, han er udlært paa d'Angleterre. — Influenzaen, der hærger i Vestjylland, medfører mange Forsømmelser i Ringkjøbing Skole, en Klasse maa lukkes. — 16. Turistforeningen markerer sit 40 Aars Jubilæum. — 27. Installatør Aage Christensen, Nørregade, har 25 Aars Forretningsjubilæum. — 26. Handelsskolen dimitterer 29 Elever til Handelsmedhjælper-Eksamen, deriblandt den hidtil ældste, Lagerarbejder E. Johnsen, der er fyldt 44 Aar.

Sølvbryllup: 11. Fuldmægtig Risdal og Hustru, Fjordallé. — 22. Slagterm. Iversen og Hustru, Bredgade.

Bryllup: 1. Frk. Inge Sørensen, Lyngby, og Henning Bangsgaard (S. af Skomagerm. P. B., Rkbg.). — 4. Frk. Ingeborg Kirk Lauritsen, Gudum, og Landpost Jens Aage Dahl (S. af Fiskeribetjent J.

D , Rkbg.). — 10. Frk. Esther Nielsen (D. af August N., Rkbg.) ot, Karl Midtiby, Gl. Sogn. — 24. Frk. Inger Larsen (D. af Maskinm. J. L., Rkbg.) og Villy Kirk Larsen, Søborg. — 31. Frk. Eja Hansen, Givskud, og Mejerist Henning Dyekjær Larsen (S. af Maskinm. J. L., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Fru Maren Poulsen, Enghavevej 24, 75 Aar. Partikulier Enevold Kabel, Nørregade, 80 Aar. — 3. Martin Grønbjerg, Enghavevej 9, 65 Aar. Jørgen Orloff, Mellemgade, 75 Aar. — 4. Radioforhandler og Fotograf Botha Jørgensen, 50 Aar. — 5. Pens. Banenæstformand Jens Christensen, Kirksvej, 75 Aar. — 7. K. Agerholm, Søndergade 3, 75 Aar. — 9. Enkefru Margrethe Damgaard, Enghavevej 36, 75 Aar. — 13. Arbm. Peder Andersen, Ø. Strandgade 31, 65 Aar. — 15. Pouline Andersen, V. Strandsbjerg, 60 Aar. — 17. Fru Maria Næss-Schmidt, 70 Aar. — 27. Nikolaj Knudsen, V. Strandgade 25, 75 Aar. — 31. Knud Knudsen, Bymarken, 65 Aar.

Døde: 23. Christian Torp. — 26. Chauffør v. Carlsberg-Depotet Martin Kristian Poulsen.

JUNI

Den 30-aarige Landmand Preben Christensen og den 19-aarige Manufakturlærling Knud Jørn Christensen, Sønner af Kreditforeningsfuldmægtig Halvor Christensen, Fjordallé, er den 2. Juni omkommen under Lystsejlads paa Ringkjøbing Fjord. De var taget paa Pinsetur, og da det pludselig er blæst op, er Baaden kæntret. De var Forældrenes eneste Sønner, og Begivenheden har gjort et dybt Indtryk i Ringkjøbing, hvor de to Brødre var kendt som et Par flinke og kvikke unge Mænd.

8. Ringkjøbing-Kredsen af Dansk Stenografisk Forening bliver Nr. 1 i Aarets Landskapskrivning. — 11. Boghandler N. P. Holm er valgt til Formand for Turistforeningen i St. f. Overlærer Bach, der ikke ønsker at fortsætte. — 18. Fuldmægtig Holger Jensen, Rindum, har været ansat 25 Aar paa Kreditforeningen. — 22. Installatør Carl Wiese fejrer 25 Aars Forretningsjubilæum. — 21. Blandt de nye Studenter fra Vestjysk Gymnasium er følgende fra Ringkjøbing: Nysproglig: Knud Erik Brunsgaard Hansen (Ejendomsmægler H.), Jørgen Sønderby (Arrestforvarer S.). Mat. nat.: Hans Chr. Dyekjær Christensen (Fiskeeksportør C), Birgit Marie Hansen (Frugthandler H.), Vagn Broe Jensen (Kriminaloverbetjent J.), Jens Chr. Ledgaard (Bogholder L.), Jens Konge Rasmussen (Bogtrykker L. R.), Kaj Thygesen (Overtrafikassistent T.).

Sølvbryllup: 6. Slagterm. Harald Kjærgaard og Hustru.

Bryllup: 7. Frk. Andrea Andersen (D. af Telegrafbud A. A., Rkbg.) og Landpost Henry Grønbjerg (S. af M. G., Rkbg.). — 20. Fru Inger Køster Poulsen, København (D. af Overass. Th. Andersen, Tangsvej, Rkbg.) og Arkitekt Ole Sørensen, København (S. af Dir. M. S., Rkbg.). — 24. Hanne Berthelsen (D. af Enkefru B., Silde) og Olav Overgaard (S. af Chr. O., Rkbg.).

Fødselsdage: 14. Sadelmager Peter Olsen, 50 Aar. — 16. Skotøjshandler M. Søndergaard, Nygade, 60 Aar. — 20. Malermester Schmidt Hindø, Ø. Strandgade, 60 Aar. — 21. Fru Driftsleder Olsen, Mylius Erichsensvej, 70 Aar. — 22. Installatør Carl Wiese, 50 Aar. — 23. Skomager M. Ibsen, Nørregade, 75 Aar. — 29. Drænmester Poul Poulsen, Reberbanen 26, 70 Aar.

Døde: 5. Ane Kathrine Pallesen. — 7. Jacobine Cecilie Nissen. — 18. Fru Lili Andersen, Chauffør Thorkild Andersens Hustru.

JULI

Set. Hansaften var kold, og Baalene endte i Centralfyrene. I det hele var Juni kold, efter de lærdes Mening den koldeste siden 1923. I Juli har der været en Hedebølge over Vestjylland, Landmænd og Haveejere har sukket efter Regn, men Turisterne nydt godt af Varmen, og Ringkjøbingenserne er taget til Havet, saa snart det har været muligt.

6. Shakespeares Komedie »Helligtrekongers Aften« opføres som Friluftsforestilling i Alkjær Lukke af Ungdoms- og Foredragsforeningen. — 13. Fuldmægtig Arne Bjerg har været ansat i Ringkjøbing Landbobank i 25 Aar.

Bryllup: 12. Frk. Inger Irene Lange, Trøstrup, og Mekaniker Johs. Jacobsen, Rkbg. Jane J. Larsen, Charlottenlund, og Gartner Peter Bangsgaard (S. af Skomagerm. P. B., Rkbg.). — 27. Frk. Inga Korsgaard, Sdr. Nissum, og Tekstilarb. Knud Reffs (S. af Chauffør Viggo R., Rkbg.). Frk. Martha Bagger (D. af Distriktsmontør B., Rkbg.) og Edvard Rausenberger, Elgien, Illinois, USA. — 30. Konditorske Frk. Lilly Jensen, Rødovre, og Repræsentant Svend Hugo Lange (S. af afd. Isenkræmmer Vald. L., Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Enkefru B. Jensen, Torvegade, 50 Aar. — 5. Tobakshandler Niels Thomsen, V. Strandgade, 65 Aar. — 10. Enkefru Maren Larsen, Herningvej 21, 50 Aar. — 12. Enkefru Johanne Aaes, Vestergade, 85 Aar. — 24. Frk. Jane Pedersen, Nørreport 3, 70 Aar. — 26. Fru Julie Iversen, Vellingvej, 70 Aar. — 29. Fru Ingeborg Bune, Vestergade, 60 Aar. Brolægger Niels Bundgaard, Kongevejen, 60 Aar. — 31. Bertel Højmark, Buntmagerforretningen, 60 Aar.

Døde: 24. Enke efter Restauratør Jens Kabel, Fru Agnete Kabel, V. Strandgade, 81 Aar.

AUGUST

Ringkjøbing Kirkes Orgel er paany taget i Brug efter at Orglet, der siden det 16. Aarhundrede har ledsaget Salmesangen i Kirken, har gennemgaaet en omfattende Reparation. Reparationen, der har staaet paa i næsten 3 Maaneder, er udført af Orgelbygger Frobenius, Lyngby, og Organisten Frk. Anna Marie Nielsen har ydet Vejledning. Udgifterne andrager 14.000 Kr., men Orglet er nu i fineste Stand og dets Toneskønhed er bevaret paa bedste Maade, det er endog udvidet med to nye meget smukke Stemmer.

1. Distriktschef Knud Mikkelsen, Dansk Esso, Ringkjøbing Distrikt, 25 Aars Jubilæum. Jacob Jacobsen, Herningvej, har været ansat 25 Aar ved Trillingsgaards Tømmerhandel. — 6. Chr. Abildtrup, Trøstrup, er valgt til Formand for Kreditforeningens Repræsentantskab i St. f. Hans S. Jensen, Lintrup, der ønsker at fratræde. — 13. Edvard Nielsen, S. af Fisker N. P. N., V. Strandsbjerg, der er Soldat i Viborg, rammes under Skydeøvelse i Hovedet; Øjet maa fjernes. — 20. Den arabiske Lægemissionær, Affara, taler i Ringkjøbing Kirke, og der indsamles 1073 Kr. til DMS, det hidtil største Beløb, der er indsamlet i Kirken. — 25. Højskoleforeningen f. Ringkjøbing og Omegn har antaget Hans Kudsk og Hustru, Skærbæk, som Værtspar paa Højskolehjemmet; begge er restaurationsuddannet..

Bryllup: 2. Frk. Edith Nielsen, Ringe, og Dekoratør Svend Laugesen (S. af Vognm. L. L., Rkbg.). — 10. Frk. Ingrid Kirkeby Christensen (D. af N. P. C, Rkbg.) og Postbud Kristian Hansen, Lem. — 17. Sygeplejerske Frk. Annelise Rich (D. af Malerm. H. R., Rkbg.) og Revisor Zakken Worre, København.    24.  Frk.

Gudrun Fanø, Fredericia, og Toldass. Preben Korsgaard, Aalborg (S. af Overass. J. K., Rkbg.). — 29. Frk. Birthe Jensen, København, og Henning Hansen (S. af Tekstilarb. Harald H., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Maler Ejnar Christensen, Nørregade, 50 Aar. — 10. Fru Maren Kirkegaard, Bildtsvej 15, 70 Aar. — 19. Kirstine Lauridsen, Kongevejen, 80 Aar. — 20. Arbejdsmand Bernhardt Jensen, V. Strandgade, 50 Aar. — 23. Boghandler Jens Holm, 60 Aar. — 25. Peder Nygaard, Ø. Strandgade, 75 Aar. — 27. S. M. Poulsen, Møllevej 8, 70 Aar. — 28. Poul Enevoldsen, Vestergade, 75 Aar. — 27. Fru Marie Madsen, Kirksvej, 60 Aar. — 31. Pens. Banearb. J. Hjorth, Herningvej, 80 Aar.

Døde: 16. Grosserer Peder Noes, Rindum, 64 Aar.

SEPTEMBER

Børnehaven »Tusindfryd«, der blev oprettet i 1943 af Dir. H. L. Hansen og Hustru, Uldspinderiet, er af Fru Hansen overdraget til en selvejende Institution. Der er nedsat en Bestyrelse paa 5 Medlemmer, og Kæmner Viggo Andersen er valgt til Formand. Børnehaven er meget smukt og praktisk indrettet, hvilket først og fremmest skyldes de betydelige Midler, Direktørparret har ofret paa den. Børnehaven har Plads til 60 Børn, dens daglige Leder er Børnehavelærerinde Frk. Bodil Bonde.

Bryllup: 6. Telefonistinde Frk. Erna Ankersen, Skjern, og Slagtersvend Børge Theils, Skjern (S. af Telefonmontør M. T., Rkbg.). Ekspeditrice Frk. Marie Iversen (D. af Fiskepakker J. I., Rkbg.) og Kontorist Poul Jacobsen, Rkbg.). — 20. Frk. Lilian Thygesen (D. af P. T., Nørreport 10, Rkbg.) og Landmand Niels Mortensen, Rindum. — 21. Frk. Elva Larsen (D. af Fisker J. L., Kirksvej 13, Rkbg.) og Pakhusarbejder Erik Lund, Esbjerg). — 28. Frk. Else Jacobsen (D. af Maler Carl J., V. Strandgade, Rkbg.) og Gunnar Rasmussen (S. af Maskinhandler E. R., Reberbanen, Rkbg.). Frk. Tove Ploug, Esbjerg, og Frede Juelsgaard (S. af J. J., Østergade, Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Erik Lauridsen, Kongevejen 34, 95 Aar. — 4. Gartner Emil Hansen, Vestergade 9, 70 Aar. — 9. Fhv. Vognm. Anders Nielsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. — 12. Fru Dagmar Andersen, Nørregade, 80 Aar. — 16. Skibstømrer Vald. Nielsen, Østergade 34, 60 Aar. — 17. Kriminaloverbetjent Holger Andersen, Fjordallé 12, 50 Aar. — 24. Overportør Simonsen, Nørredige 30, 70 Aar. — 25. Murer Emanuel Bruun, Ø. Strandgade 13, 50 Aar. — 29. Fru Emma Bjerre, Vestergade 15, 60 Aar.

Døde: 11. Fru Nicoline Vigtoft.

Til top