Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1952-53

MIKKELSENS

Hvis man har boet i Ringkøbing omkring aarhundredeskiftet eller saa sent som op mod midten af tyverne, og hvis man har erindringer fra Torvet i de tidlige morgentimer, f. ex. fra en solfyldt sommermorgen paa den tid da brostenene i skyggen af Glistrups hus eller af lindetræernes klippede kroner endnu er lidt vaade og blanke af natteduggen, mens resten af Torvet ligger badet i sol, saa vil der ind i dette billede uværgerligt glide nogle sortbrogede køer, eller maaske kun en enkelt, der blev trukket af en ældre mand med et klogt og vennesælt ansigt med smilerynker ved øjnene, formede som fuglefødders spor i fast strandbred. Træskoene var blankpudsede, og det skal næppe heller fejle at manden havde en hvid sommerjakke paa og sort kravebryst med en lille sløjfe i halslinningen.

Af hensyn til de yngre aargange fra Ringkøbing og tilflytterne bør jeg maaske fortælle at manden er Mads Mikkelsen, men ingen af mine ældre bysbørn vil være i tvivl et sekund. Mads Mikkelsen staar for mange af os som symbolet paa det bondefødte Ringkøbing der i gammeltestamentlig aand samlede sig velstand og efterkom skriftens ord om at vorde frugtbare og mangfoldige og opfylde jorden.

Fra ham og hans ældre bror Henrik Mikkelsen nedstammer det man med en lille overdrivelse kalder det halve Ringkøbing. Men det er uden overdrivelse at vi mærker meget til den slægt i Ringkøbing Foreningen i København. Engang der var arrangeret en lille middag med et halvt hundrede deltagere, bad ordstyreren ved bordet om at maatte hilse paa dem der ved fødsel eller giftermaal hørte til familien. Det var den halve sal der rejste sig op. De der hører til næste slægtled, Mads og Henriks oldebørn, ser vi ogsaa lidt til, men de har næppe rede paa familieskabet, og bl. a. til glæde for dem vil jeg forsøge at fortælle lidt om slægtens oprindelse og om det jeg ved samtaler og korrespondancer har fundet frem til. Det maa af flere grunde blive tilfældige udpluk, meget præget af personlige bekendtskaber. Derfor skal de efterkommere jeg tilfældigvis ikke ved noget videre om, ikke føle sig bitre. Der er jo ogsaa et pladsspørgsmaal. løvrigt synes jeg det ville være en god ide om slægten i tide fik udarbejdet en stamtale eller noget i den retning. Det blir sværere og sværere for hvert dødsfald der indtræffer blandt de gamle der kan huske tilbage i tiden. Jeg staar til disposition med de arkivstudier med mere som jeg har foretaget.

Endnu rækker en mundtlig beretning tilbage til Mads og Henrik Mikkelsens far. Han hed Mikkel Henriksen og min snart 92-aarige faster fra Nymølle i Lem fortæller at han spillede til dans, og hun ser ham for sig liggende til sengs som gammel mand med en lang rød hue. Han var husmand i Karsbæk i Lem, hvor han døde i 1879, 74 aar gammel. Hans kone, Marie Nielsdatter (1806-1894) var født i Lambæk, for resten i den gaard hvor filosoffen C. Lambek, en af Retsforbundets fædre fødtes i 1870.

Vandet der drev Nymølle, kom fra to aaer, en der løb gennem Karsbæk og en der løb gennem Lambæk. Nymølle ejedes af P. Smith, der fik mange efterkommere i Ringkøbing, bl. a. i Vesterstrandgade hvor min far, Rahbek Smith og hans svoger konsul Høy bidrog til at gøre gaden børnerig. Og Lambækslægterne (der er vist tre forskellige) kender vi ogsaa en del til i Ringkøbing, saa foruden Mikkelsens er vi nogle stykker der kan valfarte til den lille trekant i Lem sogn som dannes af Nymølle, Lambæk og Karsbæk.

Mikkel Henriksen, spillemanden, er født i Brejning, hvor for resten ogsaa nogle af hans børn er født, bl. a. Mads. Hans far, Henrik Mikkelsen (1763-1835) var ligeledes født i Brejning, i Røjkum. Han bor i 1834 hos sin søn i Karsbæk og betegnes i folketællingslisten som døvstum. Hans forældre var Mikkel Hansen og Anna Henriksen, men jeg har ikke kunnet finde stort andet om dem end at hun var enke i 1801 og boede da i Vesterbæk i Brejning sammen med sin søn Henrik, som paa dette tidspunkt var ugift. Henrik Mikkelsens kone, Anne Marie Madsdatter (1772-1851) var fra Vorgod.

Om alle de aner jeg har fundet til Mads Mikkelsen og hans kone, gælder at de stammer fra sogne i Bølling og Hind herred. Jo længere man kommer tilbage i tiden, desto mere stedbundne er bønder som bekendt. Alt taler for at slægten er ren vestjysk tilbage til den graa oldtid.

I det lille husmandshjem i Karsbæk var der mange børn. Fra folketællingerne kender jeg 9, født i aarene 1829-1848, men der kan godt være døde nogen ind imellem. Henrik er den næstældste (1831-1915) Mads er nr. 6 af de kendte (1842—1926). Om nr. 5, Marianne, fortæller min faster at hun var bryggerspige i Nymølle og forlovet med en mand som vist nok var af Mogens Danielsens slægt. Han rejste til Amerika og nogle aar efter tog Marianne ogsaa derover og blev gift med ham. Det var jo en begivenhed af rang dengang. Fra anden side har jeg hørt følgende beretning. Mariannes kæreste bad sin svoger Mads om han ikke maatte lade sit skab blive staaende hos ham for at vide det et sikkert sted. Naar en karl havde et skab, hørte han dengang om ikke til de velhavende, saa dog heller ikke til de besiddelsesløse. Aarene gik — Marianne og hendes mand kom aldrig hjem, men fra tid til anden har der været besøg af nogle af deres efterkommere, som havde hørt den gamle emigrant fortælle om dette skab han havde staaende hjemme i Ringkøbing - og det var nu rart at tænke paa. Da Mads Mikkelsen døde, kom skabet til at staa paa Søren Mikkelsens loft i Vesterstrandgade, og der staar det endnu. Jeg synes det er godt for de amerikanere at ha lidt ejendom i det gamle land, noget der ikke skal vurderes i dollars. Selv i tredie slægtled taler de dansk derovre.

Om børnene hos Mikkel og Marie i Karsbæk kan man med sikkerhed vide at de kom ud at tjene saa snart de var saa gamle at nogen ville gi dem føde og klæder for deres arbejde. De fik prøvet tidens strenge vilkaar saa godt som nogen, og alt taler for at det har præget dem for livet, dels i deres nøjsomme vaner og levevis, dels i noget det kan være svært at finde navn til, noget utilfredsstillet der ligesom laa og ulmede uden at de gennem deres tilværelse fik udløsning for det. Enhver omplantning har sin pris, og der skal sommetider mere end een generation til at betale den. Henrik og Mads Mikkelsen var dygtige og stræbsomme, og drev det i Ringkøbing til mere end de fleste. Elementerne i deres tilværelse var næppe væsensforskellige fra flertallets, foruden arbejdet var der lidt kirkegang, lidt kortspil og en kaffepunch med passende mellemrum (et meget elastisk begreb som sig hør og bør), men det var ligesom ikke nok for dem. De blev personligheder der huskes, men harmoniske og lykkelige naturer var ingen af dem. Mads kunne til tider lide af tungsind, og saa var det ham imod at være sammen med familien. Saa gik han »o æ lowt«.

Det er Henrik der først dukker op i Ringkøbing. I 1857 blir han extrapostfører paa ruten Ringkøbing-Tarm. I 1860 er han enkemand og betegnes i folketællingen som vognmand og indsidder hos Hoffgaard. Hans første ægteskab var vist barnløst. I november 1860 blir han gift med Ane Johanne Christensen (1838-1909) som han havde lært at kende paa rutens endestation, i Tarm Kro hvor hun var hos sin faster. Hun stammer fra Skads Sogn i Ribe Amt. Da hendes mor døde, kom hun til Lindbjerggaard hos nævnte faster, der senere købte Tarm Kro.

Henrik Mikkelsen blev kongelig postkontrahent med ikke saa faa ruter. Da der var flest, drejede det sig vist om 7. Af den kongelige deligence krævedes der punktlighed og orden, hvad der navnlig ved vintertid kunne stille store krav baade til kuske og heste. Tit maa man ty til kane, og kunne det heller ikke lade sig gøre med den, prøvede man at ride. Personbefordringen maatte man saa opgive, men posten skulle igennem.

I 1870 boede Henrik Mikkelsen i Østerstrandgade, men han flyttede senere til ejendommen paa hjørnet af Østergade og Nørregade, altsaa overfor konsul Berthelsens hjørne, eller Chr. Husteds butik, som endnu ældre Ringkøbingere ville sige.

I folketællingen fra 1880 fandt jeg i Henrik Mikkelsens ejendom paa dette hjørne en lille familie bestaaende af en syerske og hendes søn og datter. Sønnen hed Peter Nielsen og var 10 aar. Kun fordi der i marginen stod at faderen til de to børn var Gjørtler Nielsen, blev jeg klar over at det drejede sig om den Peter Nielsen der senere blev sagfører og borgmester i Holstebro, og som tog navneforandring til Dircks. I taknemlighed for den hjælp han selv fik fra nogle Ringkøbingborgere til sine studier, udsatte han selv et beløb til en ung Ringkøbingensers uddannelse. Da dette beløb i 1915 blev givet til mig, hvorved jeg blev i stand til at komme paa Niels Brocks Handelsskole i 2 aar, har jeg paa en maade ogsaa faaet et par af min skæbnes traade knyttet til dette hjørne i Østergade og Nørregade.

Henrik Mikkelsen havde til tider et stort folkehold og mange af dem der har tjent hos ham, blev ved at besøge ham op gennem aarene. Han fik ry som en god arbejdsgiver der nok krævede orden og punktlighed, men som til gengæld ogsaa var hjælpsom og forstaaende. Det blev f. ex. sagt af en togfører der havde været hos ham, at hos Henrik Mikkelsens behøvede man ikke lys, for enhver ting havde sin bestemte plads saa man kunne finde den i mørke. Fra anden side ved jeg at han i stor udstrækning kautionerede for venner og bekendte, og det skal i aarenes løb ha kostet ham adskillige tusinde kroner. Han var med til at stifte Borgerforeningen i Ringkøbing og sad i mange aar i bestyrelsen for den.

En af hans faste kunder, og efterhaanden hans gode ven, var overingeniør, fra 1889 generaldirektør for DSB, I. V. Tegner, hvem han bl. a. befordrede til de steder der var jernbaneanlæg i gang i Vestjylland. Længdebanen blev færdig i 1875. Henrik Mikkelsens punktlighed skal ha tiltalt den strikse herre, men der har sikkert været mange grunde til deres venskab. Uden betydning var fru Mikkelsens gode mad næppe heller. Alt i alt kom dette venskab til at betyde meget for adskillige af efterkommerne, idet et ord fra Henrik Mikkelsen til Generaldirektøren var nok til at man fik ansættelse i DSB, og det var der flere af svigersønnerne der fik.

Mads Mikkelsen kom, da han var et sted i tyverne, i sin bror Henriks tjeneste. Han skal ha set meget flot ud i sin fine postillon-uniform. 1 1870 flyttede han fra Lyne til Ringkøbing hvor han samme aar blev gift med Else Katrine, der er født i 1840 i Gl. Præstegaard i Ølstrup. Hendes far var Søren Smidt Gravesen, født i Rindum, 1806. Han blev senere værtshusholder i Ringkøbing, der hvor gamle Dyekjær kom til at bo fra 1868.

Mads og Trine, som hun i reglen blev kaldt, begyndte som værthusfolk paa Torvet, der hvor Missionshotellet nu er, og de havde brug for hver øre til at komme i gang for. Trine havde før hun blev gift syet en del for folk og derved tjent saa meget at hun havde kunnet købe sig et sølvur med kæde. Det forlangte Mads at de skulle sælge, for som han sae: Do haar jo æ torreklok. Det blev jo med til at bygge en anselig formue op, men hun skal ha grædt sine modige taarer da hun maatte skille sig af med det.

Mads var efter sigende ikke særlig egnet til at være værtshusholder. Han standsede nemlig serveringen naar han syntes kunderne havde faaet nok, eller havde brugt mer end rigeligt af deres ugeløn. Det var for en stor del arbejderne ved jernbanéanlæggene der holdt til hos ham.

Efter nogen tid købte han købmand Duusgaards forretning og han arbejdede ganske langsomt en betydelig omsætning med korn og tagrør i vejret. Snart kunne han købe naboejendommen vest for porten. Det var enken efter hattemager Godfredsen han handlede med, og da hun var en daarlig økonom, syntes han det var bedst at hun, i stedet for en sum engang for alle, fik en aarlig ydelse, saa længe hun levede. Det var sikkert en fornuftig ordning, tilbudt i en god mening, men det blev lidt dyr for køberen, for fru Godtfredsen, der kom til at bo i bager Klokkers ejendom i Mellemgade, levede til hun blev 93.

Et andet exempel paa Mads Mikkelsens sindelag og forretningsmetode var hans efterafregninger. Naar han havde købt et parti tagrør og de indbragte ham mere end han havde gjort regning paa, fik sælgerne et større eller mindre beløb sendende, skønt de paa ingen maade havde krav paa det.

Hans forretning voksede sig ganske langsomt større og større. Som forhandler af tagrør var han sikkert en af de største i landet, men ogsaa i korn og foderstof gjorde han store forretninger. Han skal engang ha sagt at da han opdagede at hans omsætning var kommet op over de 300.000 om aaret, begyndte han at skrive op. Med skolekundskaber har det sikkert været smaat, men han skal ha haft en mønstergyldig orden i sine sager, til trods for at han alle dage var ene om bogholderiet.

Som antydet i indledningen var han udpræget morgenmand, hvad han selv tillagde stor betydning. Kendt blandt alle gamle Ringkøbingere er historien om hans møde med Frede Skaarup en tidlig sommermorgen. Skaarup havde dengang lige slaaet sig ned i byen som købmand, og blev derved konkurrent til Mads Mikkelsens ældste søn Søren, der havde etableret sig i Vesterstrandgade. Ham ska do pass o, Søren, sae Mads om Frede Skaarup, for han kan komm' op o æ mor'ner. Sandheden var imidlertid at Frede Skaarup og Søren Mikkelsen havde været i Sommerlyst sammen til dans og lystighed hele natten.

Da Vilhelm Becks vækkelse gik over landet, fik den ogsaa sit tag i Mads Mikkelsen, som hver eneste søndag saas i kirken hvor han havde sin bestemte plads. Han blev resten af sine dage Indre Missionen tro i ord og gerninger. Han ofrede ikke meget paa sine egne personlige behov, hverken i klædedragt eller hvad bordets glæder angaar. (Han bevarede sine bondevaner saa længe han levede). Men han var ikke bange for at yde en haandsrækning til dem der trængte. Til forskel fra sin bror Henrik kautionerede han aldrig, men i det stille hjalp han mange det kneb for. Skønt han vist nok havde interesse for kortspil, var det en staaende regel at der aldrig blev spillet om penge i hans hjem.

At han blev en holden mand skyldtes ikke mirakler, men flid og paapasselighed og sans for de smaa beløb. Han havde en vis evne til at faa andre til at være ligesaa virksomme som han selv. Hans yndlingsudtryk var: Aa, ku du æt lie og paa den maade fik han ikke saa lidt gjort dagen igennem - og til dels gratis.

Hans velstand gav anledning til adskillige spøgefuldheder i det paa den tid alt andet end velhavende Ringkøbing. Man sae f. ex. at der i alt kun var 500 kr. i omløb i Ringkøbing, og dem havde Mads Mikkelsen næsten altid.

Paa sine ældre dage gik han gerne med den ene haand over lænden og han hældede meget stærkt til venstre. Det var tegnebogen der tyngede ham ned i den side, sae man.

Hverken Henrik eller Mads Mikkelsens kone huskes af ret mange. Forklaringen er sikkert den at mange husmødre af en vis kategori ikke behøvede at komme paa gaden i det daglige dengang. De fleste indkøb blev besørget af børnene eller af tjenestepigen, og det at gaa sig en tur for sin fornøjelses skyld var et ukendt begreb. Der var kirkegangen, for dem der dyrkede den, og der var besøg hos slægt og venner. Man skulle i by, som det hed. Det var ikke underligt at de ældre kvinder dengang kunne nøjes med samme hat eller net eller hvad det nu var, og samme kaabe, i en menneskealder eller mere.

Familierne kom vist ikke meget sammen i selskabelig forstand. Der var vel simpelthen for mange til de forholdsvis smaa stuer. Men Mads kom næsten hver søndag hen og drak kaffe hos Henrik, og der var vist det bedste forhold mellem de to brødre, saa længe de levede. Om Trine har jeg ladet mig fortælle at hun havde den skik fastelavnsmandag at blive liggende i sengen hele formiddagen for at alle de smaa i familierne - og det blev jo efterhaanden mange - kunne komme og piske op. Det honoreredes med et kæmpebeløb — maalt med barneøjne - nemlig 10 øre.

Hos Henrik Mikkelsens var der 8 børn født i tiden fra 1861 til 1881.

Peter Emil, udvandret til Amerika, hvor han er død.

Marie gift med Niels Nielsen ved DSB. Hun har syet brudekjolen til adskillige Ringkøbingpiger. Hun døde paa Alderdomshjemmet i Ringkøbing i 1952.

Karen gift med murermester Chr. P. Hansen (1856—1943) som jo nok kan siges at ha sat sit præg paa byen, baade ved de huse han har bygget og de børn han har sat i verden. Dem vender vi tilbage til.

Johanne ogsaa gift med en statsbanemand, Jens Ingvorsen, hvis søn jævnlig var paa sommerferie i Ringkøbing, og som er gift med Oda Noes.

Petrea udvandrede sammen med sin mand, Niels P. Sørensen, til Amerika. Hun er lærerinde og massøse.

Anna gift med en af byens kendte og populære mænd, Jens Thomsen kaldet, mens hans rette navn er Jens Jensen. Allerbedst huskes han som æ hal' tol' post, med badegæsterne til Søndervig anbragt mellem pakker og melsække paa en højtlæsset postvogn. Han overtog ruten til Houvig og Stadilø og købte ejendommen i Nørregade.

Maren gift med togfører Kresten Christensen. Deres ældste datter, Marie, gift med Reimer Wiese, har skaffet mig mange oplysninger baade i anledning af denne redegørelse og i utallige andre tilfælde. Hun er en af de rigtige Ringkøbingpiger der virkelig ved noget om fødebyen.

Agnes gift med togfører Søren Tikjøb.

Ligesom Henrik Mikkelsen selv, hører de fleste af hans børn og svigerbørn ikke til dem man husker meget om. Den megen rejsen kan jo nok ha betydet en del i saa henseende. Men murer Hansen og hans familie hører til undtagelserne. Han er født i Rødding i 1856 og udvandrede efter at Sønderjylland i 1864 kom til Tyskland. T 1882 slog han sig ned i Ringkøbing, hvor han har bygget omkring 100 ejendomme. Det første hus var for sagfører Frølund, nemlig det hvor senere dr. Birk boede. Frølund kom til at spille en vis rolle i hans skæbne. Hos Frølunds tjente nemlig en vis Karen Mikkelsen, og mureren og Karen fik et godt øje til hinanden med mangeaarige følger, og sagfører Frølund opfordrede meget stærkt Hansen til at slaa sig ned i Ringkøbing hvor der var god brug for en dygtig murermester. At Hansen ingen penge havde at begynde for, raadede Frølund og Konsul Høy bod paa.

Den gamle Henrik Mikkelsen tilbragte sine sidste aar hos murer Hansens, der dengang boede i Rindum villaby.

Skønt det vil føre for vidt at nævne børnene i alle grene af familien, vil jeg dog anføre dem hos murer Hansens, for alene navnene vil sige de fleste Ringkøbinger noget, ikke mindst dem der interesserede sig for fodbold i den første storhedstid paa dette omraade.

Ældst er Jens Christian, gift med Birgitte Nielsen, en søster til Augustinus Nielsen. Henrik er gift med Hertha Andersen, datter af amtstuebestyreren. Johanne er byens nuværende borgmesterinde, gift med Marius Petersen, der meget passende bor i byens gamle borgmestergaard, den meget smukke og velholdte bygning paa Torvet. (Birkedals gamle købmandsforretning.) Kirsten er gift med Mads Hansen, Mølholm Mølle; begge er døde. Chr. P. Hansen, udvandrede til USA, hvor han døde. Karen Marie blev gift med købmand N. P. Nielsen, hvis butik nede ved Banegaarden huskes som noget paa den tid meget moderne. Inger Marie, bedre kendt under navnet Risse, er gift med slagteridirektør Niels Nielsen i Odder.

Børnene hos Mads Mikkelsen og deres ægtefæller hører næsten alle til byens kendteste ansigter. Lad mig for oversigtens skyld først nævne dem i rækkefølge. De er født i aarene 1871 til 1883.

Søren Martinus (1871-1939) gift med Augusta Hansen fra Thorsager, 6 børn.

John gift med Kathrine Pedersen, Aabenraa, levede nogle aar i USA, bor nu i Ringkøbing, 3 børn.

Mane gift med isenkræmmer Valdemar Lange (1868-1943), 7 børn.

Mikkel (1876-1950) gift med Jenny Broe, datter af købmand J. C. Broe i Nygade. Hun døde i 1915. 2 børn. I 1945 døde hans anden hustru, født Lund.

Maren gift med Jens Peter Mølgaard, søn af tobaksfabrikant J. B. Mølgaard. 2 børn.

Sophie gift med tandlæge Johs. Thomsen, der i 1901 overtog den kendte tandlæge Gravesens praksis, som han endnu passer og paa samme sted, nemlig Østergade 24, hvor familien ogsaa har boet i alle disse aar.

Karen gift med apoteker Leonhardt Sodemann, der i sin tid var paa Ringkøbing Apotek. Senere kom han til Nr. Nebel, Hvidbjerg, Hobro og til sidst fik han apoteket i Lyngby, som hans søn nu driver. 3 børn.

Søren Mikkelsens træskoklap ned gennem Vesterstrandgade er en af de lyde jeg kan sige jeg er vokset op ved. Og hans fysiognomi - baade i direkte og i overført betydning er af dem der huskes. Hans butik havde et eget præg. Jeg har det indtryk at han betjente det halve Holmsland og mange af fiskerne der kom sejlende til havnen eller stak tværs over isen med deres store slæder. Han var formand for Handelsforeningen i en aarrække, og fra 1930 var han direktør for Sparekassen.

I ægteskabet, der blev indgaaet i 1901, er der 6 børn, nemlig:

Anne gift med tandtekniker Kaj Thestrup. 

Knud ar i en aarrække været distriktschef i Dansk Esso.  (I min barndom var det mere petroleum der prægede forretningen i Vesterstrandgade). 

Grethe gift med Axel Bojsen, som nu driver butiken. 

Lisbeth gift med prokurist Bjarne Petersen i København. 

Karen gift med malermester Ewald Hørberg, København. 

Mads boghandler i Holmbladsgade i København.

Om Marie og Valdemar Langes 7 børn vil jeg ikke skrive noget ved denne lejlighed, for jeg haaber engang at kunne faa samlet lidt sammen om den familie, hvis stifter har bidraget saa meget til at sætte kulør paa Ringkøbing. Valdemar Lange var jo den der først tog moderne reklamemetoder i brug i Ringkøbing, og hans fantasi har boltret sig paa utallige omraader, bl. a. i revuers og visers verden. Valdemar Lange kan nok fortjene en minderune. Oplysninger modtages med taknemlighed.

Derimod vil jeg paa dette sted gerne sige lidt om min første chef, som jeg besøgte hver eneste gang jeg var hjemme, saa længe han levede. Jeg har kendt faa mennesker der forenede saa megen varme og rolig venlighed med fasthed og saglig holdning som bankdirektør Mikkel Mikkelsen. Han var blevet direktør i Ringkøbing Landbobank nogle faa aar før jeg begyndte min uddannelse der. Det er naturligvis først i løbet af en aarrække jeg har lært at vurdere hans fremragende egenskaber som leder af en bank og som menneske. Nu og da har han maattet træffe afgørelser, f. Ex. i personalespørgsmaal, som svagere naturer ville være veget tilbage for. Men han vidste forskel paa godhed og godmodighed. Godhed kræver karakter. At hans ledelse har ført Landbobanken frem til en af de bedst konsoliderede banker i landet, er almindeligt kendt og anerkendt. Han har været fast i princippet om at en bank skal tjene samfundet, in casu en egn af landet, mere end aktionærinteresser.

Han var et smukt exempel paa at den vanskelige omplantning fra by til land lykkes i anden generation. Han fandt den rette balance i et stilfærdigt privatliv og en omfattende betydningsfuld gerning.. Jeg kender kun faa exempler paa en forfængelighed der stillede saa faa krav til næring udefra. Hans beskedenhed fik derved et virkelig fornemt og ægte præg. Naar jeg mindes hans maade at le paa, en stilfærdig og varm munterhed der skød op i ham, føler jeg selv en varm taknemlighed stige i mig.

Hans søn Vagn Mikkelsen er nu bogholder i Landbobanken, og datteren Hanne er gift med jernhandler Vestergaard i Aarhus.

Det sidste kuld jeg vil beskæftige mig med ved denne lejlighed, er tandlæge Thomsens. Han er født i Kolding 1877 og blev gift i Ringkøbing i 1903. Han har altid staaet for mig som en af dem der forstod at faa lidt ud af livet udover arbejdet. Kendt er de jagtselskaber han deltog i, med Tim kro som basis og den landskendte Trine Rahbek som madmor. Jeg behøver blot at nævne folk som Hans Bech Nielsen, Grove, Hasselbalch, Lindberg, Amtmand Toft, arkitekt Bojsen Møller (Kreditforeningens arkitekt) for at man faar et lille pust fra de gode gamle dage med mindre nervepres og større sorgløshed og munter glæde. Nutidens jægere vil ogsaa misunde dem deres jagtterrain. En tid omfattede det f. ex. hele Vest-Stadilfjord. Vi er ved at blive for mange af alle slags her tillands, jægere, badegæster, sommerhusejere, bilister etc. Men vi der har tilbøjelighed til at bande over det, bør betænke at det ikke er givet at det ikke ville være blevet os som var skudt ud til fordel for de faa udvalgte. Alt i alt bør man vel være taknemlig for de vilkaar der bydes saa mange af vore landsmænd, og navnlig bør folk i Ringkøbing skønne paa at byen ikke er blevet større og ikke er vokset hurtigere.

Men tilbage til tandlæge Thomsen, som ogsaa udmærkede sig ved sammen med Frede Skaarup at starte Ringkøbings første biograf i et træskur, beliggende paa det sted hvor der senere blev opført en værdigere bygning til formaalet. -

Han og Sophie Mikkelsen har som nævnt 4 drenge, født i aarene 1904-1914.

Den ældste er Ivar, civilingeniør, leder af selskabet »Sten og Klinker«, gift med Martha Pio, datter af overretssagfører, dr. polit. F. Pio. 3 børn. Niels er exportchef hos Houlberg, gift med Else Ravn Holm fra Kolding. 2 børn. Han lærte i sin tid i Vejen hos J. P. Lauridsen, der blev ledet af Niels Birkedal, tidl. Ringkøbing.

Jørn er landsretssagfører i København, og kasserer i Ringkøbing Foreningen. Gift med Signe Bruhn Muller fra Lemvig, datter af apoteker Hartvig Muller.

Den yngste, Erik, lærte i sin tid i Ringkøbing Landbobank, blev cand. jur., og er nu direktør for Horsens Landbobank.  Gift med Karen Karberg, datter af amtmanden. 2  børn.

Saadan en slægts skæbne gennem et lille aarhundrede afspejler i mange henseender hele udviklingen i det danske samfund i dette tidsrum. Bønderne der søger byerne, fordi landet kun bød de færreste af dem muligheder der stod i forhold til deres evner og energi. I byen blir smaahandel og haandværk til storhandel og industri. Bank og sparekasse blir faktorer af betydning. Her og der dukker akademikerne op, og sønner og døtre spredes for alle vinde bort fra den lille by, og de tjener deres brød i tidens mer og mer mangfoldige erhverv. Kun enkelte blir hjemme i fødebyen og fortsætter — mer eller mindre direkte — i fædrenes spor. Men er der ikke noget velgørende ved i tankerne at søge tilbage til de gamle mere enklere former for tilværelse og besinde os paa de vilkaar de havde, i nogle henseender bedre, i andre ringere. De var næppe lykkeligere end deres efterkommere, men det forekommer mig til tider at der var noget mere gyldigt ved deres liv, paa een maade snævrere, men samtidig med en videre horisont. Lidt færre adspredelser, haardere slid, taabeligere udveje for det der pressede paa inde fra, men alt i alt maaske med lidt flere af evighedens toner i luften.

Johannes Smith

1952

OKTOBER

Ringkjøbing Teknisk Skole er flyttet ind i eget Hus — den tidl. Kommuneskole i Vestergade, der er istandsat, saa den fremtræder smukt og hensigtsmæssigt. Istandsættelsen og Anskaffelsen af nyt Inventar har kostet 76.000 Kr. Skolebygningen er overdraget Teknisk Skole for en Pris af 30.000 Kr., der betragtes som Kommunens Tilskud til den nye Skole. Der findes 9 store Klasseværelser i Bygningen, og øverst oppe er der indrettet Bolig for Pedel. I Forbindelse med Indflytningen blev der holdt en Sammenkomst, hvor Konsulenten for Statens Tilsyn med de tekniske Skoler betegnede Skolen som »forbilledligt indrettet Skole«. I Dagens Anledning blev der modtaget flere Gaver, saaledes 1000 Kr. fra Industriforeningen og 1000 Kr. fra Ringkjøbing Amts Dagblad til Skolens Byggefond. Byens Snedkermestre har tilbudt et Bord og Fabrikant Louis Andresen et Skrivebord til Bestyrelsesværelset, en Kreds af Haandværkere vil give et Ur. Til Undervisningen i Vinter er indskrevet 90 Elever.

Afd. Dir. O. K. Weis, Hellerup, har testamenteret Byen to Legater til Fordel for trængende. Det ene, der bærer Navnet »Købmand O. K. Weis og Hustrus Familielegat«, er paa 80.000 Kr., det andet, der bærer Navnet »Købm. O. K. Weis og Hustrus Legat for gamle Haandværkere og deres efterladte«, er paa 10.000 Kr. Dir. Weis er født i Rindum, hans Fader arbejdede som Murer i Ringkjøbing.

1. Postmester Grauslund 40 Aar i Postvæsenets Tjeneste, G. blev 1944 Postmester i Ringkjøbing. Boghandlermedhjælper Kabel 25 Aar i N. P. Holms Boghandel. Landbetjent Vestergaard, Børkop, er forflyttet til Ringkjøbing som Overbetjent i Ordenspolitiet. Kommis Harald Christensen er antaget som Bestyrer for Rutebilstationen. — 3. En ny Tilbygning til Vestjydsk Eksportforenings Samlestald ved Enghavevej er færdig; den har kostet 45.000 Kr., og Samlestaldene kan nu rumme 450 Dyr. I 1951 eksporteredes godt 14.000 Stk. Kvæg fra Ringkjøbing, og Salget indbragte over 10 Mill. Kr. — 13. Kommunens Regnskab for 1951-52 forelægges i et Byraadsmøde; der sluttes med et reelt Driftsoverskud paa 73.931 Kr. Den nye Skolebygning, der blev taget i Brug i Foraaret, har kostet 1.164.745 Kr. — 16. Elever i Realskolen opfører Hostrups »Genboerne« paa Skolens Scene i den nye Gymnastiksal. — 17. Pastor Helmig, der blev kaldet som Valgmenighedspræst for Ringkjøbing og Skjern 1939, er beskikket som Kapellan ved Aarhus Domkirke; Pastor Helmig har øvet en betydelig Indsats, han vil blive savnet i Byen. — 23. Den 14-aarige Erling Rasmussen, S. af Amtsbud R., sætter Rekord som Marathon-Pianist, idet han i Skolens Gymnastiksal — uden at Skolens Lærere, der er paa Efteraarsferie, ved det — spiller Klaver uafbrudt i 24 Timer.

Diamantbryllup: 21. Faktor J. N. Jepsen og og Hustru, Nørredige.

Sølvbryllup: 23. Vognm. Jens Christensen og Hustru. — 25. Automobilhandler Niels Hansen og Hustru.

Bryllup: 4. Frk. Rita Jepsen (D. af J. J., Rkbg.) og Chr. Olsen, Gentofte. — 5. Fotograf Ruth Clausen (D. af Snedker C, Rkbg.) og Prokurist Mogens Jespersen, Herning. Frk. Elna Hage Jensen, Hee, og Ejvind Lodberg (S. af Vognm. P. L., Rkbg.). — 11. Frk. Sonja Pedersen, Nees, og Chauffør Hugo Jepsen, Rkbg. — 18. Frk. Magda Skaaning, Thorsted, og Bager Gunnar Jensen (S. af Fru Futtrup J., Rkbg.) — 19. Frk. Kirsten Vinge Mikkelsen, Rækker Mølle, og Viggo Thomsen, Spjald (S. af Enkefru Kirstine T., Rkbg.). — 25. Frk. Inga Lauridsen (D. af Arbm. L. L., Rkbg.) og Gunnar Thomsen, Abildaa.

Fødselsdage: 3. Kogerske, Fru Christiansen, Kirksvej, 70 Aar. — 9. Snedker Peder Ibsen, Bildtsvej 21, 60 Aar. — 12. Pens. Overportør Søren Nielsen, Kongshøjvej, 90 Aar. — 14. Skrædder Anders Nørgaard Petersen, Ø. Strandgade, 70 Aar. — 17. Fru Esper Nielsen, St. Blichersvej 5, 65 Aar. — 21. Overassistent Chr. Christensen, Mellemgade, 50 Aar. — 22. Fru Kirstine Bro Jensen, Enghavevej, 70 Aar. — 31. Fru Kirstine Jørgensen, V. Strandsbjerg, 80 Aar.

Døde: Gasaflæser Niels Chr. Juelsgaard, 64 Aar. — 10. Overassistent ved DSB A. Schytt Larsen, Nørredige, 49 Aar; Døden skyldes en Hjertesygdom, der pludselig tog til. — 18. Fru Louise Proustgaard, Tangsvej. — 27. Fru Mariane Isager, Østergade. — 30. Frk. Kristine E. Simonsen, Enghavevej 36.

NOVEMBER

Statuen af J. C. Christensen blev den 21. November afsløret paa Torvet ved en Højtidelighed, der samlede mange Mennesker fra By og Opland; 2. Regiments Musikkorps fra Sønderborg spillede.  Prof.  Johannes Bjergs store Bronzestatue er et betydeligt Værk, monumentalt i sin vægtige Ro og sikker i sin Holdning, og det giver et levende og uudsletteligt Indtryk af den store Politiker, der paa Torvet i Ringkjøbing gennem mere end et kvart Aarhundrede mødtes med sine Vælgere og modtog deres Hyldest. Monumentet er rejst ved Bidrag fra alle Egne af Landet. Fhv. Statsminister Knud Kristensen foretog Afsløringen og holdt en Tale, hvori han bl. a. understregede Betydningen af J. C. Christensens Tilknytning til Hjemstavnen og af hans Livsværk. Statuen blev derefter overgivet til Byen, og Borgm. Marius Pedersen lovede, at Byen ville værne om den og beskytte den. Der blev ogsaa talt af Form. f. Det danske Hedeselskab, Kammerherre, Hofjægermester Chr. Lüttichau, Tjele, og af J. C. Christensens Dattersøn, LRS. Paabøl, København. Senere paa Dagen holdtes en Mindesammenkomst paa Højskolehjemmet, hvortil Ringkjøbing-Kredsens Venstre var Indbyder. Der var skaffet Plads til 350 Mennesker, og Hovedtalen blev holdt af fhv. Landbrugsminister H. Hauch. Der blev iøvrigt talt mange gode Ord om J. C. Christensens Liv og Virke, ligesom der lød anerkendende Ord til Prof. Johs. Bjerg for hans Arbejde.

1. Kontorassistent Frk. Clara Lindholdt har været ansat i 25 Aar i Kreditforeningen. Politifuldmægtig Poul Fink, Aabenraa, er ansat som Politifuldmægtig i Ringkjøbing. — 25. Ungdoms- og Foredragsforeningen prøver noget nyt — en fingeret Retssag, hvor Dommer, Politimester og Byens Jurister medvirker; Aftenen, der er meget belærende, samler fuldt Hus. — 26. 137 Elever har taget Skole-Idrætsmærket, det er det hidtil største Antal paa 1 Aar.

Sølvbryllup: 6. Overlærer Kaj Hansen og Hustru, St. Blichersvej. — 24. Arbm. Peder Sørensen og Hustru, Vestergade 15.

Bryllup: 8. Frk. Signe Christensen, Sdr. Hygum, Sønderjylland, og Fisker Tage Jensen (S. af Snedker A. J., Rkbg.). — 29. Frk. Ruth Hyldgaard Pedersen, Gørding, og Viggo Andersen (S. af Jens A., Grønnegade, Rkbg.). — 30. Frk. Ruth Pedersen, Køge, og Glarmester Poul Jacobsen, Vestergade, Rkbg.

Fødselsdage: 1. Arbm. Hans Christensen, Østergade, 65 Aar. — 2. Mogens Christensen, 0. Strandgade, 80 Aar. Borgm., Købm. Marius Pedersen 65 Aar. — 4. Svend Noesgaard, Smedegade, 50 Aar. — 19. Jens V. Jensen, V. Strandsbjerg 9, 60 Aar. — 26. Fhv. Mælkehandler Chr. Hansen, J. P. Nielsensvej, 75 Aar.

Døde: Fru Anna Skjoldby, V Strandsbjerg.

DECEMBER

En Maaned præget af Julestemning, med Granguirlander i Byens Gader og straalende Lys i Forretningerne. En Søndag har der været »Nissebesøg«, og Tusinder af Børn fra By og Egn var paa Benene, samtidig lavede Handelsstandsforeningen Optog og Lotteri. Husmoderforeningen og Ulfborg-Hind Herr. Husholdningsforening har holdt Julemesse paa Højskolehjemmet, hvor Salen var skabt om til et broget Marked med Boder, Tombola og meget andet. Messen havde overvældende Besøg.

En Kreds af Lærer Flints gamle Elever — Elever, der tog Præliminæreksamen i 1924 — har oprettet et Legat for at mindes deres Lærer, der gjorde Regne- og Matematiktimerne til »lyse og lykkelige Stunder«. Legatet, der stadig vil vokse, skal tildeles Elever, der har vist særlig Interesse for og gjort sig særlig Umage i Matematik — men de behøver ikke at have været særlig dygtige.

15. Ringkjøbing Idrætsforenings 46-aarige Fane afløses af en ny skænket af Danmarks Samfundet. — 18. »Lærer Morten Jensen og Hustru Else Jensens Legat« til Fordel for en Elev fra Skolen i Ringkjøbing uddeles for første Gang, stud. mag. Henning Nielsen, S. af Smedem. Elias N., Kloster, faar Portion paa 1400 Kr.; den der faar Portion eet Aar, har Fortrinsret til Legatet, indtil han har faaet sin Eksamen indenfor den normale Studietid. H. N. vil være Magister i Matematik. — 28. Dronning Alexandrine dør, alle Flag i Byen er paa halv, og Dronningen mindes i Kirken.

Sølvbryllup: 26. Rørlægger Mads Høgsberg og Hustru, Mellemgade.

Bryllup: 7. Frk. Inger Kirstine Noe Sørensen, Møborg, og Maler Willy Poulsen (S. af Kontorbestyrer P., Nygade, Rkbg.). — 14. Frk. Rita Thomsen (D. af Driftsleder T., Rkbg.) og Ekspedient Poul Frost, Torp ved Thisted. — 20. Else Byskov, Gedved, og Tegneren og Maleren Ib Buch (S. af pens. Trafikkontrollør B., Rkbg.). — 27. Frk. Olga Sand (D. af Fisker Jørgen S., Rkbg.) og Værktøjsmager Carl Engvald Suhr, København. — 27. Servitrice Frk. Grethe Hansen og Chauffør Chr. Ebbensgaard Kjær, begge, Rkbg. — 28. Grethe Sørensen, Lyngvig, og Kommis Flemming Mogensen (S. af Murerm. J. M., Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Murerm. Jørgen Jørgensen, Fjordalle, 75 Aar. Tømrer Jens Hansen, Kongshøjvej, 50 Aar. — 8. Holger Thun Andersen, Østergade, 50 Aar. — 9. Rentier John Mikkelsen, Bildtsvej, 80 Aar. — 10. Fru Martine Nielsen, Enghavevej, 85 Aar. — 20. Fru Mette M. Jensen, Enghavehus, 75 Aar. — 17. Murerm. Jens Sivertsen, 65 Aar. — 18. Sadelm. Hans Vald. Olsen, V. Strandgade, 60 Aar. — 22. Snedkerm. Hvegholm, Møllevej, 70 Aar. —23. Johannes Christiansen, Havnecafeen, 75 Aar. Fhv. Kriminalassistent J. C. Kjeldsen, Kongshøjvej, 70 Aar. — 24. Dommer J. C. Christiansen, 60 Aar. — 25. Rentier P. Muldbjerg, Østergade 23, 70 Aar. — 27. Pens. Overpostbud Evald Sørensen, Bildtsvej 14, 65 Aar. — 28. Overass. i Kreditforeningen Aksel Jeppesen, Østergade, 50 Aar. — 29. Fru Snedker Andersen, Tværvej, 60 Aar.

Døde: 3. Mariane Berthelsen. — 8. Drengen Henning, S. af Anna og Jens Bonde.

1953

JANUAR

Ringkjøbings Indbyggertal er ved Aarsskiftet 4724, dvs. 82 flere end for 1 Aar siden. I 1952 fødtes der 111 Børn i Byen.

12. Etatsraad Alfred Sørensens Skolelegat tildeles Karen Margrethe Garn (D. af Kontorass. G.) og Inger Nørgaard Lauridsen (D. af Fru Gerda L.). P. Olesen Flints Legat tildeles Chr. Henriksen (S. af Arbm. Johs. H.). — 16. Vellykket Nytaarsfest i Ringkjøbing-Foreningen i København med Forpremiere paa en Ringkjøbing-Turistfilm optaget af Pastor Helmig.

Sølvbryllup: 3. Fiskepakker Marinus Adsersen og Hustru, Grønnegade. — 15. Bernhard Jensen og Hustru, V. Strandgade 23.

Bryllup: Frk. Filippa Klejs, Samsø, og Repræsentant Thyge Noes, Roskilde, tidl. Rkbg. — 17. Frk. Ulla Jensen (D. af Skrædder A. J., Rkbg.) og Isolator Markil Krogh Rasmussen, Viborg. — 24.  Frk. Elna Jensen, Stadil, og Smed Ole Christensen, Rkbg. — 25.  Telefonistinde Frk. Emma Christensen, Lemvig, og Ekspedient Preben Lauridsen (S. af Malerm. Rich. L., Rkbg.).

Fødselsdage: 9. Husejer Bjerg Christensen, V. Strandgade 12, 60 Aar. —  10. Tømrer Niels Nielsen, Enghavevej, 60 Aar. —  13. Fisker Chr. Adsersen, Grønnegade 23, 70 Aar. — 16. Fru Kirstine Gjøde Nielsen, Vellingvej, 65 Aar. — 17. Malerm. Rich. Lauridsen, Mylius Erichsensvej, 50 Aar. — 18. Hans Peter Hansen, Øster Strandgade, 65 Aar. — 19. Fru Nanna Finsen, Enke efter Dommer F., Rkbg., 90 Aar. Fru Miltine Andersen, Grønnegade 23, 65 Aar. — 23. Vognm. Andr. Steffensen, 75 Aar. — 24. Fru Barbara Christensen, Øster Alle 12, 65 Aar. — 25. Karetmager Nielsen, 60 Aar. Maler Otto Hansen, Kongshøjvej, 50 Aar.

Døde: 15. Fhv. Barberm. Jens Fr. Jeppesen, Reberbanen.

FEBRUAR

En Maaned, hvor Vinteren kom. til Vestjylland. Midt i Maaneden faldt der store Snemasser, og det blev bidende koldt. Flere Veje blev lukket, og det var svært for Jernbanetrafikken at klare sig.

Elevantallet i Ringkjøbing Skole har nu »toppet«. Der er tilmeldt 90 Elever til det nye Skoleaar, og de fordeles paa 3 Klasser. I Fjor var der 113 Elever, der fordeltes paa 4 Klasser. Med den store Tilgang, der populært betegnes som »Befrielses-Børn«, idet Fødselstallet i 1944-45 var særlig stort, synes Elevtallet i Skolen at have toppet. Der vil ikke de nærmeste 7 Aar blive nogen ny Aargang paa over 100 Elever.

25. Fhv. Sygehusportør Viggo Nielsen har siddet i Ringkjøbing Sygekasses Bestyrelse i 40 Aar, deraf 37 Aar som Formand.

Guldbryllup: 27. Fhv. Matros i VBV Andreas Poulsen og Hustru, Møllevej.

Bryllup: 14. Frk. Virginia Genove, New York, og stud. polit. Knud Rasmussen (S. af Vulkanisør N. R., Rkbg.). Frk. Anna Lis Nielsen, Esbjerg, og Fisker Hans Henrik Larsen (S. af Maren L., Rkbg.). — 15. Frk. Edith Lauritzen (D. af Overpostbud V. L., Rkbg.). og Erik Asmussen (S. af Lokomotivfører R., Rkbg.).

Fødselsdage: 5. Morten Aaes, Vestergade 25, 60 Aar. — 8. Fru Anna Palm, Nørreport, 75 Aar. — 16. Slagterm. C. Iversen, 50 Aar. — 19. Pastor C. L. Appelberg, 65 Aar. — 21. Auktionsholder Magnus Jensen, tidl. Haandværkerforeningen, 70 Aar.

Dødsfald: 2. Fhv. Amtsraadssekretær Georg la Cour, 70 Aar; afd. tog sin Afsked i 1939 efter at have været ansat ved Amtet i ca. 40 Aar. — 3. Mogens P. Christensen, 0. Strandgade, 80 Aar. — Pedel ved Skolen gennem 30 Aar Chr. Hebsgaard Christensen, 58 Aar.

MARTS

Forslag til Overslag over Byens Indtægter og Udgifter i 1953-54 forelægges, Skatteudskrivningen stiger 76.633 Kr. Den kommuneskattepligtige Indkomst bliver 14.780.100 Kr. (13.520.550 Kr. forrige Aar) og Udskrivningen udgør 1.092.729 Kr. (1.018.096 Kr.). Ligningsprocenten er fastsat til 8,1 (8,2) og Skatteprocenten til 9,06 (8,9). Antallet af Skatteydere er 2231 (2238) og Gennemsnitsindkomsten pr. Skatteyder 6254 Kr. (5846 Kr.).

Ringkjøbing Bank holdt Generalforsamling den 4. Marts.  Omsætningen  har været  649  Mill.  Kr.,  dvs. Bankens hidtil største. De samlede Reserver udgør nu 1.276.246 Kr. Der udbetales 8 pCt. Valgene var Genvalg.

Ringkjøbing Landbobank holdt Generalforsamling den 10. Marts. Omsætningen har for første Gang oversteget 1 Milliard Kr., idet den blev 1028 Mill. Kr. Der udbetales i Henh. til Vedtægterne 6 pCt., og Generalforsamlingen gav Udtryk for, at der ikke ønskes mere udbetalt.

6. Væver Mads Sørensens Skolelegat er tildelt Inger Dalsgaard Madsen (D. af Værkfører M., Hoffgaardsvej) og Erik Schytt Larsen (S. af Fru L., J. P. Nielsensvej). — 12. Frk. Birgit Andersen, D. af Vognm. A., Rkbg., og udlært hos Edith Frandsen, Modesalonen, Rkbg., har bestaaet Svendeprøve; hun er den første Modist, der er udlært i Ringkjøbing. — 17. Konsulinde Anna Glistrup tildeles Dansk Røde Kors-Medaillen for fortjenstfuldt Arbejde i Røde Kors. — 22. Statsradiofoniens Gøglervogn gæster Byen og har stor Sukces, Quiz-Holdet, der bestaar af Amtslæge, Dr. med. Palle Hjorth, Dommerfuldmægtig Kjær, Overlærer Ladefoged og Amtsfuldmægtig Maag Busch, vinder frem til Andenpladsen i Landskonkurrencen.

Sølvbryllup: 11. Maleren Peter Holm og Hustru, Uldspinderiet.

Bryllup: 4. Aksel Røjkjær, Hee, og Frk. Marie Andersen, Møllevej, Rkbg. — 6. Fru Klara Sørensen (D. af Kirkebetjent Andersen, Rkbg.) og Fabrikant Verner Horn Andersen, Søndervig. — 7. Elly Hansen (D. af Ankjær Jensen, Grønnegade, Rkbg.) og Mekaniker Svend Aage Andersen, Herning. — 8. Servitrice, Frk. Lem Nedergaard, Holstebro, og Radiotekniker Alf Møller Hansen; Rkbg. —  15. Frk. Ketty Pedersen (D. af Kristian P., Kongshøj, Rkbg.) og Jørgen Enevoldsen, Hee. — 20. Servitrice Ruth Bille Petersen, Skive, og Signalarbejder Jens Aage Nørgaard (S. af Vald. N., Kirksvej 7, Rkbg.).

Fødselsdage: 2. Niels Kristensen (Snogdal), Vejskillingen, 75 Aar. — 3. Jonas Nielsen, Grøntforretningen, Bredgade, 65 Aar. — 6. Fru Petrine Sørensen, V. Strandsbjerg, 60 Aar. — 25. Togfører Peder Knudsen, Østertoften, 60 Aar. — 28. Peder Knudsen Sand, Smedegade 17, 80 Aar.

Døde: Værkfører Viktor Lauridsen, Isværket, 43 Aar; Døden skyldes en Hjertelidelse. — 12. Pens. Togfører Bernhard Andresen, 81 Aar; afd. har boet i Ringkjøbing i ca. 35 Aar. — 15. Erna Kjær Lauridsen, D. af Thora og Laurids Kjær, 24 Aar. — 23. Forfatteren Ålfr. Holm Laursen, Hvide Sande, tidl. Rkbg., 57 Aar. — 25. Rentier Peter Muldbjerg, Østergade, 70 Aar. — 26. Kontorassistent E. B. Jensen, Dommerkontoret, 31 Aar; Døden skyldes et Fald fra en Kældertrappe.

APRIL

Den 1. April var det 25 Aar siden, Overlæge C. C. Koldborg af Amtsraadet blev ansat som Overlæge ved Sygehuset i Ringkjøbing, hvor han forøvrigt Aaret forinden havde vikarieret som Overlæge. Overlæge Koldborg fejredes ved en Sammenkomst paa Sygehuset, hvor ikke alene Sygehusbestyrelsen, men ogsaa mange Læger var mødt. Der blev talt anerkendende Ord om Overlæge Koldborgs Indsats og Betydning for Sygehuset, om hans menneskelige Egenskaber og om hans store lægelige Kunnen.

Ved Folketingsvalget den 21. April faldt Stemmerne saaledes, Tallene i Parantes er Tallene fra Valget i 1950: Socialdemokrater 979 (887), Radikale 103 (92), Konservative 264 (310), Venstre 780 (751), Retsforbundet 147 (243), Kommunister 34 (50) og Dansk Samling 18 (29).

Ved Valgmandsvalget samme Dag faldt Stemmerne saaledes, Tallene i Parantes er Tallene fra Valget i April 1951: Socialdemokrater 694 (566), Radikale 88 (62), Konservative 232 (207), Venstre 668 (555), Retsforbundet 120 (135) og Kommunister 25 (21).

1. Overlærer Ladefoged 25 Aar ved Ringkjøbing Skole. Toldforvalter Nørretranders tager sin Afsked efter at have virket i Ringkjøbing siden 1931, som hans Efterfølger er udnævnt Toldkontrollør N. A. Herly, Thisted. Overassistent Martin Nielsen, Postkontoret, er udnævnt til Postmester i Knebel paa Mols; M. N. har været ansat i Ringkjøbing siden 1923. Postassistent A. F. Thygesen forflyttes til Hadsten. Jysk Telefon overtager hele sin Ejendom i Nygade, Palms Skrædderi og Herreekviperingsforretning ophører. Thyge Andersen, S. af Overass. A., Kreditforeningen, tager Eksamen som Ingeniør i Bygningsteknik og rejser straks til Montreal i Kanada. — 3. Realklassen, der tog Eksamen for 25 Aar siden, samles i Byen med gamle Lærere; hele Klassen, 18 Elever mødes, skønt kun 3 bor i Ringkjøbing. — 8. Bagermestrene i Ringkjøbing danner egen Forening med Bagerm. Dethlefsen som Formand. A/S Niels Hansens Motorkompagni holder 40 Aars Jubilæum. — 13. Værkfører Carl Pedersen ansættes som Skolebetjent. — 18. Damernes Idrætsklub holder 25 Aars Jubilæum, Form. Fru Bankbogholder Erna Jensen udnævnes ved Stiftelsesfesten til Æresmedlem. — 25. Trikotagemagasinet i Bredgade tilh. Uno Pedersen hærges af Brand og Forretning og Varelager ødelægges;  Skaden andrager op mod 100.000 Kr.

Sølvbryllup: 8 Snedker Chr. Møller og Hustru, Kongshøjvej.

Bryllup: 4. Frk. Karen Margrethe Thornild (D. af Bibliotekar T., Rkbg.) og Lmd. Morten Møller, Galten St. Kassererske Eva Bro Andersen, Grønnegade, og Mejerist Andreas Lauridsen, Tarm.

Fødselsdage: 5. Fru Overportør Simonsen, Nørredige, 65 Aar. — 6. M. Opstrup, Søndergade, 50 Aar. — 8. Fru Lise Pedersen, Smedegade, 70 Aar. —12. Overass. Aksel Jensen, Kreditforeningen, 50 Aar. — 14. Fhv. Inkassator Fr. M. Bisgaard, Møllevej, 70 Aar. — 15. Fisker Ole A. Bro, Ved Fjorden, 70 Aar. — 17. Fru Agent Laur. Andersen, Reberbanen, 70 Aar. — 18. Fru Anna Hansen, V. Strandgade, 75 Aar. — 19. Fhv. Fabrikant Niels Poulsen, Bildtsvej, 75 ar. — 24. Kogerske, Fru Jenny Balleby, Kongevejen, 60 Aar. — 30. Anne Christensen, V. Strandgade 14, 60 Aar.

Døde: 13. Fru Anna Mikkelsen, Østergade, Enke efter Malerm. Otto M. — 14. Slagterm. Anders Chr. Lauridsen, 48 Aar; Døden skyldes en Blodprop. — 16. Tømrerm. Lars Nielsen, Enghavevej, 87 Aar; afd. begyndte som Tømrermester i 1894. — 18. Fru Mariane Svendsen. — 21. Arbm. Mads Grydgaard, 69 Aar.

MAJ

Grundlovsforslaget blev den 28. Maj vedtaget med 46 pCt.s Ja-Stemmer, og Valgretsalderen blev fastsat til 23 Aar. I Ringkjøbing var der 1323 Ja-Stemmer for Grundloven og 455 Nej-Stemmer, 45 pCt. af Vælgerne giver Tallet 1233. For 23 Aars Valgret blev der afgivet 1079 Stemmer og for 21 Aars Valgret 708 Stemmer.

1. Overassistent Frk. Johanne Thomsen har været ansat paa Dommerkontoret i 50 Aar, Frk. Thomsen blev ved sit 40 Aars Jubilæum tildelt Sølvmedaillen for fortjenstfuldt Arbejde. — 2. En Lystfiskerforening er startet, Martin Nørgaard, Gaveboden, er Formand. — 4. To Spejdere, den 14-aarige Svend Kirkegaard og den 15-aarige Ole Thomsen gaar i Løbet af 24 Timer 100 km og faar Spejdernes Vandreskjold. Automobilhandler Bech-Hansen har aabnet en Forretning for Automobiler og Traktorer paa Enghavevej. — 5. Bogtrykker Damgaard er udvandret til Kalifornien; Trykkeriet er overtaget af Danselærer Svend Aage Jacobsen, Ringkjøbing, der er udlært Bogtrykker. — 12. Ungdoms- og Foredragsforeningen holder Generalforsamling, Kriminalbetjent Ballegaard vælges til Formand i St. f. Pastor Helmig, der er rejst fra Byen. En Mindesten for afd. Stadsgartner Axel Andersen (S. af afd. Gartner A., Rkbg.) rejses paa Ordrup Kirkegaard. — 16. H. L. Heibergs Legat for unge Haandværkere er tildelt Snedker Knud Dalgaard Madsen (S. af Værkfører M.). — 18. Ringkjøbing Turistforening uddanner nu Fremmedførere til Raadighed for Soldaterne fra Garnisonerne i Holstebro og for civile Turister. —22. Sejlklubben holder Generalforsamling, Væver Sigurd Nielsen vælges til Form. i St. f. Kommunebogholder Børge Andersen, der ikke ønsker at fortsætte.

Bryllup: 1. Frk. Anna Cathrine Appelberg (D. af Pastor A., Rkbg.) og Pastor Geoffrey Peter Chidgey, Maidstone, England. — 17. Stud theol. Niels Vejen Larsen (S. af Musikhandler V. L., Rkbg.) og Sygeplejerske Frk. Mary Huusom, København. — 23. Frk. Margit Berg, København, og Salgs-Chauffør Konrad Sloth Kristensen (S. af afd. Kr. S., Rkbg.).

Fødselsdage: 6. Vicevært i Haandværkerstiftelsen Anthon Larsen, 65 Aar. — 8. Fru Dorrit Hansen, Skolebo, 70 Aar. Salomon Haugaard Nielsen, V. Strandsbjerg, 60 Aar. — 27. Arbm. Hans Møller Jensen, Vellingvej 4, 50 Aar.

Døde: 1. Isenkræmmer Ahle Jensen, 57 Aar. Avlsbruger og Rørvævsfabrikant Chr. Henriksen, Herningvej, 79 Aar. —19. Fru Mine Elisabeth Nielsen, f. Tang. — 30. Fru Ane Marie Iversen, 73 Aar.

JUNI

Læge Erhard Næss-Schmidt, der i 40 Aar har været Læge i Ringkjøbing, døde den 22. Juni. Han havde kun været egentlig syg i kort Tid. Det var Hjertet, der svigtede efter hans lange og travle Arbejdsdag. Erhard Næss-Schmidt var afholdt af sine Patienter, som kun faa er det. Han var det bl. a., fordi han ikke svigtede sine Patienter. Han kom, naar de kaldte, Dag eller Nat, uanset Vejr og Afstande, og han kom ikke alene som Læge, men som Ven. Roligt og venligt satte han sig ved Sygesengen, talte med Patienten og gav sig Tid til ikke blot at høre om Patientens Sygdom, men ogsaa om andet, der kan trykke et Menneske. Han hjalp paa alle Maader, og han fulgte Patienten, ogsaa efter at han tilsyneladende var rask. Derfor søgte Patienterne ham i saa stort Tal, og derfor blev Patienterne hans Venner for Livet. Blandt Kolleger var han afholdt og respekteret, og de værdsatte hans Dygtighed og Kunnen. M. H. t. sproglig og litterær Dannelse var han blandt de første i sin Stand. I 1945 overdrog

Erhard Næss-Schmidt en Del af sin Praksis til Sønnen Sigurd Næss-Schmidt, men »gamle Næss-Schmidt« sparede alligevel ikke sig selv. Han vedblev til det sidste at praktisere og at tage ud til sine Patienter. Da han ikke mere kunde køre Bil, cyklede han, og da han ikke mere kunde cykle, gik han. Sygdom slog ham ud for en Tid, men han rejste sig, saa snart han kunde og besøgte sine Patienter, der stadig kaldte paa ham og modtog ham som Husets Ven. Erhard Næss-Schmidt holdt sig borte fra offentlige Hverv, men fulgte levende sin Hustrus offentlige Arbejde og stod menneskeligt og økonomisk ved hendes Side. Han var i alle Forhold den fuldendte Gentlemen, Byen har mistet en meget betydelig Læge.

10. Byen hjemsøges af et regulært Skybrud. Paa 2 Timer plaskede der 61,1 mm Regn ned over Byen, medens Normalnedbøren for hele Juni er 46 mm. Mange af Byens Kældre blev sat under Vand, og der skete Regnskader mange Steder. Knud Rasmussen, S. af Bogtrykker L. R., bestaar Eksamen som cand. oecon. — 15. Ringkjøbing Skole faar Fane skænket af Danmarks Samfundet. — 19. Blandt de nye Studenter fra Vestjysk Gymnasium er følgende fra Ringkjøbing: Nysproglig: Torben Erhard Næss-Schmidt læge S. N.-S.). Mat. nat.: Kirsten Hørup Andersen (Overass. A.), Henning Laurits Blok( Distriktsingeniør B.) Jørgen Nielsen (Tømrerm. N.) og Bent Risdal (Fuldmægtig R.). — 22. Sigurd Ove Nielsen (S. af fhv. Gdr. Andr. N., Rkbg.) har bestaaet Skoleembedseksamen i Historie og Dansk. — 28. Leo Ebbesen (S. af Ekviperingshandler E., Rkbg.) har bestaaet højere Handelseksamen i København. — 29. N. P. Holms Boghandels Jubilæumslegat er tildelt Ruth Sørensen (D. af Forretningsfører P. H. S., Rkbg.).

Bryllup: 6. Fru Borghild Blomberg (D. af Orgelfabrikant Andresen, Rkbg.) og Orgelbygger, Civilingeniør Walther Frobenius, Kgs. Lyngby. — 13. Frk. Anna Jensen (D. af Fru Futtrup J., Rkbg.) og Maskiningeniør Svend Lambæk, Lem. — 27. Poula Christensen og Værkfører Niels V. Jeppesen, begge Rkbg.

Fødselsdage: 1. Sadelmager Richardt Klemmensen, Mellemgade, 60 Aar. — 2. Fru Anna Overgaard, Nygade, 60 Aar. — 5. Fhv. Ekstraarbejder ved DSB, Martin Madsen, Østergade, 70 Aar. — 13. Laurence Hansen, Enighedsvej 29, 60 Aar. — 17. Fru Dorthea Larsen, Aldershvilevej 5, 70 Aar. — 26. Chr. Andersen, Møllevej 12, 70 Aar.

Døde: 2. Fru Jensine (Laura) Bækby, Anton B.s Hustru. — 4. Fhv. Sygeplejerske Marie Pedersen, Bredgade 20. — 6. Kristine Steiner. 14. Pens. Overportør Søren Nielsen, Kongshøjvej, 90 Aar. — 17. Lokomotivfører Ole Gammelgaard Asmussen, Østertoften, 52 Aar; Døden skyldes en Blodprop. — 19. Frk. Nicoline Geslin, 83 Aar. — 25. Fru Ida Wedderkopp, 89 Aar. — 26. Sophus Kjergaard, en Broder til afd. Tømrerm. K.; Døden indtraf i Cleveland i Ohio, hvortil K. fra Ringkjøbing udvandrede for 40 Aar siden, han blev 70 Aar. — 29. Fru Juliane Marie Kjergaard, Enke efter Tømrerm. K.

JULI

Maaneden indlededes med Varmerekord for Aaret, nemlig 31 Grader, den egentlige Varmerekord blev sat i 1911 med 35 Graders Varme; senere paa Maaneden blev Vejret noget daarligere. Turister i stort Tal har dog søgt til Byen, og ved Vesterhavet har der udfoldet sig et rigt Badeliv.

1. Fuldmægtig Aksel Pedersen, Næstved, (S. af afd. Kontorbestyrer Th. P., Rkbg.) er ansat som Kontorbestyrer ved Amtsarbejdsanvisningskontoret i Skive. Finn Jensen (S. af Tromlefører O. D. J., Rkbg.) har bestaaet højere Handelseksamen. — 16. Ringkjøbing har ogsaa fine Brevduer; i en Landskonkurrence, hvori der deltog 3740 Duer, blev en Due tilh. Telegrafarbejder L. K. Egeberg, Brevdueforeningen »Ringkjøbing«, Nr. 4. — 17. Chauffør A. Frichmann tildeles FDMs Æresbæger og Fortjenstmærke for samvittighedsfuld og paalidelig Kørsel.

Sølvbryllup: 8. Bertel Dalsgaard Jensen og Hustru, Fjorden 1.

Bryllup: 18. Damefnsørinde Frk. Frida Borbjerg, Ulfborg, og Radiotekniker Erwin Botha Jørgensen (S. af Fotograf B. J., Rkbg.). — 25. Frk. Karen Marie Knudsen (D. af Fru Sigrid Jensen, V. Strandsbjerg) og Jens Arne Brinch Lauridsen, Fanø. — 26. Frk. Herdis Trier Nielsen (D. af Karl T. N., Nørreport) og Smed Leif Gregersen, Hover. Frk. Anna Larsen, Thim, og Vejformand Knud Knudsen, V. Strandsbjerg, Rkbg. — 31. Frk. Ellen Otterstrøm Hansen (D. af Otto H., Kongshøjvej, Rkbg.) og Banearbejder Chr. M. Jørgensen, Aalestrup.

Døde: 3. Børge Chr. Fastrup, S. af afd. Red. Fastrup. — 18. Fru Anne Marie Kjeldsen, Enke efter Murerm. Chr. Kjeldsen. — 18. Lagerarbejder Johannes Jensen, Vestergade.

AUGUST

I Amtsraadsmødet den 27. August vedtages et Sygehusbyggeri i Ringkjøbing til ca. 2 Mill. Kr. Tidligere er opført Funktionærbolig, Lægebolig og Vaskeribygning til ca. ½ Mill. Kr. Nu er det Patientfløjen, der skal udvides og moderniseres, saa der bliver Plads til 80-90 Senge mod nu 48. Sygehuset vil efter Udvidelsen stadig være det mindste i Amtet, men det vil rent teknisk komme paa Højde med de øvrige i Amtet.

1. Kriminalassistent Kjeld Hansen trækker sig tilbage efter 32 Aars dygtigt Arbejde ved Kriminalpolitiet i Ringkjøbing, han afløses af den 46-aarige Kriminalassistent Harald Jensen, Vejle. — 11. Købm., Borgm. Marius Pedersen, 40 Aars Købmands-Jubilæum. — 21. Ringkjøbing Bio viser for første Gang tredimensional Film.

Sølvbryllup: 2. Harald Hansen og Hustru, Kongevejen.

Bryllup: 1. Frk. Karen Husted, Lem, og Vognm. Emil Kristensen, Bagsværd (S. af enkefru M. K., Kongevejen, Rkbg.). — 8. Frk. Jutta Mikkelsen, Viborg, og Konrad Bloch (S. af Smed Laurids Chr. B., Rkbg.). Frk. Emmy Olsen (D. af Sadelmager P. O., Rkbg.) og Svend Erik Boch, Aarhus. — 15. Frk. Bente Søm (D. af Fiskeeksportør Chr. S., Rkbg.) og Prokurist Erling Thuesen, Esbjerg.

Fødselsdage: 6. John Isager, Østergade, 80 Aar. — 14. Fru Kirsten Bøndergaard, Østergade, 70 Aar. — 18. Fru Anna Klokker, Mellemgade, 80 Aar. — 20. Fru Mette Marie Astrup, Alderdomshjemmet, 85 Aar. Fru Bodil Rasmussen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. — 21. Fru Skotøjshandler Søndergaard, Nygade, 60 Aar. — 23. Arbm. P. C. Petersen, Vellingvej, 65 Aar. — 27. Anton Jørgensen, Øster Strandgade 29, 65 Aar. — 30. Elværks-Bestyrer A. C. Petersen, 60 Aar.

Døde: 21. Martin Madsen.

SEPTEMBER

Maanedens, ja Aarets Begivenhed, blev Kongebesøget i Ringkjøbing den 10. Septbr. Kongeparret kom om Formiddagen og blev modtaget paa Torvet af en jublende Menneskeskare. Horsens Byorkester spillede, der var rejst en Baldakin, den røde Løber var lagt ud, Skolebørnene raabte Hurra, alle Flag i Byen var oppe, og Vejret var fint. Kongen blev modtaget af Amtmand Sommer-Andersen og Borgm. Marius Pedersen, og efter at Kongen havde hilst paa de offentlige Repræsentanter, talte Kongen, idet han bl. a. sagde: Det er længe siden, vi har været her, men det skyldes ikke, at det har skortet paa Interesse. Vi kommer hertil med stor Glæde. Dronningen og jeg ønsker alt godt for Ringkjøbing By! Kongen og Dronningen hilste saa paa de mange Repræsentanter, der var mødt op for Organisationer og Foreninger, og besøgte derefter Kirken, Raadhuset, Schuberts Børnehjem, Alderdomshjemmet og Museet for til sidst at spise Frokost paa Rindumgaard. Paa Køreturen gennem Byen blev Kongeparret hyldet af store Menneskeskarer, og der blev kastet et Hav af Blomster op i den aabne Bil. Dagen blev uforglemmelig for By og Egn, der sidst havde Kongebesøg i 1921.

Ved Folketingsvalget den 22. Septbr. faldt Stemmerne saaledes, Tallene i Parantes er Tallene fra Valget i April i Aar: Socialdemokrater 1079 (979), Radikale 90 (103), Konservative 225 (264), Venstre 831 (780), Retsforbundet 74 (147), Kommunister 34 (34). De uafhængige, der opstillede for første Gang, fik 123 Stemmer, Dansk Samling, der i April fik 18 Stemmer, opstillede ikke.

1. Børnehaven »Tusindfryd« har bestaaet i 10 Aar. — 14. Postkontrollør M. Mikkelsen er fra 1. Novbr. udnævnt til Postmester i Storehedinge, M. har virket i Ringkjøbing 1921-1938 og fra 1946.

Bryllup: 2. Frk. Anny Poulsen (D. af Fru Clara P., Nørreport, Rkbg.) og Gunnar Thomsen, København. — 3. Bogholder Frk. Eva Christensen (D. af Købm. Math. C, Rkbg.) og Regnskabsfører, Løjtnant Jørgen Jensen, Kolding. — 26. Frk. Herdis Knudsen, Esbjerg, og Egon Sandahl Pedersen (S. af M. Sandahl P., Rkbg.).

Fødselsdage: 12. Agent Laur. Andersen, Reberbanen, 75 Aar. — 14. Matros Martin Madsen, V. Strandsbjerg, 60 Aar. — 22. Sine Kjergaard, Søndergade 7, 80 Aar. — 23. Anne Jensen (Præst), Grønnegade, 85 Aar. — 30. Damefrisørinde Fru Christine Møller, Bredgade 3, 60 Aar.

Til top