Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1953-54

VALDEMAR LANGE 1867—1943

  Frer for æ tinsoldater.

  Frer for æ fæstning.

  Jamen saa siger je frer for æ vogn.

  Frer for æ møll'.

Replikkerne stammer fra en decemberdag foran Valdemar Langes vinduer som i anledning af den forestaaende jul er fyldt med legetøj.

Aarstal? Mon vi ikke frit kan vælge mellem aarene fra 1903 til 1953? For man siger vel stadigvæk »frer« i Ringkøbing for det der i andre egne af landet hedder »helle«. Frer kommer naturligvis af fred, men da det bløde d ikke blir til r i Ringkøbingmaalet, maa det vel være en ældre udtaleform der er blevet staaende.

Selv tænker jeg paa en bestemt lejlighed — omkring 1910 vil jeg tro — hvor saadan en klump drenge, opholdt paa vej hjem »i æ stor' frikvarter«, staar og byder hinanden over i deres ønsker, indtil en af dem pludselig siger: »Frer for æ hele æ vindu«. Det slaar modet ned paa alle de andre, og Alfred siger, skumlende af misundelse til Peter, der kommer til midt i det hele: »Uha, ham Aage, han har sagt frer for æ hele æ vindu. Han ka vel nok sagtens.« Men Peter er ikke den dreng der saadan lar sig slaa ud. Han er stærk i de uskrevne love og udtaler med stor bestemthed: »Det har man slet æt lov te.« Det lettede, og efter at Aage har bøjet sig for dommen, begynder man forfra foran Valdemar Langes juleforjættende vinduer.

Der var dengang et stort butiksvindue paa hver side af indgangsdøren og saa vidt jeg husker et par stuevinduer der kun var i brug ved juletid. Senere blev Maren Dyekjærs butik inddraget i Langes, efter at hun var flyttet over paa den anden side af gaden mellem barbér Jensens og Madam Pedersens mælkeudsalg.

Længere tilbage i tiden var der i de lokaler som Maren Dyekjær fraflyttede, en skomager Hans Nielsen, men ifølge Erlangs uudtømmelige kilde til haandværkernes historie i Ringkøbing rejste han i 1896 til København.

I butikken nærmest Torvet, der hvor Lange begyndte i september 1903, var der tidligere en modeforretning hvis indehaver, frk. Anna Kirstine Vandborg, f. omkr. 1840, var en slægtning af Lange.

Man kan iøvrigt opremse mange Ringkøbingere som Lange, og især hans børn, er i familie med. Han blev i 1899 gift med Mads Mikkelsens ældste datter, Marie, og hvem de saa kommer i familie med, kan man læse lidt om i Aarbogen 1952—53. Dertil kommer at Valdemar Langes  mor,  Claudiane Kamp, blev  gift  anden gang med J. B. Mølgaard, med hvem hun havde børnene Karl og Jens Peter Mølgaard. Sidstnævnte var gift med Marie Langes søster Maren. De to halvbrødre blev altsaa det man kalder svupsvogre (gift med to søstre).

Valdemar Langes faster, Anne Severine Joachimine Lange var gift med Christen Nielsen Skikkild. Se aarbogen 1951—52. Og en halvsøster til Valdemar Lange, Karen Lange (1847—1902) var gift med den gamle kordegn N. J. Nielsen (1842—1916) Men jeg tror det er bedst at jeg henlægger disse genealogiske udredninger, som vel ikke interesserer alle ligemeget, til et særligt afsnit i slutningen af artiklen.

Trods alle disse tilknytninger til Ringkøbingslægter var Valdemar Lange ikke typisk Ringkøbinger. Han var undtagelsen som brød ud. Han havde ikke den ro og det stilfærdige, hyggelige lune der prægede de gæve borgere vi bl. a. husker fra Sommerlyst. Til gengæld havde han en fantasi og en opfindsomhed der nok kan siges at være sjælden i vores fødeby, og lidt af en tusindkunstner var han jo ogsaa.

Han kom i isenkræmmerlære i Randers hos en bror til hotelejer Schiønning, og var i nogen tid kommis hos Bülow i Varde (hvis søn er med i det kendte bilfirma). Men der stak ikke saa lidt af en kunstner i ham og en tid var han skuespiller dels i København, dels med omrejsende selskaber. Bl. a. var han paa en turné i Norge. Den faldt reelt ikke særlig heldigt ud, men til gengæld skal den ha affødt en overdaadig morsom beretning som Lange undertiden serverede for sine venner. Sammen med skuespilleren William Bewer lavede han en overgang revuer med lokalt stof fra de byer de optraadte i. Lange har sikkert ved den lejlighed faaet opøvet sin fænomenale evne til at lave viser.

Men mileuet han var vokset op i og velsagtens ogsaa nogle medfødte egenskaber fik ham til at vakle mellem Thalia og Merkur, og sidstnævnte gik af med sejren, selv om han aldrig helt svigtede muserne.

I en sang som min far, Rahbek Smith, skrev til Ringkjøbing Skyttelavs Fugleskydning 14. juli 1901, siger han om sin senere konkurrent paa Torvet:

Vor Hofpoet er første Mand, 
han allermindst undværes kan,
et Hip han gir til Anders Mads, 
vi siger bare »Skidt med das« —

Thalia var hans Sukkertop 
i flere aar, saa slog han op, 
hun gav for lidt, det gamle Øg, 
langt bedre er en Skraa og Røg.

Den sidste linie hentyder til at Lange i aarene op til 1903 rejste for Mølgaards Tobaksfabrik, der indtil 1898 blev drevet af hans stedfader og senere af hans to halvbrødre.

Den 29. september 1903 startede han saa sin egen isenkramforretning paa det sted hvor den stadig har til huse. Det der fra første færd prægede hans maade at drive  forretning paa, var hans  enestaaende  sans  for moderne reklamemidler og hans virkeligt morsomme paafund. Hans firmamærke var en svane, og han fik da alle ringkøbingdrenge i min tid til at tro at en kniv der duede noget skulle være en svanekniv, og vel ogsaa at det var Langes firmamærke der havde gjort de knive saa berømte, skønt mærket paa kniven vel var det oprindelige. En medhjælper han havde i en aarrække, den kendte fodboldspiller, søn af værtshusholder Søren Christensen paa Bredgade, er blandt bysbørn kun kendt under navnet Chr. Svane.

Lange fik ogsaa det morsomme indfald at forsyne en del sten paa stranden ved Søndervig med sit firmamærke og udlovede saa præmier til dem der fandt og afleverede en sten med svane paa i hans butik.

Saa tidligt som i 1904 udgav han en pris- og varefortegnelse som han sikrede et langt liv hos modtagerne ved at love i løbet af aaret at udlodde 100 smukke og værdifulde gevinster, og hver modtager fik 10 chancer idet der var et nummer paa hvert blad i katalogen. Ind i mellem billeder og tekster og priser var der smaa opbyggelige vers der slog paa kvalitet, stort udvalg og billige priser hos LANGE. Her er et par exempler:

Det er kun lidt man hos Lange betaler 
for selv de bedste Cigarfoderaler.

og følgende »Extravers til Husmandssangen«

Lange han paastaar, og vistnok med Grund, 
ønskes Velstand i Lo og i Lade,
skal Straaet bli langt og Kærnen bli rund, 
til Markernes Dyrkning bør anvendes kun 
Langes Hakke, hans Skovl og hans Spade.

Endnu findes der i adskillige Ringkøbingeres gemmer exemplarer af de lykkeskillinger Lange lod lave med en eenøre indsat i en alluminiumsmønt lidt større end en tokrone. Paa den ene side stod der uden om en hestesko: Held og Lykke dig ledsage alle dine Levedage«. Og paa den anden side fandtes firmaets navn og slogan. At ofre saa meget paa reklame var dengang et saa godt som ukendt begreb i Ringkøbing, i hvert fald i forbindelse med den slags letfærdige paafund. Hvordan de virkede paa de gode vestjyder er svært at sige. Mange morede sig vel, og noget har omtalen og chockene vel ogsaa gavnet forretningen i starten, men mon der ikke ogsaa har været dem der tænkte: »Det maa vel være os der kommer til at betale det i den sidste ende.«

Det er nu ikke just som den opfindsomme reklamemager Vald. Lange faar sin minderune i vores Aarbog, men som Ringkøbings uovertrufne og aldrig kostbare »forlystelsesraad« — Ingen har tal paa de viser han har skrevet til fugleskydninger, basarer, revyer og mange andre lejligheder, og en komplet samling af dem findes desværre næppe. Og utallige er de fester han har været medarrangør af og optraadt ved, som taler, oplæser, tryllekunstner eller som det vi nu om dage ville kalde legeonkel. Dertil kommer al den spas han — maaske navnlig i sine yngre aar — leverede i snævrere kredse og f. ex. i den daværende Ringkøbing Handels- og Kontoristforening »Concordia«. Han var ogsaa en mester i det englænderne kalder »practical jokes«. Kendt er historien om hvordan han købte en lirekassemand til at staa en hel formiddag og spille »Aah Mathias« foran Mathias Klokkers butik.

Da jeg var hjemme i sommer fik jeg fortalt et par smaatræk om hans paafund og indskydelser. Han og hans kone gik ofte en tur langs fjorden, og nede ved Mejstrups eller udfor Alléen stod tit en af Hønnikes drenge og sae: »Godda smukke Lange«. Det var da noget dumt noget, syntes fru Lange. Ka du ikke faa dem til og la vær med det? Aah hva, sae Lange, de faar to øre pr. gang, foruden morskaben, den skal de da ogsaa ha lidt af.

En varm sommerdag gik Lange i skjorteærmer over paa barberstuen, som en overgang til en vis grad blev drevet fra den nu forsvundne nabobeværtning. I stolen derovre sad en utaalmodig fisker og ventede paa at blive barberet. »Naa«, sae han da Lange kom ind, »det wa da osse o tid'«. Lange tog uden et ord sæbeskaalen og sæbede fiskeren grundigt ind, hvorefter han satte sig til rette i stolen ved siden af og saa op i loftet. — Hwa, ska a æt skraves? »Jo,« sae Lange, »det ka De godt blive, men jeg vil sige Dem, at hvis jeg skal gøre det, saa blir det første gang jeg indlader mig paa det.«

Det er svært mellem de sange jeg kender, at vælge nogle vers, som kan siges at repræsentere Langes versekunst paa gyldig og fyldig maade. Ved sølvbrylluppet i 1924 lavede Louis Rasmussen en smuk lille tryksag med et udvalg af »Amandus Svanes samlede Digte«. Emnerne er f. ex. Skyttelavet, lystsejllads, Sommerlyst og motorstop, dampskibsaktionær, gevinstkeglespil, Jacob Rindum og kardustobak, Mylius Erichsens bogtitler indlagt i en vise, pavillonen i anlægget, Hvide Sande, havnen, cyklestien til Søndervig, Haandværkerforeningens formænd og mange andre »honoratiores« i vores gamle by. En fuldstændig fortegnelse over Langes viser ville gi alle væsentlige træk i byens historie fra den tid. Om Frede Skaarup og Birkedal, og byens forskellige konsuler, om forsvarsbrødre og Lørdagsklubben, om brobygning og Prins Hamlets endeligt, (Suk og Taare ved Prins Hamlets Baare) o.s.v., o.s.v. Ved studentersangernes besøg i begyndelsen af aarhundredet skrev han en »Vejviser for Ringkøbing og nærmeste Omegn« paa melodien: Op i gæve sønner af den røde gaard. Se Aarbogen 1947-48.

Og der foreligger en Midsommervise om en sommer der minder sørgeligt om den vi har haft i 1954. En Museumsvise handler, foruden om Mathias Klokker, om alle de mærkværdige ting folk har skænket til museet.

I. C. med Møntsamling det betænkte,
og af Erindringerne et Bind,
ja, og desuden han Ræven skænkte,
den blev husvild nu, da »Klods Hans« nys gik ind.

Jeg har ofte hørt fortælle at den landskendte »Min Amanda var fra Kjerteminde« skulle være skrevet af Valdemar Lange, men det er ikke rigtigt. Rygtet stammer maaske fra at han som skuespiller har sunget den, vistnok paa Nørrebros Teater (den er skrevet i 1893), men medvirkende til rygtet kan hans pseudonym »Amandus« maaske ogsaa have været. Og endelig at forfatterens navn er Schwanenflügel. Af de viser der ifølge sit emne har mere end lokal interesse, og som iøvrigt er en særdeles veldrejet og psykologisk helt rigtig vise, er der »Prisfaldet« fra midten af tyverne. Efter bedste Gallupprincipper spør han landmanden og arbejderen og de forskellige slags købmænd, hvad de mener om det truende prisfald. Og svarene er præget af den saa menneskelige og stadig udbredte ønsketænkning; alt vil falde, undtagen naturligvis de ting hver enkelt har interesse i; de vil ganske givet stige lidt endnu.

Til slut vil jeg citere et par vers af Gættevisen som blev serveret i sommerrevyen en af de sidste somre jeg var hjemme (1915 eller 16). Mel.: I en kælder sort som kul.

Nu skal De pass' rigtig paa 
et damenavn det gælder. 
Man hos hende tit kan faa 
fars til frikadeller. 
Hun kan smage kød til pas, 
bag sin disk til nød faa plads, 
for hun er saa tyk her 

Publikum: Det er Maren Dyekjær.

Den som nu De gætte maa, 
det er en slags digter. 
Han i arm og storetaa 
stadig fyldt med gigt er. 
Han har Svane her og der, 
og for vane detteher
(slaar ud med haanden) 
Han af børn har mange 
Publikum: Det er Vald'mar Lange.

Desværre kan det vist ikke nægtes at hans gigt og anden sygdom i aarenes løb lae en dæmper paa hans humør, men selvironien satte han dog ikke overstyr. Og saa længe han overhovedet kunne, var han en trofast deltager paa den ene eller den anden maade i dilettantkomedier og andre festarrangementer, som skuespiller eller instruktør eller idémager. Fra Haandværkerforeningens julebal husker jeg ham som arrangør af gættekonkurrencer o. 1. og ved en lejlighed hvor jeg desværre ikke selv var til stede skal han ha forbløffet publikum som tryllekunstner. Til hans »Rekvisitter« hørte tvillingparret Bine og Gine Christensen, som jeg til dato ikke har lært at kende forskel paa. Og han tryllede en kvinde væk og frem i et forrygende tempo, indtil de tilsidst ved en velforberedt »fejltagelse« stod paa scenen begge to samtidig. Tableau.

Ja, Lange var uforlignelig. Men mit Indtryk, som af gode grunde ikke stammer fra hans vitaleste ungdom, er at han ikke var nogen udpræget lystig og løssluppen natur, men mere tænksom og reflekterende. Det var som om han bedre kunne udløse latteren for andre end for sig selv. Dertil kom maaske ogsaa at han ikke var amatør hverken i god eller nedsættende betydning. Hans var saa sikre som nogen professionel skribents. Og som iscenesætter havde han ogsaa en teatermands ambitioner, hvor andre mere tog det som leg og morskab, og dertil hørte ogsaa uforudsete uheld for de optrædende. Men dem tog Lange sig nær. I det hele taget har det nok præget hans tilværelse at han havde en ben i hver lejr. Af naturen en urolig sjæl med kunstnerisk fantasi og virkelyst, og i sin videre skæbne forretningsmand og familiefar efter bedste evne.

Valdemar Lange skal huskes af sine bysbørn som den der ud fra sine forudsætninger ydede det særegne som opfindsom foregangsmand i reklamen og som en ligesaa fantasirig forfatter og festarrangør. Mange sammenkomster i anlæget og byens festsale ville ha faaet et ringere, og mindre morsomt forløb uden hans medvirken.

Lidt slægthistorie.

Valdemar Lange blev født i Ringkøbing 16/4 1867 og døde samme sted 16/2 1943. Hans far hed Laurids Nicolai Lassen Lange, født i Nykøbing Mors 20/1 1816, død i Ringkøbing 12/4 1868. I 1834 var han handelslærling hos A. C. Husted paa Torvet i Ringkøbing, og saa vidt jeg ved var det i Ringkøbing han levede resten af sit korte men virksomme liv. Han boede paa hjørnet af Bredgade og Mellemgade, hvor  den berømte Jens

Harpøth har haft sin forretning, og hvor Mølgaards tobaksbutik senere fandtes. Lange havde tobaksfabrik og købmandshandel og drev ogsaa exportvirksomhed. Det var ham der indkaldte slagter Bune fra England for at svinene kunne blive slagtet og parteret paa den maade englænderne syntes bedst om.

Laurids Lange var gift med to søstre, første gang i 1846 med Maren Kamp (1824—1856). I dette ægteskab var der kun en datter, Karen, som i 1869 blev gift med kordegn N. J. Nielsen. Anden gang i 1853 med Claudiane Cecilie Kamp (1831—1903) og i dette ægteskab var der 8 børn, hvoraf Valdemar Lange var den yngste, født aaret før hans far døde. Som formynder fik han da agent Chr. Christensen (1817—1892) der var gift med hans moster, Margrethe Kamp (1829—1895) og som boede i det store gule hus paa Torvet, hvor Ringkøbing Bank har til huse. (Ældre ringkøbingere vil bedst kende det som Glistrups).

De nævnte tre søstre var døtre af værtshusholder Mads Jensen Kamp og Karen Lauridsdatter, der havde Hotel Ringkøbing, som det senere blev kaldt.

Claudiane Lange, født Kamp, blev gift anden gang, med Jens Boyhus Mølgaard, født i Holstebro 2/12 1838, død i Ringkøbing 22/12 1898. Deres to sønner Karl og Jens Peter Mølgaard drev tobaksfabriken nogle aar efter deres forældres død, men maatte til sidst indstille den engang saa betydelige virksomhed.

Der skal her  i  landet  findes  op  mod  140  slægter Lange (mer eller mindre udførligt registreret i en samling som er testamenteret Rigsarkivet i København). Den der her er tale om, kan ikke føres ret langt tilbage, men lidt er der at læse om den i Hardsyssels Aarbog 1939. Valdemar Langes farfar hed Carl Christian Lange (1763—1819) og havde haft en meget stor forretning i Randers med tobaksfabrikation, handel og skibsfart, men under napoleonskrigene satte han alt til og blev af sin kones familie hjulpet i gang med et gæstgiveri i Nykøbing Mors. Hans kone hed Anna Sofie Wandborg og var datter af godsejer jens Wandborg til Frøslevgaard og hustru Anna Dorothea Byrgesen. Hun var født i Frøslev 1780 og førte efter sin mands død en omtumlet tilværelse. Hun døde i Ringkøbing 1860. Hendes datter Anne Severine Lange (1818—1892) blev gift med Chr. Nielsen Skikkild (1818—1903), og en brorsøn til hende, Hans Mathias Wandborg, født 1810 i Janderup havde en tid forretning i Ringkøbing. Det er hans datter, Ane Kirstine Wandborg, der var Valdemar Langes forgænger i butiken ud mod Torvet.

Johannes Smith

1953

OKTOBER

Kongeparrets Besøg i Ringkjøbing i September blev optaget paa Film, og Filmen havde Premiere ved Byraadets Oktober-Møde; Byraadssalen var for en Aften omdannet til kommunal Biograf. Det ses, at Filmen er optaget af en ikke stedkendt Person, men den giver dog alligevel et ganske godt Billede fra den store Dag i Byen. Filmen opbevares nu i Byens Arkiv — og vil blive Historie for Efterslægten.

3. Elværksbestyrer A. C. Petersen har været Lærer ved Teknisk Skole i 25 Aar. — 6. Fabrikant L. Andresen, der har været Kasserer 1 Haandværkerforeningen i 27 Aar, udnævnes til Æresmedlem af Foreningen. — 8. Fru Isenkræmmer Vald. Lange vælges til Formand for Damernes Idrætsklub. — 15. Cigarhandler Svend Fastrup, Torvet, har 25 Aars Forretningsjubilæum. — 19. Kommunens Regnskab for 1952—53 forelægges. Regnskabsmæssigt er der et Driftsoverskud paa 9189 Kr., men i Realiteten er der Overskud paa 175.611 Kr. — 21. Forretningsfører Peter Sørensen er valgt til Formand i Borgerforeningen. — 27. Knud-Erik Andersen (S. af Stationsforstander Georg Andersen) har bestaaet Skibsførereksamen paa Fanø Navigationsskole. — 30. Det dansk-amerikanske Olieselskab, der har arbejdet paa Egnen, forlader Byen — uden at have funden Olie!

Sølvbryllup: 4. Vognm. Peder Lodberg og Hustru, Herningvej 30. — 5. Murerm. Carl Johs. Hansen og Hustru, Dyekjærsvej 9. — 7. Skrædder Thomas Østergaard og Hustru, Østergade. — 11. Bankdirektør C. R. Nissen og Hustru. — 17. Peder Christensen og Hustru, Grønnegade. — 18. Fisker Peder Nielsen og Hustru, Vester Strandsbjerg.

Bryllup: 4. Husassistent Frk. Eva Jensen (D. af Vognm. J., Bildtsvej, Rkbg.) og Væver Carlo J. (S. af Cigarhandler J., Rkbg.). — 8. Frk. Rita Helleskov Pedersen, Brande, og Maskinmester Mads Sand (S. af Fisker Jørgen S., Rkbg.). — 10. Frk. Henny Rasmussen, Hammel, og Elektriker Børge Pedersen (S. af Ingvard P.. Rkbg.). — 18. Frk. Anna Elise Feerup, Esbjerg, og Peder Sandahl Pedersen, Nørredige 24, Rkbg. — 24. Damefrisørinde Frk. Lillian Nake, Aarhus, og Disponent Chr. Ditlev Jensen (S. af V. D. J., Rkbg.). — Frk. Ellen Christensen (D. af Murerm. A. C, Rindum) og Bankassistent Viggo Kirkegaard Bækdal (S. af Opsynsmand K., Rkbg.). — 25. Frk. Gerda Beck-Sørensen og Snedker Godtfred Nielsen, Herning, og Frk. Helga Beck-Sørensen og Snedker Knud Jørgensen, Rkbg. Brudene er Døtre af Mekaniker B.-S., Rkbg.

Fødselsdage: 5. Fhv. Landpostbud N. Flodgaard, Kongevejen, 70 Aar. — 8. Vejassistent K. V. Bruun, Herningvej, 50 Aar. — 12. Landpostbud Magnus Pedersen, Møllevej, 60 Aar. — 24. Sadelmager Niels Henningsen, Søndergade, 80 Aar. — 25. Fru Johanne Flodgaard, Kongevejen, 70 Aar. — 27. Andreas Nielsen, Smedegade 26, 75 Aar. Fisker Niels Chr. Christensen, Vejskillingen, 65 Aar. — 29. Fru Kirkebetjent Ane Andersen, Smedegade, 65 Aar.

Døde: 6. Fru Emma Aurora Viktona Nielsen. — 10. Karen Marie Bertelsen. — 11. Fru Andrea Lauridsen. — 15. Kriminalassistent Kjeld Hansen, 70 Aar; afdøde, der var en meget dygtig Politimand, har gjort Tjeneste i Ringkjøbing siden 1921. Han tog sin Afsked 1. Aug. 1953. — Fru Elna Bundgaard, Brolægger Niels B.s Hustru.

NOVEMBER

Ved Menighedsraadsvalget i Ringkjøbing den 24. November drejede Spændingen sig især om, hvor mange Mandater de øvrige Lister maatte afgive til Grundtvigianerne, efter at Valgmenighedens Medlemmer paany deltog i Stemmeafgivningen. Det blev Socialdemokratiet og Kirkeligt Centrum, der hver maatte afgive et Mandat til den grundtvigske Liste, som derved bliver repræsenteret ved 3 Medlemmer. Indre Mission bevarede sine 5 Mandater, hvad der er ensbetydende med, at Listens Stemmetal gik frem. Flere af Forskydningerne i Menighedsraadet skyldes Stemmetal, der ligger lige paa Vippen.

Paa Kandidatliste A — den grundtvigske — blev afgivet 320 Stemmer. Valgt blev Værkfører Martin Madsen (der fik 33 personlige Stemmer), Fru Købmand Andersen (15) og Kriminalbetjent Ballegaard (23).

Paa den socialdemokratiske Liste blev afgivet 151 Stemmer. Overbetjent K. P. Kristensen blev valgt; han fik 70 personlige Stemmer.

Paa Liste C — Indre Mission — blev afgivet 404 Stemmer. Lærer Johs. Korsholm fik 50 personlige Stemmer. Kæmner Viggo Andersen 53. Manufakturhandler Johs. Jensen og Driftsleder Vilh. Petersen 100 og Typograf Kirkegaard Bækdal 19. Alle disse blev indvalgt.

Liste D — Kirkeligt Centrum — fik 85 Stemmer.

Dommerfuldmægtig P. Krebs-Hansen blev valgt; han fik 23 personlige Stemmer.

Ialt stemte 951 af de godt 2850 stemmeberettigede, hvorved Stemmeprocenten blev 33; den var sidst 31,9.

1. Postkontrollør M. Mikkelsen, Torvegade, tiltræder Embede som Postmester i Storehedinge. Fru Anna Stengaard har været Pedel ved Raadhuset i Ringkjøbing i 25 Aar. — 11. Tobakshandler M. Søndergaard, Nygade, har 40 Aars Forretningsjubilæum. — 28. Ringkjøbing Jægerforening har bestaaet i 25 Aar. Foreningen blev stiftet til Indsats mod Jagtloven af 1922; dens Formand er Kontorist Sv. Faurbye.

Guldbryllup: 24. Pens. Overpostbud N. A. Nielsen og Hustru, Nørredige.

Sølvbryllup: 11. Jens Damsgaard og Hustru, Østergade. Kontorist Viktor Kjærgaard og Hustru. — 15. Tømrer Niels Nielsen o;; Hustru, Enghavevej.

Bryllup: 22. Frk. Birthe Elise Poulsen (D. af Kontorbestyrer P. P., Rkbg.) og Lyder Anker Lydersen, Skjern.

Fødselsdage: 1. Fru Kristine Larsen, Bredgade 20, 60 Aar. — 3. Købm. Viktor Pedersen, Nygade, 50 Aar. — 5. Fhv. Tømmerhandler Chr. Trillingsgaard, 70 Aar. — 15. Iver Iversen, Vellingvej, 75 Aar. — 19. Fru Henriette Vang, Smedegade 11, 65 Aar. — 22. Ida Orloff, Mellemgade, 75 Aar. — 23. Fru Kokholm, V. Strandsbjerg, 70 Aar.

Døde: 1. Fru Bodil Marie Rasmussen, f. Gravesen, 80 Aar. — 6. Jens Martin Pallesen. — 15. Brolægger Niels Bundgaard. — 22. Fru Abelone Pedersen.

DECEMBER

I Ringkjøbing er i 1955 født 57 Drenge og 75 Piger, konfirmeret 34 Drenge og 56 Piger og viet 31 Par. Døde: 29 af Mandkøn og 24 af Kvindekøn.

1. Mælkehandler Peder Qvistgaard har været ansat ved Ringkjøbing Andelsmejeri i 40 Aar.

Guldbryllup: 26. Smed Chr. Bloch og Hustru, Ø. Strandgade.

Bryllup: 5. Frk. Ketty Danielsen, Hee, og Vagn Juelsgaard. Esbjerg (S. af Jens J., Rkbg.) og Ekspeditrice Frk. Reina Bollerup Christensen, Harboøre, og Snedker Hans Jørgen Overgaard (S. af Fru O., Nygade, Rkbg.). Frk. Grethe Beck Olsen (D. af Enkefru B. O., Rkbg.) og Lærer N. P. Flytkjær (S. af Hotelejer N. F., Rkbg.). — 19. Frk. Anna Lise Caspersen og Chauffør E. Holger Korsgaard, Slagelse (S. af Snedker O. K., Rkbg.). — 20. Husassistent Edith Irene Gravensgaard, Dejbjerg, og Maskinsnedker Bent Jensen, Rkbg. — 21. Frk. Maren Jacobsen, Heager, og Aage B. C. Johansen, Rkbg. (S. af afd. Togbetjent H. K. J.). — 26. Frk. Ruth Hansen (D. af Harald H., Rkbg.) og Villy Pedersen, Hee. Frk. Maja Olivia Hansen (D. af Tromlefører H. H.. Mølhøj, Rkbg.) og Købm. Martin Jakobsen, Esbjerg.

Fødselsdage: 1. Værkfører F. D. Wittorff, Kongevejen, 80 Aar. — 16. Fru Ane Jacobsen, Kongevejen 26, 70 Aar. — 17. Jesper Slot, V. Strandgade, 70 Aar. — 21. Drænmester Martin Sundgaard, Ved Fjorden, 65 Aar. — 20. Signalformand Alfr. Pedersen, Østergade 40, 65 Aar. — 22. Fru Berta Frost, Vestergade. 80 Aar.

Døde: 4. Fru Barbara Christiansen. — 21. Martin Kristian Madsen. Gartner Emil Hansens Hustru, Fru Marie Hansen, V. Strandgade, 73 Aar.

1954

JANUAR

Ligningsprocenten er fastsat til 7,6 mod 8,1 i Fjor. Kommunens Skatteprocent bliver 8,69 (mod 9,06) og Kirkeskatteprocenten 0,43 (0,50). Skatteydernes Indkomst efter Selvangivelse og Skøn andrager 14.617.481 (13.953.098). Antallet af Skatteydere i Kommunen er 2222 (2231) og Gennemsnits-Indkomsten pr. Skatteyder 6579 Kr. (6254 Kr.).

1. Tandlægerne Danckert og Frue, Hirtshals, overtager Tandlæge Johs. Thomsens Praksis. J. T., der nu er 76 Aar, har praktiseret i Ringkjøbing siden Oktober 1900. Han har været en meget søgt Tandlæge, hvis Dygtighed, der er gaaet Ry af. — 5. Det store Sygehusbyggeri begynder; Sygehuset udvides, et Arbejde, der vil vare til i hvert Fald midt paa Sommeren 1955 og som vil koste ca. 2 Mill. Kr. — 10. Fjorden begynder at fryse til. — 17. Kongefilmen vises i Ringkjøbing-Foreningen ved Nytaarsfesten, hvor der ogsaa var Oplæsning af Skuespilleren Kaj Holm m. m. 25. Dyrlæge Ant. Wille har været Dyrlæge i Ringkjøbing i 40 Aar. W. har ikke alene med Dygtighed passet en stor Praksis men tillige fra 1930 været Dyrlæge ved det off. Slagtehus og ved Mælkekontrollen.

Sølvbryllup: 3. Fiskepakker Chr. Nielsen og Hustru, Grønnegade 7, Rkbg.

Bryllup: 23. Frk. Kirsten Pedersen, København, og Arne Sundgaard (S. af Dræningsm. S., Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Postbud Jens Hvistendahl, 75 Aar. — 7. Overlærer Kaj Hansen, 60 Aar. — 11. Enkefru K. Sørensen, Reberbanen 24, 80 Aar. Overassistent H. E. Thygesen, Herningsvej, 50 Aar.   19. Fru Kontorchef Knudsen, Hoffgaardsvej, 70 Aar. —  18. Forretningsfører P. Ledgaard, Vestjydsk Eksportforening, 50 Aar.   22. Fru Sine Albrechtsen, Vestergade, 70 Aar. — 24. Fru Marie Jakobsen, V. Strandsbjerg 11, 70 Aar. — 26. Chr. E. Christensen, Søndergade 6, 65 Aar.

Døde: 9. Glarmester Jakob Thorup Damgaard, 76 Aar. D., der var en solid Haandværker, har drevet Forretning i Ringkjøbing siden 1907. Fru Mariane Henriksen. — 14. Niels Kirk. — 18. Fru Harriet Mattson, 59 Aar. — 25. Automobilhandler Niels Hansen, 67 Aar. N. H. kom som ung til Ringkjøbing og lagde Grunden til det betydelige Firma, som N. H. gennem Aarene med Dygtighed byggede op sammen med sin Broder Kr. Hebroe. — 29. Fru Jane Larsen, Herningvej, Enke efter Overlærer P. M. L., 85 Aar. Efter Mandens Død i 1914 oprettede hun Husflids- og Haandgerningsskole, og mange baade ude og hjemme har været Elev hos' den flittige og energiske Fru M. og er taknemmelige for det, de har lært.

FEBRUAR

Den 7. døde Skræddermester Albert Palm 79 Aar gammel. Palm, der var født i Sverrig, kom til Ringkjøbing i 1906 som Tilskærer hos Traberg og drev fra 1926 selv Skrædderi, først i Bredgade og senere i Nygade. Han var en dygtig Fagmand og en kendt og meget afholdt Skikkelse i Byen, altid i godt Humør og altid parat til en Passiar. Ivrig Jæger, anset Ornitolog og en Kapacitet paa Fjerkræavlens Omraade. Han stiftede saaledes for mange Aar siden den første »Fjerkræklub« i Danmark og var en meget benyttet Dommer ved Fjerkræudstillinger over hele Landet. Palm holdt af Mennesker, og de holdt af ham.

Overlæge Koldborg, Sygehuset, er efter Ansøgning bevilget Afsked fra 1. Marts paa Grund af svigtende Helbred. Koldborg har været Overlæge ved Sygehuset i 26 Aar og et Aar forinden konstitueret i Stillingen. Han havde allerede ved sin Ansættelse Ry som en fremragende Kirurg. Som det fra alle Sider blev fremhævet ved hans 25 Aars Jubilæum i Fjor, har han været en overmaade dygtig og pligtopfyldende Overlæge og anset og afholdt i lige Grad af Patienter og Kolleger. 1. Reservekirurg Fritjof Gammelgaard, Aalborg, der tidl. har vikarieret paa Sygehuset som Overlæge, er konstitueret i Stillingen og senere ansat.

23. Forslaget til Overslag over Byens Indtægter og Udgifter i 1954—55 forelægges, Skatteudskrivningen vil blive nedsat med 2893 Kr., og Prisen for Gas, Lys og El-Kraft bliver billigere.

Sølvbryllup: Overtrafikassistent Fr. Laub Christensen og Hustru, Nørredige.

Bryllup: 6. Frk. Edith Kristensen (D. af Bestyrer K., KFUM, Rkbg.) og Werner Rasmussen, København. — 7. Frk. Elva Nikolajsen, Rkbg., og Henry Heykoop, Rotterdam. — 20. Frk. Asta Meldgaard, Sdr. Bork, og Kaj Nørgaard (S. af Vald. N., Kirksvej. Rkbg.).

Fødselsdage: 4. Fhv. Postmester E. Dyekjær, 80 Aar. — 6. Murerm. Hans Madsen, Kongevejen, 65 Aar. — Tømrer B. Hønnicke, Mylius Erichsens Vej, 80 Aar. — 12. Overtrafikassistent Fr. Laub Christensen, Nørredige, 50 Aar. — 16. Chr. Proustgaard, Enighedsvej 17, 70 Aar. — 20. Fru Sidsel Nielsen, Søndergade, 75 Aar. Fru pens. Overpostbud Nielsen, Nørredige, 75 Aar. — 23. Slagtermester V. Knudsen, Herningvej. 50 Aar. — 25. Fru Inger Kjeldsen. Kongshøjvej 29, 70 Aar. — 28. Fru Kontorchef K. P. Knudsen, Hoffgaardsvej, 70 Aar.

MARTS

Ved Byraadsvalg den 2. Marts blev der af 2691 stemmeberettigede afgivet 2283 Stemmer, der fordelte sig saaledes: Socialdemokratiet 865 Stemmer (i 1950 747 Stemmer), Konservative 136 St. (193), Venstre 669 St. (828), Kommunister 19 St. (59), Fri Borgerliste 591 St. (263). Retsforbundet, der ikke opstillede i Aar fik i 1950 151 St. 

Mandatfordelingen blev herefter:

Socialdemokratiet 4 (i 1950 4) og følgende blev valgt: Kioskejer Aage Pedersen, Overbetjent K. P. Kristensen, Arbejdsmand Ejnar Kirk og Politimester Seerup. Sidstnævnte, der nyvalgtes, har kort efter Valget trukket sig tilbage paa Grund af svigtende Helbred og er afløst af Fisker Chr. Jensen. Værkmester Henry Poulsen, der har været Medlem i 8 Aar, ønskede ikke Genopstilling.

Venstre 4 (5): LRS Dalgaard-Knudsen, Installatør Carl Wiese, Købmand Marius Pedersen og Amtsvandinspektør P. K. Nielsen. Sidstnævnte er nyvalgt. Redaktør Vilh. Nielsen, der har været Medlem af Byraadet i 33 Aar, og Læge Søndergaard Christensen, der har været Medlem i 8 Aar, ønskede ikke Genopstilling.

Fri Borgerliste 3 (1): Postmester Grauslund genvalgtes og nyvalgt blev Tømmerhandler Henry Kjeldsen og Fuldmægtig C. B. Christensen.

Konservative fik intet Mandat.

Købm. Marius Pedersen er genvalgt til Borgmester; det skete i et Byraadsmøde den 30. Marts, hvor den endelige Afstemning viste 5 St. for Marius Pedersen, 4 St. for Aage Pedersen og 2 blanke Stemmer. Til 1. Næstformand er valgt Aage Pedersen og til 2. Næstformand Postmester Grauslund.

1. Malermester og Farvehandler Noe har 50 Aars Forretningsjubilæum. Firmaet startedes af Hj. Noes Fader, H. Nørgaard Noe, i 1929 blev Sønnen Medindehaver og ved Faderens Død i 1934 overtog han det. Firmaets høje Standard fra Faderens Tid er videreført efter de bedste Haandværker-Traditioner. Fuldmægtig Holger Jensen, Vest- og sønderjydske Kreditforening, forfremmes til Kontorchef i Kassekontoret, J. afløser Kontorchef K. P. Knudsen, der falder for Aldersgrænsen. — 5. Skoleeleverne Mette Wiese (D. af Installatør Carl W.) og Poul Jepsen (S. af Snedker Chr. K. J.) tildeles Væver Mads Sørensens Flidslegat. — 19. Kristelig Lytterforening holder 25 Aars Stiftelsesfest, Foreningens Formand er Vulkanisør N. Rasmussen.

Sølvbryllup: 8. Rutebilejer Richard Møller og Hustru. — 26. Fiskeribetjent Dahl og Hustru, St. Blichersvej.

Bryllup: Kontorist Frk. Ellinor Nørgaard Hansen, Skjern, og Slagter Iver Pugflod Iversen (S. af Slagterm. Carl I., Rkbg.). Frk. Jenne Thomsen (D. af Mathias T., Rkbg.) og Bagermester Kurt Lillebæk, Skjern.

Fødselsdage: 1. Overportør A. Møller, Bredgade, 60 Aar. — 6. Maskintrykker S. Schultz, Møllevej, 75 Aar. — 14. Søren Villadsen. Smedegade, 75 Aar. — 18. Anton Jensen (Hage), Søndergade 7, 50 Aar. — 23. Chr. Nielsen, V. Strandgade 21, 60 Aar. — 29. Fru Karen Marie Enevoldsen, Vestergade 14, 80 Aar. Fru Kristine Muldbjerg, Østergade 25, 65 Aar.

Døde: 16. Frk. Anna Thomsen. — 21. Maskinsætter C. N. Christensen, 74 Aar; Chr. har i 50 Aar været beskæftiget ved Ringkjøbing Amts Dagblad. — 22. Fru Jensine Olsen, Th. Olsens Hustru. — 23. Fru Anna Fastrup, Mylius Erichsensvej, 82 Aar; Enke efter Red. F., Amtsavisen.

APRIL

Spille-Lidenskaben har i dette Foraar hærget i Vestjylland, og Ringkjøbing har været ramt i lige saa høj Grad som andre Byer — ja vel i højere Grad. Det begyndte beskedent med, at en Forening arrangerede Præmie-Whist, flere fulgte efter og Præmierne blev større og større; op mod 20.000 Kr. blev der udbetalt pr. Aften og flere blev Ejer af en Bil. Ringkjøbing fik Landet over Navn af Whist-Jydernes Højborg og fra alle Egne af Landet søgte Spillere til Byen for at deltage i de »kæmpestore gigantiske Whist-Aftener«. Endog i Udlandet vakte Spillene Opmærksomhed. En engelsk Journalist ringede saaledes paa sit Blads Vegne og spurgte, om » det var rigtigt, at Ringkjøbing invaderedes af en Hob Falskspillere, der tager Ringkjøbing-Borgerne ved Næsen og som har gjort Byens Hoteller til Spillebuler«. Saa galt var det dog ikke, men det kan ikke skjules, at uheldige Elementer fra andre Byer søgte til Ringkjøbing og deltog i Spillet. De blev dog senere afsløret og dømt ved Retten.

1. Borgmester, Købmand Mar. Pedersen har været Medlem af Ringkjøbing Byraad i 25 Aar. — Typograf Einar Bune har været ansat ved Ringkjøbing Amts Dagblad i 50 Aar. — 4. Afslutning paa Skoleaaret i Teknisk Skole, hvor Statskonsulent Toftdahl Møller, Sønderborg, udtaler megen Anerkendelse af Arbejdet paa Skolen, der nu foregaar i smukke og praktiske Lokaler. — 8. Forsvarsbroderforeningen i Ringkjøbing har bestaaet i 50 Aar; pens. Overpostbud Nielsen er udnævnt til Æresmedlem. — 15. Glarmester Bang Jensen har drevet Glarmesterforretning i Nygade i 25 Aar.

Sølvbryllup: 13. Matros Martin Madsen og Hustru, V. Strandsbjerg 12, Rkbg.

Bryllup: 1. Frk. Hilborg Christensen, No, og Chauffør Arne Madsen, Rkbg. — 4. Frk. Kirsten Kristiansen, Brejning, og Sadelmager Erik Olsen, S. af Sadelmager O., V. Strandgade, Rkbg.). — 11. Frk. Ingrid Christiansen (D. af Enkefru C, Grønnegade 21, Rkbg.) og Slagtersvend Ejvind Stabel, Struer.

Fødselsdage: 4. Viggo Hansen. Enighedsvej, 65 Aar. — 13. Fru Marie Thomsen, Dyekjærsvej, 80 Aar. — 17. Anton Steiner. Nørreport 10, 65 Aar. — 26. Massør Richard Haakonsen, Ø. Strandgade, 50 Aar. — 29. Elmer Jensen, V. Strandgade 35, 50 Aar. Vognm. Laugesen, 60 Aar.

Døde: 23. Orgelstemmer Fritz Schollain, St. Blichersvej, 62 Aar. S., der var en dygtig og energisk Mand, har arbejdet paa Andresens Orgelfabrik siden 1913. — 27. Georg Nielsen.

MAJ

Ved Ringkjøbing Banks Generalforsamling oplystes, at Omsætningen i det forløbne Aar har været 729 Mill. Kr., hvilket er Bankens hidtil største. Overskudet andrager 287. 950 Kr., hvortil kommer Overførsel fra forrige Aar 131.246 Kr. Fabrikant N. Skytte er indvalgt i Bestyrelsen i St. f. afd. Isenkræmmer Ahle Jensen.

Ved Ringkjøbing Landbobanks Generalforsamling oplystes, at Omsætningen er steget med 95 Mill. Kr. til 1.123.558 Kr., en Fremgang paa ca. 10 pCt. Aarets Overskud er 246.000 Kr., hvortil kommer Overførsel fra forrige Aar 83.933 Kr. Banken har nedsat Renten af normalt forrentede Afdragslaan med 1/4 pCt.

1. Syerske Fru Julie Rasmussen har 50 Aars Jubilæum som Syerske. Gartner Hartvig Dahl har 25 Aars Forretningsjubilæum. — 21. Værten i Haandværkerforeningen, F. A. V. Melms, køber af Hotelejer A. Lustrup Hotel »Klitten« i Søndervig.

Sølvbryllup: 18. Jesper Jeppesen og Hustru, Øster Strandgade 32. — Overassistent Gade Kjærgaard og Hustru, Hoffgaardsvej.

Bryllup: 1. Frk. Oda Pedersen (D. af Tromlefører O., Rkbg.) og Kommis Egon Hessellund, Hammel. — 11. Husassistent Frk. Ruth Jensen, Hee, og Fisker Kristian A. Bro, Rkbg. — 15. Frk. Ragna Lauge Christensen, Varde, og Fiskepakker Chr. Boll. Østergade 18, Rkbg. — 18. Frk. Aase Marie Jeppesen (D. af J. J., Ø. Strandgade, Rkbg.) og Maskinist Ejgil Mortensen, Tistrup. — 22. Frk. Astborg Olaug Bredesen. Strømmen, og Frede Victor Muldbjerg (S. af K. M., Østergade, Rkbg.). — 29. Frk. Vera Olsen (D. af Bernh. O., Rkbg.) og Portør Chr. Silberg, Rindum.

Fødselsdage: 4. Fuldmægtig Bundsgaard, Østertoften, 50 Aar. — 15. Fru Ane Kristine Nygaard, Alderdomshjemmet, 80 Aar. — 23. Maskinhandler E. Rasmussen, 65 Aar.

JUNI

Ringkjøbing har atter oplevet et Kongebesøg, denne Gang af uofficiel Karakter, men alligevel et Besøg, der satte sit festlige Præg paa Byen. Kongeparret havde ønsket at overvære Indvielsen af den nye Kirke i Hvide Sande Søndag den 13. Juni og kom til Ringkjøbing om Morgenen med Ekstratog. Her blev de modtaget af Amtmand, Politimester og Stationsforstander, og Forsvarsbrødrene havde taget Opstilling paa Perronen. Der blev udbragt et Leve for Kongeparret, og Kongen, der var i Admiralsuniform, hilste paa de enkelte. En stor Del af Byens Borgere og især mange Børn var mødt op og hilste paa Perronen og paa Banegaardspladsen Kongeparret med Flag og Hurraraab. Det samme gentog sig, da Kongeparret over Middag kom tilbage fra Hvide Sande og kørte bort fra Ringkjøbing.

1. Sygeplejerske Frk. Søndergaard har været Afdelingsygeplejerske ved Ringkjøbing Sygehus i 25 Aar. — 14. Ringkjøbing Skytterne vinder det vestjyske By-Mesterskab. — 22. Birgitte Hjorth (D. af Amtslæge H.), Ingrid Lehn (Sparekassedirektør L.), Jens Schou Jensen (Bankfuldmægtig S.), Bent Larsen (Guldsmed L.) og Ernst Møller (Snedker M.) og Hugo Pedersen (Gasværksarbejder P.) tager Studentereksamen i Tarm. — 25. Ulfborg Hind Herreders Landboforening holder Dyrskue i Ringkjøbing.

Bryllup: 5. Frk. Aase Damgaard. Herning, og Driftsleder Karsten Pultz-Holm (S. af Maleren Holm, Rkbg.). — 12. Frk. Valborg Christensen (D. af Vognmand C., Rkbg.) og Postassistent J. C. Tidemann, Esbjerg. — 15. Frk. Else Hahne (D. af Enkefru Axelline H., Rkbg.) og Thomas Sand. Velling.

Fødselsdage: 3. Fru Anna Kolstrup, Reberbanen 26, 70 Aar. — 12. Tidl. Jordemoder Fru Kathrine Madsen, Østergade 34, 70 Aar. — 13. Tandtekniker Ove Broberg, Nygade, 50 Aar. Fru Kirstine Hvegholm, Møllevej 18, 70 Aar. — 15. Fru Kristine Jonassen, Nørregade 6, 60 Aar. — 24. Fru fhv. Amtsforvalter Dahl, Tyregodsvej, Valby, tidl. Rkbg., 70 Aar. 29. Fru Anna Pedersen, Priorgaarden, tidl. Hotel Hindø, 60 Aar.

Døde: 21, Sadelmager Niels Henningsen.  Søndergade,  80 Aar.

 

JULI

En af Aarets Begivenheder har været den store Solformørkelse, der ogsaa i Ringkjøbing blev fulgt med Interesse. Vejret var gunstigt, og det maa for den almindelige Mand betragtes som heldigt, at der var Skyer paa Himlen. Derved kunde de mange, der ikke havde sikret sig sværtet Glas o. lign. tage Chancen og se direkte mod Solen uden at faa Øjnene ødelagt. Da Formørkelsen kulminerede Kl. 13,45 var Belysningen som forud for et kraftigt Tordenvejr, og Temperaturen dalede. Folk stod Flokkevis med Nakken tilbage og betragtede det usædvanlige Skue. Først den 25. Maj 2142 bliver der Lejlighed til at iagttage en total Solformørkelse paa disse Breddegrader.

1. Lærerinde Frk. Dagny Pedersen har været ansat ved Ringkjøbing Skole i 25 Aar. — 20. Vejformand Vognstoft Christensen har været i Kommunens Tjeneste i 25 Aar. — 24. Sognepræst C. L. Appelberg bliver Dr. theol. ved Kiels Universitet.

Sølvbryllup: 9. Jens Jensen og Hustru, V. Strandsbjerg.

Bryllup: 1. Frk. Magda Gravesen, Ølstrup, og Landbrugsmedhjælper Børge Poulsen (S. af Klara P. Nørreport, Rkbg.). — 3. Frk. Alice Jensen (D. af Skræddermester A. J.. Rkbg.) og Snedker Henning Clausen, Silkeborg. Økonoma Lisbeth Buch, København, og stud. polyt. Per Eichner (S. af Overassistent E , Rkbg.). — 24. Rigmor A. Poulsen (D. af Værkmester Henry Poulsen, Rkbg.) og Holger Christensen, Odense. Frk. Anna Jensen (D. af Johs. J.. Rkbg.) og Lmd. Vald. Hestbæk, Hjerm. Frk. Gerda Kjeldsen, Rkbg., og Fisker Herluf Mose Jensen, Rkbg.

Fødselsdage: 4. Guldsmed Lauritz Larsen. Nygade, 60 Aar. — 7. N. P. Holmager, Herningvej 35, 85 Aar. — 8. Skrædderm. Laurberg, Skolevænget 7, 50 Aar. — 15. Pens. Overpostbud N. A. Nielsen, Nørredige. 80 Aar. — 17. Togfører Juelsager Jensen, Fjordalle, 60 Aar. — 18. Overmontør Magnus Theils, Kirksvej. 60 Aar. — 19. Frk. Mette Christensen, Reberbanen 8, 80 Aar. — 22. Stationsforstander Georg Andersen, 65 Aar. — 25. Frk. Marie Kvisgaard, Nørreport, 60 Aar.

AUGUST

Ringkjøbing Svømmeklub, der siden 1936 har øvet en betydelig Indsats i Byens Sportsliv, er opløst, da det ikke har været muligt at faa nogen til at paatage sig Arbejdet med Foreningens Ledelse. Hundreder af Byens Børn har faaet Undervisning i Klubben og har hver Sommer badet ved Aaen fra Klubbens Huse og under Opsigt af Klubbens Svømmelærer. Klubbens Huse overgaar til Kommunen.

En ny Forening er dannet; den hedder »Melodier vi mindes« og ser som sin Opgave at bevare Danse og Melodier fra Perioden 1925—45. Trykkeriarbejder Villy Larsen er valgt til Formand.

Sølvbryllup: 11. Alfred Jensen og Hustru, Vellingvej 24.

Bryllup: 1. Frk. Gudrun Kjærgaard (D. af Slagterm. H. K., Rkbg.) og cand. jur. Bent Rasmussen, Næstved. — 7. Frk. Inger Falster-Hansen, Skamstrup, og Møbelsnedker Knud Dalsgaard-Madsen, Rkbg. — 7. Kontorist Frk. Ragnhild Bjerg, Bur, og Portør Henry Steffensen (S. af Chr. S., Bildtsvej, Rkbg.). — 8. Ekspeditrice Frk. Asta Nikolajsen (D. af Arbm. Th. N., Rkbg.) og Fabriksarbejder Jens Agerbo Graversen. Skjern. — 21. Frk. Gerda Nielsen, Struer, og Kontorist Hans Aage Iversen (S. af T. I., Rkbg.). — 28. Kontorist Frk. Esther Knudsen (D. af Arbm. K. K., Østerdige, Rkbg.) og Flyvermath Knud Nielsen, Rindum. — 29. Frk. Sinner Gusen, Holsted, og Urmager Vagn Jespersen, Fredericia (S. af Købm. A. J., Rkbg.).

Fødselsdage: 7. Driftsleder Th. Olsen, 70 Aar. — 12. Fru Karen Boll, Østergade. 70 Aar. — 15. Sadelmager Vilhelm Pedersen, Mellemgade, 60 Aar. — 21. Arbm. Georg Due Kristensen, Østergade 16, 70 Aar. Fru Caroline Lauridsen, Fjordalle 12, 75 Aar. — 26. Rørlægger Mads Høgsberg, 50 Aar. — 27. Fhv. Landpostbud Bock, Vellingvej, 70 Aar. — 30. Organist Peter Aug. Jørgensen, Reberbanen. 80 Aar.

Døde: 15. Fru Line Lauridsen. — 24. Fru Ane Hansen, f. Jakobsen. — 31. Inkassator Fr. M. Bisgaard, Møllevej, 71 Aar, B. var en flittig og afholdt Mand, der bl. a. i flere Aar var Formand for Kolonihavekredsen.

 

SEPTEMBER

Ringkjøbing har i denne Maaned paa een Dag haft Besøg af 3000 Børn fra alle Egne af Amtet. De har sammen med 560 Børn fra Byen deltaget i et stort Skole-Idrætsstævne. Det holdtes Lørdag den 11. September, og skønt Regnen plaskede ned — det har i Aar regnet det meste af Sommeren — blev Stævnet afviklet paa bedste Maade under Ledelse af Kommunelærer Th. Borup, Ringkjøbing. De mange Børn marcherede gennem Byen til Sportspladsen, hvor de blev budt Velkommen af Borgmester og Statskonsulent Alfred Andreasen. Stævnet var intet Konkurrence-Stævne, men et Stævne, der skulle give Børnene Interesse for Idrætten og lære dem at vinde og tabe med samme Sind.

1. Viceskoleinspektør Mikael Hagbard har været Lærer ved Skolen i 40 Aar. — 4. og 5. De jydske Turistforeninger holder Aarsmøde i Ringkjøbing og vedtager bl. a. en Henvendelse til Regeringen om Olieplagen ved Strandene. — 23. Blaa Kors i Ringkjøbing har bestaaet i 50 Aar, Foreningens Formand er Fiskeeksportør L. C. Sørensen.

Sølvbryllup: 28. Togfører P. Lybæk Hansen og Hustru.

Bryllup: 26. Kontorist Frk. Ingrid Pedersen (D. af J. P.. Vellingvej 25, Rkbg.) og Snedker Hardy Taylor Jonassen. København.

Fødselsdage: 6. Jens Andersen. Grønnegade 25, 60 Aar. — 9. Fru Signe Wiese, Nørregade. 80 Aar. — 14. Smed Jakob Pedersen, V. Strandsbjerg, 70 Aar. — 19. Konsul Ole Glistrup. 80 Aar.

Døde: 7. Automobilhandler Hardes Kragh, Fjordalle, 51 Aar. — 11. Fru Cecilie Steffensen, Vognm. Andreas Steffensens Hustru. — 15. Madsine Jensen, fhv. Bager Chr. J.s Hustru. — 16. Fhv. Værkfører F. Wittorff. 80 Aar.

Til top