Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1957-58

Æ GAMMEL MARKEDSPLADS

Naar vi skulle ned til banegaarden gik vi gerne ad Nygade forbi Haandværkerforeningen og fotograf Beiters hus, hvorfra vi skraaede over markedspladsen i retning af det hus der laa i det modsatte hjørne og som er det ældste hus paa markedspladsen. Det beboedes i sin tid af Pe Kusk (restauratør Pedersen paa Banegaarden) senere af en af Lambækerne, og nu saa vidt jeg ved af vognmand Hansgaard. Der var græs paa en stor del af markedspladsen, men paa den diagonale sti var færdslen saa stor at der aldrig kom til at gro græs, og paa den lille bakke nærmest ovennævnte hus blev stien forvandlet til en rislebæk saa snart det regnede lidt rigeligt.

Bare pletter var der ogsaa foran de to maal der blev brugt til fodbold og paa midten af pladsen hvor cirkusmanegens spor holdt sig fra gang til gang. I regnvejrsperioder stod der store pytter baade her og der. Man kan vist roligt sige at pladsen ikke var ideel til nogle af de formaal den skulle tjene, men hva — man var ikke forvænt med ret meget dengang.

Før kommunen i 1883 købte jorden, blev omraadet betegnet Chr. Husteds Toft og strakte sig saa vidt jeg har kunnet faa oplyst helt over til Østergades forlængelse, altsaa ogsaa der hvor Orgelfabriken, Odd Fellow-logen og andre huse blev bygget, og hvor Blichersvej blev anlagt omkring aarhundredskiftet.

Tidligere har markederne vel været holdt paa Torvet, hvor hestehandelen for resten ogsaa fandt sted i min barndom, men Enevold Dyekjær har fortalt mig at hans fars toft har været brugt til markeder og cirkus m.m. Det er det omraade der gaar fra I. C. Dyekjærsvej og ned til den sydlige ende af Enghavevej.

Om de saakaldte krammarkeder husker jeg ikke noget, men efter sigende skal de være holdt paa Torvet og ha omfattet alt muligt fra jydepotter, sivsko, vævede stoffer og støjsager (legetøj) til christiansfelder-honningkager.

I mine forsøg paa at finde ud af 'hvordan det var engang' kan jeg ikke altid holde rede paa hvad jeg personligt kan huske og hvad andre har fortalt mig, og det ville ofte tynge beskrivelsen i urimelig grad hvis jeg hele tiden skulle angive min kilde. Men jeg føler trang til at sige mine mange meddelere tak for alt det de i aarenes løb har fortalt mig. Der er først og fremmest postmester Enevold Dyekjær som i lange, velskrevne breve har givet mig mange værdifulde oplysninger om vores fælles fødeby. Og der er min søster Anna Sofie Christensen, og min bror Regnar Smith som for 45 aar siden udvandrede til Tyskland, og jeg vil ogsaa nævne mine kusiner Marie Høy og Anna Tørslev f. Høy, og endelig Thomas Mesters søn Oskar Sørensen og hans kone Jenny, der henholdsvis mundtligt og skriftligt er to af de bedste fortællere i Ringkøbing Foreningen.

Under et vil jeg takke alle de mange jeg lejlighedsvis har pumpet for stof baade hjemme i Ringkøbing og rundt omkring i det øvrige land. Aar for aar hører jeg fra flere og flere af vore bysbørn, storartede breve med mange morsomme og fint erindrede træk, som jeg glæder mig til at gengive heri aarbogen eller andetsteds. Det er den gamle erfaring: den ene historie afføder den anden, og det er ikke noget ringe resultat af de efterhaanden mange beretninger bl.a. Ringkøbing Aarbog har bragt.

Goddaw — naa do er og kommen te marken. Det var den staaende replik naar bønder mødte bekendte en markedsdag i byen, og svaret var i reglen tilsvarende opfindsomt. Allerede fra om morgenen myldrer det med folk i gaderne, og byens mange beværtninger har god søgning dagen igennem. Paa markedspladsen er der rejst værthustelte bl.a. af Mogens Knudsen (Hotel Vestjylland) og Jens Nielsen (nede ved havnen) og vist nok ogsaa Pe Kusk. 'Der brænder kaffeild i græstørvgruben' som der staar i Johannes V. Jensens digt om grundlovsdagen. Enhver handel skal besegies med en genstand, og det er ofte et led i handelen hvem der skal betale 'lidkøbet'. Det er gerne en kaffepunch, og den har som bekendt den egenskab at den let blir til flere. Lidkøb er et elastisk begreb.

Skoledrenge skaffer sig indtægter, for der er meget at bruge penge til, ogsaa for dem. Man kan holde en tyrekalv, mens manden 'ska en stej hen' eller man kan sælge cigarer til 8 øre stykket og selv tjene den ene øre. (Selv forsøgte jeg engang med held tricket med 3 for 25 øre. Ikke at vestjyder ikke kan regne, men mange betalte med et blink i øjet de 25 øre, som om de ville sige: Do sku nok blyw te not, din slog. (Jeg er nu aldrig blevet god til at tjene penge, hverken ved den slags kneb eller paa anden maade.)

Man kan ogsaa samle propper og sælge dem til P. Tang, 3 propper for een øre. Paa 'de svenske sodavander' er der store fede propper med staaltraad om, efter champagneprincippet. En grundig gennemsøgning af de øvre jordlag kan godt gi pæne resultater i form af tiører, der let bliver borte mellem de hornede fingre. Men det er mest dagen derpaa man driver den sport.

For de paa forskellig vis erhvervede mønter køber man sig en karusseltur, eller man er saa stærk i armene og i tekniken at man kan sætte luftgyngebaaden helt op. 'Christiansen maatt' sørme brems' fem gang', ellers var je gaat igjemmel æ sejl'.

Er man lækkersulten kan man vakle mellem blommer og anden frugt og de store hjerter med verselinier paaklæbet. Eller maaske er par briller af sukker og med blaat 'glas'. Paa smaa flasker med rødt indhold staar der Godt Humør. (Jeg blev engang i daarligt humør af at købe en for min sidste tiøre, for det var den ligegyldigste farvede drik der var i.)

Det er normalt ikke de dybe og varige glæder man køber sig paa et marked. Omsætningens sukces beror ikke paa kvalitet, men paa folks trang til at prøve det hele, lykkehjulene, ringkastningen, skydeteltene og alt hvad der falder ind under begrebet markedsgøgl.

Hvormange karat er det, spør en køber eller en vinder af et 'guldur'. 14 karat i længden og 18 karat i bredden. De omkringstaaendes latter løfter sig op over den jævne larm og lokker andre folk til, og det er den vigtigste kunst for alle markedsgøglere; i nogle tilfælde har det været deres eneste kunst. I hvert faldt var det undertiden meget lidt de havde at byde paa, reelt set. Men folk kan godt finde sig i at blive snydt, blot det blir gjort med charme, og saa under forudsætning af at deres medmennesker ogsaa blir taget ved næsen.

Professor Labri staar foran sit telt og tilbyder med stor veltalenhed alle mænd over 18 aar at vise dem byen ved nat med alle dens fristelser. Entre 25 øre. Kvinder og børn tilstedes under ingen omstændigheder adgang. 'Forestillingen' bestaar i at de mandlige gæster blir lukket gennem et par teltvægge ud i fri luft hvorfra de har udsigt over bagsiden af Haandværkerforeningen og et par andre huse, og da det er ved at blive mørkt kan ingen benægte at de faar byen at se ved nat. Den professorale kunst bestaar dernæst i at faa folk til at grine højt og raabe bravo, for hvem bryder sig om at være ene om at gaa paa limpinden.

Det er de mærkeligste typer man ser blandt markedsgæsterne, og hvis man blir der nede paa pladsen det meste af dagen, kan man ikke undgaa at se dem gang paa gang. De blir formelig ens gode bekendte som man mindes naar de ved anden lejlighed kommer til byen. Nogen kender man paa skægget andre paa deres halvlange mer eller mindre aparte pibe eller deres mærkelige maade at traktere piben paa. Fra en tandløs mund husker jeg en rød gummiring fra en sodavands patentprop. Uden den ville det ha været svært at holde piben i munden uden at bruge haanden.

Svirende blev mange af dem inden de skulle hjem, og mange kom til at spille kort med bitre resultater. Kan man sige andet om det altsammen end at mennesker har dybe behov for noget broget og ufornuftigt, noget fanden-i-voldsk og noget at fortryde. Og det er der saa andre der lever af.

Saadan har det altid været.

*

Ind imellem de store markedsdage blev pladsen som sagt brugt til meget andet. Fra en periode jeg ikke nøjere kan tidsfæste husker jeg bjerge af brosten der velsagtens skulle bruges til modernisering af nogle gader eller veje. Fra den tid stammer, for mig i hvert fald, en leg vi kaldte at slaa æ kok a æ høn'. Vi lae en brosten oven paa en anden og fra en passende afstand skulle man saa med en tredie sten slaa den øverste af. Hvordan pointsberegningen var, har jeg dog glemt. Derimod husker jeg den tydelig fra et andet yndet spil, det noble pindspil.

Ved vintertid blev mange læs sne kørt ned paa markedspladsen, og hvis vejret var os gunstigt med frost og tø i formaalstjenligt skift, blev der lavet snehuler foret med gamle aviser og oplyst med smaa stearinlysstumper. Hvad vi bestilte derinde? Vi boede. Er der nogen beskæftigelse der er mere urfornemmelse i? Man er i pagt med alle trin i menneskehedens udvikling naar man sidder og bor. Det er saa højtidelig en ting at man maa værne om den. 'Der kommer ham Jens, ham vil vi sørme æt ha herind. Han er saa dum.'

Naar tøvejret sætter ind kan der laves nogle nederdrægtige snebolde af den kornede sne. Nyfalden sne inspirerer mere til de regulære sneboldskampe, men de smaa haarde bolde har været anvendt ofte i mørkningen naar der var en forbipasserende man havde et mellemværende med. Efter antallet af mundtlige beretninger at dømme er det rent utroligt som lærerne har været udsat for de smaa haarde. 'Og den sad, ka du li' stol' o.' Men det er jo saa tit man maa nøjes med den tilfredsstillelse som en beretning om noget ønsket og tænkt, kan gi.

I blæstens yndlingsaarstider, foraar og efteraar, sætter man drager op, og i saa henseende var Markedspladsen fortrinlig egnet. Naar man først har faaet dragen sat rigtigt op, kan man staa i læ ved Beiters hus. Dragerne selv koster ikke alverden, det meste kan man lave selv, men sejlgarnet. Rige folks børn køber hele ruller uden en knude paa, og i saa fald kan de sende 'apostle' op, smaa eller større stykker papir som vinden fører op til selve dragen. Men de fleste af os maatte samle stumper af sejlgarn sammen gennem lange tider, og kom der saa et af ringe kvalitet imellem, skulle det jo nok ske at dragen skændt' en stormfuld dag og halen vikler sig om en telefonledning eller lignende. Særlig heldig var en dreng hvis far var pakkepostmester og dertil saa interesseret i drager at han i ledige stunder ombyttede de bedst egnede kvaliteter paa pakkerne med ringere sorter.

*

Om den organiserede sport paa markedspladsen - især fodbold - har vi allesammen mange erindringer. Ringkøbingholdets guldaldertid i begyndelsen af aarhundredet har tit nok været omtalt — dels i jubilæumsbogen der kom for nogle aar siden, dels her i aarbogen. Jeg kan personligt godt huske nogle af kampene, et med et fint københavnerhold, og et med nogle englændere. Ringkøbing tabte begge kampe med hæder, og jeg kan huske Jens Sivert Nielsen udbragte et leve for gæsteholdet og takkede for den lære Ringkøbingholdet havde haft af spillet. Det var første gang jeg blev præsenteret for begrebet sportsaand. Hidtil havde jeg troet at det kun gjaldt om at vinde og 'at holde med.'

Skolens fodbold blev i en del af mine skoleaar ogsaa dyrket paa den gamle markedsplads. Mon det ikke var omkring 1913 at vi flyttede ned paa den nye markedsplads, det nuværende Skolevænge.

Naar man betænker vilkaarene vi havde at spille under, bl. a. køernes efterladenskaber fra markeder og dyrskuer, var der noget rørende ved vores iver. Hvor vi rendte, hvor vi svedte, hvor vi skændtes og lovede hinanden 'tæsk' paa vejen hjem. Hørup er jo det store navn blandt lærerne, naar man snakker fodbold hjemme, og sikkert med rette, men hans interesse samlede sig vist mest om de voksnes hold. Os skoledrenge gjorde han ikke meget ud af. Vi saa ham i begyndelsen af timen, og saa midt i, naar han dukkede op og forkyndte at nu skiftede vi maal, og endelig naar det var forbi.

Apropos Pe Kusk nede paa Banegaarden. Jeg maa fortælle en historie jeg har hørt for nylig. Han brød sig ikke meget om at blive kaldt Pe Kusk. (Navnet stammede vist nok fra at han havde kørt for postvæsenet engang.) En dag kommer han i restaurationen i snak med en mand han ikke kender, og som siger han er fra Tim og at han skal hen og snakke med en sagfører, for der er død en kone oppe i Tim, og hun har bestemt at det hun ejer skal tilfalde en mand i Ringkøbing, og nu skal sagføreren hjælpe ham med at finde denne mand - Hvad hedder han da? - Ja det er det vi ikke ved, for hun kaldte ham altid Pe Kusk. - Naa, hvad er det mon der er at arve? - Ja, det er saamænd ikke noget videre i penge, men der er et gammelt skab som jeg godt ville ha. Det er helt pænt da.

Saa rykker Pe Kusk ud med sin identitet, og manden er synlig lettet, og lover at det hele snart skal blive ordnet.

Senere paa dagen afslører nogle af Pe Kusks venner at det hele er iscenesat af dem for at faa ham til at indrømme at han hedder og kalder sig selv Pe Kusk.

Det var et lille sidespring fra Markedspladsen — ikke ret langt, hverken i sted eller tid. Der er meget der samler sig om æ gammel Markedsplads i de dage og det er en rig og mangfoldig atmosfære man husker det hele i. Det gælder ikke mindst naar vi nu kommer til det kapitel der skal handle om cirkus, menageri med mere.

Det er naturligt at spørge sig selv om man ikke overdriver dimensionerne, om det ikke er tiden og de smaa omgivelser man saa det i, der faar det til at virke saa kolossalt og mangfoldigt i erindringen. Jeg vil ikke helt udelukke den mulighed, men jeg mener nu at det rent objektivt var enormt hvad i hvert fald et større cirkus kunne præstere dengang. Og der er da ogsaa objektive grunde til at cirkus nu om dage har svært ved at komme med et tilsvarende opbud af fremmedartede folk og dyr. Verden var i mange henseender friere før 1914. Man kunne rejse jorden rundt uden pas, og omkostningsniveauet var relativt lavere. Hvor der nu sidder 5 musikere omkring en mikrofon, var der dengang op til 20 flot uniformerede ungarere som leverede en forrygende cirkusmusik — den man til sine dages ende vil huske som den brogede mangfoldigheds fanfarer.

Jeg husker en trup af arabere, dygtige springere og luftakrobater, indianere, kinesere, ja endog en australneger, som jeg iøvrigt var saa bange for at jeg ønskede mig hjem.

Men naturligvis var der ogsaa cirkus af beskednere format; en del af dem begyndte smaat og drev det vidt. Maaske er det dem jeg allerhelst mindes naar jeg nu og da gaar i et af de store cirkus hvor alt er saa fuldkomment og perfekt; saa savner jeg nemlig noget af det som min barndoms cirkus havde at byde paa - lugt af rovdyr og heste — personalets skiftende opgaver som optrædende artister, kontrollører, staldkarle eta, og saa det at man kom det hele saa nær. En fremmed verden var det i alt fald og man kunne drømme sig til alt muligt. Men jeg skal iøvrigt ikke forsøge at konkurrere med Johannes V. Jensen uforlignelige historie om cirkus Wombwell, der indeholder alt det der er at sige om alle tiders cirkus. I min tid hed de Miehe og Mundeling, Bech Olsen og Jack Joyce og et kæmpeopbud der, saa vidt jeg husker, hed Sarasani.

Et af dem havde eget elektricitetsværk - før Ringkøbing fik det - og da forestillingen var forbi blev der tændt et par store projektører som lyste folk hjem. De oplyste ikke alene hele Nygade; men langt ned i Grønnegade kunne man blive blændet af det skarpe lys. Fantastisk.

Æ gammel markedsplads var scene for det mest moderne og kosmopolitiske min barndom havde at byde paa, og samtidig noget rørende naivt og troskyldigt der i flere henseender er et ægte udtryk for tiden før 1914.

En sommeraften hører man i den lille bys tomme gader musiken fra en omrejsende luftgynge eller karussel. Det er lirekassemusik og melodierne er i reglen drivende sentimentale, svarende til malerierne og pynten paa karussellen. En af mine venner har fortalt mig om A. Sørensens karussel Nordstjernen der var stadset op med spejle og skinnende frynser af glasperler. En af dens mest anvendte melodier havde følgende tekst: 'Henover ørkenens glødende sand, traver en træt skare mænd.' Hvad der blev af de trætte mænd fik han aldrig opklaret, skriver han, men i aaret 1946 skulle han i Randers ind og købe en fødselsdagsgave til en fem-aarig. Der var i de tider ikke meget legetøj at vælge imellem, og det endte med at han købte en lille pose glasperler. Bagefter fortalte legetøjshandelen at de stammede fra frynserne paa en gammel karussel der lige var blevet ophugget. Den hed Nordstjernen.

Det er ad mange mærkelige veje man kan blive bragt tilbage til sin barndoms dybt gribende oplevelser. For mig er der en bestemt melodi som er ufejlbarlig i saa henseende. Hører jeg den, og det gjorde jeg i en bestemt periode jævnligt, ligger jeg en lys men halvkølig sommeraften i min seng under et tagkammervindue der staar aabent. Jeg havde været nede paa æ markedsplads hvor der var en luftgynge. Hun var der osse, men jeg havde ingen penge, saa jeg var afskaaret fra at invitere hende paa en tur. 'At der overhovedet var nogen der gad gaa op i en luftgynge og slide sig en pukkel til for at komme lidt i vejret - først til den ene side, saa til den anden side.' Naar jeg saa saadan paa det, var der maaske ikke noget at sige til at hun og hendes veninde hellere ville snakke med andre kavallerer, men der var vel heller ikke noget at sige til at jeg saa vendte - led ved tant - min ryg til valsen og drog mig nødstedt hjem med graad i halsen.

Melodien der - i den lyse sommeraften hvor man gik og halvfrøs - fandt vej ind igennem mit tagvindue, var fra Valsedrømme og teksten til en af dens linier lød symbolsk nok saadan:

Var god og taalmodig du kære.

Johannes Smith

 

1957

OKTOBER

Det var septembervejr i oktober i år. September snød os og lignede oktober, når den er værst, med storm og regn og kulde. Sommeren forsvandt sidst i august, men så kom disse tre uger i oktober og gav os oprejsning for alle de grå, regn- og stormfulde dage, hvor den varme kakkelovn var den eneste opmuntring.

En stille by med fredelig sol, med lyde der bæres langt, og brogede blade der langsomt skruer sig mod jorden. En by der gemmer den sidste rest sommer i de smalle gader og får gamle folk til at søge mod bænkene ved fjorden. Det er Ringkjøbing i oktober.

1. Havnefoged Mogens Jensen 25 års jubilæum som havnefoged i Ringkjøbing. - 5. Det blev i dag på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget at bygge et nyt missionshotel, hvor det gamle missionshjem ligger. — 7. Den asiatiske influenza har nået Ringkjøbing skole og har forårsaget en del forsømmelser i de forskellige klasser. En klasse fik lov at gå hjem. Der var mødt 7 elever. — 12. I disse dage foregår en ret omfattende eksport af sukkerroer til Tyskland over Ringkjøbing station. — 15. Forstander, kommunelærer P. K. Larsen, Bramminge, bliver Hv. Sandes første skoleinspektør. - 21. Den 28-årige snedker Tommy Lorentsen, Grønnegade, Rkbg., omkommet under storm på Stadil fjord.

Guldbryllup: 25. Murermester Chr. Christensen og hustru, I. P. Nielsensvej.

Sølvbryllup: 21. Fhv. handelsmand Andreas Nielsen og hustru. Søndergade. - 29. Chauffør Viggo Reffs og hustru, V. Strandgade.

Bryllup: 5. Frk. Ruth Bækby (d. af M. B., Rkbg.) og Kurt Hansen (s. af enkefru S. H., Rkbg.). - 6. Ekspeditrice, frk. Else Haakonsen (d. af massør H., Rkbg.) og sergent Orla Dahl Jensen, Karup. - 7. Frk. Tove Quvang (d. af L. Q., Rkbg.) og Martin Lorentzen, Herning. — 12. Sygeplejerske, frk. Tove Pedersen, Gl. Sogn, og Knud Thorbøl Christensen (s. af Th. C, Rkbg.). - 19. Frk. Gudrun Jensen (d. af enkefru J., Rkbg.) og Mogens Larsen, Vandel.

Fødselsdage: 6. Gartner Hartvig Dahl, Bredgade, 50 år. - 9. Snedker Peter Ibsen, Bildtsvej, 65 år. - 12. Johannes Stræde Jensen, Tværvej, 50 år. - 12. Fhv. lokomotivf. Martin Jacobsen, Fiskbæk, tidl. Rkbg., 75 år. - 17. Fru Kirstine Nielsen, Godthåbsvej, 70 år. — 19. Købmand A. Jespersen, Herningvej, 75 år. - 22. Fru Bro Jensen, »Enghavehus«, 75 år. - 31. Fru Kirstine Jørgensen, alderdomshjemmet, 85 år.

Døde: 1. Fhv. gasværksbestyrer J. L. Hansen, Kolding, tidl. Rkbg., 73 år. - 1. Kontorass. frk. Astrid Petersen, Kbhvn., tidl. Rkbg., 36 år. - 7. Fru Kirsten Berg, Slagelse, tidl. Rkbg., 77 år. - 10. Pens. banearbejder J. J. Hjorth, Herningvej, 85 år. - 15. Fhv. cykelhandler Jens Møller Jensen, V. Strandsbjerg, 65 år. — 20. Snedker Tommy Lorentsen, Grønnegade, 28 år. — 29. Skrædder Chr. Laurberg, Kloster, tidl. Rkbg., 64 år.

 

NOVEMBER

Novemberdag i Ringkjøbing er ikke, hvad den var for 30—40 år siden. Da var der trængsel i byen af mennesker som på en juleudstillingsdag nu. Det meste af det store opland var mødt for at handle og sætte penge i banken. Bønderkarlene var i deres stadsklæder og pigerne i deres fineste kjoler, og hvis ikke deres mål havde røbet dem, så gjorde uvægerligt klædedragten og gangen det. Forskellen mellem by og land udjævnes mere og mere. I dag kan ingen se på en pige, hvad tøjet angår, om hun er fra by eller land, kun dialekten røber hende.

Men skønt novemberdag mangler meget i at ligne tidligere tiders novemberdag, var forretningsfolkene i år godt tilfredse med handelen, der var langt over forventning.

4. Købmandslærling Mads Mortensen blev i går jysk juniormester i fjervægt. - 12. Maskinarbejder Jens A. Schou Jensen, Rkbg., får kontorbestyrer P. J. Pedersen og hustrus legat på 400 kr. - Der bliver regelmæssig fragtkørsel mellem Rkbg. og København. — Ringkjøbing kommunes driftsoverskud er på 131,148 kr., hvoraf de 100,000 henlægges til forøgelse af kommunens driftskapital. - 16. Overassistent Albert Laursen, amtsarbejdsanvisnings-kontoret har stillet sig til rådighed for flygtningehjælpen i et halvt år. — 21. Ved menighedsrådsvalget i Rkbg. fik den grundtvigske liste valgt 4 medlemmer, Indre Mission 4, Kirkelig Centrum 1 og socialdemokratiet 1 medlem. Indre Mission måtte således afgive et mandat til grundtvigske liste. Kriminaloverbetjent Ballegaard blev formand. - 29. KFUM-spejderne i Rkbg. har bestået i 25 år.

Guldbryllup: 8. Tarben Iversen og hustru, Godthåbsvej.

Sølvbryllup: 6. Murerarbejdsmand Jens Nygaard og hustru, Bildtsvej. — 11. Malerm. Schmidt Hindø og hustru, Ø. Strandgade. -  19. Vejformand Adolf Pedersen og hustru, Tværvej. - 20. Missionær H. C. Bechmann og hustru, Haderslev, tidl. Rkbg. — 27. Autoforhdl J. Kr. Hebroe og hustru, Grønnegade.

Bryllup: 9. Frk. Mary Madsen, Holmsland, og Julius Frich-mann, Rkbg.

Fødselsdage: 1. Mælkeass. Hans Christensen, Smedegade, 70 år. -  2. Borgmester Marius Pedersen, Torvet, 70 år. - 8. Fru Kristine Christensen, Kirksvej, 75  år. - 11. Værkstedsformand  Ingemann Jensen, Damstræde, 60 år. - 15. Fhv. stationsforst. E. C. Gøtsche Bang, Århus, tidl. Rkbg., 75 år. - 16. Fhv. forsikringsinsp. Niels Jensen, 70 år. - 20. Fiskeskipper Chr. Jensen, Fjordalle, 50 år. - 22. Fhv. politimester Aage Sørensen, Roskilde, tidl. Rkbg., 70 år. -  23. Fhv. mælkehandler Chr. Hansen, I. P. Nielsensvej, 80 år. - 25. Redaktør Fr. Kristensen, Vejle, tidl. Rkbg., 60 år.

Døde: 1. Fru Kirstine Thomsen, V. Strandgade, 75 år. - Fhv. fisker og landmand Peter Knudsen Sand, Smedegade, 85 år. — 6. Frk. Laura Jensine Christensen, Ø. Strandgade.

 

DECEMBER

Den, som har været elev i Ringkjøbing skole, vil altid mindes den sidste dag før juleferien med særskilt glæde. Den egen stemning, der rådede fra morgenstunden i klasseværelserne, som man selv havde pyntet med gran og lys, var indledningen til julen. Der blev ikke bestilt noget den dag. De forskellige lærere bidrog til højtiden med hver sin julefortælling. Og mens lysene brændte, og granen duftede, gled dagen bort, som den første forventning til højtiden.

Nu holdes julefesten i skolens store aula for alle skoleelever på engang, men mon ikke gamle elever er hemmeligt glade over, at den ordning først trådte i kraft, efter at de havde forladt skolen.

1. P. Valeur har været administrerende direktør for Vest- og sønderjydske Kreditforening i 25 år. - Overlærer Kaj Hansen, St. Blichersvej, fejrer i dag 25 års jubilæum som lærer. — 5. Gasværkskoks nedsættes med 50 øre hl og bliver landets billigste. - 6. Ringkjøbing holder fra i dag 3 dages julemarked på torvet. — 30. Nytårsnat prædiker pastor Appelberg for sidste gang i Rkbg. kirke. Efter 21 års gerning i Ringkjøbing er der bevilget pastor Appelberg afsked, og han tager nu ophold i Roskilde.

Guldbryllup: 10. Murer Jens Nørgaard Lauridsen og hustru, Godthåbsvej.

Sølvbryllup: Værkfører Gehlert og hustru. Herningvej. — 11. Bankfuldmægtig B. Bennedsen og hustru, Vester Strandgade.

Bryllup: 6. Frk. Bente Kviesgaard, Holmsland, og typograf Georg Larsen (s. af trykkeriarbejder W. L., Rkbg.). - 7. Frk. Else Langballe, Brabrand, og typograf Erik Kirkegaard (s. af faktor C. K., Rkbg.). — Frk. Marie Christensen (D. af enkefru I. P., Rkbg.) og skibsfører Preben Birner Mathiesen, Fredericia. - 25. Tilskærer, frk. Gerda Krogh, Åbenrå, og revisorass. Jens Højmose Kristensen (s. af Janus K., Rkbg.). - 27. Frk. Rosa Larsen (d. af trykkeriarbejder W. L., Rkbg.) og kommis Jørgen Jensen, Rkbg.

Fødselsdage: 2. Murerm. Jørgen Jørgensen, Fjordalle, 80 år. - 9. Jørgen Jørgensen, Vellingvej, 70 år. - 16. Arbejdsmand Sigvald Sørensen, Ø. Alle, 50 år. - 16. Otto Andersen, Vestergade, 60 år. - 20. Enkefru Mette Marie Jensen, Enghavevej, 80 år. - 22. Snedker Jens Hvegholm, Møllevej, 75 år. - 24. Dommer J. C. Christiansen, Kongevejen, 65 år. — 25. Sigfred Nilsson, Grønnegade, 60 år. — 27. Pens. overpostbud Evald Sørensen, Bymarken, 70 år.

Døde: 1. Fru Schmidt-Olsen, Nørredige. — 2. Fru Valborg Christensen, Grønnegade, 50 år. — 4. Lærerinde frk. Marie Udbye, Kongevejen, 80 år. — 4. Landsretssagfører Karenus Holt, Københ., tidl. Rkbg., 72 år. - 6. Fhv. skrædderm. Jens Jeppesen Lund, Ikast, tidl. Rkbg., 77 år. - 27. Pens. stationsmester L. Lauridsen, Rindum Villaby, 80 år.

 

1958

JANUAR

En nytårsaften for mange år siden gik en far med sine børn ned til stationen for at se 10-toget komme ind. Den lille dreng han havde ved hånden var nærmest bange for al den skyden og spektaklet. På banegårdspladsen var der sort af mennesker, så mange, at den lille familje opgav at komme ind på selve stationen. De stod lidt fra de andre, og det spruttede og hvæsede og knaldede omkring dem. Den lille dreng tog da op af sin lomme en brugt elektrisk pære, gik hen til stationsbygningen og slog den i stykker mod muren. Det lille knald det gav, druknede fuldstændigt i larmen fra al fyrværkeriet, men drengen gik tilfreds hen og tog sin far i hånden igen. Han havde skudt nytår ind.

1. Nytårsaften forløb nogenlunde rolig i Ringkjøbing. - 3. Rkbg. fjord frøs til i nat. Det frøs minus 12 grader. - 4. Pastor Fink, Rindum, er konstitueret som sognepræst i Rkbg. — 9. Udviklingsrådet opretter sekretariat i Rkbg. med kontorer i teknisk skole. - 10. 24 huse med 39 lejligheder byggedes i Rkbg. i 1957. - 14. Rkbg. byråd vedtager at yde et tilskud på 1 kr. pr. indbygger til V. J.-planens arbejde. — Aldrig har der boet så mange mennesker i Rkbg. som i dag, nemlig 4823. - 23. »Vestkysten« hedder den kreds, der i aftes blev dannet under Jysk Skytteforbund med smedemester Egon Sørensen som formand. - 24. Så snart en afløser er udpeget, forlader politifuldmægtig Plange Rkbg. for at tiltræde en stilling hos rigspolitichefen i Kbhvn. — 25. har laboratorieassistent Chr. Jensen været ansat ved Rkbg. apotek i 25 år.

Sølvbryllup: 2. Direktør Valeur og hustru, Herningvej. - 15. Tømrer Sigurd Jeppesen og hustru, Bildtsvej. - 27. Spindemester Martin Laurberg og hustru, Mylius Erichsensvej.

Bryllup: 2. Laboratorieassistent frk. Lillian Brems, København, og kontorass. Bent Arbjerg Christensen (s. af fisker A. C, Fjordvang, Rkbg.). - 11. Telefonistinde, frk. Grethe Berthelsen, Viborg, og ekspedient Vagn Jensen (s. af vejformand O. J., Rkbg.). - 25. Frk. Elva Olsen (d. af fhv. gdr. B. O., Rkbg.) og Arne Møller Rasmussen, Fredericia. - Klinikass. frk. Inger Andersen (d. af vognmand P. A., Rkbg., og tømrer Ejvind Stokholm, Lem).

Fødselsdage: 3. Smed A. Thode, Herningvej, 75 år. - 4. Aage Sørensen, museet, 50 år. - 9. Fhv. gdr. Berg Christensen, V. Strandgade, 65 år. - 10. Tømrer Niels Nielsen, Enghave vej, 65 år. - 12. Købmand Harry Jespersen, Bredgade, 50 år. - 12. Fhv. landmand N. Aagaard Lauridsen, Bredgade, 80 år. - Fhv. gdr. Chr. Søndergaard, I. P. Nielsensvej, 75 år. - 16. Enkefru Kirstine Gjøde Nielsen, Tværvej, 70 år. - 19. Tine Andersen, Grønnegade, 70 år. - 20. Fru Kristiane Knudsen, Ø. Strandgade, 70 år. - 23. Vognmand Andreas Steffensen, Østergade, 80 år. - 25. Søren Smedegaard, Fjordvang, 50 år. — Karetmager F. Nielsen, Øster Strandgade, 65 år.

Døde: 1. Bankbud Ejnar Brogaard, landbobanken, 65 år. - 3. Fru E. K. Lambæk, Reberbanen, 78 år. - 8. Pens. banenæstformand Laurits Nielsen, Fjordvang, 77 år. - 13. Fru Vilda Krog Jensen,

Herningvej, 65 år. - 16. Maskiningeniør Alfred Vetland, København, tidl. Rkbg., 58 år. - 21. Enkefru Kathrine Laursen, Bjerringbro, tidl. Rkbg., 88 år. - 21. Fhv. propr. Chr. Sørensen, Voldbjerg, 95 år. - 28. Tømrer B. Hønnicke, Mylius Erichsensvej, 83 år.

 

FEBRUAR

»Nej, da jeg var dreng, da var der snevejr, da lå sneen tit i to mægtige volde på hver side af vejen!« Sådan siger de gamle. De tænker ikke på, at de så sneen fra helt andre dimensioner, end de ser den i dag. Dengang var de »det lille folk«, og alting var stort, for slet ikke at tale om, at erindringen gerne lægger en alen til al vækst.

Men børn fra vinteren 1958 vil sikkert, når de kommer op i årene, sige, at da vi var børn, var der sne. Det er længe siden, Ringkjøbing har været begravet i så mægtige snemasser som her i februar måned. Togene sidder fast, meterhøje driver spærrer landevejene, og i selve byen er den eneste farbare vej, den, sneploven i de tidlige morgentimer har banet.

2. Leif Hansen, Rkbg., vandt i dag sit femte jyske mesterskab i letmellemvægt. — 3. Museumsforstander, lrs. Dalgaard-Knudsen er udnævnt til ridder af Dannebrog. — 6. Der var 42 ansøgere til sognepræsteembedet i Rkbg. - 10. Falck i Rkbg. havde 40 udrykninger lørdag, søndag på grund af sne. - 15. Pastor emer. C. L. Appelberg, Roskilde, udnævnt til commander of American Legion. -  25. I Rkbg. skal der i personlige skatter udskrives 1,669,970 kr. Gas og el nedsættes.

Sølvbryllup: 5. August Nielsen og hustru, Herningvej. - 26. Jørgen Mathiasen og hustru, V. Strandsbjerg.

Bryllup: 15. Frk. Anne Grethe Lund, Hoverdal, og flyverløjtnant Carl Aage Bollerup Hansen (s. af install. Aa H., Rkbg.). - 16. Stud. med., frk. Inga Boas, København, og løjtnant, civiling. Helge Sørensen (s. af direktør Morten S., Rkbg.). - 23. Frk. Else K. Henriksen (d. af arbejdsm. Johs. H., Rkbg.) og landbrugsm. Jens Erik Skinnerup Nielsen, Hodde Mark. - 28. Exam. pharm., frk. Birte Lysgaard, Skjern, og stud. polyt. Hugo Pedersen, Rkbg.

Fødselsdage: 1. Fru sadelmager Petersen, Mellemgade, 65 år. - 8. Fru Anna Palm, St. Blichersvej, 80 år. - 14. Fru Marie Andersen Bro, Ved Fjorden, 70 år. - 18. Fhv. købmand Chr. Hansen, V. Strandsbjerg, 70 år. - 19. Pastor emer. Carl L. Appelberg, Roskilde, tidl. Rkbg., 70 år. - 21. Auktionsmester Magnus Jensen, Skolebo, 75 år. - 21. Bestyrer Konrad Kristensen, KFUM, 70 år. -  22. Viggo Jensen, Bildtsvej, 60 år. - 23. Pens. overportør Anders Nielsen,  »Frydensborg«,  85  år. - 29.  Amtslæge,  dr.  med. Palle Hjorth, Rkbg., 50 år.

Døde: 2. Tromlefører Jens Jørgen Jensen, Søndergade, 32 år. - 26. Fru Madeleine Kiørboe, Viborg, tidl. Rkbg.

 

MARTS

Valget i Ringkjøbing den 4. marts gav til resultat, at socialdemokraterne fik 4 mandater (uforandret), konservative 1 (fremgang på 1), Venstre 4 (uforandret) og borgerlisten 2 (tilbagegang på 1). Venstre og konservative havde listeforbund.

Det ny byråd fik følgende medlemmer: landsretssagfører Dalgaard-Knudsen, kioskejer Aage Pedersen, tømmerhandler Henry Kjeldsen, installatør Carl Wiese, fuldmægtig Svend Frandsen (ny), amtsvandinspektør P. K. Nielsen, kontorass. Svend Aage Faurbye (ny), overass. C. B. Christensen, lærer L. P. Andersen (ny), arbejdsmand Laurids Kjær Lauridsen (ny), købmand Aksel Bojsen (ny).

Senere blev lrs. Dalgaard-Knudsen valgt som borgmester i stedet for borgmester Marius Pedersen, der ønskede at trække sig ud af al byrådsarbejde.

1. Fuldmægtig N. Bork, Haderslev, er ansat som politifuldmægtig i Ringkjøbing som afløser af politifuldmægtig Plange. — 10. Leif Hansen, Rkbg., blev danmarksmester i letmellemvægt for 3. gang. — 15. Rkbg. Boligforenings ny karre på Kronager vil komme op på en pris af 680,000 kr. - 17. Rkbg. Idrætsforening starter forårsturneringen i fodbold med at genoptage tråden fra sidste år: at tabe 2-0 til Skjelhøje. — 18. Boghandler Jens Holm udnævnes til æresmedlem af Rkbg. turistforening. - 19. Rkbg. campingplads havde sidste år besøg af 6837 gæster, en stigning på 3000. - 20. Overass. Chr. Christensen har været 25 år ved Vest- og sønderjydske Kreditforening i Rkbg. - 25. Ligningsprocenten i Rkbg. stiger 0,2 pct. og bliver 9,6.

Guldbryllup: 31. Laur. Kjær og hustru, Vestergade.

Bryllup: 15. Kontorass. frk. Grethe Jensen, Esbjerg, og bankass. Jens Otto Heide Ottesen, Rkbg. - 29.  Frk. Lise Hebroe  (d. af autohandler H., Rkbg.) og Johannes Muurholm Sørensen, Holbæk. - Frk. Grethe Noesgaard, Stadil, og typograf Egon Thomsen, Rkbg. - 30. Frk. Kirsten Rich (d. af malerm. H. R., Rkbg.) og Per Kam, Kbhvn.

Fødselsdage: 2. Niels Snogdal Christensen, Vejskillingen, 80 år. - 6. Enkefru Petrine Sørensen, V. Strandsbjerg, 65 år. - 9. Amtmand H. B. Sommer-Andersen, Rindum, 70 år. - 14. Fisker Jørgen Sand, Smedegade, 60 år. - 25 Arbejdsmand Thorlejf Nikolajsen, Nørregade, 50 år. - 26. Togfører Peder Knudsen, Østertoften, 65 år. - 26. Arbejdsmand Sigfred Hansen, Tværvej, 50 år. - 28. Fhv. gdr. Thomas Lauridsen, Godthåbsvej, 85 år. - 31. Telefonmontør Søren Berzant, Ø. Strandgade, 60 år.

Døde: 11. Fiskehandler Ejnar Jeppesen, Kaj Munksvej, 52 år. - 14. Ldrs. Karl Schack-Bondesen, Gentofte, tidl. Rkbg., 66 år. - 30. Fru Inger Pedersen, Rkbg.

 

APRIL

Den 1. trækker den nuværende amtmand i Rkbg. amt, H. B. Sommer Andersen sig tilbage som amtmand p. g. a. alder. Han var kun amtmand i Rkbg. i 7 år. Hans efterfølger er den 49-årige kontorchef i indenrigsministeriet Aage Rangel-Nielsen.

Den 11. april døde tidl. borgmester, købmand Marius Pedersen, knap 70 år gammel.

Han, der havde glædet sig til at nyde sit otium og slappe af oven på et virksomt liv og 15 års borgmester tid, fik ikke lov til dette. Kun 11 dage som privatmand var ham beskåret. Døden kom pludselig. Og det uventede slår hårdere end det, man har været forberedt på gennem længere tid. Marius Pedersens død gjorde et dybt indtryk på byen. Det føltes, som var der slået skår i selve byens fysiognomi, som var en bestanddel revet ud, der ville blive svært at erstatte. Ringkjøbing var blevet fattigere.

1. Gaspriserne i Rkbg. falder 5 øre fra i dag og er nu 55 øre pr. kubikmeter. — Boliganvisningen ophæves fra i dag. — 8. Roerne i Rkbg. udvider deres bådehus med 7 meter. Arbejdet udfører de selv. - 10. I dag tager skoleeleverne fire klasseværelser i brug i Rkbg. skoles annex i håndværkerforeningens bygning, det tidl. vandrerhjem. — 12. Storken er kommet til Rkbg. — 14. Rkbg. byråd vedtager at ophæve borgmesterpensionen. — 15. Overbetjent K. P. Kristensen udnævnt til politiassistent og forflyttet til Lemvig. - 17. Rkbg. grundejerforening fylder i dag 50 år.

Guldbryllup: 25. Murer Niels Jensen og hustru, Godthåbsvej.

Sølvbryllup: 5. Gartner Harald S. Andersen og hustru, Vanløse, før Rkbg.

Bryllup: 5. Telefonist frk. Else Hansen, Vejle, og dekoratør Chr. Gravesen (s. af inspektør G., Rkbg.).

Fødselsdage: 6. Knud Jeppesen, V. Strandgade, 50 år. - 7. Redaktør Vilhelm Nielsen, Nørredige, 75 år. - 9. Fru Kirstine Lysgaard, Smedegade, 70 år. - 10. Kreditforeningsfuldmægtig Halvor Christensen, Fjordalle, 65 år. - 11. Gasværksarbejder J. Chr. Jensen, Østergade, 50 år. - 16. Maskinarbejder Jeppe Christensen, V. Strandgade, 60 år. - 16. Fhv. fisker Ole O. Broe, Fjorden, 75 år. — 17. Fru agent Laur. Andersen, Reberbanen, 75 år. - 19. Fhv. fabrikant Niels Poulsen, Bildtsvej, 80 år. - 25. Fhv. bager Chr. Jensen, Enghavevej, 85 år. - 30. Fru Anna Kristensen, V. Strandgade, 65 år.

Døde: 3. Mekaniker Frederik Søe Nielsen, 58 år. - 5. Fhv. vognmand N. N. Møller, Reberbanen, 92 år. - 5. Fru Elisabeth Jørgensen, Nørregade, 82 år. — 11. Tidl. borgmester, købmand Marius Pedersen, Torvet, 69 år. - 12. Simon Christiansen, 77 år. - 12. Fhv. slagterm. Chr. Christensen, V. Strandgade, 77 år. — 20. Skrædder Jesper Bechsgaard Slot. — 25. Fhv. faktor J. N. Jepsen, Nørredige,  88  år.

 

MAJ

Vestjylland har fået sit første turistmotel. Snedkermester Curt Jensen, Tremod, har i sine værksteds- og lagerbygninger på Herningvej i Ringkjøbing ladet indrette et første klasses motel med hyggelige og gode forhold for de bilende turister. Motellet rummer 10 dobbeltværelser og 4 enkeltværelser, en stor spisestue og et moderne køkken med 12 gasblus.

Ved receptionen takkede formanden for De samvirkende jyske Turistforeninger, bogtrykker Louis Rasmussen Curt Jensen for det friske initiativ og lovede ham al mulig støtte fra turistorganisationerne i tiden fremover.

1. har typograf Thorvald Fog været ansat på Rkbg. Amts Dagblad i 40 år. - 8. har telefonmontør Søren Berzant Jensen, Rkbg. 25 års jubilæum ved Jydsk Telefon. - 9. Pastor E. Hillersborg, Løkken, udnævnt til sognepræst i Rkbg. — 10. Godsekspeditør H. A. C. Krag 40 års jubilæum i D.S.B. — 14. Lymong Laurberg har taget maskiningeniøreksamen på Københavns maskintekmkum. — 15. Nyt vandrerhjem åbnes i teknisk skole i Vestergade. — 21. Pastor Einar Hedelms (s. af afd. sognepræst i Rkbg. Chr. Fledelius) har været præst i 25 år. - 22. Fru Maria Næss-Schmidt udnævnt til æresmedlem af Røde Kors Ringkjøbing afdeling. - 24. Politibilerne i Rkbg. får monteret radiomodtager og -sender. - 31. Læge Johannes Andersen bliver æresmedlem af lægeforeningen.

Bryllup: 3. Sygeplejerske frk. Ingrid Zehb (d. af fru Mary Z., Rkbg.) og filialbestyrer C. A. Rasmussen ( s. af vulkanisør R., Rkbg.). - 3. Kontorist frk. Karen Margrethe Gam (d. af kontorassistent G., Rkbg.) og trykker Leif Hansen (s. af tømrer Jens H., Rkbg.). - 15. Frk. Kirsten Hørup Andersen (d. af fuldmægtig A., Rkbg.) og Vagn Bro (s. af kriminaloverbetjent H. E. Jensen, Rkbg.). - 17. Frk. Nina B. Meyer, Frederiksberg, og søløjtnant Kaj Thygesen, Kbhvn. (s. af overassistent H. E. T., Rkbg.) — 17. Frk. Grethe Hansen (d. af lagerarbejder H., Rkbg.) og Jørgen Juelsager Jensen (s. af togfører J. J., Rkbg.). — 1. pinsedag: Damefrisørinde frk. Birgit Jensen (d. af købmand C. Aa. J., Rkbg.) og kommis Fin Bjerrum, Esbjerg. - Frk. Bodil Stræde Andersen (d. af ostehandler Knud S. A„ Rkbg.) og Poul Hermansen, Samsø. - 24. Klinikass. frk. Sonja Petersen, Tarm, og musiker Bent Andersen (s. af urmager Jacob A.. Rkbg.) - 31. Frk. Kirsten Juelsgaard, Rkbg., og Erik Poulsen, Rindum.

Fødselsdage: 2. Pens. overbetjent I. K. Kongsvad, Rindum. 70 år. - 6. Vicevært Anton Larsen, håndværkerstiftelsen, 70 år. - 8. Emil Terp, Kongshøj, 50 år. — 11. Fru Anne Kathrine Bangsgaard, Nørregade, 70 år. — 15. Fru Anna Holm, Enighedsvej, 60 år. - 21. Fhv. faktor C. Kirkegaard, Kongshøjvej, 60  år. — 22. Postmester Martin Nielsen, Knebel, før Rkbg., 60 år. - 22. Frk. Maren Andersen, Ø. Strandgade, 65 år. — 27. Frk. Dagny Kirk, Fjordalle, 60 år.

Døde: 3. Fabrikant J. Skovgaard Jensen, Møllevej, 77 år. - 5. Karetmager Vilh. Theodor Knudsen, Sorø, tidl. Rkbg., 53 år. - 12. Direktør Th. Lindberg, Østergade, 72 år. — 20. Fhv. handelsmand Thomas Hansen Siig, Godthåbsvej, 82 år.

 

JUNI

Cirkus i by. Gud ved om drengene i Ringkjøbing endnu styrter ned til ramperne på godsbanegården for at tage imod heste og andre mærkelig dyr, når de hører cirkus er kommet? Hjælper de stadig cirkusfolkene med at rejse teltet og gå til hånde mod at få lovning på en billet til aftenens forestilling? Og er der stadig nogle forvovne, der prøver på at snige sig ind under teltdugen, når forestillingen er begyndt? Cirkus i by. Duft af savsmuld, rovdyrbrøl, heste, eventyrglans og - drenge.

1. har bryggeriarbejder Viktor Carlsen, Enghavevej, været ansat på »Aktiv« i 25 år. — Den første har togfører J. Juulsager Jensen været ved D.S.B. i 40 år. - 2. Rkbg. valgmenighed går over til at blive en forening: Kirkeligt Samfund for Ringkjøbing og omegn. — Bogtrykker Louis Rasmussen får Dansk Provinsbogtrykkerforenings æresnål i guld. — 3. Kriminalass. Harald Jensen har været ved politiet i 25 år. — 8. Rkbg. ny sognepræst, pastor Hillersborg blev i dag indsat i sit embede. - 15. har maskinmester Thorvald Jensen, Herningvej, været ansat på Rkbg. uldspinderi i 25 år. - 20. Rkbg. fjord har fået tre høfder mellem Kaj Munksvej og Hvashøj.

Guldbryllup: Mekaniker Marius Jensen og hustru, Fjordalle.

Bryllup: 28. Frk. Inga Christensen, Hee, og mekaniker Svend Erik Østergaard (s. af skrædder Ø., Rkbg.)

Fødselsdage: 1. Sadelmager M. R. Klemmensen, Mellemgade, 65 år. — 12. Enkefru Laura Madsen, Herningvej, 60 år. — 13. Fru Laurense Hansen, Baunshøj, 65 år. — 18. Læge Johs. Andersen, Nygade, 60 år. - 26. Kr. Andersen, Vestergade, 75 år. - 26. Snedker Gregers Tang, Herningvej, 85 år. - 27. Fru Anna Nordestgaard, Nygade, 65 år. — Pens. stationsforstander K. Jeppesen, Rindum, 70 år.

Døde: 4. Fru Ragnhild Augusta Danø, Gjern, før Rkbg., 63 år. — 6. Provisor Magnus Th. Magnussen, Ejby, før Rkbg., 57 år. - 24. Fhv. mejeribestyrer H. Christensen, Herningvej, 78 år. - 30. Fhv. vognmandskusk Chr. Steffesen, 73 år.

 

JULI

Der er planer fremme om at bygge en Ringkjøbinghal, og der er nedsat et udvalg. Der er stor interesse om sagen, og byens forskellige foreninger skænker større og mindre bidrag til planens udførelse. I denne måned er der udsendt et hal-hefte, der indbringer 25,000 kr. Byrådet ser med velvilje på planen, og hvis den energi, udvalget har lagt i arbejdet, fortsætter, er der ingen tvivl om, at hallen bliver virkelighed.

1. I Ringkjøbing findes pr. 1. juli 448 automobiler. — 6. I disse varme dage er det gennemsnitlige vandforbrug i Rkbg. 500 liter pr. indbygger. - Der var natten til i dag 75 telte på campingpladsen. — 9. Der bliver installeret oliefyr i Rkbg. kirke. — 10. Om sommeren tidobles indbyggerantallet i Søndervig fra 200 til 2000. - 14. Der er bevilget 700.000 kr. til Hvide Sande slusen. - 19. Kriminalassistent  Harald  Jensen  er  udnævnt  til  kriminalass.   af 1. grad. - 28. Et fuglehus med flyvebur er blevet opstillet i Alkjær Lukke.

Bryllup: 12. Frk. Emmy Jepsen, Herning, og oversergent Leif Hansgaard (s. af vognmand H. H., Rkbg.) - 13. Frk. Oda Christensen, No, og Svend Maabjerg (s. af Ejnar M., Rkbg.) — 18. Fysioterapeut Anna Nyholm Munch, Skovlund, og stud. polyt. Jens Ledgaard (s. af forretningsf. P. L., Rkbg.).

Fødselsdage 6. Fru Karen Olsen, Mellemgade, 60 år. — 6. Vekselerer og bankier Erik Heiberg, København, før Rkbg., 70 år. -  7. Arne Højland, Reberbanen, 50 år. - 10. Murer Ejnar Olesen, Smedegade, 50 år. — 12. Pensionist Erik Christensen, Vestergade, 80 år. - 17. Læge Sigurd Næss-Schmidt, Østergade, 50 år. - 25. Smedemester Pedersen, Østergade, 65 år. - 26. Gdr. Hans Sørensen, Bymarken, 60 år. — 26. Dommerfuldmægtig Olaf Kjær, 50 år. -  28. Fiskeeksportør L. C. Sørensen, Fjordalle, 75 år.

Døde: 7. Fru Kirsten Overgaard, Godthåbsvej. — 11. Fru Anna Nielsen, håndværkerstiftelsen, 65 år. — 13. Pastor emer. Chr. Sørensen, Sædding, før Rkbg., 81 år.

 

AUGUST

Ak, hvor forandret. Den gamle eng er ikke mere. Regelrette, dybe kanaler skærer deres charmeforladte linjer gennem det frodige græs. Den grøft, som man som dreng plumpede i til livet, er udtørret. Det vandhul, hvor en dreng fangede en gedde, der var større end han selv og måtte ha en voksen til at hjælpe sig at hale den i land, er borte. Vandstanden i mosehullerne i amtmandens lund synker katastrofalt. »Æ kåg« er ødelagt, og frødamme bliver der aldrig mere. Alt dette på grund af afvanding. 188 ha af Ringkjøbing og Rindum enge er indvundet til agerjord. Det kan måske glæde landmændene, men hjerteskærende er det at se, hvordan uberørt natur mere og mere kommer under kultur.

2. For anden gang overraskes spejderfører A. Grimstrup med en knallert som gave fra spejdernes forældre. — 4. Teorilokale for køreelever oprettes i Østergade. — 8. I dag nedlægges grundstenen til det ny missionshotel, der opføres på hjørnet af Torvet og Grønnegade bag det gamle missionshjem. — 11. Rkbg. korn- og foderstofforretning (Th. Lindberg) opfører et moderne korntørreri på havnen. — 29. Ringkjøbing-Ørnhøjbanens underskud steget med 22,000 til 165,000 kr. i sidste regnskabsår.

Bryllup: 2. Frk. Mona Pedersen (d. af vejformand A. P., Rkbg.) og fisker Jørgen Ørgaard Nielsen, Hv. Sande. - Damefrisør Gunhild Broe Jensen (d. af Jørgen B. J., Rkbg.) og Knud Larsen (s. af guldsmed L., Rkbg.). - 3. Frk. Ulla Rigmor Frohn, Kalundborg, og frisørmester Henning Chr. Olesen, Videbæk (s. af gasværksarb. Aa. O., Rkbg.). - 16. Ekspeditrice frk. Birgit Lemche, København, og maskinsmed Arne Grimstrup Jensen (s. af pakmester G. J., Rkbg.).

Fødselsdage: 6. Tømrer Thomas Madsen, Vellingvej, 50 år. - 6. John Isager, alderdomshjemmet,  85  år. - 13. Amtmand Aage Rangel Nielsen, 50 år. - 14. Fru Kirsten Bøndergaard, Østergade, 75 år. - 25. Fru Marie Godtfredsen, Fjordalle, 75 år. - Arbm. Peder Chr. Pedersen, Vellingvej, 70 år. — 27. Fru Kirstine Grønne, Vejskillingen, 75 år. - 31. Fhv. landmand Jakob Peder Nielsen, Mellemgade, 65 år.

Døde: 1. Bogbinder Peter Schmidt, Ø. Strandgade, 72 år. - 6. Fru Meta Hansen, Aarhus, før Rkbg., 98 år. - 14. Landpostbud Magnus Pedersen, Møllevej.

 

SEPTEMBER

Ved en festlighed på højskolehjemmet med tale af borgmesteren indviedes den 9. september Ringkjøbings ny smukke teatersal. Ombygningen og moderniseringen af højskolehjemmet har stået på det meste af sommeren, men resultatet svarer også til forventningerne, idet ikke blot scenen er blevet udvidet, men salen har siddepladser til 450 mennesker.

I tilknytning til den ny teatersal er der taget initiativ til at oprette en teaterforening i Ringkjøbing, idet man forudsætter, at når salforholdene er i orden, vil også teaterinteressen stige. Teaterforeningens udvalg består bl.a. af fru Anna Ladefoged og sognepræst Sejr Fink.

1. Kriminalbetjent Knud Larsen, Århus, ansat som kriminaloverbetjent i Rkbg., og postmester Edv. Tang Pedersen, Samsø, før Rkbg., har været ansat ved postvæsenet i 40 år, mens købmand D. H. Pape har 25 års købmandsjubilæum. - 4. Stålskibsværft oprettes i Rkbg. under navnet: A/S Nordsøværftet. Stifteren er smedemester Egon Sørensen, Rkbg., og ingeniør Erik Jakobsen. Helsingør o. a. — 15. har overbetjent i kriminalpolitiet H. E. Jensen været ansat i politiets tjeneste i 25 år. - 18. var der 1100 børn til skoleidræt i Rkbg. — 21. Rkbg. blev i dag nr. sjok i fodbold i serie 1 ved nederlag til Grindsted på 8-3. — 30. Fra 2. april overtager kommunen fru Niels Hansens ejendom ved torvet. Overdragelsessum 165,000 kr.

Sølvbryllup: 6. Kontormedhjælper Rich. Lerche og hustru, Kronager.

Bryllup: 7. Frk. Tove Trillingsgaard (d. af tømmerh. Peder T., Rkbg.) og slagtermester Per Kjærgaard (s. af slagterm. H. K., Rkbg.). - 12. Frk. Ingrid Kallesøe Pedersen, Thorsted, og mekaniker Jens Kjærsgaard. Rkbg. — 20. Inger Marie Jacobsen, Rkbg., og Anton Jensen Hage, Rkbg. — 27. Frk. Anna Grete Faurholt Jensen og toldass. P. E. Jepsen, Rkbg. - Frk. Elly Rosenkvist Jensen (d. af arbejdsm. Alfred R. J., Rkbg.) og Kristjan Olesen, København.

Fødselsdage: 3. Thomas Thomsen, Nørredige, 70 år. — 4. Fru Kathrine Jensen, Mellemgade, 70 år. - 6. Olga Reffs, Søndergade, 65 år. — 12. Agent Laurits Andersen, Reberbanen, 80 år. — Frands Jensen, Bymarken, 60 år. — 17. Fru J. Pedersen, Mylius Erichsensvej, 75 år. - 20. Fru tromlefører Jensen, V. Strandgade, 60 år. - 21. Fru Marie Svendsen, Ø. Alle, 60 år. — 22. Kirstine Pedersen, Hedegaardsmark, 85 år. - Pastor Elith Helmig, Aarhus, før Rkbg., 50 år. - 23. Fru Mathilde Madsen, 0. Strandgade, 95 år. - 28. Fru Kristiane Jørgensen, Vellingvej, 60 år. — 29. Fru Ane Nielsen. Østergade, 60 år.

Døde: 20. Frk. Jacobine Tang, Herningvej, 75 år. — 28. Fhv. organist P. A. Jørgensen, alderdomshjemmet, 84 år.

Til top