Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1960-61

FORORD

1927 udsendte boghandler Jens Holm for første gang Ringkjøbing Aarbog. Der var ringe udsigt til økonomisk vinding, men trods dette fortsatte han og fik udsendt 33 årgange. Gennem disse årbøger er der skabt en byhistorie, et mindeværk for slægter og de mange, der har følt tilknytning til den gamle by. Hans rige evner til at finde det rigtige stof vil savnes. Ringkjøbing blev ved hans altfor tidlige død en dygtig søn og en god borger fattigere.

I et forord i 6. årgang skriver Jens Holm: Det er tanken at gøre dette lille hefte til et bindeled mellem byen og dens børn i det fjerne og samtidig et lille historisk kildeskrift for den, der vil se, hvad svundne år bragte af godt og ondt til vor lille by.

Disse ord skal også være mine, når jeg prøver at fortsætte udgivelsen af årbogen. Jeg beder om overbærenhed i starten og hjælp i fremtiden, så vi fortsat kan få en god årbog.

Louis Rasmussen.

 

Fjorden

Bred eller smal, salt eller brak, højt liggende vand i lave enge eller fast indrammet af mægtige bakkedrag, hvad er mangfoldig og farverig som en fjord? Den er ikke det store drama i dansk natur, saadan som havet er det, eller som floder og elve kan være det i større lande, men den har afveksling og en skala af fine nuancer for dem der lever sig sammen med den med aabent sind og sans for de rige forskelle i lys og farve.

En fjord kan sortne under vejrets vrede, og være blank og blaa paa de stille klare dage. I maaneskær og i de nordiske sommernætter lyser den sølvhvid, og paa de dage vi her tillands har flest af, spejler den de hvidgraa skyer der kan se ud som om de var selvlysende. En fjord kan være grøn naar det er vandets egen farve der raader, og her og der kan en sandrevles lyse bund skinne igennem og vandet kan være gult af opslemmet sand og ler.

Hvis de fleste af ens levedage er knyttet til en fjord, begynder man med blot at se paa fjorden, fuld af undren, og lidt bange naar man fra et bolværk eller en bro ser ned i det uudgrundelige dybe; og man slutter sine dage med at se paa fjorden med de fine forskelle som man nu ved meget om; noget er lige saa uudgrundeligt som før, men angsten rører ikke mere paa sig. Det gør mindet derimod. Hver dags lys og vejr, aaret rundt, kan røre ved noget som det stadig er en oplevelse at blive mindet om.

Ind imellem de første barndomsindtryk og dem man faar naar hver dag kan blive den sidste, har en fjord alt at byde paa, i leg og i arbejde, og i alt det der hober sig op i lagene under ens opmærksomhed.

Det begynder ved den flade strand hvor man samler blanke sten der taber lidt af æventyrets glans naar de blir tørre. Der er smaa kantede sten af brun eller graa flint, og de hvide kvarts som kan være flade og runde som mønter, ind imellem er der sten af tyndt rødt tegl, slebet til i sand og vand, og smaa stykker træ som fjorden ogsaa har formet finere end med sandpapir.

Den melodiske lyd af bølgeskvulp skænker man maaske ikke en tanke mens man gaar og samler sten, den er saa lille og selvfølgelig, men i aarenes løb blir den mer end noget andet til 'mindernes kluk'. Havbrændingen buldrer og koger med grus og ral i bølgernes skummende buer, en ustandselig støj med evighedens perspektiv i sig. Fjordens bølger klukker - en lys leg med klart vand mellem smaasten.

En solskinsdag i det tidlige foraar faar én til at tro at vandet er varmt. Man smider sko og strømper og taaler den skærende kulde et halv minut eller mindre. Efter en langsom tilvænning vader man rundt og mærker den riflede sandbund under sine fødder. Med en pind styrer man brædder og bjælker der er drevet i land og som man har sat i søen som baade, maaske med en lille mast i et tilfældigt hul. Finder man et stykke træ der er egnet som skovl, graver man havneanlæg og moler.

En dag i maj eller juni smider man alt tøjet og gaar rigtigt i vandet. Senere paa sommeren er vandet saa varmt, og man selv saa døsig, at man liggende paa lavt vand næsten er ligeglad med om man har hovedet over vandet eller under, og pludseligt opdager man at man godt kan svømme lidt, og hvis man først tror det, blir lidt til meget i løbet af kort tid. Man faar sans for dybt vand, favnedybt vand hvor man ikke kan se bunden, men fornemme den lurende fare.

Det næste stadium er at kende nogle af de store drenge som maa sejle i deres fars baad eller pram. Ens stolthed kender ingen grænser hvis man faar lov at ro, og de store som for længst har faaet deres lyst til at ro styret, ved hvad de kan opnaa ved at gøre det til en æres sag for de mindre at slæve med en aare til de faar vabler i hænderne. Det er en ny drøm der lurer i de store - den at kunne sætte sejl og faa vinden som drivkraft, mens de selv sidder flegmatiske og almægtige med haanden paa rorpinden. Fædrene, der maaske husker deres egen dumdristighed eller mindes en kuldsejling med tragiske følger, har indtil videre laast sejl og mast inde, men de kan ikke forhindre at knægtene rejser en aare med en hullet sæk som sejl.

Menneskelig lykke har et sted at trives saa længe man lader drenge ved en fjord gøre den lange rejse fra stenalder til motortid, med god tid paa alle stadier. Tid til at vade i strandkanten uden andet legetøj end det de selv finder, tid til at vade og svømme og ro og sejle, og i en gryende forelskelse at ligge paa bunden af en baad og drømmende følge de drivende skyer og lytte til vandets skvulp omkring baaden og det formindskede kluk i bundvandet. Findes der noget lykkeligere end sommerdage ved en fjord?

En skønne dag er fjorden stum. Frosten lægger de første stjernemønstre paa vandets overflade. Dønningerne udefra kan endnu lave lidt bølgegang i den tynde is, men faa dage efter er den fast, og skøjterne findes frem. Nærmest land blir isen i reglen ødelagt af utaalmodige naturer der skal prøve isens bæreevne, men et stykke ude kommer der efter en nat med stille vejr og stærk frost en mægtig flade med blank og haard is, ideel til skøjteløb, og fristende til lange ture med vindens fart til steder man ellers ikke kommer, paa den anden side fjorden maaske eller strandlangs hvor man har sidevind begge veje. Drømmen om vinden som drivkraft lever ogsaa her. En sæk eller en stump sejl paa en stang og man stryger henover isen bremsende med skøjtejernet for at staa fast. Er der voksne der vil ofre det fornødne, blir en isbaad maaske rigget til.

Børn og voksne har ellers ikke altid samme ønsker. Isen lammer gerne fiskernes erhverv. Det kan højst blive til lidt aalestangning gennem et hul i isen, og det maa de ofte vente i dagevis paa at komme igang med. Fire fem af dem staar paa stranden og drøfter isens bæreevne. En af dem prøver sig forsigtig frem, men blir lidt betænkelig og vender om. Med et velskjult smil i sit pokeransigt spør han sagligt om der ikke er en af de andre der kan gaa forrest, én som det ikke gør saa meget med. Hvem genkender ikke sig selv i den tankegang, men at han kan faa sig til at sige det højt uden formildende kommentar, det vidner om - ja om hvad? Om en fjords sande væsen maaske - ikke drama, men lune.

Hvad føles saa frit og ubesværet som at løbe paa skøjter. Man realiserer en drøm om bevægelse som ellers kun fugle og fisk har. Trods kulde og faldende mørke og sult maaske, kan det være svært at rive sig løs og gaa hjem. Er det fuldmaane og klart vejr kan der være folk paa isen langt ud paa aftenen. Men naar de sidste har spændt skøjterne af, kan man opleve en stilhed der er sjælden i dansk natur, ikke en fugl, ikke et bølgekluk, og den smule vind der er, har intet at suse i. Stilheden er saa absolut at det næsten er en lyd for sig i ens øre. Men pludselig brydes stilheden. De bundne vande rører paa sig og faar isen til at skyde. Det begynder med et brag, voldsommere end torden, og det følges af en langtrækkende lyd efterhaanden som revnen i isen forplanter sig kilometerlangt ud over fjorden.

I marts kan frost og tø skifte og gøre isen graa og kornet, en død masse der intet spejler og intet er i sig selv. I vinterens sidste fase har fjorden sin fattigste tid, for børn og voksne. Ingen leg, intet opløftende at se paa, ingen baade i søen. Alle længes efter at en vestenstorm skal komme og løse de bundne vande. Naar fjorden atter viser aabent vand aander man befriet op.

Fjorden genfinder sit sande væsen som er at mørkne i vrede eller vindrørt at blinke i solen, eller blank at spejle det skiftende himmellys mens bølgerne i strandkanten klukker dertil.

Johannes Smith  

 

1960

OKTOBER

1. Den sidste hestemælkevogn er holdt op, idet mælkehandler Peder Qvisgaard er holdt op efter i 47 år uden sygedage at have passet sin mælkerute. — 4. N. I. Fjords mindesten bliver flyttet fra den gamle vej til den nye Søndervig vej. Sognets berømte søn vil nu igen kunne ses af de mange, der tager til Vesterhavet. - 5. Fuglekonge ved Forsvarsbroderforeningens fugleskydning blev maler Villy Poulsen ved tjener Hansens skud. — 7. Indre Missions bazar i missionshuset gav 5000 kr. i overskud. — Der er blevet ansat en erhvervsvejleder, der kommer til byen i et par uger. - Amtsfuldmægtig A. P. Sørensen er udnævnt til revalideringschef for Ringkjøbing amt. - 10. Hvide Sande fiskerne kan nu få radiokontakt med havnen. Det er radiofabrikant Gaardsøe der har fabrikeret og installeret apparater i de første ca. 100 kuttere. - Ringkjøbing postvæsen har omsat for 63 mill. kroner. - En ihærdig tyveknægt har været i sommerhusene i Houvig og ødelagt alt for meget i de dejlige huse. Det bliver snart nødvendigt at få fast vagt. — 12. Musæets materiel af gamle indskrifter undersøges i disse dage af inspektør ved Nationalmusæet dr. phil. Anders Bæksted, der opholder sig her for at undersøge den righoldige samling. — Hollandsk ålekvase hentede i dag 30.000 kg levende ål fra Ringkjøbing fjord. — Ringkjøbing-Røgind-vejen er færdig fredag aften, og vi har fået en fin udfaldsvej mod syd. Vi håber at Holstebrovejen også snart bliver klar. — 15. Godt 1 mill. kroner i hård valuta for udlejning af sommerhuse. En stor part faldt på vestkysten. — Der er udvikling i byen. Fiskeeksportfirmaet Thue Nielsen & Søn bygger ny stor fiskefiletfabrik på den ny havn. — Nordsøværftet overtager Thues gamle bygninger til udvidelse af værftet. — 24. Genealog Thorvald Lodbergs arkiv overdrages Holraslands kommune af fru Lodberg. - Folketingsmand Jans Sønderups jubilæumsfest havde samlet ca. 400 deltagere. Den fik et format og der var en stemning, man sjældent oplever. - 25. Våbenskjold til Holmsland fra motortorpedobåden »Havkatten« med tak for god modtagelse og adoptionen. - 27. Byens nye præstegård er rejst, og i går holdt man rejsegilde. Pastor Hillersborg var glad og navnlig for beliggenheden med udsigt over fjorden. — 29. I næste måned har vi folketingsvalg. Der holdes allerede nu vælgermøder, men der er ikke særlig stor tilslutning. - En laks på 19,8 kg kom paa auktionen. Den kostede over 400 kr. — Der var teater i byen i går, men tænk kun 100 tilskuere. - KFUM har stor tombola på torvet i anledning af den kommende skiftedag.

Bryllup: 8. Ekspeditrice frk. Solveig Orloff (d. af slagteriarb. Svend O.) og mekaniker Arne Kruse Kristensen (s. af gdr. R. K., Ølgod). - 15. Frk. Ingrid Dethlefsen (d. af bagerm. E. D.) og bagersvend Jens Ibsen (s. af Gravers I., Lem). - Frk. Lisi Bornabuch, Aarhus, og slagter Henry Christensen, Aarhus (s. af P. C, Rindum). - 29. Frk. Edith Sørensen (d. af inspektør S., Rindum) og chauffør Egon Rohde (s. af L. E. R., Rindum). - Frk. Jytte Christensen, Thorsted, og Henning Reffs, Ringkjøbing.

Fødselsdage: 4. Typograf Henrik Kirkegaard Bækdal, Hvashøj 15, 50 år. - 7. Alfred Pedersen, Rindum kirkeby, 70 år. - 9. Fisker Christian Vang, Smedegade 24, 75 år. - 11. Chauffør Harald Pedersen, Østergade 27, 65 år. - 14. Fru Elisabeth Jensen, g. med overpostbud Jacob Jensen, Damstræde 3, 65 år. - 22. Fru Kirstine Jeppesen, V. Strandgade, 50 år. - 28. Fru Anna Thygesen, Enghavevej 32, 65 år. - 31. Niels Kirkegaard, Bildtsvej 15, 85 år.

Døde: 9. Handelsmand Jes Jessen, Mylius Erichsensvej, 80 år. — 11. Fhv. musik- og biografdirektør Niels Gammelgaard Hauge, Hellerup, tidl. Ringkjøbing, 89 år. - 14. Enkefru dr. Hamburger, Lem, 70 år. - Tømrermester Jens Møller, Hoffgaardsvej 6, 75 år. - 24. Fru Dagmar Andersen, Nørregade, 88 år.  

 

NOVEMBER

1. Idrætsforeningen glæder sig over, at 2. serie holdet er rykket op i 1. serie i fodboldturneringen. Det går atter opad, og man håber, at holdet fortsætter i 1. serie med fremgang. - 2. I Ringkjøbing er der 4868 indbyggere. En lille fremgang. I Rindum er der 876. En lille tilbagegang. - På Fjordvang Landbrugsskole er i nat under et indbrud stjålet 2800 kr. - Skiftedagens travlhed var meget stor trods det fugtige vejr. De handlende var godt tilfreds. - 3. En kraftig storm jager hen over vestkysten, alle havne er fyldt med fiskekuttere. - Der er nu 3 fritidsklubber i byen. KFUM og KFUK på børnehjemmet Schuberts Minde. I Vesterhavshallen har ledelsen oprettet en klub 03 faglig ungdom har lejet plads i hallen. - Staby Efterskole har 115 elever (drenge). - 5. 50 års jubilæet for oprettelsen af Elektricitetsværket markeres ved en festlighed på Hotel Ringkjøbing. Viceborgmester kioskejer Aage Pedersen indledte talerne og gjorde opmærksom på, at det faktisk var 2 begivenheder man fejrede. Værkets start og overgang til vekselstrøm. Forbruget af strøm var steget stærkt. Borgmesteren redegjorde for samarbejdet med højspændingsforsyningen. — 8. De udplantede 500 ørreder i fjorden vokser hurtigt. 30-40 stk. er fanget og har målt ca. 40 cm. Fjorden er et ret godt ørredvand. Fiskerne får 5 kr. + dagsprisen for hver mærket ørred de fanger. — 10. Smuk højtidelighed på skolen. Præmierne for frihedskampstilene blev af stadsskoleinspektør Bøgner overrakt eleverne. - 11. Benzindepot oprettes nu for helikoptere ved Nr. Lyngvig Fyr, ligesom der indrettes landingsplads. - 14. Roklubben har sluttet sæsonen, der blev god. Roerne har været med i flere kaproninger og vundet flere løb. Medlemstallet er 54 aktiver og 58 passive. — 15. Det spændende folketingsvalg er overstået, og lettet trækker politikere vejret igen. Stemmeprocenten var i byen 88,7. — 17. Ministeriet har i dag givet tilladelse til, at det store skolebyggeri må påbegyndes. — 19. Amtslæge Vagn Christensen udtaler, at det står sørgeligt til med skolebørnenes tænder og henstiller, at effektiv tandpleje gennemføres snarest.

Det holder de fleste forældre vist med amtslægen i. - 21. Borgmesteren fremlægger byens regnskab i byrådet. Efter vedtagne henlæggelser 200.000 kr. og driftskapitalen øget med 100.000 kr., er der et overskud på 31.400 kr. — 24. Radiounderholdningsorkestret blev en stor musikaften i Vesterhavshallen. Ca. 600 tilhørere hyldede orkestret ved langvarigt bifald og tilkendegav herved publikums glæde over den pragtfulde koncert. Det var musik af høj karat. — 26. Den næstsidste af de »gamle« grusveje skal reguleres og i løbet af året er hele byens vejanlæg asfalteret. — 29. Fredningsplan for Holmslands klit er nu godkendt. Den omfatter så godt som hele klitten. Planen skal nu tinglyses og kan så føres ud i livet. - 30. Så er juletræet rejst og tændt på torvet. Det er tidligt; men forhåbentlig kan vi holde julestemningen i 3 uger.

Guldbryllup: 11. Arbejdsmand Peder Andersen Trasbjerg og hustru, Øster Strandgade 31.

Sølvbryllup: 17. Gasværksarbejder Richard Pedersen og hustru, Østerdige 17. — 22. Tømrer Jens Hansen og hustru, Vellingvej 12. — 23. Skræddermester Tage Lehmann Laurberg og hustru, Skolevænget 7. Bryllup: 5. Slagterekspeditrice frk. Agda Jensen (d. af enkefru M. J., Rkbg.) og slagtersvend Evald Houlund Mortensen (s. af handelsmand M., Holstebro). — 5. Ekspeditrice Grethe Christensen (d. af Olga C, Nygade) og kommis Thyge Søndergaard, Kloster (s. af enkefru M. S., Give).

Fødselsdage: 12. Fhv. mælkehandler P. Qvisgaard, Ø. Strandgade 12, 70 år. - 15. Peder Mortensen, Rindum, 60 år. - 17. Sekretær frk. Edna Sørensen, Østergade 42, 50 år. - 25. Fru Madsine Madsen, Grønnegade 16, 75 år. - 21. Fru Mathilde Pultz Hansen. Ringkjøbing Uldspinderi, 80 år. - 22. Peder Kristensen, Rindum, 70 år. - Ernst Christensen, Rindum, 60 år. - 23. Frisør Osvald Jegstrup, Ø. Strandgade 15, 60 år. - 30. Typograf Ernst Bank, Rindum, 50 år. 

Døde: 2. Overbetjent Carl Aage Vestergaard, Hoffgaardsvej, 53 år. - 5. Fru Mathilde Slot, Rindum, 58 år. - 3. Fru Johanne Marie Aaes, Vestergade, 93 år. - 4. Kriminalassistent Anders Andersen, Kongevejen, 66 år. - 8. Fru Ane Kirstine Lauridsen, Kongevejen 34, 87 år. - 19. Fru Ane Margrethe Damgaard, Rkbg.,  83  år. - 25. Fru Jenny Christensen, g. m. overassistent C. B. Christensen, 50 år. 

Jubilæum: 1. Fuldmægtig B. Bennedsen, 40 års jubilæum i Ringkjøbing Landbobank.  

 

DECEMBER

1. Juleshow i Vesterhavshallen, som Set. Georgs-Gildet har lavet om til et eldorado for børn og voksne. Der er bygget »en by i byen«, hvor man kan bruge sine penge og få mange gode ting. — 2. Helt overvældende tilslutning til blodtypebestemmelsen på Ringkjøbing sygehus. - Vesterhavet sender i de stormende dage meget i land. Skibsluger og bomuldsballer driver i land i store mængder. — 5. 100.000 kr. i julesparepenge i »Fremtidens Haab« udbetales til sparerne. - 6. I dag åbnedes den nye Enghavevej i sin fulde længde for trafiken, en værdifuld aflastning af gaderne for den tunge gennemgående trafik. — 9. Amtets hovedveje skal nu være 13 m brede. Det er dejligt for de, der kører bil. - 10. Byen har nu sikret sig store arealer til industri. - 12. Byens opland forbedres ved store afvandinger i Hover, Tim, He og Stadil. — 13. Der er nu udsigter til opførelse af et sygehjem for ældre. Det normeres til 30 personer. - 14. 200 til Husmoderforeningens julesammenkomst for ældre. - 20. Vort bysbarn operasanger Peter Sand sang i aftes ved julekoncert på sygehuset. Stadsskoleinspektør Bøgner læste en julefortælling af Kaj Munk, til stor glæde for de, der måtte holde jul på sygehuset. - 21. Politimester Aage Sørensen, Roskilde, tidligere Ringkjøbing, dræbt ved en færdselsulykke ud for sit hjem. Politimesteren, der var en meget dygtig embedsmand, var meget afholdt af hele byens og egnens befolkning. - I 1963 kommer der igen besøg af skibe fra den danske flåde, meldes der fra Marinen. - 22. Den gamle mølle i Kloster er blevet revet ned. Den er opført i 1859 og har i de sidste år været anvendt til kornlager. Det var en af de sidste møller her på egnen. - 23. Ringkjøbing får også julegavepakker fra udlandet. Toldvæsenet oplyser, at der i de sidste dage er ankommet over 1000 gavepakker. — Blomsterhandlerne melder om meget stort julesalg, og i butikkerne kommer kunderne fra tidlig morgen. - 27. Nu er julehelligdagene vel overstået; men så begynder julefesterne og alle byens sale er optaget hele juleferien. Juletrafikken er vel afviklet, der kom i år flere med bil og færre med tog. Stormen har forsinket trafikken. Den er dog gennemført med meget få uheld. — 28. Nytårstorsken reddes trods uroligt vejr. Der er masser af torsk i hyttefade og kølehuse. — Der kan spares penge ved at betale skat forud. En del skatteydere betaler ret store beløb ind. Kæmnerkontorets kasse svulmer. — 31. På årets sidste dag ser man sig uvilkårligt tilbage. Det har for Vestjylland været et år, der er præget af fremgang og trivsel. Det har været et rigt arbejds- og konsolideringsår for industri og erhvervslivet, mens det har ligget tungt for landbrug og fiskeri. 

Sølvbryllup: 15. Bagermester E. Dethlefsen og hustru, Holmene 11. - 29. Poul Nielsen og hustru, Palsgaard, Bymarken. 

Bryllup: 10. Frk. Inga Bjerre Sand (d. af autoforhandler S.) og Aksel Bloch, Rkbg. - 26. Kontorist frk. Ruth Hansen (d. af Peder H.) og snedkermester Knud Dam Mortensen, Virum (s. af fisker Jens M., Bymarken, Rkbg.) — 28. Exam. tank tekniker frk. Birthe Bruun, Montreal, Canada (d. af amtsvejassistent K. V. B., Rkbg.) og fabrikant Tyge Hørup Andersen, Montreal (s. af kreditforeningsfuldm. Th. A., Rkbg.) - 29. Frk. Minna Christensen (d. af P. L. C, Rkbg.) og Jørgen Møller (s. af Søren M., Finderup). — Frk. Kirsten Høj (d. af Hans H., Aargab) og Finn Kristiansen (s. af Helge K., Vestergade, Rkbg.) - 30. Assistent frk. Ingrid Frandsen (d. af M. F., Tønder) og premierløjtnant Ernst Møller (s. af snedker M., Rkbg.) 

Fødselsdage: 1. Fhv. Pakhusformand ved toldvæsenet Niels Møller, Tangsvej 20, 70 år. — 5. Fhv. maskinsætter Chr. E. Pedersen, Kongevejen, 70 år. - 11. Peder Due Christensen, Møllevej 31, 50 år. - 12. Fru Bothilde Jensen, Nygade 37, 70 år. - 14. Fru Jensine Nielsen, Enghavevej 36, 75 år. — 20. Stationsbetjent Martin Poulsen, Bækvej, Rindum, 65 år. - 23. Fru Anna Nørgaard Lauridsen, Godthåbsvej 12, 70 år.

Døde: 5. Vognmand Theodor Jensen, Vestergade, 78 år. — 19. Jens Georg Hansen, Kongevejen.    20.   Fru Anna Overgaard Hansen, Nygade, 67 år. - 26. Fru Thora Olesen, V. Strandsbjerg. - 30. Bagermester Viggo Hvidberg, Østergade, 64 år.

Jubilæum: 1. Togfører A. K. Jensen, Vellingvej 28, har været ansat 25 år ved DSB. - 23. Motorfører Johs. Romlund, Enghavevej, 25 år ved Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane.  

 

1961

JANUAR

1. Nyt rekordår for Vestjydsk Eksportforening, modtaget 47.000 dyr til 42 mill. mod sidste år 45.000 dyr til 41 mill. — Ringkjøbingenserne fejrede en usædvanlig rolig nytårsaften og byen gik fredeligt ind i det nye år. — 2. Mange mennesker til udsalg på den første hverdag i det nye år. - 3. Hvide Sande fiskeriet hjembragte 12.067.575 kr. i 1960, året før kun 7,4 mill. kr. Der har været flere fiskedage i årets løb end sidste år. — 9. De uniformerede spejderkorps holdt i går en smuk og festlig nytårsparade. - 10. Borgmester Dalgaard-Knudsen bragte i det første byrådsmøde en nytårshilsen til byens borgere og sagde bl.a.: »Jeg ønsker et godt nytår for både byen og dens borgere, idet jeg udtaler mit håb om, at det år, vi går ind i, vil vise god fremgang og foretagsomhed i byen.« — 10. Postkontoret melder om rekord for julemærkesalget. - Snapsen og øllet stiger. Restauratører og hotelværter vedtager at kaffepunche, øl og snaps skal koste 2 kr. pr. stk. Det er ikke mere end 50 år siden, at 12 kaffepunche kostede 1 kr. — 12. 1 dag træder fredningsplanen for Holmslands klit i kraft. Det betyder, at der på klitten skal spørges om tilladelse til at udnytte de store områder. — Der er i år bygget 27 nye lejligheder, hvilket er rekord. Befolkningstallet er steget til 4.874. — Byens adoptivbarn »Makrelen«'s chef, kaptajnløjtnant Jacobsen har sendt kommunen et smukt våbenskjold med en nytårshilsen. — 16. Fjernsynet fik sukces med udsendelsen »Idræt fra by til by«. På en fornøjelig måde fik man indtryk af sporten i byen. Gunnar Nu-Hansen ledede den store udsendelse glimrende. - Per Henriksen (s. af rørvævsfabrikant H.) har fået Mylius Erichsens legat, bestemt for en flittig skoleelev. — 17. Ringkøbing Foreningen i København havde i går nytårsfest. Borgmester Dalgaard-Knudsen og tandlæge Erik Kjær Nielsen (s. af oversergent Nielsen) var med i underholdningen. Borgmesteren fik mange hilsener med hjem. - 20. Maskinlærling Jørn Poulsen (s. af gasværksbestyrer Henry P.) har bestået svendeprøve hos maskinsmed Egon Sørensen. — 23. Cand. jur. fru Nora Larsdatter Bøsche er ansat som amtsfuldmægtig på Ringkjøbing amt i stedet for amtsfuldmægtig A. P. Sørensen, der er udnævnt til revalideringschef i Herning. — Den nye lokale telefonbog udsendes i disse dage, bogen er meget udvidet med fagbog og vejviser. — 25. Ringkjøbing dreng og hans kone læger samtidig. Læge Johs. Andersens søn Bjarke og hans kone Grethe Andersen (d. af sognepræst Lilleøre, Horbelev) tog i går lægevidenskabelig embedseksamen. -  30. På et møde i Holstebro drøftede amtmand Rangel-Nielsen, amtets borgmestre og folketingsmænd betimeligheden af en flyveplads. Man enedes om en henvendelse til ministeriet.

Bryllup: 1. Defektrice frk. Signe Graversen (d. af inspektør G., Kronager) og kommis Harry Toft, Odense (s. af formand V. T. Esbjerg) - 14. Servetrice frk. Aase Boysen (d. af maskinarb. C. B.) og snedker Benny Nielsen, Silkeborg. - 21. Kontorassistent Birthe Olesen (d. af malermester O., Ribe) og tjener Flemming Møller (s. af hotelejer M.) -  22.  Frk. Else Marie Christensen  (d. af snedker S. A. C, Vester Strandsbjerg) og løjtnant Niels H. Nielsen, Aalborg (s. af A. N. S.) 

Fødselsdage: 4. Toldforvalter H. A. M. Iversen, 60 år. - 5. Margrethe Olesen, Fjordvang, 75 år. — Amtsvejinspektør, civilingeniør R. B. Mortensen, R., 60 år. — 11. Fru Kirstine Christensen, Herningvej 33, 70 år. - 13. Amtsvandinspektør P. K. Nielsen, 60 år. - 24. Stadsskoleinspektør Søren Rinder Bollerup, tidl. her, Ebeltoft, 70 år. - 26. »Ringkjøbings største bygherre«, formand for boligforeningen, gasværksbestyrer Henry Poulsen, 50 år.

Døde: 25, Jørgen Bækby Jensen, 86 år.  

 

FEBRUAR

2. I dag er det kyndelmisse eller kjørmes, og dermed skulle det halve af vinteren være gået. - Trafikministeren viser sig endelig villig til at forhandle med vestjyderne om flyveplads. Det haster, for de 2 lyntog »Vesterhavet« og »Uldjyden« ryster og støjer nu så meget, at det næsten er umuligt at føre en samtale i de to tog; måske når DSB at komme med nye tog, inden vi får flyveplads. — 5. Ny 15 meter skydebane er indviet i Vesterhavshallens kælderetage. - Handelsforeningen har holdt generalforsamling, og man har mange ønsker bl.a. kraftigere belysning i gaderne, man går ind for sommerfest. - Højskoleforeningens generalforsamling blev ledet af formanden pastor Sejr Fink, der udtalte om de mange møder, at der er for meget at gå til og mange skal til flere møder samme dag. - 5. Kirken var fyldt for at høre Ringkjøbingdrengen pastor Ejnar Fledelius. - 7. Den nye beboelsesfløj for ældre beboere på Alderdomshjemmet taget i brug. Den har kostet 210.000 kr. — Som stadsskoleinspektør er udnævnt kommunelærer Chr. Christensen, Haslev Borger- og Realskole. — 9. Hvide Sande melder om store fiskefangster. - 10. Ringkjøbing Amts Skytteforenings formand kriminaloverbetjent H. E. Jensen har fået tildelt 100 års ærestegnet på Christiansborg. — Landboforeningen har stort besøg til sine møder, 4—500 deltagere. — 11. Det kgl. Teater havde fuldt hus på Højskolehotellet til deres opførelse af Eugene O'Neills skuespil »Noget af en digter«, det var en oplevelse for de mange, der var mødt op. - 18. Over 1000 landmænd drak Ferguson-kaffe på en gang i Vesterhavshallen. — Skønt endnu i februar oplevede vestjyderne i går en søndag, der var forårsagtig. Fra tidlig morgen skinnede solen og strømmen af biler til havet var stor som på en sommerdag. - 20. Lotternes grundskole er nu startet i Ringkjøbing. - 22. Politiet melder om 16 færdselsdrab i politikredsen i 1960. - Hvide Sandes molebyggeri blev ved licitation overdraget til samme ingeniørfirma, som byggede sluseanlægget og molerne, Stiirup & Prosch-Jensen for 4.345.000 kr. - De to likvidationsudvalg, der skal ordne Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbanes dødsbo holdt det første møde i Holstebro. — Såningen på landet begynder allerede i næste uge. — 24. Ringkjøbing Haandværkerforening fylder 100 år og udsender i bogform tidsbilleder fra Ringkjøbing i smuk udførelse og fint tryk fra A. Rasmussens Bogtrykkeri. Bogen er skrevet af forfatteren Salomon Frifelt. Foreningen fik på dagen 4.000 kr. fra institutioner og et legat på 1000 kr. fra fabrikant Skytte. Dagen sluttede med en ægte håndværker festmiddag i den gamle håndværkerforening. - 28. Borgmesteren forelægger forslag til byens budget. Udskrivningen af personlig kommuneskat ventes at stige med 241.000 til 1.856.000 kr. Der bliver uforandret gaspris og elektricitetsprisen nedsættes med 1 øre pr. kwh. - Fiskeribetjent Dahl, der var meget afholdt af fiskerne og eksportørerne, er flyttet til Grenaa. - Tove og Svend Aage Jacobsens danseskole danser af, også et forårstegn.

Bryllup: 11. Økonomaassistent frk. Maria Hansen, Varde (d. af afdøde missionær H., Rkbg.) og landmand Karl Trier Poulsen, Hvingel. 

Fødselsdage: 20. Fru Møller Jensen, Mellemgade, 60 år. - 28. Fhv. amtmand, kammerherre dr. jur. Karberg, 80 år.

Døde: 6. Carlo Alfred Madsen, 52 år. - Skræddermester Axel Jensen, Godthåbsvej, 59 år. - 7. Fru Metha Jeppesen, gift med overassistent J. Østergade. - 16. Overlæge F. Gammelgaard, Amtssygehuset, 62 år. Overlægens død blev modtaget med vemod og sorg, han var lægen, der følte sin gerning som et kald. - 18. Fru Kirstine Nielsen, g. med skomager Herman Nielsen, Fjordalle. - 22. Landmand Knud Bonde, Nørregade 6, 89 år.  

 

MARTS

1. Det milde stabile vintervejr giver overvældende godt fiskeri fra Hvide Sande. — Legatuddelingen på Ringkjøbing skole af væver Mads Sørensens jubilæumslegat. De to legater overraktes som flidspræmier af skoleinspektør Christensen i overværelse af de dygtige elevers lærere og androg 82 kr. til eleverne Ulla Grønkjær Andersen, real A, (d. af arkitekt A., Reberbanen) og Poul Knuisgaard, real C, (s. af konfektureh. K., Nygade). — Skattekontoret indviterer mange til torskegilde, ikke mindre end 344 opkaldelser er udsendt. — 7. Kæmpefisk, en usædvanlig stor skade (rokke) på 75 kg, fanget af skipper Vagn Nielsen, kutter »Mari Ann« RI 41. - 8. På Landbobankens generalforsamling oplyste bankdirektør Nissen, at omsætningen var steget med 202 mill. kr. til 2085 mill. kr., og at der var et overskud på 472.000 kr. efter at der var afskrevet 100.000 kr. - 11. Udstillingen »Frisk vind i sejlene« melder alle stands for solgte, ialt ca. 44.000 kr. - 13. Så er Vesterhavshallen ret taget i anvendelse, 1. hovedkreds har i weekenden mødt op med godt 1000 piger og karle, som viste deres kunnen i den store hal. Der var ialt ca. 1200 tilskuere. - 16. I fjorden udsættes igen 1500 bækørreder, og resultatet viser sig at bære frugt. Fiskeriministeriets udsættelse strækker sig over 5 år. - 17. »Natmændenes« dage er nu snart talte, antallet af gammeldags »das« er nu 13, og de forsvinder inden året er omme. - Jens Ledgaard (s. af forretningsfører Peder L.) har bestået eksamen som civilingeniør. - 18. Den nye flotte præstebolig er nu færdig og pastor Hillersborg flytter ind. - Hvide Sande-fondet har holdt møde og formanden læge Josephsen, Hvide Sande meddelte at fondet gik ind i sit 10. år med en beholdning på 361.000 kr. Oprindelig var fonden ved starten på 475.000 kr. - 20. Ny formand for Ringkøbing Foreningen i København, forfatteren Johannes Smith er trådt tilbage og efter hans forslag valgtes bestyrelsesmedlemmerne fru Gudrun Haage, d. af fhv. amtmand Toft, til formand og trikotagehandler Elisabeth Sørensen til kasserer. Fru Gudrun Haage udtalte en varm tak for det store arbejde Johannes Smith havde gjort for foreningen gennem mange år. Fruen sluttede med at sige, at når hun havde givet tilsagn om at ville overtage formandsposten skyldes det, at hun mener, at netop de, der føler sig knyttet til Ringkøbing, selvom de ikke er født der, har brug for Ringkøbing Foreningen. - 22. Begravelseskassen også kaldet »Ligkassen« har nu 38 medlemmer, og antallet vil falde gradvis til 0, da der ikke optages nye medlemmer. - 23. Rindum boerne må ha' det skudsmål at hitte på det kan de. Hjemstavnsaftenen med lys fra tællepråse og petroleumslampernes skær over de mange gamle arvestykker gav meden hygge. De mange træk fra fortiden og fra »gammeldaw« blev fortalt af lærer Højvang, skoleinspektør Bøgner. Jens No m.fl. skabte en aften deltagerne aldrig glemmer. - 25. Husmoderforeningen slutter vintersæsonen med en smuk håndarbejdsudstilling på Højskolehotellet. - Jyllands Skytte Forbund har tildelt skytten Harald Madsen guldmedalje som den bedste skytte med 190 points. - 27. Bogtrykker Louis Rasmussen var hovedfiguren i den jydske studenterevy i Aarhus, revyen hed »Den gode fregat Jylland« som piraten sorte Louis erobrede fra kaptajn Elkjær Larsen. — Der er af DSB åbnet lastbilrute Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro. - 28. Per Lambæk (s. af fru E. L. Mortensen) har bestået eksamen som teknikumingeniør med 1. karakter. - Efter indstilling fra skolekommissionen udnævnes lærerne Holger Lauridsen, P. Krogh, E. Heldgaard samt lærerinde Signe Stenov til overlærere ved Ringkjøbing kommunale skolevæsen fra 1. april i år. — Byrådet kunne nær have fået middagen ødelagt, da den i går skulle indtages på Jernbanehotellet. Da man ved 18-tiden var i færd med at tilberede middagen på hotellet, udbrød der skorstensbrand, og man måtte i største hast tilkalde Falck. Det lykkedes dog hurtigt at slukke ilden så der ikke skete nogen større skade. - I byrådsmødet vedtoges det at nedsætte beskatningsprocenten til 15,3, et fald på 1 pct. - 29. Hvide Sande indløbet er mere tilsandet end nogensinde. 

Diamantbryllup: Marie og Jens Schmidt, Tangsvej 23. 

Bryllup: 11. Frk. Ella Pedersen (d. af Maren P., Hee) og typograf Gunnar Sandberg Jensen (s. af overbetjent Koue Jensen). - 25. Frk. Ingrid Madsen (d. af Ejnar M., Fjordvang) og kustmaler Poul Gadegaard, GI. Kirkevej, Herning. - 30. Frk. Ulla Eilskov Jespersen (d. af købmand Harry J., og kontorist Ole Klokker Olesen (s. af bagerm. Martin O.) - Frk. Britta Thomsen (d. af skomager T.) og Svend Nielsen, Testrup. - Frk. Elly Christensen (d. af I. C, Dybvad) og Eduard Nielsen (s. af P. N., Vester Strandsbjerg 38). 

Fødselsdage: 1. Fru Kirstine Moregaard Knudsen, Vejle, enke efter kommunekasserer N. J. K., her. 80 år. - 2. Fru Gertrud Siig, Godthåbsvej, 75 år. - 11. Fhv. overlæge Chr. Koldborg, 70 år, født i R, blev ansat i 1927 som læge på amtssygehuset, hvor han blev overlæge i 1934 og virkede til 1954. Der kom til at stå ry om den dygtige og vellidte kirurg. At han var indfødt vestjyde gjorde, at han helt forstod sine patienter, og de forstod ham og var taknemmelige for hans store indsats som læge. - Kordegn Nørgaard, 60 år. - 19. Forretningsfører N. C. Nielsen, Sygekassen, 60 år. - 18. Driftsleder Evald Thomsen, Rkbg. cementvarefabrik, 50 år. - 25. Helene Jensen, Godthåbsvej, 85 år. - En mand kendt og vellidt af alle, amtsbud Viggo Rasmussen, 70 år.

Døde: 10. Jordemoder Marie K. Madsen, Østergade, 76 år. - 13. Købmand Harry Jespersen, Bredgade, 52 år. - Typograf Einar Bune, Vestergade, 70 år. - 14. Fisker Svend Aage Kokholm, Vester Strandsbjerg, 32 år. - 16. Købmand Th. Frydendahl, Hvide Sande, 53 år, i 1933 kom han til Hvide Sande og oparbejdede en meget stor skibsprovianteringsforretning, han var med i det pulserende liv, der rørte sig i Hvide Sande og var afholdt af alle. - 19. Arbejdsmand Johs. Mortensen, V. Strandsbjerg, 53 år. - 23. Sygeplejerske frk. Lodberg, 49 år.  

 

APRIL

1. Påsken blev indledt med snevejr, og det blev en hvid påske med mange vanskeligheder for trafikken. - Det sidste tog . . . Det sidste tog . . . var melodien Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro jernbanen sang i aftes. De sidste to tog fra henholdsvis Holstebro og Ringkjøbing kørte uden form for festivitas. På stationerne stod en frysende skare hårdføre mennesker, der ville opleve det sidste øjeblik i banens historie. — Landsudstillingen »Ferie for alle« i Herninghallen åbnede i onsdags, hvor følgende lille diskussion udspandt sig. Formanden for De jydske Turistforeninger, bogtrykker Louis Rasmussen, ville ønske, at den ny Herning havn havde været til at sejle til, da han i så fald med fregatten »Jylland« ville have ankret op i Herning. Borgmester P. Munk-Poulsen mente ikke, at der vandstandsmæssigt var stor forskel på Herning havn og Ringkjøbing havn, men det kan vel knibe at finde et kort, der viser søfarts vejen fra Ringkjøbing til Herning. - 5. Over 4000 sommerhuse langs hele vestkysten. De tætteste bebyggelser ses ved Søndervig, Vejrs, Hjerting og Fanø. I Ringkjøbing amt er der 1165 sommerhuse. - 6. En af de mest omtalte fredningsarealer »Lille Hamburg« er købt af statsministeriet af købmand E. W. Reuschel, Hamburg. Hermed er det spørgsmål, der gav stødet til hele det store fredningsarbejde ude af verden. — 8. Udbygningen af klit vejen fra Søndervig til Husby bliver påbegyndt først i 1962. - 9. 1. reservelæge ved Odense sygehus Finn Jensen er ansat som overlæge ved Ringkjøbing sygehus. - 10. Ved Ringkjøbing tekniske skoles afslutning meddelte formanden installatør Carl Wiese, at det sikkert er sidste gang, der holdes afslutning, idet eleverne nu skulle til centralskolerne. Han takkede alle, som havde hjulpet eller støttet teknisk skole. Håndværkerforeningens formand bogtrykker Louis Rasmussen takkede de mange lærere, der gennem årene havde virket ved skolen og ønskede, at de nye centralskoler måtte blive en værdi i opdragelsen af ungdommen. - Kaj Munk handlede straks, når han fik en ide. Fhv. stationsforstander K. Kragh-Thomsen fortæller, at Kaj Munk en dag kom ind på stationen i Tim og bestilte en billet. Han ville ned til sine plejeforældre på Lolland, sagde han. Dan han nåede til Tarm, vendte han om igen, for på vejen dertil fik han pludselig en ide, og så var det bare om at komme hjem til Vedersø og skrive, så hurtigt han kunne. Det samme skete, da han en anden gang skulle til England. Få timer efter, at han var rejst dukkede han op i Tim igen. Dagen før Kaj Munk blev myrdet i Hørbylunde, skulle han med toget til sin jagthytte i Lervang, men kom for sent. Så fik han et reservepostbud, der havde bil med gengas, til at køre sig derover. Og kl. 6 om aftenen så jeg ham på vej hjem til præstegården i Vedersø. Dagen efter rygtedes det i alle huse: - Har I hørt, de har taget ham i nat ... 12. Den første tømrer, der her i byen får sølvmedalje for svendeprøve, er Arne Søndergaard Christensen (s. af læge S. C.) - Holmslands ungdomsforening samler 350 unge til folkedans i Vesterhavshallen, og der dansedes så gulvet gyngede. - 14. På havnen er der nu forår i luften, der arbejdes ihærdigt med at gøre bådene sejlklare og samtidig pusles der også med det nye klubhus. - Bogtrykker Louis Rasmussen udnævntes til æresmedlem af sejlklubben. - 17. Storken er kommet, og bøgen er sprunget ud i amtmandens lund. — De hoteller der havde åbnet ved Vesterhavet søndag, havde fuld hus og mange nød solskinnet på turen til det blå hav. - Kommunen har i år de laveste merudgifter i 11 år. - Ved forstrandsauktionerne indkom i år 38.000 kr. mod 8.000 i fjor. —  De første badende i fjorden ... men det er ikke sommer endnu, siger en fisker på havnen, skønt katten slikker solskin i morgentimerne. -  Byen vokser hvert år 4-500 kvadratmeter ved fyldaflæsning ved fjorden. — 20. Der er for få frivillige sygeplejersker i byen. I krigs-tilfælde vil sygehuset ikke kunne klare en katastrofesituation sideløbende med det daglige arbejde. Det viste sig tydeligt ved den store civilforsvarsøvelse. - V. J.-rådet dømtes til at betale arkitektparret Alice og Børge Kjær, Birkerød, 50.000 kr. for tegninger til det anerkendte V. J.-hus. - 24. Søndagens biludstilling i Vesterhavshallen havde stort besøg. - Ringkjøbing midtpunkt for musikinteresserede i Vestjylland. Opførelsen af Handels oratorium »Messias« i aftes blev en helt overvældende sukces. Mere end 450 mennesker fra hele Vestjylland var mødt og der var hos alle kendere enighed om, at man sjældent havde overværet en så fuldendt fremførelse af dette krævende kæmpeværk. Bifaldet efter koncerten var da også minutlangt. Når det lykkedes at få værket fremført i Ringkjøbing skyldes det først  og fremmest  lederen  af  Ringkjøbing kammerkor, organist G. Frello og korets sanglærerinde Rikke Friis-Jensen, Tarm. Hvorfor skulle Ringkjøbing stå tilbage, sagde de. Og de gav ikke op. - 25. Byrådet vedtager ny kloakplan til ca. 2 mill., og man udtaler tilfredshed med den nye rutebilrute til erstatning for Ørnhøjbanen. — 26. Auktionsmester Magnus Jensen har 25 års jubilæum på havnen. Afholdt af alle. - 100 fremmede fiskere fordobler fiskerflåden i Hvide Sande, i går blev der på auktionen omsat for 1/t mill. kr. - Handelsskolen har afslutning og der demitterede 27 elever. - 30. »Frisk Vind i Sejlene«. Ringkjøbing-håndværkerne fejrer  100'års jubilæet med storstilet  erhvervsudstilling  i  Vesterhavshallen.  I  en  festlig  maritim  ramme  er landsdelens mange erhverv rigt repræsenteret med meget smukke arrangementer og stands. Borgmester Dalgaard-Knudsen bød velkommen til land og by. Formanden for egnsudviklingsrådet, direktør Skat Rørdam, talte om øget egnsudvikling. Amtmand Rangel-Nielsen åbnede udstillingen med dens motto »Frisk vind i sejlene« også østfra. Udstillingen varede i 5 dage. Bagerlaugets bageri, der bl. a. var på udstillingen, måtte søndag aften melde stop med udlevering af kanelkager, der var da bagt ca. 2400 kager. Udstillingen var besøgt af ca. 11.000 gæster.

Bryllup. Frk. Signe Hangaard (d. af S. H., V. Strandsbjerg) og Per Gensman (s. af fabrikant G. Søborg). - 15. Frk. Grete Trillingsgaard (d. af tømmerhandler P. T.) og driftsleder Alf Damgaard (s. af fabrikant Chr. D., Herning). - 22. Frk. Mona Skoubo (d. af snedkerm. S., Skive) og urmager Alan Jensen (s. af manufakturhandler Johs. J.). 

Fødselsdage: 1. Fru Mine Sørensen, Bymarken, 95 år. — 4. Fuldmægtig Jens Korsgaard, Kreditforeningen, 60 år. - 8. Fru Else Jensen, Enighedsvej, 80 år. — 19. Tidl. overass. ved dommerkontoret frk. Johanne Thomsen, 75 år. - 20. Murermester Chr. Christensen, I. P. Nielsensvej, 80 år.

Døde: 4. Karetmager F. C. Nielsen, Ø. Strandgade, 68 år. - 17. Fhv. gårdejer Karl Kristensen, Ø. Strandgade, 68 år. — 18. Fru Nanna Garn (g. med kontorfuldmægtig K. G.), Skolevænget, 48 år. - 21. Fru Else Simonsen. - 24. Fru Anna Bildt (enke efter vognfabrikant Alfred B.)  

 

MAJ

2. Nordsøværftet har fået bestilling på endnu en fragtbåd på 460 tons til skibsreder Svarre, Esbjerg. — Den første station på Ørnhøjbanen, Lervang st., solgt til kartoffelkogeri. - 4. Nye vejnavne i byen. Fra Kongevejen til den nye præstegård kaldes »Toften«. Vejen, der forbinder Alkjærhøj og Vejskillingen hedder »Kappelhøj«. — Der kommer fast renovationsordning i Søndervig til sommer. - 5. Levende lys i mange vinduer, blomsternedlægning på 19 grave, mange var ude at spadsere i aftenstunden, regnen drev dog alle tidligt hjem. — Der anlægges nu parkeringsplads i Torvegade. - 25 årig fisker fik i går søsat en 25 tons fiskekutter »Mitani« i Hvide Sande. - 6. Søndervigs drikkevand er blevet forbedret og er nu af bedste kvalitet. — 12 engelske rejsebureauledere tilbringer 2 døgn i byen. Turistchef Ejler Hansen, London, søger at indarbejde de færdigpakkede rejser. - Mælkepulver findes nu i store mængder i byen som nødhjælp i strejketiden. — 8. Mejeristrejken bliver nu gennemført. Mejerierne har lukket og landboerne bruger selv den dejlige sødmælk. - 9. Fisker Kr. Jensen er ansat som havnefoged. — 34 m høj kornsilo skal »glide op« på havnen. Det bliver byens højeste hus og opføres af Ringkøbing Korn. - 10. Venskabsbyen Tromsø, Norge, sender medarbejder fra Thomsøbladet »Nordlys« Ivar Kristoffersen hertil for at skrive en række artikler om vor by, samt forhandle om mere gensidighed gennem samtaler med en række personer bl.a. borgmester Dalgaard-Knudsen og turistforeningsformand Holger Rasmussen. - Hulkortmaskinen har regnet ud, at Ringkjøbing er henved 61 mill. kr. værd. - 12. KFUM spejderne, vestjydsk distrikt, holdt i går stævne med 700 deltagere. Stævnet begyndte med gudstjeneste og derefter var deltagerne på idrætspladsen, hvor en lang række konkurrencer afvikledes. - 13. I Vesterhavshallen åbnes vandrerhjem med plads til 56 vandrerfugle. - Forårsfiskeriet har i denne uge været stærkt hæmmet af det dårlige vejr. - 15. Den store strejke blæses nu af, efter at mæglingsforslaget blev gjort til lov af rigsdagen. - 16. Røde Kors i Ringkjøbing amt har 60 års jubilæum. Foreningen blev stiftet af amtmandinde Stampe-Feddersen, Rindum-gaard. — Søndervig Vesterhavsbad er af hotelejer Hartvig solgt til restauratør Peder Sørensen, København. - Byen har nu turistbureau, man har lejet lokale hos tømmerhandler Peder Trillingsgaard, Torvegade. — 17. Frisk jydsk udstilling på hovedbanegården i København. En hel godsvogn med marehalm, strandsten, tang, søstjerner, garn og m. a. er sendt til udstillingen, der er arrangeret af Louis Rasmussen. - 18. Rejsegilde på amtsgården i Rindum på en skøn solskinsdag. Den nye kontorbygning kommer til at koste ca. 623.000 kr. og vil blive fuldt optaget af de mange funktionærer. — Apoteker Heibergs legat på 1000 kr. er uddelt til stud techn. Jørgen Gam. - 20. Hvide Sande, der findes vel næppe en fiskerihavn med så livlig aktivitet på denne årstid. Bådene piler ud og ind af udløbet, arbejdsdagen er lang, koner og børn er i gang med at gøre fiskegrejerne klar. Der er stor omsætning og masser af fisk. - Om få år vil Enghavevej ikke svare til sit navn, både eng og haver er forsvundet, og de nye industriforetagender breder sig over det store areal. Foreløbig er solgt 2000 kvadratmeter. - 23. I kirken blev pinsedag en ny messehagel taget i brug. Den er smukt forarbejdet af rødt fløjl med latinerkors og Kristi monogram. - 26. På rådhuset holdtes et lukket møde med borgmestre fra en række vestjydske købstæder. Formålet var en drøftelse af egnsudviklingen i Vestjylland og formen hvorunder en indsats skønnes mest hensigtsmæssig. V. J. rådet holdt senere på dagen også et møde. De vestjydske borgmestre gik ind for fortsat V. J. arbejde. - 31. Ved folkeafstemningen om valgretsalderen skal være 21 år, var der flest nej'er i Ringkjøbing og hele 1. kreds.

Sølvbryllup: Helge Christensen og hustru, Vestergade. — 31. Mekaniker H. Lindgaard og hustru, Enighedsvej.

Bryllup: Defektrice Marie Schmidt Hindø (d. af malermester S. H.) og slagter Jørgen Sørensen, Aarhus (s. af P. Ove S., Skjern). - 20. Frk. Birthe Juul Hansen (d. af vognm. Laurids H., Dejbjerg) og murersvend Carl Erik Volgaard Madsen, V. Strandsbjerg. - 21. Frk. Ruth Pauli Madsen og vognmand Sandager Husted (s. af købmand H. Ølstrup).

Fødselsdage: 2. Jens Chr. Nørgaard, Enghavevej 17, 75 år. - 5. Valter Petersen, Nygade, 50 år. - 11. Fhv. gårdejer Knud Nielsen, Stadil, 75 år. Har i mange år været medlem af Ringkjøbing Banks bestyrelse. - 13. Installatør Aage Christensen, Nørregade, 60 år. - Carl Thuesen, Godthåbsvej, 80 år. - 15. Fru B. Andersen, Ø. Strandgade, 75 år. - 18. Bogtrykker Louis Rasmussen, 70 år. - 24. Fru Kirstine Jensen, Godthåbsvej, 70 år. - 31. Marius Kristensen, 60 år. 

Døde: 3. Enkefru Anna Høj, Alderdomshjemmet, 86 år. - 20. Murermester Hans Madsen, Herningvej, 72 år. - 21. Landinspektør Mouritsen (tidl. Rkbg.) København, 95 år.  

 

JUNI

1. Det største stålskib søsat ved vestkysten. Nordsøværftet søsatte »Elselil«, der er 460 tons bygget i Bureau Veritas højeste klasse med isforstærkning. Skibet er bygget til rederiet »Union« Esbjerg. Det skal have 7 mands besætning. — 3. Den nye overlæge på amtssygehuset Finn Jensen, har i dag tiltrådt sin stilling. - 5. Turistforeningen har åbnet turistbureau i Torvegade og har ansat Jørgen Lauridsen, Esbjerg, som sekretær. - 6. Rekordweekend ved alle de jydske badesteder, fra Søndervig meldtes om 30° varme. - 1000 besøgende til grundlovsfesten på Schuberts Minde. - Tobis fiskeriet er nu begyndt ved Hvide Sande og kutterne kommer ind med store laster. — Den, der en sommerdag kommer til Hjerl Hede vil opleve at se den gamle landsby levendegjort. Stenalderfolk, mejeridrift fra før i tiden, studekøretøj og meget mere vil man kunne opleve. På friluftscenen møder man Blicher. - Det nye Missionshotel har allerede den første udvidelse i gang, og der er stadig mangel på hotelværelser. - 7. Amtslæge dr. med. Vagn Christensen oplyser om badevandet, at der er taget prøver ved badebroen i åen og den nye bro ved Fjordvang, og prøverne var ualmindelig fine, så håber vi på godt badevejr. - 14. I kommunens udflugt for ældre deltog 285. Turen gik til Sdr. anlæg i Herning, derfra over Kibæk, Troldhede, Borris, Skjern og Stavning langs fjorden hjem. — Guldberglejren har fra et rederi fået foræret en stor plastic robåd, der i går af drengene blev døbt »Muffa M.« - 16. Æresborger i Herning museumsforstander dr. phil. H. P. Hansen er død. Folkloristisk forfatter, har samlet skatte om hele Vestjylland, som i dag værdsættes i verdenslitteraturen. - 17. Den arkæologiske gårdejer Kristen Knudsen, Thorsted har fundet en stensætning. Borgmester Dalgaard-Knudsen har set nærmere på den og fundet, at det var et meget fint gravsted fra den yngre stenalder, hvorfor han tilkaldte arkæologen professor Beckcr. Ved udgravningen har det vist sig at fundet vil få uvurderlig stor betydning for videnskaben. - På Museets generalforsamling meddelte formanden borgmester Dalgaard-Knudsen, at en tilbygning til Museet nu er en nødvendighed. — Allan Bork-Larsen, s. af amtsinspektør B. L. har bestaaet lærereksamen. - 19. Børn med psykiske vanskeligheder er igen kommet på besøg ved Ringkjøbing Fjord, hvor de bor i Spejderhytten. For tredie gang lukker KFUM-spejderne deres lejr op for disse vanskeligt stillede børn. - 20. Byrådet bevilger 3000 kr. til drift af turistbureauet, og man drøftede spørgsmålet om at sætte et skilt op hvor No-vejen drejer fra ved Røgind Kro med påskriften »Vesterhavet«, idet mange turister kører ad No-vejen udenom byen. - Til distriktsingeniør for V.B.V.'s Ringkjøbing-distrikt er udnævnt ingeniør Axel Møller som afløser af distriktsingeniør L. M. Blok, der fratræder 1. juli. - 21. Vesterhavshallens generalforsamling blev en opløftende begivenhed, hvor formanden pastor Sejr Fink oplyste, at hallen havde kostet ialt 663.000 kr. og at der daglig gennemsnitlig kom 200 mennesker, som betalte for benyttelse af hallen. Indtægten var ca. 48.000 kr. og udgiften ca. 33.500 kr. Ringkjøbing er gennem Vesterhavshallen kommet i søgelyset, og vi må vise, at vi er værdige dertil. - 23. Højspændingsforsyningen i Rindum fik i går sin nye 60/10 KV. -transformer spændt til med de 60.000 volt fra Vestkraft. — Turistbureauet åbnet i Torvegade, borgmester J. Dalgaard-Knudsen, boghandler N. P. Holm og bogtrykker Louis Rasmussen ønskede foreningen tillykke. - N. P. Holms jubilæumslegat blev tildelt Annelise Poulsen og Sivert Bach. Translokation på skolen, hvor borgmesteren udtalte: »Den gode uddannelse og den skarpe forstand er et godt redskab der kan bruges rigtigt — til at hjælpe sine medmennesker. Skoleinspektør Christensen kunne for første gang se »et kuld unger forlade reden« fra Ringkjøbing skole. - Redningsbådsmand Harald Jensen hårdt kvæstet ved eksplosion i redningsbåden i Hvide Sande. En gnist fra tændingen antændte benzindampe. - 24. Den ansatte indkomst er af skattemyndighederne ansat til ca. 22 mill. mod sidste år 19 mill. - Der var mange Sankt Hans bål, og i det gode vejr var en mængde mennesker ude at feste. - 26. Endelig åbnedes der for trafikken over den nye viadukt til Holstebrovej, og byen fik igen sit opland tilbage. - Det er i år 10 år siden børnehjemmet »Schuberts Minde« åbnedes. Byen må være taknemmelig for denne plet og for de gode ledere af hjemmet forstander Kjærgaard og frue. — 27. Byen præges nu af turisterne. Turismen er et aktiv, som byen ikke må glemme. - Højskolehotellets store sal var fyldt da Dana College Nebraska indledte et strålende koncertprogram. Orkestret blev stærkt hyldet aftenen igennem. — 31. Ringkjøbing Landbobanks 75 års jubilæum blev markeret med udsendelsen af et festskrift, der fortæller om »Vor del af landet«, redigeret af lokalhistorikeren Alfred Kaae og trykt i A. Rasmussens Bogtrykkeri. Landbobanken er et af de største pengeinstitutter på vor egn. Den har fulgt med i den store udvikling indenfor landbruget og erhvervene. 

Sølvbryllup: 2. Gdr. Anker Hedemark og hustru, Holmegård, Rindum. - 14. Overassistent O. Eichner og hustru, Blokhuset. - 19. Købmand Jens Trillingsgaard og hustru, Staby. — 28. Jørgen Bro Jensen og hustru, Vester Strandgade.

Bryllup: 10. Ilse Majlund (d. af fiskeeksportør M.) og stud. med. Ove Andersen (s. af bygningsentreprenør A., København). - 17. Plejerske Nelly Rasmussen, Asker, Norge, og kommis Helge Korsgaard (s. af kreditforeningsfuldmægtig K.) - 18. Sygeplejerske Inge Jørgensen (d. af Gunnar B., Bellinge) og styrmand Lars C. Appelberg (s. af dr. theol. L. A.) - 24. Lærerinde Bodil Iversen (d. af slagterm. I.) og lærer Arne Frank Nielsen, Bjerringbro. - Defektrice Alma Larsen (d. af Th. L.) og tømrer Alfred Steffensen (s. af Chr. S., No). - En ung Ringkjøbing-pige Gerda Rasmussen, Hollywood, d. af snedker Rasmussen, fandt i filmsbyen sin udkårne Tora Liahjel, der stammer fra vor bys venskabsby, Thromsø. Bryllup i den danske by Solvang.

Fødselsdage: 9. Fru Julie Rasmussen, Reberbanen, 60 år. - 16. Fru kreditforeningsdirektør Valeur, Herningvej, 50 år. — 17. Den kendte vestkystmaler Chr. Lyngbo, 90 år. — 21. Gårdejer Chr. Sand Holm, Brogaard, 70 år. - 24. Mette Stærk, Alderdomshjemmet, 75 år. - 28. Fru Gerda Grimstrup Jensen, Vellingvej, 50 år. - 29. Ingvard Pedersen, Enghavevej 32, 65 år. — 30. Ingeborg Stræde, Bymarken, 50 år. 

Døde: 2. Fru Dorthea Holm, enke efter købmand I. L. Holm, 87 år. - 6. Murer Niels Bonde, 98 år. - 12. Fru direktør Mathilde Pultz Hansen, enke efter fabrikant H. L. Hansen, Uldspinderi og Tæppefabrik, 80 år. - 13. Fru Maren Noe, gift med malermester Hjalmar Noe, 56 år. - 15. Anders Vejvad, Hee. - 19. Postmester Enevold Dyekjær, 87 år. Det var med glæde man i 1932 tog imod hans udnævnelse som postmester i hans fødeby. - 21. Carl Chr. Stentoft, Rindum. - 28. Fru Bothilda Jensen, Nygade.  

 

JULI

1. De slesvigske feriebørn kom i går til byen. I 30 år har forretningsfører P. Ledgaard ledet dette arbejde i Ringkjøbing amt. - 2. Sommervejret skabte en så tæt trafik som aldrig før, politiet ledte trafikken mønsterværdigt gennem byen. — 5. Det var en kort sommer, i dag regner og stormer det og campisterne flygter ind i landet. - 10. Det kgl. Teaters friluftsforestilling måtte på grund af vejret rykke ind i Vesterhavshallen, hvor det viste enestående kongelig kunst. - 12. Arbejdsmændenes fagforbund i byen holder 50 års jubilæum, begyndte med 14 medlemmer, i dag 300. — Vedersø, Søndervig og Hvide Sande fik de første telefon redningsposter opstillet af Røde Kors. — 13. Byggeriet vil i år overgå 1959 og 1960. I juli var færdigmeldt 14 huse og 16 var under opførelse. - 14. Vestjydske kornmarker ser ud som tromlede og regnen fortsætter. — 15. Premiere på Friluftsscenen ved Lyngvig Fyr, der opføres »Et spil om en vej, som til himlen går« af den svenske digter Rune Lindstrom. Friluftsscenens ledsr og instruktør, kunstmaler Sigurd Aagaard har gjort en kæmpeindsats. — 18. I dag er der 2 skibe med trælast, der losser 20.000 kubikfod tømmer. - Sommersalget begynder i dag med mange kunder i butikkerne, det dårlige vejr har fremmet udsalget. — 24. Ung Ringkjøbing-pige, født Ruth Støvring Jensen gift med missionær Johs. Koch, rejser til Tanganayka, hvor de skal arbejde som sygeplejelærere på et hospital. - 26. Kreditforeningen har i året udlånt ca. 53 mill. fordelt på 1839 lån, det største antal foreningen har haft på et år. - 28. Byen får nu en større og ny rutebilstation med plads til mindst 15 rutebiler. - 29. Ringkjøbing Museum har vist sig at være et godt trækplaster, især i en våd sommer, ikke mindre end 3000 besøgende melder museumsforstander Dalgaard-Knudsen.

Sølvbryllup: 25. Overmontør Berzant og hustru, Meldskiftet. 

Bryllup: 1. Elly Green, Højmark, og Vagn Andersen, Ringkøbing. - Frk. Ester Winkel (d. af Chr. W., Rindum) og slagtersvend Gerner Jensen (s. af fru B. Jensen). — Frk. Conny Balleby  (d.  af malerm. Balleby, Hem) og Arne Munk Jensen (s. af fuldmægtig M. J.) - 9. Jytte Berg Christensen, Grønbjerg, og bankassistent Niels Jepsen (søn af slagtermester N. J., Ringkøbing). - 15. Frk. Jutta K. Hansen (datter af kabelmester H., Middelfart) og sergent Arnlyst C. V. Rasch (søn af trykkeriarbejder F. Rasch Axelsen). - 29. Frk. Anna Rasmussen (datter af gårdejer R. R., Bording) og chauffør Svend C. Poulsen (søn af gårdejer Andreas Poulsen, tidl. GI. Sogn). 

Fødselsdage: 8. Fru Kirstine Jensen, Nørregade. - 6. Fisker Laurids Jensen, Holmene, 60 år. - 24. Fru Katrine Poulsen, Vestergade, 65 år. - 27. Peder Thygesen, Enghavevej, 70 år.

Døde: 18. En af de mest kendte og særprægede skikkelser i Søndervig købmand C. P. A. Overgaard, 85 år. - 23. Maren Bach Lauridsen. -24. Vognmand Chr. Stage, Bymarken. - 28. Fiskeeksportør L. C. Sørensen, Fjordalle. - Gårdejer Iver Sørensen, tidl. Hee.  

 

AUGUST

1. Vesterhavshallen ser ud til at blive flittigt brugt, i den kommende sæson er alle dage optaget. - Læge Johs. Andersen tager til Frankrig i 2 måneder for Carlsberg mindelegat på 10.000 kr. - 2. Årets højdepunkt — kornhøsten — er nu nået. Mandag og tirsdag kom selvbindere og mejetærskere i gang. Hvis vejret holder vil det ikke vare længe før det meste af høsten er i hus. Meget tyder på rekordhøst. - 3. Stadig stigende elektricitetsforbrug. Ringkjøbing Elværk sælger 4.274.292 khw. — 5. Alkjær Lukke dammene får nu »kunstig vandforsyning«, så der kan blive vand til de mange fugle. - Spejderne er på tur til Mosel-dalen og melder alt vel. — 7. Skolens real B fra 1936 var stævnet sammen for at fejre 25-års jubilæum, der var mødt 12 elever af klassens 17. En var kommet helt fra Stockholm. I klasselokalet kunne man kun genkende det gamle kateder. Overlærer frk. Nielsen fik overrakt et indsamlet legat, som skal tildeles en realist ved næste års skoleafslutning. — 8. Turistforeningen udsender iøjnefaldende turistbrochure i 30.000 ekspl. på 3 sprog. - Ringkjøbing-skipper Marius Kokholm og søn får en ny kutter til Ringkjøbing efter en drøj tur fra Køge, hvor kutteren »M. Kokholm« er bygget, den er på 16½ tons, og vi håber den tit må pynte op i vor havn. - 12. Makrellen er ventet, de første sild er kommet, og de mange lystfiskere gør snørerne klar til strandfiskeri.

Billedtekst: Forårssilden fyldte i gl. dage fiskerbådene til randen. L. C. modtager her en last.

— 14. Nye riddere: Amtsvejinspektør R. B. Mortensen og distriktsingeniør Gerhard, Frederikshavn, tidligere Ringkjøbing. - Handelsskolen begynder med 150 elever og kan i år begynde med ideal undervisning. — Radioen transmitterede i går højmessen i kirken. Pastor Hillersborg prædikede og kirkekoret var forstærket med kammerkoret. - 15. Andejagten er nu i god gang, og der er flere ænder end der har været i de sidste 25 år. Cirkus Stauning kalder man det store menageri, der er i Stauning enge den første nat. — Byrådet vedtager yderligere udvidelse af skolebyggeriet, så der indrettes prøvelokale i nybygningens tagetage. — 21 byggegrunde udstykkes i byens vestlige del omkring Torvegades forlængelse. - Ringkjøbing politikreds er den største i landet. Dækker 164.000 hektar med 53.000 indbyggere. - Bygning af plejehjem for kronisk syge er der nu givet grønt lys for, man venter at byggeriet snart kommer i gang. - 17. Der opstilles nu forbudsskilte mod badning i Hvide Sande Havn. — Der arbejdes for tiden på at forbedre de trafikale forhold i Ringkjøbing. Omkørselsvejenes færdiggørelse har hjulpet. - Ting- og arresthuset skal udvides for 378.000 kr., så der bliver plads til politi og motorsagkyndig. - 18. Hvide Sande skole udvides atter, der er nu plads til ca. 600 børn. - 21. Byggeriet kommer atter i gang ved Vellingvej med etagebyggeri. Der planlægges 100 lejligheder. - Holmslands sogneråd vedtager kloakanlægget ved Søndervig. Det er hårdt tiltrængt. - Kontrollør Sven Jessen Hansen er udnævnt til postmester i Skjern. Kontrolløren vil blive savnet i Ringkjøbing. - 23. Vestjyllands Højskole i Velling går nu i gang med at samle penge ind til køb af bygning og højskole. — Th. Lindbergs store nye siloanlæg på havnen har nu nået sin fulde højde, 35 m. Mens fyrværkeri knaldede i de store siloanlæg, blev der fejret rejsegilde, hvor borgmester Dalgaard-Knudsen talte for fru Lindberg. — 25. Det begynder nu at tynde ud blandt de tusinder af turister, der har besøgt klitten og egnen. — Turistforeningens udflugt og høstfest blev som sædvanlig en stor sukces. - Hård sejlads for »Alberta« af Marstal, der for 12 dage siden startede fra Finland til Ringkjøbing med tømmer. Lasten blev våd og skibet fik slagside, men nåede vel i havn. — 29. For 50 år siden indviedes kommuneskolens nye bygninger vest for byen af borgmester Finsen, den kostede kun 67.000 kr. - Det nye vandrerhjem i Vesterhavshallen har haft over 2000 overnatninger og 1400 gæster mod sidste år 1100. — Organist Frello er ansat ved Sankt Bendts kirke i Ringsted. Organisten har betydet meget for musiklivet her, som dirigent og leder af kammerkontoret vil han savnes meget. - 30. Ulfborg marked var i gamle dage den store begivenhed, i år var der kun 1 hest og få kreaturer, men mange mennesker. I gamle dage var det Ringkøbing-drenges store begivenhed.

Bryllup: 19. Frk. Birthe Høegsberg og mælkehandler Jørn K. Rasmussen.

Fødselsdage: 13. Journalfører frk. Jenny Stræde, Kronager 5, 60 år. - 18. Advokat Sv. Paabøl Jensen, 50 år. Præstesøn, er født i Hee, hans mor er datter af afdøde minister I. C. Christensen. - 25. Chauffør Peder Gade Nielsen, 50 år. - Anker Hedemark, Holmegaard, Rindum, 50 år. - 26. Fru Anna Sørensen, Herningvej 30, 80 år. 

Døde: 6. En kendt vognmand Peder Lodberg, Kloster, der daglig kom til byen med sin fragtvogn, 70 år. — 12. Fru Mathilde Hansen, Kaj Munksvej, 68 år. — 18. Distriktschef Knud Mikkelsen døde pludselig på en fisketur med sin søstersøn, 58 år. - 24. Fru Lydia Bjerregaard.  

 

SEPTEMBER

1. Det fine arbejdsvejr har sat ekstra fart på byens mange anlægsarbejder i den østlige bydel, hvor vejene gøres smukt i stand. — 3. Mindst 60-70 tons sild blev landet i Hvide Sande, helt inde ved land pøsede man sild op. - Trods regnfuld sommer ventes der middelhøst af honning. - 4. Købmand Pape formand for forsvarsbrødrene. 5 fik 40 års hæderstegn: Peder Pedersen, faktor Karl Kirkegaard, slagtermester Jeppesen, bankkasserer Kornø og vognmand Hansgaard. - 5. Nordsøværftet afleverer det største i byen byggede skib, 460 tons »Elselil«. Prøvetur og aflevering var i alle måder vellykket. — Ny Carlsberg Fondet har skænket Brejninggaard Efterskole et meget smukt relief af billedhuggeren Carl Otto Johansen. — 11. De jydske turistfolk gav bogtrykker Louis Rasmussen et overvældende tillidsvotum på det jydske turistårsmøde, hvor bogtrykkeren nedlagde sit hverv efter 43 års arbejde i turismens tjeneste. — 12. Skolen overvejer at oprette skolepatrulje for at øge færdselssikkerheden. — 13. Fjordvang Landboskole i Velling har modtaget byggetilladelse til den store udvidelse, der vil koste ialt 1,3 mill. kr. - Vestjyllands Højskole får tilskud på 2500 kr. fra byen. - 14. Det store viaduktanlæg ved Holstebro-vejen blev  i  dag afleveret  af  ingeniør Prosch-Jensen,  København.    15. Haandværkerforeningen har solgt sin ejendom til Indre Mission og KFUM efter at den i 72 år har været samlingssted for håndværkerne. -  Over 1000 skoleelever samlet til et stort idrætsstævne på stadion. - 18. 1500 mærkede ørreder udsat i Ringkjøbing Fjord, der fanges allerede nu en del 2-årige ørreder på op til 40 cm længde. — 19. På det nye industriareal er der god gang i salget af arealer bl.a. til fabrikant Ebbe Iversens Mineralvandsfabrik, — Teaterforeningen har 335 medlemmer og venter i nær fremtid besøg af en kgl. teater tourne. — 21. Molearbejdet i Hvide Sande går rask fra hånden, man er nået 50 m ud i havet og skal mindst 400 m. - 25. Tekstilarbejdernes Fagforening 50 års jubilæum.

Sølvbryllup: 8. Axel Bækby og hustru. - Poul B. Vind og hustru, Nørredige.

Bryllup: 2. Barneplejerske frk. Marie Jeppesen, Rindum, og bankassistent Kristian Nielsen, Rkbg. — 23. Frk. Heidbrun Stecher og operasanger Peter Sand. - Frk. Eva Nielsen og Arne K. Jeppesen, Rkbg. -  30. Frk. Signe Mortensen og automobilrepræsentant Børge Ballebye, Rindum.

Ny ridder: Postmester E. Nielsen, Rkbg.

Fødselsdage:  14. Toldforvalter Herly, 60 år. - 17. Torben Iversen, 85 år. - 18. Bogtrykker Knud Th. Møller, Østergade, 50 år. - 19. Bogtrykker Romlund, Fjordalle, 50 år. — 21. Husejer William Frederiksen, 65 år. - 25. Fru Karen Kjærgaard, V. Strandgade, 85 år. Døde: 25. Fru Minne Sørensen, Bymarken, 95 år.

Til top