Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1961-62

Havnen

En havn skal give landingsmuligheder samt læ for blæst og bølgegang. Det er den side af sagen der ikke er noget hemmelighedsfuldt ved. For nyforelskede saavel som satte promenerende borgere og for drenge af alle aldre er der noget dragende ved havne som ikke lader sig forklare med de nøgne kendsgerninger. I mit forsøg paa at finde ud af noget i saa henseende maa jeg — som i saa mange andre af livets foreteelser — tilbage til tidernes morgen — til menneskehedens resp. min egen oldtid da alting var nyt og uprøvet.

Fra det hus jeg blev født i, kunne vi se et stykke fjord og noget man med visse reservationer kunne kalde en havn. Den var som næsten alt i min barndoms verden saare beskeden. Byen var af beskeden størrelse, aaen af beskeden længde, fjorden af beskeden dybde, byens og egnens beboere var nøjsomme og beskedne. Kun havet og blæsten var alt andet end beskedne, og gud ved hvad den modsætning har betydet for én.

Havnen var egentlig kun en kort mole med et gammelt skrog af en skude i yderste ende. Kun skibe af beskeden størrelse kunne lægge til. Vandet var brak, næsten fersk, og stenene i vandet var grønne af en egen slimet tangart hvis navn jeg ikke kender. Vi kaldte det grøde, og jeg forbinder det i erindringen gerne med dovent sommervejr og lunkent vand, velegnet til at glibe aal i. Fiskerne eller deres drenge gik fuldt paaklædt i vand til bæltestedet. (Afklædthed er jo et moderne fænomen). En gik med en stang vinkelret paa et brædt og gennede aalene ind i gliben som en anden gik med. Med lidt held kunne der fanges aal af acceptabel størrelse. Derimod skulle der ikke særligt held til at faa gliben viklet ind i den langagtige, grønne slimede grøde.

Omkring havnen laa fiskegarn til tørring eller til tjæring, bundgarnspæle var rejst som indianertelte, og smaa fladbundede pramme var trukket op paa den lave strand. Over det hele var der en stemning af evighed og uforhastede sommerdage. En beskeden havn, men engang i oldtiden sikkert aarsagen til at der opstod en by her hvor en aa og en fjord mødtes, dengang et farvand var den bedste af alle færdselsårer. Er det noget af det der aner én, naar man har paa fornemmelsen at en bys havn er baade dens hjerte og dens navlestreng og meget mere.

Ved den tid jeg kunne begynde at færdes paa egen haand — og heldigvis fik lov til det - tog man fat paa at bygge en rigtig havn, en firkant med dybt vand ind til en stensat mole, med anløbsbroer af svært tømmer, større og mindre fortøjningspæle etc. etc.

Engang jeg var syg og laa og kedede mig i gæsteværelset ud mod Torvet, syntes min mor at jeg trængte til opmuntring. Hun lae et tæppe om mig og holdt mig ud af det aabne vindue. Det svimlede lidt for mig — det var jo paa første sal — men synet hun ville vise mig, var lige ved at ta pippet fra mig. For enden af Vesterstrandgade laa der en mægtig stor damper med røg op af skorstenen. Jeg havde aldrig vidst at der var saa store skibe til. Det var sandpumperen Nymindegab. Havnens hidtil største damper var »Ternen« der bl.a. besørgede befordringen af mandskabet mellem Ringkøbing og Nymindegab hvor sandpumperen først arbejdede, for at den selv kunne komme igennem til Ringkøbing, hvor den skulle være med til at bygge havnen.

Mange aar efter saa jeg engang »Nymindegab« paa bedding. Førsteindtrykkene har det med at blive staaende i erindringen, saa jeg kunne godt sammenligne damperen med det jeg huskede den som, og det den faktisk var. Herregud, ser verdens største damper saadan ud?

Sandpumperen der gravede sejlrenden og havnebassinet, lagde store sandbanker uden for den oprindelige strand og skænkede os drenge et nyt og stort ingenmandsland. Et mægtigt foretagende for os der aldrig havde set noget større. Vi fulgte det hele med undrende øjne. Om søndagen var det maalet for de voksnes spadseretur, og for byens drenge blev det en legeplads af rang. Jeg husker at nogle drenge havde fundet ud af at sætte et par svære bjælker i gyngende bevægelse, saadan at vandet sprøjtede til alle sider naar overfladen blev ramt. At drengene der stod paa bjælkerne blev vaade, var maaske nok forudset, derimod havde man ikke regnet med at bjælkerne blev glatte. Pludselig ophørte drengenes raaben og skrigen. Stilheden vakte opmærksomhed, men kun faa vidste hvad der var sket. Det første jeg observerede var at en ung haandværker kom farende i fuldt spring hen over bjælker og halvfærdigt bolværk og stod paa hovedet i havnen. Et øjeblik efter kom han op med en 7-8 aars dreng i armene. Mumlende anerkendelse gik gennem tilskuernes rækker. En kendt borger klappede redningsmanden paa skuldrene og brugte nogle efter egnens skik og brug usædvanligt store ord. Redningsmanden reagerede ved at vise sin harme over alt det de tossede drenge kunne finde paa. Det burde politiet tage sig bedre af. Jeg tror han havde glemt den forbindelse der sikkert var mellem hans daad og hans egne erfaringer som dumdristig dreng. Paa den anden side forstaar jeg godt at tapre redningsmænd maa sige noget neutraliserende naar de bliver rost.

Jeg har forgæves søgt at faa opklaret navnene paa hovedpersonerne. Drengen der dumpede i, mener jeg hed Jepsen til efternavn, og han boede vist paa Vester Strandsbjerg. Jeg kan tydeligt se ham luske hjem i sit vaade tøj, meget mindre kaalhøgen end han havde været fem minutter før.

Redningsmanden synes jeg ogsaa jeg kan huske, og hvis en siger mig navnet, skal jeg nok vide om det passer. Jeg er blot bange for at forveksle ham med en anden.

Derimod er jeg temmelig sikker paa at manden der roste ham for hans daad, var skomager Christensen der senere drev Haandværkerforeningens restauration, og endnu senere banegaardsrestauranten, efter at »Pe Kusk« var holdt op.

Nogle aar senere var der i øvrigt en vaagen redningsmand for lidt. En aften jeg kom ned paa havnen var der et mindre opløb henne ved beddingen. En lille dreng der havde været savnet hele eftermiddagen, var blevet fundet i havnen lige neden for beddingen. Jeg kendte ham godt. Han gik gerne med en lille rød fez paa sit lyshaarede hovede. Nu laa han med halvtlukkede øjne. Jeg kunne se en lille smule af øjeæblet. Det var første gang jeg saa et menneske med udslukt liv.

Der var gaaet bud efter forældrene, og de kom mens jeg stod dernede paa havnen. Faderen tog det lille legeme i sine arme og gik sin tunge gang uden at der kom en lyd over hans læber. Moderen græd utrøstelig. En stille sommeraften. Ja, sagde en af de gamle fiskere, det er sket li' saa læng' æ wand har wæt til, og det vil 'et bli' ve me.

Mødre frygter havne, drenge elsker dem. For mange døren ud til den vide verden, for os ældre fastboende stedet hvor den vide verden kommer til os. Det sidste har nu altid betydet mest for mig. Min udlængsel blev hurtigt overvundet, jeg lægger hovedvægten paa at bo, men jeg vil nødig bo i en lukket verden.

Der var meget der rørte sig i mig da vi første gang saa rigtige vesterhavskuttere lægge ind i den moderniserede havn med deres brogede fangst af dengang ukendte væsner som eremitkrebs, rokker, søtunger, havkatte og smaa hajer. For ikke at tale om den dag en skonnerts mægtige master kunne ses langt op i gaderne.

I mine sommerferier fik jeg efterhaanden lejlighed til at se andre og større havne,  bl.a.  i Limfjorden,  Lemvig,  Struer, Skive, grønt klart saltvand, lange bølgebrydere, bjerge af mægtige kampesten udenfor, rigtige dampere, rummelige pakhuse og siloer paa kajerne.

Billedtekst: Kapsvømning i Havnen. Sportsdagen 1919, cirka 4-5000 tilskuere, i baggrunden »Prins Hamlet«.

Billedtekst: Nordsøværftets energiske ledelse har lige afleveret denne flotte coaster, det er nr. 2. På beddingen ses nr. 3  og der er flere i ordre.

Hvor har en havn meget at byde paa.

Engang saa jeg havnen i Thyborøn i en sommerlig brandstorm som havde faaet fiskerkutterne til skyndsomt at søge hjem. Et par af dem kom ind gennem gabet mens jeg stod derude paa molen. Jeg sandede hvad det vil sige at komme i havn. (Derimod har jeg aldrig rigtig følt noget ved udtrykket at »havne« i en grøft). At komme til kort eller at klare sig, det er det evige spørgsmaal naar det drejer sig om hav og fjord og havne. Den historie kan man læse adskillige kapitler af naar man rejser i Danmark. Af vore snart 100 købstæder er der meget faa der ikke har en havn. Men hvor vidt forskellige af karakter. De østjyske havne for enden af en lang spids fjord, tit ved en aa der engang var sejlbar, og dem ved sund og bælt, eller ud til aabent hav. Helsingør med Kronborg og skibsværftet i smuk kontrast, Middelfart med den gamle overfart til Vor lille havn var i trediverne ofte fyldt med småskibe der kom med brændsel, gødning, foderstoffer og tømmer.

Snoghøj, Nyborgs naturlige havn »med kobberspir og tag og tegl der ser sig selv i havets spejl« og Odense der i det lange løb ikke kunne nøjes med aaen. Og Bornholms havne, hvor er de forskellige, og hvor kunne man som dreng have ondt af Aakirkeby inde i landet.

Hvilken havn i Danmark skal man give prisen, eller hvilken af dem er den typiske. Jeg kender dem for godt til at kunne vælge. De har hver især for meget at sige mig, til dels med personlige associationer. Lad mig i stedet for lukke øjnene og glemme geografien til fordel for poesien, der udvælger efter andre principper, til dels meteorologiske.

Det er i middagsstunden en sommerdag. Ikke en typisk julidag med byger og blæst, men en af dem vi drømmer om, med doven varme og brændende sol, samt frisk og svalende vand lige ved haanden. Dog, vi har lige spist, saa vi maa vente lidt med at gaa i vandet igen. Under de omstændigheder smager solskin og cigar godt sammen, og tobaksrøg og tjærelugt staar ogsaa godt til hinanden. Vandet i havnebassinet er blankt og stille, hist og her dækket af den farvesymfoni man i silketøj kalder petroleumsfarvet. Kork og smaa pinde blandet med lidt drivtang flyder i en krog af bassinet. Nu faar det hele sig en gyngetur, for middagsfærgen er paa vej ind i havnen. Oliehinden glimter i alle regnbuens farver, og spejlbilledet af det mønjemalede skrog ved det modsatte bolværk kommer helt i uorden. Men lidt efter faar det gynget sig i form igen.

Billedtekst: Fra tyverne.  Gregers Tang og hans søster »Bisse« går på langfart med »Pirat«.

Efter middagspausen tager havnens hverdagslyde fat paa ny, kulkranen begynder at køre og tømmer sit indhold ud over et bjerg af kul. Havnebanens lille lokomotiv tøffer af sted med passende hensyn til lastvogne og andre køretøjer. En damper fyldes med smørdritler og svinekroppe, en anden tømmes for trælast, tønder og sække. Paa kajen staar der landbrugsmaskiner med stærke gule og røde farver og skinner af nyhed. En hvid fiskebil faar sin last af drivende vaade kasser stuvet ind. Dørene smækkes i og det store tunge dyr giver sig paa vej til hjertet af kontinentet. En anden lastbil kører med flaskegas en tredje med teglsten. Hvor skal der meget forskelligt til for at holde et land gaaende.

Billedtekst: Fra i går: Kommuneassistent Kirkegaards fikse og hurtige »Jay« sejler vandet tyndt i fjorden.

Foruden beværtninger af en bestemt type hører der til en havn et rodeomraade som oprindelig maaske var en stejleplads for fiskerne, men den kan godt faa karakter af en losseplads med hundreder af maager paa vingerne henover terrænet.

I nærheden af havnen vil der i reglen være en stribe huse for fattigfolk - ofte stedets gamle fiskere eller dem der indirekte lever af havnen. Omkring de huse gror der brændenælder og en forblæst hyld eller to, og bagom gaar der smaa stier af en egen fortrolig karakter. Fattigdom kan skyldes stor børnerigdom, eller sløje tider med arbejdsløshed etc, men maaske kan der ogsaa være noget andet til grund, en overbevisning om at der er meget der er vigtigere end at tjene penge. Folk ved en havn synes at vide noget om det. Her og der staar der en sladrebænk og maaske et beskedent læskur. Bønder har tit maattet gøre arbejdsdagene lange; søens folk er mere indstillet paa gode pauser mellem haarde tørne. De maa da ogsaa have tid til at følge vejrets skiften og skønne om udsigterne. Fluerne stikker. Det skal nok blive torden inden aften.

Lad os sige at det ikke bliver det, og at vi efter en forfriskende dukkert i passende afstand fra havnens raadne fisk og oliepletterne, og efter en pragtfuld stegt rødspætte med ny kartofler, atter søger ned til havnen for at nyde aftenfreden og brisen efter at Solen er gaaet ned. Hvis man har sans for lyse nætter skal man opleve dem paa en havn. Det gør alle nyforelskede og andre der er i stand til at aabne sig for vejr og vind og lysets evige gaade. Her maa jeg have en lyriker til hjælp, f. eks. Johannes Wulff der har en fin samtale med en brise, som han beder om at synge om forskellige fjerne fænomener, men ogsaa

Om hende som vi to tilsammen
fik til at bæve saa ømt,
det var i den dæmrende morgen
lige før Solen blev tændt.
Du leged med hendes kjole,
jeg leged med hendes haar.
Vi stod paa den yderste mole.
Du suste saa stille det aar.

Johannes Smith

 

1961

 

OKTOBER

1. Årets gang skal begynde med en belønning fra Kronprins Frederiks Fond til de to fiskeskippere Thyge Thygesen og Jens Sørensen Enevoldsen for en resolut bjergning af den 18 årige Leif Dige Jensen, der under fiskeri blev revet over bord af en sø. + 4. Lyngen svigter i år, og det giver lidt honning. + 5. Teknisk Skole har kapituleret. De sidste fags lærlinge er anbragt andetsteds, og et kapitel i byens liv gennem 3 slægtled er dermed afsluttet. Gennem 90 år har Haandværkerforeningens medlemmer gennem styrelsen af skolen gjort en stor indsats for byens lærlinge. I mange år har installatør Carl Wiese som formand, og elektricitetværksbestyrer A. C. Petersen som forstander ledet skolen på en så dygtig måde, at skolen var søgt af både byens og omegnens lærlinge. + 7. Frk. Martha Toft, kendt af de fleste i byen, har solgt sin forretning i »Priorgaarden«. Alle hendes daglige formiddagskaffekunder og alle vi, der spiste den dejlige mad, hun lavede til festmåltiderne i vore hjem, vil savne hende. Damefrisør Vagn Knudsen har bestået svendeprøve, læremesteren var hans egen kone. + 11. Trikotagehandler frk. Karen Iversen har solgt sin forretning i Vesterstrandgade. Efter 40 år bag disken kan det blive dejligt at blive privatmenneske. - Et morsomt gensyn. Da professor Søren Sikjær, København talte i Liberalt Oplysningsforbund, kom en frue og hilste på professoren, stor var overraskelsen, da fruen (fru fisker Jørgen Sand) oplyste, at hun havde været professorens barnepige for 40 år siden. + 16. Ringkjøbing som »olieby«. Esso depotet får efterfølgere. BP og Gulf bygger kæmpestore tankanlæg. Bare de kunne klemme olien op af den jydske jord. + 18. Der er nedsat et samarbejdsudvalg i Ringkjøbing og Rindum til fremme af kloakering og byplan. Amtmand Rangel-Nielsen har påtaget sig formandshvervet. + 19. Organist Rechnagel ansat ved Ringkjøbing Kirke. Organisten har studentereksamen, har studeret ved universitetet og gennemgået den 4-årige uddannelse ved konservatoriet, og derefter været vikar ved Lucas Kirken i Aarhus. + 20. Den nye ringvej udenom byen har fået skilte. Man viser vej ikke alene til Søndervig, det gælder også til Vesterhavet og til centrum i den gamle by. Ib Blicher, søn af journalist Blicher, har bestået afgangseksamen som maskiningeniør. + 21. Byens ældste borger fru Birgitte Nielsine Kjærgaard fylder 99 år. Boghandler N. P. Holms kasse i bogladen blev i nat tømt af en tyveknægt for 700 kroner. Tyven slog en rude ind og fandt nøglen til pengeskabet, og så var den historie færdig. + 23. Købmand Jens Nielsen har solgt sin forretning til købmand H. Evald Jensen, Esbjerg. + 24. Der er igen erklæret krig mod rotterne i Ringkjøbing. - Det er da ikke helt til rotterne med os. I husmoderforeningen fortæller man mændene, at de skal give deres koner flere blomster og helst fra deres egne haver. + 25. Fuglevildtet i Vestjylland kan være radioaktivt »smittet«. Mange arter kommer direkte fra Novaja Semlja, bl.a. flere arter, der har opholdssted på Tipperne i Ringkjøbing Fjord. + 26. Politiet har i tiden travlt med at finde ud af, hvem det er, der tømmer fjordfiskernes ruser og hyttefade for ål. + 30. Ringkjøbing K.F.U.K. spejdere har 20 års jubilæum. Frk. Ruth Fomsgaard har i mange år været en meget dygtig leder. - Fiskeriministeriet har udnævnt Kristen Knudsen, Bildtsvej til auktionsmester ved Ringkjøbing Fiskeauktion.

Sølvbryllup: 9. Arbejdsmand Halvor Aggerholm og hustru, Grønnegade 28. + 16. Overbetjent Koue Jensen og hustru, Kronager 3.

Bryllup: 7. Kontorassistent Ella Sandegaard (d. af rentier J. H., Holstebro) og ekspedient Kaj Damgaard Christensen (s. af overassistent Chr. C, Ringkjøbing). + 14. Frk. Jenny Margrethe Pedersen (d. af chauffør Harald P., Ringkjøbing) og malersvend Svend Høgfeldt, København (s. af smed Alfred H., Skjern). + 28. Irma K. Jeppesen (d. af Hagbart Reffs, Ringkjøbing) og Leif Ove Nielson (s. af Jens Larsen, Stauning). - Defektrice Inga Nielsen (d. af gdr. Jens Peder N., Ølstrup) og stud. teckn. Peder Gravesgaard (s. af Knud G., Ringkjøbing). + 29. Frk. Jytte Sørensen (d. af gdr. Søren S., Flaunskjold) og typograf Paul Wedderkopp Jensen (s. af gasværksarbejder J. Chr. J., Ringkjøbing).

Fødselsdage: 6. Fru Larsine Futtrup, Tværvej 4, 70 år. + 19. Fru Frida Berzant, Meldskiftet 4, 50 år. + 25. Fru M. Jensen, Fjordalle 6, 75 år. + 30. Aage Engsig, Smedegade 17, 50 år. + 31. Anna Kjeldsen, Erikshus, 70 år.

Døde: 27. Fhv. fisker Ole Andersen Bro, Ved Fjorden 3, (78 år). + 31. Snedker Ejlif Jensen, Smedegade.

Billedtekst:  Havnefoged Anders Vase ombord i den første Esbjergkutter efter genåbningen af Hvide Sande.

 

NOVEMBER

1. Borgerforeningen har holdt generalforsamling, den har nu 138 medlemmer. Formanden er bagermester Bredahl. - Husmoderforeningen har holdt julespil til fordel for de gamles jul, og de fik derved 1200 kr. i kassen. - Nordsøværftets fragtskib nr. 2 blev »stormdøbt«. Falck måtte med traktorer trække »Lonelil« ind til bolværket. Alt gik vel, og skibet blev godt fortøjet ved monteringskajen. Værftet har yderligere 2 fragtskibe i ordre. + 2. Tidl. amtmand over Ringkjøbing Amt, kammerherre, dr. jur. A. V. Karberg, Rindum, er død i sit hjem, 80 år gammel. Kammerherre Karberg var født i Sønderborg og opvokset i Sønderjylland under tysk herredømme. Han tog både dansk og tysk studentereksamen, studerede derefter jura i München, Berlin, Kiel og Jena og blev i 1905 dr. jur. De tyske myndigheder ville ikke give ham bestalling til selvstændig virksomhed, og han fik så i årene 1906-1919 sin gerning i Sønderborg Bank. Efter Tysklands sammenbrud blev han af den internationale kommission udnævnt til landråd (amtmand) i Sønderborg. I 1926 blev han udnævnt til amtmand over Ringkjøbing Amt. Han bestred med fremragende dygtighed amtmandsembedet, til han i 1951 tog sin afsked efter en funktionstid på 25 år. Kammerherre Karberg blev en god amtmand. Ved en forstående administration og ved sine personlige egenskaber skabte han sig en smuk og grundfæstet position i befolkningen. Under besættelsen gik det for alvor op for befolkningen, at man havde fået en dygtig og myndig mand på amtmandsposten. Han kendte tyskerne, og med myndighed og fasthed mødte han de tyske krav, og tyskerne fik stor respekt for ham. Da kammerherre Karberg i 1951 tog sin afsked, købte han og hustruen en villa i Rindum v. Villaby og bosatte sig her; han kunne ikke forlade den egn, hvor han som embedsmand var kommet i et usædvanligt godt forhold til befolkningen. Kammerherre Karberg var en hjemmets mand, der, indtil sygdommen for nogen tid siden overmandede ham, levende og interesseret passede sine tillidshverv. Han efterlader hustru og fire børn, to døtre og to sønner. + 4. Under de sidste dages storm har havet taget 2-3 meter af klitterne ved Hvide Sande, befolkningen er ængstelige for udviklingen. - Mortens ænder og -gæs er i år meget billige, det er dejligt for os der skal købe, man glæder sig til Mortensaften. - Grand Hotel har bestået i 50 år. Agent Peter Petersen, som endnu lever, købte ejendommen af bankdirektør og hotelejer Schønning. Ejendommen benyttedes dengang til banklokaler for Ringkjøbing Bank. + 8. I dag er der rejsegilde på den nye vestlige skolefløj. Smukke lyse og luftige skolelokaler. Man må håbe at få varme på inden jul. + 11. Et interessant ørredeksperiment er i denne uge blevet afsluttet ved Lemvig, hvor hotelejer Yngve Olufsson, Esbjerg, tidl. Ringkjøbing, i sommer har haft ca. 300 ørreder i et par ørreddamme ved Tannebæk, hvor der er pumpet vand ind fra Limfjorden. Formålet med eksperimentet var at få konstateret, om ørrederne kunne blive røde i kødet, når de opholdt sig i saltvand og blev fodret med den samme føde, som de ville få, hvis de opholdt sig ude i fjorden. Ved Rønbjerghage blev der i foråret udgravet to dybe ørreddamme, som blev fyldt med saltvand fra fjorden, og heri lod Yngve Olufsson udsætte både bækørreder og regnbueørreder. Forsøget er for så vidt lykkedes for regnbueørredernes vedkommende, idet det har vist sig, at de vitterligt er blevet røde i kødet, men dog knap så røde, som de gerne skulle være.

Billedtekst: Nordsøværftets første nybygning, stålfiskekutteren »Mogens Dres«. En sødygtig kutter, bred og lav i overbygningen.

Regnbueørrederne er også vokset godt. En ørred på 200 gram er vokset til op omkring 1 kg i de 4-5 måneder, forsøget har varet. — Vestas, Lem, den store fabrik for landbrugsvogne indvies i dag. Fabrikken råder nu over ca. 4000 m2. Til i dag er der produceret 20.000 landbrugsvogne + meget andet. — Pengeindlånene efter skiftedag er en del større end sidste år. En glædelig ting at ungdommen går stigende ind for kapitalbindingsordningen. — Den hullede vej til Thorsminde bliver desværre ikke repareret i vinter. + 13. Hvide Sande redningsbåd kom i nat tilbage fra omfattende reparation på Orlogsværftet. Båden har fået ny stærk motor, og desuden er der monteret ekkolod i båden. — Valdemar Langes arvinger har solgt den gamle ejendom, hvor Mølgaard havde tobaksfabrik. Lidt tobak bliver der dog i huset, da det er cigarhandler Vad-Christensen og frisørmester Braae Petersen der har købt ejendommen. — Fodboldsæsonen er nu slut, og Ringkjøbing blev placeret som nr. 3 i 1. serie. Sidste kamp tabte de til Spjald. + 14. For 50 år siden blev det første tog sendt ud på Ringkjøbing-Nr. Omme banen. Kl. 14,30 havde det sidste tog kørt sin tur, og banen er nu udslettet i landskabet. + 15. Et interessant initiativ, lærer Heldgaard inviterer 8. klasse i skolen, 21 elever, hjem i sit nye hus, Fjordbrinken 14. Et V.J.-hus, og her vil han lære eleverne om sit husbyggeri og indretningen af hus og hjem. + 21. Broderkredsen på havet samlede over 600 mennesker i Vesterhavshallen, hvor der holdtes generalforsamling for hele landet. - Slagtermestrene har 25 års jubilæum. Slagtermester N. Jepsen har været formand i alle 25 år. + 25. Ny fabriksvirksomhed på industriarealet vest for byen. Den bygges af Kr. Højland, der flytter sin fabrik for armaturer fra Rindum herind. + 28. Der er nu is på fjorden, men den er ikke sikker. Det ville være herligt allerede nu at prøve skøjterne. + 29. Politisk, økonomisk og fagligt er der mange ting indenfor landbruget, der er i støbeskeen. Det var de faglige problemers mangfoldighed, der for en dels vedkommende blev taget op ved det møde, der i går holdtes i Landboforeningen. Husdyrbrugsudvalget var indbyder. + 30. Konsulent Skarregaard bliver 65 år. Siden 1926 har konsulenten været bindeleddet mellem land og by. I hundredvis af møder og fester har han arrangeret i Ringkjøbing og et fortrinligt samarbejde, har der været. Han er typen på den redebonne, hjælpsomme vestjyde.

Billedtekst: Marinen har anerkendt vor lille havn. 2 torpedobåde har aflagt besøg, de friske marinere blev fejret og hyldet af hele byen.

Guldbryllup: 10. Thomas Thomsen og hustru, Kronager 10. + 23. Carl Thuesen og hustru, Godthåbsvej.

Sølvbryllup: 12. Jacob Christensen og hustru, Vellingvej 11.

Bryllup: 4. Sygeplejerske frk. Astrid Jacobsen, Middelfart, tidl. Ringkjøbing (d. af fru Klara Kirkeby, Ringkjøbing) og ingeniør Ib Blicher (s. af journalist Jul. B., Rindum v. Villaby). + 4. Frk. Sonja Kristensen (d. af gdr. Haakon K., Thorsted) og mekaniker Zakarias Nielsen, Ringkjøbing. + 5. Frk. Birthe Pedersen (d. af murerm. Johs. P.) og Finn Kirkegaard Bækdal (s. af typograf Henrik Kirkegaard Bækdal) begge Ringkjøbing. + 11. Frk. Anna Kastberg Jensen (d. af vognmand Sv. K. J., Ringkjøbing) og Jens Jørgen Fjord (s. af gdr. P. C. F. Ryesgaard, Videbæk). + 16. Frk. Alice Houmark Nielsen (d. af sygehusportør H. N., Ringkjøbing) og maskinarbejder Carl Koldsø Jensen( s. af Fr. K. J., Nees).

Fødselsdage: 12. Blikkenslager Jesper Jeppesen, Øster Strandg. 32, 60 år. + 16. Fru Kamilla Schmidt, De gamles Hjem, 75 år. + 27. Kr. Kjær, De gamles Hjem, 90 år. + 28. Fru Karen Nielsen Sig, Alderdomshjemmet, 80 år.

Døde: 2. Fhv. amtmand, kammerherre, dr. jur. A. V. Karberg (80 år). + Fhv. møller og landmand Tarben Iversen, Godthåbsvej (85 år). + 11. Pens kreditforeningsfuldmægtig Halvor Christensen, Fjordalle (68 år). + 14. Chauffør Thorvald Knudsen, Vellingvej (47 år). + 22. Fhv. arbejdsmand Morten Ove Aaes, Enghavevej (68 år). + 22. Fru Ingeborg Bune, Vestergade (69 år). - Fru Johanne Jensen, Herningvej (73 år). + 23. Fhv. landmand Knud Knudsen, Bymarken (74 år). + 26. Fhv. arbejdsmand Aurelius Jonassen, Godthåbsvej (72 år).

 

DECEMBER

1. Læge Johannes Andersens drøm om en længere studietur til Frankrig er nu vellykket gennemført. Det var Carlsbergs mindelegat på 10.000 kr. der fik ham og fruen afsted. De har krydset Frankrig på en 6000 kilometer lang biltur. Den solbrændte doktor lægger ikke skjul på at han længes efter at komme igang igen herhjemme. — Ringkjøbing Amtsfonds overskud er fire gange større end ventet, ca. 2 millioner. + 2. Dørene åbnes til Sct. Georgs Gildets halshow i Vesterhavshallen, og det omfattende program for den 3-dages fest vil sikkert samle mange mennesker. Alle kræfter er lagt i at gøre showet så godt og tiltrækkende som muligt. + 5. Julestemningen i byen er ved at have indfundet sig, og i går — den første søndag i advent og første søndag med julesmykkede gader, var mange mennesker på søndagstur for at se på de mange vinduer. + 5. Andespillene raser i denne tid, hør bare, 50 ænder, 25 flæskestege og 25 julesulefade, og det koster kun en daler. + 8. Peter Sand synger i London den 13. december ved en julekoncert i den danske kirke. Julen tilbringes i Ringkjøbing, og derefter igen til England, hvor han i februar skal give en Carl Nielsen-koncert i den japanske klub. + 9. En mindedag. Det er i dag 10 år siden, redningsbådsulykken skete ved Hvide Sande, hvorved fem af redningsmandskabet druknede, og der blev i den anledning nedlagt krans ved mindestenen, der står ved vejen op til redningsstationen. + 12. Ringkjøbing byråd har accepteret et tilbud fra likvidationsudvalget for Ørnhøj-banen om at erhverve banens  administrationsbygning i Ringkjøbing for 110.000 kr. + 13. Den vestjydske flyveplads tippes nu til at komme til at ligge ved Tiphede i trekanten Ringkjøbing-Herning-Holstebro og i en afstand af ca.  30 km fra hver by. + 14. Der budgetteres udgifter til vejene i Ringkjøbing Amt 10,9 millioner kr. Der må blive ekstrafine veje i amtet efterhånden. + 15. Tidligere amtmandinde i Ringkjøbing og Næstved, Sophie Toft, København,  datter  af statsråd Frits  Kier,  Odense,  er  død  79  år. Afdøde gjorde sig meget afholdt på disse egne, da hendes mand var amtmand  over Ringkjøbing  amt.  Amtmandsparret  deltog  meget  i byens liv, og Rindumgaard stod altid gæstfrit åben, når der skulle ske noget på landet eller i byen. Amtmandinden dyrkede i mange år skøjteløb på fjorden og var ofte med på de lange søndagsture over isen til fru Graversens vinterbolig i Søndervig. + 16. Frostvejret er kommet meget ubelejligt for fiskerne ved Ringkjøbing Fjord, idet isdannelsen nu fuldstændig har afskåret dem fra at bruge skrubbened, hvormed der ellers i den sidste tid har været ret gode fortjenstmuligheder. Torskefiskeriet fra Hvide Sande foregår stadig med både trawl, snurrevod, torskened og kroge. + 18. Julehandelen har aldrig været bedre, udtaler flere forretningsfolk om handelen i går på den sidste søndag før jul.  +  20. Ringkøbing byråd har sendt jule- og nytårshilsener til sine tre venskabsbyer, Tromsø i Norge, Luleå i Sverige og Kemi i Finland. + 23. »Så er det jul igen, så er det jul igen, og julen varer lige til påske«. Verslinierne er naturligvis hentet fra sangen af samme navn, men der mangler noget i sangens tekst, for der står ikke, hvornår den begynder. Vore juleforberedelser begynder allerede den 1. november, fortæller lederen af børnehjemmet »Schuberts Minde« i Ringkjøbing, forstander Kjærgaard Jensen. Børnene laver selv gaverne til onkel Peter, moster Karen eller farmor, og hvis de er i tvivl om, hvad de skal give dem, er staben af personale parat til at vejlede børnene. Juleaften tilbringer børnene på hjemmet og tager derefter hjem på juleferie. + 27. Vintervejret gav trafikken mange vanskeligheder i julen, 22 gange var Falck ude for at hjælpe. - I dag kan isen på fjorden bære, og der er travlhed, fjordfiskerne kom allerede fra morgenen slæbende med slæder og isøkser, for nu efter jul skulle der sættes ned i fjorden efter skrubber. — Børnene får skøjterne frem, og rask går det henover den blanke, men ikke helt sikre isflade. + 29. I Hvide Sande var 48 fiskekuttere i går på havet for at fange den meget eftertragtede nytårstorsk, men resultatet var magert, der blev kun landet i alt 6000 kg på auktionen. Det menes dog, at der nok skal blive torsk til nytårsaften, idet flere kuttere igen er gået ud for at sætte torskekroge. + 30. Igen et år er gået i fred og fordragelighed, og vi er kommet vel igennem året. Beskæftigelsen har været mere end god og arbejdsløshed kendes ikke. — Vi ønsker godt nytår og tager kalenderen for det nye år i brug.

Bryllup: 3. Frk. Ruth Wittorff (d. af maskinarbejder F.W., Ringkjøbing) og pølsemager Vagn Mortensen (s. af kontorassistent S. M., Sæby). + 2. Kontorassistent frk. Anne Marie Møller, Ringkjøbing (d. af vognmand E. M., Lønborg) og trafikassistent Ove Frandsen, Ringkjøbing (s. af vognmand T. F., Højbjerg). + 9. Frk. Bente Brink Lange (d. af isenkræmmer V. L., Ringkjøbing) og læge Lusio Freddy Ayala Corrosco, Lima, Peru. + 29. Sygeplejerske frk. Ebba Poulsen, København, og overlærer Poul Krogh, Ringkjøbing. + 28. Frk. Grete Kjeldstrup (d. af fru K., Rindum Kirkeby) og Mogens Mølskov Hansen (s. af J. M. H., Ringkjøbing).

Fødselsdage: 5. Frk. Else Damgaard, Bildtsvej, 70 år. + 10. Fhv. gårdejer Anton Sand, Kongevejen, 75 år. + 12. Jens Juelsgaard, Østergade 5, 80 år. - Fhv. skibshandler J. P. Jensen, Sygehjemmet Rødegaard, Resenbro (Østerstrandgade 4, Ringkjøbing) 85 år. + 13. Fru missionær Stouby, Kongshøjvej, 60 år. + 14. Grosserer Alfr. Johansen, 60 år. + 16. Chr. Remmerhus Vesterager, Grønnegade 4, 65 år. + 21. Mekaniker H. Lindgaard, Enighedsvej 5, 60 år. + 26. Tankejer Carl Enevoldsen »Gulf«, 50 år.

Jubilæum: 1. Aut. skorstensfejermester R. Lund Christensen 25 års jubilæum som aut. skorstensfejer under Ringkjøbing Amt.

 

1962

 

JANUAR

1. Nytårsaften i Ringkjøbing plejer at forløbe forholdsvis roligt, og denne nytårsaften er heller ingen undtagelse. Ganske vist var skyderiet livligt fra tidligt på dagen til langt over midnat, men regulær hærværk, har det ikke været galt med. Mange af Ringkøbings borgere var ved årsskiftet samlet til midnatsgudstjeneste i kirken, hvor pastor Engmarksgaard forrettede gudstjenesten. Medens klokkeslagene lød, var der stilhed i kirken, en stilhed, der blev akkompagneret af voldsomme knald fra fyrværkeri uden for kirken. 2. Med tre faner i spidsen marcherede knap 400 spejdere fra Ringkjøbings tre spejderkorps - K.F.U.M. og K.-spejderne samt de blå pigespejdere - i går morges fra skolegården til kirken til den årlige nytårsparade. I skolegården samledes spejderne, og skoleinspektør Christensen holdt nytårstalen, hvori han fremdrog minder fra sin egen spejdertid. I kirken forrettede pastor Engmarksgaard altertjenesten og pastor Hillersborg talte ud fra dagens tekst. + 3. K.F.U.M. og K. samt Indre Missions Samfund holdt i aftes nytårsfest. Hornblæsere under ledelse af diakon Marker spillede jule- og nytårsmelodier, derpå talte kontorchef Johs. Rasmussen, København. Han udtalte bl.a., at for mange mennesker er årsskiftet kanonslag og godt humør, men uden alvor kan glæden blive tom. + 4. Så er det påny udsalgstid. Et par forretninger åbnede i dag for godteposen, og allerede før forretningerne åbnede, var der kødannelser udenfor. - Hvis nogen endnu skulle gå rundt med en lille rest af den søde julestemning, vil den rimeligvis være bortvejret inden ret længe, for om føje tid skal man igang med årets mest irriterende opgave: Selvangivelsen skal udfyldes. Her i byen drejer det sig om ca. 2.500. + 5. Ringkjøbing Idrætsforening har nu ansat Holstebro Boldklubs hidtidige træner K. Arne Nielsen som fodboldtræner. + 8. Blæsten bevirkede søndag formiddag, at der blev kraftige isskruninger ved Fjordvang og Meldskiftet. Ved 11,30-tiden da isskruningerne var på deres højeste, truede de med at gå op til husene på Sønderdige. + 9. Byrådet holdt i aftes sit første møde i det nye år, og det indledtes med, at borgmesteren bragte en nytårshilsen til byens borgere. Han udtalte ønsket om et godt og lykkeligt nytår med yderligere fremgang. + 10. Rutebilejer, vognmand Richard Møller, Ringkjøbing, er død på sygehuset, hvor han blev indlagt for få dage siden. Han var søn af vognmand N. N. Møller, der havde begyndt den store rutebilforretning, som gennem årene blev landskendt. Som ganske ung kom Richard Møller i kompagni med faderen, og forretningen voksede betydeligt med årene, i de sidste år med automobilforretning. Richard Møller, der om få dage ville være fyldt 60 år, efterlader hustru og fem børn, to døtre og tre sønner, hvoraf de to ældste sønner daglig leder forretningerne. + 11. 1961 blev et stort byggeår i Ringkjøbing, større end de to foregående. Murernes anstrengelser har i det svundne år resulteret i, at der er fremskaffet 34 lejligheder i byen ved nybyggeriet og ved ombygning af ældre ejendomme. - A. Rasmussens Bogtrykkeri har i år som nytårshilsen udsendt et udvalg af Blichers første og for de flestes vedkommende ukendte digte. Udvalget er foretaget af Johs. Nørvig, der i et forord giver digtene det prædikat, at de er et udtryk for den pessimistiske side af Blichers livssyn. Et typisk eksempel herpå finder man i slutningsverset til digtet »Kjerlighedsdalen«:

Men finder Du, Yngling, og finder Du, Mø, 
Den Dal, hvor I ønske at leve og døe: 
Da tanker med Ømhed paa Skjalden, jer Ven, 
Som Dalen har fundet - og mistet igjen
.

Bogen er illustreret med vellykkede træsnit af grafikeren Povl Christensen. Til træsnittene er anvendt taxtræ, der i mere end 35 år har vokset på det gravsted, hvor trykkeriets grundlægger, A. Rasmussen, hviler. + 16. Stud. theol. Kaj Ole Baarris, søn af pastor B., Hee, og stud. theol. Poul Bechmann, søn af missionær B., Haderslev, tidl. Ringkjøbing, er tildelt en legatportion på 1400 kr. af lærer Morten Jensen og hustru Elise Jensens legat. + 22. Den 28. årige Knud Erik Brunsgaard, søn af ejendomsmægler H. Hansen, har oplevet mere end de fleste de sidste fem år, da han har opholdt sig i Durban, Capetown og Johannesburg i Sydafrika som udstationeret leder af en af ØK's sydafrikanske handelsafdelinger. Han er i disse dage hjemme i sin fødeby, og fortæller om de mange indtryk, han fik dernede og siger: Det meget røre, der har været omkring Sydafrika, vil stilne, og tingene vil gå i orden, hvis den øvrige verden vil lade landet i ro. Bare omverdenen vil lade Sydafrika alene, skal det nok selv klare paragrafferne. + 24. Motorparken i Ringkjøbing og opland er steget i 1961 med 603 til 6238. + 25. I dag tages den store udvidelse af kontorerne på Amtsgården i brug. Udvidelsen har kostet mellem 6- og 700.000 kr. + 26. En af de gamle gader, Smedegade, med toppede brosten bliver nu asfalteret. Det er snart slut med de brolagte gader, burde ikke de sidste bevares for eftertiden. - Tidligere amtmand over Ringkjøbing Amt, kammerherre H. B. Sommer-Andersen, er i aftes død på Militærhospitalet i København. Sommer-Andersen blev for nogle uger siden ramt af en hjerneblødning, og de sidste dage har hans tilstand været alvorlig. Han var amtmand over Ringkjøbing Amt 1951-1958. Som amtmand kom han som vestjyde i god kontakt med hele amtet. Hans administration var som hans liv præget af nøjsomhed og flid. Han blev 73 år.

Guldbryllup: 9. P. Chr. Pedersen og hustru, Vellingvej 21.

Bryllup: 6. Operationssygeplejerske frk. Gerda Hjortkjær (d. af proprietær Evald H., Dybe) og organist Axel Bent Recknagel (s. af prokurist Axel R., Skanderborgvej 1, Aarhus). + 27. Kontorassistent frk. Britta Andersen (d. af hotelejer August A., Sdr. Felding, førh. Ringkjøbing) og isenkræmmer Jens Chr. Gadgaard (s. af ejendomsmægler G., Ringkjøbing).

Fødselsdage: 11. Fru Klara Poulsen, Vestergade 1, 60 år. + 13. Fru Kirstine Pedersen, Reberbanen 10, 60 år. +  16. Marius Gadegaard, Herningvej 13, 60 år. + 21. Overlærer Thomas Borup, Nørredige, 50 år. + 30. Fru Louise Andreasen, Kongshøjvej 14, 85 år. + 30. Fru Kristiane Poulsen, Bækvej 9, Rindum, 65 år.

Døde: 9. Rutebilejer Richard Møller, I. P. Nielsensvej (59 år). + 13. Fru Maja Bach Andersen, Stenshøj. + 15. Jens Hansen, fhv. gårdejer. + 15. Ejnar Jensen, Nørredige 24. + 26. Kammerherre fhv. amtmand Sommer-Andersen (73 år). + 29. Fru Meta Pedersen, Enghavevej 47 (64 år).

 

FEBRUAR

1. Forsvarsbroderforeningen går frem i medlemstal og har nu 185 medlemmer. + 2. Som følge af isslaget, der begyndte ved 1-2-tiden sidste nat, er Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning blevet ramt af den største ledningskamalitet i mere end en snes år. Rundt regnet en trediedel af højspændingsforsyningens ledningsnet har været berørt af uheldet. Isslaget bragte store forsinkelser i trafikken. I Ringkjøbing by forsinkedes postomdelingen halvanden time, og på landet søgte man at gennemføre postomdelingen i så fuld udstrækning, det var muligt med de store trafikale forsinkelser. Ekstra mandskab blev sat igang med sorteringen i nat og i morges og postbudene hjalp også selv med. + 3. Havet giver mange gode sager fra sig i år. Det sidste er tønder med kemikalier. I alt drev der i går ni tønder i land på strækningen fra Søndervig til Hvide Sande. Tre Hvide Sande-kuttere, der var på havet i lørdags, havde også fået nogle på dækket. Hver tønde indeholder 168 kg kemikalier. + 7. Der er det sidste år plantet 61.983 planter i Tim sogn. Heraf har det flyvende korps tegnet sig for 45.515 og medlemmerne af Tim Læplantningslaug for resten. + 12. Voldsomme skypumper kommer susende over Vestjylland, og navnlig er det gået ud over Holstebro-egnen, men også heromkring er der sket ulykker. En skypumpe trak over Røgind, således fortæller gårdejer Villiam Bjerre: Vi sad og drak kaffe i køkkenet, da der pludselig lød et vældigt brag fra gårdspladsen. Vi så ud ad vinduet, tidsnok til at se kostaldens bliktag skride sammen. Der gik et kollossalt sus, fulgt af regn, henover gården, og et øjeblik efter var alt stille. + 14. Vestjylland omtales i Europas populæreste radio. Holmslands Klit og Ringkjøbing by får en - ganske vist ikke tilsigtet, men derfor næppe mindre værdifuld — turistreklame i Europas vistnok mest aflyttede station, Radio Luxemborg, samt i fransk radio. Udsendelsen har intet som helst med turisme at gøre, men derimod med handicappede børn. Det er Guldberglejren i Nr. Lyngvig, der er årsag til de vestjydske indslag i en sådan udsendelse. To blinde, franske drenge, som gentagne gange har haft ophold i lejren, fortæller under udsendelsen om de dejlige oplevelser på Holmslands Klit og deres oplevelser i Guldberglejren, ligesom de fortæller om besøg i Ringkjøbing, og hvad de »så«. + 15. Toldassistent P. E. Jepsen, Ringkjøbing er udnævnt til overtoldassistent med virkning fra 1. januar i år. + 17. Vestjylland var næppe kommet sig over chocket efter den katastrofale skypumpe ved Holstebro sidste søndag, før en ny orkanagtig storm i går nat for hærgende ind over landsdelen. Siden fredag middag måltes der vindstyrke 11 overalt, flere steder, bl.a. i Hvide Sande nåede vindmåleren at registrere vindstyrke 12, orkan, og i mange vindstød gik viseren helt uden for måleskalaen. Stormen har raseret landsdelen i så udstrakt grad, at skaderne fra den sidste storm må træde i baggrunden, ikke fordi der er tale om alvorlige ulykker i denne orkan, men på grund af ulykkernes antal, der i dag gør ethvert overblik umuligt. Skaderne beløber sig til millionbeløb, og de omfatter alt lige fra væltede og knuste huse til oversvømmelse og afbrudt el-forsyning. Blandt de mange ulykker er det gået hårdt ud over Hotel Klitten i Søndervig, som har mistet taget fuldstændig. Hotelejer Melms er straks gået igang med genopbygningen og regner med at gennemføre denne inden sommersæsonen. + 19. Vestjylland oplevede en veritabel turistinvasion i går. Fra alle egne af Jylland kom folk kørende til Vesterhavet, dels for at se de store skader, stormen og højvandet havde forvoldt, dels for at konstatere, om sommerhusene havde taget skade i orkanen. Strømmen af biler skabte ligefrem trafikkaos bl.a. ved Søndervig og Hvide Sande hvor sluseombygningen standsede alt. + 24. Boligforeningens projekt over en karré ved Enghavevej er nu udvidet til  108 lejligheder. Folk, der beskæftiger sig med boligbyggeri, får jævnligt lagt hindringer i vejen fra myndighedernes side. At der også kan blæse milde vinde fra de røde bygninger i København, er den seneste udvikling et eksempel på. Lejlighederne monteres med badeværelse med kar, el-komfur og køleskab. Samtlige blokke får affaldsskakt, og evt. etableres der et fælles antenneeanlæg for modtagelse af TV, FM og AM. + 27. Alles gode ven, fhv. gdr. sognefoged Mads Hindhede, Højmark, er død i sit hjem, 63 år. Mads Hindhede blev mandag formiddag ramt af et hjerteonde. Han var søn af afdøde gdr. og sognefoged Anton Hindhede, Lem. Han fødtes på gården Ny Hindhede, som han overtog efter faderen. Mads Hindhede var en dygtig og interesseret landmand, der var foregangsmand inden for landbrugets mekanisering. Han havde flere tillidshverv; var ved sin død formand for Højmark Forsamlingshus, formand for A/S Løvstrup Plantage, revisor i Vestjydsk Eksportforening og distriktsleder i Vestjydsk Luftmeldekorps. Mads Hindhede var en hjælpsom og livsglad mand, som blev afholdt af alle, han kom i berøring med. Han havde altid et muntert ord på læben og ville gerne glæde andre. + 28. Ringkjøbing Bank har holdt en stærk besøgt generalforsamling, for banken har året 1961 været et særdeles godt år med fremgang. Indlån på opsigelse er steget med ca. 2,2 mill. kroner og omsætningen med ca. 270 mill. kroner, således at denne nu har passeret de 2 milliarder kroner.

Guldbryllup: 12. Fhv. fiskeskipper Chr.Vang Christensen og hustru, Smedegade 24.

Bryllup: 10. Frk. Inger Dalsgaard-Madsen (d. af værkfører D. M.) og tandlæge Alf Jensen, Viborg (s. af kriminaloverbetjent H. E. J., Ringkjøbing). + 24. Frk. Elsebeth Kaas Nielsen (d. af arbejdsmand Aksel N., Kongevejen 48, Ringkjøbing) og fodermester Gunnar Christensen (s. af enkefru R. C, Haarby, Fyn).

Fødselsdage: 3. Arbm. P. Chr. Pedersen, Vellingvej 21, 70 år. + 4. Fru Marie Madsen, Godthåbsvej 10, 80 år. + 6. Fru revisor A. Krogh, Østergade 1, 75 år. + 16. Emil Lauridsen, Enghavevej 24, 60 år. + 17. Pens. jordemoder Sine Strandsbjerg, Herningvej, 80 år. + 20. Fru Anna Elisabeth Hansen, Mylius Erichsensvej 7, 80 år. + 28. P. M. Dinesen, Carlsberg Depotet, 70 år.

Døde: Fru Karen Marie Enevoldsen, Godthåbsvej 10, (87 år). - Fisker Aksel Bækby, V. Strandsbjerg (50 år) + 8. Pens. formand i V.B.V. L. E. Lauridsen, Hoffgaardsvej 5, (84 år). + 13. Frisørmester Søren Malgaard Lauridsen, V. Strandgade 6, (49 år). + 26. Fru Sofhie Bolette Nielsen (Kjær), Vestergade 22, (73 år). + 28. Fhv. købmand Niels Holmager, Herningvej.

Jubilæum: 1. Kontroltelefonist frk. Karen Bojsen, Kronager, 40 år ved Jydsk Telefon i Ringkjøbing.

 

MARTS

1. 800 mejerifolk er til møde i Vesterhavshallen, samtidig er der stor smørudstilling, og alligevel er der god plads i den store hal. + 3. Ringkjøbings borgmester, landsretssagfører J. Dalgaard-Knudsen, fortæller om den snart svundne byrådsperiode og om kommende opgaver. Fra flere sider har det været nævnt, at der har hersket stærk aktivitet i Ringkjøbing. Foretagsomheden har fået udtryk i adskillige nye træk i bybilledet, samtidig med, at kommunalbestyrelsen har taget skyldigt hensyn til den gamle amtsbys særlige patina. Den tidligere hørte påstand, at der ingenting sker i Ringkjøbing, og at den står i stampe, gælder ikke mere. Bystyrets grupper har samvirket positivt og på en måde, der kan danne forbillede for adskillige andre byer. Borgmesteren fremhæver i sin redegørelse, at den stærkeste bebyggelse i de senere år har fundet sted i den østlige bydel. Vil den bymæssige udvikling derved medføre, at Ringkjøbing Torvs centrale betydning formindskes? - Hvis folk fortsat flytter østpå i samme udstrækning, kan man naturligvis sige, at centrum rent bygeografisk forrykkes i samme retning, men der findes jo mange gamle byer, hvor centrum efterhånden er blevet forskudt, og hvor det gamle torv alligevel har bevaret sin »tynge«. Det tror jeg også fortsat vil være tilfældet i Ringkjøbing. Omkring og nær torvet ligger pengeinstitutterne og det tætte forretningskvarter, og for at bevare torvet som det, der opfattes som byens centrum, bestræber bystyret sig for, at det også parkeringsmæssigt kan være det. Ved at gruppere parkeringspladser nær torvet tror jeg, man er med til at sikre torvet »livskraft« fremover. Forskellige andre forhold vil virke i samme ret(fejl. red.)-mindre erhvervsvirksomheder. + 4. Ringkjøbing får nu sit helårs turistkontor, og der er ansat en turistchef, der starter den 10. april, og som derefter skal påtage sig det arbejde, der hidtil er blevet gjort på frivillig basis af turistforeningens medlemmer. Det er den 23-årige boghandlermedhjælper Preben Sloth, Randers. Vi vil nu gennemføre en virkelig god service, siger formanden for Ringkjøbing Turistforening, bogtrykker Holger Rasmussen. Vi er klar over, at der de sidste år har været mangler, disse vil vi nu råde bod på. Preben Sloth er ansat på helårsbasis, og turistkontoret skal have åbent året rundt i lige så stor udstrækning som turistkontorer i andre byer. + 6. Tre skibe med kantsten direkte fra Rønne til Ringkjøbing vil live op i Havnen, som nu sjældent besøges af fragtbåde. Man håber, at molen i Hvide Sande vil give os bedre muligheder for sejlads på fjorden. + 9. Den gamle forening »Sommerlyst« har holdt generalforsamling, og man drøftede vedligeholdelsen af husene i engene, husene trænger til reparation og eftersyn. +  10. Landbobanken har holdt generalforsamling med stor deltagelse. De samlede udlån er steget med 2,1 mill. kr. og indskuddene med 2,4 mill. Omsætningen steg med 250 mill. kr. til 2334 mill. Det vedtoges at forhøje aktiekapitalen fra 1 mill. til 2 mill. kr. + 12. Vinterstormene har taget fra 15-20 meter af klitterne. Man må håbe, at havet holder op med sin grådighed, ellers har vi pludselig ingen klitter mere. + 19. At der er bredde i den folkelige gymnastik vistes endnu en gang ved 1. hovedkreds' under Ringkjøbing Amts Gymnastikforenings opvisning i Vesterhavs-Hallen i weekenden. lak 39 hold fra opland og by med godt 1050 deltagere viste, hvad  delingsførerne  i  løbet  af  vinteren  havde  fået  lært  de unge mennesker. Lørdag ved middagstid indledtes stævnet, og i løbet af eftermiddagen og aftenen viste 17 hold, hvad der var kommet ud af vinterens træning. Om søndagen begyndtes der kl. 9.25, efter middagspausen fortsattes der med 22 hold til henved  19.30 tiden. Da sidste hold havde forladt gulvet i Vesterhavshallen, fandt den festlige afslutning sted, og den indledtes med, at 16 faner blev ført ind. Formanden for første hovedkreds, Knud Stampe, No, rettede en tak til gymnaster og ledere for opvisningen. Og så viste gymnasterne, at de også kunne danse. + 20. Københavnske journalister skal holde ferie i Søndervig. Dansk journalist forbunds kreds 1 (København) ejer en del sommerhuse, som lejes ud til medlemmerne for en ringe pris. Nu har man købt et nyt sommerhus, nemlig »Skorstenen« i Søndervig. + 21. Årets første laks fra Ringkjøbing fjord blev i går fanget af en fisker i Stauning. Laksen vejede 8,5 kg og solgtes på Ringkjøbing Fiskeauktion for 19.40 kr. pr. kg. + 26. Som ny sognefoged i Sdr. Lem Sogn efter afdøde sognefoged Mads Hindhede er af Ringkjøbing Amt beskikket fhv. amtsrådsmedlem Niels Erik Toft, Højmark, fra den 1. april 1962.+ 26. Nordsøværftet søsatte i lørdags det nye fragtskib »Andreas Boye«, der skal leveres til rederiet Kromann i Marstal. Der var mødt flere hundrede op på havnen for at overvære stabelafløbningen, og grunden hertil var sikkert, at den fandt sted en lørdag eftermiddag. Der lægges omgående køl til det næste fragtskib, som skal leveres til rederiet Lindinger. + 27. 800 mødte op i Vesterhavshallen til det vellykkede erhvervsarrangement. Det blev en sukces, som bør gentages næste år. Ca. 60 erhvervsrepræsentanter gav ungdommen de bedste oplysninger. + 28. Aarhus Byorkesters koncert i Vesterhavshallen var kun besøgt af ca. 170 mennesker, det var for lidt, når der er plads til 1600. Orkestret kommer igen, og da må man håbe, at flere vil være med, det kulturelle liv må ikke gå i stå i Ringkjøbing. - Byrådet har bevilget 10.000 kroner til turistservice og -propaganda. Der er glæde i Turistforeningens bestyrelse, der nu får råd til hjælp og aflastning af det stadig stigende turistarbejde.

Sølvbryllup: 4. Harald Jensen og hustru, Ø. Strandgade 5. + 25. Murerarbejdsmand Johs. Henriksen og hustru, Ø. Strandgade 16.

Bryllup: 3. Telefonistinde Estrid Eriksen, Lille Ladager pr. Lille Skensved og landpostbud Ove Rohde, Rindum v. Villaby. + 10. Husassistent frk. Inge Lise Jørgensen, Frederikssund og fiskepakker Ove Hansen, Mølhøj 21, Ringkjøbing. + 14. Ekspeditrice frk. Anny Skovgaard Nielsen, Ringkjøbing  (d.  af Carl N.,  Vemb)  og smed  Erik Stokholm Andersen (s. af vognmand P. A., Ringkjøbing). + 17. Frk. Ellen Knak (d. af enkefru K., Stadil) og mekaniker Viggo Hansen, Ringkjøbing (s. af Th. H., »Granly«, Vemb). + 24. Frk. Lise Jespersen (d. af købmand fru Harry J.) og kontorist Chr. Dyekjær Petersen (s. af fiskeeksportør Majlund P.) begge Ringkjøbing. - 24. Frk. Jytte Bjerre Sand (d. af automobilhandler S., Ringkjøbing) og maskinmester Bent Elnis Hansen, Svendborg. + 31. Frk. Jytte Storm (d. af distriktsmontør G. E., Risskov) og bankassistent Tage Støvring (s. af bogholder S., Ringkjøbing).

Fødselsdage: 10. Købmand fru Anna Hansen, 60 år. + 17. Carl Trier Nielsen, Enghavevej 32, 60 år. + 16. Mogens Hvistendahl, Torvet 20, 50 år. + 17. Kontroltelefonistinde frk. Signe Lauridsen, Hee, 60 år. Frk. Lauridsen har i snart 40 år været ansat ved telefoncentralen i Ringkjøbing. + 23. Fru Agnete Trillingsgaard, 50 år.

Døde: 17. Frisørmester Valdemar Hviid, Kongevejen, (64 år).

Jubilæum: 1. Boghandler N. P. Holm 25 års jubilæum.

 

APRIL

1. Borgmester, Irs. J. Dalgaard-Knudsen blev i formiddag genvalgt som borgmester, medens installatør C. Wiese blev byrådets 1. næstformand (viceborgmester) og kioskejer Aage Pedersen 2. næstformand. Til byrådet er valgt 6 venstre, 4 socialdemokrater og 1 konservativ. Det borgelige flertal blev udvidet med 2 medlemmer, 1 venstre og 1 konservativ. + 2. Den første forstrandsauktionsdag oprandt i bidende kulde og med snebyger. Og det prægede priserne i første omgang, de første numre der blev solgt hos strandfoged Anders Tarbensen i Houvig i dag, gik til meget små priser, således kostede et nummer med egebrædder kun 10 kr., og de første numre props, som lå enkeltvis, blev ligeledes solgt for 10 kr. - Ligesom tidligere år havde laksesæsonens begyndelse i går bragt en masse lystfiskere til de vestjydske åer. I bidende kulde stod hundredevis af lystfiskere langs åerne med kraven smøget godt op om ørene og forsøgte lykken. - Til eksportfirmaet Thue Nielsen og Søn leveres i dag en stor filetskæremaskine til fladfisk. Det er den første maskine af denne art i byen. Den kan skære 20.000 fisk på en otte-timers arbejdsdag, hvilket nogenlunde skulle svare til 12-14 gode skæreres arbejde. + 5. En stork er ikke noget, man har, men noget man bør værne om for at beholde. I erkendelse heraf finder der hvert år umiddelbart før storkenes ankomst til byen visse forberedelser sted på Kreditforeningsbygningen og på Hotel Ringkjøbing. Falck rykkede i formiddags ud med brandstigen til Hotel Ringkjøbing så storkeeksperten politifuldmægtig Westerby kunne komme op til reden og gøre den klar til storkenes forhåbentlig snarlige ankomst. + 6. I den nordvestlige del af byen ved industriarealet ved Enghavevej hersker der i denne tid stor aktivitet, og i løbet af sommeren vil hjulene komme til at snurre i de virksomheder, som er i færd med at etablere sig. Ved den nye armaturfabrik har murerne i dag påbegyndt arbejdet. Malermester Kaj Birkøs beboelseshus på den anden side af vejen vil være klar til indflytning til påske, og snart går håndværkerne igang med hans værkstedsbygning. Bag Birkøs areal har entreprenør S. A. Pedersen netop haft rejsekrans over sin nye værksteds- og lagerbygning, og bagved igen er tømrerne og snedkerne Ove Madsen og Erik Moesgaard i fuld aktivitet i deres maskinsnedkeri. + 8. Storken er præcis i år. Den plejer at ankomme til Rindumgaard mellem den 7. og 9. april, og dette holdt også stik i år. I går morges ankom storken til sit faste opholdssted på amtmandsgården. De to storkeunger, som amtmandinden for knap fire år siden tog til sig og plejede, efter at moderen var forsvundet fra reden, trives godt, fortælles det i dag fra Hjerl Hede, hvor storkeungerne blev anbragt. + 9. De vestjydske ægtepar holder bedst sammen. Færre skilt i Ringkjøbing Amts købstæder i 1959-60 end gennemsnittet for samtlige landets provinsbyer. Her i byen blev der i 1961 indgået 31 ægteskaber og 4 ægteskaber blev opløst. + 10. I morges åbnede Ringkjøbings nye turistkontor, der ledes af Preben Sloth. På forhånd er han lovet nok at bestille i vor travle turistby, og det synes at holde stik. Postmængden vokser fra dag til dag, og der arbejdes ihærdigt i det lille turistkontor i Torvegade. + 14. Udstillingen Hus-Hjem-Have i Vesterhavs-Hallen blev åbnet af borgmester Dalgaard-Knudsen med følgende ord: Vi trænger til nyt initiativ på det byggemæssige område, og hertil kan udstillingen »Hus-Hjem-Have« anspore, hvorfor vi takker Husmoderforeningen for Ringkjøbing og omegn, fordi den har fået udstillingen til byen. + 24. Påsken blev, som ventet, den helt store indvarsling af turistsæsonen på Ringkjøbingegnen. Den blev en ferie med myldrende fuldt af turister, især ved kysten. Turister fra hele landet havde sat kursen for påskeferien til Vesterhavet, og talrige udlændinge holdt tillige ferie her. Påsketrafikken på Ringkjøbingegnen blev afviklet så godt som uden uheld. Ihukommende fartbegrænsningen kørte næsten alle bilister med en fart under 80 km i timen. + 26. For at skaffe hus og hjem til de unge lærere og lærerinder indkalder byrådet nu tilbud på opførelse af fem VJ-huse, og der skulle være tale om hurtig ekspedition. Tilbudene skal foreligge inden den 2. maj, og de to første huse skulle være klar til indflytning 1. august, medens de øvrige skal være færdige til 1. november. - Hotelejer, Marie Jensen, Ringkjøbing Jernbanehotel, har i går solgt Jernbanehotellet til portier Henning Gregersen, Ribe. Købesummen er 190.000 kr., og overtagelsen sker 1. maj. Fru Jensen kunne til næste år fejre 60 års jubilæum på stedet, idet hun og hendes mand, Ole Jensen købte hotellet i 1903, og siden hans død har fru Jensen drevet det videre. - Handelsskolen sluttede sæsonen 1961-62 i går, hvor eleverne var oppe i sidste fag, og af de 162 elever, som skolen har haft, dimitteredes der 41, heraf 19 på butiks- og 22 på kontorlinien. Det er det største hold, der nogensinde er dimitteret fra skolen.

Sølvbryllup: 13. Ostehandler K. Stræde Andersen og hustru, V. Strandsbjerg.

Bryllup: 4. Frk. Brita Knudsen (d. af fru slagterm. K., Ringkjøbing) og stud. techn. Finn Møller (s. af malermester Kaj M., Tim). + 7. Damefrisørinde frk. Tove Basse og bankfuldmægtig Henry Kamp begge Ringkjøbing. + 8. Frk. Inger Olesen (d. af landmd. Chr. O., Lybæk) og maskinarbejder Tage Carlsen (s. af Viktor C, Enghavevej Ringkjøbing). + 7. Laboratorieassistent frk. Karen Inger Jensen (d. af manufakturhandler Johs. J., Ringkjøbing) og ekspedient Aksel Jørgensen, Svendborg (s. af bogbinder Alex J., Ringe). + 14. Ekspeditrice Karin Rigele Øllgaard (d. af fabrikant Aage Ø., Lem) og disponent Ove Pedersen, Ringkjøbing (s. af pens. postbud Søren M. P., Nordenskov). - Johanne Lauridsen, Ringkjøbing og Knud Jensen, Nørredige 46, Ringkjøbing. + 20. Frk. Lis Holm (d. af trikotagehandler Johs. H., Skjern) og Jon Jensen, København (s, af redaktør Robert J., Ringkjøbing). + 19. Frk. Esther Lauridsen (d. af Johs. Lauridsen, Tangsvej 28, Ringkjøbing) og elektriker Erik Sørensen (s. af Aksel S., Aabenraa). + 21. Ekspeditrice frk. Inga Pedersen, København (d. af Ejnar P., Søndervig) og kontorist Mads Lambæk, København (s. af fru Esther L.Mortensen, Ringkjøbing). - Frk. Sonja Thomsen (d. af Richard T., Kronager 5, Ringkjøbing) og bankassistent Jørn Simonsen (s. af fru S., Hørning, tidl. Ringkjøbing). + 28. Kontorist Inge Jørgensen (d. af slagtermester L. J., Vie Kærgaard Allerød) og ingeniør Knud Bank (s. af typograf E. B., Ø. Rindum). 

Fødselsdage: 15. Karen Bonde, Nørregade 6, 85 år. + 16. Murermester Anton Christensen, Herningvej 33, 75 år. + 19. Fru Marie Larsen, Meldskiftet, 80 år. + 24. Anton Andersen, Ø. Strandgade 7, 70 år.

Jubilæum: 18. har tromlef. Ole Jensen, V. Strandgade 16, været ansat ved Amts Vejvæsenet i 40 år.

Døde: 30. Fru Sine Wiese, Nørregade (88 år).

 

MAJ

2. Ringkjøbing Sejlklub har i år 50 års jubilæum. Det falder den 14. november og vil blive holdt på en endnu ikke bestemt måde. Sejlklubben er stiftet af snedkermester Gregers Tang, der igennem mange år sejlede rundt i fjorden med dejlige skibe, han selv konstruerede og byggede. + 4. Ringkjøbing Fjord bliver i dag 1500 ørreder rigere. Det er Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, Charlottenlund Slot, der som led i en femårig undersøgelse sætter mærkede ørreder ud i fjorden. + 5. I anledning af 4. maj-dagen nedlagde repræsentanter for den gamle modstandsledelse blomsterbuketter med blå-rød-hvide bånd på grave, hvor modstandsfolk og allierede soldater fra 2. verdenskrig hviler. Der blev nedlagt 7 buketter på Ringkjøbing Kirkegaard samt 12 på grave i Ny Sogn, Lyngvig og Haurvig. Midt på aftenen blev der tændt lys i mange vinduer her i byen. + 6. Lærer Knud Poulsen er fra første maj knyttet til arbejdsanvisningskontoret i Ringkjøbing som deltidsbeskæftiget erhvervsvejleder. + 7. Arbejdernes Forsamlingsbygning holdt i aftes generalforsamling. Formanden, J. Flindt, aflagde en ganske kort beretning, og kassereren, Viggo Steffensen, oplæste regnskabet, der udviste en formue på ca. 42.000 kr. + 17. Apotheker, justitsråd H. L. Heibergs Legat for unge håndværkere i Ringkjøbing, er for året 1961 tildelt murer Jens Nyboe Sivertsen med 1000 kr. + 20. Efter skolenedskæringscirkulæret fornyligt er der på Ringkjøbing Skole opgjort, hvor mange lærere man må have, og man er kommet til 41. Heraf mangler man i øjeblikket at besætte to lærerembeder og to timelærerstillinger, hvorefter Ringkjøbing Skole - nedskæringen taget i betragtning - er fuldt dækket ind. - Mange lystfiskere benyttede Store Bededagsferien til at forsøge sig med stang og snøre. En af de heldigste var den 8-årige Knud, søn af portner H. Baarup. Han fangede to flotte regnbueørreder, den ene på 2 pund, den anden på 2,5. - Tre spejderdrenge her fra byen på spændende marchtur rundt om fjorden. De havde 120 km foran sig, da vi mødte dem på vejen mellem Ringkjøbing og Søndervig. Vinden stod strid ind fra havet og gjorde det besværligt for dem at skubbe den tunge vogn fremad. Men det så ikke ud til at genere dem. Med glade grin i ansigtet og blå knæ i de korte bukser trampede de frem over. + 21. Ved byfesten til fordel for u-landshjælpen var vejret imod. Den første del af festen druknede i regn, og det blev nødvendigt for musikerne i Prinsens Livregiments Orkester fra Viborg at søge læ under det hæftige regnvejr. Vejret klarede en smule op, da vogntoget med orkestret i spidsen skulle køre til Vesterhavshallen. Det blev et smukt syn. Talrige spejdere sluttede trop efter de festligt smykkede vogne fra Hee, Rindum, Holmsland og Velling. I Vesterhavshallen bød borgmester J. Dalgaard-Knudsen velkommen og sagde: Verden er blevet så lille, og vi er kommet tættere ind på hinanden, og dette skulle også bevirke, at vi er kommet tættere ind på hinandens problemer. Vi har forpligtelser over for vore medmennesker over hele kloden, og gennem denne byfest kan vi give vort bidrag til at bedre kårene i de såkaldte u-lande. Det økonomiske resultat af byfesten er endnu ikke gjort op, men efter hvad lokalkomitéens formand, pastor Sejr Fink, i dag oplyser, vil overskuddet blive ret minimalt. + 23. Statistisk Departement oplyser, at der her i byen er 93, som har 20.000-30.000 kr. i skattepligtig indtægt, 66, der har 30.000-50.000 kr. og 4, der har 50.000-100.000 kr., og ingen har mere. + 25. Efter en veloverstået operation på kommunehospitalet i Aarhus er amtmand J. Rangel-Nielsen nu udskrevet og rejser inden længe på rekreation. Rekreationsperioden vil vare til 1. oktober, og indtil videre er kontorchef M. Nygaard konstitueret amtmand. — Vesterhavshallen holdt i aftes generalforsamling. Formanden, pastor Sejr Fink, Rindum, gav i sin beretning en redegørelse for hallens drift fra 1. januar 1961 til i dag. Vandrerhjemmet belaster hallen økonomisk - forslag om oprettelse af mælkebar i hallen.

Sølvbryllup: 16. Ekstraarbejder ved DSB Kaj F. Lerche og hustru, Kronager 11. + 30. Enevold Johnsen og hustru, Ringkjøbing.

Bryllup: Sygeplejerske Heide Bjerring, Rønne, tidl. Ringkjøbing og dekoratør Sv. Aage Gam, Rønne, tidl. Ringkjøbing. — Kontorassistent frk. Birgit Johnsen (d. af Enevold J., Østergade 21, Ringkjøbing) og maskinmester Jens Chr. Søe Jensen (s. af Laurits J., Holmene 6, Ringkjøbing). — Frk. Kathrine Faurbye, Lem og typograf Asbjørn Larsen (s. af Villy L., Ringkjøbing). + 12. Ekspeditrice frk. Inge Marie Iversen (d. af chauffør Jens I., Kronager 3, Ringkjøbing) og tekstilarbejder Erik Jacobsen, Herning (s. af gdr. Sofus J., Højby, Borris). + 18. Frk. Asta Kristiansen (d. af gdr. S. K., Børglum) og Broder Christensen (s. af fru B. C, Ø. Strandgade 7, Ringkjøbing). + 26. Frk. Anna Højhus (d. af Hilda H., Ringkjøbing) og traktorfører Knud Terp (s. af Emil T., Ringkjøbing).

Fødselsdage: 3. Arbejdsmd. Martin Grønbjerg, Herningvej 19, 75 år. + 13. Fhv. arbejdsmand Peder Andersen, Smedegade, 75 år. - Fru vulkanisør Rasmussen, Torvegade, 60 år. + 14. Magdalene Hansen, Reberbanen 3, 70 år. +  18. Kirkegårdsgartner A. Skriver, 60 år.  + 24. Henrik Christensen (Engsig), Østergade 30, Ringkjøbing, 65 år. + 29. Aksel Stræde Jensen, Bildtsvej 16, 50 år.

Døde: 3. Malermester J. H. Rich, V. Strandgade, (75 år). + 4. Fiskepakker Jens Pedersen, Ø. Strandgade 27, (56 år). - Fhv. bankbestyrer Axel Holbek, Videbæk, søn af jernstøber Tang Holbek, (81 år). + 6. Skotøjshandler Mathias Søndergaard, Nygade (69 år). + 5. Frk. Nora Silberg, Nygade (53 år). + 8. Fiskeskipper Jørgen Knudsen Sand, Smedegade 17, (64 år). + 11. Husejerske fr. Marie Knudsen, Møllevej (81 år). + 14. Vurderingsmand Karl Kristian Møller, Kongshøjvej 9, (60 år). + 18. Fru Charlotte Lundsgaard, Grønnegade 22, Ringkjøbing (76 år).

Jubilæum: 8. Telefonistinde frk. D. Bojsen, Kronager, 40 år ved Jydsk Telefon.

 

JUNI

1. Redaktør Holger Sørensen flytter i dag fra Ringkjøbing Amts Dagblad til Fyenstidende efter 6 års godt lederskab. Holger Sørensen fik mange venner her, både på landet og i byen. Vi skylder ham alle tak for hans friske initiativ, når det gjaldt byens vel. Også fra årbogens redaktion, som Holger Sørensen beredvilligt hjalp, skal der lyde en tak, og vi ønsker ham alt vel i Odense. - Redaktør Antonsen fra Holbæk er udset til efterfølger for Holger Sørensen, vi byder ham hjertelig velkommen til vor by og håber på godt samarbejde. + 4. Det var i går den første junisøndag, men der mærkedes ikke nogen sommerstemning ved havet. I Søndervig var der kun få gæster, vel skinnede solen en del af tiden, men det var bidende koldt. På hotellerne var der enkelte gæster. De havde det varmt og lunt - der var nemlig fyret op. + 6. Det er blevet en god grundlovsdagstradition, at byens folk og andre interesserede tager til Schuberts Minde Børnehjem den 5. juni. Her bliver man vel modtaget, og der bydes på både underholdning og tale til eftertanke. I går var der solskin, og omkring 1000 mennesker. Den tidligere Ringkjøbingpræst, Traberg Lauritsen, talte til børnene, og søndagsskolelederne om eftermiddagen, hvor de mange børn der var mødt, endvidere var stærkt optaget af konkurrencer og sportsdyster. - I Hvide Sande er den interimistiske bro over gennemsejlingsslusen og vejen ned omkring skibsværftet nu blevet åbnet for trafikken. Den gamle vej er lukket så længe broen bliver udbygget og vejen gjort i stand. Det ser dog ikke særligt lovende ud med den midlertidige vej, idet den er så smal, at en lastvogn og en rutebil ikke kan køre forbi hinanden. + 8. Ringkjøbing Skoles to udflugter i går - en for de yngre elever og en for de ældre - forløb godt, og i det dejlige sommervejr nød eleverne dobbelt den tur midt i den travle eksamenstid. + 15. På Højskolehotellet samledes eleverne fra realklasserne, mellemskoleklasserne, forældre, skolemyndigheder og andre interesserede, skoleinspektør Chr. Christensen bød velkommen til den store forsamling og man sang »Nu er dagen fuld af sang«. Derefter indledte borgmester Dalgaard-Knudsen med følgende ord: Al moraliseren er trættende, men det ældgamle problem »hvorfor går man i skole« er stadigvæk aktuelt. Psykologisk sammenhæng viser, at det er nødvendigt, at skolen dygtiggør jer, og kontakten med den enkelte er en nødvendighed. Til dimittenderne sagde Dalgaard-Knudsen: Er der nogen, I kan gøre glade, så er det jeres far og mor, jeres forældre har de varmeste forventninger knyttet til jer - forventninger, I ikke må skuffe. Efter borgmesterens tale sang et kor, ledet af lærer Gorm Jacobsen, nogle engelske, tyske, franske og danske sange, der høstede stort bifald. Herefter talte skoleinspektør Chr. Christensen, og han havde taget sit udgangspunkt i følgende linier: »Vi kommer ej med store ord, i stilhed gror vor styrke, vi kommer blot, fordi vi tror, vi har en lod at dyrke«. Et rigtigt hjerteligt til lykke med det resultat, I har nået, sagde han. I har ikke alle haft de samme muligheder, vejen har været ujævn for mange - for andre har vejen været let at gå. Skoleinspektøren kunne meddele, at tre i realklasserne havde fået udmærkelse, nemlig Henry Meldgaard Nielsen, Thorsted, Ulla Romlund og Henning Christensen, Ringkjøbing, og een fra mellemskoleklasserne, nemlig Birgit Faurbye. Endvidere blev der uddelt fire flidspræmier, to portioner af N. P. Holms legat til Henry Meldgaard Nielsen og Per Madsen samt to flidspræmier, der er skænket af »en anonym ven«. + 19. Ringkjøbing Museum har for kort tid siden afsluttet udgravninger og undersøgelser af en grav fra ældre bronzealder. Graven blev fundet af vognmand Johs. Jensen, Holmsland, der ved markarbejde bemærkede at traktorploven rev et par store sten op. Holmslands-stenkisten bestod af en indre stenramme, derover 5 flade dæksten. Uden om denne kiste var en ydre stenramme, således at stenkisten bestod af en dobbelt stenrække. Forsigtig afdækning og afpensling af gravens indre viste, at det var en grav fra ældre bronzealder, der indeholdt et godt 65 cm langt sværd af bronze. Skæftet var borte, men kunne skønnes som et mørkt, farvet omrids. Yderligere fandtes et par store bronzeknapper og en stor bøjlenål med svage rester af skind eller tøj. + 20. I fjernsynets nye ungdomsserie »Fokus«, hvis første udsendelse fornylig transmitteredes, kommer der den 26. indslag fra Ringkjøbing. — Ringkjøbing Kommunes udflugt for pensionister og andre ældre i byen gik i går eftermiddags over Nørholm til Varde, tre busser og 30 privatbiler transporterede deltagerne på den skønne tur. I Arnbjerghallen blev der serveret kaffe. Her indledte socialudvalgets formand fru Ruth Pedersen. Pastor Hillersborg talte om vore skønne fædrelandssange, og sagde bl.a., at ingen har så mange skønne sange om deres land, som danskerne. Disse sange har hørt os til hele tiden, de var i vore hjem og har fulgt os gennem livet. Kl. 17 startedes hjemturen, der gik over Nr. Nebel, Hvide Sande, og for nogle også via Henne Strand. Kl. 19 var deltagerne atter i Ringkjøbing efter en vellykket tur. — Slagtermester Harald Kjærgaard har af gdr. Cenius Pedersen købt Bollerupgaard i Rindum. + 22. Hvide Sande har flådebesøg. De to motortorpedobåde »Hajen« og »Stormfuglen« kom i aftes på uofficielt besøg. Om bord på bådene havde man været noget skeptiske med hensyn til vind og sø, og havde ikke regnet med at komme til Hvide Sande i går. Men turen fra Thyborøn til Hvide Sande forløb fint, og den varede kun 1 time og 20 minutter. Bådene har en motorkraft på 9000 hk og kan sejle med en fart af 40 sømil i timen. Der er 25 mands besætning og de føres af de to kaptajnløjtnanter Jacobsen og Clausen, der førte »Havkatten« og »Makrellen«, da de for 2 år siden var på besøg i Hvide Sande. + 25. På Ringkjøbingegnen samledes lørdag aften mange hundrede mennesker til Set. Hansfester og -bål, som blussede livligt i den lune sommeraften. Foruden de mange foreningsarrangementer samledes også mange mennesker til private Sct. Hansbål rundt på egnen. - På Ringkjøbing Rotary Klubs møde i aftes afleverede postmester E. Nielsen præsidentkæden til boghandler N. P. Holm.

Sølvbryllup: 13. Typograf Henrik Kirkegaard Bækdal og hustru, Hvashøj 15. + 26. Anna og Jørgen Bennetsen, Bildtsvej 8.

Bryllup: 2. Kontorassistent Vibeke Holm Nielsen (d. af kaptajn H. N., Nordby) og løjtnant Svend Aage Lauersen (s. af Johs. L., Tangsvej, Ringkjøbing). + 3. Damefrisør Karen Margrethe Nielsen (d. af snedker Robert N., Ringkjøbing) og mekaniker Frank Hald (s. af afd. gdr. Chr. H., Smidstrup). + 23. Lærerinde frk. Mona-Lisa Meinertz Olesen (d. af installatør W. M. O., Ringkjøbing) og lærer Bjørn Andersen (s. af forst. J. A., Grøngrøftgaard, Graasten).

Fødselsdage: 3. Fhv. gårdejer O. Peder Christensen (Landeværn) Kongshøjvej 8, 75 år. + 8. Fru Karen Kjærgaard, Ø. Strandgade, Ringkjøbing, 70 år. + 9. Fru Nielsen, Godthåbsvej 8, 75 år. + 14. Sadelmager og møbelpolstrer Peder Olsen, Skolevænget 5, 60 år. + 15. Bernhard Olesen, Mellemgade 25, 60 år. + 20. Malermester Schmidt Hindø, Ø. Strandgade, 70 år. + 23. Skomager Martin Ibsen, Nørregade 26, 85 år. + 29. Maler P. Chr. Hindø, St. Blichersvej 8, 75 år.

Døde: 2. Fhv. landmand, mejeriarbejder Jens Marius Christiansen, Kongevejen 21 (67 år). + 5. Fru Karen Marie Kjærgaard, Ø. Strandgade 24, (70 år). + 7. Overbetjent Kongsvad, Rindum (74 år). + 29. Kristiane Hansen, De gamles Hjem, Ringkjøbing.

 

JULI

2. Sydslesvig-børnene er nu kommet til Vestjylland med det første ferietog. Det er bogholder P. Ledgaard, der her gør en enestående indsats. Et ferieophold i Vestjylland har uvurderlig betydning for de sydslesvigske feriebørn, idet dette faktisk er den eneste måde, hvorigennem de kan gøre sig fortrolig med en ægte dansk tilværelse, samtidig med, at børnene kan få »pudset« deres kundskaber i det danske sprog af. + 4. Hvide Sande Redningsbåd holdt i går kvartalsøvelse med en tur på havet, øvelsen omfatter afprøvning af materiel og afskydning af signalraketter. Det urolige vejr var ideelt til en sådan øvelse, da det er i dårlig vejr og med urolig hav, at redningsbådens mandskab gør deres indsats. + 9. Ak, — hvor bliver dog det sommervejr af, spørger mangen en Vesterhavsturist. Endelig lykkedes det at få sin sommerferie i sommermåneden juli, sommerhuset blev lejet, kufferterne pakket, og målet — de vestjyske klitter — nået, og hvad får man så for et sommervejr? Kulde, gråvejr og blæst. + 11. Byggeaktiviteten i Ringkjøbing har i første halvdel af 1962 været på højde med de nærmest foregående halvårs, og pr. 1. juli var lige så mange ejendomme under opførelse, som der blev opført i hele 1961. Villabebyggelsen omkring Ringkjøbing er i stadig udvikling, ikke mindst mod sydøst, men også i modsat retning »sker der noget«. Landinspektør Edens har for gdr. P. Lomborg Nielsen, Gl. Sogn, udstykket fire parceller langs den gamle Søndervigvej, og grundene er solgt. Den første af dem er blevet bebygget, idet jagtkonsulent A. Gade har ladet opføre en villa. Ved fjorden, i nærheden af Gl. Sogns Kirke, har gdr. Chr. Ledgaard solgt 3 grunde, der alle er bebygget. Byens forstæder vokser og tælles det hele op, når Ringkjøbing snart 6000 indbyggere. + 14. På Friluftscenen ved Lyngvig Fyr opføres i ar Sclialom Aschs roman »Nazaræeren«, en dramatisering foretaget af kunstmaleren Sigfred Aagaard. Der medvirker et halvt hundrede personer i stykket, der er syet dragter og fra alle sider lagt et stort arbejde i denne forestilling. Publikum blev meget grebet af stykket. Det er jødisk, og det kan vække til debat. Men er dette ikke godt, liv er at foretrække fremfor sløvhed og død. + 15. Vestjylland er for udlændinge, hvad Mallorca er for danskerne: ferielandet! Mange biler kører fast i sandet ved Vesterhavet. Med det fine vejr er turisterne kommet til Holmslands Klit i stor mængde. En stadig glidende strøm af biler følger vejen fra Søndervig og sydover, og ligeledes fra Nymindegab og nordpå, men et er fælles for dem alle, der skal gøres ophold i Hvide Sande, hvor alt skal beses. Ikke mindst det travle liv på havnen, hvor fiskekuttere kommer og går dagen igennem. Mange af turisterne kommer igen år efter år og nikker genkendende til alt, endogså til den kolde nordvestlige brise, der ofte stryger ind fra havet. + 21. Dyrskuet i Ringkjøbing blev — på trods af den fugtige medfart der blev det til del - en succes for arrangørerne, Ringkjøbingegnens Landboforening og Ulfborg-Hind Herreders Husmandskreds, såvel som for de mange udstillere. Ved middagstid klarede vejret op, og mange fandt vej til den smukke dyrskueplads ved fjorden for at se, hvad Ringkjøbingegnen kunne præstere i udstillingens forskellige afdelinger. Vi er meget glade for det gode samarbejde med byen, der medvirker til, at vi kan få en rigtig egnsfest ud af skuet, siger dyrskuets formand, Adolf Sørensen, Hover. Folkefesten på torvet og udstillingen i Vesterhavs-Hallen havde stort besøg. — Ved Søndervig findes et ikke helt almindeligt sommerhus, og det tiltrækker da også manges opmærksomhed. Det er en gammel gård, der er flyttet fra det oprindelige byggested og opsat som sommerhus ikke langt bag klitrækken i det sydlige Søndervig. Den gamle gård er bygget i 1880 og har tilhørt J. Chr. Stage. Dennes barnebarn, Harbo Stage, den nuværende ejer fik sammen med P. Trillingsgaard ideen. - En ældre Ringkjøbing-kvinde skænker 2000 kr. til opførelsen af et sygehjem. + 30. De toppede brosten forsvinder. I morgen lægger man asfalt i den hyggelige Smedegade. Nu mangler man kun Grønnegade og Østerstrandgade.

Bryllup: Sonja Bech Hansen (d af fru Max H., Ringkjøbing) og Helge Schultz (s. af Verner S., København). + 7. Sygeplejerske frk. Ruth Jespersen (d. af gdr. Lars J., Gødstrup) og lærer Knud Ladefoged, Hasle (s. af viceskoleinspektør L., Ringkjøbing). - Frk. Agnes Olesen (d. af enkefru Marie O., Nygaard, Lem) og Henning Juul Jensen (s. af enkefru Mary J., Vestergade, Ringkjøbing). + 14. Frk. Inger Laursen (d. af kommunalarb. Folmer L., Ringkjøbing) og Ingemann Lund (s. af folkepensionist L., Ringkjøbing). - Kontorass. frk. Lis Pedersen (d. af smedem. P., Ringkjøbing) og kontorass. Ole Haslund, Vanløse (s. af enkefru H., Vanløse). + 21. Frk. Anna Lise Råbjerg Poulsen (d. af minkfarmer P., Ringkjøbing) og lærer Bjarne Hjalteson (s. af kriminalass. S. H., København). - Inger Nørgaard Lauridsen, Ringkjøbing og Ole Ruud, Gjøvik, Norge. + 28. Sypeplejerske Ingrid Christiansen (d. af enkefru Agnes C, Varde) og maler Bent Haakonsen (s. af massør H., Ringkjøbing). - Kontorass. frk. Ingrid Nielsen (d. af Frederik N., Rindum K) og mekaniker Thøger Thøgersen (s. af H. P. T., Mellemgade 17, Ringkjøbing).

Fødselsdage: 3. Fru Bothilde Jensen, Kongshøj, 60 år. + 5. Christian Christiansen, Grønnegade 16, 85 år. + 6. Andrea Jensen, Mellemgade, 75 år. + 8. Fru Mary Poulsen, Smedegade 32, 50 år. + 10. Fru Maren Larsen, Herningvej, 60 år. + 18. Fru K.Pedersen, Østergade 52, 80 år. - Fru Marie Arbjerg Christensen, Fjordvang 8, 50 år.

Døde: 7. Arbejdsm. Anton Andersen, Ø. Strandgade, (70 år), t 8. Laurids Lauridsen, De gamles Hjem (78 år). + 10. Fisker Jens Markvard Bækby, V. Strandsbjerg (53 år). + 16. Møbel- og antikvitetshandler Thorkild Andersen, København, tidl. Ringkjøbing, (52 år). + 17. Fhv. bager Chr. P. Jensen, Enghavevej 36, (86 år). + 19. Fru Agnete Knudsen, Skolevænget 11, (49 år). + 30. Fhv. auktionsmester Magnus Jensen (79 år).

 

AUGUST

1. Ca. 109.000 fisk blev dræbt af biologer i mergelgraven i Rindum. Det var de såkaldte uøkonomiske arter man foranstaltede dette massedrab på. Det drejede sig om ca. 100.000 skaller, 5000 ål, 4.000 aborrer og 100 gedder. Der udsættes nu de helt rigtige og mere rentable fiskearter. + 6. Tyskerne myldrer til Ringkjøbing i august melder turistchefen, det er først og fremmest Vesterhavet og den friske luft, der trækker. Mange af tyskerne kommer fra Hamburg og andre storbyer. Disse mennesker nyder at få frisk luft i lungerne, og naturligvis sætter de fleste turister pris på de gode bademuligheder ved Vesterhavet. Et meget stort antal søger dog hertil på grund af de gode fiskemuligheder. I juli var der lige mange tyskere og svenskere. Nu tynder det ud blandt svenskerne, og for øjeblikket er der fire gange så mange tyskere. Dette hænger sammen med ferietiderne i de respektive lande. + 12. Stabelafløbningen på Nordsøværftet af nybygning nr. 9, »Janne Lindinger«, fik trods blæsten et udmærket forløb. Nybygningen gled hurtig af stabelen og lagde sig let og elegant til rette i havnebassinet Allerede på mandag strækkes kølen til nybygning nr. 10, et fartøj af »Janne Lindinger«s type. Det bygges for skibsreder Peter Jørs, Marstal. Når den planlagte udvidelse af Nordsøværftet er gennemført, melder skibsreder Asgar Lindinger sig atter som kunde. Dennegang til et noget større skib. Det skal være på ca. 600 tons. + 13. Så er ferien slut. Børnene skal igen i skole til glæde for navnlig forældrene, men de store elever er nok ikke så glade ved igen at skulle til at terpe lektier. Derimod de helt små — de møder med et stort smil på læben og et forventningsfuld udtryk i ansigtet. I solskin og blæst fik Ringkjøbing fodboldhold en god start i serie 1, idet de vandt over Skelhøje med 2-1. + 14. Ringkjøbing Byråd besluttede på et møde enstemmigt at etablere skoletandklinik, og skoleudvalget fik bemyndigelse til at foretage de nødvendige anskaffelser m.v. Det blev også besluttet i henhold til ændringen i lejelovgivningen at afskaffe huslejestoppet i kommunen. Loven medfører samtidigt ophævelse af huslejenævnet. + 15. Igen i år er de Hvide Sande-fiskere, der fisker med nedgarn efter hvar og rødspætter på Doggerbank blevet stærkt generet af engelske trawlere. De to kuttere »Kian« og »Key West« der føres af fiskeskipperne Henning Nielsen og Otto Ørgaard har på den sidste fisketur mistet henholdsvis 30 og 11 sik. ned. + 21. Fra Danmarks tekniske Højskole meddeles, at mellem de ny kemi-ingeniører er Knud Bank, søn af typograf Ernst Bank, Ringkjøbing. + 22. Der trænes for fuld damp i Ringkjøbing Roklub med henblik på Vestjysk Venskabsmatch, der holdes i Lemvig søndag den 26. august. Hver aften kan man se roerne træne flittig på fjorden, og det er også nødvendigt, hvis roklubben skal have noget at sige ved kaproningen i Lemvig. + 24. I aften begynder vinterens boksetræning. Der skal trænes to gange om ugen i skolens gymnastiksal. Bokseklubben regner med, at der vil blive stor tilslutning. — Mange landmænd forsøgte kornhøst på den sidste hundedag i dette træk, og de fleste af dem oplevede gang på gang at måtte standse brat på grund af et heftigt regnskyl. + 25. Der fejres i dag fødselsdag hos Ringkjøbing Samlestald. Det er 25 år siden, man begyndte virksomheden, og udviklingen siden starten i 1937 har betegnet en stor fremgang. I første virksomhedsår omsattes 1600 dyr. Sidste år var tallet vokset til 14.000. I alt har man gennem dette kvarte sekel modtaget 322.446 dyr! Ringkjøbing Samlestald ejes nu af Vestjysk Eksportforening, men blev i sin tid stiftet som selvstændig aktieselskab. + 26. I dag kan agent Laur. Andersen, Reberbanen 6, Ringkjøbing, fejre 50 års jubilæum indenfor afholdsbevægelsen i Vestjylland, idet han i det åremål har været tilsluttet logen Familievennen under Nordisk Good-Templar-Orden. Såvel Laur. Andersen som hans hustru har gennem de mange år udført et godt og velanskrevet arbejde i afholdssagens tjeneste, og de har begge gjort sig meget afholdt og anset. + 27. KFUM, KFUK og Indre Missions fællesbygning er nu indviet. Den gamle Haandværkerforening er restaureret og istandsat og har fået navnet Borgen. Rammerne om et samfundsliv og et ungdomsliv er skabt, og det daglige arbejde kan begynde. Indvielsen formede sig som en festdag. Søndag formiddag var der højmesse i kirken ved formanden for Indre Mission i Danmark, sognepræst Kr. Friis, Farsø, om eftermiddagen foretoges den egentlige indvielse, og om aftenen var der fest i Borgen, hvor 300 mennesker var samlet. Formanden for udvalget, overassistent C. B. Christensen, udtalte bl.a.: Gennem længere tid var man mest inde på at bygge, og i første omgang afvistes et tilbud om køb af Haandværkerforeningen, men da byggeplanerne endelig blev afskrevet, kom købet, i stand. Takket være glimrende frivillig indsats er de ydre rammer nu skabt, men der er stadig brug for at få dem udfyldt på rette måde. Når vi står ved indvielsen her, ved vi, at mange mennesker har lagt deres ydelser sammen, og så har de lagt det hele i Guds hånd. - Festligt jubilæum i Ringkjøbing Turistforening. En kombination mellem traditionsrig høstfest og en markering af foreningens 50-års jubilæum - på Søndervig Vesterhavsbad. Festen blev et strålende bevis på foreningens trivsel og egnens sammenhold om den jubilerende forening. Formanden, bogtrykker Holger Rasmussen, indledte med et kort tilbageblik og udtrykte glæde over, at så mange havde sluttet op om festen. Derefter talte konst. amtmand, kontorchef M. Nygaard, der bl.a. sagde: Naturen her er da en gave. Ja, den er da så afvekslende, at det må være en lækkerbidsken for turistforeningen at sprede oplysninger om den. Man kan her i sommertiden se, hvorledes biler fra alle lande kommer til byen. Det er noget af en præstation, i en tid, hvor meget andet end Ringkjøbing trækker efter at få fat i folks penge. Formanden præsenterede derefter aftenens overraskelse: to søde piger i Ringkjøbingdragter, der aftenen igennem uddelte sange m.m. Formanden for De samvirkende jyske Turistforeninger, direktør Anker Sørensen, Aalborg, bragte Jyllands hilsen til den jubilerende forening, idet han bl.a. udtalte, at jysk turisme og Ringkjøbing gennem de 50 år turistforeningen har eksisteret, er blevet to uløselige faktorer. Byen gør sig bemærket ved at bevare købstadspræget, udfra reglen »Det haster ikke med at blive stor. Kvaliteten er det vigtigste«. Det er mig en glæde at se, hvorledes egnen slutter op om turistforeningen. Borgmester Dalgaard-Knudsen fremhævede det store arbejde, der udføres af turistforeningen som værende af værdi for erhvervslivet i byen, Turistforeningen er også af kulturel art. De, der kommer, lærer os at kende og vi dem. Vi lærer af hverandres synspunkter og levemåder. Det er derfor vanskeligt at overvurdere det, som turistforeningen gør. Jeg finder det af stor betydning, at de folk, som har gjort en gerning der, ikke først har spurgt efter en stor gage, men simpelthen har gjort arbejdet. Sognerådsformand Jørgen Jørgensen, Holmsland, mindedes hvordan turistforeningens arbejde havde udviklet sig fra landauernes tid og op til i dag, og pegede på at denne udvikling var fulgt smukt op. Formanden for Ringkjøbing-egnens Landboforening gdr. Jens Bukholt, nævnte det gode samarbejde, landboforeningen gennem årene havde haft med turistforeningen bl.a. ved afholdelse af dyrskuer i Ringkjøbing. Han fremhævede bogtrykker Louis Rasmussens store arbejde gennem de mange år, og sagde bl.a., at man aldrig tidligere skænkede turistforeningen så megen tanke. Vi havde, sagde han, aldrig indtryk af, at det var turistforeningen vi henvendte os til. Det var simpelthen bogtrykkeren vi skulle have fat i. Direktør Borges, Aarhus, talte for damerne og overrakte en dirigentklokke til fru bogtrykker Holger Rasmussen. + 30. Når jeg ser et moselandskab med buske og siv og en doven å, der bugter sig igennem, kan jeg godt se, det er en skøn natur, men det kribler alligevel i mig efter at få det afvandet. På det punkt er jeg nu mest bonde, siger gårdejer Mads P. Madsen, Velling. Han fylder 70 år og runder denne mærkedag med helbred, humør og arbejdskraft i god behold.

Sølvbryllup: 7. Trykkeriarbejder Willy Larsen og hustru, Vestergade 5.

Bryllup: 4. Aase Dalbo Møller (d. af bogtrykker Knud Th. M.) og Leif Aske (s. af Lars A., Norge). - 5. Jette Kaltoft Nielsen, Kronager 4., Ringkjøbing og Steen Gade (s. af chauffør P. Gade Nielsen, Nørregade 3, Ringkjøbing). + 18. Sygeplejerske frk. Markareta Kumlin (d. af godsejer K., Alundagaarden, Halstad, Sverige) og repræsentant Finn Dybdal Jensen (s. af automobilhandler Carl J., Ringkjøbing). + 23. Sygeplejerske Gurli Benedictus, Sygehuset, Ringkjøbing og el-montør Henning Larsen, Smedegade 6, Ringkjøbing.

Fødselsdage: 20. Bernhard Jensen, Fjordalle 9, 60 år.

Døde: 1. Skomager Arne Berthelsen (53 år). + 3. Fru Christence Dorthea Nielsen, Bildtsvej 15.

Jubilæum: 25. august er det 25 år siden fru Ketty Jensen, Østergade 4, begyndte damefrisørforretning i Ringkjøbing.

 

SEPTEMBER

1. Skoleinspektør I. Bøgners sportslegater for 1961 og 62 blev i formiddags uddelt i Ringkjøbing Skole. De tilfaldt Erik Rørbæk Sørensen, søn af overassistent R. S., Skolevænget og Sven Ole Søe søn af vaskeriejer S., Spjald. + 5. Fra Ringkjøbing i dag — til Grønland i morgen. Den 16-årige Ringkjøbingpige Anna Bro, datter af skibsværftsarbejder Jens Evald Bro, Vester Strandsbjerg 66, tiltrådte i morges sit livs længste rejse. Sammen med sine forældre rejste hun i dag til København, og kl. 17 i dag vinker de farvel til hende i Kastrup Lufthavn. Hun flyver til Reykjavik, hvor hun kl. 0,30 i nat, islandsk tid, modtages af sin moster. Efter overnatning i den islandske hovedstad går turen i morgen videre pr. fly til Narssarssuaq i Grønland, ca. 100 km øst for Ivigtut. Anna Bro's opholdssted bliver hos mosteren, der er gift med ingeniør Palle Guldager, som er ansat ved ionosfærestationen i Narssarssuaq, hvor Anna også skal hjælpe til. - A/S Ringkjøbing Bank har i disse dage afsluttet den store udvidelse og modernisering af sin ejendom på Torvet. Det har ikke alene løst bankens efterhånden ret betydelige pladsproblem, men tillige skabt mulighed for udvidelse. Moderniseringen er gennemført med effektiv, men nænsom hånd. Den smukke bygning på Torvet har fået en stilmæssig set, renere facade og pynter smukt vort gamle torv. Ejendommen der er ca. 100 år gammel er opført af murermester Rosengaard. — I et tempo, der er journalister for verdenspressen værdigt, beså globetrotteren, rejsebogsforfatteren Hakon Mielche og seks journalister fra forskellige af verdens store blade i går Vestjylland: Ribe, Esbjerg, Nymindegab, Hvide Sande og Ringkjøbing, byerne i Vestjylland med gamle huse, storke og Vesterhav. Ankomst til Ringkjøbing hvor man spiste aftensmad og overnattede og i dag til morgen videre ind i Jylland, allerede igang med dagens stramme program, t 10. Bogtrykker Louis Rasmussen er på De samvirkende jyske Turistforeningers årsmøde udnævnt til æresmedlem. Bogtrykkeren har siddet i bestyrelsen i 30 år, og i sin formandsperiode indsamlet 3/4 mill. kroner og forøget foreningens medlemstal fra 16.000 til 28.500. - Under restaurering af Hover Kirke har man bag pudslaget fundet spor af nogle gamle, hidtil ukendte kalkmalerier. Også andre interessante detaljer fra kirkens første tid er kommet for dagens lys under restaureringsarbejdet. + 16. Søndagsskolen i Ringkjøbing markerer i dag sin 80 års fødselsdag. Stifteren af søndagsskolen var afdøde Anne Kirstine Gjerløw, også kaldet »Stine Martin«. Hun er født i Ringkjøbing 13. september 1811 og død her 20. januar 1901. I kirkebogen er hun betegnet som «Brødbærer og ugift«. 1867 begyndte hun en lille pogeskole i Vestergade, men i slutningen af halvfjerdserne kom den tanke op i »Stine Martin«, at samle de små om søndagen og tale til dem om Guds ord. Begyndelsen var beskeden, kun 5-6 børn, men efterhånden voksede flokken. Hvor stor søndagsskolen har været, vides ikke, men i dag er der indtegnet 150 børn. + 19. Fodboldkampen mellem Ringkjøbing Skoles lærere og elever fik det uventede resultat, at lærerne vandt 1-0. Vel kun de færreste havde regnet med dette resultat, men det skal siges, at lærerne forinden kampen — efter hvad det forlyder - havde smugtrænet i nogle dage. Lærerne havde taget det raske initiativ til kampen ved at udfordre de ældste elever til en fodbolddyst på skolens stadion — ganske vist med det forbehold, at kampen ikke skulle strække sig over mere end 2 gange 20 minutter. Under fodboldkampen skete det uheld, at stadsskoleinspektør Chr. Christensen kom til skade ret alvorligt med det ene ben, idet tre muskelbånd blev sparket over. + 21. Hans Wiese, søn af Carl Wiese, har på Håndværkerskolen i Hadsten bestået svendeprøve med karakteren: Veludført arbejde! Han har udstået læretiden i faderens virksomhed. + 26. Udsætningen af levende ørreder i Ringkjøbing Fjord synes at give udmærkede resultater. I den sidste tid er der fanget op i mod et halvt hundrede af de mærkede fisk, og det er hævet over enhver tvivl, at de trives udmærket i fjorden, oplyser fiskeribetjent E. Nielsen. Udsætningsforsøgene startede over hele landet i 1958 og er afsluttet i år med udsætning af ialt 14.000 ørreder i størrelsen fra 22 til 26 cm. De er i de senere år blevet mærket ved, at en eller flere finner er fjernet, samtidig med, at et lille plasticmærke er opereret ind i ryggen på en måde, der ikke hæmmer eller skader fisken. + 28. Til Nordsøværftet er der i dag afgivet en ordre, som kan sammenlignes med opnåelse af de kendte tre stjerner i Baedeker, idet værftet for første gang bliver leverandør til staten. Der er med vandbygningsvæsenet kontraheret om en bugserisbryderbåd til ca. 1,3 mill. kr., og den skal være leveret senest 15 måneder fra dato.

Bryllup: 15. Kontorassistent frk. Henny Bork Petersen (d. af chauffør L. P., Meldskiftet) og radiotekniker Ole Andreas Steffensen, Kolding (s. af vognmand Chr. S., Østergade, Ringkjøbing). + 22. Frk. Esther Jørgensen og Anders Jørgensen, begge Ringkjøbing. - Ekspeditrice frk. Henny Feldfoss Berg, Aarhus (d. af snedkerm. M. F. B., Aarhus) og disponent Søren Jacob Sørensen, Hjørring (s. af skotøjshandler Mario S., Ringkjøbing). + 22. Frk. Gerda Ibsen (d. af gdr. I. Ibsen, Gredstedbro) og slagtersvend Ove Pedersen (s. af chauffør L. P., Meldskiftet, Ringkjøbing). + 23. Kontorassistent frk. Clara la Cour (d. af afd. amtsrådssekretær la Cour, Rindum) og postass. Jens Dybdahl Jensen (s. af bagerm. Dybdahl J., Vinderup).

Fødselsdage: 2. Togfører Søren Hansen, Kirksvej 11, 65 år. + 11. Fru Ebba Jespersen, 50 år. + 16. Waldemar Nielsen, Østergade 34, 70 år. + 18. Arbejdsm. Hans Peter Bendixen, Vestergade 16, 50 år. + 28. Fru Else Hofmann, Godthåbsvej 10, 75 år. + 29. Fru Emma Bjerre, Vestergade 13, 70 år.

Døde: 1. Fru Elisabeth Jensen (67 år). + 14. Handelsmand Alfr. Madsen, Vester Strandgade, (56 år). + 28. Slagtermester Harald Kjærgaard, (64 år).

Til top