Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1962-63

LIDT OM BØGERNE I MIN BARNDOMSBY 

Af Ernst Hansen

Nogen elsker Bøger, andre staar i et mere køligt Forhold til dem. Bortset fra den korte Overgang jeg var tvunget til at beskæftige mig med en A.B.C., der forekom mig at være et djævelsk udspekuleret Middel til aandelig Tortur, har jeg altid næret venlige Følelser overfor Bøger.

De Bøger jeg traf paa i den lille vestjydske Provinsby, hvor jeg voksede op, kan deles i to Parter. De der stod rundt om i Hjemmene, og saa alle de andre der fandtes i Bogladerne og Folkebogsamlingen. Den første Part maa af Pladshensyn lades uomtalt.

Det var en af mine bedste Fornøjelser paa Vejen hjem fra Skole at standse op ved Boghandlervinduerne og rigtig fordybe mig i dem. Det var ligefrem en Vane. Man kunde næsten ikke se sig mæt, naar der var noget rigtigt interessant paa Bogomslag eller i det illustrerede Reklamemateriale for Tidens forskellige større Værker. Der var altid noget der kunde sætte Fantasien i Sving.

Trods Byens ringe Størrelse fandtes der dog i Halvfemserne hele to Boglader i Ringkjøbing. Den ene, Bollerups Boghandel, laa i Nygade, den anden, P. Holms, i Bredgade. Foruden Bøger forhandledes der også en hel Del andet. Ved Juletid havde f. Eks. Bollerups Boghandel altid en hel stor Stue ved Siden af Butikken fuld af Julepynt og Glasting, men navnlig da af Julemarcipan i alle mulige Former og Kulører. Der var Æbler og Pærer, Grønsager, Gulerødder og Kartofler, Skinker og Rullepølser, ogsaa i enkelte Skiver, gennemskaarne haardkogte Hønseæg, røde Hjerter, Ankere, »Tro, Haab og Kærlighed«. Juleengle, store og smaa Grise og Svøbelsesbørn. Alt af Marcipan og pyntet og med straalende Farver, som ingen hjemmelavet Vare kunde maale sig med. Det var noget saa flot og helt anderledes end Toøresslik i Papir og dannebrogsfarvede Bismarksklumper der var til Fals omme i Nørregade hos Madam Godt og Frederik den Syvendes Søn, men desværre ogsaa saa dyrt at det laa langt over ens økonomiske Evne. Marcipanen var en særlig Julevare mens en hel Del andre Ting var i Butikken hele Aaret rundt. Der var Porcelain og Keramik, Skrivebøger og Lædervarer, Rammer med alle mulige Slags Reproduktioner i, lige fra Olietryk til Fotogravurer. Ja, hos P. Holm i Bredgade forefandtes endogsaa en større Samling Oliebilleder, haandmalede paa Glas, med Billedets For- og Mellemgrund smurt op paa Glassets Forside og Himlen bagved overlegent strøget ud over hele Bagsiden. Mægtig flot, ægte Kunst. En god Salgsvare, meget efterspurgt.

Den Slags Kunst kom nu ikke indenfor Dørene hjemme, men den satte desværre sit Præg paa manges Begreb om Malerkunst. Da jeg var hjemme paa et kort Besøg efter min første Vinter paa Kunstakademiet, spurgte Familiens Skomager mig en Dag: »Sig mig, Hansen, naar De nu en Gang er færdig med den Akademi, er De saa examineret Kunstmaler?« Herpaa svarede jeg med at prøve paa at forklare ham, at selv om der var en Afgangsprøve fra Akademiet, maatte en Kunstmaler selvfølgelig blive ved at lære og stadig fortsætte med at udvikle og dygtiggøre sig. Det tilfredsstillede nu ikke Skomagen, for derefter spurgte han, dybt alvorligt og indtrængende: »Ja, men, kan De nu lær' aa mal' saaren en Glasbilled?« Da jeg saa, som sandt var, svarede rent ud »Nej«, rystede han sørgmodig paa Hovedet og sagde med et skuffet Ansigtsudtryk: »Naa. - Men hva' æ der saa ved det Hele?«

Og han var ikke den eneste, der var mange der mente som han.

Hvis en af Byens Malermestre til et eller andet Missionshus havde præsteret et større Arbejde, som en oliemalet Kopi i Farver efter en Reproduktion i sort af et kendt Billede med bibelsk Motiv, et Billede han vel som Regel aldrig havde set i Original, blev det som en Selvfølge udstillet i Boghandlervinduet. Det var en Begivenhed der blev talt om længe efter. Alene saadan et Lærreds Størrelse var jo voldsomt imponerende. Desuden havde det religiøse et stort Publikum.

Nu vilde det være uretfærdigt at fortie, at det virkelig ogsaa kunde ske, at der stod et mere anstændigt Maleri udstillet i den ene eller den anden Boghandel, det var som Regel sat ind til Salg af en ved Havet tilfældigt ferierende Kunstner. Men det var sjældent og havde derfor ingen særlig Betydning. Een Svale gør som bekendt ingen Sommer.

Trods Glasbillederne, Læder- og Porcelainsvarerne, Billederne og Julemarcipanen, var det dog Bøgerne der dominerede. Hvor meget Butikken end lignede en bedre Marskandisersjop. Saa var Bøgerne der, og dem kunne man ikke købe noget andet Sted. Det var ikke som nu, hvor man kan gaa hen i en hvilken som helst Brugsforening og købe en god Bog.

I det Hovedstadsblad Far holdt foruden en af Byens Aviser var der mange og lange Lister over Bøger, der var til Fals hos de københavnske Antikvarboghandlere. Lige modsat de nuværende Forhold hvor de samme Forretninger averterer efter de Bøger de søger at købe. De Boglister blev læst grundigt, ogsaa af mig, og Far lod sig ogsaa af og til overtale til at skrive ind efter saa en saa en anden hæftigt ønsket Bog. Det var altid med nogen Spænding og Forventning at en saadan Bogpakke blev hentet paa Posthuset. Som Regel havde man jo aldrig set Bogen før, i al Fald ikke lige dette Exemplar. Somme Tider viste det sig saa, at man var gaaet helt forkert i Byen og havde købt Katten i Sækken, men i Reglen var man glædelig overrasket og godt tilfreds med Handelen.

Det var den eneste Maade man kunde skaffe sig en ældre Bog paa, for Byens Boghandlere havde kun de nyudkomne Bøger.

Kun en eneste Gang har jeg set en svensk Bog hos en af Boghandlerne, sikkert en han har maattet skaffe til en Kunde, ligesom Far en Gang fik skaffet en lige udkommen norsk Folkeudgave af Snorre. Bøger paa andre Sprog saaes aldrig, undtagen Skolens Lærebøger i Hovedsprogene.

Noder kunde man naturligvis faa hos Boghandlerne, men en Violinstreng maatte hentes hos Urmageren, der lige saa lidt som Boghandleren solgte Violiner. Det var vel Noderne der gjorde at Grammofonerne havnede i Boghandelen. Der var en skumrende Søndag Eftermiddag op under Jul, hvor der ligefrem var Trængsel og Opløb i Bredgade af Folk, der begejstret stod og nød P. Holms Grammofonkoncert. Et af de mest paaskønnede Numre var Bjorneborgarnes March. Den havde jeg lige netop lært at spille selv. Det var altid en Fest, naar der var Musik i Gaden, det var man ikke forvænt med. Der var sikkert mange imellem de glade Tilhørere som den Dag hørte Grammofonmusik for første Gang.

Byen havde en beskeden men meget søgt lille Folkebogsamling, der havde fundet Husly paa Skolen. Den var ikke større end at den kunde rummes i et enkelt Værelse. Det var delt med en Skranke, foran var Laanernes Plads, bag ved Bøgernes og Personalets. Bibliotekets Leder var Lærer Madsen, der senere tog Navneforandring til Nordbæk. Skolens Pedel, Nielsen, hjalp til med at udlevere og modtage Bøgerne. Man kunde ikke selv gaa hen og lede i Reolerne, men der var et trykt Katalog over Bogsamlingen hvor hver Bog havde sit Nummer. Udlaanet var aabent i nogle faa Aftentimer en Gang eller to om Ugen, og jeg har en Forestilling om at det var noget som baade Lærer og Pedel passede ganske gratis. Hvis det ikke har været helt gratis for Laanerne, har det kun drejet sig om et ganske ubetydeligt Beløb.

Pengene til Bogsamlingens Drift har nok været faa og smaa, for en Del af Bøgerne blev indkøbt antikvarisk. Mange Aar efter har jeg tilfældigt hørt et Par københavnske Antikvarboghandlere omtale Lærer Nordbæks Indkøb til Folkebogsamlingen gennem dem. De var fulde af Foragt for al den underlødige Literatur der var blevet indkøbt og havde derudfra dannet sig højst originale Forestillinger om Bogsamlingens Sammensætning.

Der har nok været en hel Del Bras imellem, men det var der vist i de fleste Bogsamlinger af den Art paa den Tid. At Nordbæk købte det til den billigst mulige Pris, naar det maaske var nødvendigt at anskaffe det, er jo ret beset kun rosværdigt. Desværre har jeg ikke noget Katalog fra de Aar ved Haanden, men jeg ved af egen Erfaring at det ikke blot var Bras og Hakkelse der stod paa Reolerne. For blot at nævne et enkelt Eksempel fik jeg da læst hele Troels Lunds Dagligt Liv i Norden. Uden Folkebogsamlingen vilde jeg ikke have haft Lejlighed til det den Gang. Dette Exempel paa hvad Bogsamlingen kunde byde paa kan forøges med adskilligt flere af samme Slags.

Endelig var der det Gode, at der aldrig faldt saa meget som den mindste kritiske Bemærkning om de Bøger, man havde paa sin Bogliste. Folk fik de Bøger de ønskede, ekspederedes hurtigt efter Tur. Allerhøjest med en venlig Beklagelse, hvis den forlangte Bog ikke var hjemme.

Hvor beskeden Folkebogsamlingen end har været, er der ikke mindste Tvivl om at den var til stor Fornøjelse og adskillig Nytte for mange baade i Byen og de omliggende Sogne.

I 1907 kom jeg i Malerlære i Aarhus, derfra i 1910 til Akademiet i København og om Somren 1911 havde jeg en Forbundterplads i Esbjerg. Her viste det sig at være komplet umuligt at laane en Bog. Der var et Folkebibliotek, men det var lukket i Sommermaanederne, og ingen af Boghandlerne havde privat Lejebibliotek. I Aarhus havde jeg hurtigt fundet ned i Statsbibliotekets store dejlige Læsesal og der tilbragt mange gode Timer af min knapt tilmaalte Fritid, og i København havde jeg været paa det Kongelige Bibliotek foruden, at jeg havde laant Bøger hjem fra Kunstakademiets Bibliotek, hvor jeg kom meget. Det var mig derfor helt uventet at staa i en By hvor der ikke var Adgang til at læse Bøger, undtagen man selv erhvervede dem ved Køb. Esbjerg var dog en betydelig By, langt større end Ringkjøbing. Alligevel maatte jeg skrive hjem til Folkebogsamlingen i Ringkjøbing for at faa min Læsehunger tilfredsstillet. Det forekom mig den Gang at være ret mærkeligt og ikke til Anbefaling for Esbjerg, men det var saadan.

I Byen fandtes i det mindste een Bogbinder, som jeg en Gang fik et Par af mine kæreste Bøger behandlet hos. Resultatet var skrækkeligt. Bindene var solide, men saa grimme og flere Farvebilag var hæftet ind paa helt gale Steder. Jeg syntes at Bøgerne var bleven helt spoleret for mig, og siden har jeg haft en vis Skræk for at lade Bøger indbinde.

Hvordan en Bog bliver til, var noget jeg den Gang ikke skænkede en Tanke. Der var endda en Bogtrykker i Byen, og han var oven i Købet en god Bekendt af mine Forældre. Han hed Rasmussen og boede i Nørregade i et af de den Gang faa Huse i Byen der havde to Etager. Han boede paa Førstesalen og Trykkeriet var i Stuen. Om hans Virksomhed som Bogtrykker har jeg ingen Erindring. Derimod nok om ham selv. For denne hyggelige, graasprængte, runde Mand var meget glad for Børn, baade sine egne og andres, og til ham knytter der sig for mig et Par smaa Erindringer, der maaske ikke direkte falder ind under denne Bogs Plan, men som alligevel kan siges at have en Smule Ret til at komme med her i Jubilæumsbogen for det Trykkeri der en Gang var hans.

Bogtrykkeren gav sig nemlig af med at male og var helt moderne indstillet. Som hans Søn, der kun var lidt ældre end jeg selv en Gang fortalte mig: »Far maler helt realistisk.« »Realistisk?« Det var et for mig helt nyt og gaadefuldt Ord, som Louis maatte forklare nærmere. Og det gjorde han da ogsaa gerne. »Ser du, naar Far maler en af Gaderne, saa er det ikke en ren og pæn nyfejet Gade Søndag Formiddag. Nej, saa maler han den som den ser ud til daglig med alle de gule Hestepærer i Dynger midt paa. Det er det der kaldes Realisme.«

En Gang var min ældre Søster og jeg i Besøg hos Bogtrykkerens. Om Aftenen da Bogtrykkeren kom op fra Trykkeriet, fik han alle os Børn anbragt rundt om et stort ovalt Bord, og saa delte han ud til os allesammen Papir og Blyant, Pensler og et Glas Vand at dyppe i, dertil en lille Farvelade til hver af os, og saa skulde vi allesammen tegne og male lige hvad der faldt os ind. Det var første Gang jeg gjorde Bekendtskab med Vandfarver, og jeg var helt ukendt med Fremgangsmaaden. Men det var Bogtrykkeren ikke. Han var utrættelig i Ros og Opmuntring, viste hvordan Farverne skulde blandes sammen, at gult og blaat giver grønt, rødt og blaat violet o.s.v. Viste ogsaa hvordan saadan en lille fin Maarhaarspensel skal haandteres for ikke at ødelægges. Det sidste har det nok været nødvendigt at gøre opmærksom paa, ikke mindst for Penslernes kyld. Mens vi malede gik han Gang paa Gang fra sin Plads ved Bordet hen til den ene, saa den anden af os Unger for at se paa Resultaterne og give gode Raad, naar noget var vanskeligt. Han malede ogsaa noget selv, men var mest optaget af os. Da vi skulde hjem fik min Søster og jeg Lov at tage Blyanterne med os. De var af en særlig Slags, meget smaa og tynde i smukt blankt lysebrunt Træ. De brugtes den Gang meget til Balkort. For os var de gode, de laa godt mellem vore smaa Barnefingre. Vi var meget glade for dem og syntes det havde været en ualmindelig dejlig Aften.

Et Par Gange senere var jeg med til saadan en Maleaften. Ved den sidste af dem skete det, at Bogtrykkeren kom til at sige til mig: »Mon du skulde blive kunstner?«

Jeg var godt syv aar og vidste udmærket godt, at jeg tegnede bedre end alle mine jævnaldrende Kammerater. Det var mig saa selvfølgeligt, men at jeg skulde kunne blive Kunstner var aldrig faldet mig ind. Nu det blev sagt, slog Tanken ned i mig som et Lyn fra en klar Himmel. Da jeg gik hjem, var jeg saa optaget af det, at jeg flere gange maatte staa stille paa Vejen, og mens jeg saa op paa den tindrende Stjernehimmel gentog jeg for mig selv Ordene: »Mon du skulde blive Kunstner.« -

 

1962

OKTOBER

1. Det nye svømmebad ved skolen blev afleveret i dag og officielt taget i brug af eleverne i overværelse af borgmester Dalgaard-Knudsen, arkitekten og byens skoleudvalg. Skoleplanen er nu lagt sådan, at der kan gives svømmeundervisning hele året rundt. + 2. Frk. Louise Winkel har solgt sin forretning, Vald. Jacobsens Eftf., Nygade, Ringkjøbing, til Poul Vanggaard, der vil drive forretningen videre under navnet Magasin P.V. + Besøget på Campingpladsen var større i år end sidste år. 9550 mod 8446 i 1961. + Den samlede skatteudskrivning til stat og kommune udgør i Ringkjøbing for skatteåret 1962-63 6.222.134 kr. mod 4.955.596 kr. året før, en stigning på 1.266.538 kr. (472.235 kr. året før). + Politiet i Ringkjøbing har skærpet kursen overfor den motorglade ungdom, som i den senere tid i stadig stigende grad har terroriseret byens gader og veje med deres støjende maskiner.  +   11.  Viceskoleinspektør  R.  P.  Ladefoged,  Ringkjøbing, døde pludselig i formiddags af en hjertelammelse, da han opholdt sig på kommunekontoret. Han var en udmærket lærer, der med stor iver gik op i sin gerning og har udrettet et betydeligt og påskønnelses værdigt arbejde ved Ringkjøbing skolevæsen; han var tillige lærer ved Ringkjøbing Handelsskole  og  formand  for Ringkjøbing Ungdomsforening. + Fjordvang Landboskole nærmer sig nu det tidspunkt, hvor de nye og lyse lokaler i den store, nybyggede fløj står færdige. Den 3. november vil bygningen være klar til brug. + Først nu begynder høsten i Vest Stadil Fjord. Store mejetærskere baner sig vej hen over store, frugtbare marker, »æder« sig ind i kornet, hvor der for få år siden blot var fjordbund. + 18. På Nordsøværftet i Ringkjøbing lægges sidste hånd på nybygning nr. 9, »Janne Lindinger«. Det hidtil største skib, der er bygget på Nordsøværftet er klar til prøveturen. Det for øvrigt meget smukke skib skal afsejle over middag. + Sjælden fangst i fjorden. Fisker Jens Rejkjær Andersen, Nr. Lyngvig, har til Hvide Sande indbragt en sjælden fangst, en 345 cm lang guldal. Man har ikke set noget til arten de sidste mange år. + 19. Det er en sjælden begivenhed, der på søndag finder sted: En 100-års fødselsdag. Det er fru Birgitte Kjærgaard på alderdomshjemmet, der kan fejre sin 3-cifrede fødselsdag. + Hotelrestaurant Morten P. i Vester Strandgade er af fru Ethel Nielsen solgt til hotelægteparret J. M. Christensen, Hotel Phønix i Thisted. + 27. Blandt de fire ansøgere til stillingen som skoletandlæge i Ringkjøbing har byrådet valgt den 31-årige Bendt Karstoft Andresen, Struer. + Erhvervspraktikken i Ringkjøbing vil forsøge noget ganske nyt. 47 skoleelever udstationeres i november en uges tid i forskellige erhverv for at »snuse til« de fag, de interesserer sig for. En fast, tilbagevendende foreteelse.

Sølvbryllup: Fiskeeksportør Jens Sørensen og hustru, Meldskiftet.

Bryllup: 13. Ekspeditrice Alice Bredahl (d. af bagerm. B.) og lærer Hans Ekmann (s. af herreekviperingshdl. H. E., Vraa). + 14. Stud. scient. Dorte Nygaard (d. af kontorchef M. N.) og seminarielev Leif Hammerlev (s. af detailhdl. N. H., København). + 20. Kommuneassistent Inger Laurberg (d. af skrædderm. L.) og ekspedient Jørgen Møller (s. af fru A. M.). + 20. Bente Elbæk Pedersen (d. af overass. Oskar P.) og stationsarb. Ole Enevoldsen, Hammerum (s. af K. E., Virklund). + 21. Assistent Ruth Carstensen, Herning (d. af gdr. S. C, Nørreløgum) og tømrer Erik Knudsen, Herning (s. af form. K.,Rkbg). + 27. Kontorist Irene Høj, Odense (d. af fiskeskipper S. H., Hvide Sande) og stud. techn. Arne Søndergaard Christensen, Odense (s. af læge S. C, Rkbg.).

Fødselsdage: 8. Slagteriarb. Svend Mortensen, Vingevej, 50 år. + 16. Fiskehandler Christian Stengaard, Kirksvej, 50 år. + 17. Fru Kirstine Nielsen, Godthåbsvej, 75 år. + 22. Fru Bro Jensen, Aldersrenteboligen, 80 år. + 22. Bagerm. Ernst Dethlefsen, V. Strandg., 50 år. + 31. Kirstine Jørgnsen, Alderdomshjemmet, 90 år.

Døde: 10. Fru Kristine Sørensen, Alderdomshjemmet (89 år). + 11. Viceskoleinspektør R. P. Ladefoged (59 år). + 18. Frk. Ellen Winther, Københ. d. af redaktør Vilh. Nielsen (37 år). + 19. Fru Else Hansen, Alderdomshjemmet (87 år).

Jubilæum: 19. Bogtrykker Knud Th. Møller 25 års jubilæum som bogtrykker.

 

NOVEMBER

1. Novemberdag i Ringkjøbing er ikke, hvad den har været. I de gode, gamle dage var gaderne myldrende fulde af unge landbrugsmedhjælpere og unge piger fra landet. De købte ind af tøj og udstyr, ofte til et helt år ad gangen; om aftenen var der liv og glade dage. Men handelsmæssigt var der i år trods alt ikke noget at klage på. + 5. Erhvervsrådet er reorganiseret med fabrikant N. Skytte jun. på formandsposten - med ønske om snævert samarbejde med byrådet. + 10. Alderdomshjemmets modernisering og udvidelse er nu færdigt og smukt tager det gamle og nye sig ud. Der er nu 30 beboere, og i den kommende uge rykker 5 nye ind. + 11. På Idrætsforeningens generalforsamling kan man notere gode sportslige resultater. Fodboldholdet er pænt placeret i serie I, og håndboldholdet er ved at blive et godt aktiv. + Hvide Sande oplever i disse dage rekordtorskefiskeri. Den største mængde torsk, der nogen sinde har været landet til fiskeauktionen, blev solgt i dag. Det drejer sig om ca. 90.000 kg. — 21. Det amerikanske ambassadørbesøg i Ringkjøbing blev en fransk visit. Det indledtes med en sammenkomst på rådhuset, hvor ambassadør Mc. Cormick Blair og hans smukke hustru blev modtaget af amtmand Aa. Rangel-Nielsen og borgmester J. Dalgaard-Knudsen.  I  byrådssalen var embedsmænd og byrådsmedlemmerne samlede, og borgmesteren bød velkommen og udtrykte håbet om, at ambassadøren måtte finde behag i den fredelige gamle by. Ambassadøren lovede ved senere lejlighed at vende tilbage og se rigtigt på byen. Ambassadøren overrakte borgmesteren en bog, skrevet af præsident Kennedy og modtog byens våben, udskåret i træ. Til Mrs. Mac. Cormick Blair havde fru Dalgaard-Knudsen en Ringkjøbing-dukke. Besøget i Ringkjøbing sluttede med en kort visit på Rindumgård, hvor amtmand Aa. Rangel-Nielsen og frue var vært. + 23. I 1959 blev der i Ringkjøbing Politikreds anmeldt 748 personer, af disse var kun 2 pct. boende i Ringkjøbing købstad. Det viser med al tydelighed, at Ringkjøbing er en af landets mest fredelige byer. + 24. Tusinder af vestjyske mink mister i disse dage pelsen. Pelsningen er begyndt, og om få uger vil der være pelset 350.000 dyr. + 29. 30 år regnes normalt ikke for nogen særlig høj alder, men drejer det sig om en spejdertrop, er det en anden målestok, der gælder. Torsdag den 29. novbr. kan K.FUM-spejdergruppen fejre 30-års fødselsdag. Anders Grimstrup, der stod i KFUM's civilarbejde, indvilgede i midlertidig at fungere som tropsfører, og det resulterede i den nuværende gruppes oprettelse. Hvad Grimstrup har udrettet i 30 år for byens ungdom kender og takker alle for. + 30. Skrubbefiskeriet i fjorden er ualmindelig godt, efter at der nu i en årrække næsten ingen skrubber har været.

Sølvbryllup: 6. Gasværksarb. Jens Chr. Jensen og hustru, Østerg. + 28. Murerm. Viggo Moustesgaard og hustru, Herningvej.

Bryllup: 3. Lægesekretær Erna Jensen (d. af tidl. gdr. E. J., Borris) og mekaniker Svend Astrup (s. af gdr. M. A., Astrup). + 3. Ingrid Jensen (d. af A. J., Bording) og maskinsnedker Ejgil Knudsen (s. af K. K. Østerdige.) + 11. Frk. Inger Arbjerg Christensen (d. af Chr. A. C, Fjordvang) og Erik Bank Jacobsen (s. af enkefru Anna B. J., Kongshøjvej. + 24. Frk. Christa Bendixen (d. af Hans P. B., Vesterg.) og kok Ejlif Nielsen (s. af P. N., V. Strandsbjerg). + 24. Bodil Andersen (d. af møbelhdl. O. A., Horsens) og handelsgartner Verner Vestergaard (s. af Vald. V.). + 24. Ruth. Skadborg Nielsen (d. af Chr. N.) og Bruno Lennart Tørnstrand (s. af L. T., Fagersta, Sverig).

Fødselsdage: 1. Hans Thorbøll Kristensen, Ø. Strandgade, 75 år. + 4. Svend Noesgaard, Smedegade, 60 år. + 8. Kirstine Kristensen, Kirksvej, 80 år. + 7. Chauffør Edvard Jensen, Dyekjærsvej, 50 år. + 9. Fiskehandler Otto Grydgaard, Banegårdspladsen, 70 år. + 11. Fru bagerm. Dethlefsen, Holmene, 50 år. + 11. Frk. Kathrine Graversen, Møllevej, 50 år. + 23. Fhv. mælkehandler Chr. Hansen, Alderdomshjemmet, 85 år. + 28. Tandlæge Hans Brink Gammelgaard, 50 år.

Jubilæum: 1. Fuldmægtig K. Risdal kan fejre 40 års jubilæum i Den vest- og sønderjydske Kreditforening, Ringkjøbing.

Døde: 24. Orgelfabrikant Louis Andresen, St. Blichersv. (70 år).

 

DECEMBER

1. Det nye fragtskib, som er bygget på Nordsøværftet, løb i går af stabelen, navngivet af skibsførerens kone, fru Peter Jørs, til »Susanne Jørs«. 460 tons-coasteren gik fint i vandet, men havde så megen fart på, at den lige fik hilst på bolværket på modsat side af havnebassinet. + 3. 250 unge fra ungdomsforeningerne havde i aftes legestue i Vesterhavshallen.  Dansen  gik lystigt og  muntert  aftenen  igennem. Aftenens højdepunkt var da Ragna Tang opfordrede brudeparrene, fra året der var gået, til at træde frem til brudevalsen. Efter dansen lød der opfordring til sølvbrudeparrene om at træde frem. Da måtte Ragna og Hans Tang møde frem og blev fejret på rigtig gammeldags maner af de mange dansere. + Juleshowet med optog gennem byen med Vejen-Garden og koncert på torvet ved gården havde samlet mange mennesker. Det var ikke blot byfolkene, der havde vovet sig uden døre for at tage del i årets første julearrangement, men i lige så høj grad folk fra oplandet, der var taget ind til byen for at være med og for at få det første glimt af forretningernes julepynt. Borgmester J. Dalgaard-Knudsen rettede en særlig velkomst til gården fra Vejen, og han ventilerede den tanke, at en lignende garde udmærket kunne findes i Ringkjøbing. + 4. Fuldmægtig af 1. grad i politiet og anklagemyndigheden, kst. landsdommer ved Vestre Landsret i Viborg, Svend Aage Christensen,  er  fra  1.  januar  1963  udnævnt til dommer i Ringkjøbing. Den nye dommer er 45 år. + 13. Alle forventninger til julekoncerten i Ringkjøbing Kirke i aftes blev indfriet. Mange tilhørere fyldte den gamle kirke, og aftenen blev en smuk oplevelse, en aften, der i sandhed bragte julens budskab i ord og toner. Ringkjøbing Kirkes damekor havde debut som koncertkor. + 14. Fjernvarmeplanerne i Ringkjøbing fik i aftes et blåt stempel i form af en velvillig behandling i byrådet. + Husmoderforeningen for Ringkjøbing og Omegns julefest for byens folke- og invalidepensionister på Højskolehotellet i går eftermiddags havde samlet ca. 200 deltagere. + 15. Den 59-årige, næsten blinde fisker, Mogens Pedersen, Hv. Sande, har tre gange reddet folk fra at drukne i Hvide Sande havn. Sidste gang, i sommeren 1961, var det i højeste grad med fare for eget liv, og for denne bedrift har han i dag modtaget en Carnegiefondbelønning på 300 kr. + Sydøst for Ringkjøbing Havn, ved fiskernes såkaldte stejleplads, er der nu i en årrække blevet foretaget opfyldning med det formål at få det grønne areal, der benyttes til cirkus-, tivoli- og dyrskueplads, øget. Der er indvundet 2 tdr. land. + 21. Lem-smedens tre sønner blev alle direktører: overingeniør Søren Hansen er udnævnt til direktør for Burmeister & Wain. Peter Hansen er direktør og indehaver af A/S Vestas, Lem, og Kristen Hansen er indehaver af A/S H. S. Hansen Staalvinduefabrik, Lem. »Sæt et mål — hold kursen!« var den gamle Lem-smeds ord til sine drenge. + Den 24. december fylder dommer Jens Christian Christiansen, Ringkjøbing, 70 år, og til nytår fratræder han dommerembedet, som han har beklædt siden 1951. Dommer Christiansen agter at blive i Ringkjøbing. Han er født i Ny Sogn på Holmsland. I 1913 blev J. Chr. Christiansen student, og i 1919 tog han juridisk embedseksamen. Efter en kort tid som fuldmægtig ved Børglum Herreds Ret og i Hjørring, blev han i 1920 dommerfuldmægtig i Kalundborg. I 1927 kom han til Ringkjøbing som dommerfuldmægtig, men blev 1944 dommer i Præstø og vendte i 1951 tilbage til Ringkjøbing. Dommer Christiansen har i sin embedsperiode beklædt en lang række tillidshverv, blandt andet som formand for landvæsenskommissionen og for afvandingskommissionen, hverv, der hver for sig har lagt betydeligt beslag på hans tid og arbejdskraft, men som han ligesom dommerarbejdet har viet største omhu og interesse. Også for den sydslesvigske sag har dommeren ydet en betydelig indsats. + De handlende i Ringkjøbing har travlt som aldrig før. De er lige midt i det hårde juleryk. På søndag regner man med det helt store salg, fordi folk er tilbøjelige til at vente lige til sidste øjeblik. + 28. Fjorden er nu helt islagt, og det er mange år siden, isen har været så fin og jævn - helt ideel til skøjteløb. + 29. Det lader ikke til, at der bliver problemer med at skaffe nytårstorsk i år. Der blev fanget store mængder før jul, men også i går og i dag er der fra Hvide Sande fanget så mange, at efterspørgslen kan dækkes. + 31. Tirsdag den 1. januar fejrer urmager og guldsmed Lauritz Larsen, Nygade, 40 års jubilæum som indehaver af forretningen. Og det gælder for ham, at de mange års dygtige arbejde har fået forretningen til at blomstre op midt i byens travle forretningsliv.

Sølvbryllup: Bogtrykker Knud Th. Møller og hustru, Østergade. + 26. Frisørmester Svend Aage Pedersen og hustru, Skolevænget.

Bryllup: 1. Frk. Inga Pedersen (d. af murer P., Thorsted) og murer Sven Haugaard Nielsen (s. af Salomon H. N.). + 29. Frk. Jonny Pedersen, København (d. af Rich. P., Østerdige) og politiaspirant Niels Jørn Sloth, København (s. af enkefru S., Vejle). + 27. Frk. Mette Marie Lodberg Sørensen (d. af J. L. S., Holstebro) og slagtersvend Verner Pedersen (s. af Rich. P., Ø. Allé). + 29. Frk. Bente Raundahl Madsen (d. af maler M., Bøvling) og Bent Hansen (s. af fru Max H.). + 29. Frk. Ulla Bech Hansen (d. af automobilforhdl. G. B. H.) og højskolelærer Kaj Folkenberg, Roskilde). + 30. Syerske Oda Kirstine Simonsen, Herning (d. af Peter S., Hover) og bagersvend Preben Sindal Olesen, Karup (s. af Tage O.).

Fødselsdage: 2. Tømrer Jens Hansen, Vellingvej, 60 år. + 9. Jørgen Jørgensen, Vellingvej, 75 år. + 16. Bankbud Otto Andersen, Nørregade, 65 år. + 27. Fhv. overpostbud, fjerkræavler Evald Sørensen, Bildtsvej, 75 år. + 29. Fru Sofia Hansen, Bildtsvej, 70 år.

Døde: 5. Henrik Chr. Jensen, V. Strandsbjerg. + 10. Træsko- og cykelhandler Chr. Sørensen, Stenshøj (37 år). + 8. Carl Christensen. + 24. Andreas Nielsen.

 

1963

JANUAR

2. Nytårsaften blev den roligste i mange år; årsagen var uden tvivl kulden. Det frøs 7-8 grader, så ungdommen gik og frøs. + Hvide Sande Fiskeauktion har omsat ca. 13 mill. kr. - skillingen ruller igen. Selv efter den dyre juletid er der stadig penge mellem folk. Det ses på køerne foran forretningerne, der i dag åbnede januarudsalget. + 3. Der er en livlig trafik på Ringkjøbing Fjord af cykler, knallerter, motorcykler med sidevogne, personbiler med anhængere og lastvogne. Det er nedgarnsfiskerne, der på denne måde søger at lette arbejdet med skrubbefiskeriet. Der kommer biler både fra øst og vest. + 4. Under den megen diskussion om stålkutternes sødygtighed og stabilitet har kutterne fra Nordsøværftet hele tiden dannet en hæderlig undtagelse. Der har aldrig været noget at udsætte på Ringkjøbing-kutternes stabilitet; de for nylig gennemførte krængningsprøver har yderligere bestyrket tilliden til deres konstruktion. + Nu kan børnene være glade. Kommunen har ladet sneen skrabe bort fra et stort stykke af isen på Ringkjøbing Fjord og ladet opstille lysanlæg, så mørket ikke mere skal genere skøjtesportens udøvere. + 10. Mødet, som Statens Egnsudviklingsråd i formiddag havde på Rådhuset, varede til middag. Egnsudviklingsrådet kom fra Varde, og bestod af formanden, direktør K. Skat-Rørdam, direktør E. Christensen og kontorchef Jørgen Paldam, der var ledsaget af sekretær Tage Leth. Foruden byrådets medlemmer var indbudt repræsentanter for byens større erhvervsorganisationer. På det orienterende møde, som foregik for lukkede døre, blev der nøje gennemgået forskellige erhvervsøkonomiske spørgsmål. + 11. Fjernvarmemødet på Højskolehotellet i aftes blev ret langstrakt, idet det varede over tre timer.  Formålet med mødet var stiftelsen af selskabet Ringkjøbing Fjernvarme a.m.b.a. + 14. Danmarks bedste legeplads, Fjorden, oplevede søndag den hidtil største publikumstilstrømning. Det gav kun et mindre skår i glæden, at isen på grund af mildere luft og temperaturer over nulpunktet ikke rigtig kunne holde tør søndag eftermiddag. + Året 1962 blev for Ringkjøbing Kommune langt det største år hidtil for boligbyggeriets vedkommende; der blev færdigmeldt 53 ejendomme og fremskaffet ialt 69 lejligheder. + 15. Byrådets møde indledtes med, at borgmester J. Dalgaard-Knudsen udtalte: Jeg vil gerne ved denne lejlighed have lov til på byrådets og egne vegne at ønske borgere og by et rigtigt godt nytår med fred udadtil og indadtil. Der kan nok være mørke skyer, ikke mindst på det økonomiske område, men vi håber det går, når vi går i gang med opgaverne og tager fat. Godt nytår. + Vestjyllands Udviklingsraads skrivelse om bidrag til arbejdet fik en velvillig behandling. Der var søgt om 1 kr. pr. indbygger, hvilket efter den sidste opgørelse skulle blive 4991 kr., borgmesteren syntes, man skulle være »lidt flotte« og runde beløbet op til 5000 kr. — også i håb om snart at nå indbyggertallet 5000, forslaget vedtoges. + 21. Kaj Munk forestillingen i Kloster Forsamlingshus blev en enestående begivenhed. Alle forventninger blev indfriet. Aktørerne fra friluftscenen i Lyngvig spillede virkelig fin skuespil, og stykket greb alle, der overværede det, meget dybt. Der var fuldt hus både lørdag og søndag, og forestillingen vises derfor fortsat. Også uden for Vestjylland vises der interesse. Det er ikke alene den store dramatiker Kaj Munk, man må beundre. Man må anerkende og beundre det fremragende spil, der ydedes af alle de medvirkende. + Bestyrelsen for det nye fjernvarmeselskab i Ringkjøbing har konstitueret sig med dommerfuldmægtig P. Krebs Hansen som formand, bankfuldmægtig Berthel Møller som kasserer og skattesekretær Børge Andersen som sekretær. + 29. Fru tandlæge Lauesgaard, Ringkjøbing, har afstået sin afdøde mands tandlægepraksis i Ringkjøbing til tandlæge Bent Kloch Larsen, Horsens, søn af guldsmed Lauritz Larsen, Ringkjøbing. + 31. Når midnatsklokken i aften falder i slag, er det sidste frist for de ikke-regnskabspligtige skatteborgere  til  at  aflevere  deres  selvangivelse, og i mange hjem vil der rigtigt være gang i husfædrenes fyldepenne de sidste timer.

Bryllup: 2. Stud. soc. frk. Ingergrete Spaabæk (d. af dyrlæge P. S.) og stud. polyt. Andreas Toft Fensvig (s. af lærer F., Velling). + 27. Kontorassistent Grete Mikkelsen (d. af fru Dina M., Tarm) og reklamekonsulent Jacob Gade (s. af fru Astrid G., Ulfborg). + 26. Frk. Birgit Andersen (d. af vognm. A.) og Kurt Sørensen (s. af P. S., Næsby, Fyn). + 19. Frk. Kirsten Theilgaard Eichner (d. af overass. O. E.) og assistent Jørn Olesen, Århus (s. af Sv. O., Oliemøllen, Århus).

Fødselsdage: 13. Chr. Andersen, Mylius Erichsensvej, 80 år. + 6. Ekstraarbejder ved D.S.B. Kaj F. Lerche, Kronager, 50 år. + 17. Fhv. malermester Rich. Lauridsen, Mylius Erichsensvej, 60 år. + 22. Fru Else Jensen, Smedegade, 60 år. + 23. Fhv. vognmand ved D.S.B. Andr. Steffensen, 85 år.

Døde: 18. Morten Madsen. + 18. Tandlæge Olaf Lausgaard, Nygade (69 år). + 25. Kresten Thygesen Proustgaard. + 25. Fhv. sygeplejerske Lene Jørgensen, Herningvej. + 26. Marie Lind Andersen. + 28. Fhv. skibshandler Jens Peder Jensen (86 år). + 29. Peder Pedersen.

Jubilæum: 15. Mekaniker Kristian Møller Christensen, Enghavevej, 25 års jubilæum i firmaet Ringkøbing Automobil Forretning.

 

FEBRUAR

2. Redaktør Ivar Tang fejrer 25 års jubilæum ved Aalborg Amtstidende. Ivar Tang er ringkjøbingdreng, søn af togfører Karl Nielsen, og har taget sine første skridt på bladvejen ved Ringkjøbing Amts Dagblad. + 5. I Ringkjøbing bruges der til undervisningsvæsenet 17 pct. af driftsudgifterne, medens gennemsnittet for samtlige købstæder er 15,4 pct. Et godt tegn på, at man ønsker at give ungdommen de bedste muligheder for skoleuddannelsen. + 6. Idrætsforeningen vil deltage med 3 seniorhold i J.B.U.'s fodboldturnering. + Ringkjøbing Handelsforening har holdt sin 89. årlige generalforsamling. Formanden, boghandler N. P. Holm, indledte og omtalte bl. a. handelsskolespørgsmålet. + 9. Ringkjøbing har i nat været hjemsøgt af tre pengeskabstyverier. Kun i et af tilfældene er det lykkedes tyvene at få noget udbytte. Det var på Ringkjøbing Toldkammer, hvor der fra et pengeskab er fjernet 7000 kr. i kontanter. + 12. På byrådsmødet vedtoges følgende nye gade- og vejnavne: At en sidevej mod øst fra Vibevej benævnes Ternevej, en vej fra Vejskillingen til Vellingvej benævnes Bellisvej. Vejen over de gamle Clausen-arealer benævnes Grønvang. + Fisker Verner Christensen, Årgab, havde i aftes den helt store fangst i et af de skrubbenet, han havde sat under isen på fjorden. Fangsten bestod af en stor, fed laks på 8 kg. + 19. Fiskeriet fra Hvide Sande indbragte i 1962 14.239.241 kr., en fremgang på 2.700.956 kr., idet beløbet året forud var 11.538.285 kr. + 23. Ringkjøbing Menighedsråd har fra 1. april ansat bankfuldmægtig G. Fomsgaard som kirkeværge og kasserer ved Ringkjøbing Kirke, hvor han afløser Bertel Thornild, der har ønsket at trække sig tilbage. + 25. Husmoderforeningens 25 års jubilæum i lørdags blev til en festdag, der sent vil gå af glemme. Højskolehotellets store sal slog med nød og næppe til, da gæster og medlemmer tog plads. Men det gik, og alle kom til at opleve en sammenkomst, der bar præg af taknemlighed og hjertelighed for, hvad den jubilerende forening og dens også jubilerende formand, fru Anna Ladefoged har betydet. Bestyrelsen havde indledt dagen med at lægge blomster på de to tidligere formænd, fru Mathilde Pultz Hansens og fru Meta Petersens grave. + 26. Ringkjøbing Kommunes budget for 1963-64, der blev forelagt i byrådsmødet i aftes til 1. behandling, viser noget større tal end i det foregående år. Overslagets balancesum har for første gang passeret 3 mill. kr., med ca. 0,2 mill., idet den er steget fra 2.764.658 kr. til 3.221.504 kr. Tillige overgår skatteudskrivningen de 3 mill. kr., idet den stiger fra 2.663.083 kr. til 3.033.570 kr. Heraf falder 2.646.470 kr. på personlig kommuneskat mod 2.288.983 kr. året før. + 28. 1962 var et godt år for Ringkjøbing Bank. Omsætningen steg med 176 mill. kr. til ca. 2,2 milliarder. Bankens overskud andrager efter de foretagne afskrivninger 725.812 kr.

Guldbryllup: 16. Fhv. maskinsætter Chr. E. Pedersen og hustru, Dorthea Pedersen, Kongevejen.

Sølvbryllup: 6. Repræsentant Chr. Drest Nielsen og hustru, Mølhøj. + 10. Peter Thomsen og hustru, Nygade. + 13. Viktor Carlsen og hustru, Enghavevej.

Fødselsdage: 1. Fru slagterm. Carl Iversen, Kaj Munksvej, 60 år. + 8. Fru Anna Palm, St. Blichersvej, 85 år. + 9. Fru Mathilde Nielsen, Bildtsvej, 75 år. + 10. Frk. Karen Søe, Mylius Erichsensvej, 70 år. + 15. Fru Lilly Christensen, Reberbanen, 50 år. + 16. Anna Jacobsen, Kongevejen, 80 år. + 19. Tidl. sognepræst i Ringkjøbing, dr. theol. Carl L. Appelberg, Roskilde, 75 år. + 24. Fru Max Hansen, Nørregade, 50 år.

Døde: 9. Axeline Nielsen. + 15. Anna Kirstine Torp.

 

MARTS

2. Isfiskeriet på fjorden er nu slut, og det er mange år siden, man har kunnet holde isfiskeriet igang i to måneder. + Kreditforeningen har fra 1. marts fået ny landbrugskyndig direktør, idet formanden for kreditforeningens repræsentantskab, gdr. Ejnar Nielsen Puggaard, Gredstedbro, afløser direktør P. Gundesen. + 8. De skattepligtige indkomster er i Ringkjøbing opgjort til 22.814.000 kr. mod kun 20.120.000 kr. året forud, og der har således været en stigning på rundt regnet 2,7 mill. kr. + Selv om turistsæsonen på grund af vejret blev udskudt ca. 14 dage, har 1962 været et godt år for Turistforeningen, oplyste formanden, bogtrykker Holger Rasmussen, på generalforsamlingen. Belægningsprocenten på hotellerne har været på omkring 100 pct., og overnatningerne på campingpladserne, som var 57.463 viser, at turistbesøget har været større end nogensinde før.

Efter at Ringkjøbing har haft turistbureau med Preben Sloth som første turistchef, kan det nu konstateres, at det er afgjort nødvendigt at have en helårsmand. Besøget på kontoret har ligget på 125-150 personer om dagen. + 12. »Åbent byråd« på 6 minutter. Den åbne del af Ringkjøbing Byråds møde i aftes varede kun ca. 6 minutter og blev dermed det korteste møde »for åbent tæppe«. + 13. Særdeles godt år for Landbobanken, omsætningen steg til godt 2,6 milliarder. Efter afskrivninger 702.000 kr. i overskud. + 14. På et møde i Rindum med kommunesammenlægninger på programmet, sagde taleren, kontorchef fru Refslund Thomsen: For mig at se er det naturligt, at Ringkjøbing og Rindum hører sammen. Det siger jeg lige ud. Og det er vigtigt at gøre sig klart, at man i tide skal stille sig positivt. + 16. På skattekontoret var man i går beskæftiget med at gøre status, efter at man havde de sidste opkaldelser. Resultatet kan sammenfattende siges, at der er sat rekord med hensyn til »torskegilderne«. + 18. 1800 overværede 1. hovedkreds' gymnastikopvisning, hvori der deltog 1300 gymnaster. Veludført og god opvisning høstede stor anerkendelse. + 21. Den jyske Operas besøg i Ringkjøbing fik et festligt forløb. Vesterhavs-Hallen var ramme om aftenen, der indledtes med koncert af Århus Byorkester. Man spillede udtog af Händels Water-music og Mozarts divertimento nr. 11. Derefter slog dirigenten, Per Dreier, an til Pergolesis musikalske komedie »Kur mod skinsyge«. Festligt, præcist og veloplagt lød de indledende toner, og kort efter stod Gerda Gilboe på scenen. Skælmsk og gnistrende var hun. Og hvilken herlig stemme hun har. Holger Boland supplerede hende, og det blev til et fornøjeligt spil. + 26. Beskatningsprocenten i Ringkjøbing uændret. Som det var håbet, har indtægtsstigningen i 1962 i forbindelse med en ikke for overvældende forøgelse af den kommunale udskrivning gjort det muligt at beholde beskatningsprocenten 15,9 uændret i skatteåret 1963-64. Den skattepligtige indtægt er opgjort til 28.120.672 kr. mod 25.042.739 kr. i det foregående skatteår, en stigning på 3.076.933 kr. eller 12,29 pct. Der skal ifølge overslaget ved anden behandling, udskrives 2.646.470 kr. Med beskatningsprocenten 15,9 opnås en udskrivning på i alt 2.793.455 kr., hvilket ligger 146.985 kr. over det budgetterede beløb. Der er således en reserve på 5,5 pct. mod sidste år 4,87. I kirkeskat skal udskrives 122.053 kr. Med den uændrede beskatningsprocent på 0,9 opnås en udskrivning på 156.674 kr. Der er dog, oplyste borgmester J. Dalgaard-Knudsen, tale om en del opgaver, der gør den øgede udskrivning ønskelig. Borgmesteren sluttede budgetbehandlingen med en tak til kommunens funktionærer. + 27. Havekredsens og husmoderforeningens fællesmøde på Højskolehotellet havde stor tilslutning til mødet; 175 mennesker var bænket om kaffebordene, og alle lyttede til de gode råd, konsulent Hans Dixen, Skjern, gav om forårsarbejde i stue og i have. + 29. A/S Ringkjøbing Industribygning synes at have fået en glimrende start. Endnu før man næsten har fået spaden i jorden til den første bygning, må man i gang med at forberede endnu en industribygning. + Fire af de foreninger, som hver især driver en ret omfattende mødevirksomhed, vil gå sammen om at arrangere nogle fælles foredragsmøder for dels at undgå »overlapning«, dels at skabe baggrund for at få de mest kendte og dygtige foredragsholdere til byen. + Redaktionschef H. Ingemann-Petersen kan den 1. april fejre 25 års jubilæum som ansat ved De Bergske Blade. Efter skole- og seminarieuddannelse begyndte Ingemann-Petersen sin journalistkarriere i 1936 ved Holbæk Amts Avis. Han kom ret snart til Holbæk Amtstidende, men den 1. april 1938 fik han ansættelse ved Holstebro Dagblad, og har siden 1940 viet Ringkjøbing Amts Dagblad sin arbejdskraft. I 1948 blev han redaktionssekretær og i 1962 redaktionschef. Ingemann-Petersen har også været medarbejder ved vor årbog. Vi lykønsker og takker for god hjælp. + 30. Venstres Ungdom for Ringkjøbing-egnen har haft det mest aktive år i foreningens historie: Flere møder og større mødedeltagelse og et medlemstal, som placerer foreningen som amtets største politiske ungdomsforening. + 30. 1. april trækker læge Johannes Andersen sig tilbage efter 33 års gerning i Ringkjøbing. Jeg er ikke blevet vestjyde . . . men jeg har lært at holde af og respektere den vestjyske befolkning, siger vendelboen dr. Andersen. Dr. Andersen flytter ikke langt væk, så alle vi, der kan lide ham, får sikkert lov til endnu mange gange at tage hatten af for den afholdte og dygtige læge, som vi er mange, der vil savne i Ringkjøbing.

Bryllup: Fotograf, frk. Bodil Lauridsen (d. af overpostbud V. L.) og reklamefotograf Ove Rude Pedersen, Roskilde. + 8. Defektrice Else Marie Sørensen, København (d. af entreprenør J., Randers) og cand. pharm. C. F. Wiese, København (s. af installatør W.). + 9. Damefrisør, frk. Wally Olsen (d. af skrædderm. O., Københ.) og salgschef Jørgen Hindø, København (s. af P. C. H.). + 16. Ekspeditrice, frk. Ina Mortensen (d. af enkefru M. M.) og maskinsmed Jacob Sørensen (s. af S. K. S., Tim st.). + 23. Damefrisør, frk. Lilly Pedersen (d. af revisor P., Skærbæk) og repræsentant Hans Mogensen (s. af fru Karen M.). + 30. Afdelingssygeplejerske, frk. Mary Holmgaard Pedersen (d. af gdr. S. H. P., Vind) og Anton Halkjær, Ørnhøj (s. af L. H., Ørnhøj). + 30. Sygeplejerske Anna Marie Fredslund Andersen og tandlæge Bent Kloch Larsen (s. af guldsmed L. L.). + 30. Frk. Elsebeth Lindberg Jensen, Skjern (d. af L. J., Skjern) og snedker Bent Hansen (s. af Elias Hansen).

Fødselsdage: 6. Fru Petrine Sørensen, V. Strandsbjerg, 70 år. + 25. Pens. togfører P. Knudsen, Østertoften, 70 år. + 31. Overmontør Søren Berzant Jensen, Meldskiftet, 65 år.

Jubilæum: Kommunebogholder Niels Stengaard, 25 år ved kommunekontoret.

Døde: 8. Kirstine Muldbjerg. + 17. Smedemester Anker Emil Korsholm, Kongevejen.

 

APRIL

2. Den 78-årige enkefru Karen Villadsen, Grønnegade 22, har stor rejselyst. Hun tager pr. flyvemaskine til Australien for at fejre sin fødselsdag den 28. maj sammen med sin søn og dennes familie. + 4. Med en tilslutning af ca. 35 medlemmer holdt Ringkjøbing Borgerforening generalforsamling, det blev den livligste i de sidste otte år.

Der udtaltes ønsker om, at foreningen bliver mere aktiv ud over det rent selskabelige og at den i det hele taget i højere grad »viser sit ansigt« udadtil. + 5. Tidligere redaktør Vilh. Nielsen bliver 80 år. Der har altid blandt redaktører stået en særlig respekt om Vilh. Nielsen fra Ringkjøbing. Måske var en smule misundelse blandet deri, for han kom fra et amt, hvor Venstre stod stærkt, og hvor der var resultater at tegne sig for. Vilh. Nielsen startede sin livsbane i Nyborg og begyndte som journalist ved Faaborg Folketidende. I 1905 kom han som redaktionssekretær til det Bergske Holbæk Amts Dagblad. Fra den smilende sjællandske egn gik turen i 1913 til vestkysten, idet Vilh. Nielsen blev redaktør af Esbjerg Avis, men virkeårene her blev få. Da Chr. Nielsen i 1917 rejste fra Ringkjøbing til Kolding Folkeblad, blev Vilh. Nielsen hentet for at overtage ledelsen af Ringkjøbing Amts Dagblad. Her faldt hans livsgerning, og han var redaktør af bladet i 39 år. I 1921 indvalgtes Vilh. Nielsen i Ringkjøbing Byråd, og han havde sæde her til 1954. I årene 1925-37 var han borgmester. Det erkendes fra alle sider, at han på denne post udførte  et økonomisk konsolideringsarbejde af største  betydning. Hans indsats blev også værdsat, og han kom til at beklæde flere tillidserhverv, således som medlem af Købstadforeningernes repræsentantskab og bestyrelse, medlem af Ringkjøbing Amts Skoleråd og  næstformand   for  Kreditforeningen   af  kommuner  i  Danmark. Blandt hans mange tillidshverv var formandspladsen for Ringkjøbing og Stadil Fjordes Fiskeriforening 1923-58 og for Hvide Sandeudvalget 1926-58. Han havde varm interesse for fiskeriet, for fiskerne og for Hvide Sande spørgsmålet, og han satte sig ind i problemerne, så han kunne yde en indsats for denne så vigtige sags gennemførelse. + 5. To store, fine laks blev i går fanget i fjorden i det åbne vand der er øst for slusen. Laksene vejere 11 og 9 kg. + 8. Nordsøværftets nybygning »Susanne Jørs« fik i lørdags en ret langvarig prøvetur på Ringkjøbing Fjord. Skibet afsejlede fra Ringkjøbing Havn ved 8.30 tiden og nåede først til Hvide Sande kl. godt 18. + Den første stork kom til Ringkjøbing i går. Den satte sig på en telefonpæl ved Herningvej og sundede sig efter den lange rejse fra de sydlige himmelstrøg. + Ringkjøbing Byråd vedtog enstemmig i sit møde i aftes at gå ind for sammenslutningen af Ringkjøbing Købstads sociale Byggeselskab og Ringkjøbing Boligforening. + Bygningskonstruktør Flemming Bay Jørgensen, søn af sekretær Vagn Jørgensen, VJ-sekretariatet, har bestået eksamen som bygningskonstruktør med udmærkelse. Flemming Jørgensen har fået overrakt træbranchens flidspræmie. + 10. Endelig er Fjorden blevet »levende« igen, efter at have været tillagt med is i 3½ måned uden afbrydelse. + 16. Den årlige forstrandsauktion på den kongelige Søgaards forstrand begyndte i morges hos strandfoged P. Chr. Dahl, GI. Bjerregaard. Priserne på det første strandingsgods, der blev solgt, var gode. + Registerfolketallet i Ringkjøbing amt er pr. 1. januar opgjort til 210.679, fremgår det af en oversigt i Statistiske Efterretninger, og disse indbyggere fordeler sig med 71.014 i amtets seks købstæder og 139.665 i landkommunerne. + 20. Aldrig har der før en feriesæson i Vestjylland været så mange forudbestillinger af og henvendelser om sommerhuse og hotelværelser, som tilfældet er i år. De mange badehoteller langs kysten har fuldstændig belagt til langt hen på sommeren, og turistkontorerne melder, at sommerhusudlejningen har slået alle rekorder. + 22. Falck-Zonens radioanlæg i Ringkjøbing kan nu siges at være fuldt intakt. Stationen har fået installeret radio i de sidste vogne, så nu i alt otte vogne står i direkte radioforbindelse med stationsvagten. + 23. Grundejerforeningen holdt i aftes generalforsamling med lille tilslutning. Af foreningens 207 medlemmer var kun mødt 7, bestyrelsen inklusive. + 24. Andreas-mindestenen er opstillet i Alkjær Lukke, på den af kreditforeningskasserer Janus Nielsen til minde om sin hustru skænkede jordlod. + 26. Handelsskolen i Ringkjøbing sluttede sæsonen 1962-63 i går. Af skolens 200 elever dimitteredes der 43. Det er det største hold, som nogensinde er dimitteret fra handelsskolen.

Bryllup: 6. Kontorassistent, frk. Ulla Christensen (d. af møbelpolstrer Aage C.) og salgschef Jørgen Olsen, København (s. af direktør P. O., Københ.). + 10. Sygeplejerske, frk. Inger Dyekjær Christensen (d. af fiskeeksportør E.. C.) og cand. polyt. Ib Helstrup Jensen (s. af overbanem. H. J., Vejle, tidl. Rkbg.). + 11. Frk. Karen Jakobsen, Viby (d. af møbelhdl. E. J., Horsens) og maler Jørgen Jensen, Viby (s. af redaktør R. J., Rkbg.). + 14. Frk. Birgit Kristensen (d. af Marie K.) og slagtersvend Jens Mikkelsen (s. af Th. M., Skjern). + 27. Sygeplejerske Ingelise Møller (d. af fiskeskipper Aa. M., Esbjerg) og arkitekt Flemming Bay Jørgensen (s. af sekretær Vagn J.). + Frk. Ruth Overgaard (d. af K. O., Skjern) og Johs. Bæk (s. af restauratør B.).

Fødselsdage: 5. Fru Anna Henriksen. Ø. Strandgade, 50 år. + 12. Fuldmægtig i Den vest- og sønderj. Kreditforening, Aksel Jensen, 60 år. + 15. Fru Maren Østerby, Vestergade, 60 år. + 16. Jeppe Christensen, Mellemgade, 65 år. + 16. Anna Kristensen, Mellemgade, 70 år. + 19. Fhv. fabrikant Niels Poulsen, Bildtsvej, 85 år. + 24. Fru Balleby, Nygade, 70 år. + 26. Frk. Elisa Hansen, Østergade, 50 år. + 30. Fru Anna Marie Christensen, Mellemgade, 70 år.

Jubilæum: Formand Knud Knudsen, V. Strandsbjerg, 40 år ved Amtsvejvæsenet.

Døde: 8. Bibliotekar Bertel Marinus Thornild {77 år). + 9. Købmand Chr. H. Hansen (74 år). + 9. Fru Anna Steffensen Jensen (56 år). + Niels Snogdahl Christensen (85 år). + 11. Ingvard Sørup. + 26. Meta Noesgaard. + 29. Arbmd. Valdemar Sørensen, Holstebrovej (71 år).

 

MAJ

2. Flyvepladsudvalget for Ringkjøbing Amt vendte skuffet, men næppe overrasket, hjem fra gårsdagens forhandling med trafikminister Kaj Lindberg, der afviste ønsket om statsstøtte til etablering og drift af en flyveplads i Tiphede. Det var kedeligt for Ringkjøbing. + I disse dage er der startet to ret betydelige byggeforetagender på Ringkjøbing Boligforenings første karré. På byggearealet ved Vellingvej er muldafrømningen begyndt, og håndværkere er i gang med støbning af soklen til det første industrihus vest for byen. + 7. Vesterhavs-Hallen var i aftes ramme om det hidtil største musikarrangement i byens historie ved radiosymfoniorkestrets koncert med chefdirigent Thomas Jensen på podiet og med operasanger Ticho Parly som solist. I den fyldte hal fik tilhørerne et par dejlige timer i selskab med den levende musik, når den er bedst. + Indenrigsministeriet har nu meddelt Byrådet tilladelse til at give kommunegaranti til gennemførelse af fjernvarmeprojektet i Ringkjøbing. + 9. Ved fordelingen af det beløb, der af staten er stillet til rådighed i finansåret 1962-63 til bibliotekerne, har Ringkjøbing Bibliotek fået udbetalt 25.954 kr. og Ringkjøbing Børnebibliotek 5.142 kr. + 14. Byrådet vedtog at yde et tilskud på 5000 kr. til Erhvervsrådet til en annoncekampagne for at få mere industri og flere virksomheder til byen. + Et par skolespørgsmål fik deres afgørelse i byrådets møde. Rådet godkendte skolekommissionens forslag til overenskomst med Velling Kommune om undervisningen af Vellingelever i Ringkjøbing Skoles 8., 9. og 10. klasse samt evt. realafdelingen, ligesom der var enighed om på nærmere betingelser at søge etableret en 10. klasse ved skolen. + 15. Vesterhavs-Hallens generalforsamling blev ret livlig, der blev både givet ros og fremsat kritik. Formanden, sognepræst Sejr Fink, gentog sin på sidste års generalforsamling fremsatte beklagelse af, at forretningsfolkene i Ringkjøbing tilsyneladende ikke har »opdaget« hallen og ikke synes at interessere sig for at arrangere noget i den. Kritikken af hallens ledelse gik bl. a. ud på, at initiativ til udstillinger m. v. bør komme fra halbestyrelsens side. + Trykker Heine Birk, der er udlært i A. Rasmussens Bogtrykkeri, har fået tildelt apoteker H. L. Heibergs Legat på 1000 kr. Tillige uddeltes fabrikant Alfred Vilhelm Bildt og hustru Ane Margrethe, født Eskesens, legat til snedkermester Frede Nordestgaard Rasmussen til et kursus i Stuttgart, og glarmester Poul Michael Jacobsen til en studierejse til glasværkerne i Bryssel. Haandværkerforeningens Varelotteris legat uddeles til stud. tehn. Jørn Gram. + 27. Fiskeeksportfirmaet Thue Nielsen & Søn, Ringkjøbing, er for tiden i gang med en udvidelse, der vil give dobbelt så  stor pladsforhold.  Det  drejer  sig  om  frysehus  med  en kapacitet på ca. 150 t. fisk. Når man har besluttet at opføre eget kølehus, skyldes det bl. a. en forestående start af fileteksport til U.S.A. + 28. To ringkjøbinggensere bestod prøven som autoriserede kørelærere, Jørgen Jensen, Vestergade 5 og Frede Axelsen, Hvashøj. + Det hyggelige anlæg Alkjær Lukke, hvor bøgetræerne nu står i deres skønneste flor, er i disse dage blevet en attraktion rigere. Foruden at være tilholdssted for talrige arter af svømme- og sangfugle, er en del af anlægget nu også blevet en lille dyrepark. Der er indkøbt nogle indiske bjerggeder og lavet en indhegning til dem omkring den vestligste af dammene. + 31. Ringkjøbingegnens Landboforening har efter forhandlinger om forskellige muligheder fået løst sit »boligproblem«, idet landboforeningen af Ringkjøbing Kommune for 110.000 kr. har købt Ørnhøj-banens tidligere administrationsbygning.

Bryllup: 4. Ekspeditrice, frk. Edit Bæk (d. af restauratør B.) og pølsemager Knud Rahbek Sørensen (s. af slagterm. S., Lemvig). + 4. Kontorassistent, frk. Birgit Schlander, Nakskov, og toldassistent Erik Schytt Larsen, Rødbyhavn (s. af fru S. L.). + 5. Frk. Annelise Thygesen (d. af fru T.) og tekn. ass. Kristian Nielsen (s. af O. N., Varde). + 10. Frk. Anne-Lise Blichfeldt (d. af W. B., Ebeltoft) og ass. Johan Blichfeldt Knudsen, Århus (s. af auktionsm. K. K.). + 11. Frk. Grethel Hammerstrom, Sala, og Julius Hansen, Stockholm (s. af afd. missionær J. H.). + 11. Kontorass. Margrethe Schou Jensen, Rigspolitiet, Københ. (d. af P. S. J.) og ass. Svend Bjerregaard Andersen, A. P. Møllers Rederi (s. af fabrikant C. A., Ll. Værløse). + 11. Frk. Hanne Trillingsgaard (d. af tømmerhdl. P. T.) og Niels Valeur (s. af kreditf.direktør V.). + 18. Fru Gudrun Jensen (d. af M. J., Vesterg.) og Jørgen Nielsen, Vadum, Ålborg (s. af H. N., Vadum). + 26. Lisbeth Lutzen (d. af dir. A. L., Tønder) og Elmer Møller (s. af fru J. M.). + 18. Røntgensygeplejerske, frk. Nina-Merete Bundsgaard (d. af sygehusinsp. G. B.) og stud. med. Kristian Olsen, København.

Fødselsdage: Vicevært Anton Larsen, Håndværkerstiftelsen, 75 år. + 8. Salomon Nielsen, V. Strandsbjerg, 70 år. + 15. Hushjælp Anna Holm, Enighedsvej, 65 år. + 22. Arrestforvarer A. J. Outzen, 60 år. + 27. Møller Jensen, Mellemgade, 60 år. + 27. Kriminalass. Otto Pedersen, 70 år.

Jubilæum: 1. Typograf Thorvald Fog, 40 års svendejubilæum og 45 års ansættelse ved De Bergske Blade.

Døde: 2. Dorte Nielsen. + 5. Lærerinde Kirstine Jørgensen (78 år). + 15. Fru Karen Møller Jensen, Mellemgade (60 år). + 22. Mads Toftum Graversen. + 22. Marie Iversen.

 

JUNI

4. For første gang holder Indre Missions Børnegudstjeneste i Danmark det årlige landsmøde i Ringkjøbing. Landsmødet vil i de kommende dage sætte sit præg på byen. Flagene er hejst, og biler fra fjern og nær optager pladserne omkring Borgen, som i de næste tre dage vil danne ramme om landsstævnets møder. + Fund fra ældre jernalder. Ved Tim stødte man ved markarbejde på Ejnar Mortensens arealer på aske og skår. Ringkjøbing Museum blev underrettet og har sammen med ejeren og gdr. Aksel Svensgaard foretaget en undersøgelse. Øjensynlig har karrene været med på ligbålet og er derefter sammen med resterne af den døde nedsat i en grube. Blandt karrene var et stort robust kar med X-formet øre, et lille fint kar og et fodbæger. + 5. Skive Havnevæsens nye, isforstærkede slæbebåd, der fik navnet »Krabbe«, løb i går af stabelen på Nordsøværftet i Ringkjøbing. »Krabbe«, der er på 12 tons og har en 120 hk Mercedes-motor, skal leveres i løbet af sommeren. + 10. Redningsdagen blev en sukces. Med et vejr som det i lørdags kan et udendørsarrangement næsten ikke slå fejl. Der mødte da også omkring 2500 mennesker op. Motortorpedobådene »Makrelen« og »Havkatten« arriverede præcist fra Hvide Sande. Efter at borgmester J. Dalgaard-Knudsen på byens vegne havde budt skibe og besætning velkommen, tog opvisningerne deres begyndelse. Fra Hvide Sande redningsbåd affyredes en redningsraket over en af motortorpedobådene. Det blev et pletskud, og redningsstolen fulgte efter. Gummiredningsflåden, som blev anvendt ved forsøg på Vesterhavet, foldede sig automatisk ud, og da den blev smidt ud, reddede 8 marinere sig ombord. Helikopteren dukkede frem og hentede marinerne op. Frømænd bjergede forliste druknende op fra vandet, og programmet fortsatte med opvisning af Falck og C.F.-Kolonnen fra Herning. Dagen sluttede med mannebal på torvet. + 11. Ferielegat-tildeling. Ulla Nissum Andersen, datter af snedkermester Søren Andersen, har fået tildelt sagfører Alfred Sørensens ferielegat. + 14. Overraskende broncefund er gjort under de udgravninger, professor C. J. Becker, København, udfører for Ringkjøbing Museum på Bondesgård i Thorsted. Man stødte her på ca. 40 bronze-spydspidser og et antal bronze-økser, der lå tilsyneladende fuldstændigt umotiveret midt i et stenaldergravområde. Det er et af de største fund i sin art her i landet - måske det største. + Den samlede sum, der i Ringkjøbing skal pålignes et antal af byens skatteydere i den nye omgang bunden opsparing, andrager 572.700 kr. + 15. Stor glæde i Hvide Sande. Mens flaget i går eftermiddag blev hejst på den yderste ende af den nye mole i Hvide Sande rammedes den sidste pæl nr. 428 i havet, og molen er nu ude i sin fulde længde — 300 m længere end den gamle mole. + 21. Ringkjøbing Skoles dimissionsfest i aftes på Højskolehotellet blev en afsked med realklasserne efter den gamle skoleordning, og det blev en god afsked, idet de tre dimitterende klasser har opnået et gennemsnit, der ligger væsentligt over de sidste mange års og kunne præstere ikke færre end tre udmærkelser. + 25. Ringkjøbings ældste borger, fru Birgitte Kjærgaard, der fyldte 100 år i oktober i fjor, var tidligt på færde i dag. Hun var fast besluttet på, at hun ville være med til at stemme om jordlovene. + 26. Feriefavoritten blev optaget på Søndervig Vesterhavsbad. I aftes lagde tidl. formand for De jyske Turistforeninger, Louis Rasmussen, for. Han fortalte om gamle dage i Søndervig. Dernæst havde turistchefen, Preben Sloth, ordet. Han gennemgik nutidens Søndervig og fortalte om stedets attraktioner. I alt havde 7-8 mennesker ordet i udsendelsen, der blev ledet af Jørn Hjorting. Turisterne gav udtryk for, at maden i Søndervig var en af de vigtigste årsager til, at de havde valgt at holde ferie netop dér. Andre grunde var den friske luft og naturen. + Folkeafstemningstallene for Ringkjøbing viser tydeligt, at der ikke er stemt efter partilinjer. Ved folketingsvalget i 1960 havde ja-partierne 1334 stemmer, men i går var der for de fire love kun afgivet mellem 697 og 819 ja-stemmer. De tre nej-partier havde ved folketingsvalget 1266 stemmer, men der var mellem 1700 og 1821 nej-stemmer i går.

Bryllup: 1. Frk. Karen Ingrid Enevoldsen (d. af Kr. E., Hemmet) og Eigil Stage (s. af afd. Kr. S.). + 14. Frk. Elin Mortensen (d. af maler M., Højmark) og mejerist Egon Aggerholm (s. af arbm. H. A.). + 22. Assistent, frk. Inge Jeppesen (d. af bankbud S. J.) og sergent Poul Hjort (s. af købm. S. H., Lem). + 29. Syerske, frk. Gudrun Madsen (d. af fru O. M., Tværvej) og entreprenør Kaj Lauridsen, Heager (s. af fhv. gdr. J. L., Tangsvej).

Fødselsdage: 6. Købmand Elvin Jespersen, Herningvej, 50 år. + 12. Laura Madsen, Herningvej, 65 år. + 13. Lorentze Hansen, Baunshøj, 70 år. + 20. Fhv. fiskeeksportør Thue Nielsen, Enighedsvej, 75 år. + 24. Fru Anna Nielsen, Mellemgade, 60 år. + 24. Hilda Thomsen, Ø. Strandgade, 50 år. + 26. Gdr. Chr. Andersen, Mylius Erichsensv., 80 år. + 27. Anna Nordestgaard, Nygade, 70 år.

Jubilæum: 1. Kontroltelefonistinde, frk. Signe Lauridsen, 40 år ved Ringkjøbing Telefoncentral. + 22. Købmand Aage Madsen, depotbestyrer for Tuborg i 25 år.

Døde: 2. Fisker Anton Jørgensen Led (70 år). + 13. Bankassistent C. A. Foverskov, Alkjærhøj (58 år). + Fhv. mælkehandler Christian Hansen, Alderdomshjemmet (85 år). + 15. Astrid Pedersen.

 

JULI

1. Ringkjøbing-egnen synes i de senere dage ligefrem at være blevet invaderet af tyveknægte. Kriminalpolitiet i Ringkjøbing har fået den ene anmeldelse efter den anden på bil-, benzin- og sommerhustyverier. + 5. Ingen kan længere med rette påstå, at der ikke sker noget i Ringkjøbing! I går eftermiddag var der hele to rejsegilder på ret betydelige nye foretagender: først på industribygning nr. 2 og to timer senere på fjernvarmecentralen. Arbejdet på denne startedes for en måned siden, og selve bygningen skal være færdig 1. august. + 8. Så er det for alvor feriesæson ved Søndervig. Feriegæsterne med de skolesøgende børn er kommet, der er mange gæster fra udlandet, og i løbet af lørdag og søndag kom der mange gæster fra Herning. + 11. Ringkjøbing og Omegns Garderforening har holdt generalforsamling, hvor foreningens æresmedlem, repræsentant Chr. Lyngbye, overrakte 25 års hæderstegnet for medlemsskab til foreningens formand, mejeribestyrer M. R. Slots og til fhv. sognerådsformand Lyder Lydersen, Rindum. + 15. Atter er en kendt skikkelse i Ringkjøbing gået bort. Tidl. overassistent ved post- og telegrafvæsenet i Ringkjøbing, nu postmester i Knebel, Martin Nielsen, er død. Martin Nielsen har haft sit virke i Ringkjøbing i 30 år, og er knyttet yderligere til byen ved familiebånd. + 16. Ringkjøbing står i udsalgets tegn. Forretningerne åbnede i går deres sommerudsalg, og straks fra morgenstunden var de mest ivrige udsalgsgæster på tæerne for at sikre sig de fordelagtigste tilbud. Der var kødannelser uden for de fleste forretninger omkring åbningstiden, og presset varede ved dagen igennem. + 17. Ringkjøbings gader er i denne travle sommertid et virvar af fodgængere og køretøjer. Aldrig har byen oplevet en trafik så tæt, som tilfældet er i år. + 23. Ravsliber Schwalbe, Søndervig, fortæller, at hvis man ønsker at finde rav ved Vesterhavet, skal man blot være der efter en storm, hvor vinden går om i sydøst eller syd, så er der de største chancer for at finde rav. Man skal bevæbne sig med tålmodighed og helst starte tidligt om morgenen. De ilanddrevne ravstykker ligger i den stribe, der fremkommer efter den sidste bølge ved højvande. Søndervig er ikke det bedste sted at søge efter rav. Det er bedre længere sydpå ved Blåvand, hvor kystlinjen ikke er så jævn som ved Søndervig. + Ingeniør Vagn Jacobsen foretog i går mellem kl. 11 og 12 sammen med stationsleder Husted, Falck, en trafiktælling ved krydset Enghavevej-Torvegade. I den time tælllingen fandt sted, kørte 720 vogne gennem krydset. + 31. Amtsbyen er det første sted, hvor forsorgscentret for Midtjylland har indviet et beskæftigelsesværksted. - Fra i morgen vil 8 retarderede være i gang med det samfundsnyttige arbejde. Med fem kvinder som arbejdskraft begyndte den ny institution sit virke for en uge siden - beskæftigelsesværkstedet i Grønnegade — og i morgen starter tre mænd. Der regnes med at nå op på ca. 15 retarderede fra byen og oplandet. De pågældende bliver boende i deres hjem og tager til byen med busser eller tog og hjem igen efter endt dagværk. — Den vest- og sønderjyske Kreditforening har i regnskabsåret 1. april 1962 til 31. marts 1963 modtaget 1114 andragender om lån og bevilget 1047. Der er udbetalt 1042 lån på i alt 38.088.600 kr.

Sølvbryllup: 5. Tekstilarbejder Søren Smedegaard og hustru, Fjordvang.

Bryllup: 6. Frk. Anna Raunsbæk (d. af fru K. R., Vemb) og kommis Evald Rasmussen, Gl. Sogn (s. af mekaniker O. R.). + 4. Lærerinde, frk. Inger Eskesen (d. af overl. E., Fredericia) og lærer, løjtnant Allan Bork-Larsen (s. af amtsinsp. H. B.-L.). + 6. Syerske, frk. Ida Hjort Jensen (d. af malerm. H. J., Vemb) og møbelpolstrer Hardy Bent Nielsen, Vemb (s. af fru T. N.). + 13. Frk. Grethe Næss-Schmidt (d. af dr. N.-S.) og tømrer Sigvald Otto Sigvaldsen, Trollese, Norge). + 14. Frk. Gerda Dethlefsen (d. af bagerm. E. D.) og Benno Jensen (s. af kioskejer J., Horsens). + 20. Frk. Else Thomsen (d. af gdr. Chr. T., Kjelstrup) og snedker Gunnar Sandahl Jeppesen (s. af tømrer S. J.). + 27. Frk. Erika Dethlefsen (d. af bagerm. E. D.) og elektriker Ole Sørensen (s. af fru E. S., København). + 27. Frk. Karen Marie Nielsen, Tarm, og Niels Sivart Nielsen, Rkbg.

Fødselsdage: 6. Frk. Marie Flytkjær, Herningvej, 75 år. + 11. Udlægger Mads Pedersen, Vellingvej, 50 år. + 12. Erik Christiansen, Alderdomshjemmet, 85 år. + 13. Fru Johanne Grønborg, Herningvej, 65 år. + 13. Ejendomsmægler E. Hansen, Erikshus, 60 år.

Jubilæum: 25. Gasværksarbejder Aage Jensen, 40 år ved Rkbg. Gasværk.

Døde: 13. Maren Nielsen, Alderdomshjemmet (87 år). + 18. Fhv. gdr. og handelsm. Konstantin Nielsen, Fjordallé (59 år). + 21. Arbm. Henrik V. Christensen, Østergade (66 år). + 26. Fru Elna Laurine Hansen, Kongshøjvej (60 år). + 29. Fisker Kr. Vang Kristensen, Smedegade. + 30. Fru Olga Jensen, Bredgade (56 år).

 

AUGUST

1. Ny transformatorstation opføres på det ny industriareal, og et nyt kabel er lagt til Vestergade-transformeren, hvor det stedse stigende behov for el-kraft gør sig gældende. + 2. 800 medlemmer af camping- og caravan-organisationerne i 9 forskellige lande holder pre-rally på campingpladsen i Nr. Lyngvig. + 3. Kødfoderfabriken »Vestjyden« ved Rindum står overfor en større udvidelse. Der er 35 mand beskæftiget på kødfoderfabrikken. + 5. Det første skib i år med træ til Ringkjøbing løb i går i havn. Det er M/S »Sundeved« af Egernsund, der fra Mariestad i Sverige er kommet med en last på 50 stander træ til P. Trillingsgaard. + 5. Efter kort tids sygdom er forfatteren og ornitologen, skomagermester P. Bangsgaard, Ringkjøbing, død i en alder af 87 år. Peder Bangsgaard var ikke en almindelig skomager. Allerede som ungt menneske grundlagde han den sommerfuglesamling, som skulle blive en af landets største. I 1932 debuterede han med romanen »I vildmarkens skjul«, og i 1936 udkom »Som vi mennesker«, en fortællende artikelsamling om insekter. Denne bog udkom på initiativ af Kaj Munk, og i 1951 kvitterede P. Bangsgaard ved at riste Kaj Munk en minderune i bogen »Kaj Munk og kronhjorten«. Med P. Bangsgaard har Ringkjøbing mistet en af sine markante skikkelser. + 7. De stadig større tilførsler af søer til samlestalden nødvendiggør en udvidelse af bygningerne ved Enghavevej. Bestyrelsen har vedtaget at opføre en sostald parallel med den nuværende bygning. + 9. En stenmorter af en type fra de nærmeste århundreder omkring Kristi fødsel er fundet i Spjald og nu anbragt i museets have. + 13. Ringkjøbing har pludselig fået besøg fra den norske venskabsby Tromsö. Et selskab på 47 mennesker meldte i aftes ankomst, og der blev sat et stort apparat i gang for at klare indkvarteringen på vandrehjemmet i Vesterhavs-Hallen samt på Turistmotellet. Besøget er ganske uanmeldt, men alligevel har Byrådet og Turistforeningen fået stablet et program på benene med koncerter på skolen, torvet, i Vesterhavs-Hallen og udflugter i omegnen. Det 47 mand store selskab består af et skoleorkester på 40 unge mennesker samt 6 ledere. Det var en fornøjelse at stifte bekendtskab med det unge orkester. Dets repertoire var stort, og publikum gav udtryk for stor tilfredshed med kocerterne. Besøget varer til torsdag. + 19. Ingen undgik at komme på hovedet i Vonåen lørdag eftermiddag ved Ringkjøbing Roklubs kanindåb. Efter at kaninerne - ca. 15 - havde gennemgået den sædvanlige proces, blev de kastet i åen, og derefter tog de hævn og kastede deres »bødler« ud i vandet. + Det hollandske skib, »Johannes« af Kampen, er ankommet til Ringkjøbing Havn med en jernlast. Der skal losses 185 t jern, hvoraf de 115 tons til skibsværftet. + 20. 100-årsdagen for Ringkjøbing Skytteforening blev en festlig dag. Den startede med, at der blev lagt blomster på tidligere fremtrædende medlemmer og formænds grave: bankdirektør P. Dalgaard, stiftsfysikus E. Holst, kommunekasserer J. Rosenvinge, redaktør J. J. Fastrup, værkfører Viktor Lauridsen og fuldmægtig J. Gade Kjærgaards grave. Endvidere er der nedlagt en blomsterhilsen på foreningens velgører, kontorbestyrer P. J. Pedersens grav. Om aftenen samledes ca. 40 medlemmer på Højskolehotellet. Her var amtsformanden, værkfører J. Boll, Struer, til stede, og bragte en hilsen og lykønskning fra overbestyrelsen og amtsforeningen og takkede Ringkjøbing Skytteforening for det arbejde, der var gjort i de 100 år. Han overrakte formanden, kriminalassistent H. E. Jensen D.D.S.G. og I.'s hæderstegn. Borgmester J. Dalgaard-Knudsen bragte byens og byrådets hilsen og lykønskning, idet borgmesteren bl. a. udtalte: »Skytteforeningen har gennem de 100 år haft stor betydning, og ikke mindst for ungdommen, der gennem påvirkningen fra skytterne opnår en national bevidsthed.« Byen har besluttet at tilstille skytteforeningen en vandrepokal, og man kunne tænke sig, at den stedse skulle være foreningens ejendom, og vandre rundt hos medlemmerne, der enten har skudt sig til pokalen eller også gennem et godt arbejde for skytteforeningen har gjort sig fortjent til at få sit navn på pokalen. + 21. I morgen - fredag - træder Ringkjøbings skolepatrulje i funktion. Efter at der har været arbejdet med patruljen i nogen tid, vil skoleeleverne og de øvrige trafikanter nu møde patruljens medlemmer posteret tre steder i byen, hvor den store trafik af skoleelever har voldt vanskeligheder. + 22. 40-års jubilæet indenfor Ringkjøbing-afdelingen af Dansk Arbejdsgiverforening blev i aftes fejret på behørig vis. Da den hundredtallige forsamling havde taget plads ved bordene på Søndervig Vesterhavsbad, indledte formanden, teglværksejer Skak, og udtalte sin glæde over de 40 års gode forløb, hvilket ikke mindst skyldtes, at een mand havde forstået at »holde sammen på det hele«, Louis Rasmussen, der også havde sin store andel i den kammeratlige tone, der herskede indenfor afdelingen. Formanden takkede bogtrykkeren for hans indsats i de 40 år. + 26. Nybygning nr. 12 fra Nordsøværftet, der lørdag eftermiddag søsattes fra værftet, blev døbt efter de gængse stabelafløbningstraditioner med champagnebrus. Skibet, der med sine ca. 625 tons er det største, som er søsat i Vestjylland, fik navnet »Gittelil« og leveredes til partrederiet Union III, Esbjerg. + 27. Stadsingeniør N. P. Lægdsgaard Madsens efterfølger i Ringkjøbing bliver den 45-årige ingeniør Niels Erik Gravesen, Haderslev, som Ringkjøbing Byråd i et ekstraordinært møde i går vedtog at ansætte.

Sølvbryllup: 3. Farvemester Knud Ager Knudsen og hustru, Vejskillingen. + Automobilforhdl. Chr. Sand og hustru, Tangsvej.

Bryllup: 3. Korrespondent, frk. Birthe Greger Sørensen, Sorgenfri (d. af kontorchef G. S., Sorgenfri) og stud. jur. Poul Garlet, København (s. af kontorchef F. G.). + 3. Frk. Inga Larsen (d. af chauffør Th. L.) og mekaniker Sven-Erik Børgesen (s. af arbmd. N. B., Sdr. Nissum). + 10. Kontorassistent, frk. Sonja Enevoldsen (d. af benzinforhdl.  K.  E.)  og driftsingeniør Lymon  Lehmann  Laurberg  (s.  af spindemester L.).

Fødselsdage: 5. Fhv. slusemester i Hv. Sande, Chr. Gerhardt, Kronager, 70 år. + 12. Fiskeeksportør H. Mailund, Kongevejen, 50 år. + 14. Fru Kirsten Bøndergaard, Østergade, 80 år. + 16. Anna Christensen, Godthåbsvej, 70 år. + 21. Fhv. skotøjshdl. fru Kirstine Søndergaard, Nygade, 70 år. + 25. Fru Marie Holck Pape, Kongevejen, 50 år. + 30. Fhv. elværksbestyrer A. C. Petersen, Århus, tidl. Rkbg., 70 år. + 31. Husejer Jacob Peder Nielsen, Østerstrandgade, 70 år.

Døde: 7. Peder Bangsgaard (87 år). + 9. P. Chr. Pedersen, Vellingvej (74 år). + 18. Togfører Karl Nielsen, Skolevænget (88 år). + 24. Niels Peter Petersen (82 år). + 28. Snedker Ejler Mikkelsen. + Fru missionær Axelsen, Horsens, tidl. Rkbg. (54 år). + Fru købmand Johs. Jensen, Hoffgårdsvej.

 

SEPTEMBER

2. Der er interesse i Ringkjøbing for korsang. Lærerne Marie og Ebbe Gorm Jacobsen har indbudt til dannelse af et voksent kor. I aftes havde man den første øvelsesaften, og der har allerede meldt sig ca. 25 medlemmer til koret. + 3. Som varmemester ved Ringkjøbing Fjernvarmeværk er antaget varmemester Kristian Madsen, Fjernvarmecentralen Folehaven, Valby. + 7. Vi gør forsøg på at flyve! Det første skridt for at aktivisere folk i Vestjylland for privatflyvningen er nu taget. Initiativet er kommet fra Ringkjøbing, hvor der for nogen tid siden blev søgt at starte en flyveklub. Der meldte sig et stort antal interesserede både fra byen og omegnen, og man går nu i gang med teorikursus til flyvercertifikat, for at man kan have certifikat, når flyveklubben er blevet en realitet, og klubben har sikret sig areal til flyveplads. + 10. Byrådet tog i aftes afsked med kioskejer Aage Pedersen, der efter 25 år har ønsket at trække sig ud af byrådsarbejdet, fordi formandsposten i kioskejerforeningen lægger beslag på hans arbejdskraft, så han ikke mener at kunne magte begge dele. Han fastslog i byrådet i aftes: jeg har været glad for tiden i Ringkjøbing Byråd, hvor det er gået godt. Det er derfor slet ikke med glæde, jeg går. Sv. Aage Faurbye udtalte, at det er et stort tab for den socialdemokratiske gruppe, men, sagde han, tak for det, du har gjort. Vi ved, at dine tanker og dit hjerte vil være hos os i gruppen. Borgmester J. Dalgaard-Knudsen pointerede, at uanset på hvad politiske hold man står, så har Aage Pedersen kun venner i byrådet. Vi har været glade for samarbejdet. Vi har langtfra været enige om alt, men ingen kan sige, at Aage Pedersen ikke af bedste hjerte har arbejdet for det, han mente kunne gavne byen. + 16. KFUM og K's idrætsforening havde lørdag indvielse af en fane skænket af Danmarks Samfundet. Pastor Engmarksgaard holdt indvielsestalen: Flaget dannede et samlingstegn og et sejrens tegn. Ved dette skal du sejre, er der sagt om korset. Det, der danner midtpunktet i flaget, korset i flagdugen, holder en stærk tale til os om det, der skete på det kors, der var rejst på Golgatha. Det er altid den bedste mand, der bærer fanen. Den måtte aldrig gå tabt, den skulle altid bringes med hjem. Nu har I fået en fane i idrætsforeningen, det forpligter. I skal opleve fremtiden under dette flag. Jeg ønsker for jer, der skal modtage flaget, at I må leve under det som vågen kristen ungdom. + Et mægtigt træk af ænder gik i weekend'en ned over de vestjyske fjorde. Over Ringkjøbing Fjord blev på en gang iagttaget i hundredvis af ænder i luften, et imponerende syn. + Ringkjøbings donorer er inviteret til operetteforestilling den 27. september på Højskolehotellet hvor Kay Abrahamsen opfører »Frk. Nitouche«. + 18. Ny kampagne for at få industrier til byen. Erhvervsrådet har ladet udarbejde avisannoncer til seks dagblade, og byrådet har bevilget 5000 kr. til averteringen. + 800 mødte til koncert i Vesterhavs-Hallen. Elever fra Ringkjøbing Skole og dens »musikalske venskabsbyer« sang, så alle måtte overgive sig. Stort bifald aftenen igennem.

Sølvbryllup: 1. Snedker Aksel Rasmussen og hustru, Fjordallé.

Bryllup: 8. Barneplejerske, frk. Yvonne Melms (d. af hotelejer M.) og købmand Børge Marche (s. af købmand fru M., Søborg). + 14. Frk. Else Nielsen (d. af P. N., Bymarken) og Leif Nielsen (s. af J. Chr. N., Århus). + 21. Frk. Henny Thomsen (d. af M. T., Sønderg.) og Villy Hansen (s. af S. H., Vesttarp. Velling).

Fødselsdage: 3. Fru Helga Wederkopp Jensen, Østergade, 60 år. + 4. Fru Katrine Jensen, Mellemgade, 70 år. + Fru Maren Ditlevsen, Ø. Strandgade, 80 år. + 6. Fru Olga Reffs, Søndergade, 70 år. + 12. Laurids Andersen, Reberbanen, 85 år. + Martin Madsen, V. Strandsbjerg, 70 år. + 17. Fru Juliane Pedersen, Mylius Erichsensvej, 80 år. + Fru Jørgine Eskildsen, Ved Fjorden, 60 år. + Katrine Christensen, Smedegade, 50 år. + Fru Jespersen, Vestergade, 75 år.

Jubilæum: 1. Byrådsmedlem, overass. A. Iversen, 25 år ved D.S.B.

Døde: 6. Peder Chr. H. Christensen. + 14. Fru Sidsel Nielsen. + 21. Fru Anna Jeppesen. + 24. Hans Otto Jakobsen. + 29. Installatør Carl Wiese (61 år).

Til top