Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1965-66

Ringkjøbing og Omegn

af L. Mylius-Erichsen

Lille By ved en stænget Fjord, 
vejløs ud til den store Larm, 
borgerlig-brav som efter en Snor, 
Nysgerrig-Spejl i hver Vindves-Karm 
foran Geraniers Flor ... 
Fattige By med det fattige Liv, 
Glæde og Sorg af smaalig Kiv, 
fredelig Søvn og en sund Appetit ... 
Jylland-Hjemland    Tak, du blev mit!

Stille og spejlblank ligger den vidtstrakte Fjord. Og stille er der oppe i den lille By. Det lakker mod Aften nu, og glødende rød daler Solen over Klitterne. Som en skarp Silhouet drager den lange Række Sandbjerge et skillende Værn mellem Fjord og Hav.

Aldrig skal Havet trænge igennem og lægge Byen øde, siger Flyvesandet og klamrer sig fast om Marehalmens lange, trevlede Slyngrødder.

Aldrig skal havets salte Strøm frit og bredt skylle ind i mit træge Brakvand, mumler Fjorden. Menneskenes Børn kan grave ud og mudre op i Nymindestrømmen saa meget de vil, Naturens mægtige Vilje kuer de dog ikke. Fra langt længere Tid tilbage end nogen nulevende Byens Borger kan huske, har Havet tvunget Udløbet videre og videre mod Syd, og under Pres af mangen stiv Nordvest har de brydende Søer dænget Sand og Grus i høje Barrer ind paa Forstranden, saa at Skjern-aaens ilfærdige Flod, der kom sættende tværs gennem Fjorden og vilde den lige Vej ud, brat maatte bøje af og slide sig Vej i Bugt og Sving omkring Pold'er og Pampus'er og ind under Nymindelandets udhulede Brinker, før den indsnævret og afkræftet kunde gyde sit bløde Ferskvand ud i Vesterhavets skrappe Lud. Og saadan vil Naturen vel have sin Gænge fremad i mange Tider.

Men Byen, som ligger inderst ved Fjorden og ser saa inderlig god og hyggelig ud og dog ligesom er lidt fortrykt og vender et skuffet og ubeslutsomt Ansigt mod Vest, den er alligevel glad for baade Fjorden og de skærmende Klitter og Havet bag dem, men svært misfornøjet er den med Udløbet ved Nymindegab, fordi det er saa langt og saa trangt og drilsk og lunefuldt tillige. Ingen Fragtsejlads kan der blive paa Byen gennem den milelange, snævre og grunde Strøm. Ofte har Udløbet været endogsaa helt ufarbart og Fjorden stænget ganske inde. Midt under Slet og Høst er saadan Lukning hændt, og Fjordvandet er da steget og steget Kysten rundt og tilsidst trængt op over Enge og Agre, saa at Oplandsfolkene ved Fjordens Inderside en skønne Morgen kom og saa' deres dejlige Høstakke sejle af sted, og Klitboerne maatte gaa i Vand til Knæerne og haandskære Toppen af den tynde, faafolds Havre.

Tusinder og atter Tusinder af gode danske Kroner har baade Staten og Privatfolk øst ud nede ved Gabet for at skaffe et rimeligt Udløb. Men Lykken har stadig været kontrær. Ingen véd heller, hvad Nytte der i Længden skal kunne udrettes af Sandpumperen, som nu det sidste Par Aar og under ret vanskelige Forhold har stridt for at holde Forbindelsen flydende mellem Fjord og Hav.

Det er da saare forstaaeligt, om den lille indestængte Ringkøbing By ikke vender just sit mildeste Aasyn mod Fjorden.

En Fremmed, der kom fjordværts til Byen og straks udefra blev gunstig stemt overfor den lille Samling røde Tegl, der saa venligt og ydmygt samlede sig om Kirkens blytækte Spir og lyste gæstfrit paa mørk Hedebaggrund, vilde med stigende Undren, alt som han nærmede sig Land, se Byen vende saa at sige Ryggen mod Søsiden og mod enhver tilsejlende Gæst. Yderst paa den ynkeligt forfaldne Anløbsbro stod ingen geskæftige water-clarks for at tage sig af ham og hans Behov, og fra den høje Toldbodbygning spejdede ingen Posekigger-Øjne efter afgiftspligtig Gods. Alene nogle bredbugede Fiskerbaade fra Klitten betegnede den opgrundede bitte Sardindaase-Havns Beliggenhed, og paa de trøskede Broplanker besørgedes Handelslivet alene af Fiskeopkøberen og hans Karl, der paa bravt vestjysk talte Helt og Flynder til snes.

Men heldigvis — eller uheldigvis! — kommer ingen Fremmede søværts til Byen. Ved Banegaarden nordøsterst ude stiger den Rejsende af, og naar det pinlige Indtryk, han straks uden for Stationen modtager af den første Gades lidet maleriske Mangel paa Nivellering, har fortaget sig ved Synet af en følgende Gades venlige Haver og Hovedgadens hyggelige Borgerhjem, talrige Butikker og elskværdigt nyfigne Beboere, er han snart under Paavirkning af den egenartede, familiært-fortrolige Stemning, som er fjærntliggende Smaastæders tilgivelige Svaghed og uvurderlige Gode. Har han saa følt ligesom Byens varme Hj ærtelag og har set, at den stille, prunkløse Købstad, trods dens ringe Størrelse og afsides  Beliggenhed,  baade  her og  der viser tydelige  Spor paa ung Fremdrift, vil han yde Byens Borgere sin Anerkendelse og dele Byens Ærgrelse og Sorg over, at Fjordens vidtstrakte Vand ikke er Farvej for nogle af den store Verdens fuldt lastede Skibe, der bringer Røre og Rigdom til og fra ...

„Skulde nogen Tid Nyeminde-Gab blive tilstoppet for Skibene, da blev vel ikke Ringkiøbing mere en Købsted." Saadan siger med bekymret deltagende Tonefald Pontoppidans „Danske Atlas" i Aaret 1769.

Naa - saa galt ser det heldigvis ikke ud i Aaret 1900. Men den gamle Topografi har jo heller ikke kunnet regne med Jernbaner og Sandpumpere.

Alligevel har der i det nu afsluttede nittende Hundredaar mangen Overgang været sløje Tider for Ringkøbing. En og anden særlig betrængt næringsdrivende Borger har, maaske ikke mindst i den sidste Menneskealder, været tilbøjelig til at dele Bekymringen i Danske Atlas. En Tid lang stod jo Alles Forhaabninger til et nyt, molesikret Fjordudløb samt en betrygget Havn, og stadig nyopdukkende Planer om Havnens Anlægssted holdt de Ventendes Haab vedlige. Men evindeligt trak Sagen i Langdrag, Statens Ingeniører laa hver Sommer og plaskede Fjorden rundt og loddede og kortlagde sig selv adskillige Tusind Kroner til, Adresser med Masseunderskrifter skikkedes til Regering og Rigsdag, Kommissioner og Foreninger dannedes, og Delegerede fra baade Fjordens Klitside og Landside rejste over til Avdiens hos rette Vedkommende - men lige lidt hjalp det altsammen. Nogle mislykkede Udgravningsforsøg ved Haandkraft nede i Nymindestrømmen og den nu sammesteds stationerede Sandpumpningsdamper er hidtil hele Resultatet.

Hermed er maaske Mulighederne for Fjordens Afløbningsforhold forbedrede, men Ringkøbing har endnu ikke faaet nogen Chance som Søkøbstad. Derimod har Anvendelsen af et nyt Slæberedskab til Aalefangst i Fjorden det sidste Par Aar forbedret adskillige Fiskeres og Fiskehandleres Indtægt. Den aarhundredgamle stadige Klage over Fjordens tiltagende Fattigdom paa Fisk har altsaa foreløbig ikke Gyldighed for Aalenes Vedkommende; paa sine Steder har den mudrede Fjordbund ligefrem været som levende af lutter trinde Aal. Men al anden Fiskefangst i Fjorden er ellers sløjere nu end nogensinde.

Under de ringe Udsigter til en snarlig og gunstig Løsning af Havnespørgsmaalet har imidlertid et yngre Slægtled i Ringkøbing, Byens Børn i Flæng med Indvandrere, givet Fjorden og Havet en god Dag og med Energi kastet sig ind i en moderne Tids mangehaande nye Former for Tilværelseskamp. En stedlig Industri er saaledes i frisk Opkomst. Fabriksskorstenene har holdt deres Indtog i den fjærne lille By — Danmarks vestligste og en af Jyllands mindste - røgspyende rækker de mod Himlen omtrent i Højde med det før saa ene-fremragende Kirkespir, de staar som Udraabstegn efter en afsluttet Periode og varsler dristigt om en ny Tids nye Værdier.

Alligevel - Fjorden er og bliver Byens Sjæl. Den er som Byens dirrende Livsnerve, og Byen har sin særegne Frejdighed og Ynde ved den alene. Lad den end ligge stille hen uden lastede Skibe, uden det stærke Livs Tummel, og lad kun en lukket Klitrække stænge af for Havets friske Vand, der lyser grønt som selve Haabet - alle Dage vil der dog blive saa meget frit Pust lige ind i den lille fattige By, at dens Borgere præges af Vind og Vejrs Omskiftelighed og nu og da ruskes op til sejg Energi; de er jo da ikke heller til dagligt Brug nær saa urokkeligt træge som Indlandsfolkene, der aldrig ser anden Natur om sig end den faste Jord, de nøjsomt dyrker, og aldrig hører Søerne bruse og drøne. Af Fjorden er Byen kommen, af Fjorden fik Byen sit Haabs Forlis, og af Fjorden skal vel Byen igen opstaa!

 

BORGERTYPER FRA FØR OG NU

„Saa er By som Borger". Disse gamle Ord har deres evige Ret. Vil man derfor belære andre om Tilværelsen i en By, er det tilstrækkeligt at præsentere et Antal typiske Borgere i forskellige Livsstillinger. Saa kan man selv skønne over, hvad Livet i Byen er værd.

Nu er det dog saaledes, at Tilværelsens Art i en fjærntliggende lille By som Ringkøbing allervæsentligst er bestemt af den faste Bestand af Borgere, som ikke bare i faa Aar, men for hele Livet hører Byen til. Kommer man ude fra og skar sig ned i Byen bare for et kort Aaremaal, som Embedsmand, Læge, Forretningsmand, vil man vanskeligt opnaa hverken at kunne præge Byen med sin egen Personligheds Stempel eller at annamme Byens særegne Tone helt og holdent. Undtagelser gives, men de er sjældne. Gror man derimod fast i Byen og bliver stabil Borger, undgaar kun de færreste at formes til gode Lokalpatrioter - baade med disses Fortrin og Fejl.

I Modsætning til nærliggende Byer som Esbjerg, Herning og Struer, der er vokset hastigt op, er der i Ringkøbing en gammel vedtægtsmæssig Omgangstone, som enhver Fremmed, der forstaar at lytte til sligt, snart fornemmer. Der er Familier i Ringkøbing, Slægter, som har siddet ved Handel eller Haandværk det meste af et Aarhundrede til Ende og skabt deres Navn og Slægtstradition stor Anseelse. Saadan noget lignende er ogsaa Tilstanden i Nabobyer som Holstebro, Lemvig og Varde.

Og der er blandt tilflyttede Familier adskillige, som i den sidste Menneskealder har gjort sig ganske til Ringkøbinggensere.

Fra Barndomsaarene erindrer jeg som noget særligt fremragende blandt Borgerne de to Konsuler Chr. og A. C. Husted. Aldrig kan jeg glemme det Indtryk, det gjorde paa mig at komme ind i disse to mægtige Mænds Butiker, hvor alt var saa vidunderlig gammeldags indrettet baade hvad Inventaret og den hele Betjening angik. I norske Forfatteres Skildringer fra norske Vestkystbyer har jeg senere læst om Butiksliv af vistnok ganske samme Art. En Slags Konger i Byen var disse to Konsuler gennem mange Aar. Deres Historie, saadan rent i det typiske, burde skildres for dens kulturhistoriske Værdis Skyld. I deres Tid nævnes ogsaa Særlingen Købmand Harpøth som en af Byens Rigmænd. Og i omtrent samme Tidsrum regerede Byfoged Leuning i Ringkøbing - vistnok rigtig en karakteristisk Embedsmandsfigur fra Absolutismens Tid. -

Og hvilke snurrige Originaler mindes man ikke fra gamle Dage:

Wolle Kolle i. Eks. Ja, hvem var egentlig den sære Størrelse? Han var til megen Moro for Byens Spasmagere, der bildte ham mange fæle Ting ind. Han bragte Telegrammer ud paa Landet og blev ofte narret op paa Telegrafstationen, naar det blæste stærkt, for han troede, Telegrammerne foer afsted ved Vindens Hjælp. Eller Jesper Dam, der ringede Kirkeklokkerne i den sælsomste kæfererede Takt. En mærkelig Mand var ogsaa Anders Hvidkaal, der gik rundt ved Dørene og købte gamle Ben og Klude. Dybt i Bukselommerne gemte han malpropre Svedsker, som han forærede bort til Smaapigerne for et Kys. Saa var der Sølle Søren, der var arrig og aandssvag og kom hyppigt paa Visit med sin falske Violin. En besynderlig Eksistens var ogsaa den processyge Holk i Holmene, gal og genial paa samme Tid. Og hvor har ikke Barnefantasien været optaget af Skikkelser som den hvidhaarede Søren Jensen, gamle Niels Mejstrup, den stammende Ole Adam og især et Par kraftige Figurer nede fra den røde Gaard ved Fjorden: Anders Nøhr og Peder Brandt. Mangen Vintermorgen er man styrtet til Vinduet og har i Hast optøet Isblomsterne med sin varme Aande bare for at faa et Glimt af P. Brandt at se, naar han kom hivende i et Par store Træsko og, mens hans tredobbelte Næse glødede i den kolde Luft, raabte med sin sprukne Trompetstemme: „Der er — der er — der er Fisk ved æ Fyw'er!"

Om  disse  herlige  gamle  Mennesker  skal  Kapitlet  imidlertid  ikke handle. Det er Nutidsborgeren, som skulde karakteriseres. Der er venligst stillet Portræt og Biografi til Raadighed fra et, af Hensyn til Bogens ringe Plads, kun altfor begrænset Antal Mænd. Langt flere burde været med, om man skulde give et gyldigt Udtryk for alle Sider af Byens personlige Værdier. Valget er dog ikke sket rent tilfældigt. Der er tilstræbt en typisk Repræsentation, som antagelig vil være nogenlunde tilfredsstillende.

Se nu de to første: Dr. Holst og Bankdirektør Dalgaard. Begge er Mænd fra den gamle Tid; der er noget nationalliberalt ved deres glatbarberede Ansigter med det sorte Halsbind under den fyldige Hage. Man mindes uvilkaarlig Monrad i den grundlovgivende Rigsdag. De har begge haft deres store Betydning for Ringkøbing, virksomme Mænd, stærke Karakterer, af Væsen fornemme og jævne paa samme Tid. Dr. Holst er Byens ikke udnævnte Æresborger, men Æresborger alligevel. Altid har han været Borgerne, Hjemmene, Skoleungdommen, de Fattige en god Ven. En værdig Repræsentant for sin Stand, med stort Navn udadtil, klog og skarpsindig, humanistisk bevæget, og i sin By jovial og bred, rigtig til Pas naar han omme i Engen sad mellem Købmænd og Haandværkere med en tørret Flynder til en Dram og en Bid Brød.

Amtmand Feddersen er, naturligt nok bl. a. fordi han bor uden for Byen, ikke indgaaet som et egentligt Led i Borgerskabets Kæde. Men alle, som har været Amtmanden nær, konstaterer med Glæde hans elskværdige Holdning, hans Imødekommen og Noblesse.  Og saa er han rent fysisk set saa indtagende, utvivlsomt den smukkeste og stateligste af samtlige Danmarks Amtmænd. Han er ikke af Juristtypen, snarere ligner han en adelig Godsejer af gammel og velbevaret Race.

Om Borgmester Ekeroth vil Dommen, naar han engang forlader Ringkøbing - og Dommen over Dommerne falder først, naar de er rejste bort — blive den enstemmige, at mere bramfri og forekommende og venligsindet Øvrighedsperson har Byen aldrig haft. I det intelligente Ansigt, der i meget minder om Georg Brandes', spiller et Par livlige Øjne, fulde af Menneskekundskab, af Velvilje og Humør. Borgmesteren er Byens første Selskabsmand, en vittig, ofte næsten helt studentikos Taler, i Besiddelse af en Art kunstnerisk Sprogform. Der er da ogsaa Kunstnerblod i Manden. Han modellerer con amore og med tydelig Evne.

Kancelliraad Cramer vil længe blive mindet i Taknemmelighed af de mange fra Land og By, der søgte ham, da han residerede paa Byfogedkontoret. Hj ærtemenneske og den personificerede Punktlighed og Retsindighed som han er, har han gjort mange Mennesker godt og vundet sig udstrakt Agtelse.

Saa er der Bødker Lyhne og Boghandler Holm. De maa nævnes sammen, fordi de er som ét - af samme Familie, gode, uadskillelige Venner og ogsaa aandeligt i Slægtskab. Her har vi den gamle Rinkøbinggenser i Renkultur. Godt økonomisk situerede, praktiske Hoveder og flittige Hænder som de er, har de begge været fremme i første Række. Men det, som gør dem uforglemmelige, er deres vidunderlige Humør. Man skal have hørt Lyhne i hans Baad „Tordenskjold" fortælle om en eller anden mindre erfaren Navigatørs Grundstødning i den bugtede Aa, have set dette hjærtensgode Ansigt opløst i ét stort eksplosivt Grin og hørt Latteren klukke sig frem for at dømme om hans elskværdige Humør. Og Holm skal man have hørt tale omme i Engen paa hans egen knastørre, snøvlende Maade, naar han med barokt Vid og en paatagen Alvorsmaske, der ganske desorienterer Fremmede, som en myndig „pater familias" snærtede en eller anden Formastelig i det muntre Fostbroder-Selskab, der under Navnet „den faste Stok" i en Menneskealder har gjort „Sommerlyst" til et af de originaleste borgerlige Forlystelsessteder i Danmark.

I nær Slægt med det Lyhne-Holmske Humør er Humøret hos den uundværlige Ringkøbinggensiske Opmuntringsraad Gartner Svend Kjærgaard. Hans Lune er bare endnu frodigere, hans Paahit fulde af godlidende Spottetrang, af evigt aarvaagent Blik for Medmenneskers lattervækkende Egenskaber. Han er en Ernst Bojesen paa vestjydsk Grund og ligner ogsaa Bojesen deri, at han er dygtig, myreflittig og altid paa Færde. Borgere som Skomager Bisserup og Bundtmager Beck er fortræffelige Afarter af samme muntre Type. Og Redaktør Fastrup er med sin mere stilfærdige Karakter ikke mindre lun og opfindsom, en meget søgt og god Kammerat, en Mand, der skønt han har en videre Horisont end Flertallet af Borgerne, har forstaaet at passe sig ind i de stedlige Forhold og blive afholdt som meget faa Tilflyttere.

Kæmner Holbek hører egentlig samme Kreds til og er skattet af den. Men der er i ham noget af en Kunstnernatur, som af og til fører ham ad andre, ad hans egne Veje. Stemningsmenneske er han, et medfølende Hiærte, et Stykke af en Lyriker og teknisk Opfinder, et spekulativt og bevægeligt Gemyt, en af de faa Mænd, man trøstigt kunde gaa til og betro sin tungeste Sorg.

To Mænd som Fiskeeksportør Dyekjær og Købmand Mads Mikkelsen ligner hinanden i meget og er dog saare forskellige. Ved ægte jydsk Energi og Driftighed er de hver især fra beskeden Oprindelse gaaet frem og har skabt sig solide Forretninger. Begge har i høj Grad været godgørende og bærer Dagen i Dag Lønnen derfor i den Hengivenhed, hvormed Smaafolk ser op til dem. Men medens Mads Mikkelsen personlig har levet noget tilbagetrukken har Dyekjær paa forskellige Omraader været aktivt med i forskelligt offentligt Liv. Det er to støtte og begavede Mænd, som gør Byen Ære.

Om Politibetjent Erichsen, der nu virker paa Byfogedkontoret, skal jeg af nærliggende Grunde ikke udtale andet, end at han skønt Københavner, nærer dyb Kærlighed til den By og Egn, hvor han i næsten 30 Aar med alle sine aandelige og legemlige Kræfter til Indsats har røgtet en ofte besværlig Gerning, og hvor han har modtaget saa mange kærkomne Beviser paa sine Foresattes og Befolkningens Sympati.

Sagfører Frølund, Konsul Berthelsen og Hotelejer Schiønning er ypperlige Repræsentanter for det i Ringkøbing, der har et noget større Snit end mestendels Byen selv og som dog passer saa tiltalende ind i Byens hele Fysiognomi. De er smarte Mænd, alle tre. Altid er de virksomme, altid gaar de i Spidsen, meget formaar de i Kraft af deres Evner og sociale Position, og meget godt udretter de, men naar Arbejdet er til Ende, forstaar de ogsaa at nyde Livet som de Grandseigneurer de er. Vel ingen af de mange, der har holdt Auktioner paa Klitten, har været yndet som Frølund. Uopslideligt var hans Humør; hvor kunde han dog drive Prisen ivejret med en Vits, helst en saftig, som alle forstod og lo hjærteligt ad. I en Fart gik alting for ham, hans Tale som hans Pen, et hurtigt, klart Hoved er han, og ved de traditionelle Gilder hos Strandfogderne holdt han ud med de stærkeste. Der vil gaa Ry af ham længe. Konsul Berthelsen og Hotelejer Schiønning er to af Byens mest repræsentative Mænd. Berthelsen har udviklet sig til Taler af Rang, hans altid interesserede, stort anlagte Karakter, hans uegennyttige og offerberedte Stræben har bragt ham meget Arbejde i offentlige Sager ogsaa langt uden for Byens Grænser. Han er noget af et Navn i Landet. Og en fortræffelig Mand er han, en yderst vindende Personlighed. Schiønning er vel nok Byens mest overlegne Karakter, en klog Skeptiker, et kvikt Hoved. Han besidder en meget korrekt og facil Fremtræden, er som Byraadsmedlem moderne Fremskridtsmand og er, uden Sammenligning, de danske Provinsbyers første Vært hvad de personlige Egenskaber angaar. Hans Hotel er tilmed saa godt, at ingen har andet end Ros at sige om det - forbavsende godt for saa lille en By, absolut første Klasses, hyggeligt og fikst.

Apotheker Heiberg staar de sidstnævnte tre Herrer nær. Ogsaa han er noget af en Grandseigneur. En munter Karakter har han alle Dage været, og nu, han sidder som Justitsraad, er Humøret lige ungt endda. Foruden en velgørende aaben Elskværdighed er der i Heiberg en glødende Enthousiasme for visse store Bestræbelser. Han er Idealist. Ivrig begejstret for Teaterkunst, selv en habil Dilettant, varmblodig sønderjydsk Patriot, Hededyrker og Forsvarsven og Kongebeundrer. Trods sidste Egenskab dog Demokrat i Hjærtet - i det gode Hjærte, han har for alle, der lider.

Kreditforeningsdirektør Hoppe er som Borger i Ringkøbing endnu ung. Han efterfulgte den altfor tidligt afdøde Direktør Clausen, der var saa værdifuld en Mand i sin Stilling og for Byen. Hoppe er en fintdannet Personlighed, en elegant Godsejer-Type, Landjunkeren paa Bygrund, en yderst forekommende Mand og en Pryd for Byen. Om Overbanemester Trap kan det ogsaa siges, at han pryder Byen, Kavaler fra Top til Taa som han er, charmerende venlig, ens overfor Høj og Lav, fuld af Liv, urokkelig elegant i sin Optræden, meget af en „Verdensmand". Altid hilser han chevalereskt og smiler indtagende elskværdigt. Man tror sig paa det fashionable københavnske Strøg, naar man møder ham paa Ringkøbing Bredgade.

Tre ægte Vestjyder er Sagfører Kamp, Læge Strandbygaard og Folketingsmand Christensen-Stadil, alle fødte derovre, alle af landlig Oprindelse og alle af Anlæg og Interesse politisk Radikale.

Skoleinspektør Andersen er den mest nidkære Mand, jeg kender. Fra Skoletiden mindes jeg med stille Gysen hans ubestikkelige Strænghed over for hver lille Efterladenhedssynd. Han var den straffende Retfærdighed, en Pædagog af den gamle Skole, med hvem jeg vistnok stod mig snavs. Men dygtig som Lærer i et vist givet Pensum, det var han — dygtig som ingen anden i Skolen. Han forstod at holde Eleverne til Bogen. Man lærte sine Ting hos den Mand. Alvorlig og myndig og altid paapasselig. Et Pligtmenneske af reneste Vand, en beundringsværdig Ordensinspektør, en stærk, respektindgydende Karakter, min eneste Bussemand i Skolen. Men naar han ind mod Ferietiderne eller paa sin egen Fødselsdag, eller en af Elevernes, læste højt i Klassen, næsten altid af Blicher, da blev han min Ven. Med Matematiken fik han aldrig gjort mig glad, men han lærte mig at elske Blicher, og det takker jeg ham for. Endnu kan jeg høre hans fortræffeligt jydske Betoninger i „E Bindstouw". De Gange, jeg sidenhen selv har læst højt af Blicher, har jeg grebet mig i at efterligne min gamle Skoleinspektør.

Om Orgelfabrikant Andresen og Købmand Traberg kan det med Sandhed siges, at de er selfmade Mænd i god Forstand. Fra smaa Forhold har de svunget sig i Vejret, og man kan ikke andet end beundre Resultatet af deres eksemplariske Flid, personlige Duelighed og Forretningstalent. Det er blandt andet ved saadanne Mænds Arbejde, at en ny og moderne Tid er kommen til Byen. Der er Fart i alt, hvad de tager sig for. Og de ser stort paa Forholdene. Andresen har med sin Orgelfabrik bevist, at en Fabriks nok saa fjærne Beliggenhed intet betyder for Varernes Afsættelighed, naar bare Varen er god. Og bedre Orgler end Andresens findes ikke her i Landet. Til en endnu yngre Generation hører Tobaksfabrikant Karl Mølgaard. Det er morsomt for en ung at se en af sine jævnaldrende i Spidsen for en stor Bedrift. Fabriken er grundlagt 1830, og i de første 50 Aar fabrikeredes der kun den over hele Jylland bekendte Kardusskraa. Først midt i Firserne begyndte afdøde Agent Mølgaard at lave Røgtobak, Rulleskraa og Cigarer, og Forretningen udvidedes stadig.

Endnu kunde der nævnes mange Borgertyper. Det er trist at maatte standse. Gamle Storborgere som Murermester Rosengaard og Karetmager Ellerbek, en saa anset og samvittighedsfuld Læge som Distriktslæge Melchiorsen, dygtige Haandværkere som Snedker Arent, Bogtrykker Rasmussen, Murer Kjeldsen, Maler Olsen og Slagter Nielsen, driftige Folk som Karetmager Bildt og Uldspinderiets Indehavere Sperling og Christensen, Mænd som den ejendommelige og i Sandhed patriotiske Eneboer Købmand Schubert, den begavede og ivrige Bogholder Krarup, saa noble Karakterer som Sagfører Tang eller Broderen Købmand Tang eller Skolelærer, Kordegn Nielsen, en saa stout og indflydelsesrig Skikkelse som Bager Lund, en karakteristisk Sømandstype som Købmand Kolbye, ja, og en stor Række yngre Handlende, f. Eks. Vald. Jacobsen, S. Sørensen, Jørgen H. Nielsen, Koldborg og adskillige af Arbejderpartiets bedste Navne - alle disse og mange flere burde have været med, naar man endelig er kommen ind paa det frygtelige Skraaplan at nævne Navne og sige noget pænt og saavidt muligt betegnende om dem alle. Men nu er Kapitlet ude.

 

 

1965

 

OKTOBER

1. Kommunen har vedtaget ny- og ombygning af vor gamle havn samt uddybet havn og sejlløb. Nu venter man kun på, at der kommer flere fragtskibe til Ringkjøbing Havn. - I år har der kun været to med jern. + 7. Dyreparken i Hee har sluttet sæsonen. Parken skulle have lukket den 1. oktober, men på grund af det gode vejr blev lukningen udsat til søndag, hvor ca. 300 mennesker benyttede lejligheden til at sige farvel til dyrene for denne sæson. + 8. Der arbejdes i døgndrift på havnen i Hvide Sande i disse dage, hvor mere end halvdelen af fiskerflåden hver eneste dag lander store mængder sild. + 12. På et ministermøde er i dag af regeringen indstillet til kongen, at kontorchef, amtsrådssekretær A. J. Bach, Århus, indstilles til embedet som amtmand over Ringkjøbing Amt efter afdøde amtmand Aage Rangel-Nielsen. Den nye amtmand er 56 år og kendt som en meget dygtig embedsmand. — Amtmanden har passeret 25 års-dagen for sin ansættelse i statens tjeneste, og hans udnævnelse i dag er kulminationen på en karriere fuld af arbejde, energi og idérigdom. + 13. Børnehaven Tusindfryd skal være større. Omkostningerne ved udvidelsen er anslået til 83.000 kr. + 16. Med generalkonsulinde Ruth Lindinger, København, som gudmoder løb Nordsøværftets nybygning nr. 23 i går eftermiddags af stabelen. „Med ønsket om held og lykke døber jeg dig hermed „Karen Lindinger", sagde hun, inden hun med et velrettet sving knuste champagneflasken mod halvshelterdækkerens stævn. + 20. Galleri Idva ved Ringkjøbing lukker efter første sæson. En god sæson har det været i betragtning af, at galleriet er nyt, Det vil næppe vare længe, før udstillingen har slået sit navn fast. I sommerens løb har ca. 3000 mennesker gæstet udstillingen, og der sættes nu et festligt punktum for sæsonen med en udstilling af amatørkunst fra hele landet. + 22. Åbningen af det nye HB-supermarked i Ringkjøbing i dag var begunstiget af vejret, og omkring hjørnegrunden Bredgade-Mylius Erichsensvej vajede en mængde dannebrogsflag. + 23. Kønne fugle varsler om streng vinter. I en have ved St. Blichersvej kunne man i går iagttage en større flok af den højnordiske fugl silkehalen - antallet anslås til mellem 50 og 100 fugle. Silkehalen holder normalt til i det nordlige Skandinavien, men søger i vintermånederne længere sydpå. Det er dog sjældent, at den kommer til Danmark i oktober, og man plejer at tale om, at silkehalen varsler streng vinter. + 24. Amtssygehuset i Ringkjøbing har for regnskabsåret 1964-65 haft et samlet driftsunderskud på henved 3 mill. kr. Af regnskabsberetningen fremgår, at det har været 2.842.689 kr. og med betaling for patientindlæggelse på fremmede sygehuse 2.860.299 kr. Når købstædernes andel, 807.343 kr., fragår, bliver amtsfondens andel 2.052.956 kr. + 25. Arkitekt Ebbe Andresen, Hellerup, er død efter længere tids sygdom i en alder af 48 år. Arkitekt Andresen var søn af afdøde orgelfabrikant Peter Andresen, Ringkjøbing. Ebbe Andresen blev udlært hos tømrermester Nissen, gik på Teknisk Skole i København og kom fra Kunstakademiet 1945. I årene 1941-48 var han på forskellige københavnske tegnestuer. Han begyndte derefter arkitektvirksomhed sammen med arkitekt Gundlach-Pedersen, men overtog senere selv firmaet. I 1943 fik han 1. præmie i en konkurrence om en skole i Gentofte. Han havde oparbejdet en betydelig arkitektvirksomhed og har opført en lang række fabrikker og forretningsejendomme, deriblandt biblioteksgården på Kultorvet i København, Asnæsværket af A/S Georg Jensens bygninger i Gladsaxe samt børnehjemmet „Schuberts Minde". Som „Ringkjøbingdreng" omfattede han fødebyen med stor kærlighed og interesse, og han befandt sig altid vel ved sine besøg her i byen. + 28. Interessant byforedrag af borgmester Dalgaard-Knudsen i Ringkjøbing Handelsforening. - Skal vi prøve at gøre Nygade til gågade? spurgte Handelsforeningens formand, købmand J. C. Kirk, på kvartalsmødet i aftes, hvor man med borgmesteren som indleder drøftede Ringkjøbings fremtid. Kirk udviklede sine tanker og forestillede sig åbne boder uden for forretningerne med passende blomsterudsmykning. Borgmesteren indledte sit foredrag om Ringkjøbing før og i fremtiden med oplysninger om byens forhistorie. Der er fundet rester af bebyggelse fra et par tusinde år siden i Damstræde, og 500 års jubilæet i 1943 havde ikke sikrere grundlag, end at Kristoffer af Bayern havde fornyet byens rettigheder. Bygrænsen er ret tydeligt aftegnet i de i vikingetiden gennemførte forsvarsvolde fra fjorden og fra Vonåen op til de dengang ret dybe og fugtige dalstrøg ud mod Rindum. Borgmesteren skildrede byen som en i sin tid betydelig skibsfartsby, til udløbet fra fjorden sandede til. I sit foredrag fremhævede borgmesteren, at byen ingensinde har været i tilbagegang, men blot ikke er vokset så stærkt som andre købstæder. Der er væsentlige fordele, som udviklingen ubetinget vil nyde godt af. Det gælder ikke mindst amtets administration og institutioner, f. eks. et sygehus, som vil blive yderligere udvidet. Vi har politimesterembedet for to retskredse, et stort dagblad, et landskendt bogtrykkeri m. v. Det er godt med et solidt rygstød, og det ville være forkert ikke at udnytte mulighederne, hvilket i dag vil sige at fremme den industrielle udvikling. Kun derved kan vi blive et bysamfund, der er i stand til at løse ønskværdige kulturelle og sociale opgaver. Der bliver tit nok fremsat ønsker, og det må lige så tit erkendes, at det var dejligt, om ønskerne kunne opfyldes, men det er ikke så let for et lille bysamfund at klare de samme opgaver, som større byer magter. Men kommer man med de argumenter, som ansvaret for økonomien pålægger, så hedder det straks, at man er imod. Det er ikke rigtigt. Der ligger imidlertid i dette forhold et yderligere incitament til at skaffe flere skatteborgere til byen. Så får vi efterhånden råd til de faciliteter, der gør en by tiltrækkende. Vi kan f. eks. tænke på gymnasium og på den udvidede forberedelseseksamen, der nu er fremsat lovforslag om. Arkitekt Draibys indsats for at bevare det gamle bymiljø blev fremhævet, men borgmesteren understregede, at der er medmennesker, der skal bo og gå i gaderne med toppede brosten og små huse. Man kan bevare et Koldinghus o. 1., men her er tale om boliger, der skal være store nok og kan indrettes efter tidens krav. På dette område må vi prøve at tale os til rette.

Fødselsdag: 1. Signe Møller, Østergade 34, 70 år. + 5. Fru Anna Kjelstrup, Rindum Kirkeby, 60 år. + 6. Tømrermester Verner Petersen, Enighedsvej 6, 60 år. + 7. Alfred Pedersen, Rindum Kirkeby, 75 år. + 13. Tobakshandler Svend Fastrup, Torvet, 60 år. + 28. Fru Anna Thygesen, Godthåbsvej 8, 70 år.

Sølvbryllup: 25. Maskinsætter Emil Olesen og hustru, Holmene 8. + 26. kørelærer P. C. Høgsberg og hustru, Holstebrovej 28.

Bryllup: 2. Marie Viisholm Thomsen (d. af gdr. Thorkild T., Stavning) og Jens Henrik Henriksen (s. af Martin H.). + 16. Sonja Kongerslev (d. af værkfører H. K., Hirtshals) og Martin Haakonsen (s. af massør H.). + 23. Ekspeditrice Lis Højland (d. af Arne H.) og forretningsbestyrer Leo Holck Pape, Herning (s. af købmand P.) + 23. Else Sørensen (d. af arkitekt Svend S., Viborg) og murersvend Peder Vang Christensen (s. af mekaniker Møller C). + 21. Personalechef Else Christensen (d. af fhv. hotelejer C. C.) og civilingeniør, direktør Helge Olesen, Gentofte. + 30. Kontorassistent Else Vejgaard (d. af A. V. V.) og mekaniker Chr. Bech Olsen (s. af G. B. O., Søndervig). + 30. Kommuneass. Erika Schüller, Husum, Tyskland, og disponent Jens Ahle Jensen.

Jubilæum: Overbetjent Niels Peter Møller Jensen, 25 år.

Døde: 25. Martin Madsen. + 28. Nicoline Munck Christensen. + 30. Tømrermester Peder Nissen.

 

NOVEMBER

7. Indvielsen af Ringkjøbing Plejehjem foregik i strålende solskinsvejr; foran facaden vajede dannebrogsflag og til hjemmet strømmede der gaver ind fra nær og fjern. Indvielsesgæsterne fik lejlighed til at hilse på nogle af de hjemvendte ringkjøbingensere, der var flytttet ind som de første beboere. Ved indvielsen rettede diakonhjemsammenslutningens formand, overlæge Aksel Olsen, Farum, en velkomst til overarkitekt Tage Werner og fuldmægtig Høgsborg, boligministeriet, til broderforbundsformændene Hiittel Sørensen, Filadelfia, og Bo Lauridsen, Århus, og repræsentanterne for Ringkjøbing Byråd m. fl. Overlæge Olsen understregede, at diakonhjemmene drives som kristne, danske hjem. Viceborgmester, amtsvandinspektør P. K. Nielsen overbragte hilsener og gode ønsker fra amtmanden og borgmesteren, som var forhindret i at deltage i indvielsen. Han omtalte det store og samfundsnyttige arbejde, diakonsammenslutningen havde påtaget sig ved at rejse hjemmet, der aflaster sygehusene og er billigere pr. seng. Tillige er der på disse hjem bedre muligheder end på sygehusene for at yde syge patienter den rette pleje. + 9. Ejeren af Hotel Ringkjøbing, Knud Møller, er død, kun 54 år gl. Hotelejer Møller havde været svagelig i mange år. For godt en måneds tid siden blev han indlagt på sygehuset men herfra overført til Rigshospitalet, hvor døden indtraf i går. - I oktober 1945 købte han Hotel Ringkjøbing, som han indrettede som et godt og hyggeligt provinshotel. Han gik med stor interesse op i det daglige arbejde og stod selv for det forretningsmæssige, så længe helbredet tillod det. Hotelejer Knud Møller var en ualmindelig flink og behagelig mand, nobel og korrekt i sin gerning, og både han og hustruen  vandt ved  deres  behagelige  væsen  mange  trofaste  venner.   + 10. Der blev heller ikke points til Ringkjøbing serie 1 i sæsonens sidste turneringskamp. Den spilledes på Stadion lørdag eftermiddag og endte 4-3 til modstanderne:  Herning KFUM. +  11. Amtmand A. J. Bach ledede i går sit første amtsrådsmøde og udtalte ved åbningen af dette: - Ud fra et nøje kendskab til indholdet og omfanget af et amtsråds anliggender ønsker jeg at sige, at jeg går ind til gerningen som Ringkjøbing Amtsråds formand med stor respekt og dyb ærbødighed for den opgave, det er sammen med de af borgerne valgte medlemmer af amtsrådet at varetage amtskommunens anliggender således, at vore medborgeres livsvilkår kan blive de bedst mulige, både materielt og kulturelt. Jeg vil se det som min del af vor fælles opgave her i amtsrådet at forberede enhver sag, der kommer på amtsrådets forhandlingsbord, således, at enhver oplysning, som kan have betydning for sagens afgørelse, er fremme i klar og objektiv form. +  15. Sportslig blev det et godt år for roerne, der vandt lige så mange pokaler som forrige år, men der var nedgang i antallet af ro-kilometre. Roklubbens største begivenhed i sæsonen var indvielsen af de nye klublokaler ved bådhuset. — Vi har fået det dejligt, sagde formanden, Jørn Jensen. — Vi mangler kun at få indlagt varme, så vi kan arrangere klubarbejde om vinteren. + 19. Alle børn, der cykler til Ringkjøbing Skole, vil mandag den 29. november få kontrolleret, om deres cykler er i lovlig stand. + 20. Før lukningen af dyreparken i Hee skete der en interessant begivenhed: Et par sorte australske svaner gav sig til at ruge. Hannen og hunnen passede skiftevis æggene. Parkens ejer, Egon Brågård, fulgte spændt eksperimentet, idet det er svært at få de sjældne svaner til at yngle i fangenskab. + 22. Ringkjøbing og Omegns Rideklub har fået en fin start.

Ved generalforsamlingen var der 20 aktive og 6 passive medlemmer. Medlemstallet er nu næsten femdoblet, idet klubben nu har 107 medlemmer. + 24. Menighedsrådsvalget her i byen fik ringe deltagelse, kun 815 af 3300 stemmeberettigede stemte. Resultatet blev: Liste A: grundtvigsk liste 355 stemmer og 5 mandater. Liste B: Indre Mission 198 stemmer og 3 mandater. Liste C: Socialdemokratiet 72 og 1 mandat. Liste D: Kirkeligt Centrum fik ingen. Folkekirkelig Fællesliste: 125 stemmer og 1 valgt. + 27. Under en stor redningsaktion i Hvide Sande i går for at redde kutteren „Tyrola" RI 78 og dens tre mands besætning, blev en af redningsmandskabet på Hvide Sanderedningsbåden, Peter Andreas Jensen, slået udenbords, da redningsbåden fik en stor brådsø, der kastede alle mand omkuld og sprængte ankerkæden. Andreas Jensen blev reddet kort tid efter.

Sølvbryllup: 4. V. Hinze og hustru, Herningvej. + 6. Vagn Pedersen og hustru, V. Villaby, Rindum.

Bryllup: Assistent Birthe Christensen (d. af Ole C, Ådum) og mekaniker Poul F. Nielsen (s. af A. N., Staby). + 6. Ekspeditrice Dagny Jacobsen, Byskellet 24 (d. af fru Johanne J., Kongevejen) og traktormekaniker Erik Iversen (s. af formand N. I., Kloster). + 20. Gunhild Bennetsen (d .af J. B., Bildtsvej) og lærer Peter Pedersen. + 20. Tove Thygesen, Holstebro (d. af H. T., Tistrup) og slagter Jørgen Nygaard, Holstebro (s. af malermester N.). + 21. Maja Marie Jensen (d. af Kr. J., Rindum) og Villy Jensen, Spjald (s. af J. M. J., Spjald). + 27. Anna Strandsbjerg (d. af grd. Jens Kjær S., Holmsland) og skibsingeniør Peder Harder Mikkelsen, Odense (s. af bankkasserer O. Harder M.). + 27. Edith Abrahamsen, Tørring, og murersvend Børge K. Jensen (s. af Bernhard J., Rindum Kærby).

Jubilæum: Fuldmægtig Aksel Jensen, Kirkepladsen 3, 40 år.

Døde: 4. Arno Gertman-Poulsen. + 7. Knud Jørgensen Møller, Hotel Ringkjøbing. + 13. Installatør Aage M. Christensen.

 

DECEMBER

2. Det nye menighedsråd har konstitueret sig med kriminaloverbetjent Ballegaard som formand. + Familiefesten, der var arrangeret af Husmoderforeningen  og  Foredragsforeningen,  blev  overordentlig vellykket. Der var 175 deltagere. Der begyndtes med et lille lotterispil til glæde for de deltagende børn, og efter kaffebordet underholdt familien Højbjerg fra Vinderup - også kaldet „Den musikalske familie". + Thue Nielsen & Søns Fiskeeksport på havnen er købt af minkfarmer og fiskeeksportør Jørgen Vang, Hvide Sande. + 6. Ringkjøbing Idrætsforenings julemesse sluttede i går på bedste måde. Vejret var ikke på arrangørernes side, men selv til juleoptoget gennem byen mødte et meget stort antal. - På loppemarkedet solgtes i bedste markedsstil - bøger - 1 øre pr. side. - Engelske halv pris! + Ringkjøbings officielle juletræ blev i formiddags transporteret til byens torv, hvor det i eftermiddag rejses. Det er en dag før oprindeligt bestemt, men så har elektrikerne jo så meget mere tid til at montere det med elektriske lamper. + 13. Julemessen blev livligere end tidligere år. Det var ikke små portioner mad, der solgtes på messen. Julekroen var fyldt med mennesker, og æbleskiveboden stod på glødende pæle. — Der var stor interesse for de forskellige stande. Man fulgte med interesse arbejdet med guld og ler - henholdsvis på Lauritz Larsens stand og på Bollerups Boghandels stand. De mere kunstneriske indslag var også med — malerier og stoftryk udstillet af Chr. Dyekjær og frue. + 14. Øvelse gør mester. Lørdagens opførelse af skolekomedien „Jeg vil være „miss", som elever i skolen har vist for kammerater og forældre, blev om muligt en større succes end de foregående opførelser. Eleverne på Ringkjøbing Skole har i sommerens løb trænet flittigt for at opnå de eftertragtede skoleidrætsmærker. + 15. Julekoncerten i Ringkjøbing Kirke. Mange mennesker var mødt op, og de fik en god aften, hvor julen blev sunget ind i ord og toner, hvor to udøvende kunstnere bød på et fint program. Peder Sand er bysbarn. Hans hu stod til sangen, og sangen har været hans liv. Og bysbørnene lyttede, adskillige indstillet på kritik. For det er jo dette med profeten i sit fædreland . . . Men Peter Sand gjorde det godt. Rent og smukt lød hans store stemme i kirkerummet. Organist Ernst Christensen var en sikker akkompagnatør. Men han spillede også et par store orgelværker, bl. a. Bachs store Toccata og fuga i d-mol. Han gjorde det fint. + 16. Kommunens regnskab, der forelå ved byrådsmødet, udviser i driften indtægter på 3.715.834 kr. og udgifter på 3.252.835 kr., hvorefter overskuddet andrager 462.999 kr. Overskuddet skyldes merindtægt på skattekontoen og en væsentlig mindreudgift for sygehus- og sundhedsudgifter. + Husmoderforeningen har også i år holdt traditionen i hævd med at holde julefest for byens ældre og ensomme. 200 folke- og invalidepensionister deltog og fik en dejlig aften, der helt stod i julens tegn. + 17. Ringkjøbingegnens Landboforenings bestyrelse valgte ved et konstituerende møde i dag Jens Østergaard, Bollerup Østergård, Rindum, som formand. + 18. Hvide Sande redningsbåds mandskab og opsynsmand har fra Forsikringen af Danske Fiskefartøjer modtaget en påskønnelse for den indsats, de gjorde den 26. november i år, da redningsbåden i stormvejr slæbte kutteren „Tyrola" op til indsejlingen. + 20. Festligt juleoptog gennem Ringkjøbings gader i går. Optoget blev anført af ryttere fra Ringkjøbing Rideskole med den pony, der var udsat som præmie i julemåneden, i spidsen, til stor begejstring for de mange børn, der så på optoget. Musikken i optoget leverede FDF-orkestret fra Lemvig, og masser af små nissebørn delte appelsiner ud. Kort efter at optoget var færdigt, åbnede byens butikker, og der kom meget hurtigt gang i julehandelen. Der blev købt masser af julegaver. Folk slæbte på pakker, der var fint pakket ind. + 21. Fra 1. maj 1966 bliver landbrugslærer Lars Agerskov, Fjordvang, heltidskonsulent i Ringkjøbingegnens Landboforening. + 22. Der er tradition for, at Ringkjøbingegnens Folkedanserforening samler fuldt hus ved hvert eneste arrangement, og julestuen i aftes var ingen undtagelse. Højskolehotellets sal var fyldt. + 23. Lederen af hjemmeværnets Ringkjøbingdistrikt, major H. Bork-Larsen, Ringkjøbing, er tildelt en amerikansk fortjenstmedalje for sin indsats som leder af modstandsbevægelsen under krigen. + 24. Juleaften. - Nej, I får mig ikke til at sige, hvad julemiddagen består af, sagde forstanderinde Emmy Jensen, Ringkjøbing Sygehus. Patienterne skal ikke ligge om dagen og læse i aviserne, hvad de skal have til julemiddagen om aftenen. - Til gengæld kan patienterne så glæde sig over, at julemiddagen er en overraskelse. + Der er også julestemning på Plejehjemmet, og i går eftermiddags blev den ekstra understreget, idet man havde familiesammenkomst. Familie, venner og naboer var mødt op, og forstander Bernhard Sørensen bød alle velkommen. Blandt de mødte var borgmester J. Dalgaard-Knudsen og socialudvalgets formand, fru Ruth Pedersen. Man beundrede den fine juleudsmykning på hjemmet og sang julesange. + I år prøver vi at holde den egentlige juleaften midt på dagen, siger bestyrerinden på Ringkjøbing Alderdomshjem, fru Mette Marie Dalsgaard. + 28. Enkefru Valborg Jensen, Nørredige 24, der blev 100 år juleaften, døde i går. Valborg Jensen havde det godt til det sidste. + 29. Der blev ikke tid til megen julespiseri for folkene på Falck-Zonen i Ringkjøbing. På grund af det dårlige føre var der noget at køre efter hele tiden. + 30. Sejlerfærd og sømandsliv hos P. Chr. Hindø - præges af de ting. Yachten „Irma" stævner ud af Ringkjøbing Havn med skum for boven - omkranset af sølvplader, der fortæller om sejlsportssejre. - P. Chr. Hindø har ikke selv været matros. Men han var nok blevet det, hvis ikke han havde trukket frinummer på sessionen. Han er så godt som født på søen. Nærmere betegnet på Hindø - den lille ø i Stadil Fjord. Sammen med sine søskende boltrede han sig på fjordens bølger. Vandet var for ham den bedste legeplads og blev ved med at være det. Sætningen „jeg lagde jo lige mærke til . . ." kommer i øvrigt, når P. Chr. Hindø fortæller om de mange gøremål, han har haft - og det er ikke et fåtal: På valsen som malersvend, sejlsportsmand, aktiv deltager i de navnkundige Ringkjøbingrevyer (hvortil han malede kulisserne), flittigt benyttet sminkør ved dilettantforestillinger. Et hav af oplevelser er blevet P. Chr. Hindø forundt de mange år som ringkjøbingenser. Han har rundet de 78, og den 1. januar har han været ansat på Den vest- og sønderjydske Kreditforening i 40 år. + Byens borgmester, landsretssagfører J. Dalgaard-Knudsen, siger i sin nytårsudtalelse: Så gik 1965 til ende. Det var et arbejdsår for byens borgere og også for byrådet. Mange sager af varig betydning for byens fremtid har været under udvikling. Årets udgang står ikke som en afslutning på disse opgaver. Byen er på vej og midt i arbejdet. Skal noget fremhæves? Så kan det nævnes, at ministeriet for kulturelle anliggender efter forhandling og planlægning betingelsesvis har indrømmet bebyggelse af arealer, der ligger nærmere fjordkysten end lovens 100 meter. I godt samarbejde med en snes andre kommuner blev Vestjyllands Flyveplads i Stavning bekostet, anlagt og åbnet. Arbejdet med udførelse af den store parkeringsplads ved museet og rutebilstationen ved banegården er afsluttet, og Plejehjemmet blev fuldført og taget i brug. - Af arbejde, der berører det kulturelle, kan vi glæde os over forøget kontakt med vor norske venskabsby, Tromsø. Det er noget mærkeligt, der sker. En gammel jysk by nær Vesterhavet og Tromsø, den moderne, norske by ca. 400 km nord for polarcirklen, i disse dage midt i en nat på 2 måneder, har for alvor rakt hinanden hånden for at lære af hinanden og opleve hinanden. Man er begyndt ved den rette ende: Udveksling af børnene, de børn, der en gang som voksne skal være med til at bære og præge både vor gamle by og Tromsø og den verden, der venter vore børn forude. Den menneskelige og kulturelle værdi af iværksættelsen kan ikke vurderes for højt. Der er grund til at være redaktionschef Ingemann, stadsskoleinspektør Chr. Christensen og tillige turistforeningens ledelse ved bogtrykker Holger Rasmussen for den ildhu og energi, de har lagt i sagens fremme. Måtte iværksættelsen lykkes.

Diamantbryllup: Agent Laurits Andersen og hustru.

Sølvbryllup: 1. Fisker Frederik Thygesen og hustru, Ø. Strandgade 27. + 20. Vognmand Sigvald Sørensen, Østerdige 5. + 27. Vaskeriejer Nørmark og hustru, Reberbanen 16.

Bryllup: 14. Kirsten Lund Thomsen (d. af gdr. R. L. T., Spjald) og Bent Vad-Christensen (s. af cigarhdl. K. V.-C). + 18. Ruth Konradsen (d. af Th. K., Søndervig) og Børge Skaanning Kristensen (s. af V. K., Thorsted). + 18. Lis Jensen (d. af fru vaskeriejer J., Skjern) og sergent Ole Møller (s. af afdøde hotelejer Møller). + 26. Tekn. ass. Jytte Schmidt, Holstebro (d. af P. S., Herning) og driftsass. Bent Erik Petersen, Allingåbro (s. af driftsleder V. P.). + 26. Grethe Andersen (d. af Anders A., Hee) og Bent Erik Wittorff (s. af overmontør V. W.). + 28. Elly Madsen, Rindum, og murerm. Børge Kristensen, Rindum.

Fødselsdag: 14. Fru Jensine Nielsen, Enghavevej 36, 80 år.

Døde: 4. Peter Landeværn. + 5. Pens. togfører Th. Andersen. + 5. Konrad Kristensen. + 6. Kristence Klausen, Vellingvej. + 10. Ane Kirstine Henriksen. + 19. Anna Hansen. + 23. Fhv. skomagerm. Herman Nielsen. + 27. Fhv. købmand Viktor Pedersen, Nygade 13, 62 år. + 28. Valborg Jensen.

 

 

1966

 

JANUAR

2. Året begynder med sne og kulde, men trafikken til og fra Ringkjøbing blev afviklet forbavsende godt og præcist nytårsdag — i betragtning af de store snemængder, der faldt. Nytårsaftenen var roligere, end den har været i mange år. Politiet har ikke modtaget en eneste anmeldelse om hærværk og blev ikke tilkaldt til uroligheder. + 3. Typograf Arthur Fog, der har tjent Dagbladet trofast i 53 år, ønskede 1. januar at træde tilbage. Fog fik fra bladet og sine medarbejdere megen anerkendelse for sin indsats. Han var en dygtig og anerkendt fagmand. + 4. Overbetjent N. P. Møller Jensen, politistationen i Ringkjøbing er tildelt politiets 25 års hæderstegn for god tjeneste. Politimester K. Fenger-Eriksen foretog overrækkelsen. + 7. Odd Fellow-Logen i Ringkjøbing har nu i mange år holdt fest for byens ældre, enlige damer helligtrekongers aften. Det er en fest, de ældre damer altid har glædet sig meget til. I år inviterede Odd Fellow-Logen for første gang også byens enlige, ældre mænd med for at fejre, at der er blevet bedre plads i loge-lokalerne på St. Blichersvej. + 11. Ved det første byrådsmøde udtalte borgmesteren: — Jeg vil gerne benytte lejligheden til på byrådets vegne at ønske byens borgere et godt og lykkeligt nytår med håb om fortsat god fremgang og beskæftigelse. Og lad os så glæde os til, at den, der til næste år ved omtrent samme tid på dette sted kan ønske godt nytår, kan gøre det til en større kreds, idet vi håber, at Ringkjøbing og Rindum til den tid er blevet ét. - Byrådet vedtog indstillingen fra skoleudvalget om, at der opslås en stilling som tandlæge ved skoletandklinikken samt om, at denne udvides — de nødvendige lokaleændringer er budgetteret til at koste 50.000 kr. + 12. Rotary Klubben holdt møde på Højskolehotellet med deltagelse af Inner Wheel m. fl. indbudte gæster. Amtmand A. J. Bach, der var ledsaget af amtmandinden, gav en meget interessant og instruktiv oversigt over amtsrådets arbejdsmark. Redegørelsen indeholdt vægtigt oplysninger, bl. a. om sygehusenes udvikling og om planerne for fremtidens egnsplanlægning. + Der var 14 graders kulde og blæst til morgen. - Blæsten var det værste. Folk, der gik til arbejde, frøs, så man kunne blive næsten syg af det. + 15. Ringkjøbing-Rindum havde ved årsskiftet 6253 indbyggere. Der har i løbet af de sidste 5 år været en befolkningstilvækst på henved 500, og de 6253 er det hidtil største indbyggertal. Den netop færdiggjorte kvartalsopgørelse viser, at der ved indgangen til nytåret boede 5172 personer i Ringkjøbing og 1081 i Rindum. + Nu er det motoriserede skrubbefiskeri på Ringkjøbing Fjord begyndt. Selv om det er bidende koldt, og blæsten farer hen over den tillagte fjord, starter fiskerne hver morgen deres knallerter og motorcykler og kører ud over isen med deres skrubbenet og stængerne til at stikke nettene under isen med. + 17. Rådhuset har som gave modtaget en særpræget udsmykningsgenstand, et gedigent stykke billedskærerarbejde, der i går blev ophængt i rådhusets trappeopgang (lige under den gamle byfane) fra fhv. musikhandler J. Vejen Larsen og hustru, tidl. Ringkjøbing, nu Torrig på Lolland. Relieffet, der måler 48X100 cm, er både dekorativt og meget smukt udført og har et byhistorisk motiv, idet det forestiller den gamle Ringkjøbing-borgervæbning rykke ud gennem Østerport ca. 1814. + 19. Isen i havnebassinet ud for Nordsøværftet knagede og store flager brækkede løs, ligesom to trekvart tommers stålwirer sprang, da værftets byggenummer 27 — en halv-shelterdækker på 675 tons d.w. — i går eftermiddags masede sig ud gennem den rende, der var holdt åben i isen for den. + 21. Planer for en speciel undersøgelse vedr. forskydninger fra landbrugs- til byerhverv inden for VJ-området og de heraf opståede arbejdsmarkedsmæssige, økonomiske, sociale og kulturelle problemer er indledende blevet drøftet i VJ-rådet, og sekretær Vagn Jørgensen har i socialforskningsinstituttet haft en forhandling om mulighederne for at indpasse den planlagte VJ-undersøgelse i tilsvarende, planlagt af instituttet. + 26. Ringkjøbing Handelsskole under udvidelse. To nye lokaler „inden for murene", et skilteskrivnings- og et prøvelokale. - Ca. 300 undervises i denne sæson. + 27. Der er i nat stjålet herretøj for ca. 4000 kr. ved et indbrud hos herreekviperingshandler J. C. Kirk, Nygade. Foruden at stjæle tøj har tyvene rodet rundt i en masse, så der så forfærdeligt ud. + 28. Vinteren strammes. Alle køreprøver i Ringkjøbing i dag er aflyst. De gamle på Alderdomshjemmet må ikke gå ud på egen hånd. Taxa-chaufførerne har meget travlt. På mejeriet er der forsinkelser i arbejdet, og på Falck-Zonen arbejder kranvognene og mandskabet hårdt. - Altsammen skyldes de helt usædvanligt glatte veje og fortove.

Bryllup: 15. Smørrebrødsjomfru Britta Birkmose og maskinsmed Kaj, Foged Århus. + 15. Ninna Siig (d. af fiskehandler S. S., No) og Anders Lambæk Mortensen (s. af Ester L. M.). + 30. Ketty Hendriksen, Nordby (d. af købm. S. A. H., Kjellerup) og styrmandsaspirant Ove Bork-Larsen, Nordby (s. af amtsinspektør, major H. B.-L.).

Jubilæum: 1. P. Chr. Hindø, St. Blichersvej 8, 40 år ved Den vest- og sønderjydske Kreditforening.

Fødselsdag: 5. Margrethe Olesen, Fjordvang 11, 80 år. + 11. Fru Augusta Jeppesen, V. Strandgade 32. + 13. Amtsvandinspektør P. K. Nielsen, 65 år. + 22. Fru Rigmor Mortensen, V. Rindum, 60 år. + 29. Fru Andersen, Damtoften 7, 60 år.

Døde: 3. Harry Nielsen. + 13. Karen Kjærgaard. + 18. Jacob Peder Jensen. + 19. Kristine Jensen. + 19. Niels Poulsen. + 20. Mette Margrethe Christensen.

 

FEBRUAR

1. Rotary Klubben havde amtsarkitekt, civilingeniør Gregers Jæger som foredragsholder. Han gav en fremstilling af de opgaver, som landsbyggeloven har lagt ud til amtsrådene. Alene i det første år har ca. 700 sager været til behandling. Amtsarkitekten fortalte om, hvorledes man planlægger den fremtidige sommerhusbebyggelse ud fra hensynet til at friholde en bred strandbræmme og andre arealer med fri adgang. Alene omkring Ringkjøbing Fjord med Holmsland Klit regner man med at skulle skaffe plads til 15-20.000 sommerhuse. + Efter udløbet af fristen for indbetaling af skattelettelsesindskud, der kan komme i betragtning som fradrag på den nye selvangivelse, og efter at de Ringkjøbing-pengeinstitutter, der har filialafdelinger, i går har modtaget opgørelserne fra disse, står det fast, at der aldrig før er opsparet så meget i løbet af så kort tid. I særlig grad har kapitalbindingsordningerne haft interesse. + 3. Efter den tvungne standsning af Ringkjøbing Boligforenings byggeri i Damtoften, har ministeriet nu ladet særlig milde vinde blæse midt i isvinteren: Der er indløbet meddelelse om tilladelse til opførelse af hele to boligblokke, kareerne D og E, omfattende tilsammen 36 lejligheder. + 4. Erstatningen, som Ringkjøbing skal yde for amtets tab af Rindum, er fastsat til 25.000 kr. pr. år i højst 10 år, men ydelsen bortfalder, når det nye amtsfællesskab kommer, antagelig om 4 år. + Handelsforeningen drøftede på generalforsamlingen teaterforening, flyveplads, erhvervssekretær, sluseudvidelse i Hvide Sande, julehandelaktivitet, byrådsvalg m. v. Formanden, købmand J. C. Kirk, nævnte i beretningen en henvendelse fra byrådet vedrørende forslaget om at udvide slusen i Hvide Sande med 2-3 meter, og erklærede sig helt enig i, at denne udvidelse foretages. Det vil være af væsentlig betydning for Nordsøværftet, én af byens største arbejdspladser. Formanden omtalte endvidere juleudsmykningen, der havde været meget vellykket, men også havde kostet ca. 4000 kr. mere end budgetteret. Der var udleveret ca. 50.000 lodsedler på „julehesten". + Handelsskolen i god udvikling. Der er nu 15 klasser med en lærerstab på 16. Der er 227 elever til handelsmedhjælpereksamen, og sammen med særholdene er der i alt 309 elever. + 10. Resultaterne af den 13. ejendomsvurdering foreligger nu samlet for Ringkjøbing vurderingskreds, og det fremgår af oversigten, at den samlede ejendomsværdi i kredsen er steget med henved 280 mill. kr. i forhold til den 12. vurdering, fra 192.453.000 kr. til 472.270.000 kr. Stigningen bliver 279.817.000 kr. Grundværdien er i samme tidsrum steget med 57.840.000 kr., fra 46.260.000 kr. til 104.100.000 kr. Antallet af ejendomme har ved sidste vurdering været 7213 mod 5471 ved den foregående eller 1742 flere. + 14. Eleverne i Ringkjøbings to 2. realklasser søger små jobs fra nu og til den 20. juli. De skal nemlig på en studietur til England, og det er meningen, at de unge selv vil arbejde for at tjene penge til turen. + 15. Den nye skatteinspektør. Fuldmægtig ved skattekontoret, Børge Andersen, udnævntes i byrådets møde i aftes til skatteinspektør fra 1. april. Børge Andersen, som fylder 42 år, er født i Ringkjøbing, hvor han også har gået i skole og tog præliminæreksamen i 1941, hvorefter han i 1942 fik ansættelse på kommunekontoret. + 16. Der holdes nu møder næsten hver aften om opstilling til amtsråds- og kommunevalg. + 18. 22 pct. omsætningsstigning for Ringkjøbing Bank i 1965. Nu oppe på godt 3,4 milliarder, en stigning fra det foregående år på ca. 600 millioner kr. - Bruttooverskud på ca. 1,7 mill. kr. og nettoresultat på 902.000 kr. - Udlånene øget med godt 7 pct., indlån med knap 10 pct. Det glædede bankens bestyrelse at kunne fremlægge dette særdeles tilfredsstillende driftsresultat for generalforsamlingen og på grundlag heraf foreslås, at udbyttet for 1965 sættes op til 10 pct., samtidig med betydelige henlæggelser til reserver, i alt en konsolidering på ca. 555.000 kr. + 24. Fhv. fiskeribetjent Søren J. Sørensen død i en alder af 89 år. Han var født i Årgab og begyndte som fisker her. Senere blev han fiskerifoged. I 1921 blev han flyttet til Ringkjøbing, hvor han og hustruen derefter fik deres hjem. I 36 år arbejdede han blandt fiskerne, og her var han afholdt og velanskrevet. Han var pligtopfyldende og nidkær og gik med stor interesse op i gerningen. Han og hustruen tilsluttede sig Indre Mission og DMS. + 25.  Politiet glæder sig meget over, at der endnu findes ærlige mennesker i Ringkjøbing. På politistationen er indleveret 50 amerikanske dollars som hittegods. +  26.  22 kandidatlister til amtsrådsvalget,  167 kandidater. Stemmesedlen bliver to kandidater „kortere" end ved sidste valg. + 28. For andet år i træk blev det Landbobanken, der vandt Ringkjøbing Idrætsforenings firmaturnering i indefodbold. Men holdet kom på hård prøve. - Helt uventet lykkedes det outsideren Ford at komme i finalen og der yde så megen modstand, at der måtte omkamp til. + Historisk  Samfund  for Ringkjøbing Amt har fået ny  formand,  idet lærer Esbern Jespersen, Vinding, er valgt efter afdøde amtmand Aage Rangel-Nielsen. Det har gennem 60 år været en amtmand, der har været formand for selskabet. Amtmand A. Bach, der er indvalgt i bestyrelsen, er også opfordret, men har foreløbig bedt sig fritaget for hvervet som formand. Valget fandt sted på samfundets årsmøde søndag eftermiddag i sognegården i Rindum. Over 100 medlemmer og andre interesserede var mødt.

Bryllup: 19. Damefrisør Jette Poulsen (d. af disponent E. P., Holstebro) og maskinsætter Henning Djørup Nygaard, Holstebro (s. af malerm. Th. N.). + 26. Ekspeditrice Rita Hansen (d. af arbmd. S. H., Velling) og Leif Lütken Pedersen (s. af banebetjent J. L. P., Tarm). + 26.  Kirsten Stræde Andersen (d. af ostehdl. S. A.) og Bent Christensen, Århus.

Jubilæum: Fuldmægtig C. B. Christensen, Meldskiftet, 40 år ved Den vest- og sønderjydske Kreditforening.

Fødselsdag: 4. Frk. Ellen Madsen, Kærby, Rindum, 50 år. + 5. Kolonialhandler Peder Andersen, Torvet, 60 år. + 8. Fru købmand A. Jespersen, Herningvej, 80 år. + 13. Kreditforeningsfuldmægtig Th. Andersen, Tangsvej, 70 år. + 11. Peder Chr. Sandahl Pedersen, Nørredige 26, 60 år. + 17. Bagermester Herman Johannesen, Nørregade, 60 år.

Døde: 11. Christian Nielsen. + 22. Fhv. fiskeribetjent S. J. Sørensen. + 26. Jens Martin Nørgaard.

 

MARTS

1. Borgmester J. Dalgaard-Knudsen åbnede i eftermiddags mejeriugen. Mejeribestyrer Slots bød velkommen, hvorefter J. Smedegaard Mortensen talte. I aften åbnes udstillingen for publikum. På udstillingen findes alt, hvad hjertet kan begære — og „Karoline" er for alvor kommet til Ringkjøbing. + 4. Som formand for stadion- og campingpladsen er Ruth Pedersen på kig efter en større plads. + Guldalderklubben for Ringkjøbings ældre havde i går stiftende generalforsamling. Ca. 100 folke- og invalidepensionister var til stede, og 79 tegnede sig straks som medlemmer. Bestyrelsen kom til at bestå af konsul Carl Jacobsen, blindekonsulent A. M. Bjerg, frk. Karen Refstrup, fru Anna Knudsen og dommer J. C. Christiansen. + 9. Resultatet af byrådsvalget i Ringkjøbing blev, at der af de 3327 stemmer blev afgivet 2662 mod ved kommunevalget i 1962 af 3095 stemmeberettigede 2452 stemmer. - De afgivne stemmer fordelte sig således (tallene i parentes er fra valget i 1962): A: Socialdemokratiet 1001 (1011), C: Konservative 295 (288), D: Venstre 1286 (1139), R: Rindum-listen 67 (-). Mandatfordelingen blev således: Socialdemokrater 5 (4), Konservative 1 (1), Venstre 6 (6), Rindum-listen 1 (-). Ringkjøbings nye byråd får følgende medlemmer: 1. J. Dalgaard-Knudsen, 2. A. Fischmann, 3. Niels Skyttejun., 4. Sv. Aa. Faurbye, 5. Ruth Pedersen, 6. Kr. Ramskov Andersen, 7. M. R. Slots, 8. Karl Pedersen, 9. Axel Bojsen, 10. Henry Poulsen, 11. N. Aa. Kjærgaard Jensen, 12. Fanny Spaabæk, 13. Signe Christensen. - Af disse er nr. 6, 7 og 10 nyvalgte. + 11. Over 4 milliarder kroner omsat i Ringkjøbing Landbobank.  Stigningen fra året før andrager 570 mill. kr., stautsbalancen er steget med 14 mill. kr. til 103 mill kr. Banken har en af de mindste rentemarginaler i landet. + 14. Mariforeningens Ringkjøbing-afdeling fik til sit 25 års jubilæum adskillige gaver, bl. a. en model af et to-mastet skib, skænket af arbejdsmand Bent Høgsberg og repareret af værftsarbejder Erik Brædstrup-Holm. I jubilæumsfesten deltog godt 100. Landsformanden, kommandørkaptajn K. Hertz, København, gratulerede foreningen, og kommandørkaptajnen overrakte 25-års-emblemer til Erik Brædstrup-Holm, stationsleder Folmer Husted, glarmester K. Bang-Jensen, fiskeskipper Peder Kokholm, malermester Aksel Mikkelsen, installatør Glistrup Nielsen, malermester J. P. Nielsen, manufakturhandler Th. Skaanning og fiskeeksportør Maj lund Pedersen, alle Ringkjøbing. + 21. En ny parkeringsplads på godt 900 kvadratmeter er i denne tid ved at blive anlagt. Det er A/S Ringkjøbing Bank, som lader pladsen indrette ved Mellemgade. + 22. Ringkjøbing-Ørnhøj-banens overskud: Godt 100.000 kr. Det svarer til 6,7898 pct. af aktiekapitalen, og der mangler nu kun det rent tekniske afslutningsarbejde. + 23. Som altid blev afslutningsfesten for vinterens kursus i Husmoderforeningen festlig. Fru Ladefoged kunne byde velkommen til næsten 200 damer, og sagde, at det har været en lang vinter, men den har også været udbytterig. Udstillingen af elevarbejder var imponerende. + 3030 i Ringkjøbing blev poliovaccineret. + 25. Amtsvandinspektør P. K. Nielsen kan den 1. april fejre 25 års jubilæum som amtsvandinspektør for Ringkjøbing Amt. Hans virke har i disse 25 år været mere omfattende end almindeligt. Ikke blot er Ringkjøbing Amt landets største, men det er også det amt, der har langt de største landvindings- og afvandingsarbejder. 42.000 ha er i de 25 år blevet afvandet. P. K. Nielsen er også landvæsenskommissær og teknisk sagkyndig for amtet. I 12 år han haft sæde i Ringkjøbing Byråd, de sidste år som viceborgmester. + 28. Rindum Sogneråds sidste møde. - Det er vemodigt at sige farvel, sagde sognerådsformand, gårdejer Kr. Ramskov Andersen, ved festligheden i forbindelse med Rindum Sogneråds sidste møde inden sammenlægningen med Ringkjøbing Købstad. — Vi kommer til at savne de små forhold. Ramskov Andersen gav et tilbageblik over sognerådets arbejde, siden den første protokol blev ført i 1847. - Dengang var der mere kommunalt selvstyre end nu, og fra 1. april er selvstændigheden administrativ sat helt bort. Det kan man se på, som man vil, men det er klart, at sammenlægninger ikke kan undgås. — Jeg tror, det vil gå godt. Der er i hvert fald vist god vilje fra Ringkjøbings side. + Det gamle byråd holdt i aftes sit sidste møde. Borgmesteren benyttede denne lejlighed til ved mødets slutning at takke for godt samarbejde. Han gav udtryk for, at man nok havde kunnet strides, men med respekt for hverandres meninger, og at saglige synspunkter var kommet til udtryk. + Ringkjøbings nye beskatningsprocent blev i byrådsmødet fastsat til 21,5, en stigning på 4,6 pct., og den kirkelige beskatning forhøjedes fra 0,9 til 1. Skattestigningen sammenlignet med procenterne i fjorr bliver 4,7. + Af skattekontorets opgørelse fremgår for Ringkjøbing-bydelen, at den skattepligtige indkomst er 38.246.256 kr. mod 34.605.882 kr. året før, en stigning på 3.640.374 kr. eller 10,51 pct. Efter nedslag bliver den ansatte indkomst 36.104.758 kr. mod 32.818.629 kr. året før, en stigning på 10,1 pct. Fra den ansatte indkomst går den andel, der falder på fraflytterne, 269.900 kr. (sidst 510.836 kr.), og den ansatte indkomst til kommunen bliver så 35.844.858 kr. (32.307.793 kr.). Efter person- og hustrufradraget bliver den kommunale skalaindkomst 23.717.200 kr., mod 23.017.900 kr. året før), en fremgang på 699.300 kr. eller 3,04 pct. + For Rindum-bydelen er der betydeligt større indkomststigninger. Her har den skattepligtige indtægt været 6.216.763 kr. mod 5.306.953 kr., en stigning på 909.810 kr. eller 17,14 pct. Efter nedslag er den ansatte indkomst 6.105.116 kr. (4.975.495 kr.), en stigning på 22,70 pct. Efter fradrag bliver den kommunale skalaindkomst 3.655.400 kr. (mod 3.376.200 kr.), en fremgang på 279.200 kr. eller 8,26 pct. + 30. Driften af Ringkjøbing Isværk er i det forløbne regnskabsår gået godt med en omtrent tilsvarende produktion, som i fjor. Der er solgt 3099 tons is til 99.230 kr. mod året før 2999 tons til 92.616 kr. Indtægten ved frysning og opbevaring har været 167.026 kr. mod sidste år 152.933 kr. Overskuddet er herefter 15.951 kr. + overførsel fra 1964, i alt 19.045 kr. mod sidste år 21.328 kr. + Pens. lektor, cand. mag. C. F. Wiese, Viborg, fylder den 1. april 70 år. Lektor Conrad Fr. Wiese stammer fra   Ringkjøbing;   han   er   søn   af afdøde blikkenslagermester C. F. Wiese. + Landsretssagfører J. Dalgaard-Knudsen blev ved det nye byråds konstituerende møde genvalgt som borgmester, medens gdr. Kr. Ramskov Andersen, Rindum, blev kommunalbestyrelsens 1. næstformand (viceborgmester) og assistent Svend Aage Faurbye 2. næstformand.

Bryllup: 5. Inga Jansen, Herning (d. af Chr. J.) og damefrisør Kristian Andersen, Herning (s. af fru Gudrun A., Herning) + 5. Inga Johnsen, Kongevej, og Chr. Andersen, Herning. + 12. Tove Reffs (d. af V. R.) og Svend Erik Iversen (s. af A. I., 0. Rindum). + 12. Ennie Markussen (d. af gdr. S. M., Naur) og Villy Mathiesen (s. af gdr. V. M., Gudum). + 12. Kontorass. Alice Thomsen, Vejle (d. af repr. R. T.) og typograf Ove Astrup Hansen, Vejle (s. af P. A. H.). + 12. Lilly Jensen (d. af landm. C. J., Rindum) og Leif Jensen (s. af fru Karoline J., Hee). + 19. Ekspeditrice Hanne Flytkjær Hansen (d. af N. P. F. H.) og Jørgen Vind Noesgaard (s. af F. N., Lem). + 19. Lisbeth Christensen (d. af gdr. M. C, Nordenskov) og købmand Børge Pedersen (s. af smedem. P., Gårde). + 19. Hanne Hansen, og Jørgen Noesgaard, Lem St. + 26. Syerske Rita Christensen (d. af cementstøber C. A. C, Opsund) og malersvend Jørgen Christensen (s. af enkefru C, Tim). + 26. Kontorass. Hanne Dalsgaard og befragter Niels Jørgen Jensen, København. + 26. Anna Nielsen (d. af V. N., Rindum) og snedker Ib Vendelboe (s. af B. V., Tim). + 27. Irma Pedersen (d. af vejform. A. P.) og elektromekaniker Knud Hedegaard Pedersen (s. af gdr. A. H. P., Rindum).

Fødselsdag: Medhjælper A. Christensen, Bildtsvej 24, 65 år.

Døde: 9. Morris Hagsberg. + 19. Sygeplejerske Vera Møller. + 19. Johanne Margrethe Nielsen. + 23. Kirstine Charles Poulsen. + 24. Juliane Mathilde Simonsen. + 25. Esber Nielsen, 86 år. + 28. Anna Kristine Vejlgaard.

 

APRIL

Atter det skilte har bøjet sig sammen!

1. Den nye kommune er nu en kendsgerning — Ringkjøbings areal ca. fem gange større, og kommunen har ca. 6250 indbyggere. - Pr. 1. januar var der 5172 og 1081 borgere i de to kommuner, og der synes ikke siden at være sket væsentlige forskydninger. Selv om sammenlægningen fandt sted ved indeværende døgns begyndelse, holdtes der i går eftermiddag på rådhuset en sammenkomst mellem de daværende kommuners kasse- og regnskabsudvalgsmedlemmer, og Ringkjøbing fik ved denne lejlighed overdraget Rindums aktiver og passiver - som borgmester J. Dalgaard-Knudsen spøgende bemærkede, „overtog man pigen med udstyr og forpligtelser".

Der blev foretaget optælling og kontrol af kontanter og papirer og overdraget 25.360 kr., deraf et girobeløb på 14.148 kr., desuden et obligationsbeløb, lydende på 800 kr., samt en kassekreditkonto på 315.604 kr. Efter at kommunekasserer Niels Bach symbolsk havde overgivet den ret beskedent udseende pengekasse til borgmester J. Dalgaard-Knudsen, hilste de tilstedværende på hverandre i et glas vin. Borgmesteren konstaterede modtagelsen af Rindum i Ringkjøbing Købstadkommune og nævnte, at Rindum-kasse- og regnskabsudvalg havde fået Ringkjøbings aktiver og passiver forevist. Han betegnede den stedfundne overdragelse som en historisk begivenhed, idet de to kommuner efter 700 års adskillelse — eller måske mere — atter sammenføjes. Dengang var landsbyen Rindum blevet skilt fra den „kjøbing", der efterhånden var opstået omkring en handelsplads. Rindum fortsatte som sognekommune, Ringkjøbing som købstad, men går man tilbage til grevens fejdetid, gjorde borgere og bønder fælles sag med skipper Gement. + 4. I gråvejr og blæst og for kun få tilskuere åbnede RIF i går på Ringkjøbing Stadion forårsturneringen 1966 med at besejre Herning Fremad med 4-3. + 5. Kreditforeningens storke kom først i år, men nu er byens øvrige storke kommet. Parret på Hotel Ringkjøbing dog tilsyneladende kun på fransk visit i første omgang. På amtsgården er der kommet en stork, og om han bliver, afhænger af, om der kommer en mage til ham. + 6. Per Nielsen, søn af amtsvandinspektør P. K. Nielsen, har på Horsens Teknikum bestået eksamen som bygningsingeniør. + 9. Tilbygningen til Ringkjøbings politistation, der sammen med det gamle tinghus nu kaldes politigården, blev i dag ved middagstid afleveret officielt til politimester K. Fenger-Eriksen af justitsminister K. Axel Nielsen. + 14. Guldalderklubben har af Byrådet fået bevilget et tilskud på 2000 kroner. + 15. De blå Pigespejdere har 25 års jubilæum; de holder fest og tombola. + 16. Herreekviperingshandler Peter Holm, firma I. L. Holm, død 68 år gi. Han havde været svagelig i længere tid, men alligevel kom dødsfaldet pludseligt. Peter Holm var en kendt forretningsmand. Han nød en grænseløs tillid blandt sine kunder, der gerne lod ham bestemme, hvordan deres tøj skulle se ud. + 18. Det er ikke så vigtigt, at alting går efter en snor, og at ingen gør fejl. Det vigtigste er at vi morer os, siger Ringkjøbing-egnens Folkedansere. - Og at publikum morer sig. Og det gør de. Ingen kan overvære en aften i selskab med Ragna Tang og hendes dansere uden at lade sig rive med. Vesterhavs-Hallen var fyldt med glade dansende mennesker. Ingen steder i landet kan en folkedanserforening samle så mange mennesker — og især unge — som her i Vestjylland, blot Ragna Tang kommer til mikrofonen og med sit festlige humør leder dansen. + Fire-fem tons færdige foderpiller pr. time kan et moderne automatisk anlæg klare. Firmaet Th. Lindberg har i Spjald fået et sådant anlæg installeret. + 19. Lektor, cand. oecon. Knud Rasmussen, søn af bogtrykker Louis Rasmussen, er enstemmigt indstillet til et professorat i erhvervsøkonomi ved Århus Universitet. Knud Rasmussen får den glædelige nyhed mens han befinder sig i Brasilien. Han blev i december i fjor udsendt af Verdensbanken som leder af et hold nationaløkonomer og et hold civilingeniører. Formålet med udsendelsen er at lave prognoser over opdyrkning af et areal i Brasilien på størrelse med Frankrig. + 20. I den bygning, hvor Kamma Henriksen tidligere havde til huse, åbnes snart både en ny damesalon og en ny kunstbod. Der vil blive stentøj, keramik, sjældne glas, stoftryk, træting, stråting og meget andet i kunstboden. + De blå Pigespejdere fik 500 kr. i gaver fra forskellige i anledning af 25 års jubilæet, der blev fejret. Blandt giverne kan nævnes Sct. Georg Gildet-distriktet, tidligere spejdere og førere samt byens banker og de grønne spejdere i byen. + 21. Foreningen til Bevaring af Ringkjøbing Bys Særpræg har holdt generalforsamling. Formanden, arkitekt Ejvind Draiby, indledte sin beretning med: Det vil altid være svært i en by som Ringkjøbing og i øvrigt overalt at skabe 100 pct. stemning for et bevaringsarbejde; men i den korte tid, vor forening har virket, kan vi kun notere, at by og borgere stort set har forstået, at netop personlige og forretningsmæssige interesser kan plejes sammen med, at bevaringstanken gror frem. Den korte tid, foreningen har virket, viser netop dette, og vi må være tilfredse med de resultater, der er opnået. I starten var der en hel del, der misforstod vort program, idet visse kredse troede, at vi ville lave bykærnen om til museum og bevare gammeldags boliger med det faldefærdige ydre, dette har aldrig været vort program, og jeg kan ikke tydeligt nok understrege, at vort mål er at få indrettet sunde, moderne og praktiske boliger og forretningslokaler bag velrestaurerede bygningsfacader. + 21. Forstander Kjærgaard Jensen, Schuberts Minde, fylder 50 år. Kjærgaard Jensen stammer fra Sdr. Vium, arbejdede ved landbruget, indtil han i 1937 begyndte sin uddannelse på Diakonskolen i Århus. I 1947 blev Kjærgaard Jensen antaget som lærer på Pallisbjerg Skolehjem, og i 1949 overtog ægteparret ledelsen af børnehjemmet i Esbjerg, men kun i kort tid, for i 1950 kom kaldet til at lede det nybyggede børnehjem Schuberts Minde i Ringkjøbing. Under hr. og fru Kjærgaard Jensens dygtige ledelse har dette hjem siden gennemgået en rig udvikling, så det nu står som en mønsterinstitution. + 23. Der skulle være lidt ekstra festligt forbundet med søsætningen af Nordsøværftets byggenummer 25 - jubilæumsskibet - hel-shelterdækkeren til rederiet Union i Esbjerg (Svarrer), der med sine 715 tons dw og 299 brt. er det største skib, som indtil nu er løbet af stabelen i Ringkjøbing. Jubilæumsskibet fik navnet „Perlelil". + 27. Tømrermester Gunnar Olesen, Vesterkær, er i disse dage i gang med at foretage en udvidelse af sit værkstedsareal med 200 kvadratmeter i en nybygning til ca. 60.000 kr., og det er den anden udvidelse, han gennemfører, siden han for 4 år siden etablerede sig i Ringkjøbing. + 29. Orla Albæks møbelforretning har sluttet en udvidelse på 80 kvadratmeter, så forretning og værksted nu i alt dækker 100 kvadratmeter. + 30. Ringkjøbing-egnens Hovedkreds trak i aftes i arbejdstøjet. Den nye kreds afløser ungdomsforeningernes og gymnastikforeningernes hidtidige hovedkredse, og på den første generalforsamling efter sammenlægningen valgtes en bestyrelse på syv personer.

Guldbryllup: Eli Rasmussen og hustru, Kronager 10.

Sølvbryllup: 27. Overpostbud Jens Peder Hagde og hustru.

Bryllup: Kontorass. Rita Irene Petersen (d. af driftsleder V. P.) og bogholder Preben Hjorthøj (s. af fru A. H., Ålborg). + 7. Kontorass. Tove Lilian Lerche (d. af fru A. L.) og kontorass. Jens Jørgen Høj Madsen (s. af frisørm. H. M., Sdr. Omme). + 7. Læerrinde Ragna Johansen (d. af stationsmester E. J., Ellidshøj St.) og lærer Bent F. Christensen (s. af togfører V.F.C.). + 9. Frisør Ellen Grønborg (d. af H. G., Velling) og murer Bendt Højgaard (s. af T. H., Opsund). + Lærerstuderende Sonja Brøndum, Holsted, og lærerstuderende Niels Erik Jensen, Rindum. + 23. Grethe Holgersen (d. af L. H., Stadil) og elektriker Niels Jørgen Pedersen, Rindum (s. af elektriker V. P., Rindum).

Fødselsdag: 2. Kørelærer A. P. Dixen, Enghavevej 10, 60 år. + 5. Malerm. Carl Jacobsen, V. Strandgade 24, 60 år. + 5. Frisørm. Sv. Aa. Pedersen, Bredgade 13, 50 år. + 10. Arbejdsm. Halvor Nielsen, Mellemgade 11, 60 år. + 12. Fhv. gdr. Gravers Graversen, Ø. Rindum, 90 år. + 19. Frk. Johanne Thomsen, V. Strandsbejrg, 80 år. + 24. Anlægsgartner P. S. Hvid, Kronager 2, 60 år. + 28. Antony Søgaard Laursen, Ø. Rindum, 60 år.

Døde: 4. Cecilie Andersen, 79 år. + Marie Larsen, Plejehjemmet. + 15. Herreekviperingshandler Peter Holm. + 19. Marie Jeppesen, Herningvej 34. + 19. Kristiane Poulsen, Rindum, 69 år. + 19. Georg Søndergaard, V. Strandgade 20. + 26. Anna Kathrine Bangsgaard.

 

MAJ

2. I Rindumgårds lund er bøgen sprunget ud! Flere lavtsiddende grene på træerne ud mod hovedvejen stod i morges med frisk, lyst løv og glædede de omboende. + 3. I aften er der rejsegilde på Stavning Flyveplads - for den første egentlige hangarbygning, som får plads til 14 fly. Der bliver således husly for alle de ni „fastboende" fly, og der er plads til andre, som kommer til senere. + 5. Traditionen tro var Ringkjøbings vinduer smukt oplyst i aftes. I år var der flere lys end sidste år. + Ungdoms- og foredragsforeningerne i Ringkjøbings omegn fik i aftes bevis for, at Danmarks befrielse og begivenhederne der omkring ikke er glemt. Også de unge, der endnu ikke var født dengang, viste stor interesse. I Rindum var kirken stuvende fuld, til dels af Ringkjøbingboere, mens pastor Sejr Fink talte. Ved samværet i sognegården bagefter havde seminarierektor Troeisen,  Silkeborg, taget sit emne i forholdet børn og voksne. + 6. Kontorassistent Svend Aage Faurbye, politikontoret i Ringkjøbing, er fra 1. maj udnævnt til overassistent. + 7. På vej rundt i Danmark vil et hold engelske rejsebureaufolk i aften komme til Ringkjøbing, hvor de overnatter. Turistforeningen for Danmark har sammen med DFDS inviteret 72 engelske rejsebureaufolk på ferie. Englænderne skal selv rejse rundt, som om de var turister. De får 100 kr. om dagen at klare sig for. Det er især hoteller og restauranter, rejsebureaufolkene skal se på, så de kan give deres erfaringer videre til kunder. Foruden det hold, der skal overnatte, kommer der et hold gennem byen store bededag. Om et par uger kommer der to hold mere. + 10. Ringkjøbing Museum har på Arne Bruun Rasmussens kunstauktioner i København købt et hovedvandsæg i sølv. Hovedvandsægget er fremstillet af Ringkjøbing-sølvsmeden Schouboe, der virkede i byen i første halvdel af forrige århundrede. Museet er glad for erhvervelsen, da Schouboes arbejder i øjeblikket er lidt for sparsomt repræsenteret. + Ringkjøbing-spejdere på førstepladsen. Weekendens kamp om bøffelhornet blev en succes for KFUM-spejderne i Ringkjøbing. Af de 31 deltagende patruljer besatte Ringkjøbing-patruljer de tre første pladser. Kampen om bøffelhornet var for spejdere i Lundenæs Division, der omfatter Ringkjøbing, Lem, Skjern, Tarm og Stauning-området. Omkring 200 drengespejdere fordelt på 31 patruljer deltog. + 17. For at kunne gennemføre den smukke julebelysning, Handelsforeningen har gennemført, vedtog Byrådet i sit møde at betale flagstængerne med 5244 kroner. + 18. Bogtrykker Louis Rasmussen, der er født i 1891, udtaler på sin 75 års-dag: Min største lykke er, at jeg af min fader blev sat i bogtrykkerlære hos ham. Læse ville jeg ikke, derfor blev min uddannelse i faget mest knyttet til selve trykningen. Jeg har set mig om i verden; jeg har fået legater, og selvom jeg var meget ung, overtog jeg ledelsen af trykkeriet den 1. maj 1914. I 1918 døde min mor, og jeg overtog trykkeriet og har siden gjort mit bedste for at lave det bedste i boghåndværk - plus en mængde andre interesser. + Nye fugle og en abekat i anlæget. Opsynsmand Laur. Bro har i de senere år høstet megen anerkendelse for den ihærdighed, hvormed han går op i sit hverv: pasningen af anlægets dyre- og fuglebestand. — Det er først og fremmest takket være Bros personlige interesse, at det smukke anlæg har zoologiske attraktioner. Det begyndte for nogle år siden med en enkelt fuglevoliére, men siden er der foregået flere udvidelser og jævnligt anskaffet nye fugle, så bestanden nu bl. a. omfatter så forholdsvis store arter som påfugle og perlegæs. Også bjerggederne, der går i en lille indhegning ved dammene, har Bro fået anskaffet, og det nyeste køb er af en abekat. Desuden er der til fuglesamlingen netop anskaffet to par amerikanske vagtler og en stor, blodrød afrikansk væverfugl. + Hæderslegat til forfatteren Johs. Smith, der er født i Ringkjøbing og har skrevet adskillige bøger om sin hjemby. Han er af Dansk Forfatterforening blevet tildelt Johs. Ewald-legatet på 2000 kr. Legatet tildeles forfattere, der har ydet en betydende indsats i dansk litteratur. + Ved kgl. resolution er residerende kapellan i Skjern Købstad Einar Brandt Nielsen beskikket til sognepræst for Velling Menighed. Det ventes, at pastor Brandt Nielsen vil blive indsat i embedet en af de første søndage efter pinse. + 23. Rensning af stranden ved Søndervig gik over al forventning godt. — De turister, der i går var 5 km i begge retninger fra Søndervig, blev noget forbavsede over at se, hvor ren stranden er blevet. Turisterne kan takke et par hundrede skolebørn fra Ringkjøbing samt 400 sommerhusejere og andre frivillige for, at der ikke ligger træstumper, flasker, sko og plastikting og skæmmer den ellers så dejlige sandstrand. Lige for øjeblikket er der mange småpletter med olie og tjære. — Det antages, at omkring 600 eller flere deltog i strandrensningen. Det blev til ca. 5 km i hver retning. Til gengæld er den rensede strand også blevet ualmindelig fin. — Der blev spist 1400 røde pølser i løbet af eftermiddagen og drukket godt 600 sodavand. Strandrenserne satte pris på traktementet. + 25. Præcis kl. 7 søndag rullede det første af de nye lyntog mellem Vestjylland og København ind på banegården i Ringkjøbing. Præcisionen holdt den lakskinnende „orm" hele vejen til København, og undervejs kunne mange passagerer i Ulfborg, Lem og Tarm glæde sig ved den nye rejsemulighed til København. Mange steder var der mødt nysgerrige, der ville se det nye tog. + 26. I Ringkjøbing Boligforenings historie har 1965 været året med den største aktivitet. Omkring nytår i fjor indflyttedes blok A på Damtoften med 18 boliger og til 1. juli blok C med 24 boliger. + 27. Formanden for Turistforeningen for Ringkjøbing og Omegn, bogtrykker Holger Rasmussen, sagde på generalforsamlingen i aftes på Hotel Ringkjøbing: Kontingentet for menige medlemmer er ikke stort, men vi har et specielt erhvervskontingent for forretninger, og det er lidt større. Vi anmoder de handlende i byen og de nærmest omliggende kommuner om at være medlem af turistforeningen på erhvervsbasis, for vi mangler i høj grad penge. — De sidste 2 år har foreningen haft et underskud på omkring 4000 kr., så formuen er gået ned med godt 8000 kr. på disse 2 år. Fra Ringkjøbing Kommune er modtaget 10.000 kr. Sommerhusudlejningen for centralkontoret indbragte 6297 kr. netto, mens udlejning af andre huse gav godt 3000 kr. i provision. Salg af egne publikationer gav 3371 kr. + Ringkjøbing Amtsråd holdt på Søndervig Vesterhavsbad afskedsmiddag for amtsrådssekretær G. Brandt Pedersen, der er fratrådt på grund af alder. + 28. Kystvej langs fjorden? Bogtrykker Louis Rasmussen gjorde opmærksom på, at turistforeningen stadig ejer den gamle cykelsti langs Ringkjøbing Fjord til Søndervig. Louis Rasmussen opfordrede turistforeningen til at slå et slag for, at den vej laves i stand. Hvis den bliver asfalteret, kan den blive det smukkeste stykke vej, vi har i Danmark. Hvis vejen skal laves, skal det gøres, før der kommer huse i vejen. Også borgmesteren anbefalede at få en kystvej til Søndervig. — Formanden udtrykte tilfredshed med, at der er kommet kommuneingeniør i Hvide Sande og amtsarkitekt i Ringkjøbing, så der nu kan komme plan i sommerhusbyggeriet, så vi på den måde kan undgå de værste udskud af sommerhusbyggeri. Campingpladsen trænger til bedre sanitære forhold og til at udvides, men den skulle helst ikke flyttes udenfor byen. Der er endelig kommet toiletter i Søndervig. Det er et gammelt ønske fra turistforeningen, der er blevet opfyldt, og foreningen har givet Holmsland Kommune de 7000 kr. som sit tilskud.

Bryllup: 7. Vikar Elisabeth Lauritsen (d. af landm. J. L., Bedsted, Thy) og lærer Kjeld Steensberg (s. af garvermester N. S., Skælskør). + Edel Pedersen (d. af murerm. G. P., Varde) og fisker Kristian Pedersen (s. af M. P.). + Thyra Nielsen og murersvend Carl S. Junker, Holsted St. + 21. Afdelingssygeplejerske Anna Margrethe Hansen, Holstebro (d. af fru Margrethe H.) og gdr. Gunnar Sandager, Hjørring. + 22. Ekspeditrice Britta Christiansen (d. af vejform. P. C.)  og slagtersvend Kurt Carlsen (s. af bryggeriarb. V. C). + 28. Syerske Inge-Lis Stampe, Højmark (d. af gdr. P. H., Nørhede) og typograf Erik Faurholdt Andersen (s. af rørlægger T. F. A.). + Marie Nielsen, Als (d. af C. K, Ølgod) og Erik Emil Noesgaard, Als (s. af V. N.).

Fødselsdag: 2. Anne Marie Pedersen, Tværvej 12, 80 år. + 7. Fru Marie Christensen, Godthåbsvej 10, 70 år. + 12. Fru Ottilie Kjeldsen, Kongshøjvej 26, 70 år. + 21. Spindem. Martin Laurberg, Mylius Erichsensvej 19, 60 år. + Førstelærer L. ... Østergaard, Rindum, 70 år. + 27. Frisør Carl Jeppesen, Herningvej 15, 60 år. + 29. Frk. Kirstine Christensen, Kongevejen 25, 80 år.

Døde: 8. Karen Bjerg Hansen. + 11. Karen Marie Madsen, 76 år. + 19. Harald Lillevang, Rindum, 65 år. + 25. Dagny Engelbrecht. + 31. Paul Hensgen.

 

JUNI

1. En af de traditionelle sommertegn i Ringkjøbing er opsætningen af den kommunale badebro ved fjordstien. Broen blev „slået" i sidste uge, og både i pinsedagene og siden har der i det fine sommervejr udspillet sig et muntert badeliv ved broen. + 2. Ringkjøbing Roklub har i år den hidtil største tilgang af nye medlemmer. 30 kaniner instrueres i denne tid i rosportens teknik. Der er megen aktivitet i klubben ved Vonåens udløb i Ringkjøbing Fjord. + Skoleelever fra Tromsø kommer til Ringkjøbing på søndag, og hermed er der sket et betydeligt skridt frem i det udvekslingsprogram, som de to venskabsbyer Tromsø og Ringkjøbing arbejder med. De norske børn rejser med fly fra Tromsø til Oslo og derfra med skib til Århus. De ankommer søndag til Ringkjøbing. Der er 20 børn fra Borgtun Skole, to fra en lille skole på Kvalø, samt en lærer og en lærerinde. Stadsskoleinspektør Chr. Christensen og formanden for Foreningen Norden, redaktionschef Ingemann, var i Tromsø i efteråret og har siden under ledelse af borgmester Jens Dalgaard-Knudsen arbejdet frem mod en udveksling. + 3. Egnsudviklingsråds-besøget i Ringkjøbing var af kortere varighed, end der var regnet med. Rådets første besøg var på Nordsøværftet, som jo af og til har haft manøvrevanskeligheder for sine nybygninger ved gennemsejlingen i Hvide Sande. Fra værftet gik turen til industrikvarteret, hvor man besøgte etiket- og båndvæveriet, sengefabrikken og Ringkjøbing Byggeindustri. Efter også at have besigtiget Scotty-byggepladsen, spiste selskabet. - Borgmester J. Dalgaard-Knudsen fortæller bl. a., at der under besigtigelserne herskede en „positiv luftning", som man kan glæde sig over. + 4. Kunstmaleren Sigfred Aagaard kvitterede på smukkeste måde for Kaj Munks mindelegat på 4000 kr., da han fik checken overrakt på Hotel Ringkjøbing. Han reciterede Kaj Munks „Den blå anemone" på en så smuk og gribende måde, at ikke mange øjne var tørre. Det var formanden for 5. maj-fonden i Göteborg, direktør Aake Stjarnholm, Göteborg, der overrakte legatet i går. Direktør Stjarnholm er nok svensker, men han stammer fra Skive, og er stadig jysk af sind. Det var ikke vanskeligt for 5. maj-fonden at finde ud af, hvem der skulle have Kaj Munks mindelegat; man havde bedt både fru Lise Munk og bogtrykker Louis Rasmussen komme med forslag. De foreslog begge, at Sigfred Aagaard fik legatet. + 6. En grundlovsfest præget af det norske islæt . . . Humørfyldt trængsel på Schuberts Minde. — Tromsø-børnenes første møde med Ringkjøbing. — Grundlovsfesten havde i år igen samlet en mængde mennesker. Skønt det norske besøg kom noget overraskende, har det ikke knebet med indkvarteringsmuligheder. Den norske leder, lærer Oskar Husstad, takkede for den hjertelige modtagelse. Han glædede sig over samarbejdet mellem Ringkjøbing og Tromsø, idet han påpegede, at afstanden ikke er så stor, som man kunne tro. Ind imellem den megen snakken og leen hørtes løsrevne sætninger på norsk. Undertiden et helt kor af ivrigt fortællende norske børn. De norske skoleelever mødte i formiddags den vestjyske natur. Man startede fra skolen kl. 8 i bus, og turen gik over Thorsted, Hoverdal, Ulfborg, Vedersø og Hvide Sande. Der var højt humør allerede fra starten. De lever i en by omgivet af klipper, og det landskab de så, var for dem noget helt usædvanligt. I eftermiddags var eleverne og deres leder på rådhuset, hvor de blev modtaget af borgmester Jens Dalgaard-Knudsen. - Hjertelig velkommen, sagde borgmesteren bl. a., vi er glade for, at der nu er ved at komme skred i udvekslingen af skoleelever. Forhåbentlig kan vore skoleelever snart besøge Tromsø. I bor højt mod nord. Jeg ved, at I havde 5 graders varme,  da I rejste fra jeres by.  + 9. Der er nu udpeget en ny flyvepladsleder til Stavning Flyveplads, efter at den tidligere leder Svend Aage Sørensen fratræder den 1. juli. Den nye mand er Johannes Vestergaard, Skovlunde. + Ringkjøbing Møbelfabrik A/S ved fabrikant A. Skovgaard Jensen har købt den tidl. remisebygning på jernbaneterrænet, der i et par år har været benyttet af Ringkjøbing Uldspinderi & Tæppefabrik. + 13. Vort fodboldhold nu på sidstepladsen. Efter et alt for stort nederlag til Herning KFUM er Ringkjøbing serie 1 nu placeret på sidstepladsen i rækken. + Tennisholdene fra Ringkjøbing og Lemvig mødtes i aftes i en turneringsdyst på banerne i Ringkjøbing. Hjemmeholdet vandt en komfortabel sejr på 7-2. + 15. Grundejerne ved Sønderdige er blevet trætte af at slæbe jollerne op på land, så de er nu selv gået i gang med at bygge en lille bro. Anløbsbroen, der skal have plads til otte joller, laves i fritiden af jolleejerne selv. + 16. Kontaktudvalg nedsat som bindeled mellem de hidtidige foreninger, der arbejder med kulturelle formål. — Ringkjøbing er et u-land i kulturel henseende, sagde teaterforeningens formand, pastor Sejer Fink på et møde i aftes, hvor mulighederne for ændringer drøftedes. + Feltartilleriforeningen holdt i går 25-års jubilæum ved en festlighed, der startede i kirken med valdemarsgudstjeneste. Ved den påfølgende spisning på Hotel Ringkjøbing var mødt godt 40 medlemmer med damer, heri også enkelte særlig indbudte. Forud for spisningen blev 25 års-tegnet uddelt til følgende, der har været med fra starten: Ejnar Knudsen, No, Jens Mortensen, Hee, Jens Peder Nielsen, Ølstrup, Knud Stræde Enggrob, Gammel Sogn, Ingemann Halkjær og Niels Halkjær, Stadil, og Peder Christensen Bagge, Ringkjøbing. + 17. Begrebet „Ringkjøbing-håndværksmestrenes eget samlingssted" eksisterer nu igen med gårsdagens ibrugtagning af den nye lavsbygning ved J. C. Christensens Allé. Lavsbygningen falder med sine gule sten godt ind i gadebilledet, og omkring den er udført et smukt haveanlæg. Indvendig er samlingslokalets loft holdt i lyse farver. Gavlvæggen bagved brydes af det ret store træskjold med Ringkjøbings byvåben. Det er udskåret i sin tid af fhv. musikhandler Vejen Larsen. Et andet gammelt klenodie er kommet til ære og værdighed. Det er det store pendulur, fremstillet af urmager L. C. Andersen og urkassen af snedkermester Gregers Tang. På væggene er ophængt et antal billeder af gamle håndværkerpionerer, æresmedlemmer m. v. — Den lille reception i går indledtes af håndværkerforeningens formand, bogtrykker Louis Rasmussen, der kort nævnte, at anskaffelsessummen var 125.000-130.000 kr., „men der er kun 30.000 kr. i lån, hvorfor vi sidder nogenlunde lunt ved det." Teknikere og håndværkere havde udvist velvilje m. h. t. deres priser og givet procenter ved andre anskaffelser. Han nævnte også foreningens oprindelse fra „Ligkassen"s dage, hvorfra linien nu var fulgt op med det gode bosted, og udtrykte håb om, at håndværkerforeningen må bestå endnu i mange år. Borgmester J. Dalgaard-Knudsen gratulerede på byens og egne vegne med lavshuset, en opgave, der var løst ved egen, økonomisk kraft; et nyt træk af det selvhjulpne, der har været og stadig er karakteristisk for Ringkjøbing. Dangaard-Knudsen roste pladsen og byggeriet og udbragte leveråb for håndværkerforeningen. Håndværkerne havde betænkt sin gamle forening med mange smukke hilsener og gaver, bl. a. fra urmager- og guldsmedefirmaet Lauritz Larsen en ciseleret kobber-plakette med inskriptionen „Håndværkerforeningen i Ringkjøbing 1966". Plaketten er udført af guldsmed Jørgen Larsen. Fabrikant Niels Skytte ledsagede gratulationen med en check på 500 kr. fra Ringkjøbing Cementvarefabrik. Louis Rasmussen takkede for disse gaver. + 20. Ringkjøbing får nyt hotel, smukt beliggende ved Vonå. Hotellet får stor, moderne restauration og selskabslokaler, 25 værelser med bad og w.c. Egnsudviklingsrådet har anbefalet statsgaranti for et lån på 965.000 kr. - Byggeriet ventes i gang i løbet af en måneds tid. + 22. Ringkjøbing Amt, der som bekendt allerede har kontor og bolig for amtsarkitekten i bygningerne, har købt den del af orgelfabrikken, der ikke er revet ned, og som ligger ud mod Chr. Hustedsvej. Der skal yderligere laves kontorer til amtssundhedsplejen. + 23. Afslutningsfest på Skolen. Stadsskoleinspektør Chr. Christensen bød velkommen; derefter underholdt skolens sangkor under ledelse af lærer Børsting. Koret sang ualmindelig smukt med et repertoire specielt valgt til lejligheden. - Borgmester Dalgaard-Knudsen sagde i sin tale til de unge mennesker: Husk, at du vil være stærk nok til at hive din kammerat ud af uføret, men at han måske vil være stærk nok til at trække dig ned. Det er hårde ord på jeres festaften. Men  de  er sande.  — Borgmesteren  kom herefter ind    tanken om et gymnasium i Ringkjøbing. - Stadsskoleinspektør Chr. Christensen sagde i sin afskedstale: — Mange af jer har modvirket, at vor skole er faldet hen i en sløvhedstilstand. Men I har gjort andet end at støje. Den sidste skoledag var I stille, og der var nok flere af jer, der tænkte på, at det egentlig ikke havde været så slem alligevel. Vi har set en uro hos jer, der er anderledes end tidens uro, fortsatte Chr. Christensen. I havde uro for at skaffe jer mere viden. Der er for første gang et hold, der har taget teknisk forberedelseseksamen. + 24. Efter et gennemført kursus på Svendborg Maskinmesterskole har Jørgen Poulsen, søn af værkmester Henry O. Poulsen, bestået maskinisteksamen med så godt et resultat, at han har opnået 46 points af 49 mulige. + 27. I herreekviperingshandler J. C. Kirks butiksvinduer i Nygade tiltrækker nogle motiver sig i disse dage opmærksomhed, ikke mindst blandt turisterne. Det er gamle klitgårde, et parti fra Hvide Sande m. v., og det er frisørmester Alex Szinay, Kloster, der med glødenål har udført dem på store træflader. De har en god, dekorativ virkning tillige med, at de giver forbipasserende lyst til at stifte nærmere bekendtskab med „æ klit". + 28. Håndværkernes sommerferie holdes i dagene 4.-18. juli. Det er blevet sædvane, at håndværkerferien strækker sig over to uger. + 30. Turistsæsonen kan nu for alvor mærkes - også i trafikken. I weekenden skete der to færdselsuheld i Ringkjøbing, begge var kun med materiel skade. I begge uheld var udenbys eller udlændinge impliceret.

Sølvbryllup: 1. Mogens Hvistendahl og hustru, Torvet 20.

Bryllup: 4. Kontorass. Ruth Larsen (d. af L. L., Mergelsbæk, Kås) og landm. Vilhelm Grysbæk (s. af L. G., Nr. Felding). + 11. Sygehjælper Karen Marie Hagde Pedersen og fængselsbetjent Jørgen Røjkjær, Andersen, Nr. Lyngvig. + 18. Grethe Thomsen (d. af Esther T., Hvide Sande) og Thorkild Møller (s. af Ragna M.). + 25. Assistent Tove Kibsholm (d. af N. K., Nykøbing M.) og amtstueassistent Tonny Faurbye (s. af Sv. Aa. F.). + 25. Studine Inger Lise Høg Rasmussen (d. af overbetjent H. R., Skjern) og trælastekspedient Gorm Klokker (s. af bagerm. C. K.).

]ubilæum: 1. Overpostbud H. K. Flytkjær, 40 år ved Post- og Telegrafvæsenet.

Fødselsdag: 9. Fru Julie Rasmussen, Reberbanen 25, 80 år. + 12. Direktør Carl Jensen 60 år. + 20. Civilingeniør Marius Blok, Hvashøj 5, 75 år. + 24. Mette Stærk, Alderdomshjemmet, 80 år. + 25. Vognmand N. P. Andersen, Grønnegade 15, 70 år. + 28. Fru Amalie Hansen, Rindum Kærby, 50 år. + 29. Ingvard Pedersen, Godthåbsvej 12, 70 år. + 30. Christine Bro Jensen 83 år.

Døde: 6. Hans Harpøth Christensen. + 7. Ane Marie Jensen. + 8. Fru Anna Holm, Vellingvej. + 20. Gravers Graversen, Rindum. + 21. Helga Alma Gadgaard. + 26. Sven Rølle.

 

JULI

1. Bladnavnet Ringkjøbing Amts Avis går ind. I henhold til en meddelelse i gårsdagens nummer af Skive Folkeblad — hvoraf en del af oplaget hidtil er udkommet under navnet Ringkøbing Amts Avis - vil der fra i dag stå Skive Folkeblad på forsiden i hele oplaget. Vi gamle erindrer endnu den joviale redaktør Fastrup. Han ledede bladet som moderat venstreblad. + Og endnu et kendt træk i dagliglivet er forsvundet, idet „hestekræfterne" ved renovationskørslen i går foretog deres sidste runde i amtsbyen, forspændt vognmand N. P. Andersens vogn. På grund af sygdom kunne vognmand Andersen ikke selv være med på finaleturen, men det står fast, at han har varetaget renovationskørslen i amtsbyen i 35 år, og har udført det ikke særligt eftertragtede hverv på en særdeles samvittighedsfuld måde. + 2. Fra på onsdag bliver det endelig muligt for Ringkjøbings unge og ældre mænd at invitere deres pige eller kone til noget særligt. På Hotel Ringkjøbing kommer der tre gange om ugen hyggepianist i den blå stue. Der bliver dæmpet belysning med levende lys, og der serveres små lune retter. + 4. Ringridersporten skulle i år få en renæssance på Ringkjøbing-egnen. Det kan med sikkerhed siges, at der bliver ihvertfald to ringriderstævner, og muligvis et tredje, da Ørnhøj Idrætsforening også plejer at holde et stævne i sommerens løb. + 6. Torvebelysningen nu mere end fordoblet, og der er atter lys i brøndlygten og Rådhuset i projektørskær? Ringkjøbingenserne har i de sidste aftener kunnet glæde sig over det nye „lys over landet", der er kommet på byens gamle torv og kirkepladsen.  +  7.  Oversigten over toldvæsenets indtægter i finansåret 1965-66 foreligger nu. Ved toldstedet i Ringkjøbing blev der i alt opkrævet 17.496.000 kr. i forskellige afgifter, og af dette beløb var 253.000 kr. almindelig told. + 8. Stavning Flyveplads' fremtid bliver lagt ind i andre rammer, efter at den kommende flyvepladsinstitutions bestyrelse kunne erklære sig enig med bestyrelsen for Ringkjøbing-Skjern-Tarm Flyveklub om, at kommunerne nu overtager det økonomiske ansvar for driften af flyvepladsen. + 9. Ringkjøbing-konsortiet, der arbejder med planerne om opførelse af det nye hotel ved Vonåen, har nu modtaget meddelelse fra handelsministeriet om, at de har besluttet at følge indstillingen fra Statens Egnsudviklingsråd om, at der gives garanti for et 3.-prioritetslån på 965.000 kr. til byggeriet. Efter det „grønne lys" har arkitekt F. Bay-Jørgensen sat fuldt pres på med detailprojekteringen. + 11. Formanden for Ringkjøbing Museum, borgmester J. Dalgaard-Knudsen, håber, at museet snart kan få den længe ønskede tilbygning ud til Herningvej, men som alle andre museer gør det, fattes også Ringkjøbing Museum penge. + Den dansk fabriksferie begyndte med bygevejr - alligevel mange på hoteller og campingpladser. — Mange tusinde danskere fik ferie i denne weekend, og på den første feriedag er der byger de fleste steder. Vejrudsigten lover opklarende vejr. + Indbyggerfremgang i første kvartal efter sammenlægningen. Medens der i første kvartal var en mindre tilbagegang i Ringkjøbings og Rindums indbyggerantal, er denne i det første kvartal siden sammenlægningen mere end opvejet. Pr. 1. april havde folkeregistret opgjort borgerantallet til 6229, det var pr. 1. juli i den udvidede Ringkjøbing Kommune steget med 31, til 6260. + 14. Forretningsfører Peder Ledgaard, Kongevejen, har 25 års jubilæum som forretningsfører for Vestjysk  Eksportforening. -  I de 57 år,  Vestjysk  Eksportforening  har  eksisteret,  er  den  vokset  kolossalt. Foreningens område strækker sig fra Limfjorden mod nord til Rømø i syd, og der sælges ca. en million kreaturer om året. Et vigtigt bidrag til denne udvikling har forretningsfører Peder Ledgaard ydet. Han har været på færde overalt, hvor der var brug for hans indsats, og med flid  og dygtighed har han varetaget eksportforeningens interesser. + 15. Ringkjøbing Amts Dagblads leder 1917-56, byens borgmester 1925-37, redaktør Vilh. Nielsen, døde i går kl. 17,30 på amtssygehuset i Ringkjøbing, godt 83 år. Med Vilh. Nielsen har byen mistet en af sine mest markante skikkelser og tilmed en personlighed, der gennem utrættelig og dygtig indsats øvede betydelig indflydelse på mange områder. Han var sit blad en god leder og administrator, og hans kommunale og politiske virke satte sig spor, som efterslægten nyder godt af den dag i dag. - Vilh. Nielsen kunne i sin alderdom glæde sig ved et godt helbred og leve med i tidens begivenheder, som han fulgte med aldrig svigtende interesse.  +   16.  Gennemsnitsindtægten pr.  indkomstansat person er for skatteåret 1966-67 i Ringkjøbing Amts købstæder højest i Herning, hvor den har været 16.322 kr. Holstebro kommer på andenpladsen med   15.168  kr.,  og  så følger  Struer med   14.789  kr., Ringkjøbing med  14.544 kr., Lemvig med 14.328 kr. og Skjern med 14.226 kr. + 18. En del af Ringkjøbings smukke, gamle bygninger har nu chancen for at komme viden om - i mærkatform. Foreningen til Bevaring af Byens Særpræg udsender et mærkathefte med 16 forskellige mærkater,  alle med motiver fra Ringkjøbings  gamle bykerne.  + 24.  Stavning Flyveplads blev i weekenden et stort udflugtsmål, ikke mindst søndag eftermiddag, da det solrige vejr begunstigede afslutningen på Kongelig Dansk Aeroklubs modelflyveråds konkurrence om det nordiske mesterskab i radiostyrede modelfly. Jens Toft, Højmark, vandt navigationsflyvningen.  4000-5000  tilskuere  kunne glæde  sig over  at kunne se en flot buket af nogle af landets dygtigste motorflyvere.  + 26. Venskabet mellem Tromsö og Ringkjøbing udvides fortsat. — Nu er der knyttet kontakt mellem spejderne i de to byer. En spejder fra Tromsö er optaget i Sct. Georgsgildet i Ringkjøbing,  og samtidig er der givet håndslag på,  at de to byer vil pleje venskabet og arbejde hen mod en gensidig spejderudveksling.  +   27.  I  går søsattes vandbygningsvæsenets nye båd „Rylen". Båden, der skal fungere både som pejle- og slæbebåd, får hjemsted i Hvide Sande. Den skal dække Ringkjøbing, Hvide Sande og Thorsminde. Båden er erstatning for VBV's forrige patruljebåd „Regina". +  28. Kæmner Viggo Andersen har 40 års jubilæum. Viggo Andersen er født i  Ringkjøbing,  efter at have taget realeksamen blev han ansat på kommunekontoret. Han har arbejdet sig frem trin for trin og blev kæmner i 1944. Viggo Andersen nyder stor respekt blandt sine kolleger, ikke mindst på grund  af  sin arbejdsevne. I en fart kan han få store arbejdsopgaver fra hånden, og dog bliver de udført med påpasselighed. Byens indbyggere, kunderne på kommunekontoret, sætter stor pris på Viggo Andersen. Han er venlig og imødekommende, og det er også den ånd, der præger kommunekontoret. Viggo Andersen har altid været til at tale med, når en borger havde lovmæssige, økonomiske eller personlige problemer. Viggo Andersen er kendt for sit arbejde for Indre Mission, hvor han har ydet en stor indsats.

Sølvbryllup: 18. Hans P. Bendixen og hustru.

Bryllup: 2. Betty Henningsen (d. af afd. maler C. H.) og fisker Erik Lejf Jensen (s. af stationsarb. J. A. ],, Hee). + 9. Florianne Petersen, Klaksvig, og Jørn Bækbo Hansen, Esbjerg (s. af afd. købmand H. H.). + 17. Kontorass. Anna Grethe Thuesen (d. af montør T. C. T.) og lærer Aage Bork-Larsen (s. af amtsinspektør H. B.-L.). + 18. Helga Bendixen og maler John Jensen, Struer. + 19. Laborant Kirsten Nielsen (d. af gdr. Th. N., Rødvig) og chauffør Hans Jørgen Flytkjær, Roskilde (s. af gdr. H. C. F., Rindum). + 23. Bodil Drejdal Hansen og Erik Rørbæk Sørensen, Rindum. + 30. Laborant Vibeke Broch-Hansen (d. af prokurist B. H., København) og radiotelegrafist Yngve Damgaard (s. af bogtrykker D., tidl. Rkbg.).

Jubilæum: Forretningsfører Peder Ledgaard (Vestjysk Eksportforening) 25 år.

Fødselsdag: 16. Fru Margrethe Jensen, Mellemgade 19, 50 år. + 17. Trykkeriarb. Villy Larsen, Fjordvang, 50 år. + 18. Fru Mette Kirstine Overgaard, Nygade 19, 60 år. + 21. Chr. Venø Pedersen, Grønnegade 24, 50 år. + 22. Fru Frida Bech Olsen, Herningvej 32, 50 år. + 25. Fisker Jens Mose Jensen, Ø. Strandgade 31, 60 år. + 26. Fru Ingrid Jensen, Fjordallé 9, 60 år. + 27. Frk. Else Knudsen, Hotel Vestjylland, 80 år. + 27. Peder Thygesen, Godthåbsvej, 75 år. + 28. Fru Thomine Tang, Kongevej 48, 50 år.

Døde: 1. Tandlæge Hans Brink Gammelgaard. + 10. Jesper Nielsen. + 11. Holger F. Elkjær. + 12. Fru Marie Sandahl Pedersen. + 14. Redaktør Vilh. Nielsen, R. af D., DM. + 19. Peter Jørgensen. + 28. Viggo Nielsen.

 

AUGUST

1. Ny kontorchef. Amtsfuldmægtig Thomas Chr. Opstrup, Svendborg Amt, er i dag tiltrådt som kontorchef ved Ringkjøbing Amt. Kontorchef Opstrup blev ved en sammenkomst budt velkommen af amtmand A. Bach. Samtidig blev der rettet en tak til kontorchef Brandt-Pedersen for hans store arbejde for Ringkjøbing Amt. + 3. Kunstmaleren Peter Holm åbner i dag en udstilling i uldspinderiets forretningslokaler på Herningvej. Peter Holm har skabt sig et fint navn, har malet al den tid, han har boet i Ringkjøbing - og for øvrigt også før, men det er længe siden, vestjyderne har haft lejlighed til at se hans billeder. + 4. De vordende 3. realere ved Ringkjøbing Skole er kommet hjem efter en vellykket og særdeles lærerig tur til London. Eleverne arbejdede selv i foråret og den første del af sommerferien for at spare penge sammen til turen. Tilslutningen var god. + Skønt den lille tankbåd, Nordsøværftet har under bygning, stadig ligger på værftets lille byggebedding, er den i stilhed blevet navngivet. Gudmoder var fru ingeniør Gylling, København, der gav fartøjet navnet „Cementpilen". + 5. Det nye hotel „Fjordgården" er nu påbegyndt - kun ca. 3 måneder efter, at de første streger på tegnepapiret var trukket. + 8. En alvorlig aktion må nu igang for at bevare Vonåens gamle udløb i Stadil Fjord. En række nedrammede pæle i området har fået både jægere og fiskere til at gå i aktion. Efter pælenes stilling at dømme vil Holmbokjær-afvandingsprojektet få alvorlige konsekvenser for én af de bedste ynglepladser i Stadil Fjord - både med hensyn til fuglevildt og fisk. Samtidig burde vel spørgsmålet om en ny Storebro tages op. Turistmæssigt er en tur over Holmbo enge noget af det skønneste, vi har. + 8. Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforenings ringridning i går blev en mindre folkefest. Der var aktive deltagere fra hele Ringkjøbing-egnen, og konkurrencen overværedes af ca. 200 tilskuere. + 9. Ringkjøbing-egnens folkedanseres faneindvielse blev overværet af mange medlemmer og gæster ved en festlighed på Højskolehotellet. - De tre søm blev slået i af borgmester Jens Dalgaard-Knudsen, bogtrykker Louis Rasmussen og folkedanserpioneren Ejnar Johansen, Holmsland. Borgmester Dalgaard-Knudsen udtrykte sin glæde over, at der her på egnen er mennesker, der ikke blot ærer den kulturarv, vi har, men som også holder den i live, og som føler sig som et led i den kæde, der skal bringe arven videre. Bogtrykker Louis Rasmussen mindedes den højtidelige stemning, der fyldte ham, da han for 60 år siden stod og holdt en foreningsfane, da den blev indviet. Bogtrykkeren ønskede, at egnens folkedansere altid må føre deres fane så rank og stolt, som de selv går ind til fester. Det tredje søm blev slået i af gårdejer Ejnar Johansen, Holmsland, der har været en af de ivrigste til at få oprettet foreningen. Ejnar Johansen sagde, at han var glad for, at Ringkjøbing-egnens folkedansere er mellem de foreninger, der er med til at bevare og styrke interessen for den folkelige og kulturelle arv. Danmarks turistchef i England, Eiler Hansen, er på egnen, og overværede opvisningen. Efter at have set det dygtige opvisningshold sagde Eiler Hansen, at turisterne burde se vore folkedansere. De kunne virkelig blive en attraktion for egnen. Eiler Hansens datter, der går i skole i London, kunne forøvrigt genkende nogle af de engelske danse, Ragna Tang har på programmet. + 11. Konsulent Skarregaard må så afgjort betegnes som Ringkjøbing-egnens Landboforenings „grand old man". Efter 40 års virke som planteavlskonsulent har han nu trukket sig tilbage for at tage sagerne mere med ro i villaen på Møllevej i Ringkjøbing. Andreas Skarregaard er vaskeægte vestjyde og helt igennem en landbrugets mand. Efter at have tjent forskellige steder begyndte han sin uddannelse som agronom. Vejen gik over Hadsten Højskole og landbrugsskolerne Dalum og Korinth. Slagfærdige bemærkninger serveret med tør lune — plus en god portion faglig viden og kunnen. Det er et par af de ting, som karakteriserer Skarregaard. - Hans mange besøg rundt i landbo hjemmene vil blive savnet. + 15. Andejagten går ind. Med daggryets komme i dag blev ænderne fredløse, I tusindvis af jægere havde i nattens løb taget opstilling omkring de vestjyske fjorde. Som så ofte før måtte mange jægere forlade valpladsen uden and på tasken. Men i det store og hele ser det ud til, at andepremieren blev bedre, end den har været i de senere år. + 18. Kirkekoncerten i Ringkjøbing Kirke i aftes samlede betydeligt flere tilhørere end sædvanligt, og aftenen blev en dejlig oplevelse. - Frk. Rikke Friis-Jensen sang sobert og nydeligt, og organist Ernst Christensen spillede fint. Især var to små koralforspil af Bach helt bedårende, og Bachs fuga i es-dur stod meget klart. Svend Ove Møllers „Te Deum" dannede en festlig afslutning på koncerten. + Herreekviperingshandler Kaj Jespersen, der ejer Engelsk Beklædnings Magasin i Nygade, har købt naboejendommen af manufakturhandler Vagn Vestergaard. Overtagelsen sker 1. oktober. + Politiassistent Vilh. Fomsgaard bliver i dag 70 år. Allerede fra i morges kom der mange gaver til den populære politimand, der trækker sig tilbage med udgangen af denne måned. Blandt formiddagens gratulanter var mange af kollegerne fra ordenspolitiet og kriminalpolitiet. + 19. Det nye kapel på kirkegården er nu færdiggjort med opsætning af et orgel. Orglet, der er leveret af orgelbygger Frobenius, København, har fire stemmer. Det har kostet 40.000 kr. + Der kan og må nu plukkes tyttebær. Statsskovrider Vagn Johansen, Ulfborg, understreger, at folk er velkomne til at plukke bær i det skønne distrikt - blot de vil respektere urfuglereservaterne. Urfugle er meget sjældne, og bestanden skulle nødigt ødelægges af ubetænksomme tyttebærplukkere. + 20. Brolægningen på Søndervig-vejen sælges. Hvem skulle have troet, at de brosten, Amts Vejvæsenet lagde ned for flere årtier siden, ville blive en mangelvare? Prisen fortæller, at det er tilfældet. Brosten står i dag til ca. 24 øre pr. stk. — og det er ca. det femdobbelte af, hvad de kostede. + Kanalsvømmersken Elna Andersens rekord på Ringkjøbing Fjord fra 1939 er slået. Arne Marcussen, klubben „Triton", København, gennemførte turen fra Skavenhus til Ringkjøbing på 9 timer og 53 minutter — Elna Andersens rekord var på 15 timer og ét minut. + 22. Et brat dødsfald har vakt sorg i Ringkjøbing. Læge Sigurd Næss-Schmidt er død lørdag eftermiddag. Næss-Schmidt var sammen med sin hustru på vej til en begravelse, da han i nærheden af Holbæk følte sig sløj. Han standsede bilen og blev ført til sygehuset i Holbæk; men ved ankomsten hertil var han død. Sigurd Næss-Schmidt blev 58 år. Han fødtes i Tim, hvor hans fader var læge. Hans bedstefader var også læge. I april 1945 overtog han sin faders praksis i Ringkjøbing og flyttede ind i den gamle lægebolig i Østergade. Faderen, Erhardt Næss-Schmidt, hjalp sønnen nogle år; men han havde slidt sig selv op. På samme måde er det gået med Sigurd Næss-Schmidt. For en halv snes år siden blev han ramt af en hjertesygdom, og han vidste, at han måtte skåne sig selv. Han var foruden at være en dygtig læge en meget afholdt læge. Faderen var den store læge i dette ords almindelige brug, og det blev sønnen også. Patienterne havde tillid til ham, og han ville ikke svigte dem. Dag og nat var han på farten, og han var utrættelig i sin stræben. + 23. Døgnet rundt er der i disse dage myldrende travlhed i Hvide Sande. Det årligt tilbagevendende sildeeventyr er over byen, og det drejer sig om at være hurtig, mens tid er. Alt mandskab er i sving, og på havnen formelig vader fiskerne i industrifisk. + 24. Kaptajnen på „Signe Tholstrup", der ligger havareret og flydende ud for Algeriets kyst, Jørgen Valeur, er fra Ringkjøbing. Han er søn af kreditforeningsdirektør Poul Valeur. Hans kone, Mette, og deres 4-årige søn, Poul, sad i Algeriets hovedstad, Algier, og ventede på skibet, da eksplosionen skete. Ifølge de sidste telegrammer fra Algeriet er branden på skibet nu slukket. + Mejlbygård i Rindum blev i nat ødelagt af en brand. Laden er totalt nedbrændt, og kostalden må også bygges op. Stuehuset blev reddet, selv om der en overgang var ild i taget. Kreaturerne var på marken, men de 160 svin blev reddet. + 25. Boghandler N. P. Holm har overladt Ringkjøbing Museum de breve, som hans fader, P. Holm, modtog som leder af Ringkjøbing Musikforening. Man ser her, hvordan der blev arbejdet for at få datidens førende musikalske kræfter til koncerter i byen og ligeledes for at skaffe de førende skuespillere hertil. + 31. Høstfesterne er en gammel tradition, der fortjener at blive holdt i hævd — hvad de også bliver mange steder. Også Ringkjøbing Turistforening følger skikken med at holde høstfest. Selv om høsten endnu ikke er afsluttet, og selv om mange af turistforeningens medlemmer sikkert ikke engang har noget korn at høste, var der god tilslutning til festen, der blev holdt på Søndervig Vesterhavsbad.

Bryllup: 27. Børnehavelærerinde Birgitte Fjord-Larsen (d. af Chr. F.-L., Hvide Sande) og disponent Ole Rasmussen, Fredericia (s. af N. R., Rkbg.).

Fødselsdag: 3. Fru købm. Maren Jespersen, Herningvej 34, 50 år. + 8. Martin Christensen, Ø. Strandgade 17, 70 år. + 8. Kontorassistent, frk. Marie Sand, Kongevejen, 50 år. + 14. Overpolitibetjent S. Skov Hansen, Nørredige 54, 50 år. + 19. Vagner Dalentoft, Plejehjemmet, 60 år. + 27. Fru Elly Jeppesen, Herningvej 15, 60 år. + 28. Fru Sigrid Christensen, Sønderby, 50 år. + 31. Lærer H. Høj vang, Rindum, 50 år.

Døde: 3. Jens Pedersen. + 6. Maren Kjær Christensen, St. Blichersvej 11. + 13. Tage Højmose Jeppesen, 28 år. + Kunstmaler Peder Holm. + 20. Læge Sigurd Næss-Schmidt.

 

SEPTEMBER

1. Ringkjøbing i søgelyset. Med et idyllisk billede fra Ringkjøbing refererer Politiken fra en nordisk juristkongres i Stockholm, at professor von Eyben i en påvisning af, at der er indtrådt en krise i nordisk lovsamarbejde, foreslog en indgående drøftelse af problemerne, og helst ikke i Hornbæk eller på Saltsjobaden, men mere isolerede steder, som f. eks. i den udmærkede danske by, Ringkjøbing, hvor det saglige arbejde kan foregå i en mindre distraherende atmosfære! (Munterhed). Jamen, hvad siger så de gode folk i Ringkjøbing, spørger Politiken. Svaret herpå er let: De gode jurister skal være velkomne i Ringkjøbing, som nok skal sørge godt for dem. + 2. Genindvielse af børnehaven Tusindfryd. — Gaver til børnehaven og megen tak til lederen, frk. Bodil Bonde. Med samtlige børn stillet op i række på legepladsen bød formanden for børnehaveudvalget, forstander Kjærgaard Jensen, velkommen til genindvielse af børnehaven og samtidig til børnehavens 23-års fødselsdag. Borgmester J. Dalgaard-Knudsen gratulerede med den tiltrængte makeup, børnehaven har fået, og som har givet ikke blot bedre forhold, men også mere plads. Han mindedes børnehavens grundlægger, fabrikant H. L. Hansen og hustru, på hvis grav der i dag er lagt blomster. + 5. For tredje gang sikrede Ringkjøbing sig sejren i herrernes håndboldturnering ved åbningsstævnet i Vesterhavs-Hallen. Men fodbolden går det skidt med. - Et nyt nederlag har forværret Ringkjøbings stilling i serie 1. Holdet tabte i går 1-5 til Kjellerup. + På De samvirkende jyske Turistforeningers årsmøde i Sønderborg blev det vedtaget at oprette seks samarbejdskredse. Den vestjyske kreds omfatter turistforeningerne i Ringkjøbing, Skjern, Ulfborg, Vemb, Varde, Ribe, Brande, Esbjerg-Fanø-Hjerting, Herning, Holstebro, Ikast og Karup, og formålet med kredsen er at etablere et snævert samvirke mellem disse foreninger. På foranledning af formanden for Ringkjøbing Turistforening, bogtrykker Holger Rasmussen, blev Ringkjøbing ved det samme møde enstemmigt valgt til at være værtsby ved De jyske Turistforeningers fælles årsmøde næste år. + 6. Plejehjemsforeningen for Ringkjøbing Amt ønsker ikke at stå i rampelyset hos offentligheden, men den er en af de foreninger, som vel allermest fortjener omtale og påskønnelse. Den yderst værdifulde opgave, som denne forening hjælper med til at løse, kan beskrives både kort og godt ved at gengive nogle få af et almindeligt arbejdsårs resultater, som det blev gjort ved årsmødet på børnehjemmet C. M. Schuberts Minde i Ringkjøbing: Den 1. april 1965 havde plejehjemsforeningen  179  børn  under forsorg,  deraf  27 drenge og 13 piger i privat pleje, 11 drenge og 5 piger var anbragt i lære- eller tjenestepladser, og 83 drenge og 40 piger var anbragt på foreningens  hjem i  Struer,  Ringkjøbing og Herning.  Den  31.  marts 1966  havde foreningen 163 børn under forsorg, heraf var 37 anbragt i privat pleje, 6 var anbragt i lære- eller tjenestepladser. + Med større deltagelse   end   sædvanligt  holdt  forsvarsbrødrene  fugleskydning.   Ny fuglekonge blev købmand Ernst Knudsen på et skud af Jørgen Oldager, Kølkær. + 7. Ordenspolitiet i Ringkjøbing har fået en ny stationsleder, politiassistent af 1. grad, Svend Aage Thomsen, som i 2½ år har været knyttet til stationen i Ringkjøbing. Den kun 44-årige politimand, der nu har overtaget en lederstilling blandt lovens  håndhævere,  har ikke mindre end 54.394 sjæle, som han og hans folk dag og nat skal overvåge. + 12. Cigarhandler Sigfred Jensen fylder 80 år. Han er sikkert den mand, der har drevet forretning længst i Byen. — Han kender Vonåen bedre end de fleste, og hvad han har oplevet her, kunne nok blive til en historie. Men et er sikkert, siger Sigfred Jensen, og det er, at alle kunne gå ned og hente sig mange hyggelige stunder og oplevelser ved Vonåen, bare man har øjne og øren åbne for alt det skønne. Sigfred Jensen har alle dage været en ivrig lystfisker, men i de senere år er interessen især begyndt at kredse om ålene, og dem er der nok af i Vonåen. Hvis De længe har gået med en lille lystfisker skjult i sindet, så skulle De en dag gå hen og besøge tobakshandleren på Torvet, for der er faktisk en lille chance for, at Sigfred Jensen så vil tage Dem med på en sejltur og lære Dem at „tatte" ål. - + 12. Skoleeleverne fra Ringkjøbing havde fin tur til Nordnorge. — Vi føler, at vi er blandt venner . . . Humøret var højt. Velkomsten fandt sted på Sommerlyst Skole sent lørdag eftermiddag efter godt et døgns rejse med båd og fly. Rejsen med skibet fra Århus til Oslo gik fint. Ingen var søsyge. Også flyveturen gik fint. Først fløj man fra Oslo til Bardufors med jetfly og det sidste stykke vej med Metropolitanmaskine. Gæsterne fra Ringkjøbing var samlet i skolegården, og her spillede skolens orkester i festlige uniformer. Stadsskoleinspektør Christensen takkede for den hjertelige velkomst og overbragte hilsener fra byrådet og Foreningen Norden i Ringkjøbing samt fra børnenes forældre. Vi føler, vi er kommet blandt venner. Allerede, da vi sad i flyet og kunne se de mange børn, der var mødt op, følte vi, at vi har en stor vennekreds her i Tromsø. Vi glæder os meget til opholdet! Skoleinspektør Jens Heim sluttede velkomsten med at fordele de danske børn blandt de norske værter. + Ringkjøbing Sejlklubs årlige distancekapsejlads holdtes søndag med deltagelse af 11 fartøjer. Der blev sejlet i tre løb, hvoraf de to bestod af større lystfartøjer og det tredje af joller. Resultaterne blev: 1. præmie samt vandrepokal i 1. løb gik til „Thora II", ført af murermester Jeppe Lund, Hemmet. 2. præmie gik til „Hajen", ført af Erik Christensen, Skjern. I 2. løb gik 1. præmie og pokal, udsat af bogtrykker Louis Rasmussen, til „Smut Delfin", ført af Leif Madsen, Ringkjøbing. 2. præmie gik til „Ponce", ført af Gerd Pedersen, Ringkjøbing. I 3. løb vandt Henning Klokker. 2. præmie Louis Rasmussen jun. - „Darling", ført af Frank Pedersen, Hee, grundstødte ved Tipperne og fik masten brækket og blev slæbt hjem af fisker Niels Thøgersen. + 13. Ringkjøbing Byråds fornyede behandling af Stavning Flyvepladssagen i mødet i aftes gav anledning til, at et medlem af den socialdemokratiske gruppe, Henry Poulsen, gav udtryk for betænkelighed ved, at Ringkjøbing Kommune deltager i pladsens drift for et år med indtil 42.225 kr. Efter ønske fra socialdemokratisk side stemtes der sluttelig om driftstilskudet for sig og investering i anlægsudgifterne for sig, og selv om det sidste måtte være en logisk følge af, at det første vedtoges af ni af de mødte ti bestyrelsesmedlemmer - Henry Poulsen undlod at stemme - skete det mærkelige, at der kun var syv stemmer for investeringen. Fischmann, Signe Christensen og Faurbye undlod at stemme. + 15. Frimærkestorauktionen, som Ringkjøbing og Omegns Frimærkeklub holdt på Højskolehotellet, hvor frimærker til en værdi af 5000 kr. var under hammeren - var godt besøgt, idet købelystne samlere fra Århus, Ålborg, Odense, Herning, Holstebro, Lemvig, Struer og Skjern var mødt. Der omsattes for 4271 kr. + 16. Sportspladsen er i dag ramme om sommerens skoleidrætsstævne. Ca. 1200 børn fra Ringkjøbing og en række af oplandskommunerne konkurrerer i forskellige sportsdiscipliner. + 17. Ved en sammenkomst på Hotel Ringkjøbing i aftes fik maskinsætter Anders Grimstrup, der er ansat i Rasmussens Bogtrykkeri, overrakt den kgl. fortjenstmedalje i sølv for dygtig og tro tjeneste i de 50 år, han har været ansat ved bogtrykkeriet. Sammenkomsten blev overværet af Anders Grimstrups arbejdskammerater, og fortjenstmedaljen blev overrakt af bogtrykker Louis Rasmussen. Men der udover har han præsteret et ungdomsarbejde gennem sin indsats for KFUM-spejderne. Han har aldrig tænkt på sig selv, altid arbejdet for og givet til ungdommen. + 20. Ringkjøbing klarer sig fin i atletik. Trods den skarpe konkurrence, der altid præger danmarksmesterskaberne i skoleatletik, opnåede Ringkjøbing et fint resultat ved stævnet, der i år holdtes i Sønderborg. Der blev en 2. plads til pigeholdet, mens drengeholdet sluttede på 12. pladsen. + 21. Skolebørnene fra Ringkjøbing vel ankommet fra Trondhjem til Ringkjøbing efter en to døgn lang rejse efter en strålende oplevelse. + Museumsarbejdet stadig hindret af pladsmangel. Ringkjøbing Museum vil udgive et årshæfte. — Amtsvandinspektør P. K. Nielsen kasserer efter Vilhelm Nielsen. Borgmester Dalgaard-Knudsen indledte generalforsamlingen med at mindes foreningens kasserer siden 1932, redaktør Vilh. Nielsen, og udtalte derefter: - Desværre kan jeg stadig ikke se nogen museumsbygning langs Herningvej. Vort arbejde med samlingerne hindres i høj grad af pladsmangel; både udstillingsplads og opmagasineringsplads. Men heldigvis har vi formodning om, at bevillingen til bygningen vil blive givet i løbet af 1967. I øvrigt omtalte Dalgaard-Knudsen museets arbejde „i marken"; bl. a. professor Beckers udgravninger i Thorsted og lærer Alfred Kaaes stendyngegravfund på Bondesgårds jorder og Ristoft. Desuden har museet fået adskillige gaver, som det er meget taknemmelig for. - Der blev stillet forslag om, at museet hvert år udgiver en pjece, som enten omtaler de nyeste fund eller redegør for museets samlinger. Det blev overladt Alfred Kaae at tage sig af arbejdet, som eventuelt kan udføres i samarbejde med Historisk Samfund. Museets formue vokser stadig, fremgik det af regnskabet. Den er nu på godt 100.000 kr. + 26.   Ringkjøbings postmester gennem 11 år, Emil Edvard Nielsen, går af den 1. oktober. Bliver boende i Ringkjøbing og hygger sig med gode venner. Den nye postmester, overkontrollør Louis Corlin Thomsen, København, er en gammel kending i Ringkjøbing, først postelev i 1932 og senere som medhjælper. I 1962 udnævntes postmesteren til souschef på omkarteringspostkontoret og har haft bopæl i  Herlev. + 27. Odd Fellow-logen har afsluttet en omfattende ombygning af logebygningen på St. Blichersvej.  En del af de nye lokaler har allerede været taget i brug, bl.a. af guldalderklubben. Nu har logebrødrene med damer indviet  de nye lokaler, hvortil borgmester J. Dalgaard-Knudsen var indbudt som repræsentant for byen. + 28. Det var ikke med for højt stillede forhåbninger Ringkjøbing fodboldspillerne gik på banen til kampen mod Skive på stadion. Kampen skulle vindes for at have mulighed for at blive i serie I. De ca. 100, der overværede kampen, fik noget af det bedste fodbold at se, som RIF har leveret i år. Ringkjøbing vandt 6-2 efter at have ført 3-0 ved pausen. + 29. 700 skolefolk samlet i Ringkjøbing til skolekommissionsforeningens møde. Formanden, adjunkt Tangsig Christensen, bød velkommen. + Få dage før vinterens håndboldturnering sættes i gang indvies endnu en idrætshal på Ringkjøbing-egnen. Først var det Spjald-Hallen, og nu gælder det Højmark-Hallen.

Guldbryllup: 2. Fhv. kontorbestyrer Poul Poulsen og hustru, Herningvej 38.

Bryllup: 3. Smørrebrødsjomfru Ida Pedersen (d. af arbmd. M. P.) og kommis Jens Larsen, Esbjerg (s. af gdr. A. L., Skovlund Mølby). + 3. Eksp. Margit Christensen (d. af fiskepakker S. C, Søndervig) og tømrer Kurt Christensen (s. af postbud V. C). + 10. Ekspeditrice Solveig Jensen (d. af K. J.) og medhjælper Jørgen Olsen (s. af M. O., Lem). + 10. Malersvend Karen Djørup Nygaard (d. af malermester Th. N.) og skiltemaler Tage Bøgh Heldgaard (s. af skiltemaler R. H., Skjern). + 16. Mette Marie Andersen og Peder Johannesen. + 17. Sygemedhjælper Birgit Jensen (d. af fru M., Rindum) og maskinarbejder Preben Tyllesen, Ålborg (s. af skibsbygger E. T., Ålborg). + 17. Sygeplejerske Jytte Hansen  (d.  af tømrer J P. H.)  og elektromekaniker Erik Fischmann (s. af overbanem. A. F.). + 18. Ekspeditrice Gudrun Poulsen (d. af fhv. gdr. A. P.) og bager Bent Kjær Larsen (s. af gdr. M. L., Tim).

Fødselsdag: 1. Fru R. Skovgaard Jensen sen., Møllevej 17, 80 år. + 2. Ernst Olesen, Kongevejen 33, 50 år. + 6. Fhv. tømrermester Knud Jensen, Nørredige 46, 75 år. + 7. Elisabeth Fauerby, 60 år. + 20. Martin Henriksen, Vejskillingen 3, 60 år. + 20. Dagmar Terp, Vejskillingen 3, 50 år. + 23. Revisor A. L. Krogh, Østergade 1, 80 år.

Døde: 5. Laurids Astrup, 74 år. + 9. Villy Nielsen. + 10. Anna Thygesen, 70 år. + 15. Andrea Olesen. + 15. Smedemester Chr. Bach, 53 år. + 17. Nanna Schmidt Hindø, 61 år. + 21. Knud Svenstrup Spaabæk. + 28. P. Chr. Pedersen.

Til top