Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1966-67

ER RINGKJØBING DANMARKS ÆLDSTE BY

Forord

Det er nu 50 år siden, professor H. P. Steensby offentliggjorde resultaterne af sine undersøgelser af, hvilket sted den græske søfarer og opdagelsesrejsende Pytheas har besøgt og beskrevet som en lokalitet, hvor havet skyllede rav op på kysten. Der er ikke tale om en sikker stedsbestemmelse, men kun om en sandsynlig, og mange lærde har både før og efter Steensby beskæftiget sig med emnet med forskelligt resultat. Med en vis konkurrence mellem havkysten nær Ringkjøbing Fjord, kysten ved Agger ved Limfjordens udløb i Vesterhavet og Fanøegnen, har den jydske vestkyst en fremtrædende plads i de lærdes overvejelser. Steensby finder Ringkjøbingegnens havkyst sandsynligst, og trods visse forskeres afvigende meninger er der næppe tungtvejende grunde til at tilsidesætte Steensbys antagelse.

Steensbys omhyggelige undersøgelser og det resultat, han kom til, måtte vække særlig opmærksomhed på Ringkjøbingegnen. Det var jo med Steensbys afhandling sandsynliggjort, at Ringkjøbingegnen og dens havkyst var besøgt og beskrevet allerede omkring 325 år f. Kr. - altså langt tidligere end nogen anden lokalitet i Danmark. Men den særlige opmærksomhed udeblev! Det var årsagen til, at den flittige og levende lokalhistoriker F. K. Erlang i 1922 - altså 5 år efter fremkomsten af Steensbys afhandling - udgav efterstående skrift med referat af Steensbys undersøgelser, og såsom Erlangs særlige hensigt var at vække interesse - ikke mindst hos historieinteresserede på vor egn - for det opsigtsvækkende, der var fremkommen, gav han sit skrift den udfordrende titel: »Er Ringkjøbing Danmarks ældste og fornemste By?« Erlang peger i den forbindelse på, at Steensbys afhandling af 1917 ikke er nævnt i den i Hardsyssel Aarbog for 1920 offentliggjorte »Historisk topografisk Tidsskrifts-Index for Ringkjøbing Amt«. Erlang nåede sin hensigt. Hans lille bog, der kun blev trykt i 175 eksemplarer, vakte opsigt og blev hurtigt en bibliofil sjældenhed. Der er god grund til anerkendelse og tak til A. Rasmussens Bogtrykkeri, der nu sørger for, at Erlangs bog udgives påny. Ringkjøbing i november 1967.

Jens Dalgaard-Knudsen.

 

ER RINGKJØBING DANMARKS ÆLDSTE OG FORNEMSTE BY

Som en Indledning til det følgende hidsættes her en Gengivelse af det ældste eksisterende Danmarkskort. Det skriver sig fra ca. 130 eft. Kr. og skyldes den berømte græske Geograf Ptolemaios i Alexandria, og det var vel overhovedet det eneste, man havde, indtil nordisk Geografi og Kartografi fik en Dyrker i Fynboen Claus Clausen Svart omkring 1430.

Den danske Forsker Dr. phil. Gudmund Schütte har, navnlig i sit paa Engelsk udgivne Værk »Ptolemy's Maps of Northern Europe, a Reconstruction of the Prototypes« (Kbhvn. 1917), gjort Ptolemaios til Genstand for et indgaaende Studium. Der har bl. a. i den videnskabelige Verden været Strid om, hvorvidt de Kort, der ledsager Ptolemaios-Haandskrifterne er ægte og oprindelig hørende til hans Jordbeskrivelse. Dr. Schütte besvarer Spørgsmaalet bekræftende, og en anden dansk Videnskabsmand, Universitetsbibliotekar Dr. phil. Sophus Larsen, finder, at der kan ikke være Spor af Tvivl om, at han har Ret heri.

I tidligere Tid, navnlig i Slutningen af Middelalderen, nød Ptolemaios en overordentlig Anseelse som Geograf, men denne Anseelse var ikke heltud fortjent. Hans Jordbeskrivelse fremtræder som en grundig og systematisk, nøjagtig og paalidelig Beskrivelse af den da kendte Verden, men det hele er desværre nærmest Øjenforblændelse. Hans Grundlag har navnlig været det af hans nærmeste Forgænger Marinos fra Tyros samlede Materiale, hvilket Grundlag dog var ret mangelfuldt og utilforladeligt. Hvad der manglede, har Ptolemaios udfyldt paa en lidet samvittighedsfuld Maade, hvilket ikke mindst viser sig paa hans Landkort. Ofte har han gentaget Navne, ja hele Landstrækninger, for at faa udfyldt tomme Rum, medens han omvendt, naar det kneb med Pladsen, vilkaarlig har slaaet ganske forskellige Omraader sammen til en falsk Enhed.

Under disse Forhold vilde det selvfølgelig være af stor Værdi at kende de Kilder, Ptolemaios har haft til Raadighed.

Det synes, at alt, hvad de græsk-romerske Oldtidsforfattere har vidst om Danmark og de fra Danmark udvandrede Folkestammer, hidrører fra følgende Begivenheder:

1) Grækeren Pytheas fra Marseille foretog en Sørejse til de nordlige Lande omkring Aar 325 før Kr. (paa Alexander den Stores Tid). Det maa ifølge Professor i Geografi Dr. phil. H. P. Steenbys grundige Undersøgelse antages, at han paa denne Rejse har besøgt det nuværende Ringkjøbing og mulig flere Steder paa den kimbriske Halvø. Herom nærmere senere.

2) Godt og vel 200 Aar senere gjorde Kimbrer og Teutoner, som Dr. phil. Gudmund Schiitte udtrykker sig, Genvisit ved Marseille og truede Rom. At i alt Fald Kimbrerne var hjemmehørende i Jylland, derom er alle Oldtidens Forfattere enige, og Rigtigheden heraf bliver mere og mere erkendt i Nutiden. Den i sin Tid af nogle hyldede Opfattelse, at Kimbrerne skulde være et keltisk Folk i nær Slægt med Kymrerne i Wales, turde nu være ganske opgivet.

3) Næst efter Kimbrerne var Harderne eller Charuderne, som Romerne kaldte dem, de mest berømte af de fra Jylland stammende Folk. Aar 58 før Kr. gjorde de Indfald i Gallien, hvorfra Romerne under Cæsar først efter svære Kampe fik dem fordrevne.

4) Aar 5 efter Kr., da Kejser Augustus regerede, havde Romerne under Tiberius (den senere Kejser) undertvunget Nordvesttyskland lige til Elbens Udløb, hvorved Romerne blev Naboer til den kimbriske Halvø. Samtidig lod Kejser Augustus sin Flaade foretage et Togt til Kimbrernes Land for at sætte sig i Respekt hos de derboende Folk. Dette lykkedes ogsaa, og Augustus har aabenbart været meget stolt herover, thi paa et Sejersmindesmærke, han lod rejse i Angora i Lilleasien, kan man endnu den Dag i Dag læse hans Beretning om, hvorledes »Kimbrer og Charuder gennem Sendebud søgte Vendskab med Mig og det romerske Folk.« Se herom nærmere Gudmund Schüttes Afhandling i Geografisk Tidsskrift for 1915, hvor der Side 13 findes en Afbildning af Indskriften i Angora, og Danmarks Riges Historie, Bind I, hvor Afbildningen ogsaa findes, samt Storgaard Pedersens Bog »Hardsyssel« (1916).

For os, der nu lever i Hardsyssel, er det mærkeligt at tænke paa, at vore Forfædre, de gamle Haruder eller Charuder, har været saa berømte og frygtede, at der i det fjerne Lilleasien kan findes Vidnesbyrd derom!

Der haves fra de gamle Romeres Tid Levninger af gode Kort over det romerske Riges mange Provinser og over de uendelige Landeveje (Militærveje), der forbandt disse. Det synes saaledes, at Romerne overalt, hvor de kom frem, har bestræbt sig for at faa udarbejdet Kort, og dette har sikkert ogsaa været Tilfældet paa det omtalte Flaadetogt Aar 5. Dr. Gudm. Schütte mener, at det er et saadant romersk Kort, der ligger til Grund for det ptolemæiske Danmarkskort. Ptolemaios har maaske nok forringet det noget, men dog ikke mere, end at det i det store og hele er aldeles forbavsende godt, langt bedre end hans Kort over Tyskland, hvor han ikke saaledes som her har haft paalidelige Førstehaands-Beretninger og Iagttagelser at støtte sig til.

Vi finder Kortet overleveret fra Oldtiden i ikke mindre end 3 Eksemplarer, der stemmer ret nøje overens. Foranstaaende Gengivelse er efter et Eksemplar i det berømte Munkesamfund paa Forbjerget Athos i det ægæiske Hav. Et andet findes i British Musæum i London.

Det vil ses, at Fremstillingen af Jylland er temmelig god, hvorimod de danske Øer er mere skematisk behandlet. De 3 Øer nord for Jylland betyder sikkert Thy, Mors og Salling, der alle i Oldtiden har været omflydt af Vand. Bugten, hvori disse Øer er beliggende, skal altsaa forestille Limfjorden. Syd for denne har Ptolemaios anbragt Charuderne, efter hvilke Hardsyssel har faaet Navn.

Derimod vil man forgæves hos Ptolemaios søge egentlige Stednavne eller Navne paa Byer i Danmark. Herefter maatte man jo nærmest anse det for ganske haabløst, at det fra disse fjerne Tider skulde være muligt at finde nogen Efterretning om Hardsyssels Hovedstad: Ringkjøbing.

Saa meget mærkeligere er det, at man ikke desmindre har kunnet finde saadanne hos den foran nævnte Forfatter Pytheas, der dog levede langt tidligere end Ptolemaios. Det er først for ganske nylig, man er bleven opmærksom herpaa. Endnu i 1915 skriver Dr. Gudmund Schütte, at da Pytheas' Rejseskildring er gaaet tabt paa nær nogle faa Brudstykker, er det først det romerske Flaadetogt Aar 5, der aabner Danmarks Historie i geografisk Forstand. Men i 1917 offentliggjorde Professor Dr. phil. H. P. Steensby (f. 1875, d. 1920) i Geografisk Tidsskrift sine Undersøgelser vedrørende »Pytheas fra Massilia og Jyllands Vestkyst«. Disse hans Undersøgelser har i høj Grad interesseret den, der har skrevet nærværende Linier, og vil sikkert kunne interessere mange flere, men synes mærkeligt nok endnu ikke at være synderlig kendt (findes saaledes ikke anført i den i Hardsyssels Aarbog for 1920 offentliggjorte »Historisk topografisk Tidsskrifts-Index for Ringkjøbing Amt«).

Formaalet med nærværende skulde derfor være kortelig at gøre Rede for Indholdet af Professor Steensbys ovennævnte Artikel.

Det er rigtig nok, at det Skrift »Om Oceanet«, hvori Pytheas selv har beskrevet sin Færd, er gaaet tabt. Efterverdenen har kun faaet Kundskab derom gennem spredte Bemærkninger, Indskud og Fragmenter, som forekommer rundt om i adskillige Oldtidsforfatteres Skrifter, og man har end ikke de Forfatteres Værker, der direkte har kendt og benyttet Pytheas's Arbejde; hvad der er bevaret er kun andenhaands Beretninger! Direkte er han blevet benyttet af Geografen Erathosthenes og Historikeren Timæus. Disse synes begge at have næret Tillid til Pytheas, men den sidstnævnte Forfatter har med Forkærlighed fremdraget alt, hvad der var forunderligt og mærkeligt i Rejseberetningen, hvilket uden Tvivl har bidraget til at sætte Pytheas i Miskredit hos de senere Forfattere. Adskillige af disse ligefrem forfølger Pytheas med aabenbar Tendens og søger at reducere alle hans Opdagelser i Nordlandene til frække Skipperløgne. Dette gælder navnlig Polybius (ca. 140 f. Kr.), der selv havde foretaget betydelige og langvarige Rejser, og som aabenbart var misundelig paa Pytheas. Noget lignende gælder Strabo (omtr. ved Kr. F.). Først i vore Dage er Mistilliden til Pytheas forsvunden; nu tror man ikke længere, at han var en Løgner og Bedrager. Han er tværtimod kommen til Ære og Værdighed, og Prof. Steensby skriver om ham, at han med Rette kan gøre Krav paa at blive regnet for Danmarks geografiske Opdager.

Imidlertid er der stadig uopklarede Spørgsmaal nok vedrørende Pytheas og hans Rejser. Hvorledes bar han sig ad med at komme saa vidt omkring? Var han en videnskabelig Opdagelsesrejsende eller en Handelsmand? Rejste han som Privatmand eller var hans Ekspedition udrustet og udsendt af det Samfund, hvortil han hørte?

Professor Steensby mener, at Pytheas har været i Besiddelse af betydelig videnskabelig Uddannelse. Dette fremgaar af forskellige af hans Observationer og Iagttagelser. Sandsynligvis er han rejst som Privatmand, og han har muligvis nok drevet Handel, hvor han kom frem, men dette har dog snarere været et Middel til end et Maal for hans Rejse, som han sikkert mest har foretaget af Forskertrang eller hvad vi i vore Dage vilde kalde videnskabelige Grunde.

Det er ikke sandsynligt, at Sørejsen er foretaget paa eget Skib, som han har haft med sig fra Sydeuropa. Steensby mener, at i hvert Fald den senere Del af Rejsen er foretaget paa Skibe, der hørte hjemme i Britannien. Der har tidligt - allerede i Broncealderen - været Skibsfart mellem det af Kelterne beboede Britannien og Norge saavelsom mellem Britannien, Nordtyskland og Danmark. Denne Skibsfart har formodentlig væsentlig været Kystfart, idet man med Datidens Fartøjer sikkert helst vilde beholde Kysterne i Sigte, medens man, naar man skulde over et større Farvand, i hvert Fald har foretaget Overfarten, hvor Afstanden fra Kyst til Kyst var mindst. Den Omstændighed, at Pytheas saaledes ikke har behøvet at famle sig frem i Blinde, men har kunnet drage Nytte af en for Haanden værende Skibsfart, har selvfølgelig været af stor Betydning for ham.

Hvorledes Pytheas er kommet fra sin Fødeby Massilia til Britannien, og hvorledes han har foretaget sine Rejser i Britannien - om han har omsejlet hele Britannien eller rejst til Fods gennem Landet, som nogle mener, eller maaske dels til Fods og dels pr. Skib - dette er Spørgsmaal, som ikke har Interesse i den her foreliggende Sammenhæng. Det maa antages, at Pytheas fra Kantion (det nuværende Kent) med et britannisk Skib er kommen over til Egnen ved Rhinens Udløb. Fra Rhinens Munding fulgte Pytheas, som det af flere Grunde med Sikkerhed fremgaar og almindeligt antages, Nordsøkysten videre mod Øst, hvad enten han nu har fortsat Rejsen om Bord i det i Britannien hjemmehørende Skib eller maaske i et ved Rhinmundingen hjemmehørende Skib.

Hos Strabo findes en uklar Gengivelse af et Sted hos Pytheas, hvor denne omtaler en Egn, hvor Luften, Havet og Landjorden gaar i Et og er i bestandig Bevægelse, saa at der ikke er til at færdes, hverken til Fods eller med Skib. De Bemærkninger og Udtryk, der anvendes i denne Omtale, har man lige siden Oldtiden fundet meget gaadefulde, og man har i Tidens Løb gjort sig forskellige mislykkede Anstrengelser for at finde Naturforhold, som Beskrivelsen kunde passe paa. Man har nemlig troet, at disse maatte søges i det yderste Norden, og at der sigtedes til Egne, hvor Havet kan fryse til om Vinteren. Men man har ikke ad denne Vej kunnet komme til noget Resultat, og nyere tyske Forskere har derfor ogsaa helt opgivet at finde en geografisk Forklaring og har ment, at Stedet maaske kunde være en Gengivelse af en keltisk Myte. Nu har dog en tysk Videnskabsmand i vore Dage, F. Kähler, gjort gældende, at Beskrivelsen maa antages at sigte til Nordsøens sydlige Kyster, og de derværende »Slikvader«, som Floden overskyller og Ebben løber af, og som er halvt faste og halvt flydende. Prof. Steensby er meget tilbøjelig til at tro, at F. Kahler har Ret heri.

Nu kommer den Del af Pytheas's Rejse, som ganske særlig har interesseret Professor Steensby, nemlig Rejsen langs den jyske Vestkyst. Medens de Forfattere, der hidtil har behandlet Pytheas, mest har været Historikere og Filologer (Tekstkritikere), har Steensby taget sig for at undersøge Beretningerne ud fra udprægede geografiske Synspunkter. Hans Betragtninger over de forskellige Farvandes Beskaffenhed, f. Eks. Tidevandsforholdene, endvidere de forskellige Egnes Jordbundsforhold og andre Forhold i Fortid og Nutid, saasom Forekomsten af Rav, større eller mindre Mulighed for Landing med Skibe, Afstanden mellem de forskellige Steder, der omtales, o. s. v., har kastet nyt Lys over adskillige Problemer. For Enkelthederne kan ikke her gøres Rede, men nogle Hovedpunkter og Resultater skal omtales i det følgende, navnlig hvad der vedkommer Ringkjøbing og Ringkjøbing Fjord.

De vigtigste Vidnesbyrd om, at Pytheas har rejst langs Nordsøkysten, findes i et Par ret uklare Steder hos den romerske Forfatter Plinius, der omkom Aar 79 efter Kr. ved det Udbrud af Vesuv, der ødelagde Byerne Pompeji og Herkulanum.

De omtalte to Steder hos Plinius findes hos Steensby aftrykt paa Latin. Her skal forsøges en Oversættelse, hvad der iøvrigt er en noget vanskelig Sag, da Plinius skriver en Stil, der er meget sammentrængt og forkortet, omtrent som vor Tids Telegramstil.

Det ene Sted kan gengives saaledes:

Om mange Øer uden Navne i disse Egne haves Beretning. En af disse, forinden man kommer til Skythien, kaldes Raunonia, en Dagsrejse borte; her opskylles ved Foraarstid Rav af Bølgerne, hvilket Timæus meddeler; .... Xenophon fra Lampsacus meddeler, at der tre Dages Sørejse fra Skythernes Kyst er en Ø, Baltia, af umaadelig Størrelse. Pytheas kalder den samme Basilia.

Det andet Sted kan gengives saaledes:

Ifølge Pytheas er der i Nærheden af det germanske Folk (el. Stamme) Gutonerne et Æstuarium (indelukket Havbugt, Lagune) af Havet ved Navn Mentonomon, Afstand seks Husende Stadier. En Dags Sejlads herfra ligger Øen Abalos, paa hvis Kyster Bølgerne ved Foraarstid opskyller Ravet, en Udrensning (»Purgamentum«) af det sammenløbne Hav (forstaas sædvanlig som sigtende til det frosne Hav). Indbyggerne bruger det i Stedet for Træ til Ild, men sælger det ogsaa til de nærboende Teutoner. Timæus har ogsaa sat Lid hertil, men han har kaldt Øen Basilia.

Plinius, hvis Kilde synes at være den tidligere nævnte Timæus, var ikke videre omhyggelig ved Benyttelsen af sine Kilder. Han kan udmærket godt have misforstaaet og forvansket Timæus's Beretning, Timæus kan have misforstaaet Pytheas, og endelig kunde det jo tænkes, at Pytheas selv har gjort sig skyldig i en eller anden Fejltagelse.

I ældre Tider var det almindeligt at antage, at Pytheas havde været i Østersøen, fordi man troede, at Ravkysten maatte søges i Nærheden af Konigsberg i Østpreussen. Der er i Virkeligheden dog intet, der tyder paa, at Pytheas har været østligere end den jydske Halvøs Vestside. Det bliver uden Tvivl paa den nordtyske eller paa den vestjydske Kyst, man skal søge de af Plinius nævnte Steder.

Steensby undersøger omhyggelig, om Landingsmulighederne og Ravforekomsten paa disse Kyster har været de samme i Oldtiden som nu. Han kommer til det Resultat, at dengang ligesom nu har ingen af disse Kyster haft Overflod paa gode naturlige Havne. Paa den nordtyske Kyst har Skibene maattet søge ind i de store Floder, og paa den jydske Vestkyst har der kun kunnet være Tale om at søge ind følgende fire Steder, der alle har været aabne ud mod Havet: Farvandet indenfor Fanø og Romø, Ringkjøbing Fjord, Nissum Fjord og Limfjorden.

Hvad Ravforekomsten angaar, da har den maaske nok dengang været noget rigeligere end nu, men iøvrigt har Forholdet været det, at den nordtyske Kyst har været fattig paa Rav i Sammenligning med den vestjydske.

Man har haft stor Vanskelighed ved at faa Mening i det, som Plinius fortæller om Havets »purgamentum«: at Indbyggerne af Abalos bruger det til Brændsel, og at de sælger det til de nærboende Teutoner.

Næsten alle er gaaet ud fra, at der her er Tale om Rav; men at saadant nogensinde er forekommet i saa store Mængder, at man har benyttet det som Brændsel, er ganske udelukket. Nogle har derfor tænkt, at der mulig sigtes til Tørv hidrørende fra Tørvelag, der gaar ud under Havets Overflade (submarin Tørv), hvoraf der nogle Steder paa den jydske Vestkyst opskylles en Del. Imidlertid er der dog ingen Tvivl om, at Pytheas ogsaa har truffet og i sit Skrift talt om Rav. Professor Steensby mener, at Sagen sikkert forholder sig saaledes, at Pytheas taler om en Kyst, hvor der baade opskylles Rav og Tørv. Ved Havets »purgamentum«, har han ment Tørv, som Havet har givet fra sig - forøvrigt en ganske træffende Betegnelse herfor - men han har ogsaa skrevet noget om Rav, og en af de senere Forfattere, enten Timæus eller Plinius, har da misforstaaet ham og blandet de to Ting sammen.

De fleste nyere Forfattere har antaget, at Abalos var Helgoland, idet denne Ø er beliggende i en omtrentlig Dagsrejse fra Land, men i Virkeligheden kan der fornuftigvis ikke være Tale om Helgoland i denne Forbindelse. Der er intet særligt, der taler herfor, og mod Helgoland taler, at denne Ø altid har været yderst fattig paa Rav, og at den heller ikke har submarin Tørv!

For de Forfattere, der har gjort Helgoland til Abalos, er det naturligvis en Selvfølge, at Mentonomon og Raunonia da maa være i Nærheden, et eller andet Sted paa den nordvesttyske Kyst, og man har da ogsaa i saa Henseende gættet paa saa at sige alle Bugter og Flodmundinger langs den nordvesttyske Kyst.

Som tidligere bemærket er det i Nordvesttyskland imidlertid kun Flodmundingerne, der egnede sig til Landingspladser, og Skibene maatte endda søge temmeligt langt ind i Floderne for ikke at blive generede af den i disse Egne overordentlig stærke Ebbe og Flod. Men efter Professor Steensbys Mening er det ganske klart, at Udtrykket »Æstuarium« betegner en Del af Oceanet og ingenlunde et Omraade af en Flod. Herefter nødes man til at antage, at der ved »Æstuariet« Mentonomon maa sigtes til en af Indskæringerne paa Jyllands Vestkyst.

Som tidligere nævnt kunde fire forskellige Indskæringer komme i Betragtning; men af disse er Ringkjøbing Fjord i sin daværende Skikkelse absolut den, der bedst svarer til Betegnelsen »Æstuarium«, ligesom ogsaa dens Beliggenhed passer i ganske særlig Grad.

Ringkjøbing Fjords Udløb har som bekendt været paa Vandring Syd paa siden ca. 1650. Før den Tid var Udløbet gennem lange Tider stabilt beliggende ved Havrvig, men allerede dengang blev Udløbet kaldt Nyminde. Heraf følger med Nødvendighed, at der endnu tidligere har været et andet Udløb eller Minde, som ikke har haft Betegnelsen »ny« foran. Steensby formoder, at det er Ordet »Minde«, der gaar igen i Navnet Mentonomon, i hvert Fald i den første Halvdel af dette Navn; den sidste Halvdel betegner mulig en eller anden Egenskab ved Mindet. Det kan meget vel tænkes, at Navnet paa Indsejlingen til Fjorden af Pytheas er blevet opfattet som Navnet paa Fjorden selv.

Selvfølgelig har Pytheas eller det Skib og de Søfolk, han sejlede med, haft et Rejsemaal, en eller anden Plads inde i Fjorden, som de skulde besøge, og denne gamle Landings-, Havne- eller Handelsplads falder sandsynligvis ganske sammen med det nuværende Ringkjøbing, der netop er beliggende paa en Plads, der fra de ældste Tider synes at have været velegnet til at være en Hovedplads og et Knudepunkt for baade Landets og Havets Samfærdsel.

Ringkjøbing kaldtes i det 14. Aarhundrede Rænnumkøpingh, men ældre end dette Navn er Navnet Rænnum, der oprindelig var Navnet paa det nuværende Rindum Sogn og Ringkjøbing tilsammen, idet Rænnumkøpingh blev Betegnelsen for det Hjørne af Rindum Sogn, hvor Havne- eller Landingspladsen laa.

Skulde Pytheas's Raunonia simpelthen være Navnet Rænnum, som i hans Gengivelse har faaet en græskagtig Klang? Steensby tør ikke paastaa noget saadant, henstiller det kun som et Spørgsmaal, men Tanken ligger jo egentlig ret nær, og det vides ikke, at nogen har haft nogen Indvending at gøre mod den.

Dersom Pytheas med Mentonomon mener Ringkjøbing Fjord og med Raunonia mener Rænnum, bliver det forstaaeligt, at der hos Plinius tales om, at der er en Dagsrejse fra Mentonomon til Øen Abalos og ligeledes, at der er en Dagsrejse til denne Ø fra Raunonia.

I Forbindelse med Mentonomon er der Tale om 6000 Stadier. Dette vil sige saa meget som 1100 à 1200 km. Det er givet, at det ikke kan være Meningen at angive Æstuariets Udstrækning til 6000 Stadier, dette maa være Afstanden til Mentonomon regnet fra et eller andet sydvestligt Udgangspunkt, saasom Rhinmundingen, Strædet ved Calais eller et andet Sted paa Englands Sydkyst. Fra Øen Wight i Kanalen mellem England og Frankrig kunde der blive en Kystfart paa 1100—1200 km; men der kan iøvrigt næppe bygges ret meget paa denne Afstandsangivelse; Pytheas var vistnok tilbøjelig til at overvurdere Afstandene. Saaledes har han angivet Britanniens Omkreds dobbelt saa stor, som den er i Virkeligheden.

Ifølge Pytheas boede der Gutoner ved Mentonomon, og dette har Videnskabsmændene haft Vanskelighed ved at faa Mening i. Steensby mener dog, og Gudm. Schütte giver ham Ret heri, at disse Gutoner lige saa godt vil kunne anbringes i Jylland som andre Steder, ja bedre. Dette Navn kan meget vel tænkes at have Tilknytning til Gudenaaen og andre Navne i Jylland, ja er mulig det samme Ord som Jyder.

Med Hensyn til Ravøen Abalos, da mener Steensby, at man herved maa tænke paa det sydlige Thy. Der kan ikke være Tvivl om, at Pytheas først er kommen til Mentonomon og Raunonia. Herfra har der været en Dagsrejse til Limfjordens Indløb, og der er al Grund til at antage, at Skibsfarten paa den Tid har søgt herind. Vestervig, der ligger tæt herved, blev i senere Tid en vigtig Plads, endog Bispesæde, men dets Betydning svandt, da Agger Tangen havde lukket sig, antagelig i Slutningen af det 11. Aarhundrede. Tæt herved i Agger Sogn findes to smaa Bebyggelser Nr. og Sdr. Aalum eller Avlum, hvori Steensby har villet genfinde Abalos. Mere afgørende end denne Navnelighed er det dog, at Egnens geografiske Forhold og Naturforhold stemmer særdeles godt med, hvad der meddeles om Abalos. Her findes baade submarin Tørv, der har været brugt som Brændsel, og Rav, der har været eksporteret i stort Omfang, og at denne Eksport har været indbringende, kan sluttes deraf, at Thy hører til de paa Guldfund særlig rige Egne.

Man kunde finde, at det passer mindre godt, naar Abalos kaldes en Ø; men hertil kan bemærkes, at de gamle Søfarere altid var tilbøjelige til at opfatte Steder, man kom sejlende til, som Øer, ligesom man endnu saa sent som hos Adam af Bremen kan træffe ikke blot Thy og Vendsyssel, men endog Skaane omtalt som en Ø. Naar Pytheas taler om de nærboende Teutoner, ligger det jo meget nær at tænke paa Thyboerne. Om de historisk berømte Teutoner var hjemmehørende i Thy eller maaske snarere, som Gudmund Schütte mener, paa de danske Øer, kan maaske være et Spørgsmaal, men det er i hvert Fald givet, at de to Ord Thy og Teutoner rent sprogligt er et og det samme.

Hermed er der gjort Rede for Hovedpunkterne af Steensbys Fremstilling forsaavidt angaar Jyllands Vestkyst, men derefter beskæftiger han sig endnu en Del med Spørgsmaalet om, hvor man skal søge Basileia og Thule, Steder der ligeledes ifølge Oldtidens Forfattere findes omtalt hos Pytheas. Om de Resultater, Steensby kommer til i saa Henseende, skal her kun tales i stor Korthed, saa meget mere som der fra anden Side er rejst Indvendinger mod dem.

Ifølge Steensby har Pytheas ikke selv besøgt Basileia og sandsynligvis heller ikke Thule. Steensby mener ikke, at Basileia og Thule skal opfattes som Lande, det er snarere Kystlokaliteter, Havne eller Handelspladser, Pytheas har hørt Tale om. Han mener, at Basileia maa søges i det sydlige Norge. Herfra har der været Skibsfart til Jyllands Vestkyst, hvor han sandsynligvis har hørt Tale om denne Plads, der ligger tre Dagsrejser fra Mentonomon og omtrent tre Gange saa langt fra Mentonomon, som Afstanden er fra Mentonomon til Abalos.

Thule, mener han, maa søges vestligere i Norge. Navnet er sandsynligvis keltisk; efter Steensbys Mening skulde det være den keltiske Betegnelse for en Plads i Norge, hvortil der var Overfart fra Britannien, og som Pytheas har hørt Tale om i Britannien. Stedet maatte da formentlig søges i Nærheden af det nuværende Bergen, ja Steensby mener, at det godt kunde være netop denne Plads. Steensby slutter sig altsaa forsaavidt til Fridtjof Nansen, som i sit store oldtidsgeografiske Værk »Nord i Tåkeheimen« (fra 1911) ogsaa afgjort henlægger Thule til Norge.

Dr. Gudmund Schütte er ganske uenig med Steensby og Nansen heri. I Geografisk Tidsskrift for 1917 bestrider han bestemt, at Thule kan være Norge, hvorhos han holder paa, at Pytheas selv har besøgt Thule, som han vil søge paa Færøerne. Dr. Schüttes Bevisførelse er interessant, men det vil føre for vidt her at komme ind paa blot Hovedpunkterne.

Heller ikke mener Schütte, at Basileia kan være Norge. Hvad Xenofon fra Lampsakos skriver om denne Ø, kan man ikke regne noget med, da han er en meget upaalidelig Forfatter. Basileia er i Virkeligheden det samme som Pytheas' Abalos. Navnet Basileia skriver sig ikke fra Pytheas, men derimod fra Timæus. Saaledes skriver Plinius udtrykkelig det ene Sted; at han det andet Sted skriver noget andet, skyldes hans uordentlige Brug af de Kilder, han benyttede.

Det være sig hermed som det vil. Hovedsagen for os her er, at forsaavidt Jyllands Vestkyst angaar, har Dr. Gudm. Schütte derimod ingen væsentlige Indvendinger haft at fremsætte mod Steensbys Fremstilling, navnlig heller ikke mod den Tanke, at Raunonia skulde være ensbetydende med Rænnum, det nuværende Rindum og Ringkjøbing. Tværtimod synes Dr. Schütte at være ganske enig i, hvad Steensby skriver et Sted, at naar man Syd for Rhinens Munding og Kantion hvert Øjeblik kan genfinde de af Pytheas nævnte Navneformer, hvorfor skulde noget lignende saa ikke være Tilfældet i Norden.

Heller ikke fra anden Side vides der at være fremsat nogen Indvending herimod. Steensbys i mange Henseende saa smukke og grundige Arbejde maa vel saaledes indtil videre siges at repræsentere Nutidens Videnskabs Mening herom, og denne Mening kan vel kortelig udtrykkes saaledes: Pytheas fra Massilia, der levede paa Alexander den Stores Tid, over 300 Aar før Kristi Fødsel, er Danmarks geografiske Opdager, og hvad han opdagede var Jyllands Vestkyst, specielt ogsaa Ringkjøbing Fjord og ved Fjorden et Havne- eller Landingssted, hvor vi nu har Ringkjøbing, hvilket Sted han kalder Raunonia.

Kan vi nu paa Grundlag heraf kalde Ringkjøbing Danmarks ældste og fornemste By?

Herom har Videnskaben ikke direkte udtalt sig, den gunstige Læser maa da selv besvare dette Spørgsmaal.

Hvis Ringkjøbing er Danmarks ældste By, vil den allerede i Kraft heraf kunne gøre Krav paa at blive regnet for Nr. 1 - i hvert Fald naar det skal gaa efter Anciennitet! Lad os derfor simplificere Spørgsmaalet og kun spørge, om Ringkjøbing kan regnes for Danmarks ældste By.

Hvis man betragter Raunonia som Begyndelsen til Ringkjøbing, bliver Ringkjøbing jo omtrent dobbelt saa gammel som de Byer i Danmark, der ellers maatte anses for de ældste! Ganske vist kan det jo siges, at andre danske Byer mulig ogsaa kan have haft en lignende Forudtilværelse, men herom ved man i hvert Fald intet. Danmarks geografiske Opdagelse begyndte med Ringkjøbing, og Stedets daværende Navn Raunonia er overhovedet det tidligst forekommende danske Stednavn!

Der er sikkert i den gode Stad Ringkjøbing adskillige, som vil føle en vis Tilfredsstillelse ved Tanken herom. Saadanne bør ogsaa med Venlighed tænke paa de to gode Mænd og Geografer, som de kan takke for denne Tilfredsstillelse, nemlig Grækeren Pytheas og Danskeren Professor H. P. Steensby.

 

FORFATTEREN

Johs. Smith

De »Smaa Forløb«s forfatter kaldes han, isekræmmersønnen fra Ringkjøbing, der gennem sin skribentvirksomhed har gjort sin fødeby og dens omegn landskendt. Hele sit liv var han besjælet af en aldrig svigtende trofasthed over for og kærlighed til Ringkjøbing, som han i utallige småskrifter har prist med en fortættet inderlighed, man ikke finder nogen andre steder.

Johannes Smith blev født den 29. januar 1899 som søn af isenkræmmer Mads Rahbek Smith, Ringkjøbing. I 1915 tog han præliminæreksamen fra Ringkjøbing Skole, hvorefter han var ansat i Ringkjøbing Landbobank et års tid. Et legat satte ham i stand til at tage eksamen fra Niels Brocks Handelsskole, og han fik herefter ansættelse i Håndværkerbanken i København, hvor han fra 1935 til 1964 var revisionschef.

I hele sin tid som bankmand førte Johannes Smith en slags dobbelttilværelse: Nøgtern forretningsmand om dagen og digter og filosof efter arbejdstid. Skriveriet startede som brevveksling med venner fra fødebyen og det førte med sig, at han en skønne dag havde noget, der egnede sig til offentliggørelse.

Begyndelsen blev den lille psykolyriske ting: »Mærker i gruset«, der udkom i 1929. Den fulgtes efterhånden af digte, essays, artikler og andet, ofte illustreret af kendte grafikere og i nydeligt tryk fra Rasmussens Bogtrykkeri. »Små Forløb« fra 1944 bidrog meget til at give Johannes Smith hans litterære placering, lige som essaysamlingen »Hverdagens røde frakker« bør fremhæves.

Adskillige af tingene, bl. a.: »Rundt om Ringkjøbing« fra 1951, »Nede og bade ved Ringkjøbing« fra 1954, »Hotel Ringkjøbing« 1955, »Hjemme igen i Ringkjøbing« 1956, »Ringkjøbing før og nu« 1958 og »Ringe i vandet omkring Ringkjøbing« fra 1959 viser den kærlighed, forfatteren havde til sin fødeby, og den taknemmelighed, han følte imod den. Disse følelser er også kommet til udtryk i hans indsats for starten af Ringkjøbing Foreningen i København, som han var formand for i mange år.

Bogtrykker Louis Rasmussen, Ringkjøbing, der var en af Johannes Smiths allernærmeste venner, fortæller, at afdøde var det fineste og mest uegennyttige menneske, man kan tænke sig. Hans kærlighed til Ringkjøbing overskyggede alle andre følelser hos ham, selv om han flyttede fra byen allerede i 1916.

- Vi fandt hinanden gennem hans skribentvirksomhed. - Når han var hjemme på ferie, gik vi ture i omegnen og i byen. Vi talte med de gamle Ringkjøbingboere, og Johannes Smith fandt her mange skatte til sin samling af Ringkjøbingminder. De ture i mørkningen sammen med ham hører til mine allerrigeste oplevelser, og savnet af ham vil blive stort. Så sent som i januar mødtes vi i København. Vi aftalte at ses igen den 14. marts, men det skulle altså ikke være.

EN af byens drenge, maleren og grafikeren Ernst Hansen, fyldte 29. oktober 75 år. - Hans fader var fuldmægtig på Den vest- og sønderjydske Kreditforening. Han havde som dreng allerede evner for tegning, ingen kunne som han tegne vikingeskibe og krigere. Christian Koldborg og jeg lavede engang en tegneudstilling i mors vaskehus, og selvfølgelig fik Ernst 1. præmie. Vor tegnelærer, Fensbøl, aflagde besøg på udstillingen, og han var meget optaget af Ernst's tegninger. Min far roste også tegningerne meget og forærede ham papir fra trykkeriet til at tegne på. Vi har gået i skole sammen og har mange gode fælles minder.

Efter skoletiden kom han på teknisk skole i Århus og derfra på Kunstakademiet i København. I 1910 debuterede han som kunstner. Hans produktion siden har været stor og hans emnekreds vidtspændende. Han er især kendt for sine kvindetegninger og isbjørne, er bred i sin streg, klar og enkel i farvevalg. En halv snes gange har han deltaget i Grønlandsekspeditioner, bl. a. sammen med Knud Rasmussen, og givet dansk kunst en prægtig grønlandsk billedverden. Hans »vignetter« af børn og voksne er uforlignelige mesterværker.

Han var engang hjemme i juleferien, og vi var på skøjter sammen. Ernst havde tegneblok og blyant med for han ville tegne. Han ville ned i Velling bugt, for der var våger med svaner. Ernst tegnede ivrigt og navnlig ved solnedgang var det helt rigtig. Pludselig brast isen og han sank i og stod i vand til livet. Jeg råbte, at nu kom jeg og ville hjælpe ham op; men han skulle ingen hjælp ha', han skulle først være færdig med solnedgang og svaner.

Louis R.

 

 

1966

OKTOBER

1. Ringkjøbing Kunstforenings første udstilling åbnet under stor tilslutning. - Mere end 100 mennesker mødte op til åbningen af Ringkjøbing Kunstforenings udstilling af nutidig malerkunst. Taget i betragtning, at det var den nystartede forenings første arrangement, var det over forventning. Foreningens bagmænd begyndte så småt at glæde sig over, at det ikke står helt galt til med kunstinteressen i Ringkjøbing. Ved ferniseringen hyldede borgmester J. Dalgaard-Knudsen det initiativ, der er vist med dannelsen af en kunstforening. Han udtrykte håb om, at det, der nu er sat i gang, må virke ind i fremtiden og hjælpe til at give os en lille fornemmelse af det vanskelige, vi kalder kunst. - Åbningens højdepunkt var maleren Mogens Zielers sækkepibespil. Marcherende frem og tilbage i Ringkjøbing Skoles lange mødelokale spillede han, så tilhørerne knap kunne stå stille og helst havde marcheret bagefter. + 3. Ringkjøbings mesterrække i håndbold kunne ikke ønske sig en bedre sæsonstart end den, holdet fik i Viborg. Eisborg blev slået så overbevisende som 27—21 og RIF førte gennem hele kampen. + 5. Nye piloter. Tre aspiranter til privatflyvecertifikat fløj onsdag eftermiddag luften tynd over Stavning flyveplads. De var til eksamen og skulle bl. a. præstere landinger og starter, mens en luftfartsinspektør fra Statens Luftfartsdirektorat som censor nøje så til, at de overholdt de markerede grænser på landingsbanen. + 6. Den havbåd, der siden 1938 har fungeret som tag over et udhus hos auktionsmester Andres Jensen i Hvide Sande, blev i går på en transportvogn fra Falck-Zonen i Varde kørt til Brede på Nordsjælland, hvor den skal indgå i Dansk Fiskeriforenings samling. + 7. Det ser ud til at lysne en smule for foreningssamarbejdet i Ringkjøbing. Adskillige af byens foreninger har ved fastlæggelsen af vinterprogrammet samarbejdet om forskellige arrangementer. Husmoderforeningen, Dansk Kvindesamfund og Foredragsforeningen er gået sammen om tre foredrag, og Foredragsforeningen og Kirkeligt Samfund er fælles om tre, hvoraf Højskoleforeningen er med i det ene. + 8. Nr. Lyngvig Fyr er det yngste af de fem store fyrtårne, der ligger langs den jyske vestkyst, men alligevel har det nu fået 60 år »på bagen«, siden det første gang sendte sit lys ud over Vesterhavet i efteråret 1906. + 11. En af Ringkjøbing Museums attraktioner, fundene fra sommerens undersøgelser af stendyssegravene i Thorsted, vil blive sendt til Nationalmuseet til nærmere videnskabelig undersøgelse. - Hidtil har de efter aftale med udgravningernes leder, professor G. J. Becker, været udstillet i Ringkjøbing, hvortil de også vil komme tilbage, så snart undersøgelserne er afsluttet. + 12. Nordsøværftets nyeste helshelter »Kimber« havde vellykket prøvesejlads og gennemslusning, hvorefter den sidste nat sejlede videre til Esbjerg. + 13. Man var i Aakjærstemning i aftes ved mødet som tre foreninger, Dansk Kvindesamfund, Husmoderforeningen og Foredragsforeningen, havde arrangeret. Der var mødt omkring 120 for at høre formanden for Historisk Samfund, lærer Espern Jespersen, fortælle og læse op. Formanden for Dansk Kvindesamfund, fru Inger Rangel-Nielsen, indledte og efter sangen »Jeg er havren . . .« fortalte Espern Jespersen på sin fornøjelige måde om den danske digter. - I mange af Jeppe Aakjærs digte og sange, kan man se, at han selv er med, f. eks. i »Ole sad på en knold ...«, hvor hyrdedrengen er identisk med Aakjær. - Ind imellem foredraget sang man og stemningen var hyggelig og uformel. Lærer Jespersen læste op på jysk, bl. a. »Jenne Hjem« og digtet Karup Å. + Livligt bifald i Vesterhavs-Hallen fra tusindtalligt bloddonorpublikum. - Inden tæppet gik, indledte formanden for Ringkjøbing og Omegns Bloddonorkorps, overlæge Finn Jensen, med at sige, at donorerne faktisk kunne takke sig selv for invitationen til at overvære »Farinelli«. Han nævnte, at der pr. 1. april fra 1965 til 1966 var givet 536 portioner blod fra 572 donorer. - Den replikmæssige tolver under den store »Farinelli«-opførelse var, da den gæve sørøverkaptajn (Alex Zander) på spørgsmålet: Kan du tåle at se blod? svarede: - Om jeg kan tåle at se blod? Jeg er gammel bloddonor! - Intet under, at der efter den lød kraftigt bifald fra den tusindtallige forsamling af bloddonorer med ledsagere, som næsten fyldte hallen. Det samme skete da søulken smed sit træben. + 14. Bestyrelsen for A/S Ringkjøbing Bank har besluttet at udvide aktiekapitalen med 1½ mill. kr. til 4½ mill. kr. De nye aktier udbydes til de nuværende aktionærer, der for 400 kr. gamle aktier kan tegne for 200 kr. nye til kurs 105, og tegningen foregår 17.-24. november. Banken står i øvrigt nu umiddelbart over for indførelse af elektronisk databehandling med magnetskrift og har desuden i de senere år gennemført en ret omfattende modernisering. + Repræsentanter for købstæderne i Thisted, Ringkjøbing og Ribe Amter mødtes i lørdags i Ringkjøbing for at diskutere VJ-rådet og dets fremtidige virke. De tilstedeværende gav alle udtryk for fortsat at ville støtte VJ-rådet og at anbefale byrådene at stille sig velvillige over for ansøgning om støtte til virksomheden i det tidligere omfang for en ny 4-års periode. + Fin premiere for torskefiskeriet. I slutningen af sidste uge begyndte torskene for alvor at vise sig, og flere Hvide Sande-fiskere kan melde om fine premierefangster, der ikke bliver mindre opmuntrende af, at torskepriserne i øjeblikket er absolut tilfredsstillende. + 15. Roerne har indstillet deres aktivitet for et stykke tid siden. Men først nu stryges standeren, så sæsonen kan betragtes som endelig afsluttet. Standerstrygningen foregår ved badehuset ved Vonåen. + Hee Dyrepark slutter sæsonen om 14 dage, og det er en god sæson, der sluttes. Parken har i sommer haft 30.000 besøgende, det er dobbelt så mange som i fjor. + 19. Ringkjøbings og Rindums socialdemokratiske foreninger vedtog i aftes ved to separate generalforsamlinger at sammenslutte de to foreninger, og ved et efterfølgende fællesmøde valgtes en bestyrelse på 7 medlemmer. Formand for den nye forening, som nu tæller ca. 340 medlemmer, blev overbanemester A. F. Fischmann, Ringkjøbing. Der deltog i alt ca. 65 medlemmer. + 20. Ringkjøbing-afdelingen af Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund holdt i aftes halvårlig generalforsamling, hvor ca. 40 medlemmer var mødt op. Der skete bl. a. det, at Thorvald Larsen nyvalgtes som afdelingsformand. + 21. Ringkjøbingegnens Landboforening gennemfører i vinter en studiekreds for interesserede medlemmer. Møderne holdes på foreningens kontor i Ringkjøbing. Der bliver 8 i alt, og de ledes af konsulent Lars Agerskov. Diskussionsgrudlaget opnås ved at afspille en række lydbånd, som lånes af Landbrugets Oplysnings- og Konferencevirksomhed. Studiekredsens titel er: Jord og samfund, mens tiderne skifter. + Én af Ringkjøbings herreekviperingsforretninger, firmaet J. L. Holm, Nygade 14, skifter ejer. Fru J. L. Holm har solgt ejendom og forretning til Horsensfirmaet Hansen og Nissen. Købesummen er ca. 320.000 kr., den officielle overtagelsesdato er den 1. + 22. Hvide Sande fiskerflåde, der i øjeblikket er på 130 kuttere, og hvert år udvides med 6—8 nye fartøjer, har i de senere år lidt under trange pladsforhold i havnen, med det nye kaj- og bro-anlæg, som i denne uge er afleveret til Vandbygningsvæsenet, er situationen bedret væsentligt, idet havnen hermed har fået 48 nye fortøjningspladser for kutterne. + KFUM og K's Idræt vil nu søge at afhjælpe et savn på gymnastikkens område i Ringkjøbing, nemlig ved at starte et hold for unge mænd. Træningen ledes af Carlo Madsen. + 24. Efter længere tids svagelighed er fhv. hotelejer Chr. Pedersen søndag død på Ringkjøbing Plejehjem. - Han stammede fra Give, oplærtes ved landbruget, og havde i sin tid drevet flere gårde, men et ret kompliceret benbrud bevirkede, at han måtte opgive at fortsætte med landbrugsarbejde. Medvirkende til hans overgang til hotelbranchen var i høj grad hans giftermål med en dygtig kromandsdatter fra Hoven, Trine. Han ejede en overgang Billund Hotel, men sit hovedvirke fik han og hans kone i Ringkjøbing, hvor de i en lang årrække drev Hotel Hindø. + 26. Der vil være 400.000 sommerhuse ved Danmarks kyster i 1980. Det er på tide, at der gøres en målbevidst offentlig indsats for at hindre, at de frie badestrande, der i dag er tilbage, ikke bliver blokeret af sommerhusbebyggelse. + 27. Med nogen forsinkelse starter Liberalt Oplysnings Forbund i den kommende uge sit kursus om byggeri af nyt hus. Kursus gennemføres på Ringkjøbing Skole. Der er foreløbig tilmeldt 14 elever, men flere kan deltage. + 31. Varde Bank, Ringkjøbing Landbobank, Skjern Bank, Sydjydsk Landmandsbank og Tarm Bank har indgået et samarbejde om bankernes bogføring, der skal foregå hos Vestjysk EDB-center, Esbjerg.

Fødselsdag: 6. Fru Futtrup Jensen, Tværvej 4, 75 år. + 17. Fru smedemester A. K. Pedersen, Kongevejen 22, 60 år. + 19. Fru Boutrup, Hoffgaardsvej 4, 70 år. + 27. Fhv. sudanmissionær Jerslev Hansen, Rindum, 70 år. + 29. Regnskabsfører Niels Jensen, Fjordvang 2, 50 år.

Bryllup: 8. Mona Sandal og tømrer Gunnar Ledgaard, Ringkjøbing. + 15. Frk. Lissi Christensen (d. af Jørgen Chr., Randers) og konstruktør John Sand Danielsen (s. af Aksel D., V. Rindum). + 22. Frk. Ulla Nissum Andersen (d. af S. A., Ø. Strandgade 8) og rørlægger Lorentz Moll Rasmussen (s. af Magnus R., Refsvindinge, Fyn). + 29. Frk. Karin Bendixen (d. af Hans P. B., Vestergade 16) og murer Redlef Carstensen (s. af gdr. Peter C, Klangsbøl, Sydslesvig). + 30. Edith Guldberg (d. af Georg G., Lyhne) og Erik Dam Mortensen (s. af fisker Jens Chr. M., Bymarken). 30. Bente Christensen (d. af Jacob C.) og Jens Engsig Kristensen (s. af P. K., Videbæk).

Sølvbryllup: 10. Vognmand Petrus Dalgaard og hustru, Skave. + 12. Fiskeskipper Peder Kokholm og hustru, V. Strandsbjerg 40.

Døde: 10. Jens Jakob Moustesgaard. + 11. Kirstine Marie Nielsen. + 19. Aage Christiansen. + 22. Marie Kvisgaard.

 

NOVEMBER

1. Ringkjøbing Kommune har afsluttet en handel med gdr. Chr. Sand Holm, Brogård, Rindum. Man køber 26 tdr. land af gårdens jord, der strækker sig ned til Skelbækken, d. v. s. det gamle kommuneskel. Den købte jord vil blive brugt til boliger og industrier. Der er en del vanskeligheder med kloakeringen det pågældende sted, men det er vanskeligheder, der lader sig løse. + 2. Bogen, De gang på gang vil vende tilbage til. Bogen, der vil blive årets mest læste. Bogen, De ikke kan undvære. Kort sagt: Telefonbogen og vejviseren 1966-67 for Ringkjøbing og opland udsendes i disse dage fra A. Rasmussens Bogtrykkeri. + 3. Tilsyneladende har Ringkjøbing endelig fået en popklub, der har succes med sine arrangementer. Den nye »Giraf Club« har kun eksisteret i ca. 2 måneder, men råder allerede over 200 medlemmer. I modsætning til de tidligere popklubber, der er blevet nedlagt efter relativ kort tid, ser det ud til, at »Giraf Club« er kommet for at blive. + 4. Om ikke for andet, så i mindet om folkevisepigen Roselil, måtte der da i rækken af »lil«-coastere fra Nordsøværftet i Ringkjøbing også komme en »Roselil«. Hun blev døbt i går. Som nr. 6 i rækken. + 5. 15 tons aviser og ugeblade blev resultatet af Ringkjøbingspejdernes indsamling i lørdags. De tre korps, der deltog i aktionen med omkring 20 patruljer, fik hermed et bevis på, at et velorganiseret samarbejde giver resultat. + 7. Der blev hentet mange pæne gevinster hjem fra Ringkjøbing Husmoderforenings årlige lotterispil, og bestyrelsen kunne glæde sig over et meget pænt overskud efter opgørelsen. + 8. Det nydannede Erhvervsrådenes Kontaktudvalg ved VJ-rådet havde sit første møde i aftes i VJ-huset i Ringkjøbing. Alle udvalgets seks medlemmer var mødt. Til medlem af VJ-rådet valgtes bankdirektør Eiler Jacobsen, Ringkjøbing, der desuden også blev formand for kontaktudvalget. På mødet drøftedes i øvrigt, hvorledes udvalget bedst kan komme til at virke som en gensidig kontakt mellem VJ-rådet og de enkelte erhvervsråd og mellem disse indbyrdes. + 9. Amtsrådets novembermøde bliver af et vist omfang. Der er ikke færre end 136 sager på dagsordenen. + 10. Brødrene Osvald og Jens Pedersen på Tim Maskinfabrik har for alvor sat skub i den industrielle udvikling i stationsbyen. Og desuden starter de om kort tid et nyt savværk. + 12. En tidl. ringkjøbingenser, den 46-årige gartner P. Bangsgaard, har fået et stykke antaget på Studenterscenen i Århus. Stykket, der hedder »Stenløverne«, vil blive opført i løbet af foråret. + 14. Syv partier opstiller i 1. opstillingskreds. Kredsvalgbestyrelsen i Ringkjøbing havde inden udløbet i lørdags af fristen for skriftlig anmeldelse af kandidater til valget modtaget sådan anmeldelse fra følgende partier: Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Danmarks Retsforbund, De Uafhængige og Socialistisk Folkeparti. + 15. Fadøllet er kommet til Ringkjøbing. Tørstige ringkjøbingensere kan nu få lindret svælget med et glas højtskummende fadøl, idet et af landets største ølbryggerier nu har fået opstillet et fikst aftapningsanlæg på Højskolehotellet. Anlægget blev taget i brug i går eftermiddags. + 16. Turistforeningsformanden noterer en lille tilbagegang i turistbesøget, men den direkte turistomsætning i byen beløb sig dog til 1,7 mill. kr. Hvilken forretning med en omsætning på 1,7 million kr. nøjes med et reklamebudget på 20.000 kr. eller i procent 1,2? Det er det beløb, som reklameforetagendet for Ringkjøbing turisme gennem turistforeningen har at arbejde med fra by og erhverv. Er der noget at sige til, at det er svært at gøre noget? + 17. Arbejdet med opførelsen af Ringkjøbings nye hotel, »Fjordgården«, har været begunstiget af det for årstiden milde vejr, og der er berammet rejsning til i morgen eftermiddag. + 18. Fiskeri- og Søfartsuseet i Esbjerg kom et stort skridt nærmere sit mål, at kunne anskueliggøre fiskeriets og søfartens historiske udvikling så langt tilbage i tiden som muligt, da man i går udvidede samlingen af gamle fiskefartøjer med et havskib, som muligvis stammer fra begyndelsen af 1800-tallet. Havskibet er fundet på en eng, som tilhører strandfoged P. Chr. Dahl, Gl. Bjerregård på Holmsland Klit, og båden har her ligget halvvejs begravet i sand længere tilbage i tiden, end selv de ældste, lokale beboere er i stand til at huske. + 22. Nu er valgkampen slut og Folketingsvalget overstået. Socialdemokraterne fik 3.436 stemmer, Radikale 750, Konservative 1.410, Venstre 7.362, Retsforbundet 191, Socialistisk Folkeparti 413, Liberalt Centrum 202. De Uafhængige 310, Kommunister 16. + 25. Vi gamle har det godt, næsten alt for godt - siger Kjær Lauridsen, alderdomshjemmet, Ringkjøbing, der på søndag bliver 95 år. - Har til januar boet 25 år på alderdomshjemmet. + 28. Hotel Hindø præsenterer en stor modernisering. Udadtil er der intet sket med hotellet, men det indvendige er fuldstændig forandret. Straks efter overtagelsen gik hotelejer Karl Sørensen i vellykket samarbejde med arkitekt Bay-Jørgensen. + 29. Gade- og vejudvalgets indstilling i Ringkjøbing Byråds møde i aftes vedr. parkeringsforholdene i Østergade medførte det ret bemærkelsesværdige, at debatten udvidedes til at omfatte en undersøgelse af muligheden for en hovedvejsforlægning så nær Ringkjøbing, som muligt.

Fødselsdag: 12. Blikkenslager Jesper Jeppesen, Ø. Strandgade, 65 år. + 15. Ingvard Kristensen, Mellemgade 23a, 60 år. + 22. Mariane Pertou Jensen, Holstebrovej, 70 år. + 24. Kriminalassistent H. E. Jensen, Bavnshøj, Ø. Rindum, 60 år. + 24. Husmoderafløser Erna Toft, Bildtsvej 15, 50 år. + 27. Fru Chr. E. Christensen, Godthåbsvej 10, 70 år. + 27. Snedkermester Frede Nordestgaard Rasmussen, Holmene 5, 50 år. + 29. Konsulent A. Skarregaard, Møllevej 3, 70 år.

Bryllup: 2. Syerske frk. Allis Poulsen, Holstebro (d. af fhv. gdr. Andreas P.) og landmand Arne Nagstrup Christensen, Hee (s. af gdr. Karl C. Ejstrup, Hee). + 6. Fabriksarbejderske frk. Alice Pedersen, Esbjerg (d. af Marie Mathiesen, Ø. Strandgade 27) og fabriksarbejder Per Christian Brunsgaard, Esbjerg (s. af kioskejer B., Esbjerg). + 19. Hanne Klitgaard (d. af gdr. Anders K., Romdrup) og Carl Voldbjerg Sørensen (s. af rentier Søren V. S.). + 26. Montrice frk. Karen Marie Christensen (d. af gdr. Peder Bækbo, Lem) og automekaniker Jørgen Grimstrup Jensen (s. af togfører G. J., Vellingvej 28).

Sølvbryllup: 5. Henrik Mouritsen og hustru, Kongevejen 13. + 9. Frisør Braae Pedersen og hustru. + 18. Tømrermester Aksel Danielsen og hustru, V. Rindum.

Guldbryllup: 25. Appreturmester P. Larsen og hustru, Nørredige 34, Ringkjøbing.

Døde: 2. Anders Nørgaard Pedersen. + 4. Anna Sørensen. + 8. Malermester Richardt Jensen. + 15. Marius Hansen, De gamles Hjem. + 28. Madsine Madsen.

 

DECEMBER

1. I Ringkjøbing Kommune var i 1965-66 - som i de foregående år - skatterne langt den største givtighedskilde: 96,7 pct. af byhusholdningens samlede indtægt. Til trods for, at skattebeløbet er 738.118 kr. større end i regnskabsåret før, var procenten dengang 97,3. Den største udgift falder, som i de senere år, på skolekontoen, godt 1,1 mill. kr. Det er ca. 103.000 kr. mere end det foregående år, alligevel er procenten dalet fra 26,4 til 24,2. Kommunens regnskabsmæssige formue androg ved udgangen af marts i år 9.165.061 kr., en stigning i forhold til formuen pr. 1. april i fjor på 276.658 kr., og formuen pr. indbygger udgjorde på de to nævnte tidspunkter hhv. 1.777 kr. og 1.737 kr., en stigning på 40 kr. + 3. Ny amtsforvalter. Ekspeditionssekretær Carl O. Skov, Holstebro, er fra 1. januar konstitueret som amtsforvalter for Ringkjøbing Amtstuedistrikt og flytter til Ringkjøbing efter godt 25 år i Holstebro. + Nisser sælger juleneg. De blå pigespejdere sørger også i år for, at de traditionelle juleneg får udbredelse i byen. Søndag formiddag er pigerne handelsmænd for en dag, og de regner med at få udsolgt, selv om de har dobbelt så mange neg som sidste år. De mindste af spejderne (blåmejserne) er klædt i nissedragt og vil sikkert gøre indtryk, hvor de kommer frem. Negene har de fået hos en venlig landmand. + Førstedagen for julemessen i Vesterhavs-Hallen blev som ventet pænt besøgt, selv om vejret sikkert har holdt en del tilbage. Men lørdag og søndag ventes stort besøg. - Dalgaard-Knudsen takkede i sin åbningstale Ringkjøbing Idrætsforening for det initiativ klubben har taget igen i år. Borgmesteren fortsatte: Julemessen vil altid være noget, man ser hen til, når hallen stråler med lys, og der er fest og farve over arrangementet. Vi er alle glade for, at de handlende ikke har svigtet, og jeg håber inderligt, at messen også for disse må få økonomisk betydning. + 5. Ringkjøbing Idrætsforenings julemesse i Vesterhavs-Hallen blev publikumsmæssigt en endnu større succes end i fjor. Det samlede besøg for de 3 dage, messen omfattede, var 7.067. Julemessens festligste og fornøjeligste dag fik en udmærket start. Særlig på Torvet var tilstrømningen stor. I sit »Santa Claus«-kostume gik professor Tribini i spidsen for optoget, og han vakte overalt jubel. + 6. At julen er den højtid, der er rigest på traditioner, hersker der vist ingen tvivl om, og Ringkjøbing Foredragsforening og Husmoderforeningen for Ringkjøbing og Omegn havde da også truffet det helt rigtige valg, at bede fru Kathrine Andersen, Gjøl, tale om familiens traditioner, ved den årlige julefest, der holdtes på Højskolehotellet i aftes. + De første juletræer er kommet til Ringkjøbing, der i år bliver forsynet med juletræer fra to forhandlere: Spejderne og en enkelt gartner. De øvrige handlende i byen har opgivet juletræssalget. + 7. Fjordvang Landboskole har i øjeblikket 30 elever og kan ikke have flere på grund af den erhvervsprægede ungdomsskole. Næste år 10 og 5 mdr.s vinterkursus. Lars Agerskov afløser Jens Bukholt som formand. + 8. Under indvielsen af den nye kommuneskole i Velling i går kunne sognerådsformand Jens Kirk meddele, at det næste store skoleprojekt inden for sognets grænser nu står foran sin virkeliggørelse. Institutionen Vestjyllands Højskole har modtaget ministeriel tilladelse til at gå i gang med ombygningen af Vesttarp Skole. + 9. Julekoncerterne i Ringkjøbing Kirke står i en særlig glans. Mange tager fri en stund fra dagens travlhed og går til kirken for at overvære en god koncert og høre julens toner. Årets julekoncert blev holdt i aftes, men der var ikke så mange tilhørere som tidligere år. Dels var vejret dårligt, dels havde det ikke været muligt at arrangere koncerten en søndag aften. En del var dog mødt, bl. a. ikke så få unge. + 10. Ringkjøbingegnens Landboforenings generalforsamling blev et livligt møde. Om ikke med så mange deltagere og ikke langvarigt som sidste år - så dog med en række skarpe indlæg. De tegnede til et opgør mellem foreningens LeF-fraktion og bestyrelsen - og mundede ud i, at fraktionen mistede sin eneste repræsentant i bestyrelsen. + 12. Husmoderforeningen indbyder byens ældre til julefest hvert år. Selve festen er formidlet med de penge Husmoderforeningen får ind under det årlige lotterispil. - Det kneb for de ældre at holde benene stille, da fru Dagny Aslak Sørensen, Sdr. Lindet, stemte violinen og sammen med sit medbragte spillemandsorkester på bånd spillede nogle af de rigtige gamle jyske spillemandsrytmer under julefesten for folke- og invalidepensionisterne. + Klitterne står fast, men havet kommer nærmere. Vandbygningsvæsenet mener, at der ikke er større fare for gennembrud ved Årgab. - Klitmassivet er op til 15 meter højere end vandstanden. + 13. Formanden for fiskeriforening har på ny kritiseret, at der ikke gøres noget for at vedligeholde fiskebestanden i Ringkjøbing Fjord. - Fjordfiskeriet bliver dårligere og dårligere.

Der må gøres noget, og vi har ventet længe. Vi må med alle til rådighed stående midler forsøge at fordoble udsættelsen af fiskeyngel. + 14. Meget smuk luciafest i Rindum. - Sjældent møder man så stor en interesse for alt hvad der har med musik og sang at gøre. Et tydeligt bevis herfor er den store tilstrømning af mennesker, der fyldte Rindum Kirke, så man endog måtte tage våbenhuset i brug, da tre sangkor i aftes sang julen ind. - Efter en kort indledning ved pastor Fink, vekslede et voksenkor og Rindum Skoles Børnebor med fællessang og oplæsning af »De syv Læsninger« foretaget af to elever fra skolens 7. klasse. Sangen lød smukt. Bagefter samledes man i sognegården, hvor konfirmander gik luciagang og vakte opmærksomhed ved den smukke udførelse af lucia-sangen. + 14. Dansk Kvindesamfund havde valgt at give foreningens medlemmer et indblik i den nordiske juls oprindelse på dette års julemøde. Efter at formanden fru Rangel-Nielsen, havde budt velkommen, fortalte friskolelærer Chr. Christensen, Fjaltring, om vor nordiske juls oprindelse. I sit foredrag bevægede Christensen sig helt tilbage til tiden før kristendommens indførelse i Danmark og fortalte om solhvervsfesten og dens forbindelse med julefesten. Han beskæftigede sig endvidere med de gamle traditioner og skikke, julen har ført med sig. Efter kaffen ved de smukt pyntede juleborde spillede man pladespil og sluttede den festlige aften med et par julesalmer. + Over det meste af Jylland er der i nat og i formiddags faldet megen sne, og adskillige steder er der snestorm, ikke mindst i Vestjylland. + 15. Ringkjøbing Amtsråd skulle have holdt amtsrådsmøde i dag på rådhuset, men det blev nødvendigt at udsætte mødet. + Den personlige skat nu 14 mill. i amtsbyen. Stigning fra året før på 4,3 mill. kr., man kan denne gang ikke direkte sammenligne. - Skattepligtig indkomst på 44.463.019 kr. Den samlede personlige skatteudskrivning til stat og kommune udgør i Ringkjøbing 14.101.887 kr. for skatteåret 1966-67 mod 9.784.805 kr. året før, en stigning på 4.317.082 kr. (1.781.047 kr. året før). + Det voldsomme snefald i går blev årsag til en række mødeaflysninger i Vestjylland. Ringkjøbing-egnens to kvægavlsforeninger skulle have haft generalforsamling på Højskolehotellet. Ved mødetidens begyndelse sad kun »de rødes« formand, Aage Hindhede, Lem, og konsulent Høgh, Skjern, samt pressen ved bordene. Der opstod hurtigt enighed om at udsætte generalforsamlingen, og formanden foreslog en omgang kaffepunche til de mandfolk, han nu med egne øjne havde konstateret, at kvægavlsforeningen omfattede. + 16. Situationen i Vestjylland er alvorlig efter det kraftige snefald der først blev afløst af frost onsdag aften. Der er sket store skader på højspændingsanlæggene, og skaderne på de lokale net fra transformatortårnene er endnu større. + Ringkjøbing Skoles Pigekor har så travlt her op til jul, at det ikke kan få tid til at beskæftige sig med opgaverne i sangerdysten »Fra kyst til kyst«, hvor man ellers er meget fint placeret. I denne uge optræder koret fem gange i forbindelse med skolefesten, og torsdag den 22. december synger det i kirken ved juleafslutningen. I januar skal man medvirke ved to arrangementer i byen. Korets leder, lærer Jens Jacob Børsting, oplyser, at placeringen i A-rækken i den landsomfattende sangerkonkurrence i år er betydeligt bedre end de foregående år. + 17. Udsætning af ørred og laks i Ringkjøbing Fjord. Frøjks Udklækningsanstalt bliver nedlagt, og dels af den grund og dels som kompensation for en eventuel uheldig indflydelse, som Skjernå-projektet måtte have på fiskeriet i fjorden, vil staten bidrage til udsætning af ørred og laks med 10.000 kr., når fiskeriforeningerne ved fjorden selv bidrager med samme beløb. Der var tale om 13.000 ørreder og 2.000 laks, og 2.000 stk. af disse fisk blev sat ud i forsommeren. + 19. Søndag eftermiddag drog Handelsforeningens juleoptog gennem Ringkjøbing til glæde for store og små. Hemmelighedskræmmeriet omkring den tilpakkede vogn, der har holdt parkeret i byen, blev afsløret. Det viste sig at være et lille hus med stråtag, indeholdende halm og nisser, grødfad m. m. Mange tilskuere glædede sig over optoget, mange foretrak at opleve det fra den hjemlige stue. Tøvejret havde løst alle transportproblemer, og Lemvig FDF's orkester ankom planmæssigt. Det gode føre tillod også ryttere fra No Rideklub at deltage. Rideklubben dannede fortrop med syv ryttere i røde kapper. + 20. Amtmand A. Bach forelagde på amtsrådets ekstraordinære møde i dag forslaget til overslag for 1967-1968. Efter overslaget stiger skatteudskrivningen med 7.250.000 kr. op til næsten 30 mill. kr. Det er næsten en fordobling i forhold til sidste år, idet skatteudskrivningen i 1965-1966 var knap 16 mill. kr. + Opkaldt efter prinsessen - eller oliesort. Den lille Shell-tankbåd, som er bygget på Nordsøværftet, er nu klar til aflevering. Den fik, som omtalt, ikke navn ved søsætningen, men det er senere sket, navnet blev »Shell-Alexia«, og man får derved straks den lille, græske prinsesse i tankerne. Den virkelige baggrund for navnet er nok den mere prosaiske, at Shell forhandler en oliesort af mærket Alexia. + Skader for 100.000 kr. på egnens telefonnet. Weekendens hårde vejr har gjort, at i alt mellem 400 og 500 abonnenter, deraf en stor del i trekantsområdet Ringkjøbing-Videbæk-Skjern, er blevet afbrudt. Der er væltet omkring 200 telefonmaster. + Flyveledelsen på Stavning Flyveplads får nu eget hus, idet kommunerne, som ejer pladsen, bygger et sommerhus i træ i umiddelbar tilknytning til kontroltårnet. + 21. Ringkjøbing Skole fik landspokal ... det højeste, man kan nå inden for dansk skoleatletik. Som noget helt ekstraordinært inden for dansk skoleatletik har man for første gang i år indført guldfakkelen, der gives for de virkelig fine idrætspræstationer. Ringkjøbing Skole kan allerede det første år flotte sig med to af disse nåle, der er blevet tildelt henholdsvis Birthe Vesterager, 3. real B, og Herdis Sørensen, 2. real B. + 22. Sammenlægningstanker har nu også nået de vestjyske kvægavlsforeninger. Ved generalforsamlingerne i Ringkjøbing i går blev forholdet omtalt både i den »røde« og den »sorte« afdeling. Ved generalforsamlingen i Skjern-Tarmegnens Kvægavlsforening for en tid siden berørtes problemet ligeledes. + 23. De fem mænd fra Hvide Sande og Klegod, der reddede forulykket englænder, hædret af Carnegie-fondet. De fem, viste både mod og snarrådighed, da Stanley Smith kæntrede i sin lille båd. + 24. Det var en julestemt postmester, vi i aftes kort før redaktionens slutning havde en telefonsamtale med, L. C. Thomsen. Når postkontoret og dets folk om nogle timer kobler fra for at fejre højtiden, har han haft sin første postmester-juletid i amtsbyen, og der er rent postalt set gode grunde til hans glæde: Frimærkesalget i tiden 11.-23. december er det hidtil største.

STEMNING! - Nogle siger, at de ikke kan komme i julestemning. Andre er det gennem hele december. - Hvad er da julestemning? Det er jo ikke alene glanspapir, pebernødder, grangrene, gaver eller snevejr. Det er noget, man fornemmer på en anden måde. Noget højere, noget finere, noget mere fornemt. Vi søger det i sognets ældste hus. Guds hus. Kirken fyldes i dag. Man går hjemmefra i god tid. Sætter sig på en ledig plads. Suger til sig af rummets duft. Den er noget særligt netop i denne skumring. Fra tårnet lyder klokkens kimen. Lysene tændes. Sagte toner orglet. Hvor er det længe siden, HAN blev født ... »Det kimer nu -«. Sangen toner ud i det høje rum og river hist og her en ud af tankerne ... + 30. De grønne drengespejderes gruppe har fået ny gruppefører. For en tid siden meddelte gruppens fører og ledende skikkelse i 34 år, maskinsætter Anders Grimstrup, at han agtede at trække sig tilbage som gruppefører. Anders Grimstrup har været KFUM-spejderne en god støtte gennem de mange år, han har virket som leder af gruppen. Man kan roligt sige, at han anvendte al sin fritid på spejderarbejdet, fortæller hans afløser på posten som gruppefører Vagn Fomsgaard. Det var i øvrigt Anders Grimstrup, der i 1932 for alvor skabte liv i spejderarbejdet efter et par års stilstand og har i de forløbne år skabt baggrund for dannelsen af to troppe i selve Ringkjøbing og en på Holmsland. - Anders Grimstrup har dog ikke taget endelig afsked med arbejdet i gruppen, da han stadig er grupperådsformand og har lovet at blive på denne post et par år endnu. + Nytårsaftensdag er det 100 år siden gårdejer Jens Ledgaard i Gl. Sogn blev født. Jens Ledgaard var en af dem, hvis navn sent går i glemme. Skønt han kun blev godt 60 år, nåede han at udrette mere end de fleste. + Vestjysk Eksportforening har i 1966 haft rekordmodtagelse med 62.847 dyr - eller 1.450 flere end i 1965. På grund af de lave priser er salgsbeløbet alligevel 6 mill. kr. mindre end året før - nemlig i alt 70 mill. kr. + 31. Borgmester Dalgaard-Knudsen udtaler ved årsskiftet: 1966 blev et travlt arbejdsår, både for byens borgere og i det kommunale arbejde. Skelsættende er, at Rindum og Ringkjøbing fra 1. april 1966 udgør én kommune - efter sammenlægningen med et befolkningsantal af ca. 6.287. Der er udført gade- og vejanlæg med udbygning af de til byggemodning hørende ledningsnet. Et nyt og tiltrængt filteranlæg ved vandværket er færdiggjort. Boligbyggeriet har holdt godt tempo. I årets tre første kvartaler er færdiggjort 19 enfamiliehuse, medens 25 er under opførelse i årets sidste kvartal. Boligforeningen har derhos 36 lejligheder under opførelse. Med hjælp fra egnsudviklingsrådet er én industribygning færdig og yderligere et industrikompleks under opførelse. Nær Vonaaen er et nyt hotel, Fjordgården påbegyndt. Handel, håndværk og industri har haft god beskæftigelse, og ombygninger, forbedringer og udvidelser af erhvervsbygninger viser, at borgerne tager tiden i agt og følger udviklingen op. + Amtmand A. Bach, Rindumgård fremhæver i sin nytårsudtalelse betydningen af fredningsplanudvalgets og amtsbygningsrådets virksomhed. Målet er at skaffe den sommerhusløse del af befolkningen adgang til rekreative områder - og man arbejder intensivt frem mod dette mål. Byplanlæggere og fredningsfolk har to ting at kæmpe imod - befolkningstilvæksten og den stigende levestandard. Tilvæksten tynger endnu ikke Vestjylland. Men levestandarden har sat sit tydelige præg på landsdelen. Sommerhuse skyder op i tusindvis i de mest særprægede og smukke områder. - Vi må have hånd i hanke med udviklingen, ellers går det sådan, at en forholdsvis lille del af befolkningen får bestemmelsesret over skønne områder, som vi alle bør have adgang til. Det er fredningsplanudvalgets opgave at sikre den sommerhusløse del af befolkningen adgang til klitterne, havet, fjordene, engene, plantagerne og hederne. Men skal de løse denne kæmpeopgave tilfredsstillende, er det nødvendigt med et teknisk og økonomisk samarbejde mellem både stat, købstæder og amtsråd. Det er mit håb, at opgaven kan løses så godt, at vore efterfølgere ikke kan beskylde os for manglende fremsyn.

Fødselsdag: 2. Emmy Christensen, Rindum Kjærby, 50 år. + 13, Gartner William Simonsen, Skolevænget 3, 50 år. + 21. Peder Pedersen (Engmarksgaard), Holmene 10, 80 år. + 22. Fhv. gdr. Peder Sig, Ibsensvej 5, V. Rindum, 70 år. + 24. Formand for Ringkjøbing Amts Vejvæsen, Knud Knudsen, Vester Strandsbjerg 21, 70 år.

Bryllup: 3. Laura Mikkelsen (d. af fru slagter M., Tarm) og SAS-pilot Bjørn Christensen (s. af fru C, Østerports Kiosk). + 22. Lærerinde frk. Hanne Korsholm (d. af overlærer Johs. K.) og landbrugsmedhj. Niels Buelund Madsen (s. af fhv. gårdejer Silius M., Kibæk). + 27. Laborantassistent Inger Iversen, Viborg (d. af landmand Chr. I., Sparkær) og mekaniker Villy Engsig Christensen, Viborg (s. af Aage E.).

Sølvbryllup: 27. Dommerfuldmægtig P. Krebs Hansen og hustru, Kongshøjvej.

Guldbryllup: 27. Pens. overportør Anton Rasmussen og hustru, Vellingvej 1.

Døde: 2. Peder Chr. Sandahl Pedersen. + 15. Liffa Bredahl. + 17. Chr. Thomsen Balleby. + 19. Henrijette Vang Christensen, Plejehjemmet. + 28. Konsul Carl Jacobsen. + 29. Andreas Nielsen, fhv. gdr. + 31. Esther Marie Nikolajsen.

 

1967

JANUAR

2. Nytårsaften ved midnat plejer man ikke at kunne høre uret på torvet for bragen af fyrværkeri. I år klang klokken i den rolige nat. Forbudet mod afbrænding af knaldfyrværkeri blev i det store og hele overholdt, og politiet fik en stille aften. Selv de almindeligste forsyndelser som spritbilisme og værtshusuorden var der ikke tale om. De ganske få tilfælde, hvor nogle drenge kom slæbende med en havelåge, kunne klares med en påtale fra en nedrullet rude i politibilen. Et enkelt sted var der lavet en fuldtræffer: En husejer har uden for sit hus anbragt et skilt med teksten »Lad venligst Deres hund besørge et andet sted«. Skiltet var nytårsmorgen erstattet af et andet skilt med en tekst, der lød noget lignende som: »I dagens anledning bedes Deres hund besørge her!« + Det samlede beløb, der er forudbetalt til Ringkjøbing kommunekontor er nu 1,3 mill. kr. Med morgenposten mandag modtog kommunekontoret yderligere 100.000 kr. i forudbetaling. Det endelige beløb bliver antagelig højere, når opgørelsen over, hvad der kommer ind på giro, er sluttet. + 3. Det synes at blive det bedste udsalg i mange år. Der var stor købelyst mandag og også i dag strømmer købelystne til udsalgsbutikkerne. Stemningen blandt de forretningsfolk, der har indledt det nye år med udsalg, er præget af tilfredshed med den første åbningsdag, som giver den største afsætning. + 4. Kriminalpolitiet har i det forløbne år haft 1.217 sager til behandling, hvoraf 826 er sket her i politikredsen. + 5. Mødet mellem lærere, skolenævn, og andre instanser inden for skolevæsenet blev en ubetinget succes. Der blev vist så stor interesse for mødet, at flere af lignende art kan ventes gennemført. I heldagsmødet deltog samtlige 66 lærere ved Ringkjøbing skolevæsen, skolenævnet for Ringkjøbing Skole, formanden for skolenævnet i Rindum og repræsentanter for skolekommissionen. Borgmester Dalgaard-Knudsen besøgte også mødet. + 7. Holmslands ene-placering på amtsrådets sammenlægningsskitse er blevet et af de afgørende punkter i den videre udvikling. Nogle af de oplandskommuner, som efter skitsen skal forenes med Ringkjøbing Købstad, fremsætter et stadigt stærkere ønske om, at den store klitkommune drages ind i forhandlingerne. + Tre amters erhvervschefer til Ringkjøbing. Vestjyllands Udviklingsråd har til på fredag, den 13. ds., indbudt erhvervscheferne i Ringkjøbing, Ribe og Thisted amter til et møde i Ringkjøbing. + 9. De tre uniformerede ungdomskorps i Ringkjøbing, de blå pigespejdere, KFUM-spejderne og KFUK-spejderne, samledes søndag formiddag til den traditionelle nytårsparade i skolegården, hvor spejderne modtog en appel af KFUM-spejdernes divisionschef Krongaard Hansen, Lem, der talte ud fra spejderloven. + Hvide Sande Fiskeauktion havde i lørdags en af de bedste torskedage i havnens historie. Der blev landet torsk for i alt 169.000 kr. + Flere hundrede års købstadsrettigheder er ikke så let at »skyde igennem«. Man kunne med rimelighed vente, at inkarnerede borgere i Ringkjøbing inderst inde ville krympe sig ved synet af amtsrådets skitseforslag til de kommende kommunesammenlægninger. Er der en vis krympen, synes den dog langtfra at nå frem til overfladen - tværtimod - siger sognerådsformand Kristian Kamp i Stadil. »Vi er glade for, at købstaden er gået fordomsfri ind i sammenlægningsforhandlingerne med de mange landkommuner.« + Det var et smerteligt budskab den unge Guldalderklub i Ringkjøbing fik, da den modtog budskabet om, at dens dygtige og afholdte formand, konsul Carl Jacobsen, var død. Det er sjældent, at man træffer mænd som Carl Jacobsen, der, trods sin høje stilling, dog var lige med alle, han kom i berøring med i denne klub af jævne borgere. Kom man til ham med et spørgsmål eller et forslag, blev det altid venligt modtaget. Han skånede ikke sig selv for arbejdet, men fulgte sin klub i alle dens gøremål. + 12. Ved Ringkjøbing Byråds møde i aftes benyttede borgmester J. Dalgaard-Knudsen lejligheden til at ønske byens borgere et godt og lykkeligt nytår. Han udtrykte håb om god beskæftigelse samt om, at fred og fordragelighed må herske og byen få god fremgang. Dalgaard-Knudsen nævnte også, at Ringkjøbing havde modtaget årsskifte-hilsener fra venskabsbyerne Tromsø, Luleå og Kemi, og han ønskede også det bedste for dem. Ikke mindst for Tromsø, hvormed forbindelsen er blevet mere konstant. Borgmesteren rettede en tak til byrådets medlemmer og udtrykte ønske om, at alle må hjælpes ad med at få udført arbejdet til gavn for den by, til hvis kommunalbestyrelse man er valgt, og endelig takkede han de mange gode medhjælpere, både på rådhuset og uden for dette. + 14. Det siges, at en stewardesses levetid er på 2 år. Der er dog stewardesser, der flyver i op til 10 år. Årsagen til det er, at det er vanskeligt at forene arbejdet med familielivet. Denne hindring vil en Ringkjøbing-pige forsøge at overvinde - og pigen er Ulla Broberg. Hun er datter af tandteknikerne Christiane og Ove Broberg, og i disse dage opholder hun sig i hjemmet. Hun skal giftes på søndag i Ringkjøbing Kirke. - Men opgive mit arbejde, nej, det kan jeg ikke. + 16. På Mågevej i Ringkjøbing kan man risikere at møde børn, der taler afrikansk - eller engelsk - eller vestjysk! Fisker Erik Knudsen vendte den 22. december hjem fra Afrika med sin familie. De har boet i Sydvest-Afrika i 14 år, men to måneders sommerferie på Holmsland gav stødet til, at de i løbet af 18 timers flyvning skiftede fra et ørkenlandskab med 30 graders varme til Vestjylland med nogle graders frost. + 17. Med forstærkerne på det højeste gear. Det tjener Ringkjøbings pigtråds- og teenagerklub til ære, at dens arrangementer forløber i ro. Men ikke i stilhed. Hvis nogen ønskede forfriskninger ved klubbens arrangement søndag aften, måtte de tilkendegive det ved tegn. For det var umuligt at opnå noget ad lydens vej med 100 watt forstærkere på højeste gear. Det gjaldt, da det svenske pigtrådsorkester »Panthers« optrådte på Højskolehotellet. + 18. Den nye træner til fodboldtræning. Omkring 40 senior- og ynglingespillere mødte op i Vesterhavs-Hallen onsdag aften, da RIF's nye fodboldtræner, Erik Dalgaard, blev præsenteret. + 19. Politiet noterede blandt de mange færdselsovertrædere tirsdag aften en ung mand, der cyklede uden lygte. Onsdag morgen blev han igen noteret for at køre uden lygte samt for at køre frem uden at holde for fuldt stop. + 20. Vestjyllands Udviklingsråd holdt torsdag ordinært møde i Ringkjøbing og drøftede bl. a. en tanke om oprettelse af et Vestjyllands Investeringsfond. Der var enighed om at arbejde videre med denne tanke og fremkomme med et forslag. + Vestjyderne er ærlige folk. Det har motorkontoret fået et bevis på. Mange af de bilister, der ikke betalte vægtafgift af deres vogne, kom selv og afleverede pladerne. De fleste fordi deres vogne enten var for gamle, eller fordi de havde fået store skader ved færdselsuheld. + 23. Skønt det endnu knap er 2 år siden, det nye Hensgen-etiket- og båndvæveri startede driften ved Vesterled, er der foretaget flere udvidelser af maskinparken, og den nyeste er umiddelbart forestående. Det kommer til at dreje sig om fem nye væve, og hvis alt går efter planen, skal de være færdigmonteret om 3—4 uger. + 24. »Melodier, vi mindes« havde indbudt invalide- og folkepensionister til en fest tirsdag aften. Der deltog ca. 200, som blev budt velkommen af formanden, stereotypør Villy Larsen. Der var underholdning af Jette Ziegler, og et lokalt orkester akkompagnerede. Derefter var der pladespil og kaffebord, og Jette Ziegler og orkestret sluttede aftenen. + 26. Licitationen over opførelsen af Rindum Plejehjem bød på en glædelig overraskelse. Ved sammentællingen af de laveste tilbud, lå priserne ualmindelig godt, nemlig på 1.235.921 kr. Der var regnet med omkring 1,4 mill. kr. + 27. Dommer Svend Aage Christensen fylder 50. - Sætter pris på vestjyderne, fordi en aftale aldrig behøver at skrives. Men vi vestjyder sætter også pris på Dommeren, der med sit friske humør og ligevægtige sind har fået sig mange venner i vor lille by. + 31. Hvor må vi dog døje megen skrivebordsplanlægning i dette land! Nu skal Ringkjøbing Byråd højtideligt og officielt svare på, om det ønsker byen placeret under Herning eller Holstebro oplandsområde. På samme måde skal Egvad Sogneråd svare på, om Tarm skal høre til Herning eller Varde oplandsområde. Lemvig og Skjern byråd kommer ikke i denne kattepine. De er uden diskussion indlemmet i henholdsvis Holstebro og Herning lokalområde. Jo, sådan ordner man det fra et planlægningskontor i København!

Fødselsdag: 3. Jacob Christensen, Damtoften, 60 år. + 5. Martha Lodberg, Herningvej, 60 år. + 15. Hans Peder Thomsen, Nygade 35, 50 år. + 16. Chauffør Thorvald Hansen, I. P. Nielsensvej 5, 50 år. + 22. El-montør Holger Dolby, Grønnegade 25, 50 år. + 24. Dyrlæge P. Spaabæk, Grønnegade 15, 65 år. + 21. Erik Brædstrup-Holm, Bymarken, 50 år. + 27. Chr. Boutrup, Hoffgaardsvej 4, 80 år. + 27. Filialbestyrer O. Kirk Jacobsen, Hedeselskabets afdeling, 50 år. + 30. Mary Meyer, Vestergade 16, 60 år.

Bryllup: 6. Blomsterdekoratør Helle Andersen, Rødovre (d. af blomsterhandler P. A., Rødovre) og blomsterdekoratør Carl Aage Josephsen, Rødovre (s. af gartner A. J.). + 7. Sygemedhjælper Gudrun Irene Kristensen (d. af pens. Hans K. Ganer, Skjern) og gdr. Jens Christian Oxfeldt, Møllevang, Hee (s. af enkefru Anna O., Møllevang, Hee) + 15. Stewardesse frk. Ulla Broberg (d. af tandtekn. O. B.) og grossist Kurt Lygteskov, København (s. af handelsgartner R. L., Haudrup).

Døde: 12. Anna K. Møller. + 13. Emilie Knudsen. + 18. Anders J. Pedersen.

 

FEBRUAR

1. Ringkjøbing Motorkontor har i 1966 fået 50 biler mere at administrere. Pr. 1. januar var antallet af biler under motorkontoret 8.907. Året før var der 8.415 biler. + 2. Befolkningsudviklingen i VJ-området (med beregningsgrundlaget Ringkjøbing, Ribe og Thisted amter) er i perioden 1960-65 undergået en væsentlig ændring, idet befolkningstilvækstprocenten for området er kommet op over landstilvækstprocenten. I 1960-64 ændredes en nettofravandring til en nettotilvandring, og denne udvikling er fortsat i 1965-66. - Hvad angår industriudviklingen i området har den også i de senere år vist en bemærkelsesværdig udvikling, idet den i årene 1958-64 har været på 52 pct. i VJ-området mod 23 pct. i landet som helhed. + 3. På Handelsforeningens generalforsamling i aftes fremsatte formanden, købmand I. C. Kirk, ønsket om, at der bliver iværksat en oplandsanalyse. Henvendelsen til byrådet forleden fra købstadforeningen bekræfter i høj grad, at vi trænger til en sådan tilbundsgående analyse af vort opland - og handelsmæssigt behøver vi absolut ikke at frygte den - vi har et stort naturligt område, der hører til Ringkjøbing, og dette kan tilfældige undersøgelser ikke modbevise. Det er glædeligt at kunne sige, at der netop i øjeblikket gennem erhvervsrådet og VJ-rådet ansøges om muligheden for at få foretaget en analyse i Vestjylland. + Firmaturneringen 1967 i Ringkjøbing lader til at blive den hidtil største. Ved tilmeldelsesfristens udløb havde 34 hold meldt sig under fanerne. Erfaringsmæssigt kommer der enkelte efternølere, så man skulle let kunne slå sidste års deltagerantal, nemlig 32. + 9. Fastelavnsmandag i »Tusindfryd«. Børnehaven »Tusindfryd« er også præget af fastelavn og hvad dertil hører. Børnene har været travlt beskæftiget med at fremstille fastelavnsris i de sidste par dage, så de i morges kunne vække forældrene på behørig vis. - I formiddag skal de slå katten af tønden og kåre kattekongen og kattedronningen, og inden man går i krig med fastelavnsbollerne, vil eleverne på børnehjemmet opføre forskellige sketch for børnene. + For tredje gang inden for det sidste par år har to tyve i nat forsynet sig med tøj hos herreekviperingshandler Kirk. Kriminalpolitiet er næsten sikker på, at det er de samme tyve, der tidligere har begået indbrud i forretningen, da fremgangsmåden er den samme. + Fritidsmulighederne i byen. Gennem et ekstemporalspil opført af en gruppe unge vil Unge Hjem prøve at finde frem til de fritidsproblemer, de unge har og hvilke ting, de savner i en by som Ringkjøbing. Sammen med formanden for Unge Hjem, lærer Valbjørn Christensen, har fru Beiter Mikkelsen samlet otte unge, dels skoleelever, dels unge fra erhvervene. Sammen har de drøftet problemerne, og de unge har givet deres meninger om deres ønsker med hensyn til fritidsbeskæftigelse til kende. + Ringkjøbing og Omegns Frimærkeklubs store udstilling på Borgen åbnede i eftermiddag, og der er åbent søndagen med. Der er udstillet frimærker for omkring en halv million kroner, og der ventes stort besøg. Udstillingen understreger, at klubben har medvind for tiden. Og det bekræfter formanden, skræddermester Carlo Jensen, Ringkjøbing. + 10. Sin bys førstemand. Det kom som en overraskelse for byens borgere, at borgmester, landsretssagfører J. Dalgaard-Knudsen trækker sig tilbage fra byrådsarbejdet og dermed fra borgmesterstillingen. I over 23 år har han været byrådsmedlem, i de sidste snart ni år tillige borgmester. Disse mange år har skabt respekt om hans indsats og tillid til, at han altid stræbte efter at arbejde for byen og dens borgeres vel. Dalgaard-Knudsen, nylig fyldt 72, har nu altså valgt at spænde lidt fra, og det er vel naturligt, at det er det offentlige arbejde, der har måttet undgælde. Sin private sagførerforretning har han bygget op fra grunden af, og han omfatter dens opgaver med en særlig forkærlighed, fordi også den er et vidnesbyrd om, at han har vundet tillid og skabt sig en god position. Med sin søn, advokat Knud Dalgaard-Knudsen, ved sin side er der gode betingelser for et fortsat virke. - Den Dalgaard-Knudsen'ske epoke i byens historie vil altid komme til at stå som en tid, hvor initiativ og virkelyst satte sig mærkbare spor. Der kan påvises fremskridt på mange områder. Dalgaard-Knudsen har altid været vågen over for nye muligheder i erhvervslivet og har forstået at knytte gode medarbejdere til sig i bestræbelserne for at fremme en sund byudvikling. Hans indsats for sammenlægningen af Rindum og Ringkjøbing kommuner har først og fremmest skullet tjene dette formål. Alle har vist følt, at Dalgaard-Knudsen har tjent sin by ikke som repræsentant for en enkelt stand eller et enkelt parti. + 11. I et møde, som Ringkjøbing Byråds borgerlige fællesgruppe holdt på rådhuset, vedtoges det enstemmigt at indstille til byrådet, at fabrikant N. Skytte vælges til lrs. J. Dalgaard-Knudsens efterfølger som byens borgmester. Med borgmestervalget på dagsordenen vil byrådet blive indkaldt til konstituerende møde fredag den 17. ds. kl. 10. - Fabrikant Skytte, der er 42 år, har en solid handelsuddannelse bag sig. Han hører til den yngre generation af byens dygtige forretningsstand. + 12. Den sidste afvanding ved Stadil Fjord. Gravemaskiner og andre store entreprenørmaskiner er i vinter gået i gang med den sidste større afvanding ved Stadil Fjord. Det drejer sig om det 310 hektar store projekt på Holmbokær langs Vonåens vestside og fjordens sydside. + 13. Med ret beskedne midler skete der i tirsdags en ændring af Hotel Ringkjøbings facade, en forandring, som de fleste af byens borgere ganske givet vil finde glædelig: Bindingsværkets tømmer fik en behandling, så det nu fremtræder i brunlig farve. + 14. Husmoderforeningen har haft et ualmindeligt godt år med et gennemsnitligt deltagerantal på 100 ved samtlige arrangementer og en medlemstilgang på 70. + 17. Fabrikant Niels Skytte blev ved det konstituerende byrådsmøde i formiddags nyvalgt som byens borgmester og afløste den stadig sygemeldte Irs. J. Dalgaard-Knudsen, der har varetaget hvervet gennem ca. ni år. Byrådet var mødt fuldtalligt, og ved den skriftlige afstemning fik Niels Skytte 8 stemmer, medens 5 stemmesedler var blanke. - Byrådets 1. næstformand, Ramskov Andersen, åbnede mødet og gav straks ordet til byrådsmedlemmet med den største anciennitet, Sv. Faurbye, som ledede borgmestervalget. Forinden dette udtalte han bl. a.: - Det var ikke uden vemod, vi i sidste byrådsmøde måtte imødekomme en ansøgning fra daværende borgmester Dalgaard-Knudsen om tilladelse til at udtræde af byrådet af helbredsmæssige grunde så kort tid efter, at han for tredje gang var valgt til byens borgmester, og jeg føler derfor trang til at udtrykke en hjertelig tak for den måde, hvorpå han har ledet byens styre i de knap 9 år, han var borgmester. - Niels Skytte takkede byrådet for den viste tillid ved at vælge ham til byrådets formand og fortsatte: - Jeg skal til gengæld love efter bedste evne at røgte hvervet til gavn og glæde for byen. Det er borgerne, der har valgt os, og de har krav på, at vi gør vor indsats og styrer byen fremad. + 18. Med coasterstabelafløbningen i går eftermiddags kunne Nordsøværftet notere et rundt tal, idet det var den 30. søsætning på værftet. Nybygningen fik navnet »Tove Lindinger« og er en helshelterdækker. + 20. Generalforsamlingen i Fiskeriforeningen for Ringkjøbing og Stadil Fjorde varede over 4 timer, da der var stor uenighed om, hvad der skal gøres ved problemerne vedrørende åbning og lukning af slusen i Hvide Sande. Der var enighed om, at der snart måtte gøres noget for at sikre fiskebestanden, der er truet af forurening, okker og for lille saltholdighed i fjordens vand. For ørredudvalget aflagde næstformanden, havnefoged Chr. Jensen, Ringkjøbing, beretning. Han mente ikke, at udklækningsanstalten Frøjk kan nedlægges, så længe der ikke er opnået tilsagn om anden udklækning. + Kunstforeningen har fået egne lokaler. Foreningen har lejet ca. 100 kvadratmeter i en baggård i V. Strandgade, hvor der i øjeblikket er ved at blive installeret lys og varme. På fredag kommer den første udstilling i foreningens lokaler. Udstillingen omfatter både malerier, skulpturer og tegninger. + 21. I løbet af foråret begynder et nyt flyveselskab sin virksomhed for alvor på Stavning Flyveplads. Det er et kommunalt selskab, Jysk Aero Service, idet det er oprettet af interessentskabet Stavning Flyveplads, der består af de fem kommuner: Tarm, Skjern, Ringkjøbing, Lem og Stavning. + Det kan nu anses for sikkert, at der ikke vil ske villabyggeri af større omfang i trekantområdet mellem den gamle og den nye Søndervigvej i Gl. Sogn. Holmsland Sogneråd har på sit sidste møde afvist et lodsejerønske om, at arealerne modnes til villabebyggelse. + 24. Atter fremgangsår for Ringkjøbing Bank, hvis generalforsamling åbnedes af formanden, proprietær Laurids Sørensen. Bankens omsætning er for 1966 nået op på omkring 3,8 milliarder kr., en forøgelse på godt 14 pct. eller knap 500 millioner mere i forhold til 1965. Driftsregnskabet for 1966 viser samlede driftsindtægter på ca. 7,3 mill. kr. eller ca. 800.000 kr. mere end sidste år. De egentlige driftsudgifter eksklusive skat, afskrivninger m. v. viser i alt 5,6 mill. eller knap 700.000 kr. mere end sidste år. Ses driftsregnskabet som helhed har overskuddet før afskrivninger og hensættelser i alt udgjort ca. kr. 1,6 mill. eller ca. kr. 440.000 mere end sidste år. Det glæder bankens bestyrelse og direktion at kunne fremlægge dette driftsresultat for generalforsamlingen og på grundlag heraf foreslå en samlet henlæggelse til reserverne på i alt 854.000 kr. eller 300.000 kr. mere end sidste år. Den i november gennemførte aktiekapitalforhøjelse fik et gunstigt forløb. De nye aktier blev alene udbudt til de gamle aktionærer og langt hovedparten synes også at være tegnet af disse. Generalforsamlingen sluttede med selskabeligt samvær, hvori deltog ca. 350 aktionærer. + 25. Forhandlingerne om sammenlægning af de to tømmerhandeler i Ringkjøbing, Henry Kjeldsens og Ringkjøbing Tømmerhandel A/S, er nu sluttet med positivt resultat, og sammenslutningen vil være en realitet fra på onsdag, den 1. marts. + 28. Ringkjøbing Kommunes budget for 1967-68, der blev forelagt til 1. behandling i byrådets møde, har nu hvad balancesummen angår for første gang passeret de 7 millioner kroner. Fra overslaget for 1966-67 er stigningen 996.154 kr., eller 16,3 pct., men, alt taget i betragtning, er denne forhøjelse dog moderat i forhold til den på sidste års overslag fra 65-66, der var på 26,9 pct. Borgmester N. Skytte forelagde det kommunale budget og sagde om beskatningen: »Ifølge det hermed forelagte forslag til overslag vil udskrivningen af personlig kommuneskat blive 6.341.783 kr., eller 871.643 kr. mere end i finansåret 1966-67, en stigning på 15,9 pct., en betydelig stigning, som byrådet for en væsentlig dels vedkommende ikke er herre over.

Fødselsdag: 1. Oline Pedersen, Mellemgade 10, 75 år. + 3. Kathrine Pedersen, Vellingvej 21, 75 år. + 8. Martinus Grydgaard, Alderdomshjemmet, 70 år. + 9. Fru Anna Flade, Grønnegade 27, 75 år. + 11. Fru Signe Jensen, Søndervang, Holstebrovej 26, 80 år. + 15. Frederik Nielsen, Østerled, Rindum, 70 år. + 16. Chauffør Emil Lauridsen, Vester Strandsbjerg 16, 65 år. + 19. Peter Graakjær Nielsen, Nørregade 12, 80 år.

Bryllup: 3. Edith Østergaard (d. af Svend Ø., Opsund) og Jørgen Knudsen, Ølstrup (s. af gdr. Niels K., Rindum). + 4. Lærerinde frk. Astrid Hedegaard Jensen, Ringkjøbing og lærer Niels Sindbjerg Martinsen, Ringkjøbing. + 3. Sygeplejerske Mona Lauridsen (d. af fru Johanne L., Kongevejen) og lagerforvalter Chr. Kjelstrup (s. af fhv. gdr. Peder Sig Nielsen, Ibsensvej, Rindum). + 12. Frk. Gunver Petersen (d. af møbelhdl. Carl P.) og skibsbygger Freddy Sandsberg (s. af tapetserer Gunnar S.).

Sølvbryllup: 8. Svend Orloff og hustru, Mellemgade 16. + 25. Ekstraarbejder Sigvald Sørensen og hustru, Mylius Erichsensvej 5.

Døde: 4. Marie Bach, Rindum. + 24. Jonas Nielsen.

 

MARTS

2. For første gang i Ringkjøbing Boligforenings knap 22-årige historie holdtes der i går eftermiddags rejsegilde på to forskellige byggeforetagender med i alt tre under opførelse. De to, det drejede sig om, var blok E på Damtoften med 12 lejligheder samt børnehaven med plads til 52 børn, og medtages blok D, der er under opførelse og rummer 24 lejligheder, kommer anskaffelsessummen op på knap 3 mill. kr. - Boligforeningens forretningsfører, værkmester Henry Poulsen, oplyste ved rejsegildet, at børnehaven ikke er opført alene for Damtoftens børn, men også for børn fra andre boliger, og han rettede en tak til arkitekt Nic. Andersen for den nødvendiggjorte ændring af bebyggelsesplanen. Henry Poulsen nævnte, at Dalgaard-Knudsen har været foreningens advokat siden dens stiftelse og takkede for god behandling gennem de 22 år. Desuden takkede han den ny borgmester, N. Skytte, for udvist velvilje. - Borgmesteren udtrykte glæde over boligforeningens initiativ, hvilket han for en stor del tilskrev Henry Poulsen, og selv om huslejerne blev højere, kunne Ringkjøbing nok klare sig over for andre byer, hvorfor han opfordrede til at gå videre med nybyggeri. + 3. To piger på Ringkjøbing Skole har i dag fået tildelt væver Mads Sørensens legat til flinke og flittige elever. Pigerne er Birthe Irene Staghøj, 3. real A, datter af overbaneformand Arne Staghøj, Hee, og Ellen Margrethe Bak, 3. real B, datter af gårdejer Niels Bak, Rindum. Anette Howe Jessen, 3. real B, datter af fhv. manufakturhandler H. Jessen, Ringkjøbing, fik tildelt Ringkjøbing Byråds flidspræmie. + 4. Missionsugen i Borgen, Ringkjøbing, der startedes i søndags og slutter i aften, har haft et yderst vellykket forløb. Der har været fuldt hus til de forskellige talere, og aftenerne er sluttet med hyggeligt samvær. + 6. Filialbestyrer ved arbejdsanvisningskontoret i Ringkjøbing C. A. Caspersen er pr. 1. april udnævnt til fuldmægtig ved amtsarbejdsanvisningskontoret i Haderslev, og overassistent Ernst Colstrup, amtsarbejdsanvisningskontoret i Thisted, er fra samme dato udnævnt til filialbestyrer i Ringkjøbing. + 7. RIF's første officielle gymnastikopvisning blev en helstøbt succes. Ca. 400 overværede holdenes præstationer i Vesterhavs-Hallen i aftes. Foreningens egne gymnaster var først på gulvet, mens hovedkredsens repræsentationshold sluttede opvisningen af. + 9. Godt 200 til åbning af Hotel Fjordgården. Et par store gravemaskiner arbejdede ufortrødent i terrænet omkring Hotel Fjordgården, da en hel række dannebrogsflag vajede foran facaden i anledning af den officielle indvielsesreception. Da man var blevet samlet i restaurations- og selskabslokalerne indledte borgmester N. Skytte, som på hotelkonsortiets vegne takkede de fremmødte for interessen. Han betonede at der var blevet set frem til dagen med længsel og med lidt bange anelser om ikke at blive færdige til tiden. Dette var lykkedes, først og fremmest takket være teknikerne og håndværkerne, selv om vejret havde drillet lidt. Borgmesteren takkede for den udviste opmærksomhed i anledning af indvielsen. Han var blot ked af, at det ikke var solskinsvejr, men han udtrykte håb om, at solen snart måtte komme til at skinne over byggeriet. - Arkitekt Fl. Bay-Jørgensen gratulerede konsortiet med indvielsen og takkede på ingeniørfirmaets og egne vegne for, at man havde måttet løse den interessante byggeopgave. Han nævnte den hurtige arbejdsgang og at der på visse tidspunkter var 65 håndværkere i sving. Målet havde været at skabe noget vestjysk. - Fhv. borgmester J. Dalgaard-Knudsen, der her havde sin første officielle opgave siden rekonvalescensen, nemlig at foretage hotelåbningen, karakteriserede hotellet som et led i ønsket om, at Ringkjøbing skal følge med tiden og være et sted, hvor man vil være glad for at komme, ikke blot på grund af de dejlige, gamle gader, men også hotelmæssigt. Hotellerne i byen har hver deres ansigt, og det vil sikkert vise sig, at den ængstelse, der måske har været fra hotelkollegers side for det, der nu er skabt, vil resultere i en erkendelse af, at dette dejlige, store turisthotel vil føje et nyt træk til byen, der vil komme både dem og hotelkollegerne til gode. Ængstelserne har været forståelige, men de vil sikkert snart være »borte med blæsten«. Dalgaard-Knudsen rettede en tak til dem, der med energi og fremsynethed havde medvirket til, at det nye hotel nu ligger her. - Bankdirektør Eiler Jacobsen betegnede hotellet som et resultat af moderne planlægning og hyldede initiativtagerne. Mange taler og lykønskninger lød og borgmester Skytte sluttede festen med en hjertelig tak til alle. + 14. Fhv. smedemester Chr. P. Dahl, Ringkjøbing, er død på Ringkjøbing Sygehus. Dahl vil længe blive husket som den mand, der stod bag byggeriet af det nye missionshotel i Ringkjøbing, og var formand fra 1955 til sin død. Det nye hotel kom til at betyde uendelig meget for Chr. P. Dahl. I flere perioder repræsenterede han partiet Venstre i Ringkjøbing Byråd og var bl. a. formand for socialudvalget en periode. + 16. En af Ringkjøbings vel nok mest særprægede institutioner, engforeningen Sommerlyst, holdt i går generalforsamling på Hotel Morten P., og bestyrelsen oplyste ved denne lejlighed, at man overvejer at sælge eller nedrive festsalen på Holmsland Enge. Salget af den store bygning bliver dog sandsynligvis kun en realitet, hvis man samtidig kan få fredningsmyndighedernes tilladelse til evt. senere igen at opføre en ny og mindre bygning på samme grund. For de gamle Ringkjøbinggensere vil det være trist hvis Sommerlyst helt forsvinder. + 17. Møbelfabrikant Tyge Andersen i Montreal startede som herskabskok i Canada, fordi han havde været spejder hjemme, siden spillede han højt spil om en fabrik med 100 medarbejdere og tabte, - nu succes igen. Der er ikke noget at rafle om, siger Ringkjøbingdrengen Tyge Andersen, søn af kreditforeningsoverassistent Th. Andersen, Canada er mulighedernes og fremtidens land. Men der har været noget at rafle om, før han kom så langt som i dag med en velbjærget virksomhed og et dejligt privathjem i Montreal-forstaden St. John. + 20. Tidl. direktør for Ringkjøbing Bank, Jørgen Asmussen, er død, 77 år. Direktør Asmussen var født i Horsens. Han var uddannet i Silkeborg Handels og Landbrugsbank. Efter studieophold i England blev han den 1. april 1914 ansat som bogholder i Ringkjøbing Bank, på grund af sin faglige dygtighed avancerede han 3 år senere til meddirektør sammen med daværende direktør Hartz. I 1919 blev Asmussen administrerende enedirektør, og han ledede banken til 1. juni 1964, da han trådte tilbage på grund af alder. Han fortsatte dog som kommitteret for bankens bestyrelse og direktion. Med Jørgen Asmussens død er en af egnens foregangsmænd gået bort. Han gjorde et langt, virkningsfuldt og dygtigt arbejde for banken og dermed for egnen. + 28. 10 pct. af Danmarks vejnet ligger i Ringkjøbing Amt - noget mere end 5.000 km, når landeveje og biveje regnes med. En voldsom udvikling er blevet disse vejstrækninger til del i de sidste 50 år. Et af de mennesker, som i højeste grad har haft »fingeren på pulsen«, er amtsvejinspektør R. B. Mortensen. På lørdag er det 40 år siden, han blev fastansat på kontoret i Ringkjøbing. De første 20 år var han vejassistent under amtsvejinspektør J. A. Jensen. I 1946 overtog han ledelsen af det store vejnet. - Da jeg kom til Ringkjøbing, var amtets købstæder og småbyer næsten udelukkende forbundet med grusveje. Af de 450 km landeveje og hovedlandeveje var vel de 10 brolagt. 20 år efter var ca. 250 km brolagt og resten overfladebehandlet med en form for asfalt. I min tid som amtsvejinspektør har vi så erstattet de fleste brostensstrækninger med asfalt. Af de 250 km brosten er der i dag kun 37 km tilbage - bl. a. strækningen mellem Holstebro og Herning. - I årenes løb er der også anlagt en del nye veje - vel omkring 100 km landeveje igennem de sidste 40 år, fortsætter amtsvejinspektøren. - Landevejsstrækningen under amtet er øget til mere end 500 km, og samtidig er der afgivet mange km til købstæderne. - Vejenes karaktier er ændret fuldstændig? - Det kan nok siges. Næsten overalt er der sket væsentlige ombygninger. - Ingen fortjener mere end vejinspektøren at blive hyldet og takket for hans indsats. Noget vi kørende nyder daglig. + Ringkjøbings nye beskatningsprocent blev ved byrådsmødet i går fastsat til 23 - en stigning på 1,5 i forhold til den nuværende procent. Den kirkelige beskatningsprocent fastsattes til 1, hvilket er uændret. Den nye kommunale beskatningsprocent giver en udskrivning på 6.658.592 kr. og et overskydende beløb på 504.059 kr. I kirkeskat udskrives 286.757 kr., hvilket giver et overskydende beløb på 33.745 kr. Af skattekontorets opgørelse fremgår det, at den skattepligtige indkomst er 47.265.988 kr. mod 44.463.019 kr. året før. Efter nedslagene bliver den ansatte indkomst 43.171.702 kr. (41.622.089). Når indkomsten derefter er reduceret med personfradrag, hustrufradrag samt afrunding, bliver den kommunale skalaindkomst 28.950.400 kr. (27.259.500), en stigning på 6,2 pct.

Fødselsdag: 10. Fru Alvilda Lauridsen, V. Strandgade 16, 60 år. + 18. Marie Nielsen, Rindum Kirkeby, 70 år.

Bryllup: 4. Sygeplejerske Lisbeth Harder Mikkelsen, Ringkbg (d. af bankkasserer O. H. M.) og løjtnant (R) Mogens Frichmann (s. af skomagermester H. F., Hvidbjerg, Thy). + 4. Frk. Marianne Toft Andreassen (d. af Holger A., Tim) og Poul Erik Holm (s. af Chr. H., Rindum). + 4. Damefrisørinde Birthe Krogsgaard og fuldmægtig Jørn Jensen, Ringkbg. + 4. Sygeplejerske frk. Elna Ballegaard (d. af kriminaloverbetjent B., Ringkbg.) og stud teckn. Ole Heigaard Sørensen (s. af skotøjshandler M. S., Ringkbg.) + 10. Syerske Gudrun Trier Nielsen (d. af Trier N., Ringkbg.) og fabriksarb. John Allan Mortensen (s. af Carl M., Skjern). + 11. Lærling Ursula Birgitte Jensen (d. af specialarb. N. J., Ringkbg.) og fisker Jens E. Fjord Sørensen (s. af K. Andersen, Ringkbg.). + 11. Frk. Hanne Rasmussen (d. af forvalter Henry R., Horsens) og stud. teckn. Jan Nordestgaard Rasmussen (s. af snedkermester Frede N. R., Ringkbg.). + 11. Laborant Merete Faber Romlund (d. af medhj. Johs. R., Enghavevej) og ekspedient Niels Christian Bushmann Nielsen (s. af herreekvip.hdl. Lars N., Kjellerup). + 18. Frk. Jytte Annina Harborg (d. af tømrer Jens H., Ringkbg.) og mekaniker Ole Sandholm Jørgensen (s. af gdr. Marius J., Rindum). + 18. Stud. med. Irene Bagge (d. af grosserer Peder Christensen B., Ringkbg.) og stud. med. Hans Henrik Poulsen (s. af afd. civiling. Hans Jørgen P., Kbhvn.). + 18. Sygemedhj. frk. Birgit Nielsen (d. af gdr. Viggo N., Hanning, Skjern) og lagereksp. Bent Erik Møller (s. af overpostbud Helge M., Ringkøbing). + 18. Væverske Anne-Mette Havshøj Kristensen (d. af overbetjent H. K., Ringkbg.) og smedesvend Kent Jakobsen (s. af smedem. J., Thisted). + 23. Inger Vejlby (d. af gros. P. V., Ringkbg.) og bagerm. Merrild Jørgensen, Hvide Sande (s. af fru D. J., Hvide Sande). + 23. Frk. Yvonne Vang Christensen (d. af mekaniker Møller C, Ringkbg.) og Karsten Axelsen (s. af kørelærer Frede A., Ringkbg.). + 23. Anna E. Sørensen (d. af vognmd. Sigvald S., Ringkjøbing) og Johannes Bisgaard Larsen (s. af gdr. Jens B. L., Aulum) samt Solvejg I. Sørensen, Herning (d. af Sigvald S., Ringkbg.) og Arne Rasmussen (s. af vognmd. Carl R., Herning). + 25. Lærerinde frk. Andrea Pedersen, Ålborg og skorstensfejer Svenning Hansen, Thisted (Rkbg.). + 25. Frk. Benedikte Pedersen (d. af P. P., Odense) og elektriker Erik Bertelsen (s. af V. B., Rindum). + 25. Ekspeditrice Ilse Stenberg Knudsen (d. af fru Sofie K., Herningvej 36) og salgschef Svend Dybdal Jensen (s. af automobilhandler Carl Jensen, Tangsvej). + 25. Eksp. Hanne Sørensen (d. af distriktsmontør Erik S., Rindum) og mekaniker Eli Bæk (s. af fru B., Priorgården). + 25. Damefrisør frk. Eva Hendo (d. af installatør P. H., Åbenrå) og boghandlermedhj. Chr. Voldbjerg Sørensen (s. af renseriejer Johs. V. S, Ringkbg.).

Døde: 11. Chr. P. Dahl. + 19. Jørgen Asmussen. + 22. Kristen Thomsen. + 24. Peder Husted Svendsen. + 27. Jørgen Broe Jensen.

 

APRIL

1. I dag starter de årlige strandingsauktioner på Holmsland Klit. Der blev budt livligt på det inddrevne gods. + 3. Journalist V. Just er pludselig død på sygehuset. For et par uger siden væltede han med sin cykel, brækkede armen og blev indlagt på sygehuset. Før uheldet havde han dog i nogen tid følt sig sløj, og det viste sig, at han bl. a. led af for højt blodtryk. Lørdag forværredes hans tilstand, og han døde søndag morgen. Vagn Just ville være fyldt 47 år i maj. - Fhv. borgmester Jens Dalgaard-Knudsen udtaler om Vagn Just: Med Vagn Just er en fri og selvstændig mand og en dygtig journalist gået bort, og han vil blive dybt savnet - ikke mindst af de mange venner, han vandt sig. Justs særprægede væsen, hans menneskelighed og hans altid ubestikkelige redelighed vandt ham respekt og tillid. Den, der gennem mange år har fulgt hans referater til Ringkjøbing Amts Dagblad af såvel byrådsforhandlinger som mange andre møder, kan bevidne både hans loyalitet og hans rige personlighed. + 4. I et let forhøjet terræn, antagelig en forlængst overpløjet gravhøj på Poul Nielsens jorder på Ringkjøbing Bymark, er tæt under den nuværende overflade fremkommet en lille stenkiste. Den er meget smukt bygget, i indvendig mål kun 50 x 63 cm, og sidestenene 21—27 cm høje over kistens bund. Der var ingen dæksten, og kisten var ganske tom. Bunden består af smukt sammenlagte sten. + 5. Teoretisk set skal TV-seerne på Ringkjøbingegnen kunne se farvefjernsyn fra 1. august, når den nye tyske farvesender tages i brug. I et tysk seerblad har teknikerne offentliggjort deres beregninger over senderens rækkevidde med hovedvej 15 som nordligste grænse. + Ved invalide- og folkepensionistforeningens generalforsamling i aftes på Højskolehotellet meddelte formanden, Jens Lund, at han på grund af svigtende helbred ikke ønskede at fortsætte. I hans sted valgtes den hidtidige kasserer Bertel Højmark. + 6. Politiet i Ringkjøbing får et nyt radioanlæg. Har hidtil måttet leje en linie af Jydsk Telefon for at skaffe et højt sted at anbringe antennen - de gamle rørradioer udskiftes med transistoranlæg. + 7. Ringkjøbing Landbobank A/S, Tim, tog torsdag eftermiddag de nye lokaler i brugsforeningens bygning i besiddelse. Åbningshøjtideligheden indledtes af bankdirektør R. Nissen, der udtrykte glæde over at kunne åbne de nye kontorer i Tim, hvor landbobankens afdeling har virket i mange år. Han håbede befolkningen i Tim og omegn samt bankpersonalet ville befinde sig godt i de nye omgivelser. Derefter takkede filialbestyrer B. Heilmann Nøhr for de nye lokaler. + 11. Guldalderklubben har fået ny formand. - På generalforsamlingen i Guldalderklubben mandag eftermiddag valgtes dommer J. C. Christiansen til formand. + Bevaringsforeningen i Ringkjøbing har planer om at danne en »interessekreds« - Flere private restaureringer. Det forslag, arkitekt Ejvind Draiby i 1963 udfærdigede til fredning af bygninger, byplan og miljø i Ringkjøbing, har ikke »levet« forgæves. Byens indbyggere har vist sig positive over for tanken og har forstået, at de gamle huse er kulturskatte, som må bevares. Bl. a. er købmand J. A. Jensens hus i Ø. Strandgade restaureret så nydeligt, at resultatet belønnedes med diplom fra Foreningen. Bevaringsforeningen lægger stor vægt på, at flest muligt af de kønne gamle huse i bykernen bevares - om ikke på anden måde, så ved at foreningen køber dem og sætter dem i stand. Men det koster naturligvis penge. Salget af mærkater med motiver fra byen gik over forventning og skal snarest søges genoptaget. Desuden har foreningen planer om at danne en kreds af særligt interesserede, som er villige til at betale for interessen. + 13. Amtskontorer for en kvart million kroner. Arbejdet med at indrette den tidligere orgelfabriks bygning til amtskontorer er begyndt nu. Håndværkerne tager fat på at pudse facaden og indrette bygningen til kontorer. Moderniseringen vil komme til at koste ca. 250.000 kr. Det er endnu ikke helt bestemt, hvilke kontorer bygningen skal rumme, men udvidelsen er tiltrængt, da der er pladsmangel på de nuværende kontorer. + 14. Forstrandsauktionerne inden for Ringkjøbing Retskreds er nu sluttet, og det økonomiske udbytte for staten - som tager hovedparten - og strand-fogederne blev ca. 55.000 kr. mod 50.000 kr. i fjor. + 15. Der har igen været hærværk på havnen i Ringkjøbing. I »indianerbyen« er der blevet skåret garn i stykker. Sidste år blev der lavet lignende hærværk samme sted. Det er gået ud over de samme to fiskere som sidst. + 17. Mange deltagere til standerhejsningen. Omkring 50 mødte op søndag formiddag til standerhejsningen i Ringkjøbing Roklub. Formanden Jørgen Jensen holdt åbningstalen, hvori han bl. a. kom ind på det arbejde, der er blevet udført i løbet af vinteren. Han takkede de medlemmer, der har ofret en stor del af deres fritid på arbejdet med den nye bådebro. + Garderforeningen for Ringkjøbing og Omegn holdt søndag aften sin 50 års jubilæumsfest på Hotel Fjordgården, og arrangementet forløb fornøjeligt. Festdagen kunne i øvrigt heller ikke være valgt bedre, idet tronfølgeren, prinsesse Margrethe, just den samme dag fejrede sin 27 års fødselsdag. Tronfølgeren deltog nu ikke i festen, og hun var lovligt forhindret, fordi hun i øjeblikket er på besøg hos lillesøsteren i Grækenland, hvor begivenhederne for tiden jo heller ikke er de mest kedelige. Til gengæld indløb der under jubilæumsfesten et lykønskningstelegram fra gardernes protektor, kong Frederik, for hvem garderne på sin vis også er en art protektor, så festdagen er ikke forløbet uden kongehusets årvågenhed og opmærksomhed. + 18. Ringkjøbing Tennisklub har igen indledt et samarbejde med den tyske klub Sct. Georg fra Hamburg, efter at de to klubber ikke har haft forbindelse med hinanden i et stykke tid. De tyske spillere er inviteret til Ringkjøbing i pinsen, hvor de skal afvikle opvisningskampe mod de bedste spillere fra Ringkjøbing Tennisklub. + 20. Afdelingschef, civilingeniør N. Venov, Hedeselskabet, redegjorde på et møde i Hvide Sande i går for, hvor store værdier, der står på spil, hvis Vesterhavet bryder igennem tangerne ud for Ringkjøbing og Nissum fjorde. Sker der et gennembrud, er ca. 15.000 hektar afvandede engarealer i farezonen. I disse arealer er der, siden afvandingerne indledtes, investeret mere end 70 mill. kr. + 23. Gymnasieudvalget i gang med at revidere planerne for kommende gymnasieområder. - Ser nu på redegørelsen fra Ringkjøbing. - Derfor er jeg glad for, at vi har haft lejlighed til at drøfte redegørelsen for gymnasiebehovet i Ringkjøbing-området, så den kan komme med i udvalgets overvejelser, sagde undervisningsminister K. B. Andersen efter mødet i går med Ringkjøbing Byråds skoleudvalg og skolekommissionen. I mødet deltog også afdelingschef Hans Kjems, der er formand for planlægningsudvalget for gymnasiebyggeri. + 24. Redaktør Holger Sørensen, tidl. Ringkjøbing Amts Dagblad og Fyns Tidende, bliver lektor ved Danmarks Journalisthøjskole i Århus. Han overtager et nyoprettet lektorat i dansk politik. + De skattepligtige indbyggere i Ringkjøbing-Rindum kan godt begynde at glæde sig til årets »overraskelse« - om den så bliver positiv eller negativ. Omdelingen sker i næste uge - formentlig tirsdag, onsdag og torsdag. + 25. Lægger op efter 45 år bag disken. - Godt nok havde min kone og jeg først regnet med at lægge op efter vort 45 års forretningsjubilæum, siger den 80-årige tobakshandler Sigfred Jensen, Torvet, men den 3. juli indføres momsen jo, og det gilde har vi ærligt talt ikke lyst til at være med til. Derfor afhænder Sigfred Jensen den 1. juli tobaksforretningen til sin søn, frisørmester Knud Jensen. + 26. Ved Ringkjøbing Amts Politiforenings generalforsamling blev det vedtaget at udnævne tidligere politiassistent Vilhelm Fomsgaard til æresmedlem. Fomsgaard var i mange år i bestyrelsen for politiforeningen. + Sæsonen 1967 og interessen for tennissporten har vist sig ret lovende i år. Tilmeldingen går fint, idet 63 spillere i øjeblikket har meldt sig. + Fire grunde solgt. Der blev torsdag morgen solgt fire af de i alt 12 byggegrunde, der blev udbudt til salg ved Vellingvej. De to grunde i første geled, som der har været holdt døgnvagt for at sikre sig, blev straks solgt. + 27. Brejninggaard Efterskole gennemfører moderniseringer for 200.000 kr. - Den 3. maj begynder sommerens 5 måneders skoleophold for piger. Der er tilmeldt 32. + 28. William Fridericia-udstilling i Ringkjøbing Kunstforening. Strandsand på gulvet, hvide vægge og masser af lys er det første indtryk, man får, når man kommer ind i Ringkjøbing Kunstforenings nye lokale i V. Strandgade. Kunstforeningen havde i slutningen af februar en udstilling i lokalet, men siden er det blevet malet og pudset op, så det først nu lader de udstillede ting komme rigtig til deres ret. Den anden udstilling i det nye lokale omfatter forskellige arbejder af William Fridericia, der har deltaget i adskillige udstillinger i ind- og udland. Bl. a. har han lavet legepladsen på verdensudstllingen i New York i 1964. + 29. Storken kom torsdag eftermiddag til Rindumgård. Den fandt ikke sin gamle rede, men et renset og istandsat hjul, hvorpå storken kunne bygge en ny rede op. + Tidl. stationsforstander Einar Tang, København, tidl. Ringkjøbing, er død, 87 år. Han var søn af sagfører L. Tang, Ringkjøbing. Einar Tang glemte aldrig Vestjylland, og hver sommer besøgte han Ringkjøbing og Søndervig.

Fødselsdag: 3. Fru Anna Damgaard, Østergade 42, 60 år. + 6. Kirstine Jensen, Damtoften 8, 80 år. + 7. Vilhelm Poulsen, Smedegade 32, 60 år. + 11. Peder Sørensen, Vestergade 15, 70 år. + 13. Gartner Harald S. Andersen, Vedelvej 5, Rødovre (tidl. Østergade, Ringkjøbing), 60 år. + 14. Kommunefuldmægtig Vesti Andersen, Fjordbrinken, 50 år. + 15. Karen Bonde, Alderdomshjemmet, 90 år. + 15. Kirstine (Stinne) Nielsen, Tangsvej 8, 70 år. + 16. Murermester Anton Kristensen, Herningvej, 80 år. + 24. Enkefru Ellen Laurberg, Damtoften 6, 70 år. + 26. Enkefru Sine Jensen, Herningvej 30, 70 år. + 29. Fru Marie Jensen, Østergade 50, 85 år.

Bryllup: 8. Metha Førresdahl, Ringkjøbing (d. af enkefru Johanne F., Bækmarksbro) og lagereksp. Poul R. Nielsen, Ringkjøbing (s. af kirkebetjent G. N., Kongsbølle). + 8. Bankass. Tove Fischmann (d. af overbanem. Alfred F., Ringkjøbing) og købmand Henry Christensen, Hee (s. af gdr. Poul C., Gl. Sogn). + 14. Lilly Marie Madsen (d. af Keld M., Rindum) og chauffør Kurt Eriksen (s. af Karl Erik E., Søborg). + 21. Eksp. frk. Bente Tang, Ringkjøbing (d. af Ejnar T., Lem) og chauffør Vagn Hansen, Ringkjøbing (s. af Hans H., Vedersø).

Sølvbryllup: 18. Aage Nielsen og hustru, Rindum. Guldbryllup: 17. Kristen Andersen og hustru, Grønnegade 23.

Døde: 2. Vagn Just. + 5. Johanne Marie Poulsen. + 5. Martinus N. Christensen. + 6. Jens Søe. + 22. Fru Mathilde Jensen. + 24. Elise Tang-Pedersen, Rindum.

 

MAJ

1. 25 års jubilarer mødes i Ringkjøbing. 14 af de 20 unge mennesker, som for 25 år siden tog realeksamen, mødtes lørdag eftermiddag på deres gamle skole. Efter en rundvisning på skolen kørte selskabet til havet, og eftermiddagen sluttede hos den daværende skoleinspektør J. I. Bøgner. Om aftenen festligholdtes jubilæet på Højskolehotellet. Her talte bl. a. fhv. skoleinspektør J. I. Bøgner og overlærer frk. Dagny Petersen. Klasselæreren, fhv. viceskoleinspektør C. Bach måtte på grund af sygdom afholde sig fra at deltage i festen. + 2. Odd-Fellow logens bestyrelse i det nordvestjyske område har i weekenden holdt møde i Ringkjøbing. Der deltog ca. 40 bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne i Nykøbing Mors, Lemvig, Skive, Viborg, Holstebro, Herning og Ringkjøbing. + 3. Stik imod forventningerne sikrede RIF sig igen i år sejren ved det store håndboldpokalstævne i Grindsted. Selv om Ringkjøbing manglede bl. a. Aage Jørgensen, vandt holdet 11-6 i finalen over Nr. Åby og vandt hermed pokalen til ejendom. + 4. 550 Folkedansere til stævne. Under ledelse af fru Ragna Tang, iført Ringkjøbingpigens dragt med den karakteristiske høje, sorte hat, tog 70 dansere fra Ringkjøbingegnens Folkedansere Vesterhavs-Hallen i besiddelse onsdag aften og viste en lang række af de ting, man har arbejdet med. Samtlige dansere var iført egnsdragter, en sådan egnsdragt er i øvrigt en ret kostbar ting, den kan godt løbe op i 300-400 kroner. De farvestrålende dragter bidrog i høj grad til sammen med den fyrige spillemandsmusik at fremkalde den rigtige stemning blandt både dansere og publikum. + 5. Traditionen tro afvikledes frihedsfesten i Rindum med gudstjeneste og efterfølgende sammenkomst. I kirken prædikede pastor Sejr Fink, og efter gudstjenesten samledes man i Rindum Sognegård til sangaften. + 6. Ringkjøbing Skolevæsens udstrakte samarbejde med omegnskommunerne har i de sidste år lagt et pres på lokaleforholdene på Ringkjøbing Skole. Presset vil i næste skoleår blive så stort, at skolen dårligt kan honorere kravene, skoleudvalget indstiller nu til byrådet, at der hurtigst muligt udarbejdes skitseprojekt til en ny skole. + 7. Med champagnebrus om stævnen og i strålende sol gled Nordsøværftets nybygning nr. 29 i går eftermiddags af stabelen i Ringkjøbing Havn. Skibet fik navnet »Peter Frem«. + 8. Udvidelsen af amtsvejen til Søndervig fortsætter for fuld kraft efter vinterens pause. Vejvæsenets folk og maskineri har indledt jordarbejdet forskellige steder på strækningen igennem GI. Sogn. Det er meningen, at udvidelsen skal foretages i to tempi. + 10. Vandbygningsvæsenets tekniske leder, ingeniør Jørgen F. Pedersen, fastslog i går under sit møde med klitudvalget, at han vil gøre en indsats for at stoppe ralgravningen på strandbredderne. + 12. Sammenlægningen af Ringkjøbing og Rindum har betydet øget interesse for Ringkjøbing Borgerforening. Siden de to kommuner i fjor blev knyttet sammen, har adskillige rindumboere henvendt sig om medlemsoptagelse, oplyste borgerforeningens formand, Svend Pedersen, på generalforsamlingen i aftes. + 13. De tre fiskeriforeninger omkring Ringkjøbing Fjord udsatte sidste år i maj ca. 1.500 ét- og to-årige ørreder i fjorden. Ørrederne, der var mærkede, har klaret sig godt, og derfor har man i denne uge udsat omkring 1.900 kg ørreder, hvilket vil sige ca. 14.000 stk. De har kostet foreningerne ca. 20.000 kr. og lover godt for fiskeriet. + 16. Ringkjøbing Amtsråd samt embedsmændene: vejinspektør, vandinspektør, amtslæge og amtsarkitekt, rejser i eftermiddag til England. Man tager med båden fra Esbjerg og kommer tilbage igen lørdag den 27. maj. I England vil man besøge London og en række større byer. Formålet med turen er at studere bl. a. daghospitaler, omsorg for de ældre, vejproblemer, skoler og egnsplanlægning. + Maleren Chr. Dyekjær forlader Ringkjøbing for at blive restauratør i Trans. - Vil være økonomisk uafhængig. + 17. Folk kommer forsent til at få udstedt pas. - Paskontoret arbejder i øjeblikket med spidsbelastning. I realiteten kan man ikke klare arbejdsbyrden, men på en eller anden måde lykkes det alligevel, siger man på paskontoret. + 18. Antallet af skattenydere i Ringkjøbing bliver i år helt nøjagtig 739, og de skal have ca. 250.000 kr. udbetalt. Det sker i september, den 11., 12. og 13., og folk skal selv hente pengene på kommunekontoret. + Efter at have været formand for Vesterhavs-Hallens udvalg i de 10 år, det har bestået, overlader pastor Sejr Fink nu hvervet i andre hænder på grund af fraflytning. Den nye formand for Vesterhavs-Hallen bliver Børge Hindø, mens Poul Jacobsen bliver næstformand. Svend Faurbye og Henry Kamp fortsætter som henholdsvis sekretær og kasserer. - Vesterhavs-Hallen var med til at åbne en bresche i halbyggeriet i almindelighed, den blev en slags mønster, sagde formanden for hallen, pastor Sejr Fink i sin sidste beretning på hallens generalforsamling. + 20. De vestjyske lejrpladser. Af de 454 godkendte lejrpladser ligger 22 i det 25-30 km brede og godt 100 km lange område fra Thyborøn til Nymindegab. Disse lejrpladser er absolut egnen og turismen værdige, idet ikke færre end 11 er tildelt tre stjerner. + 22. Flere og flere synes at fatte interesse for bevaringsideen af de gamle huse og tage hensyn til den, når de skal bygge om eller reparere, sagde formanden for Foreningen til Bevaring af Ringkjøbing Bys Særpræg, arkitekt Ejvind Draiby ved generalforsamlingen i aftes. Selv om det er gået stille af, er der sket væsentlige ting inden for foreningens rammer. Formanden omtalte de bygninger, der i årets løb er blevet restaureret, og foreningens diplom blev overrakt til boghandler N. P. Holm. Diplomet gives for boghandler Holms restaurering af fløjen i 0. Strandgade. Damefrisør Ketty Jensen, der for nylig er blevet færdig med at sætte de oprindelige vinduer med buede ruder i sin ejendom i Østergade 6, fik en buket fra foreningen. Arkitekt Draiby viste nogle få lysbilleder af de præmierede huse før og efter restaureringen. + 23. To politifolk, politimester K. Fenger Eriksen og tidligere politiassistent Vilhelm Fomsgaard, fik i går overrakt hæderstegnet for 25 års god tjeneste i civilforsvaret. Hæderstegnene tildeles af indenrigsministeren efter indstilling af civilforsvarsstyrelsen. + Guldalderklubben havde mandag eftermiddag afslutning på vintersæsonen. Ved samme lejlighed var der arrangeret en udstilling af de ting, medlemmerne har fremstillet. Formanden, fhv. dommer J. C. Christiansen bød velkommen til de godt 80 mennesker, der var mødt op. Efter fælles kaffebord var der lejlighed til at betragte udstillingen, der rummede mange smukke ting. Formanden rettede til slut en tak til lederne af fritidsklubbens arbejde i beskæftigelsesværkstedet, fru Dejgaard Jensen, No og Chr. Sørensen, Ringkjøbing. + Ringkjøbing Rideklub har indledt rideundervisningen med Jens Lauridsen, Rindum, som instruktør. Jens Lauridsen er oprindeligt en af mændene bag oprettelsen af rideklubben. Han vil i fremtiden koncentrere sig om rideundervisningen og er af klubbens ledelse ansat som instruktør. + 25. Turistbrochure med luftfoto. Støtte gennem annoncer fra erhvervslivet og hotellerne har igen i år muliggjort, at Turistforeningen som en form for ekstraservice kan tilbyde turisterne en nyttig og oplysende brochure, når de kommer til egnen. Den nye brochure skal først og fremmest virke som et lille »opslagsværk«, og takket være det beskedne format kan turisten altid have den ved hånden eller i jakkelommen, når han færdes på egnen. + Ringkjøbing Kommunes badebro ved fjorden er efter 6 års »udstationering« i området ved Fjordvang atter flyttet tilbage til Hvashøj-området. + 26. Ringkjøbing Borgerforenings bestyrelse har konstitueret sig med graver A. Skriver som formand. + Foreløbig ni kommuner, nemlig Holmsland, No, Sdr. Lem, Staby, Thorsted, Tim, Ulfborg, Velling og Vemb, har vist sig interesseret i et samarbejde med Ringkjøbing Kommune om teknisk forberedelse på aftenkursus. Det er dog sandsynligt, at også andre kommuner vil være interesserede, da kursus er for stort og for dyrt at lave for et enkelt sogn. + 27. Dommerne fra Vestre Landsret samt dommere fra by- og herredsretterne i Jylland var fredag samlet til årsmøde i Ringkjøbing. I mødet deltog bl. a. højesteretspræsident A. Lorenzen og præsidenten for Vestre Landsret, E. A. Abitz. På mødet blev der udvekslet erfaringer fra dommernes daglige arbejde. Der blev bl. a. drøftet en mulig rationalisering af arbejdet med tinglysninger. Mødet blev holdt på Hotel Fjordgaarden. Efter mødet samledes dommerne med fruer til en sammenkomst hos dommer Sv. Aa. Christensen, Ringkjøbing. + Der var intet hjul. - Et storkepar slog sig ned på en af Borgens skorstene fredag eftermiddag. De holdt tilsyneladende meget af at være der, og i over en time knejsede de højt oppe over byens tage. Der var intet hjul, ellers havde kvarterets beboere måske fået fornøjelsen af at have udsigt til et storkepars permanente bolig. + 30. Ringkjøbing Kommunes udstykning af grunde til parcelhusbyggeri forskydes nu fra det sydlige område langs fjorden til Rindum. Om kort tid indleder man salget af 57 grunde på et areal mellem Skolevej og en planlagt forlængelse af Vasevej. Grundene bliver på ca. 800 kvadratmeter og kommer til at koste 14 kr. pr. kvadratmeter. + 31. Ingeniørens Ugeblad giver en interessant beskrivelse af I/S Paul Hensgen & Sønner, hvis produktion af vævede etiketter og bånd blev startet i Ringkjøbing for to år siden og siden er gået støt frem. En af firmaets ledere, ingeniør Max Hensgen, fortæller bl. a.: - Vi var klar over, at vi ikke kunne få kapital nok til at komme i gang i København eller omegnskommunerne, hvor vi måtte regne med grundpriser på 50 kr. pr. kvadratmeter. Endelig ville placeringen rent branchemæssig være uheldig, da tekstilindustrien, som vi skulle betjene, i stor grad har forladt Københavnsområdet. Ringkjøbing, med under en times bilkørsel til Herning og Ikast, var i den henseende en god løsning. Byggegrundene i Ringkjøbings Industrikvarter var kun 7 kr. pr. kvadratmeter. - Vi har alle været glade for udflytningen og starten her. Når vi tager os tid til at køre en tur i disse dejlige omgivelser, spørger vi ofte os selv, hvorfor dog ikke flere tager det store spring og flytter ud. Alting bliver så meget lettere her.

Fødselsdag: 3. Arbejdsmand Martin Grønbjerg, Damtoften 7, 80 år. + 3. Janus Kristensen, Kirksvej 12, 70 år. + 9. Ingeniør Aage Dolleris, Rindum, 70 år. 13. Peder Andersen Trasbjerg, Ø. Strandgade 31, 80 år. + 22. Fru Johanne Nielsen, Damtoften 12, 70 år. + 31. Fru Anna Rich, 75 år.

Jubilæum: 1. Frk. Laura Larsen har været ansat hos fru konsul Glistrup i 50 år.

Bryllup: 5. Kontorass. Asta Marie Aalling (d. af fru Petrea K., Maugstrup pr. Haderslev) og vognmaler Holger Boysen (s. af maskinarbejder Carl B.). + 6. Jytte Jensen (d. af chauffør Harald J.) og cementstøber Jens Kamp Jensen (s. af H. K. J., Lem). + 6. Kontorass. Grethe Olesen, Holstebro (d. af maskinsætter E. O., Holmene 8) og oversergent Kristian Slyk, Holstebro (s. af gdr. A. S., No). + 12. Frk. Aase Sinding Kjær (d. af dommerfuldm. O. S. K.) og Ole Rahbek Knudsen (s. af bogholder K., Tarm). + 13. Eskp. Birgit Jensen, Magasin PV (d. af formand Kr. J., Hampen) og Anker Knudsen, Ringkbg. Frugt en gros (s. af enkefru Dagmar K., Staby). + 13. Frk. Sonja Nielsen (d. af Herluf N.) og Bent Kristensen, Nr. Snede (s. af Andreas K., Nr. Snede). + 13. Frk. Inga Rasmussen (d. af frisørm. C. R., Skjern) og montør Mogens Havshøj Kristensen (s. af overbetjent K. H. K.). + 14. Frk. Hanne Endersen (d. af overbetjent E., Kbhvn.) og Thor Lange (s. af isenkræmmer Knud L.). + 14. Paula Lodberg (d. af fru Martha L., Ringkbg.) og Erik Nielsen (s. af syerske fru I. N.). + 20. Musikpædagog Ester Christoffersen, Risskov og revisor Niels Mikkelsen (s. af enkefru Ane M.). + 20. Lene Kjær (d. af Ellen K., Kbhvn.) og gdr. N. Chr. Enggrob Stræde (s. af Chr. S., Bymarken). + 20. Grethe Stenholt Hansen (d. af rutebilchauffør Knud H.) og rutebilchauffør Jørn Kjær Hansen, Lemvig (s. af Johs. H., Abildå, Ørnhøj). + 27. Joan Westergaard (d. af restauratør W. Nielsen, Holte) og konsulent Niels Søndergaard Pedersen (s. af tobakshdl. S. P.,). + 27. Elly Gjelstrup og Knud Høj.

Sølvbryllup: 24. Chr. Lykke Andersen og hustru, Holstebrovej 74, Rindum. + 24. Konsulent J. A. Jakobsen og hustru, Mågevej 25. + 28. Overpostbud Helge Møller og hustru, Kirksvej 6.

Døde: 1. Boline Jensen. + 17. Sandager Husted. + 26. Thorvald Sørensen, Rindum.

 

JUNI

1. Med eftermiddagstoget i dag fra København til Ringkjøbing var 71 glade rødrusser fra Tromsø, som nu et par dage skal »gøre« venskabsbyen. Efter optog gennem Nygade og Bredgade indkvarteres de unge mennesker i Vesterhavs-Hallens vandrehjem, hvorefter borgmester Niels Skytte bød dem velkommen til byen ved en reception på rådhuset. Aftenen sluttede med middag på Hotel Ringkjøbing, hvor salen var pyntet i norske farver. Det var byen, der indbød, og det var en beskeden middag - flæskesteg og is -, men for de unge var det en virkelig festmiddag. Borgmesteren bød velkommen, og under middagen blev der holdt en række taler. Stein Erik Selfors overrakte byen en erindringsgave, et hvaløre på fod. Borgmester Niels Skytte overrakte en Ringkjøbingdukke til fru Carlsen og et askebæger med byvåben til Haakon Carlsen. Stadsskoleinspektør Christensen og redaktionschef Ingemann talte om venskabet mellem de to byer. Bogtrykker Louis Rasmussen talte også om venskab, og han sluttede med at synge »Skuld gammel venskab rejn forgo ...«. Han fik stort bifald. Digtet er oversat til jysk af Jeppe Aakjær fra skotsk. Nordmændene erklærede, at de ikke kunne synge på jysk, men på engelsk. Det gjorde de så. I morgen skal de med Turistforeningen på en tur rundt om fjorden. Turen ender med en afstikker til Vedersø Kirke, hvor der vil blive fortalt om Kaj Munk. + 2. Sommervejret var det bedst tænkelige, da der i dag blev holdt reception på Hotel Klitten i Søndervig i anledning af, at det kendte badehotel nu af ægteparret O. og F. Melms er overdraget til restauratør Karl Sørensen, Hotel Hindø, Ringkjøbing. Der lød mange takkeord til ægteparret Melms, ligesom de nye indehavere fik de bedste fremtidsønsker med på vejen fra receptionsgæsterne. + 5. Der var et broget folkeliv på Schuberts Minde i Ringkjøbing ved grundlovsfesten mandag eftermiddag, idet næsten 1.000 mennesker deltog i festen. Af og til så man glimt af norske flag og piger i nationaldragter. Det var enkelte af Tromsøbørnene, som også deltog i festen, der havde iført sig deres nationaldragter i dagens anledning. + 9. En af de unge industrivirksomheder i byen er gået i gang med en større udvidelse. Det drejer sig om Ringkjøbing Byggeindustri (Ribo), der seriefremstiller døre og vinduer. Udvidelsen omfatter en 700 kvadratmeter stor bygning, der skal benyttes som råvarelager og opskæringslokale. Det nuværende lager og opskæring indgår i produktionsafdelingen, og det skulle muliggøre en forøgelse af produktionen på 40-50 procent. + 10. Gæssene fra Spitsbergen hviler ud ved Vest Stadil Fjord - rørdrummens tidligere kongerige. Danmarks Naturfredningsforening har anmodet om, at der rejses fredningssag for området, som er på ca. 2.500 hektar. Man henviser til dets betydning rekreativt og videnskabeligt og dertil dets betydning som rasteplads for trækfugle. Det sidste fastslås i en international liste over de 200 mest værdifulde rastepladser i Europa og Nordafrika - her har Vest Stadil Fjord »tre stjerner«. Det er da heller ikke så mærkeligt, for af Vildtbiologisk Stations optælling ses det, at der på visse tidspunkter om efteråret har opholdt sig mere end 12.000 gæs på én gang i området. + 11. Turistservice i forretningerne. Handlende har hver sommer et stort antal udenlandske kunder, som ofte betaler for deres indkøb med fremmed valuta eller ønsker at få pengene vekslet til dansk mønt. Af denne grund har Turistforeningen i år i samarbejde med Ringkjøbing Bank lavet en liste over forskellige europæiske landes valuta med de gældende kurser pr. 1. juni, og listen er nu udsendt til byens forretninger. + 12. Stavning Flyveplads vil etablere en mindre flyveplads ved Vesterhavet, så snart der foreligger en afgørelse om, hvor Vestkrafts el-master skal anbringes. Der skal bruges et 700 meter langt areal til flyvepladsen, der i alt vil komme til at koste ca. 15.000 kr. + Gammel sølvske til Ringkjøbing Museum. På Arne Bruun Rasmussens Kunstauktioner i København har Ringkjøbing Museum erhvervet en sølvske med årstallet 1738 indgraveret. Skeen er fremstillet af sølvsmed Jens Isaksen Friis, Ringkjøbing. + 13. En populær skikkelse på havnen, havnefoged Mogens Jensen, træder tilbage 1. juli efter 47 års pligtopfyldende tjeneste ved VBV, fylder 70 år. Han er en af de personer, som hører med i det daglige billede på havnen. Det er ikke alene som pladsformand, at Mogens Jensen har gjort en dygtig indsats på havnen. I 1932 blev han ansat ved Ringkjøbing Kommune som havnefoged, og året efter blev han desuden toldopsynsmand, men disse stillinger forlod han efter mange års pligtopfyldende tjeneste i 1961. Mogens Jensen har fra barnsben haft tilknytning til hav og fjord. Han opvoksede i Sdr. Lyngvig, og begyndte som fisker, men da der efter første verdenskrig var en krise for fiskeriet, fik Mogens Jensen lyst til at få mere fast grund under fødderne, og den 1. april 1920 begyndte han på vandbygningsvæsenets plads i Ringkjøbing. Samtidig var han matros og bådfører på VBV's motorbåde. - Vi vil savne Mogens Jensen, hans hjælpsomhed findes der ikke mage til. + 14. Maleri fra Tromsø til Ringkjøbing by forestillende en situation fra lappernes liv, blev inden de norske børns afsked overrakt borgmester Niels Skytte som en gave fra Tromsø til Ringkjøbing. Billedet skal efter ønske fra Tromsø hænge i Ringkjøbing Skole, og det blev umiddelbart efter overrækkelsen videregivet til stadsskoleinspektør Chr. Christensen. Afskedshøjtideligheden lod i øvrigt ane, at de norske gæster har befundet sig godt i Ringkjøbing. Trods glæden ved at skulle hjem til de »rigtige« forældre« var tårerne på vej frem i øjnene på flere af pigerne, da der skulle siges farvel. Højtideligheden sluttede med overrækkelse af Kaj Munks »Foråret så sagte kommer« til de tre norske lærere, hvorefter nordmændene kørtes til Århus. + 15. Et minde om amtmand Rangel-Nielsen. En indbudt kreds overværede i dag afsløringen af August Tørsleffs maleri af amtmand Aage Rangel-Nielsen på rådhuset. Rækken af amtmænd på rådssalens væg er på ny ubrudt. - Amtmand A. Bach bød velkommen, og amtsrådsmedlem Aage Ebbensgaard talte, idet han sagde: For en del af os er det tredje gang, vi er med til at afsløre et maleri af en forhenværende amtmand. Det kan give anledning til mange tanker af forskellig art. Ikke alene om Rangel-Nielsen, men om hele den amtmandsinstitution, han repræsenterede. Amtmand Rangel-Nielsen var en mand af høj karat. Han forstod at gøre arbejdsdagene til en glæde for amtsrådsmedlemmerne og for alle medarbejderne. Dette skyldes vel i høj grad den menneskelige indstilling, han havde, og den interesse han havde for sine medarbejderes ve og vel. - Vi vil også mindes de festlige stunder på Rindumgård og andre steder - en stor part af æren skal fru Rangel-Nielsen have, og det skal hun i dag have en særlig tak for. - Afsløringen. - I erindringen om en amtmands fortjenstfulde og højt værdsatte virke, har jeg den ære at afsløre maleriet af Aage Rangel-Nielsen, sagde amtmand A. Bach. - Det er et maleri, som efter amtsrådets ønske nu hænger på sin rette plads i rådets mødesal. Amtmand Bach blottede derefter det smukke portræt og forsamlingen mindedes i stilhed Aage Rangel-Nielsen. - Fru Inger Rangel-Nielsen havde en dybfølt tak til alle. - Hvor har vi haft et lykkeligt livsafsnit på Rindumgård i et amt, hvor vi slog fuldstændig rod. Jeg vil sige Dem alle tak for alt fra min mands tid. Det gælder hele amtet. Det er rigtigt, som August Tørsleff sagde til mig, at jo mere jeg så på min mands portræt, jo mere ville jeg holde af det. Jeg holder af det og slutter med Henrik Ibsens sande ord: Evigt ejes kun det tabte! + 16. Malermester Schmidt Hindø, Ø. Strandgade, 75 år. Schmidt Hindø er født på den lille ø af samme navn i Stadil Fjord. Hans forældre solgte dog gården og øen, endnu mens han var lille dreng. Familien flyttede til Ringkjøbing og overtog Hotel Hindø. Schmidt Hindø blev uddannet hos malermester Rich, og startede sin egen forretning i 1929. Han blev straks medlem af håndværkerforeningen og indtrådte i dens bestyrelse i 1933, hvor han gjorde en stor indsats. I sine unge år var han en meget ivrig sportsudøver, hvilket en bugnende bog med avisudklip kan fortælle om. Han var i lang tid fast spiller på Ringkjøbings fodboldhold, der fejrede triumfer landsdelen over. Efter en god indsats som aktiv tog Schmidt Hindø en tørn i idrætsforeningens bestyrelse - han var medlem i 25 år og deraf formand de 20, han er nu blevet udnævnt som foreningens æresmedlem. Schmidt Hindø var samtidig én af centrumfigurerne i de mange festlige revyer og dilettantkomedier, der prægede byens forlystelsesliv i hine tider. Ved sin venlige og friske færden både på arbejdspladsen og i festlige lag har Schmidt Hindø vundet sig mange venner. Han er en fornøjelig mand, som alle kan lide at sludre med om gammelt og nyt. + 17. Ringkjøbing Skole holder festlig afslutning for det hidtil største hold dimittender. 126 glade dimittender fyldte sammen med forældre, lærere og skolemyndigheder Højskolehotellets to sale. Borgmester Skytte bød velkommen og lykønskede dimittenderne. Stadsskoleinspektør Christensen omtalte den mærkelige lykke og vemod der præger både lærere og elever en sådan aften. Forstander Kjærgaard Jensen lykønskede dimittenderne på Skolekommissionens vegne og pastor Hillersborg sluttede aftenen med andagt. + 19. RIF's fodboldhold i serie 1 vandt overraskende over Viborg og har endnu en lille chance for at blive i serie 1. + 20. Skomager Ibsen, byens ældste håndværker, fylder 90 år. Han arbejder stadigvæk, men mener det nu snart er slut med skomageriet. Vi lykønsker ham. + 21. Søndag var årets første store turistdag, hvor der en almindelig søndag kunne noteres fuld belægning de fleste steder. Lørdag eftermiddag kom det første varsel om en rekordweekend, da en stribe af skinnende biler - heraf et stort antal med campingvogne - strømmede fra Ringkjøbing mod Søndervig. Hele weekenden igennem fortalte trafikken til Vesterhavet om stigende levefod. - Ikke mindst de handlende kan efter denne weekend tale med om omsætning og pengerigelighed. - Men det blev en dejlig søndag. Campisterne frydede sig. Restauratørerne frydede sig. + RIF vandt i fodbold fortjent 1—0 over Lemvigs jyllandsseriehold. + 22. Trikotagefabrikken Scotty modtager i dag sin første strikkemaskine til den nye virksomhed på Enghavevej. Det bliver ikke alene fabrikkens første maskine, men også den største - ja, endda den største af sin art i hele landet. Strikkemaskinen kommer til Ringkjøbing direkte fra fabrikken i Belgien. Den transporteres på en specialvogn, der er ca. 25 m lang. Selve maskinen er ca. 22 m lang og vejer 27 tons. + Turistforeningen for Ringkjøbing og Omegn har nu fået trykt en speciel turistbrochure til skolebrug. Brochuren er trykt på ét stort ark og har kun tryk på den ene side, så enkelte billeder kan klippes ud, uden at andre ødelægges. + Schuberts Minde i Ringkjøbing har fået et længe næret ønske opfyldt, idet det har fået sin egen feriegård. Hjemmet har hidtil været henvist til at leje sig ind på feriekolonier i sommerferien. Plejehjemsforeningen for Ringkjøbing Amt har købt gården, en mindre landejendom i Bjerregård i Vedersø. + 24. Endelig skete det! Vi fik godt vejr sankthansaften. Alle onde anelser og minder om iskolde og blæsende midsommeraftener viftede bort i en næsten lun sommerbrise. Og mens solnedgangen farvede himlen rød, var tusindvis af mennesker ude for at kigge på bål. + Professor i bygningskunst, kgl. bygningsinspektør, arkitekt Kaj Gottlob er kendt som en ivrig forkæmper for bevarelse af gammel bygningskultur. På sine ture rundt i landet registrerer han bevarings værdige bygninger - men sandelig også det modsatte. Om sommerhusbebyggelsen ved Søndervig siger professoren, at der fuldstændig mangler planlægning. Det smukke klitparti er ødelagt, og mange stolte gamle bygninger i landskabet ødelægges kulturelt ved at få en myretue af sommerhuse »mellem benene«. + 26. Boghandler N. P. Holms jubilæumslegat er den sidste skoledag på Ringkjøbing Skole tildelt Ulla Dalsgaard Hansen, 3. real a, datter af lagerforvalter Dalsgaard Hansen, Ringkjøbing, og Birthe Vesterager, 3. real b, datter af teknisk tegner E. Vesterager, Ringkjøbing. + 28. En af byens mest kendte kvinder, fru Anna Ladefoged, forlader vor by og sine mange hverv inden for foreningsarbejdet. Giver man sig til at remse op, hvad fru Ladefoged har nået i de sidste år, kan man ikke andet end beundre hende. Men man kan heller ikke lade være med at give hende ret i, at det har været for meget. Der kan ikke have været tid til ret meget andet end foreningsarbejde - ingen ledige stunder, hvor hun har kunnet holde helt fri og gøre lige, hvad hun havde lyst til. Når vi nævner at fru Ladefoged har været 30 år i bestyrelsen for Husmoderforeningen - deraf de sidste som formand, 24 år i bestyrelsen for børnehaven »Tusindfryd«, 20 år i Højskoleforeningen, i Teaterforeningen i hele dens 10-årige levetid og et ukendt antal år i 1. hovedkreds' ungdomsforening, kan man godt forstå fru Ladefoged ønsker at få lov til at være sig selv uden foreningspligter, men der er ingen tvivl om, at byens foreningsliv vil lide et stort tab, når fru Ladefoged rejser, og man vil savne fruens energi og gode humør i foreningerne. + 29. I dag fylder maler P. Chr. Hindø, St. Blichersvej, 80 år, og han har den glæde at kunne fejre denne meget »runde« fødselsdag med godt helbred og et uopslideligt humør. P. Chr. Hindø fødtes på Hindø i Stadil Fjord og på dette herlige sted fik han og hans søskende kærlighed til friluftslivet og sejlads på fjorden. Han kom i malerlære og blev udlært hos malermester Olsen. Efter et par år på valsen i Tyskland, Svejts og Italien kom han tilbage og fik arbejde hos malermester Nørgaard Noe. Senere fik han pladsen som fyrbøder ved Vest- og Sønderjysk Kreditforening, og her var han en skattet og pligttro medhjælper til han 1. januar i år tog sin afsked. Hindø var med til at starte sejlklubben i 1912. Men Hindø var også en »selvskreven mand«, når der blev spillet dilettant eller opført revyer, for han var den eneste, der kunne sminke de optrædende og male kulisser. Hindø har alle dage været manden, der kunne klare vanskelighederne, når der skulle være fest i gaden. + 30. Ringkjøbing Byggeindustri holdt i går rejsegilde på den nye lager- og opskæringshal ved fabrikken på Vesterkær.

Fødselsdag: 9. Tandlæge Johs. Thomsen, Ringkjøbing Plejehjem, 90 år. + 9. Tidl. pensionatsejer Gregers Lauridsen, Smedegade, 70 år. + 13. Fhv. mejerist Aage Petersen, Smedegade 15, 60 år. + 14. Havnefoged Mogens Jensen, 70 år. + 20. Malerm. Schmidt Hindø, Ø. Strandgade, 75 år. + 26. Amtsforvalter Carl O. Skov, 60 år. + 27. Tidl. fabrikant Thorvald Christensen, Østergade 34, 75 år. + 27. Overass. Oskar Pedersen, Skolevænget 7, 60 år. + 29. P. Chr. Hindø, St. Blichersvej 8, 80 år.

Bryllup: 3. Bankass. Kirsten J. Boe Frederiksen (d. af dyrlæge O. B. F.) og kreditforeningsass. Poul Flø Dinesen (s. af fru M. D., Ørbæk). + 3. Husass. Ruth Bollerup Nielsen, Karup (d. af A. B.,) og chauffør Jens Peder Pedersen (s. af A. P., Vallebæk, Karup). + 10. Kontorelev Jette Skaaning Hansen (d. af Ejvind H., Ø. Strandgade) og snedker Villy Sand Madsen (s. af slagteriarbejder Einar B. M., Fjordvang). + 17. Bankass. Kamma Risum Christensen (d. af Svend Nørby C.) og stud. jur. Niels Hykkelbjerg Gravesen (s. af Jens G., Nørhede). + 24. Lena M. Dykjær Nielsen (d. af Andreas N., Fjordalle 5) og Niels Juul Petersen (s. af Christian P., Lundbylille, Sjæll.). + 24. Frk. Kirsten Dorethe Kristensen (d. af fru Jensen, Ø. Strandg.) og Poul Wittoff Christensen (s. af hotelejer I. M. C, V. Strandgade).

Døde: 4. Bertine Knudsen, Skolevej, Rindum. + 24. Installatør Knud Glistrup Nielsen, Rindum. + 26. Kristine Sørensen.

 

JULI

1. Den nye store virksomhed »Scotty« flytter i denne uge ind i den nye fabriksbygning på Enghavevej. Vil foreløbig beskæftige 135. 50 pct. af produktionen eksporteres. + Egnens hoteller har nu åbnet alle døre for turisterne, og enten det gælder et godt måltid mad eller en glad aften med musik og dans - samt et festligt møde med vestjyderne, kan man uden videre besvær få sine ønsker opfyldt. I dag, lørdag, går vi ind i årets største feriemåned, og alt tegner til, at de lyse aftener vil få en musikalsk underklang, når tonerne fra danseetablissementerne strømmer ud i den lune sommernat og forsvinder med vestenvinden. + Ringkjøbing Sejlklub holdt fredag kapsejlads. Der var tilmeldt 9 både. Bådene var inddelt i 3 klasser som skulle sejle på to baner. Vinden var frisk, hvilket var medvirkende til en del dramatik. Kort efter starten af de store både mistede brdr. Spaabæk masten, klubbens øvelsesbåd, som var eneste konkurrent i dette løb, vendte og hjalp modstanderen under bugsering ind til havnen. Efter tre kvarters sejlads fik en af bådene i 1. løb havari på riggen og måtte for egen kraft i havn. I 3. løb (joller) startede 3 sniper. + 4. Efter at tidsfristen for træningstimer til den kommende vintersæson i Vesterhavs-Hallen er udløbet, har halbestyrelsen nu foretaget fordelingen af timerne. Der er i år én forening mindre end i fjor. + 5. Mange bøder for ulovlig parkering. Der blev tirsdag noteret ca. 10 bilister for at have parkeret i Bredgade og Nygade, hvor der er indført stopforbud. + 6. På Vestjyllands Højskoles generalforsamling kunne formanden Jens Kirk, Velling, oplyse, at byggetilladelsen til nybyggeriet ventes givet til oktober. Man er gået i gang med byggeriet af den nye højskole, og den 10. juli går håndværkerne i gang med ombygningen af den gamle Vesttarp Skole, der indgår i højskolebyggeriet. + 7. 6.393 indbyggere i Ringkjøbing. + Røde Kors vil hjælpe turisterne. Det er ferietid, og turisterne flokkes ved havet. Men tragedie kan kaste mørke skygger over en ferie, og hvert år opstår alvorlige situationer som følge af badning i havet. Derfor fremsætter Røde Kors et tilbud. Man vil lære turisterne genoplivning efter mund til næse-metoden. Det kan ske i Hvide Sande førstkommende søndag formiddag og i Søndervig samme dag om eftermiddagen. + 10. Der er blevet stillet nye bænke og borde op ved legepladsen og kiosken i anlægget; men med hensyn til fuglebestanden, er det tilbagegang efter et indbrud sidst i juni, hvorunder der blev stjålet 30 kanariefugle og en diamantdue. Fuglene tilhørte anlæggets opsynsmand Laurids Bro, der ejer den største part af fugle og dyr. - Jeg har købt fugle for flere tusinde kroner, men nu skal det være slut, siger Laurids Bro; man taber lysten. + 11. Distriktsingeniør, cand. polyt. Axel Møller, VBV, Ringkjøbing, er udnævnt til ridder af dannebrogsordenen. + Direktør Berthel Johan Glistrup, Bogense Kulkompagni A/S, er død i en alder af 61 år. + 12. Efter at have fulgt eftersøgningen af det gamle havskib, der omkring 1915 sank i Ringkjøbing Fjord ved Årgab, har opsynsmand Laurids Bro, Ringkjøbing, henvendt sig til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, fordi han har kendskab til et sunket vrag, som muligvis er af interesse for museet. Laurids Bro oplyser, at han sidste gang slæbte med ålevod og stangede ål ved vraget for omkring 25 år siden og dengang bemærkede, at det var et karavel-bygget fartøj. Vraget lå i nærheden af Rakker-bøjen i Ringkjøbing søndre Fjord. + Et af de yndede turiststeder ved fjorden, De sorte Bakker ved Ringkjøbing, lukkes nu af for offentligheden. Ejeren af området, sognerådsformand Jens Kirk, Velling, har afspærret området efter ødelæggelser forårsaget af manglende hensynsfuldhed fra besøgende. + 13. Hotel Ringkjøbings fortovsrestaurant åbnet i formiddags. - Offentlig parkeringsplads i hotellets baggård. Restauranten, der falder glimrende ind i hotellets omgivelser, er lavet af arkitekt fru Bønsdorf Knuppert og ejeren af Hotel Ringkjøbing, fru Ragna Møller. Man har gjort alt for at bevare den smukke facade og har virkelig opnået et fint resultat. + 14. Erhvervenes Fællesråd har i samråd med Ringkjøbing Byråd udgivet en fiks og nyttig håndbog med nemt tilgængelig information og oversigt over de offentlige myndigheder, institutioner, foreninger m. v. i byen. Første udgave af håndbogen udsendes til samtlige byens husstande. Byens tidligere borgmester, lrs. J. Dalgaard-Knudsen indleder bogen med et velkommen til Ringkjøbing og en velskrevet hyldest til den gamle og dog unge by ved fjord og hav. Formanden for Erhvervenes Fællesråd, direktør, civiløkonom Eiler Jacobsen, introducerer på udgivernes vegne den nye borgerhåndbog og peger på, at by og egn, især i de senere år, er gået ind i en god udvikling. Formanden for handelsforeningen, herreekviperingshandler I. C. Kirk, omtaler byen som oplandets handelsby, og formanden for håndværkerforeningen, bogtrykker Louis Rasmussen afslutter de indledende ord med kort at pege på byens driftige og dygtige håndværkere, og bringer en hyldest til fjordbyen, der giver rig lejlighed til at dyrke mange forskellige interesser, som man ikke når så let ud til i de større byer. + Nordsøværftet søsatte torsdag eftermiddag en 130 tons stålkutter, E 219 »Marianne Bødker«, som ejes af fiskeskipper Kaj Bødker Jensen, Esbjerg. + 15. Stavning Flyveplads var festklædt i dag, da den første rutemaskine fra København landede ved 9,50-tiden - der var rejst en flagallé langs vejen og pladsen foran administrationsbygningen. Det officielle selskab fra København blev budt velkommen af borgmester N. Stie Hansen, Skjern, der er flyvepladsens formand. I selskabet sås luftfartskontroller A. Andersson fra luftfartsdirektoratet og Cimber Air's direktør Svend Johnsen. Straks efter velkomsten kørte gæsterne ledsaget af flyvepladsens bestyrelse, foruden Stie Hansen også borgmester Niels Skytte, Ringkjøbing, sognerådsformand Aage Nielsen, Tarm, Sigurd Larsen, Stavning og Faurby, Lem, til Ringkjøbing, hvor der på Hotel Fjordgaarden ved et hyggeligt arrangement blev serveret røget helt - en specialitet, gæsterne satte megen pris på at lære at kende. Spisningen af helt'en blev instrueret af bogtrykker Louis Rasmussen efter alle kunstens regler, bankdirektør Jakobsens datter Ulla bidrog i den smukke nationaldragt til at kaste en festlig glans over mødet med Ringkjøbing. Borgmester Niels Skytte bød velkommen til Ringkjøbing, som han præsenterede som en gammel, hyggelig, smuk by - men også en levende by med vilje til fremskridt og udvikling. Selskabet kørte derpå videre til Søndervig for at betragte det, københavnerne vel betragtede som rejsens mål - det solbeskinnede, evigt brusende Vesterhav, som nu ligger blot halvanden times rejse fra København takket være den nye flyverute. Rundturen fortsatte til Skjern, hvor borgmester Stie Hansen ved frokostbordet på Hotel Skjern bød velkommen til byen - og da selskabet ikke nåede at se Tarm, understregede Stie Hansen elskværdigt det hyggelige naboskab mellem Skjern og Tarm. - Efter frokosten holdt flyvepladsen reception i den nye restaurantbygning. Der var et mylder af mennesker fra hele området omkring Ringkjøbing Fjord og Skjern Å - amtmand A. J. Bach, sognerådsformænd, foreningsformænd, embedsmænd, flyvere og mange andre, der fandt det hyggeligt at være med. Borgmester Stie Hansen holdt den officielle indvielsestale - og understregede betydningen for hele egnen, at den nye rute er kommet i stand. Også amtmand A. J. Bach, Ringkjøbing, talte og sagde bl. a.: - Grundlaget for flyveruten er i egentligste forstand flyvepladsen, og amtsrådet glæder sig over at have været med til at bygge den. + 17. Af de tre vestjyske købstæder Lemvig, Ringkjøbing og Skjern, kan amtsbyen notere sig for den højest vurderede grund. Det er »Langes Hjørne« på Torvet, som af vurderingsrådet er sat til 170 kr. pr. kvadratmeter. + 19. Der er udbredt interesse for den nye boligsikringsordning blandt lejerne i Ringkjøbing. 182 har søgt om tilskud - deraf var 147 fra boligforeningen, og 98 er bevilget tilskud. Ansøgningerne fra lejere i det private boligmarked - 35 - er ikke færdigbehandlet. + 20. Byggeaktiviteten i Ringkjøbing. En vis afmatning synes at være på vej inden for bygningsindustrien, den har dog ikke sat sit præg i Ringkjøbing. Ifølge stadsingeniørens opgørelse pr. 1. juli, er der 37 lejligheder under opførelse. Stadsingeniøren oplyser om færdigmelding af 29 lejligheder for april kvartal, nemlig 4 enfamiliehuse, de 24 boligforeningslejligheder samt portnerboligen på Scotty. + 21. Inden længe modtager fjernvarmeforbrugerne i Ringkjøbing årsopgørelsen. Hovedparten skal have penge tilbagebetalt, nemlig 550, som modtager et beløb på sammenlagt 94.000 kr. Resten - ca. 150 - får en efterregning. + 22. Solskin, mennesker og kvalitetsdyr på dyrskuepladsen i Ringkjøbing. Der var over 3.000 der oplevede dyrskuet. Det fine vejr skuffede ikke forventningerne, og dagen igennem strømmede folk fra byen og oplandet ned til fjorden for at overvære det festlige og interessante arrangement - dyrskuet på Ringkjøbing strand. Ved dyrskuefrokosten, hvor der var samlet henved 150 indbudte, beskæftigede formanden for Landboforeningen, gårdejer Jens Østergaard, Rindum, sig i sin tale især med landbrugets aktuelle problemer, efter at han havde rettet en velkomst til alle sider. Østergaard omtalte også betydningen af lokalskuerne, hvor der foregår en vis rekruttering af udstillere til de større skuer, og takkede dyrskuets udstillere for det store fremmøde af velplejede dyr. - Desuden vil jeg takke byrådet for den gode modtagelse og den hjælp, som er ydet ved dyrskuepladsens etablering. Ringkjøbing købstad har jo været langsomt voksende, men sammenlægningen med Rindum Kommune har vel nok bragt Ringkjøbing over det døde punkt, så den nu er særdeles driftig og vokser normalt som andre byområder. + 24. Kioskejer Aage Pedersen, Ringkjøbing, fylder 70 år og ser tilbage på mangeårig indsats for sin by. En respekteret mand i sin by. Han er venlig, imødekommende og omgængelig, og det har skabt ham mange venner. Som Socialdemokratiets ordfører optrådte han altid værdigt i byrådet i en tid, hvor debatterne til tider kunne blive meget skrappe. Udadtil har man også haft tillid til ham. Han var i mange år formand for Dansk Kioskejerforening og øvede en stor indsats her. Sin egen forretning har han drevet frem med dygtighed og flid. + 25. Turistmylderet tegner Ringkjøbings sommeransigt. Mylderet er lige så tæt i år som tidligere - om ikke tættere. Et tegn på, at byens handelsstand magter at skabe den rigtige forretningsatmosfære - og at det hyggelige by-miljø øver stadig større tiltrækning på udenlandske og indenlandske gæster. + Tusindvis af mennesker benyttede sig af det helt vidunderlige weekendvejr til at komme en tur til stranden, og de forløbne dage har uden tvivl sommerens rekord i badegæster. + 26. Man forsøger nu at finde slutningen på Mylius Erichsen-dramaet i Nordøstgrønland som i 1907 kostede polarforskeren Mylius Erichsen og kartografen Høeg Hagen livet. Med den militære flyvemaskine fra flyvestation Værløse til Grønland i formiddags var de to danske befalingsmænd, kaptajn N. Preben Andersen, Viborg, og oversergent J. L. Christiansen, Jydske Dragonregiment i Holstebro. De skal i de kommende dage landsættes i Lambertland, hvor de skal søge at finde beviser for, hvorledes de to forskere døde. + Politiet i Ringkjøbing har nu fået ministeriets godkendelse af en rationalisering af hastighedsbegrænsningerne i byen. Den nye skiltning er allerede tildels gennemført, og resten vil blive gennemført så hurtigt, det er muligt at udskifte de gamle skilte med nye. + 27. Holmsland Sogneråd vedtog på mødet i går at gå ind for strandrensning i samarbejde med Turistforeningen for Ringkjøbing og Omegn. - Det er meningen, at der skal foretages oprensning på en 4 km lang strækning, nemlig 3 km ved Søndervig og 1 km ved Hvide Sande. + Holmsland Sogneråd har anbefalet en ansøgning fra hotelejer C. J. Pedersen, Søndervig, om at få beværter- og gæstgiverbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke på Strandkroen. Anbefalingens vedtagelse var enstemmig i sognerådet. + Vandbygningsvæsenet håber inden længe at få en bevilling på 300.000 kr., som skal bruges til at undersøge Hvide Sande-molernes virkning på kysten, bl. a. i relation til kystliniens ekstraordinært store tilbagerykning ved Årgab. + Kystvejen langs Holmsland Klit er én af de veje, Ringkjøbing Amts Vejvæsen overtog 1. april. Vejvæsenet er begyndt at udvide og istandsætte en del af vejen. Man arbejder sig mod syd fra Søndervig, og man håber at nå til Fyrvejen i år. Vejen udvides til 7 meters bredde - der lægges en halv meter til hver side, - den rettes op og får et nyt slidlag. + 29. Sportsudstyr i stedet for kolonial. Fra i morgen, tirsdag, har Ringkjøbing en kolonialforretning mindre, men en specialforretning mere. Købmand Erik Villensteen, Ø. Strandgade, har igennem den sidste månedstid indrettet sin forretning til salg af sportsudstyr. + 31. Hotellerne er etablissementer, som i højeste grad er med til at tegne byen over for dens gæster. Og selv om restaurationslivet ikke byder på lyse sider alene, vil de fleste dog nok mene, at Ringkjøbing var en kende fattigere uden sine hoteller. Turismens store opsving har gjort sit til at holde liv i gæstgivervirksomhederne. »Hvad indad tabes må udad vindes«. De seneste år har gæsterne udefra - det være både danskere og udlændinge - tynget mere og mere på vægtskålen. Det er helt sikkert, at hotellerne er et godt aktiv for Ringkjøbing i kampen om turisterne.

Fødselsdag: 7. Frk. Karen Krog, Enghavehus 36, 85 år. + 8. Konsulent J. A. Jacobsen Mågevej 25, 50 år. + 10. Fru Maren Larsen, Herningvej, 65 år. + 12. Fhv. vejform. O. D. Jensen, Vester Strandgade 16, 70 år. + 22. Frk. Jenny Lauridsen, Vellingvej 8, 70 år. + 24. Kioskejer Aage Pedersen, 70 år. + 26. Erik Trankjær, Tværvej 10, 60 år. + 30. Snedkerm. Orla Albæk Pedersen, 50 år. + 31. Skrædder Thomas Østergaard, Østergade 32, 60 år.

Bryllup: 1. Frk. Marion Christensen, Århus og tandteknikerstuderende Jens Ejnar Næss-Schmidt, Århus (s. af afdøde læge Sigurd N.) + 2. Kontorass. frk. Karen Laurberg (d. af manufakturhdl. Anker L., Tim) og tømrer Erik Enevoldsen, Ikast (s. af benzinforhdl. Karl E., Ringkbg.). + 8. Lærerinde frk. Else Overgaard (d. af pastor P. O., Bording) og lagerekspedient Anker Haubjerg, Hover (s. af Johs. H., Hover). + 8. Grethe Knudsen (d. af Knud A. K., Vejskillingen 17) og Jørgen Knudsen (s. af plantør K., Velling Planteskole). + 8. Edith Svendsen (d. af H. S., Højmark) og Arne Damgaard (s. af Karl D., No). + 9. Kontorass. Lilly Kristensen (d. af mejeribest. A. K., Lem) og telegrafass. Svend Erik Jakobsen, Kbhvn. (s. af snedker J. J., Ørnhøj). + 22. Laboratorietekniker Aslaug Lunde (d. af pelsdyravler Mads L., Lem) og stud. med. Jørn Jensen (s. af væver Thorvald J.). + 22. Bente Hoyer Olesen (d. af Jens O., Gråkjær) og Preben Damgaard (s. af Kresten D.) + 22. Bankass. frk. Hanne Wrist Sørensen (d. af installatør O. W. S.,) og sekretær Eirik Rovde, Oslo. + 29. Grete Stenberg Knudsen, København (d. af købmd. Ernst K.) og Jørn Kaas Larsen, Kbhvn. + 29. Inger Grete Sørensen (d. af Sigvald S.) og maskinarb. Henning Noesgaard (s. af Frede N., Lem).

Døde: 4. Maja Svendsen, Rindum. + 5. Johanne Kongsvad, Rindum. + 6. Vejformand Adolf Pedersen. + 8. Jacobine Ditlefsen. + 25. Christian Kjær Simonsen. + 25. Handelsrejsende Niels Th. Lerche. + 29. Anna Ebbensgaard Kjær.

 

AUGUST

1. Da kvinderne blev høje i hatten. Folkedans og folkedragter er ting, som har dybe rødder i Vestjylland fra gammel tid, og på museet kan man stifte bekendtskab med »Ringkjøbingpigen«, som er iklædt et fint eksemplar af egnens folkedragt, der menes at stamme fra 1800'erne. Mest karakteristisk for denne dragt er det højtsiddende bæltested, samt den sorte, højpuldede hat, der i første halvdel af 1800-tallet brugtes meget på egnen. Det fortælles, at disse hatte kom i brug, efter at et stort sejlskib fra England var strandet på kysten. Skibet var ladet med stykgods og deriblandt flere hundrede højpuldede hatte. Mændene kunne ikke bruge hattene, der blæste af, men så fandt konerne på at binde dem fast med de kønne, hæklede flæser ned om hagen. - Fru Dagny Palm-Jensen, står i øvrigt i dag bag en ganske omfattende hjemmeindustri, hvor hun hvert år fremstiller flere hundrede nydelige eksemplarer af »Ringkjøbingpigen« i de rigtige stoffarver. + Tørrecentralen i Højmark har i år forøget produktionen med 2.000 tons til 6.200 tons. + 2. Ringkjøbing Landbobank udvider nu aktiekapitalen med 1 mill. kr., hvorefter bankens aktiekapital vil udgøre 3 mill. kr. + 4. Jernbanetømrer Aage Boel bliver Kr. Jensens afløser som havnefoged i Ringkjøbing. Aage Boel er samtidig med ansættelsen som havnefoged også ansat som depotbestyrer ved civilforsvaret i Ringkjøbing, og han skal i øvrigt som fagmand være til rådighed for kommunens forskellige afdelinger. + 5. Der var amtsungdomsdag på Brejninggård Efterskole i lørdags. Det var Ringkjøbing Amts Landboungdoms årlige stævne, der havde samlet 73 piger og drenge i alderen fra 9 år til godt 15 år, og de konkurrerede i forskellige opgaver, der var tilrettelagt af ungdomskonsulent V. Aa. Davidsen. + 7. Ringkjøbing Roklub fejrede ved danmarksmesterskaberne i roning på Bagsværd Sø søndag sin hidtil største succes i klubbens 23-årige historie. Det unge 4 årers inrigger-mandskab, der har haft en kolossal fremgang siden starten i foråret, skabte et af stævnets største overraskelser ved at vinde finalen og dermed hjemføre det første danmarksmesterskab til Ringkjøbing. De fem nye danmarksmestre er Kresten Kastbjerg (styrmand), Knud Erik Pedersen, Ole Hansen, Emil Hansen og Karsten Nielsen. + 9. At Ringkjøbing by er interesseret i hvordan det går byens idrætsfolk i landskonkurrencerne, fik man et tydeligt bevis for onsdag aften. I anledning af Roklubbens første danmarksmesterskab holdt byrådet en lille reception på rådhuset for de fem mestre, samt klubbens formand Jørgen Jensen og kassereren Tage Carlsen. Borgmester Niels Skytte overrakte en pengegave på 5.000 kr. til klubbens formand som en anerkendelse og opmuntring for klubben. Borgmesteren sagde, henvendt til roerne: - I har gjort både jeres klub og byen ære, og vi kan ikke være andet end stolte af jer. Enhver ved, at der må gives store afsavn og trænes hårdt, hvis man vil til tops i en sportsgren, og dette gælder ikke mindst inden for rosporten. Vi glæder os med jer og håber, at det må lykkes at holde sammen. Herefter overrakte Niels Skytte en erindringsgave til roerne - et askebæger i Kgl. Porcelæn med byvåbnet. + 10. En del Ringkjøbing-borgere kan belave sig på snart at skulle sige farvel til skraldespanden - den skal skiftes ud med en skraldesæk. Byrådet vedtog i går forsøgsvis at indføre en ordning med sække, og forsøget skal gennemføres i byens nyeste kvarterer. + Ringkjøbing Kommune har købt to stykker jord af Gunnar Kiilerich, Bymarken. Der er tale om et samlet areal på 24.250 kvadratmeter, og prisen er 2 kr. pr. kvadratmeter. Området er beliggende mellem Vellingvej og Ringkjøbing Fjord syd for de arealer, som sidst er udstykket til parcelhusbyggeri. Jorden skal udlægges til rekreativt område. Der er ikke taget endelig beslutning om hvordan, men muligvis til campingplads. + 11. Professor C. J. Becker, Københavns Universitet, har i Ristoft nær Thorsted fundet tre huse fra slutningen af yngre bronzealder. Man har hidtil ikke vidst: meget om, hvordan folk fra den tid boede. Det drejer sig om huse fra 5—600 år før vor tidsregning, omkring overgangen mellem bronzealderen og jernalderen. + Der var stabelafløbning af en ny kutter, der er bygget på Hv. Sande Skibs- og Bådebyggeri. Kutteren, der er til trawlfiskeri, er på 20 tons. Den er bestilt af fiskeskipper Henry Adsersen. Prisen er ca. 350.000 kr. + 12. Fjordvang Landboskole modtager i søndagens løb to hold elever. Det er et hold til landbrugets forskole samt et hold til skolens nye 10 måneders kursus med statskontrolleret afgangsprøve. Af forskoleelever ventes mellem 15 og 20, og 10 ønsker at gennemføre det lange kursus. + Den 400 brt. store coaster »Karen Lindinger« sad indtil tidligt i morges fast i sejlrenden, ca. 200 meter uden for havnen i Ringkjøbing. Coasteren, der havde været til ombygning på Nordsøværftet, satte kurs mod Hvide Sande fredag aften. Da båden var ført ud af havnen, kom man lidt forkert ind i sejlrenden, og den stødte på grund. + Byfestens første aften blev ungdommens aften. Det var først og fremmest de helt unge, der samledes på festpladsen ved Ringkjøbing Fjord, da byfesten for alvor tog sin begyndelse med stort popbal og åbning af Pallis Tivoli. + 14. Søndagen blev sommerfestens store succes. - Tusinder overværede vognoptoget og fagenes fest. - Imponerende fyrværkeri. Mørke skyer truede til det sidste med at drukne festlighederne i regn, men en halv time før vognoptoget skulle begynde, pippede solen frem, og resten af dagen var det ideelt byfest-vejr. Hele byen og omegnen deltog i festlighederne, og et stort antal turister kom ind fra kystens sommerhuse og campingpladser. Mennesker i tusindtal overværede vognoptoget, fagenes fest og de øvrige festligheder. Festfyrværkeriet blev en imponerende afslutning på den vellykkede byfest. Søndag ved midnatstid bragede sole, måner, stjerner, flotte blomsterbuketter og paraplyer mod himlen. + Ringkjøbingegnens hovedkreds blev topscorer ved amtsmesterskaberne i håndbold søndag på Borris Stadion. Hele 5 amtsrnesterskaber blev der til Ringkjøbingegnen. + 15. Det er endnu fuldstændig uklart, om der skal oprettes én, to, tre eller fire kommuner på Ringkjøbingegnen, når sammenlægningerne i 1970 træder i kraft. I amtsrådets skitse fra november 1966 opereres der med tre kommuner på egnen. Udtalelser fra sognerådene i de implicerede kommuner har dog siden gjort klar, at denne inddeling ikke er tilfredsstillende. + Mange af egnens landmænd besøgte i aftes Rlngkjøbingegnens kvægavlsforeningers tyrestation i Rindum. Omkring 200 overværede præsentationen af tyrene og det følgende foredrag af N. Hvirvelkær på Højskolehotellet. + 16. Jagtpremieren blev som så ofte før en mager omgang rent udbyttemæssigt. Fra de fleste gode jagtsteder omkring de vestjyske fjorde meldes der om små udbytter. Vejret tydede i aftes på at blive ideelt med blæst og regn, men klarede op i løbet af natten, og det var afgort i ændernes favør. + Når Ringkjøbing Skytteforening søndag holder præmieskydning på banerne ved Vellingvej, bliver det for sidste gang. Skytteforeningen har fået besked om, at banerne skal nedlægges, på grund af byens udvikling er bebyggelsen ved at komme temmelig snært på banerne. + 17. I dag er der ingen skolegang i Ringkjøbing. Eleverne er på udflugt med undtagelse af 1. og 2. klasserne, der var afsted før ferien, men de har fået fri i dagens anledning. 3. og 4. klasserne skal til Herning med museumsbesøg og en afstikker til egnen omkring Skærbæk Sø. De øvrige elever på skolen, 550 i alt, drager sydpå. De mange elever rejser med tog til Esbjerg. Herfra tager de til Fanø, hvor der bliver en rundtur. + 18. Når de sportsinteresserede i Ringkjøbing og omegn om kort tid atter strømmer til Vesterhavs-Hallen for at følge efterårets og vinterens sportsbegivenheder, vil de se hallen i et helt nyt »lys« som følge af de ændringer og forbedringer, der har fundet sted. Da man gennem de sidste år har været lidt ude af trit med at skifte lysstofrørene ud på de rigtige tidspunkter, har man besluttet at indsætte nye lysstofrør over hele hallen. Siden hallens åbning har en del af siddepladserne været fritstående stole. Kun den øverste række var bænke. På generalforsamlingen i maj besluttede man at udskifte stolene med bænke på hele tribunen. + 21. En stiv nordvesten kuling stod ind over Thorsminde, da man i dag indviede den nye fiskerihavn. Kutterne kunne ikke, som det var planlagt, gå på havet og sejle derfra ind i den nye havn, men de kom alle over i den nye havn direkte fra den gamle, idet vandstanden tillod at sejle direkte igennem slusen. Mange mennesker overværede indvielsen. Tilsyneladende var hele Thorsmindes befolkning på benene. + 22. Intet spor af Mylius Erichsen og Høegh Hagen. Kaptajn N. Preben-Andersen, Viborg, og oversergent J. L. Christiansen, Holstebro, er nu vendt tilbage til Mestersvig efter fem døgn alene på Lambert Land, hvor de ledte efter spor af de to Grønlandsforskere. Arktisk Institut har nu fået telegram fra Grønland, og der står heri, at der ikke er fundet spor efter de to omkomne Grønlandsforskere. + Både Stavning Flyveplads og selskabet Cimber Air er godt tilfreds med belægningen på den nye flyverute Stavning-København, som åbnede den 15. juli. I den første måned blev der således fløjet ca. 330 passagerer, hvilket har medført en belægning på omkring eller lidt over 50 procent. + 23. Teaterforeningen for Ringkjøbing og Omegn bliver ikke nødt til at indstille sin virksomhed på grund af økonumiske vanskeligheder. Byrådets kasse- og regnskabsudvalg har besluttet, at kommunen også i det kommende driftsår skal støtte foreningen. + 24. Traditionen tro afvikler Vesterhavs-Hallen et åbningsstævne, før håndboldturneringen går igang. Åbningsturneringen i år, der er lidt mindre end i fjor, begynder mandag aften og slutter søndag med finalekampene. + 26. Ringkjøbing-egnens folkedansere er i fuld gang med træningen i Rindum Sognegård. Der trænes med et begynderhold på 40—50 dansere, heraf er de 40 nye medlemmer, samt et hold for viderekomne med 80—90 dansere. + 28. RIF igen bagud 0-2, men fik sin første hjemmesejr i år. Ringkjøbings serie 1 hold vandt 3-2 over Ikast II og fik revanche for 2-10 nederlaget i foråret. - Godt forsvars- og angrebsspil af RIF i 2. halvleg. + 29. Ringkjøbing Kommunes nye børnehave ved Damtoften er ved at være færdigindrettet. Mandag den 4. september tages børnehaven i brug. Der er ikke tale om nogen officiel indvielse. Den første tid tages kun et mindre antal børn ind, og antallet vil derefter stige gradvist. + Oprettelsen af et teknisk forberedelseskursus i Ringkjøbing ser alligevel ud til at blive en realitet. Der har nu meldt sig så mange til kurset, at man har kunnet begynde undervisningen. Eleverne kommer fra otte sogne. Det er Spjald, No, Hee, Tim, Holmsland og Ringkjøbing. + 30. Vandrerhjemmet havde stor fremgang i år. - Over 200 gæster flere i år end i fjor på Vesterhavs-Hallens vandrerhjem. - Fuldt belagt tre gange. + 31. Bankerne i Ringkjøbing vil i nær samarbejde med Ringkjøbing Handelsskole drive bankskole og får nu sin egen. Undervisningen starter allerede på mandag, og fra de lokale banker er der tilmeldt 10 elever. Det er bankdirektørerne E. Jakobsen, Ringkjøbing Bank, og R. Nissen, Ringkjøbing Landbobank, der har taget initiativet til oprettelse af den etårige bankskole. + Ringkjøbing Handelsforening har indført årlige industribesøg, og i år var damerne inviteret med. Arrangementet i aftes havde 80 deltagere, der mødtes hos Henry Kjeldsen, Ringkjøbing Tømmerhandel A/S. Fordelt i hold besøgte man først A/S Niels Jensen, Korn- og Foderstofkompagniet A/S. Her blev den imponerende virksomhed, der nylig har flyttet sine kontorer ud til selve handels- og industriforetagendet, forevist af direktør H. J. Oettinger. På A/S Scotty var det arkitekt Ejvind Draiby, som i direktørens fravær stod for forevisningen. De store, smukke lokaler med de sindrige væve- og symaskiner blev beset med interesse, så man fik et indtryk af arbejdsgangen.

Fødselsdag: 2. Christian Nørgaard, Museet, 70 år. + 4. Fhv. postmester E. E. Nielsen, 70 år. + 5. Kedelpasser Kristian Larsen, Holstebrovej 1, 65 år. + 10. Fru Elise Hansen, V. Strandgade 8, 70 år. + 10. Apoteker G. Andersen, 50 år. + 16. Fru Marie Nielsen, Alderdomshjemmet, 80 år.

Bryllup: 5. Dora Bøndergaard Jensen, Fjordalle 9 (d. af B. J.) og mekaniker Helge Ledgaard, Rindum (s. af Chr. L.) + 26. Narkosesygeplejerske Anna Sofie Henning og maskinarbejder Børge Nielsen Haraldskær, Bredsten. + 26. Sygeplejerske frk Tove Nielsen, Glostrup (d. af gdr. Aage N., Rindum) og stud. agro. Mads Østergaard, København (s. af gdr. Peder Ø., Hanning). + 26. Maria Palmes Negrin (d. af Antonius P. N., Las Palmas, Grand Canaria) og typograf Eigil Flindt (s. af J. F.) + 26. Ekspeditrice Marie Nielsen, Vestergade, Ølgod og Jens Peder Fuglsang Pedersen, Kastanjevej.

Døde: 3. Lars Chr. Sørensen, Rindum. + 8. Marie Thygesen. + 8. Tidligere togfører P. Lybæk-Hansen. + 21. Nielsine Søndergaard, De gamles Hjem. + 24. Marie Winkel. + 26. Mads Høegsberg. + 26. Marie Nielsen, Damtoften 7. + 27. Laurids Sig Lauridsen, 83 år. + 31. Jens Kristian Hebroe.

 

SEPTEMBER

1. N. P. Holm færdig med ombygning og modernisering efter et års forløb. En af byens ældste samt mest velbevarede og særprægede forretninger har i løbet af det sidste års tid skiftet ansigt. Moderniseringen og ombygningen af forretningen er tilendebragt. Trods pietetsfølelse er endnu en splint af det gamle Ringkjøbing gået tabt - men udviklingen har nødvendiggjort, at det gamle erstattes af nyt. + 2. Der er stor tilslutning til aftenkurserne på Ringkjøbing Handelsskole. Der arbejdes i øjeblikket med at få etableret undervisning i visse branchefag. Det drejer sig om et kursus for de lærlinge, som er beskæftiget i automobilforretninger, og et kursus, hvor der undervises i manufaktur. Tilgangen til Ringkjøbing Handelsskole har oversteget tallet fra i fjor. + RIF sikrede sig to af de fire pokaler, der var udsat for vinderne i A- og B-rækken for herrer og damer ved Vesterhavs-Hallens åbningsturnering i håndbold. Ringkjøbing vandt de to herrerækker. + 5. Ringkjøbing Museum har stadig store problemer med udstillings- og magasinplads. Hvad magasinplads angår er det ikke blot særlige rum i hovedbygningen, der bruges til protokolering, nummerering og i et vist omfang til konservering af indkomne genstande, stærkt optaget, men kister, skabe og skuffer i udstillingsrummene er ligeledes taget i brug til opbevaring af genstande, som ikke for tiden kan udstilles, oplyste advokat Knud Dalgaard-Knudsen på Ringkjøbing Museums generalforsamling mandag aften. Museet har i årets løb været livligt besøgt, ikke mindst af skoler og foreninger og turister fra ind- og udland. Man regner med et besøg på mellem 7.000 og 8.000. + 6. Borgmesteren til feltforplejning. I forbindelse med civilforsvarets uddannelse af værnepligtige, lørdag i Ringkjøbing, har man besluttet for første gang at bespise de 35-40 værnepligtige efter øvelsernes afslutning. Feltforplejningen finder sted på Vesterkær, hvor borgmester Niels Skytte og regionschef Steensgaard, Århus, har lovet at møde op og smage suppen til. 12 frivillige damer fra Ringkjøbing har indvilget i at tilberede maden. + Ringkjøbing Kommunes nye børnehave ved Damtoften, er i dag taget i brug. Man startede med 25 børn, men der er plads til 52. De resterende pladser optages efterhånden, som børnene vænner sig til atmosfæren. + 7. Skønt man havde vejret imod sig, samlede Ringkjøbing Kommunes udflugt for de ældre, tirsdag til Thorsminde, stor deltagelse. 250 havde trodset vejret og mødte op på Torvet, hvorfra man kørte over Hover og Thorsted til Ulfborg. På Christoffersens Hotel blev der serveret kaffe. På socialudvalgets vegne bød Ruth Pedersen velkommen. + 8. Den store haveudstilling i Vesterhavs-Hallen er åbnet. Det skete over middag og allerede ved åbningen var hallen fyldt af tilskuere, der var mødt op fra hele Jylland. Udstillingen, der er skabt af haveejere fra Esbjerg i syd, Ulfborg i nord og Herning og Ikast mod øst, er Det jyske Haveselskabs hidtil største udstilling. Uden for hallen er der udstillinger, og selve hallen fremtræder som en stor farvestrålende have. + 11. RIF vandt søndag danmarksmesterskabet i håndbold i Grindsted, slutkampen var mod Stjernen fra Odense. + 13. Der var forventning og spænding at spore blandt de 33 elever fra Ringkjøbing Skoles 7. klasser, der i dag indledte rejsen til Ringkjøbings venskabsby i Norge, Tromsø, hvor de skal tilbringe 12 dage hos deres norske kammerater. + Nyt gadenavn. Gade- og vejudvalget havde indstillet, at sidevejen til Vesterkær mellem Ringkjøbing Byggeindustri og Korn- og Foderstofkompagniet får navnet Engkær - og indstillingen vedtoges uden diskussion. + RIF's herremesterrækkehold, der meget overraskende sikrede sig det danske mesterskab i håndbold, blev onsdag aften hyldet af Ringkjøbing Byråd ved en modtagelse på rådhuset. Her overrakte borgmester Niels Skytte byens anerkendelse for det flotte resultat - en pengegave på 5.000 kr. til Ringkjøbing Idrætsforening, idet han udtrykte ønsket om, at pengene må gå ind på den byggefond, der er oprettet til et nyt klubhus. + 13. Louis Rasmussen har modtaget Det danske Håndværks guldmedalje - den fornemste hædersbevisning, håndværket kan give. Overrækkelsen skete i forbindelse med håndværksrådets møde på »Skærgården« i Lind, og den blev foretaget af håndværksrådets formand, murermester Adolph Sørensen, der udtalte: - Bogtrykker Louis Rasmussen har i et langt liv ikke blot beskæftiget sig med sit fagområdes snævre grænser, men har i høj grad været med i det pulserende liv, som omgiver hans daglige virke. Fra den tidligste ungdom har Louis Rasmussen arbejdet i håndværkets tjeneste, og han har virket i en stor, anerkendt og smukt placeret virksomhed. Siden 1930 har han været i bestyrelsen for Ringkjøbing Håndværkerforening, og fra 1939 en særdeles aktiv formand for foreningen. Louis Rasmussen har været med til at højne håndværket som livsform. Han har oven i købet medvirket til at præge sin by, bl. a. i kraft af sit medlemsskab af Ringkjøbing Banks ledelse, og som leder af isværkerne. Han har skabt sig en anseelse, som også er kommet håndværket til gode. I en forbløffende lang årrække har Louis Rasmussen også været med i turistarbejdet. Den 8. juni vedtog håndværkerrådet at tildele Louis Rasmussen hæderstegnet i guld - den højeste udmærkelse, vi fra Det danske Håndværks side kan give. Efter tildelingen af hæderstegnet sagde Louis Rasmussen: - Lysten og kærligheden til mit fag har drevet mit værk. Men retteligt var det min gamle far, som udpegede for mig, at bogtrykfaget skulle jeg leve af. + 14. Ringkjøbing Skole har sendt 33 elever med jetfly over de norske fjelde til Tromsø. De 33 elever er nu indkvarteret hos deres norske værtsfolk efter en strålende rejse med båd og jetfly til Tromsø. Eleverne blev modtaget af et 42-mands blæserorkester og deres norske kammerater med lærere på Sommerlystskolen i Tromsø. + 15. Ringkjøbing og omegns skoleidrætsdag på Ringkjøbing Stadion åbnet af stadsskoleinspektør Chr. Christensen og viceborgmester S. Faurbye. Der deltog ca. 1.000 skolebørn i stævnet, der blev tilrettelagt af Sigfred Mortensen. + 16. Kaj Munks mindestuer skal nu istandsættes. Kirkeminister Orla Møller har søgt finansudvalget om 40.000 kr. til istandsættelse af Vedersø gamle præstegård. Præstegården er for nogle år siden erhvervet af staten for at kunne stå som mindestuer for digterpræsten Kaj Munk, der blev myrdet af nazi-håndlangere under krigen. + 18. Jydsk turisme holder årsmøde i Ringkjøbing. Bestyrelsen for de jydske foreninger fik generalforsamlingens håndslag til at arbejde videre med planerne om oprettelse af Samvirkende Turistforeninger i Danmark. Der var indlæg både for og imod nyordningen ved årsmødet, men ingen stemte dog imod, da bestyrelsens ønske om en kontant tillidserklæring blev effektueret. Strandrensningen ønskes mere effektiv i 1968. Formanden for Ringkjøbingforeningen, bogtrykker Holger Rasmussen, gav en kort redegørelse for, hvordan problemet klares for Holmsland Klits vedkommende. + 23. Nordsøværftet afleverer i den kommende uge to nybygninger, en oliebåd og en kutter. Oliebåden afleveres til ejeren mandag, og kutteren forlader monteringskajen onsdag eller torsdag. + 25. Ringkjøbing Byråd ruster sig nu til kampen for at få gennemsejlingsslusen i Hvide Sande gjort bredere. Efter at rådet på sit sidste møde enstemmigt fastslog, at ministeriets afslag bør følges op med en ny ansøgning, har man nedsat et udvalg, som skal »køre« sagen. Udvalget består af borgmester Niels Skytte, A. Bojsen, O. Wrist Sørensen og Karl Pedersen. + 26. Ny formand for håndværkerforeningen. Bestyrelsen for Ringkjøbing Håndværkerforening har ved et konstituerende møde udpeget stenhugger N. P. Nielsen som formand. Stenhugger Nielsen afløser bogtrykker Louis Rasmussen, som har været formand gennem de sidste 30 år. + Tøndejagten er forbudt langs Ringkjøbing Fjords østside. Dette resultat er retten i Ringkjøbing kommet til i forbindelse med sagen mod Chr. og Axel Øllgaard fra Lem. Dommen blev afsagt i formiddags, men da sagen var den første om tøndejagtspørgsmålet, blev der ikke givet bøder.

Fødselsdag: 7. Fru Elna Sørensen, 70 år. + 16. Fhv. skibstømrer Vald. Nielsen, Godthåbsvej, 75 år. + 16. Jens Harborg, Østergade 36, 50 år. + 20. Fru Dagmar Larsen, Holstebrovej 1, 60 år. + 29. Fru Emma Bjerre, Vestergade 13, 75 år.

Bryllup: 9. Lægesekretær Else Birgit Christensen, Risskov (d. af kommissionær Frode C, Skjern) og stud. scient. Gerd Nielsen, Århus (s. af bogholderske Marg. N.). + 9. Frk. Anna Rigmor Vendelbo (d. af Boje V., Tim) og falckredder Thomas Vang Jensen, Ringkbg. (s. af Thora Ø. J., Møborg). + 9. Lene Færgemann (d. af fiskehdl. F., Fjordv. 1) og Svend Mose Lauridsen (s. af Søren L., Engbo, Nr. Lyngvig). + 16. Røntgensygepl. Johanne Møller Nielsen (d. af gdr. Anders S. N., Bedsted, Thy) og gårdejer Christian Hedemark Pedersen, Rindum (s. af gårdejer Anker H. P., Holmgaard, Rindum). + 16. Inger Lise Nielsen og Gunnar Christensen. + 24. Birthe Holm Nielsen (d. af driftsleder Gudmund N., Bavnshøj) og lagereksp. Henning Overgaard Sørensen (s. af chauffør Aage S., Grønvang). + 30. Jytte Nylander Lund (d. af pølsemager Holger L., Varde) og Poul L. Pedersen (s. af skolebetjent Carl P., Ringkbg.).

Sølvbryllup: 25. Overpolitibetjent Kr. Jensen, Holmene 3. Døde: 9. Jens Peter Jensen, Rindum.

Til top