Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1967-68

Forord

Efterfølgende artikel, der er skrevet i 1967, er tænkt som et tillæg til bogen:

Ringkjøbing, Holmsland og Klitten*,

som jeg skrev i 1957.

Et blik på hvad der er sket - bare i disse 10 år - viser tydeligt, at det er en »grille«, når det påstås at Ringkjøbing står stille.

I det år der er gået, siden dette er skrevet, har udviklingen ikke stået stille; blandt andet kan nævnes, at der bygges så meget i Nygade i år, at det blev nødvendigt at gøre Nygade til »gågade« i nogle måneder.

Et påtænkt skolebyggeri i den østre bydel er allerede på tegnebrættet og byggeriet ventes færdig i 1969.

Flere gader er byggemodnet, og byggeriet der er i fuld gang.

Det er i denne måned 75 år siden, jeg kom til Ringkjøbing som 15 års dreng.

Det er fornøjeligt at tænke tilbage på den lille firkant af gader, som byen dengang bestod af og så se, hvad den nu er.

Ringkjøbing i oktober 1968.

Jørgen Jørgensen.

 

ER DET EN »GRILLE«

Passer det, at Ringkjøbing er ved at forandre ansigt? Ja, det passer og det er endda i en grad, så dette afsnit om den nye udvikling er blevet helt nødvendigt.

Nogle småglimt vil vise det! Inde i bykernen ser man næsten ikke mere beboelseslejlighed ved siden af butikken. Næsten overalt er ejendommene ombyggede således, at de rummer store flotte butikker med et væld af varer.

Spadserer man lidt udad, ser man, at Mylius Erichsen har fået plads i de smukkeste omgivelser foran Museet, og at her er et gadeparti, der vækker beundring.

At Janus Nielsens toft skulle blive parkeringsplads for snesevis af biler og meget andet, drømte vi ikke om for 50 år siden, da der efter en af mine sønners angivelse ikke var mere end 7 biler i Ringkjøbing.

Vi kører nogle hjulomdrejninger ud ad Kongevejen og støder på »Hallen« - Vesterhavshallen. - Her skal man være mellem de første 1.100, hvis man vil ind, ellers må man vente til en anden gang.

Nej - møllen, hallens nabo, blev rigtignok ikke byens grænse, hvad vi engang troede. Byens yderkant bliver Velling skel ved »De sorte bakker«.

Hvor mange gader der allerede er mellem fjorden og Vellingvej ud til Kræ Tofts ejendom? Jo - der er lige et dusin foruden børnehjemmets store plads. De yderste seks gader har trænavne: Eg, Poppel, Pil, Kastanie, Birk og Ahorn. Strækningen langs fjorden er højt anskreven og kaldes i folkemunde: »Guldkysten«.

Ved den modsatte side af Vellingvej har vi nu et dejligt stort velindrettet plejehjem og derefter et boligkompleks »Damtoften« i 3 etager, indtil nu 5 blokke med 96 lejligheder. Hvor mange blokke, der vil komme, kan ikke forudsiges.

Ved »Damtoften« er der en børnehave med lang facade mod syd. Her kan mange børn lege i solskinnet.

»Den gamle Vej«, der gik fra Ringkjøbing til Horsens og som gik forbi Kongshøj ud til baneoverskæringen og videre østpå, har fået en solid drejning og hedder nu »Vejskillingen«. Her er en hel labyrint af gader med blomsternavne, er man ikke stedkendt, går man let forkert.

Vil man til den anden side af byen, tager man lettest ad Kongshøjvej, over Herningvej og med Nørredige. Her inden banegården standser vi ved den nye rutebilstation og lidt længere fremme den nye udvidede viadukt. Denne og den nye ringvej her fra og til Holmslandsvej giver de bedste betingelser for at aflaste trafikken, så nogle trafikpropper inde i bykernen undgås - der er nok endda.

Kører vi ad ringvejen - Enghavevej mod Holmslandsvej - er den første tanke den, at her kun tænkes på biler, biler og atter biler og hvad dertil hører, men man opdager dog snart, at der også tænkes på andre ting: Landbrugsmaskiner, kreatureksportstalde, tømmerhandel og den store nye fabrik Scotty, hvor der arbejder omkr. 160 kvinder. Denne »historie« er ikke anlagt i fingerbølformat - foruden mange andre maskiner er der een, hvorpå der kan strikkes 16 jumbers ad gangen.

På den anden side af Ringvejen kan man ikke undgå at lægge mærke til den store nye skolebygning. Nu er skolen fuldt udbygget, således at der er plads til over 1.000 elever og brug for mellem 50 og 60 lærere. - Det er noget andet end for 73-74 år siden (min erindringstid i Ringkjøbing), da var der kun 8-9 lærere og omkring 300 børn. Børnene sang: »Når halte Larsen rejser, og lille Maren dør, så får vi fred i skolen, men heller ikke før«.

Foruden de to nævnte lærere var der: Skoleinspektør Andersen, kordegn Nielsen, lærer Nordbæk, lærer Fensbøl, lærer Jensen og een eller to unge lærere.

Nu er der udsigt til et gymnasium, hvad der er meget hårdt brug for.

Fra ringvejen (Enghavevej) og ud til Vonå er hele arealet afvandet og udlagt som industriområde. -

Den store kornsilo har længe fanget øjet. Vi kører derud og ser på begge sider af vejen lagerbygninger, værksteder og fabrikker - deraf 2 meget store.

Vi kører lidt længere frem og holder ved en stor klodset bygning. Her er nogle mænd. Hvad laver I her? Minkfoder! Minkfoder - bare minkfoder - nej, ved I hvad - i sådan en kolos!

Længere ude i sumpen - eller hvor der før var sumpe, ligger der flere fabrikker, men vi kan ikke komme derud herfra. Vi må tilbage til Enghavevej og kører hen til tømmerhandelen og op langs dennes 100 meter lange lagerbygning til Havnebanen.

Vi kører over denne og ud med en vej, der svinger rundt mellem de gamle »frødammer«, hvor vi forhen løb på skøjter.

Her er nu 9-10 fabrikker - store og små. Desuden er der en stor flok får med lam. De må nok forsvinde engang for at give plads for flere fabrikker.

Her er vi lige ved det nye hotel »Fjordgården«, der ligger så nær Vonå, som den må. - Den nye vej, der nu bygges, går lige forbi.

Vi ser på Vonåbroen, der bør udvides, og kører ad den gamle vej ind mod byen. Her ligger hus ved hus, så der ikke er plads til flere. Nogle steder er der endog flere rækker bag hinanden.

Vi kører ind mod byen og ned til havnen. Det første, der fanger øjet, er to kornsiloer. Man får det indtryk, at den lille er en kalv af den store, men dette er helt forkert. Det er den lille, der er »moderen« og den store, der er »barnet«. Sammen med de store pakhuse, der er bygget til, kan de tage uanede mængder korn. Det næste vi møder er Isværket og fryseriet. Hvormange tons is her produceres årligt ville det være morsomt at gætte - - -

Det der imponerer mest er dog skibsbyggeriet »Nordsøværftet«. At der skulle bygges så mange og så store skibe i Ringkjøbing drømte vi ikke om bare for få år siden.

Vi tager ind til byen og kikker inden for i bankerne - de er som myretuer. - Med ikke ringe stolthed mindes jeg mangen morgen for 73-74 år siden, at jeg bar »klyner« - brændsel ind til Ringkjøbing Bank, der da havde tilhuse i en bagbygning i det nuværende Højskolehotels gård. - De to ældre herrer, bankdirektør P. Dalgaard og bogholder A. Jensen, havde let ved at ordne hele historien. Gad vide, hvormange gange større omsætningen nu er? - 571,6 gange. Da vi nu er her på torvet ved bankerne, er vi lige ved det nye Missionshotel, og det vil vi ikke springe over. - Her har været god søgning lige fra begyndelsen. Efter at hotellet nu er udvidet tre gange, har det en ret betydelig kapacitet.

Vi kører ad Nygade og standser ved »Borgen« - Det er Håndværkerforeningens gamle bygning, der efter en gennemgribende restaurering er blevet det skønneste missionshus med egnede lokaler for K.F.U.M. og K. Her har også Søndagsskolen og spejderarbejdet de ypperligste lokaler. - Her myldrer det med mennesker i alle aldre lige fra 5 til 85 og derover.

Ned ad I. C. Christensens allé har Håndværkerforeningen nu en meget hyggelig laugsstue, der med sine gule mure, både ind- og udvendig pynter godt i landskabet.

Det var en stor dag i Ringkjøbings og Rindums historie, da disse to kommuner blev sammensluttede. -

Der er derved blevet mulighed for udvidelser også til denne side af byen.

En stor del af Brogaards jorder er tilkøbt kommunen og skal nu byggemodnes.

Skellet mellem kommunerne slettes. Skelbækken tørlægges og rørlægges, en gade anlægges og asfalteres, således at der også her bliver gode byggemuligheder.

I Rindum er der i de senere år bygget mange moderne huse både i øst og vest. Byen er også derved nu blevet stærkt forøget.

Alt dette og meget mere er sket i byen, som man siger: »står stille«!

Nå ja: Det er jo også bare en »grille«.

 

LYKKES DET AT BEVARE RINGKJØBINGS GAMLE BYKERNE?

Dette spørgsmål kan udmærket stilles samtidig med spørgsmålet i den forrige artikel af Jørgen Jørgensen: »Passer det, at Ringkjøbing er ved at forandre ansigt?«

Disse to interesser kan udmærket, selv om de synes som yderpunkter, plejes samtidig, således at byen uden om bykernen udvides på moderne vis, medens den gamle bykerne bevares.

Bykernen begrænses stort set af Øster Strandgade - Østergade - Nørregade - Vestergade - Vester Strandgade og havnen.

Selvfølgelig er meget væsentlige dele både i gademilieuet og i de enkelte huse ændret gennem tiderne - og det skal de også inden for fornuftige rammer, medens »indmaden« i husene naturligvis må følge med tiden, så beboerne kan nyde godt af moderne tekniske installationer. Men også disse to yderpunkter kan forenes, og fastholder man den gamle byplan med de krogede gader førende fra bymidten ned til den frie strand, og fastholder man ønsket om bevaring af husfacaderne og gademilieuet, samtidig med at man moderniserer indvendig, vil såvel byens borgere som turisterne have en skønhed for øjet, som ikke skabes i dag.

Herunder hører naturligvis også spørgsmålet om bevaring af byens røde tegltage, en detalje, som er mere end det - det er en nødvendighed og en forudsætning for hele bymilieuets bevaring.

Har vi da nået noget i retning af bevaring af bykernen samtidig med den moderne udbygning af byen uden for bykernen?

Det må besvares med et Ja! Går man i det daglige i byen - ja måske er opvokset der, synes man måske at alt ligner hinanden og at det derfor er ligegyldigt at bevare, og man

lægger dårlig nok mærke til, når noget ændrer sig. Men sandt at sige er en hel del huse allerede nu blevet restaureret og flere følger antagelig efter. Ejendommen Vestergade 5 med den smukke gavl beliggende skråt over for kirken og hele huset bagved er istandsat i 1966-67 og rummer nu to helt moderne lejligheder bag en smuk gavl. Dette gadeparti fra torvet til og med nævnte ejendom, Vestergade 5, er ualmindelig fint.

Denne lille pavillon bag muren i Grønnegade, tidligere omgivet af haven til hotel Vestjylland er helt restaureret og genfremtræder, som den har stået der gennem generationer med tegltag og kalkede mure, et gammelt stykke Ringkjøbing alle er glade ved at se skånet for nedrivning.

Vi må håbe og ønske at Jydsk Telefon-Aktieselskab, som nu ejer arealet og som beredvilligt og med interesse gik ind for restaureringen af pavillonen, også vil hæge om den fremover.

I 1968 gennemgik ejendommen Øster Strandgade 13 en gennemgribende ombygning og restaurering, idet facaden helt blev bevaret og istandsat, medens der blev indrettet to helt moderne lejligheder bag den gamle facade. Også en anden ejendom i Øster Strandgade, nemlig nr. 2 er restaureret samtidig med ombygning af hele hjørneejendommen Bredgade 16 - Øster Strandgade 2, en restaurering, der udførtes i 1966/67. Også gårdsiden til denne ejendom, der ejes af boghandler N. P. Holm, som med stor interesse gik ind for opgaven, er nu helt gennemrestaureret og delvis ført tilbage til det oprindelige udseende. Ejendommen over for, nemlig Øster Strandgade 1, tilhørende J. A. Jensen, er facademæssigt restaureret og er nu en meget smuk brik i det net af restaureringer, der er begyndt. J. A. Jensens ejendom var oprindelig en bindingsværksbygning med synlige bjælketappe i facaden, og det lille stykke facade, der nu er restaureret her, siger os, hvor smukt det hele har været.

En hel del andre ejere har fulgt tanken om restaurering op, og mange udover forannævnte burde omtales, men det vil kræve for megen plads.

Ikke i alle ejendomme er istandsættelsesarbejdet grebet an som ovenfor: desværre er et mindre antal ejendomme i byen i de senere år blevet belagt med det skæmmende bølgeeternit, men jeg tror, beboerne efterhånden kan se, hvordan byen mister ansigt og skønhed, hvis denne eternittendens fortsætter, og stærke kræfter er derfor sat ind på at søge denne skade standset, bl. a. ved eventuel oprettelse af en fond, hvor der kan søges lån til restaurering af ejendommene eller dele deraf. Også byens 2 banker, A/S Ringkjøbing Bank og Ringkjøbing Landbobank A/S er interesseret i bevaringsopgaverne og har givet tilsagn om lån i ejendommene, hvor disse ønskes restaureret.

Imidlertid fortsætter arbejdet med restaureringen af en del smukke ejendomme i byen, og den dag er forhåbentlig ikke fjern, da hele byen kan se det formålstjenlige, smukke og inspirerende i at gå rundt i en velbevaret by inden for rammerne af den gamle bykerne.

Ejvind Draiby.

 

 

1967

OKTOBER

2. De 1000 børn fra Ringkjøbing Skole og 14 omegnsskoler, der mandag eftermiddag overværede Landsskolescenens opførelse af »Av for katten« af James Ambrose Brown fik en uforglemmelig oplevelse. Børnene levede fuldstændig med i, hvad der skete på scenen. - Interessen for landsskolescenens forestillinger vokser stadig. + 3. Ringkjøbing Banks Ørnhøj-afdelings nye bygning blev taget i brug i går, og straks fra åbningen var der mange kunder i banken, ligesom der i eftermiddagens løb indfandt sig mange gratulanter. + 4. Ved generalforsamlingen i aftes i Ringkjøbing og Omegns Frimærkeklub ønskede formanden, Carlo Jensen, ikke genvalg. Til formand valgtes Verner Horn Andersen. + Unge Hjems første møde i Ringkjøbing i vinter havde samlet godt 60 deltagere. Overlæge Henning Poulsen, Herning, talte om »Nye tanker indenfor psykiatrien« og kom ind på de helt nye behandlingsformer på dette felt. + 5. De blå pigespejdere i Ringkjøbing kunne glæde sig over stor deltagelse fra forældrene ved festen og forældremødet tirsdag aften. Der var samlet omkring 60 voksne og lige så mange børn, da tropsrådsformand fru A. Jacobsen, bød velkommen. + Den planlagte restaurering af Gammelsogn Kirke kan nu indledes. Høstgudstjenesten i søndags var den sidste, inden arbejdet påbegyndes. Man regner med, at det vil vare hen ved et års tid, og imens må menigheden i Gammelsogn benytte Nysogns Kirke. + 6. Nordvestenstormen havde nær forhindret søsætningen af Nordsøværftets femte nybygning til rederiet Lindinger. Skibet skulle af stabelen torsdag kl. 15, men netop på dette tidspunkt var stormen på sit højeste, og søsætningen måtte udsættes en halv time. På trods af, at det stadig blæste, kom skibet af stabelen i fin stil. + 7. Henvendelse til ministeriet for offentlige arbejder fra Holmsland sogneråd og Hvide Sande Fiskeriforening. - Begge instanser er bekymrede for klittens fremtid, hvis ikke der gøres noget alvorligt for at dæmme op mod havets indtrængen. + 9. Ringkjøbings bestræbelser for at få udvidet gennem sejlingsslusen (eller bygget en ny) i Hvide Sande var genstand for en interessant udsendelse i radioens regionalprogram i aftes. Slusen i Hvide Sande er af vital betydning for Ringkjøbing Havn og for én af byens største virksomheder, Nordsøværftet. - Ingeniør Jacobsen gav en historisk redegørelse for Nordsøværftet, der blev startet i 1958 med en aktiekapital på 100.000 kr. Der var seks håndværkere og én funktionær beskæftiget. I dag beskæftiger virksomheden ca. 60 mennesker, og dertil kommer beskæftigelsen hos forskellige underleverandører i byen. - Værftet er netop gået i gang med byggeri nummer 35. + 10. Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt har nu afsagt kendelse i sagen om højspændingsmasternes placering fra Klegod til Hvide Sande. Nævnets flertal går ind for en placering i klitterne - i størst mulig afstand fra landevejen. Hermed må man sige, at de fastboende (lodsejernes) og endagsturisternes interesser er blevet tilgodeset frem for sommerhusejernes. + 11. Indbyggertallet i Ringkjøbing kommune voksede med 9 i juli kvartal og var pr. 30. september 6402. + 13. Ringkjøbing kommer med i den familievejledningsordning, som Ringkjøbing Amts Kommunalforening påtænker at oprette. Ordningen ventes at ville koste ca. 1 kr. årlig pr. indbygger. + 14. Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelse har sluttet et omfattende arbejde, der kan få stor betydning for fiskeriet i Ringkjøbing Fjord. Under ledelse af magister Jørgen Møller Christensen og magister Erik Hoffmann, Charlottenlund, har man i de sidstt dage på forskellige steder i fjorden udsat 800 mærkede skrubber og 200 tunger. Der er to formål med udsætningen af de mange fisk. For det første vil man undersøge, om skrubberne bliver i fjorden, eller de søger mod havet. Blandt fiskere er der forskellig opfattelse af dette spørgsmål. + 16. Som det eneste udenlandske hold mod syv tyske klubber vandt Ringkjøbing Idrætsforenings herremesterrækkehold i weekenden en stor håndboldturnering i Haburg i Hamburg. Ringkjøbingensernes sejr var lige så fortjent, som den var populær. + 17. Grosserer Peder Vejlby har overdraget sin virksomhed til købmand Helge Bro, Harboøre. - Peder Vejlby, der er 68 år, har drevet det gamle Ringkjøbing-firma i næsten 38 år, og med sit dygtige forretningstalent har han fra starten forstået at skabe respekt og tillid hos sin store kundekreds. + 18. Den 20-årige fisker, Niels Riisum Vestergaard, GI. Sogn, har sat livet til, da han var med på eftersøgning af tre sejlsportsfolk, der var sejlet ud fra Ringkjøbing. - Den hidtil største eftersøgning på Ringkjøbing Fjord var i gang da Niels Vestergaard blev skyllet over bord fra kutteren »Dorthea«. - De tre sejlsportsfolk blev reddet. + 19. Den nyligt afsluttede efterårsøvelse »Vær med III«, der varede fra den 27. september til den 8. oktober, blev en af hjemmeværnets bedste. Befolkningen har overalt fulgt øvelsen med interesse. Fra civile personer er mange værdifulde oplysninger givet til kompagnierne, hvilket har bevirket, at man straks var i stand til at sætte ind. Til trods for den uro, bl. a. som følge af skydning, kørsel og færdsel til civile ejendomme, er hjemmeværnets personel overalt modtaget med venlighed. - I efterårsøvelsen deltog styrker fra felthæren samt hjemmeværnsdistrikterne Herning og Ringkjøbing, fortæller major H. Bork-Larsen, Ringkjøbing. Distriktslederen fortsætter: - Øvelsen har tydeligt vist, at hjemmeværnskompagnierne er i stand til at løse deres opgaver, og især overvågningen af distriktets områder var tilfredsstillende. + 20. Udvidelsen af Den gamle Købmandsgaard i Ringkjøbing er nu færdig, og i går pakkede håndværkerne sammen. I dag er kunderne rykket ind i en forretning, der indvendig er helt forandret, mens den udadtil næsten ser ud som for 113 år siden, da købmand Chr. Husted begyndte bag disken. Siden har der været fire andre ejere, nemlig købmændene C. Berthelsen, A. Brædstrup Holm, Aage Madsen samt nuværende Morten Madsen. - Købmandsgården har gjort udviklingen med, lige siden det var en næsten sjælden foreteelse at gå på indkøb. I de mange år, da landboerne kun tog til byen for at handle en gang om måneden, var skænkestuen bag butikken et almindeligt mødested, hvor mændene drøftede situationen over en dram og en cigar, mens konen blev ekspederet. - Opgaven var vanskelig, fordi bygningen er fredet, men ejeren og arkitekt Nic. Andersen, Ringkjøbing, fandt dog en løsning, som også fredningsmyndighederne kunne godkende. Købmandsgårdens historiske særpræg i bybilledet er bevaret, men samtidig har man fuldt tilgodeset nutidens købevaner og forbrugerkrav. + Flyveselskabet Cimber Air indsætter fra 1. november fast en større flyvemaskine på ruten Stauning-København, oplyser Stauning Flyveplads. Det er en engelskbygget firemotores Heron-maskine, der har plads til 15 passagerer. Flyet skal anvendes både til morgen- og aftenforbindelsen og indfrier flyvepladsselskabets ønsker om at kunne tilbyde flere pladser. + Hotel Ringkjøbing har som det første hotel i byen indrettet pladediskotek og danselokale for de helt unge. Allerede i foråret fik hotelejer fru Ragna Møller indrettet et helt nyt lokale på Hotel Ringkjøbing, dengang med henblik på anskaffelse af bowlingbaner, men det blev til et pladediskotek for de helt unge i stedet. + 20. Fhv. murerm. Kristen Kristensen, I. P. Nielsensvej, er død, 86 år. - Kristen Kristensen var en meget kendt håndværker, hvis arbejde var højt værdsat. Han har i den tid, han virkede som murermester, opført adskillige bygninger i Ringkjøbing, bl. a. funktionærboliger ved sygehuset og de store værksteds- og udstillingslokaler hos Mercedes-forhandler Møller. + Vestjyllands Udviklingsråd håber i løbet af et par måneder at kunne udgive en publikation, der vil give et samlet billede af de nuværende uddannelsesmuligheder inden for rådets arbejdsfelt, Ringkjøbing, Ribe og Thisted amter. + 24. Varm hyldest til plejehjemsforeningen for Ringkjøbing Amt på 75 års dagen. Plejehjemsforeningen, der har landets næststørste adoptionstal, modtog så megen hyldets i form af gaver og varme ord, som kun bliver særlig skattede jubilarer til del. + 31. Ringkjøbing Handelsforenings møde blev indledt med beretning af formanden, herreekviperingshandler J. C. Kirk, som bl. a. omtalte toldvæsenets rationaliseringsproblemer med nedlæggelse af et antal toldkamre. Det vil, sagde han, blive til virkelig skade for by og egn, hvis vi ikke i det mindste får et toldsted. - Erhvervsrådets formand, bankdirektør, cand. mere. Eiler Jakobsen, gav en oversigt over rådets arbejde og bemærkede, at dette i nogen grad måtte bære spor af de vigende konjunkturer, der viser sig overalt. I mindre byer er det kun det vågne initiativ og kraftig arbejdsindsats, der betinger resultater, især når det gælder om at tilføre nye virksomheder. Blandt andet nævnte bankdirektøren Scotty. Et positivt resultat af arbejdet for en sluseudvidelse i Hvide Sande vil give skibsværftet langt bedre muligheder og samtidig medføre, at havnen kan anløbes af større skibe. Der er foretaget rundspørge til et antal virksomheder i by og opland, og et betydeligt antal af disse har svaret, at de er interesseret i at få varer via havnen. Bankdirektøren nævnte udsendelsen af medborgerbogen »Ringkjøbing, byen ved fjord og hav« og fremhævede, at det var lokalt arbejde modsat tilsvarende vejledning i andre byer.

Fødselsdag: 3. Fru Margrethe Høedt Hansen, Damtoften 10, 65 år. + 9. Stenhuggermester N.P.Nielsen, 50 år. + 13. Ketty Bangsgaard, Holstebrovej 9, Rindum, 50 år. + 17. Fru Kristine Nielsen, Plejehjemmet, 80 år.

Jubilæum: 27. Chauffør Jens Iversen, Kronager 3, 25 år hos N. N. Møller A/S.

Bryllup: 7. Sygeplejerske frk. Erna Mortensen (d. af P. M., Solbakken, Rindum) og malermester Jørgen Lunde Boutrup (s. af landpostbud J. B., Ulfborg). + 14. Kontorass. Jonna Carlsen (d. af bryggeriarbejder V. C, Ringk.) og Eilif Olesen (s. af specialarbejder E. O., Lem). + 21. Anna Marie Nielsen (d. af gdr. Kristian N., Skamstrup, Sig, Varde) og mekaniker Erik Tved Kristensen (s. af gdr. Villiam T. K., Rindum). + 21. Anna Louise Sand Pedersen (d. af kommunalarbejder Christian S. P., Ringk.) og lagereksp. Poul Erik Juhl Jensen (s. af murer Martin J. J., Skjern). + 21. Anna Kirstine Jensen (d. af Andreas J., Opsund) og journalist Kristian Sand, Ringk. (s. af Mette Olesen, Skjern).

Sølvbryllup: 4. Peder Orloff og hustru, Rindum Kjærby. + 14. Carl Ove Bangsgaard og hustru, Vasevej, Rindum. + 25. Gdr. Marius Jørgensen og hustru, Rindum.

Døde: 1. Fhv. appreturmester P. Larsen. + 18. Fhv. murermester Kristen Kristensen, I. P. Nielsensvej. + 25. Fhv. skotøjshandler Kirstine Søndergaard. + 29. Johanne Andersen, Rindum. + 30. Johanne Larsen, Nørredige.

 

NOVEMBER

1. En af Ringkjøbings store virksomheder, Henry Kjeldsen, Ringkjøbing Tømmerhandel A/S, har indledt byggeriet af en ny lagerhal. Hallen bliver en af byens mastodonter, idet den skal være på 2600 kvadratmeter. Tømmerhandelen har 4000 kvadratmeter under tag, så dens samlede bygningsareal bliver ca. 7000 kvadratmeter. + 3. Ringkjøbing Kirke var fyldt i aftes, da Filharmonisk Kor, Herning, dygtigt ledet af adjunkt Olaf Bjørnholt-Schou gav koncert. Det blev en meget smuk koncert. + 7. Ringkjøbing byråd godkendte i går en ansøgning fra Vesterhavs-Hallens Ungdomsklub om godkendelse af klubben for sæsonen 1967-68. I godkendelsen lå samtidig en bevilling på 4.207 kr., som er kommunens andel af et samlet driftsbudget på 12.021 kr. - Byrådet vedtog også at kommunen skal påtage sig nedlægningen af skydebanen ved Vellingvej. Skytteforeningen har henvendt sig til kommunen om hjælp til anskaffelsen af en ny bane og nedlægningen af den gamle, som nu falder for byens udvikling. + 8. Den gamle kirkesti fra Nørredige i Ringkjøbing over jernbaneterrænet til Rindum skal nu nedlægges. Det er et længe næret ønske hos DSB, som dermed går i opfyldelse. + 10. Enig Nygade står bag gågade-henvendelse. Næsten alle forretningsfolkene i gaden har underskrevet en anmodning til kommunen om oprettelse af gågade. - Kan ikke gennemføres forsøgsvis i julemåneden, siger politimesteren. + 11. Uldspinderiets fabrikslokaler er fra mandag til torsdag rammen om en storslået tæppeudstilling fra Ludvig Hertz. Ægte tæpper, ryatæpper og brugstæpper for knap en halv million kroner fylder den gamle fabriksbygning. - Prikken over udstillingen bliver en ophængning af fru Thyra Holms private samling af sin mand, Peter Holms malerier. + 12. Det er en naturlig tanke, at der må være ralforekomster i Ringkjøbing Fjord, idet fjorden for nogle århundreder siden blot var en indsø eller bugt fra Vesterhavet. Hvis det er muligt at finde ral, som kan anvendes i betonindustrien, vil det sikkert også kunne betale sig at hente det op fra fjordens bund. Tanker om etableringen af ralindustri i Ringkjøbing Fjord har spøgt i flere år, og der har været foretaget undersøgelser. + 18. 450 lærere fra Ringkjøbing amt har i dag taget elevernes plads i Ringkjøbing Skole. Lærerne deltager i en såkaldt pædagogisk dag, hvor undervisning i forskellige faggrupper drøftes indgående. + Gave til sin gamle skole. 25 år efter, at ringkjøbingenseren Poul Dalby Andersen, der nu bor i Los Angeles, tog præliminæreksamen fra Ringkjøbing Skole, har han sendt en hilsen med tak for god engelskundervisning. Med hilsenen følger en kæmpestor ordbog, Websters New Twentieth Century Dictionary, til brug på skolen, og der er ingen tvivl om, at videbegærlige elever kan få så godt som alle sproglige problemer løst i den 2280 sider tykke bog. - Poul Dalby Andersen, der nu er Los Angeles-redaktør af danskamerikanernes blad Bien, har sendt gaven til tidligere skoleinspektør J. I. Bøgner, som i går videregav bogen til Ringkjøbing Skole. + 20. Ringkjøbing Roklub har i år haft én af sine hidtil bedste sæsoner. Formanden kunne berette om fremskridt ved klubbens generalforsamling på Grand Hotel. Antallet af roede kilometer er fordoblet i forhold til året før, medlemstallet er steget betydeligt, og kaproningsmæssigt har klubben aldrig klaret sig bedre end i sæsonen 1967, da man erobrede sit første danmarksmesterskab. + 22. Såvel byrådets gade- og vejudvalg, som beboerne i Ringkjøbings nyeste boligkvarter mellem Vellingvej og fjorden fik udbytte af mødet om beplantningen og udlægningen af det offentlige areal langs fjordskrænten. Mange gode forslag og meninger krydsede mødesalen på Højskolehotellet, og diskussionen gav et fingerpeg om, hvordan projektet kan løses tilfredsstillende for alle parter. + 23. Venskabet mellem Ringkjøbing og den norske by Tromsø er en kendsgerning. Båndene, der binder, er stærke, og det er ikke mindst bånd, der er knyttet af de helt unge. En række skoleelever fra Ringkjøbing har været i Tromsø og elever derfra har gæstet vor by. Men også mellem de ældre er der gode venskaber. Dette venskabsarbejde vil blive fortsat, ikke alene fra Foreningen Nordens side, men også fra skolens side. Det fremgår af en rapport, som stadsskoleinspektør Chr. Christensen har sendt til skolekommissionen i Ringkjøbing, skolefolk i Tromsø, Foreningen Norden m. fl., at man forbereder sig på fortsat udveksling af skoleelever de to byer imellem. + 24. Peter Sand synger kristelige sange. Borgens Sangkor har til søndag aften arrangeret en sang- og musikaften med Peter Sand som solist. Peter Sand, der nu bor i Århus, har ved flere lejligheder glædet sin hjemegn med sin sang. Denne gang er hans program nyt, idet han synger kristelige sange, dels som solist, dels sammen med koret. + 27. Adskillige Ringkjøbing-forretninger i færd med at udvide og modernisere. En voldsom byggeaktivitet har i de seneste uger præget Nygade. Flere af forretningerne er i gang med at udvide og modernisere, og tilforåret ventes der igangsat yderligere forretningsbyggeri i gaden. På den østlige side er to forretninger i gang med ombygning, nemlig Ahle Jensen, isenkram, og I. L. Holms eftf., herreekvipering. + 28. HB's julestue i Ringkjøbing, der blev holdt over to omgange på Højskolehotellet, samlede i alt 300 deltagere. Husholdningslærerinde, fru Ellen Laursen, Borris, fortalte om nye ideer til julemad og julepynt, og i øvrigt hyggede de mange deltagere sig ved kaffebordene.

Fødselsdag: 4. Ernst Ebsen, Bymarken, 50 år. + 16. Forsikringsinspektør Niels Jensen, Damtoften, 80 år. + 18. Fru Gerda Høj, Skolevænget 9, 50 år. + 20. Fhv. havnefoged Kr. Jensen, Fjordalle, 60 år. + 22. Kontorass. Edel Jensen, Kronager, 70 år. + 27. Kresten Kjær Lauridsen, Alderdomshjemmet, 96 år.

Jubilæum: 1. lagerchef Johannes Sandholm, Ulfborg, 25 år hos A. V. Vejgaard.

Bryllup: 4. Damefrisør Grethe Larsen, Horsens og bygningsingeniør Niels Erik Astrup Hansen, Ringk. + 4. Birthe Høy Jensen (d. af Fru Ellen Ingemann J., Damtoften) og Benny Kastrup Hansen, Tåstrup. + 4. Anne Marie Jeppesen (d. af M. J., Tim) og Børge Bertelsen (s. af V. B., Rindum). + 4. Stewardesse Helga Monberg (d. af autolakerer M., Haderslev) og hovmester Ib Splidsboel Møller (s. af fru Ragna Møller, Hotel Ringkjøbing). + 16. Ekspeditrice frk. Birthe Hagde, Varde (d. af Peter H., Møllevej, Ringk.) og fiskemester Ivar Lyhne Jensen, Varde (s. af Niels L. J., Kongsholm Fiskeri). + 18. Frk. Jette Munk Christensen, Bramminge (d. af afdøde Søren M. C, Stauning) og mekaniker Ole Schou, Bramminge (s. af renseriejer Kølle S., Ringk.). + 18. Kontorass. Kirsten Kokholm (d. af P. K., Ringk.) og repræsentant Ole Broch Nielsen (s. af direktør S. Aa. N., Hinnerup). + 18. Husass. Kaja Kirkgaard (d. af Svend K., Thorsminde) og maskinsvend Niels Dahl Jensen, Ringk. (s. af Jens Dahl J., Tim). + 18. Fotograf frk. Kirsten Nielsen (d. af fiskehdl. A. C. N., Nyk. Mors) og bogh.medhj. Peter Holm (s. af boghandler N. P. H, Ringk.). + 25. Kontorass. Mona Bertelsen (d. af vognmd. A. B., Lem st.) og mekaniker Benny Nielsen (s. af chauffør M. N., Østergade 18). + 25. Kontorass. Conny Leila Jensen (d. af ekstraarbejder Svend J., Vejskillingen) og stud. ing. Ole Fristrup Hermansen, Aalborg (s. af faglærer Willie F. H., Vejskillingen). + 25. Aase Jensen (d. af Poul Nielsen, Fåborg) og typograf Hans Ove Hansen, Ringkjøbing (s. af fru Dagmar Hansen, Fåborg).

Sølvbryllup: 22. Malerm. Christen Christensen og hustru, Fjordallé 12. + 29. Chr. Tang og hustru, Kongevejen 48.

Guldbryllup: 5. Pens. politiass. Vilhelm Fomsgaard og hustru, Fjordallé 18.

Døde: 2. Marie Kirkegaard. + 7. Johan Bagger, Rindum. + 7. Petrine Frandsen. + 18. Oline Margrethe Jørgensen.

 

DECEMBER

1. Ringkjøbing nåede - trafikmæssig set - en milepæl i går. Byens første lyskurve til regulering af trafikken blev taget i brug i det nye, store kryds Enghavevej-Torvegade. Samtidig åbnedes Torvegades forlængelse for gennemkørsel. + 2. Ringkjøbings handelsstand og Ringkjøbing Idrætsforening »tog hul« på julemåneden med brask og bram i går. Julebelysningen blev tændt, så det glimtede i alle forretningsgader, og idrætsforeningens fjerde messe i Vesterhavs-Hallen åbnedes. Efter at idrætsforeningens formand, Svend Nielsen, havde budt velkommen, holdt borgmester Niels Skytte en kort åbningstale. - Det er i år fjerde gang, idrætsforeningen arrangerer julemessen, sagde han. - Og det er min tro, at der hermed er skabt tradition for denne udstilling. Arrangørerne og udstillerne fortjener tak og ros. - Med håbet om, at julemessen 1967 må blive til gavn både for idrætsforeningen og udstillerne, erklærer jeg udstillingen åbnet. + 4. Julemessen blev lige så velbesøgt i år, som den har været tidligere. Efter optællingen søndag aften viste det sig, at 7000 havde passeret indgangskassen. + 5. Politimester i Ringkjøbing Politikreds, C. N. Fenger-Eriksen, R. af D., er udnævnt til ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen. + 7. Ringkjøbing Skoles pigekor deltager i år igen i radioens sangerdyst og har haft den glæde at blive placeret langt over forventning. Koret er i år placeret i A-rækkens bedste fjerdedel. - Det er en plads, vi slet ikke havde turdet håbe på, siger korets leder Jens Jacob Børsting. - Egentlig havde vi bestemt os til slet ikke at deltage, da vi efter sommerferien måtte starte med helt nye kræfter på de krævende anden- og tredjestemmer. + 8. De blå pigespejdere i Ringkjøbing fortsætter i år traditionen med salg af juleneg. De 400 neg er en foræring, så hvis De køber et neg, hjælper De ikke blot fuglene, men støtter også spejderarbejdet. + 13. Kommunen ved Ringkjøbing kan blive landets største. Købstaden plus de interesserede sognekommuner udgør et areal på 37.797 ha og et befolkningstal på ca. 15.000. - Regnes Holmsland med, bliver arealet 47.388 ha og befolkningstallet ca. 19.000. Kommunalmødet på Hotel Fjordgården skabte klarhed omkring mange af inddelingsproblemerne på Ringkjøbingegnen. Ni af købstadens oplandskommuner tilsluttede sig tanken om en Ringkjøbing-storkommune, og man må regne med, at også Tim kommer med i denne enhed. + 14. Byens overskud blev 615.601 kr. Skabt af en betydelig merudskrivning af skatter, samt en mindreudgift på de sociale konti og sygehuskontoen. Driftsregnskabet, som forelå ved byrådsmødet, viser indtægter på sammenlagt 6.446.330 kr. og udgifter på sammenlagt 5.830.729 kr. Driftsoverskuddet bliver således 615.601 kr. + Den personlige skat er nu oppe på 15,9 millioner kr. Kommuneskatten er steget godt 800.000 kr. i forhold til året før. - Folkepensionsbidraget steg, mens statsskatterne faldt. Den personlige skatteudskrivning til stat og kommune udgør for 1967-68 et totalbeløb på 15. 928. 530 kr. Det er en stigning på ca. 750.000 kr. i forhold til sidste år, da totaludskrivningen var 15.177.837 kr. Der er forholdsvis store udslag på de enkelte udskrivningsbeløb - mest for kommune- og kirkeskatten, der i år er på 6.945.022 kr. mod 6.131.008 kr. sidste år. + 15. El-masterne til Hvide Sande skal alligevel ikke placeres i de fredede vestkystklitter. Overfredningsnævnet har nu afsagt sin kendelse og går imod fredningsnævnets beslutning og vælger i stedet en linieføring langs den nuværende 10 kV. ledning, der stort set følger landevejen. + 16. Smuk julekoncert i Ringkjøbing Kirke. Glædeligt genmøde med Helge Frees Christiansen. - Også god indsats af organist Ernst Christensen og af kirkens kor. Julekoncerterne står altid i erindringen som noget smukt og stemningsfuldt, som en musikalsk gave i dagene før jul. Traditionen blev fulgt op i år. Kirkekoncerten i aftes var en god oplevelse. + Traditionen tro var salen stuvende fuld af juleglade børn og voksne, da forstander N. Aa. Kjærgaard Jensen bød velkommen til julefesten på Schuberts Minde. Havde man ikke julestemning med hjemmefra, kom den uundgåeligt allerede ved indgangen, hvor nissedrenge og -piger bød velkommen med glade smil. Og mindre blev den ikke, da piger i festlige blå og røde kyser og forklæder skænkede kaffe rundt. - Efter velkomsten kunne Kjærgaard Jensen sætte glæden endnu en tak i vejret ved at oplyse, at tidligere landbrugsminister Jens Sønderup og hustru, Nr. Vium, har indstiftet et legat på 6000 kr. til fordel for hjemmet. Schuberts Minde har desuden modtaget en større testamentarisk gave fra en anonym dame i Ringkjøbings omegn, der for et par år siden indsatte børnehjemmet som universalarving. Endelig fik Kjærgaard Jensen i går gennem pastor Hillersborg overrakt 1000 kr. fra Marianne Olesen, Ringkjøbing. + Nordsøværftets byggenummer 34 løb af stabelen torsdag eftermiddag. Det er en coaster af helshelterdæk-typen. Den er på 299 brt. og 715 tons dv. Den bygges til et partsrederi i Randers og forlader Ringkjøbing sidst i februar. Skibet fik navnet »Anna-Regin«. + 18. Månedens juleoptog nummer to. Ringkjøbing Handelsforenings optog gennem byen blev fulgt af en hel hærskare af børn og voksne. Thyborøns store FDF-orkester musicerede i spidsen, og derefter kom flotte vogne med ponyer foran. Appelsiner, æbler og andet godt vakte lykke blandt publikum, og det gjorde de mange julenisser også. + Mesterrækkekampen i Vesterhavs-Hallen mellem egnens to førende håndboldhold blev så spændende, som en håndboldkamp overhovedet kan være. De to hold gav ikke hinanden meget efter, hvilket både halvlegs- og slutresultat fortæller. RIF blev vinder med 17-16 over Hvide Sande KFUM. + 19. Det bliver en ringkjøbingenser, der overtager Grand Hotel. Missionshotellets portier gennem de sidste 5 år, Jacob Andersen, har købt Nygadehotellet af Mads Flytkjærs arvinger. Han overtager hotelvirksomheden den 1. januar. + Den kommende tid bliver særdeles travl for Stauning-flyveruten, idet mange er interesseret i at benytte ruten i julen. For at sikre flyvemulighed for alle er der indsat flere ekstramaskiner i dagene op til jul. Det er først og fremmest københavnerne, der har fundet ud af, at det er let og hurtigt at komme på juleferie i Vestjylland på denne måde. + 20. Ringkjøbingfisken, den røgede helt, får sin store chance, når det københavnske firma, Terny Røgeri, i løbet af foråret og sommeren etablerer sig i byen. Hidtil har det været fisk som f. eks. sild, laks, makrel og ål, der i røget tilstand har udgjort firmaets specialiteter. - Men det er da naturligt, at vi vil prøve at gøre den røgede helt landskendt, når vi nu slår os ned ved dens hjemsted, Ringkjøbing Fjord, siger fabrikant Stiig Jansen. + 23. Julen er børnenes fest, siger man. Det er også rigtigt, men den er først og fremmest vor største og festligste familiefest, hvor generationerne samles og hygger sig i hinandens selskab. - Der er altid nogle, der ikke har nogen familie, eller som på anden måde er afskåret fra den juleaften. Også i Ringkjøbing er der mennesker, som må tilbringe juleaften på hospitalet eller på andre institutioner. Der er nogle, som må drage omsorg for de livsvigtige servicefunktioner, og der er enkelte, som må tilbringe juleaften i arresten. Men ingen af dem bliver juleløse. Fra alle sider er der sørget for, at alle kommer til at fejre højtiden under så hjemlige og hyggelige forhold som muligt. + 30. Borgmester Niels Skytte udtaler i en nytårssamtale følgende om »Forretningen Ringkjøbing«: - Det gode samarbejde i byrådet er af stor betydning. På denne måde skabes der grundlag for saglige dispositioner. Alle i rådet er enige om at følge tidligere borgmester J. Dalgaard-Knudsens tanker om »forretningen Ringkjøbing«. Alle ønsker at gøre så god en indsats, som det er muligt inden for de økonomiske rammer, der er givet. Byrådet er enigt om, at der må skabes den bedste grobund for nye industrivirksomheder - det sidste skud på stammen er Terny Røgeri, som i løbet af 1968 flytter fra København til Ringkjøbing. - Vi må have øjnene åbne for bevarelsen af det gamle Ringkjøbing, selv om der stadig sker en udvikling. Det er derfor nødvendigt med planlægning for fremtiden. På dette område er vi glade for kontakten med borgerne. Der kan naturligvis opstå divergerende meninger, og selv om der tages hensyn i videst mulige omfang, kan vi få situationer, hvor byrådet må tage stilling på tværs af den enkelte borgers ønske for helhedens skyld. - Hvad 1968 vil bringe, kan ingen vide, slutter borgmester Skytte. - Men det er mit håb, at den pessimisme, som har bredt sig over hele landet, må blive omskabt til optimisme, og at det nye år derved må blive et godt år beskæftigelsesmæssigt set. På denne måde dannes grundlaget for en fortsættelse af den fremgang, Ringkjøbing gennem flere år har været præget af.

Fødselsdag: 9. Jørgen Jørgensen, Damtoften 7, 80 år. + 11. Fru Klara Lillevang, Vasevej 1, Rindum, 60 år. + 16. Ekstraarbejder Sigvald Sørensen, Mylius Eriksensvej 5, 60 år. + 20. Mette Marie Jensen, Enghavevej 36, 90 år. + 21. Frk. Dagmar Carlsen, Mellemgade 25, 75 år. + 29. Sofie Hansen, Bildtsvej 16, 75 år.

Bryllup: 2. Hospitalslaborant Inge-Lise Møller, Holstebro (d. af gdr. Laurids M., Rindum) og stud. techn. Juul Andersen, Odense (s. af gdr. Anders A., Højmark) + 2. Frk. Magda Thommesen (d. af Frederik T., Hemmet) og konstabel Ove Sørensen (s. af enkefru Helene S., Ringk.). + 9. Kontorass. Gerda Koue Jensen, Brønshøj (d. af F. Koue J., Ringk.) og dekoratør Alex Rasmussen, Brønshøj (s. af Laurids R., Silkeborg). + 9. Ekspeditrice frk. Kirsten Stræde (d. af bogholder Søren S., Parkvej, Ringk.) og frisørmester Benny Thomsen, Horsens (s. af maler Chr. T., Horsens). + 9. Kontorass. frk. Alice Jensen (d. af gdr. Kristen J., Holmsland) og kontorass. Jørgen Lund Birkmose, Ringk. (s. af fhv. gdr. Lund B., Herborg. + 16. Else Marie Nielsen (d. af snedker S. A. Christensen, V. Strandsbjerg 44, Ringk.) og montør Knud Madsen, Askov. + 26. Børnehavelærerinde Ruth Hansen, Nykøbing F. (d. af Rigmor H., Kronager 11, Ringk.) og blikkenslager Ejvind Nielsen, Nykøbing F. (s. af Chr. N., Nr. Nebel). + 28. Apotekerass. Ulla Simonsen (d. af gartner S., Skolevænget 3) og reservedelsekspedient Carsten Melchior Henriksen (s. af kreditforeningsoverass. H., Nørreport 2). + 29. Børnehavelærerinde Mette Greve (d. af proprietær Chr. G., Ålestrup) og civilingeniør Peter Ahle Jensen (s. af fru isenkræmmer Ahle Jensen). + 30. Ekspeditrice Anna Grethe Larsen (d. af Edith L., Damtoften) og trafikmedhjælper Jørgen Tholstrup (s. af trafikekspedient Vagn T., Fasterholt).

Sølvbryllup: 1. Overbetj. Søren Skou Hansen og hustru, Nørredige 54. + 8. Johannes Poulsen og hustru, Herningvej 65.

Døde: 3. Pethrine Kirstine Henriksen, Rindum. + 6. Anna Sørensen, Rindum. + 6. Mads Flytkjær, Grand Hotel. + 27. Ane Andersen.

 

 

1968

JANUAR

2. Selv om mange folk festede sig ind i det nye år, forløb nytårsaften forbavsende rolig. På gaderne var der kun lidt skyderi, og politiet blev kun én gang kaldt ud for at tage sig af en højstemt person. + Beboerne i området, som dækkes af Ringkjøbing postkontor har i det forløbne år vist betydeligt større skrivelyst end i foregående år. Af postkontorets årsoversigt fremgår det, at antallet af afgående brevforsendelser var 1.178.000 mod 1.140.000 året før. + 3. Fiskeauktionen i Hvide Sande fik i hele 1967 tilført 8.243.604 kg mod 7.214.801 kg året før, en fremgang på 1.028.803 kg, og tilførslerne indbragte i alt 16.991.835 kr. mod 17.389.822 kr. i 1966, hvilket er en nedgang på ikke mindre end 397.987 kr. + 4. Grand Hotel får nu en ansigtsløftning. Den ny ejer har nu indledt en modernisering, så hotellet efterhånden vil ændre karakter. De største ændringer sker inden døre, men også selve bygningen skal fikses op. + 5. Kriminalpolitiet i Ringkjøbing har i 1967 haft 1349 sager vedrørende kriminelle forhold til behandling mod 1217 det foregående år, og der er således tale om en stigning på ca. 10 pct. + 6. Kulden var hård ved de 300 Ringkjøbingspejdere ved nytårsappellen søndag morgen. Så stærk var frosten, at tonerne frøs fast i hornene for KFUM-spejdernes musikkorps, der for første gang deltog i appellen. + 8. Aktiekurserne i Ringkjøbing og omegn: Ringkjøbing Bank, 220 (nye: 200, gamle: 210). Ringkjøbing Landbobank, nye: 145, gamle: 150 (165). Ringkjøbing Industribygning, 90 (90). Ringkjøbing Isværk, 100 (115). Ringkjøbing Korn, Th. Lindberg, 95 (45). Ringkjøbing Kulkompagni, 30 (65). Nordsøværftet, 1360 (1065). Hvide Sande Isværk, 80 (90). Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri, 195 (235). Velling Plantage, 165 (430). Løvstrup Plantage, 1285 (1255). Sandal og Hebro Plantage, 530 (505). Ulfborg Plantage, 1955 (1765). Vestas, Lem, 135 (507). + 9. Pastor Elith Helmig er død. Dette budskab, der kommer fra Århus i dag, vil vække sorg og fremkalde mange minder i Vestjylland, hvor pastor Helmig virkede som præst fra 1935 til 1952. Fra 1952 og til sin død var han præst ved Århus Domkirke. + 10. Fredningsplanudvalget for Ringkjøbing og Ribe amter har skiftet daglig leder, idet landinspektør Gert Alsted er ansat som teknisk sekretær. Han har kendskab til fredningsplanlægningen gennem studierejser til udlandet. + 11. Hjulene skal holdes i gang. Borgmester Niels Skytte indledte byrådsmødet med at ønske byens borgere et godt og lykkeligt nytår. - Jeg håber, at det nye år må bringe afklaring i de økonomiske problemer så vi igen får stabile forhold og den truende sky i form af stagnation i erhvervslivet og dermed følgende arbejdsløshed må forsvinde. - Borgmesteren nævnte, at byen har modtaget og afsendt nytårshilsener til de tre venskabsbyer, Tromsø, Luleå og Kemi. Og han sluttede med at rette en tak til byrådet for godt samarbejde i 1967. + 12. Ved et særdeles fordrageligt møde i byrådssalen i Skjern torsdag aften blev den tidligere omtalte »fjordregion« dannet, og der er med denne beslutning lagt op til et snævert samarbejde mellem Ringkjøbing, Skjern og Tarm. + Dansk Kvindesamfund for Ringkjøbing og Omegn har fået ny formand. I stedet for fru Inger Rangel-Nielsen, der efter 2 år på formandsposten ikke ønskede at fortsætte, valgte generalforsamlingen foreningens næstformand, fru kontorchef Nora Larsdatter. + 13. Bygningshåndværkerne i byen havde meget travlt i 1967. Der blev fuldført ikke færre end 76 lejligheder, og dertil kommer erhvervsbyggeri på sammenlagt 9286 kvadratmeter. Begge tal er betydeligt større end tallene for 1966. + 15. Befolkningstallet i Ringkjøbing steg 78 i løbet af 1967. Pr. 1. januar 1968 er indbyggertallet opgjort til 6365. Samme dato sidste år var tallet 6287. + 16. Vandbygningsvæsenets Ringkjøbing-distrikt ophører den 1. marts med at eksistere som selvstændigt distrikt. Ved distriktsingeniør Møllers fratræden ansættes ikke nogen ny distriktsingeniør, og området kommer til at sortere under Lemvig. Vandbygningsdirektør K. Otterstrøm, København, oplyser, at kontoret i Ringkjøbing ikke nedlægges. Det vil fortsat virke som kystkontor og dets leder bliver konstruktør Chr. Kusk Christensen, der i en ål række har været beskæftiget på kontoret. - Sagen er kedelig, men egentlig ret typisk, siger borgmester Niels Skytte. - Byrådet hører intet fra officiel side, før ændringen er en kendsgerning. Vi har været udsat for lignende før. + 17. Ringkjøbing Idrætsforening indleder denne uge fodboldtræningen til turneringen 1968. + Et af de forslag, som vakte størst interesse ved Unge Hjems rundbordssamtale på Borgen, drejede sig om, hvorvidt byen nu er ved at få så mange udearbejdende husmødre, at der er tilstrækkeligt behov for et fritidshjem i Ringkjøbing. + 22. Selv de dristigste forventninger om en spændende kamp mellem de to tophold i herremesterrækken i håndbold. Ringkjøbing IF og Hvide Sande KFUM, blev overtruffet af den mandfolkedyst, de to hold for øjnene af 1100 tilskuere leverede i Vesterhavs-Hallen søndag eftermiddag. RIF trak det længste strå i form af en kneben, men fortjent sejr på 21-19, efter at stillingen ved halvleg havde været 14-11 til RIF. + 24. Der var igår folketingsvalg. - I Ringkjøbingkredsen blev resultatet: Socialdemokratiet fik 1178 stemmer, Radikale 452, Konservative 558, Venstre 1323, Socialistisk Folkeparti 104. Folketingsmand Jens Foged blev valgt i Ringkjøbingkredsen. + 25. Man bliver aldrig for gammel til en festlig aften. Det var konklusionen efter festen på Højskolehotellet for invalide- og folkepensionister i Ringkjøbing. De ældre og svagelige dansede, hyggede og morede sig strålende hele aftenen. - Festen, der var arrangeret af foreningen Melodier vi mindes, samlede omkring 250 deltagere. + 27. Det er i dag 525 år siden kong Christopher af Bayern stadfæstede Ringkjøbings købstadprivilegier. - Jubilæet blev fejret for 25 år siden med en stor byfest. + 30. Gamle Ringkjøbingdage genoplivet i København. Der var en stemning, som man ikke har oplevet i mange år, da Ringkjøbing-Foreningen i København i aftes holdt sin afskedsfest. Helt tilfældigt havde man fastlagt dagen, så den faldt sammen med forfatteren Johannes Smiths 69 års fødselsdag. Man startede derfor dagen med at lægge blomster på hans grav og med at overrække hans hustru en buket. - Festens højdepunkt var underholdningen ved de to ringkjøbingensere, boghandler Chr. Kabel og malermester Schmidt Hindø. Kabels dejlige lysbilledserie blev modtaget med stort bifald, og især vakte hans kommentarer, der blev fremsat med et lune uden lige, morskab hos de 76 festdeltagere. - Schmidt Hindøs båndoptagelser med hans erindringer fra livet i Ringkjøbing fremkaldte mange dejlige og festlige minder hos de tidligere ringkjøbingensere og gjorde i høj grad deres til at sætte gang i den hyggelige snak, som fortsatte til ud på de små timer. - Til festen var sendt en telegrafisk hilsen fra Ringkjøbing byråd, og ligeledes var der telegram fra bogtrykker Louis Rasmussen og frue. Desuden var der breve og hilsener fra adskillige medlemmer, som var forhindret i at være med.

Fødselsdag: 5. Gdr. Marius Jørgensen, Mejlby, Rindum, 50 år. + 7. Laurits Gravesen, Holstebrovej 42, 80 år. + 8. Laurine Poulsen, Herningvej 65, 65 år. + 10. Tømrer Niels Nielsen, Enghavevej 26, 75 år. + 19. Tinne Andersen, Grønnegade 23, 80 år. + 20. Kristiane Knudsen, 0. Strandgade 25, 80 år.

Bryllup: 13. Sygeplejerske frk. Margit Pedersen, Ringk. (d. af gdr. Viktor P., Sølyst, Sdr. Felding) og lagerekspedient Christian Nielsen, Ringk. (s. af fhv. landm. Niels N., Grindsted). + 20. Ekspeditrice Bente Bækdal, Hjørring (d. af trykker Henrik Kirkegaard B., Hvashøj 15, Ringk.) og lærerstuderende Ryan Sidelmann Christensen (s. af togfører V. F. C, Fjordalle 16, Ringk.). + 20. Damefrisør Else Jensen (d. af Laurids J., Holmene) og maskinsmed Laurids Brædstrup-Holm (s. af Erik B-H., Bymarken). + 21. Bankass. Anne Margrethe Jansen (d. af S. J., Ringk.) og frisørmester Peder William F. Nielsen, Lem (s. af skomager V. N., Stauning). + 26. Birthe Andersen (d. af O. A., Lybæk, No) og Torben Hansen (s. af Holger Dalby, Ringk.).

Sølvbryllup: 10. Grosserer H. B. Jensen og hustru, Nørregade 4.

Døde: 3. Jenny Graven Nielsen. + 13. Karoline Hjorth. + 21. Emmy Brandt-Pedersen.

 

FEBRUAR

1. Ringkjøbings udvikling har været ganske eksplosiv i de senere år. Især mod sydøst har der været aktivitet. Og man er nu nået så langt, at selv det navnkundige Korea-område kan medtages i byggemodningen. Området med det lidt specielle navn ligger syd for den tidligere skydebane, som kommunen er i færd med at omdanne til byggegrunde. + Fiskeriet fra Hvide Sande ligger stille i disse dage. Stilstanden skyldes ikke blot den levende interesse for valget, den nye regering og den nye fiskeriminister - kutterne ligger kun i havnebassinet, fordi deres førere er utrygge ved i uvejr at tage på havet, så længe besejlingsforholdene ved Hvide Sande ikke er forbedret, og uroligt vejr kan være ensbetydende med havari. + 5. På trods af lørdag aften og prinsessebryllup i TV var der god tilslutning til Handelsforeningens generalforsamling. Der er lovmæssig hævd på, at generalforsamlingen skal holdes på stiftelsesdagen. Formanden, herreekviperingshandler J. C. Kirk, oplyste i sin fyldige beretning, at landets handelsstandsforeninger for første gang vil holde formandsmøde i Ringkjøbing mandag den 4. marts. - I øvrigt var der et interessant indslag om handelsskolens virksomhed og bestræbelserne for at opnå anerkendelse af en 1-årig handelsskole. Herunder blev rejst spørgsmål om at bygge en ny handelsskole. - Formanden kunne notere en lille fremgang i medlemstallet og sagde videre, at 1967 vel ikke havde vist så store omsætningsstigninger som tidligere, hvorimod omkostningerne har vist stærkere stigninger. Formanden omtalte støtteudvalget for flyveruten Stauning-Kastrup, der foreløbig har udsendt et salgsbrev for biletter til ruten. Det er jo vinterhalvåret, der er mest kritisk for rutens rentabilitet. Jeg vil anbefale vore medlemmer, at de så vidt muligt benytter denne rute. Hvis ruten ikke opnår den ønskede belægning for hele året, må vi vel forudse, at den kan blive nedlagt. Den er en hurtig og nem forbindelse med hovedstaden, derfor så vidt muligt bak ruten op. + 6. Mange ældre kunne godt tænke sig at få lidt mere motion end den, de skaffer sig ved regelmæssige spadsereture i byen. Grunden til, at de alligevel ikke får det, er, at der ikke findes et motionshold for de ældste årgange i Ringkjøbing. - Men måske rådes der bod på skaden, for Guldalderklubben, som hver uge har et stort og trofast publikum af byens ældre, har nu bragt ideen frem til overvejelse, oplyser formanden, dommer J. C. Christiansen. Anledningen var, at Guldalderklubben ved sit mandagsmøde i går i Odd Fellow-logen havde besøg af amtslæge Vagn Christensen, Ringkjøbing, der ved meget om, hvor skoen trykker, og holdt et foredrag om, hvorledes de ældre kan passe helbredet. + 7. Efter nogle års pause er Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub atter aktiv. Klubben fik valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen på Missionshotellet i aftes. Formand blev K. T. Sørensen, der var »primus motor« ved den vellykkede udstilling for kort tid siden. + 8. Fjordvang Landboskole, der i de senere år med held har taget undervisningen for landbrugets helt unge op, er også klar til at medvirke aktivt ved indførelsen af en ny undervisningsform i stedet for den erhvervsprægede ungdomsskole. + 12. Der er stadig udbredt byggeaktivitet i Ringkjøbing industrikvarter. Sidst har tømrer og bygningssnedker Gunnar Olesen indledt en større udvidelse af sine værkstedslokaler. Der er tale om en tilbygning på 400 kvadratmeter, og efter færdiggørelsen af denne, vil firmaet råde over 800 kvadratmeter værkstedsareal. + 14. Fiskerne i Hvide Sande oplevede i går et helt usædvanligt sildeeventyr, og fra midt på eftermiddagen til sent om aftenen kom kutterne i havn med 400.000 kg store sild. I løbet af aftenen og natten blev der losset sild ved auktionshallen, men »eventyret« fik ved auktionen i formiddags en brat afslutning. Det viste sig, at sildene kun kunne opnå priser på 7-12 øre pr. kg. + 17. Kaj Munks skuespil »En almanakhistorie«s urpremiere blev en succes. Lise Munk overværede urpremieren i Kloster sammen med en datter og to sønner. Den var samtidig mindeforestilling. Da tæppet var faldet efter den vellykkede forestilling, lød der langvarigt bifald fra salen, hvor alle de omkring 350 siddepladser var besat, og der blev overrakt blomster til stykkets medvirkende. Efter forestillingen takkede instruktøren, Sigfred Aagaard, for den store bistand og interesse, man fra teatersammenslutningens side har oplevet i forbindelse med dette stykke. - Fru Munk udtrykte over for instruktøren, kunstmaler Sigfred Aagaard, Nr. Lyngvig, sin glæde over den måde, hvorpå stykket blev præsenteret af de 12 aktører. Skuespillet er af Kaj Munks enke blevet stillet til rådighed for den vestjyske amatør-teatersammenslutning Friluftsscenen ved Lyngvig Fyr, som besluttede at opføre stykket i 70-året for digterpræstens fødsel. + 18. Stålkutteren, som løb af stabelen på Nordsøværftet i går, blev vænnet til blæsten fra fødslen. Sne- og haglbygerne medførte hårde vindstød, og søsætningen måtte udsættes noget. Kutteren løb fint af stabelen. Den døbtes »Hans Sme« af Hjerting, og gudmoder var fru Nanna Andersen, der er gift med kutterens kommende skipper, Hans Ole Andersen, Hjerting. + 19. Selv om der er gået 24 år siden Kaj Munks død, har Vedersøboerne ikke glemt deres gamle præst, og dette kom også til udtryk, da den svenske Kaj Munk-film blev vist i Vedersø Sognegård i overværelse af mere end 300 mennesker, så nogle måtte tage til takke med ståpladser i salen. + 22. Aktieselskabet Ringkjøbing Bank noterede i 1967 sin hidtil største fremgang på et enkelt år. Omsætningen, der giver udtryk for bankens aktivitet, steg 24 pct. i forhold til året før. Det omsatte beløb var ca. 4,8 milliard kroner. Det driftsmæssige overskud blev 1,9 mill. kr., eller ca. 140.000 kr. mere end i 1966. - Direktør Eiler Jakobsen kunne berette om den store fremgang ved Ringkjøbing Banks generalforsamling på Højskolehotellet.

 

Borgmester, landsretssagfører Jens Dalgaard-Knudsen

Det smertelige budskab, at vor tidligere borgmester, vor gode ven, stille var sovet ind i døden efter at have været syg i godt et år, ramte os alle i vor lille by. Han var fyldt 73 år i sidste måned. I februar måned sidste år måtte han opgive embedet som borgmester. Det er vist ikke for meget sagt, at han var slidt op, og at han tiltrods for, at kræfterne ikke var de samme som i de unge år, dog satte en ære i pligttro og omhyggeligt at røgte sine mangeartede opgaver både som borgmester og som advokat. Han søgte helbredelse og nye kræfter, dog uden at blive rigtig rask igen. I tirsdags fik han et tilbagefald, blev ført til amtssygehuset i Ringkjøbing og snart derefter til centralsygehuset i Herning. Her indtraf døden ved 18-tiden.

 

Mindeord af borgmester Niels Skytte.

Det var med dyb vemod, jeg modtog meddelelsen om, at min forgænger, landsretssagfører Jens Dalgaard-Knudsen er død. Det var med stor ærbødighed jeg efterfulgte ham som borgmester, min beundring for den indsats, han har øvet, er blevet stadig større. Han kunne netop i år have fejret 25 års jubilæum som medlem af byrådet. Utrætteligt arbejdede han gennem alle årene for sin bys og dens borgeres ve og vel. Med initiativ, dygtighed og aldrig svigtende virkelyst tog han opgaverne op, altid med det sigte at gavne helheden. Vi følte os trygge med ham ved roret, og hans minde som byens førstemand vil længe blive bevaret.

 

Mindeord af Carl Klokker.

Efter M. Klokkers død i 1941 var landsretssagfører Dalgaard-Knudsen selvskreven som formand for Ringkjøbing Museum. Hans store interesse var den forhistoriske tid, især romersk jernalder, i hvilken man næsten kan sige, han var danmarksmester. Han havde nær kontakt med professor Hatt, direktør for Nationalmuseet John Brønsted, professor Glob og sidst men ikke mindst professor Becker. Forbindelsen med disse personer samt hans egen dygtighed som forsker og udgraver har sat ham i stand til at samle så mange sjældne ting på den forhistoriske afdeling, at den er blevet kendt i ind- og udland. Han har desuden været i bestyrelsen for Jysk arkæologisk Selskab og medlem af det Kongelige Oldskriftsselskab. - Det vil derfor ikke undre nogen, at hans søn i dag har taget arven op efter sin far og sidder nu som formand for Ringkjøbing Museum.

 

+ 24. En af de kendte personligheder i Ringkjøbings erhvervsliv, fabrikant Niels Skytte sen., Ringkjøbing Cementvarefabrik, døde i nat. Han blev 72 år. - Skyttes helbred har været svigtende i de senere år. Selv om fabrikant Skytte har boet og virket i Ringkjøbing siden slutningen af verdenskrigen i 1945, knyttes sognenavnet Vedersø i lige høj grad til hans liv. Det var i Vedersø, Niels Skytte lagde sin manddomsgerning, og hans slægt har i øvrigt dybe rødder i dette sogn. - Skytte var født i Vedersø Købmandsgård, som hans forældre drev og det var naturligt for ham at lære købmandsfaget. Hans gerning i Vedersø huskes og kendes af mange i sognet - ja, langt ud over dets grænser. Sognet havde tillid til ham og viste dette ved at vælge ham til utallige offentlige hverv. I disse år blev sommerhusbebyggelsen i Vedersø lagt i faste rammer, og det var ikke mindst Niels Skyttes fortjeneste. Han var fremsynet og klar over, hvad planløst sommerhusbyggeri kunne komme til at betyde for den skønne natur, som han havde så kær. - Det ses af Niels Skyttes gerning, at han kunne lide at beskæftige sig med noget konstruktivt. I Vedersø drev han foruden købmandsgården også møllen, og han bestyrede Ringkjøbing Banks filial. Efter at han var flyttet til Ringkjøbing, valgtes han i øvrigt som formand for bankens bestyrelse. Niels Skytte deltog aktivt i mange andre ting, og med en dygtig kones hjælp blev købmandsgården samtidig drevet på eksemplarisk vis. Det travle liv satte dog sit præg. Da købmandsgården i 1945 blev solgt, fik Niels Skytte en alvorlig advarsel af sin læge om at fralægge sig nogle af tillidsposterne. - Niels Skytte blev fra sin ungdom vænnet til at overse de større ting. Det prægede ham i hans ledelse af både købmandsgården i Vedersø og cementvarefabrikken i Ringkjøbing. Der var ingen vaklen. Niels Skyttes største fritidsinteresse var jagt og fiskeri. Det gav ham naturligt nok et meget nært tilknytningsforhold til Kaj Munk i Vedersøtiden. Hans kendskab til Kaj Munk var stort efter de utallige jagtture, de havde sammen. Det satte da også Niels Skytte i stand til at skrive bogen »Da det hændte«, som udkom kort efter krigen. + 26. Husmoderforeningen for Ringkjøbing og Omegn havde fin tilslutning til foreningens 30-års jubilæumsfest fredag aften på Højskolehotellet. Lige ved 200 deltog i den vellykkede festlighed, og der var enighed om, at det havde været en storartet aften. - Fru Ladefoged fik overrakt De danske Husmoderforeningers æresbrev som tegn på, at hun var blevet udnævnt til æresmedlem. Grunden til denne udnævnelse skal søges i det store arbejde, fru Ladefoged har gjort for husmoderforeningen. + 27. Med opførelsen af Kaj Munks »En Almanakhistorie« har amatørerne i Holmsland Forsamlingshus endnu en gang slået fast, at der udmærket kan laves godt teater uden for landsdelsscenerne, og forestillingens publikumstal er af en sådan størrelse, at det nok kan få de fleste teaterchefer til at blegne en kende af misundelse. + 28. Med en flot og fornem festpolonaise indledte de mange elever på danselærer Svend Aage Jacobsens danseskole i Ringkjøbing søndag eftermiddag sæsonens afdansningsbal på Højskolehotellet hvor salen var fyldt med et forventningsfuldt publikum af forældre.

Fødselsdag: 4. Fiskeeksportør Jens E. Sørensen, Ringkjøbing, 60 år. + 9. Fru Mathilde Nielsen, Bildtsvej 16, 80 år.

Bryllup: 3. Agnete Mølskov (d. af teknisk tegner Jens M., Kronager, Ringk.) og biokemiker Birger Jørgensen, København. + 10. Boghandlermedhjælper Mette Marie Holm (d. af boghandler N. P. Holm, Ringk.) og cand. jur. Torsten Klaus Berning (s. af landsretssagfører Sigurd B., Charlottenlund). + 10. Jette Struckmann Christensen (d. af M. Christensen, Esbjerg) og malersvend Leo Orloff (s. af slagteriarbejder Sven O., Ringk.). + 11. Grethe Guldberg Madsen og Svend-Erik Henriksen (s. af Hans Henriksen, Skjern), Ingrid Guldberg Madsen og Bjørn Christensen (s. af Søren Christensen, Herning). Brudene er døtre af Jens Nordestgaard Madsen, Ringkjøbing. + 17. Ketty Marie Thomsen (d. af M. T., Ringk.) og ekspedient Anders Kr. Johansen, Ringkøbing (s. af E. J., St. Sjørup). + 16. Syerske Eva Nissen, Damstræde, og smedelærling Preben Sørensen, Schuberts Minde, Ringkjøbing. + 17. Inge Lise Braae Pedersen (d. af B. P., Bredgade 7) og Erik Tvistholm Kristensen (s. af Jens K., Søndergade 3, Ringk.).

Døde: 3. Ane Marie Pedersen. + 4. Pens. politiassistent Jakob Kristian Jakobsen R. + 6. Olga Reffs. + 10. Fhv. inkassator Peder Poulsen. + 21. Søren Berzant. + 23. Landsretssagfører Jens Dalgaard-Knudsen. + 23. Pensioneret stationsforstander Niels Nielsen Bjerg, Rindum. + 24. Fabrikant Niels N. Skytte.

 

MARTS

1. Ringkjøbing Roklubs bestyrelse har holdt konstituerende møde og udpeget elektriker Hans Thomsen til formand i stedet for fuldmægtig Jørn Jensen. Til næstformand er valgt typograf Tage Sandberg Jensen. + Intet aktionærudbytte i Ringkjøbing Isværk. Mindre driftsoverskud end sidste år på grund af øgede omkostninger. Salget af is er ikke dalet. - Formanden, bogtrykker Louis Rasmussen, måtte ved generalforsamlingen beklage, at det forløbne år ikke har været så godt for værket som tidligere, grundet på de stærkt stigende omkostninger. + 2. Ringkjøbing Venstreforenings generalforsamling torsdag aften på Højskolehotellet understregede, at der op til valget er udført et godt arbejde. Der er på alle områder ydet en indsats, og det må noteres med glæde, at resultatet blev, at Jens Foged igen er repræsenteret i folketinget. - Redaktør Antonsen, retsassesor Krebs-Hansen, borgmester Niels Skytte og mejeribestyrer Slots genvalgtes til bestyrelsen. I stedet for Dalgaard-Knudsen valgtes forretningsfører C. Korsgaard. - Efter generalforsamlingen gav amtsarkitekt Gregers Jæger i et foredrag oplysning om problemet sommerhuse og bevaring af naturen, og der skal gøres noget for at oplyse befolkningen om dette byggeri. + 4. Omkring 250 ulveunger, spejdere, forældre og andre interesserede deltog i aftes i KFUM-spejdernes fest på Højskolehotellet. Spejderorkestret indledte, og de dygtige musikere høstede stort bifald. - Lærer Bærenholdt-Jensen, Ølstrup, formede sin festtale som en gengivelse af tre fortællinger. + 5. Ringkjøbing Landbobank har holdt generalforsamling og noterer for driftsåret 1967 de hidtil største tal såvel på omsætning og balance som på indlåns- og udlånsområdet. Balancen steg med 9 mill. kr. til 123 mill. kr. Omsætningen passerede de 5 milliarder kr. Det samlede indskud steg knap 5 mill. kr. til 92 mill. kr., og de samlede udlån steg med godt 8 mill. kr. til 89 mill. kr. Efter afskrivning på inventar m. v. og hensættelser på udestående fordringer blev årets overskud 835.000 kr. Der udbetaltes 8 %> i udbytte og der deltog ca. 670 aktionærer. + De jydske Handelsforeninger afholdt formandsmøde på Fjordgården og vedtog bl. a. en grossist- og eksportsektion. Mødet sluttede med en festmiddag. + 6. Mange vragdele fra den forliste Hvide Sande-kutter »Ellen« fundet ved den store eftersøgning. - Forliset skyldes sikkert gaseksplosion. - I havnen i Hvide Sande vajer flagene på kutterne i dag på halv stang, og fiskerne markerer på denne måde deres sorg over tabet af de to kolleger, der mistede livet ved kutterens forlis. De omkomne er den 65-årige fiskeskipper Enevold Jensen og den 62-årige fisker Peder Husted Jensen, som var brødre og begge boede i Hvide Sande. + 9. Ringkjøbing får nu en decideret cafeteria. Det er den hidtidige afholdsrestaurant, Prior, der omskabes til et moderne cafeteria. Restauranten er overtaget af slagtermester Poul Knudsen, der har forretning i samme bygning. + 11. Ringkjøbing Idrætsforenings håndboldhold vandt søndag over Sejling og rykker dermed op i 4. division. Man fejrede oprykningen med et glas Champagne ved hjemkomsten. Holdet fik megen anerkendelse og en række gaver fra flere firmaer. + 12. Ringkjøbing får i løbet af foråret en udmærket lejlighed til at »prøvekøre« gågaden i Nygade. Politiet har meddelt handelsforeningen, at gaden lukkes for gennemkørsel, når byggeriet af Magasin PV indledes. Magasin PV ligger lige over for, hvor Botha er i gang med at bygge. Gaden er indsnævret på grund af dette byggeri og lukkes faktisk helt, når endnu et byggeri indledes. + 13. Keramik-gruppe til byrådet fra den tidligere borgmester. - Niels Skytte meddeler, at byrådet fra fru Dalgaard-Knudsen har modtaget en keramik-gruppe bestående af grønlandsfarerne Mylius-Erichsen, Høeg-Hagen og Brøndlund. I et brev oplyses det, at J. Dalgaard-Knudsen fandt gruppen i en antikvitetsforretning i København. Den er udført af keramikeren Kongstrand. + 14. Ny millionstigning på Ringkjøbings budget. Balancestigning på 1.284.210 kr., så balancen når op på 8.222.117 kr. Udskrivningen af personlige skatter stiger 1.429.514 kr. eller 23,2 pct. og bliver i alt 7.584.047 kr. + 15. Amtsadministrationens personale på Rindumgård har i længere tid haft vanskeligheder med pladsforholdene. I løbet af den kommende uge bedres situationen imidlertid, idet den endelige overflytning af en del af personalet til den tidligere orgelfabrik på St. Blichersvej 2 i Ringkjøbing finder sted. - Den ny afdeling af amtsadministrationen får et personale på 25. + 16. Der var fart og højt humør ved børneholdenes optakt til den årlige gymnastikopvisning i Ringkjøbingegnens Hovedkreds. Lidt over 400 piger og drenge tog fredag eftermiddag Vesterhavs-Hallens gulv i besiddelse, og i små 3 timer viste de deres programmer fra vinterens træning. + 17. Ringkjøbing-virksomheden Scotty, der har en meget betydelig eksport til Norge, har besluttet at invitere nogle af de norske forhandlere til et besøg i Ringkjøbing. Scotty henter gæsterne med fly i Oslo. Besøget gennemføres 25.-26. marts. Den første dag kommer nordmændene, 95 i alt, til Ringkjøbing, hvor de naturligvis skal se virksomhedens nye produktionslokaler. + 20. Et afgørende skridt mod dannelsen af den bebudede centralforening af fiskeriorganisationer i Vestjylland tages fredag den 22. marts i Ringkjøbing. Der er indkaldt til et orienterende møde, og sandsynligvis vil der allerede den samme aften kunne holdes stiftende generalforsamling. + 21. Ringkjøbing Sygekasse har i det forløbne år haft en væsentlig stigning i overskuddet i forhold til året før, nemlig fra 43.925 kr. til 104.717 kr. Reservefonden er forøget med disse godt 100.000 kr. Sygekassens formand, typograf P. Astrup Hansen måtte dog ved generalforsamlingen i aftes bringe skår i optimismen. Reservefondsprocenten, der skal udgøre 50 pct. af de sidste tre års udgifter, er desværre kun på 40 pct. + Ringkjøbing Industribygning A/S indleder om kort tid en kampagne for at udbedre kendskabet til selskabets virke. Denne beslutning blev truffet på generalforsamlingen i aftes, og den skyldes først og fremmest et økonomisk tilfredsstillende år. Propaganda-virksomheden med annoncer i landsblade var efter de fremførte synspunkter den rigtige vej at gå frem for at opføre en ny industribygning og derefter søge at skabe kontakt med interesserede købere eller lejere. + 25. Sommerlyst forhøjer lejen for bådpladser. Der var livlig diskussion på foreningens generalforsamling. Det blev desuden vedtaget at forhøje kontingentet. + 26. KFUM's idrætsafdeling har i 1967 opnået ganske gode resultater i de håndboldturneringer, hvor klubbens i alt 29 hold - 15 i vinterturneringen og 14 i sommerturneringen - har deltaget. Formanden, Frede Vestergaard, fratrådte arbejdet i efteråret, og i hans sted aflagde næstformanden beretning. Foreningen tæller i alt knap 150 medlemmer. - I JHF's turnering havde navnlig dameholdet i serie 2 klaret sig godt. + 27. Der er forårshumør over Ringkjøbing Kunstforenings aktivitet i denne tid. I de nærmeste dage bydes på ikke mindre end tre arrangementer, nemlig to kunstudstillinger og en fornem koncert. I weekenden viser eleverne fra LOF's kursus i tegning, maling og grafik, hvad de har fået ud af Holstebro-kunstneren Paul M. Cederdorffs undervisning i vinterens løb. 5. til 8. april er der igen udstilling i Vester Strandgade. Den har fået titlen »Bogtryk, bøger og bogkunst« og viser grafikeren Povl Christensens smukke og særprægede træsnit i en lang række bøger fra A. Rasmussens Bogtrykkeri i Ringkjøbing. Bogtrykker Louis Rasmussen har i mange år haft et nært samarbejde med Povl Christensen, bl. a. om Kaj Munks værker og St. St. Blichers fortællinger, og bøgerne viser, hvor smukt resultatet kan blive, når fin grafik går i samarbejde med godt bogtryk. - Tirsdag den 2. april holdes en Chopin-koncert på Hotel Fjordgården. Det er lykkedes Kunstforeningen at overtale vor fornemste Chopin-fortolker, pianisten Kjell Olsson, til at spille nogle af Chopins kendteste kompositioner. + 28. Minimalstigning i de kommunale skatter. - EDB-opgørelserne viser en overraskende stor indtægtsstigning i Ringkjøbing. - Beskatningsprocenten helt ned på 17 plus 0,7 til kirkerne. Sidste år var tallene 23 og 1. + Efter byrådsmødet i aftes står det fast, at der bygges en kommuneskole ved Søibergsvej i byens sydøstlige del. Efter en livlig debat blev detailprojektering og igangsætning af første byggeafsnit vedtaget. + Nordsøværftets nybygning nr. 43 løbet af stabelen. Det drejer sig om en stålkutter på 122 brt. Kutteren skal afleveres til fiskeskipper Herluf Jeppesen, Esbjerg, og fru Jeppesen foretog dåben, kutteren fik navnet »New Foundland«.

Fødselsdag: 3. Pens. postbud P.K.Nielsen, Skolevej 11, Rindum, 75 år. + 5. Stereotypør Aksel Gade, Tværvej 8, 50 år. + 5. Fru Charles, Alderdomshjemmet i Ringkjøbing, 90 år. + 10. Jens Nygård, Damtoften 11, 70 år. + 26. Arbejdsmand Sigfred Hansen, Tværvej 12, 60 år.

Bryllup: 2. Alice Juelsgaard Vang, Herning (d. af Øjvind V. »Lilkjær«, Hee) og Bjørn Schou, Nymindegab (s. af Carl Chr. S., Østergade, Ringkjøbing). + 16. Eva Noesgaard Jensen (d. af Chr. Th. J., Grønbjerg) og Ole Voldbjerg Sørensen (s. af Johs. V. S., Kronager 6, Ringkjøbing.) + 16. Ida Thomsen, Struer og snedker Leo Overgaard, Struer tidl. Ringkjøbing. + 23. Sygeplejerske Ruth Sørensen (d. af P. H. S., Skolevænget 11, Ringk.) og læge Peffers Watson Brown, Edinburgh, Scotland (s. af W. B., Bexhill, England). + 23. Ekspeditrice Jytte Trabjerg Madsen, Rindum og elektriker Frode Jensen, Ulfborg. + 23. Anne-Grethe Jensen, Ringkjøbing (d. af chauffør H. J., Kloster) og murer Preben Bagger Christensen, Rindum (s. af fru Ane B. C, Rindum). + 24. Anne-Lis Svendsen (d. af Edith S., Ringk.) og Ejvind Bundgård (s. af Thomas B., Fløjstrup).

Sølvbryllup: 28. Chr. Venø Pedersen og hustru, Grønnegade 24, Ringkjøbing.

Guldbryllup: 26. Peder Kristensen og hustru, Kirkevej 20, Rindum.

Døde: 5. Ane Marie Stage. + 8. Maler Ejner Møller Christensen. + 15. Martin Ibsen. + 16. Kirstine Thomsen. + 17. Laurits Andersen. + 27. Ane Marie Gosvig.

 

APRIL

1. Golfbanen i brug. - Vestjysk Golfklub tog i weekenden for alvor det nye baneanlæg i Dejbjerg i brug, da den i lørdags startede forårets klubturnering. Der var stor interesse for turneringen. + Det blev Ringkjøbing-spillerne, der tog det meste af sølvtøjet med hjem ved Skjern Badmintonklubs jubilæumsstævne i Skjernhallen søndag eftermiddag. Ringkjøbing tog sig af både dame-double og mixed-double. + 2. I den kommende weekend skal der være et omfattende kursus på Stauning Flyveplads for »gamle« flyvere - og der har vist sig en overvældende interesse for arrangementet. 60 flyvere fra hele landet kommer, og desuden har man måttet skrive ca. 25 på venteliste. + 3. Det kommunale vandværk kan med de seneste udvidelser forsyne byen i en årrække. Der er etableret et nyt filteranlæg med en kapacitet på 150 kubikmeter i timen, og vandværket kan derefter filtrere 250 kubikmeter vand i timen. Det svarer til forbruget i en by på 11.000 indbyggere. + 5. Fornem grafik- og bogtryk-udstilling. En lang række af grafikeren Povl Christensens fineste træsnit kan ses i Kunstforeningen fra i dag. - Værdifulde håndskrifter. - Det er virkelig grafisk kunst af høj karat, man kan opleve i Ringkjøbing Kunstforening fra i dag og påsken over. Udstillingslokalerne i Vester Strandgade er rammen om en lang række af grafikeren Povl Christensens fineste arbejder, både træsnit og tegninger. Først og fremmest lægger man mærke til hans illustrationer til Goethes »Faust«. Det er teknisk meget, meget dygtigt udførte træsnit. Foruden den separate grafik ses et stort udvalg af kunstnerens arbejder i udstillingens anden del: Bogtrykkunst fra A. Rasmussens Bogtrykkeri. Det vil være håbløst at prøve på at nævne de mange smukke bøger, der er udstillet. De må ses. Men én af dem er illustreret med træsnit med en noget speciel forhistorie, som vi synes, at læserne skal have med. - Bogtrykker Louis Rasmussen fortæller: - Povl Christensen har ofte besvær med at skaffe den rigtige træsort til snittene, og en sommer, mens han som sædvanlig boede hos os og arbejdede, var det helt galt. Men til sidst fandt vi det rigtige træ. Det stod på min fars grav. Træet måtte øjeblikkelig lade livet, men det fik efter min mening et værdig endeligt: Som meget smukke træsnit. - Sidste del af udstillingen er Louis Rasmussens værdifulde samling af Kaj Munks manuskripter og breve. Manuskripter og prøvetryk viser gangen i digterpræstens arbejde, og brevene illustrerer på bedste måde samarbejdet mellem digteren og bogtrykkeren. Det er en spændende udstilling, der viser, hvordan samarbejde mellem digter, grafiker og bogtrykker kan få ganske dejlige resultater. + 6. Politiet er særdeles godt tilfreds med den færdselsundervisning, der gives alle eleverne på Ringkjøbing Skole. Ved cyklistprøven i fredags fik man bevis for, at elevernes teoretiske færdselslærdom også har stor betydning i praksis. - Af de 77 elever fra alle 6. klasserne, som deltog i prøven, bestod 22 fuldkommen fejlfrit. + 8. Ringkjøbing Roklubs 24. sæson startede søndag. - Man vil fortsat koncentrere sig om tre former for roning, nemlig motionsroning, langtursroning og kaproning. I fjor roede medlemmerne tilsammen mere end 20.000 kilometer. + 9. Vandtårnet på Tangsvej vil blive bevaret. Byrådets udvalg for el, gas og vand har netop haft et møde, hvor man diskuterede tårnets fremtid. Og der var bred enighed om, at det vil være synd at fjerne vandtårnet, der har placeret sig som et karakteristisk træk i bybilledet. + 10. Lokaleproblemerne på Ringkjøbing Skole er efterhånden ved at antage fortvivlende karakter. Efter sommerferien skal skolens elever fordeles i tre ejendomme i byen. Der er truffet beslutning om, at fire eller fem klasser skal rykke ind i læge E. Jacobsens ejendom i Nygade. På nuværende tidspunkt har skolen fem klasser på Borgen, og hjemme på skolen gør lokalesituationen det nødvendigt, at otte klasser opretholdes som vandreklasser. + 13. I de to første påskedage har der gennem Ringkjøbing været en jævn strøm af bilister på vej til Vesterhavet. + 15. Politiet oplyser, at der trods den livlige trafik i påskedagene kun har været enkelte færdselsuheld, og ingen har medført, at personer har måttet indlægges på sygehuset. Politiets stjernepatrulje og en motorcykelpatrulje fra København har kontrolleret færdslen på vejene. + 16. Kommunens folk placerede i formiddags de afspærringer og skilte som fortæller, at Nygade er spærret for den kørende trafik - og dermed i realiteten gågade. Spærringen skyldes byggeriet af Bothas og Magasin PV's forretninger i gaden. + 20. Trossamfundet Jehovas Vidner i Ringkjøbing-distriktet regner med i den kommende weekend at kunne nå rejsehøjde med den mødehusbygning, der i øjeblikket er ved at blive opført på en grund ved Vejskillingen. + 24. Ringkjøbing får fra næste forår en god løsning på campingpladsproblemet. Kommunen har solgt et areal til en plads ved Vellingvej i byens sydlige udkant, og her anlægges der i de kommende måneder en moderne campingplads, som skal drives på privat basis. Den afløser byens hidtidige campingplads ved Hvashøj, som kører på sidste sæson i år. + 25. At sang- og musikglæden er stor på Ringkjøbing Skole, kan der ikke herske tvivl om hos dem, der overværede skolens forårskoncert tirsdag aften, og det var mange. Skolens gymnastiksal kunne simpelthen ikke have rummet flere. - Aftenens højdepunkt var korenes fremførelse af jazz-kantaten »Døgnet rundt«. - Stadsskoleinspektør Chr. Christensen bød de mange tilhørere velkommen og gav udtryk for glæde over korenes arbejde under Børstings ledelse og den sang- og musikinteresse, der gør sig gældende blandt børnene. + 26. Kunstforeningen i Ringkjøbing åbner en ny og interessant udstilling. Denne gang er det godt en snes af eleverne fra Det jyske Kunstakademi i Århus, der viser et udpluk af deres arbejder. Det er første gang disse kunstnere, hovedsagelig unge, præsenterer deres ting uden for akademiet. + 27. Ringkjøbing Lawn Tennisklubs træningsinstruktion, der starter lørdag eftermiddag og varer 4 dage, bliver ledet af en kapacitet inden for tennissporten. Den hollandske træner Ella Segboer, der taler dansk, er ingen novice på dette område. Hun har bl. a. fået æresprisen som den bedste af 500 elever på den idrætsskole, der drives af det hollandske forbund for legemsøvelser. + Typograf Thorvald Fog holder den 1. maj 50 års jubilæum. Fog er rigtig Ringkjøbingdreng. Søn af skrædder Chr. Fog. I 1918 blev han typograflærling ved Ringkjøbing Amts Dagblad, hvor han altså stadig er beskæftiget, og han regner med at fortsætte endnu en tid.

Fødselsdag: 4. Ingrid Marie Reffs, Øster Strandgade 1, 50 år. + 8. Lagerarbejder Enevold Johnsen, Østergade 21, 60 år. + 13. Fru Hilda Højhus, Nørregade, 60 år. + 17. Fru agent Laur. Andersen, Reberbanen, 85 år. + 19. Opsynsmand Laurits Andersen Bro, Ved Fjorden 3, 60 år. + 24. Jenny Balleby, Damtoften, 75 år.

Bryllup: Anny Jensen, Lem St. og skorstensfejer Gynter Jacobsen, Ringkjøbing. + 11. Solvejg Aarup Jørgensen, Søndervig (d. af gdr. Jørgen M. J., Kloster) og installatør Reimer Wiese (s. af fru installatør Karla W., Ringkjøbing). + 27. Kontorassistent Selma Kristensen, Holstebro (d. af Lars K., Mølhøj 22, Ringk.) og overassistent Ole Pøhl, Vemb (s. af Peder P., Grønbjerg).

Sølvbryllup: 18. Tage Lauridsen og hustru, Skolevej, Rindum. + 24. Måleraflæser Svend Nielsen og hustru, Baunshøj 14, Ringkjøbing.

Guldbryllup: 2. Vicevært Anton Larsen og hustru, Håndværkerstiftelsen, St. Blichersvej, Ringkjøbing. + 25. Direktør Niels Jensen og hustru, Tangsvej 2, Ringkjøbing. + 27. Fhv. bankkasserer Herluf V. Kornø og hustru, Holstebrovej 25, Rindum.

Døde: 3. Olga Andersen. + 4. Peder Iversen, Rindum. + 8. Marie Christensen. + 23. Anie Nielsen. + 28. Fru Dorrit Hansen.

 

MAJ

1. Løberen ud på Nygade, der i denne tid præges af usædvanlig aktivitet, på grund af forretningsbyggeri. I dag indledte Magasin PV et stort ombygningsudsalg, og samtidig rullede naboforretningen, L. Hertz, »den røde løber« ud på gaden. På løberen er der udstillet forskellige tilbudsvarer. Hertz udnytter trafikrestriktionerne i gaden på rigtig gågade-facon. - Såvel udsalg som gågade-tilbud trak en masse mennesker til i dagens løb. Så mange, at håndværkerne og andre bilister måtte udvise stor forsigtighed. I øvrigt er det nu blevet meget vanskeligt at køre i gaden i bil, idet der atter er etableret et stillads ved Bothas forretningsbyggeri. + 2. Fire aftenhold til eksamen på Handelsskolen. - Bankskolens første elevhold eksamineres sidst i maj. 50 kursister på Handelsskolen tager i disse dage afsluttende eksamen med statskontrollerede prøver i fagene bogføring, maskinskrivning og stenografi. Kursisterne har deltaget i handelsskolens undervisning for aftenhold i vinter. Ud over den almindelige undervisning på aftenkurset, har bogføringseleverne haft lejlighed til at supplere den teoretiske viden med praksis. På initiativ af handelsfaglærer P. G. Grønning arrangeredes en demonstration af de nyeste kontormaskiner på handelsskolen. Også på den nyetablerede bankskole er man gået i gang med eksamensforberedelserne. Det er skolens første elevhold. + 3. Vandværket konstaterede i morges et mægtigt vandtab. I løbet af et kvarter forsvandt 100.000 liter. Det var Rindum-boernes morgenkaffe, der gik fløjten. Den nye hovedledning, som har klaret forsyningen til Rindum de sidste 3 år, var utæt ved banelinien. + 4. Ringkjøbingegnens Mejeriselskab gennemfører fra på mandag den rationalisering af mælkeudbringningen, man har forberedt, lige siden selskabet blev startet. Rationaliseringen vil betyde, at der kun kommer én mælkemand i hver gade. De fleste af byens borgere beholder dog deres egen mælkemand, idet mælkemændene skal køre i gader og distrikter, hvor de i forvejen havde flertallet af kunderne. + 5. Kaj Munk-amatørerne skænkede 10.000 kr. Den store gave skabte glæde ved åbningsfesten i det restaurerede Holmsland Forsamlingshus. Formanden for Friluftsscenen ved Lyngvig Fyr, overlærer A. C. Holm, Hvide Sande, overrakte under festen et gavebeløb på 10.000 kr. til forsamlingshuset. Pengene blev modtaget med stor tak af forsamlingshusets formand, gårdejer Ejnar Johansen, GI. Sogn. Ejnar Johansen har selv været med til at skaffe disse penge til veje ved sin medvirken i Kaj Munk-skuespillet »En Almanakhistorie«. Pengegaven var en del af overskuddet ved de 25 succesrige opførelser af skuespillet i forsamlingshuset for et par måneder siden. + 7. Peder Brøde Holm, De gamles Hjem, Holmsland, er død, 90 år. Han er kendt over det meste af Danmark for sin kogekunst, har i flere år arbejdet som kok og har forestået madlavningen ved utallige fester. + På en flot holdindsats sikrede RIF's serie 2 sig søndag eftermiddag to vigtige points ved på hjemmebane at besejre topholdet Varde Boldklub med 4-1. + 8. Møbelhandler Carl Pedersen, Bredgade, indleder i disse dage byggeri af en ny forretning i byens udkant. Forretningen skal ligge på hjørnet, hvor vejen fra Rindum Kirkeby støder til hovedvej 15 ved Isagergård. Der bliver godt 50 meter facade mod hovedvejen. + 9. 1967 blev økonomisk et fint år for Vesterhavs-Hallen, oplyste formanden, driftsleder Børge Hindø, på den selvejende institutions generalforsamling tirsdag aften. Driftsregnskabet viser et overskud på 21.577 kr. Pengene vil blive brugt til en række udvidelser, bl. a. et depotrum, som man ønsker opført vest for hallen. + 14. Borgerne i Ringkjøbing kommune får i løbet af en uges tid forårets hilsen nummer to fra kommunekontoret. Denne gang er det a conto-kortene for det kommende års betaling af elektricitet og gas. Med kortene følger opgørelsen over forbruget sidste år. + 15. Den 8-årige Niels, søn af borgmester Skytte, gjorde i går et heldigt og på sin vis ualmindeligt fund ved Hotel Fjordgården. Et arbejdshold var i sving ved den kunstige sø, man har gravet foran hotellet, Niels hjalp til, så godt han kunne. Pludselig fandt han en stor gul sten, og ved nærmere undersøgelse viste den sig at være en ravklump. Klumpen er så stor, at en voksen ikke kan lukke sin hånd om den, og den vejer ca. 130 gram. + Turismen ved Vesterhavet er nu gået ind i en ny og forhåbentlig travl sæson. Overalt på Holmsland Klit samt nord- og sydpå langs kysten spores der en livlig aktivitet, idet både hoteller, kiosker, campingpladser og sommerhuse gøres klar til sommerens strøm af ferie- og weekend-gæster. Den 15. maj, altså i dag, betragtes af mange som den egentlige startdato for sæsonen. + 16. Lader man vejen falde igennem Vester Strandgade og kigger inden for i Kunstforeningens lokaler, ser man, at den 27-årige maler Poul Bjerregaard, Thisted, har arrangeret sin første separatudstilling, som omfatter ikke færre end 45 værker. - Poul Bjerregaard, der er søn af farvehandler B. Bjerregaard, har for alvor arbejdet med maleriet, siden han var i 17-års alderen og begyndte at komme i huset hos kunstmaler Peder Holm. Poul Bjerregaard lægger ikke skjul på, at det egentlig var Peder Holm, som satte ham rigtig i gang, for samtidig med, at Holm var en god »revser« af de unges billeder, så forstod han også at få dem i tale gennem maleriet, at få dem til at tro på, at man kunstnerisk kan udtrykke sig ved hjælp af billedsproget. + Ringkjøbing Håndværkerforening har overrakt legater til 11 unge mænd fra byen. - Bestyrelsen for apoteker, justitsråd H. L. Heibergs legat for unge håndværkere har uddelt to portioner på hver 500 kr. til elektriker Hans K. Thomsen og stud. tech. A. Steen Faurbye. - Af fabrikant Alfred Vilhelm Bildt og hustru Ane Margrethes legat er uddelt fire portioner på hver 500 kr. til snedker Frede Tang Jensen, stud. tech. Ejnar Harder Mikkelsen, stud. tech. Bent Erik Wittorff og stud. tech. Jan Nordestgaard Rasmussen. - Af teknisk skoles legat har foreningen uddelt tre portioner på hver 500 kr. til typograf Anker Høj, maskinmester Jørgen Ebbe Grønbjerg og maskinmesterstuderende Karl Henning Sørensen. - Og af Varelotteriets legat har foreningen uddelt tre portioner på hver 450 kr. til elektriker Benny Langhoff Pedersen, stud. tech. Henning Iver Fomsgaard og stud. tech. Knud Erik Pedersen. + 18. Budskabet om, at læge Johs. Andersen, Hvingel, er død, vil blive modtaget med vemod og sorg i vide kredse. Han døde efter over 1 års alvorlig sygdom. Ind imellem syntes han atter at være ved at komme til kræfter, men i længden slog de ikke til. - Johs. Andersen ville være fyldt 70 år om netop 1 måned. Han var født 18. juni 1898 i Tårs, Vendsyssel, og blev student fra Hjørring 1917. Han tog medicinsk eksamen 1925 og var bl. a. et par år læge i Vegger. For næsten 40 år siden, i 1929, overtog han læge Birchs praksis i Ringkjøbing. Det kan med rette og uden overdrivelse siges, at Johs. Andersen udførte en velsignelsesrig gerning som læge i Ringkjøbing. Han sparede aldrig sig selv, tog sig snarere mere på, end kræfterne kunne holde til. - I 1961 modtog Johs. Andersen Carlsbergs mindelegat på 10.000 kr. Det var karakteristisk, at det dengang blev fremhævet, at han ikke blot var en førende skikkelse i lægernes organisationsarbejde, men at han altid havde været et godt eksempel for fagfæller, bl. a. ved sin etiske indstilling under udøvelse af sin gerning. Det blev tilføjet: Han er elsket af sine patienter. + 20. Kunstforeningens bestyrelse har i længere tid ønsket en mere hensigtsmæssig gulvbelægning i foreningens i øvrigt fortræffelige udstillingslokaler i Vester Strandgade, og problemet er nu løst, takket være firmaet Phønix, Vejen, der som gave har asfaltbelagt hele gulvet. + 26. Maleren og grafikeren Ernst Hansen er død i København, 75 år gammel. - I årbogen 1966-67 omtaltes han, ligesom en del af hans tegninger var gengivet. + Turisterne må klemme sig lidt - Den store turist-trafik på klitvejen mellem Søndervig og Vedersø vil ikke blive stoppet under arbejdet med at udbygge den gamle og naturskønne vej. Ringkjøbing Amts Vejvæsen har netop indledt jordarbejdet, og der skal i alt reguleres og ombygges på en strækning over 5,5 km fra Søndervig Nord og til 1 km nord for Sidselbjerg. - Der vil blive en del gener for trafikken under arbejdet, fortæller amtsvejinspektør R. B. Mortensen.

Fødselsdag: 6. Vicevært Anton Larsen, Håndværkerstiftelsen, St. Blichersvej, 80 år. + 21. Fhv. faktor Carl Kirkegaard, Kongshøjvej 7, 70 år.

Bryllup: 4. Hospitalslaborant Kirsten Vium Jensen (d. af cykelhandler Oluf J., Bredgade, Ringk.) og konstruktør Bertil Andersson (s. af enkefru Estrid A., Lille Edet, Sverige). + 4. Kontorelev Karen Marie Stengaard Jensen, Hee (d. af arbejdsmand N. S. J., Hee) og vodbinder Jørgen Faarup Nielsen, Ringkjøbing (s. af overbanemand H. Å. E. N., Karup). + 4. Teknisk tegner Ulla Burgdorff Kristensen (d. af murermester Johs. K., Blåhøj) og stud. tech. Einar Harder Mikkelsen (s. af bankkasserer O. H. M., Ringkjøbing). + 10. Børnehavelærerinde Maren Bolette Jensen (d. af enkefru Sine J., Hee) og entreprenør Jørn Lauridsen (s. af fhv. gdr. Johs. L., Ringkjøbing). + 11. Damefrisør Karen Madsen (d. af inspektør Erik M., Kolding) og lagerforvalter Jørgen Pedersen (s. af banebetjent Chr. P., Ringkjøbing). + 25. Britta Bank (d. af Anton B., Nørhedegård pr. Ringk.) og Gunnar Thomsen (s. af Hans T., Borris).

Sølvbryllup: 12. Pølseforhandler Jens Bonde og hustru, Grønnegade 17, Ringkjøbing. + 13. Inkassator N. P. Flytkjær-Hansen og hustru, V. Strandsbjerg, Ringkjøbing. + 22. Tømrer Jens L. Harborg og hustru, Østergade 36, Ringkjøbing.

Døde: 1. Kirstine Jensen. + 1. Petrea Hansen. + 8. Louise Winkel. + 18. Læge Johs. Andersen R. af D. + 18. Margrethe Charles. + 19. Johanne Stengaard. + 20. Anna Simonsen. + 21. Anton Larsen. + 24. Peder Pedersen. + 26. Karl Christensen. + 26. Johanne Flodgård Nielsen. + 27. Indremissionær A. Graven Nielsen. + 28. Frida Karla Olsen. + 30. Jensine Tafteberg Lauridsen. + 30. Kirstine Grønne.

 

JUNI

4. 6000 betalende gæster - det er tre gange så mange som sidste år - besøgte i det strålende pinsevejr Hee Dyrepark. Pinsemorgen kl. 03,00 serveredes kaffe med rundstykker i et stort telt. I løbet af en time havde det 30 mand store personale serveret over 2000 rundstykker. + 5. Forretningsfører N. C. Nielsen, Ringkjøbing Sygekasse, er efter længere tids sygdom død i en alder af 67 år. - Gennem 34 år - heraf 21 år i Ringkjøbing - nød sygekassen og medlemmerne godt af Nielsens store indsigt inden for sygekasseområdet. + 7. Højskolehotellet var centrum i dag. Fra midt på formiddagen og til hen på eftermiddagen var der sort af mennesker i hotellets store sal, og der lød en summen af stemmer i glad forvirring: Der var auktion i Ringkjøbing. - Det var en folkeforlystelse af format. Man havde indtrykket af, at alle, der havde nogle timer til overs, var mødt op for at se og more sig. Auktionarius, advokat Knud Dalgaard-Knudsen, indleder med at remse alle formaliteterne op. Den første auktionsgenstand er en kasse med ting fra pulterkammeret. Den går efter 4-5 bud for 16 kr., og jubelen er stor, da auktionsmedhjælperen andagtsfuldt tager en natpotte op og overrækker den til »vinderen«. + 9. Merkonomuddannelsen har mødt en overvældende stor interesse. På Ringkjøbing Handelsskole har man allerede på nuværende tidspunkt modtaget 35 indmeldelser, og man ved, at flere er i vente. Det betyder at de to første klasser i grundfagene virksomhedsøkonomi og organisation 1 er sikret. + Kommunen indleder i sommerens løb bygemodningen af grundene langs Hasselvej i boligområdet ved Vellingvej. Det er den næstsidste vej, inden for det kommunale udstykningsområde. At ringkjøbingenserne gerne vil bo i området ses af, at der allerede er solgt grunde langs vejen. + Et skilteudvalg. - Medlemmerne af håndværkerforeningen og handelsforeningen var indbudt til en diskussion om skiltningen i byen. Arkitekt Draiby sagde i sit oplæg, at kan man få handelsforeningen og håndværkerforeningen interesseret i spørgsmålet, vil det være et godt skridt på vej mod en mere harmonisk skiltning i byen. + 11. Sejlklubben har officielt indledt sin 57. sæson med standerhejsning og flaskekapsejlads. Efter standerhejsningen stævnede otte både ud, og i det friske vejr blev det en fornøjelig sejlads. + Ringkjøbing Roklubs bedste roere kommer nu endelig i konkurrence. I weekenden deltager klubben i forårsregattaen i Viborg med 3 både, nemlig 4 årers inrigger herresenior A og B, 4 årers inrigger damer samt singlesculler. + KFUM-orkestret i Ringkøbing havde march-debut i Ringkjøbing søndag eftermiddag. Thyborøn Garden var på gæstevisit, og sammen marcherede de to orkestre gennem byen med ophold ud for De gamles Hjem og afslutning på torvet. Både langs ruten og på torvet var der samlet mange mennesker for at høre musikken, og der hørtes mange rosende ord blandt tilhørerne. + 12. Justitsministeriet har beskikket advokat Knud Dalgaard-Knudsen, Ringkjøbing, som auktionsleder i Ringkjøbing retskreds for et tidsrum af 10 år fra den 1. april 1968 at regne. + Kutter fra Hvide Sande har sat havnerekord. Den nybyggede 35 tons kutter »Gitte Høj«, Hvide Sande, har tegnet sig for en ny rekord for pighvar-fiskeriet fra denne havn. Kutteren kom efter en uges rejse i havn med en last på 10.000 kg fisk, heraf 9000 kg pighvar og resten torsk. Den samlede last indbragte på auktionen 61.000 kr. i bruttofortjeneste. + Skoleeleverne fra Tromsø i Norge kom ved middagstid til Ringkjøbing. De kørte i bus op foran skolen, glade og forventningsfulde, men lidt trætte efter en rejse på 30 timer. De blev budt velkommen af stadsskoleinspektør Chr. Christensen og derefter indkvarteret hos elever fra 6. og 7. klasse. De norske børn bliver i byen til tirsdag. Det bliver en begivenhedsrig uge for dem. + 13. Bevaringsforeningen i Ringkjøbing har erklæret bølgeeterniten krig. Formanden, arkitekt E. Draiby, oplyste på generalforsamlingen, at man har anmodet byrådet om dets medvirken til at forhindre brugen af bølgeeternitpladerne som tagdækning på ældre huse i den indre bydel. - Vi må stoppe tendensen til at bruge dette tag, sagde Draiby, ellers er byen ødelagt om 10-15 år. + 12. På Tipperne gælder naturens love. Dyb stilhed - tågen ligger lidt spredt hen over det meget flade landskab.

Stilheden brydes ikke én eneste gang af bilmotorer eller den summen, der tilkendegiver, at vi befinder os i et teknisk udviklet samfund. Alt synes fuldstændig uberørt af menneskehånd - nærmest som et eventyrland. - Tipperne er åben for publikum i visse perioder. For tiden er fuglereservatet fuldstændig lukket, idet fuglene ruger, og man ønsker, at de skal have fred. Derimod er der mulighed for at se hele det store, naturskønne område i juli . Hver onsdag og fredag enten kl. 13 eller kl. 16 er der rundvisning. En observatør, der opholder sig i »Tipperhuset«, står til disposition, så folk kan stille spørgsmål i tilknytning til fuglelivet. + 13. Ringkjøbing byråd ansatte i det lukkede møde tandlæge Ingrid Kirkegaard Olesen som børnetandlæge ved skoletandklinikken fra 1. august. + 14. Ringkjøbing Fjernvarmeværk kan i sommer glæde flertallet af medlemmerne med en pæn tilbagebetaling fra akontoindbetalingerne for det sidste driftsår. Selskabets bestyrelse har foretaget en løs gennemgang af regnskabet, og selv om der foretages en rimelig henlæggelse, vil der kunne tilbagebetales omkring 200.000 kr. til medlemmerne. + Til Schubert med madpakker og sodavand. De yngste elever fra skolen tog på udflugt til Schuberts Plantage i formiddags. - Bevæbnet med sodavand og madpakker drog de fire 1.-klasser af sted med busser fra skolen for at tilbringe dagen i det grønne. + 15. Klitterne langs Vesterhavet er i år mere alvorligt medtaget, end de har været i lang tid. Det sidste års mange storme har sat sit spor, og det samme gælder den stærkt forøgede strøm af turister. Sidstnævnte kan dog ved fornuftig optræden og lidt omtanke skåne klitarealerne for megen ødelæggelse. + 17. RIF's herrehåndboldspillere hører ikke til dem, der slapper af, bare fordi det er sol og sommer. Tværtimod har de åbenbart i sinde at erobre alt, hvad der findes af sølvtøj i Jylland, for i weekenden har de for tredje gang i denne sommer vundet et stævne og dermed en pokal. + 18. I dag har snedkermester Orla Al-bæk Pedersens møbelforretning i Østergade 10 års jubilæum - og samtidig åbnedes en ny filial i Torvegade. Der er blevet lavet møbler i Albæk Pedersens bygninger i omtrent 100 år, men rigtignok under noget mindre forhold. Da Albæk Pedersen og hans hustru overtog forretningen i 1958, var der et butiksareal på ca. 70 kvm. - i dag er arealet i Østergade på ca. 1200 kvm., og hertil kommer den nye forretning i Torvegade på ca. 300 kvm. + 19. Aktieselskabsregistret meddeler, at A/S Windrose-Fisk, hvis formål er at opkøbe og sælge, herunder eksportere al slags fisk samt drive enhver i forbindelse hermed stående virksomhed og handel i almindelighed, er blevet optaget i registret. Selskabet, der har hovedkontor i Ringkjøbing, har en kapital på 20.000 kr., som er fuldt indbetalt. + 20. Der var flere glædelige ting at berette på Turistforeningen for Ringkjøbing og Omegns generalforsamling. Således fremgik det af regnskabet, at overskudet for 1967 på 5116 kroner er det største i foreningens historie. Det skyldes for en stor part, at Ringkjøbing byråd i 1967 gav sit hidtil største tilskud til foreningen, og det betyder, at turistforeningen nu kan gå i gang med nogle af de mange opgaver, der venter. + 21. Nordsøværftet oplevede i går en dobbeltsøsætning. Umiddelbart efter, at byggenummer 40, en coaster, var løbet af stabelen, søsattes en sandsuger til Ringkjøbing kommune. Coasteren fik navnet »Birthe Junior«, mens sandsugeren fik det ejendommelige navn »Rusifa«. Købstadens kvindelige byrådsmedlemmer lægger i fællesskab navn til. Der er tale om sammensætningen af de to første bogstaver i rådets tre kvindelige medlemmers fornavne - Ruth Pedersen, Signe Christensen og Fanny Spaabæk. + 22. I det nye sommerhusområde på 140 hektar i Lodberg Hede på Holmsland har man indledt byggemodningen. De første 2 km vej af de i alt 8-9 km, der skal anlægges, er allerede færdige, og flere andre steder er man begyndt at anlægge de mindre veje. Derimod skal de kommende grundejere selv lave stikvejene ind til sommerhusene. + 24. Det smukke sommervejr søndag eftermiddag fremkaldte optimisme hos mange arrangører af aftenens sankthansfester, men allerede tidligt på aftenen faldt de første regndråber og enkelte steder druknede sankthansbålene i regn. For mange lykkedes det dog at udnytte de par gange i aftenens løb, da der var opholdsvejr og få gennemført festerne som planlagt. + Ringkjøbing skoles pigekor blev placeret som nr. 1 ved det store sangstævne i Varde-Hallen i weekenden med deltagelse af i alt 15 kor fra hele landet. + 25. Restaureringen af Gl. Sogn Kirke skrider planmæssigt frem. I øjeblikket er blytækker K. Bøjlesen fra Stauning i gang med spiret. Blytaget på skibets nordside menes i øvrigt at være det ældste eksisterende i landet. Det er lagt på i 1751 og har inden da været lagt om et par gange uden at være smeltet. Nationalmuseet har besluttet at foretage en undersøgelse af det gamle tag for at konstatere hvilke metoder, de gamle blytækkere anvendte, når de lagde et tag om uden at smelte blyet. Også tømrere og murere har været i sving ved kirken i nogen tid. + 26. 1967-68 bragte ikke nogen løsning på lokaleproblemet for Ringkjøbing Folkebibliotek. Pladsmangelen er nu katastrofal. Alle rammer er sprængt. Publikum har dog ikke vendt biblioteket ryggen. Udlånstallene vidner om stigende behov for biblioteket. Næsten hver dag fremsættes der bemærkninger, som udtrykker forundring og bekymring over, at byen endnu ikke har fået tidssvarende bibliotekslokaler. + 29. Badestrandene ved Søndervig og Hvide Sande renses også i år på kommunal basis. Holmsland Sogneråd behandlede på sit møde i går en meddelelse fra politimesteren om, at strandfogederne ikke ønsker at udføre arbejdet. Rådet vedtog så at leje anden arbejdskraft til rensningen. Der renses 1 km ved Hvide Sande og 3 km ved Søndervig. Arbejdet er i gang og ventes fuldført i indeværende uge. + Nogle frygtede måske, at bogen om Ringkjøbing ville blive en 5 års plan - men ingen havde forestillet sig, at der skulle gå 25 år, inden værket blev færdigt. Det er imidlertid en kendsgerning, at der i år er gået 25 år, siden bystyret i købstaden i anledning af 500 års jubilæet besluttede at udgive en bog om byens historie. Nu er bogen færdig og indbundet. + Det var en meget realistisk redningsøvelse, samarbejdsudvalget for Røde Kors-afdelingerne i Ringkjøbing Amt søndag eftermiddag havde arrangeret på stranden ved Søndervig. Øvelsens kardinalpunkt var afprøvning af en ny type redningsflåde, og prøven forløb så tilfredsstillende, at et eksemplar af typen nu skal opstilles ved Hvide Sande.

Fødselsdag: 21. Byrådsmedlem Fanny Spaabæk, Grønnegade 15, 60 år. + 26. Kristian Andersen, Mylius Erichsensvej 7, 85 år. + 29. Fhv. gdr. Johs. Lauridsen, Tangsvej 28, 70 år.

Bryllup: 8. Lis Andersen (d. af E. A., Odder) og Vagn H. Nielsen (s. af Salomon H., Ringk.). + 8. Tove Kølle Rasmussen (d. af fuldm. R., Gentofte) og Ib Christensen (s. af Ernst C, Bildtsvej 14, Ringk.). + 22. Hanne Jespersen (d. af dyrlæge H. S. J., Brædstrup) og Poul Aage Christensen (s. af snedker S. A. C, V. Strandsbjerg). + 29. Inger Carstens, Horsens og mekaniker Svend Erik Østergaard, Østergade 32, Ringk.

Sølvbryllup: 20. Wilhelm Petersen og hustru, Enighedsvej 16. Døde: 4. Niels Christoffer Nielsen. + 25. Jens Chr. Nielsen.

 

JULI

1. Ringkjøbing får nu et vekselkontor, der skal betjene byens turister og forretningsdrivende lørdag formiddag, idet bankerne har lørdagslukning. Det er de tre pengeinstitutter, Ringkjøbing og Omegns Sparekasse, Ringkjøbing Landbobank og Ringkjøbing Bank, der har taget initiativet til - foreløbig som forsøg - at åbne et fælles vekselkontor i turistsæsonen. + 2. Stauning-flyveruten bruges som aldrig før. Belægningsprocenten er i øjeblikket oppe på ca. 70. - Den tidlige morgenafgang mod København sikrer passagerer fra Esbjerg, Varde, Holstebro og det nu nære opland Ringkjøbing, Skjern og Tarm en god forbindelse. + 3. Kirks Herreekvipering, Nygade, har i dag taget sine nye forretningslokaler i brug. Stueetagen af den tidligere telefonbygning er bygget om og nu fyldt med varer. Såvel udstillingsareal som butiksareal er forøget væsentlig, og forretningen har fået en arkade ud mod Nygade. - Det er i øvrigt netop 10 år siden, herreekviperingshandler J. C. Kirk foretog en lignende udvidelse af den daværende forretning. + 5. Det er 75 år siden, afdøde købmand J. A. Jensen overtog købmandsforretningen i Bredgade. Den ejes nu af sønnerne Georg Krog Jensen og Aksel Jensen, og i år er det samtidig 100 år siden, forretningen blev grundlagt. - »At jeg i Dag aabner en Colonial- og Isenkramforretning i Gjæstgiver O. Andersens Gaard heri Byen, undlader jeg ikke at bekjendtgjøre«. - Det var ordene i den annonce, købmand Carl M. Schubert for 100 år siden indrykkede, og det er grunden til, at J. A. Jensens købmandsforretning i Bredgade i år kan fejre 100 års jubilæum. At jubilæet først fejres i morgen, torsdag den 4. juli, skyldes, at man så kan fejre en anden stor mærkedag: Det er nøjagtig 75 år siden købmand J. A. Jensen overtog forretningen efter C. M. Schubert. Forretningen har udvendig kun gennemgået få ændringer i de 100 år, men alt er holdt så godt vedlige, at kun bygningens stil virker gammel og smuk. + 8. Det første samarbejde under det nye Ringkjøbing-Skjern-Tarm Fællesråds auspicier bliver efter alt at dømme et snævert teatersamarbejde, idet der er planer om en sammenlægning af de to teaterforeninger i Skjern-Tarm og i Ringkjøbing fra den nye sæsons begyndelse. + 9. Landets høje sundhedsstyrelse har én gang for alle besluttet, at der ingen medicinsk overlæge må ansættes ved sygehuset i Ringkjøbing. Og det rokker man sig ikke en tøddel fra. Styrelsen er gået med til etablering af en konsulentordning - endda en udvidet ordning, så sygehuset i Ringkjøbing får medicinsk lægehjælp fire dage om ugen. + 10. Den ombyggede motorgalease »Laura« af Hvide Sande har været på jomfrusejlads med sit første hold turister og lystfiskere, og turen i går blev virkelig en succes både for de få, som kastede snøren ud, og for de mange turister, som fik en ekstra ferieoplevelse ved at prøve en sejltur på Vesterhavet. + 11. Grønlandsk kultur- og kunstudstilling. Det vil ikke undre, at disse grønlandske produkter er efterspurgte, det vil stå klart, hvis man i disse dage aflægger besøg på den usædvanlige udstilling, som kunstforeningen i samarbejde med den lokale afdeling af Foreningen Norden har skaffet til Ringkjøbing, hvor den bliver til og med næste onsdag. - På udstillingen hæfter man sig især ved de mange skulpturer og små-figurer, der dels er formet som rent billedmæssige gengivelser, dels som fantasi- og trolddomsvæsener, der tydeligt har rod i overtroen og de dramatiske sagn, som enhver grønlænder ynder at høre og genfortælle. + 12. Ringkjøbing er prægt af mange turister i disse dage. De ses overalt i gaderne, og deres biler fylder parkeringspladserne. Ringkjøbing ser gerne turister, og der gøres, hvad der er muligt, for at de skal befinde sig godt og føle sig vel betjent. Og her står statsinstitutionerne ikke tilbage. Vi kan nævne, at man på postkontorerne i Ringkjøbing, Søndervig og Hvide Sande kan få en konvolut indeholdende de nyeste danske særmærker. Konvolutten, der fremtræder i fint udstyr og med sort pap som baggrund for frimærkerne, indeholder ni af vore smukkeste mærker. + Der er mange måder at holde ferie på. Således er det et tilbagevendende problem, at mange arresthuse landet over overfyldes i feriemånederne, og i arresthuset i Ringkjøbing er der i denne tid 20 arrestanter, selv om arresten egentlig kun har en kapacitet på 16. + Vandrerhjemmets familierum er populært hos turisterne, og det har meget ofte været fuldt belagt i turistsæsonen. + 13. Det blev i aftes fastslået, at turistkoncerten i Ringkjøbing Kirke er populær og til glæde for mange. Mere end 100 tilhørere var mødt, og man så adskillige udenlandske nummerplader blandt bilerne. Organist Ernst Christensen fortjener tak, fordi han hvert år arrangerer sådanne koncerter. + 15. Ringkjøbing har fået et bjærgningsfirma, og det udførte sin første opgave i denne weekend. Opgaven bestod i at hæve og ilandbringe den store ponton, som strandede nord for Hvide Sande for nogen tid siden. Om kort tid indledes bjærgningen af en lignende ponton ved Nymindegab. Det er fabrikant Bendt Madsen, Paulis maskinfabrik, som er gået ind i bjærgningsbranchen. + 16. Meddelelsen om, at der forhandles om sammenslutningen af flere jyske kreditinstitutioner vil bevæge sindene i Ringkjøbing. - Tænker man nu også på at tage denne gamle institution fra os, vil mange ringkjøbingensere spørge. Det er naturligt at stille spørgsmålet, for der har i længere tid verseret rygter om, at kreditforeningen formentlig ikke ville få lov til at bestå. - Men muligt, at Den vest- og sønderjydske Kreditforening indleder samarbejde med andre kreditinstitutioner, siger repræsentantskabets formand, Marius Bisgaard, Mejrup. + I en eventuel diskussion om amtsadministrationens placering i et nyt Ringkjøbing amt er det nu ved at ligge klart, hvordan amtets købstæder vil forholde sig. De to store, Herning og Holstebro, mener begge at skulle være fremtidig amtsby, de mindre købstæder, Lemvig, Struer og Skjern vil alle støtte Ringkjøbings bestræbelser for at beholde amtsadministrationen i Ringkjøbing. Én af amtets største sognekommuner, Egvad, støtter ligeledes Ringkjøbing. + 18. I øsende regn lagde den engelske minestryger HMS »Thornham« i formiddags til kaj i Ringkjøbing havn. Mange af byens borgere havde trodset vejret og var mødt op for at give gæsterne en varm velkomst. Fra byens side søges der gennemført et program for de engelske gæster. Den officielle velkomst foregik på rådhuset kl. 14,00, og man vil foreslå skibets kaptajn, at besætningen indkvarteres privat hos byens borgere, for at de på den måde kan opleve et dansk hjem. I løbet af onsdagen er det tanken at lade turistforeningen arrangere en tur i omegnen, bl. a. til mindesmærket for de døde efter de to store engelske krigsskibes stranding syd for Thorsminde i forrige århundrede. Onsdag aften holdes en fest for skibets besætning. + 20. Den interimistiske gågade i Nygade er blevet en succes. Forretningsfolkene i gaden siger samstemmende, at de ser hen til en permanent ordning med glæde og forventning. Kunderne er begejstrede over gadens ændrede trafikstatus, fordi de nu i ro og mag kan færdes på strækningen og endda lade børnene kikke vinduer på egen hånd uden risiko for trafikulykker. + 22. Hvide Sandes første byfest, som foregik i weekenden, blev en fuldtræffer, der opfordrer til at gøre arrangementet til en fast tradition hver sommer. Begge festdage skabte turister og klitboere et broget mylder i gaderne, og ved den store redningsøvelse søndag eftermiddag kulminrede besøgstallet og oversteg alle forventninger. + 24. Med en overbevisende sejr på 24-11 over kvalifikationsholdet Østerbording sikrede RIF's herrehåndboldspillere sig lørdag aften adgang til 5. runde af JHF's landspokalturnering. Ringkjøbing var sin modstander langt overlegen og førte ved pausen med 11-4. + 26. Den årligt tilbagevendende begivenhed i Ringkjøbing Roklub - kanindåben - fandt lørdag eftermiddag sted på klubbens anlæg ved Von-åen. De nye medlemmers optagelse i »de voksnes rækker« gik ikke helt stille for sig. Omkring 20 medlemmer - heraf størsteparten piger - bestod prøven med glans, men slaverne blev budt på modstand, inden det lykkedes dem at kaste pigerne i vandet. + 30. Turisterne ønsker fred og ro. Holmsland sogneråd har besluttet ikke at imødekomme en ansøgning fra Jysk Aero Center om etablering af en overkørsel fra Røjklit-vejen til et areal, som tænkes udnyttet til startog landingsbane for rundflyvning.

Fødselsdag: 7. Arne Højland, Reberbanen 30, 60 år. + 11. Fabrikant Ebbe Iversen, Vesterled, 50 år. + 13. Johanne Grønbjerg, Damtoften, 70 år. + 17. Gårdejer Peder Jørgensen, Rindum, 60 år. + 16. Fhv. indremissionær Jakob Ingemann Pedersen, Skive, tidl. Ringkjøbing, 80 år. + Stadsingeniør N. E. Graversen, Ringkjøbing, 50 år. + 26. Retsassessor Olaf Sinding Kjær, Mylius Erichsensvej 6, 60 år. + 26. Hans Sørensen, Lybækhus, Bymarken, 70 år.

Bryllup: 6. Anne Marie Skarregaard (d. af Aage S., Holmsland) og ingeniør Svend Højgaard, Ringkjøbing (s. af fhv. uddeler Tobias H., Opsund). + 20. Bankass. frk. Leila Nielsen, Odense (d. af L. N., Pilevang 26, Tarup, Odense) og maskinsmed Erik Lindgård, Odense (s. af M. L., Ringkjøbing). + 20. Sonja Larsen, Ringkjøbing (d. af arbejdsmand Aage L., Årgab) og Viggo Nicolajsen, Ringkjøbing (s. af hønseriejer Harald Bech, Bøvling). + 20. Inga Poulsen (d. af fhv. kontorbestyrer Poul P., Ringkjøbing) og Knud Erik Jensen (s. af fhv. gdr. Chr. J., Thisted). + 20. Lærerinde Kirsten M. Striniche (d. af gdr. J. S., Storing) og lærer Henning Christensen (s. af fru Sigrid C, Kongevejen 37, Ringkjøbing). + 20. Ellen Christoffersen (d. af gdr. C, Kloster Skovgård, Vivild pr. Hadsten) og ekspedient Arvid Graven Nielsen, Hadsten (s. af afdøde A. G. N., Ringkjøbing).

Sølvbryllup: 4. Malermester Kaj Birkø og hustru, Enghavevej 25, Ringkjøbing.

Døde: 23. fhv. signalmand Niels Alfred Pedersen.

 

AUGUST

1. Manglen på lejligheder er yderst alvorlig i Ringkjøbing. Alvorligere end de fleste har forestillet sig. De seneste års kraftige udvikling i byen har betydet et stærkt øget boligbehov. + 3. Sommerfesten i vor dejlige og sommerglade by. I virkeligheden havde besøget af de 250 folkedansere, der på strålende vis optrådte i Vesterhavs-Hallen fredag aften, intet med fjordfesten at gøre. Alligevel må man sige, at det var en kæmpeappelsin, som faldt i fjordfestarrangørernes turban, da det blev bestemt, at folkedanserne, som i disse dage deltager i den internationale folkedanserfestival i Herning, skulle besøge Ringkjøbing. Folkedanserne leverede i deres farvestrålende dragter et forrygende bidrag til fjordfesten, for nåda, hvor kom der liv i gadebilledet, da de trak op med det dygtige norske skoleorkester i spidsen. Folk på ruten brød spontant ud i klapsalver, hvor folkedanserne kom frem, og efter den start var det ikke sært, at der kom gang i tilstrømningen til Vesterhavs-Hallen. - Derefter begyndte folkedansernes storstilede opvisning. Efter tur var tyske, norske, svenske, spanske, engelske, skotske, tjekkiske, finske og danske dansere på gulvet, og hver havde deres egne musikanter med. Det er et spørgsmål om temperament, hvilken nations danse, man foretrækker, og her var noget for enhver smag - blot ikke den dårlige. + 5. Fjordfesten blev en kæmpemæssig succes. Vejret var ideelt, og alle enkeltarrangementer kunne notere højere besøgstal end sidste års byfest. Det store trækplaster var søndagens vognoptog gennem byen og fagenes fest på stadion, der overværedes af 2500 betalende tilskuere. + 8. Sigfred Jensen, som i 45 år har tattet ål i Vonåen, fortæller om denne spændende form for lystfiskeri og det omskiftende livsløb for ålene. - Sådan tattes ål. - Mens Sigfred Jensen næsten har lagt alle former for lystfiskeri på hylden i de senere år, holder han stadig af at tage ud på Vonåen for at tatte ål, og denne særprægede form for ålefiskeri foregår på følgende måde: Først laves tatten, den madding, som får ålene til at komme frem af mudderhullerne i åen, og den fremstilles ved at trække en mængde orm på en 2-3 meter lang snor ved hjælp af en nål. Snoren vikles derefter om hånden, til den får form som et bredt armbånd, og viklingerne holdes så sammen med endnu en snor. Et lod bindes i maddingen, som igen bindes til en fiskestang, og først nu er man klar til at begynde fiskeriet. + 12. Dynamisk aktivitet karakteriserer Nordsøværftet. Virksomheden passerer i dag sit første "runde tal" - den blev stiftet 12. august 1958. Der er altså tale om en af byens yngre virksomheder; og man må sige, at den besidder ungdommens mod og kraft. - Trods skærpet konkurrence i skibsbygningsbranchen har Nordsøværftet fulgt en direkte kurs - fremad. Det første 10-år passeres med skruen godt i vandet og fuld kraft frem mod et endnu mere aktivt og begivenhedsrigt 10-år. + Ringkjøbingegnens folkedansere fik en strålende start i aftes i Rindum Sognegård. 60 var mødt for under Ragna Tangs dygtige ledelse at lære de gamle danse, og så var der endda mange, som ikke kom på grund af det gode høstvejr. Atter en gang blev det slået fast, at folkedansen ikke er døende. + 13. Ringkjøbing tegner sig i slutningen af juli for den mindste arbejdsløshed i amtets sydlige del. Amtsarbejdsanvisningskontoret oplyser, at der sidste onsdag i juli var 12 ledige. + Under navnet A/S Ringkjøbing Ridehus, er en kreds af ringkjøbingensere blevet enige om at stifte et aktieselskab med det formål at opføre og drive ridehus med stald og pasning af heste. + 14. Amtet restaurerer sidste del af orgelfabrikken. Efter at man har taget den ene fløj på Ringkjøbings tidligere orgelfabrik i brug, har man nu indledt en istandsætning af den anden fløj. Istandsætningen gennemføres, for at bygningerne kan bevares i deres nuværende stand. + 15. Håndværkerudgifterne på Ringkjøbing Boligforenings kommende byggeri ved Damtoften bliver ca. 2,8 mill. kr. Tallet fremkommer ved en sammentælling af de laveste tilbud på de enkelte entrepriser efter licitationen i dag. + 16. Det var en særdeles varm og hjertelig velkomst, der blev den nye missionær i Indre Missions Ringkjøbingkreds, missionær Henry Mortensen og hans familie til del, da kredsen torsdag aften holdt velkomstfest på Borgen. Kredsens formand, overpostbud Helge Møller, indledte med at udtrykke forsamlingens ønsker for den nye missionærs gerning. + 17. En kendt forretningsmand i Ringkjøbing, Th. Skaaning, lægger nu op. Meddelelsen modtages sikkert med vemod mange steder, for manufakturhandler Skaaning havde en trofast kundekreds. Th. Skaaning startede sin forretning i 1927 og kunne således fejre 40 års jubilæum. Han har drevet forretningen med stor dygtighed gennem de mange år. Man må sige, at det er en velfortjent »ferie« han påbegynder. + Kystredningsvæsenet har planer om så hurtigt som muligt at få stationeret en hurtiggående båd i Hvide Sande til brug ved redningsaktioner på Ringkjøbing Fjord. Hvide Sande kan muligvis overtage båden om en måneds tid. + 19. Ringkjøbing Roklub gjorde sig flot bemærket ved weekendens ro-regatta i Hobro. Klubben stillede op i fire løb - og det blev til fire 1.-pladser. + Ringkjøbing Bank foretager i disse dage en ombygning »inden for murene«. Kasseafdelingen udvides med 40 pct. + 20. Endnu en flyveplads i byens nærhed er af luftfartsdirektoratet blevet anerkendt som offentlig - nemlig Tim Flyveplads. Lederne af pladsen, Larsen og Rytter, håber, at flytellets cafeteria i løbet af ugen vil få bevilling sådan, at faciliteterne kan benyttes fuldt ud. + Amtsvejvæsenet har i sommer travlt på hovedvejene øst og nord for Ringkjøbing. De to stærkt trafikerede veje skal have en »make-up«, inden vinteren stunder til. Der lægges nyt slidlag på strækningerne Ringkjøbing-Holstebro og Ringkjøbing-Brejning Kro. + 22. Ornitologiske interesser kolliderer nu med den tiltagende flyvning. Vildtnævnet har modtaget klager over lav flyvning ved Klægbanken vest for Stauning Flyveplads. Med baggrund i den aktuelle sag søger nævnet at få en forhandling med trafikministeriet om spørgsmålet. + 23. Ringkjøbing Handelsskole har stor succes med merkonomuddannelsen, der indledtes i september. 33 har meldt sig som deltagere i kurserne virksomhedsøkonomi og organisation, mens tre ønsker videreuddannelse i personaleledelse. I byer som Holstebro og Herning er deltagelsen ikke så stor som i Ringkjøbing. + 24. Erhvervsrådet gennemfører en landskampagne for byen. Interessant redegørelse for Ringkjøbings udvikling og ønsker sendes ud til mere end 100 blade og tidsskrifter. - Et spørgsmål om trivsel. + Nordsøværftet sendte fredag eftermiddag to skibe ud i deres rette element. Man havde søsætning både på en trawler og en oliebåd. I næste uge lægges kølen til to lignende skibe. + 26. Børnehaven Tusindfryd hejser på mandag flaget i anledning af 25-års jubilæet. Dagen er helt og fuldt børnenes dag med sodavand og pølser og køretur gennem byen med børnehjemmets søde ponykøretøjer. + Overpostbud Marius Winther Sørensen afskediges efter ansøgning på grund af alder. Marius Sørensen har virket som postbud i 43 år, og blev meget afholdt af alle på hans rute. Man fik altid af ham et højt rungende »god morgen« når han kom med morgenposten. + 27. At der danses meget i Vestjylland, og at vestjyderne også formår at danse »i takt med tiden«, skyldes ikke mindst, at en ung typograf for 20 år siden i Århus brugte sin fritid til at danse sig til et eksamensbevis som danselærer. - Hermed var de indledende trin taget til den række af danseskoler, som soldaten alias bogtrykker og danselærer Sv. Aa. Jacobsen i løbet af de følgende år har etableret i Skjern, Tarm og Ringkjøbing. + 28. Skønt Ringkjøbing Tennisklub råder over et nyt anlæg med tre baner, har man været nødsaget til at lukke for tilgangen af nye spillere. Interessen har i år været helt overvældende, og klubben har i dag over 125 medlemmer. + 31. Sygehuset i Ringkjøbing behandlede i regnskabsåret 1967-68 2217 patienter. De havde et samlet antal sygedage på 32.152, og det gennemsnitlige sygeophold for hver patient var 14,5 dage.

Fødselsdag: 2. Fru Ager Knudsen, Vejskillingen 17, 50 år. + 3. Fru Elly Høj, Bregnevej 10, 50 år. + 3. Anine Madsen, Rindum, 55 år. + 6. Forh. tømrer Thomas Madsen, Damtoften 8, 60 år. + 14. Fru Kirsten Bøndergaard, Rindum Plejehjem, 85 år. + 15. Fhv. hotelejer Chr. Christensens hustru, Dagny Marie Christensen, Vellingvej 29, 70 år. + 25. Fru Godtfredsen, Give plejehjem, tidl. Ringkjøbing, 85 år. + 27. Grosserer Henry Jensen, Nørregade 4, 50 år. + 31. Husejer Jakob Peder Nielsen, Østergade 11, 75 år. + 3. Anine Madsen, Rindum, 55 år.

Jubilæum: Kreditforeningsfuldmægtig Jens Korsgaard, Kronager, har 40 års jubilæum for sin ansættelse ved Den vest- og sønderjydske Kreditforening.

Bryllup: 3. Betty Kirk Bojsen (d. af fhv. gårdejer Alfred B., Vellingvej 19, Ringkjøbing) og landmand Gunnar Hauge (s. af gårdejer Iver H., Give). + 3. Margit Fauerbye (d. af overassistent Svend F., Ringkjøbing) og politibetjent Bent Ivan Jensen, København (s. af mælkehandler Laust Ginnerup, Næssundvej 14, Nykøbing Mors). + 10. Fysioterapeut Mette Wiese (d. af fru installatør K. W., Ringkjøbing) og elektronisk ingeniør Dale Leuthold, begge Seattle, USA. + 11. Lotte Binderup (d. af bagermester B., Hammershøj) og isenkræmmermedh. Poul Madsen (s. af fru Thora M., Ringkjøbing). + 16. Lise Mortensen (d. af Chr. M., Ringkjøbing) og fisker Frank Børge Christensen (s. af Carl C, Hals). + 24. Ekspeditrice Janni Jespersen (d. af fru købmand Harry J., Ringkjøbing) og typograf Anker Høj (s. af fru Gerda Høj, Ringkjøbing). + 25. Sygeplejerske Ingrid Bank Jacobsen (d. af Anna B. J., Ringkjøbing) og cand. scient. Preben Dahl Vestergaard (s. af Møller V., Tylstrup). + 25. Lægesekretær Lisbeth Dethlefsen (d. af bagermester D., Holmene, Ringkjøbing) og stud. mag. Bjørn Lerberg.

Døde: 4. Frk. Agnes Hjort. + 6. Anna Thode. + 10. Kirsten Graversen, Rindum. + 30. Carl Chr. Petersen.

 

SEPTEMBER

2. Plejehjemsforeningen for Ringkjøbing amt var lørdag eftermiddag samlet til årsmøde på børnehjemmet Schuberts Minde. Formanden, bogholder H. Støvring, gav en beretning over foreningens arbejde og arbejdet på børnehjemmet i Ringkjøbing, Struer Skolehjem og Herning Spædbørnehjem, og sagde bl. a.: - Den 1. april 1967 havde foreningen 166 børn under forsorg. I årets løb er inddraget 85 børn under forsorg og udgået 88, heraf 9 på grund af adoption. Den 31. marts 1968 havde foreningen 163 børn under forsorg. + 3. Forsvarsbrødrene for Ringkjøbing og Omegn kunne søndag kåre den nye fuglekonge ved den årlige fugleskydning på Hotel Ringkjøbing. Grosserer Leif Knudsen overtog titlen efter fabrikant E. Iversen, da de 40 deltagere kæmpede om kronen, scepteret, vingerne, næbbet, m. m. + Mandag den 9. september genoptager Guldalderklubben mødevirksomheden i Odd Fellow Logen. Der lægges ud med tale af provst Carl Christiansen, Tim. Det øvrige program er endnu ikke fastlagt. - Guldalderklubben har nu 100 medlemmer og et gennemsnitligt mødetal på 70 ved eftermiddagsmøderne, oplyser formanden, dommer J. C. Christiansen. + 4. Falck-Zonen har udvidet sin veludbyggede vognpark. Det nye køretøj er en såkaldt slangetender, og det er det sidste skrig inden for slukningsmateriel. Sammen med de to store slukningskøretøjer, man i forvejen råder over på stationen, udgør det nye køretøj en vognpark, der er velfunderet i forhold til byens størrelse. + Hotel Fjordgården nu i erfarne hotelfolks hænder. Det nye værtspar, Tidde og Andreas Brøndt, blev i går officielt modtaget. Hotellet holdt en reception med deltagelse fra byen og egnen. Der var også gæster fra Haderslev- og Hjørringegnen, hvor ægteparret Brøndt har virket. + 5. Skal Ringkjøbing være en pæn by? Mon ikke de fleste ringkjøbingensere uden tøven vil svare ja til spørgsmålet i overskriften. Handelsforeningen, håndværkerforeningen og bevaringsforeningen har forlængst sagt ja, og de har fulgt svaret op med nedsættelsen af et rådgivende udvalg, som specielt skal behandle spørgsmålet om skiltningen i byen. Byrådet anerkender udvalgets kompetence, idet der er truffet aftale om, at samtlige ansøgninger om skilteopsætning fremover behandles i udvalget, før der gives tilladelse til opsætning. Man vil formentlig nå derhen, at byrådets byggeudvalg i næsten alle sager følger det nye udvalgs indstilling. + 6. Fri adgang til hav og klit sikres alle. Det mest håndgribelige resultat af fredningsplanudvalgets omfattende arbejde er etableringen af tilkørselsveje og parkeringspladser langs Vesterhavets kyst. Udvalgets anstrengelser på dette felt betyder, at offentligheden er sikret fri adgang til hav og klitter fra Thyborøn til Nymindegab. Og i løbet af de næste par år føjes endnu et antal veje og pladser til de eksisterende. Målet er et forholdsvis stort antal tilkørselsveje med parkeringspladser til 50-100 biler. + Fhv. hotelejer Fritz A. Melms, Ringkjøbing, er død, 69 år. Han var en kendt skikkelse i restauratørkredse på Ringkjøbingegnen, hvor han har drevet bl. a. Håndværkerforeningen og senere Hotel Klitten i Søndervig. Melms var den fødte dygtige hotelmand, der var afholdt af gæsterne. + 7. Det nye lysreguleringsanlæg for trafikken gennem det stærkt befærdede kryds Enghavevej-Torvegade har bestået premieren i det første døgn uden de mindste vanskeligheder, og ændringen har heller ikke imod sin mission forårsaget færdselsuheld. + LOF har nu udarbejdet vinterens kursusprogram og indbyder igen i år til en lang række spændende kurser både af hobbybetonet art og af mere faglig karakter. Der er flere nye ting på programmet bl. a. musikforståelse og et skulptur- og keramikkursus. + 9. 32 elever fra Ringkjøbing skole under ledelse af lærerne Bertha Mortensen, Johannes Korsholm og Hans Valdbjørn drager tirsdag middag ud til eventyret. Rejsen til Tromsø er sikret. Eleverne kommer til Tromsø onsdag eftermiddag, og de vil være i Ringkjøbing igen fredag den 20. + Byen præges i sommer af god beskæftigelse, og der åbnes nu mulighed for adskillige nyansættelser i virksomhederne i industrikvarteret - bl. a. forøger Lem Senge antallet af beskæftigede med 15 mand. Man er i øjeblikket ca. 20 i virksomheden. + Ringkjøbings nyeste virksomhed, Terny Røgeri, starter produktionen om en måneds tid. Sidste byggeafsnit rejstes i går, og det markeredes med en sammenkomst på byggepladsen. Borgmester Niels Skytte sagde, at Ringkjøbing kommunes investering i projektet medfører et rentetab på ca. 3500 kr. årligt. - Det er et tab som mere end opvejes alene af den skat, virksomhedens leder skal betale. + 10. Ringkjøbing Handelsforening gennemførte i aftes den traditionelle egnsudflugt, og man besøgte Fjordvang Landboskole, hvor forstander Lorenz Hansen fortalte om skolens historie. I Ringkjøbing besøgte man Skovgaard Jensens møbelfabrik, der beskæftiger 26 personer. - Udflugten sluttede med en festlig sammenkomst på Hotel Fjordgården. + Forhenværende kriminalassistent Otto Petersen, Ringkjøbing, har fået hæderstegnet i sølv for 20 års kredsformandskab i Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark. + 12. Ringkjøbing byråd indledte det åbne møde i aftes med behandling af protesten mod administrationsbygningens placering på dyrskuepladsen syd for havnen. Protesten var afleveret kl. 12,15 samme dag, så ingen af medlemmerne havde nået at tage stilling til den. Den blev derfor taget til efterretning uden kommentarer og indgår nu i sagen om byggeriet af administration og bibliotek. + 13. Ringkjøbing Fjernvarmeselskabs økonomiske politik var genstand for en livlig diskussion på selskabets generalforsamling i aftes. Ifølge regnskabet er der henlagt 85.000 kr. i en fornyelsesfond, og ifølge budgettet skal der henlægges 50.000 kr. i det kommende år. Nogle af generalforsamlingens deltagere mente, at disse beløb var unødigt store. Men bestyrelsen advarede mod at skære henlæggelserne ned - og såvel regnskab som budget kunne da også enstemmigt godkendes af generalforsamlingen. + 14. De primære ønsker i Ringkjøbings bevaringsforening har hidtil omfattet de gamle bygningers »ansigt« udadtil og skiltningen i byens forretningsgader. Der er imidlertid endnu et trin på bevaringsstigen, nemlig modernisering af de indvendige dele af byens gamle ejendomme. Det ligger klart, at bevaringen af de gamle bygningers udvendige dele ikke har noget formål, hvis man inden døre må leve under alt for dårlige vilkår. Et eksempel på udvendig bevaring og indvendig modernisering af en ældre ejendom er Øster Strandgade 13, som ejes af bevaringsforeningens formand, arkitekt E. Draiby. For at vise interesserede, hvordan en ellers faldefærdig ejendom kan omdannes til en fuldt moderne bolig, holdes der åbent hus i 0. Strandgade. + 16. Politiet slog lørdag morgen til over for den udbredte motorbådsjagt i Stadil Fjord. På en 2 timers tur i den vestlige del af fjorden mødte man seks jægere - og de drev alle jagt fra motorbåd. Dette er ulovligt indtil 1. oktober. + 17. Byens ærværdige Hotel Ringkjøbing gennemgår i disse år en række betydelige ændringer inden døre. Der er etableret bowling i lokaler tilstødende kroen, der er indrettet nyt køkken, i øjeblikket omskabes den gamle teaterscene til diskotek, og festsalen moderniseres. + 18. Ringkjøbing kommunes nye sandpumper »Rusifa« fik maskineriet afprøvet i havnebassinet i går. Norske montører har gjort pumpen klar, og den virkede perfekt. Det er meningen, at sandsugeren hurtigst muligt skal på fjorden, så den kan prøvekøres med den rigtige afgangsledning. Ledningen er i første omgang 35 meter, men man venter at kunne gå op på 70 meter. + 19. Smedemester Egon Sørensen fejrer 25 års jubilæum som selvstændig mester og indehaver af virksomheden i Smedegade. Egon Sørensen kan se tilbage på 25 år med udvikling og aktivitet. Arbejdsopgaverne er vokset støt i takt med udviklingen. Virksomheden har en lang historie bag sig. Egon Sørensen overtog den efter sin far, Johs. Sørensen, og han har ført den videre efter de gode, gamle principper. Dygtige smede har lært at svinge hammeren inden for murene her. Ikke alene igennem sin egen virksomhed har Egon Sørensen skaffet beskæftigelse til kolleger i byen - placeringen af Nordsøværftet i Ringkjøbing er ikke mindst Egon Sørensens værk. + 20. Mangelen på udstillingsplads på Ringkjøbing Museum bliver større år for år. En betydelig bedring af forholdene er nu i vente, idet museumsforeningen har planer om at få museet udvidet med en ny fløj så hurtigt som muligt. Projekteringen er så vidt, at byggeriet kan sættes i gang inden et år, og museumsforeningens byggefond andrager nu et beløb på omkring 130.000 kr. + Tegnestue flyttet. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har flyttet sin tegnestue til herreekviperingshandler J. C. Kirks forretningsejendom i Nygade, og i lørdags blev ændringen festligt markeret ved en reception i de ny-indrettede lokaler hvor 102 gæster deltog. Flytningen har betydet en firedobling af firmaets gulvareal.

 

Direktør Povl Valeur,

Den vest- og sønderjydske Kreditforening, Ringkjøbing, døde søndag den 23., han blev 73 år. - Direktør Valeur var søn af birkedommer Carl Valeur. Han blev student fra Østre Borgerdydskole i 1913 og cand. jur. i 1920. Efter sin uddannelse startede han som sekretær i indenrigsministeriet og var tillige i tidsrummet 1922-32 civildommerfuldmægtig i Københavns Amts nordre Birk, i øvrigt samme sted, som hans far var dommer. Den betydningsfulde stilling som direktør for kreditforeningen i Ringkjøbing fik Povl Valeur i 1932. - Direktør Valeur placerede sig som en af de mest klarttænkende hjerner i økonomiske kredse herhjemme. Han nød meget stor tillid blandt kolleger og var i en længere årrække indtil sin død formand for kreditforeningernes stående udvalg. Han så det som sin opgave at styre kreditforeningen efter de vedtagne retningslinjer - og det gjorde han med fast hånd. Direktør Valeur tildeltes for sin fortjenstfulde indsats ordenen Kommandør af Dannebrog.

 

24. Skoleidrætsstævnet fik en god start, overskyet vejr men ingen regn. Borgmester Skytte sagde i sin åbningstale: »Ikke alle kan slutte på 1. pladsen. Det primære er at være med, og jeg håber, at I må more jer i konkurrencen med jeres kammerater.« Viceskoleinspektør K. Poulsen, Ringkjøbing skole, bød derefter de mange deltagere velkommen. + 25. Rekordtilførsel af dyr til Vestjysk Eksportforening, der i indeværende uge har haft den største modtagelse af dyr i foreningens 59-årige levetid, nemlig i alt 1915 dyr. Den hetz-kampagne, som eksportforeningen har været udsat for i de sidste uger på grund af slagteribyggeriet, synes altså ikke at påvirke medlemmerne i så høj grad, at det har betydning for omsætningen, anføres det i en kort meddelelse fra foreningen. + Borgmestre og erhvervsrådsformænd fra den vestlige del af Ringkjøbing amt, fra Lemvig i nord til Tarm i syd, var i går samlet til møde i Ringkjøbing for at drøfte den situation, at hele Ringkjøbing amt står i fare for at blive skubbet ud fra de områder, der vil kunne gøre brug af de bebudede erhvervsfremmende støtteforanstaltninger.

Jubilæum: 16. Distriktsmontør Ernst Sørensen, Elmevej 1, Ringkjøbing, 25 års jubilæum ved Jydsk Telefon A/S.

Fødselsdag: 7. Syerske, fru Ingeborg Nielsen, Østergade 26, 50 år. + 11. Marie Nielsen, Engholm, Vester Rindum, 50 år. + 20. Metha Jensen, V. Strandgade 16, 70 år. + 27. Annine Løager Jespersen, Smedegade 15, 80 år. + 28. Fru Christiane Jørgensen, Damtoften 7, 70 år. + 29. Fru Anne Nielsen, Godthåbs vej 12, 70 år.

Bryllup: 7. Ida Trankjær, Ringkjøbing (d. af Karl Anker T., Tim) og Jørgen Andersen, Rindum (s. af Peder A., Rindum). + 14. Birthe Tarbensen, Ringkjøbing (d. af Ivar T., Vestergade 3, Hvide Sande) og Kristian Ibsen, Ringkjøbing (s. af Gravers I., Lem). + 14. Tandlægestuderende Kirsten Nielsen, Randers (d. af købmand Knud N., Randers) og tandlægestuderende Villy Jacobsen( s. af pelsdyravler Jens J., Ringkjøbing). + 27. Ekspeditrice Karen Andersen, Ringkjøbing (d. af gdr. Hans A., Egtved) og gårdejer Carlo Madsen, Stadilø (s. af gdr. Schmidt M., Stadilø). + 28. Anna-Grethe Pedersen (d. af fru Marie P., Ringkjøbing) og Jørn Knudsen, Tim (s. af Ole K., Tim st.). + 28. Kontorassistent Anne Grethe Steffensen, Kolding (d. af vognmand Chr. S., Ringkjøbing) og chauffør Poul Møller, Kolding (s. af købmand A. M., Viuf). + 29. Grethe Kjær Andersen (d. af fru A., Elmegade, Thisted) og oversergent Svend Urup Hansen (s. af fru Grete U. H., Holstebrovej, Ringkjøbing).

Sølvbryllup: 5. Murermester Wagner Hansen og hustru, Kronager 1, Ringkjøbing. + 10. Kristian Holm og hustru, Rindum.

Guldbryllup: Husejer Jakob Peder Nielsen og hustru, Ø. Strandgade 11a, Ringkjøbing.

Døde: 5. Fhv. hotelejer Fritz Melms. + 19. Jørn Jensen, Rindum. + 22. Kreditforeningsdirektør Povl Valeur.

Til top