Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1969-70

Kaj Munk
og bogtrykkeren

Gennem de sidste år har jeg enkelte gange fortalt om mit venskab og samarbejde med Kaj Munk. Erindringerne om de gode stunder vil jeg gerne fæstne på tryk.

Kaj Munk kom til Vedersø i midten af tyverne, men først i 1928 traf jeg ham i toget. Jeg sad og læste korrektur på et turistkort over Jylland, og det varede ikke længe inden den lidt aparte udseende mand med sort studenterhue talte til mig og spurgte om, hvorfor jeg så grundigt studerede stednavnene på kortet, om jeg ikke kendte Jylland. Da han hørte, jeg læste korrektur på kortet og at det var tegnet, kunne han ikke fatte, at der kunne være stavefejl, for en mand der kunne tegne så pænt et kort måtte også kunne stave rigtigt. Han tilbød sin hjælp, og vi fik læst alle navnene igennem, og så var vi i Struer. Forinden havde vi dog givet os tilkende for hinanden. Sidst på året kom han op til mig og skulle have en lille sang til barnedåb trykt. Han spurgte da, hvordan det var gået med landkortet - ja, det var udmærket, der var kun een fejl på det, men det var heldigvis Ringkjøbing, der var stavet uden »g«.

Ind imellem kom han med småting, der skulle trykkes, men først i 1937 trykte vi den første bog. Det var »Pilatus«. Den 13. december rullede pastoren i sin »høje« Ford op for trykkeriet. Han havde manuskriptet i lommen. Det var hans førstskrevne skuespil, og nu ville han have det sendt ud. Han foreslog, at vi i forening - forfatter og bogtrykker - skulle udsende det til vore venner.

Der var jo ikke mange dage til jul, lidt tegning skulle der også til - klicheer laves - men jeg slog til. Han spurgte om han kunne få at se, hvordan vi ville stille det op med personnavne og stikord. Maskinsætteren, der da havde Erbar grotesk i maskinen kilede på med denne måske lidt ejendommelige skrift til et skuespil. Da Kaj Munk så det, var han vildt begejstret, og trods mine protester måtte maskinsætteren fortsætte og bogen blev færdig, så Kaj Munk fik 100 eksemplarer juleaftensdag.

1. juledag var den høje Ford og pastoren igen tidligt hos os. Han manglede 3-4 eksemplarer. Der var nogle gamle koner fra Vedersø, der lå på sygehuset, og de skulle endelig have en bog, men han skulle skynde sig, for han skulle være hjemme igen til Højmesse.

Han var meget glad for bogen. Der var kun een ting, han ikke forstod, hvordan kunne jeg efterlave hans underskrift, som vi havde benyttet i faksimile på titlen - sikke konsekvenser det kunne føre med sig - falske veksler, checks og meget mere.

Derefter så vi ham oftere og vi fik et nært samarbejde.

I 1938 kom Kaj Munk med Shakespeares »Hamlet« som han havde omskrevet. Han skriver i sit forord:

»Til at skrive Stykket om Student Hamlet, Prins af Danmark, er ingen i hele Verden nærmere end jeg. Men nu havde Shakespeare gjort det og hvad saa. Ja saa tog jeg da Mesterens Mesterværk for mig og skrev Stykket, saadan som det var blevet, hvis jeg havde været Shakespeare.«

Det blev os, der kom til at trykke »Shakespeares Hamlet« bogen. Da han havde fået de første eksemplarer skrev han til os:

»De har trykt Hamlet meget meget smukt, over i købet foræret mig et smukt indbundet Eksemplar. For begge Dele vil jeg gerne sige Dem en hjertelig Tak.

Deres hengivne Kaj Munk.«

I 1940 skulle vi trykke »De ligner jo ikke«. Alt var i orden, bogen sat og sendt i korrektur til Kaj Munk og forlæggeren, men nu var tyskerne jo i landet, og man skulle gå forsigtigt til værks. På en af siderne stod der »der kunne ikke være mere stille i stuen om så Vorherre eller endog Hitler var trådt ind«. Forlæggeren ville have Hitlers navn slettet og det ville Kaj Munk ikke, så resultatet blev, at den check på 1000 kr., der var hans honorar, omgående blev returneret uden kommentarer, og bogen udkom slet ikke. Kun 2 - nu meget sjældne eksemplarer - er i behold.

I 1941 var det »Det unge Nord« og allerede da begyndte Kaj Munk at lange ud efter herrefolket. Han skrev i forordet:

»Dampen er lidt mat,

for Sejden koges under låg.

Men vær viss på, at den koges.«

Det blev en meget smuk bog med 4 yndige tegninger af E. Rafn, med motiver fra de 4 nordiske lande.

I 1942 bad jeg Kaj Munk læse op for os i Ringkjøbing. Han svarede: »Kan den 28. hva'så?«

Det var Pilatus, han lovede mig at læse, men da han kom meddelte han mig, at det blev noget andet, så jeg var noget skuffet. Men det blev en enestående oplevelse. Det var »Niels Ebbesen« han læste, nej »spillede«. Hele stykket var endnu ikke skrevet, men det gjorde tilsyneladende ikke noget. Der var dødsstille i den fyldte sal under hele oplæsningen. Vi sad alle fuldstændig betaget, da han gik ned fra talerstolen og hen til sin ældste datter, Yrsa - »gjorde jeg det godt?« »Ja, far, det var godt«. Hun var dengang 11 år. Vi rejste os alle i stilhed og med tårer i øjnene takkede jeg ham.

I marts 1942 kom der et nyt manuskript fra ham. Det var til »Niels Ebbesen«. Jeg var glad for det, men også spændt på om man fra »de fremmedes« side kunne blive ved at tage ham. Vi fik bogen færdig midt i måneden, klar til udsendelse, men det gik ikke.

Kl. ca. 9 d. 9. april kom det danske politi, med politimesteren i spidsen, på trykkeriet og oplæste en kendelse udstedt af Københavns byret afsagt sålydende:

»Da Kaj Munks Bog »Niels Ebbesen« skønnes egnet til at skade Danmarks Forhold til Udlandet, og derfor eventuel vil være at konfiskere, findes Kriminalassistentens ovennævnte Begæring at burde tages til Følge i Medfør af Retsplejelovens §§ 745 og 746.

Thi bestemmes:

Kaj Munks Bog »Niels Ebbesen« og den til Bogen benyttede Sats

vil være at beslaglægge indtil nærmere Bestemmelse om den eventuelle Konfiskation kan træffes.«

Underskriftens Rigtighed bekræftes sign. K. Johnsen.

 

Det var en rigtig utæt politimand, der kl. 8 ringede og meddelte at »Niels Ebbesen« omgående skulle stige til hest. Der blev travlt. Bogen klar til afsendelse og da politiet, der ikke havde travlt, kørte op for døren, kørte lastbilen med bøgerne ud af porten. Jeg måtte skrive under på, at jeg kun havde ganske få eksemplarer til aflevering til bibliotekerne. Politimesteren gik først ud af kontoret, men kriminalbetjenten spurgte i stilhed om der ikke kunne blive et eksemplar til ham, og et øjeblik efter kom han tilbage og spurgte om han ikke også kunne få et eksemplar til politimesteren. Det fik de. Der var jo meget, man ikke skulle tale for højt om i disse år.

I 1943 var det 500 år siden Ringkjøbing fik købstadsret, ingen vil vel hellere end jeg fejre min fødeby. Jeg ringede til Kaj Munk om han ville hjælpe mig med at skrive lidt prosa eller digt. Han trak lidt på det, men lovede at tænke på det.

Efter nogle dages venten sendte han nedenstående smukke digt: »Jylland« samt et manuskript til »Smaabyens Sjæl«. En stemningsfuld skildring om Ringkjøbing, så jeg blev i stand til på tryk at bringe min by min hyldest og tak.

Fjorde og Skoves 
smilende Magt, 
Agre langs Aases 
blaanende Pragt, 
Hedernes Alvor 
og Klitternes Vagt. 
Kender du mig? 
Jeg er Jylland.

Krige har hærget. 
Vintre har bidt. 
Have og Storme 
hamret og slidt. 
Maatte jeg vige, 

saa Skridt kun for Skridt. 
Se, jeg er mig. 
Jeg er Jylland,

Sømand og Bonde 
pløjer min Toft, 
frie i Sind bag 
Fattigmandskoft. 
Vidt er til Vægge, 
og højt er til Loft 
hjemme hos mig 
her i Jylland.

Syld for vort Riges 
ældgamle Gaard 
grundfast i Havet 
stod jeg og staar. 
Bæres du skal i 
ny tusinde Aar, 
Danmark, mit Land, 
af dit Jylland.

 

I 1943 d. 25. august kom fru Munk for at aflevere omstående brev til mig.

Den 8. september kom tyskernes forbud om udgivelse af bøger, pjecer og tidsskrifter uden ministeriets censur. Dagen efter kom Kaj Munk selv for at forhandle om trykningen af digtsamlingen: »Den skæbne ej til os«, som han ville have ud uanset forbud. Forhandlingen skulle foregå i en privat stue på Hotel Hindø, da ingen jo måtte vide noget om det. Under mødet kom fru Trine ind med en kop rigtig kaffe, det sidste hun havde og en stor sjældenhed, og Kaj Munk udbrød: »Endnu en gang en kop rigtig kaffe«.

Da bogen ikke måtte komme uden censur, blev den udsendt med påstempling »Korrektur 7/9«. Det var dagen før forbudet, så det var korrekt nok, tillige vedlagde vi et lille brev med følgende ordlyd:

 

Kære ven!

Hermed et korrekturtryk af en digtsamling. "Vil du skrive til
mig, om du synes jeg kan sende den ud nu.

Venlig hilsen Kaj Munk.

 

Det blev vort sidste møde, men et vi aldrig glemmer. Han foretog nogle rettelser i digtene og returnerede et eksemplar.

Til julen trykte vi »Den blå Anemone«. Det blev den sidste. Kaj Munk var meget glad for at kunne glæde sine venner med den, og til os skrev han:

Kære Fru og Hr. Bogtrykker Rasmussen.
Et godt Samarbejde i et ondt Aar  det er noget, der lever i Hjertet længe, længe efter.
Deres hengivne Lise og Kaj Munk.

Vi var taknemlige for at kunne glæde ham, der betød så meget for os og for hele det danske folk.

1969

OKTOBER

1. Gasproduktionen i Ringkjøbing har gennem de sidste år været faldende, og da det har kunnet forudses, at denne tendens vil fortsætte, har byrådet besluttet, at gasværket skal nedlægges 1. april 1971. + 2. Arbejdet på det nye rensningsanlæg ved havnen er i fuld gang. Og i foråret 1970 skulle vi få det tidssvarende rensningsanlæg, som man har planlagt siden 1960. + Overtrafikkontrollør H. K. T. Olesen, Hillerød, er udnævnt til stationsforstander i Ringkjøbing fra den 1. november. + 7. Fjernvarmen i byen bliver billigere, og samtidig er det muligt for fjernvarmeværket at konsolidere sig. På generalforsamlingen i aftes oplystes, at der for første gang i værkets historie finder tilbagebetaling sted til 608 forbrugere, der tilbagebetales 141.000 kr. + Arkitektstuderende fra Kunstakademiet i København er i disse dage travlt beskæftigede med at tegne Ringkjøbings gamle bygninger. De skal i det kommende år behandle det indsamlede materiale og drage en konklusion om byens og dens gamle bygninger. + R.I.F. vandt i håndbold over Esbjerg med 26-19. + 9. Skolekommissionens indstilling om en snarlig igangsættelse af andet byggeafsnit ved Alkjærskolen udløste en længere debat på byrådsmødet. Stadsskoleinspektørens skriftlige redegørelse for lokalemanglen var nærmest deprimerende. Skolevæsenet har behov for ikke mindre end 24 lokaler. + 10. Købmand Georg Krog Jensen er død i sit hjem efter kort tids sygdom. Georg Krog Jensen var ældste søn af købmand J. A. Jensen, der døde i 1932. Efter faderens død bestyrede han og hans yngre broder, Axel Jensen, forretningen, som de overtog ved moderens død i 1946, og drev videre i den gode, solide skure, som hidtil. - Georg Krog Jensen hørte til den gamle, solide købmandstype. Han interesserede sig ikke meget for offentlige hverv, men han undgik dog ikke enkelte tillidshverv; han var således medlem af sparekassens bestyrelse og havde været medlem af ligningskommissionen. - Georg Krog Jensen vil blive mindet som en solid og reel forretningsmand, der gjorde alt for kunderne. + 13. Ved en festlighed på Kunstindustrimuseet i København vil bogtrykker Louis Rasmussen få overrakt Blicher-selskabets pris. Bogtrykker Rasmussen der er landskendt inden for dansk boghåndværk har trykt og udsendt mange ypperlige og fint udstyrede bøger med og om St. St. Blichers digtning i årenes løb. Det er 12. gang Blicher-prisen på 1500 kr. uddeles af selskabet, der har til formål at udbrede kendskabet til Blichers liv og digtning. + 15. Ringkjøbing udsætter 10.000 kroner i en idékonkurrence på landsplan, især for unge. + Skolen har nu fået elevråd, og rådet har konstitueret sig med Louis Mogensen, 2. real C, som formand, Kristian Pedersen, 2. real A, Inger K. Due, 1. real C, Finn Nissen, 3. real A og Per Astrup Hansen, 1. real A. + 17. Rejsegildet på det nye rådhus blev indledt af formanden for byggeudvalget, Henry Poulsen og borgmester N. Skytte. - Vi fandt frem til denne bygnings udformning i et samarbejde mellem teknikere, administrationens folk og kommunalbestyrelsen. Tanken om at bygge et bibliotek i forbindelse med projektet fandt også tilslutning, og jeg tror, at vi med denne kombination har fundet en god løsning. Bygningen fremtræder ikke i dag just som en skønhed, men konturerne tegner sig, og jeg føler mig overbevist om, at den megen ros, den har fået fra mange sider, er berettiget, og at den vil tjene til arkitektens ære. I disse lokaliteter skal de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer - sammen med administrationens personale - udføre arbejdet med at lede den nye Ringkjøbing kommune ind i en forhåbentlig endnu bedre udvikling. - Administrationsbygningens arkitekt, Flemming Bay-Jørgensen, ønskede på teknikernes vegne Ringkjøbing kommune og den kommende Ringkjøbing storkommune til lykke med byggeriet. Byggeriet foranledigede en del diskussion, hvor byens borgere var for og imod placeringen. Jeg kan dog ikke lade være at glæde mig over - også på kommunens vegne - at den offentlige diskussion ophørte samtidig med starten af byggeriet. + 18. Arkitekt Ejvind Draiby og hans søn, murermester Clavs Draiby, fortsætter kampen for bevaring af det gamle bymiljø, og er snart færdige med indretning af den tredje gamle Ringkjøbing-ejendom med gammelt ydre og moderniseret indre med lejligheder til udlejning. Det er ejendommen Vester Strandgade nr. 33 ned mod Søndergade. + 20. Sygekassen mere end fordobler medlemsantallet og får nu ved kommunesammenlægningen 10.000 medlemmer. + 21. Købmand Peder Grønlund Nielsen har solgt sin gamle ejendom ved Torvet, og i dag, hvor han fylder 70 år, sælger han de sidste købmandsvarer efter ophørsudsalg i denne måned. + 23. 45 er nu ansat på provinsens første forårsrullefabrik, Qualifood, og om få uger vil der være ansat 50. Der eksporteres 100.000 forårsruller ugentlig til Sverige. + 24. Grafikudstilling i Kunstforeningen. Bogtrykker Louis Rasmussen med armen i gips beklagede ved ferniseringen af Povl Christensen-udstillingen på Hotel Ringkjøbing, at han ikke kunne klappe. Louis Rasmussen pådrog sig et armbrud, da han faldt med en tung udstillingsplade. Borgmester Niels Skytte, der åbnede udstillingen med en tak til alle, der står bag arrangementet og en lyønskning til Louis Rasmussen for tildelingen af Blicher-prisen. Borgmesteren lovede kunstforeningen støtte. - Vi glæder os meget til at få administrationsbygnnigen færdig med tilhørende lokaler, som vi håber kommer til at danne rammen om mange udstillinger. - Med »den sorte kunst« har Povl Christensen i de træsnit, der vises på udstillingen gjort næsten overnaturlige ting. Og så gjorde kunstforeningen det kunststykke at samle over 200 tilhørere til et foredrag om privattryk. Det lyder kedeligt, men ikke én af de mange tilhørere kedede sig. Så godt fortalte samleren, Torben Smistrup, og bogtrykker Henry Theils, om den morsomme tilværelse med »den sorte kunst«. + 26. Det tegner godt, og jeg vil tro, man på onsdag kan konstatere, at der er tilstrækkelig tilslutning til »Sælg Vestjylland«-kampagnen, siger sekretariatchef i VJ-rådet, Vagn Jørgensen. Man har fået skriftlige tilsagn fra Varde, Skjern, Ringkjøbing, Ikast, Lemvig og Thisted, og man ved, at positive svar er på vej fra andre kommuner. + 27. Ubeskrivelig spænding og friskt håndboldspil var hvad 1100 tilskuere oplevede, da kampen mellem Hvide Sande KFUM og RIF's kvalifikationshold afvikledes. En jernhård opdækning lagde grunden til en sikker R.I.F.-sejr på 18-15. Med sejren bragte Ringkjøbing sig alene i spidsen i 4. division syd.

Fødselsdag: 13. Grosserer Peder Vejlby, 70 år. + 22. Anna Christiansen, 60 år. + 24. Kedelpasser Kaj Bangsgaard, 60 år. + Dagny Gravesen, 60 år.

Bryllup: 4. Karen Jansen (d. af Chr. J.) øg Jack Nielsen (s. af Aa. N., Kjeldbjerg). + 18. Bente Breinholt Nielsen (d. af malerm. J. P. K. N., Ringk.) og Ulf Bjerre (s. af N. J. B., Fabjerg). + 19. Kirsten Larsen (d. af C. R. L., Hedensted) og Niels Gotfred Grønning (s. af P. G. G., Ringk.) + 25. Dagmar Jørgensen (d. af enkefru E. J., Helsingør) og Svend Erik Petersen (s. af formd. W. P., Ringk.). + 25. Karen Dideriksen (d. af L. D., Holmsland) og Olav Andersen (s. af V. A., Ringk.).

Sølvbryllup: 15. Bogholder Søren Chr. Stræde og hustru.

Døde: 1. Vejformd. Peder Christiansen. + 4. Ane Johanne Nørgaard Lauridsen. + 8. Købmand Georg Krog Jensen. + 18. Mariane Sørensen. + 19. Johannes Pedersen. + 29. Edel Overgaard Christensen. + 30. Jens Chr. Hansen.

 

NOVEMBER

1. 1. reservelæge ved Odense Amtssygehus Graven Nielsen er af sygehusbestyrelsen indstillet og af amtsrådet antaget som medicinsk overlæge ved Ringkjøbing Amtssygehus fra 1. december. Et længe næret ønske på sygehuset er dermed gået i opfyldelse. + 3. I dette efterår er det 100 år siden, at Holmsland Klit fik kirker og selvstændig præst. Lyngvig og Haurvig kirker blev bygget i 1869, og den første præst på klitten var D. L. R. Gøtzsche. + 4. Aktiekapitalen forøges i Vestjysk Golfklub. Der er tegnet aktier og lån for ca. 100.000 kr. Bane udvidet med 8000 m2. Årets underskud 15.500 kr. + 5. Fjordvang Landboskole i Velling, som blev stiftet af en kreds af vestjyder i 1944, og som fejrer 25 års jubilæet ved en fest den 15. november, fik i går 18 nye elever og er dermed nået op på topbelægning med i alt 84 elever, hvoraf 19 er piger. + 7. En patient på amtssygehuset i Ringkjøbing koster 219,97 kr. om dagen - det var prisen i regnskabsåret 1968-69, når man ser på driftsudgifterne pr. sygedag, medregnet afdrag og forrentning. Det fremgår af regnskabsberetningen, som sygehuset netop har udsendt. For et år siden var den tilsvarende pris 182,47 kr. + 8. Idrætsforeningens håndbolddamer lod ingen i tvivl om, at de for alvor vil tale med om oprykning i år, da holdet på hjemmebane udklassede Struer HK med 13-4 i søndagens kamp. + 10. Bloddonorkorpset for Ringkjøbing og omegn har 550 medlemmer, men man kunne godt bruge endnu 100 medlemmer. Derfor har man netop opfordret sunde mennesker over 18 år til at indtræde i bloddonorkorpset for at dække forsyningen til amtssygehuset i Ringkjøbing. + 16. På Kunstforeningens generalforsamling i håndværkerforeningens laugshus, løftede man sløret for en del af de nye arrangementer, som er under forberedelse. Planerne for det kommende år omfatter bl. a. udstillinger af en ultramoderne kunstner, af den gamle ringkjøbingenser Ernst Hansens mere end landskendte tegninger, af den endnu mere end landskendte Robert Jacobsens værker, lånt fra en privatsamler, samt af billeder fra Ringkjøbingegnen. Kunstforeningens formand, bogtrykker Louis Rasmussen, udtrykte ved generalforsamlingen glæde over, at byens ungdom viser en voksende interesse for kunstforeningen. Man gennemgik det forløbne års arrangementer, hvoraf musikaftenen med Eckart Besch samt bogtryk- og grafikudstillingen har været af en så fremragende kvalitet, at det har styrket foreningens renommé. Man ser med stor forventning frem til åbningen af den nye administrationsbygning til foråret. Foreningen er blevet lovet gode lokaler i bygningen, og åbningen har man tænkt sig at markere med et stort udstilligsarrangement. + 17. Ved basaren på Borgen til fordel for dens drift og vedligeholdelse indkom der godt 14.000 kr. - Missionær Mortensen, som stod for ledelsen af basaren siger: Basaren var jævnt besøgt dagen igennem, og salget gik over al forventning. Vi fik solgt ud i tombolaerne, fiskedammen og næsten i salgsboderne. Mange købte kaffe i restaurationen samt is og pølser i boden. Der var stuvende fuldt, da pastor Traberg Lauritsen, Lindholm, tidl. Ringkjøbing, talte om aftenen. + A/S Ringkjøbing Bank har pr. 1. dceember udnævnt bankbogholder H. Kamp til kontorchef. Kontorchef Kamp, der er 42 år, blev ansat i bankens Videbæk-afdeling i 1944 og nogle år senere overflyttet til hovedkontoret. + 20. Carl Mathias Klokker blev ny auktionsmester på Ringkjøbing Fiskeauktion. + 21. Som noget nyt starter folkedanseleder Ragna Tang folkedans for børn i alderen fra 10-14 år. Træningen begynder fredag den 27. november og foregår i Ringkjøbing Skoles gymnastiksal. + 22. Nu er det slut med den gamle, kommunale losseplads. Fra og med mandag den 24. november er pladsen lukket, og affaldet henvises herefter til det nye forbrændingsanlæg i Rindum. + 23. Jeg har intet mandat til at tale på byens vegne, men som håndværker i byen, kan jeg sige, at vi er glade for, at Jacobsen for 11 år siden besluttede sig til at nedsætte sig her og skabe en sund og god virksomhed, sagde smedemester Egon Sørensen ved søsætning nr. 50 fra Nordsøværftet. Han gav opskriften på, hvordan man starter et skibsværft: Man tager en dygtig skibsbygningsingeniør, nogle dygtige smede og elektrikere, nogle jernplader og maskinerier. Så let er det. - Det hører til undtagelser, at ingeniør E. F. Jacobsen holder tale, men han takkede ved søsætning nr. 50 sine medarbejdere. - Nu er vi jo nået til nybygning nr. 50, og der synes jeg lige, jeg vil sige mange tak til medarbejderne - såvel gamle som nye. Mange tak. + 24. Med søndagens sejr i kvalifikationsrækken på udebane mod Sønderborg Vidar tjente RIF's håndboldherrer to points af den slags som »luner«. + 26. Et uomtvisteligt tegn på, at vinteren er over os, er, når fjordfiskerne begynder at slæbe bådene på land. Det sker, når der meldes om frostgrader, hyppigst, når vinden er i øst, og der står en stiv kuling fra den kant. - Jeg har før set både fryse fast i isen, når en østenkuling har drevet nedfaldet sne som grødis ind mod bredden, siger 58-årige Kræ Degn fra Klegod. Han har nu fisket siden sit 16. år. Dog kun de sidste 5 år som fjordfisker. + 27. Så er det jul i byen. Efter at have åbnet julemessen i Vesterhavs-Hallen foretog borgmester N. Skytte et tryk på en elkontakt, og dermed markerede han, at Ringkjøbings julebelysning var tændt. + 28. I disse dage er det en måned siden, at vejrliget begyndte at drille vestkystens fiskere, netop da efterårets store torskefiskeri skulle rigtig i gang, og drilleriet og kulingsdagene har varet ved lige siden.

Fødselsdag: 4. Kristian Nielsen, Bymarken, 50 år. + 9. Fisker Frederik Thygesen, 50 år. + 25. Fhv. kontorbestyrer Poul Poulsen, Rindum, 75 år. + 30. Jenny Pedersen, Rindum Kirkeby, 80 år.

Bryllup: 1. Ingrid Irene Jensen (d. af O. J., Rindum) og Poul Erik Hansen (s. af H. H., Kibæk). + 1. Ingrid Møller Christensen (d. af M. C.) og Lars Pedersen (s. af V. P., Aarhus). + 8. Kirsten Nielsen (d. af Aa. N., Rindum) og Henry Strandsbjerg Pedersen (s. af S. P., Holmsland). + 8. Kamma Kristensen (d. af M. K., Rindum) og Jørgen Poulsen (s. af H. P., Ringk.). + 15. Hilda Auroa Jensen (d. af G. J., Gl. Sogn) og Ejner Henriksen (s. af J. H., Ringk.). + 15. Anna Strandby Pedersen, Holmsland og Erik Nielsen, Ringk. + 15. Britha Jørgensen (d. af Edith J., Ringk.) og Torben Selmer Hansen (s. af N. C. H., Holstebro). + 29. Hanne Lodberg Hagde (d. af P. H., Ringk.) og Henry Overgaard Pedersen (s. af C. P., Ulfborg). + 29. Lis Mortensen (d. af J. M., Bymarken) og Ole Jørgensen (s. af J., Rindum). + 29. Bodil Larsen (d. af Th. L., Tim) og Egon Bro (s. af Th. B., Rindum).

Sølvbryllup: 12. Salgschauffør Jens Nielsen og hustru. + 12. Hilmer Henriksen og hustru. + 26. Vejformand Ejnar Jensen og hustru.

Døde: 3. Kirsten Holm Nørgaard. + 19. Kirsten Marie Jensen. + 23. Ingeborg Svendsen, Rindum.

 

DECEMBER

1. Ny direktør i sparekassen. Direktør Carl Lehn fratrådte i dag som direktør for Ringkjøbing og Omegns Sparekasse efter 30 års virke. Han efterfølges af direktør K. Møller Nielsen, der tidligere har været prokurist og direktionssekretær i Holstebro. + 2. Julemessen blev en succes. Vel havde arrangørerne en overgang tænksomme rynker i panden, på grund af svigtende besøg de første dage, men i det fine, klare vintervejr søndag, kom der gang i besøgstallet. I alt besøgte ca. 7000 mennesker Vesterhavs-Hallen i de tre dage, julemessen varede. + Kroforpagter Emmy og Sv. Aa. Hansen, Hammershøj, overtog i dag byens ældste hotel, Hotel Ringkjøbing, efter fru Ragna Møller, der sammen med sin mand, Knud Møller drev hotellet i 20 år og derefter alene i næsten 5 år. + 3. Beboerne på Plejehjemmet havde torsdag aften en festlig og hyggelig adventsfest sammen med medlemmer af Dansk Kvindesamfund. Festen foregik i hjemmets opholdsstue, hvor bordene var pyntet fint med levende lys og gran. Der startedes med kaffebord og bagefter havde man et fornøjeligt pladespil. + 4. Ribo Vinduer holder i dag rejsegilde på en udvidelse på 500 m2 af fabrikshallen, og det er den sidste udvidelse, man kan foretage af den nuværende fabrik. - Vi forhandler om nye udviklingsmuligheder, og det bliver det store spring med udflytning, oplyser fabrikant Leif Hansen. Han har nu 45 mand i arbejde på den 6 år gamle fabrik, og de er næsten udelukkende uddannet på fabrikken, mange er kommet fra landbruget. + 5. Det nye bestyrerpar for Vesterhavs-Hallen er nu udpeget. Det bliver den 31-årige oversergent Niels Erik Feddersen og hans kone, Kirsten Feddersen, der fra 1. januar skal overtage stillingen. + 6. Ved Sømandskredsens advents- og pakkefest i Borgen indkom der ved auktion af pakker godt 100 kr., som alle går til Sømandsmissionen. Omkring 80 deltog i festen, hvor sømandsmissionær Lodberg Jensen, Esbjerg, talte om Sømandsmissionens arbejde. + 8. Ved Husmoderforeningens lotterispil på Højskolehotellet indkom der godt 2000 kr. + 10. Julens sange blev sunget meget smukt ved en koncert i Ringkjøbing Kirke. Organist Ernst Christensen havde kaldt operasangerinden Rigmor Gadborg til byen. Uddannet på Det kgl. Teater m. m. Hun kunne gengive julens sange, så man helt glædede sig. + 11. Deltagerne i Dansk Kvindesamfunds julemøde på Højskolehotellet havde en både hyggelig og fornøjelig aften. - Amtsfuldmægtig Maag Busch fortalte på en morsom og underholdende måde bl. a. om Knud Sønderbys fortælling »Safari på Mors«. + 12. Hotel Fjordgården havde en eftermiddag først på ugen inviteret beboerne på Ringkjøbings to plejehjem og alderdomshjemmet til en sammenkomst. Der var kaffebord og underholdning, og gæsterne sang nogle sange. Pastor Hillersborg læste et par fortællinger. + 13. Vil et forbud mod ralgravning på hele Holmsland Klit være ensbetydende med højere byggepriser på egnen? Det fremførte fabrikant Niels Skytte på et møde, som overlandvæsenskommissionen holdt om ralgravningssagen på Højskolehotellet. + Ringkjøbing Landbobank A/S har besluttet at foretage en udvidelse af banken i forbindelse med en gennemgribende ændring og modernisering. Der er tale om en millionudvidelse. Fl. Bay-Jørgensen er arkitekt, mens Skyum, Karkov og Tønnesen er rådgivende ingeniører. + 14. Røde Kors for Ringkjøbing og Omegn har afsluttet sit regnskab for Røde Kors-ugen. Der indkom brutto 18.899 kr. og 70 øre til Røde Kors-arbejdet. + Ved Guldalderklubbens møde i Odd Fellow-logen var der 90 deltagere. Bordene var pyntet med levende lys og grønt. Fhv. minister Jens Sønderup talte om Frederik VII og om hans forhold til grevinde Danner. + 15. Handelsskolen har modtaget meddelelse fra Undervisningsministeriet om, at Uddannelsesrådet for Handels- og Kontorfagene har godkendt, at skolen fra 1970 kan oprette samtlige linier til den 1-årige handelseksamen. + 16. Det er en udbredt opfattelse blandt de handlende at udsendelsen af kildeskattekortene ikke har lagt nogen dæmper på folks lyst til at gå på juleindkøb. Man venter tværtimod, at omsætningen i år vil stige i forhold til sidste år. + 17. Købmand Aage Madsen fylder 70 år og byder alle til gilde, gæstfri og frisk, som den dygtige købmand altid har været. Arbejdet har fra barnsben været hans hobby og det ser ud til at han, trods sine to dygtige sønner, fortsætter i virksomheden. Aage mindes med taknemmelighed den modtagelse han fik i Ringkjøbing, da han købte den gamle købmandsgård i 1925. Nu på 70-års dagen samles hans mange venner om ham, for at hylde og takke ham for den gode borger og ven han er. + 18. Det blev en festlig og fornøjelig legestue på Vestjyllands Højskole. Ringkjøbinegnens Folkedansere stod for arrangementet, og man kunne melde om fuldt hus, idet der var mødt 200. Alle dansede først i gymnastiksalen, som var pyntet med gran og lys. Herefter var der luciaoptog af piger fra skolen. + 19. Byrådet vedtog at frigive 30.000 kr. af opsparede kirkelige midler til et nyt orgel i Ringkjøbing Kirke. Rådet har tidligere frigivet 50.000 kr. til formålet. Der er nu i alt afsat 128.000 kr. til orglet, der først kan leveres om 3 år, og vil koste 350.000 kr. + Cykelstien til Søndervig er nu endelig optaget til behandling af Holmsland sogneråd. Amtmand Bach, amtets fredningsplansudvalg, har taget sagen op og venter at stien igen bliver gjort brugbar. Turistforeningen har dagligt forespørgsler om der kan cykles på stien. + 22. Ringkjøbing og Omegns Sparekasse blev stiftet efter kongelig bevilling den 30. december 1844, og kan således fejre 125 års jubilæum. Stiftelsen skete efter en række svære kriseår, da det stod hårdt til med pengevæsenet. Den første direktør var J. von Rosenvinge, der fungerede indtil 1865, derefter O. Arent i 1865-1876, I. P. Harpøth i årene 1876-1916, H. C. Cramer i 1916-1928, Søren Mikkelsen 1928-39 og endelig nu fratrådte direktør Carl Lehn, der i 30 år forestod sparekassens daglige drift. Han afløstes af direktør K. Møller Nielsen. + 27. Driftsleder for Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning, ingeniør Aage Dolleris, Rindum, er død 72 år gammel. Under hans ledelse skete der en betydelig udvikling. + 31. Borgmester Niels Skyttes udtalelser i sit nytårsønske for by og egn: Såvel indadtil som udadtil vil 1969 stå som året, der bragte klarhed over den kommunale inddeling i Danmark. For Ringkjøbing og egnens vedkommende betød det meget, at Ringkjøbing amt blev bevaret som et selvstændigt amt, vi fik lov til at beholde amtsadministrationen. Den nye Ringkjøbing kommune omfatter fra 1. april 1970 et areal på ca. 40.000 ha. med et indbyggertal på ca. 15.000. Det skal være mit håb, at alle de vestjyske kommuner nu vil kunne indlede et godt og fordomsfrit samarbejde.

Fødselsdag: 3. Pens. postbud Henrik K. Flytkjær, V. Strandsbjerg, 70 år. + 10. Retsassessor P. Krebs Hansen, 60 år. + 10. Kathrine Pedersen, Bymarken, 50 år. + 17. Købmand Aage Madsen, I. P. Nielsensvej, 70 år. + 18. Vejmand Mads Gravesen, Holstebrovej 4, 50 år. + 20. Chauffør Jens Iversen, Kronager, 60 år. + 26. Katrine Sørensen, Smedegade 26, 50 år. + 29. Marie Larsen, Håndværkerstiftelsen, 75 år.

Bryllup: 6. Kontorass. Britta Jensen (d. af O. J., Rindum) og bankass. Jens Høghøj Nielsen (s. af H. N., Rækker Mølle). + 26. Ulla Søndergaard Nielsen (d. af stenhuggerm. N. P. N., Ringk.) og Charlie Bøgelund Frederiksen, Farum. + 27. Baronesse Benedikte Gyldenkrone (d. af oberstløjtnant, baron G., Oksbøl) og løjtnant Peder Bagge (s. af grosserer Peder C. B., Ringk.).

Sølvbryllup: 24. Aksel Karlsen og hustru, Erikshus. + 26. Svend Jensen og hustru, Vejskillingen 20.

Døde: 9. Jenny Nielsen. + 16. Aksel Jensen. + 24. Peder Andersen, Rindum. + 23. Aage Dolleris, Rindum.

 

1970

JANUAR

2. I Ringkjøbing har man haft en god julesæson - absolut, understreger formanden for handelsstandsforeningen, herreekviperingshandler J. C. Kirk. De mange lønmodtagere har brugt de skattefrie måneder til indkøb af langvarige forbrugsgoder. + 3. Hvide Sandes handlende har mærket, at fiskerne i de seneste måneder har haft dårlige fangster, og nytårstorsken blev en ny skuffelse, fordi fiskerne næsten intet fik for deres torsk. + Hv. Sandes kutterflåde har i 1969 fisket for i alt 31,2 mill. kr. Det er en fremgang i forhold til året før på 2,3 mill. kr., og det er en ny rekord. + 5. 1. januar er amtsvejinspektør R. B. Mortensen blevet afløst af hidtidig amtsvejingeniør, civilingeniør K. S. Bonde. - Dermed sætter R. B. Mortensen punktum for en lang og fortjenstfuld periode. 1. april er det 43 år siden, han blev fastansat, han har i høj grad haft føling med begivenhederne i de mange år, der er gået. Han har gjort hele udviklingen med fra grusveje over chaussé-brolægningcns epoke og til de nuværende asfaltveje. - I 1946 tiltrådte R. B. Mortensen stillingen som amtsvejinspektør efter nu afdøde J. A. Jensen. + 6. RIF-drengene klarede sig fint i den internationale turnering i Goteborg, men blev slået i kvartfinalen efter omkamp. + 8. Det er møgkoldt i aften - disse ord i morse var en af de opgaver, der skulle løses på et spejder-byløb, som holdtes i Ringkjøbing lørdag aften, og de omkring 40 deltagere kunne bekræfte, at det var rigtigt, det med kulden. + 9. Snedækket har nu ligget så længe, at fuglene og dyrevildtet mange steder mangler føde, og for at bøde på vanskelighederne gennemførte Ringkjøbing Strandjagtforening søndag en aktion med udlægning af foder syv steder på egnen. + 12. Forrygende spændende afslutning før RIF sikrede sig de to points i årets første kamp, vandt 18-17 over Horsens FS. + 14. Ringkjøbing passerer 6500 indbyggere. + 15. Bilisterne vil nu få lejlighed til at øve sig i glatførekørsel på fjorden. Ringkjøbing og Omegns Motorklub har fået politiets tilladelse til at arrangere manøvreprøver på fjorden. + 16. En lille gruppe unge vil følge idékonkurrencens råd om at benytte fjorden til fritidsaktiviteter og søge dannet en frømandsklub. Instruktør og leder skal være redningsdykker og murermester Clavs Draiby, der er uddannet som svømmedykker ved det danske søværn. + 17. Det samlede indbyggerantal i Holmsland kommune er pr. 1. januar opgjort til 4035, og det er en tilgang på 87 siden 1. januar 1968. I løbet af det sidste kvartal er indbyggertallet øget med 7. + 19. I Ringkøbing er man langt mindre udsat for at få lungekræft end i København. Hvis gennemsnitsdødeligheden for denne sygdomsgruppe sættes til 100, er dødeligheden for mænd i København helt oppe på 216, mens den i Ringkjøbing amt er henholdsvis 61 og 33 - alt efter om man bor i en by eller i en landkommune. + 20. Den årlige fest for invalide- og folkepensionister på Højskolehotellet blev virkelig fornøjelig. Godt 300 mennesker hyggede, dansede og morede sig strålende. + 21. Ringkjøbing-roerne har taget godt fat i de 25 år, siden klubben blev startet. De har roet 364.000 km, gennemsnitlig 14.560 km årlig. + 22. Turistkontoret er i fuld gang med udlejning af sommerhuse til næste turistsæson, og der er udsigt til, at Ringkjøbing i år vil opleve en ny rekordsæson, da der på nuværende tidspunkt er 20 procent flere forespørgsler end sidste år ved samme tid. + 26. Fra Danmarks Ingeniørakademis bygningsafdeling i Ålborg har Ole Fristrup Hermansen, Ringkjøbing, og Ejgil Enevoldsen, Hvide Sande, bestået eksamen som ingeniør. Det var Ålborg-afdelingens første hold.

Fødselsdag: 3. Fru Kirstine Kvisgaard, Enghavevej 36, 75 år. + 5. Valborg Noesgaard, Damtoften 10, 60 år. + 5. Karoline Jensen, Rindum, 50 år. + 6. Afd.sygeplejerske A. Elisabeth Pedersen, røntgenafdelingen, 50 år. + 11. Fru Dagny Mathiesen Poulsen, Herningvej 22, 70 år. + 16. Assurandør Henry Skovgaard Pedersen, Holmene 9, 50 år. + 24. Kirstine Højmark, Grønnegade 23, 70 år.

Bryllup: 17. Korrespondent Jette Sørensen (d. af fiskeeksportør E. B. S.) og civiløkonom Hans M. Kolby Hansen (s. af Agnete H., Lem). + 24. Bente Kirk, V. Strandgade og Ole Laurids Jensen, Kronager.

Døde: 6. Marianne Olsen. + 14. Jensine Korsholm. + 20. Ingeborg Thue Nielsen. + 28. Dagny Nielsen.

 

FEBRUAR

2. Roklubbens 25 års dag blev en lykkelig dag for klubben. Der var hyldest og lykønskninger fra alle sider, og klubben modtog mange gaver. Kommunen gav 1000 kr., og det samme beløb gav hver af byens banker. Sammenlagt blev det til ca. 8300 kr., og der er ingen tvivl om, at pengene vil blive brugt til en ny langtursbåd. - Tre gamle roere, J. C. Kirk, tobakshandler G. Søndergaard Pedersen og fuldmægtig Werner Sørensen, havde gennemført en indsamling til en ny båd, og Werner Sørensen kunne overrække 2800 kr. til klubben. Festen på Hotel Fjordgården om aftenen havde samlet ca. 220 deltagere. Med Louis Bredahl som en kyndig dirigent afvikledes festen på rette vis. + 3. Formanden for Ringkjøbing Handelsforening, herreekviperingshandler J. C. Kirk, betegnede det forløbne år som et godt år for handelen. - På generalforsamlingen - foreningens 96. - måtte J. C. Kirk efter lovene trække sig tilbage efter 15 års virke i bestyrelsen, heraf de sidste 5 som formand. Han afløstes af tømmerhandler Henry Kjeldsen. + 4. Ældre fra Ringkjøbing deltog tirsdag aften i Invalide- og Pensionistforeningens årlige vinterfest på Højskolehotellet. Alle havde en hyggelig og festlig aften. - Borgmester Niels Skytte udtrykte stor glæde over, at så mange var mødt. + 5. Det blev et festligt og fornøjeligt maskebal, som folkedanserne holdt på Vestjyllands Højskole i Velling. I den festpyntede gymnastiksal med kulørte lamper dansede de unge, som alle var maskerede virkeligt fantasifuldt. + 7. Byg-Bo i Ringkjøbing holdt i går rejsegilde på andet byggeafsnit i projektet på Rugvænget i Rindum. Det vil sige, at 12 huse er færdige eller under opførelse, og at hele projektet så småt begynder at tage form. Arkitekt Fl. Bay-Jørgensen oplyste, at man har besluttet at bygge 20 huse. + 9. Ringkjøbing Billiardklub har netop udvidet lokalerne i Nørregade 2, og det har skabt plads til endnu et billiardbord, så klubben nu har to. + Ringkjøbing Banks repræsentantskab har vedtaget at indstille til generalforsamlingen den 26. feruar, at der deklareres et udbytte på 10 pct. + 10. Ved opstillingsmødet til byrådsvalget udtalte Niels Skytte, at der har været travlhed med mange gode resultater for byen. Stadig håb om gymnasiet og om at området bliver primært egnsudviklingsområde. Vi har mødt skuffelser i den snart udrundne byrådsperiode. Men en række gode resultater er i stand til at opveje skuffelserne. Fremgangstendensen i byen og på egnen understreges af, at der i det sidste år har været en befolkningsfremgang på 144 inden for storkommunens grænser. + 11. Boligforeningen har holdt licitation over byggeriet af de to blokke syd for Damtoften. De laveste tilbud giver en samlet håndværkersum på 3.735.857 kr. + 12. 27, både unge og ældre, har nu startet en sportsdykkerklub. Klubben har fået navnet Ringkjøbing Sportsdykkerklub, og dens første opgave bliver at starte et kursus i teori. + 13. På generalforsamlingen i Ringkjøbing Idrætsforening sagde formanden, Svend Nielsen, at året 1969 på mange måder var et godt år for foreningen. Rent idrætsligt vil det blive husket. Om den øjeblikkelige interesse sagde formanden, at den jo klart samlede sig om håndbolden. + 14. Dansk Kvindesamfund vil i den kommende sæson forsøge at holde et kontaktmøde med andre foreninger i byen. Hensigten med kontaktmødet er, at man ved nogle af arrangementerne vil slå sig sammen. På den måde vil der måske møde flere op til arrangementerne. Dette forslag kom frem ved generalforsamlingen, efter at formanden, Nora Larsdatter, havde aflagt beretningen. + 15. Skovejer J. Bøgner, »Enemærket« ved Ringkjøbing, har forfattet og udgivet et ret omfattende skrift om Velling Plantage, fra dens opståen for 80 år siden og dens opvækst og tilvækst gennem de mange år til i dag. + 16. Sognepræst Søren Ruager, Rindum, 26 år, har fået et rejsestipendium på 20.000 kr., og det vil han bruge til 10 måneders studier ved universitetet i Tübingen i Sydtyskland. Han vil studere Det nye Testamentes tekster og håber at kunne påvise, at Jesus er Guds søn. Det anfægtes af førende tyske teologer i dag. + 17. RIF vandt i håndbold over Esbjerg HK med 20-17. + 18. Veje, der var lukket af sne, rutebiler og tankbiler, der kørte fast, skoler, der måtte lukke, og masser af mennesker, som ikke nåede på arbejde. Så kaotisk var situationen på Ringkjøbingegnen efter aftenens, nattens og morgenens snestorm og -fygning. + 19. Formanden, redaktionschef Ingemann, aflagde beretning ved Haveforeningens generalforsamling, og kunne fortælle om møder, havevandring, kursus, konsulentbesøg m. m. Foreningens medlemstal er fortsat stigende. Ved årsskiftet var der 251 medlemmer. + 21. Grunde med udsigt over fjorden er steget 100 pct. siden vurderingen i 1965. Dengang blev grundene vest for Damtoften - bl. a. Pilevej, Kastanievej og Ahornvej - vurderet til 15 kr. pr. kvadratmeter. Ved den 14. alm. vurdering er grundværdien sat til 30 kr. + 25. 9486 vælgere i storkommunen. Vi er gået ind i den sidste hektiske valguge, og har gjort op, hvor mange der er stemmeberettigede til den nye storkommune. + 27. Skolebørn i den nye storkommune vil ikke få den samme sundhedsmæssige service. Skoletandpleje vil mindst 1 år frem være et privilegium forbeholdt Ringkjøbingbørn. I 1969 forsøgte amtslæge Vagn Christensen sammen med tandlægeforeningens konsulent og amts- og kommunalfolk at lave en plan over, hvordan skoletandplejen i amtet kunne udbygges til at omfatte alle børn.

Fødselsdag: 2. Kristian Pedersen, Rindum, 65 år. + 2. Jørgen Bennetsen, Bildtsvej 8, 60 år. + 4. Fhv. fisker Peder Nielsen, 70 år. + 8. Mary Pedersen, 60 år. + 9. Bogholderske Elly Skovgaard Jensen, 50 år. + 15. Gudrun Henriksen, Rindum, 50 år. + 19. Martha Reffs, Damtoften, 60 år.

Bryllup: 14. Syerske Anne Vad Thomsen (d. af S. Th., Husby) og typograf Leif Bernhard Madsen (s. af E. M., Ringk.). + 14. Lene Sørensen (d. af O. S., Løgstør) og Ove Christensen (s. af P. C, Ringkøbing). + 22. Apotekerass. Jette Marie Lange( d. af V. L., Ringk.) og elektroing. Jens Erik Agerbo (s. af skatteinspk. Johs. A., Skjern). + 28. Tove Mikkelsen (d. af A. M., Ringk.) og Torben Christensen (s. af dommer Sv. Aa. C, Ringk.).

Døde: 28. Else Karen Helt Pedersen.

 

MARTS

3. Ringkjøbing og Omegns Motorklub holder i denne måned to instruktionsaftener for alle interesserede - uafhængigt af, om de pågældende er medlemmer eller ej. Der indledes torsdag aften i Højmark Forsamlingshus. + 4. Resultatet af kommunevalget vil tilfredsstille de fleste i storkommunen. Den geografiske fordeling af medlemmerne kan næppe være bedre. Alle nuværende kommuner får mindst én repræsentant i rådet. - Den nye kommunalbestyrelse får følgende sammensætning: Borgmester Niels Skytte. Advokat Knud Dalgaard-Knudsen. Gårdejer Kr. Ramskov Andersen, Rindum. Familievejleder Ruth Pedersen. Sognerådsformand Jens Kirk, Velling. Forstander N. Kjærgaard Jensen. Sognerådsformand Thomas Skovmose, No. Gårdejer Tage Madsen, Hee. Gårdejer Henning Vej, Tim. Sognerådsformand Kr. Kamp, Stadil. Sognerådsformand Emil Andersen, Vedersø. Sognerådsformand Jens Faurby, Lem. Gårdejer Askar Iversen, Hover. Gårdejer Ebbensgaard, Ølstrup. Fabrikant A. Skovgaard Jensen. Sognerådsformand Haakon Kristensen, Thorsted. Overassistent Sv. Faurbye. Pedel Karl Pedersen. Værkmester Henry Poulsen. Viceskoleinspektør Sven Beiter. Arbejdsmand Poul Gade, Tim. Det eneste byområde, som ikke bliver repræsenteret er Lem. + 6. Ingen ordning der er bedre og billigere end sygekassen. Derfor skal vi bevare og udbygge sygekasserne, sagde formanden for Ringkjøbing Sygekasse, Poul Astrup Hansen, ved generalforsamlingen. + 7. Der blev flere gange udtrykt et trefoldigt leve for Fiskeriforeningen for Ringkjøbing og Stadil Fjorde, som fejrede 75 års jubilæum, og egentlig var der også trefoldig grund til dette, idet foreningen var forhindret i at markere 25- og 50-året for stiftelsen i 1895. + 9. Den lange og hårde vinter bliver en dyr sag for skatteborgerne. Kommunens budget for grusning og snerydning er oversteget med flere hundrede procent. Totaludgiften lå i slutningen af februar på godt 100.000 kr. og er nu oppe på 110.000 kr. + 10. Ringkjøbing Textilhandlerforening runder de 25 år. Den nuværende bestyrelse består af Kai Nissen Jespersen, Per Grosbøl og Henry Bejder. Om foreningens arbejde i de senere år fortæller Grosbøl, at man har benyttet foreningen som mellemled for praktiske drøftelser om lukketider m. m. + 11. Der blev en livlig diskussion ved generalforsamlingen i Husmoderforeningen da man skulle til at vælge ny formand, idet fru Quvang ikke ønskede genvalg. Valgt blev fru Stinne Bjerg, Holmsland. + 12. 125 gymnaster i alle aldre viste i aftes ved Idrætsforeningens gymnastikopvisning i Vesterhavs-Hallen, hvad man har fået ud af vinterens arbejde. Og det var ikke så lidt. Den yngste purk såvel som den ældste gubbe gik op i gymnastikken med liv og sjæl, og alle morede sig strålende. + 13. Formanden for Ringkjøbing Landbobanks repræsentantskab, amtsborgmester Aage Ebbensgaard, bød velkommen til de 800 fremmødte ved generalforsamlingen, og udtalte mindeord om bagermester Chr. Pilgaard, der øvede en fortjenstfuld indsats ved bankens filial i Tim. - Adm. direktør R. Nissen kommenterede regnskabet. - Hvad der særligt springer i øjnene er, at indskuddet er gået op fra 115 mill. kr. til 129 mill. kr. og udlånet fra 96 mill. til 113 mill. kr. + Ringkjøbing og Omegns Sparekasse har valgt fiskeskipper Andreas Veise, Hvide Sande, som medlem af bestyrelsen. Andreas Veise afløser konsulent Lars Agerskov, Velling. + 16. Ringkjøbing kommunes administration flyttede i går fra Torvet til fjorden. Fra mandag skal alle henvendelser til kommunen adresseres til den nye administrationsbygning. + Nygade har fået sin gågadeforening. Den stiftedes på Grand Hotel af samtlige handlende i gaden. Der var 100 pct. tilslutning til dannelsen af foreningen, hvis væsentligste virke i første omgang bliver et arbejde for etableringen af Nygade som gågade. + 17. Legater og præmier til elever ved Ringkjøbing Skole. Væver Mads Sørensen skolelegat: Margurite og Susanne Bonnichsen, 3. real B, døtre af malermester Sv. Bonnichsen, Kastanjevej 11. Byrådets flidspræmie: Lena Skarregaard Poulsen, 3. real A, datter af konsulent A. Skarregaard, Møllevej 3, og Ingrid Nielsen, 3. real C, datter af gdr. Jens Nielsen, Hee. + 19. RIF håndboldhold rykket op i 3. division efter en stor kamp mod Silkeborg. RIF vandt 23-13. + 20. Det har været spændende og arbejdsfyldte år, sagde amtmand A. Bach på det sidste møde i det gamle Ringkjøbing amtsråd. - Jeg vil ved afslutningen af mine embedsfunktioner som formand for amtsrådet bede til, at vort arbejde i amtsrådet er lykkedes således, at den nye amtskommune kan begynde på et sådant grundlag og med sådanne relationer mellem amtsrådsmedlemmer fra land og by, at alle gode kræfter vil stå sammen om den enhed mellem land og by, der nu ved 1967-loven er skabt. + 23. Inden håndboldkampen mellem RIF og Voldby var der masser af hyldest til klubbens herrer, der allerede inden sidste kamp havde sikret sig oprykning til 3. division vest. Viceborgmester Sv. Aage Faurbye overrakte en kommunal gavecheck på 1000 kr., og der var også gaver og hyldest fra anden side. - Vi er stolte af jer. I har gjort byen ære, sagde borgmester Niels Skytte, da han ønskede Ringkjøbing Idrætsforenings håndbolddrenge til lykke med deres jyske mesterskab. Det skete ved en reception i det nye rådhus ved fjorden. + 24. Det nye Ringkjøbing amt med de 18 storkommuner er en realitet fra 1. april, og dermed er en ny æra indledt. Den nye lov om kommunernes styre og inddeling afløser bestemmelser helt fra 1841, som dannede grundlag for den hidtidige lov. Mange var ordene og lange var forhandlingerne. Men imponerende er også den reform, som nu træder i kraft. - Amtsrådsmedlem Aage Ebbensgaard, Staby, (V), blev på det konstituerende møde i det nye amtsråd valgt til posten som borgmester for det nye amt. Samtidig valgtes Hernings borgmester, Jens Mathiasen (V), til 1. viceamtsborgmester. - Den nye kommunalbestyrelse i Ringkjøbing storkommune holdt i går konstituerende møde. Fabrikant Niels Skytte valgtes som borgmester med 16 stemmer. Kr. Ramskov Andersen og Sv. Aa. Faurbye valgtes som 1. og 2. viceborgmester. + Ved det konstituerende møde i Holmsland sogneråd blev der kun fremsat ét forslag til formandsposten, nuværende sognerådsformand, Kr. Enevoldsen, Hvide Sande. Han valgtes som kommunens borgmester.

Fødselsdag: 3. Overbetjent O. Weinrich, Fjordvang 16, 50 år. + 12. Fhv. gasværksarb Aage Jensen, Damtoften 10, 70 år. + 13. Kollektrice C. Brædstrup-Holm, Nørregade 7, 80 år. + 14. Kirsten Marie Henriksen, Vestergade 22, 60 år. + 17. Chr. Geckler, Kronager 7, 70 år. + 20. Johanne Sørensen, Holstebrovej 50, 75 år. + 20. Valdemar Andersen, Kongevejen 34, 50 år. + 21. Nanna Nielsen, Fjordalle 9, 60 år. + 22. Karen Andersen, Kongevejen 34, 50 år. + 28. Karen Jørgensen, Rindum, 50 år.

Bryllup: 7. Anette Christensen (d. af Peder C, Damstrædet 6) og elektriker Karl Nielsen (s. af Kai N., Frederikshavn). + 7. Jonna Irene Troeisen (d. af slagteriarb. Svend T., Ringk.) og slagtersvend Lauge Pedersen (s. af slagterm. Sofus P., Hv. Sande). + 15. Elly Dahl (d. af blomsterhdl. D.) og Bernt Alverjung, Goteborg. + 25. Lærerinde Else Hansen, Skive (d. af murerm. Vagner R. H., Ringk.) og lærer Hans Clausen, Ryde (s. af gdr. J. Fr. C, Ødis). + 26. Edith Mogensen (d. af murerm. Jørgen M., Ringk.) og EDB tekniker Henning Tidemann (s. af enkefru T., Tjæreborg). + 26. Damefrisør Ingeborg Karlsen (d. af chauffør Aksel K., Ringk.) og el-montør Knud Midtgaard (s. af enkefru M. M., Løgumkloster).

Sølvbryllup: 14. Cykel- og træhdl. Børge Salomonsen og hustru, Fjordvang 20. + 18. Murermester Thelle Bro og hustru, 0. Rindum. + 31. Pens. Sigfred Hansen og hustru, Tværvej 12.

Guldbryllup: 21. E. M. Nielsen og hustru, Tangsvej 12.

Døde: 9. Flemming Andersen. + 10. Knud Jensen. + 12. Karl Poulsen. + 13. Chr. E. Christensen. + 20. Peder Sig Nielsen.

 

APRIL

1. Ind i storkommunen. - Kommunesammenlægningen markeredes ikke på nogen særlig markant måde noget steds, men på egnens alderdoms- og plejehjem var der dog i dagens højtidelige anledning dækket op med chokolade, og i børnehaver var der sodavand m. v. + 2. Ringkjøbing og Omegns Sparekasse åbner torsdag den 9. april sin filial i Hvide Sande. Den får navnet Hvide Sande Sparekasse (filial af Ringkjøbing og Omegns Sparekasse). Sparekassen har lejet sig ind hos fisker Gert Enevoldsen i Nørregade 36. Leder af sparekassen bliver fru E. V. Andersen. + 3. Kommunalreformens ikrafttræden var signalet til flytning dels af de amtskommunale og dels af statslige kontorer i Ringkjøbing. De amtskommunale kontorer flyttes fra Rindumgaard til St. Blichersvej og det gamle rådhus, hvor skoleadministrationen får sæde. Tilbage på Rindumgaard bliver overøvrigheden, der har amtmand A. Bach som chef. Amtmanden bliver formand for et tilsynsråd, ligesom han er formand for fredningsplanudvalget. Fredningsplanudvalgets tekniske sekretariat flytter fra St. Blichersvej ud på Rindumgaard, samtidig med at også amtssundhedsplejersken flytter derud. Amtsarkitektens kontor bliver bibeholdt på St. Blichersvej. + 4. Festlig premiere på Maersk Airs nye trafikfly. Amtmanden foreslår flyveruterne fra Karup og Stauning samordnet. I løbet af 2 år, venter vi, at trafikken på Stauning-København ruten har nået det omfang, vi i dag har på Odense-København ruten, sagde Maersk Airs direktør, Finn Ryssdal, ved den officielle åbning af selskabets ruteflyvning på Stauning. + 6. En kraftig snestorm i Lemvig kom til at præge serie 2 opgøret mellem LGF og Ringkjøbing på Lemvig Stadion. Gæsterne vandt kampen med 1-0, og sejren var fortjent på baggrund af RIF's store 1. halvleg. + 7. Ringkjøbing Isværk har haft omsætningsnedgang. Statsbanernes kølevogne en af årsagerne til nedgangen. - Bogtrykker Louis Rasmussen fratræder efter 32 års virke som formand. Selv om det forløbne regnskabsår har været på 13 måneder - der er sket en omlægning af regnskabsåret, så det nu går fra 1. december til 1. januar - er omsætningen faldet, og selskabet har et underskud på ca. 24.000 kr., oplyste formanden på selskabets generalforsamling. En af årsagerne til underskuddet var, at man i det forløbne år har haft et maskinuheld med hovedkompressoren. At fiskeeksportør Sørensen har flyttet sin virksomhed til Hvide Sande har også kunnet mærkes på omsætningen. + 9. Gymnastikstævnet for amtets skoler bød på mange spændende konkurrencer. Der var liv og aktivitet i Vesterhavs-Hallen. Gymnaster - både store og små - dystede forbitret overalt på hallens gulv, der var smil og rygklap, når en gymnast gennemførte sin øvelse perfekt. + 13. Ringkjøbingegnens Hovedkreds har haft en betragtelig medlemsfremgang i de 32 foreninger, der er tilknyttet hovedkredsen. lait er der 2777 voksne medlemmer mod 2194 året før. Af børnemedlemmer er der nu 1421 mod 1001 året før. 14. Vesterhavs-Hallens 10 års fødselsdag fejredes lørdag med palmehaveaften i hallen. Den blev både folkelig, festlig og fornøjelig. 800 unge og ældre kom for at høre radioens populære palmehaveorkester og Katy Bødtger. Denne vestjyske begivenhed gav også - som arrangørerne håbede - Vesterhavs-Hallens bestyrelse et pænt overskud. + 16. Fiskeriforeningerne for Ringkjøbing-Stadil Fjorde og Nissum Fjord har nu definitivt vedtaget, at udklækningen af fiskeyngel på de to foreningers klækkecentral i Frøjk ved Holstebro ikke skal genoptages, og at ejendommen skal sælges for højeste tilbud. + Selv om vinteren har været hård og langvarig, er byggeaktiviteten stor. I den tidligere købstadkommune færdigmeldtes byggeriet af 41 lejligheder i årets første kvartal, og ved slutningen af kvartalet er 22 lejligheder under opførelse. + Skytteforeningen har holdt generalforsamling. Formanden, købmand E. Husted, oplyste at foreningen i det forløbne år har haft en nedadgående tilslutning, som for en væsentlig del skyldtes, at foreningen ikke råder over langdistancebaner. - Chauffør Egon Rohde afløser købmand Husted som formand. + 18. Jens Krøjgaards Tekstilfabrik er nu klar til at starte afdelingen i Ringkjøbing. Virksomheden har gennem arbejdsformidlingen søgt syersker. I starten skal man bruge 11. + »Komedie i mørke«, den forestilling som i aftes opførtes af Det Danske Teater, blev sæsonens hidtil største succes for teaterforeningen. Ca. 350 mennesker så den skræddersyede farce. + 19. RIF-forsvaret stabiliseret, 2-0 sejr over Vestsalling. + 20. Rindum - en egn, der er gennemmusikalsk. Musikhøjskolens afdeling går fortsat glimrende, og musikpædagog Lis Hauerbach, der nu alene har fået Rindum-afdelingen, er mest glad for at arbejde her. Vi har det bedste samarbejde, og arbejdet er legende let, fordi egnen på grund af lang tids interesse for sang og musik, i dag er så gennemmusikalsk et område. + 21. Ringkjøbingegnens Folkedanseres første forårsopvisning i Vesterhavs-Hallen blev en succes, idet der foruden de godt 200 dansere var 600, som overværede opvisningen og deltog i den efterfølgende liegstouw. Fra bestyrelsens side er man glade for, at arrangementet gik så godt, da man var bekymret for tilslutningen. - Ved liegstouw var det også Ragna Tang, som var leder, og det gjorde hun som sædvanlig på en dygtig og fornøjelig måde. + 23. Fuldmægtig, fru Louise Blicher, Rindum, er død efter nogen tids sygdom. Hun blev 64 år. Fru Blicher var datter af afd. skomagermester Mikkelsen, og blev for 41 år siden ansat ved politikontoret, hvor hun var en påskønnet arbejdskraft. + 24. Tennisspillerne er ikke noget utilfreds folkefærd. Men den hvide sport har i løbet af de sidste par år fået så mange nye tilhængere, at Tennisklubbens forhold efterhånden er blevet lidt trange. På foreningens generalforsamling kunne formanden, Svend Pedersen, oplyse, at der nu foreligger byggetilladelse. Udvidelsen bliver på 20 m2. + 25. Turistforeningen bevilgedes et tilskud på 34.000 kr., hvilket er det dobbelte af de budgetterede kontingent-indtægter i foreningen. Foreningen havde søgt om et tilskud på 47.500 kr. - I begyndelsen af næste uge starter Turistforeningen sin nye service: Bådudlejning på fjorden. + 26. Godt wingspil bag RIF's sejr. Der blev i glimt vist noget af »det rigtige«, da Snedsted blev besejret med 5-1. Leif Bækby viste igen stor skudstyrke. + Fuldmægtig Rørbæk Sørensen, Rindum, er efter kort tids sygdom død, 54 år gammel. Han kom til Ringkjøbing og blev overassistent på Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro-banens hovedkontor. Herfra kom han for flere år siden til amtsgården i Rindum, hvor han var overassistent, indtil han blev udnævnt til fuldmægtig i bogholderiet. + Roklubben indledte rosæsonen med den traditionelle standerhejsning og bådedåb. For første gang blev der navngivet to både ved samme lejlighed. Det drejede sig om en dobbelt-sculler og en 2 årers langtursbåd. Navngivningen blev foretaget af K. P. Kristensen, Lemvig, og Aage Madsen. Dobbelt-sculleren fik navnet »Nuser«, mens langtursbåden kom til at hedde »Tipper«. + 28. Formanden for A/S Hvide Sande Isværk, bogtrykker Louis Rasmussen, betegnede på generalforsamlingen 1969 som et godt år. Salget af is nåede op på 9605 tons.

Fødselsdag: 5. Fru Petrea Østergaard, Østergade 32, 60 år. + 7. Pens postmester E. Tang-Petersen, Poppelvej 8, 70 år. + 12. Fhv. gdr. Knud Jeppesen, Rindum Plejehjem, 60 år.

Bryllup: 4. Else Hansen og lærer Hans Clausen. + 4. Bjørg Heggestad, Bergen og Søren Kjelder Madsen (s. af montør Svend E. M., Ringk.). + 25. Tora Mouridsen (d. af Anton M., Havnecafeen, Ringk.) og Ole Jensen (s. af enkefru Dagny J., V. Strandsbjerg 9). + 25. Frk. Jette Møller (d. af tømrermester Poul M., Ringk.) og Lars Jørgensen (s. af bogtrykker C. J., Hjørring).

Sølvbryllup: 14. Ove Andersen og hustru, Kronager 2. + 15. Gdr. Ernst Ebsen og hustru, Bymarken. + 30. Købmand Ernst Pedersen og hustru, Torvet 20.

Døde: 18. Andreas P. Nielsen. + 23. Louise Blicher. + 23. Fuldmægtig Rørbæk Sørensen. + 24. Sigfred Pedersen. + 26. Ove Regner Pedersen.

 

MAJ

1. Sejlklubben har »vind i sejlene«. Der har i det forløbne år været en tilgang på 6 sejlbåde og 4 motorbåde. Der har været holdt 4 kapsejladser. + 4. En fin form for historieundervisning. Modstands- og hjemmeværnsudstillingen som i øjeblikket holdes i Vesterhavs-Hallen, blev på åbningsdagen genstand for mange rosende ord fra publikum. Men endnu mere glæder det egentlig arrangørerne, at skolebørn viser en vældig interesse og spørgelyst på udstillingen. + 5. Torvepladsen var tæt pakket af mennesker fra byen og egnen ved 4. maj-mindefestligheden i aftes. Ca. 3000 var mødt frem, og omkring halvdelen af deltagerne var unge, som ikke har oplevet befrielsen. I aftes måtte der uvilkårligt gennem disse unge gå et pust af andres glæde over den lykkelige begivenhed samme aften for 25 år siden. + 6. I Tennisklubben glæder man sig ved sæsonstarten over en pæn tilgang. Der er tilmeldt 118. - Vi kunne godt bruge flere juniorer, siger disponent Lars Bruun, og der er god plads om eftermiddagen. + 7. Højskolehotellet har nu skiftet ejer. På højskoleforeningens ekstraordinære generalforsamling blev det endeligt vedtaget, at hotellets forpagter gennem 18 år, Hans Kudsk, overtager hotellet. + 8. Nu er flaget også gået til tops på standeren ved Ringkjøbing Sejlklub. I går holdt sejlklubben den traditionelle standerhejsning, der indleder hver ny sejlsportssæson. Det er Sejlklubbens 59. sæson, man nu er gået i gang med. + 9. Laurids Voldbjerg Sørensen har solgt Voldbjerg i Hee til læge E. Jacobsen, Ringkjøbing. Voldbjerg er en gammel herregård, og den har i dag et tilliggende på ca. 200 tdr. land. + 12. Ringkjøbing Roklub har holdt sit propagandamøde med usædvanlig god tilslutning. Der var ca. 50 mennesker til mødet, hvoraf ca. 25 var helt nye bekendtskaber for klubben. Klubben plejer at have ca. 50 aktive medlemmer, men man regner med, at man nu når op på 25-35 nye medlemmer. + 13. Handelen i Lem har dannet et handelsudvalg under erhvervsforeningen. Handelens interesser, der tidligere er blevet varetaget af både borger- og håndværkerforeningen og erhvervsforeningen, bliver således samlet i et udvalg. + 14. For ikke ret mange år siden var det kun de færreste, som havde en formodning om, at der fandtes ædelstene på Grønland, men en geolog, professor Henning Sørensen, har fremskaffet beviset - og grønlandske tuqtupitter, rubiner og granater kan nu studeres i en vinduesudstilling hos I/S Lauritz Larsen, Nygade. + 15. Ringkjøbing Boligforening skal nu til at starte byggeri i Lem. Det drejer sig om otte pensionistboliger, hvor der både kan bo ægtepar og enlige pensionister. + 16. Mange gæster så den store pinseudstilling på Vestjyllands Højskole i Velling. 42 kunstnere, der alle - næsten da - er udprægede individualister, viser, hvori deres kunstneriske begavelse består, og som gæst på udstillingen løber man spidsrod mellem snart den ene og snart den anden livsanskuelse og opfattelse af kunsten. + 19. Nødvendigheden af en øget politistyrke i sommerlandet blev klart demonstreret pinselørdag, da politiet måtte indkalde alt disponibelt mandskab og samtidig rekvirere assistance fra Herning for at klare et kæmpeslagsmål i Søndervig. + 22. I dag er det 50 år siden, at Mette Marie og P. Chr. Hindø gik ud af Rindum Kirke som hr. og fru, sidstnævnte kan stadig huske det råd, som hun fik af svigermor ved den lejlighed: - A ved, at Peder Christian ikke kommer til at gå til i skidt, men en ting må du love mig - at du ikke forbyder ham at sejle. Det lovede den unge brud uden at tøve, men måske havde hun heller ikke forestillet sig, at hendes mand ville dyrke sejlsporten ivrigt i mere end 40 år. P. Christens båd »Irma« var den flotteste og smukkeste lystyacht på fjorden. P. Christen blev en meget dygtig maler og var som alle vi håndværkssvende en tur på valsen. Da han kom hjem fik han ansættelse på Kreditforeningen. Hans familie voksede, og de fik 4 sønner, der alle har været i marinen. + 23. Fiskeskipper Gunnar Høj, Hvide Sande, og hans tre besætningsmedlemmer på kutteren »Kirsten Høj« har gjort deres hidtil bedste torskerejse, som sandsynligvis samtidig er en ny Hvide Sande rekord. + Stadsskoleinspektør Chr. Christensen har netop fået meddelelse om, at kun 23 skoleelever fra Ringkjøbings norske venskabsby, Tromsø, kommer på besøg i år. Børnene kommer grundlovsdag og rejser igen fredag den 12. juni. + 25. Gågadeudvalget er kommet et skridt videre med realiseringen af Nygade som gågade. Der er udarbejdet fuldstændige planer og tegninger for etablering af gaden. Disse planer vil sammen med en ansøgning om dispensation denne sommer - fra 15. juni til 15. september - i nærmeste fremtid tilgå kommunens tekniske udvalg.

Fødselsdag: 3. Prokurist P. K. Schou Jensen, Kongshøjvej 28, 65 år. + 4. Karen Marie Lauridsen, Byskellct 9, 50 år. + 12. Fru M. Stræde, Damtoften 7, 80 år. + 14. Johannes Poulsen, Herningvej 65, 60 år. + 18. Viggo Reffs, Damtoften 7, 70 år. + 24. Signe Dixen, Enghavevej, 60 år.+ 30. Johannes Pedersen, Nørregade 6, 65 år. + 30. Fhv. gdr. Hans Østergaard, Holstebrovej 34, Rindum, 90 år.

Jubilæum: 13. Overass. Svend Aa. Faurbye, 25 år ved politikontoret.

Bryllup: Jette Skowrig Møller, Ringk. og Hans Jørgensen, Egå. + 2. Rita Schmidt (d. af Martin S., Damtoften 13) og Erling Højgaard Pedersen, No (s. af gdr Villiam P., Heager). + 16. Edel Trustrup (d. af Harald T., Fårborg) og Aksel Thygesen (s. af Fr. T., Ringk.). + 23. Karen Ingrid Pedersen (d. af Chr. P., Vasevej) og Peter Schmidt, Holstebro (s. af Alfred S., Åbenrå). + 30. Kontorass. Annie Kruse (d. af Henry K., Vejle) og lagerforvalter Per Henriksen, Vejle (s. af fabrikant Hilmer H., Ringk.).

Sølvbryllup: 10. Pensionatsindehaver Aage Jensen og hustru, Mellemgade 15, Ringk. + 12. S. V. Sørensen og hustru, Rugvænget 8, Rindum. + 19. Distriktsmontør Ernst Sørensen og hustru, Elmevej 1, Rindum.

Døde: 4. Christa Emma Bro. + 5. Marie Christine Mortensen. + 10. Johanne Spaabæk. + 12. Alfred Østerby. + 15. Maren Kirstine Krogh. + 16. Inge Tang Jensen. + 16. Bent Erik Johannesen. + 22. Kristian Søndergaard. + 25. Richard Husted Sørensen. + 25. Jens Lauridsen.

 

JUNI

Det var det gode spil fra forårets bedste kampe, som igen kendetegnede RIF's hold i serie 2, da det lørdag eftermiddag på hjemmebane mødte Roslev BK og vandt med 4-2. + 6. Meningen er god nok så længe det bare er éns hobby. Ønskes der bevis for sagen, så prøv at besøge amatør-udstillingen som Kunstforeningen i dag har åbnet. Her viser 19 vestjyder mindst halvandet hundrede hobbyarbejder, og hvis det ikke er på sin plads at bruge ordet kunst om mange af disse ting, så er det ord lige til lossepladsen. Nogle vil nok hævde, at amatørkunst er den rette betegnelse for disse hobbyværker. Kunstforeningens arrangører af denne udstilling er bager Hans Bredahl og fotograf Aage Nygaard. + 8. Grundlovsfesten blev atter i år en meget stor succes. Over 1500 mennesker deltog i festen på C. M. Schuberts Minde. En tradition, som egnens beboere bakker op. + Det var ideelt sejlvejr til Sejlklubbens kapsejladser, som blev afviklet på fjorden. Der blev afviklet tre sejladser med kølbåde og en med joller og både, tilslutningen var på 10 både. 1. sejlads vandtes af »Amigo«, 2. sejlads af »Jante«, 3. sejlads af »Hurley 18« og 4. sejlads af »Mette«. + 10. Sol over Tromsø-børnenes besøg. For Tromsø-børnene, som i denne uge gæster Ringkjøbing, må byen føles som solens by. Børnene kom i fredags fra Tromsø, hvor der var 5-6 graders varme og sne på fjeldene til Ringkjøbing, hvor solen har skinnet fra en skyfri himmel hver eneste dag. + 12. Pensionistforeningen har aldrig haft så stor en tilslutning ved den årlige udflugt, som man havde tirsdag. 170 pensionister, hvoraf den ældste var 80, kørte først på formiddagen i fem busser til Morup Mølle i Thy. + 15. På Turistforeningens generalforsamling bragte formanden, bogtrykker Holger Rasmussen, ønsket om bådudlejning frem, og forslaget blev anbefalet af hele forsamlingen. - Jeg synes ikke, det kan gå for hurtigt med at få klaret den sag, sagde en af deltagerne, hotelejer C. J. Pedersen, Søndervig. En anden af de ideer, vi har arbejdet med, er, at der ligesom i gamle dage laves en markedsdag på Torvet en gang om ugen i turistsæsonen, oplyste Gert Alsted. Foruden salgsboder fra byens forretninger kunne der på disse dage stilles ekstra bænke op og laves legemuligheder. + 17. Man må i fremtiden forberede sig på at betale større bøder for færdselsforseelser end hidtil. Alt andet er blevet dyrere, og nu bliver bøderne det også. En vis forhøjelse af bødeforlæggene kan også ventes i Vestjylland, oplyser politimester P. Guldbrandsen. + 18. Mange gode råd og ønsker for fremtiden til eleverne ved skoleårets afslutning. Translokationen for de 142 elever fra 9., 10. og 3. real-klasserne på Højskolehotellet samlede så mange mennesker, at man lige med nød og næppe kunne skaffe siddeplads i de to sale til alle. Plads til alle, da kaffen skulle nydes, var der da heller ikke. En del forældre måtte nyde kaffen i restaurationen. + Fire betjente fra Århus skal assistere politiet i Ringkjøbing i sommermånederne. - Ikke kun kontrol, men også service. + Små ryttere på store heste til konkurrence. Ringkjøbing Rideklub har i forårets løb haft en vældig tilgang af nye ryttere. Og selv om flere af rytterne ikke er så høje, at de selv kan komme op på hestene, tumler de allerede de store heste så fint, at de lørdag kan deltage i nogle mindre klubkonkurrencer på banerne i Rindum. + 19. Vandforbruget var i går det hidtil største i vandværkets historie: 3355 kubikmeter vand blev der brugt i dette døgn. Det er over 1000 kubikmeter mere end det normale. - Men vi har ikke problemer med at klare forbruget, hvis blot folk overholder vandingsrestriktionerne, siger driftsleder Børge Hindø. + 20. Ringkjøbing Handelsskoles aftenhold havde næppe indledt deres afslutningsfest på Hotel Fjordgården, før handelsskoleforstander Leif Engelsbak skitserede nogle af handelsskolens aktiviteter for 1970-71. Når handelsskolen starter med aftenkurserne igen til september, bliver det med en forøgelse på 50 pct., idet man regner med at kunne starte 14 hlod på henholdsvis fagprøver, højere fagprøver og merkonom. + 23. Den danske modeskaber Margit Brandt er designer for Ringkjøbing-virksomheden Scotty, og søndag rejser direktør P. W. Lønborg til England for at købe en fuldautomatisk maskine til 1.000.000 kr. - kun til produktion af modeller, Margit Brandt skal tegne specielt til maskinen, som kan strikke alt muligt. - Maskinen skal passes af en mand pr. holdskift, men den giver alligevel 40 nyansættelser, når den stilles op på fabrikken, som nu beskæftiger 150. + Vellykket klubstævne i Rideklubben. Så mange præmier havde venner af Ringkjøbing Rideklub skænket til klubstævnet, at der var en præmie til samtlige 15 deltagere i holdskoleridningen. + Gymnasterne viste nyheder ved opvisningen. 250 tilskuere overværede Ringkjøbingegnens Hovedkred's gymnastikopvisning i Vesterhavs-Hallen. + RIF slog stærke Bedsted. Selv om Bedsted i første halvleg bød på noget af det bedste spil fra et gæstende hold i år, så måtte man finde sig i at RIF vandt. + 24. I en alder af 39 år er Leo Ebbesen, søn af fhv. herreekviperingshandler J. Ebbesen, blevet udnævnt til administrerende direktør i det danske plantageselskab United Plantations i Malaysia. Leo Ebbesen rejste til Malaysia for 15 år siden for at virke som direktionssekretær ved hovedkontoret. + 25. Holmsland kommunalbestyrelse vil nu ansøge om at få indført hastighedsbegrænsning i turistsæsonen på den 9 km lange vejstrækning fra Ringkjøbing til Søndervig. Man går ind for, at den højest tilladte fart i sommertiden bliver 80 km. + 27. Fra på onsdag, den 1. juli, overtager læge E. Lybæk Mortensen læge E. G. Jacobsens praksis på Hvashøj 25. Læge Lybæk Mortensen kommer fra Hjørring Centralsygehus, han har tidligere været ansat ved amtssygehuset i Ringkjøbing. + Sejlklubbens flaskekapsejlads lørdag startede i vindstille vejr. Der deltog 7 både, som samlede flasker op i en firkant på 1 kv.-sømil. Af 30 udsmidte øl og 20 sodavand opsamledes 25 øl og 16 sodavand. To både delte førstepræmien, »Mette« ført af Mogens Grimstrup og »Lilien« ført af Louis Rasmussen jun., Klokker og Poul Erik Christensen. Begge både opsamlede 7 øl og 3 sodavand. 3. præmien vandtes af »Jante« ført af Arne Clausen, der opsamlede 4 øl og 3 sodavand.

Fødselsdag: 4. Kørelærer Frede Axelsen, Hvashøj 16, 50 år. + 9. Anna Jensen, Østerled, Rindum, 50 år. + 11. Kirstine Sørensen, Plejehjemmet, 80 år. + 30. Marie Skytte, 75 år.

Bryllup: 13. Inger Troeisen, København (d. af Svend T., Ringk.) og Kristian Nørtoft, København (s. af Ernst N., Kloster). + 27. Lene Mylius Sørensen, Ringk. (d. af P. H. S., Skolevænget 11) og Brian Richard Fluton, Edinburgh, Skotland (s. af W. G. F., Clonmellon, Irland). + 27. Kontorass. Sys Bangsgaard (d. af fyrbøder Kai B., Holstebrovej 9) og maskinass. Ole Spotleck Larsen (s. af enkefru R. S., Frederikshavn).

Sølvbryllup: 14. Handelsmand Richard Mogensen og hustru, Holstebrovej 66.

Døde: 3. Sirus Kjærgaard. + 8. Petrea Margrethe Jensen. + 16. Kristiane B. Sørensen.

 

JULI

1. Ringkjøbing Boligforenings 25 års jubilæum markeredes ved en reception. Der var mødt mange gratulanter. Formanden, Arne Sundgaard, bød velkommen, og takkede de mange foreningen havde haft samarbejde med. - Viceborgmester Sv. Aa. Faurbye repræsenterede kommunalrådet, han lykønskede og overrakte på byens vegne Ringkjøbing byvåben til boligforeningen. - Må ørnen symbolisere boligforeningens markante virke, sagde Faurbye, der mente, at man må se lyst på fremtiden efter de hidtidige resultater i foreningen. - Henry Poulsen takkede for gaverne til boligforeningen, og for gaver stilet personligt til ham og konen, og rettede en tak til kioskejer Aage Pedersen, der sad i byrådet, da foreningen blev stiftet. - Jeg har altid været glad for arbejdet i boligforeningen. - Arkitekt Nicolaj Andersen takkede for 25 år med godt samarbejde. + 2. Bankdirektør Robert Nissen var på sin 50 års jubilæumsdag genstand for hjertelig hyldest. Ringkjøbing Landbobank var blandt de første, der kom, og endvidere mødte repræsentanter fra bankverdenen, fra offentlige og private institutioner og fra bankens kundekreds. + 4. Som et forsøg på at undgå de mange meningsløse drukneulykker, har Samvirkende jyske Turistforeninger udsendt en brochure på dansk, engelsk og tysk, der giver information om baderegler, om kunstigt åndedræt, om alarmering og om de særlige badeforhold ved den jyske vestkyst. Den nye brochure, der er udgivet med økonomisk støtte af Round Table, er udsendt til samtlige lokale turistforeninger. + 6. Willy Jacobsen, Vestergade, har bestået tandlægeeksamen fra Århus Tandlægehøjskole. + Det var simpelthen lysten og interessen for at hjælpe andre med samme handicap som mit, der fik mig til at blive blindekonsulent, fortæller Anton Bjerg. Han fylder den 8. juli 70 år. Han var, da Dansk Blindesamfund i 1955 startede konsulentordningen, blandt de 10 fra hele landet, som fik til opgave at finde frem til de blinde og svagtseende, som ikke var kendt af Dansk Blindesamfund. + 7. Den 75 tdr. land store Isagergård i Ø. Rindum overtages i dag af fabrikant Leif Hansen, Ribo Vinduer. Han har købt gården for 1 mill. kr. + 8. Arkitekt Ejvind Draiby fylder 60 år. Og har man sagt Draiby, har man også sagt arbejdet for at bevare Ringkjøbing bys særpræg - den gamle bykerne. - Det er simpelthen blevet en livsopgave for mig, siger arkitekten. Ideen om at danne en forening til bevarelse af byens særpræg faldt i god jord. Og nogle resultater har foreningen med Draiby i spidsen kunnet notere. Interessen for byens gamle, smukke, ikke særlig prangende men ofte små, lave, umiddelbare huse blev vakt. Draiby udtaler: Hvorfor jeg netop faldt for Ringkjøbing? Fordi jeg finder, at den er en af de smukkeste, vi har, og jeg finder, at der netop her er store kulturhistoriske og værdifulde arkitektoniske emner. + 11. Der var kys og blomster fra Turistforeningens formand, bogtrykker Holger Rasmussen, til Ragna Tang for den vellykkede folkedanseropvisning på Torvet, og fra et meget talstærkt publikum var der klapsalver. Arrangementet, som handelsforeningen og turistforeningen samarbejder om, gentages hver fredag juli ud. + 11. Byggeriet af boligblokke er også i gang i Rindum, hvor en stor del af byudviklingen foregår. Rindums første boligblok placeres ved den nye vej Rønnealle. Bygherre er murermester E. Astrup Hansen. + 15. I forbindelse med Kunstforeningens koncert med Eckart Besch og Johannes Hoefflin trykkes et ekstra stort oplag af plakaterne, som bliver udbudt til salg. Kunstforeningens plakater med det gamle Ringkjøbingstik fra 1768, trykt i A. Rasmussens Bogtrykkeri, er meget eftertragtede. + 16. Selv om skiltet ved Søndervigvejen, hvor det forkyndtes, at man var velkommen til Ringkjøbing, ikke længere byder gæsterne velkommen, er man det stadig, forsikrer turistchef E. F. Schiøtt, et nyt er ved at blive lavet, efter at det gamle var blevet ødelagt. + 20. En kendt Ringkjøbing-skikkelse, politiassistent Vilhelm Fomsgaard, er død, 73 år. Inden Fomsgaard i 1966 fratrådte sin stilling hos politiet, nåede han at fejre 50 års tjenestejubilæum. I 1926 kom han til Ringkjøbing, og i 1932 blev han stationsleder. Vilhelm Fomsgaard nød megen anseelse i Ringkjøbing både for sin tjenstlige indsats og sin væremåde. Ikke alene som politimand blev Fomsgaard kendt og agtet i byen. I mange år havde han sin faste plads i Indre Mission og i soldatervennekredsen. I en årrække var han i bestyrelsen for Ringkjøbing Amts Politiforening, hvor han var æresmedlem siden 1967. + 21. Det kristelige østtyske blad Neue Zeit bringer en udførlig omtale af Kaj Munks liv og arbejder. Anledningen hertil er udgivelsen af en af den østtyske forfatter Alfred Otto Schwede udarbejdet biografi. - Den første del af bogen følger Kaj Munks egne oplysninger, i anden del udvider den biografiske skitse sig til en objektiv vurdering af Danmarks historie. I listen over de anti-fascistiske kristne martyrer lyser Kaj Munks navn med en særlig styrke. Men den omstændighed, at han var en overordentlig produktiv forfatter, og at han i begyndelsen af 1944 blev myrdet af nazisterne, er ikke almindeligt kendt i den tyske demokratiske republik. + 23. Også Ringkjøbing Museum kan tale med om den store turisttilstrømning til byen og slå fast, at Ringkjøbing er en turistby. I søndags noterede man rekordbesøg - mere end 200 betalende gæster. + 24. Ringkjøbing Kunstforenings koncert på Hotel Ringkjøbing i aftes blev succes. Absolut. Aftenen blev en genoplivelse af en stemning fra musiklivet, som det var for år tilbage. En festlig aften med et oplagt publikum, en god ramme og fremragende kunstnere. De fremragende kunstnere i aftes var koncertsanger, professor Johannes Hoefflin, og pianisten, profes. Eckart Besch, begge Hamborg. + 25. I denne tid er der et stort rykind på vandrerhjemmet i Vesterhavs-Hallen. I den sidste uge har alle hjemmets 60 senge været fuldt belagt. + 26. Stauning Lufthavn anvendes nu i stigende omfang som udgangspunkt eller mål for charter-flyvninger med større selskaber. Alene i august er der således planlagt fire af den slags flyvninger til eller fra Stauning. + 28. Ringkjøbing kommune satser stærkt på at undgå forurening af fjorden. Det koster millioner af kroner, men både det tidligere byråd og den nuværende kommunalbestyrelse er indstillet på at gennemføre de nødvendige projekter. Man er i øjeblikket i gang med etableringen af biologiske rensningsanlæg. Anlægene skal være færdige i løbet af efteråret. + 29. Tilsynsrådet for Ringkjøbing og Omegns Sparekasse har godkendt regnskabet for 1969-70. Driftsregnskabet balancerer med 1.960.586 kr., mens overskuddet udgør 103.345 kr. Overskuddet overføres til velgørende formål samt til reserverne, som herefter udgør 1.863.000 kr. Sparekassen kan notere en stigning i ekspeditionstallet på 69 pct., hvilket specielt kan sættes i forbindelse med et stærkt voksende antal lønkonti og udbredt brug af sparekassens betalingsservice. + 31. Da fabrikken Quali-Food for 1 år siden startede i Ringkjøbing med bl. a. at fremstille kinesiske forårsruller, tænkte mange: Kan det nu også gå i en by som Ringkjøbing. Forårsruller. Man vidste knap, hvad det var. - Vi kan i dag sige, at vi har en god og sund fabrik med mange udviklingsmuligheder, siger virksomhedsleder B. Vedam. + »Den stærke smed« slår nu i ambolten for Nordsøværftet. Forbundsformand Hans Rasmussen, Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, har i et brev til fællestillidsmand Johan Flindt, Nordsøværftet, tilbudt al den støtte, forbundet kan give værftet og Ringkjøbing kommune i sagen om en sluseudvidelse ved Hvide Sande, oplyser Johan Flindt. + Ingeniør E. F. Jacobsen, Nordsøværftet, interesserer sig ikke blot for, hvordan man kommer frem til søs. En af hans store interesser er veteranbiler. For Dansk Veteranbil Klub har han til lørdag sammen med sin kone for andet år arrangeret Ringkjøbing-løbet. - Godt 20 veteranbiler fra Jylland og Fyn starter lørdag kl. 13,30 fra Brejning Kro, kører over Ørnhøj, Vind, Kronheden, Thorsted og Hee til Ringkjøbing, hvor man kører gennem Nygade, Torvet til Nordsøværftet.

Fødselsdag: 2. Byrådsmedlem, skolepedel Karl Pedersen, Ringk., 50 år. + 4. Minkfarmer Chr. Poulsen, Godthåbsvej 14, 65 år. + 12. Mariane Maabjerg, Vestergade 18, 70 år. + 18. Karen Rasmussen, Smedegade 4, 80 år. + 19. Jakob Jakobsen, Kongshøjvej 9, 70 år. + 21. Fhv. frisørmester Hartvig Johansen, 70 år. + 29. Jørgen Mathiasen, Vester Strandsbjerg 7, 70 år. + 29. Minkfarmer Arne Bøndergaard, V. Strandsbjerg 17, 50 år.

Jubilæum: 1. Fuldmægtig Vagn Fomsgaard, Kaj Munksvej 5, 25 år ved amtstuen.

Bryllup: 4. Sygeplejerske Lis Kirkegård Jensen (d. af bagerm. K. J., Lem) og stud. ingeniør Erik Bejder (s. af trikotagehdl. H. B., Ringk.). + 11. Lisa Christensen, Ringk. (d. af fru Johanne C, Ringk.) og journalist Ib Chr. Andersen, Ringk. (s. af gdr. Bruno A., Ørum, Djursland). + 12. Fysioterapeut Bente Vium Jensen (d. af cykelhdl. Oluf J., Ringk.) og radiotekn. Svend Langsted (s. af vin- og tobakshdl. L., København). + 11. Elisabeth Mølskov (d. af tekn. teg. Jens M., Ringk.) og Mogens Grimstrup (s. af togfører Kristian G., Ringk.). 18. Børnehavelærerinde Marie Kirstine Tarpgaard (d. af gdr. Thorvald T., Stadil) og mekaniker Knud Erik Madsen, Ringk. (s. af Mie M., Ringk.) + 25. Apotekerass. Rie Jensen (d. af Chr. J., Ringk.) og stud. mag. Svend Knudsen (s. af Gunnar K., Rødovre).

Sølvbryllup: 22. Cigarhdl. Knud Jensen og hustru, Torvet 10.

Døde: 17. Vilhelm Fomsgaard. + 25. Else Okholm. + 25. Karen Bonde.

 

AUGUST

1. Skovejer J. I. Bøgner, der har 500 skudte snepper bag sig samt 26 år som skoleleder i Ringkjøbing, fylder 75 år. Han er landmandssøn fra Vester Åby på Sydfyn, og efter en række år som lærer i Nordborg på Als kom han til Ringkjøbing Skole. Her virkede han først som overlærer og derefter i 26 år som skoleinspektør. Fra 1937 til 1943 var han byrådsmedlem og viceborgmester. Nu har han en plantage på 10 tdr. land, og desuden er han formand for A/S Velling Plantage. Han er også stærkt Sydslesvig-interesseret. + 4. For lidt vind ved festkapsejladsen. Af de 10 startende både var der kun fire, der gennemførte. Den manglende vind betød, at hele 1. løb udgik. + Murermester Clavs Draiby startede i går en ny virksomhed, Vestjysk Dykkertjeneste, og den fik en flyvende start. Draiby ville i Hvide Sande bekendtgøre starten med et par små skilte, og straks fik han to arbejdsopgaver. Kutterne RI 217 og RI 253 var kommet i havn med henholdsvis trawl og reb i skruen. + Fhv. kreditforeningsfuldmægtig K. Risdal er blevet æresmedlem i Dansk stenografisk Forening. Foreningen har eksisteret i 77 år og har kun haft få æresmedlemmer. Risdal er i dag foreningens eneste æresmedlem, og når Risdal er hædret, er det en påskønnelse af 50 års dygtigt arbejde for stenografien. + 3. Sole, måner og stjerner - og øjne, der så. Således sluttede fjordfesten søndag. Det var flot og festligt. Det blev en vellykket fjordfest. Flere tusinde fra by og land besøgte festen på Stadion i de 4 dage, den varede. Søndag var det endda så varmt, at man skulle tro, at mange ville til stranden, men kæmpearrangementet kunne i stedet trække folk til byen. Der var 3500 betalende på festpladsen søndag. + 5. Når skolerne i Ringkjøbing kommune starter igen onsdag, er det med et samlet elevtal på 2644. I skolernes l.-klasser begynder 291 elever. + 6. Blomsteraften i Hee Dyrepark samlede godt 100 deltagere. Alle fik en interessant og lærerig aften og nød synet af de mange smukke blomster, som blev vist frem. + 8. Det lykkedes RIF's serie 2 hold i fodbold at hale en sejr på 3-2 i land i kampen mod Lemvig GF på Ringkjøbing Stadion lørdag eftermiddag. + 12. Dette er et historisk byrådsmøde, for sidste gang holdes det her i det gamle rådhus, sagde borgmester Niels Skytte ved rådets møde. + 13. Kong Neptun kommer til Ringkjøbing med hele sit farverige følge. Anledningen er Roklubbens årlige kanindåb, der finder sted lørdag eftermiddag. + 14. Handelsforeningen arrangerer for egne og håndværkerforeningens medlemmer med ægtefæller en aftentur til Lem. Der aflægges besøg på Søms Konfektionsfabrik og Muldbjergs Møbelfabrik. Efter turen til Lem er der snitter på Hotel Fjordgården. + 17. Der var en sand kanonade ved de vestjyske fjorde søndag morgen. Man kunne tro, at der var sket en invasion af fremmede styrker, men grunden var en helt anden. Søndag morgen gik andejagten ind, og tusindvis af jægere sad fra tidlig morgen parat til at skyde ænder. + Ringkjøbing Handelsskole, der har fået bevilling til at oprette seks hold til merkonomstudiet, handelsskolernes statskontrollerede specialkursus, har allerede nu, en uge før sidste frist for tilmelding, elever nok til syv hold. + Vinderup IK vandt det vigtige topopgør på hjemmebane mod RIF i serie 2 med 1-0. Det var en beskeden sejr. + 19. Ringkjøbing Amtsråd vedtog på sit møde at oprette en ny stilling som økonomichef ved amtskommunen. Hidtidig amtsbogholder, fuldmægtig Aage Storm, blev udpeget til stillingen. Det bliver økonomichefens opgave at være ansvarlig for hele amtskommunens økonomi. Det er bl. a. de vanskelige låneforhold, der har gjort det nødvendigt med oprettelsen af den nye stilling. + 20. Tilslutningen til kirkekoncerterne i Ringkjøbing er stigende. Den unge John Wedell Horsner, organist i Tved Kirke, indledte med et af Bachs store værker, Præludium og fuga i h-mol. Værket blev spillet med en betagende ro, og det stod straks klart, at her spillede én, der helt mestrede sit instrument. - Koncertsangerinde Rikke Friis, Tarm, indledte med sange af C. P. Bach. Især den første »An Gott« klædte hendes stemme. Rikke Friis ved, hvordan en salme skal synges. Rikke Friis blev sikkert akkompagneret af organist Ernst Christensen, der har fin forståelse af denne side af musikken. + 24. Samvirkende Jyske Turistforeningers vestjyske kreds, omfattende turistforeningerne i Ribe, Esbjerg, Varde, Blåbjerg, Nr. Nebel, Skjern-Tarm, Ringkjøbing, Holmsland Klit, Ulfborg-Vemb, Holstebro, Lemvig, Herning, Ikast og Brande besluttede på kredsmødet i Tarm, at man på De samvirkende jyske Turistforeningers årsmøde vil rejse spørgsmålet om bedre skiltning. Formanden, bogtrykker Holger Rasmussen, og turistchef Schiøtt, redegjorde for den nye Vestjyllandsbrochure. Det er en hvervebrochure i farver til brug i udlandet, og kredsen godkendte brochuren i foreliggende prøvetryk. Der blev fra flere sider udtrykt glæde over, at Ringkjøbing og Ribe amter har ydet tilskud til løsning af denne fællesopgave. + 25. Hvad er kultur? Formanden for Ringkjøbing Byråds kulturudvalg, advokat K. Dalgaard-Knudsen, mener, at kultur er alt, hvad der får mennesket til at trives. - Jeg ville egentlig meget hellere, at udvalget blev kaldt trivselsudvalget, siger han. + 26. Ringkjøbing vandt ringdysten mellem Ringe, Ringsted og Ringkjøbing i weekenden i venstrevikingernes højborg på Midtfyn. Oprindelig stod det uafgjort med 2735 points til hver deltagende by, men Ringkjøbing fik et tillægspoint, fordi man havde vist stor opfindsomhed i udklædningen og på grund af et ungt pars folkedansernummer, som betog det midtfynske publikum. Borgmester Niels Skytte deltog i konkurrencerne iført høj hat og laksko, og han havde sort fipskæg. - Det var en rigtig borgmester, sagde fynboerne. + »Melodier vi mindes« har i det forløbne regnskabsår haft fremgang. Foreningens medlemsfremgang var på 90, og især var der flere unge til foreningens baller end tidligere. Det samlede medlemstal er nu på ca. 1300. + Tre store, ujævne huller i pengeskabsdøren, to brændstofflasker og en ødelagt hoveddør. Det var, hvad de ansatte på kontoret hos Ribo Vinduer fandt, da de i morges mødte på arbejd. Pengeskabet var tømt for 2000 kr. + Søndagsskolen starter igen på Borgen. For børnene fra kvartererne omkring Damtoften bliver der transportmulighed ind til søndagsskolen. + Tilslutningen til merkonomstudiet på Handelsskolen har været helt overvældende. Ikke færre end 114 har ønsket den videregående uddannelse, og det er betydelig flere end man har bevilling til. + 28. Ringkjøbing kommune udsender i disse dage adresseløst en brochure, som fortæller om byrådet og den kommunale forvaltning samt en række kommunale institutioner. Brochuren er udarbejdet af et udvalg bestående af byrådsmedlemmerne Knud Dalgaard-Knudsen, Jens Ebbensgaard og Sven Beiter. + 30. RIF's drenge, Tim GF's små piger og Skjern GF's små drenge blev jyllandsmestre i DDGU-håndbold. Højmark-piger nr. 2. + RIF måtte nøjes med 1-1 mod meget robust Snedsted-hold.

Fødselsdag: 5. Fru Jensine Pedersen, Meldskiftet 3, 60 år. + 7. Fru Margrethe Hansen, Østertoften 11, 70 år. + 8. Grethe Rosenkvist Jensen, Herningvej 16, 60 år. + 8. Bergliot Jensen, Fjordvang 2, 50 år. + 15. Anna Pedersen, Enighedsvej 15, 50 år. + 18. Fru Kristian Nielsen, Kirkevej 18, 60 år. + 20. Inger Christiansen, Damtoften 4, 75 år. + 23. Gdr. Arne Madsen, Rindum Kærby, 50 år. + 25. Fhv. gdr. Bernhard Jensen, Rindum, 60 år.

Jubilæum: 1. Pakhusformand Morten Jensen, Ringkjøbing, 25 år hos DSB.

Bryllup: 1. Jette Jensen (d. af Ingvard J., Tim) og Preben Christensen (s. af Christian P, Ringk.). + 1. Tandlæge Tove Brosbøl-Christensen (d. af installatør G. B. C, Birkerød) og tandlæge Niels Viggo Bruun, Lemvig (s. af amtsvejass. K. V. B., Ringk.). + 1. Forsorgspædagog Tove Jensen (d. af Jørgen J., Ragebøl) og stud. geom. Jens Sivert Bach (s. af Niels B., Rindum). + 8. Gunhild Lauridsen (d. af Tage L., Skolevej, Rindum) og Anker Hedegaard Pedersen (s. af Jens H. P., Ørnhøj). + 8. Inge Marie Henriksen (d. af Johannes H., Ringk.) og Bent Larsen (s. af Albert L., Højmark). + 22. Emmy Toft (d. af Knud T., Alkjærhøj, Ringk.) og rørlægger Leif Nielsen (s. af Sven Aage N., Gl. Sogn). + 29. Sygeplejerske Lis Stræde Andersen (d. af ostehdl. S. A., Ringk.) og shippingmand Erik Paasch Jensen (s. af lokomotivfører P. J., Struer).

Døde: 8. Niels P. Nielsen.

 

SEPTEMBER

1. Dansk Kvindesamfund indledte sæsonen med en byvandring ved arkitekt E. Draiby. Foreningens vinterprogram går under mottoet: »Kend din by«. Ved det første arrangement fik deltagerne lejlighed til at se gamle huse og miljøer, som mange ikke havde drømt om fandtes. Desuden fik de gamle ringkjøbingensere igen lejlighed til at se de skønheder, der findes i byen. Draiby gav en orientering om rådhuset, som er det fjerde, byen har haft. Bogtrykker Louis Rasmussens bedstefar byggede det nuværende i 1848-49. - At Ringkjøbing er en gammel by har man beviser på, bl. a. er der fundet detaljer fra jættestuetiden og stenalderen ved det gamle vandtårn. At købmand Bojsens hus har været en gammel købmandsgård, beviste udliggeren fra et gammelt hejseværk. I Missionshotellets gård fandt man et gammelt bindingsværkshus med en meget særpræget gavl. I husets kælder var der hvælvinger, som var bygget på en fin og nøjagtig måde. Deltagerne fik også lejlighed til at se »Marens Mave«. Bygningen, som læge Næss-Schmidt bor i, har været en del af en købmandsgård, og ventesalen var oprindelig en stald. Efter rundturen i byen viste arkitekten en film, som blev optaget for 8 år siden i Ringkjøbing, og det var besynderligt at se, hvor mange ting, der havde ændret sig i løbet af de år. - Arrangementet sluttede på »Sorte Louis«, hvor bogtrykker Louis Rasmussen underholdt med festlige oplevelser fra sine unge dage. + 5. Omkring 60 byplanteknikere fra kommuner og amter landet over bruger hele denne uge til at lave skitseforslag til en dispositionsplan for den nye Ringkjøbing kommune. Arbejdet foregår i fællesskab på statens kursusskole ved Hover. + 9. Som en af de jyske turistchefer har skrevet i sin sæsonrapport: Thøger Larsens verselinje »Byger, der går og kommer . ..« - den passer på sommervejret i år. Men heldigvis har turistbesøget ikke stået i relation til det dårlige juli-vejr. Turisterne kom - og de blev. + 10. Lederen af Hjemmeværndistrikt Ringkjøbing, major Helge Bork-Larsen, er bevilget afsked som distriktsleder. Major Bork-Larsen, der fylder 60 år den 9. oktober, blev ved hjemmeværnets stiftelse i 1949 udnævnt til distriktsleder for et område, som stort set dækkede hele den sydlige del af Ringkjøbing amt. + 11. Volleyball er et morsomt og livligt spil, der har taget et voldsomt opsving i de senere år. Nu bliver der også mulighed for at dyrke spillet i Ringkjøbing. Det er KFUM og K's idrætsafdeling der har taget initiativet hertil. + 13. Der er igen i år stor interesse for at dyrke jazzballet. Allerede den første dag, hvor der var undervisning om eftermiddagen og om aftenen, var der mødt 60. Det er Jacobsens Danseskole, som arrangerer kursuset. + 14. Den gennemsnitlige indkomststigning i kommunen bliver godt 10 pct. i 1971. Det er, hvad skatteyderne selv regner med. + 15. Justitsministeriet har meddelt byrådet, at Nygade ikke må udlægges som gågade i sommerperioden. Byrådet havde efter ønske fra gadens forretningsfolk søgt om, at gaden måtte ændres til gågade indtil 15. september. + 16. Med deltagelse af knap 100 indledte Guldalderklubben mandag eftermiddag sæsonen. Mødet foregik som sædvanlig i Odd Fellow-logen. Her var bordene pyntet med blomster i efterårets farver og flagstænger med små vajende dannebrogsflag. Amtslæge Vagn Christensen, Ringkjøbing, holdt foredrag over emnet »Sundheden i Ringkjøbing amt«. + 17. Kunstforeningen på tiggergang til lokale udøvende kunstnere, den mangler penge. Vejen ud af trængslerne, har man ment, er gennem et kunstlotteri, der skulle finansieres af kunstnere med speciel tilknytning til egnen eller Kunstforeningen. Foreningen har meget koncist skrevet til kunstnerne, at det var nødvendigt, at man fik gevinsterne. Opfordringen hjalp, vi fik fra ca. 25 kunstnere dejlige malerier, fin grafik og keramik. En samling til flere tusinde kroner. + 18. Byrådet vedtog i går ved førstebehandling at udskrive 27.104.815 kr. i indkomstskat 1971-72. Det er en stigning på 7.603.949 kr., eller 39 pct., i forhold til budgettet for 1970-71. Det nye budget balancerer med 30.613.766 kr., hvilket er en stigning på 7.285.081 kr., eller 31,2 pct., i forhold til det nuværende. + 21. Kommunal samhørighed fik 5300 ud at gå. Fantastisk resultat af motionskampagnen. + 25. Ringkjøbing Museum har både mangel på plads og medhjælp. - Året, der var håbet at komme til at stå i ombygningens tegn, medførte ikke det første spadestik. Det kunne formanden for Museumsforeningen, advokat Knud Dalgaard-Knudsen, konstatere, idet man heller ikke i det forløbne år er kommet i gang. + 26. Kaj Munks film: »Havet og menneskene«. Eftermiddagen i dag bliver uhyre spændende for et par hundrede vestjyder - nemlig dem, der har skillinget pengene sammen til filmen. 400.000 kr. står på højkant i denne sag, der må betegnes som Danmarks til dato mest ejendommelige filmprojekt. I eftermiddag får disse i alt 214 mennesker med deres ægtefæller lejlighed til som de første at se deres egen film ved en lukket forestilling i Palæ Bio i Skjern. + 28. Der blev kørt overraskende godt ved bilistprøven. Gennemsnit på 64,8 strafpoints. Der var 78 startende ved prøverne, som Ringkjøbing og Omegns Kørelærerforening lørdag eftermiddag afviklede i Ringkjøbing. Af de 78 var der 16 kvindelige og 62 mandlige bilister. + 29. RIF forspildte sin chance, da holdet tabte 5-4 til Struer. + Skibsbyggeri er et valutaskabende erhverv, hvis muligheder ikke bør forringes, sagde borgmester Niels Skytte til folketingsmand Kr. Østergaard, ved Venstres møde på Højskolehotellet i aftes. En coaster til 2 mill. kr. kan indtjene 2000 kr. om dagen i fremmed valuta eller 700.000 kr. om året. Bortset fra landbruget kan man næppe finde nogen anden investeringsmulighed, som kaster så meget tilbage i fremmed valuta. + Skoleelever til idrætsstævne. Der var liv og stemning på Stadion, da kommunens skoleidrætsstævne startede i dag med deltagelse af ca. 1300 elever fra 11 af kommunens 13 skoler. Stadsskoleinspektør Chr. Christensen sagde i sin velkomst, at det var et historisk stævne, idet det var første gang, den nye kommunes skoler var samlet til et fælles idrætsstævne. For den gode idrætsmand er der kun én vej: Det er fremad. - Borgmester Niels Skytte åbnede stævnet og udtrykte glæde over at se så mange forventningsfulde skoleelever samlet. + Der blev i 1969 udstedt 1303 nye kørekort i Ringkjøbing. Det er en fremgang i forhold til året før, da der blev udstedt 1189.

Fødselsdag: 11. Sigrid Christensen, Kongevejen 37, 70 år. + 21. Kontorchef Gudmund Nielsen, Baunshøj 3, 50 år. + 28. Anne Marie Grydgaard, Holstebrovej, 80 år.

Jubilæum: 1. Trafikkontrollør H. E. Thygesen, 50 år ved DSB.

Bryllup: 5. Bodil Dahl (d. af gdr. Vilhelm D., Fuglebjerg) og Christen Skarregaard (s. af konsulent A. S., Ringk.). + 5. Kontorelev frk. Inger Kirstine Jacobsen (d. af fhv. mejeribest. Jens J., Holstebro) og slagtersvend Leif Højmose Thomsen (s. af enkefru Ellen T., Vestergade 12, Ringk.). + 12. Økonomaass. Jytte Hansen, Ringk. (d. af skiltemaler Edvin H., Herning) og maler Jens Haakonsen, Ringk. (s. af massør Richard H., Ringk.). + 12. Syerske Margit Laustsen (d. af sognefoged Kr. L., Krusbjerg) og vand- og gasm. Egon Lykke Lauridsen, Ringk. (s. af gdr. Karl L., Hjedding). + 19. Sygemedhj. Dagny Steffensen (d. af Laurids S., Kildsig) og maskinsnedker Kaj Agerbo, Esbjerg (s. af N. A., Ringk.). + 19. Karen Marie Holm (d. af Chr. H., Rindum) og Mogens Skaaning Madsen (s. af Rich. M., Rindum).

Sølvbryllup: 22. Kristian Sørensen og hustru, Smedegade 26. + 24. Morten Jensen og hustru, Damtoften 15. + 30. Assurandør Svend Thomsen og hustru, Smedegade 24.

Døde: 5. Gunnar Engholm Nielsen. + 6. Johanne Kathrine Møller. + 8. Else Knudsen. + 11. Andreas Pedersen. + 13. Marie Schmidt. + 22. Thora Knudsen.

Til top