Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1970-71

L. Mylius-Erichsen

I Ringkjøbing by ser man i Mylius-Erichsen noget mere end grøn-landsforskeren og digteren. Man ser bysbarnet — ringkjøbingdrengen Mylius. Han er født d. 15. januar 1872. Hans far var politibetjent, og skønt han var københavner, nærede han en dyb kærlighed til den by og egn, hvor han var i næsten 30 år. Med alle sine åndelige og legemlige kræfter røgtede han en ofte besværlig gerning. Han skulle ene mand holde ro og orden både i byen og dennes opland.

Familien boede i de første år hos min bedstefader, murermester Rosengaard i Øster Strandgade. Til ejendommen hørte landbrug: heste, køer, får og grise. Det var lige noget for Mylius. Han var ikke mange år, før han lærte at knyge ind til min mor, der styrede hus for bedstefar. Det var en stor sigtebrøds-melmad og en kop mælk, der var den eftertragtede eftermiddagsmad. Mor fortalte om Mylius, at han knap kunne komme hjem fra skole før han styrtede ned til fjorden. Han blev hurtigt venner med »Æ fjordrenge« og kom med dem ud i deres joller og lærte at stange ål. Mylius blev en rigtig frisk Ringkjøbingdreng, der var med til alle løjer både med by- og fjorddrenge. Om vinteren var det på skøjter, hvor man med små sejl på ryggen - lavet af en melsæk fra melhandler Jensen - i stærk fart røg hen over den blanke is. Fiskerne var også hans gode venner og de tog ham ofte med på svanejagt. Af isblokke byggede de små ishytter, hvori de kunne skjule sig. De blev bygget på kanten af vågerne, og når så svanerne ved solnedgang slog sig ned der kunne de skyde dem. Dette krævede imidlertid stilhed og tålmodighed hos jægerne. Nørgaard der boede i »Koppehuset« satte lokke-ænder i vågen, og det gav altid resultat.

Mylius sluttede sin skolegang i Ringkjøbing med at tage præliminæreksamen og var derefter en kort tid på Herredskontoret.

I begyndelsen af 90'erne tog Mylius til København og fik stilling som korrekturlæser og ret hurtig som journalist ved dagbladet »Dannebrog« og senere ved Politiken. Samtidig kastede han sig over skønlitterært arbejde. I 1898 udkom »Tatere«, derefter »Vestjyder« og »Strandingshistorier« og i disse ser man tydeligt hans store kærlighed til den jydske natur og det jydske. Hans hovedværk blev »Den jydske hede« en statelig bog på godt 300 sider, tilegnet mindet om Blicher (1903). Men det var ikke gennem sit forfatterskab My-lius vandt sit navn som Ringkjøbings store søn.

I 1896 havde han deltaget i et togt med sejlskib i den finske bugt. Hans lyst til at komme ud i verden blev derved vendt mod Grønland. Fra Jyllands øde heder til Grønlands ismarker er springet ikke så stort. Det primitive og spændende en grønlandsrejse ville være drog ham.

Sammen med Knud Rasmussen fik de i 1902 en grønlandsekspedition i stand. »Den danske literære grønlands-ekspedition« bestående af forfatteren L. Mylius-Erichsen, maleren, grev Harald Moltke, dr. Alf. Bertelsen og stud. mag. Knud Rasmussen, der i sommeren 1902 havde foretaget en båd- og kajakrejse langs Grønlands vestkyst fra Godthaab til Jakobshavn, hvor han overvintrede. I februar-marts tog han med hundeslæde fra den 69. nordlige breddegrad til Upernavik, den nordligste koloni i Vestgrønland.

Den 24. marts 1903 var ekspeditionen klar til at starte nordpå. Mylius-Erichsen, Knud Rasmussen og 3 grønlændere, kateketen Jørgen Brøndlund (han var ekspeditionens tolk) og 2 fangere Adam og Markus. Med hundeslæde drog de forbi de nordligste bopladser over den hidtil uberejste Melville bugt 80 mil frem til Kap York, hvor de mødte de få nomadiserende hedenske eskimoer. Der var langt til Tassiusark og oplevelserne under den lange rejse var så mange og store at der i vor lille bog her må sluttes med at de kom vel til Tassiusark, hvor de blev modtaget af eskimoerne og kolonibestyrer Kroul.

Den 19. april 1904 vendte ekspeditionen hjem. Mange opgaver var gennemført. Bopladser, fjorde, fjælde og isbræer var blevet hjemsøgt og venskab og samarbejde med kolonibestyrer og eskimofamilier var blevet knyttet. Meget mere om de mange opgaver ekspeditionen fik løst burde have været med her.

Heroppe på det nordligste sted i verden, hvor menneskelige boliger klynger sig til en kyst, er jeg gæst i en usselig hule af sten og sne, ikke stort over tre alen i kvadrat og af et par alens højde. Vi er Piuvatsok, hans kone, deres to småbørn på 5 og 1 år, konens kusine, forladt hustru fru Pualuna, der hvert øjeblik venter sin nedkomst og så mig. Pladsen på liggebriksen er så kneben, at vi må bylte os sammen i alle slags forvredne stillinger. Den højt svangre kvinde er min nabo. Hun klager sig og er urolig og ligger i voldsom transpiration, der generer mig meget, da jeg er nøgen, og en bjørnebælg er vort fælles dække.

Her har lige været holdt en vældig ædefest på den råfrosne rygfinne af en tiltalende bedærvet narhval. Det er i aften det første tåleligt klare vejr siden jul, og hedningerne har af stjernebilledernes stilling over visse fjeldtoppe set, at nu er årets korteste dag passeret. Derfor er de henrykte, æder umådeholdent og synger trommeviser. Snart vil den svage lysning på sydhimlen, ved hvilken jeg hver middag forgæves har søgt at aflæse mit ur, dagligt tage kendeligt til.

Efter hjemkomsten 1904 havde Mylius meget at ordne. Først og fremmest hans store beretning om »Den danske Grønlandsekspedition i 1903«. Et værk på 636 sider. En bog der lukkede øjnene op på alle vi mange, der ikke kendte noget videre til Grønland. Men sin hjemstavn Ringkjøbing ville han heller ikke glemme, og glad var forældrene og alle vi andre i vor lille by, da vi så ham igen. Mylius gjorde på hjemvejen ophold på Island, og fik der foræret 2 islændere. De kom i stald hos P. Gjødsens og til at passe dem blev herredsfogedens søn og jeg udvalgt. Vi måtte ride på dem, så meget vi ville. Vel nok noget for et par knægte.

Mylius trivedes godt i ferietiden. Borgerlauget foranstaltede bl. a. fisketure på åen med stor madkurv og tilbehør. Og feste for ham ville byen også. Den 27. marts 1905 samledes ca. 180 borgere på Hotel Ringkjøbing efter indbydelse fra byrådet. I festen deltog Mylius og frue, hans to kammerater Brøndlund og Knud Rasmussen og hans far og mor.

Borgmester Finsen bød grønlandsfarerne velkommen og holdt tale for de hjemvendte, hvori han bl. a. sagde, at dette var den første af denne slags fester, der holdes for de hjemvendte grønlandsfarere. Men det var jo også naturligt, at Ringkjøbing lagde for, idet ekspeditionens leder her havde sin hjemstavn.

Det er alles ønske at de fortsat kan have held med deres fremtidige ekspeditioner. Vi ved, at de arbejder på at gennemføre endnu større opgaver og ønsker, at de må nå de store mål, de har sat dem med en lang rejse til de ukendte egne i nordøstgrønland. Skal vi udbringe et leve for Mylius-Erichsen og hans kammerater.

Mylius-Erichsen takkede for de smukke udtalelser og de gode ønsker og den store glæde, denne fest havde beredt ham og sagde videre:

Ringkjøbing har altid stået mit hjerte nær. Og jo længere, jeg har været borte, desto kærere har denne by stået for mig. Men aldrig har jeg længtes sådan efter Ringkjøbing som dengang, jeg sad deroppe i det kolde norden, og alle veje var stænget for os. Da vandrede mine tanker atter og atter tilbage til Ringkjøbing. Det var, som om alle de gode indtryk her fra samlede sig i et oplivende moment, der holdt modet og håbet oppe hos mig om atter at gense den.

Tit og ofte stod billedet af Ringkjøbing for mig. Jeg så den, som den ligger her mellem hedeland og klitland. Jeg så dens trange vej til havet, og jeg så, hvorledes min egen livsvej bugtede sig ud fra den.

Er det da så underligt, om jeg føler stærk trang til at takke Ring-kjøbings borgere for denne dag, — takke dem, fordi de vil kendes ved mig. I dag vil de bringe mig hyldest, fordi jeg har haft lykken med mig. En anden gang kommer jeg måske som en slagen mand, hvis håb og forventninger er bristet. Vil de da også tage imod mig og kendes ved mig?

Alle som hører hjemme her, men som er draget ud, har det tilfælles, at vi stadig længes efter denne by og egn. Men Ringkjøbing har også ligesom noget for sig selv. Trods det ny, der flyder frem, holder den dog på det jævne, det, der først og fremmest gør byen så tiltalende. Når borgmester Finsen udtalte sin glæde over vor rejses heldige forløb, da må jeg dele æren derfor med mine tre rejsekammerater. Uden deres bistand var det ikke lykkedes at gennemføre den. Ringkjøbing og omegn leve!

Redaktør Fastrup talte for de øvrige ekspeditionsdeltagere, og Knud Rasmussen takkede på grønlændernes vegne. Konsul Berthelsen talte for fru Mylius-Erichsen. Sagfører Frølund holdt en smuk tale for hans gamle far, hvem han fremhævede som den lykkelige mand, der havde så stor glæde af sine børn.

Endvider talte fotograf Beiter, apoteker, justitsråd Heiberg og kateket Brøndlund, dr. Holst, lærer Hørup.

 

DANMARKSEKSPEDITIONEN

Mylius-Erichsen ville videre. Han fremsatte planen i »Geografisk Selskab« hvor den vandt alle fagmænds tilslutning. Ved bl. a. minister I. C. Christensens hjælp lykkedes det at få staten til at tage halvdelen af udgifterne, den anden halvdel betalte en komite med Glückstad som formand. Danmarksekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst var sikret.

Med det gode skib »Danmark«, fuldt lastet med alt hvad en ekspedition har brug for, stod man ud fra Frederikshavn d. 2. juli 1906. Mylius-Erichsen kunne sende melding til komiteen, at alt var i orden. Den 30. juli begynder vi at få kending af isen, den 7. august får vi Grønland i sigte, den 16. august sejler skibet sønden om Kap Bismark. Mægtige ragede de store klippeformationer op over isen. Her, bag det ca. 40 mil brede isbælte lå Grønlands ukendte kyster. Mange ekspeditioner både fra nord og syd havde forsøgt at nå det ukendte land. Det blev Mylius, der løste opgaven.

Endnu var et stykke af grønlandskysten ikke betrådt af hvide mænd. Hvor mange planer og forsøg er ikke slået fejl. Fra gamle hvalfangerkaptajner fik man beretninger om det store land, der skimtedes over storisen vesterude.

Efter sejlads gennem meget skrueis nåede vi Grønland d. 12. august. Da vi fik 4 favne vand under kølen fortøjede vi. Vi satte en hvalfangerbåd i vandet og roede i land, hvor vi byggede den første varde af sten. Endelig havde vi betrådt Grønlands jord.

Vi gik straks i gang med forskningsarbejdet og med udlægning af depoter til den store rejse nordpå. Vinteren skulle bruges til at skaffe så meget hundefoder som muligt. Dagene blev kortere og Mylius fandt mange former for underholdning. I 36 graders kulde var vi bundet til at holde os under dæk.

Hans plan gik i hovedtrækkene ud på at gå så nordlig op på nordøstkysten med skib som muligt og fra det nordligste punkt gå nordpå på eskimovis og med eskimoslæder.

Rundt om skibet ligger en hær af trænede stærke hunde. Skærtorsdag morgen d. 28. marts så vi solen og de læssede slæder holder i en lang række parat til opbrud.

Vi gav hinanden hånden til afsked.

Under piskesmæld farer hundene frem og farten er begyndt. Vi er delt i hold:

1. Mylius, Hagen og Brøndlund. 2. Koch, Bertelsen og Tobias. 3. Bistrup og Wegener. 4 G Thostrup og Ring. Foruden ca. 300 kg. proviant var der telt med hver slæde. Hele vejlængden var ca. 50 mil. En anselig tur med så stor oppakning. Det er et øde sørgeligt land med vældige grå stenede flader. Den 19. april blev der lagt depoter ud og 2 slæder blev sendt tilbage til skibet. Desværre hørtes der intet fra Mylius og hans 2 kammerater, og man blev enige om at sende undsætning af sted. Valget var på forhånd givet. Det måtte blive lægen og de bedste slædekuske. De blev delt i 2 hold der begge skulde nordpå, for enten at træffe Mylius eller efterretning fra ham. Vilde islaget vise sig der på samme tid som hos os, var der sandsynlighed for at møde de 3 på hjemvejen. 23. september startede de og oktober gik sin gang inden Tobias, Tholstrup og Lindhard kom tilbage. Med deres hjemkomst brast det sidste håb.

Vinteren gik sin slidsomme gang og solen er nu atter fremme. Endnu et forsøg blev besluttet og d. 26. marts tager Tobias og Koch igen af sted. Efter 14 dages forløb kommer de tilbage og har fundet liget af Brøndlund.

Tholstrup var den første der mødte de hjemvendende slæder. Han sagde stille: »De er døde alle 3« og lidt efter »De har fundet Brøndlunds lig på Lamberts Land«.

Der blev stille på skibet.

Lidt efter står vi samlet om Kock, som havde skrevet en kort rapport om rejsens resultat. Den lød således:

 

KOCHS RAPPORT

Det lykkedes med besvær at køre til Lamberts Land og finde det gamle depot. Ca. 100 m derfra fandt vi under en lille fjeldskrænt en næsten tilsneet indgang til en klippehule. Da vi fjernede sneen, kunde vi skelne en menneskelig skikkelse i renskindspels. Det var - liget - af Brøndlund. I en slædekasse ved hans fødder fandt vi en flaske med papirer og hans dagbog, der var ført på grønlandsk. Han må have været i hulen en 5-6 dage, inden han døde.

Overfor offentligheden og de pårørende vilde det være af betydning om vi kunde finde Mylius' og Hagens lig, men snelaget var så tykt at videre eftersøgning var håbløs.

Af dagbogen fremgik det, at de tre mænd havde fuldført rejsen mod vest og på hjemvejen forsøgt at passere mundingen af Dan-marksfjorden. Dagbogen slutter 19. oktober. Brøndlunds sidste linier var: Om eftermiddagen kom vi op på indlandsisen. Opstigningen tog 4 dage. Den femte af vore tilbageværende hunde er nu også død, stanget ihjel af en moskusokse. Solen kom ikke op mere. Det var alt. -

Ekspeditionens 28 mand satte slutstenen på Grønlands udforskning og gjorde Danmark større. Vi skylder dem alle tak. 28 drog ud, kun 23 kom tilbage.

En vinternat skrev Mylius om bord på »Danmark« en sang til hjemkomstfesten på skibet, når alle var vel hjemme.

Dejlige Skib med den jernklædte Bringe 
favnet af Is og fortøjet ved Fjæld, 
hjemme de kaldte Dig ældet og ringe, 
tynget til Vimpelknappen af Gæld. 
Ja, Du er gammel, stundom læk; 
Egen — Dit Tømmer fra Spryd og til Hæk — 
har paa Din Langfart dog frelst os i Havn, 
Du er vor Tilflugt fra Rejser og Savn, 
»Danmark« Dit Navn.

Dejlige Hjem med Kahytter og Messe 
og med Din Hvalfanger-Udkig paa Mast! 
Ude paa Dækket staar Værktøj og Esse, 
højt Provianten er Stuvet i Last. 
Længst gav Du ud Dine Ankre fra Klyds, 
ikke der slinger et Krus i Kabys, 
glemt har den Søsyge Kvaler og Frygt, 
Ærterne koger livsaligt og trygt, 
Groggen er brygt.

Dejlige Tid, naar i Snestorm og Kulde 
lunt inden Døre ved Kakkelovnsild 
vi sad tilbords med Tallerknerne fulde 
og et Glas Rødvin — en billig og mild. 
Kaffen blev skænket og tændt en Cigar 
- Du giver ud, naar jeg ingenting har, 
munter gik snakken, Humøret var godt, 
Selv en beskeden Menu syntes flot, 
Skibet et Slot.

Dejlige Dag, da vi spændte vor Slæde 
og drog paa Opdagerrejse mod Nord! 
Brat tog man Afsked med Vennernes Kæde,
 rig nok paa Følelser, fattig paa Ord. 
Haandtrykket Varme er ej frosset af, 
tit har vi husket alt godt, I os gav, 
lovprist Jer, takket Jer, længtes at se 
livsglade Øjne bag al denne Sne — 
gid det maa ske!

Dejlige Skib! Til Din Hygge vi længes, 
Fjærnt har i Armod og Farer vi rejst. 
Nu svinder Solen og Vinteren strænges, 
snart skal vi se Dig — med Dannebrog hejst! 
Og faldt tit Sult og Forsagelse svært, 
ét fik vi dog under Langfarten lært: 
dejligt er Skibet vor tilflugt og Havn, 
vaagne og drømmende, al Tid vort Savn, 
»Danmark«, Dit Navn!

 

1970

OKTOBER

1. Behandlingen af flyveplads-sagen i byrådet levnede ikke nogen tvivl om, at Ringkjøbing Kommune helt og fuldt står bag både pladsen i Stauning og ruten til København, og at man er indstillet på at videreføre det startede projekt. Samtlige udtalelser om lufthavnen var positive, og rådet vedtog enstemmigt at gå ind i finansieringen af startbanens forlængelse. + Kommunen får i 1971-72 en kommunal beskatningsprocent på 20,5, det er en sugning på 3 i forhold til i år. Stigningen er nødvendig, selv om borgernes skattepligtige indtægter ifølge forskudsangivelserne vil passere 200 mill. kr., hvilket er en procentvis stigning på 13-14 i forhold til forskudsregistreringen sidste år. + Byrådet bevilgede i går 8400 kr. til indretning af legestuen i Tim og til inventar. Statens socialstyrelse bevilger samme beløb til formålet. + 3. Røntgenafdelingen på sygehuset har i forårets og sommerens løb gennemgået en betydelig udvidelse. Afdelingen beslaglægger nu hele kælderen under den gamle sygehusfløj, hvor der før også var laboratorium og tuberkulosestation. Samtidig med de lo-kalemæssige udvidelser har afdelingen fået en del nyt apparatur. Man er i dag i stand til at udføre de samme opgaver, som kan klares på ethvert sygehus i landet. + 5. 1000 mennesker benyttede det dejlige sensommervejr i weekenden til at aflægge et besøg i Hee Dyrepark, hvor man for første gang havde arrangeret et gammeldags hestemarked. Det blev en stor succes. + Det nystiftede Ringkjøbing-legat »Flemming Andersens mindelegat« på 4000 kr. uddeles nu for første gang. Det er til ingeniørstuderende Erik Gadgaard, Søndergade. + 7. Kreditforeningerne   i   Haderslev   og   Ringkjøbing   samles.   Samtidig sammenlægges de tre hypotekforeninger, og derefter er det meningen, at den endelige fusion skal ske 1. januar 1973. + 8. En tidligere købmandsbutik og en række gamle lagerbygninger omdannes for tiden til et møbelcenter. Det er den gamle borgmesterglrd på Torvet, der er lejet ud til Bo Bedre. + 9. Omkring 800 mennesker havde onsdag aften ved bloddonorfesten i Vesterhavs-Hallen lejlighed til at se den første ringkjøbingenser få overrakt bloddonerkorpsets sølvnål, som er beviset på, at man er blevet tappet for blod 25 gange. Sølvnålen gik til radiohandler Erwin Botha. Han var også den første, som fik bronzenålen. Botha har været donor siden 1945. Formanden for bloddonorkorpset, overlæge Finn Jensen, overrakte sølvnålen. Han overrakte endvidere bronzenålen til 69 donorer. + De første spæde skridt for gennem Vestjyllands Udviklingsråd at sælge Vestjylland er taget. Lederen af fælleskampagnen, Chr. Skov, har på et møde i Ringkjøbing sammen med repræsentanter for udviklingsrådet og lokale erhversråd fundet linierne for et spørgeskema, som skal danne grundlaget for Chr. Skovs salgs- og oplysningsarbejde. + 12. RIF vandt debutkampen i 3. division over Nyborg med 19-15. + Ringkjøbing damemesterrække fik det som ventet svært i holdets debutkamp i den nye række. Damerne tabte til Holstebro KFUM med 15—10, efter at stillingen ved pausen havde været 7—7. + Efter at have vist noget af efterårets bedste spil kunne Ringkjøbing trække sig tilbage med en sikker og fortjent 3-0 sejr over Thisted i hjemmekampen lørdag eftermiddag. + 13. Det bliver dyrere at blive tilsluttet Fjernvarmeværket. Generalforsamlingen vedtog at hæve tilslutningsafgiften fra 1000 til 2000 kr. og at hæve rumafgiften 50 øre pr. kubikmeter til 4 kr. for størrelsesordenen 0-300 kbm., 3,50 kr. for 301-700 kbm., 3 kr. for 701-1200 kbm. og 2,50 kr. for 1201 kbm. Om baggrunden for forhøjelsen forklarede skatteinspektør Børge Andersen at det var for at skabe økonomisk udligning mellem gamle forbrugere og nye. + 15. Den nye fritidslov blev genstand for en længere debat ved byrådets møde. Årsagen var behandlingen af ansøgning om tillægsbevilling på 47.500 kr. til den kommunale ungdomsskole. Byrådet havde budgetteret for lavt, idet ungdomsskolen har fået 60 elever mere. + Når Skytteforeningen i aften begynder vinterens skydning i Vesterhavs-Hallen, venter der skytterne et helt andet syn end det, de er vant til. Klublokalet er blevet moderniseret, så der ikke alene er meget velegnede, men også hyggelige forhold for skytterne. + 16. Endnu et nej til Hvide Sande-sluse. Egnsudviklings-direktør Richard Larsen: Den sluse må skatteyderne i Ringkjøbing betale! Man har ikke hjemmel i loven til at give projektet egnsudviklingsstøtte. + 17. På en generalforsamling i Den vest- og søn-derjydske Kreditforening blev det endeligt vedtaget at sammenlægge foreningen med Sønderjyllands Kreditforening i Haderslev. Dermed er en 110-årig vestjysk kreditforening aflivet som selvstændigt låneinstitut. + 18. EDB skal redde os fra »papir-tigeren«. Bankdirektør Eiler Jakobsen, der lige er vendt hjem fra EDB-studietur i USA, fremsætter nedenstående: I den amerikanske bankverden har man et begreb, som man kalder »papir-tigeren«. Og vi er ved at få det samme her i landet. Kun stadig større udnyttelse af EDB kan redde os fra at blive kvalt i papir. Men der ligger også mægtige udnyttelses-muligheder klar til at blive taget op inden for EDB-området. De danske banker har taget de første EDB-skridt, men udnytter alligevel kun en tredjedel af EDB-teknikkens muligheder i dag. + 19. Store stormskader i Vestjylland. To Hvide Sande-kuttere kom i havn i nat, mens det var »stærk storm« - vindstyrke 10 og mere - og i formiddag stod endnu to kuttere havnen ind igennem den frådende brænding. To kuttere er endnu på havet. Samtidig er der store oversvømmelser i byen. Ved Thorsminde trues en kilometerlang klitrække syd for byen. Nord og syd for mindesmærket på diget syd for havnen skyller brændingen helt ind mod diget - den sidste hindring for havets gennembrud til store flade arealer om Nissum Fjord. + 20. Digerne og klitterne holder ved Thorsminde og Hv. Sande. Holmsland Klit en naturlig sikring. Thorsminde-tangen forstærkes. I et enkelt minut 1 time før højvande, nåede vandet i Hvide Sande 3,05 over 0-mærket, og det er nær den højeste vandstand målt i en menneskealder. I 1936 var der 3,15 over 0-mærket, oplyser VBV, men der var ingen fare for gennembrud til Ringkjøbing Fjord, konstaterer Kusk Christensen, VBV. + Roklubben har markeret afslutningen på sæsonen med den traditionelle standerstrygning. Forud for standerstrygningen satte roerne for sidste gang i år bådene i vandet. Der blev roet tre løb, nemlig toer med styrmand og dame- og herre-single-sculler. Toerløbet blev vundet af mandskabet Alfred Jepsen (styrmand), Jørn V. Jensen og Merethe Jensen i tiden 1.30.2. Ved standerstrygningen takkede formanden, Alfred Jepsen, roerne for sæsonen, der desværre resultatmæssigt ikke har hørt til de bedste. + 21. Der var mange hyldestord til hjemmeværnets leder ved afskedsfesten. 150 mennesker fra hjemmeværnsdistrikt Ringkjøbing — dels nuværende befalingsmænd, dels forhenværende kompagnichefer har været samlet på Højskolehotellet for at tage afsked med distriktets leder, major H. Bork-Larsen, der har ledet distriktet siden dets oprettelse i 1948. + 22. Det blev en dobbelt søsætning på Nordsøværftet. - Gid lykken må følge dette skib på dets vej, og altid bringe det sikkert til kaj. Gid frugt dette samarbejde må bære og være navnet »Sand Kirk« til ære. - Med disse ord knuste Ruth Henriksen, Fanø, champagneflasken mod E 550 »Sand Kirk«, hvorefter den store stålkutter majestætisk gled ud i havnebassinet. Jeg fandt, at den anden Ringkjøbing-kutter, jeg er med i, var virkelig godt kram. Derfor valgte vi at lade »Sand Kirk« bygge i Ringkjøbing, sagde ejeren. + 23. 100 medlemmer af Ulfborg-Hind Herreds Husholdningsforening havde lejlighed til at se, hvordan man på Quali-Food fremstiller forårsruller. Under en rundvisning på fabrikken forklarede driftsleder B. Wedam, hvordan man først fremstiller pandekagen til forårsrullen. Indmaden, hvor størsteparten er kød og kål, fremstilles for sig selv og rulles ind i pandekagen, som herefter frituresteges. + 26. Ringkjøbings nye rådhus, administration og bibliotek er nu officielt taget i brug. Begivenhederne blev markeret i weekenden, og der var »åbent hus« for kommunens borgere. Mange benyttede lejligheden til at se bygningen. Ved åbningshøjtideligheden fortalte borgmester Niels Skytte om projektet og om tidligere rådhuse. Den store halbygning, der hæver sig i vejret mellem administrationslokalerne og biblioteket, kan i nogen grad betragtes som et kommunalt udspil til kulturen, og Ringkjøbing Kunstforening omgås allerede med adskillige planer i den retning. Ved åbningen viste rådhushallen sig som en fortrinlig ramme om udstillinger og koncerter. Kunstforeningen lagde ud med et arrangement i rådhushallen på åbningsdagen, og efter at formanden, bogtrykker Louis Rasmussen, havde budt velkommen, udtrykte han beundring over den smukke hal. Endvidere takkede han for, at byrådet nu har lukket døren op for kunstforeningens aktiviteter, og han sluttede med håbet om, at foreningens arrangementer fremover må blive til glæde for borgerne i hele storkommunen. - Åbningsarrangementet havde så meget af det højtidelige præg, som det sømmer sig ved en sådan lejlighed, og det blev samtidig et par meget festlige timer for den store forsamling. Kunsten »indviede« rådhushallen på den bedst tænkelige måde - billedkunsten gennem en grafik-udstilling, musikken gennem en koncert og endelig digtning og dramatik gennem en oplæsning af Kaj Munk-værker. Bag det hele stod kunstnere, som kan deres kram, og aftenen blev en helstøbt oplevelse. Roses den, som roses bør, nemlig kunstforeningen, der sikkert vil gå en styrkelse af økonomi og medlemstal i møde. - 1200-1500 besøgte det nye rådhus. + 27. Vestjysk fiskeri i stærk fremgang. Værdien af landede fiskefangster i Hvide Sande 31.645.000 kr. og i Thorsminde 6.542.880 kr. + 28. Bent Erik Wittorff, søn af overmon-tør V. Wittorff, har på Århus Teknikum bestået eksamen som elektroingeniør med udmærkelse. Han er udlært som elektriker hos W. Meinertz Olesen. + Kaj Munk-filmen en stor succes. Sigfred Aagaards filmatisering af Kaj Munk-spillet »Havet og menneskene« er også blevet en succes i Ringkjøbing. Filmen havde mandag premiere i Biografteatret, og hver aften har der været næsten udsolgt.

Fødselsdag: 1. Fru Dagmar Nielsen, Kirkevej 6, Rindum, 50 år. + 2. Johannes Søgaard Lauritsen, Rindum, 60 år. + 5. Pens. rangerformand Anton Rasmussen, Vellingvej 1, 75 år. + 7. Sadelmager Alfred Pedersen, Rindum Kirkeby, 80 år. + 9. Amtsinspektør og branddirektør H. Bork-Larsen, Østergade 43, 60 år. + 11. Harald Pedersen, Vestergade 14, 75 år. + 21. Konrad Bloch, V. Strandsbjerg 66, 50 år. + 22. Fru Kirsten Jeppesen, V. Strandgade 23, 60 år.

Jubilæum: 3. Vejformand Ejnar Jensen, Kronager 4, 25 år ved Ringkjøbing Amts Vejvæsen.

Bryllup: 10. Laborant Kirsten Bojsen (d. af købmand Axel B., Ringk.) og laborant Bent Bonne, Ribe (s. af fru E. B., Ribe). + 17. Henny Nielsen Aarup, Ringk. (d. af Niels K. Aa., Thorsted) og tømrer Bendt Kroager Jensen, Ringk. (s. af Richard J., Hover). + 24. Else Møller Christensen (d. af overlærer Erik C, Ringk.) og Bjarne Davidsen (s. af kæmner Niels D., Kloster). + 31. Børnehavelærer Gitte Andersen (d. af lagerchef Poul A., Kiev) og ekspedient Poul Trillingsgaard Pedersen (s. af fru Zacho Hansen, Ringk.).

Døde: 3. Aage Moseby. + 3. Herbert Samberg. + 6. Agnes Sørine Christensen. + 8. Kristian Munk Jensen. + 9. Jens Kristen Christensen. + 9. Arnold Kristian Vestergaard. + 25. Jens Lauridsen. + 28. Kirstine Pedersen. + 28. Fhv. frisørm. Hartvig Johansen. + 28. Læge Johannes Mølgaard.

 

NOVEMBER

2. Oktober har givet ny rekord for trafikken på flyveruten Stau-ning-København. Selv om oktober er en »lavkonjunktur-måned«, var der ikke færre end 1710 passagerer med flyet. Den hidtidige rekord blev nået i juli, hvilket man også havde ventet - men da var der dog ikke flere end 1620 passagerer. + 4. Ringkjøbing bliver en institution fattigere fra 1. december, da Ringkjøbing Amtstue nedlægges. Kontorets funktioner overflyttes til amtstuen i Holstebro. En del af personalet flyttes ligeledes til Holstebro, mens resten får beskæftigelse på det nye statslige skatterådssekretariat i Skjern. + 5. Havekredsen har indledt vinterens møderække, og det skete med stor tilslutning. Alle pladser var besat i salen på Højskolehotellet, og konsulent Helge Petersen, Bjerringbro, der stod for aftenen, fik bifald som tak for en god aften. Helge Petersen viste lysbilleder om blomstrende buske i haven året rundt. Tilhørerne fik vejledning, og der blev noteret flittigt. + 6. Nordsøværftet får nu lejekontrakt med kommunen om nabogrunden og har købt bygninger og inventar på grunden fra det tidligere fiskeeksportørfirma L. C. Sørensen, oplyser værftets leder, ingeniør Jacobsen, der i længere tid har arbejdet med forberedelse af en større værftsudvidelse og konstruktion af større coastere med henblik på, at Hvide Sande får en gennemsejlingssluse af en bredde, så de lidt større coastere, som nu foretrækkes af rederne, kan komme fra værftet. + 7. Med amtmandinde Bach som formand har Red Barnet oprettet en lokalkomité for Ringkjøbing og omegn. De øvrige medlemmer  af komiteen  er  arkitekt Ejvind  Draiby,  bankdirektør Eiler Jakobsen, fru amtskontorchef Opstrup (kasserer) og forstanderinde A. Rindom. Red Barnet har ved indsats på forskellige områder herhjemme og udadtil vundet både bevågenhed og respekt i vide kredse. Landsorganisationen blev startet i 1945 og er det nationale led i International Union for Child Welfare, der med hovedkvarter i Geneve har iværksat talrige hjælpeaktioner, hvor det gjaldt om at komme nødstedte børn til undsætning. + Det larmer af liv i en ellers tavs gård i Mellemgade. Ungdomsskolens hold i motorlære er populært. Samler flere og flere, skønt man i de 6 år, faget har eksisteret i ungdomsskolen, har arbejdet under primitive forhold. Når drengene ruller knallerterne ind i de to små lejede lokaler, er der lige akkurat plads til et par møtrikker og tandhjul på gulvet mellem borde og stole. - Vi kunne godt ønske os lidt mere plads, siger varmemester Kristian Madsen, lærer i motorlære, men det er umuligt at skaffe noget nyt. På den anden side, er vi glade for at være her på grund af mange flinke naboer. + 9. En 75-årig maler, N. Mølgaard Andersen, som vil fortsætte med at forny sig, udstiller nu på rådhuset: Naturen mister da ikke sin ægthed, selv om man ikke maler den strengt naturalistisk. Egentlig passede det slet ikke ind i Skive-malerens planer at holde den udstilling i rådhushallen. For det første har han en venteliste med mennesker, som han har lovet at male, og især hans kone frygter, at listen bliver længere under hendes i forvejen meget travle mands udstilling i Ringkjøbing. Lysten til at holde udstillingen kom, da han så den nye og dejlige rådhushal. Men — som en af hans gode bekendte sagde til ham i går: Du skal såmænd ikke være bange for, at gæsterne har penge til malerier, hvis de først har været et ærinde inde ved siden af! Manden, som tager mod penge derinde i rådhusets ekspedition, er i øvrigt malerens broder, kommunekasserer W. Mølgaard Andersen. Der er billeder fra Søndervig, fra havnen, fra den gamle bydel ved havnen og fra Vonå ind mod byen. Der er især to ting, man hæfter sig ved hos Mølgaard Andersen: At han trods sin pæne alder, 75 år, er myreflittig, og at han bestandig søger at forny sin udtryksmåde, noget, som de fleste kunstnere i den alder forlængst har lagt bag sig. + På den tidligere kødfoderfabrik Vestjyden i Rindum, der i sommer blev overtaget af Kødfoderfabrikken Østjyden i Løsning ved  Horsens, er der startet en meget speciel produktion, idet fabrikken forarbejder svinebørster til fodermel. + For første gang er to nye kuttere blevet søsat på samme dag i Hvide Sande — endda kun med en times mellemrum. Det skete i lørdags, da en 35 tons-kutter gled ud i sit rette element på Johs. Kristensens Skibs- og Bådebyggeri I/S, efterfulgt af en stabelafløbning på en 42 tons-kutter hos byens andet skibsværft, Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S. + 10. Forretningsfører Peder Ledgaard, Ringkjøbing, er udnævnt til ridder af Dannebrog. Det er en virkelig fortjent æresbevisning for en indsats, der spænder vidt. I snart 30 år har Peder Ledgaard været forretningsfører for Vestjysk Eksportforening. Ved siden af har han været en af de ledende kræfter i det grundtvigske arbejde, og han har først og fremmest øvet en meget påskønnelsesværdig indsats i grænselandsarbejdet. Han har været den bærende kraft for det sydslesvigske feriehjem Vesterled på Klitten, og han har været den meget energiske leder af sydslesvigske feriebørns ophold i Ringkjøbing Amt. Peder Ledgaard kan bære sit ridderkors med ære. + 11. Kunstforeningen får 10.000 kr. i tilskud fra kommunen i 1970-71. Beløbet blev vedtaget af byrådet, selv om økonomiudvalget havde indstillet, at tilskuddet kun blev 5000 kr. De 10.000 kr. ydes sådan, at de 5000 kr. bevilges fra kommunens budget, mens de øvrige 5000 kr. bevilges fra et beløb, som kulturudvalget i forvejen har fået stillet til rådighed. + Svømmesalen på Ringkjøbing Skole udnyttes nu så meget, som installationerne tillader, idet den kommunale ungdomsskole og dykkerklubben har fået adgang til lokalerne. Ungdomsskolen underviser elever, som kommer fra de tidligere sognekommuner, hvor de ikke har haft mulighed for at få svømmeundervisning. Dykkerklubben bruger bassinet til afprøvning af materiel. + 12. Om nogen tid opstilles det første stationære kunstværk ved byens nye rådhus. Det bliver en nonfigurativ granitskulptur, som Carlsbergfonden skænker kommunen. Skulpturen er fremstillet af kunstneren Ole Find, Hemmelev ved Roskilde. + Politimester P. Aa. Guldbrandsen talte ved et møde i Dansk Kvindesamfund og Husmoderforeningen, og sagde bl. a. at kriminaliteten her i byen ligger langt under andre egne i landet, og hvad angår forbrydelser ligger man jævnt i forhold til hele landet. Desuden   er  kriminaliteten    narkotika-området   meget   beskeden. + 14. Efter tilskyndelse fra Fredningsplanudvalget for Ringkjøbing Amt lader Hedeselskabet nu 125 hektar hede i Dejbjerg frede. Arealet ligger syd for vejen der passerer refugiet ude på heden. + Fin anerkendelse til Ringkjøbing-byggeri. Eksemplet fra Rindum er så godt, at det fortjener at blive kendt over hele landet. - Således kommenterer fuldmægtig John Frederiksen, Boligudvalget for Bevægelseshæmmede, murermester E. Astrup Hansens handicapvenlige byggeri i Rindum. — Deltagerne i kursus om bevægelseshæmmede i bolig, byplan og trafik fik i øvrigt et godt indtryk af Ringkjøbing-egnen i handicapvenlig henseende. + 16. Mange af Badmintonklubbens nuværende og gamle medlemmer var mødt op til klubbens 25 års ju-bilæumsfest lørdag aften. Det blev en meget livlig og vellykket fest, hvor der blev holdt flere taler. Der blev bl. a. talt af klubbens tidligere formand, isenkræmmer Valdemar Lange, der i sin tale bl. a. rettede en særlig tak til den mangeårige formand og bestyrelsesmedlem Anker Kristensen. + Roklubben har for øjeblikket 50 aktive og 60 passive medlemmer. Der blev på generalforsamlingen overrakt pokaler til Kresten Kastbjerg, der har roet længst på langturene, og til Jørgen V. Jensen, der vandt toer-løbet ved regattaen. Endvidere var der pokaler til Emil Hansen og Lilly Jensen, der vandt scullerløbene. Roklubbens afgående kasserer, Tage Carlsen, fik overrakt KP-pokalen. Det blev i år ikke til nogen guldårer, men derimod tre sølvårer som blev overrakt Kresten Kastbjerg, Bjarne Vrå Nielsen og Jens J. Christensen. + 17. Storkommunens første år er billigere end de 11's sidste. Det nye gymnasium er tildelt Ringkjøbing eller Lemvig uden for den normale kvota, så amtsrådet bør ikke blande andre byers gymnasieforhold ind i denne sag, sagde borgmester Niels Skytte ved VU's krydsildsmøde. Det koster 108.000 kr. (4,7 pet) mere at administrere Ringkjøbing Storkommune det første år, end det kostede at administrere de 11 kommuner det sidste år før sammenlægningen. I finansåret 1969-70 kostede det 821.000 kr. at administrere de 10 sognekommuner og 1.478.000 kr. at administrere købstadkommunen, altså et samlet beløb på 2.299.000 kr. På budgettet for indeværende finansår, 1970-71, er der afsat 2.407.000 kr. til administrationen af hele kommunen, og det giver nævnte stigning. + 21. En ung Ringkjøbing-pige udstiller i disse dage sine keramiske arbejder i Herning. Marie Tranberg hedder hun. Det er en af hendes første udstillinger, men hun planlægger flere for at kunne skabe sig et navn. + 23. Hærfuglen yngler nu igen i Vestjylland efter 110 år. Den sjældne danske fugl har ynglet et hemmeligt sted i Vestjylland i 1970. Den er fundet af tre ornitologer. + 26. Cykelstien, der strækker sig fra Gl. Sogn til Søndervig i de naturskønne omgivelser langs fjorden, bliver nu åbnet for offentligheden. De 38 lodsejere langs stien har efter forhandlinger indvilget i, at Holmsland Kommune optager stien som offentlig, foreløbig for en 5-årig periode. + 30. Kaj Munks mindestuer er på det nye finanslovforslag opført med et statstilskud på 4000 kr. Beløbet er af samme størrelse som det, der er stillet til rådighed i indeværende finansår. + Fjerkræudstillingen i weekenden, som var arrangeret af Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub, var ikke alene den største, men vel også den bedste ren kvalitetsmæssigt, klubben har haft gennem flere år. Fire dommere bedømte de 185 høner og haner og 45 duer. + Idrætsforeningens julearrangement i Vesterhavs-Hallen går i år under navnet jule-marked.

Fødselsdag: 5. Portner Ejnar Jacobsen, Scotty, Enghavevej, 60 år. + 13. Fhv. fisker Marius Kokholm, 85 år. + 20. Fru Herlig Bendixen, Vestergade 16, 50 år. + 24. Marius Adsersen, Damtoften 21, 70 år. + 25. Fhv. fisker Kristian Sørensen, Smedegade 26, 75 år.

Bryllup: 7. Ekspeditrice Kirsten Dalentoft (d. af detailhdl. Anna D., Nørregade, Ringk.) og gdr. Jørn Jørgensen, Skyttesgård, Vedersø (s. af Anna J., Vedersø). + 7. Kommis Jette Nielsen (d. af fisker N. C. N.) og tømrersvend Elmer Christoffersen (s. af enkefru E. C). + 7. Anny Vestergaard (d. af Agnus V., Grønbjerg) og Peter Anker Sand (s. af Chr. Pedersen, Ringk.). + 14. Syerske Connie Mattson (d. af Olaf M., Ringk.) og lagerchef Poul Henning Christiansen (s. af Viggo C, Skjern). + 14. Hanne Nordestgaard Bentzen, Thorsted (d. af Chr. B., Thorsted) og Heinz Brun, Ringk. (s. af Frida B., Husum).

Diamantbryllup: 11. Peder Andersen og hustru, Ø. Strandgade 31.

Døde: 11. Ane Sørensen. + 16. Kr. Hald, Rindum. + 25. Magdalene Christensen.

 

DECEMBER

1. Ringkjøbing amt er et foregangsamt, når det gælder socialforskning. Der foregår et meget frugtbart samarbejde mellem praktiserende læger og socialfolk. Den behovprægede sundhedspleje, der blev etableret i 1966, har gjort amtet til noget enestående. - Det sagde formanden for amtsrådets social- og sundhedsudvalg, Ruth Pedersen, (V), hvor amtsrådet gik ind for fortsat deltagelse i samarbejdet om forskning i forbindelse med det socialmedicinske arbejde i amtet -et arbejde, der følges med interesse af socialministeren. + 3. På skoleidrættens område er Ringkjøbing Skole en af amtets førende. Dette oplyste stadsskoleinspektør Chr. Christensen, da han uddelte 124 idrætsmærker til eleverne. I forbindelse med overrækkelsen takkede stadsskoleinspektøren lærerpersonalet for den indsats, der var blevet ydet i gymnastiksalene og på idrætspladsen, såvel i skoletimerne som i de frivillige timer. Pigerne tegner sig for 90, drengene for 34. + 5. Så er julen kommet til Ringkjøbing. Det skete fredag eftermiddag, da borgmester Niels Skytte åbnede julemarkedet i hallen. Efter åbningen trykkede borgmesteren på knappen til julebelysningen i byens gader. Borgmesteren udtrykte sin glæde over at Idrætsforeningen fortsætter denne gode tradition. + 7. Venlighed og imødekommenhed bliver ikke altid påskønnet. Det må amtmand A. Bach i dag sande efter at børn har forøvet hærværk i haven og lunden ved Rindum-gård. Broer, der fører over kanalerne i lunden, er ødelagt. Mindre træer er beskadiget, og i havehuset er op mod en snes ruder slået i stykker. Amtmandens Lund er en skøn plet, et drømmerige for børn, derfor har amtmanden også tilladt børnene at færdes i den. Men enkelte af børnene har altså ikke været tilliden værdig. + 8. Tre RIF-drenge er mellem 18 juniorhåndboldspillere fra hele Jylland, hvoraf det udvalgte jyske hold skal sættes. Det er Laurids Jensen, Knud Baarup og Niels Schou, der er de eneste fra kreds 3. + 9. Tunghøreforedrag om en julesangs skæbne. Dansk Tunghøreforenings Ringkjø-bing-kreds har holdt en vellykket julefest med 60 deltager. Som gæst deltog pastor Hillersborg, der efter velkomsten ved foreningens formand, fhv. bankbogholder M. Jensen, holdt en interessant tale om den gamle julesalme »Glade jul«. + 10. Overtro, rødvin og ænder i julepladespil. Overtro må man stadig tage hensyn til. Også når man skal udforme et julepladcspil. Pladespillet rummer fire plader à seks numre. Numrene går fortløbende til 25 - med udeladelse af nr. 13. Turistchef E. F. Schiøtt, der har udformet Handelsforeningens pladespil, siger det er bevidst at nr. 13 er udeladt, selv tror han ikke på noget uheld ved nr. 13, men måske kunne de handlende ikke lide at få reklamer på netop dette nr. + Med den nye strikkemaskine, som konfektionsfabrikken Scotty har fået i dag, tager man brødet ud af munden på de virksomheder i Hongkong, som hidtil har fremstillet modeprægede kollektioner fra Margit Brandts hånd. Omkostningerne ved at få det lavet i Hongkong er steget så meget at det nu kan betale sig at fabrikere varerne i Ringkjøbing. Strikkemaskinen, som er den eneste af sin art i landet vil kunne producere 3300 kjoler og bluser om ugen, og giver derfor en enorm produktionsudvidelse, siger direktør P. W. Lønborg. + 11. På Nordsøværftet markerer man julen ved at aflever to nybygninger til ejerne og søsætte en nybygning. + 14. Ved Dansk Kvindesamfunds julemøde torsdag, indledte bogtrykker Louis Rasmussen med at fortælle om sit kendskab til Kaj Munk, der under krigen fik udgivet flere ting fra trykkeriet under store vanskeligheder. + 15. Der var meget stor tilslutning til julekoncerten søndag aften. Man erindrer ikke at tilslutningen nogensinde har været større. De medvirkende glædedes over interessen og ydede noget virkeligt godt. Organistens fremragende indsats smittede af på kirkens kor, der ydede noget af det hidtil bedste. Publikum nød den gode stund i den gamle kirke. + 16. De mange sommerhusindbrud, som har været et stort problem i Vestjylland hele efteråret og den hidtidige del af vinteren, fortsætter med uformindsket hyppighed. Efter hver weekend får kriminalpolitiet nye anmeldelser, og i mange tilfælde er der tale om indbrud, hvor der er stjålet værdier for adskillige tusinde kroner. Opklaringsmulighederne vanskeliggøres fordi indbruddene ofte først opdages mange dage efter. + 17. Byrådet har godkendt regnskabet for 1969-70 i de 11 kommuner som 1. april 1970 blev sammenlagt til Ringkjøbing Kommune. Det samlede driftsoverskud fra hele området er 858.008 kr., fordelt med 379.902 på sognekommunerne og 478.106 på købstadkommunen. Af de 10 sognekommuner havde otte overskud, mens to måtte notere underskud. + Alle er økonomisk hårdt trængt i julemåneden i år. Det er der ingen tvivl om. Alle klager deres nød, fordi de for første gang skal betale skat i december. Og yderligere mindet om de økonomiske trængsler er man blevet, idet skattekortene med det kommende års trækprocent er kommet ud. Men at dømme efter julehandelen er de første chok overvundet. Det er som om folk har besluttet, at julegaverne skal det i hvert fald ikke gå ud over. + Guldalderklubben takker sølvdamerne med blomster. 115 deltog i det årlige julemøde, der samtidig var den største tilslutning i vinter. Sølvdamerne havde sørget for, at mødet blev hyggeligt og underholdende. Bordene var smukt pyntet med juledekorationer og nisser. Sølvdamerne var klædt ud som nisser. + 18. Minister Jens Sønderup, børnehjemmets trofaste ven, var sammen med sin hustru gæst ved festen på Schuberts Minde. Knap 140 venner og bekendte deltog i sammenkomsten, som igen i år var festlig og fornøjelig. Forstander Kjærgaard Jensen bød velkommen og en særlig velkomst til ministeren. Forstanderen udtrykte glæde over, at så mange var kommet for at se hjemmet og de arbejder, som børnene havde fremstillet i hobbyrummet. + 19. Julenisserne i Ringkjøbing havde travlt i går. Handelsforeningens seks nisser gik først ud i gaderne hver med en stor sæk appelsiner på ryggen. I 1½ time gik de rundt i mængden og delte appelsiner ud til store og små. En ny ting var handelsforeningens børneparkering på Hotel Ringkjøbing, der blev en succes, oplyser turistchef E. F. Schiøtt. Der var ca. 50 børn i løbet af eftermiddagen, og både børn og forældre var tilsyneladende glade for ordningen. Det er sikkert noget, vi bliver ved med. Det går også godt med julelotteriet, 15-20 heldige har kunnet hente gevinster hver dag, og det samme var tilfældet midt i gårsdagens tumultagtige julehandel. + 21. Ringkjøbing-egnens folkedansere holdt søndag aften den sidste liegstouw i år. Godt 200, både unge og ældre deltog i arrangementet som foregik på Højskolehotellet. + 21. Kommunen har holdt licitation over byggeriet af fire pensionistboliger i Ølstrup. Resultatet viser, at der er ved at være mangel på arbejde. Den samlede sum, beregnet efter de laveste tilbud, er 251.442 kr., og det er ca. 17.000 kr. mindre end licitationen over det samme stykke arbejde i fjor. + 23. Ruteflyet fra København tog tirsdag for første gang den forlængede landingsbane i Stauning i brug, efter at banen havde modtaget endelig teknisk godkendelse af Statens Luftfartsdirektorat. Landingsbanen er forlænget til 1450 m, for rundt regnet en halv million kroner. Udvidelsen medfører færre aflysninger på grund af vejret eller føret på banen. Især i vinter er det af betydning, at den er lang nok til, at flyet kan løbe farten af. + 30. Mange nytårstorsk. På auktionen blev der i går omsat i alt 29.600 kg torsk, landet af 66 kuttere, og i morges blev næsten lige så mange solgt, men til større priser på grund af nytårseft.erspørgslen. + 31. 1970 vil blive husket som det år, da storkommunerne begyndte at virke, skriver borgmester Niels Skytte i sin nytårsudtalelse. Det er klart, at man startede forsigtigt på arbejdet i det nye byråd, som man i fuld enighed vedtog at kalde kommunens råd. Det nye byråd måtte naturligvis først lære hele kommunen at kende for på en realistisk måde at kunne prioritere og bedømme de foreliggende opgaver. Af denne grund har der måske ikke været så stor aktivitet på enkelte af de kommunale områder, som man gerne kunne have ønsket sig.

Fødselsdag: 4. Kirstine Lauridsen, Hoffgårdsvej 5, 95 år. + 5. Vaskeriejer Christian Bagger Nørmark, Reberbanen 16, 70 år. 21. Murermester Thelle Kristensen Bro, Herningvej 72, 50 år. 28. Fru Inger Rangel-Nielsen, 60 år.

Bryllup: 5. Kirsten Muldbjerg Olesen, Ringk. (d. af Jens O., Grå-kjær) og Kristian Vinkel, Ringk. (s. af enkefru Karla V., No). + 26. Gurli Birkmose (d. af Aksel B., Ringk.) og Leif Skovgaard Hansen (s. af L. S. H., Tim).

Jubilæum: 15. Maskinsætter Emil Olesen, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad. + 15. Driftsleder Børge Hindø, 25 år ved Ringkjøbing Kommunale Elværk.

Sølvbryllup: 11. Valdemar Andersen og hustru, Kongevejen 34. + 16. Gunnar Refstrup Andersen og hustru, Kirkevej 4, Rindum.

Guldbryllup: 3. Maren og Ingvar Pedersen, Godthåbsvej 12. + 5. Ole Ditlev Jensen og hustru, V. Strandgade 16.

Døde: 1. Carsten Højgaard. + 3. Inger Christensen. + 10. Jens Mose Jensen. + 26. Theodor Andersen.

 

1971

JANUAR

2. Nytårsaften blev nok en af de hidtil roligste i Ringkjøbing. Hverken politi eller Falck-Zonen havde noget særligt at se til. Børn og unge udførte harmløse nytårsløjer, sådan som der har været tradition for det i mange år, men grovere former for nytårsløjer har der tilsyneladende ikke været. + 4. I håndboldkampen i 3. division vest vandt Nyborg GF over RIF med 13—10. + 5. En hollandsk trawler, HA 30 »Cornelis« af Harlingen, strandede ved 8-tiden i dag ved Houvig. Der er kun 1 meter vand mellem skibet og strandkanten, så det var en forholdsvis nem opgave for redningsmandskabet at få besætningen bjærget i land. + 7. Handelsskolen venter at tilslutningen til den 1-årige handelseksamen i år bliver så stor, at der er elever til fire klasser. Udvidelsen med én klasse vil ske ved oprettelse af en regnskabslinie, i øvrigt første gang, skolen har denne linie. + 8. Kommunens skatteydere skylder stadig Staten og kommunen 1,7 mill. kr. i skat, fra før kildeskatten. Det oprindelige beløb er dog blevet reduceret med ca. 1 mill. kr. i det forløbne år, men kommunaldirektøren mener ikke gælden er afviklet før om 2-3 år. + 9. Det er en glæde hvert år at se, hvor taknemlige de ældre er for at deltage i Odd-Fellow-logens jule- og nytårsfest, siger Agnes Hansgaard, der i år for 36. gang er med som arrangør. + 50 førere fra spejderkorpsene i storkommunen holdt lørdag nytårsfest i de blå pigespejderes hytte i Ringkjøbing. Deltagerne var klædt som sigøjnere, og der var indrettet markedsplads med forskellige boder i et af hyttens lokaler. + 11. Så vandt de da endelig! Denne bemærkning lå på mange af de 400 tilskueres læber, da de forlod hallen efter at RIF for første gang i lang tid havde vundet en 3. divisions-kamp over VRI med 20-15, og sejren over det århusianske forstadshold var fortjent. + 12. Husmoderforeningens bytur i Ringkjøbing med besøg på bl. a. den nye administrationsbygning, havde samlet 40 deltagere. Turen sluttede på Fjordgården. + 13. Et roligt år forude. Borgmester Niels Skytte indledte årets første byrådsmøde med at ønske borgerne et godt nytår og udtrykke håb om, at 1971 vil bringe lykke og fremgang for alle. Han overbragte nytårshilsner fra Ringkjøbings tre nordiske venskabsbyer. + Landboforeningens LOK-kursusrække på Fjordvang Landboskole blev godkendt som aftenhøjskole af byrådet. + 14. Af turist-mæssige og rekreative hensyn vedtog byrådet i går en bivejsforteg-nelse, hvori alle offentlige veje i kommunen bevares. + 15. 10 mennesker blev dræbt ved færdselsuheld, og seks druknede inden for Ringkjøbing politistations område i 1970. Det er det største antal dræbte der nogen sinde har været. I det hele taget var antallet af alvorlige sager stigende i 1970. + Byggeaktiviteten har været god i kommunen i 1970. Der opførtes 99 lejligheder, hvoraf 67 var parcelhuse. Af erhvervsbyggeri fuldførtes 4529 kvm., og inden for den offentlige sektor fuldførtes foruden administrationsbygningen en afdeling af Alkjærskolen. + 16. 102 børn blev i 1970 døbt i Ringkjøbing. Det fremgår af en statistik, som er udarbejdet af sognepræsten. Fordelingen mellem kønnene er næsten lige, idet der døbtes 49 drenge og 53 piger. Antallet af fødsler var, iberegnet de udensogns fødsler på sygehuset, 315. Fødselstallet har de sidste år ligget nogenlunde konstant, oplyser pastor Hillersborg. I 1970 konfirmeredes 82 (40 drenge og 42 piger), og 35 par viedes i Ringkjøbing Kirke. + Den største aktivitetsstigning på stationen i Ringkjøbing i forhold til 1969 har været inden for godsbefordringen. Der er tale om en stigning på ca. 20 pct. Udtrykt i tal blev der afsendt ca. 5000 godsvogne. + 18. Stauning Lufthavn klarede sig pænt igennem en af de værste uger, dansk indenrigsflyvning har haft. Kun én aflysning ramte lufthavnen. + 19. Gennem 5-6 år skabtes 300 nye arbejdspladser i ni nye virksomheder, som siden har udvidet, så de nu beskæftiger ca. 450. Men efter revision af egnsudviklingsloven i 1969 og fremsættelsen af centertanken har det ikke været muligt at få nye virksomheder til byen. + Tirsdag morgen smed postbudene de første af 12.000 selvangivelser ind gennem brevsprækken. Regnskabets time er over os. + Overlærer Ingrid Brunsgaard Jacobsen er død på amtssygehuset, 51 år. Skolen har med hende mistet en af sine meget dygtige lærerkræfter. Hun var som født til skolegerningen, men stammede også fra Nr. Nissum, hvor hun fra barnsben havde skole og seminarium tæt inde på livet. + 21. Ringkjøbing er blandt de byer, som er anmeldt til konkurrencen om årets by. Sidst har handelsskoleforstander Leif Engelsbak haft et indlæg til forsvar for byen: Tænker vi på bekæmpelsen af forurening, så har vi nu i 25 år haft mekanisk rensningsanlæg, som selv store byer først nu skal til at bygge, vi har nu taget et biologisk rensningsanlæg samt et forbrændingsanlæg i brug. Befolkningen omkring fjorden renser selv området (udgift 180 kr.) Ringkjøbing blev nr. 2 ved kondi-konkurrencen arrangeret af firma-idrætten. Initiativrige foreninger startede en landsomfattende idé-konkurrence om vor egn. Stor succes. 125 forslag - 40 realisable. + 22. Tjenestemænd er til for at tjene borgerne, siger byrådsmedlem Henry Poulsen, som også mener, at lovene bør administreres til størst mulig fordel for borgerne. Han er et af byrådets mest slagfærdige medlemmer, og siger sin mening. Det er sandsynligvis af den grund, et pænt antal vælgere sætter kryds ved hans navn, når der er kommunevalg. Det er den fjerde byrådsperiode, han sidder i. På onsdag fylder han 60 år. Der vil lyde anerkendende ord til ham fra mange sider ved denne lejlighed; ikke alene for hans byrådsarbejde, men i lige så høj grad for hans indsats for boligbyggeriet og for fagbevægelsen, hvor han har en fortid som formand for Arbejdernes Fællesorganisation. + Merkonomstuderende fra handelsskolen som nåede semifinalen i Politikens og ICL's virksomhedsspil tabte til Sønderborg-lærerne i dysten om den fornemme titel: Danmarks bedste virksomhedsledere. Dysten gik over seks runder. Indtil tredje runde var Ringkjøbing-holdet fint med, men så lagde lærerne, der i øvrigt blev nr. 2 efter Esbjerg, sig i spidsen, og Ringkjøbing-holdet kunne ikke nå det. + 25. 200 år gamle ideer præger Ringkjøbings bykerne. Derfor foreslås det byrådet at sikre den gamle bydel ved tinglysning. Det har utvivlsomt været en ret rodet bebyggelse, som har præget det Rennumkøpingh (betyder handelspladsen ved Rindum), der nævnes i dokumenter fra omkring 1330, men i papirer fra  1769 konstateres  det,  at byen nu har  to porte, Nørreport og Østerport, og - som et stolt tegn på fremskridt -at de første huse med tegltage i øvrigt er dukket op. Bevæger man sig op til nutiden, kan det fastslås, at den gamle bydel stort set har bevaret og bygget videre på de ideer om byplanlægning, som var god latin for bystyret i 1700-tallet. Bykernen har i dag et særpræg, som er ret sårbart over for nybyggeri og gadereguleringer, men som også er værd at behandle nænsomt. Dette er grunden til en udstilling i rådhushallen om bevaring af bygninger og miljøer, som arrangeres af Foreningen til Bevaring af Ringkjøbing Bys Særpræg og turistforeningen. + 28. Nu er hashen desværre nået til Ringkjøbing, det er endnu ikke noget stort problem, da det er vanskeligt at få fat i stoffet, men kan blive forværret når byen invaderes af turister.

Fødselsdag: 5. Margrethe Olesen, Fjordvang 11, 85 år. + 7. Fru Ellen Guldberg Madsen, Grønnegade 25, 50 år. + 10. Postbud Ejnar Pedersen, Lille Skovgård, 50 år. + 11. Fru Kirstine Christensen, Plejehjemmet, 80 år. + 11. Fru Augusta Jeppesen, 0. Strandgade 24, 65 år. + 13. Amtsvandinspektør P. K. Nielsen, Nørredige 20, 70 år. + 26. Politiassistent Frede Koue Jensen, Kronager, 60 år.

Bryllup: 2. Ekspeditirce Ingerlise Hauge Pedersen (d. af Niels Chr. P., Ringk.) og salgschauffør Henry Jessen (s. af gdr. Peder J., Rin-dum). + 9. Ekspeditrice Grete Stræde (d. af Søren S., Ringk.) og for-retningsbest. Kristian Pedersen, Hv. Sande. + 16. Hospitalslaborant Birte Thomsen (d. af dir. Evald T., Ringk.) og tandtekniker Finn Rydholt (s. af distriktschef Helge R., Roskilde). + 16. Sygemedhjælper Inger Tonnesen (d. af tømrer Chr. T., Odense) og slagtersvend Jens H. Løager Thomsen (s. af Peter T., Ringk.). + 16. Sonja Bjerg og Jens P. Noesgaard.

Jubilæum: 1. Overpostbud Harry Flytkjær, 25 år ved postvæsenet. + 8. Assistent Ingvard Nielsen, 25 år ved Falck-Zonen.

Døde: 4. Thorvald Fog. + 5. Marthine Kabel. + 7. Arne Bækdal. + 10. Svend Børge Troeisen. + 11. Mathias Pedersen. + 22. Søren Voldbjerg Sørensen. + 24. Snedkerm. Peter Vestergaard Jørgensen. + 31. Chr. Elias Mortensen. + 31. Viggo Hansen.

 

FEBRUAR

2. Idrætsforeningens formand siden 1957 og bestyrelsesmedlem i 29 år, Svend Nielsen, gav på generalforsamlingen meddelelse om, at han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. Til gengæld blev han udnævnt til æresmedlem af RIF, og de ca. 50 tilstedeværende hyldede ham med et varmt bifald. Carl Korsgaard bragte på bestyrelsens vegne en varm tak til Svend Nielsen for hans store indsats. Louis Hansen rettede en tak på de aktives vegne. + Dansk Arbejdes afdeling i Ringkjøbing vil gå ind i aktiv virksomhed efter en længere hvileperiode, hvor 46 medlemmer trofast har betalt kontingent. Dette blev bekræftet på en generalforsamling i aftes. Der var mødt en halv snes medlemmer, og den fungerende formand, bogtrykker Holger Rasmussen, kunne fortælle, at der egentlig ingen beretning var at aflægge. Afdelingen har, bortset fra kontingent-indbetalingen og forbindelsen med hovedkontoret, ligget stille hen. En ny bestyrelse blev valgt og fik følgende sammensætning: Direktør Peter Hansen, Lem (formand), direktør P. Lønborg (næstformand), installatør W. Meinertz Olesen (sekretær), bankdirektør Eiler Jacobsen og direktør Leif Hansen. Til revisorer valgtes smedemester Georg Andersen og værkfører E. H. Gehlert. + Det er den største tilslutning, vi har haft til vinterfesten, siger Pensionistforeningens formand, Bertel Højmark. Den store sal på Højskolehotellet kunne lige rumme de 420 pensionister, som deltog i festen. + 3. Peter Baunsgaard, søn af skolekonsulent G. Baunsgaard, Rindum er udgået fra ingeniørakademiets bygningslinie med 1. karakter. + 4. Der skal oprettes et sommerhusområde med 30 grunde i Alrum i Stadil. Den private udstykning blev i går behandlet i byrådets udvalg for faste ejendomme. Udvalget anbefaler forslaget, som nu skal godkendes af byrådet og senere fremlægges offentligt. + 6. Kommunen er ved at være »kørt tør« for byggegrunde til parcelhuse i Ringkjøbing-området. Der er kun et par parceller tilbage i det sidst udstykkede område. I kvarteret ved fjorden er alt udsolgt, og der bliver ikke nye grunde at få, før der sker udstykning i området mellem Damtoften og Heboltoft. + Maleren Poul Bjerregaard fortæller lidt om tankerne bag sine billeder. »Angsten for de tomme dage« - denne titel har maleren givet et af de 25 oliebilleder, han viser på en udstilling i sin fødeby, nærmere angivet i Kunstforeningen. Jeg føler det rent ud sagt som et helvede, hvis jeg i nogle dage går og har fornemmelsen af at være løbet tom for ideer. Hvis der så går endnu nogle dage, kan fornemmelsen udvikle sig til en depression. + 7. Et stort følge var mødt, da fhv. skoleinspektør, skovejer Johannes Ivar Bøgner søndag eftermiddag blev jordet fra Ringkjø-bing Kirke. Bøgner virkede gennem 26 år ved skolevæsenet og blandt de mødte i kirken sås mange af hans gamle elever. Over den hvide kiste lå dannebrog. Kirken var smukt pyntet med grønne grene. Sognepræst E. Hillersborg talte og sagde: Selv om skoleinspektør Bøg-ners død kom så brat, så tror jeg, det var på en måde, som han selv ville have ønsket det. Midt i de omgivelser, som han holdt af, fandt han døden. En mand af format var Bøgner. Respekteret som få. Omgivet af dyb agtelse af mange. Stærkt engageret i menneskelige og folkelige spørgsmål. På Sjællands Odde står en sten, hvor indskriften slutter med disse manende ord: Danske af tunge, af æt og af id; thi skal de nævnes i løbende tid, fædrenes værdige sønner. -Hvis der var noget Bøgner var, så var det i hvert fald: dansker af tunge, af æt og af id. Derfor er det med fuld ret, at man i dag har lagt dannebrog over hans kiste. Under besættelsen var Bøgner den uforfalskede fortaler for, hvad der var dansk. Så kan det vel ikke undre, at Bøgner blev en af dem, der søgte slægtens spor i stort og småt. For: Hver skimlet skrift, hver skjoldet alterbog har gemt af gran af slægtens ve og våde. Nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog og løfte mig en flig af livets gåde. - Bøgner kom til at præge sin by og egn på en måde, som har sat spor, der vil blive stående. Ved båren bragte sønnen, lærer Henrik Bøgner, en tak til byen og omegnen, hvor Bøgner havde haft så mange gode år. Han takkede endvidere de borgere, som var mødt ved begravelsen. + 8. En nyindstiftet hæderspris inden for Hjemmeværndistrikt Ringkjøbing er blevet uddelt for første gang. Modtageren af prisen, et stort tinkrus med inskription, er kaptajn J. Hedegaard, der efter 12 års tjeneste i Ringkjø-bing-distriktet blev overflyttet til regionsledelsen i Viborg pr. 1. februar. Hædersprisen blev overrakt af distriktslederen, major C. N. J. Grønbjerg, Ringkjøbing. + 9. Sjældent, at man får så meget ud af så få penge. Renseanlægget ved Skolens svømmesal skal nu udbygges, så salens kapacitet fordobles. Byrådet vedtog i aftes at lade arbejdet, der er anslået til 16.410 kr., udføre hurtigst muligt. + 10. Byrådet har modtaget en skrivelse fra knap 60 unge, der ønsker lokaler til fritidsbeskæftigelse. Henvendelsen blev foreløbig taget til efterretning. + VKR-gruppen i byrådet besluttede at lempe betingelserne for at yde kommunegaranti for to lån til en ridehal ved Herningvej, så det bliver muligt at få amtsrådets tilladelse. + Budgettet for havnen for det kommende år blev godkendt ved 1. behandling. Det viser et underskud på 85.000 kr. mod 78.000 kr. for indeværende år og et regnskabsmæssigt underskud på 90.000 kr. foregående år. + 12. Turistbureauerne i Vestjylland, der har sommerhuse, er bogstavelig talt ved at drukne i henvendelser fra turister, der ønsker at leje et sommerhus ved vestkysten i deres sommerferie. Tyskerne er atter i år langt i overtal blandt sommehuslejerne. Det skyldes, mener turistchef Schiøtt, at de tyske virksomheder planlægger deres sommerferie på et langt tidligere tidspunkt end de danske. + 13. Fiskerne ved Ringkjøbing Fjord har vedtaget at sende et nødråb til landbrugsminister Henry Christensen på grund af Skjern-åens forurening og skade på fiskelivet i fjorden. Fiskerne har efter Skjern-å-projektet lidt et samlet tab på 4 mill. kr., og ønsker et opsamlingsbassin for okker så hurtigt som muligt. + 17. Udvalget for faste ejendomme besluttede på sit møde onsdag, at de af kommunalbestyrelsen vedtagne indretninger af lokaler på loftet i Rindum Skole og indretningen af et skolebibliotek sættes i gang snarest muligt. + 19. Borgmester Niels Skytte udtaler: Vi er stolte af, at vi i løbet af et år har været i stand til at åbne to moderne rensningsanlæg i kommunen -ikke mindst i betragtning af, at det drejer sig om et anti-forurenings-år. Vort bidrag har været 1,6 million kr. - 1,3 mill. kr. for anlægget i Ringkjøbing og 300.000 kr. for det i Tim. + 20. På Hv. Sande Skipperskole, der er en nystartet afdeling af skipperskolen i Esbjerg, har det første hold elever været til kystskippereksamen, og alle holdets 19 mand bestod. + 22. Dagene er nu talte for det gamle vandtårn på Tangsvej. Fysioterapeut D. S. Hansen, Lysbadeanstalten, har vederlagsfrit overtaget grunden mod at sørge for tårnets nedrivning. + Den sydlige del af fjorden er ved at blive et dødt slamhul, konstaterede borgmester Jens Kr. Christensen, Blåbjerg, i en udsendelse i regionalradioen. Forholdene må kunne forbedres, hvis der etableres en rørledning mellem havet og fjorden, så der kan tilføres friskt havvand. Distriktsingeniør Folmer Hofdahl, VBV i Lemvig, går ud fra, at miseren må stamme fra Skjern-å-afvandingen. + 23. For Ring-kjøbing Bank har 1970 været et særdeles tilfredsstillende år rent driftsmæssigt, idet vort overskud blev på 2,5 mill. kr. mod 0,9 mill. i 1969 og 2,3 mill. kr. i 1968. Derimod er bankens balance for første gang gået lidt tilbage, fra 170,7 mill. kr. til 167 mill. kr. Årsagen hertil er, at forhåndslåneordningen i realkreditinstitutionerne er bortfaldet i 1970 - det betyder ca. 8 mill. kr. i banlancenedgang. + 24. Kulturudvalget under byrådet har besluttet at lade biblioteket forsøge at få fire børneteaterforestillinger gennemført i kommunen i den kommende tid. Beslutningen er taget i forventningen om, at man kan få Comedievognen til kommunen. + 27. Havekredsen er med et medlemstal på over 200 en af byens store foreninger, og ved generalforsamlingen kunne formanden, redaktionschef Ingemann, berette om møder, kursus, udflugt, havevandring, konsulentbesøg m. m. i det forløbne år. Kassereren, Inga Fomsgaard, oplæste regnskabet, der viste en pæn kassebeholdning. Bogbinder Kurt Andersen blev valgt til bestyrelsen i stedet for assurandør Svend Andersen, gartner Alfred Josefsen genvalgtes.

Fødselsdag: 7. Murerm. Jørgen Mogensen, St. Blichersvej 14, 75 år. + 9. Snedker Børge Rasmussen, Elmevej 9, 50 år. + 18. Fru Edith Bollinger, Vellingvej 4, 50 år. + 21. Vognmd. Jens Christensen, Vestergade 17, 70 år. + 22. Overassistent H. Melchior Henriksen, Nørreport 2, 50 år. + 25. Skotøjshdl. M. Sørensen, V. Strandgade 3, 60 år.

Jubilæum: 1. Rutebilchauffør Knud Stenholt Hansen, Møllevej 20, 25 år ved DSB. + 1. Direktør E. Thomsen, 25 år ved N. Skytte, Ringkjøbing Cementvarefabrik.

Døde: 1. Martin Anderen. + 5. Fhv. stadsskoleinspektør Johannes Ivar Bøgner. + 5. Overlærer Doris Hogrefe Hansen. + 5. Karen Marie Nørgaard Noe.

 

MARTS

5.  Ingen kunne simpelthen undgå at få rørt lattermusklerne ved overværelse af KFUM og KFUK-spejdernes  fest søndag  aften.  Festen, som i år for første gang holdtes i fællesskab, gik over al forventning. De knap 300 deltagere havde en festlig og fornøjelig aften. + 6.  Den udstilling af malerier, skulpturer og grafik,  som  i lørdags blev åbnet på rådhuset, er håndværksmæssigt set et af de absolut fineste arrangementer hidtil i Kunstforeningen, og rent kunstnerisk er der også en sådan kvalitet og dybde i udstillingen, at den sikkert vil »sige noget« for et stort publikum. Det er en københavnsk gruppe, »3 + 1«, tre malere der er kommet til byen med den meget omfattende udstilling,  som er gruppens  første.  Gruppens  medlemmer, malerne Bernth Nielsen, Finn Bentsen og Cecil Valeur samt skulptøren Ole Bjørn Kriiger, er fundet sammen, efter at de alle fire i flere år har deltaget i Charlottenborgs vinterudstillinger. + 8. Rotary Klubben har valgt bestyrelse for det ny Rotary-år, der begynder 1. juli:  Præsident,  bankdirektør Berthel  Møller,  vicepræsident,  skoleinspektør  E.  Christensen,  Tim,  sekretær,  direktør  H. J.  Oettinger, klubmester, landsretssagfører Preben Asmussen og kasserer, civilingeniør Palle Skyum. Konsulent Lars Agerskov fortsætter i bestyrelsen som past-president. + 9. Politiet i Ringkjøbing får i sommerperioden i år assistance af fem betjente fra andre egne af landet. + 11. Ringkjøbing byråd fulgte onsdag økonomiudvalgets indstilling om at betale 146.000 kr. til Stauning Lufthavn. Borgmester Niels Skytte oplyste, at to tredjedele af beløbet går til investeringer. +  12. Musik og junglestemning på Højskolehotellet. Var det afrikanske stammefolk eller varmblodige sydeuropæere, der sprang rundt på  gulvet? Nej, det var såmænd de »kølige« nordboere, nærmere betegnet vestjyder, der dansede til »Dødens pølse«. Kunstforeningen havde for anden gang vovet sig i lag med et musikalsk arrangement af mere folkelig karakter. Povl Dissing spillede, sang og hulkede sig ind i mange ringkjøbingenseres hjerter. Denne gang havde han en nyetab-leret gruppe, kaldet »Dødens pølse« med sig. Men »Dødens pølse« viste sig at være alt andet end det, man normalt forstår ved dette udtryk. Povl Dissing holdt sig lidt mere i baggrunden end sædvanligt. Til gengæld afslørede tegneren Flemming Quist Møller sig som en formidabel tromme-spiller. Og hvis publikum ikke var klar over, at Danmarks måske bedste flamenco-guitarist er en mand ved navn Christian Siewert, så blev de det i hvert fald i aftes. Så var der publikum. Det var et kapitel for sig. Taknemmeligt, fordi der sjældent spilles musik af den art i Ringkjøbing. I alt var der knap 200 mennesker, og det fik Flemming Bay-Jørgensen fra Kunstforeningen til at udbryde: - Jeg skal love for, at det giver lyst til en gentagelse. Og det er dejligt at se den aldersmæssige spredning, der er blandt publikum. Vi er så ubeskedne, at vi tror, det har sin betydning, at det er Kunstforeningen, der er arrangør. + 12. Stramningen af likviditeten har betydet vanskelige arbejdsforhold for bankerne, og der er desværre ingen udsigt til afgørende forbedringer, sagde direktør R. Nissen ved Ringkjøbing Landbobanks generalforsamling. Bankens formand, gdr. Ole Kristensen, kommenterede den økonomiske udvikling i sin beretning, og konkluderede at andet halvår af 1970 har vist en mindre begrænsning af forbruget men ikke den fuldt tilsigtede virkning. Banken har atter i år haft et travlt arbejdsår. Omsætningen steg med 1,4 milliarder til 8,4 milliarder kroner, en stigning på 20 pct. Efter afskrivninger og henlæggelser på udestående fordringer med 504.000 kr., på inventar 41.000 kr.  og på  fondsbeholdninger med 164.000 kr. er overskuddet på 1.788.000 kr. Bankens likvide midler var 34 mill. kr. mod 41,2 mill. kr. forrige år. De samlede indskud var 143 mill. kr. mod 129 mill. kr. i 1969 og de samlede udlån 129 mill. kr. mod 113 mill. kr. året før. Balancen steg 23 mill. kr. + 13. El-prisstigningen på 1 øre pr. kWh til 16,5 øre, som er foreslået af udvalget for el- og vandforsyning grundet en forhøjelse fra I/S Vestkraft, blev vedtaget. +  15. RIF kunne selv klare skæret! Heja-råb, begejstrede tilskuere og masser af dramatik dannede en festlig afslutning på RIF's første sæson i 3. division ved at vinde 18-14 over Aalborg HK. + 16. 25 år med møbler, træ og motelgæster. Først snedkermester, så møbelhandler og til sidst også motelvært. Snedkerfaget var egentlig det sidste, han ville opgive, men blev i stedet det første. Det er Curt Jensen, Herningvejens Møbelmagasin, der gør sin karriere op. Curt Jensen kan i dag fejre 25 års forretningsjubilæum. + 17. En af byens kendte skikkelser, fhv. tobakshandler Sigfred Jensen, er død, 84 år. Sigfred Jensen var sin høje alder til trods aktiv som få. Han var lystfiskeren, der som ingen anden kendte Vonåen og alle dens dejligheder. + 18. Seks hold gav gymnastikopvisning i Rindum Sognegård. Ca. 200 tilskuere, alt hvad sognegården kunne rumme, overværede Rindum Gymnastik- og Ungdomsforenings gymnastikopvisning, der markerede afslutningen på vinterens gymnastik. + 19. Amtssygehuset fik Ringkjøbing Amtsråds tilladelse til at normere en ny stilling som laborant, grundet på en stor stigning i laboratorieundersøgelserne. I 1968-69 var der 180.944 undersøgelser, i 1969-70 198.334 og i 1970-71 regner man med at nå op på 240.000 undersøgelser. + 20. Nye toner i gymnastikken. 300 overværede opvisningen i hallen. Uden at forbigå nogen må man nok fastslå, at det først og fremmest var Herluf Simonsens hold der viste, hvad der kan redde gymnastikkens position blandt de helt unge. + 22. 750 gymnaster fra Ringkjøbingegnens Hovedkreds viste i weekenden at der stadig er stor interesse for gymnastikken. 1400 overværede stævnet. + 23. Gen-åbningen af GI. Sogn Kirke blev en festdag, som beboerne havde set frem til gennem de næsten 4 år, som restaureringen har taget. Blafrende dannebrogsflag ved hver eneste ejendom og en fyldt kirke, da pastor Kinch ledsaget af seks af egnens præster kl. 14 trådte ind i den blomstersmykkede kirke. Pastor Aa. B. Kinch sagde fra prædikestolen: Det kan ikke nægtes, at det er en højtidelig festdag. Jeg er snart helt bevæget ved igen at stå her. Pastor Kinch gennemgik i korte træk kirkens 800 årige historie. Træk fra dengang den også var kirke for klitboerne, der om sommeren sejlede og om vinteren løb på skøjter til kirken. + 27. Interessen for at dyrke folkedans blandt børn er stigende, oplyste formanden, Jens Korsholm, på generalforsamlingen. Sidste år startede man med 75 børn, i år er man nået op på 100. + 28. Ringkjøbing Isværk har i det forløbne år haft et betydeligt bedre driftsresultat end i 1969, men der er dog stadig underskud, næste år håber man på balance. Til den tid skal spørgsmålet om isværkets eksistens tages op til overvejelse.

Fødselsdag: 5. Maja Pedersen, Meldskiftet 5, 60 år. + 7. Sofie Jensen, Grønnegade 10, 70 år. + 11. Fhv. overlæge Carl Christian Koldborg, Chr. Hustedsvej 6, 80 år. + 16. Fru Frederikke Nielsen, Damstrædet 4, 85 år. + 18. Fru Mie Skovgaard Pedersen, Holmene 9, 60 år. + 19. Fru Olga Stengaard, Kirksvej 11, 60 år. t 19. Albert Christensen, Bildtsvej 24, 70 år. + 20. Direktør E. Thomsen, A/S N. Skytte, 60 år. + 21. Jens Evald Bro, Kronager 6, 50 år. + 25. Fhv. amtsbud Viggo Rasmussen, Grønningen 4, 80 år.

Bryllup: 20. Sonja Poulsen, Ringk. (d. af Peder P, Staby) og Hardy Nielsen, Tønder (s. af C. N. Odderbak, Spjald). + 27. Lena Rys-holt Poulsen (d. af gdr. P. P. P., Lem) og stud. tech. Hans Wiese (s. af fru installatør W., Ringk.). + 27. Laborant Karen G. Sørensen (d. af fiskeeksportør Jens E. S., Ringk.) og forretningsbestyrer Steffen Nygaard (s af skotøjshdl. Johs. N., Ringk.).

Sølvbryllup: 3. Ove Weinreich og hustru, Fjordvang 16.

Døde: 10. Dorthea Jeppesen. + 10. Sine Jensen Søndervang. + 12. Sigfred Jensen.

 

APRIL

2. Amtsvejinspektør K. S. Bonde fejrede torsdag 25 års jubilæum ved Ringkjøbing Amts Vejvæsen. Jubilæet blev markeret med en reception i vejvæsenets lokaler og en aftenfest. Der mødte mange gratulanter. + De danske Husmoderforeningers kreds 6 har holdt årsmøde på Fjordgården. Formanden, Stinne Bjerg, Holmsland, bød de 94 husmødre fra både Vest- og Sydjylland velkommen. + Aldrig har der været så mange aktive idrætsfolk på Vesterhavs-Hallens gulv, næsten 1000 skoleelever fra amtets skoler konkurrerede i gymnastikmærkets øvelser. Det store stævne, arrangeret af skoleidrætten i Ringkjøbing Amt, blev et nyt bevis på skoleidrættens vældige opsving. + 5. RIF vandt 3-0 på udebane i serie 2 mod Studsgaard. Alligevel burde det have været en større sejr. + 6. Den selvejende institution Vestjysk Ridecenter er nu en realitet. På den stiftende generalforsamling nedsattes en bestyrelse, som går i gang med at søge kommunens bygningsmyndighed om tilladelse til at starte byggeriet på Isager-bakke. I bestyrelsen sidder Georg Andersen, H. Bejder, A. Bidstrup, P. Dahl og K. Korsgaard. + 7. Også i Ringkjøbing har nogle unge søgt at få narkotika på en falsk recept, men apoteket fattede mistanke og ringede til lægen, hvis navn stod på recepten, den viste sig at være falsk. En anden ung købte samtidig en sprøjte, men dem er der frit salg af, siger apoteker Gerd Andersen. + 14. Restauratør I. M. Christensen, Morten P., er død på Ringkjøbing Sygehus. Han blev 67 år. I. M. Christensen var en hyggelig, rar og humørfyldt mand, der havde mange venner. Han var født i Ramme, drev gennem en årrække Royal Hotel i Thisted og kom i 1962 til Ringkjøbing, hvor han købte Morten P. I 1969 åbnede han restaurant Sorte Louis, der er blevet en af turister og lokale folk meget søgt restauration. Fru Nita Christensen driver restauranten videre. + 15. Formanden for fredningsplanudvalget i Ringkjøbing Amt, amtmand A. Bach, orienterede onsdag eftermiddag repræsentanter for Holmsland Kommune og Turistforeningen om, at amtsrådets tekniske udvalg har godkendt, at stien optages som offentlig sti for en 5-årig periode. + Da bogtrykker Louis Rasmussen og hustru onsdag i strålende solskin cyklede ud ad den gamle Søndervig-sti var det med solskin både i og på ansigterne. Det initiativ, som den gamle turist-høvding tog for mere end 50 år siden, har båret frugt. Søndervig-stien er blevet offentlig. Den 7 km lange, idylliske strækning langs med fjorden bliver nu sat i stand. Og snart bliver det igen muligt for alle at cykle i fred og ro mellem den blinkende fjord, de grønne sivskove, de duftende enge og de grønne skrænter. + 16. Politiassessor Westerby har været i retten for sidste gang, og retten er dermed blevet en smule fattigere. En af byens personligheder, som i knap 25 år har sat sit præg på utallige sager og det daglige arbejde i retten, optrådte for sidste gang i rollen som offentlig anklagemyndighed. Men uanset om politiassessoren vælger at rejse fra byen eller ikke, har han en lang række interesser at falde tilbage på. Han er en fremragende arkæolog, hans historiske viden meget stor, og hans ekspertviden om vestkystens opbygning og hele kystsikringen er velkendt. + 17. Sygekassens skæbne-år. Upraktisk fordeling af sygekassens opgaver mellem amt og kommuner, sagde formanden, Poul Astrup Hansen, ved sygekassens repræsentantskabsmøde. Jeg vil ikke skjule, at det er det dårligste regnskab, jeg nogensinde har fremlagt, sagde forretningsfører Helmer Sørensen. Det viser et driftsunderskud på knap 200.000 kr., og det er specielt tre poster, som har medført store udgiftsstigninge. Udgiften til læger er steget med 279.000 kr. eller 25 pct., udgiften til tandlæger er steget 255.000 kr. eller 51 pct. og udgiften til medicin er steget 100.000 kr. eller 20 pct. Sygehusudgiften er faldet 100.000 kr., men det batter jo ikke meget. + 19. Forstrandsauktionerne startede i formiddags hos strandfoged Anders Tarbensen i Houvig. Advokat K. Dalgaard-Knudsen, der var auktionsleder, svang stokken over træet, og de bydende vendte skråen en ekstra gang og overvejede, om de skulle byde op. Der var planker, props, brædder m. v. under stokken. En stor stak brædder blev solgt for 2 kr., mens andet opnåede betydeligt højere priser. — Skal du bruge det til stilladser? - Det kan da godt være. - Forstrandsauktionerne fortsætter i området fra Bjerghuse og sydpå. Mandag starter man, traditionen tro, i Bjerregård. + 20. Jysk Realkreditforening for almindelig realkredit, der består af kreditforeningerne i Ringkjøbing og Haderslev, besluttede i går på et delegeretmøde i Vejen at gå med i dannelsen af Jyllands Kreditforening fra 1. januar 1972. Der er tale om en principbeslutning, og den var enstemmig. + Ringkjøbing Industribygning A/S har besluttet at gå med i en udvidelse af trikotagefabrikken Pytex, oplyste selskabets formand, fabrikant Leif Hansen, på generalforsamlingen. Normalt går vi ellers ikke ind i udvidelser af bestående virksomheder. Det drejer sig om en fordobling af fabriksarealet og plads til at beskæftige 20-25 personer mere, end man har nu. + 21. Ved vinterens 31 mandagsmøder i Guldalderklubben har det gennemsnitlige mødeantal været på 86 medlemmer, oplyste formanden, dommer J. C. Christiansen, i sin beretning på generalforsamlingen. Kassereren, Ellen Margrethe Jacobsen, oplæste regnskabet, der balancerede med 20.027 kr. Foreningen har 150 medlemmer. + 24. Sejlklubben får en ny flipperjolle. Jollen koster foreningen 4500 kr., hvoraf man har skaffet 3500 kr. gennem et banklån. Man har iværksat en indsamling blandt medlemmerne for at få jollen betalt hurtigst muligt. Det kunne klubbens formand, Finn Bækdal, oplyse på generalforsamlingen. I sin oversigt over klubbens virksomhed i det forløbne år nævnte formanden, at man har afviklet en distance-kapsejlads, en banesejlads, en flaske-kapsejlads, en sejlregatta omfattende tre sejladser samt en fjordfest-kapsejlads. + Generalforsamlingen i Turistforeningen var sandsynligvis den korteste i foreningens historie. 15 minutter tog det fra formanden, bogtrykker Holger Rasmussen, bød velkommen, til dirigenten, advokat K. Dalgaard-Knudsen, kunne slutte generalforsamlingen. Holger Rasmussen indledte sin beretning med at udtale mindeord om afdøde restauratør I. M. Christensen, der i mange år har været turistforeningen en trofast støtte. Formanden kunne konstatere, at Ringkjøbing-egnen havde fået sin del af den stigning i turismen, der havde været i hele landet i 1970, og inden for foreningens rammer er fremgangslinjen fra tidligere år fortsat. For turistkontoret har der været fremgang på alle områder. Antallet af ekspeditioner er steget fra 9886 til 10.747. I de to sommermåneder, juli og august, er antallet af skranke-ekspeditioner steget med 280 til 3341. Turistforeningens salg af fly-biletter androg 295 til en værdi af 44.905 kr. Året forud solgtes 260 billetter, der kostede 38.500 kr. Regnskabet blev forelagt af autoforhandler Sven Møller. Det balancerede med 100.190 kr. og sluttede med et overskud på 926 kr.

Fødselsdag: 2. Distriktsmontør Ernst Sørensen, Elmevej 1, Rindum, 50 år. + 8. Fru Dagmar Larsen, Fjordvang 15, 50 år. + 9. Ane Dam-gaard, Herningvej 43, 60 år. + 17. Ostehandler Knud Stræde Andersen, V. Strandsbjerg 42, 60 år. + 19. Fhv. kontorfuldmægtig frk. Johanne Thomsen, V. Strandsbjerg 10, 85 år. + 21. Fru Marie Mathiesen, Ø. Strandgade 27, 50 år. + 24. Sofus Hvid, Kronager 2, 65 år.

Bryllup: 10. Kontorassistent Alice Jensen (d. af Mary J, Møllevej) og landmand Kjeld Ole Bak (s. af gdr. Niels B., Rindum). + 10. Jette Lercke (d. af A. L., Kronager 6) og tømrer Vagn Erik Andersen (s. af gdr. Thomas A., Egtved). + 10. Assistent Gerda Refstrup Andersen, Holstebro (d. af Gunnar R. A., Rindum) og elektriker Søren Tho-masen, Holstebro (s. af Anders T., Valby). + 10. Annette Tofte (d. af møbelpolstrer Erik T., Heboltoft) og Karl Heinz Gabeler, Hannover, Vesttyskland. + 17. Sekretær Aase Heilsbjerg Nielsen (d. af salgschauffør Jens H. N., Godthåbsvej 9) og bager Anders Stærmose Andersen, Silkeborg (s. af gdr. Jørgen A., Kok, Århus).

Jubilæum: 1. Murerm. Viggo Moustesgaard, Herningvej 42, 25 år som fast vurderingsmand for Købstædernes Almindelige Brandforsikring. + 29. Telefonovermontør Poul M. Nielsen, 25 år ved J.T.A.S.

Sølvbryllup: 17. Banebetjent Chr. Pedersen og hustru, Kronager 11. t 18. Malerm. Peder Kirkeby Nielsen og hustru, Kirksvej 7.

Guldbryllup: 19. Frederik Nielsen og hustru, Rindum Kirkeby.

Døde: 7. Restauratør I.M.Christensen. + 12. Juliane Olsen. + 13. Viggo Rasmussen. + 29. Else Krestine Jensen. + 29. Karl Jeppesen.

 

MAJ

1. Den betydelige fremgang, som Stauning-ruten har haft i de seneste måneder, har tydeligvis gjort indtryk - ikke mindst på medlemmerne af Amtsrådet, som tirsdag gik ind for, at der ydes et lån på 165.000 til Stauning Lufthavn. + 3. Fiskeauktionen i Hv. Sande havde onsdag årets største tilførsel af tunger, nemlig 14.400 kr. Årets samlede fangster af tunger har nu været næsten 60.000 kg. Det er på samme tidspunkt, som da tungefiskeriet startede i fjor, da man havde den første tilførsel 4. maj, 100 kg. + 5. Kulturministeren har søgt finansudvalget om 30.000 kr. til køb af et 1,64 ha stort areal ved Stadil Fjord på Holmsland-siden. Formålet er at skaffe offentligheden adgang til fjorden, hvortil der i dette område kun er få og utilfredsstillende adgangsmuligheder. + 7. Sportsdykkere finder vrag af krigsfly i fjorden, under en spændende og lærerig ekspedition fandt man propel, to velbevarede el-motorer og maskingeværer. + 10. Antallet af ekspeditioner i Ringkjøbing og Omegns Sparekasse er i regnskabsåret 1970-71 steget med 83,14 pct., og omsætningen er steget med 78,64 pct., oplyste formanden for sparekassens tilsynsråd, gdr. Martin Møller, Spjald, på rådets møde. + 12. Et festligt syn møder i disse dage folk med ærinde på biblioteket eller rådhuset. Farvestrålende plakater møder øjet, når man træder ind i deres fælles forhal - som er beregnet til en slags kunst-galleri. Det er polsk plakat-kunst denne gang, og Kunstforeningen står bag udstillingen. + Sejlklubben har nu indledt sæsonen. Det skete i går, da klubben havde standerhejsning. Ved samme lejlighed blev sejlklubbens nye flipperjolle til junior-afdelingen navngivet. Helle Rasmu.ssen foretog dåben, og hun gav båden navnet »Spiren«. + 13. Vesterhavs-Hallen har i det forløbne år haft en meget høj belægningsprocent, og det har givet sig udslag i et godt regnskab, der viste et overskud på godt 25.000 kr. mod 8500 kr. året før. + 14. Ringkjøbing Kommune er den mest pensionistvenlige, jeg har kendt, sagde formanden for Vanføreforeningen, J. F. Schmidt, Skjern, ved åbningen af to parcelhuse, bygget med beboelse for stærkt handicappede for øje. Det er Ringkjøbing Byg-Bo med Flemming Bay-Jørgensen som projekterende arkitekt, der har stået for byggeriet. Husene er nu overdraget til De vanføres Boligselskab, der nu har fem huse i Ringkjøbing. + Forårskoncert med masser af musik, sang og glade børn. Små og store var med til at gøre Rindum Skoles og musikhøjskolens koncert til et festfyrværkeri. Forudsætningen for, at samarbejdet mellem skolen og musikhøjskolen skal lykkes, er, at alle går ind for det med fuld musik, sagde skoleleder Gorm Jacobsen. + 17. Byrådet vedtog indstilling om lærerantallet for 1971-72 ved kommunens skolevæsen. Der ansættes i alt 184, fordelt på 124 lærere, 19 timelærere, 14 småbørnslærere, fem konsulenter, fire faste vikarer, fire viceinspektører og fire inspektører samt én »andre«. + 18. Bogtrykker Louis Rasmussen 80 år. Overtog 1914 ledelsen af trykkeriet i samarbejde med faktor M. Olsen. Louis Rasmussen blev ved krigens udbrud i 1914 indkaldt til sikringsstyrken. Efter sin moders død overtog han bogtrykkeriet. I 1938 blev hans ældste søn medindehaver af virksomheden. Louis Rasmussen har for sin faglige dygtighed og sit store arbejde for turistforeningen modtaget flere hæderstegn, hvoraf skal nævnes: R.1, Haandværksraadets guldmedalje, Blicher-prisen, Turistforeningen for D.s hæderstegn og en udenlandsk orden S.V.31. + Børn, unge og ældre folkedansere fra Ringkjøbing og omegn præsenterede et festligt og fornøjeligt program ved forårsopvisningen i Vesterhavs-Hallen. Ringkjøbingegnens Folkedansere stod som arrangør for opvisningen, der blev en succes, idet der foruden de knap 300 dansere var 500 tilskuere. + 21. Festlig afslutning på motionskampagnen, da borgmesteren gik i spidsen. 5009 var ude at motionere i Ringkjøbing Kommune. + 22. En 4 timer lang fjeldvandring ad stier gennem en skøn natur med skov og alpeenge - dækket af et tæppe af krokus og engkabbelejer. Det var en af de mange spændende oplevelser, 44 elever fra 3. realklasserne på Ringkjøbing Skole havde under deres ophold i Østrig. + Ny kommunekasserer. Som afløser for kommunekasserer Mølgaard Andersen, er ansat kontorist Kurt Pedersen, Videbæk. Det officielle skifte sker 1. juli. + 22. Vestjyllands egen eventyrdigter, amtsfuldmægtig J. Maag Busch, Ringkjøbing, har udgivet en ny samling eventyr med titlen »Beretningen om Mattis, der drog ud for at lede efter fanden«, og det er hovedeventyrets titel. Videre er den med eventyrene »Marmoret er hvidt« og »Guna-Guna«. + 24. Amtskontorchef Th. Op-strup, Ringkjøbing, er på landsmødet for juristerne ved landets statsamter valgt til formand for Amtsjuristforeningen. + 25. Røde Kors i Vestjylland udretter et godt arbejde. Det gælder Ringkjøbing Amt i almindelighed og Ringkjøbing Kommune i særdeleshed. Ved indsamlingen i Røde Kors-ugen, ligger amtet som det, der har indsamlet det største beløb.

Fødselsdag: 6. Regnskabsfører O. Hestlund, Meldskiftet, 60 år. + 17. Fhv. gdr. Lars Kristen Kristensen, Mølhøj 22, 70 år. + 18. Anna Jansen, Kongevejen 29, 50 år. + 18. Bogtrykker Louis Rasmussen, 80 år. + 26. Andreas Thomsen, Uldvarehuset, 70 år. + 27. Frisør Carl Jeppesen, Herningvej 15, 65 år.

Jubilæum: 1. Overpostbud Gunnar Nielsen, 25 år ved Post- og Telegrafvæsenet.

Bryllup: 8. Lissy Kamp Jeppesen (d. af K. J., Ringk.) og Erik Brogaard (s. af P. B., Thorsted). + 22. Bogholder Gertrud Nygaard Nielsen (d. af karetmager A. M., Ringk.) og hovmester Claus Philipsen (s. af slagterm. P., Nexø). + 22. Sygeplejerske Karen Elise Jørgensen (d. af A. J., Ringk.) og entreprenør Elmer Pedersen (s. af O. P., Kronager). + 22. Lillie Skovgaard Pedersen (d. af Henry S. P., Holmene) og Jørn Harbo (s. af K. S., Ulfborg). + 28. Lærer Kirsten Østergaard (d. af skoleinspektør Ø., Augustenborg) og lærer Povl Weise (s. af N. W., Lem).

Sølvbryllup: 5. Bestyrer V. Bramsen og hustru, Kongevejen 47.

Guldbryllup: 30. Vognmand N. P. Hansgaard og hustru, Nørre-dige 8.

Døde: 10. Marinus Nielsen. + 11. Viggo Reffs. + 14. Tage Vejl-gaard Iversen, Rindum. + 15. Finn Bech Nielsen, Rindum. + 25. Anna Dinesen.

 

JUNI

4. Tromsø-børnene kom i dag til Ringkjøbing. De 39 børn rejste torsdag eftermiddag fra Oslo og kom i morges efter en rolig overfart til Århus. Børnene kom sidst på formiddagen til skolen hvor stadsskoleinspektør Chr. Christensen bød velkommen. Herefter blev de indkvarteret hos elever i 6. og 7. klasse. + 5. Ved Handelsskolen er der aflagt eksamen efter følgende aftenkursus. Personaleledelse, organisation og virksomhedsøkonomi. Alle kurser er en del af den samlede prøve til merkonom-uddannelsen. + Idrætsforeningens 3-da-ges telt-fest i Alkjær Lukke, blev en publikums-succes af betydelige dimensioner. Til de unges bal fredag, hvor Roy St. John spillede, kom der 250 unge, og lørdag var tilstrømningen ved at sprænge alle rammer. + 9. Ringkjøbing Kommune bevilgede på sit byrådsmøde 7500 kr. til Kommunernes Landsforening, der skal bruge pengene i forbindelse med etablering af en virksomhed til uskadeliggørelse af olie- og kemikaliespild i landets kommuner. + Der var vemod, da de 42 norske børn og deres lærere i dag ved middagstid forlod byen. Børnene — 34 piger og 8 drenge — har haft en skøn tid, siger de. Alt har været godt tilrettelagt, man har set noget, lært noget og knyttet venskaber. + 11. Sejlklubbens kapsejlads tirsdag aften foregik på en 6V2 sømil trekantbane i vindstyrke 4-5. Der deltog otte både. På grund af den friske vind havde næsten alle både rebet nogle omgange på bommen. En spændende og særdeles frisk dyst. + 12. De danske landskabsværdier må sikres, sagde professor, dr. phil. Valdemar M. Mikkelsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Vi må gøre os helt klart, hvad en indtræden i Fællesmarkedet kommer til at betyde for ejerforholdet til dansk jord og dermed beskyttelsen af vore landskabsværdier samt vore kyststrækninger. Præsidenten anførte, at vi ikke kan skyde spørgsmålet væk med et »det går nok«. — Der kræves utraditionel tankegang og stort udsyn, hvis de uheldige følger skal undgås, han oplyste endvidere at Danmarks Naturfredningsforening nu har 55.000 medlemmer. + 15. I er en flok unge med en solid balast af kundskaber, som I nu skal bygge videre på. Men de lyse fremtidsudsigter kan godt gå over i angst, fortvivlelse og resignation over den verden, som vi lever i. Brug derfor jeres kundskaber i livets tjeneste, sådan sagde skolenævnsformand, overpostbud J. A. Dahl, mandag aften til 141 elever, som i år di-mitteredes fra Skolen. + 17. Fine elevarbejder på Ringkjøbing Skole. Tirsdag var der forældredag og udstilling af elevarbejder på Skolen for forældrene til de større børn. Og onsdag for de mindre børns forældre. + 21. Arkitektkonkurrencen, der er udskrevet af Hv. Sande Handels- og Håndværkerforening om udbygning af et butiks- og indkøbscenter i byens nordlige udkant, har nu haft afsluttende møde. Den besluttede at give førstepræmien på 3000 kr. til tre arkitektstuderende, Preben Skaarup, Karen Vium Jensen og Niels Vium Jensen, Ringkjøbing, der studerer i Århus. Der var udbredt enighed om, at det var det absolut bedste. + 22. Kommunen optager nu gennem egnsudviklingsrådet et lån på 529.600 kr. til delvis dækning af udgifterne ved opførelsen af et industrihus i Lem, der skal bruges af stålvarefabrikken A/S Vestas. + Hastighedsbegrænsningen på 80 km i timen på klitvejen fra Søndervig til Nymindegab redder menneskeliv, oplyste politiassistent Sv. Aa. Thomsen. På denne strækning har der hver sommer i mange år været 4-5 dræbte. Sidste år blev ingen dræbt, og der er ingen tvivl om, at det er fartbegrænsningens skyld. + 24. Gå-gaden og det bilfri torv vil sætte ny kulør på gadebilledet. Siden successen med den sidste midlertidige gå-gadeordning for 3 år siden har mange ringkjøbingensere ønsket gå-gaden tilbage. En gå-gade sætter kolorit på gadebilledet og skaber muligheder for et langt mere farverigt folkeliv i stedet for de osende og larmende biler, som med de smalle fortove i Nygade ofte får folk til at føle sig i livsfare. Ideen med det bilfri torv er efter de flestes mening også en 12'er. Begge dele er nu en realitet, i hvert fald i sommer. + 25. Så var det sankthans. Skønt køligt i vejret var mange vestjyder i aftes ude for at opleve den særegne stemning, der knytter sig til sankhansbålet. Og hvad sommernatten manglede i lunhed, det klarede bålene. Der er noget over ilden, som drager og lokker mennesker til - derfor har vel den gamle midsommerskik holdt sig så livskraftig. Folkedanserne havde en dejlig sankthansaften med bål og dans i Gl. Sogn - liegstouw i danseteltet og kunne således næsten trække de gamle tider frem til nu for en aften. KFUM-spejderne holdt deres wild-west-marked ved deres hytte i Gl. Sogn med alskens sjov og afslutning ved bålet. Ned langs Klitten kunne ses flere bål, ligeledes på V. Strandsbjerg og ud langs fjorden. I Damtoften blev der brændt en særdeles kunstfærdig heks på bålet. + 26. Den 26-årige stud. mag. Finn Brågård fra universitetet i København er på den 10. kongres i European Union af Christian Democratic and Conser-vative Students blevet valgt til formand. Finn Brågård, der for år tilbage blev student fra Tarm, var dengang formand for Konservativ Ungdom i Ringkjøbing Amt, han er søn af Egon Brågård, Hee Dyrepark. + Handelsskolen har haft stor tilslutning og udleverer i år 280 eksamensbeviser. Sidste år uddeltes 122 eksamensbeviser. Forstander Leif Engelsbak udtrykte sin glæde over den store tilslutning til handelsskolens kursus ved afslutningsfesten på Fjordgården. Skolens stenografilærer Kr. Risdal, blev ved festen stærkt hyldet af forsamlingen og forstander Engelsbak, der oplyste, at Risdal netop har haft 40 års jubilæum som stenografilærer. Risdal, der selv lærte stenografi som 13-årig, og hans hustru fik hver en gave af skolen. Kristian Risdal, der er 69 år, er eneste æresmedlem i Dansk Stenografisk Forening. + 500 tilskuere overværede lørdagens sommerkamp mellem et udvalgt vestjysk fodboldhold og Koldings 2. divisionshold på Stadion. Det blev en underholdende dyst, idet holdene scorede ikke færre end 10 mål - seks til det vestjyske hold og fire til Kolding. + 28. Søndag aften blev der sat punktum for en uges festligheder i Lem. Der var trængsel lørdag aften, da der var non-stop bal med Klitboys og Sunshine fra Ramme. De mange mennesker betød en vældig omsætning. Bruttoomsætningen ved dette års byfest når samme beløb som sidste år, 56.000 kr. + Hvide Sande har fået en forretning, som mange i lang tid har undret sig over ikke er blevet åbnet før: En fi-skegrill - et cafeteria med fisk som specialitet. Det er Mary og Arne Søegaard, der har åbnet fiskegrill'en i helt nye lokaler på Rednings-vej, umiddelbart nord for slusen. De har alle muligheder for at opfylde turisternes fiskeønsker, idet de driver fiskerøgeri i samme bygning, hvori fiskegrill'en er opført. + 90 udstillere og 1400 besøgende - blandt dem justitsminister Knud Thestrup og adskillige tyske turister - kom med ideelt dyrskuevejr til 4H-børnedyrskuet i Hee Dyrepark i lørdags. + Fjorden rundt på indersiden. Sejlklubbens distancekapsejlads havde deltagelse af 10 fartøjer fordelt på tre løb. I det første løb blev der sejlet en distance på 24 sømil, andet og tredje løb sejlede 20 sømil. Klubbens vandrepokal blev i første løb vundet af »Amigo« med Finn Bækdal, og klubbens vandrepokal i andet løb gik til »Liljen« med Børge Agerbo, Lem, ved roret. 2. pladsen i dette løb gik til »Skum« ført af Jørgen Thomsen. I tredje løb vandtes Ringkjøbing Landbobanks vandrepokal af »GT III« sejlet af Sigurd Nielsen. + Ribo-gadeløbet, startskud for Fjordfesten 1971, blev den store succes. Det gjaldt både den sportslige afvikling af løbet, og publikumsinteressen. Op mod 2000 tilskuere omkransede den 830 meter lange rute, da de 22 startende ryttere blev sendt ud på rundstrækningen Alkjærhøj-Mølhøj-Vejskillingen med opløb på Alkjærhøj.

Fødselsdag: 6. Fru Ebba Rasmussen, Østerdige 13, 50 år. + 9. Fru Ketty Faurholdt Andersen, Kronager 6, 50 år. + 9. Fru Julia Rasmussen, Reberbanen 25, 85 år. + 15. Fru Poula Jensen, Kronager 4, 50 år. + 18. Fru Tea Iversen, Kærvej 4, Rindum, 80 år. + 20. Civilingeniør Lauritz Marius Blok, Hvashøj 5, 80 år. + 25. Vognmand N. P. Andersen, Grønnegade 12, 75 år.

Bryllup: 5. Grethe Juelsgaard Madsen, Vamdrup (d. af købmd. Aage M., Ringk.) og lærer Hans Morten Nielsen, Haderslev (s. af gdr. C. E. N., Frederikssund). + 5. Anette Sørensen, Ringk. og Steffen Repke, Flensburg. + 12. Anni Hestlund (d. af regnskabsfører H., Ringk.) og A. C. Vejgaard (s. af autoforhdl. A. V. V., Ringk.). + 12. Herdis Sørensen, Ringk. og Max Hansen, Ringk. + 12. Ninna Nielsen, Rindum og Vagn Jacobsen, Ringk. + 17. Lærer Kirsten Slotø Olsen, Holbæk og styrmand Per Bennedsen (s. af fru A. B., Ringk.). + 26. Konservatorieelev Kirsten Ingemann (d. af redaktionschef T. I., Rindum) og organist Hans Sørensen (s. af K. S., Samsø).

Sølvbryllup: 30. Handelsmand Jens Astrup og hustru, I. P. Niel-sensvej.

Døde: 16. Anna Mortensen. + 18. Gravers Andbæk Ibsen.

 

JULI

1. Sommeren kom med sommerferien. Mange arbejdspladser lukkede portene for at holde sommerferie, og det kan vi kun være begejstret for. - Den første ferieweekend kom nemlig helt til at stå i solens tegn. + 4. Forfatteren og filmfotografen Hakon Mielche gæstede søndag sammen med to amerikanske TV-fotografer byen, de er i Danmark for at udarbejde en TV-serie om krolivet i landet, og sammen med bogtrykker Louis Rasmussen gæstede de restaurant Sorte Louis, hvor de optog billeder samt prøvede restaurantens specialer, røget helt og frikadeller. + 5. 15 glade og forventningsfulde børn fra Sydslesvig ankom mandag til byen. Feriebørnene blev hentet af deres værtsfolk, der var lige så glade og forventningsfulde. Feriebørnene skal i den næste måned leve i et andet miljø, end de er vant til. Det var 40. gang, forretningsfører Peder Ledgaard, der er formand for sydslesvigske børns ferierejser, hentede feriebørn syd for den danske grænse. Der kommer i år ca. 400 børn til Ribe og Ringkjøbing amter. + 7. Den navnkundige rdm-tyr Ringkjøbing-Holm har stadig et stort ord at skulle have sagt på landets største dyrskuer. Ringkjø-bing-tyrens afkom søger til stadighed toppen. + 8. Fhv. viceskoleinspektør Carl Gustav Sommer Bach er efter længere tids sygdom død i sit hjem, 75 år. Efter at han i 1965 forlod skolegerningen, blev han for nogle år siden ramt af alvorlig sygdom, og i den seneste tid var han meget svag. Flertallet af indfødte, voksne ringkjøbingensere er i deres skoletid blevet undervist af viseskoleinspektør Bach, der kom til Skolen allerede i 1922. Som skolemand var han energisk, livlig og underholdende i sin ofte fængslende undervisning. I sine unge år var han meget aktiv på gymnastik- og fodboldfronten, senere var det mere naturhistorie og matematik, der var hans specialer. + Fredag blev en mærkedag i Torvets historie. For det første krævede en række handlende, at bilerne skulle tilbage til Torvet, og for det andet kom der gang i handelen på det bilfrie torv. Hvad handelsstanden ikke formåede, klarede andre ved et frisk initiativ, man kunne købe både jordbær og fisk på Torvet — eller man kunne følge en dame, der bødede garn. Nogle turister var meget interesseret i at købe garnene, så kom ikke og sig, at der ikke kan handles på Torvet. Fredag eftermiddag kom den første bod op på Torvet. Det var handelsskoleforstander Leif Engelsbak, advokat Knud Dalgaard-Knudsen og reklamekonsulent Jacob Gade, der i fællesskab startede fiskeboden. Det blev en succes, som man uden at overdrive kan kalde forrygende. I løbet af et par timer kunne fiskehandlerne melde udsolgt. + 9. Efter alt at dømme bliver byen i løbet af året en virksomhed rigere, idet en metalvarefabrik vil flytte sin produktionsafdeling fra København til Vestjylland. Det er det første resultat af »Sælg Vestjylland«-kampagnen, som "Vestjyllands Udviklingsråd har i gang. + 10. Ifølge denne optælling er der i alt 258 butikker inden for Ringkjøbing-området, som imidlertid bl. a. omfatter en stor del af Holmsland. 135 af butikkerne ligger dog i selve byen, mens 45 er placeret i landdistriktet. Der 27 forretninger i Lem og 10 i Lems opland. Endelig er der 35 i Tim og seks i Tims omegn. + 12. I kommunen blev der fuldført 69 lejligheder i førte halvdel af 1971. På samme tidspunkt sidste år fuldførtes der 51 lejligheder. Af de byggede lejligheder er 18 karrélejligheder, mens seks er rækkehuse og resten parcelhuse. + 14. Der er hele 12 forretninger med i dette års sommerudsalg og gaderne og forretningerne er fyldt med glade og sommerklædte mennesker. + 17. Foreninger for børn og unge i kommunen kan i år opnå et tilskud på 10 kr. pr. aktivt medlem under 25 år. Dette blev vedtaget af byrådet efter nogen diskussion. + 19. Hee Dyrepark og No Rideklubs arrangement i weekenden blev atter i år en succes. 2400 mennesker besøgte parken enten for at se det fornøjelige hestemarked, der i år gik under navnet heste-festival, eller overvære de forskellige aktiviteter. Hee Dyreparks vandrepokal blev vundet af Mette Bruun, Hee. Niels V. Rasmussen, Århus, blev nummer 2. + 20. 50 unge amerikanere, medlemmer af Wind Ensemble fra Michigan, gav godt 150 tilhørere en stor musikalsk oplevelse i Vesterhavs-Hallen. Det var musik af en helt uventet karat, men Skandinavienskoordinatoren for Youth for Understanding, Arvid Andresen, der er født i Vejle, udtrykte det blot sådan: Det kan jo ikke nytte at sende noget skidt af sted. + 23. Under mottoet »Der er ingen smalle steder i Bredgade« har gadens forretningsfolk sluttet sig sammen og dannet Foreningen af Bredgades Handlende. + 24. En række seværdigheder i byen er i de seneste uger blevet fotograferet til et billedarkiv, som Vestjysk Turistkreds er i færd med at oprette. + 26. En kaktus »Nattens Dronning« blomstrede hos fru Esther Søndergaard Christensen - kun et par timer lod den sin skønhed se. + 27. En glad og behagelig mand, der gør hvad der står i hans magt for at gøre folk sundere og gladere ved at give dem et nyt gebis, det kan man sige om tandtekniker Ove Broberg, der 1. august fejrer 25 års jubilæum.

Fødselsdag: 5. Fhv. centralbestyrer Julius Olesen, Rindum Plejehjem, 75 år. + 6. Pølseforhdl. Laurids Jensen, Holmene 6, 60 år. + 15. Ruth Jacobsen, Smedegade 3, 50 år. + 16. Kristoffer Pedersen, Meldskiftet 3, 60 år. + 18. Ingvar Nielsen, Markdiget, Heboltoft, 80 år. + 20. Fhv. fuldmægtig K. Risdal, Fjordalle 20, 70 år. + 27. Peder Thygesen, Godhåbsvej, 80 år. + 28. Ingeborg Høj, Ved Fjorden 7, 60 år. + 30. Kathrina Juelsgaard Madsen, I. P. Nielsensvej 16, 70 år. + 30. Oda Poulsen, Godthåbsvej 14, 60 år.

Bryllup: 3. Smørrebrødsjomfru Aase Alice Mortensen, Ringk. og mekanikerlærling Ib Schjerlund Nielsen, Ringk. + 3. Omsorgsstude-rende Bodil Højbjerg Karlsen (d. af chauffør A. K., Ringk.) og om-sorgsstuderende Jes Bruno Jensen (s. af lokomotivm. J. J., Padborg). + 3. Sygeplejeelev Birgitte Overgaard Hansen, Århus (d. af fru Ebba H., Ringk.) og stud. tech. Ingolf Jepsen Bennedsgaard, Århus (s. af tømrerm. K. J. B., Ulfborg). + 6 Kontorass Agnes Jensen (d. af L. J., Ringk.) og shippingmand Aksel Pedersen (s. af Svend P, Hee). + 6. Birgit Dahl og Ingvar Christensen. + 17. Fabriksarbejderske Jette Jensen (d. af pensionatsvært Aage J., Ringk.) og mekaniker Erik Dorndal (s. af skovarbejder M. D., Vind). + 24. Inge Ankjær Jensen, Århus og Carsten Meinertz Olesen (s. af installatør M. O., Ringk.). + 24. Kirsten Johannesen, Rindum og Jørgen Lauridsen, Rindum. + 24. Servitrice Bodil Pedersen (d. af F. P., Ringk.) og bagersvend Knud Andersen (s. af N. A., Saltum).

Døde: 5. Ingeborg Kristensen. + 19. Marie Jensen. + 28. Anna Sofie Christensen. + 29. Børge Bech Olsen.

 

AUGUST

2. Bagende varme, feststemning og humør prægede i weekenden byen, der fejrede årets fjordfest. Traditionen tro satte man atter i år punktum for dette 4-dages kæmpearrangement med et stor og flot fyrværkeri. Der var ca. 4000 tilskuere. + Det var det helt ideelle vejr til Sejlklubbens fjordfest-sejlads. Mange stod på kajen i let sommerpåklædning og overværede den spændende kapsejlads. + 3. Mangeårig lærer ved Skolen, Anna Sofie Christensen, Kongshøjvej, er død. Hun blev 82 år. Anna Sofie Christensen var datter af isenkræmmer Rah-bek Smith, hun voksede op i Ringkjøbing sammen med fem søskende, en af dem var forfatteren Johannes Smith. Efter seminarieuddannelse i København var Anna Sofie Christensen lærer i Struer, men kom så hertil, hvor hun virkede, til hun tog sin afsked på grund af alder. + 9. Tidligere kontorchef, cand. jur. O. E. Tiichsen er død, 81 år. Han blev i 1919 ansat i Den vest- og sønderjydske Kreditforening. Allerede 3 måneder efter blev han fuldmægtig, og i 1928 udnævntes han til kontorchef. Denne stilling bestred han til 1960. + Nogle af vejene i det nye boligkvarter ved Vellingvej får blomsternavne. Teknisk udvalg har indstillet til byrådet, at to af vejene i området benævnes Solsikkevej og Rosenvænget. + 10. En venlig by med et menneskeligt miljø, sådan udtrykker turistchefen turisternes mening. Vi må have turistfaciliteter, der kan forlænge sæsonen, noget som er meget værdifuldt. Jeg kan sige det med så meget større sindsro, som det er gæsterne, der siger det. Det er ikke så meget i det par timer, de myldrer rundt i byen for at købe ind, man lægger mærke til det, men resten af tiden, når de kommer her bare for at slappe af, så føler de, omtaler de, Ringkjøbing som en venlig by med et godt miljø. + 12. Ringkjøbing-arkitekt vækker opmærksomhed på bygge- og boligudstillingen Byg 71. Flemming Bay-Jørgensen har sat trivslen i centrum og har skabt kolossal interesse om et hus, der har trivsel som nøgleord. Huset er bygget op omkring et trivselsrum, hvori man bl. a. regner med en swimming-pool. Huset er 186 kvm. plus vognport og udhus på 42 kvm. Håndværkerudgifterne er beregnet til 199.000 kr. + 16. Et af de ældste badehoteller ved den jyske vestkyst skifter ejer. Hotelejer Peder Sørensen, Søndervig Vesterhavsbad har  solgt hotellet til hotelejer C. J. Pedersen, Strandkroen, Søndervig. + 17. 84 elever har startet det nye skoleår på Fjordvang Ungdomsskole. Blandt eleverne er fem grønlændere. Eleverne skal være på skolen i 10 måneder, som de kan afslutte med statskontrolleret prøve for 9. eller 10. klasse eller teknisk forberedelseseksamen. + 18. Kommunen har henvendt sig til fredningsplanudvalget med forespørgsel om muligheden for at oprette et såkaldt mini-museum for Ringkjøbing Fjord. Museet skal i givet fald udformes på samme måde som mini-museet ved Nr. Lyngvig Fyr. Kommunen har stillet forslag om, at museet placeres mellem havnen og det nye rådhus på stedet, hvor den nuværende kiosk ligger. + 19. Der var ingen skuffelse at spore i RIF's lejr, efter at holdet i aftes havde tabt kampen i landspokalturnerin-gen i håndbold til sidste års landspokal-finalist med 24-20. Et hæderligt nederlag efter en udmærket RIF-indsats. + 20. Fra 1. september vender bilerne tilbage til Torvet. Fra denne dato skal Nygade ifølge aftalerne med vejdirektoratet åbnes for trafik. Byrådets tekniske udvalg mener, at man samtidig kan slutte sommerens forsøgsordning med det bilfrie torv. + 21. Et hold elever fra Kunstakademiet i København gennemgik sidste år Ringkjøbing gamle bydel på kryds og tværs. Resultatet foreligger nu i form af en beskrivelse, såvel af helhedsindtrykket af bydelen som af de enkelte gader og huse. Der er udført et stort arbejde, og den økonomiske baggrund for redigeringen af det indsamlede materiale er skabt ved bevilling på 2500 kr. fra Fonden for Bygnings- og Landskabsfcultur. I beskrivelsen siges det bl. a.: Byen har ikke været udsat for store forandringer. Befolkningstilvæksten var nærmest nedadgående i 1600 og 1700, derefter stagnerende, og først i slutningen af 1800-tallet begyndte byen at blomstre. Man ser, at byen i selve bykernen har beholdt sin oprindelige byplan, som er enestående her i landet. Restaureringen af Øster Strandgade er et stort skridt i den retning, kunstakademiets folk mener, Ringkjøbing bør gå, såfremt byen vil bevare noget af det særegne miljø, der gør den interessant. + 23. Bollerups Boghandel har i dag bestået i 100 år. Begivenheden blev i formiddags markeret med en reception, hvor mange af forretningens venner og forbindelser i byen og ud over landet var mødt for at lykønske. + 26. Melodier vi Mindes har holdt generalforsamling, formanden, Villy Larsen, oplyste bl. a., at foreningen i det forløbne år har uddelt 10.200 kr. til velgørende formål. + 28. En sportsdykker fra Ringkjøbing har gjort et yderst interessant fund i Vesterhavet syd for Thorsminde. Under dykninger i området er han stødt på et af de store ankre fra de engelske krigsskibe »Set. George« og »Defence«, som strandede ved juletid i 1811 - altså for snart 160 Ir siden. Dykkeren har planer om at hæve ankeret og bringe det i land. + 29. Det er lørdag — klokken er 12,00 - IV2 fridag og fint sommervejr - herligt. Fjorden er en rigtig tumleplads for børn og voksne i alle aldre. Sådan et panorama af liv og aktivitet skal man nok lede længe efter. Der var så at sige alt: Livsglæde og trivsel. Fjordens vand blev sejlet tyndt af alle kategorier af både — speedbåde, robåde, almindelige motorbåde, og lystsejlerne var der også, men de lå blikstille i det vidunderlige vejr.

Fødselsdag: 1. Jens Th. Knudsen, Aldershvile, 90 år. + 14. Fru Maren Bank, Rindum Plejehjem, 80 år. + 14. Kammerherreinde Ella Karberg, Skolevej, Rindum, 80 år. + 14. Familievejleder Ruth Pedersen, 50 år. + 17. Fhv. modehandler Else Marie Pedersen, Holste-brovej 27, 70 år. + 21. advokat Svend Paabøl, I. C. Christensens Allé, 60 år. + 26. Gdr. Anker Hedemark, Rindum, 60 år.

Bryllup: 14. Lærer Karen Hermansen (d. af W. H., Ringk.) og lærer Frits Berthelsen (s. af K. C. Nielsen, Frederikshavn). + 14. Stud. jur. Inger Andersen (d. af skatteinspektør B. A.) og stud. med. Gert Gandrup (s. af landmand Sv. Aa. G., Hammer). + 14. Birte Gjestrup og Peder Noe, Ringk.

Sølvbryllup: 16. Signe og Svend Filtenborg, Kaj Munksvej.

Døde: 5. Oscar Edvard Tüchsen. + 11. Petrine Sørensen. + 16. Grethe Mølgaard Andersen.

 

SEPTEMBER

4. Frygten for en svigtende turistsæson, som der først på sæsonen blev givet udtryk for flere steder i Vestjylland, har vist at være helt ubegrundet, hvis man skal dømme efter de lokale turistforeningers beretninger. Ganske vist var selve forsæsonen mange steder ringere end sidste år, men senere kom der for alvor gang i sagerne. + 5. Skoleidrætsstævne for 8.-10. klasse. Der deltog ca. 400 elever fra tre skoler i stævnet, nemlig Lem, Tim og Ringkjøbing. Stævnet blev afviklet i strålende solskin, og de forskellige øvelser blev afsluttet til tiden. + 6. Roklubben deltog i weekenden i efterårskaproningen på Silkeborg Langsø, og det gik godt for vore roere, der vandt to løb og herudover fik to andenpladser og en tredjeplads. Sejrene blev vundet i 4-årers inrigger senior a og i 4-årers inrigger kanin-herrer. + Sejlklubben skulle i weekenden have afviklet klubmesterskaberne, men på grund af kraftig vind blev kun den første sejlads gennemført. Det skete søndag formiddag hvor man startede i vindstyrke 5 og sluttede i vindstyrke 6-7. Der blev sejlet 1. sejlads i to løb. I det første løb, hvor der var tre både, vandt Tora 2 sejlet af Ib Lund, Sdr. Vium, mens det andet løb med seks både blev vundet af Karina sejlet af Niels J. Christensen, Ringkjøbing. Nr. 2 i dette løb blev Børge Agerbo, Lem, i båden Lillian. + 7. Det viser sig, at byens dyreste hjørne har skiftet plads. Ved forrige vurdering lå Langes hjørne på Torvet højest med 170 kr. pr. kvm. mens de øvrige ejendomme lå på 150, men Landbobankens ejendom er steget helt op til 250, hvilket nu er den højeste grundværdi i Ringkjøbing. + En turistbus fra Frankrig kører ind på Torvet, og 44 franskmænd i alderen 18-68 år myldrer ud. De kommer fra Pau — en by, der ligger i Pyrenæerne ved den spanke grænse. Franskmændene har været i landet i 5 dage og er ved at vænne sig til de danske skikke, men én ting savner de. Vinen til maden er svær at undvære for deltagerne, der bor i et distrikt, hvor der udelukkende drikkes vin til maden. På turen er der lagt vægt på den faglige side, og der har blandt andet været besøg på en gård, et mejeri, en maskinfabrik og en landbrugsskole. + Handelsfolkene i Bredgade har henvendt sig til byrådet med ønske om at få hævet stopforbudet i gaden. Henvendelsen har været behandlet i teknisk udvalg, men her er man ikke indstillet på at anbefale nogen ændring. + 8. Junior Chamber i Ringkjøbing, en ny afdeling af den verdensomspændende sammenslutning af yngre erhvervsfolk, er nu en realitet. Torsdag aften blev den stiftende generalforsamling holdt på Hotel Fjordgården. Handelsskoleforstander Leif Engelsbak valgtes til formand. + 9. Der var livligt salg i Røde Kors-tombolaen på Torvet. Gevinsterne var håndarbejder udført af pensionister i by og på land, og der var også særlige gevinster til børnene. Ugen er startet godt, og der ventes gode bidrag fra alle sider til den store indsats, som Røde Kors står for. +  10. Direktør Poul Antonsens opstilling som folketingskandidat for Venstre i Ringkjøbing Amt fik overvældende tilslutning. Ved mødet i Spjald stemte 399 for hans opstilling, 24 imod, og 15 afleverede blanke stemmesedler. +  13. Gildemester Svend Andersen, Sct. Georgsgildet, kunne overrække den hvide ka-ninskindsstander, der er sejrstrofæet i det årlige Set. Georgsløb, til den vindende patrulje fra KFUM Holmsland. Det er andet år i træk, denne patrulje vinder løbet. + 14. Byrådet har vedtaget at overdrage arbejdet på den nye hovedkloakledning til industriområdet i Rin-dum til de to lavestbydende virksomheder, sådan at murerfirmaet B.  &  V.  Kristensen  udfører   1.  afdeling,  mens  entreprenørfirmaet Frede Lauridsen udfører 2. afdeling. De to afdelinger vil koste omkring 950.000 kr. sammenlagt, og arbejdet sættes i gang om kort tid. + 15. Borgmesteren regner med, at beskatningsprocenten kan nedsættes så meget, at det svarer til kommunens bidrag til amtet. Kommunen vil udskrive 23.497.372 kr. i indkomstskat næste år og det er 4.407.443 kr. mindre end i år. Tallene fremgår af budgettet, som blev vedtaget ved 1. behandling. Ejendomsskatterne budgetteres til 1.503.000 kr., hvilket er 52.000 kr. mere end i år. Borgmester Niels Skytte forelagde budgettet og nævnte, at nedgangen i den kommunale indkomstskat er på 15,8 pct. i forhold til i år. Men her må man naturligvis tage i betragtning, at kommunen næste år er fritaget for amtsfondsbidraget, idet amtskommunen da selv udskriver indkomstskat. + Om kort tid er der ikke flere sommerhus-udstykninger tilbage fra tiden før 1. januar 1970 - og så vil der ske en markant stigning i prisen på sommerhusgrunde.  Sagkyndige regner  med,  at grundpriserne vil stige med 35-40 pct. bare i løbet af 3  år. +  18. Tekstilarbejdernes Fagforening har i år 60 års jubilæum, og det markeres med en fest for medlemmer lørdag aften på Højskolehotellet, hvor  tekstilarbejdernes  forbundsformand,  Helmuth  Olsen,  København, holder festtalen. + 20. Ringkjøbings kommunale Musikskole er en realitet. Byrådet har vedtaget de endelige retningslinier, og det egentlige startskud fyres af 1. oktober. Lederen bliver Ebbe Gorm Jakobsen, Rindum Skole. + 21. Som den første skole i landet har Ringkjøbing Handelsskole i denne vinter en forsøgsundervisning med databehandling. Forsøget går ud på, at der er sket en sammensmeltning af holdene data II og data III til ét hold med et samlet timetal på 120 over et års undervisning i stedet for to år å 60 timers undervisning. + 22. Ved folketingsvalget markerede de radikale i kommunen sig stærkt ved en fremgang fra 940 til 1386 stemmer. Socialdemokratiet kunne også tegne sig for fremgang, fra 1784 til 2044. Konservative fik samme stemmetal som ved sidste valg, det blev 959 mod 954. Venstres tilbagegang var fra 4418 til 3550. Kristeligt Folkeparti fik ikke den store tilslutning. + 29. Heller ikke i det forløbne regnskabsår kom Ringkjøbing Museum i gang med sit planlagte nybyggeri, men nu synes det at lysne. Hele projektet er nu færdigt, og på nuværende tidspunkt indsendt til Statens Lokalmu-seumstilsyn til endelig godkendelse.

Fødselsdag: 1. Fru R. Skovgaard Jensen senior, Møllevej 17, 85 år. + 15. Fru Benny Amp, Kronager 8, 50 år. + 17. Hans Jørgen Madsen, Enghavevej 28, 65 år. + 18. Bogtrykker Knud Th. Møller, Østergade 22, 60 år. + 23. Stinne Nielsen, Damtoften, 50 år. + 26. Gdr. Niels Harry Svendsen, Rindum Mølle, 50 år. + 27. Fru Maren Jensen, V. Strandsbjerg, 60 år.

Bryllup: 4. Kontorelev Brita Lauridsen (d. af C. E. L., Østergade 35) og lagerforvalter Erik Ingvar Christensen (s. af Marie Mathiesen, Ø. Strandgade 27). + 25. Kontorass. Inger Marie Nielsen (d. af T. N., Lodbjerg Hede) og snedker Ole Kiilerich (s. af G. K., Ringk.).

Guldbryllup: 20. Vognmd. N. P. Andersen og hustru, Grønnegade.

Døde: 1. Jytte Nielsen. + 11. Ottosine Jensen. + 18. Peder Christian Hindø. + 28. Bothilde Jensen.

Til top