Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1972-73

Ringkjøbing

Smalle stræder - svajede gader - smukke gademiljøer.

Der står henne på min reol en sort jydepotte med runde, svungne former, i sin tid en god og nyttig brugsting, nu et stykke nips eller snarere en kunstgenstand, hvis rene, sunde linier glæder øjet - sådan begyndte forfatteren Salomon J. Frifelt i sit skrift 1961 om Ringkjøbing Håndværkerforenings 100 års virke.

Og omtrent sådan ville jeg gerne begynde, når jeg nu skal skrive lidt om Ringkjøbing, om hvad der er tabt, og hvad der er vundet, om dagens Ringkjøbing og om de muligheder, den indebærer, og med »den« tænker jeg naturligvis på den gamle bykerne; med lidt omskrivning kunne indledningen derfor lyde således:

Der ligger langt ude mod vest en hyggelig, lille by, i sin tid en stille og rolig by med handelsfarende på søen, nu som dengang med søde piger, svajede gader og smukke gamle huse, med det rigtige gode gademiljø, med den gamle byplan og med gadenettet bevaret fuldt så godt som jydepotten på Frifelts reol.

Ringkjøbing er ikke mere den lille isolerede by langt ude vestpå, som den har været det i århundreder og helt op i begyndelsen af det 20. århundrede. For eksempel husker jeg fra min barndom i Aarhus, at vi omkring 1920 skulle på en biltur vestpå helt over til Ringkjøbing, det var en begivenhed dengang, men vi nåede dog hjem igen i den højbenede Ford! Dengang anede jeg ikke, at min tilknytning og interesse for den lille, hyggelige vestkystby skulle blive et så stort kapitel i mit liv.

Det, vi har tilbage af kulturværdier - ligegyldigt om det er i form af daglige brugsting som jydepotter og andet eller i form af kunstgenstande, bygningskunst, sprognuancer m. v. kan ikke genskabes, hvis disse værdier først er tilintetgjort. Vi mennesker valfarter jo til de lande, der rummer sådanne skatte og kulturarv, og der er områder i verden, der endnu er uopdagede og uopdyrkede, hvorfor så ikke bevare det, der ligger lige udenfor vor dør, og som er vort eget, vort levn fra tidligere generationer.

Ser vi det først i de meget store linier og nedfotograferer vi problemerne, er det lettere at overskue, og vi kan da begynde med at nævne nogle lande, taget tilfældigt, hvor der er mængder af kulturværdier, f. eks., og taget helt i flæng, Italien, Spanien, Grækenland, den nære Orient, Sydamerika for kun at nævne enkelte steder, områder hvor der findes langt mere end hos os, og hvor kulturen går århundreder måske årtusinder længere tilbage, medens Norden og dermed Danmark på grund af vejrliget ikke kan konkurrere på tid med nævnte lande. Men i alligevel kan vi være med i sammenligningen med det lidt, vi har, hvis vi i tide vil passe på.

I disse og andre lande findes byer, levende eller døde, der i særlig høj grad tiltrækker os - f. eks. Firenze, Venedig, Pompej, Jerusalem, Sydamerikas junglebyer, og nedfotograferer vi yderligere, ser vi bydele og gadepartier og finder måske her Marcuspladsen i Venedig, Forum Romanum i Rom, skønne bindingsværksbygninger i Tyskland og de bedårende engelske orgier i bindingsværk, La Grande Place i Bryssel, og så standser vi ved enkelthuse med boliger, med detaljer som ornamentik om vinduer og døre, eller ser på selve de enkelte vinduer og døre, der hver for sig hører til den pågældende tidsepoke knyttet sammen med husets byggestil. Det risler jo en koldt ned ad ryggen ved tanken om ikke at have disse kulturminder som mål for vore rejser, og når vi nu har nået nedfotograferingens sidste led, de enkelte gader og huse, har vi nået vort mål, Ringkjøbing på godt og ondt, hvorfor da ikke glæde os over vort eget også. Her har vi kæder af kulturværdier og bevaringsværdig arv, omend mange, alt for mange af de enkelte led er faldet ud, men kæden holdes endnu sammen og kan forstærkes, hvis vi vil, og vi vil.

Der tales for tiden »miljø« i Danmark ja, over hele Europa, og vi har nu i vort lille land ca. 50-60 bevaringsforeninger af forskellig art tilknyttet Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabskultur, og her kan vi notere os, at Ringkjøbing er med mellem nogle af de første, idet arbejdet i Ringkjøbing begyndte i 1963-64. Vi står således ikke isoleret som en sær, lille by, der vil holde på gammelt, men er med i den kæde af byer, der på samme måde holder af og vil bevare den gamle bygningskultur. Eksempelvis kan nævnes byer som Ærøskøbing, Dragør, Mariager, Ribe, Assens og Rønne, uden derved at forklejne en lang række lige så gode, smukke og gamle byer i Danmark.

Også i større linier taler man miljø, idet man på verdenskonferencen om miljøværn i Stockholm i 1972 indgående drøftede europæisk miljøværnpolitik og - foruden at regne med de enkelte landes myndighedsmedvirken - i høj grad regnede med betydningen af den indsats, der ydedes fra kommunale myndigheder, grupper og privatpersoner.

Bevaringstankerne er, som nævnt, taget op også på europæisk plan, og der er planlagt et europæisk bevaringsår 1975, hvor der gennemføres en kampagne for arkitekturens bevaring. Formanden for den dertil nedsatte komité for Det Europæiske Arkitekturbevaringsår 1975, englænderen Duncan Sandys skriver i sit forord til programmet for bevaringstankerne:

»Europas rige og varierede arkitektur og det særpræg, som kendetegner dets historiske byer, er i færd med at forsvinde som følge af de ansvarlige instansers forsømmelighed, uovervejede nedrivninger og dårligt gennemførte restaureringsarbejder. Vi bør derfor gøre anskrig og gå til aktion, før det er for sent«.

I den arbejdskomité, der er nedsat for at planlægge arbejdet i Danmark, er 3 byer udtaget til at repræsentere Danmark, nemlig Ribe, Rønne og Ringkjøbing. Udfra den betragtning at man ikke kan acceptere, at fremskridtene nødvendigvis skal ske på bekostning af ødelæggelse af fortiden, bør vi stå sammen også i Danmark for at løse disse opgaver.

I Ringkjøbing er det naturligvis kun selve bykernen, der her er tale om for bevaringsarbejdets vedkommende, medens spørgsmålet om miljø har endnu større linier og omfatter andre opgaver, som jeg ikke her skal komme ind på.

Ingen ville vel slå jydepotten i stykker, men glæde sig over den og dens ler på samme måde, som vi i det daglige kan glæde os over teglstenenes dejlige farver i de gamle huse i Ringkjøbing, hvor de endnu findes, hjemmebrændte sten som det i mange tilfælde er, og sten der gennem generationer har præget Ringkjøbings bygningskultur, ligesom vi kan glæde os over de mange smukke snedkerprofiler, der endnu mange steder i Ringkjøbing indrammer indvendige døre og andet snedkerarbejde, ligesom vi enkelte steder endnu har smukke udskårne yderdøre, mindelser fra en tid, hvor håndværket var i højsædet, her er sandelig en opgave at løse ved bevaring. Eksempelvis kan jeg nævne, at jeg fra nogle arkivstudier havde fundet en bemærkning om en smuk udskåret dør, der skulle findes i Ø. Strandgade 15, den var forsvundet; men forleden kom den til syne, gemt i udhuset og brugt som afdækning på loftsgulvet som en slags gulvplade! Nu er den draget frem og vil blive benyttet igen.

Meget er ikke mere, som det var, med hensyn til smukke, gamle huse i Ringkjøbing, et stort antal er forsvundet i tidens løb, og skal man drage et suk over værdier, der ikke mere er til, kan man i flæng tænke på den gamle bybrønd, der stod på torvet eller rettere een af de gamle bybrønde, der stod på torvet og kronet med en lygte, oplysninger som bogtrykker Louis Rasmussen har givet mig, eller på Fatter Skridts hjørne, der lå hyggeligt som indgang til torvet fra Herningvej, på Grønnegade, hvor Tangs have, også kaldet Marens Maw lå, der i byens oprindelige planer var udlagt til rekreativt område, men nu, med al respekt for telefonvidenskab, er skjult under asfaltbelægning, telefonhus og kabeltromler uden mindste mulighed for, at arealet kan bruges til børneleg eller hyggeligt ophold for byens ældre. Videre kan vi tænke tilbage på dengang, den gamle præstebolig lå der, hvor Priorgården nu knuger I. C. Christensen, der fornuftigvis vender ryggen til for ikke hver dag at skulle ærgre sig over den anmassende og uskønne stenkolos, der ligger og konkurerer med kirken og det smukke, gamle rådhus. Og sukkende tænker vi på de gamle huse i, V. Strandsbjerg, der også er forsvundet og på den uskønne indramning af den gamle Toldbygning, der ligger angrebet næsten fra alle sider.

Fra Bredgade - nu Algade - har vi billeder, der viser smukke, gamle huse bl. a. der hvor ringkjøbingskyskraberen har fundet plads lige inden indgangen til torvet i hård konkurrence med tilsvarende bygning i V. Strandgade, og sådan kunne man jo blive ved. Der ligger ikke nogen bebrejdelse i overstående, enhver tid prøver jo at leve op til det, man på vedkommende tidspunkt finder rimeligt, og nu er der altså kredse, også indenfor byens ledelse, der finder det rimeligt at bevare det, vi har tilbage.

Sluttelig kan vi jo også lære af det, der skete ved Østerport lige overfor Museet, hvor en række ganske almindelige borgerhuse, ikke særligt at fremhæve, men dog med en udpræget miljøvirkning, måtte lade livet for en moderne kolonialbygning -og der er mange andre eksempler på smukke miljøer og huse som ikke er mere.

Men vi har da også en mængde gode ting at glæde os over, og tager man en tur rundt i byen, kan man eksempelvis nævne bygningen på torvet, der rummer Hotel Ringkjøbing, en bygning der på så smuk måde er omtalt og undersøgt af forhenværende politiassessor Westerby, og medens vi er på torvet, forbavses man over den meget smukke række huse, der har fået lov at ligge i fortsættelse af Hotel Ringkjøbing, begyndende med den såkaldte Borgmestergård fortsættende op i Vestergade nr. 1, 3 og 5; og vi glæder os over den gamle kirke, omend det smukke kig, man havde nede fra Nygade, nu er forsvundet. Også det gamle hus i Mellemgade nr. 11. Laura's hus hører til de huse, vi bør hygge om, og at Accisseboden nu ser lidt mere velfriseret ud, fri for skrammel foran, fortjener den vel også, beliggende i Østergade 44 og opført i slutningen af det 18. århundrede. Den gamle købmandsgård på hjørnet af Østergade og Nørregade restaureret ved Nationalmuseets hjælp, og boghandler Holms hjørne og ned langs Ø. Strandgade samt genboen I. A. Jensens dejlige bindingsværksbygning (resterne af et større og smukt hus) er bygninger, der fryder øjet, såvel som Næss-Schmidts hus i Østergade opført af Søren Harpøth i 1790.

En lykke var det også, at hjørnet af Torvet og V. Strandgade blev bevaret. Mange andre skønne, gamle huse burde nævnes, men det tillader spalterne ikke, kun må vi håbe, at den restaurering af private ejendomme, der er begyndt, kan fortsætte på privat initiativ af de enkelte ejere til glæde for borgerne og mere eller mindre som mål for de mange turister.

I et demokratisk samfund brydes interesserne og stemningerne, det er klart, men det er stemningerne, der danner grundlag for de bestemmelser, der vedtages af de, der er valgt til at styre samfundet, store som små led.

I lighed med en række andre danske byer er mulighederne for sikring af bykernen nu til stede, vedtaget af byrådet i april 1972 og senere stadfæstet, og det er et udtrykt ønske hos mange, at de endnu gode og værdige rester, vi har tilbage af vor bygningskultur bliver bevarede gennem synlige midler, som røde tegltage, korrekte døre og vinduer, kort sagt med rigtig anvendelse af form, farve og materialer, en videreføring af det gamle Ringkjøbings gode håndværksmæssige traditioner - videreført i mindste detalje,således at man ved Håndværkerforeningens 200 års jubilæum kan glæde sig over, at bykernen er bevaret.

En by skal ikke være et museum, det er slet ikke tanken, men bygningerne skal gøres levende og skal beboes og være rammen om moderne mennesker og moderne virke, men bygningernes enkelte komponenter skal harmonere og danne en helhed. Husene skal være velindrettet og velisolerede og skal teknisk set være på højde med dagens byggeri, det, vi skal virke for, kan udtrykkes således:

En fremtid for vor fortid.

Ringkjøbing har gennem århundreder kæmpet og savnet meget her i den barske natur, men er det ikke sådan, at kun gennem savn og kamp lutres det, der er godt, for at det sluttelig kan blive til gavn og glæde for de efterfølgende - måtte det gå sådan for bevaringen af Ringkjøbings gamle kulturarv - jydepotten skal bevares.

Ejvind Draiby

 

1972

OKTOBER

2. Ikke uventet var Ringkjøbing det amt i hele landet, hvor der var den største forskel mellem ja- og nej-stemmer, 108.450 vælgere i Ringkjøbing Amt stemte for Fællesmarkedet, mens 35.551 vælgere stemte nej. + 3. Igen en måned med rekordresultat på fiskeauktionen i Hvide Sande. Den omsatte fisk i september for godt 5,7 mill. kr. - det er lidt over 2 mill. kr. mere end i september 1971, da resultatet var 3,6 mill. kr. + Dog ikke ... Det er sandt. Scenen var torvet i Ringkjøbing. Turister på besøg. Samlet foran statuen af J. C. Christensen. En pige, kun 6 år, betragtede med interesse statuen og sagde så: Mor, er det Simon Spies . . . + 4. Vi kan vel kun betragte den netop overståede turistsæson som den hidtil bedste, vi har haft, sagde boghandler Lars Bruun på Handelsforeningens kvartalsmøde. Turistkontorets statistikker viser, at der aldrig tidligere har været så mange turister i byen. + Den hidtidige revalideringschef i Herning, A. P. Sørensen, er nu tiltrådt sin nye stilling som leder af Ringkjøbing Amtskommunes social- og sundhedsvæsen. + 5. 55 år har Laura Larsen haft ansættelse hos Anna Glistrup, hun vil nu blive hædret for lang og tro tjeneste den 28. i Garnisions Kirkes menighedshus i København. + Ved klubmesterskaberne i Rideklubben blev de bedste resultater: holdridning, Søren Stilling, skoleridning, debutant, Heidi Hensgen på Flik-Flak foran Karl Aage Madsen, skoleridning LC, Henrik Rasmussen på Churchill, skoleridning LB, Michael Oettinger på Docent, spring, Henrik Rasmussen på Churchill + 6. Hjemmeværnet i distrikt Ringkjøbing vil oprette forureningspatruljer. Patruljerne vil få opgaver indenfor ABC-tjenesten - i militærsproget eftersøgning af atomare, biologiske og kemiske forureninger. Hjemmeværnet er indstillet på, at forureningspatruljerne også i fredstid skal kunne bruges til forureningsbekæmpelse ved at hjælpe til med efterforskning •af forureningen. + 2,6 mill. kr. i aktieselskabsskat. 28 aktieselskaber blev beskattet i Ringkjøbing Kommune i skatteåret 1971-72, viser - en samlet oversigt over aktieselskabsskatten. + Ringkjøbing Amt ligger lunt placeret i den billigste halvdel, hvad angår de amtskommunale udskrivningsprocenter, som nu er fastsat i samtlige amter. Med en udskrivningsprocent på 6,7 er Amtskommunen sjettebilligst af de 14 amtskommuner. + 7. Folkeafstemningen fik næsten østeuropæisk deltagelse. I Ringkjøbing-Lemvig kredsen nåede stemmeprocenten op på 91,1, og på flere af valgstederne var den over 95 pct. + Vognmand Svend Kastberg Jensen lukker sin flytteforretning - og det så fuldstændigt, at han endda må se sig om efter en flyttemand, der kan flytte hans indbo til Vedersø fra Vestergade. Men så kan han også ,sé tilbage på 40 år som flyttemand. + 9. En ny havn i Stadil Fjord er på tegnebrættet - en havn med betydning for familier med børn. Den skal ligge lidt øst for sommerhusområdet Lodbjerg Hede, og det er Lodbjerg Hede Grundejerforening, som har ført tanken frem. + 10. Ringkjøbing Fjernvarmeværk ligger lunt i svinget. Værkets regnskab dokumenterede indtrykkets rigtighed. Forbrugerne var åbenbart af samme mening - de blev hjemme. Som et af bestyrelsesmedlemmerne sagde til en af de to-tre, der trods alt var mødt op: - I er jo ikke flere til generalforsamling, end værket omsætter af millioner kr,bner årligt. Det må være et tegn på, at det går godt. Tallene må kunne berolige ham. Årets overskud er godt 230.000 kr. Sammenlagt med det, der blev overført fra sidste år, kan fjernvarmeværket disponere over godt 360.000 kr. i det kommende år. De kommende arbejder kan da formentlig finansieres helt .uden lån, sådan som det er sket med udvidelser i det forløbne år. Værkets regnskab viste, at indtægterne var knap 2,4 mill. kr., mens udgifterne holdt sig pænt tilbage på 2,1 mill. kr. og derved gav plads til overskuddet på de godt 230.00. 28 nye forbrugere har i årets løb sluttet til værket - så nu er der i alt 850 med. De bruger varme til ca. 315.000 kubikmeter rum: + Ringkjøbing Andels Grovvareforening kan atter i år glæde sine ca. 800 medlemmer med en betragtelig omsætningsstigning. I regnskabsåret 1970-71 havde foreningen en omsætning på 25.478.000 kr. Den er ved afslutningen af regnskabsåret 1971-72 steget til 27.110.000 kr. - altså en stigning på godt 1,6 mill. kr. + En fredningssag omfattende knap 300 jagthytter og sommerhuse på Vænerengene syd for fjorden ventes gennemført, uanset at husejere og lodsejere har forlangt over 10 millioner kroner i erstatning. + 11. 1. januar samles de blå pigespejdere DDP og de gule drengespejdere DDS i et korps. Det er altså sidste år, de to grupper arbejder som selvstændige. Derfor havde de blå pigespejdere besluttet at markere den sidste generalforsamling på ekstra festlig vis. Generalforsamlingen, der afvikledes tirsdag, fandt sted på Det Danske Pigespejderkorps' fødselsdag + Digteren og goterkongen samles i kunstforeningen, der lægger sin linie om. - Det er ikke lykken at have arrangementer hele tiden - De kommende 8 dage fylder middelalderens nordiske billedverden godt op i rådhushallen. Maleren Asger Jorn har sat et større antal fotografier sammen i en helhed, inspireret af sagnet om goterkongen Didrek. Udstillingen slutter onsdag aften den 18. oktober sammen med »En digteraften«. En alt andet end sagnagtig mand, digteren Ulf Gudmundsen, Fanø, fortæller om sin digtning. Hvad aftenen i enkeltheder skal byde på, ved han bedst selv'. I fællesskab kommer han og sagnfiguren »Goterkongen Didrek«, imidlertid til at åbne op for en ny linie i kunstforeningen - nemlig den linie at have flere arrangementer samtidig og så holde lidt længere pauser. + 13. Et udvalg under Ringkjøbingegnens Landboforening har nu i nogle måneder undersøgt mulighederne og interessen, for at få oprettet en husbondafløsningsordning på Ringkjøbingegnen. Nu er man nået så vidt, at man kan holde stiftende generalforsamling for Foreningen for Husbondafløsning. Det sker på mandag den 16. oktober på Højskolehotellet. + Arbejdernes Oplysningsforbund i Ringkjøbing starter nu en studiekreds, hvor byplan og specielt dispositionsplanen for kommunen kommer til behandling. - Baggrunden for at starte en studiekreds med dette emne er, at mange mennesker ønsker mere offentlighed i planlægningen. Og jeg tror, der er stor interesse blandt kommunens borgere, siger ingeniør Thorkild Hansen, der skal lede studiekredsen.+ 20. oktober sendes 1.789.000 kr. ud i omsætningen. Denne dato udbetaler kommunen nævnte beløb til forældre med børn under 18 år, nemlig det obligatoriske børnetilskud, som falder hvert kvartal. Børnetilskuddet er steget lidt i forhold til sidste kvartal. Det almindelige tilskud er nu 306 kr. pr. barn. Det forhøjede tilskud er på 453 kr., særligt børnetilskud 610 og ekstra børnetilskud 335. + Om alt går vel, vil Ringkjøbing i løbet af en kort årrække have plads til yderligere 130-140 lystbåde i havnen. Byrådet vedtog i går i princippet at søge havnen udvidet ud i fjorden, og havneudvalget fik rådighed over 5.000 kr. til skitseprojektering af den nye havn. + IFs hold blev vinder af årets privatturnering for old boys på egnen. Der var hård konkurrence mellem Ringkjøbing, Skjern og Tarm, idet slutstillingen blev Ringkjøbing 20 points, Skjern 20 points, Tarm 19 points, Velling 14 points, Videbæk I 13 points, Lem 11 points, Videbæk II 11 points og Rindum 3 points. Ringkjøbing blev vinder, idet holdet opnåede 3 points i de indbyrdes kampe mod Skjern. + 14. Det er lærer Arne Sudergaard, Ringkjøbing Skole, der sørger for, at eleverne kommer ud og stifter bekendtskab med arbejdsmiljøet uden for skolen. Han er ved siden af lærergerningen konsulent for uddannelses- og erhvervsorientering - en stilling, som blev oprettet 1. august i år. Desuden er Sudergaard erhvervsvejleder, hvilket han har været i 9 år. - Det er den almindelige opfattelse, at formålet med at sende eleverne ud i erhvervspraktik udelukkende er, at de skal afprøve et erhverv, som de er interesseret i. Et andet nok så væsentligt formål er imidlertid at give eleverne en miljøfornemmelse, siger Arne Sudergaard. + 16. Sæsonafslutningen i Ringkjøbing Roklub var lidt af en begivenhed. Årsagen var, at medlemmerne i dameafdelingen sluttede op i så stort tal om den afsluttende klubkaproning. For første gang i 3 år var der damer med i singlesculler, og sejren gik her til Birthe Høegsberg, mens Emil Hansen vandt herrernes pokal i denne bådtype. Desuden blev der kæmpet i bådtypen to årers inrigger, og her kæmpede damerne og herrerne side om side. I alt deltog 15 af klubbens 70 aktive roere i lørdagens dyst. Klubbens formand, Alfred Jeppesen, strøg standeren og markerede dermed, at sæsonen er slut for i år. Den har varet fra den 9. april til den 14. oktober og har på mange måder været god. Det er første sæson, klubben har haft ungdomsroning, og her havde 30 unge meldt sig. + Det nye lysfyr i krydset Herningvej-Nørredige, som egentlig skulle være en trafikmæssig pryd, har skuffet en del på grund af de mange svigt, der har været siden anlæggets igangsætning. Og så er det vel ikke det mest betænkelige. Værst er det, at der trafikmæssigt opstår farlige situationer, når anlægget pludselig slukkes i de mørke efterårsaftener. + Kunstforeningens filmklub havde omkring 60 tilskuere, da der var premiere i de nye omgivelser. Omgivelser, der betød, at filmen »Fahrenheit 451« blev vist under de forhold, den er optaget til. Med andre ord - Ringkjøbing Biograf afløser Alkjærskolens filmlokale. Det er en spændende situation. Klubben ønsker film af høj kunstnerisk værdi. + Planerne om at lægge en parallelvej 700-800 meter vest for klitvejen fra Søndervig til Nr. Lyngvig er taget op til alvorlig overvejelse. Lodsejerne har klaget over planen, og Boligministeriet og Holmsland Kommune har i dag en drøftelse om spørgsmålet. + 200 af 400 lodsejere fulgte landvæsenskommissionens indbydelse til at drøfte vandforsyningsforholdene på Holmsland Klit. Situationen er den, at sundhedsmyndighedernes adgang til at give tilladelse til, at sommerhusene klarer kloakproblemet med sivebrønde, er betinget af, at der ikke hentes drikkevand op fra boringer på Klitten. De 400 inviterede lodsejere får imidlertid deres drikkevand gennem private anlæg og boringer på Klitten. Derfor ønskede landvæsenkommissionen at høre deres synspunkter. + 18. Sparekassen Midtjylland har på et par møder orienteret os om, hvordan man forestiller sig Ringkjøbing, Skjern, Tarm og Videbæks sparekasser i en eventuel sammenslutning med Sparekassen Midtjylland. Deres tilbud til os, om man vil, siger sparekassedirektør Møller Nielsen, Ringkjøbing Sparekasse. - Det går vi så og tygger på nu. Og jeg kan kun sige, at vi stadig befinder os på tyggestadiet. End ikke på vort tilsynsrådsmøde har vi diskuteret spørgsmålet endnu. Mere kan jeg faktisk ikke sige. + 19. De umulige besejlingsforhold af havnen i Hvide Sande, som sandbarren uden for indsejlingen skaber, fik en ny, kraftig understregning, da kutteren E 2 »Defencor« af Hvide Sande onsdag kl. 4.15 gik på grund på sandbarren ca. 300 meter syd for havneindsejlingen. De fire mand om bord, den 29-årige fiskeskipper Chr. Fjord, Nørregade 20A, Hvide Sande, den 21-årige bedstemand Kurt Pedersen, Nr. Nebel, den 15-årige fisker Søren Chr. Larsen, Vesterhavsvej 15, Hvide Sande, og den 15-årige skoleelev Bent Jensen, Vesterhavsvcj 13, Hvide Sande, blev reddet i land i en redningsflåde. + Den første stålkutter til Hvide Sande afleveret - Nordsøværftet afleverede tirsdag stålkutteren »Gitte Høy« RI 388 til fiskeskipper Finn Høy. Og det skete med brask og bram. Det er normalt, at der bliver en tom plads i havnen, når en nybygning forlader værftet. Men det er ikke helt almindeligt, at der også bliver et hul i kajen. Det blev der imidlertid, da værftets folk prøvede kutterens skrue. Den kørte kun ganske kort tid, så blev der et hul i kajen, som mageligt kunne opsluge en personbil. + 20. Kommunens plejehjem mærker et konstant pres. 10 har et akut behov for en plejehjemsplads, men først om et års tid har kommunen mulighed for at udvide. + 21. Fuldmægtig Anders Frederik Siegumfeldt Feilberg er udnævnt til overklitfoged ved skov- og klitvæsenet ved Ribe og Ringkjøbing amter samt Rømø. + 23. Fjorden har ikke noget kviksølvproblem. Et tykt hæfte indeholder glædelige nyheder om fjorden. Fiskene har kun ganske lidt kviksølv i sig. Så lidt, at hæftet konkluderer, at: Med undtagelse af enkelte ål, er der ikke påvist kviksølvforhold, som antyder at fjorden er kviksølvbelastet. + 24. Erhvervs- og Turistkontoret prøver at oprette et effektivt foreningskartotek. - Sådan et savner vi meget, siger erhvervs- og turistchef E. Schiøtt, kontoret får mange forespørgelser fra firmaer og private mennesker, som gerne vil vide noget om byens foreninger og gerne vil i kontakt med dem, men desværre er vore oplysninger ikke altid à jour. Foreninger skifter formænd osv. + 25. Det er forbavsende og forstemmende, at man i løbet af ingen tid har kunnet opnå en bevilling på 5 millioner kroner til »det nødvendige seminarium« - et eksperiment som ikke har vist sin berettigelse og eksistensmulighed. - Det har ikke været muligt at få 2,5 millioner til en tiltrængt udvidelse af slusen i Hvide Sande. Folketingsmand Jens Foged undrede sig over dette forhold. + Den 1. oktober startede Frede Nygaard fra Velling til sin arbejdsplads. Han satte sig ind i sin bil og begav sig på vej. 17 dage efter var han fremme. Han er ansat som maskinmester de næste 2 år ved Dandyfabrikkerne i Bagdad. Den by, som måske særlig er kendt gennem 1001 nats eventyr. + 26. Der var fejl ved lygterne på ikke mindre end 80 pct. af de biler, som onsdag fik deres lygter kontrolleret ved FDM's lygteprøve på Falck-Zonens redningsstation. + 27. Det er ikke tilfredsstillende for os, at vi skal ringe rundt og tigge folk om at gå i teater, siger formanden for Teaterforeningen boghandler N. P. Holm. Men vi er faktisk nødt til at gøre det for at få nok til at komme. Teater er så dyr en ting, at kommer der ikke ca. 300 pr. forestilling, så er det for lidt, siger arkitekt Fl. Bay-Jørgensen. + 28. 2300 ansatte hos amtet. - Til beroligelse for dem, der taler og skriver om den stærkt voksende administration i de nye amtskommuner, kan det oplyses, at af de 2300 ansatte, er ca. 2160 ansat ved sygehusene og sundhedsvæsenet. De resterende 140 er ansat under amtets øvrige områder: Vej-, vand- og byggemyndighed og skolevæsen. Ved selve centraladministrationen er ansat ca. 25, og dette tal er ikke forøget fra det gamle amtsråds tid, selv om befolkningstallet er stedet fra 142.000 til 245.000. + Coaster søsat. Da flasken ramte skibssiden kom navnet »Kristina Coast« til syne. Det skete fredag eftermiddag, da den fjerde coaster til Næstvedrederiet »Thership« blev søsat. Den fjerde, men ikke den sidste. For »Thership« har bestilt flere coastere af samme type hos Nordsøværftet. + Selv om en kommune f. eks. udskriver 1 mill. kr. mere i ejendomsskat, bliver det stærkt begrænset, hvor meget mere der egentlig kommer i kassen, siger skatteinspektør Børge Andersen. + Det er ikke almindeligt på denne årstid, men ikke desto mindre sandt. Fredag, lørdag og mandag blev der landet fisk i Hvide Sande for over 1 mill. kr., siger bogholder Henning Værnø, Hvide Sande Fiskeauktion.

Fødselsdag: 9. Fhv. forsikringsinspektør Alfred Gravesen, Kronager 4, 70 år.

Bryllup: 7. Fotograf Bente Weinreich (d. af kunstmaler Ove W.) og fotograf Hans Søndergaard (s. af børnehaveleder Birthe Møller, København). + Ella Nørgaard, Ringkjøbing (d. af Niels N., V. Tim) og Jens Peter Christensen, Lem (s. af Peter C, Højmark) + 14. Alice Pedersen (d. af Frede P.) og værktøjsmager John Møller Jensen (s. af Robert M., Herning). + Teknisk assistent Bente Fjord Simonsen (d. af fru Anne Kirstine S., Hvide Sande) og fisker Peder Dam (s. af gårdejer Iver D., Søndervig). + Børneforsorgspædagog Solvejg Jessen, Ormslev Børnehjem (d. af Peter J., Rindum) og møbelsnedker Poul Hansen, Brabrand (s. af Niels H., Rødekro, Sønderjylland). + 21. Hanne Jakobsen (d. af Ruth J. Damtoften 16) og Ole Jensen (s. af Egon J., Høgevej 7). + Hanne Jacobsen, Ringkjøbing, og Ole Jensen, Hee. + Alice Kjærgaard og Flemming Lund, Skive. + Birthe Poulsen, Ringkjøbing og Jørgen Juelsgaard, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 25. Formand ved Jydsk Telefon Poul Midtgaard Nielsen og hustru Brogårdsvænget 2, Rindum.

Guldbryllup: 14. Alma og Elias Nielsen, Lærkevej 3, Hvide Sande.

Døde: 1. Jens Rejkjær. + 3. Chr. Kabel. + 4. Poul Rindom. + Otto Eichner. + 5. Helge Gyldenlev Christiansen. + 10. Axel Jørgensen. + 13. Ole Reimer Hansen. + Villy Langgaard. + Arne Storgaard + Bjarne Lohmann Møller. + 14. Karl Kristian Jensen. + 16. Fiskehandler Steengaard. + 25. Thorvald Madsen. + 28. Niels Villemoes. + 29. Rich. Krogh. + 31. Anna Nørgaard. + Mariane Pedersen.

 

NOVEMBER

1. For første gang efter kong Frederiks død holder dronning Margrethe og prins Henrik pressemøde, det sker på Fredensborg Slot den 16. + 3. Et tilsyneladende temmelig professionelt hold af skærebrændertyve brød i nat ind på kommunekontoret på rådhuset og stjal ca. 17.000 kr. Det medbragte skærebrændersæt var i aktion to steder: Først blev en svær boksdør til kælderrummet med kommunens pengebokse skåret op, og derefter kom turen til et pengeskab, hvor tyvene fandt det kontante beløb. + 4. HB fik ny formand torsdag aften ved kredsmødet. Smed Johan Flint, ønskede ikke at fortsætte, telefonmontør Ernst Christensen blev valgt til formand i hans sted. Johan Flint har været formand i 7 år - nemlig al den tid, HB i Ringkjøbing har eksisteret. Og det er blandt andet ham, der bærer en væsentlig del af æren for, at der overhovedet er en brugsforening i byen. + 6. Det er mærkeligt at tænke på, at vi er så gamle. For når vi sådan går i den daglige gerning, mærker vi egentlig ikke noget til det. Der er ligesom en anelse forundring i Lise Slots stemme. Lise Slot i Søndervig, som sammen med sin mand Kristen Slot, kan se tilbage på 60 års ægteskab. + 7. Ribo-Vinduer er med i et stort eksportfremstød for danske byggematerialer. Det er Dansk Eksportforening, der i samarbejde med i alt 28 producenter af byggematrialer har udarbejdet et fornemt eksportkatalog. + Ringkjøbings nye lokalhistoriske arkiv har rakt en forsigtig hånd ud til folk i kommunen. Rundt på bibliotekets filialer ligger nu en liste over alle de ting, som arkivet er interesseret i at få fat i. Et arbejdsudvalg har arbejdet med arkivet, foreløbig på helt frivillig basis. Vi er meget interesseret i billeder, fotografier, postkort o. lign. fra gammel tid. Gerne billeder af personer eller bygninger, personer i grupper og helst navnene på personerne. + Der bygges meget i Ringkjøbing - så meget, at kommunen har svært ved at følge med med udstykninger. I dag er der i hele området kun fire byggegrunde til parcelhusbyggeri til salg. + 8. At være vinder af årets direktør-DM har budt Ringkjøbing Handelsskoles hold på spændende kontakter uden for landet. I sommer deltog holdet i en finale i London mellem de vindende hold fra lignende konkurrencer i England og Irland, og nu er der kommet en invitation til at dyste med det engelske, tyske og hollandske vinderhold i dagene 8., 9. og 10. december i Arnhem i Holland. Det er det hollandske finans- og økonomiblad »Fem«, der har taget initiativet til den internationale dyst. Deltagerne er direktør Laurids Knudsen, Lem, revisor H. P. Dalgaard, distriktschef Søren Thuesen, assistent Jørgen Birkmose, handelsskoleforstander Leif Engelsbak og tekniker Niels Bundgaard Nielsen, alle Ringkjøbing. Et par repræsentanter fra Ringkjøbingholdet har på et møde i København i sidste uge med medarbejdere fra »Fem« fået nøjere bekræftelse på arrangementet. + 9. Der er tradition for, at høsten slutter med et gilde og en dans. Ringkjøbingegnens Landboforening og Ulfborg Hind Herreders Husholdningsforening holdt denne tradition i hævd, da de i aftes holdt høstfest på Højskolehotellet. Omkring 200 deltog i festen der blev en god afslutning på en høst, der har givet et rekordagtigt stort udbytte. Formanden for Ringkjøbingegnens Landboforening, Jens Ebbensgaard, Ølstrup, nævnte dette i sin velkomst og tilføjede, at der netop i år var andre grunde til, at landmændene så med optimisme på fremtiden. Han tænkte her på den danske EF- tilslutning. »Den syngende husmand« fra Bur, Gunnar Hedegaard, sørgede for, at høstfestens deltagere kom i god stemning. + Reguleringskommisionen for Vestre Landsret, der skal behandle eventuelle klager over en tinglysning på ejendomme i det indre Ringkjøbing, er formelig ved at drukne i klager. Ikke færre end 71 har kommissionen modtaget fra folk, der ikke på deres ejendom vil have tinglyst bestemmelser om, at deres ejendomme i den indre by ikke må forandres, uden at byrådets godkendelse er indhentet. Byrådets udvalg for faste ejendomme har nu modtaget en kopi af klagerne og tilstiller nu kommissionen sit materiale om sagen, så der kan træffes en afgørelse om tinglysningen. + 10. I midten af 1973 vil en ny virksomhed være klar til at starte i Ringkjøbing. Egnsudviklingsrådet har givet tilsagn på 1,3 mill. kr. til et industrihus til firmaet. Så er vejen fri til at flytte virksomheden til Ringkjøbing. Virksomheden arbejder inden for metalbranchen. + 13. Ejendomsudvalgets formand Sv. Aa. Faurby, siger om Anker Hedemarks udstykningsplan, at byrådet ser velvilligt på halvdelen af planen - den del, som ligger fra gården og ind mod Herningvej og som også omfatter arealer fra Ll. Holmgård, der tilhører Robert Jørgensen. Derimod kan vi ikke imødekomme den anden halvdel af planen, som omfatter arealerne mellem Kirkebakken og Holmegård. Dette område er i dispositionsplanen udlagt som arealer til offentligt byggeri. + Allerede inden Ribo-Vinduers nye fabrik i Ø. Rindum er færdig, er en stor udvidelse udbudt i licitation. Efter at virksomhedens nuværende lokaler på Vesterkær er solgt til Lem Senge, udvides den nye fabrik med 5.000 kvm., således at den kommer til at omfatte i alt 14.500 kvm. oplyser fabrikant Leif Hansen, Ribo. + Lem Senge har med et pennestrøg til 1,8 mill. kr. fordoblet sit fabriksareal. Fra 1. juni overtager virksomheden Ribos fabrikslokaler på Vesterkær, efter at Ribo er flyttet ind i sin nye fabrik i Ø. Rindum. Lokalerne er på i alt 3.700 kvm. og betyder rundt regnet en fordobling af Lem Senges arealer. + 14. Ringkjøbing Kommunes Socialudvalg tilbyder i disse dage legatportioner til hjælp til husleje, og hvad der ellers kan være af økonomiske problemer i familier, hvor der f. eks. har været sygdom. Der tilbydes tre legater: Dr. Holsts, der kan søges af enlige eller familier, der er kommet i vanskeligheder ved sygdom, urmager Jacob Høys fond, der er beregnet for ugifte, såkaldte ubemidlede døtre af håndværksmestre i Ringkjøbing, samt bladhandler N. J. Pedersens boliglegat, der er tænkt som huslejehjælp til enlige eller en lille familie. Ansøgninger skal sendes til kommunen senest den 23. + Jagtkursus med 54 deltagere. Der er stor interesse blandt ungdommen for at erhverve jagttegn. I foråret var der således i hele landet ca. 6.000 unge til jagtprøve. - Nu starter jagtkurserne igen med henblik på den tvungne jagtprøve til næste forår. + 15. I Ringkjøbing Amt er der planer om at udvide de offentligt ejede arealer med ca. 11.000 ha i løbet af en 15-årig periode. I forvejen er 32.000 ha i offentligt eje. Planerne har forbindelse med den nye lov om erhvervelse af ejendom til fritidsformål. Amtmand A. Bach gav denne oplysning på et møde i Ringkjøbing i aftes. Den pågældende lov supplerer de restriktive jord- og fredningslove. + Håndkøbsudsalg, posthus og bank i samme bygning. Sådan var det i 1934, da Ringkjøbing Bank kom til Hvide Sande. - Men nu er situationen en lidt anden. Der er unægtelig sket en udvikling, siden Ringkjøbing Bank i 1934 startede sin afdeling i Hvide Sande, dengang i forbindelse med Sømandshjemmet. Bankbestyreren, Knud Ottosen, stod også for postindleveringen og håndkøbsudsalget - og det hele fandtes i et rum på omkring 30 kvadratmeter. Forresten ledede han også Sømandshjemmet. Som alt andet i Hvide Sande har den oplevet en stærk udvikling - en udvikling, som tilsyneladende fortsætter hurtigere og hurtigere. + 16. Bay-Jørgensen nævner, at kunstforeningen har haft syv maleriudstillinger, tre grafik- og akvarel-udstillinger, to skulptur- og keramik-udstillinger, to foto-udstillinger, fire vise-aftener og jazz-aftener, fire koncerter og otte film-arrangementer. + Ringkjøbing kommune har forhøjet sit tilskud til museet med 17.000 kr., og det har i regnskabsåret 1971-72 betydet 25.000 kr. i kassen mod før 8000 kr. Samtidig er Ringkjøbing Amt gået ind i museumsarbejdet med økonomisk støtte. Vi har derfra modtaget et tilskud på 15.000 kr. Disse forhold har betydet, at budgettet kan bære en faglig ansat medhjælp. + Landbetjentens stilling ikke endeligt afgjort. - Folk fra Ulfborg kan stadig afvikle køreprøver i Ringkjøbing. + 17. Ord som skat og trækprocent er noget, der kan sætte sindene i bevægelse. Bølgerne går ofte højt, når talen kommer ind på disse emner, og der var da også lige fra begyndelsen en livlig dialog i gang mellem Ringkjøbings skatteinspektør, Børge Andersen, og de omkring 35 deltagere i Ulfborg Hind Herreds Husholdningsforenings skatteorienteringsmøde på Grand Hotel. + Hjemstavnsforfatteren Alfred Kaae, Ulfborg, der i oktober fyldte 80 år, blev i dag hædret med Kongelig Belønningsmedalje af 1. klasse med krone for alt sit omfattende forfatterskab. Formanden for Historisk Samfund, amtmand A. Bach, overrakte Alfred Kaae den kongelige medalje. - Vi er i Historisk Samfund i Ringkjøbing Amt meget glade for den anerkendelse, der her er blevet Dem til del, sagde amtmand Bach bl. a. i sin tale til Kaae, der forøvrigt snart udgivet endnu en hjemstavnsbog. Den er om Staby Sogns Historie. + 20. Ringkjøbing svømmehal-projekt ligger i øjeblikket på byrådets bord. Hvis svømmehal-projektet er dødsdømt, er økonomien hovedsagen. I oplægget er der kalkuleret med en etableringsudgift på over 5 mill. kr. + Kriminalpolitiet i Ringkjøbing har i weekenden fået anmeldelse om ikke færre end 11 indbrud i sommerhuse - otte i sommerhusområdet ved Skodbjerge og tre i Houvig. + Det blev til et nyt nederlag til RIF, da de i Sønderborg mødte topholdet Vidar. RIF spillede i begyndelsen af både 1. og 2. halvleg udmærket, men de blev for ivrige, hvilket Vidar benyttede sig af og sikrede sig sejren med 20-14 efter 8-5 ved pausen. + 21. Udvikling - men ikke noget at have den på. Erhvervsråd og byråd har nu i en årrække gjort sig enorme anstrengelser for at få nye virksomheder til byen. Anstrengelserne har også givet et godt resultat, for der er skabt hundredvis af nye arbejdspladser - og det har betydet, at Ringkjøbing i stedet for at stagnere er inde i en jævn udvikling. + Vi må desværre erkende, at det på det sportslige område ikke er gået, som vi kunne ønske det. Det er seniorerne i boldspil, det kniber med, hvorimod ungdommen fortsat klarer sig godt i alle vore afdelinger, sagde formanden for Idrætsforeningen, Carl Korsgaard, ved foreningens generalforsamling på Grand Hotel. + Tim og Omegns Andels Grovvareforening har i det forløbne år haft den hidtil største omsætning i de 7 år, foreningen har eksisteret. Den var på 7,5 mill. kr., og det er godt 1 mill. kr. mere end året før. Foreningens nettoresultat blev på 147.000 kr., og det er omkring 60.000 kr. bedre end i regnskabsåret 1970-71. + 21. Det er jo rivegalt, at vi skal være afhængig af en meter vand med sådanne skibe, siger fiskeskipper Kjeld Høy. Skibene, han taler om, er de 50 tons fiskekuttere, som Hvide Sande efterhånden får flere af. Kuttere, som i penge er det samme som en god million kroner. Kjeld Høy sejler selv med en sådan kutter. + 22. Ringkjøbingegnens Mejeriselskab har haft stigning på 1,9 pct. i den indvejede mælkemængde. Den 1. oktober i år var det 5 år siden Mejeriselskabet startede. Jubilæums-gaven til selskabet står på tryk i regnskabet, der fremviser det hidtil bedste driftsresultat. + Vi får nu et folkeuniversitet. Det er kommunens voksenundervisningsnævn, der står som initiativtager, og som medindbyder står desuden Ringkjøbing Bibliotek, hvor møderne skal holdes. + Kom til Hvide Sande og se økonomisk demokrati. For her har fiskerne en udbyttedeling, selv om Anker Jørgensen var herovre for et par år siden for at ødelægge det hele. I kunne kigge lidt nærmere på det og tilpasse det til de andre erhverv - for her fungerer det økonomiske demokrati effektivt. + 23. Vesterhavs-Hallen var torsdag rammen om en premiere, som mange har set hen til. For første gang blev der holdt løsøre-»auktion i hallen - og det bliver sandsynligvis ikke sidste gang. - Vi var meget glade for at være i Vesterhavs-Hallen, konstaterer auktionarius, advokat K. Dalgaard-Knudsen. Vi havde bedre lydforhold, end vi har haft under tidligere auktioner. + Jordpriserne i rekreative områder er fra 1970 til 1972 gennemsnitligt steget 100 pct., fremgår det af en landsomfattende undersøgelse, foretaget af Ritzaus Bureau. Den mest markante forhøjelse af prisniveauet forekommer i Vestjylland og på Bornholm. Stigningerne på sommerhusgrunde ligger fra 120 til godt 200 pct. + En af Ringkjøbings gamle og velrenommerede trikotageforretninger, Uldvarehuset på Chr. Hustedsvej, skifter ejer til nytår. Chrestine Brandorff Thomsen oplyser, at hun har solgt forretningen til Annelise Grønlund, og at overtagelsen finder sted fra 1. januar. + Holmsland Kommunalråd godkender et tilbud fra byplanfirmaet Møller & Wichmann om fortsat at varetage planlægningen af kommunen. Firmaet beregner sig 90.000 kr. om året for det. + 24. Over 100 fodbolddommere mødes i eftermiddag, lørdag, på Højskolehotellet til delegeretmøde. De skal dels drøfte fagets problemer og vælge en bestyrelse. Formanden, Freddy Simonsen, og tre andre bestyrelsesmedlemmer er på valg. + 25. Det er de bedste dyr, vi har haft nogensinde, mente fjerkræavlerne. - Hun er sør'me også sød, sagde han med et næsten forelsket udtryk i øjnene ved synet af en lille, meget veldrejet, vildtfarvet bantamhøne. Og det gav de andre fjerkrædommere ham ret i, mens de omhyggeligt kikkede de 257 dyr efter i »sømmene« på Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklubs udstilling lørdag og søndag. + 27. Overbetjent Jørn Godt, Ballerup, er forfremmet til politiassistent med fortsat tjeneste i Ballerup, Jørn Godt har i mange år gjort tjeneste i Ringkjøbing, hvor han huskes som en myndig og afholdt politimand. + Roklubben er begyndt at satse mere på ungdomsroerne. I den forløbne sæson begyndte man for første gang at optage juniorroere som medlemmer, og det blev en succes, idet juniorerne udgør 20 af klubbens i alt 57 aktive medlemmer. Klubbens kasserer, Niels Bundgaard, mente, at ungdomsroerne fik for lidt opbakning fra seniorroerne, og han udtrykte håb om, at samarbejdet vil bedres. + Sejlklubben holdt lørdag dobbeltfest på Strandkroen i Søndervig, hvor klubbens 60 års jubilæum blev fejret samtidig med årets afriggerfest. 85 deltog i festen. Efter formanden, Finn Bækdals velkomst, blev ordet overladt til aftenens toastmaster, assurandør Svend Thomsen. Kontorchef Jørgen Christensen holdt aftenens festtale, mens fuldmægtig Arne Clausen holdt talen til damerne. Der blev under middagen uddelt førerprøvecertifikat til Anders Pedersen og flidspræmie til eleven Jens Iversen. Der var også uddeling af præmier til vinderne af årets kapsejladser. Lederne blev heller ikke glemt, hvilket indendørsarkitekt Erik Larsen, Herning, sørgede for, idet han overrakte klubbens fem bestyrelsesmedlemmer og to kapsejladschefer en erindringsgave. + 29. Ringkjøbing Rideklub har nogen af de bedste faciliteter, jeg har set i Jylland. Det er den væsentligste grund til, at jeg har taget imod tilbuddet om stillingen som ridelærer her, siger klubbens første heltidsansatte ridelærer, John Heinz Larsen, fra Århus. Han har lige haft lejlighed til at snuse til sin nye stilling. Den 10. december holder vi ridestævne med Skjern Rideklub som gæst - og lad os nu se, hvordan vore ryttere er i forhold til dem. Der er ingen tvivl om i hvert fald, at der kan opnås store resultater med det materiale, her er i klubben. - Du kommer fra Århus? - - - Ja, men egentlig er jeg københavner. Jeg har redet, siden jeg var 14 år, og jeg aftjente min værnepligt som garderhusar. Den heltidsansatte ridelærer i Rideklubben er et resultat af en voldsom tilgang af nye medlemmer - med 150 medlemmer er tallet fordoblet det sidste år. Den nye ridelærer vil være på ridecentret hele dagen, og giver dermed mulighed for undervisning, når det passer eleven bedst. Økonomisk går det rideklubben ganske godt. Men der er også gjort et stort stykke arbejde af medlemmerne. - Vore udendørs baner skal vi have anlagt nu til foråret, sagde formanden manufakturhandler H. Bejder, og her får vi brug for en stor, frivillig arbejdskraft. Medlemmerne har allerede flere gange vist, at de kan gøre en indsats, og vi håber, at den interesse fortsætter fremover. Til bestyrelsen nyvalgtes kaptajn Peder Pedersen og Inger Andersen, i stedet for K. Feldt Jørgensen og Preben Simonsen. Til slut blev der overrakt pokaler til et par af rytterne. + Nu har jeg siddet på formandsposten i 15 år, så jeg kunne godt tænke mig, at der nu kom en lidt mere aktiv formand, sagde formanden Johan Flint, på generalforsamlingen i Arbejdernes Fællesorganisation. Det ønske tog forsamlingen ikke meget hensyn til. Johan Flint blev genvalg uden modkandidater, og til forretningsudvalget genvalgtes Carl Chr. Schou og Møller Jacobsen.

Bryllup: 11. Ekspeditrice Gerda Bækby, Vojens (d. af enkefru Edith B., Damtoften), og overkonstabel Arne Husted, Skrydstrup (s. af Chr. H., Tim). + Kirsten Hansen, Højmark, og Knud Holm, Ringkjøbing. + Else Nielsen, Hvide Sande (d. af Arne N., Christiansø) og Leo Lauridsen, Hvide Sande (s. af Chr. L., Hvide Sande).

Døde: 2. Christense Toft + 6. Jensine Nielsen +18. Erik Tambjerg + 23. Tage Bjerg + 24. Jens Niels Thomsen + Kaj Iisager.

 

DECEMBER

1. Bachs Juleoratorium en helstøbt oplevelse. De 250 mennesker sad eftertænksomme midt på håndboldbanen i Vesterhavs-Hallen - eftertænksomt lyttende uden at ænse de rød-hvide mål på hver side af dem. For på tribunen foran dem strømmede tonerne fra Johan Sebastian Bachs Juleoratorium ud i hallen fra 50 sangere og 30 musikere - fra Silkeborg Motetkor og Silkeborg Kammerorkester. + Ringkjøbing Bank i 100 år: Går det fremad for egnen, vil det også gå fremad for dens jubilar. Beskeden start for 100 år siden - Kontorfællesskab med Sparekassen - Nu er Ringkjøbing Bank på pletten i otte byer - Balancen er steget fra 79.000 rigsdaler til godt 200 mill. kr. Den jubilerende bank og sparekassen har været sparsommelige foretagender med kontorfællesskab - men det var alligevel at drive sparsommeligheden for vidt, mente nogle af dem, der stod bag banken, og så ophørte kontorfællesskabet i Østergade. Det lange, uhåndterlige navn Låne- og Discontobank, blev allerede ved stiftelsen ændret til det kortere Ringkjøbing Bank. Tirsdag den 5. december fejres 100 års jubilæet. I et jubilæumsskrift fra banken fortæller man i tekst og billeder om den 100-årige, dens by og egn, og i en række smukke farvefotografier viser man billeder fra Vestjylland. Det var syv gode mænd fra Ringkjøbing og omegn, der stod bag indbydelsen til at tegne aktier i en ny bank, folk fra samfundets øverste lag. Amtmand, kammerherre Benzon, købmand, konsul Husted, prokurator, kammerråd Møller, fysikus, dr. med. justitsråd, Brejninggård, og fabrikant, landejendomsbesidder Smith, Nymølle, stod bag indbydelsen. + 4. Julemessen blev en rigtig familiedag i Hvide Sande. Over 2100 besøgte det store arrangement i Hvide Sande-Hallen. - Det hidtil største arrangement i hallen. Det kunne faktisk se ud til, at tor, kammerråd Møller, fysikus, dr. med. justitsråd Holst, proprietær Frandsen, Brejninggård, og fabrikant, landejendomsbesidder Smith, Nymølle, stod bag indbydelsen. + 4. Julemessen blev en rigtig familiedag i Hvide Sande. Over 2100 besøgte det store arrangement i Hvide Sande-Hallen søndag, og det kunne endvidere se ud til, at alle indbyggerne i Hvide Sande besøgte handels- og håndværkerforeningens julemesse i søndags. + En smuk udført koncert, som da også blev kvitteret med stort bifald fra et lydhørt publikum. Stille byggede stemmerne sig ovenpå hinanden i indledningskoret efter de første markante magtfulde toner, og så var det hele i gang med den dygtige, mangeårige dirigent Niels Ringgaard, som leder. + 5. Chefredaktør J. Antonsen blev mandag aften ved et festligt møde i Venstres amtsbestyrelse udnævnt til æresmedlem af Venstre i Ringkjøbing Amt. Udnævnelsen blev foretaget af amtsformanden, politiassistent Hans Jacobsen, Struer, der begrundede udnævnelsen med det store arbejde, Antonsen har udført for Venstre. + Allerede torsdag aften tages det første skridt mod et idrætscenter i Ringkjøbing. Bestyrelsen for Vesterhavs-Hallen, svømmehaludvalget og repræsentanter for firmaidrætten mødes for at drøfte det kommende arbejde med at stable idrætscentret på benene. + 8. Folkedansere holdt julestue i Højmark Forsamlingshus onsdag. 200-250 deltog. Sangkvartetten Humle fra Ulfborg underholdt først på aftenen. Senere dansede alle, unge såvel som ældre, under ledelse af Ragna Tang. + 9. Nisseløbet på Ringkjøbing-egnen blev en stor succes. Der deltog 139 vogne med et samlet deltagerantal på ca. 600. Vejret var det bedst tænkelige, og man skulle på turen løse spændende og sjove opgaver. Bagefter var der masser af præmier til både børn og voksne. + Ringkjøbing Guldalderklub havde mandag samlet henved 100 til årets sidste møde i Rindum. Bordene var festligt pyntede, og to små nisser delte julegodter ud. Der var luciaoptog af konfirmander fra Rindum Skole, mens sølvdamerne stod for den øvrige underholdning. + 11. Rideklubbens ryttere bliver stadig dygtigere. Den forbedrede standard hos rytterne kom til udtryk ved Rideklubbens og Skjern Rideklubs stævne i ridehallen, hvor der blev opnået pæne resultater af de 30 deltagende ryttere. Der blev konkurreret i tre discipliner ved stævnet: Holdridning: nr. 1, Bent Mosbech Hansen, Gorm Henriksen og Susanne Kloch Larsen. Nr. 2, Anne Madsen, Dorte Bindsejl og Lene Pedersen. Nr. 3, Bente Møller Nielsen, Jens J. Sand og Gitte Nielsen. Skoleridning: LE, Søren Stilling 113 p., Inger Andersen 90 p. og Mette Risgaard 89 p. LD, Heidi Hensgen 142 p., Michael Oettinger 129 p. LC, Ingelise Eriksen 166 p., Heidi Hensgen 146 p. Anette K. Hansen 142 p. Ridebanespringning: LE, Kirsten Skjerning. Jan F. Jørgensen. LD, Kirsten Skjerning, Inge Lise Eriksen. LC, Helene Andersen, Inge Lise Eriksen. Voltespringning: Helene Andersen, Ole Olsen. + 12. Fjerde skib fra Nordsøværftet til samme rederi . - Jer der slås for økonomisk demokrati, må henstille til direktionen, at I fremover også får glas og tallerkner som os gæster. Jeres værft går så godt, at der i hvert fald er råd til pap tallerkner til rundstykkerne og wienerbrødet, erklærede skibsreder Anders Jensen, København, under stormende jubel på Nordsøværftet. Det skete tirsdag under en fornøjelig sammenkomst efter søsætningen af værftets skib nummer 72. + Amtskommunen må investere mere i ombygningen af Odd Fellow-bygningen end først antaget. Ganske vist får Ringkjøbing Amtskommune ved overtagelsen af Odd Fellow-logen på St. Blichersvej landets billigste amtsgård. Logebygningen er overtaget for 737.000 kr. og er vedtaget ombygget for 750.000 kr. Men på amtsrådsmødet tirsdag blev der forelagt en indstilling fra amtsarkitekten om yderligere 123.000 kr. Bevillingen blev givet uden sværdslag, men Thomas Poulsen (V), Ikast, lagde ikke skjul på, at han hele tiden har ment, man burde have bygget en ny amtsgård: - Skidt med hvad det koster, når bare man tror, man sparer, var hans kommentar. + 13. Kunstforeningen fik sine 10.000 kr. - Den slags virksomhed, som kunstforeningen udøver, kan ikke hvile i sig selv. Bestyrelsen gør et kæmpearbejde. Med disse ord anbefalede kulturudvalgets formand, Knud Dalgaard-Knudsen, at Ringkjøbing Kunstforening får et tilskud på 10.000 kr + Byrådet har nu vedtaget, at det nye idrætscenter skal placeres på stadion, og af vort overskud for 1971-72 har vi øremærket 1,5 mill. kr. til en svømmesal og til svømmehallen. Så har vi fra byrådet vist vores velvilje over for de projekter, der nu arbejdes med. + Kontorerne for amtskonsulenten for fritidsundervisning flyttes nu til Ringkjøbing. Disse kontorer har hidtil været placeret i Holstebro. + I de første 11 måneder af 1972 blev der fanget 18,7 mill. kg fisk, og de indbragte i alt 53,5 mill. kr. I fjor var de tilsvarende tal: 41,5 mill. kr., hvilket vil sige, at vi har oversteget sidste års konsumfiskeri med tæt ved 12 mill. kr. + Formanden for Landboforeningen, gårdejer Jens Ebbensgaard, Lervanggård, Ølstrup, glædede sig i sin beretning ved landboforeningens generalforsamling over det danske ja til EF. Men det var ikke kun glade toner, der kom fra formanden. - Selv om Danmark i EF har en overgangsperiode på 5 år, skulle det længe nærede ønske om lige konkurrencevilkår med andre landes landmænd være inden for rækkevidde. + 14. Svalerne fik endnu 500 kr. i kassen til u-landsarbejdet. Der kom ikke helt så mange mennesker som u-landsgruppen Svalerne er vant til, da de holdt »kom sammen«-arrangement i Rådhushallen. Men programmet var der ikke noget i vejen med, og de ca. 70 tilhørere, der var mødt frem, fik en god aften ud af det. Og takket være en rask auktion fik Svalerne også en god 500 krone-seddel i kassen til u-landsarbejdet.+ 16. Jul i den gamle sparekasse . . . Op, op, op - helt op på anden sal, og så er der jul i den gamle Ringkjøbing Sparekasse. Som tidligere omtalt blev det gamle inventar flyttet derop, da sparekassen i foråret blev ny og moderne nedenunder. Torsdag blev den gamle sparekasses særlige stemning på anden sal suppleret med julestemning. Mellem de gamle ting - ting fra helt tilbage ved spare- og lånekassens start i 1844 - står nu juleklejner, vin og julegodter til de mennesker, som har lyst og kondien i orden til at klare trapperne. + 17. Fotograf Jørgen Borgs bog om Vestjylland er et i grunden længe savnet værk - med kunstnerisk kvalitet i højsædet. Den er sine steder så vestjydsk, så selv vestjyderne vil blive overrasket - Miljøerne er fanget ind med en så intens situationsfornemmelse, at man gang på gang bliver slået med forundring - og dernæst et: Ja, sådan er det! For det er der jo altsammen: Fiskerens hund på båden i fjorden, isfiskeren, smeden i den gamle smedie, kartoffelpigerne fra Lem, statuen af J. C. Christensen, pensionistdansen og den skøjtende avisdreng fra Stadil. Forfatteren Peter Seeberg siger noget væsentligt om det i sine korte forord: Vestjyske billeder er et stykke dokumentation om livet og menneskene på landet, i småbyerne og i købstæderne - helt ude i de yderste kartoffelrækker. Ringkjøbing Landbobank, Spjald, tog i går sin nye bygning i brug. Det udvendige anlægsarbejde er ikke færdig endnu, men indvendig er bygningen helt færdig, og banken og dens kunder kan glæde sig over de lyse og moderne kontorlokaler'; + Den 14-årige Ryan Nielsen søn af murermester Jens Erik Nielsen, Hee, har utvivlsomt betydelige evner som filmfotograf. I sommer antog fjernsynet en film, han havde optaget af nogle ræveungers færden i Sanddal Plantage, og på fredag får han atter vist en af sine film i TV. + 19. Der er julestemning i børnehaverne. Børnene klipper juleting med stor iver og fremviser med stolthed produktionen, når de kommer hjem til forældrene. Tirsdag havde børnehaven Tusindfryd indbudt forældre og søskende til børnehavens børn til at deltage i juleforberedelserne. Og forældre såvel som børn fik en hyggelig og morsom eftermiddag ud af det. + Efterspørgsel på kuttere fra Nordsøværftet til Hvide Sande. Kun de sidste formaliteter mangler i, at der er skrevet kontrakt på tre nye stålkuttere mere til Hvide Sande. En fjerde stålkutter er forlængst bestilt. Alle fire på godt 60 tons, oplyser ingeniør E. F. Jacobsen. + 20. Mange vesttyskere er blevet så glade for den jydske vestkyst, at de vælger at holde både jul og nytår her. Flere og flere år for år - også turistfolk - anslår, at mellem 400 og 500 sommerhuse er lejet ud til tyskere i julen. + 21. Den nye bro over Vonåen blev i dag åbnet for trafikken. I formiddags manglede der kun nogle få afsluttende arbejder på vejbanen, før bommene for hver ende af broen kunne fjernes. + 22. Nu er det ikke kun børnene, der skal holde juleferie. Et rundspørge til en række virksomheder på Ringkjøbingegnen viser, at de fleste firmaer lukker portene mellem jul og nytår. + 23. Juletrafikken begyndte for alvor fredag aften - og i lufttrafikken begyndte den i tåge og dis med det resultat, at det første julefly ikke kunne lande i Stauning. + 27. - Jeg foretrækker, at folk siger deres mening uden omsvøb, siger J. A. Jacobsen, der har 25 års jubilæum som konsulent på Ringkjøbingegnen. Det er en 25 års jubilar, der fortæller dette. Den 2. januar har planteavlskonsulent J. A. Jacobsen været konsulent i 25 år for Ulfborg Hind Herreders Husmandskredsforening, og 12 år for Ringkjøbingegnens Landboforening. Forkert er det ikke, at konsulent Jacobsen siger sin mening lige ud. Men han står ved sine meninger, og der bliver lyttet, når han giver sit indslag i debatten. Lægger man hertil en god portion jysk lune, så forstår man, at Jacobsen har kunnet færdes blandt vestjyder i 25 år. + 28. Beskæftigelsen er sikret til 1976 på Nordsøværftet. - Der var en mathedsperiode i sommer, men den er vi kommet ud af nu, og så kan vi kun sige, at vi er kommet godt igennem 1972. Kort før jul sikrede vi os ordrer på endnu to coastere, og dermed er den store bedding optaget helt frem til udgangen af 1975, fortæller ingeniør E. F. Jacobsen. + 29. Hotel »Vestjylland« i Ringkjøbing har for anden gang inden for én måned skiftet ejer. Martin Nygård, Røgind Kro, har overtaget hotellet. Overtagelsen fandt sted fredag. + To ældre mennesker fra Ringkjøbing har mistet livet ved to trafikulykker, det ene i et kryds på vejen mellem Grønbjerg og Tim, det andet i Heager. De to dræbte er den 74-årige Johanne Karoline Nielsen, Herningvej 41, og den 70-årige smed Svend Noesgaard, Smedegade 12. + Et nytårsråd i al gemytlighed, men med en alvorlig baggrund: Lad damerne bestemme nytårsaften. Masser af spiritusbilister var aldrig kommet til at sidde bag rettet på det pågældende tidspunkt, hvis de havde ladet deres ægteviv bestemme. + 30. Ved årsskiftet står vi i den situation, at vi meget nemt kan ødelægge de gunstige muligheder for en opretning af økonomien og en yderligere velstandsforøgelse, som ellers er skabt gennem EF- tilslutningen, siger formanden for Danske Bankers Fællesrepræsentation, bankdirektør J. V. Thygesen ved årsskiftet. + Året på hæld - årbogen er her. 1972 lakker mod enden. Et sikkert tegn på det er Ringkjøbing Årbog, der nu er udsendt for 46. gang fra A. Rasmussens Bogtrykkeri.

Fødselsdag: 19. Fru Martha Trier Nielsen, Damtoften 8, 70 år. + 20. Mette Jensen, Ringkjøbing Plejehjem, 95 år. + 21. Frk. Dagmar Elisabet Carlsen, Mellemgade 25, 80 år. + 22. Julia Juelsgaard, Abildå, 60 år.

Bryllup: 2. Aase Rahbek Slots og Carsten Høj. + 9. Birthe Smedegaard, Ringkjøbing (d. af Kristian S., Heldumvej 23, Lemvig) og maskintekniker Visti Kruse, Ringkjøbing (s. af Lars K., Tannebækvej 6, Lemvig). 16. Karin Toft (d. af Ester T., Ringkjøbing) og lagerekspedient Hans Jørgen Diederiksen (s. af Laurids D., Sønderby, Holmsland). + 17. Kontorassistent Elsie Hansen (d. af enkefru Anna H.) og fisker Jan Kristensen (s. af Jens Andreas K., Hvide Sande).

Døde: 5. Helga Frandsen. + 7. Anna Marie Rindom. + Ragnhild Faurhold Andersen. + 9. Ragnhild Olesen. + Anders Andersen + 10. Kirsten Marie Andersen Sig. + Peder Høj. + 23. Chr. Vilhelm Nielsen. + 27. Ane Kristine Andersen. (Bjerg). + Kristine Schmiichker. + 29. Johanne Nielsen. + Karen Poulsen.

 

1973

JANUAR

2. Roligt nytår på hele Ringkjøbing-egnen. + En ny rekord, årsskifte og auktionsmesterskifte. 55,2 mill. kr blev der omsat for på Hvide Sande Fiskeauktion i 1972. Et rart resultat for Otto Dres at sige farvel til posten som auktionsmester gennem 12 år. Vi behøver ikke at gå helt tilbage til den tid for at blive imponeret over fremgangen. Bare 1 år tilbage - da var omsætningen 43 mill. kr. - Men som den nye auktionsmester, Henning Værnø, udtrykker det: Det er ikke auktionens skyld - den har vore dygtige fiskere. Vores opgave er bare at følge med, så godt vi kan. + Når kirkegængerne søndag møder op i Velling Kirke, er altertavlen anderledes. Hvor før fire gipsafstøbninger med Thorvaldsen-motiver sad, er i stedet sat fire nye billeder. De er malet af Dan Sterup Hansen, professor ved Kunstakademiet, og skal genoprette harmonien og sammenhængen med to gamle malerier øverst i altertavlen. Malerier fra 1600-tallet. + 4. Miljø-Inventar A/S vil bygge i Øster Rindum, og laver samtidig et usædvanligt salgsinitiativ i Ringkjøbing. Miljø-Inventar A/S, nyt Ringkjøbing-firma, der blev startet i sommer, har haft så stor succes med sine produkter, at man både arbejder med planer om et fabriksbyggeri og med et usædvanligt salgsinitiativ i Ringkjøbing. + Ringkjøbingegnens Pelsdyravlerforening har for første gang holdt udstilling. Der var mange udstillere, og to konsulenter bedømte 74 bundter minkskind. + 5. Nu videreføres Bay-Jørgensens firma under navnet Bay-Jørgensens Tegnestue I/S, mens Nicolaj Andersens firma fra årsskiftet har fået navnet Arkitektfirmaet Nic. Andersen m.a.a. & C. E. Lindquist. + 6. IM vil føre missionshotellet videre med overskud - Gennem de sidste 3 år har hotellet haft et underskud på 129.000 kr. - Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark overtager nu Missionshotellet. Hotellet skal føres videre, men der er endnu ikke taget stilling til spiritusbevillingen, oplyser generalsekretær Steffan Ottesen, Fredericia. + 11. En pressens gentleman. Ordene lyder vel som kliche, men når de udtales om redaktør Jørgen Antonsen, har de fuldt pålydende værdi. Gennem et langt liv har han ydet en indsats i pressen. Nu har han lagt op. Lige efter nytår flytter han til Jellinge, 31. januar tager han officiel afsked med sit blad og sine medarbejdere. Blandt kolleger nyder Jørgen Antonsen stor anseelse og tillid. Jørgen Antonsen er ridder af 1. grad. I det vestjydske har Jørgen Antonsen særlig kastet sig over arbejdet i Venstres organisationer. Venstre i Ringkjøbing Amt, Ringkjøbing-Lemvigkredsen. + Uddeling af legater på Ringkjøbing Skole. Etatsråd Alfred Sørensens legat: Inge Lise Christensen, Granhøj 3, Ulla Nielsen, Meldskiftet 11. Kontorbestyrer P. J. Petersen og hustrus legat: Margrethe Andersen, Kongevejen 34. Mylius Erichsens Mindelegat: Anne-Marie Hansen, Tværvej 12. P. Olesen Flint's Matematiklegat: Børge Kristensen, Kaj Munksvej 8, C. Niels Juel Mortensen, Velling, Niels Kristian Nielsen, Novej 15. Endvidere tildeles følgende elever Ringkjøbing byråds flidspræmie: Anne-Marie Jensen, Susanne Lisbygd, Tove Beck Jørgensen, Mads Holger Jørgensen, Ea Larsen, A. Kim Andersen, Inge Melgaard Andersen. + 12. Alle sommerhuse skal have vand fra centralt vandværk. Landvæsenkommissionen har afsagt kendelse om, at det fra 1. juni 1974 skal være slut med at hente drikkevand op i sommerhusområderne på Holmsland. + Den nye lov om barnetandpleje er et dyrt bekendtskab for kommunerne. Den siger, at der skal etableres behandlingsklinikker i alle kommuner, og at alle skolesøgende børn skal under behandling. + 15. Jens Lydersen Maskinfabrik A/S er i færd med at opføre en ny lagerhal til fabrikken i Lem. Den nye hal er ca. 300 kvm., og den koster omkring 100.000 kr. Arbejdet startede den 2. januar, og man venter det færdigt omkring 15. februar. + 16. De ca. 16 større og mindre virksomheder, der er i Lem, savner arbejdskraft. Dét drejer sig om ca. 100 nye medarbejdere. Det er næsten umuligt at opdrive ny arbejdskraft på egnen. Flere fabrikker må af samme grund begrænse tilgangen af ordrer. + 17. 383 blev født i Ringkjøbing Sogn. Opgørelser over kirkebøgernes tal om fødsler og dåb i 1972 giver tilsyneladende sære resultater. F. eks. blev der i Hee Sogn født ét barn i 1972, men alligevel blev der døbt 25 børn i sognet. I Ringkjøbing Sogn viser tallene den omvendte tendens. Her blev 383 børn født, men kun 85 blev døbt. + Forretningsfører Peder Ledgaard træder tilbage 1. april. Vestjydsk Eksportforening bygger en ny kontorbygning ved samlestaldene i Ringkjøbing. Bygningen bliver ca. 129 kvm. og skal opføres i forbindelse med de øvrige bygninger. Den vil koste ca. 190.000 kr. + 18. 3,2 mill. kr. mere i skat gav fint regnskab. Afdrag og henlæggelser kunne øges med 3,3 mill., og så var der endda et driftsoverskud på 0,7 mill. - Kommunens regnskab for 1971/72. En betydeligt større indtjeningsevne end ventet hos kommunens borgere i regnskabsåret 1971/72 er årsag til, at regnskabet præges af, at kommunen har konsolideret sig. Samtidig med, at skatterne til kommunen er blevet 3,2 mill. kr. større end budgetteret er det lykkedes byrådet at holde udgifterne, således at overslaget kun er overskredet med 332.000 kr. + 19. De eksport-konsultationer, som Vestjyllands Udviklingsråd har fået arrangeret inden for rådets område, når nu også til Ringkjøbing. På et møde mellem rådet og erhvervschefen fra en række vestjyske kommuner oplyste direktør Chr. Skov, VJ-rådet, at der i slutningen af februar vil blive holdt en eksport-konsultation i Ringkjøbing. + 20. Ringkjøbing Kommunes regnskabsmæssige formue steg i 1971-72 med 8,3 mill. kr. til 38,5 mill. kr. Det svarer til 2505 kr. pr. indbygger, en stigning på 519 kr. Samtidig er lånegælden pr. indbygger faldet med 263 kr. til 2150 kr. Det giver en samlet lånegæld på 33 mill. kr. - eller 5,5 mill. kr. mindre end kommunens lånegæld. + En af Ringkjøbings kendte skikkelser, fhv. malermester Schmidt Hindø er død efter nogen tids tiltagende svagelighed. Han blev 80 år. Han var født på øen Hindø i Stadil Fjord, men fik sin opvækst i Ringkjøbing, da familien flyttede til byen i 1897. Foruden sin forretning, og det daglige organisationsarbejde han tog del i som medlem af håndværkerforeningens bestyrelse, var han en ivrig idrætsmand. Han var bl. a. med på det fodboldhold, der i 1920 spillede jyllandsmesterskabet hjem til Ringkjøbing. Efter nogle års indsats som aktiv var han parat til at tage sin tørn i idrætsforeningens bestyrelse, og han var foreningens formand gennem 20 år. En indsats han siden blev hædret for med æresmedlemskab. Også når der skulle spilles revy og dilettant var der bud efter Schmidt Hindø, og han og hans hustru var gennem mange år centrumsfigurer i byens forlystelsesliv. Som den venlige og fornøjelige mand han var, havde han mange venner i byen, og da hans kræfter ikke længere tillod ham at komme rundt i byen, var det vennerne der kom til ham for at sludre om gammelt og nyt. + 24. Vestjyllands Tørrecentral i Nørhede kan ikke klare efterspørgslen efter græsbriketter. Prisen er næsten fordoblet fra sidste sommer. De koster nu ca. 70 kr. pr. 100 kg. + 26. Vil det betyde en delvis løsning på problemet med de mange indbrud i sommerhuse i Vestjylland, hvis der etableres en vægterordning. Spørgsmålet er aktuelt, fordi kriminalpolitiet i Vestjylland efter hver weekend modtager stribevis af anmeldelser. + 27. På initiativ af turistchef E. Schiøtt, vil der i nærmeste fremtid blive produceret en kunstnerisk udformet advarselsplakat som et led i bekæmpelsen af badeulykker. Plakaten skal hænges op på hoteller og pensioner og i sommerlandets feriehuse. + 28. Succes på anlæg til 50 kr. til heltudklækning. - Svend Nielsen, Nr. Nebel, er for anden gang ved at foretage helt-ægudklækning i eget udtænkt apparatur. Det er ca. 1 år siden, han med held forsøgte sig. Den gang havde Svend Nielsen ca. 100.000 æg til udklækning, og så godt som alle æg blev forvandlet til heltyngel, hvilket skete til alle fiskeeksperters store forundring. Det ret simple, men meget snedige apparatur havde klaret den opgave, som apparaturet hos fiskeeksportør Brasen i Hemmet - til en værdi af 10.000 kr. - ikke magtede. Svend Nielsen ofrede en halvtredser å sit anlæg. + Omkring 90 til Guldalderklubbens møde i Rindum Sognegård. Eftermiddagen bød på en rejseskildring fra Malta. Det er sekretær i VJ-rådet, Vagn Jørgensen, der har aflagt middelhavsøen et besøg og fortalte om sine oplevelser og viste lysbilleder derfra. + Mange medlemmer af kommunalbestyrelsen ønsker ikke at fortsætte endnu en periode. En lang række af dem har allerede bebudet, at de ikke ønsker genopstilling til kommunalrådsvalget i 1974. Der fremføres mange argumenter. + 29. Årets tivoliplads bliver på området syd for Damtoften, hvor der til sin tid skal ligge et butikscenter. Denne plads har byrådets tekniske udvalg besluttet at henvise tivoli til. + Håndbold, 3. division vest for herrer: RIF-RIBE 17-12. Der var spillet 12 minutter af 2. halvleg, da det skete: Taktfast bifald fra de ca. 400 tilskuere i Vesterhavs-Hallen skyllede ned mod RIF. Hvor længe er det siden, det sidst er sket? Der var også grund til det. RIF førte 13-8 og var på vej til sæsonens første sejr. + Forretningsudvalget for Ringkjøbing-Lemvigkredsens Venstre har drøftet en af folketingsmand Jens Foged udarbejdet skitse til ny valgkredsinddeling i Ringkjøbing Amt og tog positivt stilling til forslaget. Der blev taget afsked med kredsens fratrædende sekretær, redaktør J. Antonsen, og frue. + Fem vestjyske banker er nu nået til enighed om retningslinier for indlånsrenten efter 1. februar. Det er Nordvestbank, Lemvig, Ringkjøbing Bank, Skjern Bank, Ringkjøbing Landbobank, Tarm Bank og Videbæk Bank. + Jeg vil gerne rette en tak til de bevilgende myndigheder, sagde formanden for Ringkjøbing Museum, advokat Knud Dalgaard-Knudsen ved rejsegildet på museets store udstillingshal. - Min tak har direkte adresse til amt og kommune. Til stede ved rejsegildet var de medvirkende håndværkere, arkitekt og ingeniør, repræsentanter for kommunen, amtet, Herning Museum, genboen Jyllands Kreditforening m. fl. Dalgaard-Knudsen takkede håndværkerne, ligsom han takkede arkitekt og ingeniør. Borgmester N. Skytte lykønskede på byens vegne og udtrykte håbet om, at der gennem tilbygningen kan skabes de rigtige rammer om museets fremtidige arbejde og om de fine samlinger af kulturhistorisk værdi. + Rådhushallen er i disse dage befolket med ansigter - ægyptiske og romerske ansigter. En vandreudstilling med titlen »Tidsmaskinen« og undertitlen »Syv fotografer i Ny Carlsberg Glyptotek«.

Bryllup: Trine Henriksen (d. af Harry Henriksen) og Per Olesen (s. af Gunnar Olesen).

Døde: 7. Kristen Toksvig Larsen. + 13. Otto Toft. + 16. Thyra Margrethe Jensen. + 18. Johanne C. Hansen. + 21. Nis Schmidt Hindø. + 22. Pouline Kirstine Jacobsen. + 23. Anton M. Bjerg. + 29. Bertine Andersen. + Karen Poulsen.

 

FEBRUAR

2. Med en gennemsnitsindkomst på 37.455 kr. er de vestjyske landbofamilier endnu en gang placeret øverst på opgørelsen som jyske landboforeningers økonomikonsulenter hvert år udarbejder. + 3. Fiskeeksportørerne i Hvide Sande og Thorsminde bruger ikke blide ord, når de skal skildre virkningerne af EF's kvalitets- og sorterings-regler for fisk. Reglerne trådte i kraft torsdag den 1. februar og satte samtidig den hidtidige danske sortering ud af kraft. + 6. Silden er kommet fra havet ind i Ringkjøbing Fjord i så store mængder i efteråret, at jeg ikke har observeret det i de 50 år jeg har fisket, sagde formanden for Fiskeriforeningen, Jens Chr. Jensen, Vostrup, ved generalforsamlingen. + 7. - I disse dage har vi 20 store rogn-helt gående, og der kunne måske blive 20 liter rogn. Men vi kan ikke fange en hanhelt, og så er det hele omsonst. Så nær er fiskearterne helt, laks og ørred ved at uddø i Ringkjøbing Fjord. + 8. Byrådet kan vente en henvendelse fra Fiskeriforeningen. Det kniber med at sejle ind i Vonåen med deres joller, og derfor må de bruge pramme. + 10. Hanidelsforeningens formand tømrerhandler Kjeldsen indledte foreningens generalforsamling med i sin beretning at omtale aktuelle problemer. Det forløbne år må betegnes som tilfredsstillende for vore medlemmer. Årets store skuffelse var, at det ikke lykkedes at få Statens Forsøgsgårde hertil. Vi føler, at landbrugsministeren manglede mod og fremsyn, da den endelige afgørelse skulle træffes. Det rimelige økonomiske udbytte, året har givet for vore medlemmer, kan også aflæses af, at den butiksdød, som jeg omtalte på sidste års generalforsamling, ikke er fortsat i 1972. Sekretæren, automobilforhandler Erik Karlsen oplyser, at medlemstallet er uændret, 127 aktiver og fem passiver. Der er endvidere nedsat et jubilæumsudvalg bestående af Th. Skaanning, N. P. Holm og J. C. Kirk. Udvalget supplerer sig selv. + 12.Vi har grund til at være stolte af resultatet, sagde Erik Karlsen, da han på Handelsskolens generalforsamling aflagde beretning om skolens virksomhed. Bemærkningen var møntet på skolens nye bygninger på Vasevej. De blev taget i brug ved arbejdsårets begyndelse i september 1972. Formanden oplyste videre, at byggeregnskabet er afsluttet - og med et meget godt resultat. Der var givet bevilling til 5,1 mill. kr., men det reviderede regnskabet viser besparelser på 0,5 mill. Med flytningen til Rindum er skolen nået op på sit hidtil højeste elevtal, 568. De fordeler sig med 209 på dagskolen og 360 på aftenskolen. Dagskolen omfatter elever på kursus til handelseksamen og handelsmedhjælpereksamen, mens aftenskolen med 21 hold slår de hidtidige rekorder, omfatter 117 elever på merkonom-kursus og 243 der tager fagprøver og højere fagprøver. Handelsskolen har haft stor succes med sin forsøgsordning for merkonomer inden for datalære II og III, som skolen har haft på skemaet som den eneste i landet. Handelsskolen har i dag en lærerstab på 19. Skolens budget er på 1,6 mill. kr., og statens tilskud andrager 1,5 mill. kr. + 14. Den kommende redningsstation på Vester Strandsbjerg er med i en investeringsplan for hele Danmark, som Falck's Købehavns-aktieselskab fremlagde for selskabets aktiviteter. + 1.544.632 kr. er billigste sum, som Ringkjøbing Amts sygehusudvalg kan udføre tilbygningen til operationsafdelingen ved Amtssygehuset. I hvert fald at dømme efter de tilbud, der blev afgivet ved den offentlige licitation fredag formiddag. + Tilfredshed med åbent hus i HJV. Godt en snes mennesker tog i aftes imod hjemmeværnets invitation til at besøge hjemmeværnsgården i Ringkjøbing og få et indblik i værnets arbejde. + Tunghørsforeningen holdt generalforsamling på Højskolehotellet. Formanden, tidligere bankbogholder M. Jensen, udtalte mindeord om fire medlemmer, der døde i 1972, og derefter aflagde han beretning. + 15. Lettere renovation. Renovatør Jens Kr. Nielsen, Ringkjøbing, har udvidet sin forretning med containerservice for hoteller. + Egnens folkedansere har haft 35 opvisninger i det forløbne år, og der er allerede nu kommet bestillinger på 30 opvisninger i det kommende år. Dette fremgik af formanden Villy Larsens beretning på generalforsamlingen. Opvisningen 22. april blev en succes med ca. 900 deltagere. + 16. Hvis amtsrådets mægtigste person, amtsborgmester Aage Ebbensgaard, på noget tidspunkt har været i tvivl om, hvorvidt de små sygehuse i amtet skal bevares, er han nok blevet omvendt. Amtsborgmesterens søn kom på sygehuset i Ringkjøbing med et brækket ben.Det fædrende ophav kom naturligvis på besøg, og han blev nærmest overfaldet af afdelingens patienter, der ville fortælle ham deres uforgribelige mening om ham, hvis amtsrådet nogen sinde rører ved Ringkjøbing Sygehus. + 17. Vestjydske sportsdykkere, der har arbejdet med vraget af det engelske krigsskib »Sct. George«, vil gerne fortsætte arbejdet. De søger derfor Nationalmuseet om tilladelse til at hente forskellige vragstumper op fra skibet og evt. få lov til at udstille det sammen med ankeret. + Nordsøværftet søsatte fredag stålkutter nummer 2 til Hvide Sande. Det er den 65 tons store »Eliza Høy«, bestilt af Aksel Høy og Erik Hansen. Og det er ikke den sidste stålkutter til Hvide Sande - værftet har bestilling på tre mere af samme type til fiskerbyen vest for Ringkjøbing. + 20. Det første resultat af kunstforeningens nye linje hænger på væggene i Lem Skoles aula - syv batikværker af Stinne Boye, Århus Kunstakademi. + 21. Socialdemokratiet i Ringkjøbing-Lemvig kredsen har fået ny formand. Det skete ved kredsens generalforsamling i Holmsland Forsamlingshus, hvor pedel Karl Pedersen overdrog formandsposten til forretningsfører i Ringkjøbing Sygekasse, Helmer Sørensen. + 22. Boligforeningen regner nu med at kunne sætte boligbyggeri i gang både i Lem og Tim i indeværende år. + En af Ringkjøbing bys kendte personligheder, massør Richard M. Haakonsen, Ø. Strandgade 14, er pludselig død. Han blev 68 år. Haakonsen var født i Rindum, og han boede siden 1938 i Ringkjøbing by. I sine unge år fiskede han. Siden arbejdede han en tid ved amtskommunen, før han i 40'erne begyndte sin efterhånden legendariske massørvirksomhed. Han var en af dem »der havde det i fingrene«, og ryet om den dygtige massør nåede hurtigt ud i alle Jyllands kroge. Haakonsen var aktiv som massør til det sidste. Hans virksomhed var efterhånden blevet så omfattende, at sønnen Martin har slået sig ned i Ringkjøbing for at hjælpe faderen. + 24. Fødevare-virksomheden Qualifood, er solgt til Skan Ørredeksport i Lunderskov. Skan Ørredeksport ejes og drives af den 34-årige Egon Meyer som fortæller, at han er interesseret i at få en afdeling i Ringkjøbing, fordi en del af de dambrug, han køber fisk af, ligger på denne egn. Afdelinger startes hurtigst muligt med mellem 50 og 100 ansatte. Det bliver i første omgang med pakning af ørreder til eksport. + Mejeribestyrer M. R. Slots, blev valgt til Venstres nye formand. Han afløser redaktør J. Antonsen. Mads Slots blev vangt på bestyrelsesmødet mandag. De øvrige valg var genvalg. + 26. Havet får sandsynligvis ikke lov til uantastet at angribe klitrækken lige syd for Hvide Sande. Borgmester Kr. Enevoldsen henvendte sig mandag til vandbygningsvæsenet i Lemvig, fordi havet med de sidste dages storm har fortsat den indskæring, vi tidligere har omtalt. + Dygtige stenografpiger fra Ringkjøbing. To piger fra Handelsskolen har høstet gode resultater i nogle stenografiopgaver, udskrevet af Stenografisk Tidsskrift. De to er faglærerinde Karen Margrethe Gam Hansen og handelselev Lillian S. Christensen. Karen Margrethe Gam Hansen placerede sig både i oktober og november-prisopgaven som den bedste i ilskrift, ligesom hun begge gange afleverede den bedste præmieopgave. Lillian S. Christensen fik en 2. præmie. + Stadilø har fået kunstskole. Keramikeren og billedhuggeren Tage Rydstrand, der har forlagt sin residens fra Helsingør, indbyder til sommerferiekursus. Alt det, der laves i dag, har bud til ungdommen eller pensionisterne. Der er slet ikke noget for alle dem, der betaler gildet, og de skal da også en gang imellem have tilbuddet om at komme til at arbejde med deres interesser, uden at det koster i dyre domme. Sådan siger Tage Rystrand, der på Stadilø, sammen med sin kone Bodil har indrettet et gammelt husmandssted til en dejlig privatbolig, og hvor den gamle stald er omdannet til værksted, og det er her Tage Rystrand til sommer vil holde sin kunstskole. + 27. Historisk Samfund har succes med sine møder. Formanden kunne på generalforsamlingen i Ringkjøbing konstatere, at mødetrætheden ikke har ramt samfundet. Med disse ord opfordrede samfundets formand A. Bach, i sin beretning medlemmerne til at tegne nye medlemmer til Historisk Samfund. Årsmødets andet punkt var et foredrag af læge Peder Svendsen, Tim, om den praktiserende læge før, nu og i fremtiden. + Nu er der 352 medlemmer i husmoderforeningen der har haft et helt godt år. Dette fremgik af formanden, Misse Pedersens beretning på foreningen generalforsamling. Misse Pedersen fortalte om årets arrangementer, kassereren, Inge-Lis Rasmussen fremlagde regnskabet, der balancerede med 15.049 kr. og viser en kassebeholdning på 4982 kr., en mindre fremgang fra sidste år.

Fødselsdag: 21. Postbud P. C. Høgsberg, Holstebrovej, 60 år. + 22. Fhv. gårdejer Thomas Kristensen, Ørnhøj, 80 år. + Anders Jørgensen, Nørregade 15, 50 år. + 24. Louise Kamp, Vedersø, 75 år.

Bryllup: 24. Klinikassistent Sonja Bæk (d. af afdøde fru Dagny B.) og smed Henning Jensen (s. af pensionatsejer Aage J., Mellemgade).

Døde: 14. Jenny Kristine Nielsen. + 21. Richard M. Haakonsen. + 23. Ejnar Krogsgaard. + 24. Evald Sørensen.

 

MARTS

1. Ni firmaer deltager i dag i en eksportkonsultation på handelsskolen. Såvel lokale firmaer som firmaer så langt væk som fra Ribe og Bramminge deltager. De ni firmaer kan ved konsultationen hente råd og vejledning om eksport hos eksperter fra Udenrigsministeriet. Eksportkreditrådet og Industrirådets eksportbureau. Onsdag aften deltog de samme eksperter i et møde på Hotel Ringkjøbing, arrangeret af Arbejdsgiverforeningens vestjyske Sammenslutning. 35 var mødt op for at høre dem fortælle om eksportproblemer og -muligheder. + Roklubben skal skaffe 16.000 kr. til en ny båd - en 4-årers inrigger - som er bestilt og kommer til byen allerede i næste uge. Ved et storstilet optog gennem byen lørdag eftermiddag og karneval på Grand Hotel om aftenen håber klubben at kunne skaffe de fleste af pengene. + 3. I formandsberetningen nævnte typograf Poul Astrup Hansen at sygekassen blev oprettet i 1857 som »Håndværkssvendenes sygekasse i Ringkjøbing Kjøbstad«, og at kassen i de mange år til stadighed har arbejdet for at bedre medlemmernes kår. Forretningsfører Helmer Sørensen gennemgik regnskabet i korte træk. Mens der forrige år blev et driftsoverskud på 259.000 kr., sluttede regnskabet denne gang med et underskud på godt 1700 kr. Sygekassen står imidlertid med en reservefondsprocent på 27,8, og det vil, efter hvad jeg har kunnet konstatere, blive en af de største procenter i landet, sagde Helmer Sørensen. + Firmaet Lydig har overtaget sygekassens ejendom på Herningvej. Handlen blev godkendt af sygekassens repræsentantskab i aftes, og prisen bliver 360.000 kr. Ud over tilbuddet fra Lydig havde sygekassen fået et tilbud fra Ringkjøbing Kommune, der ville betale 300.000 kr. kontant for ejendommen. Men en skriftlig afstemning gav 20 stemmer for handlen med Lydig, mens seks stemte for salg til kommunen. + Stadil gjorde det igen. For andet år i træk vandt gymnastik- og idrætsforeningens ungdomsspillere et dansk mesterskab i indendørs fodbold, denne gang i ynglingerækken. 3. Det er altid dejligt at kunne meddele, at vi har været forskånet for uheld, der har lemlæstet eller forårsaget dødsfald for vore fiskere, sagde formanden for Vestjysk Centralforening, fiskeeksportør Henning Brasen, Hemmet, ved generalforsamlingen. Ganske vist har vi haft større fiskemængde og større priser på enkelte fiskesorter (ål), men når slutfacit gøres op, ser vi, at gennemsnitsprisen pr. kg fisk fra Ringkjøbing Fjord var 3,59 kr. mod 4,05 kr. i 1971. Og i Nissum Fjord fra 4,70 til 4,05 kr. pr. kg. Hvad får den vestjyske fisker til stadig at gå på fjorden, sætte sine garn, håbe på fangst, så han kan forsørge familien? Vi har Skjern-Åen, der stadig sender tonsvis af okker ud i fjorden. Vi har klaret os selv, men vi kan ikke klare forureningen. En stor glæde er det at se, at rensningsanlæggene er ved at være udbygget i nogen af de store byer op til fjorden - Ringkjøbing f.eks. + Fisker Svend Nielsen, Nr. Nebel har sat 500.000 stk. heltyngel ud i Ringkjøbing Fjord. Det er ham, der med succes har fået kunstig helt-udklækning til at lykkes. Af i alt 3 mill. æg er 2 mill. lykkedes. Meget er gået til fordi de i hast måtte flyttes fra Hemmet. - Jeg var skuffet over at biologerne sagde god for vandet i Hemmet, sagde han. Men hvis jeg får 10 beholdere mere til det anlæg jeg har nu, kan jeg formentlig køre med omkring 5 mill. æg ad gangen. + 7. »Helten« åbner på Fjordgården. Restauratørparret Inge og Erik Rasmussen, Hotel Fjordgården, åbner nu en ny frokost- og danserestaurant. Den har fået navnet »Helten«. + Idrætsforeningen har godt fat i guldmedaljen i herren es ynglingemesterrække. + 8. Det viste sig at være en god idé, de handlende i Mellemgade, Nørregade og Østergade fik, da de inviterede børnene til fastelavnsfest. 450 børn fyldte op på Sparekassens parkeringsplads, da katten blev slået af tønden. Et meget stort antal voksne overværede tøndeslagningen, med de festligt udklædte børn. De fem bedste maskerede fik præmier, men dommerne, fotograf Kjeld A. Hansen og tegner Birthe Weinreich, var kommet på en næsten uoverkommelig opgave. + 9. Rotary Klub har valgt ny bestyrelse for klubåret, der starter 1. juli. Amtmand A. Bach bliver præsident, pastor E. Hillersborg vicepræsident, frisør Vagn Knudsen sekretær, landinspektør C. H. Knudsen kasserer, ejendomsmægler Emil Andersen klubmester og tandlæge B. Kloch Larsen pastpræsident. + 10. Med en sejr på 13-11 over Skjern blev RIF mester i herreynglingemesterrækken. + Unge Hjem arrangerer i samarbejde med sognepræst Søren Ruager, Rindum, en forsøgsgudstjeneste i Rindum Kirke. Under gudstjenesten medvirker syv-otte unge. Der er også indlagt et kirkespil. + Overskud på 4,8 mill. kr. i Ringkjøbing Landbobank. Balancen steg til 241 mill. kr., og omsætningen 10 mill. op. Efter afskrivninger var der 4.140.000 kr. til disposition, efter at der er overført 660.000 kr. til næste år. + 10. Okkerforureningen i Ringkjøbing Fjord fra nedlagte vestjyske brunkulslejer vil blive forsøgt standset af Ringkjøbing Amt i samarbejde med Miljøministeriet. + Ringkjøbingdragten på langfart. Gennem Danmarks Turistråd har Udenrigsministeriet henvendt sig til Ringkjøbing Turistkontor, for at låne en folkedragt til et 2 måneders propagandafremstød i Japan. Helle Rasmussen har stillet sin dragt til disposition, og den er i dag sammen med brochurer sendt afsted. + Restaurant Morten P. med »Sorte Louis« bygger om for 0,5 mill. kr. Første del af ombygningen tages i brug i denne uge, medens håndværkerne har lovet sidste del færdig lidt før påske. + 12. Strandet kutter bjerget. Hvide Sandes nye bjærgningskutter var på pletten. Fiskeskiper Anker Tved, Bøvling, kan takke Hvide Sandes nye og første bjærgningsfartøj, »Svend Aage« RI 3, for, at hans nyerhvervede fiskekutter kun behøvede at ligge strandet i omkring 12 timer. Den 12 tons store »Jens Thomsen« RI 28 strandede 1 km syd for Hvide Sande natten mellem fredag og lørdag - og lørdag eftermiddag flød den atter på vandet på vej mod Hvide Sande. + 100 børn prøvede ponyerne. Ridekluben havde stor succes med sit pony-arrangement søndag. Klubben har for kort tid siden fået seks nye ponyer og et ponyføl der blev præsenteret, i går + Th. Skaanning er blevet udnævnt til æresmedlem af Marineforeningen ved stiftelsesfesten i marinestuen på Hotel Ringkjøbing. Skaanning var initiativtager og har været formand i samtlige 32 år foreningen har bestået. Han er nu blevet afløst af Knud Stræde Andersen. + Ringkjøbing Bank har udsat en vandrepokal, som fodboldklubberne fra Ringkjøbing, Spjald og Videbæk skal spille om før hver sæsons begyndelse. Pokalvinderen er fundet, når efterårsturneringen begynder. + Mens RIF's bedste seniorhold i håndbold i år må se nedrykningen i øjnene, kan klubben stadig finde forhåbninger i ungdomsafdelingens resultater. Klubbens herreynglinge blev puljevindere i mesterrækken og skal spille om det jyske mesterskab, men også klubbens drengehold fra 12-14 år er blevet kredsmestre. + Overfaktor Carl Aage Kirkegaard, Ålborg, er fra 1. maj ansat som driftsleder ved De Bergske Blade. Han skal stå til rådighed for direktionen på alle tekniske områder og vil få bopæl i Holstebro. Kirkegaard er udlært i Rasmussens Bogtrykkeri. + 13. Ca. 125 overværede mandag aften krydsildsmødet med byrådet, der blev en tam forestilling. Hele byrådet med undtagelse af Ruth Pedersen, Hakon Kristensen og Ths. Skovmose var mødt op. Et spørgepanel med Alex Salmon, Harry Sudergaard, Mads Andersen og Verner Benjaminsen formidlede de skriftlige spørgsmål, arrangørerne havde modtaget. De fire gamle partiers vælgerforeninger stod atter i år bag krydsilden, der havde en myndig dirigent i Arne Sundgaard. + 14. Kredsgeneralforsamling i Blå Kors. Drikkeriet og drikkevanerne tegner mørkt. Ungdomsdrikkeriet trænger sig på som et stigende problem, sagde formanden for Blå Kors, bestyrer M. Karkov, Skjern, ved kredsgeneralforsamlingen i Rindum. + Ulfborg Hind Herreds Husholdningsforening skal have nyt navn. Dette blev vedtaget ved generalforsamlingen på Højskolehotellet, hvor de omkring 30 deltagere stemte for navnet Ringkjøbingegnens Husholdningsforeninger. + Idrætsforeningens serie 3 hold i fodbold vandt i aftes træningskampen i Ringkjøbing over Skjern, der spiller i serie 4, med 3 2.+ 14. Ringkjøbingegnens Hovedkreds flotter sig. Bestyrelsen har vedtaget, at hele overskuddet fra gymnastikopvisningen i den kommende weekend skal gå ubeskåret til de nye Vesterhavs-haller, der efter planerne skal begyndes allerede i år. Og bestyrelsen har oven i købet vedtaget, at overskuddet rundes op til et helt 500-kroners beløb. + 15. Ribo-pokalløb på lørdag. Fabrikant. Leif Hansen, Ribo-Vinduer, har skænket Motorklubben et sæt vandrepokaler, og om disse køres der førstkommende lørdag aften. Henning Nørgaard og Tage Forsom har tilrettelagt løbet, som starter fra Uno-X i Ørnhøj, tæt ved hovedvej 11. Senior- og juniorholdene skal køre ca. 70 km, begynderne ca. 40 km. og debutanterne ca. 30 km. + Arbejdet med en omlægning af Torvet skal begynde 3. april. Da kommer lindetræerne, der skal omgive pladsen. Derefter vil kommunen gå videre med arbejdet, så Torvet kan stå klar i løbet af sommeren. + Det bliver 20-25 pct. dyrere at bo i Boligforeningen nyeste lejligheder. Byrådet har godkendt et udlejningsbudget fra Arbejderbo til det tredje afsnit af byggeriet. + 17. Stor interesse for møntauktion. En krone fra 1924 blev på en møntauktion solgt for 500 kr. Det er en meget sjælden mønt, og derfor opnåede auktionarius auktionens højeste bud for denne. Der var andre sjældne mønter til salg, i alt 140. Deraf blev de 100 solgt på auktionen. Resten gik tilbage til ejerne. Omsætningen blev 4500 kr. Ringkjøbing og Omegns Frimærkeklub arrangerede for første gang denne møntauktion. + 19. Vestjyllands Højskole har lagt sin arbejdsplan om og vil i fremtiden i stigende grad kunne efterkomme de mange ønsker om at være med på de korte kursus. Højskolen har besluttet at slette de 3 måneders højskoleophold og fra 1974 køre med et 5 måneders og derefter have de korte kursus på mødeplanen, + Rindum Skole skal udbygges til en to sporet 7-klasses skole. Der er afsat 800.000 kr. på budgettet for 1975-76, det er næppe nok. I år opføres endnu en pavillon. + 15. Vestkrafts nye transformatorstation ved Søndervig er i dag klar til at deltage i el-forsyningen. - Det er samtidig en slags startskud for reparationsarbejdet af højspændingslinien fra Kloster til Hvide Sande. Samtlige de ca. 60 el-master skal flyttes over på nye betonfundamenter. + 16. Ved Vestjysk Eksportforenings generalforsamling i Skjern hyldede de ca. 250 deltagere foreningns formand gennem 4 år, Hans Christensen, Sædding, Nr. Nebel, og forretningsføreren gennem 32 år, Peder Ledgaard, Ringkjøbing, der begge trak sig ud af foreningsarbejdet. Eksportforeningen har i 1972 et overskud på 167.688 kr., oplyste Peder Ledgaard. Det blev besluttet at henlægge 50.000 kr. til reservefonden, 60.000 kr. til byggekonto og at overføre 57.688 kr. til næste år. + 19. Der er god bredde og en fin standard i gymnastikken på Ringkjøbingegnen lød dommernes kommentar til hovedkredsens opvisning i Vesterhavs-Hallen. Omkring 1300 gymnaster og gymnastikinteresserede lagde i weekenden beslag på Vesterhavs-Hallen. Her viste 22 hold sin kunnen ved forårsopvisningen. + Sportsfiskeforeningen sætter 50 kg bækørreder ud i Hover Å. Bestyrelsen sætter det samme antal ud til sommer. Sidste år satte man også 100 kg ud, og resultatet var tilfredsstillende. Det oplyste formanden, Poul Godt, på foreningens generalforsamling. + 20. Faciliteter i Ringkjøbing er et prestigespørgsmål. Det mente spørger på et møde i No. - Formanden for de faste ejendomme ikke utilbøjelig til at give ham ret. + Som aldrig før har der været så stor interesse for tennis, siger formanden for tennisklubben, boghandler Lars Bruun. - Skønt vi endnu ikke er ude af april, og sæsonen lige er startet, er vi allerede oppe på 170 medlemmer. Vi er nødt til at standse for tilgangen. Banekapaciteten er for lille. Men vi håber, der bliver mulighed for én eller to baner mere. + Arbejdskonflikten rammer også dagspressen. Derfor udkommer dette blad ikke i morgen, onsdag og de følgende dage, mens konflikten løber.

Jubilæum: 1. Rengøringsass. Mathilde Christensen, Søndergade 2, 40 år på Ringkjøbing Skole.

Døde: 1. Jørgen Johansen. + 4. Børge Thue Nielsen. + 5. Andrea Jensine Andreasen. + 9. Jørgine Chrestensen. + 11. Jens Iisager. + Kirsten Thellesen. + 13. Viggo Perregaard Larsen. + Marie Bolding Andersen.

 

APRIL

11. Politiet i Ringkjøbing Politikreds tog mandag afsked med de sidste 35 strandfogeder i kredsen. Det skete ved en festlighed på Strandkroen, hvor strandfogederne fik overrakt et askebæger i kongeligt porcelæn som en påskønnelse for deres mangeårige indsats. + En 17-årig mand fra Ringkjøbing er ved retten blevet idømt en usædvanlig dom, idet han er blevet frakendt retten til at drive jagt i 2 år. Det var den 17-årige, som 29. december skød et dådyr i Hee Dyrepark. Han kom fra en resultatløs jagt. + Spildevandet fra bysamfundene i Ringkjøbing Kommune skal samles i fire rensningsanlæg. Gennem rørledninger skal det pumpes til fire centralt beliggende anlæg i nærheden af større vandløb. + Marts-april-strejken satte mange ting i stå, men ikke Falck-Zonen - og slet ikke søndag den 1. april, da stationsleder Folmer Husted uddelte hæderstegn til brandsvendene C. C. Schou og Jens L. Harborg. Så godt som alle kammeraterne mødte for at hylde dem. + 12. Det årlige amts-skolegymnastikstævne er afviklet i Vesterhavs-Hallen. 1100 børn deltog fra mange skoler i amtet. Der blev vist god gymnastik, og det var dejligt at se, at børnene går så højt op i gymnastikken. Det er med til at gøre dem motiverede for at tage sporten op også efter skoletid. + 13. Gl. Avlsgård åbnede som »Røgeriet«. Ringkjøbings nye værtshus, Røgeriet, blev åbnet torsdag. I de samme bygninger var der før i tiden et værtshus, der hed Gammel Avlsgård. Det var bøndernes tilholdssted, når de kom til byen. I gamle dage var der en stor hestestald i gården, her var Gendarmerne installerede med deres heste. Værten fik øgenavnet »Pe Kusk«; han kørte for gendarmerne. Røgeriet er bygget af materialer, der også skal benyttes på et røgeri. Det er hyggelige lokaler med vandskurede vægge. Poul Knudsen har kostet 275.000 kr. på restaurationen. Om et par måneder bliver der servering i gårdhaven. + Der var skuffelse i Varde fredag eftermiddag, efter at dommer Poul Buch havde oplæst kendelsen over fredningen af Værnengene. Hus- og lodsejere havde stillet et samlet krav på ca. 60 mill. kr., men kendelsen giver kun 2.905.860 kr. i erstatning. + Nyindregistrerede Hvide Sande-kuttere dunker ikke længere ud af havnen med de velkendte kendingsbogstaver RI malet på siden. Mindst en halv snes kuttere må i dag finde sig i et L. + 14. Roklubben tog ved sæsonens start en ny kaproningsbåd i brug. Umiddelbart efter standerhejsningen søndag døbte materialeforvalter Niels Kastberg Jensen den nye fireårers inrigger med styrmand. Den fik navnet »Lyngvig«. Den nye båd har kostet klubben ca. 16.000 kr. Og den skal udelukkende benyttes af medlemmer, der træner til kaproning. + Kommunen har fået en ny ingeniør. Det er Iver Brinch Eliassen, der starter 15. april, og afløser G. A. Schlüter. + Kunstforeningens arrangement lørdag aften, Trille med Schades »Sjov i Danmark«, var igen et af de arrangementer, som havde betydeligt fylde og indhold, og de kun ca. 40 mennesker, som havde fundet vej til Hotel Ringkjøbing, kunne gå derfra beriget med Schades smukt sanselige lyrik, fortolket af Trille med en ikke mindre sanselig sødme. + En sjællandsk metalvarefabrik starter nu en ny afdeling i Ringkjøbing. Det er kommunen der skal opføre bygninger til 1,8 mill. kr. Det skal placeres på en grund ved siden af Ribo Vinduer i Rindum. + 16. Når man går, skal man lukke døren efter sig - både af hensyn til sig selv og til dem, der skal arbejde videre. Men man skal samtidig passe på ikke at smække den i, siger forretningsfører P. Ledgaard, Fjordallé. 1. april trak han sig tilbage efter 32 års indsats på Vestjysk Eksportforening. Han er også med i Sønderjysk Forening, og var i sin tid formand for afdelingen i Esbjerg og er her med i arbejdet i faderskabsforeningen for Humstrup og Brarup sogne i Mellemslesvig, der samarbejder med Sønderjysk Forening (Ledgaard blev for et par år siden hædret med dannebrogsordenen for sin indsats i det slesviske arbejde. + Ringkjøbing Fjord undrer sig - har gjort det længe. Men først nu tør den komme frem med sin undren: Hvor blev isen af i vinter? Det is-panser, som ellers trofast hver vinter binder vandoverfladen sammen, så folk kan gå på den som den faste jord. Og fisker Niels Sørensen, Hvide Sande, undrer sig med. I de 77 år, han har levet, har han ikke oplevet en vinter, hvor fjorden ikke er frossen til over det hele, + Rindum Sogne- og Ungdomsforening er i en rivende udvikling, sagde formanden Erik Bæk Knudsen på generalforsamlingen i Sognegården. I det forløbne år har vi haft en medlemsfremgang Hvad skylder vi dette? Bedre fritidsfaciliteter, udendørs og indendørs + 17. Byggeriet i Ringkjøbing Kommune er steget meget voldsomt i januar kvartal 1973 i forholdt til samme kvartal sidste år. Der er fuldført godt 140 pct. flere kvadratmeter etageareal end i samme tidsrum året før. Knap så markant er stigningen på det byggeri, der er i gang og ikke fuldført." Men alligevel drejer det sig om ca. 22 pct. flere kvadratmeter etageareal. I alt har man bygget 57 bygninger, og 116 er under opførelse. Sidste år var tallene henholdsvis 32 og 56. + Restaurant »Helten« på Hotel Fjordgården i Ringkjøbing blev mandag åbnet ved en reception for publikum. Mange benyttede lejligheden til at se de nye lokaler, som dog har været i brug i nogen tid. Der var mange hilsner og lykønskninger til værtsparret Inge og Erik Rasmussen. De fejrede på samme tidspunkt 1 års jubilæum som værtspar på Fjordgården. + O. Søndergaard Christensen, læge i Ringkjøbing siden maj 1936, har afstået sin praksis til læge A. Morsing Madsen fra Hening. O. Søndergaard Christensen holder op i år til maj. + 18. Den danske gildeorganisation, der er verdens ældste, fejrer 40 års jubilæum med en række festligheder landet over. Én gang spejder - altid spejder. Det er det motto, der har stået bag Sct. Georgsgilderne i Danmark lige fra starten den 24. april 1933 og til i dag. + Det er kun sjældent, at man ved Ringkjøbing Kunstforenings udstillinger indbyder til fernissage; men i forbindelse med foreningens påskeudstilling fandt man anledning til at gøre noget ud af det. Kuntforeningens formand K. Ganer Tolsøe, sagde ved ferniseringen skærtorsdag, at han beklagede, at man ikke noget tidligere havde påbegyndt forarbejdet med påskeudstillingen. Men disse bekymringer var jo gjort grundigt til skamme, og han tog det store deltagerantal som et udtryk for den store interesse, der stadig er for kunst. + Der er kommet et nyt indslag i forretningslivet i byen. En akvariehandel i Øster Strandgade 23. Det er typograf Svend Graversen fra Snejbjerg, der har lejet et lokale - mest for forsøgets skyld. - Men bare indtægterne lige balancerer med udgifterne, så er jeg tilfreds, sagde Graversen. + 24. Der er plantet 27 lindetræer på torvet. Træer i en by skaber miljø. Miljø trækker kunder til forretningerne. Og dermed går omsætningen i vejret. Det gælder specielt de mindre forretninger, som skal være glade for det gående publikum. Det mener byplaneksperten Niels Hvass Sitas, Ballerup. Det er ham, der har forestået beplantningen af torvet. + 25. Søndag åbner dyreparken i Hee igen. Og man kan fra starten præsentere publikum for flere nyheder. Bl.a. har man fået indrettet Europas største søløvebassin til de to søløver og de to sæler, som parken også havde sidste år. + Hva' søren vil du herud efter? Der er da ikke brug for en dykker i Hvide Sande, sagde folk, da jeg kom herud for knap 3 år siden - men det var der altså alligevel, siger manden bag Vestjysk Dykkertjeneste, Klaus Draiby. Med 99 pct af fiskerne, er jeg den eneste i landet, der har sådan en abonnementsordning. Jeg tager grej af skruerne for dem, løsner trawl fra gamle vrag på havbunden, for mange fisk opholder sig tit i nærheden af vrag, og så slæber fiskerne der. Sidste år havde jeg 180 assistancer i Hvide Sande Havn. + Telemann, Bethoven og Martinu. Klassisk og dermed kedeligt, vil nogle måske sige. Nej, slet ikke, siger Kunstforeningen. For bl.a. at komme denne fordom til livs har foreningen onsdag den 25. april arangeret en koncertaften i Rådhushallen med Vestjysk Kammerensemble. + 26. Kunstforeningen er for tiden ved at gøre et fremstød for at skaffe sig flere medlemmer end de 300, man har. Man håber foreningen skaffer sig større støtte + Mens ornitologer, naturelskere og mange andre glæder sig over, at Holmsland Klit har fået så sjælden en gæst som en kongeørn, finder bestyrer H. P. Larsen i Haurvig det af forståelige grunde knap så morsomt. Kongeørnen har nemlig taget 8-10 nyfødte lam fra H. P. Larsens arealer. + Turisterne strømmer til Vestjylland i påsken. Og i disse aprildage gjorde vejret sit bedste. Der var mange turister til at nyde det. Der var mange tyske, og hotellerne i sommerlandet havde alle værelser lejet ud hele påsken. + 27. Generalforsamling i Turistforeningen. Der er en udvikling i gang mod helårsturisme. En svømmehal vil yderligere udvikle denne tendens. Vi ved fra turistchefen, at gæster såvel inden for som uden for sæsonen spørger efter svømmehal og sauna. Dette hjertesuk kom formanden for Turistforeningen, Holger Rasmussen med i sin beretning på generalforsamlingen. Han sagde videre: 1972 blev et mærkeår for turistforeningen. Kommunen øgede sit tilskud med 33 pct. Det er nu på 60.000 kr. Kommunen dækker de egentlige udgifter ved kontorets drift. Ribe og Ringkjøbing amtsråd har vist stor forståelse for turistarbejdet. Bevillinger fra disse har gjort det muligt at sætte forskellige arbejder i gang. Vestjysk Turistkreds har fået et stærkt udvidet samarbejde med Danmarks Turistråd. Ringkjøbing Turistforening havde i 1972 et overskud på 7365 kr. Det er 10 gange større end året før. Da var overskuddet 700 kr. Foreningen har fået to nye bestyrelsesmedlemmer. Erhvervsrådet har fået en ny repræsentant, flyveleder Hans Jørgen Eriksen, der afløser Henry Kamp. Handelsforeningen får også en ny repræsentant i Per Grosbøl. Vi turistfolk er overbevist om, at adskillige mill. I fremmed valuta vil dukke op, siger Holger Rasmussen. Det har været et travlt år for turistkontoret. Samarbejdet med Dansk Centralkontor går strålende. Det er til glæde både for turister og husejere. Rasmussen fortsætter: Turistforeningen vil fremstille en fornyet udgave af hvervebrochuren. Det er billeder fra hele kommunen. På foranledning af erhvervsrådet vil bestyrelsen også fremstille en ny plakat. Vi vil endvidere fremstille en ny brochure, som alle - såvel firmaer som private - gerne skal lokkes til at sende med i deres breve til forretningsforbindelser, bekendte og venner ude i landet, så disse kan få lyst til at besøge byen, og - endnu bedre - flytte hertil. + Der var mødt 15 medlemmer til generalforsamling i Røde Kors, Ringkjøbing afdeling. Tilslutningen er ikke udtryk for medlemstal eller indsats idet medlemstallet er ca. 1900, og det er procentvis et af de højeste medlemstal i landet. Aktiviteten er meget stor med kurser i stort tal med oplysning på alle fronter. + Omkring 35 af Skytteforeningens godt 100 medlemmer var mødt til generalforsamlingen. De besluttede at udnævne kriminalassistent H. E. Jensen til æresmedlem, og han fik overrakt et æresdiplom. + Salget af flyve-billetter fra turistkontoret i Ringkjøbing er i 1972 faldet med ca. 33 pct. i forhold til 1971.

Fødselsdag: 17. Marie Andersen, Ringkjøbing Alderdomshjem, 90 år. + 24. Jenny Balleby, Damtoften 7, 80 år.

Bryllup: 21. Syerske Alice Schmidt Jensen (d. af Jakob J., Tim) og mekaniker Bent Bonde Jepsen (s. af Ketty J., Ringkjøbing). + Henny Nielsen, Billund (d. af Vilhelm N., Bildtsvej,) og maskinmester Allan Brink Jensen, Billund (s. af Hans B. J., Nylandsvej, Lem). + Jette Røgen Jensen (d. af Erik Røgen J., Ølstrup) og Jan Noesgaard Pedersen (s. af Frede P., Kronager 8). + 25. Johanna Mathiesen (d. af Jørgen M., Færgemandsvej, Hvide Sande) og fisker Jes Ebsen (s. af E. E., Ringkjøbing). + Kirsten Nørgaard, Rindum, og Claus Nielsen, Brabrand. + Alice Schmidt Jensen (d. af J. J., Tim) og Bent Jepsen (s. af K. J., Ringkjøbing).

Døde: 12. Marius Kokholm. + 18. Rasmine Tüchsen.

 

MAJ

1. Ingen skal komme og sige, at den nye akvariehandel hverken er fugl eller fisk. Og for at det ikke skal være løgn, så starter typograf Svend Graversen inden udgangen af denne uge med også at handle med fugle. + 3. Æblehavens Campingplads, der ligger ved Schuberts Plantage, har stort besøg i denne tid. Gæsterne her bliver vel modtaget, bl.a. er der hver lørdag aften lejrbål med underholdning for både voksne og børn. Der sluttes af med en svingom. Trikotage- og konfektionsfabrikken Scotty har fået ny direktør. Direktør W. Udesen, Vejle Dampvæveri, overtager direktør Peter W. Lønborgs stilling. Peter W. Lønborg stopper på Scotty, fordi han starter egen importforretning i Ringkjøbing. Peter Lønborg har været ansat på Scotty i godt 21 år. + 4. MORTEN P. og SORTE LOUIS klar til ny sæson. Ringkjøbings lille, hyggelige Hotel Morten P. er Danmarks billigste. Selv efter den gennemgribende modernisering, der nu er tilendebragt, holder hotellet de små værelsespriser. Man kan overnatte på hotellet for 20 kr., og hotellet har nu fået alle de faciliteter, man med rimelighed kan forlange af et godt dansk hoted. + 7. Ringkjøbing Elværk foretager i øjeblikket omfattende ændringer af gadebelysningen. Og der vil ske mere i de kommende måneder. + Bestyrelsen for Borgerforeningen vil oparbejde en kapital i et kombineret jubilæums- og dispositionsfond. Fonden skal støtte forskellige formål. Det kan f.eks. dreje sig om et idrætscenter. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at fortsætte arbejdet med fonden. Til bestyrelsen nyvalgtes købmand Ernst Knudsen og fabrikant Børge Balleby i stedet for redaktør Ove Strange og snedker H. J. Overgaard. + 10. Fire hjemmeværnsmænd blev i går hædret med hjemmeværnets højeste udmærkelse, Hjemmeværnets Fortjensttegn. Det var tidligere delingsfører og næstkommanderende Jens Peter Damtoft, kompagni 2602, Spjald, delingsfører Egon Olsen, kompagni 2605, Tarm, og kaptajn Jørgen J. V. J. Weinreich, Ringkjøbing, der fik hæderstegnet overrakt af major C. N . Juel Grønbjerg, der senere selv fik fortjensttegnet overrakt af oberst Bjørn Skaiby, hjemmeværnsregion Viborg. + Klart skib. Det var ikke vejr til en tur på fjorden, da Sejlklubben lørdag havde standerhejsning på havnen. Mange af klubbens medlemmer havde håbet at få lejlighed til årets første sejltur men vinden var for stærk og blæste lige ind i havnen, så det kunne ikke lade sig gøre at komme ud. Formanden for sejlklubben Finn Bækdal, udtrykte ved standerhejsningen håbet om, at klubben må blive skånet for uheld i den kommende sæson. Det var hans håb, at medlemmerne og vejrguderne vil medvirke hertil. + 11. De handlende mener ikke, det er muligt at lukke forretningerne om lørdagen i turistsæsonen. + Fjord og hav. Algadeforeningen vil gerne markere gaden på en lidt utraditionel måde. Derfor har foreningen sat flagguirlander op. Det er flag med ror og anker - de skal symbolisere byen ved fjord og hav. Algadeforeningen arbejder også med andre udsmykninger. + 15. Hvorfor udeblev nye medlemmer. Rokluben havde ikke succes med sit medlems- og propapandamøde lørdag eftermiddag. Kun tre nye medlemmer troppede op, og det er man fra roklubbens side en smule skuffede over. Som regel plejer der at være fuldt hus, når man sammenkalder til dette årlige møde. Forklaringen i det lave deltagerantal må ligge i vejret, mener roklubben. Humøret har man dog ikke mistet. Man håber, nye medlemmer vil møde frem i løbet af sommeren. + Rideklubben har deltaget i Thylands Rideklubs udvidede distriktsstævne. I stævnet var der i alt 360 startende ryttere. Det blev til pæne resultater for den lokale rideklub. Helene Andersen på Dover opnåede en andenplads i springridning, og i skoleridning blev det til en fjerdeplads til Helle Kraglund på Claudius. + Det betragtes i Hvide Sande som lidt af et held, at brigantinen »Beawer« kom i havn, da den natten mellem mandag og tirsdag stod ind gennem indsejlingen. For en skipper ukendt med besejlingsforholdene er det en risikabel sag at føre et så dybtgående fartøj over sandbarren. + 16. Junior Chamber har valgt ny bestyrelse. Arkitekt Benny Andersen, formand, bankfuldmægtig Aage L. Sørensen, sekretær, tømrermester Gert Andersen, kasserer, murermester Niels Erik Astrup-Hansen, guppekoordination, ingeniør Gustav Schliiter, mødeleder, og slagtemester Leo Pape. + Der var grundstensnedlæggelse og rejsegilde på St. Blicher logens ny bygning i Rindum. Ceremonien blev overværet af ikke færre end 75 af den lokale loges 122 medlemmer. Desuden var der gæster og repræsentanter fra logernes ledelse og nabologerne. + Tilslutningen til sommerens 4 H-arbejde under husholdningsforeningen er større end nogensinde før. Tilgangen har været på små 50 pct., idet 142 drenge og piger har meldt sig i år mod et deltagertal på omkring 100 sidste sommer. De to husholdningslærere, der arbejder med opgaven, Maren Jensen, No, og Ellen Horsted, Velling, har haft børnene samlet til det første orienterende møde. + Solgte 60 biler vandt rejse til USA. Automobilforhandlcr G. Bech-Hansen rejser om kort tid til USA på en rejse, han har vundet i en forhandlerkonkurrence, udskrevet af Chrysler, Danmark. + Nordsøværftet søsatte onsdag den 12. coaster til partsrederiet Union XIV ved A. N. Svarrer, Esbjerg. Skibet blev døbt af Tove Albæk Pedersen, Ringkjøbing, og fik navnet »Veralil«. + Maskiner for cirka 1,9 mill. kr. til Lydig, der allerede har installeret de første maskiner i Ribos gamle bygninger på Vesterkær. Det er bl.a. en stor foliopålimningsmaskine til ca. 400.000 kr. + 18. Det har været en succes at fodre de mange trækgæs, der i foråret - i lighed med tidligere - har rastet ved Vest Stadil Fjord. Forsøget med fodring af gæssene på et ubenyttet areal er faldet godt ud. Men alt i alt har forsøget kun været en betinget succes, for det beløb på 10.000 kr., som Jagtfonden og Jagtrådet stillede til rådighed, var ikke nok. + Når det landskendte københavnske mandskor, Studentersangerne, i eftermiddag ankommer til Ringkjøbing fra Esbjerg - via Hvide Sande - bliver det en ankomst med brask og bram på Torvet. Bogtrykker Louis Rasmussen, som »kender« Studentersangerne fra deres sidste besøg i Ringkjøbing i 1908, har påtaget sig at sørge for, at Studenterne straks ved ankomsten på Torvet står ud af bussen og istemmer en glædessang. Ingen skal frygte for, at Studentersangernes program er tungt og overseriøst. Tværtimod er det et meget afvekslende program med både viser, negro spirituals og sømandssange. + 19. De lokale arkitekter, som har været inddraget i arbejdet med at projektere en ny idrætshal og svømmehal på stadion får mulighed for at lave et projekt inden for beløbsrammen 4,5-5 mill. kr. Det besluttede haldudvalget på et møde torsdag aften. + 20. Ikke blot vestjyske fiskere holder ind til Hvide Sande med deres fangster. 1 denne tid har de selskab af fartøjer fra stort set alle egne af landet. Om det så er K - for København - er det at se i havnen. De dyre fladfisk, tungerne, betales med 15-20 kr. pr. kg. Og det lokker fremmede fiskere til. Enkelte fartøjer er endda fragtet til Hvide Sande på lastvogn. + 21. Ny rekord og studentersangere i Hvide Sande. Lørdag blev den helt store dag for Hvide Sande Fiskeauktion. Rekorden for omsætning på en enkelt dag blev forbedret med 200.000 kr., nemlig til 840.000. Den gamle rekord er ikke 1 måned gammel. + Formand, tandlæge Arnvig Bidstrup, sagde i sin beretning: Vi har nu udlejet centret til rideklubben. Det kører fuldstændig af sig selv, og det er dejligt at konstatere, at klubben kan klare at leje sig ind rent økonomisk. Vestjysk Ridecenter har netop afsluttet sit første regnskabsår. Man har i det forløbne år haft et overskud på ca. 13.000 kr. - Det er vi absolut tilfreds med, siger kassereren H. P. Dahl. - De sortseere, der var, da vi gik i gang, er forlængst manet til tavshed. Folk står allerede på venteliste for at få en bås til deres dyr, siger Dahl. + Bestyrelsen for handelsforeningen vil arbejde for at få noget mere samarbejde i gang mellem de handlende i Ringkjøbing og de mindre byer i oplandet. Det var isenkræmmer Ejnar Hansen, Lem, der på et møde i Ringkjøbing, foreslog at de mindre byer også skulle repræsenteres i handelsforeningen. Vi ser efter, hvad der sker i Ringkjøbing. Formanden, tømrerhandler Henry Kjeldsen svarede at der var visse problemer ved en direkte repræsentation. Men bestyrelsen vil arbejde videre på at etablere f. eks. et samarbejdsudvalg. + 22. Det står nu fast, at RIF's kvalifikationsrækkehold fra håndboldsæsonens start skal trænes af den tjekkiske sportsprofessor og tidligere håndboldlandstræner Jan Kecskeméthy. Denne beslutning blev taget på et bestyrelsesmøde mandag aften. Samtidig hermed har RIF allerede modtaget den første økonomiske støtte til ansættelsen. Ribo og Lydig har hver skænket 4000 kr. + De handlende i Hvide Sande går ind for lørdagslukning mellem 15. september og 15. maj. Det viste en afstemning onsdag aften ved Hvide Sande Handels- og Håndværkerforenings generalforsamling. + Ribo, der er Europas mest avancerede fabrik af sin art, har nu fuldendt udflytningen til Øster Rindum. - Til august er der 15.000 kvm. under tag, men kun 30 mand i produktionen. Ribo Vinduer er ved at være ovre trængslerne i forbindelse med flytningen til fabrikken. Man har hele tiden i det nye anlæg holdt den samme produktion som i de gamle bygninger på Vesterkær, men den forventede produktionsstigning er forsinket på grund af konflikten på arbejdsmarkedet. Ribo har investeret 3 mill. kr. i nye maskiner foruden de store omkostninger, der ligger i at opføre en fabrik på 10.000 kvm. Virksomhedens egne teknikere har projekteret fabrikken, ligesom man også selv har lavet udkast til maskinerne i produktionen. + Møbelhandler A. Graven Nielsen nægter genvalg til bestyrelsen for Hvide Sande Handels- og Håndværkerforening. Og hans ønske blev respekteret. I hans sted nyvalgtes skotøjshandler Jørgen Andersen. + 23. Åh, hvor vi dansede. Hvad er folkemusik? Og hvad er folkedans? Disse spørgsmål måtte man stille sig ved kunstforeningens arrangement i Velling Forsamlingshus, jo, man ved godt, at mange mennesker dyrker folkemusiken og folkedansen som en kær hobby; men mange har vel fornemmelsen af, at man ikke rigtigt kan være med, hvis man ikke kender de rigtige trin, ikke rigtig hender musikken. Nu kom så Evald Thomsen og hans venner. Man var vel usikker, og man lagde da også ud med at danse på en måde som lå meget nær de fastlagte trin. + Lokalhistorisk arkiv i Ringkjøbing ønsker billeder af forretningsfolk og deres forretninger. Arkivets initiativtagere har henvendt sig til handelsforeningens bestyrelse til at hjælpe med at indsamle materiale. + 24. Ringe tilslutning til RIF's motionsture. Er ringkjøbingenserne ved at være trætte af at motionere? Det mener i hvert fald arrangørerne af Idrætsforeningens motionsaftenture. Nu er to ture afviklet, og tilslutninger til dem har været meget ringe. Første gang var der 16 med, og i aftes var deltagerantallet kun forbedret med én. + Det går planmæssigt med byggeriet ved samlestalden på Enghavevej. Vestjysk Eksportforening er her i gang med at opføre en kontorbygning, hvor der desuden vil blive plads til kantine, bruserum samt et dyrlægerum. + 25. Næsten alle medlemmer af guldalderklubben deltog i sæsonens sidste arrangement i klubben, en udflugt rundt om Ringkjøbing Fjord. De 85 deltagere i turen havde en dejlig og udbytterig dag. + Bogudlånet frem i byen og tilbage på landet. Spørgsmålet om biblioteksbus igen rejst over for kulturudvalget af bibliotekaren i Ringkjøbing. Bogudlånet stiger gradvis på kommunens hovedbibliotek i Ringkjøbing, og det falder i samme takt på de fleste af bibliotekerne i sognekommunerne. Hovedbibliotekets samlede udlån blev 55.119 bind mod 52.415 bind året før. De tilsvarende tal for samtlige filialbiblioteker i oplandet var 17.140 og 20.855. Men hensyn til børnebiblioteksafdelingerne har der været en stigning i udlånet over hele kommunen. Hovedbiblioteket har haft et udlån på 35.953 børnebøger i 1972-73 mod 33.918 året før. + De sidste 14 dage har Hvide Sande Røgeri fået leveret i alt 3 tons helt. Det er betydeligt bedre end sidste år, siger Mary Søegaard. Da fik vi kun helt nogle få dage i maj - kun omkring 1 ton. Og det er ikke meget, når man tager i betragtning, at de er allerbedst netop på den tid af året. Jeg tror, det er første gang, vi har så mange helt, mener hun. + 27. Lokale firmaers forsøg på at skaffe udenlandske arbejdere til egnen for at bøde på manglen på arbejdskraft har givet de første resultater. I Hvide Sande er to nordmænd gået i arbejde hos tømrermester Peder Jensen. Og fabrikant Aage Øllgaard i Lem venter de nærmeste dage tre irlændere. Andre virksomheder har derimod haft ringe eller slet ingen reaktion på initiativet. + Nu venter vi kun på flere ansøgninger om boligsikring. Med disse ord gratulerede kommunaldirektør Viggo Andersen, Ringkjøbing Boligforening, da man mandag holdt rejsegilde over de to nye boligblokke på Damtoften. + 28. Folk bygger i stor stil og trods usikkerheden. Byggefirmaet Byg Bo, Ringkjøbing, og Tim Huse har nok at lave. Bl.a. kan Tim-firmaet ikke tage mere arbejde ind i år.

Fødselsdag: 3. Fhv. hjemmesygeplejerske Else Dalgaard Jensen, Enghavevej 36, 80 år. + 24. Karen Jensen, Herningvej 19, 70 år. + 25. Peder Lundsgaard, Bildtsvej, 90 år.

Bryllup: 12. Hanne Jensen (d. af Jepe J., No) og Niels Jørgen Christensen (s. af Osvald C, Ringkjøbing). + 19. Damefrisør Inger Jensen, Ringkjøbing (d. af Harald J.) og smed Flemming Jensen (s. af Verner J., Hee). + Forpraktikant Eva Munk, Vorret, og tømrer Jens Møller, Ringkjøbing + Bodil Overgaard Hansen, Ringkjøbing og lærer Ole Jørn Manussen, Helsingør. + Sygeplejerske Mary Skals (d. af bagerm. S. S., Sdr. Hygum) og stud. mag. Bent Erik Jensen (s. af elektriker Viggo J., Ringkjøbing).

Sølvbryllup: 5. Gerda og Frede Pedersen, Kronager 8, + 30. Vicevært Jørgen Jensen og hustru, Damtoften 2.

Døde: 2. Ditte Bojesen. + 5. Johanne Amalie Petersen. + 26. H. C. Botha Jørgensen, Kværndrup. + 27. Jens Knudsen Jensen. + 29. Martin Madsen. + Nanne Nielsen. + Enevold Johnsen. + Methea Pedersen.

 

JUNI

Drillerierne fra det lunefulde danske sommervejr har ikke slået skår i de 30 norske Tromsø-skoleelevers glæde over at være på besøg i venskabsbyen. Efter modtagelsen onsdag på skolen, var gæsterne på rådhuset, hvor borgmester Niels Skytte tog imod. Dernæst var der rundvisning, og der blev bl.a. også aflagt et besøg på biblioteket og budt på en forfriskning i rådhusets kantine. Kristi himmelfartsdag hyggede gæster og værter sig på en dejlig tur rundt om Ringkjøbing Fjord. + Hotel Fjordgården har hidtil haft store problemer med parkeringen, når der har været mange gæster på hotellet. Det råder man nu bod på ved at indrette 30 nye parkeringspladser på hjørnegrunden overfor hotellet. + Ved hjemmeværnsregion IPs skyttestævne erobrede distrikt Ringkjøbing regionens pokal for bedste distriktshold. Det er tredje gang, distriktet får pokalen hjem, men alligevel er den ikke distriktets ejendom, idet den er evigt vandrende. + 4. Et festligt punktum for sommergymnastikken. Ringkjøbingegnens Hovedkreds sluttede sommergymnastikken med opvisning i Vesterhavs-Hallen for et hundredtalligt publikum. + Børnehaven »Tusindfryd« på Reberbanen skal moderniseres i sommer. Der har længe været arbejdet med planer for et sådant projekt, og nu foreligger den endelige godkendelse fra kommunens socialudvalg af tegningerne. + Ringkjøbings nestor i forretningslivet, guldsmed og urmager Lauritz Larsen, Nygade 15, er død i sit hjem efter ca. 1 måneds sygeleje, blot en måned før han ville være fyldt 79 år. Lauritz Larsen var en af Ringkjøbings markante personligheder uden egentlig at ville det. - Men hans stilfærdige lune og hyggelige væremåde kombineret med stor faglig dygtighed bevirkede, at der stod respekt og anerkendelse om hans person. + RIF's serie 4 spillede Kr. himmelfartsdag på hjemmebane mod Kibæk. Det blev til en lille, men fortjent sejr på 1-0 efter 0-0 ved pausen. + 6. I Ringkjøbing findes en grundlovstradition, der år for år samler større og større tilslutning. Det er grundlovsmødet på Schuberts Minde, der i år holdtes for 20. gang og som samlede mere end 1000 deltagere. Mødet er holdt sammen med KFUM og K i 26. kreds, og det er en god fornyelse af traditionen. + Kommunen skal opkræve ca. 7,9 mill. kr. i grundskyld for 1973-74. + Hvide Sande bevæger sig stødt op. På nuværende tidspunkt er omsætningen af konsumfisk i år nået op på 34 mill. kr. - og dermed har kun Skagen og Hirtshals solgt flere konsumfisk end Hvide Sande. + 8. Nettooverskuddet i Vesterhavs-Hallen androg i 1972 godt 20.000 kr. Resultatet er dog ikke nået uden handling. - Sådan kommenterede hallens kasserer, kontorchef Henry Kamp, regnskabet ved generalforsamlingen. + Undersøgelserne af badevandet i Holmsland Kommune har stort set vist sig at være gode. Syv prøver udtaget ved Gl. Sogn Kirke er alle kommet i gruppe A, der står for godkendt badevand. + Lørdag åbner en 200 år gammel gård i Vester Tim som antikvitetsforretning. Det gælder både møbler og nips. + No Rideklub, der forleden åbnede sin nye ridebane, har ikke fået tilskud fra kommunen til arbejdet. Kommunen har givet grunden, men derudover har klubben selv klaret resten af anlægsarbejdet, for det meste gennem frivillig arbejdskraft. Ringkjøbing Kommune har nu gratuleret med initiativet ved at skænke rideklubben en check på 500 kr. + Ringkjøbing Sejlklubs Tuborgflaskekapsejlads afvikledes i aftes i ideelt vejr. Der deltog 13 sejlbåde i sejladsen, og en del motorbåde fulgte begivenheden. 100 flasker blev udkastet i et ca. 2 kvadratkilometer stort område, og de blev næsten alle samlet op. + 9. Thorsminde kan ikke prale af at have en af landets største havne - til gengæld er det en af de kønneste. De 40 fiskekuttere kan vugge blidt og skærmet her på det søgrønne vand. Det er svært at forestille sig, at her lå for 6-7 år siden en beskidt mødding, som man ikke kunne gå forbi en varm sommerdag for bare stank. + 11. Det var måske lidt af et tilfælde, at læge J. P. Josephsen, Hvide Sande, for 25 år siden flyttede til Holmsland Klit. For egentlig havde han og Lilly Josephsen besluttet at rejse til Grønland. - Jeg har altid været en enspændernatur. Men så var det, at en mand kom ind på sygehuset og sagde: Hvor skal De hen? Jeg skal til Grønland, svarede jeg. - Så kan de lige så godt tage til Holmsland Klit. Han kom lige derfra - havde været der i 8 år. Og så tog vi til Holmsland Klit. + Så er eksamen afsluttet for de 134 elever i skolens tre 3. realklasser, to 10. klasser og de fire 9. klasser på Ringkjøbing Skole. I aften festes der for dem på Højskolehotellet. + 12. Marchforeningen Fodslaw havde stor succes med årets Kronhedemarch, der fandt sted 2. pinsedag. Deltagerantallet var næsten 100 pct. større end sidste år, nemlig i alt 550. Og deltagerne havde stort mod på opgaven. Langt over en tredjedel gik den længste af de tre ruter, 30 km. + Sparekassen i Ringkjøbing får nu mulighed for at gå ind i større låneengagementer end tidligere. Det skyldes sammenlægningen med Sparekassen Midtjylland. Tidligere har der været begrænsninger på grund af sparekassens mindre egenkapital. Sammenlagt er den nu så stor, at der kun er de begrænsninger, lovgivningen giver. + Redaktørparret Sally og Jack Rye fra Sacramento i Californien har besøgt Ringkjøbing. Jack Ryes mor var ringkjøbingenser. Hun hed Karen Iversen Rye og var datter af Chr. Iversen, Øster Strandgade 14. + 15. Handelsskolen har modtaget fire kunstværker gennem Ny Carlsbergfondet. Det drejer sig bl.a. om en skulptur af Edgar Funch. Den er i granit, og planen er, at den skal opstilles i skolens atriumgård. Til ophængning i vestibulen har skolen fået et oliemaleri af Kurt Trampedach forestillende tre gratier, og endelig er der til kantinevæggenes udsmykning kommet to vævede stykker af henholdsvis Jette Nevers og Nanne Hertoft. + 38 elever har afsluttet lærlingeskole på handelsskolen. + 17. Amtsfuldmægtig Maag Busch går på pension efter 37 års ansætteke ved Ringkjøbing Amt. For mig bliver det aldrig mandag mere! Dette var Jørgen Maag Busch' første replik i en samtale, med ham. Årsagen til replikken var, at Maag Busch fredag havde sin sidste dag på amtet, hvor han har været i 37½ år. + To starter et nyt byggeselskab. Det er et totalentreprisefirma, der også får forhandling af typehuse og køkkener. Murermester N. E. Astrup Hansen og arkitekt A. Nebel starter Vestjysk Totalenterprise A/S. Firmaet får til huse i Mellemgade 13, hvor der er indrettet kontorer. I Mellemgade 2 oprettes en udstilling af det svenske køkken. En af de første større opgaver det nye firma arbejder med, er opførelsen af 14 klyngehuse i et område nord for Vellingvej. Det er for murermester Astrup Hansen. + 18. Byggeriet af den nye metalvarefabrik, der flytter fra København til Øster Rindum, skrider godt frem. Murerarbejdet er begyndt, og omkring 1. juli vil der være tagbjælker over fabrikshallen. Selve hallen er på ca. 1500 kvm., og den skal stå klar til montering af maskiner 27. august. + 20. Rideklubben havde succes med sit store, udvidede klubstævne i weekenden. 70 ryttere fra rideklubberne Skjern, Brande Og Ringkjøbing deltog. Stævnet fik en yderst vellykket forløb, og der blev virkelig vist fremragende ridning. + Det er ikke kun ringkjøbingensere, der med længsel venter på, at byen skal få en svømehal. Turister savner den i høj grad også. - Det fremgår i hvert tilfælde af de mange forespørgsler, der er på Ringkjøbing Turistkontor. + 21. Auktionshammeren er kommunens pulsslag. - Er det for meget at sige, spurgte borgmester Kr. Enevoldsen ved rejsegildet på den nye auktionshal i Hvide Sande. En hilsen til den 2500 kvm. store nye auktionshal. Her flytter noget af det pulserende liv i Hvide Sande ind engang i august. + 23. Egnens befolkning har opdaget, at handelsskolen er for alle. Skolens årsafslutning på Hotel Fjordgården i aftes forløb særdeles festligt. Aftenholdene festede med lærerne og modtog belønninger. Forstander Leif F.ngelsbak aflagde en kort beretning og oplyste, at der skulle uddeles 301 eksamensbeviser, nemlig 263 til aftenholdene og 38 til lærlingene. Blandt nyhederne på handelsskolens program er et bankkursus og forkursus til HD-studiet, hvor nærmeste studiested er Herning Handelshøjskole. + 25. Løvstrup Plantage i 100 år. Jubilæumsfest og generalforsamling. Hvis Dalgas kunne se, hvad der er blevet ud af de hedearealer ved Løvstrupgård, som han i 1873 anbefalede til plantage, ville han have grund til at være tilfreds. For Løvstrup Plantage har været et solidt og rentabelt foretagende, som Dalgas spåede. Sådan konkluderer Løvstrup Plantageinteressentskab i en smuk lille bog, udarbejdet af Alfred Kaae til plantagens 100-års jubilæum i år. Det var apoteker C. C. Heiberg og papirfabrikant P. Smith, Nymølle, Lem, der tog initiativet til oprettelsen af plantagen med Dalgas som rådgiver og Hedeselskabet som planlægger. + Kommunen har fået henvendelse fra et svensk samt to-tre engelske firmaer, som tænker på at oprette afdelinger i Ringkjøbing. Forespørgslerne er kommet fra henholdsvis arkitekter og ejendomsmæglere. + 28. I en mere spændende og jævnbyrdig en kønt spillet kamp vandt RIF i aftes 20-19 over Hvide Sande KFUM i håndboldspillernes landspokalturnering for herrer. + Fodbold på Spjald Stadion. Hold fra Ringkjøbing og Videbæk. Der blev to mål til hver, men det var i underkanten af, hvad der skulle have været scoret. + Hvide Blomster. Det er ingen hemmelighed, at formanden for Ringkjøbing Havekreds, redaktør Ingemann, der også er medlem af Det jyske Haveselskabs repræsentantskab, er med til at trække læsset i selskabets jubilæumsår. Forleden var han med til mødet, hvor dronning Ingrid deltagelse i jubilæumsfesten skulle tilrettelægges.

Fødselsdag: 13. Rense Hansen, Bavnshøj 8, 80 år. + 16. Inkassator Niels Peder Flytkjær, Skolevænget 3, 60 år. + 20. Chr. Ledgaard, Gl. Sogn, 60 år. + 30. Direktør Willy Udesen, Scotty, 60 år.

Bryllup: 9. Ulla Fischmann (d. af overbanemester Alfred F., Vingevej 7) og Svend Erik Larsen (s. af Dagmar L., Fjordvang 15). + 16. Sygeplejerske Grete Aaberg (d. af gdr. Anders Aa., Naur) og autoelektromekaniker Søren Sørensen (s. af Gerda S., Ringkjøbing).

Sølvbryllup: 16. Anna og Peter Tronhjem, Ibsensvej 3, Rindum.

Døde: 2. Lauritz Larsen. + 3. Mette Kristine Pedersen. + 9. Anton Rasmussen. + Jens Holm Jensen. + 14. Ester Sand. + 15. Thomas Rubæk Vineke. + Signe Markussen. + 25. Jens Christensen. + Carl Kristian Tang.

 

JULI

3. Vejrguderne var med arrangørerne af Fjordfesten. Solen skinnede alle 4 festdage. Folk morede sig - og der kom penge i kassen til idrætsforeningen, tennisklubben og handelsforeningen. + Kapsejlads med rekorder. Sejlklubben havde rekorddeltagelse både af tilskuere og af sejlskibe til fjordfestkapsejladsen. Der startede 29 både. Deraf var de otte tyske. Der var spænding ved måler, fordi de kom samlet ind. Vindere af kølbåde blev i 1. løb »Skum«, Arne Clausen, nr. 2 »Thora II«, Jeppe Lund. 2. løb 1. plads »Karina«, Niels Jørgen Christensen, nr. 2 »Albatros«, Erwin Botha, og i 3. løb vandt »Lady Bird«, Erik Larsen, nr. 2 »Endelig«, Ove Lund Andersen. Endvidere var der også deltagelse af et antal joller, hvoriblandt der deltog en del tyske turister. 1. løb: »Øreflippen«, Ib T. Madsen, nr. 2 »Larhme Ente», en tysk turist. 2. løb: Aage Larsen, Herning, der desuden modtog vandrepræmie for hurtigste jolle. Nr. 2 blev »Maggie May«, Heine Andersen. + Det årlige vognoptog gennem gaderne gav i alt 22 køretøjer. Tilskuerne stod tæt langs ruten. I spidsen for det festlige optog gik Århus Pigegarde. Derefter kom de smukke, fikse og sjove vogne, alt fra en kamel til en vandtaxi. + Der var fest og stemning da ca. 50 veterankøretøjer rullede ind på stadion. Veteranerne kom fra hele landet for at deltage i det årlige Ringkjøbingløb. Opløbet var på Kongevejen ved stadion. Alderspræsident mellem bilerne var en Ford T fra 1919. Den ældste motorcykel var en NSU fra 1914. Den blev i øvrigt nummer 1 blandt motorcyklerne. + Efter vognoptoget samledes tusinder af tilskuere på stadion. Der var lagt op til alle tiders store og spændende show. Det blev det også. Borgmester Niels Skytte bød velkommen. Varde Garden gav opvisning. Og det lokale husorkester udfyldte en pause med glimrende musik. AGF stillede med hele holdet fra klubbens guldalder. Det var oldboys fodbold, og tempoet var derefter, men teknikken og positionsspillet var i orden. Også RIF'erne er der imidlertid grund til at rose. De kæmpede godt, og ind imellem blev der vist fint fodboldspil. I hurtigt tempo blev der afviklet fem hundevæddeløb. De smukke greyhounds strøg hen over banen. Ivrige efter at vinde - eller at få fat i haren. Vestjysk Ridecenter gav opvisning. Der stillede otte heste. I smuk stil til musik viste rytterne hvad hestene kunne præstere. Showet sluttede med en festlig fodboldkamp mellem Algade og Nygade. Den endte 2-2. + 4. Nordsøværftet har søsat endnu en coaster til Unionsrederierne ved skibereder A. N. Svarrer, Esbjerg. Det nye skib, der tilhører partsrederiet Union 15, fik navnet »Rkalil«. + En del af ejendommen Nørregade 15, det gule hus på hjørnet af Vestergade, skal nu rives ned for at bedre oversigtsforholdene i krydset. Det har i lang tid været diskuteret, hvordan man skulle løse oversigtsproblemet i krydset og udgangen på diskussionen er altså blevet, at en del af huset skal falde. + Torvevirvar. Bybrønden er nu opstillet i den østlige ende af torvet. Og der står den godt, placeret midt mellem telefonboks, plakatsøjle, træer og lamper. Når de bebudede pullerter kommer, bliver forvirringen total. Efterhånden er det hjørne af torvet præget af lige så stor forvirring som diskussionen om torvet. + 6. Arkitekt Fl. Bay-Jørgensen åbner i dag ved en uformel reception en udstilling af sit køkkeninventar, kaldet Miljø-inventar, i Nørregade. + 7. Musikskolen har i sæsonen 1972-73 haft et underskud på 261.000 kr. Byrådet skal på sit møde onsdag behandle en ansøgning fra skolens leder, lærer Jørgen Christensen, om dækning af dette underskud. Samtidig ansøger musikskolen om at få det budgetterede underskud for 1973-74 forhøjet fra 79.400 kr. til 308.000 kr. + 9. I april blev der opført dobbelt så mange boliger som i samme tidsrum i fjor. Beslutningen om bortfaldet af moms for byggeri der blev truffet i marts, har tilsyneladende ikke afskrækket de private bygherrer. I april kvartal blev der opført 23 én- og tofamilieshuse eller rækkehuse med et samlet etageareal på 3292 kvm. + Kommunen udbetaler 20. juli næsten 2 mill. kr. i børnetilskud til beboerne. Der er denne gang et tillæg til børnetilskuddet på 32 kr. som kompensation for de store stigninger i priserne på mælkeprodukter, men det samlede beløb, der udbetales fra kommunen, ventes at falde næste gang. + 12. Almueudstillingen vidner om en stor kulturrigdom. Trods påstået fattigdom tidligere i Vestjylland fortæller almueudstillingen på rådhuset om mange dyrebare »skatte«. Man får ved udstillingen en klar forståelse af, at der var forskel på fattigdom og nøjsomhed tidligere i Vestjylland. Sådan lyder det fra museumsinspektør Hanne Frøsig Dalgaard i en introduktion til almueudstillingen på rådhuset. Hanne Frøsig prøver at give et billede af, hvad udstillingen byder på af spændende ting, ligesom kun kort fortæller om formålet med en sådan udstilling. Det er landsforeningen Danmarks Folkelige Broderier, der er initiativtager til almueudstillingen. Et lokalt arbejdsudvalg bestående af fem kvinder har været formidler af denne omfattende opgave. Den har dels bestået i at finde kvinder, der ude i sognene kunne finde de gamle ting frem fra privatolks lofter og kister. + Byrådet tilfreds med RIF's forslag. Udvalget for kulturelle anliggender i Ringkjøbing Kommune kan nu gå i gang med at detailprojektere omklædningsbygningen og klubhuset ved det ny idrætsanlæg bag Alkjær Lukke. Tilladelsen blev givet på onsdagens byrådsmøde. Byrådet fulgte dermed økonomiudvalgets anbefaling. + 12. Søndervig Supermarked. Med handel som formål er Søndervig Supermarked A/S, Søndervig, nu blevet optaget i aktieselskabsregistret. Den tegnede kapital er på 50.000 kr. Selskabets stiftere er købmand Keld Hansen og postbud Aage Enevoldsen, Søndervig, og Karen M. Sindberg Hansen, Tim. + 16 dages bibelcamping på Holmsborg i Søndervig. + 14. For første gang i Ringkjøbing Handelsforenings historie gør man et stort, fælles reklamefremstød, som man håber vil gavne byen. Eventyret i byens forretninger starter mandag morgen, da udsalget løber af stabelen. I den anledning har vi sat to af de ledende kræfter i foreningen, formanden tømmerhandler Henry Kjeldsen og næstformanden boghandler Lars Bruun stævne. De fortæller at folks mentalitet er altafgørende for handelen i en by. De handlende må indordne sig efter deres kundekreds og værne om den på alle mulige måder. Det er en opgave, de handlende må stå fælles om. Konkurrence er der også indbyrdes, men man kan holde den på et kollegialt plan. Man er fra handelsforeningens side ikke bange for den hårde konkurrence udefra, siger Henry Kjeldsen - Vi har store konkurrencedygtige forretninger, der både kan konkurrere, hvad pris og kvalitet angår. Den kollegiale konkurrence forretningerne imellem skal gerne vare ved fremover. Den sikrer kunderne et pænt vareudbud, som fuldt er på højde med det, andre byer kan præstere. Lars Bruun: - Vi må til forskel fra de store varehuse slå på den fælles tillid og den personlige kontakt. Vi skal bygge på vores faste kundestab og kan derfor ikke tillade os at sælge billigere varer, der ikke svarer til de forventninger, kunderne stiller. + 16. Der står for mange et romantisk skær omkring et hestekøretøj, og det kan staldopsynsmand på Vestjysk Ridecenter, Niels Jørgen Husted bevidne. Det er ham, der kører rundt i Ringkjøbing og omegn med sin charabanc, og turisterne, især børnene, flokkes om at få en køretur i det statelige hestekøretøj. Husted kan have syv børn i vognen ad gangen, eller fem personer. + 17. Faldskærme hører naturligt sammen med flyvemaskiner. Og dog! Ved Årgab, syd for Hvide Sande, bringer en rød-hvid faldskærm i disse dage talrige turister til vejrs - efter samme princip som en drage. Det er ganske ufarligt - selv i stærk blæst, fortæller faldskærmens ejer, argentineren Juan A. Garcia. Faldskærmen er tøjret, og man kan ikke falde ned, for man har jo faldskærm på. + Ringkjøbingegnens Landboforening har nu truffet beslutning om at begynde sit kontorbyggeri i Rindum efter håndværkerferien. Efter planen vil byggeriet stå klar omkring juletid. Derefter vil der blive truffet beslutning om at udbyde foreningens nuværende ejendom ved banegårdspladsen til salg. + Travlhed hos Falck i weekenden. Ca. 35-40 assistancer har de måttet yde, hvilket ikke er ovenud mange, men da flere af opgaverne har været ret vanskelige, har der været travlt hele tiden. + Det var lidt uhyggeligt på Æblehavens Camping i Ringkjøbing lørdag eftermiddag. Mennesker med brækkede ben og slemme sår m. m. fik førstehjælp, mens mange tilskuere interesseret så til. Og det kunne de gøre i sikker forvisning om, at selv den mest uhyggelige kvæstelse var falsk - udført af hjemmeværnets sminkører. Under ledelse af postbud Hans Jensen, blev det hele til en vellykket demonstration af førstehjælp. + 18. Stauning havn, et gammelt fiskerleje, der får betydning som lystbådehavn. Endnu er der nogle erhvervsfiskere, og der handles med jævne mellemrum en hel del friske ål. Men havnen er nu mest præget af mange små og store lystbåde, der dels lægger til langs det gamle havneløbs bredder, og i de nye bassiner, ikke mindst det store nye bassin mod nord er blevet populært. + 19. Kaffebord med verdens største kanelkage ved åbningen. Efterdønningerne fra Fjordfesten når dårligt at lægge sig, før vi igen skal til fest i Ringkjøbing. Torsdag den 9. august åbnes byens nye gågade, og i den anledning skal der festes i 3 dage. Borgmester Niels Skytte åbner gaden torsdag morgen, hvorefter der er kaffebord i gågaden. Men det bliver ikke det traditionelle morgenbord. Vi skal nemlig spise verdens største kanelkage ved den lejlighed. + Årets gang i vestjyske havne og fiskerlejer er motivet for kunstforeningens månedlange Jørgen Borg udstilling, der åbner i eftermiddag i rådhushallen. I 200 vidt forskellige motiver søger den unge Stadil-fotograf her at give indtryk af dagliglivet i det fiskermiljø, der for ham er fantastisk smukt og tillokkende og falder ham i øjnene som en kontrast til den ensrettede industri og megen forurening. + Rådhusroderi. Der hersker en del tvivl blandt turisterne i Ringkjøbing om, hvor byens rådhus egentlig ligger. Mange turister, der ønsker at besøge almueudstillingen på rådhuset, går forgæves til rådhuset på Torvet. I virkeligheden er der jo to rådhuse i byen, og man kan ikke fortænke turisterne i at blive forvirrede. + Kunstforeningens formand Kurt Ganer Tolsøe, sagde ved åbningen, at Jørgen Borgs tidligere udstillinger havde skruet forventningerne til dette års udstilling meget højt op. Forventningerne er fuldt ud blevet indfriet med den nye udstilling, mente formanden. + 20. Hotellerne i Ringkjøbing melder »alt optaget«. Flere svenskere og hollændere end sidste år. - Det har været nødvendigt at sende hotelgæster til Herning. + Folk af alle nationaliteter myldrer ud og ind af turistbureauerne. Ringkjøbing Turistbureau kan melde om rekordsæson, og regner med 20-25 pct. flere end sidste år, siger turistchef E. F. Schiøtt. For at klare presset har vi måttet ansætte to mand mere, således at vi nu er fire mand. + Vi har fået det op at stå - og nu ruller det, bemærkede turistchef Finn Toft, da »Æ' Haw-fest« var startet fredag aften. Og det ruller ganske hyggeligt rundt på festpladsen og i danseteltet. Begge steder lod Susanne Lana sin stemme høre. + 21. Nordsøværftet ønsker slusen i Hvide Sande udvidet så hurtigt som muligt. I hver tilfælde vil værftet gerne have en klar besked om, hvornår slusen vil stå færdig, så man ken tage sine forholdsregler. + 23. Har I lyst til at gynge med! I skal ikke være bange. I kan ikke vælte, når I står så tæt, sagde Lille Palle og lod sin elektriske harmonika tone ud over folkemængden i Hvide Sande. Den folkemængde, som havde taget opstilling foran ham søndag eftermiddag på festpladsen ved Æ Hawfest. Lille Palle har også været trækplaster i Dalgaards Tivoli - ham og så John Mogensen. + 24. I år er det 14 år siden, det tyske ægtepar Amon første gang indlogerede sig på Hotel Ringkjøbing - dengang for 3 uger. Siden har parret hvert år vendt tilbage og har gradvis forlænget opholdet, således at de nu tilbringer 3 måneder på hotellet. Parret har hjemme i Miinchen, hvor Amon er sagfører. + 15.000 mennesker i Nord- og Vestjylland ventes berørt af den nye kystfredningslov, hvis Ministeriet for offentlige Arbejder på et møde i Fjerritslev tirsdag bebuder loven effektueret således, at grusgravning langs kysten forbydes. + 25. Små firmaer har enkelte steder i landet overtaget væsentlige dele af de redningsopgaver, som Falck-Zonen varetager. Holmsland Klit er måske på vej til at blive et sådant sted. I de senere år har en grundejerforening støttet af Holmsland Kommune uden held søgt at få Falck til at stationere en ambulance i Hvide Sande i sommertiden af hensyn til de mange sommergæster. Det er Falck endnu ikke gået ind på. Claus Draiby, Vestjysk Dykkertjeneste, Hvide Sande har indrettet sin vogn som terrængående ambulance og agter at anskaffe sig en almindelig ambulance til næste år. + Der er lang vej endnu, inden Ringkjøbing Museum fremtræder, som museumsinspektør Jens Aarup ønsker. Han regner først selv med, at udstillingen er total gennemarbejdet om ca. 1 år. Man vil dog åbne langt tidligere, men man er forberedt på at gå videre med opstillingsarbejdet, medens gæsterne går rundt i lokalerne. + Det er efterhånden helt umuligt at få en lejlighed i Ringkjøbingområdet. Og det gælder specielt for tilflyttere. Bl.a. har et ungt par fra Århusegnen søgt en lejlighed i næsten 3 måneder. Og det uden resultat Der har dog været enkelte tilbud - men de var helt uacceptable. + 26. Tusinder og atter tusinder campister fra hele landet samt fastboende vestjyder har hver sommer gennem de sidste 5 år hørt Guds ord forkyndt i et stort missionstelt i de yderste klitrækker, bibelcampingpladsen Holmsborg. Præster, missionærer og lægfolk udlægger Bibelens ord for folket. Som en campist selv siger: Jesus lever på Holmsborg - vi lever sammen med ham. + 27. Tipperne et trækplaster, besøg langt over sædvane. Det kommer aldeles bag på folkene på Tipperne, at der skulle blive et sådant rykind i år. Normalt har man på en sæson op mod 1000 besøgende. Nu har man på bare 2 åbningsdage kunnet notere præcis samme tal. Man kan frit køre ind til Tipperne hver onsdag, fredag og søndag kl. 13-17. Det gælder kun juni-juli måneder. Samtidig bliver de besøgende spurgt om forskellige ting, bl. a. om, hvorfra deres kendskab til Tipperne stammer. De bliver endvidere spurgt om, hvad de kunne ønske sig i reservatet, og hele dette store materiale vil nu blive gennemgået. + Tusinder af tilskuere overværede folkedansen på torvet i aftes. Den kendte folkedanserleder, Ragna Tang, Holmsland, præsenterede en trup svenske folkedansere. De er gæster i Ringkjøbing under Fjordfesten. Derefter gav Ragna Tangs egne dansere opvisning. Tilskuerne omkransede dansegulvet tæt, og de gav deres begejstring til kende på mange forskellige sprog. - I festteltet på stadion var det en anden form for dans, der optog ungdommen. Her var ca. 600 til popbal med Keld og the Donkeys. + 28. Onsdag den 1. august har redaktør, Chr. Harbo, Holstebro Dagblad, været ansat 40 år ved De Bergske Blade. Han var kun 17 år, da han startede som elev på Thisted Dagblad, og han har formået at imponere ved sin enorme interesse for hver eneste avis. Der er en oplagthed og tydelig glæde ved arbejdet. + 30. Maskinfabrikken Landia i Lem står foran en kæmpeudvidelse. Både arbejdsstyrken og produktionslokalerne skal fordobles. Der er i øjeblikket ansat ca. 60 mand. De nuværende produktionshaller er på ca. 3000 kvm.

Fødselsdag: 1. Jens J. Jørgensen, Holstvej 7, 80 år. + Laurids Lauridsen, Vinge vej 6, 80 år.

Bryllup: 14. Hanne Møller, Rindum, og Henning Olesen, Rindum.

Døde: 4. Karen Møller Lydersen. + 9. Else K. Thomassen. + J. Chr. Egeslund. + 14. Mette Enevoldsen. + 24. Bodil Iversen.

 

AUGUST

1. Om 1 år vil Ringkjøbing råde over et tidssvarende og topmoderne idrætscenter. Haludvalget besluttede at overdrage byggeriet til arkitekt Villy Frei Krogh, Hjerm. Efter tidsplanen skal der være licitation i oktober 1. etape af byggeriet, en svømmehal. + 2. Jeg er faktisk overrasket over, at vi i det hele taget kunne nå sidste års juli-resultat, siger auktionsmester Henning Værnø, Hvide Sande. På fiskeauktionen har de netop talt tallene sammen for juli og fået det til en omsætning på 5,2 mill. kr. - eller godt 40.000 kr. mere end sidste års juli resultat. + Ikke alene i kraft af sine egne knap 200 medlemmer kunne tenniskulbben mageligt bruge to baner mere til anlægget ved stadion. Herudover er der nemlig også blandt turisterne - navnlig de tyske - meget stor interesse for at spille tennis. I forvejen har det i nogle år været sådan, at turisterne kunne benytte den ene bane i formiddagstimerne og de tidlige eftermiddagstimer. + 4. Tre heste hos Jens Buch, Agersbæk, er blevet skamferet. En tyv har under et natligt besøg i hestenes fenne skåret halerne af dem med en kniv. Det var noget, der var meget almindeligt før i tiden, men nu ser man det heldigvis sjældent, siger kriminalpolitiet i Ringkjøbing. + 6. Europæeren Finn Gundelach, den danske kommissær i EF-kommissionen, ferierer i disse dage på Holmsland Klit - i Houvig Gl. Skole, der er hans ejendom og faste udgangspunkt, når han er hjemme i Danmark. - Jeg skal være europæer, men være klar over, hvor jeg kommer fra. + Vi har fået storkommuner, store skoler, og alt skal være stort. Men man er ved at søge tilbage til det mindre. Jeg tror f. eks., at vi igen vil få mindre skoler. Man vil opdage, at storbymentalitet er af det onde, hvorimod landsbyens mentalitet er af det gode. Folketingsmand Jens Foged kom med disse udtalelser ved et møde i aftes i Thorsted Venstreforening. + 7. Som De nok ved har gågadeforeningen bestilt en kanelkage hos Hvidberg i anledning af gågadens åbning. Med kagen skal gågaden bespise ca. 1000 mennesker, så noget af en kage er det. + 8. Holmsland Jagtforening satte i foråret 30 agerhøns ud for at støtte bestanden. Det bliver formentlig ikke nødvendigt til det kommende forår. Bestanden er god nu som følge af det ideelle vejr for vildtet i år - og naturligvis også på grund af udsætningen. Medlemmerne har også konstateret mange harer på deres arealer i år - alt i alt er indtrykket en god vildtbestand. + Skandia Ørredeksport, Lunderskov, der flytter en afdeling til Ringkjøbing, skal bruge ca. 20 kvindelige medarbejdere fra 1. september. Senere skal der ansættes endnu flere. Når virksomheden er fuldt udbygget, skal der beskæftiges mellem 40 og 50. + TV har lov til at være en lille smule stolt af udsendelsen »Hvor fisk er penge« - reportagen fra Hvide Sande. Med sikker hånd formåede Kjeld Valsgaard at indfange den særlige stemning, der præger den hastigt voksende fiskerihavn. Der var simpelt hen perler imellem, da Ernst Frich skulle svare på, om tiderne er gode: Hvis jeg sagde, de ikke var gode - ja så var det vist ikke helt sandt, og lod øjnene sende et glimt af vestjysk lune ud over hele Danmark.+ De tre efterskoler på Ringkjøbingegnen kan alle melde om stor interesse for at være med til undervisningen. Der er fuldt hus alle steder, på Fjordvang Ungdomsskole, Brejninggård Efterskole og Staby Efterskole, t 9. Nygade i en nøddeskal torsdag. Liv og glade dage ud over det sædvanlige. Den første gågade i Ringkjøbing åbnes med fynd og klem. Et sandt farveflor. Fra den årle morgen har der været aktivitet i gaden. De handlende for rundt. Satte borde op, pyntede dem. Andre satte flag op. Bag Magasin Grosbøl var travle CF-lotter i fuld sving med at lave dampende kaffe til gågadens gæster. Og hos bager Aage Hvidberg havde svendene travlt med at få den 11 meter lange og 100 kg tunge gågadekanelkage færdig til tiden. Anstrengelserne gav bonus. Da folk for alvor begyndte at invadere fliserne var hele det store sceneri klappet og klar. Hvilken begyndelse. Succesernes succes. Gågadeforeningens formand, ekviperingshandler J. C. Kirk, bød velkommen. Herefter erklærede borgmester Niels Skytte gågaden for officielt åbnet. Inden den store folkemængde blev trakteret med kaffe og kanelkage ved de udsmykkede borde, underholdt en veloplagt Bo Bendixen. + Byrådet bevilgede Turistforeningen et tilskud på 60.000 kr. Det blev også besluttet, at økonomiudvalget skal henstille til foreningen, at kontingenterne sættes op. + 10. Da der spistes kanelkager ved gågadefesten, blev de nydt med særlig glæde af borgmester Arne Samuelsen, Tromsø. Han er nemlig en sand ven af Ringkjøbing, og han er sammen med sin hustru og 14-årige datter kommet til byen for at være med til festen. Det er femte gang, Samuelsen besøger Ringkjøbing, og han bor på Turistmotellet hos Curt Jensen. Her føler jeg mig hjemme, og her behandles man godt. + 80 elever til handelsskolens dagskole, mens der endnu ikke har været indmeldelse til aftenskoleholdene. + Gummivognsfabrikken A/S Gunnar Wiborg & Co. i Højmark bruger nu en lidt utraditionel metode for at skafe arbejdskraft. Der indføres 3-dages uge. Tre af de nuværende ansatte skal arbejde på denne måde. Men der skal ansættes 6-8 medarbejdere mere, inden man starter på en forsøgsperiode på 3 måneder. + Søndervig Vesterhavsbad A/S har købt Grand Hotel for 675.000 kr. af proprietær Jytte og Jacob Andersen. Søndervig Vesterhavsbad A/S består af grosserer Helge Bro, hans hustru Inge Bro og sønnen Jørgen Bro. 11. Ganske vist er Laurids Sørensen født i Thorning, hvor hans far, proprietær Chr. Voldbjerg Sørensen, dengang havde en gård, men år 1900 flyttede familien ind på faderens fødegård Voldbjerg. Laurids Sørensen overtog styret på gården i 1936, samme år som han og Kirstine Birkmose blev gift, og ægteparret havde deres virke her. Venner og naboer har lært Laurids Sørensen at kende som en særdeles driftig og dynamisk person, i hvis nærhed der altid sker noget. Laurids Sørensen er formand for Ringkjøbing Bank, Vestjysk Eksportforening og indtil sidste forår for Kronprins Frederiks Fond. Hans indsats betød i 1965 i anledning af 100-års jubilæet for foreningens oprettelse, at han blev slået til ridder af Dannebrog. + Vi var i København, men det fik vi ikke noget ud af, siger auktionsmester Harald Winkel, Thorsminde. Han er formand for Danmarks Havfiskeriforenmg, Henry Sørensen, har været til møde i Ministeriet for offentlige Arbejder uden resultat efter Harald Winkels mening. Mødet gjaldt Thorsmindes besejlingsforhold. + 13. Roklubben tjente ca. 10.000 kr. på festlighederne i anledning af gågadens åbning. Pengene skal investeres i en båd. Den koster ca. 20.000 kr. Så den kommer formentlig først i vandet til næste forår. + Frank Melhedegaard, tidligere stadilbo, besøgte Hee Dyrepark i weekenden for at se Brogårds dresserede søløver. Hans interesse for dem er ganske forståelig - selv dresserer han nemlig delfiner i Københavns Zoologiske Have. Han var meget imponeret over de resultater, Egon Brogård har opnået med søløverne. + 14. 247.541 mennesker bor i Ringkjøbing Amt. Det vil sige 5 pct. af landets samlede befolkning fordelt på et areal på 4849 kvkm. Amtskommunen er med andre ord landets tyndest befolkede område. 51 indbyggere er der pr. kvkm. + 15. Forureningen af Skelbækken skulle nu være stoppet. Dog er kanalen fra bækken til Vonåen stadig fyldt med kloakvand. Vandmængden har på grund af den tørre sommer endnu ikke været stor nok til at føre affaldet ud i fjorden. + Nu skydes der igen i den årle morgen på vestjyske fjord- og engarealer. Andejagten er gået ind! Den jagt som især blandt vestjyske jægere er så populær. De vestjyske fjorde er en yndet rasteplads for ænderne på deres træk mod syden. Og sikken aktivitet. Jægerne sad som sild i en tønde på de gode jagtsteder, og der blev ikke sparet på krudtet. Det blev dog ikke den store premieredag. Vejret var for godt. Enten viste ænderne sig slet ikke, eller også fløj de for højt. + 17. Lørdag standser det gamle Hvide Sande Isværk sin produktion. Det nye isværk lige overfor er nu færdigt. De har delt opgaverne således imellem sig, at det gamle isværk forsynede fiskeauktionen og fiskeeksportørerne, mens det nye isværk lod isklumperne glide ned i bugen på fiskekutterne. Th. Frydendahl Pedersen A/S i Hvide Sande har købt det gamle Hvide Sande Isværk for 375.000 kr. Pladsen skal bruges til at udvide forretningen, med supermarked i tankerne og øget plads til garnforretningen. + 18. Tidligere pressefotograf, nu fotograf Jørgen Borg, Stadil, der har flere højt værdsatte udstillinger på »turné« rundt om i landet, indgår nu et spændende samarbejde med forfatteren Ole Sarvig. Borg skal i første omgang levere fotografisk illustration til en ny bog af Sarvig. + Turistsæsonen bedre end nogen sinde, og forretningsfolkene har haft stigende omsætning Turisterne savner i udpræget grad en svømmehal i Ringkjøbing. Jeg bliver lidt led ved det, hvis den ikke snart kommer. Det bør være en hjertesag for alle, der har lidt med turister at gøre. Jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at savnet holder turisterne tilbage. BI. a. kører folk gerne til Herning. De har hørt, at svømmebadet er meget flot dér. Turistchef E. Schiøtt siger bl. a. dette i en udtalelse om dette års turistsæson. Han mener også, at svømmehallen vil forlænge turistsæsonen til gavn for hele egnen. + 2. og 3. plads til RIF ved JM i atletik. Dette opnåede idrætsforeningen ved de jyske mesterskaber i ungdomsatletik, som i weekenden blev afviklet på Grenå Stadion. + Sejlklubbens årlige klubmesterskab for kølbåde blev planmæssigt afviklet i weekenden. Tilslutningen til arrangementet var meget fin. 14 kølbåde ud af 16 mulige deltog. Vejret artede sig godt under alle tre sejladser. I hver enkelt sejlads måtte sejlerne gennem en distance på ca. 9 sømil. I samtlige sejladser blev der præsteret pæne resultater. En af vinderne ved mesterskabssejladserne kom i land med en våd trøje. + En af landets sjældneste fugle den totalfredede rørdrum, er fundet skudt ved Alrum Bro i Stadil. Det var gdr. Thomas Nielsen og Ove Bendtsen, der konstaterede den beklagelige kendsgerning. + 22. Hvis jeg var medlem af finansudvalget, turde jeg skam ikke sige nej til en bevilling til at sikre dette område, sagde justitsminister K. Axel Nielsen. + Holmsland Kommunalråd gik onsdag i bred enighed ind for, at nøgenbadning langs Holmsland Klit ikke skal tolereres. Kommunalrådets næste skridt i sagen er en opfordring til politiet om at gribe ind. + Politikredsen får fra 1. oktober en ny politifuldmægtig. Det er politifuldmægtig Inge-Lise Vistisen, der netp har fuldendt sit studium i Århus. + Biblioteket går et travlt efterår i møde med mange ny-etableringer. Om ca. 14 dage sker der nyt i musikafdelingen. Hidtil har det været forbeholdt børn at høre plader. Men nu bliver pladesamlingen udvidet, så der er musik for alle aldersklasser. Deciderede pladeudlån bliver der dog ikke tale om. Dertil er bevillingerne for små. + 25. Påhængsmotorer til en værdi af i alt ca. 25.000 kr. er meldt stjålet fra »Sommerlyst« ved Vonåen. Det er en 60 hk. motor tilhørende murermester Edgar Noesgaard, en 11 hk. motor tilhørende entreprenør Frede Lauridsen, og en 7,5 hk motor, tilhørende medhjælper Laurids Terp. + Lydig har nu taget Ribos gamle bygninger på Vesterkær i brug. Nye og dyre maskiner er installeret i hallerne. Og der arbejdes for fuldt tryk for at følge efterspørgslen af de forskellige produkter, firmaet nu fremstiller. + 24. Ordene om, at den, der står alene, står stærkt, har ikke gyldighed i dag. Det blev understreget flere gange ved jubilæumsfesten i arbejdsgiverforeningens vestjyske sammenslutning på Hotel Fjordgården. I dag og i årene fremover må der sammenhold til, hvis man vil bevare sin placering i samfundet. Foreningens formand, direktør Niels Valeur, var også inde på dette i sin jubilæumstale. - Arbejdsgiverforeningens betydning er i dag større end nogensinde, sagde han. - Vi har fået en modpart mere, nemlig regeringen, som lovgiver inden for vort felt næsten uden at rådspørge os. Det betyder, at vi må stå sammen. Vi er i dag ca. 200 medlemmer, og vi arbejder i bestyrelsen stærkt på at få dette tal højere op. Direktør Valeur gennemgik foreningens historie i de 50 år den har eksisteret. Den første bestyrelse bestod af murermester Frandsen (formand), blikkenslagermester Wiese og bogtrykker Louis Rasmussen. Sidstnævnte blev valgt som kasserer. Den nuværende bestyrelse er direktør Niels Valeur, formand, og bogtrykker Louis Rasmussen, fabrikant Leif Hansen og fabrikant Hans Matiasen. Foreningens virke gennem de 50 år har været alsidig, sagde Niels Valeur. Vi har hjulpet medlemmerne under konflikter, både store og små, i disse år. Derefter talte formanden for Arbejdsgiverforeningen bogtrykker Leif Hartwell for jubilareren og fremhævede det gode sammenhold og kammeratskab der rådede herovre. Bogtrykker Louis Rasmussen takkede for gaven fra foreningen, og han overrakte ægteparret Hartwell en fornem grafisk erindringsgave fra Ringkjøbing - fremstillet i byens landskendte trykkeri. Kontorchef Mogens Olsen, Arbejdsgiverforeningen, lykønskede foreningen og understregede betydningen af sammenholdet fremover. Jubilæumsfesten sluttede med en tak til formanden Niels Valeur for hans gode ledelse og kammeratlige tone han forstod at skabe ved møderne. + Jørgen Sigurd Winding, Ringkjøbing, har på Københavns Navigationsskole bestået skibsførereksamen. + 27. Ringkjøbing vandt old-boys-turneringen. De sidste kampe blev afviklet lørdag eftermiddag på Lem Stadion. Det interessanteste opgør stod mellem Ringkjøbing og Sdr. Felding. Begge hold havde før den afgørende kamp 18 points for 13 kampe. Det blev en spændende kamp. Den ordinære kamp sluttede 0-0. Straffesparkkonkurrensen 4-4. Derefter besluttede man at fortsætte straffesparkkonkurrensen, til et af holdene misbrugte et. Det blev Ringkjøbing der stod distancen i den nervepirrende slutspurt. + 28. Med udfoldelse af stor festivitas holdt Forsvarsbrødrene søndag den årlige fugleskydning og fandt frem til den nye fuglekonge, Martin Nygaard, der som kronprins havde Egon Rohde. Festlighederne begyndte fra morgenstunden, da et til lejligheden sammensat hornorkester bestående af både indenbys og udenbys musikere gik i spidsen for skytterne fra Hotel Ringkjøbing til Kongshøjvej hvor en bus holdt klar til at køre til Heboltoft. Her marcheredes videre til den »gamle« fuglekonges bopæl, Gustav Andersen, hos hvem skytter og musikere blev beværtet med morgenbord. Senere gik ruten med musik i spidsen tilbage til Hotel Ringkjøbing, hvor skydekonkurrencen begyndte. 40 skytter deltog, og udover fuglekongen sørgede følgende for nedskydning af fuglen: Ringen: Peder Nygaard. Kronen: Gunnar Eskildsen. Septeret: Gunnar Eskildsen. Æblet Erik Bro. Halsen: Chr. Høegsberg. Halen: Ole Andersen. Venstre vinge: John Thomsen. Højre vinge: Finn Christensen. + 29. En fornem afslutning på kunstforeningens festival. Der var det blide og det bløde, og der var det temperamentsfyldte og det eksplosive. Men der var først og sidst en fremragende kunnen lagt frem for publikum, da Herning Stads Trio tirsdag aften i rådhushallen sluttede kunstforeningens 4 dages festival med en fornem kammerkoncert. + Kristelig Folkeparti vil opstille til kommunevalget i marts 1974. På et bestyrelsesmøde tirsdag var der enighed om, at partiet vil gå ind i arbejdet omkring kommunevalget. RIF besejrede Kolding i atletik. Det går fortsat fint for den atletikudøvende ungdom i konkurrencen mod jævnaldrende fra »udlandet«. I 3. runde af landsturneringen blev det til en sikker sejr over Kolding. Ved stævnet blev der sat ikke mindre end 3 nye klubrekorder. I 110 meter hæk af Steen Fjederholt med tiden 20,8, i kuglestød af Torben Christensen og Tommy Simonsen. Begge stødte 11,86. Den sidste rekord kom i 200 meterløb for de 13-14 årige. Det var Svend Fuglsig i tiden 25,8. + Velgørenhedsforeningen Melodier vi Mindes har skænket 16.313 kr. til forskellige foreninger i Ringkjøbing. De fleste af pengene er gået til ungdomsforeninger. Melodier vi Mindes har de fleste indtægter fra baller for unge. På generalforsamlingen nævnte formanden, stereotypør Villy Larsen bl. a., at pensionistfesten sidste år var en stor succes. Den kostede ca. 7500 kr. Man er allerede ved at forberede den næste pensionistfest. + Ringkjøbings danselærer, bogtrykker Sv. Aa. Jacobsen, har besluttet at lægge vinterens danseskolearbejde på hylden. Beslutningen er truffet i sommer og bliver gældende fra denne sæsons begyndelse. + 30. Det er imponerende, lyder handelsskoleforstander Leif Engelsbaks kommentar til tilmeldingstallene til handelsskolens aftenkursus. Et sted mellem 290 og 300 vil være på de forskellige hold, skolen tilbyder, når undervisningen går i gang 3. september. Dertil kommer en gruppe handelseksamenselever på 80 på dagskolen og et antal bankfunktionærer på 20. + Også i år kan firmaidrætten notere en betydelig fremgang i tilmeldinger til vinterens sportsaktiviteter. + Et jubilæum, der markerer en lang arbejdsdag, flittigt virke og god indsats kan markeres på søndag, den 2. september. Denne dag er det 40 år siden, købmand D. Holck Pape startede købmandsforretning. Det skete i Gl. Sogn, hvor Pape købte forretning. Han drev den godt frem trods krigstid, og for 28 år siden startede han forretningen på Kongevejen. + Ringkjøbing Landboforening skal selv skaffe ca. 600.000 kr. til byggeriet af et nyt kontorhus på hjørnet af Vasevej i Rindum. Beløbet skal dels fremskaffes ved salg af det gamle kontorhus, dels ved at fremrykke a conto betalingen af honorar for regnskabsføring med ½ år.

Bryllup: 4. Indkøbsass. Liselotte Heigaard Sørensen (d. af skohandl. Mario S.) og stud. polyt. Bjørn Petersen, Århus, (s. af linoleumsm. Poul P., Århus). + Jeanette Nielsen, Tåsinge og musiker O. Winther Pedersen, Gl. Sogn. + Ruth Kristensen, Kaj Munksvej 8, og Per Juul, Nygade 22. + Klinikass. Lene Bro Henriksen (d. af fabrikant H. H.) og lærer John Mouritsen, Ringsted (s. af fisker Henrik M., Ringkjøbing). + 18. Connie Jensen (d af styrmand J., Korsør) og Frank Nielsen (s. af I. N., Ringkjøbing). + 25. Hospitalsloborant Kirsten Nielsen (d. af bankdirektør Axel N.) og akademiingeniør Knud Christensen, Ålbord (s. af fiskeribetjent Gunnar C, Frederikshavn).

Døde: 5. Anna Eichner. + 17. Erik Trankjær. + Karen Christensen. + 20. Inger Marie Rørholm. + Klaus A. Klausen. + Kirstine Christensen, født Thaysen. + Thomas Østergaard. + Ingvard Nielsen.

 

SEPTEMBER

1. Algade bliver sandsynligvis ikke gågade foreløbig. Blandt gadens beboere og handlende er der modstand mod planerne. Den tunge trafik ønskes fjernet, hastighedsbegrænsningen skal sættes ned til maksimum 20 km i timen, og man ønsker flere fodgængerfelter. + 4. A/S Ringkjøbing Lyskopi har fået nye ejere, og samtidig er virksomheden flyttet til nye lokaler, Østertoften 6. Alfred Jepsen, Bente Kirkeby og Kjeld Arne Hansen, har overtaget forretningen af Lilly og Sigurd Nielsen. Samtidig er forretningen udvidet til at omfatte andre produktionsgrene. Det er: Reklame, fotografiske opgaver, fotostater, fotokopi, lyskopi og duplikering. + Alle i Velling er behjælpelige når det gælder det nye lysanlæg på stadion. Foreningen har på forskelig vis appelleret til befolkningen om at lade en skærv falde af, og man har overalt mødt stor vejvilje. + 5. Ha-Mu-inventarfabrikken i Muldbjerg ved Hover har nu fået ordre på 1,6 mill. kr. Den skal levere inventar til et hospital i Sønderborg. + Idrætsforeningens kvalifikationshold i håndbold har spillet træningskamp mod Ribe, der til daglig spiller i 3. division. Ret overraskende vandt RIF med 13-12 efter at Ribe ved pausen havde ført med 8-6. + 6. Ringkjøbing er ved at miste terræn i oprykningskampen. I weekendens kamp på udebane mod Studsgård blev det kun til uafgjord 2-2 efter 1-1 ved pausen. + 7. Det længe nærede ønske om et dagcenter for pensionister i Ringkjøbing går nu i opfyldelse. Et sådant center åbner den 11. i Laugsbygningen på I. C. Christensens Allé, og der bliver tale om tre ugentlige åbningsdage. Dagcentret er åbent for alle folke-, invalide- og enkepensionister, og initiativet til det er taget af Pensionistforeningen, Vandføreforeningen og Guldalderklubben i samarbejde med kommunens sociale forvaltning. Foruden dagcentret tilbydes der igen i vinter beskæftigelsesarbejde rundt om i oplandssognene. + 8. Handelsskolen har 15 pct. flere elever. Skolen har i vinter et elevtal på 462 og kan i vinter glæde sig til en betragtelig stigning. Skulle der være forældre til eleverne i 1. klasse, der gerne vil lære de nyere regneformer, er handelsskolens aftenhold i matematik et velegnet sted. Det har nemlig vist sig, at ca. 30 pct. af undervisningen omfatter det stof, som elever i 1. klasse stifter bekendtskab med. + Borgmester Niels Skytte rejser umiddelbart efter næste byrådsmøde til København for at forhandle om muligheder for dispensation fra bygge- og anlægsstoppet. Han ønsker at få klarhed over, hvilke muligheder Ringkjøbing har. + 11. En plads på Plejehjemmet er i løbet af ca. 8 år blevet tre gange så dyr. Socialudvalget budgetterer, at en plads vil koste ca. 195,50 kr. i døgnet for regnskabsåret 1974-75. Byrådet skal behandle budgettet på onsdag. Regnskabet for 1972 73 balancerer med 1.859.241 kr., og budgettet for 1974-75 lyder på ca. 2,3 mill. kr. + Efter publikumssuccesen ved kunstforeningens store jazz-beat-arrangement i Vesterhavs-Hallen, har kunstforeningen ikke været længe om at bestemme sig. Der er allerede skrevet kontrakt om et nyt, stort musikarrangement i hallen, lørdag den 3. november, og hovedattraktionen bliver denne gang det københavnske jazz-beat-ensemble Swing Jørgens Rytmecirkus. + Ringkjøbing satte også i denne weekend et meget vigtigt point over styr. Holdet formåede kun at spille uafgjort i opgøret mod Klitten. + Kommunal indkomstskat er i budgetforslaget opført med 31.347.300 kr. Det er 2.250.900 kr. mere end i finansåret 1973-74. Og det svarer til en stigning på 7,7 pct. Indkomstskatten er i indeværende finansår budgetteret til 29.096.400 kr. De samlede skatter vil ifølge forslaget indbringe 35.857.200 kr. mod 31.047.900 kr i indeværende år. Det svarer til en stigning på 4.809.300 kr. Det betyder - meget groft regnet - at hver indbygger i Ringkjøbing Kommune gennemsnitlig kommer til at betale 2390 kr. i kommuneskat i det kommende finansår mod ca. 2070 kr. + En af deltagerne i årsmødet på C. M. Schuberts Minde, Vestergaard Poulsen, stillede forslag om en ungdomspension. Han sagde at det skal være et sted, hvor de unge kan bo, medens de gennemgår en uddannelse. Hvor de kan finde støtte og ordnede forhold. Det er der hårdt brug for. + Overpostbud Hardy Christensen er fra 1. november ansat som kontorpakmester. Han skal besætte stillingen efter kontorpakmester V. B. Lauridsen, der har søgt sin afsked. + 13. 182 spejdere samlet til Sct. George-løb. Spejdere fra Ringkjøbing, Lem, Tim og Hover dystede i Schuberts Plantage om måneopgaver og i Velling Plantage om at finde olie. Indbydelsen til løbet omfattede alle korps repræsenteret i kommunen, hvilket vil sige KFUM og K samt DDS med de blå piger og de gule drenge. + Gennemkørende færdsel af lastvogne og traktorer skal nu bort fra Algade. Byrådet har vedtaget det efter ansøgning fra gadens forretningsfolk samt fra politimesteren. + Byrådet vil nedsætte beskatningsprocenten med 2,5 til 3,5 pct. I øjeblikket er beskatningsprocenten 15,9. Ifølge kommunens budgetforslag for 1974-75, skal der udskrives 31.347.300 kr. Det er 7,7 pct. mere end sidste år. + Hee Dyrepark er ved at være et helt lazaret for forkomne dyr. Folk fra alle egne henvender sig til dyreparken, hvis de finder et tilskadekomment dyr. Sidst ringede en mand fra Grindsted angående en meget syg og udhungret trane, han havde fanget på en mark. Traner er sjældne gæster, så i Hee Dyrepark var man naturligvis henrykt over plejebarnet. + 14. En periode som kommunalpolitiker på 29 år, deraf de 25 år som sognerådsformand, er der kun meget få der opnår. Det faldt i fhv. gårdejer og sognerådsformand Chr. Jensens lod jævnsides med landbruget at gøre denne enorme indsats i Nr. Omme Sogn i kriseår, besættelses- og efterkrigstid. + 15. Kært barn har mange »titler«. Det gælder også for Anders Lambæk, der er ... nåh, ja, lad os bruge det officielle navn, inseminør. I de efterterhånden 25 år, han har praktiseret som inseminør, har han bidraget til ikke færre end 100.000 kalves tilblivelse. + Den kommende byudvikling i Hvide Sande skal måske foregå ud i Ringkjøbing Fjord. Hvor vandet nu dækker fjordbunden, kan fremtidens byggegrunde blive til salg. Det er i hvert fald en af de muligheder, som nu i efteråret for alvor skal tages med i planlægningen. + 17. Et sammenspil af gode priser og en fangst på 20.209 kg torsk sikrede Hvide Sande-kutteren RI 320 »Lasiry« et bruttobeløb på over 100.000 kr., da den lørdag landede fangsten på fiskeauktionen i Hvide Sande. + 18. Hvis I ikke vinder, så bid det i jer - sagde skoledirektør Chr. Christensen ved åbningen af skoleidrætsstævnet. Over 1000 elever fra kommunen samledes på stadion hvor der hele dagen udspandt sig en aktivitet, som sjældent vil finde sin lige. Dagen indledtes med velkomst ved skoledirektør Chr. Christensen. Han sagde bl. a. Jeg glæder mig over at se, at den store flok er så friske og sunde. For at I fortsat kan være det, skal det holdes ved lige, og det gør I bl.a. ved at deltage ved et stævne som det i dag. I er også kommet med det sigte, at tæve alle de andre, og det skal I også gøre alt for at kunne. Ved hjælp af målsætning, når I de bedste resultater. Der gik ikke mange øjeblikke, inden der var gang i konkurrencerne, hvor der blev løbet, sprunget (højt og langt), kastet og spillet bold, så det var en ren fornøjelse. + 19. Mens der var ret stor jævnbyrdighed klasserne imellem ved skoleidrætsstævnet for de yngste årgange, så skilte to klasser sig ud som de førende på atletikområdet ved de ældste årganges stævne på stadion. I drengenes atletikkonkurrencer var Ringkjøbing Skoles 3r og 10. kl. helt suveræne, idet de vandt alle discipliner. + Grundskatten ned fra 10 til 6 promille. Økonomiudvalget har modtaget et enkelt ændringsforslag til budgetforslaget for kommunen i 1974-75. Det er byrådsmedlem Jens Ebbensgaard Ølstrup, der har foreslået grundskyldspromillen ned fra 10 til 6. Økonomiudvalgets forslag lyder på 8 promille. + Livlig debatmøde om udvikling i Velling. Byrådet vil bremse udviklingen i Velling, hvis beboerne ønsker det. Der er således ikke grund til større nervøsitet fra Vellig-borgernes side for, at udviklingen skal løbe løbsk. Presset på grundsalg skal komme fra Velling og også omvendt. Og således er det beboerne, der afgør udviklingens størrelse. + 20. Teaterforeningen får fire nye i bestyrelsen. Produktionschef Poul Erik Bæk har afløst boghandler N. P. Holm på formandsposten. Teaterforeningen for Ringkjøbing og Omegn vil fremtræde i fornyet skikkelse til den kommende sæson. På generalforsamlingen medelte hele fire medlemmer, af bestyrelsen, at de agtede at trække sig tilbage. Deriblandt var boghandler N. P. Holm, som gennem de sidste 10 år har siddet på formandsposten, og som har været med i foreningens bestyrelse siden dens start. Der blev udpeget tre nye, nemlig produktionschef Poul Erik Bæk, bogholder Poul Erik Pilgard og Grethe Stilling. I kraft af et tilskud på 17.000 kr. fra amtet kunne foreningen fremvise et overskud på 3500 kr. i kassen. Det var første gang, tilskuddet blev givet, og uden det ville det have været umuligt for foreningen at arrangere de fire forestillinger, der var på programmet. Der var underskud på hver eneste forestilling. + 21. Kunstforeningen har i sinde at fortsætte sin aktive og alsidige linie, som for alvor er blevet fremtrædende inden for det sidste år. Kunsforeningen bevæger sig nu inden for en lang række genrer på samme tid, og det agter man at forsætte med. Det næste arrangement bliver en maleriudstilling i rådhushallen af den lokale maler fhv. malermester Carl Jacobsen. Det bliver fra 26. oktober til 3. eller 4. september. + 24. Det er ikke for at gå museet i bedene, vi laver dette, lyder kommentaren fra forstander Lorenz Hansen til den kendsgerning, at Fjordvang Ungdomsskole har planer om at etablere en slags lokalhistorisk samling. + Træningskampene i håndbold søndag i Vesterhavs Halen mellem hold fra RIF og Hvide Sande KFUM, gav alle sejr til Hvide Sande. + Rideklubben havde søndag en trænings-terrænspringning på programmet. Inviteret til arrangementet var Skjern Rideklub, og der var mødt 12-14 ryttere på banen i Tranmose Plantage. Der blev konkurreret i to sværhedsgrader. Den lette klasse blev vundet af Gerda Jensen, efterfulgt af Henrik Rasmussen. Til gengæld var det to Skjern-boere, der placerede sig som de bedste i den svære klasse. Nemlig Dorthe Grene og Holger Hansen. + 25. En meddelelse fra amtsrådsforeningen om, at skattegrundlagstilskuddet til Ringkjøbing Amtskommune vil blive 6 mill. kr. større end beregnet ved udarbejdelsen af budgettet til 1. behandling, har betydet enkelte ændringsforslag til budgettets 2. behandling, oplyste amtsborgmester Aage Ebbensgaard på amtsrådets møde. + Rekordernes tid er endnu ikke forbi i Hvide Sande. Fiskeskipper Finn Høy solgte i morges 22 tons torsk for 113.000 kr. på Hvide Sande Fiskeauktion, da han kom ind efter 9 dage i søen med kutteren RI 139 »Gitte Høy«. Det er, hvad fiskere i Hvide Sande kan præstere. + 26. Byrådet vedtog at sætte den kommunale beskatningsprocent til 12,4 for 1974. Det er en nedsættelse på 3,5. Byrådet godkendte den maksimale nedsættelse. Samtidig vedtog byrådet at sætte kirkeskatteprocenten til 0,8. Det er samme procentsats som i år. Grundskyldspromillen blev sat ned fra 10 til 8. Men det var byrådet ikke enige om. Borgmester Niels Skytte sagde bl. a. på mødet, at Ringkjøbing Kommune er en af landets billigste. Jeg har endnu ikke hørt om en lavere kommunalskat. + 27. Entertaineren Jørgen Fritze aflægger onsdag den 10. oktober et besøg i Ringkjøbing med sin stab af professionelle mannequiner og dressmen, og hermed er der lagt op til en både fornøjelig og moderigtig aften. Det store show afvikles i Vesterhavs-Hallen, og bag arrangementet står de lokale firmaer Hertz, Kirk, Nygaard Sko og Lædervarehjørnet. + Fiskeskipper Richard Christensen, Hvide Sande, blev tirsdag aften i forkommen tilstand bjærget om bord på inspektionsfartøjet »Vædderen«, efter at hans kutter, L 60 »Jens Thomsen« af Hvide Sande, var sprunget læk ud for Hanstholm. + 28. En ting savnede man ganske grueligt ved koncerten i Ringkjøbing Kirke i aftes med det unge engelske ægtepar Yvonne og Peter Seymour. Og det var klapsalverne. I danske kirker klapper man normalt ikke. Yvonne Seymour sang så dejligt, at det fyldte kirkerummet som en forårsbrise. Så følsomt, så rent, smukt og klart. Var Yvonne Seymours sang utrolig, var Peter Seymours orgelspil det ikke mindre. Med legende lethed uddrog han de smukke klange. + Byrådets ekstraordinære møde onsdag, havde usædvanlig mange tilhørere. Man godkendte nogle redaktionelle ændringer til en partiel byplanvedtægt for et erhvervsområde nord for Herningvej. Man bevilgede 50.000 kr. ekstra til etablering af en parkeringsplads ved Tim Skole. Den kommunale dækningsafgift for 1974-75 opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille og med 3 promille af forskelsværdien. + Der bliver ingen nat bevillinger til kl. 5 for restauranterne i kommunen. Byrådet vedtog, at der ikke gives bevillinger ud over kl. 2. Det var også økonomiudvalgets indstilling. + Vestjyllands Højskole skal i løbet af oktober danne rammen om en ny kursusform, som Dansk Blindesamfund har besluttet at forsøge at gennemføre. Der er tale om to 14-dages kursus for senblinde, og nyskabelsen liger i, at de seende ægtefæller også skal på kurset, sådan at alle parter sammen kan få gennemdrøftet de problemer, det svigtende syn skaber ikke blot for den, det går ud over, men også de øvrige familiemedlemmer. + Ringkjøbing Kommune er med skatteprocenten netop sat ned til 12,4 blandt landets billigste: - Jeg har endnu ikke hørt om lavere kommunalskat, sagde borgmester Skytte ved budgetbehandlingen. Det stod at læse i avisen - og der undslap borgmester Kr. Enevoldsen et »nåh«, da han læste det. Holmsland Kommune har nemlig skatteprocenten 12,4 i øjeblikket - men sætter den ned i aften ved budgetbehandlingen. + Ingen skal regne med, at stationsleder hos Falck-Zonen, Folmer Husted, kan holde sig i ro, når der sker noget i hans område. Altid er han i aktivitet. Ivrigt dirigerende i spidsen for brandslukningen, omgivet af ringende telefoner på redningsstationen. Det er hans job, og det er sådan, han kan lide det. Selv siger han, at han er begyndt at tage den lidt med ro. Og nu har det stået på i 40 år. På mandag 1. oktober fejres jubilæet med en reception på Falck-stationen. + Herning Stads Trio levede ved koncerten i Vestjysk Fritidscenter helt op til de forventninger, publikum (41) mødte med, selv med de superlativer in mente, kyndige anmeldere har anvendt på trioen. Trioens præstationer var beundringsværdige, ikke mindst på baggrund af det chok, mødet med centrets klaver må have været. Klaveret var for sit vedkommende i visse passager hørbart chokeret over mødet med Loillet, Haydn og Beethoven.

Fødselsdag: 16. Boligforeningens formand, N. Møller Jacobsen, Kronager, 60 år. + 17. Kathrine Engssig, Skolevænget 11, 60 år.

Bryllup: 1. Kontorassistent Signe Smedegaard, Greve Strand (d. af Søren S., Fjordvang 6) og produktionsassistent Finn Holt Jensen, Greve Strand (s. af M. J., Hou, Vendsyssel).

Sølvbryllup: 5. Emmy og Søren Christensen, Godthåbsvej 11.

Døde: 5. Kirstine Jensen. + 11. Marie Kjærgaard. + 15. Alfred Kaae. + 21. P. Fuglsang Moeskjær. + Kristian Kjær Nielsen.

Til top