Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1973-74

Minder om I. C. Christensen

af Kaj Munk

Hvor kan det være, at der udgives Bøger om I. C. Christensen, nu saa længe efter at han er død. For I. C. Christensen er jo død. Han er et Navn i Historiebogen, som Børnene skal lære udenad, og han er et Minde. Men Ungdommen i Landet er næppe klar over, om Christensen var en Seminarieforstander eller en Auktionsholder.

Dengang Tiden var I. C. Christensens, var Christensen ogsaa Tidens. Det er ikke som med en Sagaskikkelse som Grundtvig, der egentlig lever stærkere iblandt os i Dag, end dengang han levede. Ham tyer vi stadig til.

Det er Ære værd at være af en saadan Gehalt, at Døden ikke betyder noget videre Afbræk i Ens Virksomhed. Men det er heller ikke at foragte at kunne udfylde en Plads midt i Dagens Krav. Vi har i dette Aarhundrede ikke ejet nogen Statsmand, der fyldte paa sin Post som I. C. Christensen. Og naar har nu med-et atter optages paa Dagsordenen, skønt hans Stemme saa afgjort lyder fra en Epoke, der baade opløstes indvendig fra og endda brød sammen med et Brag, saa skyldes det ikke nær saa meget, hvad han sagde, og hvad han gjorde, som hvordan han sagde og gjorde det.

Af Karakter, af Personlighed var han nemlig saadan, at vi ikke nok kan minde hinanden om i Dag, at ogsaa den Slags Mænd har Danmark fostret. Gudsfrygt, Ubestikkelighed, Frygtløshed, Ro, Redelighed, Nøjsomhed, Gudsfrygt igen var nogle af de stolte Navne, som stod paa den Sokkel, der bar hans Kæmpeskikkelse.

Meningen med disse Linier er at drage et Par personlige Minder frem om den gamle I. C.

En lille, ængstelig Student, gjort modig af sit Embede som Regensens Klokker, snirklede sig frem gennem Rigsdagens Korridorer og endte minsandten med at finde en Mand, der skulde gaa ind og se, om Ministeren var der. Og dér stod Hans Almægtighed pludselig ude paa den halvmørke Gang foran Studenten, der under stort Forbrug af Halsmuskler fik sit Ærinde forebragt. Hvad var det, der fik den travle Politiker til efter en Smule Vægring at love at komme til en Slaabrok-Aften? Var det Regensens ophøjede Navn? Eller var det det, at Studenten behændigt fik indføjet en Bemærkning om et forholdsvis frisk Julesamvær med Hr. Christensens lollandske Søn ? - 5 Minutter i 8 den aftalte Aften stod I. C. Christensen i Regensens Port; han førtes op til Klokkerens Værelse og fik en Cigar og bragtes til Sæde. (De jordiske Levninger af Cigaren gemmes endnu venerabelt i en Konvolut i en dansk Præstegaards sikreste Skrivepultskuffe). Saa begyndte Regensuret at slaa otte. Og Ministeren dunkede Slagene efter med sin Pegefingerkno mod Bordet som Tegn til Opbrud. Det akademiske Kvarter maatte ofres paa den Christensenske Præcisions Alter.

Hvad huskes af saadan en Aften? At vi Studenter var lykkelige ved at faa Lov til at hylde vort Lands store Søn, og han var lykkelig ved at modtage Hyldesten fra sit Lands unge Sønner.

Det gik med Tale og Sang og Kaffedrikning. Vor Gæst indledte med at fortælle Træk fra sin Barndom og Ungdom. „Der bliver da ikke refereret?" spurgte han forsigtigt, da han kom ind paa Omtale af temmelig fortrolig Art. Var man lidt skuffet, da han sluttede? Var det lovlig jævnt, det, der var fremført, nu da en af os skulde op med sin færdige Tale med Sammenligning mellem to Vestjyllandssønner: vor Gæst i Aften og saa - Søren Kierkegaard ?

Maaske var det jævnt. Og dog havde Christensen, Partipolitikeren, formet saa vægtig en Sætning som: „Ja, nogle af os siger as, og nogen siger a, og andre nogen siger jeg, men allesammen siger vi jo vi." Og storladent havde han tegnet et næsten faustisk Billede af sig selv, staaende paa en Høj i Houen, i Solnedgangen, skuende ud over Eng og Agre og Skov, hvor der i hans Barndom var Hede og atter Hede.

Og Klokkeren — med hvad Ord bragte han sin og Kammeraternes Tak? Kan han huske det nu, henved 20 Aar efter? Han har sandsynligvis sammenlignet den brede Gæst med Egetræet, knortet og kraftfuldt og med Pæleroden dybt i den danske Muld. „Men der er eet, nogen af os i Aften særlig vil takke Dem for, Hr. I. C. Christensen, og det er, at De er en kristen Mand. Naar vi ser Dem træde ind i Holmens Kirke om Søndagen ret før Gudstjenestens Begyndelse og finde Deres Plads, føler vi Bondestudenter, at det kan være meget godt med de andre høje Herrer, der har regeret vort Land i de senere Aar, men i Dem er der Muld af vor Muld og Aand af vor Aand; vi hilser Dem med Mowglis Løsen: „Vi er af eet Blod, du og jeg."

I Studenterforeningen sagde de om Christensen, at han klarede sig i Diskussionen ved at svare i Vest, naar man spurgte i Øst. I hvert Fald klarede han sig. Haanende kunde en Student ved hans Indtræden hviske til sin Sidemand: Nu skal vi have Sangbogen frem. Straks, han stod paa Talerstolen, gav han et let Slag med Haanden: „Saa synger vi," og stemte for med: „Jeg vil værge mit Land." Klapsalverne søgte han at standse ved afværgende Smaavink med en Pegefinger, som slog han efter en Flue. Foredraget skred tungt fremad; man tænkte: Det gaar, saa længe han taler; men hvad under Diskussionen? Hvordan vil denne Mastodont klare sig mod Københavnernes lette Kavaleri? Da han saa fik Ordet efter utallige Angreb - ja, Elegance var der jo ikke Tale om, Charme vel heller ikke, men - paa mig virkede han som en Tank; han svarede ikke paa Angrebene, han maste blot ligefrem over Indsigelser og Argumenter, massiv og uvæltelig; hvor lidt eller hvor megen Ret Modstanderen havde, de laa alle kvasede, ikke under hans Saligheds, men under hans Personligheds Vægt.

Det kunde være saa spændende at være sammen med ham, at man brød Hensynet til, hvad han gerne vilde, for hvad man selv gerne vilde. Lærer Kristensen i Staby brasede paa: „Kan De forklare mig, Christensen, hvad det radikale Parti mener med sin sidste Manifestation?"

Saa trak I. C. Skalpen frem over Panden: „Nej, jeg giver mig ikke af med at forklare, hvad andre mener."

Bedre Held havde den, der skriver disse Linier med sig: „Gaar De nu ikke herhjemme og savner Rigsdagen, I. C. Christensen?"

„Det kan jeg forsikre Dem, jeg ikke gør." Og saa rejste han sig og støttede en Haand mod Bordet og talte ex cathedra: „Dengang jeg havde gennemført Forsvarslovene og Kirkelovene, havde jeg udrettet, hvad jeg vilde.

Men uden Smil, i fuldt Alvor, var det Svar, han engang gav mig i Stadil Skoles Spisestue, da jeg havde ytret nogen Tvivl om Parlamentarismens Muligheder for i det lange Løb at løse sine Opgaver: „Der er jo," sagde den gamle Parlamentariker, „det gode, som gælder for enhver Regeringsform, at naar den er ved at overleve sig selv, da kommer der Reaktion."

Hvor var de stolte af ham i Stadil, Det tør jo nok siges, at han havde overtruffet alle deres Forventninger. Den Bonde, der kom kørende med sin Kone til Kirke den Søndag, den nye Degn skulde tiltræde (og Degn betød jo at ringe med Klokken og synge i Kirken og andet sligt) og saa ham staa uden for Skolen og pege med Stokken og vise Anne Kirstine Skoleloddens Skel, holdt Hesten an og bød „Velkommen til Stadil" og fik sit Tak og satte Øget i Gang igen: „Han er ett svaar kjøn." „Ja, hvad saa hans Kuen? Et Blik tilbage over Agestolen. Der stod han endnu og pegede; Jakken stumpede bag til, Skuldrene hængte en Smule, Maven havde Dimensioner, der ikke stod til Brystkassens, begge var paafaldende slidt og billigt klædt paa, og man vidste jo, at paa Eksamensbeviset stod der bare en II. Karakter. Om Erkeenglen Gabriel havde aaben-baret sig i Kirkekoret og sagt den Stadil Bonde og hans Viv, at det var Danmarks vordende Konsejlspræsident, Storkorsridder og 3 Kongers Minister, de var aget forbi - de havde ikke troet ham.

Forresten lod somme af de Gamle i Stadil mig vide, at i det første Aars Tid havde den nye Degn ikke været alt for vellidt overalt i sin Egenskab af Skoleholder. Hans Haand faldt tungt. Men snart gik det op for dem, at det var nødvendigt, om alt skulde i god Gænge. Og det lod til at være Meningen, at det skulde det nu. Ikke begynde med at gøre sig vellidt, først respekteret, siden blive afholdt. Disciplinen i Skolen var forsømt og forfærdende. „Jeg husker," fortalte han mig, „at en af de store Drenge bad om Lov til at gaa i Gaarden; men ude af Døren lukkede han den op igen paa Klem og pissede ind i Skolestuen. Saadan noget vilde jeg jo ikke have." Det sidste blev sagt paa en Maade, saa man forstod, det var ligt med, at det heller ikke skete tiere. Men da Respekten først var vundet, kom Vellidtheden snart. Han var jo en Mand helt af deres egne.

Og lille, runde, kære Fru I. C.! Hvor maatte man dog holde af hende! Hvor passede de til hinanden, de to jævne, beskedne Mennesker. Vi Mænd sad hos Købmand Godtfredsen ved Kaffen, mens Fru I. C. og Fru Godtfredsen listede ude i Butikken, og det blev nok til lidt Handel om Kjoletøj, og Fru I. C. kom ind og fik en Femmer eller to af den forklemte og slunkne Pengepung, som med Besvær blev bugseret op af Baglommen. Imens gik Snakken, ogsaa paa det degneligste. „Kan du huske, Godtfredsen, dengang med Snevejret?" „Ja, og kan du huske, Christensen, dengang med Gaasen? Da du kom vaad hjem fra Jagten." „Ja, da gjorde det godt med en Snaps. Det vil jeg for Resten stadig gerne have til min Aftensmad; men vil jeg have en til, saa kommer skam hun dér med Proppen." Saadan blev det ved.

En anden Historie, han selv har fortalt mig:

„Da Kong Haakon kom til Norge, havde jeg ved Festbanketten Henrik Ibsen til Bords. Han ytrede ikke et Ord til mig, og jeg, der var Gæst i Landet, havde jo intet Tilfald til at tale først. Omsider langt inde i Maaltidet løftede han sit Glas og sagde: „Skaal da!" Jeg svarede: „Skaal". Og mere blev der ikke siden talt mellem os."

En Aften talte han ved en Juletræsfest for Ungdommen i Stadil. Ved Kaffen rejste han sig. Hvor stod der Styrke ud af Manden, bare ved at han var til. Saa lod han de milde magtfulde Øjne, hvori der ofte glimtede noget hvidt (og jeg blev aldrig klar over, om det var af Duevinger eller af Skumsprøjt) gaa Salen rundt: „Ja, I Unge, jeg kender jo ikke jeres Navne, men jeg kan se paa jeres Ansigter, af hvad Slægter I er, og jeg beder jer hilse i Gaardene og Hjemmene, hilse jeres Forældre og Husbonde fra mig og sige dem Tak for alt godt."

Og Graaden var ved at tage Magten fra Ordene.

For mig er der ingen Tvivl om, at det var den kristne Karakter, der gjorde I. C. Christensen ufældelig. Hvor frygtelige Rystelser han kom ud for, hvor tit „Politiken" kom agende med hans Ligkiste og tjenstivrige læssede den af uden for hans Dør, saa havde han disse Reserver i Sindet, der satte ham til igen at rejse sig og næste Dag staa paa Valpladsen, om end ikke umærket, saa dog atter støt og bredt. Og „Politiken" lod saa Kisten hente og forvare til en senere Lejlighed. Som aldrig kom. For den Kiste, der omslutter hans Høvdingelegeme paa He Kirkegaard, er ikke gjort af hans Fjenders Had, men af et helt Folks Respekt og Taknemmelighed.

Han besøgte engang i Julen sin Søn Peder Christensen, der da havde en Gaard paa Lolland, Far og Søn gik sammen over Isen til Kirke i Maribo.

„Naa, Far, hvad syntes du saa om Præsten?"

„Jo, jeg fik mig en god Prædiken af den gamle, skønne Kirke."

Saadan var det at høre I. C. paa hans gamle Dage. Ordene - naa ja, dem kunde man maaske nok være heldigere med hos andre Talere; men Manden selv, der stod og sagde de Ord her i dette halvsnudskede brøstfældige Forsamlingshus, han var, saa vidt vi Mennesker kan være det, selv en af Danmarks gamle stoute Kirkebygninger.

 

1973

OKTOBER

1. Egnens lokalforening for kræftens bekæmpelse oplyser, at mærkesalget 18. september indbragte 4695 kr., som ubeskåret sendes til landsforeningen. Der solgtes 14.171 mærker i lokalforeningens område. + 2. Der var masser af roser til stationsleder Folmer Husted, da han fejrede sit 40 års jubilæum ved Falck. Festlighederne startede ved formiddagens reception, da direktør Falck, København, i djærve vendinger takkede Husted for den lange indsats og hæftede 40 års hæderstegnet på ham. + Museet går gode tider i møde. Årsagerne er de bedre tilskudsforhold, ibrugtagningen af en ny fløj, stigende besøg og ikke mindst den række af gode fund, museumsinspektør Jens Aarup har gjort ved 15 udgravninger rundt i museets distrikt. + Tungebestanden i Nordsøen er meget overfisket. Og det bliver nødvendigt at halvere fangsterne for at bringe bestanden op igen, siger magister Harry Knudsen, Danmarks Fiskeri og Havundersøgelser. + Pensionistforeningen har 550 i sit medlemskartotek, og foreningen er en af kommunens største. + 4. Museet fik på generalforsamlingen overrakt en sjælden gave, en såkaldt fuglenål, som tidl. gdr. Bertel Knudsen, Thorsted, for ca. 30 år siden fandt under pløjning. Nålen har været til analyse på Nationalmuseet, og oplysninger herfra fortæller, at den stammer fra germansk jernalder. + Skipperskolen i Hvide Sande har rekord-deltagelse - 23 fiskere er begyndt på forberedelserne til at gå op til kystskipper-eksamen. + 5549 mennesker gæstede museet i det forløbne år. + Fredag morgen går RIF i gang med den årlige familie-svømning. Børn, unge og voksne tropper i fællesskab op og får sig en frisk morgendukkert før dagens arbejde. Sædvanligvis er der fin tilslutning til den tidlige morgensvømning. + Ringkjøbing IF's kvalifikationsrækkehold fik i aftes det bedst mulige rygstød til den kommende turnering, idet de i Vesterhavs-Hallen besejrede Fredericia FF's 2. divisionshold i en træningskamp. Sejrscifrene blev på 23-18 efter Fredericia FF havde ført 12-11 ved pausen. + 7. Der bliver slet ikke så mange penge til lodsejerne for de nu fredede arealer ved Vest Stadil Fjord og Husby Klit, som de havde ventet. Taksationskommissionen har afsagt kendelse. Erstatningen til 20 lodsejere lyder på 649.900 kr. + 8. Den nye politifuldmægtig, Inge-Lise Vistisen, er nu tiltrådt. Hermed er anklagemyndigheden i politikredsen for første gang oppe på »fuld styrke«, siden politiassessor Erik Westerby fratrådte. + 9. Grundværdierne i kommunen er steget med ca. 75,5 pct. ved 15. almindelige vurdering i forhold til vurderingen i 1969. + Ål, repræsenterende en værdi af ca. 100.000 kr., er i fare i hyttefade i Bork Havn. Katastrofen skyldes iltmangel i vandet. + 10. Det er ikke den rene spøg at flytte ind i den ny administrationsbygning i Hvide Sande. Det vil vare mange dage, før alt er på rette plads. Borgmester Kr. Enevoldsen har fundet sin plads i sit nye kontor. + 11. Civilforsvaret vil nu tilbyde kvinder oplæring i brandslukning. I øjeblikket er der uddannet kvinder til ambulancetjeneste, forplejnings- og indkvarteringstjenesten og telefonpasning. -Brandslukning for kvinder er et led i vinterprogrammet, som instruktørerne fremlagde for de frivillige i CF-bygningen. + 12. Kort over udsigten på pumpestation Nord ved Stauning. Nu behøver De ikke mere at føre lange diskussioner med Deres venner om, hvad der er hvad - og hvor det ligger - når De står på taget af pumpestation Nord ved Stauning. Vandbygningsinspektør Klaus Larsen, Ringkjø-bing, har udarbejdet kortet. - Kortpladen er stort set identisk med en målebordsplade fra Geodætisk Institut. Det er en nem og praktisk hjælp for de mennesker, der besøger det naturskønne område og nyder den gode udsigt fra taget. Nu kan man blot håbe, at kortpladen ikke bliver udsat for hærværk. + 13. Etiketvæveriet fordobler nu pro-duktionsarealet. Bag fabrikken på Vesterled bygger indehaverne, Max og Gert Hensgen, en ny produktionshal på ca. 400 kvm. Samlet har virksomheden nu ca. 800 kvm. I øjeblikket arbejder man under trange pladsforhold. + 15. Politinævnet for Ringkjøbing Politikreds har nu konstitueret sig med borgmester Niels Skytte som formand. + Skibsbygger Johan Flindt brækkede højre lårben, da han under sit arbejde på Nordsøværftet ville flytte en 240 kg tung stålplade. Han blev i ambulance ført til sygehuset. + A/S Vestas i Lem lider i øjeblikket af en sådan pladsmangel, at virksomheden må leje en bygning af et andet firma. I næste uge flytter man ind i en ca. 600 kvm. stor hal, der er opført af maskinfabrikken Hydromann. + 16. En mere end 100 år gammel seddel, som en københavner for nylig har fundet i et hemmeligt rum i et chatol, afslører, at møblet er fremstillet i Ringkjøbing. Stephen R. Weinstein, der er i besiddelse af chatollet, fandt en lap i et hemmeligt rum, hvor han kunne læse: »Den dag, I denne seddel finder, er jeg vist ikke mere blandt de levendes tal ...«. På bagsiden står: »Forferdiget af snedkersvend A. Andersen Opstrup for snedker: Mester S. Taaneby, Ringkjøbing, 27. juli 1868«. + Den nye ørredvirksomhed Skandia satser på at køre 4 tons ørreder gennem maskinerne hver dag. I øjeblikket arbejder man med at oplære de ansatte til at klare arbejdet. Virksomheden har en produktion på mellem 1,5 og 2 tons hver dag. + Antallet af bloddonorer i Ringkjø-bing-området ligger konstant på samme tal år for år, oplyser overlæge Finn Jensen, amtssygehuset. Opgørelsen fra april 1972 til april 1973 viser et antal på 937 donorer, og blandt andet er der i den pågældende periode foretaget 798 aftapninger. + Salen var fyldt, da KFUM og KFUK holdt deres første møde på Borgen i »De unges uge«. Missionær Kurt Dalsgaard tog ordet om Jesus frem i toner og tale. Kurt Dalsgaard, som tilbragte sin første ungdom i Ringkjøbing, talte ud fra Lukas 19.10, hvor Jesus siger: »Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse de fortabte«. + A/S Windrose-Fisk har skiftet navn til Pappa-Fisk. Samtidig overtog Preben Jensen firmaet. Pappa-Fisk råder over fire busser, der sælger fisk engros. + Det lykkedes, men kneb. Ringkjøbing IF's kvalifikationsrækkehold fik sin første sejr i denne sæson ved at besejre Hauge 18-17. + Holmsland er nu landets billigste kommune at bo i. Med en samlet skatteprocent på 15,6 har den vestjyske fisker- og landbrugskommune distanceret Langebæk i Storstrømsamtet som den lavest beskattede. + 17. Ringkjøbing Bio lægger »hårdt« ud efter moderniseringen. På selve åbningsdagen er »Romantik på sengekanten« på programmet. Og de næste film bliver henholdsvis »Godfather« og »Getaway«. + Ringkjø-bing kommunale Musikskole har nu været godt i gang i et par måneder, og der er udarbejdet en opgørelse over det samlede elevtal. Musikundervisning gives til 553 elever. + 18. Masser af blomster til den fornyede biograf. Der var blomster og masser af ros til biografdirektør Flemming Pedersen ved receptionen. Naboer, venner og bekendte var mødt op, og der blev ikke sparet på anerkendende ord. Alle var imponeret af de nye omgivelser. + Ved byrådsmødet onsdag aften var tre fraværende, Ruth Pedersen, Ringkjøbing, Emil Andersen, Vedersø, og Jens Ebbensgaard, Ølstrup. Det åbne byrådsmøde varede kun 20 minutter. Karl Pedersen blev valgt til repræsentantskabet for specialarbejderskolen. Kommunens tilskud til elever på ungdoms- og efterskoler blev forhøjet til 75 pct. af forskellen mellem statstilskuddet og elevbetalingen. + KFUM og K i Ringkjøbing har fortsat god tilslutning til De unges Uge på Borgen og i kirken. Onsdag aften talte pastor Kjærgaard Hov, Jerne. + 19. Fredag eftermiddag og lørdag formiddag holdtes der åbent hus i den nye administrationsbygning i Hvide Sande. Kommunens personale og kommunalbestyrelsen var til stede for at orientere de mange interesserede om, hvad der foregår bag kulisserne. + 20. Savn, hvis der ikke vælges et medlem fra hvert sogn ved det kommende valg. - Vi var heldige ved det sidste kommunalvalg, at der kom en repræsentant fra hvert sogn i Ringkjøbing Byråd. Men vi må se i øjnene, at det ikke er sikkert, at det går så godt denne gang, sagde borgmesteren. + Hvide Sande fiskerflåde på omkring 160 kuttere vil i løbet af det kommende år vokse med 20 nye kuttere, anslår skibsbygger Carl Erik Kristensen, Hvide Sande. Så mange er der efter hans skøn i ordre til Hvide Sande-fiskere. Det er en glædelig, men også noget problematisk udvikling for den hastigt voksende fiskerihavn. + 24. Med to store enkeltmandspræstationer af RIF's Aage Jørgensen - i 1. halvleg - og af Mogens Rud - i 2. halvleg - samt godt hjulpet af Nørlem-Nr. Nissums dårskab, kunne RIF trække sig ud af lokalopgøret i kvalifikationsrækken med en sikker sejr på 21-17 efter en RIF-føring på 12-10 ved pausen. + 25. Der kommer jo ingen havfruer i biografen. Således udtrykker Mie Nygaard, at Hvide Sande Biograf ikke har det helt store opland. De har i dag, tirsdag, drevet biograf i Hvide Sande i 25 år. + 26. Nordsøværftet har nu søsat nybygning nr. 78. Det er et fragtskib »Mette Coast« til rederiet Ther-ship i Næstved. Værftet har ordrer på endnu 11 fragtskibe samt 5 store og 4 mindre fiskekuttere. Medarbejderne er glade for arbejdspladsen, og de ser lyst på fremtiden. + 29. Midtfly fra Herning indbyder lørdag til en gratis prøveflyvning i Stauning Lufthavn. Indbydelsen gælder alle, der kunne tænke sig at få flyvercertifikat. + En usædvanlig hændelse på Ringkjøbing Fjord er i disse dage samtaleemne. En fisker kom forleden i land med en kronhjort - en seksender - som han havde »fanget« i en ruse ud for Ringkjøbing. Det antages, at hjorten er blevet jaget i fjorden af hunde syd for Velling.

Fødselsdag: 5. Aksel Jensen, Rindum, 60 år. + Fru Thilde Led-gaard, Fjordallé 13, 70 år. + 6. Rigmor Hansen, Herningvej 14, 60 år. + 18. Skrædder Niels Møller Gram, Tangsvej, 70 år. + 25. Kirsten Sig Graversen, Reberbanen 30, 60 år.

Sølvbryllup: 23. Christian Tomassen og hustru, Grønnegade 10. + 24. Arne Mols Sørensen og hustru. + 30. Henry Christiansen og hustru, Vellingvej 57.

Jubilæum: 25. Aksel Andersen 25 år ved Ringkjøbing Vandværk.

Døde: Kammerherreinde Ella Karberg, Skolevej 2, Rindum, er død efter nogle års tiltagende svagelighed. Hun blev 82 år. + Tidl. bogholder på Ringkjøbing Amts Dagblad, Johanne Andersen, er død på plejehjem i Holstebro efter års tiltagende svagelighed. Hun blev 80 år. + 18. Jens Ebbensgaard Kjær. + 19. Maja Mouridsen. + 25. Bertel Højmark. + Niels Andreas Christensen. + 29. Ane Kirstine Outzen. + 30. August Nielsen. + Kirstine Green. + Kristian Kristensen.

 

NOVEMBER

1. Økonomichef Aage Storm har ønsket at fratræde sin stilling ved Ringkjøbing Amtskommune, efter at han er fyldt 67 år. Stillingen som økonomichef, der bl. a. leder amtskommunens bogholderi, regnskabsvæsen samt udarbejder regnskaber og budgetter, ønskes besat med en cand. oecon eller en cand. polit. + 5. 50 år er ikke meget i dag. For en efterskole er det en anselig årrække at have på bagen. Fødselaren er Staby Efterskole, der 6. november 1923 slog dørene op for »unge i overgangsalderen« til en skolegang, der havde til formål at uddanne dem bedre til at træde ind i offentligt arbejde og skole dem til at medvirke til at højne den kulturelle standard i vort land. Skolens dygtige leder er forstander Hagsten. + 6. Ved arbejdsgiverforeningens generalforsamling beklager formanden, direktør Niels Valeur, sig i stærke vendinger over, at for få arbejdsgivere er medlem. Umiddelbart efter generalforsamlingen inviterer han - traditionen tro — de tilstedeværende på gule ærter. + Clavs Draiby — netop hjemvendt fra en natlig dykkeropgave i Thyborøn - undrer sig over, at ingen dér endnu har taget ideen op og oprettet en vagttjeneste som den, han har i Hvide Sande. - Jeg har 200 dykninger her i havnen årligt for at pille grej af skruerne på fiskekutterne. + 7. Statsminister Anker Jørgensen sagde ved Socialdemokratiets 50 års jubilæum i Ringkjøbing: Pas på over for hykleriet omkring partiernes placering. Målet er klart. Det er så simpelt som retten for alle til at leve deres eget liv i frihed, lighed og solidaritet. Vi skal vinde vor kamp i solidaritet og i tro på mennesket i et uophørligt hverdagsarbejde. Sådan hed det i den prolog, Mie Nygaard, Struer, læste ved festaftenen, hvor Socialdemokratiets amtsorganisation fejrede sin 50 års fødselsdag. - 250 gæster fra hele Ringkjøbing amt og statsminister Anker Jørgensen med frue deltog i festen. + Minister Jens Kampmann har givet skriftligt tilsagn om, at projekteringen af en sluse-udvidelse i Hvide Sande kan begynde. Og til Ringkjøbing Kommune bebuder han, at havnedirektør O. A. Backe, havneadministrationen i Esbjerg, kommer for at forhandle om problemerne. - Vi håber, det må blive gennemført. + Ribo Vinduer A/S i Ringkjøbing åbnes officielt i dag, tirsdag. Dagen startede med, at tillidsmand Henrik Heldgaard overrakte en gave fra medarbejderne til direktør Leif Hansen. Gaven består af tre fotostater af virksomheden. De er blevet ophængt i fabrikkens konferencerum. + Onsdag hæves hammeren over fisken i den nye hal, og dermed forlader Hvide Sande Fiskeauktion den gamle auktionshal - uden tårer, ifølge auktionsmester Henning Værnø. + 8. En skole på den rette kurs. Mange og varme hilsener fra 50 års jubilarer til Staby Efterskoles jubilæum, der blev fejret med en fest på skolen. Der var sus over foretagendet, da Staby Efterskole fejrede sit 50 års jubilæum. - Var hænderne og fødderne kolde, så mærkede jubilarerne det næppe. Så varmt banker deres hjerter endnu for den gode gamle skole. Den sjældenhed, det var at komme på efterskole dengang, den oplevelse, denne vinter eller sommer gav disse unge, og den glæde, det var for dem at samles igen med Margrethe Kjær. Formanden for skolens bestyrelse, amtsborgmester Aage Ebbensgaard, nævnte i sin festtale de folk, der tog initiativet til at få en efterskole stablet på benene. Blandt dem var Kr. Sand Korsgaard, Ulfborg, og en kendt skikkelse som J. C. Christensen, Hee. Også dengang var en tvungen ungdomsskole på tale, og herom sagde I. C, at det ville blive en både dyr og dårlig skole. Skal der være tvang og skolepligt, får man kun lidt ud af det. - Der lød tak til Hilda og Kr. Hagsten for den måde, skolen drives på. - Forstander Kr. Hagsten gav udtryk for glæde over arbejdet med en ungdom, der vil bestille noget, en ungdom, som må anses som plusafvigere i lighed med de unge, der var med på skolens første to hold. + Nu skal folk i Ringkjøbing gøres frimærkc-og møntinteresserede. For første gang arrangerer Ringkjøbing og Omegns Frimærkeklub en såkaldt børs- og byttedag. + Omkring 2000 har set maleriudstillingen i Vestjysk Fritidscenter. Heraf er ca. 300 direkte udstillingsgæster, mens resten er centrets kunder. + Kommunen har udgivet en dispositionsplan for hele kommunen i bogform. Den gælder for perioden 1970 til 1985. I dispositionsplanen vurderer byplanarkitekterne også, hvordan den kommende trafiksituation kan løses. + 9. I dagens anledning - det var åbningen af Ringkjøbing Museums nybygning og Ringkjøbing Banks 100 års-jubilæum - havde banken skænket museet en udsmykningsgave. Det var et »gavlmaleri«, en havfrue tegnet op fra et beslag i museets samling. Figuren er blevet placeret på ydervæggen. + 10. Museumsbyggeriet og ansættelse af museumsinspektør Aarup Jensen har betydet stor omvæltning for Ringkjøbing Museum. + 1. januar var det 40 år siden, Thomas Frydendahl Pedersen startede med en lille købmandsbutik i Hvide Sande - og det fejrer hans sønner i disse dage med et lidt forsinket jubilæum. Alting er startet småt i Hvide Sande - og det gjorde forretningen også. Nemlig i et træskur på 5x5 meter. I dag står Mogens og Jens Frydendahl med tilladelsen til at gå i gang med et supermarked. De udvidede for nogen tid siden deres areal ved at købe det gamle isværk. + 12. Frimærkeklubben havde stor succes med sin børs-og byttedag. Folk fra alle omegnens frimærkeklubber var mødt, og handelen gik livligt på tværs af bordene. Hvor stort besøgstallet var, kan man kun gisne om. Folk gik og kom. Der var fri entré. Men frimærkeklubbens formand, Sv. Thomsen, mener, at der befandt sig omkring 100 i udstillingslokalerne hele tiden. + Omkring 725 benyttede de 3 dages Ribo-åbning til at se den nye virksomhed. De 2 første dage havde virksomheden inviteret forretningsforbindelser og honoratiores. Lørdag var der åbent hus for byens og egnens befolkning. + Festlighederne omkring Soldatervennekredsen for Ringkjøbing og Omegns 40-års jubilæum indledtes søndag med en festgudstjeneste i Ringkjøbing kirke. Prædikant var pastor Traberg Lauritsen, tidl. Ringkjøbing. Ved gudstjenesten blev der indsamlet en gave på 956 kr. til soldatervennekredsen. + 13. Stormen har med uhyggelig konsekvens vist, at kysten syd for Hvide Sande intet kan stille op mod naturkræfterne, når havet for alvor går til angreb. På en 2-3 km lang strækning er kysten rykket 15-20 meter tilbage, da det satte ind med højvande, som ikke er set i Hvide Sande de 3 sidste år. I 3 timer stod kajerne under vand. + Tankerne om at bygge Hvide Sande ud i fjorden er med til at gøre det nødvendigt at skitsere byens udvikling 30 år frem i tiden. Derved vil Hvide Sande adskille sig fra Holmsland Kommunes andre udviklingsområder i den kommende dispositionsplan. + 14. Kommunen har nu af amtsrådet fået tildelt endnu fire byggetilladelser i oktober kvartal. Kommunen kan uddele i alt 16 byggetilladelser til at opføre boliger. Teknisk forvaltning har endnu en række, som ønsker en byggetilladelse. + Ringkjø-bingegnens Landboforening har solgt kontorbygningen på I. C. Chri-stensensallé. Det er revisionsfirmaet H. P. Dalgaard A/S, der overtager bygningen. H. P. Dalgaard vil flytte sit revisionskontor fra Torvet til I. C. Christensensallé. + Landboforeningen holder i dag rejsegilde på en ny kontorbygning på Vasevej i Rindum. Bygningen er på 653 kvm. + 15. Direktør Niels Valeur, Ringkjøbing, omtalte Stauning flyveruten i sin formandsberetning ved generalforsamlingen i arbejdsgiverforeningens vestjyske lokalsammenslutning. Hvad der egentlig skete i forbindelse med den pludselige kovending fra SAS's side, ved vi andre ikke. Måske blev direktør Johs. Nielsen grebet af Socialdemokratiets genoptrykning af valgplakaten »Stauning eller KAOS«? Johs. Nielsen udtalte, at vestjyderne vandt. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald klart, at SAS/Danair tabte. Ringkjøbing skal betale 40,5 pct. af udgifterne til Stauning Lufthavn. De samlede udgifter for de tre kommuner Skjern, Egvad og Ringkjøbing bliver på ca. 0,5 mill. kr. i en 2-årig periode. + 16. Byrådet går ind for at tillade det antal bevillinger til kl. 2.00, som der er restaurationer til i kommunen. Politiet skal tildele bevillingerne og eventuelt inddrage dem igen. Byrådet skal kun bestemme antallet. + På byrådsmødet blev der ytret visse betænkeligheder angående to nye tennisbaner ved Vesterhavs-Hallen. Betænkelighederne angik indkørselsforholdene og banernes placering. Byrådet blev enigt om at give en rammebevilling på 60.000 kr. og placere banerne ved hallen. + Manufakturhandler L. Hertz har fået håndknyttede orientalske tæpper hjem. De er udstillet i forretningsvinduerne. + Der bliver ikke udstykket kommunale byggegrunde i Hee foreløbig. Ringkjøbing Kommune kan ikke få dispensation fra bygge- og anlægsstoppet til at lade kloakeringen udføre. + Ringkjøbing Husmoderforening har taget et nyt initiativ. Foreningen står fra mandag og indtil 1. december som arrangør af en maleri- og grafikudstilling i rådhushallen. Det er maleren Knud Laursen, Lind, og grafikeren og keramikeren Harald Reinhold, der udstiller nogle af deres arbejder. + 19. Mere end 200 var til fest i Odd Fellows nye bygning. Odd Fellow-brødre betragter deres loge som et hjem. Her holder de til, her deler de glæde og sorg, her udveksles tanker og her træffes beslutninger. Derfor var der fest og berettiget stolthed, da Odd Fellow-logen i Ringkjøbing indviede det nye hjem, som logen har opført på Vasevej. + 20. Det sidste døgns heftige storm gik forholdsvis lempeligt hen over havnene i Thors-minde og Hvide Sande. Og kysten syd for Hvide Sande »nøjedes« med at trække sig et par meter tilbage. + 21. Benzinsalget i Ringkjøbing er kun faldet ganske lidt som en følge af fartbegrænsningen og en eventuel frivillig besparelse fra bilisternes side. + Den skærpede oliesituation har skabt uklarhed for fjernvarmeværket. Hvor meget olie kan man få? Hvor meget skal der spares? + 22. Et musikalsk verdensnavn - oven i købet en dansker - gæstede i går Ringkjøbing. Svend Asmussen var i byen. Desværre for de mange var det en lukket koncert i middagsstunden på Ringkjøbing Handelsskole. Til gengæld fik de, der var der, en sublim musikoplevelse. + Nu går den ikke længere for krybskytterne på statens fredede arealer ved Nr. Lyngvig. Fredningsplanudvalget med amtmand A. Bach i spidsen er indstillet på at følge en strengere kurs og skride hårdt ind mod krybskytteriet. + 23. Der er emneuge på Fjordvang Ungdomsskole i denne tid. Dette er der ikke noget nyt i. Sådan en frakoblingsuge er en fast tradition på skolen. Men ungdomsskolen har denne gang valgt at gå nye veje: Det er praktisk arbejde. Noget med hænderne, der lægger op til elevernes praktiske sans og deres fantasi. + 24. Ringkjøbing Rideklub har fået ny formand. Klubbens formand gennem 7 år, H. Bejder, blev afløst på posten af Peder Pedersen - der i øvrigt blev ene mand tilbage af den hidtidige bestyrelse. Ikke fordi rideklubben er stagnerende - tværtimod. Ridecentrets stald er opfyldt med heste - 30 i alt, og rideundervisningen er gået 100 pct. frem i det forløbne år. Der er 90 aktive junior-ryttere og 20 aktive seniorryttere samt 40 passive medlemmer. 60-70 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Foruden Bejder forlod A. Bidstrup, Max Hensgen og Inge Andersen bestyrelsen. I deres sted valgtes Annette Bidstrup, Jens Aage Nørgaard. Leif Stilling og E. W. Svenstrup. De tre førstnævnte blev henholdsvis sekretær, næstformand og kasserer. Den afgående formand betegnede 1972-73 som et godt år med store, gode arrangementer, der havde stillet store krav til rytterne. I øvrigt udtrykte han tilfredshed med samarbejdet med rideklubben i Skjern, Brande og senest Ikast. + Lions Club får udenlandske gæster i weekenden. Fra Tyskland kommer der seks eller otte gæster og fra Harp-linge ved Goteborg fire. Besøget er et led i Lions Clubs arbejde med at skabe kontakter på internationalt plan. + 26. Paradisisk udstilling for fjerkræet - i et kornfirma. Det var en stor og vellykket fjerkræudstilling med knap 300 dyr, som Ringkjøbing Fjerkræklub var mester for i weekenden. + Kioskejer Aage Sørensen har solgt sin kiosk i Torvegade til Finn Bech-Olsen, der overtager forretningen 1. december. + 27. Fællesorganisationen i Ringkjøbing har fået ny formand. Det er smedenes formand, C. C. Schou. Han afløser fællestillidsmand Johan Flindt, Nordsøværftet. + Ringkjøbing-afdelingen af Dansk Røde Kors, der har et medlemstal på snart 2000, har på et bestyrelsesmøde vedtaget at støtte indsamlingen til de tørkeramte i Afrika med et beløb på 8000 kr. Samtidig med dette beløb afsendtes 2000 kr. til læge- og ambulancehjælp i Mellemøsten. + 29. Kun anholdelsen manglede, siger kriminalpolitiet. - (navn slettet) var faktisk nødt til at erkende kuppet. Vi havde bevist, det var ham, siger kriminalpolitiet, efter at den 28-årige (navn slettet) har erkendt sig skyldig i bl. a. kuppet på postkontoret, hvor udbyttet blev ca. 120.000 kr. (Navn slettet) blev anholdt tirsdag efter at have været efterlyst i flere måneder. + 30. Der arbejdes på højtryk for at få den nye metalvarefabrik klar til at tages i brug. Håndværkerne er ved at lægge sidste hånd på bygningerne, andre installerer maskiner. Man venter, at kommunen kan overdrage bygningerne til fabrikant Hans Gyring inden nytår. + Trods oliekrise og hårde frostgrader uden for var der masser af varme i Alkjærskolens samlingslokale, da ulandsforeningen Svalerne torsdag aften holdt folkesangeraften. Ungt, varmt fællesskab omkring hyggelig og varm musik, formidlet af lokale musikere. + Kommunen har nu modtaget ansøgninger om byggetilladelser til 1 års forbrug. Amtsrådet har tildelt kommunen 10 tilladelser for januar kvartal. Det er seks færre, end man havde ventet.

Fødselsdag: 15. Dagny Sønderby, Nørregade 13, 60 år. Sølvbryllup: 21. Johan Haakonsen og hustru, Smedegade 11 B. Guldbryllup: 18. Arthur Fog og hustru, Enighedsvej 21.

Jubilæum: 1. Christian Pedersen, Rugvænget 16, 25 år ved DSB. + 26. Kreditforeningsfuldmægtig Werner Sørensen, Fjordallé 17, 40 år i Jyllands Kreditforening, Ringkjøbing.

 

DECEMBER

1. Socialistisk Folkeparti har nu dannet en partiforening. Det skete på en stiftende generalforsamling. Partiet arbejder bl. a. på at få lavet en liste til byrådsvalget i marts. + 2. Rindum Sogne- og Ungdomsforening høstede stor succes på sin opførelse af Agatha Christies »Musefælden« lørdag i Rindum Sognegård. Fuldt hus - ca. 150 -overværede det spændende stykke. + 3. Tirsdag kan oliekrisen direkte mærkes på den danske togtrafik i hele landet. Også den vestjyske togtrafik nedskæres betydeligt. + Produktionen hos Ringkjøbing-egnens Mejeriselskab vil ikke blive berørt af oliekrisen. Olieleverancen er blevet skåret ned, men så har man besluttet at gå over til at fyre med træ. + 5. Den 39-årige Ib Eggerslund erklærede sig tilfreds, da han i retten idømtes 1 år og 3 måneders fængsel. Han har sammen med en kammerat begået 47 tyverier og indbrud. Hovedparten var biltyverier og indbrud i sommerhuse på Ringkjøbing-egnen. + Efter foreløbige tal for de personlige stemmer i Ulfborg-Vemb, Ring-kjøbing- og Holmsland kommuner fik Jens Foged, Venstre, 700 færre end ved sidste valg. Alligevel nåede han op på 1793 personlige stemmer. Han har således stadig langt det største antal personlige stemmer på egnen. + 7. Fra isenkræmmer Langes forretning på Torvet er der natten til fredag stjålet varer til en værdi af mellem 25.000 kr. og 30.000 kr. Det er kongelige porcelænsfigurer og figurer fra Bing & Grøndahl. + Vi sparer på varme og elektricitet. Men er det nok? Varmeværkerne kan melde om et dalende forbrug. Her er der efter en foreløbig opgørelse sparet 15-18 pct. + Det nye forstanderpar på Vestjyllands Højskole i Velling fra 1. januar 1974 er nu udpeget. Blandt 17 ansøgere til stillingen har skolens bestyrelse valgt Astrid og Gynther Pollmann, der gennem de sidste 4 år har virket ved Danebod Højskole, Fynshav. + 8. Danske landmænd brændte i efteråret 1973 over 2 mill. tons halm af på markerne. Var denne overskudshalm i stedet presset sammen til små brændselsbriketter og leveret til fjernvarmeværket - ja, så havde værket med sit nuværende forbrug været forsynet med brændsel de næste 100 år. + 9. Rideklubben havde stor succes med afviklingen af klubmesterskaberne lørdag. Rideklubben er i rivende fremgang. Efterhånden kan rideklubben præstere ridning, der kan gøre sig gældende i videre omfang. + Der var trængsel i spejderhuset på Alkjærhøj lørdag eftermiddag. - Noget nøjagtigt tal har jeg ikke, siger Else Sudergaard. Men jeg vil da tro, at omkring 100 mennesker aflagde spejderhuset besøg. De besøgende gjorde kål på mange af spejdernes æbleskiver, og der blev ikke sparet på væden, når de skulle skylles ned. Alt i alt blev der solgt omkring 500 æbleskiver, 150 sodavand og ca. 12 liter glogg. Det gav en omsætning på 1500-1600 kr. + 10. Der var trængsel på kajen i Hvide Sande, da juleskibet lagde til kaj med sin last af julemænd. Og mindre var trængslen ikke i Hvide Sande-Hallen, hvor handels- og håndværkerforeningen, oliekrisen til trods, havde arrangeret julemesse som en af de første i Vestjylland. + Ringkjøbingegnens Landboforening har i regnskabsåret 1972—73 et driftsoverskud på ca. 83.000 kr. Det er over 200 pct. mere end året før. Da var overskuddet 26.840 kr. Driftsregnskabet balancerer med 1.110.969 kr. Det oplyste regnskabskonsulent J. Baunbæk-Knudsen på foreningens generalforsamling. + 11. God hjælp: Red Barnets lokalkomité i Ringkjøbing har afsluttet sin tøjindsamling. Og resultatet blev meget fint, næsten 24 tons tøj. + 12. Musik, sang og hygge i Rindum Kirke. Der var helt overvældende tilslutning til luciafesten og kirkekoncerten. I kirken sad folk tæt på gangene, og det var vanskeligt at skaffe plads til alle. Koncerten bød både på korsang af et børnekor fra skolen og af musikskolens voksenkor for Rindum-Ringkjøbing. Korets højdepunkt var nok J. S. Bach's »Jesus bleibet meine Freude« med akkompagnement af orgel og trompet. + Det samlede bruttoudbytte pr. landbrugsejendom på Ringkjøbing-egnen steg med 30.037 kr. i regnskabsåret 1972-73. I gennemsnit for 269 ejendomme er bruttoudbyttet 210.746 kr. + Der var vand foroven og forneden, da Nordsøværftet i går havde navngivning og søsætning af værftets nybygning nr. 79. I silende regn navngav Inga Nielsen, gift med advokat og medejer af kommanditselskabet Sun Coast, Jeppe Nielsen, Næstved. + I Ringkjøbing mødes de unge på »Sorte Louis«, et stamværtshus til hotellet Morten P, som nu er frisket op og gjort pub-agtigt. Det er så udpræget et mødested for de unge. + Byrådet vedtog på det lukkede møde at sælge ejendommen Nørregade 15 til byrådsmedlem, skolebetjent Karl Pedersen for 35.000 kr. + 13. Forhåbentlig blev der onsdag aften ved kunstforeningens koncert-arrangement skrevet kulturhistorie på lokalt plan, idet et hidtil uset antal børn og voksne — ca. 175 - sluttede op om tre unge kunstnere, Nille Hovmand, Frode Sten-gaard og Leif Ramløv Svendsen, som på henholdsvis cello, cembalo og blokfløjte præsterede kunst af virkelig karat. + Fiskemelfabrikken Hvisa i Hvide Sande har haft sit hidtil bedste år. Både priser og fangster danner grundlaget for fremgangen. F. eks. fik Hvisa dette år leveret 50,3 mill. kg fisk mod sidste års 23,4 mill. kg. + Holmsland Kommunes regnskab for 1972—73 lægges mandag frem for kommunalrådet. Kommunens udgifter har så nogenlunde holdt sig til rådets overslag, mens indtægterne ligger væsentlig højere - nemlig 8,9 mill. kr. mod forventet 6,8 mill. kr. + 14. Nissemusik i gågaden. Der var rigtige, granvoksne nisser i gågaden fredag aften — og oven i købet musikalske nisser. Et kombineret blæser- og swing-orkester gav et udpluk af julens melodier, og skønt det var tænderklaprende koldt, standsede mange op for at lytte til orkestret, der består af lokale musikere. + 17. 500—600 til de ældres salgsudstilling i Rindum Sognegård. Det var årets håndarbejder, der her var udbudt til salg, og da interessen for udstillingen sidste jul var helt overvældende, var den i år flyttet til sognegården. Lørdagen igennem var der godt besøg. + Ringkjøbing Amts Racefjerkræavlerforening havde stor tilslutning til udstillingen på Spjald Hotel. Der deltog ikke færre end 350 dyr. + Ringkjøbing Borgerforening har udbetalt i alt 11.807 kr. til de medlemmer, som har benyttet tilbud om hjælp med at spare op til julen. + 18. Ringkjøbing Amtskommune har konsolideret sig godt i regnskabsåret 1972-73, fremgik det af amtsborgmesterens tale ved regn-skabsmødet i dag. Tilbageholdenhed med anlægsudgifter, flere penge end beregnet fra skatteyderne — overskuddet på skattekontoen er på 1,6 mill. kr. + Nye skilte. — Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det . . . Bedre end med overstående verslinie kan det næppe skildres, hvad der skete, da den nye hastighedsbegrænsning på kun 20 km/t mandag sidst på eftermiddagen trådte i kraft på strækningen Algade-Torvegade mellem Reberbanen og V. Strandgade. + Der var god tilslutning til julekoncerten i Ringkjøbing Kirke mandag aften, og det var en hyggelig musikalsk velgørende koncert. Det var ikke mindst en fornøjelse både at høre og se kirkekoret, som normalt får lov at gemme sig oppe ved orglet. + 19. Bestyrer Finn Backs, Sømandshjemmet i Hvide Sande, blev valgt til formand for Hvide Sande Fiskeriforening efter forslag fra den afgående formand, fiskeskipper Kaj Lund. + 20. Opgaven med at indrette et mini-landbrugsmuseum på Fjordvang Ungdomsskole optager sindene meget i denne tid. Dette afspejler sig bl. a. i årsskriftet 1973, der netop i disse dage sendes ud. Men der fortælles dog også om andet, bl. a. om årets gang, om landbrugsuddannelsen af i dag. + I dag, torsdag, betragtes af alle skoleelever i Ringkjøbing Kommune som årets sidste rigtige skoledag, idet den allersidste skoledag traditionelt bliver brugt til hyggeligt samvær. + Legatbestyrelsen for Lærer Morten Jensen og Hustru Else Jensens Legat har på sit legatmøde vedtaget at tildele de to portioner på hver 1400 kr. for 1974 til stud. med. Kent Lauge Boll, søn af K. M. Boll, og stud. mag. Mogens Sloth Nielsen, søn af Ingvard Nielsen, Holstebrovej. + Fhv. gårdejer og tidligere amtsrådsmedlem N. Erik Toft, Højmark, er død, 75 år. Ved dette dødsfald mistede egnen en af sine kendte personligheder. Erik Toft blev født på Degnbol i 1898. Som ung tog han flere ophold på højskoler og landbrugsskoler. Det var således en meget dygtig landmand, der i 1926 kom hjem for at overtage gården. Der gik ikke mange år, inden Toft blev formand for egnens største landboforening. Han var formand for det lokale mejeri, og i over 25 år for Ringkjøbing Amts Mejeriforening. Han kom således i høj grad til at præge egnens landbofaglige arbejde. I 1936 blev han valgt ind i sognerådet, i 1941 blev han sognerådsfor-mand. Det var han til 1950. I 1949 blev han valgt ind i Ringkjøbing Amtsråd. Her gjorde han en stor indsats for amtssygehusvæsnet. + Erhvervsorganisationerne i Ringkjøbing, Skjern og Egvad besluttede på et i hast indkaldt møde i Skjern i formiddags at sende en telegrafisk protest til trafikminister Kresten Damsgaard imod standsningen af Stauning-flyruten fra 2. januar. — Vi protesterer på det kraftigste! + 21. En af byens store bygge-virksomheder, Ringkjøbing Byg-Bo, har fået en kvindelig formand. Ved generalforsamlingen valgtes Stinne Noesgaard som formand - et hverv, hendes mand, Edgar Noesgaard, før bestred. — Det gamle ord om, at der står en kvinde bag alt, har fået ny gyldighed. + 22. Auktionsmester Henning Værnø i Hvide Sande skal passe lidt på, hvis han møder Mogens Glistrup. Han forhindrede, at Glistrup blev opstillet til bestyrelsesvalget i Hvide Sande Fiskeriforening. Er der flere forslag? råbte Værnø. — Glistrup! foreslog en fisker. - Glistrup ... næh, ha, ha, ha! affærdigede den strenge dirigent det populære forslag og gik over til afstemning. + 23. Tidens bølge gunstig for Ringkjøbing Amt, mener Aage Ebbensgaard: - Det nye amtsråd kan blive en spændende opgave. Holder vi på folkestyre, må vi også tage de eventuelle nye partier med i arbejdet, og jeg ser da med sindsro på, at vi nok skal få et godt samarbejde i amtsrådet også efter 1. april 1974. + 28. Ring-kjøbing-egnens nye dyrehospital og dyrepension er taget i brug. Dyrlæge Willy Piil har foretaget adskillige operationer i bygningerne i Rindum. For 1 år siden overtog dyrlægen den tidligere tyrestation. + For en sikkerheds skyld har vi indkaldt ekstra mandskab til nytårsaften. Men vi håber da, vi får en lige så rolig aften, som vi har haft i de senere år, siger politiassistent Svend Aage Thomsen, leder af ordenspolitiet. + Næsten samme antal kriminelle forhold i Ringkjøbing Politikreds som i 1972. Ser man på de tørre tal, er kriminaliteten ikke steget i 1973. Der er oven i købet tale om en lille tilbagegang i det samlede antal-anmeldelser, som er 1613 mod 1640 i 1972.

Fødselsdag: 4. Johanne Quvang, Tangsvej 8, 70 år. + 9. Chr. Pedersen, Mellemgade 13, 70 år. + 10. Salle Roedahl, V. Strandgade 15, 60 år. + Anna Iversen, Kronager 3, 60 år. + 23. Gram Larsen, Alders-hvilevej 7, 60 år. + 31. Laurids Thomsen, Dyekjærsvej 5, 60 år.

Jubilæum: Mary Stokholm Clausen, 25 år ved Ringkjøbing Vejvæsen.

Døde: 19. Jens Peder Ibsen. + 20. Erik Toft, Højmark. + 22. C. C. Koldborg.

 

1974

JANUAR

Nytårsudtalelse af borgmester Niels Skytte: Nærdemokrati og medvirken er i fokus. Vi har forsøgt at gøre byrådets arbejde så åbent som muligt. Vi udsender bl. a. udvalgsordener til pressen og modtager gerne henvendelser om aktuelle problemer. Det er min opfattelse, at der ikke i dag er længere vej end tidligere fra borgere til folkevalgte. + 2. Selv om 1974 måske bliver et vanskeligt år, håber jeg stadig, at vi kan flytte ind på vor nye station i løbet af efteråret, udtrykte stationsleder Folmer Husted, Falck, et uofficielt nytårsønske ved Falck-Zonens nytårsparade på redningsstationen. + Ingen afmatning på sommerhusområdet. — Folk har det med deres ferier som med deres julegaver. Det vil de ikke give afkald på! Det er en kendsgerning, vi ikke mærker noget tegn på afmatning, oplyser turistchef E. Schiøtt. Ganske vist er vi endnu ikke begyndt med sommerhusudlejningen. Det gør vi først i det nye år. + Besætningen på RI 320 »Lasiry« fik en god start på det nye år. Fiskeskipper Mogens Opstrup førte kutteren ind i Hvide Sande Havn med 26.000 kg torsk om bord. + På jagt — efter nyt tøj. Aldrig så snart er juletravlheden overstået, før forretningsfolkene — med de få kræfter, de har kunnet samle i juledagene - er inde i et nyt ræs. Januar-udsalget. Allerede onsdag slog fire Ringkjøbing-forretninger dørene op for udsalgskun-derne. Det var Hertz, Grosbøl, Bejder og Katinka, og mandag 7. januar fulgte flere forretninger efter. + 3. Efter en foreløbig opgørelse er Ringkjøbing Banks balance steget med ca. 25 pct. fra 1972 til 1973. I 1973 var balancen 270 mill. kr. I 1972 var balancen 214,9 mill. kr. + Næsten traditionen tro har Falck-Zonen igen i 1973 sat ny rekord i antallet af ture og af kørte kilometer. Der blev kørt 8367 ture mod 8030 året før, og det blev til 244.715 km mod 229.971 km i 1972. + Spejdernes juletræssalg er gået over al forventning i år. Spejderne har solgt 200 træer mere end sædvanligt, således at det samlede salg blev 600 træer. Overskuddet beløb sig til 4000 kr. mod 2500 kr. i fjor. + Da der i weekenden før nytår var indbrud på Søms Model A/S i Lem, så det i første omgang ikke ud til, at der var stjålet noget. Tyvene havde været inde på lageret. — Det gjorde der imidlertid, for i går fandt en mand fra Skjern 20 kjoler i en lille plantage. Kjolerne var mærket med Søms Model. + 4. Den nye minister for offentlige arbejder, Kresten Damsgaard, skal ikke være uvidende om Hvide Sandes problemer ret længe, hvis det står til Holmsland Kommune. Argumenter for øjeblikkelig havneudvidelse og tilladelse til at byggemodne kommunale grunde er kørt i stilling. + 5. Journalist Johannes G. Sørensen, Rønne, blev fredag på 30 års dagen for drabet på Kaj Munk hædret med 10.000 kr. af Kaj Munks mindefond. Udvælgelsen af Johannes G. Sørensen, der indtil for nylig har været beskæftiget på dagbladet Bornholmeren, sker i erindringen om, at det var ham, der den 4. maj 1945 oplæste frihedsbudska-bet fra BBC i London. + Fiskerne er tilbageholdende på grund af olie-krisen. De vil ikke bruge olierationen i dårligt vejr for så at måtte ligge i havn, når vejret er fint til fiskeri. + Den lokale »na-tional-ret«, røget helt, er godt på vej over i sagaen. Slagtermestrene kan kun få små partier, så man skal nærmest være heldig for at skaffe sig et eksemplar. - I øjeblikket har man slet ingen. + Oliekrisens dystre spådomme for den vestjyske turisme bliver efter alt at dømme gjort grundigt til skamme. Allerede her i januar blomstrer optimismen lyst og frejdigt i turistkredse, for det strømmer ind med forespørgsler fra tyskere, der vil leje sommerhuse. + Det er overvejende sandsynligt, at godsejer E. W. Grevenkop-Castenskiolds systematiske fiskeri efter åleyngel i kanalen mellem Vest Stadil Fjord og Øst Stadil Fjord får lov at fortsætte i 1974. Fiskeriministeriet modtog før jul ansøgning fra godsejeren om fornyelse af tilladelsen, og nu har fiskerikontrollen i Hvide Sande indstillet, at denne tilladelse gives. Fiskeriforeningen vil nu forsøge at få Fiskeriministeriet til at opgive at forny godsejer E. W. Grevenkop-Castenskiolds tilladelse til systematisk fiskeri efter åleyngel ved Vest Stadil Fjord. + 7. Arbejdet med at samle penge sammen til at omdanne den nedlagte Kronhede Skole i Thorsted til lejrskole skrider fremad. Men der er stadig et stykke vej til de 50.000 kr., Ringkjøbing Kommune har krævet som egenkapital. Udvalget har i første omgang haft kontakt med lærerkredse for der at hente økonomisk bistand. + De vestjyske kroer og hoteller er hårdt ramt af energikrisen. De billøse søndage har fået adskillige kroer til at holde lukket om søndagen. + 8. En 29-årig mand, som mellem jul og nytår blev pågrebet af nattevægter Helge Meyer efter et indbrud i Gaardsøes Radio-service - efter at have forsøgt at tage flugten ved at springe gennem en rude i butiks-døren - fik tirsdag i retten en betinget dom uden straffastsættelse. + Tre medarbejdere i Ringkjøbing Amtsråds centraladministration forfremmes med virkning fra 1. april 1974. Det sker som en anerkendelse af den dygtige indsats, de lægger i deres arbejde og som en påskønnelse af den selvstændighed og sikkerhed, hvormed de forvalter deres opgaver. Fuldmægtig Grethe Jensen og fuldmægtig Trie Ingemann udnævnes til ekspeditionssekretærer, og overassistent Mads Petersen udnævnes til fuldmægtig. + Politisk interesserede vil sætte sig på skolebænk op til kommune- og amtsrådsvalget. Det er amtsoplys-ningsudvalget inden for Venstre, der indbyder, og op mod 300 deltagere har meldt sig til kursus i valgkredsene. I aftes startede man i Ringkjøbing. + 9. Alle fødsler finder sted på sygehuset. Det er bemærkelsesværdigt ved årets kirkestatistik, at 100 pct. af fødslerne i Ringkjøbing har fundet sted på amtssygehuset. I 1973 har der været 349 fødte, 167 drenge og 182 piger. + Man kan råbe i mørket, men lige lidt hjælper det. Sagt af politiet om de mørke cyklister. Politiet tager fra tid til anden på morgenpatrulje, og det resulterer altid i standsning af 20-30 mørke cyklister. + 11. Under 1. verdenskrig blev et engelsk fly skudt ned over Vesterhavet. Piloten omkom og drev i land ved Haurvig. Han blev begravet på Haurvig Kirkegård. Og hvervet at passe pilotens grav blev overdraget graver Jens Peder Kristensens kone. Hun fik hjælp til dette arbejde af sin dengang 15-årige datter, Kirsten Marie, som senere overtog ansvaret for graven. Nu har hun passet graven i 57 år, og hun kan glæde sig over, at hendes arbejde med graven har skabt glæde og taknemlighed hos pilotens søster i England, May Casey, Capel Lane i Littleham. En bekendt af hende, Marie Crowsley, opsøgte graven og kunne fortælle, at den bliver passet godt. + Nu har Danair/SAS lagt fartplanen for Stauning-ruten fra 1. februar, når flyvningen genoptages. Tiderne ændres lidt. Mens man indtil 1. januar fløj kl. 7,30, bliver morgenafgangen fra Stauning nu kl. 8,00 med ankomsttid i København kl. 9,30. + 17. og 18. januar flytter regnskabsafdelingen ved Ringkjø-bing-egnens Landboforening ind i de nye bygninger i Rindum. Og de øvrige fagkonsulenter flytter ind i februar. + I retten blev der for tredje gang vedtaget en bøde for ulovlig søndagskørsel. En kvinde vedtog en bøde på 1000 kr., fordi hun søndag 16. december kørte fra Kongshøjvej til Nygade. + 12. Hver indbygger i Ringkjøbing Kommune havde 31. marts 1973 en formue på 2796 kr. stående i kommunen. Den steg 290 kr. fra 1. april 1972. Kommunens lånegæld pr. indbygger udgjorde 31. marts 1973 1977 kr. Det er 175 kr. mindre end året før. Kommunens samlede formue var marts 1973 ca. 43,1 mill. kr. Det er en stigning på ca. 4,6 mill. kr. fra april året før. Gælden er faldet med ca. 2,5 mill. kr. Marts 1973 var de samlede lån på ca. 30,4 mill. kr. + 14. 23 nyslåede fiskeskippere forlod fredag Hvide Sande Sømandshjem efter veloverstået eksamen. Og det var samtlige skipperskolens elever. + 15. Fhv. statsminister Jens Otto Krag var imponeret over Nordsøværftet, da han besøgte arbejdspladsen. Det fremgår af hans dagbog. Krag skriver: - Vigtigt for dem var en udvidelse af slusen i Hvide Sande og udbygningen af Hvide Sande-renden - af hensyn til Nordsøværftet, der beskæftiger et par hundrede mand og skaffer megen omsætning til Ringkjøbing, men som må bygge stadig større coastere for at klare sig. - Efter valget skal jeg sørge for, at sagen bliver genoptaget. + A/S Lydig har nu fået en ny kunde. Det er et dansk firma, der vil aftage for ca. 5 mill. kr. højttalerkabinetter hvert år. + 16. Efter en festlig premiere er den nye film om Vestjylland nu på vej ud i verden. Den er på vej til mange lande, idet alle turistchefer, som Danmark har i det fremmede, sagde god for filmen. Den vises i Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland, England, Norge og Sverige. Til premieren samlede Vestjysk Turistkreds et stort antal særligt indbudte fra hele Vestjylland. De indbudte samledes senere på Missionshotellet, hvor der blev takket en del, sådan som det hører sig til - men også med den varme og hjertelighed, som et godt samarbejde medfører. Formanden for turistkredsen, bogtrykker Holger Rasmussen, Ringkjøbing, takkede således ikke mindst formanden for filmudvalget, Axel Søndergaard, Skjern, og skaberen af filmen, Henning Pedersen, Focus-Film, Herning. Axel Søndergaard fortalte derefter om filmen og at den med 10 kopier kun har kostet 100.000 kr. Henning Pedersen takkede også for samarbejdet, der ofte var præget af de indbyrdes forskellige interesser. Man må skære igennem, når man skal bringe et klip fra en golfbane, når der samtidig er fem-seks forskellige forslag. + 17. Beskæftigelsen var god i 1972. Borgernes indtægter var stigende. Lidt mere usikkert tegner billedet sig for 1974, hvor prisstigninger og andre forhold kan bevirke, at byrådet snarest må tage budgettet for 1974-75 op til revision. Det gav borgmester Niels Skytte bl. a. udtryk for under sin gennemgang af kommunens regnskab for finansåret 1972-73 på byrådsmødet. Borgmesteren pegede på visse enkeltheder i regnskabet: - Driftsregnskabet slutter med et overskud på 91.827 kr. Til dispositionsfonden er henlagt 2,5 mill. kr. Til finansiering af allerede udførte anlægsarbejder 275.190 kr. Samt til styrkelse af driftskapitalen 1.255.000 kr. Der er altså sket henlæggelse for godt og vel 4 mill. kr. + Ringkjøbing Kunstforening har spredt aktiviteterne, og bestyrelsen er gjort bredere. Det gik godt tidligere. Det går i hvert fald ikke mindre godt nu. Det gav Sv. Beiter udtryk for på byrådsmødet onsdag. Her bevilgede man 12.000 kr. i støtte til kunstforeningen. + 18. Tidl. forretningsfører Peder Ledgaard 70 år. Peder Ledgaard havde sin barndom i Gl. Sogn. Efter at have taget præliminæreksamen på Ringkjøbing Skole tog han studentereksamen i København og højere handelseksamen. I 1941 vendte han tilbage til sin hjemegn. Denne gang som forretningsfører for Vestjysk Eksportforening. Et arbejde, han med stor dygtighed og en aldrig svigtende energi bestred gennem 32 år. Arbejdet er lagt på hylden, men Peder Ledgaard, har »nok at rive i«. Gennem en lang årrække har arbejdet for den sønderjyske sag haft hans bevågenhed. + Ringkjøbing Amt får næsten lige så stor en befolkningstilvækst fra 1970 til 1985 som Ribe og Viborg amter tilsammen. Det spår en prognose udarbejdet af Vestjyllands Udviklingsråd. Efter prognosen bliver befolkningstilvæksten i Ringkjøbing Amt 24.100, i Ribe Amt 18.700 og i Viborg Amt 6.300. + Der er bevilget 35-40 mill. kr. i egnsudviklingsstøtte til 35 virksomheder i 1973 gennem Vestjyllands Udviklingsråd. Og den samlede investering i forbindelse hermed andrager ca. 150 mill. kr. Udover de bevilgede tilsagn har vi en række ansøgninger under forberedelse. Det fortalte direktør Chr. Skov, Ringkjøbing, på VJ-rådets årlige møde. + 20. Arealet Sorte Bakker ved Vellingvej skal gøres mere attraktivt for befolkningen. Det stadig større pres, der gennem de senere år har været på det dejlige naturområde ved fjorden har både trafikalt og miljømæssigt set gjort det nødvendigt med en planlægning for områdets udnyttelse. + 22. Noteringen pr. 31. december - den såkaldte skattekurs — viser, at Ringkjøbing Banks aktier ligger bedst her på egnen. 360 lyder noteringen på mod 350 året før. + Trafikkontrollør ved DSB, H. E. Thygesen, Herningvej 29, tager 1. februar sin afsked med pension. Langt den overvejende del af sin tjenestetid har Thygesen haft i Ringkjøbing. Han har virket ved stationen gennem 37 år. + 24. Golfklubben udvider for 300.000 kr. i Dejbjerg. Nyt klublokale og hårdt tiltrængte toilet- og baderum i 120 kvm. tilbygning. + 26. Januar og februar er gode måneder for havjægerne, som på dage, hvor vejr- og vindforhold er tilfredsstillende, kan nedlægge ret så betydelige antal dykænder - hovedsageligt edderfugle, fløjlsænder, sortænder og havlitter. + 28. Byggestatistik-ken viser, at Ringkjøbing Kommune i 4. kvartal af 1973 fik 53 nye bygninger fordelt på 37 beboelsesejendomme. + 29. Fhv. telegrafist og sømand Poul Berg, Spjald, 74 år, er én af dem, der blankt har overgivet sig til den israelske tryllekunstner Uri Gellers evner. Et smukt vækkeur, som Poul Berg fik i 1928, og som ikke har gået i mange år, gik i gang i forbindelse med Gellers optræden lørdag aften. + Aktierne i de lokale plantager er for tiden de bedste. I det forløbne år er kurserne på aktierne steget i alle plantager. + Planerne for udvidelsen af Hotel Fjordgården er nu færdige. Arbejdet skal være afsluttet senest 1. marts 1975. + Ringkjøbing Landbobanks balance var i 1973 ca. 323 mill. kr. Det er en stigning på ca. 83 mill. kr. i forhold til 1972. + Skal helten tilbage til Ringkjøbing Fjord? Det er godt, at der igangsættes bestræbelse for at redde fiskebestanden i Ringkjøbing Fjord. Ikke mindst med hensyn til helten har udviklingen været inde i en beklagelig negativ retning. I dag er det nærmest en sensation, hvis der fanges helt i fjorden. Denne særlige vestjyske fisk kan stadig fanges i Stadil og Nissum fjorde, men specialisterne siger, at Ringkjøbing-helten er den bedste. Borgmester Skytte udtaler, at der skal udsættes ørreder i fjorden - men at helten naturligvis ikke skal glemmes. Vi vil dog mene, at heltynglen må komme i første række. Ørreder kan man jo få så mange steder i Danmark. Helt kan man kun få på Ringkjøbing-egnen. Derfor er det helten, vi skal satse på. + Enkelt og smukt jubilæumsskrift fra handelsstanden. Grundbegreberne at drive forretning på er stadig de samme, og problemerne med restriktioner og prisstigninger går igen. Sådan lyder én af kommentarerne fra handelsstandsforeningens formand, tømmerhandler Henry Kjeldsen i forordet til jubilæumsskriftet, der udgives i anledning af foreningens 100 års jubilæum 3. februar. Det enkle skrift er en nøgtern fremstilling af foreningens virke gennem de 100 år. Det er tidligere redaktør Jørgen Antonsen, der står bag det smukke arbejde, der giver de lokalhistorie-interesserede indblik i byens og egnens udvikling. Det er 100 års jubilaren A. Rasmussens Bogtrykkeri, der har stået for den tekniske side af arbejdet, og hæftets forside er prydet af Georg Stengades festlige tegning fremstillet i anledning af jubilæet. Et billede af tidligere tiders torvedag. En illustration, der går godt i tråd med redaktør Antonsens levendegørelse af de gamle foreningsprotokoller. Manufakturhandler Th. Skanning og boghandler N. P. Holm udnævntes til æresmedlemmer. Begge disse dygtige forretningsfolk har sat præg på foreningens arbejde i de forløbne år. Tidligere er konsul A. C. Husted og konsul Ole Glistrup udnævnt til æresmedlemmer.

Fødselsdag: 10. Louise Sand, Smedegade 17, 75 år. + 25. Karen Nielsen, V. Strandsbjerg 38, 70 år.

Sølvbryllup: Hagbart Reffs og hustru, Ø. Strandgade 1. Guldbryllup: 3. Andrea og Salomon Hougaard, Kronager 10. Jubilæum: Gerd Andersen, 25 år som apoteker i Ringkjøbing.

Døde: 2. Ejner Christoffersen, tidl. R. A. Dagblad. + 3. Kamma Henriksen. + 4. Anton M. Hedegaard Mouridsen. + 6. Mette M. Jensen. + 11. Orla L. Lauridsen. + Julia Rasmussen.

 

FEBRUAR

1. Så flyves der atter »normalt« på Stauning Lufthavn. Danair genoptog torsdag aften flyvningen til Stauning med mellemlanding i Odense, og det er Maersk Air's Fokker Friiendship-fly, der nu betjener ruten. + 2. En vestjysk forening ser i dag tilbage på 100 års indsats. Det er Ringkjøbing Handelsforening — en af de foreninger, der har været med til at skabe fremgang i det vestjyske område, har noteret gode og dårlige tider for handelen og har været med til i et stort område at udbrede kendskabet til handel, handelsfolk og varer. For handelen i Vestjylland og det initiativ, der er udgået fra handelens folk, er af uvurderlig betydning. - Man købte, og man solgte i den lille købstad for 500 år siden, da stedet fik købstadsret-tigheder. Og man sluttede sig sammen i købstaden for at løfte i samlet flok. Problemer har der altid været. I det smukke festskrift, som foreningen udgiver i dag, har redaktør Jørgen Antonsen nøgternt og levende fortalt om indsats og om vanskeligheder. + 4. A/S Hvide Sande Tsværk fik valgt helt ny bestyrelse ved generalforsamlingen på Hvide Sande Sømandshjem lørdag. Hele bestyrelsen var på valg, fordi der bygges nyt isværk. - Louis Rasmussen har været med i de 25 år, isværket har eksisteret. Regnskabet er isværkets 25., og det viser et godt resultat. Han takkede personalet ved isværket for et dygtigt arbejde, og jeg siger tak for, at jeg måtte være med i arbejdet, sagde Louis Rasmussen. Og særlig glad har jeg altid været for den gæstfrihed, jeg altid har mødt her i Hvide Sande. + Den 2. februar fylder A. Rasmussens Bogtrykkeri 100 år. Dagen markeres ved en reception på trykkeriet for forretningsforbindelser, venner af huset og personalet. + På Skandia Ørredeksport i Ringkjøbing slagtes der hver dag ca. 20.000 ørreder. De renses, pakkes og fryses. Senere bliver de eksporteret. 20.000 stk. svarer til en dagsproduktion på ca. 4 tons. + 6. 10.126 vælgere er der til at bestemme, hvem der skal vælges til byrådet, hvis alle mødte op på valgdagen 5. marts. + 7. 1.015.000 kr. har Ringkjøbing Amtsråd brugt på sin største opgave gennem den første 4-års periode: Sygehusplanen. Mere end 100 mennesker har været blandet ind i arbejdet. + 8. Kulturministeriet har beskikket folketingsmedlem Chr. Christensen, Ringkjøbing, som medlem af Det kgl. Teaters tilsynsråd og af bestyrelsesrådet for Den kulturelle Fond fra 1. januar. + 9. Pensionisterne i Ringkjøbing Kommune vil kunne få hjælp til de dyre varme-regninger. Hvad denne ordning vil komme til at koste kommunen, kan der slet intet siges om på nuværende tidspunkt. + Ringkjøbing Boligforening har varslet huslejeforhøjelser fra 1. april. Det er ganske normalt. Men denne gang betyder den 15. almindelige vurdering, at fortøjeiserne bliver større end ellers. + 12. Der er nu ved at komme gang i indsamlingen til Kronheden Lejrskole. Kampagnen har indtil begyndelsen af februar givet et resultat på 25.000 kr., og der er nu stor optimisme at spore hos initiativtagerne. Byrådet godkendte, at byggeriet skal sættes i gang omgående. + 13. Der er også penge til den nye gymnastiksal, sagde borgmester Niels Skytte: - Investeringsloftet i indeværende finansår lyder på 3,5 mill. kr., og ønskesedlen er på 7,1 mill. kr. Selv om hallen vil komme til at koste 2,3 mill. kr., skulle der også blive plads til andre opgaver. + 14. Kommunen køber 40.200 kvm. jord i Velling. Beslutningen blev taget på det lukkede byrådsmøde. -Jorden ligger i den nordlige del af Velling Sogn og tilhører gårdejer Jens R. Holm, Velling. Prisen pr. kvm. er 8,70 kr. Videre vedtoges det at købe 10.000 kvm. i 0. Lem til en pris af 2,00 kr. pr. kvm. Jorden tilhører kontrolassistent Svend Kirk, Lem, og gårdejer Johannes Kirk, Nørby, Velling. + Vi har over 85 legater, og det ældste er fra 1652. Det oplyste borgmester Niels Skytte, da byrådet blev orienteret om Justitsministeriets cirkulære vedrørende formidling af kommunernes legatforvaltning. + Selv om underskuddet på havnens budget for 1974—75 vil stige med 21.000 kr., kan vi fortsætte udbygningen af anlæg på havnen - et projekt, som vi startede med for nogle år siden. + Undervisningsministeriet har stadfæstet fundatsen for Flemming Andersens Mindelegat, der er oprettet af apoteker Gerd Andersen og hustru Bolette Andersen, til minde om deres søn, Flemming Andersen, der døde 9. marts 1970. Legatets formue er på 50.000 kr. + Trods forhøjelsen er der endnu vand til bundpriser. Vi hæver kubikmeterprisen fra 40 til 45 øre, men der er kommuner, hvor vandet koster 1,45 kr. Oplysningen fremkom fra borgmester Niels Skytte. + Svend Fuglsig og Peter Midtgaard klarede sig så godt ved de jyske ungdomsmesterskaber i atletik indendørs i Tønder, at de er med i kampen om danmarksmesterskabet i Ollerup. + Lærer Anne-Grethe Skaaning forlader Alkjærskolen 1. august. På byrådsmødet fik hun bevilget fratrædelsen. + I opstillingen af kandidater til byrådsvalget har man nu rundet de 100. Der er til dato opstillet 101 kandidater fordelt på 21 lister. + 16. Det er med triste perspektiver for fiskebestandens beståen i fjorden, vi går fremtiden i møde, sagde formanden for fiskeriforeningen på generalforsamlingen. Sidste år ved denne tid og før var der mange sild. En del skrubbe-yngel fra sidste år har dog vokset sig store og sælges til enormt høje priser, 9 kr. pr. kg. + Jeg er nok den eneste her, der er imod heltfredning, sagde fisker Valdemar Andersen ved generalforsamlingen i fiskeriforeningen. Ingen protesterede. - Jeg er imod fredning i det hele taget. Alle de regler, der følger med, kan alligevel ikke kontrolleres effektivt. De eneste, fredningen rammer, er erhvervsfiskerne. + Forureningen af fjorden er ikke foruroligende, har en undersøgelse foretaget af Ringkjøbing Amtsråds Vandinspektorat klargjort. Det mest konkrete forureningsproblem er den store okkeraflejring på omkring 18.000 tons jern omkring Skjern-å-udløbet. + 20. To unge mennesker fra Ringkjøbing modtog i formiddags præmier udsat af NATO. De blev overrakt af viceadmiral Adam Helms på flyvestationen i Karup. De to er den 18-årige gymnasieelev Bendt Hillersborg og den 17-årige handelsskoleelev Alan Christensen, Motelbyen, Klegod. + Aktion lys-igen startede i morges i kommunen. Her har omkring 700 gade- og vejlamper været slukket siden el-restriktionerne blev indført i slutningen af november. + Den 40-årige cand. oecon. Adolf Knudsen, Kolding kommune, bliver Aage Storms afløser. Ringkjøbing Amtsråds udvælgelse af Adolf Knudsen blandt de 15 ansøgere til stillingen var enstemmig. + Ringkjøbing Skoles svømmehal genåbnes fra på tirsdag. Beslutningen blev taget på skoleudvalgets møde. Svømmesalen blev lukket i begyndelsen af januar som følge af energikrisen. + Den største torske-last i Hvide Sandes historie. Fiskeskipper Finn Høy, Hvide Sande, og hans besætning kom med den største torskelast formentlig i Hvide Sande Havns historie. Nemlig i alt 34.000 kg fisk. + Ringkjøbing Kirke var fyldt, da formanden for Indre Mission, pastor Kr. Friis, Farsø, prædikede her i forbindelse med missionsugen. + På generalforsamlingen i Ringkjøbing Bank den 22. meddelte formanden for bestyrelsen, at banken i 1972 har et overskud på 2,6 mill. kr. mod 3,1 mill. kr. året før. Men tager man i betragtning, at afskrivningerne i 1973 var 2,8 mill. kr. større, må man betegne driftsresultatet som endda særdeles tilfredsstillende. + Næsten 500 af de 2700 skolesøgende børn i Ringkjøbing Kommune er tilmeldt musikskolen. + I løbet af foråret kan Ringkjøbing Kommune sælge byggegrunde i Hee. Indenrigsministeriet har netop givet kommunen dispensation fra bygge- og anlægsstoppet, så man kan starte kloakeringen af et udstykningsområde. + Kommunens venstreforeninger, der til dette valg har opstillet en byliste i Ringkjøbing og 10 sognelister i de tidligere sognekommuner, har nu besluttet at følge denne opstilling op med dannelse af liste- og valgforbund under en form, der vil give mulighed for at få flest mulige lokalområder repræsenteret i det ny byråd. + Hanne Boje, Katinka Boutique, fik førstepræmien i han-delsforeningens jubilæumskonkurrence om det bedst pyntede forretningsvindue. + 26. Skatteinspektør Børge Andersen anslår, at omkring halvdelen af ejerne af de vestjyske sommerhuse »glemmer« at skrive leje-indtægten på selvangivelsen. + 27. Kunstforeningen fik ikke grund til at fortryde, at man havde placeret arrangementet med Hogager-spillemændene lørdag aften i Højmark Forsamlingshus. Over 200 mødte op, og de fik en fornøjelig aften ud af det i spillemændenes selskab. + Ringkjøbings ny civilforsvarsleder er en erfaren CF-mand. - Før Bent Møller Jensen, Års, blev konsulent ved Røde Kors, var han i en halv snes år befalingsmand ved CF-kolonnen i Herning. + 28. Ringkjøbings ny bilsynshal åbnes mandag. Da får branchens folk lejlighed til at kigge på den ny hal og det moderne apparatur, der er installeret. + Tøj til en værdi af omkring 10.000 kr. samt 500 kr. i byttepenge blev stjålet i nat ved et indbrud hos herreekviperingshandler J. C. Kirk, Ringkjøbing. - Gerningsmanden får ikke brug for nyt tøj foreløbig. + Sparekassen og Arbejdernes Fællesorganisation havde glæde af informationsmødet på Højskolehotellet. Det havde samlet 90 deltagere fra alle de faglige organisationer og funktionærforeninger. + Ringkjøbingegnens Folkedansere sender til maj en gruppe på genvisit i Sverige. Der er tale om et besøg hos de svenske folkedansere, der gæstede foreningen og Ringkjøbing ved fjordfesten sidste sommer.

Fødselsdag: 9. Senius Nielsen, Damtoften 12, 80 år. + 20. Jørga Næss-Schmidt, Bellisvej 9, 70 år. + 27. Glarmester Bang-Jensen, Rønneallé, 70 år. + 28. Anna Knudsen, V. Strandsbjerg 21, 80 år.

Sølvbryllup: 19. Hotelejer Hans Kudsk og hustru. Guldbryllup: Kristen Kristensen og hustru, Damtoften 28.

Jubilæum: 1. Villy Enevoldsen, 25 år ved Post- og Telegrafvæsnet. + Kontorchef F. Garlet, 40 år ved Jyllands Kreditforening.

Døde: 1. Holger Sørensen. + 12. Louise Grove, født Hoppe. + 22. Eva Holm. + 29. Aage Kristiansen.

 

MARTS

1. Millionbyggeri startet. Arbejdet med at opføre en gymnastikhal ved Alkjærskolen er nu startet. Der er tale om et byggeri til 2,3 mill. kr. Den ny hal, der bliver på i alt 1115 kvm, vil stå klar til brug i april næste år. + Ribo Vinduer A/S ønsker at starte et samarbejde med de øvrige firmaer på egnen, så man holder sommerferie på samme tidspunkt. Man er på Ribo parat til at indkalde til et møde om spørgsmålet. + Efter kun én sæson i kvalifikationsrækken er idrætsforeningen atter i 3. division. Oprykningen blev sikret i går i Herning, hvor RIF vandt topkampen over Herning fH med 20-17 efter 8-8 ved pausen. + 5. Hjemmeværnsdistrikt Ringkjøbing holder 25 års jubilæum. Festlighederne kulminerer 6. april i Spjald-Hallen. Her kommer chefen for hjemmeværnet, generalmajor O. C. Permin. Han vil overrække 25 års tegnet til de 109 hjemmeværnsfolk i distriktet, der har været med fra starten. + 6. Der var travlhed i nat i amtsrådets kontorer på St. Blichersvej. Personalet havde startet arbejdsdagen om morgenen og endte sent på natten. Valgets resultater skulle modtages fra kommunerne, skemaer skulle udfyldes, mandater fordeles. Slaget blev sikkert ledet af amtskommunaldirektør Mogens Ny-gaard, der havde trænet personalet ved sin side. Mest trænet af alle var økonomichef Aage Storm. Han har medvirket ved forberedelserne til valget, og han medvirkede i nat. Han er valgekspert, om nogen er det. Han ved alt om valglov, valgmåde o. lign., for han har været med i 40 år. + Omkring 1,4 millioner sofavælgere blev valgets vindere. Med en valgdeltagelse på kun 60 procent satte amts- og kommunevalget bundrekord i det sidste halve århundrede. + Borgmester Niels Skytte fik det højeste antal personlige stemmer — Rin-dum, Thorsted og No får ingen repræsentanter. — Byrådet får 13 nye medlemmer. I forvejen havde 12 meddelt, at de ikke ønskede gen-opstilling. Næsten alle sogne bliver repræsenteret. Kun Thorsted, No og Rindum fik ingen valgt. + Det nye byråd får følgende sammensætning: Borgmester Niels Skytte, Ringkjøbing. Advokat Knud Dal-gaard-Knudsen, Ringkjøbing. Forstander N. Aa. Kjærgaard Jensen, Ringkjøbing. Lærer Herluf Simonsen, Ringkjøbing. Civilingeniør Palle Skyum, Ringkjøbing. Gårdejer Svend Aarup, Velling. Gårdejer Hans M. Jensen, Hee. Lærer Gunnar Madsen, Tim. Gårdejer Kristian Kamp, Stadil. Gårdejer Knud Vestergaard, Vedersø. Minkfarmer Poul Rysholt Poulsen, Lem. Gårdejer Anders Mulbjerg, Lem. Gårdejer Jens Ebbensgaard, Ølstrup. Gårdejer Askar Iversen, Hover. Overassistent Svend Aage Faurbye, Ringkjøbing. Skolebetjent Karl Pedersen, Ringkjøbing. Fuldmægtig Helmar Sørensen, Ringkjøbing. Viceskoleinspektør Jens K. Olesen, Lem. Skoleinspektør Kresten Emil Christensen, Tim. Assurandør Svend Egon Thomsen, Ringkjøbing. Læderhandler Rita Stovgaard Telling, Ringkjøbing. + Ringkjøbing Amts Kreatureksportforening havde i 1973 en meget betydelig fremgang. Der blev solgt 13.000 dyr gennem foreningen mod 12.000 året før. De indbragte 40,3 mill. kr. mod 27,5 mill. kr. året før, oplyste foreningens formand, gdr. Andreas Buskov, Bjert, Vinderup, på foreningens generalforsamling i Holstebro. + Ringkjøbing Rotary. Klubben har på årsmødet valgt følgende bestyrelse for 1974-75: Præsident: direktør P. W. Lønborg, postpræsident: amtmand A. Bach, vicepræsident: civiling. Palle Skyum, sekretær: direktør Chr. Skov, klubmester: slagtermester Per Kjærgaard, kasserer: skoleinspektør K. E. Christensen. + Ringkjøbing Strandjagtforening samlede ca. 50 jægere til filmaften på Højskolehotellet. Jagtkonsulent Ahlmann Olsen, Ulfborg, viste filmen »Fra hede til plantage«. Konsulenten har selv været med til at optage filmen, og kunne således fortælle levende og interessant om dens tilblivelse. + Borgmester Niels Skytte om det tidkrævende arbejde: — Vi har haft et fantastisk godt samarbejde, og det er mit håb, at det kan fortsætte med uformindsket styrke i det nye byråd. 13 nye medlemmer er naturligvis en stor udskiftning - og vil derfor også fra alle sider kræve god vilje og forståelse. Kommunens økonomi er god, og vi kan overskue problemerne. Det giver i sig selv et solidt grundlag for samarbejde. - Jeg er, fortsætter borgmester Niels Skytte, overbevist om, at det nye byråd kan arbejde, trods den store udskiftning. — Er der nogen sager, som borgmesteren vil arbejde ekstra på at få gennemført? — Måske er nogen allerede trætte af at høre det, men jeg gentager det nu alligevel gerne igen: Ringkjøbing skal have et gymnasium senest 1976-77. Der er slet ingen motivering og grund til at forhale spørgsmålet. Og bliver bygningen ikke klar til brug, inden den tid, så må det midlertidigt have til huse på Ringkjøbing Skole. + Rideklubben havde i weekenden inviteret til et indendørsstævne. Stævnet blev på alle måder særdeles vellykket. Der blev afviklet godt og vel 60 starter. + Med sejre i den sidste kamp blev både Skjerns damejunior og RIF's herrejunior kredsmestre i ungdomsmesterrækken. Denne weekends kampe var de sidste i turneringen, men allerede næste lørdag skal holdene atter i kamp. Det sker i Hvide Sande, hvor der skal kæmpes om det jyske mesterskab. + Der blev vist masser af god gymnastik ved gymnastikopvisningen lørdag i Vesterhavs-Hallen. Omkring 700 børn fra hele kredsen deltog i stævnet, der blev begunstiget af et stort - ca. 600 - veloplagt publikum. + 13. A/S Nordsøværftet der beskæftiger godt og vel 120 mennesker, har arbejde nok til slutningen af 1976. Rederiet Erik B. Kro-mann, Marstal, har netop bestilt et 700 tons fragtmotorskib, der skal bygges til fart på alle have. Skibet skal leveres 1. februar 1976 – og bliver Ringkjøbing-værftets nybygning nr. 105. Det er anden gang, at rederiet Kromann kontraherer med værftet. + Ved en opryknings-fest lørdag aften for RIF's førstehold fik alle spillerne overrakt et jubilæumskrus af Ringkjøbing Kommune som belønning for førstepladsen i kvalifikationsrækken. + Antallet af ledige blandt arbejdsmændene er faldende. Det skyldes for en stor del, at mange udendørs anlægsarbejder starter nu. + Byskolen i Skjern blev sammen med Sunds Skole de helt store triumfatorer ved det store amtsgymnastik-stævne i Vesterhavs-Hallen i går. Det blev til sejre i fire grupper. + Omsætningen i Rindum Brugsforening er fra 1972 til 1973 steget med 19 pct. til 1.218.000 kr. Deraf udgør prisstigningerne 9 pct. På generalforsamlingen betegnede formanden, Harry Sudergaard, årets resultat som tilfredsstillende. + Vesterhavs-Hallen var i dag ramme om landets største skolegymnastikstævne. Det var arrangeret af amts-udvalget for skoleidræt i amtet. Der deltog omkring 800 gymnaster. Der kæmpedes på holdbasis, og der blev gjort gymnastik i ca. 5 timer. + Årets første motorløb arrangeret af Ringkjøbing og Omegns Motorklub afvikles lørlag. Det drejer sig om Ribo-pokalløbet, der også bliver første afdeling af Wild West-matchen 1974 mellem motorsportsklubberne i Videbæk, Skjern-Tarm og Ringkjøbing. + Sejlklubben får nu klublokaler ikke mange hundrede meter fra liggeplad-serne på havnen. På en generalforsamling i klubben gik medlemmerne ind for, at man af kommunen lejer de to bygninger, som statshavneadministrationen for kort tid siden fraflyttede. + 15. Ringkjøbing Landbobank: Store problemer med udlånsloftet i 1973, fremgik det af formandens beretning. - Til trods for aktieudvidelsen sidste år i maj har vi i år haft så stor en balancestigning, at det stadig kniber at overholde 10 pct.-reglen efter bankloven. Efter afskrivninger og hensættelser på udestående fordringer, på obligationer og aktier samt inventar på tilsammen 2.671.000 kr., fremkommer et overskud på 4.245.000 kr. - På generalforsamlingen blev der valgt tre nye i repræsentantskabet. Det er fabrikant Svend Lambæk, Lem, tømmerhandler Henry Kjeldsen, Ringkjøbing, og gårdejer Knud Eng-grob, Holmsland. De afløser henholdsvis Peder Degnbol, S. Højmark Christensen og Jens Rømer. + Motorklubben har kørt sæsonens første orienteringsløb, og der var meget stor deltagelse. Der deltog 49 hold, hvoraf mange udenbys, f. eks. fra Randers, Kjellerup, Bramminge, Varde, Grindsted og Ikast. + Købmand Morten Madsen, Østergade, blev natten til søndag vækket af støj fra forretningen, og det viste sig, at en indbrudstyv var i færd med at forsyne sig af forretningens beholdning af tobak og spiritus. + Skolehjemmet Vesterled i Haurvig for sydslesvigske børn bygger nu sovehuse til pigerne for ca. 120.000 kr. Nærmere betegnet to sovehuse med plads til hver ni piger. + Ring-kjøbing kommunale Musikskole har i år valgt at holde en række uformelle, hyggelige forældreaftener på de enkelte skoler og så nøjes med to af de sædvanlige forårskoncerter for et større publikum. Og det har vist sig at være en god idé. + Amtsborgmester Aage Ebbens-gaard, Staby, fortsætter på posten som amtsborgmester. Han støttes af en 15 mands gruppe bestående af 10 Venstre-mandater, to konservative, to radikale og et mandat fra Kristelig Folkeparti. + Der er store chancer for, at kommunen får tilladelse til at hæve investe-ringsloftet, der for indeværende finansår lyder på 3,5 tnill. kr. Indenrigsministeriet har stillet i udsigt, at 227 kommuner skal »dele« et ekstraloft på 1100 mill. kr. Hvor meget Ringkjøbings andel bliver vides endnu ikke. + 19. Rådhushallen danner i øjeblikket rammen om en udstilling arrangeret af Arbejdernes Oplysningsforbund. Den har titlen: »Nordisk arbejderoplysning - en udstilling om arbejderbevægelsens oplysningsorganisationer«. Ved hjælp af festlige plancher og plakater viser man arbejderoplysningen i fortid og nutid. Der er billeder af de, der startede AOF-organisationerne. + 20. »Krig« i Vestjylland de næste 3 dage. Bliv ikke forbavset, hvis der pludselig befinder sig en flok soldater omkring Dem. Der er nemlig »krig« de næste 3 døgn. Hjemmeværnsdistrikt 26 Ringkjøbing holder en øvelse under navnet »Sort bræt«. + 21. Borgmester Niels Skytte sagde, da det sidste punkt på den sidste dagsorden i den nuværende byråds-samling var afsluttet: Vi har været med til at skrive kommunal historie. Vi afsluttede en æra i 1970 og startede en ny. Hvad ville storkommunen bringe? Kunne vi blive enige om planlægning og prioritering af opgaverne? Eller kunne vi få kommunen til at køre som en enhed. Ikke mindst på baggrund af disse spørgsmål er det glædeligt, at det er gået, som vi kun kunne håbe på. Når det er gået så godt, skyldes det det gode samarbejde, vi har haft. Jeg udtalte for 4 år siden håbet om, at I ville hjælpe mig med at drøfte tingene og løse opgaverne. + Helge Dalsgaard, Fjordbrinken, har bestået svendeprøve som butiksslagter hos Fa. Chr. Kjærgaard og Søn. + Ringkjøbingen-sere tabte i tennis. Ved de nordjyske mesterskaber i indendørs tennis klarede de to juniorspillere sig pænt, men måtte dog se sig besejret i den indledende runde. + 22. RIF's årlige gymnastikopvisning finder sted på lørdag, hvor Vesterhavs-Hallen fyldes med ca. 300 lokale gymnaster. + Hjemmeværnsdistriktet har besluttet, at også tidligere medlemmer af værnet skal have muligheder for at deltage i distriktets 25 års jubilæumsfest. + 23. Det medlem, som har den største anciennitet i byrådet, skal på det konstituerende møde lede borgmestervalget. Det siger loven, og i dette tilfælde bliver det formanden for faste ejendomme, Sv. Aage Faurbye. + Et længe næret ønske er gået i opfyldelse, idet rigspolitichefen har godkendt en døgnvagtordning på politistationen i Ringkjøbing. + Firmasporten opnåede i weekenden sin hidtil største triumf ved landsmesterskaber. For første gang blev det til et landsmesterskab. + 25. Både gymnastisk set og publikumsmæssigt blev idrætsforeningens årlige gymnastikopvisning en succes. De forskellige hold, som var på gulvet gjorde det godt. Gymnastikopvisningen fik en fin optakt med fælles indmarch, fælles opvarmningsprogram, hvilket er noget nyt, men også inspirerende og festligt at se på. + 26. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard kommer på amtsrådets konstituerende møde den 28. marts til at lede valget af sig selv. Ebbensgaard har højeste anciennitet og skal således lede valget, hvorefter denne overtager ledelsen af mødet. Det bliver også Aage Ebbensgaard. + Badmintonklubbens bedste mandskab har vundet serie 2 i Dansk Badminton Forbunds turnering i Vestjysk Badmintondistrikt. Klubben er således repræsenteret i serie 1 fra næste sæson. + 27. Der blev takket af i Ringkjøbing Amtsråd. En del benyttede lejligheden til at sige tak. Specielt var der »roser« til amtsborgmester Aage Ebbensgaard for hans dygtige arbejdsledelse. + Medlemmer af Lions Club har vundet 10.514 kr. i tipning. Der tippes hver uge efter et system, der giver 1205 rækker, og det gav denne gang resultat med en tolver, otte ellevere og 27 tiere. + Fanøs ny borgmester, bogtrykker Otto Berg-Jensen, er født i Ringkjøbing, hvor hans far, Laurids Jensen, i en årrække var skrædder. + Det næsten forårsagtige klima i januar og februar har betydet pæne besparelser på en række af samfundets vinterbetonede udgifter. I Ringkjø-bing Kommune var der på snerydningsbudgettet afsat 110.000 kr., men der blev kun brugt 30.000 kr. + 28. På generalforsamlingen i husmoderforeningen var der på dagsordenen valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer. Efter at formanden, Misse Pedersen, havde budt velkommen, gik man over til valgene. Valgt til formand blev Grethe Garlet og til bestyrelsen Ella Visti Andersen, Ella Nielsen og Didde Pedersen. Den ny formand takkede for valget og sagde: Henvendelsen fra husmoderforeningen var en overraskelse for mig, men efter overvejelse kom jeg til den konklusion, at en husmoderforening, der tæller over 300 medlemmer, har sin eksistensberettigelse. + Musikskolens koncerter er altid en sikker publikumstræffer. Således også tirsdag aften, da musikskolen holdt sin første koncert. Det skete i Hover Forsamlingshus, hvor ca. 200 mødte op. + 22 elever tog i 1949 realeksamen fra Ringkjøbing Skole — og siden har de fleste af eleverne faktisk ikke set hinanden. Det sker imidlertid nu, 25 år efter. Lørdag samles 18 af eleverne. + Borgmestervalget var en let opgave. Fabrikant Niels Skytte sidder også i borgmesterstolen de næste 4 år. Valget af borgmester var let overstået på det konstituerende møde i aftes. På Venstre-gruppens vegne foreslog advokat Knud Dalgaard-Knudsen genvalg - og da ingen af de øvrige partier fremsatte andre forslag, kunne Niels Skytte atter sætte sig i borgmesterstolen. + Fiskeriministeriet har godkendt 5 måneders fredning af helten i Ringkjøbing, Stadil og Nissum fjorde, Husby Sø, Skjern Å, Varde Å og Ho Bugt. Fredningen træder i kraft 1. oktober og varer til 1. marts. + 30. Sejlerne laver klubhus og kommunen et nyt fortov. Aktiviteter på to fronter foregår i øjeblikket på arealet mellem den såkaldte indianerlejr og Havnevej. Udendørs af kommunens folk - og indendørs af sejlklubbens medlemmer.

Fødselsdag: 3. Stinne Bjerg, GI. Sogn, 60 år. Sølvbryllup: 9. Ejnar Nielsen og hustru, Mågevej 5.

Døde: 1. Laura Madsen. + Holger Sørensen. + 3. Karen Højmose. + 6. Bertha Christensen. + 11. Johanne Johansen. + 23. Johannes Haakonsen. + 28. Bodil Jensen. + Peder Andersen »Tradsberg«.

 

APRIL

2. Ringkjøbing Handelsforenings jubilæumsfond har givet et underskud på godt 13.000 kr. Initiativudvalget har givet 5000 kr. til udgivelse af en jubilæumsbog. — Bestyrelsen har fået to nye medlemmer: Driftsleder Per Pape og sparekassedirektør K. Møller Nielsen. + Bedre toiletforhold på Torvet og eventuelt oprettelse af et byorke-ster var nogle af de problemer, handelsforeningens medlemmer diskuterede på foreningens generalforsamling. + Formanden for Ringkjøbing Handelsskole oplyste, at for første gang siden 1968 har skolen et hold bankelever og desuden, at man er heldige med at komme ud af den gamle handelsskole. Den er solgt til kommunen for 662.000 kr. Fremtiden synes lidt speget, sagde Erik Karlsen. Vi bliver nødt til at finde et eller andet at tilføre skolen, for vi skal jo nødig miste handelsskolen, fordi vi mangler andre uddannelsesgrene. + 3. Vestjysk Kunstskole på Stadilø byder i sommer på fire kursus fordelt på månederne maj, juni og august. Det er 3-dages kursus, og det er Tage Rystand, der sammen med sin hustru Bodil står bag kunstskolen. + Man har foregøglet os noget om, at afvandingen af Skjern Å-dalen i 1966 ikke ville betyde meget for fiskeriet i Ringkjøbing Fjord. Nu ligger der 18.000 tons okker ved Skjern Å-mundingen og har blandt andet ødelagt gydepladserne for den navnkundige helt. I 1966 blev der fanget 50.000 kg helt - i 1973 kun 3000 kg. + 4. Efter at Ringkjøbing Roklub sidste år var nede i en »bølgedal« bl. a. uden kaproere, vil klubben i år slå et stort slag for at få gang i kaproningen igen, fortæller formanden, Jens Aage Dahl. Sæsonen starter søndag formiddag med standerhejsning. + Skandia Ørredeksport bygger nu et kølehus til ca, 0,5 mill. kr. Byg-Bo er i færd med at støbe soklen, og man venter, at byggeriet står færdigt til sommerferien. Virksomheden har for lidt frysekapacitet. Den er nu på 8-10 tons. Det nye kølehus kan rumme ca. 150 tons. + På campingpladsen er man ved at gøre klar til den officielle sæson, der starter påskelørdag. Mod forud-bestilling kan campisterne få lov til at besøge byens campingplads nær fjorden hele året rundt — og man har da også allerede haft adskillige besøg. Teltentusiasterne vil uden tvivl dukke op allerede i påsken. + 5. Ingen kan se på landmanden eller mekanikeren, at han er hjemmeværnsmand. Det er hjemmeværnets store styrke, og det er årsag til, at det danske hjemmeværn, der nu runder de 25 år, er højst estimeret af det professionelle forsvar — og at man ude i verden nærer den største respekt for værnet. + Campingpladsen kan »huse« godt og vel 200 enheder, eller næsten 800 mennesker. Sidste sæson havde pladsen 20.000 overnatninger. + 6. Sparekassedirektør K. Møller Nielsen er blevet valgt til formand for handelsforeningen. Han afløser tømmerhandler Henry Kjeldsen. + Amtsrådets nyansatte økonomichef, cand. oecon og ekspeditionssekretær ved Kolding Kommunes økonomiske forvaltning, Adolf Knudsen, begynder i sin nye stilling 15. april. Han afløser på denne vigtige post i amtskommunens administration Aage Storm, der efter 40 års virke ved amtet er gået på pension + 8. Ringkjøbing Roklub holdt søndag standerhejsning. Formanden, Jens Aage Dahl, bød velkommen og sagde bl. a.: Ved sidste kredsmøde fik roklubben et vækkeur, som tegn på den mest søvnige klub i kredsen. Jeg appellerer til medlemmerne om at yde en indsats i den kommende sæson, så vi kan komme af med dette ur igen. + Ringkjøbing Amts skytter blev den helt store overraskelse ved DDSG og I's danmarksmesterskab for ungskyttehold over 15 m, som er afviklet i Vingsted-Centret. Amtet har hidtil ikke vist ret meget i ungskytternes konkurrencer, men ved dette DM overraskede de 12 mand alle ved at erobre danmarksmesterskabet. + 9. Efter anden runde af dette års fodboldturnering er der kun ét hold i serie 3, kreds 21 som har maksimumspoints. Det er Ringkjøbing, der lørdag besejrede Holstebro Boldklub med 4-2. + 17 kunstnere er med i kunstforeningens påskeudstilling i rådhushallen. Den åbner skærtorsdag og fortsætter hele påsken. Der er både amatører og mere rutinerede kunstnere blandt udstillerne, og udstillingen omfatter ca. 70 billeder. + 10. Mad. Bytte? Nej, ellers tak. Vi ved, hvad vi har, men ikke, hvad vi får, sagde mange, da aktion bytte-medbragt-madpakke skulle foregå under en i øvrigt vellykket fest i Heboltoft Grundejerforening. + 11. Der er ankommet ca. 20 pct. mere gods til Ringkjøbing Station i finansåret 1973-74, end året før. Man har modtaget 2700 hele vognladninger og ca. 2070 tons stykgods. Der er afgået 1300 hele vognladninger og 320 tons stykgods. + 12. Dyreparken i Hee har fået en ny pensionær. Det er en sæl, der vejer ca. 100 kg. E. Brågård fik sælen foræret af fiskeskipper Hans Aae, Esbjerg. Hans Aae fik sælen i sit net og bragte den i havn i Esbjerg. Her hentede Brågård den. + Ålesæsonen i fjorden er nu for alvor kommet i gang. De sidste dages varme vejr er årsag til, at ålene myldrer op fra fjordbunden, siger Henning Brasen. + Lions Club har fået en tysk venskabsklub, nemlig Kaltenkirchen ca. 25 km nord for Hamborg. Ringkjøbing havde besøg af flere medlemmer fra den tyske klub ved april-mødet. Lions Clubs medlemmer gør genvisit i Kaltenkirchen ved venskabsklubbens maj-møde. + 16. Nu er der realiteter bag et forretningscenter ved Damtoften. På området foran boligblokkene opføres et supermarked, installationsforretning, postekspedition og bodega. Desuden indrettes der mange parkeringspladser. + 17. Falck sendte i går tre slukningskøretøjer og 10 mand til plantagen ved Hee Dyrepark, hvor der var opstået brand. Da brandvæsnet kom til stedet, brændte det i en mose, men ilden var ikke nået til plantagen. Efter ca. 2 timers slukningsarbejde var ilden slukket. + Ringkjøbing bliver nu 4,8 mill. kr. rigere. Pengene får kommunen fra den kommunale udligningsfond. Beløbet omfatter regnskabsåret 1974—75, og udligningsbidraget lyder på i alt 3.246.300 kr., mens det generelle tilskud er på 1.590.924 kr. Det giver alt i alt Ringkjøbing Kommune et beløb på 4.837.224 kr. + 18. Trehøje Dørfabrik i Ørnhøj skifter ejer 1. maj. Tidligere salgschef A. A. Bojen, Ringkjøbing, har købt virksomheden for ca. 2 mill. kr. Tre af de nuværende ejere fortsætter som produktionsledere, medens Bojen selv overtager salgsafdelingen. + Dansk Arbejdsmand- og Specialarbejderforbund havde i 1973 i gennemsnit 4 pct. arbejdsledige. Der er udbetalt 1.020.183 kr. i understøttelse. Det svarer til 8541 ledige dage. Der er i alt 700 medlemmer. + Rindum Sogne- og Ungdomsforening fik ved generalforsamlingen ny formand. Foreningens hidtidige formand, Erik Bæk Knudsen, ønskede ikke genvalg. Som formand valgtes formanden for amatørudvalget, Aage Kjelstrup. + 19. Ringkjøbing Industribygning A/S har visse planer om at opføre værkstedshuse på industriområdet i Ø. Rindum, oplyser aktieselskabets formand, direktør Leif Hansen. + Her er dagens glædelige nyhed til beboerne i Nørregade og på Mylius Erichsensvej: Teknisk udvalg vil nu forsøge at løse trafikproblemerne de to steder. Udvalget vedtog på sit møde i går, at man i den anledning vil indkalde politimesteren til en drøftelse af forholdene. + 20. Fredag eftermiddag nåede de 22 elever fra Ringkjøbing Skole frem til Tromsø — venskabsbyen i det nordnorske. Børnene tog hjemmefra torsdag ved middagstid. Børnene ankom til den norske hovedstad i morges, og her blev der tid til en rundtur. Fra Oslo til Tromsø sker rejsen pr. fly. Ringkjøbing-børnene indkvarteres privat under opholdet i Norge. Hvad programmet under opholdet byder på, får eleverne at vide ved modtagelsen. Turen strækker sig over i alt 10 dage. Hjemrejsen indledes den 26. april tilbage til Oslo. Her skal eleverne på rundtur. De skal denne gang se Holmenkollen, TV-tårnet og byens berømte Vigeland-park. + Hvad laver dog alle disse mennesker i Nørregade? Den er simpelt hen håbløs . . . Bemærkningen om Nørregade er bestemt ikke ukendt blandt bilister. Og hvem sagde onde drømme? Det gjorde lastvognschaufføren. Både ham, der har varer at aflevere i gaden - og ham, der ved et uheld har forvildet sig ind i den smalle gade. Trafikproblemet vil teknisk udvalg nu søge at løse. Men hvordan? Det vil tiden vise. + Har lavet pølser i Ringkjøbing i 40 år. De har sikkert smagt en pølse fra hans hånd. I 40 år har pølsemager Chr. Bollinger arbejdet i pølsemageriet hos slagterfirmaet Kjærgaard og Søn. Så det er ikke småting af pølser, han har leveret til ringkjøbingenserne. + Det er de kendte navne fra Det kongelige Teater, der betræder Højskolehotellets scene, når der på tirsdag i næste uge blændes op for den sidste forestilling i denne sæson i teaterforeningen. Stykket er Ernst Bruun Olsens »Lefleren«, og i hovedrollerne ses Ghita Nørby, Puk Schaufuss, Astrid Villaume, Pouel Kern og Inga Schultz. Og måske først og fremmest Axel Strøbye. Han har rollen som læreren, hvorom de øvrige personer i stykket grupperer sig. + RIF-Skjern 2-2. Skjern chokstartede med 2 mål i løbet af kampens første 5 minutter. Hjemmeholdet kæmpede desperat og forvirret kampen igennem, og selv om holdet mod slutningen havde næsten hele spillet, så lykkedes det først 5 min. før tid at få udlignet. + Englandsfarerne har sat papir-rekord. Gruppen samlede denne gang hele 24,7 tons papir. Dertil kommer nogle hundrede bøger. Ny indsamling 22. juni. + 23. Når vi ser tilbage på det forløbne år, viser året, ligesom sidste år, at der er fremgang i antallet af medlemmer, sagde formanden for Firma Idræt, Tage Carlsen, på repræsentantskabsmødet. ROFI har nu 73 klubber med et samlet medlemstal på knap 1400 medlemmer. + Spis mere fisk — og spis brød til. Husmoderforeningen besøger onsdag aften Pappa-Fisk, hvor man ser sæsonens fiskearter. Derefter besøg på Ringkjøbing Rugbrødsfabrik, hvor det store fabriksanlæg bliver forevist. Aftenen slutter med kaffe på Højskolehotellet. + Det er mange år siden, Mikael Hagbard sagde farvel til skolegerningen i Ringkjøbing, men han er ikke glemt af sine elever. Det fremgik f. eks. af Ringkjøbing Amts Dagblads kronik i bladet i fredags, hvor en elev fortalte om en skoleudflugt for 50 år siden. Og det gælder hver dag for mange elever. Mikael Hagbard, der gennem 45 år var lærer ved skolen, var ikke alene en dygtig faglærer, men dertil en lærer, der prægede sine elever for livet på den bedste måde. + Det var regnfuldt og koldt, da de 22 elever fra Ringkjøbing Skole fredag ankom til den norske venskabsby Tromsø i Nordnorge. Men det satte ingen skår i rejsehumøret, fremgår det af de udklip, som lærerne har sendt hjem til os. En tilføjelse viser dog også, at det allerede næste dag var klaret op. »Solen skinner fra en skyfri himmel«, lyder hilsnen. + Aktiviteten i guldalderklubben er stor, og tilslutningen til arrangementerne må betegnes som særdeles fin. Klubben har møde fast hver mandag, og der har i årets løb været et gennemsnitligt deltagerantal på 86 personer pr. gang, oplyste formanden, fhv. dommer J. C. Christiansen, på generalforsamlingen i Rindum Sognegård. Her var knap 90 samlet. + Selv om boligforeningen siden 1964 har opført 229 lejligheder, har foreningen endnu en lang venteliste af boligsøgende. Derfor arbejder bestyrelsen på at få nye byggerier i gang, oplyste boligforeningens formand, Niels Møller-Jacobsen ved foreningens generalforsamling i aftes på Højskolehotellet. + Havekredsen er en af de foreninger i Ringkjøbing, der samler flest deltagere til sine møder. Formanden, redaktør H. Ingemann, omtalte det forløbne år som jubilæumsåret. Det jydske Haveselskabs 100 års jubilæum blev markeret på mange måder, bl. a. ved åbne haver, og mange medlemmer fra Ringkjøbing-egnen besøgte disse haver. Han omtalte kredsens aktivitet. Til efteråret bliver der et møde, hvor man vil samle sig om emnet »Løg i haven«, det bliver ved konsulent Egon Larsen. + 25. Genhøret med Herning Stadstrio fik et festligt forløb. Trioen — der havde fem medvirkende til Schuberts Forellekvintet - mødtes i aftes i rådhushallen med musikinteres-serede. Begge parter havde glædet sig til gensyn - og ingen blev skuffet. Koncerten var helt usædvanlig. De Herning-musikanter er af fineste kvalitet, og i aftes bemærkede man specielt pianisten Teddy Teirups indsats i Brahms klavertrio. Man hører gerne trioen igen. Normalt ville man hylde så dygtige musikere med blomster. Det skete ikke. I stedet fik hver af dem en røget helt. Det var anerkendelse og hyldest. Helt fortjent! + En plan over sikring af kysten syd for Hvide Sande er efter 7 års ventetid på vej fra Statens Kystinspektorat til Ministeriet for offentlige Arbejder. + 26. Forsvarsbrødrenes kredsgeneralforsamling holdes i Ringkjøbing 23. maj - og samme dag vil værtsafdelingens 70 års fødselsdag blive markeret. Det sker med en frokost efter kredsgeneralforsamlingen. Forsvarsbrødrene tæller 204 medlemmer. Formand for afdelingen er grosserer Leif Knudsen. Desuden består bestyrelsen af områdechef P. Simonsen, glarmester Erik Gadgaard, fhv. købmand Arne Nielsen, Hee, bagermester Bent Jespersen, tømrermester Ole Jepsen, Hee, og slagtermester Leo Pape. + Der er ingen særligt forurenede virksomheder i Ringkjøbing Kommune, siger stadsingeniør N. E. Gravesen i anledning af bestemmelserne fra miljøstyrelsen om, at kommunerne nu skal til at føre kontrol med sådanne virksomheder. + Det er ikke nogen tilfældighed, at Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabskultur i år har valgt at holde sit repræsentantskabsmøde i Ringkjøbing. Med blandt andet oprettelsen af Foreningen til bevaring af Ringkjøbing Bys Særpræg for 10 år siden, nåede byen med blandt de byer, som står i forreste række, når det gælder om at bevare gamle bygninger. + 27. Der er hele fire sangkor med, når Ringkjøbing Musikskole holder sin sidste koncert i denne sæson. De fire sangkor er alle børnekor. Det er korene fra Thorsted, No, Rindum og Lem. Derudover er samtlige musikskolens instrumentgrupper repræsenteret ved koncerten. Der bydes på spil på blokfløjte, klaver, guitar, trompet og violin. Koncertprogrammet er afkortet en smule i forhold til tidligere år, hvor koncerterne ofte trak langt ud. Det hele skulle denne gang være overstået på en god 1½ times tid. + Lemvig-RIF 2-3. Der er ikke meget, som tyder på, at RIF kan vinde en taktisk sejr. Holdet har i de to sidste kampe vist, at det udelukkende er de målfarlige angribere samt konditionen, holdet kan trække på. + 28. Livlig aktivitet i vestjysk Turistkreds. Vestjysk Turistkreds, der omfatter turistforeningerne i Ringkjøbing og Ribe amter, har holdt regnskabsmøde m. v. på Nymindegab Kro. Regnskabet viser indtægter på 463.000 kr. Af dette beløb har Ringkjøbing og Ribe amter ydet henholdsvis 242.777 og 207.195 kr. Formanden, bogtrykker Holger Rasmussen, henviste til, at det netop var på Nymindegab Kro, man i 1971 havde holdt det møde med de to amtsborgmestre, der grundlagde samarbejdet og sikrede amternes tilskud. Turistkredsen har, vist livlig aktivitet. Til fælles informationsmateriale er anvendt 52.116 kr., til fælles propaganda og hvervemateriale 250.860 kr. I dette beløb er medregnet 123.000 kr. for den nye turistfilm. + En gennemgående forringelse af fiskeforholdene i Ringkjøbing Fjord har bragt godt 100 fiskerfamilier i et dilemma, fordi fjordfiskerne næppe kan skifte over til havfiskeri. + 29. Ved diskussionen i forbindelse med Venstreforeningens generalforsamling blev gymnasie-sagen bragt på bane. Borgmester Niels Skytte gav udtryk for, at det nu må være tiden, at spørgsmålet tages frem og bringes til afklaring i amtsrådet. + Til bestyrelsen for byplanlæggernes forening valgtes amtsarkitekt Gregers Jæger, Ringkjøbing, civilingeniør Poul Sulkjær, arkitekt Niels Palle Jørgensen, arkitekt Kristian Larsen samt civilingeniør Hans Fink. + Borgmester Niels Skytte er blevet valgt til medlem af Vestkrafts forretningsudvalg. Ringkjøbing-borgmesteren har fået endnu en tillidspost, nemlig formandsskabet i Stauning Lufthavn. + 30. Det er i princippet fortsat muligt at udvinde ral - store sten ved kysterne - hvis stofferne pumpes op i skibe, der sejler helt ind under kysten. Derfor har Miljøministeriet lavet en aftale med stenfiskernes organisation for at hindre, at de gældende love udhules.

Fødselsdag: 1. Niels Pedersen, Kongshøjvej 29, 75 år. + 3. Ingrid Pedersen, Bøgevej, 70 år. + 4. Karen Rasmussen, Vellingvej 1, 75 år. + 19. Erik Knudsen, 60 år.

Sølvbryllup: 14. Mads Holm og hustru, Ø. Strandgade 22. Guldbryllup: 1. Niels Pedersen og hustru, Kongshøjvej 29. + 29. Peder Ledgaard Steffensen og hustru, Damtoften 8.

Jubilæum: 1. Arne Jacobsen, 25 år v. Ringkjøbing Tømmerhandel.

Døde: 12. Hans Valdemar Olsen. + Th. Skaanning. + 14. Else Jacobsen. + 25. Edith Lenea Valborg Hvid.

 

MAJ

1. 30 elever fra Tromsø til Ringkjøbing i juni. Eleverne kommer fra Grønnåsen Skole i den norske venskabsby, hvorfra et hold Ringkjø-bing-elever netop er vendt hjem. + Arkitekt Eivind Draiby har leget turist i Ringkjøbing, og husket at tage fotografiapparatet med for at skildre de gamcl bygninger og deres særprægede detaljer. Det er blevet til en spændende foto-udstilling på Ringkjøbing Rådhus. Få går vel op i restaurering af de gamle Ringkjøbing-huse som Draiby. Alligevel siger han: Jeg har opdaget ting ved at kigge på billederne. Ting, som jeg slet ikke har bemærket før. + Styrelsesrådet i Det danske Spejderkorps i Ringkjøbing, der består af spejdernes forældre, er velvilligt indstillet over for tanken om at oprette en søspejdergruppe. + Så er det første skridt taget til etablering af Ringkjøbing-Holms-lands Forberedelseskursus. De to kommuner var til møde med amts-konsulent for fritidsundervisningen, Henry Jeppesen, og kontorchef Nora Larsdatter Bøsche. På mødet blev vedtægterne for den selvejende institution gennemgået, revideret og vedtaget af forsamlingen. Det blev ligeledes vedtaget at indkalde til repræsentantskabsmøde 16. maj. Samme dag vil den nye bestyrelse tage stilling til, hvem der skal antages som skoleleder. + Modeverdenen er hård og ubarmhjertig, når det gælder konkurrence og priser. Mange virksomheder må sande dette og har drejet nøglen rundt. Strikvare-fabrikken Scotty stopper 1. juli og vil satse på importen. De ansattes antal skæres ned fra 60 til 7. + 2. Politiassistent Svend Aage Thomsen, er udnævnt til politikommissær. Hans funktion som leder af ordenspolitiet vil fortsat være den samme. Svend Aage Thomsen har været ved politiet i Ringkjøbing i 10 år. + 3. Er det ikke velfærd, så man er lige ved at korse sig: Folk gider ikke låse deres cykler - og bliver de stjålet, gider mange ikke engang at anmelde det. Når cyklerne så kommer på auktion, sælges de næsten som varmt brød à 200 kr. stykket. + På sejlklubbens generalforsamling oplyste formanden, Finn Bækdal, at Dansk Sejlunion har vedtaget at indføre en ny handicap-regel. Den nye målregel, der hedder Scandicap, kræver, at samtlige både, der ønsker at deltage i handicap-sejladser, skal måles om, inden sæsonens kapsejladser kommer i gang. + 4. Det gamle Grand Hotel har undergået betragtelige forandringer ved ejerskiftet og navneskiftet til Discotheque Picasso. Og nu har det fået noget, som ingen anden bygning i Ringkjøbing. Et relief, udskåret i træ, dækker hele gavlen. Byens borgere er i den anledning inviteret til at se nærmere på værket lørdag formiddag. Og i øvrigt altid - relieffet hænger der for det samme. Den danske maler og billedhugger Keen André Stilling, har skåret det ud og forsynet det med digte af den svenske forfatter Lars Forsell. + Ringkjøbings ny Falck-Zonen station kommer i håndværkerudgifter til at koste 1.199.191 kr. Vi håber at komme i gang med byggeriet allerede midt i denne måned, siger arkitekt Assentorp, Falck-Zonens bygningstjeneste. + Ja, jeg plejer jo at brokke mig over den sluse-udvidelse, som endnu ikke er kommet. Men det er jo som at slå vand på en gås. Til gengæld kan jeg så måske opmuntre jer med, at der i den seneste tid har vist sig stor efterspørgsel på netop den størrelse coastere, som I bygger. Disse lyse toner anslog skibsreder Therkildsen, Næstved, over for de ansatte på Nordsøværftet, da de fejrede søsætning nr. 83 og den ottende coaster til rederiet Thership. Den fik navnet »Ann Coast« af en lidt nervøs Irene Nielsen fra Næstved. Men champagneflasken knustes sikkert mod skibssiden. + 6. Først billeder - så sherry. En farende svend af den folkelige type gæstede Eivind Draibys billedudstilling i rådhushallen sammen med flere af byens spidser. Med glade øjne og en noget for stor overfrakke styrede han sine usikre skridt hen mod sherry-bordet. — Næh, du skal hen og se på billederne først. Og så kan du få et glas, erklærede Helle Rasmussen. + Brun substans. Nu er flethegnet ved Hotel Ringkjøbing malet »med en brun farve, der minder om en vis substans,« som E. Westerby udtrykker sig, »og så alt det postyr, bare fordi farven ikke passede hr. Draiby.« + 7. Hvordan badegæsterne vil finde ud af at komme ned til stranden i år, ved jeg ikke. Ja, de kan selvfølgelig kure ned på bagdelen, men så får de jo problemet med at komme op igen, siger klitfoged Anker Hornbæk. Han var sammen med sandflugtskommissionen ude for at inspicere klitterne syd for Hvide Sande og i Argab mandag. De stejle skrænter er et markant minde fra efterårsstormene. + 8. Vi har et torv, der slet ikke bliver udnyttet, lød det fra flere sider, da Ringkjøbings forretningsfolk i aftes drøftede et fælles handelsfremstød. Og man var slet ikke uenige om, at en række fælles-arrangementer i fremtiden bør henlægges til byens torv. Tømmerhandler Henry Kjeldsen gjorde i øvrigt i den anledning opmærksom på, at man ikke skulle påregne, at en tribune fik lov til at stå i længere tid på Torvet. Skotøjshandler M. Sørensen: - Hvorfor bygges der ikke en permanent tribune af alle de »gravsten«, som man har sat op rundt om Torvet. Det er en af de dyreste pladser, vi har i byen. Og efter min mening er den blevet totalt ødelagt. Hvad ligner det at flytte bybrønden op i den anden ende. Her står den skjult af både telefonautomat og vejviserskilt. Sparekassedirektør K. Møller Nielsen foreslog, at man forsøger at lave et byorkester. + Heller ikke ved Vesterhavs-Hallens ekstraordinære generalforsamling lykkedes det at opnå tilstrækkeligt stort flertal til ændringer af hallens vedtægter. 19 var mødt op ved generalforsamlingen, og af disse stemte de 14 ja til en ændring, én stemte nej, og fire stemmesedler var blanke. Der skal være fire femtedele for, før en vedtægtsændring kan foretages. Bestyrelsen i Vesterhavs-Hallen og byggeudvalget for de nye haller må således arbejde videre hver for sig. + 9. Det fortælles, at skatteinspektøren er »trussereder«. - Det er da ingen hemmelighed. - Har Ringkjøbings skatte-chef så også en Glistrup-trækprocent? - Nej, det kan jeg lige love for, at han ikke har. - Børge Andersen, der fredag fylder 50 år, fortæller gerne, hvordan han sammen med en række andre Ringkjøbing-bor-gere blev såkaldt trussereder: - "Vi har som bekendt et skibsværft i Ringkjøbing, og en kreds af borgere mente, at det også kunne være sjovt, hvis et af de skibe, der blev bygget på byens værft, også var hjemmehørende i selve byen. Og jeg var så en af dem, der fik en part i dette skib. Vi havde håbet, at alle partsdele kunne blive placeret i Ringkjøbing, men det lykkedes nu ikke. Men, trusseredertitlen giver nu ingen Glistrup-trækprocent. Og det var da heller ikke meningen med det. Min trækprocent ligger noget over det tal, som jeg runder på fredag . .. Skatteinspektør Børge Andersen er Ringkjø-bing-dreng af 5. generation. Hans tipoldefar kom fra Norge til Ringkjøbing, hvor han var bogbindermester. Efter realeksamen kom Børge Andersen på Kreditforeningen; men allerede året efter blev han faktisk chef på byens skattekontor. Der var da kun én mand. I dag er der 20 ansatte på skattekontoret - og sagerne kan bestemt ikke mere være i chefens skuffe. - Alle vil tale med Børge . . . Også uden for Ringkjøbing bliver der trukket på hans store, faglige dygtighed. + Ca. 35 landmænd besøgte tirsdag aften Jens Ebbensgaard, Lervang-gård i Ølstrup. Turen forløb nærmest som en markvandring. Jens Ebbensgaard viste rundt og fortalte om den form, hvorpå han dyrker landbrug. Man så både tusindvis af tulipaner, spiseløg og jordbærplanter. Senere var landmændene på Tørrecentralen Vestjylland. Alle havde en god og lærerig aften ud af det. + Arbejdet for at bevare gamle bygninger tog fart for 10 år siden ved oprettelsen af Foreningen til Bevaring af Ringkjøbing Bys Særpræg. En af de mest aktive, arkitekt Eivind Draiby, har udgivet en bog om disse 10 år. Titlen på omslaget, 10 år for Ringkjøbing, dækker både over glæden over det opnåede, og over de skønhedspletter, Draiby stadig konstaterer findes i den gamle bykerne. + Omgivet af dejlige løvtræer ligger kursuscentret i Laugesens Have i Brejning. Her har ægteparret Inga og Erling Heltboe realiseret en livsdrøm om at være noget for andre. Igennem turistkontorerne og dagspressen vil man gøre opmærksom på stedet og dets muligheder, og det har vist sig, at en del turistkontorer er interesseret i ideen. I det forløbne halve år har man haft otte kurser af forskellig længde. Vi sidder lunt inden døre i den vestlige spise- og dagligstue, mens regnen hyggeligt slår mod ruderne — den første regn i over 1 måned. Forinden har vi sammen med forstanderparret travet en tur i Laugesens Have, og vi har glædet os over, hvad man med hensyn til den har nået i de 5 år, ægteparret har ejet haven. + 10. Selv om atletik i høj grad er en idrætsgren for individualister, så finder man et virkelig godt sammenhold og kammeratskab i en atletikforening. Det var i hvert fald det indtryk, vi fik, da vi besøgte Ringkjøbing Idrætsforenings atletikafdeling en træningsaften. + 10. Orkesteret, der har fået navnet Ringkjøbing Big Band, består på nuværende tidspunkt af 14 mand. Det ledes af journalist Flemming Nordenhof, og grundstammen er et firmaorkester. + Vandet i Ringkjøbing Fjord er blevet dårligere i hygiejnisk kvalitet. Det viser amtsvandinspektoratets rapport over badevandsundersøgel-sen i Ringkjøbing Amt i 1973. Resultaterne af analyserne anses vejledende på den måde, at der bør iværksættes en mere intensiv kontrol med fjordens vandhygiejne i 1974. + 18 fra 1924 mødtes i Ringkjøbing. Skolebussen fra 1924 var fredag middag kørt op foran banegården for at køre med 18 gamle elever, der fik præliminæreksamen det år. De skulle køre rundt i byen en tur, og efter kaffen fik de en hvilepause. + 11. De ca. 100 fjordfiskeres fremtid tegner sig sort på grund af svindende fiskemængder i Ringkjøbing Fjord — bl. a. fordi der også fiskes af omkring 400 fritidsfiskere. + Arkitekt Ejvind Draibys smukke bog om Ringkjøbings gamle huse og bestræbelserne for at bevare og restaurere dem er modtaget med megen anerkendelse ud over landet. Berlingske Tidende slutter sin omtale således: Man mærker i hele skriftets tone arkitekt Draibys nænsomhed over for gamle bykvaliteter, og det må glæde kendere af det indre København, at det er Ejvind Draiby, der har udarbejdet projektet til genopbygning af de nedrevne huse i Ny Østergade i City. + 13. Ringkjøbing Cementvarefabrik er startet på en ny, stor udvidelse. En støbehal tages i brug, og nu er man i gang med at opføre nyt betonværk. Der er tale om en millioninvestering. + På Arbejdernes Fællesorganisations generalforsamling blev det vedtaget med stort flertal at yde et bidrag på 5000 kr. til den selvejende institution, der arbejder på at restaurere bygningerne på den nedlagte skole i Kron-heden og omdanne skolen til et lejrskole- og kursuscenter. + 14. Det her er et meget lille frysehus, sagde lederen af et hollandsk sjak på fire. De landede med fly i Stauning mandag kl. 8 og var færdige kl. 15 til rejsegilde på et frysehus i Ringkjøbing. Kl. 18 var de hjemme i Holland igen. Så hurtigt gik det med at anbringe skelettet til et frysehus, som kan rumme 150 tons. I dag går et hold fra et samarbejdende firma i gang med at forsyne skelettet med vægge, og ved ugens udgang er byggeriet under tag, og inden sommerferien er det klar til at tage i brug. Bygherren er Skandia Ørredeksport i Ringkjøbing, der hermed forøger sin lagerkapacitet for færdigvarer fra 8 tons til 150 tons. + 15. Cyklistprøve i Ringkjøbing-Rindum. 50 af 98 elever i Ringkjøbing-skolernes seks klasser bestod cyklistprøven tirsdag formiddag. De unge cyklister klarede sig over forventning, da landsgennemsnittet er omkring 40 pct. Bedst var Alkjærskolen. Af 45 elever bestod de 31 eller 69 pct. + Byggeaktiviteten inden for parcelhussektoren er meget livlig i denne tid. Kommunen har således 118 parcelhuse under opførelse i øjeblikket. + Det nye hotel i Hvide Sande er klar til at åbne. Torsdag lukker vi krostuen op og lørdag restauranten, siger bygherren, Hans Axel, Hvide Sande. Krostuens åbning fejres med gratis fadøl til gæsterne. Der følger dog en reception 15. juni, når hotellet står helt færdigt også med værelsesfløjen. Den daglige leder af hotellet bliver Pedro Cintas. + Røde Kors har 1958 medlemmer i kommunen. Et år med aktivitet - telefonkæde for enlige - anerkendelse af Asta Nøhrs store indsats for Røde Kors. + 16. Der blev noteret en mindre stigning i læselysten i 1973—74, fremgår det af bibliotekets oversigt. Det samlede udlånstal kom på 125.160, hvilket er en stigning på 5.091 udlån i forhold til 1972-73. I oversigten er ikke medregnet skolebibliotekernes udlån. + Det blev en munter og livlig aften på Ringkjøbing Plejehjem, da husmoderforeningen holdt fest for hjemmets beboere. Der var sendt indbydelser til Rindum Plejehjem, Aldershvile i Ringkjøbing og til husmoderforeningens medlemmer. Formanden for husmoderforeningen, Grethe Garlet, præsenterede et program, der satte liv i kludene. Det nystartede Ringkjøbing Big Band, der havde sin første offentlige fremtræden, sørgede for den musikalske del af programmet. Udsmykningen havde de blå pigespejdere stået for - den bestod af bøgegrene og tulipaner fra Lervanggård. + Politimesteren foreslår, at trafikproblemet i Nørregade forsøges løst med en ensretning af trafikken fra Østergade mod Nygade. Videre foreslår han, at der i gaden laves parkeringsbåse. + I Sverige er der tradition for, at flagstængerne i maj udsmykkes med kranse og bånd. Nu har Algade-udvalget taget ideen op i forbindelse med maj-festen, der startede i går. Det skete i øvrigt for fuld musik, leveret af Ringkjøbing Big Band. + 17. Gårdejer Chr. Susgaard, No, brugte sin fritid i 15 år til det digre og alsidige værk om No Sogn gennem skiftende tider, som netop er udkommet. + SF har afholdt generalforsamling. Efter fremlæggelse og vedtagelse af love og regnskab berettede Jan Jørgensen om det sidste halve års arbejde i partiforeningen. Han startede med at udtrykke tilfredshed med fremgang i medlemstallet og berettede om aktiviteterne op til kommunevalget. Formanden ønskede Greta Olsen til lykke med valget til hovedbestyrelsen. + 18. Åbent hus blev fuldt hus. Børnehaven Tusindfryds åbent hus arrangement blev en succes. Hele formiddagen var der fuldt hus i børnehaven. Gamle elever og forældre, der har haft tilknytning til børnehaven, var på besøg i de nye lokaler. For de voksne blev serveret kaffe, mens børnene fik saftevand og boller. + De forventninger, der stilles til hjemmeværnsdistrik-tet i Ringkjøbing i en given situation, vil styrken kunne leve op til. Det gav den netop afsluttede øvelse et særdeles godt indtryk af, siger distriktets chef, major C. N. Grønbjerg. Den store hjemmeværns-øvelse sluttede lørdag. I øvelsens sidste fase indgik bl. a. sprængning af en »atombombe« i Lem-området. + 19. Ringkjøbing Kunstforening tager allerede dagen efter Kristi himmelfartsdag hul på et nyt arrangement. I rådhushallen udstilles Bodil og Tage Rystrands keramiske arbejder. Udstillingen har fernisering 24. maj, og den er åben daglig. Bodil og Tage Rystrand driver Vestjysk Kunstskole på Sta-dilø. + De grønne pigespejdere holder divisionsstævne. Pigerne kommer fra Videbæk, Hover og Ringkjøbing. Der bliver deltagelse af både små og store spejdere. + 20. Ringkjøbing Tennisklub indledte for førsteholdets vedkommende sæsonen med en sejr. Det var i serie 3, hvor Lemvig på udebane blev slået 6—4. + 21. Ringkjøbing kommunale Musikskole har i dette skoleår med sine over 600 elever udviklet sig til den næststørste musikskole i amtet. Hun Holstebro Musikhøjskole har flere elever. Det er ganske imponerende, at musikskolen i løbet af så få år har fået så stor tilslutning. + 22. I torsdags strejkede de 78 arbejdere på Nordsøværftet i Ringkjøbing i protest mod de nye afgifter, til gengæld trak en halv snes arbejdere så i lørdags i arbejdstøjet for at indhente det forsømte. Og dermed blev den planlagte stabelafløbning af en stålkutter til fiskeskipper John Høy, Hvide Sande, ikke forsinket. Ved middagstid i dag knustes champagneflasken mod nybygningens bov - og så gled de 65 BRT planmæssigt ud. + Ringkjøbings gamle bygninger blev livligt studeret i aftes. Det var medlemmer af Sct. Georgs Gildet, der var på byvan-dring med arkitekt Ejvind Draiby. Og en bedre rundviser og fortæller end Draiby kunne gildet ikke have fundet. Netop emnet Ringkjøbings gamle bygninger har arkitekt Draiby specialiseret sig i og for kort tid siden også udgivet en bog om. + Foreløbig bliver der ikke flere bådepladser ved Vonåen. På foreningen Sommerlysts generalforsamling blev det diskuteret, om man skulle grave ud, så der kan anlægges en havn med plads til ca. 150 både. Tanken blev dog droppet indtil videre. + 23. Bybusundersøgelse en fiasko. Enten må beboerne i Ringkjøbing ikke være interesseret i en bybusordning, eller også må de være særdeles glemsomme. Junior Chamber udsendte således 2900 spørgeskemaer vedrørende planen om en bybusrute, men kun 101 eller knap 4 pct. af disse skemaer blev returneret. + 24. Borgerforeningen har holdt generalforsamling på Morten P. Formanden, Langberg Madsen, aflagde beretning og udtalte mindeord om Th. Skaanning, der var medlem af foreningen i mange år. Til bestyrelsen nyvalgtes Bent Jespersen i stedet for Poul Jacobsen, der ikke ønskede genvalg. Som suppleant valgtes Carl Trillingsgaard. + 25. Teaterforeningen er kommet ind i smult vande. I løbet af det sidste års tid er enhver snak om teaterkrise forstummet. Nu sættes alle sejl til. For det første er der som noget helt nyt sommerteater på Torvet under Fjordfesten. + En fest, som Fjordkredsen - Danmarks Lærerforenings lokalkreds for Ringkjøbing, Egvad, Skjern, Holmsland og Videbæk kommuner — holdt på Højskolehotellet, blev en kæmpesucces. Ikke mindre end 538 lærere med ægtefæller deltog i festlighederne. Omkring to tredjedele af hele kredsens lærere var samlet. + 27. Ivrige ryttere til godt ponystævne. Mange forældre overværede konkurrencerne lørdag eftermiddag på Vestjysk Ridecenter. Der var tydelig fremgang i pony-rytternes præstationer, og det ses, at de møder til undervisningen én eller to gange om ugen. Ikke blot undervisningen følger de, men de er også ivrige til at pusle og pleje klubbens dyr. + Landbogården, Ringkjøbing og Omegns Landboforenings nye lokaler, blev lørdag vist frem for medlemmerne ved en reception. Mange benyttede sig af lejligheden til at se de smukke kontorer og andre faciliteter til medarbejderne, der efterhånden tæller 18 personer. + 28. Sommervejret mødte op næsten til overflod, da Holmsland Klit Turistforening fredag åbnede helårs-turistkontor i Hvide Sande. Måske for at give tilsagn om fortsat behageligt samarbejde som i de sidste solrige somre. Det er en kendsgerning, at solen kan prikke turisterne så meget, at de som sværm pludselig sætter kurs mod vesterhav og kølige bølger. Det nye turistkontor er som det gamle indgået i en lykkelig forbindelse med Hvide Sande Røgeri. + Ringkjøbing-egnens Folkedansere er vendt hjem fra et internationalt stævne i den svenske by Köping. Danskerne var sammen med folkedansere fra Sverige, Finland og Jugoslavien med til at gøre byens 500 års jubilæum ekstra festligt, og danserne fik en masse ud af den vellykkede tur. + 29. Et gymnasium i Lemvig eller Ringkjøbing blev trukket ind i amtsrådets debat i går, da man vedtog at foretage en udbygning på statsgymnasiet i Tarm i årene 1975 og 76, således at man kan afhjælpe de meget trange pladsforhold, der findes på skolen i dag. + Ringkjøbing Tennisklub er tæt på tre sejre i denne tur-neringsrunde. Når man kun kan sige »tæt på«, skyldes det, at 1. holdets kamp i serie 3 mod Viborg måtte afbrydes på grund af vejret. + Det sidste døgns nedbør har ikke fået landmændene til at juble. Regnen var faktisk kun som en dråbe i havet. + Birgit Dahl i 7. B på Alkjærskolen var én af de 14 i hele Danmark, der tirsdag fik en ny cykel. I anledning af den internationale mejeridag har 800.000 skolebørn i hele landet deltaget i lodtrækningen om cyklerne og 210 fotografiapparater. + 30. Murermester N. A. Astrup Hansens plan om 14 rækkehuse på et 9.000 kvm. stort areal ved Markleddet vil nu blive realiseret. I juli starter byggeriet af de huse, der ventes at stå klar til brug i februar. På det tidspunkt satser den unge murermester på at komme i gang med de sidste. + Tandlægesituationen går en svær tid i møde. Byens fire praktiserende tandlæger har nok at gøre, men efter skolernes sommerferie bliver ekstra meget at se til. Da kommer der mellem 400 og 500 skoleelever, som hidtil er behandlet på skoletandklinikken, ud til de praktiserende tandlæger. + Fra 1. april er kriminaloverbetjent Jens D. Graversen, Ringkjøbing, udnævnt til kriminalassistent af 2. grad. + Den vestjyske mentalitet er ikke til det pengeløse samfund. Det mener i hvert fald én, som man må mene skulle vide lidt om den slags. Ordene kommer nemlig fra bankprokurist P. K. Schou Jensen, Landbobanken. Kommer det pengeløse samfund, får P. K. Schou Jensen det ikke at mærke som bankmand. Fredag 31. maj standser han sin løbebane i denne branche. Samtidig kan han fejre 50 års jubilæum i Ringkjøbing Landbobank. + De får mere og mere travlt på turistkontoret. - Som et kuriosum kan jeg ikke lade være med at nævne, at Odense turistkontor i perioden 1. maj til 1. oktober sidste år havde ca. 19.000 ekspeditioner. I samme tidsrum havde vort kontor næsten 7000. Det synes jeg er imponerende, når man tænker på, at Odense er en storby og en turistby, sagde formanden for turistforeningen, Holger Rasmussen, på foreningens generalforsamling. Lad mig slå fast, at vi i Vestjylland stadig har fremgang. Det gælder såvel antal af gæster som omsætningen i vore forretninger. Måske ikke så voldsom en fremgang, som i tidligere år, men dog stadig en fremgang. Formanden rettede en tak til alle, der havde deltaget i arbejdet og til institutionerne og kommunen for deres støtte. Bestyrelsen fik 2 nye medlemmer: tandlæge Bent Andresen og forstander Leif Engels-bak, der valgtes i stedet for hotelejer fru Nita Christensen og rutebilejer Sven Møller.

Fødselsdag: 4. Kristian Østergaard Andersen, Kongevejen 33, 60 år. + 15. Marius Nielsen, Mylius Erichsensvej 7, 80 år. + Ejnar Rasmussen, Reberbanen 25, 85 år.

Bryllup: Marianne Hirtsholm, Ringkjøbing, og Hans Peter Hansen, Ringkjøbing. + 26. Hanne A. Jørgensen (d. af bagerm. J. J., Ringkjøbing) og Ebbe Jul Pedersen (s. af smed T. J. P., No).

Sølvbryllup: Gunnar Nielsen og hustru, Alkjærhøj 15. Guldbryllup: 11. Ejnar Hjorth og hustru, Fjord vang 11.

Jubilæum: 1. Ejvind Fomsgaard, 25 år ved Ringkjøbing Amts Vejvæsen.

Døde: 7. Else Dalgaard Jensen. + 8. Vibeke Vestergaard. + Carl A. Jacobsen. + Ane M. Grydgaard. + 13. Andreas Obbekær Christensen.

+ 16. Chjarles Kjærside. + 19. Ingeborg Larsen. + 27. Niels Chr. Nielsen. + 30. Ellen Conradsen. + Janus Kristensen.

 

JUNI

1. Fhv. gartner og planteskoleejer Niels Poulsen og hustru, Rindum, kan, efter at have levet en hel menneskealder i Ringkjøbing, fejre diamantbryllup 2. pinsedag. Det sidste år under krigen måtte Severine Poulsen og ægteparrets ældste søn passe virksomhederne alene, idet Niels Poulsen i 1944 måtte »gå under jorden«. Han var aktiv i modstandskampen, og tyskerne havde fundet et engelsk våbenarsenal i et af drivhusene. Han nåede at komme væk, inden tyskerne kom. Skønt Niels Poulsen nu er 85 år, er han frisk og rørig, og han har for tiden travlt med at passe sin have. + 4. Ringkjøbings turistchef E. F. Schiøtt er glad for, at sparekassen først overtager Missionshotellet 1. september. Fra midt i juli til omkring 8. august er der nemlig stor mangel på hotelværelser i byen. + 6. Efter en god tur fra Tromsø ankom 30 skoleelever og deres lærere, Gunn Kristensen og Odd Arne Hansen, til Ringkjøbing tirsdag. Efter at alle var indkvarteret hos deres danske kammerater, bød Ringkjøbing By gæsterne velkommen ved en sammenkomst på rådhuset. - Vi har tre venskabsbyer, Luleå i Sverige, Kemi i Finland og Tromsø i Norge, men forbindelsen er ikke så god til nogen af de andre som til Tromsø. + 7. Ringkjøbing Brevdueforening har deltaget i årets første udenlandske kapflyvninger - fra hhv. Jønkøbing og Altona. På begge distancer blev der opnået pæne hastigheder. + 8. Der var blå, røde og hvide lys og servietter på bordene i gymnastiksalen på skolen søndag, da de norske skolebørn, deres danske kammerater og værtsforældrene festede. Foreningen Norden var vært ved kaffebordet, og der blev sagt mange smukke ord - både på norsk og dansk. + Fartgrænserne bliver ikke længere overholdt. De overskrides stadigt oftere. Alene i maj noterede politiet over 3000 fartgale bilister. + 12. Fem busser efter hin-, anden måtte der til, før 200 deltagere i menighedsrådets udflugt for pensionister var godt afsted. De kørte uden ophold til Billund, hvor kaffen blev drukket i Legoland + Over 300 går til eksamen på handelsskolen i år. Der hersker for tiden travlhed. Den mundtlige eksamen for 75 handelselever er i fuld gang. Eksamen sluttes torsdag 20. juni, og samme aften bliver der afslutningsfest for eleverne i aftenskolen og bankskolen, mens handelseleverne og lærlingeskolen må vente til dagen efter. Afslutningerne holdes på Hotel Fjordgården. + 13. Ringkjøbing Byråd er tilfreds med det arbejde, der udføres af turistforeningen. Det kom til udtryk på onsdagens byrådsmøde, hvor byrådet bevilgede turistforeningen et tilskud på 69.000 kr. Turistforeningens budget for regnskabsåret 1974-75 andrager 163.000 kr., foreningen har 398 medlemmer. + En Y's Men's Club er under dannelse i Ringkjøbing. Der er nedsat et udvalg i forbindelse med klubbens start. Udvalget består af kontorchef Gunnar Fomsgaard, bestyrer Carl Erik Fogde, lærer Svend Erik Jensen og skorstensfejermester Ejnar Lauritsen. + Pr. 1. august ansættes der fem nye lærere ved Ringkjøbing Skolevæsen. Ved Alkjærskolen: Lærer Anitta Krogh, Varde, lærer Aage Lønborg Madsen, Ribe, lærer Anne-Grethe Tonne-sen, Ribe, og lærer Lis Weilgaard Toft, Kjellerup. Ved skolen i Rindum: Lærer Inge Lise Jørgensen, Nørup, som timelærer. + Lions Club får i weekenden et internationalt besøg. Præsidenten, konsulent Poul-Erik Bæk, oplyser, at der bliver ca. 70 deltagere. Der er 30 med her fra klubben, og venskabsklubberne i Harplinga i Sverige og Kalten-kirchen i Vesttyskland sender hver en snes medlemmer. + Ringkjøbing Handelsskole har mange kursus. En af de nyeste er handelsskolernes statskontrollerede specialkursus, der stykket sammen giver merkonom-uddannelsen. + Byrådet tiltrådte, at Ole og Jørgen Knudsen, Tim, overtager busruten Ringkjøbing-Skjern-Tarm-Ølgod. Samtidig godkendtes en ny køreplan. + Blot et ønske. Hørt på handelsskolen om trivslen: Eleverne er stort set tilfredse med skolen. Dog kunne pigerne ønske bedre forhold til drengene ... + 16. Kommunen yder 18,33 kr. i tilskud til fritidsarbejde pr. indbygger. Gennemsnittet for de øvrige kommuner i amtet er 75 kr. Det er baggrunden for, at fritidsnævnet har udarbejdet et forslag om forhøjelse af bloktilskuddene. + 18. Som gammel Ringkjøbing-dreng og hyppig gæst i barndomsbyen kan man - for at sige det mildt - blive godt gal over, at Indre Mission har tilbudt og solgt Missionshotellet på Torvet i den lille hyggelige by til sparekassen. Motiveringen for salget er, at hotellets drift er urentabel. Hvorfor har kommunen ikke forlængst købt og nedrevet de to-tre ejendomme ned til Torvegade og evt. tilbudt sparekassen at bygge her, når den absolut skal ligge på Torvet. Fra efteråret bliver der så kun ét tidssvarende hotel i Ringkjøbing, udtaler C. Jensen, bankprokurist, Odense. + A/S Ringkjøbing Isværk slutter den 28. juni sin eksistens blandt aktieselskaberne og bliver ren historie. Allerede for over 1 år siden blev produktionen standset, og selskabet trådte i likvidation. Den afsluttende generalforsamling holdes på Hotel Ringkjøbing. + 20. Børnehaverne holder alle åbne hele sommeren. I flere år har de kommunale børnehaver, Tusindfryd og Damtoften, skiftedes til at holde lukket i industri- og håndværkerferien. Men de er gået fra dette system i år. + RIF's unge atletik-udøvere klarede sig vældig fint ved et ungdomsstævne på Skive Stadion. Der blev opnået gode resultater i konkurrence med deltagere fra Stoholm, Øster Assels, Durup, Hem og Skive. + Vestjyllands Højskole har sluttet sine almindelige højskoleophold før sommeren. Nu holdes 14-dages kursus på skolen og et enkelt ugekursus, inden de »rigtige« højskoleelever igen indfinder sig 1. oktober. + 24. Ringkjøbing Tennisklubs førstehold i serie 3 vandt i weekenden den sidste turneringskamp over Ålestrup. Det foregik på udebane, og sejren blev på 7—3. Hermed er Ringkjøbing vinder af sin kreds. + På håndværkerforeningens generalforsamling sagde formanden, stenhuggermester N. P. Nielsen: Skal der foretages en vurdering af situationen for håndværket, har året været et godt år. Hvad eftersommeren så vil bringe, står mere åbent. + Der er foretaget en optælling af husstandene overalt i landet. Heraf fremgår det, at der i Ringkjøbing er 2789 husstande. I fjor var der ved den tilsvarende tælling 2769 husstande, så i løbet af året har der været en fremgang på 20. + Udbuddet af lærerpladser i Ringkjøbing Amt er størst i Ringkjøbing og Skjern. + 25. Hatten af for Algade-udvalget, der nu har lavet et festligt indslag i gadebilledet. I maj var gaden omkranset af majkranse, og nu har udvalget fået gaden til at blomstre. Træ-galgerne er pyntet med blomster og små dannebrogsflag. + Fotograf Kjeld Arne Hansen, Ringkjøbing, får nu sit kunstneriske gennembrud, idet kunstforeningen arrangerer en udstilling af hans motiver på rådhuset ved fjorden. Udstillingen omfatter 40-50 fotostater, hovedsageligt fra fjorden og dens omgivelser. Kjeld Arne Hansen er pressefotograf på Ringkjøbing Amts Dagblad, og han har brugt over 200 timer i weekender til at fremstille de udstillede billeder. + Vi har været i sommerlandet for at finde ud af, hvordan unge har fundet feriejob. Hotel Klitten har fået over 100 henvendelser. Aldrig er vi blevet så oversvømmet med tilbud. + 26. Pjækkeriet på Ringkjøbing Skole er stigende. Omend endnu ret begrænset. Indsatsen i det daglige arbejde er mindre. Konsekvensen? Fire dumpede til afgangseksamen. De to på årskaraktererne. + Ringkjøbing Vandværk har nu masser af vand både til kaffen og haven. En ny rentvandsbeholder, der har kostet 170.000 kr. at opføre, er netop taget i brug. + 27. Det koster penge og afsavn at være sin egen herre. Håndværksrådet har netop sat en ny undersøgelse af VVS-branchen i gang — men på forhånd ved man, at op mod en tredjedel af mestrene ikke tjener en svendeløn. + 28. Beboerne i Nørregade og teknisk udvalg mener nu at have fundet frem til en midlertidig løsning af trafikproblemerne i Nørregade: Der vil i gaden blive etableret tidsbegrænsede parkeringsbåse samt indkør-selsforbud fra Nygade med lastbiler og busser. + En fragt-coaster på 299 brt. til rederiet Lehman jun., København, blev torsdag søsat fra Nordsøværftet i Ringkjøbing. Nybygningen fik navnet »Nina jun.«

Fødselsdag: 4. Ejvind Hansen, 0. Strandgade 30, 60 år. + 15. Kirstine Jonassen, Godthåbsvej 12, 80 år. + 26. Dagny Jensen, Vester Strandsbjerg 9, 65 år. + 30. Trine Pedersen, Priorgården, 80 år.

Bryllup: 15. Ellen Jørgensen, Hillerød (d. af værkfører S. A. J., Ringkjøbing) og Johannes Haase, Hillerød (s. af gårdejer A. H. Fyrrestrup, Nibe). + 22. Else Nielsen, Ringkjøbing (d. af mekaniker Gerhard N., Videbæk) og Finn Bech Olsen, Ringkjøbing (s. af kørelærer Auvig B. O.). + Karen Riis, Holstebro (d. af fhv. gårdejer Rikard R., Herning) og Erik Jensen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 9. Jens Ditlev Nielsen og hustru, Enghavevej 42.

Døde: 8. Lyder Lydersen. + 10. Jon Peter Bredahl. + Janus Kristensen. + 17. Andreas Frandsen. + 28. Kathrine Thejlade Nielsen.

 

JULI

1. Lokalsparekassen havde i det forløbne år en indlånsstigning, der lå over landsgennemsnittet. Indlån steg således med 17,12 pct. til 28,7 mill. kr. Udlån er steget med 14 pct. og udgør nu 20,8 mill. kr. Omsætningen er steget med 34 pct. og ekspeditionstallet med 24 pct. + For mange år siden startede slagtermester Harald Kjærgaard den mest besynderlige klub: Lammehovedernes Venner. Den blev startet ved et kortspilbord. Baggrunden var, at Harald Kjærgaard var vild efter lammehoveder, og han fik den idé at invitere sine kortspilvenner til et lammehoved-gilde, når de første hoveder var på markedet. Klubben føres i dag videre af slagtermester Per Kjærgaard. + Tre klubrekorder blev et væsentligt udbytte, da unge fra Ringkjøbing IF's atletikafdeling deltog i Ungdommens Dag på Århus Stadion. I den senere tid er det mest drengene, der har flottet sig med klubrekorder - men denne gang var det pigerne, som sørgede for tre rekorder. + De mange tennisspillere, der deltager i Ringkjøbing Turneringen, blev mandag aften budt velkommen ved en reception. Tennisklubbens formand, Lars Bruun, sagde i sin velkomst bl. a., at han godt turde love, at der var to baner mere at råde over til næste år. Kun bygge- og anlægsstoppet er årsag til, at de ikke allerede er etableret. + Ringkjøbing Kommunes driftsindtægter beregnet pr. indbygger ligger i den laveste halvdel i Ringkjøbing Amt. De samlede indtægter for 1974-75 er budgetteret til et beløb på 40,4 mill. kr. - og det bliver beregnet pr. indbygger 2603 kr. + Røgind Kro skifter ejer. Peder Nygaard har solgt sin kendte landevejskro til ægteparret Jytte og Jørgen Winkler Andersen for 700.000 kr. Det ny værtspar overtager kroen 1. august. Samtidig flytter Peder Nygaard og Maja til Ringkjøbing, hvor de vil nyde deres otium. + 3. Parcelhusbyggeriet er fortsat livligt. I årets første kvartal blev der fuldført 27 parcelhuse, mens 118 var under opførelse. Oversigten for 2. kvartal viser bestemt ikke nogen nedadgående kurve: Der blev nemlig fuldført 33 parcelhuse, mens 113 var under opførelse. + Turisterhvervets ønske om en spredning af feriesæsonen ser ud til at gå i opfyldelse. + Kræfter i gang for at få »Fulton« til Ringkjøbing. Nationalmuseets berømte tremastede skonnert »Fulton«, der tager på togt med skolebørn i danske farvande, må ikke passere Skagen og besejle de vestjyske havnebyer. Det siger reglerne for skoleskibe, men »Fulton« er udrustet, så den kan sejle i hårdere farvande end de indre danske. Derfor har skipper Mogens Frohn Nielsen søgt om dispensation til specialtogter, så »Fulton« kan få tilladelse til at sejle til f. eks. Ringkjøbing. + 4. Ringkjøbingegnens folkedansere ser en travl sommer i møde. I dag — fredag — begynder opvisningsrækken på torvet. Hver fredag vil erfaringsmæssigt mange turister og ringkjøbingensere nyde folkedansernes skønne dragter og flotte danse til spillemændenes taktfaste musik. I næste uge tager folkedanserne til folklorefestival i Bitburg ved Trier. Der kommer 62 forskellige hold, og Ringkjø-bing-folkedanserne er det eneste skandinaviske indslag. + Ringkjøbing Kommune er ikke imellem landets 10 billigste kommuner med hensyn til administrationsudgifter, men alligevel ligger kommunen ganske pænt placeret. 367 kr. pr. indbygger er ifølge Kommunal Håndbog det beløb, som Ringkjøbing Kommune bruger til administrationen. Og det er noget under landsgennemsnittet, der lyder på 520 kr. + Det er galt igen i Algade: Flere tusinde kroner har gadens udvalg ofret på at lave et nyt, festligt indslag i bybilledet, men igen er der begået hærværk på udsmykningen. Flere flag og blomster er i weekenden revet ned og ødelagt. Det menes, at der er sket skader for over 500 kr. + En stribe af indbrud hærgede natten til lørdag Ringkjøbing Politikreds. I morges havde kriminalpolitiet fået anmeldelse om ca. 20 forhold. Alle tyverierne har fundet sted i ferielandet, og især campingpladserne har måttet stå for skud. + 6. Sommerhusejere er en hårdt plaget gruppe i det danske samfund. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, kan vi om få år omdøbe området langs Vesterhavet til »Lille Germania«, for så er vi nødt til kun at leje ud til tyskere. Ingen danskere får selv mulighed for at bruge husene. Med disse ord rettede formanden for sommerhusejere i Haurvig, Otto Heide Ottosen, et hårdt angreb på politikere i al almindelighed, da foreningen forleden holdt sin generalforsamling. + På trods af regnvejrs-afbrydelse undervejs blev Ringkjøbing Tennisklubs internationale turnering endnu engang en stor succes - og denne gang med et større antal deltagere end nogen sinde. Det manglede heller ikke på lovord fra spillerne, som priste den atmosfære og gæstfrihed, de mødte i Ringkjøbing. + 10. Det er efterhånden ikke noget særsyn, at udenlandske turister møder op på rådhuset for at blive gift. Brylluppet i går vil dog ikke lige med det samme blive glemt. I hvert fald ikke af den fungerende giftefoged, byrådsmedlem Svend Aage Faurbye. Det unge par var fra Færøerne og mødte op i nationaldragter. Da det unge par var smedet sammen, startede de til bryllupsrejsens mål: Hvide Sandes sommerland. + Der kom lidt flere end forventet, så vi sad godt pakket i de to busser, siger formanden for Ringkjøbing Pensionistforening, Kristian Pedersen. 97 mødte frem til foreningens udflugt til Lemvig og Thyborøn. Det blæste lidt, men ellers var vejret upåklageligt. I Thyborøn så de mange deltagere Sneglehuset, og i Lemvig var der gågadetur. + 12. Vi besøger roklubben, hvor de helt unge nu er dominerende i antal. Intet sted kan der opstå surmuleri som i en robåd, og ingen steder blomstrer kammeratskab som i en roklub. Det første har bevirket, at roklubben ikke kan mønstre mandskab af en vis konkurrencemæssig standard. Det sidste, at en snes unge hver aften finder ud i roklubbens hyggelige klublokaler. + Historisk orgel. LP-Musik, Nygade, har tilbudt Ringkjøbing Museum et eksemplar af de gamle Ringkjøbing-orgler, bygget på orgelfabrikken, der i sin tid havde til huse på St. Blichersvej. De gamle blæseorgler er ved at være ret sjældne, og da dette eksemplar jo udtrykker et stykke Ringkjøbing-historie, har det overrasket musikforretningen, at museet har sagt nej. + Peter Madsen, 14 år, en af dagbladets friske avisbude. At han også forstår sig på andet end at bringe dagens friske nyheder ud til læserne, har han tilfulde bevist de sidste 14 dage. Årets Fjordhæfte sælges af bladets bude — og indtil dato ligger Peter på en klar førsteplads. Han har solgt over 700 hæfter. + Sejlklubben vil søge et nærmere samarbejde med de øvrige sejlklubber omkring fjorden. Derfor har man inviteret både fra Ska-ven, Bork, Hvide Sande og Lyngvig til at deltage i en handicapsejlads under årets fjordfest. + 15. Fjernvarmeforbrugerne har sparet, så det battede. Selskabet har afsluttet årsregnskabet for 1973—74, og det viser, at ikke færre end 848 af de i alt 927 forbrugere skal have penge tilbage. + 16. Da byrådet i sin tid lagde budgettet for 1973-74, var det med forventning om, at den gennemsnitlige skattepligtige lønfremgang i 1973 ville blive 13 pct. i forhold til 1972. Skattekontoret har modtaget den første EDB-opgørelse, den viser en gennemsnitlig skattepligtig lønfremgang på 16,3 pct. i forhold til 1972. + 17. I dag er det vores bryllupsdag. Dem skal vi ha' nogen flere af, sang Ane Marie Korsgaard til morgen. Og hun gentog det med glæde og humør ved det festligt dækkede bryllupsbord i hendes og brudgommens Ole Korsgaards lejlighed. Deres halvfjerdsindstyvende bryllupsdag. Jernbryllup. Jernbrudgommen på snart 98 år kan også synge — gamle håndværkersange — fortalte børn og svigerbørn. Men da ikke offentligt, erklærede han lunt, da de foreslog ham som torvesanger i Ringkjøbing. + 18. Samtlige bunkers langs den jyske vestkyst skal gøres »turistsikre« af direktoratet for statsskovbruget og klitvæsnet, selv om det fortsat er uklart, hvem der har det formelle ansvar for disse krigsminder. + 19. Niels Jensen bogstavelig talt vadede ind i Ringkjøbing 1. november 1912. Regn og slud havde opløst banegårdspladsen. - Her bli'r du ikke ret længe, tænkte han og begav sig ud i pløret for at nå Nygade og tiltræde pladsen i en finere kolonialforretning. Nu er Niels Jensen 82 år og bor på Tangs-vej 2 i Ringkjøbing. Det første indtryk af den vestjyske købstad var alligevel ikke nok til at forskrække ham. Og trods hans interesse for finere kolonial i 1912, blev det handel med grovvarer, han endte med, og det var i store mængder. + 20. 60 spejdere fra Ringkjøbing-området rejser til herregården Hessel ved Hvalpsund, hvor de skal deltage i Skandinaviens største spejderlejr, Spejd 74. Det danske Spejderkorps står bag det imponerende arrangement med 17.000 pige- og drengespejdere. + 21. Tilslutningen til koncerten i Ringkjøbing Kirke med de tre englændere Yvonne og Peter Seymour samt John Wallace var stor, større end sædvanligt ved koncerter. Samværet med englænderne blev en musikalsk oplevelse. + 23. »Æ klog mand«. I venteværelset bag døren til Ø. Strandgade 14 ligger gæstebogen fyldt med tak til »Æ klog' mand« i Ringkjøbing. Han må undertiden lægge en ny derind, når glæden over helt eller delvis forsvundne rygsmerter, hovedpiner m. m. får den gamle til at løbe over. Ikke blot voksne, men også adskillige børn har sat deres taknemlighed på prent her. Haakonsen hedder Martin til fornavn og har overtaget titlen »Æ klog' mand« og forretningen efter sin far. Men foretrækker den mindre mystiske titel, massør. + Politiet i Ringkjøbing indkasserede tirsdag flere tusinde kroner til statskassen. Politiet havde hastighedskontrol på hovedvej 15 mellem Nørhede og Brejning Kro. Adskillige bilister blev noteret, både udenlandske og danske. + En 14-årig dreng fra Ringkjøbings opland tilstod hos kriminalpolitiet at stå bag syv tyverier - alle forøvet i omegnen. Udbyttet har været særdeles ringe. + 24. Ønsker at »turist-ekspres« skal udgå fra Ring-kjøbing. Stationsforstander Olesen vil gøre et forsøg på at få sommerekspressen Hamborg-Varde ført igennem til Ringkjøbing. Det internationale tog sættes ind hver sommer i tiden 29. juni—25. august — og det er blevet en særdeles efterspurgt forbindelse til sommerlandet. + En foreløbig EDB-opgørelse viser, at 1424 skatteydere skal betale bunden opsparing - og ifølge foreløbig opgørelse kommer de til at lyde på 2.186.495 kr. + Det er da sjovt nok, at to, der kommer fra æ land, kan lave den bedste pølse i hele Danmark, siger Jeppe K. Jensen. Og hans kone Ellen. - Spegepølsen i No er ikke billig, men folk både takker og betaler. - Jeppe: Vi laver 150-200 pølser om ugen. - Det var bogtrykker Louis Rasmussen, som lukkede vejen op udadtil for os. Han fortalte som formand for turistforeningen om vores pølse. Og serverede den for sine gæster. Ham står vi i stor taknemlighedsgæld til. Slagterbutikken købte de af Ellen Kolby. Hun lovede at hjælpe Ellen og Jeppe i gang de første 14 dage. Det blev til 14 år i stedet. Og det gav dem mulighed for at lære at lave hendes hjemmelavede spegepølse, som Ellen Kolbys bedstemor i øvrigt også lavede. + 28. Borgmester Niels Skytte fylder 50 år. Skytte blev opstillet til byrådet, valgt som 1. suppleant. Han indtrådte i rådet ved Carl Wieses død. I 1967 blev han så enstemmigt valgt som borgmester. Og hvordan er borgmester Niels Skytte så? - Han er behagelig at arbejde sammen med. Er en dynamisk igangsætter. Han er samarbejdets mand. + 29. Amtsvejinspektør R. B. Mortensen er død, 73 år. For kun 4 år siden forlod han det arbejde, som med pligtfølelse og interesse blev hans liv og indsats i 42 år. + 30. Det var først og fremmest fjorden og havet, der trak, da advokat Jørgen Krogh besluttede at blive selvstændig i Ringkjøbing. Den ny advokat er 37 år. Han stammer fra Ramme og tog sin juridiske embedseksamen fra Århus Universitet i 1966. Den ny advokat har indrettet sit kontor i ejendommen Torvet 20, hvor revisor H. P. Dalgaard tidligere havde til huse. + 23 dage med regn og andre kedelige overraskelser. - Liggestole og drømmesenge er blevet jordslåede. Havegrillen er rustet. Regn, blæst, byger og kuling - det var, hvad juli bød på. Det blev i høj grad paraplyernes og regnvejrstøjets måned. Kun 8 ud af de 31 døgn slap vi for regn.

Fødselsdag: 5. Ingeborg Lerche, Kronager 11, 60 år. + 21. Poul E. Nielsen, Herningvej 41, 70 år. + 24. Johanne Nielsen, Smedegade 3, 65 år. + 28. Borgmester N. Skytte, 50 år.

Bryllup: Alice Møller, Ringkjøbing, og Poul Anker Juul Larsen, Abyhøj. + 17. Jenny Lauridsen (d. af Svenning L., Ringkjøbing) og Erik Kjærgaard (s. af Christian K.). + Birthe Grønbæk Olesen, Videbæk, og Egon Sørensen, Ringkjøbing. + 27. Elsebeth Larsen (d. af Benny L., Gl. Sogn) og Ejner Nielsen (s. af Jens Chr. N., Ringkjøbing). + Tove G. Christensen, Rindum, og Carl Johan R. Jensen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 17. Anna og Svenning Lauridsen, V. Strandsbjerg 62.

Døde: 18. Hagbardt Nielsen. + 23. Ib Thue Nielsen. + 28. Rasmus Bjerring Mortensen. + 29. J. Chr. Nørgaard.

 

AUGUST

1. Fjordfesten blev i formiddags åbnet af byrådsmedlem Sv. Aage Faurbye. Han trak de første lodder i tombolaen på Torvet. Den har åben torsdag, fredag og lørdag i forretningstiden og bugner af store gevinster. I eftermiddag åbner Dahlgaards Tivoli på festpladsen på Stadion, og i aften triller cykelrytterne gennem Ringkjøbings gader i det fjerde Ribo-løb. + 2. 21 ryttere stillede op til Ribo-gadeløbet, der dannede optakten til byens fjordfest. Først over målstregen kom den tidligere verdensmester Jørgen Schmidt, Randers. Han fik et ekstra stort knus af sin 7-årige datter Lotte. For han vandt også en stor bamse. + 3. Fjordfesten er i fuld gang - kun regnen uønsket gæst. Det traditionelle Ribo-løb markerede sammen med tivolis start åbningen - og nu går det rigtig løs med musik, dans, show, optog, faldskærmsopvisning, teater og meget mere. Ingen har indtil nu meldt afbud, men arrangørerne håber, at en ubuden gæst vil holde sig på lang afstand — regnen. + Det meste af Ringkjøbing-egnen var til fjordfest. Og i det fine vejr blev festen en stor succes. Varmen gav en god tørst, hvilket salg af øl beviser. I de to telte på festpladsen solgtes mellem 15.000 og 18.000 øl og 150 sodavand. Desuden blev der drukket 450 kopper kaffe samt spist 75 stænger wienerbrød, 150 kg pølser og 1000 pølsebrød. - Og så skete der en masse ting. t 5. Det er hårdt at være bjørn, og så i den varme, fortalte Rasmus Klump, der deltog i fjordfestens vognoptog søndag eftermiddag. Mig har de sat i bur i dag, men det gør ikke noget, og Anders And har fået lov at komme med. Det har min ven, pingvinen også, og efter os går en masse andre. + 5. Gågade-servering: 22 meter kanelkage og 3.000 kaffetår. - Selv den største »Madam Blå« i hele Ringkjøbing Kommune vil være alt for lille, når gågaden byder på morgenkaffe i anledning af gadens 1 års dag. Bagermester Aage Hvidberg skal »slå« den store kanelkage op. + Kong Neptun og havets skønne Afrodite kommer også til gågadens fødselsdagsfest. Begge prominente personer møder op på Torvet sidst på eftermiddagen fredag for at overvære dåben af mindst en halv snes nye og meget langørede kaniner. + 6. Museet har lige som alle landets øvrige museer haft mange besøgende. Blot er her intet sammenligningsgrundlag, idet museet før udbygningen ingen statistik havde over besøgstallet. Nu sidder kustoden, Richard Madsen, hver dag og holder øje med, hvor mange gæster museet har hver dag. En enkelt regnvejrsdag nåede tallet op på 400. + Helge Meyers Vagtselskab, og hans medhjælper, Tommy Jensen, fik søndag eftermiddag selvtilliden styrket. De sprang begge 16 m fra Falcks brandstige ned i Ringkjøbing Havn. + 7. Fjord-festkapsejladsen får hvert år en præmie af Schmidt fra Hamborg. I år havde han bestemt, at den skulle gå til den sejler, der i hans klasse kom lige foran ham, men heldet - eller uheldet - ville, at Schmidt selv gik af med sejren. I stedet blev præmien lavet om til en trøstpræmie. + 8. Algade og fødselsdagsbarnet Gågaden er bestemt ikke blevet dødelige uvenner. Nogen kunne ellers fristes til at tro det, da Algade-udvalget i morges mødte op med fødselsdagsgaven til nabogaden, hvor der ikke må køre biler — heller ikke selv om det foregår med trillebørfart. + 9. Der er brug for to typer parkeringspladser i det rekreative område Sorte Bakker sydøst for Ringkjøbing, fastslår fredningsudvalget i sit forslag til en bedre udnyttelse af det smukke landskab. + Missionshotellet, der ligger på byens bedste plads, er nu solgt til et pengeinstitut. Det bliver et stort savn for os udefra og ikke mindst for byens borgere at undvære hotellet, udtaler M. Appelberg. + Ringkjøbing Kommune besatte 10.650 af de i alt 12.303 plejedage i 1973-74 på Ringkjøbing Plejehjem. Det er Sammenslutningen af Diakonhjem, der både driver og ejer plejehjemmet. + 14. Det fredede reservat Tipperne i bunden af Ringkjøbing Fjord har for andet år i træk haft åbent for sin naturskønhed, der er enestående i Europa. Det er det eneste sted, hvor man kan opleve en saltvandsstrandeng i overgang til en hedemose. + 19. Ringkjøbing Tennisklub er tilbage i serie 2 efter 1 års ophold i serie 3. Opryk-ningskampen mod Brønderslev resulterede i en sikker sejr på 7—3, og Ringkjøbing-spillerne viste godt spil i flere af kampene. + Varieret vind og vejr prægede sejlklubbens klubmesterskaber, der blev afviklet på fjorden lørdag. De tre sejladser var delt med to lørdag og den sidste søndag. Vejret til den første sejlads var i den hårde ende, og her måtte sejlerne bruge alle deres færdigheder. Til anden sejlads var vinden løjet lidt af, og tredje sejlads om søndagen havde det bedst tænkelige sejlvejr. + Ringkjøbing Firmaidræt har fået tre kredsmesterskaber i skydning i Varde. Nordsøværftet vandt C-rækken, og her blev Bent Christensen mester individuelt. I dameklassen vandt Else Krogh det individuelle mesterskab. + Ta' den med ro. La' vær' med at sætte lemmerne på spil. Trods alt er det jo ikke verdensmesterskabet, der kæmpes om, når de lokale fodboldhold tørner sammen på grønsværen. Det er det eneste råd, vi her fra sygehuset kan gi' fodboldspillerne. — Sådan siger overlæge Finn Jensen på baggrund af weekendens alvorlige fodboldskader. + Mangen en bilist har mellem år og dag risikeret at få forpartiet bulet ved udkørsel fra Vestergade til Nørregade. Nu bliver oversigtsforholdene forbedret på stedet. + 21. Skal loven fortsat håndhæves på betryggende måde i Ringkjøbing Politikreds, må politiet have flere folk. Betjentene skal ikke blot udstationeres, men fast tilknyttes stationen i Ringkjøbing. Det er i korte træk ordlyden af et brev, som afsendes fra politimesteren til rigspolitichefen i København. + Bog om Holmsland Kommune på vej. Lærer H. K. Kristensen, Varde, har udgivet flere bøger af lokalhistorisk interesse. Sidst har han givet sig i kast med Holmslands og Klittens historie. I næste uge samles et såkaldt bogudvalg, repræsentanter fra Holmsland Kommune og H. K. Kristensen for at gennemgå resultatet. Holmsland Kommune står som økonomisk garant for værket, der er tænkt videreført med to eller tre bind mere. Endvidere har man modtaget et legat fra Hjelmstjerne-Rosencroenske Stiftelse. Bind I, der er trykt i A. Rasmussens Bogtrykkeri i Ringkjøbing, udkommer i 1500 eksemplarer. Bogen, der har forord af fhv. sogneråds-formand Jørgen Jørgensen, Holmsland, gennemgår de første faser af Holmsland og Klittens historie. Museumsinspektør Jens Aarup, Ringkjøbing, skriver om oldtidsfund, og H. K. Kristensen fortæller om herregården »Søgård«, der oprindelig var grundlaget for beboernes eksistens på Klitten. Oplysningerne bygger bl. a. på slægtsforsker Thorvald Lodbergs notater. + 21. Ringkjøbing er blandt landets billigste skatte-kommuner. Men kan den kommunale beskatningsprocent på 12,4 holde? — Det kan den, og bliver der tale om noget, så bliver det i hvert fald en nedsættelse, siger borgmester Niels Skytte. + Forsvarsbrødrene får mere musik på end nogen sinde, når de søndag går march gennem byen som indledning til årets fugleskydning. Ringkjøbing Big Band spiller, og det vil sige, der nu er en snes mand i spidsen for fugleskytterne. + 24. Vandrehjemmet i Ringkjøbing -identisk med Vesterhavs-Hallen - har sluttet sæsonen, der blev knap så god som sidste år. Halinspektør Niels Erik Feddersen oplyser, at der blev noteret en tilbagegang på knap 100 overnatninger. Hallen fungerer som vandrerhjem i perioden 1. juni til 15. august — og det blev i denne sæson til i alt 2673 overnatninger. + 28. Det bliver dyrere at spille badminton i den kommende sæson i badmintonklubben. På grund af de ændrede regler for tilskud og en forhøjelse af timelejen i Vesterhavs-Hallen. På den årlige generalforsamling blev det bestemt, at seniorer skal betale 250 kr. for en sæson, juniorer må af med 110 kr. En del seniorspillere, som dyrker idrætten på »halvtid«, må nu betale 150 kr. mod tidligere 110 kr. I sin beretning kom formanden, Knud Stengaard, ind på de forskellige aktiviteter i den forløbne sæson. Han nævnte, at klubben har meldt fire senior- og et puslingehold til turneringen. + Efter at Bent Møller Jensen er blevet ansat som civilforsvarets leder, sker der noget. Som en af de andre CF'ere siger: Han pudser træskoene, og så skal der noget i gang. CF mangler mandskab til den faste stedlige stab.

Fødselsdag: 3. Augusta Simonsen, Enghavevej 36, 85 år. + Clara Jensen, Damtoften 20, 70 år. + 11. Anton Thygesen, Mylius Erich-sensvej 7, 80 år. + 14. Mette Hansen, Kjærgårdsvej, 80 år. + 22. Niels Chr. Pedersen, Skolevænget 9, 65 år. + 30. Jens Marius Nielsen, Tangsvej, 85 år.

Sølvbryllup: 20. Peter Jeppesen og hustru, Rindum Kirkeby. Jubilæum: Ejnar Jakobsen, Enghave vej 13, 40 år v. Scotty.

Døde: 1. Søren Sørensen. + 8. Kristian Arbjerg Kristensen. + 11. Fr. Ludvig Høedt Hansen. + 12. Ane Marie Jacobsen. + 19. Ejnar Rasmussen. + 20. Dagmar Elisebeth Carlsen.

 

SEPTEMBER

3. Det tidligere missionshus i Grønnegade tages nu i brug som pensionistcenter. Der bliver muligheder for at komme i huset samtlige ugens fem første dage kl. 10-17, oplyser socialinspektør Vesti Andersen. + Ringkjøbing Skoles Sportslegat blev mandag uddelt til Irma Andersen, 3. real, og Peter Midtgaard, 10. utf. Legatet, der blev stiftet af afdøde stadsskoleinspektør J. I. Bøgner, uddeles hvert år 1. september til en dreng og en pige, der har gjort sig særligt gældende i atletik og gymnastik. Disse fag interesserede Bøgner sig især for. + 4. Ringkjøbing Museum fik onsdag eftermiddag et orgel forærende. Giveren var indehaveren af L. P. Music, Erik Pedersen, der har fået orglet i hænde gennem en byttehandel, og som han har ladet gå videre til museet. Orglet er fremstillet på Ringkjøbing Orgelfabrik i 1904. Det er det eneste af den type, der er fabrikeret, idet det er specialfremstillet til køberen, Jens P. Johansen, Skjern. + 5. Mandskabsstyrken på politistationen skal udvides. Det har rigspolitichefen i København netop truffet beslutning om. Derfor ligger det nu også fast, at stationen i Ringkjøbing fortsat skal være bemandet døgnet rundt. + En stor oplevelse venter i slutningen af denne måned RIF's håndboldpigcr. Ungdomsafdclingcn arrangerer en weekend-tur til København. Pigerne er inviteret til »staden« af klubben Hørsholm-Usserød og skal bl. a. deltage i et stort sportsstævne. + 6. I sidste kvartal af 1974 og i det nye års første kvartal må man frygte, at mellem 5000 og 5600 står uden arbejde i hele Ringkjøbing Amt. De dystre prognoser er udarbejdet af amtets arbejdsmarkedsnævn sammen med lignende rapporter fra andre amter. + Civilforsvarets orienteringsaften gav et fint resultat. Halvdelen af de knap 40 interesserede meldte sig ind ved mødet i CF-gården. Deltagerne var flere, end CF'erne havde turdet håbe på, og indmeldelserne var over forventning. + Ringkjøbing får ikke nogen svømmehal med det første. Det er der ikke penge til. Svømmehalkomiteen ejer ikke 1 krone, og kommunen har ikke mulighed for at hjælpe rent økonomisk. + 7. At staten har ændret refusionsreglerne på en række områder betyder, at Ringkjøbing Kommune i 1975—76 bliver snydt for omkring 1 mill. kr. i forhold til indeværende års budget. Hertil kommer, at den foreløbige opgørelse viser, at kommunen i 1975-76 »kun« skal have udbetalt 2.858.000 kr. i kommunal udligning. + Samtidig med, at De samvirkende jyske Turistforeninger i dag indledte årsmødet i Holstebro, forelå de første konkrete tal for årets omsætning i turistbranchen. Tallene bekræfter, at der har været færre turister i år, sagde formanden, Svend Aage Hellesen, Sønderborg. + Ringkjøbing Bygningsartikler, Vestjysk Totalentreprise og murerfirmaet Niels Erik Astrup Hansen samles nu under én og samme hat, nemlig i ejendommen Herningvej 23, Ringkjøbing. + Fhv. forstander Alfred Gynther Nielsen, Brejninggård Efterskole, døde lørdag aften efter få dages sygdom, 79 år. Forstander Gynther Nielsens navn er uløseligt knyttet til Brejninggård Efterskole. Skolen blev hans livsværk. I årene fra 1942 til 1965 brugte han alle kræfter på at gøre skolen så god som muligt, og det lykkedes for ham. Om ham kan man med rette sige, at hans arbejde var hans hobby. + 10. Ringkjøbing Amtskommune skal i det kommende år have 75 mill. kr. mere i skatter end i indeværende finansår. Den direkte indkomstskat næste år skal give 268 mill. kr. i kassen. I procent er det en stigning på 40. + Det er uforsvarligt, at De kører bil - hvis De ikke har kendskab til førstehjælp. De kan hver dag komme ud for en af de mange ulykker, der sker på landevejen. I øvrigt sker der mange flere ulykker på Danmarks farligste arbejdsplads: Hjemmet. Det er endnu mere uforsvarligt, fordi De kan lære det gratis. Civilforsvaret indbyder Dem til et kursus i førstehjælp. + Ringkjøbing Amtskommunes udgifter på skoleområdet ventes næste år at blive 75,9 mill. kr. mod 36,9 mill. kr. i indeværende finansår. Den store stigning skal ses i sammenhæng med, at refusionen til lærerløn bortfalder samt de stigende lønninger. I det kommende finansår ventes Ringkjøbing Amtskommunes samlede investeringer i byggeri at blive 26 mill. kr., og de fleste penge bruges til sygehuse og skoler. + 11. Pensionistforeningen for Ringkjøbing og Omegn holdt sæsonens første møde i det ny dagcenter, Grønnegade 21. Her er torsdagsklub, beskæftigelsesarbejde og pensionistforeningens arbejde for fremtiden koncentreret. Pensionistforeningens formand, Chr. Pedersen, havde kun ros til indretningen af bygningen. + I to etaper vil Ringkjøbing Boligforening bygge 55 kædehuse i Lem. Ansøgningen om at få lov til at gå i gang med første byggeafsnit, der omfatter i alt 25 huse, ligger i øjeblikket hos Boligministeriet. + 12. Meget tyder på, at kommunens beskatningsprocent kan nedsættes med 0,5. Det røbede borgmester Niels Skytte på byrådsmødet i aftes. - Økonomiudvalget har foretaget visse beregninger, og disse siger, at beskatningsprocenten kan nedsættes fra 12,4 til 11,9. - Byrådet besluttede, at der i fremtiden skal ydes vederlagsfri tandpleje for børn fra 3 års alderen og indtil undervisningspligten. + Ringkjøbing Skakklub begyndte sæsonen tirsdag med en lynturnering. Den blev vundet af Erik A. Pedersen og Lars Mortensen, der delte førstepladsen. Skakklubben har en snes medlemmer, men formanden, lærer Sigfred Mortensen, kunne godt tænke sig, at klubben fik flere. + Teaterforeningen har haft stor fremgang i den foregående sæson, sagde formanden, konsulent Poul-Erik Bæk, i sin beretning på generalforsamlingen på Højskolehotellet. Der var fem forestillinger mod fire året før. Det viste sig at være en god idé, for besøgstallet gik frem med en tredjedel fra 217 til 287 i gennemsnit pr. forestilling. + Det nye butikscenter mellem Damtoften og Sdr. Ringvej ventes at tages i brug til næste år. + Startskuddet til etablering af en ny lystbådehavn har lydt, men der vil nok gå en rum tid, før de første sejlere kan ankre op i den ny havn, fremgik det af byrådsmødet. + 13. Orgler og lokal musik fik stuvende fuldt hus torsdag aften på Højskolehotellet. Et arrangement, man vist uden at overdrive kan kalde en dundrende succes for musikhandler Erik Lyhne Petersen, LP-Music, Ringkjøbing, efter hans orgeldemonstration. Toppen af orgel-kransekagen stod det 15-årige fænomen fra Karlslunde, Lille Anders, for. Han spiller på et orgel til en bagatel af 115.000 kr., og det gør han perfekt. + Fjorden ligger i sommermånederne indbydende for sejlsport. Sejladsen er stor, og det er skønt at ligge og pjaske derude en varm sommerdag. Nu vil spejderne til at invadere fjorden og nyde godt af, at den er så ideel til sejlads med små både. Det danske Spejderkorps' Ringkjøbing-afde-ling tilbyder sine drenge, at de kan blive søspejdere. + 16. Fin aften i Vanføreforeningen. 37 deltog i mødet i Laugsbygningen mandag. Først viste Georg Pedersen lysbilleder fra De kanariske Øer og Italien. De var gode og informative. En fin optakt til Vanføreforeningens tur til Italien senere på måneden. + Et eftersyn af skoleelevernes cykler på Ringkjøbing Skole gav til resultat, at der var fejl på 26 procent af cyklerne. Helt nøjagtig var der fejl på 48 af de 185 cykler, som blev kontrolleret. + 18. Fhv. biograf ejer Johannes Pedersen, Nygade, er blevet hædret med Dansk Jagtforenings guldemblem - en ære, der hidtil kun er givet til en 10-12 danske jægere. Tildelingen sker som en anerkendelse af Johannes Pedersens mangeårige og store arbejde for jagtsagen. + 20. Causøren og visefortolkeren Jens Louis P. var lige ved at blive nervøs i aftes. Da han og kollegaen Jørgen »Gamle« Hansen sidst på eftermiddagen nåede til Ringkjøbing, var deres faste akkompagnatør, pianisten Erik Ryge, endnu ikke nået frem. - Men han nåede frem til kunstforeningens og handelsskoleelevforeningens viseaften på handelsskolen i rette tid. Det blev en »Pedersen-aften«, som Jens Louis P. udtrykte det. Ikke blot fordi han selv er én af slagsen, men fordi alle aftenens viser var skrevet af »Pedersen'er« eller handlede om sådanne. Og så blev det naturligvis med Sigfred Pedersen og Hans Hartvig Seedorff (der oprindelig også hed Pedersen) som to af de dominerende viseforfattere. + 21. For 38 år siden overtog Gunnar Søndergaard en forretning, der var gået nedenom og hjem. I dag er tobaksforretningen hans levebrød - foruden at han er ulønnet skatteopkræver. Jo, for hver gang han sælger en pakke cigaretter til 9,80 kr., skal 8,32 kr. sendes til skattevæsnet. + Stadion danner tirsdag og onsdag rammen om det årlige, store skoleidrætsstævne. Næsten 1400 elever skal forsøge at overgå hinanden i atletik og boldspil, og der er deltagere fra alle egnens skoler. + 23. Der har flere gange været tale om at oprette en garde i Ringkjøbing. I aftes blev »Ringkjøbinggarden« en realitet, da en lille snes interesserede mødtes til en stiftende generalforsamling i sparekassen. Formand for gården blev sparekassedirektør K. Møller Nielsen. + 25. Søspejderne i Ringkjøbing-gruppen får som søkyndig leder lærer Chr. Stenderup Jensen. Troppen har råd til at bygge to optimistjoller. Desuden køber man en god, brugt jolle, så der i troppen i hvert fald bliver tre joller, når sæsonen begynder til foråret. Desuden har flere forældre givet tilsagn om, at de vil bygge joller. + Ringkjøbing Amtsråd vedtog på den lukkede del af mødet i går at ansætte den 40-årige Jens Jørgen Andersen som ny inspektør ved sygehuset i Ringkjøbing. + Det var Tim-eleverne, der løb af med så godt som alle førstepladser ved skoleidrætsstævnet i går på Ringkjøbing Stadion. + 26. Mandag aften starter årets firmaturnering på Ringkjøbing-egnen. Der deltager 86 hold fordelt på ni fodboldrækker og to håndboldrækker. Turneringen afvikles i Vesterhavs-Hallen samt hallerne i Højmark og Tim. + 27. Overrasket? Næh. Skal jeg være ærlig, så havde jeg regnet med, at eleverne ville få en topplacering. Men at ville nå helt til tops og vinde det danske mesterskab, havde jeg ikke turdet håbe. Sådan siger lærer Sigfred Mortensen, Alkjærskolen, i dag, efter at syv elever fra skolen har vundet danmarksmesterskabet i atletik for folkeskolernes 6.-7. klasser i Sønderborg. + Ringkjøbing Politikreds er et attraktivt sted. Også for landets betjente. - Det er der i al fald meget, der tyder på, siger politikommissær Sv. Aa. Thomsen. Ikke færre end 55 betjente har søgt stilling, nu da staben skal udvides. + 28. En trofast medarbejder, trykker Sophus Schultz, er død 95 år gammel. Trofast gennem 48 år som bladets betroede trykker og trofast efter at være fratrådt. Han glemte ikke Ringkjøbing Amts Dagblad og følte sig heller ikke glemt af bladet og dets medarbejdere. + 30. Ca. 130 drenge og piger fra Ringkjøbing-området er sammen med deres forældre inviteret til orienteringsmøde om den nystiftede Ringkjøbing-garden torsdag aften på Højskolehotellet.

Fødselsdag: 6. Jens Andersen, Damtoften 9, 80 år. + 11. Amalie Andersen, Grønnegade 12, 75 år. + 22. Ruth Hagbard, Kongevejen 41, 75 år. + 23. Marius Pedersen, Skelbækvej 1 a, 70 år. + 25. Thorvald Kjelstrup, Holmegårdsvej 9, 70 år.

Bryllup: 20. Lizzi Gejl Christensen (d. af Frode G. C, Hvide Sande) og Svend Aage Grønne (s. af Jens P. G., Ringkjøbing).

Jubilæum: Chr. Arbjerg Christensen, 25 år v. A/S N. Skytte.

Døde: 7. Fhv. forstander Alfred Gynther Nielsen. + Eva Holm. + 29. Aage Kristiansen. + 12. Anders Storgaard.

Til top