Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1975-76

Forord

Interessen for folkeminder og hjemstavnshistorie er i dette århundrede stadig stigende. Omkring århundredeskiftet opstod der i Danmark en opblomstring af jysk hjemstavnsdigtning, hvor Johs. V. Jensen, Aakjær, Skjoldborg, Thomas Olesen Løkken, Anton Berntsen og mange andre i poesi eller prosa lod deres jyske fødeegn være det centrale. Ikke blot som baggrund for den digteriske beskrivelse, men som bestemmende for hele deres tankegang. Man kunne i deres bøger tydeligt mærke, at hele deres indstilling var præget af den jordbund, hvoraf de var rundet og det miljø, som havde omgivet dem.

Som et vigtigt supplement til denne digteriske virksomhed har vi alle vore folkeminder, lokale sagn, egnshistorie og den rige skat af viden, som i mange slægtled har levet sit liv gennem mundtlig overlevering.

Her er der ikke blot tale om et uvurderligt materiale, der belyser tidligere tiders tankegang, levevis og skikke, men hele den nationale arv, som vi i dag og langt ud i fremtiden skal bygge videre på.

Men hvad ville al denne viden være værd, om ikke der fandtes kanaler, hvorigennem dette materiale kunne komme ud til netop dem, der har brug for denne viden, d.v.s. til de indbyggere, som lever og føler sig knyttet til de egne, der belyses.

Man bør være bogtrykkere, forlæggere og andre, der beskæftiger sig med denne praktiske side af sagen, meget taknemmelige for deres indsats på hvert sit område.

En sådan tak skylder man Ringkjøbing Aarbog og særlig de kræfter, der står bag udgivelsen af denne værdifulde samling af folkemindet.

I år kan denne arbejdsindsats se tilbage over 50 års virke i oplysningens tjeneste.

Af helt idealistiske grunde og uden at skele til en eventuel økonomisk gevinst, kun fordi han fandt egnshistorie var et vigtigt stof, udsendte boghandler Jens Holm i 1927 det første eksemplar af Ringkjøbing Aarbog. I 33 år indsamlede han et materiale af meget høj standard og udsendte trofast år efter år denne håndbog med bidrag af landets bedste forfattere og i et udstyr, som gav bogen en særstilling. Om det kunne betale sig økonomisk, var der ingen, der tænkte på.

Med den samme idealistiske baggrund trådte bogtrykker Louis Rasmussen i 1961 til som redaktør og forlægger af Aarbogen. Det er overflødigt her at gå i detaljer med Louis Rasmussens store indsats netop af bevarelsen af de overleveringer, der fandtes fra Ringkjøbings ældre tider. For ham var dette ganske enkelt en hjertesag.

Da bogtrykker Svend Aage Jacobsen den 1. juli 1975 overtog A. Rasmussens Bogtrykkeri, var det helt naturligt for ham at føre traditionen med udgivelsen af Aarbogen videre.

Hermed fremlægges så jubilæumsårgangen til de interesserede læsere med den oplysning, at på reolerne i Landsarkivet for Jylland indtager disse årbøger en hædersplads.

John F. Ekvall.

 

En maler ser på Holmsland

For hundrede år siden foretog maleren Carl Jensen (1844-1897) et par rejser til Ringkøbing, og herfra tog han ofte udflugter til Holmsland og klitterne.

En tid boede han på Sperlings Hotel, hvor han betalte 5 Mark for et stort værelse inclusive morgenkaffen. Middagen, som bestod af to retter »kraftig jydsk Mad«, kostede 3 Mark.

Da han skulle betale ekstra for lys og varme, sparede han på denne udgift og købte sig i stedet for nogle kaffepunse. De lyser ikke, men til gengæld varmer de, sagde han til sin ven, lærer Peder Chr. Andersen. De fleste aftener fik han dog både lys og varme hos familien Harpøth, der boede i Østergade. Han var jævnlig gæst hos familien, hvor han kom for at spille kort eller høre på købmandens mange levende fortællinger.

Men der var mange andre ting, der optog den unge kunstner. I breve til hjemmet skriver han, at Ringkøbing er en net by med 1600 meget venlige borgere. Han fortæller om de mange store muligheder, som han mener vil dukke op sammen med den vestjyske jernbane, der rietop i de år blev anlagt.

Han udfører en stor farvelagt tegning af Peder Tangs købmandsgård og et mindre maleri af torvet med de klippede træer.

Han følte sig i det hele taget godt tilpas, og i selskab med pastor Frits Phister Ingerslev foretog han mange udflugter til Holmsland eller skoven ved Breininggaard. Pastor Ingerslev, der var en meget belæst og højt begavet mand, gennemrejste i de år ofte Holmsland på kryds og tværs. Med regelmæssige mellemrum holdt han møder, hvor forskellige emner blev belyst og diskuteret.

Det var særlig gennemgravningen ved Hvide Sande, man diskuterede i stuerne hos den velhavende bondebefolkning. I mange tilfælde var de også fiskere, idet de fleste ejede store fiskebåde, de såkaldte havskibe. Mange var bange for, at denne nye kanal ville danne grundlag for et nyt bysamfund, der efterhånden ville kvæle Ringkøbing.

I et brev til sin fader, snedker Jens Jensen, skriver maleren, at når han vil aflægge Vesterhavet et besøg, så må han fra Ringkøbing, som er den yderste jernbanestation, tilbagelægge resten af vejen til fods. Men det er en besværlig tur. En rask fodgænger kan gå vejen frem og tilbage fra tidlig morgen til sen aften. Vejen er øde, men let at finde. Man kan ikke gå fejl, hvis man følger telegrafledningerne, der går fra Ringkøbing over Holmsland og ud til de pragtfulde klitter, hvor der er en aldeles storslået udsigt over det store Vesterhav. Her må man i strandkanten gøre holdt, men telegraftrådene fortsætter under det store hav helt over til England.

 

Et maleri fra klitten.

En gang gør dog maleren turen »i en temmelig umagelig bondevogn«. Han har sine malergrejer med og skal ud at male et stort billede i klitterne. Han har som motiv valgt sig »En Fiskeplads mellem Ringkjøbing og Nissum Fjorde«.

(Billedet var bestilt af Chr. IX's datter, prinsesse Dagmar, som i 1866 var blevet gift med den russiske tronfølger, storfyrst Alexander).

Carl Jensen havde nogle år i forvejen malt et billede af »Udsigten mod Dyrehaven, set fra Bernstorff Slot«. Maleriet var udstillet på Charlottenborg og blev i 1871 købt af prinsessen.

Nu ville hun have en pendant til dette billede, og det skulle være fra den jyske vestkyst.

Begge malerierne hænger i dag i de endnu bevarede kejserlige gemakker i det berømte Vinterpalads i Leningrad. (Her fik dronning Margrethe dem forevist under sit ophold i Rusland.)

Man vinder kun langsomt frem ad de bugtede og sandede veje, skriver Carl Jensen. Et sted gøres der ophold ved »Stadil 0«. Det var tidligere en lille ø, der med sine tre gårde havde ligget ensomt midt i fjorden. Nu var den ved en dæmning blevet gjort landfast. Det, der åbenbart mest har imponeret

ham på dette sted, var en arbejdende dampmaskine. Ved hjælp af remme trak den nogle pumper, der skulle holde det 3410 Tdr. inddæmmede land tørt. Hen under aften, da solen i et storslået syn var forsvundet ned bag de stormomsuste klitter, nærmer den studeforspændte pindevogn sig Synder Lyngvig, som det dengang kaldtes. Her gjorde man holdt foran et lille fattigt hus, hvor kusken på forhånd havde lovet maleren, at han kunne bo nogle dage. Det tarvelige bosted afskrækkede ikke maleren, han siger selv:

»Efter en saa lang og besværlig Kjøretour er selv den tarvelige Leilighed os kjærkommen.

Vor Vert kommer ud og byder os Velkommen, og efter at den sædvanlige Indledning, hvorfra man kommer, og hvor man skal hen, er overstaaet, ere vi hjemme i Huset.

Uopfordret vil vor Vert nok fortælle os om Storme og Strandinger og vise os Redningsapparaterne, Raketterne, Bøien og den store Redningsbaad; han ved nok, at disse Ting i de Reisendes Fantasi ere uadskillige fra den jydske Kyst.«

Den venlige vært, som vil huse maleren, hed Enevold Thygesen (1827-1922). Han var fisker og landmand og boede på sin magre hedelod sammen med sin kone, Mariane og deres 12 børn.

Medens maleren boede i det overbefolkede hus, der havde lerstampet gulv, levendegjorde Enevold med sine fortællinger den forfærdelige fattigdom, der havde knuget hele den første tid af hans ægteskab.

Penge ejede vi ikke, forklarede han. Ofte måtte vi både sulte og fryse. Satte det ind med ondt vejr i længere tid, havde vi tilslut intet at spise eller fyre med. Så blev vi i sengene i dagevis og håbede på, at stormen ville lægge sig, så vi igen kunne komme på havet og skaffe lidt fisk.

Han fortalte også om krigen 1848-50, hvor han havde gjort tjeneste ombord på flådens skibe og blandt andet været med i flere træfninger.

»Men«, skriver Carl Jensen videre, »man længes efter at gjøre et nærmere Bekjendtskab med de blaanende Klitter og det evigt brusende Hav bag dem; der findes vist heller ikke nogetsteds en deiligere Spadseretour end paa saadan en stille Sommeraften at gaa langs Stranden ved Vesterhavet.

Det er ikke kun Efteraaret og Foraaret, der er Fisketiden; ogsaa om Sommeren, naar Markarbeidet levner Beboerne Tid dertil, seile de ud paa Havet i deres store aabne Baade, for om muligt at skaffe sig noget fersk Fisk, til Afvexling for den saltede og tørrede Fisk, der er deres sædvanlige Føde.

Du vil om Eftermiddagen kunne faae lidt af det Liv at see, som her rører sig i Fisketiden. Hytterne mellem Klitterne befolkes af Konerne og Pigerne, der vente deres Mandfolk hjem med den Fisk, som de skal hjelpe dem med at tilberede.

Lidt efter komme Baadene een efter een. Fangsten losses ud paa Stranden, og Baadene trækkes op på Land for at kunne staae i Sikkerhed, og saa skal endelig Fangsten deles. Baadeeieren er gjerne mødt med en Vogn, da han skal have den største Part, nemlig to Dele, medens de øvrige Fiskere, ofte ti til tolv i hver Baad, kun faae een Del hver. Man deler Fangsten i Bunker med lige mange Fisk i hver. En Fisker, der vender Ryggen til, bestemmer saa, hvem der skal have de Bunker, som en anden een for een udpeger. Konerne ere imidlertid komne ned til Stranden for at hjelpe Mændene at bære Fisken og Redskaberne op til Hytterne, hvor da Resten af Dagen gaaer med at gjøre Torsken istand og Krogene i Orden til næste Dags Fangst.«

Bådenes besætning bestod for en stor del af husmænd og karle, der fra omegnen flyttede ud til havet, når fisketiden satte ind. De boede da i de såkaldte boder, nogle meget primitive hytter, der lå i læ af klitterne. Hvert forår kom også de kvindelige medhjælpere fra gårdene eller længere væk fra. Deres arbejde var at sætte madding på krogene, ordne redskaber og iøvrigt gå til hånde ikke mindst ved den primitive madlavning. Som regel boede der et par karle og et par piger i hver bod.

Om de to vandrende personer, der ses på den tegning, der • senere blev brugt som forlæg til kejserinde Dagmars maleri, fortæller Carl Jensen:

Fiskeren, der er på vej ned til stranden med to årer over skulderen, hed Jacob Høy og var søn af den bekendte fisker Ole Høy. Pigen, der går bagved og dækker hovedet, hed Maren Lorentzen. Hvor hun hørte til, var der ingen, der rigtig vidste.

Et par år i træk kom denne kvinde ved fisketidens begyndelse vandrende sydfra, antageligt fra det i 1864 tabte Slesvig og søgte arbejde hos fiskerne som hjælpepige. Hun var indesluttet og nær, men en fantastisk arbejdskraft, der stille passede sin dont.

Hendes arbejdsdag var lang. Hver morgen og aften, så længe det var lyst nok, stod hun i strandkanten og gravede efter orm, som blev brugt til madding. Var der ikke nok af orm, gik hun til Ringkøbing, hvor hun hentede slagteaffald, der blev skåret i småstykker og sat på krogene.

Det var her, hun særlig viste sin dygtighed, hun kunne klare mindst dobbelt så mange kroge som nogen af de andre piger. Når rengøringen og madlavningen i den lille bod var overstået, og det var hurtigt gjort, gik hun til stranden for at samle rav, medens uldstrømpen voksede frem fra hendes flittige strikkepinde. Hun rensede de ilandsatte fisk og var med til at holde fiskegrejerne i en mønsterværdig orden.

Det var ikke mærkeligt, at fiskerne ligefrem sloges om at få hende til medhjælp og til gengæld tålmodigt fandt sig i hendes hårde og stridbare væremåde.

Kom nogen hende for nær, kunne han risikere at blive strakt til jorden med et næveslag. Særlig de tyske fiskere, der gæstede kysten, kunne hun være hård ved. Hun talte deres sprog, men hun hadede dem, og man fortalte, at hun havde lidt meget ondt som følge af krigen 1864.

Men Carl Jensen fremhæver et træk, som viser, at hun ikke blot var hård og indesluttet.

En dag, da maleren var ude på fiskepladsen for at tegne skitser, kom en nødstedt familie ud for at tigge lidt fisk til et måltid mad. Da Maren havde siddet lidt og hørt om deres store nød og elendighed, rejste hun sig stilfærdigt og gik ind i sin hytte. Lidt efter kom hun ud med en sum penge, som hun uden store ord blot gav til de fattige mennesker. Et træk, der viser, at hjerte og sindelag, det manglede hun i alt fald ikke.

 

1975

OKTOBER

1. Træk af Ringkjøbing Fjords historie og kampen mod Vesterhavet. Så vidt vides skulle det ældste navn på Ringkjøbing Fjord være Stavning Fjord, da dette navn forekommer i Skærn Birks fundatsbrev allerede i 1532. Siden betegnes den som Sønder Fjord. Bork Fjord er også blevet brugt. Da fjorden gabte bredt ud mod havet var en konfrontation med naturkræfterne uundgåelig, og kysten var udsat for mange stormfloder, der gav fjorden sin nuværende form. Om nogle af stormfloderne fortælles bl. a.: I 1615 og 1624 indtraf så store stormfloder, at mange huse ødelagdes og gaderne fyldtes med sand. I 1629 andrager præsten i Sønder Bork om at sognet må lægges sammen med Nørre Bork. Som grund anføres: »Siden den store vandflod overgik«. + Turistforeningen har fået ny formand. Bestyrelsen har valgt flyvepladsleder Hans-Jørgen Eriksen, Ringkjøbing, til formand. Han var tidligere konstitueret formand efter bogtrykker Holger Rasmussen. Forretningsudvalget består iøvrigt af tandlæge Bent Andresen og handelsskoleforstander Leif Engelsbak + Blandt lærlingene der har bestået svendeprøve i tømrerfaget er Bent Vestergaard Jensen udlært hos Svend Agner Jørgensen, Ringkjøbing + Ringkjøbing Amtsråd har den mindste administrationsudgift. I Storstrømskommunen er det fire gange så dyrt pr. indbygger som i Ringkjøbing + Udgifterne til varme er steget ca. 25 °/o i sidste fyringssæson. Dette kommer dog ikke som en overraskelse, da der er taget hensyn til det ved fastsættelse af a conto indbetalingerne + 2. 150 pund gravide ål og en helt, som mågerne ikke fik fat i, var det bedste i år, men stadig for lidt til at være godt, siger fiskerne + Det særlige okkerudvalg, der arbejder med en løsning af forureningen af fjorden holder møde d. 12. november, oplyser amtsborgmester Aage Ebbensgaard + Bestyrerparret i den ny ROFI hal bliver ægteparret Tove og Svend Bach, Rindum, der er antaget af Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt. + 3. Kulturen på Ringkjøbing-egnen skal nu sættes i system. En række foreninger vil indgå samarbejde for at undgå unødig konkurrence og måske magte større arrangementer. Foreløbig er der nedsat et kontaktudvalg med en repræsentant fra hver forening. Det er Teaterforeningen, Turistforeningen, LOF, AOF og Kunstforeningen, hvis formand Per Næss-Schmidt giver oplysningen. + Medlemmer af Lions Club var i går på pressebesøg på Ringkjøbing Amts Dagblad, og blev vist rundt under kyndig ledelse. Bagefter blev der talt om De Bergske Blade i særdeleshed og den danske presse i almindelighed af redaktør Ingemann. + 4. Det er dejligt, at alle siger Grethe og Thorkild, siger det nye værtspar på Hotel Ringkjøbing, fru og hr. Møller, der efter en god sommersæson ser en lovende fremtid i møde for det gamle hotel. Deres motto er at alle skal mærke, de er velkomne. + Teaterforeningen er i fremgang, hvad abonnenter angår, nu vil den imidlertid gøre et ekstra fremstød for at få flere. Bl. a. ved en rabatordning. + For en gang skyld ser det ud til at Ringkjøbing Amt »får en bid af kagen«. Der kan forventes 4,7 mill. kr. til rådighed til ekstraordinære arbejder indenfor Vejvæsenet. + 7. Den dårlige høst har bevirket at Ringkjøbingegnens Grovvareforening fik 50.000 tønder korn mindre til indvejning end sidste år. + Ringkjøbing Idrætsforenings ønske om eget hus bliver nu en realitet. Bestyrelsen har vedtaget byggeriet, hvis samlede håndværkerudgifter beregnes til 425.000 kr. + En seværdighed på egnen, Abelines gård i Haurvig, restaureres nu indvendig. Udover de tidligere brugte 315.000 kr. er der yderligere bevilget 80.000 kr. fra forskellige fonds. + En ansøgning om at få natåbning til kl. 5 er nægtet. Fremdeles må der kun være åben til kl. 2. + På en »Byplandag«, hvor der var mødt ca. 100 repræsentanter fra amtskommuner, statsamter og primærkommuner i det meste af Jylland, blev der fremsat forslag om en håndbog med vanskelige gamle bygningskonstruktioner, så dette arbejde kunne koordineres på et højere plan. + 8. Musæet forventer en af de nærmeste dage at modtage gæst nr. 10.000 i år. Sidste år var besøget 7500 gæster, en glædelig fremgang, siger musæumsinspektør Jens Aarup. + 10. Civilforsvaret indbyder til en sensommermarch som afslutning på traveturene, der har været holdt i løbet af sommeren. Man håber på at øge interessen for at færdes i det fri. + Ane Marie Vestergaard, Stenshøj 3, vandt en rejse til London i konkurrencen om den bedste svigermor. Med gevinsten fulgte billet til 2 ledsagere. Det bliver formentlig min svigerdatter og søn, siger hun. + Telefoncentralen skal udvides, både bygningsmæssigt og med hensyn til det tekniske udstyr. Når arbejdet til næste år afsluttes vil den såkaldte knudecentral klare 5-6 års behov. + 11. Alt badevandet i kommunen er i klasse A. Det er Miljøministeriets bedste klasse. Stadig ønsker byrådets tekniske udvalg dog at gøre noget for at vandet fortsat skal være godt. + Hvem skal eje den ny sluse i Hvide Sande? Dette emne skal borgmester N. Skytte, amtsborgmester Aage Ebbensgaard og direktør E. F. Jacobsen, A/S Nordsøværftet, drøfte med ministeriet for offentlige arbejder i næste uge. + Bloddonorkorpset holder festaften for sine medlemmer i Vesterhavshallen. Overlæge Finn Jensen overrækker hædersnålen til en halv snes, der er blevet tappet for blod 25 gange. + 13. Oplysningsmøde for hørehæmmede holdes på Højskolehotellet. Der opstilles et specielt høreanlæg og der er forevisning af film. Derudover bliver der serveret kaffe + Interessen for ROFI-Hallen er så stor, at alle ugens dage bliver besat fra kl. 17 til 23. + 14. Varmemesterens ide blev en succes. Der skal jævnligt af et varmeværks vand udtages prøver for at undersøge den kemiske sammensætning og disse prøver blev sendt til laboratorier i Århus eller København; da dette var en dyr historie foreslog varmemester Kr. Madsen, at man arrangerede et kursus på varmeværket, hvor varmemestre fra andre værker blev uddannet i at foretage denne analyse. Ideen er senere taget op mange steder i landet. + Handelsforeningen beklager sig over skiltningen vedrørende parkering på torvet. De mener skiltene er for langt borte fra pladsen, så det ligefrem er en fælde for bilister. »Torvet skulle dog ikke ligefrem være en indtjeningskilde for politiet« blev der sagt. Ved en rundgang på parkeringspladserne blev 20 bilister noteret for ikke at bruge P-skiver. Det koster 100,00 kr. + Det har været en knaldgod turistsæson, mener de handlende og turistchef E. F. Schiøtt medgiver og oplyser, at der i hans tid fra 1965 til 1975 har været en stigning i sommerhusudlejninger og andre ekspeditioner fra 5.225 til 13.721. En betragtelig fremgang. + Landskampene, en stor begivenhed i Ringkjøbirag. Programmet for landskampene er nu tilrettelagt. De afsluttende kampe mellem Jugoslavien, Tjekkoslovakiet, Vesttyskland og Danmark skal sammen med afslutningsceremonien foregå i Vesterhavshallen. Der kommer ca. 100 overnattende gæster til byen. Radio og TV har meldt deres ankomst. + »Sorte Louis« får nye klæder. Det bliver dog ikke et nyt diskotek, men der bliver dansegulv og nyt musikanlæg og længere åbningstid 3 dage om ugen. Selv om der bliver forandringer vil man dog bibeholde de hyggelige folkemusikaftener og den gode gamle atmosfære skal vedblivende være i højsædet. + Den unge håndværksmester Karsten Akselsen har bygget en værkstedshal på industriområdet ved Isagervej. Han har selv tegnet hallen og står også selv for hovedentreprisen. + 16. For tredie år i træk blev KFUM og K's old girls forbundsmestre i håndbold. Denne store præstation blev i aftes belønnet af kommunen, idet borgmester N. Skytte som afslutning på »de gamle pigers« træningsaften overrakte holdet et Ringkjøbingkrus. + Nattevægter opdagede brand hos RIBO Vinduer. Man kan takke nattevægter H. B. N. Meyer for, at branden ikke fik større omfang. Under rutinemæssig kontrol på den store fabrik opdagede han, at det brændte i varmecentralen. Han slog omgående alarm til Falck. Branden opstod, da aftrækket fra fyret til skorstenen blev afbrudt. Derved blev aftrækket så gloende, at der gik ild i loftet. + 17. Hovedgevinsten i årets julelotteri er to farve-TV. Der bliver 1500 præmier til en værdi af 85.000 kr. Lotteriet er arrangeret af Lions Club Ringkjøbing og Videbæk, i samarbejde med Ringkjøbing Amts Dagblad. + Bogtrykker Sv. Aage Jacobsen, Rasmussens Bogtrykkeri, har solgt sit tidligere trykkeri, Nygade 39, til cykelforhandler Arne Lauridsen. + 18. Skal Vestbanen nedlægges? Borgmester Skytte udtaler i den anledning: Hverken kommunen eller folk vil af med banen. Hvis DSB erstatter personkørsel med busser er det dog ikke . ensbetydende med nej til banen. »Store firmaer og byer med betydelige godsmængder« kan fortsat få direkte jernbaneforbindelse til deres gods. + 20. Skatteinspektør Børge Andersen siger: Selvangivelsen kan forenkles ganske betydeligt for ca. 95 % af skatteyderne. Jeg tror, den kan skæres ned til 1 side mod de nuværende 4. + Ved et klubstævne i Ringkjøbing Rideklub deltog 60 ryttere. Der blev konkurreret i skoleridning og ridebanespringning. + Billedkampagnen fik et pænt resultat, siger bibliotekar Else Ramskov og læge Bent Andresen, der leder arbejdet. Billedhøsten er endnu ikke opgjort og man kan stadig aflevere gammelt materiale til lokalhistorie på musæet og i biblioteket. + 22. Aktier i de to lokale banker er næsten blevet en »ren guldgrube«. I Landbobanken kan man i løbet af 8 dage tjene 8000 kr. og i Ringkjøbing Bank 7500 kr., hvis man har et aktiebeløb på 10000 kr. Fortjenesten kommer dog kun frem ved salg. + 23. Jydsk Telefon skal udvide, og det falder mange for brystet, at det går ud over de ældgamle træer, der står ved grunden i Grønnegade, men kommunen kan intet gøre ved dette. + Byrådet går ind for projektet til en svømmehal til 3,4 mill. kr. Det første spadestik tages nu, og om alt går efter beregningen, skulle den være færdig 1. juni næste år. + Abelines Gaard, seværdigheden på Klitten, har yderligere af Statens Bygningsfond fået bevilget 400.000 kr. til resr taureringen. + 24. Installatør Jens Chr. Stampe åbner en VVS-specialforretning på Herningvej. Udover traditionel produktionssortiment bliver der udvalg af udstyr til badeværelser, bryggers og køkken. + Arkitekt E. Draiby deltager som den ene af to vestjydske repræsentanter i en europæisk kongres i Amsterdam i anledning af det europæiske bevaringsår. Der er ialt 25 deltagere fra Danmark. + Falck tilbageviser på det kraftigste påstanden om, at de skulle tage sygetransporten fra taxi-vognmændene. Vi fordeler og koordinerer, som det er vor opgave. + Centralanstalten for Revision flytter sine kontorer fra Østergade 1 til den gamle sparekassebygning, Østergade 9. Firmaet drives af T. Thue Thomsen + Ringkjøbing Politi skal nu dække hele kommunen, hvilket bevirker en del forflytninger, men også at byen får nye betjente. + 25. På MSM bliver arbejdet ikke bare rutine. Både små og store hjul snurrer og vi fremstiller forskellige ting for firmaer her i byen og i København. I sidste regnskabsår blev der lavet varer for 263.000 kr. MSM er ikke alene en arbejdsplads, der arrangeres også underholdning i fritiden. Således er der en klub med forskellig hobbyvirksomhed, bl. a. danseundervisning og svømmeundervisning. + Roklubben har som afslutning haft afvikling af klubmesterskab og standerstrygning. Ligeledes blev der overrakt 16 nye medlemmer deres kanindåbsattester. + 27. 700 brød blev ødelagt ved brand på Ringkjøbing Rugbrødsfabrik. Falck mødte på rekordtid med en snes mand og slukkede branden, der var opstået i bageriets store ovn. + CF-marchen blev så stor en succes, med 125 deltagere, at der nu oprettes en forening. * 28. Pokaler til tennisungdom. Ca. 30 unge var mødt til sæsonafslutning og der blev uddelt pokaler. Poul Jørgen Jensen kom så langt, at han repræsenterede klubben ved danmarksmesterskaberne. Birgit Andersen fik pokal for sit klubmesterskab i mixed-double. Foruden disse to fik flere tildelt pokaler. + Om få dage kommer Hjemmeværnets udstillingstog på besøg i byen. Besøget gælder en kampagne for at skaffe flere medlemmer og fortælle om værnets arbejde. Skatteinspektør Børge Andersen fortæller, at medlemsskab er noget, man bliver glad for. + Ombygning på Ringkjøbing Mejeri. Der er ikke rørt ved bygningerne siden 1940, så det er hårdt tiltrængt, da omsætningen i samme tidsrum er steget fra 300.000 kr. til 11-12 mill. Det drejer sig om en ny tappehal og nyindretning af kølerum. Der skal ombygges og udvides for 300.000 kr. + Kunstforeningen præsenterer et virkeligt fornemt jazzselskab i Handelsskolens aula. Man håber på god tilslutning og mener at det er på tide, der præsenteres jazz af internationalt tilsnit her i byen. + Optakt til et kæmpe-loppemarked. Det skal foregå i det gamle uldspinderi på Herningvej. Et eventuelt overskud går til fordel for det kristelige ungdomsarbejde i byen. + 29. Den hidtil største narkosag i politikredsen kan nu afsluttes. Ca. 20 mennesker bliver tiltalt for handel med og brug af euforiserende stoffer. Kriminalpolitiet har i lang tid arbejdet med sagen. + 30. Ny sodavandsmaskine til Ringkjøbingfirma. Bæk & Iversen har forrygende travlt med at sælge sodavandsmaskiner. De har nu fra England fået en ny model, der i øjeblikket demonstreres i hele landet. + Husmoder Inge Lis Rasmussen, Vejskillingen, der i 12 år har været leder på Husmoderforeningens aftenskolehold er nu blevet leder af fritidsundervisningen for Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) her i byen. + Kunstforeningens jazzkoncert blev en strålende succes, hvad tilslutning angår. Koncerten man mente kunne klares på et par timer blev ved på den anden side midnat, før et jublende publikum nødtvungent måtte slippe kvartetten. + Så fik det gamle Hotel Ringkjøbing nyt smukt skilt.

Bryllup: 4. Nini Lyhne og Jørn Stræde Jensen (s. af Johs. S. J., Skolevænget 3). + 8. Reklametegner Birthe Weinreich, Ringkjøbing og reklametegner Niels Jørgen Kruse,  Silkeborg.  +  25.  Lisbeth Kyvsgaard (d. af depotindehaver K.) og lærer Ole Wagener, Herning. + Alice Bøjlesen (d. af blytækker K. B.) og Anton Aarup, Dejbjerg. + 29. Hanne Ebsen (d. af E. E., Ringkjøbing) og Jens Bjerg Jepsen.

Sølvbryllup: 14. Frede Tang Jensen og hustru Ulla, Enghavevej.

Guldbryllup: 9. Sudanmissionær J. N. Jeritslev-Hansen og hustru, Bækvej 2.

Jubilæum: 2. Centralovermekaniker Sv. Erik Ibsgaard, 25 år ved Jydsk Telefon.

Fødselsdage: 2. Johannes Søgaard Lauridsen, Byskellet, 65 år. + 4. Helga Sørensen, Damtoften 1, 60 år. + 7. Alfred Pedersen, Rindum, 85 år. + 11. Kusk Harald Pedersen, Kronager 10, 80 år. + 13. Tobakshandler Svend Fastrup, Mylius Erichsensvej, 70 år. + 17. Vicevært Jørgen Jensen, Damtoften 2, 50 år. + 27. Kirstine Graversen, Herningvej 57, 75 år.

Døde: 7. Mariane Højer Holgersen, Plejehjemmet. + 8. Anna Nissen, Poppelvej 12. + 28. Else Villemoes.

 

NOVEMBER

1. Trafikproblemer. Nogle byer er sværere at køre bil i end andre. Ringkjøbing har ikke noget dårligt ry, men har dog også sine fejl. Største samtaleemne blandt bilister er nok udkørslen fra såvel Mellemgade som Smedegade. Kommer man fra Mellemgade og skal ud i Algade er venstresving forbudt. At komme til højre er noget af et problem og ikke uden risikb, da man faktisk kun kan gætte sig til om der kommer biler fra venstre. Nogenlunde den samme situation med Smedegade, men her er det dog tilladt at svinge både til venstre og højre. + Med en lagkagekniv og en franskbrødskniv truede to drenge på 14 og 16 år en kvinde fra byen til at forholde sig rolig under et indbrudsforsøg. Den dramatiske situation udspandt sig på MSM's beskyttede værksted. Drengene var stukket af fra et drengehjem og mente, der var penge på kontoret. + 3. ROFI-Hallen debuterer mjd 14 dages forsinkelse. Der meldes fuldt program i de kommende uger. + Nyt center. Fjordcentret ved Vellingvej slår portene op i morgen. Der er EL-forretning, supermarked TRICA. Der blev ønsket lykke og held til de to Jens'er, der er indehavere. Jens Byskov af EL-forretningen og købmand Jens Pedersen af TRICA. Han anslår første dags store rykind til 3000-3500 kunder. Beliggenheden er markeret ved en pyramide af bundgarnspæle. + 12-15 hundeejere indledte schæferhunde-træningen på et areal ved Ribo i Rindum under ledelse af telefonovermontør Tage Mikkelsen. Træningen var starten på et 3 måneders lydighedskursus, som her i vinterhalvåret skal afvikles søndag formiddage. Foruden Tage Mikkelsen fungerer chauffør Eivind Hansen som instruktør på kurset. Isagervej er et søgt sted for nye forretninger. Jens Mastrup, Ringkjøbing Gulvbelægning, bygger udstillingslokaler. Ligeledes bygger LP-Music, Nygade, ny forretning. + Jyllands Kreditforening her i byen tager afsked med seks medlemmer af repræsentantskabet og den folkevalgte dir. Jens Jensen, Sdr. Esp. + 7. Amtsrådet har ansat Ellen B. Poulsen, København, som leder af det nye sekretariat for amtsankenævnet. Dette består af to folkevalgte repræsentanter samt amtmand A. Bach, der er formand. + Ringkjøbing Plejehjem har 10-års fødselsdag. For Henry Mortensen bliver det alletiders fest, da han er den eneste af de oprindelige beboere fra 1965. Dagen markeres ved en frokost for beboerne, hvor der både var sild og snaps på bordet. Festdagen bruges også til »officielt« at tage en udvidelse på 7 nye værelser i brug. + Flere mennesker har spurgt om der er regler for hvornår man må henvende sig direkte på skadestue. Sygehusinspektør Jørgen Andersen siger: Vi afviser normalt ikke en patient, der henvender sig, selv om den pågældende ikke har henvisning fra en læge. + Verdensmestrene er kommet til byen. Det er det jugoslaviske damelandshold, der skal deltage i firelandsturneringen i håndbold. Også tjekkerne og vesttyskerne er vel ankommet og alle indkvarteret på Fjordgården. Borgmester N. Skytte modtager på rådhuset hele den store trup. + Isenkræmmer Vald. Lange har haft stor succes med en glassliber fra Kastrup-Holmegård. Interessen for slibning af monogram på glas var så stor, at glassliberen skal komme igen inden jul. + Sangeren og komponisten Peter Sand (Ringkjøbingdreng) glæder sig over den store interesse danske kirkelige kredse viser hans arbejde. Den katolske kirkes overhoved, biskop Hans Martensen, København, udtrykker håb om at hans musik bl. a. til tekster af Grundtvig må blive til gavn for menighederne. Også biskop Henrik Christiansen, Aalborg, ytrer håb om, at hans melodier må vinde indpas i den danske kirkes gudstjeneste. Peter Sand drager den 6. januar på studierejse for Hjerl-Fondens rejselegat til Verdensinstituttet for gregoriansk Musik ved Donau, bl. a. for at besøge syngende munke. + Sejlsportsfolk og dykkere samarbejder nu om svømning i skolens svømmehal. Sejlklubben lørdag og svømmeklubben mandag. De to klubbers medlemmer kan dog frit deltage i svømning begge dage. + Nordsøværftet har ordrer og dermed arbejde til et par måneder ind i 1977. Det drejer sig om en trawler til Esbjerg og ni coastere. + 10. Den personlige Friheds Værn har holdt generalforsamling på Røgind Kro. Formanden, Zacho Hansen, gjorde sig til talsmand for at spiritusafgiften bliver sat ned. Alt for mange bliver lovbrydere ved smugleri. Han nævnte også med stolthed at foreningen havde fået flere medlemmer, mens det på landsbasis var gået tilbage. + Børneteater i byen. Kunstforeningen, Teaterforeningen og Biblioteket har fået visesangeren Trille til at lave en børneteaterforestilling i Rådhushallen. + Håndboldpigerne i den internationale firelandsturnering for damer var også på toppen efter turneringen. Byen var vært ved en banket på Fjordgården, hvor der var liv og fest ud over det almindelige. + 260 festklædte mennesker deltog i Husholdningsforeningens jubilæumsmiddag på Højskolehotellet. En festtale der sagde sparto til alt, sange, prologer og masser af lykønskninger gav et ekstra festligt skær til aftenen. + 10. En auktion ved Sømandskredsens jubilæum gav 1830,00 kr. i overskud. Pengene går til kredsens arbejde, navnlig Kirke i fremmede Havne. Kredsen blev stiftet 1925 og havde således 50-års jubilæum. Fru fiskeeksportør L. C. Sørensen var formand fra starten til sin død i 1960. + Blev udnævnt på sin 40-års fødselsdag. Kriminalbetjent Knud Erik Steffensen bliver fra 1. december stedfortræder for chefen ved kriminalpolitiet her i byen. Meddelelsen fra Justitsministeriet er netop kommet, og dagen kunne ikke være mere heldig valgt. + 10,2 mill. kr. blev landsresultatet af de ting, politiet konfiskerede i forbindelse med lovovertrædelse. Tingene sælges på auktioner. I Ringkjøbing Politikreds blev det »kun« til 883 kr., så her må jo være forholdsvis fredeligt. + På RIF's generalforsamling var der en vældig diskussion om »de berømte 7 kr.«. Beløbet som alle skal betale, når de spiller på udebane, selv blandt seniorer kneb det at få pengene samlet. + 11. Først i måneden blev der indrettet en genbrugsbutik i byen. Den har faktisk kunnet startes for mindre end 100,00 kr., takket være venlige hjælpere og givere. Det er Set. Georgsgildet, der har fået ideen. I de første timer på åbningsdagen var der travlhed. Tilbudene lå også lavt. Frakker til 25 kr. Kjoler til 20 kr. Bluser til 10 kr. og sko, smykker, lysestager og meget mere. + 12. Boligforeningen vil gerne gå ind i et kollegiebyggeri, hvis der er behov for det. Det skulle være til unge under uddannelse, men Boligministeriet har indtil nu nægtet tilladelse. + Skal bybrønden nu »også« have hjul og motor? Handelsforeningen ønsker brønden tilbage på den gamle plads, men så må taxi-vognmændene afstå deres holdepladser på torvet. Helt den samme plads kan det dog ikke blive, da Vestergade nu går der. + Ringkjøbing Bank tager en ny og moderne bygning i brug i Lem, en smuk toetagers, der passer ind i bybilledet. + Kommunen har 2,5 mill. i overskud på driftsregnskabet for 1974-75. 632.038 kr. skal anvendes til anlægsarbejder, 1,5 mill. til svømmehal i byen og i Lem. Resten til opsamlet driftsoverskud. + 13. Pengesagerne til den ny sluse i Hvide Sande er nu i orden. Til hver af parterne, Kommunen, Nordsøværftet og Amtsrådet, bliver det ca. 700.000 kr. og til egnsudviklingsrådet 3,5 mill. kr., så nu kan sluseudvalget starte. + 16. Maskinsætter Anders Grimstrup bliver 75 år. Han siger: Jeg har et lykkeligt liv at se tilbage på. Der er tre ting, der har været mit liv, mit arbejde hos bogtrykker Rasmussen, hvor jeg har været i 50 år, mit arbejde med spejderne og min fotografering. Han be'r sine »drenge« ikke vise ham opmærksomhed på dagen, da han ikke tror, at han kan beherske sin bevægelse, hvis de kommer. At det har været et stort arbejde fremgår, at han i sin tid ledede en trop på 250 KFUM-spejdere. Drengenes forældre forærede ham i fødselsdagsgave en knallert, der blev overrakt ved, at en spejder kørte den ind i salen på Højskolehotellet, hvor dagen blev fejret. Hans hobby som fotograf har resulteret i billeder af både historisk værdi og høj kvalitet. + Spejderarbejdet har båret lønnen i sig selv, idet de nu får eget hus. Kommunen har stillet en god grund på knap en tdr. land til rådighed, arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har vederlagsfrit lavet tegningerne og nu er forældre og spejdere gået i gang med den praktiske side og finansiering af byggeriet. + Musæet har ved en udgravning på Ny Kirkegårds marker fundet urner og en stenomkranset grav. + 17. Det er det med Kunstforeningen, at den hele tiden finder på noget nyt. Der holdes noget så specielt som en wieneraften på Hotel Ringkjøbing. Hovedpersonen er den danske wienersanger Jørgen Malmstrøm, der er verdenskendt - bare ikke i Danmark. Der skal være servering af . vin og små anretninger udover sangen. + Konkurrence på juleklokker og julehjerter mellem Gågaden og Algade. Enige er de dog om, at der skal hænges granguirlander op til juleudsmykningen, som begynder en af dagene. + Turistsæsonen er gået overvældende godt, meddeler Hotelvært- og Restauratørforeningen. Omsætningen er steget 15 % i forhold til sidste år. Grunden er sikkert, at mange turister også kommer udenfor de 5-6 hektiske ferieuger. + Inge Norup Simonsen har fået tildelt årets lederpris for det store arbejde hun i det stille gør for atletikken i RIF. Prisen er tildelt af Jydsk Atletiks Forbund, t 18. Afriggerfest i Sejlklubben. Til denne var mødt ca. 70. Den holdes traditionsmæssigt på Strandkroen, hvor der bliver uddelt pokaler til de, der har placeret sig bedst i en af de mange kapsejladser. Der bliver afholdt distance-, flaske-, onsdags- og klub-mesterskabssejladser. + I Guldalderklubben fortalte amtslæge Vagn Christensen, for ca. 75 medlemmer, hvordan man lever og klæder sig for at bevare sundheden. + Anders Grimstrup er udnævnt til æresmedlem af Set. Georgsgildet. Diplomet blev overrakt af hans første patruljeassistent, malermester Richard Lauridsen. + Jeg har aldrig set det som opgaven at få folk straffet, siger kriminalassistent H. E. Jensen, der den 1. december går af efter 38 års arbejde på politistationen her i byen. Han har foruden sit arbejde bestridt mange formands- og næstformandsposter på egnen og i byen. Han blev i sin tid kaldt »den flyvende kriminalassistent«, fordi han fløj sammen med ungskytterne til stævner i Skandinavien. + 19. Kunstforeningen har holdt generalforsamling og formanden, Per Næss-Schmidt, kunne fortælle om et travlt og spændende år med mange forskelligartede arrangementer, hvor kvaliteten som sædvanlig har været høj. Ligeledes om samarbejde med forlaget Sommersko, om udgivelse af et landsdækkende tidsskrift, der udelukkende er kulturelt. Betingelsen for at være med var, at det ikke på nogen måde måtte være et politisk organ. + 20. På Hotel Fjordgården blev der i 3 timer snakket jernbane. Generaldirektør Povl Hjelt mødte en massiv modstand for nedlæggelsen af den vestjydske længdebane fra de fremmødte folketingsmedlemmer fra egnen, amtsrådsmedlemmer og borgmestre. + Kommentarer fra industriledere i kommunen: Vi vil kæmpe for vores jernbane. Med den ene hånd giver man egnsudviklingsstøtte, med den anden vil man tage vore transportmuligheder. Det er en lige så vanvittig som ugennemtænkt tanke. Nedlæggelsen vil betyde meget større omkostninger for industrien. + Dana Radio i Ulfborg overtager Bothas radio-tv-forretning i Gågaden. Dana overtager foruden forretningen både bilerne og værkstedet. Pris 700.000 kr. + 21. Ringkjøbing Amt kan fremvise næsten det laveste antal ledige i hele landet. Således var der i oktober »kun« 7,9 °/o ledige. (3,1 % under landsgennemsnittet på 11 °/o). + Bogtr. Louis Rasmussen trak sig tilbage fra Arbejdsgiverforeningens bestyrelse efter 52 år på kassererposten. Den har han haft i al den tid foreningen har eksisteret, og foreningen påskønner hans indsats ved at udnævne ham til æresmedlem. Du var med til at starte foreningen og har altså været med i hele dens levetid, sagde formanden, direktør Niels Valeur, da han hyldede ham. Det bør dog tilføjes, at du ikke blot har været kasserer, men også foregangsmand, når der skulle ske noget. Du har været aktiv, underholdende og morsom at samarbejde med. Bestyrelsesposten blev overtaget af murermester N. E. Astrup Hansen. Som nyt medlem valgtes el-installatør Benny Langhoff, Spjald, i stedet for afdøde Hemming Olsen. + Formand for Naturfredningsforeningen i Ringkjøbing, arkitekt Draiby, fremhævede det ualmindeligt gode samarbejde man har med fredningsplanudvalget. Blandt mange andre sager blev forureningsspørgsmålet drøftet, ligesom naturfredningens placering i det miljøbevarende arbejde. Cand. jur. Anders Kornum fortalte om foreningens oprindelse. Den blev stiftet i 1911 af kunstmaler Struckmann. Til lokalkomiteen valgtes læge P. Svendsen, Tim og ingeniør Karkov, Ringkjøbing. + 22. Lad bare de store kriges, vi mindre tager det med ro. Det er en udtalelse fra.byens .købmænd. Nogle mener at der mellem supermarkedet og købmændene er udbredt priskrig. Men det er der ikke. Frisk konkurrence, kalder de det, og naturligvis må alle være om sig for at få kunder. Et stort gode og hjælp til omsætningen er de mange turister som både Herning og Holstebro misunder os. + I samme tempo som kræfterne slipper op, rykker hjælpen ind. Der er ofret millionbeløb på boliger til de ældre i kommunen. Udbygning af alderdomshjem, plejehjem og beskyttede boliger. Ligeledes er hjemmehjælpsordningen blevet udvidet, da de ældre har bedst af at blive i hjemmet længst mulig. + 24. På Rideklubbens generalforsamling meddeles at der fortsat er god medlemstilgang, der er nu 175 medlemmer. Alt i alt en god sæson med mange aktiviteter og et stort ønske opfyldt: Kantinens bedre forhold. På rekordtid blev der indsamlet 2200,00 kr. og med frivillig arbejdskraft blev beløbet holdt på 3000,00 kr. Et andet ønske var reklamer på væggene i ridehallen. Efterspørgslen var så stor, at der nu næsten er udsolgt. + 25. Røde Kors-ugen på egnen gav et overskud på 20.765,00 kr. Blandt de manke aktiviteter rundt om, er det de små priklotterier, der giver mest (13.097,00 kr.) i kassen. De er meget populære. + Overlæge Finn Jensen efterlyser flere nye bloddonorer. Selv om der er mange medlemmer, kan man bruge flere. Foruden at dække sygehuset er der pligt til at sende noget til Seruminstituttet til gengæld for stoffer uundværlige på et kirurgisk sygehus. + Bygningskonstruktør Kr. Søndergaard meddeler, at hotellerne nu alle er brandsikrede. Kun et enkelt sted er der udformet en tidsplan, men alt skulle være i orden inden sidste frist 1. juni 1977. + 26. Der er stor interesse for stillingerne ved Vandløbsvæsenet. Til de to stillinger kom der 98 ansøgninger, og for nogen tid siden var der 80 ansøgninger til en stilling, så det må være et populært job. + Juletræet, der i år er en halv snes meter højt, bliver i disse dage stillet op på Torvet. + 23.451.746 kg mælk har Mejeriet indvejet i det forløbne år. Det er en stigning fra året før på 49.000 kg. En glædelig stigning set på baggrund af den tørre sommer og at leverandørtallet er faldet fra 305 til 285. + Rotaryklubben, der hvert år vælger ny præsident, har i år valgt direktør H. J. Oettinger. Den afgåede præsident er amtsarkitekt Gregers Jæger. + 27. Ni i kommunen søger om tilskud på 945.000 kr., men de kommunale myndigheder har kun 250.500 kr. at dele ud af. Det drejer sig om tilskud til ny- eller ombygning af håndværksmæssige og industrielle virksomheder. Til januar får kommunen et lignende beløb at gøre godt med. + Restaurant Picasso har haft ubudne gæster. Der blev stjålet en ølfustage til 30 liter. Skuffelsen bliver dog nok stor, når tyvene opdager, at den var tom. + Firmadeling følges op af et millionbyggeri. Vognmandsforretningen skilles nu ud fra firmaet N. N. Møller & Søn. Torben Møller har købt 12 busser, fejemaskinen samt bygningerne på I. P. Nielsensvej. Det drives videre af hans brødre Sven og Niels og omfatter herefter 2 automobilforretninger, den ene i Skjern, den anden her i byen. Firmaet skal til foråret flyttes ud på Herningvej, hvor der skal bygges nyt for IV2 million. + Fem kommuner arbejder nu intenst på at få stablet en stor fælles losseplads på benene. Det drejer sig om Ringkjøbing, Holmsland, Ulfborg-Vemb, Trehøje og Videbæk. Nu gælder det så om at finde den mest centrale plads. + 29. Kriminalpolitiets leder Ib Tolbod giver kriminologer ret, når de mener, at kriminaliteten stiger i gode år og falder i dårlige. Hans statistik for 1975 viser et glædeligt fald i anmeldelser af forbrydelser. + Omkring 20 murersvende søgte arbejde hos murermester Niels E. Astrup efter at han i bladet havde beklaget at han trods arbejdsløshed ikke kunne få arbejdskraft.

Bryllup: 5/Merete Grønkjær Andersen, Ringkjøbing og bankassistent Kresten Rendbeck, Århus. + 8. Kontorassistent Bente Glistrup Nielsen og trætekniker Arne Skovgaard, begge Ringkjøbing. + 29. Hanne Høegsberg og Leif Aaberg, begge Ringkjøbing. + Sonja Harbo og Asger Smedegaard, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 8. Dagny og Hans Peder Andersen, Bymarken. + 12. Anna og Alfred Jensen, Nygade 37. + Henny og Ernst Rasmussen, Nørhede pr. Ringkjøbing. + 17. Esther og Frede Vestergaard, Reberbanen 15.

Jubilæum: 1. Disponent Knud Buus, Skolebo, 25 år hos herreekviperingshandler J. C. Kirk.

Fødselsdag: 5. Portner Ejnar Jacobsen, Enghavevej 13, 65 år. + 8. Valdemar Nørgaard, Kirksvej 7, 75 år. + 10. Murermester Carl Johs. Hansen, Dyekjærsvej 9, 70 år. + 16. Fhv. maskinsætter Anders Grimstrup, 75 år. + 17. Helga Sørensen, Skolevej 15, 60 år. + 19. Annsine (Raunsbjerg) Andersen, Plejehjemmet, 95 år. + Skoleinspektør P. Kusk Jensen, Herningvej 31, 50 år. + 20. Marie Ebsen, V. Strandgade 27, 50 år. + Peder Kristensen, Rindum Plejehjem, 85 år. + 27. Arbejdsmand Andreas O. Vang, Ørnevej 8, 60 år. + 28. Chr. Sørensen, V. Strandsbjerg 13, 50 år.

Døde: 2. Malermester Carl Jacobsen. + 10. Mette Jørgensen, Herningvej. + Anna Marie Kristiansen, Plejehjemmet. + 11. Thomas Holm, Aldershvile. + 12. Methe Kathrine Vastrup. + Louise Sand. + Togfører Peder Knudsen. + 15. Peder Mortensen, Solbakken, Rindum. + 20. Kristine Lystgaard. + 23. Christian Sørensen. + 26. Christen Nielsen (Madumflod). + Ulrik Hagde Jessen. + 29. Fhv. ejendomsmægler Harald Hansen.

 

DECEMBER

1. Ole Kirk, Heboltoft, har fået mere ud af sin fritidsinteresse end de fleste. Han har været med Flensted-Jensens elitehold fra Ollerup i Island, Israel og to gange i USA, ligesom han har været med eliteholdet på en måneds ophold i Mexico og Japan. Overalt har det været Niels Bukh's gymnastikform, der har været fremvist. Interessen for gymnastik er han arvelig belastet med, idet faderen Jens Kirk har været en stor mand inden for denne idræt. + Roklubben er Gågaden taknemlig for at måtte deltage i gågadefesten. Det har været med til at rette op på vor anstrengte økonomi. Vi har fået løst vort toiletproblem, har fået vand og varme og en ny sculler. Dette fremgik af formanden Jens Aage Dahls beretning på generalforsamlingen. Ligeledes at rokammerater fra Turngemeinde in Berlin havde været på pinsebesøg og 8 roere i september havde været på en vellykket tur til Berlin. + Yola-kredsens jubilæumsbasar gav 3445 kr. i overskud til Sudan-Missionen. Mange var mødt til møderne, hvor pastor Ruager talte og fru Katrine Holmgaard, der har arbejdet i Nigeria, fortalte om at virke på missionsmarken. + 2. Til civilforsvarets nye marchforening har der på forskud meldt sig en snes interesserede. + En coaster fra Nordsøværftet er vendt tilbage fra Nigeria med buler og skrammer. Et for nært bekendtskab med kajen tålte hun ikke, men om 10 dage stikker hun til havs igen, så god som ny. + 3. Byggeriet i Vestjylland standser ikke som andre steder til marts. Således vurderer tømmerhandler Henry Kjeldsen den kommende byggesituation. Her i området har vi traditionelt en stor sæson for sommerhus- og landbrugsbyggeri fra marts til sommerferien. + Den 6. december har englandsfarerne fra skolen papirindsamling og håber på godt udbytte. Der skulle jo helst blive så mange penge, at alle kan komme med. + Kommunens ældre indbyder til julestue i pensionistcentret i Grønnegade. Det er kommunens omsorgsafdeling, der står for arrangementet, der er en udstilling af arbejder forarbejdet af pensionister og tillige en salgsudstilling. + 4. Der er flagallé og stort rykind hos Kirstine Lauridsen på Hoffgårdsvej. Hun er byens ældste borger, 100 år, og befinder sig i strålende humør blandt venner, naboer og slægtninge, og modtog blandt mange lykønskninger også telegram fra dronning Margrethe. + 5. Lions Clubs julelotteri er udsolgt. Topsælger blev Michael Reimers, Videbæk, med 650 stk. På andenpladsen Helle Rohde, Ringkjøbing med 525 stk. og på trediepladsen Aase Jensen, Hv. Sande. De tre dygtige unge får i præmie gavekort på 200, 150 og 100 kr. + 6. Det er sundt med konkurrence, også når det gælder at julepynte byen. Julelygter i Algade, julehjerter i Nygade og juleklokker i V. Strandgade. Det ensartede præg er brudt og resultatet er en mere livlig juleby, selvom de handlende selv skal betale elektriciteten. + 8. Tre hunde fra civilforsvaret, tilhørende Aage Boel, Laurids Poulsen og Jørgen Olesen, alle Ringkjøbing, har i weekenden bestået hunderedningsprøven. + Årets bedste spiller i RIF's fodboldafdeling er kåret. Det blev veteranen Knud Vestergård. Som erkendtlighed for sin indsats fik han et Ringkjøbingkrus. + Der var 600 deltagere i 153 biler til Ringkjøbing og Omegns Motorklubs traditionelle »nisseløb«. Trods det dårlige vejr var der 50 °/o flere deltagere end normalt. + Den 6. nåede man rejsegilde på RIF's klubhus. Det hurtige resultat er nået dels ved professionelle håndværkeres indsats, dels ved frivilligt arbejde. + 9. Tekstilarbejderne på Scotty konkurrerede sig selv ud. Ved at importere billige strikvarer fra Hong Kong, Portugal, England og Tyskland var disse varer med til at ødelægge markedet for produkterne fra fabrikken. + 10. Som mosen havde sin ellekone og sognet sine trolde havde vandløbene en åmand, hvilket tydeligt fremgår af folkeviserne. I dag er der intet mystisk ved dem udover at de færdes i mærkelige fartøjer, der bruges ved grødeskæring. Vandvæsenet råder nu over 12 både, som har fået vinterhi i den gamle Falckstation, der nu er omdøbt til »flådestationen«. Økonomichef O. Storm fandt på navnet, som straks blev godtaget. + Direktør Jacobsen, Nordsøværftet, er i gang med at konstruere en ny type coaster med henblik på sluseudvidelsen i Hvide Sande. Den bliver på 399 brt. mod den tidligere på 299 brt. Ligeledes udvides værftet for 1,5 mill. kr. + »Jul i Ringkjøbing« er udkommet. Hæftet er i år på 36 sider. Blandt artikelstoffet lægger man særlig mærke til 2 interessante beretninger om skøjteløb og is på fjorden. Hæftet er udsendt af A. Rasmussens Bogtrykkeri ved Sv. Aage Jacobsen. + 11. Den nye losseplads for fem kommuner skal ligge mellem Tim og Ringkjøbing. Der skal opkøbes omkring 20 ha til pladsen. + 12. Skolen havde i går uddeling af idrætsmærker. Der blev uddelt 167, hvilket er en stigning på 28. Så det går jo den rigtige vej, bemærkede skoleinspektør P. Busk Jensen. + Erhvervsrådet og skolerne har begyndt et samarbejde om erhvervsorientering. Faget, den nye skolelov giver muligheder for. + To Ringkjøbingryttere klarede sig så fint ved distriktsstævnet i Herning, at de nu kan deltage i stævner over hele landet. Gerda Jensen fik 158 point og Henrik Rasmussen 163 point i skoleridning. + Ringkjøbingegnens Landboforening har i det forløbne år haft et overskud på 25.487 kr., en tilbagegang på 40.639 kr., meddeler regnskabskonsulent J. Baunbæk Knudsen. + 13. Spejderne er nu i gang med det traditionelle juletræssalg. KFUM og KFUK spejderne deler opgaven. + 15. Julekoncerten i kirken, der havde samlet 400 tilhørere var både god og lødig. Medvirkende var Musikskolens Rindumkor under ledelse af Marie og Ebbe Gorm Jakobsen, der desuden begge sang solo, kirkens organist Ernst Christensen, Anne Kirstine og Jette med overlegent blokfløjtespil og som et nyt indslag Flemming Nordenhof med jazz-musik. + Dommeren i Ringkjøbing bliver ny formand for Fredningsnævnet. Dommer Svend Aage Christensen har de sidste 3 år været suppleant for dommer Møller Nielsen, og har deltaget i fredningen af Kilen, Stubbergaard sø og Holmgaard sø. + Erhvervschef Erik Mengel flytter til Tim, hvor han har købt læge P. Svendsens villa. + 16. Anders Grimstrup tog i weekenden det første spadestik til det nye spejderhus, og straks efter gik frivillige i gang med at støbe. Huset skulle være færdig til sommerferien. + Teknisk udvalg ønsker stopforbud langs østsiden af Nygade. Taxiholdepladsen foran Diskotek Picasso bliver efter politimesterens ønske fjernet. + Ifølge et udkast til regionsplanlægning skulle vi i 1995 blive ca. 19000 indbyggere. I øjeblikket er der ca. 15600. + En af byens møbelforretninger, Stengaards Møbler ved Herningvej udvider for 210.000 kr. Udvidelsen får en 30 meter lang facade mod Isagervej. + På AOF's generalforsamling lovede formanden C. C. Schou, at Arbejdernes Fællesorganisation vil hjælpe kvinderne til en overenskomst med kommunen. Bl. a. pointerede han, at Fællesorganisationen skulle være mere udadvendt, da den sa ville stå meget stærkere. Rørlægger Anton Pedersen blev valgt til formand, da Schou ønskede at fratræde. + 17. Ny advokat i gammelt firma. Landsretssagfører Preben Asmussen, Østergade, optager nu advokat Kaj Skovborg Andersen som medindehaver. Det sker 1. januar 1976. + Borgerne i byen er sikkert mere velhavende end de går og tror. Hver indbygger har en for selvangivelsen »skjult« formue på 4.137,19 kr., som der ikke skal betales skat af. Beløbet er den enkelte borgers andel i kommunens samlede formue på 64.254.708,53 kr. + Jeg er lige ved at tro, at denne julemesse ligner den allerældste form for gudstjeneste, siger sangeren og komponisten Peter Sand, der tirsdag fik opført en helt ny julemesse. Der er tradition for at han til julen møder op med nye musikalske ting. Jeg glæder mig over at have haft gennembrud med mine ting, således skal julemessen opføres i kirkerne i Vind, Herning, på Mols, Juelsminde og i den katolske kirke i Pindstrup. Ligeledes skal hans nye melodi til »Nat i østen er ej så lang« juleaften og julemorgen spilles på Århus Rådhus' tårnklokkespil. + Ifølge udkast til regionsplanlægning satser byrådet på flere institutioner. Gymnasium, erhvervsfaglig grunduddannelse og højere handelsskoleuddannelse er de første ting. Man peger også på muligheden for at placere husholdnings-, økonoma-, idræts- og naturskole i kommunen. + 18. Ved skolens juleafslutning i kirken er der i år prøvet noget nyt, idet der efter den kirkelige handling bliver fremført læsninger af 2 elever fra 2. real. + En sparsommelig borger anker over, at julebelysningen er tændt hele natten. Vi skal jo spare. Han blev beroliget med, at der vil blive kigget på sagen. + 19. At der stadig er ungkarle-entusiaster, viser tallene i kommunen. Der er 633 ugifte mænd og 569 ugifte kvinder i 20-års alderen. + 1. juledag oplives en gammel idrætstradition, idet Ringkjøbing Amatør Bokseklub, efter flere års pause, afvikler sit julestævne i Vesterhavs-Hallen. + 22. Traditionen tro var den sidste søndag før jul gjort festlig og fornøjelig, specielt for børnene. Det myldrede med folk i gaderne, der var nisseoptog og fra en hestevogn delte nisserne appelsiner ud. + Gåsesteg er julemenuen på »Hotel Tremmely« (arresten). Her er jo åbent hus alle døgnets timer, men hvor mange der bliver til middag vides endnu ikke med sikkerhed, siger arrestforvarer K. Nygaard Kristensen. + VJ-rådet i byen samler de nye produktionsideer. Der er jo ingen grund til at købe i udlandet, hvad der lige så godt kan fremstilles på vestjydske virksomheder. + 23. Grosserer Helge Bro bliver fra 1. januar medlem af Ringkjøbing Skattekreds. Han er udnævnt af skatte- og afgiftsminister Svend Jacobsen. + Der gøres en stor indsats for, at både syge og gamle, der ikke kan holde jul i familiens skød, får en hyggelig juleaften. Mange er udskrevet fra Sygehuset, andre kommer hjem på orlov og ca. 50 bliver der hygget om på bedste måde. + 27. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard har taget initiativet til et møde her i byen for at diskutere den fremtidige DSB-betjening af fjerntrafikken i Jylland. Samtlige jydske amtskommuner bliver repræsenteret. + Færre fisk til havnen, en beklagelig udvikling. Man mener det er okkerforureningen, der er grunden til fiskenes forsvinden fra fjorden. Ingen familieforsørger kan nu mere tjene til udkommet. + 29. I den kommende tid bliver kirkegårdens arealer lagt om, således at der bliver flere gravpladser. Der skulle også blive en speciel afdeling for urnebegravelser. + 31. Nattevægter Helge Meyer vil starte et korps af 20 knaldhårde, krigsvante danskere, tidligere fremmedlegionærer og hjemsendte jægersoldater. Korpset skal bekæmpe terrorister i Danmark og udlandet. De vil enten udrydde eller tage forbrydere til fange. + Ringkjøbingvals (1834) af Ole Kjær bør være kendingsmelodi. Sendes som nytårshilsen til. byen af lokalhistorikeren J. Vejen Larsen, tidligere Ringkjøbing.

Bryllup. 13. Tegner Inger Møller og eksportchef Niels Lyhne-Mortensen, København. + Lillian Christensen (d. af mælkehandler N. C.) og Charles Tonnesen, Christiansfeld. + 30. Inger Andersen og Harald S. Jensen, Silkeborg.

Sølvbryllup: 9. Aase og Erik Kristensen, Kaj Munksvej 8. + 27. Birgit og Poul Busk Jensen, Herningvej 31.

Jubilæum: 1. Togfører A. K. Grimstrup, Vellingvej 28, 40 år ved DSB.

Fødselsdag: 1. Kirstine Lauridsen, Hoffgaardsvej, 100 år. + Chr. Bagger Nørmark, Reberbanen Ir, 75 år. + 13. Johanne Olesen, Enghavevej 30, 70 år. + Overassistent Inge Vad, Dommerkontoret, 65 år. + 15. Ella Christensen, Vestergade 29, 60 år. + 30. Erna Larsen, Enghavevej 40, 50 år.

Døde: 1. Agnes Hedvig Pedersen. + Børge Gunner Larsen. + 22. Anna Mathilde Kjelstrup, f. Silberg.

 

1976

JANUAR

2. Politiet havde hænderne fulde på årets sidste dag. Det, der før i tiden var harmløse drengestreger, er nu mange steder gået over til hærværk, således er blomsterkummerne ved musæet ikke alene væltet, men også slået i stykker, den kommunale juleudsmykning ved Østerport og på torvet spredt for alle vinde. En mærkelig fornøjelse. + Byrådet presser på for at få en afdeling af jordbrugets basisuddannelse placeret i kommunen. Borgmester N. Skytte mener, det må være helt naturligt, da kommunen har den største koncentration af kvægavl herhjemme. + Falck har i 1975 haft 69 brandudrykninger og har nu fået nyt køretøj, der skal sættes ind ved uheld med farlige stoffer. + 3. Der blev i 1975 sparet på både regn og varmt vand, men trods ringe nedbør har Vandværket ikke haft forsyningsproblemer. + Landbobank-aktier til tops, idet kurserne steg meget stærkt. Forrentning på 40-50% ikke ualmindeligt til glæde for aktionærer, der vil sælge. + 5. En voldsom snestorm rasede natten til lørdag, men vi slap utrolig heldigt over uvejret. Falck og Politi siger, at der ikke er sket alvorlige ulykker, men Højspændingsværket har haft et par døgn med arbejde i døgndrift. Værre var det på havnen, hvor 2 lystbåde forliste indtil 2 gange. + Ringkjøbing og Omegns Vagtselskab har haft succes med sin Body-Guard service. 17 personer har siden starten i september sidste år bedt om beskyttelse. Indehaveren Helge Meyer havde ikke ventet kunder i byen, da ordningen mere er baseret på større byer. + Irene Sørensen, Nørredige 36, har åbnet en byttecentral for børnetøj og børnefodtøj. Børnetøj når jo ikke at blive slidt før børnene er vokset fra det, så derfor skulle der være god brug for byttecentralen. + 7. Kriminalpolitiet konstaterer til almindelig glæde at anmeldelser om overtrædelse af straffeloven i 1975 er faldet med 200. + Civilforsvaret i byen har det største fredsberedskab i amtet med 84 frivillige tilknyttet. 138 har fået uddannelse i førstehjælp og 240 i elementær brandbekæmpelse. + Ved afskedsfesten for missionær O. Mortensen, som har virket i byen og oplandet i 7l/s år, holdt sognepræst Ruager afskedstalen og sagde bl.a.: »Dit arbejde har haft et centralt, folkeligt sigte. Du har haft fat i den rigtige ende og har altid haft begge ben på jorden«. + Ringkjøbing Bank udvider sin aktiekapital med 50 °/o nytegning. + Rørhøsten ved fjorden tegner i år til at blive virkelig fin. Dette fremhæves af folk, der tjener en ekstraskilling ved at skære rør. + 8. ROFI er ikke tilfreds med kommunens krav om, at hallen kun må benyttes til idrætsmæssige formål, og at der kun må opholde sig maksimum 150 personer. De mener, kravet er urimeligt hårdt og agter at gå til Boligministeriet for at få det lempet. + Stor litteraturinteresse. Der var stuvende fuldt i Højskolehotellets lille sal, da Husholdningsforeningen begyndte vinterens møderække over litterære emner. + Kommunen har bevilget tilskud til isoleringsarbejde til ca. 510 boliger. Der var modtaget 600 ansøgninger. + 10. Trods melding om krise på skibsværfterne er der travlhed på Nordsøværftet. Her er beskæftigelsen foreløbig sikret til efteråret 1978. 7 coastere af den nye type, der kan gå gennem den nye .sluse er bestilt af danske redere. + Det rekreative område »Sorte Bakker« ved fjorden skal ændres, så de dystre graner bliver erstattet af løvtræer. Projektet skal udføres som beskæftigelsesarbejde. + Første portion selvangivelser er snart på vej. Kommunen har godtaget et tilbud fra EDB-centralen i Aalborg om at sende direkte ud til folk. Det skulle lette arbejdet betydeligt. + 11. Bevarelsen af Vestbanen er stadig meget aktuelt. Denne gang holder amtsborgmestrene møde i Ringkjøbing. + Til glæde og gavn for fiskerne ser det ud til, at de forsøg med udsættelse af heltyngel i fjorden Svend Nielsen for 4 år siden overraskede med, vil give gode resultater. Yngelen begynder nu at vende tilbage til udsætningsstedet som gydemodne fisk. + Ved et spillermøde i RIF med stort fremmøde drøftede man et forslag fra Peter Jensen om valg af en spiller som kontaktmand mellem »de menige« og fodboldudvalget. Kontakten havde i det forløbne år ikke været tilfredsstillende. Til den nye post blev førsteholdsspilleren Kr. Pedersen valgt. + 15. Langes hjørne. Det er isenkramforretningen på hjørnet af Torvet og Algade. Forretningen blev grundlagt 1903 af Vald. Lange og føres videre af sønnen, som også hedder Vald. Lange. Sortimentet af varer og udseendet af forretningen har ændret sig meget med tiden. I 1958 og sidst i 1973 blev forretningen ombygget og udvidet; sønnen Jørgen, som er tredie generation, er nu med i arbejdet. Den første Lange var en dygtig forfatter og skuespiller, der satte sit præg på byens kulturliv, og han vil sikkert stadig huskes af mange ældre i byen. + 16. ROFI Hallens bestyrelse på 8 mand har måttet kautionere for et banklån, kommunen ville ikke garantere. Imidlertid har 200 medlemmer haft 11.000 timers frivilligt arbejde, så alle tror på hallens fremtid, og der er stadig mange frivillige med i arbejdet. + Torvets udseende er til stadig debat, nogle kalder det et gravkammer, andre et misfoster, men formanden for teknisk udvalg, advokat Knud Dalgaard-Knudsen, siger: »Vi vil ikke med et brag lave om på byens ansigt, så derfor har vi ikke nogen revolutionerende plan liggende«. + Ringkjøbing Metalværk på Ribovej skal udvides med bygning af et nyt støberi på 200 kvm. Samtidig er der købt en ny, større og mere moderne ovn. Man håber at kunne tage det i brug i april, siger direktør Gyring Nielsen. + Nordsøværftet leverer i dag en 190 tons stor trawler til fiskeskipper Knud Hansen, Hirtshals. Den skal betales med 3,6 mill. kr. + 17. Holmslands kommune er ligesom kommunen her vældig interesseret i et gymnasium. De unge bruger i øjeblikket meget lang tid til transport til det nærmeste, der er i Tarm. + Socialdemokratiet i byen har reageret med en skarp protest mod, at tyskerne køber danske sommerhuse. Ingen er interesseret i dansk jord på tyske hænder. Foreningen har bedt justitsminister Orla Møller komme til byen for at belyse denne sag. + ROFI-Hallens officielle åbning fandt sted i dag. Der faldt mange lovord. »Halbyggeriet er en præstation, man må tage hatten af for. Den er al ære og respekt værd«. Der var 275 deltagere i festen om aftenen på Hotel Fjordgården, og der blev overrakt gaver også fra forbundet. Tage Carlsen fik DFIFs hæderstegn for sin indsats som »indpisker«, så arbejdet ikke skulle gå i stå. + 20. Parcelbyggeriet har igen taget et vældigt opsving i kommunen. I øjeblikket er 115 under opførelse. Også på erhvervsfronten sker der noget. 17 fabrikker og værksteder er under opførelse. Tallet for 1975 var kun 7. + 21. Jordemodercentret i byen er nu klar til at starte den fødselsforberedende undervisning. Nyt er det, at det er gratis og både for vordende mødre og deres mænd. + Kunstforeningen har fernisering på en udstilling af Ringkjøbingmaleren Christian Dyekjær i Rådhushallen. Udstillingen byder desuden på skulpturer af hans kone, Lise Dyekjær. + Købmand Ole Klokker og forretningsfører Jørgen Tang-Pedersen havde en heldig jagt i weekenden. De kom hjem med hver sit vildsvin på 90 og 60 kg. + Alderdoms- og Plejehjemmene i kommunen får nu samtaleanlæg på de enkelte værelser. Anlæggene kan også benyttes til brandalarm. Udgiften er 1600 kr. pr. værelse. + 23. 400 pensionister var af »Melodier vi mindes« inviteret til en uforglemmelig aften på Højskolehotellet. Der blev budt på kaffe, underholdning af Villy »Hjorting« og dans, ligesom der fra Hvide Sande blev budt på harmonikaspil. + Kommunaldirektør Viggo Andersen fratræder 1. juni sin stilling. 1. august kunne han have fejret 50 års jubilæum som ansat ved kommunens administration, men han ønskede at gå forinden. + Folketingsmand, skoledirektør Chr. Christensen talte i aftes om »Vore børns uddannelser«. Omkring 100 fra forældrekredsen var samlet på Alkjærskolen. + 24. Kommunen går nu i gang med at bygge beskyttede boliger ved Plejehjemmet, dog skal man ind i et nyt regnskabsår inden planerne kan realiseres. + 26. Rideklubben får fra 1. maj en svejtser til ridelærer. Det er den 40-årige Villy Luder, gift med en datter af snedkermester Frede Rasmussen, Ringkjøbing. + En del pensionister kan nu få varm mad fra alderdoms- eller plejehjemmet. Allerede nu fungerer ordningen fint. + 29. Textilfabrikken Scotty kommer nu formentlig på tvangsauktion, da ejeren har indgivet konkursbegæring. Kommunen og staten har tilsammen første prioritet i bygningerne på 1,6 mill. kr. Disse penge skulle i hvert fald være sikret. + 28. Sodavandsfabrikken Rørkjær, Esbjerg, har ladet fremstille etiketter bl.a. med Ringkjøbingmotiver; det drejer sig om 4 mill. eksemplarer. + 13,5 %> var ledige i byen i 1975. + 31. »Ringkjøbing kommunale Musikskoles« kommende renæssanceorkester er foreløbig startet som en kvartet, der spiller blokfløjte.

Sølvbryllup: 22. Maskinarbejder Jørgen Jensen og hustru, V. Strandsbjerg 52.

Fødselsdag: 8. Kontorchef Jørgen Christensen, Fjordbrinken 2, 50 år. + 11. Gusta Jeppesen, 0. Strandgade 24, 70 år. + 20. Nelly Jensen, Damtoften 10, 80 år. + Slagteriarbejder Verner Horn Andersen, Smedegade 9, 60 år. + Frederik Poulsen, Aldershvile, 90 år. + 26. Marie Kirkegaard Bækdal, Hvashøj 15, 60 år. + Inge Grønne, Grønnegade 30, 50 år. + 29. Marius Lauridsen, Søndergade 7, 75 år.

Døde: 8. Alfred Pedersen, Plejehjemmet. + 11. Jens Kr. Mortensen, (Dam). + K. M. Jørgensen, (Kesse). + 15. Alfred Pedersen, Rindum Kirkeby. + Landmand Peder Pedersen, Rindum Plejehjem. + 21. Kirstine Christiansen, Plejehjemmet. + 22. Ane Kathrine Christensen, Vellingvej 1. + 29. Kirstine Qvisgaard.

 

FEBRUAR

2. Falck har haft den travleste weekend i lange tider. Der blev kørt mere end 100 ture til færdselsuheld samt assistance til bilister, der ikke kunne komme i gang. + Den stærke smed Paulus Andersen har lovet Fællesorganisationen i Ringkjøbing, at han vil søge at få EFG-jordbrugsuddannelsen til byen. + 3. Der var 12 ansøgere til stillingen som bademester ved svømmehallen. Anders Jørgen Jespersen, Rindum, blev ansat og skal starte omkring 1. maj. + Arbejdsformidlingschef K. S. Blunch mener, at byen har gode muligheder for en ny tekstilfabrik med beskæftigelse til ca. 50. + Foreningen »Gamle Danse« kan fejre 30 års jubilæum. Foreningen har omkring 125 medlemmer og medlemskortet koster stadig 4 kr. + 4. Det aktuelle okkerproblem i fjorden går helt tilbage til istiden. Amtet skal betale 6 mill. kr. og staten 3 mill. kr., så nu må der kunne gøres noget alvorligt ved sagen. + Den nye lystbådehavn får plads til 130 sejlere, når den står færdig. Foreløbig har byrådet bevilget 125.000 kr. til projektet. + Gunnar Pedersens velrenommerede taxaforretning er grundet sygdom overdraget til Egon Rohde, Egons Taxi. + 5. 1465 gymnaster har meldt sig til forårsopvisningen i Vesterhavshallen. + Boligministeriet har udover de tidligere bevilgede 500.000 kr. bevilget 200.000 kr. Pengene skal bruges til nye erhvervsbygninger og tilbygninger til erhvervsvirksomheder i kommunen. + 7. Efter at have været formand for Ringkjøbing og Stadil Fjordes Fiskeriforening i 14 år er det på tide at trække sig tilbage, siger den afgående formand, fisker Jens Chr. Jensen, Vostrup. På generalforsamlingen blev han udnævnt til æresmedlem og fisker Niels Thøgersen, Ringkjøbing, valgtes til ny formand. + 11. Amtsrådet har foreslået amtmand A. Bach, Rindumgård, til formand for det nye revaliderings- og pensionsnævn, med politiassessor Thora Blunch, Herning, som stedfortræder. + 12. Byrådet har vedtaget et tilskud til Kunstforeningen på 12.000 kr. Alle, med undtagelse af Rita Telling, stemte for bevillingen. + Der bliver nu bygget en ny fløj ved Alkjærskolen. Den skal rumme 3 klasselokaler, et birum og sikringsrum i kælderen. Byggeriet vil koste 917.000 kr. + 13. Frimærkeklubben holder auktion over sjældne mønter. Den største attraktion er en 1-krone fra 1924 og en 10-øre fra 1947. Prisen på disse mønter er sat til 850,00 kr. + Spørgsmålet om at flytte bybrønden tilbage på den gamle plads er afhængig af, hvad det koster. 3.000 kr. eller 30.000 kr. gør jo en forskel. + 14. Havnen er ikke nødt til at rekvirere statshjælp til isbrydning. Nordsøværftets slæbebåd har masser af kræfter og klarer det fint. De sidste dages tø har også hjulpet godt til. + Skal kommunen bestemme husenes udseende? En grundkøber har fået afslag, da det hus, han ville bygge, stikker for meget af fra byggeriet i kvarteret. + 17. Dommer Svend Aage Christensen er officielt tiltrådt som formand for fredningsnævnet i Ringkjøbing Amt. Han afløser dommer Th. Møller Nielsen, Holstebro. + 20. På Ringkjøbing Banks generalforsamling meddelte formanden, at udlån var steget med 2 %>, mens indlån var steget med 30 %>. »Desværre er bankerne i visse kredse lagt for had på grund af for stor indtjening, men vi betaler også til den store, fælles husholdning«. (Citat). + 21. Fjordfiskerne er på deres generalforsamling blevet enige om, at fortsætte med heltefredningen de næste 3 år med 3 måneder årligt. + 23. Minkfarmer Gunnar Kristensen kræver 185.000 kr. af kommunen for tab af mink på grund af røgplage fra en forbrændingsanstalt opført i nærhed af farmen. Vestre Landsret skal tage stilling til sagen. + Ellinor Bank starter ny metervareforretning på Herningvej. Hun mener, der er stort behov for en sådan, da folk kører både til Holstebro og Herning for at købe metervarer og småting. + 25. Justitsminister Orla Møller kan ikke forhindre oprettelsen af Helge Meyers antiterrorkorps, men politimesteren er opmærksom på sagen. + 25. Isenkræmmer Lange overtager »Byens Hjørne«. Det er ejendommen på hjørnet af V. Strandgade og Torvegade. + 26. Rådhushallen er rammen om udstilling af to unge kunstnere, Ole Mynster Herold og Søren Graffs arbejder. Det er malerier og grafik. Deres borgerlige erhverv er at undervise de unge, der arbejder med abstrakt form. Kunstforeningen er arrangør. + Rekordindtægter på turister. Bemærkelsesværdigt er det, at Jylland har lovende udsigter fremfor København. + 28. Ragna Tangs folkedansere har holdt generalforsamling med tilslutning af 200 medlemmer. Et bemærkelsesværdigt tal. Holdet skal give opvisning i Sydtyskland og København, og havde sidste år haft 42 opvisninger. Økonomien er også i orden med en omsætning på 113.000 kr. og et overskud på 5.000 kr. + Musæet søger kommunen om et tilskud på 70.000 kr. I forvejen har det modtaget 50.000 kr. Kulturudvalget indstiller, at denne støtte gives. + Nordsøværftet skal have ca. 2 mill. tyske mark for en coaster til skibsreder Jiirgen Schmidt, Brunsbiittel. Det er første gang siden 2. verdenskrig et dansk værft bygger til et tysk rederi.

Bryllup: 4. Anne-Marie Pedersen, Barde og Bjarne Nielsen, Ringkjøbing. + 7. Gitte Larsen (d. af O. L., Hoffgaardsvej 7) og Jan Sinkjær Pedersen, Ringkjøbing. + 11. Jytte Stengaard, Ringkjøbing, og Jørgen Ørskov, Fjelstervang.

Sølvbryllup: 10. Clara og Arne Høedt Hansen, slagtermester, Kongshøjvej 31. + 21. Mary og Frede Foldager, regnskabschef, Bellisvej 14.

Jubilæum: 1. Kriminalassistent J. Daniel Graversen, Kappelhøj 2, 25 års jubilæum.

Fødselsdag: 4. Regnskabschef ved Amtet Frede Foldager, Bellisvej 14, 50 år. + 5. Fhv. købmand Peder Andersen, Vestergade 27, 70 år. + 11. Fhv. gårdejer Jens Andersen, Plejehjemmet i Rindum, 90 år. + 12. Svend Kjærgaard Madsen, Damtoften 30, 50 år. + 20. Svend Aage Hansen, Bøgevej 34, 70 år. + 26. Overassistent Hans Dalgas, Østergade 38, 50 år.

Døde: 1. Thorvald Jensen. + 2. Gunnar Noesgaard. + 4. Ane Marie Bjerg. + 7. Lydia Kristensen. + 10. Erik Arnold Sørensen. + 11. Anna Sofie Jensen (fru Morten P.) + Mariane Nielsen. + 16. Karla Ida Kobberup. + 17. Landsretssagfører Preben Asmussen. + 20. Ane Kirstine Nielsen, Aldershvile. + Birgitte Thøgersen, Buen.

 

MARTS

1. Der var 28 ansøgere til stillingen som leder af den økonomiskadministrative forvaltning. + Elisabeth og Mogens Grimstrup har dannet et børnekor med 16 medlemmer. De skal medvirke ved festgudstjenesterne i Rindum Kirke. + Ringkjøbing må nok skrinlægge det store ønske om et gymnasium her. De foreliggende oplysninger viser, at der foreløbig ikke vil blive pladsmangel på de eksisterende gymnasier. + 2. »Sov sødt, lille Ringkjøbing, eller . . .« Under denne titel markedsfører Handelsforemngen et møde med direktør Arne Melchior på Hotel Fjordgården. Han vil tale om markedsførings-samarbejde og hvordan vi udvider og fastholder vor kundekreds. + Nye værtsfolk på Hotel Morten P. Det er Haagensen-dynastiet fra Vejen, der overtager hotellet efter fru Nita Christensen, der har ejet dette i mere end 13 år. Den 18-årige søn, Niels Ole, skal forestå den daglige ledelse. Ånden skal bevares, men der skal bygges om i køkkenregionen. + 3. Havekredsen holder forårsmøde på Hotel Fjordgården, hvor konsulent Nissen, Ballum, taler om grønne planter, ligesom han fortæller om stormfloden den 3. januar og dens følger. Han bor selv midt i det oversvømmede område og har fulgt udviklingen på nærmeste hold. + Teaterforeningen og Kunstforeningen har indgået samarbejde og havde stor succes med deres første arrangement med »Solskinsdrengene Karl og Louis«. (Karl Stegger og Louis Miehe-Renard.) Der var så meget publikum, at Vesterhavshallen måtte tages i brug. + I anledning af Røde Kors' 100-årsdag har Røde Kors-bilen været i byen og på egnen for at sælge lodsedler til det internationale hjælpearbejde. Formand for byen, fru Agnes Nielsen, siger, at det har været en stor succes. + Et indbrud hos bilforhandler A. V. Vejgaard gav ikke noget økonomisk udbytte. + 4. Jeg håber Café Sommersko bliver ringkjøbinggensernes stamværtshus, når de kommer til København. Dette er en udtalelse af medindehaveren af diskotek Picasso, Jørgen Bro. Sammen med en bror og en kunstnerven åbner han omkring 1. maj en fransk café i København. Jørgen Bro, der er meget kunstinteresseret, vil smykke væggene med malerier af 30 danske kunstnere. + En kirkekoncert med højt kvalificerede medvirkende samlede desværre for få tilhørere. Man giver influenzaen skylden. Disse aftener plejer at kunne fylde kirken. + Der har været fuld gang i gymnastikken i RIF. Til den forestående opvisning er der 10 hold med i alt 350 gymnaster. + Schæferhundeklubben i byen har haft et fint resultat af deres lydighedskursus. Ved en konkurrence i Herning besatte de 5 førstepladser. + 5. Vred ejer af en grund ved Danmarksgade mener ikke, at kommunen skal tage stilling til om et hus er grimt eller pænt. Det må vel blive ejerens sag. + DM for sniper skal afvikles på fjorden i juli måned. Det har kostet møder og meget skriveri, men er dog. til sidst lykkedes. Mesterskaberne, der tjener formanden, Finn Bækdahl, til megen ære, skal afvikles i løbet af 5 dage. + RIF-forældre har på et møde på Hotel Ringkjøbing givet tilsagn om kørselshjælp til foreningen. + 6. Appel fra politiet, der nu søger befolkningens hjælp til at løse en større tyverisag, der har verseret de sidste 2 år. Det går ud på tyveri af fjernprojektører og tågelygter fra bilerne. Man anmoder folk om at mærke disse ejendele, så det kan konstateres, hvis de kommer i handelen. + De handlende i byen mener ikke, at mimsen, nedsættelsen af momsen, har været en succes. Der er skabt falsk omsætning og efterladt afmatning i salget. + 8. Stor rottekampagne starter. Samtlige ejendomme i by og på land bliver besøgt af rottefængere. Der er dog det glædelige, at der næsten ingen rotter er i kommunen. Kampagnen løber 6-7 uger. + 9. Forsvarsbroderforeningen for Ringkjøbing og Omegn fik på generalforsamlingen på Hotel Hindø 2 nye æresmedlemmer. Det var købmand D. Holck Pape og fhv. bankfuldmægtig P. K. Schou. De fik æresnål på brystet og æresbrev udleveret af formanden, Leif Knudsen. + Sortseere i Ringkjøbing Postdistrikt myldrer frem. 1 uge efter pejlevognens besøg har 300-400 meldt sig. I alt 90% af husstandene er licensbetalere. + 10. Essos servicestation på Herningvej, hvis indehaver Leo Sørensen, er klar over den stigende konkurrence, udvides, så han kan være på højde med kundernes ønsker. + Sognepræst lic. theol. Søren Ruager, Rindum, flytter nu til Hald i Østjylland. I en afskedssamtale giver han udtryk for sit standpunkt både til dåb og konfirmation. Rindum menighed er ked af, at han forlader dem, men ønsker ham lykke i sit nye kald. + Ringkjøbing får nu skolen for erhvervsfaglig grunduddannelse inden for landbrug til byen. For dette resultat er der blevet gjort en stor indsats, ikke mindst af den nye erhvervschef Erik Mengel. + Der er stor travlhed på Kreditforeningen. Ansøgninger om lån nærmest vælter ind, og det kniber med at få den tildelte kvota til at slå til. Men der er ingen afdelinger, der lukker for lån, sålænge der er penge i andre afdelinger, siger direktør Jørgen Larsen. + Nu får byen sin dyrehandler. Det er købmand Jens Strandsbjerg, der hidtil har haft kolonial- og dyrehandel. Myndighederne mente ikke, at kolonial og dyr kunne forenes, og så valgte han dyrene. + Boligforeningen vil foreløbig droppe et projekt med ca. 100 rækkehuse i Alkjærparken og i stedet bygge mindre lejligheder til enlige. + 11. Skolegymnastikstævne på amtsplan havde i Vesterhavshallen samlet 900 deltagende gymnaster. + Byrådet har fra 1. maj ansat kontorchef Jørgen Christensen som kommunaldirektør. Samtidig er cand. oecon. Jens Chr. Bruun, Århus, ansat som kontorchef. + El- og vandværket har købt et nødstrømsanlæg, der vil kunne klare en nødsituation med op til 65 °/o af et døgns forbrug. + Alle, der hos kommunen har søgt om tilskud til forbedring af deres hus eller lejlighed, kan forvente at få tilskuddet bevilget. + 12. Hvis amtsrådet og ministeriet siger ja, vil byens store ønske om et gymnasium formentlig kunne løses på utraditionel måde ved et kristent skolecenter. Man vedtog på byrådsmødet at stille en passende grund til rådighed i Rindum. + Formanden for Landbobankens bestyrelse, kommissionsformand Ole Kristensen, erklærede på generalforsamlingen, at året har været tilfredsstillende med tilføjelse, når de givne forhold tages i betragtning. Han hentydede hermed til udlånsloftet og rentemarginalloven, der lægger bremse på bankens indtjeningsevne, ligeledes de stigende omkostninger. At vestjyderne sparer mere og låner mindre fremgik af regnskaberne. + Advokat K. Skovborg Andersen har efter Lrs. P. Asmussens død overtaget hele advokatforretningen. + 13. Cleo, den tidligere bakkesangerinde, underholdt i aftes på Plejehjemmet til stor glæde for beboerne. + 15. Ringkjøbing Bank har solgt nye aktier for 3 mill. kr. Direktør Axel Nielsen betegner interessen som god. + 16. Telefoncentralen udvider for ca. 2,5 mill. kr. Der bliver nu plads til 1000 nye abonnenter. + Kriminalassistent Herluf Ballegaard er med udgangen af marts måned bevilget afsked med pension. + Ringkjøbing amt er det amt i landet, hvor der foretages det færreste antal aborter pr. 1000 kvinder. Aborthyppigheden er dobbelt så stor i København som her i amtet. På sygehuset her er der som regel kun indlagt en enkelt af gangen. + Posthuset bliver i øjeblikket ombygget og udvidet til det dobbelte. Den bedre plads vil blive hilst med glæde både af personale og kunder. + 16. Handelsskolen er af undervisningsministeriet tildelt en rammebevilling på ca. 1,2 mill. kr., der skal benyttes til første år af den erhvervsfaglige uddannelse i jordbrug. Ministeriets tilladelse til at oprette skolen foreligger samtidig. + 18. Ringkjøbingegnens Folkedanserforening har til ny formand valgt Jørgen Muldbjerg, Ringkjøbing. + 19. Ukendte personer har i nat øvet hærværk i bykernen. Rudeknusning hos urmager Andersen og Møntvaskeriet i Torvegade. Der er intet spor af hærværksfolkene. + Politiet har taget sig af en marokkaner, der kom som blind passager med coasteren »Lenna Tribor«, der er til reparation på Nordsøværftet. Da han ikke havde papirer på sig, måtte politiet give ham ophold - foreløbig i arresten. + Midtbank vil åbne en afdeling i Gågaden. Ejendommen, hvor Pigalle og Bothas foto- og pladeforretning har til huse er købt til formålet. + 20. 4 hold op til knallertprøve. Den kommunale ungdomsskole har haft stor succes med sine mange knallertprøvekurser. De unge lærer første hjælp, teori og praktisk kørsel. + Tidligere viceborgmester Kr. Ramskov Andersen har trukket sig ud af byrådet. Han fandt kontakten mellem borgerne og byrådet alt for ringe i forhold til det han var vant til i Rindum sogneråd. + Gymnasieplanen dukker igen op og bliver bakket op af forældre enten det bliver kristeligt eller ej. I indstillingen fra det amtskommunale undervisningsudvalg mener man ikke, der er behov for et gymnasium, da der for tiden er ledig kapacitet på amtets andre gymnasier. + 22. Møbelfabrikken Lydig starter ny produktion, der tegner til succes. Det er fremstilling af multiboxe, der er 40 x 40 x 40 cm og kan kombineres i det uendelige) f. eks. reol, rumdeler, skriveplads, sofabord og meget andet. + El-installatør Jens Byskov har solgt sine tidligere forretningslokaler på Vellingvej til taxi-vognmand Egon Rohde. + På grund af den vedvarende tørke har 850 landmænd indsendt ansøgning om at måtte indvinde grundvand til markvanding. + Handelsskolen indbyder til koncert med sangeren og guitaristen, englænderen Gerry Lockran. Nyt - fri entre! + Falckleder Husted advarer kraftigt mod markafbrænding, da der er knastørt overalt. I weekenden havde Falck udrykning til flere brande. + Lis Abrahamsen er dansk firmaidræts stærkeste kvindelige skytte. Ved landsstævnet i Esbjerg vandt hun kvindernes klasse A med det fremragende resultat: 398 points af 400 mulige. + 23. Blikkenslagermester C. J. Feddersen ombygger nu sin gamle forretning i V. Strandgade. Hvad der hører til sanitet skal ud og fremtidig skal der sælges maritime ting, messing og kobberting og petroleumslamper. Forretningen er fra 1893 og bedstefaderen handlede også med petroleumslamper. + Redaktør Ingemann fratræder efter 15 år formandsposten i havekredsen og assurandør Svend Andersen afløser ham. Ingemann nedlægger dog ikke helt arbejdet, da han stadig er medredaktør af bladet Haven. + Formanden for Dansk Arbejdes afdeling i byen, bankdirektør Axel Nielsen, sagde på generalforsamlingen: Det er mit indtryk, at kampagnen under mottoet »Skab arbejde — køb dansk« vandt gehør. Jeg mener endog, at en lidt højere pris på den danske vare må kunne godtages. + 24. CF holder afsluttende øvelse for frivilligt personale. Øvelsen, der er meget realistisk, omfatter evakuering, hvor både indkvarterings- og forplejningstjenesten rykker i marken. End ikke en højdramatisk tænkt gaseksplosion mangler. + 25. Blandt 100 ansøgere har amtet antaget Per Mikkelsen (forstkandidat) og cand. polyt. Eric Landgreen, København, som medarbejdere i administrationen. Begge skal deltage i udarbejdelsen af regionsplanen. + Ringkjøbings nye missionær, Niels Steen, der kommer fra Hobroegnen, mener, der er lidt »lunere« åndelig talt ved vestkysten. Østkysten kalder, han »de tørre egne«, men en ældre kollega foreholder ham, at oplevelserne måske er større der. + Fredag aften giver klubben »Harz Heimat« en Heimat-folklore optræden på Højskolehotellet. Med lystig musik og glade sange vil gruppen skabe interesse for Harzen. Klubben er startet i 1886. + 26. Kollegieudvalget »Vest Kollegier« samarbejder med Boligforeningen med et projekt med 24 kollegieværelser i to blokke. Kollegiet skal opføres i forbindelse med Handelsskolen, der også kommer til at rumme den erhvervsfaglige grunduddannelse. + Urmager Andersen er en hjemsøgt mand. Nøjagtig en uge efter, at der havde været forøvet hærværk i hans forretning, er der igen knust ruder hos ham. Denne gang har tyven forsynet sig af de varer, der var i vinduet, til et beløb af ikke under 1000 kr. + Møntvaskeriet, der ligeledes for en uge siden havde tyvebesøg, har også denne gang været hjemsøgt. 6 møntboxe var brudt op, men da de lige var tømt, var det et magert udbytte for tyvene. + Tomme ølfalsker er nu også blevet et tyveriobjekt. Kriminalpolitiet advarer stærkt imod at fortsætte med at lade handelen få et større opsving, da dette vil blive straffet som et regulært tyveri. + Kunstforeningen starter med forårskoncert af Holstebro Amatørsymfoniorkester, hvor der også er medlemmer fra byen. Man vil prøve at styrke interessen for klassisk musik. + 27. Handelsskolens forberedelseskursus er blevet en kæmpesucces. 17 hold med 288 elever har deltaget, en væsentlig stigning fra sidste år hvor der var under 50 deltagere. Turistforeningen søger byrådet om et tilskud på 60.000 kr. Det blev anbefalet, men således at foreningen skal hæve beløbet efter behov. + Bankerne indbyder til møde på Fjordgården, hvor lektor Aage Michelsen, Handelshøjskolen, Århus, vil orientere om problemer ved generationsskifte. + Den gamle handelsskole i Vestergade er blevet frisket op af håndværkerne, så den er klar til at fungere som amtskommunens socialcenter fra 1. april, når bistandsloven træder i kraft. + Kommunen skal dække underskud i Vesterhavs-hallen og i Højmark hallen. Ringkjøbing søger om 68.000 kr. Højmark om 99.000 kr. Det er første gang, de to haller møder med driftsunderskud. + Ringkjøbing og Omegns Motorklub har sæsonens første bilorienteringsløb. 1. etape køres som Ribo pokalløb. 2. etape som Uno-X pokalløb. + 29. Indenrigsministeriet har godkendt en ombygning af fødeafdelingen på sygehuset. Årsagen til ombygningen er brandmyndighedernes krav; der var ikke nødudgang på den tidligere afdeling. + På Gulf-stationen på Herningvej brød sultne og tørstige tyve ind i køkkenet og forlystede sig med et mindre måltid. Andet blev ikke medtaget. Hos Ribo blev byttet et mindre beløb i fremmed valuta samt nogle løse cigaretter fra en skuffe. Hos Vestjyllands Udviklingsråd slukkede gerningsmændene tørsten på stedet i øl. Stor ulejlighed for så lidt. + 30. En halv snes fritidsfiskere har måttet sande, at det ikke er nogen god forretning at sælge »sorte« fisk. De kom under skattevæsenets hammer i form af efterbetaling i skat og bøde for ikke at have opgivet denne »biindtægt« på selvangivelsen. + Bevarelsen af vestbanen er nu for alvor en fælles »jydsk« sag. Amtsborgmestrene fra Ribe, Ringkjøbing, Sønderjylland og Viborg har på ny drøftet baneproblemet; denne gang i Ribe. + Fjordfiskerne ud i et nyt felttog mod godsejer Grevenkop Castenskjold, der med ministeriel tilladelse hvert år fanger flere hundrede kilo åleyngel, der videresælges til udsættelse andre steder i landet. Af de helt små glasål kan der gå op til 1000 på 1 kilo, hvorimod der kun går 20 »små ål« på 1 kilo, når de er blevet tjenlige. Der kan næppe være tale om en fortjeneste, som kan gøre stort fra eller til i godsejerens regnskab. + 31. Ringkjøbingegnens Læplantningslav har i det forløbne år plantet 18 km. læhegn. Man er begyndt i Velling, Lem og No og forventer næste år at kunne tilplante de øvrige kommuner, der er lagt ind under Ringkjøbing storkommune. + Slusearbejdet til ca. 5,5 mill. kr. ud i licitation. Det er første del af arbejdet, der er udbudt. Slusen menes at være færdig i sommeren 1977. Herefter kan Nordsøværftet sluse en ny og større type coastere ud fra fjorden. + Blomsterhandler Hartvig Dahl har i 47 år kun haft 3 mindre ferier. Nu får han bedre tid, da han har lukket sin butik. Hele mit liv har været arbejde, men jeg har aldrig haft tid til at savne noget. Nu skal jeg nok en tur til Østrig og Holland. Der er så mange skønne blomster, og helt kan jeg nok ikke slippe dem.

Bryllup: 12. Stud. mag Karen Bork og ingeniør Erik Kreipke, København. + 25. Bodil Vejgaard (d. af A. V. V., Ringkjøbing) og Trygve Strøm, Oslo. + 30. Grethe Sønderholm Nielsen og automekaniker Børge Kirk Bojsen (s. af fru H. B., Ringkjøbing).

Sølvbryllup: Edith og Chr. Aa. Pedersen, autoforhandler Alkjærhøj 43.

Udnævnelse. 1. Amtmand Bach, R., er udnævnt til Kommandør af Dannebrogsordenen.

Jubilæum: Maskinarbejder J. M. Jensen, V. Strandsbjerg 52, 25 år hos Sønderby & Co., Tarm. + 15. Forvalter Gunnar Hindø, Baunshøj, 25 år på Kjeldsens Tømmerhandel. + 29. Forretningsfører Tang Pedersen, 25 år hos tømmerhandler Kjeldsen i Ulfborg-afdelingen.

Fødselsdag: 14. Malermester Th. Nygaard, Enghavevej 34, 60 år. + 16. Marie Nielsen, Mågevej 5 50 år. + 19. Albert Christensen, Bildtsvej 24, 75 år. + Inger Jensen, Damtoften 2, 50 år.

Døde: 5. Constance M. Hansen. + 7. Karoline Laurberg. + 9. Kresten Steffensen (tidl. No). + Kristiane Nielsen, Bymarken. + 10. Anna Elisabeth Pedersen. + 12. Marie Kirstine Flytkjær, Damtoften. + Laura Kathrine Steiner. + 13. Kirstine Sørensen, f. Jensen. + Købmand S. Højmark Christensen. + 15. Signe Bøgner. + 16. Jensigne Kjeldsen, Rindum Plejehjem. + 19. Jenny Andrea Madsen, Skolevænget. + Valborg Hansen, f. Pedersen. + Nelly Marie Jensen. + 21. Laura Marie Frida Hansen. + 25. Fhv. slagter Kristen Pedersen. + 28. Eline Hoffman. + 29. Christine Brædstrup-Holm. + 30. Jens Jansen.

 

APRIL

1. På Venstreforeningens generalforsamling blev 3 af tidens store opgaver drøftet. Det var gymnasiet, EFG-uddannelsen og Vestbanen. + Kødfoderfabrikken Vestjyden lukker. Produktionen skal flyttes til Østjylland og lokalerne fremtidig benyttes til samleplads for selvdøde dyr. + 2. 2 Falck-reddere og en brandmand fik overrakt hæderstegn for 10 års tjeneste i korpset og 25 år som frivillig brandmand. + 3. En ikke ukendt gæst i byen er skibsreder H. K. Jensen, Farum. Den sidste nybygning, nr. 50 af den nye type på 299 brt., er søsat og har fået navnet »Einar Frem«. + 4. 50 unge har været til knallertprøve. De 43 bestod mens 7 måtte bide i det sure æble og gå om igen. + Motorkontorets oversigt over indregistrering meddeler, at der har været et kolossalt salg af nye og brugte køretøjer. + 6. RAF-bilers afdeling i Ulfborg lukker til påske. Grunden er ikke urentabel drift, men et ønske om at styrke og udbygge firmaet i Ringkjøbing, oplyser forretningsfører Sv. Dybdahl. + Ringkjøbing bliver en attraktiv by i sommer. Den skal gøres tillokkende at handle i og der skal gøres noget for turisterne. Bl.a. skal der være folkedans på Torvet en gang om ugen, grise-stegning og musik af Ringkjøbmg-Garden, m. m. + 7. Handelsskolen meddeler, at 70 % af eleverne fra i fjor er beskæftiget i handel og på kontor. + Kommunen har bevilget 45.000 kr. til støtte for Turistforeningen, men anker samtidig over, at forretningsfolks bidrag er alt for lille. Vesterhavshallen fik bevilget et rente- og afdragsfrit lån på 68.000 kr. + 9. På Tennisklubbens generalforsamling gik Svend Aage (Svoger) Pedersen ud af bestyrelsen efter 27 års arbejde, deraf 17 som formand. Han blev hyldet og takket meget og blev som den første udnævnt til æresmedlem. + 13. Ringkjøbing Skoles Englandsfarere havde en god dag med salg af træ, som Ribo havde foræret dem. Mange var interresserede og de fik 600 kr i kassen. + 17. Jordbrugsuddannelsen for de unge 16-19 årige starter til august på Handelsskolen. Der bliver erhvervsfaglig grunduddannelse for landbrug, skovbrug og gartneri. Ringkjøbing Handels- og Tekniske Skole er den eneste i Vestjylland, der kan tilbyde uddannelse på den nye linie. Foreløbig har 15 meldt sig til skolen. + Interessen for firmaidrættens pokalskydning er stigende. Sidste år var der 46 skytter og i år 62. + Byen får snart en lille sø. Den bliver lavet bag Alkjær Lukke, så man kan glæde sig over en ny attraktion. + 22. Ros til den nye erhvervschef Mengel. På et borgermøde sagde borgmester Skytte, at han faktisk gav os en saltvandsindsprøjtning. + 23. Ringkjøbing Bank har købt ejendommen Algade 5 af fru Sigrid Klokker. + Indtegning af kautionister for et banklån til ROFI-hallen går helt over forventning. Indtil nu er der tegnet 300.000 kr. + 24. Den kommunale musikskoles forårskoncert afvikles i Rådhushallen. Programmet byder på en række soliste^ en afdeling med consortgruppen og en afdeling med voksenkoret fra Rindum. + 25. Vejdirektoratet har i år forhøjet bevillingen til asfaltslidlag på hovedvejene i amtet med 5 mill. kr. + Byen får igen en vejer og måler. Handelsministeriet har udnævnt Jens Jakob Sørensen, Ringkjøbing Korn, til stillingen. + 28. Turismen er en fornøjelig forretning. Fra ældste tid var Turistforeningen også en forskønnelsesforretning, i dag er den blandt forsvarerne for de landskabelige og bymæssige skønheder. + 29. Pladespil er blevet en sport i byen. Til den kommende sæson er der fastlagt 142 aftener på Højskolehotellet, og sidste sæson var salen fyldt til bristepunktet på disse aftener. + 30. 37 byers repræsentanter for Rotary i et antal af 100 holder distriktskonference på Hotel Fjordgården. Udover møderne skal det afvikles som et turistbesøg. + Erhvervsrådet har på generalforsamlingen fået ny formand, idet kontorchef Henry Kamp afløser direktør Niels Valeur.

Brylllup: 10. Hanne Sand Kristensen (d. af tømrer H. K.) og Poul Ellerbæk, Herning. + 17. Helene Jensen (d. af Harry J., Kloster) og Bent Erik Rosenkvist, Ringkjøbing. + Anni Thue Nielsen (d. af Bodil T. N.) og Jens Jacobsen, Vildbjerg.

Fødselsdag: 7. Vita Berthelsen, 0. Rindum, 75 år. + Meta Berthelsen, Herningvej 72, 75 år. + 21. Forstander N. Aa. Kjærgaard Jensen, Schuberts Minde, 60 år. + 22. Fabrikant Henning Nielsen, Poppelvej 3, 50 år. + 24. Anlægsgartner Sofus Hvid, Kronager 2, 70 år. + 25. Else Madsen, Østerdige HA, 80 år. + 27. Overassistent Anna Marie Christensen, Østergade 50, 60 år.

Døde: 11. Retsassessor Olaf Sinding Kjær. + 18. Gunnar Pedersen.

 

MAJ

1. Ros til borgmester N. Skytte. Ringkjøbing er en arbejdsvenlig by. En socialdemokrat siger: »Jeg synes, han er en god primus motor for byens udvikling«. + Slagtermester Iversen, der 4. maj fejrer 25 års jubilæum, regner med i år at fremstille 7 km spegepølse. Det kan dække en strækning fra Ringkjøbing til Røgind Kro. Hans præmierede pølser bliver solgt både i ind- og udland. + Nyt på biblioteker er, at der er kommet en særlig afdeling med bøger for svagtseende. Bøgerne, der er vældig populære, er med store skrifttyper. Det samlede udlån på biblioteket er steget med 7 °/o i det forløbne år. + 2. Loppemarkedet blev en kæmpesucces. Der blev solgt »lopper« for små 10.000 kr. med en bruttoindtægt på 9.800 kr. Overskuddet går til velgørende formål og ulandshjælp. + 3. Rideklubben havde udvidet stævne i weekenden. Selv om gæsterne løb med topplaceringerne var rytterne og publikum dog fuldt tilfreds. + Postvæsenet glæder sig til, at alle veje i amtet får navn. + 4. Ringkjøbing Havekreds havde stor glæde af deres møde, hvor hovedemnet var drivhuse. 75 meldte sig til den udbytterige aften. + Vestjylland i Hannover. 11 danske virksomheder i fælles stand på den verdenskendte industrimesse. Vestjyllands Udviklingsråd gennemførte ideen, og de tyske arrangører betegner initiativet som en stor succes. + Så kom braget. Sammenstød i Fjordallé-Kongevejs-krydset, i Mellemgade-Nørregade-krydset og Nørregade-Østergade-krydset. Årsag: manglende afmærkning. »Man« håber braget kan høres ind i administrationen. + 5. Boligforeningen har for 1975 haft et underskud på 53.143 kr. mod et overskud året før på 52.582 kr. Formanden, N. Møller Jacobsen, beklager, at det i øjeblikket ikke ser ud til, at de voldsomme stigninger har kulmineret. + 6. Mens man mange steder i landet må vente mere end en måned for at få pas, er der ingen ventetid her i byen. + 7. Sparekassens direktør meddeler, at indlånet er steget med 34 % og omsætningen i fremmed valuta er fordoblet. + Der forestår million-investeringer på Spildevandsområdet i kommunen. Man er i god tid med den lovbefalede spildevandsplan, der skal afleveres 1. oktober. + 8. I indeværende skoleår skal der ske en forøgelse af lærerstillinger i kommunen med 14 fra 1. august. + 10. Serviceniveauet i kommunen er forbedret mærkbart, men det er ikke gratis, siger borgmesteren. El-forsyningen er budgetteret med uændrede takster, med forbehold for stigninger fra Vestkrafts side. + Tilskud til havnen er ekstraordinært forhøjet med 200.000 kr. til færdiggørelse af marinaen. + Landbobanken lancerer nye checks med motiver fra Vesterhavet og fra egnen. De er trykt i 4 farver og otte forskellige motiver. + 11. Gårdejer Karl Elkjær, Holmsland, afløser amtsrådsmedlem Lars Agerskov som formand for Ringkjøbing-Lemvig-kredsens Venstre. + 49 unge fra byen har søgt optagelse på gymnasierne i Tarm, Holstebro og Struer. + Husmoderforeningen havde arrangeret forårsfesten på Plejehjemmet for beboerne. Gæster var beboerne fra Rindum Plejehjem og Aldershvile. Der var fest og rnusik og fremførelser af Storm P.s monologer. Alt var meget vellykket. + 12. Guldalderklubben har fejret 10 års jubilæum med tilslutning af 100 medlemmer. Borgmesteren holdt fødselsdagstalen og overrakte formanden gennem alle årene, dommer J. C. Christiansen, en gavecheck fra kommunen. Ragna Tang forlystede med sine folkedansere. + Klokkespillet på det gamle rådhus på Torvet lyder til glæde for borgerne og turisterne klokken 9, 12, 18 og 21. Man prøver at få det til at lyde også klokken 15. + 13. Byrådet tilbyder Boligforeningen en grund i Rindum til kollegiebyggeri. Grunden er måske for lille, da der kun kan være 36 boliger og den samlede plan omfatter 60. + Vandværket henstiller til folk om nøje at overholde vandingstiderne for haveejere, da byen ellers let kan komme i vandnød. + Konflikten i hotelbranchen synes ikke at volde hotellerne her i byen stort besvær. Hotel Fjordgården nedsætter sit a la carte kort, og et andet af hotellerne beder gæsterne selv hjælpe til med servering, så man kommer gennem vanskelighederne på bedste måde. + 15. Storhedsdage og dygtige svømmere i byen. Storhedsdagene var i 30'erne og 40'erne, da der var en svømmeklub med mere end 1000 medlemmer, og der blev holdt svømmestævner i havnen med deltagelse af stjernenavne. Nu følges forsøget med at starte en svømmeklub med stor interesse. + 17. Sejlklubben har ved deres standerhejsning haft indvielse og navngivning af en ny båd. Panik blev navnet. + Vonåen er blevet hjemsted for en mængde lystbåde. De ligger i fine rækker på begge sider af broen. Med hensyn til plads går man efter princippet: Den, der kommer først til mølle^ får først malet. + 18. Villy Bak, Holstebro, overtager jobbet som fodboldtræner for RIF. Erik Fauerholdt ønsker ikke at fortsætte. + 20. U-landsforeningen »Svalerne« holder velgørenhedskoncert i Rådhushallen. + RIF har som klubhusbestyrer ansat Dorthe Søndergaard Larsen, Østerdige 23. + 20. Forretningen Pigalle åbner en ny afdeling i Algade. Foretningen skal hedde No. 5. + Ringkjøbing Bank har overtaget »Scotty«. Bankens pant overstiger langt bygningernes værdi. + 22. Egnens attraktion, Abelines Gård, åbner 1. juli som kaffestue. + 24. Med tog fra Køln til Ringkjøbing uden skift. DSB har haft stor succes med at indsætte en gennemgående vogn på denne strækning. + Kgl. skuespiller Kirsten Møller-Hansen vil glæde Plejehjemmets beboere med et besøg. + Rideklubben havde orienteringsløb i weekenden. Stor tilslutning — sundt for hestene og pragtfuldt for rytterne. + 26. Byen har nu fået sit første steakhouse, »Bøffen«, og lokalerne er i den gamle bygning på hjørnet af Torvet og V. Strandgade. Udstyret er maritimt, og bestyrerparret er Eva og Hans Christensen. + Fredningsplanudvalgets sekretariat beklager meget, at de unge knallertkørere ikke vil respektere skiltene i de rekreative områder i Sorte Bakker. De kører uhæmmet på stierne. + Byrådet har vedtaget at købe ejendommen Torvet 12 og her indrette offentlige toiletter. løvrigt er det ikke helt afgjort, hvilke andre faciliteter, der skal være på grunden. + 28. Sejlklubben har en fornøjelig kapsejlads, hvor det gælder om at få flest »flasker« samlet op. Det ser så let ud; men er i virkeligheden vanskelig at få ram på dem. Advokat Dalgaard-Knudsen blev suveræn samler med de fleste points. Ved afslutningen blev de tomme flasker ombyttet med ægte varer. + Amtsvandløbsvæsenet har modtaget 1100 ansøgninger om tilladelse til vandindvinding og markvanding i en 18-måneders periode. + 29. Omkring 100 KFUM-spejdere gennemførte natten til Kristi Himmelfartsdag et løb på 15 km. i øsende regnvejr. Af de 16 grupper var der ingen der opgav. + 30. Efter al den hektiske nattergalesnak oplyser opsynsmand i Alkjær Lukke, at der har været nattergale de sidste 30 år. Da jeg en gang skulle klippe hæk, lå den på reden og »snerrede« ad mig. Men den beholdt sin redeplads og jeg mit arbejde.

Bryllup: 10. Krista Bundgaard Petersen og Chr. Bro, Ringkjøbing. + 14. Forsorgspædagog Grethe Lodberg og Peder Juul Mikkelsen, bankprokurist, Ringkjøbing. + 24. Else Marie Jensen, Ringkjøbing og Peter Bruun Larsen, Århus.

Sølvbryllup: 10. Jenny og Frits Larsen, Damtoften. + 11. Sonja og Vagn Fomsgaard, Kaj Munks vej 5.

Jubilæum: 4. Mekaniker Johan Flindt 25 år som kasserer i Dansk Metalarbejderforbund.

Fødselsdag: 6. Kontorbestyrer Walther Pedersen, Nygade 19, 65 år. + 14. Ingrid Sørensen, Bygvænget 1, 50 år. + 23. Klara Andersen, Smedegade 9, 60 år. + 31. Anna Bjerge Pedersen, Damtoften 32, 70 år.

Døde: 6. Nielsigne Thomsen. + 12. Anna Knudsen, Plejehjemmet, Rindum. + 16. Anna Marie Schou Jensen, Kongshøjvej 28. + 19. Severine Poulsen. + 25. Andreas Skarregaard. + 27. Købmand L. Chr. Christensen. + 29. Kristen Dragsdal, Herningvej 64.

 

JUNI

1. Arkitekt Bay-Jørgensen skal forestå en million-ombygning på et af Norges ærværdigste vintersportshoteller, Holms Hotel i Geilo. Hotellet er ca. 100 år gammelt. + Ros til Hotel Fjordgården og RIF. Hotel Fjordgården var centrum for den store firelands-turnering i håndbold for kvinder og RIF arrangør. + Fodringskonsulent Johannes Hansen, Landbogården, har fået den nye stilling som svineproduktionskonsulent på amtsbasis. + Kirsten Aarre har beklædt stillingen som sundhedsplejerske i 10 år. + 2. J. C. Christensen, læreren fra Stadil; der vendte Danmark fra højre til venstre. For 75 år siden fik dansk parlamentarisme sit gennembrud. Uhørt at landbrugsministerens kone malkede køer. »Det koster at nå op til højderne, når ens livsglæde ligger på det jævne«, sagde J. C. til sin bror. + Brevdueforeningen har haft kapflyvning fra Neumiinster og Helsingør. A. Pedersen og søn vandt ærespræmie med bedste gennemsnitshastighed. + Politiet beklager, at mandskabsmangel sinker telefonopkald om natten. Mellem kl. 23 og 7 skal man via en telefonsvarer over Herning, og så er det i reglen for sent. + Boghandler N. P. Holm har haft besøg af tyveknægte, der bemægtigede sig fotoudstyr til 3.500 kr. + Tyvene muntrer sig rigtig. »Konen skal lige se bilen«, sagde en og kørte så afsted, ligeledes er traktorværkfører Viggo Christensens bil stjålet fra hans arbejdsplads. + 4. Hver tirsdag samles en gruppe pensionister og handicappede på dagcentret i Grønnegade. Til stor glæde for dem ifølge udtalelser som: »Alle hjælper hinanden, alle kommer hinanden ved, vi er som én stor familie, m. m.«. + 5. Grundlovsfesten på Schuberts Minde bliver i år en større fest med orkestre fra Lemvig med musik gennem byens gader. Turen sluttes på plænen, hvor der om eftermiddagen bliver sang og leg og musik, mens der åbnes for tombola og boder. Aftenen slutter med andagt, fakkeltog og fyrværkeri. + 8. Der er stor interesse for en svømmeklub og starten sker ved en opfordring til møde på Højskolehotellet. + 9. Supermarkedet Trica har i dag haft besøg af kunde nr. 100.000. Det var et ægtepar fra Damtoften, der i gave fik en kurv med varer til 150 kr. Med glæde konstaterer købmand Jens Pedersen, at Trica er blevet en succes. + Dagen efter Undervisningsministeriets endelige ja til Ringkjøbing-gymnasiet, blev arbejdet med projektering påbegyndt. Mange unge har interesseret spurgt til sagens udvikling. + 10. Med en bevilling på 410.000 kr. kan man nu komme nogle skridt videre med den ny lystbådehavn. Der skulle blive plads til 113 både mod 40 i den nuværende havn. Med byens beliggenhed er en god marina »sagen«, mener mange. + 2 protokoller fra den tidligere svømmeklub er kommet for dagen, de er fra 1947 og 1953, da man havde 182 børn og 120 voksne medlemmer. + Blandt seks ansøgere har byrådet antaget lærer Jens Ole Blak til ny chef for den kommunale Ringkjøbing Musikskole. Han tiltræder 1. august. + 11. Byen får et to-dages besøg af Danmarks nyeste cirkus, Dania. + I den stående debat om trafikforhold i Nørregade har beboerne nu fået lov at optage kontakt med teknisk udvalg, for at komme til et for alle parter tåleligt resultat. + 12. Kommunen kan stadig ikke få stillingen som sundhedsplejerske besat. Problemet ligger i, at der ikke er stilling til eventuelle ansøgeres mænd. + 14. RIFs drengehold i atletik leverede en flot præstation, da de i Århus kæmpede sig vej til finalen om det danske mesterskab. + 15. Ringkjøbing Gården, 57 i alt, er nu klar til at gå på gaden og deltage i underholdning af beboerne og turisterne. Gården er nu i fuld uniform. + Ligeledes vil vægterne hver aften synge hver time. En gammel tradition der påny er genoptaget. Man kan også få en køretur i hestevogn rundt i gaderne i den gamle bydel. + 17. Til- og ombygningen af post- og telegrafbygningen er nu så vidt fremskredet, at det nye kan tages i brug. Ombygningen af det eksisterende bliver næste etape. + 18. En kendt forretningsmand Gunnar Søndergaard Pedersen og fru Inger, kan fejre 40 års jubilæum som tobaks- og vinhandlere. Med lille plads i lokalet og en stor og stabil kundekreds møder man de glade mennesker, der siger, at »de ligger lige i smørhullet«. En glædelig afveksling at møde tilfredse mennesker. + Landbobanken og Sparekassen har stillet deres lokaler til rådighed for udstilling. Unge kunstnere kan få lejlighed til at få deres billedværker frem til en større kreds. + 19. Teaterforeningen sørger pænt for den kulturelle side af sagen. I den kommende sæson er der så forskellige ting som musical, hvide-russisk folklore-show, Kaj Munk og Holberg, alle med første klasses kræfter som Bodil Kjer, Preben Lerdorff Rye. + Aftenskoleundervisningen har vældig tilslutning. I vinter har der været 19 hold med 265 elever. + 22. Kvinderne er åbenbart bedre til at give møde til foreningernes arrangementer. 375 var mødt til husmoderdag på Ungdomsskolen Fjordvang. + 23. N. P. Holms Boghandel i Algade kan fejre 125-års dag. Formentlig kan bogladen føres længere tilbage end de 125 år, idet H. B. Thomsen havde forretningen til 1851, da den blev overtaget af den første N. P. Holm. Forretningen er videreført til 4. generation og alle har heddet Peter eller Niels Peter Holm. Måske er det en fremtidsdrøm, at 5. generation også skal være boghandler. I alle tilfælde er han 1 år og hedder Niels Peter Holm. Der kunne skrives en hel bog om den driftige slægt, men må her nøjes med at konstatere, at forretningen efter adskillige udvidelser, sidst i år, hører til et af byens faste holdepunkter. + Politiet passer godt på moralen i byen. En 31-årig mand er anholdt for at drive bordelvirksomhed i byen og tilskynde unge til at søge erhverv ved usædelighed. + Efter 8 års diskussion står svømmehallen nu færdig til at tage i brug. Der er 3 bassiner med 800.000 liter vand og der er både soppe- og svømmebassin. Borgmesteren lod sig som første mand frivilligt smide i vandet. 491 gæster besøgte hallen den første dag. + 24. Stadsingeniøren melder^ at der er pres på byggeriet i byen, hvor 232 en- eller tofamilie-huse er under opførelse. + 25. Ved Handelsskolens afslutning fortalte forstander Leif Engelsbak, at 1975 havde haft det hidtil største elevtal, 737 elever. + 26. Handelsforeningens medlemmer er enig om uændret åbning i forretningerne. + Tennisklubben fortsætter med kvalitetstennis. 5. internationale turnering med 162 spillere tilmeldt afvikles i kommende uge. + RIFs nye klubhus med både køkken og kantine åbnes med fest. + 30. Fiskerne er stadig fulde af kritik af okkerbekæmpelsen i fjorden. At anvende »røgkammerstøv« er ansvarsløst, siger medlemmer af ferskvands-fiskeriforeningens bestyrelse. »Støvet« vil sammen med dkkeren lægge sig på bunden som et slimet lag og udslette alt liv.

Bryllup: 5. Vibeke Munk Hansen, Galten og bagersvend Knud Astrup Hansen (s. af typograf A. H., Ringkjøbing). + Lilly Knudsen (d. af Johs. K., Ringkjøbing) og Kurt Jensen, Ringkjøbing. + 19. Anette Andersen og Henry Rasmussen, begge Ringkjøbing. + 23. Bente Jensen og Peder Lodberg, begge Ringkjøbing. + Lilly Henriksen, Ringkjøbing og Kurt Jensen; Sdr. Lyngvig. + Else Marie Jepsen, Ringkjøbing og Thorkil Green, Højmark. + 28. Jette Kjærgaard, Brande og urmagersvend Aage Thorngaard Jensen (s. af Anton J., Ringkjøbing).

Fødselsdag: 3. Thorvald Kirkcgaard, Marktoften 3, 50 år. + 6. Elna Flytkjær, Damtoften 39, 70 år. + 25. Ingvard Pedersen, Godthåbsvej; 80 år. + 26. Amalie Hansen, Rindum Kærby 3, 60 år. + 30. Christian R. Nielsen, Nørredige 46, 60 år.

Døde: 5. Andrea Thaysen Slyk. + 9. Anna Mathilde Thorbøll Christensen. + 10. Norma Christensen. + Overlærer Ellen Hammersøe. + 11. Martine Sørensen, Alderdomshjemmet. + 14. Karen Mathilde Kristensen, Plejehjemmet. + Andreas O. Vang. + 17. Kristine Nielsen (f. Overgaard). + 21. Per Boel.

 

JULI

1. Umiddelbart efter 1. juli drejes nøglen om for bestandig i en af byens små, gamle forretninger. Det er farvehandler Anna Rich, V. Strandgade, der siger stop for forretningen, der startede i 1882. + Firmaet Nygaard Sko fylder 25 år. Forretningen blev startet i 1886 som læderhandel. Da var der 11 skomagere i byen, nu er der kun 1. Forsåling er ikke aktuelt mere. Det er for dyrt i forhold til nye sko. Handel med træsko har også taget et mægtigt opsving og da placeringen af forretningen har været så heldig, at der kunne udvides efter behov, er indehaverne, Edith og Johs. Nygaard, godt tilfreds. + Den nye svømmeklub har nu konstitueret sig med 5 bestyrelsesmedlemmer. Formand blev Ejnar Larsen; Højmark. + Der var dramatik over den traditionelle onsdagssejlads. I den stærke blæst var der både sejlskader og kollision og oven i det hele måtte der omstart til. + Murer Knud Rud Hansen og socialinspektør Visti Andersen var dagens mænd, da de reddede andemors 12 ællinger op af en spildevandsbrønd. + Der bebudes nu skrappere midler taget i brug for at hindre den uhæmmede havevanding. Forbruget er nu oppe på det dobbelte af normalen. + Ringkjøbing Gården er en sikker træffer. Der var sort af mennesker på Torvet. + 2. Politiet meddeler, at al færdsel er forbudt i skov- og lyngområder, ligeledes bliver alle plantager lukket. Mere end 200 mand var udkommanderet ved den sidste brand på egnen. + 7. Der vil nu blive indført duelighedsprøver for lystsejlere. Dette er i høj grad påkrævet viser de mange ulykker og kæntringer. + 8. 245 sommerhusejere på egnen får en sommerhilsen fra skattevæsenet. De har glemt at selvangive 3/i mill kr. + Ved Ringkjøbing Brevdueforenings kapflyvning fra Altona og Antwerpen opnåedes fine resultater trods den stærke varme. + 9. Danmarks-mesterskaberne i snipe sejlads afholdtes i weekenden. Der har aldrig været så mange både i havnen. Der blev afholdt 6 sejladser med deltagelse af 30 joller og 100 sejlsportsfolk fra hele landet. Der var masser af fortjent ros til klubben, der fra alle sider blev lykønsket med succesen. Udtalelse af storfavoritten: Fjorden er alletiders, det var dejligt. Udtalelse af overdommer Lindbeck, Espergærde: Et fantastisk stævne med en helt usædvanlig regulær bane. Danmarksmester blev Per Brødsted, Skanderborg. Han vandt som veteran med den yngste gast. + 10. I Gågaden bliver der bogmarked med tusinder af bøger. De vil blive udbudt til salg kilo- og stykvis. Det er englandsfarerne, der har været heldige med deres indsamling. Overskuddet blev 7.000 kr. + 13. Kommunen har for indeværende finansår fået »ungdomsydelsen« forhøjet med 30 °/o. + Reservatet Tipperne syd i fjorden får international status. Amtet får som det første i landet et naturdiplom for det fredede område. Diplomet er et bevis for høj europæisk anerkendelse. Det uddeles af Europarådet. Luneburger Heide er et af de få steder, der har fået denne udmærkelse. + 14. Politiet har forrygende travlt i disse dage. 4 mand, der ellers har fri, er indkaldt for at hjælpe med at holde opsyn med kredsens 60.000 beboere og de 70.000, der er i sommerlandet. Man har desuden lånt 3 betjente i Århus. + 16. Fjordfesten byder også på march. Ruten på 12 eller 20 km. bliver langs fjorden og gennem Velling plantage. + Amtsvejinspektør Bonde har modtaget en »Nette«. Det er en lille statuette, som Jyllandsposten uddeler til folk, der gør en særlig indsats for at sikre pæne omgivelser. Bonde får den? fordi han tager særlig hensyn til floraen, når vejgrøfterne skal »klippes« om sommeren. + Nørregades vanskelige trafikforhold er nu efter forhandling med beboerne ordnet tilfredsstillende. Der bliver stopforbud, dog med tider frigivet til aflæsning af varer ved forretningerne. + 17. Ringkjøbing Campingplads, der er tæt belagt, har så godt et ry på sig, at ingen har travlt for at komme hjem og se på Olympiade. Det er den skønneste plads, og byen gør meget for de besøgende, er nogle af udtalelserne fra pladsen. + Biografejer Fl, Pedersen, der ikke er tilfreds med det faldende besøg i biografen, har startet en udebar. Den er godt besøgt og er en opløftende modvægt mod de tomme stolerækker. + 19. En kreds af borgerere i den brede del af Nygade har rettet henvendelse til teknisk udvalg for at få plantet træer på fortovet. Man ønsker gaden gjort hyggeligere. + Badevandet i fjorden er næsten altid i topklasse. Kun ganske enkelte prøver er ikke helt pletfri, så man kan roligt styrte sig i de små bølger. + Fjordfestmanden uddelte 10 gavekort til de, der havde festens program på sig. + RIFs fodboldeftermiddag havde samlet 700 tilskuere. Kampene blev spillet af RIF, Stadil, AGF og Esbjerg. Et særligt krydderi var, at Ringkjøbing Gården underholdt. + 20. Musæet har fået sine oldtidsfund i en ny udstillingshal, hvilket giver et godt indblik i svundne tider. Man finder også den trediestørste samling uden for Island af islandske træskæringer og fangstredskaber. Det store trækplaster er nok kyskhedsbælter, der er nogle af de få bevarede her fra landet. + Det er umuligt at finde en dansk feriefamilie i Gågaden. Det nærmeste man kom det var et svensk par, de øvrige vi henvendte os til var tyske. + 21. Endelig kom regnen. Efter en måneds tørke trommede det hyggeligt på taget i nat. På vandværket viste regnmåleren 12,5 mm. Så er der kun et ønske: Mere regn. + 23. Kommunen er en af de danske kommuner, der helt satser sit nybyggeri inden for ældreomsorgen på beskyttede boliger. Man vil dog ikke gå ind for den tanke, at det kun er dem, der er »egnet«, der må bo der. + 26. Byrådet er gået ind for en udvidelse af den fløj, der rummer social- og sundhedsforvaltningen. Der bliver da skaffet den hårdt tiltrængte plads til 30 medarbejdere. + 27. Hvor mange penge turisterne lægger i byen og byens ferieland er umuligt at sige, men pengeinstitutterne oplyser, at der er vekslet fremmed valuta i juni måned for 4.175.000 kr. Tyske turister tegner sig alene for 3.781.139 kr. + Der var livlig aktivitet, da Jagtforeningen holdt sin landsdelsskydning på banen ved Ringkjøbingvej. Der blev skudt i 3 discipliner og resultatet blev, at vandrepokalen gik til Ringkjøbing. + 28. Ragna Tang med sine folkedansere medvirker ved den sidste feriefest, der holdes på Bakken. + Om kort tid skal der opføres beskyttede boliger ved Plejehjemmet. Bestyrerparret Birthe og Bernhard Sørensen, der begge er sygeplejersker^ går absolut ind for disse fremfor institutioner. + 29. Der skulle gå 48 år, inden et af den navnkundige købmand C. M. Schuberts sidste ønsker opførelse af et børnehjem - blev realiseret. I sit testamente skrevet kort tid inden sin død i 1903, bestemte han, at et legat en dag skulle danne basis for et hjem til børn. Legatet bestod af 30 tdr. land plantage og 50.000 kr. I år har hjemmet 25 års jubilæum. + Politiet meddeler, at sommerhustyveriet i 1976 har haft en meget markant nedgang i forhold til 1975. + Byens vægterduo starter i aften deres »optræden« i byens gader. Det er Bent Hillersborg og Mogens Grimstrup, der synger vægtersange og de er uhyre populære. Beboerne formelig trænges på fortovene, når vægterne nærmer sig. + 30. Nordsøværftet har søsat coaster nr. 111. Der bliver dog også tid til andet end arbejde. To smede, Ole Schou og Thomas Vad, reddede et tysk ægtepar fra at drukne. En tysk turist kom farende og gjorde dem begribelige, at der var noget galt ude på fjorden. Med værftets slæbebåd Flipper stak de til søs, og efter 1 times sejlads fik de øje på en lille optimistjolle, der i det hårde vejr var kæntret. + Borgmester N. Skytte åbnede i dag Fjordfesten ved at trække det første nummer i tombolaen.

Bryllup: 5. Jette Kjærgaard og Svend Aage Jensen. + 13. Birgit Volder Østerby; Ringkjøbing, og Laurids Korsgaard, Finderup. + 24. Mona Andersen og Ole Saaby, begge Ringkjøbing. + 31. Eva Nielsen (d. af Sv. Aa. N., Heboltoft) og Stig Hansen, København.

Jubilæum: 5. Kristian Hansen, Damtoften 12, 25 år ved postvæsenet.

Fødselsdag: 7. Karl Erik Christensen, Bildtsvej 24, 50 år. + 11. Carl Christensen, Mellemgade 15, 50 år. + 16. Margrethe Jensen, Mellemgade 19, 60 år. + 17. Stereotypør Villy Larsen, Fjordvang 10, 60 år. + 18. Ingvard Nielsen, Smedegade 6, 85 år. + 27. Ib Peter Thygesen, Godthåbsvej 8, 85 år. + 28. Thomine Tang, Kronager 2, 60 år. + 30. Kathrina Madsen, I. P. Nielsensvej 16, 75 år.

Døde: 4. Martin Kristian Nørgaard. + Erik Brædstrup Holm. + 10. Alfred Christensen. + 14. Valdemar Andersen. + 26. Aage B. Z. Johannesen.

 

AUGUST

2. Fjordfesten er blevet en »folkemagnet«. Mellem 1400 og 1500 mennesker var i teltet om aftenen og alle deltog med stor interesse i de mange arrangementer, der var 1 de 3 dage festen varede. Særlig mange overværede det traditionelle optog gennem byen. Der var afstemning om den bedste og morsomste vogn. Roklubben kom ind som flot nr. 1 med den pyntede båd trukket af »sorte« slaver. Nr. 2 blev Hundeførerforeningens vogn med de mange dejlige dyr. Byfrokosten om lørdagen blev en strålende succes med tilslutning af 169. Man havde håbet på 50, så der var stor tilfredshed hos arrangørerne. Der var mange fornøjelige og vittige taler og 3 viser i dagens anledning manglede heller ikke. + 4. I løbet af efteråret vil Menighedsrådet sætte en ældrebesøgstjeneste i gang. Fru Rangel-Nielsen, Ruth Fomsgård, pastor Hillersborg og Anna Kjærgaard Jensen starter med opgaven til glæde og opmuntring for de enlige ældre i byen. + På mødet i byens kvindegruppe viste det sig, at der er få rødstrømper. På spørgsmålet: Hvad med kvindeåret? blev der svaret: Dejligt, at det er forbi. Mødet afslørede, at det var en gruppe, hvor man diskuterede principielle betragtninger og lod privatlivet være i fred. + Gågaden fylder i disse dage 3 år. I den anledning er der af de handlende, i samarbejde med Roklubben, arrangeret kaffebord, hvortil 4000 stk. kanelkage blev fortæret, kanindåb og flisebal som i tidligere år. Hvorfor absolut finde på nyt, når folk er glade for velkendte ting. + Børnehjemmet Schuberts Minde fejrer 25 års jubilæum. Der var kransenedlægning for købmand Schubert og de første formænd. Dagen fejredes ved reception og åbent hus og der blev skænket mange gaver til hjemmet i anledningen. Der var stort rykind af»prominente« og »almindelige« mennesker, tillige med børn, der har været på hjemmet. De kommer nu med familie og børn. + 6. Hovedgevinsten fra Fjordhæftet blev vundet af 4 Ringkjøbingdrenge i forening. + 7. Svømmehallen er blevet den store attraktion. I weekenden besøgtes den, efter 6 ugers åbning, af gæst nr. 20.000. + 9. Ringkjøbingfirmaet Byg-Bo fik arbejdet med en udvidelse af Hvide Sande auktionshal til 1.850.822 kr. Firmaet var i konkurrence med 6 andre. + 10 Den tørre sommer giver Falck-folkene nok at bestille. På en eftermiddag klarede de 3 markbrande og assisterede ved plantagebrand. + 11. Hotellerne er inde i rekordår. En hotelejer fortæller, at turistsæsonen langt ovegår forventningerne. Omsætningen er i sommer steget med 50 °/o. + 12. Kunstforeningens koncerter er populære. Denne gang var det to unge kunstnere, Ringkjøbing-drengen Per Fomsgaard ved klaveret og Marianne Albert, der sang. Der blev sunget sange af Grieg, Lange-Müller og Richard Straus og musikken var klassisk. + Fjordfiskerne fik ikke noget ud af deres protest mod godsejer Grevenkop Castenskjolds fiskeri efter åleyngel. Fiskeriministeriet afviste klagen, og begrundede det med, at tilbagegangen i ålebestanden snarere skyldtes okkerforureningen. + 13. Anlægsarbejder for 500.000 kr. skal nu sættes i gang. For byens vedkommende bliver der forbindelse mellem Markledet og Markdiget, stiforbindelse fra Holstebrovej til Handelsskolen og ved Damtoften anlægges busholdeplads. + Ikke alene Kunstforeningens koncerter men også kirkekoncerterne har usædvanlig stor tilslutning. Med domorganist Sennels, Viborg, ved orglet var der i aftes langt over 100 interesserede. + 14. Skoleelev med en speciel hobby: papegøjeopdræt. Det er Jens Jørn Sørensen, søn af Rindum-slagteren, der dyrker denne hobby. Han har eksotiske burfugle for en større kapital. Et enkelt par takseres til 2.500 kr., men det er ikke pengene, han er interesseret i, men de mange dejlige timer han tilbringer med sine kære fugle. + 17. Så er Ringkjøbing Svømme-klub genopstået. Allerede nu er der meldt 300 til klubben. + 18. Orglet i Rindum kirke er blevet forbedret og menighedsrådet vil nu præsentere det en kirkemusikaften. Magister Jens Peter Jacobsen, Århus, spiller obo og Kirsten Ingemann (tidl. Ringkjøbing) synger og spiller orgel. + Forbrugerne er ved at tømme sukkerlagrene i byen. Den nye store forhøjelse, der træder i kraft i syltetiden, er ikke særlig velkommen. + 19. Svømmehallen bliver officielt åbnet i weekenden og i denne forbindelse afholdes et stort svømmestævne. + Læderhandler fru Rita Telling har købt ejendommen Gågaden 13. Hun har dog ikke planer om at flytte sin forretning fra Algade. + Byrådet yder tilskud til vandrehjemmet på 20.000 kr. Der har været 3000 overnatninger i denne sæson. Vesterhavs-Hallerne fik 79.000 kr. og Svømmehallen a conto 75.000 kr. + 20. På Østerdige har KFUM- og K Spejderne fået nyt hus, og dermed er en ønskedrøm gået i opfyldelse. Den officielle åbning af Spejdergården blev markeret ved en festgudstjeneste og middag. Borgmesteren foretog den officielle åbning og sagde bl. a.: I har nu fået foden under eget bord. Det er sket ved en imponerende indsats (2500 frivillige arbejdstimer) og I har da vist den vej, Danmark nok skulle betræde lidt oftere. Man modtog i dagens løb mange gæster, lykønskninger og gaver. + 11 skotøjsfolk fra byen har fået sølvdiplom fra et brevkursus angående en kampagne for børnefodtøj. + 21. Fuglefest i byen. Det drejer sig dog kun om 1 fugl, nemlig lerduen ved Forsvarsbrødrenes fugleskydning, der afholdes på Hotel Ringkjøbing. Første skud afgiver fuglekongen fra sidste år. Den nye fuglekonge blev taxavognmand Egon Rohde. + 23. To butikker i Algade har fra kommunen fået påbud om at ændre facadeskiltningen, så den ikke blev så opsigtsvækkende og stor. Der foreligger en tinglysningsdeklaration, der påbyder forretningshavere og husejere i den indre by at forespørge, forinden der ændres ved facader. + 25. Gymnastiksalen på Alkjærskoeln er hårdt belejret for at få timer til idræt. Grunden er nok, at kommunen gratis stiller salen til rådighed. + Foreningen »Melodier vi mindes« er et filantropisk foretagende, der fortrinsvis uddeler midler til ungdomsarbejder i kommunen. Pengene skaffer foreningen ved at afholde 12 baller årligt. + Fjorden fra Heboltoft til Velling er et »hvidt blomstertæppe«. Til beroligelse for beboerne, med de giftige alger fra østjydske kyster i tankerne, har amtsvandvæsenet set på sagen og er kommet til det resultat, at det er vandranunkler, der blomstrer. Tiden til dette er helt efter kalenderen. + 26. For første gang i mange år skal Ringkjøbing Korn sende varer ad søvejen. To fragtskibe laster 750 tons rug til henholdsvis Hamburg og Rotterdam. Kornet blev solgt i maj, da det så ud til, at Danmark ville få et betydeligt rugoverskud. Med den varme sommer ændrede høstbilledet sig; men under alle omstændigheder bliver der ikke rugmangel, udtaler direktør E. Christensen. + Det vrimler med små helt i fjorden. Fjordfiskerne har ikke oplevet noget tilsvarende siden begyndelsen af 1960'erne. Man håber, at fjordens berømte vartegn, den røgede helt, snart kan præsenteres. Æren for dette tilkommer mekaniker Svend Nielsen, Nr. Nebel, der med sit eget udklækningspatent producerer et par millioner yngel til udsætning årlig. Redningsaktionen har kostet staten 5.000 kr. om året, men dette beløb har slet ikke kunnet række til omkostningerne, så det har været en temmelig dyr hobby for ham. + Byen har fået nyt auktionslokale på Vesterkær 26. + 27. Atletikafdelingen i RIF sender i weekenden 4 stærke 15-16 års drenge til De danske Ungdomsmesterskaber i atletik på Østerbro Stadion i København. Resultatet blev at Tage Jespersen fik sølv i 400 meter løb og Peder Christensen fik bronze i spydkast. + 28. RIFs nye klubhus ved Alkjær Lukke er nu klar til at modtage idrætsfolk og andre interesserede. Det åbnes officielt ved en reception samt en »medhjælperfest« for de, der har givet deres fritid til hjælp ved opførelsen. Borgmester N. Skytte holdt åbningstalen og delte rundhåndet ud med ros. »Et stort skridt og et flot resultat«. Han understregede ligeledes betydningen af, at arbejdet var foregået på privat initiativ. + Foruden det utal af foreninger, der er i byen, starter der nu en bordtennisklub. Den får træningslokaler på Vesterhavs-Hallens scene. + 30. Rideklubben debuterede i weekenden som distriktsstævnearrangør. Tilslutningen var så overvældende, at det blev et gigantstævne. Mange flotte præstationer i dressur og springning lokkede et stort publikum til. Klubben fik ros, men ellers var der måde med gæsternes »høflighed«. De tog alle præmierne. Efter konkurrencen blev alle inviteret i Svømmehallen. Ca. 70 modtog tilbudet. + 31. Sparekniven rammer nu også Arresthuset. Fem mand må gå 100.000 kr. ned i løn. Nedgangen fremkommer ved, at medarbejdere fremtidig skal afspadsere overarbejde.

Bryllup: 3. Birgit Østerby (d. af V. B. 0., Ringkjøbing) og stud. theol. Laurids Korsgaard Christensen, Århus. + Anna Knudsgaard Thomsen (d. af E. T.) og Frank Kjærsgaard Christensen, Kolding. + 6. Inge Falk Knudsen, Ringkjøbing og tømrer Steen Davidsen, Hvide Sande. + 21. Hanne Sørensen (d. af K. T. S., Ringkjøbing) og Eigil Flindt, Ringkjøbing. + Annette Orth (d. af H. O., Ringkjøbing) og Jens Bjarne Holm, Videbæk. + 23. Lis Johnsen, Ringkjøbing og Peder Jensen, Holmsland. + 25. Gunhild Bro Larsen og radiotelegrafist Hans Jørgen Jensen; Ringkjøbing. + 28. Dobbeltbryllup: Selma Nielsen og Bjarne Kirkegaard Nielsen. Kirsten Nielsen og Rudolf Andersen. (Brudene er døtre af J. D. Nielsen, Ringkjøbing.)

Sølvbryllup: 1. Karen og Chr. Christensen, skoledirektør, Alkjærhøj 4.

Fødselsdag: 15. Elektriker Anker Jeppesen, Poppelvej 4, 50 år. + 16. Karen Mogensen, Damtoften 29, 70 år. + 27. Elly Jeppesen, Herningvej 15, 70 år. + 29. Henry Mortensen, Bellisvej, 60 år. + 31. Lærer Harry Højvang, Holmegaardsvej 7, 60 år.

Døde: 4. Margrethe Henriksen. + 6. Assurandør Georg Larsen. + 19. Ruth N. M. Sørensen. + 29. Dagmar Kiilerich. + 30. Mette Marie Kirstine Christensen.

 

SEPTEMBER

1. Søndag afholder den nye klub Søspejderne deres første kapsejlads med 9 optimistjoller. + På 705 forespørgsler om fælles TV-antenne er over halvdelen gået ind for projektet. + 2. Stenhuggerlauget for Jylland og Øerne holder årlig generalforsamling på Hotel Fjordgården. Der er tilmeldt godt 100 medlemmer. + Ringkjøbing er efterhånden blevet et godt mødested. Kredsforeningen Tor Blomsterhandlerne holder ligeledes deres årsmøde her. Et festligt indslag bliver, at bestyrelsen tager imod 'gæsterne iført folkedragter og der bliver underholdning af Ragna Tangs folkedansere. + 4. Tidligere direktør for fabrikken Scotty har købt Hotel Norden i Haderslev. Han og hans kone har tit ønsket at skifte branche, og nu skulle forsøget altså gøres. + Politiet glæder sig over, at badesæsonen er forløbet uden en eneste drukneulykke. Det har hidtil været ønsketænkning, nogle mente endog, at det var en umulighed. + 6. Handelsskolen har meget stor søgning til aftenkursus. 344 elever er tilmeldt, så der kan sættes 10 hold med statskontrollerede fagprøver og 5 hold med merkonom-kursus i gang. + Politiet har ingen planer om at lukke politistationen om natten. Der er kun tale om, at færdselsafdelingen i Holstebro skal assistere for at afhjælpe de mandskabsproblemer, der er her. + 7. Schæferhundeklubben får en ny kreds i Vestjylland. Det blev besluttet på generalforsamlingen her i byen. Der har været afholdt udholdenhedsprøve og marathonløb over 20 km. 8 hunde deltog og alle klarede den svære prøve med glans.+ 8. Byen får en ny arbejdsplads for kvinder, idet Vangs Fiske-filetfabrik, der har ligget stille i 3 måneder efter konkurs, på ny kommer i gang under navnet A/S Holmsland Fiskeindustri. Direktøren for den nye virksomhed er Ulrich Stannov. + 10. Endelig et ordentligt vestjydsk regnvejr igen. I byen faldt der 13,2 mm. + Kvikke naboer' og hurtige brandfolk forhindrede i nat en større værkstedsbrand hos autoforhandler G. Bech Hansen. Naboerne vågnede ved braget fra sprængte eternitplader og ringede omgående til Falck, der i løbet af et øjeblik var på brandstedet med 14 folk og forskellige udrykningskøretøjer. Ilden kom på forbavsende kort tid under kontrol, så skaden blev ikke så stor, som man frygtede. + 11. Den nye svømmeklub sprænger alle rammer. Medlemstallet er nu oppe på 500, så 14 timer daglig slår slet ikke til. + Emil Andersen, ejendomshandler, mener, at det er længe siden hushandelen har været så »normal« som nu. Salg af ældre, prioriterede huse har gjort dem til en mangelvare. + 14. Sorte Louis har i denne uge til deres musikaften 3 meget fine kunstnere, der underholder. De er alle amerikanere. + Rimgkjøbing Amt har i 1977 den laveste skatteprocent. På landsbasis er kun Roskilde Amt på samme niveau. + 16. En lokalkomite med borgmester N. Skytte i spidsen vil forestå et rent lokalt arrangement til fordel for indsamlingen til »Flygtning 76«. Komiteen er omgående gået i arbejde. + Rådhuset er stadig stedet, hvor de unge kunstnere kan få deres arbejder udstillet. En udstilling i forbindelse med koncert giver håb om god tilslutning. + 18. To borgere, Poul Erik Bæk og Ebbe Iversen, har stor succes med en engelsk sodavandsmaskine. I 1908 blev den opfundet, men nærmest brugt som et stykke legetøj. Nu er den dukket op i moderniseret form og rangerer som køkkenudstyr på lige fod med håndmixer og kaffemaskine. Man skulle kunne lave en sodavand for 35 øre. Det første halve år solgte vi 40 maskiner, nu sælger vi 40 om dagen. Maskinen er baseret på kulsyre og kan eventuelt anvendes som brandslukker. + 20. Ledigheden i amtets sydlige del var i august på 4 %, det er den del af hele landet, der har bedst beskæftigelse. + Amtsborgmester Ebbensgaard meddeler nyheden om, at Vestbanen ikke skal nedlægges for persontrafikkens vedkommende. + 21. Gennem Fredningsplanudvalget er der nu stillet midler til rådighed så det rekreative område »Sorte Bakker« kan blive reguleret. + Rideklubbens sæsonprogram har meddelelse om, at man nu kan leje ponyer, ligesom der arrangeres børneparkering. Programmet er meget varieret og med mange aktiviteter. + Fra politiet meddeles at skove, plantager og lyngarealer efter 2Va måneds lukning nu er åbnet for offentligheden. + 22. Borgmestrene fra byen og egnen er sure på Landsbevillingsnævnet, der næsten altid omstøder det lokale bevillingsnævns afgørelse, hvis bevilling bliver nægtet. »Vi er rent til grin«, mener de. + Et hjerteformet skilt med indskriften »Et venligt ord varmer 3 vintre, et koldt giver kulde midt om sommeren« hænger hos Karen Andersen, der den 21. fylder 90 år. + 24. Fra Arbejdsgiverforeningen meddeler formanden, direktør Niels Valeur, om ansættelse i Dansk Arbejdsgiverforening af 3 rejsesekretærer til bistand i det lokale arbejde. Dette som en modvægt til LO, der er i fuld gang med ansættelse af amtskonsulenter. Den vestjydske sammenslutning er ellers godt tilfreds, idet en række større virksomheder har tilslutet sig foreningen. + DB har sikret sig et areal i Torvegade, hvor der nu skal bygges ny butik i lyntempo. Grunden er købt af Vestjydsk Korn. Tre pengeinstitutter er interesserede i køb af den nuværende butik. + 25. Textil-fabrikken »Sweki« fra Herning åbner en fabrikationsafdeling her i byen. Den får til huse i det kommunale industrihus på Vesterkær og starter så snart, der er medarbejdere nok. I øjeblikket kan der ikke skaffes arbejdskraft nok i Herning-området. + Ringkjøbing Billardklub har fået nye lokaler i den gamle Falckstation i Damstrædet. Der var mange til reception og borgmester N. Skytte gav kuglen det første stød. + 26. Det vrimler med ulovlige ruser i Von-åen. Der vanker bøder til fiskerne, hvis de ulovlige ruser ikke bliver fjernet snarest, siger Fiskerikontrollen. Samtidig siger fiskerne: »Det har været et rigtigt møg-år med blankål, selvom vejret har været ideelt«. + Det blev Ringkjøbing Landbobank, der købte DB-Brugsens ejendom i Algade. Der bliver dog ikke åbnet nogen filial dér foreløbig. + Ringkjøbing Strandjagtforening ønsker stiftet et fond til opdræt og udsætning af ænder i fjorden. Opgaven er taget op og allerede godt i gang. + 28. RIF har i det nye klubhus fået plads til at udstille foreningens mange præmier. Klenodiet er nok en lur, der blev vundet til ejendom i 1906 efter tre jydske mesterskaber. + Byrådet skal nu godkende vejnavne i massevis. Forslagene er fortrinsvis navne på fugle og de gamle nordiske guder. + Ribo Vinduer forsøger nu med et nyt produkt, der skal forbinde det praktiske og smukke. Løsningen på problemet hedder sprosserammer. + Ringkjøbing-drenge fjerdebedste i atletik på Århus Stadion. Det var i stafet-løb de 15-16 årige drenge placerede sig. + 29. Flotte resultater til Ringkjøbing-slagtere. På danske slagtermestres landsudstilling fik slagtermester Iversen ærespræmie og guld for firmaets røgede mørbrad, 1. præmie og sølv for en fransk leverpostej, en ny artikel i virksomheden. Også Iversens bror fik ærespræmie og guld for rullepølse. Slagtermester Leo Pape fik 1. præmie og sølv for røget lammelår, 2. præmie og bronze for røget landskinke og rullepølse. Slagtermester Regnar Sørensen, Rindum, fik 1. præmie og sølv for salami og 2. præmie og bronze for leverpostej. + løvrigt blev slagtermester Iver Iversen på De danske Slagtermestres landsmøde indvalgt i hovedbestyrelsen. + 30. Ringkjøbing kommune vil næste år udskrive kommuneskatten med 14,5 °/o. + Der var stor glæde på dagcentret i Grønnegade. Grunden var besøg af »Julemanden«, i dette tilfælde Lions Club, der som julegave afleverede et klaver. Fru Ingeborg Kjærgaard slog straks tonen an, og der blev sunget og spillet. Fru Martine Dejgaard takkede varmt på centrets vegne.

Bryllup: 20. Kirsten Nielsen og Rudolf Andersen, begge Ringkjøbing. + 25. Lissy Hansen (d. af E. Thomsen, Ringkjøbing) og Jens Chr. Jeppesen, Ringkjøbing. + Anna Marie Berthelsen, Ringkjøbing, og Evald Biltoft, Skjern.

Sølvbryllup: 29. Jytte og Knud Buus, Kirkepladsen 3.

Jubilæum: 20. Fiskepakker Edvart Dalsgaard Jensen, 25 år hos Dyekjær Christensen.

Fødselsdag: 2. Chr. Søm, Møllevej 5, 70 år. + Ernst Olesen, Kongevejen 33, 60 år. + 3. Niels Bøgebjerg, ejendomsmægler, V. Strandgade, 70 år. + 17. Hans Jørgen Madsen, Enghavevej 28, 70 år. + 20. Dagmar Terp, 0. Strandgade 27, 60 år.

Døde: 4. Ejvind Skarby, Rindum. + 7. Thora Marie Grimstrup. + 10. Ingeborg Jensen, Aldershvile. + 16. Gravers Peder Kristensen, Rindum. + 18. Tjiorkild Andersen. + 22. Jørn Sand.

 

Dette har stået i årbogen

 

AUGUST 1928

Rejs til Vesterhavet over Ringkjøbing! Dette slagord, skabt af en ringkjøbingenser og spredt i tusindvis af aftryk ud over det ganske land, har sikkert sin del af æren for, at Ringkjøbing er blevet så kendt en turistby. Trods en uhyggelig kold sommer går strømmen så bred som nogensinde gennem den lille by og ud til Søndervig, som i hvert fald om søndagen rent overgår Ringkjøbing m. h. t. indbyggerantal. I august har man haft et særligt bemærkelsesværdigt besøg, idet et ferietog fra København har bragt i hundredvis af gæster over til Ringkjøbing Turistforening, der som ægte vestjyske værtsfolk viser dem det bedste vi har: fjord og klit og hav - til lige glæde for begge parter.

 

NOVEMBER 1928

Arbejderne ved Hvide-Sande sluserne overdrages firmaet Styrup 8c Prosch-Jensen i Ribe for 947,000 kr. Det højeste tilbud var på ca. 2 mill. kr. På finansloven 1929-30 er opført 1 mill. kr. til Hvide Sande-arbejderne. løvrigt hidkalder dette storstilede ingeniørarbejde nu en stedse stigende strøm af fremmede. Man vil nok på nært hold se, hvorledes kampen med Vesterhavet føres.

 

MAJ 1930

En dag i maj fandt man i postvæsenets arkiv et fejlsendt brev. Det var af »General-Postamtet« afsendt den 7. juli 1807 - og var altså 123 år forsinket!! Dets rette bestemmelsessted var Rudkjøbing.

 

DECEMBER 1930

Få dage før jul, den 19. december, døde J. C. Christensen. Den almindelige landesorg, som dette budskab bragte, måtte vel føles stærkest herovre i J. C. Christensens hjemegn, i den kreds, hvis talsmand han var i en menneskealder, og i den by, som er hjertet i denne kreds. Under æresbevisninger fra alle sider - meningsfæller som ikke-meningsfæller - stedtes den gamle store mand til hvile i en grav på Hee kirkegård.

 

AUGUST 1931

Søndag morgen den 30. august blev en stor dag også i Ringkjøbing bys historie: da åbnedes Hvide Sande-udløbet, idet en smal rende gravedes fra havet ind til fjordvandet, og det store sluse-system sattes i funktion.

 

AUGUST 1932

Sidst i august meldes, at der til Ringkjøbing havn siden Hvide Sandes åbning er indgået 20 skibe med cement, 6 med kul og koks, 3 med trælast og 2 med gødningsstoffer, medens der er udgået 3 skibe lastet rfted is. Gennem slusen er passeret 754 fiskebåde for østgående og 766 for vestgående.

 

JUNI 1934

Turistforeningen har nylig holdt »folketælling« i Søndervig. Der findes 256 villaer, 78 telte og ca. 2000 badegæster.

 

FEBRUAR 1935

Den 11. februar døde minister J. C. Christensens enke, fru Karen Kirstine Christensen, i sit hjem i Hee, - i det forlængst landskendte hvide hus, hvor Ringkjøbingkredsens folketingsmand gennem 34 år, Danmarks »J. C«, havde sin bolig. - Venlige tanker fra enhver samfundsklasse også i Ringkjøbing by vil i disse dage flette sin mindekrans om den gamle frues navn. Hun blev 78 år gammel.

 

APRIL 1935 Fru blikkenslagermester Feddersen rykker som suppleant for lærer S. Bollerup ind i Ringkjøbing Byråd - som det første kvindelige medlem af byrådet.

 

APRIL 1936

Fra 1. april nedlægger Ringkjøbing amt stien fra Sygehusgade til Jernbanevej, populært kaldet Sygehusstien. Denne gamle idylliske Sti mellem haverne ligger på amtets grund og må altså nu vige, for at der kan blive mindre færdsel og mere ro omkring sygehusene. + Skattebogen viser, at 70 skatteydere i Ringkjøbing skal betale over 1000 kr. i kommuneskat.

 

MARTS 1937

Så sent som den 20. marts lå skrueisen endnu så fast udenfor Ringkjøbing havn, at det var umuligt for skibe at forcere den. Bl.a. havde den tyske damper »Welff Heinrich« i lange tider ligget ved Hvide Sande og ventet på bedring. Den 11. marts spadserede skibets kaptajn, Oltmann, over isen fra Hvide Sande til Ringkjøbing for at undersøge forholdene. 17. marts lykkedes det ham at sætte sit skib igennem indtil han nåede isbarrieren udenfor Ringkjøbing havn, der var ca. 1 meter tyk. Her måtte han vende om og gå tilbage til Hvide Sande. Endelig den 20. marts blev en sprængstofekspert tilkaldt. Han lagde patroner ned i isen, og for hver sprængning fremkom der et isfrit hul ca. 25 m i diameter. Omsider lykkedes det at sprænge isvolden så vidt, at de ventende skibe kunne gå igennem.

 

FEBRUAR 1938

Flere Ringkjøbing-fiskere har haft held til at tage fine laks i fjorden. Den fineste, som vejede næsten 20 kg, indbragte 146 kr. En fisker fra Sdr. Bork har fanget en sælhund i fjorden; den vejede ca. 50 kg.

 

JULI 1939

Ringkjøbing by har 1838 skatteydere med en gennemsnitlig indkomst på 2269 kr., 146 kr. over gennemsnittet for hele landet. Beregnet efter indbyggerantal er indkomsten 1040 kr., 52 kr. under gennemsnittet.

 

AUGUST 1939

Svømmersken Elna Andersen, som stammer fra Lønborg, påtog sig den 20. august at svømme fra »Skavenhus« på Vostrup Strand til Ringkjøbing. Hun gennemførte turen på 15 timer, og kl. ca. 23,15 gik hun i land i Ringkjøbing havn, hvor den halve by var mødt op for at hylde hende for den ca. 32 km lange svømmetur.

 

SEPTEMBER 1939

Sommerens sidste skønne uger formørkes også for Ringkjøbing af de uvejrsskyer, som har samlet sig over Europa. Krigen fører med sig mange afsavn, rationering og dyrtid og stigende skatter. Og dog må den fremherskende følelse være glæden over trods alt at leve i et land i fred. Under disse stemninger går også Ringkjøbing sin vinter i møde.

 

APRIL 1940

Tyske tropper besætter Danmark. En dag, ingen dansk nogensinde kan glemme. En dag, hvor der skrives historie. Og vi må vente, bie på, hvad fremtiden vil bringe.

 

MAJ 1940

Med sommeren kommer cyklerne og det i ganske usædvanlig grad i ar, da de private biler må blive i garagerne. Ved Søndervig tælles i disse søndage i hundredevis af cykler, - de behersker vejen til havet snart i højere grad end selve rutebilerne. + Ringkjøbing Mølle ved indkørslen fra syd nedrives, da den ikke kan drives rentabelt mere - til gengæld udvides både det offentlige slagtehus og eksportforeningens samlestald.

 

DECEMBER 1940

Mørklægningen hindrer de handlende i at lave juleudstillinger med lys og fest som sædvanlig. Hvad gør man så i Ringkjøbing? Man får en idé: man laver en »Julemesse« i Hotel Ringkjøbings sal. 29 udstillere har hver sin stand - og således kan folk trods alt komme til juleudstilling. Idéen blev en publikums-succes; messen besøgtes af ca. 10.000 mennesker.

 

FEBRUAR 1941

Den største brand i mange år i Ringkjøbing udbrød tidligt om morgenen den 8. februar. Gartner Poulsens, radioforhandler Gaardsøes og urmager Andersens forretningslokaler i Nygade nedbrændte fuldstændig, og boghandler Jens Holms forretning blev delvis lagt øde af ilden. Skaden andrager over 100.000 kr.

 

APRIL 1941

Gentagne gange i april måned lyder luftværnets sirener, og folk må i kældrene. Som en dønning fra den store krig kan også nævnes, at gang på gang i dette forår føres spærreballoner ind over Vestjylland. Landinspektør Edens, Ringkjøbing, uddannes som luftværns-konsulent.

 

OKTOBER 1941

Ved Sdr. Lyngvig og nord på er drevet nogle fustager vin og øl i land. Ved en auktion på stedet indbragte en fustage sherry (5-600 liter) i Sdr. Lyngvig godt 2000 kr., medens en lignende på Husby Klit nåede op i 5500 kr. Køberne var fremmede opkøbere, - kun øllet fik vestjyderne selv lov at beholde, det var for stærkt for de fremmede!

 

FEBRUAR 1942

Denne vinter giver ikke sine to forgængere noget efter i voldsomhed. Termometret går atter nedad mod de minus 30, og både folk og vandrør fryser, så det slår alle rekorder. Folk lader deres vandhaner løbe døgnet rundt, men får en »næse« af de vise fædre, fordi vandværket ikke kan holde trit med forbruget.

 

SEPTEMBER 1942

To stenografer i Ringkjøbing, frk. Esther Pedersen og frk. Trie Jensen, er ved landskapskrivningen tildelt guldtegn, en sjælden udmærkelse.

 

FEBRUAR 1943

Tre hyrevogne i Ringkjøbing har fået tilladelse til at køre ved generator.

 

APRIL 1943

20. april styrtede en engelsk flyvemaskine brændende i Ringkjøbing Fjord.

 

AUGUST 1943

29. august. Datoen alene er nok! Altid vil danske borgere mindes den dag, da landet blev uden regering og vi alle med ængstelse ser en uvis og vanskelig fremtid i møde for vort fælles fædreland.

 

SEPTEMBER 1943

Ringkjøbing by har stiftet et nyt lån på 1U mill. kr., lånt i byens pengeinstitutter til pari kurs og 4,25 pct. årlig rente og at afdrage i løbet af 25 år. Hermed udgør Ringkjøbing bys lånegæld ca. 1,34 mill. kroner.

 

JANUAR 1944

For mange, også i Ringkjøbing, føltes det som en personlig sorg, da det den 4. januar rygtedes, at præsten og digteren Kaj Munk var kommet af dage på uhyggelig vis. Det føltes, som om krigens skygger lå endnu mørkere end vanligt hen over vort land.

 

MAJ 1944

Maj kom, men med ringkøbingensernes sommerfornemmelser var det så som så. Søndervig er trist og øde - ikke til at betræde. Ens sommerhus står derude og forfalder, og man må selv nøjes med et bad i fjorden og en udflugt op ad Vonåen. Men til næste sommer - !

 

JULI 1944

Det store gamle pæretræ på Ringkjøbing Torv - den sidste erindring om den gamle præstegårdshave, der engang lå på dette sted er bleven så medtaget af de hårde vintre, at det ikke længere er nogen pryd for Torvet, og byrådet har derfor vedtaget at fælde det; der skal dog atter plantes et træ på samme sted.

 

SEPTEMBER 1944

De unormale tider giver sig udslag på forskellig vis. Sidst ved dannelse af et kommunalt vagtværn til, så vidt det under de givne forhold er gørligt (politistyrken suspenderet), at værne godtfolk mod tyve og røvere. Før vagtværnets dannelse havde borgerne selv gjort forsøg på at holde justits, bl.a. ved at gennembanke en tyveknægt, der var taget på fersk gerning, og dyppe ham i havnen.

 

NOVEMBER 1944

I november måned oprettedes et kommunalt vagtværn, - et tidens og krigens tegn, - en slags erstatning for politiet, som tyskerne jo havde sat ud af funktion. Byrådsmedlem, driftsbestyrer Sørensen, blev overleder.

 

JANUAR 1945

Ringkjøbing Skiklub, som har bestået i over et år, fik for første gang sne nok til, at der kunne arrangeres en skisportstur; den foregik i bakkerne omkring Spjald; for de fleste af deltagerne var det den første time i denne kunst, det første trin på vejen opad mod det store hop!

 

FEBRUAR 1945

1. februar måtte statsbanerne på grund af kulsituationen indføre en nødkøreplan. Al kørsel på søn- og helligdage bortfalder, og der går kun to tog i hver retning daglig. Trafiken er hermed nede på Vs af det normale. Samtidig sættes gasrationen ned til omkring halvdelen og elektriciteten på lignende vis. Den 19. februar nedsættes trafiken på D.S.B. yderligere, så der herefter kun går tog tre dage om ugen.

 

MARTS 1945

Mylius Erichsen-statuen er nu »kommen hjem« igen efter sin »udflugt« fra Østerport til Torvet. Den lille udflugt har kostet rundt regnet 4000 kr.

 

APRIL 1945

I disse forårsmåneder tynger en uhyre spænding alle sind. - Ude i verden går det med stormskridt frem mod en afgørelse, og: »Hvordan vil det gå os herhjemme?«, det er det naturlige spørgsmål, alle stiller. For hver dag skærpes tilstanden, her i Jylland giver det sig blandt andet til kende ved, at statsbanerne aflyser enhver persontrafik. Aldrig har vi oplevet dage som disse.

 

MAJ 1945

5. maj blev for os alle en lykkens dag. Da blev våbnene lagt hen, vort land forskånet for at blive krigsskueplads. Den jubel, som den dag spontant brød frem, den endeløse befrielse vi alle følte, blev en oplevelse, som vist kan dækkes af udtrykket: »et af livets helt fuldkomne øjeblikke.« Gadebilledet i Ringkjøbing skiftede pludselig, idet tyskernes forhadte grønne uniformer forsvandt ad landevejen sydpå og vore egne »armbind« og politi overtog vagten. Det var store dage, og da senere de første engelske tropper rykkede ind i byen, skete det i blomsterregn.

 

JULI 1945

23. juli blev en mærkedag af særegen art: På denne dag ombyttedes alle pengesedler her i landet med nye. De nye sedler kom til Ringkjøbing pr. bil og under politieskorte. Der veksledes iak ca. 8,5 mill. kr. i Ringkjøbing.

 

AUGUST 1945

Omkring 10. oktober kom en del af de opklodsede biler i gang igen. For Ringkjøbing politikreds drejer det sig om 4-500 biler. Det kan nok sætte lidt mere kulør på byen.

 

SEPTEMBER 1945

De ekstraordinære forhold viser sig skarpt i Ringkjøbing skattekreds' ligning. Den samlede indkomst er steget med ca. 7 mill. kr. og skatten heraf med 1 mill. kr. Den samlede formue er steget fra 52 til 59 mill. kr. Ringkjøbing by har en samlet indkomst på ca. 8,8 mil. kr. Det er »gyldne tider« med mange penge, men med stor mangel på virkelige værdier: på varer.

 

Efterskrift

1. årgang blev udsendt 1927, og det er mig en stor glæde nu at kunne være med til udsendelsen af 50. årgang. Boghandler Jens Holm, som fik tanken om udgivelse af en årbog, spurgte om jeg ville trykke den, når han skrev den... men hvad med tegninger?… Dem kan min bror Peter tegne, sagde Jens Holm. Det lød jo nemt, men hvor var det svært.

Louis Rasmussen.

Til top