Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1982

RINGKJØBING

Jeg kender en by, der er fattig som få,

dens gader er trange, dens huse er små,

og græsset gror højt i dens gyder.

Men dog kan den kogle og binde ens sind,

dens minde sig smyger i hjerterne ind.

SomRingkjøbing navnet man tyder.

 

Og her skinner sol over rødeste tegl

og spiller på fjorden i hvideste sejl,

mens vandet er blåt som kærminder.

Og åen sig slynger blandt siv og blandt star,

hver lammeuldssky straks i favnen den ta'r,

mens sagte mod fjorden den rinder.

 

Og ude mod vest, helt mod kimingens rand,

den klitrække rejser sig tand efter tand

som trussel mod »manden« derude.

Fortoner sig snart imod himmelens blå,

for atter som eventyrrige at stå,

når solfaldet glimter i rude.

 

Man synes, den slumrer i hundredårs blund,

som kendte den aldrig en stormvejrets stund,

der vakte den op af dens dvale.

Som hørtes her aldrig trods kamp og trods gny

af kød som af ånd - over Ringkjøbing by

et ekko af tidernes tale.

 

Men dog spinder nornen sin evige tråd,

og dog har vi mænd, som har øvet en dåd,

herovre i yderste vesten.

Og her klinger hammer til arbejdets pris,

og hvermand han virker på sundeste vis

og bærer sin byrde som næsten.

 

Og vist skal det kendes, som årene gå:

det folk, som ta'r hverdagens byrde sig på

og bærer den uden at klage,

det folk, det kan løfte og bære sin by,

kan skabe den hæder og skænke den ry

og give den kronede dage.

 

Så hil dig, vor lille velsignede plet,

du ønskes en fremtid så lys og så let,

så fredfyldt som fortidens minder.

Hvad enten du gav eller heller du tog,

vort sind og vort hjerte dog til dig du drog.

En krans til din ære vi binder!

 

Ringkjøbing Søndagsskole fylder 100 år

Lørdag den 18. september 1982 fyldte søndagsskolen 100 år. I den anledning gengiver vi her uddrag af jubilæumsskriftet, som blev trykt i dagens anledning.

 

Ringkjøbing Søndagsskole gennem de første 50 år

Stifteren af Ringkjøbing Søndagsskole var afdøde Anne Kirstine Gjerløw, også kaldet »Stine Martin«. Hun er født i Ringkjøbing 13. september 1811 og død sammesteds 20. januar 1901. I kirkebogen er hun betegnet som »brødbærer og ugift«. I sine bedste år oppebar hun alderdomsunderstøttelse.

I 1867 oprettede hun en lille pogeskole i Vestergade; men i slutningen af halvfjerdserne kom den tanke op i »Stine Martin« at samle de små om søndagen og tale til dem om Guds ord.

Begyndelsen var meget beskeden, kun 5 a 6 børn, men efterhånden voksede dog flokken.

Den første tid holdt hun søndagsskole hos P. Gjødesen, der var flyttet ind til byen fra Rindum. Han var på den tid et søgende menneske og kom meget sammen med de dengang så foragtede forsamlingsfolk. I »Stine Martin« fik han et nidkært vidne og en trofast forbeder, og inden lang tid blev han et omvendt menneske og fik fred med Gud. Det blev ham da en glæde at stille sit hjem til rådighed for »Stine Martin«s søndagsskole. Her var søndagsskolen dog ikke til huse ret længe. Da missionshuset i 1884 blev indviet, blev søndagsskolen straks efter flyttet dertil og har været der siden.

Om »Stine Martin« fortælles, at hun var en livlig natur. Hun gik i mange år med brødkurve for bager Klokker. Således fortælles der, at i 1865, da kong Kristian den Niende gæstede Ringkjøbing og ved den lejlighed passerede vejen mellem byen og Rindomgård, mødte han »Stine Martin«. Hun satte sine brødkurve ned ved grøftekanten, hævede hånden og råbte: »Længe leve Deres majestæt!« Kongen standsede og sagde: »Tak skal De have, lille madam!«

Dette er kun enkelte spredte træk om »Stine Martin«, og selv har hun intet skriftligt efterladt sig, men også om hende gælder sangens ord: »Den del af vort arbejd', der bliver til gavn, lever i slægter, som glemte vort navn.«

Blandt de navne, som knytter sig til søndagsskolens første tider her, må foruden stifterens nævnes bødker Hansen, skomager Erlandsen og købmand Duesgaard. De to første af disse ville gerne slå et større slag for søndagsskolesagen og havde i den anledning lejet Hotel Ringkjøbings store sal til afholdelse af et stort møde med den bekendte Aksel Jakobsen fra København som taler. Mødet forløb også godt, men gav desuagtet et stort underskud, så det kneb med at få salen betalt. Da bødker Hansen beklagede sig til købmand Duesgaard herover, tog denne sin tegnebog op af lommen og betalte hele underskuddet, og det var ikke den eneste gang, Duesgaard trådte hjælpende til, når det kneb Guds børn med penge.

En anden af vore afdøde medarbejdere skal omtales, nemlig gamle bødker Hansen. Han er allerede nævnt før. Om ham fortæller en af de ældste nulevende fordums medarbejdere, fuldmægtig E. Petersen, at han blev banebryder nr. 2. Samme meddeler fortæller, at han godt kan huske »Stine Martin« og hendes lille gruppe; men der kom først rigtig fart i arbejdet, siger han, da bødker Hansen tog »Stine Martin«s arbejde op på den nye og større plads. Denne plads, missionshuset, havde han som ingen anden arbejdet for at få opført. Det er ikke for intet, at samme meddeler kalder ham et morgengry, ikke blot i søndagsskolesagen, men også i de helliges samfund i det hele taget. Sin omvendelseshistorie har han flere gange fortalt for vennerne her i Ringkjøbing, helst når vi sad i en lille fortrolig klynge sammen efter et møde. Da lyttede både unge og ældre, ikke mindst de første; men denne ejendommelige historie skal ikke fortælles her.

Bogholder Hansen var en sjælden trofast og samvittighedsfuld medarbejder i børnegudstjenesten, og han hørte til de sidste af arbejderne nu i tiden. Han elskede denne gerning og holdt ud i den, lige til sygdom og død tog ham bort i 1932.

Ja, mange flere er de arbejdere, som har gjort tjeneste i de svundne 50 år; det gælder her som i de fleste andre forhold: arbejderne skifter, tjenesten står.

Så er ellers de mange år gået, og søndag efter søndag har Guds ord lydt for de små i søndagsskolen. Sæden er sået, og den har sikkert båret frugt og vil fremdeles bære frugt til evigt liv.

En glædelig kendsgerning er det, at der fremdeles er en stor del af byens hjem, som sender deres børn ned i søndagsskolen, ind på de gamle stier, hjem, for hvem det gælder:

»Guds ord, det er vort arvegods, det skal vort afkoms være.«

Ringkjøbing Søndagsskole gennem de sidste 50 år.

Mange husker endnu den særprægede skolemand i Ringkjøbing, lærer Flint, som i mange år var forstander for søndagsskolen her. Om en af hans medarbejdere i søndagsskolen, snedker Emil Høj, fortælles i »En dansk præste- og sognehistorie« følgende: »Snedker Emil Høj var landsbymusikant og spillede til dans omkring i omegnen. Midt i 90'erne blev han omvendt, blev gift og fik hus Ved Fjorden 7. Her udlejede han en lille 2-værelses lejlighed til Ynglingeforeningen, og hans dygtige kone, Kirstine, blev en god værtinde for den lille flok, der søgte til hendes bord eller boede i de små værelser ovenpå. Af kendte folk, der boede her, var skoleelev Chr. Olsen Christensen fra Aargab, den senere så betydelige lærer, kordegn og orgelbygger Anton Berntsen. Emil Høj blev sidst i 90'erne knyttet til søndagsskolen og blev her en tro tjener imellem 40 og 50 år, i de sidste år som forstander. Høj begyndte en lille søndagsskole i Rindum og var virksom for opførelsen af missionshuset der. Høj var medlem af samfundsbestyrelsen i omtrent samme åremål som i søndagsskolen og var meget virksom«.

Da Emil Høj begyndte søndagsskolen i Rindum, var det hos gartner Laurids Jeppesen i Kærby, og der holdtes søndaggskole hveranden søndag kl. 10, indtil missionshuset i Kirkebyen blev bygget. Man kunne da om vinteren af og til se Emil Høj og Flint vandre side om side gennem sne og pløre til Kærby i Rindum søndag formiddag og vide, at de samme to klokken halv to om eftermiddagen var rede til at modtage den flok børn, som fyldte den store sal i missionshuset Nazareth i Grønnegade.

Efter de mange år, hvor Emil Høj ledede søndagsskolen, har der været skiftende forstandere, bl.a. fiskeribetjent S. J. Sørensen og fra 1946 de unge præster, som var kapellaner her, A. Kriiger Henriksen, B. Traberg Lauritsen og B. Engmarksgaard. Senere fulgte overassistent C. B. Christensen og manufakturhandler Johs. Jensen. Nuværende forstander er tømrermester Poul Møller, som har ledet søndagsskolen siden 1972.

Men foruden dem har der været en skare af trofaste medarbejdere, hvoraf en enkelt, murermester Carl Chr. Jørgensen, har været lærer i søndagsskolen gennem 30 år.

Efter at »Borgen« i 1962 blev samlingssted for K.F.U.M. og K.F.U.K. og Indre Mission, har søndagsskolen jo også fået hjemme der, og tidspunktet er rykket til kl. 10. Her er der i de mange lokaler gode vilkår for klasselæsning, så undervisningen kan varieres efter børnenes alder og eventuelt med skriftlige opgaver for de større børn. Og i den store sal er der - når flokken er samlet - god afveksling med tale, sang og guitarspil.

Den årlige sommerudflugt foregik jo tidligere pr. hestevogn til Søndervig. hvor børn og voksne lejrede sig i klitterne. Dér nød de den medbragte kaffe, dér lød tale og sang, og dér blev leget. Nu går turen pr. bil til »Holmsborg« i Søndervig, hvor der er gode betingelser for »at udfolde sig« inde eller ude, eftersom vejret arter sig.

Mange er de børn, som tid efter anden flittigt har søgt søndagsskolen her, og vi tror, at den gode sæd, der er blevet sået - Guds ord - har fundet grobund og har båret frugt til Guds ære, og vi ønsker Ringkjøbing Søndagsskole til lykke med de 100 år ønsker fortsat Guds rige velsignelse over gerningen.

Johs. Korsholm

 

Ny istid i Ringkjøbing!

Netop som foråret skulle til at begynde, er en ny »istid« på vej - i Ringkjøbing.

Den kraftige blæst har sat voldsomme naturkræfter i gang og presset enorme ismasser op på land. Isskruningerne betegnes som de værste i 20-30 år. Faktisk skal man tilbage til isvintrene 1947-48 for at finde fortilfælde.

Isskruningerne har totalt ændret landskabets karakter i fjordbyen. Store isbjerge dominerer kystlinjen, fjordstien er de fleste steder dækket af et ispanser og flere lygtepæle er væltet omkuld af naturkræfterne. Langs fjorden er snesevise af joller og småbåde blevet knust under isens fremrykning, og i det ene hjørne af lystbådehavnen er der sket betydelige ødelæggelser. Således er et rækværk jævnet med jorden.

I de tidlige morgentimer var isen på vej hen over den meget trafikerede Vellingvej, som forbinder Ringkjøbing og Velling. En kort overgang måtte kommunen på politiets foranledning afspærre vejen, senere lykkedes det med store gummigede at fjerne isen, og da der senere på formiddagen opstod en pause i isskruningerne, fik man gjort Vellingvej køreklar igen.

På de stille villaveje, der går ned til fjorden, er »isbjergene« på vej ind gennem hækken. Flere steder ligger isen faktisk i store mængder i baghaven.

De voldsomme isskruninger blev i formiddagstimerne det helt store tilløbsstykke. Ringkjøbingenserne valfartede til for at se fjorden gå amok.

Selv om intet tyder på, at vinden løjer af foreløbig, regner ingen for alvor med, at isen vil fortsætte sin vandring op i Ringkjøbings gader. Når isskruningerne når et vist klimaks begynder isen at brække længere ude på fjorden. Dette klimaks under den nye »istid« i Ringkjøbing menes at være nået. Kommunens rådhus, der ligger helt ud til Ringkjøbing fjord, er ikke i farezonen under isskruningerne. Isen har angrebet andre punkter på kysten og ville ifølge kommunaldirektør Jørgen Christensen også få svært ved at anrette de store skader på rådhuset, fordi det ligger så højt.

Flemming Vestergård

 

1981

OKTOBER

1. Menighedsrådet havde for 70 tilhørere arrangeret en uforglemmelig aften med den internationalt anerkendte videnskabsmand, professor dr.theol. K.E. Skydsgaard. Få danskere er æret i så høj grad som han. Han er æresdoktor ved universiteterne i Paris, Lund, Helsingfors, Halle, Strasbourg og Aberdeen. En jævn mand, der fra en stol - ikke fra en talerstol - holdt foredrag om Den katolske Kirke i dag. * For tredie år kunne kommunen fastsætte en uændret skatteprocent. Indkomstskatten vil næste år blive opkrævet med 14,5%. * På Ringkjøbing-Rindum Venstreforenings liste til byrådsvalg er murermester Vagn Kristensen opstillet. Det er ikke første gang, men i 1978 var det på de radikales lister. * 2. Den første teateraften i byen bliver 13. oktober på Højskolehotellet, hvor »Et dukkehjem« opføres. * Amtsrådet flytter til nytår fra den gamle handelsskole i Vestergade. 175.000 kr. skal bruges til reparation og drift af ejendommen, som kommunen nu igen får rådighed over. Det er meningen, at huset skal bruges til skolevæsenets administration, skolepsykologerne, musikskolen og amtscentralen. * Det store efterårsmodeshow afholdes i Vesterhavshallen. Fem firmaer viser deres formåen, og Danny Drags står for underholdningen. * Falcks 75-årsdag fejres med bl.a. et kilometerlangt optog gennem byen. Der deltager i alt 14 brand- og redningskøretøjer. En bog på 350 sider med oplysning om korpsets virksomhed og historie udkommer samtidig. »Hurtig hjælp er dobbelt hjælp« er naturligvis bogens titel. 700 overværede korpsets demonstration om brand. * 3. Skovrider E. Handberg, Klosterhedens Skovdistrikt, er overbevist om, at formodningen om beskæftigelse til 4.000-5.000 mand kommer til at holde, da interessen for de vestjydske brændselspiller breder sig lavineagtigt. * 5. Efter 26 års trofast virke som kirketjener sluttede Else og Edvard Kragelund tjenesten i søndags. Ved højmessen rettede pastor Hillersborg en varm tak til dem, og samtidig bød han velkommen til den nye kirketjener, Rita Storgaard Sørensen, Rindum. * De seks bilforhandlere, der i weekenden havde åbent hus, var meget tilfreds med besøgene, og det blev til handler med både nye og brugte biler. * Handicapmessen i ROFI-Hallen, der varede 3 dage, blev den største succes for Lions Club nogensinde. Et af de store trækplastre var rullestolsdansen. Vanføreforeningen havde en stand udelukkende med hjælpemidler, og mange fandt ting, der kunne gøre hverdagen lettere. Messen var besøgt af 2.000 mennesker til stor glæde for arrangørerne. * 6. I disse dage arbejder Jydsk Telefon med at lægge nye kabler i gaderne, hvilket skulle give en større kapacitet samtalemæssigt. I øjeblikket arbejdes der i Østergade. * Byrådet har måttet overføre 1,4 mill. kr. til kontoen for socialhjælp. Det er begæring om kontant hjælp, der er steget meget. Pengene overføres fra kontoen for arealopkøb. * Landbrugets vanskelige tider manifesterer sig også ved, at der i år kun meldte sig 7 karle til pløjekursus og -konkurrence. * 7. Danmarks Statistik har offentliggjort tallene for legale aborter i 1980. Ringkjøbing Amt ligger lavest med 12,8 pr. 1.000 indbyggere. * Skytterne i Ringkjøbing har startet vintersæsonen. Medlemmerne er inddelt i 4 hold: for børn, juniores, senior pistolskytter og senior geværskytter. * Kursus for studier af vestjydske kirker har vældig tilslutning. Holdet har på en tur besøgt Ølstrup, Hover, Thorsted og Vind kirker. Turen ledes af lærer Ruth Bøje. Bl.a. kirkernes inventar gav stof til debat. * Tilstrømningen til gymnastikken fortsætter i takt med de såkaldte nedgangstider. Formanden Arne Johansen mener, at man har større behov for samhørighed i svære end i gode tider. * Børnehjemmet Schuberts Minde havde inviteret Guldalderklubben til hyggeeftermiddag. Der var mødt 116 medlemmer til en dejlig eftermiddag med kaffebord, sang og oplæsning. Sangen blev varetaget af et lille kor, der meget smukt sang dejlige danske sange. * 8. Boghandler Jens Holm har i samarbejde med museumsinspektør Jens Aarup og fotograf Jørgen Borg udgivet en nydelig lille bog »Ringkjøbing gadebilleder - dengang og nu«. Under dette arbejde har Aarup i politiassistent Westerbys efterladte papirer fundet et hidtil ukendt kort over byen fra 1825. * Vægterfirmaet Securitas vil på et informationsmøde fremlægge konkrete planer om en vægterordning i byen. Formanden for Handelsforeningen, bogtrykker Sv. Aage Jacobsen, og erhvervschef Jens Laustsen vil deltage. Firmaet mener, at der, med politiets beskedne bemanding i nattetimerne, vil være betydelig interesse for ordningen. * Med en lille forsinkelse på grund af storm har Nordsøværftet søsat sin nybygning nr. 152. »Modeopvisninger florerer rigtigt i denne tid. Bixen på Torvet og Per Grosbøl har i løbet af ugen fremvist vinterens moder. * Byen får nu igen en decideret brændselsforretning. Det er Skyttes Eftf. A/S, der starter handel med kul, koks og cinders. Desuden skal der forhandles de nye halm; og træpiller, som Tørrecentralen Vestjylland er begyndt at producere. * 9. Amtsgymnasiet er nu officielt åbnet. Det skete ved en festlighed med sang af skolens kor, musik og mange taler. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard holdt hovedtalen, hvor han udtrykte sin tillid til ungdommen i Vestjylland, der har taget det bedste med hjemmefra. Mange dejlige gaver blev overrakt i dagens løb fra amtet og kommunerne. Lørdag er der åbent hus for alle, der er interesseret i at se de smukke bygninger. * På plejehjemmet i Rindum er der fejret høstfest. Venner og pårørende var inviteret til frokost, og i alt 86 deltagere fik en fornøjelig eftermiddag, hvor Børge Hindø og fru Kjærgaard sang for. * 10. Den megen snak om to gymnasier i Ringkjøbing kan standses. At der er to er en tilfældighed, der ikke har noget med virkeligheden at gøre. Det kristne Gymnasium er en selvejende institution, der kan bygge, hvor den vil. * Ringkjøbing kommunale Musikskoles nyeste samspilsgruppe, orkestergruppen, er nu startet. Der er endnu plads til flere, end der har meldt sig, og man kan deltage, selv om man ikke er elev af musikskolen. Sigtet i orkestergruppen er klart klassisk. * Maden på plejehjemmet er god, er man enig om, men måske den kan blive endnu bedre. Køkkenpersonalet skal nemlig på kursus, der holdes på Hotel Fjordgården. * Teknisk udvalg har holdt licitation på en nybygning til renseanlægget. Ca. 1,6 mill. kr. vil bygning og udstyr koste. Slammet, der bliver kørt bort, indeholder nu 2 pct. tørstof, men vil med det nye anlæg komme op på 28 pct. Projektet er overladt til specialfirmaet Akvadan. * 12. På museet forbereder museumsinspektør Aarup en helt enestående udstilling med 700 fliser og kakler. Disse er alle fra private samlinger. Udstillingen er åben til 15. november. * »Musik og Ungdom« har på onsdag en usædvanlig koncert. Det er den tyrkiske musiker Atilla Engin med hans sekstet, der spiller tyrkisk folkemusik. * 13. Til skolerådet på Amtsgymnasiet blev Kirsten Olesen, Stadil, og Frode Agergaard, Hover, valgt. De to afgående kunne ikke mere sidde i skolerådet, da deres børn er blevet 18 år. * Unge i byen har i aften to byrådsmedlemmer i »krydsild«. Det er Hans M. Jensen (V) og Knud Hammer Sørensen (S), der må stå for skud. Mødestedet er »Loftet« på Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole. * I Kongreshallen i Herning bygges i denne weekend en »regnskov«, hvor orkidedyrkere fra hele landet udstiller deres blomster. Fra byen udstiller lærer Egon Heldgaard. Han har den største orkidesamling i Jylland og har i mange år været orkidedyrker. * Besøgstallet på lungeklinikken på Ringkjøbing Sygehus har været så beskedent de sidste par år, at man har besluttet at lukke den fra 1. november. * 14. At gymnastikken på disse egne er en overvældende interesse bevises også af, at Lis Ballegaard kan samle et ugentligt hold på 25-30 deltagere. Disse er ældre fra plejehjemmene. * Hvordan er vilkårene for børn og unge i kommunen? Dette er emnet for en høring på amtsgymnasiet, hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til repræsentanter for de forskellige partier, der stiller op til kommunevalget den 17. november. * På Borgen afholdes »De unges Uge« hvor evangeliet vil blive forkyndt i musik, sang og taler. * Ringkjøbingegnens Andels Grovvareforening har på generalforsamlingen skiftet selskabsform, idet den er gået over fra solidarisk ansvar til selskab med begrænset ansvar. * Henrik Lauritzen, Vestergade 9, er startet som forsikringsmægler med kontor i Nygade 20. Denne branche, der her i landet først er dukket op i den seneste tid, har længe været kendt i udlandet. * 15. Torvet er nu blevet bilfri. Der er dog markeret tre taxiholdepladser ved gavlen af amtsrådhuset. * På byrådets møde var der bred opbakning for de ændrede regler om benyttelse af sognegårdene. Der blev navnlig peget på benyttelse af ubanderoleret vin og spiritus, der er en svær konkurrent til hotelbranchen. * 16. Forudbestilling af den nye Ringkjøbingbilledbog går over forventning. 400 eksemplarer er allerede bestilt. Bogen udkommer 1. november hos boghandler Jens Holm. * Herman Andersen fra Velling har skænket museet en fornem gave, nemlig de fliser, han har på udstillingen. De er fra 1600-tallet og fremstillet på Rydbjerg Teglværk. Formentlig har disse fliser prydet gulvet i en kirke eller på en herregård. * Det rådgivende ingeniørfirma Skyum, Karkov og Tønnesen er optaget i varmekonsulentordningen. Det er sekretariatets fortegnelse over registrerede varmekonsulentfirmaer. I firmaet er der tre medarbejdere med status som varmekonsulenter. Disse kan foretage lovpligtig kontrol med oliefyr. * Teknisk udvalg har fået frigivet penge til støjafskærmende beplantning i kvarteret Skaadsmosevej, Langelandsgade og Sjællandsgade. * Boghandler Jens Holm er nu kommet med den nye Ringkjøbingplatte 1981. Motivet er folkedansere ved det gamle lysthus i Grønnegade. Det er 5. årgang af platten, der nu fremstilles. * 17. Legetøjshandler Poul Søndergaard præsenterer en flot model af skoleskibet »Danmark«, som forsvandt i det sydlige Stillehav, og som man aldrig senere hørte noget fra. * Rådhuset har fået udskiftet telefoncentralen. Borgmester Skytte meddeler som en glædelig overraskelse, at det blev 50.000 kr. billigere end tilbudet lød på. * Kokelev Poul Andersen søger at danne en kreds for FDF/FPF her i byen. Han søger en voksen, som vil gå ind i arbejdet som leder. * 19. Dommergården skal afgive det halve af den store have til kommunen. Til gengæld skal kommunen oprette parkeringspladser til besøgende på dommerkontoret og retten. * Englandsfarerne, der er flittige til at indsamle papir, har nu udvidet deres aktivitet til også at indsamle pap. 2 containere er opstillet ved viadukten til formålet. * Ringkjøbing Grundejerforening skal på den kommende generalforsamling tage stilling til om foreningen skal nedlægges. * 20. Ved Handelsforeningens kvartalsmøde, hvor turistchef F. Schiøtt gjorde status over sommerens besøg, fastslog han, at turistsæsonen 1981 havde været alle tiders. Han viste en serie lysbilleder, hvor man kunne se, at der var rigtig mange folk på Torvet og i gaderne og ved de forskellige arrangementer. * En kreds af mødre, med Susanne Clausen som initiativtager, er gået sammen for at kunne være unge mødre behjælpelige. Lad os hjælpe hinanden og gøre store problemer små, er hendes motto. * De handlende er utilfredse med kommunens tilskud til turistforeningen. Det oplystes, at samtidig med, at tilskuddet er skåret betydeligt ned, er huslejen i kommunens bygning sat tilsvarende op. * Fjernvarmeværket er startet på at forlænge den ny hovedledning mod vest. På et møde i Rindum Sognegaard blev der givet beboerne nærmere besked om fordelene ved at tilslutte sig. I mødet deltog formanden for varmeværket, skatteinspektør Børge Andersen, der redegjorde for økonomien. Endvidere var der folk til stede fra Jyllands Kreditforening og Byggeriets Realkreditfond, der fortalte om finansieringsmuligheder. * Civilforsvarsforeningen, der den 21. oktober holder åbent hus på CF-gården, mangler betjening til gullaschkanonen. Civilforsvarslederen Bent Møller Jensen opfordrer mænd til at melde sig til hjælpearbejde, men gør samtidig opmærksom på, at forplejningsarbejdet i høj grad er mandfolkearbejde. * Blandt de 99, der vil modtage belønning for lang og tro tjeneste, er Laura Larsen, 83 år, Mellemgade 11. Hun har været ansat hos fru Anne Glistrup i 61 år. * 20. Handelsforeningens idérige PR-udvalg vil i efterårsferien glæde børnene med et rumskib, der kommer på besøg. Alt om rumskibet er meget hemmelighedsfuldt, så spændingen stiger, jo nærmere fredagen kommer. * 21. Det nye kollektive trafikselskab TRA er påbudt ved lov. Det drives som et selvstændigt selskab oprettet i fællesskab af samtlige 18 kommuner i amtet og amtsrådet. Det er amtsrådet, der har stillet sekretariat til rådighed. * I 1982 vil der blive afholdt et landsstævne for redningshunde. Ruinbyen i Stauning bliver det naturlige sted for eftersøgningsopgaver, men ellers skal Civilforsvaret stå for arrangementet. * Dansk Cyklistforbund i Ringkjøbing har møde med taleren Ivar Tønnesen, København, der fortæller om en tur jorden rundt på cykel. * Jyllands Kreditforenings halvårlige repræsentantskabsmøde afholdes denne gang på Hotel Fjordgården. * 22. Her i kommunen er man nu nået så langt, at der er dækning for efterspørgsel efter dagpleje- og institutionspladser. Der er ingen venteliste mere. * Ringkjøbingegnens Landboforening udsender i disse dage et jubilæumsskrift til medlemmerne i anledning af foreningens start for 125 år siden. Emnet er landboforeningens nyere historie. Stoffet er leveret af konsulenter og tidligere formænd, redigeret af Lars Agerskov og trykt i fin udførelse i A. Rasmussens Bogtrykkeri. * Handelsforeningens PR-udvalg har stor glæde af deres idé om rumskibe. Det har skabt så meget opsigt, at TV kommer til byen for at filme det, beregnet til et indslag i »Dagens Danmark«. * 23. Ungdomsskolens klub, der har til huse på skolen, åbnes nu for unge arbejdsløse i alderen 16-25 år. En person med tilknytning til kommunens beskæftigelsesforanstaltninger vil være til stede for at hjælpe de unge med eventuelle problemer. * Fra ejendomsmægler Emil Andersens firma meddeles, at der i de sidste par måneder er solgt 10 grunde, og man ser frem til lidt mere gang i byggeriet inden for en overskuelig tid. * 24. På det kommende amtsrådsmøde vil der blive indstillet, at kommunerne Egvad, Ulfborg-Vemb og Holmsland får samme status i egnsudviklingen som Skjern og Ringkjøbing. * I ugen med skolernes efterårsferie konstaterer turistchef Schiøtt, at det mest er danskere, der færdes i gaderne. * Boligforeningens hidtil største projekt er noget foran med tidsplanen, men vinteren står for døren, og der er endnu meget udearbejde. Projektet omfatter bygning af 73 kædehuse i Alkjærparken. Til 1. april 1982 skulle 18 være klar til indflytning og andre 22 til 1. juni. Disse 40 boliger er i dag udlejet. * 26. Bibliotekar Else Ramskov konstaterer, at læselysten er stigende. Hun mener, at det er det dårlige vejr, måske arbejdsløsheden, der får folk til at hygge sig med en bog. * Landmændene får igen en travl periode, nu der skal gøres klar til roekampagnen. * 27. Stauning Lufthavn er nr. 6 blandt provinsens 12 lufthavne, hvad starter og landinger angår. Dette er fra statistikken over juli kvartal. * Ringkjøbing Gardens generalforsamling blev til en farvestrålende og festlig aften med 155 deltagere. Gården musicerede og »rullede fanen ud« for publikum. Der var taler af formanden Møller-Nielsen og borgmester Niels Skytte, der begge havde mange rosende ord for arbejdet, der i høj grad markerer byen udadtil. Der blev vist film fra turen til Valente og Slagelse-tattoo. Derudover blev der bl.a. afsunget en sang, en hyldest til lederne, skrevet af Gardens medlemmer. * Den storslåede fliseudstilling på museet har så stort besøg af videbegærlige gæster, at museumsinspektør Aarup og tandlæge Anthonisen nu indbyder til rundvisning. * Skolekommissionens udbygningsplan for folkeskolen og fritidsundervisningen vil blive sendt til byrådet. Det fremgår heraf, at ingen skoler vil blive nedlagt de næste 4 år, selv om børnetallet i landområderne er faldende. * 28.1 amtets nybygning på hjørnet af Damstræde og Østergade er der plads til at samle de spredte arbejdspladser. Der flyttes hertil fra det gamle rådhus på Torvet, den tidligere handelsskole på Kirkepladsen og ejendommen Nørredige 20. * Den gamle købstadssten fra genforeningen 1920, der midlertidig har været fjernet, er nu genopsat. * På en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at nedlægge Ringkjøbing Grundejerforening. Der synes ikke mere at være behov for den. * Guldalderklubben havde forfatterinden Inga Boas, Hover, som gæst. Hun fortalte levende og interessant og læste en del op af en bog, som endnu ikke er udkommet. En velfortjent hyldest og tak modtog hun fra de 90 deltagere i eftermiddagsunderholdningen. * 29. Over 3 aftener afholder Ringkjøbing Handelsforening et regnskabskursus for erhvervsfolk. Ægtepar, der begge arbejder i en virksomhed, opfordres ligeledes til at deltage. * Atter en gang åbner Morten P. Denne gang efter ombygning med en krostue og en billardstue. Dette sidste har gennem længere tid været et ønske hos kroens gæster. * Opførelse af professionel ballet hører til sjældenhederne her i byen. Nyt Dansk Danseteater giver opvisning på Ringkjøbing Gymnasium. Truppens medlemmer bruger ikke ordet ballet, men dans og dansere. Det er Musik og Ungdom, der præsenterer truppen. * 30. Roklubben slutter sæsonen i dag med standerstrygning og pokaluddeling. I år har klubben vundet pointspokalen i konkurrence med de vestjydske klubber. * 31. Kunstmaler Sigfred Aagaard, Nr. Lyngvig, har sat Kaj Munks »Kærlighed« op som amatørskuespil i Kloster Forsamlingshus. Siden 1960 har Aagaard spillet forskellige stykker af Kaj Munk og altid med overvældende tilslutning. Denne gang bliver der også spillet for fulde huse, med publikum fra hele Jylland, Fyn og Sjælland. * Ved Kirkevej i Rindum skal der nu anlægges cykelsti. Denne skal gå fra Snebærvej til ROFI-Hallen. * En snes medarbejdere i skoleforvaltningen og musikskolen rykker ind på den gamle handelsskole på Kirkepladsen, når amtet med det første rykker ud. * Ligesom Roklubben slutter Sejlklubben sæsonen i dag. Der er standerstrygning i eftermiddag.

Bryllup: 3. Irene Bæk og Svend Erik Andersen, Ringkjøbing. * Ketty Marie Hedegaard Mouritsen, datter af A. Mouritsen, Ringkjøbing, og Jan Hardy Petersen, Ringkjøbing. * 24. Laila Anita Quvang Nielsen og John Silberg, begge Ringkjøbing.

Guldbryllup: 11. Tobakshandler Svend Fastrup og hustru Mary, Mylius Erichsensvej 9.

Jubilæum: 1. Overportør Børge Nielsen, Hoffgaardsvej 10, 25 år ved DSB.

Fødselsdag: 1. Jørgine Fæster, Kongevejen 57, 75 år. * 14. Jens Kristensen, Vellingvej 2, 60 år. * 17. Jenny Larsen, Damtoften 3, 70 år. * 20. Kirstine Bollerup, V. Strandsbjerg 6, 70 år. * 22. Esther Kristoffersen, Herningvej 113, 70 år. * 25. Niels Sørensen, Damtoften 14, 60 år. * 28. Niels Møller, Stenshøj 12, 50 år. * 29. Thomas Skovmose, Blomstervænget 22, 70 år.

Døde: 4. Stinne Nielsen. * Kathrine Pedersen. * 5. Kristen Madsen. * Julie Kathinka Rasmussen. * 7. Peter Carlsen. * 8. Ingeborg Poulsen. * 9. Niels Peter Christensen. * 11. Elith Pedersen. * 13. Margit Lauridsen. * Svend Børge Astrup Hansen. * 18. Erna Grøn Hansen.

 

NOVEMBER

2. Lions' store julelotteri 1981 i Ringkjøbing, Videbæk, Lemvig og Ulfborg-Vemb starter salget af lodsedler i dag. Salget slutter 28. november. Der er 150.000 numre. Gevinstantallet er 2.425, og disse numre repræsenterer en værdi på 230.000 kr. * Det forestående kommunale valg er præget af 3 fællesarrangementer på Ringkjøbing Amtsgymnasium. Indbydelse er gået ud til 6 partier, der er repræsenteret i Ringkjøbing Amtsråd. * 3. 32 mill. kr. er bevilget til støtte for det vestjydske landbrug. Pengene vil blive fordelt til de hårdest ramte landmænd. * De næste 3 uger er der i Ringkjøbing Bank udstilling af de 40 billeder, der er anvendt i den nye bog »Ringkjøbing Gadebilleder - dengang og nu«. * Det gamle, stolte fyr i Nr. Lyngvig bliver i dag 75 år. Sammen med fyret i Bovbjerg og det i Blaavand skulle hele den vestjydske kyst være markeret for de søfarende. * Agronom Pia Christensen har fået fast ansættelse i Ulfborg og Ringkjøbingegnens Landboforeninger. »Vi var ellers betænkelige ved en københavner,« sagde formanden Andreas Rindom på generalforsamlingen, men denne betænkelighed må være bortfaldet, da ansættelsen blev vedtaget. * »Jeg står ikke med tårer i øjnene,« bekendtgjorde konsulent Jacobsen, da han for 20. og sidste gang aflagde beretning fra kartoffelsektionen. Det var der heller ikke grund til, da han oplyste, at kartoffelsektionen sluttede året med et overskud på 57.094 kr., der er tilført landboforeningens kasse. * 4. Til amtsrådsvalget den 17. november er der opstillet 239 kandidater, deraf er 51 kvinder. * Musikskolens nystartede kammerkor får premiere den 19. november. Det er Musik og Ungdom, der arrangerer dette i forbindelse med generalforsamlingen. Der vil blive muciseret af Musikskolens blokfløjtekvartet og Ringkjøbing Big Band. Det foregår alt i amtsgymnasiets aula. * Musikhandler Erik Lyhne Petersen har fået eneforhandling for den jydske vestkyst af elektroniske orgler fra det hollandske firma Johanus. Han håber, at missionshuse og menighedshuse vil interessere sig for den nye type. * 5. Fire unge piger fra byen har udsendt et nødråb: »Hjælp os med at finde arbejde. Vi træffes på »Loftet« (lokale over gymnastiksalen) fredag.« Man må håbe, at nødråbet fra de fire energiske piger giver resultat. * Sparekassedirektør K. Møller Nielsen oplyste på et møde, at væksten på indlån de sidste 5 år har været 14,3%. * 6. Erhvervsvejleder Sudergaard sender i løbet af efteråret 630 skoleelever i erhvervspraktik, deraf 4 til Christiansborg, hvor de siger, de vil »lure« folketingsmedlemmerne kunsten af. * Forud for kommunevalget var der tilrettelagt en offentlig høring med 7 byrådskandidater i panelet. Debatten drejede sig om børn og unge og deres beskæftigelse udover skolegang. Man efterlyste utraditionelle tanker. Flere kom til orde med gode forslag, men i øvrigt var panelet ikke enige om værdien af de nye tanker. * Folketingsmedlem Hanne Reintoft har på Hotel Fjordgården holdt foredrag for 100 deltagere i Pleje- og Omsorgslederskolen. Hun sagde, at de forskellige organisationer skal lade være med at bekrige hinanden, men i stedet samles om, at de ældre kan få den bedste pleje. * 7. Efter 30 år i amtsrådet er Aage Ebbensgaard blevet interviewet, og han lægger ikke skjul på sine følelser overfor de mennesker, der år efter år har stemt han ind i amtsrådet. Det er taknemlighed for trofasthed. I øvrigt har han en urokkelig tro på, at Vestjylland nok skal klare sig med en befolkning, der både er dygtig og arbejdsom. Ebbensgaards afløser bliver konsulent Lars Agerskov. * Nu op til kommunevalget ser Venstre i byrådet med glæde og en vis stolthed tilbage på den forløbne periode fra valget i 1978. Store opgaver er løst med en lav beskatning. * Henning Nørskov og Harald Andresen, Conson Elektronik, har sikret sig et par års forspring for konkurrenter med udviklingen af et fikst og avanceret anlæg til varmestyring. Anlægget kan programmeres til en særskilt temperatur i op til 14 rum på alle tider af døgnet. * Klinikchef for børnetandplejen Bent Andresen bliver 50 år og ønsker sig Ringkjøbingbogen i fødselsdagsgave. Hans store interesse for det gamle Ringkjøbing og slægtshistorie er altoverskyggende, så det må vel være den rigtige fødselsdagsgave. Han har taget initiativ til, at der er dannet et lokalhistorisk arkiv og beder alle, der har gamle papirer, billeder eller protokoller, om at aflevere dem på biblioteket. * 9. Advokatfirmaet K. Skovborg Andersen og H. Thorninger vil fra 15. november blive delt i to selvstændige enheder. Begge firmaer forbliver i byen. * Ringkjøbing IFs juniorer og ynglingeholdet har haft et sjældent succesår. Dette skyldes tre talentfulde trænere, en uvurderlig holdleder og fine forhold for spillerne. * 10. Ringkjøbingegnens Landboforening fejrer i dag 125 års jubilæum. Mange gratulanter strømmede i dagens løb til Landbogården i Rindum for at lykønske. I aften er der fest på Højskolehotellet. Foreningen udgiver i anledning af jubilæet et skrift: »Vestjydsk landbrug - træk af landbrugets udvikling på Ringkjøbingegnen«. Særlig takket og hædret blev Jens Bukholt, der var formand for foreningen fra 1951 til 1965. Han blev som den første udnævnt til æresmedlem. * Kunstneren Per Arnoldi har skænket Red Barnet nogle af sine karakteristiske motiver. Der er efter disse fremstillet postkort, der sælges gennem Midtbank, fru Cleo Skov og de lokale serviceklubber. * 11. Et hold på Fjordvang Ungdomsskole, 23 piger og 23 drenge, har i 6 uger arbejdet med en opgave om arbejdsløshed. Vangholdet blev præmieret og modtog af sparekassedirektør K. Møller Nielsen en check på 1.000 kr. for god indsats. * 12. At overtro endnu ikke er helt udryddet må erkendes. Nordsøværftet skulle søsætte et skib til det engelske rederi Eggar. Søsætning plejer at foregå om fredagen, men da denne var den 13. blev det bestemt til torsdag den 12. Skibet, der er det tredie, rederiet modtager af denne type, er på 499 bruttoregistertons. * Den nye, store og flotte Bredanfabrik i Rindum står nu klar med alt, hvad der forventes af en moderne fabrik. Produktet, der fremstilles, har fået navnet Danmuf (det er en harmonikaforbindelse mellem rør) og er i stor udstrækning blevet anvendt i fjernvarmeområdet. Henning Bredahl er teknisk chef og Poul Erik Bæk chef for salgs- og administrationsafdelingen. Produktet er allerede godt indarbejdet i Sverige og flere andre lande. * Op til folketingsvalget benytter Ringkjøbing sig af kvindelige parlamentarikere til at reklamere for de partier, de tilhører. Minister Lise Østergaard taler for Socialdemokraterne og Tove Nielsen for Venstre. * 13. Rideklubben har i den kommende weekend arrangeret springstævne, hvor man forventer stor tilslutning udover de allerede tilmeldte. * På valgdagen vil alle fem partier, der stiller op, sørge for musik i byen. Ringkjøbing Gården vil musicere både på rundtur i byen og på Torvet. * Gartner Toft, Rindum Handelsgartneri, har solgt sin virksomhed til Jens Raj, Kolding, der fredag åbner under navnet »Blomsterland« med 150 forskellige arter at vælge imellem. * 14. Et meget smukt maleri »Gøglernes aften« af maleren Chr. Dyekjær er skænket til amtsgymnasiet af håndværkere og arkitektfirma. Dette bliver nu placeret af et kunstudvalg bestående af 5 elever og 5 lærere. * 16. Fliseudstillingen på museet er slut, og museumsinspektør Aarup udtaler sin store tilfredshed med besøgstallet, der har været over forventning. * Ringkjøbing IF havde en særdeles vellykket børne- og forældrefest i Vesterhavshallen. Over 300 børn og voksne deltog i festlighederne, der foruden taler også omfattede spisning af medbragt mad og musikalsk underholdning. Aftenens højdepunkt var nok uddelingen af en regn af diplomer og pokaler. * 17. I dag skal der vælges nyt amtsråd og fra det gamle amtsråd peger man på konsulent Lars Agerskov som Ebbensgaards efterfølger. I øvrigt går reklamen ud på »landets laveste amtsskat«. * Musik og Ungdom vil på amtsgymnasiet præsentere 3 lokale ensembler ved en offentlig koncert. Det er Musikskolens Kammerkor, der her for første gang optræder offentligt, Musikskolens Blokfløjtekvartet og Ringkjøbing Big Band. * Ringkjøbing Marchforening blev mandag stiftet på CF-gården. Den skal afløse den hidtidige CFs Marchforening. * Det thailandske orkester Bangkok Tigers giver koncert på Picasso. Orkestret er et pop-rock-orkester. * Arbejdsgiverforeningens Vestjydske Lokalsammenslutning har haft generalforsamling på Hotel Fjordgården. Formanden Hans Kolby Hansen opholdt sig i sin beretning meget ved virksomhedernes uden- og indenlandske konkurrenceevne og de stigende lønudgifter. Han oplyste også, at sammenslutningen i øjeblikket tæller 202 medlemmer, hvilket er en stigning på 21 siden sidste år. * 18. Ringkjøbing Banks nye ungdomskonto, der fortrinsvis er for de 13-20-årige, er blevet modtaget med stor interesse. Ca. en måned efter starten havde 400 taget imod det nye tilbud. * Ved afslutningen af kommunevalget blev resultatet seks nye medlemmer i byrådet. Venstre gik én frem, og de radikale gled ud. Blandt de nye medlemmer er Hanne Korsholm, der fik sit medlemsskab i sølvbryllupsgave. * Ved et lynnedslag udbrød der brand hos Falck. Det blev dog ikke til mere, end at vagtholdet selv kunne klare slukningen. Værre var det dog, at lynet ramte redningsstationens høje mast og satte radiosystemet ud afdrift, og der måtte tilkaldes teknikere fra Storno til reparation. Forbindelsen til Falcks vogne blev dog opretholdt gennem nødforsyning. * 19. Kunstforeningen og Museet i fællesskab åbner i Rådhushallen en udstilling af Islands grafik. Dette er noget specielt, da udstillingen kun vises i 13 byer i de fem nordiske lande. * 20. Amtsrådet yder tilskud til yderligere 200 nye lærerpladser. * Tove Sanderhoff, Skolevej, har gennem amtet fået bevilget tid og penge til at klarlægge, hvilke mekanismer, der spiller ind, når det skal bestemmes, om ældre skal på plejehjem eller have hjælp og blive i hjemmet. Hendes arbejde vil bl.a. bestå i visit hos ældre i amtets 18 kommuner. Hun har i 8 år været leder af pleje- og omsorgsafdelingen i Odense kommune. Resultatet af hendes undersøgelser vil indgå i et rapportmateriale, som offentliggøres, når projektet om ca. 1 år er afsluttet. * Anlægsregnskabet for opførelse af Ringkjøbing amtsgymnasium er nu sluttet og fremlægges i første amtsrådsmøde. Slutresultatet blev 36 mill. kr. * Sangeren og komponisten Peter Sand, tidligere Ringkjøbing, får i nærmeste fremtid 2 kompositioner uropført i Hobro kirke. Det er nye melodier til salmerne »Født af Jomfru Maria« og »Aftenbøn«. * 21. Arkitektfirmaet Nic. Andersen og C.E. Lindquist er blevet udtaget til at deltage i en arkitektkonkurrence om udarbejdelse af en byggeplan for et stort boligprojekt i Ikast. * Foreningen til bevarelse af byens særpræg har gennem Ringkjøbing Amts Dagblad opfordret beboerne til - ved stemmeseddel - at tilkendegive hvilke ejendomme, der er bevaringsværdige og hvem, der skal have den nyindstiftede bevaringspris, der vil blive uddelt ved foreningens generalforsamling. * 23. Sct. Georgsgildets adventskoncert var som sædvanligt velbesøgt. Udover de medvirkende var der ca. 200 tilhørere. For første gang medvirkede det store Ølstrupkor. Den engelske julesalme fik en flot udførelse med akkompagnement af 3 trompeter fra Ringkjøbing Blæsertrio. Willy Egmose var koncertens orgelsolist. Holstebro Amatørsymfoniorkester leverede sit hidtil bedste i Ringkjøbing. * Frimærkeklubben lever i bedste velgående. Til byttedag på Hotel Fjordgården var der 200 interesserede. * Alle børn i alderen 3-7 år får invitation til børneteater. Det er Holstebro Egnsteater, der opfører »Den gamle mand og børnene«. * 24. En orkanagtig storm, den værste i mange år, har hærget den jydske vestkyst og forvoldt mange ulykker. I morges blev der varslet forhøjet stormflodsberedskab langs hele kysten. Vandet var da ved Højer sluse 3 meter over daglig vande. I Hvide Sande måltes 3,5 meter over normalen. Overalt skabte stormen kaos og ødelæggelser. * Ringkjøbing Landbobanks fodboldspillere hjembragte flere pokaler fra De samvirkende jydske Lokalbankers årlige stævne. Dameholdet vandt en pokal til ejendom. Holdet har vundet sin række 6 år i træk. * 25. På kystområdet mellem Søndervig og Husby var havet flere steder ved at bryde igennem. Civilbefolkningen og politiet havde en streng dag med at fylde og udlægge sandsække. Der måtte tilkaldes ekstrahjælp fra civilforsvarskasernen i Herning og politiregionsledelsen i Århus. Begge sendte beredvillig stort mandskab til hjælp. I løbet af det strenge døgn blev der af CF-kolonnen serveret millionbøf til 225 mennesker. * 26. Den frygtelige storm har i Klosterheden væltet træer for 10 mill. kr. * Byrådet har bevilget 417.000 kr. til energibesparende foranstaltninger i Ringkjøbing Svømmehal. * Genbrugscentret i Lem henter store mængder textilaffald på en fabrik i Brande. Dette sendes videre til udnyttelse i Italien. Fløjl kan ikke anvendes, og beskæftigelsesudvalget i kommunen vil forsøge at starte en produktion af tæpper. Til dette formål er indkøbt 2 væve å 3.000 kr. pr. stk. * Byen har i disse dage besøg fra den finske venskabsby Kemi. * Fa. Stampes Elektro lukker sin butik, der er en del af firmaet. Denne har ikke kunnet give overskud og nedlægges derfor. Stampe fortsætter dog stadig som VVS-mand. * Vestjydsk Alternativ Energi i Videbæk holder i weekenden udstilling på Højskolehotellet. Der vises en lang række ideer til nedbringelse af varmekontoen. * 27. Ringkjøbing Amts Dagblad starter i dag indsamling til stormflodens ofre i Vrist. Dér er det særligt slemt; mange familier har simpelthen mistet alt, hvad de ejede. * HK-kontoret i Søndergade og Træindustriarbejdernes kontor på St. Blichersvej kommer under samme tag i Smedegade 2B. * To ledere hos CF er blevet forfremmet og har fået overrakt bevis for forfremmelsen. Det er Leif Roed, der blev forfremmet til sektionsleder I, og Jørgen Olsen, Ølstrup, udnævntes til delingsfører I. Bjarne Andersen, Velling, blev forfremmet til sektionsfører II. Borgmester N. Skytte stod for det ceremonielle. * Boghandler Jens Holm meddeler, at salget af bogen »Ringkjøbing Gadebilleder - dengang og nu« er gået så godt, at der allerede er truffet aftale om en fortsættelse, der skal komme til næste efterår. * Byen har fået café. Det er i det tidligere Grand Hotel. I tilknytning dertil er caféens navn Grand Café. Mogens Bro er manden bag det nye sted. * Nyt i byen er at juleudsmykningen, guirlander og røde hjerter er af plastic. Disse er jo også velegnede til genbrug. * Afslutningen af Røde Korsugens aktiviteter viser et overskud på 31.753 kr. Af disse har katastrofefonden fået 30.000 kr. og resten fordeles til hjælpearbejde. * Ved sportsfiskernes generalforsamling blev ønsket om en modstrømsfisketrappe ved Voldbjerg Mølle opfyldt. Denne skal etableres inden december 1983. Dette var det overskyggende emne. * Direktør Chr. Skov, Vestjyllands Udviklingsråd, oplyser, at VJ er med til at skabe omkring 1.000 nye vedvarende arbejdspladser pr. år. De fleste af disse er inden for eksportsektoren. Skovs område er Viborg, Ribe og Ringkjøbing amter. * 28. Lindene foran Hotel Ringkjøbing er en af landets ældste stammehække. (Træer plantet i en række kaldes stammehæk.) Det fremgår af en artikel i Dansk Dendrologisk Årsskrift. Træerne er plantet i slutningen af 1700-tallet. Sådanne findes også i Rønne, Ærøskøbing og Mariager. Det er interessant at se, at stammehækkene særlig har vundet indpas i søfartsbyer. Man formoder, at driftige sø- og handelsfolk er blevet inspireret af denne beplantningsform i udlandet. * Ringkjøbingegnens Mejeriselskab oplyser fra et medlemsmøde, at der er fald i den indvejede mælkemængde, men at der er fremgang for produktionen af smør og ost. * Ved en udstilling i Højmark havde Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub 222 nummererede høns, ænder og duer. Det er 58 flere dyr end sidste udstilling. Den store forøgelse spores ikke alene her, men overalt i landet. * Redaktør Leif Hansgaard har skrevet manuskript og instrueret en 20 minutters farvefilm om det danske naturgasprojekt. Filmen er klar inden jul. * Kreditforeningen har haft fernisering på en kunstudstilling for første gang i 121 år, eller siden Kreditforeningen blev oprettet. Billederne var lavet af kunstneren Jørgen Brynjolf. * 30. Ved den store fjerkræudstilling fik en 13-årig pige, Dorita Flindt, guldmedalje for hendes flotte dværghøne. * Ved Det kristne Gymnasiums julebazar blev overskuddet godt 50.000 kr. Beløbet var særdeles velkomment til etablering af cykelskure.

Bryllup: 12. Vivi Elkjær Husted, datter af F. Husted, Ringkjøbing, og Niels Ovesen, Risskov. * 28. Inge Maretti, datter af Sv. Aa. Maretti, og Aage B. Nicolaisen.

Sølvbryllup: 25. Holger Pedersen og hustru Karen, Femhøjsande, Rindum.

Guldbryllup: 12. Emil Knudsen og hustru Karen, Vester Strandgade 16.

Fødselsdag: 4. Sigrid Johannesen, Borgen, 70 år. * 8. Bent Karstoft Andresen, Bellisvej 10, 50 år. * 12. Laura Flytkjær, Skolevænget 3, 50 år. * Knud Jesper Jeppesen, Øster Strandgade 24, 80 år. * 15. Ingvar Kristensen, Østergade 42,75 år. * Severine Nielsen, Østerled 4,75 år. * 20. Kristian Sandholm Jensen, Bavnshøj 5, 50 år. * 23. Fhv. gårdejer Villads Bertelsen, Alkjærparken 56,90 år. * 28. Direktør Chr. Skov, 0. Strandgade 15, 50 år. * 29. Forsikringsdirektør Gustav Jensen, Lindevej 9,60 år. * 30. Agnes Hviid, Aldershvile, 90 år.

Døde: 8. Karen Marie Isager. * 9. Antonia Oluffa Lerche. * Tage Andreas Jensen. * 12. Ella Langhoff. * 25. Peder Kildegaard Graversen. * 30. Laura Kirstine Larsen.

 

DECEMBER

1. Venstres Ungdoms valgbus kommer på onsdag til byen. Henrik Toft, Staby, er med for at besvare spørgsmål om partiets politik. Turen rundt i amtet er et led i valgkampen til folketingsvalget den 8. december. * 2. Gardin-Eksperten, Nygade 24, ophører som selvstændig forretning. Denne overtages af Laumanns Bolighus på Torvet. * Det store juletræ på Torvet er nu klar til at blive tændt en af de nærmeste dage. * Gunnar Baunsgaard har taget et års orlov fra Ringkjøbing Amtsråd for at tiltræde stillingen som forstander for Dianalund Højskole på Sjælland. * Man må sige, at de handlende gør noget ud af juleforberedelserne, som f.eks. Laumanns Bolighus, der indbyder til åbent hus med underholdning af Rebild Spillemændene. * 3. Ringkjøbing Gården er stadig med til at glæde beboerne. Søndag eftermiddag spiller den på tur gennem byen og slutter af med koncert på Torvet. * Interessen for museets fliseudstilling har været meget stor. Ved den lille konkurrence indkom der løsninger fra flere dele af landet. 6 var heldige ved udtrækningen og vandt en flise. * 4. Ringkjøbings ældste borger, Kirstine Lauridsen, Hoffgaardsvej, bliver i dag 106 år. Hun er blandt landets fem ældste borgere. Trods den høje alder - og sengeliggende - følger hun stadig godt med i, hvad der sker i byen. * En lokalplan for torv- og kirkeplads bliver nu fremlagt i byrådet til endelig godkendelse. * Helse-fonden har tildelt 163.000 kr. til institutioner for ældre i byen. Det betyder, at alle ansøgninger om støtte er imødekommet. * 5. Ringkjøbing amt har fået 100% statsstøtte til reparation af de diger, der blev ødelagt under stormfloden i sidste uge. * 6. Julekoncerten blev en stor succes. Mere end 300 overværede den. Rindum-koret, under ledelse af Helle Mikkelsen, deltog samt Flemming Nordenhof med trompet samt Ernst Christensen ved orglet. * Ringkjøbing og Omegns Motorklub havde stor succes med deres Nisseløb. Der var 207 startende hold med ca. 800 deltagere. * Ved valg i menighedsrådet blev Orla Albæk genvalgt til formand og Poul Møller som næstformand. * 8. At vestjyderne har sind for folk i nød, derom vidner indsamlingen til de hårdt ramte af stormfloden i Vrist. Indsamlingen er i dag oppe på 75.000 kr., hvortil kommer Cheminovas bidrag, 1 kr. fra hver medarbejder + 4 kr. for hver 1 kr. fra direktionen, i alt 91.400 kr. * Skole- og fritidsforvaltningen får nu bedre kontorplads, idet den flyttes fra rådhuset på Torvet til Kirkepladsen 1. * 9. Christian Dyekjær - gammel ringkjøbingdreng - er en af de vestjydske malere, der har opnået international og national anerkendelse, udstiller i Ringkjøbing Bank. For 2 år siden havde han udstilling i Rådhushallen. * Ved folketingsvalget fik Henrik Toft igen flest stemmer og skulle således være sikret en plads i det nyvalgte folketing. * 10. Det nye amtsråd konstituerede sig i dag med Lars Agerskov, Velling, som amtsborgmester og Anton Kristensen, Kibæk, som viceamtsborgmester. * Ved gravning i museets gård er der fundet mange smukke ting. En tekande fra omkring 1740, fine hollandske tallerkener fra Delft og nogle kinesiske tekopper. * Amtets nye bygninger på hjørnet Østergade-Damstræde er nu taget i brug. Der er indbudt til åbent hus og flere hundrede havde efterkommet indbydelsen. De ca. 100, der er ansat ved amtet, har været spredt forskellige steder i byen. Nu skulle der være mulighed for fællesskab og godt arbejdsmiljø. * Østerports Bageri har igen åbent søndag. Bageren oplyser, at en stor del af omsætningen ligger på søndag-morgen-rundstykker. * Fabrikant Jens Lydersen viser i weekenden effektivt varmeanlæg. Han fabrikerer stokerfyr og har hidtil fabrikeret ca. 350 til eksport. Mere end 200 var interesserede. * Guldalderklubben sluttede sin møderække med Luciaoptog, korsang, ledet af Maria Gorm Jakobsen, og fællessang. * 11. Aldershvile har stillet vægplads til rådighed for byens mange amatørmalere. Med passende mellemrum vil der blive ophængt nye billeder til glæde for de, der har deres gang på hjemmet. * Socialudvalget udsender igen i år invitation til at fejre juleaften på plejehjemmene i amtet. Alle, der gerne vil fejre juleaften dér, er velkomne. * 12. Hee Dyrepark er pr. 1. marts solgt til brødrene fiskeskipper Carsten Pedersen, Hirtshals og økonomidirektør Ejgild Pedersen, Dandy, Vejle. Der skal i etaper gennemføres ændringer til 4-5 mill. kr. Parken skal skifte navn til Sommerland West. * Der er til byrådet indkommet 2 byggeplaner i området ved V. Strandsbjerg. Forslagene behandles på det første byrådsmøde. * Revisionsfirmaet E. Frandsen blev ved en reception budt velkommen til byen af borgmester N. Skytte, advokat K. Dalgaard-Knudsen og revisor Jens Thomsen. Firmaet flytter ind i Kreditforeningens hidtidige direktørbolig. * 14. Konservativ Ungdom stiftes tirsdag ved en generalforsamling på Højskolehotellet. * 15. Det nye byråd har konstitueret sig. Til borgmesterposten var der kun ét forslag, N. Skytte, der blev valgt med akklamation. Til byrådet var der 6 nye medlemmer, der blev budt velkommen til arbejdet af borgmester Skytte. * Lions Club har på deres Handicap Messe et overskud på 8.000 kr. Pengene blev omgående omsat i en kopimaskine, der skal stilles op på dagcentret i Grønnegade, så de handicappede og ældre kan få glæde af den. * Fhv. bankkasserer H. Kornø bliver i dag 90 år. fra 1919 og til pensionsalderen har han beklædt bankkassererstillingen i Ringkjøbing Landbobank. * 16. Færdselspolitiet standsede i aftes 217 bilister, der næsten alle kom fra seksdagesløbet i Herning. Det betegnes som noget glædeligt, at kun én var spirituspåvirket. * Julehandelen i byen går over al forventning. Der er dog en mærkbar forskel på indkøbene nu og tidligere. Kunderne er mere pris- og kvalitetsbevidste, og det er mest brugbare, fornuftige ting, der købes. * Handelsforeningens PR-udvalg har i år atter et arrangement, der vil skabe glæde hos børnene. Et nisseorkester vil spille, ligesom spejdere iført nissetøj vil lede dansen om juletræet og uddele appelsiner. Til børnene bliver der også gratis biografbilletter. * Kommunens andel til driften af Trafikselskabet Ringkjøbing Amt - TRA - bliver i år 650.000 kr. * Ringkjøbing Aarbog vil i år udkomme med 2 hefter. Sidste år måtte årbogen udgå på grund af tekniske vanskeligheder. * 17. En plan for Torvet og Kirkepladsen, som byrådets udvalg for faste ejendomme har beskæftiget sig med i 3 år, skal nu forelægges byrådet. Der er imidlertid, udover konkurrenceforslaget, så mange nye ideer, at borgmesteren mener, et borgermøde er nødvendigt. Ved mødet blev der giver tilladelse til, at der arbejdes videre med to byggeplaner i området ved Vester Strandsbjerg og Ternevej. * 18. Lions Club står igen i spidsen for indsamling af briller til ulandene. * Morten P. prøver igen, om der skulle være grundlag for et nyt musiksted. I aften underholder den skotske sanger Eric Mclllveen Robinson med folkemusik og jazz. * Museet har haft udstilling af islandsk grafik, og samtidig kunne man beundre islandsk træskærerarbejde. Af dette ejer museet den største samling uden for Island. Disse ting er hjembragt af den driftige købmand Leonard Tand, der også var skibsreder først i dette århundrede. Samlingen består af kister til sytøj og garn, runde skrin til smykker, kander, krus og skeer. * 21. På grund af kulden måtte Ringkjøbing Gardens julearrangement opgives. De klarede turen rundt i byen, men koncerten måtte opgives. Instrumenterne frøs fast for dem. * Amtslægen trøster os for den stærke kulde. Det er ikke kun smukt, det er også sundt, siger han. * Falck har fået hjælp fra 3 autoelektrofirmaer for at kunne klare den tætte strøm af anmodninger om starthjælp til frosne biler. * 22. Det kulfyrede fjernvarmeværk i Rindum lever i høj grad op til forventningerne - selv i disse barske vinterdage. Driften fungerer upåklageligt, fortæller værkets formand, skatteinspektør Børge Andersen. * Kommunen har sendt tilbud til enlige om at fejre juleaften på plejehjemmene. 5 har taget imod tilbudet. * For første gang i flere år bliver der jazzkoncert her i byen. Det delvis lokale jazzorkester West 58th Street Stompers spiller 3. juledag på Hotel Ringkjøbing. * Kulden er nu så hård, at selv olie kan fryse i udendørs tanke. * 23. Boghandler N. P. Holm har til bogen Hardsyssel-folk I skrevet en artikel om den gamle boglade og livet i byen før den første verdenskrig. 28. Ringkjøbing Motorklub havde i juledagene arrangeret isbaneløb på fjorden med 750 deltagende biler. * Mange var glad for jazzkoncerten 3. juledag. 270 overværede den og fik bagefter en svingom. * 30. Forretningen i Torvegade, hvor der hidtil er solgt the og brugskunst, er pr. 1. februar solgt til Gunvor Sandsberg. Hun vil i fremtiden føre de samme varer. * Kriminalkommissær Eg oplyser, at kriminalpolitiet gennem de sidste år har haft en fordobling af sager, uden at mandskabsstyrken er væsentlig forøget. * Af kommunens nytårstal fremgår det, at der er bygget 106 nye boliger, 92 flere borgere, men kun 7 solgte grunde. * 31. Ringkjøbing Korn, der har hjemme på havnen, får nyt navn ved årsskiftet. Fremtidig hedder firmaet Superfos Korn.

Bryllup: 27. Laila Kristensen, datter af Verner Kristensen og Henning Rasmussen, Rindum.

Sølvbryllup: 26. Hagbart Barbesgaard og hustru Tove, Kappelhøj 9. * Jens Byskov og hustru Inger, Tjørnevej 3.

Fødselsdag: 4. Driftsleder Børge Hindø, Birkevej 9, 60 år. * 13. William Simonsen, Skolevænget 3, 65 år. * 15. Herluf Kornø, Aldershvile, 90 år. * 17. Fhv. gdr. Asger Serup, Bøgevej 12, 70 år. * Forstanderinde ved Ringkjøbing Sygehus Agnes Rindum, Egevej 12, 60 år. * 19. Jutta Bloch, Damtoften 16, 50 år. *25. Marie Mortensen, Færøgade 8, 70 år.

Døde: 6. Johanne Bach. * Børge Johannesen. * 11. Lauriths W. Andersen. * 12. Alma Næs. * 22. Gertha Madsen. * 24. Klara Wilhelmine Kirkeby.

 

1982

JANUAR

1. I dag må vi sige forhenværende til amtsborgmester Aage Ebbensgaard, men dette er ikke ensbetydende med at give op. I anledning af nytåret har han skrevet en lang og lødig artikel til Ringkjøbing Amts Dagblad, og essensen af denne er: At nok er vestjyder stejle, men de er også realistiske - derfor når de altid en løsning. * 2. Traditionen tro er der nytårsparade hos Falck. Stationsleder Ole Fyrsterling nævnte, at der i 1981 havde været 17.880 ydelser, 9,6% mere end i 1980. Ved paraden blev forfremmelser markeret, ligesom der blev uddelt hæderstegn. * Røde Kors starter et udvidet kursus i førstehjælp. Alle interesserede kan melde sig. * Politiet fik i det lokale område det roligste nytår i flere år. Ingen trafikulykker eller uheld ved afbrænding af fyrværkeri. * Kommunen har til alle pensionister udsendt et lille hæfte, der forklarer pensionisternes krav og rettigheder. * 4. Den nye amtsborgmester, Lars Agerskov, tog i dag på årets første hverdag, fat på arbejdet. * Udsalget, der startede i dag trods sne og is, havde alle steder stor tilstrømning. * Tøvejr ødelagde isbanekørsel på fjorden søndag, så lørdagens deltagerantal blev kun 140. * Falckstationen har som noget nyt antaget Regitze Vittrup som falckoline. * 5. De sidste dages store snemasser har forvoldt store vanskeligheder. Mange tog er aflyst, store elafbrydelser, breve flere dage forsinket og ingen postpakker. Ved de vestjydske Falckstationer er pansrede mandskabsvogne fra militæret udstationeret. * 6. Erhvervsrådets formand, borgmester N. Skytte, er dybt bekymret over, at EF-kommissionen har til hensigt at inddrage tilskud til egnsudvikling i Vestjylland, nærmere betegnet Ringkjøbing amt. * Fhv. bankfuldmægtig Bernhard Bennedsen er i sit hjem i Rødovre død 81 år gammel. Han var fuldmægtig i Landbobanken fra 1920 til 1962 og måtte da slutte på grund af svagt syn. Han har altid været nøje knyttet til Ringkjøbing og har udgivet en bog med strålende artikler om byen og dens borgere, både i gamle dage og nutid. * Kommunen har holdt licitation på en afvandingsbygning. Slammet skulle ved en ny teknik gå gennem en filterkammerpresse, og tørstoffet, der skulle bringes op fra et par procent til 28, bliver kørt ud til landmænd til gødning på markerne. * 7. Venstres formand, fhv. minister Henning Christophersen, kom til nytårsmødet på Højskolehotellet lidt forsinket på grund af det dårlige vejr. 140 havde trodset vejret og var mødt op. Henning Christophersen talte om landets problemer som helhed, men lagde dog særlig vægt på landmændenes særlig dårlige tider. * Ringkjøbingegnens Husholdningsforening indledte i dag litteraturrækken på Hotel Fjordgården. Skoleinspektør Henning Vejrup, Næsbjerg, talte om vore hjemstavnsdigtere. Der var mødt 100 deltagere, lidt mindre end sædvanligt, på grund af vejret. * Der er parkeringsvagter i hele landet bortset fra Ringkjøbing politikreds. Politiet mener selv at kunne overkomme de få ulovligt parkerede biler. * Ringkjøbing Gården modtog i dag en pengegave, som den vil få glæde af mange år frem i tiden. Ringkjøbing Grundejerforening er blevet ophævet, og samtidig er der dannet et fond med foreningens formue. Formuens renteafkast skal tilfalde Ringkjøbing Gården, så længe denne består. Formuen er på 20.500 kr., og rentesatsen er årlig 3.700 kr. * 9. Ringkjøbing Filmklub har på grund af økonomien måttet standse sin virksomhed. Klubben vil senere prøve at komme i gang igen. * Snedkeren, billedskæreren og maleren Robert Nielsen, Kronager 2, debuterer nu også som romanforfatter. Omkring 1. marts udkommer hans roman »Jalousidramaet i Vejlby«. Den uløste gåde som i sin tid inspirerede St. St. Blicher til »Præsten i Vejlby«. * Landbobanken modtager i disse dage det første af EDB-udstyret til onlinesystemet, der skal træde i kraft til september. Tre af bankens personale bliver i øjeblikket oplært til benyttelse af dette. * I dag og i morgen søndag bliver der motorløb på fjorden. * Seks borgere har på skift påtaget sig at læse avisen højt for beboerne på plejehjemmet. Aldershvile har arrangeret sig på samme måde, dog med færre deltagere. * Fabrikant Ole Søm, har købt Oluf Jensens ejendom på Algade til overtagelse 1. februar. * 11. Byens beboere blev ved vinterens begyndelse opfordret til at spare på varmen. Som et paradoks kan nævnes, at fjernvarmen nu bliver dyrere, da der er sparet for meget. * Chaufførerne på olielastbilerne er hårdt belastet i denne kolde tid. De prøver med 3-4 timers søvn at klare den telefonstorm, der er fra mennesker, der har brugt usædvanligt meget olie. Man anslår, at den hårde frostvinter vil koste 1.500-3.000 kr. ekstra for hvert oliefyr. * 12. Fabrikken Bredan har på 1 år øget markedsandelen herhjemme fra 0 til 50%. Dette er det seneste eksempel på betydningen af egnsudviklingsstøtten. * Den 2. udsalgsbølge hærger nu byen, men de handlende er overordentlig tilfredse med tilstrømningen. * Gunnar Baunsgaard, tidligere Rindum, der er blevet forstander på Dianalund Højskole, annoncerer efter ungdom fra Vestjylland. Han vil gerne samle unge fra hele landet på sin skolevirksomhed. * I løbet af 1981 passerede det samlede indlån i Ringkjøbing Bank og Ringkjøbing Landbobank 1 milliard kr. Det er en stigning på 100 mill. kr. siden forrige årsskifte. * LOFs studiekreds om tro. LOF starter onsdag studiekredsen med pastor Tage Rossel, Velling, som leder. Der bliver i alt 7 aftener. * 13. Politiet meddeler, at voldsmentaliteten ikke har den bedste grobund i politikredsen, og omfanget af hærværk er nærmest faldet drastisk i det forløbne år. Samtidig fortælles, at landevejstrafikken kostede 8 mennesker livet mod 14 forrige år. * Nytårsgudstjenesten i kirken havde igen i år stor tilslutning. Sognepræst P. Brogaard Andersen, Skjern, var prædikant. * Ringkjøbing Sygehus har modtaget 35 ansøgninger til en nyoprettet stilling som håndværker. * Lions Club indbyder alle Ringkjøbing og Holmslands folke- og invalidepensionister til fest på Højskolehotellet. Der plejer at komme 300 til denne storstilede aften. * 14. Det nye byråd startede med en meget kort åbning, der blev dog tid til at godkende, at elprisen fra 1. januar forhøjes med 3 øre pr. kWh. * Fra torsdag bliver glas- og flaskeindsamlingen sat i system. Vestjydsk Genbrugscenter i Lem modtager i fremtiden flasker og glasaffald. * 15. På Hotel Fjordgården har der været staldvandring via lysbilleder. Svineproducenterne er ikke glade for traditionelle staldvandringer. De er bange for at få tabgivende sygdomme ind i stalden. Fra Thorkild Greens ejendom i Højmark blev der vist moderne produktion med 100 søer i klimastald og fedestald. * Campingpladsens Marius fylder 80.110 år har han gjort sig uundværlig. Han fejer, rydder op, sorterer flasker og vigtigst af alt får han sig en snak med kunderne. Disse betragter efterhånden Marius som fast »inventar«. * 16. Hjemmeværnet søger at hverve medlemmer i 30-50 års alderen. To trediedele er unge under 30, og de forlader næsten alle Hjemmeværnet efter 3 år. * Niels Theilland-Poulsen, Katrineholm, har af Sundhedsstyrelsen fået lov til at betegne sig som speciallæge i kvindesygdomme. Han er søn af Kay Theilland-Poulsen her i byen. * 18. Kunstnergruppen V 12 fra Skjern-Tarm har åbnet debutudstilling i Rådhushallen. Der er 3 i sammenslutningen, og de udstiller grafik, maleri og tegning. * Der har vært »folkeligt møde« på Højskolehotellet med ca. 100 deltagere. Der var først gudstjeneste, hvor pastor Hillersborg prædikede. Derefter møde med foredrag af Kristian Thule Hansen, Gislev, over emnet »Folkestyrets vilkår i et ufolkeligt samfund«. * Ejeren af Nr. Vosborg, grosserer Henrik Haubroe, er tilkendt Europa Nostra-medaljen. Dette er den mest eftertragtede europæiske pris for restaurering af gamle ejendomme og landskabspleje. Prisen overrækkes den 26. marts af prins Henrik og til stede vil også være stifteren af prisen, lord Duncan-Sandys, fhv. indenrigsminister i Winston Churchills krigskabinet. Efter restaureringen åbnes slottet for turister. * 19. Isen på fjorden er nu så egnet til skøjteløb, at alle, der har et par skøjter, har fundet dem frem. * Den konservative Vælgerforening har fået ny formand. Lærer Knud Nielsen, Tim, afløser advokat Jørgen Krogh, der har været formand i 3 år. * En fisker, der var på fjorden for at sætte flyndernet, fik besøg af en sportsflyver, der kunne tænke sig lidt frisk fisk til aftensmaden. * Maleren Jørgen Brynjolf er af Jyllands Kreditforening blevet bedt om at lave 12 malerier til Kreditforeningens årsregnskabshæfte. Disse skal have motiver fra Vestjylland og Vesterhavet. * Ringkjøbing og Omegns Havekreds,noterer med glæde, at medlemstallet i det forløbne år er stege 30% fra 235 til 310. * 20. Lions Club havde inviteret 300 folke- og invalidepensionister til fest på Højskolehotellet. Den berømte violinist Wandy Tworek og hans pianist Erich Storel underholdt i små 2 timer for de mange begejsrede. Der blev serveret kaffe med snitter, og en meget fornøjelig aften sluttede med dans. * Langes Isenkram er p.t. under ombygning, men firmaet var så heldigt, at en anden forretning tæt ved stod tom, så de kunne handle derfra, mens håndværkerne huserede. * Ved Guldalderklubbens generalforsamling i mandags blev Frederik Elkjær Nielsen udnævnt til æresmedlem og takket for mangeårigt og godt samarbejde som klubrådsformand. Formanden Anker Hedegaard aflagde beretning og Olga Madsen regnskabet. Begge dele blev godkendt. * Ringkjøbing Bank noterer for 1981 et overskud på 16,8 mill. kr. * 21. Nordsøværftets hidtil største skib, 499 brt., blev i går søsat efter flere dages aktivitet med isproblemer. Det er værftets nybygning nr. 154. Det fik navnet »Kirsten Frank« og er hjemmehørende i Vejle. * Den nye ordning med genbrug af flasker synes at blive en succes. Efter at de 3 containere, der er opstillet ved Brugsen, Trica og ved kommunens oplagsplads, blev tømt efter 1 uges forløb, var der ca. 1.000 flasker. * Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium venter efter sommerferien at kunne tilbyde HF'ere et kursus, der fører til højere handelseksamen. * Folketingsmand Christian Christensen, Ringkjøbing, var taler ved et møde i Den nye Cirkel af 1980. Han talte om de ting, der sker på Christiansborg. * 22. Boligministeret har nu givet tilladelse til, at ejendommen på hjørnegrunden Kirksvej-Holstvej må nedrives. Betingelsen er, at der inden 2 måneder påbegyndes byggeri. Boligforeningen ejer grunden og er klar til at gå i gang med projektet. * På Handelsforeningens generalforsamling bliver det brændende spørgsmål, om PR-udvalgets aktiviteter skal skæres ned, eller der bliver bevilget penge til det nuværende arbejde. * Ringkjøbingpigen med sin strikkestrømpe er blevet vartegnet for den nystiftede Ringkjøbing Husmoderforening, der har holdt generalforsamling. Den nye forening blev stiftet, da man ikke ønskede at være tilsluttet De danske Husmoderforeninger. * Ringkjøbing Landbobank melder for 1981 et overskud på 22,9 mill. kr. Dette er 2 mill. mindre end overskuddet for 1980. * 23. Meteorologisk Institut melder, at det med længsel imødesete tøvejr vil indtræffe midt i næste uge. * Ikke alt inden for industrien er trist. Firmaet Lydig meddeler, at omsætningen i 1981 er fordoblet. Firmaet arbejder i træindustrien og satser fortrinsvis på eksport. * Den nye danske film Thorvald og Linda, der handler om jernbanebørsternes liv og arbejde først i århundredet, får urpremiere her tirsdag. Filmen er optaget på Ringkjøbingegnen. Mandag er danske filmfolk inviteret til at overvære første fremførelse. * Byrådet har for tredie gang inviteret byens borgere til debat om byens fremtid. * Læselysten hos folk er stigende. Biblioteket oplyser, at udlånet er steget sidste år fra 204.825 til 233.031 bind. * På generalforsamlingen for de to fiskeriforeninger var det brændende spørgsmål udklækning af heltyngel. Svend Nielsen, der hidtil har udklække al yngel, der er udsat i fjorden, forlangte at man skulle gå i forening med Hvide Sande og anmode de 5 kommuner, der grænser til fjorden om tilskud til arbejdet. * 25. Af de 170 unge, der i sommeren 1981 forlod EFG-basisåret, er de fleste kommet i arbejde. Kun 24 søger endnu praktikplads. * En af byens markante skikkelser, malermester Thorvald Nygaard, er død i en alder af 65 år. Han var en rigtig hjemmefødning, var ikke til at drive bort fra Ringkjøbing og havde aldrig været uden for Jylland. Han var en håndværker af den gamle type, der ikke tog det så nøje med om tiden trak ud. Egentlig kunne man vel kalde ham »kunstmaler«. En stor glæde havde han, da en datter gik i lære og blev udlært hos ham. * 26. Det er stadig galt med arbejdsløsheden. Til 3 job hos kommunen var der 47 ansøgere. * Sejlklubbens klubhusbyggeri er nu i gang med pilotering af grunden mellem marinaen og havnen, selv om det fordyrer projektet en hel del. * Professor Bengt Johnssons koncert i kirken blev noget ud over det almindelige. Ikke alene på grund af emne og kvalitet, men også fordi det blev en koncert på 2 orgler. Det gamle orgel er 350 år, stod færdigt i 1633 med 11 stemmer, men virker i dag så godt som det nye. * 27. Hvidovre Teater opfører 1. februar vaudevillen »Nej« og »Den lykkelige rejse«. Noget nyt er, at unge under uddannelse kan købe billetter til halv pris. * Interessen for Danmarks undergrund er meget stor, også her på egnen. En amatørarkæologforening er på vej. Den skal arbejde i nær tilknytning til museet. * 28. Egon og Elsebeth Braagaard, der har solgt Hee Dyrepark, agter at slå sig ned i Ringkjøbing. De har købt overlæge Finn Jensens ejendom på Fjordvang. * Falck har iværksat en hjælpeaktion for at hjælpe fuglene i den hårde vinter. De modtager penge og brød til daglig uddeling. * CFs instruktion om førstehjælp havde 122 deltagere, og 165 fik et godt begreb om at slukke en brand. * 29. Børnehaven Tusindfryd har haft udflugt til Ulfborg, hvor de skulle se et rigtigt postkontor. Den største oplevelse var dog nok turen med tog. Det er nutidens børn jo ikke forvænt med.

Sølvbryllup: 8. Hans E. Jensen og hustru Ingrid, Isagervej 20.

Fødselsdag: 8. EDB-operatør Arne Mikkelsen, Markledet 8, 50 år. * 12. Mary Tordrup, Ved Fjorden 13, 50 år. * 14. Gunnar F. Jensen, Kronager 3, 50 år. * 25. Lauge Høj, Østerdige 25, 85 år. * 26. Johanne Sørensen, Poppelvej 11, 60 år.

Døde: 7. Karl Baunbæk Kristensen. * 11. Birthe Høegsberg. * 16. Jens Mouridsen. * 17. Jens M. Nielsen. * 23. Thorvald Nygaard. * 27. Nanny Zichert. * 28. Richard M. Pedersen.

 

FEBRUAR

1. Svømmehallen er igen åbnet efter at have været lukket 14 dage på grund af reparation. * Ringkjøbingegnens Landboforening arrangerer debatmøde på Hotel Fjordgården, hvor Henrik Ibf (V) og Kr. Poulsgaard (FP) diskuterer landbrugspolitik. Mødet er tilrettelagt sammen med den ældre generation af landboere. * De succesrige ROFI-skytter har været til Kongeåstævne i Vamdrup og vendte hjem med en række præmier. * En af vinterens traditionsrige jagtbegivenheder fandt sted ved Vest Stadilfjord i form af rævejagt med 90 deltagere. DRs provinstjeneste tog optagelser af hele jagten under ledelse af den kendte Preben Heide, Danmarks Radio. * 2. Ved et orienteringsmøde på Handelsskolen fortalte forstander Leif Engelsbak, hvad uddannelsen HH betyder, og at det eventuelt kunne være et springbræt til højere uddannelse. Elever og forældre var mødt i et antal af 150. * På Konservativ Ungdoms generalforsamling afløste Chris Pedersen Kim Birkegaard på formandsposten. * På Hotel Fjordgården blev der i aftes holdt et meget livligt debatmøde om landbrugets problemer. Mødeleder var Andr. Rindom, og folketingsmand Kr. Poulsgaard krydrede aftenen med mange muntre bemærkninger. * 3. I disse dage kan man endelig høste rørene ved fjorden, efter at høj sne i mange uger har forhindret det. Skuffelsen var dog stor, da det konstateredes, at halvdelen af rørene var ødelagt. * Svineavlerne i Vestjylland har mistet flere hundrede tusinde kroner, fordi den meget ondartede sygdom, falsk hundegalskab, har bredt sig i. amtet. En omfattende aktion er i gang for at »sanere« de angrebne besætninger. * Eleverne på Alkjærskolen er i gang med at samle ind til polske børn. Gennem Røde Kors bliver der uddelt en lille pakke til hvert barn. * Hjørnet af Smedegade og Algade er blevet manufakturforretning. Den nye indehaver, N.P. Dige, Silkeborg, har i forvejen to store forretninger i Silkeborg og holder i øvrigt 25 års jubilæum som handelsmand. * Dansk Socialdemokratisk Ungdomsforening har ved et møde på Hotel Ringkjøbing igen oprettet en lokalafdeling her i byen. * 4. Som hjælp til de stormflodsskadede er der tidligere af staten bevilget 40 mill. kr. Der bevilges nu yderligere 36 mill. kr. til kystsikring. Endelig er der også bevilget et større beløb fra EF. En hel special form for tyfus huserer for øjeblikket i stort omfang i amtet. Omkring 55% af samtlige sygdomstilfælde er konstateret i det vestjydske område. * 2 lærere ved Ringkjøbing kommunale Musikskole flytter nu til byen efter i et par år at have kørt mellem Ringkjøbing og Skanderborg for at kunne passe deres arbejde. Den ene, Frank Bormann, er også instrumentmager og siges at være en af de få, der kan bygge en lut. * Handelsskolens oprettelse af HH, Højere Handelseksamen, har været en stor succes. 50 unge har fuldført det første år. * På Handelsforeningens generalforsamling oplyste formanden, bogtrykker Svend Aage Jacobsen, at turistbesøget i år slog alle tidligere rekorder. Der har ligeledes været rekord i veksling af fremmed valuta. 50 mill. kr. blev resultatet. Handelsmæssigt har det været lidt bedre lokalt end på landsplan. Det blev vedtaget, at kontingent til PR-udvalget skulle sættes 25% op. Det var udvalget tilfreds med. Man mente ikke at kunne fastholde de planlagte aktiviteter med det nuværende kontingent. * Ringkjøbing og Omegns Motorklub arrangerer igen i weekenden isbaneløb på fjorden. For første gang køres i licensklassen. * 5. Stauning Flyveplads har i januar måned haft en fremgang i passagerantal på 17%, medens Danair har haft en tilbagegang på 10%. * Ikke alle møder er lige dårligt besøgt. Ringkjøbingegnens Landboforenings planteavlsudvalgs møde på Højskolehotellet kunne samle mere end 100 deltagere. * Ingeniør Hensgens etiketvæveri på Vesterled har aldrig haft så travlt som nu. En del af ordrerne må udføres af underleverandører, især hos firmaer i Vesttyskland og England. De fleste af etiketterne går til eksportmarkederne. * En af landbrugets topfigurer, gårdejer J. Esp Sørensen, holder foredrag på Hotel Fjordgården. Han er blandt andet slagteriernes førstemand, en markant skikkelse, der ikke er tilbageholdende med klare meninger om aktuelle emner. Ringkjøbing og Omegns Landboforening er arrangør. * 6. De lokale orkestre har den fornøjelse, at de er blevet optaget til at spille i Danmarks Radio. Foruden fornøjelsen er det vel lidt af en ære. * Ringkjøbing Garden har fået invitation til at komme til Østrig i juli måned. Det spændende er, om der er penge til, at de alle kan komme af sted, idet gården naturligvis ikke vil spille med reduceret styrke i Østrig. * 8. Kaj Munk amatørerne fra Holmsland har haft så stor succes med opførelsen af Kaj Munks »Kærlighed«, at de nu skal spille stykket i Herning, Videbæk og Holstebro. Lederen er Sigfred Aagaard. * Børge Pedersen, Ringkjøbing Bokseklub, fik en fin debut mod Willy Lund, Varde. Kampen varede kun et par minutter, før ringkjøbingseren blev erklæret som vinder. * Kunstforeningen havde søndag eftermiddag koncert med klassisk musik i Rådhushallen. Der var 5 musikere fra Herning Stadsmusik, og tidspunktet var sikkert rigtigt valgt, da der var betydeligt flere tilhørere, end der plejer at være til aftenkoncert. * 9. Rindum Sogne- og Ungdomsforening fejrer i år 75 års jubilæum og udgiver i den anledning et fint jubilæumsskrift. På godt 40 sider gives et dækkende indblik i, hvad der er sket siden 1907. Det er bestyrelsen, der har samlet og redigeret festskriftet, der i et fornemt udstyr er trykt i A. Rasmussens Bogtrykkeri. * Det er slut med at få postpakker om lørdagen. »Det er for dyrt,« siger postmester Olesen. * 10. Orla og Ole Albæk har restaureret ejendommen Østergade 16 og udvidet med 450 kvm. De har inviteret venner og forretningsforbindelser til at komme og se ændringen. Nu er der dejlige møbler, og kunstmaler Niels Reumert viser akvareller, malerier og grafik. For det smukke resultat er de tildelt Bevaringsprisen 1981, der bliver uddelt for første gang af Foreningen til bevaring af Ringkjøbing by og omegns Særpræg. * Carl Erik Pedersen, der i 6 år har været kasserer for Det danske Spejderkorps' 1. Ringkjøbing gruppe, er fratrådt posten ifølge korpsets regler. Som tak for sit store arbejde er han indstillet til at modtage korpsets hæderstegn. * Nu bliver der mulighed for at høre ægte russisk folkemusik. En dansk trio, Dumka Trio, efterkommere af eksilrussere, giver koncert i ROFI-hallens annex. * 11. Ansøgning om at holde restaurationerne åbent længere end til kl. 02 blev igen stemt ned i byrådet. * Midtbank har lanceret en konto for unge. Ideen med denne er, at man ved at indsætte et opsparet beløb kan låne mange gange dette. Det skulle hjælpe til, at man nu kan få forbrugsgoder, som ellers er økonomisk uoverkommelige. * Det er den almindelige opfattelse, at flere og flere rammes af astma eller allergi. Lægerne mener dog ikke, at dette er tilfældet, men at der nu bliver talt mere åbent om problemerne. Medlemstallet i amtets forening blev i 1981 øget med 65, og ved et møde på Ringkjøbing Skole var der fuldt hus. * 12. Den nye danske film om jernbanebørsterne har vakt livlig debat. Nogle anmeldere kalder den poetisk, andre kalder den utilladelig grov. Hvad skal man så tro, hvis man ikke selv ser den? * 12. Der bliver skotøjsforretning i Oluf Jensens tidligere ejendom på Algade. Huset tilhører fabrikant Ole Søm i Lem, og butikken er nu udlejet til Centrum Sko, der tidligere havde lokaler på Tbrvet. * Ringkjøbing Bridgeklub er søndag vært for distriktsfinalen i mixedpar. 40 par deltager og blandt disse er deltagere fra byen. * Forældreprotester mod de høje takster i kommunens børneinstitutioner er virkningsløse. Disse kan ifølge lovmæssig hjemmel ikke ændres før til efteråret. * I aften bringer radioen uddrag fra Rindummusical, der opføres af 20 piger, dramabørn, musikanter og bagmænd. * Under missionsugen på Borgen var der fuldt hus, da pastor Lunde fra Ølby talte om at gribe dåbens gave. * Sejlklubben starter et nyt blad, »Tågehornet«, og det første nummer er 24 sider i A5-format. * Nordisk Totalindretning udskiber de første huse, der skal til Caribien, fra Thyborøn. Meningen var, at udskibningshavnen skulle være Hvide Sande, men der er vanddybden ikke stor nok. * Danmarks hurtigste rallykører, Rasmus Andersen fra Varde, kommer som gæst i ROMKs arrangement. Der bliver noget at se på og snakke om for bilinteresserede. * På byrådets møde fik firmaet B.& V. Kristensen overdraget bygningsentreprisen ved slamafvandingshuset og renseanlægget på havnen. * 13.950 får penge tilbage fra elforsyningen og nogle få skal efterbetale. Et smukt resultat af opfordringen til beboerne om at spare på energien. * Ringkjøbingegnens Folkedansere, under ledelse af Ragna Tang, kan glæde sig over deres store popularitet. Til sommersæsonen er de inviteret til at deltage i 3 festivaler; i Hamburg, i Holland og i Bremerhaven. * 15. Rindum-musicalen havde samlet 450 tilskuere, hvilket gav et overskud på 3.000 kr. til de stormflodsramte. * KFUM & K-spejderne havde fastelavnsfest med tøndeslagning ved spejderhuset i Gammelsogn. Handelsforeningens idérige udvalg havde Skipper Skræk til at deltage i tøndeslagning på Torvet. * En af Ringkjøbing Idrætsforenings store talenter i atletik hjembragte i weekenden 2 flotte mesterskaber. * Det var en særdeles veloplagt fhv. trafikminister, Ivar Hansen, der var hædersgæst ved vinterfesten, som Venstreforeningerne for Ringkjøbing og Holmsland afholdt på Højskolehotellet. Kernen i hans tale var det frie samfund, danskerne levede i, trods fortrædeligheder. * 16.1 dag er nedrivningen af ejendommen på hjørnet af Kirksvej og Holstvej begyndt. Nedrivningseksperten mener, at den bygning kun er egnet til nedrivning. Det er Boligforeningen, der står for byggeriet, og den nye ejendom vil komme til at indeholde otte lejligheder. Ringkjøbing Byg-Bo har fået arbejdet overdraget. * Lions Club har overrakt Dagcentret i Grønnegade en kopimaskine. Denne var indkøbt for overskuddet fra handicapmessen. Fa. Chr. Christensen, Holstebro, tilbød maskinen til halv pris, og taknemlig for dette gode tilbud slog man til straks. * Gildebrødre fra hele landet holder i år deres årlige møde her i byen. Under sloganet »Byvandring i Ringkjøbing - byen med de røde tage« skal de lære byen at kende. * 17. I Pensionistforeningens vinterfest på Højskolehotellet deltog 140 medlemmer. Der blev budt på underholdning, kaffe og dans, og alle havde en munter aften til midnat. * Cykl' 82 bliver nu kun for danskere i år. Nordmændene har trukket sig ud af arrangementet, da de i stedet vil forsøge sig med skikampagne. * 18. Der er fortsat så mange flere passagerer med togene på de vestjyske baner, at der vil blive opstillet læskure på de små stationer. * Ifølge statistik er der i oktober kvartal udstedt 53 byggetilladelser, men kun 6 af disse er til enfamiliehuse. De 47 er i relation til om- og tilbygning. Dette er bundrekord for byggeriet i kommunen. * 19. Det store bogudsalg er begyndt i dag, og boghandlerne er mere end tilfreds med omsætningen. En gammel læresætning inden for bogbranchen er bekræftet: »I økonomiske krisetider trives boghandelen fortrinligt.« * Kommunen har ansat en ny beskæftigelseskonsulent. Det er den 35-årige arkitekt Sten Frost, der afløser Mogens Mortensen. * 20. Fabrikant Ole Søm, der vel efterhånden kan regnes til Ringkjøbingborger, da han ejer flere ejendomme i byen, deltager i den store modemesse i København. Hans kollektion er så feminin, som det ikke længe er set med flæser, fløjlsbånd og sløjfer. Senere deltager han i messer i Norge, Sverige, England og Amsterdam. * Årets store udstilling, »Rinter 82«, har efter forhandling med byrådets kulturudvalg fået tilsagn om tilskud på 5.000 kr. * Traditionelt har RIF haft et særdeles slagkraftigt herreungdomshold i adskillige år. Dette renommé lever klubbens nuværende juniorafdeling i høj grad op til. Klubbens unge træner, Jan Hedegård, kræver disciplin og en hård træning. Absolut nødvendigt for at få succes. * 22. Restaurant Røgeriet i Nørregade har fået nye ejere. Det er Inge-Lise Tanderup og Kim Knudsen. Efter restauratør Poul Knudsens død har de to ført forretningen videre til nu, hvor de ved årsskiftet blev indehavere. Skiftet markeres ved en reception, hvor der var stort rykind. * To unge mennesker fra Århus, Carsten Nielsen og Karsten Bonde, har i dag åbnet en videoklub i Nygade. De mener, der er hårdt brug for en sådan i byen. * 23.500 børn var på Torvet med til at slå katten af tønden og spise fastelavnsboller. Handelsforeningens PR-udvalg havde inviteret Skipper Skræk, Olivia og Brutus, som med liv og sjæl deltog i festlighederne. * Atter en ny forening har set dagens lys. Det er Amatør Arkæologisk Forening, der nu er en realitet. Ca. 25 interesserede var mødt til den stiftende generalforsamling. Jørgen Nielsen, Velling, blev valgt til formand. * Opfordringen til at spare på energien er med held fulgt af skoleudvalgene. I skolerne i kommunen er der foretaget energibesparende foranstaltninger for 600.000 kr., og der er helt ud sparet, hvad man havde ventet. * Redaktør af Ringkjøbing Amts Dagblad, Hans Ingemann, er af Ministeriet for kulturelle Arbejder genbeskikket som medlem af Dansk Sprognævn. Han repræsenterer Danske Dagblades Forening. * Soda-Stream har overtaget en af de mindre konkurrenter i branchen. Det er det konkursramte Varde-firma Sodamat ApS. * 24. Ringkjøbing Bank har for tiden en meget særpræget udstilling. Banken har fra Dansk Røde Kors fået udlånt en samling af specielle Røde Korsfrimærker fra 1921 og til dato. * Under mottoet »Ungdomsskolen, uddannelse og udvikling« holder Ungdomsskolen åbent hus for at fortælle om sin eksistens og virke. * Kommunens nye fritidsnævn har konstitueret sig med byrådsmedlem Peter Byrialsen, Lem, som formand. Tage Carlsen bliver næstformand. * Pia Dahl og Frank Bormann, begge lærere ved Ringkjøbing kommunale Musikskole, giver koncert i Rådhushallen. * 25. Det store fællesrum på Ringkjøbing Gymnasium vil i den kommende måned være udsmykket af 3 danske og 1 norsk kunstner. Det er Jens Lauridsen, Houe, Alex Jånichen, Ringkjøbing, Freddy Halle, Århus og Edel Bærskog, Norge. * Fuldmægtig, fhv. folketingsmedlem Helmar Sørensen holder foredrag i »Den ny Cirkel«. Emnet er, hvordan det daglige arbejde på Christiansborg foregår. * Amtsarkitekt Elbrandt, der bor i Stadil, ville fra fjernvarmeværket købe et par læs slagger til hans vejafsnit. Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre, da fjernvarmeværket venter på en miljøgodkendelse. I Herning kunne han derimod købe det, han har brug for - paradoksalt. * 26. Det må vel tages som et forårstegn, at der igen inviteres til at se et helt nyt hus. Ejendomsmægler Emil Andersen og Rindum Huse ApS fremviser et luksushus fuldt monteret med tæpper og hvidevarer. * Alle, der har lyst, kan lørdag eftermiddag overvære, at Danmarks Radio optager Ringkjøbing Big Bands musik til senere udsendelse i et radioprogram. * Ringkjøbing Bank ligger inde med ejendomme for 14 mill. kr. og har sat et lignende beløb af til »afskrivninger på udestående fordringer«. Bankens overskud er 8 mill. kr., og der udbetales 14% i udbytte til aktionærerne, oplyser bankdirektør Axel Nielsen på generalforsamlingen. Ligeledes oplystes det, at indlånet i 1981 har været 49 mill. kr., medens det samlede udlån steg med »kun« 31,8 mill. kr. For første gang er en kvinde valgt til bankens repræsentantskab. Det er byrådsmedlem Gitte Clorius. * 27. Trafikselskabet Ringkjøbing Amt sparer 4 millioner om året ved at sætte mindre og billigere busser på en del af ruterne. * 28. Ølhandler Dinesen bliver 90 år. »Ringkjøbing Banks generalforsamlinger er en festdag, og de dejlige gule ærter, der serveres, vil jeg nødig gå glip af,« siger Dinesen. Han har i 25 år haft Carlsbergdepotet her i byen. * Byrådet indbyder borgerne til offentligt møde i Rådhushallen. Det drejer sig om planlægning af Tbrvet og Kirkepladsen. * Rindum Sogne- og Ungdomsforening har hver aften i den kommende uge festlige aktiviteter for at markere, at foreningen har bestået i 75 år.

Sølvbryllup: 10. Bendt Hansen og hustru Stinne, Røgind. * 23. Evald Hansen og hustru Inge, Sønderbyvænget 1. * Marius Lauridsen og hustru Dagny, Søndergade 7.

Guldbryllup: 3. Alfred Korsholm og hustru Maren. Jubilæum: 1. Brandmand Helge Schultz. 10 år hos Falck.

Fødselsdag: 3. Mekaniker Chr. Møller Christensen, Enghavevej 14,60 år. * 6. Dagmar Pilegaard Madsen, Vellingvej 14, 75 år. * 22. Johannes Hilding Pedersen, Rindumvej 34, 50 år. * 24. Esther Knudsen, Alkjærhøj 14, 50 år. * 25. Aase Biilow Henriksen, Bøgevej 4, 50 år. * 26. Peter M. Dinesen, Bildtsvej 9, 90 år.

Døde: 1. Karen Sine Iversen. * 10. Rosa Holte Nielsen. * 12. Jenny Margrete Fomsgaard. * 25. Niels Meldgaard Nielsen. * Egon Kristensen.

 

MARTS

1. Fiskeriet i fjorden er i stigende fremgang for heltens vedkommende. Mens der i 1980 blev fanget 18-19 tons, blev der i 1981 fanget 45 tons. For dette kan man i høj grad takke Svend Nielsen, Nr. Nebel, der står for heltudklækningen. Formanden for Vestjydsk Centralforening, Henning Brasen, oplyste dette på generalforsamlingen. * Beskæftigelsesudvalget sender en folder til 345 virksomheder for om muligt at skaffe arbejde til ca. 300 arbejdsløse unge i byen. * Husbondafløserne på egnen har startet en forening, og der regnes med, at der i år bliver behov for 7.000 timer til afløsning under sygdom, ferier og kurser. * Ved de danske mesterskaber i atletik fik den 17-årige Michael Dyrbye guldmedalje og sølvmedalje. Guldmedalje for et spring på 7,06 meter. Mesterskaberne fandt sted i Rødovre. * Det er i dag gartner og blomsterhandler Alfred Josefsen og hustru efter 43 år overdrager deres forretning til Kaja og Arne Jensen. * 2. Det officielle møde i Rådhushallen angående Torvet og Kirkepladsen havde samlet mere end 100 borgere. * De handlende er meget imod, at der bliver pillet ved trafikken i bykernen. »Det er dog os, der skal leve i og af byen, så hvorfor lukke af og lede det hele udenom.« Udtalelse af slagtermester P. Kjærgaard. * Landbobankens generalforsamling venter 1.200 til at deltage i mødet og efterfølgende sild og grønlangkål. * 3. Rindum Sogneforening havde et morsomt indslag i foreningens jubilæumsuge. Det var familiefodbold med deltagerne udklædt i fantasifulde dragter. Der var præmier bl.a. til den bedste udklædte, og mere end 200 overværede kampene. * Redaktionssekretær Hans Bredahl er udnævnt til chefredaktør på Demokraten i Århus. Han er søn af tidligere bagermester Louis Bredahl, Tbrvet 12. * 4. Isskruningerne ved fjorden er så voldsomme, at de optræder som bjerge. Isen dækkede hele fjordstien, men standsede dog før bebyggelsen. Et held, at vinden var sådan, at rådhuset ikke blev ramt, men adskillige både blev helt eller delvis ødelagt ved isskruningerne. Dette er en slem bet for ejerne, da forsikringerne ikke dækker den slags ødelæggelser. * Sejlklubben fik en slem forskrækkelse, da det blev opdaget, at grunden skred unden den nye husbebyggelse. En ansøgning til byrådet på 25.000 kr. til pilotering blev i første omgang afslået, men man ville dog prøve at hjælpe den betrængte klub. * Ringkjøbing kommunale Musikskole har i Rådhushallen premiere på en ny form for koncert under navnet » Omkring et flygel«. Det bliver en klaverkoncert, hvor både elever og lærere vil spille. * 5. Byrådet har bevilget 5.000 kr. til kunstudstillingen Rinter 82. Med dette beløb og handelsforeningens tilskud skulle det være muligt igen i år at afholde udstillingen, hvori der sidste år deltog 22 kunstnere. * Egnen er ramt af krisen, men ikke så hårdt som andre. Metal- og træindustrien kører pænt, men dog med nedsat hastighed. Mange prøver at komme ind på eksportmarkedet, og for de fleste er det allerede lykkedes. Der er også firmaer, der har forstået indstillingens kunst. I byggebranchen er der beklageligvis ikke sket større ændringer. * På Landbobankens generalforsamling oplyste bankdirektør Berthel Møller, at bankens aktier er det næstbedste papir i den danske bankgruppe. Med en aktiekurs omkring 400 er det kun Århus Bank, der ligger højere. * 80 medlemmer af Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer i Ringkjøbing Provsti deltog i generalforsamlingen på Rindum Sognegård. * 6. Nordsøværftet inviterer venstrefolk fra egnen til virksomhedsbesøg. Efter rundvisningen vil der blive diskussion om bonusordning, som bliver praktiseret på værftet og privat overskudsdeling contra ØD. * Urmager Bent S. Andersen vil i fremtiden have guldsmed Hyldgaard fra Snejbjerg nogle dage om eftermiddagen. Han vil vejlede om personlige antikke smykker, der eventuelt ønskes ændret til nutidig form, eller vurdering af disse. * Ribo markedsfører en ny type vinduer, der isolerer mod støj. Firmaet har hidtil produceret vinduer med en stor rude, men fremstiller nu også gammeldags smårudede vinduer, der passer til gamle miljøer. Med statstilskud vil man koncentrere indsatsen om Amager. * Frode Pihl havde indkaldt til møde i formiddagsklubben for arbejdsledige med opråb til alle om at møde. Beskæmmende var det, at der kun mødte 5. * 8. Rindum SU fik 4 æresmedlemmer ved foreningens jubilæumsfest. De 4 var H. C. Flytkjær, Søren Bach, Harry Højvang og Erik Bæk-Knudsen. * Kommunen er begyndt at fjerne isskruningerne på fjordstien. Skaderne på denne er store. Et enkelt sted er man kommet til en lodret kant ned til standen. Her er stien helt forsvundet. * 9. Ved Strandjagtforeningens flugtskydning klarede Flemming Haakonsen, Ringkjøbing, sig meget fint. Af 100 deltagere blev han nr. 1 i den åbne skydning og fik i præmie et flot jagtgevær. I lukket skydning ramte han 31 duer af 32. Dette gav nogle fine glas i præmie. * Over 200 deltog i åbent hus på Det kristne Gymnasium, der havde et meget afvekslende arrangement. Bl.a. talte forfatteren Poul Hoffmann, Birkerød, om »Kærlighed, helligand og tidsånd«. * Plejehjemsvennerne fik Sparekassens initiativpokal for 1982, og samtidig kunne formanden Villy Hansen notere medlem nr. 206 i foreningen. * 10. En amerikansk folkemusikgruppe, der består af to unge ægtepar, giver koncert på Ringkjøbing Gymnasium og Alkjærskolen. * Ringkjøbingenseren Robert Nielsens debutbog er nu udkommet på forlaget Klerken. Bogen handler om »Jalousidramaet i Vejlby«, som St. St. Blicher i sin tid beskrev i klassikeren »Præsten i Vejlby«. * 11. Vesterhavshallen var i dag rammen om Folkeskolens gymnastikturnering. 1.100 elever og lærere var samlet om opvisningen. Mange tilskuere glædede sig over de flotte præstationer. * For 4. år i træk markerede Alkjærskolens skakspillende elever sig som vinder af amtsmesterskabet efter vinterens turnering. * Hotel Vestjylland er pr. 1. april solgt til A/s Struer Polstermøbelfabrik for en sum af 1.150.000 kr. Den daglige drift skal foretages af fætrene Freddy Lindahl og Jørgen Spange, Struer. * 12. I Rindum kirke bruger man som en forsøgsordning alkoholfri vindruesaft ved altergangen. Menighedsrådet ønsker beboernes kommentarer til ordningen. * 13. Arbejdernes Oplysnings Forbund i forbindelse med den lokale gruppe af Amnesty International har arrangeret møde, hvor talerens emne er »Læger og tortur« og menneskerettigheder. * Nordsøværftet søsætter i dag et stort skib som til gudmor får et 12-årigt barnebarn af en af skibsrederne. Straks efter sætter værftet et søsterskib på stabel. Med den nuværende ordrebeholdning er der arbejde til langt ind i 1984, oplyser ingeniør Jacobsen, Nordsøværftets ejer. * Ringkjøbingegnens Folkedansere gør klar til den store forårsopvisning med 400 aktive dansere, hvoraf de 200 er børn. * Endnu er der da ærlige mennesker til. En ung mand havde tabt en tegnebog med 1.000 kr. Stor var hans glæde, da han fik opklaret, at den var indleveret på Hittegodskontoret, og han fik de 900 kr. igen. * 13. Leslie Henriksen fra Skive og Kirsten Jacobsen overtager Trica tys som et I/S. Discountbutikken, som den forrige ejer, Keld Hansen, spekulerede på, bliver foreløbig droppet. * 15. Jernbanestationen er i øjeblikket depotplads for store tyske fireakslede tankvogne med ammoniak. Dette er det første rigtige forårstegn, og landmændene venter stærkt på at kunne køre det ud på markerne. * Mazda havde i weekenden åbent hus. Der var stor interesse for de nye vogne, og købelysten gav til resultat, at firmaet solgte 6 nye biler. * Rindum Brugs får ny uddeler. Det er den 27-årige Jens Karl Bak Andersen, der afløser Hans Peter Petersen, der har været uddeler her i 10 år. * 16. Skatteinspektør Børge Andersen, formand for det kulfyrede varmeværk i Rindum, meddeler, at dette har været en succes fra starten. Kedlernes ydeevne holder, hvad der er lovet, og nyttevirkningen er større end forventet. * Fremskridtspartiet i kommunen har holdt møde, hvor salgskonsulent Peder Grønlund blev nyvalgt som formand. * Indenrigsminister Henning Rasmussens møde på amtsgymnasiet havde kun samlet 15 tilhørere. Så lille et fremmøde er trist, både for arrangørerne og taleren. * 17. De nye, unge indehavere af Trica havde givet overtagelsesdagen et særligt festligt præg ved at give kunderne en buket påskeliljer og birkegrene. * Den store storm i november fældede en mængde træer i Alkjærlukke. Dette har bevirket en forstmæssig gennemgang af hvilke træer, der yderligere skulle fældes, så nu får skovbunden og løvtræerne bedre forhold. * Ringkjøbing Idrætsforenings årlige gymnastikopvisning får et særligt festligt præg ved Ringkjøbing Gården, der starter med tattoo. * Efter megen diskussion er skolens svømmehal lukket for 1 år. Der bliver dog udvej for svømning i Vesterhavshallens svømmehal. * Ringkjøbing Gården har hvert år bankospil. Man kan vel kalde det succes, når der er 1.100 deltagere og overskud på 46.000 kr. Der skal jo mange penge til instrumenter og uniformer. * 18. Ringkjøbing bliver hjemsted for en fagforening med over 500 medlemmer. Husligt Arbejderforbund med afdelinger i Egvad, larm, Skjern, Ringkjøbing og Holmsland bliver sammensluttet. * Speedwaystjernen Ole Olsen kommer til byen og vil i Ringkjøbing Bank træffe bekendte og skrive autografer for de mange unge fans, han har. * 18. Byens bevaringsforening har holdt generalforsamling, hvor formanden, arkitekt Draiby, aflagde beretning og talte om den udadvendte linie, som foreningen har haft megen glæde af, bl.a. med et fordoblet medlemstal. Samtidig blev bevaringsprisen for 1981 overrakt Orla Albæk for den smukke og nænsomme restaurering af Østergade 16. Prisen er en med dato forsynet sten, der skal mures ind i ejendommen. * 19. Brugsen her i byen har sidste år solgt for 22 mill. kr. En stor forretning med 1803 medlemmer. På 4 år er omsætningen tredoblet. * »Billeder fra Skotland og collager fra Møllevej« er titlen på den udstilling Bit Kjeldsen åbner. Det er Ringkjøbing-kunstneren Alex Jänichen, der udstiller. * Ret naturligt blev J. C. Christensen omtalt, da fhv. amtsborgmester Aage Ebbensgaard talte ved Venstreforeningens generalforsamling. Hans motto har altid været: »Man bør altid have en brugsskilling, en tæreskilling og en nødskilling«. Hvis flere ville leve efter dette, var landet nok ikke kommet ud i den nuværende krise. * Efter borgermødet angående Ibrvet og Kirkepladsen agter udvalget at dele området i to dele, og Kirkepladsen kommer i første omgang. * 20. Den gamle skelsten, der stod i skellet mellem Ringkjøbing og Rindum ved Skelbækvej, er igen kommet for dagens lys. Den har været forsvundet siden Holmegaardsvej i 1977 blev udvidet. Det var et mysterium for kommunens folk. Ove Nørgaard tog den imidlertid i forvaring, så der ikke skulle ske noget med den. Gennem spørgsmål i Ringkjøbing Amts Dagblad kom Nørgaard i tanker om, at den lå hos ham. Nu skal den snarest sættes op igen. * Større eksport gav 23 nye stillinger i byen. 23 nye medarbejdere er siden 1. december ansat på Trikotagegården på Birkmosevej. Dermed er der ansat 82 i virksomheden. Glædeligt, at der også her på egnen er virksomheder, der kan udvide aktiviteten. * 22. Gymnastikken er lige værdsat af alle aldersklasser. Da Ringkjøbing-egnens Hovedkreds i weekenden havde forårsopvisning deltog 1.350 voksne aktivt, søndag deltog 1.320 børn, mens der var 1.200 tilskuere. * Landsmesterskaber til ROFI-skytter. Ved landsstævnet i Esbjerg deltog 800 skytter, og ROFI kom hjem med 2 landsmestre samt 3 trediepladser. Flottere kan det næsten ikke være. * Efter hvert kommunevalg skal mange sætte sig ind i nyt arbejde. For at lette dette har redaktør Leif Hansgaard skrevet 3 små kommunale bøger. Den kommunale højskole i Danmark står for udgivelsen. * 23. Ved Forsvarsforeningens generalforsamling blev der uddelt 4 hæderstegn. Vågner Hansen og Jens Iversen fik hver 40-års tegnet og formanden Vagn Espersen og Verner Horn Andersen hver 25-års tegnet. * Ved en udstilling i Rådhushallen viser LOFs aftenskolehold, hvad de har præsteret i vinterhalvåret. Der er så forskellige ting som billedvævning, batik, tilskæring, oliemaling, knipling m.m. * 27 medlemmer af Ringkjøbing Rideklub har bestået prøven til ridemærket af 1. grad. Dommer var Else Møller, Varde. * 25. Den ældste fløj på skolen vil nu blive indrettet således, at elever, der har ventetimer, og de, der venter på en bus, har et sted at opholde sig. * Sportsfiskerne på egnen lader udklægge 10.000 ørredæg til udsætning i Hover Å. * Industrivirksomhederne i Viborg og Ringkjøbing amter klarer sig tilsyneladende bedre gennem den øjeblikkelige krise end det øvrige land. Dette fremgår af Danmarks Statistik. * 26. Modeopvisningen på Hotel Ringkjøbing, arrangeret af Bixen, Deres Tøjekspert, Sørensen Sko og Ringkjøbing Specialoptik, havde samlet 200 tilskuere. I år drejer det sig ikke om kjolelængde, men bukselængde og frisure. * Henning Gregersen, Skelbækvej, overtager forpagtningen af Herning Missionshotel. * 27. Telefonkabelnettet i byen er i den seneste tid saneret. Sidst er der arbejdet i Heboltoft, men dette skulle være sluttet i løbet af en måned. * Det er nu i byrådet vedtaget, at rådhuset får et hårdt tiltrængt cykelskur. * Amtsgymnasiet og Handelsskolen har haft stor stigning i antallet af ansøgere. Rektor J. Wurtz mener, at der i alt bliver fem 1 .g-klasser mod hidtil fire. Handelsskolen har så mange ansøgere til EFG-basisåret, at der bliver tale om seks klasser i det nye år. * 29. Historisk Samfund for Ringkjøbing amt markerede sit 75-års jubilæum ved årsmøde på Hotel Fjordgården. Byen er valgt til mødet, da foreningen blev stiftet her. I anledningen er der udgivet en bog om amtets geologi og landskab. Mange af gratulanterne havde gaver med, Ringkjøbing Amts Kommuneforening ved formanden Borris Andersen, Tarm og borgmester N. Skytte for byen overrakte checks, som skal sikre det gode arbejde i fremtiden. * 29. Strandjægerne fejrede jubilæum på Hotel Ringkjøbing. Foreningen har bestået i 25 år og har længe manglet en flugtskydningsbane. Denne er nu blevet en realitet ved Sorte Bakker. * 1.200 folkedansere var til forårsopvisning i Vesterhavshallen. Af Ragna Tangs mange hold var det nok holdet med 100 børn, der tiltrak sig opmærksomheden. * 30. På RIFs generalforsamling beklagede formanden, Finn Ebbe Jakobsen, sig over de mange problemer, foreningen havde at slås med. Dalende indtægter og stigende udgifter, så man i det forløbne år har måttet optage et større lån i Landbobanken. Det er halleje, trænerhonorar og kørselsudgifter, der sluger pengene. * Formanden for Røde Kors, fru Agnes Nielsen, fortalte ved generalforsamlingen, at medlemstallet nu er oppe på 2.037. Højere kan det næppe blive. Ligeledes at der i kommunen blev indsamlet 105.700 kr. til Flygtning 81. Røde Korsugen indbragte 31.785 kr. ved frivillig hjælp. Efter generalforsamlingen var der lysbilledforedrag af Mary Holm, Holmsland. Dette handlede, suppleret med mange farvestrålende billeder, om Japan, hvor hun har opholdt sig i en årrække. * I dag bliver advokat, byrådsmedlem Knud Dalgaard-Knudsen 50 år. Som ung var han meget i tvivl, om han ville være arkæolog eller jurist, men da faderen, som havde virksomheden her i byen, blev borgmester, blev sønnen knyttet til virksomheden. Indtil nytår 1982 har han været aktivt engageret i kommunalpolitik, med posten som formand for kulturudvalget og teknisk udvalg. Men noget alvorligt skal man jo bruge sin fritid til, så han er stadig formand for museet og amtsmuseumsrådet. Interessen for arkæologien er stadig levende - og så holder han dværghøns. * 31. Distriktsingeniør Olaf Pedersen, Ringkjøbing, rejser lige efter påske til Borneo, hvor han skal overvåge et omfattende vejprojekt for den danske koncern Kampsax. * 44 elever fra ungdomsskolerne i Ringkjøbing og Videbæk skal på påsketur til Paris. De bliver indkvarteret på et internationalt ungdomscenter, hvor de får lejlighed til at være sammen med unge fra andre lande, luren, der går i bus, skal vare en uge. * Undervisningsministeriet har lige meddelt Handelsskolen, at denne ikke i år kan få bevilling til klassen 1-årig HH. Sikkert til stor skuffelse for de mange interesserede, der har meldt sig. * Ringkjøbing Roklub deltog sidste år i 30 kaproninger. For første gang vandt klubben pokalen i langturskaproning. Medlemstallet er 100, men klubben har bådekapacitet til 140 medlemmer. * Tidligere amtmand A. Bach er genbeskikket som formand for pensions- og revalideringsvæsenet. Bach har været formand i 4 år.

Bryllup: 6. Helga Hansen, datter af Eva Pedersen, og Bue Hansen, Ringkjøbing. »27. Conny Sørensen, datter af S. E. Sørensen, og Harald Andresen, Flensborg.

Sølvbryllup: 16. Vagn Hvid og hustru Gudrun, Brogårdsvænget 20. * 23. Peder Kjær og hustru Kirsten, Falkevej 3.

Fødselsdag: 5. Kamma Krebs Hansen, Kongshøjvej 24, 70 år. * 8. Alva Heijkoop, 50 år. * 10. Anna Hansen, Tangsvej 32, 80 år. * 12. Vognmand N.P. Holm, Herningvej 37, 80 år. * 23. Thea Stengaard, Heagervej 8, 60 år. * 27. Anna Christensen, Kappelhøj 11, 50 år.

Døde: 6. Odette Melms. * 7. Agner Villy Mortensen. * 9. Jensine Kirstine Olesen. * 23. Ingeborg Jensen.

 

APRIL

1. Byrådet har frigivet 932.000 kr. til en 2,5 meter bred asfalteret cykel- og gangsti fra Heboltoft til Velling. Ligeledes er der frigivet 227.000 kr. til ombygning af en ejendom i Velling til to beskyttede boliger. * Endelig kommer de nye tog til Vestjylland. En mærkbar forbedring af togdriften, når der ved køreplanskiftet indsættes tre nye tog om hverdagen, ni om lørdagen og syv om søndagen til erstatning for de gamle MO-tog. * 2. Forårets komme bliver markeret i Roklubben ved standerhejsning. Samtidig skal klubbens nye 2-årers inrigger navngives. Borgmester N. Skytte foretager dåben. * 3. Amtsrådets tekniske udvalg har indbudt de fem kommuner omkring Ringkjøbing Fjord til et møde for at få gennemdrøftet de mange indvendinger, der er imod de sejlrestriktioner, der er indeholdt i oplægget til fredning af fjorden. * Orla Albæks Møbelforretning i Østergade har p.t. udstilling af møbler af Hans J. Wegner. Han er tildelt den største udmærkelse, Kunstakademiet har tildelt en arkitekt. * Ringkjøbingegnens Amatørarkæologiske Forening har holdt sit første møde på museet. Formanden for den arkæologiske afdeling på Fyns Stiftsmuseum holdt foredrag. * Den store begivenhed på Ringkjøbing Plejehjem har afgjort været, at Ringkjøbing Plejehjems Venner modtog Sparekassens initiativpokal. Med prisen fulgte et meget smukt gammelt stueur, der nu er ophængt i dagligstuen. * Det oplyses, at det samlede ledighedstal i kommunen har vist en pæn nedgang i den seneste tid. * Kunstforeningens påskeaktiviteter åbner med en udstilling af så kendte navne som Robert Jacobsen og Jørgen Gustava Brandt. * 5. Roklubbens nye båd fik ved standerhejsningen navnet »Heltinden«. * 6. Gårdejer og ejendomshandler Henry Lund Andersen, Kibæk, vil efter påske starte byggeri af 13 ejerlejligheder på et areal ved Bogfinkevej i Rindum. * Anders Pedersen, Finlandsgade 29, fik 1. præmie for hans ruhårede hønsehund, Linka, ved Dansk Ruhårs Klubs markprøver ved Korskroen. Hans Kr. Lauridsen, Pilevej 7, fik 2. præmie. * 10. Hele påsken vil der være tivoli på Søibergsvej. De to, der ejer det, holder 10 års jubilæum her, hvor de startede. * En ny lystyacht er kommet til havnen, og ejeren, Carl Johan Feddersen, fortæller, at skibet tidligere har været engelsk tankbåd for Royal Air Forces vandflyvere, derefter brugt som smuglerskib mellem Tanger og Gibraltar og er nu endt som en dejlig lystyacht. * Vestjydsk Radio-Service i Nygade får nu en afdeling i Algade. Den nye afdeling skal ledes af sønnen Karsten Mogensen. Der skal i forretningen forhandles alt inden for radio- og fjernsynsbranchen. * Skolelæge Niels Pagaard, der er ansat under kommunens social- og sundhedsforvaltning, mener, at undersøgelse af børnene burde være obligatorisk ved indskrivning, og når barnet forlader skolen. * Keramikeren Bodil Rystrand åbner keramikerværksted i Øster Strandgade 21. Hun er flyttet hertil fra Stadilø. * 13. Ringkjøbings kriminalkommissær gennem 4 år, Anders Eg, er udnævnt til kriminalkommissær i Viborg og tiltræder 1. maj. * ROFI havde arrangeret påskestævne i skydning, og dette blev en stor succes med deltagelse både fra Fyn og Jylland. I Dame A fik Margit Biltoft førstepladsen og Lis Abrahamsen andenpladsen. Førstepladsen for herrer erobrede firmaet H. S. Hansen. * Ringkjøbing Sejlklub havde standerhejsning 2. påskedag. Trods det dårlige vejr var der ca. 50 deltagere. * Tidligere folketingsmedlem Helmar Sørensen er på Socialdemokratiets amtsrepræsentantskabsmøde valgt som formand i partiet i Ringkjøbing amt. * Konservativ Ungdom har på landsplan en betydelig fremgang. Der er også her oprettet en lokalforening. Denne udgiver nu et blad, der hedder »Kureren« og skal udgives med 9 numre årligt. * 14. Vandbevægelser i fjorden skal nu kortlægges, så man med større sikkerhed kan bedømme badevandskvaliteten. * 15. Et lag havsalt og rimtåge skabte store problemer på egnen. Strømforbrugende virksomheder havde stort mas med at få maskineriet til at starte. Værst gik det ud over Hvide Sande. * Frida-kontokort er nu også et tilbud i lokale butikker. Frida er et landsdækkende kontokort, der introduceres af en række store forretningskæder. Tilslutningen er så stor, at man med et Frida-kort vil kunne foretage indkøb i mere end 900 specialforretninger i landet. * Svejsemester Tage Carlsen nævnes som topkandidat til formandsposten i Idrættens Fællesråd. * 16. På Hotel Fjordgården har der været møde for mestre i byggefagene. Formanden for hovedforeningens jydske afdeling sagde bl.a., at kommunerne ved deres beskæftigelsesprojekter fratager mange mindre håndværkere deres eksistensgrundlag. * KFUMs Idræt har haft generalforsamling i ROFI-Hallen. Formanden konstaterede med glæde en fremgang, så der nu er 365 aktive medlemmer. * 17. Den nye forening, Ringkjøbing-egnens Amatørarkæologiske Forening, har fået vældig tilslutning. Allerede nu har 38 meldt sig til. Kr. Boas, Tarm, der har arkæologi som hobby, holdt et inspirerende foredrag i bibliotekets lokaler. * Kommunen glæder alle pensioniser med en invitation til en biograftur, og biografdirektør Pedersen har valgt en film med alle de kendte store danske navne. * 19. Firmaet RAF, Herningvej, skal levere biler for 1 mill. kr. til Fa. Aage Hempel hit., Havnegade, København. * 20. To danmarksmestre i rallykørsel gæster Ringkjøbing og Omegns Motorklub. Det er Lars Bækkelund og Thomas Brund, begge fra Horsens. De fortalte for de mange interesserede underholdende og oplysende om deres biler og kørsel. * Det kristne Gymnasium har så mange musik-interesserede elever, at der i det nye semester kan startes en musiklinie. * Et usædvanligt musikarrangement gennemføres på Ringkjøbing Gymnasium. Et kor på 90 medlemmer akkompagneres af Holstebro Gardens Big Band, der synges og spiller Duke Ellingtonmusik. * 21. Ved den sidste store storm væltede så mange træer i Alkjærlukke, at der nu vil blive holdt auktion over disse, efter at de er skåret op til brænde. * Byens ældste indbygger, Kirstine Lauridsen, er død 106 år gammel. Som 105-årig var hun endnu så frisk, at hun kunne følge med i, hvem der besøgte hende og kunne få en snak med alle. * 22. Tidligere amtsborgmester Aage Ebbensgaard vil blive udnævnt til æresmedlem af Ringkjøbing-Lemvig kredsens Venstre. En udnævnelse, der er med til at markere anerkendelse og tak for den store indsats, han har ydet i det politiske liv. Dette vil ske på det forestående møde i kredsen. * Byrådet har bevilget 23.000 kr. til et nyt snoretræk til teaterforeningen på Højskolehotellet. Ligeledes 30.000 kr. til teknisk forundersøgelse af de akustiske forhold i Vesterhavshallen, hvor en scene ønskes tilvejebragt. * På museets generalforsamling godkendte byrådet regnskabet for 1981 med et underskud på 9.000 kr. Der var røster fremme om at lukke museet en del af året, men dette blev afvist. * 23. Der er priskrig på benzin i Ringkjøbing-området. I øjeblikket er prisen 53 øre nedsat. * Børne- og juniorskytterne konstaterede ved sæsonens slutning, at de i årets løb havde hjembragt ni holdpokaler. En fornem præstation. * Ved det fremlagte regnskab for 1981 kunne Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning konstatere et overskud på 7 mill. kr. Det oplystes, at der nu er tilsluttet 17 vindmøller i forsyningsområdet. * 24. I begyndelsen af århundredet var der ikke noget, der hed folkepension. Ved afståelse af en gård blev der skrevet aftægtskontrakt, der sikrede de ældre røgt og pleje, føde og klæder samt en begravelse efter egnens skik. Selv om gården overgik på andre hænder, var kontrakten gældende til døden. * Den gamle skelsten, der for nylig blev fundet, er nu igen på sin rette plads ved Skelbækvej. * 26.1 lørdags mødtes 16 af 20 elever fra skolens priliminær-afgangsklasse fra 1942. Holdet blev modtaget på rådhuset af borgmester N. Skytte. Kommunaldirektør Jørgen Christensen, der havde tilrettelagt programmet, bød på kaffe med kanelkage, derefter så man byen fra en bus rundt i de små gader. Om aftenen var der festlig afslutning på Hotel Ringkjøbing. * Set. Georgs Gildet havde besøg af 150 gildebrødre fra hele landet. De blev ligeså hjerteligt modtaget som »skoledrengene«. Hvad der imponerede dem meget, var udsigten fra rådhuset. De mente, at der i det ganske land ikke var en udsigt som denne. * 27. Fhv. driftsleder V. Wittorff, Kongevejen 31, er død i en alder af 66 år. Han var uddannet elektriker og i de 30 år, han var ansat hos W. Meinertz Olesen med til udvikle produktionen af eludstyr til Nordsøværftets skibe. Han var en venlig mand med et godt humør og store evner til at underholde. Dette var der mange sammenkomster, der nød godt af. * 115 deltagere i Guldalderklubben havde en strålende eftermiddag, da A. Augustinussen fra Stadil og fru Inger underholdt. Han viste lysbilleder fra årstiderne, vinterbilleder fra Ringkjøbing m.v., og fruen ledsagede med dejlig musik. * 28. I alle Ringkjøbing Boligforenings afdelinger er der gennemført forbedringer og reparationer i 1981 for 2,7 mill. kr. Foreningen har 250 boligsøgende på venteliste, så byggeriet fortsættes. Det seneste projekt er 8 boliger på Kirksvej. * Amtsrådet har købt ejendommen Reberbanen 30 af søstrene Voldbjerg Sørensen. * Prøverne i lydighedsdressur for hunde har stadig særlig god tilslutning. Dette kursus strækker sig over 30 timer. * 29. Kirkens Korshær har startet en kreds her i byen. Interesserede kan melde sig til bestyrer C. E. Fogde, Aldershvile. * 40 skoleelever fra Gladsaxe skal i nogle dage i praktik hos egnens landmænd. * 30. Sand- og jordfygning her i Vestjylland er nu så voldsom, at man mange steder på egnen har sat sneskærme op, så det kunne dæmme lidt op og skåne markerne. * Lille lyspunkt for tømrere og snedkere. 50 af 240 ledige er i løbet af 2 uger kommet på arbejde i den nordvestlige del af amtet. * Der skal ofres et betydeligt millionbeløb på anlægsarbejder og vedligeholdelse af en række vejstrækninger i amtet. Arbejdet bliver udliciteret. * Forårskoncerten på amtsgymnasiet havde samlet 350 deltagere, aktive og tilhørere. Koncerten gælder for l.gs vedkommende i stedet for eksamen i musik. * Turistforeningen kunne ønske sig et større tilskud, end der er bevilget i øjeblikket. Dette set på baggrund af, at der i pengeinstitutter i sommer er vekslet valuta for 50 mill. kr.

Sølvbryllup: 20. Arne Mikkelsen og hustru Grethe, Markledet 8. Guldbryllup: 22. Aage M. Kristensen og hustru Anna, Granhøj 5.

Jubilæum: 1. Ole Bundgaard 10 års jubilæum som brandmand hos Falck. * Organisationschef Peter Dahl, Mylius Erichsensvej 4, 25 år i Ringkjøbing Landbobank.

Fødselsdag: 12. Juliane Sørensen, Mylius Erichsensvej 7, 80 år.»13. Assurandør Aage Pedersen, Kløvervænget 8, 60 år.» 21. Eigil Olsen, Blomstervænget, 50 år. *27. Esther Søndergaard Christensen, Kløvervænget 11, 75 år. * Johanne Haakonsen, Smedegade 11, 60 år. * 28. Esther Juelsgaard, Bavnshøj 10, 50 år.

Døde: 3. Meta Lomborg. * 14. Jens Nygaard Jensen. * 15. Anne Stengaard. * 18. Halvor Aggerholm. * 20. Kirstine Lauridsen. * 26. Vilhelm Wittorff.

 

MAJ

1. Falck er ved at uddanne en lille stab af kranførere med tilhørende krancertifikat, så de kan betjene den ny svingkran på stationens bjærgningskøretøj. * En ny arbejdsplads vil blive oprettet for kvinder. Det er et forsøgsprojekt med en vævestue i ejendommen Holmegårdsvej 8. Der ventes ansat 2 langtidsledige og 2 ungdomsledige. * Skatteinspektør Børge Andersen kan i dag fejre 40 års jubilæum ved Ringkjøbing kommune. Han er den, der har størst anciennitet, idet han som helt ung fik sin første læreplads her og er gennem årene steget til den nu høje stilling. Han er en vennesæl og glad mand, der er skattet både af medarbejdere og venner, og af disse har han »en skok«. I sin fritid har han mange gode interesser; han er sejlsportsmand og har været det siden drengedagene og en ivrig trompetelev i musikskolen, derudover deltager han i foreningslivet mest som bestyrelsesmedlem. I dagens anledning blev der holdt reception på rådhuset og som ekstra gaveindslag spillede Musikskolens blæsertrio to numre ved receptionens start. * Musikskolen har udsendt brochurer til alle husstande i kommunen, så enhver, både børn og voksne, kan melde sig til undervisningen. * 1. majdagen blev markeret uden det store fremmøde. Boligminister Erling Olsen var hovedtaler ved LO, Arbejdernes Fællesorganisation og DSUs møde på Torvet. * 3. Ved et laserjollestævne i Kerteminde placerede Benny Andersen sig flot, idet han opnåede en 3. plads blandt 60 deltagere. * 100 børn fra Skive, Videbæk, Fur og Ringkjøbing var til sangstævne på Borgen. De sangglade børn var privat indkvarteret. *4. KFUMs Idræt fik ved et afholdt loppemarked et udbytte på ca. 16.000 kr. Det er det største beløb efter kun et halvt års forarbejde. Der er god brug for pengene i foreningen, siger formanden Frede Vestergaard. * Bollerups Boghandel har fået en speciel bestilling på bogen »Ringkjøbing gadebilleder« fra The Library of Congress i Washington. * Orla Albæks idé med at udstille kunst og møbler sammen viser sig at være god. I øjeblikket er der udstilling af Finn Hjortskov, som har solgt 3 malerier til Statens Kunstfond og allerede nu har solgt de fleste af sine billeder. * 170 deltog i en fest på plejehjemmet i anledning af, at Plejehjemmets Venner i år blev tildelt Sparekassens initiativpokal for Ringkjøbing-området. * 5. På Handelsforeningens kvartalsmøde var der forslag fremme om at genoplive torvedage i sommermånederne. * Fuldmægtig Svend Aage Faurbye har efter 41 års virke sluttet sit arbejde inden for politiet. Nu vil han hellige sig sin store interesse: at gå på jagt. * Gymnasiet fejrede den sidste skoledag med morgenduelige elevers dans omkring statuen af J. C. Christensen. * Den jugoslaviske folkloregruppe gjorde stor lykke med dans og optrin. Truppen Nikola Tesla bestod af 30 dansere, et syv mands orkester og en dygtig sanger. 400 overværede den storslåede aften. * Musikskolens forårskoncert i Rådhushallen bød på det hidtil største antal deltagere, nemlig syv kor og samspilsgrupper. * 6. Teknisk udvalg har nu givet fiskerne her i byen lov til at sælge deres fisk fra bådene. * 8.1 politikredsen har der været gennemført en varslingsøvelse vedrørende radioaktivt nedfald. Beboerne på egnen kan advares i løbet af 1 time. * Efter 10 års samarbejde med gymnasterne i den vesttyske by Ilten får Ringkjøbing IF besøg af 48 gymnaster fra denne by. Programmet er, at de skal se Silkeborgsøerne, Himmelbjerget og Jyllands Mini-Zoo. Efter opvisning lørdag eftermiddag i Vesterhavshallen er der om aftenen fest for gymnasterne og værtsfolkene. * For tredie gang udveksler Plejehjemmet 5 beboere på ferie med et lignende antal fra plejehjemmet Danahus på Langeland. * 10. Cykl' 82 er nu startet og fra byen er der 294 deltagere. * Ringkjøbing-ryttere klarer sig fint i distriktsstævnet i Skjern med otte placeringer. * Ordningen med genbrug af flasker lader til at blive en succes. Den første container, der er opstillet ved Brugsen, er efter få dages forløb fyldt. * Fra 60 haller er folk til energimøde i ROFI-Hallen. Emnet er Vesterhavshallen, der efter en større investering har fået energiregningen halveret. * 11. Ragna Tangs folkedansere skal i den kommende weekend til Neugrabe ved Hamburg. De skal give opvisning på Ltineburger Heide. * 125 medlemmer af Guldalderklubben glædede sig i mandags over en tur til midnatsolens land. Overlæge Finn Jensen viste billeder og holdt foredrag om turen og høstede stort og velfortjent bifald. * 12. Der var 153 ansøgere til 3 ledige lærerstillinger i kommunen. * 190 leverandører til Ringkjøbingegnens Mejeriselskab skal spørges om deres mening ved eventuel tilslutning til Vestjydsk Mejeriselskab. * 13. Et smukt indslag i byens forskønnelse er de mange tulipaner, der bliver plantet og lyser op omkring statuerne af J.C. Christensen og Mylius Erichsen. * Fritidshjemmets legeplads på Byskellet bliver også benyttet af børnene i kvarteret. Da der tit sker hærværk, og det bliver henstillet til børnene om at passe på, hvilket ikke altid bliver efterfulgt, anmoder fritidshjemmets bestyrelse nu forældre om at indprente deres børn ikke at ødelægge noget på pladsen. * Ved ændringerne i svømmehallen, hvor der skal tilmures 4 vinduesfag, skulle besparelsen på energiregningen blive 19.000 kr. * 14. Sommerland West (tidligere Hee Dyrepark) åbner med stor åbningsfest og mange nye ting. Vikingelandsby på en stor ø, dyrepark som tidligere og sommerland med forlystelser både for unge og gamle. Ejerne beder publikum bemærke, at alle forlystelser er gratis. * 15. I Rindum skole vil der blive gjort forsøg med udvidet kristendomsundervisning. Denne er i øjeblikket 1 time om ugen, men viceskoleinspektør Preben Staun har fået tilladelse til et forsøg med flere timer om ugen. * 17. Sommerland West havde en meget fin start med ca. 1200-1500 besøgende. * Den nye Ringkjøbingegnens Amatør Arkæologforening havde alle tiders tur lørdag eftermiddag til egnens oldtidsminder. Med et halvt hundrede deltagere var der på turen lokale folk, der fortalte om, hvad man kunne se. * Falck-folkene fra Hurup indtog førstepladsen i et vellykket stævne, hvor der deltog mandskab fra ni midtjydske stationer. * Søren Lauritzen fra Ringkjøbing Svømmeklub blev landsmester i 50 meter butterfly for 12-13 årige. Mesterskabssvømningerne afvikledes i Horsens. *Et publikum på 135 fik en dejlig aften på Hotel Ringkjøbing, da trekløveret Jens Louis P., Jørgen »Gamle« Hansen og Erik Ryge underholdt. De tre kunstnere er uhyre populære i byen. Kunstforeningen stod for arrangementet. * Ved Museumsforeningens generalforsamling blev der stillet to pladser til rådighed i bestyrelsen, da den nuværende ønskede en mere demokratisk valgt repræsentation. * 18. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har fået til opgave at tegne 54 feriehuse til Ungarn. Dette er i forbindelse med et projekt til 12 mill. kr., som firmaet »Kalmargården« i Bramminge har fået i ordre. Husene skal leveres til bydelen Buda i Budapest. * 175 Falck-ansatte turnerede en hel dag i fodbold og håndbold. Som det sig hør og bør var værtsfolkene beskedne og indtog næstsidstepladsen. Der blev udfoldet megen energi og morskab. Som et lystigt indslag var der fra Herning et udrykningshold, énmands - og på cykel. * Ibve Kamp åbner kosmetikforretningen »La Belle«, der ligger på Torvet. Med alle de dejlige og duftende varer, forretningen har, bliver det sikkert en stor fristelse for byens både unge og ældre damer. * 19. 6-årige Kasper har deltaget og vundet 1. præmie i en morsom, landsdækkende konkurrence. Af et ord skulle man lave fleste mulige andre, og Kasper fik dannet 4.088 ord. Dog må det siges, at det var ved mormor, fru Helene Hansens, hjælp. Mormor bor Østervang 2, Rindum. * På skolen blev den sidste skoledag markeret på festlig vis. Lærerne blev afhentet af eleverne, og der blev budt på morgenkaffe med musik af Hof-Band. Skoleinspektør Busk-Jensen uddelte legatportioner til flinke og dygtige elever. * Guldalderklubben har sluttet vintersæsonen med en vellykket udflugt, hvori der deltog 127 medlemmer. Målet for turen var de skønne Dollerup Bakker og Blichers Museum i Thorning. * Roklubben holder lørdag regatta med 21 hold, der i år kommer fra Kolding, Lemvig, Århus, Esbjerg, Vejle, Holte, Fredericia og Ringkjøbing. * Ringkjøbingegnens Mejeriselskab er på et ekstraordinært leverandørmøde blevet sammenlagt med Vestjydsk Mejeriselskab. Ved mødet var 80% for, resten var i tvivl eller imod. Juelsminde Mejeri i Kloster på Holmsland skal nedlægges, mens Højmark og Ringkjøbing mejerier skal fortsætte. * Palle Jepsen vil ved en reception præsentere Stenhuggergården, Ndr. Ringvej 3, for alle interesserede. * 21. Efter mange klager fra haveejere i kvarteret omkring Alkjær Lukke er der igen i år givet tilladelse til at tynde ud i rågebestanden. De sorte fugle ødelægger afgrøder i deres søgen efter larver. * Torvet bliver i dagene op til pinse forvandlet til en skov af birketræer, og der bliver masser af musik i »skoven«. * Ringkjøbing Sygehus råder nu over 1.198 bloddonorer, fremgår det af årsberetningen for Danmarks Frivillige Bloddonorer. * Et 6-mands hold fra Junior Chambers i Ringkjøbing har sikret sig et danmarksmesterskab i en landsomfattende konkurrence i virksomhedsspil med deltagelse af 47 hold. * 22. RAF-Biler holder åbent hus for at præsentere 2 nye modeller af Opel Kadett og Opel Ascona. I den anledning har Sv. Dybdal i forening med 2 bagere ladet fremstille en brun lagkage, der dækker en hel bordplade. Nok til at mætte 1.300 sultne munde, siger bagerne. Mens kagen bliver delt ud til interesserede, spiller Ringkjøbing Gården. * Med den nye køreplan fra DSB vil der blive sat et ekstra tog i gang kl. 17.43 på Vestbanen. Det skulle være at betragte som en forbedring af trafikken mellem bolig og arbejdssted. »Den hårde vinter og salt på vejene har ødelagt mange træer og hække. Mange haveejere har måttet rykke deres hække op. * 23. Det populære Fjordløb afvikledes med 397 deltagere. Pengeinstitutterne havde sørget for det økonomiske grundlag, så Ringkjøbing Gården kunne gøre starten særlig festlig med musik. Borgmester N. Skytte sendte løberne af sted. Som en flot nr. 1 kom Gert Østergaard, Ringkjøbing, i mål efter at have gennemført den 10 km lange rute i tiden 33.04. Som nr. 2 kom Frantz Vogel, Varde, ind i tiden 33.10. * Ved roklubbens første regatta på fjorden vandt værtsklubben førstepladsen i 25 kilometers roning og oldboys klassen. * Ladies Circle har holdt årsmøde på Hotel Fjordgården. Med overvældende deltagelse af 300 kvinder var der ud over »det alvorlige« tur til bl.a. Søndervig og Abelines Gaard. Om aftenen var der festlig middag, hvor dog 3 mænd deltog: revykunstneren Carl Nielsen, hans pianist og Ragna Tangs spillemand. Som et muntert indslag udkom en avis, der fra A til Z kunne synges på melodien »Mor, jeg skal tisse«. * 25. Den almindelige undervisning for 8. klasserne er i denne uge suspenderet til fordel for et spændende erhvervsarrangement. Eleverne kunne vælge mellem fiskeri, skovbrug samt landbrug, hvor de igen kunne vælge mellem svine- og kvægproduktion. * Ringkjøbing kommunale Musikskole arrangerer koncert i Ringkjøbing kirke. Udover musikskolens blokfløjtekvartet medvirker 3 kor under ledelse af Kaj Milter Jensen. * Fra sejlklubben meddeles, at 8 elever efter 70 timers undervisning har taget yachtskippereksamen. Eksaminationen foregik på Fanø Navigationsskole. * Kommunen udbetalte i 1981 en lille million kr. til fritiden for børn og unge. * 26. Amtsrådet vil købe ejendommen Østergade 43, som ejes af branddirektør H. Bork-Larsen. Overtagelse skal ske snarest. * Til fordel for Amnesty International vil der blive koncert i Rådhushallen med frivillige kræfter til underholdning. * 28. I løbet af sommeren skal der finde en større udgravning sted i Agnethe Dyekjærs have. Museumsinspektør Aarup mener, at dette er det ældste Ringkjøbing, da der lige i nærheden, på Vester Strandgade 14, for få år siden er udgravet en middelalderbrønd, som skulle være »Ringkjøbings dåbsattest«. * Redaktør Leif Hansgaard er udpeget til et sundhedspædagogisk udvalg, der skal iværksætte forsøg i udvalgte amter og kommuner. * Så er der koncert både på Torvet og i Gågaden, og birkeskoven bliver udbudt til salg. Mange mente for øvrigt, at skoven skulle være permanent. * 29. Bagermester Aage Hvidberg og sønnen Bent har bagt en imponerende bryllupskage i 6 etager, der skal bruges til en fest i Velling Forsamlingshus, hvor Troels Juul Mikkelsen og hans brud, der er fra Amerika, holder bryllupsfest. * Vejmyndighederne har ofret betydelige summer og anstrengelser på at gøre det sikrere at køre i Ringkjøbing-området. Der konstateres også, at trafikuheldene er dalende. * Til pinse kan tennisklubben tage en ny terrasse i brug samtidig med at klubmesterskaberne afvikles. Klubben har endnu plads til flere nye spillere. * Gårdcafeen i Turistforeningens gård på Torvet er åbnet med bestyrerparret Hanne og Preben Jensen. De agter at satse på pizza, paté og salat fremfor pølser og is.

Bryllup: 15. Lene Madsen, datter af K. Madsen, Rindum, og Jens Degnbol Clemmensen, Videbæk. * 16. Karen Marie Nielsen og Øjvind Kvist, begge Ringkjøbing. * 22. Lillian Lauridsen, datter af Carl L., Hee, og Ivan Møller Nielsen, Stjært. * 23. Karen Jensen, Gammelsogn, og Michael Snogdal, Ringkjøbing. * 29. Jenny Marie Krestensen, datter af K.P. Krestensen, Rindum, og Svend Aage Nielsen, Lem. * 29. Lis Futtrup Jensen, datter af Gunnar Futtrup Jensen, og Per Kofoed, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 19. Arne Christensen og hustru Stinne, Vejskillingen 8.

Jubilæum: 1. Skatteinspektør Børge Andersen, 40 år ved Ringkjøbing kommune.

Fødselsdag: 1. Svend Sørensen, Grønnegade 27, 50 år. * 4. Maren (Grus) Jensen, Parkvej 28,70 år. * 8. Svend Aage Lysgaard, Alkjærparken 75, 60 år. * 9. Thorkild Laursen, Rugvænget 5, 50 år. * Krista Kristensen, Herningvej 12, 50 år. * 14. Taxivognmand Chr. Olesen, Grønnegade 14, 50 år. * 21. Johanne Jacobsen, Bildtsvej 24, 70 år. * 22. Johanne Nielsen, Søibergsvej 4, 85 år.

Døde: 3. Marie Bjørnsgaard. * 7. Karen Ibsgaard. * 9. Redaktør Jørgen Antonsen, R1 p.p. * 12. Karen Refstrup. * 14. Sigfred Siig. * 23. Holger Thun Andersen. * 31. A. Peder Dixen.

 

JUNI

1. Erland Lisbygd tiltræder som ny bestyrer på rutebilstationen. * Det hjælper at protestere, når det er kraftigt nok underbygget. Afgiften på kul til opvarmningsformål vil blive 150 kr. pr. tons mod det bebudede 300 kr. pr. tons. * Racerbådskøreren Jens Ove Hansen, Ringkjøbing, har kørt sig ind på en sikker vinderplads ved danmarksmesterskaberne på Svendborgsund. * 2. Selv om Aage Ebbensgaard ikke mere er amtsborgmester, er han dog ikke glemt. En forsamling på 400 delegerede for Venstre hyldede ham med taktfaste klapsalver og rosende taler i Videbæk-Hallen. * Amatørerne fra Holmsland skal spille Kaj Munks »Kærlighed« på Betty Nansen-teatret i København, opfordret af teaterdirektør Morten Grunwald. * 10. klassen fra den danske skole i Flensburg har deres eget orkester og vil underholde på estraden på Torvet. * 22 medlemmer af Europaparlamentet kommer til byen og skal i de første dage studere kystsikringsproblemer på den jydske vestkyst. Udover Kai Nyborg her fra byen kommer repræsentanterne fra Frankrig, Irland og Skotland. * Nattergalen er igen hørt i amtmandens have. Eksperter mener ellers, at nattergalen ikke kommer længere mod nord end Skjern. * 3. Efter opgørelse til midten af april er der på Det kristne Gymnasium indsamlet 2,2 mill. kr. egenkapital. * Kræftmærkerne, som solgtes her i byen, gav 21.285 kr., som ubeskåret tilfalder Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse. * Ringkjøbing og Omegns Firma Idræt standser ikke ved Cykl' 82, men har nedsat et udvalg, der året igennem skal arbejde med familiemotion. Formanden for dette er Hanne Burchardt. *4. Børnehjemmet C. M. Schuberts Minde holder fast ved en 30 år gammel festtradition. Alle fra by og egn er velkommen til festen, der afholdes grundlovsdag. Der begyndes tidlig på eftermiddagen med musik af Ringkjøbing Gården, så er der tombola, boder og rideopvisning m.m. Om aftenen sluttes der af med samling om bålet, aftensang og andagt og til sidst fyrværkeri. * Politiet må selv klare sommertravlheden og ferieproblemer, når turisttravlheden sætter ind. Selv pensionister inden for politiet er travlt beskæftiget. * Årets havnefest fik en fin optakt i det fine vejr. Ca. 400 besøgte folkemusikteltet, hvor Kaj Folkesanger underholdt. * I kraft af Kunstforeningens medlemsskab af Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger vil der være en vandreudstilling af nordisk kunst i Rådhushallen. * 5. Provstiudvalget har nu en oversigt over de kirkelige ligningsbeløb i kommunen. Der skal i hele kommunen udskrives 4,9 mill. kr. i kirkeudgifter. * Børnehaven Damtoften står foran en ombygning, hvorefter der vil ske en nednormering af pladser, med deraf følgende behov for færre personaletimer. * 7. I kapsejladsen Fyn Rundt blev 2 Ringkjøbingsejlere, Jacob Hornbæk og Gert Pedersen, nr. 1. Der deltog 1.000 både i kapsejladsen. * Den første af kommunens koncerter afholdes i Alkjær Lukke. Der medvirker Ringkjøbing-Garden, Ringkjøbing Big Band og Tim Spillemands Laug. Dette ensemble er meget populært og spiller rundt omkring på egnens plejehjem. * Årets havnefest arrangeret af Roklubben og Sejlklubben blev den største, der endnu er afholdt og med rekordomsætning. Vejret artede sig, så der alle 4 dage var mange gæster. * Spilleglæden trives. Trods de mange deltagere i havnefesten var der ca. 60 tilhørere ved Ringkjøbing kommunale Musikskoles koncert i Rådhushallen. Kaj Milter Jensen ledede orkestergruppen, der spillede klassisk musik, og Flemming Nordenhof ledede jazzgruppen. * Vejrforandringen til det køligere passede de 76 hunde, der var i arbejde ved DCHs konkurrence ved Ringvejen. * 8. Igen i år arrangerer Dansk Cyklist Forbund en sommerdag med demonstrationer over hele landet. Forbundets lokale repræsentant, Elise Bastrup, siger, at det i Ringkjøbing skal fejres med cykelfest i gaden. * Ringkjøbingegnens Folkedansere og musikere har fået en dejlig invitation til et 750 års byjubilæum i Holland til næste sommer. * Turistforeningens aktivitetskalender, der udkommer nu for juni-juli og august er ved at blive en institution. Ikke alene turister, men også de fastboende, spørger ivrigt efter, om den er udkommet. Kalenderen er udgivet gennem 6 år. * Efter den obligatoriske knallertundervisning i politikredsen er uheldstallene mere end halveret. * 9. Arkitekt Bay-Jørgensen vandt førsteprisen på forslag til nyt omsorgscenter i Harboøre. * Konkurrencen er hård i Ringkjøbing Brevdueforening. Marius Terps due vandt flyvningen fra Soltau (358 km) og på den anden udenlandske flyvning fra Neumünster (250 km) vandt Gorm Henriksen ærespræmie udsat af købmand Morten Madsen. * Boligforeningen har nu taget hul på »byfornyelse«. Nybyggeriet på Kirksvej/Holstvej havde rejsegilde med mange gæster og gode ønsker for arbejdet. * Et stort program er nu klar til Fjordfesten. Nyt er, at billetter til frokosten og revyen i år kun sælges med 4 stk. til hver person. * 9. Fra januar til juni er 245 af 354 ledige medlemmer af SID kommet i arbejde. * I år bliver der flere danske sommergæster ved stranden. Grunden er, at tyskernes ferie i år falder tidligere end de sidste år. * Trods det kølige vejr var der til aftenens koncert i Alkjær Lukke ca. 300 tilhørere og 30.000 myg, der alle gjorde deres bedste. * 10. På Ringkjøbing Gymnasium er der til studentereksamen faldet 3 stk. 13-taller. Det er højeste karakter, og gymnasiet er yderst tilfreds. * Ringkjøbingegnens Motionsdamer deltager i amtsgymnastikstævnet med et hold på 170. * Ringkjøbing Gymnasiums første studenterhold på ca. 90 fejrer afslutningen med faneindvielse og fakkeltog. Fanen er skænket af Danmarks Samfundet. * 11. Vestjydsk Korn har mellem Søndervig og Ringkjøbing anlagt en 5 ha stor forsøgs- og forevisningsmark. Direktør Oettinger er formand for projektet. * Et beløb på 500.000 kr. er af byrådet frigivet til omlægning af Kirkepladsen. Dette påbegyndes i den nærmeste fremtid. * Det blev to små ringkjøbingpiger, der vandt hovedpræmierne i ROFIs Cykl' 82. Den ene, Rikke Overgaard, havde desuden fødselsdag samtidig med udleveringen af præmien. Den 7-årige Anja Einholm, Markskellet 8, fik den anden præmie. * 12. Æblehavens Camping har i år 25 års jubilæum. Med et resultat i starten på 2 kasser æbler af 1400 træer, blev det hele pløjet ned, og campingpladsen anlagt. Dette viste sig at være en god idé, da campingpladsen er meget søgt. * Nye beretninger om nattergalens fremmarch i Vestjylland: Den er senest hørt i et kær syd for Højmark. * 14. Stor gymnastikopvisning med 1.550 aktive deltagere, desværre silende regn hele eftermiddagen. Alle hold gennemførte dog deres program, kun mændenes springøvelser måtte aflyses på grund af vådt græs. Efter omklædning i tørt tøj blev aftenen dog festligt fejret i Vesterhavshallen. * I dag blev den første student, Pia Birkegaard, dimitteret fra Ringkjøbing Gymnasium og Ellen Nielsen, Bølling, som den første student fra Det kristne Gymnasium. Det er en festdag for Ringkjøbing, idet det er 243 år siden der sidst blev dimitteret studenter. Skolen hed dengang ikke gymnasium, men latinskole. * 15. Handelsforeningens PR-udvalg finder på mange morsomme ting for at glæde børn og turister. Det sidste er, at der er bjerggeder i Gågaden. * En gammel ringkjøbingsang havde repremiere ved fjordfestfrokosten. Sangen er for 30 år siden skrevet af Frede Melhedegaard. Den vakte stort bifald, og det varede ikke længe, inden publikum kunne synge med. Melodien var også komponeret af Melhedegaard. * Ringkjøbingpigen Vibeke Hastrup har fået en flot start som nyuddannet skuespiller. Nu debuterer hun også med en betydelig rolle i TV-teatret. * 16. Eva Bay-Jørgensen har tegnet en række kort i hvidt, sort og rødt. De forhandles over hele landet i et hvidt stativ, som hendes mand, arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, har ladet fremstille. Det er noget af et familieforetagende, da hendes kusine sælger kort på Bornholm, moderen og søsteren på Sjælland, mens en rejsende dækker Fyn og Jylland. * Plejehjemmet har fået en ny flisegang, der er så bred, at den også kan benyttes af kørestolsbrugere. Den blev indviet ved en festlighed, hvor en af hjemmets ældste, Dagmar Nygaard, klippede den røde snor over. Derefter blev der holdt fest for beboerne, og man fejrede samtidig Valdemarsdag. * Borgmester N. Skytte har indbudt studenterne og lærerne fra Ringkjøbing Gymnasium til reception på Rådhuset. Han ønsker på denne måde at lykønske de første studenter fra amtsgymnasiet. * 17. 127 elever bliver i år dimitteret fra 9. og 10. klasse på Ringkjøbing skole. * Der er vældig rift om billetterne til Fjordfestfrokosten. 120 stod 5 timer i kø for at sikre sig, at de kunne komme med. * Tb nye klubrekorder blev i weekenden hjembragt fra stævnet i Stoholm. Christina Pape i længdespring for 13-14-årige piger og Lars Quist i spydkast for 13-14-årige drenge. * Amtsvandinspektør Leif Stilling er valgt til formand for Turistforeningen for Ringkjøbing og Omegn. Han afløser flypladsleder Hans-Jørgen Eriksen, der har beklædt posten i 7 år. * 18. Ragna Tang starter med sine folkedansere, der fredag aften efter butikkernes lukketid vil underholde turister og beboere med dans på estraden på Torvet. * Det kristne Gymnasium dimitterer det første hold studenter. Det blev en festlig afsked med tale af rektor Mogens Kappelgaard og sang af gymnasiets eget kor. For flere var det også en afsked efter 3 år i Ringkjøbing. * Studenterne går i fakkeltog gennem byen og ender ved gymnasiet, hvor amtsborgmester Lars Agerskov holder båltale. * 19. Ringkjøbing Gymnasium fik til den første dimissionsfest foræret en fane af Danmarks Samfund. * Ringkjøbing Amts Gymnastik og Ungdomsforening har fået en gave på 92.000 kr. i obligationer. Pengene er fra Ringkjøbing og Omegns Højskoleforening og skal anvendes som støtte til hovedkredsarbejdet i området. * 21. Ringkjøbing Roklub holdt åbent hus og havde besøg af ca. 50 gæster. Man kunne bese lokalerne og bådene. Der blev også budt på en båd-dåb, idet klubbens nye sculler skulle navngives. Det blev navnet »Siv« og bankdirektør Berthel Møller foretog navngivningen med ægte åvand fra Vonå. Banken har været sponsor for den nye båd. * Tre sønner afslørede et smukt mindesmærke for deres forældre, Else og Lorenz Hansen, der i 25 år havde været forstanderpar på Fjordvang Efterskole. Lærer Henrik Have, der havde stået for den kunstneriske udformning, fortalte om skulpturens tilblivelse og symbolik. * 22. En Ringkjøbingbåd, »Crescendo«, der var med på den store kapsejlads Sjælland Rundt blev diskvalificeret på grund af en fejl ved søgelænderet. Ærgerligt, da de var meget fint placeret. * Racerbådskører Jens O. Hansen, Ringkjøbing, har erobret den anden førsteplads ved anden afdeling af DM, der blev afviklet i Kolding. * Ringkjøbing Tennis Klubs resultat i den forløbne weekend blev 3 vundne kampe ud af 4. * 23. Ringkjøbing Plejehjem har holdt midsommerfest med 160 deltagere. Vejret var så strålende, at festen kunne holdes i haven, hvor man samledes omkring et bål. Festen, der plejer at være sankthansaften, er flyttet, for ikke at konkurrere med de mange, der gadevis holder bålfest denne aften. * Et skoleorkester på 43 og 9 voksne ledere fra Tromsø er for tiden i Ringkjøbing. Tromsøfolkene erklærede, at de ville holde venskabet intakt. Holdet blev modtaget på rådhuset af borgmester N. Skytte. * 24. De næste 6 lørdag formiddage spiller Ringkjøbing Big Band på estraden på Torvet. Bandet har nu 22 medlemmer, og efter formandens udtalelse bliver de mere og mere dygtige. Formanden er Flemming Nordenhof. * Ringkjøbing Landbobank har taget det nye online system i brug. Bankens personale har siden januar været på skolebænken for at lære at betjene det nye system, så der har ingen vanskeligheder været ved overgangen. 30.000 bankbøger skal udskiftes. * 25. People to People tog imod 27 unge amerikanere, der skal være gæster her i 5-6 dage. Herfra skal de til Sverige og Moskva og deres tur varer 1 måned. 3 ledere følger de unge. * A. Rasmussens Bogtrykkeri har fremstillet 2 bøger med nyttige oplysninger for enhver i området. Det er den lokale telefonbog og »Den lille Køreplan«. * 26. Nordsøværftet søsatte det sjette skib til samme ejer. Det er Lehmann Sivertsen, indehaver af partsrederiet Kraka, Næstved. Skibet blev navngivet »Kraka«. * Til august rejser to unge ringkjøbingensere på udveksling til Australien. Dette er kommet i stand gennem Rotary-klubber. De unge er Niels Henrik Lauritzen og Christian Klock. * 28. Roerne har været til konkurrence på Århusbugten. Old boysroerne kom ind som en flot nr. 1, ligesom seniorklassen erobrede førstepladsen i deres løb. * Redaktør Inkeri Risla, der arbejder på Finlands største avis i Kemi, har med mand og søn været på privatbesøg hos redaktør Ingemann og frue. Kemi er Ringkjøbings venskabsby. * 29. Nordsøværftets ejer E. F. Jacobsen er klar over, at han ikke lever 100 år mere, så han går for tiden med tanker om, hvordan en eventuel overtagelse af værftet kan ske. * Avisbud Kirsten Sørensen har været heldig at vinde en tur til Island. Turen er 1. præmie i en konkurrence Ringkjøbing Amts Dagblad havde udskrevet. * Politiet vil fremtidig idømme ubetænksomme bilister bøder, når de parkerer, så det er til ulempe for brandkøretøjerne. * 30. Bruno Grønborg, der ejer Hotel Hindø, har fået stilling som leder af restauranten i Esbjerg Idrætspark. Foreløbig vil Grønborg dog lede begge virksomheder.

Bryllup: 5. Anni Hansen, datter af Elly Hansen, Ringkjøbing, og Richardt Bang, Ringkjøbing. * 10. Magda Christensen og Per Egholm, begge Ringkjøbing. * 12. Maibrit Hougaard og Anders Kr. Mathiasen, begge Ringkjøbing. * 18. Else Jørgensen, datter af Evald Jørgensen, og Niels Jacobsen, begge Ringkjøbing.

Fødselsdag: 2. Hildegard Jensen, Vellingvej 54, 60 år. * 7. Petra Hansen, Holstvej, 65 år. * 9. Olga Christensen, Nørregade 10, 80 år. * 28. Stinne Andersen, Grønnegade 12,60 år.

Døde: 2. Agnes Risdal. * 5. Villads Bertelsen. * Ellen Nielsen. * 8. Ingrid Nelson. * 14. Dinna Stræde. * 19. Erna Bjerring. * 28. Jenny Jørgensen. * 29. Kresten Henriksen. * 30. Hans Jørgen Jensen.

 

JULI

1. En af de første dage vil Nordsøværftet aflevere nybygningen »Arktis Star«, der tilhører Elite Shipping, København, og så er der sommerferie. * På kommunens budget er der noteret et større pengebeløb for 1983 til eventuelle cykelstier ved Vellingvej. * Skader og krager er nu ved at tage så meget overhånd, at der af Jagtforeningen er udsat en pokal til den, der næste år kan fremvise flest krage- og skadeben. * Museet søger frivillig hjælp til udgravningen i Vester Strandgade og Hover. * 2. Prinsens Livregiments Orkester var på besøg og spillede på Torvet. Som altid, når dette orkester spiller, var der rigtig mange tilhørere. Dette er jo også en anden slags musik end de forskellige grupper præsterer. * ROFI-Hallens arkitekt, Villy Frei Krogh, vil benytte sommerferien til at lægge sidste hånd på tegningerne til en udvidelse af ROFI-Hallen til en halv mill. kr. * Lone Breinager Larsen og Ove Horsted Larsen fra Nødebo er det nye forstanderpar, der afløser N. Aa. Kjærgaard Jensen og frue på børnehjemmet CM. Schuberts Minde. * 3. Det første jydske dyrskue blev holdt i 1832. Der var lagt op til stort dyrskue og maskinudstilling i anledning af 150 års jubilæum, men dette måtte aflyses på grund af mund- og klovsyge. * Landbobanken har overtaget Priorgården på Tbrvet. Ejeren er afgået ved døden, og arvingerne ønsker at afhænde ejendommen. * Ringkjøbing Open i tennis starter og varer til den 10., så der kan ses frem til en spændende uge. Der er knap så mange deltagere som sidste år. Grunden er, at det kolliderer med en række andre arrangementer landet over. * 5. Nanna Willum Hansen og Jens Birkmose kom fra Paris med deres kunst. Han med udstilling i Rådhushallen de næste 2 uger, for hendes vedkommende med en koncert, der overværedes af 60 musikinteresserede. Kunstforeningen stod for arrangementet. * Landsjagtforeningen og Strandjagtforeningen har sat 180 ællinger af gråænder ud på Hindø, i Vonå, på Bagges Dæmning og på Klægbanken. * Hee Jagtforening havde præmiepokalskydning, og vandrepokalen blev vundet af Poul Erik Haakonsen, Ringkjøbing, med nedskydning af 23 af 24 mulige duer. * 7. Da det er konstateret, at vestjyderne er Danmarks inkarnerede tykmælksspisere, har mejeriet i Tørring fremstillet et tykmælksprodukt med frugtsmag. * En sildehaj på 83 kg er landet i Hvide Sande. Den vil en af de nærmeste dage kunne nydes på Hotel Ringkjøbing som herlig suppe og bøffer. * Deltagerne i Tennisklubbens turnering kan også spille fodbold, hvilket de beviste ved en venskabskamp om aftenen og efter denne mødtes de til fest i klubhuset. * Vestjydske landmænd strømmer i disse dage til forsøgsmarken på Holmsland. Fagfolk viser gæsterne rundt på de 1.000 parceller, der er udlagt med forskellige kornsorter, ærter og raps. * 8. Handelsforeningen har fået fremstillet en rudemærkat, som nu uddeles til medlemmerne. Det nye bomærke skal understrege sammenholdet blandt de handlende. Det skal tillige gælde som medlemskort. * 15 frivillige hjælpere er med til, at Tennisklubbens Ringkjøbing Open kan forløbe gnidningsløst. Mange fritimer, til stor glæde for de unge, bliver ofret på foretagendet. * Et ægtepar fra Resenbro, der har købt byens største villa, har fået tilladelse til at drive kursusvirksomhed i ejendommen. Køberne er Anni og Bob Moore, der i 4 år har drevet kursusvirksomhed i Silkeborg. * 9. Tennisklubben er nu kommet så langt i sit 1982-arrangement, at vinderen af damesingle er fundet. Det blev Dorte Arhøj, Århus, der besejrede Dina Garcis fra B 93. * Et muntert optog med behørig politi på rulleskøjter drog gennem gaderne og sluttede på Torvet med ekstraforestllling. Deltagerne i optoget var fra kursus på Vestjyllands Højskole i klovneri og gøgleri. * 10. Ringkjøbing Amts Dagblads konkurrence er slut og hovedgevinsten, en fodboldrejse til London eller 1.000 kr. kontant, blev vundet af Niels Jørgen Sønderby, Spjald, og 2. præmien en selskabsrejse til London blev vundet af Poul Mikkelsen, Stauning. * Tennisklubbens turnering blev i herresingle vundet af Chr. W. Larsen, Hadsten. * Øldrikkeriet på bænkene på Torvet bliver i byrådets første møde taget op til debat. Forhåbentlig bliver det ændret. * 12. I dag åbner de fleste forretninger sommerudsalget. Med de mange turister, der er i byen, er det et mægtigt plus til juli måneds omsætning. * Kroketforeningen havde stor succes med deres mesterskabsarrangement, der blev afviklet i Alkjær Lukke. Efter 8 timers spil kunne vinderne langt om længe kåres. * 26 KFUK-pigespejdere rejser i dag for at deltage i den store landslejr ved Ringsted. * Hestermarkedet i Hee havde mere end 4.000 deltagere. Egon Braagaard, den tidligere ejer af dyreparken, deltog med liv og sjæl i tilrettelæggelsen af den store dag. * 13. De 3 idrætshaller, Tim-Hallen, Højmark-Hallen og Vesterhavshallen, melder alle fuldt optaget til den kommende sæson. * Salme af komponisten Peter Sand uropføres på Holmsland Bibelcamping. Det er en tysk salme fra århundredeskiftet gendigtet på dansk ved pastor Kr. Friis. Det er salmen »Du kender vejen«, hvortil Sand har skrevet ny melodi. * 14. Torsdag og fredag holder englandsfarerne udsalg af bøger i Gågaden. Da mange ønsker at komme af med deres gamle bøger er der et par tusinde til salg. * Sejl- og roklubbens havnefest gav det anseelige overskud af 100.000 kr. Dette er rekord gennem alle årene og en dejlig sum til deling. * Badevandet i fjorden er i orden. Hver uge bliver der taget prøver ved Hvashøj, campingpladsen og Sorte Bakker, og dette bliver laboratorieundersøgt. * På Rinter 82, udstillingen i Rådhushallen, deltager 17 kunstnere med 125 værker. * Spillemænd fra Sydfyns Elitelaug spiller musik i Gågaden lørdag eftermiddag. Ensemblet deltager i Vestjyllands Højskoles store festival. * Den 13-årige Nikolaj Munkholm vandt 1. præmie i Langes VM-konkurrence. Dette var en porcelænskopi af VM-trofæet. * 15. Herningfirmaet »Rico Design ApS« starter en afdeling i den hvide bygning ^ved siden af Hotel Fjordgården. Det er et børnetøjsfirma. * Boghandler Jens Holm, Nygade, udgiver nu postkort med et par af folkedanserne. Dette er et ønske fra beboere og turister, så man nærmere kan studere dragterne. * Filmklubben fik fra kommunen en garantisum på 2.000 kr., så nu kan de igen genoptage arbejdet. * Traditionen tro har musikskoleinspektør Jens-Ole Blak skrevet en sang til landslejren i Ringsted, hvor der er 10.000 deltagere. * 16. Vesterhavet er fyldt med »brandmænd«, så alle, der ønsker at bade, tager til fjorden, hvor vandet er fint. * For 4. år afvikles antikmessen i Vesterhavshallen. Deltagelsen er nu så stor, at der ikke er plads til alle, der vil med. * Der er nu klar til de nye regler for fiskeri i Stadil og Ringkjøbing fjord. Blandt reglerne vil der blive stærk begrænsning af fiskeri ved sluserne. Herefter vil det blive lettere at administrere fiskerikontrollen. * 17. Englandsfarerne glædede sig over bogsalget i Gågaden, der beløb sig til ca. 7.000 kr. * Rugbrødsbageren har mere end travlt i disse dage. Han bager 4.000 rugbrød om dagen. * Organist Ernst Christensen og menighedsrådet har planlagt 5 sommerkoncerter i kirken. * 19. Kriminalpolitiet får ny leder. Den nye kriminalchef, den 45-årige Niels Ebbensgaard, kommer fra Skive. * Ringkjøbing Gården kommer i aften hjem efter en varm og vellykket tur til Østrig. * 21. Politiet har indkaldt alt ekstramandskab for at klare de opgaver sommerlandet med de mange sommergæster stiller til ordensmagten. * Det betegnes som en betagende oplevelse at høre sangeren Karsten March og organisten Ulrik Spang-Hansen i kirken. Omkring 140 overværede koncerten. * Mere end 100 elever deltager i englandsfarernes Londontur. Der er dog nogen bekymring blandt forældre og ledere over de sidste dages uroligheder og bombardementer i storbyen. Elevernes sikkerhed kommer i første række, siger Sv. Beiter. * 22. Arbejdet i den nye korshærskreds er godt i gang. I øjeblikket arbejder kredsen med brugt tøj, der bliver vasket, repareret og solgt fra genbrugsbutikken i Holstebro. Kredsens hjemsted er Aldershvile, og bestyrer Fogde opfordrer flere til at deltage. * Ringkjøbing Campingplads har ikke haft så mange overnatninger siden 1976. Lejrchef Knud Dam Mortensen mener, at det er den nye færgerute Thyborøn-Norge, der er skyld i, at nordmændene er i overtal. * 23. En morsom optakt til Fjordfesten er, at der hvert år bliver udvalgt en pudsemester. Han skal ved en særlig ceremoni pudse den flise, der blev nedlagt på Torvet i 1977, da Ringkjøbing blev Årets By. * De unge gæster fra Frankrig, der har set skolerne, undrede sig over så velholdte de er og så få elever, der er i hver klasse; i Frankrig er klasserne på mindst 35. * På den store landslejr var den overvældende varme årsag til mange hedeslag. Nu klares dette med indtagelse af saltvand. Ringkjøbingpigerne klarede sig og kom alle glade og velbeholdne hjem. * 24. Antikmessen i Vesterhavshallen har stort besøg. I år er en særlig afdeling indrettet med gammelt blåt emaljeret køkkentøj. Det er ikke småting, der sælges; møbler er også efterspugte. Sidste år solgtes et skab til 18.000 kr. * 26. En mindre udbygning af børnehaven på Damtoften er nu udbudt i licitation blandt håndværkerne i byen. * Bent Ivan Jensen fra politiet og hans schæferhund Rolf forlader nu byen. Sidste nat på vagten fangede Rolf en biltyv. At det er en rutinesag for den bevises ved, at den gav sig tid til at løfte ben, før den satte efter tyven, som den ganske kort efter standsede. * Karl Jørgensen afløser Bendt Christensen som førstemand i DB-Brugsen. Han kommer fra brugsforeningen på Vesterbros Torv i Århus. * Rigtig mange er glade for at gå. Fjordfestmarchen havde 350 deltagere. * 27. Udgravningen i Vester Strandgade for at finde det gamle Ringkjøbing er godt i gang igen. Mange unge har meldt sig til frivillig hjælp. * 28. Inga Boas fra Muldbjerg debuterede som forfatterinde som 77-årig. Nu som 80-årig debuterer hun som kunstmaler på Rinter 82. Et gammelt pakhus, der er restaureret, er nu atelier. Til udstillingen er der af Kunstforeningens komite udvalgt 10 malerier. * Det nye renseanlæg ved havnen med slamafvandingsanlæg er nu indkørt og virker overordentlig tilfredsstillende. * 29. Fjordfesten er begyndt i dag. Tombolaen er åbnet på Torvet, og Ribo Gadeløbet afvikles i aften. * En udvidelsesplan til 8 mill. kr. over tre år for renseanlægget ved havnen ligger nu parat, og udvalget for teknik og miljø håber, at planen kan indgå i det kommende budget. * Sejlklubben skal i år stå for de danske mesterskaber i sejlads med laserjoller. Foreløbig er 65 joller tilmeldt. * I budgetforslaget for 1983 er Kirkepladsen en af de primære opgaver, så cykelstien må vente. * Det svejtsiske pianistægtepar Doris og Urs Walter gav Fjordfesten en flot optakt med koncert i Rådhushallen. De spillede for 60 tilhørere virtuost en firehændig afdeling af Hermann Goetz. * 30. Handelsskolen får i det nye år 650 elever og 22 lærere. Der vil være undervisning både om dagen og aftenen. * Underdirektør i Landbobanken Poul Jørgen Madsen er udnævnt til meddirektør og rykker dermed ind i bankens direktion. * På Aldershvile blev der holdt en lille privat fjordfestfrokost med deltagelse af beboere, personale og gæster. * Lørdag eftermiddag blev det årlige Ringkjøbingløb for veteranbiler afholdt. Direktør Jacobsen, Nordsøværftet, står som vært for løbet, der har 50 deltagere. * 31. Til vognoptoget på søndag har folkedanserne nok fået den bedste idé. Det består af en dragtkavalkade så langt tilbage som fra stenalderen og vikingetiden og op til 1960. Det var et festligt skue, og de fik da også 1. præmie for det smukkeste og mest fantasirige. * 66 østrigste gæster fra Trachtenkapelle Hollenstein er kommet på genvisit til Ringkjøbing Gården. I dag giver de koncert på Torvet og søndag deltager de med stort orkester i vognoptoget. * Ved en rundspørge hos byens og omegnens hoteller lyder der stor tilfredshed med sommerbesøget. Når der er fuldt hus, kan man vel ikke forlange mere, er en udtalelse af en af hotelejerne.

Bryllup: 17. Karin Pedersen, Høje Gladsaxe, og Niels J. Winther, Rindum. Sølvbryllup: 13. Ernst Sørensen og hustru Gerda, Herningvej 91. * 14. Verner Larsen og hustru Vita, Holstebrovej 3.

Fødselsdag: 1. Kristian Birkmose, Rindum Plejehjem, 80 år. * 4. Inga Engholm, Østervang 4, 50 år. * 8. A. Jacobsen, Mågevej 25, 65 år. * 12. Jens Henningsen, Vellingvej 32B, 70 år. * 14. Sonja Jepsen, Ndr. Ringvej 3, 50 år. * 22. Jenny Lauridsen, Kongevejen 53, 85 år. * 28. Richard Mogensen, Holstebrovej 66, 60 år.

Døde: 4. Emmy Bredahl. * 5. Kristian Martinus Jensen. * 14. Jens Jacobsen. * 19. Benny Andreasen.

 

AUGUST

2. Sommerens højeste temperatur blev i går målt til 33 grader. * I en konkurrence med landets bedste schæferhundeopdrættere opnåede Liss og Erik Røgen den højest mulige anerkendelse for deres opdrætarbejde. Med 411 tilmeldte hunde fik de 2 vandrepokaler og 1 ærespræmie. * 3. Cirkus Benneweis, der vel nok er vort flotteste cirkus, havde stort besøg med 1.500 gæster den første aften. Blandt disse var 240 avisbude fra Ringkjøbing Amts Dagblad, der havde inviteret dem. Det er den tredie store aktivitet fra bladet for budene, så herefter bliver det nok eftertragtet at blive avisbud. * Vandværket har haft to vogne på patrulje, for at se om folk overholdte de gældende frister for havevanding. Desværre syntes det ikke at være tilfældet mange steder. Vandværket appellerer stærkt til folk om at overholde reglerne, at der ikke skal indføres strammere bestemmelser om vandforbrug. * Brevdueflyvningen fra Soltau blev vundet af Bjarne Nielsens Due, hvilket indbragte Stenhuggergårdens ærespræmie. Flyvningen fra Helmstadt blev vundet af Marius Terps due. Her var ærespræmien fra Ringkjøbing Bank. * 4. Hanne Jensen, datter af musikpædagog Kirsten Dalsgaard, fik for et års tid siden indopereret en ny nyre. Hun er nu så rask, at hun skal repræsentere Danmark i svømning ved verdensolympiaden i Athen. * DM i lasersejlads på fjorden får internationalt islæt, idet der er tilmeldinger fra England, Tyskland, Australien og New Zealand. * Fredag og lørdag fejrer Gågaden sin 9-års fødselsdag. Der startes fredag morgen kl. 9.30. Traditionen tro leverer bager Hvidberg 2.500 stk. kanelkage. Civilforsvaret står for kaffebrygningen i feltkøkkenet, der er opstillet i den store gård ved Grosbøls forretning. Det muntre spillemandsorkester Hereford Convention spiller forskellige steder i gaden. * Roklubbens gamle drenge, Niels Peder Jensen, Jens Amby og Chris Kastberg, har gjort sig heldig bemærket igen. Ved en langdistanceroning på Øresund ved Helsingør vandt trioen »Nordsjællands Blå Bånd« for tredie gang, og dermed erobrede de vandrepokalen til ejendom. Distancen gik over 15 km. * 5. A/S Conson Elektronik, Torvegade, har udviklet en ny form for svagstrømsstyring af boligens elinstallationer. Det nye anlæg har flere funktioner end den traditionelle elinstallation og er en del billigere. * 6. På Handelsskolen, hvor der er undervist i en temperatur på 32 grader, besluttede man i dag at suspendere undervisningen og tage en tur til Vesterhavet. * ROFI indbyder alle interesserede til vintersport. Der er tale om 8 aktiviteter fra fodbold til bordtennis. * Motorcyklister fra hele Europa er indbudt til »træf« på Vedersø Klit. Det er Den danske Goldwing MC-Klub, der holder internationalt stævne. Klubben tæller 75 medlemmer fordelt over hele landet. * 2.664 elever starter i Ringkjøbing-området i folkeskolen efter sommerferien. Dertil ansættes en lærerstab på 211. * Voksenundervisningen for Holmsland-Ringkjøbing er så efterspurgt, at der er mulighed for afvisning. * 7. Byrådet, der skal godkende regnskabet for 1981, får den glædelige overraskelse, at det er 1 mill. kr. bedre end ventet. * Samtidig med, at de 132 nye 1.g'ere på Ringkjøbing Gymnasium indleder det nye skoleår, er der afsat 1 uge til forskellige introduktionsarrangementer, så de unge mennesker rigtig bliver kendt med skolen, lærere og kammerater. * 9. De hjemvendte englandsfarere havde afslutningsfest i ROFI-Hallen. Forældre, søskende og pårørende deltog. Viceskoleinspektør Sv. Beiter, der leder foretagendet, oplyser, at eleverne i det forløbne år har arbejdet ca. 10.000 timer for at opleve den dejlige uge i London. Holdet i år var det største, der endnu har været med. * Mange af Sejlklubbens medlemmer vil sikkert møde op, når der skal holdes rejsegilde på det nye klubhus. * 10. Ringkjøbing kommunale Musikskole begynder det nye skoleår med 725 elever. Nye lærere er ansat bl.a. i solosang og harmonika. * Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt er nu klar til licitation over haludvidelsen, der gerne skulle påbegyndes i september. * Det kommunale kunstudvalg har på udstillingen Rinter 82 købt 2 blyantstegninger af Tom M. Jensen, Virum og 4 stk. grafik af Elisabeth Tyler, Nykøbing F. * Alle pensionister vil i denne uge modtage brev fra kommunen med besked om klubber, varmehjælp og gratis hovedrengøring. * Til alle huse er der sendt et hæfte med debatoplæg til kommuneplan. Det er tanken, at borgerne skal besvare de stillede spørgsmål og komme med ideer til byens bevarelse og fremskridt. * 11. Renaultværkstedet på Enghavevej 1 er igen autoriseret Volvoreparatør. Desuden er Volvobiler til salg, hvor en sælger fra Herning er behjælpelig. Værkstedets indehavere er John Silberg og Peter Nielsen. * Sommerland West er så godt besøgt, at man i dag har modtaget gæst nr. 100.000. Gæsten får en flaske champagne, en buket blomster og fribilletter til sommerlandet. Efter turistchef E. Schiøtts oplysninger blev juli en rekordmåned med turister. Efter alle de, der bor fast i området, kommer nu de, der vil opleve det danske sommerland i bil eller på cykel. * Kunstforeningen konstaterer, at det er en god idé at holde kirkekoncerter i egnens kirker. Ved koncerten i Velling kirke var der således 80 tilhørere. * 12. Byrådet har godkendt en ny aftale om samarbejde mellem Holmsland, Ulfborg-Vemb og Ringkjøbing om skolepsykologisk virksomhed. Den gamle aftale var oprettet i 1972. * Kommunen har investeret 11,6 mill. kr. i anlægsudgifter. Det er 6 mill. kr. mindre end budgetteret. * Røde Kors har tombola på Torvet, og opfordrer folk til flittigt at støtte denne, da de skal skaffes bidrag til mange hjælpeaktioner. * 13. Perfekt samarbejde mellem redningsvæsen til lands, til vands og i luften reddede i dag tre tyske turister, som efter en tur på windsurfere over fjorden var kommet i vanskeligheder i det pludselige uvejr med lyn og torden. De medbragte selv nødblus, røde lyskugler, der blev observeret i tide. * Ringkjøbing kommunale Musikskoles nystartede kammerkor mangler mandsstemmer og opfordrer stærkt til deltagelse. * Ringkjøbing og Omegns Havekreds har adviseret en tur til en berømte og bekendte Søren Ryge Petersens have i Sorring. 150 har meldt sig, men kun 100 kan deltage, så 50 må skuffet blive hjemme. * Ringkjøbing Badmintonklub har haft en medlemsfremgang fra 193 til 209. Fremgangen skyldes især unge. * Byrådet vedtog på sidste møde, at fodboldbanen på Lervang Stadion i Ølstrup skulle have 50.000 kr. til omlægning. * En sygeplejeuddannet kan få stilling 25 timer om ugen som tilsynsførende i hjemmepleje, har byrådet besluttet. * 14. Af de 3 præmier, der var udsat på udstillingen Rinter 82, gik 1. præmie til Bay-Jørgensens tegnestue. Dette var et maleri af den 80-årige Inga Boas. 2. præmie gik til slagtermester Iversen og Søn og 3. præmie til Søren Sørensen, Randers. * De grønne Spejdere har startet en ny afdeling for børn i børnehaveklasse og første klasse. Afdelingen får navnet Bæverne. * De næste dage vil den lokale kunstner Inga Rasmussen have udstilling i Østergade 6 og vise, hvordan man maler på porcelæn. * Ringkjøbing kommunale Musikskole begynder musikalsk legestue for 3-5 årige. * 16. Den lille Butik på Herningvej 1 - i tidligere købmand Jespersens ejendom - lukker 1. november. Indehaveren, fru Elsebeth Hansen, har handlet med øl, sodavand, brugte bøger og blade og elektrokost, som forretningen var startet på. * RIF sikrede sig en sølvmedalje i atletik, da de jydske ungdomsmesterskaber var blev afviklet på Herning stadion. * Da andejagten gik ind, var mange jægere ude, men vejret var for godt, så de fleste vendte tomhændet hjem. * Konsulent Leif Thyssen, Landbogården, meddeler, at landmændene på egnen nåede at få mellem halvdelen og to trediedele af høsten i hus før omslaget i vejret. * Roklubben havde dåb på 9 nye medlemmer i weekenden. * 17. Torben Petersen har en dejlig schæferhund, som han sammen med andre hundeejere med deres dejlige hunde træner i lydighed de næste tre måneder. Selv om det ser drabeligt ud under træningen, ved hundene dog hvornår de skal angribe og hvornår de skal kun vogte flygtende. Hundene bider kun, når de bliver bange. * Racerbådskøreren Jens Ove Hansen fik ved deltagelse ved DM-kørslen i Randers en fighterpokal og en anden plads i løbet. Chancen for en guldmedalje er stadig stor. * Ved licitationen over det kommunale rensningsanlæg i Ulfborg gik bygningsentreprisen til murer- og entreprenørfirmaet Astrup Hansen her i byen. Det drejede sig om en anlægssum på 1.114.386 kr. * 18. Slagtermester Kjærgaard har haft besøg af en turist, som ville betale med en 100-markseddel fra Østtyskland. Han vekslede sedlen til den vesttyske DM-kurs, der er ca. 350 kr. i modsætning til den østtyske på ca. 70 kr. Han opdagede dog i tide fejlen og nåede at standse ham i bilen på en parkeringsplads. Turisten var bestemt ikke glad for, at han var opdaget. * Nye informationstavler bliver i disse dage sat op langs vejene i amtet. Om det er bedre er et spørgsmål; dyrt er det i hvert tilfælde. * Sejlklubben har været vært for et af de største arrangementer de sidste år. Det er danmarksmesterskabet i lasersejlads, hvor der deltog 112 både. Dette er rekordtal, og konkurrencen bliver hård. Hele den danske elite, bl.a. sidste års vinder Erik Jacobsen, tidligere verdensmester i 1980 og DM-indehaver Lasse Hjortnæs, nordisk mester og vinder af et stort laserstævne i England med 250 både Peter Vilby og mange flere i topklassen. Ringkjøbing har seks sejlere med, hvoraf Lisbeth Lauridsen er en af de kvindelige deltagere. 45 frivillige har deltaget i arrangementet. * Lions Club har fået ny præsident. Det er Arne Lauridsen, der afløser Ole Holst Andersen. * 19. Forstanderen for Ungdomsskolen, Axel Moe, vil til vinter blandt kurserne have et nyt, hvor de unge skal lære ansvarsfølelse. Ikke blot kassere, men også have noget i stedet for. * 125 mennesker mødtes på Alkjærskolen til forskudsdiskussion om debatoplæg for byen. Skal skatteprocenten stige eller ej? var et af de brændende spørgsmål. Socialudvalgsformanden oplyste, at det vil koste 26 mill. kr. at få passet børnene i kommunen. Deraf betaler staten dog en trediedel, og med kontingent fra forældre vil kommunens andel blive 12 mill. kr. * 20. Kystsikringen søger at finde det bedst egnede materiale for at sikre mod den grådige nabo, Vesterhavet. Ved Fjaltring skal der bruges store granitblokke fra Rekefjord i Norge. De bliver sejlet til Thyborøn, og derfra kørt med lastbil til de udsatte steder. * Et rådhusprojekt i Struer er pludselig blevet stoppet. En udløber til byen er, at fa. Meinertz Olesen ved licitationen fik el-entreprisen til godt 2 mill. kr., og dette må nu afskrives. * Interessen for at deltage i voksenundervisning er stadig stigende. I løbet af de seneste år er der sket en fordobling af deltagerantallet. Fagene engelsk og psykologi på HF-niveau har der været størst interesse for. * El-forbrugerne slap heldigt fra det voldsomme tordenvejr. Ringkjøbing Amts Højspænding slap med at skulle udskifte 3 højspændingssikringer. * Kirkens Korshær er attet i fuld aktivitet. Den starter med tombola på Torvet. Gevinsterne hertil er dels leveret af medlemmerne, dels købt i dagcentret i Grønnegade. * 21. Til lykke, kære Marie! Det var lykønskningen fra Ringkjøbing Garden til deres depotbestyrer Marie Nielsen, J. C. Christensens Allé, der blev 50 år. Med klingende spil kom gården marcherende fra Banegårdspladsen og svingede ind foran huset. Det blev til fire numre, og det kunne ikke undgås, at Marie fik tårer i øjnene. * 300 tilhørere var der til Ulrik Colds kirkekoncert. Ikke så mærkeligt, han er en stor og berømt bassanger, der med lethed kunne synge hele kirkerummet op. Hans akkompagnatør Kai Ole Bøggild virkede med til, at det blev så strålende en aften. Stort og langvarigt bifald fulgte dem begge. * 23. To unge menneskers forhåbninger om at ændre en tidligere oliebåd til et lystfartøj brast, da den kæntrede ud for havnen. Falck reddede dem begge. En del olie af ballasten slap desværre ud, men myndighederne er straks gået i gang med at få det fjernet. * De danske mesterskaber for laserjoller, der i weekenden blev afviklet på fjorden, fik en suveræn vinder i den 19-årige europamester Peter Vilby, KDY, som vandt fire af de fem sejladser, han deltog i. * I sidste uge blev der udtaget 45 gymnaster til repræsentationsholdene. Det var både kvinder og mænd. * Salget af kunst på udstillingen Rinter 82 er gået særdeles godt, således har Cheminova Kunstforening købt fire, af de udstillede værker. * 24. Ved restskattens opgørelse i kommunen får 6.670 borgere 13,7 mill. kr. tilbage, mens 4.254 skal efterbetale 12,9 mill. kr. * Sygehuslæge Tietze, der beskæftiger sig med akupunktur, rejser i september til Rumænien for på kursus yderligere at dygtiggøre sig. * 25. Ved kommunens koncert i Alkjær Lukke opførte pigegarden tattoo på den store plæne og Ringkjøbing Big Band gav koncert. Trods udsigten til regn var der 300 tilhørere. Heldigvis brød regnen først løs en time efter koncerten. * Man vil forsøge at hæve den sunkne oliebåd ud for havnen ved hjælp af luftposer. * Den unge ringkjøbinglæge Boye Jensen har underholdt en aften i Den ny Cirkel af 1980, der er en støttekreds af tidligere alkoholmisbrugere. Først besvarede han lægelige spørgsmål og holdt derefter foredrag om bier og biavl. Med biavl som hobby producerer han med 135 bistader årligt 6.000 kg honning. * 26. Farten på Kirkevej i Rindum sættes ikke ned, men der kommer lys og skilte på den nye cykelsti. * Lørdagsskolen starter med 5 års fødselsdagsfest i Spejdergården på Poulsgaardsvej. * Når efterårets franske hårmoder præsenteres i Paris, er Ringkjøbing også repræsenteret. Det er frisør Søren Lund, Algade, der har fået tilbud om at overvære præsentationen. * Ringkjøbing Gardens tambourkorps har fået ny instruktør. Det er Flemming Petersen, Holstebro, der afløser Kaj Milter Jensen. * 27. Når borgerne i den kommende tid skal deltage i kommuneplanlægningen for de næste 10 år, bliver det i første omgang kun som spørgere. Byrådet tager fat på offentlighedsfasen med 3 orienteringsmøder. Til januar skal borgerne deltage i planens form og indhold. * 400 unge mennesker fra ungdomsskolen deltog i et møde, hvor inspektør Axel Moe fortalte om de praktiske ting i forbindelse med vinterens undervisning. * En møbelserie, som arkitekt Bay-Jørgensen har tegnet, er af Kalmargården i Bramminge sat i produktion. Møbelserien, der blev præsenteret på »Møbelmessen 1982« i Herning, har fået navnet KaBay-Møbler. * Den 40-årige assurandør Johannes Andersen, Lem, er udnævnt til efterfølger for branddirektør H. Bork Larsen, der efter 44 år trækker sig tilbage. * 28. Ringkjøbing har fået en sammenslutning af lokale kunstnere. Den har navn efter byens postnummer 6950. Den markerer sig med den første udstilling først i oktober. Gruppen har et meget smukt bomærke, der er tegnet af Eigil Amby. * Landbobanken indfører straks, som den første her i landet, decideret pensionistservice. Onsdag formiddag modtager Viggo Bækdal telefonbesked fra de ældre, og om eftermiddagen tager han ud til dem for at hjælpe dem tilrette med pengesager. * Ringkjøbing CF skal i de kommende uger afvikle to væsentlige opgaver, nemlig værtsskab for landsstævnet for redningshunde og deltage i landskonkurrencen i Helsingør. * Flere kunstnere har fået et pænt økonomisk udbytte af Rinter 82. Man understreger dog, at det ikke er altafgørende. * 30. På fjorden har der været afholdt en storstilet øvelse af de professionelle redningsfolk fra Hvide Sande og Falck, politiet og sejlere fra Ringkjøbing Sejlklub. Superlativerne ved det efterfølgende møde i sejlklubbens klubhus var bl.a. imponerende, effektivt, overraskende osv. * Assistent hos Falck, Kr. Kleis, er hurtig i vendingen. På vej til en knallertbrand klarede han et tyveproblem. * Racerbådskøreren Jens Ove Hansen vandt 6. og sidste afdeling af DM, der blev afviklet på Vejle Fjord, han fik guldmedalje og pokal. * 31. En ringkjøbingdreng, Jens Birk Jensen, søn af Ellen og Sv. Erik Jensen, Centralvask, bliver sognepræst i Maabjerg sogn ved Holstebro. * I Ringkjøbing amt er det ved at blive et problem med det faldende børnetal. Der er plads til flere børn på næsten alle skoler, og dog er det vanskeligt at lægge nogle sammen eller nedlægge nogle. * Ved ROFI-Hallens udvidelse blev tømrerentreprisen overdraget til tømrermester Kurt Biltoft. Han var den billigste af otte tilbud. * Ved et møde i Rådhushallen, hvor der blev drøftet kommunalplan, var der 100 deltagere.

Bryllup: 14. Lone Faurholdt Andersen, datter af C. E. Faurholdt Andersen, og John Noesgaard Pedersen, Ringkjøbing. * 21. Annemette Lerche Jensen, datter af Erik Jensen, og Svend Erik Jensen, Ringkjøbing. * 28. Ulla Noesgaard, datter af Edgar Noesgaard, Ringkjøbing, og Jens Røgen Jensen, Aalborg.

Sølvbryllup: 10. Kristen Fjord Lodberg og hustru Aase, Herningvej 32A. * 21. J. E. Faurholdt Jensen og hustru Lis, Kongevejen 37.

Fødselsdag: 3. Vera Silberg, Enghavevej 24, 50 år.* 4. Anne Ditlevsen, Herningvej 88,70 år. * 9. Fru J. Malgaard Lauridsen, 0. Strandgade 6,70 år. * 19. Eigild Mikkelsen, Nygade 21, 70 år. * 20. Bernhard Jensen, Fjordallé 9, 80 år. * 29. Maren Kristensen, Østergade 42, 50 år.

Døde: 2. Kristen Husted. * 3. Karen Marie Nielsen.* 4. Karen Kokholm. * Jens Ditlevsen. * 8. Edith Kousgaard Jensen. * 17. Magnus Nielsen. * 20. Valborg Hansen. * 21. Poul Erik Justesen.* 26. Hans Kr. Nørgaard. * 29. Anker Madsen. * 30. Christian Holm.

 

SEPTEMBER

1. Politiet har fået 3 nye medarbejdere. Det er kriminalkommissær N. Ebbensgaard og politibetjentene Leif B. Christensen og Poul Andersen. * En tidligere ringkjøbingenser Michael Gylling Nielsen er engageret i miljøorganisationen »Greenpeace«s forsøg på at forhindre dumpning af 7.000 tons radioaktivt affald ud for den nordspanske kyst. * Ved kirkekoncerten hørte man igen englænderne Yvonne og Peter Seymour. Det var deres 10. koncert i Ringkjøbing. Koncerten blev en stor oplevelse. Kirken var et kvarter før tiden fyldt til sidste plads. * Filmklubben er i gang igen og starter nu sæsonen. * 2. Ved onsdagens sejlads kæntrede Søspejdernes båd med 3 ombord. De blev af en kammerat reddet og slap med at blive gennemblødt. De havde naturligvis alle redningsvest på. * I den stående debat om postvæsenet meddeler postmester Olesen, at her er overarbejdet begrænset til sygdomstilfælde eller omlægning og forlængelse af en rute. Her er der ikke nye stillinger at hente. * Ringkjøbing Bank, der er ejer af bygningerne på hjørnet af Algade og Mellemgade, har nu en plan færdig for udnyttelse af denne grund. Den hvide butiksbygning og Mellemgade 1 og 3 skal nedrives og en ejendom i 2V4 etage skal træde i stedet. Det er arkitekt Draiby, der har udformet tegningerne og står for projektet. * 3. Vedrørende den megen snak om discountbutik meddeles det, at kampen om kunderne og discountbutikkerne nu er så hård, at købmændene har indledt forhandlinger med engroshandelen og industrien om nedsættelse af avancerne i engrosleddet. * Nordsøværftets nybygning nr. 158 blev søsat og navngivet af fru Herborg Johannesen, iført færøsk folkedragt. Skibet bliver hjemmehørende i Thorshavn. Samtidig kølstrakte værftet et skib magen til det søsatte. * Alle pensionister i kommunen er af Vestjyllands Højskole indbudt til et arrangement »Tag en dag på højskole«. * Politifuldmægtig Trine Lund er fra 15. september ansat som dommerfuldmægtig i Holstebro. * Rutebilejer Ibrben Møller forsøger sammen med indehaveren af Ballerup Bybusser at få lov til at oprette en hurtigbusforbindelse mellem Vestjylland og København. * 4. Det byggeprojekt, der er planlagt ved Vester Strandsbjerg, vil blive opført som andelsboliger. Dette fremgår af en sag fra byrådets onsdagsmøde. * Ungdomsskolen begynder undervisningen i den nye sæson. Der kommer 34 hold med 465 elever i gang. * Ejendomsudvalget indstiller til byrådet, at der ydes en tillægsbevilling på 350.000 kr. til den kommunale ejendom Rindum Kjærgaard. * Politiet undrer sig over at så få spørger om bortkomne cykler. I øjeblikket er der 50 cykler som hittegods. * 5. Amternes tilbageholdenhed i spørgsmålet om, hvor i landet et par tusinde elproducerende vindmøller kan placeres, er årsag til at Miljøministeriets Planstyrelse overtager sagen. * 6. Forsvarsbrødrenes Fugleskydning på Hotel Ringkjøbing havde i år 30 deltagere. Fuglen faldt på skud nr. 506 og, og fuglekonge blev chauffør Chr. Siig, Damtoften. * I landskonkurrencen om »Årets redningshund« blev fru Erna Nielsen, Ringkjøbing, nr. 3. Vinderen var fra København og nr. 2 fra Århus. * Røde Kors har udstilling i Ringkjøbing Bank. Udstillingen fortæller i tekst og billeder om hjælpearbejdet i Det fjerne Østen. Der er tale om en stor vandreudstilling, der bakker Røde Korsugen op. * 7. Amtskommunen skal hente 216 mill. kr. mere i skat næste år, så det er sikkert, at beskatningsprocenten stiger. Hvor meget vides ikke endnu. * Borgerne i Ringkjøbing amt tjener mindre. 11981 var indkomsterne 100 mill. kr. lavere end forventet. * For første gang er en række oplysningsforbund og foreninger gået sammen om en arbejdende udstilling i Rådhushallen. De vil vise, hvad den private fritidsundervisning kan tilbyde. * Ungdomsredaktionen er navnet på et nyt blad. Det udgives af Ringkjøbing Ungdomsskole og skrives af skolens elever sammen med dens inspektør Axel Moe, der er ansvarshavende. Bladet skal udkomme fire gange i løbet af sæsonen 1982-83. * 8. 50 landmænd i Ringkjøbing-Ulfborg området udnyttede chancen for nogle dages sommerferie i år og bestilte en mand til at afløse i stalden og på marken. * Overlæge Ebbe Fuglsang, Ringkjøbing sygehus, fik på amtsrådsmødet bevilget 96.300 kr. til indkøb af et gastroscop med tilhørende generator og kamera. Apparatet bruges til undersøgelse af maveregionen. * De lokale bueskytter ønsker flere kvindelige skytter optaget i foreningen. * 8. SodaStream ApS lancerer i disse dage et par nye produkter, som der næres store forhåbninger til. Den ene serie omfatter Ringkjøbing Solbær, Ringkjøbing Kirsebær og appelsiner. På etiketten, der er blå, står der: Ringkjøbing-serien, »gammeldags« kvalitet og smag. For hele serien gælder det, at den egner sig til blanding med såvel vand som mælk og som kold eller varm drik. Den anden serie henvender sig til folk, der er kalorietællere og diabetikere. Der er 4 varianter og fra de 3 er alle farvestoffer fjernet. Der er brugt helt naturlige aromastoffer og ægte frugtsagt. Denne series navn er »Kalorie 5«. * Til Teaterforeningens sæson har 210 tegnet abonnement. Der er således kun 13 billetter tilbage til løssalg. Dette er beklageligt, men der er glæde over den stigende teaterinteresse. * 9. Byrådet frigav 143.000 kr. til opførelse af det nye murede cykelskur ved Rådhuset. Projektet er blevet noget dyrere end beregnet, da grunden skal piloteres. * På byrådsmødet blev der nedsat et skole-biblioteksudvalg. * Ringkjøbing Banks byggeri på hjørnet af Algade/ Mellemgade har været forelagt byrådet. Flere gav positiv tilslutning til planen. Om kort tid sendes planen ud i 2 måneders offentlighedsfase. * Byrådet har sagt nej til at gå ind i fordelingsselskabet for naturgas i det midt- og nordjydske område. Borgmesteren tvivlede stærkt på, at gassen kan konkurrere med fjernvarmen. * 10. Nybygningen Kraka fra Nordsøværftet er også udstyret med sejl. På turen over fjorden blev sejlet sat og viste sig at virke tilfredsstillende trods svag vind. Ingeniør Jacobsen mener, at sejl vil vende tilbage på skibene, efterhånden som brændstoffer bliver dyrere og dyrere, og da er det godt at være med i udviklingen. * Mere end 30 var mødt op, da sportsdykkerklubben Vest-Dyk holdt åbent hus som start på vintersæsonen. Efter orientering gik alle i svømmehallen, hvor der var lejlighed til at prøve dykning med iltflasker m.m. * Det er en større planlægningsopgave byrådet har overdraget til »Ensomme Gamles Værn«. Opgaven vedrører fremtiden for ældre- og handicapområdet og skal være løst senest i januar 1983. * RIF har efter lang tids søgning fundet en leder til klubbens 70 damer på motionsholdet. Det blev den 24-årige Anette Pedersen, Ringkjøbing. * Menighedsrådet har besluttet, at der i fremtiden i Rindum kirke udelukkende skal benyttes alkoholfri altervin. * 11. Eleverne på Rindum Kjærgaard bruger deres fritid bl.a. på havearbejde. Deres kartoffelavl i år beløb sig i første omgang til 25 kg. Købmanden aftager disse, og pengene sparer eleverne sammen til en redningsbåd, som de kan købe hos DSB. * Merete Jensen, Kløvervænget, har fundet en flaskepost som hun mener er skrevet på polsk. Hun vil gerne i forbindelse med nogen, der kan læse brevet. * Omsorgsarbejde for pensionister i kommunen begynder i disse dage. Der er masser af tilbud tilrettelagt på dagcentret i Grønnegade og på Aldershvile. * Anni og Bob Moores center på Forsythiavej for psykologisk rådgivning er på vej til at blive et dansk center for psykologisk arbejde. * 13. Byrådet har bevilget fritidsnævnet og foreningerne i kommunen et tilskud på 184.000 kr. * Landets største havreareal blev høstet på de afvandede arealer i Vest Stadilfjord. Der er høstet 1.400 tdr. land og de 1.300 var havre. * 14. Badmintonklubben har begyndt træningen, og i år er der 200 aktive tilmeldt. 99% af banerne blev optaget ved tilmeldingen. * Amatørarkæologerne har fået stillet lokaler til rådighed i V. Tim skole. Medlemmerne fik forevist lokalerne og var derefter på tur til Houvig og Grønbjerg, hvor Leif Chr. Nielsen fra Nationalmuseet er ved at udgrave et vikingetidsanlæg. * Det er bestemt ikke en hverdagsbegivenhed, at en ny virksomhed starter i disse tider, men nu sker det her i byen. Den planlagte systue i Vesterkær 26 er parat til at indlede produktionen med ordre på jeans til 1 år. * Assessor N. Bork er udnævnt til vicepolitimester. Udnævnelsen kommer i det år, da Bork kan fejre 40-års jubilæum i etaten. * Den første af Indre Missions familieaftener afholdes. Tilslutningen er så stor, at man kan se, at der er behov for disse møder. Borgens børnekor, der tæller 35, medvirker. * 15. Arbejdernes Fællesorganisation har på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde valgt Egon Jensen, Hee, til ny formand. Det var ikke noget vanskeligt valg, da der kun var opstillet én kandidat. * 16. De 2 sangkor, Ølstrupkoret og Rindumkoret, har begyndt sine prøveaftener. De 2 musikskolekor har gode traditioner. En af dem er, at de hvert år når op på 50-60 sangere. Begge kor er for voksne. * Skoleidrætsdagen på Ringkjøbing stadion havde 700 elever og 50 lærere fra hele kommunen som deltagere. * Sct. Georgsgildet har måttet aflyse en del af Sct. Georgsløbet, da kun 2 hold var tilmeldt. * Den helt store oplevelse, navnlig for børnene, var landingen af 5 helikoptere på Alkjær Stadion. Grundet på tåge måtte de midlertidig lande her til glæde for mange, der fik lov at komme om bord. * 17. Falck har i en 2 timers undervisning lært personalet på sygehuset, hvorledes de skal slukke en brand og i praksis afprøvet de slukningsmidler, der skal findes på institutioner. * I år er det 100 år siden søndagsskolen blev startet. Begyndelsen blev gjort af Stine Martin med en lille flok på 6. Den voksede dog hurtigt, så hun måtte flytte og fik husly hos P. Gjødesen. Til daglig havde Stine Martin pogeskole og gik med brødkurv for bager Klokker, så hun var travlt beskæftiget. Søndagsskolen, hvis nuværende formand er tømrermester Poul Møller, har udsendt et fint lille jubilæumsskrift, hvor der fortælles om de første 50 år. * På Teaterforeningens generalforsamling blev Chr. Kabel udnævnt til æresmedlem for sit mangeårige arbejde for foreningen. * Tennisklubben har fået tilladelse til at bore efter vand til brug for banerne. * 18. Rincopia er navnet på en exportgruppe inden for træindustrien, hvor 8 vestjydske firmaer har sluttet sig sammen. Det er 4 fra Lemvig-Struer-området og 4 fra Ringkjøbing-egnen. Sammenslutningen omsætter nu for 3,5 mill. kr. * Jagtforeningerne i Ringkøbing indleder undervisningen af kommende jægere. Kurt Pedersen, Videbæk, er lærer. Han har gennem de sidste 10 år undervist og er kendt for sin store dygtighed på området. * Politifuldmægtig Sven Udengaard er ansat som politifuldmægtig her i byen. * 20. Ved menighedsfakultetets indvielse i Århus domkirke sang tidligere ringkjøbingenser Peter Sand sin egen melodi solo til Grundtvigs tekst fra 1874 »Kraften fra det høje«. Dette ser han som sit livs kroneværk. * 21. Jørgen Borg, Stadil, tidligere pressefotograf ved Ringkjøbing Amts Dagblad, har fra Statens Kunstfond fået legat, der uddeles af udvalget for kunsthåndværk og kunstnerisk udsmykning. Borg helliger sig nu udelukkende kunstfotografering. Han sidste succes var bogen »Ringkjøbing gadebilleder«. * 22. Den meget omtalte Priorgård er købt af Landbobanken. I øjeblikket gennemgår den udvendig en større restaurering, bl.a. bliver der lagt nyt tegltag på. Cafeteriet i stueetagen er blevet lukket. * Den danske karateelite og 15 fra Vesttyskland deltog i Vesterhavscup 82, der afvikledes i Vesterhavshallen. * Vestjydsk Korn havde besøg af 25 nordiske småbrugere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. * 23. Stopforbudet i Heboltoft for TRA-bussen er nu fjernet, så af- og påstigning kan foregå på det mest praktiske sted for bebyggelsen. * Kunstfotografen Jørgen Borg, Stadil, er på Scandinavia Today i Amerika repræsenteret med to billeder fra Ulfborg Marked. Udstillingen, en vandreudstilling, vises i en lang række store byer og slutter i New York. * Til åbningen af den nye Ringkjøbing Systue var 50 interesseret i at få job. * Ragna Tang har fået tildelt trikotagefabrikken Michas legat for 1982. Legatet er på 20.000 kr., hvoraf de 6.000 kr. er til privat forbrug. De resterende 14.000 kr. må hun disponere over til andet formål. * 24. Amtskommunens skatteprocent stiger til næste år med 1,7. Ansøgninger, der vil belaste økonomien, vil gennemgående blive besvaret med et nej. »Vestjyllands Højskole i Velling er rammen om en højskoledag for kommunens pensionister. 175 havde taget mod tilbuddet. * Revisionsfirmaet E. Frandsen har på Hotel Fjordgården holdt en velbesøgt konference, hvor aut. revisor M. Harill, Revision Danmark, belyste skatte- og afgiftsregler ved generationsskifte. * Genbrugsinitiativ er blevet en stor succes. Folk afleverer flasker i en ubrudt strøm. * 25. Museumsinspektør Jens Aarup meddeler fra udgravningen Hovergaarde, at der er gjort gode fund selv om centralgraven ikke er lukket op. Bl.a. er der fundet en velbevaret urne. * Ribo Vinduer har sendt et nyt vindue på markedet. Vinduet er et resultat af megen utraditionel nytænkning. * Som en skelsættende begivenhed for byen har boghandler N. P. Holm i Algade skiftet sit gamle Nationalkasseapparat ud med et nymodens. Det gamle har været benyttet i 50 år og skal blive stående i forretningen til minde - foreløbig. * Det fremgår af byrådets dagsorden, at der i økonomiudvalget er flertal for gennemførelse af det kombinerede teater- og vandrehjemsprojekt. * 27. »Shotokan Karate« afviklede Vesterhavs Cup 1982. Der deltog 70 karateudøvere fra eliten i Danmark og fra udlandet. * Lærer Ulrik Lauridsen var heldig, da Y's Mens Club-bevægelsen uddelte to rejselegater. Rejsen går til Indien på en 5 ugers tur, hvor han har sin kone Birthe med. * 28. Et nyt amerikansk fly, Metro III, indsættes på Stauningruten. Flyet kan tage lidt færre passagerer, men flyver hurtigere, så tiden mindskes til 50 minutter. * I forbindelse med slagtermestrenes årsmøde i Roskilde var der konkurrence om de bedste og lækreste varer. Der deltog 200 fra hele landet, og varerne blev bedømt af danske fagfolk. Vor egen Rindumslagter, Regnar Sørensen, kom hjem med sølvmedalje for leverpostej og bronze for grovhakket spegepølse. Som en nyhed havde han farseret kalvebryst med pistacier; også til denne nye vare var der mange points. * Slagtermester Iver Iversen blev på slagtermestrenes landsmøde i Roskilde valgt som formand for Slagtermestrenes Landsforening. Han afløser på formandsposten Henry Le vin, Odense, som efter 11 år har nedlagt sit hverv. * 29. Amtsborgmester Lars Agerskov oplyser fra budgetdebatten, at med en skatteprocent på 7,8 vil Ringkjøbing amtskommune være det område i landet, der har den næstlaveste beskatning. Kun Roskilde amt er lavere med en procent på 7,6. * Købmændene i byen havde købmandsaften i Vesterhavshallen, hvor mere end 1.000 deltog. Der var mange boder med smagsprøver. Madskribenten Birgitte Siboni lavede lækre retter, der efterhånden blev forevist på lysbilledskærm, så alle kunne få opskriften med hjem. Der var konkurrencer med præmier og Bjørn Tidemann sammenkædede aftenens program både veloplagt og morsomt. Alt i alt en uhyre vellykket aften. Det var købmandsforeningen, der havde tilbudt denne forbrugeraften. * 30. For første gang er der arrangeret tunghøregudstjeneste i kirken. Prædikanten er cand.theol. Karen Margrethe Hedegaard, Augustenborg. Hun vil benytte mundhåndsystemet, mens hun taler. * Under mottoet »Bliv skytte for en dag« afviklede Ringkjøbing Skytteforening propagandaskydning i ROFI-Hallen. Der var 25 deltagere. * Den nye Cirkel af 1980 - en forening af tidligere alkoholmisbrugere - har haft besøg af borgmester Kr. Enevoldsen, Hvide Sande, der tidligere har været taler på foreningens møder. * Amtsrådhuset på Tarvet er motivet på den 6. Ringkjøbingplatte, der netop er udkommet. Bollerups Boghandel har eneforhandling. * Skatteprocenten for 1983 er fastsat til 15,9.

Bryllup: 7. Karen Irillingsgaard og restauratør Jørgen Spange, begge Ringkjøbing. * 11. Birgit Thvilum, Vejle, og professor Knud Rasmussen, tidl. Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 15. Leif Hansen og hustru Mejse, Heboltoft 97. * 25. Anders Eg og hustru Poula, Finlandsgade 28.

Fødselsdag: 21. Typotekniker Leif Roed Rasmussen, Kongshøjvej 3, 50 år. * 29. Emma Bjerre, tidl. Vestergade 13, 90 år.

Døde: 2. Bodil Astrup. *4. Christian Silberg. * 9. Ane Kirstine Sørensen. * 10. Jenny N. Knudsen. * 16. Chr. Westeraa. * 17. Kirsten Marie Henriksen. * 21. Bent Ivan Mouritsen. * 22. Karin Pedersen og lille Pia. * Mette Marie Christensen. * 26. Knud Chr. Hansen.

Til top