Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1983

Ringkjøbing Museum i 75 år

Af JensAarup Jensen

Den 27. oktober 1983 fejrede Ringkjøbing Museum sin 75-års fødselsdag og er med den alder blevet så gammelt, at kun den ældste generation af byens nulevende borgere har mulighed for at huske den tid, hvor museet var et nyt træk i byens ansigt. Med sin alder hører museet også hjemme i den ældre generation af danske købstadsmuseer.

Det ældste museum herhjemme er Nationalmuseet, hvis grundlæggelse skriver sig fra 1807, men vi skal frem til tiden efter enevældens afskaffelse, før der også ude i landet opstod offentlige samlinger, idet de fem første provinsmuseer blev grundlagt i de gamle stiftsbyer i årene 1855-63. Baggrunden var bl.a. den nationale bevægelse efter krigene 1848-50. Senere forstærkedes nationalfølelsen ved tabet af Sønderjylland i 1864, og interessen for historiske emner blev efterhånden mere og mere udbredt i befolkningen, ikke mindst via de grundtvigske højskolers undervisning. Museumsgrundlæggelserne begyndte dog først for alvor at tage fart i slutningen af århundredet, således blev Ringkøbing amts første museum grundlagt i Herning i 1892. Baggrunden var nu også industrialismens gennembrud og omlægningerne af landbruget, hvorved hele den gamle livsform forsvandt og med den mængde af værdifuldt kulturgods.

Ringkøbing havde allerede længe været moden til at blive hjemsted for et museum, og tanker herom havde vel også været fremme en gang i mellem. Der skulle dog en igangsætter udefra til, før sagen begyndte at tage form. Manden var en gammel Ringkøbing dreng, grosserer Leonhard Tang, København. På museet har vi bevaret et brev, som sagfører L. C. Tang, Ringkøbing, har skrevet til Leonhard Tang i november 1906. Brevet er et svar på en forespørgsel om muligheden for at oprette et museum. L. C. Tang skriver bl.a., at der næppe vil være økonomisk grundlag i byen, og om ting til museet: »de ældre hjem, du omtaler, findes nu ikke, og de gamle sager, som haves, sættes der pris på i hjemmene og kan ikke afses derfra. Den største part af »gamle sager« er jo nu solgt til opkøbere og andre, og der er meget lidt til stede nu ...« Længere fremme hedder det: »Affolk, der interesserer sig for gamle ting, er der kun bager Klokker, og han er jo god at have med ...« Leonhard Tang lod sig åbenbart ikke slå ud af dette lidt skeptiske svar fra familien, og resultatet var, at der i foråret 1908 blev nedsat et arbejdsudvalg, hvor bager Mathias Klokker var med, og det blev først og fremmest ham, der tog det praktiske slæb med at få sagen gjort til virkelighed.

I museets forhandlingsprotokol er tilblivelsen skildret således: »Tanken om at faa oprettet et Museum for Ringkøbing og Omegn havde i længere Tid beskæftiget flere for Egnens Historie interesserede Mænd og Kvinder, men først og fremmest skyldes Sagens Fremkomst, dog den for sin Fødeegn særlig intereresserede Hr. Grosserer Leonh. Tang, København. Hr. Grosserer Tang foranledigede ved sin Iver for Sagen, at det første snævre Udvalg, der bestod af Hr. Borgmester Finsen, Hr. Bagermester Klokker og Overlærer P. M. Larsen, alle af Ringkøbing, samt Lærer Storgaard Pedersen, He, traadte sammen og satte Sagen i Gang.«

Det første udvalget gjorde var at rette henvendelse til Tang og til to betydende personer på egnen, fru Tang Valeur, Nørre Vosborg, og fabrikant Niels Willemoes, Skærum Mølle, om tilladelse til at benytte deres navne på et opråb til en række beboere på egnen om at støtte sagen. Det udsendte, trykte opråb gav positive tilsagn fra 73 personer bosat i et område, der strakte sig fra Vemb til Lønborg og mod øst til Videbæk. Underskrivernes navne blev derefter sammen med et nyt opråb trykt på tegningslister, der henvendte sig til hele befolkningen. Resultatet udeblev ikke. Den 27. oktober 1908 kunne der holdes stiftende generalforsamling med 338 medlemmer indtegnet i Museumsforeningen for Ringkøbing og Omegn, og medlemstallet voksede støt i de nærmeste år derefter. Foreningens formål blev udtrykt meget ligetil i de første love, nemlig »at samle og opbevare Genstande, som hidrører fra gammel Tid, og som kan belyse Levemaade og Skikke i Vestjylland, samt at tilvejebringe en Bygning til Opbevaring af de indsamlede Genstande.«

Man opnåede at få driftstilskud fra kommunen og byens pengeinstitutter, vel ikke de store beløb, men nok til at man, foruden at modtage museumsgenstande som gaver, også i de første år kunne foretage en del indkøb. De øvrige beskedne driftsomkostninger afholdt bestyrelsen stort set af egen lomme, og det vil nok især sige Mathias Klokkers. Som den, der var selvskreven til at stå for alt det praktiske, var han nemlig blevet både kasserer og sekretær.

Man får jo sjældent eget hus sådan lige på en studs, og museet klarede i første omgang lokalespørgsmålet ved at få stillet et par værelser til rådighed på skolens loft. Det kunne nok gå en lille tid, for samlingen var ved indflytningen ikke større, end at det hele kunne bæres op i en klædekurv, som Mathias Klokker skal have sagt ved en senere lejlighed.

I 1909 drøftede man, om der skulle søges penge fra staten til en museumsbygning. Enkelte linjer kan virke helt nutidige i bestyrelsens konklusion, som lyder sådan her: »Da det imidlertid nylig af Finansministeriet er kundgjort, at Andragende om Statstilskud til nye Foretagender for at tages i Betragtning skulde være indsendt inden 1. Juli, da de økonomiske Forhold for Tiden ere saadanne, at der i den nærmeste Tid vil blive udvist større Sparsommelighed i Statshusholdningen, og det endelig formentlig vil være en Betingelse for Ydelse af Statstilskud, at der allerede er tilvejebragt en ikke ubetydelig Samling, vedtoges det ikke i Aar at indgive saadant Andragende.«

Man kunne altså ikke bare komme til staten med en god idé, og i stedet gik man selv i gang med at skaffe penge. I januar 1912 blev der nedsat en komité - en basarkomité. Udvalget, der bestod af lutter herrer, bestemte på sit første møde, at der også skulle udpeges et antal damer. Sagen kan følges i en særskilt forhandlingsprotokol for »Komiteen til Dannelsen af Grundlaget til et Byggefond for Museet i Ringkøbing«. Den er med krattende klo og i et let kringlet sprog blevet ført af konsul Berthelsen. Der blev arbejdet hurtigt. Allerede den 23.-25. februar holdtes basaren i hotellets teatersal og lille sal. Humør og megen alsidig opfindsomhed lyser ud af de gamle dokumenter. Basaren omfattede restauration, varieté med professionelle skuespillere, bugtaler, tombola og meget andet. Et af påfundene var »Den forbudne Frugt«-Automat, hvis malede forside, jeg fandt sammenrullet og gemt for nogle år siden, uden selvfølgelig straks at kunne gætte, hvad det nu var. Et andet påfund var basaravisen »Runestaven«, der foruden to sider støtteannoncer og basarprogrammet lader det lokale vid udfolde sig i fri dressur på forsiden. Der var tænkt på alt. For at landboerne kunne komme hjem igen om aftenen, var der således arrangeret ekstratog med Nr. Ommebanen. Selvfølgelig er der også ført omhyggeligt regnskab. En af udgiftsposterne lyder: »lugthusudsalget (Garderobe til Neger) Kr. 2,45«, og det kan jo nemt forstås, når udgiften hører til varieteen. Det er noget vanskeligere at gennemskue posten »En Hest Kr. 82,50«, der står midt i en lang kolonne af vareleverandører.

Basaren gav et nettooverskud på 2.500 kr., og når hertil kom, at Leonhard Tang helt fra starten havde skænket en byggegrund og 1000 kr. kontant, var der jo gjort en god begyndelse. Statstilskud til en bygning arbejdede man videre på at opnå, og hertil havde man indflydelsesrig hjælp fra Ringkøbingegnens store politiker, J. C. Christensen.

De to værelser på skolens loft blev hurtigt for små, og da man i foråret 1914 fik tilbud om at leje sig ind i Kreditforeningens tidligere kontorbygning, besluttedes det at holde flyttedag. I de nye lokaler blev der holdt åbent for publikum 2 eftermiddage om ugen, og bestyrelsen godkendte, at der måtte antages medhjælp, hvis Mathias Klokker undtagelsesvis skulle være forhindret i at varetage åbningstiden.

I 1917 tilbød Kreditforeningen, at museet kunne erhverve afdøde amtslæge, professor Melchiorsens villa for 20.000 kr. med overtagelse i 1919. Ejendommen var af passende størrelse og ideelt beliggende, så bestyrelsen slog hurtigt til, og nu begyndte en travl tid. Klokker fik løfte om mange ting til samlingen, når pladsen først var opnået, og pengene til bygningen begyndte også så småt at strømme ind. Det største enkeltbidrag fra privat side var 4000 kr. fra konsul Niels Høy. Byggegrunden på Tangsvej blev solgt og indbragte 4500 kr. og en indsamling blandt byens borgere gav 1514 kr. Kommunen gav 5000 kr., amtet 2000, og fra staten fik man 10.000 kr. på betingelse af, at der var sikkerhed for 2/3 af købesummen, samt at museet indrettede sig efter reglerne af 1915 om Nationalmuseets rettigheder og fik faste regler for bestyrelsens sammensætning. Midt i det hele blev det derfor nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få vedtaget nye love. Disse gjorde museet til en egentlig selvejende institution.

Til at forestå den nødvendige ombygning af professor Melchiorsens villa udpegedes arkitekten Kr. Jensen, men næsten med det samme kom der et nyt moment ind i sagen, idet museet fik tilbudt dele af en gammel bindingsværkslænge fra den langske købmandsgård. Materialerne kunne fås gratis mod at rydde grunden, og det var et tilbud man ikke kunne afslå. Indretningen af Melchiorsens villa blev derfor udsat, indtil man havde overblik over udgifterne til genopførelse af bindingsværkshuset samt anlæg af haven. Villaen blev midlertidigt udlejet til Melchiorsens efterfølger, amtslæge Ringberg, men åbenbart voldte det senere vanskeligheder at få ham til at flytte ud igen. Bindingsværket blev brugt til et hus, der i det ydre fremstår som en rekonstruktion af et lille Ringkøbing byhus fra 1600-tallet. Indvendig indrettedes det med et par bondestuer. I september 1921 var man så vidt fremme, at der kunne holdes møde om restaurering af og tilbygning til hovedbygningen. Som arkitekt valgtes nu G. Juul Brask, der havde lavet et nydeligt udkast og arbejdede vederlagsfrit, hvad der næppe kan have været bestyrelsen ukært.

Melchiorsens villa, der var opført i almindelig stationsbystil fra 1880-erne, blev omformet til en præsentabel museumsbygning, der i sit ydre kombinerer den traditionelle vestjyske byggeskik med den nyklassicistiske stil, der netop var kommet på mode igen efter 1. verdenskrig. Mange gæster spørger i dag, hvad bygningen oprindelig har været, men rent faktisk må man sige, at den er tegnet til museum, selv om der indvendig i væggene indgår en del af det oprindelige murværk. Til trods for alle de penge, det var lykkedes at skaffe, måtte bestyrelsen også ud at optage et almindeligt obligationslån på 10.000 kr., da erhvervelsen og ombygningerne i alt løb op i 52.000 kr.

En af de største dage i Mathias Klokkers liv blev den 6. november 1922. Denne dag blev det nye museum indviet efter alle kunstens regler med hædersgæster, sange, taler og festmiddag på hotellet. Klokker var blevet udnævnt til ridder, og under middagen inviterede J. C. Christensen hele museumsbestyrelsen til Hee, hvor han ville forære museet alle sine »gal' skillinger«. Han havde alligevel aldrig været god til at holde på penge, skal han have sagt i talen. Ifølge avisen deltog der i øvrigt 80 herrer og 1 dame i festmiddagen! Det kan jo lige så godt røbes, at damen var den gamle fru Tang Valeur, Nr. Vosborg, som havde været en af støtterne fra starten.

Efter denne første pionertid begyndte dagligdagen. Året efter indvielsen fik man indlagt kloak og antaget pedel. Bygningen havde to skorstene, men der blev kun råd til kakkelovn i kustodeboligen, så den anden skorsten har mest været til glæde for allikerne. Der blev på et tidspunkt indhentet tilbud på et varmeanlæg til museet, men det fik man aldrig råd til. Det eneste jernstøberiet kom til at levere var bogstaver, så der kunne stå MUSEUM på facaden. Byggegælden tyngede. I 1932 optog man et lån på 20.000 kr. i Kronprins Frederiks Fond. Lånet var afdragsfrit, men ikke rentefrit og kan derfor løbe til evig tid. I hvert fald betaler vi troligt renter af det den dag i dag. I slutningen af 1920’erne begyndte man at få et årligt statstilskud på 500 kr. Disse penge blev i de første mange år brugt til anskaffelse af montrer - én om året.

I 1938 skitserede Mathias Klokker, hvordan bygningerne eventuelt kunne udvides med 4 værelser. Pladsmangel var begyndt at gøre sig gældende igen, og det kom nok ikke helt overraskende, for Klokker var en fremragende indsamler. Allerede ved indvielsen i 1922 skal han have udtalt, at nu kunne man nok klare sig en snes år, og den tid var jo ved at være gået.

Mathias Klokker var efterhånden nået op i årene, men lige til det sidste tog han vare på samlingen og fulgte med i alt, hvad der rørte sig i museumsverdenen. På den sidste generalforsamling, han deltog i, gjorde han rede for nye regler, der var på vej for de statsstøttede museer. 14. november 1941 døde han 85 år gammel og havde da ledet museet i alle de 33 år, der var gået siden starten.

Det var en værdifuld og meget alsidig samling, Klokker efterlod sine arvtagere. Grundstammen er en omfattende samling af dagligdagens niangehånde brugsgenstande fra 1700- og 1800-tallet, men museet er måske nok så kendt for flere unika og kuriositeter, kyskhedsbæltet, rakkerstole fra Dejbjerg kirke, islandske træskæringer skænket af Leonhard Ikng, ting fra Mylius Erichsens Grønlandsekspedition og meget meget andet. Klokker samlede stort set på alt. Genstandenes vestjyske oprindelse, som de første vedtægter lagde op til, var i tidens løb blevet tolket ret vidt. Verdenshavene kan jo være lige så godt at få forstand af som Ringkøbing fjord, og faktisk har vi samlinger fra alle verdensdele, dog med det vestjyske islæt, at giverne på en eller anden måde har haft tilknytning til egnen.

Umiddelbart efter Klokkers jordefærd samledes museets bestyrelse, og man enedes om at indvælge Carl Klokker, Mathias Klokkers søn, i bestyrelsen. Som ny formand konstitueredes landsretssagfører Jens Dalgaard-Knudsen.

De nye lov- og tilskudsregler fra 1941 gav ikke væsentligt bedre økonomiske kår for museerne, men indeholdt dog en vigtig nyskabelse, nemlig at staten ansatte to konsulenter for provinsmuseerne, som det hed dengang. Et af de første steder, de kom i arbejde, var naturligt nok i Ringkøbing, hvor museet kunne trænge til en gennemgang i forbindelse med generationsskiftet. Den mest kendte af konsulenterne var Poul Halkjær Kristensen, der første gang havde været på museum, da han som dreng var på skoleklassebesøg i Klokkers nystartede museum. Han kendte, om man så må sige, museet fra grunden, og hans vigtigste indsats kom til at bestå i at få genstandsnumrene frisket op. Langt de fleste af tingene kan derfor stadig identificeres efter Klokkers gamle protokol. Den anden konsulent var Anders Bæksted, som foretog en nykatalogisering af oldtidssamlingen.

Udstillingerne, der var bygget gradvist op, kunne også trænge til en revision, og her fik man især hjælp og vejledning fra Chr. Axel Jensen, inspektør ved Nationalmuseet og siden 1921 tilsynsførende for provinsmuseerne, et hverv han udførte med indgående kendskab og kærlighed til de mange lokale samlinger rundt om i landet. Deres opvækst havde han fulgt siden århundredets begyndelse, og at han havde været i Ringkøbing før, har vi bevis for. Dels har han i 1922 glemt sin paraply og sendt Klokker en omhyggelig beskrivelse af den, og dels har han i 1927 foræret museet en hvid hval - ikke sådan en levende en, der svømmede rundt i Limfjorden i sommer - men et fint stokkehåndtag udskåret af tanden af en kaskelothval, der efter indskriften at dømme strandede på Bovbjerg i 1761.

Det var i virkeligheden en større omordning, der blev sat i værk efter Klokkers død, og mens den stod på, var det nødvendigt at lukke museet. Det kostede også penge, så man bestemte sig til at bruge raslebøssen og foranstaltede et lotteri, som gav en indtægt på 5.219 kr. Museumsforeningen, hvis medlemstal efterhånden var faldet noget, blev der pustet nyt liv i ved udnævnelse af sognerepræsentanter. Ved tegning af livsvarige medlemsskaber fik man desuden skabt grundlaget for en driftsfond. Et byjubilæum var selvfølgelig med til at skabe en god baggrundsstemning for museumsarbejdet i den nye museumsforstanders hænder.

Besættelsesårene var dog også usikre, og bestyrelsen havde meget andet at tage vare på. Som en pudsig ting kan nævnes, at museets største kostbarheder på god årtusindgammel vis blev nedgravet et hemmeligt sted. Et skattefund med påmalede museumsnumre ville jo ellers nok have kunnet på fremtidens arkæologer til at glippe en ekstra gang med øjnene, hvis det skulle være gået så galt, at krigens ødelæggelser var nået hertil, og de, der kendte skjulestedet, var omkommet. Et enkelt tab havde man dog, nemlig at Mylius Erichsens gevær blev konfiskeret af Værnemagten. Til gengæld blev der indsamlet en del af Værnemagtens efterladenskaber til belysning af de fem mørke år.

J. Dalgaard-Knudsen havde allerede siddet nogle år i bestyrelsen, da han blev Klokkers efterfølger. Med hans tid begyndte museets arkæologiske virksomhed, som jo stadig er hovedaktiviteten. En af hans første indberetninger til Nationalmuseet gjaldt dysserne i Ølstrup. Fundet af dem i 1935 vakte stor opsigt i fagkredse, og de blev straks udgravet. Det var dog især professor Gudmund Helt og hans assistenter, man havde meget nære forbindelser med i 1930erne og 1940erne, hvor Hatt udførte en række banebrydende undersøgelser af jernalderens bopladser. Mindre fund udgravede man selv i god forståelse med Nationalmuseet. I 1950’erne og 1960’erne har det været professor Beckers udgravninger i Tbrsted og Nr. Omme sogne, der gjorde Ringkjøbingegnen kendt i arkæologien. Flere af disse undersøgelser er blevet startet og finansieret i indledningsfaserne af Ringkjøbing Museum.

En stor anerkendelse for den arkæologiske virksomhed fik man op til 50-års jubilæet i 1958, hvor Nationalmuseet deponerede alle fundene fra Hatts udgravning af Nørre Fjand bopladsen i Ringkøbing.

Den faglige standard under Dalgaard-Knudsens ledelse har givetvis også været medvirkende til, at museet i 1949/50 opnåede den ære at blive udnævnt til centralmuseum på lige fod med Herning Museum. Ifølge tilskudsreglerne fra 1941 betød det at være centralmuseum, at man kunne få op til 2600 kr. i årligt statstilskud, mens andre statsstøttede museer højst kunne få det halve.

Det er sin sag at drive museum som ren og skær fritidsinteresse, og på museumsmøder i 1940erne drøftede man jævnligt det store behov, som lokalmuseerne havde for at få ansat fagligt uddannede ledere. Kun på enkelte af de største købstadsmuseer var man dengang nået så vidt. Problemet bestod i både at skaffe penge til aflønning og at finde folk, for nogen egnet uddannelse fandtes ikke.

Ringkjøbing Museum var i årene 1953-55 stærkt engageret i et forsøg, der gik ud på at ansætte Halkjær Kristensen som inspektør eller konsulent fælles for de kulturhistoriske museer her i amtet. Halkjær var meget interesseret, men initiativet gik i sig selv igen, for efterhånden blev det klart, at en ny lov var under opsejling. Med denne lov, der kom i 1958, afskaffedes begrebet centralmuseer, og i stedet fik man et landsdelsmuseum i hvert amt, og der indførtes en række nyordninger, bl.a. oprettedes Statens Lokalmuseumstilsyn, som Halkjær Kristensen næsten var selvskreven til at blive leder af.

For Ringkjøbing Museum betød loven især, at vi fik nye vedtægter, hvor museets geografiske virkeområde er nøje præciseret til 22 sogne. Mere generelt kom 1958-loven til at lægge grunden for en gryende optimisme, der prægede museumsverdenen i 1960erne. I første omgang kunne landsdelsmuseerne starte på en udbygning med faguddannede ledere og forbedringer af den tekniske standard.

Gennem hele J. Dalgaard-Knudsens formandstid blev der i Ringkøbing arbejdet på bedring af museets forhold. Først og fremmest satte man sig det mål at få mere plads. Det blev en lang proces, som kom til at vare en snes år, inden det lykkedes. I 1950 lavede arkitekt Brask en skitse til en tilbygning til det museum, han i sin tid havde tegnet til Klokker. Det første reelle skridt blev taget fem år senere, da man i 1955 grundlagde en ny byggefond ved at købe obligationer for 8000 kr. At en udvidelse efterhånden var meget tiltrængt fremgår tydeligt af forhandlingsprotokollen, hvor der i 1956 er skrevet følgende: »Pladsforholdene på museet er for små. Betydelige værdifulde udstillingsværdige genstande, nok til flere museumsrum, er hengemt i magasin, på loftet, i tagrum og i museets gamle kufferter, skabe, kiste og skuffer.« 11964 blev den sidste montre anskaffet, der kunne ikke længere proppes flere ind i huset. Samme år begyndte bestyrelsen at realitetsdrøfte den kommende bygningsudvidelse, så man kunne være enige og komme hurtigt i gang, når muligheden bød sig. Det var man ikke i tvivl om, at den ville, men det blev desværre ikke J. Dalgaard-Knudsen, der kom til at opleve dette, idet han døde i 1968.

Hvervet som bestyrelsesformand med ansvar for den arkæologiske virksomhed blev overtaget af sønnen Knud Dalgaard-Knudsen, der var blevet indvalgt i bestyrelsen i 1962. Carl Klokker blev samtidig valgt til museets leder, altså en praktisk arbejdsdeling, som dog kun kom til at vare nogle få år, da Carl Klokker døde i januar 1972.

Selv om 1958-loven jævnligt blev revideret, var dens tilskudsmuligheder temmelig fastlåste, og der skulle en mere gennemgribende lovændring til, hvis også lokalmuseerne skulle have en driftsøkonomi, der gjorde dem tidssvarende. Der var lagt op til en større lovrevision i forbindelse med kommunalreformen i 1970. Foreløbig blev der gennemført nogle justeringer i 1971. Den rigtige gulerod, der skulle sætte gang i sagerne, blev udskudt. Det var en ordning, hvor staten skulle doble de lokale driftstilskud op. Med en sådan ordning, hvor staten bakkede de lokale initiativer op, var der rimelig udsigt til at de nye storkommuner kunne se deres fordel i at støtte museerne.

Museerne havde sikre tilsagn om, at ordningen ville blive gennemført i 1972. I Ringkøbing stolede man på løfterne og gik straks i gang med at realisere de planer og ønsker, man havde haft i så lang en årrække. Detailprojektering af tilbygningen blev iværksat, der holdtes licitation i 1972, og byggeriet startede til september. I foråret 1972 opslog man samtidig en stilling som museumsinspektør for en faguddannet arkæolog. Det blev som bekendt »mig, der fik stillingen«.

Man brugte ikke Juul Brasks 20 år gamle udkast til tilbygningen, men foretrak på grund af forskellige krav og servitutter en helt moderne lukket bygning, som var tegnet af C. E. Lindquist fra det lokale arkitektfirma Nicolaj Andersen. Halvdelen af byggesummen, ca. 300.000 kr., havde museet efterhånden selv sparet sammen. Det meste af resten skulle lånes på almindelige markedsvilkår. Bygningen rummer en udstillingssal på ca. 175 kvadratmeter, et tilsvarende kælderareal til magasin og tekniske installationer. Der blev også råd til en kustodebolig, publikumstoilet m.m. Som led i projektet blev der for første gang installeret varme i hovedbygningen. Det var nok på høje tid, for både bygningen og tingene deri var meget præget af at have stået uopvarmet i et halvt århundrede og trængte meget til vedligeholdelse.

Museets problemer var dog ikke løst med en snuptag ved at få bygget til og ansat en leder. Inden byggeriet var afsluttet var 60ernes velfærdstider ved at være forbi, og vi røg lige ind i den første oliekrise og nedadraslende obligationskurser. De penge af lånene, der skulle være blevet til overs til anskaffelse af montrer, hylder og andet nødvendigt inventar, måtte vi se forsvinde i den blå luft. Loven, der skulle have skabt basis for en sikker driftsøkonomi, blev udskudt til 1976, og det blev en barberet udgave i forhold til museumsfolkets forventninger. Statens tilskud blev nemlig fastsat til 40% - og ikke 100% - af de lokale driftstilskud fra kommune, amt, museumsforening, pengeinstitutter mil. Loven har selvfølgelig et tilskudsloft, men også et loft for stigningstakten, så man bliver ikke automatisk belønnet, hvis man pludselig kan skaffe øgede lokale bevillinger.

Den nye tilbygning stod færdig hen på efteråret 1973, og den 6. november blev der holdt åbning med et stort antal indbudte. Indretningen af bygningen er siden sket gradvist, efterhånden som der blev råd til at anskaffe de mest elementære faciliteter. Midlerne er i hovedsagen kommet fra ekstraordinære bevillinger, den såkaldte rådighedssum fra staten, som alle landets museer kan søge tilskud fra en gang om året. Udstillingssalen er kommet til at rumme oldtidsafdelingen, der var mest i pladsnød. I kælderen fik vi den samlede opbevaringsplads, der længe havde været tiltrængt, selv om det har været nødvendigt at skille plads fra til værkstedsformål. Beskrivelsen fra 1956 passede stadig, da jeg tiltrådte. Der var bare endnu mere fyldt op, og det havde i mellemtiden været nødvendigt at leje et ikke særligt hensigtmæssigt kælderlokale ude i byen.

Inden vi fik råd til at anskaffe alle de nødvendige lagerreoler, blev magasinkælderen nogle gange brugt til vandreudstillinger. Senere har vi tre gange haft ryddet udstillingssalen for selv at arrangere særudstillinger. De har været successer og må have gjort indtryk, for folk spørger stadig efter dem. Det er dog en problematisk nødløsning at rydde den faste oldtidsudstilling til side for en tid, da den bliver meget benyttet, og genopbygningen bagefter tager tid. Så i de kommende år vil vi være tilbageholdende med den slags arrangementer. På ønskesedlen engang i fremtiden står der derfor en udvidelse med et særudstillingslokale. Inden vi når så vidt, skal de gamle bygninger dog sættes fuldstændigt i stand. På hovedbygningen er der gradvist blevet gennemført en række tiltrængte vedligeholdelsesarbejder, men endnu mangler den fx at blive isoleret. Museets første bygning, langs hus i museumshaven, er gået en del i forfald og trænger også til en gennemgribende istandsættelse, så den kan komme i brug igen. Vi er selvfølgelig ikke ene om at have bygningsmæssige forbedringer på ønskesedlen. Det er noget, der præger de fleste museers hverdag.

Da den nye museumslov kom i 1976, betød den ikke nogen større økonomisk fremgang for Ringkjøbing Museum, men mere en fastlåsning af det niveau, vi i mellemtiden var nået op på, takket være ekstrabevillinger fra staten og velvilje fra Ringkøbing kommune. Det var dog rart at få faste retningslinjer, og vi var ikke mere kede af det, end at vi i 1977 vovede at udvide virksomheden med Strandgården på Husby klit.

Helt tilbage i 1964 havde der været kræfter i gang for at få indrettet en gammel klitgård til museum. Det var dog dengang en rent utopisk tanke, som ikke kunne realiseres. I 1973 blev Strandgården imidlertid udbudt til salg og købt af det daværende Fredningsplanudvalg. Det var en naturlig forlængelse af den store fredning af Vest Stadil fjord, og man havde bl.a. brug for arealer, hvor vildgæssene kunne fodres, og strandengene bevares. Men selve gården skulle jo også bruges til noget, og museet hjalp med til at skitsere nogle planer for en fremtidig anvendelse som en slags landskabsmuseum. I de første år medvirkede vi til at indrette en interimistisk udstilling af gamle landbrugsredskaber. De fleste blev lånt fra egnssamlingen i Staby, og noget blev samlet ind, så det var ikke meget det tyndede ud i samlingen hjemme på museet, hvor der aldrig havde været plads til opbevaring af voluminøse ting som vogne og den slags. Gårdens bygninger blev efterhånden restaureret for betydelige beløb, og da administrationen blev omlagt og overgik til Skovstyrelsen, lejede vi bygningerne direkte af staten for et årligt symbolsk beløb. Udstillingsvirksomheden blev nu museets ansvar. Vi spinder ikke guld på foretagendet, men har den store glæde, at Strandgården under kustode H. Johnsen er blevet til en stor sommerattraktion, hvor det årlige besøgstal efterhånden ligger og svinger omkring 10.000. Fornøjelsen var endnu større, da det viste sig, at det ikke bare er turisterne, der finder derud, men i lige så høj grad lokalbefolkningen og mange udflugter og skoleklasser.

I tidens løb er jeg jævnligt blevet spurgt, hvordan det var at komme til Ringkjøbing Museum. Det gik meget ligetil for sig. Jeg fik stukket en nøgle ud og fik besked på selv at finde ud af, hvad der skulle gøres. Der var ikke andet personale, som kendte samlingerne i forvejen, så det var en noget blandt butik at overtage med mere end rigeligt at sætte sig ind i. Jeg havde været på et arkæologisk museum før og kendte noget til potteskår og flint og hvordan man laver udgravninger, men et manglebræt havde jeg aldrig før haft i hænderne og vidste dårligt nok, hvad det havde været brugt til. I det første års tid kunne der ikke røres meget ved samlingerne på grund af byggerodet. Samme dag som jeg tiltrådte i september 1972 begyndte gravemaskinen at rydde grunden til den nye bygning. Heldigvis blev der ikke gjort fund, men jeg var parat til en hurtig udgravning, hvis der skulle være dukket noget op. Byggemøder, bogholderi og budgetter var nye ting at skulle tage sig af uden tidligere forudsætninger, men allerførst skulle jeg finde et sted at være i huset. Den tidligere kustodebolig i kælderen var det eneste sted, der kunne fyres, så her fik jeg indrettet midlertidigt kontor - kakkelovnen var skam udmærket. Inventaret var hurtigt overset. Skrivemaskine, brevpapir, arkivskab og 2 gamle rørfletstole fra Alexander Newskys stranding. Supplerende stole, borde og reoler blev hurtigt lånt ude i byen - de gamle stole er siden hen blevet deponeret på Lemvig Museum. Telefon blev anskaffet, og den gav i den første tid mange anmeldelser om storm- og haglskader, da nummeret tidligere havde tilhørt Mads Madsen, Velling.

Det varede nu ikke mange uger, før det rygtedes, at museet var blevet bemandet med en arkæolog. Strømmen af indberetninger om nye fund har siden været stor og konstant. Det er efterhånden blevet til mange spændende udgravninger og nært kendskab til det vestjyske vejr. Nogle år er gravesæsonen nemlig først sluttet lillejuleaften. Der skal ikke bruges plads på at begynde at remse fund op, men kun gives et par eksempler på spændvidden. I 1975 vakte det berettiget opsigt, da det hidtil største fund af sølvdalere fra svenskekrigenes tid dukkede op på en mark i Staby. Det var hurtig udrykning, da jeg i telefonen blev spurgt til, om dalere fra Chr. IVs tid var danefæ, og fik at vide, at det drejede sig om et par hundrede stykker, der lige var fundet ved roehakning. Størst indtryk på mig selv som arkæolog gjorde det nok, da jeg under en decemberstorm i 1973 blev kaldt ud til forstranden i Klegod. Op af strandbunden stak der pæleværk fra jernalderhuse. En del af havklitterne var skyllet væk, og der, hvor de havde været, kunne man nu gå på en strimmel ardpløjet mark. Furerne stod så tydeligt, at man næsten endnu kunne fornemme skyggerne af jernalderbonden og hans studespand. Det var en mærkelig fornemmelse, da havet kort efter gik ind over forstranden igen og tog det meste med sig. Heldigvis blev der levnet et par husender, som kunne udgraves næste sommer - midt i mylderet af turister.

Siden 1978 er der blevet gravet en del i det gamle Ringkøbing. Efterhånden som jeg havde fået kigget i mange af de gamle fundæsker på museet blev det mere og mere klart, at der aldrig var opsamlet så meget som et eneste potteskår, der stammede fra byens ældste tid som købstad i middelalderen. Der blev derfor iværksat prøveudgravninger på steder, hvor der skulle bygges. Allerede et af de første steder var heldet ude, og byens ælde kunne for første gang bekræftes med håndgribelige fund, bl.a. skår af kander, der omkring 1300 er kommet søværts hertil fra Holland og Tyskland.

Ind i mellem er nabomuseerne i Skjern og Lemvig blevet assisteret med besigtigelser og udgravninger. Men egentlig er der slet ikke ret megen tid til at tage på udgravning, når man også har et museum at passe, - et museum, der har et stort publikum, og hvor man får henvendelser om mange andre ting end udgravninger. Internt var der meget at gøre med at få samlingerne pakket ud, flyttet rundt og sat i stand. Udstillingerne skulle tyndes ud og fornys, og nye kartoteker bygges op, så det blev nemmere at finde rundt i tingene og besvare spørgsmål om samlingens indhold. Det er ikke altid lige nemt at gennemskue alt i den gamle protokol, som er samlingens hovednervesystem. Den er omhyggeligt blevet ført både af Mathias Klokker og hans efterfølgere, men Mathias Klokker havde ikke for vane at bruge mange beskrivende adjektiver om tingene. Hvordan så en »Basselisk« mon ud, hvis den var her endnu, for ikke at tale om »2 Duelspænder« og »1 gammel Gasse«? Basselisken har vist sig at være en baschlik, en slags tyrkisk inspireret damehætte, der var på mode i slutningen af forrige århundrede. Duelspænderne er dukket op i form at to små jydepottepander til dyppelse = »du'els«, så her var det læsningen og kendskab til det vestjyske, det kneb med. Den gamle Gasse er jeg stadig spændt på at se, hvis den skulle eksistere endnu.

At være museumsleder kan være et temmeligt afvekslende job. På samme dag kan man f.eks. komme ud for både at skulle føre regnskab, fortælle en skoleklasse om stenalderen, ud at se på et nyt fund, der er blevet ringet om, og måske om aftenen vise lysbilleder i et forsamlingshus. Man kan hurtigt få en fornemmelse af at være Ibrdenskjolds eneste soldat. Et af de store ønsker er da også at få råd til at ansætte mere fast, faguddannet personale, så der kan blive bedre tid til at få rutinearbejde fra hånden. En kustode til at varetage åbningstiden og udføre forefaldende pedelarbejde er vi selvfølgelig nødt til at have, men vi har desværre været nødt til at skære stillingen ned til deltid i år. Ellers har vi i min tid haft megen hjælp af udstationerede civil værnepligtige, enkelte langtidsledige og et antal frivillige ulønnede hjælpere. Så vi klarer os igennem, men det er af og til ærgerligt efter nogle måneder at skulle sige farvel til en medarbejder, som netop er blevet trænet op.

I virkeligheden var det ikke selve museets, men museumsforeningens 75-års jubilæum, der blev festligholdt den 27. oktober. Foreningen, der jo udgør museets direkte folkelige baggrund, eksisterer stadig i bedste velgående. Medlemstallet har i de senere år været stigende og ligger for øjeblikket omkring 225. Men vi vil da gerne have mange flere endnu, og enhver kan frit melde sig ind. For kontingentet har man gratis adgang til museet og Strandgården og modtager årbogen FRAM, der udgives i fællesskab af museerne i amtet. Foreningen, der efter sit formål er en ren støtteforening, har i de senere år lige så stille udvidet aktiviteterne, dels ved at arrangere en årlig tombola og en efterårsudflugt og dels ved at holde aftenkursus på museet. En særlig form for knopskydning udgøres af den amatørarkæologiske forening, som blev startet i foråret 1982. Foreningen afholder en del selvstændige arrangementer og hjælper museet med at registrere nye oldtidsfund. Bl.a. er man som led i et amtsligt projekt i gang med en total kortlægning af Velling sogn.

Som afslutning tør jeg vist godt konkludere, at jubilæet blev fejret midt i nogle travle arbejdsår. Nu som før nyder institutionen Ringkjøbing Museum godt af lokalbefolkningens bevågenhed og er en livskraftig »gamling«, selv om »pensionsalderen« for længst er nået.

 

1982

OKTOBER

1. Efter at byrådet har godkendt projektet til udbygning af teatersal og vandrehjem i Vesterhavshallen, er man gået i gang med den praktiske side af sagen. Formanden for hallens bestyrelse, revisor Peder Noe, fortæller, at det bliver den selvejende institution, der kommer til at stå som bygherre, da man har en ret stor del af den nødvendige kapital. * 232 cykler er af politiet efterset på skolen. Kun 73 havde småfejl. * Overfyldning af containere har været et problem. Nu ser det ud til at være ændret, idet omladestationen i No er blevet afgiftsfri. * 2. Folketallet i kommunen er i de sidste 9 måneder forøget med 120. * Plejehjemmets Venner holder generalforsamling. Foreningen tæller i dag 224 medlemmer. * Landets bedste motorkører Erik Høyer og hans mekaniker blev et spændende bekendtskab for de mange, der deltog i arrangementet hos Ford. *  Fra den 7. oktober skulle den nye sti fra Heboltoft til Velling Kirkeby være klar til afbenyttelse. * 3. Amtsskatten stiger i Ringkjøbing Amt næste år, men er dog stadig den billigste sammenlignet med andre amter. Kunstforeningen har fået en meget særpræget udstilling til byen. Det er myten om Niels Ebbesen, der slog den kullede greve. Det er en folkevise på 90 vers, og 51 jydske kunstnere har ved lodtrækning fået tildelt hver et vers at illustrere. Dette har givet en meget forskelligartet billedsamling, som nok er værd at se. * 4. Sognepræst i Rindum, C. V. Fogh-Hansen får i den kommende uge besøg af pastor Hideo Kanaumi fra Japan. Han skal besøge skolen og menighederne i en række sogne for i Danmark at skabe bedre forståelse for den japanske kirkes forhold. Besøget er kommet i stand gennem Det danske Missionsselskab, der for tiden har 6 missionærer i Japan. * 5. Der herskede stor spænding om åbningen af centralgraven ved udgravningerne i Hovergaarde. Det blev imidlertid en skuffelse, da der kun fandtes et bronzespænde. * Interessen var stor, da Venstres næstformand, Hanne Severinsen, folketingskandidat i Skjernkredsen, talte på Ringkjøbing Gymnasium. 85 overværede mødet. * Roklubbens stærke, »gamle« mænd Niels Peder Jensen, Jens Amby og Chris Kastberg deltog i weekenden i et storslået arrangement af Københavns Roklub »Port of Copenhagen«. De vandt deres klasse over 15 km i tiden 1.19,05 foran Esbjerg i tiden 1.19,55. * 6. LOFs aftenskoleundervisning melder om stor tilgang, ikke alene fra byen, men også fra de omliggende kommuner. * Overlæge Jørgen Rygaard, kommunehospitalet i København, taler i Rindum sognegård om kræft og det betimelige i at tale åbent om sygdommen. * 7. Ringkjøbing kommunale Musikskole holder en hel uge åbent hus, så forældre kan overvære deres børns undervisning. * Handelsforeningens PR-udvalg har fået tilladelse til, at børnene i deres efterårsferie må benytte torvet til at bygge legehuse. Der bliver stillet materiale til rådighed til 10 huse, og arkitekt Bay Jørgensen har lovet at være dommer, når bygningerne skal præmieres. * 8. Beboerne på »Aldershvile« havde en rigtig hyggelig eftermiddag med tryllekunstneren Professor Raprus fra Velling, der underholdt. Efter et kaffebord under hyggelige former glædede man sig over forestillingen, der var særdeles fornøjelig. En tam kanin og en lille søn var remedierne. 50 beboere og pensionister deltog. * Orla Albæk har i disse dage udstilling af en ung maler, Per Baagø, hvorom Politiken skrev: »Han giver os rugbrød med fuldkorn og sprød skorpe«. * Det sjette og nyeste alkohollaboratorium startede diskret sin virksomhed her i byen. Lokalet er den høje kælder på hjørnet af Damstræde og Nørregade. Formanden for social- og sundhedsudvalget, Lise Jørgensen, sagde ved åbningen: »Vi griber behandlingen af misbrug utraditionelt an i Ringkjøbing Amt, idet vi tilbyder hjælp til selvhjælp«. * 9. Redaktør L. Hansgaard er nyvalgt formand for det private firma Nordconsult og skal se på de erhvervsmæssige forhold vedrørende naturgassen. Han har tidligere været næstformand i selskabet Komgas, der repræsenterer kommunale interesser. * Kunstnergruppen 6950 har i dag fernisering på sin første udstilling. Udstillingen er i Rådhushallen. Som noget nyt var der musikalsk underholdning af Marie Gorm Jakobsen, flygel, og Birthe Hansen, altsaxofon. Musikken var komponeret af Marie Gorm Jakobsen. Alain Degrave, præsident for Degravekompagniet, en af de største landbrugskoncerner i Frankrig, har været på besøg hos fabrikant Jens Lydersen, Lem, for at se på hans flisfyr. Degrave har købt 10 anlæg og afgivet bestilling på yderligere 5. * 11. Mary Mayer, St. Blichersvej 11, var den tilhører, som glædede sig mest over den unge violinist Kim Sjøgrens koncert i Rådhushallen. Han er hendes nevø og har under hele sin opvækst været feriebarn hos hende. Aftenen havde samlet 130 tilhørere. * Fire løbere fra RIF gennemførte i weekenden en præstation af de helt store. Det var Århus 1900s marathonløb, de gennemførte på under 4 timer. Bemærkelsesværdig var præstationen af den kun 14-årige lage Søndergaard, der var en af de alleryngste af de 800, der var tilmeldt. Han havde aldrig før løbet så lang en distance. * 12. Det gamle cementstøberi på hjørnet af Vester Strandsbjerg og Enghavevej er nu nedrevet og firmaet A/s Skjern Huse, der har købt grunden, er klar til at gå i gang med bygning af 16 huse. Det er toetagers og ser efter tegningen meget tiltalende ud. * De unges uge, arrangeret af KFUM & K, blev indledt af pastor Knud Slot, Svankjær. Han talte for ca. 50 over emnet »Den kristnes identitet«. 13. 1. oktober overtog nyuddannede kosmetolog Lotte Kaalund, Hvide Sande, det tidligere parfumeri Cheri i Nygade. Efter nyindretning åbner hun forretningen under navnet Miss Q. I tilslutning til denne indrettes en hudplejeklinik. * Oves Taxi skifter ejer, idet Willy Pedersen, Gulf Service, har overtaget forretningen. * Skatteinspektør Børge Andersen indstiller til byrådet, at kommunen overgår til fuld anvendelse af SOUL. Navnet dækker det fælleskommunale sagsstyrings- og udskrivningssystem. * Landbobanken har oprettet en superkontoordning for 13-18 årige. Dette synes at være en succes, idet 3-400 allerede har benyttet sig af tilbudet. * 14. En kritisk røst fra Knud Hammer Sørensen angående skolebuskort har givet anledning til megen debat. Sagen er nu sluttet med indenrigsministeriets kommentar, som tilkendegiver, at sagen om buskort hører under det samlede byråd og ikke skoleudvalget. * Byrådet har bevilget 17.500 kr. til istandsættelse af asfalteringen af Skelbækvej-Uglevej. Samtidig blev det vedtaget, at Skelbækken fra Holmegårdsvej til Herningvej lægges i rør. * På RAGs (Ringkøbingegnens Andels Grovvareforening) generalforsamling nedlagde formanden, Hans M. Jensen, sin formandspost efter at have beklædt denne fra 1966. * 15. Byrådet har afsat 6 mill. kr. til beskæftigelsesformål til næste år. Da der er 900 ledige, vil der blive god brug for pengene. * Personalet på Rindum plejehjem havde arrangeret en festlig aften, hvor 60 beboere, pårørende og personale deltog. Aftenen omfattede kaffebord og små konkurrencer, så der var god stemning og højt humør. 16. Børnene fra »Tusindfryd« har været i »udflyttetbørnehave« i Sct. Georgsgildets Ølstoftlejr. Resultat: Børnene: Vi har sådan leget. De voksne: Vi har stresset af. * For første gang nåede bruttoindkomsterne i kommunen i 1981 op over 1 milliard. Det konstateredes dog, at indkomsterne ikke steg så meget som tidligere år. * 18. Et sprængt vandrør forårsagede stor kalamitet i gågaden ud for Grosbøls ejendom. Fliserne gyngede, og vandet fossede ned i Grosbøls kælder. Falck tømte omgående kælderen og et større opgravningsarbejde blev begyndt. »Heldigvis havde jeg kun et mindre lager af sommertøj i kælderen«, siger Grosbøl. * Arne Christensen, Vejskillingen, har startet en virksomhed inden for glas- og vinduesbranchen. Han har 15 års erfaring på henholdsvis Ribo Vinduer og Ørnhøj Vinduer. Han tager sig af glasskader og reparationer af vinduer og døre. Han er uddannet som snedker. * Midtbank starter med en ny udgave af en »højrentepolitik«. 13 uger åbner banken for indskud, som forrentes med 13 pct. p.a. * 19. Ivar Hansen, fhv. minister, talte ved et møde på Holmsland. Han er formand for Venstres folketingsgruppe, og det er første gang en toppolitiker repræsenterede den nye regering i Vestjylland. Udover regeringens politik talte han særligt om regeringsindgrebene. * På Handelsforeningens efterårsmøde blev der traditionen tro afgivet beretning om turistsæsonen. Turistchef Schiøtt fortalte om sæsonen med et lysbilledforedrag. Billederne viste bl.a. muntre episoder med byens sommergæster. Schiøtt fik en gave som påskønnelse for det arbejde, han præsterer. Formanden, bogtrykker Svend Aage Jacobsen, oplyste bl.a. i sin beretning, at tanken om en discountbutik af Aldikæden formentlig ikke bliver til noget. Måske er grunden, at lokaliteterne er for trange. * 19. Glarmester Poul Jacobsen, Algade, har i disse dage en meget stor udstilling af maleren Eiler Løndals værker. Løndal var fast gæst på Hotel Hindø i årene 1930 til 1950, og kønne er de gamle motiver fra byen dengang. 20. Forstander Skydstofte, Det kristne Gymnasium, opfordrer til at støtte indsamlingen til egenkapitalen. Endnu mangler der ½ million. * Formanden for Rindum Fjernvarmeværk, skatteinspektør Børge Andersen, meddeler, at man går ind for fyring med flis. Dette skal blandes med kul, for at fyringen kan blive tilfredsstillende. Foreløbig er det dog kun en prøve. * 21. Europabevægelsen er nu også organiseret i Ringkjøbing Amt. To Ringkjøbinggensere deltager, Kai Nyborg som bestyrelsesmedlem og redaktør Leif Hansgaard som formand. Ringkjøbing Amt er det sidste amt i landet, hvor bevægelsen organiseres. Guldalderklubben, der hver mandag samler ca. 100 ældre medlemmer, løser dermed en betydelig social opgave. Gårdejer Anker Hedemark er en strålende og initiativrig formand. * Efterårsferiens børnebyggeri på Torvet blev »begunstiget« med silende regn, men trods dette fortsatte børnene med liv og lyst. Ringkjøbing Lions Club fejrer i år 10 års jubilæum og har i den anledning skænket en jubilæumsbus til gangbesværede og kørestolsbrugere. Gaven, der var til plejehjemmene, blev givet i overværelse af alle klubbens medlemmer. * Folk fra kommunen er gået i gang med at anlægge cykelsti på begge sider af vejen fra Rindumgård og Kirkevej frem til Ndr. Ringvej. * Falck har fået en ny tankvogn til brandslukning. Den nye vogn er af typen Mercedes. * 22. Fhv. bagermester Ernst Dethlefsen fylder 70 år. For 40 år siden overtog han bagerforretningen og brødfabrikken i Vester Strandgade. Det blev dog for meget for ham, så for 25 år siden solgte han bagerforretningen. Brødfabrikken er nu overtaget af datteren Ingrid og svigersønnen Jens Ibsen. Dethlefsen glæder sig til at få bedre tid til at dyrke sine hobbyer, der er jagt og have. * Der synes at være en betydelig interesse for andelsboliger. Byggeprojektet ved Vester Strandsbjerg med 16 andelsboliger har haft 33 forespørgsler. * Ringkjøbingegnens Husholdningsforening starter sæsonens møderække på Højskolehotellet. * 23. »Gamle vestjydske erhverv« er titlen på et nyt bind i bogserien Hardsysselsfolk, som udgives af ni Lions Clubber i Vestjylland. Tilsammen tegner 10 beretninger et mangesidigt billede af tilværelsen i århundredets første halvdel. Fra Ringkjøbing skriver jordemoder Margrethe Rasch om udviklingen på hendes felt. Hun har bl.a. gennem 37 år hjulpet 10.000 ringkjøbinggensere til verden. * I løbet afkort tid er 26 nye boliger klar til indflytning. Det er 8 nye lejligheder på Holstvej og 18 i Alkjærparken. 25. Dagcentret giver stort program for små penge. Martine Dejgaard, No, har siden 1966 ledet et omfattende aktivitetsprogram. I dagcentret i Grønnegade deltager hver uge mellem 160 og 175 i aktiviteterne. * Den engelske skuespiller Brian D. Barnes har helliget sig eenmandsteater. I næste uge opfører han »A Christmas Carol« for 10. klasserne på skolen samt for handelsskolens elever. Dette er noget særligt i engelskundervisningen. De fleste af eleverne var med på englandsturen i sommer, så de får sikkert megen glæde af forestillingen. * Børnenes nybyggerby indbragte 1.220 kr. ved auktionen. 26. 1982 har for Ringkjøbinggarden været det mest spændende og oplevelsesrige år i gardens 8-årige historie, siger formanden K. Møller Nielsen på generalforsamlingen. Højdepunktet var turen til Østrig; den var dyr, men alle pengene værd. Samtidig blev der taget afsked med Marie Nielsen, der blev takket for et højt værdsat arbejde som depotmester i samtlige 8 år. Gaver var der også til hende. Borgmester N. Skytte deltog og takkede gården for den smukke måde, de repræsenterede byen på. For en forsamling på 150 fortalte pastor Skydstofte levende og interessant om en Liberiarejse. Dansk Etioper Missions lokale kreds havde indbudt til mødet. * To topfolk i amtsadministrationen, amtskommunaldirektør M. Nygaard og amtsvejinspektør K.S. Bonde, har begge indgivet deres afskedsansøgninger på grund af alder. * Skolerådet ved Ringkjøbing Gymnasium arrangerer en kulturel sammenkomst for forældre, elever og lærere samt alle interesserede. Sognepræst Hans Fester Thaysen, Borbjerg, holder foredrag om valg og konsekvens. * 27. Den 27. oktober 1942 blev Jens Iversen fastansat som buschauffør hos rutebilejer Møller. 40-års jubilæet markeres ved åbent hus hos ham og hans kone. * Nordsøværftet har 8 skibe i ordre, hvoraf de 7 er til danske rederier. Nr. 8 er til et engelsk rederi. * Ringkjøbing og Omegns Soldatervennekreds vil sammen med Kirkens Korshær oprette en genbrugsbutik på Herningvej 21. Peter Belli vil besøge byen med sit præmieshow som led i en landsomfattende turné. Han optræder på Picasso. * Til kommunens midtvejsmøde angående kommuneplanlægning var der mødt 120, fordelt i 14 grupper. Hver gruppe fremlagde resultatet, de var kommet til. * 28. Y’s Men Club holder loppemarked. Dette er noget nyt, men der er mange pæne ting, der ikke kan tåle at overvintre på Enghavevej, hvor der ikke er varme. * For at markere, at RIFs udendørssæson er afsluttet, holder foreningen festaften for de unge med forældre. * 29. Fliserne i jernbaneoverskæringen ved Herningvej bliver i disse dage udskiftet, så overkørslen bliver mere jævn. * Midtbanks højrentekonto er blevet en større succes end banken havde regnet med. Indtil nu er der indsat adskillige millioner kroner på denne konto. * Dommerfuldmægtig Hans Bendsen er fra 15. november udnævnt til retsassessor i Skjern. * Med håndværk og industri som formål er Ringkjøbing Sandblæsning og Metalisering ApS, Finlandsgade 29, blevet indregistreret. * 30. Alfred Meyer har solgt sin budcentral til Ejnar Pedersen, Ringkjøbing Maskinstation. Overtagelsen sker pr. 1. november. * Da RIF-ungdommen i aftes holdt afslutningsfest i Vesterhavshallen, var den glædelige overraskelse, at Jane Loklindt var blevet dansk mester i længdespring. I dag starter Lions Clubs store julelotteri i Lemvig, Ulfborg-Vemb, Videbæk og Ringkjøbing. Der er 143.000 numre i lotteriet, og ca. 2.150 gevinster til en værdi af 231.000 kr. Gaverne er skænket af erhvervsdrivende i samme områder.

Bryllup: 9. Bente Bilgrav, datter af H. B. Vesterbæk, og Kjeld Foldager, Ringkjøbing. * 10. Else Pedersen og Anders Kyndesen.

Sølvbryllup: 12. Knud Thorbøll og hustru Tove, Kongevejen 40. * 13. Knud Erik Bjerg og hustru Christa, Anemonevej 10. 19. Mogens Larsson og hustru Gudrun, V. Strandsbjerg 56.

Fødselsdag: 6. Fhv. blomsterhandler Hartvig Dahl, 75 år. 13. Kitty Bangsgaard, Damtoften, 65 år. 22. Ernst Dethlefsen, Holmene 11,70 år. * 24. Dagny Mogensen, Holstebrovej 66,60 år.

Døde: 7. Ane Nielsen. 12. Leo Braae Rasmussen. Karoline Thomsen. 21. Viktor Carlsen. * 22. Kristiane Frost.

 

NOVEMBER

1. Lederen af Ringkjøbing CF gennem 8 år, Bent Møller Jensen, skifter 1. december erhverv og bliver nu forsikringsmand. * Så får Ringkjøbing sin efterårsrevy. Carl Nielsen og Lone Lau - gamle bekendte - optræder de næste 4 uger med Jubilæumsrethy '82 på Hotel Fjordgården. * Ringkjøbing Sejlklub, som er startet i 1912, bliver i år 70 år, men 75 års jubilæet i 1987 skal fejres stort, så i år springer man over festlighederne. * Ringkjøbingafdelingen af Foreningen Norden har i 5 år ligget i dvale. Nu ønskes valgt ny bestyrelse, et møde er bestemt til 23. november, hvor minister for nordiske anliggender, Chr. Christensen, taler. * 2. Sejlklubbens blad »Tågehornet« skifter redaktør. Sv. Aage Jensen, der i 2% år har varetaget posten, afløses af Per Liichow. * 3. Amtsrådet har i 1982 ekstra betalt 97 mill. kr. Det er sygehusvæsenet og den kollektive trafik, der er storforbrugere. * Tre gymnasieelever fra KG fik 1. præmie i en konkurrence fra FDB »Hvad er Brugsen?« En elegant stregtegning indbragte de tre 500 kr. sammen med præmien. * Fredag aften præsenterer Musik og Ungdom to lokale ensembler ved en offentlig koncert på Hotel Ringkjøbing. Det er folkemusikgruppen Savsmuld og Ringkjøbing Big Band. Ringkjøbing Fjernvarmeværks bestyrelse har vedtaget, at der skal etableres ny ledningsforbindelse mellem det kulfyrede værk i Rindum og det oliefyrede værk på Kongevejen. I gamle dage gik man bare i gang, men i dag skal arbejdet godkendes af kommune og amtsråd ledsaget af en omfattende beskrivelse. * Stillingen som amtskommunaldirektør opslåes nu ledig efter, at M. Nygaards ansøgning om afsked er bevilget. * 4. Sparekassedirektør K. Møller Nielsen mener, at sparekassen her tegner sig for den forholdsvis største opsparing i Midtjylland, ligesom kundetilgangen er større end budgetteret. * Politiet melder, at af 400 standsede bilister var der ingen berusede. * Ringkjøbing Fotoklub præsenterer i Landbobanken sidste års bedste billeder. Vandrepokalen blev vundet af klubbens formand, Anders Isen. 5. Embedslæge Preben Rudiengaard har holdt foredrag om misbrug af alkohol, narkotika og piller. Det er beklageligt, at der kun var mødt 17 til foredraget. Lægen mener, at det ringe besøg skyldes, at folk skubber disse alvorlige problemer fra sig. * Landinspektør Annelise Christensen samler nu materiale fra forskellige grupper i Stadil sogn og sender det til kommunen med ideer til kommuneplanlægningen. * Danmarks Naturfrednings lokalkomité for egnen oplyser på generalforsamlingen, at man ikke har haft meget held med de sager, man har været indblandet i, men det er glædeligt, at medlemstallet er steget fra 200 til 1250. * 6. Guldalderklubben har hver onsdag eftermiddag gymnastik for pensionister. Lederen Lis Ballegaard opfordrer alle ældre til at deltage. * »Æ tåwle dæjn«, lærer Jens Andersen, Trøstrup, har for 100 år siden plantet træer på Thorsteds vilde sand, det der i dag er Klausie plantage. 8. Den Danske Europabevægelse har fået en organisation i amtet. Dermed er alle amter repræsenteret i bevægelsen, som er tværpolitisk. Til formand for organisationen er redaktør Leif Hansgaard valgt. Rindum Sogne- og Ungdomsforening sluttede sommerens aktiviteter med høstfest i ROFI-Hallen. I festen deltog 150. * 9. Ringkjøbing og Omegns Motorklub deltog med nogle hold ved et manøvre- og specialprøvearrangement ved Vejle. Samtlige 10 manøvreprøver blev gennemkørt på korteste tid af et hold fra ROMK. Ved et storstilet landsstævne for Herefordkvæg ved Vejle fik 2 vestjydske avlere 1. præmie. Jørgen Holm Thomsen, No, fik kåret en kvie, og Viggo Bertelsen, Husby, en ko. 40 folkedansere, musikere og leder er vendt hjem efter en vellykket tur til Bremerhaven. De optrådte for i alt 10.000 mennesker i de 3 dage turen varede. * 10. Efter tilskyndelse af Kai Nyborg, medlem af Europaparlamentet, er der oprettet en nationalkomité med fremtrædende medlemmer fra erhvervslivet og organisationerne. Formålet er nedbringelse af arbejdsløsheden. * 11. Ved det sidste byrådsmøde blev det vedtaget, at firmaet B. &. V. Kristensen skulle have arbejdet med rørlægningen af Skelbækken. De havde det laveste tilbud ved licitationen. * Efter licitation på teatersalsprojektet er arbejdet overdraget til murermester Martin Madsen, Lem, der var lavest bydende. Ligeledes godkendtes det, at prisen for de 16 andelsboliger på Vester Strandsbjerg bliver 7,3 mill. kr. En ny boligvej i området får navnet Strandvænget. * 12. Ringkjøbingegnens Andels Grovvareforening har fået ny formand. Det er Gravers Sønderby, Grønbjerg, som afløser den mangeårige formand Hans M. Jensen, Bratbjerg, Hee. Danske Vaskeriers Fællestilsyn holder årsmøde på Hotel Fjordgården med ca. 140 deltagere. Emnet er vaskeribranchens anstrengelser for at forsyne landets plejehjem med rigtigt og rent tøj. * 13. En rundspørge til pengeinstitutterne her i byen viser, at der er indsat over 5 millioner på byggesparingskonti. Et enkelt pengeinstitut melder om stigning på 30% på etableringskonti. To unge ringkjøbinggensere har været på tur til Østen, bl.a. til Kina. Foruden de mange dejlige oplevelser er de kommet til det resultat, at kineserens liv er at arbejde og sove. * Rindum Menighedsråd har besluttet, at der skal foretages bygningsinvesteringer for ca. ½ mill. kr. på kirkegården. Postmester H. J. Olesen genvalgtes som formand. * 15. At det nytter noget at forebygge frem for at helbrede, viser tandtallene fra amtets tandlæger. Mange unge er med i tandabonnement. Ringkjøbing Kunstforening arrangerer koncert med Herning Stadstrio. De spiller en af kammermusikens perler i nyindstudering, Mendelsohns trio i d-mol opus 49, der er komponeret i 1839. * Der er stor tilfredshed med Røde Korsugens resultat, oplyser formanden, fru Agnes Nielsen. Der blev i alt indsamlet 31.516,00 kr. 15. Læge Leif Tietze, Ringkjøbing Sygehus, har gennemgået kursus for akupunktur, et gammelt nu genoptaget helbredelsesmiddel, der skulle tage smerter og være uden bivirkning. Henved 50 patienter er siden april/maj blevet behandlet på sygehuset. * Lærer Bent Nielsen, Lem, er ansat som pædagogisk medhjælper i Den kommunale Ungdomsskole. 16. Et forkert sporskifte bevirkede en afsporing af et tog, der skulle tilkobles morgentoget kl. 7.20. Ingen kom noget til, oplyser stationsforstander H. T. Olesen. * 120 deltog i en aften på Hotel Ringkjøbing med folkemusik. Ringkjøbingegnen har altid været meget interesseret i folkemusik. * Den tidligere ringkjøbinggenser Gunnar Baunsgaard underholdt i Guldalderklubben for 100 medlemmer. Baunsgaard er nu forstander for Dianalund Højskole. 17. Kommunens skoletandpleje holder åbent hus, hvor alle 9 beskæftiget ved klinikken vil være til stede for at vejlede børn og forældre om kost og tandsundhed. Man håber på stort besøg. * 2 unge piger fra Den kommunale Ungdomsskole er med til starten i Alkoholambulatoriet. Den ene laver mad og den anden hjælper med alt muligt. Ambulatoriet har virket i en måned, og alt er forløbet over forventning. Red Barnets indsamling af fodtøj til Polens børn har været imponerende. Der kan fra byen sendes 350 sække å 20-25 par. Indsamlingen er for en stor del sket gennem skolerne. * Beboerne i No interesserer sig overordentlig meget for kommuneplanlægningen. 12 foreninger, nævn og udvalg har fremlagt deres synspunkter, og disse vil blive overgivet til byrådet. 18. Den 22-årige maler Laurids Vestergaard, Velling, debuterer med en separatudstilling hos Bit Kjeldsen, Enghavevej. Han udstiller oliemalerier, akvareller og vævearbejder; bl.a. et særpræget vævearbejde af en åleruse. Udstillingen varer 1 måned. * Overrabbiner Bent Melchior besøgte i formiddags Ringkjøbing Gymnasium, hvor han medvirkede ved en time for alle skolens elever. Han fortalte om jødedommen og sit arbejde som overrabbiner for jøderne i Danmark. * 19. Når landboforeningerne kalder til møde, er tilslutningen altid stor. Planteaviskonsulenterne Jacobsen og Thyssen orienterede på et møde - med ca. 100 deltagere - om kornforsøg, behandling af kartofler og gødningsproblemer. Fhv. amtsborgmester Aage Ebbensgaard er en glimrende taler. Guldkorn fra hans sidste tale: »Krisen kan overvindes, hvis vi slider for og ikke på hinanden«. * 20. I Rådhushallen åbner en stor udstilling i anledning af De grønne Spejderes beståen i 50 år. På udstillingen ses bl.a. et billede af troppen i 1920, med den første gruppeleder, bogbinder P. Schmidt. Maskinsætter Anders Grimstrup var leder fra 1932 til 1967. Nuværende leder er Vagn Fomsgaard. Midt i en byggekrise er der lagt op til nybyggersucces. Bygning af de 16 huse på Vester Strandsbjerg er påbegyndt, og på et møde var antallet af interesserede købere så stort som 50 deltagere. * 22. Direktør Rasmussen, Hotel Fjordgården, og skuespiller Carl Nielsen, har inviteret de ældre fra Ringkjøbing Plejehjem, Rindum Plejehjem, MSM og Guldalderklubben til at overvære en ekstra opførelse af Sensommerrethyen. Mere end 200 deltog i den fornøjelige aften. * Ringkjøbing kommunale Musikskoles koncert »En times tid« havde stor tilslutning. Musikken gjaldt den romantiske periode 1800-1900, og der var stort bifald til de udøvende. * 60.000 lodsedler i Lions julelotteri er allerede udsolgt. 23. En ny verden trænger frem - Teledata - og ny informationsteknik. Denne demonstreres i Sparekassen SDS. Direktør K. Møller Nielsen mener, at den nye informationsteknik både er imponerende og skræmmende. * Spøgsmålet om vinterferie er igen rejst på skolerne. Formanden for skoleudvalget mener dog, at forældrene først skal spørges om deres ønske. * Formanden for Dansk Vindmøllefabrikker, ingeniør Madsen, Vestas, oplyser, at der forberedes en eksport af 300-400 vindmøller til USA i 1983. Værdien af disse andrager 150-200 mill. kr. * 24. Udgravningen i Dyekjærs have er nu slut for i år. Resultatet blev middelaldermønter. * Redaktør Leif Hansgaard er valgt til formand for A/S Nord Consult, Bjerringbro. Det er en 4 år gammel sammenslutning af ingeniører, der beskæftiger sig med rådgivning og projektering inden for energisektoren. * Installatør W. Meinertz Olesen er død, 67 år gammel. Han var en af byens kendte forretningsmænd. Efter en beskeden start på Bildtsvej købte han ejendommen på hjørnet af Algade og Smedegade, hvor han drev installationsforretning med stor bistand af sin kone Linne. Han havde stort værksted på havnen med VVS-afdeling, tavleværksted og afdeling for skibsinstallationer. Han havde mange tillidshverv, men hans største interesse var nok formandskabet for EL-Købsforeningen. * 25.10 år efter at det gamle orkester inden for KFUM-spejderne blev opløst, samles medlemmerne igen for at give deres bidrag til jubilæumsfestlighederne i weekenden. * Benzinkrigen er resulteret i, at prisen er 31 øre billigere end før »krigen«. * En blodig aften på Ringkjøbing Sygehus, dog uden panik. Mere end 200 mødte op til blodtypebestemmelse, med ønsket om at indtræde som nye medlemmer af Bloddonorkorpset for Ringkjøbing og Omegn. * Julestuen på dagcentret i Grønnegade sprængte sidste år alle rammer, så i år bliver der hele 3 i stedet for 1 stor. * 26. Ringkjøbing Sportsfiskerforening har i det forløbne år, foruden mange aktiviteter, udsat en stor del yngel i åerne. 10.000 til bækørreder, 100 kg til storfisk og 150 kg til større ørreder. Nu håber de så på, at yngelen vil trives og blive store til fangst. * Et uvejr med lyn og torden er i nat trukket hen over byen. Mange steder er lynet slået ned, et sted med en sådan kraft, at relæet er blæst ud fra væggen og al anden installation ødelagt, lelefonnettet var afbrudt over store dele af byen. * 27. Vestjydsk Minkfodercentral på Vesterkær starter tilbygning til foderkøkken og tørfoderlager til 1,2 mill. kr. Ved licitationen fik murerfirmaet B. & V. Kristensen murerentreprisen som den lavest bydende. * Med bistand af erhvervschef Jens Laustsen starter firmaet Lin-Ka, Lem, en oplysningskampagne for at fortælle de offentlige myndigheder om det fornuftige i at fyre med halmpiller og træflis. * 29. Et resultat af næsten 50 års gerning som landmand i No har den 78-årige Hans Andersen, Novej 17, stillet til rådighed for unge landmænds uddannelse. Han har oprettet et legat på 300.000 kr., som skal bestyres af Ringkjøbingegnens Landboforening. * Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub havde succes med weekendens udstilling. I de 2 udstillingsdage var der 300 besøgende. For dværghønsenes vedkommende var det de unge, der scorede de fleste points. Benny Lund Sørensen, Ølstrup, 93 points for en hvid wyandot, og Dorita Flindt Vognsild 94 points for en sort bantam høne. * KFUM-spejdernes 50 års jubilæumsfest blev en mindernes kavalkade med 180 deltagere. * Tilslutningen på Det kristne Gymnasiums julebazar var meget stor. Det økonomiske resultat blev så godt, at restgælden på cykelskurene nu er ude af verden. * Fra 1. januar vil svømmehallen igen være åben om søndagen fra kl. 10-12. * Økonomiudvalget har pålagt kulturudvalget at spare 28.000 kr. på biblioteksområdet.

Sølvbryllup: 27. Erik Knudsen og hustru Edith, Vester Strandsbjerg 34A.

Guldbryllup: 3. Lars Kristensen og hustru Stinne, Mølhøj.

Fødselsdage: 3. Musikpædagog Kirsten Dalsgaard, Østervang 10,70 år. * 5. Karl Jakobsen, Hoffgaardsvej 4,60 år. * 9. Viggo K. Bækdal, Enighedsvej 14, 60 år. * 11. Gerda Strandsbjerg, Kongevejen 17, 70 år. * 19. Sygeplejerske Inger Møller, Stenshøj 12, 50 år. * 26. Harald Trustrup, Stenshøj 10, 75 år.

Jubilæum: 1. Viggo Hvistendahl, Brogårdsvænget 57, 25 år hos G. Bech-Hansen A/S.

Døde: 6. Mette Kirstine Overgaard. * 9. Helene Marie Nielsen. * 16. Svend Fastrup. * 17. Marie Hindø. * 20. Annie Andersen. * 23. W. Meinertz Olesen.

 

DECEMBER

1. Der er nu i Ringkjøbing startet en Venstresocialistforening med 8 - otte - medlemmer. * Tandlæge Kloch Larsen har fået den muntre idé at lade tilsigelseskort for tandlægebesøg udstyre med fixerbilleder. Disse var meget populære for 30-40 år siden. De svarer nærmest til ugebladenes »Find 5 fejl«. * På Kunstforeningens generalforsamling blev Bit Kjeldsen valgt til formand som afløser for Else Jensen. * 2. Landbobanken har i denne måned udstilling af kunst. Det drejer sig om malerier og grafik af den danske maler Jens Kromann og østrigeren Adi Holzer. Det er første gang banken har kunst på væggene siden den store ændring af lokalerne. * Julekoncerten i år bliver en korkoncert. Det er Ringkjøbing Musikskoles kammerkor under ledelse af Kaj Milter og Ringkjøbing Amts Gymnasiums kor under ledelse af Pia Dahl. * 3. Efter de store udgravninger i Spjald ved Omgaards Mose er det nu konstateret, at det man troede var 2 veje i virkeligheden var 2 skibsbroer eller brygger. De er af samme slags som de, der i 1979 blev fundet ved havnen i Hedeby. Dette bekræfter, at Nr. Omme sogn var et magtcenter i Vikingetiden. * Med hensyn til kommunens tilskud til klubber og foreninger har byrådet vedtaget at yde 50 kr. pr. aktivitet pr. medlem under 25 år. * Folketingsmedlem Inge Fischer Møller og læge Winther, Randers, var hovedpersoner i debatten om at dø i hjemmet. De var absolut ikke enige, og flere af de 100 deltagere deltog ivrigt i diskussionen. Venstre i Ringkjøbing og Holmsland var fælles med Socialdemokratiet om arrangementet. * 4. Beboerne ved Skelbækvej og Uglevej har fået bedre vejforhold. Den smalle grusvej er ombygget til en asfalteret strækning og samtidig er Skelbækken blevet rørlagt på stykket fra Holmegårdvej til Hemingvej. * Sygehuset har fået litervis af ungt blod. Overlægen konstaterede, at gennemsnitsalderen for de nye donorer er ca. 31 år. * 7. Håndværkerne har nu startet ombygningsarbejdet i Vesterhavshallen, så den kan fungere som en rigtig teatersal. Vandrehjemmet får også bedre forhold. * Landbobanken, der har købt Priorgården, har nu fået indrettet rørpost mellem bygningen og hovedkontoret. * Skolerne har sparet, hvad de skulle på budgettet for 1983. Regeringens krav til skolesektoren var 479.000 kr. * Prokurist Pilgaard i Sparekassen oplyser, at der hos unge er en tydelig mentalitetsændring på vej. De fleste er ved at vænne sig til at spare op, før de anskaffer større og dyrere ting. * 8. Guldalderklubben havde en festlig dag med Luciaoptog, korsang og musik. 130 deltog i eftermiddagens arrangement. * Holstebro Gardens harmoniorkester gæster Ringkjøbing Gymnasium. Orkestret ledes af Bo Felix Johansen. * Ungdomsgården på Søibergsvej har måttet skære drastisk i budgettet for 1983, så lederen Erik Pallesen efterlyser ideer til gratis glæder og hjælp fra forældre. * Dommerfuldmægtig Freddy Olsen er fra 1. december ansat her. Han har tidligere arbejdet ved retten i Rønne. Han afløser Fritse Hove, der er ansat ved landsretten i Viborg fra 1. januar. * 9. Finn Bech Olsen åbner et vinlager i Torvegades Kiosk, hvor han uddeler smagsprøver på fransk bordvin. Der kan også købes spiritus og øl fra lageret. * Byrådet har bevilget 113.000 kr. til den nye cykelsti fra Heboltoft til Velling Kirkeby. Udgiften er blevet noget større end beregnet på grund af udskiftning af rør under vejføringen. * 10. Sundhedsplejerskerne i byen har taget et nyt og kærkomment initiativ. Det drejer sig om Dagcentret i Grønnegade, hvor der en formiddag i måneden er åbent hus for unge mødre med deres børn. Sundhedsplejerske Kirsten Plesner fortæller, at der første gang var 15 mødre med 20 børn. * På menighedsrådets møde blev snedkermester Orla Albæk genvalgt til formand og tømrermester Poul Møller til næstformand. * Kommunen gentager igen i år sit tilbud til pensionister om at tilbringe juleaften på et af kommunens plejehjem. * Byrådet godkendte, at der indføres 1 times parkering på de offentlige pladser på den nyindrettede kirkeplads. * Den kendte århusianske folkesanger Carsten Bieler er på Grand Café, der fejrer 1 års fødselsdag. * 11. I Bæverdammen samles de mindste KFUK- og KFUM-spejdere. Leder er Karen Lis Fuusgaard. De klipper, klistrer, går tur og synger. Hvad de skal lære må fortælles eller vises i billeder. * Ved søsætningen på Nordsøværftet fik skibsreder Pauli Johannesen leveret sit skib nr. 2. Skibets gudmoder var det 12-årige barnebarn Karolina, der døbte coasteren med samme navn. Skibet hjemskrives i Thorshavn på Færøerne. * Ringkjøbing Amtsråd har bevilget 190.000 kr. til bygning af den ny teatersal i Vesterhavshallen. De 150.000 kr. er et rente- og afdragsfrit lån. * 13. Julestuen i Sommerland West havde stor succes med et besøgstal lørdag på 200-300 og søndag på 500-600. * No Rideklub samlede 100 deltagere i julestue for folk og heste. * Søndag var 15 piger fra søndagsskolen på Luciaoptog på plejehjemmene. Det er efterhånden blevet tradition til stor glæde for beboerne. * På Torvet var der søndag eftermiddag stor underholdning med Ringkjøbing Nisseorkester. Mange var samlet om det store juletræ, hvor der blev uddelt æbleskiver (2500) og gløgg. * Spejderne har i år 600 juletræer til salg. De forhandles fra Brugsens parkeringsplads. * 14. Rindum Brødudsalg lukker. Fru Ruth Glistrup mener ikke, det kan betale sig at være mindre selvstændig forretningsdrivende. Indtjeningen står ikke mål med arbejdet. * Fem piger og tretten drenge fra Ungdomsskolen deltager med liv og lyst i et brandværnskursus, der blev tilbudt i september. * 15. Guldsmed Mathias Clausen, der boede i Ringkjøbing omkring 1775, var en dygtig guldsmed, men en meget dårlig økonom. Han fik overdraget udførelsen af en sølwinkande og en oblatæske, ligeledes af sølv, til Ringkjøbing kirke. Disse to ting er nu deponeret på museet. Det endte trist for ham med en offentlig auktion i 1779 både over hus og løsøre. * Birgit Kristensen har i disse dage udstilling i Malerhuset i Østergade. Hun udstiller oliemalerier, ravsmykker og dekorerede sten. * 16. Julemærkesalget har i år været overvældende. På postkontoret er der solgt 3.200 ark, hvilket er en stigning på 40%. Man har i år måttet ty til at bruge de tiloversblevne mærker fra 1978. * Ved udgravningen i Dejbjerg er der fundet spidser af oksehorn fra Jernalderen. Fund fra forhistoriske husdyr hører til sjældenhederne, men disse er bevaret på grund af meget høj grundvandstand. * 17. Forvaltningschef Hans A. Lauritzen, der i en årrække har været ansat ved Ringkjøbing Amtsråd, bliver fra 1. april amtskommunaldirektør. * A. Rasmussens Bogtrykkeri har igen i år udsendt Ringkjøbing Aarbog. Fra 1927, hvor den første gang udkom, er formatet det samme, men sideantallet lidt større. Den bliver i stor udstrækning brugt til julegave til tidligere ringkjøbinggensere og herboende. * I anledning af Vestjyllands Udviklingsraads 25-års dag er der udsendt en jubilæumsbog, skrevet af cand.mag. Jonas Møller, København. Bogen er trykt i nydeligt udstyr i A. Rasmussens Bogtrykkeri med støtte til udgivelsen af Kreditforeningen Danmark m.fl. I afsnit beskrives Det skæve Danmark og egnsudviklingsbevægelsen. Vestjylland blev betegnet som den syvende kartoffelrække, hvor kragerne vender. Denne opfattelse blev dog ændret af finansminister Viggo Kampmann, der i Politiken skrev en storslået artikel om Vestjylland. Men den, der virkelig fik gang i udviklingen, var rådets stifter Gunnar Andreasen, der anlagde Cheminova på Harboøre tangen. Direktør for Udviklingsrådet er Christian Skov, og gennem 20 år har Vagn Jørgensen været sekretariatsleder. * 18. På et ekstraordinært byrådsmøde er der foretaget ændringer i budgettet for 1983. Der skal efter regeringens nedskæring af bloktilskud spares 4,2 mill. kr. Det er konstateret, at de forskellige udvalg har faet tallene til at nå sammen. * Ved Vestjyllands Udviklingsråds 25 års jubilæum på Hotel Ringkjøbing var der 300 deltagere til receptionen. Blandt disse var rådets formand J. Bjerre-Madsen, Esbjerg, samt tidligere minister og borgmester i Esbjerg Henning Rasmussen. * Den absolut sidste julekoncert bliver af en speciel art. Det er Musikskolens brassensemble, der om eftermiddagen lillejuleaftensdag spiller fra kirketårnet. * 20. Til stillingen som civilforsvarsleder er der indkommet 18 ansøgninger. * Fhv. dommer J. C. Christiansen bliver 90 år den 24. december (julebarn). Han hører til byens markante skikkelser. Om vinteren skiløber, om sommeren cyklist, til hverdag huslig og har været formand for adskillige klubber, faderskabsforening for de sydslesvigske sogne, Guldalderklubben, Rotary, Afvandingskommission, Landvæsenskommission. Sådan kunne man blive ved. Til slut skal nævnes, at han er både respekteret og meget afholdt af en stor vennekreds. * På onsdag lukker mejeriet sin detailbutik, der har eksisteret siden 1905. Lukningen er et led i rationalisering, og samtidig ønsker frk. Rosalie Roedahl, der i 15 år har passet butikken, at gå på pension. * Søndag før jul er altid en stor dag. Gården musicerer på Torvet - julemand og julenisser omkring træet uddelte godter til børnene, gratis biograftur og ro til de voksne til at gøre deres juleindkøb. Som noget nyt bemærkes, at Gården har fået lange kapper til værn mod kulden. 21. Ringkjøbing Amt har i et lukket møde fastansat overlæge Fuglsang, Ringkjøbing Sygehus, efter den sædvanlige prøvetid på 1 år. * 22. Det er en smuk skik, at børnene til skoleafslutning før juleferien synger julesalmer i kirken. Pastor Hillersborg læser juleevangeliet. * LP Music elorgelskole, der har 60 elever, havde til juleafslutning elevkoncert med 140 deltagere. Elorgellærerne glædede sig over det store fremmøde. * 23. På Fjernvarmeværket ved Ndr. Ringvej har der været prøvefyret med flis. Forsøget er iværksat ved et samarbejde mellem Skovstyrelsen og Dansk Fjernvarmeværkers Forening. En mængde ting er blevet målt og prøvet og om et par uger foreligger resultatet. Et brændende spørgsmål bliver prisen. * Fru Agnes Nielsen, Banegårdspladsen, bliver juledag 60 år. Når hun nævnes må man samtidig nævne Røde Kors. Det har været hendes hjertebarn gennem mange år, og hun har gjort en kæmpemæssig humanitær indsats. Foreningen her er landets største i forhold til befolkningstal. Nævnes må også oprettelsen af telefoncirklen. Hver morgen på et bestemt klokkeslæt bliver der ringet til ensomme ældre for at høre, om alt er vel. Hun er en højt begavet kvinde med et elskeligt væsen, og mange venner og andre har meget at takke hende for. * 27. Efter den tilstrømning der for andet år har været til julejazz på Hotel Ringkjøbing, er der ingen tvivl om, at der er skabt grundlag for en juletradition i byen. * 28. Byrådssalen er blevet beriget med et meget stort smukt maleri. Det er en gave fra byen til kommunen i 1956. Det har hidtil været ophængt på rådhuset på Torvet. Da dette nu virker som amtsrådhus, besluttede man at flytte maleriet. Dette er fra 1936 udført af professor Sigurd Wandell og hedder »Fiskere fra Fjand«. Kunstneren har brugt lokale folk som motiv. * 29. I 1982 er der færdiggjort 123 nye boliger. Byggeriet i Alkjærparken tegner sig for de 73. * Få dage efter nytår vil forbrugerne af fjernvarme få meddelelse om forbruget i 1982. Der er kun 150, der skal efterbetale, medens 1.300 får penge tilbage. * 30. Fra 1. januar finder man ikke mere Berthel Møller som direktør for Ringkjøbing Landbobank, hvor han har virket i 35 år. han er kun 61 år, men ønsker dog at fratræde for at kunne realisere nogle af de ønsker, han og hans hustru Sonja, har haft i lang tid. Mange vil savne hans forstandige og venlige væsen, men beslutningen er uigenkaldelig. * 31. I 1970 fik kommunen forelagt en dispositionsplan med forslag til en række stiforbindelser. I dag er mange af stierne anlagt, bl.a. stien fra Heboltoft til Velling Kirkeby. Den 93-årige Anton Steiner på Ringkjøbing Plejehjem har i 50 år fået løn som krigsveteran fra 1. verdenskrig.

Bryllup: 3. Annette Østergaard og Per Jansen. 11. Ilse Knudsen, datter af E. Knudsen, Ringkjøbing, og Jan Bro, Thyborøn.

Sølvbryllup: 4. Henning Jensen og hustru Karen Marie, Hvashøj 19.

Guldbryllup: 4. Aage Olesen og hustru Alma Marie, Nygade 36. * 9. Ejnar Gehlert og hustru Anna, Herningvej 50.

Jubilæum: 1. Redningsfører Svend Stengaard, 10 år hos Falck.

Fødselsdag: 7. Minna Pedersen, Vellingvej, 75 år. * 9. Fhv. bankbetjent Søren Christensen, Vestergade 29, 70 år. * 10. Irma Jakobsen, Hoffgaardsvej 4, 50 år. * 16. Sigvald Sørensen, Vester Strandgade 14, 75 år. * 17. Jens Andersen, Damtoften 9,60 år. * 24. Fhv. dommer J. C. Christiansen, 90 år. * 25. Agnes Nielsen, Banegårdspladsen, 60 år.

Døde: 3. Hans Møller Jensen. * 5. Leonhard Jonassen. * 10. Else Kristine Nielsen. * 16. Arne Hansgaard Nielsen. * 17. Tinne Jensen. * 28. Kristian Birkmose. * 30. Lars Vilhelm Petersen.

 

1983

JANUAR

3. Så godt som alle forretninger i byen starter i dag med udsalg. Særlig skål nævnes Ludvig Hertz, der i dag åbner med 50 års jubilæum. Hertz er hver dag i forretningen og har været det altid, men i dag bliver der kun tid til en enkelt bemærkning til gratulanterne, fru Hertz må tage sig af lykønskninger m.m. * Det milde vejr er godt for økonomien. Efteråret og den første del af vinteren har været så mild, at forbrugerne har sparet flere hundrede kroner på varmeregningen. * Ringkjøbinggenseren Kai Nyborg har Europa som sin arbejdsplads. Han er medlem af Europaparlamentet. Selv om vejen er lang, må man være oplagt, når man skal deltage i debatten. Således havde han i decembersamlingen ordet en 5-6 gange. * Politiets nytårsrapport melder hærværk, men ingen spiritusbilister. * 4. I dag bliver Marie Gorm Jakobsen 50 år. Hun er ansat ved Rindum skole og uddannet med musik som liniefag. Efter at have virket som lærer flere steder nyder Rindum skole godt af hendes mange talenter. Hun var drivkraften, da Ringkjøbing kommunale Musikskole blev startet og er nu leder af Musikskolens kor, komponerer, skriver musicals og opfører dem offentlig sammen med musik- og sangglade mennesker. Hun spiller, synger, danser, og alle er glade for hendes kreative og pædagogiske evner. * Pia Christensen, Landbogården, er pr. 1. januar udnævnt til planteavlskonsulent. Af dem er der ikke mange kvindelige. * Den planlagte ombygning af arresthuset er sat i gang, og om et par måneder vil både arresthusets og ordenspolitiets ansatte kunne glæde sig over bedre plads- og arbejdsforhold. * 5. Tirsdag aften talte landbrugsminister N. Anker Kofoed for 150 mennesker, og den 13. får byen besøg af hans forgænger i embedet Bjørn Westh. * 6. Ringkjøbingegnens Husholdningsforening sprængte alle rammer ved det første litteraturmøde på Hotel Fjordgården. 150 hørte sognepræst Jørgen Jensen, Højmark, holde foredrag om Sigrid Undsets kvindebøger. Møderækken strækker sig over 6 torsdage. * Det store maleri, 7 meter langt og opdelt i 9 sektioner, som kunstmaleren Jonna Sejg har malet til Alkjærskolen, afslørede hun i dag og overdrog det til børnene. »Åh, hvor er det godt«, var udbruddet fra den store børneflok, der var med til afsløringen. * 7. Forfatteren og litteraturkritikeren Preben Ramløv har modtaget Kaj Munk prisen for 1983 på 5.000 kr. Samtidig er der fra mindefonden uddelt legater på mellem 2.000 og 10.000 kr. til 15 institutioner og privatpersoner. * Hundeførerforeningen har holdt generalforsamling, og formanden betegnede den forløbne periode som tilfredsstillende. 90 hunde har været på kursus. 8. En passioneret orkidedyrker, Egon Heldgaard, vil i Blomsterland på Holstebrovej ved en miniudstilling, lære interesserede, hvordan man kan starte en blomstrende orkideinteresse i sin vindueskarm. * KFUMs idrætsafdeling har startet et nyt blad, Idræts-Nyt, der skal udkomme 4 gange årligt. * 10. Den milde vinter har begunstiget byggeriet af 16 huse, private andelsboliger, på Vester Strandbjerg. De er så efterspurgte, at der indtil nu er solgt 10. Den nye idé med at holde svømmehallen åben 2 timer søndag formiddag viste sig at være god. 50 begejstrede for den nye åbningstid var mødt til premieren. * 11. Ringkjøbingegnens landmænd har på et møde på Hotel Fjordgården stemt for dannelsen af en beredskabsplan i landbruget. Der var ca. 100 deltagere, og de 80% stemte ja til at arbejde videre med planen. Skoleeleverne i kommunen skal se den rystende antinarkofilm »Christiane F.«. Ekstra forestillinger i dagtimerne er kommet i stand ved et samarbejde med biografejer Flemming Petersen. * Englandsfarerne satte rekord i 1982 med indsamling af papir. 208,5 tons blev det til i alt.! 12. Fabrikant Erling Jensen, Lin-Ka i Lem, har fået ordre fra England på et halmfyr til 154.000 kr. Det skal installeres på et gods med en besætning på 650 dyr. Godsejeren har rejst i flere lande for at finde det helt rigtige fyr, så Erling Jensen var stolt over, at det var hans, der blev valgt. * 13. Kriminalpolitiet i Ringkjøbing har fået assistance fra Rigspolitiets rejsehold i efterforskningen af flere betydelige sager om økonomisk kriminalitet - bedrageri eller skattesvig. * 14. Der er stor interesse for at udpege Årets Idrætsudøver. Hver dag bliver der til Ringkjøbing Amts Dagblad indstillet nye personer, både fra land og by.« Der har været generalforsamling på Plejehjemmet. Det foregik i dagligstuen, så alle kunne være med. Fra beboerne kom der mange gode ideer og forslag, som beboerrådet arbejder videre med. En af de bedste idéer var Vanføreforeningens feriehus ved Ejsingholm. Det blev bestilt til den første uge i maj og en halv snes beboere kan da komme på ferie. 15. Gartneren i Rindum, Meiner Toft, udtaler, at han lever lige så godt af understøttelse som af fortjenesten af 12 timers dagligt slid i gartneriet. Han og konen afstod forretningen i november, og glæder sig nu over at være fri for det daglige nervepres og får nu tid til så mange ting, de længe har ønsket at gøre. * 15. Ejendomsudvalget indstiller til byrådet, at den eneste indsigelse mod lokalplanen for byggeriet på hjørnet af Algade og Mellemgade afvises. Indsigelsen er kommet fra Bevaringsforeningen, men ejendomsudvalget mener ikke, at husene Mellemgade 1 og 3 er bevaringsværdige. På byrådsmødet blev ansøgningerne om udvidet åbning fra kl. 2 til 4 nat igen stemt ned. Møllers busrute over Juelsminde-Kalundborg var ligeledes til drøftelse. Denne gang anbefalede udvalget for teknik og miljø sagen. 17.1 dag bliver fhv. vurderingsmand Richard Lauridsen, Mylius Erichsensvej 17,80 år. Han har tidligere været malermester, er født og opvokset i byen. Som 72-årig opgav han malervirksomheden til fordel for vurderingen. Han har altid været aktiv inden for politik og er æresmedlem af Socialdemokratiet. * Fristen for indsendelse af forslag til kommunedebatplanen er udløbet i dag. Der er indkommet 21 bidrag, deraf flere fra omegnskommunerne. * Englandsfarerne kan på een indsamling hente 25 tons papir og 5 tons pap. Dette bliver afleveret til genbrug. * Ringkjøbing Bank havde i 1982 et overskud på omtrent 20 mill. kr. mod 16,8 mill. kr. året før. * Politiet måtte springe for livet, og 3 biler blev beskadiget, da ydermuren til ejendommen Vestergade 9 pludselig styrtede sammen under den orkanagtige storm, som forvoldte mange skader rundt i byen.! Sparekassen SDS hæver renten 3% fra 12% til 15% på etableringskonti. * 19. For første gang i 4 år var der i december et fald i månedsprisindekset. Nedgangen var 0,1 points. * Tirsdagens stormvejr over landet skønnes af forsikringsselskaberne at løbe op til 120 mill. kr., fordelt på ca. 25.000 skader. Stormen var så hård, at en af de største sejlbåde, der var i vinterhi på land, væltede. * 20. På byrådsmødet var der fremlagt en skitse til et redskabsskur i Alkjær Lukke, til 43.600 kr. »Det er for dyrt«, sagde borgmester Skytte. »Vi kan ikke være bekendt at bruge borgernes penge uden at tænke os godt om«. Udvalget måtte gennemgå forslaget og fremkomme med et billigere tilbud. * Lokalplan for et boligbyggeri ved Møllevej gav ikke anledning til bemærkninger. Den vil nu blive fremlagt for offentligheden de næste 8 uger. 20.120 medlemmer af Guldalder klubben hørte denne uge et blændende foredrag af Mads Eg Damgaard. Det handlede om den økonomiske krise og pensionisternes vilkår. * Der bliver gjort meget i byen for at glæde de ældre. Senest har Lions Club inviteret pensionister til aftenfest på Højskolehotellet. Der var oplæsning af P. C. Fjord, Videbæk, der tillige fortalte vestjydske historier. Der var sang, musik, kaffebord og til slut et par timers dans. 320 deltagere fik en strålende, festlig aften. * 21. På Havekredsens generalforsamling oplyste formanden, assurandør Svend Andersen, at medlemstallet nu er på 315. Tilslutningen til arrangementerne i årets løb havde været yderst tilfredsstillende. Navnlig havde der været mange med til de 2 udflugter. Valg til bestyrelsen var genvalg. Formanden opfordrede alle til at være med i »Plant-et-træ«-kampagnen. * To kvinder holder bibeltime på Højskolehotellet. De tilhører ikke nogen sekt, må vel nærmest betegnes som lægprædikanter. Vi vil gå med evangeliet fra sted til sted og give Guds tanker videre, er deres motto. * Ved licitationen over trykning af Trafikselskabet Ringkjøbing Amts køreplan var A. Rasmussens Bogtrykkeri lavestbydende og fik derved overdraget arbejdet. * Ringkjøbing Husmoderforening har meldt sig ud af hovedforeningen. Kassebeholdningen er 14.000 kr. * 22. Med en stor plancheudstilling i Tim er skole og erhverv gået sammen for at slå et slag for tidlig tilgang til erhvervene for at få unge til at indse, at der er andet, der du'r end boglig uddannelse. * 24. Fabrikken Vestas i Lem kan melde om salg af vindmølle nr. 100. * 25. Ringkjøbing Bank og Landbobanken uddeler gratis pjecer, hvor man kan se, hvad arveafgift og gaveafgift er. * Til kommuneplanen er der kommet bidrag fra Dansk Cyklist Forbund om anlæg af cykelstier. Det påpeges, at halvdelen af danskerne er cyklister, og at det drejer sig om ture fra og til arbejde og skole. * Retsassessor Erik Westerby, der i mange år boede på Hotel Ringkjøbing, døde i 1981. Hans søster, bosat i Florida, har oprettet et fond, »Erik Westerby-Fondet for dansk stenalderforskning«. I morgen uddeles Erik Westerby-prisen 50.000 kr. for første gang til en dansk arkæolog. Prisen tildeles tidligere rigsantikvar, professor P. V. Glob. * Højskolesangbogen og glæden ved at synge er det vigtigste, når LOFs aftenskole indbyder til møde på Alkjærskolen. Det bliver en højskolesangbogsaften med pastor Tage Rossel, Velling, som leder. * 26. En kendt forretningsdrivende siger nu stop. Det er Signe Stengaard, der efter mere end 40 år i Algade har besluttet at lukke forretningen fra 1. marts. * Ringkjøbing kommunale Musikskole indbyder atter til koncert lørdag eftermiddag. Det er skolens orkestergruppe og brassensemble, der spiller Håndel, Haydn, Mozart og Gluck. * I de senere år er der kommet et stigende antal exportklubber. En af disse dækker det midt- og vestjydske område. På torsdag aften er der møde på Hotel Fjordgården med direktør Chr. Skov, Vestjyllands Udviklingsraad, som taler. * Fra Handelsforeningens generalforsamling er det oplyst, at fjordhæftet gav 39.000 kr. i overskud. * 27. Som ny formand har KU på generalforsamlingen valgt Kim Birkegaard. * Landbobanken havde i 1982 et overskud på 23,6 mill. kr. 11982 er der investeret 5,8 mill. kr. i ny EDB-teknik og dertil hørende inventar. Tidligere gårdejer Aksel Kolby har trukket sig ud af bestyrelsen. Hans efterfølger er gdr. Johs. Kirk, Grønbjerg. Endnu et markant skifte er sket siden sidste generalforsamling, idet direktør Berthel Møller fratrådte ved årsskiftet. Poul Jørgen Madsen er nu enedirektør. * SID-formanden melder om et lille fald i ledigheden i 1982 på grund af den forbedrede eksport. * SodaStream, Ringkjøbing, har indgået kontrakt med SodaStream i England om levering af sodavandsapparater. * 28. Lovpåbud om besparing til amtet har bevirket, at en fjerdedel af pladserne i daginstitutionerne skal nedlægges. Det vil ramme alle institutioner i amtet. * Landsjagtforeningens afdeling i Ringkjøbing udsatte i 1982 63 par agerhøns og 100 par fasaner. Tilbagemeldingen har ikke været tilfredsstillende, så nu vil man prøve på anden måde at forbedre fodermarkerne og drive større rowildtsbekæmpelse. * 29. Varmeeksperter fra mange lande har besøgt det kulfyrede varmeværk på Ndr. Ringvej. I går var der gæster fra Jakobshavn i Grønland. Tidligere har Grønlands Tekniske Organisation været på besøg for at hente ideer til varmeforsyningen i det kolde nord. * En ny rockgruppe med 6 ringkjøbinggensere er dukket op til offentligheden. De er startet for 3 år siden. Navnet er Attention, som de omhyggeligt oversætter fra engelsk. »31. Cyklister kan glæde sig til at få 11 km cykelstier i år i amtet. Vejdirektoratet vil bruge 3 mill. kr. til anlæg af stier ved Spjald, Holstebro, Herning og Ringkjøbing. * Den nye genbrugsbutik på Herningvej går strygende, fortæller bestyrer Carl Erik Fogde. Der er fyldt helt op i butikken med både brugt og pænt tøj. * Det kristne Gymnasium har holdt orienteringsmøde for kommende elever i l.g. og deres forældre. Der var mødt 100, så KG var godt tilfredse med forhåndsinteressen.

Guldbryllup: 27. Martin Laurberg og hustru Maja, Myl. Erichsensvej 19.

Fødselsdage: 3. Marianne Søe, Kronager 10,90 år. * 4. Lærer Marie Gorm Jakobsen, Rindum, 50 år. * 10. Stinne Nørmark, Reberbanen, 70 år. * 17. Richard Orloff Lauridsen, Mylius Erichsensvej 17,80 år. * 23. Anna Marie Krestensen, Byskellet 15, 50 år. * 25. Søren Smedegaard, Fjordvang, 75 år. * 27. Sigrid Carlsen, Enghavevej 16, 70 år. * 28. Gravers Julsgaard, Ndr. Ringvej 2C, 85 år. * 31. Svend Nielsen, Heboltoft 107,70 år.

Jubilæum: 1. Børge Emil Jensen, Parkvej 14.10 år som brandmand hos Falck.

Døde: 5. Arkitekt Nicolaj Andersen. * 12. Marius Jensen. * 14. Alfred Krag. * 18. Knud Aaes. * 20. Anni Kristine Schubert Julsgaard. * 26. Ane Kirstine Skarregaard. * 30. Ane Petrea Christensen. * Høgsvig Thomsen. * 31. Helga Vejlby.

 

FEBRUAR

1. Jyske Bank i Silkeborg får nu en afdeling i Ringkjøbing. Regionsdirektør Visti Nielsen oplyser, at man venter de sidste købsforhandlinger med Helge Bro, Picasso, afsluttet inden for det første døgn. * Guldalderklubben havde en af de store eftermiddage med tandlæge Bent Kloch Larsen som foredragsholder. For 130 deltagere fortalte han om en rejse til Østen, Bangkok og øen Bali, hvor danskeren Mads Lange i sin tid levede og virkede, som en af øens store mænd. Foredraget var strålende og billederne pragtfulde. * AOF har sammen med den socialdemokratiske partiforening gennemført en studiekreds med 15 deltagere omkring kommuneplanlægningen. Studiekredsen tilslutter sig Ringkjøbing som egnscenter, Tim og Lem som lokalcentre samt at Højmark, Velling, Hee, No og Stadil forbliver landsbycentre. * Interessen for at låne bøger på biblioteket er i stærk stigning både for voksne og børn. Dette er statistisk opgjort for 1982. * 2. Omfattende begrænsninger og store områder med direkte sejlforbud er indholdet i det udkast til fredning af Ringkjøbing Fjord, som Fredningsstyrelsen har sendt til Amtsrådet. * Efter den sidste store storm er det amtsborgmester Lars Agerskovs mening, kysten skal sikres. * Amtsrådet gik ind for besparelse på 5 mill. kr. ved at nedskære antallet af døgninstitutionspladser for børn og unge, så tallet kommer til at passe til det gennemsnitlige »belægningstal«. Familieplejen er i de sidste år steget med 50 procent. * Alle Falckstationer i amtet forsynes med udstyr, som kan forbedre hjertepatienters mulighed for at overleve. Amtet har bevilget 170.000 kr. af reserverne til indkøb af defibrillatorer til anbringelse i ambulancer på hver af de fire Falckstationer Tarm, Lemvig, Brande og Struer. Udvalget har stræbt efter at give patienterne i yderområderne den samme gode behandling på dette felt som mennesker i byområderne. * Der blev ikke vasket meget hos Central-Vask i går. Der blev festet i anledning af vaskeriets 25-års jubilæum. Ellen og Svend Erik Jensen begyndte med 3 vaskemaskiner i et lokale på 100 kvm. I dag er der efter 2 udvidelser 4 gange så megen plads. Der var dækket op i vaskeriet til jubilæumsgæsterne, der kom fra nær og fjern. * Formanden for Ringkjøbing Rideklub Aage Kjelstrup, Rindum, oplyste på generalforsamlingen, at klubben nu har 189 medlemmer, hvoraf de 129 er under 18 år. Han bød samtidig velkommen til to nye ridelærere, Lene og Torben Hansen. * 3. Trikotagegården, Birkmosevej i Rindum, har nu så mange opgaver, at virksomheden vil oprette et aftenhold. I den anledning søges yderligere 10 syersker. * Ringkjøbing Plejehjem vil oprette et hyggehjørne. I den anledning er der opstillet en »flisekasse«, og i den er der nu omkring 2.500 kr., så man er begyndt at købe fliserne. I hjørnet skal der være blomsterbede og en lille legeplads for børn. * 4. Nordsøværftet søsætter i dag igen et skib og afleverer et igen på tirsdag. De 170 beskæftigede behøver ikke at bekymre sig for arbejdsløshed den første tid, da værftet har 12 danske og et engelsk skib i ordre. * Michael Dyrbye, RIF, er blandt mange kåret som Årets Idrætsudøver i Ringkjøbing Kommune 1982. Han sikrede sig i februar det danske mesterskab i længdespring for 17-18-årige og vandt sølv i 60 meter løb. * Strandkroen i Søndervig er solgt til Elin og Steen Jensen, der i 7 år har drevet bodega i Horsens. * Den socialdemokratiske Partiforening i Ringkjøbing har på generalforsamling valgt fængselsbetjent Poul Majlund til formand i stedet for Erik Pallesen. * Kommunens indkøbsudvalg af kunst var interesseret i at købe et billede af den lokale kunstner Inga Boas, Muldbjerg. Hun ville imidlertid ikke sælge, men forærede kommunen et efter eget valg. * På Handelsforeningens generalforsamling gennemgik formanden, bogtrykker Svend Aage Jacobsen i sin beretning en lang række punkter. Først handelen i forhold til regeringens mange nye love, dernæst diskussionen om discountbutik på Enghave vej, Stauningrutens betydning for egnens erhvervliv og turismens betydning for byen. Der var meget andet, som det vil føre for vidt her at remse op. Der var nyvalg til bestyrelsen. Kirsten Pape og Peter Winther valgtes i stedet for Hannah Lange og Frede Madsen. * Handelsskolen har nu 636 elever og må indrette sig med 26-32 elever i hver klasse mod tidligere 18. * 5. Røde Kors begynder kursus for Sundhed og Sygepleje. Der er så stor tilslutning, at der oprettes et tilsvarende kursus i april. * En ung journalist ved Ringkjøbing Amts Dagblad, Paul Svinth Jensen, har fået ansættelse ved EF som fuldmægtig. Han får kontor i Bruxelles, men skal også være til tjeneste ved forhandlinger i Luxembourg og Strassbourg. * 5. Landbobanken sætter etableringsrenten op med 1,5 procent, medens udlånsrenten forbliver uændret 15 procent. * 7. Ringkjøbing Banks damehold i indefodbold besatte førstepladsen i en konkurrence mellem 11 vestjyske banker. Turneringen blev spillet i Nykøbing Mors. * Syv personer har givet tilsagn om at være med i en lokalkomité for Plant-et-træ kampagnen. Den første opgave er at finde frem til, hvor det er mest hensigtsmæssigt at plante. * Det danske Spejderkorps 1. Ringkjøbing Gruppe glemte at fejre 50 års jubilæum. Da det nu er 60 år benytter man lejligheden til reception og fest. Borgmester N. Skytte indledte talerækken og takkede for den store indsats, der bliver gjort for byens børn og unge. I festlighederne deltog ca. 100. * På skattekontoret vil medarbejderne udfylde selvangivelserne for pensionister, hvis der kommer en direkte forespørgsel. * 8. Handelsforeningens PR-udvalg har altid noget glædeligt i tankerne til børnene. Fastelavnsmandag er der på Tbrvet ophængt 6 tønder til dysten om årets kattekonger og dronninger. Samtidig er der uddeling af boller til alle. * Lions Club hænger i dag en række plakater op for at markere, at det er i de kommende uger folk skal komme med gode ideer til et hjælpemiddel til handicappede, hvis de vil være med i en konkurrence om pengepræmier på tilsammen 25.000 kr. * Bredan har tegnet millionkontrakt med det franske fjernvarmerørfirma France Danoise de T\ibes i byen Sens syd for Paris. Det drejer sig om 800 Danmuffkompensatorer. * Ringkjøbing-Skjernegnens Repræsentationshold vender hjem fra gymnastikturen til USA og Hawaii. Straks efter hjemkomsten giver de opvisning i Højmark-Hallen og Tim-Hallen. * Typotekniker Leif Rod Rasmussen bliver ny leder af Civilforsvaret i Ringkjøbing-Holmsland området. Han ansættes pr. 1. marts af byrådet. * Kirkeligt Samfunds februarmøde var udelukkende sangaften ledet af organist Willy Egmose fra Skjern. 50 deltagere sang både salmer, sange og viser. Som afslutning på aftenen spillede Egmose »Hymn to Freedom«. * Designer Eva Bay-Jørgensen, Lindevej 17, har stiftet et anpartsselskab, der er indregistreret under samme navn og med fru Eva som direktør. * Fødeafdelingen på sygehuset har fået en »sækkestol«. Den første, der får lov at bruge denne, er sygeplejerske Anna Ahrnkiel. På fødselsstiftelsen i Århus har man i længere tid gjort brug af »sækkestolen«. * Indre Missions Samfunds formand, Johannes Korsholm, kunne ved missionsugens begyndelse på Borgen byde velkommen til en fyldt sal, hvor sognepræst Asger Dahl Sørensen, Vinding, talte. * Peter Winther (Ringkjøbing Landbobank) er valgt til ny formand for handelsforeningens PR-udvalg. * Med færdiggørelsen af den nye varmeledning mellem værkerne i Rindum og på Kongevejen er der mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra Rindumværket. * 10. ROFI-skytten Margit Biltoft blev nr. 1 ved mesterskabsskydningen i Odense. Med 199,2 points i Dame A skydning og 200,3 i mesterskabsskydning havde hun højeste points og vandt dermed Odense Bys ærespræmie. * Da det ser ud til, at der ikke bliver behov for flere børneinstitutioner i den nærmeste tid, har byrådet givet tilladelse til, at en stor grund i Alkjærparken sælges til Boligforeningen, som ønsker at bygge 20 ungdomsboliger på grunden. * På byrådsmødet kunne borgmester N. Skytte med tilfredshed konstatere, at den kommunale økonomi stadig er god. En likviditetsoversigt for 1983 viser, at kassebeholdningen ved årets udgang vil være på godt 31 mill. kr. Der er således mulighed for at undgå at optage lån. * 11. Nu kan ringkjøbingdamerne blive endnu kønnere ved at besøge fru Tove Kamps forretning La Belle på Torvet 12. Helene Rubinsteins skønhedsekspert giver gode råd om hudpleje og makeup. * 12. Efter den store januarstorm er der igen mulighed for at finde rav ved Vestkysten. To fiskeskippere fra Hvide Sande var så heldige at fa en klump af havets »guld« i trawlet. Den vejede 1800 gram, og de er budt flere tusinde kroner for den. * Ringkjøbing Bank har med en højere rente og en personlig kassekredit åbnet en løn- og kreditkonto under navnet L & K Konto. * Ungdomsklubben, der har til huse på »Loftet« i det tidligere sløjdlokale på Ringkjøbing skole, er flittigt besøgt af de unge. Her hygger man sig med kammerater, spiller kort eller rafler. Stærke drikke er bandlyst, så der er altid en rolig og god atmosfære. Der er altid en voksen leder til stede. * 14. Den konservative Vælgerforening i Ringkjøbing har sammen med den konservative Vælgerforening på Holmsland arrangeret en aften på SodaStream. Aftenen byder på et erhvervspolitisk indlæg fra de konservatives politiske ordfører Henning Dyrmose. * 15. Byggeprojektet på Vesterhavshallen er nu så vidt, at der er holdt rejsegilde. Et særsyn i disse tider, hvor det er småt med byggeriet. * Vejdirektoratet fik mod slutningen af 1982 pludselig omkring 100 mill. kr. til rådighed til nye stianlæg ved det overordnede vejnet i år, og ikke de 50 mill. kr., der først var stillet i udsigt. * Landbobanken har pr. 15. juli ansat 2 nye elever, mens de måtte skuffe 100, som også havde søgt stillingerne.«16. Vestbanen slipper for at blive ramt af DSBs sparekniv. Sommerkøreplanen bliver uændret, medens trafikken om lørdagen og søndagen udtyndes kraftigt på næsten alle andre strækninger. * Da der skulle lægges nyt tag på Ole Klokkers ejendom i Algade, fandt man over porten et ældgammelt hejseværk. Ejendommen tilligemed Hotel Vestjylland har tidligere tilhørt købmand P. Tang. * Kronhede Lejrskole er pludselig kommet i økonomisk klemme, idet kunden, der havde lejet skolen, har aflyst hele kontrakten for 1983. Så meget mere beklageligt er det, da skolen kunne have været lejet ud til anden side. * Musiklærer Pia Dahls foredragsrække om barok musik er nu slut. Det blev en større succes end musikskolen havde ventet. Som endelig afslutning er der koncert med barokmusik i Ringkjøbing kirke den 26. februar. * 17. Blik- og Rørarbejderforbundet vil starte en lokalafdeling for det område, der ligger rundt om Ringkjøbing Fjord. * Elever i Liberalt Oplysnings Forbunds aftenskole vil i de kommende 2 dage vise, hvad de har lært på de mange forskellige kurser. Det sker ved en udstilling i Rådhushallen om eftermiddagen fredag og lørdag. * Faget fotolære på Den kommunale Ungdomsskole har givet så mange fine billeder, at der er nok til en rask konkurrence. * Efter at Jens Koldby, der har røgtet hvervet som kasserer i Ringkjøbingegnens Folkedansere i 14 år, har trukket sig tilbage, er Per Jensen, Ringkjøbing, valgt til posten. * 25 indlæg fra borgerne blev det til, da Ringkjøbing Kommune sluttede første del af debatfasen om kommuneplanen. * 18.1 næste weekend vender 2 ringkjøbingdrenge tilbage til hjembyen for at lære bysbørnene og andre vestjyder yoga og meditation. De arbejder for Skandinavisk Yoga og Meditationsskole, der er ansvarlig for kurset på Rindum skole. * 19. Hvis uheldet skulle ske og en gifttransport kører galt på de vestjydske veje, vil redningsmateriellet være i orden til at undgå alvorlige følger. Denne opfattelse blev fastslået på et orienteringsmøde hos Falck, hvor der deltog 30 fra politi, bilinspektion, jurister og redningsmandskab. * For firmaet Lydig blev 1982 et tilfredsstillende år. Omsætningen steg med 20%, ved årsskiftet har firmaet købt en højttalerfabrik i Nordsverige, hvor der er 15 ansatte. På den svenske fabrik har man netop sluttet den første prøveproduktion, en højttaler, der er udviklet på Lydigs afdeling i Harlev ved Århus. Denne højttaler er noget af en sensation og er blevet patentanmeldt. * 21. Rideklubben havde stor succes med sin fastelavnsfest i weekenden. Om lørdagen konkurrerede 30 ryttere i dressur. Om søndagen var der i overværelse af mange mennesker tøndeslagning til hest samt springkonkurrencer på hest uden sadel. * Handelsskolens HH-elever på 2. år har været i Prag og melder efter hjemkomsten om en herlig tur med mange oplevelser. Firmaet B. & V. Kristensen har overtaget produktionen af Dejgaard Hegn i Velling og vil overføre den til ejendommen på Holstebrovej. * 22. Overpostbud Karen Stensbæk Jensen, Kongshøjvej 6, har søgt orlov for at deltage som lejrkonsulent i en 3 måneders rejse til USA. Hun håber at få arbejde ved lejrene, så hun kan blive derovre 1 år. * 45 deltog i Ringkjøbing Banks invitation af Ringkjøbingegnens Landboungdom. Inddelt i flere hold viste bankens personale rundt lige fra kælder til loft, og man fik et levende indtryk af, hvad der bliver gjort for kunderne og tyvene. Aftenen sluttede med kaffe, øl og smørrebrød samt en levende spørgetime. * 23. Ved byrådets møde deltog 115 i dialogen om kommunens fremtid. Der var indkommet 25 forslag. * I Kunstforeningens program for forår og sommer er der fastlagt friluftsteater i Alkjær Lukke engang i juni måned. * 165 medlemmer af Pensionistforeningen deltog i vinterfesten, der efter traditionen forløb festligt og fornøjeligt med kaffebord, korsang, fællessang og dans. * Haydns oratorium Skabelsen opføres i Vesterhavshallen den 6. marts. Det er Kunstforeningens store projekt. * 24. Ringkjøbing kommunale Musikskole, lørdag eftermiddags koncert er denne gang henlagt til kirken, idet elever og lærere udelukkende spiller barokmusik. * En andelsboligforening er blevet oprettet her i byen. Den omfatter de planlagte boliger på Grønsiskenvej, hvoraf 6 af de 8 boliger er solgt endnu før byggeriet er i gang. * Peter Münster Hasselriis, Struer, har stiftet det nu indregistrerede »Båndboxen ApS«, Marktoften 24. Firmaets formål er at drive finansiering og handel. * 25. Ringkjøbing Bank melder fra en lang og bevæget generalforsamling, at overskuddet steg i 1982, men det gjorde tabene også. Adjunkt Knud Erik Søgaard var særlig aggressiv med kritik af bankens bestyrelse. Hans forslag til nyt bestyrelsesmedlem gik til skriftlig afstemning, hvor hans kandidat fik 500 stemmer, mens de seks medlemmer af repræsentantskabet gennemsnitlig fik 2000 stemmer hver. * 26. Ringkjøbing og Stadil Fjordes Fiskeriforening er imod sejlforbud på fjorden. Erhvervsfiskerne mener, at det må være tilladt for enhver at færdes på fjorden. Dog er der bred enighed om, at der børe være begrænsninger i sejlads med speedbåde. * Vesterhavshallernes regnskab for 1982 viser, at underskuddet er 380.000 kr. mindre end budgetteret. Regnskabet blev fremlagt på kulturudvalgets møde. * Kirkebyens Børnehave i Rindum havde en herlig dag, da de af Inge og Niels Erik Jensen var indbudt til at tegne, klippe og klistre i Malergården. I næste uge bliver resultaterne udstillet, og man kan se børnekunst i Østergade. * Ringkjøbing Sejlklubs arrangement havde samlet 170 deltagere i Rådhushallen, hvor Stig Bovbjerg, Århus, fortalte om sin deltagelse i verdens længste og hårdeste kapsejlads jorden rundt; han har deltaget i 2 jordomsejlinger. * Steffen Møller, cheføkonom i Dansk Metal, har holdt et langt og meget lærerigt foredrag om landets status. Mødet blev holdt i Sparekassens mødelokaler, og deltagerne var fagbevægelsens tillidsfolk fra et større område. * Ringkjøbing Bank vil ikke sidde stille og se på, at udenbys pengeinstitutter etablerer sig i byen. Vi er klar til at tage konkurrencen op, siges der. * 28. Kunstforeningen har åbnet forårssæsonens første udstilling i Rådhushallen. Det er med værker af Vagn Hasle Nielsen, Struer. Han er medlem af en tysk kunstnersammenslutning og har udstillet i en lang række europæiske lande. Lærer Østergaard, Rindum, er død. Han var gennem 27 år førstelærer ved Rindum Skole. Han var kirkesanger, menighedsrådsmedlem og meget andet. Han havde sine egne meninger, og da han ikke lagde skjul på dem, var han en stridens mand og altid respekteret og tillige meget afholdt. Han ville være lærer for at skærme de elever, der havde det ondt.

Guldbryllup: 21. Jørgen Mathiesen og hustru Edith, Vester Strandsbjerg 7.

Fødselsdage: 12. Ellen Møller Christensen, Enghavevej 14, 60 år. * 17. Vera Bang Andersen, Østerled, 50 år. 21. Krista Gadgaard, Damtoften 37, 60 år. * 28. Anna Tronhjem, Ibsensvej 3, 60 år.

Døde: 4. Sigfred Henry Bloch. * Cecilie Kristine Olesen. * 5. Hans Hansen. * 8. Marie Nielsen. * 19. Vagn Nielsen. * 21. Sonja Jepsen. * 22. Gudrun Bredahl.«23. Mariane Poulsen. * 25. L. W. Østergaard Hansen.

 

MARTS

1. For 75 landmænd til møde på Hotel Fjordgården talte en planteavlskonsulent fra Østsjælland alvorlige ord om avling af vintersæd. Han mente ikke, det var afgrøderne, men landmanden, der dyrkede dem, der var noget i vejen med. Forsamlingen tog det dog som saglige oplysninger til gavn for udbyttet. * Influenza raser med stor styrke og vil vare 14 dage endnu, mener weekendens vagthavende læge Bøje Jensen. * Tunghøreforeningen har skiftet formand. Det er gårdejer Anders Lydersen, Velling, der afløser landsdommer H. Hoff, der har beklædt posten i 6 år. * Det amerikanske show Up With People har åbnet billetsalget, og i løbet af den første time blev der solgt 400 billetter. Det er Lions Club, der står for arrangementet i ROFI-Hallen. * 2. Tidligere amtsborgmester Aage Ebbensgård og gårdejer Holger Jensen, Avlscentret Stauning Nygaard, blev på amtsrådsmødet genvalgt for en 5-årig periode som ministeriets repræsentanter i udvalgene for afløbsforhold i henholdsvis Nissum Fjord og Ringkjøbing Fjord. * Samtlige skoler i kommunen har fået tilsendt spørgeskema, om man ønsker vinterferie. Da flertallet er for ferien, skal sagen behandles i skolekommissionens møde. * Søms Kjolefabrik, Lem, viser modetøj i Norge, Sverige, England og i Bella-Centret i København. * 3. En enig bestyrelse for sygeplejerskerne i Ringkjøbing Amt har anbefalet medlemmerne at stemme ja til den nye overenskomst. Vi mener, at forhandlingsresultatet er det bedst opnåelige. * Kommunens tekniske forvaltning gør opmærksom på, at der fra nytår er indført nye regler for rottebekæmpelse. Man får ikke længere besøg af en rottefænger 2 gange om året, men må selv melde, når der er set rotter på ens ejendom. * Der var 100 til pakkefest på Borgen i aftes. Der kom ca. 6.000 kr. i kassen. * 4. Formanden for Læplantningslauget, Andreas Rindom, meddelte på generalforsamlingen, at der i de sidste år er plantet 750.000 træer på egnen. Når plantningen i Lem og Velling i foråret 1984 er tilendebragt, er der i laugets område plantet 250 km trerækkede hegn. Lodsejerne betaler 4,50 kr. for hvert træ. * Det bliver arkitekt Bay-Jørgensen, der skal stå for indretningen af Jyske Banks ny afdeling her i byen. * 5. Fabrikant Regnar Lydig og bestyrelsen for Holmsland-Hallen er tilkendt årets initiativpokal indstiftet af Sparekassen SDS, Ringkjøbing. Lydig for kraftig ekspansion i 1982 og opkøb af højttalerfabrik i Sverige. Holmsland-Hallen for 4 års arbejde som haludvalg og senere bestyrelse. * En gruppe unge har stiftet en basketballklub. Der var 21 deltagere i den stiftende generalforsamling, og klubben starter for alvor efter sommerferien. * 7. Ringkjøbing og Omegns Motorklub havde åbent hus ved N. N. Møllers virksomhed på Birkmosevej. Man ville med elitekørere give tilskuerne et indtryk af manøvreprøvers krav på asfalt. * Lokale investorer køber Laumanns Bolighus og vil bygge 10 lejligheder. Pristilbuddet er accepteret af ejeren, handelsskolelærer Ernst Pedersen. * Søndag blev den helt store musikdag i byen. 100 hørte messingblæserne fra København i Rådhushallen om eftermiddagen, og ca. 300 var der i Vesterhavshallen om aftenen til opførelsen af Haydns oratorium »Skabelsen«. Begge dele var en stor oplevelse. * 8. Handelsforeningens PR-udvalg har udskrevet en konkurrence for børn, som går ud på, hvem der kan lave det festligste og mest idérige påskeæg. Disse kan leveres til de handlende, der har opstillet påsketræer til at hænge æggene på. * Bodil Vestergaard, Vestergaards Blomster, Herningvej 28, genoptager foruden blomster handel med frugt og grønt. * Hermann Gustafson, der i l½ år har været den lokale Ceresmand i Ringkjøbing-Holmsland-området, får nu lokaler i Vesterkær 24, så han bliver fri for at hente sine varer hver dag i Herning. * Kunstneren Alex Jänichen, Ringkjøbing, har fået optaget 6 værker på Kunstnernes Påskeudstilling i Århus. Denne åbner den 26. marts. * 9. Ringkjøbingegnens landmænd har klaret krisen bedre end erhvervets landsgennemsnit, oplyste Andreas Rindom ved Landboforeningens generalforsamling på Hotel Ringkjøbing. * 100 hold med 2.700 gymnaster er tilmeldt forårsopvisningen i Vesterhavshallen, når Ringkjøbingegnens Hovedkreds afvikler denne. Det er lige ved at sprænge alle rammer for opvisningen. * Genbrugsbutikken på Herningvej har fået så meget tøj, at der i den kommende uge bliver ekstra udsalg. * 10. Folkeskolens gymnastikturnering afvikles i Vesterhavshallen. Omkring 1000 børn fra hele amtet var samlet og gjorde sig store anstrengelser for at gøre det bedst muligt. * Byrådet frigav penge til 2 anlægsprojekter i sidste møde. 95.000 kr. til cykelsti ved Kirkevej i Rindum og 140.000 kr. til omlægning af Tændpibekrydset i Velling. * En 9-punktplan for Rindum Kjærgaard blev godkendt uden store problemer på byrådsmødet. * Borgmester N. Skytte har været til kystsikringsforhandling med trafikminister Arne Melchior. Efter 6 lange, drøje timers forhandling blev resultatet, at kommunen skal udrede 600.000 kr. til istandsættelsen af høfder ved Husby Klit. * 11. Landbobanken har haft generalforsamling, og til denne var der udleveret 1240 adgangskort. Formanden, amtsborgmester Lars Agerskov, oplyste, at bankens nettooverskud i 1982 var 18,8 mill. kr. Tidligere direktør Berthel Møller, der nu er bosat i Sydspanien, sendte hilsener til banken. Efter generalforsamlingen var der spisning med opdækning overalt i hotellet samt i et telt i Højskolehotellets have. * Masser af godt vand i egnens undergrund. En gang om året bliver der taget prøver af vandet for de mindste værkers vedkommende i hele kommenen, og denne gang viste det sig tilfredsstillende. «Husbondafløsningen er for alvor ved at blive populær. Afløsertimerne steg i 1982 fra 4000 til 10.496. Medlemstallet er nu ca. 300, og afløserstaben er på 13. * 12. Kurt Andersen, bogbinder, har meldt sig til DM i piberygning. Det er Nordisk Tobakskollegium, der arrangerer konkurrencen i Dansk Ingeniørforenings Hus i København. Der er tilmeldt 300 mod 160 sidste år. * 14. Byrådet modtog til morgen en skrivelse fra Ringkjøbing og Omegns Kolonialhandlerforening, hvori man kraftigt protesterede mod planerne om at indrette en dansk discountbutik i en del af Byggecentret på Enghavevej tilhørende Henry Kjeldsen. * 15. Den nye flyverute mellem Stauning og Roskilde er ikke blot den hurtigste, men også den billigste til at flyve vestjyder til hovedstaden. * ROFI-skytterne vandt kredsfinalen over Grindsted, der blev amtsvindere i Ribe. Næste uge sender ROFI39 skytter til landsmesterskaber i Viborg. * I dag bliver det virkelighed. Den nye ejer Axel Juhl-Jørgensen overtager Søndervig Vesterhavsbad. Han mener at have gjort en god handel. Det ville i dag koste 40 mill. kr. at bygge hotellet, og han har fået det for 13 mill. kr. * Skoleudvalget indstiller til byrådet, at skolens svømmehal holdes lukket endnu 1 år. * 16. Det kulfyrede fjernvarmeværk ved Ndr. Ringvej kører perfekt og indfrier de forventninger, der er stillet til det. Det er Fjernvarmeværkets formand, skatteinspektør Børge Andersen, der oplyser dette på generalforsamlingen. * Biskop Helge Skov taler i Velling kirke og deltager bagefter i samvær i forsamlingshuset. * Der sker nu et generationsskifte i en af byens gamle og kendte købmandsforretninger. Det er Axel Jensen, Algade 18, der siger stop til fordel for datteren, Else Marie Bruun-Larsen. Hun vil i øvrigt omdanne forretningen til Matas Materialhandel. * Handelsskolens Skakklub bliver sat på prøve, da den skal dyste med tidligere verdensmester i korrespondanceskak, Jørn Slot, Ringkjøbing. * 17. Spilsammenugen har masser af tilbud til alle, der kan spille og synge. Der bliver arrangementer i Rådhushallen på Alkjærskolen, Rindum skole, på Velling Højskole, i Vesterhavshallen og i ROFI-Hallen. * Tbrben Møller og Jørgen Andersen, Ballerup, har fået nej til den påtænkte busrute Holstebro-København. * Sygehuset har holdt licitation over leverancen af kød og kolonialvarer. Det blev købmand Morten Madsen og slagtermester Per Kjærgaard, der fik leverancerne. Bagerne deltog ikke. De ønsker at brødleveringen skal gå på skift. * Teaterstykke om alkohol kommer til byen og bliver opført i drengenes gymnastiksal på skolen. Klubleder Erik Pallesen håber, at mange både unge og forældre vil overvære opførelsen. * 18. Vestjyder skal betale til kystsikringen, idet de tjener stort på turisme. Det er trafikminister Arne Melchiors mening. * Vor hjemlige brugs omsatte sidste år for 24,5 mill. kr. og regner med 27-28 mill. kr. i år. * Smørydelsen er stadig stigende hos køerne i Ringkjøbing-Lem Kontrolforening. 11982 steg tallet med 17 kg, gennemsnitlig til 235 kg, men en opgørelse pr. dato viser, at ydelsen i de sidste 12 måneder er 243 kg smørfedt. * 18. Ålborggenseren Egon Pedersen åbner ny forretning i tøjbranchen. Han har lejet lokaler i Algade, hvor Signe Pedersen i en lang årrække har drevet kunst- og møbelhandel. * 19. Sportsfiskerne er nu parat til at udsætte 10.000 bækørredyngel i Hover Å. Man håber det lykkes at opbygge bestanden af de ædlere fisk i åen. * 21. Marianne Hoppe, Lindevej 3, har taget initiativ til afholdelse af 4 børne- og familiegudstjenester. I den anledning er der udskrevet en konkurrence gående ud på at tegne en plakat, der skal gøre opmærksom på de dage gudstjenesterne afholdes. Forstander Jørgen Skydstofte, der er tidligere sognepræst, er kirkelig og teologisk konsulent for udvalget. * 22. At der stadig er stor arbejdsløshed fremgår af de mange ansøgninger til altmuligmandjobbet på sygehuset. Ikke mindre end 188 ansøgte. * Der er indstilling om vinterferie i skolerne fra 1984. Feriedagene tages fra de øvrige ferier. * På Roklubbens generalforsamling blev det vedtaget, at der skulle iværksættes hyggeaftener for at skaffe nye medlemmer. * 23. Optimismen breder sig i byggebranchen; der er stigende interesse for at købe parcelhusgrunde. * Den jydske turisme siger absolut nej til indførelse af strandafgift. Stranden skal være fri for enhver, der har lyst til at komme til havet. * Nordsøværftet søsætter i dag nybygning nr. 162. Det er en coaster til rederiet Hermod fra Næstved. Rederiet har tidligere faet leveret værftets nybygning nr. 157. * Ringkjøbing kommunale Musikskoles bigband har debut i Rådhushallen med en koncert, der hedder »En god timestid«. * Hos Willy Pedersen, Gulf på Herningvej, etableres nu et bådcenter. Det sker i samarbejde med Herning Trail- og Bådcenter. Der vil blive handlet med alt, hvad der hører til både til fjordsejlads. * 24. Overskuddet på det lokale julelotteri blev på 216.110 kr. Det er som sædvanlig Lions Club i Lemvig, Ulfborg-Vemb, Videbæk og Ringkjøbing, der står bag lotteriet. Det store overskud bliver udelukkende brugt til humanitært hjælpearbejde. * Ocekakoncernen havde udskrevet en konkurrence, hvor 1. præmien var: Tag hvad De kan nå i en kurv på 8 minutter. Anni Knudsen, Lem, var den heldige vinder og nåede på de 8 minutter at samle varer for 3.246,28 kr. hos købmand Morten Madsen, som gned sig i hænderne over den topfyldte indkøbsvogn. * En af de seneste års mest prominente udstillinger åbnes i Rådhushallen skærtorsdag med 20 tegninger af surrealismens hovedskikkelse i Danmark, den forkætrede Wilhelm Freddie. Hans første udstilling var i 1930, men da vakte hans tegninger så megen forargelse, at det førte til beslaglæggelse og fængsling. Freddie er professor ved Kunstakademiet i København, og prisen på hans tegninger er fra 2.000 til 4.000 kr. Det er Kunstforeningen, der arrangerer udstillingen. * 25. Renten i de lokale pengeinstitutter bliver nu sat ned med de 1,5%, som diskontoen er nedsat med. * Grundtvigs oldebarn, higer Thomsen, bor i Heboltoft 33. Efter 38 års arbejde i statens tjeneste i København flyttede hun og manden, Ejnar Thomsen, tilbage til Vestjylland. * Omkring 40 elever fra Videbæk og Ringkjøbing Ungdomsskoler starter på en tur til Paris. * 26. Fru Anne Brodersen, der har haft kursus i vævning af billedtæpper, har den glæde, at nu er der 16 i byen, der kan kunsten. Resultatet af kurset udstilles i Malergården i Østergade. * Nu er personalet i Ringkjøbing Arrest »lukket ud af cellen«. Ved ombygningen har vagtholdet fået et stort og lyst lokale i stedet for det tidligere, der kun var på 9 kvm. * 28. Til dronningens fødselsdag, den 16. april, er der her i byen bestilt mere end 100 træer til »Plant-et-træ«-kampagnen. * Der har været 25 års jubilæum for de elever, der gik ud af 2B på skolen. Af de 21 elever, der var i klassen, var kun een fraværende. * Up With People blev en kæmpesucces for Lions Club. Showet blev fremført i ROFI-Hallen, hvortil 1200 betalende havde fundet vej. Der var 15 nationaliteter repræsenteret i den trup, der besøgte byen. En forestilling med sang, dans, farver og musik, som der ikke er set magen til på disse egne af landet. * 29. Samtlige formænd i Ringkjøbing IF trak sig tilbage fra deres poster ved generalforsamlingen. Det drejer sig om hovedformand, næstformand og samtlige udvalgsformænd. Nye folk til bestyrelse og udvalg må nu findes. * Østerports Kiosk, Kongevejen, lukker 2. påskedag. * Foreningen til bevaring af Ringkjøbing By og Omegns Særpræg har holdt generalforsamling. Efter formandens gennemgang af året og fremlæggelse af regnskab, blev bevaringsprisen uddelt. Denne tilfaldt i år Landbobanken for istandsættelse af Priorgården. Der var endvidere rosende omtale til indehaveren af Hotel Vestjylland, Freddy Lindahl Christensen, for den udmærkede måde, bygningen er blevet forbedret på. * I Sommerland West vil der i sommer blive bygget et langhus på vikingeøen. * 30. Ringkjøbing Amtsråd tager afsked med amtskommunaldirektør M. Nygaard, der den 1. april går på pension. Selv om det var med vemod, var der også glæde, da to af de amtsbetroede medarbejdere rykker op i ansvarsfulde stillinger. Forvaltningschef Hans Lauritzen bliver Nygaards efterfølger som amtskommunaldirektør og kontorchef Henri Clausager bliver forvaltningschef. * Påskejazz på Hotel Ringkjøbing med New Orleans Fans arrangeret af Kunstforeningen. * Forsvarsbrødrene fik ny formand i tilslutning til generalforsamlingen på Hotel Hindø. Kioskejer Vagn Espersen blev afløst af tømrermester Gustav Andersen, Velling. Hæderstegn blev overrakt. 25-års tegnet til taxivognmand Egon Rohde, 50-års tegnet til købmand Pape, bagermester P. A. Nielsen, Hee og fuldmægtig Verner Sørensen, Ringkjøbing. 60-års tegnet tildeltes radioforhandler S. Gaardsøe.

Bryllup: 19. Pia Laursen, datter af Børge L., Ringkjøbing, og Vagn Nielsen, Ulfborg.

Sølvbryllup: 16. Egon Viuff Jørgensen og hustru Else, Vingevej 6. * 29. Helmar Sørensen og hustru Mona, Finlandsgade 41.

Fødselsdag: 25. Thorlejf Nikolajsen, Heboltoft 21, 75 år. * 26. Sigfred Hansen, Holstebrovej 12,75 år.

Døde: 2. Ejner V. Olesen. * 4. Maren Bonde. * 5. Erland Lisbygd. 7. Peder Chr. Høegsberg. * 14. Johanne Pedersen. * 22. Troels Faurholt Andersen. * 25. Marie Athalie Bonde.

 

APRIL

2. Ringkjøbing Amts Haglskadeforsikring, oprettet i 1884, er nedlagt i 1978. De gamle protokoller blev afleveret til Lokalhistorisk Arkiv her i byen. * Den grønne bølge og folks øgede fritid har skabt en ny generation af biavlere. Der er nyoprettede kurser for biavlere både ældre og begyndere. Vagn Graversen, Hover, er lærer på disse. * Kommunegartneren og hans folk har afsluttet udtyndingsarbejde i Alkjær Lukke og der er offentlig auktion over det fældede træ. * 5. Egetræet ved Østerports Bageri, plantet af afdøde bogtrykker Louis Rasmussen på hans 80-års dag den 18. maj 1971, er brækket ned natten til søndag. Fældningen er meldt til politiet. * Med 125 deltagende skytter har ROFI afviklet det traditionelle påskestævne med skytter fra Jylland og Fyn. Der blev affyret 5.000 skud. * Den 11. april fejrer Plejehjemmet 100 års dag samtidig med 50 års fødselsdag for bestyrerinden Birte Sørensen. * 6. I år er der kun et sted badeforbud i fjorden, for 2 år siden var der otte forbud. Grænseforeningen for Ringkjøbing og Omegn arrangerer i samarbejde med Ringkjøbingegnens Husholdningsforening tur til Sydslesvig. Nyt er det, at man har lejet en gammel marskgård, hvor deltagerne skal gøre det forefaldende arbejde. * Teaterforeningen har holdt den sidste forestilling på Højskolehotellet. * Red Barnet står i weekenden for et større regionsmøde, hvor der deltager afdelinger fra 15 byer. * 7. Den nye bestyrelse i RIF har udnævnt Herluf Simonsen til formand. Han afløser Finn Ebbe Jacobsen, der i 4 år har været formand. * 8. Ringkjøbingegnens Landboforening har nu en fast mand til muldvarpebekæmpelse. Mere end 30 landmænd har bestilt besøg af ham. * Knud Christensen, Viftrupgård, Spjald, er udnævnt til årets unge landmand. Foruden diplom fik han 1 uges studierejse til Nordengland. * 9. Fhv. lærer Knud Nielsen, Vostrup, har udgivet en bog om Værnengene. Dette område syd i fjorden er højt skattet af jægere og naturelskere. * 96 chefer og ledere i Ringkjøbing amtskommune skal på kursus i 2 dage. Hovedformålet er at få deltagerne til bedre at tilrettelægge deres tid og arbejde, så de opnår en mere effektiv udnyttelse af arbejdsperioden. * Murermester N.P. Ibrdrup vil i nærmeste fremtid gå i gang med istandsættelse af sin nyerhvervede ejendom, et af byens gamle, små huse, Mellemgade 2-4. * 11. Arbejderbevægelsen i Ringkjøbing amt har startet en arbejderhistorisk støttekreds for amtet. Formålet er at formidle kendskab til og skabe øget interesse for arbejdernes og arbejderbevægelsens historie her i amtet. * I weekenden havde Roklubben og Sejlklubben standerhejsning. For Roklubbens vedkommende deltog 50 og for Sejlklubbens 300 interesserede. Sejlklubben markerede samtidig, at det nye, flotte klubhus står færdigt. * Ved auktionen på træ i Alkjær Lukke opnåedes en betydelig bedre pris end sidste år. * Der var konkurrence på Danmarks Civile Hundeførerforenings område ved Ndr. Ringvej med deltagelse af 102 hunde og deres førere. * 12. Guldalderklubben havde en dejlig eftermiddag, da skolebørn, under ledelse af skoleinspektør E. Gorm Jakobsen, sang forårssange og musicerede. Til slut var der fællessang. * Ringkjøbing Skytteforening deltager på amtsholdet ved landsmesterskabet på 15 meter bane for unge. Flemming F. Pedersen vendte hjem med en sølvmedalje. Flemming er kun 10 år. Holdet fra amtet opnåede en flot 2. plads. * Ca. 40 møntinteresserede deltog, da Ringkjøbing Frimærke- og Møntklub havde auktion på Hotel Fjordgården. * 13. Ni børn har fået præmie for fine tegninger i konkurrencen Familie/kirke. * 14. Der er i byrådet bevilget penge til indkøb af en vindmølle. Der er imidlertid stor diskussion om pladsen, hvor den skal stå. * Stier fra museet til Damtoften er et projekt i millionklassen, så derfor ønsker byrådet en kalkulation over, hvad det vil koste. * Da man ikke kunne vente længere på udfaldet af diskussionerne om kystsikring, har byrådet tiltrådt kommunens anpart, der i år vil koste 75.000 kr. * Ved den sidste teaterforestilling på Højskolehotellet blev fru Rita Kudsk takket for mange års godt samarbejde og hyldet med blomster. s 15. Ringkjøbinggenseren Kai Nyborg, medlem af Europaparlamentet, fik skabt flertal i parlamentet i Strassbourg for den skarpe protest mod Frankrigs beslutning om at begrænse franske borgeres turistvaluta til 3.900 kr. årligt. * Elever og lærere på skolen har skiftet matematik og dansk ud med udendørs aktiviteter. Golf på banen i Dejbjerg, fisketur til Heebro, billard, skydning, bueskydning, folkedans m.m. * Oldgirls håndboldspillere fra KFUMs Idræt blev hyldet på generalforsamlingen. Pigerne opnåede i den forløbne sæson at blive forbundsmestre. * En ny folkemusiksamspilsgruppe er oprettet på Fjordvang Ungdomsskole. Gruppen vil være for både begyndere og øvede. * Ansatte inden for metalbranchen i Ringkjøbingområdet er for tiden de bedste lønnede i provinsen. * ROFI har gennem de sidste uger afviklet sine mesterskaber i badminton. Ole Andersen, Politiet, sikrede sig samtlige tre titler i A-rækken. * 16. Søndag markeres spejderbevægelsens 75 års jubilæum over hele landet. Sloganet er: »Spejder for en dag«. Her i byen samles jubilæumsaktiviteterne i kirken og Alkjær Lukke. Samtidig med spejdernes 75 års jubilæum fylder Set. Georgs Gilderne 50 år. * Søspejderafdelingen har 30 piger og drenge og 3-4 seniorer, der er sejlinstruktører. Da Dianalund Højskole for et år siden skulle starte blev Gunnar Baunsgaard, Rindum, udpeget til formand. Skolen giver mulighed for at få en diakonuddannelse, plejehjemsassistent eller sygeplejerske. * Dronningens fødselsdag i dag blev den store dag for »Plant-et-træ«-kampagnen. 800 træer blev udleveret om formiddagen, og to festlige plantninger blev foretaget. Borgmester N. Skytte plantede et ahorntræ og amtsborgmester Lars Agerskov en silkeeg. * 18.1 forbindelse med Food Fair 83 i Bella Centret blev der afholdt international slagterkonkurrence. Omkring 500 mestre fra 10 lande deltog, og der bedømtes 2.000 produkter. Slagtermestrenes landsformand, Iver Iversen her fra byen, var blandt dommerne. * Leif Engelsbak, forstander for Ringkjøbing Handelsgymnasium, meddeler, at der indtil nu er 62 ansøgninger til højere handelseksamen. * Kirkekoncerten var meget afvekslende. Tre århundreders komponister var repræsenteret og blev meget smukt fremført af fløjtenisten Einar Ege Møller og organist Kaj Oluf Jensen, begge fra Silkeborg. * Sommerlyst har holdt generalforsamling, og formanden Martin Haakonsen fortalte om de forskellige aktiviteter, der er foregået, og som har forskønnet og forbedret Sommerlysts grund. * 19. Rindum Sogne- og Ungdomsforening har en god økonomi og medlemsfremgang, oplyste formanden Sandfeld Pilgaard på generalforsamlingen. Knud Erik Spaabæk, Færøgade, blev valgt til ny formand, og Lillian Andersen blev foreningens ny kasserer. * Tennisklubben har holdt generalforsamling, og i beretningen slog formanden Lars Bruun fast, at man ikke var helt tilfreds med arrangementerne i årets løb. I år var foreningen igen arrangør af turneringen Ringkjøbing Open, men der var alt for få deltagere. Et stort ønske havde klubben: En boblehal. Det er en slags overdækning, så man kan spille hele året. * En kreds af østjydske kunstnere, der i en årrække har ferieret og besøgt Vestjylland, arrangerer udstilling i Rådhushallen. * 20. Vestas i Lem har i Århus indskibet seks vindmøller til Californien. Det er første del af en større levering. * Voksenundervisningscentret Ringkjøbing-Holmsland vil efter sommerferien åbne for dagundervisning på HF-niveau. Der er planlagt 3 dage om ugen i Ringkjøbing og 2 dage ugentlig i Skjern. * 21. Byrådets beskæftigelsesudvalg har lagt en grøn plan for hele kommunen. Denne går ud på, at de unge, der kommer ud fra skovskolen, skal beplante de arealer, der er udlagt til industri- og boligbebyggelse med grantræer. Disse skulle kunne skoves om 6-8 år. * Ringkjøbing Specialoptik åbner igen efter nogle dages lukning med et helt nyt lokale. * Venstre i Holmsland og Ringkjøbing markerer 38 års dagen 5. maj for befrielsen med et møde, hvor fhv. højskoleforstander Niels Bøgh Andersen, Sønderjylland, taler. * 22. Amtsrådet skal tage godt 5,3 mill. kr. af de likvide reserver for at betale sin del af regningen for kystsikringsarbejdet i 1983. * Vestjydsk Minkfodercentral på Vesterkær har investeret 9 mill. kr. i en fordobling af maskinfoderanlægget. Det nye anlæg, der er styret af et kontrolpanel, er i stand til at klare ca. 100 tons foder om dagen. * Der er næsten tradition for, at formanden for Ringkjøbing Turistforening kan berette om en fin sæson. Ligeledes i år og dette er meget glædeligt, sagde den nye formand for foreningen, amtsvandinspektør Leif Stilling. Der blev brugt mange penge hos de handlende, og vekslingerne i vore pengeinstitutter satte atter rekord. Foreningen ønsker at få lokaler på Torvet og har fået et tilbud fra Landbobanken om leje i Priorgårdens stueetage. * 23. Danland-kædens direktør, Bjarne Verne Jensen, oplyser, at der skal bruges 7 mill. kr. til udvidelse, ombygning og istandsættelse af Søndervig Vesterhavsbad. Bl.a. skal der bygges en swimmingpool. * Tandlæge Bent Anthonisen, der er en ivrig amatørarkæolog, mener, at vikingerne på stormandsgården Omgård i Grønbjerg byggede deres egne skibe og sejlede ud i Vesterhavet ved Houvig. * Musikskolens koncerter er så godt besøgt, sidste gang var var der 400 deltagere, at brandmyndighederne har bestemt, at der ikke må være så mange i Rådhushallen. * 25. En af byens markante skikkelser, stenhugger N. P. Nielsen, er pludselig død, 65 år gammel. Han var en af byens dygtige håndværkere og har siden 1946 drevet den gamle og velrenommerede stenhuggerforretning på Banegårdspladsen. Gennem 8 år var han formand for Ringkjøbing Håndværkerforening, formand for den Konservative Vælgerforening og gennem en lang årrække medlem af Ligningskommissionen. * Når man har gået i skole i Ringkjøbing, glemmes byen ikke så let. Det florerer med skoleklasser, der holder 25-30-40 og 45 års jubilæer. Sidst var det præliminærholdet fra 1938, der mødtes til 45 års jubilæum. Eleverne, der er spredt over hele verden: Norge, USA og Afrika, var mødt. Selv fra Cape Town i det sydlige Afrika kom Carl Gustav med fly for at deltage. Søndag var holdet hos herboende og havde haft det så dejligt og morsomt, at de bestemte at komme igen om 5 år. * Minkfodercentralen havde åbent hus lørdag eftermiddag, og der var stort rykind for at se millioninvesteringen. Efter den gennemførte automatik skulle centralen kunne passes af 4 mand. * 26. ROFI-Hallens bedste resultat nogensinde. Hallen har i det forløbne år haft et overskud på en kvart million før renter og afdrag. * BRFs lokale byggesagkyndige, murermester E. Astrup Hansen, meddeler, at det er blevet 28% billigere at låne penge til bolig inden for det sidste halve år. * Ringkjøbing Sejlklubs formand gennem 14 år og 23 år som medlem af bestyrelsen, Finn Bækdal, har overladt formandsposten til Mogens Grimstrup, Else Ammentorp er kasserer. * 27. Ringkjøbing Amts Højspændingsforsynings kunder får den gode nyhed, at elprisen vil blive nedsat med 3 øre pr. kWh pr. 1. juli. * Trods ihærdig modstand har amtet besluttet en millionbesparelse i sygehusvæsenet. Endnu er denne ikke planlagt, men vil måske ramme sommerferielukning og udskydelse af planlagte anlægsarbejder. * Ved Ringkjøbing kommunale Musikskoles forårskoncert præsenteredes en nyskabelse, Musikskolens Big Band. Der var stor publikumsbegejstring og taktfaste klapsalver ved slutningen. Det er slut for Laumanns Bolighus på Torvet, og i dag begynder auktion over de ting, der ikke blev solgt under udsalget. * Fru Anna Kathrine Holm har overrakt borgmester N. Skytte et gavebrev på 300.000 kr. til forbedring af boligforholdene på No Alderdomshjem. Fru Holm er beboer på alderdomshjemmet. * Jyske Bank, der har købt det tidligere Grand Hotel, vil bruge et millionbeløb til ombygning, istandsættelse og indretning. Personalestaben er udpeget, og som filialbestyrer Finn Jacobsen, der har fået sin uddannelse i Ringkjøbing Bank.! 28. Det kristne Gymnasiums forårskoncert var en stor succes. 350 tilhørere så langt fra som Ribe i syd og Vestervig i nord. Gymnasiernes forårskoncerter er lovbundne, idet de træder i stedet for eksamen i musik. * Forretningsfører Arne Sundgaard oplyser, at der sidste år er anvendt 1,36 mill. kr. til istandsættelse og vedligeholdelse af boliger i Ringkjøbing Boligforening. På generalforsamlingen blev glarmester Poul Jacobsen valgt til formand. Han afløser Niels Møller Jakobsen, der har været bestyrelsesmedlem i 20 år og formand i 11. * 30. Den tidligere professionelle bokser Jørgen Hansen er nu blevet cykelsælger. Han besøgte fredag cykelhandler Sv. Børgesen på Herningvej. Sommerland West er meget optimistisk. De tror på et besøg af 150.000 i år. Hvis vejret arter sig, er det ikke usandsynligt, da de i fjor havde 120.000 besøgende. * Nu ser det ud til, at der skulle komme gang i husbyggeriet i Ringkjøbingområdet. Der er modtaget en andel på otte enheder fra den landsdækkende kvota, så byggeri af andelsboliger ved Grønsiskenvej kan startes.

Bryllup: 2. Lili Jakobsen, datter af E. og S. Hansen, Ringkjøbing, og Poul Christensen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 19. Benth Jespersen og hustru Gerda, Møllebageriet.

Krondiamantbryllup: 27. Herluf Kornø og hustru Ingeborg, Holstebrovej 25.

Fødselsdag: 3. Driftsleder Hans Peter Andersen, Danmarksgade 2, 60 år. * 4. Alfred Bjerg, Enghavevej 36, 70 år. * 6. Olaf Mattson, Østergade 8,70 år. * 10. Anna Steen, Kløvervænget 26, 60 år. * 17. Fhv. gårdejer Kristian Ramskov Andersen, Kærbyvej 8, 70 år. * 20. Lilli Helt, Kindum Plejehjem, 80 år. * 23. Ove Lund Andersen, Kronager 2, 60 år. * 26. Elisa Hansen, Østergade 46, 70 år. * 27. Ellen Mikkelsen, Kongshøjvej 27, 80 år.

Jubilæum: 1. Stationsbetjent E. J. Nielsen, 25 år hos DSB. * Værkfører Ib Pøhl, Blomstervænget 14, 25 år hos Ringkjøbing Automobil Forretning. * Afdelingssygeplejerske Cecilie Rølle, Fjordbrinken 12, 25 år på Ringkjøbing Sygehus.

Døde: 9. Tove Tarpgaard Lorentsen. * 10. Karl Juulsgaard Mortensen. * 12. Mathilde Christensen. * 24. Niels Peter Nielsen.

 

MAJ

2. Fællesorganisationen og Socialdemokratiet holder i år 1. maj fest i Alkjær Lukke. Med start fra Torvet, gik man med faner i optog til Alkjær Lukke. Der var så stor tilslutning, at flere måtte følge mødet stående uden for det opstillede telt. Der blev talt af Gunnar Iversen fra LO og folketingskandidat Helmar Sørensen. Hovedtaleren var det socialdemokratiske folketingsmedlem Lasse Budtz. * Motorcykelklubben MC Vestjyderne havde åbent hus i bededagsferien, blandt andet for at fa byrådet til at ændre beslutningen om, at klubhuset skulle rives ned. En løsning har vi ikke, men vi prøver at finde en, sagde formanden for byrådets ejendomsudvalg, Kr. Kamp. * Jørgen Lohmann har startet et rengøringsfirma i byen. * 3. Skovrider J.E. Handberg oplyser, at det ikke blot er skovene i Ruhrdistriktet, der dør af forurening, men også træer i vestjydske plantager. Det er følgen af svovlnedfaldet fra industriskorstenene, oliefyr og forbrændingsanlæg. * Danmarks bedste virksomhedsledere kåres i Søndervig. Junior Chamber har arrangeret landskonkurrencen. 45 hold a 4 fra hele landet deltog. * Den gamle krostue på Hotel Ringkjøbing bliver nu et hyggeligt spisested. Den 20. maj åbner lokalet med gode billige tallerkenretter samt en børnemenu. Det gamle inventar vil fortsat blive benyttet med tykke egetræsborde og gamle fyrfade. * Ringkjøbing kommunale Musikskole har nu familierabat. Der ydes også rabat, hvis man undervises på flere instrumenter. * 4. I denne uge loppemarked arrangeret af KFUMs Idræt og Y's Mens Clubben. * Teaterforeningen for Ringkjøbing og Omegn vil indføre en række nye rabatordninger. Der bliver 2 serier a 3 forestillinger. * 4. Danmarks civile Hundeførerforening er ved at have pladsmangel i området ved Ndr. Ringvej. Ca. 80 hunde er til træning. * Sidste skoledag på gymnasierne er ikke bare spøg og skæmt. I dag bliver der givet besked om, hvilke fag eleverne skal op i til mundtlig eksamen. * 5.1 Musikskolens samspilsgrupper er aldersforskellen ved at blive udvisket. Såvel helt unge som ældre deltager. * Discountkæden Aldi har udbudt lokalerne på Enghavevej i licitation. * Nu er der ved at komme skub i grundsalget efter en periode, hvor købeinteressen har været på nulpunktet. * I år har 4 hjemmeværnsfolk faet overrakt Hjemmeværnets hæderstegn. Det er A.F. Fischmann, Ringkjøbing, Harald Jensen, Lem, Alf Nielsen, Tim og Peder Voldsgaard, Ørnhøj. * 6. Når den nye Aldiforretning åbner vil politiet holde øje med trafikforholdene på Enghavevej. * Fjernvarmeværket kontakter for tiden folk i Rindum-området for at skaffe nye kunder. * Erik Lynne Petersen har startet virksomhed med sommerhusudlejning i byen * Poul Dalby, tidligere ringkjøbinggenser, meldte sig i morges til Ringkjøbing Amts Dagblad for at fortælle om jordskælvsbegivenhederne i Coalinga i Californien. * Sandflugtsforebyggelse i klitterne i Ringkjøbing-Ulfborg/Vemb kommuner vil i år koste V2 mill. kr. mod sidste år, hvor det kostede 1 mill. * 7. Tennisklubben har nu allerede tilmelding af 150 spillere til sæsonen, men der mangler damer. * Tandlæge B. Anthonisens bog om Atlantvolden ved Ringkjøbing udgives 1. juni af Bollerups Boghandel. Den bliver trykt i A. Rasmussens Bogtrykkeri.«Roklubben holder åbent hus Kristi Himmelfartsdag. * 9. Ringkjøbing kommunale Musikskole havde stor succes med sin instrumentdemonstration i Rådhushallen. * RIF kom godt fra start med 2 klubrekorder. Gert Østergaard i 5.000 meter løb og Frank Christensen i højdespring. * I aften stiftes en støtteforening for Rindum Plejehjem. * Thora Møller, Vestergade, bliver 73 år på lørdag. Når festlighederne er overstået, skal hun ud på den daglige 10 km cykletur. * 10. En stigende trafik på de lavvandede dele af fjorden truer fuglelivet. Fuglevennerne er derfor gået til fredningsnævnet for at fa disse områder fredet. * RIF arrangerer i pinsen en fodboldturnering, hvor et drengehold fra den vesttyske venskabsby Kellinghusen deltager. * Skoleudvalget har nu vedtaget, at der skal holdes vinterferie. * Ved Handelsforeningens møde havde formanden, bogtrykker Svend Aage Jacobsen, noteret sig, at forbrugerrådets formand, Kirsten Nielsen, havde sagt, at forbrugerrådet ikke ønskede discountbutikker. * 11. Folkerepublikken Kinas flag vajer i dag side om side med Dannebrog på fabrikken Bredan på Birkmosevej. I eftermiddag får fabrikken besøg af prominente kinesiske gæster. Salgschef Stig Palmgren håber, at man får en millionordre. * I Sommerland West var der besøg af 40 nordmænd, alle rejsebureaumedarbejdere. * Byens nye dansested »Chico« i Vester Strandgade havde til åbningen i dag 150 gæster. * Museet har fået ny kustode, da stillingen skulle indskrænkes til halvdagsjob. Det er Anne Kirstine Søndergaard, der er blevet ansat. Samtidig har museet fået nye åbningstider. * Formanden for Fjordvang Ungdomsskole, konsulent Jens Jensen, Velling, trak sig på generalforsamlingen tilbage efter 12 års virke. Han blev takket og hyldet af alle. Nyt medlem af bestyrelsen blev Esther Bruun, Velling. De øvrige valg var genvalg. * 13. Specialarbejderskolen i Herning åbner mandag morgen det første kursus i byggecentret ved Vesterled. Herning stiller maskiner og andet undervisningsudstyr for ca. 1 mill. kr. til rådighed. * Bredan er optimistisk efter det kinesiske besøg fra millionbyen Tianjin. * Den 9-årige Rasmus fra Velling har på Tranmosegaards jorder fundet en stenalderøkse fra oldtiden. * 1181 har indtil nu deltaget i cykelkonkurrencen. * En opgørelse fra socialforvaltningen pr. 1. april viser, at der nu i kommunen er 62 ledige pladser i institutioner og dagpleje. * 14. Torvereglementet ønskes ændret, så det atter bliver tilladt at parkere på stadepladserne, såfremt vognens totalvægt ikke overstiger 2.500 kg. * Fra byrådsmødet meddeles, at boligstyrelsen har tildelt en kvota på 8 enheder til I/S Sambygs Andelsboligbyggeri ved Grønsiskenvej. * Ungdomsskolekurset i brandbekæmpelse bliver ikke til noget, i stedet ønskes 2/3 af de afsatte timer anvendt til kursus i bådbygning. * Regn, regn og atter regn. Nedbøren til dato i år er det dobbelte som normalt på Ringkjøbingegnen. * 16. Fjordløbet, en stor succes. Flere og flere deltager. I år var der 426 deltagere. Yngste deltager var den 3-årige Mads, der selv havde meldt sig og gennemførte de 10 km. Den ældste deltager, Svend Nielsen, Ringkjøbing IF, var 69 år. * Arrangementet Cykl' 83 havde 219 deltagere. * Firmaet Meinertz Olesen har foreløbig i 3 måneder standset sine betalinger. Der er dog en masse arbejde i ordre, så der er muligheder for rekonstruktion. * Ringkjøbing og Omegns Motorklub sikrede sig to førstepladser i manøvre- og specialprøver i Holstebro. * Der bliver igen familiegudstjeneste i kirken. Pastor Jørgen Skydstofte leder gudstjenesten. * 17. Guldalderklubben har sluttet sæsonen med en udflugt til Rørbæk sø og havde 103 deltagere. * På et velbesøgt konservativt møde på Hotel Ringkjøbing talte folketingsmedlem Bernt Johan Collet. Emnet var: »Målet må være et frit og selvhjulpet landbrugserhverv uden særbyrder og statsstøtte«. * Byrådet har bevilget 250.000 kr. til istandsættelse af den gamle amtsstue, Nygade 26. Der skal bl.a. indlægges fjernvarme i anledning af, at der åbner en øjenlægepraksis. Åbenråfabrikken Rodeo åbner en bukseforretning i det lokale, hvor Laumanns forretning tidligere havde tæppeafdeling. * 18. Nybygning nr. 162 fra Nordsøværftet forlod i dag havnen. * Østerports Bageri har åbnet »Den lille Café« i den del af ejendommen, hvor der tidligere var kiosk. Man kan købe kaffe, the, varm chokolade og selv vælge lækre kager. * Et nyt galleri åbner i smøgen ved den tidligere købmandsgård på Torvet. Navnet på det nye galleri er Egen-Art. * 19. Byrådet har sagt nej til Fakta om at indrette en discountbutik i tømmerhandler Kjeldsens Byggecenter. Både Handelsforeningen, købmænd og Kjeldsen havde forud sendt breve til alle byrådsmedlemmer. Købmændene naturligvis om et afslag til Fakta. * Den sidste skoledag inden eksamen blev der på skolen overrakt legater til 8 elever. * 20. Frømandsklubben fra Holstebro er i samarbejde med Nationalmuseet gået i gang med at opmåle og undersøge vraget af det engelske linieskib »Set. George«, som juleaftensdag 1811 strandede i en forrygende storm ud for Thorsminde. »Set. George« var et kæmpeskib med 98 kanoner og derfor arkæologisk set et meget spændende vrag. Det har været begravet i sand og er derfor et af de bedste bevarede vrag i de danske farvande. * Kideklubben er i pinsen arrangør af et stort stævne, hvori der er anmeldt 70 deltagere. ; Lilian Sørensen, Højmark, fik af Lions Club overrakt en check på 1.000 kr. som præmie for opfindelse af et hjælpemiddel til at vride karklude, når man er handicappet af leddegigt. * 21. Museet har fået foræret et orgel bygget her i byen på J. P. Andresens Orgelbyggeri. Orglet har været i Underup kirke ved Horsens. * Rindum Menighedsråd har modtaget en gave på 15.000 kr. beregnet til en ny og større alterkalk i Rindum kirke. * Nordsøværfter har søsat nybygning nr. 169. * Byrådet har bevilget 55.000 kr. til sidste del af brolægningen på kirkepladsen, ligesom der er plantet en række flotte lindetræer omkring pladsen. * 24. Purseren på linieskibet »Set. George« havde penge på kistebunden, har dykkeren fundet ud af efter adskillige dykninger. Indtil nu er der fundet ca. 100 genstande, bl.a. en lerskål og en kande. * Pinsesolen fik folk op på cyklerne. ROFIs motionstur havde 356 deltagere. * Dommer J. C. Christiansen efterfølges af sin søn på posten som forstrandsbestyrer. * En spændende pinsenyhed var det for den 19-årige Birthe Juul Nielsen, at hun til januar skal møde i Arizona, USA, for at tiltræde 1 års engagement med det amerikanske ungdomsshow Up With People. Endnu en ringkjøbingpige, 18-årige Vivian Nebel, Kløvervænget 7, har fået meddelelse om, at hun også er optaget i det amerikanske show. * Fuldmægtig ved amtet Erik Holm, Grønnegade 16, er udnævnt til kontorchef i juridiskadministrativ afdeling. Stillingen blev ledig efter Henri Clausagers udnævnelse til forvaltningschef. * 26. Arkitekt F. Bay-Jørgensen meddeler, at han efter flere års ihærdige anstrengelser har faet foden ind på det vesttyske marked. Der er indgået kontrakt om 3 byggerier, og han venter yderligere 2 kontrakter underskrevet. * På amtsgymnasiet er der til 2 dygtige elever faldet 13 (højeste karakter) i fransk. * Karateklubben Shotokan holder åbent hus på Alkjærskolen. * 27. RIF på venskabsbesøg i Vesttyskland. Det er foreningens gymnastikspringhold, der giver opvisning i Ilten. Holdet består af drenge og piger i alderen 12 til 18 år. Idrætsforeningerne har i 11 år skiftevis besøgt hinanden. * En forretningsdrivende i byen ekspederede en kunde, der købte varer for 8.500 kr. og betalte med en check på 9.000 kr. Checken var falsk. * Vest Stadilfjord har på grund af den megen regn kun fået 100 tdr. land tilsået. * Vestjyllands Udviklingsraad har tilrettelagt en erhvervsdag på Hotel Fjordgården. I indbydelsen anfører VJ-rådet, at der er et konstant krav om teknologisk fornyelse i industrien, og der er en lang række tilbud om støtte. * 28. Et togs afsked med Vestjylland. Fredag eftermiddag kørte for sidste gang MO-vogne efter køreplanen på de jydske skinner. * Kemi Kunstforening, Ringkjøbings finske venskabsby, har sendt kunst til byen. 5 gæster fra venskabsbyen deltager i åbningen af en udstilling i Rådhushallen. * Kunstsammenslutningen Rinter holder ikke udstilling i år. * Svømmehallen går fra 20. juni over til sommerferieåbningstider. * Det går fremad for Ringkjøbings mest moderne virksomhed, kompensatorfabrikken Bredan. Bredan leverer til en rørfabrik i Frankrig. Nyt er en svejseteknik, som kan svejse plader, der ikke er tykkere end staniol. Svejseudstyret har Bredan selv fremstillet, som de eneste i Norden. * 30. Else Skjold starter en klinik for fodpleje og kropsterapi på Tangsvej 7. * Musikskolens koncert i Rådhushallen »En god times tid«, som arrangementet kaldes, havde sidst samlet 100 tilhørere. Det var Ringkøbing Kammerkor og Esbjerg Brass Band, der underholdt. * Ferieudveksling med et plejehjem har bestået i 3 år. Mandag kører 7 beboere og 3 medhjælpere fra Ringkøbing Plejehjem til Christiansfeld og samtidig kører samme antal fra Christiansfeld til plejehjemmet her. Roklubben har haft kaproning om »Den gyldne Helt«. * 31. Cirkus Benneweis med Buster Larsen i spidsen giver i aften sin eneste opførelse her i byen. * Vestjydsk Ridecenter i Ringkjøbing har haft generalforsamling på Hotel Ringkjøbing. Det forløbne år har været præget af stor aktivitet, det mest aktive år siden opførelsen 1971/72.

Bryllup: 3. Britta Skaaning Nielsen, datter af S. og E. Nielsen, Rindum, og maskinarbejder Jørgen Lambæk, Lem. * 7. Birgit Dahl Jensen, datter af I og A. Jensen, Højmark, og Kaj Nielsen, Ringkjøbing. * 14. Søs Kjeldsen, datter af tømmerhandler Kjeldsen, Ringkjøbing, og candscient.pol. Kim Klastrup, Ølgod. * 21. Gitte Juul Sørensen, datter af Verner Sørensen, Ringkjøbing, og tømrer Keld Vinkel, København. * Lise Laursen og Ole Hammerich Graversen, begge Ringkjøbing. * Karin Laursen og lærer Bjarne Tholsgaard, begge Ringkjøbing. * Aase Rindom, datter af S. Rindom, Thorsted, og Leif Andersen, Ringkjøbing. * 23. Lillian Søgaard Christensen og Jørgen Hilton Andersen, begge Ringkjøbing. * 29. Pia Jensen, datter af S. Jensen, Hvide Sande, og Erik Nielsen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 3. Leif Hansen og hustru Karen Margrethe, Stenshøj 13. * 17. Jørgen Juelsager og hustru Grethe, Markledet 52. * 31. Erik Poulsen og hustru Kirsten, Kirksvej 5.

Fødselsdag: 8. Erik Bank, Jasminvej 5, 75 år. * Salomon Haugaard Nielsen, Rindum Plejehjem, 90 år. * 11. Ragnhild Brix, Damtoften 33, 75 år. * 14. Malermester Jens Chr. Sørensen, Damtoften 30, 50 år. * 27. Fhv. kriminalassistent Otto Pedersen, 90 år. * 29. Driftsleder Jørgen Albertsen, 50 år.

Døde: 4. Andrea Nielsen. * 13. Jan Moesgaard Jensen. * 15. Jenny Østergaard Hansen. * 26. Thomas Madsen.

 

JUNI

1. Erhvervschefen i Ringkjøbing, Jens Laustsen, skal være direktør for Tørrecentralen Vestjylland i en periode fra 1. juni. Han skal samtidig varetage sine opgaver som erhvervschef. * Ringkjøbing Gymnasiums l.a er af gårdejer Torkil Green, Højmark, og gårdejer Jens Svensgaard, Tim, blevet undervist i landbrug og de problemer, der vedrører dette. * To kunstnere, Else Halkjær og Alek Krylow, har åbnet en 14 dages udstilling i Malerhuset. * Turistforeningen har udgivet årets aktivitetskalender. * 31. maj var sidste ansættelsesdag for amtsvej inspektør K. S. Bonde. Dette blev markeret ved en reception på amtsvejvæsenet. Samtidig blev der budt velkommen til den nye amtsvejinspektør Knud Birkegaard. * 2. På grund af den billigere olie og den milde vinter vil mange få penge tilbage fra olieselskaberne. * Restauratør Bent E. Pedersen åbner en krostue i Vester Strandgade. Samtidig indrettes en gårdhave. I alt vil der blive plads til ca. 40 mennesker. * Amtsrådet har besluttet, at der fra nytår genoprettes et skorstensfejerdistrikt. Siden nedlæggelsen i 1967 er der sket en tredobling af skorstene. * Der er store regnbueørreder i vandløbene i Vellingområdet. I de sidste dage er der fisket to på henholdsvis 70 og 72 cm. * Landboungdommen havde udflugt til betonanlægget fra tyskertiden i Houvig. * Tandlæge B. Anthonisens bog om »Atlantvolden ved Ringkjøbing« er udkommet: »Jeg skrev bogen for at fortælle unge tyskere sandheden om, hvem der byggede volden og hvorfor«. * 3. Kvægavlsforeningen for Ringkjøbing amt har igen fået kvægbrugets højeste anerkendelse. Appels Legats ærespræmie for en afkomssamling efter tyren med det udmærkede navn Ringkjøbing Asta. * Jens Ahrnkiel, Tromsøvej 26, oplyser, at han både har set og hørt nattergalen. Da flere har hørt den, må dette betragtes som en realitet. * Jørgen Lange fra Langes Sport har midlertidig lejet Priorgården. Han mener, det er en skam, at en så dejlig bygning ligger øde hen. * Karine Skaarud i den nye helsekostforretning, Herningvej 34, blev glædeligt overrasket over, at så mange kom til receptionen, som hun havde indbudt til. * Ny formand i KU er Allan Laumann, der hidtil har været næstformand. Han afløser Kim Birkegaard. * Jyske Bank har udskrevet licitation på millionprojektet, der vedrører ombygning og indretning af den nye afdeling i byen. * 6 Cykl' 83 er afsluttet. 4.056 deltog trods det dårlige vejr. * Sommerfest på Schuberts Minde generet af regnvejr. * Racerbådsspecialisten Jens Ove Hansen, her fra byen, deltog i 2. afdeling af de danske mesteskaber i C-25 klassen. Han sejrede i 2 af de 3 starter. * Den lille butik i Gågaden mellem Bollerups Boghandel og Vestjydsk Radioservice vil nu blive åbnet af Bollerups Boghandel under navnet »Skudehandel«. * Fhv. driftsleder i Vestjyllands Mergelselskab Dalthor Olsen er død i en alder af 73 år. Han var uddannet maskinsmed og maskinmester og sejlede længe med A. P. Møllers skibe. Ved krigens begyndelse kom han til Ringkjøbing. * Englandsfarerne samlede i weekenden 6 containere fulde af papir og pap. * 7. Trods den megen regn meldes det fra landbruget, at vinterrugen står godt og raps knaldgodt. * Musikskolen er klar til at oprette musikalske legestuer på alle skoler i kommunen. * 8. Rigspolitichef Iver Boye har besøgt politistationen og holder med politimester P. Guldbrandsen i, at mandskabet har trange forhold. * Ingeniør Erik Olesen oplyser, at badevandet i Ringkjøbing og Stadil fjorde er som det skal være. * I Vandrehjemmet er der i år skabt bedre forhold, idet der som led i byggeprojektet med teatersalen er bygget nye bade- og toiletrum. Der er også indrettet familierum, der uden for sæsonen kan bruges i forbindelse med træningsophold for udenbys spillere. * 9. Den gamle skelsten mellem Velling og Lem er atter sat på sin gamle plads. * Man regner med 45.000 turister i sommermånederne på strækningen Nymindegab-Vedersø. * Fjernvarmeværket har i den sidste tid foretaget et fremstød for at få nye kunder i den vestlige del af Rindum. Foreløbing er resultatet overmåde tilfredsstillende, siger varmemester Kr. Madsen. * Tandlæge B. Anthonisens bog »Atlantvolden ved Ringkjøbing« er blevet så stor en succes, at andet oplag er gået i trykken. * I år deltog 225 i menighedsrådets sommerudflugt for pensionister til Silkeborgegnen. * 10. Fodboldspillere og pårørende fra Nordsøværftet rejser til byen Angers i Frankrig, hvor de skal deltage i en turnering med 8 hold fra Frankrig, Vesttyskland og Spanien. * Prinsens Livregiments orkester har holdt koncert på Torvet. * Havnefesten havde også arrangementer for børnene. Festen var godt besøgt. Vejret var desværre både koldt og blæsende. * 11. Rindum Sogne- og Ungdomsforening vil 3 aftener spille »Eventyr på fodrejsen« af C. Hostrup som friluftsspil i Alkjær Lukke. De optrædende er fra de omliggende sogne og fra Ringkjøbing. Kunstforeningen står for kulisserne. * Tb piger på 11 og 13 år vandt hver en cykel i Cykl' 83 kampagnen. * Den første »rigtige« havnefestaften havde samlet mere end 1.200 i balteltet og omtrent det halve i havnebaren. Havnefrokosten lørdag er fuldtallig udsolgt. * Benny Gade, No, er Ringkjøbingegnens repræsentant for Skandinavisk UFO Information. * Der har været licitation på Jyske Bank. Laveste bud lød på 789.200 kr. * Hedeselskabet har haft et godt resultat af et spændende projekt med bekæmpelse af okker. Hos gårdejer Chr. Thomsen, Voldbjerg i Hee, har man gjort forsøg med nedfræsning afkalk til 80 cm dybde på en del af et 35 hektar stort engareal ned til Hover Å. * 13. Årets første student på Ringkjøbing Gymnasium blev Ann Damgaard, Videbæk. En halv time senere var den første student på Det kristne Gymnasium færdig. Det var Preben Juul Mikkelsen, Hvide Sande. * Ringkjøbing Amts- Gymnastik- og Ungdomsforenings sommeropvisning var i år henlagt til Skjern, der har byjubilæum. Der var ca. 1.800 gymnaster, og blandt dem bemærkede man Ringkjøbingegnens motionsdamer, vel også på grund af det store antal, 172. * Leif Chr. Nielsen fra Nationalmuseet har fra Novos Fond fået 40.000 kr., så han kan fortsætte udgravningerne på Omgaard. Sammen med geolog Vagn Jensen, Ringkjøbing amt, vil Tim Å og Pøl Bæk blive undersøgt. * I år havde Historisk Samfund for Ringkjøbing amt henlagt sommermødet til Hvide Sande Hallen. Man havde ventet 200 deltagere, men der måtte i hast skaffes flere siddepladser, da der var 300. * 13. Valdemarsdag bliver en dag i rødt og hvidt i Ringkøbing. Danmarkssamfundet har fået tilmeldt 16 faner til marchen gennem byen. Ringkjøbing Gården leder marchen til Alkjær Lukke, hvor byrådsmedlem Birgitte Hillersborg holder festtalen. * Saxofonisten Jens Chr. Jensen, Holstebrovej 31, er optaget på verdens højst ansete skole for moderne rytmisk musik, Berklee College of Music i Boston, USA. * Roklubben sendte 2 hold til konkurrencen om Gudenås Blå Bånd på Silkeborgsøerne. Holdene vandt både senior- og old boysklassen. * 14. 122 elever har på Handelsskolen gennemført studiet til merkonom. * 15. 1400 skolebørn fra Sydslesvigs danske skoler kommer i år på sommerferieophold hos familier i Danmark. * Ringkjøbingduerne deltog i denne weekend i kapflyvningen fra Groningen, Altona og Åbenrå. * Friluftsteatret i Alkjær Lukke var ikke begunstiget af vejret de sidste to aftener. * Årets kræftdag gav her i byen et stigende overskud. Der blev solgt mærker for 25.009 kr. mod 21.285 i fjor. * Atter antikvitetsforretning i Algade 5. Det er Cheri Kjer Hansen, der åbner i Algade. * 16. Der er i år dimitteret 117 studenter fra de to gymnasier her i byen. * Henrik Bendixen var den første HH-student. •17. Fjordvang Ungdomsskoles nye båd »Æ Fywer« kom i dag på vandet i havnen. Båden, der er 8 meter lang, adskiller sig fra de øvrige både ved sin orange farve. Båden er konstrueret af lærer Per Liichow. * En gråand har fundet rugeplads på et gravsted her i byen. * Kommunens gave ved indvielsen af Ringkjøbing Gymnasium er en skulptur af Rimfaxe, udført af billedhuggeren Henrik Voldmester. * 18. Bevaringsforeningen for Ringkjøbing og Omegn har faet ny formand. Arkitekt Draiby, der for 19 år siden startede foreningen, har i denne tid været formand, og nu ønskede han at blive bestyrelsesmedlem. Hans efterfølger er kreditforeningsdirektør Jørgen Larsen. * Byrådet oplyser om et godt kommunalt regnskab igen i år. Den samlede bruttoomsætning er på 370 mill. kr. Ringkjøbing Håndværkerforening har fået ny formand. Smedemester Jens Chr. Stampe afløste direktør Bent Larsen. * Bygmester Leif Skovgaard Hansen forlader Ringkjøbing for at bosætte sig i Australien sammen med sin kone og deres 3 børn. Det er den sløje periode inden for bygningshåndværket, der har fået familien til at tage beslutningen. * De unge mener, det er nemmere at få job som handelsstudent. * På byrådets sidste møde fremkom den »gode« nyhed, at elprisen fra 1. juli vil falde med 4 øre pr. kWh. * 20. Som på bestilling kom solen på skolebørnenes første ferieweekend efter lange og trange tiders regn. * Både Holmsland og Ringkjøbing kommuners tekniske forvaltning oplyser, at strandarealerne nu er rensede for det affald, der skyller i land om vinteren. * Finn Bækdals båd »Second Joy«, der var tilmeldt sejladsen Sjælland Rundt, kom ved Sjællands Rev ud for et grimt havari, idet masten gik ud af fundamentet. * 21. ROFI-skytterne klarede sig meget flot ved firmaidrættens amtsmesterskaber i skydning på 50 meter udendørsbanen i Skjern. Det blev til tre 1. pladser, som blev fulgt op af to 2. pladser. * 22. Fra byrådet oplyses, at Trafikselskabet Ringkjøbing Amt (TRA) i 1982 har kostet 2,2 mill. kr. Det er 768.000 mere end ventet. * Jørgen Rønn, øen Hindø, har fået bevilget fri proces i den erstatningssag, han vil anlægge mod Midtbank. * 23. Landevejene i Ringkjøbing amt betegnes efterhånden som de sikreste. Uheldstallet for 1982 er stærkt faldende til trods for, at trafikken er steget 1%. * På det sidste byrådsmøde blev det kommunale regnskab fremlagt. Borgmester N. Skytte mente, at der var grund til at være tilfreds med det, idet der kun var tale om 3 promille mere end det budgetterede beløb. * Byrådet tiltrådte samtidig, at rengøring af de 5 største skoler i amtet overgår til et rengøringsselskab, hvorved omkostningen skulle halveres. * 65 unge fra venskabsbyen Tromsø er på musikalsk besøg her i byen. Besøget varer 1 uge, og et omfattende program er lagt. * Elsam er fremkommet med en skitse, hvorefter der skal opstilles 15 store vindmøller langs Fjordstien og Søndervig landevej på Holmsland. Tillige 5 langs Stadil Fjord i Alrum. * Civilingeniør Palle Skyum er udnævnt til medlem af Ligningskommissionen efter afdøde stenhuggermester N.P. Nielsen. * 24. Rindum Plejehjem kunne sammen med Set. Hansfest fejre 15 års jubilæum. Til festen var inviteret det sociale udvalg, der var med, da hjemmet blev taget i brug. Pastor Hillersborg holdt sankthanstalen. * Fra kommunens renseanlæg leveres slam til markerne. Dette er ikke noget nyt, men kommunen vil gerne have den midlertidige tilladelse gjort permanent. * 24. Ragna Tang lægger ud med sine folkedansere på Torvet. Det er hver fredag aften og i denne sæson 8 uger. Ragna har desuden optrådt på Bregentved slot for danske konsuler med fruer, i udlandet ved en middag arrangeret af Udenrigsministeriet og Landbrugsrådet. * 25. Mogens Bro åbnede den nye gårdhaverestaurant på Morten P. i Vester Strandgade. * En ringkjøbingpige og en ølstrupdreng, der forøvrigt er ægtefæller, Leif og Henny Graversen, har fået patent i 16 lande på et nyt automatisk spraysystem til rustbehandling på biler. * 27. Egnens campingpladser får fine karakterer og kan rumme 6.000 gæster. * Jyske Bank har startet ombygningen af det tidligere Grand Hotel. Alt arbejdet er overdraget lokale håndværkere. * Ringkjøbingbåden »Topsecret« leverede en absolut toppræstation ved international sejlads i Kiel. Ved alle 3 sejladser i IHR-klasse 5 kom båden først i mål. * 28. Englandsfarerne holder bogmarked i Gågaden. I år er der flere bøger end nogensinde. * Kommunens koncert afholdes i Alkjær Lukke. * Sølvsmed Susanne Hingelberg skaber smykker af gammelt sølvtøj. Hun arbejder p.t. i Galleri Egen-Art på Torvet. Akademiingeniør Erik Bejder flytter tilbage til sin barndomsby, hvor han vil starte et byggerådgivningsfirma. * 29. Friluftskoncerten i Alkjær Lukke havde samlet 400 tilhørere, trods det kølige vejr. * 30.11943 fejrede byen 500-års jubilæum. I den anledning forærede byens borgere byen et klokkespil, der er opsat på det gamle rådhus på Torvet. Kaj Munk (digterpræsten i Vedersø) skrev et lille digt til klokkespillet. Dette kan nu ses på en tavle på gavlen af bygningen, der nu er amtsrådhus. * Ringkjøbing Landbobanks aktier er røget til tops som et guldrandet papir i den danske bankverden. Aktierne noteres nu til kurs 800.

Bryllup: 4. Anita Hougaard Hansen og Jens Jørgen Christiansen, begge Ringkjøbing. * Lisbeth Tranberg Justesen, datter af S. og G. Justesen, Viborg, og Finn Skov Mortensen, Ringkjøbing. * Jytte Nygaard og Anders Røjkjær, begge Ringkjøbing. * Gitte Juul Sørensen og Keld Vinkel, begge Ringkjøbing. * 7. Lene Nielsen, datter af T. og E. Nielsen, Ringkjøbing, og fuldmægtig Niels Larsen, Helsinge. * 25. Ann Sivertsen, datter J. Sivertsen, Ringkjøbing, og Johnni Nielsen, Lemvig. * Lene Hedemark, datter af I. og K. Hedemark, Rindum, og Finn Poulsen, Skjern.

Fødselsdag: 4. K. Ebbensgaard, Møllevej 21, 65 år. * 15. Fhv. gdr. Niels

Pedersen, Østervang 1, 80 år. * 16. Niels Peder Flytkjær, Skolevænget 3, 70 år.. 24. Anna Nielsen, Mylius Erichsensvej 7,80 år. * Marie Bratbierg Ndr. Ringvej, 80 år.

Døde: 3. Dalthor Broyeu Olsen. * 6. Klara Thuesen. * 9. Stinne Christensen. * 15. Johannes Knudsen. * 16. Kristian Enevoldsen. * 21. Ejnar Mastrup.

 

JULI

1. Jens Meldgaard har åbnet gardinforretning i Algade nr. 8, hvor LP Music tidligere har haft salg af instrumenter. * Jens Julius Jørgensen, Holstvej 7, blev på sin 90-års fødselsdag hyldet af rytterne fra No Rideklub, hvor han er ældste aktive medlem. * 2. Poul Dalby Andersen, der er udlært på Ringkjøbing Amts Dagblad, nu redaktør af det sidste dansksprogede blad »Bien« i Los Angeles, er hjemme for at takke dronningen for ridderkorset. * Entreprenør Niels E. Astrup Hansen har i licitation med 3 andre fået tildelt projektet med ombygning af Hans Kolby Hansens administrationsbygning. Et projekt til 3,5 mill. kr. * 4. Handelsforeningen ejer en karet, som har været udlånt til brudekaret og kørt Karen Louis Rindom og Jens Jensen fra Hee kirke til brudens hjem, St. Bratbjerg. * Jordbærsæsonen er nu inde, og selvplukkerne er godt i gang med at bjærge høsten. * 5. Der meldes fra turistkontorerne, at alt i sommerhuse og værelser i turistlandet er belagt. * Brevduesporten afviklede for første en derbyflyvning, som strækker sig over 700 km. * 6. Falcks redningskorps ydede i 1982 17.165 assistancer, deraf var de 352 redningsarbejde. * Generationsskifte i firmaet I. A. Jensen i Algade. Forretningen er overladt til datteren Else Marie, og faderen Axel Jensen trak sig tilbage efter i en menneskealder at have drevet købmands- og materialhandel. Efter restaurering af lokalerne åbnes der under navnet Algades Materialhandel. * 35 mand har fra vejvæsenet ansvaret for, at der er orden og renlighed langs amtsvejene. * 7. Der blev slået katastrofealarm hos Falck, da en tankvogn med 42.000 liter benzin væltede på Søndervigvejen. Heldigvis nåede Falck så betids frem, at de nåede at sprøjte vognen og området med skum. Der skete kun materiel skade. * Politiet har travlt p.t. Fra Nymindegab i syd til Vedersø i nord overvåger det 45.000 turister uden ekstra bemanding. * Byggeriet på de private grunde er inde i en positiv udvikling. Kort før industriferien blev der støbt til 8 andelsboliger ved Grønsiskenvej. Det er lokale håndværkere, der forestår projektet. * Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning bruger i år 4 mill. kr. for at sikre egnens elforsyning. De stærke storme i 1982 forvoldte mange store skader. * 8. Ringkjøbing Amts Dagblad har startet en sommerspøg, hvor man skal være med til at finde sommerens humørspreder. * 9. Beskæftigelsesudvalget har faet godkendt første del af den grønne plan for kommunen. På Rindum Kjærgård er samlet 35.000 træplanter klar til udplantning. Projektet sorterer under skovskolens leder Gunnar Krog, og man venter nu kun på besked om, hvor der skal plantes. * 11. Efter 7 timers kamp på græsplænen i Alkjær Lukke nåede man frem til dette års mesterskaber i crocket. Vinderen i single blev Bo Villensteen, Ringkjøbing; i double blev det Esben Hansen/Jan Jensen. * 12. Vestjydsk Korn gentager i år succesen med åbent hus på selskabets demonstrationsmark. Denne er beliggende hos Niels Bjerg, Holmsland. Sidste år var der besøg af 1.500 landmænd. * 13. Den smukke cyklesti langs fjorden fra Ringkjøbing til Søndervig bliver p.t. misbrugt af ulovligt kørende knallerter og bilister. * Købmand Lau Højmark, Banegårdspladsen, har moderniseret og udvidet sin forretning med nyt inventar, nyt køle- og fryseudstyr. Investeringen er på 200.000 kr. * 14. Kl. 9 åbnede sommerudsalgene og tilstrømningen var enorm. Udsalgene er en attraktion for mange af egnens udenlandske turister. * Fem virksomheder på Enghavevej har meldt sig ud af Handelsforeningen i protest mod, at Handelsforeningen gik bag deres ryg, da den opfordrede byrådet til at forbyde dagligvareforretninger på deres grunde. * Byrådet har besluttet, at den midlertidige børnehave i Alkjærparken skal nedlægges. * Folkedanserne skal med til festival i Luxembourg. 4 spillemænd, 37 dansere med leder. * 15. Jyllands Kreditforening har oplevet en markant stigning i antallet af lånesager, sammenlignet med 1982. Samtidig konstateres en vis aktivitet i nybyggeriet. * 16. Avisbude har solgt mere end 5.000 eksemplarer af Fjordhæftet, som er trykt i et oplag af 7.500. * Fru Agnes Nielsen, der for et par måneder siden mistede sin mand, viderefører nu Ringkjøbing Stenhuggeri med en dygtig svend og en medhjælp. * Egon Brågård, der flyttede fra Hee Dyrepark til ejendommen Fjordvang 19, har i sin have anlagt en kopi af Ringkjøbing og Stadil fjord. Hans »fjorde« er opfyldt af forskellige sjældne fisk og vandplanter. * 18. SodaStream havde inviteret til at bese virksomheden. Ca. 60 benyttede sig af indbydelsen. * 3 nye arbejdspladser bliver en realitet i Stenhuggergården på Ndr. Ringvej. * 19. Den ny vicepolitimester i Ringkjøbing Politikreds er udpeget. Det blev statsadvokatfuldmægtig Mogens Ebbe Osborg, Sønderborg. Han afløser N. J. Bork, der 1. oktober går på pension. * 20. Luxembourgturen blev for folkedanserne en stor succes. Der var 21 trupper fra 18 forskellige lande, Ringkjøbinggruppen var den eneste danske. * Ungdomsskolen har i vinterens sæson bygget 3 både, en kano, en kajak og en skydepram. * 21. Strandgården, der er en afdeling af Ringkjøbing Museum, er nu nået op på et besøgstal på godt 10.000. * Den store antikmesse i Vesterhavshallen har 33 udstillere. * 22. Pensionisternes højskoledag skal i år afholdes på Brejninggård Efterskole. * Antikmessen i Vesterhavshallen kunne den første dag konstatere et besøgstal på 1.500. * 23. Tre mænd og en kvinde stjal guldsmykker for 92.000 kr. hos guldsmed Johnsen. Da der ikke var tale om indbrud, dækker guldsmed Johnsens forsikring ikke. * Der er rigtig mange turister på egnen i år. En rundspørge hos de handlende giver udtryk for, at de er meget tilfredse med omsætningen. * To unge ringkjøbinggensere, Niels Henrik Lauritsen og Christian Kloch Larsen, er efter 1 år på udveksling vendt hjem fra Australien. Udvekslingen er sket gennem Rotary. * 25. Landsjagtforeningen er meget utilfreds med Fredningsstyrelsens oplæg omkring Ringkjøbing fjord. Efter i 5 år at have arbejdet med planen, kommer Fredningsstyrelsen nu med et forslag, der indeholder en række restriktive bestemmelser. * Antikmessen blev besøgsmæssigt en stor skuffelse. Det var alt for varmt til at se på antik indendørs. * Musikskoleinspektør Jens Ole Blak er blevet udpeget til medlem af Statens Musikråd for den kommende 4-års periode. * 27. Lystfiskeri er en væsentlig beskæftigelse for turister såvel som fastboende i ferien. Dagbladet giver en oversigt over, hvad man kan fiske og hvor. * 28.35-40 veteranbiler deltager i årets motorløb, der afvikles under Fjordfesten. Ruten er Ringkjøbing-Skjern området. * Vejdirektoratet har meddelt kommunen, at der kan frigives de nødvendige midler til en cykelsti ved Holstebrovej i Rindum. * 29. Ved udgravningen i år i Dyekjærs have er det vigtigste, at der i 2 af de fire huller, der er afdækket, er fundet spor af det gamle Ringkjøbing. * 30. Nordsøværftet søsætter første dag efter industriferien en coaster af den nye type i størrelsen 499 brt. Skibet leveres til Dania Shipping Association Partsrederi i København.

Bryllup: 2. Pia Bundgaard, datter af P. Bundgaard, Ringkjøbing og William Neilson, Avondale, USA. * Jette Nygaard og Anders Røjkjær, begge Ringkjøbing. * 10. Lene Hedemark, Ringkjøbing og Finn Poulsen, Brøndby Strand. * Lene Buhl og Peder Andersen, begge Ringkjøbing. * 23. Eivor Madsen og Lars Bune, begge Ringkjøbing. * Inger-Lise Bech-Hansen, datter af G. Bech-Hansen, Ringkjøbing og Frede Røndebjerg, Søborg. * 29. Karen Marie Nielsen, datter af S. Christensen, Ølstrup og Hardy Højmose, Ringkjøbing. Sølvbryllup: 9. Villy Moesgaard og hustru Birgit, Markskellet 2.

Fødselsdag: 1. Jens Julius Jørgensen, Holstvej 7, 90 år. * 5. Frands Jørgensen, Damtoften 2, 60 år. * 16. Slagtermester Arne Høedt Hansen, Kongevejen 31, 60 år. * 21. Maren Pedersen, Kongevejen 21, 85 år. * 23. Kirsten Mortensen, Alkjærparken 118, 65 år. * 25. Fhv. smedemester A. K. Pedersen, Kongevejen 32,90 år. * 27. Fhv. stationsleder hos Falck F. Husted, Granhøj 9, 70 år.

Jubilæum: 1. Fuldmægtig Harry M. Henriksen, Marktoften 28,25 år ved Jyllands Kreditforening.

Døde: 1. Frode Pallesen. * 2. Dorthea Marie Bruhn. * 5. Jørgen Kristian Andersen. * 31. Fhv. fiskeekportør Jens Sørensen.

 

AUGUST

1. Ved Fjordfestens vognoptog med 25 deltagere, var der en idérigdom og opfindsomhed uden lige. Indslaget fra Plejehjemmets Venner blev kåret som vinder af Optog 1983. * Fjordfesten er virkelig en begivenhed i byens sommerliv. Mere end 200 deltog i fjordfestmarchen, og 600 deltog i frokosten og glædede sig over den glimrende revy. * 2. Til amtsgymnasiet er der i år tilmeldt 112 elever. * Et kammerorkester fra Baden-Baden starter sin sommerturné i Ringkjøbing kirke. De 16 musikere er i 2 uger indkvarteret i sommerhuse på Holmsland. * Voksenundervisningscentret for Ringkjøbing-Holmsland udsender årets brochure. * 3. Ringkjøbing Amts Dagblad har i sommer haft spørgsmålet fremme, hvem der var dagens humørspreder. Gasmand Fjord Lodberg blev kåret som vinder, og præmien er en rejse til Frankrig. * Ringkjøbing Amts Husflidskreds tilbyder i år 30 forskellige kurser. * Efter ferien starter kommunens skoler med 253 elever i 14 førsteklasser. I det forløbne skoleår var der i alt 2.556 elever. * 4. Hele Venstres folketingsgruppe med 8 ministre i spidsen indleder sommergruppemøde på Hotel Fjordgården. Damerne var på udflugt i omegnen under førerskab af fhv. amtsborgmester Aage Ebbensgaard efter modtagelse på rådhuset af borgmester N. Skytte. * The Murray Stewart Singers giver koncert i Rådhushallen. Koret er ærkedansk, men har en engelsk dirigent. * Byrådet har behandlet to lokalplanforslag for boligbyggeri i den indre by. Det ene er grunden bag Torvet 20, hvor Laumanns Bolighus har haft forretning. Det andet er gården til Højskolehotellet. * Musik og Ungdom åbner sæsonen med koncert i Rådhushallen. Det er tysk/amerikansk lutduel og Pia Dahl på blokfløjte. Musikken er fra det 16. og 17. århundrede. * 11 nye medlemmer af Roklubben håber stadig på det varme vejr, da der i weekenden skal være kanindåb. * 5. Gågaden fejrer 10 års fødselsdag. Som sædvanligt var der kaffebord i hele gaden, der var festligt pyntet med flag, og om eftermiddagen var der flere steder musik, leveret af den kommunale musikskole. Ragna Tang slutter sin sommeropvisning med de festlige folkedansere på Torvet. * Det kristne Gymnasium starter det nye skoleår med 54 elever. * 6. 3 unge tyske søskende fra Menden giver kirkekoncert. De spiller henholdsvis orgel, cello og fløjte. De hedder Frank Michael, Andrea-Ulrika og Antje-Christiane Witte. * I Femhøjsande har ROFIs motionsudvalg et arrangement med en 3 km tur, hvor deltagerne skal finde flest ting. * Udvalget for teknik og miljø ansøger om at få frigivet 200.000 kr. til broarbejde forskellige steder i kommunen. * 8. Der har været licitation på rensningsanlægget på havnen. Overraskende havde kun 4 givet tilbud. * 9. Reduktionen af amtskommunens formue forklares med tilskud til jobs og praktikpladser. 110 fik jobs, 575 praktikpladser. * Udvalget for teknik og miljø har forslag til politimesteren om, at der bliver forbud mod drikkeri af øl, vin og spiritus på Torvet og nærmere afgrænsede steder, tilligemed surfriding nær kysten på fjorden. * Fotograf Kirsten Holm har sammen med to unge startet et nyt firma i Nygade. Firmaets navn er Trio Foto. * Fra et atletikstævne i Århus hjembragte et hold atleter fem personlige rekorder og tre klubrekorder. * 10. Ringkjøbint Amtsråd har godkendt en stilling som leder af social- og sundhedsforvaltningens børnerådgivning. * Ca. 500 overværede i dejligt vejr kommunens koncert i Alkjærlukke. * Teaterforeningen melder nu klar til den første sæson i det nye teater. Der er udsendt brochure over de kommende forestillinger. * Handelsskolen startede det nye skoleår. Antallet af dagelever er fordoblet på 3 år, meddeler forstander Leif Engelsbak. 11. Byggeentreprisen på udvidelse af rensningsanlægget ved havnen er overdraget til firmaet B. & V. Kristensen som lavestbydende. * Fra byrådet meddeles, at der stilles en garanti til rådighed på 2.000 kr. til den lokale filmklub. Ligeledes 25.000 kr. til rådighed for et stangspringsanlæg på Ringkjøbing stadion. * Den nye teatersal i Vesterhavshallen åbnes 3. oktober med en festforestilling: »Flagermusen« i Den jyske Operas opsætning. Sønderjyllands Symfoniorkester har musikledsagelsen. * 12. Ringkjøbingegnens Andels Grovvareforening har sidste år et overskud på 4,8 mill. kr. før henlæggelse. Kunderne bliver stadig bedre betalere. Der blev i året kun tabt halvt så meget, som man havde frygtet. * Kommunen anlægger i denne tid cykelsti ved Kirkevej i Rindum. Denne bliver nu videreført fra ROFI-Hallen til Drosselvej. * Dommerforeningen holder møde på Danland i Søndervig. Dommer Sv. Aa. Christensen, der i 4 år har været formand for foreningen, slutter 1. oktober dette hverv. * 13. Noget så sjældent som 5 generationer - fra tipoldemor til den mindste på nogle måneder - er i dag samlet hos Troelbjerg på By skellet 7. * Indflytningen er nu afsluttet i byens første 16 andelsboliger ved Strandvænget. Et boligkvarter med små og noget større huse opført af røde teglsten. * Sopranen Ingelise Suppli og organisten Asger Troeisen er i kirken. Det er den tredie af sommerens koncerter. * Ingemann Lund— gennem mange år tillidsmand på Nordsøværftet - er fastansat som kasserer i Dansk Metals afdeling her i byen. * 15. Ringkjøbing Sejlklub har haft en flot langdistancekapsejlads med deltagelse af 30 både. * Arkitekt F. Bay-Jørgensen har fået overdraget et stort hotelprojekt på Rømø. * 16. Firmaet Skyum, Karkov & Ttønnesen er med i naturgasprojektering for ca. 150 mill. kr. Det drejer sig om stålrørsprojektering for Naturgas Midt/Nord, Nordconsult. * Fra Aldershvile meddeles det, at der er åbenthus arrangement hver torsdag eftermiddag. * Vestas i Lem uddanner i denne tid capverdiske teknikere på vindmølleafdelingen. Firmaet har fået ordre på 2,55 kW vindmøller til Cap Verde. * Fra 1. september er der 7 nye udnævnelser af Ringkjøbing Banks personale. Prokurist Børge Kamp Jensen og prokurist C. E. Pedersen er forfremmet til kontorchef. Fuldmægtig Kaj Damgaard, fuldmægtig Tkge Gravesen og fuldmægtig Poul Nymark er forfremmet til prokurister, alle på hovedkontoret i Ringkjøbing. * 17. Tandlæge P. F. Igens og hustru har fået tilladelse af byrådet til at drive tandlægeklinik på Pilevej i ejendommen, der tidligere tilhørte amtsarkitekt G. Jæger. Det var blevet til en principsag, da der er klausuler på de stille villaveje. * Datalære, journalistik, teater og smalfilm er nye tilbud på ungdomsskolens program. * Den 36-årige installatør Flemming Damgaard, Herningvej 44, har overtaget det konkursramte installationsfirma C. Meinertz Olesen A/S, Vester Strandgade. * 18.1 år er det 75 år siden Danmarksekspeditionen vendte hjem fra Grønland. Desværre uden L. Mylius Erichsen, født i Ringkjøbing, og leder af ekspeditionen. Dagen bliver markeret ved kransenedlægning; her vil borgmester N. Skytte foretage det højtidelige. Mindedagen er den 23. august. * 19. Et udvalg fra de forskellige organisationer har formidlet et tilbud i ROFI-Hallen en gang om ugen til ledige unge. De opfordres til at møde til hyggeligt samvær og en række aktiviteter, hvor de selv er medbestemmende. * Ringkjøbing Big Band spiller for sidste gang på Torvet i denne sæson. * Under ledelse af Poula Illum er der startet et kursus i Ikebane, den japanske form for blomsterarrangementer. * Ægteparret Hanne og Kim Kehlet åbner en radio- og tv-forretning i Nygade 7, tidligere Studie 7. Forretningen får navnet Kehlet Radio og TV. * 20. Gymnaster fra Ringkjøbing- og Skjernegnen har været til udtagelse til repræsentationsholdene i den kommende sæson. Af de 28 piger, der var mødt, blev 21 udtaget og af herrerne blev 21 udtaget af 25 fremmødte. * 52 handicappede fra Nordsjælland har under ledelse af 16 hjælpere og 2 sygeplejersker holdt ferie i Vestjylland. De bor 1 uge på Hotel Fjordgården, og derfra bliver der foretaget udflugter. * Forstanderparret Elin og Kr. Kjær Lauridsen på Plejehjemmet i Rindum er fratrådt efter at have været der siden plejehjemmets start i 1968. * 22. Ved finalestævnet i Anders Andlegene i Roskilde, der blev afviklet i weekenden, sikrede atletikungdommen fra ROFI sig 2 guldmedaljer og en sølvmedalje. * Trods røg fra halmafbrænding og lavtflyvende flyvemaskiner havde Ringkjøbing Rideklub et vellykket arrangement for ponyer. * 23.1 de 9 uger i sommer svømmehallen har haft udvidet åbningstid har der været 12.569 besøgende. Det er 1.000 flere end sidste år. Vandrehjemmet har derimod haft 500 mindre besøgende, oplyser hallernes inspektør Niels Erik Feddersen. * De kurser Røde Kors i Ringkjøbing og Ulfborg tilbyder i efteråret har fået fuld tilslutning. * Ringkjøbing Bank er nu så langt fremme med projektet for bebyggelsen af hjørnet Algade-Mellemgade, at det kan udbydes i licitation. * 24. Svineproduktionsudvalget for Ringkjøbing amt har i samarbejde med Ringkjøbing Amts Dyrlægeforening etableret et amtsdækkende svinesundhedsudvalg med det formål at fremme den veterinære rådgivning. * Fra Turistforeningen meddeles, aktiviteterne med hensyn til sommerhusudlejning vil blive øget. * 25. Handelsskolen har mærket en stadig voksende interesse for merkonomkurserne. Mere end 200 har tilmeldt sig. * Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening havde godt 30 deltagere til en tur til Ulborg Skovdistrikt. * Den sidste af sommerens koncerter i kirken, med Herning Stadstrio, overværedes af 150 begejstrede mennesker. * 26. Håndværkerne har lagt sidste hånd på ombygningen af Vesterhavshallen til teatersal. Lørdag den 3. september er der åbent hus for at vise offentligheden resultatet. * Af mangel på tilslutning har Ringkjøbing Amatør Bokseklub stillet aktiviteterne i bero og vil være en passiv forening indtil videre. * Lederen af Schæferhundeklubben kreds 32, Ringkjøbing, fik ny ledelse ved generalforsamlingen. * 27. For at gardere sig mod det overhåndtagende tyveri har urmager og guldsmed Bent Andersen, Gågaden, bestemt sig til at sove i sin forretning med et ladt gevær ved hovedpuden indtil en tyverialarm bliver udskiftet. * 29. Forsvarsbrødrene for Ringkjøbing og Omegn havde fugleskydning i weekenden på Hotel Ringkjøbing. Dagen begyndte med march fra Torvet, med musik i spidsen, til Damtoften for at hente fuglekongen fra sidste år. Efter 887 skud faldt fuglens brystplade, og Jens Holm blev fuglekonge for i år. Ved festen om aftenen, traditionen tro med gule ærter og flæsk, fik fhv. radioforhandler Sv. Gaardsøe 60 års nålen og P. A. Nielsen, Hee, 50 års nålen. * Luthersk Mission har haft teltmøder ved Søibergsvej. Talere var ungdomssekretær Bent Larsen, Videbæk og fritidsprædikant B. Bendix, Bomholm. * Ole Tvistholm, RIF, sikrede sig bronzemedalje ved de danske mesterskaber i atletik for ungdom i Vejle. Den flotte placerng gjaldt løb på 3.000 meter. * 30. Ringkjøbingsangens tilblivelse. Sommeren 1935 havde Statsradiofonien en udsendelse fra Ringkjøbing og omegn bl.a. fra J. C. Christensens have i Hee. Det var Dahlerup, der stod for udsendelsen og ønskede, at Skolens Pigesangkor skulle medvirke. Han savnede dog en hyldest til byen, men det klarede Alfred Holm-Laursen. Lørdag skrev han Ringkjøbingsangen, og søndag formiddag blev den lært under ledelse af den højtelskede sang- og engelsklærer Kaj Mortensen. Med hensyn til sangen til fodboldholdet er det rigtigt, men det var en ganske anden. Det var i 1920, at Ringkjøbing fodboldhold blev jyllandsmestre mod AGF. De blev det på omkamp. Ved kampens slutning stod de lige. Det var imidlertid blevet regnvejr, og banen var glat og smattet. Det var noget for de sejge jyder. Bogtrykker Louis Rasmussen var rejseleder. Han ringede hjem til fru købmand Nielsen - søster til en afspillerne - og bad hende sørge for, at der blev fest, når »drengene« kom hjem, og til Alfred Laursen om en sang. Fest blev der, og sangen »Kæmperne fra Arilds tid« blev sunget hele aftenen. * Politiet har tilladt nogle skytter at skyde et vist antal af bestemte fuglearter, når de optræder for talstærkt. * 31. Hos fru Kathrine Madsen, LP. Nielsensvej, mødes i dag 4 højskolepiger, der gennem 60 år har skrevet vandrebog, og på denne måde har holdt forbindelsen gennem et langt liv. * Guldalderklubben begynder med et stort program for efteråret.

Bryllup: 6. Bente Bruun, datter af E. og L. Bruun, Alkjærhøj og Erik Korsholm, Ringkjøbing. * 13. Bente Nielsen, datter af Ruth P., Aadum og Bernhart Rasmussen, Ringkjøbing. * 20. Susanne Høj Christiansen, datter af K. og F. Christiansen, Tromsøvej og Hans Falk, Ringkjøbing. * Dora Heilmann og Ib Engholm, begge Godthåb. * 27. Inger Nielsen og Gorm Henriksen, begge Ringkjøbing. * Marie Mølgaard Andersen og Ebbe Milter, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 23. Politiassistent Karlo Villadsen og hustru Grete, Poppelvej 6. * 31. Niels Erik Feddersen og hustru Kirsten, Kongevejen 54.

Fødselsdag: 8. Willy Pedersen, Herningvej 49, 50 år. * 11. Hartvig Lauridsen, Skolevej 38,50 år. * 12. Olga Christensen, Nørregade 6,80 år. * 22. Anna Øland, Rindum Plejehjem, 90 år. * 23. Johanne Poulsen, Bildtsvej 11,90 år. * 27. Lilly Simonsen, Skolevænget 3, 60 år.

Jubilæum: 1. Lærer Rigmor Graversen, Kappelhøj 2, 25 år, deraf de 23 ved Ringkjøbing kommunes Skolevæsen.

Døde: 2. Else Marie Pedersen. * 6. Johannes Evald Jensen. * 11. Ernst Bach. * Jens Jørgen Christensen. * 17. Michael Mikkelsen. * 25. Marie B. E. Gerhardt. * 28. Sara Margrete Bjerg.

 

SEPTEMBER

1. Afdøde stadsskoleinspektør J. I. Bøgner, der virkede på skolen fra 1934 til 1960, indstiftede Ringkjøbing Skoles Sportslegat, der skulle tildeles en god idrætsudøver eller en god kammerat. Legatet tilfaldt i år Tina Gyring Nielsen og Dan Lund, begge 10 A. * Sidste år tog sundhedsplejerskerne initiativet til åbent hus for forældre med småbørn, en formiddag om måneden. Man fortsætter igen i år. * Årets Røde Korsuge starter med aktiviteter i hele amtet. Der bliver lotteri, tombola, pladespil m.m. * Ringkjøbing Bank har udvidet med 200 nye aktionærer, og der er de sidste 14 dage indsat ca. 30 mill. kr. * Ringkjøbings ældste børnehave fejrer 40 års jubilæum. Den blev i sin tid startet af direktør H. L. Hansen og hustru, Uldspinderiet. * Den lokale telefonbog, 1983-udgaven, bliver udgivet i disse dage. Den er trykt i 13.000 eksemplarer i A. Rasmussens Bogtrykkeri. * Købmand Pape og hans hustru, Marie, kan fejre 50 års jubilæum som selvstændige købmænd. * 3. El-prisen falder igen med 3-4 øre i Jylland og på Fyn. Elsam meddeler, at årsagen er de stærkt faldende kulpriser. * Ringkjøbings nyeste idrætsgren er undervandsrugby. Klubben startede i 1982. * Liberalt Oplysnings Forbunds aftenskole har tilmeldt 37 hold til fritidsundervisning. * Førstebehandlingen af 1984-budgettet for byen regner med en skatteudskrivning på 116 mill. kr. * 5. Pengeinstitutterne holder stort informationsmøde om det omdiskuterede Dankort. Mødet henvender sig især til forretningsfolk og ledende medarbejdere. * Den nye teatersal er nu færdig til førsteopførelse. Stolene er nu anbragt på podier, så man fra alle pladser i salen har god udsigt til scenen. Væggene er dækket med tæpper i blå og sorte nuancer. Der er plads til 500 tilskuere. Hele ombygningen har kostet kommunen Vh mill. kr. * Kaj Børge Simonsen er den ny fodboldtræner for RIFs bedste spillere. •: Det berømte hold fra Ringkjøbing Roklub, Jens Amby, Chris Kastberg og Niels Peder Jensen, var kun 48 sekunder fra 1. pladsen i marathonroningen ved Karlebo på Sjælland. * 5. Hunden Assi, 3V2 år, tilhørende Tage Mikkelsen, blev kåret som landets bedste redningshund hos CF. Bjørn tilhørende Aage Boel blev nr. 2 og skaffede dermed byen hæderen som årets hunderedningsby nr. 1. Begge hunde er hjemmehørende i Ringkjøbing. * 6. Kommunens budgetforslag kom på byrådets sidste møde til førstebehandling. Borgmester N. Skytte fremførte, at der er god udsigt til at skatteprocenten holdes, selv om der er visse usikre elementer i forslaget. * Godt 500 elever har meldt sig til ungdomsskolens undervisning. Der er i år stor interesse for syning. * 7. Skibet »Bygdin«, tidligere norsk, ligger fast i Ringkjøbing havn, da skipperen ikke har papirerne i orden. Skibet er på vej til Caribien, men Skibstilsynet vil ikke lade det sejle før nogle sikkerhedsmæssige krav er opfyldt. * TV har haft en udsendelse med Jens Kirk fra Velling, hvor han i et udmærket interview fortalte om Grundtvigs betydning for egnen. * Fra Ringkjøbing Big Band meddeles, at sommesæsonen, musikalsk, er den bedste nogen sinde. Orkestret har givet 14 koncerter i og uden for kommunen. * 8. Fra byrådet: Glædeligt, at driftsbudgettet kun stiger 4,5% i 1984 mod de forventede 6%. Der afsættes 3,5 mill. kr. til beskæftigelse af langtidsledige og til beskæftigelse af ungdomsledige 2,1 mill. kr. Til anlægsudgifter afsættes 11,5 mill. kr. Dette svarer til en stigning på 38,8%. Det blev ikke til nogen større budgetdebat, da så godt som alle var enige om det foreliggende forslag. * Gerda Østergaard, Herning, fortæller om vejen fra uld til klæder. Det er Ringkjøbing Amts Husflidskreds, der udstiller i Rådhushallen. * Ringkjøbing Konfektion på Vesterkær fejrer 1 års dag ved at flytte til dobbelt så store lokaler i Tim. * 9. Fra turistkontoret meddeles, at sommeren 1983 blev lige så god for turismen som rekordåret 1982. Dette til trods for den vådeste forsæson, man kan huske. * Ringkjøbing Bank, Sparekassen SDS og Midtbank vil fra den kommende uge forlænge åbningstiden torsdag og fredag. * Ringkjøbing Pensionistforening fejret 40 års jubilæum ved en fest i Tim Hallen. 350 deltagere fra 10 foreninger er tilmeldt. * 10. Turisterne vekslede i de 3 sommermåneder valuta for ca. 60 mill. kr. * Ringkjøbing Marchforening holder fast ved traditionen om en efterårsmarch. Den afvikles i dag for ottende gang. * 12. Formanden for Røde Kors, fru Agnes Nielsen, er godt tilfreds med resultatet af Røde Korsugen. Efter det foreliggende skulle der være 35.000 kr. netto til hjælpearbejdet. * Der har været handicapdag for de psykisk handicappede fra Ringkjøbing og Skjern. * Ringkjøbing Filmklub starter den nye sæson i filmlokalet på Ringkjøbing Amtsgymnasium. Atter i år har kommunen stillet en garantisum til rådighed på trods af sparetider. * 13. Roerne og græsmarkerne har haft godt af den senere tids regn, som dog er kommet for sent til at rette op på afgrøderne, der stadig er et stykke under normalen. * Det går igen fremad på boligmarkedet. Flere står i kø for at købe hus. * Ca. 700 børn deltog i idrætsstævnet for skolerne i kommunen. Det foregik på Ringkjøbing stadion, i Vesterhavshallen og svømmehallen. Det store arrangement gennemførtes i fint vejr. * Ringkjøbing Kirke havde godt besøg til 200 års aften for Grundtvig. Skuespilleren Merete Arnstrøm og organist Jørgen Ernst Hansen fra Holmens kirke i København underholdt. * 14. Teknologisk Informations Center har haft kontakt med 1000 virksomheder i amtet. * Omkring 110 i alle aldre var med til at fejre soldatervennernes 60 års dag på Borgen. * Tre lærere og 22 elever fra Handelsskolen tager på studietur til Budapest i Ungarn. * DCHs træningsområde for hunde ved Ndr. Ringvej bliver flittigt benyttet. 35 ejere med deres hunde mødte til den første træning. * 15. Byrådet afsætter hele mandagen til en konference på rådhuset, hvor emnet bliver »Kommuneplanlægning de næste 15 år«. * De statslige tilskud til energibesparende foranstaltninger er halveret. Staten har dog endnu nogle millioner liggende til forbedring af boliger.s 16. Ungdomsskolen har indført et helt nyt begreb. Nu kan man blive pukler. Når man bliver pukler, skal man være med til at løse opgaver, der er til glæde for andre end én selv. Man får udleveret et arbejdskort, hvorpå der bliver noteret, hvor mange timer man har puklet. * Nordsøværftet skal deltage i landsmesterskaberne i firmafodbold i Nyborg. De har kvalificeret sig blandt de 12 finaledeltagere ved først at vinde ROFIs turnering og derefter amtsfinalen. * Den socialdemokratiske Partiforening udsender nu et lille medlemsblad otte gange om året i de måneder, hvor kvartalsbladet ikke udsendes. 17. Kunstforeningen har udstilling i rådhushallen af tekstil og keramik. Udstillere er Asse Due, Annette Damgaard og Sesse Schrøder. * 19. Sommerland West havde en stor dag med spejderne. Årets Set. Georgs Gildesløb blev afholdt, og mange andre aktiviteter var iscenesat. Fra Ringkjøbing og omegn deltog 150 børn inddelt i 28 hold. * Rindum Plejehjem holder høstfest. På hjemmet håber man, at mange vil deltage udover beboerne. * Ringkjøbing Bank har udfærdiget en pakkeløsning til foreningslivet, hvor man kan læse, hvem der kommer i betragtning med tilskud. * Ringkjøbing og Omegns Motorklub deltog i manøvrearrangement i Kjellerup og hjembragte 2 førstepladser. * Ringkjøbing Landbobank tager forskud på 100-års jubilæet om 3 år ved at tilbyde en højrentekonto. * Old boysroerne Niels Peter Jensen, Chris Kastberg og Jens Amby klarede en flot førsteplads i langdistancekaproning i København. Et flot punktum på en sæson, hvor Ringkjøbingmandskabet i 4 løb har fået to sejre og to andenpladser. Lykke-Lotteriet gjorde holdt på Torvet, hvor de solgte 800 lodsedler. * 20. Teaterforeningen kan glæde sig over, at der i år er dobbelt så mange abonnenter som sidste år. Den nye teatersal med så mane flere pladser er ensbetydende med økonomisk fremgang. * Orla Albæk har holdt rejsegilde på en 320 kvm ny lagerbygning ved afdelingen på Vesterled. * Nordsøværftets nybygning nr. 164 »Karen Dania« forlod havnen med Hvide Sande som første destination. * 21. 54 forventningsfulde ringkjøbinggensere deltog i Ringkjøbing Amts Dagblads fodboldtur til fodboldkampen på Wembley mellem England og Danmark. * Branden på Tørrecentralen har været så voldsom, at Falck har været i aktion i 2 døgn. * 22. Der var overvældende tilslutning til donorfesten i ROFI-Hallen. 950 deltog i »alle tiders festaften«, som det blev udtrykt bagefter. Overlæge Fuglsang indledte festen, og der blev uddelt guld- og sølvnåle. Overlæge Højfeldt havde skrevet en sang til aftenen. Traktementet var roastbeef med kartoffelsalat og rødvin, derefter kaffe med kanelkage. Festen sluttede med dans til midnat. * CFs kursus for førstehjælp og brand blev tilmeldt af mere end 50 interesserede. * Rindum Plejehjem fik sit ønske, om at mange ville deltage i høstfest, opfyldt. Der deltog ca. 100. * 23. Ringkjøbing Gymnasium havde i denne uge besøg af 31 gymnasieelever fra Dortmund. Anledningen var studietur i Vestjylland og samtidig sportskampe og kammeratligt samvær med ligesindede. * Byrådet har indtil nu i 1983 modtaget 720 ansøgninger om energitilskud. Til de 700 er der udbetalt 2.566.000 kr. Kommunen vil opsætte 15 læskure ved busstoppestederne. ; 24. Der har været licitation på Ringkjøbing Banks nybygning i Algade. Det billigste tilbud lød på godt 3,3 mill. kr. * Fa. P.E. Bæk Holding ApS, Ringkjøbing, har fået patent på en emballeret gasbeholder. Højmark Mejeri lukker i morgen. Mejeribestyrer Slots meddeler, at der i løbet af en menneskealder er nedlagt 14 mejerier. * 27. Slagtermester Iver Iversen blev på landsmødet for Danske Slagtermestres Landsforening i Haderslev genvalgt som formand. * Til efterårets modeshow i Vesterhavshallen er Birthe Wilke engageret. * Ringkjøbingkunstneren Alex Jånichen har en usædvanlig udstilling i Ringkjøbing Bank. Det drejer sig om malerier på dåser og tegninger af sten. * 28. Ved Ringkjøbing Tennisklubs fest blev årets klubmestre fejret. Det blev: Turneringsspillere, herresingle: Poul Jørgen Jensen; herredoubler: Poul Jørgen Jensen og Harald Kjærgaard. Motionsspillere, herredouble: Bjarne Pedersen og Erik Uhrskov. Juniores, herresingle 1 og 2: Søren Telling. Herresingle 3: Torben Dahl. Herredouble: Torben Dahl og Søren Telling og mixeddouble: Torben Dahl og Sanne Møller. * Ringkjøbing Filmklub er nu ved at nå de 50 medlemmer, der skal til for at klubben kan fortsætte. Det blev firmaet E. Noesgaard, der skal udføre Ringkjøbing Banks omfattende byggeri i Algade. * Guldalderklubben fejrede Grundtvigs 200-år ved at opføre Kaj Munks »Egelykke« som læsestykke. ;: Efterlønsklubben holder sangeftermiddag i dagcentret. * 29. Ringkjøbing Sejlklub har haft navigationskapsejlads, hvilket består i natsejlads, hvor man hurtigst muligt navigerer sig gennem en 10,3 sømil lang rute. Mørket var der, men for lidt vind. * De nordvestjydske mesterskaber for ungdom blev i weekenden afviklet i Skive. Atletikfolkene fra RIF klarede 14 mesterskaber og en række gode placeringer, som også gav medaljer. 7 bilforretninger holder åbent hus i weekenden under mottoet »Biler for millioner«. * Ringkjøbing Plejehjems Venner har besluttet, at de 1.000 kr., som foreningen vandt ved sejren i Fjordfestoptoget, skal bruges til en voliere. Beboerne og personalet har vist stor interesse for at fa fugle. * Håndværkerne er i disse dage i gang med at friske stationsbygningen op, både ud- og indvendig. * Fra byrådet meddeles, at skatteprocenten i 1984 bliver uændret 15,9%, ligesom kirkeskatten også uændret bliver 0,9%. Personfradraget bliver forhøjet, hvilket betyder en mindre lettelse for den enkelte borger. Turistchef E. F. Schiøtt fratræder 1. oktober stillingen efter 18 års krævende og spændende arbejde. Elever fra realklassen 1958 mødes igen i Ringkjøbing. Der er tilmeldt 21 ud af 26 kammerater. * 30. Fa. N. E. Astrup Hansens håndværkere er i gang med opførelsen af et bilværksted på hjørnet af Hugborgvej-Herningvej i størrelsen 280 kvm. Bygherren er Vagn O. Pedersen, der i de sidste år har haft forretning i det gamle uldspinderi. Foruden værksted bliver der plads til kontor og lager. * Der var 90 deltagere i alle aldre til årets første familieaften på Borgen. -Skatteinspektør Børge Andersen kan meddele, at borgernes skattepligtige indkomster næste år vil runde 1 milliard kroner.

Bryllup: 3. Lone Gravers Nielsen og Skuldbøl Jensen, begge Ringkjøbing. * Bodil Ingeborg Svendsen, datter af I. Svendsen, Ringkjøbing og Svend Chr. Jensen. * Marianne Pedersen, datter af A.M. og K.M, Ringkjøbing og Kresten Kjærulff, Spjald. * 24. Heidi Hensgen, datter af J. og M. Hensgen, Ringkjøbing og Niels Jørgen Jakobsen, Ringkjøbing. * Kirsten Mortensen og Niels Jensen, begge Ringkjøbing. Ruth Steffensen Dybdal og Niels Vesterager Nielsen, begge Ringkjøbing. * 27. Anette Olesen og Michael Nykjær Rasmussen, Herning.

Sølvbryllup: 20. Anton Hage Jensen og hustru Ingrid, Vestergade 1. * 27. Christian Olesen og hustru Elly, Grønvang 14.

Fødselsdag: 2. Andrea Haugaard Nielsen, Rindum Plejehjem, 80 år. * 5. Fhv. købmand Erik Jensen, Rindum, 60 år. 6. Anna Christensen, Holstebrovej 9,70 år. * 13. Olga Nygaard, Damtoften 11,80 år. * 16. Niels Møller Jakobsen, Alkjærparken 7, 70 år. * 17. Kathrine Engsig, Skolevænget 11, 70 år. * 20. Jens Nordestgaard Madsen, Damtoften 8, 70 år. 21. Værkfører Ebbe Hebroe, Fjordvang 22, 50 år. * 25. Erna Bundgaard, Skolevej 34,50 år.

Jubilæum: 1. Ernst Colstrup, Egevej 7, afdelingsleder ved Arbejdsformidlingen i Ringkjøbing i 25 år. * T. Holck Pape, købmand i 50 år på Kongevejen 28. * Assurandør Svend E. Thomsen, Brogårdsvænget 51, 25 år i forsikringsbranchen.

Døde: 9. Caroline Faurholdt Andersen. * 17. Chr. Geckler. * 19. Ene Laursen. * 22. Maren Kirstine (Stinne) Pedersen.

Til top