Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1985

Det gamle rådhus

Ringkjøbing Aarbogs forsidebillede er fra vort kønne, gamle torv med det gamle rådhus som baggrund, og som nu er amtsrådhus. Så derfor har jeg fundet det rigtigt, at indledningen til Aarbogen i år bliver lidt historie om amtsrådhuset.

Navnet amtsrådhus har huset her ikke haft i så forfærdeligt mange år. Uofficielt siden 1970 og officielt siden 1981, hvor man fik skiltet sat op på facaden.

Det er et gammelt hus. Den nuværende bygning er opført i 1849 og er efter, hvad vi ved, det tredje rådhus på stedet når jeg siger det så relativt usikkert, så er det fordi, der ikke er levnet ret mange oplysninger om de to tidligere huse.

Det første rådhus blev opført næsten på samme plads som det nuværende i år 1629, som ting- og rådhus - i gamle dage blev råds- og retsmøderne jo afholdt under åben himmel, i øvrigt ikke så langt fra galgebakkerne.

Det første rådhus, som var meget primitivt, kostede 400 daler. De 300 daler kom fra Voldbjerg og de andre 100 daler fra borgmesteren.

Dette meget primitive rådhus stod i næsten 150 år, så blev det besluttet, at der måtte et nyt og større til. Der blev indhentet tilbud akkurat ligesom vi gør det i dag. Et nyt rådhus ville koste 1000 daler. De 928 daler kom fra omegnskommunerne og de 72 daler fra byen - man havde altså allerede kommunerne med dengang. Ligesom nu holdt prisen ikke, den blev overskredet med 450 daler.

Hvordan fik man så disse ekstra penge ind - jo, man udskrev også dengang en ekstra skat.

Ejendomsforholdet blev allerede her fastlagt til at byen ejede 1/3 af rådhuset og amtet de 2/3. Til gengæld skulle byen så vedligeholde bygningen.

I dag gælder samme ejendomsforhold, men da det udelukkende er amtsrådet, der anvender bygningen, har dette retfærdigvis den fulde vedligeholdelse.

Det nye hus var ellers »flot« - 9 fag - 23 alen langt med fangekælder, rådssal og dårekiste. Huset blev alligevel for lille med de nye love i 1840, hvor der blev oprettet både byråd og amtsråd, opstod der behov for mere plads, især da amtsrådet jo skulle have et lokale i amtsbyen til sine møder. Så allerede i 1840'erne var der planer om at bygge et nyt rådhus.

I 1849 påbegyndtes så arbejdet til det nye rådhus. Det skete den 17. marts, og byggeriet kunne tages i brug omkring 1. december 1849.

I bygningens 1. sal blev indrettet rådssal samt retslokale. I et Kile værelse ved siden af rådssalen blev indrettet det såkaldte brudeværelse, i øvrigt beskrevet i Trap Danmark. De originale møbler fra brudeværelset befinder sig i dag på vort museum.

Ved indvielsen af by- og amtsrådssalen, som er det største lokale i bygningen, var salen smykket med Hans Majestæts Kong Frederik den VII's portræt, ved hvilket dannebrogsfaner var ophængt. Indvielsesdagen var i øvrigt samme dag, hvor der var valg på torvet til det første folketingsvalg.

I 1919 blev ting- og arresthuset udskilt fra rådhusbygningen og blev så siden hen anvendt i den kommunale administrations tjeneste. Indtil 1970 brugte amtsrådet kun amtsrådssalen. Efter 1970 har man brugt hele huset.

Af »protokollen« fra rådhuset, som eksisterer fra 1919 til 1943, kan læses mange sjove ting, blandt andet at udgifterne til opvarmning og belysning allerede i 1919 var meget store. Faktisk forholdsvis dyrere end det er i dag.

Af et budget på 6.100 kr. var udgiften til disse poster på 4.000 kr., altså næsten 70%. Til sammenligning kan nævnes, at pedellens årlige løn var 1.200 kr.

I protokollen kan blandt andet også læses, at der var stor polemik om oprettelsen af »nødtørftsanstalten« lige bag rådhuset i 1938. Bestyrelsen for rådhuset var ikke glade for sagen og henstillede til byen, om ikke anstalten kunne anbringes i nogen grad under jorden. Dette blev den nu ikke, men heldigvis er den jo væk nu.

Klokkespillet, som spiller kl. 9, 12, 15, 18 og 21, blev skænket byen i 1943 ved byens 500 års jubilæum. Melodien er en gammel vestjysk folkemelodi, til hvilken Kaj Munk har sat vers til. På rådhusets gavl er nu ophængt en messingplade, hvorpå teksten til melodien står.

Rådhuset fungerede fra 1970 som amtsrådssal med skiftende kontorer fra forskellige amtskommunale forvaltninger indtil 1982, hvor 1. salen blev moderniseret og indrettet til mødelokale og repræsentationslokaler i forbindelse med amtsrådssalen. Disse lokaler blev blandt andet brugt i forbindelse med dronningebesøget den 1. august 1984.

Stueetagen blev den 1. januar 1983 overtaget af amtsarkitektens kontor.

Det er et dejligt hus, som amtsrådet da også værner om, og det er et privilegium at have til huse her.

Foreningen til Bevaring af Ringkjøbing By og Omegns Særpræg Foreningens formål er at virke for bevaring af særpræg og byggeskik i Ringkøbing kommune, at fastholde og udbedre bykernens miljø, at skabe interesse for bevaring af værdifulde bygninger og miljøer i den øvrige del af byen og kommunen.

Således står der i foreningens vedtægter, og arbejdet spænder vidt, blandt andet til igen i år at være med til at støtte udgivelsen af Ringkjøbing Årbog, som til næste år gerne skulle udkomme for 60. gang. Takket være støtte fra Ringkjøbing Landbobank, Ringkjøbing Bank, Nykredit og Bevaringsforeningen kan bogen igen udkomme, men det ville være godt, om bogen blev endnu mere udbredt, ligesom det også ville være godt, om de nu efterhånden 110 trofaste medlemmer, som Bevaringsforeningen i øjeblikket tæller, kunne blive til mange flere, så ville mulighederne for virkeligt at udrette noget i foreningen blive endnu større.

Foreningen råder jo over en bevaringsfond, som endnu desværre er for lille til, at vi kan yde ret megen hjælp. Så vi må indtil videre arbejde beskedent og ved møder og andre initiativer prøve på at støtte bevaringstanken og ånden.

Heldigvis er mange indbyggere her i byen selv bevidste herom, når der skal bygget nyt eller ombygges.

Foreningen har i 1985 uddelt Bevaringsprisen 1985 til Muldbjerg Mølle.

Af andre aktiviteter kan nævnes, at vi den 25. november 1985 afholdt et stort møde om byfornyelse med foredrag af tidligere bolig- og miljøminister Helge Nielsen.

Med disse få Unier om Bevaringsforeningen vil vi gerne fortsat opfordre alle til at bakke op om foreningsarbejdet og helst også til at melde sig ind i foreningen, hvilket koster 50,00 kr. årligt. Man kan også tegne firmakontingenter.

Gregers Jæger

Bestyrelsesmedlem i Bevaringsforeningen

 

1984

OKTOBER

1. Ringkjøbingaftenen på Hotel Fjordgården blev en overvældende succes. Gunnar Hindøs ledelse af aftenen og optræden med gamle viser blev betegnet som en utrolig flot præstation. * Det er en dyr erfaring ikke at rette sig efter Arbejdstilsynets påbud om afskærmning af farlige maskiner. To landmænd på egnen blev idømt henholdsvis 5000 og 3000 kr. for forsømmelse. * Aldrig før har så mange været til fernisering i Rådhushallen, som da flere hundrede børn havde taget far og mor med til åbning af udstillingen Børn og Hverdag. * Lørdag eftermiddag var der stor tilstrømning til pløjekonkurrencen i Højmark. Der var 11 deltagere. * Ringkjøbing Mejeri lukker i dag. Det er en konsekvens af Vestjydsk Mejeriselskabs sammenslutning med Mejeriselskabet Danmark. * Den største fagforening i kommunen, SiD, skifter i dag formand. Torben Bach, Lem, overlader stillingen til Kurt Jensen, Tim. * I dag har svejsemester, byrådsmedlem Tage Carlsen, Heboltoft 12, været 25 år Nordsøværftet. Han har gennem årene haft utrolig mange formandsposter og var primus motor, da man for 10 år siden byggede ROFI-Hallen. Hans fornemste post er vel nok vicepræsident i den europæiske firmaidrætsorganisation. * 2. Autoforhandler Holger Bech-Hansen, Enghavevej, slutter en af dagene med at sælge BP benzin. Årsagen er, at benzintankene i jorden skal fornyes. * Endnu en rig grav fra de første århundrede efter Kristi Fødsel er fundet på Aksel Trankjærs mark, Stadilø 11. * Tandlæge B. Kloch Larsen rejser til Brasilien for at være tandlæge på et hospital i junglen i Amazonområdet i 5 uger. * Klubmesterskabet i den nye BMX-klub er afgjort. Med et par hundrede tilskuere blev de bedste kørere kåret. Der er 40 medlemmer i klubben og der var 35 aktive kørere, så aktiviteten var bemærkelsesværdig høj. * 3. Ringkjøbing kommunale Musikskole har af Statens Musikråds instrumentbank lånt en barytonsaxofon til 30.000 kr. Nu mangler man kun en, der kan spille på den. * Lektor lic.merc. Steen Hildebrandt, Rindum, har ledet et projekt, der har ført til Børsens Management Leksikon, det første værk af sin art i Skandinavien. * Revyen fra Møllekroen i Hurup flyttes for tredie år til Fjordgården, hvor den spiller under navnet Sommerrethyen. * I seks uger har den 20-årige Terry Pinner fra England været udvekslingslærling hos installatør Jens Byskov. Han har boet hos en af Byskovs lærlinge Morten Thomasen, som den 17. oktober tager til England for at være lærling i det firma, hvor Terry er ansat. Det er elfagets uddannelsesnævn, der står bag udvekslingen. * I amtet er der behov for 30 pladser til samfundstjeneste. Indtil nu er der kun 10, men kriminalassistenterne mener, at de nødvendige kan skaffes. Samfundstjeneste går i stedet for måneder i fængsel. * 4. Ringkjøbing Amt skal nu have sit eget museum, arkiv og bibliotek for arbejderbevægelsens historie. * De sædvanlige 8 firmaer viste vintermoden i Vesterhavshallen. Vintermoden bliver i år i sort og gråt. Otto Brandenburg ledede aftenen, der havde samet 650 mennesker. Alle børn i kommunen kan blive passet, siger formanden for byrådets socialudvalg, Anders Muldbjerg. Der er ikke en akut venteliste for børn trods snakken, der af og til dukker op. * Else Ammentorp og Jakob Hornbæk er hjemme igen efter 5 dejlige måneder i en sejlbåd. De har sejlet på europæiske floder og langs den franske Riviera. * 5. Den nye flyverute Stauning-Aberdeen lader til at få succes. Der er til den første afgang allerede solgt 90 billetter. Erhvervsfolk har opdaget, at denne rute er en hurtig genvej til Skotland. * Søndag eftermiddag åbner Gruppe 6950 i samarbejde med Kunstforeningen sin årlige udstilling i Rådhushallen. * Ringkjøbing kommunale Musikskoles nyeste ensemble, Teenagekoret, er nu startet med Helle Mikkelsen som leder. * Beskæftigelsen på Nordsøværftet ser ud til at være sikret flere år frem i tiden. Værftet har netop fået den hidtil største ordre - et skoleskib til 35 mill. kroner. Dette skal leveres til Bangkok i Thailand. * 6. Niels Hansson bliver den 11. oktober 70 år. Han er Kristelig Folkepartis enlige repræsentant i Ringkjøbing amtsråd. * Lægekonflikten, der for alvor brød ud mandags, giver en utrolig masse ekstraarbejde på amtet. Her modtager man ca. 500 lægeregninger pr. dag, og en vis del af disse skal refunderes til patienten. * Y's Mens Club sælger fra mandag 86 sæt kunsttryk med tegninger af Mads Stage. Disse sælges fra Malergården i Østergade og Landbobankens 2 afdelinger. Hvert sæt består af 4 tegninger med et gruk af Piet Hein og sælges over hele landet. * Kommunen har modtaget en stor, flot kunstgave med mere end 100 værker af maleren og grafikeren Ernst Hansen, der er født i Ringkjøbing. Det er Ernst Hansens 2 døtre, Ragna Larsen og Kirsten Jensen, der har givet den flotte gave. Samlingen består af akvareller, litografier, træsnit, raderinger og tuschtegninger. * 6. Den sidste dag før efterårsferien vil 2500 skolebørn deltage i skolernes årlige motionsløb. * Nordsøværftet har søsat nybygning nr. 173. Navnet på denne blev »Jotun«. Coasteren er nr. 4 i en serie på 5 af denne type og er bestilt af skibsmægler P. Lehmann Sivertsen, Næstved. * 8. Holmsland kommune bliver igen i år den billigste kommune at være skatteyder i. Den dyreste er Tornved på Vestsjælland. * Fhv. købmand Axel Jensen er død i en alder af 76 år. Købmandsgården har været i familiens eje i 90 år. Han overtog den sammen med broderen Georg Jensen i 1969, men da han døde blev Axel Jensen ene om forretningen. For et år siden overlod han denne til datteren Else Marie, der omdannede den fra købmandshandel til materialhandel. Foruden gammeldags købmandshandel, hvor man gjorde alt for kunderne, havde han mange fritidsinteresser. Hans dødsfald kom meget overraskende, da han ikke havde været syg i forvejen. * Esso Servicecenter på Herningvej har indledt en større ombygning. Den vil falde i 2 etaper. I første omgang bliver værkstedet nedlagt og inddraget til butiksformål. * Fra byrådet meddeles det om arbejder ved Lem, Thorsted, Velling, Rindum og Rindum Kjærgaard, Ringkjøbing. * Da kunstnergruppen 6950 åbnede udstillingen i Rådhushallen blev det et virkeligt tilløbsstykke. Mere end 200 deltog i ferniseringen. Ringkjøbing Rideklub havde udvidet stævne i weekenden trods regn og blæst. Der var 120 starter med deltagelse fra Videbæk, Holstebro og Skjern. * Roklubben sluttede i lørdags sæsonen med standerstrygning og ålegilde. * 9. Guldalderklubben har været på besøg på børnehjemmet Schuberts Minde. Der var 135 deltagere, der blev budt velkommen af forstander O. Larsen. Børnene sang og dansede og efter kaffen var der fællessang. * På rådhuset er der et stigende antal ikke alene danske, men også tyske gæster, der bliver viet af borgmester N. Skytte. * Det henstilles til kommunerne fra indenrigsministeriet i højere grad at bevare de gamle landsby- og gårdnavne. * En kreds på mere end 100 med tilknytning til social- og sundhedssektoren fik i går på Hotel Fjordgården orientering om Ringkjøbing Amtskommunes opbygning af det psykiatriske sygehusvæsen. * 10. Isolering og beklædningsarbejde udvendig er nu startet på Vesterhavshallen. Der skal også ske udskiftning af døre og vinduer. Det er et projekt til 400.000 kr. * Teatersæsonen er nu indledt. Det begyndte med »Livet er jo dejligt«, fremført af Det Danske Teater, som er på tourne. * Eleverne fra Ringkjøbing Gymnasium skal i efterårsferien opleve henholdsvis Rom og Paris. * 11. En ung arkitekt fra Athen har de sidste dage været på studietur i amtets sygehus- og sundhedssektor og hjembragte fra amtsborgmester Anton Kristensen en gave med vestjydske akvareller af Knud Dahl. * Rengøringsfirmaet AZ i Ikast har fået forlænget kontrakten med 1 år for rengøring af rådhuset og biblioteket. * Byrådet går ind for en daghøjskole i Tim, såfremt staten kan godkende det foreslåede projekt. * 12. Bixen har holdt modeopvisning på Hotel Ringkjøbing med 7 firmaer. Som tidligere nævnt er farverne sort, grå og hvid, der er de foretrukne. * Folkedanserne fra Ringkjøbing har været i Hannover, hvor de i tre shows gav opvisning for 12.000. Med spillemænd og ledere var der i alt 47 med på turen. De var indbudt af en organisation, der sørger for at holde tyske krigergrave vedlige. * Formanden for Landbobankens repræsentantskab Aage Ebbensgaard er modstander af sammenlægningen af de 2 banker i Ringkjøbing, og han står ikke alene i den modstand. * Psykolog Maria Zika, Holmsland, har fået bevilget 75.000 kr. af den samfundsmedicinske Forskningsfond i Ribe og Ringkjøbing amter. Hun skal undersøge kvinders fysiske og psykiske problemer i graviditetsperioden. Hun har i 7 måneder været ansat i Ringkjøbing Amtskommune i embedslægeinstitutionen. * 13. Mange unge henvender sig på ørredfabrikken Skandia for at få arbejde på aftenholdet. Det er navnlig studenter og EFG'ere. Der bliver i denne tid renset og pakket 100.000 ørreder om dagen. * 15. Indehaverne af Toyota, John Møller Jensen og Ejvind Kristensen, forventer i dag at modtage byggetilladelse til en ny udstillingshal på 700 kvm. Hallen skulle kunne rumme 50 biler og koste ca. en halv million kr. * Der var i 3 dage god tilslutning til specialudstilling af persiske tæpper hos Orla Albæk. Der blev solgt flere i prisklassen 18-2500 kr. * Ringkjøbing Consort havde samlet ca. 100 tilhørere til deres koncert i Rådhushallen. * Plejehjemmets Venner har haft generalforsamling, hvor man konstaterede, at foreningen havde 240 venner. * RIF' klubhus på Alkjær vil også være åbent om vinteren, så man stadig kan dyrke kammeratligt samvær. * 16. Vellingvej skal udvides fra 5 til 6 meter med Vi meter på hver side. Arbejdet er udbudt i licitation og 6 firmaer har givet tilbud på arbejdet. * Missionærparret Inge og Finn Hougaard vil ved højmessen i Ringkjøbing Kirke blive valgt og genudsendt til en ny gerning på missionsmarken i den afrikanske stat Liberia. * 17. Museet åbner i efterårsferien en lille udstilling, der fortæller om konservering af nye fund og museumsgenstande. * Den 25. opfører Højmarkamatørerne »Oklahoma« i Vesterhavshallen til fordel for Red Barnet og Amnesty International. * 18. Nordsøværftet er i gang med 2 tankskibe til britiske redere. * Ringkjøbing Bank har p.t. udstilling af en Vestasmølle. Denne skal ses som et apropos til Møllekonkurrencen her på egnen. * Firmamessen '84 i ROFI-Hallen er opbygget om en stor hjuldamper, hvor der er ca. 80 standpladser. Disse er alle tegnede. * 19. 13 forfattere fra Vestjylland behandler i fjerde bind af 10 Lions Clubbers serie Hardsysselfolk. Emnet er »Ung i Vestjylland« og giver et meget afvekslende billede af en tilværelse, som de hver især oplever den. De er født i tiden mellem 1891 og 1941, så læserne gennemlever et halvt århundrede i vidt forskellige miljøer. * Det blev sølvnål, æresbrev og et kontant beløb til pensioneret typograf Emil Olesen, der i 50 år havde været medlem af typografforbundet. * 20. Børnenes Møllekonkurrence på Torvet sluttede i går i regn og blæst. På grund af det dårlige vejr i hele ugen havde der ikke været mere end 20 deltagere. Alligevel var der præmier, de 2 bedste fik en cykel og 10 vil modtage hver 100 kr. * Direktør Chr. Skov fra Vestjyllands Udviklingsråd oplyser, at VJ-Rådet har hjulpet mange vestjydske virksomheder ud på eksportmarkedet. * Sorte Louis opstår igen som visevershus og Morten P's Rockcafé udvides. * Smørehal viger for video. Willy Pedersen på Herningvej vil nedlægge smørehallen og i stedet indrette pladsen til videoshop. * 22. Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt tjente mere end 30.000 på messeskibet. * For første gang siden væversken Anne Brodersen bosatte sig i byen, bliver der nu lejlighed til at se en samlet udstilling af hendes arbejder. Det sker i rådhushallen med udstilling til 4. november. * Købmand Lau Højmark havde stor succes med sin vinsmagning i Laugshuset. * Ove Pedersen og John Jensen, Ringkjøbing, vandt det jydske mesterskab i manøvrekørsel. De vandt med 4 sekunder fra den nærmeste konkurrent fra Horsens. Det er Ringkjøbing og Omegns Motorklub, der er medarrangør. * 23. Lederen af amtscentralens lokale afdeling mener, at Ringkjøbings gamle fabrikker er et oplagt emne for hjemstavnsundervisning i kommunens skoler. Lededen Teddy Pedersen har søgt om 10.000 kr. til projektet. Museumsinspektør Aarup har lavet et materiale om Ringkjøbings gamle fabrikker. * Lærerne på Ringkjøbing Gymnasium skal på 2 dages edbkursus. Eleverne får fri disse dage. Dette er et grundkursus, så lærerne kan benytte det udstyr, skolen om kort tid modtager til de 30 timers kursus for alle eleverne i l.G. * Ved licitationen over sideudvidelse på Vellingvej blev arbejdet overdraget firmaet INMAG, Skanderborg, der var billigst. * Den kristelige fagforening og LOs fagbevægelse havde i aftes møde på Hotel Ringkjøbing. Man drøftede synspunkter, men enigheden var ikke udpræget. Navnlig 35 timers ugen var der ikke enighed om. * Ringkjøbing Fjernvarmeværk oplever et rekordår, hvad angår antallet af nye tilslutninger. Tallet vil komme til at ligge over 100. Det er Rindumområdet, der har holdt for i denne omgang. * Nordsøværftet afleverede i formiddags nybygning nr. 172. Skibets navn blev »Arctic Sea«. Det er den største type værftet har bygget, 499 bruttotonnage, og er den største, der kan gå gennem slusen i Hvide Sande. * 24. Danselærer Kjeld Meinert Pedersen, Skive, begynder danseskole her i byen den 1. november. Undervisningen foregår i Rindum Sognegård. * Banksammenslutningen blev ikke til noget, da der var et klart nej fra Landbobanken. * Kontorchef Thomas Sørensen fra Tuborgfondet var tirsdag i byen med en check på 20.000 kr. til projektet åben havbåd. Det skete på museet, der er gået sammen med Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole om byggeriet. * 25. Politiet indledte onsdag aften aktion mod cyklister uden lys. I alt blev 31 standset i hele politikredsen. * Allerede nu indledes arbejdet på at markere Vestjylland for turistsæsonen 1985.1 samarbejde med Danmarks Turistråd deltager kredsen i udstillingen »Mitcar« i Paris. * Den 18-årige Henrik Pedersen fra No er kommet hjem efter 3 måneder i Peru, hvor han har forsøgt at lære den lokale befolkning noget om dansk landbrug. * På fredag har RIF's ungdomsafdeling afslutning på fodboldsæsonen. I den anledning er unge med forældre til sammenkomst i Vesterhavshallen. Efter at medbragt mad er sat til livs, vil der blive uddelt pokaler, og som noget nyt er der electric boogie og breakdance. * 26. Kommunen gennemfører i begyndelsen af november et kursus i betjening af borgerne. Her i byen skal en snes ansatte fra de forskellige afdelinger på kursus. Når kurset er gennemført, vil det blive vurderet, om man skal gennemføre flere. * Hen mod 400 overværede Højmark-amatørernes opførelse af »Oklahoma« i Vesterhavshallen. Amatørerne hentede sig en velfortjent succes, samtidig med at Red Barnet og Amnesty International fik en pæn skilling til velgørenhedsarbejdet. * Byen har fostret et ungt klassisk klavertalent. Det er den 22-årige Thomas K. Sørensen, der går i diplomklassen på Jydsk Musikkonservatorium i Århus. På søndag får han sin debut i hjembyen, idet han giver solokoncert i Rådhushallen. * Så er Ringkjøbingplatten i handelen. Det er Bollerups Boghandel, der udgiver den og i år er billedet Priorgården. * 27. I Ringkjøbing kommune har 1728 meldt sig til fritidsundervisning. Kvinderne er de flittigste. Mere end halvdelen er kvinder. Den største aftenskole er LOF med i alt 44 tilbud i voksenundervisning. * Tømrermester Bendt K. Jensen vil opføre 8 andelsboliger ved Langelandsgade. Disse opføres som tæt, lav bebyggelse og bliver på 88 kvm. * 2 Ringkjøbinggymnaster er på tourne i USA med de flyvende Århusgymnaster. * Ringkjøbing Amts Dagblad offentliggør i dag præmielisten til det store julelotteri. Der er 158.500 numre, og gevinsttallet er 2320. Disse repræsenterer en værdi af 268.000 kr. * 29. En berømt engelsk forfatter, Captain Marryats bror, Horace Marryat, var i 1858-60 på rundrejse i Vestjylland for at samle stof til en bog, der udkom i London 1860. Bogen blev aldrig oversat til dansk, men nu publicerer Historisk Samfund for Ringkjøbing Amt den del af den 125 år gamle rejseskildring, der omfatter Ringkjøbing amt. Artiklen står i »Hardsyssel Årbog 1984«. * I dag udkommer Peter Overgaards debutbog, lyriksamlingen »Digte er sprogets drømme«, på Borgens Forlag. Overgaard er kontorchef ved Ringkjøbing amtsråd. * Ringkjøbing IF's seniorafdeling havde lørdag aften aktivfest, med tilslutning af ca. 100, på Hotel Ringkjøbing. Leif Bækby blev udnævnt til årets spiller 1984 i Ringkjøbing IF. * Mona og Anders Jensen, der har overtaget cykelforretningen i Nygade, havde reception lørdag eftermiddag. * Nogle unge har forlystet sig med at sprøjte rød maling på gavle og døre. Bl.a. på gavlen til amtsrådhuset på torvet. * 30. Jyllands Kreditforening havde arrangeret stor miljøkonference i Vesterhavshallen. Emnet var milliardinvestering af drikkevand for nitrat. Miljøministeren mente, at brugen af sprøjtemidler kan reduceres betydeligt, uden at det går ud over økonomien. * Byrådets ejendomsudvalg har givet byggetilladelse til 41 boliger i juli kvartal. De 17 tilladelser var til ejerlejligheder ved Algade på højskolegrunden, 10 til et andelsboligprojekt ved Grønsiskenvej. * Efter 10 år som formand for Ringkjøbing-Garden trækker direktør K. Møller-Nielsen sig tilbage. Det er samtidig med, at gården fejrer 10 års jubilæum. Han siger: Der er kun grund til tilfredshed. Gården består i dag af 65 uniformerede medlemmer, herudover deltager 10 rekrutter i træning på Alkjærskolen, medens 34 er på vej via musikskolen, i alt altså berøring med 109 piger og drenge. Næstformand Svend Thomsen holdt takketalen til Møller-Nielsen og sagde bl.a., at det var med sindsro, han kunne trække sig tilbage, da han afleverede en fuld levedygtig garde, med økonomien i orden. Omkring 200 deltog i generalforsamlingen, der blev holdt samtidig og blev ordnet på 5 minutter. * 30. Ca. 40 medlemmer af Handelsforeningen havde møde på Jyllands Kreditforening på Herningvej, der var vært for en oplysende og underholdende aften. Formanden for Handelsforeningen, bogtrykker Svend Aage Jacobsen, fortalte i sin beretning om de forskellige aktiviteter, der havde været i sommeren, i særdeleshed dvælede han ved Dronningens besøg. Selv om hendes besøg var kort, var flere tusinde mennesker i gaderne for at få et glimt af den kongelige familie. Denne gang var både Prins Henrik og de to prinser også med. * I dag er det 5 år siden arbejdet på Det kristne Gymnasium begyndte, men endnu skal der skaffes 150.000 kr. for at økonomien er i orden. * Det skotskvestjydske venskab blev yderligere beseglet ved den nye rute Stauning-Aberdeen. En række vestjydske borgmestre var på besøg hos den skotske kollega i Aberdeen. * Et par stier i Rindum har i efterårstiden fået meget større brugsværdi for den lette trafik, da de er blevet asfalteret. Det er stierne forbi de to gymnasier til Holmegaardsvej og Holstebrovej. * Jytte Hansen, Damtoften 16, er blevet formand for AOF Ringkjøbing-afdeling. Hun afløser Merete Blankholm, V. Strandgade 33. Hun er tillidskvinde på Trikotagegården og er aktiv inden for fagbevægelsen.

Bryllup: 6. Gitte Andersen og Knud Viborg, Ringkjøbing. * 13. Susanne Agerholm, datter af B. og S. A., Ringkjøbing, og Joran Strøm Blakstad, Kristianssund, Norge. * 20. Jette Holm, datter af E. og N. Holm, Markledet 12, og Hans Ove Andersen, Ringkjøbing. * Laila Jensen, datter af H. og N. Jensen, Ringkjøbing, og Rudolf Andersen, Hvide Sande.

Sølvbryllup: 31. Ernst Colstrup og hustru Solveig, Egevej 7

Guldbryllup: 19. Kammerherre Arthur Bach og hustru Edel, Markskellet 25.

Fødselsdag: 10. Ottilia Smedegaard, Fjordvang 6, 75 år. * 11. Niels Hansson, 70 år. * 24. Kaj Bangsgaard, Damtoften 13, 75 år. * Dagny Gravesen, Damtoften 8,75 år. * 29. Arne Bøndergaard Jensen, Skolevænget 7, 50 år. * 31. Karoline Jensen, Godthåbsvej 12, 80 år.

Døde: 5. Axel Jensen. * 10. Carl Trige Kærgaard. * 11. Katrine Skarregård. * 16. Magda Lauridsen. * 17. Leif Kroer Nielsen. * 19. Niels Madsen Nielsen. * 23. Malermester Viggo Hansen. * Jørgen Møller. 29. Methea Møller.

 

NOVEMBER

1. Malermester Stig Mortensen, Lem, tager i disse dage Kongevejen 28 i besiddelse. I ejendommen har købmand Pape i en årrække drevet købmandsforretning. * I aften er der premiere på Carl Nielsens Sommerrethy. Han spiller revyen 3 dage i hver uge til 24. november. * I 1978 forlod tømrer Anders Strøm tømrerfaget og blev minkavler. Han startede med 50 tæver, som faderen passede. I dag har han 12 haller med 1150 tæver og knap 6000 hvalpe. * Landbrugsminister Anker Kofoed gav på et møde landmænd det råd at prøve med åleopdræt. På onsdagens møde gav kommunens udvalg for teknik og miljø den første tilladelse til en landmand, der påtænker åleopdræt. * Da pastor J. Skydstofte holdt familiegudstjeneste i Ringkjøbing kirke var denne fyldt som til en julegudstjeneste. Der var mange børn, og formålet er jo ikke mindst at gøre børnene fortrolige med, hvordan en gudstjeneste foregår. * 2. Meddelelse til borgerne om ejendommens værdistigning er chokerende læsning, da værdien er steget voldsomt. De første klager er indgået, men dette er forgæves. * Torsdag var der rejsegilde på 10 andelsboliger ved Grønsisken vej. Sidste år blev der opført 8. * En hurtig opdagelse af brand forhindrede i aftes storbrand på fabrikken Lydig. * Skipper Troels Kløvedal havde 200 tilhørere på amtsgymnasiet, da han tog med på en tur til verdens ende. * 3. Der har været valg til menighedsrådet og overlærer Marianne Hoppe synes der er alt for lidt debat om valget. Overpostbud Frederik Nielsen pointerer, at der ikke drives partipolitik i menighedsrådet. Civilingeniør Pally Skyum, der i 8 år har været medlem af rådet, mener, at præstevalg er en meget vigtig sag, men at man ikke skal blande sig i præstens embedsførelse. * 36 unge piger i alderen 14 til 18 år lærer selvforsvar på Ringkjøbing Skole under ledelse af Henning Lemcke Andersen. * Branden hos Lydig blussede op i formiddags. Brandvæsenet var i gang i 6 timer, før ilden var bekæmpet. * Folkeuniversitetskomiteen, der er nystiftet, har tilrettelagt 8 foredrag om Grækenland. Der er 13 personer i gruppen og foredragene begynder den 6. på Ringkjøbing Gymnasium. * Handelsforeningens PR-udvalg har i sommer haft så mange aktiviteter for børn, at andre byer kommer her for at få ideer. * 5. Den 89-årige Signe Mølgaard, Mylius Erichsensvej, debuterer i dag som forfatter. Det sker på et lille forlag i Videbæk med en digtsamling »Udvalgte Digte«. * 6. En aktionær- og investeringsforening blev dannet mandag ved et møde i Ringkjøbing. Denne har nu kræfter i gang for at skabe en stærk egnsbank i Vestjylland. Det gælder Ringkjøbing Bank, Ringkjøbing Landbobank, Skjern Bank og Tarm Bank. * Rektor J. Würtz underholdt i mandags Guldalderklubben om en rejse til Østtyskland i billeder og ord. * 7. Menighedrådsvalget havde kun små forskydninger. I byen svarede deltagelsen til det samme som for 4 år siden. * Ringkjøbing Gymnasium indkalder torsdag til stiftende generalforsamling. Formålet er at knytte en levende og aktiv forbindelse mellem elever, lærere og skolens opland. Det er to forældre valgte medlemmer af skolerådet, der står for dannelsen af en støtteforening. * Nye fag i Ungdomsskolen bliver i den kommende sæson windsurfing, vildmandskursus og motorlære for fortsættere. * Ved menighedsrådsvalget i Rindum blev der indsamlet 655 kr. til de hungerramte i Afrika. Der blev i kirken ved højmessen i søndags indsamlet 800 kr. til samme formål. * 8. På 10-årsdagen for miljøbeskyttelseslovens vedtagelse menes der, at Ringkjøbing Amt har svigtet sin opgave som beskytter af de biologisk set to vigtigste fjorde i Nordeuropa - Nissum og Ringkjøbing fjord. * Kommunaldirektør Jørgen Christensen oplyser, at lokalsparekassen SDS i det forløbne år har fået 109 nye garanter. Erhvervslivets optimisme på byggeaktiviteten på egnen er tydelig. SDS meddeler, at byggelån er steget med 231 %. * Byrådet holdt i går konstituerende møde i el- og vandforsyningen. Rita Telling blev valgt til formand og Metha Jensen til næstformand. Hun blev fast medlem af byrådet efter Karl Pedersens død. * Formanden for Ringkjøbingegnens Landboforening, Andreas Rindom, deltog i mødet om » aktuel landbrugspolitik«. Han mener ikke, at man behøver at være taknemlige for gældssaneringspengene. Det er, hvad samfundet skylder os. * 9. Ringkjøbingegnens Landboforening holder den 14. møde på Hotel Fjordgården, hvor et af de nyvalgte Venstremedlemmer til Folketinget, Jens Skrumsager Skau taler over emnet »Konflikten i EF's landbrugspolitik«. * Ringkjøbing Gymnasiums Venner blev en realitet på generalforsamlingen torsdag. Hanne Højberg, der er langtidsledig, kan ikke vente efter job, så 1. december åbner hun en systue i Nygade 23. Det vil glæde mange, da der i forvejen er alt for få, der tager sig af sytøj. * Man venter i spænding på, om det bliver til alvor, at sygehusets medicinske afdeling skal udbygges de næste 3 år. Hvis det går i orden skulle sygehusets fremtid på lang sigt være sikret. * 10. Dansk Flygtningehjælp opretter i de kommende måneder 7 flygtningecentre, hver med plads til 150-200 flygtninge. Det ene placeres måske i Ringkjøbing. * I år er det 40 år siden Kaj Munk blev myrdet ved Hørbylunde Bakker. Interessen for ham er stadig levende, og i dag udkommer der endnu en Kaj Munk bog. Det er sognepræsten i Tbreby på Lolland, Svend Aage Nielsen, der har redigeret bogen med titlen »Livet gad jeg ønske jer«. * 12. Det kristne Gymnasium mærker ikke den generelle elevnedgang ret meget. Dog oprettes der i år kun to 1.G-klasser mod 3 sidste år. * Godt 40 børn har efterkommet   Socialdemokratiets   opfordring   til   at   tegne   Ringkjøbing fjords forurening. Tegningerne er ophængt i Rådhushallen i denne uge og vil blive bedømt af maleren Alex Jänichen. * 13. Den 3. marts 1982 blev svømmesalen på skolen lukket. Eleverne er utålmodige efter at få at vide, hvornår den igen bliver åbnet. Børnene svømmer indtil videre i Vesterhavshallens svømmehal. * Et samarbejde mellem Fællesorganisationen, Arbejdernes Oplysningsforbund, ROFI og kommunens beskæftigelsesudvalg skal nu medvirke til at gøre tvungen fritid til aktiv fritid. * Formanden for Røde Kors afdeling i Ringkjøbing, fru Agnes Nielsen, oplyser, at overskuddet på Røde Kors ugen i den lokale afdeling blev 38.350 kr. Det er 150 kr. mere end sidste år. * Handicapridning i Ringkjøbing Rideklub er særdeles velbesøgt. En af deltagerne rejser hver uge 2 timer for at være med. * Den række byggesager, der er præsenteret for byrådet, må vente til 1985, da kvotatildelingerne for i år er opbrugt. * 14. Ringkjøbing Amtsråd havde tirsdag møde, hvor man diskuterede en ny strukturplan. Man enedes om at flytte sygesikringsområdet fra socialudvalget til sygehusudvalget, der fremtidig skal administrere 70 pct. af de amtskommunale penge. * En halv snes pensionister mødes hver mandag eftermiddag i Dagcentret i Grønnegade, hvor de strikker og hækler til Røde Kors. Nu er jeg 85 år, så er det vel ikke for tidligt at få begyndt på hjælpearbejde, siger Karen Hammelsvang. * Ringkjøbing Amt var på få minutter enig om at bevilge 100.000 kr., så der kan komme gang i planlægningen af nybyggeriet ved Ringkjøbing sygehus. Projektet vil koste adskillige millioner kroner i de kommende år. * Pastor Sejr Fink, tidligere Rindum, taler ved Kirkeligt Samfunds møde på Hotel Ringkjøbing. 50 deltagere, hvoraf flere fra Rindum, ville gerne høre sognets tidligere præst. * Ringkjøbing Plejehjems Venner samler i øjeblikket ind til en ny trykkemaskine. Den gamle er så slidt, at det er et større arbejde for de frivillige at få medlemsbladet »Bindeleddet« trykt hver måned. * 14. Igen er der kommet en bog om Kaj Munk. Forfatteren er Bjarne Nielsen Brovst, der var studenterkammerat med Munk. Bjarne Nielsen Brovst fortæller om Munks barndom med »forældrenes alt for tidlige bortgang«. Ligeledes om hans liv til den 4. januar 1944, da tyskerne skød ham. * 15. Dansk Arbejdsgiverforenings Vestjydske Lokalforening har holdt generalforsamling på Hotel Fjordgården. Formanden Hans Kolby Hansen sagde bl.a., at det er bydende nødvendigt, at erhvervslivet sikrer sig de nødvendige folk. Antallet af 17-årige topper i år, og der må ansættes lærlinge og elever i de kommende år, så at man ikke om nogle år skal stå uden kvalificeret arbejdskraft. * Ringkjøbinggarden har valgt politiassistent Børge Sørensen til formand. Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret. * Medaljen for landboflid blev i år givet til Elly og Harry Schmidt, Ølstrup. Skønt ægteparret er 71 år sætter de deres besætning op. Medaljen blev uddelt på et møde om EF's landbrugspolitik, hvor deltagelsen var 55, endskønt de danske fodboldhelte samtidig var på TV-skærmen. * Kommunen har købt det nedlagte mejeri i Østergade. Den fremtidige anvendelse er endnu ikke afklaret. * Sorte Louis i V. Strandgade er nu genåbnet som serveringssted efter endt ombygning. * 16. Ringkjøbing Museum har i denne uge udgravet en enkeltmandshøj i sogneskellet mellem Sdr. Lem og Finderup. Højen var imidlertid gennemtrawlet af rævegrave. Der dukkede dog en flot stridsøkse op i en undergrav. * Formanden for Socialdemokratiet, Poul Majlund, er meget skuffet over fremmødet til partiets offfentlige møde med emne »Forurening af Ringkjøbing Fjord«. Der deltog kun 18-20 partimedlemmer, og han spørger, om folk er ligeglade? * 17. Endnu en bog fra Ringkjøbing kommer til at danne baggrund for en TV-udsendelse. Dog ikke hele bogen »5 lange år«, men afsnittet om togoverfaldet i Hee. Dette er skrevet af Gunnar Fomsgaard. * 1. januar 1985 blev der gennemført samfundstjeneste i stedet for fængselsstraf. Man regner med at bruge 20-30 pladser fordelt over hele amtskommunen. * Alkjærskolen markerede sin 15 års fødselsdag i fredags med underholdning af violinisten Wandy Tworek. Bagefter var der kanelkage og cacaomælk i klasserne. * Postens Kundetjeneste har ansat en kundekonsulent. 2 gange om ugen vil han være til rådighed på Ringkjøbing, Postkontor. * Fredag eftermiddag blev nybygning nr. 174 søsat på Nordsøværftet. Skibet fik navnet »Dansus«. Skibet bygges til skibsreder Peter Jørs, Marstal, og det er den sidste i en serie på 5 af denne type.* 19. Efter en uges forsinkelse på grund af storm er den store tredie skorsten på Fjernvarmeværkets kulfyringsanlæg endelig rejst. Skorstenen er 50 meter høj. * 20. Ringkjøbing Bibliotek har indbudt til børneteater med børn i 3-7 års alderen. Det er Thorkild Demuth, der spiller stykket »Jeg ville ønske ...« Han spiller på skolerne i hele amtet. * 21. Ruth og Per Grosbøl har igen åbnet deres forretning efter endt ombygning. * Racerkører Jens Ove Hansen har for fjerde gang erhvervet sølvmedalje for sin indsats i racerbådsløb. * 1985 er af FN udpeget som internationalt ungdomsår. I den anledning har ungdomsskolelederne inviteret 50 unge fra hele verden til Danmark, så unge fra alle lande kan mødes. Ringkjøbing skal være vært for en af gæsterne. * 22. Ringkjøbing Amtskommune ligger fortsat helt i bund med sygehusudgifterne. Det viser en sektorredegørelse som netop er offentliggjort. * Sportsfiskerforeningen har ofret 16.000 kr. på udsættelse af fisk i Hover å, men der skal laves en udsætningsplan for endnu flere. Dette blev vedtaget på generalforsamlingen på Hotel Ringkjøbing. * I byen er det svage køn stærkest, når det gælder vinsmagning. Det konstaterede man ved Europabevægelsens franske aften på Hotel Fjordgården i aftes. * Landsforeningen Dansk Arbejde fik efter virksomhedsbesøg på Vestas i Lem igen lokalafdeling i Ringkjøbingområdet. Godt en snes erhvervsfolk fra hele kommunen deltog i mødet. * 23. Stor interesse for handicapridning. 17 svagtseende, bevægelseshæmmede deltog i Rideklubbens stævne og mange tilskuere fulgte løbene. * Alkjærskolen søger om 160.000 kr. til reparation af teglstensoverligger og renovering af kældervinduerne langs Søibergsvej. * 24. Miljøminister Chr. Christensen overrakte merkonomprisen for 1984 til fabrikant Hansen, Vestas, Lem. Han har en stor part af æren for Lems udvikling. * Red Barnets lokalafdeling i Ringkjøbingområdet åbner fredag konti i samtlige pengeinsitutter i Ringkjøbingområdet med henblik på den katastrofale sult i Afrika. * Eleverne i 10. klasse på Ringkjøbing Skole har skrevet stil om handicappede. Som grundlag for denne har de i 2 uger, delt op i 3 grupper, arbejdet med handicappede, henholdsvis fysisk handicappede, psykisk syge og åndssvage. * 26. Det kristne Gymnasiums julebazar gav 60.000 kr. i overskud. Det var langt over forventning, ligeledes de besøgendes antal. Pengene skal bruges til et kreativt værksted for kostskoleelever. * Ringkjøbing Bank havde inviteret pensionister til eftermiddagsunderholdning i banken. Bygningen og nybyggeriet i Algade blev forevist ligesom arbejdsgangen i banken blev forklaret. Der var kaffebord og film og konkurrence. 49 deltog i arrangementet. * Præsteparret Anna og provst Erling Stougaard Thomsen havde 25 års jubilæum i søndags ved kirkerne i Hover og Thorsted. Det blev fejret med festgudstjeneste og sammenkomst bagefter. * 27. Venstre opstiller 9 kandidater til amtsrådsvalget næste gang i Ringkjøbing-Lemvig-kredsen. * Ved Guldalderklubbens møde i mandags fortalte Ringkjøbings nye turistchef Guri Koefoed levende om Island ligesom biografejer Flemming Petersen viste film om landet. * Ringkjøbingegnens Folkedansere medvirker på torsdag i åbningen af den nye flyverute fra Billund til London. Danserne er en gave fra Billund. * Pinafore blev i aftes opført for fuldt hus i Vesterhavshallen, selv om det var en skrabet turnéudgave. * Ingeniør Palle Skyum blev valgt til formand for Menighedsrådet. Han efterfølger Orla Albæk, der i mange år har været formand. * Murermester Vagn Nørgaard Kristensen er valgt til bestyrelsen for Ringkjøbing Landbobank. Han indtræder i stedet for afdøde byrådsmedlem, skolebetjent Karl Pedersen. * Herning Stadstriopianisten Teddy Teirup, cellisten Anne Turner og violinisten Jochen Brusch giver onsdag aften koncert i Rådhushallen. * Højmarkamatørernes opførelse af »Oklahoma« i Vesterhavshallen gav næsten 9.000 kr. i overskud til de internatinale hjælpeorganisationer. * 28. Mandskabet fra kommunen gennemfører i denne tid en oprydning i nåletræsbevoksningen ved Heboltoft på sydsiden af Vellingvej. Kommunegartneren ønsker nåletræerne skiftet ud med løvtræer. * Musik og Ungdom bød på koncert, »Primiband« med 10 kvindelige musikere. Men de kunne ikke alene spille, de kunne også synge og danse, hvad de gjorde for ca. 100 tilhørere. * Ringkjøbinig Marchforening slutter sæson 84 med julemærkemarchen på søndag formiddag. I år bliver den forsødet med gløgg fra Brugsen i Ringkjøbing og julesmåkager fra Brugsen i Rindum. Overskuddet fra marchen går til driften af julemærkehjem her i landet. * Kunstforeningen har på generalforsamlingen til ny formand valgt Ane Brodersen. Hun afløser Bit Kjeldsen, der har været formand i 2 år. * 28. Aldershvile har fået nyt tag på de nye bygninger. Det nye tag har lav rejsning, så man i fremtiden er fri for søer på taget. På de gamle bygninger er der omfattende fugearbejde, og de smukke gavle er malet op i hvidt. * Efter den sidste koncert med Primaband fik Musik og Ungdom 40 nye medlemmer. * Ringkjøbing Erhvervsråd, der i øjeblikket kører en hvervekampagne, er nu nået op på 40 medlemmer. Erhvervschefen glæder sig over den store tilslutning. * Et nyt forældreråd for daginstitutionsområdet blev i aftes oprettet for Ringkjøbing kommune. * 29. Blandt den strøm af gratulanter, der besøgte Ringkjøbing Bio i anledning af de 75 år i familiens eje, var to, der som drenge oplevede premieren i forbindelse med familieovertagelsen i 1909. Det var vurderingsformand Richard Lauridsen og direktør Reimar Wiese. Stykket, der blev spillet, var »Den lille Hornblæser«. * Rådhushallen er blevet Ringkjøbings indendørs torv, siger Bit Kjeldsen, formand for Kunstforeningen. Hallen bliver flittigt brugt til koncerter og udstillinger, og mange ser de vekslende udstillinger. * 30. J. O. Hansen, Ringkjøbing, er ikke mere den enlige vestjyde i racerbådssport. Han har fået følgeskab af 10 aktive kørere i Vestjylland.

Bryllup: 3. Kirsten Mølgaard og Henrik Mogensen, begge Ringkjøbing. * 24. Karen R. Hansen, datter af G. og W. R. Hansen, og Anders Futtrup Jensen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 4. Børge Berzant og hustru Lis, Parkvej 14. * 7. Oluf Andreasen og hustru Ellen, Markledet 5. * 28. Herman Jensen og hustru Gunhild, Parkvej 10.

Guldbryllup: 17. Kristian Høgsberg og hustru Severine, Alkjærparken 36. * 20. Evald Thomsen og hustru Marie, Mølhøj 16.

Fødselsdag: 1. Anna Buurgaard Lauridsen, V. Strandsbjerg 62, 60 år. * 6. Edne Sørensen, Skolevej 37, 50 år. * 8. Estrid Eriksen, Ibsensvej 8, 50 år. * 29. Ejnar Dyekjær Christensen, V. Strandsbjerg 4, 80 år.

Døde: 11. Ellen Kirstine Bertelsen. * 13. Marie Mortensen. * Jenny Petrea Pedersen. * 16. Søren Slot. * 19. Mogens Alfred Larsen. * 21. Anna Skaarup Kristensen. * 22. Aksel W. Pedersen. * 28. Marius Falk.

 

DECEMBER

1. Postmester H. J. Olesen blev genvalgt som formand til menighedsrådet i Rindum. Henning Hulmose udtræder af rådet på grund af flytning til Haderslev. * Byrådet vil på sit ekstra møde på onsdag godkende, at der ydes 20.000 kr. til landsindsamlingen »Afrika sulter«. Det er Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors, der forestår indsamlingen. * I Ringkjøbing og Omegns Motorklub afløser Jens Peter Christensen, Lem, Kristian Jensen, der har været formand en årrække. * Ringkjøbing-Rindum og Sdr. Lem Venstreforeninger var på virksomhedsbesøg på H. S. Hansens fabrikker i Lem. Efter rundgang var der aftenkaffe, og fabrikant Hans Kolby Hansen fortalte om virksomheden, der nu beskæftiger mellem 250-300 medarbejdere. * 3. Ringkjøbing og Omegns Motorklub var arrangør af Nisseløbet, hvori der deltog 221 biler. Man skønner, at der var mellem 800 og 1000 deltagere, hvoraf 280 var børn. Alle børn fik hver en godtpose. * Koncerten lørdag eftermiddag med Musikskolens lærere var en stor succes. 150 - alt hvad der kunne være i Rådhushallen - var tilhørere. Flere måtte gå forgæves. * 5. Ib unge er efter et år blandt danske vindmøller i Amerika vendt hjem. Det er Lene og Johnny Larsen. Han har herhjemme været med til at montere vindmøller over hele landet, så han skulle jo også være i stand til at udføre arbejdet i Californien. Til foråret fortsætter de arbejdet derovre. * 12-14 folk er i denne tid beskæftiget med at udvide forsyningsnettet til Fjernvarmeværket i Heboltoft området. * 6. Fra byrådsmødet meddeles, at en mængde småsager er afgjort inden jul. Ligeledes er mødeplanen for 1985 godkendt. * »De flyvende gymnaster« fra Århus, der deltog i Festival 84 i Vesterhavshhallen betog og charmerede 800 tilskuere med dans, show og gymnastik i et hidtil uset tempo. Holdet er lige kommet hjem fra en Amerikaturné i 3 måneder. * Byrådet har bevilget madudbringningsordningen fra Rindum Plejehjem fra 120 til 160. Ligeledes bevilges 20 husassistenttimer mere. * 7. Fysioterapeut Daniel Hansen, Tangsvej, har efter 30 års virke solgt sin forretning til fysioterapeut Eva Bagger Rasmussen. Overtagelsen sker 2. januar 1985. * Svinesundhedsudvalget havde 70 deltagere til et oplysende møde på Hotel Fjordgården, hvor dyrlæge Skov Jørgensen, Ulfborg, forklarede om fordelene ved synkronisering i svineavlen. * I dag blev den nye direktør for Ringkjøbing Bank præsenteret for personalet. Han hedder Mogens Svensson og er p.t. regionsdirektør for Sparekassen Sydjylland i København. Han tiltræder 1. februar 1985. * Ringkjøbing Filmklub kan i året glæde sig over stigende tilslutning, især af unge. Sæsonen har været fin og tilfredsstillende. * En adventskantate af den 25-årige Ringkjøbingdreng Jørgen Graven Nielsen får sin anden opførelse ved julekoncerten i kirken på søndag aften. * 8. Tandlæge Bent Kloch Larsen, Ringkjøbing, er kommet hjem efter et 2 måneders ophold i Brasilien, hvor han var frivillig arbejder på en polioklinik og 3 uger turist på egen hånd. Det er Rotary, der har formidlet opholdet. * En fremtidsplan for de næste 15 år er godkendt af byrådet for opførelse af ældreboliger, 9 i dommerhaven og 6 på et areal ved Aldershvile. * Lærerråd, skoleleder og skolenævn har søgt kommunen om at få faget datalære (EDB) optaget på undervisningsplanen for det kommende skoleår. * Lokale jagtforeningssformænd er enige om, at fjorden er spoleret som jagtområde. Forurening har kvalt bundvegetationen og dermed fjernet ændernes fødemuligheder. * TV's julestue sendes 24. december fra amtsrådhuset på Torvet. Miljøminister Chr. Christensen er sammen med sin tvillingebror Anton fra Nr. Nissum et af indslagene. * 10. Indsamlingen af vestjydsk korn til det sultende Afrika gav ved optællingen over 70 tons. * Et nyt bilfirma I/S Autoforum har stadig medvind. Efter i juni at have taget et nybyggeri i brug med værksted, kontorer og lager kan der nu tages en 700 kvm stor udstillingshal i brug. Firmaets indehavere er John Møller Jensen og Ejvind Christensen. * Vestjydsk Eksportforening har 75 års fødselsdag, som blev fejret med reception på Hotel Fjordgården. Eksportforeningen har medlemmer fra Limfjorden til Tønder, og landmænd fra nær og fjern var mødt op for at fejre foreningen. Dennes omsætning er på årsbasis ca. 1 milliard kr. * 11. Fra byrådet meldes om budgetkontrol 1984. Flere udvalg meddeler, at deres budgetter går lige op, så der er intet behov for budgetkorrektioner. * Nordsøværftet meddeler, at for driftsåret 1983/84 følger traditionen med hensyn til indtjening, konsolidering og ordrebeholdning. Værftet har 9 skibe i ordre til 180 mill. kr. * Kreditforeningsdirektør Jørgen Larsen går på pension 1. februar. Meddelelsen herom kom dagen efter vedtagelsen af en fusionering mellem Jyllands Kreditforening og Forenede Kreditforeninger. * 13. Det viser sig nu, at faget datalære (EDB) ikke er noget krav fra skolerne, men bliver et valgfrit fag i Ringkjøbing, Lem og Tim skole. * Af Metalarbejderforbundets seneste statistik fremgår det, at ledigheden blandt metalarbejderne i Ringkjøbing blev halveret på 1 år. * 14. Politiet har startet operation julefrokost i kredsen. I går blev 53 køretøjer standset mod flere hundrede, som er det sædvanlige for lignende arrangementer. * Regeringens og indenrigsministerens »julegave« til befolkningen bliver et forlig i lægekonflikten, der nu har varet i flere måneder. * Rindum Skoles juleklippeaften for børn og voksne gav 3000 kr. til Afrika sulter. Det var overskud fra salg af kaffe og sodavand. * 4 afdelinger af Ringkjøbing Skakklub har samme aften været i kamp om vigtige points. Det blev sejr til de 3 hold. * For at se medlemmer i klubhuset fra RIF - andre end fodboldfolkene - har foreningen arrangeret en julehyggeeftermiddag, hvor der sælges juletræer, og hvor man kan købe gløgg og æbleskiver. * 15. Plantøren i Velling Plantage har skovet i hundredvis af juletræer, og han siger, at de går som varmt brød. * Specialarbejderskolen på Vesterkær opretter et 10-ugers kursus for syersker, der efter dette er sikret arbejde på Søms Model i Lem. * Lærer Morten Jensen og hustru Else Jensens legat ved Ringkjøbing skole er for 1985 tildelt lærerstuderende Finn Balleby, Århus, stud.med. Stig Hansen, København, lærerstuderende Almind Haubjerg Sørensen, Herning, og stud.mag. Jens Peder Ulfkjær, Aalborg. Hver får 1400 kr. * 17. Købmand Duva Holck Pape er død, 75 år, efter længere tids svær sygdom. Han opnåede at holde 50 års forretningsjubilæum, inden han måtte standse den 1. april. Han stod til den dato bag sin hyggelige disk. Hans altoverskyggende interesse i fritiden var fodbold. Der var sjælden en kamp, han ikke overværede. * Boghandler N. P. Holm, en af byens kendte og dygtige forretningsfolk gennem mange år er død, 79 år. Han var tredie generation i den kendte boghandel i Algade, og hans uddannelse har han fået både hos faderen og i Paris. Han har gennem årene haft så mange tillidsposter i byen, at det vil fylde alt for meget at opremse dem her, dog må vel nævnes Ringkjøbing Banks bestyrelse og Handelsforeningens bestyrelse fra 1950, de sidste 8 år som formand. * Et dødsfald mere må også nævnes. Elsebeth Braagaard, der i 23 år var med til at opbygge Hee Dyrepark. * Beboerne i V. Strandgade er godt trætte af Rock-Cafeen, hvor gæsterne hver aften, når de forlader værtshuset, ødelægger nattesøvnen og sviner gaden til. * Bjarne Nielsen Brovst, der har udgivet en ny bog om Kaj Munk, talte på Fjordvang for 60 tilhørere om ham. Han talte så levende, at de unge blev interesseret i Kaj Munks prædikener, og der kom en dialog i gang, hvilket i høj grad berigede aftenen. * 18. Efter et møde i Ringkjøbing amtsråd, kan det amtskommunale vejvæsen forvente at få 8 mill. kr. stillet til rådighed på årsbasis til større arbejder på amtsvejene. * Aldershvile har tilmeldt en halv snes gæster til at holde juleaften. Tilbuddet gjaldt enlige pensionister. * Ringkjøbing Aarbog er kommet i handelen igen i år, udsendt af A. Rasmussens Bogtrykkeri ved Sv. Aage Jacobsen. Forsiden er i år i farver, og med et billede af dronningen og borgmester Skytte. Dronningens besøg var nok højdepunktet for sommeren. * 19. Ringkjøbing Amts Dagblad og Lions Clubs lotteri er nu slut og gevinsterne udtrukket. Den største gevinst på 10.000 kr. faldt i Ulfborgområdet. * 3 elever, ansat i Landbobanken i 1983. har erhvervet 3 førstepladser i en landsomfattende konkurrence blandt 500-600 bankelever. * Postmester H. J. Olesen oplyser, at der er solgt 201.000 julemærker i det lokale område. * Ringkjøbing Skytteforening har afviklet sin juleafslutning med den store deltagelse af 75 skytter. * 20. For 3. år i træk spiller Ringkjøbing Brass Ensemble julen ind med en lille koncert fra kirkens tårn. Det sker den 23. sidst på eftermiddagen. * Kommunens kunstindkøb har købt et fint lille kunstværk, en køn lille flodhest af sten. Denne er udført af kunstneren Henrik Voldmester fra Husby. Han har ligeledes udført skulpturen Rimfaxe, der står ved amtsgymnasiet. * Tb medarbejdere ved Ringkjøbing kommune forlader byen til fordel for job i Esbjerg. * Julehandelen den sidste søndag før jul er i år fastsat til 8 timer fra kl. 10 til 18. Om eftermiddagen vil der være musik i gaden, uddeling af appelsiner til børn og gratis film i Bio. * Ringkjøbing Gymnasium holder den 21. festlig juleafslutning. Der startes med morgenkaffe og rundstykker i klasseværelserne, derefter juletalen ved provst E. Stougaard Thomsen og fælles julesalmer. * 21. Tyskerne strømmer til Danmark for at holde juleferie. Det er udlejningsbureauerne i det sydlige Danmark, der melder udsolgt. * 1100 i forsvaret holder jul i det fremmede. Fra Grønland til Cypern, fra USA til Pakistan. * 60 elever fra Handelsskolen havde sluttet sig sammen om køb af Lions lotterisedler og var så heldig at vinde 2. præmien på 5000 kr. * 22. Ansatte hos Falck, Politi og DSB holder ikke juleaften. For dem er det en aften som alle andre i året. * Julegranens sang, der er ældgammel, dukkede op og blev sunget på De gamles Hjem i Lem. * Ringkjøbing Boligforening har modtaget endelig bekræftelse fra Boligstyrelsen om, at byggeriet på Møllevej må gå i gang. * 27. Skuespillerne i amatørteaterforeningen Tårus vil gøre det til en tradition med julerevy i Ringkjøbing. Foreningen startede 23. dec. i samarbejde med Hotel Ringkjøbing. 10 skuespillere opførte revyen, medens hotellet havde dækket et kaffe-ta'-selv bord i salen. * Ved arrangementer 3 steder i kommunen var der samlet 2000 til julebal 2. juledag. Det var i Højmark-Hallen, Vedersø Sognegård og på Hotel Ringkjøbing. Arrangementerne gav et overskud på 25-30.000 kr., som fordeles mellem de 3 foreninger. * 28. Arbejdernes Fællesorganisation har, med virkning fra årsskiftet, fået ny medlemsorganisation. Det er Ringkjøbingafdeling af Rør og Blik. * Ringkjøbing Automobil Forretning solgte torsdag eftermiddag 21 nye biler til Fa. Aage Hempel International i København. Det er tredie gang firmaet har udskiftet sin bilpark siden 1979. * Den 31. december standser Karna og Knud Jensen deres tobaksforretning på Torvet. Det sker efter i 40 år at have haft forretning på samme sted. * 29. Den 1. januar skifter Automobilhandlernes sammenslutning formand. Det er en regel, at der skiftes formand hvert andet år og i år afløser Aage Nickelsen, Mazdaforhandler, Holger Bech-Hansen. * Den 1. januar skifter rejsemontør Arne Andersen arbejde fra olietank til hot dogs. Han overtager forpagtningen af DSB's minibar efter Kaj Birkø. Andersen har tidligere haft udenlandsrejser de 4 måneder af året og glæder sig nu til en mere stilfærdig dagligdag. * Fra status for kommunen oplyser borgmester Skytte, at der i 1984 er brugt 850.000 kr. til driften af forsamlingshuse og 900.000 kr. i tilskud til idrætshallerne. * I de sidste dage af året er den tekniske forvaltning nærmest blevet bestormet affolk, der vil have isoleringstilskud. Nærmere betegnet 96 ansøgere. * Ved årets udgang konstaterers det fra Falck, at de i 1984 har haft 97 udrykninger til brand i Ringkjøbing og Holmsland kommuner. * Selv om Landbobanken sagde nej til refusion med Ringkjøbing Bank er der nu kræfter i gang for at starte en sammenslutning af banker i området i 1986 under navn Aktivest. * Ved lasersejladserne ud for Monaco opnåede Benny Andersen, Ringkjøbing, at blive nr. 4. * Da brudeparret Rita Dam Kristensen og Jørgen Olsen trådte ud fra rådhuset blev de hilst med hundeglammen. Brudgommens kammerater i Civilforsvarets hundetjeneste dannede spalier med deres hunde, og da der blev kommanderet glammen, hengav hundene sig med fryd til dette. * Ringkjøbing Amts Dagblad har haft en artikelserie, der hed »Hvor blev de af?«. Den skildrer hvad der er blevet af de unge, der rejste fra egnen og fik job eller lederjob andetsteds i landet. Som f.eks. skal nævnes Jørn Jensen (søn af Viola og Torben Jensen, Skolevænget 3), der er blevet overlæge ved ortopædiskkirurgisk afdeling ved Århus Amtssygehus. Bjarne Holm Nielsen (søn af Ingeborg og Gudmund Nielsen, Bavnshøj 3), drog ud som 16-årig for at blive sømand og efter forskellige uddannelser er han nu endt som overstyrmand, bosat i Vejle. Erik Rørbæk Sørensen, søn af Alice og Leo Rørbæk Sørensen, Ringkøbing, er efter 10 år som kommunaldirektør på Grønland nu bosat på Møn. Endnu en skal nævnes af Ringkjøbingdrengene. Det er Anker Høj. Han er søn af fru Høj, Skolevænget 9. Han har stået i lære og er uddannet som sætter i A. Rasmussens Bogtrykkeri. Efter svendeprøven kom han på Den grafiske Højskole. Efter at have været produktionschef hos Allers Reklamebureau kom han til det kendte firma Fr. Martin Vs i Christiansfeld. Nu er han endt der som direktør og medejer af firmaet. Han bor i Bramdrupdam ved Kolding.

Bryllup: 16. Ane og Poul Nielsen, begge Ringkjøbing. Sølvbryllup: 30. Arne Pedersen og hustru Ingrid, Glentevej 4.

Fødselsdag: 5. Anne Kristensen, Søndergade 3, 70 år. * 7. Thorvald Larsen, Nørregade 6, 70 år. * 10. P. Krebs Hansen, Kongshøjvej 24,75 år. * 13. Erik Vagn Hansen, Kirkebakken 11,50 år. * 20. Jens Iversen, Kronager 3, 75 år. * Fhv. postmester Aksel G. Hansen, Tangsvej 7,60 år. * 26. Kathrine Sørensen, Mellemgade 5, 65 år.

Jubilæum: 14. Typotekniker Tage Sandberg Jensen, Jagtvej 24, 25 år på Ringkjøbing Amts Dagblad.

Døde: 5. Evald Kragelund. * 8. Karen Rasmussen. * 14. Duva Holck Pape. * 15. Elsebeth Braagaard. * Emma M. (Thilde) Olesen. * 17. Ane Margrethe Knudsen. * 21. Karl Otto Flytkjær. * 23. Anton Steiner. * 25. Augusta Olsen. * Kay Theilland Poulsen.

 

1985

JANUAR

2. Dronning Margrethes nytårstale får ros både fra flygtninge og Flygtningehjælpen. * Så kom sneen, og børnene jubler og finder kælkene frem. * Politiet har uforbeholdne og rosende ord til overs for borgerne i Ringkjøbing for en bemærkelsesværdig fredelig nytårsaften og nat uden anmeldelser om hærværk. * Butikken Maries Børnetøj, Østergade 19, er solgt til Kirkens Korshær. Det er genbrugsforretningen, der flytter fra Herningvej til Østergade. * Mange forretninger starter i dag deres vinterudsalg. Der var mange mennesker såvel fra byen som fra oplandet, der havde fundet vej til udsalget. * 3. Svend Jensen og Poul Skovsted er udnævnt til vagtmestre hos Falck. * 4. Den 14. stiger posttaksterne igen fra 2,70 kr. til 2,80 kr. for et almindeligt brev. * Lars Kallesøe, 15 år og Reiner Vium Pedersen, 16 år, er hvert år på vandretur til en domkirkeby. I år gjaldt turen Maribo, hvor Kaj Munk er født. * KFUK sælger i disse dage en lodseddel, der er større end en avisside. Det er til fordel for opførelse af spejderhytten, der for et par år siden blev helt ødelagt ved hærværk. * De 18 kommuner omkring fjorden har fået brev fra amtsrådets udvalg for teknik og miljø angående rensning af fjorden, søer og bække. * Skøjtebanen ved Holstebrovej er for alvor taget i brug. Der skøjtes til langt ud på aftenen, da banen er oplyst af et par kraftige gadelygter på den nordlige indfaldsvej. * 5. Indsamlingen til »Afrika sulter« gav 136 mill. kr., når statens fordobling medregnes. * Roklubbens DM-trio, Geert Østergaard, Niels Jørgen Lauridsen og Stig Carlsen, er udpeget som årets idrætsudøvere. Vandrepokalen bliver således deres. * 7. Venstre i Ringkjøbing og Holmsland kommuner holder fast ved den gode tradition, at der skal være vinterfest. I år bliver det den 11. januar på Hotel Ringkjøbing, hvor der serveres en spændende menu. * Lægekonflikten sluttede fra og med søndag. Lægerne siger, at patienterne ikke stod i kø for at komme gratis til læge. * De jægere, der deltog i den første rævejagt, så overhovedet ingen ræve. * 8. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har i denne weekend fået en yderst kedelig overraskelse. Han har for kort tid siden købt naboejendommen Nygade 16, og i weekenden sprang et rør, så varmt vand fossede ned i lejligheder og kunstforretningen i stuen. * Falck har haft en rekordtravl vinterdag. Stationen havde 202 telefonopkald og ydede hjælp til 120-130 bilister med vinterproblemer. * Ombygningen for 2 millioner på Politigården giver akutte pladsproblemer, men et lån af advokatværelset fra juristerne har hjulpet noget. * 9. 25 unge landmænd besøgte Falck, hvor de af stationsleder Ole Fyrsterling fik forevist lysbilleder, der illustrerede korpsets mangeartede opgaver. * Der er travlhed hos byens VVS-installatører. Hidtil er folk dog sluppet for de store frostskader. * 10. Ringkjøbingegnens Husholdningsforening havde 120 deltagere til det første litteraturmøde på Hotel Fjordgården. Sognepræst N. J. Jensen, Højmark, indledte møderækken. * Falck er begyndt at købe stort ind hos kornhandlerne til foder til de forsultne svømmefugle. Dyrevenner opfordres til at hjælpe med fodringen. * Varmemester Kristian Madsen opfordrer folk til at holde øje med deres radiatorer, at de ikke bliver så kolde, at de fryser. Fjernvarmen bruger hver dag 55 ton kul og 10 tons olie. * Kirkeligt Samfund for Ringkjøbing og Omegn, der har tilslutning af 13 foreninger holdt i år fællesmøde, k Man startede med gudstjeneste med pastor Hillersborg som taler. Derefter var der kaffebord på Hotel Ringkjøbing. * 11. Rindum Sogne- og Ungdomsforening agter at bygge et nyt klubhus i 1985. Efter beregningen skulle huset blive 200 kvm og byggeriet ventes påbegyndt efter sommerferien. Byggeriet satser for en stor del på frivillig arbejdskraft. * Entreprenør Erling Madsen i Hee ejer en sneslynge, som kommunen har haft stor fornøjelse af at leje. I løbet af en arbejdsdag kan den puste mange tons sne op i en lastbil. * Politiet klager over, at de mangler 6 mand, men stadig får nye opgaver. Det vil selvfølgelig gå ud over patruljeringen i området. * De lokale idrætsforeninger vil tjene 40-50.000 kr. på de nye sportsfonde, der er blevet til på initiativ af Ringkjøbing Landbobank. Renten vil give en årlig indtægt på omtrent 45.000 kr., der vil blive fordelt mellem foreningerne. * 12. Byen har fået en ny zoneterapeut. Det er Birgit Eva Draiby, der har til huse i Grønnegade 16. * Landmanden skal tjene mere end 300.000 kr. årligt for at kunne tillade sig at spekulere i andre ejerformer, fremførte regnskabskonsulent J. Baunbæk-Knudsen på mødet på Hotel Fjordgården. I mødet deltog mere end 100 af egnens landmænd. * Siden der i 1982 blev indført mindsteløn for kommunale dagplejere, er ansøgningerne fra nye dagplejere taget betydeligt af. De fleste klarer sig uden den faste garanterede indtægt. * 21 firmahold har tilmeldt sig til ROFI's indefodboldstævne den 20. januar. * Tirsdag den 15. har læge Gunner Laursen været læge her i byen i 25 år. Læge Laursen er 65 år, men endnu har han ikke tænkt sig at holde op. * Ordenspolitiet fik i 1984 meget mere at lave. F.eks. steg udrykningerne fra godt 100 til 958. * 14. Weekendens isbaneløb blev en mægtig succes. På fjorden ved Velling deltog 555 biler. På Ferring sø 694 og ved Hemmet Havn 360. * Ringkjøbingegnens Landboforening og Ulfborg og Omegns Landboforening har onsdag møde. Emnet er, om det ikke er en idé at dyrke juletræer og træer til pyntegrønt. * 204 bundter fine minkskind og 30 ræveskind var i weekenden udstillet på Hotel Fjordgården. Masser af mennesker var til eftersyn. Ringkjøbingegnens Pelsdyravlerforening var arrangør. * 15. Ringkjøbing bank er som den første kommet med tilbud om oprettelse af en Investkonto. Denne skulle i fremtiden gøre det lettere at investere i papirer. * Overlærer Jeppe Kjærsgaard holdt i Guldalderklubben i mandags, for 90 medlemmer, foredrag om forstander på Askov Højskole J. Th. Arnfred. * Pensionatet på Blomstervænget i Rindum har af Lions fået foræret en trehjulet cykel. Denne vil være til stor glæde for beboerne. * Lions Club holdt i Vesterhavshallen sin årlige fest for pensionister. Ved indgangen fik hver et nummereret hæfte, der skulle gælde som nummer til de 4 lodtrækninger, der hørte med til underholdningen. 300 deltog i festen. * 16. Miljøminister Chr. Christensen, der bor på Alkjærhøj, bliver på søndag 60 år. * Coasteren Dansus var 10 timer om sejladsen fra havnen til slusen i Hvide Sande. Det var dog ikke på grund af isen, men en grundstødning på en hidtil ukendt banke i fjorden. * Den tredie store kulkedel er ankommet til Fjernvarmeværket ved Ndr. Ringvej, hvor der i forvejen findes to. * 17. Fra byrådsmødet meddeles, at det er vedtaget, at evt. 8 kan få bevilling til at holde åbent til kl. 05 fredag og lørdag. Forsøgsordningen vil omfatte et halvt år frem til 1. september. * Byrådsmedlem Rita Tfelling har flyttet sit politiske tilhørsforhold fra Fremskridtspartiet til Venstre. Hun forbliver byrådsmedlem for Venstre. * Apoteket har fået installeret en Servo-Link modtager, så man nu kan betjene handicappede kunder på gaden, eller være dem behjælpelige med at komme ind på apoteket. * 18. Landbobanken har for første gang suppleret bestyrelsen med 2, der arbejder i banken. * Ringkjøbing Industribygning A/S har i de seneste år ført en tilbagetrukket tilværelse. Nu vil de tegne nye aktier og gøre en indsats for at trække lettere industrier til byen. * 5 sydafrikanske skoleelever mødtes på Ringkjøbing Gymnasium med hundredvis af vestjydske kolleger. * 19. Firmaet Bredan havde inviteret Socialdemokratiet til at bese fabrikken, og 27 havde taget mod indbydelsen, og direktør Poul Erik Bæk forklarede om virksomhedens produktion af kompensatorer. * Nordsøværftets nybygning nr. 175 er blevet søsat. Det er så stort, 499,99 brt., at der ikke var vanskeligheder med isen i havnen. * Falck og skovskolen er gået sammen i aktion for sultende fugle. Det kan sommetider være svært at være fodrer, tit må foderet de sidste kilometer enten bæres på nakken elller på kælk til foderstedet. Udover fodringen sørger folkene også for, at vågerne ikke fryser til. * 21. En lille dreng på spadseretur med sin far opdagede søndag ved middagstid en truende brand i radioforretningen KM Radio i Nygade. Der er sket betydelig røgskade i lokalerne. * Antallet af hundeførere har udviklet sig stærkt i 1984. 80 nye er kommet til og ved årsskiftet var der registreret 136 medlemmer. * Isbaneløbene er sluttet for denne sæson med 1020 biler på isen på Ringkjøbing fjord. * 23. Den 25. januar bliver sangeren Peter Sand, som jo er en Ringkjøbingdreng, 60 år. Samtidig fejrer han 40 års jubilæum som sanger og 25 år som komponist. Hans debutkoncert var i Tivolis koncertsal med Johan Hye Knudsen som dirigent på podiet. * 63 har ansøgt om stillingen som kreditforeningens direktør, når Jørgen Larsen går af til sommer. * Borgmester Niels Skytte pointerer absolut definitivt, at han ikke vil genopstille til byrådsvalget i november. Han har været borgmester i 19 år og trækker sig tilbage med udgangen af 1985. Han har deltaget i kommunalt arbejde i 28 år. * 24. Onsdag blev Ringkjøbing Folkeuniversitetskomité stiftet. 27 deltog i mødet på Ringkjøbing gymnasium, og man gik straks i gang med planlægning af arbejdet i den nye sæson 1985/86. * Ragna Tang rejser til Bremen med 45 dansere, spillemænd og ledere. Det er første gang, danserne skal være med, tidligere har Ringkjøbinggarden deltaget i det store show. * På lørdag eftermiddag indbyder Ringkjøbing kommunale Musikskole til koncert i Rådhushallen. Usædvanlig er koncerten kun for cello og klaver. * 24. Tre ROFI-spillere blev kredsmestre ved kredsstævnet i Ikast. Det var badmintonspillerne, der var i ilden. Tina Børgesen vandt først dame A og dernæst damedouble A sammen med sin mor, Inga Børgesen. Det tredie mesterskab erhvervedes i oldboys B af Jens Erik Faurholdt. * 25. Arkitekt Bay-Jørgensen åndede lettet op, da han efter 5 års kamp med myndighederne fik tilladelsen til bygning af et stort feriecenter på Klintholm på Møn. Projektet beløber sig til 80 mill. kr. * 60 flygtninge fra Sri Lanka skulle have været indkvarteret på Hotel Garni på Torvet her, det blev dog ikke til noget. * En »fantastisk« interesse for at etablere sig, udtaler filialdirektør Finn Klejnstrup, Midtbank. Han taler om en nyetableringskontoform, der blev oprettet i oktober i 1984. * 130 elever og forældre deltog i Handelsskolens orienteringsmøde med tilbud om EFG, handel/kontor og højere handelseksamen. * 26. Ringkjøbing og Stadil Fjords Fiskeriforening har meldt sig ud af Dansk Fiskeriforening. Grunden er utilfredshed med de høje kontingenter. * 28. Ringkjøbing Rideklub, der havde budgetteret med et underskud på 8000 kr., har den glædelige overraskelse, at regnskabet ved årets slutning udviste et overskud på 22.000 kr. * Den 2. februar har Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole åbent hus, hvor alle interesserede kan se, hvordan en dagligdag foregår året igennem * Den danske bridgeelite blev kendelig duperet, da fru Agnes Nielsen, Birkevej 3 (85 år) og datter blev vinder af danmarksmesterskaberne i parspil. * Det kristne Gymnasiums orienteringsmøde havde ca. 100 deltagere. Rektor Mogens Kappelgaard ledede dagens orientering. * Koncerten i Rådhushallen bliver som så mange arrengementer i denne tid aflyst på grund af sneen. * 29. Orienteringsaftenerne på gymnasierne er mere end godt besøgt. På Ringkjøbing Gymnasium deltog 160 elever og forældre. Rektor Wurtz ledede mødet. * Ringkjøbing Amtsråds sygehusudvalg indstiller til amtsrådet, at der bevilges 200.000 kr. til projektering og planlægning af det planlagte byggeri ved den medicinske afdeling på sygehuset i Ringkjøbing. * 30.1 anledning af kreditforeningsdirektør Jørgen Larsens afslutning på sit arbejde i morgen var der reception på Kreditforeningen. Mange var mødt, men mange fra Kreditforeningen i landet var forsinket på grund af sneen. * Ragna Tang har igen været på tur med sine dansere. Denne gang til Bremen, hvor hun skulle give 6 opvisninger. Hjemkommen siger hun, at det gik vældig godt. Hver gang med ca. 7000 tilskuere. Stor opsigt vakte holdets pompøse hatte og at Ragna Tang selv efter en operation mødte på armstokke. * Englandsfarerne fra 9. klasserne holder vinterferie i London i 8 dage. Det er 20. år elever fra Ringkjøbing skole kommer til England. Turen finansieres til dels af elevernes indsamling af papir, flasker og bøger. * 31.1 mere end 50 år har Alfred Kousgaard været den kendteste spillemand på egnen. I mange år har han boet i Skjern, men siden 1973 har han været bosat Damtoften 35. På onsdag fylder han 75 år. Hans retrætepost var Ringkjøbing og Omegns Underholdningsorkester, som først er nedlagt for 3-4 år siden. * Ringkjøbing Plejehjem har af Ellen og Aksel Trankjær, Stadil, modtaget en gave på 100.000 kr. * På SID's generalforsamling oplyste afdelingens formand, Kurt Jensen, at arbejdsløsheden i SiD er faldet fra 20 % til 18,5 det sidste år. * To blev nyvalgt til afdelingens bestyrelse, Jørn Christensen, Hee, og Jens Kamp Jensen, Lem. * Hos Henning Pedersen i Hvingel er der født tvillinglam. Det bemærkes, at det er meget tidligt på året, dette er sket.

Bryllup: 5. Helga Christensen, datter af Inge og Peder Christensen, Ringkjøbing, og Frederik Christensen, Struer. * 12. Aase Neubert og Bjarne Madsen, begge Ringkjøbing.

Jubilæum: 1. Jacob Gade, Hoffgaardsvej 18, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad.

Fødselsdag: 2. Erik Madsen, Alkjærparken 100, 50 år. * 8. Købmand Lau Højmark, Banegårdspladsen, 50 år. * 10. Agnete Nielsen, Damtoften 10, 75 år. * 16. Mary Bækby, Vellingvej 7, 70 år. * Aage Jeppesen, Bavnshøj 13, 70 år. * 20. Kaj Jørgensen, Vellingvej 1, 50 år. * 24. Gudrun Larsson, V. Strandsbjerg 56, 50 år. * 27. Tvillingbrødrene Knud Håkonsen, Kronager 3 og Svend Håkonsen, Ø. Strandgade 14, 50 år. * 27. Bent Christensen, Østergade 32, 50 år. * 28. Svend Aage Faurbye, Kløvervænget 10, 70 år. * Fhv. gårdejer Aksel Slyk, Herningvej 33, 70 år.

Døde: 1. Dagny Olsen. * 8. Jacob Jacobsen. * 9. Niels M. Jensen. * 26. Dorthea Mastrup.

 

FEBRUAR

1. »Det lysende fyrtårn må aldrig slukkes«, fastslår Ringkjøbing Roklubs formand Jens Aage Dahl i det jubilæumsskrift, der udsendes i morgen på roklubbens 40 års jubilæumsdag. Klubben er vokset støt og godt siden starten, og 1984 var det år, der skabte respekt om klubben. Med førstepladsen i 2 mesterskaber og en andenplads ved DM opnåedes det bedste resultat inden for konkurrenceroningen siden slutningen af 60'erne. Niels Jørgen Lauridsen, Stig Carlsen og Geert Østergaard blev fortjent udnævnt til årets idrætsudøvere i Ringkjøbing. I år er klubhuset moderniseret og der er kommet nye både til. Dette skyldes del i Havnefesten med en stor aktiv indsats. * Ringkjøbing kommunale musikskole indbyder lørdag eftermiddag til koncert i Rådhushallen. En god timestid omkring et flygel er koncertens titel. 16 af musikskolens klaverelever spiller. * 2. Det kulfyrede varmeværk ved Ndr. Ringvej får i dag til den nye kedel, som er ved at blive installeret, et stort posefilter af galvaniserede plader bragt på plads. Man gør alt for, at luften skal forurenes mindst muligt. Varmemester Kristian Madsen mener, at skorstensrøgen er renere end Ruhrluften. * Arbejdernes Oplysningsforbund har i Rådhushallen en stor udstilling med kunst, der på en eller anden måde har relation til arbejdslivet. Som repræsentant for Ringkjøbing amt er Jonna Sejg, Dybe, valgt. * 5. Handelsforeningens generalforsamling godkendte mandag en forhøjelse på 10 % af bidragene til PR-udvalgets virksomhed. Handelsforeningen selv har et pænt overskud, så bidraget kunne bevilges. Foreningen har i det forløbne år ved dødsfald mistet 3 af sine medlemmer, købmand Axel I. A. Jensen, købmand Duva Holck Pape og boghandler N. P. Holm. Formanden, Svend Aage Jacobsen, udtalte mindeord over disse 3. * Missionsugen i Ringkjøbing Indre Mission begyndte i går mandag. * Miljøminister Chr. Christensen underholdt i Guldalderklubben med en redegørelse om den ministerielle afdeling for natur og miljø på Christiansborg. * 6. Kirkens Korshærs genbrugsbutik har skiftet lokale fra Herningvej til Østergade 19. Efter et par år er lokalerne på Herningvej blevet for små. * 7. Hvert år er der skolefest på Alkjærskolen. I går var der samlet 600 forældre og elever fra børnehaveklasserne og til 3. klasse. De sørgede for både underholdning og servering. I aftes ventes 500 til fest for de ældre klasser op til 7. De varetager ligeledes underholdning og servering af kaffebord. Til slut er der så diskotek. * På en strækning på 400 meter vil der nu ved Vellingvej blive gennemført en dobbeltrettet cyklesti mellem Heboltoft og Velling Kirkeby. * Willy Pedersen, Gulf Servicenter på Herningvej, har med virkning fra 10. februar købt Videoklubben, Nygade 24. * 8. På Venstres liste til amtsrådsvalg er borgmester N. Skytte opstillet som nr. 2 i Ringkjøbing-Lemvig-kredsen. * Rindum Skole havde onsdag og torsdag åbent hus, hvor alle forældre var indbudt til at overvære undervisningen i klasserne. Samtidig var der stor udstilling af elevarbejder i praktiske fag. * Ved hjælp af to store kraner fik Møllelauget i No i går rejst den ene af de 3 møller, der skal placeres ca. en kilometer fra byen. * 9.1 aftes var der igen Good Old Days i Ringkjøbing Bio. Tilslutningen var stor - 220 deltagere - og stemningen høj. * Boligforeningen venter spændt på det endelige tilsagn om at opføre 15 ældreboliger i byen. De 9 skal ligge i »dommerens have« og de 6 på et areal ved Aldershvile. * Vinterferie på Ringkjøbng skole er noget forholdsvis nyt, men mange forældre og firmaer er interesseret i sagen. Foreløbig er der 1 uges ferie i år. * 11. Henning Sørensen fra Ringkjøbing IF sikrede sig en bronzemedalje ved de jydske ungdomsmesterskaber i atletik i Marselisborghallen i Århus. Han har løb som største interesse. * Otte restauranter i kommunen har ansøgt om natbevilling. * 12. Handelsforeningens PR-udvalg vil i år igen arrangere fastelavnsløj er for børnene på Torvet, og der vil blive kåret 8 kattekonger og 8 kattedronninger, ligesom der vil blive uddelt præmier til de bedst udklædte. * Jægerne i omegnen har sluttet vinterens rævejagter. Rævebestanden er yderst minimal og udbyttet ligeledes, siger jægerne. Dog er der i området omkring Lyngvig Fyr skudt 8 ræve, og det er flere år siden, der er skudt så mange. * 13. Socialdemokratiet har holdt generalforsamling i Laugsbygningen. 40 medlemmer deltog, og mange emner var på tale. Det var navnlig frikommune og salg og nedrivning af Højskolehotellet. Man savnede den store sal der til møder. * 1, april bliver den sidste del af forretningerne udlejet i Ringkjøbing Banks byggeri i Algade. det bliver en damefrisør, der flytter ind. * Bestyrelsen i Ringkjøbing- og Ulfborgegnens Landboungdom har konstitueret sig med Leif Haubjerg, No, som formand og Henning Rindum, Lem, som næstformand. * På grund af smittefaren er mange landmænd ikke glade for at få gæster i stalden, derfor holdes det næste bedriftsbesøg på video hos gdr. Niels Jørgen Pedersen, Højmark. * 14. Byggeriet i Algade på Højskolehotellets grund gik i stå på grund af det hårde vintervejr. Nu er håndværkerne igen begyndt at spørge, om det snart skal i gang igen. * Ringkjøbing Bank har igen kunstudstilling på Torvet. Det er en lokal kunstner, Ella K. Christensen. * 15. Landbobanken ansætter til sommer 5 nye elever. Det er samme antal som sidste år. * 8. klasse på Ringkjøbing skole har samlet ind til Red Barnet. Det blev til 490 kr., der kunne sendes til organisationen. * Ringkjøbing Industribygnings kampagne for at tegne nye aktier er resulteret i en henvendelse fra 2 fabrikanter, der er interesseret i at etablere sig på egnen. Det er industri, der fortrinsvis beskæftiger kvinder. * Billardklubben har sluttet vintersæsonen. Denne var meget tilfredsstillende, men klubben vil meget gerne have nye unge medlemmer ind. * Der var fest til langt ud på aftenen i Vedersø Sognegård, da 200 fejrede, at Kaj Munkfilmens optagelse var slut. Med vemod sagde Vedersøboerne farvel til TV-folkene, som de havde arbejdet med i flere måneder. * Amatørarkæologernes markafsøgning i Velling skrider fremad. Der er ikke gjort opsigtsvækkende fund, men der er fundet spor af kulturer, som man hidtil ikke har kendskab til i Vestjylland. * Guldalderklubben blev i mandags underholdt af Tim Spillemandslag, hvilket gav anledning til en svingom efter kaffebordet. * 16. Det forventes, at Ringkjøbing Amtsråd yder 10.000 kr. i støtte til et heltudklækningsprojekt i Sdr. Nissum Fjord. Det er et 4-årigt projekt. * Udvalget for teknik og miljø indstiller til byrådet, at man går videre med cykelstiprojektet på strækningen fra museet til Hvashøj. Ligeledes forventes, at byggeriet på Møllevej kan gå i gang den 21. februar. Murermester Edgar Noesgaard bliver byggestyrer af dette projekt. * S. Sørensen Sko i V. Strandgade markerede fredag eftermiddag en større ombygning af lokaler ved en reception. * Dagplejeordningen i kommunen udvider 300 pladser med 25 med virkning fra 1. marts. Samtidig bliver antallet af tilsynstimer i dagplejen hævet med 10 timer ugentlig. * Der var stort rykind i laugshuset fredag, da bladfolk kom for at lykønske Carl Korsgaard med 25 års jubilæet på Ringkjøbing Amts Dagblad. * Darwins orkidé, en stor sjældenhed, blomstrer hos Egon Heldgaard. * Henny og Mogens Jørgensen fra Tarm er det nye bestyrerpar i DSB's kiosk på Banegårdspladsen. * 18. 1984 blev et år, som for første gang i flere år betød travlhed i vore virksomheder, der alle hører under byggefagene. Udtalelse af formanden for Mesterforeningen for Byggefagene i Danmark, Ringkjøbing Kreds ved generalforsamlingen på Hotel Fjordgården. Efter 10 år trak formanden Harald Andersen sig tilbage. Til afløser valgtes Sven Agner Jørgensen, Ølstrup. * Ved det tredie og sidste isbaneløb ROMK afholdte, var der tilmeldt 223 hold. Alle løb har været stor succes. * Kunstforeningen havde så stor tilstrømning til fernisering af M/S Yrsas udstilling, at der måtte trykkes nye kataloger og prislister. Udstillingen er åben til 2. marts. * Som en forsøgsordning får nu 8 restaurationer i byen tilladelse til at holde åbent til klokken 5, fredag og lørdag. * 19. Handelsforeningens PR-udvalgs store arrangement på Torvet havde samlet ca. 450 børn til tøndeslagning. Det var meget koldt, men det tog børnene sig ikke af. 600 fastelavnsboller blev sat til livs med god appetit. Der var præmier til kattekonger og -dronninger og til de 12 mest fantasifulde udklædninger. * Guldalderklubben havde en storartet eftermiddag med Hanne Severinsen, der livlig og oplysende fortalte om en 4 ugers rejse i Kina. Der var mødt 100 medlemmer. * Der er vældig pres på Laugshuset på J. C. Christensensvej, så mange ønsker sig et nyt og større samlingssted, siden Højskolehjemmet er forsvundet med samlingssal. * Henning Christensen, Snejbjerg, er ansat som beskæftigelseskonsulent i Ringkjøbing efter Sten Frost. * 20. Små sygehuse bliver styrket i en ny 11 års plan. Ringkjøbing Amtsråd tiltrådte tirsdag den nye sygehus- og sundhedsplan frem til 1996, og en af dens intentioner skal være, at den praktiserende læge skal være en nøgleperson. Der skal lægges mere vægt på ambulant behandling- og undersøgelse og den forebyggende indsats. * Borgmester N. Skytte holdt en 4-timers orientering om den nye kommunikationsteknologi for 100 erhvervs- og institutionsfolk fra Ringkjøbing Kommune. Til slut opfordrede han tilhørerne til at komme med nogle ideer om den nye teknologi. * Ringkjøbing Bank får i stigende grad besøg affolk, som blot vil se på malerierne. I en længere årrække har banken købt malerier med speciel tilknytning til egnen. De foretrukne kunstnere er P. Sand Holm, N. P. Mols og Børge Nyrup. * Ringkjøbing Amtsråd har i går på mødet frigivet 1.266 mill. kr. til energibesparende foranstaltninger i amtskommunale bygninger. Her gælder det de utætte vinduer på sygehuset. * 21. Landbobankens personale kan andet end ordne pengesager. En gruppe af dem har vundet et par mesterskaber i konkurrence med 400 kolleger fra 11 andre banker i Jylland og København. Sagen drejede sig om indendørs fodbold. * Ringkjøbing Bank skal bruge 4 elever og har fået 155 ansøgninger at vælge imellem. * 22.12 elever fra den nysproglige linie har løst en praktisk opgave i engelsk. Frem for at finde en teoretisk opgave var klassens engelsklærer, adjunkt Niels Andersen, ude efter et praktisk materiale. Det fandt han på turistkontoret i form af den 3-sidede brochure »Ringkjøbing til fods«. * På Ringkjøbing Banks generalforsamling i Vesterhavshallen var der 649 deltagere. Det var nok med lidt vemod, at bankdirektør Nielsen for sidste gang i 35 år gennemgik regnskabet. Bankens formand J. Baunbæk-Knudsen havde et tillæg til formandsberetningen, hvor han havde mange venlige og smukke ord om og til Nielsen. * 23. Museet arrangerer i den kommende tid 4 spændende foredrag. De 2 er om Mylius Erichsens Danmarksekspedition og sidste års mindeekspedition. Den tredie handler om dykningerne ved »Set. George«, det fjerde om Ringkjøbingegnens landskab og undergrund. * Formanden for Vestjydsk Eksportforening pointerer på generalforsamlingen, at der må gøres et arbejde for at skaffe flere dyr til salg. * 50 medlemmer fra Ringkjøbing Husmoderforening har været på rundvisning i Sparekassen. * Indre Mission har ændret på de ydre rammer, men indholdet hverken kan eller vil man ændre. * 25. For første gang har Ringkjøbing Plejehjems Venner holdt loppemarked lørdag og søndag. Det blev en stor succes. Om lørdagen var der 200 besøgende og den første time en omsætning på 4000 kr. Om søndagen var der også stort rykind og en omsætning på 3000 kr. * I weekenden holdt RIF åbent hus for de mindste spillere og forældre, så disse kan vide, hvad de egentlig sender deres små drenge ud til. Dette foregik i klubhuset på Alkjær stadion. * 26. Lange Sport havde i nat sovegæster uden for døren. Der var udsalg og 6 unge mødte op allerede om aftenen med soveposer for at være de første kunder og gøre et røverkøb. Et af tilbudene var en træningsdragt, der var nedsat fra 998,00 kr. til 9,85 kr. * 26. Ingeborg »Claus« Kjærgaard er blevet 80. Dagen fejredes ved åbent hus og af gæsterne var der et halvt sangkor og en hel musikskole. Hun har selv været elev i musikskolen i 14 år, så det var ikke uden grund, at musikskolens trompettrio blæste hende et stykke. * Ringkjøbingegnens Hovedkreds havde forårsopvisning i gymnastik i Vesterhavshallen. Det strækker sig over 2 dage og 2558 aktive gymnaster deltog i opvisningen. Foreningen har i 1984 haft et overskud på 20.000 kr. og har nu en egenkapital på 93.000 kr.» 27. På fredag er der på Ringkjøbing Amtsgymnasium urpremiere på en ny musical med titlen »Sangen om bomben der faldt« med såvel musik som handling og dialog, der er skrevet af en gruppe elever i fællesskab. * Knallertundervisningen på Ungdomsskolen bærer tydelig frugt. Antallet af unge knallertkørere, impliceret i uheld, er på et år faldet til under en trediedel. * I anledning af direktørskiftet i Ringkjøbing Bank bliver der som et farvel til direktør Nielsen og et goddag til den nye direktør Mogens Svensson afholdt reception på Hotel Fjordgården. Hvis man spørger Nielsen, hvorfor han går, siger han: Jeg går, før nogen spørger, hvorfor jeg bliver. * 28. På politistationen er der roderi under ombygningen. 2 skriveborde og 5 stole til 8-9 mand er vist lidt nok til det daglige arbejde, men betjentene trøster sig med, at det kun skal vare kort tid inden de lokale forhold bliver tilfredsstillende.

Bryllup: 16. Rita Espersen, datter af forpagter V. Espersen, Ringkjøbing, og Jens Kjær Pedersen, Thrm. * 23. Karin Risdahl og Jens Nilsson, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 16. Sv. Erik Bedsted og hustru Edel, Kirksvej 9. * 28. Ebbe Hebroe og hustru Nora, Fjordvang 22.

Jubilæum: 1. Distriktsingeniør Olaf Pedersen, Skolevej 28, 25 år hos A/S Phønix Contractors, Brejning. * 15. Direktør Carl Korsgaard, Fjordvang 13, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad.

Fødselsdag: 2. Jørgen Bennetsen, Bildtsvej 8, 75 år. * 4. Ellen Jacobsen, Aldershvile, 90 år. * 6. Spillemand Alfred Kousgaard, Damtoften 35, 75 år. * 7. Arne Kristensen, Smedegade 19, 50 år. * 8. Mary Pedersen, Godthåbsvej 10, 75 år. * Jens Chr. Kirk, Hvashøj 10, 70 år. * 15. Gudrun Henriksen, Damtoften 8, 65 år. * 16. Søren Chr. Jensen, Fjordallé 5, 50 år. * 17. Amtsvejinspektør Knud Birkegaard, Hasselvej 9, 50 år. * Politikommissær E. Viuff Jørgensen, Vingevej 6, 50 år. * 19. Martha Reffs, Damtoften 7, 75 år. * 25. Poul Jensen, Enghavevej 25, 50 år. * 26. Ingeborg (Claus) Kjærgaard, 80 år.

Døde: 4. Johanne Jacobsen. * Sigrid Carlsen. * 5. Marie Noesgaard. * 6. Peder Flytkjær (tidl. Ringkjøbing). * 8. Kirsten (Venø) Pedersen. * 10. Arne Olsen.* 16. Frida Berzant. * 18. Per Moesgaard. * 20. Laust K. Terp. * Agnes Hviid. * 21. Kathrine Sønderborg. * 23. Mary Tved Kristensen. * 27. Kristian Georg Nielsen.

 

MARTS

1. I dag er det så skiftedag i Jyllands Kreditforenings Ringkjøbing-hjemsted. Det er direktør Jørgen Larsen, der forlader posten. Den nye direktør er den 44-årige N. A. Brændgaard fra Viborg. Samtidig er kontorchef Jørgen Hansen udnævnt til underdirektør. * Kunstforeningen havde fuldt hus på Hotel Ringkjøbing, da de 4 Ritaer optrådte. Den såkaldte kvindecabary har vakt opsigt over hele landet. * Nissum og Ringkjøbing fjorde har nu mulighed for at få heltyngel udklækket. Amtsrådet har givet tilskud til udklækningen i begge fjorde. Formanden Henning Brasen var særdeles tilfreds med projekterne, hvilket kom til orde ved Centralforeningens årsmøde på Hotel Fjordgården. * Et af Ringkjøbings kendteste murerfirmaer, Astrup Hansen, får med virkning fra 1. april ny indehaver. Det er lillebror Jørgen, der overtager firmaet efter storebror Niels Erik. Han skal i stedet begynde et nyt job som ingeniør hos det verdenskendte firma Christiani & Nielsen. * Med virkning fra 1. juni overtager tømmerhandler Ole Tikjøb den store lagerhal på Birkmosevej med tilhørende udenomsareal, der hidtil har været Astrup Hansens. * Kunstforeningen har på søndag fernisering på en udstilling med arbejder af Hanne og Jens Mathiesen, Vinderup. Hanne er tekstilkunstner og arbejder med plantefarvet garn på træemner. Jens Mathiesen er tegner og kunstmaler. * 2. Inger Roed er med sin konfektureforretning i Nygade flyttet til lokaler på Torvet 10, hvor Knud Jensen tidligere havde vin- og tobakshandel. Hendes lokaler i Nygade overtages af Arnes Blomster, der her kan få en større udvidelse. * 150 børn og voksne deltog i en vellykket familieaften på Borgen. * 4. Jorden var dækket af sne, da Ringkjøbing Hundeskole lagde ud med det fjerde kursus i lydighed. 15 deltagere var repræsenteret på dette hold med den yngste hund på 1/2 år, den ældste på ca. 2 år. * Kromanden i Røgind, Jørgen Andersen, havde en tom vognport til rådighed og ville gerne starte en produktion af angorakaniner med henblik på at udnytte ulden. Det blev imidlertid til hjorte i stedet for kaniner. I fredags ankom 2 kronhjorte og en snes dådyr. * Det dårlige vejr var ingen hindring for bemærkelsesværdig stor interesse for at se på nye og brugte biler hos RAF på Herningvej. * Musik og Ungdom har arrangeret en sensationel koncertnyhed på Hotel Ringkjøbing. Det er duoen, den russiske guitarist Nikolai Gromin og den amerikanske guitarist Doug Raney. * Fredag den 8. marts åbner Rock-Cafeen og »Sorte Louis«. Som noget nyt er der åbent til kl. 5 nat. * 5.30 medlemmer af Landboungdommen havde en dejlig oplevelse, da Kreditforeningens bygning blev forevist dem. * Fremskridtspartiet i Ringkjøbing har til amtsrådskonsulent foreslået byrådsmedlem Aage Kjelstrup. * 6. Ringkjøbing Pensionistforening havde igen meget stor tilslutning til sit månedsmøde, hvor lærerinde Inger Andersen, Middelfart, viste fine lysbilleder fra Kristusspillene i Oberammergau. * Landbobankens generalforsamling sætter rekord med næsten 1300 deltagere. Denne afholdes i morgen den 7. i ROFI-Hallen. * Alkjærskolens dygtige skakspillere har tidligere i år været med til DM i Odense. Peder Søndergaard og Stefan Christensen blev begge amtsmestre, mens de øvrige opnåede gode placeringer. * 97 har søgt om optagelse på Ringkjøbing Gymnasium i det nye skoleår. Det er godt 20 % flere end sidste år. * 7. Seks arbejdsformidlingskontorer i Ringkjøbing amt skal nedlægges, muligvis allerede fra 1. april. Regionschefen har af Arbejdsdirektoratet fået ordre til nedlæggelsen, selv om det sker på tværs af en indstilling fra Arbejdsmarkedsnævnet i Ringkjøbing amt. * Ribe og Vejle amter samt de to amters kommuner har på et møde i Arnborg givet løfte om, at de vil gøre en indsats mod fjordforureningen. Oplysningen kommer fra Egvad kommunes miljøudvalgsformand Niels Oluf Pagh. * Handelsskolens skakspillere er blevet amtsmestre i gymnasieskak. * Joan Nørgaard er en ung pige (21 år), der tidligt får sit ønske om egen forretning opfyldt. Uden ydre festivitas overtager hun Osteboden i Algade 7 efter Benny Rasmussen, der har haft forretningen i 4 år. * Omkring 75 deltog i den generalforsamling, der bliver væsentlig i Ringkjøbingegnens Landboforenings historie. Alle stemte for sammenlægning med Ulfborg og Omegns Landboforening. * 8. Fredag den 15. kommer Kim Larsen til Rock-Cafeen i V. Strandgade. Det skulle være noget ekstraordinært, da han er idol for mange unge. * Fra Ringkjøbing Landbobanks vellykkede generalforsamling i ROFI-Hallen er der tal. Udlånet steg i 1984 til 539 mill. kr., 103 har fuldtidsjob, 30.000 er kunder og 4000 er aktionærer. * Der var 800 skoleelever fra hele amtet, da der var gymnastikturnering for amtets folkeskoler i Vesterhavshallen torsdag. * I weekenden mødes 2500 gymnaster til opvisning. Dommeren bliver forstander på Viborg Gymnastikhøjskole Arne Knudsen. * 9. Tandlæge B. Anthonisen, der i 1984 skrev bogen om tyske fæstningsværker ved den jydske vestkyst, er i gang med en bog om Nordeuropas største fæstningsværker ved Hanstholm. * Nordsøværftets nybygning nr. 176 blev søsat fredag eftermiddag. Skibet blev navngivet af den 8-årige Mette og fik navnet »Arktis Sun« med hjemsted i København. * Ann Dalsgaard fra Skjern har overtaget blomstergartneriet i Nygade. Her har Th. Bank Danielsen drevet blomsterforretning i 32 år og tidligere har her også været blomsterforrening, så denne hører til de gamle velrenommerede. * 11. 9. klasses elever på Ringkjøbing skole har taget initiativet til en dag, hvor der skulle drøftes misbrug af spiritus og stoffer. * Danmarks civile Hundeførerforening opfordrer medlemmerne til at være ekstra påpasselige med, at hundene ikke efterlader deres »visitkort«. Nu sneen er borte, er der mange klager over problemet. * 12. Ved Ringkjøbing IF's lokalopvisning blev årets gymnast udpeget. Det blev denne gang den 80-årige Dagny Bach, der har været aktiv gymnast i en lang årrække uden at svigte træningen en eneste gang. Med ærestitlen fulgte årskruset. * Der er af Teknologistyrelsen bevilget 500 mill. kr. til det teknologiske udviklingsprogram i Ringkjøbing amt. * Det andet af 4 foredrag på museet handlede om Danmarksekspeditionen 1906-08. * 13. Den hygiejniske badevandskvalitet i Ringkjøbing Fjord var bedre i 1984 end i 1983. Dette fremgår af amtsvandvæsenets nyeste badevandsrapport. * Planforslaget for Ringkøbing Kommune frem til 1996 er nu klar til godkendelse i byrådet. Derefter følger en ny offentlighedsfase. * 110 deltagere i Guldalderklubbens sammenkomst havde en morsom eftermiddag. Kirsten Laubjerg fortalte små vitser, der belyste forskellen mellem jyder og sjællændere. * 14. En tekstilindustri i Ringkjøbing fik af egnsudviklingen 1 mill. kr. i tilskud til arbejdet. * På mandag holdes orienteringsmøde i forbindelse med at få oprettet en musikgren på Ringkjøbing Gymnasium. * Eleverne på Ringkjøbing Gymnasium tilbyder et dagsværk den 21. marts til fordel for skolegang i det sydlige Afrika. * Landbobanken har i samarbejde med 11 jyske lokalbanker udgivet et nyt blad. Udlandsinformationen er navnet og det skal udkomme en gang om måneden. * Ringkjøbing Byråds møde startede uventet med en voldsom debat om indstilling til industriministeren af tre personer, der fra årsskiftet kan indtræde som offentlig repræsentant i bestyrelsen for Ringkjøbing Bank. * 15. Amtsrådet har bevilget 200.000 kr. til projektering af byggeplaner ved sygehusene. Overlæge Graven Nielsen har planer om særlige rum for pårørende til døende, og håber planerne kan gennemføres. * 16. Den konservative kandidatliste til kommunevalget er nu klar med 14 navne. * Ringkjøbing Automobilforretning havde i forbindelse med åbent hus en konkurrrence for børn fra 5-15 år. Der skulle tegnes en bil fra år 2001. * Ringkjøbing Marchforening indleder sæsonen med en gåtur omkring Vestjyllands Højskole i Velling. * Der plantes stadig flere løvtræer i Vestjylland. I det forløbne år udleveredes 57.500 planter og af disse var 4500 løvtræer. * 18. Ni biler blev solgt hos Volvo/ Renault i forbindelse med åbent hus arrangementet i weekenden. * Ringkjøbing Roklubs formand, Jens Aage Dahl, aflagde en optimistisk beretning på generalforsamlingen. Roresultatet i 1984 blev 22.000 km og et danmarksmesterskab hjembragt. * 19. Svend Nielsen, der i 34 år har virket i bestyrelse eller fodboldudvalg i RIF, trækker sig nu tilbage og overlader posten til optiker Sten Lauridsen. Svend Nielsen fortsætter arbejdet i ungdomsudvalget. * Handelsstandsmænd fra hele Jylland har i dag møde på Hotel Fjordgården. Det sker i forbindelse med det årlige formandsmøde i Den jydske Handelsstands Centralforening. Det er en sammenslutning af foreningen i 29 jydske byer. * Jyske Bank og Handelsforeningen havde i går møde på Hotel Fjordgården. Aftenen lededes af salgsdirektør Jens Ladegaard. Til 225 forretningsfolk var hans budskab: Smil til kunderne - stil begavede spørgsmål og lyt til svarene. * 20. Venstre i Ringkjøbing havde arrangeret møde på Brejninggaard Efterskole, hvor økonomiminister Anders Andersen talte om Danmarks politiske situation. 150 deltog i mødet. * Ringkjøbinggardens bankospil i ROFI-Hallen havde samlet 1250 deltagere. Firmaer fra byen og omegnen havde skænket gevinster til ca. 50.000 kr. Overskud fra aftenen blev på godt 40.000 kr. * Ringkjøbing Skakklubs 1. hold spiller i mesterklassen fra næste sæson. Oprykningen blev sikret søndag i Aulum, da holdet vandt A-rækken efter en sindsoprivende kamp på 7 timer. * Politiet har skærpet opmærksomheden mod de cyklister, der kører forkert over lyskryds. I morges blev adskillige standset for den forseelse mod færdselsreglerne. * På søndag bliver der i kirken den første familiegudstjeneste. Børn fra alle kristelige sammenslutninger deltager og pastor Jørgen Skydstofte taler. * Musik og Ungdom byder i aften på en helt usædvanlig koncert i Rådhushallen. Det er 3 unge fra solistklassen fra det kgl. danske musikkonservatorium. Ensemblet består af Bodil Øland (mezzosopran), Gert Sørensen (slagtøj) og Jesper Liitzhøft (akustisk og elguitar). * 20. Det kristne gymnasium har fået tilmeldingerne fra hele landet samlet, og det viser sig, at 55 elever skal begynde i l.g efter sommerferien. For tredje år i træk har tilgangen ligget stabil på 55 elever. * 21. Eleverne fra Ringkjøbing Skole, Rindum skole og Alkjærskolen havde en time fri for at være sammen med Fyenske Livgardes Musikkorps i Vesterhavshallen. * Civilforsvarsforbundet og Danske Kvinders Beredskab har arrangeret årsmødet i region II, på Hotel Ringkjøbing med 52 deltagere. Selve mødet forløb stille og der var kun nyvalg til revisor-suppleanter. Mødet sluttede på CF-gården. * Heboltoft Vindmøllelaug har nu fået tilladelse til at placere de 5 vindmøller ved Tændpibe. Der er skrevet kontrakt med lodsejerne. * Fjernvarmeværket sluttede sin virksomhed i 1984 med et overskud på 644.000 kr. Formanden, skatteinspektør Børge Andersen, oplyser, at det ville have været 14 mill. kr. dyrere at fyre med olie, ligeledes at der er lagt 8 km nye fjernvarmerør i 1984 og at de 3 røde ringe på skorstenen nu er på plads og holder, som de skal. Værket er formentlig inde i et nyt rekordår. Siden årsskiftet er der kommet 63 nye tilslutninger. * 22. Ingen steder bakkes Røde Kors op som netop i Ringkjøbing. Afdelingen har 2005 medlemmer. Det samlede indbyggerantal i kommunen er 16.796, dvs. at 12% af indbyggerne er medlemmer. Indsamlingen i 1984 gav det hidtil største resultat. Der blev til »Afrika sulter« fremsendt 20.000 kr. og sammen med Superfos indsamlet 76 tons korn. Røde Kors ugen gav et nettoresultat på 38.350 kr., så der var stor tak til alle, der havde medvirket. * Operation Dagsværk, hvor eleverne på gymnasierne arbejdede en dag i erhvervet, blev en stor succes. Der blev samlet 27.603 kr. ind til fordel for skolebyggeri for sydafrikanske flygtninge. Overalt blev eleverne særdeles godt modtaget. * 23. Tandlæge Anthonisen medvirker 1. april som dommer i TV's Kvit eller Dobbelt. Emnet er kakler. Han har skrevet 2 bøger om den tyske atlantvold lands den jydske vestkyst. * Ringkjøbing skoles første hold realister markerer i dag 40 året for deres eksamen. Der var 17 elever i klassen og af dem var det muligt at samle de 16. Dagen gik med besøg på museet, frokost hos Vagn Fomsgaard og bustur til byens nye kvarterer. Om aftenen var der middag på Hotel Fjordgården, hvor den eneste nulevende lærer Johs. Korsholm med frue var inviteret. * Provinshandelskammerets blad »Handelsnyt« har været på visit i Ringkjøbing og bladets redaktør Lars Gjedsig tegner et billede af byen i almindelighed og handelsstanden i særdeleshed. Han kalder Ringkjøbing for Smørhullet mod vest. * Vinterfodringen af svømmefuglene er nu slut. * 24. Strejker på landsplan - herunder også avisstrejker fra den 24.-31. marts i protest mod regeringens overenskomstindgreb.

Bryllup: 2. Majbritt Madsen, Herning, og Poul Erik Christensen, Ringkjøbing. * 9. Helle Gregersen, datter af I. og E. G., Sædding, og tømrermester Henry Bank Sørensen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 5. Hans Jeppesen og hustru Else Marie, Skolevej 21. * 12. Bjarne Kromann og hustru Jette, Markdiget 6.

Guldbryllup: 27. Laurits Jeppesen og hustru Kirsten, V. Strandgade 27.

Fødselsdag: 7. Jenny Christensen, Vasevej 5, 85 år. * Knud Ager Knudsen, Vejskillingen 17, 70 år. * 16. Tove Anny Larsen, Smedegade 4, 50 år. * 22. Karl Jeppesen, Ringkjøbing Plejehjem, 75 år. * 23. Amtskommunaldirektør Mogens Nygaard, Kastanievej 12, 70 år. * 25. Ninna Mikkelsen, Vejskillingen 19,85 år. * Dagny Lauridsen, Søndergade 7, 70 år.

Døde: 1. Edith Jensen. * 7. Jens Andersen. * Karen Trillingsgaard. * 8. Kirstine Lydersen. * 14. Kristian Bjerg. * 15. Jens Kristian Stage. 17. Christian Knap. * 24. Gunner Sørensen. * Johannes Godtfred Madsen. * 27. Elise Hansen. * 28. Elvira Niedermann Nielsen. * 29. Gunnar Søndergaard Pedersen.

 

APRIL

1. I dag er avisen igen kommet, og storkonflikter skulle være slut. Den er afløst af strejker og demonstrationer. * Et nyt flag gik i morges til tops på Kreditforeningens bygning på Herningvej 1. Det skulle symbolisere, at Ringkjøbings gamle kreditforening er kommet med i Nykredit. * Lone Anneberg har åbnet en ny frisørsalon i Algade, og hun mener selv, hun har fået en flyvende start, da hun har tidsbestillinger helt til påsken. * Hverken stat eller amtsråd har planer om nye veje i Ringkjøbing kommune de første 12 år. Byrådet mener dog, at der er brug for en udvidelse af Vellingvej. * En velrenommeret ringkjøbingborger Gunnar Søndergaard Pedersen, er død 70 år gammel. Han startede i 1930'erne en vin- og tobakshandel i Algade, og til 1979 har han og hans hustru drevet den op til en kendt og solid forretning. Da forlod de denne for at nyde deres otium. * Venstre har holdt generalforsamling og i sin redegørelse for året sagde formanden, civilingeniør Palle Skyum, at vi nu tør tro på lysere tider. Han begrundede det med optimismen i erhvervet. Borgmester Niels Skytte orienterede om kommunale forhold. * Ringkjøbingegnens folkedansere havde forårsopvisning i Vesterhavshallen og foruden de 175 dansere, der var på gulvet, var der et muntert indslag af medlemmerne fra 1935. De dansede de gamle danse og optrådte i datidens kostumer. * Forsvarsforeningen samlede 30 til generalforsamling med tilhørende torskespisning på Hotel Hindø. Der uddeltes 25 års tegn til bogtrykker Kurt Møller, trælastforvalter Karl Høegsberg og rørlægger Ole Jeppesen. Samtidig blev malermester Villy Poulsen udnævnt til æresmedlem efter 14 års arbejde i foreningen. * Forslag til plan for kommunen frem til 1996 er fremlagt offentlig. * Modtagerne af Sparekassen SDS's initiativpokaler blev hædret ved en sammenkomst, hvor de modtog pokaler og gaver. For Ringkjøbing kommune var det lærer Knud Nielsen, Tim, og for Holmsland Ragna Tang. * Søndag var der officiel standerhej sning i roklubben. Trods kulden var der roning af de unge, mens de ældre foretrak at varme sig på kaffen indendørs. * Brugsen i Rindum har erobret nye markedsandele. Nettoresultatet var for sidste år 75.000 kr. mod 22.000 kr. året før. * 2. Sammenslutningen Nykredit - en sammenslutning af Kreditforeningerne i Jylland, på Fyn og Sjælland - meddeler, at antallet af »hjemsteder«, som det nu hedder i stedet for afdelinger, vil forblive uændret, altså også i Ringkjøbing. * Bevaringsforeningen for Ringkjøbing fik sidste år 25.000 kr. fra Jyllands Kreditforening til en bevaringsfond. Denne er nu oprettet under navnet »Bevaringsfonden i Ringkjøbing«. Ved generalforsamlingen blev bevaringsprisen for 1984 tildelt Muldbjerg Mølleprojekt. * Firmaet ACR, der hidtil har været et selvstændigt firma i Lydiggruppen, flyttes med virkning fra 1. april til Ringkjøbing fra Harlev ved Århus. * Købmandsparret Karen og Kristian Fløe har fejret, at de har været selvstændige købmænd i 25 år. Fløe er formand for Kolonialforeningen for Ringkjøbing og Omegn. * 3. Storkonflikten har skræmt de vesttyske turister, så påsketrafikken er betydelig formindsket. De fleste var bange for at strande af mangel på benzin. * Kreditforeningen havde stor succes med arrangementet åbent hus. Der var 250 gæster, og Ringkjøbinggarden musicerede foran bygningen. * Erik Pallesen, der leder fritidsklubben på Ungdomsgården, fortæller, at der er 90 på venteliste. * Kommunen har opstillet en container kun til haveaffald og beder om, at den kun bliver benyttet til dette, da det kan læsses på kommunens fyldplads i No, mens de andre containere skal køres til losseplads i Fasterholt. * 6. Arnes Blomster i Nygade har fordoblet pladsen, da han har overtaget Roeds konfektureforretning ved siden af. * Byrådets ejendomsudvalg har 15 nye grunde parat til salg i området ved Langelandsgade i den østlige ende af byen. * En ny kunstforening har set dagens lys. Det er Skolernes Kunstforening-Ringkjøbing kredsen. Formålet er at arbejde for kunstorientering i skolen ved udstillinger. * Kunstneren Karen Andersen, Ringkjøbing, har i samarbejde med boghandler Jens Holm udgivet 4 postkort med motiver i friske farver af byen. Senere vil der blive lavet plakater af de samme motiver. * Kommunens byplanarkitekt Kr. Geertsen er fra 1. maj ansat som medarbejder ved arkitekt F. Bay-Jørgensen. * 9. Ringkjøbing Kunstforening havde stor succes med sit påskejazzarrangement. Godt 200 kom for at lytte til og danse efter West 58th Street Stompers. * Svend Nielsen fik i anledning af 43 års virke i Ringkjøbing IF overrakt sølvnålen fra Jydsk Boldspil Union. Påskelørdag var der reception for ham i RIF's klubhus. * 4 glade ROMK-kørere besatte første- og andenpladsen ved årets første arrangement. De fire var Jens P. Christensen, Johs. Jensen, Kurt K. Nielsen og Ove Pedersen. * 10. Fire elever, der har været i praktik i Ringkjøbing, fortæller om deres oplevelser og mener, at 5 dage er for lidt til et ordentligt indblik. * Socialistisk Folkeparti gør nu et forsøg på at markere sig i Ringkjøbing. Den 15. april er der møde på Hotel Ringkjøbing, hvor der bliver indlæg af SF's byrådsmedlem i Herning, Johannes Poulsen og SF's folketingsmedlem Steen Gade. * Ringkjøbing Teater slutter den 18. april en vellykket sæson med opførelsen af Strindbergs »John Gabriel Borkmann«, med Lise Ringheim og Astrid Villaume i hovedrollerne. * 11. Arbejdstilsynet i Ringkjøbing amt vil i perioderne april-maj og august-september foretage markinspektioner for at kontrollere, om maskinbeskyttelsen på landbrugsmaskiner er i orden. * Karateklubben Shokotan Karate i Ringkjøbing har besluttet at starte et hold for piger og drenge i alderen 10-13 år. * Bybyssen stopper 1. juni på grund af manglende tilslutning. * 12. Lederen af sidste års »Jørgen Brøndlund-mindeekspedition«, major N. S. Preben Andersen holdt torsdag aften foredrag på Hotel Ringkjøbing om ekspeditionen for at finde Mylius Erichsens spor. Det var Danmarksekspeditionen 1906-08, der kostede 3 mænd livet. Ringkjøbing Museum og Ringkjøbing Kunstforening havde indbudt til denne aften. * 12. Ringkjøbing kommunale Musikskoles nyeste musikensemble, en sammenspilsgruppe med guitarer og mandoliner, bliver præsenteret ved en koncert lørdag eftermiddag i Rådhushallen. * 13. Med et fald på 20 er vi længst nede i ledighed i mange år, fastslår formanden for Tekstilarbejdernes Fagforenings Ringkjøbingafdeling, Verner Jensen. * 6 forretninger slutter igen i år sammen om forårets modeopvisning på Hotel Ringkjøbing. I år bliver det lyse pastelfarver både til tøj og sko. * På byrådets møde på onsdag bliver der debat om den fremtidige anvendelse af det gamle mejeri og mejerigrunden i Østergade 28. * Englandsfarerne, der samler papir til deres Londontur tager næste gang de kommer både slips og tørklæder med i indsamlingen. Måske det er en salgsvare sammen med bøgerne. * Der er til Fjordløbet 85 allerede uddelt 500 tilmeldingskort, og de første tilmeldinger er indløbet. * 4 ROFI-ledere har fået tildelt foreningens hæderstegn for arbejde gennem 10 år. De 4 er Lis Abrahamsen, Verner Christensen, Jens Erik Faurholdt og Egon Thomsen. * Med flaggasternes standerhejsning ved klubhuset åbnedes Ringkjøbing Sejlklubs 73. sæson. Fra starten er sejlerskolen fuldtegnet. * 16. Rindum SU har fået ny formand. Efter to år som formand og seks år 1 bestyrelsen trækker Knud Erik Spaabæk sil tilbage og overlader formandsposten til Niels Kristian Andersen, Holstebrovej. * 17. Delegerede i Ringkjøbing-Lemvig Kredsens Venstre har holdt kredsgeneralforsamling med 124 deltagere. Ved denne blev Ove Sørensen, Holmsland, suveræn genvalgt til formandsposten med 121 stemmer mod 0. * Ringkjøbing Marchforening har skiftet formand. Det blev regnskabschef Jørn Jensen, der overtager posten efter overassistent Titte Lodberg, der har været aktiv i foreningen siden dens start i 1975. * 18. Efter en lang debat i byrådet blev det vedtaget, at mejeriet vil blive udbudt til offentlig salg, samlet eller delt. * Rådhushallen tages i stigende omfang i brug som ramme om udstillinger og koncerter. Den er beslaglagt helt frem til sommerferien. * Byrådet har frigivet 170.000 kr. til sideudvidelse af Vellingvej fra Bydiget til Heboltoft øst og fra Skraldhedevej til Velling Alderdomshjem. * RAH har haft generalforsamling på Hotel Fjordgården. Formanden, Jacob Stensig, Sædding, meddelte, at selskabet nu er i den lykkelige situation, at man igen kan undlade at lade priserne stige, selv om Vestkrafts priser steg med 2 øre pr. kWh. * 19. Anton Bach, Ndr. Ringvej 11, har været med sin far til jagtmesse i Fyns Forum. Her deltog han i en jagtquiz og besvarede alle 8 spørgsmål rigtigt. Han vandt førstepræmien, en 7-dages bukkejagt i Skotland, til en værdi af 9300 kr. * Der er stor interesse for at købe kommunale byggegrunde. Hidtil er der i år solgt 9 enheder. * A/S Nordsøværftet har sikret sig den hidtil største ordre i værftets historie. Det er et træningsskib til Thailand med plads til 25 besætningsmedlemmer og 42 kadetter. Den nuværende sluse, som er for smal, vil blive udvidet med støtte fra EF. * 20. 21 jydske virksomheder i jydske amter har fået egnsudviklingsstøtte. I Ringkjøbing amt fik 2 jernindustrier i alt 845.000 kr. * Gæssene ved Vest Stadil Fjord er i år fodret på statens regning for 75.000 kr. Beløbet er tredoblet fra i fjor*. Fodringen bliver gennemført som en hjælp til landmændene. Der kommer 15.-20.000 gæs hvert år sidst i marts og er der ikke foder lagt ud til dem, kan de på meget kort tid rasere en hel mark. * Kommunen vil nu sørge for ændrede trafikmuligheder i det rekreative område ved Heboltoft. Der bliver opsat en rødhvid jernport så lav, at campingvogne ikke kan køre ind på stranden. Ligeledes bliver der ved badebroen markeret et område, hvor windsurfing er forbudt. * 20. Kosmetolog Lotte Kaalund, firma Miss Q, udvider parfumeri og klinik i Nygade, idet hun inddrager forretningen Mister Q ved siden af. * 22. Et af Danmarks største reklamebureauer, Scan-Ad, åbner pr. 1. august en selvstændig bureauafdeling her i byen med navnet Scan-Ad Vest. * I de næste 2 uger er der i Rådhushallen udstilling af den fynske maler Ole Pultz's billeder. * 23. Udrykningsleder Kristian Kleis ved Falck i Ringkjøbing er i anledning af hans 25 års jubilæum hædret med Falcks Redningskorps' guldnål. Med hæderstegnet fulgte en gavecheck. * Mere end 100 deltog i mødet med partiformanden for SF, Gert Petersen, da han talte i den store sal på Hotel Ringkjøbing. * Alt tyder på, at der bliver udsolgt til musikskolens store årskoncert i Vesterhavshallen. Mere end 200 musikskoleelever - børn, unge og voksne - medvirker. * Sommerland West åbner 16. maj, Kr. Himmelfartsdag, sæsonen med en nygravet sø- og vandtraktorbane. Vandtraktorerne er en helt ny forlystelse her i landet, så ejeren har store forventninger til dette nye. * Ringkjøbing Skakklub har vokset sig stor og stærk, aktiv og med en god aldersfordeling. * 24. Det forløbne år har hidtil været det bedste i ROFI-Hallens historie. Udlejningen af hallen og annekset ligger nær det maksimale. Økonomisk set har det også været det bedste i hallens 10-årige eksistens. * Mandskab fra Ringkjøbing Kommunes vejvæsen er i disse dage startet på det omfattende stiprojekt ved Kongevejen. Der er bevilget 702.000 kr. til arbejdet, der vil være afsluttet i november. * 25. Borgerne i amtet får nu en mulighed for at tale med om, hvordan udviklingen i amtet skal forme sig i de kommende år. Amtskommunen har startet offentlighedsfasen for en ajourføring af regionsplanen. * Turistforeningen har holdt generalforsamling, hvor formanden Leif Stilling fremhævede den glædelige fremgang foreningen havde haft i 1984. De mange turister havde i 1984 vekslet valuta for 57 mill. kr., hvilket beviser egnens tiltrækning af udenlandske gæster. * Ringkjøbingfirmaet Conson Elektronik A/S har netop sendt et anlæg på markedet, hvor man med en enkelt bevægelse kan tænde eller slukke alt lys i sit hus. * 26. Ringkjøbing, Holmsland, Skjern og Egvad kommuner har ansat den 38-årige læge Jens Emil Viftrup, Spjald, som skolelæge med tiltrædelse pr. 1. august. * Flot musikalsk parade. Musikskolens årskoncert i Vesterhavshallen blev en ny overbevisende demonstration af den stadige vækst i Ringkjøbings musikliv. Koncerten startede flot med opførelsen af Niels W. Gades »Morgensang af elver skud«. Ringkjøbing Kammerkor med 120 sangere og ensembler med forskellige instrumenter. Ringkjøbing Brass ensemble havde Kaj Milter på podiet. * Ringkjøbing og Omegns Sportsfiskerforening arrangerer fiskedag 4. og 5. maj ved Hover å. Et forventet overskud skal gå til udsætning af ørredyngel i åen. * Fritidsnævnet i Ringkjøbing Kommune har holdt det halvårlige møde på Alkjærskolen. * 27. Struer Kirkes Kor giver tirsdag aften koncert i Ringkjøbing Kirke. Programmet er meget alsidigt. Der opføres bl.a. korværker af Palestrina. Den tidligere Ringkjøbingpige Kirsten Ingemann spiller solo Præludium og fuga i g-mol af Buxtehude m.m. Koret har tidligere givet koncert i Wien, England og Vesttyskland. * Baltica og Nye Danske Lloyd er sammen med branddirektoratet for Købstædernes Alm. Brandforsikring flyttet til Herningvej 16. Hele ejendommen er nu inddraget til forsikringsvirksomhed. * 29. Vestjyllands Udviklingsråd har deltaget på Hannovermessen med en fællesstand for 8 jydske virksomheder. Alle firmaer melder, at de har fået seriøse kontakter. * Provst Sv. Ebbe Jacobsen, Tarm, opfordrer alle i provstiet til at lade kirkeklokkerne ringe om morgenen den 5. maj, og på den måde markere Danmarks befrielse for 40 år siden. * 13 klassekammerater fra 4. mellem A og real A årgang 1935 holdt 30 års skolejubilæum. * Elever på Ringkjøbing skole har af Lions Club fået en check på 2000 kr. Årsagen var, at eleverne fra 9. årgang onsdag den 13. marts havde et arrangement på skolen med oplysning om alkohol, bløde og hårde stoffer. * 29. I aften sender TV en cabaret om digteren J. P. Jacobsen. Musikken er skrevet af pianisten Per Fomsgaard, Esbjerg, tidligere Ringkjøbingdreng. * 30. Ved CF'ernes forårsfest, der var særdeles vellykket, uddeltes der årstegn. 25 års tegnet blev tildelt Arne Pedersen, Knud Jørgensen og Svend Kjærsgaard Madsen.

Bryllup: 4. Mette Vibeke Aarestrup Friis og Peter Toft Jensen. * Birthe Kemph, datter af L. og S. K., og Allan Knudsen. * 27. Jane Reffs og Per Reffs, begge Ringkjøbing. * 28. Mette Kristensen og Niels Jørgen Lauridsen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 14. Ove Christensen og hustru Johanne, Heboltoft 27.

Guldbryllup: 18. Laurids Schulter Nielsen og hustru Jane, Nørredige 50. * 30. Hans Sørensen og hustru Helga, Skolevej 15.

Jubilæum: 1. Afdelingsingeniør Karl Emil Andersen, Kastanievej 5, 25 år ved Ringkjøbing Amts Vejvæsen. * Murermester Edgar Noesgaard, Forsythiavej 2, 25 år som selvstændig. * Evald Green, Glentevej 14, 25 år hos Landia, Lem.

Fødselsdage: 7. Edvard Tkng Pedersen, Poppelvej 4, 85 år. * 11. Betty Johnsen, Kaj Munksvej 6, 70 år. * 12. Anna Christiansen, Damtoften 7, 75 år. * 17. Kirsten Frydenvang, Novej 2, 50 år. * 22. Jens Nielsen, Søndergade 8, 75 år. * 28. Gunnar Sanggill, Tornevej 3, 50 år.

Døde: 13. Nicolai Sundeved. * 17. Maja Alvinda Laurberg. * 20. Sigurd Simonsen. * 21. Tove Tønnesen. * 25. Peder Graakjær Nielsen. * Grete Garlet. * 26. Thorvald Møller Jensen.

 

MAJ

1. Nordsøværftet har udvidet sin aktiekapital med 2 mill. kr. ved udstedelse af fondsaktier. * Ringkjøbing Museum åbner lørdag den 4. maj en specialudstilling i anledning af 40 års dagen for Danmarks befrielse. * ASF Dansk Folkehjælp (Arbejdernes Samariter Forbund) vil søge at få oprettet en afdeling her i byen. Der er indkaldt til orienterende møde i SiD's lokaler i Smedegade 7. * 500 hørte eleverne synge foråret ind på Ringkjøbing Gymnasium. * Grete og Axel Bojsen lukker i dag deres købmandsforretning i den gamle købmandsgård V. Strandgade 11. Købmandsforretningen blev grundlagt i 1845.11866 solgtes forretningen til Mads Mikkelsen, og siden har den været i denne slægts eje. Bojsen er en svigersøn af familien. * 2. Efter koncerten i kirken af Struer Kirkes Kor blev dette betegnet som et musikalsk og velskolet kor. * 4. Den hidtil største jernaldergravplads i Vestjylland er dukket op ved Lønhøj i Tarm. Pladsen rummer i alt 140 grave fra samme periode som Dejbjergvognen. * Handelen med ejendomme på egnen præges af vældig aktivitet. Ringkjøbing Bank spiller ud med gode muligheder og tilbyder 100 procents finansiering, når folk vil købe hus. * Det blev 2 håndbolddommere, der blev hædret på Ringkjøbing og Omegns Håndbolddommerklub, da denne havde generalforsamling. Årets dommer blev Niels J. Søndergaard, der har været medlem siden starten 1971 og i 10 år været med i klubbens bestyrelse og udvalgsarbejde. * 6. Hele Vestjylland fejrede 4. maj. 40 året for befrielsen. På Ibrvet var 1500 mennesker til stede. Der var købt 300 fakler til optog, 500 sanghæfter blev uddelt, 18 faner var med i optoget og faneborgen ved gudstjenesten i kirken, hvor pastor Hillersborg talte til en fyldt kirkeforsamling. Alle byerne i omegnen fejrede 4. maj og i Vedersø var der kranse og faneborg ved Kaj Munks grav. * Da ROFI startede årets Tbur de Pedal var der 402 deltagere, trods 4. maj festerne rundt omkring. * Bevaringsforeningen til bevarelse af Ringkjøbing By og Omegns Særpræg holdt på Hotel Ringkjøbing ekstraordinær generalforsamling. Det første punkt var den endelige godkendelse af en vedtægtsændring i forbindelse med at foreningen har fået en bevaringsfond. * 7. Venstres formand Uffe Ellemann-Jensen besøger byen den 13. maj. Om aftenen er der offentlig møde med ham i Vesterhavshallen. * Brugerne af Svømmehallen kan se frem til mærkbare forbedringer i hallen. Byrådet har afsat 120.000 kr. til ændringer. * Sidste skoledag betyder afslappet stemning før eksamenslæsning. 3.g'erne fejrede dagen i strålende solskin. * 25 medlemmer af Lions Club fra Vesttyskland, Finland, Sverige og Norge foruden ca. 500 fra hele landet gæster byen den 10.-12. maj. Byen har æren af at være vært for det store Lions Club rigsmøde. Om aftenen er der en rystesammenfest for 280 medlemmer på Hotel Fjordgården. Pensionister fra Dagcentret i Grønnegade havde fremstillet Ringkjøbingdukker i stort antal til gæsterne. Dukkerne blev overrakt Poul Erik Bæk, der er koordinator for Lions Clubs rigsmøde. * 8. Over 100 repræsentanter for bygherrer, kommuner og pengeinstitutter var samlet til konference om byfornyelsen i Ringkjøbing amt på Hotel Fjordgården. Amtsarkitekt Gregers Jæger redegjorde på Kreditforeningen Danmarks konference om byfornyelsen og kommunernes engagement i forbindelse med regionsplanlægningen. * Den sidste forelæsning i sæsonen om oldtidens Grækenland holdes 8. maj på Ringkjøbing Gymnasium. Der har været stor interesse for foredragene, nogle gange mere end 100 tilhørere. * 9. Det gamle mejeri i Østergade er nu til salg - samlet eller delt - med henblik på anvendelse til boligformål. * Knud Åge Palnov indtræder fra 1. juni i en lederfunktion på Politigården. Han bliver den fjerde vagthavende hos Ringkjøbing Politi. * Der er stort loppemarked fredag i de gamle eksportstalde på Enghavevej. Der er så mange ting, at 30 mennesker er beskæftiget med at tilrettelægge dette. * 1153 har deltaget i cykelløbet arrangeret af ROFI. Dette bevirkede, at ROFI fik den første bjergtrøje. Den modtages, når de første 1000 har cyklet. * Et EDB-anlæg vil for første gang blive taget i brug, når landsdelsmesterskaberne for schæferhunde afvikles her i den kommende weekend. En Ringkjøbinghund deltager sammen med tre tidligere og tre nuværende danmarksmestre. * Ringkjøbing Marchforening samlede 80 deltagere til vandring på små stier blandt grønne bøge. Ruten var 10 km. * Ringkjøbing Karateklub skal for første gang i dens 4-årige eksistens være arrangør af et internationalt bystævne for kamphold fra 3 vestjydske og 4 eller 5 stærke tyske klubber. * 11. Flere firmaer i maskinbranchen i omegnen investerer og ansætter nye medhjælpere. Man nævner IPL, Vestas og HSH i Lem og Tim Maskinfabrik * Landbobanken har på væggene billeder taget af medlemmer af fotoklubben. En gang om måneden skiftes billederne ud. * Lørdag og søndag holder Indre Missions Samfund i Ringkjøbing »Samfundslejr« på Holmsborg. 120 har tilmeldt sig, mest unge med børn. * 13. Efter det flotte Fjordløb '85 blev der uddelt pokaler til de to yngste, Rasmus Hauskov, Fabjerg, vinder af drengenes gruppe på 11-14 år og Diana Højbjerg, vinder af pigernes gruppe til 10 år. Den hurtigste kvinde, Anita Nielsen, Århus, og den hurtigste mand, Erik Hykkelbjerg, Lem, fik begge Ringkjøbing Amts Dagblads pokal. * Med 6500 kr har Ringkjøbing bidraget til Lions Clubs landsindsamling til oplysning hos unge om faren ved narkotika. * 14. Ringkjøbing Pensionistforening har med 49 deltagere haft en ualmindelig og vellykket tur til Harzen. Chaufføren Karl Andersen blev takket for dygtig ledelse på turen og meget hjælpsomhed over for de ældre. * Flemming Mogensen har i 25 år været radiomand i Gågaden. Han startede sammen med Gaardsøe og Alf Hansen firmaet, men er nu eneejer sammen med sønnen Karsten. Firmaets navn er Vestjydsk Radio-Service. * Fru Edith Jensen, Ringkjøbing, sikrede sig med sin mand Kristian som observatør den bedste placering for ROMK, ved første afdeling af danmarksmesterskaberne, afviklet i weekenden af Thy Motorsport i området ved Frøstrup. * Loppemarkeder, der var arrangeret af KFUM's Idræt og Y's Mens Club, gav den nette sum af 17.000 kr. i overskud. * 15. Boligforeningen har store planer med hensyn til boligbyggeri i det kommende år. Foreningen har sidste år haft en medlemstilgang på 161. * Handicappede ryttere fra Ringkjøbing klarede sig fint ved et ridestævne i Rimmervad. De besatte således 4 af de 5 pladser i en enkelt klasse. * 17.1 dag fylder amtsarkitekt Gregers Jæger 50 år. Han har kontor i Det gamle Rådhus på Torvet, hvad han er meget glad for. Han blev ansat ved Ringkjøbing amt i 1964 og efter 21 års virke her føler han sig som en rigtig ringkjøbingborger. De mange klubber, hvor han enten er formand eller bestyrelsesmedlem, er utallige. * Lokale Venstrefolk har den 29. maj arrangeret 1-dagstur til København med besøg på Christiansborg. Det er Holmsland, Ringkjøbing og Ulfborg-Vemb kommuner, der er arrangører. * 18. Georg Olsen og hans hustru Bodil har siden 1977 boet her i byen. Hans liv har haft mange forskellige facetter. Han var typograf med musik som fritidshobby, men musikinteressen blev nok det overvældende til sidst. Han blev professionel musiker og var ansat i Det kgl. Kapel. Til slut som 60 årig har han været i Ringkjøbing Big Band, men i mellemtiden har han spillet med alle de store musikdirigenter her i landet. * Firmaet Lydig har ikke problemer med at skaffe 30 nye medarbejdere. 70-80 har søgt stilling efter avertissement i sidste uge. * Folkedansernes opvisningshold på 40 mødte foråret på en tur til Hamborg og omegn. Anledningen var jubilæum på Hamborg havn. * Nu kommer tandlæge B. Anthonisens bog om det største fæstningsanlæg under krigen, Hanstholmfæstningen. Hans tidligere bog om Atlantvolden er blevet filmet og kommer i Danmarks Radio. * 20. SodaStream har som gave til Sudan foræret soja-protein-pulver til 420.000 måltider. * Vejret var nådig mod krejlermarkedet i Sommerland West. Om lørdagen var det tørvejr og om søndagen solskin. Der var 3500 besøgende og mangen en god handel blev indgået. * Ringkjøbing Turistforening udgiver igen i år en aktivitetskalender. Den bliver udgivet i 3 omgange, for juni, juli og august. * 20. 200 deltog i kondi-bingo-løbet, arrangeret i søndags af Set. Georgs Gildet. Overskuddet skal gå til det vigtige forskningsarbejde, der udføres til Kræftens Bekæmpelse. * 21. Kunstforeningen har udstilling på Rådhuset. Det er to lokale malere, Kirsten Sandager og Lisbet Isager med malerier og Jesper Kærgaard, Århus, med collager. * I det skønnest tænkelige majvejr blev Ringkjøbings nordiske gæster, fra Norge, Sverige og Finland, modtaget på rådhuset af borgmester N. Skytte. Gæsterne var fra venskabsbyerne. * Firmaidrættens Tour de Pedal-arrangement afviklede i aftes slutspurten. Der var 2909 deltagere fra byen og egnen. * 22. Koncertaftenen i Alkjær Lukke, arrangeret af Turistforeningen og Biblioteket, blev begunstiget af det skønneste majvejr. Programmet var flot og alsidigt. Først tattoo af Ringkjøbing Gården, derefter underholdning af Ringkjøbng Big Band og til slut dans af Ranga Tangs dygtige opvisningshold. * Politiets stab af tjenestehunde er udvidet med 50 % (dvs. én). * Nordsøværftet har samme dag søsat to skibe. Det ene er til det engelske selskab Bowker & King Ltd., London, og dets tonnage er 999,99 brt. Det andet er en sandsuger, der skal bruges til uddybningsarbejde i fjorden. Skibets navn er »Rusifa II«. * Knud Peter Korsgaard, No, starter 1. juni en køreskole i byen. Han har fået lokaler Reberbanen 30, hvor tidligere kørelærer Husted Jeppesen havde teorilokale. * En talstærk gruppe unge gik i gang med skovl for at finpudse en ny bane til BMX-klubben. En såkaldt gummiged havde gjort den grovere del af arbejdet. * »En søndag på Amager« skal opføres 3 gange i Alkjær Lukke. Det er amatørerne fra Højmark, der er gået i gang med den store opgave. Kunstforeningen står for det praktiske, mens Flemming Nordenhof har den musikalske del af opførelsen. * 23. Handelsforeningens PR-udvalg er færdig med pinsearrangementet på Torvet. Et stort skilt »God Pinse« vil blive dækket med et blomsterarrangement af potteplanter. Lørdag vil disse blive uddelt som gave til de, der færdes på Torvet. Der vil ligeledes være musik. * 24. Vesttyske og danske karateklubber mødes lørdag i ROFI-Hallen til den årlige venskabsmatch. * 25. De tre mangeårige medlemmer af Ringkjøbing Roklub, Jens Amby, Niels Peter Jensen og Kris Kastberg, er sammen med 30 danske roere indbudt til at deltage i Hong Kongs traditionsrige »Drage-båds-festival«. Her skal de konkurrere med hold fra en lang række andre lande. * Tandlæge B. Anthonisen skriver drejebogen til filmen om angrebet på toget i Hee i krigsårene. Filmen kommer i TV. * Familien Fløe på Musvitvej har på deres terrasse en andemor, der ruger på 11 æg i en blomsterkasse. * Blandt tilhørerne til koncerten i Alkjær Lukke var en tyskfødt brasilianer på 72 år. Efter koncerten henvendte han sig til Big Bands medlemmer og spurgte om han kunne komme til at spille kammermusik med nogen. Musikskoleinspektør Jens-Ole Blak henviste ham til violinisten Georg Hensgen, og i løbet afkort tid spillede de duo på hver sin Stradivarius. * 28. Socialistisk Folkeparti har oprettet en afdeling i Ringkjøbing. Der har været holdt stiftende generalforsamling i SiD's lokaler. * Hotelejer Thorkild Møller har i pinsen åbnet en ny afdeling af Hotel Ringkjøbing. * Arrangementet Tour de Pedal blev svigtet pinselørdag på grund af det fine vejr. * Efter 2-3 års pause har Alfred Meyer igen åbnet sin vognmandsforretning. Han har anskaffet en stor lastvogn til formålet. * 29. Blandt 30 ansøgere har kommunen antaget den 35-årige arkitekt Claus Josefsen, Nysted, til at være kommunens byplanarkitekt. * Familiegudstjenesten i Alkjær Lukke i aftes havde samlet ca. 200 deltagere. Gudstjenesten blev holdt på plænen ved scenen, og spejderne havde lavet et alterbord og et stort kors. Bag alteret var der fanevagt. Pastor Skydstofte ledede gudstjenesten og derefter var der kirkekaffe i det fri. Sammen med kaffen kom solen. * 30. Kompensatorfabrikken Bredan har fået en kæmpeordre til en værdi af ca. 2 mill. kr. Det er i forbindelse med et stort fjernvarmeprojekt i København. * Jens Ove Hansen og Niels Jacobsen har deltaget i årets sejladser om danmarksmeterskaberne for racerbåde. Jens Ove Hansen vandt alle tre heats ved den første afdeling af DM i Svendborg. Niels Jacobsen blev nr. to i sin klasse. * 31. I skarp konkurrence med TV-udsendelsen »Atlantvolden« lykkedes det at samle et anseligt antal tilhørere til Ringkjøbing Kammerkors koncert i Rådhushallen. Under Kaj Milters dygtige ledelse demonstrerede koret, at et højt niveau kan holde en hel koncert igennem. * Torben Schou, Alkjærparken 131, er på repræsentantskabsmødet i Arbejdernes Fællesorganisation valgt til ny formand. Han afløser chauffør Ib Saaby Nielsen på posten.

Bryllup: 11. Jane Jensen og Johnny Krupa, begge Rindum. * 18. Grethe Poulsen og læge Boje Jensen, Ringkjøbing. * Susanne Clausen og Lars Kamstrup, begge Ringkjøbing. * 25. Sofie Sloth Kristensen og Bjarne Jensen.

Sølvbryllup: 29. Kristian Jeppesen og hustru Inger, Kirkevej 12.

Fødselsdag: 17. Fhv. amtsborgmester Aage Ebbensgaard, Staby, 75 år. * Fhv. bagermester Louis Bredahl, 70 år. * Amtsarkitekt Gregers Jæger, Hoffgaardsvej 7, 50 år. * 25. Svend Kristensen, Godthåbsvej 17, 65 år. * 31. Synnøve Hafne Christensen, Nørregade 10, 50 år.

Døde: 3. Agnes Kristensen. * 4. Carl Robert Nissen. * 17. Johanne Margrethe Provstgaard Nielsen. * 24. Jørgen Møller. * 25. Elvin Ejlskov Jespersen. * 27. Jens Astrup. * 29. Jan Arly Sørensen.

 

JUNI

1. Poul Dalby Andersen, der er uddannet som typograf på Ringkjøbing Amts Dagblad, er ansat ved en af Amerikas største aviser, Los Angeles Times, med et oplag på 1 Vi mill. eksemplarer. Bladet udgiver også ugeavisen »Bien«, der nu er den eneste danske avis, der trykkes i USA. Poul Dalby Andersen er redaktør af »Bien«. * Der har været spænding på Nordsøværftet i dag, da modellen af et træningsskib til Thailand har været underkastet modelprøve. Det foregik på Hamburgische Schiffbau Versuchs Anstalt. Prøven var tilfredsstillende. * 3. 50 års skolejubilæum fra Ringkjøbing Skole blev med 15 deltagere fejret med høj sol og godt humør. * Efter 3 års forgæves forsøg på at finde en ny ejer til Hotel Hindø er dette blevet solgt. * 4. Ringkjøbing kommunale Musikskoles gruppe for de dygtigste blokfløjtespillere får besøg af blokfløjtespillere fra Hillerød. Efter prøve på samspil har de koncert i Rådhushallen lørdag eftermiddag »en god times tid«. * Alkjær Lukkes friluftsscene var rammen om »En søndag på Amager« spillet af Højmark-amatørerne. 300 tilskuere fik en dejlig aften omend lidt kølig. Stykket spilles 3 aftener. Hovedparten, eller i alt 124 dragter, er syet af Margit Kousgaard, Lem, og på den konto er der sparet 3000 kr. i dragtleje. Jonna Green, Lem, der havde instrueret de 35 skuespillere fik velfortjent ros for sit store og strålende arbejde. * Unge mænd mellem 18 og 24 år kan på lørdag få gratis kørekursus til bil. Arrangementet er kommet i stand ved et samarbejde mellem Ringkjøbing og Omegns Motorklub, kørelærerne i området og Rådet for Større Færdselssikkerhed. * 6. Cirkus Benneweis er igen i år i Ringkjøbing 1 dag. * Mærkesalget til Kræftens Bekæmpelse gav i år 42.772 kr. * Lørdag den 8. åbner Anna Haugaard, Kærsangervej 3, Rindum, en guldsmedeforretning i V. Strandgade 6. Hun har 19 års erfaring i branchen, heraf 15 i tidligere guldsmed Lauritz Larsens forretning i Nygade. * Rindum skole suspenderede skoleskemaet en hel dag for at få pyntet skolen op. Det blev gjort af 350 aktive elever, der med lyst gik til arbejdet med maling og tegninger, både inde og ude. * 7. Det kan nu med sikkerhed fastslås, at Ringkjøbing har eksisteret som handelsplads fra midten af 1200-tallet. Den byhistoriske sensation er baseret på de 7 mønter, der er fundet ved udgravningen af Dyekjærs have 1984. Museet har fra Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat fået bevilget 10.000 kr. til udgravning i Stadil. * Kunstneren Ernst Hansen, der levede fra 1892-1968, var født i Ringkjøbing. I 30'erne og 40'erne var han en meget søgt illustrator og litograf. Hans efterladte arbejder - 105 grafiske værker - er af hans 2 døtre skænket Ringkjøbing kommune, der nu i juni måned udstiller dem i lokalerne Torvet 12B. * Jyske Bank havde tilrettelagt et møde på Hotel Fjordgården, hvor 15 deltog. Filialbestyrer Finn G. Jacobsen gav oplysning om udlandsforretninger. * Den 41-årige Steen Hildebrandt, Ringkjøbing, har i dag fået en pris på 75.000 kr. fra familien Hede Nielsens Fond i Horsens. Han har i en årrække været lektor i erhvervsøkonomi ved Århus Handelshøjskole. Prisen blev tildelt som en anerkendelse af hans omfattende virksomhed. * 8. Forsikringsselskabet Tryg flytter i disse dage fra Museumspladsen til Mellemgade 6. * Den 10-årige Peter Jensen, Rindum, fangede, i en ruse anbragt i havnen, en ål, der vejede 1,3 kg og var 77 cm lang. * Erik Bank Jacobsen, medlem af byrådet, er af Industriministeriet udnævnt til medlem af bestyrelsen for Ringkjøbing Bank som offentlighedens repræsentant. * Ringkjøbing Boligforening holder i dag rejsegilde på 11 rødstensboliger ved Møllevej, hvor møbelfabrikken lå. * 10. Der har været holdt havnefest i denne weekend med Ringkjøbing Roklub og Ringkjøbing Sejlklub som arrangører. De mange aktiviteter kom ikke rigtig til deres ret, da vejret svigtede både fredag og lørdag. Om søndagen kom solen frem tids nok til at redde det traditionelle højdepunkt, underholdningen i havnebassinet. * 11. Igen i år skal Ringkjøbinggarden repræsentere byen på en spændende udenlandstur. Denne, der varer en uge, går til Schweiz. 64 gardere og 8 ledere skal med på turen, der omfatter en lang række koncerter og opvisninger i forskellige byer. * Til glæde for byens borgere og turisterne kommer vægterne igen i de gamle gader. Vægtersangen vil lyde fra slutningen af juli og i begyndelsen af august. * Murerfirmaet DML Huse udvider nu aktiviteten på entreprenørområdet. Chr. Røjkjær, der i nogle år har drevet et minidozerfirma fra Ølstrup, er blevet tilsluttet firmaet. * Oldboysroerne er i finiste form, nu har de i gen vundet. Denne gang er det »Gudenåens Blå Bånd«. * 12. Jette Martinsen, Heboltoft 125, har vundet 1. præmie i en stilkonkurrence for skole og samfund i anledning af organisationens 50 års jubilæum. * Elektricitetsværket har i år eksisteret i 75 år. Fra en begyndelse med 2 dieselmotorer på hver 90 HK får man i dag elektriciteten fra Vestkraft i Esbjerg. * ROFI's motionshold klarede en fjerdeplads i den landsdækkende konkurrence »Tour de Pedal 85«, ligesom 3 af de 25 weekendophold gik til egnen her. * 13. Unge i motorbåd terroriserer fuglelivet i Vonå. Det er meldt til politiet, og man håber, at der bliver nedlagt forbud for denne form for sejlads. * 46 deltagere i det finske mandskor fra venskabsbyen Kemi gæster i disse dage byen. I aften giver de koncert i Rådhushallen. * Turistforeningen har fået hævet tilskuddet fra kommunen fra 260.000 kr. til 330.000 kr. Grunden er, at lys og varme er steget mere end ventet, og der er blevet ansat en heldags kontordame i stedet for én på 30 timer om ugen. * Kommunen har udbudt blandt byens håndværkere i licitation at lægge nyt tag på vandværksbygningen ved Enghavevej og renovering af 1964-fløjen på Ringkjøbing skole. Dette skal dog ud i offentlig licitation. * 17. Erik Andersen, No, blev årets første student fra Ringkjøbing Handelsgymnasium. Der var lykønskninger og blomster til ham fra forstander Leif Engelsbak. * Spejderne har holdt en vellykket midsommerfest i Alkjær Lukke. 200-300 deltog i festen, hvor der var underholdning og fællessang og til slut overrakte Else Sudergaard et flag til spejdernes hytte i Gammelsogn. * 81 kommuner har tilbudt unge mellem 15 og 26 år gratis overnatning på vandrerhjemmene. Ejerne af vandrerhjemmene er absolut ikke begejstrede for arrangementet her i højsommeren, hvor der er fuldt optaget af gæster. Her i byen bruges Alkjærskolens gymnastiksal i stedet for vandrerhjemmet. * Ringkjøbings kommunale Musikskole leverede på Torvet en flot afslutning på sæsonen under ledelse af Flemming Nordenhof. Big Band'et havde et meget varieret program krydret med solistoptræden. * Kommunen har solgt mejerigrunden i Østergade til Ringkjøbing Center Byg for 1,515 mill. kr. Der indkom 4 tilbud i en konkurrence, der gjaldt pris og idé for en fremtidig anvendelse afgrunden. * 18. Kommunen har købt Holmegaard i Rindum, der bliver nu tale om forskellige stier, der er ønsket. * BRF får ny byggesagkyndig fra 1. september. Det bliver VVS-installatør Ole Søndergaard Larsen, der afløser murermester E. Astrup Hansen. * Ringkjøbing og Omegns Havekreds havde 40 deltagere i havevandring i Rindum trods det dårlige vejr. * Peter Meinert, der har en papirhandel i Herning, kan også andet. I denne måned har han udstilling af silketryk, serigrafier og linoleumstryk. Det er Kunstforeningen, der formidler udstillingen. * 19. Pensionistforeningens udflugt til Fyn havde 118 deltagere. Tåren var meget vellykket, og mad og drikke savnedes ikke undervejs. * Jørgen Holm Thomsen, Juelsgaard, No, præsenterede på fællesskuet i Holstebro kødkvægracen hereford. Resultatet blev en ærespræmie og 23 points til alle fire dyr fra gården. Jens Fjordside gjorde det ligeså godt. Han fik en kvie på fløjen og 23 points til alle de andre indmeldte dyr. * Beboerne på Ringkjøbing Plejehjem har købt en kolonihave for arven efter Ellen og Aksel Trankjær, Stadil. * 20. Lørdag formiddag indleder Ringkjøbing Big Band sin årlige koncertrække på Torvet. Det er 11. sæson med musik på Torvet. * Til et møde i Venstres samarbejdsudvalg var der 60 deltagere på Hotel Ringkjøbing. Det blev besluttet, at Venstre stiller op med 3 lister til byrådsvalget den 19. november. * Kok Finn Kallesøe, Rindum, har på Aalborg Kokkeskole bestået svendeprøve med ros. Han er elev fra Hotel Fjordgården. * Formanden for Roklubben er meget bekymret for speedbådssejladsen på Vonåen. Dels sejler de alt for hurtigt, og dels er »skipperne« på bådene så unge, at de knapt kan se over rattet. Hans ønske er, at der bliver en fartbegrænsning på 5 knob. * 21. Kaj Nyborg er i færd med at indføre nyt EDB-firma i Ringkjøbing. Ikke alene i Ringkjøbing, men det er hans mål at indføre det i Skandinavien. I øjeblikket har han lokaler på Bøgevej 18, men søger større lokaler inde i byen. Som konsulent er ansat den 26-årige Jesper Steffensen. * 20 vestjydske kvinder deltog i en englandstur, der var tilrettelagt af Ringkjøbingegnens Husholdningsforening. De blev modtaget i Dorset, der var målet for rejsen, med stor gæstfrihed og venlighed. * Der er stor interesse for Anthonisens bog »Hanstholmfæstningen«. I de 3 uger den har været i handelen, er der solgt 1800 eksemplarer. * Studenterne er færdig med eksamen og er dagen før afslutningen blevet modtaget på Rådhuset, hvor borgmester Skytte holdt afskedstale for både studenter fra Ringkjøbing Gymnasium og Det kristne Gymnasium. * 550 billetter til fjordfestfrokosten er på kort tid udsolgt. * Ungdomsgården har fået en fiskekutter af Boye Jensen i Velling. 25 børn har i den sidste tid hjulpet med at istandsætte den. * 22. Ringkjøbing Handelsskole har også dimitteret sine studenter. Samtidig med at forstander Leif Engelsbak holdt afslutningstalen overrakte studenterne en studenterhue til handelslærer Grønning, der har været tilknyttet skolen i 25 år. Huen havde inskriptionen: P G 25 år. * Mejerigrunden i Østergade blev også solgt efter den bedste byplan, ikke alene efter pengene. * I havnen ligger en sejlbåd, der har været i Ringkjøbing i 41 år. Den er bygget i Hamborg og tilhører nu Harry Jensen, der tilbringer al sin fritid om bord. * I år er der landsgymnastikstævne i Odense, og man venter 28.500 aktive gymnaster foruden folkedanserholdene. * 24. 53 unge spillere fra RIF kom glade tilbage søndag eftermiddag fra en 3-dages tur til Kellinghusen. Kellinghusenspillerne havde været på besøg i Ringkjøbing i pinsen. * Ringkjøbing Gården møder til sommersæsonen med et helt nyt udarbejdet tattoo. Det blev første gang præsenteret på gardens tur til Schweiz og gjorde stormende lykke. * 25. Den omfattende miljødebat fører nu til, at Ringkjøbing-Lemvig-kredsens Venstre nedsætter et særligt miljøudvalg, der skal arbejde specielt med problemerne inden for dette område. * Det oliefyrede varmeværk ved Kongevejen er i disse dage gået i gang igen for at bruge den sidste olie. * Organist Ernst Christensen har igen i iår fået kendte kræfter til at medvirke ved kirkekoncerterne, hvor programmet nu er tilrettelagt for sæsonen. I aften spiller far og søn, trompetisterne Knud og Gorm Hovaldt, og ved orgelet Preben Samsing. * På Landbobankens 99 års dag bliver der sat vejrhane på bankens ejendom, Priorgården. * Børn fra børnehaven i Rindum modtog Kirsten Wendtzel og Bjarne Lund Jørgensen, da de kom ud fra kirken som ægtefolk. Børnene havde alle flag til velkomsten. Kirsten er børnehavelærerinde. * 26. I den store kapsejlads Sjælland Rundt blev den lokale båd Humming Bird flot placeret som nr. 4 ved IOR-bådene. Der deltog i alt 27 IOR-både og i hele kapsejladsen deltog 1700 både. Båden blev sejlet af skipper Gert Pedersen med en 5-mands besætning. * Fjordfesthæftet er kommet i salget, hvilket er et sikkert tegn på, at Fjordfesten er nær forestående. * Pr. 1. juli sænker Landbobanken sin udlånsrente med 1 pct. * Finalen om det danske mesterskab i country & western, der blev afviklet i forbindelse med Havnefesten, sendes lørdag i radioen - endda 2 gange. * Gennem organisationen People to People kommer der 32 unge fra USA til egnen og skal indkvarteres hos private. Fra Ringkjøbing, hvor de bliver i en uge, skal de videre til Skandinavien, Leningrad og Moskva. * I weekenden bliver der for nittende gang Fjordfest med stort optog af smykkede vogne om søndagen. * Den gode beskæftigelse hos håndværkerne er tydelig, og intet tegner til, at det vil blive mindre i den nærmeste fremtid, udtalte formanden for Håndværkerforeningen ved generalforsamlingen for nylig. * 27. Nørregade har i eftermiddag været spærret for gennemkørsel i et par timer. Grunden var, at A. Rasmussens Bogtrykkeri fik installeret en ny stor maskine til 1,5 mill. kr. Maskinen kan i én arbejdsgang trykke på begge sider af papiret. * Der er mange unge, der har gennemgået de erhvervsfaglige grunduddannelser på Handelsskolen. Betegnelsen er EFG-basisår. * Ved indmarchen til gymnastiklandsstævnet i Odense var vestjyderne repræsenteret med 1500. * Formentlig er Ringkjøbing Amt et af de største hold. * På ungskuet i Herning fik Anders Vesterbæk Nielsen præmie for skuets bedste ko. Den fik 24 points - det højeste. Den bedste ko og gårdejeren er fra Spjald. * 28. Et rundspørge til de lokale ejendomshandlere giver til resultat, at der nu er god gang i den lokale hushandel. * På torsdag er der i Rådhushallen forestilling, hvor man kan se resultatet af 1 uges kursus i musikteater på Vestjyllands Højskole i Velling. * Den blå mærkat skal være anbragt på bådene i Sommerlyst i åen, ellers bliver bådene fjernet. Den blå mærkat betyder, at der er betalt medlemskontingent. Man må ikke låne sin bådplads ud til ikke-medlemmer af klubben. * Brevduernes flyvning fra Bremen gav et fornemt resultat til Sigfred Mortensen. I løbet af få uger havde han den hurtigste due i hele Nordvestjylland. Han fik Ringkjøbing Landbobanks ærespræmie. * 29. Ringkjøbing Amts Dagblad har haft en konkurrence om, hvem der skulle udpeges som den, der i årets løb har gjort mest for ungdommen. Denne er nu slut og viceskoleinspektør Sven Beiter blev udpeget som vinder. Præmien er en rejse for 2 i 8 dage til Grækenland. * 85 ekskursionsmål i Ringkjøbing amt er et bogværk på 430 sider, der beskriver de 85 steder indgående. * Først nu - 15 måneder efter starten i en campingvogn - er Autoforum klar med de lokaler, der var plangt. Toyota har fået en stor bygning ved Sjællandsgade. * Socialudvalget indstiller til byrådet at finde lokaler i byen, så der kan etableres et bofællesskab for 6 personer med psykiske lidelser. * To nye lærere bliver ansat ved musikskolen fra 1. august. Det vil betyde, at der også bliver undervisning i jazzviolin. Det bliver den 38-årige Peter Jessen, der skal varetage denne undervisning.

Bryllup: 8. Gitte Merethe Kristensen og Klaus Andersen, Ringkjøbing. * 22. Linda Green Andersen og Aksel Harpøth, begge Ringkjøbing. * Kirsten Wendtzel og Bjarne Lund Jørgensen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 4. Holger Jensen og hustru Ruth, Markdiget 5.

Jubilæum: 29. Ejgil Kristensen, Holmegaardsvej 17, 25 år som selvstændig vognmand.

Fødselsdag: 2. Svend Børge Pedersen, Isagervej 16, 50 år. * 3. Folkedanserleder Ragna "Dang, Sønderbyvej 13, Holmsland, 70 år. * 5. Assurandør Svend Andersen, Lindevej 2, 50 år. * 6. Elisabeth From, Grønsiskenvej 47, 50 år. * 11. Augusta Christiansen, Kappelhøj 11,90 år. * 19. Anne Mette Mouridsen, Damtoften 23, 60 år. * 21. Karen Marie Christensen, Østerdige 9, 50 år. * 23. Aase Isager, Nørregade 1,50 år. * 25. Dagny Madsen, Fjordvang 5, 70 år.

Døde: 1. Theodor Richard Andersen. * 2. Eline Kjær. * 6. Joan Voldbjerg Sørensen. * 12. Kristen Kristensen. * 21. Aage Jeppesen. * Per Mouritsen. * 22. Jeppe Gade. * 27. Emil Knudsen. * 28. Asta Moustesgaard. * Laurits Jensen.

 

JULI

1. Når der er musik på Torvet eller Ragna Tang giver opvisning i folkedans er der som regel mange tilhørere eller tilskuere. Det er som plænen i Tivoli, udtrykker en københavnsk turist. * Forsøgsordningen med at restaurationerne fredag og lørdag må holde åbent til kl. 5 om morgenen bliver forlænget til 1. januar 1986. * 2. Ved opsætningen af vejrhanen på Priorgården er der i dennes kuppel anbragt de obligatoriske kommunale papirer og mønter af i dag. Ved hjælp af slagtermester P. Kjærgaard er tingene vacuumpakket, så de er uimodtagelige for vind og vejr. Vejrhanen er fremstillet af VVS-firmaet Søndergaard Larsen efter de originale tegninger. Der er dog den ændring, at Landbobankens bomærke er indført. * Vejdirektoratet har bestemt, at Vejvæsenet skal i gang med cykelstier langs hovedvej 15; det er Ringkjøbing-Herning. * Det, der før var Rio Bravo, en afdeling af Hotel Hindø, er nu frisket op og er blevet til Harrys Bar. Til premieren kommer så kendt et navn som Dan Turell og hans hustru Chili Turell, der begge optræder. * Landsjagtforeningen har afviklet den anerkendte apporteringsprøve ved Odinsvej i Rindum. Arrangementet er landsdækkende og 12 hunde bestod prøven. * Ringkjøbing Plejehjems Venner benyttede midsommerfesten til afsløring af den nye figur - en pige - i springvandet. * 3. Ved afslutningen af landsstævnet i Odense blev det konstateret, at Ribe og Ringkjøbing amter havde de største hold med. * I går åbnedes dørene til en ny italiensk restaurant »Italia« i Hotel Hindøs gamle lokaler. Italienerne vil forsyne byens borgere med pizzaer og andre italienske specialiteter. * På lørdag bliver statsaut. ejendomsmægler Emil Andersen 60 år. Det har været en omskiftelse for ham, der tidligere har været gårdejer, men nu er hans forretning så stor, at han har flere assistenter. * 4. En række pensionskasser har købt det boligprojekt, der hedder Algadehaven, der er området ved det gamle Højskolehotel. Det er det lokale konsortium Ringkjøbing Center Byg, der er sælger. * Byrådet har på sit sidste møde frigivet 98.000 kr., således at der langs Kongevejen ved cykelstiprojektet kan sættes nye gadelamper op. Socialudvalget fik frigivet 60.000 kr. til ansættelse af en støttepædagog på daginstitutionen Vasegården i Rindum. * 5. Fra 1. september skal der også på Ringkjøbing Sygehus tappes blod til fremstilling af faktor VIII til bløderpatienter. * 6. Den rullende rottefestival åbnede i dag her i byen. Den består af en udendørs scene og et stort telt med udelukkende indendørs optræden. I øvrigt var der både boder, musik og gøgl hele dagen. Det var unge fra Århus, der havde rottet sig sammen, for at markere og sætte kolorit på ungdomsåret. Der var også mange lokale deltagere. * Ringkjøbing Campingplads har i dag åbnet dørene for 5 nye ferie-hytter, hvor 4 personer kan leje sig ind til en rimelig pris. * Arkitekt E. Draiby bliver 9. juli 75 år. Draiby er en tilfreds mand. Hans livsværk er lykkedes, for folk i byen kan nu se, at han havde ret, da den gamle bykerne skulle bevares. * 8. De 3 Ringkjøbingroere, der var med på turen til Hong Kong, er kommet hjem efter, hvad de kalder en drømmetur. Ved roningen havde de et uheld i starten, idet en løkke fra bådens udsmykning tog fat, netop som roerne skulle lægge alle kræfter i. Dog præsterede danskerne stævnets 7. hurtigste tid, og det var temmelig imponerende eftersom der var 80 både fra 17 forskellige nationer. Dragoon Boat Race bliver gennemført hvert år i alle større byer i Østen, og fra Malaysia, Singapore og Australien var der invitation til næste sæson. * En større flok små KFUM-spejdere er i dag inviteret på landslejr i Frederikshavn. * 9. Ringkjøbing Plejehjem har fejret overtagelsen af kolonihave nr. 19 med »åbent hus«. Det kan det vel næppe kaldes, da man samledes på terrassen foran huset i haven. *  Ole Søndergaard er blevet valgt som ny præsident i Lions Club. * Jyske Bank åbner 19. juli for indskud på jubilæumskontoen. Indskud sker 4 gange om året. * 193 unge benyttede sig af kommunens tilbud om gratis overnatning på Alkjær skole. * 10.1 anledning af Draibys 75 års fødselsdag blev der af formanden for Bevaringsforeningen overrakt ham en særlig pris, med en tak for den store indsats for bevaringsarbejdet i byen. Draiby har for 20 år siden startet Bevaringsforeningen. * Hans Wiese er formand for det udvalg, der skal forberede hybridnettet. * 11, Ombygningen på politigården er nu, efter 10-12 års forberedelse, slut og ordenspolitiet bl.a. har fået rummelige og pæne lokaler. * Amtet får nye ledere, når administrationen skal moderniseres. Amtskommunens administration er gjort mere overskuelig og enkel, så borgere og institutioner får lettere ved at finde vej til de administrative systemer. * 12. Fredningen af Ringkjøbing Fjord er nu underskrevet af miljøminister Chr. Christensen. Den træder i kraft 1. august. * Når vejarbejderne om få dage slutter deres arbejde, hvor Skjern-Røgind-vejen munder ud i hovedvej 15, skulle det farlige kryds være så meget forbedret, at der ikke mere burde ske ulykker der. * 13. Ungdomsskolen har et projekt, der hedder åben havbåd. Det er 8 unge, der under ledelse af Olav Martinsen bygger båden. Arbejdet foregår i museets have. * På daginstitutionen Vasegårdens legeplads søsattes der et skib, der kom til at hedde Mary, for det hedder Rasmus Klumps skib. Gudmor til søsætningen var den 5 årige Lone. * 15. Det japanske elitegymnastikhold optrådte i Vesterhavshallen for ca. 400 mennesker. Man mener, at der var inspiration til de danske ledere. * Sommerudsalget startede i det rigtige vejr, dvs. gråvejr. * I år var vejret for heste- og kræmmermarkedet i Sommerland West efter ønske. Varme og solskin om lørdagen og gråvejr om søndagen lokkede 7000 besøgende til parken. Der var 60 handlende foruden mange tilbud om underholdning. * 16.1 dag er der, traditionen tro, alle tiders bogmarked i Gågaden. Englandsfarernes samling af bøger bliver lagt frem og søgningen er stor. * I galleriet Egen-Art arbejder for tiden Susanne Hingelberg med at omdanne gammelt sølvtøj til moderne smykker. Egen-Art har til huse i Nygade 26A, i den gamle amtsstue. * 18. Vestjydske landmænd er meget interesseret i at høre om nye afgrøder. Vestjydsk Korn og Pajbjergfondens forsøgsmarker hos gårdejer Niels Bjerg, Søndervigvej 12, er i disse dage besøgt af mange gæster. Markerne er åbne for interesserede frem til og med fredag. Marken er delt op i små felter, og en mængde sorter afprøves. * Efterspørgslen efter byggegrunde er i rivende udvikling landet over. Kommunen her kan dog nemt opfylde folks ønsker, da der er byggegrunde nok. * 19. Specialarbejderforbundets afdeling her i byen får stillet 485.000 kr. til rådighed fra SiD til medlemsoplysning. * Ringkjøbing Bank har netop offentliggjort sit halvårsresultat. Det viser et primært driftsresultat på 12,4 mill. kr. * Red Barnets lokalkomité her i byen er i gang med en kampagne: »Tøm dine lommer« udover den landsdækkende kampagne »Afrika sulter«. * Fjordfesten er nu planlagt til de første 4 dage i august. I øjeblikket arbejder 200 frivillige på at blive færdig med arrangementer både ude og inde. * 20. Der er inden for søsporten en aftale med 22 foreninger om »frihavn«. Det betyder, at man kan lægge til kaj uden at betale havnepenge. Det er byerne langs Limfjorden, og i Ringkjøbing Fjord er det Hvide Sande og Ringkjøbing. Alt dette gælder dog kun lystbåde. * Der er 15 langtursroere (deriblandt 3 fra Ringkjøbing), der har været blæst inde i Udbyhøj ved udmundingen af Randers Fjord. * 22. Ringkjøbinggarden er på besøg i byen Gais i Schweiz og samtidig besøger de en tidligere ringkjøbinggardepige Lea Justesen, som er blevet gift og nu bor i Gais. * Folkemusikweekenden på Velling Højskole havde besøg af 400 spillemænd. Til underholdningen var der også folkedans. * Englandsfarernes bogmarked i Gågaden gav i nettooverskud 12.000 kr., en rar skilling til deres englandstur. * 23. 40 fodboldspillere fra RIF's junior- og ynglingetrup skal i den kommende uge sammen med 10.000 andre spillere fra 18 lande deltage i Dana Cup. * Nordsøværftet afleverede i dag nybygning nr. 17 til det engelske rederi Bowker & King Ltd., London. Nybygningen blev navngivet i London af den engelske søfartsministers frue Pamela Mitchell og fik navnet Breaksea. * Fjordfestmarchen bliver i år gennemført for 10. gang. * 24. I aften er det en af Danmarks populæreste grupper, der optræder i Rock-Cafeen, nemlig Halberg-Larsen Band. De er nær på de 50.000 solgte plader, der automatisk udløser en guldpladenominering. * Det er et par gamle kendinge, der torsdag den 25. juli giver koncert i Ringkjøbing Kirke. Det er den internationalt kendte operasanger Ulrik Cold og organist Kaj Ole Bøggild, der stammer fra Ringkjøbing.»25. Der var forrygende travlhed i Vesterhavshallen i morges for at få 30 stande gjort klar til åbning af antikmessen ved middagstid. Det er Danmarks største antikmesse med ægte tæpper, malerier, kunst og meget andet. * Lørdag eftermiddag holder Roklubben kanindåb, hvor de nye medlemmer skal gennemgå ret så barsk en ceremoni, før de bliver fuldgyldige roere. * 26. Socialdemokratiets Partiforenings 90 års dag havde samlet 50 deltagere i en reception, der blev holdt i Smedegade 2. Foreningens æresmedlem Richard Lauridsen gav en historisk redegørelse for partiforeningen helt fra 1890 og til dato. * Den fine koncert i kirken med Ulrik Cold havde samlet 150 tilhørere trods det dejlige vejr. * Sommerlejren »Blåspejderne« ved Haderslev havde 18.000 deltagere, hvoraf 42 var fra Ringkøbing. Det siger lidt om lejrens størrelse, når der i Handelsbanken blev indsat Vi mill. kroner i lommepenge. * 27. Torsdag den 1. august træder den nye fredning af Ringkjøbing Fjord i kraft. * Fra mandag kan man igen høre vægterne synge i gaderne om aftenen. * Til oktober kommer Helse med et nyt ungdomsblad. Det skal udkomme hvert kvartal, og Leif Hansgaard, Ringkøbing, skal være chefredaktør. * 29. Der var masser af mennesker og lystig handel på Torvet lørdag formiddag, hvor der var antikmarked eller nærmere loppemarked. 36 antikvitetshandlere havde fundet de billige sager frem. Der var priser fra 1-1000 kr. * 30. Fjordfestens højdepunkt er sikkert vognoptoget om søndagen. I alle tilfælde er det dette, der samler flest tilskuere. Der er indtil nu tilmeldt 22 enheder. * Efter fem vellykkede dage med 6000 besøgende sluttede Antikmessen i Vesterhavshallen. * Ringkjøbings første reklamebureau åbner den 1. august. Scan-Ad Vest Reklamebureau A/S er dets navn, og bureauchef Thorkild Hansen mener, at der er stort behov for et sådant her i byen. * 2 hold fodboldungdom, 34 i alt med ledere, er netop hjemkommet fra Dana Cup i Hjørring. Lederen, Aage »Esbjerg« Jensen, fortæller, at det er enestående at så mange kan være så tæt sammen i seks dage uden et eneste ubehageligt ord. * 31. For fjerde år har Grethe og Magnus Bech, Glentevej 26, besøg af den samme andemor. I år overraskede hun familien ved først at præsentere sin gemal og for 1 uge siden kom hun med 5 små ællinger.

Bryllup: 6. Lene Brun Andersen og Karsten Vinding Johnsen, Ringkjøbing. * 13. Janne Marie Poulsen og læge Christian Grønhøj Larsen, Skagen. * Inge Lise Grønborg og Hans Serup Pedersen, Ringkjøbing. * 27. Kate Kristensen, Rindum og Jens Peter Filsø Pedersen, Holstebro.

Sølvbryllup: 10. Erling Nielsen og hustru Sonja, Kirkevej 8, Rindum. * 30. Bent Christensen og hustru Randi, Østergade 32.

Jubilæum: 1. Afdelingsleder i amtsskatteinspektoratet Vagn Fomsgaard, Kaj Munksvej 5,40 år i statens tjeneste. * Landpostbud Rejnar Viggo Pedersen, Herningvej 102, 25 år i Post- og Telegrafvæsenets tjeneste. * Regnar Sørensen, Holstebrovej 10, 25 år som selvstændig slagtermester.

Fødselsdage: 1. Sygehuslæge Leif Schaffer Tietze, Mølhøj 26, 60 år. * 3. Marie Kjelstrup, Rindumvej 12, 80 år. * 4. Kriminalassistent Jens D. Graversen, Kappelhøj 2, 60 år. * 12. Mariane Maabjerg, Vestergade 18, 85 år. * 14. Henriette Jonassen, Skolevænget, 60 år. * 23. Driftsleder Svend Erik Andersen, Brogårdsvænget 14, 60 år. * 24. Jens A. Jensen, Parkvej 28, 80 år. * 27. Mary Andersen, Damtoften 12, 60 år. * 28. Børge Christensen, Ribesvej 1, 50 år. * 29. Tømrer Holger Kristensen, Fjordallé 27, 60 år.

Døde: 6. Jens Jakob Jakobsen. * 15. Jørgine Jeppesen. * 23. Karen Marie Sindberg Hansen. * 25. Knud Jensen, tidl. tobakshandler, Torvet. * 27. Otto Hedegaard Jensen.

 

AUGUST

1.1 dag starter Fjordfesten, der varer til søndag aften. Dalgaard Tivolipark har åbent alle dagene. * Siden tirsdag har dyrehospitalet huset en babysæl, der var drevet i land på Husby Strand. Da den var temmelig arrig og snappede efter alle, der kom i nærheden, måtte Falck tage sig af den. * 50 unge sejlere fra den vestjydske kreds af havne har under Fjordfesten optimistsommerlejr på havneområdet. * Kirken var så tæt besat, som var det juleaften, da 2 af Danmarks bedste trompetister Knud og sønnen Gorm Hovaldt gav koncert. Organisten Freddy Samsing hører med til den landskendte trio. * 3. Viceskoleinspektør Sven Beiter blev udpeget af Ringkjøbingborgerne som den, der havde gjort mest for de unge, og vandt Dagbladets rejselegat for 2 med en uges ophold i Grækenland. Turen gik til den græske ø Zante, og ved hjemkomsten har han skrevet et referat af turen til bladet. * 5. I Rindum findes der en virkelig rejselysten pige ved navn Charlotte Mathiassen. Efter at have været et halvt år i New Zealand og hjemkommen for 14 dage siden har hun allerede rejsefeber i blodet. Mens hun var i New Zealand arbejdede hun i et stutteri og var i det halve år med til at tæmme 64 føl. * Så blev det søndag og sidste dag for Fjordfesten. Som sædvanlig var der fjordfestfrokost om lørdagen med mere end 500 deltagere. (Ved den første frokost i 1976 var der 169 deltagere). Under frokosten blev revyen opført. Det var en mægtig succes, og folk morede sig kongeligt over de mange muntre sange og ideer. Udenfor havde stormester i skak, Sloth, 14 modspillere og mange tilskuere. Selvfølgelig endte det som forventet med Sloths absolutte sejr. Aftenen sluttede med et flot fyrværkeri. * Ved optællingen mandag om den bedste af vognoptoget blev Ringkjøbing Plejehjem nr. 1 med et flot indslag af kinesisk tilsnit og Vasegården nr. 2 med et fantasifuldt indslag om indianere. * 6. Amtsborgmester Anton Kristensen oplyste, da han forelagde regnskabet for 1984, at amtskommunen det sidste år havde haft et overskud på 142 mill. kr. * 7. Efter en pause på en halv snes år deltager Ringkjøbing Idrætsforening igen i en storstilet erhvervsmesse, der sidst i oktober bliver holdt i Vesterhavshallen. * Ringkjøbing Gården er i eftermiddag med i PR-udvalgets første arrangement efter sommerferien. Gården spiller i gaderne og slutter af med koncert på Tbrvet. * Gisella Borgs 23 malerier med motiver fra gaderne, er udstillet i Ringkjøbing Bank. De lokale motiver falder åbenbart i publikums smag, 14 stk. er allerede solgt. * Trods øsende regnvejr er de handlende godt tilfreds med sommerhandelen. Én fortæller, at hans omsætning i juli var 50.000 kr. større end i juli sidste år. * 8. Teaterforeningen har nu tilrettelagt den nye sæson og med sikkert 2 stjerneforestillinger. Den ene, Offenbachs operette La Perichole, og den anden, Privatliv, med Susse Wold og Bent Mejding. * Ingeniør Ole Noesgaard har overtaget firmaet A/S Ringkjøbing Byg-Bo. Edgar Noesgaard, faderen, slutter efter 25 års jubilæum som selvstændig. Ole Noesgaard mener, at der i firmaet kunne ansættes dobbelt så mange, hvis de da kan findes. * Landbobankens halvårlige regnskab foreligger nu, og ifølge dette har der været en renteindtægt på 89 mill. kr. og en renteudgift på 54 mill. kr. * 9. Ringkjøbingsejleren, Benny Andersen, fik bronze ved VM i Tyløsand i Sverige. Der var 50 sejlere, der deltog. Det er finnjolle, han sejler, og måske vil han prøve at stille op til OL i Seoul i 1988. * I dag har Gågaden fødselsdag og det bliver traditionen tro fejret med morgenkaffe med rundstykker og kanelkage fra kl. 9.30. Bageren leverer 2000 stykker kanelkage, og CF laver kaffe i de store gryder. Frivillige unge damer fra forretningerne hjælper til rette. Om eftermiddagen er der musik i gaden af en duo, der spiller folkemusik. * Big Band er igen tilbage efter sommerferien og giver lørdag formiddag den første af 3 augustkoncerter. * På fødselsdagen er der ligeledes dans på Tbrvet, hvor Ragna Tkng om aftenen giver opvisning med hendes folkedansere. * Ved kirkekoncerten spillede blokfløjtenisten Leif Ramløv Svendsen akkompagneret af Ulrik Spang-Hansen. De er begge to af landets største navne, hver inden for sit felt. Koncerten blev overværet af 200 tilhørere. * 10. Kommunens regnskab for 1984 var en glædelig overraskelse. I stedet for et underskud på 492.000 kr. var der et overskud på 19 mill. kr. Det er navnlig skatterne, der indbragte 9,3 mill. kr. mere end ventet. * Til byrådets onsdagsmøde blev der bl.a. indbragt nye vejnavne til boligforeningens kommende område nord for Isagervej. Der blev foreslået Gartnervænget, Kirsebærvej og Hindbærvej, ligesom de planlagte ældreboliger ved Tbften fik navnet Dommerhaven. * Den mangeårige klubmester i Ringkjøbing Brevdueforening, Sigfred Mortensen, er igen i år blevet mester med fine duer. * Mere end 200 pensionister var til højskoledag på Staby Efterskole. Programmet var vel tilrettelagt. Efter at forstander Thorkild Sønderskov havde budt velkommen fik fhv. amtsborgmester Aage Ebbensgaard ordet til formiddagens foredrag. Om eftermiddagen underholdt Gunnar »Nu« Hansen med fortælling fra Danmarks Radio. * 12. Der er for øjeblikket tilladelse til 3 vindmølleparker i amtskommunen, men hvis regionplanen godkendes endeligt af borgerne, bliver der mulighed for etablering af 6 vindmølleparker. * Ved det jydske mesterskab i ungdomsatletik, afholdt i Herning, fik RIF's hold hele 4 guldmedaljer. Lars Kristensen fik 2, Ole Tvistholm 1 og Anne Mette Hansen 1. Et flot resultat må man sige. * For tiden er der en udstilling i Rådhushallen, der hedder Hvide Sande i billeder. Udstillingen består af 306 billeder fra 1871 til nutiden. * 13. Ringkjøbing Gården spiller i eftermiddag rundt i byen og slutter af med en koncert på Tbrvet. * LOF begynder 14. august et af de mange kurser, der er for vintersæsonen. * 14. Ringkjøbing Museums udgravning har igen givet resultat. Fem grave fra overgangen mellem yngre og ældre romersk jernalder er dukket op ved udgravning i Stadil. * På fjernvarmeværket har man eksperimenteret med et nyt brændstof bestående af halm og kul lavet i briketter. Mændene, der står bag eksperimentet, mener, at staten kan spare 2 mia. kr. årligt, hvis det bliver aktuelt. * Til sæsonens sidste koncert i Alkjær Lukke var vejret for en gangs skyld som en lun sommeraften, hvor mange mennesker glædede sig over det festlige program. Ringkjøbing Gården afviklede et flot tattoo, folkemusikgruppen Timiam fra Tim spillede folkemusik, og Ringkjøbing Big Band gav en koncertafdeling til bedste. Ringkjøbing Gården sluttede aftenen med en koncert fra scenen. * 15. Fjordvang Ungdomsskole modtog den 11. august 104 nye elever, og dermed er skolen fyldt for vintersæsonen. Skolen vil i år prøve en ny form for eksamen, idet mundtlig og skriftlige prøver skal holdes samtidig. * Byrådet har frigivet penge til skolens brandsikring og bygningsvedligeholdelse samt til indretning af gymnastiksal i den tidligere svømmesal. * Borgmesteren opfordrede borgerne til at flyve noget mere med Stauningruten. Der skal gerne flere passagerer til for at holde ruten i gang. * Børge Hindø, der i 40 år har været driftsleder på elværket, har fået bevilget afsked fra 1. januar. * 16. Manglen på faglærte metalarbejdere på Vestkysten er så stor, at et Ringkjøbingfirma averterer efter tysk arbejdskraft. * Den 18-årige ringkjøbingenser Jens Højbjerg har været i Florida på en 10 måneders tur. Han gik i skole derovre, men fortæller, at skolen var temmelig barsk. Der var eftersidninger, tæv og masser af judo. * Herning Stadstrio er med sin flittige turnevirksomhed rundt i amtet også Ringkjøbing amts trio. De glædede mange tilhørere ved sommerens sidste koncert i Ringkjøbing kirke. * På byrådets onsdagsmøde blev der sagt nej til amtsrådets krav om, at Fjernvarmeværket skulle aftage 4 mill. kbm naturgas om året. * Birthe og Jens Raj, der de sidste 3V2 år har haft Blomsterland i forpagtning, har nu købt stedet, samtidig har de gennemført en omfattende modernisering. * Byrådsmedlem Hans Wiese ønsker ikke at fortsætte sit politiske arbejde. Han ønsker ikke genopstilling på Venstres liste til kommunevalget. * 17. Mens Landsorganisationen Red Barnet i år har 40 års jubilæum, har den lokale komite nu nået 15 år. Den blev dannet 20. august 1970 på Rindumgaard, hvor fhv. amtsmandinde Edel Bach blev formand. De øvrige medlemmer blev bankdirektør Jakobsen, amtskontorchef Ester Opstrup, forstanderinde Agnes Rindom og arkitekt m.a.a. E. Draiby. To fra byen har sæde i hovedbestyrelsen, nemlig Draiby og Cleo Skov. * 19. Ringkjøbings stærke langdistanceroere viste igen deres styrke i weekenden i Middelfart. I svær konkurrence med et hold fra Danske Studenters Roklub sikrede de sig sejren over 25 km i Lillebælts Blå Bånd. * Danmarks Civile Hundeførerforenings Ringkjøbing afdeling har succes som aldrig før. Fra otte konkurrencer er der hjemført otte pokaler. * Ungdomsskolen modtager den 29. august de nye medlemmer til vintersæsonen. * Det årlige skoleidrætsstævne starter i morgen på stadion ved Vesterhavshallen. Der er 900 elever fra 10 skoler i amtet. * 20. Det forpligter at hedde Ringkjøbing Landbobank, når ca. 30 % af kunderne er landmænd. Banken holder derfor torsdag den 22. august orienteringsmøde på Hotel Fjordgården om den nye finansieringsreform for landbruget. * 21. Amtskontorchef Esther Opstrup og arkitekt Draiby har fået overrakt Red Barnets æresemblem for 15 års arbejde i lokalkomiteen. * Lise Keramik lukker butikken i Algade, fordi forretningen gik for godt. En ting man sjældent hører. * 22. Agner Fiskeeksport i Esbjerg har besluttet at etablere sig i Ringkøbing. I løbet af få dage starter virksomheden byggeriet af en produktionsvirksomhed til 30 mill. kr. Det vil på længere sigt give beskæftigelse til ca. 130 mennesker, heraf 75-80 pct. kvinder. * Gårdejer Jens Ebbensgaard, Lervanggård, udvider stadig sin produktion med tagplukselv. I år er der udvidet med 4 afgrøder: ærter, bønner, drueagurker og spiseløg. * Landbobankens møde angående landbrugets finansieringslån havde samlet 180 deltagere, der med stor interesse fulgte mødets talere. * 23. Ringkjøbingegnens Folkedansere skal med et hold på 30 dansere, spillemænd og ledere mandag på en 9 dages tur til Italien. Det er en genvisit hos truppen fra Erba, der sidste år gæstede Ringkjøbing. * 24.1 disse dage er det 25 år siden Vesterhavshallen blev færdig. Denne var den første deciderede idrætshal på Vestkysten. Den 8. september er fastsat som jubilæumsdagen og 135 gæster er i den anledning inviteret til en aften med storslået underholdning. I den første sæson kostede en hel haltime om aftenen 20 kr., mens man om eftermiddagen kunne klare det med 10 kr., og om eftermiddagen med 15 kr. Hallen kostede i sin tid 689.000 kr. at opføre. * Forsikringen Tryg har fået nye lokaler i Mellemgade 6. * Forretningsledere fra dagbladene i provinsen har i denne weekend årsmøde på Hotel Fjordgården. * 26. Kristian Højgaard fra Husby fik guld, da han vandt det danske mesterskab i trapskydning i konkurrence med 61 skytter fra hele landet. Han præsterede 190 ud af 200 duer, og det var akkurat 1 due bedre end nr. 2. * Nykredit inviterede søndag til maleriudstilling, der også kan beses mandag, tirsdag og onsdag. * VUC, Ringkjøbing, melder, at der i år er tilmeldt 75 elever flere end sidste år, da der var 520 elever. Alle de tilbudte fag kommer i gang. * Ved Rideklubbens stævne i weekenden, hvori der deltog 17 jydske klubber, fik klubben overrakt Danmarks-Samfundets fane. * De yngste BMX-kørere fra Ringkjøbing klarede sig bedst ved søndagens løb ved Ndr. Ringvej. Løbet havde 60 deltagere. * Ved Forsvarsbroderforeningens fugleskydning på Hotel Ringkjøbing blev Villy Vistesen fuglekonge og Per Lauritzen kronprins. * 27. Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole har i de sidste dage haft tilstrømning til indmeldelse. Der er mange aktiviteter at vælge imellem. * En virkelig dejlig og interessant tur havde en klasse fra gymnasiet til Lapland til Abisko, 400 km nord for polarcirklen. Turen var et led i elevernes biologi- og geografiundervisning. * Ringkjøbing KU har fået ny formand. Frederik Bagger Rasmussen har afløst Bo Damsgaard. Grunden er bortrejse fra byen. * 28. Kommunen er forbavset over hvor få tilbud, der kom ind ved licitationen over arbejdet på Ringkjøbing skole. På de to største entrepriser kom der kun et enkelt tilbud på hver. Måske det kan kaldes glædeligt, at håndværkerne har så meget at gøre i øjeblikket. * Postmester H. J. Olesen har i 40 år været ansat ved Postvæsenet, siden 1972 som postmester i Ringkjøbing. Blandt hans mange gode ideer for at forøge omsætningen er en af dem: Skriv et kærestebrev, blevet en succes. * 29. Ringkjøbing Amts Jerseyforening har ansat en salgsleder til at formidle handel med avls- og brugsdyr. Det er den velkendte jerseyopdrætter Thomas Iversen, Holmsland. * Vagn Christensen, formand for kommunens beskæftigelsesudvalg, efterlyser ideer om, hvad der yderligere kan gøres for unge arbejdsløse. * 91 hunde med førere deltager 1. september i et stort stævne ved Ndr. Ringvej. * Café Victoria, Torvet 12B, lukker med salg for øje. Indehaveren, Josefine Gelbjerg-Hansen, mener, det er for stort et arbejde for en enkelt uden medhjælp. * Pianisten Teddy Teirup spillede i Rådhushallen Chopins 24 præludier opus 27 meget smukt, med en intens indleven i Chopins hele liv og skæbne. Der var ca. 80 tilhørere. * 30. Fjordfestrevyen bliver traditionen tro gentaget i Guldalderklubben den 3. september. * Filmklubben fik en god start, men håber stadig på flere medlemmer. * 31. Læge Ole Møller starter en hårtransplantationsklinik på Tromsøvej. Det skulle være en hjælp til de høje tindinger, som mange er kede af. * Eleverne i 2.HH er i dag rejst på studietur til Budapest. De skal besøge en produktionsvirksomhed, et landbrugskollektiv og et stormagasin, inden turen torsdag går hjemad.

Bryllup: 3. Karen Sindbæk Pedersen og Jens Laurids Højhus, begge Ringkjøbing. * 10. Inga Glassow Lauridsen og Niels Sørensen, Rindum. * Gitte Bech Nielsen, Rindum og Peter Jakobsen, Struer. * 23. Sidsel M. Nielsen, Højmark og Hans Jørgen Nørgaard, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 21. Normann Jochumsen og hustru Nanna, Grønnegade 20.

Fødselsdage: 2. El-installatør Erik Christensen, Alkjærparken 141, 50 år. * Inga Jensen, Tangsvej 29, 80 år. * 4. Fisker Erik Knudsen, V. Strandsbjerg 34A, 50 år. * 8. Ruth Jørgensen, Herningvej 114, 50 år. * Grethe Rosenkvist Jensen, Damtoften 40, 75 år. * 16. Fhv. afdelingssygeplejerske Clara Pedersen, Holmene 9, 60 år. * 19. Tandlæge Bent Kloch Larsen, Nygade 43,50 år. * 25. Typotekniker Svend Erik Grydgaard, Kongshøjvej 22, 60 år. * 27. Peder Madsen, Aldershvile, 90 år.

Døde: 1. Louise Madsen. * 7. Erling Thomsen. * 9. Ole Blaaberg. * Helene Hvidberg. * 14. Anna Sundeved. * 18. Karin Romlund. * 20. Karl Jakobsen.

 

SEPTEMBER

2. DM i atletik blev en stor succes for de unge fra RIE Tb guld, 1 sølv og 4 bronzemedaljer kunne med stolthed hjemføres. * Stoltheden gælder også det fornemme resultat for de lokale hundeførere. De sikrede sig 3 af 9 pokaler. * Søndag morgen gik andejagten ind, og jægerne var tidligt oppe. Det var fredningsstyrelsen også, samtidig blev der fra Stauning Lufthavn sendt en maskine på vingerne, vel for at se om fredningsbestemmelserne blev overholdt på fjorden. * 3. Ole Søm skal først i september have sin kollektion bedømt ved modemesser i Skandinavien. Først i Oslo, derefter i København og sidst i Stockholm. * Kommunen er indstillet på at gå i gang med cykelstien på Herningvej på den del, der ligger øst for baneoverskæringen. * Borgen havde sin første familieaften med 150 deltagere. Denne var fælles med Ethiopiermissionens lokale kreds. Aftenen var samtidig fødselsdagsfest for Borgens børnekor, der har eksisteret i fem år. * Kirsten Iversen og Jørgen Stougaard Pedersen fra 10A på skolen fik i år tildelt Bøgners Sportslegat. Dette bliver uddelt en gang om året. * Fjordfesten gav i år ca. 175.000 kr. i overskud. * Røde Kors tilbyder seks kurser i sundhedspleje. Disse afholdes på Ringkjøbing skole. * 4. Kommunen søger også at finde lokaler til bofællesskab. * Meinerts Danseinstitut, der prøver at få fodfæste i Ringkjøbing, beklager, at der ikke er nok indmeldelser både fra børn og voksne til, at det kan betale sig at starte. * 5. Ulempen ved det brune vand, der undertiden har været i vandrørene er nu fundet. Det er fra den sidste boring ved vandværket fra forrige år, men nu vil miseren blive rettet. * Vibeke Gundelach, der bor i Houvig gi. Skole, har udgivet sin anden samling »Vestjydske salmer«. Denne gang er titlen »Som solen overjord«. * Ringkjøbing Boligforening har fået ministeriets tilladelse til at starte byggeri af 35 lejligheder og 9 ungdomsboliger på et areal i Rindum nær Isagervej. * Kun få år efter etableringen af coasterslusen i Hvide Sande, arbejdes der nu intenst på at få en sluseudvidelse igennem. Det er et projekt til 10 eller 15 mill. kr., som kan blive afgørende for Nordsøværftets fremtid. * 6. Ringkjøbing er repræsenteret med 2 hold, når der 24.-25. september skal afvikles landsfinalestævne i atletik for skoleelever i København. Holdene er Ringkjøbing skoles piger fra 6.-7. klasse og Alkjærskolens drenge ligeledes fra 6.-7. klasse. * Frits Nielsen, Færøgade, indehaver af FN Taxi, udvider til det dobbelte. Han har fået overdraget den ledige bevilling efter Aases Taxi, der har sluttet efter 12% år i branchen. * 7. Grænseforeningen og Ringkjøbingegnens Husholdningsforening har 29. september arrangeret 1-dagstur til Sønderjylland. * I de kommende uger skal Hotel Fjordgården friskes op og moderniseres for 300.000 kr. Desuden vil hotellet tilbyde gæsterne en række nye aktiviteter i efteråret. * 9. Vesterhavshallen har haft 25 års jubilæum i overværelse af et par hundrede deltagere. Aftenen var vel tilrettelagt med megen god underholdning og taler af bl.a. borgmester Skytte. Aftenens højdepunkt var, da pastor Sejr Fink blev udnævnt til æresmedlem. Pastoren var hallens første formand. * Ringkjøbing Fotoklub vil til vinter sørge for, at byens borgere kan genopleve sommeren, som den tog sig ud gennem medlemmernes kameraer. * Ringkjøbing Roklubs stærke herreroere erobrede Danmarksmesterskabet i langturskaproning, der blev afviklet i Ringkjøbing i år. l\iren var på 25 km og blev gennemført 4 minutter bedre end den nærmeste konkurrent. * 10. Nordsøværftet har søsat nybygning nr. 179. Skibet bygges for Sønderjydsk Erhvervsinvestering, Åbenrå. Der er tale om en shelterdeck coaster. * Forældre vælger 2 medlemmer til skoleråd på Ringkjøbing Gymnasium. * Viceskoleinspektør Sven Beiter har ladet sig overtale til endnu 4 års arbejde i byrådet. Han er spidskandidat for Socialdemokratiet med langt mere end 50 procent af stemmerne, og ligeledes partiets borgmesterkandidat til valget 19. november. * Vesterhavshallens jubilæum markeres af RIF ved at have badminton, skydning og håndbold på programmet i denne uge. * 11. Ringkjøbing amtskommune går nu aktivt ind i arbejdet for at hjælpe personer, der vil starte egen virksomhed. I løbet af efteråret arrangerer amtsrådet 2 kurser for iværksættere. Et for den nordlige og et for den sydlige del af amtet. * En undersøgelse viser, at der er brug for et fritidshjem i Alkjær-området. Der er 103 på venteliste og 63 svarede på spørgeskemaer, at de gerne vil have deres børn på fritidshjem. * I weekenden sender firmaidrættens skytteafdeling 18 riffelskytter til landsstævne i Randers. * Ringkjøbingegnens Folkedansere har den 22. september høstfest i Højmark-Hallen, og det skulle blive et rigtig godt gammeldaws høstgilde. * Omkring 50 børn havde tirsdag eftermiddag taget mod indbydelsen til børnebibliotekets arrangement med Thorstein Thomsen og Jan Irhøj, der sang, spillede og læste for de 5-12 årige. * Direktør Oettinger, Vestjydsk Korn, kan på mandag fejre 40 års jubilæum i kornbranchen. Han startede i Århus Kornkompagni, men har i mange år haft ledelsen i Ringkjøbing. * Teleområde Ringkjøbing er i denne uge blevet en realitet, og dermed har Jydsk Telefon taget et skridt i den decentraliseringsproces, som skal bringe selskabet i nærmere kontakt med kunderne. Teleområdets chef for Ringkjøbingområdet er Herluf Overgaard. * 12. Gågadeforeningen har mistet tålmodigheden med det overhåndtagende butikstyveri. Siden 1. juni har foreningen haft civilklædte vagter fra ISS Securitas på vagt i gaden. Det har været så stor en succes, at foreningen har besluttet at forlænge kontrakten for resten af 1985 og hele 1986. * Plejehjemsforeningen for børn og unge i Ringkjøbing amt har i dag årsmøde i Struer. Under denne forening sorterer Schuberts Minde og forstanderparret Lone og Ove Horsted Larsen aflagde beretning om det forløbne år. Hele året har der været fuld belægning, men nu til sommerferien skal en del elever udskrives. De ledige pladser, der bliver, er allerede besat. * 13. Ringkjøbing amtskommunes Ungdoms- og misbrugsrådgivning havde ved udgangen af 1984 kendskab til ca. 175 stofmisbrugere, men amtets socialudvalgsformand mener, at antallet er dobbelt så stort. * Ringkjøbing Boligforening fik mange tilbud ved licitationen over 20 nye boliger. 5 i Hover og 15 kollektivboliger til ældre ved Aldershvile og i Dommerhaven. Prisen, 7,9 mill. kr., var chokerende for både ledelsen og arkitekt. * DSB og P&T skal prøvekøre Vestas' elbil, med forhåbning om at etaterne vil købe denne til den daglige transport. * 14. LOF har startet med et kursus for tilskærere, 30 andre følger efter. Skoleleder Hanne Korsholm har meget spændende på programmet for vintersæsonen. * Karen Margrethe Christensen, gift med miljøminister Chr. Christensen, går nu selv aktiv ind i dansk politik. Hun er Vejlekredsens kandidat til folketingsvalget og nu også spidskandidat på Kristelig Folkepartis liste til byrådsvalget den 19. november. * Forsommerens friluftsforestilling, Rindumamatørerns opførelse af syngespillet »En søndag på Amager«, skal 10. oktober opføres i Vesterhavshallen. * Pia Dahl, blokfløjtevirtuos og musiklærer ved Ringkjøbing kommunale Musikskole, kommer i TV mandag den 23. september. * 16. Tb biler, der er hovedgevinsterne i det landsdækkende LykkeLotto, er fredag og lørdag formiddag udstillet på Tbrvet. Der kan købes lodsedler begge dage. LykkeLotto er til fordel for forskellige handicaporganisationer. * Rindum SU har nu 8 hold klar til den nye gymnastiksæson, der begynder inden længe. * Margit Biltoft blev med en andenplads den bedste skytte af ROFI-deltagerne ved landsmesterskaberne i Randers. I disse deltog 346 skytter fra hele landet. * Den amerikanske countrysangerinde Diane Jordan fik stor succes ved sin koncert på Grand Cafe. Hun blev akkompagneret af 3 Ringkjøbingmusikere, Svend Erik Koefoed, Børge Larsen og Eric Robinson. * 17. Teaterforeningen kan for første gang præsentere sit bedste økonomiske resultat - før den nye sæson - 45.000 kr. i overskud. * Plejehjemmet fejrer den 19. september den traditionelle høstfest. Ragna Tang er der med sine dansere og der er musik til en svingom. * 18. Peder Madsen, der er på udveksling i Australien, skriver hjem til Ringkjøbing Amts Dagblad om de mange spørgsmål, der bliver stillet ham. Sidst om Tvindskolens store opkøb af jord i Australien, der blev nægtet af styrelsen. * LOF har så stor tilslutning til kursus i almueskæring, at der må oprettes et tredie hold, der starter fredag den 20. september. * 19. Vs Skjern Huse har fået endelig koncept fra kommunen om købet af mejerigrunden i Østergade. Prisen på grunden er fastsat til 1.515.000 kr. og overtagelsen sker 1. oktober. Det første, der sker, er, at de to små og det store hus mod Østergade bliver udbudt til salg. * Ringkjøbing og Omegns Havekreds holder møde i ROFI-Hallens anneks den 24. sept. Entreen er en plante fra haven eller en pose blomsterløg. Der vil så i aftenens løb blive holdt auktion over gaverne. * 20. Rindum SU afholder i Vesterhavshallen »Årets Disco Show«. Det er en større forestilling med 5 professionelle dansepiger, der er et af aftenens topnumre. * Teaterforeningen havde »Herude på landet« på scenen i aftes. Det er et billede eller rettere 24 billeder af, hvor svært det er at være landmand i dag. * Ringkjøbing Amtskommune har i år på budgettet afsat 2 mill. kr. til energibesparende arbejde. Pengene skal bruges på socialforvaltningens ejendomme, hvor der trænges mest til reparationer. * Teknisk forvaltning i kommunen meddeler, at rottejagten står for døren. Her i byen mener forvaltningen ikke, at der er stigende rotteantal. * 21. Stemmeseddel med 92 navne er klar til byrådsvalget i kommunen den 19. november. * KU i Ringkjøbing og omegn giver sin fulde støtte til oprettelse af et ungdomsråd i Ringkjøbing kommune. Medlemmerne mener, at et af rådets opgaver skal være at skabe rammerne om et aktivitetshus for unge. * Blandt de mange gymnastikhold, der er mulighed for at deltage i, er der noget helt nyt. Det er et hold, der specielt er beregnet for forældrer med børn fra 2-5 år. Det drejer sig om et tilbud om en times samvær med gymnastik og leg. * Christiane Bech, der nu bor i Velling, er af LOF antaget til at lede studiekreds om fransk for viderekomne og et aftenskolehold med turistfransk. Hun er ligeledes bedt om at lede en studiekreds om Søren Kierkegaard. * 23. Rindum SU havde glæde af aftenen med »Årets Disco Show«. 350 unge var mødt og var med til, at aftenen gav et overskud på 6000 kr. * Salget af lodsedler og Dybbølmærker har været tilfredsstillende blev det oplyst ved Grænseforeningen og Fadderskabsforeningens årsmøde på Ringkjøbing skole. * No Rideklubs ringridning i Æblehavens Camping druknede i regn, men trods dette blev konkurrencerne afviklet med højt humør. Der var 22 deltagere. * Kunstforeningen har arrangeret viseaften med Niels Hausgaard som første punkt på efterårets program. Det bliver på Hotel Ringkjøbing. * Viceskoleinspektør Sven Beiter er på listen til byrådsvalget den 19. november opstillet på førstepladsen. Som følge heraf har han trukket sig som kandidat til amtsrådsvalget. Beiter er formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i byen. * 24. Europæisk Ungdom Danmark har på en stiftende generalforsamling fået en Ringkjøbing amtsafdeling. Foreningen ser det som sin opgave at udbrede kendskabet til EF-samarbejdet. * Guldalderklubben havde mandag en rigtig musikeftermiddag. Musikpædagog Kirsten Dalsgaard, Rindum, og fru Ingeborg (Claus) Kjærgaard underholdt på en morsom og livlig måde på klaver og harmonika, og denne duet havde en fuldendt udførelse af musikken. * Ribo Vinduer søger en halv snes nye arbejdere i træindustrien og med de sidst ansatte i sidste uge er der nu ca. 100 medarbejdere. * Omkring 250 erhvervsfolk fra det vestjydske område deltog i aftes på Hotel Fjordgården i et orienteringsmøde om skattereformen. De mange var inviteret af ERFA-gruppe Vest. Denne er dannet af fire lokale revisionsfirmaer. * 25. Så er Ringkjøbingplatten kommet i handelen. Den udgives af Bollerups Boghandel og er nr. 9 i rækken af Ringkjøbingmotiver. Denne gang er det kirken. Motivet er set fra luften og har fået en del af byens gamle huse med. Platten fremstilles i 300 eksemplarer. * Handelsforeningens PR-udvalg vil i efterårsferien sætte børnene i sving med skattejagt og marked. Der er nedgravet skatte 30 steder. Torsdag er der børnemarked på Torvet, hvor alt hvad børnene vil sælge bliver fremlagt på boder. * KFUK-spejderne har afsluttet regnskabet på kæmpelodsedlen. Det gav et overskud på 26.500 kr., hvortil kommer et tilskud fra Y's Mens Club på 4500 kr. * 26. Byrådets onsdagsmøde denne gang var langt og besværligt. Til budgettet 1986 var der stillet en del ændringsforslag, men disse blev alle nedstemt og opnåede kun forslagsstillernes egne stemmer. Borgmesteren kunne sætte punktum for den lange debat. Det skete med oplysningen om, at skatteprocenten for fjerde år i træk kunne fastsættes til 15,9 %. * 6. og 7. klasses elever fra skolerne i Ringkjøbing har været til landsfinalestævne i atletik for skoleelever i København. Pigerne fra Ringkjøbing skole vandt deres årgang og drengene fra Alkjærskolen blev nr. 2 af deres årgang. Lederen af pigerne var Inge N. Simonsen og drengene blev ledet af Kurt Behrmann. * 27. Bestyrelsen for Vesterhavshallen og Tennisklubben er enige om, at foreslå byrådet, at der bliver bygget en ny hal i forbindelse med den nuværende eller ved svømmehallen. * Fra 1. oktober ændres fartgrænsen i byområder fra 60 til 50 km. * I weekenden 12. og 13. oktober er der åbent hus på politistationen. Der bliver mulighed for at se nyistandsatte lokaler, bl.a. retssalen, der er fra 1918 og et af landets flotteste. * 28. Husmoderforeningen har fået nye mødelokaler. Der er flyttet fra lærerværelset på skolen til Dagcentret i Grønnegade, hvor de håber at kunne blive. * Karsten Ramsing har p.t. udstilling i Rådhushallen. Blandt de bemærkelsesværdige billeder er et, der hedder ansigter, meget stort med ansigter i massevis. Han er tydelig inspireret af kubismen. * Nordsøværftet arbejder på nybygning 181, der er et skoleskib til den thailandske regering. Bygningen overvåges af Lloyds inspektør Michael Bohn Christiansen. * 30. Formanden for Danske Slagtermestres Forening, slagtermester Iver Iversen, oplyser, at foreningen med det første vil indføre mesterprøven. Dette for at imødegå supermarkederne, der ødelægger hele butiksstrukturen. * For andet år i træk har Ove Pedersen og John Jensen fra Ringkjøbing og Omegns Motorklub vundet det jydske mesterskab i manøvre- og specialprøver i klassen over 1600 ccm.

Bryllup: 7. Susanne Sig Jensen, Vemb og Leif Lundsgaard, Ringkøbing. * 13. Elise Baastrup og Leif Stilling, Ringkjøbing. * 14. Mona Sundgaard, datter af forretningsfører Sundgaard, Ringkjøbing, og Henning Mogensen, Hårby.

Jubilæum: 1. Typotekniker Egon Thomsen, Markledet 35, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad.

Fødselsdage: 8. Helle Rasmussen, Rønnealle 10,85 år. * 10. Anton Chr. Jensen, Enighedsvej 18, 75 år. * 22. Elly Mortensen, Bygvænget 2,65 år. * Henning Højmose, Smedegade 26, 50 år. * 27. Lauritz Jeppesen, V. Strandgade 23, 80 år.

Døde: 2. Linda Hansen. * 5. Chr. Halkjær Rindom. * 7. Magnus Georg Jensen. * 25. Mette Toft Jensen. * 30. Herluf Valdemar Kornø. * Marie Larsen.

Til top