Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1988

Ringkjøbings besejlingsforhold omkring 1800 - en stranding

Af Per Hauge Mortensen

»Ringkjøbing er en liden Søe-Stad...« skriver Erik Pontoppidan i Den danske Atlas, udkommet i 1769. Men selv om Ringkjøbing var en lille by med 771 indbyggere i 1801, var den som nummer 40 af knap 70 købstæder ikke blandt de mindste i kongeriet. Trods sin beskedne størrelse var Ringkjøbing en vigtig by, fordi den var Vestkystens eneste havn nord for Hjerting og Varde. Limfjorden var lukket mod vest, og mod øst vanskeliggjorde grundene ved Løgstør sejladsen. Ringkjøbing havde et stort, men tyndt befolket opland, formodentlig det meste af det nuværende Ringkjøbing Amt. Over Ringkjøbing blev der udskibet landbrugsprodukter og indført en lang række købmandsvarer, hvoraf en del gik videre til Lemvig og Holstebro, ja helt til Viborg kom der varer. Selv om Ringkjøbing ikke var blandt rigets største im- og eksporthavne, var byen alligevel i en periode først i 1800-tallet landets største eksporthavn for smør.

Størstedelen af Ringkjøbings skibsfart gik mod nord til Norge og mod syd til Hamborg, Altona og Amsterdam, mens forbindelserne med andre lande og det østlige Danmark var mere spredte. Derfor blev en del varer til eller fra Øst-Danmark sendt over land via havne som Struer, Horsens eller Kolding, men kun når det drejede sig om mindre partier.

Det store problem for Ringkjøbing som havneby var indsejlingen ved Nymindegab. Da skibsfarten steg i slutningen af 1700-tallet i forbindelse med uroen ude i Europa, og forholdene ved Nymindegab blev vanskeligere gennem 1700-tallet, fremkom der sidst i århundredet flere forslag til forbedringer, bl.a. forskellige forslag til gennemskæring af Klitten, men uden at der skete noget. Indtil Hvide Sandes åbning i 1931 endelig ordnede forholdene, havde mange planer set dagens lys, nogle blev gennemført, andre ikke, men det løste ikke problemerne. Man kan næppe heller sige, at Hvide Sandes åbning i 1931 løste alle problemer, for gennemsejlingsslusen er siden da blevet udvidet 2 gange, men nu ikke så meget til glæde for søfarten som for Nordsøværftet. At man ikke sejlede til Ringkjøbing for sin fornøjelses skyld ses af, at da jernbanen blev åbnet i 1875, forsvandt skibsfarten omtrent fra den ene dag til den anden. Den blev genoptaget efter Hvide Sandes åbning, men er nu igen næsten helt ophørt.

 

En stranding

Den 15. juli 1802 strandede et skib på Hovstrup strand i Henne sogn, syd for Nymindegab. Skibet hed »Niels Kiær Tang«, og var på rejse fra Ringkjøbing til Øster Risør i Norge, mellem Arendal og Larvik. Skipper ombord var Mikkel Haurvig fra Ringkjøbing, der som sætteskipper havde afløst skibets faste skipper, Simon Enevoldsen fra Haurvig. Mikkel Haurvig havde tidligere været afløser, når Simon Enevoldsen havde været syg, så det kan også have været årsagen denne gang. Skibet og det meste af lasten blev ødelagt, men de 3 mand ombord blev reddet; det var skipper, styrmand og matros eller dreng. De nærmere omstændigheder ved strandingen er ikke så godt kendt, men der er næppe tvivl om, at skibet efter udsejlingen af Nymindegab ikke var kommet tilstrækkeligt klar af kysten.

Niels Kiær Tang var et smakskib eller smakke, d.v.s. det havde 2 master, den agterste noget lavere end den forreste, samme rigning som var typisk for galeaser (se billedet på omslaget; skibene i forgrunden er smakker eller galeaser med 2 master og jagter eller everter med 1 mast). Skibets tonnage var 16 kommercelæster, eller blot læster, et mål, der udtrykte både rumfang og bæreevne. F. eks. kunne et skib laste omkring 40 tønder korn for hver læst, d.v.s. at »Niels Kiær Tang« fuldt lastet ville kunne medføre omkring 640 tønder. Hvert skib skulle have og altid medbringe et målebrev, der normalt blev udstedt af toldmyndigheden, hvorpå tonnage, skibets, ejerens og skipperens navne var anført. Desuden blev læstetallet indbrændt i dæksbjælken ved storlugen. Skibsafgifter blev betalt efter læstetallet. Målemetoden var til fordel for fladbundede, fyldige fartøjer, netop den type, der brugtes ved Ringkjøbing; det betød, at de kunne laste forholdsvis meget i forhold til læstetallet. Sagen var dog ikke enkel endda. Også dengang ville myndighederne gerne være lidt gode ved landets egen skibsfart, så derfor fik alle danske skibe nedslag i læstetallet med en Vfe, således af det officielle læstetal var det rigtige tal fratrukket Vfe. Det betyder, at »Niels Kiær Tang« i virkeligheden var på godt 19 læster. Ordningen blev absolut ikke offentliggjort.

På denne rejse var skibet langt fra fuldt, lasten var kun 50 tdr. rug, 6 tdr. byggryn og 179 pund røget flæsk. Det var en typisk last til Norge, og lige så typisk skulle skibet have haft træ med tilbage, en vigtig varer i det træfattige Vestjylland. Som Peder Tang skrev til sin forretningsforbindelse Stoppel & Dadelzen i Altona, der formidlede forsikringen, så var det værste næsten den ladning træ, han ikke fik. Det var sikkert også til denne trælast, at skipperen havde 50 rigsdaler med i kontanter.

Lasten var afsendt af skibets hovedreder, d.v.s. bestyrer, købmand Peder Tang. Han ejede en anpart i skibet på V*. Det var opkaldt efter hans søn, der ejede Nr. Vosborg. Det er usikkert, hvem der ejede de øvrige anparter. På vestkysten kunne der være mange anparter, helt ned til 16.-dele. Bjergningsregnskabet blev underskrevet af de 2 Ringkjøbing-købmænd Jens Harpøth og Laurids Vestergaard, der også var Peder Tangs nevøer, så de var muligvis medejere. Desuden havde skibets faste skipper Simon Enevoldsen formodentlig også en anpart, det havde skipperen som regel.

Den eneste last ombord var Peder Tangs. Han var også den eneste af skibets ejere, der havde forsikret. Han vurderede sin anpart til 350 rigsdaler, mens ladningen blev vurderet til 200 rigsdaler. Efter fradrag af udgifter kunne der af indtægten ved auktionen over det bjergede, herunder de 50 rigsdaler kontant, udbetales 18,3 % af skibets og ladningens værdi.

Hvornår og ved hvilken lejlighed Peder Tang erhvervede sin anpart i skibet vides ikke, men iflg. toldpapirerne havde det målebrev fra 1791, var bygget i Groningen i Holland og var indstrandet. Nogle strandede skibe var ikke mere medtagne, end at de kunne sættes i søen igen. Det var især de fladbundede skibe af vadehavstype, der netop var beregnet til at kunne stå på havbunden ved lavvande, og som på grund af de nedenfor omtalte vanskelige besejlingsforhold ved Ringkjøbing Fjord også var den almindeligste type i sejladsen på Ringkjøbing. De havde sidesværd i stedet for køl.

Ringkjøbings skibe var også af denne type og som regel indstrandede. I 1798 havde Ringkjøbing 3 hjemmehørende skibe på 16 V2,16 og 13 læster, alle indstrandede. I 1801 var der 2 skibe på 16 og 13 læster, hvoraf den ene (»Niels KiærTang«) var indstrandet, det andet bygget på Fanø, og i 1803 købte købmand Jens Harpøth et skib på stranden ved Nymindegab, som han lod reparere for 2200 rigsdaler, mens det stod på grund i Vonåen. Det var en smakke på 18 læster ved navn »Spliid«. Måske det var tænkt som en afløser for »Niels Kiær lang«? De lokale skibe var blandt de store skibe, der sejlede på Ringkjøbing. Det hang sammen med transporten af træ fra Norge, den krævede store skibe. De skibe, der sejlede til Hamburg og Altona, var typisk jagter og everter på 4-6 læster. Når Hamborg og Altona altid nævnes sammen, skyldes det, at Altona toldmæssigt regnedes for udland, selv om byen hørte til Holsten under den danske konge. I toldbøgerne skelnes der ikke mellem dem.

Selv om Ringkjøbings handelsflåde ser beskeden ud, så er det ikke hele sandheden, men det er meget svært at sige, hvor mange skibe folk i Ringkjøbing havde anparter i. Tbldvæsenet lavede den tids skibsregister og gik ud fra, hvor skibets skipper boede, ikke hvor ejeren boede. Det ville også have været vanskeligt, da ejerne på Vestkysten kunne bo meget spredt. Fra 1806 kendes et udmærket eksempel på problemet. Iflg. toldvæsenet hørte 5 skibe på i alt 76V2 læster hjemme i Ringkjøbing, men iflg. en anden liste af lokal oprindelse var der 18 skibe med ialt 224V2 læster. Den sidste liste er utvivlsomt lavet ved, at man har spurgt borgerne om, hvor mange skibe de havde anparter i.

De fleste skibe, der sejlede på Ringkjøbing, var fra Fanø, i 1798 således 15 af de 21 forskellige skibe, der nævnes i toldbogen. Flere af dem var delvist ejet af Ringkjøbingborgere. Endnu tydeligere var det, da der i 1801 skulle transporteres omkring 1700 tønder korn (393 tønder byg, resten rug) fra Ringkjøbing til København. Til transporten befragtede staten 14 skibe, alle fra Fanø. Kornet var indkommet til amtstuen som betaling af en kornskat, der blev opkrævet visse år. Når skatten ikke blev opkrævet, købte staten korn ved licitation; f.eks. leverede Peder Tang i 1798 500 tønder rug til Christiansand i Norge.

Sætteskipper Mikkel Kristensen Haurvig boede i Øster Strandgade i Ringkjøbing i et hus, der lå, hvor nu Søndergade 16 og Søndergades udmunding i Øster Strandgade ligger. Han var den eneste af skipperne i tolddistriktet, der boede i Ringkjøbing; både i 1798 og 1801 boede de faste skippere på byens skibe på Klitten. Mikkel Haurvig var født i Ringkjøbing som søn af en skipper, man at dømme efter navnet med rødder på Klitten. Han har næppe sejlet så meget, hans navn ses kun af og til, og da kun som sætteskipper. Hans skatteansættelse er heller ikke ret høj sammenlignet med andre skipperes. Han havde tidligere været bådfører i bådførerlavet (se nedenfor). I 1802 blev der lavet en rulle (liste) over sømandskabet i Ringkjøbing, og her siges om Mikkel Haurvig, at han »har været Skipper, men farer nu ikke«, men længere henne i samme linie, at han »mødte ei, er som Skipper i Norge, fører Skib fra Ringk.«. Listen er dateret den 30. april, så han var på mindst én tur til Norge i 1802, før han forliste.

Skippere skulle have borgerskab, d.v.s. have taget næringsbrev i en købstad. I praksis tog man det nu ikke så tungt, og Admiralitetet bevilgede uden bemyndigelse tilladelse til at sejle som skipper uden borgerskab. Det gjorde Admiralitetet, fordi personer med borgerskab normalt ikke kunne indkaldes til flåden. På Vestkysten tog man let på kravet om borgerskab for at de søfarende ikke skulle tage tjeneste 1 andre lande, hvad der var en gammel tradition for. Iflg. en opgørelse fra 1801 havde kun 15 af 187 skippere på Vestkysten borgerskab. Der har nok været flere, for i Ringkjøbing alene havde 12 Fanøskippere og 1 fra Amrum borgerskab, foruden Mikkel Haurvig og førerne af de 2 lokale skibe.

»Niels Kiær Tang« var ikke det eneste skib, der strandede på vej fS^ eller til Ringkjøbing. Inden for Gabet har sikkert været en del grundstødninger, som man har klaret uden at blande myndighederne ind i det. I maj 1804 strandede en Fanøskipper på Klitten på rejse fra Riga til Ringkøbing og i maj 1805 strandede en Fanøskipper med et skib på 8 læster på en rejse fra Hamborg til Ringkjøbing. I oktober 1814 løb skipper Svend Nielsen af Christiansand på grund i brændingen ud for Gabet med sit slupskib, formodentlig fordi han var for utålmodig til at vente på bedre vejr; derfor gik lodsen Svenning Bollerup tidligt fra borde, men en udtalelse fra en række andre skippere, der lå og ventede på bedre vejr, reddede ham fra en anklage for forsømmelse. Skibet kom flot, men blev noget beskadiget, og en del af kornlasten måtte tages over i både, hvad der affødte en strid om bjergeløn, som amtmanden måtte afgøre - ved at nedsætte den krævede bjergeløn.

 

Besejlingsforhold

Kom man sejlende udefra og skulle ind til Ringkjøbing, måtte man først finde indløbet, Nyminde Gab eller Ringkjøbing Gab, som det også er set benævnt. At dømme efter en skibsjournal fra 1797 brugte man Blåbjerg som landkending. For at passere Gabet behøvede man en vestlig vind, men ikke for stærk. Ved for megen vind kunne det være vanskeligt at ramme indløbet, og brændingen kunne være for stærk, men i sejlskibstiden var det i det hele taget risikabelt at nærme sig en kyst som den vestjyske, når vinden var mod land. Det kunne let ende med stranding.

Ved Nymindegab var ansat en lods, Svenning Bollerup, der boede i Obling i Sdr. Bork sogn; han var lods fra 1791. Til hjælp havde han nogle assistenter. Iflg. en lodsanordning fra 1805 var en af hans opgaver at opsætte 2 mærker, der set overét markerede den dybeste del af indløbet gennem den yderste brænding. Da indløbet ofte ændrede sig i stormende vejr, var det lodsens opgave at undersøge indløbet og om nødvendigt flytte mærkerne. Mærkerne stod højt øst for indløbet, så de kunne ses et stykke til søs. Omkring 1800 var Gabet omtrent ud for den nuværende Nymindegab Kro.

Hvis det ankommende skib viste lodstegn, skulle han stræbe efter at møde skibet uden for den yderste brænding, ellers mellem de 2 brændinger, hvis søen tillod det, og enten gå ombord eller sejle foran skibet ind gennem Gabet, da sejlløbet gennem den yderste og inderste brænding ikke altid lå ud for hinanden.

Lidt nord for Gabet, på østsiden af Nymindestrømmen, havde lodsen et udkigshus, hvor der stod en flagstang (ved Lodsbjerg). Når et skib ankom ud for Gabet og strøg flaget, betød det, at skipperen ønskede at få at vide, hvor dybt der var i indsejlingen. Som svar strøg lodsen flaget og hejste det igen, én gang for hver fods dybde (31 cm).

Der var kun sjældent mere end 7 fod dybt i indløbet og ofte mindre.

Fra Gabet til Ringkjøbing var der ca. 40 km ad sejlløbet. Men fordi man var kommet ind i Nymindestrømmen betød det ikke, at man kunne sejle direkte til Ringkjøbing. Først skulle man igennem Strømmen. Her var problemet 2 grunde, Over og Neder Pampus (se kortet). Over den nordligste og værste var der normalt kun 3 V2 til 4 V2 fod. Det kunne derfor være nødvendigt at lette et skib, enten ved at bringe noget af lasten ind på stranden, hvor det lå, mens skibet passerede den vanskelige strækning, hvorefter lasten atter blev bragt ombord, eller ved at flytte noget af lasten over i en pram, der fulgte med til Ringkjøbing.

Sejlløbet fortsatte mod nord langs med Klitten næsten til Sønder Haurvig, hvor det drejede skarpt mod øst. Her ved svinget lå Ringkjøbings vinterhavn. Sejlløbet fortsatte mod øst til i nærheden af Skjern Ås munding, hvor det drejede mod nord til Ringkjøbing. Sejlløbet tværs over fjorden kaldtes Skjern Å.

Fra den nordligste Pampus til sejlløbet drejede mod nord ud for mundingen af Skjern Å, var sejlløbet afmærket med et antal sømærker, som lodsen skulle holde i orden. På Rødsand (på Tippernes vestside) og på Stauning Sand stod større mærker, kåber. Desuden var der 59 mindre mærker med koste langs med og i sejlløbet.

Var skibet vel ankommet til Ringkjøbing, betød det ikke, at alle problemer var overstået. Ringkjøbing havde ingen havn, ikke engang en mole. Skibe lå for anker ud for byen. Ud for Ringkjøbing var fjordbunden først flad, derpå blev det dybere, derpå kom en smal grund, som kun små skibe kunne passere, mens de store måtte ligge udenfor, omkring 1 km fra stranden. Losningen foregik med både, skibets egen eller bådførerlavets (se nedenfor). Bådene sejlede ind på omkring 1 m vand, hvor lasten blev læsset over i hestevogne, der var kørt derud. Ved lastning skete det samme, blot i omvendt orden.

Med sådanne forhold er det ikke så sært, at der blev lavet planer til forbedringer. Det meste blev dog ved planerne. Efter ansøgning til Generaltoldkammeret kom overlods Løvenørn og pælebukkemester (vandbygningsekspert) Halkjær i 1798 til Ringkjøbing for at se på forholdene. Der var forskellige planer om at lave en gennemskæring af Klitten, men de blev ikke til noget. De ville blive alt for dyre. Der var også planer om at grave en rende gennem grunden ud for byen, så de store skibe kunne komme tættere til kysten og ind i roligere vand. I januar 1799 benyttede man sig af islæg på Fjorden til at begynde gravningen, men på grund af tøvejr måtte man hurtigt standse arbejdet, der ikke blev genoptaget foreløbig.

Løvenørn foreslog at bygge en skibsbro, som pramme eller skibe kunne lægge til ved, afhængig afvanddybden ved broen. Han foreslog også brug af større pramme, der kunne følge skibene og først laste dem, når den var kommet til Pampus i Nymindestrømmen. Broen blev dog ikke til noget foreløbig. Han foreslog også anlæggelse af en vinterhavn ved byen. Man havde vinterhavn ved Sønder Haurvig, men fra Ringkjøbing var der 30 km ad vejen og godt 33 km sejlvej. En vinterhavn ville også muliggøre reparationer ved byen, mens de ellers skete ved Fanø, Hamborg eller andre fjerne steder »og saaledes overladt i fremmede Hænder på kostbare Steder«. Heller ikke vinterhavnen blev til noget.

Ud fra kilderne er det ikke klart, hvor hyppigt pramme sejlede en del af godset helt ned til Nymindegab, så skibene først fik det ombord, når de havde passeret grundene. Eftersom Løvenørn anbefalede det i 1798, var det næppe almindeligt. Lodsanordningen fra 1805 nævner sådanne pramme, kaldet lægtere, så da har de formodentlig været brugt. Det kan udmærket have været bådførerlavets både. Dette lav havde 8 både, ejet af købmænd og bådførere. Dets opgave var at laste og losse skibe ved byen. Bådene blev også brugt ved sejlads i offentlig tjeneste på fjorden. Lavet var dog ikke ene om at assistere ved byen. I juli 1798 kæntrede en båd fra et Fanøskib under losning af tobak fra Amsterdam. Ingen druknede, men noget af tobakken blev i fjorden. Da det overnævnte skattekorn i 1801 skulle udskibes, fik bådførelavet besked på at besørge kornet sejlet ud til skibene. Ordren måtte gentages, da lavet nægtede at sejle til den regelmenterede pris; den pris blev næppe reguleret ret tit. Til samme store transportopgave havde staten befragtet en jagt på 4 læster fra Sønderho på Fanø til at hjælpe de andre skibe over grundene.

Problemerne har sikkert været størst fra Ringkjøbing, hvor lasten oftere var tunge varer som korn til Norge i store skibe, mod syd i mindre, mens importen mere var købmandsvarer af begrænset vægt i små skibe eller træ i store. Købmandsvarerne kom fra Hamborg, Altona og Amsterdam. Det er usikkert, hvor stor dybgang de forskellige skibe havde, men at der ofte var problemer, er der ingen tvivl om, ellers var der ingen grund til de mange planer. Da vandstanden kunne svinge meget, risikerede alle skibe problemer. I 1802 måtte således 3 skibe opgive blot at komme gennem Gabet, da der kun var 3½ fod dybt. De havde ventet at par måneder ved Fanø. Det viser også et andet problem ved kysten; der var ingen steder i nærheden af Gabet, hvor skibene kunne vente i læ. Vandstanden var højest om efteråret og vinteren, men der blev ikke sejlet om vinteren.

Dybgangens vigtighed viste sig også ved, at lodsen fik betaling efter et skibs dybgang, ikke f. eks. efter tonnage. Der var ikke lodspligt mellem Pampus og Ringkjøbing, men det har der antagelig været i indsejlingen indtil Pampus. For skibe med en dybgang på 5 fod eller mere kostede lodsning 48 skilling for hver påbegyndt fod dybgang fra brændingen ud for Gabet til Pampus, fra Pampus til Ringkjøbing det samme. Stak skibet mindre end 5 fod, kostede det 40 skilling pr. fod. Skibe, der ikke benyttede lods mellem Pampus og Ringkjøbing, betalte i stedet prikkepenge, d.v.s. en afgift til vedligeholdelse af sømærkerne, der kaldtes prikker. Betalingen var 64 skilling for større skibe, det halve for mindre; Ringkjøbingskibe slap med halv pris. Lægtere, der bragte varer mellem Ringkjøbing og Pampus for at hjælpe et skib over grundene, slap gratis. Disse takster var gældende fra 1. april til 30. september; i vinterhalvåret var taksterne en sjettedel højere.

Det var ikke kun grundene, der gav besvær. Uroligt vejr kunne forhindre lastning og losning ved Ringkjøbing, og sejlads ind i og ud af Fjorden krævede bestemte vindretninger. Over kortere strækninger kunne man varpe sig frem. Det betød, at man tog et anker ombord i en båd, sejlede et stykke væk og smed det, hvorefter man halede skibet hen til det, og så fremdeles. Varpning blev også brugt til at komme fri ved grundstødning.

Skibet »Niels Kiær Tang« fik last ombord den 16. juni, men sejlede først den 13. juli. Selv om kilderne ikke fortæller om grunden til forsinkelsen, så er vejret en mulighed, men det kan også have været lavvande. I 1793 lod Peder Tang en last flæsk omsalte, da skibet ikke nåede ud i tide, men måtte overvintre på Fjorden. På samme måde måtte 2 Fanøskibe overvintre i 1800, fordi de ikke nåede at forlade fjorden, inden sejlsæsonen var forbi. De var sejlklare henholdvis den 29. september og 28. oktober, men blev forsinket af forholdene ved Nymindegab. Det var en smakke på 17 læster og en evert på 4 læster, begge i ballast (der normalt var sand), så det var næppe vanddybden, der var problemet, snarere vinden. Et tredie skib i 1800 sejlede mod Altona den 31. oktober, men nåede først frem den 3. marts det følgende år. Det var lastet med landbrugsvarer, og skipperen måtte tage 4 sider flæst (119 kg) af lasten for at forsørge sig, sin besætning og nogle strandede søfolk, som han havde ombord; også dette skib må have overvintret i Fjorden. 11795 beklagede Peder Tang til en forretningsforbindelse, at mange varer ikke nåede ud i tide, men måtte overvintre; det var kedeligt, fordi priserne var gode.

I almindelighed blev der ikke sejlet meget efter oktober - hvis det kunne undgås; men skibe er set ankomme til Ringkjøbing til ind i december. Den 4. december 1798 noterede toldbogen, at 4 skibe var ankommet denne dag, 3 fra Hamborg-Altona, 1 fra Christiansand i Norge. Fra den 20. oktober til 4. december var der ikke kommet skibe til Ringkjøbing. Skibet fra Christiansand havde en toldseddel fra den 12. oktober, og havde altså været over IV2 måned undervejs på en tur, der ofte tog 14 dage og kunne gøres på en uge. Der er næppe tvivl om, at der har været en periode med dårligt vejr. Sådanne klumper afskibe, der ankom samtidig, skyldtes utvivlsomt ofte en ophobning afskibe, der havde ventet på en lejlighed til at slippe ind i Fjorden. Også for de udgående var der sådanne ophobninger.

Vejr og grunde var ikke den eneste fare på turen til Ringkjøbing. Man kunne også risikere at møde toldvæsenet. Også dengang var der varer, som det var attraktivt at indføre uden om toldvæsenet, enten fordi de slet ikke måtte indføres, eller fordi tolden var høj. Og alligevel kunne man iagttage, at visse forbudte varer alligevel var vidt udbredte. Det var bl.a. bemalet fajance, som det var forbudt at indføre af hensyn til de danske fabrikker. At forbudet ikke blev overholdt til punkt og prikke ses også i Ringkjøbing, hvor der er fundet skår af dekoreret hollandsk fajance fra tiden omkring 1800.

Normalt blev skibene toldbehandlet, når de kom til Ringkjøbing, men i oktober 1797 købte toldvæsenet for 17 rigsdaler en krydsbåd af købmand Christen Strandbygaard, uden ankre og rigning. Den blev sat i stand for 58 rigsdaler og taget i brug i 1798. Den havde 2 mands besætning, men har formodentlig haft en toldbetjent med, når den var i tjeneste. Til sammenligning kan nævnes, at en menig toldbetjent fik 60 rigsdaler og 5 mark om året i løn, foruden bonus, dels af toldstedets omsætning, dels af indtægter ved opdagede ulovligheder. Det siges om båden, at den er »til Brug i Fjorden inde ved Byen« og »ved Gabet brugelige«, d.v.s. både ved byen og ved Gabet. På den lange vej fra Gabet til Ringkjøbing var der mulighed for at losse eller laste varer, der så ikke blev omfattet af toldbehandlingen ved byen. Derfor brugte toldvæsenet på sådanne steder at forsegle lasten på skibe, når de ankom til en fjord og lignende steder, således at man ved toldstedet kunne se, om der var fjernet noget af lasten. For udgående skibe havde man ikke samme mulighed, men man har kunnet kontrollere ved Nymindegab, om en last stemte med toldsedlen, selv om det næppe var let at overskue en last landbrugsvarer. I årene omkring 1800 er der ikke fundet sådanne sager, men af gode grunde har vellykket smugleri ikke efterladt sig mange spor. I 1803 efterlyste revisionen af toldregnskaberne en tønde tran, som et skib havde med fra Varde til Ringkjøbing, men som manglede i Ringkjøbings konsumtionsregnskab (konsumtion = afgift ved indførsel af varer til en købstad, almindeligt kaldet accise). Det viste sig, at tønden var losset ved Sdr. Bork. Kom skibet fra udlandet, eller medbragte det flere varer, end toldsedlen oplyste, kunne toldvæsenet ikke vide, hvor meget der eventuelt manglede. 11797 ønskede Peder Tang at forsikre sin anpart på Via i smakken »Ringkiøbing«, og oplyste i den forbindelse, at den lå ved Lønborggård og lastede byg. Det er ikke sikkert, at toldvæsenet altid hørte om sådant.

Alle disse forhindringer, især de naturlige, gjorde det til en besværlig og kostbar forretning at sejle på Ringkjøbing. Det er næppe så mærkeligt, at sejladsen ophørte, da der kom et alternativ i form af jernbanen.

Mål og vægt:

Rigsdaler                                1 rigsdaler = 6 mark = 96 skilling

Fod                                31 cm

Pund                                500 gram

Tønde                                139 liter

 

Litteratur og kilder

J. I. Bøgner: Bidrag til Ringkjøbing Bys Historie 1942.

Carl Lindberg Nielsen: Ringkjøbing købstads historie. Ringkjøbing 1943-64

Anders Monrad Møller: Fra galeoth til galease. Esbjerg 1981.

Per Hauge Mortensen: Købmand Jens Pedersen Moelberg - træk af hans liv og virksomhed. I: Ringkjøbing Årbog 1987.

Per Hauge Mortensen: Portræt af Ringkjøbing omkring 1800. Ringkjøbing 1987 (utrykt).

Peder Tangs papirer i Landsarkivet i Viborg.

Forskellige papirer i Ringkjøbing byfogeds arkiv i Landsarkivet i

Viborg. Forskellige papirer i Ringkjøbing rådhusarkiv i Landsarkivet i

Viborg. Toldregnskaber i Rigsarkivet i København.

Niels Iversen Klit, Husby Klit, og Bent B. Anthonisen, Ringkjøbing, takkes for oplysninger.

 

1987

OKTOBER

1. Den planlagte børneinstitution på Søibergsvej for 3-13 årige er der desværre ikke penge til i vinter, så opførelsen må vente til april næste år. * Ved byrådsmødet i går var der debat om et huslejenævn, dette blev dog ikke vedtaget. * Den 3. og 4. er der forbrugermesse i Vesterhavshallen. Der er musik og modeshow og flere aktiviteter, man kan forlyste sig med. * I dag er det skiftedag hos Vestjyllands Udviklingsråd, og dette markeres ved reception på Hotel Fjordgården. Det var Chr. Skov, der tog afsked og den nye direktør Kurt Weber, der tiltrådte. Ca. 200 gæster deltog i receptionen. * 2. Ringkjøbing Sejlklub er optaget i Dansk Motorbåds Union og vil derfor starte en afdeling for racerbådskørere under ledelse af Jens Ove Hansen. * I dag begravedes borgmester Knud Dalgaard-Knudsen under stor deltagelse fra nær og fjern. * Byrådet har vedtaget at yde Englandsfarerne 5 øre mere pr. kg indsamlet papir. * 3. Schæferhundeklubben samler søndag de bedste 100 hvalpe af racen fra Jylland og Fyn. Det foregår på klubbens bane i Nørhede. * Søndag aften kan man i rådhushallen høre Cæcilia Big Band fra Århus med den amerikanske pianist og arrangør Butch Lazy som gæstedirigent. * Den 9. okt. starter Teaterforeningen med den første forestilling: En farlig mand. * 5. Amtskommunen har udstationeret en medarbejder hos EF-kommmissionen i Bruxelles. Han skal forsøge at bane vej for tilskud til Ringkjøbing Amt fra EF. * RIF's fjordmesse 87 var god, men publikum svigtede. Arrangørerne mener, det skyldes, at vejret for en gangs skyld var godt. * 6. Ringkjøbings ny borgmester bliver Hans M. Jensen. På byrådsmødet 14. oktober vælges han officielt. * Firmaet Bech-Hansen er nu klar til en stor udvidelse af bygningerne på Enghave vej. Samlestaldens kontorbygning skal indgå i byggeriet, men det mest bemærkelsesværdige bliver dog et »glashus«, der skal bruges til udstilling af biler. Det er besluttet, at lokale håndværkere skal stå for projektet. * Schæferhundeklubbens hvalpeshow blev en overvældende succes. 300-400 mennesker deltog også i loppemarkedet, som var arrangeret samtidig. * Ugen, hvor der blev tilbudt spejderhjælp til private, gav 8000 kr. Mange har således taget mod hjælp og honoreret det godt. * Ejendomshandlerne i Ringkjøbing klager ikke over salget. Det går efter omstændighederne godt, siger de. * Vestjydsk Energikontor vil til vinter blive brugt til undervisning. Derudover en foredragsrække om vækst, en studiekreds om energi og miljø og til slut etableres et datanet for græsrødder. * 7. Spejderne har holdt fest i Vesterhavshallen med den muntre ide, at entreen skulle betales efter højde. Denne var sat til 10 kr. pr. m. * Ringkjøbing og Omegns Firma Idræt havde åbent hus i skydekælderen. Omkring 100 interesserede prøvede anlægget i de 4 timer, der var til rådighed. * Ringkjøbing Boligforening søger efter en ny forretningsfører, der kan afløse Arne Sundgaard, der slutter pr. 31. dec. * Gruppen 6950, de lokale kunstnere, åbner den årlige udstilling 11. oktober. * Det er i aften Bevaringsforeningen byder til en aften om Europa Nostra. Det er den europæiske sammenslutning indenfor bygningskunst og arkitektur. Ruth Riis Hansen, der er den danske bevaringssammenslutnings repræsentant i Europa Nostra, holder foredrag. * For tiden kan alle børn fra 3-14 år deltage i bygning med legoklodser. Det er 1000 Ting, der står for den lokale konkurrence. * Vand i telefonkablet afbrød i går ca. 5000 abonnenter i flere timer. Værst var det for lægehusene. * 8.1. års HH eleverne fra Ringkjøbing Handelsgymnasium tager på onsdag på studietur til København. Temaet er markedsføring og der er besøg på virksomheder og institutioner. * Jørgen Kirk er blevet Ringkjøbing Amts Dagblads nye fotograf. * Miljøminister Chr. Christensen har søgt afsked som skoledirektør i Ringkjøbing. Dette er bevilget efter 11 år som minister. * Direktør Poul Jacobsen, Hotel Fjordgården, er udnævnt til diplomudskænker af Aalborgsnapsene. Kun 150 udvalgte spisesteder har opnået denne anerkendelse. * Lørdag eftermiddag er der koncert i rådhushallen med 3 sangkor under ledelse af Knud Stenberg Madsen. * 9. Amtet og de 18 kommuner i amtet vil nu gå ind for et tættere samarbejde for at forebygge det stærkt stigende antal anbringelser af børn og unge uden for eget hjem. * 45 medarbejdere på Trikotagegården måtte i formiddags på det nærmeste flygte fra deres arbejdsplads, fordrevet af en frygtelig stank, da spildevand fyldte kælderen og fik toiletterne til at flyde over. Falck kom med 4 pumper og fik hurtigt klaret sagen. * Bent Kjærgaard uddeler fødselsdagslagkage til de første 50 kunder i anledning af, at forretningen i dag har været Mr. i et år. * Ringkjøbings nye blokfløjtelærer, Halfdan Bleken, giver koncert i kirken søndag eftermiddag med trioen Souffrance 3. * 10. Det dårlige vejr har fået turisterne og campingfolket til at holde sig indendøre. Vandrerhjemmene og privat overnatning har fået mange gæster. * Fredag eftermiddag blev der holdt rejsegilde på Amtskommunens nye byggeri på hjørnet af Damstræde og Nørredige. * Nørrehus Kolonial er tirsdag klar med en kæmpeudvidelse bl.a. er hele biografsalen taget ind til butik. * 12. Ringkjøbingfirmaet B. & V. Kristensen skal gøre det store sygehusbyggeri færdigt efter Byg-Bos konkurs. * Ringkjøbing Plejehjems Venner henter penge til de forskellige arrangementer ved loppemarkeder. Disse bliver afholdt hver måned og giver hver gang et fint overskud til hjemmet. * 13. Fra på fredag har Kreditforeningen Danmark fast adresse på Torvet. Dette markeres ved en reception fredag. * Der har været søforhør om ulykken i Felsted-Kog, men der kom ikke mere nyt frem, udover hvad bådføreren tidligere har fortalt. * Gågaden fester på torsdag i anledning af åbningen af Nørrehus med restaurant, bio og købmand. Forretningerne uddeler æbler, så der er grønne vitaminer til alle kunderne. * Det gamle hus på hjørnet af Skolevænget og Vestergade genopbygges nu helt fra bunden. Det er så smukt med den gamle mur, så det er absolut bevaringsværdigt. * 14. Naturvejlederne har i efterårsferien tilrettelagt 5 ture om de mange trækkende fugle, som opholder sig ved Ringkjøbing og Stadil fjorde på vej sydpå. Folder om turene er sendt ud til skolerne i de 4 kommuner omkring Ringkjøbing Fjord. * Guldsmed Bent og Maja Andersen kan i dag fejre, at det er 50 år siden Bents far, Jacob Andersen startede guldsmedeforretning her i byen. * Børnefilmklub er en nyhed fra Ringkjøbing Videoklub, og det er gratis at være medlem. * Costa Brava er målet for 60 elever fra Handelskolen. De tager af sted på en kombineret studie- og ferietur for at nyde sol og sommer. * 15. På Vestjydsk Ridecenter har der været stævne for handicappede. 74 deltog inddelt i 6 klasser. Tidligere børnehjemsforstander, N. Aa. Kjærgaard Jensen, er en af foregangsmændene i arbejdet. Alle deltagere fik overrakt diplom. * I år er alle skolerne i kommunen med til det store motionsløb dagen før efterårsferien. Det blev til 2600 tilmeldte, og der har aldrig været så mange deltagere. * 16. Dansk Blindesamfunds amtsbestyrelse har været til møde her i byen. Ringkjøbing er en skøn by, men besværlig at færdes i for svagtseende. Vor bedste hjælpemiddel er den hvide stok, så kan folk se, at de skal tage hensyn. Det besværlige ved at færdes er de mange ting, der er stillet ud på fortov og gader, de mange trapper og smalle fortove. * Fra byrådets oktobermøde kan nævnes, at teknisk udvalg fik penge til byggemodning af 3 projekter i kommunen. * Den nystartede forening Rytmen afvikler fredag aften sit første større musikalske arrangement i Rindum Sognegård. Der bliver præsenteret 4 lokale bands. * 17. Vestjylland slap billigt, da den første orkanlignende efberårsstorm trak et spor af flåede tage, væltede træer, nedrevne tagsten og knuste ruder hen over landsdelen. * Den nye borgmester Hans M. Jensen, 60 år, er en erfaren mand både i det kommunale arbejde og med mange berøringsflader til det praktiske liv i kommunen. Hans udtalelse ved indsættelsen var: Jeg vil også være byboernes borgmester, og at 21 personer skal løse opgaverne i fælleskab. * Endelig er Velling Forsamlingshus færdig, og arkitekten siger, at det skal være et glad hus for feststemte mennesker * Dagen før efterårsferien var der motionsløb på Alkjærskolen. Trods kuling var der højt humør, og de mindste var de ivrigste. * 19. Kunstforeningen havde arrangeret matine i rådhushallen lørdag eftermiddag med pianisten Thomas Sørensen. 100 tilhørere var til stede og blev en stor musikalsk oplevelse rigere. * 20. Stiprojektet ved Vellingvej er et arbejde, hvor man tager et stykke ad gangen. I går var der licitation på 550 m, i nordsiden mellem Sdr. Ringvej og Markskelletindkørslen. * Ringkjøbing Malerfirma APS, der er startet for nogle dage siden, holdt i lørdags reception i Alkjærhus med meget stort rykind af venner, forretningsforbindelser og bekendte. * Lørdag og søndag arrangerer Ringkjøbing Musikskole et korstævne med den ungarske korspecialist Anne Soltesz. * Torsdag, fredag og lørdag holder Rindum Sogne- og Ungdomsforening tombola på Torvet. * Telefon- og Adressebogen fra A. Rasmussens Bogtrykkeri er nu færdig og bliver gratis omdelt til abonnenter. Trykkeriet har udgivet telefonbogen siden 1920, da var den på 97 sider, nu er den på 296 sider. * 21. Vestergaards Blomster skifter ejer pr. 1. november. Bodil Vestergaard, der i 25 år har haft forretningen, overlader nu denne til Gitte Thorsø Andersen, som hun selv har oplært. * Amtsrådet har sagt ja til en ny institution i Rindum ved Holmegaardsvej. Denne skal rumme 5 faste pladser til børn og unge med handicap. * Fra fjordrensningen kommer gode nyheder. Nye undersøgelser foretaget af amtet viser, at kvælstofniveauet er på vej ned. Samtidig er saltindholdet stigende. * 22. Røde Kors har sørget for en opvisning af Nitouche af Rindum Amatørerne i Vesterhavshallen. Overskud fra denne skal ubeskåret gå til Røde Kors's hjælpearbejde. * I Velling Mærsk er der hektisk aktivitet i denne tid. Vestkraft rejser 36 nye møller, der sammen med Tændpibe Vindmøllepark bliver den største mølleparkkoncentration i Nordeuropa. * Folketallet i kommunen er nu tæt på 17.000. * 23. Årets største lokale lotteri starter i dag. Det er Lions julelotteri, som arrangeres i samarbejde med Ringkjøbing Amts Dagblad. Der er 2343 gevinster, alle skænket af erhvervsdrivende og pengeinstitutter. * Fjernvarmeværket har for tredie år en meget stor tilgang af nye kunder, så der er næsten ikke et kvarter i byen, der ikke har fjernvarme. * En ny smutvej er åbnet fra p-pladsen bag Nygade og til Nørregade. Borgerne er glade for de små smutveje. * 24. En gruppe fugleinteresserede har været med vildtbiologen på tur. Første stop var ved Vest Stadil Fjord, hvor man iagttog et træk kortnæbbede gæs, der blev anslået til 20.000 stk. Da der var teleskop med, var børnene mere end ivrige for at komme til at se fuglene derigennem. * Kim Sjøgren og Lars Hannibal har violinkoncert i rådhushallen tirsdag aften. Sjøgren spillede for et stort publikum i kirken i sommer. Han er landets mest estimerede violinnavn på den klassiske front. * Ringkjøbing-Gardens tur d. 7. og 8. november til Bremerhaven kombineres som en familie- og vennetur. Eftermiddagen er fri til at bese byen og eventuel handle. Om aftenen er så den store koncert. * Vestjyllands Højskoles nye forstander Steen Espensen vil gerne være med til at ophæve skellet mellem land og by og holder derfor d. 28. oktober foredrag, hvor alle er velkomne. * Byggecentret åbner på torsdag en stor køkkenudstilling. * I Lem holder p.t. en snes campingvogne parkeret. Det er svejserne på gasrørene, der følger med arbejdet, efterhånden som det skrider frem. * 26. Den store legokonkurrence er nu afgjort. I aldersgruppen 7-14 årige, fik Uffe Pedersen, Tangsvej 3, 1. præmie for et perfekt vikingeskib. For 3-6 årige vandt Marianne Phil, Brombærvej 1, 1. præmie for en bil med kran. Vindermodellerne er udstillet ved 1000 Ting. * 27. Med tilskud fra EF's regionalfond til Vestjylland er der mulighed for at skabe mange nye jobs, især idenfor turist-sektoren. Windsurfing skulle blive den helt store turistattraktion. * Chris Kastberg halede roklubbens stander ned som tegn på, at sæsonen var slut. 25.000 stod der med store tal på huen, han fik som tegn på, at han havde roet 25.000 km i den tid han har været roer i klubben. * Ringkjøbing-Garden har i det forløbne år været ude til 40 arrangementer både i ind- og udland. * Der var i Guldalderklubben samlet 100 medlemmer for at høre fhv. kriminalassistent Graversen fortælle om sit ophold på Cypern i 1966-67. * 28. Alkjærskolen gør klar til at modtage tamilske børn, der skal begynde undervisningen efter jul. Formentlig bliver der 5 børn i modtagelsesklassen. * Johs. Møllehave kommer d. 5. november til byen, hvor han skal tale i SiD huset. Det er HK, der er arrangør og indbyder medlemmer med ledsager til denne aften. Møllehaves emne er replikker og pointer. * Restaurant Bøffen har fået ændret sin indretning, så den nu kan have 60 spisegæster. * 29. Grønnegade får i disse måneder en ny profil. Det er pladsen bag Hotel Vestjylland, der er blevet til byggeplads, efter at den gamle danserestaurant i Palmehaven er revet ned. Murermester Tordrup lader opføre 4 lejligheder i den gamle Ringkjøbingstil. Det bliver ejerlejligheder. * Egen-art, Ringkjøbings kollektivbutik og galleri, flytter 12. november til Østerport. * Der er vist stor interesse for de 16 nye andelsboliger, der skal bygges ved Markledet. Boligerne opføres i tæt klynge ca. 3-400 meter fra fjorden. * Rebeccalogens fond uddeler i anledning af 10 års stiftelsesdag 12.000 kr. til humanitære formål • Røde Kors aften med Nitouche i Vesterhavshallen havde ca. 200 tilskuere. Det blev til et pænt overskud, der sendes til hjælpearbejdet. * 30. Politiet var i aftes ude til paragraf 77 kontrol. 260 biler blev stoppet, men der blev kun skrevet 1. rapport. * Rita Telling har i 25 år haft lædervareforretning. Hendes arbejde i forretningen er også hendes hobby, så hun er tilfreds med sin hverdag. I fritiden får hun også tid til at tage vare på medlemskab af byrådet, foruden mange andre interesser. * Reception d. 7. november hos Signe og Jens Mastrup for at markere overdragelse af deres Tæppe- og Gulvbelægningsforretning til Bente og Evan Ibft. * 31. Knap 500 børn og forældre deltog i aftes i RIFs store fest som afslutning på sommerens aktiviteter. Der var en ren gaveregn til foreningens mange dygtige idrætsudøvere. * Energi- og Miljøkontoret mener, at Amtets vindmølleplan er alt for restriktiv. * Ringkjøbing Skakklub er klar til den første sæson med divisionsskak for førsteholdets vedkommende. * Efter 18 måneders forberedelse starter Sparekassen SDS, ombygningen på Tbrvet. Et projekt til 2 mil]. kr. Det skulle være afsluttet til juni 1988. * Del af en gymnasieklasse fra Det Kristne Gymnasium, har været i Tunesien for bl.a. at lære historie og religion.

Bryllup: 2. Karen Iversen og Bent Wildgaard, Ringkjøbing. * 10. Britta Christiansen og Henning Kjærgaard, Rindum. * 17. Jytte Kjær Lauridsen, Rindum og Claus Bjørn Nielsen, Valby. * Karen Ahle Jensen og Flemming Agersnap, Ringkjøbing. * 31. Anne Mette Jefsen og Anders S. Nielsen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 6. Leo Sørensen og hustru Poula, Herningvej 24.

Guldbryllup: 11. Laurids Mortensen og hustru Kirsten, Alkjærparken 118.

Fødselsdag: 2. Georg Larsen, Alkjærparken 25,50 år. * 10. Joan Skytte, Meldskiftet 14, 60 år. * 11. Ejner Kilde, Finlandsgade 28 B, 60 år. * Evan Sandal, Herningvej 128, 50 år. * 13. Kitty Bangsgaard, Damtoften 13, 70 år. * 26. Dagmar Pedersen, V. Strandsbjerg 3, 70 år. * 27. Anna Poulsen, Damtoften 8, 85 år.

Jubilæum: 1. S. J. Jensen 40 års ansættelse hos DSB * Sektionsingeniør Torkild Hansen, Hvashøj 9, 25 år ved Ringkjøbing Amtskommune. * Kontorchef Peter Overgaard, Markledet 16, 25 år ved Ringkjøbing Amtskommune. * 15. Amtsskolekonsulent Sigfred Mølgaard, 40 år som lærer ved Ringkjøbing Amtskommunes undervisnings- og kulturforvaltning.

Døde: 4. Aksel Bertelsen. * 8. Peder Stampe Nygaard. * 11. Martin Christian Holm. * 12. Peder Hansen. * 24 Olga Høgsberg. * 25. Grethe Lange. * 26. Knud Møller Hansen. * 28. Gertrud Jensen.

 

NOVEMBER

2. Lørdag fejrede Knud Møllers Bogtrykkeri sit 50 års jubilæum. Ejerne, Kurt og Alice, havde i den anledning indbudt venner, forretningsforbindelser og kunder til reception, hvor mange kom for at gratulere. * Ove Pedersen og Kurt Kirkeby, ROMK, har vundet det danske mesterskab i minirally for biler over 1600 ccm. * Rindum Skole kan i denne måned præsentere Heerups fødselsdagsudstilling, som er ud over det sædvanlige med flere af hans berømte værker. * Plejehjemmet oplyser med stolthed at foreningen, Plejehjemmets venner, har 293 medlemmer. * 3. Rygter om at Amtscentralen for undervisningsmidler skulle stå for snarlig lukning er ubegrundet, siger amtsskolekonsulent Sigfred Mølgaard. * 15 års fødselsdag i Rindum Børnehave blev fejret med pølser og is. * Ringkjøbing Skakklub fik en flot start i 3. division. Holdet vandt over Centrum fra Esbjerg efter en hård kamp på 6 timer. * Ringkjøbing Plejehjems nye forstanderpar Agnes og Jacob Ladegaard blev budt velkommen ved en sammenkomst på plejehjemmet. * Kampen mod vandlande på Holmsland, er en meget vigtig opgave for lokalkomiteen og for omegnens Naturfredningsforening. * Handelsforeningen havde i aftes møde på Hotel Fjordgården. I formanden, bogtrykker Sv. Aa. Jacobsens beretning, blev det fremhævet, at det er nødvendigt, at den lokale handel står sammen. Konkurrencen er ikke blot stor mellem byerne, men også mellem omegnens nærliggende detailhandlende. Grænsehandelen har efterhånden taget et sådant opsving, at det er en katastrofe for de danske handlende selv i baglandet. Julens lukketider blev efter et forslag fra Gågaden, vedtaget med stor flertal. * Der må trækkes folk til byen. Hotel Fjordgården har brugt en halv million kr. på en udadvendt markedsføring, og dette har bevirket en belægningsprocent, der langt overgår normen indenfor branchen * 4. Ringkjøbings store fodboldtalent, den 15 årige Thomas Thorninger fik i går stor succes i ungdomslandskampen i Horsens mod Finland. Han scorede de 2 sidste mål i danskernes sejr på 5-1. * Der er tegn på, at det nytter med indsats mod forurening af fjorden. Det er navnlig regulering af slusen i Hvide Sande, der hjælper. Der er dog lang vej endnu. Dette blev offentligheden orienteret om på et pressemøde, der blev holdt på Hotel Fjordgården. * Indehavern af »Ting og Sager« Anna Marie Andersen, holder fødselsdag for forretningen ved at indbyde kunder på kaffe og en bid brød og et ekstra godt tilbud. * Firmaet Carl Wiese præsenterer fredag eftermiddag det sidste nye i AEG-komfurer med stegeautomatik. AEG-konsulenten N. P. Bolther steger, bager og uddeler smagsprøver. * Fotoudstillingen »Mennesker på min vej«, vises måneden ud i Ringkjøbing Bank. Det er fotografen Ejler Neergaard, der er mester for udstillingen. Neergaard er her fra byen. * Redaktør Leif Hansgaard, nyt medlem af byrådet for venstre, overtager efter borgmester Knud Dalgaard-Knudsen udvalget for el- og vandforsyningen. * Underdirektør i Ringkjøbing Bank, Henry Kamp, bliver i dag 60 år. Han begyndte sin mere end 40 årige karriere som bankmand i Ringkjøbing Bank, de første år i Videbæk afdeling. I 1952 blev han udnævnt til fuldmægtig, man da han er en dygtig administrator og regnskabsmand, blev han i 1979 udnævnt til underdirektør i hovedafdelingen i Ringkjøbing. Fødselsdagen fejres med åbent hus i hjemmet Hasselvej 10. * 5. Gitte Clorius, der arbejder på Ringkjøbing Skoles bibliotek, bliver i dag 50 år. Hun har i 8 år deltaget i arbejdet i ejendomsudvalget og derigennem haft indflydelse på kommunens udvikling. Hun bor i Mellemgade i byens kerne og glæder sig så over udsigten over fjorden, når hun er på rådhuset. * 6. Udstilling i rådhushallen fra 7.-22. november af Anna-Louisa Kjærs oliemalerier. * Fhv. politibetjent Kaj Frimel fortalte levende og interessant i Guldalderklubben, hvordan det var at være betjent under krigen. * Sømandsmissionens festaften på Borgen havde 70 deltagere. Foruden en festlig aften blev der indsamlet 5000 kr. Der var skænket mange gaver, der blev solgt ved auktion. Pastor Jørgen Eilschou Holm sluttede aftenen. * Nannas Legetøjsbazar åbnede torsdag den nye butik, og hun glædede sig over, hvor praktisk den var indrettet og ligeledes at den var blevet færdig til julehandelen. * I går sluttede den langvarige debat om Garnlageret. Ægteparret Inge og Evald Hansen jublede over, at et nyt lokalplanforslag for området nord for Herningvej vil sikre forretningens eksistens. * 200 var mødt op for at høre digterpræsten Johs. Møllehave holde foredrag. Hans gennemgang af humorens væsen var så fornøjeligt, at alle var ved at dratte ned af stolene af latter. * 7. Premieren på revyen på Hotel Fjordgården blev en succes. Revyen var en kopi af Hurup Revyen, som skulle være en af de bedste i Jylland. * Ole Roed Rasmussen, Ringkjøbing, er efter at have fuldført mange job endt som politibetjent i Københavns hårde kvarterer. Jeg er hverken bange eller nervøs for at tage ud til farlige job. * Slagtermestrene i byen har nu fået lucullusgrise i deres forretninger. Der har aldrig været bedre svinekød i vore forretninger, er de alle enige om. * Formanden for Ringkjøbing-Ulfborgegnens Landboungdom Niels Kr. Poulsen mener, at de tal for minkfarmes fosforforurening er vildt overdrevne. * 9. På onsdag vil byrådet få fremlagt en plan for området nord for Byskellet. Planen er udarbejdet med henblik på offentlige formål, såsom administration, undervisning m.m. og ungdomsboliger. * Ringkjøbing-Garden høstede megen ros for deres optræden i Bremerhaven. 520 aktører fra syv lande optrådte for 3000 tilskuere. Alle aktive var med til afslutningen på det storslåede 3-timers show. * 10. Den kirkelige foredragsrække havde møde i går i Ringkjøbing. Pastor Steffen Qvortrup fra Dybe talte om moral og politik for et halvt hundrede deltagere. Efter foredraget var der stor og livlig debat. * Kommunen har Amtets største koncentration af vindmøller ved Velling Mærsk. Amtet ønsker denne førerstilling øget. * Uret i kirken skal repareres og have elektrisk optræk, og det vil tage et par måneder. I denne tid må man så klare sig med soluret på kirken. * 11. Hvad er kultur? Det er også at bage en kage, som folk vil spise. Karoline Poulsen fra det kendte konditori i Holstebro brugte dette, da hun holdt foredrag i Guldalderklubben for ca. 100 medlemmer. * I Ringkjøbing Ungdomsskoles årsfest deltog kun 80 medlemmer. Det er dog ikke tanken, at denne fest skal sløjfes. Der skal også være fester, hvor de unge kan mødes og have det morsomt. * 12. Mange steder stod der onsdag formiddag vand op af kloakkerne efter et meget stærkt regnskyl. Både Falck og CF havde alt, hvad de kunne overkomme ved pumperne. * Byrådet godkendte i aftes en bevilling på 863.000 kr. til 3 omklædningsrum og et dommerrum ved Alkjær Stadion. * De handlende i byen går nu sammen for at prøve at sælge byen som en samlet enhed i Vestjylland. * Byrådet tiltrådte i aftes en ansøgning om, at der på sidebygningen til Svømmehallen, bliver tag med rejsning, når sidebygningen skal renoveres. * Lørdag eftermiddag er der koncert i rådhushallen med et mandolinorkester. Orkestret er det kendte Lyngby-Taarbæk Mandolinorkester, formidlet hertil af Ringkjøbing kommunale Musikskole. * Den nye lokalplan nord for Hebeltoft får arealet delt mellem parcelhuse og lav-tæt-byggeri. * 13. Byen har nu fået sit første moderne og professionelle fotostudio. Det er pressefotograferne Kjeld Arne Hansen og John Randeris Hansen, der har startet firmaet. De leverer navnlig foto til brug for model, industri og til reklamer. * Der bliver brugt så meget vand, at boringerne nu er udnyttet optimalt. Udvalget for el- og vandforsyning søger derfor byrådet om 50.000 kr. til en undersøgelse om fremtidige boringer. * Kasettebånd med julemusik skal redde mange børn, der hvert år angribes af polio. Rotary over hele verden står for indsamlingen af penge. Her er det englandsfarerne, der sælger julesangene. * Andreas Stampe er valgt som formand for Ringkjøbing Museum efter Knud Dalgaard-Knudsen. * 14. Miljøminister Chr. Christensen forlanger, at bekæmpelse af fjordforurening skal gå forud for kommunernes økonomi. * Den 15. november fylder Ringkjøbing Sejlklub 75 år. I den anledning har klubben udgivet et flot jubilæumsskrift, der fortæller alt fra klubbens start. Optimistsejlerne er klubbens fremtid, og dette er naturligt, da denne afdeling har haft tilgang af unge sejlere. Klubben er i alle måder, som man kan ønske det. Stor fremgang fra 60 til 250 medlemmer og økonomien er i bedste orden. Så godt ser man på klubben, at den formentlig i fremtiden skal være Team Danmarks talentcenter. * Tøjeksperten Per Pape åbner fredag i en nyindrettet og moderniseret forretning. * 16. Museets undersøgelse ved nedlæggelsen af naturgas har givet resultat, idet man i ejendommen »Lille Noklit«, nord for No Plantage, har fundet spor af en bygning fra 1500-1600 tallet. * Ringkjøbing Skakklub vandt også den anden kamp i 3. division mod Vejen. Ringkjøbing vandt med 5½ mod 2½. * Tilbage til omtalen af sejlklubbens jubilæum i går. Overalt på havneområdet var flagene hejst, både i land og på bådene. Dagen startede med reception i klubhuset, hvor der var besøg af ca. 150 gæster. Der blev holdt mange smukke taler, der sluttede med formandens tak for de mange dejlige gaver. Om aftenen blev der holdt jubilæums- og afriggerfest i Velling Forsamlingshus. * Direktør Regner Lydig Kristensen har indgået aftale med et amerikansk firma Harman International Inc. om at overtage aktiemajoriteten i firmaet Lydig of Scandinavia, og dette med henblik på en senere overtagelse af hele kapitalen i Ringkjøbingfirmaet. * 17. På Ringkjøbing Plejehjem har der været personalekursus, og mens dette stod på, var venner og pårørende indkaldt til hjælp. Mange meldte sig frivilligt både til køkkenarbejde, og hvad der ellers skulle gøres. * Den gamle bygning Vestergade 19, der er bygget helt op fra grunden, er nu så langt fremme, at der er rejsegilde. Huset kommer til at stå som tidligere, men indvendig bliver det moderniseret. Arkitekt Draiby står for byggeriet. * Pensionistforeningen har med 130 medlemmer været på juletur sydpå. Trods regnvejr var det en fin tur, siger medlemmerne. * 18. Blandt 8 ansøgere er Knud Tange Andersen, Ringkjøbing, valgt til leder af Amtsungdomscentret i Holstebro. Han afløser Jens Pingel, der har været leder i en årrække. * Farvandsdirektoratet har bestilt 2 af de nye redningsbåde på Nordsøvæftet til Nordsøen. Det har været et meget langvarigt sagsforløb, der nu er sat endelig punktum for. * Ringkjøbing Garden deltager 28. og 29. i Ebeltoft gardens 15 års fødselsdag. Om formiddagen giver de koncert 3 forskellige steder, om eftermiddagen trænes der sammen med den lokale garde. * 19. Dansk Arbejdsgiverforenings lokalforening havde generalforsamling på Hotel Fjordgården i aftes. Formanden Hans Kolby Hansen er i øjeblikket ikke optimist, for den økonomiske afmatning og prognoserne for fremtiden giver ikke grundlag for dette. Det er tvivlsomt, at det nuværende beskæftigelsesniveau kan bibeholdes. * Ringkjøbing Øst Antenneforening besluttede i aftes at tilslutte sig hybridnettet. Det skulle bevirke, at de, der bor øst for Ringvejen, til foråret kan se satellit-tv. * Hvide Sande sluse vil fortsat lukke havvand ind i fjorden. Ad denne vej hæves fjordens saltholdighed med ca. 50%. * 20. Trods fald i børnetallet ser formanden for skoleudvalget, Vagn Kristensen, ingen grund til at ændre strukturen for skolerne i Ringkjøbing kommune. * Scan-ad vest, som er flyttet fra Mellemgade til V. Strandsbjerg 4A, har ansat en eksportekspert til hjælp for de virksomheder, der ved salg og markedsføring går ind på eksportmarkederne. Desuden er Michael Ruby ansat som kreativ tegner og tegnestueproduktionschef. * Kun Tændpibeparken kommer til at snurre fra årsskiftet, de øvrige mangler at få de konkrete projekter godkendt. * 21. Efter generalforsamling i Ringkjøbing og omegns Sportsfiskerforening vedtog man, at forblive medlem af landsforeningen Dansk Sportsfiskerforbund. * Yrsa Lund, datter af Kaj Munk, har i en sen alder læst til teolog. Hun håber at kunne blive præst i Vedersø. * Elektronikfirmaet Conson, Byskellet 21, lancerer nu et par nye elektronik produkter. Det ene er et nyt trådløst fjernstyringssystem, det andet en metaldetektor til elektrikerens værktøjskuffert. * 23. Mellem Paul Agnars Fiskeindustri og Ndr. Ringvej er der startet et større byggeprojekt. Det er et industrihus, der skulle være færdigt næste sommer. Det er et byggeri til 7,5 mill. kr. og med et areal på 2500 kvm. Borgmester Hans M. Jensen tog det første spadestik. * I Landbobankens Østerport afdeling er der startet en speciel bank for unge. De unge fra banken har givet den navnet »Boblen«. * På Dansk Idræts- Forbunds valgforsamling i Ringkjøbing Amt, blev RIFs Arne Pallesen hædret med Privatbankens Idrætslederlegat på 5000 kr. * Danmarks Havfiskerforening havde generalforsamling på Hotel Fjordgården. Ved denne blev Niels Bonde fra Thyborøn valgt til formand. * 24. På et møde, hvor sogneforeningerne havde møde med byrådsfolk, var emnet: Hvordan får vi flere til at bo i de små samfund. Mange og gode forslag blev lagt frem, et af de muntre var Beiters: Få flere børn. * Rektor J. Würtz, Ringkjøbing Gymnasium blev på 50-års dagen festligt fejret. Da man mødtes, blev der sunget og spillet, og personalet overrakte en cykel, mens eleverne gav rektor rødvin og en karaffel. Til slut var der fælles kaffebord til alle. * På årsmødet i Dansk Firmaidrætsforbund blev Tage Carlsen, Nordsøværftet, genvalgt til forbundsformand for de næste 2 år. DFIF har 183.000 medlemmer. * Nyhed på DSBs station. Der er installeret en reserveringspult til pladsbilletter m.m. * 25. Ringkjøbing kommunale Musikskole holder lørdag eftermiddag sin første »En god timestid« i dette skoleår. Det er de yngste ensembler, der kommer i ilden. * Ungdomsgården indviede fredag sin BMX-bane. De største børn boltrede sig på de 3 nyindkøbte cykler. Især de større børn i fritidsklubben er ellevilde over den nye aktivitet. * Nykredit har passeret udlån på 20 milliarder kr. i Vestjylland, men trods vestjysk fremgang taber Nykredit landbrugskunder efter indførelsen af skærpet lånepolitik. * 26. Museet havde en fornøjelig foreningsaften i onsdags. Museumsinspektør Aarup viste billeder fra årets udgravninger i Palmehaven bag Hotel Vestjylland, fra Hykkelbjerg i Lem og fra Noklit tilligemed møntfund fra Klitten. En fornøjelig: »Hvad er det?«, blev også gennemført. * Det Kristne Gymnasium holder lørdag eftermiddag julebasar på skolen. Der er sang af KGs kor, tombola og lotteri. Kaffe og æbleskiver kan købes. * Musik og Ungdoms utraditionelle arrangement med »åben mikrofon«, blev en kæmpe succes. Alle pladser var besat i skolens aula og Chess var den musikalske krone på en herlig aften. * 27. Radio Ringkjøbing rejser en høj mast på Tørrecentralen og kan derefter sende i et større område. * 28. Igen har Ringkjøbingarkitekten Flemming Bay-Jørgensen gjort sig internationalt gældende. Han skal tegne noget så usædvanligt som et 10-etagers bryllupshotel i Tokio. * Kommunen og gasselskabet Midt/Nord prøver i disse dage at erhverve jord til gasledningen fra Finderup over Højmark, Røgind til Rindum. * Ringkjøbinggenseren Birger T. Madsen er ansat som direktør for Danske Vindmølle fabrikanter, da den tidligere direktør er afskediget. »Turistforeningens budget for 1987 holder desværre ikke, grundet på ansættelse af en vikar, så nu må foreningen bede byrådet om en tillægsbevilling på 86,414 kr. * 30. Julestuer er åbenbart en god ide. Dagcentrets i ROFI-Hallen var besøgt af mere end 1000 gæster. * Den 11 årige Uffe Pedersen, Tangsvej 3 er udtaget til deltagelse i DM finalen i Legobyggeri. Det var hans flotte vikingeskib, der gav ham plads i finalen. * På Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklubs udstilling i Højmark, var der guldmedalje til T. Sørensen, Ringkjøbing, Gunnar Sørensen, Ølstrup og Anker Pedersen, Hv. Sande.

Bryllup: 11. Mette Strange Hansen og musikpædagog Kaj Milter Jensen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 11. Erik Bank Jacobsen og hustru Inger. Tromsøvej 11. * Walther Hansen og hustru Ritta, Nørredige 48. * 24. Verner Vestergaard og hustru Bodil, Bellisvej. * Niels Larsen og hustru Eva, Rindum vej 28.

Guldbryllup: 2. Ejnar Sørensen og hustru Helga, Damtoften 3. * 23. Jeppe Chr. Jensen og hustru Karen Marie, Uglevej 9.

Fødselsdag: 3. Anne Marie Enevoldsen, Poulsgaardsvej 15, 70 år. * 4. Underdirektør Henry Kamp, Hasselvej 10, 60 år. * Ruth Irene Hansen, 50 år. * 5. Gitte Clorius, Mellemgade 23, 50 år. * 6. Erna Pedersen, Rindumvej 34, 50 år. * 11. Gerda Strandsbjerg, Kongevejen 17, 75 år. * 16. Værkfører J. E. Faurholdt Jensen, Kongevejen 37, 50 år. * 19. Gerda Høj, Skolevænget 9, 70 år. * 20. Chresten P. M. Christensen, Novej 62, 90 år. * 23. Jens Heiberg Mortensen, Skolevænget 9, 75 år. * 26. Aage Kjelstrup, Rindumvej 10, 50 år.

Jubilæum: 1. Harry Pedersen, Holmene 12, 25 år hos A. V. Vejgaard.

Døde: 5. Sidsel Sørensen. * 10. Inger Braae Pedersen. * 11. Dagmar Brogaard. * 13. Hans Peder Ammitzbøll. * 18. Alfred Korsholm. * 24. Helge Bro. * 30. Valdemar Larsen.

 

DECEMBER

1. KGs julebasar gav i år ca. 5.000 kr. - et pænt overskud. Pengene skal bruges til fritidsforanstaltninger for eleverne. * Grand Cafe i Nørregade bliver nu bank. Den bliver draget ind under Jyske Banks store udvidelse, der er færdig til Nytår. * Politiet meddeler, at spritkontrollen bliver skærpet i hele december måned. * 2. Ved Kristeligt Samfunds møde i går fortalte Kirsten Laubjerg fra Velling, om digteren Nis Petersen. Han var en stor digter, men et ulykkeligt menneske, der levede med megen skyldfølelse. Nis Petersen var fætter til Kaj Munk. * I løbet af vinteren vil Boligforeningens medlemmer blive stillet overfor spørgsmålet, om de ønsker hybridnet eller ej. * Ejendomsmæglerfirmaet Moesgaard og Jacobsen havde en festdag, da de først i måneden fik to kvotatilsagn, som de havde ventet på i flere år. Det vil sige, at de nu kan starte på 24 boliger. * 3. Skolens julemarked blev en kæmpesucces, hvor der længe før lukketid kunne meldes udsolgt af julepynt, æbleskiver m.m. Overskud ved dette salg skal bruges til køb af instrumenter til skolens musikkor. * Socialudvalget under amtsrådet skærper nu indsatsen for at forebygge den farlig sygdom AIDS. Der bliver sat ind på 3 områder, først og fremmest sprøjter og kanyler. * 4. Julekoncerten i Ringkjøbing Kirke præsenterer mange dygtige kunstnere, men denne er fortrinsvis bygget op om egnens musikliv. I år er koncerten bygget op omkring Vellingkoret, der ledes af Knud Stenberg Madsen. Julekoncerten omfatter også tekstlæsning ved sognepræst Jørgen Eilschou Holm. * Pensionistforeningen har holdt luciafest med optog og underholdning med musik og oplæsning i dagcentret. 80 medlemmer deltog. * 5. Formanden for Egvad Lystfiskerforening mener, at fjorden fiskes tom for laks og ørreder på trods af de mange penge, der bliver brugt til udsætning af yngel. Det er absolut nødvendigt at indføre fangstrestriktioner, hvis det kan hjælpe. * »Ting og Sager« er flyttet fra I. P. Nielsensvej til Nygade 26. Indehaveren Anna Marie Andersen har lørdag åbent hus i de nye lokaler. * Fire elever fra skolen har tegnet kort over, hvordan byens bagere, slagtere og købmænd er placeret, og hvorledes de var placeret for 25 år siden. * Byrådet skal på mødet onsdag foretage den første godkendelse af en ny lokalplan for et centerområde mellem Mellemgade og Østergade. Det vil berøre det område, hvor bager Hvidberg har til huse, så der bliver tale om en udvidelse. * 7. Ringkjøbing Skakklub, der nu spiller i 3. division måtte i en kamp nøjes med uafgjort 4-4 mod Århus KFUM. * Julemærkemarchen søndag formiddag havde 300 deltagere. Marchen foregik i området ved Velling Plantage. Amtsarkitekt Gregers Jæger og postmester H. J. Olesen startede marchen. * Erhvervsfiskerne tager til genmæle mod beskyldningen for at fiske fjorden tom for laks og ørred. Det er lystfiskerne, der fremfører påstanden. * KFUM & K prøvede fredag og lørdag noget nyt, idet de stillede en salgsbod op i DB-Brugsen i Tbrvegade. Salget af fine håndarbejder m.m. gik vældig godt, og der var mange interesserede købere. * Politiet fortsætter fredagens spritjagt, efter at der sidste nat var taget 5 bilister, der ikke overholdt reglerne. Det er for mange, og vi fortsætter, siger Politiet. * I dag bliver fotohandler Erwin Botha 60 år. Fødselsdagen fejres med reception i forretningen. * 8. Overvismand Chr. Sørensen havde 250 tilhørere til sit foredrag, arrangeret af Landbobanken. Det var forøvrigt ikke et særlig lystigt budskab, han kom med om Danmarks økonomi. Han mener, der må forestå nogle barske år med hestekur, hvis der skal komme styr på økonomien. * Ved Guldalderklubbens sidste møde i år, havde sølvdamerne pyntet bordene med røde løbere og små juletræer. Der var luciafest med 22 hvidklædte luciapiger, der bar tændte lys gennem salen. Der var sang og optræden af 38 børn. En dejlig afslutning på årets møder. * Rindumkoret holder julekoncert i Rindum Kirke d. 9. Under ledelse af Helle Mikkelsen vil der blive sunget danske og udenlandske julesange og salmer. Sognepræst Fogh-Hansen vil holde en kort adventstale. * 9. Kunstnergruppen 6950 forærede Jordemodercentret på Ringkjøbing Sygehus en gave - 3 malerier - til at pynte på væggen. 9 mødre med deres babyer deltog i overrækkelsen. Lene Maigaard, leder af centret, takkede i velvalgte ord for gaven. * Juledemonstration for køkkenmaskiner fra Kenwood holdes fredag eftermiddag hos Lange på Torvet. * Fredag holdes der også bagedemonstration hos Café H. C. Andersen i Gågaden. Der vil blive uddelt smagsprøver. * Arbejdsgivere og arbejdstagere i Ringkjøbing, Ulfborg og Holstebro er gået sammen i en fælles front mod forslaget til en ny lukkelov. * 10. På det lukkede byrådsmøde i aftes ansatte byrådet konstitueret skoledirektør Ejvind Madsen som skoledirektør i kommunen. Han afløser miljøminister Chr. Christensen i embedet, da han ønsker at forlade dette fra 1. februar. * Ringkjøbing Gården holder juleafslutning d. 14. dec. Gardere, forældre og støttemedlemmer er velkomne. Der bliver underholdning, film og billeder fra Bremerhaventuren, sang, musik og prøver på eksercitstræning. Der bliver pause med tid til kaffe og sodavand. * Svømmehallen lukkes ikke i december, men derimod hele januar måned, da der skal udskiftes tag på omklædningsbygningen. * Rindum Brugsforening fejrer 12. december 75 års jubilæum med reception om eftermiddagen i sognegården. * Efter forslag fra borgmester Hans M. Jensen, vedtog byrådet i aftes at byen skal fortsætte sin frikommunestatus endnu 4 år til udgangen af 1993. * 11. Nordsøværftet har afleveret sin nybygning nr. 189 »Arktis Sky« til Erhvervsinvestering K/S XVIII, Tåstrup med Elite Shipping, Hellerup som befragtere. Det er nybygning nr. 2 i en serie på 7. * 12. De indsatte i arresten har sendt en julehilsen til Velling Plejehjem med tak for den dejlige mad, de får derfra hver dag. * Spejderne på Holmsland og i Ringkjøbing har 800 fine juletræer til salg og håber mange vil støtte dem. * Elever fra 10. klasse på Ringkjøbing Skole har for nylig været i erhvervspraktik. Mange forskellige fag var ønsket, landbrug, dyrlæge, bager, pilot og meget andet utraditionelt. * Amtsrådet skal have bygget nye administrationslokaler og søger i den anledning byrådet om frigivelse af 500.000 kr. til skitseprojektering. * 14. Nordsøværftet er af Danida udpeget blandt 7 danske værfter til at byde på flere skibe til Mosambique. * Skattekontoret måtte sætte ekstra mandskab på mandag morgen til at besvare henvendelser på de nye skattekort * Civilingeniør Aage Stevns Hillersborg, søn af pastor Hillersborg, har modtaget Dansk Svejseteknisk Landsforenings forfatterpris. * 15. Et meget smukt og meget gammelt elmetræ har fået lov at blive stående på et hjørne af cykelstien og fortovet ved Kirkevej i Rindum. Alle syntes det var skammeligt, hvis det smukke træ skulle fjernes, og til slut fik træet lov at stå. * Statsautoriseret ejendomsmægler Emil Andersen har solgt sin forretning til civiløkonom Jens Munk-Jensen. Overtagelsen sker pr. 1. februar. * 16. Ringkjøbing Skole har indført et nyt fag »Journalist på din skole«. Dette har resulteret i et nyt skoleblad »Dark Duty«, et skoleblad i frokostavisformat. De to første nr. er udkommet. * Museets julehilsen er to afsnit fra Chresten N. Skikkilds erindringer. Den sædvanlige julehilsen årbogen FRAM udkommer senere. * 17. Udbygningen af Hotel Fjordgården vil ikke alene dreje sig om værelser, men også om kongressal til 250 personer og minivandland, så det om få år bliver Vestjyllands førende. Projektet er anslået til 25 mill. * Amtskommunen er i gang med byggeri af en række sociale institutioner. Ved Holmegårdsvej i Rindum skal der opføres en børneaflastningsinstitution bl.a. en der skal afløse villaen Blomstervænget 47. Byggeriet skulle være færdigt 1. maj. * Fredag og lørdag har posthuset åbent 1 time længere i anledning af juleposten. * Julemanden vil være nogle timer hver dag i Gågaden. Han vil dele godter ud til børnene. * På søndag bliver der nissemusik i den indre by. * Der bliver holdt ekstra juleåbning i svømmehallen. * 18. Teknisk udvalg er indstillet på at give Nordsøværftet en delmiljøgodkendelse til at bruge 2 gødningshaller hos Superfos til skibsbygning de næste 3 år i forbindelse med bygning af de 2 nye redningsbåde. * Restaurant Nørrehus præsenterer lørdag fra sidst på formiddagen og i et par timer frem, det lokale jazzband Jessen/Hof kvintet. Der er fri entre. Søndag sidst på eftermiddagen gentages arrangementet i anledning af forretningernes ekstra juleåbningstid. * 3000 vestjyder har de sidste par uger støttet de handlendes protester mod planerne om en ny lukkelov. * Forældreforeningen i RIF slår juletelt op på Tbrvet i weekenden. Her kan man få varm cacao, gløgg og æbleskiver. * Julestemningen vil blive sat ekstra i vejret, når vægterne Hans »Post« og Mogens Grimstrup, syngende vil gå rundt med lygte og morgenstjerne i den indre by. * 19. Den 22. dec. prøvekøres den nye vindmøllepark i Velling Mærsk, opført af Vestkraft. Det er i bogstaveligste forstand en julegave til vestjyderne. * Købmand Fløe på Kongshøjvej har søndag en julespøg til kunderne. Man skal gætte, hvor mange julehjerter, der er hængt op i loftet. Gevinsten er rødvin. * Landbobankens ungdomsbank, Boblen, åbner søndag eftermiddag med reception i Østerportafdelingen. Der bliver underholdning af forskellig slags, særlig beregnet for unge. * Den 20. dec. er der julekoncert i kirken kl. 15.30 ved Ringkjøbing Gymnasiums kor. Fri entre. * Den 23. dec. kl. 17.00 spilles julen ind fra kirkens tårn af Ringkjøbing Brass Ensemble. * 21. Lions lotteriet gav et overskud på 285.000 kr. fordelt mellem Lemvig, Ringkjøbing, Videbæk og Ulfborg/Vemb. * Carnegiefonden, der hvert år uddeler belønning for redningsdåd, har i år tildelt chauffør Ib Korsgaard Pedersen og typograf Mogens Grimstrup belønning for at redde en bil med 1 voksen og 6 små børn, der gik gennem den tynde is på fjorden. * Blandt 35 ansøgere har kommunen ansat den nye miljøsagsbehandler til teknisk forvaltning. Posten besættes pr. 1. feb. med Ejnar Mikkelsen, der kommer fra en stilling på Grønland. Han er her fra Ringkjøbing. * Lørdag og søndag var der rigtig mange folk i gaderne for at gøre juleindkøb, selvfølgelig til stor tilfredshed hos de handlende. * 22.1 dag begynder juleferien på skolerne. Den afvikles på forskellig hyggelig vis. Nogle steder med kirkegang, andre steder på skolen. * Røde Kors ugen gav i Ringkjøbing et særlig godt resultat på 57.502 kr. Af dette er 25.000 kr. sendt til det tørkeramte Etiopien. * Juleaften står Kaj Munks datter Yrsa på prædikestolen i Vedersø. Det er tredie år, en af Kaj Munks børn holder juleprædiken i Vedersø. * I Rindum ligger der 3 daginstitutioner, der har gjort det til en tradition at gå i kirke en af dagene før jul. Pastor Fogh-Hansen har tilrettelagt gudstjenesten, så den ikke bliver for lang, så børnene kan sidde stille det meste af tiden. * 24. dec. bliver fhv. dommer Christiansen 95 år. Han har ophold på Ringkjøbing Plejehjem, efter han i lang tid har klaret sig selv i huset på Mylius Erichsensvej. Christiansen har lige til sin høje alder taget del i de mange foreninger, der er her. Fadderskabsforeningen, Guldalderklubben og Rotary har i mange år nydt godt af hans arbejdskraft. * 23. Amtsborgmester Anton Kristensen ønsker mindst et af fiskerikontrollens distriktsinspektorater placeret i Ringkjøbing Amt. * Lions julelotteris hovedgevinst tilfaldt en familie i Thyborøn-Harboøre. Gevinsten var på 15.000 kr. * Igen i år er der på Hotel Ringkjøbing julejazz med 58th Street Stompers 2. juledag. Hotellet plejer traditionsmæssigt dårligt nok at kunne rumme alle de gæster, der kommer denne aften. * Red Barnet fik i efteråret samlet 28 kg. brugte frimærker. De bliver solgt på den store frimærkeudstilling. I år blev der 4200 kr. til hjælpearbejdet. * 29. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen er af Jyllands-Posten, blevet udpeget til den syv-mands jury, der for avisen skal udpege årets by. * 30. Turistkontoret meddeler, at der er mange tyskere, der fejrer nytår ved Vestkysten. * Thomas Thorninger blev valgt som årets yngste idrætsudøver og blev af Junior Chamber overrakt en pokal for sin store indsats og udtagelse til U-15 landsholdet. * 31. Borgmester Hans M. Jensen fastslår i sin nytårstale, at det ikke vil blive let at være kommunalpolitiker i 1988. Budgettet skal først i det nye år fastlægges for 1989, og der er ikke tvivl om, at de økonomiske rammer vil være snævre i det kommende år. * Der er i dag 27 fastansatte hos Falck og traditionen tro bliver de d. 31. dec, fotograferet med borgmesteren, brandlederne og repræsentanter for redningsvæsenet. Falck har aldrig før haft så mange redningsaktioner til søs som i år. * Der blev i går sagt farvel til forretningsføreren for Boligforeningen siden 1965, Arne Sundgaard. Afskeden blev markeret ved en velbesøgt reception på kontoret Kronager 6. Samtidig blev to nye, Arne Lauridsen og Ingrid Nielsen valgt som sideordnede forretningsførere. Et ur var afskedsgaven til Arne Sundgaard.

Bryllup: 5. Gurli Oehlenschlæger, Ringkjøbing og Preben Christensen, Hanbjerg. * 26. Anne Marie Rindom og Knud Kristensen, Ringkjøbing.

Fødselsdag: 7. Minna Pedersen, Vellingvej 42, 80 år. * 7. Erwin Botha, Heboltoft 60, 60 år. * 7. Redningsfører Svend Høegsberg, Brogårdsvænget 5, 50 år. * 16. Sigvald Sørensen, Godthåbsvej 10, 80 år. * 17. Gårdejer Helge Jørgensen, Herningvej 114, 60 år. * 23. Else Sudergaard, Kærbyvej 4,50 år. * 24. Fhv. dommer J. C. Christiansen, Ringkjøbing Plejehjem, 95 år. * 31. Eilif Nielsen, Langelandsgade 9, 50 år.

Døde: 1. Tinna Hansen. * 8. Gerhard J. Gøbel. * 15. Berte Kirstine Kristensen. * 18. Thora K. Lauridsen. * 31. Margrethe Sørensen.

 

1988

JANUAR

2. En rundspørge til Politiet viser et roligt nytår i hele landet. Kun 7 øjenskader blev anmeldt. * Dronningens tale 1. nytårsdag var blændende. Vi skal værne om det fælleskab, der gør os til danske, men ikke ruge over det. Derimod skal vi være åbne for alt, hvad der kommer udefra. Vi skal tro på vort eget værd. * Statsminister Schlüters tale var derimod en opsang til det danske folk. Vi er for langsomme til at tage os sammen og for hurtige til at slappe af. * Efter en travl julehandel og ombytning af julegaver, starter de første forretninger vinterudsalg. De handlende er spændt på, hvornår de første stiller op i kø. * Tyske turister kørte ræs på stranden nytårsaftensdag med det resultat, at en bil kørte fast i havstokken og blev, for hvert bølgeslag, oversprøjtet med vand. Falck fik den dog på fast grund igen. * Den 20 årige Helle Charles er udlært som automobilmekaniker. Ikke alle tror på hende, nogle vil ikke engang have, at hun rører ved deres bil. * Elever fra 10. klasse samler juletræer for at få penge til deres Lubeck tur. Først var det meningen, træerne skulle brændes, men nu er et lyst hoved kommet med den ide, at de kan bruges til klitsikring. * 4. Ringkjøbing Amts Dagblad udvider sine rejsemål mere og mere. I år bliver det helt store rejsemål Tyrkiet. * Den 38 årige Ringkjøbing arkitekt, Hans Råbjerg, har tegnet skitsen til sit hidtil største projekt, efter at han blev selvstændig 1. marts 1987: Et gigantisk storcenter ved Holstebro. * I forbindelse med aftenskoleundervisning i navigation demomstreres der mandag aften brugen af nødraketter. * Med 10 kr. for hvert juletræ samlede skoleeleverne 1800 kr. til deres skolerejse til Lubeck. * Ungdomsskolen begynder i denne uge 2 kurser i selvforsvar for piger. * Næsten 100 medarbejdere og familiemedlemmer fra Paul Agnars Fishproducts deltog for første gang i moderselskabets jule- og nytårsfest i Esbjerg. I alt deltog 600 børn og voksne i festlighederne. * 5. Amtet sætter nu kraftigt ind med forebyggende arbejde mod AIDS. Der uddeles gratis sprøjter til vestjyske narkomaner. * Teaterforeningen opfører 12. januar en af 80-ernes store musical-successer »Blodbrødre« i Vesterhavshallen. * Man kan godt være sund og rask og alligevel dø - af kedsomhed. Dette provokerende udsagn blev fremsat at læge Knud Jacobsen, Ulfborg. * Velling Forsamlingshus har modtaget et smukt vægtæppe »Tranedans« af Anne Brodersen, Ringkjøbing. Det er vævet i uld og bomuld med en silketråd til at give lyset spil. * For at det gamle håndværk bogbinding, ikke helt skal gå i glemmebogen, starter Ringkjøbing Husflidsforening et kursus på Rindum Skole. Det er både for begyndere og øvede og iøvrigt alle interesserede. * Syv børn og seks voksne fra Schuberts Minde var i sommer på udveksling i Grønland. De havde mange morsomme ting med hjem og har skrevet dagbøger om turen. Alt dette er udstillet i et vindue hos boghandler N. P. Holm, der samtidig udstiller grønlandslekture. * Kontorassistent Viggo Thorup, Ulfborg og regnskabskonsulent J. Baunbæk-Knudsen, Ringkjøbing, hædres for tro tjeneste for egnens landbrug. De to aktive mænd får hver en sølvmedalje fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. * 6. Da der i Ringkjøbing-Rindum området er en venteliste på 150, der søger bolig, agter Boligforeningen at bygge nye boliger her, og ikke strække sig ud over sognene. * 7. Ringkjøbing Jern & Staals lokaler, tilhørende Peder Trillingsgaard, Godthåbsvej er solgt til Vibyfirmaet Dansk Konsum Invest A/S. Det er meningen at bygningerne skal rives ned og erstattes af et moderne kompleks på 1500 kvm. » Et spændende årsskrift fra en spændende ungdomsskole er Fjordvangs årsskift »Fra grav til vugge og tilbage igen«. * Varmepriserne vil stige 1988, men 1437 får dog 1.6 mill. kr. tilbage. * Rindum Plejehjem har en ugentlig sammenkomst med beboerne, og venner af huset sørger for underholding. Sidst viste rektor Wurtz lysbilleder fra Rusland og fortalte om landets kultur. * 8. Der er travlhed hos Tove Kamp på Torvet. Hun agter at lukke sin butik La Belle sidst i måneden, så der er stort ophørsudsalg. * Stauning Lufthavn skal nu moderniseres, så der skabes baggrund for stærkere trafik og større belægning på ruten. Der skal investeres 1.7 mill. kr. i landingshjælpemidler. * VU i Ringkjøbing er repræsenteret med 6 deltagere til kongressen på Christiansborg. * Jonna Green, Lem, har skrevet et nyt egnsspil, der skal opføres til sommer i anledning af stavnsbåndsjubilæet. Titlen på stykket er: Kamp må der til - skal livet gro. * Fjernvarmeværket startede for 25 år siden - uden penge og uden grund. Syv mand mødtes på et værelse på Højskolehotellet og disse syv blev bestyrelsen i det nystiftede Fjernvarmeværk. Da værket var færdig blev ca. 20 km. fjernvarmerør gravet ned på mindre end 2 år. Nu skete der det, at oliepriserne tog himmelflugten, så man begyndte at fyre med kul. Økonomien klarede Landbobanken med en kassekredit på 1 mill. kr. Efter Krebs Hansens formandskab blev skatteinspektør Børge Andersen udnævnt til formand, og denne post beklæder han den dag i dag til alles tilfredshed. * Interessen for elevpladser i bankerne er stadig stor. Da fristen udløb for ansøgning havde 135 unge søgt i Ringkjøbing Bank og Landbobanken. * Tysk familie på ferie afleverede gamle fiskeredskaber til Museet. De var fundet vest for Strandgården i Husby Klit. * 11. Skindudstillingen på Hotel Fjordgården lørdag havde stor deltagelse. Ringkjøbingegnens Pelsdyravlerforening havde 314 bundter mink og 24 bundter ræve til bedømmelse. Bedømmelsen var god og i standardtyperne var der mange virkelig flotte skind. * Ringkjøbinggenserne skal betale 28.1 mill. kr. i ejendomsskat fordelt på 7300 i kommunen. * JTAS her i byen forbedrer telefonkvaliteten, idet den lokale central går over til den nye digitalteknik. * 12. 1. og 2. klasse på Ringkjøbing Skole har bidraget til en tegnekonkurrence udskrevet af Ulandsfonden af 1962. De fik præmier og til tak modtog de to flotte skinddyr. 1. klasse fik et næsehorn og 2. klasse en vandbøffel. * Trods megen snak om fusion af banker er der ingen tale om sammenslutning af de to store banker her i byen. * Guldalderklubben holdt mandag sit første møde i 1988, hvor skovrider Kjeld Ladefoged tog 128 medlemmer en tur i skoven. * Museets særudstilling om fund fra »St. George«, har givet de hidtil fleste besøg. Den blev en del forlænget, men nu er det slut, og når udstillingen er blevet fotograferet, tages den ned. * 13. Elmesygen er nået til byen og bevirker, at et af de meget gamle, store elmetræer på P-pladsen bag Jyske Bank må fældes. På pladsen findes også gamle bøgetræer, men de har ikke taget skade. * Turistchef Guri Koefoed er taget til Holland og Norge for at reklamere for Vestjylland. Hun vil skaffe flere turister til egnen. * Amtsrådets kulturudvalg har bevilget 10.000 kr. til Ernst Hansen samlingen. Gennem et antikvariat har Museet fået tilbud om en næsten komplet samling, som der nu er råd til at tage imod. * Handelsforeningens PR-udvalg, der består af 5 personer, har på et møde besluttet at nedlægge deres hverv med øjeblikkelig virkning. * Christians Taxi ophører pr. 1. februar, og nye bevillinger tildeles Henrik Kurt Vinkel, Kronager 9 og Frank Ejlertsen, Heboltoft 63. * De mørke cyklister florerer bravt om morgenen. I går noterede politiet 13 syndere, i dag var der dog kun 7. Politimesteren mener, det er billigere at købe en lygte end betale bøde. * Venstre i Ringkjøbing og Holmsland holder i aften nytårsmøde på Hotel Ringkjøbing. Sønderjyllands amtsborgmester Kr. Philipsen taler om »Venstre i år 2000«. * Ringkjøbingfirma skal lave radioudsendelse for EF. Det er Nærradioens Båndservice, der skal producere en række programmer med oplysninger om forskellige EF-emner. * 14. Arbejdernes kolonihaver 1912, hvor der er 39 haver, har fået forlænget aftalen med kommunen de næste 10 år. En lille ændring bliver der dog. Lejen bliver sat op fra 300 til 400 kr. pr. år pr. have. * Papiraffald fra offentlige kontorer skal nu samles for genbrug. Byrådet har tilsluttet sig ordningen. * Gårdejer Hans Østergaard er blevet formand for Junior Chamber. Der er aldrig tale om genvalg, men medlemmerne vælges for 2 år. * Skakklubbens tredie hold i C-rækken vandt kampen over Vorgod med 8-0. * Sølvdiplom fra Landsforeningen Danmarks Busruter er tilfaldet to chauffører hos Møllers Busser. Det er Gunnar V. Kaspersen, Kloster og Bruno B. Jensen, Lem. * Baneledet er navnet på andelsboligprojektet ved Markledet. 13 af de 16 boliger er solgt og 3 er reserveret. * Vindmølleparken i Velling Mærsk vækker stor interesse blandt områdets turister. Derfor har Vestkraft lavet en brochure, hvor man kan få alt at vide om møllerne. * Radio Ringkjøbings bestyrelse træder nu aktivt ind i ledelsen efter 1. februar, da Just Justesen standser. * 15. Nykredit har samlet kunst fra hele Danmark og har i den kommende weekend udstilling i rådhushallen. 95 kunstnere er repræsenteret med sammenlagt et par hundrede værker. * Købmand Ole Klokker lukker 1. februar sin købmandsbutik, Algade 6, efter 27 år i branchen. Ulla Klokker, der har textilforretning ved siden af, overtager lokalerne for at udvide sin egen forretning. * 16. Den mærkelige vinter vi har med tø og regn snyder de unge for både skjøtebane og ishockeybane. Mange glæder sig dog over, at der bliver en mindre , brændselsregning end sidste år, hvor der var 10-15 graders frost. * De seks ansatte på Ringkjøbing Jern & Staal får en travl weekend. Inden mandag kl. 07 skal alle varer fra den gamle forretning på Godthåbsvej være flyttet til de nye lokaler på Birkmosevej 26. Selve bygningen er tegnet af arkitekt Bay-Jørgensen. * Litteratur møderne på Hotel Fjordgården er startet med pastor N. J. Jensen fra Højmark, der holdt foredrag om »folk og etik«. * 18. Vestjyllands Udviklingsråd, med hovedsæde i Ringkjøbing, der har kontakt med 10-15 virksomheder i midt- og Vestjylland, vil nu åbne kontor med fælles service i London. Derfra skulle der være mulighed for hjælp til eksport. * Overassistent Kirsten Nielsen, Ringkjøbing, blev søndag valgt som ny formand for Nykredits Kunstforening. Udstillingen i rådhushallen var særdeles velbesøgt. * 19. Ringkjøbing Handicap Idrætsklub er i gang med den første sæson med idræt for psykisk og fysisk handicappede. Der er 30 medlemmer. * Lydig of Scandinavia får en ny direktør. 1. april fratræder Lydigs stifter og tidligere hovedaktionær Regner Lydig Kristensen og i stedet bliver Torben Hansen chef for fabrikken i Ringkjøbing. Ændringen sker efter amerikansk opkøb. * Guldalderklubben fik på generalforsamlingen to nye bestyrelsesmedlemmer. Metha Husted og Arne Bøndergaard afløste Inga Vad og Ejnar Sørensen. * Amtslæge Vagn Christensen holder fredag sit tredie foredrag om sundhed for alle år 2000. Det sker i Skovpavillionen i Schuberts Plantage. * Ringkjøbingegnens Husflidsforening tilbyder kursus i beklædningssyning. Kurset begynder 1. februar på Rindum Skole. * Musikskolen har af skoleudvalget fået tilladelse til, at de ensembler, der tjener penge og sparer op til koncertrejser, får lov til at beholde disse. Tidligere skulle halvdelen tilfalde nodekontoret. * Inger Lis Hansen, Ringkjøbing Gymnasium har vundet 1. præmien i en plakatkonkurrence udskrevet af Europa Nostra. Opgaven lød på at skildre, hvordan vores bygningskultur kan overleve. * 20. Advokat Mogens Jepsen er udnævnt til ny auktionsleder i Ringkjøbing Retskreds. Han efterfølger sin afdøde kompagnon Knud Dalgaard-Knudsen på denne post. * Rindum Menighedsråd stiller sig positivt til et fælles kirkeblad for Ringkjøbing og Rindum. Ideen kommer fra sognepræst Eilschou Holm i Ringkjøbing. * Røde Kors har så stor tilslutning til sine kurser i førstehjælp og hjertemassage, at det har været nødvendigt at oprette 3 hold. * 21. Jyske Bank inviterer fredag til åbent hus, så interesserede kan se, hvordan det er indrettet, efter at Grand Cafe er inddraget til banklokaler. * Skoledirektør, miljøminister Chr. Christensen forlader 1. februar sin stilling som skoledirektør. I den anledning inviterer byrådet til afskedsfest i rådhushallen den 30. januar om formiddagen. * Amtskommunens sundhedschef Kjeld Kjeldsen bliver i Ringkjøbing. Han forstår ikke, hvordan et blad i Glostrup kunne fastslå, at han skulle skifte job. * 22. Tidligere Fultonskipper Mogens Frohn Nielsen, havde foredragsaften i ROFI-Hallens anneks, og for ham blev det en fuldendt succes, idet 100 var mødt for at høre ham. Arrangør var Rindum Sogne- og Ungdomsforening. * Ringkjøbing og Omegens Havekreds havde generalforsamlingen i ROFI-Hallens anneks, hvorefter konsulent Annemette Olesen, Århus, fortalte om grønsager, deres næringsværdi og opbevaring. * Landsjagtforeningen har ikke noget imod, at flere naturarealer åbnes for offentligheden, men det må ikke ske på bekostning af det fugle- og dyreliv, der er i forvejen. Dette sagt af Jens Lambæk på generalforsamlingen, hvor han gik af som formand. Bestyrelsen fik sit første kvindelige medlem Elise Ammentorp, Ringkjøbing. * 23. Fotoklubben holder udstilling i rådhushallen. Der ophænges et halvt hundrede fotos, og udstillingen er åben i 14 dage. Denne udstilling er der tradition for hvert år i jan.-feb. * At de unge er glade for at være i arbejde beviser bl.a. Sanne Poulsen, boende i Vejen og ansat i tegnestuen hos Jydsk Telefon her. Hun må daglig bruge 3 timer på transport til og fra arbejde. * Ungdomsskolerne vil næste år og i år plante 1/2 mill. træer over hele landet. Ungdomsskoleinspektør Axel Moe, har lige fået information om kampagnen. * Planerne om restaurering og modernisering af Hotel Ringkjøbing er nu så langt fremme, at der kun mangler en enkelt godkendelse fra planstyrelsen, før Thorkild Møller kan gå i gang. Det påbegyndte projekt vil sikkert tage et par år, inden det er færdigt. * 25. Civilforsvaret og Danske Kvinders Beredskab indbyder til ordinær generalforsamling på CF-gården. Efter generalforsamlingen fortæller Chr. Mose Enevoldsen og Kr. Mose Sørensen om Redningsvæsenet og Farvandsvæsenet før og nu, illustreret ved hjælp af videofilm. * Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole havde succes med sin fisketur på havet ved Thorsminde. 13 unge deltog og var på havet med en kutter. De oplevede et sandt fiskeeventyr, idet de fangede godt 300 kg. torsk. * Møllebageriet på Kongevejen er lukket i denne uge i forbindelse med en stor modernisering og navnlig butikken bliver fornyet. * Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt havde i weekenden kredsmesterskab i riffel- og pistolskydning med 200 skytter. 11 ROFI-skytter blev kredsmestre. * 26. I dag er der indskrivning for de 200 børn, der skal begynde i børnehaveklasserne efter sommerferien. De kommende elever og deres forældre var på besøg på den skole, hvor barnet skal begynde. * Guldalderklubben var i mandags en tur med Aage Jensen, Nr. Nebel til Ålandsøerne. 134 hørte om de 5-6000 småøer, der indtil 1917 hørte under Rusland, men nu med selvstyre har tilhørsforhold til Finland. * Cand. mag. Karin Munk, Brogårdsvænget 10, bliver den nye beskæftigelseskonsulent ved Ringkjøbing kommune efter Henning Christensen, der er rejst til Herning. Det var forøvrigt hende, der i fjor tegnede vinderplakaten, da Turistforeningen ved sit 75 års jubilæum fik en ny turistplaket. * 27. Mere end 200 har i den sidste tid lært hjertemassage hos Røde Kors afdeling her i byen. For nylig begyndte også de første kurser i udvidet førstehjælp med hjertemassage som obligatorisk førstedel. * Den nye omklædningsbygning ved Alkjær Stadion er nu så vidt, at der er rejsegilde. Projektet er kommunalt til en pris af ca. 900.000 kr. Det skal være klar til 1. april. * 28. Ringkjøbing Bank udvider aktiekapitalen dels for at skabe et værn mod storaktionærer, dels for at sikre plads til den fremtidige ekspansion. * Halvdelen af byen var ved 13.30 tiden uden strøm. Et entreprenørfirma var i gang med et gravearbejde på kommunens areal ved materialepladsen ved Enghavevej. Kablet, der blev skåret over, lå lige udenfor elværket. * 29. Lions Nytårsfest i Vesterhavshallen sprængte alle rammer. 380 var der dækket op til, men ved 19-tiden var 500 feststemte pensionister mødt op. Traktementet var kaffe med brød, men det kneb med at få nok til alle, ligesom det kneb med siddeplads til så mange flere end beregnet. Fra underholdningen fremhæves Jodle Birger, der sang sine populære numre. Festen sluttede ved 24-tiden. * Borgen kunne i aftes melde fuldt hus til den første familieaften i det nye år. Børnekoret sang flere sange under ledelse af Conny Kappelgaard. Oda Mølgaard talte derefter om emnet »tryghed i livet« og om Kong David som barn. * På Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium var der mødt 180 til orienteringsmøde for at høre om skolens uddannelser. Der har aldrig været så mange som i år. * Postvæsenet her har fået den første Danbil, der i dag starter på sin rute Nymølle-Ølstrup. * 30. Tangs hus i Ringkjøbing Museums have åbnes for publikum til foråret. En gennemgribende restaurering er nu tilendebragt. Bygningen blev opført omkring 1920, men restaureringen er fuldført af materialer fra 1600-tallet. Det stammer fra ombygningen af Tangs købmandsgård på hjørnet af Grønnegade og Algade. Museet fik materialerne mod at rydde grunden. * Politifolkene i Ringkjøbing Politikreds overdriver ikke med at trække staven. I 1987 er det kun sket een gang i forbindelse med en anholdelse.

Sølvbryllup: 19. Gunnar Sørensen og hustru Inger, Finlandsgade 35.

Fødselsdag: 1. Revisor H. P. Dalgård, Egevej 9, 50 år. * Overlæge Lillian Frederiksen, Egevej 11,60 år. * 3. Marianne Søe, Kronager 10, 95 år. * 5. Mary Kristensen, Rugvænget 14, 50 år. * 6. Kaj F. Lerche, Kronager 11, 75 år. * 17. Malermester Richard Lauridsen, Mylius Erichsensvej 17, 85 år. * 20. Viggo Nielsen, Rønnebærvej 29, 85 år. * 21. Rudolf Kristensen, Damtoften 12, 50 år. * 25. Vagn Fomsgaard, Kaj Munksvej 5, 60 år.

Døde: 4. Mary S. Clausen. * 6. Ane Kristine Poulsen. * 7. Nelly Jensen. * 12. Johanne Thomsen. * 29. Carl Jeppesen.

 

FEBRUAR

1. Et af højdepunkterne ved Ringkjøbing kommunale Ungdomsskoles åbent husdag var amatørernes opførelse af »Centre of Paradise«. Skolens Aula var fyldt, da tæppet gik for stykket, som amatørholdet selv havde skrevet. * Kunstforeningen har sendt regnskabet for 1987 til kommunen, og kulturudvalget har indstillet, at driftstilskuddet 21.800 kr. udbetales. * Lions Club vil sammen med de øvrige klubber i landet de næste 4 måneder indsamle penge til støtte for dansk deltagelse i handicap-OL 88. Klubben vil give en del af overskuddet fra julelotteriet til formålet. * 2. Tandlæge Bent Kloch Larsen har stadig udve. Denne gang resulterede det i, at han den 15. feb. rejser til Filippinerne for at yde bistand i en lejr for vietnamesiske flygtninge. Det er et Rotaryprojekt. Han skal være væk i et par måneder. For 2 år siden var han på et lignende ophold i Brasilien. * De tyske turister lader sig ikke afskrække af den megen regn, vi har. Det er for dem ingen hindring, og de lejer stadig feriehuse ved Vestkysten. * Kim Vestergaard er efter job på Grønland, i Australien og på Falster nu endt i Vestjylland sammen med Britt Larsen. De har overtaget Østerport Bageri og Holmsland Bageri efter Astrid og Frede Larsen. * Der var 205 deltagere i årets tredie litteraturmøde. Britta Haugen, Fjaltring, fortalte om den forrådte moder jord. Ligeledes talte hun om, hvor vi skal finde kvindebilledet i den kristne religion. * 149 husstande i Alkjærparken har fået hybridnettet indlagt. Der er sagt ja til hybridnettet, men beboerne kan vælge frit. * 3. Skoleudvalget vil hellere være med til at finde besparelser end lukke amtscentralens afdeling på Ringkjøbing Skole. »Til stor glæde for mange åbnede Svømmehallen i går efter ombygning og restaurering, et skår i glæden var det dog, da man opdagede, at ovnen i herrernes sauna var brudt sammen. * 4. Vindmøllefabrikken Vestas er klar til at bygge en fabrik i Husum. Byggeriet skal starte i marts. * På den 114. generalforsamling i Ringkjøbing Handelsforening blev bogtrykker Svend Aage Jacobsen afløst på formandsposten af tømmerhandler Ole Tikjøb. Efter beretningen var der debat om deling af foreningen. Jacobsen var imod, at foreningen deles, hvilket der var røster fremme om. Traditionen tro blev der spist gule ærter til slut. * 5. Henrik Toft - medlem af folketinget for Venstre, vil nu kontakte undervisningsminister Bertel Haarder angående pladsmangelen på Ringkjøbing Handelskole. Der mangler plads til to klasser. * Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole holdt åbent hus for nye elever, forældre og andre interesserede. Der fremvistes, hvad der blev lavet på Ungdomsskolen og de mange aktiviteter havde samlet mellem 300 og 400 gæster. * Musikskolen starter sine koncerter i 1988 med »En god times tid« i rådhushallen lørdag eftermiddag. * Ringkjøbingegnens Folkedanseres ungdomshold får ny leder. Ragna Tang agter efter 20 års ledelse at trappe ned. Hun vil dog stadig være leder af ægteparhold og opvisningshold. * 6. Amtskommunens nye flag, som byrådet bad Amtskommunen om at tage ned, kommer alligevel til tops, ihvertfald ved specielle lejligheder. Borgmesteren har sikret sig et flag, så Amtskommunen kan være repræsenteret, når der skal være flagallé i Herning. * Håndværkernes arbejde med den nye amtskommunale døgnaflastningsinstitution Holmegårdsbakken Rindum skrider godt fremad. Til maj skulle institutionen være klar til brug. * Sejlklubben har planer om at skabe en racerbådsklub for alle mellem 12 og 60 år. * Ældresagen har haft stiftende møde i lokalet under biblioteket for en lokalkomite i Ringkjøbing. Der var 55 deltagere. * Boligstyrelsen har meddelt Ringkjøbing Byråd og Arbejderbo, at der er givet tilsagn om støtte til anden del af boligbebyggelsen Gartnervænget, nord for Isagervej i Rindum. * 9. Tyveri er desværre blevet almindelig, men et usædvanligt tyveri er begået hos slagtermester Kjærgaard. Udenfor hans butik har han over døren et tyrehoved, og i nattens løb er det ene horn savet af. Hvad mon tyven vil med det? Per Kjærgaard har udsat en flæskesteg til 10 personer, som dusør til den, der kan hjælpe med at finde gerningsmanden. * Rideklubben har i weekenden haft det første af fem stævner. 43 ryttere var mødt, deraf mange nybegyndere. * 10. Ved litteraturmødet var det befriende at få et letfatteligt og humoristisk foredrag efter tre dybsindige. Foredraget blev holdt af forfatteren Niels Birger Wamberg, der talte om sin barndom ud fra en bog »Mig og min far«. * Guldalderklubben havde 135 medlemmer til mødet, hvor sygeplejerske Grethe Thorsager i tale og billeder, fortalte om sit arbejde som Røde-Kors sygeplejerske i Thailand. * Kommunen udbyder nu opførelsen af den aldersintegrerede institution på Søibergsvej i offentlig licitation. Tilbuddene åbnes 11 marts. * 11. Der er præmie til den mest energirigtige, den mest genbrugte, den grønneste og den giftigste udklædte, når Vestjyllands Energi- og Miljøkontor lørdag d. 13. februar, indbyder til miljøkarneval. * Dagplejeordningen er godkendt med yderligere 10 pladser fra 450 til 460. * Ringkjøbing Skoles husorkester skal med Ungdomsskolens teatergruppe til København, hvor de skal akkompagnere teaterforestillingen »Centre of Paradise«. Meget frejdigt havde de skrevet til Dronningen om at spille til et hofbal. De fik et venligt afslag med den begrundelse, at Livgardens Musikkorps havde spillet til hofbal i 200 år, så det kunne næppe laves om. * Ringkjøbing Bank vil hindre storkapitalens indtog i vedtægterne på generalforsamlingen d. 25. feb. ved at foreslå, at ingen aktionær kan eje mere end 18 pct. af den til enhver tid værende aktiekapital. * Tiggeroperaen på Ringkjøbing Gymnasium blev en mægtig succes. 800 så den på de to dage, den opførtes. * 12. Kommunen kan glæde sig over at få 5 mill. kr. i skat fra Nykredit. * Teaterforeningens torsdagsforestilling havde trukket fuldt hus. Stykket var »Tribadernes nat« med Ghita Nørby og Frits Helmuth i hovedrollerne som ægteparret Strindberg. * 13. Sigfred Aagaards film »I morgen er det slut«, havde fredag danmarkspremiere i Skjern, Herning, Aarhus og København. Filmen blev godt modtaget af de københavnske anmeldere. * Arbejdet med om- og tilbygning hos autoforhandler G. Bech-Hansen skrider planmæssigt frem. Tagetagen blev lagt på en utraditionel måde. Alt blev samlet på jorden og derefter hejst op med en kran og lagt på plads. * Pastor N. H. Arendt talte ved Kirkeligt Samfunds møde på Hotel Ringkjøbing. Han mente, at Gudstjenesten burde være lige så spændende som en landskamp. Den er p. t. præget af pænhed og middelmådighed, og det er forkert, da kristendom ikke er kedelig. 30 hørte foredraget. * Vicepolitimester Mogens Osborn, og hans uundværlige pibe, forlader efter 4½ år Ringkjøbing Politikreds for i Esbjerg Politikreds at beholde samme titel. * Pedellen på skolen arbejder med moderne edb-teknik og siger, at dette og forsatsvinduer holder kommunens energiforbrug nede. En computer styrer alle radiatorer på skolen. * 15. Medborgerhusforeningen har generalforsamling 23 marts og kan holde det i egne lokaler. Det er på Holmegård, de har fået lokaler stillet til rådighed. * Pensionistforeningen havde i lørdags i ROFI-Hallen vinterfest for 160 deltagere. Gunnar Hindø og Hans Buhl underholdt med visesang, og der var kaffebord og festligt samvær. * 16. Til Guldalder klubbens fastelavn sfest var der 100 deltagere. Efter kaffen var der musik og dans. * Jens Laurberg er p. t. fungerende vicepolitimester efter Mogens Osborns afgang. Laurberg vil bestride hvervet, indtil der er udpeget en ny. * En 33 årig københavner præsenterede sig som edb-direktør på Hotel Fjordgården. Efter at han på flere hoteller var gået fra sin regning for opholdet, blev han i går afsløret som plattenslager og fremstillet i retten her. * 17. Ringkjøbing Amt og landets øvrige amter kan i fremtiden selv sætte kystsikring i gang i samarbejde med Kystinspektoratet, og kan også beslutte, hvordan udgifterne skal fordeles. * Ringkjøbing Bank skal have ny formand for repræsentantskabet. På generalforsamlingen 25. februar aflægger formanden gennem 11 år, regnskabskonsulent J. Baunbæk-Knudsen sin sidste beretning. * Bollerups Boghandel har i en uge bygget om i lædervare- og kunstafdelingen. Nu er der igen åbent i lyse og venlige omgivelser. * Den ændrede slusepraksis, der blev indført i Hvide Sande for knapt et år siden, viser tegn på, at fiskene er ved at komme tilbage i Fjorden. * 18. 90 jægere havde en fin aften med den travle foredragsholder og jagtkonsulent Kr. Raunkjær. Han viste 2 film om dressur af ruhåret hønsehund og haglbøssejagt. Mødet var arrangeret af Landsjagt- og strandjagtforeningerne. * Civilingeniør Erik Vagn Hansen, afløser Peter Haue som formand for Den konservative Vælgerforening i Ringkjøbing kommune. * Der er stadig kø for at komme med i Sommerlyst. Foreningen råder over 150 bådpladser, og 30 er på venteliste. Satsningen på mere familieprægede aktiviteter viste sig at være en god ide. Tipssejladsen med 120 deltagere var en succes og vil bleve gentaget 2 gange i år. Generalforsamlingen forløb på stilfærdig måde, idet alle valg var genvalg. * 19. Husmoderforeningen fejrede med 80 deltagere, 50 års stiftelsesdagen i Dagcentret. Tidligere medlemmer var inviteret, blandt dem fhv. formand Anna Ladefoged, nu bosat i Kolding. Underholdningen leverede Søster Ager, og foreningen var vært med et stykke mad og et glas vin. * Nordsøværftet har netop afleveret sin nybygning nr. 190, ms. Arktis Carrier til Erhvervsinvestering K/S Tåstrup med Elite Shipping I/S Hellerup som befragter. * Vaffelboden på Torvet genåbnede i formiddags i en ny udgave med flot nyt inventar i hvidt. * 20. Amtsrådet vil ikke foretage ændringer i den akutte modtagelse på de tre mindre sygehuse i amtet, fastslår amtsborgmester Anton Kristensen. * Bestyrer Carl Erik Fogde på plejehjemmet Aldershvile, bliver torsdag d. 25. 50 år. Han er tilflytter og er faldet godt til i byen. Han er med i en hel række aktiviteter i lokalsamfundet. Man skal engagere sig, hvor man får sin arbejdsplads er hans holdning, som han har taget med sig fra landsbyen Brandstrup, hvor han kom fra. * 22. Siden generationsskiftet i 1986 på Central-Vask, har man taget computeren til hjælp. For godt 1 mill. kr. er der investeret i nyt udstyr, senest en computerstyret foldemaskine, der kan lægge indtil 350 store stykker tøj sammen i timen. * Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning skal have ny direktør. Den tidligere Th. Mose, der er i pensionsalderen trækker sig tilbage til årsskiftet. Han har været ansat i RAH i 35 år, deraf de sidste 20 som direktør. * Rasmus Johnsen skaffede i weekenden RIF et dansk atletikmesterskab ved ungdomsmesterskaberne i Rødovre-Hallen ved at klare 3,40 m. i stangspring. * 24.1 dag er det skuddag, og i dag må ugifte piger fri til en ungkarl. Hvis han siger nej, skal han bøde 12 par skindhandsker. Godt for nejsigerne at det kun er hver fjerde år, det er skuddag. * Landhusmor Vibeke Hatting holdt foredrag ved litteraturformiddagen. Hun slog et vældigt slag for dialekterne, og talte navnlig om Anton Berntsens værker. * Ansatte i SDS rykkede lørdag eftermiddag ud for at flytte til de nye lokaler, der er bygget ud over den tidligere lysgaard. * Byrådets teknik- og miljøudvalg har nu givet tilladelse til torvehandel om lørdagen. * Trioen Big Joe underholder lørdag på Hotel Vestjylland med Country & Western musik. * Mere end 30 jazzmusikere er gæster hos Ringkjøbing kommunale Musikskoles Big Band lørdag eftermiddag på Amtsgymnasiet. * 25. Borgmesteren lægger ikke skjul på, at det bliver en hård omgang, at få den kommunale økonomi til at hænge sammen. I 1989 skal der spares 20 mill. kr. * ROFI venter spændt på svar fra kommunen, om deres halbyggeri bliver et stort halprojekt eller udvidelse af de nuværende faciliteter uden en ny hal. * Den 13 årige Rasmus Faarup Nielsen, rejser på søndag som den ene af de to danske repræsentanter til Portugal og Spanien. Han er udvalgt af Natur og Ungdom til at være med på turen, hvori foruden de to danskere deltager to unge fra hvert EF-land. * Guldalderklubben havde fhv. lektor Kr. Boas som gæst. 122 medlemmer hørte ham fortælle om mennesker mødes - musik opstår, ligeledes om vestjydsk lune. * Rytmen - foreningen for rytmisk musik, har fået lokaler i det tidligere Tuborg depot. Det skal ombygges og restaureres for 75.000 kr. * Tændpibeparken fik et overskud på 2,1 mill. kr. Vindmølleparken har i 1 V2 år kæmpet for at blive godkendt som et forbrugsanlæg. Det er nu lykkedes, kunne formanden Leif Engelsbak meddele på generalforsamlingen. Det betyder, at den nu er berettiget til at få 5,06 øre mere for den producerede strøm. * På Handelsforeningens ekstraordinære generalforsamling blev de vedtægtsændringer vedtaget, der åbner mulighed for oprettelsen af et aktivitetsudvalg, der skal »sælge« byen bedre. * Til Ringkjøbing Banks generalforsamling i går, var der mødt 950 aktionærer i Vesterhavshallen. I beretningen fastslog formanden, at banken fortsat vil være en vestjysk lokalbank, men denne skal også have plads til at udvikle sig, og ikke være hæmmet af en udenbys storaktionær. Efter generalforsamlingen var der spisning med den menu, der efterhånden er tradition for - gule ærter. * 27. Amatørfiskerne i Ringkjøbing og Stadil fjorde har haft stiftende generalforsamling og har på denne valgt en bestyrelse på fem medlemmer. * Inger Lis Hansen, Ringkjøbing, fik 1. præmie i en plakatkonkurrence udskrevet af Selskabet for Bygnings- og Landskultur samt Europa-Nostra. Den vil sammen med de andre vindere blive udstillet i rådhushallen, København. * Installatør Jens Byskov, kan tirsdag 1. marts fejre 25 års jubilæum, da det er 25 år siden, han blev selvstændig. I en stor og lys forretning i Fjordcentret indbyder han til reception. * Landbobanken har præsenteret Østerportafdelingens nye leder, Mogens Brønden Christensen, der afløser Flemming Henriksen på posten. I dagens anledning var der reception. * 29. 60 deltog i en kinesisk festaften i ROFI-Hallens anneks. Aftenen var arrangeret af pastor Carl Vilhelm Fogh-Hansen og fruen Jenny. Han fortalte med lysbilledledsagelse om en 3 ugers tur til Bangkok, Hongkong, Macao og flere dele af Kina. * Tømrermester Gert S. Andersen fik i formiddags overdraget arbejdet med udvidelse af Fjordgårdens 1. etape. 1. marts påbegyndes byggeriet, der skal være færdigt til september. * Til en række Ringkjøbing forretningers modeshow for vordende konfirmander i Rindum Sognegård, var der fuldt hus og det var en stor succes.

Sølvbryllup: 16. Sandfeldt Pilgaard og hustru Inger, Skolevej 12. * 23. Jens Olaf Clausager og hustru Inge, Brogårdsvænget 71.

Fødselsdag: 5. Stinne Skannerup, Alkjærhøj 26, 60 år. * 8. Typotekniker Egon Thomsen, Markledet 35, 50 år. * Faktor Gunnar Sandberg Jensen, Markskellet 44,50 år. * 24. Maren Halkjær, Forsythiavej 1,70 år. * 25. Bestyrer Carl Erik Fogde, Aldershvile, 50 år.

Døde: 4. Ety Zonja Bruun. * 5. Jens Stjernholm Pedersen. * Laurids Jeppesen. * 14. Peter Laurits Schultz Nielsen. * 24. Kr. Nygaard Kristensen. * 28. Esther Smedegaard.

 

MARTS

1. Hans Laurids Pedersen, gennem 12 år formand for Ringkjøbingegnens Hovedkreds, ville på generalforsamlingen trække sig tilbage. Det blev imidlertid ikke til noget, da man ikke denne aften kunne finde en ny formand, så han må nu fortsætte. * På SFs generalforsamling afgik Poul Harder fra formandsposten. I stedet valgtes socialpædogog Karsten Filsø. * Ringkjøbing Rideklub har haft et godt år med øget medlemstilgang og overskud på regnskabet. * 2. Ringkjøbing og Omegns Havekreds havde med deltagelse af 130 haveinteresserede møde i Byggecentret. Konsulent Poul Hagedorn underviste på en fornøjelig måde, hvordan man her i foråret skulle tilplante drivhus og udestue. * Beskæftigelsen i byggebranchen blev i 1987 ligeså god som i 1986, d.v.s. bedre end forventet. * Gårdejer Jens Kirk, Velling, blev på Ringkjøbing-Ulfborg Landboforenings generalforsamling valgt til ny formand. * Det er nu bestemt, at de ruder børnene knuser på skolerne, skal betales af forældrene. * 3. I dag har 600 gymnaster fra Ringkjøbing amts folkeskoler den årlige gymnastikturnering i Vesterhavshallen. En skuffelse var det, at 300 gymnaster fra Holstebro havde meldt afbud. * Dansk Arbejdes Ringkjøbing afdeling vil nu gøre et fremstød for at skaffe flere medlemmer og få ringkjøbinggenserne til at købe danske varer. * Lone Annebergs frisørsalon, Algade 5C, er igen åbnet efter en større ombygning. Der er i salonen 5 ansatte. * Første del af ATPs erhvervscenter ved Ringvejen i Rindum er så langt fremme, at der er holdt rejsegilde. Der er plads til fire lejemål. * 4. På Landbobankens generalforsamling i går fastslog direktør Bent Naur, at målsætningen er at blive den bedste bank til at betjene nuværende og fremtidige kunder. Bestyrelsesformanden Henry Kjeldsen aflagde beretning, der var uhyre optimistisk. Banken strutter af sundhed, og vi har amtets største vækst. 1500 aktionærer deltog og fyldte ROFI-Hallen til bristepunktet. Alle valg var genvalg til bestyrelsen. At det havde været en god generalforsamling beviste nogle deltagere ved at holde ud til langt hen på natten. * De Ydre Missionsselskaber var i aftes gået sammen om en festaften på Borgen. De forskellige aktiviteter som tombola, lykkehjul m.m. gav ved optællingen ca. 10.000 kr. * DSB beklager, at de arealer, der skulle have været solgt til et stort nyt øldepot, ikke bliver til noget, da jordbunden er for blød. Det drejede sig ellers om 5000 kvm på nordsiden af stationen. * CF er klar med nyt kursus i førstehjælp og brandbekæmpelse. Jørgen Olsen, Lem, er instruktør. Kurset strækker sig over 12 gange å 2 timer, og holdes på CF-gården. * 5. Af skolestatistikken for Ringkjøbing Amt fremgår det, at elevtallet i folkeskolerne er faldet med 2,2%. * Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning har holdt licitation på sit nybyggeri ved Ringvejen i Rindum, hvor der skal bygges en 748 kvm stor administrationsbygning plus en 780 kvm stor lagerhal og en overdækket parkeringsplads. Byggeriet påbegyndes til april og vil koste ca. 9,7 mill. kr. * Franks Ejendomsformidling fejrede i går 2 års fødselsdag i Laugsbygningen. Samtidig med receptionen blev der lejlighed til at hilse på Holger Thaysen, der 1. marts er indtrådt i firmaet som medejer. * Else Marie og Peter Bruun Larsen var enige om, at Museet skulle have lov til at grave ud, før de begynder en gennemgribende restaurering af ejendommen Ø. Strandgade 4. Det gav betydningsfuld ny viden om det gamle Ringkjøbing. * 7. Postkontoret uddeler i perioden 7.-19. marts spørgeskemaer til kunderne, der kommer på kontoret. Postmesteren håber, at skemaerne vil blive udfyldt, så man kan se, om kunderne er tilfredse med servicen, eller om der er noget at kritisere. * Billardklubben sejrede med 6-2 over Brandes første hold i 3. division. * CF Ringkjøbing holder sammen med CF i Ikast og Silkeborg stor fællesøvelse her. Det er lørdag d. 12 marts. * 8. Hotel Ringkjøbing er i gang med et storstilet restaureringsprojekt. På grund af størrelsen er det delt op i 3 etaper. Facaden mod Tbrvet er fredet, men der er nok at tage fat på indendørs. Det er arkitekt Draiby, der har udarbejdet tegningerne. Længen langs Ibrvegade er også fredet, henholdsvis i 1919 og 1978. * Roklubben har for første gang i klubbens 40 årige historie, fået en kvindelig formand. Det er Anne Marie Husted Bjerg, et mangeårigt medlem. * Den afrikanske biskop Phillip Robinson fra Botswana, gæster Danmark og kommer den 14. marts til Ringkjøbing, hvor han vil tale ved et offentlig møde på Det Kristne Gymnasium med den lokale kreds under Ethiopermissionen som arrangør. * 9. SFs byrådsmedlem, N. J. Jacobsen, oplyser, at SF vil tage initiativ til at sikre, at opførelsen af en vuggestue kommer med i prioriteringen af anlægsopgaver i 1989. * Guldalderklubben havde meget stor deltagelse til mødet med overlæge Fuglsang - 145 medlemmer - hvor han fortalte om sundhed, sygdom og kroppens signaler, som man bør vogte godt på. * Landbobanken har udstilling i lokalerne på Tbrvet. Det er Henrik Voldmester, Husby, der viser skulpturer. * 10. Ringkjøbing Skole overraskede sin nyudnævnte skoleinspektør, Sven Beiter, med en dejlig morgenfest i aulaen. Der var gaver og taler både fra Skolenævnet og eleverne. * Der er røster fremme om, at Laugshuset, der ejes af Håndværkerforeningen, kan omdannes og udlejes som lægehus. * Autobrødrene Finn og Svend Dybdal er leder af Ringkjøbing Automobilforretning (RAF). De kan i morgen fejre firmaets 50 år jubilæum sammen med 20 ansatte. * Byrådet har frigivet 142.000 kr. til cykelstien i nordsiden af Vellingvej fra Heboltoft til Markskellet. * Ringkjøbingegnens Hovedkreds holder den årlige forårsopvisning i Vesterhavshallen. Der kommer 2200 gymnaster fordelt på 97 hold. Om lørdagen skal 37 hold med 1063 gymnaster vise, hvad de har lært i vinterens løb. Om søndagen skal 60 hold med 1150 gymnaster på gulvet. Det vil tage 11 timer, at afvikle deres program. * 11. Manglen på ledige celler er blevet så påkrævet, at hæftefanger bliver lukket ud før tiden. Arrestforvarer Jørgen Jensen, Ringkjøbing, siger: Her lukkes ingen ud før tiden i Ringkjøbing og Holstebro politikreds. * Spejderhuset er en god nødløsning for pasning af spædbørn. Forældrene er glade for ordningen, oplyser formanden for socialudvalget Birgitte Hillersborg. * 12. Licitationen på en ny børneinstitution ved Søibergsvej vakte stor interesse hos håndværkerne. Den afholdtes i rådhuskantinen. Institutionen er beregnet til 60 børn. Byggeriet starter først i april og skal være afsluttet, så institutionen kan åbne til oktober. * 14. Henning Bredahl, der er bitter over den måde han har mistet sin kompensatorfabrik, har udgivet en bog »Erhvervslivets svøbe«. Her skriver han, hvordan han på grund af sin medmenneskelige tro og mangel på viden, måtte se sin fabrik for kompensatorer overgå på andre hænder. * 15. Henved 200 vrede landmænd mødte i går, da miljøminister Chr. Christensen åbnede Skjern-Å udstillingen her i byen. Bøndernes talsmænd krævede Skjern-Å projektet lagt i mølpose. * Staten har chartret 2 sandpumpere til Hvide Sande og Thorsminde, hvor det næsten er umuligt at holde indsejlingerne så fri for sand, at kutterne kan komme ud og ind. * Skakspilleren Kasper Hansen blev for to uger siden amtsmester i skoleskak, og nu er han blevet amtsmester i skak for turneringsspillere ved mesterskaberne i Aulum. * Sejlklubbens sejlerskole er nu klar til at modtage nye hold til uddannelse i søsport. Den 16. marts er der tilmelding til skolen. * Den 9 årige Line Skydstofte fik diplom ved deltagelse i finalen i Steinway-konkurrencen i Musikhuset i Århus. * 16. Kommunen investerer 1 mill. kr. i etableringen af en ny kildeplads i Rindum. Boringen skal sikre byens vandforsyning i de kommende år. * En gevinst på 10.000 kr. er udtrukket i landbrugslotteriet hos Ringkjøbing Vin & Tobak, Algade 1. * To franskhold på skolen sælger lodsedler for det dansk-franske kulturfremstød i Ringkjøbing. * 17. Silkeborgfirmaet Jysk Sengetøjslager rykker nu vestpå. Firmaet har købt autoforhandler Schelde Hansens forretnings- og udstillingslokaler ved Ringvej skrydset og åbner sengetøjslager inden 1. juli. * Historisk samfund for Ringkjøbing Amt, holder årsmøde d. 20. marts i Ørnhøj. Møderne går på skift i amtets byer. Der indledes med foredrag. Denne gang af lektor dr. phil. Bent Jørgensen, Institut for Navneforskning, der vil tale om stednavne med specielt henblik på Ringkjøbing Amt. Samtidig er der generalforsamling med beretning ved formanden, statsamtmand Thomas Opstrup. * Ringkjøbing Marchforening viser en støt, omend beskeden fremgang. I 1987 blev der marcheret 1321 km mere end i 1986. * Fotoklubbens formand Poul Therkildsen, blev på generalforsamlingen kåret som årets fotograf. * Ringkjøbing Whistklub fejrede 10 års jubilæum på campingpladsen, selvfølgelig med kortspil. Samtidig 4 minutters generalforsamling, så man hurtigst muligt kunne kaste sig over kortene igen. Klubben har 100 medlemmer, hvoraf de 50-60 møder op til den ugentlige kortaften. * 18. Agnes Nielsen blev på Røde Kors lokalafdelings generalforsamling hædret for 24 års indsats. Hun fik overrakt Dansk Røde Kors' fortjensttegn med tilhørende diplom. Bestyrelsesmedlem Kirsten Schmidt, fik ligeledes en skål som tak for lang tids virke for Røde Kors. Agnes Nielsen vil på generalforsamlingen trække sig ud af bestyrelsen, hvor hun har været medlem i 24 år, de sidste 18 som formand. Hun var indtil for 2 år siden amtsformand og medlem af hovedbestyrelsen. * Plejehjemmene og dagcentrene holder deres årlige forårsfest i ROFI-Hallen. I år er det Aldershvile, der står for arrangementet. Ringkjøbing Gården giver de 350 tilmeldte en musikalsk velkomst. Derefter er der forfriskninger, underholdning og dans. Tim Spillemænd leverer musik til dansen. * Martha og Søren Laubjerg, gartnerægtepar, åbner på lørdag planteskole i No. * Den nye vagtvogn, der netop er afleveret hos Falck, fik straks sin ilddåb, idet der blev meldt brand hos genboen Ringkøbing Autocentral på Enghave vej. * I den kommende uge kommer Musikskolen på koncertbesøg hos fem af kommunens folkeskoler. Det er Tim, Lem, Alkjær, Rindum og Ringkjøbing. * Lørdag eftermiddag har Ringkjøbing kommunale Musikskole koncert i rådhushallen. Orkestret består af 18 musiklærere og 9 gæstemusikere, der spiller »Cats«. * I aften optræder den populære folkemusikgruppe Tørfisk fra Thyborøn på Hotel Vestjylland. * 19. De første 12 håndværkere, der skal arbejde i Japan, rejste i går. De ting, de skulle have med, var samlet i Ole Søms lokaler i Lem, og da de blev pakket, fyldte de adskillige containere. Alle materialer, der skal med, er købt her i Danmark. De skal udsmykke de 10 restauranter, der er lavet af Flemming Bay-Jørgensen. Blandt andet var der telefonbokse, kærrer, et skilderhus, et springvand og alt hvad nævnes kan. Det er på øen Kitakuyshu, restauranterne ligger. lait er der 16 Ringkjøbinghåndværkere, der skal af sted. * Mandag aften byder Musik og Ungdom på koncert i rådhushallen. Dan Laurin Trioen spiller. Det er 3 musikere. En fra Sverige, en fra Norge og en fra Danmark. De spiller blokfløjte, Cello og Cembalo, både klassisk og nyere musik. * Nordsøværftet søsatte i går det største skib, der nogensinde er bygget på værftet. Det er nybygning nr. 192, en helt nyudviklet type, en kemikalietanker. Det er den første i en serie på seks. * 21. Trods mørke økonomiske udsigter for danskernes privatøkononi var der ikke mangel på interesse for selv de dyreste bilmodeller, der blev præsenteret af de mange autoforhandlere i weekenden. * Ringkjøbing Ungdomsskole er i disse dage repræsenteret ved 2 arrangementer i København. Den åbne havbåd »Iver Dam« er på udstilling i Bellacentret, og teaterholdet spiller på Ungdomsringens teaterfestival i Grøndalscentret. Det sker på udstillingen »Rejs 88«. * 22. Nervøsiteten er ved at melde sig for 3.g. eleverne på musikgrenen på Det Kristne Gymnasium - mus'erne. I morgen holder de den årlige gallakoncert. * Slagtermester Iver Iversen har høstet store triumfer ved en international spegepølsemesse ved Amsterdam i Holland. Han deltog med 5 spegepølser, og udbyttet blev 2 guldmedaljer og 3 sølvmedaljer. * I anledning af Odenses 1000 års jubilæum deltog Ribo i et byggeprojekt, hvor der bl.a. skal opføres 37 boliger. Disse skal alle forsynes med Ribo facade vinduer og -døre. * Staten får sin del af den pris, man betaler for fjernvarme, faktisk broderparten. Dette fastslog formanden, Børge Andersen, på generalforsamlingen. Ligeledes at værket havde haft et lille underskud på knap ½ mill. kr. Valgene var hurtigt overstået, da alle var genvalg. * Bevaringsforeningen har haft generalforsamling. Efter formandens beretning og kasserer Gregers Jæger havde oplæst regnskabet, som godkendtes, var der valg til bestyrelsen. Ole Albæk nedlagde sin post og i stedet blev Lone Dalgaard-Knudsen valgt. Derefter var der uddeling af bevaringsprisen. Den tilfaldt for 1987 Ingvardt Pedersen fra Skolevænget 2. Der var rosende omtale og blomster til Hans Wiese for restaurering af 0. Strandgade. 12. Ved indledningen blev der talt mindeord over Knud Dalgaard-Knudsen, der som mangeårigt medlem var meget engageret i foreningens arbejde. * 23.1 samarbejde med politiet og slusen i Hvide Sande har Sejlklubben sikkert landets mest omfattende alarmeringsplan. Den handler om at redde menneskeliv på Ringkjøbing Fjord. * Amtsrådet ansatte i går en ny kontorchef i Sundhedsforvaltningens sekretariats- og administrationsafdeling. Den nye mand på posten blev den 38 årige Bjarne Johansen fra Vejle. * Der var kø for at komme til, da kommunen solgte 12 parcelhusgrunde i Jordbærhaven i Rindum. På 1 time var de 10 grunde solgt. * Den tidligere Vestasvirksomhed Aircoil A/S, der for et år siden blev overtaget af et norsk selskab, er atter kommet på danske hænder til stor glæde for medarbejderne. * Ringkjøbing Gardens årlige bankoshow blev endnu en gang en stor succes. Selv om overskuddet blev lidt mindre end sidste år, var der stor tilfredshed med 47.500 kr. Godt 1000 mennesker deltog i ROFI-Hallen, og der var et hav af gevinster, i alt 1658, som var skænket af det lokale erhvervsliv. * 24. På Nordsøværftet er kølen lagt til den første af 2 redningsbåde af nordsøtypen. I dag afgøres det i hvilke vestkysthavne, bådene skal udstationeres. * 225 voksne og børn er med i en historisk kavalkade når folkedanserne lørdag holder for år sop visning. Det historiske skal præcisere stavnsbåndets ophævelse. Opvisningen er i Vesterhavshallen. * Formanden for Ringkjøbing Idrætsforening, Herluf Simonsen, sagde på generalforsamlingen: Det er urimeligt, at offentligheden ikke må få større indblik i det, som byrådet har købt som århundredets tilbud: Et center til 18 mill. kr. ved ROFI-Hallen. Der var nyvalg til bestyrelsen af 3 nye medlemmer: Poul Nymark, Leif Bækby og Evald Jensen. Preben Knudsgaard og Poul Carlson ønskede ikke genvalg. * Medborgerhusforeningen holdt generalforsamling i går og debatten, der varede til klokken 23, gik ud på, at få fastlagt, hvordan Holmegårdens lokaler skulle indrettes. * 25. Ringkjøbings to nattevægtere er indbudt til europæisk nattevægtertræf i Helmstedt ved Hannover i Vesttyskland. * Indre Missions landsdækkende syngesammen arrangement på Borgen havde samlet 180 deltagere. Vibeke Gravesen bød velkommen og mindede om, at der gennem hele Bibelen blev talt om lovsang. * Handelsskolen har haft rekord tilmelding. 165 har søgt optagelse på EFG., og det svarer til 6 klasser. * Amtskommunens centralforvaltning har konstateret, at interessen for kontoruddannelse er betydelig. Et opslag om elever resulterede i 52 ansøgninger. * 26. 14 mand fra Hjemmeværnet tog fredag på weekendtur til 2. tyske panserbataljon i byen Weesendorf under ledelse af kompagniets chef, C. J. Feddersen. I arrangementet indgår skydekonkurrence, rundture og en festaften. * 3 kvindelige kunstnere udstiller sammen i rådhushallen. Det er Karen Lund Andersen, der arbejder i stentøj og brændt ler med portrætter. Anne Brodersens felt er billedvævning og tekstilcollager, og Lone Hvid er keramiker med arbejde i højbrændt lertøj med penseldekorationer. * 28. 500 tilskuere og ca. 200-300 aktører fik en festlig lørdag aften, da Ringkjøbingegnens Folkedansere holdt forårsopvisning i Vesterhavshallen under Ragna Tangs ledelse. I anledning af 200 året for stavnsbåndets ophævelse, var danserne klædt i dragter fra den mellemliggende tid. * Forsvarsbrødrene i Ringkjøbing og Omegn havde generalforsamling, og på denne blev Sofus Gaardsøe udnævnt til æresmedlem for 65 års medlemsskab. 25 års tegn blev uddelt til fisker Poul L. Nielsen og tandlæge Bent Kloch Larsen, som imidlertid var udrejst. Han vil ved hjemkomsten modtage tegnet. * Gunvor Stengaard og Ole Andersen blev i går landsmestre i badminton under Dansk Firmaidræts Forbund. * 29. Rindum Plejehjem havde det halv-årige åbent-hus-arrangement, hvor der blev solgt arbejder, der var lavet på hjemmet. Der kom rigtig mange gæster. Man kunne købe kaffe og salget nåede op på 8700 kr. Det var særdeles tilfredsstillende. * 30. Fra 1. juni hedder politimesteren i Ringkjøbing Jens Olufsen. Han kommer fra Nakskov, hvor han har været vicepolitimester siden 1982. * Tivoliparken Fortuna gæster Ringkjøbing i Påsken. * Påskelørdag har Ringkjøbing Idrætsforening jazz i Vesterhavshallen. Musikken West 58 fylder 25 år, så det skulle blive særlig festlig. * Tb digte af Peter Overgaard er sat i musik af Torkild Mach og tilegnet Ringkjøbing Kammerkor. Dette Ringkjøbingværk vil blive uropført ved Lionskoncerten i Vesterhavshallen d. 10. april * I dag er det sidste dag frisørmester Harald Christensen i V. Strandgade er på arbejde. Han har arbejdet ved faget i 42 år uden en eneste sygedag, så nu kan han godt fortjene sit otium. * Handelsforeningen vil påskelørdag uddele påskeliljer til kunderne i forretningerne. Dette har før været en stor succes, som derfor gentages i år. I tiden op til Påske, vil der blive gennemført en konkurrence om et påskeslogan til handelslivet i byen. De 5 bedste forslag vil blive honoreret.

Bryllup: 5. Læge Per Næss-Schmidt og Mona Kjeldstrup, begge Ringkjøbing. * 12 Lotte Kaalund og revisor Peter Eeg, begge Ringkjøbing. * 31. Martha Jensen og Niels Viisholm Thomsen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 9. Svend Aage Kemph og hustru Ingelise, Kløvervænget 2. * 16. Jakob Sørensen og hustru Inna, Mågevej 23. * 30. Kurt Nordentoft og hustru Kirsten, Heboltoft 40. * Bent Hansen og hustru Elsebeth, Heboltoft 37.

Fødselsdag: 1. Christian Hedemark, Østervang 12, 50 år. * 16. Grethe Jensen, Fjordallé 5, 50 år. * 25. Thorleif Nikolajsen, Heboltoft 21, 80 år. * 26. Sigfred Hansen, Holstvej 12, 80 år. * 29. Skoleinspektør Sven Beiter, Lindevej 7, 50 år.

Jubilæum: 1. Installatør Jens Byskov, 25 år. * 15. Kriminalkommissær N. E. Ebbensgaard, 25 år ved politiet.

Døde: 6. Knud Peder Andersen. * 12. Klaus Peter Kaiser. * 20. Christiane Broberg. * 21. Haugaard Lindgaard. * 26. Nielsine Jepsen.

 

APRIL

2. Henri Clausager, leder af Amtskommunens medicinske forskningsråd, skal i Mozambique deltage i et forskningsprojekt. Han rejser d. 5. april. * Ringkjøbing Big Band har i år eksisteret i 18 år. * De sidste grunde i Jordbærhaven er nu solgt. * Roklubbens nye båd, en elegant to-årers inrigger, fik skærtorsdag ved standerhejsningen navnet »Hindø«. Klubben fik af Danmarks Samfundet skænket 4 flag til bådene. * Ved ROFIs påskestævne i skydning mødtes 150 skytter fra Jylland og Fyn. Der blev uddelt mange præmier. Vandrepokalen, der hidtil havde været hos ROFI, måtte afgives til Esbjerg. * Ringkjøbingmaleren David Saks, udstiller i denne tid en serie akvareller kaldet »fragmenter« på Cafe Victoria på Torvet. * 5. Ringkjøbing Idrætsforening havde succes med påskens jazzbal. Ca. 300 mødte i Vesterhavshallen. * 6. Englandsfarerne begynder en ny sæson med 115 nye indsamlere af papir. Lederen er stadig skoleinspektør Sven Beiter. * 7. EFG 57 på Ringkjøbing Handelsskole havde i dette år lavet den bedste avis Pennalisten. Et blad, der omhandler »Ung i 80'erne«. I dag modtog de roser og en check på 5000 kr. fra Ringkjøbing Amts Dagblad for en velkomponeret avis med gode overskrifter og interessante artikler. * Erhvervsrådet havde årsmøde i går på Nykredit. Der blev anket over det dårlige fremmøde, og at der var for lidt dynamik i rådet. * Der var i går rejsegilde på de første af de 16 andelsboliger, som håndværkerne opfører ved Baneledet. * Kirsten Holck Pape er af Billedbladet kåret som den gladeste ringkjøbinggenser. Derfor deltog hun sammen med turistchef Guri Koefoed i bladets 50 års fest i Cirkusbygningen i København. De blev sammen med andre glade modtaget af overborgmester Egon Weidekamp på Rådhuset, hvor der blev serveret rådhuspandekager. * Nok en klub! I aftes fik Ringkjøbing en ny klub. På Hotel Ringkjøbing var der stiftende generalforsamling i Ringkjøbing Surf- og Skiklub med en start på 24 medlemmer. * 8. Tennisklubben har igen åbnet for tilgang af medlemmer. Sidste år måtte man lukke for tilgang ved 440 medlemmer. I år er man i gang med at anlægge 2 nye baner, så der kan blive det rigtige forhold mellem spillere og baner. * To brødre fra No, Torben og Niels Chr. Poulsen har købt halvpart i Radio Syd-Vest. * 9.1 løbet afkort tid får Postkontoret ny indgang. Den store stentrappe forsvinder, og der bliver lavet ny handicapvenlig indgang. * Ringkjøbingfirma fik eneudlejning af feriecenter i Ungarn. Det er Erik Lyhne Petersen, der nu kan tilbyde værelser og lejligheder i feriecentret Club Tihany ved Balaton søen. * Danseskole begynder tirsdag på Hotel Ringkjøbing under ledelse af Per Madsbjerg, Holstebro. * 11. Støttekoncerten for handicappede i Vesterhavshallen arrangeret af Lions Club var flot, men desværre kom der for få tilhørere. * Toyotas åbent-hus arrangement i anledning af ny udgave af Toyota Carina blev en overvældende succes. Som et særligt trækplaster for børn, var der en flødebollemand, fremstillet af 3000 flødeboller. Det lykkedes dog ikke helt at få has på »manden«. 400 var tilbage, da »massakren« var overstået. * Med elendigt fiskevejr i weekenden, havde Ringkjøbing og Omegns Sportsfiskerforening kun 30 deltagere til konkurrencen i Hover Å. * Ringkjøbing Kick-boxing Klub havde syv kæmpere med til stort stævne i Broby på Fyn. De hjembragte 2 medaljer. * 14 turistchefer fra Ringkjøbing Amt undrede sig over, at der ikke er en eneste turistchef med i det særlige arbejdsudvalg i Amtskommunen, der skal finde frem til, hvordan man bedst kan udnytte ca. 10 mill. kr. fra EF til udvikling af turisterhvervet. * Cafe H. C. Andersen i Gågaden har skiftet ejer. Astrid og Frede Larsen har solgt forretningen til Inger og Jens Ørum Larsen fra Kibæk. * Vinderne af Handelsforeningens påskekonkurrence blev: 1. præmie til Jens Højhus, 2. præmie til Ulla Krogsgaard, 3. præmie til Ruth M. Hansen, alle tre fra Ringkjøbing. * Fredningsstyrelsen har nægtet Hotel Ringkjøbing at lade murene stå i røde sten og bindingsværk. * Turistforeningen har holdt generalforsamling og formanden Hans-Jørgen Eriksen gav en fyldestgørende beretning om aktiviteterne i det forløbne år. Turistbesøget har været lidt mindre fra Tyskland, men til gengæld var besøget fra Norge og Sverige større end de sidste år. At der har været færre turister skyldes den elendige sommer med regn og gråvejr næsten hele tiden. Der var ros til turistchef Guri Koefoed og tak til kommunen for økonomisk støtte. Formanden nævnte også foreningens 75 års jubilæum og den nye plakat, der den dag blev præsenteret. * Ringkjøbingbiologen Sten Rønhave fastslår, at vandmiljøplanen i Ringkjøbing kommune er alt for kompliceret. Den gør folk usikre, vi er usikre, alle er usikre. * Willy's Jeep, det er Willy Egemoses kor fra Skjern, kommer mandag på besøg hos Musik og Ungdom til en koncert i Ringkjøbing Skoles aula. * 14. Handelsskolens EFG 57 tog på tur til Århus for Pennalistpræmien. Undervejs besøgte de virksomheder og i Århus var højdepunktet vel nok besøget i Musikhuset. * Lederne af 27 kommunale institutioner får nu langt større økonomisk selvbestemmelse. Kommunen giver dem hvert år pengene, så kan de de selv bestemme, hvad de skal bruges til. * Ved kongelig resolution er der udnævnt en ny vicepolitimester i Ringkjøbing politikreds. Det er den nuværende politiassessor af første grad, Karsten Laub, Roskilde. Udnævnelsen er fra 1. maj. * Ole Tikjøb markerede, at hans nye byggemarked nu står færdig, ved en reception onsdag eftermiddag. 250-300 gæster mødte for at lykønske ham. Tbrsdag var der stort åbningssalg. * Jens Mastrup, der har afhændet sin gulvbelægningsforretning, har fået tømrer- og snedkerværksted på Sønderbyvænget 10 i Rindum. * 15. Ringkjøbing Museum havde i går generalforsamling og under beretningen fastslog formanden Jens Aarup, at det havde været et særdeles travlt år. Gårdejer Andreas Stampe blev valgt til formand efter Knud Dalgaard-Knudsens død. Tangs hus er nu færdiggjort. Museet og Strandgården på Klitten havde sit hidtil største antal besøgende. En glædelig meddelelse kom fra skifteretten i Haderslev om, at Museet var indsat som enearving i boet efter gårdejer Søren Brogaard Jensen, Rønhøjgaard, Ikps. * Venstres samarbejdsudvalg for Ringkjøbing-Holmsland kommuner, skiftede formand på årsmødet i aftes på Hotel Fjordgården. Hans Østergaard fra Rindum blev den nye formand. * Som led i et byfornyelsesprojekt bliver den gamle fribolig på Mylius Erichsensvej 7 istandsat fra a til z i sommer. Det vil koste 752.000 kr. * Folkevognsforhandler A. V. Vejgaard holder lørdag og søndag åbent hus, hvor han præsenterer den nye Passat. * Gården bag Langes Isenkram på Torvet er blevet brolagt, og der er blevet to nyindrettede butikker, en på 100 kvm og en på 40 kvm. Til sommer vil Lange lave gårdmarked. * Formanden for Håndværker- og Industriforeningen, bogtrykker Svend Aa. Jacobsen, meddelte, at beskæftigelsessituationen i det lokale område er usædvanlig god, især indenfor de faglærte grupper. Her meldes om fuld beskæftigelse. Laugsbygningen er fra 1. juni lejet ud til speciallæge K. Bang Nielsen (øre, næse og halslæge). Arbejdet med indretningen af bygningen er straks gået i gang. Det vil koste ca. 165.000 kr. * 16. Den megen snak om træg hushandel og faldende huspriser mener ejendomsmægler Finn Jacobsen ikke rigtig gælder i Ringkjøbingområdet, priserne har endog været svagt stigende for mindre og mellemstore huse. * For tandlæge Bent Kloch Larsen er det blevet en livsstil at rejse ud, gøre lidt nytte og få en oplevelse. Han er for nylig hjemkommet fra Filippinerne, og i dag kan han fejre, at det er 25 år siden han nedsatte sig i Ringkjøbing som selstændig. * Cafe Victoria 12B er til salg eller leje. * 18. Mere end 100 havde taget imod Kunstforeningens forårsgave. Den berømte amerikanske trompetist Red Rodney og The danish Jazz Army udfoldede sig, så tilhørerne fik en storslået aften ud af det. * Bjarne Larsen, Ringkjøbing, har afløst Agnes Nielsen som formand for Røde Kors Ringkjøbing afdeling. * Ringkjøbing Marineforening fejrede lørdag, at Danmarks Marineforening blev 75 år. I Marinestuen på Hotel Ringkjøbing stævnede eksmarinere sammen for at højtideligholde dagen med flaghejsning, og alt hvad der hører sig til. * Energiminister Svend Erik Hovmand foretog den officielle indvielse af Velling Mærsk Vindmøllepark. * Kræftens landsdækkende indsamling i søndags i Ringkjøbing og opland gav 91.000 kr. * 19. Teaterforeningens sidste forestilling i denne sæson er den elskede danske opera »Farinelli« i Den jyske Operas opsætning. * Husmoderforeningen har indbudt læge Peter Josephsen, Hvide Sande, til medlemsmødet i dagcentret i Grønnegade. Han vil fortælle og vise billeder fra familiens ferierejse på cykel i Kina. Det er på torsdag. * Den 21 årige Dieter Johannsen er i gang med at kortlægge byens kældre for CF-chef, Leif Roed Rasmussen. * 20. Ringkjøbing Bud- og Flyttecentral, Markledet 44, er fra 1. april omdannet til et interessentselskab, idet der er kommet en indehaver mere. Det er Børge Andersen, der er indtrådt som medejer. Samtidig har firmaet fået en vogn mere, så det kan klare større opgaver. * Ringkjøbing Plejehjems Venner har efter et veloverstået loppemarked fået tilsagn om, at loppemarked fremtidig må afholdes. * 21. Birgit Rasmussen, indehaver af BTV vikarservice i Vejle, har oprettet firmaets første filial i Ringkjøbing. Hun er gift med professor cand. oecon. Knud Rasmussen (søn af Louis og Helle Rasmussen), og hun mener, at netop Ringkjøbing er et godt sted at placere en filial, fordi området er inde i en betydelig erhvervsmæssig udvikling. I Ringkjøbing skal firmaet have til huse i Ø. Strandgade 15 hos Cleo Skov. I de sidste måneder har hun fået kontakt med 25 kvinder, der gerne vil virke som vikarer, og som bor i området fra Tarm i syd til Herning i øst. * 22. Fhv. borgmester og amtsrådsmedlem Niels Skytte blev på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i aftes valgt til formand for Ringkjøbing Banks bestyrelse. * Central Vask tilbyder nu sine kunder en totalløsning, således at man kan få rengøring og vinduespudsning med i levering af rent tøj. * Ringkjøbing Gården er nu 14 år, og det betyder, at de dyre blæseinstrumenter er ved at være nedslidt. Gården skal skaffe 110.000 kr. til fornyelse og i den anledning har hver husstand fået en folder, hvor man opfordres til at tegne sig for et beløb til formålet. * Museet og Arkæologforeningen havde sammen arrangeret en aften under mottoet »Tøm kommodeskuffen«. 50 havde efterkommet opfordringen, og det var mange muntre ting og snurrepiberier, der kom for dagen. Et panel med tandlæge Anthonisen m. flere, havde nok at gøre med at bestemme de mange ting, der blev lagt frem. * 23. Interessen var overvældende, da Ringkjøbing Boligforening på Ringkjøbing Campingplads holdt licitation over opførelsen af 41 almennyttige boliger og 8 ungdomsboliger i Gartnerparken i Rindum. Dette vil til en pris af 21,7 mill. kr. være årets største byggeprojekt. Byggeriet skal starte midt i maj, og først 16 måneder senere vil det være ved vejs ende. Byggeriet opføres i røde mursten og med røde tegltage. * Autoforhandler Holger Bech-Hansen, markerede fredag eftermiddag ved en reception, at nybyggeriet nu var færdigt. I de nye lokaler bliver der bilistbutik, mødelokale og bedre mandskabsrum til firmaets mekanikere. Han er forhandler af Peugeot og Nissan biler. * Hjemmeværnsdistrikt Ringkjøbing festede i går, da man officielt tog tilbygningen på Holstebrovej 13 i brug. Blandt de mange gæster var den kommitterede for Hjemmeværnet, Ole Bernt Henriksen, der konstaterede, at intet distrikt har så flot et hus som Ringkjøbingdistriktet. Fra villaen på Holstebrovej styrer major C. J. Grønbjerg 1200 hjemme vær nsfolk. I krise- og krigstid er det ligeledes stedet, hvor Ringkjøbing, Egvad, Askov, Skjern, Trehøje og Holmsland kommuner samordnes. * 25. Det står nu fast, at Hvide Sande bliver hjemstavn for en af de ny redningsbåde af Nordsøtypen, der i øjeblikket bygges på Nordsøværftet. * Det blev en dejlig sangeftermiddag i rådhushallen, da Musikskolen bød på en god times tid med Rindumkoret, Teenagerkoret og Jazzworkshop'en. Lederen Helle Mikkelsen forstod i den grad at inddrage det talstærke publikum, så det næsten blev en alsangseftermiddag. Den nye fine danmarkssang af Jens Johansen og Benny Andersen blev også lanceret. For at gøre det mere festligt havde Teenagerkoret et udklædnings- og udstyrsstykke. * Sejlklubben fik et flot nyt vartegn ved sæsonstarten. En kreds af medlemmer havde i forbindelse med jubilæumsfesten i november samlet ind til en flagmast. Denne blev indviet, da klubben søndag eftermiddag havde standerhejsning. * Ringkjøbing og Omegns Jagtforening tilbyder alle jægere træning og indskydning af riffel, nu før bukkejagten går ind 16. maj. * Statsaut. revisor T. Thue Thomsen nedlagde i går på generalforsamlingen i Badmintonklubben sit hverv som formand og trak sig ud af bestyrelsen, hvor han havde virket siden 1979. Ny i bestyrelsen blev Tina Børgesen. * 27. Næstformand i Socialdemokratiet Poul Nyrup Rasmussen, talte i aftes ved et møde i SiD-huset. Han sagde, at vi står foran en besværlig, men også spændende periode. * Efter ansøgning er provsten over Ringkjøbing Provsti, N. E. Stougaard Thomsen, Thorsted, ved kgl. resolution, bevilget afsked fra stillingen. Han fortsætter dog som sognepræst i Thorsted og Hover sogne. * På generalforsamlingen i ROFI fik bestyrelsen tilladelse til at gå videre med halplanerne, og blandt de 65 deltageree var der fuld enighed om dette. * 28. Den nye direktør for Jyske Bank i Ringkjøbing kommer fra Grønlandsbanken i Julianehåb, hvor han har været i 3 år. Hans navn er Benny Pedersen. * 30. Civilforsvaret i Ringkjøbing og Falck i Ulfborg holdt onsdag aften brandøvelse i Ulfborg Plantage. Det er meningen, at de i fremtiden skal frivilligt samarbejde om slukning af storbrande. * Vivi Bangstrup fejrede sin 19 års fødselsdag på Grand Cafe. Det er der jo ikke noget mærkeligt i, men Vivi arbejder til daglig i Kibæk Brugsforening, og når hun er færdig der, tager hun til Ringkjøbing og gi'r af og til et nap i Grand Cafe. Det er en daglig tur på knallert på 84 km, så der må være noget særligt ved Ringkjøbing. * Roerne har forårsfornemmelser og holder åbent hus. Der er allerede god gang i roningen, og der har været betydelig tilgang af nye medlemmer. Åbent hus er et tilbud om at komme en tur ud at ro og få en kop kaffe og en snak.

Bryllup: 9. Karin Sveigaard Lauersen og Niels Henrik Jacobsen, Ringkjøbing * 15. Joan Froberg og Stefan Damborg, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 10. Robert Jørgensen og hustru Marianne, Ugle vej 15.

Fødselsdag: 4. Ingrid Reffs, 0. Strandgade 1,70 år. * 10. Else Christensen, Kirksvej 23, 70 år. * 11. Ida Christiansen, Damtoften 25, 70 år. * 15. Maren Østerby, Vestergade 14, 85 år. * 16. Marie Røjkjær, Møllevej 17 K, 70 år. * 19. Laurids Bro, V. Fjorden 5, 80 år.

Døde: 1. RuthB. Refstrup. * 10. Dagny Jacobsen. * 13. Anna Thomsen.

 

MAJ

2. Ringkjøbing-Gardens loppemarked i lørdags gav 10.000 kr. i overskud, hvilket var nok til et nyt barytonhorn. * Den sidste dag i april flyttede Helga Christensen sin frisørsalon fra Algade til Torvet 12, hvor La Belle tidligere havde til huse. Om eftermiddagen var der reception, hvor ca. 150 gæster kom for at lykønske. * Ringkjøbing Skakklub har efter 5 år vokset sig stor, bl.a. med en stor juniorafdeling. * Arbejderbevægelsens møde i Alkjær Lukke 1. maj, blev en rigtig forårsdag med skinnende sol og vajende faner. Borgmesteren i Århus, Thorkild Simonsen, holdt hovedtalen. * 3. Ringkjøbing kommunale Musikskole inviterer torsdag til den traditionsrige forårskoncert i Vesterhavshallen. Kaj Milter Jensen vil indlede anden afdeling med det store kor- og orkesterværk »Moerlille«. Der er mere end 200 korsangere og musikere. Musikskolens fire kor, Rindumkoret, Ølstrupkoret, Kammerkoret, Teenagerkoret samt Lem skoles lille kor, udgør deltagerne. Koncerten sluttes af med Musikskolens nye lærerorkester, der havde debut i marts. Orkestret vil spille et potpourri fra musicalen »Cats«. * Miljøminister Chr. Christensen holdt møde i aftes på Hotel Fjordgården med 100 landmænd. Der var hidsig debat. Landmændene angreb ministeren for miljølovgivningen, navnlig gyllereglerne. Han sagde dog, at enklere regler var på vej. * Rindum Plejehjems 20 årsdag blev fejret med stor festivitas. Kl. 12 var der middag for honoratiores, og kl. 15 var pårørende og støtteforeningen inviteret til kaffe. Ringkjøbing-Garden trak op efter ønske fra beboerne. Fra støtteforeningen var der som gave en flagstang og flag. Plejehjemmets 20 års jubilar H. P. Thøgersen hejste flaget. Festen sluttede først om aftenen, efter at Sangbuketten fra Holstebro-Struer-egnen havde underholdt. * Naturvejlederne har arrangeret søndagstur til Vest Stadil Fjord. Leder af turen, Hans Jørgen Degn, vil fortælle om de kortnæbbede gæs, der raster her på turen til Spitzbergen. 4. I forbindelse med Hjemmeværnets traditionelle 4. maj sammenkomst vil der blive overrakt fortjenstmedaljer og 25 års tegn til 6 medlemmer. * 5. Højttalerfabrikken Lydig er nu helt på amerikanske hænder. Harmankoncernen har købt den sidste aktiepost som tidligere direktør Regner Lydig ejede. * Sejlklubben startede i aftes sæsonens første kapsejlads med 18 både. Alle var ikke helt færdige, så de kunne være med. * 5. Ringkjøbing kommunale Musikskoles forårskoncert i Vesterhavshallen, var en festforestilling, der blev overværet af 700. * 6. De blå pigespejdere er indbudt til jamborette i Tydal, en lejrplads syd for Flensborg. Sammen med 700 andre spejdere skal de på vikingelejr 1 uge. * 9. Det strålende solskin lokkede så mange til fjordløbet, at der blev 360 deltagere. Veltrænede topløbere fra Århus vandt begge distancer. * Realisterne fra 1958 holdt 30 års jubilæum. De var rundt på skolen for at se forandringerne, og så blev der serveret kaffe med kanelkage. Om aftenen var der middag på Hotel Fjordgården, og der aftalte man, at mødes igen om 5 år. *10. Musik og Ungdom havde i lørdags koncert med gruppen »Tøbrud« med deres meget krævende musik. Der var stort og ungt publikum. * Sejlklubben havde 5 optimistsejlere med ved et stort stævne i Struer i weekenden. De klarede sig over al forventning. Allan Jørgensen vandt A-klassen med 32 deltagere. * Guldalderklubben havde 100 deltagere i udflugten til Nr. Nissum pensionisthøjskole, hvor der blev drukket kaffe. Tilbage gik turen til Rindum Sognegård, hvor man spiste medbragt mad og Vellingkoret underholdt sidst på aftenen. * Bestyrelsen for Rindum SU uddeler hvert år på generalforsamlingen en vandrepokal til den, der har gjort en virkelig god indsats for foreningen. Den tilfaldt i år Knud Erik Spåbæk. Han har været i bestyrelsen i 8 år og 3 år i fodboldudvalget, hvor han fra 80-83 var formand. * 1346 deltog i ROFIs første uge af Tour de Pedal, sidste år var der kun 812. Det var et stafetløb og stafetten skulle bringes til Ikast. Det blev en anstrengende tur med modvind hele vejen. Stafetten kom fra Skive. * 11. Tre unge mænd fra Herning har startet en ny forretning i Algade 1A. Hvad de handler med fremgår tydeligt af firmanavnet »Is på solsiden«. * 13.90 nordmænd kom i torsdags på besøg i byen. Det er medlemmer af et ungdomskor fra Skien, der kommer med henblik på udveksling med skolens store kor. * Karateklubbens to talenter Tommy Nielsen og Omar Diemar er udtaget til udvalgt jysk hold i alderen 17-20, der skal dyste mod et hold fra Ruhrområdet i Vesttyskland. * Handelsforeningen gentager i morgen lørdags succesen med torvedag for børn. En del er allerede tilmeldt. * Den midlertidige dagplejeordning i Spejderhuset på Alkjærhøj kan fortsætte til 30. september, vedtog man efter en kort debat om sagen. * Kunstforeningens første viseaften på Grand Cafe blev en enorm succes. Hjerter 3, der består af Nanna Nordenhof, Grethe Mølskov og Knud Stenberg Madsen spillede fremragende. * 14. Den milde østenvind har bevirket et fuldkomment sildeeldorado i Hvide Sande. Alle steder, hvor lystfiskerne kan komme til, er der tæt besat. * Byrådet har godkendt besparelser fra skoleudvalget for 1988. Det eneste, der skabte debat, var besparelserne på kontoen for faste vikartimer. Socialudvalgets sparebande skulle på budgettet for 1989 spare 5 mill. kr. Det vil blive uhyre vanskeligt, siger Birgitte Hillersborg, Margit Clorius og Knud Nielsen, der hører til den nedsatte bande. * Den unge jæger Finn K. Sørensen har været på bukkejagt i Skotland og er vendt hjem med trofæer fra 9 nedlagte bukke. * 16. Bollerups Boghandel udgiver i morgen det tredie bind i serien »Luftkrigen over Danmark«. Bogen er skrevet af Carsten Petersen og er et kapitel af danmarkshistorien, som ikke før har været kortlagt. Særlig Karup har et længere indslag. * Frank Nedergaard er efter eget ønske fratrådt firmaet Frank's Ejendomsformidling. Firmaet fortsætter med Holger Thaysen som eneindehaver. * I disse dage forlader de kortnæbbede gæs det vestjyske spisekammer for at flyve til ynglepladsen på Svalbard. 20.-30.000 regner man med, flokken udgjorde. Bonden var godt tilfreds med afgangen, da gæssene havde forsynet sig rigeligt af det nysåede korn. * Et hold på 5 er vendt hjem fra Nakskov som danske mestre i virksomhedsspil 1988. Holdet er fra Junior Chamber og på grund af mesterskabet, skal Ringkjøbing nu være vært i 1989. * 17. Stillingen som leder af Trafikselskabet Ringkjøbing Amts sekretariat er besat med adjunkt på Ringkjøbing Amtsgymnasium Arne Maigaard. Der var 16 ansøgere. * En energisk klatretyv er kommet ind på Vestjysk Korn i 5 meters højde. Han klatrede ind gennem en brandåbning, men fik kun et ringe udbytte. * Den 13 årige Brian Hansen vandt første løb for Ringkjøbing til DM i klassen V 15. Det var i racerbådsløbene. * 18. Vægterne Hans Post og Mogens Grimstrup gjorde god reklame for Ringkjøbing ved det internationale stævne for vægtere og tårnblæsere i Helmsted. Det var nær ved, at de ikke var kommet over grænsen med morgenstjernerne på tagbagagebæreren. Tyskerne troede, det var raketaffyringsramper, men blev dog klar over, at det var teaterrekvisitter. Deltagerne kom fra England, Østrig, Polen, Schweiz og flere sydtyske byer. * Ringkjøbing Amtsråd ansatte på mødet i går fuldmægtig i sundhedsforvaltningen cand. jur. Lars Oppenhagen som kontorchef i Amtskommunens sundhedsforvaltning. * Afdelingsleder Erik Degn, Ringkjøbing Amt, tildeles i dag i Riddersalen på Charlottenlund Slot, Vand- og Miljøprisen for 1988 for det kæmpearbejde han har udført med miljøgodkendelsen for Cheminova. Arbejdet har stået på i 5 år og er et værk på 1800 sider. * 75 års jubilæumssejladsen i Aalborg var arrangeret af sejlklubben Limfjorden. 3 optimistsejlere fra Ringkjøbing besatte de 3 førstepladser og i alt, trods uvante strømforhold, 6 pladser i sejladserne. * 19. På lørdag gør ROFI cykelkampagnen, Tour de Pedal, ekstra festlig ved at give gevinster til dem, der har pyntet cyklerne særligt. * Sommerland West åbner den ny sæson pinselørdag. Indehaveren Eigil Pedersen håber på 130.000 gæster i år. Sidste år var det sløjt på grund af det dårlige vejr. En ny attraktion i år er vandtraktorer. Det skulle være de eneste i Skandinavien. * I næste uge vil der blive lagt gasrør under DSB's banespor på Nørredige. Gaseventyret er på vej til byen. * 20. En Dome - en halvkuppelformet bygning, er opført ved Skovpavillonen, og her vil cafeen i sommer holde sine udstillinger. Der åbnes pinsemorgen, og herefter er cafeen åben hver weekend indtil 14. august. * Byrådet har givet tilladelse til opførelse af en 1850 kvm stor ridehal og en 500 kvm. stor overbygning på Vestjysk Ridecenter på Vesttarpvej 7. * Opførelsen af 1. etape af den store udvidelse på Hotel Fjordgården skrider godt frem, så man i eftermiddags kunne fejre rejsegilde i et dejligt solskinsvejr. * Den 29. maj er der mulighed for at komme med ornitologerne på tur i skov og mose for at se og høre sangfuglene. Der er start kl. 05 morgen ved Schuberts Plantage.»På tirsdag inviterer Musikskolen til »En god times tid« i rådhushallen, hvor celloensembler og saxofonduetter vil blive spillet. Musikskolens cellolærer Finn Østergaard og klaverlærer Anne Marie Hjelm er ledere. * 21. Fredag var sidste dag på Handelsskolen, og den markeredes ved, at lærerne blev hentet i traktor til formiddagens underholdning. Den var lagt til rette af HH'erne, og under festlighederne blev der uddelt flidspræmier. * Familien Petersen, Havrevænget 11, er i denne tid i opbruddets tegn. De flytter med deres 5 børn til Botswana i Afrika for at missionere. Fru Petersen er sygeplejerske, og han er adjunkt på Det kristne Gymnasium. * 24. Det meddeles, at målet for Heltopdræt i Nymindegab er nået. 110.000 stk heltyngel er udsat i fjorden. * Sommerland West's forhåbninger for besøg i pinsen gik i opfyldelse. 5000 gæster besøgte sommerlandet. * Ungdomsgården havde i weekenden diskofest uden spiritus, og festen blev om muligt endnu bedre end med. * Tennisklubbens to nye baner åbnes på torsdag. Det er hårdt tiltrængt, da klubben nu har 490 medlemmer, der alle er aktive. * 25. Boligforeningen havde i 1987 en tilgang af 250 nye medlemmer, til trods for at der i forvejen er en lang venteliste på boliger. I det sidste år er der sket ca. 100 omflytninger i de forskellige boliger. * Maskinsætter Langhoffs gamle, tyske sættemaskine fra 1922 på Ringkjøbing Amts Dagblad bliver fredag overrakt De Bergske Blade som gave fra tidligere montør Ebbe Sørensen, Slagslunde. Langhoff har betjent denne maskine fra 1924 til 1967. * Ringkjøbingbanden i racerbådskørsel med Brian Hansen, Ole Rindum og Jens Olav Berthelsen var til stævne i Svendborg. De markerede sig med de tre første pladser i nævnte rækkefølge. * 26. Steen Bork Larsen åbner i morgen fredag en surfforretning i Nørregade 8. Han er kun 18 år og elev på Ringkjøbing Gymnasium, men han har troen på, at det er en sådan forretning, der mangler i byen. * Pensionisterne har været på en herlig tur til Rhinen. De boede på hotel i Rudesheim, var på sejltur og udflugt til et vindistrikt. * Ejendomsudvalgets medlemmer var alle med i en bus, der bragte dem til Nordeuropas største boligudstilling Blangstedgård ved Odense. Det bemærkelsesværdige var, at der var udvalgsmøde i bussen både på hen- og hjemturen. * 27. ROFI ligger på en flot andenplads i konkurrencen om at blive årets cykelby. * Gågadens handlende er gået sammen om et 15 timers udsalg med masser af gode tilbud. * Musikskolen laver rytmisk minifestival i Café Victorias gård på Ibrvet på lørdag og fortsætter i rådhushallen. * 20 gamle elever mødtes på skolen til 50 års jubilæum. Af 22 mulige var 20 mødt bl.a. fra Norge og Sydafrika; ret imponerende. Efter traditionen med kaffe og kanelkage var der rundtur på Nykredit og om aftenen festmiddag på Hotel Ringkjøbing. * * Ved udgravningen til Sparekassens ombygning blev der fundet et grundstensdokument fra bygningen af det der dengang var det ny missionshotel. Et nyt fra 1988 blev indmuret sammen med det gamle fra august 1958. * Lørdag eftermiddag spilles fodboldkamp på stadion mellem den københavnske klub Spoony og RIFs Drabanthold. * Andelsboligprojektet ved Baneledet udvides nu med yderligere 3 boliger. Det oprindelige projekt var på 16. * Teaterforeningen Tårus 84 holder lørdag aften på Hotel Fjordgården revy med trylleri og dansedrama. * 28. Ringkjøbingdrengen Michael Gylling Møller, der gik ud af skolen med realeksamen, nægtede at gå videre med gymnasiet. Nu er han formand for Greenpeace. * Mandag tages det første spadestik til Vestjysk Ridecenters nye moderne ridehal med tilhørende stald. Der vil nu blive alle moderne faciliteter. Samtidig skal der ansættes en berider. * Energi- og Miljøkontoret i Schuberts Plantage holder søndag åbent hus for en udstilling, der byder på solvarme, arkitektur, biogas, permakultur o.m.a. Om morgenen er der fugletur i plantagen. * 1. juni er der familiegudstjeneste i Alkjær Lukke. * 30. Tour de Pedal er slut. 4000 har cyklet med ROFI og afslutningen blev meget festlig, da deltagerne slog sig ned for ovenpå anstrengelsen at nyde is og drikkevarer i det grønne. Flere og flere slutter op om foretagendet. I år var der 1000 flere end sidste år. Lørdag blev der trukket lod om gevinsterne. Hovedgevinsten var en rejse til Harzen, der blev vundet af Kirstine Jensen, Novej 21. * Tage Carlsen, ROFI, bliver i dag 50 år. Det fejres med stor festivitas i ROFI-Hallen. Der var hilsner fra nordisk og europæisk firmaidræt, bl.a. en krystalbowle fyldt med taknemlighed for hans store arbejde for firmaidrætten. * I det gode vejr blev strandrensningen, på den 11 km lange strand i kommunen, en ren fornøjelse. 350 deltog, og det blev til 1500 sække med affald, og de mange mennesker sørgede også for, at der blev spist op ved traktementet bagefter. Det bestod af kaffe m. brød, øl, sodavand samt grillmad. Turistforeningens pokal gik til Ringkjøbing Bank for det største hold med 61 deltagere. * Ringkjøbing Skoles realister fra 1963 mødtes i lørdags for at fejre 25-års dagen. Ib lærere deltog i festlighederne. * 31. Den sjællandske dommer Mogens Beckmann roste Schæferhundeklubben for den måde, den afviklede Vesterhavscup på. Samtidig blev den nye plads i Nørhede indviet. * Handelsforeningens medlemmer skal d. 6. juni på virksomhedsbesøg hos HSH i Lem. Udviklingen er der gået så stærk, at den nu er landets førende producent af vinduer, døre og facadeelementer i stål, aluminium og plast. * Politimester i Ringkjøbing siden 1969, Poul Guldbrandsen slutter i morgen sit arbejde. De fleste kender navnet, men et fåtal har set ham. Gennem 20 år har han holdt sig på sit kontor, da han hylder ordet arbejde fremfor offentlighed.

Bryllup: 1. Pernille Aggerholm, Ringkjøbing og Jørgen Christensen, Lem.

Sølvbryllup: 25. Jens Korsholm og hustru Minna, Herningvej 118.

Fødselsdag: 6. Helga Jakobsen, Alkjærparken 7, 60 år. * 10. Rigmor Egeberg Graversen, Kappelhøj 2, 60 år. * 12. Helene I. H. Wiegel, Alkjærparken 10, 60 år. * 20. Glarmester Poul Jacobsen, Algade 7, 60 år. * 24. Halinspektør N. E. Feddersen, Kongevejen 52, 50 år. * 28. Kontorchef P. Jørgen Madsen, Fjordalle 17, 50 år. * 30. Svejsemester Tage Carlsen, Heboltoft 12, 50 år.

Jubilæum: 1. Bent K. Christensen, Brogårdsvænget 34, 25 år ved Nordsøværftet. * 15. Postvagtmester Søren K. Knudsen, Kærsangervej 26, 25 år ved Post- og Telegrafvæsenet.

Døde: 4. Brian Harding Jensen. * 10. Maja Pedersen. * 16. Kontorchef Holger Jensen. * 23. Ejvind Holger Hansen. * 25. Knud Højgaard. * 26. Johannes Fr. Jensen.

 

JUNI

1, Lederen af den nye daginstitution på Søibergsvej er nu udpeget blandt 9 ansøgere. Det blev Steen Nielsen, der for tiden leder fritidsklubben på Alkjærskolen. * Fjordvang Ungdomsskole har valgt gårdejer Karl Kristensen som ny formand. Han afløser gårdejer Sigurd Steiner, Ølstrup, der i 9 år har været formand. * Ringkjøbing Gården søger unge, der vil spille de dybere instrumenter, f. eks. trækbasun og tuba. * Den nye politimester Jens Olufsen, der kommer fra Nakskov, har tiltrådt sin stilling efter Poul Guldbrandsen. * 2. Byrådet har sagt nej til at bruge 1. mill. kr. til projektering af et nyt centralt sorteringsanlæg. * Kirkeligt Samfund begyndte i fjor at holde sommermøder. I år var det første møde med 45 deltagere hos Jenny og Vagn Mortensen, Vasevej 14. Det formede sig nærmest som en sangaften. * 30-40 demonstranter med tilknytning til fritidshjemmet deltog stilfærdigt med plakater i byrådsmødet. Det var en demostration mod sociale nedskæringer. * Byrådet gav på mødet et noget usædvanligt forsøgsprojekt sin tilslutning. Det drejede sig om, at der dannedes et træskibsbådelaug knyttet til havnen og fjorden. * 3. Jessen/Hof kvintetten spiller lørdag middag i Radio Midt- og Vestjylland i udsendelsesrækken »Spillemænd 1988«. * Lørdag er der ved Havnefesten kræmmermarked, frokost og havnebal, og søndag underholdning i havnebassinet. Dahlgårds Tivoli er opstillet på havnepladsen. * Lystfiskerne har fået et nyt fiskeparadis. I No er en 15 m dyb sandgrav fyldt op med vand og fisk. * Bent Møller Jensen har fået 25-års medalje for trofast arbejde i Civilforsvaret. * Et hold på fem Røde Kors samaritter tager til Iohfelden i Tyskland for at deltage i en stor konkurrence og samtidig reklamere for vor egn. Borgmesteren har givet dem en gave med her fra byen, ligesom de har turistbrochurer med fra byen og egnen. * 4. Tirsdag d. 7. juni bliver der sidst på eftermiddagen reception i urmager Holger Johnsens forretning i Algade 5. Dermed markeres, at familien nu i 50 år har været forretningsfolk i byen. Da faderen Carl Johnsen aldrig har villet markere årstal, er det det første jubilæum, der fejres udadtil. * Vestjyllands Energi- og Miljøkontor tilbyder gæster i denne weekend brusebad i solfangeropvarmet vand. * Ringkjøbing Kammerkors koncert i rådhushallen havde samlet 125 tilhørere. Koret, under ledelse af Kaj Mitler Jensen, imponerede med et dejligt og afvekslende program fra ældre danske sange til nyere værker. * Inge Fomsgaard arbejder som Danidarådgiver i Nicaragua. Dog må længslen undertiden komme op i hende, og så synger hun »I Danmark er jeg født«. Hendes kontrakt varer endnu 2-3 år. * Schelde-Hansen markerer ved reception fredag eftermiddag, at hans bilcenter er flyttet til nye lokaler på Birkmosevej 12. Der er åbent hus lørdag og søndag med præsentation af en række nye biler. * 6. Havnefesten er slut efter 4 travle, men dejlige dage, hvor solen skinnede i modsætning til sidste år. Der var knap så mange mennesker, men omsætningen var den samme. De to klubber glæder sig til at se, om overskuddet også er lige så stort som sidste år. * Rallyparret Jørgen Vej og René H. Madsen vandt i weekenden deres første sejr for ROMK. * Året 1988 er et rigtigt festår for Ringkjøbing Jern- og Staalforretning. Først på året fik firmaet nye store lokaler på Birkmosevej. Den 10. juni er der dobbelt jubilæum. Da er det 25 år siden forretningen blev oprettet og samtidig kan firmaets stifter og direktør Niels Valeur, fejre sit 25 års jubilæum i forretningen. Dette markeres ved en reception i lokalerne på Birkmosevej. * Havnefoged Aage Boel modtog i weekenden på Civilforsvarsforbundets møde i Nyborg forbundets hæderstegn. Han er den første, der modtager dette hæderstegn. * 7. Den første af årets friluftskoncerter afholdes tirsdag i Alkjær Lukke. Det bliver med Gården, Big Band og sang. * Sejlklubbens enestående beredskabsplan har i aftes fået sin ilddåb. En ung mand havde i 12 timer været i nød på fjorden. Det blev Svend Dybdal med en flåde på 14 både og 50 gaster, der kom den 15 årige dreng til undsætning på Ballehage, 3 km øst for Aargab. * TRICA Supermarked i fjordcentret er i gang med en større ombygning, der skal være færdig til 20. juni. Samtidig skifter firmaet navn til Ringkjøbing Storkøb. * Civilforsvarskommissionen for Ringkjøbing-Holmsland kommuner sagde på sit sidste møde nej til køb af en gummibåd, der skulle deltage i redningsaktioner på fjordene. * Bit Kjeldsen har for øjeblikket udstilling af socialrådgiver Vibeke Olsens malerier, tegninger og skitser. * Amtets teknik- og miljøforvaltning ved Damstrædet-Nørredige er nu færdigt, så der kan holdes flyttedag mandag og tirsdag. * 8. Flere huse fra den yngre bronzealder - 700-800 før Kristus - er dukket op under det, der skal blive til anden del af Gartnerparken i Rindum. Det er kogestensgruber, der er kommet for dagen. * Firmaet Arnes Blomster i Nygade er solgt til handelsgartner Alex P. Madsen i Aulum. Forretningen drives videre som hidtil med samme personale. * Cirkus Benneweis er kommet til byen med det store trækplaster: Dressur af de 4 elefanter Thai, India, Siam og Ceylon under ledelse af Kim Benneweis. * Samtidig med flytning af Amtets teknik- og miljøforvaltning udbydes bygningen på I. C. Christensens Allé til salg. * 11 gardere fik deres debut i Alkjær Lukke, da Biblioteket og Turistforeningen afviklede den første friluftskoncert. * 9. Første etape af ombygningen af Hotel Ringkjøbing er nu færdig. Det er indgangen og værelserne der i denne omgang er blevet moderniseret. I indgangen er der ny reception og værelserne har fået bad og toilet, så de nu er med alle faciliteter. Fredag indbyder værtsparret Grethe og Torkild alle, der har lyst til at se, hvad der er lykkedes for dem. * 150 af Husholdningsforeningens medlemmer hørte onsdag aften Jytte Dreyer fra DR's provinsafdeling fortælle om sit arbejde. * Musikskolens Big Band starter lørdag med koncert på Torvet. Det er efterhånden blevet fast tradition. * Lars Bruun minder om allerede nu at tænke på deltagelse i vognoptoget ved fjordfesten. * 10. Sparekassedirektør K. Møller Nielsen indbyder borgerne til at bese den ny ombygning. Der er blevet 60 % mere plads i ekspeditionslokalet, og foran er der et nyt flot indgangsparti og en arkade med tegltag. Stenfuglene foran er heldigvis bibeholdt. Det er vel nok den kønneste skulptur, der er i byen. * Jens Erik Nielsens 5-årige hund Sussi optræder mange steder med sine hundekunster. Det sidste nye er, at den nu kan klare et klokkespil. Den optræder, når Sparekassen lørdag formiddag har åbent hus. * Ældre Sagen er en ny landsforeningl hvis formål er at bevare selvværdigheden. Formanden for lokalforeningen er Bodil Bonde, Ringkjøbing og kasserer Svend Laubjerg, Velling. * 11. Ringkjøbing Amts Dagblad har haft besøg af en kæmpebisværm. Det gik dog ikke så galt, at de kom ind, da man i hast fik lukket alle vinduer og døre, der stod åbne i sommervarmen. Efter en times tid forlod bisværmen i al stilhed bygningen. * En elev på Ringkjøbing Gymnasium har fået studentereksamen med topkarakteren 13. Også i 1. og 2.g er der faldet flere 13-taller. * Sengetøjslageret havde en travl dag, da der blev åbnet. Manden bag firmaet hedder »ganske almindeligt« Larsen, men er ikke nogen almindelig Larsen. Han står bag en butikskæde, der omsætter for 1. milliard kroner. Jeg kører i en dyr bil, men ellers lever jeg, som da jeg var i lære, siger han. * 13. Det Kristne Gymnasiums første student var i år Mirjam Poulsen fra Bornholm. En halv tine senere kunne Ringkjøbing Gymnasium melde om deres første student, Kirsten Jørgensen, Højmark. * På onsdag åbner frisør Tønnes Josefsen Salon Wella i V. Strandgade. Han har overtaget salonen efter Harald Christensen. * Den 15. juni, Valdemarsdag, sælger Danmarks Samfundet 2000 flag i byen. I år overrækker Danmarks Samfundet en fane til Politiforeningen. Det foregår på politistationen. * Nordsøværftet holdt fredag navngivning afskib nr. 192, Janne Terkol. Det er en tanker, der er internationalt godkendt til transport af kemikalier. * 14. Abelines Gaard på Klitten, der er en virkelig turistattraktion, med 14.000 besøgende sidste år, har fået en ny attraktion: En havbåd fra 1933. Samtidig åbner Museet med nymalede facader, så den ser smuk og indbydende ud. * Døgninstitutionen Holmegårdsbakken, er nu officielt taget i brug. De officielle honoratiores, indbudte fra amt og kommune, samt institutionsleder Flemming Højhus Jepsen tog grundigt huset i øjesyn. * 15. Ringkjøbingegnens Hovedkreds's sommergymnastik havde samlet mere end 300 tilskuere i Vesterhavshallen, trods det fine vejr. * Ringkjøbing Gården holder som sædvanligt Sankt-Hans aften i Nymindegablejren med underholdning på lejrens flagplads. * 16. Så præsenterer forstander Leif Engelsbak den første handelsstudent, Lene Tang Albertsen fra No. * Det blev en festlig aften, da Kunstforeningen holdt sin anden sangaften på Grand Cafe. Denne gang var det sanggruppen »Harperne«, der præsenterede en lang række rytmiske sange for et stort publikum. * Dansk Metalforbund holder 100-års jubilæum med et sommerstævne i Sommerland West. Der forventes 3000 til stævnet. * 17. Billetterne til fjordfestfrokosten er så nær som 75 solgt allerede torsdag, da billetsalget begyndte. * Jordbærhøsten, der nu er i gang, tegner virkelig godt med fine og velsmagende bær. * ROFI er vært for amtsstævnet med 150-200 firmaidrætsfolk med fodbold og håndbold på programmet. Det foregår i weekenden. * 18. Handelsforeningen har nedsat et nyt udvalg, der skal markedsføre Ringkjøbing som handelsby. * Kommunen har ændret torveregulativet, så der nu må drives torvehandel også om lørdagen. Dette skulle skabe mere liv på Torvet. * Glemte sager vil i næste uge blive lagt frem i skolen, så man eventuelt kan finde ejere til disse. Det tiloversblevne overlades politiet som hittegods. * Fynske Livregiments Musikkorps spiller 23. juni i byen. Om formiddagen på Ringkjøbing Plejehjem og om eftermiddagen trækker korpset op på Torvet. * 20. Ringkjøbing Skakklub har fået en ny mesterspiller, det er Keld Pedersen. I forvejen er der fire. * Handelsstudenterne var på besøg på rådhuset, hvor borgmester Hans M. Jensen tog imod og lykønskede. * Kura blev dagens schæferhund, da den veltrænede hund fandt en tabt pung med 1500 kr. * Majbritt Nielsen fra RIF vandt det jyske juniormesterskab i 3-kamp på Randers Stadion. Hun satte ny klubrekord i diskoskast, kuglestød og spydkast. De unge atleter erobrede 2 medaljer ved de jyske mesterskaber i Århus. * 21. Ved den store festlighed ved Frihedsstøtten talte Dronning Margrethe og tændte en fakkel, der af løbere skal bringes ud til alle kommuner i landet. * Ringkjøbingegnens Husholdningsforening i samarbejde med Ringkjøbing Museum har i disse dage en udstilling i rådhushallen: Kvinders arbejde gennem 200 år. Dette i forbindelse med 200 året for stavnsbåndets ophævelse. Der præsenteres madlavning, spinding på rok, knipling og m.m. * Sct. Georgs Gildet vil gøre det sjovt at handle i Ringkjøbing. De er i øjeblikket i færd med at starte en skattejagt. Det går ud på, at man i Turistbureauet får udleveret et kort med en kode, og i forretningerne står der så en kiste med samme kode. Hvis man er heldig, at koden passer, er der en overraskelse i kisten. * Chr. Jensen, Ølstrup, blev i mandags fejret på RIBO for 25 års ansættelse i firmaet. * Lydig er stærkt på vej ind i et nyt produkt. Det er en storhøjttaler, som firmaet venter sig meget af. Indmaden til dette leveres fra USA. Gæster fra USA, Italien og Japan var på besøg for at tage det nye produkt i øjesyn. * 23. Sygeplejerske Grethe Thorsager rejser til Afghanistan for at være med til at opbygge et krigshospital i hovedstaden Kabul. Hun er operationssygeplejerske i et dansk Røde Kors hold. * Plejehjemmene i No, Vedersø og Højmark bliver nedlagt til beboernes store sorg. Plejehjemmet i Velling får frist til 1. oktober 1989, da det skal overgå til »ændret anvendelse«. * Udvidelse af ROFI-Hallen med et nyt center var til afstemning efter en lang følelsesladet debat. Resultatet var, at der blev givet grønt lys for byggeriet. * Borgmesteren fremlagde i aftes regnskabet for 1987. Kommunen havde haft et underskud på 29 mill. kr. og kassebeholdningen er langt nede. * Dronningens ild blev af 2 unge fakkelbærere bragt fra Ikast til Tbrvet i Ringkjøbing. En kold nordenvind bevirkede at festlighederne på Tbrvet, bl.a. med Ragna Tangs folkedansere i flotte gamle dragter, blev henlagt til Vesterhavshallen. * Gunnar Haurum fra Statens Brandinspektion roste Falcks Redningskorps meget for brandøvelsen, han havde overværet. * 25. Målet for Ringkjøbing Gardens sommertur er i år Luxenbourg. De er så mange, at der skal to busser til at fragte dem. Blandt musikerne er der 4 søskende, den mindste spiller på det største instrument. * Læge Knud Bang Nielsen åbner sin speciallægepraksis på mandag på I. C. Christensens Allé. * »Fjernvarme-Madsen« bliver 60 år d. 29. Han har været med fjernvarmeudviklingen lige siden begyndelsen, også den tid der var kulfyring. Nu er der fuld gang i omstillingen til naturgasfyret decentralt kraftvarmeværk. Fødselsdagen fejres med familiefest og åbent hus i Logen for venner og bekendte. * Den tidligere Ringkjøbingpige, Grethe Sigvaldsen, der nu er journalist i Norge, har fået 50.000 kr. til et projekt om samarbejde i Norden. * 28. Postkontoret kan onsdag tage den nye flotte indgang i brug. Der skulle med den nye indgang være bedre adgangsforhold i almindelighed og i særdeleshed for kunder, der har besvær med trapper. Ligeledes er der elevator til kørestole. * 29. På Amtsrådets lukkede møde ansattes Finn Jonassen fra Spjald som forstander for pensionatet Blomstervænget. * Alice Normann Andersen er ansat som hjælpepræst i Ringkjøbing sogn. * Den nye ejer af Cafe Victoria, Grethe Andersen, glæder sig til på fredag, da hun overtager Cafeen. Denne agter hun at drive videre i samme stil som hidtil. * Regner Lydig har købt Vejvæsenets tidligere bygning på I. C. Christensen Allé 1. Hvad han vil anvende den til er endnu ikke klarlagt. * På amtsrådsmødet i går fik Ringkjøbing Sygehus en ekstrabevilling på 916.000 kr. til sit byggeprojekt. * 30. De Bergske Blade, hvoraf Ringkjøbing Amts Dagblad er et, skifter direktør. Ib Kr. Randers, der i mange år har haft ledelsen over de 6 blade, der hører til koncernen, overlader ledelsen til økonomidirektør Arne Bakhauge. Randers er et oldebarn af C. Berg, der for 100 år siden lagde grunden til et avisforetagende, som i dag er særdeles levedygtig. * En lille gasturbine til kraftvarmeværket på Kongevej er erstattet med en meget større. Dette vil bevirke, at prisen på varme ikke bliver så stor som projekteret med den lille gasturbine. * Det nye Shell-Center på Enghavevej er nu klar til at blive taget i brug. Dette markeres ved en række festligheder i de kommende dage. Asger Damsgaard er leder af det nye center. Han kommer fra et andet Shell-job i Hørning ved Århus.

Bryllup: 4. Gitte Clausen og Per Petersen, Ringkjøbing. * Lone Nederby og Bjarne Frederiksen, Trekløvervej 7. * 11. Pia B. Olsen og Kim Sikjær. * 12. Lone Bjerregaard Pedersen og Henning Pedersen, Ringkjøbing. * Ane Marie Sørensen og Erik Eskildsen, Tim. * 18. Dorte Nysted og Peer Jessen, begge Ringkjøbing. * 25. Hanne Barner Nielsen og Erik Dahl Pedersen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 29. Kaj Lauridsen og hustru Gudrun, Trekløvervej 11.

Guldbryllup: 28. Peder Jørgensen og hustru Anne, Vesterhede 13, Rindum.

Fødselsdag: 2. Karen Pedersen, Rugvænget 16,60 år. * 3. Kontorleder Vagn Jensen, Snebærvej 5, 50 år. * 11. Tage Søndergaard Larsen, Rønneallé 16, 70 år. * 15. Egon Kristensen, Brogårdsvænget 69, 50 år. * 17. Astrid Elkjær, Kongevejen 17, 85 år. * 22. Vagn Midtgaard Hansen, Tromsøvej 33, 60 år.

Jubilæum: 3. Trykker Arne Sørensen, Alkjærparken 23, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad. * 10. Kreditchef Aage Jørgensen, Egevej 8, 25 år i Ringkjøbing Landbobank.

Døde: 8. Anne Kathrine Poulsen. * 11. Kristian Knudsen. * 14. Inge Bruun og lille Majbrit. * 24. Klaus K. Sørensen. * 30. Sigrid Christensen. * Minna Christensen.

 

JULI

1. Den lokale formand for HK forestod rejsegildet på det nye fagforeningshus i Rindum. Mange deltog i går i det strålende solskinsvejr. * I aften, fredag, danser folkedanserne for første gang i denne sæson på Torvet. Ragna Tang leder otte par. Det er lige efter butikslukketid, så det trækker sædvanligvis mange mennesker. * 2. Fra socialudvalget meddeles det, at lukningen af plejehjemmene i No, Vedersø og Højmark ikke vil ske uden, at beboerne og personalet er blevet spurgt, om de ønsker at blive der under de ændrede forhold. Ligeledes vil sognebeboerne blive spurgt om, hvad man kan bruge bygningerne til. * 4. 60 tilhørere overværede en koncert på Borgen med det norske Tensingkor, der gæstede byen en enkelt dag. Koncerten indledtes og sluttede med fællessang. * Brødrene Erling Jensen og Ryan Jensen har overtaget forpagtningen af Uno-X, Herningvej 82. Denne er en af byens største servicestationer, og rummer værksted, butik og benzinsalg. * 5. Gasnettet under byen er nu færdig med undtagelse af nogle ventilgrupper og en trykprøve. * Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning har 1. juli fået ny direktør. Det er den 43-årige Poul Ernst Nørgaard, der ved en reception i går på Hotel Fjordgården hilste på mange af egnens folk. Han kommer fra stillingen som chef for planlægningsafdelingen hos ELRO, et privat selskab, der forsyner Randers opland med strøm. * 6. Brevdueforeningen havde i lørdags tre kapflyvninger fra Åbenrå, Hannover og Neumunster. Duerne tilbagelagde strækningerne med 80 km i timen. S. Mortensen vandt flyvningen både fra Åbenrå og Neumunster. * Den amerikanske musiktrup Blue Lake med 100 medlemmer ankom i går eftermiddags til byen, hvor de straks blev indkvarteret. I aften giver de koncert i rådhushallen med et program bestående af en symfonisk afdeling, en bigband- og en harmoniafdeling. Kl. 6 i morgen tidlig forlader de igen byen. * Formanden for ejendomsudvalget klager over de mange skilte, der er kommet i gadebilledet, navnlig på Herningvej. Han kalder det »visuel forurening« og mener, at beboerne skal være med til at opretholde respekten for byens bygningsmæssige værdier. * 7. Manden bag vandland i Fjand, Magnus Bork Jensen fra Harboøre, har købt Hotel Klitten i Søndervig, der nu går en lysere tid i møde. Hotellet er, efter sidst at være brugt til asylcenter, temmelig medtaget. * Til næste år kommer der to nye sandpumpere til kysten. De skal stationeres i Hvide Sande og Thorsminde og sørge for tilstrækkeligt dybt vand i indsejlingerne. * Naturvejlederne fra amtet indbyder igen til en tur i omegnen. Denne gang gælder det møller, den gamle mølle i Skjern, moderne Vestas Mølle i Vognbjerg og Tændpibe mølleparken på Velling Mærsk. Turen slutter i pavillonen i Schuberts Plantage, der har udstilling om vindmøller. * Bent Pauli åbner i morgen fredag, i Jern & Staals tidligere bygning på Godthåbsvej, et loppemarked. * Interessen for at få job på den nye institution på Søibergsvej har været overvældende. 22 har søgt job som pædagog og 57 som pædagogmedhjælper. Mange bliver skuffede, da der kun skal bruges 8 i alt. * Handelskoleforstander Leif Engelsbak beklager at måtte afvise hver femte ansøger til HH. Der er 74 egnede ansøgere til 60 pladser. * Ca. 40 fra byen deltog i ordinationsgudstjenesten i Ribe Domkirke, da sognets nye hjælpepræst blev ordineret af biskop Helge Skov. * 8. Englandsfarernes bogmarked havde en vældig god start. Mange mennesker var interesseret i både den nyere og den gamle litteratur. Da forretningernes udsalg begynder samtidig gør det sikkert ikke salget mindre. * Ringkjøbing Gården underholder på og omkring Torvet lørdag formiddag. Der bliver march gennem gaderne og til slut koncert på Torvet. * 11. Kunstforeningen står bag udstillingen i rådhushallen i denne måned. Det er den 29 årige Kirsten Gad, der udstiller 54 af sine sidste billeder. Malerierne er domineret af portrætter af heste og fugle. Udstillingen varer 14 dage. * Ringkjøbing-Garden er igen på farten. Denne gang til Stege, hvor de skal give 2 x 45 minutters march og koncert i gågaden i Stege. * Englandsfarerne glæder sig over bogmarkedet, der blev alle tiders. Der blev solgt bøger m.m. for godt 30.000 kr. * Forsøget med handicappedes lørdagsklub, der med succes har bestået 1 år, fortsætter endnu Vi år. Det er handicappede med tilknytning til MSM, der har behov for noget at beskæftige sig med i weekenden, hvor de tit keder sig. * 12. For om muligt at redde de vesttyske turister tilbage til Vestkysten og Danmark, har Danmarks Turistråd i et oplag på 200.000 udgivet en pjece om den danske miljøpolitik. * Strandgården i Husby, der hører ind under Museet, har i år haft sin næstbedste sæson i sin 12-årige historie. I år har man fået et mælkerum ved siden af det gamle køkken. I dette rum lavedes fortrinsvis ost og smør. * 13. Antikmessen, der afholdes i Vesterhavshallen, har i år 10-års jubilæum. Messen har i år 37 stande med udstillere fra hele landet, og der er lange ventelister for at få en stand. Første gang messen blev afholdt, var der kun 12 udstillere. * Naturvejledernes tur, der starter ved redningsbåden i Hvide Sande, har denne gang strandinger og redningsvæsen ved vestkysten som emne. Turen ledes af amtsfredningsinspektør Gert Alsted. * Ringkjøbing Plejehjems Venner samler løbende ind til loppemarked. Det næste afholdes 10. og 11. september. Man håber, der stadig kommer mange for at handle. * Det blev en vellykket koncert pianisten Thomas K. Sørensen gav i rådhushallen onsdag. Der var fuldt hus, og blandt de mange tilhørere var der både svenskere og tyskere samt en enkelt englænder. * Kirkevielse er igen kommet i forgrunden fremfor vielse på rådhuset. Det er jo også mere romantisk. * 15. Alt skulle nu være klar til de 4 fjordfestdage 28-31. Der er bl.a. bestilt musik til 100.000 kr. 200 frivillige hjælpere deltager i forarbejdet. * Poul Erik Elbrandt, Stadil, har planer om turistfart på Ringkjøbing Fjord. Det kan muligvis starte til næste år. * Jens Hebroe, vindisponent hos købmand Morten Madsen, har vundet en landsomfattende konkurrence, der gik ud på, hvem der kunne sælge mest vin. Præmien var en rejse til Torino. * Vestjysk Energi- og Miljøkontor på Herningvej vil gerne, at folk skal vide, hvad kontoret står for. Derfor er der på Torvet lørdag opstillet en mindre stand, der giver oplysninger bl.a. om minisolfangere. * 16. Inger Lis Kristensen er indehaver af hundepension Tvistholm lige nord for Ringkjøbing. I øjeblikket er der 50 pensionærer, der bliver godt forkælede. De bliver hver dag luftet i snor og alle er ellevilde med værtinden. * Et ungt par, Hanne Fisker og Lars Stender Clausen, synes ikke, at et bryllup er noget at gøre stor ståhej ud af. De blev viet på rådhuset, og efter en stilfærdig middag for to, fortsatte de deres daglige arbejde. Borgmesteren, der viede dem, synes at en borgelig vielse også skal være festlig, så han havde blomster og levende lys på det blankpolerede bord på borgmesterkontoret, vin i glassene og en lille erindringsgave til de nygifte. Hanne er fysioterapeut, han tandlæge i fællespraksis'en i Torvegade. * Ægteskabet er her i det vestjyske fortsat den dominerende ramme om børnefamilierne. Kommunen har kun halvt så mange enlige som i den øvrige del af landet. * 18. Boligforeningen vil efter ferien sætte store forbedringsarbejder i gang. Det drejer sig om arbejde til 4,5 mill. kr. i Ringkjøbing og Lem. * Maren Pedersen, der er fra Holmsland, bliver 90 år d. 21. Hun er frisk og følger med i, hvad der sker både i sognet og landet. Politik er hun levende interesseret i. På hendes 90-årsdag samler hun hele sin familie til fest i Velling Forsamlingshus. * 19. Der er misfarvede helt fra Stadil og Ringkjøbing Fjord. Disse bliver nu undersøgt af Industritilsynet. Et parti, der skulle have været eksporteret til Italien er blevet standset. * Turistchef Guri Koefoed mener, at fjordsejlads er en superide. Hun vil på alle måder bakke ideen op. * Rindum SUs junior A hold var heldige i den indledende runde. Det blev sejr på 2-1 over LC Mexico. Stævnet Gothia Cup afvikledes i Goteborg. * Ringkjøbing Gården har skaffet 40.000 kr. til 3 nye instrumenter. Det blev til 2 nye basuner og en brugt, men god tuba. * 20. Onsdag aften starter den traditionelle række af populære sommerkoncerter i Ringkjøbing Kirke. Den første koncert er med den tyske violinist Jochen Brusch, der tidligere har været tilsluttet Herning Stadstrio, og den unge danske organist Erik Hildebrandt Nielsen. * Ingeniør Erik Olesen foretager p.t. forsøg på rensningsanlægget, der skulle fjerne kvælstof fra spildevandet på en billig måde. Det er et stort jernhjul, der omrører vandet. Han håber, det falder heldigt ud, da der ellers i 1992-93 skal en større udbygning til. * Antikmessen i Vesterhavshallen rykker lørdag formiddag ud med en afdeling på Tbrvet, hvor ejerne af de forskellige stande håber på en god handel og godt vejr. * 21. Den 1. august bliver det lovligt at sende reklamer i danske lokalradioer. Som følge deraf vil Ringkjøbing Amts Dagblad (Ringkjøbing Reklamebureau) om kort tid starte salg og produktion af radioreklamer. * Vestjyllands Højskole havde lånt rådhushallen til en koncert med sangerinden Kirsten Grove og guitaristen Morten Skott. 80 tilhørere glædede sig over den fine og enkle præstation. * 22. En landsforening for landboturisme er netop stiftet, da denne nu for alvor skal organiseres. Mange landmænd har hidtil udlejet værelser eller smålejligheder på gårdene, men det har altid været privat foretagende. * Turistchef Guri Koefoed deltager med iver i alt nyt, der kommer frem. Hun foreslår således en plakatsøjle på Torvet i stedet for den dyre aktivitetskalender og en idekasse på Turistkontoret, hvor alle skriftlig kan komme frem med en god ide. Det sidste foreslået af læge Orth. * 23. Sprintertalentet Kristina 16 år, bor i Ringkjøbing, men dyrker atletik i 2. division og træner i Hillerød. Klubben FIF i Hillerød har gjort meget for mig, så jeg skylder den at fortsætte. Det transportmæssige er dog noget besværligt, siger hun. * Urmager Bent Andersen har fundet ud af, at det ikke er nogen dårlig ide at være med på Antikmesse. Denne gi'r mig arbejde til et helt år. * 25. Den nystiftede forening for bondegårdsferie kom til at hedde: »Landsforeningen for Landboturisme«. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 3 fra Sjælland, 1 fra Fyn og 5 fra Jylland. * Ringkjøbings nye Surf- og Skiklub havde i weekenden surftræf. Mange deltog, og ved slutningen erklærede formanden Kjeld Kjeldsen, at det havde været absolut tilfredsstillende. Det bedste var vel nok, at vejret var helt ideelt, så Ringkjøbing skulle gerne blive surfby nr. 1. Samlet vinder af stævnets bedste klasse, blev Tommy Fjord fra Struer, der hører til kliken af landets bedste surfere. * 26. Heltsygdommen i fjorden var åbenbart ikke så alvorlig, som det blev antaget i første omgang. Nu er fiskeriet givet fri igen både i Ringkjøbing og Stadil fjord. * MSM havde 1. juli eksisteret i 25 år, men på grund af ferie markeres det først nu d. 28. med åbent hus for indbudte gæster om eftermiddagen og festmiddag for elever og personale om aftenen. * I aftes gik starten på en ny vægtersæson i byen. Atter i år er det Hans Post og Mogens Grimstrup, der går syngende rundt i byens små gader. Vægterne er behørig udstyret med sorte frakker, lygte og morgenstjerne. * 27. Efter den megen tale der har været om at lukke de små sygehuse, siger formanden for sygehusudvalget i Ringkjøbing Amt, Rudolf Knudsen, Videbæk: Ingen fare for sygehuslukning her i amtet. * Mandag morgen tager håndværkerne fat på opførelsen af et nyt kontorhus til ingeniørfirmaet Skyum, Karkov og Tønnesen. De har solgt Isagergård til kommunen. * Det var to musikere af usædvanlig virtuositet, der i aftes gav koncert i kirken. Organist Ulrik Spang-Hansen og basunist Niels-Ole Bo Johansen. 80 tilhørere fik en oplevelse ud over det sædvanlige. * Vandrerhjemmet har passeret 50 år i ubemærkethed. 11938 startede man i Iteknisk skole. I 1960 flyttedes der til Vesterhavshallen, hvor faciliteterne er udmærkede. Der er plads til 60 overnatninger, der fortrinsvis er fra de skandinaviske lande. * 28. Sejleren Benny Andersen her fra byen har erobret førstepladsen ved europamesterskaberne for laserjoller ved Ostende i Belgien. * I Skovpavillonen viser Jytte Abildstrøm sin forestilling »Klodshans«, hvor oplægget er H. C. Andersens eventyr bearbejdet for børn og voksne. * Den 17. oktober rykker børnene ind på den nye kommunale daginstitution »Trinbrættet« på Søibergsvej, og der blev holdt rejsegilde i strålende vejr. * Døgnkiosken på Herningvej får ny indehaver fra 1. august. Denne er solgt til Kurt Christensen, Holstebro. * Marchforeningen holder lørdag for 13. år fjordfestmarch. Marchen er i år henlagt til Holmsland. * Fjordfesten starter i aften torsdag med skak i det lille telt og kl. 20.00 Ragna Tangs folkedansere i det store telt. * Ringkjøbing Gården, der skulle underholde ved Vorbasse Marked, måtte de sidste km have politieskorte for at nå frem til tiden. * Charlotte Stampe og Niels Arne Stensig bliver lørdag viet i Ringkjøbing Kirke. Foruden gæster deltager et japansk TV-hold, der er i byen for at optage et virkeligt kirkebryllup. Et tysk filmhold er i byen for at filme en bygmark, der skal bruges til ølreklame. * 29. Fjordfesten fredag: Tombola på Torvet kl. 9., Dahlgaards Tivoli på festpladsen kl. 19, udendørsrestaurationen åbner kl. 20. og fra kl. 21. dans. Ringkjøbing vandt skakkonkurrencen torsdag. * 30. Ringkjøbing Gården får ny musikchef. Efter sommerferien afløser han Ole Chr. Pallesen, der i 5 år har været musikinstruktør. Den nye musikchef bliver Kaj Milter Jensen. * Den tyske presse har skrevet meget om forureningen af de danske strande. De turister, der alligevel er kommet, mener ikke, at Danmark er så forurenet, som der er skrevet. * I dag er det dagen for det årlige veteranbilløb. Løbet går fjorden rundt i et sindigt tempo. Det er ingen konkurrence, det gælder kun om at være med. Om aftenen holder veteranbilfolket fest med dans og festligt samvær på Hotel Fjordgården. * Fjordfesten starter i dag med flisepudsning. Flisens venner mødes på Torvet kl. 12.15 og sørger for at flisen påny bliver fin og skinnende. Kl. 12.45 er festens helt store nummer. Frokost i teltet med 600 deltagere. Under frokosten er der taler af en »gammel« ringkjøbinggenser og en »tilflytter«. Desuden er der revy med helt nye »skuespillere«. Om aftenen fra kl. 21 dans i teltet til kl. 02.

Bryllup: 2. Hanne Sønderby og Arne Ryevad, begge Ringkjøbing. * 10. Lene Jensen, Ringkjøbing og Ole Hubner, Holstebro. * 17. Majbritt Nielsen og Niels Chr. Graversen, Hvingel. * 23. Anette Larsen og Knud Kornberg, begge Ringkjøbing. * 30. Charlotte Stampe, Ringkjøbing og Niels Arne Stensig. * Lis Jakobsen, Ringkjøbing og Palle Høj, Århus.

Sølvbryllup: 13. Kristian Jensen og hustru Hcrtha, 0. Strandgade 7. * 13. Leif Skovhus og hustru Vita, Markskellet 38.

Fødselsdag: 6. Anna Nielsen, Kirkevej 33, 85 år. * 11. Ebbe Iversen, Vesterled 10, 70 år. * 14. Poul Wind, Damtoften 29, 80 år. * 27. Fhv. stadsingeniør N. E. Gravesen, Østertoften 18, 70 år. * 28. Olga Jensen, Havrevænget 4, 60 år.

Jubilæum: 1. Erik Bank, Bækvej 12,25 år i firmaet Jens Chr. Stampe.

Døde: 6. Anders Kristian Pedersen. » 10. Jens Gylden Houmann. * Hedevig Korsgaard. * 18. Dagny Ragnhild Christensen. * Kaj Høgsberg. * 23. Martha Reffs. * 27. Hagbard Reffs.

 

AUGUST

1. I går søndag var sidste dag for Fjordfesten. Kl. 13.15 startede det store vognoptog, hvor der var 25 enheder vogne og musik. Publikum havde stemmesedler og førsteprisen fik vognen fra daginstutionen på Vasegården. Børnene var klædt ud som blomster. Nr. 2 blev Ragna langs folkedansere i dragter fra Egtvedpigen til vor dronning Margrethe. Tømrermester Kaj Møllers ide var formet som et kæmpestort kondom. Der var nærmest trafikkaos for at folk kunne komme til festpladsen, hvor optoget sluttede. Om eftermiddagen var der optræden. Fra kl. 19 til 23 var der dans, kl. 23.30 sluttede det hele med festfyrværkeri. Et stort plus var det, at søndagen var begunstiget af solskin. * Vinterbyghøsten er overstået de fleste egne i landet og resultatet lever op til de store forventninger. Markafgrøderne står bedst på Fyn, i Ringkjøbing og Storstrøms Amter. * Amtet har sagt ja til, at der må opstilles 30 nye møller i Velling. * Thomas Thorninger fra Ringkjøbing har på juniorlandsholdet i fodbold scoret 3 mål i kampen mod Sverige på Råsunda stadion. Danmark vandt 4-2. En dejlig ung mand, der ikke mener, det er noget særligt, han har præsteret. * Stationsleder Ole Fyrsterling hos Falck i Ringkjøbing synes ikke, surferne har skabt problemer på vestkysten. En redningsaktion koster det offentlige 18.000 kr., men det har vi her på fjorden hidtil været skånet for. * 3. Helten er til undersøgelse på Landbohøjskolen for om muligt at finde ud af laksefiskens dårlige tilstand. Fiskeriet er dog stadig frigivet. * Der er i aften møde på Hotel Ringkjøbing, hvor Helge Dohrmann fra Fremskridtspartiet vil tale om den aktuelle politiske situation. Denne ligner meget den, man kendte i 1973. Folk er godt trætte af at slide og pukle, hvorefter en stor del af lønnen skal afleveres i skat. Han redegjorde for mange ting, som man ellers ikke får viden om gennem aviserne eller TV. * Alex Madsen, der for 1 måned siden overtog Arnes Blomster siger, han har fået en god og travl modtagelse i byen. * 4. Det var en stor oplevelse for 120 tilhørere i kirken at stifte bekendtskab med et af dansk musiklivs helt store sangtalenter, barytonen Lars Thodberg Bertelsen. Koncerten bød på et meget varieret program og ikke at forglemme den teknisk meget velbegavede organist John Wedell Horsners imponerende orgelspil. * 5. Rindum SUs fodboldafdeling har modtaget en fornem hæder. Ved Kattegat Cup i Grenaa fik klubben præmie for særdeles god opførsel både på skolen, hvor de var indkvarteret, i spisesalen og på banerne, trods det de intet havde vundet i turneringen. * Debatten om at lave Algade om til gågade er igen blusset op, men udvalget meddeler, at der ikke er penge til fornyelse af gaden før 1992. * Efter et par års pause fejrer Gågaden igen fødselsdag. Det sker under nye former. Hidtil har der været kaffebord til byens borgere. Dette er i år sløjfet, og de handlende stiller i år boder og forskellige aktiviteter fra forretningen ud på gaden. Lotte Kaalund, Miss Q, stillede bl.a. en udendørs skønhedsbehandling til rådighed. King Kong gik i gaden og uddelte bananer til børnene, og i biografen var der film. Om eftermiddagen var der musik, og dagen sluttede med genopførelse af fjordfestrevyen. En tilfredsstillende dag selv om der ikke var kaffebord. Anne Grethe Bendixen havde fået Guri Koefoed, Eva Bay-Jørgensen og Annette Holm til at male små krukker og skåle, der blev solgt på fødselsdagen. * 6.1 dag lørdag middag giver Ringkjøbing Big-Band koncert på Ibrvet. * Tb unge Bjørn Bæk og Birger Husted er efter et års rejse med Up With People vendt hjem til Danmark og er klar over, at de er danskere til fingerspidserne. Alle steder har de måttet fortælle om Danmark, dansk kultur og meget andet. * Ferien er forbi og 2511 elever i kommunen genoptager eller indleder skolegangen. Eleverne er fordelt på 143 klasser. * Byrådet vil onsdag modtage et legat på 150.000 kr. Det er ingeniør Karl Gustav Sørensen, Cape Tbwn i Sydafrika og hans søster Edith Lindhardt Christensen, Præstø, der opretter det til minde om deres forældre. Faderen var distriktsmontør ved JTAS. Legatet skal hedde Anna og Gustav Sørensens mindelegat og skal komme elever på Ringkjøbing Skole til gode. * 8. Ved skoleårets begyndelse blev 2 jubilæer fejret på Ringkjøbing Skole. Det er 25 år siden Herluf Simonsen og Harry Sudergaard begyndte som lærere på skolen. * Fodboldspilleren Thomas Thorninger får ikke mange timer hjemme i Ringkjøbing efter de nordiske mesterskaber i Sverige. Efter et døgn tager U-16 landsholdet til turnering i Østrig, hvor holdet skal møde Østrig, Holland og Tunesien. * Lasersejleren Benny Andersen, har haft en travl tid. Sidste weekend blev han europamester og i denne weekend dansk mester. I næste weekend gælder det de nordiske mesterskaber i Helsinki, Finland. * Optimistsejleren Jette Sørensen blev søndag aften hædret i klubhuset for sit nordiske mesterskab for hold i Sverige. * Tirsdag aften afvikles sæsonens anden og sidste koncert i Alkjær Lukke. Ringkjøbing Gården og Ringkjøbing Big-Band er faste indslag, men denne gang er Tim Spillemandslaug gæsteensemble. * 9. Ringkjøbing Amt har fået en efterregning fra Staten på 7,8 mill. kr. Regningen er for gymnasieelever i private gymnasier og HF-elever på seminarier. Amtsborgmester Anton Kristensen nægter pure at betale, da den vil vælte alt, hvad der er budgetteret. * Den lille butik i Dagcentret i Grønnegade har fået navnet »Kræng«. Herfra sælges pensionisternes håndarbejde. Butikken er åben hver dag i dagtimerne. * 10. Amtets teknik- og miljøforvaltning fejrede i går i kantinen, at det smukke og velindrettede nybyggeri kunne præsenteres færdigt. * Ringkjøbing Gymnasium starter efter sommerferien med 106 elever. Som noget nyt er, at eleverne efter l.g. selv kan kombinere fagene, så de kan indrette deres eksamen efter det, de ønsker at beskæftige sig med i fremtiden. * Torsdag aftens kirkekoncert byder for første gang på klarinet som soloinstrument. Klarinetsolisten er Mikael Børresen, desuden er operasangerinden Kirsten Frellesen og organisten Michael Turkat med. * 11. Carl Chr. Josephsen, Kærsangervej, ejer en dejlig hund, der i løbet af ingen tid kan finde bortkomne ting. Sidst har den i Torsted i løbet af 12 minutter fundet et par briller, der var tabt fra et hølæs. * Brevdueforeningen har i weekenden holdt 4 kapflyvninger fra Altona og Giessen i Vesttyskland og fra Åbenrå for gamle duer og unger. Carlo Bank vandt flyvningen fra Altona, Victor Degn fra Giessen, Sigfred Mortensen de gamle duer fra Åbenrå og A. G. Hansen flyvningen for unger. * 12. 31 personer fik forleden morgen en hilsen fra politiet for at køre uden sikkerhedssele. * Metals Ringkjøbingafdeling har sagt absolut nej til en kontingentforhøjelse på 30 kr. om måneden. * 13. Stavnsbåndsspillet »Kamp må der til - skal livet gro«, skrevet af Jonna Green, Højmark spilles søndag, mandag og tirsdag. Stykket bliver meget rost af ældre vestjyder, så man håber på mange tilskuere. * Voksenundervisningscentret har haft særligt travlt, da der i år er tilmeldt 40 % mere end sidste år til dagundervisningen. Centret har lokaler på Ringkjøbing Gymnasium. Forstanderen er Jørn Søndergaard. * Ringkjøbings nye hjælpepræst Alice Normann indsættes i morgen søndag officielt i embedet i kirken. * Den populære hundesport agility er nu nået til byen. I denne uge begynder en halv snes hunde træningen på Dansk Kennelklubs bane på Ndr. Ringvej. * 15. Ringkjøbing IFs atletikafdeling bliver ved med at imponere. I denne weekend fik klubben 3 jyske ungdomsmestre i aldersklassen 15-16 år. Claus Bækby vandt guld i 400 m og 800 m løb. Marie Bagger vandt højdespring og Rasmus Johnsen kuglestød. Der var sølv til Rasmus Johnsen i diskoskast og til Lone Nielsen i 100 m og spydkast. * Børnedyrskuet på Æblehavens Campingplads blev årets store begivenhed. Udover konkurrencer blev der også tid til at lege med de andre børn og beundre deres dyr. * Byrådet godkendte standardcivilforsvarsplanen 1988-91 for Ringkjøbing og Holmsland kommuner. Planen har været forelagt myndighederne til udtalelse. * 16.1 løbet af efteråret forsynes Nørredige med et nyt lag asfalt. Nørredige er en af de stærkest trafikerede gader. * Ringkjøbing Plejehjem har markeret Diakonsamxnenslutningens 30-års jubilæum med middag for beboere og personale samt plejehjemsvenner og kommunens repræsentanter. Plejehjemmets Venner har foræret hjemmet et maleri af Poul Møller med motiv fra fjordstien. Beboerne fik alle blomsterbuketter af vennerne. * 17. På fredag fejrer Ringkjøbing Skytteforening 125 år. Oven i købet ved man det nøjagtige klokkeslet, der er kl. 18. Foreningen blev stiftet i en tid med national rejsning som en forberedelse til militærtiden. Det var 6 mænd af byens bedste borgere, der gik sammen, og efter flere forgæves forsøg startede Skytteforeningen. Medlemmerne fik tilbudt lejlighed til øvelse og vejledning i riffelskydning, så de i påkommende tilfælde var i stand til at forsvare landet. Helge Hansen har i 12 år været formand for byens ældste forening. I dag er det både børn og voksne, der dyrker skydesporten. * Ringkjøbing og Omegnens Havekreds har haft en meget vellykket udflugt til Velling, hvor Elly og Peder Møller viste deres flotte have frem. Lørdag d. 20. er der udflugt til landsdelsudstillingen i Jelling. * 1400 så Jonna Greens egnspil. Ved den sidste opførelse i Vesterhavshallen blev hun stærkt hyldet. * Egon Hovmark, Brogårdsvænget 30, bliver fra 1. september den ny kontorleder på Handelsskolen. * 18. Henning Andersen er leder af Ungdomsgården i Ringkjøbing. Ved siden af dette har han udsalg af brugt arbejdstøj på sin bopæl, Vesttarpvej 17 i Velling. Han har arbejdstøj i lange rækker og en stor kundekreds. * 19. Rideklubben har ansat en ny berider. Det er Preben Ørts fra Holstebro, der har gennemgået en 6-årig uddannelse for at kunne få titlen berider. * Ringkjøbing-Skjern Plantningsforening bliver d. 7. november 100 år. I den anledning har foreningen udgivet et lille festskrift, der er skrevet af fhv. konsulent J. Ankjær Jacobsen. * Jørn Lange bygger en hal på 1200 kvm på Skådsmosevej. Han vil udvide virksomheden med en afdeling for tøj og udstyr til kantiner. * Ældre Sagen holder torsdag det første medlemsmøde i lokalkomiteen. Det er i Dagcentret og Jens Olesen vil fortælle om myter om ældre. Der er omkring 300 medlemmer i Ringkjøbing/Holmsland området, og formanden Bodil Bonde er spændt på, hvor stor interessen er. * 20. Skytteforeningen fik i går i anledning af 125-års jubilæet skænket en fane af Danmarks Samfundet. Formanden Helge Hansen og hans kone Margit modtog begge ærestegn for deres store indsats for foreningen. Fruen fik en guldnål. Der var reception i dagens anledning. * Else Lauridsen, Alkjærparken, ejer Danmarks mindste og fineste hund. Det er en chihuahua, der i weekenden fik sit tredie certifikat. Det er det bedste en hund kan opnå på udstilling i Danmark. Familien tænker nu stærkt på internationale hundeudstillinger. * 22. Forsvarsbrødrene for Ringkjøbing og Omegn havde fugleskydning forleden. De kunne glæde sig over det største deltagerantal i flere år. Skydningen foregår på Hotel Ringkjøbing, hvor brødrene mødte op i den tidlige morgen, og gik i samlet trop til fuglekongen fra sidste år, der gav morgenkaffe. Skydningen begyndte derefter på Hotel Ringkjøbing, og fuglen blev nedlagt efter 648 skud. Fuglekonge blev elektriker Dan Christensen, der nu kan smykke sig med fuglekongekæden det næste år. Dagen sluttede med det traditionelle måltid: Gule ærter med flæsk og pølse og en snitte gi. ost bagefter. * I morgen er Nykredit vært ved en stor ældreboligkonference på Hotel Ringkjøbing. Interessen har været overvældende, idet der er tilmeldt 152 deltagere. Konsulent Rud. Werborg, boligministeriet, vil orientere om ældreboligloven. Borgmester Cato Nielsen, Viborg, og direktør Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening, har derefter ordet, hvorpå der vil blive lejlighed til spørgsmål. * Lokalsparekassen SDS kan glæde sig over et tilfredsstillende resultat for det første halvår i 1988, oplyser sparekassedirektør K. Møller Nielsen. * 23. Ungdomsskolens elever ønsker sig brændende en knallertbane. Desværre er der nok ikke penge til den i øjeblikket. * Ungdomsgården er netop nu blevet færdig med en kondibane. Den er lavet af gamle pæle, som RAH forærede Ungdomsgården. Pælene er anbragt til forskellige gymnastiske øvelser og balanceopgaver. * Herninggruppen Pompeji spiller på Rock Cafeen fredag og lørdag. * Ringkjøbing Bridgeklub begynder sæsonen d. 5. sept. og tilbyder begyndere undervisning i spillet. Håbet er, at der kommer medlemmer både fra byen og landet. Det er Hotel Fjordgården, der er samlingsstedet. * 24. Ungdomsskolen, der starter 1. sept., har fået nye spændende fag. Af de nye nævnes Hest og Rytter, navigation og udvidet førstehjælp. * Sommerland West har sluttet sæsonen for denne gang med et besøg på 115.000 gæster. * Lørdagsskolen fejrer 27. august fødselsdag i Spejdergården. Børn, forældre og medarbejdere hygger sig med flag, fødselsdagssang og kanelkage. Sognepræst J. Eilschou-Holm vil være med og holde tale, både for de mindre børn og de lidt ældre. * Ringkjøbing Bank åbner nye erhvervslokaler i forbindelse med bankens finansieringsselskab RB-Finans i Pilestræde 41, København. * 25. Ringkjøbing er efterhånden blevet hjemsted for præmierede hunde. I weekenden opnåede Anne Marie Vedsted, Tromsøvej 12, et imponerende resultat med sine to papilloner (små hunde) Lullans Honky Tbnk og Masja. Det var Papillon-Phalene Klubbens seperatudstilling i Vejlby-Risskov Hallen i Århus, og der sikrede hundene sig 2 certifikater i vinderklassen. Hundene hører hjemme i Kennel Ring-Fjorden. * Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole tilbyder 15. sept. jagtkursus. Dette er skolens mest krævende kursus. * 26. Et superdepot for Tuborg og Carlsberg kommer til at ligge nabo til Lydig ved den lille vej, Engkjær. De Forenede Bryggerier har købt grunden af kommunen. * Det er lykkedes socialudvalget at finde to nye ledere af fritidsklubberne på Alkjærskolen og Rindum Skole. På Alkjærskolen ansættes Grethe Zaar fra Bork. På Rindum Skole ansættes Eva Olsen, der kommer fra København. * 29. En grønlandsekspedition under Jan Juel-Brockdorff hævder at have løst mysteriet om Mylius Erichens død. Ekspeditionen er kommet hjem med en vardeberetning dateret 8. juni 1907 og underskrevet af Mylius Erichsen og Høeg Hagen. I morgen afsløres denne på Ringkjøbing Museum, hvilket betragtes som naturligt, da Ringkjøbing er Mylius' fødeby. Beretningen, der blev fundet rullet sammen i et patronhylster, giver nøjagtig besked om, at de er døde af kulde og sult. De har til slut måtte leve af harer, hvoraf der ikke var mange, og de har måttet slagte nogle af hundene for at holde de andre i live. * Byrådet har ikke villet deltage i en principdebat om atletikstadion, da der ikke er penge til ændringer. * Skolernes Kunstforening i Ringkjøbing-kredsen er nu klar til at sende 18 kunstneres værker ud til skolerne. Det er 18 skoler på Ringkjøbingegnen, og de bytter udstillinger hver måned. * Ringkjøbing IF fik en guldmedalje ved Marie Bagger Rasmussen. Hun blev ungdomsmester i højdespring i aldersklassen 15-16 år ved atletik-DM i Vejle. * Sejlklubben var i weekenden vært ved et stort stævne for optimistsejlere. Der var i alt 49 sejlere og Ringkjøbing var så ubeskeden at vinde førstepladsen i A-rækken ved Jette Sørensen. * Ringkjøbings ungdom klarer sig godt til vands. Roerne vendte hjem fra venskabsstævnet i Struer med 5 førstepladser. Der var roere fra Holstebro, Herning, Struer, Lemvig og Vestervig. * 30. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen er kommet hjem fra den tidligere danskvestindiske ø St. Croix. Han skal her være totalrådgiver for et projekt til 100 mill. dollars. Dette skal bestå af 250 ferie- og helårslejligheder med moderne faciliteter. * Amtsborgmester Anton Kristensen har efter sidste amtsmøde fremlagt budgettet for 1989. Den påbudte besparelse af staten er overholdt, trods store vanskeligheder. * Heldagsskolen på Rindum Kjærgaard, der ejer en 3000 kvm stor mark bag skolen, har i år dyrket sukkermajs. Et stort skilt forkynder, at her sælges sukkermajs.

Bryllup: 6. Elsebeth Dam og Lars-Ole Vestergaard, Brogårdsvænget 65. * 12. Conny Sørensen og Carsten Pedersen, Luleåvej 4. * 20. Karin Egelund Jensen og Jesper Steffensen, Ringkjøbing. * Anna Grethe Nørgaard og Tommy Brink Sørensen, Rindum. * 21. Annette Ejby og P. S. Jensen, Rindum.

Sølvbryllup: 3. Svend Erik Børgesen og hustru Inga, Solbakken 16. * 18. Kurt Behrmann og hustru Anne-Grethe, Herningvej 98. * 31. Ove Hestbech og hustru Inge, Markledet 22.

Fødselsdag: 3. Anine Margrethe Madsen, Rindumvej 22, 75 år. * 5. Tegner Alfred Jepsen, Østertoften 6, 60 år. * 19. Telefonmester Ove Hestbech, Markledet 22, 50 år. * 22. Johanne Poulsen, Bildtsvej 11,95 år. * 25. Holger Lyhne, Markskellet 11, 65 år. * 25. Slagtermester Regnar Sørensen, Holstebrovej 10, 50 år. * 27. Grosserer H. B. Jensen, Nørregade 4,70 år. * 28. Aage Josephsen, Kronager 8,70 år. * 30. Herdis Larsen, Alkjærparken 39, 50 år.

Døde: 5. Anna Jørgensen. * 7. Sine Mathiesen. * Villy Gunnar Nielsen. * 12. Kresten Damgaard. * 16. Vilmer Laurberg. * 19. Andreas Skøtt Christensen. * 26. Eigil Rindom Knudsen. * 28. Svend Rindom. * 29. Gunnar Kiilerich. * 30. Anne Marie Mortensen.

 

SEPTEMBER

1. Hotel Fjordgården er færdig med første byggeafsnit. Ved en reception fredag eftermiddag vil direktør Poul Jacobsen gerne vise interesserede, hvad der er sket. 19 nye værelser er klar til at tages i brug, og der er nu muligheder for plads til kongresser og større møder. * Teaterforeningen har holdt generalforsamling og er nu klar til at modtage indmeldelser til vintersæsonen. * Nina Tvistholm og Jan Steindorff Nielsen fra 10. klasse har modtaget Bøgners Sportslegat. Legatet gives til elever, der har vist interesse for gymnastik, idræt og godt kammeratskab. * Konservativ Ungdom, der p. t. har hvervekampagne, nåede i dag til Ringkjøbing, hvor de talte oplysende om fordelene ved konservativ politik. De besøgte Ringkjøbing Gymnasium og Ringkjøbing Handelsskole. * Benny Andersen, Ringkjøbing Sejlklub, blev nr. 2 ved verdensmesterskaberne for laserjoller ud for Falmouth i England. * 5. Naturvejlederne havde 30 deltagere i svampeturen i Schuberts Plantage. Per Mikkelsen ledede turen. De spiselige svampe blev tilberedt og smagsprøver delt ud til deltagerne. * Klubmesterskaberne, som Ringkjøbing Sejlklub var vært for i weekenden, blev begunstiget af vejret, så alle 4 sejladser kunne gennemføres. Det var første gang i 8 år, at det lykkedes. * Ringkjøbing Filmklub genopstår med et spændende program, hvoraf første film forevises 27. sept. * Ringkjøbing Skakklub har 6 lokale spillere med på landshold. Der er tale om korrespondanceskak med 90 spillere. * Ringkjøbing Amtsråds teknik- og miljøudvalg har bevilget de nødvendige penge til ekstraordinær undersøgelse af heltbestanden i fjorden. * Langtursdistancekaproningen blev gennemført i weekenden på Vonå og Stadil Fjord. Der var tilmeldt 68 både, og det var det største antal, der hidtil har deltaget i arrangementet »Den gyldne Helt«. Alt gik som det skulle, selv om der var truende skyer ind imellem. Esbjerg blev nr. 1, Københavns Roklub nr. 2 og Århus Studenterne nr. 3. Borgmester Hans M. Jensen sendte den første båd afsted. * 6. Formel 1 køreren, Thorkild Thyrring, kommer på visit hos Ford. Direktør Niels Ole Karlsen åbner i den anledning dørene for alle, der er interesserede. * Hotel Fjordgården modtog i forbindelse med ibrugtagningen af den ny værelsesfløj en skulptur til den lille gårdhave. Den bestod af 2 helt lavet af kunstneren Erik Heide fra Mors. Arkitekt Bay-Jørgensen, indretningsfirmaet Scanline og møbelhandler Anders Slot stod bag gaven. * Kreditforeningen Danmark har givet Grethe og Thorkild Møller, Hotel Ringkjøbing, en støtte til restaureringen af hotellet. Denne støtte bliver meget sjælden givet til private foretagender, men dette specielle og helt vidunderlige bygningsværk fra 1600-tallet fortjener restaureringen, som hotelparret er i gang med, siger distriktschef Arne Nørgaard, Holstebro, der overrakte gaven. * 7.1 det dejlige sommervejr havde Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning rejsegilde på nybyggeriet ved Ndr. Ringvej. Nybyggeriet, til en pris af 9,7 mill. kr., omfatter nye kontorer, lagerhal og overdækket parkeringsplads. * Ringkjøbing kommunale Musikskole har knap 1000 elever. De undervises af 24 lærere, hvoraf 4 er nyansatte. * Ringkjøbing Gymnasium har sendt en lykønskning til Bertel Haarder i anledning af hans fødselsdag. Fødselsdagsgaven var V2 studenterhue. * 8. På lørdag har Socialdemokratiet en sensommertur. Der startes midt på formiddagen, og turen går til Strandgården, Thorsminde og til Ulfborg Gæstgivergård. * 9. Lægemiddelkonsulent Else Ammentorp og hendes mand, minkavler Jacob Hornbæk, bliver det nye par, der har lejet plantørboligen i Velling Plantage fra 1. november. I udkanten af plantagen er der i disse dage, til minde om de, der i 1887 plantede de første træer på denne plads, afsløret en sten. Indskriften på stenen er ganske enkelt: »Velling Plantage 1887 - 1987«. Plantagen fejrede sidste år 100 års jubilæum. * Til Plejehjemmets loppemarked er der foruden mange gode gaver givet 2 klaverer. * Ringkjøbingegnens Husflidskreds markerer husflidsugen med telt på Torvet. Det bliver en arbejdende udstilling, hvor man viser bogbinding, spinding, beklædningssyning, trædrejning og slibning af horn og ben. * 10. Byrådet har frigivet 195.000 kr. til indkøb af et overvågnings- og styringssystem for kommunens pumpestationer. * Vineksperten Karsten Riis Laursen ledede en vinsmageraften i Rindum Sognegaard, som Brugsen havde indbudt til. 150 medlemmer af Ringkjøbing Brugsforening deltog og glædede sig over de dejlige vine, der var smagsprøver af, tillige med et ostebord. * 12. Musikskolens Kammerkor skal i efterårsferien til Ungarn under ledelse af Kaj Mitler Jensen. Der er travlhed med at få afpudset det store koncertprogram. * Ringkjøbing Erhvervsråd og erhvervschef Jens Laustsen er med i et nyt initiativ, der i disse dage lanceres af Danske Erhvervschefers Fællesråd - der omfatter ca. 120 erhvervskontorer. * 100 mennesker, med tilknytning til socialkontorerne, har i 3 dage været til seminar på Hotel Fjordgården over emnet »truede børn - omsorgssvigt«. Kendte foredragsholdere som Hanne Reintoft og folketingsmedlem Kirsten Lee har deltaget. * Tirsdag aften præsenterede Musik og Ungdom sin første koncert i denne sæson. Det er med »Den fynske Trio«, som er et af de få klassiske ensembler med internationalt ry. Trioen består af klarinet, cello og klaver. Koncerten finder sted i rådhushallen. * 13. Bankdirektør Mogens Svensson, Ringkjøbing Bank, er på Provinsbankernes generalforsamling indvalgt i bestyrelsen. Ligeledes indvalgt i bestyrelsen for Provinsbankernes Kursuscenter i Skanderborg. * Ungdomsskolens nedgang i elevtal er stoppet i år. Der bliver 440 elever med 33-34 hold svarende til sidste års elevantal. * KFUM & K afholder i samarbejde med menighedsrådene i Rindum og Ringkjøbing en kirkelig foredragsrække. Der bliver 4 aftener i lærerværelset på Ringkjøbing Skole. Emnet, der bliver diskuteret, bliver »Hvad tror jeg på«. * I morgen er der skoleidrætsstævne, hvor 1000 elever fra skolerne i omegnen vil dyste i mange forskellige idrætsgrene. Forhåbentlig bliver det ikke regnvejr trods dystre forudsigelser. * 14. Sæsonens sidste koncert på Torvet viste, at det er en virkelig god ide at lukke Vestergade for kørende trafik i forbindelse med torvearrangementer. * På lørdag holder de nye forpagtere på Uno-X på Herningvej, reception for at markere, at der er kommet nye folk, og at håndværkere har frisket op på servicestationen. * Svømmeklubben har haft stor succes med en ny aktivitet: »Svømning for mor og barn«. Mere end 50 mødte første gang. * 15. 800 donerer var samlet til fest i ROFI-Hallen. Overlæge Ebbe Fuglsang fortalte kort om korpset og overrakte nåle til de, der havde givet blod 10 gange. De, der havde givet blod 25 gange fik sølvnål. Aftenen forløb som tidligere med spisning, underholdning af Birthe Kjær og dans til slut. * Til Ringkjøbing Banks Aktiespil '88 er der tilmeldt 212 deltagere. Som noget nyt nævnes, at flere 13-15 årige har meldt sig. * Ved skoleidrætsstævnet var det eleverne fra Velling og No, der imponerede. Begge skoler opnåede 3 førstepladser. * 16. Som noget trist konstateres at spritbilist nr. 150 er stoppet i Ringkjøbing Politikreds, og at denne gale kørsel nærmest breder sig som ringe i vandet. * Ole Leth Andersen er Shotokan Karates første medlem med sort bælte. Sort bælte er det højeste en karatekæmper kan opnå. * Lørdag og søndag er der bilmarked i byen. 10 bilforhandlere, der er medlem af Dansk Automobilforhandler Forening, er parat til at byde flere tusinde velkommen til det traditionsrige efterårsarrangement. Der er mange overraskelser både til børn og voksne. * En velkendt og veltjent Ringkjøbingborger, mejeridirektør Mads R. Slots, er efter længere tids sygdom død. Efter skolegang gik han ind i mejeribruget, hvor han havde sin livsgerning. I 1943 kom han til Ringkjøbing Mejeri, som han ledede frem til nedlæggelsen for få år siden, hvor der blev foretaget refusion med Mejeriselskabet Danmark. Ringkjøbingegnens Mejeriselskab startedes 1. oktober 1967 med Slots som direktør. Han havde mange tillidsposter, Han har bl.a. været medlem af byrådet, formand for Garderforeningen, næstformand for Hjemmeværnets politikompagni samt tillidsmand for Mejeriernes- og Landbrugets Ulykkesforsikring. Han var en venlig og humørfuld mand, der blev venner med alle, han kom i forbindelse med. * 17. Civilforsvaret her er i fuld gang med at udbygge sit kemiske beredskab. CF-leder Leif Roed og hans folk vil gerne give en hånd med, hvis der skulle ske en alvorlig kemisk ulykke i kommunen. * Væver og stoftrykker Lisbeth Lyhne er ved at lave vævestue og trykværksted i sit fødehjem på Holstebrovej. Vævestuen skal være færdig 3. oktober og klar til at modtage det første kursushold. * Landbrugsminister Laurids Tørnæs kommer til byen 20. sept. Han vil tale om den nye refinansieringsordning for landbruget. Der ventes stor tilstrømning af landmænd, revisorer, landbokonsulenter m. fl. Ministeren kommer efter indbydelse af Ringkjøbing Landbobank. * 19. De 10 bilforhandleres arrangement i weekenden solgte ca. 100 biler. Alle, der handlede biler, fik en billet til en rundflyvning med et veteranfly fra Stauning. * Ringkjøbing KFUM cup var en god gang træning i håndbold for 24 lokale hold. Det foregik i ROFI-Hallen. * Det blev et vældigt godt stævne for Ringkjøbingrytterne i weekendens udvidede klubstævne, hvor der var 200 tilmeldelser til start. 19 førstepladser blev der til Ringkjøbing Rideklub, og præmien, der var udsat til den mest vindende ekvipage, gik til Claus Christensen. * 21. Den 24. og 25. sept. er der kræmmermarked på Æblehavens Camping. Der er underholdning for hele familien og alle er velkomne. * 15 elever fra en handelsskole i Hamburg besøger i 4 dage HG 14 på Ringkjøbing Handelsskole. * 22. Udvalget for teknik og miljø vil have et møde med taxivognmændene for om muligt at få kørslen ind i mere faste rammer. Egentlige klager har der ikke været, men ordningen kan blive bedre. * Den kommunale snerydning til vinter vil blive nedskåret i store dele af byområdet. * Det nye erhvervscenter ved Thorsvej er nu udlejet med % af arealet. * Lørdag aften skal det markeres, at Holmegården i Rindum bliver et medborgerhus. * Foreningen Rytmen har arrangeret en rockaften med 3 forskellige bands, det ene fra Århus. En række lokale virksomheder og forretninger er sponsorer for arrangementet. * Nu er sygehusprojektet til 27 mill. kr. færdigt. Midt i næste uge flyttes de første patienter fra den gamle til den nye medicinske afdeling på Ringkjøbing Sygehus. Med den store bevilling tager alle på sygehuset det som udtryk for, at det er alvor, at sygehusstrukturen i amtet ligger fast med 2 store og 3 små sygehuse. Haven, der hører til, er dejlig og der er indrettet en stor ny terresse. * Den 25. holder landets 198 efterskoler åbent hus, og på Fjordvang håber forstander Peter Pedersen, at mange forældre og unge vil besøge skolen. Han oplyser også, at der ikke er venteliste, da man har en anden optagelsespraksis end så mange andre efterskoler. * 23. Nu skal legestuerne selv administrere kommunale tilskudskroner. Det bliver sikkert rart med større økonomisk selvstændighed. * En voldsom brand hos gårdejer Søren Graversen, Herningvej 121 Nørhede, fik dramatiske følger. 24 tyre indebrændte og 5000 halmballer, der netop var kommet i hus, gav rigeligt næring til branden. Først ved midnat kunne Falckfolkene tage tilbage til stationen. * 24. På det kommende byrådsmøde skal 89-budgettet andenbehandles. Økonomiudvalget foreslår skatteprocenten i kommunen sættes op med 0,9 % til 18,9. Ved mødet foreslår den konservative gruppe nedskæring i den kommunale lønsum. * Fredag åbner krostuen på Morten P. efter at have været lukket i nogen tid. De nye ledere er Bjarne Pedersen fra No og Jane Vozniac. De har tidligere forpagtet Hotel Vestjylland. * Skoletandplejen har i år bestået i 25 år, og deraf har den de 24 år været passet af tandlæge Bent Andresen. Da den startede, var det den rene elendighed. Mange af børnene havde indtil 18 huller, en enkelt hele 54.1 dag er gennemsnittet 5 huller - en overmåde glædelig konstatering. I dag starter et barn i tandplejeordningen som 3 årig. 10 personer er tilknyttet tandplejen, heraf 3 tandlæger, men de skal også tage sig af 1800 børn i byen og rundt i kommunen. Den nuværende leder af klinikken er Hans Jørgen Bitsch. * 26. Fem dagplejemødre i Ringkjøbing-Rindum er blevet fyret fra kommunen, og ved samme lejlighed tilbudt at blive ansat til lavere løn igen. Episoden vil blive drøftet i morgen i ROFI-Hallen, hvor der er valg til kommunens forældreråd. * Der var stor interesse for folk i Ringkjøbingområdet for at se den nye medicinske afdeling på sygehuset, hvor der var åbent hus lørdag. * 27. Politiassistent Søren Brodersen er ejer af en politiførerhund, en schæferhund 6 Vi år gammel. Den er et unikum, den besejrede alle i Politiførerhundeforeningens DM. * Landbobanken har valgt 5 gæve vestjyder, der skal have aktivprisen. De er fra Thorsminde, Spjald, Vildbjerg, Hvide Sande og Stadil. Prisen består af et diplom og et pengebeløb. * 20.000 porrer er med til at skaffe Ringkjøbing Y's Men's Club penge til arbejdet. Klubben har lånt et stykke jord af Ove Sørensen, Rindum. Forskellige hold har passet og plejet porrerne, og nu er de klar til optagning og afsætning. * 28. Ringkjøbing Amtsråd vedtog tirsdag at hæve skatteprocenten i det kommende år med 0,4 % fra 8,5 til 8,9. Trods stigningen ligger Ringkjøbing Amtskommune forsat lavest på landsplan. * Sejlklubben har holdt sæsonafslutning med kapsejladsen »Tak for i år«. På grund af vejret var kun 11 både tilmeldt. En af bådene måtte opgive på grund af en knækket mast. Bådene var delt op i 2 løb. Første løb vandt Jens Holm med »Tøsen«. Andet løb vandt Jørgen Grimstrup med »Camilla«. * 29. Ved byrådsmødet blev der sagt klart nej til ekstraafgift på erhvervsejendomme. * Til den ledige stilling som provst i Ringkjøbing Provsti er der kommet 3 ansøgninger. Den tidligere provst N. E. Storgaard Thomsen fortsætter som sognepræst i Torsted og Hover Sogne. * Midt i en OL-medaljetid er der også blevet en guldmedalje til Grethe og Thorkild Møller på Hotel Ringkjøbing. Roklubben har skænket medaljen, da Hotel Ringkjøbing i 10 år har leveret maden til klubbens store årlige langtursarrangement »Den gyldne Helt«, til supertilfredshed. * Kirkeligt Samfund for Ringkjøbing og Omegn har i denne uge holdt møde, hvor der blandt andet var underholdning af tandlæge Kloch Larsen, der fortalte om sit arbejdende ophold på Filippinerne. * Ringkjøbing Skoles 1. klasse, klædt ud som tænder, gik syngende gennem byen til rådhuset for at åbne Børnetandplejens jubilæumsudstilling. Der var ca. 200 gæster, da borgmester Hans M. Jensen åbnede udstillingen. Ringkjøbing Skoles kor deltog også med at synge bl.a. en sang, der var skrevet specielt til lejligheden. I løbet af dagen var der 400-500 besøgende. * 30. Ved Isagervej i Rindum har byrådet besluttet at der udover de 8 ungdomsboliger, der er bygget, skal bygges 8 mere. De 16 boliger skal være færdige i 1989. * Sparekassen SDS tilbyder nye kunstnere forhallen til udstilling. * Fjordcentrets Grill, hvis indehaver hidtil har været Inge og Poul Skovsted, er solgt til Gert Sørensen. 1. oktober er skæringsdagen. * Ella Christensen, Vestergade 29, er ivrig kunstmaler og har nu besluttet at vise sine billeder for offentligheden. Rummet i kælderen er indrettet med dagslys, så farverne rigtig kommer til deres ret. Alle er velkomne og hun fortæller glad og gerne om motiverne og deres historie.

Bryllup: 4. Anette Skovhus og Orla Hedegaard Jensen. * 11. Karen Marie Therkelsen og Ole Rindom Knudsen, Tarm.

Sølvbryllup: 21. Thomas Børresen og hustru Hanna, Langelandsgade 65.

Guldbryllup: 11. Christian Poulsen og hustru Oda, Godthåbsvej 14.

Fødselsdag: 2. Karen Lauridsen, Byskellet 24, 70 år. * 4. Fhv. driftsmester H. P. Schmidt, Kaj Munksvej 20, 70 år. * 9. Ane Trankjær, Reberbanen 20, 70 år. * 13. Olga Nygaard, Damtoften 11, 85 år. * 14. Ulla Klokker, Algade 6, 50 år. * 16. Niels Møller Jacobsen, Alkjærparken 7, 75 år. * Dagny Bilgrav Andersen, Norgesgade 1, 60 år. * 20. Jens Madsen, Damtoften 28, 75 år. * 25. Direktør H. J. Oettinger, Alkjærhøj 12, 60 år. * 28. Vognmand Jens Kristian Vej, Holstebrovej 70, 50 år.

Jubilæum: 1. Ekspeditionssekretær Grethe Jensen, Vejskillingen, 40 år ved Ringkjøbing Amtskommune. * 27. Edel Bækby, Hasselvej 4,25 år hos Orla Albæk.

Døde: 2. Ingrid K. Pedersen. * 3. Johanne Lauridsen. * 7. Marie Kathrine Andersen. * 14. Mads Rahbek Slots. * 23. John Hansen.

Til top