Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1928-29

Aaret.

Dage  kommer,

Dage  gaar,

kædes sammen

til et  Aar.

Stille  glider

Tidens Strøm.

Nuet  svandt  i

Mindets Drøm.

 

Hver  en Gerning,

lille, stor,

alt vort Virke

sætter Spor.

Hvad er lidet,

hvad  er stort?

Størst at faa en

Gerning gjort.

 

Dage  kommer,

Dage  gaar.

Se,  nu svandt

igen et  Aar!

Men vi  ser

et Nytaarsny,

og vi skimter

Nytids  Gry.

 

Vi  er rede,

ta'r imod

Aaret som en

Gave  god.

V i er med i

Tidens  Tog.

V i skal skrive

Aarets Bog!

 

For 3. Gang præsenterer Ringkjøbing Aarbog  sig, — den er allerede ved at blive en Tradition!  Vi siger Tak for god Modtagelse af Bogen. Tak for Forstaaelse af den  Ide, som ligger bag: at binde Baand mellem Ringkjøbingensere hjemme og ude. Atter en Gang gaar en Hilsen fra den lille By ud til dens mange Sønner og Døtre, hvis Plads  blev andet Steds, en Hilsen med Bud  om, hvad smaat  og stort der  sker derhjemme.

Godt  Nytaar!

 

LIDT  AF  RINGKJØBING  BYS HISTORIE

Anno 1443 stadfæstede Kong Christoffer af Bajern den Stadsret,  Kong Valdemar  før ham havde givet Ringkjøbing Købstad.« Saaledes lyder Indskriften paa den smukke Sten, som for faa Aar siden  er rejst paa en lille  aaben trekantet Plads tæt ved Ringkjøbing  Banegaard. Lad os i korte Træk følge vor lille Bys Historie,  lige fra den dukker frem af  fjerne Tiders Taage og til Dagen  1 Dag.

Om Byens Navn og dets Oprindelse har der været gisnet meget  gennem Tiderne. Byens  Vaaben er en langbenet Ørn, staaende paa et Bjerg  med udstrakte Vinger.  Heraf er den urigtige Formening kommen,  at Byens Navn  først skal have været Ørnsbjerg, og  at Kong Christian III skal  have staaet paa den udenfor Byen liggende »Kongens Høj«, skuet  Byens Ringhed og forandret  dens Navn  til  Ringkjøbing.  Andre har udfundet Navnet af  en  af de hedenske Konger ved Navn Ring, som  skulde være begravet i nævnte Høj.

Denne sidste Mening er kun en Gætning, taget  af Byens Navn,  som det nu skrives. Men som Ringkjøbing kan  bevise at have haft dette Navn — eller i hvert Fald med smaa Ændringer    nogle hundrede Aar før Christian III Tid, saa kan  man helt forkaste den første Mening og blive ved den enfoldigste, nemlig at det er en »Kjøbing« eller lille Købstad, i Begyndelsen anlagt  hos daværende nærmeste Kirkesogn Rindum, som ogsaa skreves »Rennum«, hvorfor man i et Dokument af 1345 finder Byen benævnet Rænnum-Kiøbing  og i et andet af 1368 Rennekiøbing, som  siden er forvandlet til Rinkjøping, Ringkjøping og Rindkjøbing.  

Hvor  gammel  Købstaden  Ringkjøbing egentlig  er ved  man ikke. Men at  den har været til og haft sit Navn i og  formodentlig en god  Tid før den sidste Kong Valdemars  Tid er givet. Af Byens ældste  Privilegier er ingen nu kendt,  men det berettes, som Stenen  fortæller, at  Kong  Christoffer af Bajern i 1443 stadfæstede  de af Kong Valdemar givne Privilegier. 1515  fik  Borgmester, Raad og Menighed i Ringkjøbing af Kong  Christian II Konfirmation paa  deres Privilegier. 1545 stadfæstede Kong Christian III deres Friheder og  bevilgede, at ingen fremmed skulde sælge og købe  omkring  Byen i to  Miles  Omkreds.  Senere nævnes Privilegier som  disse,  at man faar Torvedag, Markedsdag,  endog Eftergivelse  af  Skatterestancer (1573) m. m. Kong Christoffers Privilegie-Dokument, skrevet paa  Pergament  1443,  lyder saaledes:

»Af vor synderlige Gunst og Naade,  som og  formedelst den Troeskab og  Tieneste,  som Vor elskelige Borgere og  Menighed  i  Ringkøbing os og  vort Rige Danmark hertil giort haver, og herefter troeligen giøre ville, have Vi taget og tage Dem og Deres  under Vor kongelige Værn  og Beskyttelse, og stadfæste Vi Dem alle de Privilegier, som Kong Valdemar dem  før os naadigst givet haver, som hans aabne Brev udviser; og skulde  de nyde  samme Privilegier  og Friheder,  som vore elskelige Borgere i Wiburg,  saalænge vor  Naade tilsigter.«

Af Privilegier kan endnu nævnes Christian IV.s af Aar 1590 om, at Ringkjøbing Borgere det Aar »maatte udskibe deres Øksne der paa  Stedet«, og  samme Konges  Privilegium af 1599,  hvori det forundtes Byen at være Toldsted, medens Ribe hidtil havde været Toldsted for Ringkjøbing. Man ser heraf, at Studehandel paa den Tid var en vigtig Næringsvej for  Byen, og i disse Aar faar Byen da ogsaa en  Blomstring.

Ringkjøbing havde  Latinskole, men  den  blev nedlagt. I  sin Velmagtstid var Skolen saa  berømt, at der endog  blev sendt Elever  hertil fra Norge!

Omkring  1770 beløber Byens Indbyggerantal sig til 313 Borgere over 12 Aar. De mindreaarige  synes man slet ikke at tælle med. Ringkjøbing er  i ældre Tider  blevet ramt  af  flere alvorlige Ulykker, navnlig  ved  Vandflod  og under Krig.  1534  skal  Byen være blevet afbrændt af Johan Rantzau. Megen  Skade forvoldtes ved den store Vandflod  i  December 1615, der ødelagde  34 Gaarde og Huse og en stor Del  af Byens Marker og Enge. Enkelte Steder reddede Beboerne  med Nød og næppe Livet. Helt op i Vester- og Østergade naaede Fjordvandet.  I  flere  Aar var  Bymarkerne  utjenlige til  Dyrkning paa Grund af  opskyllet Havsand. Til Hjælp under denne Elendighed  bevilgede Christian IV de skadelidte Skattefrihed i  3 Aar.

Under Krigen med Sverige 1643-45, da General Thorstenson hærgede  Jylland,  var Svenskerne ogsaa i Ringkjøbing, og de stakkels  Borgere  har nok  døjet ilde  med  Svensken. Senere hen  har Byen antagelig flere Gange haft Fjendebesøg, men mest  kendt i  saa Henseende  er Tyskernes Besøg i  1864.

Omkring  Aar 1700 vides det,  at Byens Borgere har levet i stor Armod. Højeste Skatteyder  var  paa den Tid Amtsforvalteren med    8 Rigsdaler! Den  største Del af Borgerne har  Vedtegnelsen »intet  at leve af«, »haver ingen  Næring  af  Haandværket«  o. lign.  Ja, Provst Allerup kunde endda  1743 skrive: »Saa jammerlig  er Tilstanden, at hvis Byen ikke bliver hjulpen, maa  den ganske undergaae«.  Henimod Slutningen  af forrige Aarhundrede synes  Forholdene  at have  bedret sig noget. I 1774 ejede Byens Handlende ialt 12 Skibe, og efterhaanden udviklede der sig en ikke ringe direkte Udenlandshandel, en Trafik, der kendtes  til langt op imod vor Tid  og som for et Afsnits Vedkommende er behandlet i Ringkjøbing Aarbog 1927-28.

I en Borgmester Kiærs Embedsberetning Aar 1744 karakteriseres  Datidens Ringkjøbingensere paa følgende Maade: »Det  kan siges om dem i  Almindelighed, at de er godgørende, høflige, arbejdsomme og flittige. Her regierer, Gud skee Lov, ingen  grove Laster, men Indvaanerne imellem  dem selv leve fredelig  og skikkelig.« Aar  1806 skriver en  Pastor  Wedel: »Indvaanerne i Ringkjøbing ere jævne, simple og flittige, Luxus har ikke stor  Herredømme; men man  lever godt ved tarvelige  Retter,  som Giæstfrihed  fremsætter, med skiønne Vine og  Likører.« Og Amtsprovst Frost  bemærker:  »En  god Tone besiæler  Byens  Indvaanere. Man deler sig  ikke her,  som ofte andetsteds,  i enkelte Partier, men sammenknyttes som ved et Familiebaand. I de større selskabelige Kredse, der for det meste  bestaae af Embedsmænd og handlende, hersker en liberal Frihed og anstændig  Munterhed,  der  ei overskrider Sædelighedens  Grænser.  Velgørenhed  er  ligeledes  et Træk i Indvaanernes  Charakter.  Foruden den offentlige Understøttelse øves  særdeles meget  Godt i Løndom.«

Provst  Frost,  — der  1817 skrev en hel  Bog  om Ringkjøbing (optrykt 1922),    slutter denne med et Par Siders Ønskeseddel, paa hvilken Gravningen af et nyt Fjordudløb  staar øverst.  Dette var det stadige Raab gennem Aarene,    vi maatte helt op til de allersidste Dage, før dette Ønske naaede det første Skridt frem mod sin  Fuldkommengørelse, og  kun Fremtiden kan vise, om man nu endelig har faaet dette saare vigtige Spørgsmaal ordnet paa  bedste og forsvarligste Vis for en overskuelig  Aarrække.

Ringkjøbing  har Alderens ærværdige  Glorie  omkring sit Navn. Den har smukke  Traditioner, og helt ned gennem Middelalderen har den lille Købstad langt ude mod Vester forstaaet at hævde sin Plads med Ære i  andre danske Byers Kreds.  Vi er stolte af vor  By, vi skal  føre dens Traditioner videre, vi og vor Efterslægt  skal  skrive Ringkjøbing Bys Historie i de kommende Dage.

 

Som Kilder til Oplysningerne i denne Artikel er  væsentligst benyttet  Mylius  Erichsen: »Ringkjøbing«, »Danske Atlas« og P. N. Frost: »Beskrivelse over Købstaden Ringkjøbing  1817«.

 

1928

OKTOBER.

I  Oktober fejrede Ringkjøbing Frimenighed 25  Aars Jubilæum. Blandt de første, som var  med og som fik hidkaldt  fremmede  Præster,  var  Træhandler  P. Jensen  og  Mælkehandler  Kvisgaard.  Præsterne  Vig, Stadil,  Morten  Larsen, Holstebro,  Øllgaard, Velling, og Witt Hansen,  Aadum, var nogle af de mest  kendte Talere  1 Menigheden. Oprindelig var  Menigheden  en Valgmenighed. I 1914 fik den egen Præst,  Pastor Clausen-Bagge.  Fra  1918 har Pastor  Clausen-Bagges  Menighed  været en Frimenighed.

Den  12.  Oktober var  100 Aars Dagen  for  Stiftsfysikus Erik  Holsts Fødsel. Han  var en af de ejendommeligste  Skikkelser  indenfor  den  danske  Lægestand,  en  Mand  med et  klart Hoved  og  et  varmt Hjerte, Smaafolks Ven. Som ung Læge gjorde  han et smukt Stykke Arbejde i det af Kolera hærgede Korsør, og som  Anerkendelse herfor fik  han Ridderkorset, kun 29  Aar gammel. I 1859  vandt  han  Doktorgraden; samme  Aar blev  han Fysikus  i Ringkjøbing og  blev her, til  han tog sin Afsked i  1907.  Faa Maaneder senere døde han. Han var stor som Læge og ogsaa stor som Menneske  og dertil djærv  som faa, ret en Mand efter Vestjydernes Hjerte.  Utallige er da ogsaa de Historier, som  endnu  gaar  om  ham paa Egnen. Han hørte den gode gamle  Tid til.

8. Byraadet vedtager Opførelsen af et kommunalt Slagtehus til 40,000 Kr.; det skal  ligge paa V. Strandsbjerg. — 16. Enkefru  Anna  Stengaard bliver  Raadstuebetjent. — 31. Missionær Laursen forflyttet  til Hadsund.  

Sølvbryllup:  23.  Buntmager Nielsen og Hustru.   29. Direktør i Ringkjøbing Landbobank, Gaardejer  N. Bjerg Nielsen og Hustru, Rindum.

Bryllup: 5. Frk. Maja Nielsen, Rindum, og Karl Johs. Hansen  (S. af Murerm. Jak.  H.,  Ringkjøbing). — 7. Frk. Petra Bøndergaard, No, og  Skrædder  Th. Østergaard,  Ringkjøbing. — 11.  Frk. Anna Steffensen (D. af Vognm. S.), og Bankbogh. Rob. Nissen, (S. af Overpakm. N.).  — 14.  Frk.  Anna  Silberg (D.  af  Blikkenslagerm. S.) og Landm. Thorv. Kelstrup, Rindum. — 21.  Frk. Marie Feddersen  (D. af Blikkenslagerm. F) og Typograf  Axel Olsen,  Hillerød, (S.  af Ølhdl. O., Ringkjøbing).

Fødselsdage:  10. Enkefru Karen Marie Bach (Enke efter Chr. B.,  Rindum), 80 Aar.    79.  Tømrerm. Kjærgaard, 50. —  20. Fru  Sadelmager Frikke, 70.  — 23. Fiskeeksportør P.  Jensen Poulsen, 50. Murer Henriksen,  50. —  24. Adolf Sylvestersen, 90.

Døde:  7. Fru  Anna Møltrup.  — 16. Ane  Madsen.    22. Redaktør L. P.  Petersen, Præstø, fh. Ringkjøbing, 72 Aar.

 

NOVEMBER.

Arbejderne  ved  Hvide-Sande Sluserne  overdrages Firmaet Styrup  & Prosch-Jensen i  Ribe for  947,000 Kr. Det  højeste  Tilbud var  paa ca.  2 Mill. Kr. Paa Finansloven  1929-30 er opført 1  Mill. Kr. til  Hvide Sande-Arbejderne.  Iøvrigt  hidkalder dette  storstilede Ingeniørarbejde nu en stedse stigende  Strøm af fremmede. Man vil nok paa nært Hold se, hvorledes Kampen  med Vesterhavet føres.

1. Lærerinde Frk. Jørgensens Pogeskole  har 25  Aars  Jubilæum. — 8. Kloakarbejdet paa Herningvej overdrages til E. Jakobsen, Ringkjøbing,  for et  Tilbud  paa 8,463  Kr.    15. Frk. Karen Tovborg Jensen fratræder som Redaktør af  Ringkjøbing Amts Avis.

Sølvbryllup: 8.  Arbm. Jakob Jensen og Hustru,  V.  Strandsbjerg. —  11. Formand Knud Simonsen og  Hustru,  Fjordalle. — 24. Overpostbud Nielsen  og  Hustru.  — 27. Arbm. Eskild Hansen og Hustru, Vellingvej.

Bryllup: 11. Fru  Hulda Knudsen, Ø. Strandgade, og Landmand Jens Nielsen,  Ringkjøbing.  — 12.  Frk.  Mathilde Jensen (D. af Enkefru J., Smedegade 13) og Møllersvend Hans  Larsen, Oksbøl. — 22. Frk.  Marie Lund,  Kastkjær, og Automobilhandler Hardes Kragh, Ringkjøbing.

Fødselsdage:  4. Søren  Bollerup,  Orgelfabriken,  70.  — 29. Lærer N. Nordbek, 70. 

Døde:  6. Fru Nicoline Lyhne,  80. — 14. Andreas Sørensen, Alderdomshjemmet, 87 Aar.    18. Postmester  J. C. Jørgensen, Sønderho,  fh.  Ringkjøbing,  57  Aar. — 23.  Fhv.  Redaktionssekretær  Henrik  Rasmussen,  71  Aar.  — 30.  Kirstine  Marie Iversen,  80 Aar.

 

DECEMBER.

Folketællingen  viser  i  Modsætning   til   den  foregaaende  en.  Fremgang i Indbyggerantal, fra 3803 til 3830.  Kvindernes  Overtal  er stadig  stigende,  og der er nu 2098, medens der kun  er  1732 Mænd.  

3. Byraadet vedtager  en  Udvidelse af Gasværket  (en Kammerovn) til ca. 40,000 Kr. — 17.  Cand.  jur. J. Dalgaard Knudsen har faaet Beskikkelse som Landsretssagfører.

Sølvbryllup:  15.  Fhv.  Hotelejer P.  Petersen og Hustru. — 23. Lærer Morten Jensen og Hustru. — 26. Smed Bloch og  Hustru. — 30. Arbm.  Th. Sinkjær og Hustru, Grønnegade.

Bryllup:  4.  Frk.  Magdalene  Petersen,  No,  og Landmand  J. Chr. Sloth Christensen (S. af Arbm. Sloth C,  Ringkjøbing). — 6.  Frk. Margrethe Fledelius (D.   af Sognepræst F.)  og Stud.teol. Carl Christiansen, København. — 14. Assistent ved Kreditforeningen N.  P. Petersen og  Anna Margrethe Poulsen. —  27. Frk. Olga Nielsen  (D. af  Agent  A.  N.) og  Stenhugger Aage Holm,  Bornholm.

Fødselsdage: 3. Kirsten Nielsen,  Nygade, 70  Aar. — 7. Handelsgartner Chr. Hansen, 50. — 22. Læge E. Næss-Schmidt,  50. Bankbogholder Høegh, 60.

Døde: 3. Fhv. Bestyrerinde paa Alderdomshjemmet  Frk. Margrethe  Albertsen. — 26.  Fru  Kirstine  Margr. Hørup (Lærer Hørups  Hustru). —  27. Enke Maren Sørensen.  

 

JANUAR.

Midt i Maaneden faar Bibliotekar Nordbek en af sine smukke  Drømme opfyldt: der indrettedes en offentlig Læsestue i Tilknytning til  Folkebiblioteket. Et  godt Haandbibliotek staar  til gratis Afbenyttelse for  enhver. Der falder  en Gevinst paa 14,000 Kr. i en af Byens Koloniallotteri-Kollektioner. Vinderen har bevaret sin Anonymitet.

1. Malerm.  Noe 25  Aars  Jubilæum som Malermester. —  7. En Boretyv har Natten til den 7. »besøgt« Købm. Henry Hansen;  Udbytte  ca. 80 Kr. —  12. Skoleeleverne Martha Kjeldsen (D. af Murerm. K.) og Eva Madsen (D. af Arbm.  M., Tværvej) har faaet Etatsraad  Sørensens  Flidspræmie. — 14. Et smukt gammelt Eksemplar af  Kongeloven, som  hidtil har beroet paa  Museet,  overgives til Raadhuset. — 19.  Byraadet vedtager  at  gøre Bildtsvej  til offentlig  Vej, og  den skal  sættes  i  Stand delvis som  Nødhjælpsarbejde.    26.  Ligningskommissionen  vælger Købm. Mar. Pedersen  til  Formand og  Togbetjent  Lybæk Hansen  til Næstformand.

Bryllup: 30.  Frk. Helga Rosenlund  (D. af Overbetj. R.) og Kommis L. Lauritsen. 

Fødselsdage:  19.  Kreditforeningsdirektør  Troensegaard,  65 Aar.  — 25. Fru Red. Hans Christensen, 70.

Døde:  3. Bogtrykker Laust Christensen, Kolding, fh. Ringkjøbing, 55 Aar.  — 9. Herman  Andersens Hustru  i Nørregade. — 77. Vognmand E. Christensens  Enke, Aldershvile. —  30. Peder Sørensen  (Skaaning).

 

FEBRUAR.

Byens  Regnskab  for  1927-28  — som  fremlagdes paa  et Byraadsmøde den  12. Februar.    udviser  en Formuefremgang i  dette Aar paa  161,000 Kr. og et Driftsoverskud paa ca. 15,000 Kr. Byens Budget for 1929-30 — som forelagdes i Byraadet den 18.  Februar    viser det  glædelige,  at Skatteudskrivningen vil gaa ned  med  17,000  Kr.,  saa Borgerne kan slippe lidt  billigere.

Den strenge Vinter har  lagt  saa stærkt  et  Isdække over  Ringkjøbing Fjord,  saa en Læge fra Ringkjøbing midt i Februar kunde bile paa Sygebesøg til Klitten — over Fjorden.

2. Læge Næss-Schmidt 25 Aars Jubilæum som Læge. Ved et Møde, hvori deltog  ca. 150  Mennesker, forkastedes et Forslag om at bygge et Privatslagteri i Ringkjøbing.  Med 34 St. (ingen imod) vedtoges det  at  prøve  at faa  lagt  en Filial  af Esbjerg Andels Slagteri i Ringkjøbing. — 23. Det meddeles,  at  afd. fhv. Bestyrerinde paa Alderdomshjemmet, Frk. Margr. Albertsen, ved Testamente  har skænket 500 Kr. til  Udsmykning af  Dagligstuen paa »Aldershvile«.

Bryllup:  27. Frk.  Anna  Sund, København, og  Trafikassistent Fr. Laub Christensen, Ringkjøbing.

Fødselsdage:  2. Jens Iversen, Ved Fjorden,  80  Aar. —  3. Jens Lund, Alderdomshjemmet. 90. —  6.  Vognmand J.  C.  Christensen,  75. — 10. Amtmand Toft,  fh. Ringkjøbing, 50. — 17. Hotelejer Ole  Jensen, 60.

Døde: 1. Jens Christensen  (Bentsen). —  3.  Fru Birgitte  Henriksen. — 11.  Laur. Nielsen  Flinker,  83. —  24. Snedkerm. N.  M.  Mikkelsen,  8S, —  25.  Kæmner  Karl Nielsen, 51. Kirstine   Marie Knudsen, 63.

 

MARTS.

Den  7.  Marts holdtes Byraadsvalg,  Resultatet blev: Venstre 6 Mandater, Socialdemokrater  4, konservative 1. Stillingen  var  før: Venstre  6, Socialdemokrater  3,  konservative  1,  radikale  1.  Stemmeafgivningen  blev  følgende:  Venstre 682  (i  1925  676), Socialdemokrater  422 (353), konservative 109  (107), radikale 83 (167).  Udgaaet af  Byraadet  er  derefter  Ole Glistrup (V.),  Chr. E. Pedersen  (S.),  J.  Jensen  (R.). Indtraadt er:  Mar.  Pedersen  (V.),  Har.  Christensen  (S.)  og  Carl Thuesen (S.). Ligningsprocenten gaar for det  kommende Finansaar ned fra  11,4 til 11. Der  er  1681  Skatteydere  i Byen.

Endelig  den 27. Marts letter Isen i Fjorden efter at  have ligget som  et fast Dække siden  før  Jul.  Det blev den strengeste Vinter i Mands Minde.

4. Blikkenslager Feddersen  35 Aars Jubilæum  som Blikkenslager i Ringkjøbing. —  5. Etatsraad  Alfred  Sørensens Skolelegat tildelt  Erna Møhler (D.  af Lokomotivfører  M.) og Børge Wille (S. af Dyrlæge W.). — 28. Forsvarsbrødreforeningen  for Ringkjøbing  og  Omegn  fejrer 25  Aars Jubilæum. 

Sølvbryllup:  31. Trikotagehandler N.  Waldemar  og Hustru. 

Bryllup: 8. Frk.  Gerda Jensen, Nakskov, og Vognmand Rich. Møller, Ringkjøbing. — 17.  Frk. Marie Grimstrup (D. af Enkefru G.) og Diakon  Poul Nielsen,  Odense.

Fødselsdage:  3. Enkefru Johanne Jensen, Herningvej,  80. — 6.  Trykker Schultz, 50.    20. Ringkjøbing Bys ældste, Enkefru Schouboe, fylder 95 — 23. Maskinsætter P.  M. Andersen, 50. — 28. Fru Maren Nielsen,  Mellemgade,  60.

Døde:  3. Kirsten Marie Jensen, Ø. Strandgade 9. — 4. Købmand Kr. Koldborg, 72 Aar. —  7. Chr. Larsen. — 11. Laurine Marie Jensen, 88 Aar. — 13. Pens. Telegrafmontør S. P. Olsen, 68 Aar.

 

APRIL.

Ved Folketingsvalget  den  24. April blev Resultatet for Ringkjøbing  By: Venstre 728  (i 1926 717), Socialdemokrater 602  (518),  radikale  181  (182), konservative 195  (169),  Retsstat  3  (4).  Genvalgt i  Kredsen blev Folketingsmand Dr.  Krag.

1. April er Jubilæernes Dag. Vi nævner  blandt  de ældste: Skomagerm. P. Lund Andersen, Nørregade,  45 Aar som  Mester  i  Byen, Bagermester Hedegaard  40 Aars Jubilæum som Mester i Byen, Hotelejer Steffen Jensen 30  Aars Beværterjubilæum.

1. Frk. Maren Jørgensen nedlægger sin Privatskole. Fyrbøder Chr. Koltze ansat paa Orgelfabriken i  25 Aar. Postkusk Poul Nielsen  25 Aars Jubilæum som Postkusk. Typograf E. Bune 25 Aars Jubilæum som  Typograf i  Ringkjøbing. — 4.  Red. Vilh. Nielsen  genvælges til  Borgmester,  og  Tømrermester  A. Kjærgaard til Næstformand i Byraadet. — 15. Ledvogter A.  J. Andersen  og  Hustru, Herningvej, 35  Aars Jubilæum i  Statsbanernes Tjeneste. — 15.  Pavillonen »Sommerlyst«, Ringkjøbingensernes gamle Udflugtssted ude i Engene  ved  Vonaa, sælges, men Stedet sikres senere af en Kreds  af Byens Borgere.

Sølvbryllup: 26. Købm. Math. Klokker og Hustru. 

Bryllup: 13. Frk.  Louise Hjorth (D.  af Banearb.  H.)  og Matros  Martin  Madsen.    26.  Frk.  Olavia Nielsen (D. af Gasværksarb. N.) og Jens P. Jensen (S.  af  Vognmand  Jens  Thomsen). — 28.  Frk. Karen Marie Madsen  (D. af Træhdl. M.) vies i København til Frisør Gestmann Poulsen. 

Fødselsdage:  3. Fhv. Amtslæge Ringberg, tidl. Ringkjøbing, 75. —  7.  Iversen, Museet,  70. —  10. Mads  Iversen,  Vellingvej 28, 75. — 16.  P. Ravnsbjerg Andersen,  fhv.  Form.  i  Repræsentantskabet for V. og  sønderj. Kreditforening,  75. —  28.  Frk. Kirstine Mølgaard,  Reberbanen 24, 70.

Døde: Fru Johanne Marie Nielsen.  — 28. Fru  Fiskeeksportør Dyekjær. — 29. Lars  Chr. Lyngbye, 82. Maren Kjeldgaard Nielsen, 78.

 

MAJ.

Den  8.  Maj fyldte  Lærerinde Frk.  Maren  Bonde 80 Aar.  Hun  blev fejret,  og hun fortjener  at  fejres, ogsaa fordi hun paa særegen Vis hører med i Billedet af det gamle Ringkjøbing. Hvor mange Snese af unge Ringkjøbingensere, som nu er spredt  ud over Landet, mindes  ikke  med  Fryd deres  første  Skoleaar i Frk. Bondes  Skole! Hun tog alle Smaabørn ved  Haanden, derfor tog  hun  alle  de voksne  hele  Byen — ved Hjertet.  

Paa Museets  Generalforsamling  meddeles  det, at en anonym  Giver har  skænket  Museet 2000 Kr. til Afdrag  paa Byggegælden.

1. Pavillonen i  Schuberts Plantage har 25  Aars  Dag. — 3. Gdr.  H.  D. Kloppenborg-Skrumsager valgt  til  Formand  i  Repræsentantskabet i  V.  og  sønderjydsk  Kreditforening.     77. Justitsraad  H. L. Heibergs  Legat tildeles Trykker S. Gullander og  Murersvend  Axel  Moustesgaard,  og Vald.  Brendstrups  Ferielegat  tildeles fhv. Faktor  Rud.  Hansen.

Diamantbryllup: 27. Rentier P. Nielsen og Hustru. 

Sølvbryllup:  3. Tømrerm. And. Kjærgaard  og Hustru. —  26. Arbm. Knud Jensen og Hustru, Bildtsvej. 

Bryllup:  3.  Frk. Laura Waldemar og Cigarmager Eskild  Pedersen, Aalborg. —  8. Frk. Janne Flytkjær  (D.  af Viktualiehandler Fru F.) og Bankassistent Carl Lehn. — 14.  Frk. Risse Hansen (D. af  Murermester H.) og Bogholder N. Nielsen, Odder. — 16. Frk. Magda Johansen (D. af  afd. Togfører J.)  og Emil  Knudsen,  Lem.  — 17. Frk. Inger Agnete Carlsen  (D. af Redaktionssekr. C.) og Kreditforenings-assistent  J.  Gade  Kjærgaard. — 19.  Frk. Erna Mortensen og Harry  Johannesen, Grønnegade 23.

Fødselsdage:  5. Gdr. N.  Bjerg  Nielsen,  Rindum, Meddirektør i Landbobanken, 50.  — 11. Tidligere  Rejsepost til Lem, Mads Skov, Ved Fjorden, 75. Fhv. Fiskepakker Andr. Pedersen, 80. — 27.  Enkefru Bøggild Hansen, 75.    

Døde: 1. Maren Kjeldgaard  Nielsen,  78  Aar.    11.  Maren Madsen. — 10.  Hovmester Ploug.  Snedker A. N.  Andersen. — 24.  Fru Mariane  Pedersen,  f. Andersen.

 

JUNI.

Paa Maanedens sidste  Dag  fik Byen  et sjældent  Besøg:  150 Sønderjyder  gæstede os.  Et saa stort  samlet Besøg af Sønderjyder er ikke set i Byen siden det store Besøg i 1884.  Dagen — og de følgende Dage, da Gæsterne var ude omkring paa  Egnen, — fik det  smukkeste Forløb, og  der blev knyttet  mange varige  Baand mellem  Danske fra Syd og Nord. Det  var Festdage.

1. Sadelmager  Frantz Outzen 50 Aars Borgerjubilæum. — 16. Kæmner Skow, Rødby, tiltræder Stillingen som Kæmner  i Ringkjøbing.  Garderforeningerne  for Ringkjøbing og  Ribe Amter holder  Stævne i Ringkjøbing  med Udflugt til  Hvide Sande. — 18.  Vejarbejdet  paa Bildtsvej  overdrages til P. Lund,  Holstebro, for 2430  Kr.

Sølvbryllup: 3. Gartner J.  Isager og Hustru. 

Bryllup: 16. Frk. Gudrun Jeppesen  (D.  af  Væver  J.)  og Fritz Nielsen,  Skjern.

Fødselsdage: 9. Fru P.  C. Jensen, 70  Aar. — 15. Læge Oscar Birk, 65. — 24.  Frk.  Margr. Jakobsen, Herningvej, 70.

Døde: 19. Ane Christiane  Gullander,  67 Aar.  — 25. Amtslæge Ringberg,  fh. Ringkjøbing, 75  Aar. — 26. Fhv. Købm. E. Husted, 85 Aar. — 30. Laur.  Dalgaard Madsen.

 

JULI.

Højsommeren  kom — det  kolde Vejr til Trods  til  at  staa  i  Festens Tegn. Af  større  Festlighed maa nævnes Sønderjydernes Besøg og  — paa en helt  anden Led – Sportsdagen.  Til den sidste kom  der 7-8000 Mennesker til Bys for at se og dyrke Sport.

17. Postmester Hagbart  Berg valgt til Næstformand  i Danmarks Afholdsforening. —  18. Som  Dyrlæge  ved Slagtehuset er ansat Dyrlæge  Sørensen og som  Opsynsmand Carl Thuesen.   31.  Slagtehuset indvies. 

Guldbryllup: 12. Mads Skov og Hustru, Ved  Fjorden. 

Sølvbryllup: 16.  Snedker  Ole Korsgaard og Hustru, Søndergade 7. —  17.  Kordegn Ingerslev og Hustru.

Bryllup:  5.  Frk. Maren Wiese (D. af Blikkenslager  W.)  og Malerm. Hj. Noe. — 9.  Frk.  Thora Jensen,  Randbæk,  og Bilejer J. K. Møller Jensen,  Ringkjøbing. — 17. Frk. Vita Ingerslev (D. af Kordegn I.) og W. Newstead, London.

Fødselsdage: 15.  Købm. J. A. Jensen,  70 Aar.  — 17.  Skrædderm. N. J. Bennedsen, 70.

Døde:  Redaktør  Chr.  Lund, København (S. af afd. Bagerm. Lund, Ringkjøbing).    31. J. Tang Harpøth, Vest- og  sønderjysk Kreditforening,  71 Aar.

 

AUGUST.

I August  gæstede  flere  Hundrede  Københavnere i sluttet  Trop Ringkjøbing  og  Søndervig  i  flere  Dage. En Ting  var der, som  imponerede  Hovedstadsfolkene: de fik se  Vesterhavet i Oprør og Redningsbaad  og Raketter  i Virksomhed.  Det  var, udtalte de,  et Syn saa storslaaet og skønt,  at det  aldrig glemmes.

13. Paa  Ringkjøbing-Ørnhøj Banens Generalforsamling meddeles, at Banen for sidste Aar  har givet 7,736 Kr. i Netto-Overskud.

Bryllup: 10. Frk. Ane Marie Sørensen (D. af  Fiskeribetjent S.)  og Fiskeskipper  Bülow  Jensen,  Esbjerg.    17.  Frk. Maja Laulund,  Sædding, og  Fiskeeksp. J.  C. Dyekjær (S.  af  Fiskeeksportør D.,  Ringkjøbing).

Fødselsdage: 25. Arbm.  And. Knudsen, Ø.  Strandgade  13. 85 Aar.

Døde:  23. Enkefru Anna Andresen, Orgelfabriken. Fru Karen Kvisgaard, 75  Aar.

 

SEPTEMBER.

Den 6.  Septbr.  døde gamle  Slagter Nielsen  i Øster Strandgade. Det var atter et Træk i det gamle Ringkjøbings Ansigt, der udviskedes. I alle  de Aar, vi kan huske — lige indtil  for faa Aar siden — saas han paa Færde med sit Slagtertrug, en Type paa den  gode gammeldags særprægede Borgerstand, som Ringkjøbing har ejet maaske  i højere Grad end nogen anden  By i Landet.  De  gamle  dør bort, vil ogsaa det gamle Ringkjøbing  — i Folkeskik og  Folkelune  — gaa  bort med dem?

Bryllup:  1.  Frk. Birgitte Nielsen, Husby, og Chauffør Har. Madsen, Ringkjøbing.  Frk.  Sophie Jepsen (D. af Faktor  J.)  og Bagerm. Hilmar Nielsen, Ryomgaard. — 8. Frk.  Marie Christensen, Videbæk,  og Orla  Damgaard, Ringkjøbing.    19. Valborg Knudsen  (D.  af  Bagerm. K.) og Installatør Jacob  Nielsen.  26. Frk. Sofie  Hansen  (D.  af Enkefru Hansen,  V.  Strandgade) og Restauratør P.  Jensen. — 28.  Sygeplejerske Frk.  Anna Nielsen og Togbetjent P. Lybæk  Hansen.

Fødselsdage: 8.  Banetømrer Levin  Hansen,  70 Aar.

Døde: 2.  Fabrikant V.  Røgind, 65  Aar. —  13. Magister Holger Sandvad,  København (S.  af Pastor S.). — 14. Fru Marie Christensen, 82 Aar. — 26. Mette Kirstine Nielsen  (Laur. Nielsens Hustru).

Til top