Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1931-32

Ringkjøbing Aarbog

udkommer i Aar i 6. Aargang. Vi har været i Tvivl, om vi burde fortsætte, men vi har fra saa mange Sider mødt Beviser for, at man omfatter dette lille Stykke Ringkjø-bing-Historie med Interesse og Velvilje, saa vi ikke har ment at burde sidde disse Røster overhørige. Vi takker enhver, som staar sammen med os om at gøre dette lille Hefte til det, der er Tanken med det: et Bindeled mellem Byen og dens Børn i det fjerne og samtidig et lille historisk Kildeskrift for den, der vil se, hvad de svundne Aar bragte af godt og ondt til vor lille By.

Glædeligt Nytaar.

RINGKJØBING

Adskilligt er der skrevet om vor lille hyggelige By, — ogsaa adskillige Vers. Vi gengiver nogle af de nyeste, en Ringkøbingensers smukke Hyldest til sin Hjemstavn:

Fra Middelalders Dage graa 
et Rænnumkjøbing alt her laa 
ved Fjord og Aa og Enge. 
Et virksomt Folk med Nøjsomhed 
tog Bo ved Fjordens lave Bred, 
fandt Ly og Brød her længe.

Nu ligger her en gammel By
med Kirkens spidse Taarn mod Sky
blandt røde Tages Vrimmel.
Saa saltvandsfrisk er Blæstens Sus
med Bud fra Havets Bølgebrus
og Maagers Kor mod Himmel.

Og vilde Svaners Trækfuglhær 
laa altid Byens Hjerte nær, 
naar Kulden knuger Verden. 
De bringer store Vidders Bud — 
sang Mylius til Grønland ud — 
her drømte han om Færden.

Her leger Byens glade Børn,
her tages Dagens Dont og Tørn
med vestjysk Ro og Lune.
Her gemmes end med varlig Haand
hvert Minde over Fædres Aand
og Fortids gamle Rune.

Her tjener Borger Byens Tarv
og løfter Fædres gamle Arv
til fælles Bo og Bedste.
Her toner endnu Orgelklang
og blander sig med Fjordens Sang,
der synger om det næste.

Fra Vellings lave, gule Brink
til Fjord med Fyrets klare Blink
og Hvide Sande Sluser —
fra Schuberts Træ'r i Hedens Sand,
fra Vaarsols Spil i Fjordens Vand
og Fiskers sorte Ruser

vi fylker vore Minders Hær. 
Vor By og Egn er Hjertet kær, 
her er vor Del af Verden! 
Gid Byen gro og Borger bo 
her trygt i Hjemmets lune Ro 
og hvile efter Færden.

                            Anna Egidia Petersen.

 

MYLIUS-ERICHSEN OG RINGKJØBING

I Aar — den 15. Januar — er det 60 Aar siden Ludvig Mylius-Erichsen, Grønlandsforskeren, fødtes, og netop i disse Dage, da denne lille Bog fremkommer, er det 25 Aar siden, han fandt sin Død i de grønlandske Ødemarker, fjernt fra sit Land og sin Slægt.

Derfor skal han i Aar mindes paa denne Plads.

Om Mylius-Erichsens Grønlands færd 
og andet Virke er der givet udtømmende Besked andet Steds. Vi nævner kun kort det vigtigste:

Efter at have taget Studentereksamen og derefter i nogle Aar dyrket Journalistikken og Forfatterskabet deltog Mylius-Erichsen i Vinteren 1896 i Egenskab af Journalist i den russiske Isbryder »Nadeschnij«s Prøvetogt til den finske Bugt. (Skibet var bygget i Danmark). Ved denne Lejlighed kom han sammen med en Grønlandsforsker, og der vaagnede i ham en stærk Lyst til selv paa nært Hold at lære Grønland og dets Beboere at kende. Da han senere kom i Forbindelse med den lige saa grønlands-begejstrede Knud Rasmussen, lykkedes det ham i 1902 med meget smaa Midler at starte »den litterære Grønlandsekspedition«, i hvilken Maleren Grev Harald Moltke deltog som tredie og den grønlandske Kateket Jørg. Brønlund som fjerde Medlem. Ekspeditionen berejste en stor Del af den koloniserede Vestkyst af Grønland. Trods mange Spaadomme i modsat Retning lykkedes det Ekspeditionen at forcere den isfyldte og ikke tidligere undersøgte Melvillebugt og naa Kap York, hvor den tilbragte en haard men meget interessant Vinter hos de hedenske Polareskimoer, som paa ægte Eskimovis delte deres sparsomme Fødevarer med de fremmede rejsende. Ekspeditionen naaede velbeholden hjem i 1904 og havde da lagt Grunden til den senere Kolonisation af Kap York-Distriktet samt genoprettet den tidligere Forbindelse mellem Kap York-Eskimoerne og vore nordligste Handelssteder.

Denne Grønlands færd ansporede Mylius-Erichsen til en Fortsættelse, og i 1906 gik han i Spidsen for en stor Skibsekspedition, »Danmarksekspeditionen«, til den nordligste Del af Nordøstgrønland, hvor der endnu fandtes en ikke undersøgt Kyststrækning mellem Hertugen af Orleans' nordligste Punkt og Pearys Vendepunkt tæt Øst for Grønlands Nordspids. At lukke dette Hul og erhverve Landet for Danmark var Ekspeditionens Opgave, og naar den blev løst saa smukt, som Tilfældet var, skyldes det Mylius-Erichsens ukuelige Energi og den udmærkede Stab af Medarbejdere, han havde samlet omkring sig. Han selv, Høeg-Hagen og Brønlund satte Livet til under Forsøg paa at naa frem til Ekspeditionens Overvintringssted ved Danmarkshavn, efter at det, under de utroligste Savn og Strabadser, var lykkedes dem at løse den kartografiske Opgave, som Mylius-Erichsen havde sat sig. Han døde i Isen ved Lamberts Land.

I sin Digtsamling »Isblink«, udgivet 1904, fortæller Mylius-Erichsen gribende og malende og i smukke Vers baade om sin Udlængsel, der lod ham uden Ro hjemme i sin lille Barndomsby, om sin Anger overfor sin Hustru, der maa blive ene tilbage, og om sin Færden deroppe i det barske Nord.

Mylius-Erichsen og hans Barndomsby. 
Men i Ringkjøbing By ser man i Mylius-Erichsen noget mere end Grønlandsforskeren og Digteren. Man ser Bysbarnet. At ogsaa Mylius-Erichsen følte sig inderligt knyttet til sin By, ja, derpaa er der mange Eksempler. Vi skal foruden det allerede nævnte henvise til den lille Bog om Ringkjøbing, som Mylius-Erichsen skrev i 1901 som Led i en Serie »Danmarks Byer«, udgivet af »Hver 8. Dag«s Forlag. Vi gør er Par Udpluk: »Hvordan staar da dette ens Barndoms og første Ungdoms Ringkjøbing for Bevidstheden, naar man borte fra Byen tager Minderne om Hjembyen op til Prøvelse?

Det er da først og fremmest i en Belysning af Stemning og Hygge, at man ser Ringkjøbing ligge ved dens Fjord. Byen har over sig noget stilfærdigt, noget smaat-skaarent maaske, men tillige et Venlighedens og Gæstfrihedens Præg, som gør den indtagende ... Den er sig selv. Torvet f. Eks. er der ikke Mage til i det ganske Danmark, dels er det ufornødent stort i Forhold til Byen, dels er det med sine skarptklippede Lindetræer af den ejendommeligste Karakter. Den fremmede, der fra Nygade pludselig træder ind paa Torvet, maa ganske savne Skønhedssans, om han ikke finder dette Torv nydeligt i al dets næsten naive Prunkløshed. Jeg har hørt mange fremmede sige, at Torvet minder dem om en stilfuld Teaterdekoration i et Holbergsk Skuespil. Der er noget slaaende sandt i dette Billede.

... Heldigvis er der da heller ikke megen Vigtighed hos Borgerskabet. Det er jævne Folk. Det jævne og ligefremme har altid været et Særkende for Ringkjøbing-enserne. Byen er demokratisk i bedste Forstand ... i fuldt Maal Borgernes By, det vil sige: en fordringsløs, maaske nu og da lidt formløs, men fredsommelig, elskværdig, i mange Forhold immer-gemytlig By, hvor alle gør hinanden Vennetjenester, hvor Vreden ikke varer Sommeren over, men den hjælpsomme Deltagelse i Næstens Ve og Vel er stor og almindelig uanset Stand og Kaar.

Og hvilke snurrige Originaler mindes man ikke fra gamle Dage: Wolle Kolle, Jesper Dam, Anders Hvidkaal, den hvidhaarede Søren Jensen, gamle Niels Mejstrup, den stammende Ole Adam og især et Par kraftige Figurer nede fra den røde Gaard ved Fjorden: Anders Nøhr og Peder Brandt.

Ringkjøbingensere om Mylius-Erichsen.
Tiden gaar, og Menneskenes Børn er af Naturen glemsomme. Da vi forsøgte at fravriste Byen, hvad den vidste om Mylius-Erichsen som Ringkjøbingenser, viste det sig, at vel havde den ældre Slægt kendt Politibetjent Erichsens Dreng, men af Kendsgerninger fra hans Drenge- og Ungdomsaar blev der kun faa tilbage. Men vi fortæller altsaa videre, hvad man har fortalt os:

Mylius-Erichsens Søster, som stadig bor i Ringkjøbing, fortæller, at Fjorden og Aaen lige fra Barndomstiden tiltrak hendes Broder stærkt, og han sejlede stadig til stor Ængstelse for Forældrene. Men allerede fra ganske lille afvendte han Moderens Bebrejdelser og Skænd ved at forsvare sig — i Rim. Han lavede i det hele taget alting i Vers. Han elskede Turene sammen med Faderen rundt om i Jurisdiktionen, og Drengen tog altid Parti for de smaa i Samfundet. I »Isblink« har han i et Digt »Far« beskrevet en saadan Tur. Vi gengiver nogle Vers:

Nu er maaske Tyven urosvanger vaagnet, 
kigger efter Solen, den, han helst undgaar ... 
Var hans Børn forsultne, vil han ej »paa Sognet« 
stjal han blot af Armod af sin Nabos Faar?

Kunde jeg blot frelse Tyven, vi skal hente, 
ham, der har sig mættet af den riges Fad. 
Skaanselløs er Loven, lynsnar som en Glente. 
Far er Lovens Tjener. Far er ikke glad ...

Se, der ligger Byen pisket af Nordvesten, 
Borgerne de sover, Lygterne er tændt, 
Mads, som ser mig vaagen, hvisker gennem Blæsten: 
»Naa, hvad sa' jeg, lille. Tyven har bekendt!«

— Det er tungt at lide med en forurettet, 
tungere at vide al sin Medynk spildt ... 
Det var godt at komme hjem og blive mættet 
fra den aabne Hede, hvor det blæste vildt.

Disse sære Farter over dunkle Sletter, 
dette Væld af Minder ud af Livets Kaar, 
disse høstligt mørke, storm-forsuste Nætter 
har jeg altid elsket fra de unge Aar.

Og af disse Minder nu min Sjæl sig mætter 
her, hvor Fjeldet gjalder af Oktober-Storm; 
i de mørke Aftner, i de lange Nætter 
faar de gamle Minder atter Liv og Form.

En Skolekammerat omtaler de stadige Stridigheder mellem »Bydrengene« og »Fjorddrengene«, hvor Mylius-Erichsen altid var selvskreven Fører af de første. Man byggede store Snefæstninger i Jernstøber Holbechs Have, og det var altid Mylius, der ledede Foretagendet.

Men hans Oppositionslyst førte ham let ind i Forviklinger med Byens Bedsteborgere, der ikke altid vidste at skønne paa hans undertiden noget overlegne Væsen, der allerede fra Skoledagene kunde give sig Udslag i ret satiriske Vers. Men de Venner, han havde, blev han ved at nære Venskab for, et Træk hos ham, der fulgte ham gennem Livet. Naar han kom til Ringkjøbing, gik Turen altid til de gamle Kammerater.

14. Jan. 1888 skriver Mylius-Erichsen i sin Søsters Poesibog:

En Tak!
Tak, Søster, Tak for denne Tid 
du sysled' ved min Side. 
Du var mig stedse kær og blid. 
— Ja, det skal Himlen vide ... 
naar jeg var hidsig, vred og rød, 
saa var du god, saa var du sød. 
Oh, du er himmelsk, rar og øm, 
og bøjelig — som 3 Toms-Søm!

Efter at have taget Præliminæreksamen kom Mylius-Erichsen paa Herredskontoret i Ringkjøbing. 16 Aar gl. tog han til København for at tage dansk-juridisk Eksamen, hvad han dog opgav for at blive Student. Derefter fik Journalistikken Tag i ham, og saa gik Vejen ad denne og ad den litterære Bane, indtil Udlængslen tog Magten over ham.

Hjemme i sin egen By mødte han i Begyndelsen ikke stor Tiltro til, at hans vovelige Færd vilde lykkes. En gl. Ringkjøbing-Borger fortæller, at da han første Gang lagde ud, saa man derhjemme paa hans Forehavende med omtrent samme skeptiske Øjne, som i Nutiden blev de første Aspiranter til Atlanterhavsflyvningen til Del.

Men Mylius-Erichsen viste altsaa dog, at han var en rigtig Ringkjøbing-Dreng, et Menneske med en sejg Vilje og et Mod, der ikke lod sig kue. Nu ses en Del af hans Grønlands-Udrustning paa Museet i Ringkjøbing, og paa Museumspladsen staar Billedhuggeren Chr. Skikkilds smukke og mandige Statue af Mylius-Erichsen i Slædedragt.

1931

OKTOBER.

Nr. Lyngvig Fyr jubilerer. Den 24. Oktober var det 25 Aar siden Nr. Lyngvig Fyr første Gang var tændt. Fyret blev rejst for at belyse det »mørke Punkt« mellem Bovbjerg og Blaavandshuk og øge Fyrenes Rækkeevne, da Strandingernes Antal i denne Egn var stærkt forøget og Fiskeriet i stærk Udvikling. Selve Taarnet er 120 Fod højt og ligger paa en ca. 100 Fod høj Klit, og dets Lysstyrke paa 400.000 Normallys har en Synsvidde paa 20 Kvadratmile; Fyret har i de 25 Aar blinket ialt 78.840.000 Gange.

9. »Hotel Ringkjøbing« er af Hotelejer J. C. Christensen solgt til Garderobeforvalter L. C. Nielsen, »Regina« i Aarhus. — 29. Indremissionær Ulrich, Rkbg., fejrer 40 Aars Missionær-Jubilæum.

Sølvbryllup: 26. Læge Fogh-Nielsen og Hustru, Maaløv (fh. Rkbg.). — 30. Bogholder A. Lambæk og Hustru og Togfører P. C. Skytte og Hustru.

Bryllup: 1. Frk. Jenny Christensen, Lem, og Skrædder Axel Jensen, Rkbg. — 11. Frk. Mary Christensen (D. af afd. Postbud C.) og Sv. Fastrup, Rkbg. — 24. Telefonistinde Frk. Karen Elise Petersen (D. af Snedker P., Østerstrandg.) og Bager Kr. Knudsen (S. af Bagerm. M. K., Rkbg.). — 31. Frk. Musmann Hansen, Kbhvn., og Bankassistent Vagn Mikkelsen (S. af Bankdirektør M., Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Sygehusportør Viggo Nielsen 50 Aar. — 31. Kirstine Bukholt 70.

 

NOVEMBER.

Ved Hvide Sande rører der sig efter Udløbets Aabning et stedse rigere Liv. Baade som Fiskerihavn og som Anløbssted for noget større Skibe viser Anlæget sig at svare til Forventningerne. En Dag i November saas saaledes ca. 40 Fiskekuttere, der laa i Læ for Stormen ved Hvide Sande, og faa Dage senere meldes om rigt Torskefiskeri fra Havnen der.

1. Ringkjøbing Telegrafstation kan fejre 70 Aars Jubilæum. Lærerinde Frk. M. Erlang 25 Aars Jubilæum som Kommunelærerinde i Rkbg. Murerm. P. H. Frandsen 25 Aars Jubilæum som Murermester i Rkbg. — 14. Sognepræst Chr. Fledelius 25 Aars Præstejubilæum. — 29. Oversætterinden Frk. Cecilie Lund (D. af afd. Fabrikant L., Uldspinderiet i Rkbg.) er i Paris udnævnt til Officier d'academie og har faaet Guldpalmerne overrakt for godt Oversætterarbejde.

Sølvbryllup: S. N. Nielsen og Hustru, Østergade 21. — 9. Telefontekniker Bagger og Hustru. — 14. Postbud Mikkelsen og Hustru, Ø. Strandgade. — 27. Banearbejder Jens Christensen og Hustru. Togfører S. Tikøb og Hustru.

Bryllup: 3. Frk. Olga Andersen, Haderslev, og Skomager M. H. Kristensen, Rkbg. — 8. Frk. Kirstine Kobberholm og Journalfører paa Rkbg. Amts Kontor Verner Schultz, Rkbg. — 14. Frk. Martha Poulsen (D. af Fiskeeksp. P., Rkbg.) og Repr. Holger Andreasen, Kbhvn. — 17. Frk. Edith Kerff Jensen (D. af Bager J., Rkbg.) og Bagerm. Osv. Nielsen, Skjern.

Døde: 16. Magdalene Erlang, f. Krarup. — 29. H. Mortensens Hustru, Gerda Mortensen.

Fødselsdage: 4. Ane Marie Nielsen, »Aldersly«, 75 Aar. — 7. Frk. Louise Holm, Østerg. 5, 80. — S. Fru Marie Poulsen, Mellemg., 60. — 27. Chr. Kjær Lauridsen, Østerstrandg., 60. — 29. Pens. Lærer Nielsens Hustru, Torvegade, 70. — 31. Fru Bloch, Østerstrandg., 50.

DECEMBER.

Julemaaneden glider hen — trods de strenge Tider dog med Liv og Travlhed. Det store lysende Juletræ paa Torvet og de grøntsmykkede Gader skaber Fest og Forventning: Man gaar mod Jul og mod Solhverv.

19. Stationsforst. Ott udnævnt til Ridder af Dannebrog. — 19. Rkbg. Byraad tiltræder for sin Part Forslag om, at Hedegaards Mark paa nærmere Betingelser fremtidig henlægges under Velling Kommune i Stedet for som hidtil under Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 30. Fyrbøder Erik Lauridsen og Hustru, Vellingvej.

Bryllup: 1. Frk. Alfe Kristensen, Oksbøl, og Ejnar Poulsen (S. af Drænmester P., Rkbg.). — 5. Frk. Thora Grønbech Christensen (D. af Konsul C, Rkbg.) og Prokorist E. Scheibel, København.

Døde: 2. Fru Kirstine Thisted. — 4. Fru Amalie Nordbek (Lærer N.s Hustru), 63 Aar. — 14. Mathilde Nielsen, 43 Aar. — 18. Niels Iversen, Alderdomshj., 88 Aar. — 19. Ane Marie Nielsen (hos Tømrer Høniche).

Fødselsdage: 4. Arbm. Anton Bækby 50 Aar. — 14. Former Timmermann, V. Strandg., 75. — 15. Overass. Sørensen 50. — 27. P. Nielsen, Vesterg. 25, 90. — 28. Fru Pastorinde Trojel 80.

 

1932

JANUAR.

Mylius-Erichsens 60 Aars Dag. Den 15. Januar var det 60 Aar siden Byens berømte Søn, Grønlandsforskeren Mylius-Erichsen, fødtes. Vi henviser i den Anledning til Artiklen foran i Heftet, omhandlende Forskerens Gerning og Død i det fjerne Land og lidt nærmere om hans Tilknytning til Ringkjøbing.

Byens Regnskab for Aaret 1930-31 — saaledes som det fremlagdes ved Byraadets Møde den 18. Jan. — viser et Driftsoverskud paa ca. 11,000 Kr., og Status viser en Fremgang paa godt 140,000 Kr. i Aarets Løb og et Overskud paa ca. 1,2 Mill. Kr.

En Foregangsmand har man Lov at kalde Lærer Niels Nordbek, der døde den 28. Jan., 73 Aar gl. Han viede sin Fritid og sine Kræfter til Ringkjøbing Folkebogsamling, som han oparbejdede fra en ringe Begyndelse til en stor og god Virksomhed. Med stor Opofrelse og Idealisme gik han op i denne Gerning, og derfor skylder hans Bysbørn ham Tak.

10. Bilulykke paa Hjørnet af Herningvej og Jernbanevej; fhv. Hotelkarl i Rkbg., Detailhdl. Morten Mortensen, Ejstrup, blev dræbt under en væltende Bil. — 12. Etatsraad Alfr. Sørensens Flidslegat til Elever i Kommuneskolen tildelt Agner Jespersen (S. af Købm. J.) og Ane Marie Pedersen (D. af Lagerforv. P., Godthaabsvej). Havearkitekt Axel Andersen (S. af Gartner A., Rkbg.) faar tildelt 1. Pr. — 1000 Kr. — i Dansk Gartnerforenings Konkurrence om en Plan for en Jubilæumsudst. i »Forum« i København. — 79. Rkbg. Afholdsforening fejrer 25 Aars Jubilæum. — 26. En Kreds af Borgere starter et nyt Aktieselskab »Ringkjøbing Isværk«, Aktiekapital 60,000 Kr.

Bryllup: 3. Frk. Erna Henriksen (D. af Murer H., Rkbg.) og Fyrbøder Sv. Christiansen, København. — 10. Frk. Olga Gullander, fh. Rkbg., og Blikkensl. Fr. Larsen, Frederiksberg. — 24. Frk. Oda Hansen, Varde, og Malersv. M. Højhus, Rkbg.

Døde: 1. Sadelmager Chr. Frikke, 80 Aar. — 22. Fru Cicilie Krarup, fh. Rkbg., 70 Aar, (Overretssagf. Janus Krarups Hustru). — 27. Slagter And. Thomsen.

Fødselsdage: 15. Avlsbruger Thorbøl Christensen 50 Aar. Fhv. Højskoleforst. Hagbard 80. — 17. Pastor S. Sandvad 80. — 31. Handelsgartner J. P. Andersen 60.

FEBRUAR.

I Byraadets Februarmøde forelaa Kommunens Budgetforslag for det kommende Aar. Der paaregnes udskrevet ca. 7800 Kr. mindre i personlig Skat i indeværende Aar.

En af Byens Haandværksmestre, Sadelmager Frantz Outzen, fyldte den 24. Februar 80 Aar. En Type paa den gode gamle Borger fra den gode gamle Tid, en ægte Ringkjøbingenser i Sind og Skind, en livlig Fortæller, der kan berette om det Ringkjøbing, som var. Han fejredes i Dagens Anledning ved en smuk Borgerfest.

Bryllup: 21. Frk. Mary Stampe (D. af Kreditforeningsbud S.) og Bagerm. W. Olsen, København. Frk. Betty Vilhelm, Søborg, og Gartnermedhj. Ing. Qvisgaard (S. af Mælkehdl. Q., Rkbg.). Frk. Clara Møller, Søndervig, og Gartner Dahl, Rkbg. — 24. Frk. Vera Refstrup, Rkbg. og Kok Gustav Lund, København. — 27. Frk. Jane Christensen (D. af Enkefru C, Rkbg.) og Bager V. Hvidberg, Troldhede.

Døde: 3. N. Chr. Nielsen, Bymarken, 69 Aar. — 7. Fru Dommer Fabricius, Haslev, fh. Rkbg. — 21. Kristiane Baden. — 23. Enkefru Sidsel Dyekjær, 86 Aar.

Fødselsdage: 16. Fabrikant H. Bech Nielsen 60 Aar. — 25. Murer Karl Jensen, J. P. Nielsens Vej, 70. — 28. Bagerm. M. Knudsen 60.

 

MARTS.

Ligningsprocenten for kommende Skatteaar er fastsat til 9,8 mod 10 i indeværende Aar.

10. Væver Mads Sørensen og Hustrus Flidspræmie tildeles Sigfred Poulsen (S. af Hovmester P.) og Arnold Bank (S. af Blikkenslager B.). — 14. Ringkjøbing Borgerforening kan fejre 60 Aars Jubilæum. — 79. Ringkjøbing Bank betaler 6 pCt. i Udbytte for 1931.

Guldbryllup: 17. Indremissionær L. Ulrich og Hustru. — 24. Husejer Ville Jensen og Hustru.

Bryllup: 6. Frk. Karen Fauerby, Rkbg., og Barbér Oscar Poulsen, Varde. — 15. Frk. Sigrid Ahle, Lem, og Bagerm. H. Johannesen, Rkbg. — 24. Frk. Marie Tang Pedersen (D. af Skrædder Tang P.) og Boghandler L. Nielsen, Ikast. Frk. Ellen Margr. Kjer-gaard (D. af Tømrerm. K., Rkbg.) og Dommerfuldm. Axel Krag, Rkbg. Frk. Oda Noes (D. af Kobmd. E. Noes), Rkbg., og Veksellerer Charles Ingvarsen, Kbhvn.

Døde: 1. Margr. Christine Sørensen, 81 Aar. — 5. Pastor Sandvads Hustru, Johanne Marie, 81 Aar. — 7. Mælkehdl. Qvisgaard, 76 Aar. — 8. Johanne Kirstine Nielsen (Enke efter Murer J. P. N.), 84 Aar. — 9. Skrædderm. M. Pedersen, 58 Aar. — 24. Tømrer N. Frøkjær, 68 Aar.

Fødselsdage: 2. Skrædder Tang Pedersen 60 Aar. — 3. Fru Konsul Laursen 60. — 6. Fru Sine Christiansen, V. Strandsbjerg, 60. — 20. Enkefru M. Pedersen, Grønnegade, 85. — 22. Fru Sidsel Marie Aaberg So. — 23. Arbm. Ivar Jepsen, Grønnegade, 70. — 28. Frk. Sine Jepsen, Missionshjemmet, 60.

APRIL.

Ringkjøbing Museum er blevet betænkt med flere værdifulde Gaver. Grosserer Leonh. Tangs Enke, nu København, har skænket det en Del. gl. Ringkjøbing-Billeder og en Samling udskaarne islandske Træsager. Fru Konsulinde Høy, Hellerup, Enke efter Konsul H. i Oslo, en Søn af gl. Urm. H. i Rkbg., har skænket Museet en Samling sjældne orientalske Vaaben og andre Genstande.

9. En lokal Kunstner, Forfatter-Præsten Kaj Munk i Vedersø, havde i Aften i Ringkjøbing Teater stor Sukces paa Skuespillet »Cant«, som efter Premieren paa Det kgl. Teater gaar sin Sejrsgang ogsaa gennem Provinsen.

Sølvbryllup: 23. N. P. Nielsen og Hustru, Bymarken. — 27. Snedker Erik Christiansen og Hustru, Herningvej 34.

Bryllup: 9. Frk. Dagmar Mikkelsen (D. af Snedkerm. M., Rkbg.) og Maler Carl Jacobsen, Rkbg. Enkefru Dalgaard, Rkbg., og Pakmester Andersen. — 30. Massøse Frk. Clara Juul Møller, Greve, og Ingeniør ved Københavns Telefonvæsen Erik Christensen (S. af Overlærer C, Rkbg.).

Døde: 2. Rs. P. Nielsen, 75 Aar. — 4. Fru Stationsforst. Arnkiel, København, (fh. Rkbg.). — 8. Pens. Overpostbud J. Sørensens Hustru. — 9. Karen Marie Jensen, 68 Aar. — 13. Ole Bjerregaards Hustru. — 20. Skomager P. Lund Andersen. — 24. Kirstine Marie Nielsen, Sømandshjemmet, 81 Aar.

Fødselsdage: 20. Lærer M. Jensen 70 Aar. — 26. Maskinmester Flinker 50.

MAJ.

Den 27. Maj fejrede Ringkjøbing Turistforening sin 20 Aars Fødselsdag. Skønt saa ung kan Fødselsdagsbarnet glæde sig ved en stor Popularitet, fortjent gennem et stort og aldrig hvilende Arbejde for at drage Turisternes Strøm til Ringkjøbing. Og hvem kender vel ikke nu Rkbg. Turistforening udmærkede Motto: »Rejs til Vesterhavet over Ringkjøbing!«

1. Lærer M. Jensen tager paa Grund af Alder Afsked som Lærer ved Rkbg. Kommuneskole. Købm. Vald. Jacobsen fejrer 40 Aars Jubilæum som Forretningsdrivende i Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 7. Togfører K. Nielsen og Hustru. — 16. Dommer Borum og Hustru (nu Slagelse). — 23. Røgmand Morten Jepsen og Hustru, V. Strandgade.

Bryllup: 14. Lærerinde Frk. Ellen Hansen, Korsør, og Lærer Johs. Korsholm, Rkbg. — 15. Frk. Inger Marie Ibsen (D. af Skomager I.) og Slagter Hj. Hansen, Kbhvn. — 23. Frk. Ellen Mikkelsen (D. af Snedkerm. M., Rkbg.) og Snedkerm. Kai Nielsen, Charlottenlund. — 28. Frk. Gudrun Christiansen, Fodby, og Sv. H. Boch (S. af Landp. B., Rkbg.). — 31. Frk. Anna Toft (D. af Landm. Chr. T., Bymarken) og Slagter Arne Nielsen, Nr. Aaby.

Døde: 17. Oversygeplejerske Chrestence Marie Frikke. — 25. Kirstine Marie Christensen (J. Chr. Christensens Hustru).

Fødselsdage: 8. Arbm. And. Ager 70 Aar. — 24. Overbanemester H. J. Knudsen (nu Røde Kro) 50 Aar.

JUNI.

Hvad er Ringkjøbing værd? Overskyldraadet oplyser efter foretagen Vurdering til Ejendoms- og Grundskyld, at den samlede Vurderingssum for Ringkjøbing er 12,7 Mill. Kr. mod 12,28 Mill. i 1927. Antallet af Ejendomme er siden da steget fra 597 til 666.

1. Fuldmægtig P. Jensen fejrer 40 Aars Jubilæum for sin Ansættelse i V. og sdrj. Kreditfor. — 5. En Ringkjøbingenser Svend Baden (S. af Enkefru B.) ordineres i Dag som Præst i Des Moines i Iowa i U. S. A. for derefter at virke som Præst for »Vor Frelsers danske lutherske Kirke« i Bridgeport i Connecticut. — 17. Laur. Skovgaard Hansen (S. af Murerm. Jakob H., Rkbg.) har bestaaet Landbrugseksamen med 1. Kar.

Sølvbryllup: 4. Blikkenslagerm. Faurholt Andersen og Hustru. —  17. Læge E. Næss-Schmidt og Hustru.

Bryllup: 4. Frk. Petra Storgaard, Rkbg. og Vognmand Chr. Jensen, Lundhus. — 5. Frk. Kristine Marie Andersen, Rindum, og Vognmand Kr. Højhus, Rkbg. — 12. Frk. Ebba Andreasen (D. af Togfører A., Rkbg.) og Sv. Jæger, Københavns Sporveje. —  23. Frk. Karoline Eriksen, Kibæk, og Malersv. Hakon Andersen (S. af Blikkensl. Faurholt A., Rkbg.) — 26. Frk. Anna Frandsen (D. af Fisker Fr. F., Grønneg., Rkbg.) og Fisker Villy Madsen, Esbjerg.

Døde: 2. Sidsel Kirstine Iversen (Iver A. Iversens Hustru). — 8. Tidligere Formand for Ringkjøbing Landbobanks Bankraad, Forstander Jeppesen, Staby, 82 Aar. — 25. Ingeborg Kirk (Niels L. Kirks Hustru).

Fødselsdage: 3. Fru Sara Knudsen, Hotel Vestjylland, 75 Aar. — 21. Amtsforvalter J. L. Dahl 60. — 29. Drænmester P. Poulsen, Herningvej, 50.

 

JULI.

Byen i Klitten. Fra Søndervig meldes »fuldt Hus« i Højsæsonen, til Trods for, at der i Sommer er bygget 16 nye Villaer, saa der nu er omkring halvandet Hundrede. En rigtig Sommersøndag kan Søndervig m. H. t. »Indbyggertal« med Lethed slaa Ringkjøbing.

1. Pakmester Jeppe Sørensen og Postbud Evald Sørensen 25 Aars Jubilæum i Postvæsenets Tjeneste. — 9. Det første Eksportskib »Viking« afgaar fra Ringkjøbing for gennem Hvide Sande at sejle en Last Is til Aalborg. — 13. Frk. Bitsch Lauridsen ansat som Organist ved Rkbg. Kirke. — 14. En Komite nedsættes for at søge rejst en Mindestøtte i Dejbjerg Præstegaardsmose, hvor den berømte Dejbjerg-Vogn fandtes for 50 Aar siden.

Sølvbryllup: 7. Malerm. Otto Mikkelsen og Hustru. — 12. Chr. Albrechtsen og Hustru.

Bryllup: 14. Frk. Ingrid Næss-Schmidt (D. af Læge N.-S., Rkbg.) og cand. mag. Heinrich Christiansen. — 20. Frk. Kirstine Lauridsen, Rkbg., og Fisker Peter Nørager, Gjørding. Frk. Ane Lise Lauridsen, Ribe, og Læge Erik Ulfbeck-Petersen (S. af Fuldmægtig E. P., Rkbg.).

Døde: 1. Blikkenslagermester C. F. Wiese, 59 Aar. — 5. Tømrermester Chr. Møller, 72 Aar. — 9. Fhv. Gaardejer Jens Chr. Petersen. Karen Kirstine Stougaard. Kirstine Marie Poulsen (Lebæk). — 14. Fhv. Sygeplejerske Kristine Andersen, Epidemisygehuset.

Fødselsdage: 1. Frk. Marie Dalgaard 80 Aar. — 2. »Gamle Lene« 90. — Direktør i Rkbg. Sparekasse, Proprietær Sørensen, Voldbjerg, 70. Enkefru Maren Sørensen, Alderdomshjemmet, 92 Aar. — 21. H. K. Jensen, Bildtsvej 80.

 

AUGUST.

Sidst i Maaneden meldes, at der til Ringkjøbing Havn siden Hvide Sandes Aabning er indgaaet 20 Skibe med Cement, 6 med Kul og Koks, 3 med Trælast og 2 med Gødningsstoffer, medens der er udgaaet 3 Skibe lastet med Is. Gennem Slusen er passeret 754 Fiskebaade for østgaaende og 766 for vestgaaende.

Den 1. August tager Lærer Fensbøl sin Afsked efter at have virket ved Rkbg. Skolevæsen siden Aaret 1887.

1. Fiskeeksportor P. Jensen Poulsen faar Bevilling til at afholde Fiskeauktioner i Ringkjøbing. Nogle Tilfælde af Paradysenteri konstateres i Ringkjøbing, efter at der i nogen Tid har været Epidemi i omliggende Sogne. Alle Tilfælde godartede. Tømrer Chr. Madsen, Nr. Lyngvig, druknet under Arbejdet ved Hvide Sande. — 20. Postmester Hagbart Berg forflyttet til Slagelse fra 1. Novbr.

Bryllup: 3. Frk. Asta Kaalund, Rkbg., og Repræsentant Rosenørn Nielsen, Vejle. — 6. Christa Christensen og Laurids Andersen Broe, begge Rkbg. — 10. Frk. Karen Sinding (D. af Kaptajn S., Rkbg.) og Telegrafassistent C. V. Mikkelsen, Blaavand. — 12. Frk. Lizzi Jacobsen, Kbhvn., og Assistent Jacob Baden (S. af afd. Skotøjsfabrikant J. C. B., Rkbg.) — 14. Frk. Emma Romlund, Rkbg. og Maskinmester Johs. Brandt, Lemvig.

Døde: 7. Kreditforeningsrepræsentant Niels Ebbesens Hustru, Ane Kirstine Ebbesen. — 9. Postbud Lars Mikkelsen, 46 Aar. — 79. Skomager Axel Jensen. — 29. Fhv. Bogholder H. E. Hansen. 63 Aar. — 30. Anna Johanne Nissen, 78 Aar.

Fødselsdage: 19. Togfører B. Andresen 60 Aar. — 22. Fhv. Bogholder i Kreditforeningen, Sagfører Janus Krarup 85. — 30. Forfatteren Andr. Beiter 81.

 

SEPTEMBER.

Efter endt Undersøgelse erklærer Direktøren for Biologisk Station, H. Blegvad, at Hvide Sandes Aabning endnu ingen Forandring har skabt i Fjordens Fauna, og at Saltvandsdyrene endnu ikke har holdt deres Indtog.

18. Ringkjøbing Søndagsskole fejrer 50 Aars Jubilæum. — 20. Regnskabet for Ringkjøbing Havn viser en Formuefremgang paa ca. 2300 Kr. — en Følge af Hvide Sande. Overbetjent Rosenlund afskediges efter Ansøgning fra 1. Novbr. og bevilges som Paaskønnelse for 32 Aars god Tjeneste personligt Tillæg til Pensionen. Politibetjent Fomsgaard forfremmes til Overbetjent fra 1. Novbr. — 21. Overbetjent Rosenlund faar tildelt Fortjent-medaillen i Sølv.

Sølvbryllup: 26. Overassistent S. Sørensen og Hustru. Bryllup: 3. Frk. Anna Sloth og Jens Jensen, Rkbg.

Døde: 6. Maren Sørensen, 92 Aar. — 14. Fhv. Plejemor paa Rkbg. Sygehus, Marie Hesseldahl.

Fødselsdage: 3. Enkefru Konsulinde Høy, Holstebro, tidl. Rkbg., 80 Aar. Fru Drejerm. Koch 82. — 5. Togfører O. M. Jensen 60. — 6. Pastor Chr. Fledelius 60. — 24. Overportør C. K. Simonsen 50

.

Til top