Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1932-33

Ringkjøbing Aarbog

kommer nu for syvende Gang. Den kommer som en Hilsen til den stadig større Kreds af nuværende og forhenværende Ringkøbingensere, som spørger efter denne lille Bog om deres By. Den kommer som før og ønsker:

Godt Nytaar !

 

En Ringkøbingensers Hilsen til sin By

Langt mig førte Livets Veje udad fra min Barndoms By, 
men det sker, at jeg i Tanken bliver som et Barn paany; 
flyver som med Lynets Vinge hjemad til min Moders Hus, 
hjem! — ak Hjemmets lave Vaaning sunket er forlængst i Grus!

Men engang var jeg dog Barnet, leged' ansvarsløst og glad, 
kendte ej til Livets Alvor, ej til Kamp for Ret, for Mad. 
Vinden strøg mig mildt om Haaret med sin friske Duft af Fjord; 
slig en Knægt, er han mon ikke friest Skabning paa vor Jord!

Og min Ungdoms stærke Dage, ogsaa de var viet dig, 
Dage fyldt af Tvivl og Uro, saadan er nu Ungdoms Vej, — 
Dage fyldt af Ungdoms Kræfter, af et Mod der blusser vildt, 
Sjælen fyldt af stille Undren, Sindet aabent, sundt og mildt.

Længst er Knægten bleven voksen, og hans Liv tog andet Sigt; 
der blev Plads for Dagens Gerning, ikke blot for Drøm og Digt. 
Mange Gaver gav mig Livet; ej jeg vilde bytte bort 
Manddoms Aar for Ungdoms Drømme. Livet er saa rigt, saa kort!

Men naar jeg er bleven gammel, træt af Farten vidt omkring, 
ønsker jeg at komme hjem og derved slutte Livets Ring, — 
leve mine Oldingdage, hvor engang min Vugge stod, 
du, min By, tag mig til Hjerte, du er som en Moder god.

Langt mig førte Livets Veje, hjemad gaar vel og en Sti, 
hvor mig venter Aftenhvile, naar mit Dagsværk er forbi. 
Barndoms By, hvor Minder hvisker selv i Vindens blide Sus, 
en af dine trætte Sønner søger hjem til Moders Hus.

 

DET GAMLE RINGKJØBING — PAA VERS

Det gode gamle Ringkjøbing har altid været berømt for sit frodige Lune. Det er ingen ægte Ringkjøbingen-ser, som ikke kan tage en god Spøg med godt Humør. Dette Vid afspejler sig ikke mindst i de Snese og atter Snese af Viser og Lejlighedssange, der igennem Aarene har krydret Fester og Sammenkomster i den lille By.

Nys afdøde Konsul Berthelsen har i sit 80-aarige Liv været med til utallige Borgerfester, og han har gemt en Mængde af Sange fra alle mulige Lejligheder. Han har samlet dem i to hele indbundne Bøger, der nu efter hans Død er skænket Museet. Det er herfra, vi har plukket de følgende Visestumper ud.

Vi gaar helt tilbage til 1882, den 29. Januar, da der var Gammelmandsbal i Staden, en Forlystelse, der for Resten endnu af og til bydes paa i Byen. Saa er al Jazz forbudt, og man svinger sig til de gamle Toner. Men altsaa i 1882:

Har du hørt, at der skal  
være Gammelmandsbal  
arrangeret af vor kære Doktor H...;  
hvor der af samme Fad  
spises Skildpaddemad  
og saa mange andre rare Retter, aa!

Man lagde ikke Skjul paa sin Glæde over Dans og Mad og Løjer, — men man gjorde heller ikke Krav paa, at disse jævne Rimerier skulde gælde for Kunstværker. Som en »Digter« ved nævnte Lejlighed skrev paa sit Produkt: »Skrevet den 28., sunget den 29. og forhaabentlig glemt den 30. — alt i denne Maaned.«

Der var saa godt som aldrig Forfatternavn under Sangene, sjældent et Pseudonym, — des bedre kunde man snerte sine Medmennesker. Her er Begyndelsen til en Sang, skrevet til en Fest for Apoteker Heiberg i Ringkjøbing den 17. April 1885:

Jo vist har gamle Heiberg 
fortjent den Skaal, vi drak! 
Fra Klitten og til Snejbjerg 
hans Plastre Vabler trak. 
Hans Draaber vare skrappe, 
Mixtur og Piller med, 
og mange Lemmer slappe 
sig rettede derved.

Man var mere formfuldendt dengang, end man er nu. Ved enhver større Fest fandt man uvægerlig Sange for Kongen, for Fædrelandet, for Kongehuset, og først naar disse Sange var sunget og den alvorlige Del af Festen dermed overstaaet, kunde man tage fat paa Løjerne. Til disse hørte ofte den obligate »Sang for Kvinden«, — hvem gider i vore »ligestillede« Dage sidde og synge til Kvindens Pris, men altsaa, det hørte med til god Tone dengang. Her er en lille Prøve af »Sangen til Kvinden«, afsunget ved Ringkjøbing Skytte-laugs Fest den 4. Juli 1898:

Her sidder vi glade og smasker med Tungen  
om Kaps.  
Mens Mutter derhjemme maa pusle om Ungen  
med Klaps.  
Mens vi spiser Kylling og Skink' med Grønærter,  
med Vandgrød og Klipfisk sig selv hun beværter.  
Se, derfor vi tænker  
paa hende — og skænker  
en Snaps!

Saa havde Mutter faaet, hvad der med Rette tilkom hende af Festen!  
Og saa endelig en Mundfuld af en »Dessert ved Frokosten den 6. Juli 1903«:

Her bydes først paa  
en Ringkjøbing-Skraa, som er dejlig at faa. 
Jens Peter og Karl og Jens Høys er saa god, 
at alle Konkurrenter synker ned for deres Fod.

Den Ringkjøbing Luft 
kan have en meget ejendommelig Duft, 
Med Østenvind kan J. P. Nielsens Odeur 
faa Folk til at nyse som aldrig set før.

Og Ringkjøbing Havn  
den er lige saa meget til Pryd som til Gavn. 
Den ligger saa rolig som en gammel Idyl, 
imellem bli'r der taget lidt af den — til Fyld!

Og Ringkjøbing Svin  
maa ikke gaa paa Gaden, det var ikke for Grin, 
men sætter vore Køer paa Gaden en Klat, 
derom bliver der slet ikke nogen Debat.

Og saa kommer vi saa langt frem i Tiden som til Pinsen 1908, da Byen havde Besøg af Studentersanger-ne og der i den Anledning blev skrevet i Alenvis af Sange. Selvfølgelig vilde de unge Ringkjøbing-Piger heller ikke staa tilbage ved denne Lejlighed. De digtede i et »Velkommen!«:

Det byder vi eder  
ved Ringkjøbing Fjord:  
en Himmel, der breder  
sig vidt over Jord.  
Og Luft har vi nok a'  
og Engenes Duft;  
og saa vil I nok ha'  
lidt andet end Himmel og Luft!

Og »Amandus« hilste de fremmede Sangere bl. a. med følgende poetiske Ord:

Om du ikke dig paa Byens Torveplads  
føler vel tilpas,  
maa du kald' mig Mads.  
Se hvor smukt den ligger med sit grønne Skær;  
disse Lindetræer  
faar du kær.
Grønnegades »Mur«
ligger nu for Tur,
sjældent vist du sku'r
slig Arkitektur.
Gaden er lidt snæver, Mundingen især, 
er du tyk og svær, saa la' vær'!

 

Ja, det er kun en Mundsmag paa den gammeldags ringkjøbingensiske Versekunst. Enhver lidt ældre Borger kan med Lethed føje til af Mindets Forraad. Dette skal bare vise, hvorledes Ringkjøbingenseren fra »gamle Dage« forstod at tage sin By, sine Medborgere og sig selv saa lidt højtideligt som muligt, og dog skinner der jo igennem det altsammen den Hjertevarme og den Stolthed over den lille kønne og hyggelige By, som enhver Ringkjøbingenser til enhver Tid og hvor han end færdes stadig vil finde Spor af ogsaa i sit eget Sind.

 

1932

OKTOBER

Anders Vase har fratraadt sin Stilling som Havnefoged, efter at han nys er fyldt de firs. Anders Vase var et af »Byens Ansigter«, alle kendte og holdt af at hilse paa den stoute firskaarne Havnefoged med det lune Smil i det djærve Ansigt under den guldtressede Kasket. Han passede ind i Billedet paa Ringkjøbing Havn.

1. Lærerinde Marie Udbye 25 Aars Jubilæum ved Rkbg. Kommuneskole. — 10. Sergent i Reserven H. Neumann, Tønder, udvalgt blandt 120 Ansøgere til Politibetjent i Rkbg. — 15. Fiskeauktionsmester, Fiskeeksportør P. Jensen Poulsen begynder Auktioner over fersk Fisk paa Rkbg. Havn. — 16. En Jagtulykke sket i Thorsted: Cyklehandler Nørgaard, Rkbg., dræbt ved Vaadeskud. — 29. Rkbg. Landbobanks Filial i Lem blev i Nat hjemsøgt af bilende Tyve, som tog Pengeskabet med ca. 6000 Kr. i. Biblioteket i Rkbg. har som Gave fra Postmester Hagbard Berg modtaget Rigsdagstidende for Aarene 1876-1929, ialt 338 Bind. — 31. Stationsforst. O. T. Ott har taget sin Afsked.

Sølvbryllup: 18. Postmester Hagbard Berg og Hustru. — 25. Murerm. Chr. Christensen og Hustru, Brandstationen.

Bryllup: 16. Frk. Ester Lambæk (D. af Bogholder A. L., Rkbg.) og Lærer Kaj Mortensen, Rkbg. — 23. Frk. Nikoline Pedersen (D. af Arbm. J. P., Rkbg.) og Iver Baden (S. af Arbm. B., Rkbg.) - 29. Martha Dyrmose og Chauffør V. Reffs, begge Rkbg.

Fødselsdage: 12. Overportør S. Nielsen 70. — 19. Købmand A. Jespersen 50. — 27. Faktor Rud. Hansen 70.

Døde: 5. Karoline Konge Jensen (Skibsfører K. J.s Hustru). — 8. Dorthea Marie Christensen, 81 Aar. Molly Elise Nielsen (Fr. Nielsens Hustru). Syerske Ane Mette Jørgensen. — 15. Johanne Petrine Bech (I. H. Bechs Hustru). — 30. Biografejer L. P. Hansen, 64 Aar.

 

NOVEMBER

Ved Folketingsvalget den 16. Novbr. blev Resultatet for Ringkjøbing By: Venstre 602 St. (i 1929 728), konservative 220 (195), Socialdemokrater 713 (602), radikale 170 (181), Retsstat 35 (3). Som Folketingsmand for Ringkjøbingkredsen genvalgtes Dr. Krag.

Folketællingen viser, at Byen nu tæller 3984 Indbyggere, en Fremgang paa 40 i Sammenligning med i Fjor.

1. Overbetjent Rosenlund fratræder efter 32 Aars Virke i Ringkjøbing og afløses af Overbetjent Fomsgaard. Postmester E. Dyekjær, Vejen, udnævnt til Postmester i Rkbg. — 9. Sparekassedirektør i Ringkjøbing, Proprietær S. Sørensen, Voldbjerg, udnævnt til R. af Dbg. — 22. Søndervig Badehotel er af Fru Gravesen solgt til Overtjener Y. Olofsson, Esbjerg. — 30. Toldass. A. F. Jensen afskediget efter Ansøgning.

Sølvbryllup: 8. Tarben Iversen og Hustru, Bymarken. — 11. Barbér Nielsen og Hustru. — 22. Maskinsmed A. Olsen og Hustru, Smedegade.

Bryllup: 5. Frk. Johanne Jensen (D. af Landpost J. Thomsen Jensen, Rkbg.) og Repræsentant Frode Bøgh, Hellerup. — 6. Frk. Olga Petersen, Hjarup, og J. Nygaard Jensen, Rkbg. — 11. Frk. Nanna Jensen, Skjern, og Malerm. Schmidt Hindø, Rkbg. — 27. Frk. Gunna Hansen, Herning, og Slagterm. J. Andersen, Rkbg. Frk. Sigrid Ebbesen og Automobilhandler Heebro, begge Rkbg.

Fødselsdage: 24. Fhv. Lærer J. Nielsen, Torvegade, 80.

Døde: 23. Frk. Ane Nielsen, Bredgade. — 26. Sadelmager Frantz Outzen, 80 Aar. — 26. Mariane Petersen, 86 Aar.

 

DECEMBER

Den 19. Decbr. døde en af Byens kendte Forretningsdrivende, Køb. J. A. Jensen, 73 Aar gl. Han har boet i Ringkjøbing i omkring et halvt Aarhundrede, og hans Butik paa Bredgade huskes af enhver, som har haft nogen Tilknytning til Byen.

Vejen Bjerregaard-Nymindegab er nu saa farbar, at Rutebilen Ringkjøbing-Bjerregaard fortsætter til Nr. Nebel.

1. Lærer Flint udnævnt til Viceinspektør og Lærer Kaj Hansen, Roskilde, ansat som Timelærer ved Ringkjøbing Skole. Direktør Troensegaard fratræder efter eget Ønske paa Grund af Alder Stillingen som adm. Direktør for Vest- og sønderjysk Kreditforening; han efterfølges af Direktør Valeur, Jysk Landhypotekforening. — 12. Højskoleforeningen for Rkbg. og Omegn faar til Formand pens. Lærer Sørensen, Rindum, i Stedet for Sognepræst Mikkelsen, Lem, der forlader Egnen. — 15. Arbm. Edv. Haakonsen dør efter at være styrtet ned under Arbejdet paa Fældningen af Reberbanens Træer.

Sølvbryllup: 10. Murer J. Nørgaard Lauridsen og Hustru, V. Strandsbjerg. — 28. Banenæstformand N. Storgaard og Hustru.

Bryllup: 11. Frk. Astrid Hansen, Holstebro, og Redaktør af Ringkjøbing Avis, Bankassistent Bennedsen. Sygeplejerske Frk. Thorgerd Flint (D. af Lærer F., Rkbg.) og Plejer Fr. Hunnicke, Roskilde. — 16. Frk. Ingeborg Andreasen (D. af Togfører A., Rkbg.) og Fabrikant P. Hansen, Lem. — 2;. Frk. Lisbeth Mikkelsen (D. af Kbmd. Søren Mikkelsen) og Korrespondent Bjarne Pedersen, Kbhvn. — 26. Frk. Asta Sørensen, Roskilde, og Bogholder Finn Dahl (S. af Amtsforv. D., Rkbg.) Frk. Jenny Carlsen og William Madsen.

Døde: 1. Købmd. J. L. Holm, 58 Aar.

1933

 

JANUAR

Den 27. Januar døde den landbrugskyndige Direktør i Vest- og sønderjysk Kreditforening i Ringkjøbing, fhv. Folketingsmand J. Clausager, Sinding, — en Mand, der gennem sine mange offentlige Hverv var kendt viden om i By som paa Land. Han blev 66 Aar gl.

12. Eratsraad Alfr. Sørensens Flidslegat for Elever i Rkbg. Kommuneskole tildelt Eva Christensen (D. af Købm. Math. C.) og Otto Schellin (Plejesøn af Togfører Larsen), Legatportionerne er paa 72 Kr. 50 Øre. — 31. Lærer J. N. Hørup afskediget efter Ansøgning. »Hotel Klitten« i Søndervig er af Tømrerm. S. Nielsen, Kloster, solgt til Overtjener Zacho, »Hotel Ringkjøbing«.

Bryllup: 1. Frk. Mary Kirk (D. af Cyklehandler K., Rkbg.) og Aage Olsen, Kbhvn. — 2. Frk. Kirsten Hansen, København, og Direktør Poul Valeur, Vest- og sønderj. Kreditfor. — 15. Frk. Ragnhild Schultz (D. af Maskintrykker S., Rkbg.), og Tømrer Sig. Jeppesen, Hee.

Fødselsdage: 3. Smed A. Thode 50 Aar. — 13. Mads Hvidbjerg, Grønnegade, 80 Aar. — 20. Andr. Charles, Torvegade, 85 Aar. — 20. Frimenighedspræst Clausen-Bagge 65 Aar. — 31. Fru Johanne Larsen, Sønderg. 4, 70 Aar.

Døde: 8. Peder Sørensen (Aae), 75 Aar. — 28. Ole Olsen. — 31. Andersine Reffs, 71 Aar.

 

FEBRUAR

Byens Regnskab for 1931-32 viser et Driftsoverskud paa 41,077 Kr. Byens Formue er nu ca. 1 1/4 Mill. Kr. I Byens Budget for 1933-34 paaregnes udskrevet 55,000 Kr. mindre i personlig Skat eller et Beløb, der er 20 pCt. mindre end ved sidste Ligning.

4. Til landbrugskyndig Direktør i Vest- og sønderj. Kreditf. i Stedet for afd. J. Clausager, Sinding, er valgt Formanden for Kreditforeningens Repræsentantskab, Gdr. P. Gundesen, Kjelst.

— 5. Paa Ringkjøbing Andelsmejeri maatte man i Dag hælde al Mælk og Fløde bort, ialt ca. 1500 kg, fordi en Leverandør havde desinficeret sine Stalde med saa stærke Sager, at hans Mælk blev ødelagt af Lugten og desuden ødelagde al den Mælk, den blev hældt sammen med paa Mejeriet. — Stærk Snetykning Natten mellem 20. og 21. foraarsagede 2 Strandinger, idet Kutteren »Gutta« strandede ved Bjerregaard og Dampskibet »Farø« ved Vedersø Klit. Redningsdamperen »Vesterhavet« bragte »Gutta« flot, medens Farø blev Vrag. Besætningen reddedes ved Redningsbaad og Redningsstol.

Bryllup: 8. Frk. Magda Bojesen, Rindum, og Repræsentant P. Gasberg, Horsens. — 21. Frk. Ella Noe (D. af Malerm. N., Rkbg.), og Boghandler J. Krogh, Rkbg.

Fødselsdage: 9. Fru Brink-Pedersen, Herningvej 22, 70 Aar.

— 27. Godsekspeditør Andersen 60 Aar.

Døde: 10. Ane Båden, 63 Aar. — 13. Laura Frandsen (f. Larsen). — 19. Mette Marie Poulsen (Jesper Poulsens Hustru, Herningvej), 77 Aar. Mette Marie Kjær (P. Kjærs Hustru). — 23. Karen Stokholm. — 25. Fhv. Slagter Chr. Petersen.

 

MARTS

Byraadsvalget den 9. Marts gav Socialdemokraterne 470 St. og 4 Mandater (Forretningsfører Carl Møller, Togbetjent Harald Christensen, Kontorbestyrer N. Bundgaard og Murersvend Th. Pedersen), konservative 173 St. og 1 Mandat (Dommer A. Grum-Schwensen), Venstre 651 St. og 5 Mandater (Red. Vilh. Nielsen, Købm. Mar. Pedersen, Murerm. J. Sivertsen, Smedem. Chr. P. Dahl og Lærer S. R. Bollerup), radikale 164 St. og 1 Mandat (Kontorchef O. E. Tüchsen). Valgdeltagelsen var 90,4 pCt., — den største, der hidtil er set ved Valg til Ringkjøbing Byraad.

Ligningsprocenten i Ringkjøbing Kommune for 1933-34 er fastsat til 9,2 (mod 9,8 i indeværende Aar).

1. Maskinsmed A. Olsen har været Haandværker i Rkbg. i 25 Aar. — 6. Mads Sørensens Legat til flittige Elever i Rkbg. Borger- og Realskole er tildelt Ernst Petersen (S. af Købm. Mar. P.) og Synnøve Johannesen (D. af Skrædderm. J.) med 72 Kr. 50 Øre til hver. — 29. Formanden for Ringkjøbing Idrætsforening, Malermester Schmidt Hindø, faar tildelt Dansk Idræts Forbunds Ærestegn i Guld. — 30. Fru Kirstine Gravesen, Søndervig, udnævnes til Æresmedlem af Ringkjøbing Turistforening. Paa Foreningens Generalforsamling debuterede et nyt stort Privat-Orkester — populært kaldet »Ringkjøbing Stadsmusikanter«.

Bryllup: 11. Frk. Ebba Splidsboel, Vejle, og Købm. Hugo Kjeldsen, Rkbg. — 16. Syerske Petra Nielsen (D. af Bilejer And. N., Rkbg.) og Landm. J. P. Nielsen, Røgind. — 79. Kommunelærerinde Anna Jørgensen (D. af Murerm. ]., Rkbg.) og cand. mag. Henry Jensen. København.

Fødselsdage: 4. Toldforvalter Nørretranders 50 Aar. — 8. Enkefru Kirstine Jensen, V. Strandsbjerg, 75 Aar. — 11. Dommer Grum-Schwensen 60 Aar. — 22. Fhv. Kæmner H. Rich 75 Aar.  — 30. Malerm. H. Nørgaard Noe 60 Aar.

Døde: 11. Kreditforeningsrepr. N. Ebbesen, Musiklærerinde Fru Thyra Kirk, 57 Aar. — 16. Veteran P. Nielsen, Vestergade, 91 Aar. — 18. Kjerstine Nielsen (Vognm. Vilh. Nielsens Hustru).

— 20. Ellen Skibild. — 25. Oleane Toft.

 

APRIL

Den 28. April sejlede M/S Capo fra Ringkjøbing Havn til Hartlepool efter en Ladning Kul til Gasværket. Capo er saaledes den første Baad paa den direkte Forbindelse mellem Ringkjøbing og England efter Hvide Sandes Aabning.

1. Trafikkontrollør P. Mikkelsen, Esbjerg, udnævnt til Stationsforstander i Ringkjøbing. Redaktør Vilh. Nielsen genvælges til Borgmester.

Guldbryllup: 4. Skomager C. P. Bank og Hustru.

Sølvbryllup: 18. Fabrikant A. Bildt og Hustru. — 25. Murer N. Jensen og Hustru, Sønderg. 16.

Bryllup: 4. Frk. Else Merete Hansen, Frederiksberg, og cand. teol. Ejnar Fledelius, Rkbg. — 5. Frk. Ragnhild Nielsen, Odense, og Harald Stokholm Andersen (S. af Handelsgartner A., Rkbg.).

— 6. Frk. Hilda Nygaard (D. af Arbm. N., Rkbg.) og Knud Jeppesen (S. af Morten J., Rkbg.). — 12. Frk. Dagny Mattesen, Vejle, og cand. pharm. H. Bentzen, Rkbg. — 16. Frk. Anna Jensen, Rødding, og Købm. Carl Aage Jensen, Rkbg.

Fødselsdage: 7. Borgmester, Redaktør Vilh. Nielsen, 50 Aar. —

14. Fru Kristine Lindholt, Vestergade, 70 Aar. — 26. Murer Holger Christensen, 80 Aar.

Døde: 3. Karen Marie Sørensen. Kristine Berzant Jensen. — 5. fhv. Arrestforvarer P. J. Moeslund (Viborg), 71 Aar. — 8. Karen Marie Jensen (Avlsbruger Chr. Jensens Hustru). — 8. J. Chr. Sørensen. — 79. Laurits Christensen. — 23. Chr. Thuesen.

— 27. Maren Margrethe Lauridsen, K. F. U. K.

 

MAJ

Arbejdet paa den nye stærkt tiltrængte Fiskerihavn ved Hvide Sande er nu i fuld Gang. Havnen, der bygges Syd for Sluserne og udføres af selve Hvide Sandes Bygmestre, Entreprenørfirmaet J. Stürup & V. Prosch-Jensen, vil koste 126,000 Kr. og skal være færdig inden 1. November.

21. Pastor Ejner Fledelius (S. af Sognepræst F., Rkbg.) ordineret i Vestervig Kirke til Sognepræst for Helligsø-Gettrup. Justitsraad Heibergs Legat for unge Haandværkere tildeles Henry Lind Poulsen (S. af Matros P.) og Typograf Tang Nielsen (S. af Togfører N.).

Sølvbryllup: 12. Smedem. Chr. P. Dahl og Hustru. — 21. Kreditforeningsbud A. Stampe og Hustru.

Bryllup: 12. Frk. Inge Albjerg, Vejle, og Ekspedient Harald Lillelund Jensen, Aarhus, (S. af Togfører J., Rkbg.). — 14. Frk. Jørgine Jensen (D. af Fisker K. J., Rkbg.) og Sv. Nielsen, Uggeløse. — 24. Frk. Dagmar Madsen (D. af Uldhdl. M. M., Rkbg.) og Barberm. S. Frederiksen, Esbjerg. — 27. Frk. Olga Christensen og Carl Nyboe Pedersen (S. af Lokomotivf. P., Rkbg.). Frk. Elna Bratbjerg (D. af Enkefru B., Rkbg.) og And. Knudsen, No.

— 28. Frk. Ruth Ditlevsen (D. af Cyklehdl. D., Rkbg.) og Lokomotivfyrbøder Albr. Andersen, Herning.

Fødselsdage: 7. Kr. Mikkelsen, Herningvej, 70 Aar. — 10. Søren Lambæk, Lem (fh. Rkbg.), 90 Aar. — 18. Provstinde Margrethe Petersen, København (forh. Rkbg.) 75 Aar.

Døde: 4. Mathilde Bøndergaard (Laur. Bøndergaards Hustru). — 5. Kristine Jensen (Niels Jensens Hustru). — 10. Mads Madsen. — 19. Ane Jeppesen (P. Jeppesens Hustru). — 20. Bagerm. L. P. Sindahl. — 26. Mariane Høj, 82 Aar. Thomas Sinkjærs Hustru. — 28. Kreditforeningsfuldm. Carl Gravesen, 78 Aar.

 

JUNI

Pinsedag døde paa Ringkjøbing Amtssygehus fhv. Folketingsmand Kr. Kristensen, Hovergaarde, 63 Aar gl., — en Mand, der stod i nær Forbindelse til Egnen og Byen i Kraft af de mange Tillidshverv, han gennem Aarene har bestridt, saaledes som Medlem af Bestyrelsen for Ørnhøj-Banen, Ringkjøbing og Omegns Højskoleforening, Medlem af Ringkjøbing Landbobanks Repræsentantskab, Formand for Ringkjøbing Amts Skytteforening m. m.

1. Natbetj. Berthelsen 25 Aars Jubilæum. Bilejer N. N. Møller 25 Aars Jubilæum som Vognmand. — 27. En anonym Giver har oprettet et nyt Legat paa 1000 Kr., hvis Renter tildeles en Elev i Skolens øverste Klasse. Legatets Navn er »Mylius Erichsens Mindelegat«.

Sølvbryllup: 13. Mekaniker M. Jensen og Hustru, Mellemgade. — 28. Skomagerm. P. Bangsgaard og Hustru.

Bryllup: 2. Frk. Kristine Jensen, Ørnhøj, og Landm. Jesper Poulsen (S. af Drænmester P., Rkbg.). — 7. Frk. Anna Knudsen (D. af pens. Landpost K., Rkbg.) og Blikkenslager Emil Sørensen, København.

Fødselsdage: 5. Fru Marie Kirkegaard, Kongshøjvej, 70 Aar.

— 20. Fiskehdl. Markus Nielsen, Østerg., 70 Aar. — 2). Enkefru Kirk, Fjordallé, 75 Aar. — 26. Enkefru Kirstine Poulsen, Mellemgade 12, 70 Aar.

Døde: 7. Margrethe Hagbard (fhv. Friskolelærer H.s Hustru).

— 8. Jensine Hansen (Simon Hansens Hustru). — 14. Handelsgartner J. P. Andersen, 61 Aar. — 12. Mette Marie Nielsen. — 15. Enke Petrine Jensen. — 17. Else Margrethe Hedegaard — 29. Laust Vodde Bundgaard.

 

JULI

I Juli Maaned er flere af Byens kendte Borgere gaaet bort. Den 10. døde gl. Konsul G. Berthelsen; den 14. døde Lærerinde Maren Bonde, alle Børns Ven og en Kvinde, som ogsaa mangen en Ringkjøbingenser i det fremmede i Dag vil mindes med Hengivenhed; den 20. døde Urmager Closter, der i en lang Aarrække drev Forretning i Byens Hovedgade. Konsul Berthelsen blev 80, Frk. Bonde 84 og Urm. Closter 74 Aar. Ogsaa en af Omegnens kendte og betydende Mænd, fhv. Folketingsmand Mads Lambæk, Lem, gik bort denne Maaned, idet han den 11. afgik ved Døden efter et Fald med Cyklen.

21. En Kæntringsulykke paa Fjorden, ved hvilken Slagter Chr. Bank (S. af Skomager B.) druknede.

Bryllup: 2. Frk. Signe Marie Olsen (D. af Maskinsmed O., Rkbg.) og Maskinarbejder Chr. Frandsen, Holstebro. — 9. Frk. Olga Jensen (D. af N. J., Sønderg.) og Viktor Sørensen, Kloster.

— 15. Frk. Kamma Troensegaard, Rkbg., og Bankfuldmægtig

V. Fjeldsted Olsen, Odense. — 16. Frk. Jane Kirk (D. af Maaleraflæser K., Rkbg.) og Elenius Jørgensen, Solbjerg. — 17. Frk. Jørga Hübschmann, St. Nustrup, og Læge Sigurd Næss-Schmidt (S. af Læge N.-S., Rkbg).

Fødselsdage: 21. Fru Ida Wedderkopp 70 Aar. — 29. Fiskeeksportør L. C. Sørensen 50 Aar.

Døde: 4. Johanne Larsen, f. Christensen. — 16. Karen Marie Muller, Præstegaarden, 88 Aar. — 17. Jens Chr. Jepsen, 63 Aar. — 25. Fyrbøder Chr. Kolze, 66 Aar.

 

AUGUST

Den forøgede Skibsfart paa Ringkjøbing sætter sig nu synlige Spor paa Havnen. Dels er det store Slæbested blevet overdækket for at skabe stærkt tiltrængt Kajplads, dels lader baade Gødningskompagniet og Andelsgødningsforeningen opføre store Pakhuse paa Havnepladsen — disse Bygninger, Isværket og de mange Skibe giver Havnen et helt nyt Præg.

24. Til Formand for Byens sociale Udvalg er valgt Købmd. M. Pedersen og til Formand for Underudvalget ang. Børneværnet Kontorchef Tüchsen. — 25. Ringkjøbing-Ørnhøj Banens Regnskab udviser for første Gang et Driftsunderskud (25,000 Kr.).

Bryllup: 3. Frk. Dorthea Nielsen (D. af Sygehusportør N., Rkbg.) og Repræsentant Max Jensen, Kbhvn. — 6. Frk. Johanne Jørgensen (D. af Snedker A. B. J.) og Barberm. Knudsen, Lem. — 25. Frk. Bodil Dyekjær (D. af Fiskeeksp. D., Rkbg.) og Majlund Pedersen (S. af Togfører P., Rkbg.). — 26. Frk. Dagmar Bune (D. af Bankbud B., Rkbg.) og Olav Iversen, Taastrup.

Døde: 10. Bogholder A. Vigtoft, 60 Aar. — 26. Arbm. Ib Simonsen.

 

SEPTEMBER

Medens der fra Hvide Sandes Aabning til 30. September 1932 kun ankom 39 Skibe til Ringkjøbing Havn, er der i Aaret fra 1. Oktbr. 1932 til 30. Septbr. 1933 indgaaet 85 Koffardiskibe til Ringkjøbing.

1. Lærer C. O. Christensen 25 Aars Jubilæum som Lærer i Rkbg. — 3. Fru Sara Knudsen, »Hotel Vestjylland«, 50 Aars Jubilæum som Restauratør. — 12. Indremissionær Ing. Pedersen, Bramminge, forflyttet til Rkbg. Sagfører K. Holt har i disse Dage bestaaet Landsretssagfører-Prøven. — 30. Kirkegaardskonsulent Skriver, Børkop, antaget som Graver ved Rkbg. Kirkegaard. Til Vært paa Højskolehjemmet er antaget Pensionatejer Kr. Boutrup, Søndervig. Politimester Aage Sørensen udnævnt til Politimester i Vejle.

Sølvbryllup: 3. Købm. Math. Christensen og Hustru, Flensborg Lager. — 5. Frugthandler Laur. Lauridsen og Hustru, Nørregade. — 15. Gravemester P. Th. Olsen og Hustru, Bildtsvej.

Bryllup: 6. Frk. Anthonia Nielsen (D. af Mekaniker N.), Rkbg., og Maler Rich. Lerche, Helsingør. — 24. Frk. Klara Henriksen, Rkbg., og Knud Svensson, København. — 27. Frk. Ellen Margrethe Hansen, Rkbg., og Maskinmester Aage Madsen, Fredericia.

Fødselsdage: 3. Enkefru Koch, Haandværkerstiftelsen, 83 Aar. — 5. Baneform. Iversen, Bildtsvej, 60 Aar.

Døde: 2. Christine Jensen (Snedkerm. Chr. P. Jensens Hustru). — 6. Jensine Knudsen (Brink), 69 Aar. — 16. Læge Oscar Birk, fh. Rkbg., 69 Aar. — 18. Søren Lambæk, Lem, fh. Rkbg., 90 Aar. — 19. Dr. Strandbygaards Hustru Anna, f. Sihm.

Til top