Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1934-35

En Ringkjøbing-Dreng

Se, jeg er jo bare en tolvaars Knægt,
og hvad jeg si'er har vel ringe Vægt.
Men gider dog nogen høre derpaa,
saa skal nu ogsaa Svar han faa
paa, hvad man kan vente sig – inden længe –
af Jens og de andre Ringkjøbing-Drenge.

Ved Havnen tumler vi allerbedst,
der kommer vi Livet og Farten næst.
Let glider vort Blik da mod Klittens Bræm,
og Tanken flyver fra By og Hjem.
Ud for at virke, at kæmpe, at længes,
er Jenses Tanke — som andre Drenges.

Min Far har fortalt om den stolte Tid,
da Ringkjøbing-Skuder gik hid og did;
ud for at handle i fjerne Land
og stævne med Ry imod hjemlig Strand.
Sligt Eventyr vel i Sind kan fænge
hos Jens og hos andre Ringkjøbing-Drenge.

Vi holder jo alle en Klat af vor By,
vi Drenge den roser i højen Sky.
Hvert Navn i vort Hjerte skrevet staar,
fra Alkjær Lukke til Rindumgaard,
fra Idrætspladsen til Vonaa Enge,
— alt kalder vi vort, vi Ringkjøbing-Drenge.

Og derfor saa er det vor fælles Drøm, 
hvor vi end føres af Tidens Strøm, 
at staa som Vagt for vor Barndomsby, 
værne dens Hæder og skabe den ny. 
I Dage gode, i Dage strenge 
Æresvagt staar de Ringkjøbing-Drenge.

Endnu er jeg Dreng, — og nu skal jeg ud
at ro mig en Tur med Trykkerens Knud.
Vi styrer ret ud imod Lyngvig Fyr
og leger, det gaar mod Eventyr.
Hejda, stræk ud, lad Baaden kun krænge,
hvad rører det os, — vi er Ringkjøbing-Drenge

 

RINGKJØBING KIRKE
I ANLEDNING AF DEN STORE RESTAURERING

Ringkjøbing Kirke har været Genstand for en gennemgribende Restaurering og Udvidelse. Arbejdet, der paabegyndtes i Foraaret 1934, var færdigt i dette Foraar, saa Kirken i sin nye Skikkelse kunde indvies ved en Gudstjeneste den 31. Marts.

OM KIRKEN I RINGKJØBING

ved man, at den maa være opført i den senere Middelalder omkring Aar 1400. Langhuset er opført af Munkesten, støttet af svære Stræbepiller, og det Indre overhvælvet med sentgotiske Hvælvinger. Taarnet menes at være bygget i Middelalderens Slutning eller den tidligere Renæssancetid, og det har den Ejendommelighed, at Grundfladen er mindre end Topfladen, saa Taarnet bliver bredere opad.

Byggemaaden i Kirken er den samme som i de fleste af Middelalderens Kirker. Man maatte spare paa de brændte eller tilhugne Sten, og de danner derfor kun den ydre Skal, medens Murens Kerne bestaar af Kalkmørtel iblandet store og smaa Sten og Murbrokker. En Del af Muren i Koret er opført af Kvadersten, hvilket har rejst det Spørgsmaal, om der skulde have ligget en Kirke her før denne. Det er muligt, men Spørgsmaalet kan ikke besvares.

Fra den katolske Tid findes to Krucifikser i Kirken og en Bispe-Figur, som nu staar paa Ringkjøbing Museum, og det vides, at der i Kirken har været et Set. Annæ Alter, til hvilket Hr. Anders Sørensen, Vikar i Ribe, skødede »Hedegaard«, som da hørte til Velling Sogn.

Hvad der forøvrigt findes i Kirken fra ældre Tid, stammer næsten altsammen fra Renæssancetiden. Fra ca. 1600 stammer den smukke Prædikestol, Orgelpulpituret med Apostelbillederne og Pulpituret i den nordre Korsarm med Profetbillederne. Der findes i Kirken to gamle Lysekroner, den ene skænket i 1692 af Borgeren Christen Hansen, den anden 1698 af Borgmester Jens Olufsen.

Alterskranken er udført af Smedejern i Barokstil og bærer Aarstallet 1691 samt Bogstaverne W A S og M P D. Giverne var Amtsforvalter Villads Andersen og Hustru, der indrettede sig en muret Grav Nord for Koret; Graven er forlængst nedbrudt.

I Kirkens Kor hænger et Epitafium over Præsten Hans Iversen Borch, der opførte det nordre Sideskib; han døde 1625. Paa den nordre Væg i Hovedskibet har Provsten Hans Hansen Kjær, som døde 1652, sit Epitafium; han er afbildet med Hustru og en stor Skare Børn.

Det viste sig under Restaureringsarbejdet, at Hvælvingen over Koret engang har været malet blaa med gyldne Stjerner; denne Stjernehimmel var dækket med mange Kalklag.

I DE FØRSTE 200 AAR

bestod Ringkjøbing Kirke af Langskibet og Taarnet.

Der skete en Forandring, da Reformationen satte ind og ryddede de katolske Altre og Billeder bort, men først i Renæssancetiden fik Kirken det Udstyr og den Form, den beholdt i de følgende 300 Aar.

Det var som nævnt Præsten Borch, der omkring 1600 opførte den nordre Korsarm, og i 1600-Tallet rykker Renæssancens Form- og Farveglæde ind. Prædikestolen kom først, men der er ikke stor Aldersforskel paa den og Orglet og Pulpiturerne med de malede Billeder.

Taarnrummet var oprindelig som en Forhal til Kirken og stod i Forbindelse med denne ved en høj Bue. Da Orglet blev sat op i 1733, blev Taarnrummets høje Spidshvælving skjult af et Bræddeloft, og her indrettedes Opgangen til Orglet og til Taarnet. (Opgangen til Taarnet fandtes oprindelig i en Vindeltrappe i Taarnets nordre Mur).

I Aarene 1872-75 blev Kirkens Mure forsynet med et tykt Lag Cementpuds. I 1879 fik Kirken nye Stolestader, nyt Gulv og Varmeapparat og tilsidst, for en Snes Aar siden, elektrisk Lys.

For en Snes Aar siden afdækkede nu afd. Malerm. H. Nørgaard Noe det første af Pulpiturets Profetbilleder, der var blevet oversmurt med Maling i de Tider, da alt skulde »males Egetræ«. Nationalmuseet ønskede imidlertid, at Arbejdet blev udført af dets egne Folk, og i 1928 fortsattes Arbejdet da af Konservator Andersen. Han afdækkede endvidere Orgelfacaden, og i de følgende Aar kom ogsaa Prædikestolen under Behandling, saaledes at den atter traadte frem i sit Renæssance-Udstyr.

I en Række Aar havde Menighedsraadet nu arbejdet med 

PLANER OM EN UDVIDELSE AF KIRKEN,

gaaende ud paa Opførelsen af en ny Korsarm mod Syd, Flytning af Pulpituret i den nordre Korsarm og en Omordning af Taarnrummet, saaledes at den høje smukke Hvælving kunde komme frem paany.

Den sidste Gudstjeneste holdtes i Kirken den 4. Marts, og straks derefter begyndtes Arbejdet. Planerne er udarbejdet af Arkitekt Paludan, og Arbejderne blev ved Licitationerne i stort Omfang overdraget til Ringkjøbing-Haandværkere.

Hvor længe Kirken har været kalket hvid, vides ikke, men oprindelig har den uden Tvivl staaet med sine røde Munkesten og omgivet af lerklinede og straatækte Huse. Under Arbejdet med Restaureringen sidste Sommer blev Pudset hugget bort, og de røde Sten kom til Syne. Saa rejste Spørgsmaalet sig, om man igen skulde gøre Kirken hvid, men Resultatet blev, at man søgte og fik Myndighedernes Tilladelse til at lade Kirken staa med sin røde Farve. Ældre Ringkjøbingensere har beklaget, at »deres Barndoms hvide Kirke er forsvunden.« Man mener, at Kirken nu med sine røde Mure falder for meget sammen med Omgivelserne.

I Vaabenhuset er det nævnte Bræddeloft og Orgeltrappen blevet fjernet; Trappen findes nu inde i Kirken. Den oprindelige Vindeltrappe op i Taarnet er blevet istandsat, saa at Adgangen til Taarnet nu sker udefra som i gamle Dage.

Hvad Kirkens Indre angaar, da er Cementgulvet afløst af et Murstensgulv, og Midtergangen er gjort bredere. Det væsentligste er imidlertid det nye stilfulde Stoleværk. Stolegavlene er prydet med Udskæringer, Figurer, der i Stil og Farve svarer til Kirkens øvrige Udsmykning, og forskellige for hver Stol. De sidste Stolegavle, de to Stole umiddelbart indenfor Kirkedøren, er prydet med Ringkjøbing Byvaaben. Arkitekt Paludan har givet Tegninger til Billedskærerarbejdet, som er udført smukt af Billedskærer Stegler, Rindum. Disse Prydelser er tilvejebragt ved et smukt Samarbejde. Det var oprindelig Meningen, at kun de to øverste Stolegavle skulde smykkes paa denne Maade, mere havde man ikke Penge til. Men saa meldte Bidragyderne sig uopfordret, og der blev Penge til hele Stolerækken i Hovedskibet.

I Stedet for det gamle Alterbord, der var faldefærdigt og ormstukket, er anskaffet et nyt Alterbord, udstyret i Stil med Kirkens øvrige Inventar. Det bærer Indskriften: »Hver den, som tørster, komme hid.«

Den af Kong Frederik VII til Kirken skænkede Altertavle med Maleri-Motiv af Bjergprædikenen (fra 1848 af Sophus Schack) har faaet ny smuk Indfatning efter Tegning af Arkitekt Paludan. De Haandværksmestre, der har deltaget i Restaureringen af Kirken, har skænket en syvarmet Lysestage, som i Fremtiden vil pryde Alteret.

Prædikestolen er rykket frem, saa den ses overalt i Kirken. Derved blev det nødvendigt at tilføje et Par Fyldinger. I den ene af disse har Konservator Andersen malet et Billede af Apostelen Paulus, af samme Karakter som Prædikestolens øvrige Billeder. Paa den Side af Prædikestolen, der vender ud mod den sydlige Korsarm, er to Felter udfyldt med Fadervor paa Latin.

I den gamle nordre Korsarm er Pulpituret med Profetbillederne, der før var anbragt langs den ene Sidevæg, anbragt langs Korsarmens Gavlvæg, hvorved der er opnaaet en smuk Virkning. Konservator Andersen har her tilføjet de to Frisér med Davids 134. og 150. Salme. Den 134. Salme var skaaret bort, men fra Frosts Beskrivelse af Ringkjøbing vidste man, at den havde været der.

Den nye sydlige Korsarm er ligeledes forsynet med et Pulpitur. Her er anbragt det Krucifiks, der før hang i den nordre Korsarm. Det fremtræder nu i de oprindelige Farver — ogsaa her har Konservator Andersen fjernet Egetræsmalingen. I den nordre Korsarm er anbragt et andet Krucifiks, som er fundet paa Kirkeloftet.

Selve Orglet har faaet en Udvidelse med flere Stemmer.

I den nordlige Korsarm lige ved Indgangen er indrettet et Venteværelse for Folk med Børn, der skal døbes.

Den gamle Kirke virker efter Restaureringen i flere Henseender helt ny. Den er nu saa smukt udstyret som ingensinde før. Og Byens Borgere vil sikkert stadig vide at omfatte deres gamle kønne Kirke med al den Pietet, den fortjener. Den er, hvad den altid har været, et Samlingstegn i den lille By, en stille Fredens Bolig, hvor Hverdagen lukkes ude og Sindet kan stemmes og søge mod de høje Maal.

 

1934

OKTOBER

Den 4. Oktbr. begravedes Fru Kreditforeningsdirektør Louise Troensegaard, 65 Aar gl. Hendes Navn vil huskes længe, ikke blot for det Arbejde hun gjorde af social Art, men mere for det Hjertelag, hun lagde for Dagen derigennem. Hundreder af fattige Hjem vil tænke paa hende med Tak. Dansk Kvindesamfund, Plejehjemsforeningen, Hjælpekassen, Skolekommissionen var kun nogle af de Omraader, der havde hendes Hjerte. Hun var levende med i vort nationale Spørgsmaal, hun var i sin Tid en Moder for de smaa Wienerbørn, som kom til Ringkjøbing; hendes Hjerte var stort, og der blev kaldt paa hende fra mange Sider.

Konsul Alfr. Laursen har faaet en sjælden Udmærkelse: Udnævnelse til Æresmedlem i det engelske Kipling-Selskab; Aarsagen er et Hyldestdigt, L. har skrevet til Kipling. Fra Canada kommer der Meddelelse om, at en Ringkjøbingenser, Arthur Båden (S. af Enkefru B.) er død derovre, 34 Aar gl. — 31. om Aftenen strandede M/S »Dolfyn« af Groningen lidt Syd for Hvide Sande. Besætningen blev reddet og Svitzer har senere bjerget  Skibet. 

Ringkjøbing Havn har i Juli Kvartal været anløbet af 43 Skibe, deraf 10 danske, 28 tyske og 5 hollandske. Den 25. er der 7 lossende Fragtskibe i Havnen paa en Gang — foreløbig Record.

Sølvbryllup: 7. Mælkehandler P. Hansen og Hustru. — 24. Toldassistent E. H. Hald og Hustru. — 30. Amtmand Toft og Hustru, Næstved, fh. Rkbg.

Bryllup: 14. Frk. Karla Hviid, Rkbg., og Barbér M. Madsen, Gaarslev. Frk. Elinor Engbøl, Odense, og Skibssmed J. Jensen (S. af Fru J., Fjordalle, Rkbg.). — Frk. Anne Margr. Jensen (D. af Fru J., Fjordalle) og Mekaniker Sv. Rasmussen, Veflinge. — Damefrisørinde Frk. Vera Jensen og Kontorist P. Sørensen, begge Rkbg. — 19. Frk. Asta Johansen, Fredericia, og Amtsinspektør Bork-Larsen, Rkbg. — 21. Frk. Ester Andersen, Vildbjerg, og Købm. F. Reffsgaard, Bredg., Rkbg.

Fødselsdage: 5. Enkefru Ferd. Hansen 70 Aar. — 11. Fru Anna Cramer, Villabyen, 80 Aar. — 16. Postmester Hagbard Berg, Slagelse, fh. Rkbg., 60. — Fru Hammeleff, Østerg., 80 Aar. — 20. Fhv. Amtsbud P. Jeppesen 70 Aar.

Døde: 8. Fru Ane Marie Nordestgaard. — 31. Jeppe Østergaards Hustru, 75 Aar.

 

NOVEMBER

9. Novbr. — faa Uger efter sin Hustru — døde fhv. Kreditforeningsdirektør Chr. Troensegaard, en Mand, hvis Navn i 40 Aar har haft en god Klang i Byen, ikke mindst paa Grund af det Arbejde, han lagde paa det sociale Omraade. Den 17. døde Buntmager J. M. Nielsen, som i 31 Aar har drevet Forretning i Byen.

Folketællingen viser, at der i Ringkjøbing nu bor 3980 Mennesker (1842 Mænd og 2138 Kvinder). Ved

Folketællingen i Fjor var Tallet 3986 (1847 og 2139). Ved Menighedsraadsvalget den 27. Novbr. vandt Socialdemokraterne 1 Mandat og Indre Mission tabte 1. Liste A (Indre Mission) fik 283 St. og 4 Kandidater, B (Soc.) 258 og 3, C (grundtvigsk) 178 og 2. Valgt er: Kordegn C. O. Christensen, Pakm. Vald. Pedersen, Togbetj. B. Lauritsen, Bogbinder P. Schmidt, Kontorbest. P. J. Pedersen, Fru Bertha Hansen, Sadelmager L. E. Nielsen, Dyrlæge A. Wille og Frk. Karen Bruhn.

1. Typograf Hoffmann 25 Aars Typograf-Jubilæum. Postmester E. Dyekjær udnævnt til Ridder af Dannebrog. — 28. har Ringkjøbing Biografteater bestaaet i 25 Aar.

Guldbryllup: 18. Ole Kjærgaard og Hustru, Øster Strandgade.

Sølvbryllup: 6. Bankbogholder Høegh og Hustru. — 11. Fyrbøder Jacobsen og Hustru, Aldershvilevej. — 23. Amtsvejinspektør J. A. Jensen og Hustru.

Bryllup: 2. Frk. Nielli Lauridsen (D. af Erik L., Rkbg.) og Chr. A. Christensen, Sdr. Lyngvig. — 6. Frk. Mary Alslev og Markvad Bækby, Bymarken). — 11. Frk. Edith Mikkelsen (D. af Malerm. M., V. Strandg.) og Vagtfunktionær Sv. Hansen, Lyngby, Frk. Mary Madsen (D. af Karetm. M., Rkbg.) og Billedskærer Carl Jensen, Brande (S. af Stenhugger J., Rkbg.). — 14. Frk. Kristine Thomsen (D. af Jens T., Rkbg.) og Maskinsmed Henry Poulsen, Rkbg. — 16. Frk. Else Jensen, Rkbg., og Mar. Ledgaard Steffensen, Hedegaards Mark. — 17. Frk. Severine Lindholt, Rkbg., og Tømrer Chr. Høgsbjerg, Vedersø. Frk. Anna Jensen (D. af J. Kr. J., Rkbg.) og Kr. Thomsen, Hoven. Frk. Jenny Graversen  og  Reservepostbud   V.  Lauritsen,  begge  Rkbg.,   Frk..

Franci Andersen (D. af Pakmester A., Rkbg.) og Snedker J. Chr. Damgaard (S. af Enkefru D., Rkbg.). — 25. Frk. Dagny Søe, Rkbg., og Kommunebogholder J. F. Mansfeld, Lyngby (fh. Kreditforeningen i Rkbg.). — 28. Frk. Jenny Bach og Fiskepakker J. Pedersen, begge Rkbg. Frk. Agnes Nielsen og Arbm. Rob. Iversen, begge Rkbg.

Fødselsdage: 3. Ledvogter Th. Jensen, 60 Aar. — 6. Tvillingsøstrene Jakobine og Jørgine Christensen, henholdsvis Herningvej 9 og Østergade 42, 50 Aar. Arbm. J. Chr. Knudsen, Ø. Strandg., 70 Aar. — 7. Kordegn C. O. Christensen 50 Aar. — 11. Stationsbud Rosenbæk 60 Aar. — 12. Restauratør Morten P. Jensen jo Aar. — 13. Syerske, Frk. Cecilie Bay, 60 Aar. — 14. Postpakm. Jeppe Sørensen 60 Aar.

Døde: 3. Andreas Nielsen. — 9. Fhv. Lærerinde i Ringkjøbing Frk. Laura Larsen, København, 90 Aar.

 

DECEMBER

Julen er kommen, — med Skarevis af unge Ringkjøbingensere, der om end blot for nogle Dage vil hjem for at »føle Duften« af deres Barndoms By. De præger Byen overalt, de øger Stemningen og faar mangen een til at sende en varm Tanke ud til de mange Bysbørn ud over Landet, der ikke kunde naa frem til Hjemmets Jul.

Paa Finansudvalgets Betænkning er opført en Bevilling paa 20,000 Kr. hovedsagelig til Anlæg af et nyt Bolværk i »Mamrelund« ved Hvide Sande.

1. Pakmester L. M. Thorup 25 Aar ved D. S. B.

Sølvbryllup: 15 J. Chr. Jensen og Hustru, Bredgade.

Bryllup: 12. Frk. Maren Nielsen, Flønder, og Chauffør Martin Poulsen (S. af Drænmester P., Rkbg.). — 25. Frk. Sara Knudsen (D. af afd. Skrædderm. K., Rkbg.) og Barberm. O. Jegstrup, Vejle. — 30. Frk. Oda Madsen, Nyborg, og Købm. Jul. Christensen, Rkbg.

Fødselsdage: 10. Morten Madsen, Vesterg. 5, 60 Aar. — 15. Bestyrerinde Karen Jensen 70 Aar. Fru Steffen Jensen 70 Aar.

Døde: 6. Formand i Best. for Rkbg. Landbobank, Sogneraadsform. N. Bjerg Nielsen, Rindum, 55 Aar. — 10. Hedevig Buhlemann. — 21. Drænmester Jesper Poulsen.

1935

JANUAR

Kommunens Regnskab for 1933-34 viser et Driftsunderskud paa 2370 Kr. Der vilde, viser Tallene, være blevet Overskud, hvis ikke Kriseloven havde paaført Byen ikke-budgetterede Udgifter. Byens Status viser en Formue paa 1,3 Mill. Kr., eller godt 41,000 Kr. mere end i Fjor.

6. Beværterforeningen »Enigheden« fejrer 50 Aars Jubilæum. — 12. Etatsraad Sørensens Flidslegat til Elever i Rkbg. Skole tildelt Solveig Andersen (D. af Portør A., Jernbanevej) og Jul Skovgaard Nielsen (S. af Arbm. N., Vestergade). Store Skrubbefangster i Ringkjøbing Fjord lokker Fiskefartøjer fra Struer, Venø, Humlum og Gimsing hertil.

Sølvbryllup: 2. Avlsbruger Thorbøl Christensen og Hustru, Vellingvej.

Fødselsdage: 16. Pens. Næstformand M. Mortensen, Tværvej 12, 70 Aar. — 12. Viceinspektør N. P. O. Flint 65 Aar. — 18. Landsretssagfører K. Holt 50 Aar. — 27. Murerm. P. H. Frandsen 60 Aar.

Døde: 1. Agnethe Mikkelsen (Kr. Mikkelsens Hustru), 84 Aar. Fru Ane Marie Pedersen (Jens Pedersens Hustru). — 2. Lauge Chr. Nielsen. — 3. Marie Christensen, Fredensborg, (Overlærer Christensens Hustru), 65 Aar. — 7. Snedker A. B. Jørgensen, 66 Aar. 11. Sidsel Marie Aaberg (Enke efter Snedkerm. Chr. Aaberg), 83 Aar. — 18. Arbm. Niels Simonsen, 58 Aar. — 30. Fhv. Toldforvalter N. Mark-Nielsen, nu København, 56 Aar.

 

FEBRUAR

Den 11. Febr. døde Minister J. C. Christensens Enke, Fru Karen Kirstine Christensen, i sit Hjem i Hee, — i det forlængst landskendte hvide Hus, hvor Ringkjøbingkredsens Folketingsmand gennem 34 Aar, Danmarks »J. C«, havde sin Bolig. — Venlige Tanker fra enhver Samfundsklasse ogsaa i Ringkjøbing By vil i disse Dage flette sin Mindekrans om den gamle Frues Navn. Hun blev 78 Aar gl.

Gennem en norsk Fangstmand er der fremkommet et Dagbogsblad nedlagt af Mylius Erichsen i Bassrock Depotet 1906. Paa dette Tidspunkt var alt vel hos Ekspeditionen.

7. En 10-aarig Søn af Fisker N. Chr. Sørensen er ved Aftenstid druknet i Havnen. — 15. A/S Ringkjøbing Bank giver 8 pCt. i Udbytte.

Bryllup: 8. Frk. Nina Jensen, Egknud, og Urmager C. Bank, Ølgod, (S. af Skomager B., Rkbg.). — 14. Frk. Karen Hansen, Marstal, og Mekaniker Sv. Bonde (S. af Handelsmand P. B., Rkbg.).

Fødselsdage:  11.  Fru Line Jensen, 75  Aar. — 25.  Bogbinder

Godtfredsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar. — 24. Lærerinde Frk. Kristine Jørgensen 50 Aar.

Døde: 1. Mariane Knudsen, 86 Aar. Handelsrejsende P. Chr. Lehn, nu Langaa, 71 Aar. 2. Redaktør N. F. Marcussen, Struer, fh. Rkbg., 65 Aar. — 25. Maren Kjergaard, nu København (Enke efter Tømrerm. Andr. K., Rkbg.), 75 Aar.

 

MARTS

Kommunens Budgetforslag bebuder en Skatteforhøjelse paa ca. 17,000 Kr., idet Socialudgifterne stiger med ca. 25,000 Kr. eller ca. 20 pCt. Ligningsprocenten stiger derfor fra 11,6 til 12.

Ved Amtsraadsvalget den 12. Marts fik Venstre 7 Mandater, »Nyt Styre« 2, Konservative 1 og Socialdemokratiet 1.

Søndag den 31. Marts genindviedes Kirken efter en gennemgribende Restaurering (se Artiklen foran i Aarbogen). Det skete ved Procession fra Raadhuset til Kirken, Gudstjeneste ved Biskop Westergaard og Sognepræst Fledelius og en Festlighed paa Højskolehjemmet.

Ringkjøbing Landbobank giver 6 pCt. i Udbytte og Ringkjøbing Isværk 5 pCt. — 5. Etatsraad Alfr. Sørensens Flidslegat for Elever i Skolen i Ringkjøbing tildelt Ella Fomsgaard (D. af Overbetj. F.) og Jytte Hagbard (D. af Lærer H.). — 29. Tømrer Jakob Hansen har arbejdet hos Tømrerm. A. Kjergaard i 25 Aar. — 22. Generaldirektoratet for Statsbanerne tilstiller Overassistent S. Sørensen Takkeskrivelse og Dusør for sidst i Januar at have reddet en Dame fra Overkørsel paa Ringkjøbing Station.

Guldbryllup: 7. Redaktør Hans Christensen og Hustru. — 24.

Fiskehdl.  J.  Brink-Pedersen  og  Hustru,  Herningvej  22.     29. Skræddermester Hans Nielsen og Hustru.

Fødselsdage: 9. Niels Jørgensen, »Kliniken«, 75 Aar. — 15. Hans J. Jørgensen, Ø. Strandgade, 75 Aar. — 16. Skomager Chr. Mikkelsen, Torvet, 60 Aar. — 23. Smedem. Chr. P. Dahl, 50 Aar.

Døde: 12. Susanne Glistrup (Købm. Ole Glistrups Hustru). — 21. Skrædder H. Nielsens Hustru, Sønderg. — 23. Simon Pedersen, 0. Strandgade, 79 Aar. — 28. Købm. Chr. Jensen, Torvet, 45 Aar.

 

APRIL

Ved en Højtidelighed i Anledning af Afslutningen af Skoleaaret oplystes det, at en Elev, Eva Christensen (D. af Købm. C., Rkbg) til Realeksamen har opnaaet 118 2/3 P. Rent ug i alle Fag giver 120 P. Denne Eksamen er den største, der er taget ved Rkbg. Skole i de 48 Aar, Skolen har haft Eksamensret. Selve Eksamen er iøvrigt en Rekord med et Gennemsnitsresultat af ca.  106 P.

Som Resultat af en Kampagne for Indmeldelse i Landsfor. til Kræftens Bekæmpelse kan Lokalforeningen i Rkbg. efter ganske kort Tids Forløb notere 100 nye Medlemmer alene i selve Byen.

Fru Blikkenslagermester Feddersen rykker som Suppleant for Lærer S. Bollerup ind i Ringkjøbing Byraad — som det første kvindelige Medlem af Byraadet.

1. Lærer S. R. Bollerup, Ringkjøbing, er udnævnt til Overlærer i   Ebeltoft. Fiskeribetj. S. J. Sørensen 25 Aars Jubilæum ved

Fiskerikontrollen. — 21. Togfører J. Andersen 40 Aars Jubilæum ved D. S. B.

Sølvbryllup: 1. Fisker Sloth og Hustru, Smedeg. 11. — 21. Murer J. C. Hansen og Hustru.

Bryllup: 12. Frk. Etty Nielsen (D. af Tømrer N., Rkbg.) og Vejassistent Karl Bruun, Rkbg. — 13. Frk. Ruth Westergaard og Bankass. Chr. Jensen, Odense, (S. af Fuldm. P. J., Rkbg.). Frk. Edle Andersen, København, og Arkitekt Andreas Kjergaard (S. af Tømrerm. K., Rkbg.). — 18. Frk. Ellen Ring (D. af Enkefru R., Rkbg.) og Tjener Brøndum Schmidt, Karup. — 20. Frk. Grete Maitze (Plejed. af Enkefru M. Sindahl, Rkbg.) og Typograf Reno Moreau, Nyborg. — 22. Frk. Ester Toft Jensen (D. af Arbm. Chr. T. J., Rkbg.) og Tømrer C. B. Hansen, Jerne. Frk. Edith Poulsen, Kbhvn., og Kommis Vagn Pedersen (S. af afd. Skrædder M. P., Rkbg.). — 27. Frk. Klara Nielsen (D. af afd. Buntm. N., Rkbg.) og Disponent Aage Svendsen, Kbhvn.

Fødselsdage: 6. Herreekviperingshdl. Alb. Palm 60 Aar. — 8. Fru Carlsen, Herningvej 12, 60 Aar — 13. Propr. L. H. Petersen, »Holmegaard«, 75 Aar. — 16. Fhv. Murerm. Wedderkopp 70 Aar. — 22. Konsul Chr. Christensen 65 Aar. — 29. Fru Karoline Hjorth, Bymarken, 60 Aar. — 30. Fru Eskild Hansen, Vellingvej, 60 Aar.

Døde: 3. Gravers Iversen, 55 Aar. — 30. Vognm. Vilh. Nielsen, 76 Aar.

 

MAJ

Dansk-juridisk Eksamen er ved Københavns Universitet bestaaet med godt Resultat af Chris. Sørensen (S. af Postpakmester Jeppe S., Rkbg.); han har for Størstedelen forberedt sig dertil i sin Fritid, idet han med Undtagelse af 1r Aar samtidig har passet sin Gerning som Assistent i Vest- og sdrj. Kreditforening. Omtrent

samtidig meddeles, at en anden ung Ringkjøbingenser, Pastor Sv. Aa. Baden (S. af Enkefru Agnes B.) har faaet tildelt Æresgraden af Doktor i Teologi fra Liberal Church-Universitetet i Denver i Colorado paa Grundlag af forskellige Afhandlinger, han har skrevet om »Den lutherske Liturgi«. Pastor B. er Præst for Vor Frelsers dansk-lutherske Kirke i Bridgeport, Connecticut.

Fuglereservatet paa Tipperne overtages af Jagtraadet og gøres tilgængelig for Publikum 2 Dage om Ugen, til stor Glæde for Egnens Beboere og en Mængde af Turister.

1. Overportør J. M. Andersen 25 Aar ved D. S. B. Maskinsætter Chr. E. Pedersen, Rkbg. Amts Dagblad, 25 Aars Typograf-Jubilæum. — 18. Kst. Politibetjent H. J. Nielsen, Ribe, ansat som Betjent i Ringkjøbing; der var 130 Ansøgere.

Bryllup: 4. Frk. Birgit Henriksen (D. af Købm. H. L. H., fh. Rkbg.) og Dyrlæge F. Bengtson, Rudkøbing. — 5. Frk. Karen Boch (D. af Postbud B., Rkbg.) og Grønthdl. R. Madsen, Svendborg. — 12. Frk. Nielsigne Margr. Frich og Hotelkarl A. P. Dixen, begge Rkbg. — 12. Frk. Signe Marie Nielsen (D. af Enkefru N., Vellingvej) og Sv. Agergaard, Lemvig. Frk. Else Graae Ringkjøbing, og Vognmand N. Chr. Jørgensen, Søndervig. — 77. Frk. Karen Thomsen (D. af Vognm. Th. Rkbg.) og Sekretær H. Hinrichsen, Kbhvn. Frk. Ester Toft (D. af Kr. T., Bymarken) og Vognm. S. Kjærgaard, Stadil. — 24. Frk. Martha Poulsen (D. af J. P., Rkbg.) og Landm. Knud Petersen, Vejen. — 26. Frk. Ketty Johansen og Hans Bloch, begge Rkbg. — 21. Frk. Emilie Rindum, Velling, og Karl Johan Knudsen, Rkbg. — 29. Frk. Esther Jensen, Rkbg., og Thomas Skibbild, No.

Fødselsdage: 1. Landpost, fhv. Vognm. J. Jensen Thomsen 65 Aar. — 4. Hotelejer Chr. Petersen, »Hindø«, 50 Aar. — 9. Justitsraadinde Heiberg, Kbhvn., fh. Rkbg., 80 Aar. — 24. Arkitekt Johs. Lambæk 60 Aar, Revisor A. C. Hansen, Hoffgaardsvej, 50 Aar. — 28. Fru Fotograf Beiter 75 Aar.

Døde: 4. Marie Dorthea Thingsgaard. — 8. Jeppe Nielsen Østergaard, 79 Aar. — 31. Chr. Dalgaard Christensen.

 

JUNI

Den 12. Juni var det 25 Aar siden Dp. »Prins Hamlet« foretog sin første Tur med Passagerer paa Rkbg. Fjord. Damperen, der var købt i København af Urmager L. C. Andersen, kom til Ringkjøbing den 10. Juni og var det første Skib, som passerede Hvide Sande Kanalen. Efter 10 Aars Sejlads endte »Prinsen«s Fart paa Ringkjøbing Fjord, — men endnu bevarer mangen Ringkjøbingenser den i taknemligt Minde. Den hørte med til den gamle Bys Romantik.

2. Ringkjøbing Idrætsforenings Fodboldhold vinder Jyllandsmesterskabet i A-Rækken. — 16. De samv. jyske Turistforeninger holdt Aarsmøde i Ringkjøbing, og de mange fremmede Gæster prægede Byen. Een af de frygtede Uldhaandskrabber fanges i Ringkjøbing Fjord. — 25. Til Sorg for mange fældes de gamle Træer langs Jernbanevej for at give Plads for bredere Færdselsvej.

Bryllup: 1. Husass. Anna Kath. Schlie, Esbjerg, og Fisker M. P. Hvistendahl, Rkbg. — 7. Frk. Karla Lysgaard, Rkbg., og Arbm. Axel H. Jensen, Lemvig. — 14. Frk. Marie Sloth (D. af Fisker Karl S., Smedeg.) og Viggo Hvistendahl (S. af Vognm. H.,

Sønderg.). — 22. Frk. Anna Marie Bredahl (D. af Bagerm. B., Rkbg.) og Ing.-Installatør Ejner Christensen, Lemvig.

Fødselsdage: 5. Poul Andersen Weise, Sønderg., 85 Aar. — 9. Poul Andersen Weises Hustru 80 Aar. — 26. Tidl. Amtmand over Rkbg. Amt Kammerherre Dons, Hørsholm, 80 Aar. — 28. Arbm. H. Hauch, Torveg., 60 Aar.

Døde: 3. Anna Hansen (J. Chr. Hansens Hustru). — 14. Marie Andersen (N. R. Andersens Hustru, »Kongsvang«), 28 Aar. — 30. Redaktør Hans Christensen, Rkbg. Social Dem., 75 Aar.

 

JULI

Det er Sommer, — Højsommer. Og Ringkjøbing er ikke mere Ringkjøbing, ikke den lille fredelige, slumrende Idyl, men en Forvirring af Biler og Bagage og fremmede Mennesker, — altsammen paa Vej vestpaa eller vestfra. Alle følger de Parolen: »Rejs til Vesterhavet over Ringkjøbing!«

Dr. phil. Gudmund Hatte foretager Opmaalinger og Undersøgelser af Oldtids Agre i Heden ved 0. Lem, hvor der findes tydelige Spor af Agerdyrkning fra den ældste Del af Jernalderen. Arealet der strækker sig over ca. 150 Tdr. Land, vil antagelig blive fredet.

2. Hotelejer Nielsen har solgt »Hotel Ringkjøbing« til Overtjener Olsen, Schaumburgs Hotel i Holstebro. — 6. Amtsraadsforeningen i Danmark holder Aarsmøde i Rkbg. Landbrugslærer L. Lauridsen, fh. Landboforeningernes Konsulent i Rkbg., ansat som Medforstander af Graasten Landbrugsskole. Et større Selskab af tyske Botanikere og Videnskabsmænd gæster Ringkjøbing for at studere Vestkystens Flora. —  70. Landsretssagfører Dalgaard-Knudsen beskikket til Auktionsleder i Rkbg. Købstads Retskreds.

Fødselsdage: 8. Frk. Maren Jacobsen, Vesterg., 80 Aar. — 24. Fru Levin Hansen, Tangsvej, 70 Aar.

Døde: 1. Petronilla Ivansen. — 14. Fhv. Fuldm. i Vest- og sdrj. Kreditfor. C. F. Bech, 65 Aar. — 27. Kancelliraad, fhv. Sparekassedirektør C. Cramer, tidl. Rkbg., nu København, 88 Aar. — 28. Ane Marie Damgaard.

 

AUGUST

Paa Amtsraadsmødet i August behandledes Spørgsmaalet om en ny Vej Ringkjøbing—Søndervig. Det havde været paa Tale, at Vejen skulde gaa, hvor nu Cyklestien ligger, men nu er denne Plan opgivet, og man beholder den skønne Sti i sin hele Længde, — langt fra Benzinos og Motorstøj. Vejen kommer saa til at gaa ind gennem Holmslands Kommune, men er endnu ikke endelig afstukken. Den bliver Amtsvej.

18. Arbejdsmand Rasmus Hansen antaget som Redaktør af Ringkjøbing Socialdemokrat. — 30. Ringkjøbing-Ørnhøjbanen har et Driftsoverskud paa 4037 Kr.

Sølvbryllup: 5. Gartner Westergaard og Hustru.

Bryllup: 4. Frk. Ellen Margr. Schou (D. af Enkefru S., Rkbg.) og Aage N. Møller (S. af Forretningsf. M., Rkbg.). Frk. Ane K. Olesen, Fousing, og Depotarb. M. Engdorff, Rkbg.

Fødselsdage: 8. Togfører K. Nielsen, Kirksvej, 60 Aar. — 17. Depotarb. M. Engdorff, 60 Aar. — 31. Enke Maren Poulsen, Alderdomshjemmet 90 Aar.

Døde: 79. Kirsten Stampe Christiansen, 83 Aar. — 26. Maren Pedersen.

 

SEPTEMBER

Den 28. Septbr. var det 75 Aar siden Den vest- og sønderjydske Kreditforening blev stiftet. I den Anledning er udsendt et smukt Festskrift, en Fortsættelse af det Festskrift, som kom ved 50 Aars Jubilæet, og ligesom dette skrevet af Kontorchef F. K. Erlang.

27. Septbr. døde Forfatteren, Oversætteren, Fotografen Andreas Beiter, 84 Aar gl. — en Mand, der var kendt af enhver i Byen og af en større Kreds ud over Landet, ikke mindst paa Grund af sine udmærkede Oversættelser, bl. a. af Gustav Frenssens og af den svenske Prins Vilhelms Bøger.

Bryllup: 8. Frk. Johanne Nielsen, Ribe, og Gartner Børge Andersen (S. af Arbm. P. A., Ø. Strandg., Rkbg.). — 15. Frk. Grethe Petersen (D. af afd. Fuldm. P.) og Bankbogholder V. Kromann, Ribe. — 20. Frk. Anna Sørensen, Haurvig, og Fisker Martin A. Sørensen, Haurvig (S. af Fiskeribetjent S. J. S., Rkbg.). — 22. Frk. Petrea Petersen, Skjern, og Mekaniker Sv. Aage Nielsen (S. af Barberm. N., Rkbg.).

Fødselsdage: 3. Enkefru Koch, Haandværkerstiftelsen, 85 Aar. Købm. Math. Christensen 70 Aar. — 7. Marie Gravesen, Østergade, 75 Aar. — 14. Enkefru Rasmussen, Haandværkerstiftelsen, 70 Aar. — 17. Brolægger P. Andersen, V. Strandsbjerg, 70 Aar. — 20. Else Simonsen, V. Fjorden 11, 60 Aar. — 21. Enkefru C. Torp, Tværvej, 85 Aar. — 27. Fhv. Fattiggaardsbestyrer Petersens Enke, Kristine P., Reberbanen, 80 Aar.

Døde: 12. Justitsraadinde Heiberg, fh. Rkbg., nu København, 80 Aar.

Til top