Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1937-38

 

De gamle Brosten -

De gamle Brosten skal hugges op, 
de gamle Gader skal gøres fine, 
thi her i Byen vi følger Trop, 
det siges baade i Færd og Mine.

Men lur mig bare, om ikke een 
og anden, — ja, vel de fleste af os, 
har knust en Taare, saa hver en Sten 
maa røres selv midt i Gadens Kaos?

Her tripped' søde smaa Pigebørn
—  og var saa ræd for at knække Halen. 
Saa mangen Borger trak her sin »Bjørn« 
og fik den kastet ved Lygtepælen!

Her har jeg friet for første Gang,
—  men ej for sidste, jeg vil ej prale!
en Brosten faldt fra mit Hjerte: »Bang!« 
dengang hun kvidrede: »Ikke Tale —!«

Dog eet er Alvor, et andet Spøg, 
de gamle Sten tog dog noget med sig: 
en Duft af Fortid, et luftigt Strøg, 
omtrent som Vinden kan ha' det ved sig.

Thi Mindet drager sit sære Spind 
ud over alt, som er slidt og ældet, 
selv Sten kan vidne om Id og Sind 
hos gamle Slægtled, som længst er fældet.

Men vi, som lever, er dog i Pagt 
med dem, og slidt ind i Stenens Rune 
staar klart at læse, at deres Agt, 
den gaar igen i vort Sind, vort Lune.

Og tag dem bort kun, de slidte Sten, 
men alle Minder, de vil dog leve; 
vi ta'r dem frem i en Time sen, — 
det er som Duften af gamle Breve.

 

 

Af gammelt og nyt

Det gamle er Historie, det nye kan blive det. Vi sanker lidt op paa vor Vej, gammelt og nyt imellem hinanden:

Ringkjøbing og Opland i »gamle« Dage.

Ved Udtrykket: »gamle Dage« skal der her forstaas Tiden for omkring 100 Aar siden.

Vi har jo nu fejret 150-Aarsdagen for Stavnsbaandets Løsning. Den danske Bonde fik ved Gennemførelsen af den store Reform sin Frihed; men Tiden, der fulgte efter, viste, at der maatte hengaa en lang Periode, inden Virkningerne viste sig ude i Landets forskellige Egne.

For at faa Klarhed over, hvordan Tilstanden var, paalagde Regeringen »Det kgl. danske Landhusholdningsselskab« at foranstalte en Undersøgelse. Det blev overdraget kyndige Mænd, en i hvert Amt, at indsamle de fornødne Oplysninger, og Resultatet blev de saakaldte Amtsbeskrivelser, der er Kulturskildringer af høj Rang. Beskrivelserne kan faas paa vore større Biblioteker.

Ringkjøbing var — oplyses det bl. a. af denne Kilde —  for 100 Aar siden den af Vesteregnens Købstæder, der havde den betydeligste Handel. I Krigsaarene 1807-1814 maatte der hentes mange Varer over Land fra Hamborg, og da de store engelske Krydsere ikke kunde løbe ind til Kysterne, blev Ringkjøbing en betydelig Stapelstad. De væsentligste Udførselsartikler var Flæsk, Smør, Uld, Huder, Skind og Bindetøj. I 1825 udførte en enkelt Købmand 3000 Tdr. Smør til England, men da Smørret var en Vare af yderst ringe Kvalitet, havde han Tab af Forretningen. Byen havde et Indbyggerantal paa 11-1200 Mennesker. 30 Aar tidligere var Folketallet knap det halve. Skønt Byen havde en udstrakt Avling, kunde den dog ikke undvære Tilførsel fra Oplandet, navnlig af Mælk og Havesager.

I Byen var der en efter Datidens Forhold meget betydelig Tobaksfabrik og et Par tilsvarende Garverier. Byen havde 4 Markeder aarlig: Marts, Juni, Septbr. og Oktbr. Ved Sct. Hansmarkedet indfandt der sig en Mængde Tjenestefolk, dels Mænd, der gik til Havfiskeriet, dels Kvinder, der lod sig fæste til Markarbejde i Sommerhal vaaret.

Sejladsen til Byen var yderst besværlig. Der savnedes i høj Grad en Opmudring af Fjorden. I 1829 havde Ringkjøbing 11 Skibe, der alle førtes af Skippere fra Fanø. Det kneb en hel Del for Byen at klare sig i Konkurrencen med Købstæderne østpaa, bl. a. fordi Vejene ad den Kant var bedre end de egentlige Hedeveje.

Det Smør, der udføres fra Ringkjøbing, hedder det, plejer at gaa til Hamborg, dog senere ogsaa til England, »hvor det for største Delen skal bruges til Uldens Indsmøring paa Faarene«. I en anden Forbindelse fortælles der fra samme Tidsperiode, at i England gik dansk Smør under Betegnelsen »Mastesmør«, fordi Skipperne smeltede det og brugte det til Imprægnering af deres Skibsmaster.

 

Færgefarten til Holmsland.

Færgefarten Holmsland-Ringkjøbing var oprindelig et Slags Privilegium, idet Strandrider Peder Hansen den 22. Jan. 1687 fik kgl. Tilladelse til at drive Færgefarten mellem Holmsland og Ringkjøbing, og i 1807 udstedes der Bevilling for Sølimit Jens Nielsen, der har tilkøbt sig Færgestedet, til for Livstid at betjene Færgeriet, hvor der dog ogsaa fandtes et Vadested, »hvorover der, naar Vandet er lavt, baade kan køres og rides«.

For denne Betjening maa han af hver Person, som passerer oppebære 1 Skilling dansk. Endelig skal han, ihvorvel han er tilført Sørullen, saalænge han er Færgemand være fritagen for Udskrivning til kongelig Søtjeneste undtagen i Nødstilfælde.

Færgeriet opretholdtes til 1860, da der byggedes en Bro over Vonaa.

 

Købmand i Ringkjøbing i 50 Aar. 

Købm. Fr. Nielsen, Torvet, har som andet Steds omtalt den 31. Maj været Købmand i Ringkjøbing i 50 Aar.

—  Hvorledes var Forholdene, da De begyndte, spørger vi Fr. N.?

—  Der maatte bestilles meget mere og arbejdes længere end nu, Arbejdstiden var fra Kl. 7 Morgen til Kl. 10-11 Aften paa Hverdage. Om Søndagen fra Kl. 4 Em. til Kl. 10-11 Aften. Mange Landboere benyttede Søndag Eftermiddag til at forrette Ærinder i Byen. Der var saa godt som ingen Landkøbmænd i Oplandet, og derfor var der megen Landhandel.

—  Forholdet mellem Kunde og Købmand?

—  Var efter min Mening langt bedre den Gang end nu. Kunderne fra Landet betalte som Regel med Landbrugsprodukter saasom Smør og Æg; men det var ikke altid 1. Kl.s Sager. Smørret var meget uensartet. Der var kun enkelte Mejerier, og Smørret blev leveret i Bøtter eller »Stykvis«. Det maatte i sidste Tilfælde æltes sammen og nedslaas i Bøtter. Mange af de Æg, man fik, var hengemte og derfor maatte alle Æg lyses ved Modtagelsen.

— Husleje og Skatter?

—  De var kun ringe i Forhold til nu. I vore Dage gruer man for høje Skatter, men den Gang var der adskillige, der blev fornærmet, naar de ikke var blandt de højst beskattede.

—  De har ofte spillet til Dans?

—  Ja! Skomager Gravesen, der boede i Mellemgade, hvor nu K. F. U. M. ligger, var Musikdirektør, og vi var 8 Musikere under ham, bl. a. afd. Orgelfabrikant Andresen. Jeg spillede Basun og Violin. Mangen Nat var man ude at spille til Dans i Byen eller Omegnen og kom først hjem om Morgenen, naar Forretningen skulde lukkes op. Men det generede ikke sin Mand den Gang. En saadan Nat gav 10 Kr.

—  Hvorledes var Ballerne?

—  De var meget stilfulde, navnlig paa Hotel »Ringkjøbing«. Her maatte hverken Damer eller Herrer danse uden Handsker, og der var altid en Bal-Inspektør, der valgte Dansene og overvaagede, at alt gik stilfuldt og rigtigt til.

—  Hvorledes har De befundet Dem i Ringkjøbing?

—  Særdeles godt! Ringkjøbing er jo en jævn og venlig By. Forholdene her har altid været saaledes, at den velhavende Mand kunde taale at være i Selskab med den jævne Mand — ingen blev overset. Saaledes var det ogsaa i mine unge Dage, selv om den velhavende Mand den Gang var mere statelig at se paa end i Dag — den stive Hat og den høje »Fadermorder« krævede jo en vis Værdighed i Optræden!

 

7 Aar s Udvikling ved Hvide Sande. 

Hvide Sandes 7 Aars Dag er passeret i Aar, idet de store Sluse- og Moleværker, hvis Opførelse kostede ca. 4,8 Mill. Kr., den 30. Aug. 1931 var saa vidt færdige, at Kanalen kunde aabnes.

I de Aar, denne vor nye Vestkysthavn har eksisteret, er der foregaaet en efter danske Forhold overraskende Udvikling. Pladsens Bebyggelse skred navnlig i de fem første Aar frem i et meget stærkt Tempo. Vandbygningsvæsenet har efterhaanden tilvejebragt moderne Pladsforhold med bl. a. Pumpestation, Vandforsyning, Kloakering og tilmed en ordnet Gadeplan. Det er tyndet godt ud iblandt de første Aars amerikansk prægede Træ- og Pandepladeboliger, som er afløst af grundmurede Bygninger og helt moderne i Stilen. Paa den tidligere nøgne Sandstrimmel mellem Fjord og Hav findes nu en fastboende Befolkning paa over to Hundrede Mennesker, ligesom Pladsen nu tæller over et halvt Hundrede større og mindre Beboelser.

Fiskerflaaden er paa godt et halvt Hundrede større og mindre Motorbaade med et Dybtgaaende af ca. 7 Fod, Størrelse indtil 18 Tons. Pladsen har i Højsæsonen været saa stærkt trafikeret, at over Hundrede Fiske-Fartøjer samtidig har ligget i Havn og paa Red. Ved den offentlige Fiskeauktion er aarligt solgt ca. 1 Mill. kg Fisk — en enkelt Maaned godt 300,000 kg — og hertil kommer, at der yderligere er afsat betydelige Kvanta Fisk uden om Auktionen.

 

1937

OKTOBER

Sidst i Maaneden holdt de sønderjydske Foreninger i Ringkjøbing Amt Aarsmøde i Ringkjøbing. Det oplystes her, at den største af Lokalforeningerne er Ringkjøbing, som har 525 Medlemmer.

Havearkitekt Axel Andersen (S. af afd. Gartner A., Rkbg.) har vundet en Guldmedalje i en Konkurrence i København, hvor han paa kunstnerisk Vis har udsmykket en Plads ved det gamle Forum.

Sølvbryllup: 11. Karetmager M. Madsen og Hustru, Herningvej 14. — 27. Murer J. Hansen og Hustru, Brandstationen. Salgschef Jens Pedersen og Hustru, Lemvig, tidligere Ringkjøbing.

Bryllup: 15. Frk. Anna Kathrine Rasmussen (D. af Ejendomskom. R., Rindum, og J. Enev. Sørensen (S. af Fiskeeksportør L. C. S., Ringkbg.) — 17. Frk. Henny Andersen (D. af Matros Chr. A., Rkbg.) og Ass. H. Wolf-Jürgensen, Maribo Amtstue. — 26. Frk. Stinne Pedersen, Stadil, og Magne Toft (S. af Chr. T., Rkbg. Bymark). — 24. Frk. Petrea Christensen, Missionshjemmet, Rkbg., og Gdr. J. Jacobsen, Velling.

Fødselsdage: 12. Pens. Overportør S. Nielsen, Kongshøjvej, 75 Aar. — 15. Landsdommer Holger Jensen, Viborg, forh. Rkbg., 60 Aar. — 20. Pens. Baneform. Mogensen, Herningvej, 80 Aar. — 28. Mette Poulsen, Alderdomshjemmet, 80 Aar.

Døde: 4. Jul Skovgaard Nielsen. — 9. Marie Kirstine Knudsen (Kjeld Knudsens Hustru). — 17. Fhv. Tømrerm. Wille Jensen, Nørreg. 7., 79 Aar.

 

NOVEMBER

Kommunens Regnskab for 1936-37, fremlagt i et Byraadsmøde i November, viser et Overskud paa godt 50,000 Kr., idet Driftsindtægterne blev godt 22,000 Kr. større, og Udgifterne ca. 28,000 Kr. mindre end budgetteret.

Byraadet vedtager at købe det »Damernes Idrætsklub« tilhørende Badehus og flytte det ud til Aaen, saa Skolepigerne ogsaa kan faa fast Svømmeundervisning.

9. En bulgarsk Pressemand, Redaktør Ivan Krestanoff fra Sofia, holder Foredrag paa Esperanto i Ringkjøbing. — 11. Den norske Mentalitets-Reformator, fhv. Stortingsmand Dybvad Brochmann taler ved et Fredsmøde i Ringkjøbing. — 13. En »20 Ender« Kronhjort skudt i Klausie Plantage. — 14. Byraadet vedtager at nedsætte Ligningskommissionsmedlemmernes Antal fra 9 til 7. Til Formand og Næstformand for Ligningskommissionen vælges senere Kontorchef Skjødsholm og Installatør Carl Wiese.

Sølvbryllup: 8. Redaktør Vilh. Nielsen og Hustru.

Bryllup: 6. Frk. Helga Wedderkopp og J. Chr. Jensen, begge Rkbg. — 7. Frk. Ketty Rønn (D. af pens. Overportør R.) og Snedker Einer Nielsen, Rkbg. — 12. Marie Hvistendahl, Rkbg., og Johs. Christensen, Lem. — 16. Frk. Emmy Jonassen (D. af Arbm. A. J.) og C. Mølgaard Madsen, Gl. Sogn. — 13. Frk. Anna

Halkjær, Vedersø, og Gustav Højmark, Rkbg. Frk. Nanna Lundsgaard, Lervang, og Thorvald Møller Jensen, Rkbg. — 24. Frk. Clara Schwarz, Haderslev, og Arne Willer-Jensen, København (S. af Skrædder Th. J., Rkbg.). — 26. Frk. Elisabeth Carlsen (D. af Arbm. Rs. C, Rkbg.) og Fængselsbetjent Em. Hansen, Sdr. Omme. — 28. Frk. Emmy Lange (D. af Isenkr. Vald L., Rkbg.) og Lærer Th. Hansen, Glostrup. Frk. Asta Jespersen (D. af Købm. J., Rkbg.), og Murer Viggo Moustesgaard, Rkbg. — 30. Frk. Anne Marie Petersen, Tangsvej 19, og P. Christensen, Esbjerg.

Fødselsdage: 2. Købm. Mar. Pedersen, Torvet, 50 Aar. — 6. Enkefru Else Jensen, Sønderg., 70 Aar. — 9. Fru Kathrine Rahbek, Fjordallé, 70 Aar. — 23. Mælkehdl. Chr. Hansen, Herningvej 30, 60 Aar.

Døde: 7. Ane Marie Pedersen, Bildtsvej, 76 Aar. — 77. Kristine Thomsen.

 

DECEMBER

Folketællingen viser, at Byen nu har 3965 Indbyggere, en Fremgang paa 12 i Aarets Løb.

Ringkjøbing Sejlklub fyldte den 2. Decbr. 25 Aar. Da Klubben stiftedes, talte Flaaden ca. 20 Baade, — nu er der kun 4 tilbage. Men Klubben bestaar stadig som Samlingssted for Byens Eks-Sejlsportsmænd. Her lever man hyggeligt — i Minderne!

Den 15. Decbr. havde Esperantoklubben i Rkbg. Besøg af en gl. Ringkjøbingenscr, Form. for Esperantistforeningen i Danmark, Læge Justesen, Fannerup. Han har rejst i fire Verdensdele og har bl. a. været Læge i hollandsk Indien i 16 Aar. Hans Fader var Branddirektør Justesen, som boede i det Hus, som nu er Landsretssagfører Hammersøes. — 16. En Filatelistklub for Rkbg. og Omegn starter. — 18. døde tidl. Amtmand i Ringkjøbing, Stiftamtmand, Kammerherre H. C. Dons, 82 Aar gl. — 18. En 12-aarig Ringkjøbing Dreng Peder Sand belønnes med 400 Kr. af Carnegiefonden for i Februar at have reddet en Kammerat fra at drukne i Fjorden.

Guldbryllup: 28. fhv. Bankbud G. A. Bune og Hustru, Godthaabsvej.

Sølvbryllup: 17. Trykkeriarbejder Chr. Toft Jensen og Hustru, Bildtsvej 15.

Bryllup: 5. Frk. Ida Sørensen og Lagerforv. Mar. Hansen, begge Rkbg. — 18. Frk. Soffi Johansen, Færøerne, og H. Bech Christensen (S. af afd. Vognm. J. C., Rkbg.) — 26. Frk. Marie. Jensen, Skjern, og Barberm. Sv. Aage Pedersen, Rkbg. Frk. Anna Marg. Pedersen (D. af Banearb. B. P., Rkbg.) og Maskinkonstruktør H. Ginnerup Jensen, Aarhus. Damefrisørinde, Frk. Elna Stæhr Jensen, Rkbg , og Købm. Uno Petersen, Rkbg,

Fødselsdage: 2. Murerm. Jørgensen, 60 Aar. — 16. Fru Mariane Jensen, Vestergade 1, 60 Aar. — 17. Murerm. J. Sivertsen, 50 Aar. — 18. Fru Doris Hansen, Herningvej, 70 Aar. — 23. Gaardskarl Johs. Christiansen (hos Restauratør Kabel) 60 Aar. Toldassistent Hald 60 Aar.

Døde: 1. Nora Kjær Lauridsen (L. Kjær Lauridsens Hustru), 36 Aar. — 7. Anton Jensen. — 24. Sidsel Thingsgaard (afd. Farver T. Hustru). — 26. Johanne Katrine Pedersen. — 28. fhv. Toldassistent A. F. Jensen, 69 Aar.

 

1938

JANUAR

To Hovedveje vil — ifl. den Afmærkning, som nu finder Sted — komme til at gaa igennem Ringkjøbing, nemlig Hovedvej Nr. 15 (Ringkjøbing-Herning-Aarhus-Grenaa) og Nr. 16 (Ringkjøbing-Holstebro-Viborg-Grenaa). Nygade og Bredgade bliver herefter at betragte som Hovedvej.

Paa Maanedens sidste Dag vedtog Byraadet en ny Sundhedsvedtægt med væsentligt skærpede Betingelser; bl. a. bliver det herefter ikke saa lige til at faa Lov at holde Høns i Byen.

I 1937 — fortæller Statistiken — viedes i Ringkjøbing 20 Par; der fødtes 81 og døde 42. For 100 Aar siden (1837) viedes 10 Par, døbtes 28 og døde 16 — saa lidt gaar det da fremad. — 13. Etatsraad Alfred Sørensens Legat tildeles Kamma Andersen (D. af Overportør A.) og Astrid Pedersen (D. af Kontorbest. Th. P.). Kristelig Lytterforening bar i 1937 mere end fordoblet sit Medlemstal, idet det er gaaet op fra 255 til 540. — 19. Ca. 500 Mennesker deltog i Landboforeningens Vinterfest paa Højskolehjemmet, hvor bl. a. opførtes Cbr. Hulmoses Skuespil »Slægtsgaarden«.

Grafikeren og Tegneren Ernst Hansen faar Guldmedalje for en Grønlandsplakat paa Verdensudstillingen i Paris.

Guldbryllup: 12. Murer Karl Jensen og Hustru, J. P. Nielsens Vej.

Bryllup: 16. Frk. Edith Slot Christensen (D. af Chr. S. C., Smedeg.) og Fisker Sv. Jensen, Sdr. Nissum. — 23. Frk. Anna Jensen (D. af Mælkehdl. J.) og Mekaniker G. Andersen, København.

Fødselsdage: 6. Skolefondsbogholder Chr. Ebbesen 50 Aar. — 13. Bogholder A. Lambæk 60 Aar. — 20. Pastor Clausen-Bagge 70 Aar. — 23. Vognmand Andr. Steffensen 60 Aar.

Døde: 22. Fhv. Formand i Repræsentantskabet for Vest- og sønderj. Kreditforening P. Andersen Ravnsbjerg, 84 Aar.

 

FEBRUAR

Flere Ringkjøbing-Fiskere har haft Held til at tage fine Laks i Fjorden. Den fineste, som vejede næsten 20 kg, indbragte 146 Kr. En Fisker fra Sdr. Bork har fanget en Sælhund i Fjorden; den vejede ca. 50 kg.

Den 22. døde Bogtrykker Louis Høier; han kom til Ringkjøbing omkring Aarhundredskiftet og har siden 1914 drevet selvstændig Virksomhed. Han har skrevet flere Lærebøger om Bogtryk. I en lang Aarrække sad han i Ligningskommissionen og i flere Aar i Haandværkerforeningens Bestyrelse.

5. Dyrlæge Wille, 25 Aars Jubilæum. — 7. talte i Ringkjøbing Kirke Inderen Christananda, som leder en Mission i Egnen omkring Tirupati i Sydindien; Sognepræsten virkede som Tolk. — 10. Vinhandler Faurby, Ringkjøbing, optræder i Retten i Aalborg som græsk Tolk, efter at det har vist sig umuligt at skaffe en saadan fra København. Fra den 14. er det forbudt Eleverne i Rkbg. Skole at forlade Skolen i det store Frikvarter, hvor hidtil det store Køb af den specielle Ringkjøbing-Lækkerbidsken »Kanelkagen« har fundet Sted; som Grund angives Hensynet til Færdselssikkerheden. — 12. Beboerne i Søndervig har besluttet at oprette Vandværk, saa det meste af »Sommerbyen« kan faa Vand herfra. 22. Hvide Sande Badehotel er af Aktionærerne solgt til Fiskehandler Jensen, Stadil. — 23. dannes en Husmoderforening i Ringkjøbing med 72 Medlemmer.

Sølvbryllup: 16. Maskinsætter Chr. E. Pedersen og Hustru, Vellingvej 35.

Bryllup: 6. Frk. Anna Nørgaard Andersen, Vem, og Købm. P. Gade Nielsen (S. af afd. Restauratør Martinus N , Rkbg.). Frk. Anna Clausen, Thim, og Chr. Drest Nielsen (S. af Cementstøber Esber N., Rkbg.). — 13. Frk. Sigrid Hansen, Grønbjerg, og Viktor Carlsen (S. af Cigarm. Rs. C, Rkbg.). — 27. Frk. Karen Poulsen (D. af J. P., Rkbg.) og Typograf Jak. Jensen, Køge.

Fødselsdage: 6. Kommunekasserer Knudsen 60 Aar. — 19. Sognepræst Appelberg 50 Aar. — 21. Gdr. Ivar Bollerup, Rindum, 70 Aar. — 23. Fru Laurence Ahle, Vellingvej, 80 Aar. — 24. Chr. Nordestgaard, Kirksvej, 70 Aar. — 27. Juliane Pedersen, »Fjordvang«, 80 Aar. Godsekspeditør J. Andersen 65 Aar.

Døde: 21. Rentier H. Preissler, Holstebro, fh. Isenkræmmer i Rkbg , 71 Aar. — 28. Kirsten Marie Tang.

 

MARTS

Kommunens Budget-Forslag, som fremlagdes i Marts-Mødet, viser bl. a., at der for næste Aar skal udskrives 262,765 Kr. i personlig Kommuneskat mod godt 344,000 i indev. Aar. Co. to Trediedele af Skatteudskrivningen gaar til Understøttelser. Ligningsprocenten bliver 10,6 (nu 12,0).

Fhv. Kæmner H. Rich fyldte 80 Aar den 22. Marts. I 44 Aar drev han Malerforretning i Rkbg. Han har siddet i Haandværkerforeningens Bestyrelse i 40 Aar, deraf 22 Aar som Formand. Han har bl. a. været Medlem af Ligningskommission og Byraad, af Teknisk Skoles Bestyrelse og af Industriforeningens (her er han stadig Formand). Mangen Anerkendelse har han opnaaet paa forskellig Vis, selv er han rask og spændstig og ung, — et karakteristisk Ansigt paa Byens Gader. Paa sin 80 Aars Dag blev han udnævnt til Æresmedlem af Borgerforeningen, og et Par Dage senere fejredes han ved en stor Fest, arrangeret af Haandværkerforeningen, Borgerforeningen og Industriforeningen.

7. Væver Mads Sørensens Flidspræmie tildeles Anders Chr. Andersen (S. af Apoteker A.) og Helge Povlsen (S. af Overbanemester P.). — 8. A/S Ringkjøbing Landbobank giver for 1937 6 pCt. i Udbytte og 4275 Kr. i Gaver til Foreninger og Institutioner. — 11. A/S Ringkjøbing Bank 8 pCt. i Udbytte; Omsætningen har for første Gang oversteget 200 Mill. Kr. — 14. Konsul Chr. Christensen og Købm. Brædstrup Holm udtræder af Borgerforeningens Bestyrelse efter at have siddet der i ca. 20 Aar. — 28 Hold Gymnaster under 1. Hovedkreds deltog i Gymnastikopvisningen i Rkbg. den 18. og 19. Marts. — 20. holdtes i Rkbg. en Fest for Maler Schmidt Hindø, som har været Bestyrelsesmedlem i 25 Aar, deraf 20 som Formand; han fik et Guldur som Paaskønnelse. — 29. A/S Ringkjøbing Isværk betaler 4 pCt. i Udbytte. — 31. 27 Elever afsluttede i Dag deres Skolegang med Præliminæreksamen ved Ringkjøbing Skole; der var 6 med Udmærkelse. Under Gadearbejdet i Bredgade skred Jorden sammen om Arbm. J. Andersen, Ved Fjorden 1; han døde kort efter.

Sølvbryllup: 29. Baadebygger O. Toft og Hustru, Grønnegade.

Bryllup: 12. Frk. Anne Marie Kjergaard (D. af Tømrerm. K.) og Repræsentant P. Christensen, Høng. — 15. Frk. Karen Marie Jørgensen (D. af Enkefru E. Jørgensen, »Trekløver« Udsalg) og P. Madsen, København.

Fødselsdage: 77. Dommer Grum-Schwensen 65 Aar. — 23. Fru Kancelliraad Andersen, Hee, fh. Ringkjøbing, 85 Aar.

Døde: 3. Pens. Togfører O. M. Jensen, 65 Aar. — 79. Fru Karen Marie Knudsen (Enke efter Kreditforeningskasserer, Kammerraad K.), 92 Aar. Johannes Pedersen (S. af P. Chr. P.) 22 Aar. — 29. Kirsten Katrine Faurbye (N. C. F.s Hustru).

 

APRIL

Den 23. døde Fru Kirstine Gravesen, Søndervig; hun drev i ca. 40 Aar Søndervig Badehotel, og man kan godt sige, at det for en stor Del var hende, som skabte Søndervigs Ry ud over Landet. Ogsaa Ringkjøbing er hende megen Tak skyldig.

Fra 1. April nedlægger Pastor N. Clausen-Bagge, som nys er fyldt 70 Aar, sin Gerning som Præst for Ringkjøbing Frimenighed. Dennes videre Skæbne er derefter bleven aktuel, men det er dog vedtaget, at man vil søge at opretholde den, eventuelt omdanne den til en Valgmenighed.

Fra 1. April udgaar — som Følge af Loven om Enhedspolitiet — Natbetjent Berthelsen af Kommunens Tjeneste. Han var »rosom« at tænke paa, naar man skulde sent hjem om Aftenen, mener alle de unge Piger, og de ældre med kunde lide den beroligende Lyd af hans Skridt i de nattestille Gader. Han hørte med til vor By, i hvis Tjeneste han har staaet i 30 Aar. Som Paaskønnelse fik han af Byraadet overrakt et Sølvbæger med Indskrift.

7. Landpost A. N. Boch, Vellingvej, 25 Aars Jubilæum. Pladsformand N. P. Petersen, Enighedsvej 9, ansat i Kommunens Tjeneste i 25 Aar. Forretningsfører Carl Møller 25 Aar som Sygekassekasserer; han blev fejret ved en Festlighed og fik et Guldur overrakt. Restauratør Ole Jensen har drevet Jernbanehotellet i 35 Aar. Typograf Arthur Fog 25 Aar paa Rkbg. Amts Dagblad. — I Dagene 7.-18. April holdtes i København en Turistudstilling; her havde Ringkjøbing Turistforening i Fællesskab med Turistforeningerne i andre vestjydske Byer arrangeret en original vestjydsk Stand. — 6. meldes, at de 4 første »Sommergæster« har taget Ophold paa Søndervig Badehotel. — 13. Sognepræst Appelberg har faaet tildelt den amerikanske Sejr-Medalje. — 20. Damernes Idrætsklub har ved sin 10 Aars Dag ca. 250 Medlemmer. — 23. Typograf H. A. Hoffmann ansat ved Ringkjøbing Amts Dagblad i 25 Aar. — 28. Otte nye Haandværkssvende »blev til« i Dag, idet de bestod Svendeprøven; de tre »med Ros«.

Sølvbryllup: 22. Arbejdsform. ved R. A. V. Søren Mikkelsen og Hustru, Herningvej 46.

Bryllup: 14. Damefrisørinde Frk. Ketty Nielsen, Rindum, og Maler Eigil Jensen (S. af Malerm. J., Rkbg.). — 16. Frk. Klara Knudsen (D. af Kontorchef K., Rkbg.) og Købm. A. Paabøl Jensen. — 24. Frk. Bodil Jeppesen (D. af Morten J., Rkbg) og Slagter H. Stenberg Knudsen, Lem.

Fødselsdage: 5. Fuldmægtig P. Jensen, J. P. Nielsens Vej, 70 Aar. — 8. Togfører A. Andersen, Hoffgaardsvej, 60 Aar. — 12. Fhv. Gdr. N. G. Faurbye, Fjordallé 2, 75 Aar. — 14. Fru Lindholt, Vestergade, 75 Aar. — 17. Fru Kirstine Løvstrup, Østergade 34, 70 Aar. — 19. Fabrikant N. Poulsen 60 Aar.

 

MAJ

Ringkjøbing Turistforening har for de Midler, Bazaren i Fjor indbragte, oprettet et Vandrehjem, som om Sommeren har til Huse i nogle af Teknisk Skoles Lokaler. Her er Sovesale for 14 Mænd og 10 Kvinder. Hjemmets Leder er Lærer Ladefoged, dets Bestyrerinde Enkefru Jensen, Herningvej.

Paa Turistforeningens Generalforsamling oplyses, at det forløbne Aar har været et godt Turistaar for Byen. Hotellerne havde ca. 4000 Overnatninger i Sæsonen, deriblandt af mange Udlændinge.

En gammel anset Borger, Købmand Fr. Nielsen, har den 31. Maj drevet Forretning i Ringkjøbing i 50 Aar. Foruden som Købmand var han i sine yngre Dage kendt som en god Musiker, der blev meget anvendt ved Dans. Nu er han 82 Aar, men stadig rask og arbejdsom. Paa Jubilæumsdagen overrakte Ringkjøbing Handelsforening ham et Sølvbæger med Indskrift.

1. Indremissionær Jul. Hansen, Skanderborg, er forflyttet til Ringkjøbing. Oversygeplejerske Frk. Petersen, Amtssygehuset, har paa Grund af Sygdom taget sin Afsked efter 21 Aars Virke ved Sygehuset. — 8. Fru Læge Næss-Schmidt valgt til Formand i Dansk Kvindesamfunds 3. Distrikt. — 9. Sygehusgade faar sit Navn ændret til Nørreport. — 12. aabnedes en 4 Dages Udstilling »Mor og Barn« (arrangeret af Røde Kors); den fik meget stort Besøg. Ringkjøbing Landbobank har solgt Vest Stadilfjord til et Konsortium i Vejle. — 15. Værkfører Clemmensen har været ansat ved Orgelfabriken i 25 Aar. — 24. 30 Børn fra Eliaskirkens Menigheds-Børnehave i København ankom i Dag for at tilbringe 6 Uger i det nye smukke Hjem i Søndervig. — 27. Det vedtoges, at Ringkjøbing Andelsmejeri skal bygges om, hvilket vil koste ca. 57,000 Kr. — 28. Vest- og sønderjydske Kreditforening skænker 10,000 Kr. til Hjælp for sandflugtsramte Landmænd.

Bryllup: 1. Frk. Christine Tholund (D. af Togfører T., Rkbg.) og J. P. Frederiksen, Ørum. — 8. Frk. Elly Fugl, Holstebro, og Journalist Iver Tang Nielsen (S. af Togfører N , Rkbg.). — 13. Frk. Kath. Nielsen, Tostrup, og Bestyrer J. H. Olsen, Levring Vesterskov (S. af N. O., Skovgaard, Rkbg.). Frk. Ottilie Enevoldsen, Rkbg., og Skomager L. Lauridsen, Vorgod. — 14. Frk. Clara Lauridsen (D. af Arbm. L. L.) og A. Albrechtsen (S. af Form. Chr. A., Rkbg.). — 15. Frk. Kristine Jansen (D. af Fisker J. J., Rkbg.) og J. Brølling, Borris. Frk. Anna Christensen, Skive, og Tromlefører Peter Holm, Rkbg. — 22. Frk. Frida Dalgaard og Maskinmester D. B. Olsen, begge Rkbg.

Fødselsdage: 2. Politibetjent Kongsvad, Rindum, 50 Aar. — 7. Arbm. Chr. Mikkelsen, Herningvej 46, 75 Aar. — 29. Syerske Kirstine Kristensen, Friboligen, 80 Aar. — 30. Fru Marie Højmark, V. Strandsbjerg 12, 60 Aar.

Døde: 10. Johanne Christensen (Slagter C.s Hustru). — 13. Læge Fogh Nielsen, Maalev, fh. Rkbg. — 20. Parmo Ploug, 20 Aar (S. af afd. Hovmester P.). — 25. Skomager Iver Madsen. — 25). Fhv. Togbetj. i Rkbg. J. M. Andersen, Struer, 46 Aar.

 

JUNI

Søndervig vokser stadig. Der er nu i Søndervig Postdistrikt (Søndervig—Houvig—Klegod) 323 Villaer og 3 Hoteller samt 34 Gaarde og Huse med Udlejning til Badegæster.

1. Direktør Th. Lindberg 25 Aars Jubilæum som Leder af Korn- og Foderstofforretningen paa Torvet. Kirkeligt Samfund for Ringkjøbing og Omegn opløses efter at have bestaaet i ca. 20 Aar. — 2. En Spejder-Bazar giver ca. 1400 Kr. i Netto-Overskud. — I Anledning af Stavsbaands-Festlighederne paa Bellahøj i København kom to Postryttere ridende fra Struer til Bellahøj; den 8. Juni ankom de til Ringkjøbing, hvor de blændede Byen med deres røde Frakker, lyseblaa Bukser og stive Hatte med Frederik VI's Navnetræk; de fik 910 Breve og Kort med sig fra Ringkjøbing. — 70. Automobilhandler Niels Hansen anskaffer en ny moderne Sygebil. Ølhandler Conrad Larsen, Rkbg., har faaet Stillingen som Opsynsmand paa Stadilø; der var 203 Ansøgere, og Arealet, der skal føres Opsyn med, er paa 10,000 Tdr. Ld. — 22. Ringkjøbing Kommune skal betale 45,691 Kr. til Udligningsfonden, men faar til Gengæld 66,110 Kr. — altsaa en Gevinst paa 20,000 Kr. — 27. Det vedtoges at lægge 28 Alen til Længden af Ringkjøbing Samlestald. — 29. Forældreraadet i Ringkjøbing bortfalder, idet Valget i Dag ikke engang har faaet Tilslutning af en Sjettedel af Vælgerne; der stemte kun 91 af 634 valgberettigede.

Bryllup: 5. Frk. Marie Sørensen (D. af Fiskeeksp. L. C. S.) og Faktor Holger Romlund, Rkbg. — 11. Frk. Else Thornild (D. af Kunstmaler T.) og Telefonmontør N. Bagger, Skive (S. af Distriktsmontør B., Rindum). — 30. Frk. Ruth Dalskov, Maribo, og Landinspektør Chr. Dyekjær, Maribo (S. af Postmester D., Rkbg.).

Fødselsdage: 20. Fiskehdl. Markus Nielsen 75 Aar. — 26. Enkefru Signe Kirk, Fjordalle 3, 80 Aar. — 27. Overassistent K. Jeppesen 50 Aar. — 29. Enkefru Kirstine Noe Hansen, Mellemgade, 70 Aar.

Døde: 2. Ringkjøbingegnens sidste Veteran P. Ibsen, Staby, 98 Aar. — 9. Skrædderm. S. P. Sørensen, Reberbanen, 72 Aar. — 18. Karen Marie Eriksen, f. Ladefoged.

 

JULI

Den 10. fyldte Fru Overlærer Larsen, Herningvej 16, 70 Aar. Fru Larsen har i en meget lang Aarrække været og er endnu stadig Sjælen i Arbejdet i Ringkjøbing og Omegns Husflidsforening, hvor baade voksne og Børn faar Kursus i at bruge deres Hænder ret. I over 20 Aar har Foreningen hvert Aar holdt en Udstilling, men denne bortfalder herefter, grundet paa en Omlægning af Arbejdet. Mange i Byen og rundt omkring vil takke Fru Larsen for hendes aldrig trættede Arbejde for denne Sag.

Sommeren staar i Gadeforbedringens Tegn, idet Bredgade »brækkes op« og asfalteres; senere hen kommer Turen til Nygade, saaledes at disse Hovedveje bliver tidssvarende. Og Idyllen med de ofte besungne »toppede Sten« er brudt!

15. fejrede Læge Næss Schmidt 25 Aars Jubilæum som praktiserende Læge i Ringkjøbing. — 31. blev en trist Søndag ved Søndervig, idet en ung Kone fra Vesterbæk ved Spjald druknede under Badning.

Sølvbryllup: 22. Lærer Flint og Hustru.

Bryllup: 3. Frk. Else Ravn Holm, Kolding, og Repræsentant Niels Thomsen (S. af Tandlæge T., Rkbg.). — 10. Frk. Karoline Nielsen (D. af Vognm. N., Rkbg.) og Formand E. Larsen, Esbjerg. —   24. Frk. Marg. Rasmussen, Hasselager, og Mekaniker O. T. Sepstrup, Ringkjøbing Autolager. — 27. Fru Anna Larsen, Rønne, og Bygningskonstruktør Chr. Kusk Christensen, Rkbg.

Fødselsdage: 1. Frk. Anna Nielsen, Ø. Strandgade 1, 70 Aar. —  8. Arbm. N. Kirk, Ø. Alle 3, 70 Aar. — 21. Fru Ida Marie Jørgensen, Missionshuset, 60 Aar.

Døde: 5. Thomas Jensens Hustru Inger Marie Jensen. — 15. Dyrlæge H. P. H. Nøhr, 79 Aar. — 23. Frk. Barbara Holm, Samsø, fh. Rkbg. Højskolehjem.

 

AUGUST

Den 30. vedtog Byraadet at lade opføre en Bygning for gamle. Den skal ligge paa Enghavevej og indeholde otte 1-Vær. Lejligheder.

Frk. Alma Skovgaard, Ringkjøbing, svømmede Søndag d. 7. August over Fjorden 1 Rekordtid 3 Timer 54 Min.

1. ankom et Udflugtstog fra København til Ringkjøbing med 110 Gæster, Turen strækker sig over 5 Dage. Ringkjøbing Vandrehjem opgør Sæsonens Antal Gæster til 635; den yngste 5 Aar; den ældste 68 Aar. — 8. naaedes i Søndervig en Temperatur af 42 Gr. C. i Solen, 29 Gr. i Skyggen. — 11. 55 Svejtsere, som studerer Børneforsorg her i Landet, naaede i Dag til Søndervig. Politiet er paa Jagt efter nogle »Klitsvin«, som har griset Klitterne i Søndervig til med Madpapir. — 19. Toldforvalter Nørretranders 40 Aar i Toldvæsenets Tjeneste. — 23. Ringkjøbing Samlestald har modtaget 5192 Kreaturer det første Aar og udvider nu Bygningen.

Sølvbryllup: 6. Driftsbestyrer S. A. Sørensen og Hustru, Birkerød, fh. Rkbg. — 22. Fuldmægtig Kjær og Hustru.

Bryllup: 7. Frk. Etly Nygaard (D. af Arbm. P. N., Rkbg.) og Snedkersvend Henry Olsen, Rkbg. Frk. Kirsten Sloth, København, og Ekspedient J. G. Ring (S. af Fru Ring, Rkbg.). — 21. Frk. Betty Rasmussen, Aabenraa, og Urmager C. Johnsen, Rkbg. — 24. Frk. Gerda Christiansen, København, og Johs. Mikkelsen (S. af Arbm. Søren M., Rkbg.).

Fødselsdage: 8. Trine Søe, Mellemg. 5, 80 Aar. — 10. Ejendomsmægler Chr. F. Balleby 60 Aar. — 20. Avlsbruger Birkmose Møller 70 Aar. Skomager Bank, V. Strandgade, 80 Aar. — 25. Natbetjent Berthelsen 70 Aar.

Døde: 7. Fhv. Byraadsmedlem Murerm. P. H. Frandsen 63 Aar. — 15. Fhv. Murerm, A. J. L. Wedderkopp, 74 Aar. — 26. Medlem af Ringkjøbing Landbobanks Repræsentantskab, Amtsraadsmedlem, Gaardejer N. Chr. Enggrob, Holmsland. — Bankfuldmægtig Enevold Enevoldsen, Esbjerg, tidl. Ringkjøbing.

 

SEPTEMBER

Sømandshjemmet, der ejedes af Sømandsmissionen og en Kreds af Klitboere og Ringkjøbingensere, er solgt til Købm. Laur. Jensen, Rkbg., for 28,000 Kr. og overgaar derefter til andet Brug. Her har været drevet Sømandsmissionen siden 1918.

7. Landpostbud Hvistendahl 25 Aars Jubilæum som kørende Post til Holmslands Klit. — 11. Ved Forsvarsbrødrenes Fugleskydning blev Foreningens Æresmedlem, den 82-aarige Oversergent Nielsen, Rindum, Fuglekonge. — 15. Iflg. Skatteraadets Opgørelse har 191 Skatteydere i Ringkjøbing By betalt 19,491 Kr. i Formueskat af en samlet Formue paa 7,786,800 Kr. — 16. Samlestalden lukkes paa Grund af Mund- og Klovesyge. Vandrehjemmet slutter Sæsonen efter at have haft 780 Vandrere boende i Sommer. — 29. Arbejdet paa Brolægning af Torvet med flade Sten paabegyndes. — 29. Købm. Vald. Lange 35 Aars Forretningsjubilæum stadig med Bopæl i Ejendommen paa Torvet.

Sølvbryllup: 30. Murerm. H. Madsen og Hustru.

Bryllup: 3. Frk. Ella Nielsen (D. af Sygehusportør Viggo N., Rkbg.) og Murer S. Plambech Larsen, København. — 4. Frk. Agnete Helt, Nykjøbing F., og Bagerm. J. Vittrup-Pedersen, Rkbg. — 11. Frk. Helga Hansen, Holstebro, og Boghandlermedhjælper O. Larsen, Rkbg. Frk. Oda Hansen (D. af afd. Mælkehdl. P. H.) og Bagersvend Kr. O. Poulsen (S. af Matros A. P., Rkbg.). — 15. Frk. Martha Jakobsen (D. af Fyrbøder M. J.) og Maskinarb., V. Pedersen, Middelfart. — 25. Frk. Margrethe Romlund, Rkbg., og Slagtermester Viggo Jensen, Kbhvn.

Fødselsdage: 3. Thomas Jensen, Vellingvcj 26, 70 Aar. — 4. Fru Mortensen, Tværvej 12, 70 Aar. — 5. Baneform. Iversen, 65 Aar. — 12. Agent Laur. Andersen 60 Aar. — 23. Enkefru Madsen, Ø. Strandgade 21, 75 Aar.

Døde: 3. Ane Stendorff Refs, 73 Aar. — 22. Karen Brink Pedersen, 76 Aar.

Til top