Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1964-65

Forord

For vi Ringkjøbing drenge var det en stor oplevelse da Mylius-Erichsen for 60 år siden kom hjem til sin fødeby, fra den første grønlandsfærd, i 1905. Og tænk, man var så heldig at han kom på visit hos min mor og jeg blev »forevist« for den store grønlandsforsker.

Mylius-Erichsen havde på hjemsejladsen på Island fået foræret 2 islandske heste. De blev opstaldet hos avlsbruger Jens Christensen, Vestergade, og gik og græssede på min bedstefars toft.

Det blev en sommer jeg aldrig glemmer. Arne Finsen, Chr. Koldborg og jeg, fik lov at ride på islænderne det meste af sommeren. Mylius-Erichsen må have været tilfreds med hestepasserne, for han forærede os en signeret bog.

Mange syntes, at Mylius var en underlig spredt og splittet natur. Uroen hos ham skyldtes hans ofte bitre og smertelig brændende længsel efter det fjerne og vidunderlige i tilværelsen. Denne hans længsel var det, der gjorde ham til den store grønlandsforsker, og det var også den, der gjorde ham til digter.

Alle forstod ikke de store rigdomme af mod og hjertevarme, der boede i ham. — Hans kærlighed til og trofasthed mod hans vestjydske hjemegn og barndomsbyen Ringkjøbing var meget stor.

Den 24. juni 1906 startede han Danmarksekspeditionen fra København.

Mylius-Erichsen gav på sin sidste rejse sit liv for sit land. Han ønskede at kunne give os klarhed og oplysning om det nordlige Grønland, men nåede det ikke. Vi mindes og ærer ham for hans tapre indsats og for hans med mod og udholdenhed gennemførte udforskning af Grønland.

Louis Rasmussen

 

 

Svanejagt på Ringkjøbing Fjord

af L. Mylius-Erichsen

I den lille Bys Fattigkvarter nede ved Fjorden laa en lang Række lave Huse hen ad Strandskrænten. Det var gamle Bindingsværkbygninger med hvidkalkede Mure og tjærede Kampestenssokler. De beboedes af Fiskere, som levede af, hvad Fjorden til de forskellige Aarstider kunde give; snart var det smaa Flynder i »Ned«, snart Gedder og Aborrer eller Skaller og Helt i Rusenet og somme Tider Aal i Glivekasser eller paa Lystrejærn og Algestænger.

I et af de yderste Huse havde Daniel Færgemand en Indsidderstue. Han var en sær gammel Fyr, nogle Aar oppe i Treserne, maaske over de Halvfjerds, hvidhaaret og vejrfuret, men endnu en Torn til at rakke tilfjords paa Fiskeri. Havde han en Nat gjort god Fangst, og Fiskeopkøberen, som mødte ved Landingen, ikke vilde give en tilpas Pris for hele Partiet, kunde gamle Daniel godt holde ud at trække Byen rundt den halve Dag med Trillebør og afsætte Fisken stykkevis.

Daniel Færgemand havde oplevet adskilligt mér i sine Dage end de fleste Folk i Strandhusene. D e var Alle Hjemmefødninger, de kendte hver Grund og Pampus i den vidtstrakte Fjord, hvert Sejlløb og Strømskifte, og de vidste forud, naar Fisketrækket stod indefter fra Gabet eller kom gennem Bække og Aaer og søgte til Havs, men de havde ikke som Daniel sejlet i Langfart den hele Ungdomstid eller været Bedstemand paa Føringsbaaden og smuglet Handelsvarer ind til den rige Konsul.

Færgemandsnavnet havde Daniel fra den Tid, han trak Færge over Fjordarmen. Det var i 1864, den Gang, da Tyskerne havde brændt Broen af fordi de troede, at danskvenlige engelske Tropper havde gjort Landgang ude ved Klitterne.

Siden de Dage var Daniel groet fast i den lille By. Foruden Fiskeriet drev han Jagt, naar det kunde byde sig, og hans gamle Forlader havde Ord for at træffe det Vildt, den kunde række. Hans Indtægter kunde have gjort ham til en holden Mand, om ikke hans Tilbøjelighed for St. Croix-Rom havde voldt et altfor stort Pengeforbrug.

Han var ikke sønderlig vel lidt af de andre Fiskere, for han skøttede helst sig selv, holdt af at drikke sin Grog og lægge sine Kabale-Kort hjemme i Ensomhed og brugte ikke megen Snak i Samlag. Nogle sagde, at han var »skummel«, og det havde nok skællig Grund; man foer ikke i Slavehandel eller paa Sørøverjagt eller andet Slemt uden samvittighedsgrublerier sidenhen, sagde de. Andre var af den Mening, at han blot var vrippen og smaasær, som gamle enlige Folk er flest; der kunde maaske ogsaa være et Korn sandfærdigt i det Rygte, som nu og da hørtes, at hans Særhed stammede fra den Tid, hans Kæreste slog ham fejl. Det var sket i København og laa langt tilbage i Tiden.

Han søgte ikke meget paa Beværtninger, men hentede to-tre Gange om Ugen sin Flaske Rom oppe i den gamle Købmandsbod, hvor Konsulen tidligere havde drevet Forretning.

Ingen havde nogen Tid set ham overdrukken. Derimod hændte det undertiden, at han gik sin sædvanlige Aftentur omkring Byen med et usikkert Fodfæste. Kom han i saadan Tilstand forbi en Baghusport, en Smuge eller Toft, hvor Byens Drenge holdt til med deres Leg, saa blev der hujet efter ham, at han tog »Dansetrin« eller »Helmusspat« eller »krydsede med Negerrom i Lasten«. Kom Drengene ham for nær, kunde han med en rask Vending og et ungdommeligt Spring sætte ind i Flokken, snubbe en og anden af Spilopmagerne og paa en egen Maade rykke ham i Tindingehaarene, saa Knægten skreg som en stukken Gris. Denne Fremgangsmaade skaffede ham da som Regel den Fred, han ønskede.

Men én trofast Ven erhvervede Daniel sig blandt Drengene. Det var Auktionsholderens Søn, den trettenaarige Henrik, en rask og tænksom Dreng, en lille Fantast og Æventyrer, der blev kørt i altfor stramme Tøjler i sit Hjem og derfor let blev vild og rebelsk, naar han slap ud paa egen Haand og var uden Opsyn.

Venskabet havde følgende Historie:

En Mørkningsstund i Foraarstiden kom Daniel krydsende oppe i Alléen østen om Byen. Henrik og de andre Drenge, som legede i en Smuge og paa Afstand saa Færgemanden slingre, blev enige om, at nu skulde de da spille ham et muntert Puds. De tog deres lange Springereb og bandt dets ene Ende fast til et Haveplankeværk i Smugen, med den anden Rebende løb Henrik tværs over Vejen, skjulte sig ved Hjørnet af Toftediget og strammede Rebet i nogle Tommers Højde over Jorden, da Daniel nærmede sig.

Som Drengene havde ventet, snublede Daniel over Rebet; han gjorde nogle kluntede Forsøg paa at holde sig paa Fode, men faldt tilsidst sidelæns om paa Vejen. Drengeflokken trak sig jublende tilbage gennem Smugen, medens Daniel med Besvær kom paa Benene igen. Men da Henrik netop i samme Øjeblik forlod sit Skjul og løb over Vejen bag om Daniel, vendte denne sig hurtigt og lagde ud i et vældigt Sæt, saa han fik Henrik fat.

Henrik gav ikke en lyd fra sig, dukkede sig blot og ventede det værste. Men Daniel Færgemand, der var bleven som ganske ædru og havde stift stirrende Øjne i et blegt Ansigt, tvang Drengens Hoved op, saa' paa ham og sagde bare: »Naa, saa Auktionsholderen har saadan en Slyngel til Søn!« Derpaa slap han Drengen og gik sin Vej.

Men samme Aften var Henrik under et eller andet Paaskud gaaet hjemmefra og ned til Huset, hvor Daniel Færgemand boede. Naboerne havde set Drengen liste forknyt om uden for Daniels Stue og endelig med ét lukke Døren op og gaa ind. Efter en Times Forløb var Drengen kommen ud igen og var løbet glad og kvik op ad Byen til. Hvad der var foregaaet inde hos Daniel Færgemand, fik Ingen at vide. Men fra den Aften var Daniel og Henrik Venner ...

— Men det er om Svanejagten, om Daniels Svanejagt, her skal fortælles.

Det var i Julen, den første Jul efter Daniels og Henriks Forsoning. En af Feriedagene inden Nytaar løb Henrik paa Skøjter nede paa Fjorden. Vinteren var det Aar kommen usædvanlig tidlig, og Isen havde ligget næsten et Par Uger og strakte sig nu tyk og sikker, om end med en Del Vaager, fra Bysiden helt over til Klitterne. Men Skøjteføret var ikke det bedste, Vandet havde været uroligt ved den første Islægning, saa Fladen var bleven knudret og ruflet. Der var ogsaa af og til faldet Sne, og ind mod Jul havde Isen en Nat under stiv Paalandsvind slaaet mange brede Revner og skudt høje, sammenhængende Kamme og spredte »Kratere« op, og Sneen var føget sammen i faste Bakker.

Henrik havde faaet Lov at være paa Isen hele Eftermiddagen. Det frøs stærkt og blæste skarpt, men han var klædt paa derefter og holdt sig varm i hastige Løb over Banen, hvor Sneen var skuffet bort. Da saa' han Daniel Færgemand gaa ud paa Isen med en Trækkeslæde, hvorpaa Forladeren og Munitionstasken samt en Isøkse, en Issav og en Baadshage laa bundne fast. Henrik vidste straks Besked: Den gamle skulde paa Svanejagt ... Hvem der bare maatte være med, ud over Isskruningerne, den milelange Vej hen mod Klittekæden, ud omkring Vaagerne, hvor de vilde Svaner holdt til, og hvor Jægernes Ishytter var rejste! ...

Han jog hen til Daniel og tiggede og tryglede saa længe og indtrængende, at Daniel tilsidst sagde: »Lad gaa da, Knægt, men ingen Fryseri, og pas paa Vaagerne, og klar for dig selv hjemme, om vi kommer forsiide til Bys i Aften!«

Saa spændte Henrik sine Skøjter af, og han og Daniel fulgtes udefter, stik i Vest.

Daniel havde sine store Transtøvler paa, trukne helt op til Skridtet. Han bar desuden islandsk Trøje og havde enfingrede Luffer paa Hænderne, en Faareskindskabuds paa Hovedet og et uldent Klæde om Halsen.

De talte ikke mange ord sammen, mens de skred frem. Kun naar de trak Slæden over Rækker af optaarnede Isflager, eller naar de paa flad Is satte den i Fart og sprang op paa den, saa den for med dem hen over de alenbrede Revner, gav Daniel korte Raad om at være behændig i Vendingen og forsigtig paa de farlige Steder.

Efter halvanden Times Forløb naaede de i Nærheden af en stor Vaage. Daniel prøvede med Baadshagen Isens Bæreevne, og Skridt for Skridt fulgte de Kanten hen til en Ishytte, som Daniel sagde, at han havde bygget nogle Dage iforvejen. Den var et Par Alen høj og bestod af udsavede Isblokke, som var stillet sammen og derved dannede et lille Rum, med en Aabning mod Landsiden og to smaa Skydeskaar vester ud mod Vaagen. Et Par Mennesker kunde sidde paa Hug derinde og lure efter at komme Svanerne paa Skud, som ved Solnedgangstid plejede at søge til Vaagerne efter Fiskeføde.

Daniel og Henrik krøb ind i Hytten og trak Slæden efter sig for at sidde paa den. Der var ganske lunt derinde. Isblokkene var indfugede og underskællede med Sne, og Vinden, som var vestlig, havde kun Skydeskaarenes Smaahuller at trænge ind ad.

»Ja, Ventetiden kan godt blive lang,« sagde Daniel. »Og Kabale-Kortene, som jeg bruger til Underholdning, naar jeg er alene paa saadan en Tur, skal ikke frem i Dag. Men, ser Du, bitte Henrik, Furage har jeg med og lidt Vædelse ogsaa, og nu kan vi jo dele, som vi er Venner til.« Og han tog af Tasken nogle Humpler Rugbrødsmellemmad og en Lærke med Rom, samt en Flaske Vand og et Glas. Og de spiste begge med Appetit, og Daniel lavede en svag Grog i Glasset til Henrik, men drak selv ublandet Rom af Lærken. De blev begge snaksomme. Henrik genfortalte begejstret nogle spændende Kapitler af Jules Vernes Bog og Kaptajn Hatteras' Æventyr paa Nordpolsfærd, og Daniel satte Henrik ind i alle Enkelthederne ved Svanejagt: Hvorledes disse mægtige Fugle kom flyvende, hvor sky de var og let skræmte, blot de saa' et Menneske; og hvor mistroisk over for hver usædvanlig Lyd, en Hvisken, den svageste Hosten, en Bøssehane, som spændtes ... Hvilket Sted de skulde træffes: i Hovedet eller Halsen eller inderst under Vingen; hvor mange Penge deres tætte Fjerbeklædning og Dundække kunde udbringes til; hvorledes Kødet skulde tilberedes for at miste sin ramme, trannede Smag ...

Og Daniel gav sig til at fortælle om sin Ungdoms og Manddoms Ture udenlands og om de gamle Tiders Smuglerliv paa Fjorden, om Færgefarten og Fiskeri ... Og med Vemod talte han om, at nu randt Dagene ens og uden Glæde; om føje Tid var kanske det hele forbi; saa vilde Byfolket sige, at dér for da endelig den gamle egensindige Surmuler og Drukkenbolt et slemt Sted hen ... og saa vidste endda Ingen, at gamle Daniel Villadsen, kaldet Færgemand, var en stor Part bedre end de fleste selvgode Mennesker der i Byen, En, som selv led ilde og gjorde ikke ondt til Gengæld, en stakkels brav Spekulant, som i sin Ensomhed lod skjulte Magter tale til sig om Livets Gaader, om nu og herefterdags og om før ... før ... om hende, som ...

Daniel brød pludselig af og rystede over hele Kroppen og skuttede sig, som han frøs. Henrik vedblev at tie, skottede blot et Par Gange kun halvt forstaaende op til den Gamle og tog om hans Haand og trykkede den, men stirrede ellers fremefter ud gennem Skydehullerne. Solen var ved at gaa ned. En Stribe Vesterhimmel viste sig, fjern og blaahvid, mellem mange tykke Sneskyer, hvis Rande glødede gyldent. Blæsten øgedes, og Vaagevandet skvulpede mod Iskanten. Og ud af denne Skvulpen og ind mellem de dumpe Drøn fra Vesterhavets Brændingsfald hørte Henrik med næsten regelmæssige Mellemrum sære Lyde hæve sig, lange hendøende Støn, tungt klagende Sukke, som syntes at stige af Smærter, saa dybe, som intet Menneske har følt dem. - Det var Fjordvandet, der ralled under Isens djævelske Tryk og drog Vejret trangt og hivende.

Da rakte Daniel sig paa én Gang ilfærdigt over mod et Skydeskaar og kiggede ud. Han havde hørt Lyde, som Henriks Øre ikke havde formaaet at skælne, en samlet Lyd af vældige Fugles Vingeslag.

»Dér har vi dem,« sagde han, og han var Jæger og som forynget med det samme. »Stille nu, bitte Ven!«

Og Henrik saa' fem vilde Svaner komme hen imod Vaagen i høj og hurtig Flugt. De kresede nogle Gange spejdende over Stedet, saa dalede de paa det brede Vingefang næsten jævnt og uden Støj ned i Vandet yderst ude. Med Bøssepiben hvilende i Skaaret og Hanen spændt paa hél ventede Daniel ubevægelig paa, at Svanerne skulde komme inden for Skudvidde. Henrik, der havde frosset en Del, mens Daniel før fortalte, mærkede nu sit Blod fare sig varmende gennem Legemet. Han stod længe bøjet fremad i samme urokkelige Stilling, hvilende mest paa det ene Ben, som havde Støtte mod Slæden. En af Svanerne nærmede sig Hytten, Daniel havde Fingeren paa Aftrækkeren ... da vilde Henrik i sin Ivrighed række sig endnu længere frem for bedre at følge Fuglens Bevægelser, hans Fod skubbede til Slæden, der veg blot en ringe Kende tilbage, men nok til, at han gled over mod Ismuren med nogen Larm. I samme Sekund lettede alle Svanerne, stod først hastigt lige tilvejrs og derpaa et Stykke vesterpaa, bagved en Isskruning, hvor det saa' ud til, at de kastede sig ned i en anden Vaage.

Henrik var meget bedrøvet over Uheldet og beklagede sin Klodsethed i stærke Ord. Men Daniel tog det hele som en ubetydelig Tildragelse, der ikke skulde betage dem Jagtlysten, tværtimod ægge den. Ganske vist plejede Svanerne ikke samme Dag at komme tilbage til det Sted, hvorfra de var skræmte bort. Men nu vilde han selv gaa hen mod Sydvest til den lange Isskruning, bag hvilken Svanerne forsvandt; krybe lydløst langs Foden af Kammen og naa ud i Skjul ved den yderste Flage; derfra maatte der jo være frit Sigte over Vaagen. Henrik skulde saa nogen Tid efter varsomt og stille trække Slæden hen under Kammen og blive dér, til Skuddet faldt ...

Henrik var uden Uheld kommen hen i Læ af Kammen, og da han havde ventet der nogle Minutter, hørte han Bøsseknaldet runge stærkt og med flere Gange gentaget stødvist Ekko vidt over den øde Fjord. Han saa' fem Svaner flagre forvildede op, de fire øverst og snart langt borte, den femte lavere og med krampagtigt baskende Vinger, øjensynlig dødelig truffen. Tilsidst vendte den en Kolbøtte i Luften og faldt ned efter i lige Linje. I samme Øjeblik saa' han Daniel springe ivrig og nervøs op med Baadshagen i Haanden og om bag Kammens yderste Hjørne. Henrik løb øjeblikkelig derud med Slæden, men straks efter, at han ved Hjørnet havde faaet Øje paa Vaagen og Daniel, som stod Randen nær og havde Baadshagens Krog i den skudte Svane, for at hale den ind, saa' han den gamle Mand plumpe gennem Isen og forsvinde. Da han faa Sekunder efter atter kom tilsyne, endnu holdende om Baadshagen med begge Hænder, var Henrik saa nær ved ham, som den knagende Is blot nogenlunde tillod det; han bævrede af Skræk, men havde dog klart Omdømme nok til at skubbe Slæden ud og holde fast ved Trækketovet. Endnu en Gang sank Daniel under lukket Laag, men da han kom op paa ny, lykkedes det ham at faa sin ene Arm op paa Slædekanten. Han stønnede svært og spyttede meget Vand fra sig. Han havde sluppet Baadshagen og fik nu fastere Tag i Slæden og raabte, at Henrik endelig maatte vogte sig selv godt, naar han halede ind. ...

Det blev et langt og drøjt Arbejde for dem begge. Tit troede de Faren overstaaet, naar Slæden med Daniel hævede sig halvt op paa Isranden, men saa brast. Isen under den tunge Vægt; der maatte begyndes forfra, og hver Gang havde Henrik det største Besvær med at beholde sit Tag i Tovet og undgaa selv at synke igennem.

Efter en halv Times frygtelig Kamp var Daniel frelst op paa fast Is - om levende eller død, det vidste den udmattede Henrik ikke. Han løsnede Daniels Tøj ved Halsen og om Livet, trillede hans kolde, slappe Legeme, tumlede med ham paa alle Maader for at faa Vandet ud af ham og give ham Livets Varme tilbage, og han lod ham af og til svælge en Slurk Rom.

Omsider overtydede Daniels hæftige Opkastninger Henrik om, at Døden endnu ikke havde sejret over den gamle, stærke Færgemand.

Det gjaldt nu om at komme hurtig i Land. Baadshagen og den døde Svane, som var drevne helt ind til den faste Is fik Henrik bjærget i en Fart. Han rev saa en Del Fjer af Svanens Bryst, og ind imod dens endnu varme Krop og tilhyllet af dens Vingefang anbragte han Daniel paa Slæden ...

Mens Redningen stod paa, havde det skumret mér og mér. Nu var det næsten mørkt. Lavt over Himlen jog tunge Skyer, og Vestenvinden blev efterhaanden stivere og skarpere. Henrik turde ikke vælge den ukendte halve Mils Vej til Klittelandet, ikke heller vovede han at stikke den lige Vej med Vinden ind mod Byen, som laa over halvanden Mil østerpaa. Det kunde nemt gælde Livet at passere Revnerne, som gik i Retningen Nord til Syd, ude paa Fjorddybet i dette Mørke. Han var da nødt til at køre med Sideværtsvind Syd paa langs første Revne og saa passere denne inde mod Kysten ved Fjordens Sydside, Hedelandet, og derpaa over Grundene langs Land søge til Byen.

Han livede sig op med lidt Rom og begav sig paa den møjsommelige og farlige Vandring. Der var baade Skruninger og

Vaager at undgaa og omgaa, og af og til maatte han stanse og ruske i Daniel, hvis Klæder stivnede, og lytte efter, om han aandede, væde hans Læber med nogle Draaber af den sidste Smule Rom, som var tilbage. Og Blæsten strøg kold og hvislende over Fjorden, og Vesterhavets Bulder voksede, og den svære Is, han gik paa, bevægede sig i Stød under ham, gav sig som et Vilddyr i Dødsvaande og revnede med Brag som af henrullende Torden ...

Henrik var ofte ved at give tabt, men fattede dog Mod. Det var jo Livet om at gøre. Han forstod, at Fjordisen maatte brydes under dette Vindpres, vilde hæve sig og skrues sammen ... Kom han ikke i Land forinden, var Døden ham vis ... Døden, Døden ... Nej, der var ingen Tid til at anraabe Livets og Dødens Herre om Hjælp, hvert Sekund maatte nyttes paapasseligt og snarraadigt, om Farerne skulde undviges og han og Daniel komme til Land.

Endelig var han da heldigt over Revnen, inde paa Fladvandsisen og — stadig retledet af Vestenvinden — paa en nogenlunde tryg Vej mod Byen.

Efter en flere Timers Tur naaede han hen paa Aftenen segnefærdig og dødstræt Byens Havnebro.

Visheden om, at Fjorden vilde skyde, og Rygtet om, at Daniel Færgemand og, efter nogle Drenges Udsagn, ogsaa Auktionsholderens Henrik var paa Svanejagt derude og ikke var naaede hjem, havde samlet mange Mennesker paa Havnepladsen. Henriks Fader var selv tilstede dernede. Havnefogden trøstede ham med, at Daniel og Henrik nok var draget velbeholdne i Land paa Klitsiden ...

Saa kom Henrik tilsyne ved Brohovedet ...

Om den Nat, som nu fulgte, vil der længe gaa Sagn i den lille Vestkystby. Fjordisen skød, hvad ikke i Mands Minde var hændt, i saa ustandselig Vælde op over Havnebro og Havneplads, at Cementmoler blev væltede, Pæleværn knust og Skrænten under Strandhusene oprodet. Ja, et Par af de Strandhuse, som laa Fjorden nærmest, fik Gavlmuren undermineret og bortrevet, saa Folk kom i Livsfare og maatte flygte i det blotte Linned ...

Og den Nat døde gamle Daniel Færgemand.

 

 

1964

OKTOBER

6. Boghandler N. P. Holm lukkede klokken 10 om aftenen. Kontorchef Aleks Frøland, Gyldendal som fyldte 70, fortæller om sin læretid i Ringkjøbing: Jeg havde stor lyst til bogen, og hvad skulle man sætte sådan en dreng til, når han var konfirmeret? Det er Lincoln, der har sagt, at i Amerika var bogtrykkerfaget de fattige drenges universitet. Jeg tror, at boghandelen for manges vedkommende har spillet den samme rolle herhjemme. Jeg kom efter konfirmationen i lære hos boghandler Holm. Det var i 1908, og meget var jo anderledes dengang. Lærlingen startede sin dag kl. 7 nede i butikken (man boede hos boghandleren og fik også sin kost dér). Lukketiden var kl. 8 om aftenen de fem første af ugens dage. Lørdag måtte vi holde åbent til kl. 11; men min chef var en human mand. Han lukkede kl. 10! Det blev på en almindelig hverdag meget let til en arbejdsdag på 13 timer. + 9. Rejsning af Ringkjøbings længe ønskede sygehjem. Første etape af et længe næret ønske nåedes i går eftermiddag, da der kunne holdes rejsegilde på det ny sygehjem i Ringkjøbing. + 13. Viceskoleinspektør Carl Bach, Ringkjøbing, fik i byrådets møde i aftes — efter ansøgning — bevilget afsked med pension fra dette års udgang, byrådet udtalte sin tak og påskønnelse for hans lange og tro tjeneste. + 17. Ringkjøbing Boligforenings ledelse har besluttet at »kvitte« den ene af de tre skitseprojekterede boligblokke ved Damtoften for derved at have rådighed over en egnet plads til den påtænkte heldagsbørnehave i kvarteret. + Jens Sivertsen, s. af afd. murermester S., har med fin karakter bestået eksamen som bygningsingeniør fra Horsens Ingeniørskole. + 18. A/S Vestjysk Minkfodercentral markerer i eftermiddag færdiggørelsen af arbejdet med opførelse af fodercentralen der oprindelig var anslået til at koste mellem 500.000 kr. og 600.000 kr., men det er nu klart, at de 600.000 ikke vil slå til. + 24. For Ringkjøbinggensere, der interesserer sig for byhistoriske studier, er en nylig udkommet pjece om Hotel Ringkjøbing godt læsestof. Skriftets forfatter er politifuldmægtig Erik Westerby, som har fulgt afdækningen af den gamle bygnings bindingsværkskonstruktion. + 26. Willy Knudsen (søn af bankbud H. Knudsen, Ringkjøbing) har ved Odense Maskinteknikum bestået eksamen som ingeniør. + 27. Der var en lille kø af ventende i gangen til stadsingeniørkontoret da kontoret åbnede for salget af det første parti kommunebyggegrunde på udstykningsarealet syd for Vellingvej, umiddelbart øst for Schuberts Minde. Der blev solgt for ca. 115.000 kr. + 625 tonscoasteren »Nettelil« - byggenummer 19 fra Nordsøværftet i Ringkjøbing - skal, om alt går vel, afsejle fra Ringkjøbing i morgen eftermiddag.

Guldbryllup: 8. Fhv. murerm. Anthon Christensen og hustru, Herningvej 33.

Sølvbryllup: 25. Walther Pedersen og hustru, Nygade 19.

Bryllup: 10. Lillian Pedersen og Henry Krestensen. + 10. Krista K. Jensen (d. af slagter Jeppe J. No) og lagereksp. Chr. Schou Jensen, Silkeborg, (s. af bankfm. P. S. J.). + 10. Eksp. Anne Grethe Pedersen, Skolevænget og murer Torben Skærlund Kristensen, Østertoften. + 10. Eksp. Bente Broe Jensen (d. af Jørgen B. J.) og kommis Ingvardt Christian Christensen (s. af Alfred C, Ulsted). + 24. Fotograf Aase Thomsen (d. af driftsleder Evald T. Herningvej 47) og maskinist Erik Jensen (s. af Chr. J., Risskov, Aarhus). + 17. Anna Mark Jensen (d. af fru Nelly J. Østergade) og lærer Hansen, Lisbjerg v. Aarhus. + 24. Tekn. ass. Dorte Østergaard Larsen (d. af fru Jutta Høj, Østerdige 25) og stud. teck. Ole Søndergaard Larsen (s. af blikkenslagerm. T. Søndergaard L., Godthåbsvej 7). + 31. Anna Kirstine Pedersen (d. af gdr. Ejner P., Bymarken) og Hardi Pedersen (s. af Chr. P., Thorshøj, Hjørring).

Døde: Fhv. brolægger Anton Nielsen, 74 år. + 26. Andreas Knudsen. + 26. Frederik Kristensen, Kongshøjvej 1. + 25. pens. togfører Harry Nielsen.

Fødselsdag: 5. Fhv. hotelejer Peter Petersen, Alderdomshjemmet, 90 år.

 

NOVEMBER

1. Handelsskolen fylder 70 år, lærer J. N. Hørup startede undervisningen d. 1. november 1894. Startdatoen er kort anført i en elevprotokol fra den tid, og tillige kan man på de gulnede blade læse, at første elev dimitteredes fra skolen i 1897. I indeværende undervisningssæson har skolen 230 elever - det hidtil største antal. + 3. Det er 25 år siden Anna og Alfred Josefsen åbnede døren for de første kunder i handelsgartneriet i Nygade. Gartner Josefsen fortæller, at han kun solgte varer for 1,50 kr. på åbningsdagen. + Ringkjøbing og Omegns Kolonialhandlerforening går ind i »de voksnes rækker«, idet det er 50 år siden, den blev stiftet. - Jubilæet markeres ved en reception på Hotel Ringkjøbing, lørdag den 7. november er der jubilæumsmiddag med damer. + 4. For første gang landskamp i Ringkjøbing, 1100 tilskuere overværede i Vesterhavshallen at Danmark vandt en kneben sejr over Norge i håndbold. + 10. Borgmesteren oplyste på byrådsmødet at byens regnskab for 1963-64 viste et overskud på 464.229 kr., et pænt resultat efter byens størrelse. + 12. Ringkjøbing politi fortæller, at der på torsdag fra kl. 14 og resten af eftermiddagen vil blive en hel del sirenehyleri, fordi man skal afprøve samtlige sirener i Ringkjøbing. + 23. Nyt fra Museets arbejdsmark. Det store bronzealderfund fra Bondesgård i Thorsted, 47 genstande, har været udstillet hele sommeren, men efter aftale med Nationalmuseet er genstandene nu oversendt til Nationalmuseet. + 26. Nordsøværftet har stabelafløbning, idet byggenr. 20 - sandsugeren til A/S Københavns Mørtelværker - skal glide ud. + 27. Vognmand Andreas Steffensen er død, 86 år. Steffensen drev vognmandsforretning siden 1912, han var en kendt skikkelse, og mange husker ham, som han kom kørende med sit hestekøretøj belæsset med pakker til hele byen. Med Andreas Steffensen har vi mistet en af de borgere, der har givet byen sit særpræg. + Handelsforeningen har fået mere tidssvarende vedtægter godkendt på generalforsamlingen, og man har bl.a. afskaffet ballotation ved optagelse af nye medlemmer. Denne ordning har eksisteret siden foreningens start for godt 90 år siden. + 30. Søndag blev en festdag i Rindum. Den gamle Kirke blev genindviet af Biskop Dons Christensen efter en restaurering, der har varet i mere end et halvt år. Kirken fremtræder nu ren og smuk.

Bryllup: Gunhild Mulbjerg og Jens Chr. Nielsen, Vellingvej 7. + 7. Telefonistinde Else Margrethe Jansen (d. af Chr. J.) og flyvemekaniker Poul Erik Mikkelsen, København. + 7. Aase Ager Knudsen (d. af farvem. Knud Ager K., Vejskillingen 17) og maskinsmed Henning Rørbæk Sørensen (s. af Leo R. S., Skolevej, Rindum). + 11. Eva Hounisen og Leo Hansen, 0. Rindum. + 21. Ragna Brogaard, Thorsted, og mekaniker Ib Pøhl. + 21. Esther Balleby, Rindum, og Egon Husted, Tværvej 6. + 28. Elna Hansen (d. af Maren H., Baunsbæk, Ulfborg) og Tage Henriksen (s. af Johs. H., Ø. Strandgade 16).

Fødselsdage: 2. Fru Kathrine Knudsen, Heager, 60 år. + 4. Fru Marianne Nielsen, Ø. Strandgade 8, 70 år. + 23. Vognm. Chr. Steffensen, Østergade 35, 60 år. + 25. Cigarhandl. G. Søndergaard Pedersen, 50 år. + 25. Marie Hindø, St. Blichersvej 8, 70 år. + 25. Fhv. kontorbestyrer ved Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse i Ringkjøbing, Poul Poulsen, Herningvej, 70 år.

Døde: 6. Helge Bæk. + 18. Ingemann Jensen. + 24. Jenny Bøndergaard. + 25. Andreas Steffensen. + 25. Margrethe Knudsen, 84 år.

 

DECEMBER

1. Overpostbud M.W.Sørensen, har den 1. december været ansat ved postvæsenet i 40 år - i Ringkjøbing. Blandt kolleger er overpostbud Sørensen værdsat og afholdt for sin dygtighed og pålidelighed, og på postruten i byen er han kendt for sit venlige og hjælpsomme væsen og sit altid friske »god morgen«. + Den nyudnævnte amtsarkitekt, ingeniør Gregers Jæger, tiltræder i dag. Der indrettes amtsarkitektkontor på den gamle orgelfabrik. + 2. Ringkjøbing Postkontors omsætning i 1963-64 har udgjort 96.945.000 kr. mod 89.614.000 kr. året før. Det er en stigning på godt 7,3 mill. kr. + 7.   Julemessen  i Vesterhavs-Hallen  åbnet  af  borgmester  Dalgaard-Knudsen, der samtidig tændte de mange lys i byens juleudsmykning og aldrig før har der været en så festlig juledragt, overalt er gader og bygninger illumineret. Julemessen i Vesterhavs-Hallen var besøgt af ca. 8000 mennesker. Idrætsforeningen venter et stort overskud. + 8.  At de vestjyske folkedanseres dynamiske førstekraft, fru Ragna Tang fra Holmsland,  er  en inspirerende personlighed,  er  der  vist almindelig enighed om blandt de mange, der kender hende. Hos Herningkomponisten Chris Handy har denne inspiration nu nedfældet sig i en dejlig, munter vals, som han har tilegnet Ragna og kaldt »Ragna-vals«. + 9. Den samlede personlige skatteudskrivning til stat og kommune udgør i Ringkjøbing for skatteåret 1964-65  8.003.758 kr. mod 6.816.897 kr. året før, en stigning på 1.186.861 kr. (594.763 kr. året før). — Staten tager godt 4½ mill. kr. af provenuet — skattepligtig indkomst på 30,6 mill. kr. + 10. 1,6 millioner julebreve kan i år forventes at være prydet med enten det kønne julemærke med Ringkjøbing Kirke eller det lige så kønne mærke med Vedersø Kirke. + 12. Der er for alvor julestemning på skolen i disse dage. Ikke alene fornemmer man den tilstundende højtid, men det er også skolekomediens tid. I aften er det de ældste klasser, der ser komedien, og der sluttes med dans. De to foregående aftener har de øvrige elever og mange forældre set komedien, og det har været festaftener. + 20. Det blev en storartet julesøndag i Ringkjøbing. Gaderne var praktisk taget sorte af mennesker, og navnlig juleoptoget gennem byen var med til at skabe en festlig og hyggelig stemning. Det store arrangement indledtes om eftermiddagen på en smuk måde. Et børnekor fra Hvide Sande Skole sang nogle julesange under ledelse af lærer Guld. Optoget fra Nisseland indfandt sig umiddelbart efter, og vakte betydelig begejstring, navnlig hos børnene. — I vognen, der var forspændt nogle ponyer, befandt sig en masse nisser, der uddeltes appelsiner til børnene langs ruten. Det vakte stor glæde blandt alderdomshjemmets beboere, da man sluttede det festlige optog foran hjemmet. + 22. I dag er det endelig blevet den dag, hvor Ringkjøbing Skole giver juleferie til sine 900 elever, der har gået og glædet sig til denne skønne juletid med dens gaver og andet godt. Dagen forløb dog ikke uden højtidelig stemning, idet alle skolens elever, før de gik hjem, var i kirke for at overvære en julegudstjeneste. + 23. 50 patienter skal fejre juleaften på Amtssygehuset i år. Men flere vil deltage i julefesten, da sygehuset åbner for patienternes pårørende. + 30. Med frostvejret er skrubbefiskeriet i Ringkjøbing Fjord blevet helt standset. Nogle fiskere havde garn sat til i går, men ikke alle nåede at få dem bjærget, så nu står de under isen. + Fem halvmillionærer i Ringkjøbing — ingen millionærer — men 112 har formuer på over 100.000 kr. + 31. Borgmester J. Dalgaard-Knudsen, siger i en nytårsudtalelse: Med det erhvervsmæssige forløb i 1964 her behøves ingen spåmand for at forudsige, at erhvervene i nytårsudtalelser vil tale om fremgang og foretagsomhed. Ringkjøbing har fulgt godt med, nye industrier er etableret, bestående virksomheder er udvidet, fremgang i boligbyggeriet, kommuneskolens afsluttende fløj færdig, handelsskolen i drift, sygehjemmet under færdiggørelse, og det samme gælder ny rutebilstation, fjernvarmen breder sig som en løbeild, byens forsyningsnet - vand, kloak og el - har fulgt det stigende behov i det mulige omfang, gader og veje er anlagt, aktivitet, beskæftigelse, investering. Vi må i kommunal administration i de udgifter, der ikke er lovbestemte, men som vi selv råder over, sætte stævne efter evne, men i tiden, der er gået, har byens borgere vist, at de ved, at man må tage tidens vilkår i agt, og at vi må se fremad. Så får vi nok i fællesskab råd til både at fremme vort erhverv, at røgte vore uddannelsesmæssige og sociale opgaver og at bevare vor gamle bys kulturarv, dens hygge og særpræg.

Bryllup: 19. Tove Lauridsen (d. af Svend L., »Puggård«, Gjørding) og Kaj Nielsen (s. af Poul N., »Poulsgård«, Bymarken, Ringkb.). + 27.  Sygemedhj. Gerda Møller (d. af arbejdsm. Chr. M., Tim) og maskinarb. Ove Nørmark (s. af vaskeriejer Bagger N.).

Fødselsdag: 3. Postbud Henrik Flytkjær, V. Strandsbjerg 36, 65 år. + 7. Chauffør Thorvald Larsen, Nørregade 6, 50 år. + 12. Staldforpagter Peder Pedersen, Godthåbsvej, 80 år. + 18. Mathinus Christensen, Vestergade 20, 80 år. + 18. Fru Thuesen, Godthåbsvej 10, 80 år. + 20. Fisker og minkfarmer Emil Knudsen, Hedegårdsmark, 60 år. + 24. Iver Christiansen, De gamles Hjem, Kongev. 53, 90 år. + 28.   Fru Nanna Schmidt Hindø,  Ø.  Strandgade,  60  år.  +  29.  Fru Marie Larsen, Håndværkerstiftelsen, 70 år.

Sølvbryllup: 25. Hr. trafikkontrollør Gudmund A. Søby Pedersen og hustru Dagny, Vordingborg, fhv. Ringkjøbing.

Døde: 2. Jacob Hansen. + 5. Otto Andersen. + 9. Juliane K. Pedersen. + 14. Louise Andreasen. + 27. Søren Marius Larsen, De gamles Hjem.

 

 

1965

JANUAR

4. Tilførslerne til fiskeauktionen i Hvide Sande udgjorde i 1964 7.520.129 kg, en stigning på godt og vel 1 mill. kg i forhold til 1963, men det økonomiske udbytte procentvis udviser en højere stigning, nemlig fra 10.718.413 kr. i 1963 til 14.672.661 kr. + Vestjysk Eksportforening har i 1964 sat ny rekord med 67,5 mill. kr. i omsætning, hvilket er en fremgang på 10,5 mill. kr. eller 19 pct. + Politimester Fenger-Eriksen overrakte kriminaloverbetjent H. Ballegaard og overbetjent J. Godt, medaljen for tro tjeneste i 25 år. + 5. Efter gennem længere tid at have været blokeret af en svær isbarriere er Ringkjøbing Havn i dag atter farbar. I morges brød kutterne igennem til det isfri vand. + 6. Bestyrelsen for Ringkjøbing Landbobank A/S har på et møde vedtaget at man nu benytter den vedtægtsmæssige bemyndigelse til at foretage en udvidelse af aktiekapitalen. + Der har i 1964 været en ganske pæn fremgang i Ringkjøbings befolkningstal, der pr. 1. januar i år var 5124 mod 5015 samme dato året før. + 11. Også inden for A/S Ringkjøbing Bank kan der ventes en aktiekapitaludvidelse, idet bestyrelsen i et møde har besluttet at udnytte en bemyndigelse, givet i vedtægternes § 2, til at udvide aktiekapitalen med 1 mill. kr. + 12. Ringkjøbing byråd vedtog i aftes enstemmigt kasse- og regnskabsudvalgets indstilling om anvendelse af de »opsamlede« kommunale driftsoverskud for regnskabsårene 1962-63 og 1963-64. Af borgmesterens redegørelse fremgik, at overskuddet for førstnævnte finansår androg 371.886 kr. og for sidstnævnte 464.229 kr., i alt 836.000 kr. Indstillingen gik ud på, at der til køb af ejendommen Vester Strandsbjerg 11  anvendes 16.000 kr. (minus overtagen gæld), i Jydsk Telefon Aktieselskab indkøb af værdipapirer for 12.000 kr., henlæggelse til driftskapitalen 400.000 kr., hvorefter denne andrager 2 mill. kr. Til dispositionsfonden henlægges 300.000 kr. Det resterende beløb bliver herefter 113.499 kr., kontoen for opsamlet driftsoverskud vil udgøre 403.974 kr. + 13. Hvide Sandes redningsbåd blev i går alarmeret fra Lyngvig, hvor man havde observeret en jolle, der lå på fjorden med nødflag hejst. Da redningsbåden nåede ud, viste det sig, at den havde fået motorstop og ikke selv kunne nå i havn i den hårde blæst. + Ringkjøbing Idrætsforening startede i aftes fodboldtræningen for seniores og ynglinge under ledelse af Einar Dalgaard, Struer, der også ledede træningen sidste år. Der var mødt ca. 30 spillere, hvilket lover godt for den kommende sæson. + 16. 1964-boligbyggeriet slog alle rekorder. Der færdigmeldtes 76 lejligheder i 42 ejendomme - ved årsskiftet er 35 lejligheder under opførelse. + 17. Af de 304 børn, der i årets løb var til behandling på skoletandklinikken, var der kun to, der ikke havde huller i tænderne. Altså 302 børn, der slikker for meget, spiser forkert og børster tænderne for dårligt. Og det er ikke overdrevet. + 20. 10 procent stigning på antallet af biler, fra 7398 til 8045. + Den 49-årige landsdommer Jens Harpøth, Østre Landsret, vil i dag blive udnævnt til generalauditør. Jens Harpøth er søn af afdøde dommer Otto Harpøth, der var fra Ringkjøbing. Han har haft en fin karriere. Ferierne tilbringer den nye generalauditør i sit hus i Søndervig. + 21. Efter organist Rechnagels bortrejse er organist Ernst Christensen udnævnt. Organisten har fået sin uddannelse på Aarhus Musikkonservatorium. + 28. Overbetjent Frede Koue Jensen kan mandag den 1. februar fejre 25 årsdagen for sin ansættelse i politiets tjeneste. + 29. Skole og erhverv mødes for at sikre vestjysk udvikling. Ved et møde på Ringkjøbing Skole blev der oprettet et repræsentantskab, som har til opgave at nedsætte et kontaktudvalg for skole og erhvervsvejledning. Repræsentantskabet er på 47 medlemmer og med særdeles bred erhvervs-, administrations- og undervisningsmæssig dækning. Der blev på mødet i aftes fra alle sider givet udtryk for, at der er stærk brug for kontaktudvalget, som kan få mange betydningsfulde opgaver i bestræbelserne på at stimulere vestjysk erhvervsliv, så man er i stand til at beholde den ungdom, som man nu bestræber sig på at give god skoleuddannelse og en rigtig placering i erhvervene. + 21. Jens Dalgaard-Knudsen, RD., borgmester i Ringkjøbing, landsretssagfører og museumsforstander, fylder 70 den 21. januar. Han er født i Skallerup på Vestmors lige ved den blå Limfjord. Forældrene havde en landbrugsejendom. Der var en børneflok på syv, og jubilaren er den næstyngste i flokken. Borgmesteren fik juridisk embedseksamen i 1924. Efter 3-4 års fuldmægtigtjeneste i Kolding, hvor han blev gift med Ester Møller Kristensen, slog de sig ned som nygifte i Ringkjøbing og startede sagførervirksomhed. Han blev vel modtaget i byen og den tillid der blev vist ham gav sig tidligt udslag i offentlige hverv. Borgmesteren blev formand for det i 30'erne på Louis Rasmussens initiativ oprettede erhvervsråd, formand for ligningskommissionen og i 1943 i byrådet, formand for skolekommissionen og m. m. Borgmester fra 1958, formand og museumsforstander for museet. Ja, man kan næsten ikke nævne noget i byen uden at borgmesteren har haft ikke en finger men alle 10 fingre med i spillet. Med usvækket oplagthed, tempo, energi og gåpåmod runder Jens Dalgaard-Knudsen de 70 år, som mange kalder et hjørne. Anlagde han selv denne betragtning, bliver svinget i hvert fald taget på to hjul, men for ham er kursen stadig ligeud. Han reagerer hurtigt, taler hurtigt og accepteres helt med respekt i en egn, hvor man tænker to gange, før man taler. Vi vil lykønske og takke ham for hans store indsats for os og for vor dejlige by.

Bryllup: 9. Ellen Bank Jacobsen (d. af Anna B. J.) og Bent Gøbel Poulsen (s. af Ejnar G. P., Skovlund). + 14. Vagn Nielsen, Vellingvej, og Birte Lauridsen, Hee. + 30. Elisabeth Vestergaard Nielsen (d. af cykelhdl. S. N., Lem St.) og bankassistent Erik Andersen (s. af kæmner V. A.).

Fødselsdag: 9. Fru Kristiane Nielsen, Bymarken, 80 år. + 23. Enkefru Juliane Birgitte Olsen, Byskellet 24, 85 år. + 24. Fru Højmark, bundtmagerforretningen, Torvet, 65 år. + 28. Kontorassistent, byrådsmedlem Svend Faurbye, 50 år. + 31. Henrik Enevoldsen, I. P. Nielsensvej 4, 50 år.

Jubilæum: 1. Landpost Hans Jensen, 25 år i postvæsenets tjeneste.

Døde: 4. Marie Kirstine Petersen. + 4. Elline Jensen. + 11. Jeppe Dahl. + 16. Agnes Petersen. + 28. Anna Palm.

 

FEBRUAR

2. Maleren Chr. Dyekjær, Heboltoft, åbner på fredag en udstilling i Teaterrestauranten i Fredericia. + Ringkjøbingegnens Kvægavlsforening for SDM modtog mange gaver i anledning af 25 års jubilæet, der fejredes på Højskolehotellet i går. Omkring 300 medlemmer og indbudte gæster var mødt op, og det blev en festlig dag. + 4. Handelsforeningen holdt i aftes generalforsamling. Foreningens mangeårige formand, boghandler N. P. Holm, trådte her tilbage efter at være hyldet og rost for sin store indsats. Han afløstes af herreekviperingshandler I. C. Kirk. Generalforsamlingen blev indledt med mindeord om manufakturhandler Einar Noes. + 8. Der blev vist glimrende gymnastik ved den store opvisning i Vesterhavs-Hallen søndag aften, hvorfra fjernsynet havde en direkte transmission. Udsendelsen viste klart den store bredde, der er i vestjysk gymnastik, og der er ingen tvivl om, at den har stimuleret interessen for denne form for idræt. Det var i øvrigt en fornøjelse at se, hvor fuldendt udsendelsen formede sig. + 9. Ringkjøbing Idrætsforening udvider bestyrelsen med to. Ændringsforslagene til Idrætsforeningens love vedtaget endeligt på generalforsamlingen i aftes efter en del diskussion. På generalforsamlingen uddeltes idrætsmærkerne i atletik fra sidste år. Blandt mærketagerne er Ingrid Jacobsen, som erhvervede sit sjette emblem i guld. Videre blev der i seniorrækken uddelt sølv til Ellinor Uhre og bronze til Gunhild Bennedsen. + 10. Entreprenør Thorvald Kjelstrup, Rindum, er indtrådt som medlem af Ringkjøbing Skatterådskreds. + 11. Ringkjøbing og Omegns Rideklub venter at begynde rideundervisningen om kort tid. — På mødet meldte sig 20 aktive og seks passive, og det blev vedtaget at stifte Ringkjøbing og Omegns Rideklub. Rideskolen skal anskaffe de nødvendige heste, og der vil i første omgang blive tale om 3-5 skolede heste, som skal opstaldes i Rindum. + 15. Hvide Sande Isværk går i gang med en udvidelse til 250.000 kr. Aktiekapitalen, der nu er på 150.000 kr., skal udvides med mindst 80.000 og højst 130.000 kr. Ringkjøbing Isværk tegner sig for 40.000 kr. og Hvide Sande tegner mindst 40.000 kr. + 16. To nye civilingeniører. Knud Østergaard, s. af førstelærer 0., Rindum, og Peter Ahle Jensen, s. af fru isenkræmmer A. J., har bestået eksamen som civilingeniører i bygningsteknik; begge med 1. karakter. + 17. A/S Ringkjøbing Bank har i året 1964 og især i det sidste halve år haft betydelig fremgang. Omfanget af bankens virksomhed har i 1964 været større end noget tidligere år, oplyste formanden, propr. Laurids V. Sørensen, i sin beretning på generalforsamlingen på Højskolehotellet i Ringkjøbing. Bankens omsætning er steget med Vz milliard kroner og når for 1964 op på i alt 2,8 milliarder kr. eller 22 pct. mere end i 1963. Det vedtoges at udvide aktiekapitalen med 2 mill. kr. + 22. Fiskeriet af helt i Ringkjøbing Fjord har i år været middel og priserne svingende, der var få ål, som til gengæld gav høje priser, samt et stort skrubbefiskeri, oplyste formanden for Fiskeriforeningen, Chr. Jensen, Vostrup, i sin beretning på generalforsamlingen på højskolehotellet. + Efter en utrolig spændende kamp med to mål inden for de sidste 45 sekunder sikrede Ringkjøbing IF sig i går oprykning til mesterrækken i håndbold. + 23. En ordentlig basse af en kran - den stærkeste i miles omkreds - ankom i går pr. jernbane til Ringkjøbing og leveredes til Nordsøværftet, hvor den skal bruges til at løfte motorer om bord i nybygningerne med. Den er selvkørende på svære gummihjul og er en af de største, selvkørende mobile kraner herhjemme. + 24. Sild, sild og atter sild. Der høres næsten ikke andet i Hvide Sande for tiden, og ikke så underligt, for aldrig er der på denne årstid landet så mange sild i Hvide Sande som i disse dage. + 25. I hverdagen yder blodgiverne, der er tilsluttet Bloddonorkorpset, stilfærdigt deres meget værdifulde indsats. De giver blod til sygehusets patienter, og de er med til at redde menneskeliv. I udlandet betales der for blod. Det sker ikke i Danmark; her ønsker man ikke betaling for at hjælpe andre. Men af og til siger man blodgiverne tak ved at invitere til en festlighed. Derfor har korpsets formand, overlæge Finn Jensen, taget en rask beslutning. Man indbyder til en aften i Vesterhavs-Hallen, hvor Kay Abrahamsen opfører Lehars operette »Den glade Enke«.

Sølvbryllup: Thue Thuesen og hustru, Mellemgade.

Bryllup: 27. Postelev Bodil Kjærgaard, Christiansfeld (d. af smed Rude K., Thorsted) og portøraspirant Jens Peder Wolder, Kolding (s. af Ernst Jensen, Ringkjøbing).

Fødselsdag: 7. Missionær Graven Nielsen, Kongshøjvej, 60 år. + 4. Peder Nielsen, Vester Strandsbjerg 38, 65 år. + 8. Fhv. Pedel ved Ringkjøbing Amts Dagblad, Esber Nielsen, Godthåbsvej, 85 år. + 14. Jens Holger Kristensen, Søndergade 3, 60 år.

Døde: 2. Elvine Marie Frederiksen. + 2. Elisa Nielsen. + 11. Vognmand L. Laugesen. + 21. Dagmar Graversen. + 23. Inger Kjeldsen. + 25. Karen Nielsen Sig.

 

MARTS

1. Blandt de nyuddannede sygeplejersker på Rigshospitalets vinterhold er fru Anna Jarden, datter af viceskoleinspektør C. Bach. + Tove og Sv. Aa. Jacobsen sluttede lørdag aften vinterens danseundervisning i Ringkjøbing med en festlig opvisning i Højskolehotellets store sal. + Poporkestret, skorstensfejeren, vagabonden, indianeren og araberen var alle sammen med til Ringkjøbing Husmoderforenings fastelavnsfest i går. Ca. 125 børn deltog i festen. + 2. Rindum Sogneråd har af Ringkjøbing Amtsråd fået tilladelse til, at kommunen låner 395.000 kr. i kommunekreditforeningen til dækning af udgifterne ved det nu afsluttede kloakeringsarbejde i villabyerne. + 3. Ca. 200 tog i aftes afsked med pastor Engmarksgaard ved en fest på Borgen, arrangeret af KFUM og K i Ringkjøbing. Afskedsfesten var præget af vemod over at skulle sige farvel til den unge præst og hans familie, der rejser fra byen. + 5. Ringkjøbing Amtsråd vedtog på det lukkede møde at yde et tilskud på 150.000 kr. til etablering af flyvepladsen ved Stavning. Denne bevilling har virket som signal til stærkt forøget aktivitet. + Kontorchef M. Nygaard, Ringkjøbing Amt, skal efterfølge kontorchef G. Brandt-Pedersen som amtsrådssekretær. + Læge Henning Højfeldt er ansat som røntgenoverlæge ved Ringkjøbing Sygehus. + 6. Ca. 35 milliarder kroner er omsætningen i Ringkjøbing Landbobank, en stigning på ca. 464 mill. kr. + Jyllands eneste virksomhed i sin art indviet officielt på arealet hvor »æ Frødammer« i sin tid fandtes og skøjteløbere flokkedes. Det er Etiket- og Båndvæveriet, P. Hensgen & Sønner I/S, der kunne sætte vævene i gang kort før jul i sin ny fabriksbygning på byens industriareal. Der er nu 14 beskæftigede i virksomheden, som har så mange ordrer, at man må »køre« i 2-holds skift, eller 16-18 timer i døgnet. + 7. Til et nyoprettet professorat i erhvervs- og samfundsbeskrivelse ved Handelshøjskolen i Aarhus skal der holdes en konkurrence mellem fire. Det er lektor ved Handelshøjskolen i Aarhus, cand. oecon Peter Sloth Carlsen, kontorchef i arbejdsministeriet, cand. polit Helge Nørgaard og lektor ved Aarhus Universitet, cand. oecon. Knud Rasmussen, s. af bogtrykker Louis R. + 10. Ringkjøbing kommunes budget for 1965-66, der var til 1. behandling i byrådsmødet, viser gennemgående større tal end foregående finansår. Overslagets balancesum er steget med 758.128 kr. og passerer for første gang de 4 mill. kr. Stigningen andrager 22,1 pct. mod året før 6,1 pct. Der er anslået en stigning i skatteudskrivningen på 865.563 kr., fra 3.356.120 kr. til 4.221.683 kr. Heraf falder 3.747.383 kr. på personlig kommuneskat mod 2.935.020 kr. året før, en stigning på 27,6 pct. + 11. Ringkjøbing Biblioteksforening holdt ekstraordinær generalforsamling på biblioteket i aftes. Der var kun et punkt på dagsordenen: Forslag om foreningens ophævelse. Ophævelsen blev vedtaget. + 12. Der er i disse dage gennemført et sommerhusbyggestop for Holmsland kommune gældende for de områder, som ikke kommer under den for kommunen gældende byplanvedtægt. Byggestoppet er bragt i stand for, at der kan blive udarbejdet en udviklingsplan for sommerhusbebyggelse, men planlægning søges gennemført så hurtigt, at stoppet ikke skulle behøve at strække sig over mere end en måned. + 16. På A/S Ringkjøbing Isværks generalforsamling i aftes blev det vedtaget at udvide aktiekapitalen fra 190.000 kr. til 230.000 kr. og foretage nytegning af aktier til parikurs, generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig, Der vil derfor blive indkaldt til ny generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes. + Ved en stiftende generalforsamling for en elevforening ved Ringkjøbing Handelsskole i aftes blev en bestyrelse på fem nedsat. De fem, der kom i bestyrelsen, er: Henrik Nygaard, Carl Dinesen, Jørgen Hansen og Karen Didriksen. + 20. Den 10. april sker der noget i Vestjylland, som vil glæde mange. Braagaards Dyrepark i Hee åbner for offentligheden. Mange tusinde har allerede set dyreparken takket være ægteparret Braagaards gæstfrihed. + 22. Nybygningen, der lørdag eftermiddag løb af stabelen på Nordsøværftet, fik navnet »Arrebo«. Coasteren blev døbt af frøken Hanne Stærke-Petersen, der er datter af en af medejerne, havnefoged Stærke-Petersen, Marstal. + 23. Fra 1. juli i år skal hele Rindum kommune forsynes med vand fra Ringkjøbing. I Kirkebyen er der ikke noget vandværk. Dér har folk selv boret efter vand. + Den vest- og sønderjydske Kreditforenings bygning har fået besøg af årets første stork. Den kom søndag morgen og kredsede over bygningen for at tage sin beboelse i øjesyn. Storken er kommet tidligere end sidste år, da den lod vente på sig til hen i april. + Byrådet vedtog i sit møde at indtræde i interessantselskabet Vestjyllands Flyveplads i Stavning, og som medlem af interessentselskabets bestyrelse valgtes borgmester J. Dalgaard-Knudsen. + 26. Beskatningsprocenten kravler en tand opad, idet den stiger til 16,9 efter i tre år at have været uændret, 15,9. Til gengæld nedsættes den kirkelige beskatningsprocent fra 0,9 til 0,8, så den faktiske skattestigning i amtsbyen bliver 0,9 pct. + 27. Kreditforeningsdirektør Povl Valeur fylder 70 år. Gennem 32 år har han beklædt posten som direktør i Vest- og sønderjydsk Kreditforening.  Man  har bedt  ham fortsætte så længe han ønsker, ligesom han er opfordret til at fortsætte på den vanskelige post som formand for kreditforeningernes stående udvalg. Direktør Valeur er for sin store indsats indenfor kreditforeningerne udnævnt til Kommandør af Dannebrog.

Sølvbryllup: 10. Overbetjent Haushøj Christensen og hustru, Østertoften 13. + 21. Snedker S.A.Christensen og hustru, V. Strandsbjerg 44. + 24. Bagerm. Børge Bech Olsen og hustru, Herningvej 32.

Bryllup: 6. Maren Margrethe Olesen (d. af gdr. Nicolai O., Klokmose) og mejerist Tage Larsen, Astrup (s. af vognm. Frits L., Ringkjøbing). + Lis Kragh Nielsen (d. af gårdbestyrer H. N., Tullebølle) og Mellemtekniker René Rosenlund Christensen (s. af skorstensfejermester R. L. C). + 6. Lis Møller Jensen (d. af M. J.) og mekaniker Holger Lauridsen, No (s. af Martin L., No). + 6. Grethe Blaaberg Jeppesen (d. af frisør C. J.) og Martin Nygaard (s. af kroejer N., Røgind Kro). + 6. Ilsa Birk Lund (d. af Niels H. L.) og Knud Erik Olsen (s. af Martin O., Højmark). + 20. Defektrice Vera Elgaard (d. af baneform. A. E., Tolstrup) og teknisk assistent Flemming Petersen (s. af biografejer Johs. P.). + 20. Inger Thuesen (d. af gdr. Aage T., Tim) og lagerforvalter Karl Kristian Høgsberg (s. af tømrerm. Kristian H.). + 27. Laborant Ingrid Jørgensen, Esbjerg (d. af sekretær Vagn J., Ringkb.) og lagerforvalter Karl Trillingsgaard, Herning (s. af fru Zacho Hansen, Ringkb.). + 27. Maja Nielsen (d. af Hans Chr. N., Borbjerg) og gdr. Karl Kristensen (s. af Lars K., Mølhøj 22). + 27. Bente Faurholdt Jensen (d. af fru Ragnhild F.,) og Ib Maldgaard Lauridsen (s. af enkefru Juliane M. L.). + 27. Eksp. Synnøve Hestnes (d. af overlærer Arne H., Strømstad, Norge) og elektriker Erik Christensen (s. af installatør Aage C). + 27. Ella Christensen, Kongshøjvej, og Bent Møller, Lyngbakken 3, Lystrup. +

Fødselsdag: 7. Fhv. gdr. Alfred Korsholm, Møllevej 8, 60 år. + 10. Maskinsætter Emil Olesen, Holmene 8, 50 år. + 13. Fru C. Brædstrup-Holm, Nørregade 7, 67 år. + 14. Vulkanisør Niels Rasmussen, Torvegade, 65 år. +  17. Bogholder Chr. Geckler, Kronager 7, 70 år. + 25. Fru Dagny Lauridsen, Søndergade 7, 50 år. + 29. Fru Andrea Nielsen, Smedegade 10, 70 år.

Døde: 5. Peder Ingvard Jacobsen. + 8. Jakobine Christensen. + 10. Mathilde Sindal, De gamles Hjem. + 12. Mette Bloch, 83 år. + 16. Elly Møller. + 20. Arnold Christensen. + 25. Erik Kristiansen, De gamles Hjem. + 31. Simon Jeppesen.

 

APRIL

1. Stor videbegærlighed og spørgelyst hos 800-900 unge ved erhvervsvejledningen i Vesterhavshallen. Hvilken eksamen kræves? Hvor lang er læretiden, og hvordan er mulighederne efter læretiden? Spørgsmål som disse og mange andre svirrede i luften i Vesterhavshallen til erhvervsvejledning ved fagfolk. Så godt som alle fag var repræsenteret ved folk fra Ringkjøbing, Skjern og Herning. + 6. Fru Nielsine Birgitte Kjærgaard, De gamles Hjem, døde i går, 102 år. Birgitte var langsomt blevet svageligere det sidste års tid, men kun de sidste 2 uger var hun sengeliggende. Til Birgitte Kjærgaard blev 100, ryddede hun selv op på sit værelse, redte sin seng, strikkede til u-landene og var i det hele taget travlt beskæftiget med alskens ting. + Gassen, der i morgen aften vil strømme genne det dertil beregnede ledningsnet under byens gader, vil være af en anden art end den, som gør det nu. Efter det sidste halve års tids forberedelser går amtsbyen over til forsyning med flydende gas, propan, og overgangen markeres officielt i morgen ved, at borgmester J. Dalgaard-Knudsen lukker op for den nye gas. + 7. Lise og Chr. Dyekjær udstiller i Paris. Anledningen er kongeparrets besøg i kunstnerbyen, og især for Lise Dyekjær er det morsomt at udstille, da det er hendes debut. For et par måneder siden kom en fransk forretningsmand til Ringkjøbing og spurgte kunstnerparret, om de ville stille nogle af deres værker til rådighed til udsmykningen af La Boutique Danoise (den danske butik). Det ville det dygtige, unge kunstnerpar naturligvis gerne. + 8. En ny rosæson stunder til. Søndag formiddag hejses standeren i Ringkjøbing Roklub, og der skal atter trækkes i årerne.

En mindre flok af medlemmerne har arbejdet ihærdigt de sidste uger for at få klubhuset klar til åbningen. + 9. Med 2 minutters stilhed kl. 12, med flag på halv stang, med gudstjenester, mindesammenkomster og kransenedlægning markerer Danmark i dag 25-året for den tyske besættelse. + Der blev i går i Hvide Sande taget filmsoptagelser af Hvide Sandes redningsbåd. Optagelserne skal anvendes i en film om de meningsløse eftersøgninger til søs forårsaget af ubetænksomhed og sløseri. + 25. I dag starter Danmarks fiskeri- og havundersøgelser med bistand af lokale fiskere, udsætning af mærket ørredyngel i fjorden. Der skal udsættes et par tusind ørredunger, som er mærket efter samme system som den yngel, der sidste år blev udsat fra havnen. + 26. De så meget omtalte manglende toiletter i Søndervig bygges nu. I mange år har der fra turisternes, fra beboernes og fra Ringkjøbing Turistforenings side været ønske om, at der blev bygget offentlige toiletter ved Klitvejen (vejen fra Søndervig central til Vesterhavet og altså den vej, alle turisterne benytter sig af). + 27. Der er alvorlig fare for, at Vesterhavet gennembryder Holmsland Klit. Et sådant gennembrud vil medføre intet mindre end en katastrofe for klitten og områderne omkring fjorden, og faren er mere overhængende end de fleste gør sig klart. Erfarne folk fra Klitten, der bogstavelig fra time til time konstaterer, hvorledes havet æder sig gennem klitrækkerne og nærmer sig de lave områder og fjorden, ser meget mørkt på situationen. + 28. Seks millioner og tre hundrede tusinde kilovarmekalorier pr. time er ydeevnen for en kedelmastodont, som i går ankom til Fjernvarmeværket og er den største af samtlige kedler i varmecentralen. Når monteringen af nyerhvervelsen er fuldført, vil den samlede topkapacitet blive bragt op på ca. 20 gigacalorier i timen. Med den fortsatte tilgang af forbrugere har fjernvarmeselskabets bestyrelse anset en sådan udvidelse for påkrævet. + 30. Ringkjøbingegnens Folkedanserforenings første store arrangement, legestuen i Vesterhavs-Hallen i aftes, blev en helt overvældende succes. Der var godt 400 mennesker, så de kunne knap nok være på gulvet på én gang. Der var en danseglæde og danselyst, som man sjældent møder. Danseglæden  skyldes  først  og  fremmest Ragna Tang, der kunne stå oppe på scenen og holde alle sammen i live hele aftenen — en præstation, der kræver dygtighed og humør.

Guldbryllup: 6. Inkassator Peder Poulsen og hustru, Nørredige. Sølvbryllup: Johannes Voldbjerg Sørensen og hustru, Kronager 6.

Bryllup: 17. Ingrid Nørgaard, Nr. Nissum (d. af Peder N., Centrum pr. Nykøbing Mors) og Ryan Christiansen (s. af Aage J. C). + 17. Syerske Ulla Jensen (d. af fru Anine Bay, Skovgaardsvej 21, Holstebro) og Børge Søndergaard Larsen (s. af blikkenslagerm. S. L.). + 17. Birgit Sand Christensen (d. af Amalie S. C, Grønnegade, Tarm) og diakon Johannes Kristiansen, Schuberts Minde (s. af Jens K., Stjær). + 17. Else Jensen (d. af væver E. J., Grønnegade 18). og Robert Bolesen (s. af gdr. Viggo B., Bur). + 17. Tove Kirkeby Kristensen (d. af N. P. K., Grønnegade 27) og Egon Tholstrup (s. af Aage T., Nørregade 24, Lem). + 24. Grete Birkø (d. af autolakerer Kaj B.) og kontorassistent Bent Jørgensen.

Fødselsdag: 8. Fru Christine Damsgaard, Ø. Strandgade 31, 60 år. + 8. Fru Jenny Knudsen, Østertoften 5, 70 år. + 12. Skorstensfejersvend Børge Sonnenborg, Ø. Strandgade 15, 60 år. + 29. Fru Karoline Hjorth, Alderdomshjemmet, 90 år. + 28. Bodil Sørensen, Mylius Erichsensvej 5, 50 år.

Jubilæum: 1. Renseriejer Anker Christensen, Trikohl, Nygade 31, 25 års jubilæum. + 15. Fru Edel Christensen, Holmene 7, 25 år ved telefoncentralen.

Døde: 4. Bertel K. Andersen. + 3. Christian Holm. + 5. Birgitte Kjærgaard. + 20. Carl Christian Thuesen, 83 år. + 23. Elna Kristiansen.

 

MAJ

1. I disse dage hersker der en aktivitet som aldrig før i Søndervig. Der er travlt både inde og ude, før det store rykind af turister kommer. Det er udendørs de største forandringer sker. Den gamle betonvej fra Søndervig Central til Hotel Klitten er netop blevet asfalteret. På den nye parkeringsplads hersker der stor travlhed med at få terrænet planeret, så der kan blive asfalteret og opført kiosk- og toiletbygning. Vejen ned til havet er sandet til, så der kun er en smal sti at gå på, men også det skal i orden før sæsonen. + På den lille ophalerbedding ved havnen udfoldes der i disse dage stor aktivitet. Folk er i gang med at rydde det svære beddingstømmer væk, og det sker for at give plads til udvidelser, hhv. af Nordsøværftets areal og L. C. Sørensens fiskepakhus. + 3. Ølstrejken. I dag er der blevet bestilt øl i litervis hos alle købmændene, og for »københavnerøllerne«, Tuborg og Carlsberg, må de fleste sige stop i dag eller i morgen. Ceres, der har depot på Aktiv, kan man derimod få indtil videre. Det har været umuligt for depoterne at skaffe sig et lager, men mineralvandsfabrikken Aktiv regner med at kunne klare efterspørgslen det første stykke tid — og sodavand har Aktiv nok af. + 4. Nedlægning af buketter i Ringkjøbing og omegn. Repræsentanter for den tidl. modstandsledelse i Ringkjøbing holder hen under aften i dag en årelang tradition i hævd ved at nedlægge blomsterbuketter med bånd i frihedskampens farver på en række grave i Ringkjøbing og omegn. + 10. Glasfibervirksomhed flyttet til Ringkjøbing fra Holte, og der er fuldt sving i produktionen. To Ringkjøbingbrødre, Erik og Knud Dam Mortensen, sønner af fisker Jens Chr. Mortensen, Bymarken, har sammen startet en ny virksomhed i deres fødeby, Ringkjøbing Glasfiberindustri, og har til produktionen lejet farvehandler, fru Anna C. Richs lokaler, Vesterstrandgade 8. + 12. Ringkjøbing Handelsskole holdt afslutning på ny måde. - Det er første gang, vi holder afslutning med både forældre og principaler, sagde formanden for Ringkjøbing Handelsskole, boghandler N. P. Holm, i sin velkomst til en fest for dimittenderne og deres forældre og principaler i aftes. + 13. Vestjydsk Galleri - Mellem Esbjerg og Humlum er der ikke nogen fast kunstudstilling, siger dekoratør Vågner Nørgaard. Derfor har jeg lavet et. For halvandet år siden lejede ægteparret Ida og Vagner Nørgaard en gammel bondegård af kommunen, og i den har de nu lavet stald og lade om til nogle dejlige udstillingslokaler. På fredag, store bededag, åbnes gården under navnet, Gallerie Idva, for publikum. + 15. Finansudvalget bevilgede i dag de 125.000 kr., som forsvarsministeren havde søgt bevilling til til køb af ejendommen Holstebrovej 33, Rindum, der skal indrettes som hjemmeværnsgård for hjemmeværnsdistrikt Ringkjøbing. + 17. Legatuddeling. På mandag uddeles apoteker, justitsråd Heibergs legat på 1000 kr. til stud. techn. Jørn Bang-Jensen, søn af glarmester Bang-Jensen. Ringkjøbing Haandværkerforening uddeler fabrikant Alfred Bildts og hustrus legat til stud. techn. Jens Jørgen Foverskov, søn af afd. Carl Foverskov, Ole Søndergaard Larsen, søn af blikkenslagerm. Søndergaard Larsen og Niels Erik Astrup Hansen, søn af murermester Astrup Hansen. Industrilegatet: Povl Erik Kokholm, søn af fiskeskipper Povl Erik Kokholm, radiotekniker Ole Heigaard Sørensen, søn af fhv. driftsbestyrer M. Sørensen og stud. techn. Per Schouenborg Nielsen, søn af amtsvandinspektør P. K. Nielsen. Legaterne er på 1000 kr. til hver. + Så er sommersæsonen så småt begyndt i Søndervig. I st. bededagsferien åbnede de to hoteller, Hotel Klitten og Hotel Søndervig Vesterhavsbad, der holder lukket om vinteren. Strandkroen har været åben hele vinteren. På klitten og Vesterhavsbadet er der musik hver lørdag, mens der på Strandkroen er juke-box og bowling hver aften. + 18. Aktuelle problemer til debat i Ringkjøbing Turistforening. Turistforeningen vil indgå i et samarbejde med omegnskommunerne, så der vil blive tale om en omfattende ændring af turistforeningens struktur, idet der skal dannes et repræsentantskab. På generalforsamlingen i aftes fremlagde formanden, bogtrykker Holger Rasmussen, et forslag om samarbejde med kommunerne på Ringkjøbingegnen, så der kan komme flere turister ud i omegnen. Foreningen havde sendt 16 indbydelser ud til sognerådsformænd, og der kom sognerepræsentanter fra 12 kommuner. Egon Braagaard i Hee blev gratuleret for det store og påskønnelsesværdige arbejde, han har gjort med dyreparken, ligesom det nyåbnede Galerie Idva belv nævnt. + 19. Der startes fortsat nye industrier i byen. For kort tid siden etablerede en ung maskinarbejder, Bent Madsen, fra Lem, sig som maskinfabrikant i skolens gamle gymnastiksal i Vestergade.  Firmaet  hedder  Maskinfabrikken  Pauli og fremstiller båndpudsere til træindustrien. + 25. Hallerne skyder op omkring os — Lemvig, Holstebro, Højmark, Spjald og Ølgod — bare for at nævne nogle. — Vil det ikke gå ud over Vesterhavs-Hallen? spørges der. - Nej, og vi hilser med glæde alle de nye haller, sagde pastor Sejr Fink på Vesterhavs-Hallens generalforsamling. Der er brug for dem, og de bringer kun en glædelig aflastning. Behovet er stort. Den øgede fritid stiller krav til dem, som beskæftiger sig med at opføre bygninger til ungdommen. + 26. Under mottoet »Til respekt for fortiden — til vagt for fremtiden« holder Dansk Slægtsgårdsforening årsmøde i Ringkjøbing. Byen er flagsmykket. Bestyrelsen samledes ved middagstid i Rindum Sognegård til møde, og i eftermiddag åbnede formanden, folketingsmedlem Chr. R. Christensen, mødet i sognegården, hvor salen var fyldt af deltagere. I morgen er der udflugt til bl.a. Vedersø og Voldbjerg. + 28. Ved en enkel højtidelighed startede arbejdet på Den vestjydske Flyveplads i Stavning fredag morgen. Få minutter efter, at den sidste tale var holdt, gik bulldozerne og gravemaskiner i gang, og i løbet af 5 minutter var der flytte adskillige træer fra et hegn, der må vige for startbaner. + Ringkjøbing Roklub indviede i går en række nye lokaler. For trods halvdårligt vejr mødte mange mennesker - aktive og passive medlemmer samt venner af roklubben. Fra alle sider lød der anerkendende ord om arbejdet, som udføres for ungdommen i den kun 20 år gamle klub. Overassisten L. Rørbæk Sørensen udnævntes til æresmedlem i klubben. Rørbæk Sørensen har i en lang årrække været formand for klubben og her lagt et godt og fortjenstfuld arbejde.

Sølvbryllup: 20. Fiskehandler Werner Færgemann og hustru, Fjordvang 1. + 28. Jens Kamp Jeppesen og hustru, Vejskillingen 3.

Bryllup: 3. Birgit Pedersen (d. af fhv. gdr. Christoffer P., Sdr. Omme) og typograf Karsten Andersen (s. af Fru Johanne A., Vellingvej 21). + 8. Jytte Astrup Hansen (d. af stationsmester H., Tvis) og Erik Knudsen (s. af bankbud K.). + 15. Jonna Marie Carlsen og A. P. Andersen, Skjern. + 29. Damefrisør Jytte Jensen (d. af apotekerkarl Chr. J.) og eksp. Leif Hansen.

Fødselsdag: 4. Fhv. hotelejer Chr. Pedersen, »Priorgården«, 80 år. + 5. Carl Junker, 50 år. + 7. Isenkræmmer Knud Lange, Kappehøj 7, 60 år. + 11. Fru Nelly Juelsgaard, Østergade 5, 70 år. + 12. Maren Stræde, V. Strandgade 22, 80 år. + 17. Mette Toft Jensen, Bildtsvej 13, 70 år. + 17. Bagermester Louis Bredahl, 50 år. + 19. Enkefru Ellen Nielsen, Kongevejen 13, 70 år. + 21. Emilie Knudsen, Østerdige 27, 50 år. + 26. Fru Mathilde Simonsen, De gamles Hjem, 85 år. + 26. Læge Søndergaard Christensen, 60 år.

Døde: 3 Marie Jacobsen, Alderdomshjemmet. + 4. Fhv. fiskeeksportør Thue Nilsen, 76 år. + 7. Niels Ibsen. + 23. Niels Alfred Rosenkvist Jensen.

 

JUNI

3. På Kongevejen 43 bor ægteparret Stine og Søren Jørgensen Sørensen. Et par hyggelige og hjertevarme mennesker. De er godt kendt ikke alene i Ringkjøbing, men for Søren J. Sørensens vedkommende også af store dele af fiskerbefolkningen hele fjorden rundt, for blandt dem har han haft sit virke i 36 år, først som fiskerifoged og senere som fiskeribetjent. Det afholdte ægtepar fejrer fredag d. 4. juni deres krondiamantbryllup. Den gamle fiskeribetjent er 88 år og hustruen lige fyldt 87. + 5. Det forløbne år har været et af de mest travle i Ringkjøbing Boligforenings 20-årige beståen. Afdeling V med 36 lejligheder blev færdiggjort, og de sidste lejere flyttede derind til nytår, hvilket betyder, at tidsplanen er overholdt. Pr. 1. juni flyttede yderligere 24 lejere ind i Damtoften. For de 36 lejligheder i de to sidste blokke, som skal bygges, regnes der med en nominel udgift på 3.668.700 kr incl. kurstab. + 7. Nu og da har der været rygter fremme om, at der skal bygges et vestjydsk kunstakademi i Ringkjøbing. I forbindelse med rygterne nævnes grafikeren Povl Christensen, Helsingør. — Han udtaler: Nogen egentlig baggrund er der ikke, men det er rigtigt, at jeg i længere tid har puslet med tanken, men der eksisterer ikke nogen planer endnu. Det er heller ikke rigtigt  at sige,  at der skal  bygges  et kunstakademi. I første omgang kunne jeg tænke mig at lave det på en af høj- eller landbrugsskolerne herovre, f.eks. i Velling. + 12. Den kommunale udflugt til Bovbjerg torsdag eftermiddag fik et vellykket forløb. Der deltog 182 ældre og invalidepensionister i turen, og med chauffører m. m. var det samlede selskab på ca. 225 personer, der startede fra torvet i strålende solskin. 38 virksomheder og privatpersoner havde stillet biler til rådighed, men alligevel var det nødvendigt tillige at benytte to rutebiler. + 14. Vandforsyningen er ved at undergå en ret betydelig udbygning: Den såkaldte højdebeholder på toppen af A/S Niels Jensens silo er netop taget i brug, og i slutningen af denne måned eller i begyndelsen af næste udbydes bygningen, der skal rumme det nye filteranlæg, i licitation. Dette arbejde er anslået til at koste ca 750.000 kr., men med beholderen på silotoppen kommer man op på over 1 mill. kr. i samlet anlægsudgift. + Hvide Sandes ny midlertidige redningsbåd kom søndag formiddag til Hvide Sande fra orlogsværftet i København, hvor båden er bygget. Den er en forbedret udgave af den redningsbåd, som Esbjerg fik for et par år siden, og som var stationeret til afprøvning ved forskellige vestjydske redningsstationer, der fremkom med deres forslag til forbedringer. + 15. Ungdomsnævnet i Ringkjøbing fik i byrådets møde i aftes bemyndigelse til at starte et kommunalt, teknisk forberedelseskusus, dog under forudsætning af, at der melder sig et tilstrækkeligt antal interesserede. — Kursus skal strække sig over 2 år. + 18. I anledning af den indiske ambassadør Karunakara Menon Kanmanpillys besøg flagede Ringkjøbing Rådhus og ved hovedindgangen vajede det indiske og det danske flag side om side, og da den grønne diplomatbil ved 15,30-tiden svingede ind foran bygningen, tog den konstituerede amtmand, kontorchef M. Nygaard, og borgmester J. Dalgaard-Knudsen imod. Ambassadøren var iført en mørk habit, medens hans hustru var klædt i en indisk, rustrød Sari. I byrådssalen blev gæsterne præsenteret for de enkelte medlemmer af byrådet tillige med præsidenten for Rotary, læge Johs. Andersen. Så udveksledes de to hhv. velkomst- og takketaler på engelsk. Borgmester Dalgaard-Knudsen sagde bl.a., at det var en ære og en glæde for ham at byde de indiske gæster velkommen. Man havde ønsket solskinsvejr, men når det nu engang regnede, måtte det betænkes, at regnen er værdifuld for Danmark som landbrugsland. Borgmesteren udtrykte håb om, at gæsterne måtte blive glade for besøget i Ringkjøbing med »de lave huse«. Med disse ord overrakte han til ambassadøren et askebæger i kongeligt porcelæn og forsynet med Ringkjøbings byvåben i guld, og til madame Kannampilly en smukt tilvirket Ringkjøbing-dukke, som var genstand for ganske særlig beundring. Ambassadøren takkede for den hjertelige modtagelse og de smukke gaver. På en rundtur i byen forevistes Nordsøværftet, Per Hengsens Etiket- og Båndfabrik og Thue Nielsens Filetfabrik. + 19. Der er i år 100 dimittender fra Ringkjøbing Skole, fordelt på tre 9. klasser, en 10. klasse og to realklasser, ved afslutningsfesten bød stadsskoleinspektør Chr. Christensen velkommen hvorefter skolesangkoret underholdt under ledelse af førstelærer Gorm Jakobsen, Rindum. Koret, der sang smukt, høstede fortjent bifald. Traditionen tro holdt borgmester J. Dalgaard-Knudsen, festtalen. + 22. Der arbejdes nu energisk for at knytte kontakt med Ringkjøbings norske venskabsby. De to repræsentanter fra Tromsø, skoleinspektør Jens Heim, og turistmanden Arne Samuelsen, havde en travl dag i går. De forhandlede om udvekslingen af skoleelever, og de blev modtaget på rådhuset, hvor borgmester Jens Dalgaard-Knudsen viste rundt og overrakte de to nordmænd en gave fra byen, et smukt askebæger præget med byens våben. Derefter har der været møde på skolen med borgmester Dalgaard-Knudsen, stadsskoleinspektør Chr. Christensen og repræsentanter fra lærerrådet, turistchef og turistforeningsformand. + 24. Ringkjøbing Byggeindustri, som startede i amtsbyen for 1½ år siden i bygningen ved Vesterkær, opført af industribygnings-aktieselskabet, er i gang med en udvidelse, en tilbygning mod nord, der skal tjene som færdiglager for virksomhedens produktion af RIBO-vinduer og -døre, og i går eftermiddags hejstes der rejsekranse over den nye afdeling. + 25. Mange af Søndervigs sommergæster kommer igen, men en af de mest trofaste gæster er frk. Constance Frølund, der stammer fra Ringkjøbing og nu bor i København. For 25 år siden købte Constance Frølund Lodbjerghus og siden har hun været her hver sommer i 4-5 måneder. Hun er en af de første, der kommer, og en af de sidste, der rejser.

Bryllup: 5. Inger Lis Christensen (d. af S. A. C, Vester Strandsbjerg) og Søren Schytte Larsen, Thisted (s. af E. S., Thisted). + 19. Servitrice Lene Mortensen, Vester Strandsbjerg, og tømrer Hans Peder Lauridsen, Stavning (s. af tømrerm. Gerhard L., Stavning). + 26. Sygeplejerske Edith Ruby (d. af gdr. Chr. R., Ml. Gammelgård, Bøvling) og typograf Tage Sandberg Jensen (s. af overbetjent F. Koue Jensen).

Fødselsdag: 1. Fhv. hotelejer Chr. Christensen, Vellingvej, 70 år. + 29. Fru Maren Hagde Pedersen, Skolevænget 9, 50 år. + 23. Lærerinde frk. Marie Christensen, Fjordalle 11, 60 år. + 25. Fru Dagny Madsen, Fjordvang 5, 50 år. + 30. Fru Hilda Skytte, Herningvej 31, 70 år.

Døde: Hakon Knudsen. + 2. Karen Olesen. + 16. Ane Kathrine Nielsine Jensen. + 23. Johanne Maria Pedersen. + 26. Anne Elkjær.

 

JULI

2. Foreningen til Bevaring af Ringkjøbing Bys Særpræg, der blev startet for godt et år siden af arkitekt Ejvind Draiby, har nu startet en »sommeroffensiv«. Man har udarbejdet mere konkrete forslag til sikring af bykernen og bevaring af visse bygninger i form af et illustreret hæfte og udarbejdet et kort, visende de gader og bygninger, der er medtaget i bevaringsplanen, og endelig har man i går sendt skrivelser til ejerne af ejendommene i den indre by. + 5. På Nordsøværftet søsattes lørdag en coaster til partsrederiet v. skibsmæglerfirmaet Mortensen & Lange, København. Gudmoder var en datter af en af partsrederne, frk. Helle Riise, og skibet blev navngivet efter hende, »Helle Riise«. + 8. Fra fredag kan der købes både ymer og youghurt fra Ringkjøbing Andelsmejeri — Proteinrig slankekost. + 10. Propagandaen for at gøre Ringkjøbing til floraens by er slået godt igennem, og det gælder ikke alene, hvad angår større offentlige beplantningsarrangementer, men også blomsterskålene eller -kummerne, som en del af byens forretningsfolk har hhv. hængt op og sat ud. Det er glædeligt, at så mange har fulgt udsmykningsopfordringerne - blomsterne pynter og er med til at skabe hygge. Byens gadeliv er stærkt præget af turister i denne tid, og det er der tilfredshed med i amtsbyen, hvis forretningsdrivende nyder fordel af den valuta, der bruges ved forskellige indkøb. + 15. Formanden for Flyveklubben for Ringkjøbing, Skjern og Tarm, sekretær Jørgen Andersen, Ringkjøbing, oplyste på et pressemøde fredag eftermiddag, at erhvervsrådene i garantiområdet nu vil forsøge at etablere et samarbejde om udnyttelsen af de erhvervsmæssige fordele ved lufthavnen i Stavning, der åbnes den 11. september. + 19. Biler, biler, biler. - Trafikken på de vestjydske veje lørdag og søndag gav det indtryk, at hele Danmarks befolkning plus store dele af de nærmeste nabolande på én gang satte Vesterhavet stævne. Vejene var tæt pakkede af lange bilkorteger - lørdag eftermiddag og søndag formiddag i langsom bevægelse mod vest, søndag eftermiddag og aften i modsat retning. Sommeren holdt sit indtog med brask og bram. + 21. Fjordene i Ringkjøbing Amt udgør vigtige hvilesteder for ænderne, når de enten er på vej mod ynglepladserne længere nordpå eller på vej tilbage til vinterkvartererne i det sydlige Europa. Så vigtige er disse hvilesteder, at Vildtbiologisk Station på Kalø nu vil gøre et alvorligt arbejde for at sikre disse områder for ænderne. + 22. Der har været god tilstrømning til landbrugets forskoler, som begynder deres kurser for unge byboere, der vil være landmænd, den 9. august. Fjordvang er så godt som belagt, men der er ledige pladser på de to sjællandske skoler. + Den gamle Skytte, Kaj Munks jagtkammerat, har der været forfærdeligt meget krudt i, og det var ikke løst krudt, men den slags, der slider på mekanismen. Det var også derfor, hans læge engang for en snes år siden gjorde ham opmærksom på, at hvis han blev ved, skulle han ikke regne med at passere de 50. Hvorpå Skytte sen. bestemte sig for langsommere aftræk. Den 30. juli kan han passere de 70 år og han nyder nu sit otium i en stilfærdig livsrytme efter en ungdom og manddom, hvor han med ildhu sled på sine rige evner. Men tag alligevel ikke fejl. På slaget otte træffer man ham på sit kontor på Ringkjøbing Cementvarefabrik. + 26. Ringkjøbing roklubs kanindåb slog alle tidligere rekorder i »grusomhed og barbari«. Et spændt udtryk stod at læse i ansigtet på 18 af roblubbens kaniner, da de så, hvordan kong Neptuns håndgangne mænd holdt det første medlem under dåben. Efterhånden som handlingen skred frem, ændredes udtrykkene i de 18 par øjne til »skræk og panik« — mage til behandling havde de dog aldrig været vidne til før.

Sølvbryllup: 7. Karl Enevoldsen og hustru, Gulfservicestationen. + 11. Dyrlæge Boe Frederiksen og frue.

Bryllup: 3. Meta Helle, Esbjerg (d. af tømrerm. H. J., Sdr. Omme) og lærerstuderende Jørgen Howe-Jessen (s. af manufakturhdl. H. J.). + 10. Else Isager Christensen (d. af Aksel C, Korsør) og Finn Braae Pedersen (s. af F. B. P.). + 10. Korrespondent Jette Preisz (d. af amtsrådssekretær P., Ålborg) og arkitekt Frits Graversen (s. af insp. G.). + 17. Lærerinde frk. Inger Støvring Jensen, Hvidovre (d. af bogholder S. J.) og ingeniør Vagn Noer, København (s af N., Gredstedbro). + 17. Anita Haugaard (d. af Salomon H.) og Kurt Arp (s. af møbelhdl. A., Kolding). + 24. Bodil Juul Sørensen (d. af lagerarb. Verner S.) og Anker Ivar Kirkeby (s. af fisker Chr. K., Hee). + 31. Kontorass. Karen Kastbjerg Jensen (d. af vognm. S. K. J.) og sparekasseassistent Mogens Steen Jensen (s. af Kaj J., Frederikshavn).

Fødselsdag: 1. J. Chr. Ebbensen, Vestergade, 60 år. + 4. Minkfarmer Chr. Poulsen, Godthaabsvej 14, 60 år. + 10. Th. Holm, Enighedsvej 23, 70 år. + 21. Frisørm. H. Johansen, Torvet, 65 år.

Døde: 20. Mette Marie Christensen. + 30. Svend Bertel Jensen, 51 år.

 

AUGUST

2. N. P. Holm fylder 60 år i fin form, og med det lille lune blik i øjet, der fortæller, at man ikke alene skal lægge mærke til, hvad N. P. siger, men også måden han siger det på. N. P. Holm er Ringkjøbinggenser på godt og ondt — tredje generation i den gamle boglade. N. P. har været formand for Turistforeningen i seks år, og stadig næstformand, næstformand for Ringkjøbing Bank, formand for Handelsforeningen, stadig formand for handelsskolen, medlem af byrådet, bestyrelsesmedlem af Provinsboghandlerforeningen, kasserer i detail- og papirhandlerforeningen og i bestyrelsen for Danske Boghandleres kommissionsanstalt m. m. + 3. Hvad staten henter i Ringkjøbing. Hvis hele det udskrevne beløb her fra byen indgår, vil det give staten 4.647.607 kr. i indkomstskat og 287.391 kr. i formueskat. + 4. Skovejer Bøgner fylder 70, og man finder ham på »Enemærket« i Velling plantage hvor han og søsteren frk Sine Bøgner har boet siden han tog afsked med skolegerningen i Ringkjøbing. I 26 år ledede Bøgner skolen. Det var vanskelige år og år med krævende arbejde. Vanskeligt var det at lede skolen under besættelsen; tyskerne lagde beslag på den ene skole, så det kneb med pladsforholdene, og da dette blev afhjulpet, indtraf lærermangelen. Men Bøgner tabte ikke humøret; med energi og friskhed ledede han skolen på eksemplarisk måde, så hans »regeringstid« må betegnes som en frugtbringende og lykkelig tid for Ringkjøbing Skole. + 5. Det er ikke lutter spøg at være på campingtur, når vejret er så dårligt, som det var i den forløbne uge. Turisterne har fundet adskillige gode løsninger på det problem. De udenlandske turister kører lange ture - eller går på indkøb. Der har været udsalg en måneds tid nu, og aldrig er der solgt så meget  før,  siger  forretningsfolkene - både de danske og udenlandske - har været på udsalg i den helt store stil. Vi har spurgt i et par forretninger, hvad det er, turisterne køber. Svaret er dyner og regntøj og på de gode dage badetøj. Det er helt overvældende, hvad der er købt af dyner. Tyskerne er vildt begejstrede for vore dyner og køber dem med hjem i massevis. + 6. Gennemsnitsindtægten pr. indkomstansat person var i 1964 i Ringkjøbing Amts købstæder højest i Herning, hvor den udgjorde 14.897 kr., Ringkjøbing lå som nr. 2 på 13.627 kr. pr. indkomstansat borger. Så fulgte Holstebro, 13.551 kr., Struer 13.098 kr., Lemvig 13.014 kr. og Skjern med 12.938 kr. + 9. Hvis legestuerne fortsætter, som de er begyndt, må Vesterhavs-Hallen udvides! Legestuerne i Vesterhavs-Hallen, der nu har været afholdt forår og efterår i et par år, har haft et stigende antal deltagere. I aftes var der således 800 deltagere i legestuen, og det var alt, hvad hallen kunne tage. + 10. Nyt Savværk. Efter afsluttet udgravning og fundamentstøbning var der i aftes rejsning på et nyt savværk, som tømmerhandler Henry Kjeldsen opfører. I løbet af 6 timer blev der rejst syv laminerede træbuer, der skal bære tagbeklædningen. Den nye savværksbygning bliver fire gange så stor som den nuværende - 1000 kvadratmeter mod 250. + 14. Ringkjøbing-drengen Andreas Hindø har gjort en fin karriere som teknisk direktør i et verdensomspændende ingeniørfirma. Han er »tosset« med Frankrig«, men når han er hjemme, er han stadig 100 pct. vestjyde. Han sælger fabrikker over hele jordkloden til priser fra en halv til over 10 millioner. + 16. God sportssøndag. De otte amtsmesterskaber i håndbold blev jævnt fordelt. Ringkjøbing lignede på et tidspunkt af stævnet den store vinder, men i den sidste kamp mistede klubben det ene af tre ellers sikre mesterskaber. Alligevel nåede Ringkjøbing som den eneste klub under Ringkjøbing Amts Gymnastikforening to håndboldmesterskaber. Det var i serie 2 damer og i junior herrer. Ringkjøbing I sikrede sig to værdifulde points i serie 1 ved på egen bane at vinde 2-0 over Herning Fremad. + 19. Stigende besøg på Museet, men det kniber med både tid og plads. — På generalforsamlingen udtalte formanden, borgmester Dalgaard-Knudsen: Men jeg vil gerne understrege, at folk blot skal komme med, hvad de har af gamle ting. Vi vil gerne have så meget som muligt, og så skal vi nok selv sortere det. Det bliver nemlig sværere at finde værdifulde ting fra forrige århundrede. Folk er tilbøjelige til at smide gamle ting væk, sådan at det er lettere at få forhistoriske ting til museet end ting, der er et eller to hundrede år gamle. + Ringkjøbing Vandrerhjem har i sin 5. sæson i Vesterhavs-Hallen haft et besøgstal på 1700 indtil nu. Det er 400 mindre end sidste år, og det er tvivlsomt, om tallet når så højt som sidst, da i alt 2100 vandrere var på besøg, og tallet var større end nu på denne tid af sæsonen. + 23. Ringkjøbing Skytteforening havde igen succes med sin skydning for firmaer og institutioner i byen. I alt kom der 26 hold til konkurrencen mod 23 sidste år. Aras-tryk vandt sikkert vandrepokalen med 426 points. + 27. Hee Dyrepark har fået en forøgelse af sin righoldige dyrebestand. Det er storken Peter, der har fundet et fristed i parken. Peter faldt ud af en rede og har siden været i pleje hos overbetjent Brøndum. Den kunne imidlertid ikke blive her, og Egon Braagaard hørte om storken og tilbød assistance, så nu befinder Peter sig i Hee Dyrepark — hos nye plejeforældre. + I formiddags holdtes der rejsning på den nybygning ved Vesterled i industrikvarteret, hvor fabrikant Regnar Christensen, tidl. Lem, efter færdiggørelsen vil fortsætte den virksomhed inden for sengefabrikationsbranchen, som han har drevet i den tidl. orgelfabrik ved St. Blichersvej. + 28. Milde kvindestemmer har hidtil været begrebet Ringkjøbing Telefoncentral. Nu er byen og alle dens abonnenter kun brikker i telefonbogen. Så kort karakteriserede direktør for Jydsk Telefon, Paul Draminsky, overgangen til automattelefon, lørdag kl. 14. Det var en overgang fra de ukendte kvindestemmer fra den gamle central i Nygade til den kolde, upersonlige drejeskive og til automatcentralen i Grønnegade. Samtidig udkom den ny udgave af byens mest læste bog — Telefonbog for Ringkjøbing og Omegn — fra Rasmussens Bogtrykkeri. Bogen er på 140 sider og med vejviser for Ringkjøbing. Den er trykt i ca. 6000 eksemplarer. + 30. Ringkjøbing og Lemvig dominerede fuldstændig den årlige vestjydske dyst i roning. De to klubber sikrede sig tilsammen ni af i alt 17 mesterskaber.

Bryllup: 7. Sekretær Ulla Sandal Jeppesen (d. af tømrerm. S. S. J.) og Nils Thane Nielsen (s. af dyrlæge T. N., Lem). + 7. Mette Jensen (d. af Marie J.) og kunst- og klejnsmed Per Ketszler Hansen (s. af politiassistent Erik K. H., Valby). + 14. Teknisk tegner Birgit Binderup og arkitekt Niels Madsen (s. af fru Thora M.). + 21. Sygemedhjælper frk. Kathrine Kristensen Landeværn (d. af Peter L.) og bagersvend Hans Berg Hansen (s. af Svend H., Billund). + 21. Damefrisørinde Bodil Christensen (d. af Hartvig C, Lemvig) og el-montør Ole Bundgaard (s. af Chr. B., Lomborg).

Fødselsdag: 18. Maren Pedersen, Godthaabsvej 12, 70 år. + 13. Pensionist Charles M. Kjærside, Herningvej 19, 80 år. + 18. Fisker Aksel Jeppesen, 50 år. + 20. Tømrerm. Aksel Danielsen, V. Rindum, 50 år. + 20. Bager Jens Visti Andersen, Herningvej 40, 60 år. + 20. Fru Inger Christiansen, Damtoften 4, 70 år.

Døde: 3. Christian Henningsen, 71 år. + 11. Richard Heinrich Lerche, 54 år. + 14. Kristiane Kristensen. + 17. Kathrine Mølgaard Sørensen, De gamles Hjem. + 20. Ane Margrethe Madsen, 81 år.

 

SEPTEMBER

2. Den orienterende afstemning i Rindum om spørgsmålet, sammenlægning med Ringkjøbing Kommune, viste klart flertal for en sammenlægning. 58,2 pct. af de stemmeberettigede mødte op for at stemme. 677 måtte afgive stemme, 395 mødte. Heraf sagde 350 (88,6 pct.) ja til en sammenlægning, og 45  (11,4 pct.) sagde nej. + 8. Amtmand Aage Rangel-Nielsen er over middag død på Ringkjøbing Sygehus. Amtmanden havde været syg i sommer og var indlagt på Rigshospitalet. Efter en ferie genoptog han sit arbejde, og ledede amtsrådets møde i torsdags. Søndag blev han imidlertid syg igen, og mandag blev han indlagt på sygehuset. Amtmand Rangel-Nielsen blev 57 år. Han efterlader hustru og en søn. Borgmester Dalgaard-Knudsen udtaler: Det er med dyb sorg, at vi i byen og på egnen erfarer, at amtmand Rangel-Nielsen pludselig er død. Vi vidste, at han kæmpede med sygdom, men vi så ham gang på gang vende tilbage til arbejdet og håbede stadig, at hans helbred ville bedres, vi følte hans stærke livsvilje - og nu er han ikke mere iblandt os. I amtmand Rangel-Nielsen har ikke blot amtet, men Vestjylland og dansk administration mistet en personlighed, der i sjælden grad forbandt kyndighed, initiativ og lederegenskaber med medmenneskelig forståelse og et ridderligt sind. Samarbejde med ham var inciterende og en belæring. Det var et kort åremål, det blev egn og amt forundt at nyde godt af amtmand Rangel-Nielsens lederskab og hjælp, men hans arbejde har sat spor og har lagt linier, der viser fremover.

Amtsrådssekretær, kontorchef Mogens Nygaard, udtaler ved amtmand Rangel-Nielsens død: På amtsgården modtog vi budskabet om amtmand Rangel-Nielsens død med en dyb følelse af sorg over at have mistet en leder, som vi hver for sig var kommet til at holde af. Amtmanden havde interesseret sig meget for bygningen af amtets nye kontorer, og han interesserede sig nu for de mennesker, som havde deres arbejde der. Han gav os alle de bedst tænkelige arbejdsforhold og tog del i vore glæder og sorger. Vi, der på denne måde kom til at kende ham, mærkede snart, at vi i ham havde den fine embedsmand i ordets allerbedste betydning. Grundighed, pligttroskab, flid og ubestikkelighed var nogle af hans mest iøjnefaldende egenskaber. Hertil kom et levende ønske om at hjælpe, hvor hjælp var påkrævet, og en brændende iver efter at tjene den befolkning, hvis interesser han var sat til at varetage, på den bedste måde. Vi vil savne amtmand Rangel-Nielsen og bevare hans minde i taknemmelig erindring!

Festlighederne i forbindelse med 100 års jubilæet for oprettelsen af Kronprins Frederiks Fond er blevet aflyst grundet på amtmand Rangel-Nielsens død. Amtmanden var medlem af fondens bestyrelse. Samtidig er der indløbet afbud fra fondens protektor, kong Frederik, der skulle være kommet til Ringkjøbing og Hvide Sande for at overvære arrangementerne i forbindelse med jubilæet. »Kronprins Frederiks Fond« begyndte sin virksomhed i 1866 med en kapital på 20.000 kr. Det følgende år var denne vokset til 50.000, fem år senere til ca. 90.000 og i 25-året rådede fonden over en kapital på ca. 245.000 kr. Fondens midler er i årenes løb forøget med bidrag og legater, og nu i hundredåret udgør fondens kapital ca. 880.000 kr., hvortil kommer legater, som bestyres under fonden; de største er »Kaptajn J. Chr. Jensen og Hustru Magdalene, f. Schous Legat« på 100.000 kr. og »Kaptajn Johan Valdemar Witthusens Mindelegat« på godt 50.000 kr.

9. Det er i dag 5 år siden, Vesterhavs-Hallen blev indviet. Hallen har dermed bestået den første vanskelige prøvetid, og den har gjort det på en måde, at selv de mest optimistiske forventninger til dens eksistens er blevet indfriet. + 13. Stavning Flyveplads blev åbnet lørdag eftermiddag ved at sognerådsformand Sigurd Larsen rettede en velkomst til civile og militære myndigheder, gæster og mange andre. Formanden for flyvepladsudvalget, borgmester Dalgaard-Knudsen udtalte: Det er værd at lægge mærke til, at adskillige kommuner har været sammen om at løse denne opgave. Først og fremmest gælder det initiativ, - men det alene gør det nu ikke. Der må også penge til, og det har disse kommuner sørget for. SAS-direktør Johs Nielsen sagde: Der har været funderinger over om vi var bange for at mødes med vestjyderne. Det er vi slet ikke. Vi ved, at herovre er en mand en mand og et ord et ord. Vi har på ingen måde villet negligere vestjyderne, og jeg kan sige, at jeg i mere end 20 år har været gift med en pige fra Ringkjøbing. Så for husfredens skyld ville jeg ikke vove at træde vestjyderne over tæerne. Det kunne have været morsomt, om SAS havde kunnet vise flaget i Stavning. Jeg kan ikke love det i dag, men jeg vil gerne udtrykke min dybeste respekt for den lokale flyveplads. Det står fast, at denne moderne flyveplads vil få stor betydning for egnen. - Umiddelbart efter at flyvepladsen var blevet indviet, indledtes det store underholdningsprogram. Der blev solgt ca. 10.000 billetter men der var mindst dobbelt så mange tilskuere. + 20. Den ældste søn af afdøde viceskoleinspektør Flint, førstelærer Harald Flint, Daler i Sønderjylland, har efter 40 års skolegerning i Daler taget sin afsked efter at være fyldt 67 år. +

22. Sct. Georgs-Gildet har foræret 3000 kr. til de grønne pigespejdere. Pigerne har købt en grund ved siden af hjemmeværnsgården og vil lave en spejderhytte. I stedet for at bygge en ny hytte har de købt en gammel barak, som skal sættes op på grunden og moderniseres. + 24. Socialdemokratiets kredsforenings 50 års jubilæumsfest fik et vellykket forløb. Dagen blev indledt med, at mindes de tre initiativtagere til kredsens stiftelse, sygekasseforretningsfører Carl Møller, sadelmager L. E. Nielsen og repræsentant Chr. Rasmussen, ved en kransenedlægning på deres grave. Mange af talerne hyldede kredsformanden, pens. overpostbud Jacob Jensen, som har varetaget formandshvervet i 20 år.

Sølvbryllup: 26. Malerm. Th. Nygaard og hustru, Enghavevej 34.

Bryllup: 4. Defektrice Anna Astrup Hansen (d. af murerm. Astrup Hansen) og depotindehaver Niels Chr. J. Madsen (s. af købm. Aage M.). + 11. Lærerinde Anna Grethe Terkildsen (d. af Peter T., Ødsted) og lærer Chresten Astrup Christensen (s. af Jeppe C, Fyrstenborg, Sædding). + 18. Ekspeditrice Mona Orloff Pedersen (d. af arbmd. E. P., Bramminge) og radiomekaniker John K. Nielsen (s. af chauffør C. N.). + 25. Husass. Eva Kusk Christensen (d. af gdr. Chr. K. C, Hanning) og handelsm. Jørgen Hvidbjerg, Skjern (s. af pølseforhdl. Valdemar H.).

Fødselsdag: 3. Fru Signe Madsen, Vejskillingen 7, 60 år.

Jubilæum: 1. Kontrollør E. Bringsted, 25 år ved Post- og Telegrafvæsenet.

Døde: 2. Jens Nørgaard Lauridsen. + 4. Peter Petersen. + 9. Nina Marie Andersen. + 11. Sofie Marie Kjær Jensen. + 24. Troels Faurholdt Andersen. + 25. Peter Qvisgaard. + 26. Anny Thaysen.

Til top