Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1968-69

Ringkjøbings rådhuse

ved J. I. Bøgner

Efterhånden som købstadsvæsenet udviklede sig i middelalderen, blev der i de fleste byer opført rådhuse, hvis størrelse og anselighed blev et symbol på stadens betydning og selvstændighed. I almindelighed fik rådhuset sin plads ved byens hovedtorv, og foruden Lokaler til administration og retsvæsen var der også tit skaffet rum til brandvæsen, våben og andet.

Ringkjøbing har jo aldrig været nogen stor by, og de første rådhuse var derfor også kun ret uanselige, enfløjede og enetages bygninger.

Hvornår det første rådhus er opført, kan der næppe gives nogen sikker oplysning om, men det omtales i alle det 17. århundredes krige, især i Svenskekrigen. Bygningen har da sikkert også gjort tjeneste som vagtlokale.

De ældste dokumenter i arkivet, der specielt drejer sig om rådhuset, synes at være fra 1736, da der foreligger en beretning om istandsættelsen af den daværende rådhusbygning; hvorvidt denne er den samme som fra krigene i 1700-tallet kan ikke afgøres.

Det fremgår af skrivelsen, at rådhuset havde den samme beliggenhed som i dag mellem kirken og torvet. Det var en bygning på 22 alens længde og 10 alens bredde, og den var opført af bindingsværk, idet der tales om stolpernes fornyelse og kampestenenes omlægning og forhøjelse under stolperne. I en indberetning fra magistraten (de Jessen'ske relationer 1744, se Hards. Aarb. 1919. s. 143) får rådhuset følgende omtale: »Her i byen er også et gammelt forfaldent rådhus, bestående af 8 fag mur og bindingsværk, teglhængt, hvorudi rådstue og bytingsret hver på sit sted holdes«.

Dette ældste reparerede rådhus stod nu i ca. 40 år, men var da så brøstfældigt, at det måtte fornyes. Herom fortæller følgende skrivelse af 3. juli 1776:

»Som denne Bys Raadstue befindes saa gammelt og brøstfældigt, at det er befrygteligt, den vil falde, naar de derudi værende Støtter ej længere saadant kan imodstaa, saa finder vi højfornøden derover at lade tage lovlig Syn ved dertil udnævnte kyndige Haandværkere.«

Magistraten anmoder derpå tømmermændene og snedkerne Laurits Kiær, Peter Stougaard, Sylvester Nielsen og Hans Nielsen, smedene Jens Christian Bruun og Niels Frandsen, murermestrene Laurits Hansen og Hans Christensen Holm samt glarmesteren Christian Thim om at møde næste dag, den 4. juli, kl. 2 eftermiddag på rådstuen for at holde syn og udfinde, om det kan nytte noget at foretage nogen reparation, eller om bygningen helt skal nedrives. I sidste tilfælde skulle de gøre nyt overslag over, hvad et nyt rådhus af samme længde som det gamle med fornøden indretning og værelser til rådstue og tingstue, arrestkamre og kældere til arrestanter og delinkventer kunne komme til at koste, alt i alt af grundmur, som måtte anses for det tjenligste og bestandigste for fremtiden.

Håndværkerne mødte efter tilsigelsen og afgiver nu denne kendelse: - - - »og da nøje efterset og betragtet Raadstuens Brøstfældighed og Ringhed, som saaledes af os paaskønnes, at den ej tjener til nogen Reparation paa den Maade, at den kunde føres i forsvarlig Stand, men af os anses daarlig nok til at nedrives og af ny opsættes, som paa Bekostning vil blive.« Der følger nu en specificeret opstilling for de enkelte fag, og efter denne vil materialerne beløbe sig til 822 Rdl. Håndværkernes indstilling slutter: Forestaaende er efter vores bedste og nøjeste Indseende overvejet, og vil Raadstuens Opbyggelse medtage foreskrevne Materialer, men at bestemme, hvad Bekostning Bygningen vil medtage til Arbejdsløn for de dertil brugende adskillige Haandværkere, kunde bedst ske ved Licitation«.

Magistraten beslutter sig nu til at følge håndværkernes råd om at opføre et nyt rådhus, og allerede den 15. juli indberetter de deres ønsker i en lang skrivelse til stiftsbefalingsmanden, Levetzau, i Ribe. Denne skrivelse indeholder forslag til en omlægning af jurisdiktionerne, og da den både ved sin form og sit indhold ikke er uden en vis interesse, skal den gengives i hovedtrækkene:

»Den allerstørste nødvendighed driver os til at incomodere underdanigst Deres Højvelbaarenhed med Forestilling om denne Bys Raadhusets yderste Brøstfældighed og med lige Underdanighed at søge om Middel og naadigste Hjælp til dens Oprejsning; thi hvad Raadstuen angaar, da viser hoslagte Syns Forretning, at dens Brøstfældighed er af en saadan Rigtighed, at den staar lige som paa sidste Hæld til sit Fald, saa at ingen Reparation kan remedere Raadstuens slette Tilstand, da samme allerede i Aaret 1763 var saa ringe, at den daværende Magistrat gjorde derom allerunderdanigst Ansøgning, men hvad Resolution derpaa faldt, er os uvidende; ja Arrestkamrene og Kælderen er saa slette beskaffende, at ingen Arrestant uden havende Vagt hos sig kan sikkert derudi forvares, og for faa Aar siden er der bleven satte Støtter inden i den Stue, hvor Raadstueretten holdes; thi i dets Mangel havde den allerede været falden. At beskrive videre Raadstuens ringe Tilstand er ufornødent derom længere at opholde Deres Højvelbaarenhed, som selv ved Deres høje Nærværelse her paa Stedet har dertil været et øjensynligt Vidne. Betragtes nu dernæst, hvad det vil koste at bygge en ny Raadstue - da vel lidet af den gamle vil være tjenlig - den vi har anset at blive bedst af Brandmur, da Omkostningerne ved at bygge den af Bindingsværk vilde ikke blive stort forskellig, da beløber samme sig til - Arbejdsløn undtagen - 822 Rdl. efter hosfølgende Syns og Taxations Forretning, men som vilde nok ialt fylde 1000 Rdl. Her kommer nu Vanskelighederne naadigste Herre, hvorfra disse Omkostninger paa bedste Maade kunde erlanges og bestrides; thi i Betragtning af Byens Ringhed og Indvaanernes Tilstand, hvoraf de fleste er fattige og uformuende, viser Umuligheden sig soleklar, at Raadstuen ved Byens og Indvaanernes Hjælp, denne Bygning aldrig kan blive opført, men maa underkastes den Skæbne at falde af sig selv, og derfor understaar vi os med dyb Submission at gøre følgende Forestilling til højnaadige Herre nemlig: At ligesom der er sket i Holstebro, hvor Herrederne er paalagt at komme den forfaldne Raadstue til Hjælp, samme Naade maatte ogsaa vederfares vores Raadstue. Vel er sandt, at Herrederne ikke er tingsøgende Ringkjøbings Raadstue, men naar naadigst maatte tages i Betragtning, 1) at Ringkjøbing ligger i Hind Herred, med hvilken er under Jurisdiktionen combineret Ulfborg Herred; Bølling Herred, hvis betjentere er tillige Byens, holdes kuns en Mil her fra Byen, og for 2) at der til disse Jurisdiktioner er intet vist Tinghus bygt, men maa holdes paa Bøndersteder, og mindre er til nogle af disse noget Arresthus, men maa alle Tider søge at faa deres Malificanter herpaa Raadstuen hensatte, da for det 3) vilde blive disse Herreder en stor Bekostning, naar de efter de kongelige Anordninger skulde bygge forsvarlige Ting- og Arresthuse og tillige holde og lønne en Arrestforvarer. Ligesom det ogsaa er besværligt for Herrederne, at de i mange Tider, ja undertiden hele Aaret maa give tvende Mænd i det mindste til Vagt over de Arrestanter, her indsættes, foruden Betaling til Byen for Arresthus med videre: Saa synes vi, det kunde blive en Lettelse baade for Byen og Herrederne, naar disse tvende Jurisdiktioner Ulfborg-Hind og Bølling Herreder blev ved kongelige allernaadigst Samtykke og Deres Højvelbaarenheds naadige og højfornemme Forestilling combinerede under Byen, og deres Rettergange her administreredes af deres anordnede Betjentere, da Herredsfogden for Ulfborg og Hind Herreder opholder sig her i Byen og har 3 Mile at rejse ugentlig til sit Ting* (*Ved Aar 1695 blev Ulfborg og Hind Herreder lagt sammen, og det fælles tingsted blev siden ved Madum Kirke indtil 1778, da det blev flyttet til Ringkjøbing (efter Storgaard-Pedersens Hind Herreds Historie og Topografi.) hvilket vi ikke kan forestille os, at Amtmanden, Hr. Justitsråd Hansen skulde vise Modvillighed udi, siden det bliver i Tiden Herrederne til Lettelse, og da kunde disse to Herreder paalægges at svare i to Aar 8 sk. a Tønde Hartkorn, som kunde blive af 5570 Tønde, som disse Herreder bestaar af - de complette Herregaarde undtagen - den Summa 928 RdL, da Byen kunde tillægge Resten og tillige holde Raadstuen vedlige for Eftertiden uden at komme Herrederne til Besværing, og naar saadant kunde blive naadigst approberet, kunde holdes Licitation og Materialer anskaffes til Bygningens Opførelse. Vi sætter vores underdanigste Tillid til Deres Højvelbaarenheds sædvanlige Naade mod denne fattige By, at den paa denne Maade, da vi ingen bedre har kunnet udfinde, kunde faa sin faldefærdige Raadstue opbygget, der som et Publique Hus er højst fornøden og Søetaten og Malificanternes sikre forvaring med videre; hvilket baade for Rettens Administration, Sessionernes Holdelse for Land - vi og haaber stadig sker, naar højnaadige Herre vil naadigst antage sig den nødvendige Sag og samme med sine Omstændigheder paa det bedste hos Majestæten forestille og recommendere, hvorom vi paa egne og Byens Vegne vores berømmelige Stiftsbefalingsmand underdanigst beder og andrager.«

Underskrevet af byfoged Montagne og rådmand Hviid.

 

Stiftsamtmanden stillede sig forstående og venlig overfor tanken, og der opsættes nu en lang ansøgning til kongen af omtrent samme indhold og form som ovennævnte, og såvel amtmand Hansen som stiftsamtmanden anbefaler sammenlægningen af jurisdiktionerne.

Amtmand Hansen oplyser, at »han har indhentet Proprietærernes Betænkninger i Henseende til disse tre Herredstingsteders Forflyttelse til Ringkjøbing og funden, at ingen af dem har noget derimod, tværtimod anses Forflytningen at være gavnlig«. Efter en yderlig anbefaling hedder det til sidst, at »Tegningen, som Huset siden skal bygges efter, maatte vorde forfærdiget i Overlæg med mig, som efter min allerunderdanigste Pligt vilde derved anvende mig paa at forsikre Herrederne den tilstrækkelige Nytte af en vigtig Bekostning«.

Ogsaa stiftsamtmanden anbefaler: »Ringkjøbing Raadstues Brøstag Faldefærdighed er mig ligesaa bekendt som Byens og Borgesskabets Uformuenhed til samme alene og uden Hjælp at opbygge eller varigt at istandsætte«, og senere skrives, »hvorefter Retterne for ovenmeldte Jurisdiktioner fremdeles herefter kunde holdes paa Ringkjøbing Raadstue paa samme Dage som hidtil, nemlig Raadstueretten om Mandagen, Bølling Herreds Ting om Tirsdagen, Ulfborg-Hind Herreds om Onsdagen og Bytinget om Fredagen«.

Kongens og regeringens svar udstedes den 23. april 1777 og er en fuldstændig tiltrædelse af andragendet. Her skal kun gengives kongebrevets første og sidste del:

Vi Christian den Syvende af Guds Naade m. v. Vor Bevaagenhed som tilforn - Derefter Du dig allernaadigst haver at rette og herom den fornødne Anstalt at lade føje samt Os ellers at indberette, at Du denne Ordre haver bekommet. Befalende Dig Gud.

Skrevet paa Vor Slot Christiansborg udi Vor Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn den 23. April 1777.

Under Vor Kongelige Haand og Signet. Christian Rex

 

Skrivelsen var stilet til amtmanden, Justitsråd Hansen, og han tager nu sagen i sin hånd og lader udarbejde tegninger og konditioner.

Der foreligger i sagens akter en halv snes skitser, men efter en forklarende beskrivelse ser det ud til, at det er nedenstående plan, der er fulgt.

Der er kun grundplan af stuen, ikke af kælderen, og på loftet var et værelse til arkiv og til andet af byens sager. Brandsagerne skulle anbringes i et op til rådhuset beliggende sprøjtehus.

En anden skitse viser i grove træk huset med facaden mod torvet.

Længden af den ny bygning var den samme som på det gamle rådhus, nemlig 22 alen, hvorimod bredden blev 5 alen større fra 10 til 15 alen. Den nordre side skulle følge den gamle mur, mens den søndre blev rykket 5 alen ud på torvet.

Angående tegningerne meddeles det iøvrigt:

»Enhver indser lettelig, at Tegningen ej kan være så akkurat, som man ønskede, da ingen er her i Egnen, som kan gøre Tegninger, og man har villet forskaane Byen for de Udgifter, som det vilde aarsage, naar den andetsteds af kyndige Folk skulde for ikke ubetydelig Betaling været forfærdiget. Det vil altsaa være meget betimeligt, at der kunde udfordres en eller anden Forandring, hvorfor man ved Approbationen forbeholde sig at have uhindret Tilsyn med Bygningen og dens Indretning for at rette Fejlene.«

Ved licitationen, der afholdtes den 2. oktbr. 1777, blev tilbudene betydelig dyrere end beregnet. De tre borgere Peter Tang, Jens Bjerg Rindom og Søren Tang fik opførelsen i entreprise for 1600 Rdl., hvorfra dog gik det gamle rådhus, der blev vurderet til 150 Rdl., og som de selv skulle nedbryde. Udgiften blev altså 1450 Rdl., og rådhuset skulle stå færdigt til sommeren 1778 inden august måneds udgang.

Det er sikkert blevet magistraten en skuffelse, at byen dog kom til at betale så meget af udgiften til rådhusets opførelse. I stedet for en beregnet udgift på 73 Rdl., som det er nævnt i den lange redegørelse til stiftsamtmanden, blev det nu på 522 Rdl., og dertil kom de fremtidige vedligeholdelser. Beløbet blev dækket ved, at man overførte 139 Rdl. af sidste års (1777) overskud, medens de resterende 383 Rdl. blev udskrevet ved en ekstra ligning på byens borgere. Rådmændene og de eligerede borgere ville også have et andet licitationsbud, der gik ud på at opføre bygningen efter regning for hvert enkelt fag, men amtmanden foretrak den anden form med entreprisen til de tre borgere, og denne ordning bifaldt stiftamtmanden.

Af en senere skrivelse fra Ringkjøbing Amt fra 1819, kan man se, at byen har besværet sig over alene at skulle vedligeholde bygningen. Amtet indrømmer, at det er en ret trykkende byrde, men hævder, at byen dog også har fordel af, at herredstingene holdes her, og det fastslås derfor, at det vedbliver at være som forhen, hvor byen alene betaler alle vedligeholdelsesudgifterne.

Dette nye, og i hvert fald andet, rådhus stod således færdigt i eftersommeren 1778, og blev et halvt år senere - hvad sikkert ingen havde regnet med ved dets opførelse - delvis taget i brug af militæret (derom senere). Selv om det var en halv gang så stort som det gamle og opført af grundmur, kan det jo ikke siges at være nogen særlig prangende bygning. Det fik heller ikke nogen lang levetid, kun 70 år, idet det i 1849 blev erstattet af det nuværende tredie rådhus.

Medens der findes både skitser, beskrivelser og adskillige dokumenter ved rådhusopførelsen i 1778, er det forholdsvis lidt materiale, der står til rådighed, når talen er om det sidste rådhus, skønt dettes opførelse ligger betydelig nærmere på vor tid. I byens arkiv findes kun nogle protokollater i kommunebestyrelsens forhandlingsprotokol samt i auktionsprotokollen over licitationer, der er afholdt i anledning af det påtænkte arbejde, men der findes ingen tegninger og ingen bilag, idet der hverken findes kopibøger eller journalbøger fra tiden omkring 1850 i byens arkiv.

Selv om tilførslerne i protokollerne er ret kortfattede, kan der dog i grove træk gives en del oplysninger om dette sidste rådhus' opførelse, og manglen af tegninger er afhjulpet ved, at det gennem ældre folks hukommelse - således fhv. kontorbestyrer Petersen - er muligt at rekonstruere stueplanens indretning med temmelig stor nøjagtighed; denne nederste etage blev nemlig fuldstændig omændret i 1918, da ting- og arresthuset blev udskilt fra rådhuset; derimod er 1. sal og bygningens ydre det samme som 1849. Ligeledes kan det gennem en gammel situationsplan over kirke- og torvepladsen fra 1815, der er i museets besiddelse, og som elskværdigt er stillet til rådighed, lade sig gøre at fastlægge bygningens beliggenhed i forhold til de tidligere rådhuses pladser. Det er muligt, at der i amtets arkiv kan findes akter, som kan supplere disse oplysninger.

Ønskeligheden af et nyt rådhus står utvivlsomt i forbindelse med de ny love fra omkring 1840, hvorved der oprettes både byråd og amtsråd; særlig det sidste skulle jo i amtsbyen have et lokale til sine møder, og man ser da også, at planen om en ny bygning allerede er fremme i midten af 1840'erne, og der udarbejdes tegninger.

Den 25. Juni 1846 meddeles imidlertid i kommunalbestyrelsens forhandlingsprotokol, at sagen må stilles i bero, da byen ikke kan erhverve en ejendom øst for den gamle rådstue, hvis grund er nødvendig for den planlagte nybygning. Ejeren af dette hus, Chr. Traiberg, vil godt sælge, men det møder vanskeligheder hos den tidligere ejer, fhv. Gjørtler, aftægtsmand Hans Gadmand, der har kontraktmæssig ret til at bo på livstid i sit gamle hus. Det meddeles dog, at man vil forsøge at skaffe et andet hus i byen, så der kunne finde en byttehandel sted.

Sagen trækker imidlertid så meget i langdrag, at kancelliet til sidst forespørger, om der ikke kan skaffes en anden byggegrund til det ny råd- og ting- og arresthus. Men hertil svarer byen nej.

Omsider lykkes det dog ved forhandling med stiftsøvrigheden at erhverve en del af den gamle kirkegård beregnet til arresthusets fangegård. Kancelliets approbation på opførelsen af den ny bygning foreligger den 30. juli 1847, og det vedtages at udbyde arbejdet ved licitation.

Der holdes nu tre på hinanden ret hurtigt følgende licitationer, den 30. aug., 4. oktbr. og 2. Novbr. Ved alle tre licitationer fremgår det af konditionerne, at bygningen først skal opføres 1849. Iflg. et overslag regner man med, at rådhuset skal koste 9050 Rdl.

Ved begge de første licitationer er murermester Rosengaard lavestbydende med henholdsvis 10.000 og 9300 Rdl. Af andre bydende nævnes snedker Harpøth, konsul Husted, købmand Lange, snedker Bork og købmand J. Bollerup. Imidlertid bliver disse tilbud ikke antaget, skønt det sidste bud ligger tæt på overslagssummen. Først den tredie licitations bud bliver approberet, men det ligger også helt nede på 8985 Rdl., og det er tre af de nævnte bydende, der har slået sig sammen, nemlig murermester Rosengaard, snedkermester Bork og købmand L. Lange.

Først på året 1849 påbegyndtes arbejdet, og den 17. marts nedlægges grundstenen. Det gamle blad Ringkjøbing Amtstidende har såvel ved denne højtidelighed som ved den senere indvielse et lille referat. Om grundstensnedlæggelsen den 17. marts meddeles følgende:

Vor By har i Dag haft en Højtidelighed derved, at Grundstenen blev lagt til den ny Raadstuebygning, der tillige skal indbefatte det for Byen og den tilhørende Landjurisdiktion fælles Fængselslokale samt Byens Sprøjtehus. Fra Kl. 10½ til 11 ringedes med Kirkens største Klokke; derefter begav Amtmand, Byens verdslige og gejstlige Øvrighedspersoner, dens Borgerrepræsentanter og de tilstedeværende Amtsraadsmedlemmer sig fra det interimistiske Retslokale til Byggepladsen, hvor Hr. Amtmanden, Grev Schulin efter nogle indledende Ord oplæste et Dokument indeholdende Oplysning om den Kongelige Befaling til Bygningens Opførelse m. v., hvortil var føjet Opgivelse af den nuværende Amtmands, Byens verdslige og gejstlige Øvrighedspersoners, dens Borgerrepræsentanters og Amtsraadets Medlemmers Navne, desuden Tankesproget: »Grundfæstet den staar under Guds Varetægt.« Dokumentet blev derefter tillige med et Eksemplar af de under vor nu regerende Konge myntede ny Speciestykker indlagt i en Glasflaske, og denne indfattet i en Blykapsel samt derefter af Hr. Amtmanden indmuret i Grunden. Sognepræsten holdt derpaa en kort smuk Tale passende til Højtideligheden, som bivaanedes af en stor Del af Byens Indvaanere og adskillige af Landjurisdiktionens Beboere. Bygningen, hvis Opførelse efter Licitation er overtaget af Murermester Rosengaard, Købmand L. Lange og Snedkermester Borch, alle heraf Byen, skal være fuldført til indeværende Aars Oktober.

Der står intet om, hvor grundstensdokumentet blev nedlagt, men sandsynligvis er det vel sket i et af hjørnerne ud mod torvet.

Den ny bygning var i grundflade ca. en halv gang så stor som den gamle. Denne var som tidligere nævnt ca. 23 alen lang og 16 alen bred, den ny rådstuebygning havde samme bredde, men længden var ca. 36 alen, og dertil kom, at den var på 2 etager. Som lige nævnt måtte der en grundudvielse til mod øst.

Man vil heraf kunne forstå, at den vestligste del af det nuværende rådhus ligger på de gamles plads, hvorimod den østligste del ligger på ny grund. Endvidere kan bemærkes den gamle, skrå indgang fra torvet til Kirken, omtrent hele kvistpartiets plads på rådhuset. Man ser let i dag, at ved at flytte rådhuset disse alen mod øst, er det kommet til at ligge omtrent midt for torvet; det har derved fået en langt mere smuk og central plads end nogensinde før.

Arbejdet skred nu rask fra hånden i løbet af sommeren 1849, kun forstyrret af et enkelt fjendebesøg (derom senere), og den 28. Novbr. afleverede entreprenørerne rådhuset til kommunen. Terminen for arbejdets fuldendelse var knap overholdt, men da »man under Arbejdets Udførelse har haft rigelig Lejlighed til at erfare, at Arbejdet i enhver henseende er udført med Akkuratesse og Smag, og der desuden af Entreprenørerne er anvendt flere Bekostninger paa enkelte Dele end Overslaget indeholder«, fandt kommunalbestyrelsen og tilsynet ingen grund til at gøre nogen ophævelse, men udbetalte restbeløbene af licitationssummen.

Tilførslen i den gamle forhandlingsprotokol viser, at det var håndværkere af den »gamle skole«, for hvem det var en æresag at skaffe byen et smukt rådhus; det er da også lykkedes så godt, at Ringkjøbingenserne, 3-4 slægtled senere, endnu kan glæde sig over deres Værk.

Af de udbetalte beløb, samt også af omtalen af købesummen for det gamle hus øst for rådhuset, kan ses, at byen skulle udrede en trediedel og landet (amtet) de to trediedele af udgifterne, og denne fordeling af rådhusets udgifter og drift er stadig i brug. Amtets to tilsynsførende med bygningens opførelse var lærer Fjord og kammerråd Koefod.

En uges tid efter afleveringen fandt indvielsen sted. Herom indeholder Ringkjøbing Amtstidende følgende den 4. Decbr.:

Vor lille By har i Dag været i ualmindelig Bevægelse i Anledning af en dobbelt Højtidelighed, nemlig den ny Raadstuebygnings Indvielse og Valget af en Deputeret til Folketinget, (Det første Folketingsvalg). Efter den i Forvejen skete Indbydelse samledes i Formiddags paa det interimistiske Tingsted Amtmanden, Byfogden, Byens øvrige Embedsmænd, dens Kommunalbestyrelse samt de fleste af Jurisdiktionens Gejstlige, hvorfra de begav sig til Raadstuesalen i den ny Bygning. Salen var smykket med Hans Maj. Kongens Portræt, over hvilken to Danebrogsfaner var ophængt. Hr. Amtmanden betraadte Talerstolen, og efter en kort i Anledningen passende Tale i Hans Maj. Kongens Navn indviede Bygningen til Raadstue for Ringkjøbing og Ting- og Arresthus for Byen og tilhørende Landjurisdiktion i Ulfborg og Hind Herreder. Derefter betraadte Byfogden Talerstolen og holdt en til Højtideligheden passende Tale. Byfogden opfordrede den talrige Forsamling til efter Højtidelighedens Slutning at tage Bygningen i Øjesyn. Den ny Raadstuebygning er baade solid og smuk, saa at den maa tilfredsstille enhver billig Fordring til Entreprenørerne.

Referatet slutter derefter med en kort omtale af valghandlingen på torvet, hvor pastor Schøler, Staby, sejrede ved kåring, uden at skriftlig afstemning blev forlangt, over sine to modkandidater provst Krarup, Ulfborg, og sognefoged Morten Søe, Ølstrup.

I 1919 blev som omtalt ting- og arresthuset udskilt fra rådhusbygningen, og denne har siden kun været anvendt i den kommunale administrations tjeneste. I adskillige år havde kommuneforvaltningen, efter at denne var blevet mere omfattende, da haft til huse i murermester Sivertsens ejendom i Østergade nr. 40.

Igennem adskillige århundreder har byens skiftende rådhuse altså haft den samme beliggenhed på torvets nordlige side. Hårde tider er gået over dem; såvel egne som fremmede tropper har lagt beslag på deres lokaler, men de har om end med besvær stået for deres tryk, og de har set mildere dage vende tilbage, når fjenderne - »Gud evig Ære og Lov« - havde forladt byen.

Større ulykker og ildsvåde synes aldrig at have hærget de gamle huse, men tidens tand har langssomt gnavet på dem, og udviklingen og større forhold har nødvendiggjort fornyelser.

Sammen med de to nærliggende bygninger, kirken og skolen, har rådhuset med rettens sæde dannet et tresidet kulturcenter midt i byen lige fra den tid, da Ringkjøbing fremstod som købstad.

Min spådom fra 1942, om at rådhuset som kommunal administrationsbygning alene måske kunne gøre fyldest i 100 år endnu, holdt ikke. Udviklingen rider hurtigere. I adskillige år har der været for lidt plads på det gamle råhus, så nogle administrationsgrene (f. eks. skattevæsnet) har været henlagt til andre steder i byen, og det er klart, at de forestående kommunesammenlægninger nødvendigvis måtte medføre opførelsen af et nyt rådhus. Dette arbejde er nu i fuld gang med enig tilslutning fra alle omegnens kommuner, der skal sammenlægges med Ringkjøbing. Den ny administrationsbygning, der er kombineret med tiltrængte bibliotekslokaler, synes i det store og hele at kunne stå færdig til storkommunens oprettelse d. 1/4 1970.

Det stod også klart, at et nyt rådhus ikke som forgængerne kunne placeres ved torvet, men den beliggenhed ved fjorden, som er valgt, har ikke vundet udelt tilslutning fra alle Ringkjøbingbeboernes side, men der er næppe tvivl om, at der fra byrådets og arkitektens side er taget i betragtning at skabe så gode og rummelige lokaler, at det fuldt ud kan dække storkommunens behov adskillige år fremover, hvor mange - ja det skal jeg i dag undlade at spå om.

 

 

1968

OKTOBER

2. De store forretningsbyggerier i Nygade er så fremskredne, at politiet har fastsat datoen for åbningen af gaden. Lørdag den 12. oktober fjernes »gennemkørsel forbudt«-skiltene, og gaden igennem opsættes »stopforbuds«-skiltene igen, så gaden trafikalt set vender tilbage til forårets status. + 3. Tak og anerkendelse til de mange, der giver blod til Ringkjøbing Sygehus. - Munter underholdning ved parodisten Carl Nielsen og dertil smørrebrød og dans. Bloddonorkorpset var indbyder til festen. I hverdagen giver over 600 mennesker blod til sygehuset. Betydningen af denne indsats blev omtalt i overlæge Finn Jensens velkomsttale. + 7. Idrætsforeningens kvalifikationshold i håndbold kunne ikke gentage sejren fra i fjor i weekendens jubilæumsturnering i Hamborg. Klubben blev henvist til 3. pladsen. + 8. Kulturministeriet meddeler, at fredningen af Klægbanken forlænges med en ny 3-årig periode - altså til september 1971. Fredningen gælder selve Klægbanken plus de arealer i fjorden, som ligger inden for 1 km fra øen. + Det nystartede boligselskab, Ringkjøbing Byg-Bo, indleder om kort tid byggeriet i Rindum. I første omgang opføres 10 enfamilieshuse plus to huse, der indrettes som klublejligheder. + 9. Dirigenten i Frimærkeklubbens generalforsamling, Erik Vesterager, opretholdt ro og orden med en nyskinnende sølvdirigentklokke, som foreningen har vundet i klubkonkurrencen for Nordvestjylland. Sølvklokken har klubben fået ved at vinde i klubkonkurrencen i 3 år i træk. + 11. Tennisklubben får mulighed for at etablere et lysanlæg på banerne ved Kongevej samtidig med, at Idrætsforeningen bygger sit lysanlæg på fodboldtræningsbanerne. Byrådet godkendte projektet ved mødet i aftes og heri en udgiftsforøgelse på 2000 kr. til et stik, som kan udnyttes af tennisklubben, når den får behov for det. + Til en festlig, klingende messingsuppe, leveret af KFUM-spejdernes orkester, blev det i går bekendtgjort, at KFUM-patruljen »Snepperne« under Iver Albæk Pedersens ledelse havde vundet Set. Georgsgildets eftertragtede vandrestander. + Med baggrund i den opståede frygt for udbredt kriminalitet blandt 7. klasseelever på Ringkjøbing Skole samledes en gruppe forældre og lærere til en indgående drøftelse af problemerne på skolen torsdag aften. Formålet med mødet var at finde frem til, hvordan man fra forældreside bedst kan hjælpe børnene ud af den uheldige situation. Mødet fik et meget positivt forløb, udtaler stadsskoleinspektør Chr. Christensen. Man drøftede bl. a. den tiltagende rygning i skolen, børnenes lommepenge, deres litteratur og problemet »at gå i byen«. + 15. Nordsøværftet søsætter tirsdag byggenummer 42, en kutter. Inden månedens udgang afleveres den kutter, som i øjeblikket ligger ved monteringskajen. + Ved Hedeselskabets repræsentantskabsvalg er amtmand A. J. Bach, Ringkjøbing, nyvalgt for Ringkjøbing Amt. Valgperioden er 6 år, og amtmand Bach indtræder den 1. november i repræsentantskabet. + Eminente skuespilpræstationer i Ringkjøbing. Helt udsolgt til sæsonens første teaterforestilling. Der var enormt bifald til lyst- og gæstespillet »Den besvimede hest«, i Højskolehotellets store og lille sal, begge tætpakket af publikum i aftes. Ebbe Rodes præstation var formidabel. + 15. Jeg tror, at ægteskabet i omtrent de lovrammer, vi har nu, er den bedste ramme om familieliv, understregede dommer Svend Aage Christensen, Ringkjøbing, på Unge Hjems møde på Borgen. - Et hjem med far og mor har vist sig at være bedre for et barn end institutioner eller miljøet hos den enlige mor og nok så kærlige bedsteforældre, fandt dommeren, der vendte sig mod tanken om gruppeægteskaber. Miljøets betydning fandt dommer Christensen mindre end tidligere antaget. - Det vigtigste er, at der er et hjem. + 17. Turistforeningerne i Brande, Esbjerg, Herning, Holstebro, Ikast, Karup, Lemvig, Ribe, Ringkjøbing, Rømø, Skjern-Tarm, Struer, Tønder, Ulfborg, Varde, Vemb og Vinderup er gået ind i et brochuresamarbejde, der i løbet af et års tid vil resultere i en farvebrochure af meget høj standard. - Beslutningen blev truffet på et møde i Herning, ledet af formanden for Vestjysk Kreds, bogtrykker Holger Rasmussen, Ringkjøbing. + Der deltog omkring 200 mennesker i den høstfest, som Ringkjøbingegnens Landboforening og Ulfborg-Hind Herreders Husholdningsforening i aftes holdt på Højskolehotellet. + 18. Turistforeningens nye love færdigbehandlet. + 22. Handelsstanden imod skitseret vejprojekt. Ønsker ikke hovedvejsforlægning ad Nørredige, men kan gå ind for en forlægning ad Røgind-Trekløver, blot man trafikmæssigt set kan blive frit stillet i byens centrum. + Sagfører Hammersøe, Ringkjøbing, død i en alder af 87 år. - I en periode spillede sagfører Hammersøe en betydelig rolle i det offentlige liv. Han var medlem af byrådet i tiden fra 1917 til 1925 valgt af Venstre, og fra 1921 var han byens borgmester. I disse år var han tillige medlem af Ringkjøbing Venstreforenings bestyrelse og nogle år dens formand. + 23. Overmontør Erling Christensen valgtes i aftes til formand for Socialdemokratiet i Ringkjøbing. + 24. Nu skal skolebørnene i Ringkjøbing have tandkontaktbøger med hjem efter besøg hos skoletandlægen. Formålet med denne ordning er at udbygge kontakten mellem skoletandlægen og hjemmet. + Et besøg hos gartner N. Poulsen, der i 56 år har været gartner og planteskoleejer i Ringkjøbing. Niels Poulsen, Byskellet, bestemte sig allerede som dreng for dette livsarbejde. Han passer stadig med usvækket energi og interesse sin virksomhed, skønt han den 28. oktober fylder 80 år. + 450 til krydsild med Ringkjøbing Byråd. Venstres Ungdom og de politiske partier i Ringkjøbing kan rent deltagelsesmæssigt notere sig for en stor succes med mødet. + 30. »Vandringer i Kaj Munks Vedersø« er titlen på en bog, som udkommer i efteråret på forlaget Aros, Århus. Bogen indeholder ca. 50 tegninger fra Vedersø-egnen af kunstneren Henry Bailum, Holstebro. Han har også taget initiativet til bogens fremkomst, idet han har indhentet tilladelse hos fru Lise Munk og Nyt Nordisk Forlag til at benytte brudstykker af artikler, omhandlende Vedersø, som Kaj Munk i sin tid skrev til forskellige blade, og som senere blev samlet i mindeudgavens to bind: »Dagen er inde« og »En digters vej«. - Disse artikler er nu blevet samlet med en kort, forbindende tekst af Henry Bailum, som også har skrevet bogens indledning. Forlaget Aros har overladt trykningen af bogen til A. Rasmussens Bogtrykkeri. + Ros og medalje til nye snedkersvende. Snedkerlærling Svend Rasmussen Holm har fået bronzemedalje for sit svendestykke, et køkkenbord. Det er den næsthøjeste karakter, der gives. Svend Rasmussen er udlært hos Harald Andersen, Muldbjerg. - Snedkerlærling Egon Nielsen, der er udlært hos Orla Albæk Pedersen, Ringkjøbing, og Karsten Ruby, Skjern, blev svende med ros. + Navneskifte på Nygade-forretning. Forretningen Magasin PV skal fremover kaldes Grosbøl, hvilket naturligvis stammer fra den nye indehavers navn, Per Grosbøl.

Fødselsdag: 4. Knud Larsen, Fjordvang 2, 75 år. + 6. Andreas Poulsen, Smedegade 14, 60 år. + 15. Landm. Ejner Pedersen, Bymarken, 50 år. + 16. Fisker Jens Mortensen, Bymarken, 70 år. + 16. Oskar Peder Nielsen, Bymarken, 60 år. + 24. Kioskejer Aage Sørensen, 50 år. + 25. Thyra Andersen, Ved Fjorden 7, 60 år. + 26. Søren Mose, 75 år. + 27. Andreas Nielsen, Rindum Plejehjem, 90 år.

Jubilæum: Cigarhandler Sven Fastrup, 40 år.

Bryllup: 12. Bankass. Hanne Knudsen (d. af læderhdl. F. K., Haderslev) og bankfuldmægtig Jørgen Josefsen (s. af gartner A. J., Ringk.). + 12. Lærerstud. Inger Christensen (d. af distriktsmontør E. C, Ringk.) og lærerstud. Ivan Krogh Hansen (s. af G. H., Holstebro). + 12. Kamma Henriksen, Ringk. (d. af J. H., Ringk.) og John Højbjerg Larsen, Farum (s. af H. S. L., Lem). + 26. Grethe Stræde (d. af J. S., Rindum) og Arne Opstrup, Stadil (s. af A. O., Stadil).

Sølvbryllup: 1. Erik Brædstrup-Holm og hustru, Bymarken. + 3. Bådfører Knud H. Jensen og hustru, Mellemgade 8. + 23. Rørlægger Troels Fauerholdt Andersen og hustru, Kronager 6.

Guldbryllup: 20. Sadelm. V. Pedersen og hustru, Mellemgade 10.

Døde: 10. Dagmar Poulsen. + 27. Marian. + 25. Kristian Kjær Lauridsen.

 

NOVEMBER

1. Sluseforslaget nu i ministeriet. Vandbygningsvæsenets skitseforslag til en ny gennemsejling ved Hvide Sande er nu tilstillet ministeriet for offentlige arbejder, og ministeriet skal tage stilling til mulighederne for projektets gennemførelse. + 4. Fiskeriet i Hvide Sande er inde i en fremgangsperiode både med fangstmængderne og rent indtægtsmæssigt. Efter årets 10 første måneder har fiskeauktionen opgjort den samlede fangstværdi til ca. 20,5 mill. kr. - en fremgang på omkring 6,9 mill. kr. + 6. Ringkjøbing Handelsskole har nu fået undervisningsministeriets tilladelse til at oprette den 1-årige handelseksamen i Ringkjøbing pr. august 1969. + 7. Vesterhavshallen bygger depot og bolig til inspektøren for 148.195 kr. + 9. Kommunen er nu i gang med de sidste forberedelser til byggeriet af den nye skole ved Søibergsvej. + 11. Børnehaven Tusindfryds initiativ til at arrangere et forældremøde med foredrag om henholdsvis familievejlederens og børneværnets arbejdsområder viste sig at være yderst prisværdigt. Der deltog omkring 30 i mødet i børnehaven med familievejleder Benny Vilsgaard og formanden for børneværnet, Fanny Spaabæk. + 12. Skiltning for den grønne kystvej. Der skal placeres to skilte ved byen - én på hver af de to hovedvejes indmunding i Ringkjøbing. + 14. Stor aktivitet i Golfklubben. Klubben er inde i en vældig udvikling. Og når det kommer til stykket, er det væsentligste ved golf, at man nydet det og naturen, sagde formanden, direktør P. Grene, Skjern, på generalforsamlingen. + 16. Byrådets møde med planlægningsudvalget for gymnasieskolerne må karakteriseres som positivt. Skønt udvalget ikke på stående fod kunne love byen et gymnasium inden for et bestemt åremål, var man meget positivt indstillet - og opfordrede byrådet til at arbejde videre med sagen. + 18. Under ombygningen af Hotel Ringkjøbings scene har man fundet bygningens grundstensdokument i en flaske. Dokumentet er velbevaret, så ordlyden let læses. Det fremgår, at byggeriet af teaterscenen er indledt den 10. maj 1889. Daværende hotelejer, Henrik Schiønning, havde murer Hansen og tømrer Kjergaard til at udføre arbejdet. Teaterscenen er én af de yngste afdelinger på det gamle hotel. + 20. I det kommende år bliver No Rideklub ledet udelukkende af unge mennesker. På generalforsamlingen blev valgt ny bestyrelse. Villads Kristensen, No, der har været klubbens formand i de år, den har eksisteret, ønskede ikke at fortsætte. - Den nye bestyrelse kommer straks i arbejde, idet den skal tage stilling til, om klubben stadig skal være medlem af Dansk Rideforbund. + 21. Roklubben kan se tilbage på en virkelig god sæson. Det er blevet til over 20 pokaler ved sejre i sæsonens løb, og bl. a. en andenplads ved danmarksmesterskaberne i 4-årers inrigger, sagde formanden, Hans Thomsen, på Roklubbens generalforsamling og afslutningsfest lørdag aften på Højskolehotellet. Ved festen fik Kresten Kastbjerg overrakt pokalen for største indsats for klubben. Han vandt pokalen i langtursroning, Emil Hansen og Lilly Jensen fik overrakt scullerpokalen. Der blev også uddelt nåle for langtursroning. Kresten Kastbjerg og Søren Sørensen fik guld for at have roet over 1500 km i årets løb. Henning Knudsen, Carl Andersen og Jørgen Astrup Hansen har roet over 1100 km og fik sølv. Det samme gjaldt Lilly Jensen med 750 km hos damerne. + 20. Det var en alvorsfuld stund, da sognerådsformændene fra 10 sognekommuner og borgmesteren fra Ringkjøbing Købstad underskrev sammenlægningsvilkårene for den Ringkjøbingkommune, som ser dagens lys 1. april 1970. De historiske minutter bliver stående - som noget godt for nogle og som noget mindre godt for andre. Fremtiden viser dog forhåbentlig, at sammenlægningen er et gode for by og egn. Følgende rådsmedlemmer skrev under: Immanuel Jørgensen, Hee - Erik Sig, Hover - Ths. Skovmose, No - Kristian Kamp, Stadil - Jens Faurby, Lem - Haakon Kristensen, Thorsted - Poul Kjær Lauridsen, Tim - Emil Andersen, Vedersø - Jens Kirk, Velling - Hans Puggaard, Ølstrup - Niels Skytte, Ringkjøbing. + 21. Amtsrådet vedtog i går ordningen, hvorefter medicinske overlæger fra Herning Centralsygehus skal udføre konsulenttjeneste 4 dage ugentlig ved Ringkjøbing Sygehus. + 22. Ringkjøbing Rideklubs bestyrelse fik på den årlige generalforsamling bemyndigelse til at købe aktier for 2000 kr. i Ringkjøbing Ridehus A/S. Formanden, trikotagehandler H. Bejder, betegnede året som et godt år både ridemæssigt og økonomisk. + 23. Ny automobilforhandling i Ringkjøbing. Bogholder Poul Bech Hansen åbner forretning og service for Austin-vogne i ejendommen på hjørnet af Skolevænget og Enghavevej. + 25. Eleverne på skolen har i år erobret i alt 177 skoleidrætsmærker og har igen placeret skolen som en af de førende i Ringkjøbing Amt på idrættens område. + 26. Skønt det kun er 5 år siden, Ringkjøbing Byggeindustri blev grundlagt, indleder virksomheden i dag sin tredje udvidelse. Der skal opføres færdigvarelager og lokale til nyt imprægneringsanlæg. Efter udvidelsen råder virksomheden over 3300 kvadratmeter fabrikslokale. Samtidig udvides arbejdsstyrken fra de nuværende 28 til 35. + 27. Ringkjøbing Skytteforening forbereder i disse måneder anlæg af en skydebane ved Velling Plantage syd for Skovgård. Foreningen har købt 5 tønder land, og banen tænkes anlagt parallelt med hovedvejen nogle hundrede meter syd for denne. + 28. I ungdomsklubbernes skakturnering blev Poul Mose fra Ringkjøbing jysk mester. - Spiller mellem 7 og 8 timer skak hver uge. + 29. »Det er min overbevisning, at mange gæster vil besøge messen. Den er til gavn for Idrætsforeningen, for udstillerne og for hele handelsstanden«, med disse ord, åbnede borgmester Niels Skytte Idrætsforeningens julemesse i Vesterhavs-Hallen. Borgmesteren tændte ved samme lejlighed byens juleudsmykning, og han rettede en tak til handelsstanden for »den vel nok smukkeste juleudsmykning i hele Vestjylland«.

Fødselsdag: 11. Pølseforhdl. Valdemar Hvidbjerg, Mågevej, 50 år. + 13. Værftsarb. Børge Jonassen, 50 år. + 23. Sidsel Kokholm, 85 år. + 25. Karen Kristensen, 65 år. + 25. Kirstine Larsen, M. Erichsensvej, 75 år. + 25. Maja Mouridsen, M. Erichsensvej, 60 år.

Bryllup: 2. Thea Rasmussen, Hee og Svend Erik Madsen, Ringk. + 2. Bertha Pedersen (d. af K. P., Ringk.) og Jørn Christensen (s. af H. C, Egtved). + 9. Emma Bratbjerg (d. af J. B., Rindum) og Viggo Hvistendahl Nielsen (s. af P. N., Ringk.). + 16. Ingrid Christensen, Tvis (d. af V. N., Ringk.) og repræs. Henning Kobberø-Hansen, Tvis (s. af S. H., Thy). + 23. Kirsten Borup Christensen, Tjæreborg (d. af Sv. Aa. Chr., Ringk.) og styrmandsasp. Poul Erik Larsen, Esbjerg (s. af K. L., Kloster).

Sølvbryllup: 23. Tyge Grønne og hustru, Vejskillingen 22.

Døde: 5. Laurids Kjær Nielsen. + 9. Henri Feld Jørgensen. + 10. Nelly Juelsgaard. + 19. Ane Stengaard.

 

DECEMBER

1. Kontorchef cand. jur. Jørgen Larsen, Jydsk Grundejer Kreditforening, Herning, er ansat som administrerende direktør i Den vest- og sønderjydske Kreditforening. + 2. Ringkjøbing Idrætsforening kunne i aftes lukke efter endnu en succesrig julemesse, der var over 6000 mennesker på besøg i Julekøbing, som messebyen blev kaldt, i løbet af de 3 dage den varede. + 3. Nordsøværftet afleverede i dag en nybygning. Der var tale om en kutter, som er bygget til fiskeskipper Gunnar Christensen, Esbjerg. - Søsætningen af fragtskibet, som ligger på stabelen i øjeblikket, er fastsat til 20. december. + 6. Skatten i 1894. Skatteligningen for 1894 er nu tilendebragt. Skatteprocenten er som i fjor 5 4/5. De største skatteydere er: Direktør Clausen 12.000 kr., dr. med. Holst 10.500 kr., sagfører Frølund 10.000 kr., apoteker Heiberg 8000 kr., distriktslæge Melchiorsen 8500 kr., hotelejer Schiønning 8500 kr. + 8. Ringkjøbing har fået et nyt cafeteria. Per Grosbøl er nu færdig med byggeriet af kjolemagasin og cafeteria. Der var reception lørdag, og i løbet af mandagen foretages den sidste »afpudsning« i de nye lokaler. Forretningsforbindelser fra nær og fjern mødte til receptionen og lykønskede med de nye lokaler. + 10. Kommunens driftsregnskab for 1967—68 godkendt. Det viser et driftsoverskud på 451.806 kr. (615.601 kr. forrige år). Overskuddet er skabt gennem større indbetaling af skatter, nemlig 556.384 kr. På udgiftssiden er kun små afvigelser fra budgettet. I kontoen for andre udgifter indgår kommunens andel i udgifterne ved Stauning Flyveplads, der figurerer med 116.637 kr., hvilket er 66.637 kr. mere end budgetteret. + 11. Udskrivningen af personlige skatter til stat og kommune runder i år de 20 mill. kr. Det totale beløb er 20.505.014 kr., det er en stigning på 4.575.484 kr. i forhold til sidste år. Statsskatten tegner sig for den største del af stigningen, 2.817.983 kr., der er udskrevet i alt 10.182.568 kr.

Formueskatten til staten er udskrevet med 296.708 kr., hvilket er 176.123 kr. mindre end sidste år. Folkepensionsbidraget der udgør 1.361.273 kr., er 215.182 kr. mindre. Endelig udskrives kommune- og kirkeskat med 8.664.463 kr., hvilket er 1.721.441 kr. mere end sidste år. + 12. Stemningsfuld julekoncert i kirken. Julekoncerten i aftes samlede ikke så mange tilhørere, som det har været tilfældet tidligere år, det skyldes sikkert at der var mange andre arrangementer i byen i aftes. Det var en af de smukkeste koncerter, der har været holdt. Filharmonisk Kor fra Herning er et meget fint kor, dets dirigent er Olaf Bjørnholt-Schou. - Organist Ernst Christensen havde arrangeret aftenen, så det først og fremmest var en aften med Filharmonisk Kor. Men heldigvis spillede han også selv. + 13. 250 til julefest i husmoderforeningen. Der var ikke en eneste ledig stol i Højskolehotellets store sal, da formanden, fru Quvang, bød de mange mennesker velkommen til julefest. - Pastor Hillersborg talte om hvor vanskeligt det af og til kan være at være menneske. Dernæst underholdt fru Ladekjær, Skive, med forskellige Kristus-legender af Selma Lagerlof og fru Knudsen, Ringkjøbing, underholdt med klaverspil. - Det var så helt afgjort en vellykket eftermiddag. + 14. Dansk Kvindesamfund holdt julehygge på Højskolehotellet, og de medlemmer, der var mødt op, havde et par hyggelige timer sammen. Et par af medlemmerne underholdt det øvrige selskab med sang og musik. Der manglede heller ikke et rigtigt juleindslag: Et »medlemsbarn« agerede julenisse og underholdt med børne- og julesange, hvilket vakte stor begejstring i forsamlingen. + 15. Nordsøværftet er nu sikret arbejde 3 år frem i tiden. Værftet har indgået nye aftaler om byggeri af fem fragtskibe og en trawler. Man har i forvejen ordrer inde på bl. a. tre fragtskibe. + 18. Gyldendalske Boghandel udsender hvert år før jul en særlig publikation til venner og forbindelser. I år er denne julehilsen viet vort bysbarn, forfatteren Johannes Smith. Efter et stort og vellignende portræt følger nogle udvalgte artikler og skitser, som på en god måde er karakteristiske for denne stilfærdige skribent. Bogens titel er »I randen af hverdagen«, og bidragene omfatter emner som livsfilosofi, litterære og kunstneriske vurderinger af de nok som bekendte »små forløb«, der nok har haft adresse til hjembyen: »Og hjemve, hvad er det andet end tusinde små forløb, der strømmer ud af alle kilder«. + 20. Handelsforeningens julelotteri blev en stor succes. I byens forretninger er der i julemåneden blevet udleveret over 70.000 lodsedler. Hver gang man gjorde et indkøb i Ringkjøbing til et beløb over 5 kr., udleveredes en lodseddel. Selv om man købte for et større beløb end 5 kr., fik man også kun én lodseddel. + 28. Hvad ønsker patienterne af den læge, de betror liv og lemmer, at han er dygtig og rar. Patienterne på sygehuset i Ringkjøbing siger, at deres overlæge er begge dele. Hans medarbejdere siger i øvrigt det samme. Selv er han godt tilfreds med forholdene på vesteregnen - så der må være grund til at kippe en ekstra gang med flaget, når han i dag runder de 50 år. - Ringkjøbings overlæge, Finn Jensen, er specialist i kirurgi og gynækologi. Han er født og opvokset i København og gennemgik også sine studier her. Gerningen som læge indledtes i 1945, og han har opholdt sig i provinsen det meste af tiden siden. Kun et enkelt år har han været læge i København. Finn Jensen har virket på flere sygehuse, bl. a. i Ålborg, Nyborg og Odense. Han kom til Ringkjøbing fra den gynækologiske afdeling på sygehuset i Odense. + 30. Kæmneren i Ringkjøbing, Viggo Andersen, fejrer 25 års jubilæum som leder af byens kommunale administration. Viggo Andersen startede i 1926 som elev på kommunekontoret, og inden han i 1944 blev kæmner, var han fuldmægtig og bogholder. Den centrale stilling har betydet nær kontakt med et stort antal af byens borgere. Og borgerne sætter pris på kæmnerens væremåde. - Viggo Andersen er respekteret og kendt som en administrator, der kan få store opgaver fra hånden i en fart, uden at kvaliteten derved forringes. + 31. Borgmester Skyttes nytårsudtalelse. Kommunalt set kan det svundne år vel uden overdrivelse karakteriseres som det travleste i mands minde. Et år på godt og ondt - kendetegnet af store omvæltninger på snart sagt alle områder. Omvæltninger, som søges gennemført fra centralt sted og som ikke tager hensyn; særligt ikke til de mindre samfund. Det har derfor været byrådets opgave at råbe vagt i gevær, og rådet har ikke sparet sig i så henseende. Vi kan med god samvittighed sige, at vi har fulgt problemerne opmærksomt og søgt at gøre vor indflydelse gældende. - De kommunale instanser føler nu for alvor de store ændringer i samfundsstrukturen. Store arbejdsopgaver lægges på skuldrene af de folkevalgte rådsmedlemmer og personalet på kommunekontorerne. Arbejdet har været omfattende i 1968, men det bliver ikke mindre i 1969.

Fødselsdag: 8. Fru Johanne Lauridsen, Kongevejen 29, 60 år. + 10. Arrestmedhjælper Chr. Jeppe Pedersen, Mellemgade 13, 65 år. + 15. Apotekarbejder Christen Jensen, Grønnegade 17, 65 år. + 19. Direktør Erik Karlsen, Lindevej, 50 år. + 21. Martin Sundgaard, Kronager, 80 år. + 27. Marie Fog, 70 år. + 28. Postbud Hans Jensen, Vejskillingen 19, 50 år. + 31. Typograf Arthur Fog, Enighedsvej, 70 år.

Bryllup: 7. Husassistent Tove Berg, Missionshotellet, Ringk. og medhjælper Bent Kurt Larsen, Svendborg. + 7. Lis Greisen, Vejle (d. af sygekassekasserer G., Lem) og amtstueassistent Steen Melchier Henriksen, Vejle (s. af overass. H. M. H., Nørreport 2, Ringk.). + 26. Syerske Henny Haakonsen (d. af massør R. H., Ringk.) og slagtersvend Henning Poulsen (s. af gasværksbestyrer Henry P., Ringk.). + 28. Afd. laborant Gunnel Linnea Holm (d. af ingeniør Yngve I. Holm, Lindköping, Sverige) og stud. merc. Henrik Nygaard (s. af amtsrådssekretær Mogens Nygaard, Ringk.).

Sølvbryllup: 10. Herluf Nielsen og hustru, Nørrgade 26. + 19. Overbanemester Alfred Fischmann og hustru, Vingevej 7.

Guldbryllup: 18. Valdemar Nielsen og hustru, Godthåbsvej 12.

Døde: 11. Marie Nielsen. + 15. Hans Thorbøll Christensen. + 21. Mette Kirstine Stærk. + 24. Danne Nielsen. + 28. Vagner Dalentoft.

 

1969

JANUAR

1. Lægen og naturforskeren Sigurd Rambusch, døde den 14. januar for 50 år siden. Han havde vidtspændende biologiske, hygiejniske og topografiske interesser, bl. a. vakte han i året 1900 opmærksomhed ved udsendelse af et naturhistorisk-topografisk storværk »Studier over Ringkjøbing Fjord« og dens forandringer i henseende til udløbsforhold og saltholdighed siden slutningen af det 18. århundrede. Denne monografi blev den første af sin art i dansk litteratur, og den fik stor betydning for den senere diskussion om det særdeles vigtige spørgsmål om afvandingsforholdene for Ringkjøbing Fjord. + 2. Vestjysk Eksportforening har i 1968 haft rekordtilførsel med 64.375 dyr mod 62.828 i 1967. Årsomsætningen er pengemæssigt steget med 3 mill. kr. til i alt 67 mill. kr., oplyses det fra Ringkjøbingkontoret. + Den 5. januar 1944 vil altid være en dato, der mindes i Danmarks historie. Denne dag - altså for 25 år siden - blev Vedersø-præsten Kaj Munk myrdet af tyske håndlangere. Et mord, der bragte sorg, men også et mord, der knyttede det danske folk sammen. Dagen mindes overalt i landet, i aviser og i radio og fjernsyn. + 7. Handelsskolen starter mandag den 27. januar et nyt kontorindledningskursus for kontorelever. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 15 elever. + 8. Den Vest- og sønderjyske Kreditforening i Ringkjøbing går efter alt at dømme en god tid i møde. Der forestår en omfattende rationalisering af landets kredit- og hypotekforeninger. Og den vil bl. a. medføre, at vestjydernes egen kreditforening kan yde lån med pant i alle former for fast ejendom, mens man hidtil kun har ydet lån inden for landbrugssektoren. + 9. Borgmester Niels Skytte indledte Ringkjøbing Byråds første møde i 1969 med at ønske byens borgere et godt og lykkeligt nytår. I 1968 har der været mange problemer at løse og mange store beslutninger. Ansvaret, som har været forbundet hermed, var tyngende. Men jeg mener, vi med god samvittighed kan sige, at vi har gjort, hvad vi formåede, og at vi har ydet hver enkelt sag vor fulde opmærksomhed. + 13. Bestyrelsen for amatørteatret »Friluftsscenen ved Lyngvig Fyr« har besluttet i indeværende sæson at genopføre Kaj Munks skuespil »En Almanakhistorie« i Holmsland Forsamlingshus i Kloster. Repremiere finder sted den 8. februar, oplyser teaterbestyrelsen. + Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklubs 50 års jubilæumsudstilling i weekenden blev åbnet af borgmester Niels Skytte, der på byens vegne lykønskede klubben og udtrykte håb om, at arrangementet ville medvirke til at højne interessen for fjerkræavl og fremme avisstandarden. - I løbet af de to udstillingsdage var der et publikumsbesøg på over 300 mennesker, og de 255 dyr, som blev fremvist og bedømt, havde gennemgående en fin standard. + Ringkjøbing kommunes indbyggerantal steg 39 i løbet af 1968. Ved årets begyndelse var der 6365 indbyggere, mens der ved årets slutning var 6404. + 15. RIBO-udvidelse færdig om et par måneder. Nybygning til færdigvarelager og imprægnering rejst. - Fabriksarealet op på 3300 m2. + 16. Oprettelse af studiegrupper om »trivsel i Vestjylland«, et forslag fra amtslæge Vagn Christensen. - Jeg lægger megen vægt på, at vi får sådanne grupper på grund af hele den diskussion, der er om ensomheden og fremmedgørelsen i velstandssamfundet, kommenterer Vagn Christensen. + 22. KFUM i Ringkjøbing har udskiftet næsten hele sin bestyrelse på generalforsamlingen tirsdag aften. De mange udskiftninger skyldes bortrejse fra byen. - Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Niels Mortensen, Finn Hougaard, Kurt Balsgaard og Ole Hansen. Poul Møller og Poul Søndergaard genvalgtes. + Den traditionelle vinterfest »Melodier vi mindes« holder for Folke- og Invalidepensionistforeningen i Ringkjøbing, havde også i år samlet et stort og veloplagt publikum. Ca. 250 deltog i festen - og det blev en fest. + 24. Den 19-årige ringkjøbingenser jysk mester i bantam efter grim knock out. - Måtte tabe 900 gram på en time i dampbad for at holde vægten. + 26. Bestyrelsen for Ringkjøbing Bank har besluttet at udvide aktiekapitalen med 1,5 mill. kr., hvorefter bankens aktiekapital når op på 6 mill. kr.

Fødselsdag: 1. Chr. Sønderby Iversen, Kjærgårdsvej 4, 80 år. + 5. Frisør Georg Hougaard, Bildtsvej 20, 50 år. + 7. Johanne Pedersen, Torvet 20, 80 år. + 10. Louise Sand, Smedegade 17, 70 år. + 11. Marie Agerbo, Rindum Plejehjem, 70 år. + 11. Jens Jacob Jacobsen, Rindum Kirkeby, 80 år. + 12. Elna Jacobsen, Mågevej 25, 50 år. + 24. Maren Korsholm, Ringk., 60 år. + 25. Karen Nielsen, V. Strandsbjerg 38, 65 år. + 26. Kristian E. Kristensen, Godthåbsvej 10, 80 år. + 26. Installatør O. Wrist Sørensen, Reberbanen 5, 60 år. + 30. Overbanemester Arne Staghøj, Ringk., 50 år.

Jubilaum: Politiassistent Svend Aage Thomsen, 25 år ved politiet.

Bryllup: 4. Ekspeditrice Solveig Mortensen (d. af Svend M., Vingevej 8, Ringk.) og sergent Jens Nørgaard Kristensen (s. af Karl K., Reberbanen 26, Ringk.). + 4. Ekspeditrice Lisbeth Birkø, Odense (d. af malermester Kaj B., Ringk.) og smedesvend Per Trabjerg Madsen, Odense (s. af murermester E. T. M., Rindum). + 4. Ellen Jørgensen, Ringk. og fabriksarbejder Freddy Milan Andreasen, Vedersø. + 11. Ekspeditrice Grethe Bæk (d. af D. B., Ringk.) og elektriker Jens Erik Holm (s. af vognmand N. P. H., Ringk.). + 25. Anette Christensen (d. af gdr. Harald C, Karsbæk, Højmark) og typograf Poul Erik Sig Jensen (s. af pakhusformand M. J., Ringk.) + 25. Sygeplejerske Edith Rasmussen, Horsens (d. af P. R., Lyhne) og teknikumstuderende Knud Erik Pedersen, Horsens (s. af P. P., Herningvej 8, Ringk.). + 26. Forsorgsassistent Anne Lise Bredahl (d. af bagermester L. B., Ringk.) og forsorgsassistent Holger Knudsen, Vejle.

Sølvbryllup: 2. Mekaniker Christian Møller Christensen og hustru, Ringk. + 21. Smed Johan Flindt og hustru, Ringk.

Døde: 13. Sidsel Kokholm. + 16. Annine Loager Jespersen.

 

FEBRUAR

1. Ringkjøbings nye politimester - selv politimestersøn fra Hadsund - ankom lørdag til en travl arbejdsdag, så travl, at han langtfra nåede at hilse på alle sine medarbejdere. Det skete mandag formiddag. Poul Aage Guldbrandsen, der er 50 år, er født i Vejle. Han har i sit ægteskab to døtre og en søn. Hans første arbejdsdag blev så travl, at der blev meget lidt tid til at fejre et jubilæum - hans 25 års ansættelsesdag ved politiet. + 3. Ål for 800.000 kr. Ålefiskeriet i den vestlige del af Ringkjøbing Fjord har med fangstresultaterne for 1968 et godt år bag sig. + 4. De kommunale spørgsmål var i forgrunden ved Venstreforeningens generalforsamling i aftes. Foreningens formand bakkede byrådsgruppens arbejde kraftigt op i sin beretning. Og i en følgende diskussion rørtes der ved en række kommunale spørgsmål i almindelighed og byggeriet af administrationsbygningen i særdeleshed. + 5. Handelsforeningens formand retter tak til erhvervsråd og turistforening og anerkender bystyret for dets indsats. Vi skal ikke modarbejde i denne by, men samarbejde, sagde formanden, herreekviperingshandler J. C. Kirk, i sin beretning på generalforsamlingen i aftes. Ordene blev uddybet i omtalen af erhvervsrådet, turistforeningen og bystyret. - Formanden rettede en varm tak til bystyret og til borgmesteren, der også har sæde i erhvervsrådet. Vi kender kun få af de mange store opgaver, der ligger på byrådets bord, men vi har tillid til, at byrådet med borgmesteren i spidsen gør alt, hvad det kan, for at tjene Ringkjøbing by og borgere bedst muligt. + 7. Kutter »Ellen«, RI 60 af Hvide Sande, der forsvandt den 4. marts i 1968, menes lokaliseret ved Vejers Banke knap 25 sømil sydvest for Hvide Sande - tæt ved et minefelt fra verdenskrig II og verdenskrig I, oplyser politiet. + 8. Den nye administrationsbygning og bibliotek ved fjorden bliver noget billigere, end arkitekt og ingeniør havde regnet med. De samlede håndværkerudgifter taget efter de laveste tilbud ved licitationen bliver 3.110.421 kr., og det er 366.578 mindre end den byggepris, teknikerne kalkulerer med i overslaget. + 10. Voldsom vandløbsforurening har tvunget fiskeriforeningerne for Ringkjøbing, Stadil og Nissum fjorde til lukning af udklækningsanstalten Frøjk ved Holstebro, og på generalforsamlingen i lørdags blev det besluttet at sælge anstalten, der har været drevet af de to fiskeriforeninger siden 1908. + 12. Den nye kirkegårdsgartner i Ringkjøbing bliver Kjeld Nielsen, som kommer fra Herning. + 13. Byrådet blev ved mødet i aftes præsenteret for regningen fra det sidste års aktivitet på Stauning Flyveplads. Ringkjøbing betaler 33,6 pct. af omkostningerne. + På Idrætsforeningens generalforsamling i aftes ønskede Herluf Simonsen ikke genvalg til bestyrelsen. I hans sted nyvalgtes Poul Rasmussen, mens Knud Rud Hansen, Gudmund Nielsen og Svend Nielsen blev genvalgt. + 15. Provst Christiansen tager sin afsked. Ved kgl. resolution er der meddelt sognepræst for Tim og Madum menigheder, provst for Ulfborg og Hind Herreder, Carl Peter Christiansen, efter derom indgivet ansøgning afsked i nåde og med pension fra den 30. april 1969 at regne. + 19. Ved Ringkjøbing Banks generalforsamling udtalte bankdirektør Eiler Jakobsen: Den gode likviditet og en vis optimisme vil fremskynde investeringerne. Bankens omsætning steg i 1968 med 760 mill. kr. (16 pct.) og nåede op på 5,6 milliarder kroner mod 4,8 i 1967. Omsætningen må dog tages med et vist forbehold, idet en række overførsler fra én konto til en anden - også inden for bankens egne konti hos korrespondenter - kan have forstyrrende indvirkning på helhedsbilledet. De samlede driftsindtægter ekskl. beregnet kursgevinst var 10,6 mill. kr., eller 1,2 mill kr. mere end året før. De samlede renteudgifter var 5,4 mill. kr., og bruttooverskuddet bliver således 5,2 mill. kr. (stigning på 26 pct.). Før kursregulering og ekskl. skat og afskrivninger udgør de egentlige driftsudgifter 2,3 mill. kr. Det såkaldte driftsmæssige overskud bliver derefter 2,9 mill. kr., eller godt 900.000 kr. mere end året før. Omkostningerne udgør 2,9 mill. kr., hvilket kun er 100.000 kr. mere end året før. Det skal dog bemærkes, at omkostningerne i 1967 indeholdt visse engangsomkostninger. Fondsbeholdningen er i 1968 øget med obligationer for nominelt ca. 11 mill kr. Det regnskabsmæssige overskud blev godt 2,3 mill. kr. - efter indtægtsføring af beregnet kursgevinst ca. 1.053.000 kr. (87.000 i 1967) og med fradrag af betalte skatter ca. 583.000 kr. samt afskrivning og hensættelser ca. 986.000 kr. Dette overskud er mere end en fordobling i forhold til året før, da det var knap 1,1 mill. kr. Afskrivninger og hensættelser fordeler sig med 36.000 kr. på inventar, 300.000 kr. på bankens ejendom i Skjern og 650.000 kr. hensættes til evt. tab. - På grundlag af det gode driftsresultat foreslår bestyrelse og direktion 10 pct. i udbytte til aktionærerne og en samlet henlæggelse til reserverne på godt 1,7 mill. kr. Bankens aktiekapital og reserve udgør derefter 12,3 mill. kr. + 20. Vejkrydset i Søndervig, som sidste sommer var udsat for meget kraftige trafikbelastninger, skal nu lysreguleres. Efter at amtsvejvæsenet allerede i efteråret traf bestemmelse om at bevilge de fornødne midler til lysreguleringen, er der nu kommet endelig godkendelse fra vejdirektoratet. + 21. Kommunens folk starter snerydningen allerede kl. 4,30. Aftenens og nattens kraftige snefald på Ringkjøbingegnen resulterede i forholdsvis få uheld. Enkelte bilister endte i grøften, men ligesom tilfældet var i forbindelse med snefaldet søndag aften, skete der ikke alvorlige uheld. + Aktieselskabsregistret meddeler, at A/S Ringkjøbing Byg-Bo er blevet indregistreret. Selskabets formål er køb, opførelse, udlejning og salg af ejendomme og ejerlejligheder. Dets hovedkontor ligger i Ringkjøbing. Den tegnede aktiekapital er på 200.000 kr., som er fuldt indbetalt. + 22. Ringkjøbing Turistforening modtager mange henvendelser i denne tid. - Derimod ingen interesse for bondegårdsferie. I en tid, da vi må trækkes med sne og kulde, kan det være en trøst at tænke på, at det trods alt ikke varer så forfærdelig mange måneder, før vi igen har sol og sommer. Nogle steder nøjes man ikke med at tænke på det - man gør noget ved det. Det gælder f. eks. Ringkjøbing Turistforening, som er midt i arbejdet med den kommende turistsæson. Men der er andre end turistforeningens ledelse, der tænker så langt. Masser af såvel danske som udenlandske turister, der ønsker at tilbringe ferien ved vestkysten, har nemlig allerede sørget for via turistforeningen at leje sommerhuse. + 25. Ringkjøbingenser vestjysk mester. Tove Mikkelsen vinder af A-rækkens damesingle. - Med en sejr på 8-0 over Ikast mandag aften i Vesterhavs-Hallen sikrede Ringkjøbing Bdamintonklubs bedste hold sig den endelige førsteplads i serie 2. Holdet rykker dog ikke op i serie 1, idet det sidste sæson frivilligt rykkede ned fra denne kreds.

Fødselsdag: 6. Erik Hammelsvang Sørensen, 50 år. + 9. Senius Nielsen, Damtoften, 75 år. + 9. Ejnar B. Madsen, Fjordvang 5, 60 år. + 21. L. Rosen-Lund Christensen, 60 år. + 25. Ane Kirstine Nielsen, 85 år. + 26. Siva Haakonsen, 70 år.

Bryllup: 5. Sine Steffensen og vognmand Ejgild Kristensen, Rindum. + 8. Lis Ebsen, Ringk. og Evald Green, Højmark. + 22. Esther Christensen og Vågner Graversen, Ringk.

Sølvbryllup: 27. Frisørm. Georg Hougaard og hustru, Bildtsvej 20. Døde: 5. Anne Marie Lundsgaard. + 26. Peder V. J. Frederiksen.

 

MARTS

3. Installatør O. Wrist Sørensen, Reberbanen, er død, 60 år. Budskabet om den dygtige Ringkjøbing-håndværkers død kom overraskende - og ramte hårdt i den meget store kreds, som kendte og værdsatte Wrist Sørensen. Han var født og opvokset i Lemvig, i 1945 startede han egen virksomhed her i byen, hvor han oparbejdede en solid virksomhed, man havde tillid til Wrist Sørensen. Han var medlem af håndværkerforeningens bestyrelse gennem en årrække. - Wrist Sørensen interesserede sig levende for kommunalpolitisk arbejde. I 1967 fik han sæde i Ringkjøbing byråd som repræsentant for partiet Venstre. + 5. Ringkjøbing Landbobank har afholdt generalforsamling, der havde samlet 725 deltagere. Bankdirektør Nissen oplyste i sin beretning at det samlede indskud i banken steg i 1968 med 23 mill. kr. Det samlede udlån steg 7 mill. kr. Direktør Nissen oplyste videre, at bankens nettooverskud var 1.814.000 kr., Det tilsvarende tal for sidste år var 1.392.000 kr. Fra regnskabet nævnte han, at de samlede driftsindtægter i 1968 var 10.187.000 kr. mod 8.402.000 kr. året før. Heraf var de samlede renteindtægter 9.313.000 kr. (7.962.000). De samlede udgifter i 1968 var 8.628.000 kr. mod 7.515.000 kr. året før. Heraf var de samlede renteudgifter 5.949.000 kr. (5.172.000). - Formandens beretning og regnskabet vedtoges - og hermed vedtoges også fordelingen af de midler, som stod til disposition efter driftsåret: 325.000 kr. til lovmæssigt reservefond, 800.000 til forstærkningsfond, 200.000 til fondsreservefond, 240.000 til aktionærerne (8 pct.), 20.000 til gaver, 239.847 kr. overføres til næste år. + 6. Efter byrådsmedlem O. Wrist Sørensens død indtræder dommerfuldmægtig P. Krebs Hansen i Ringkjøbing byråd. Krebs Hansen er Venstres byrådsgruppes 2. suppleant. + Ved Ringkjøbing Skole er uddelt følgende legater og flidspræmie: Væver Mads Sørensens legat: Mette Gadgaard, 3. real a (d. af vaskeriejer K. G., Hee), Gerda Jeppesen, 3. real b (d. af gartner N. J., Rindum Kærby). Ringkjøbing byråds flidspræmie: Mona Flytkjær, 3. real b (d. af postbud H. F., Skolevænget 3, Ringkbg.). + 7. 14.000 mennesker så »En Almanak-historie«, Kaj Munk-skuespillet, der i aftes opførtes for sidste gang i Kloster, har måske sat amatørteater-rekord. Sent i aftes var der en lille sammenkomst på scenen i Holmsland Forsamlingshus, men uden publikum. Kaj Munk-amatørerne i Kloster havde sat hinanden stævne til en omgang »natmadder«. Det var sådan for lige at gøre det lidt festligt, og det var vel også for lige en stund at hvile lidt på laurbærrene. Hvile var der tid til, for amatørerne havde lige sluttet den 41. og sidste opførelse af »En Almanakhistorie«, og »laurbærrene« burde heller ikke mangle, for de 41 forestillinger blev en enorm publikums-succes. + 8. De to malere, som i øjeblikket og til og med søndag udstiller i Kunstforeningens lokaler, har kun nogle få ting tilfælles: at de begge har familiær tilknytning til Ringkjøbing, at de nu begge bor i Brønshøj og at de begge har opnået en kunstnerisk kvalitet, der sætter dem i stand til at udtrykke sig lydefrit i billedsprog. Kurt Bangsgaard, godt 40 år og søn af nu afdøde skomagermester P. Bangsgaard, debuterede for en snes år siden som udstiller i kunstforeningen Studio, der var en vellykket forgænger for den nuværende kunstforening i Ringkjøbing. - Alex Jänichen, 26 år, øser af ganske andre kilder end Kurt Bangsgaard. Når Jänichen skal male efteråret, som han har gjort i et enkelt af udstillingens billeder, så er hans eneste naturalistiske påvirkning farverne, og med dem alene abstraherer han sig så frem til årstidens stemning. + 10. Økonomisk fremgang i Dansk Kvindesamfund. Ringkjøbing afdelingen har fordoblet kassebeholdningen fra 706 kr. til 1491 kr. pr. 1. januar, oplyste kredsens kasserer, fru Agnes Nielsen på generalforsamlingen. Da formanden, fru Nora Larsdatter, var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, aflagde Agnes Nielsen beretningen. - Til bestyrelsen nyvalgtes fru Esther Opstrup, der afløser Agnes Nielsen, som ikke ønskede genvalg. Nora Larsdatter blev genvalgt som formand. + 11. Bogtrykker Louis Rasmussen fortalte barndoms- og ungdomsminder i Guldalderklubben på mødet mandag eftermiddag. Der var stor tilslutning til mødet, der blev indledt af dommer J. C. Christiansen. På foranledning af Louis Rasmussen tog man Ringkjøbing-sangbogen i brug, og en række af de gamle Ringkjøbing-sange blev sunget. + 12. Aktieselskabet Hvide Sande Isværk, der blev stiftet i efteråret 1944, kan nu ved 25 års jubilæet se tilbage på en årrække, hvor produktionen er steget solidt. Det gjorde den også i 1968, da isværket solgte i alt 8834 tons is mod 5850 tons i 1967. Årsoverskuddet på driften blev ca. 35.000 kr. Disse oplysninger gav isværkets formand og direktør gennem alle årene, bogtrykker Louis Rasmussen, i sin beretning ved generalforsamlingen på Sømandshjemmet i Hvide Sande, han nævnte det gode samarbejde med Ringkjøbing Isværk. + 13. Sandstormen, der nu har varet i 5 døgn, begynder at skabe alvorlige trafikvanskeligheder. På hovedveje og sideveje i Ringkjøbing amt ligger der sanddriver, og søndag kørte en bus fra Rønde fast i sand ved Søndervig. Søndag blev politiet kaldt til hovedvej 16 syd for Ulfborg. Her lå sanddriver på 75 til 100 cm's højde ind over hovedvejen. + 14. Aldrig tidligere har der været så mange tilskuere til 1. hovedkreds' forårsopvisning i Vesterhavshallen i Ringkjøbing, som det har været tilfældet denne gang. I alt gik 2344 betalende tilskuere igennem tælleapparaterne fredag, lørdag og søndag. Det viser med al ønskelighed, at gymnastikinteressen er usvækket, hvilket de 1620 gymnaster, der stod for opvisningerne, også leverede et fuldgyldigt bevis for. + 19. Kunstforeningen afholdt generalforsamling for at få endelig stadfæstet de vedtægtsændringer, bestyrelsen tidligere har forelagt medlemmerne, og forslagene blev vedtaget. På mødet var der endvidere valg til bestyrelsen, formanden, arkitekt Ejvind Draiby, samt bogholder C. I. Jacobsen, amtsfuldmægtig Nora Larsdatter og bogholder Bent Hansen trækker sig tilbage. Nyvalgt blev arkitekt H. Elbrandt, amtsarkitekt Gregers Jæger, arkitekt Flemming Bay-Jørgensen og bogtrykker Louis Rasmussen. I bestyrelsen sidder desuden landinspektør Gert Alsted og guldsmed Jørgen Kloch Larsen. - Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten, Louis Rasmussen, på foreningens vegne rettede en tak til Ejvind Draiby for hans arbejde som formand og for »at have været med til at skabe fin respekt om kunsten i Ringkjøbing«. + 19. Ringkjøbing bliver fortsat amtsby. + 20. Ledelsen i storkommunens sygekasse bygges sådan op, at alle indbyggere kan få god kontakt med den, sagde formanden, Poul Astrup Hansen. Man regner med at få et medlemstal på omkring 10.000. Denne sygekasse skal ledes af et repræsentantskab på 28, 32 eller 36 medlemmer plus en bestyrelse. + 21. Loven om den nye amtsinddeling og amtsbyerne vedtaget ved 3. behandling i folketinget. + 23. Salget af byggegrunde har taget et stort opsving i foråret, det tyder på, at der sommeren igennem vil ske et betydeligt boligbyggeri. Mens der sidste år ikke var nogen særlig interesse for kommunens grunde i Brogårdsvænget i Rindum, er der nu solgt 16. + 24. Det har hver sommer været en kilde til bekymring for ordenspolitiet, at man ikke har været i stand til at yde beboerne normal støtte, der er i sommermånederne en forøgelse i indbyggertallet på mange tusinde. Nu lysner det afgørende, idet der fra rigspolitichefen er kommet meddelelse om, at politiet vil få assistance i sommertiden. + Astrid Wrist Sørensen, enke efter installatør O. Wrist Sørensen, har overdraget forretningen til to af firmaets medarbejdere, Peter Lauritzen og Egon Lauridsen. Forretningen fortsætter efter samme retningslinier under navnet O. Wrist Sørensens Efterfølgere. + Stor købelyst og alt udsolgt. Sådan gik det på KFUK-basaren på Borgen. De 7000 kr., som basaren indbragte, skal anvendes i KFUK's arbejde og til vedligeholdelse af Borgen. + 25. Et opskruet tempo forenet med elegance fra tidligere Ringkjøbing-bokser Hans Bundgaard var med til at skabe en god hovedkamp i letvægt ved boksestævnet i Vesterhavs-Hallen lørdag aften. Hans Bundgaard, der i denne sæson har stillet op for Jyden, Ålborg, vandt med dommerstemmerne 3-0 over Randers-bokseren. + 26. Ringkjøbing-udstilling. I indeværende uge er der atter en udstilling i Kunstforeningens lokaler. Fra onsdag til søndag præsenterer maleren O. Weinrich, Fjordvang, ikke færre end 76 af sine værker, størstedelen med vestjydske motiver. + Venstres Ungdom for Ringkjøbing og Omegn valgte ny formand på generalforsamlingen. Der måtte fire skriftlige afstemninger til, og da stemmerne stadig stod lige, måtte det endelige valg afgøres ved lodtrækning. Det faldt på Jens Ramskov Andersen, Rindum. + 27. Traditionen tro har der været en livlig kursusaktivitet i Husmoderforeningen i vinter. Resultaterne var udstillet i forbindelse med foreningens afslutningsfest tirsdag aften. Der var mange smukke ting af porcelænsarbejder og kniplinger. Også deltagerne i lersløjd har været aktive i vinter. + 28. Det er tradition, at vi holder forårsfest, sagde formanden for Ringkjøbing-kredsens Venstre, Niels J. Nielsen, Stadil, i sin velkomsttale på Højskolehotellet. Der var mødt 150 til festen, der blev ualmindelig vellykket. Virkelig en festaften før forårets travlhed. Forstander John Sørensen, vestjyde, søn af den mangeårige sognepræst i Hee, magister Johannes Sørensen, var aftenens taler, og man havde sendt bud efter operasangerinden Rigmor Gadborg. + 29. Ikke en uge gammel har Tim Flyveklub fået sin første klubmaskine. Nogle af medlemmerne har netop erhvervet en Tiger Moth fra 1932. I hele landet findes der kun fire eller fem af disse herlige, velflyvende veteranmaskiner, og deraf står de to på Ringkjøbing-egnen. En hos Jens Toft, Højmark, og nu altså en i Tim.

Fødselsdag: 6. Typograf Sofus Schultz, Møllevej 28, 90 år. + 25. Niels P. Nielsen, Bymarken, 85 år. + 25. Vejformand Peter Christiansen, Herningvej 15, 65 år.

Bryllup: 8. Lærerstud. Inger Agergaard (d. af Aage A., Kronager) og lærerstud. Leif Vesterlund (s. af domorganist E. Vesterlund, Ribe). + 8. Ekspeditrice Ingrid Poulsen (d. af Andreas P., Ringk.) og glarmester John Thomsen (s. af enkefru T., Ringk.). + 8. Bente Agnete Vang (d. af landmand Chr. V., Rindum) og slagtersvend Leif Henriksen, Skjern (s. af landmand Søren H., Heager). + 22. Bente Jensen, Ringk. (d. af H. J., Kloster) og Jørgen Nielsen, Ringk. (s. af M. N., Ringk.). + 29. Syerske Else Jegstrup, Ringk. (d. af frisør O. J., Ringk.) og konstruktør Ejvind F. Pedersen, Give (s. af mejerist Th. P., Stauning).

Guldbryllup: 28. Martin Grønbjerg og hustru, Damtoften 7.

Døde: 2. Installatør Ove Wrist Sørensen. + 26. Bestyrer Iver Kr. Larsen. + 31. Helene Nielsen, 86 år. + 31. Sara Jegstrup, 60 år.

 

APRIL

1. Kirkegårdsgartner Skriver, der skabte en smuk kirkegård i Ringkjøbing, er fratrådt sin stilling efter mange års fortjenstfuld arbejde. + Traditionen tro har Hee Dyrepark noget at byde på, når sæsonen åbnes til påske. Denne gang er det en restauration. I fjor byggede Brågaard et cafeteria. Det er nu udvidet med en restauration, hvor gæsterne kan hygge sig over en kop kaffe. + Beskatningsprocenten i Ringkjøbing får en moderat stigning, nemlig 0,7. Byrådet fastsatte procenten til 17,7. Kirkeskatten udskrives med 0,7 pct., uændret i forhold til sidste år. Den samlede skatteprocent bliver 18,4 mod 17,7 sidste år. Af de fire små købstæder i amtet har Ringkjøbing den laveste beskatningsprocent i det kommende år. + Ringkjøbing-pigen og Sorte Louis. - Det blev Sorte Louis (værtshuset), som løb af med Ringkjøbing-pigen. Ved receptionen i Morten P's nye øl- og vinstue overrakte keramikeren Marie Tranberg, Ringkjøbing, skulpturen til restauratør I. M. Christensen. + 2. Ringkjøbing og Omegns Firma-Idræt råder i dag over 441 aktive medlemmer fra 32 klubber, oplyste formanden, Tage Carlsen, på foreningens generalforsamling. For et år siden havde man 331 medlemmer fra 24 klubber. + 3. Byggeriet vil tilsyneladende få en rekordagtig sæson i Ringkjøbing i 1969. Ved kvartalsskiftet er 40 lejligheder under opførelse i kommunen, og desuden er der igangsat byggeri af skole, kommunal administrationsbygning samt byggeri ved sygehuset. + 4. Det er 50 år siden, nogle fandt på at vælge bogtrykker Louis Rasmussen til bestyrelsen for Ringkjøbing og Omegns Turistforening. I de 50 år har han ikke nøjedes med at »sidde«. Han har gjort sin tørn for at få de inden- og udenlandske turister til at tage over, op eller ned til den jyske vestkyst. I adskillige år har Louis Rasmussen været formand og dertil gennem mange år formand for De samvirkende jyske Turistforeninger. I 1949 var det han med fynd og klem stod i spidsen for udstillingen »Jylland i København«. Det store arrangement blev en enorm succes. Det københavnske publikum fyldte Forum til bristepunktet - og bagefter kunne Louis Rasmussen rejse hjem med et overskud på 95.000 kr. til de jyske turistforeninger, foruden at københavnerne havde fået en masse at vide om Jyllands herligheder. + 5. Olie og naturgas i et omfang, der menes at være det største i Dansk Undergrunds Consortiums liste over prøveboringer, er fundet 3.908 meter under Nordsøens bund, cirka 250 kilometer vest for Ringkjøbing. + 9. Væsentlig befolkningsstigning i januar kvartal. Der var en netto-tilgang på 52 personer, og kommunens samlede indbyggertal pr. 31. marts var 6456. + 10. Menighedsrådene i Rindum og Ringkjøbing har vedtaget at indstille cand. theol. Søren Ruager, København, til embedet som sognepræst i Rindum og kaldskapellan i Ringkjøbing. + 11. Ringkjøbing Landbobank besluttede på et møde at udvide bankens aktiekapital med 1,5 mill. kr. - fra de nuværende 3 mill. kr. til 4,5 mill. kr. Aktieudvidelsen er nødvendig på grund af Landbobankens store vækst. Omsætningen steg ca. 20 pct. i 1968. Bankens balance steg med 23 mill. kr. til 146 mill. kr. + 12. Ringkjøbing Turistkontor går ind i den nye sæson med en ny og præsentabel udgave af turistbrochuren om Ringkjøbing-egnen. Brochuren foreligger nu i et oplag på 60.000. Den nye brochure er fremstillet på dansk, engelsk, tysk og hollandsk, og dertil vil der blive lavet et indlæg på fransk og italiensk, så tryksagen bliver faktisk anvendelig i det meste af Europa. Af de 60.000 eksemplarer er de 10.000 i øvrigt trykt til brug ved et reklamefremstød for flyveruten Stauning-Kastrup. Turistchef E. F. Schiøtt, oplyser, at der ved redaktionen er lagt vægt på at få brochuren til at indeholde så mange oplysninger som muligt. Billedmaterialet - 13 virkelig kønne farvefotos fra Ringkjøbing og omegn, fjorden, Holmsland Klit og Vesterhavet - er valgt ud fra det standpunkt, at der skal være noget som frister og giver lyst til at komme her. - Den nye brochure, der fremtræder som en otte-siders folder, er leveret i fint tryk fra A. Rasmussens Bogtrykkeri. + 14. Idrætsforeningens serie 2-hold havde ikke vanskeligheder med at vinde søndagens turneringskamp på hjemmebane mod Lunde med 4-0. + Amtmand A. Bach, skal, oplyses det i arbejdsministeriet, være formand i begge arbejdsmarkedsnævn i Ringkjøbing amt. Formandens suppleant bliver amtskontorchef Th. Opstrup. + Ringkjøbing Isværk afholdt generalforsamling hvor formanden, bogtrykker Louis Rasmussen, bød velkommen og oplyste at omsætningen havde været 245.224 kr., formanden foreslog at overskuddet sammen med overførslen fra 1967, i alt ca. 12.880 kr., blev overført til det nye regnskabsår, og det blev enstemmigt vedtaget. Fiskeeksportør E. Dyekjær-Christensen blev genvalgt til bestyrelsen. + 15. Bygningsingeniør Arne Søndergaard Christensen, søn af læge Søndergaard Christensen, er blevet dimitteret fra Odense Teknikum med fint resultat. Han blev nr. 1 på sit hold og fik tildelt skolens legat for årets bedste eksamen. + Viceinspektør Knud Laurits Poulsen, blev indstillet som nr. 1 med samtlige stemmer til stillingen som skoleinspektør ved Alkjærskolen. + 16. Ringkjøbing Toldkammer har fået ny status. Fra 1. april er institutionen reduceret til et toldkontrolsted, underlagt distriktstoldkammeret i Holstebro. Distriktskontoret overtager en række af Ringkjøbing Toldkammer hidtidige funktioner. Kontorets nuværende mandskab på fem, vil gradvis blive reduceret til én. + 17. Standerhejsning i Roklubben. Sæsonen starter søndag formiddag. Klubben har besluttet sig til at købe en ny båd til næsten 10.000 kr., den leveres i 1970. + 18. Nordsøværftet søsatte et fragtskib på 715 t.dw. Det har taget 45 arbejdsdage at bygge skibet, det er det bedste resultat værftet hidtil har præsteret på denne skibstype. Skibet er søsat nogle dage før beregnet. + 21. Idrætsforeningens serie 2 leverede en meget sløj indsats i lørdagens turneringskamp mod bundholdet Tarp. Ringkjøbingenserne tabte 3—1 og var langt under daglig standard. + 22. Byrådet har behandlet den udsatte sag om tilskud til byens kunstforening. Rådet bevilgede 1500 kr. for driftsåret 1968-69. Dette var kasse- og regnskabsudvalgets nye indstilling, tiltrådt af kulturudvalget. Ved sidste møde lød indstillingen på, at der også skulle bevilges 1500 kr. for året 1969-70. + 23. Sejlklubben har fået ny formand. På klubbens generalforsamling valgtes Finn Bækdal i stedet for Hans Wiese, desuden har klubben fået ny sejladschef, Gert Pedersen afløser Finn Bækdal. Standerhejsningen finder sted lørdag den 17. maj. + 24. 4700 kr. er det beløb, som det sidste år kostede at rense stranden ved Søndervig og Hvide Sande. Inden turiststrømmen for alvor sætter ind, skal stranden renses igen, så den kan se indbydende ud for sommerens badegæster. + 25. Der er kun 20 arbejdsløse - beskæftigelsen i Ringkjøbing er dermed langt bedre end på samme tid i fjor. + 27. Fabrikken Ribo-vinduer har haft en meget stor ordretilgang i foråret. Virksomheden har i øjeblikket arbejde nok til fordobling af produktionen resten af året. Man søger i dag 15 nye folk, men kan bruge 20. Det er planen, at produktionen skal udvides til to-holds drift. + 28. Idrætsforeningens serie 2 sikrede sig lørdag eftermiddag sæsonens største sejr. På Stadion blev Varde Boldklub besejret 6-0. + 29. Om kort tid indleder Lem Senge et større byggeri ved fabrikken på Vesterled. + 30. Et udvalg repræsenterende Set. Georgsgildet, Borgen og KFUM og K i Ringkjøbing vil i samarbejde med stadsskoleinspektør Chr. Christensen og KFUM's sociale arbejde i Danmark søge at oprette et fritidshjem med ungdomsklub på Borgen.

Fødselsdag: 3. Minna Christensen, V. Strandsbjerg 44, 50 år. + 7. Johannes Mortensen, Bøgevej 7, 70 år. + 7. Fhv. mejeribest. og lærer Chr. Madsen, Østerdige, 75 år. + 10. Astrid Bro, Kronager 6, 50 år. + 13. Magda Stræde Andersen, 60 år. + 14. Anna Sørensen, Damtoften, 70 år. + 17. Anton Steiner, Vestergade 1, 80 år. + 22. Ragnhild Jeppesen, Bildtsvej 6, 60 år. + 23. Olga Høgsberg, Hoffgaardsvej 5, 60 år. + 26. Astrid Vester, Novej 12, 50 år. + 26. Massør Richard Haakonsen, Ø. Strandgade, 65 år. + 26. Fhv. viceskoleinspektør Mikael Hagbard, Kongevejen, 80 år.

Bryllup: 2. Lærerstud. Lone Hindø (d. af driftsleder B. H., Ringk.) og stud. scient pol. Erik Houlind (s. af gdr. P. H., Houe). + 3. Kontorass. Jonna Løvgreen Johansen (d. af snedker M. J., Rindum) og murer Ole Kirkegaard Jensen (s. af K. J., Herning). + 4. Edel Galsgaard, Ringk. (d. af H. G., Hvingel) og skibsbygger Leif Bækby (s. af M. B., Ringk.). * 6. Kontorass. Vera Bæk (d. af D. B., Ringk.) og Ejgil Lind Jensen (s. af mek. N. J. L., Højmark). + 12. Else Jensen (d. af J. V., Ringk.) og elektriker Jan Arndt Hansen (s. af V. H., Århus). + 12. Ekspeditrice Ellinor Larsen (d. af stereotypør V. L., Ringk.) og rørlægger Erik Bank s. af typograf E. B., Ringk.). + 19. Kontorass. Annalise Poulsen (d. af murer V. P., Rindum) og ingeniør Per Schouenborg Nielsen (s. af P. K. N., Ringk.). + 19. Kontorass. Grethe Nørmark, Ølstrup og bankass. Torben Iversen, Vejle (s. af J. I., Ringk.). Kontorass. Lis Nørmark, Ølstrup og eksp. Jørgen Agergaard (s. af Aa. A., Ringk.). Brudene er døtre af Johanne Nørmark, Ølstrup.

Sølvbryllup: 22. Arbejdsmand Olaf Mattson og hustru, Vestergade 22. + 29. Politimester P. Guldbrandsen og hustru.

Guldbryllup: 10. Senius og Johanne Nielsen, Damtoften 122.

Døde: Ingeborg Marie Agerbo, Østergade 3, 63 år. + 10. Johannes Mortensen.

Jubilæum: Duva Holck Pape, Kongevejen 28, 35 år.

 

MAJ

1. Alle kommunens fjordgrunde sydvest for Vellingvej er solgt, i dag solgtes de sidste 15. + 2. Vestjyllands Højskole er åbnet, den skal drives efter moderne principper. Undervisningsminister Helge Larsen betegnede den som noget helt enestående i en tid, hvor de fleste skoler, der udbygges, udelukkende tilstræber at imødekomme tidens krav om stadig større faglig kunnen. Er det nødvendigt at opføre flere frie skoler? Det spørgsmål bliver man ofte stillet over for. Forstander Chr. Christensen sagde bl. a.: Det føles, som om Vestjyllands Højskole i dag står både ved en afslutning og en begyndelse. Det tog 8 år at rejse skolen. Når det lykkedes, skyldes det først og fremmest de mange, der støttede os i arbejdet. Skolen er rejst på et bredt grundlag. + 5. Amtssygehuset i Ringkjøbing får egen medicinsk overlæge. Han ansættes under Herning Centralsygehus, men han får fast tjenestested i Ringkjøbing. + 8. Egnens campingpladser klar til sæsonen. - Den nye Ringkjøbing Camping mangler lidt, men åbner alligevel. + 9. Amtsrådsmedlem Aage Ebbensgaard valgt som formand for det fællesudvalg, der skal forberede den nye amtskommunes funktion. Ved afstemningen fik Ebbensgaard udvalgets 15 VKR-stemmer. De seks socialdemokratiske medlemmer stemte blank. + 10. Handelsskolens fem afgangsklasser har afsluttet eksamenen. 79 elever bestod. Det fejres med afslutningsfest på Hotel Fjordgården. + 12. Interessen for den 1-årige handelseksamen i Ringkjøbing er enorm. 56 elever er nu tilmeldt, og handelsskolen har anmodet undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette tre klasser ved skoleårets begyndelse. I realiteten er der basis for fire klasser, da minimumsklassekvotienten for den 1-årige handelseksamen er 14 elever, oplyser handelsskoleforstander Leif Engelsbak. + 14. Ringkjøbing Inner Wheel har i denne uge besøg af syv repræsentanter fra tre engelske venskabsklubber som et led i Inner Wheels internationale udvekslingsarbejde. De engelske damer er indkvarteret hos medlemmer af Inner Wheel. + Kommunens vejprogram for i år er belægning af slidlag på nye og gamle veje. I budgettet er der afsat 180.000 kr. til slidbaner. + 17. Byrådet erklærer, at der ikke på nuværende tidspunkt er grund til at ændre den bestående lukketid i byen. Det betyder, at HB-forretningen ikke får tilladelse til at holde åben til kl. 18 om lørdagen. + 16. Idrætsforeningen er fortsat ejer af det nye lysanlæg på træningsbanerne ved Stadion. Byrådet har enstemmigt vedtaget, at kommunen yder garanti for et lån på 18.000 kr. hos Dansk Idrætsforbund. + Foreningen af amtsjurister i Danmark holder i dag årsmøde og generalforsamling på Hotel Fjordgården med ca. 200 deltagere. + 17. Legater til unge studerende fra Ringkjøbing. Håndværkerforeningens bestyrelse fungerer som legatbestyrelse. Af fabrikant Alfred Vilhelm Sørensen's legat uddeles portioner til følgende: Typograf Anker Høj, stud. tekn. Steen Faurbye og snedker Frede Tang Jensen. - Af Teknisk Skoles legat uddeltes portioner til stud. tekn. Bent Erik Wittorff, skibsbygger Henning Fomsgaard, stud. tekn. Henning Kofoed Nikolajsen. - Af Varelotteriets legat uddeltes portioner til stud. tekn. Knud Erik Pedersen, stud. tekn. Per T. Madsen og stud. tekn. Preben Bjerre Sand. - Desuden har legatbestyrelsen for apoteker, justitsråd H. L. Heibergs legat uddelt portioner til elektriker Hans Wiese, stud. tekn. Harder Mikkelsen og maskinmesterstuderende Keld Værnø. + 19. Lærer Sven Ø. Beiter Mikkelsen, er af skolekommissionen enstemmigt indstillet som nr. 1 til posten som viceinspektør. + 20. Spørgsmålet om byggeri af et værkstedshus i Ringkjøbing er nu taget op til seriøs drøftelse i håndværkerforeningen. Sagen blev diskuteret på foreningens generalforsamling, og interessen var så positiv, at bestyrelsen vil gå videre med tanken. + 21. Borgerforeningen har holdt generalforsamling på Hotel Hindø. Formanden, A. Skriver, indledte generalforsamlingen med en kort beretning over mødevirksomheden. Regnskabet blev gennemgået af sparekassekasserer Ejnar Nielsen. Driftsregnskabet viste et overskud og balancerede med 5941 kr. Det blev endvidere oplyst, at foreningen nu har 162 medlemmer heraf 15 sygekassemedlemmer og 90 sparere. Til bestyrelsen genvalgtes F. Langberg Madsen. Revisorerne P. H. Sørensen og Sofus Hvid genvalgtes. + 22. 1968 var det største år vi har haft, og vi kan forvente, at 69 vil blive større. Vi har ikke flere sommerhuse til højsæsonen, sådan indledte formanden, bogtrykker Holger Rasmussen, sin beretning ved turistforeningens generalforsamling. Bondegårdsferier er noget turistforeningen vil tage op til overvejelse - selv om kun én af 2000 adspurgte familier svarede bekræftende, da turistforeningen sendte spørgeskemaer ud til landmændene angående spørgsmålet. Holger Rasmussen sagde også, at hotelejerne er ret forudseende og har udgivet 30.000 brochurer om »Hotellerne ved Ringkjøbing Fjord«. - Turistforeningen har fået ros for Ringkjøbing-brochuren, som turistchefen har fotograferet til, og man har haft succes med brochurer over småture. Der er en velvilje over for turistarbejdet her i byen, og kommunen har ydet et meget stort tilskud, men det ligger i luften som en halvkvædet vise, at nu skal byens borgere også yde en håndsrækning. - Bogtrykker Holger Rasmussen og direktør Sven Møller genvalgtes og som tredje turistforeningsmedlem af bestyrelsen valgtes landinspektør Gert Alsted. Byrådet indstiller mejeridirektør Mads Slots og forretningsfører Henry Poulsen. Holmsland sogneråd gdr. Knud Engrob, handelsforeningen i Ringkjøbing skotøjshandler Johs. Nygaard, Erhvervsrådet i Ringkjøbing bankbogholder Henry Kamp, håndværkerforeningen i Ringkjøbing fabrikant Leif Hansen, hotelværtforeningen restauratør Anita Christensen og Hvide Sande Handelsforening boghandler Johs. Lund Thomsen. - Turistforeningen har haft et årsunderskud på 1274 kr. Dette regnskab, fremlagt af foreningens kasserer, direktør Sven Møller, beklagede han. Foreningen skulle være i stand til selv at skaffe flere penge. Regnskabet gav anledning til beslutningen om kontingentforhøjelsen til 20 kr. og formanden opfordrede til en ekstra privat indsats for foreningen. - En ny æresnål er uddelt i turistforeningen, der har udnævnt bogtrykker Louis Rasmussen og boghandler N. P. Holm til æreshelte! Æresheltene fik ved generalforsamlingen overrakt to håndlavede symboler på deres værdighed - nåle med Ringkjøbings »nationalfisk«, helten, i rent guld. N. P. Holm overrakte nålen til Louis Rasmussen med blandt andet disse ord: Du har siddet i foreningens bestyrelse i over 50 år. Du har ofret timer og dage på opgaver for turistforeningen. Du har været Ringkjøbing Turistforenings største mand gennem tiderne. Jeg vil gerne se ham, der når op på siden af dig. Men ikke alene har du været Ringkjøbings mand. Du har også været Jyllands. Du hørte til dem, der kom både i Den blå Bog og Blæksprutten. - Louis Rasmussen takkede for æren - takkede for uvurderlige timer med turistarbejdet, der har været meget morsomt og spændende. Den eneste fejl er, at jeg ikke kan skrive en bog om det. Han mindedes Rahbeck Smith, som var den, der startede alt turistarbejde i Ringkjøbing. - Også N. P. Holm blev æreshelt. Det vidste han ikke, før Holger Rasmussen takkede ham for en menneskealders arbejde for foreningen - ofte i trange forhold. N. P. Holm blev æreshelt med disse formandsord: Jeg ved, hvad arbejde du har lagt i det i mange år. Jeg ved, hvor meget arbejde, der har været i de mange år oppe i Nørregade. + 9. klasse-eleverne i Ringkjøbing, Lem og Tim skoler tilbydes nu en meget avanceret form for erhvervspraktik på virksomheden Ribo Vinduer ved fabrikant Leif Hansen i Ringkjøbing. I samarbejde med Teknologisk Institut gennemfører virksomheden et kursus for eleverne, og man håber, at nogle af eleverne derigennem får lyst til at fortsætte i virksomheden. + 27. I pinsen vandt Idrætsforeningen i håndbold 2 pokaler ved et stævne i Skjern. + 28. På søndag åbner Vesterhavshallen som vandrerhjem, og familierummene er forudbestilt for lange perioder, når de første par uger er gået. Jeg regner med, at vi får alle tiders sæson på vandrerhjemmet - større end i fjor, siger inspektør Børge Sørensen. Han glæder sig til at byde vandrerne velkommen. + 29. På Ringkjøbing-Skjern-Tarm Flyveklubs generalforsamling på Stauning Flyveplads kunne formanden, tandlæge Ove Kelsaa, Tarm, i beretningen glæde sig over, at der påny spores en stærk interesse blandt privatflyverne for at benytte Stauning Flyveplads efter en svag periode præget af »slendrian og amatørpræg«. + 30. På et møde på skolen blev der nedsat et udvalg, som skal arbejde med planerne om en svømmehal. For 10 år siden blev der holdt et lignende møde, som resulterede i opførelsen af Vesterhavs-Hallen. Mødet gav begrundet håb om, at en svømmehal i Ringkjøbing også vil blive en realitet. + 31. På Handelsskolen arbejder man hen mod et bredere samarbejde med oplandet. Det vil i løbet af kort tid udtrykkes ved, at Hvide Sande, Lem, Ulfborg, Tim og Spjald bliver repræsenteret i handelsskolens bestyrelse.

Fødselsdag: 3. Kreditforeningsfuldmægtig K. Munch Jensen, 60 år. + 6. Pensionist Søren Peter Sørensen, Kongshøjvej 23, 85 år. + 6. Jenny Agerholm, Grønnegade 28, 60 år. + 10. Johannes Haakonsen, Vestergade 23, 70 år. + 10. Anna Jørgensen, Vester Rindum, 60 år. + 14. Mary Mortensen, Damtoften 9, ??. + 16. Fhv. driftsleder Chr. Henriksen, Rindum, 75 år. + 23. Ejnar Rasmussen, Reberbanen 25, 80 år.

Jubilæum: 1. Blomsterhdl. Hartvig Dahl, 40 år.

Bryllup: 3. Klinikass. Inger Faber Romlund (d. af J. F. R., Ringk.) og murer Emil Johan Hansen (s. af A. H., Rindum). + 17. Jette Søndergaard Larsen (d. af blikkenslagerm. T. L., Ringk.) og bankelev Peder Sandager (s. af gdr. Ernst S., Dejbjerg). + 24. Sine Knudsen, Ringk. (d. af fisker Laurids K., Klegod) og snedker Henning Risgaard, Ringk. (s. af arbejdsmand Poul R., Knudsbølle). + 24. Asta Bennetsen, Ølgod og fisker Kristian K. Knudsen, Ringk. + 24. Jane Olsen, København og Arne Bækbo Hansen, Tangsvej 32, Ringk. + 25. Bankassistent Alice Rasmussen, Bagsværd (d. af Carsten Frode R., Nr. Alslev) og boghandlermedhjælper Carsten Birkedal Madsen, Bagsværd (s. af repræsentant Chr. M., Ringk.). + 31. Anni Christensen (d. af A. Chr., Esbjerg) og Bent Mouritsen (s. af H. M., Ringk.).

Sølvbryllup: 5. Jens Evald Bro og hustru, Kronager 6. + 28. Overlærer Erik Christensen og hustru, Baunshøj 1. + 28. Murermester Carl Christian Jørgensen og hustru, Fjordallé. + 30. Gartner William Simonsen og hustru, Skolevænget.

Døde: 4. Dorthea Marie Thomsen. + 8. Gregor M. Lauridsen. + 27. Møbelhandler Carl Pedersen. + 27. Hermann Faurbye.

 

JUNI

2. De godt 70 børn, som udstillede deres husdyr og kæledyr på børnedyrskuet i Hee Dyrepark i lørdags, fik en fornøjelig dag ud af det og blev en sikkert uforglemmelig oplevelse rigere. Det samme gjorde nok også arrangørerne, landbo- og husmandsforeningernes ungdomsudvalg på Ringkjøbing- og Ulfborg-egnen samt E. Brågård, Hee Dyrepark. + 3. Kommunebogholder Niels Stengaard døde søndag på Århus Kommunehospital i en alder af kun 47 år. Da flagene søndag vajede på halv stang på Rådhuset, stod det klart for mange, som kendte ham og havde hørt om hans sygdom, at håbet var ude, og at han ikke levede mere. Niels Stengaard var bysbarn, og han blev en af sin bys mænd i de 30 år, han var ansat ved kommunens administration. Hans far, der var vejassistent, døde kun 39 år gammel. I sine unge år var Niels Stengaard en ivrig sportsmand og dyrkede især tennis og fodbold. - Efter meddelelsen om kommunebogholder Niels Stengaards død udtaler borgmester Niels Skytte disse mindeord: Det var så smerteligt først at høre om Niels Stengaards sygdom og nu om hans død. For mig var Stengaard indbegrebet af den dygtige embedsmand. Det var kendetegnende for ham, at han til det sidste trods sin sygdom udfyldte den meget krævende post, han bestred i kommunens administration, uden at det for os, der arbejdede sammen med ham i det daglige, stod klart, hvilken viljestyrke og pligtfølelse det må have krævet. Uhyre flittig og arbejdsom, altid imødekommende og parat til at gøre en indsats. Som sådan vil vi mindes ham, og som sådan vil byen mindes ham. Ingen gik forgæves til Stengaard; han var altid parat til at hjælpe, hvor han kunne. + 3. Slagterforretningen Carl Iversen & Søn har ved en fagkonkurrence i Roskilde opnået seks diplomer for seks udstillede varearter. Fagkonkurrencen var arrangeret af Danske Slagtermestres Landsforening, der deltog 150. Diplomvarerne fra Ringkjøbing-forretningen var rullepølse, saltkød, spegepølse, leverpostej, bajerske pølser og røget bacon. + 4. 150 børn fra Tromsø kom til Ringkjøbing ved middagstid. De rejste mandag fra Tromsø med fly, sejlede i nat med skib fra Oslo til Århus, hvorfra de i busser kørte til Ringkjøbing. Her blev de i gymnastiksalen budt velkommen af stadsskoleinspektør Chr. Christensen. I eftermiddag skal de orienteres om ugens program, og resten af dagen er forbeholdt til ophold i hjmmene. + 5. Danmarks Havfiskeriforening, der omfatter 17 fiskeriforeninger på vestkysten med 4700 medlemmer, holder i morgen, lørdag, generalforsamling i Vesterhavs-Hallen. Der ventes mindst 200-300 deltagere, og de vil blive budt velkommen til byen af borgmester Niels Skytte. Blandt de specielt indbudte gæster, der deltager, er fiskeriminister A. C. Normann, folketingsmand Henry Sørensen, som er formand for fiskeriets anden hovedorganisation, Dansk Fiskeriforening, og embedsmænd fra fiskeriministeriet samt fiskeriformænd og repræsentanter fra Norges Fiskerlag og Svenska Våstkiistfiskaras Centralforbund. + 6. Traditionen tro blev grundlovsfesten på Schuberts Minde en god fest - som sædvanlig satte de norske børn deres præg på dagen, der i år var særligt, fordi Tromsø-orkestret spillede flittigt. Besøget var stort, og dagen igennem var der livlig aktivitet med håndboldkampe, tombola, boder m. m. + 7. Sejlklubben afviklede torsdag aften sæsonens første kapsejlads på fjorden. Otte både deltog, og de var delt op i to løb - ét for joller og ét for større både. Vinder af det første løb blev »Skum« ført af Søren Pedersen, nr. 2 blev »Jante« ført af Arne Clausen. Det andet løb med deltagelse af tre joller blev vundet af »Kvik« med Mogens Grimstrup. + Ringkjøbing-byggeselskabet A/S Byg Bo har succes med klyngehusene, som opføres mellem Vasevej og Skolevej i Rindum. Selskabet kan snart afslutte byggeriet af de første huse, og interessen fra publikums side er så stor, at man fortsætter med endnu syv huse, og de ventes færdige i år. Hele projektet omfatter 23 huse. + 9. Tromsø-orkestret har skabt fest og glæde i den ofrløbne uge. Alle er blevet begejstret for orkestret, der har spillet hver eneste dag. I aftes spillede orkestret i Vesterhavs-Hallen, hvor der var Tromsø-fest. 700 mennesker var samlet til en god aften. + 11. Luften over amtmandsgården i Rindum dirrede af sømmelig højtidelighed, da første søm for kongen blev slået i Ringkjøbing Amts nye fane af amtmand A. Bach, andet søm for fædrelandet af borgmester Skytte og tredje søm for Danmarks Samfundet af formanden for samfundets amtskomite, bankdirektør S. Rasmussen, Herning. Ringkjøbing Amts nye fane, der er skænket af Danmarks Samfundet i anledning af Dannebrogs 750 års dag, blev mandag aften indviet ved en højtidelighed på Rindumgård. + 13. Skal de enarmede tyveknægte betale til kulturen? Byrådsmedlem Sv. Aa. Faurbye sagde ved mødet i aftes, at han har puslet med tanken om, at pengene fra afgiften på spilleautomater kunne indgå i en kulturfond. Kulturudvalget kunne derefter bruge pengene fra gyngerne på karrusellerne, sagde han. + 14. Ringkjøbing Tennisklubs bedste hold i serie 3 sikrede sig sidste søndag to sejre i turneringskampene mod Silkeborg og Skanderborg. Torsdag aften stillede holdet atter op, ringkjøbingenserne spillede mod Herning, der blev besejret med 3-2. Hermed slutter de på førstepladsen i deres kreds. + Atter vekselkontor på turistkontoret. Handelsforeningen og pengeinstitutterne har besluttet at videreføre sidste års ordning med et vekselkontor på turistkontoret om lørdagene. + 16. Den nye sognepræst i Rindum og residerende kapellan i Ringkjøbing, Søren Rugager, blev søndag indsat i sine embeder. Begge steder fyldte menigheden kirken, og i koret sad pastor Rugager ved gudstjenestens begyndelse sammen med sin fader, sognepræst Jørgen Rugager, København, provst Stougaard Thomsen, Thorsted, og sognepræst E. Hillersborg, Ringkjøbing. I Ringkjøbing indledte organist Ernst Christensen højtideligheden med fuga fra Bachs præludium. + 17. Inden for den sidste uge har Ringkjøbing været ramme om to faneindvielser og to flagoverrækkelser. I mandags blev Ringkjøbing Amts nye fane indviet på Rindumgård, og i går overrakte Danmarks Samfundet en fane til KFUM-spejderne i Hover og et flag til KFUK-spejderne og Det Danske Pigespejderkorps i Ringkjøbing. + 164 elever fra Ringkjøbing Skole modtog mandag aften eksamensbevis ved afslutningsfesten. Det er det største afgangshold fra skolen. En stor forældrekreds, skolekommissionen og byrådet var mødt for at fejre afslutningen med eleverne. - I sin tale sagde stadsskoleinspektør Chr. Christensen bl. a.: Jeres forældre har gjort deres bedste for at dygtiggøre jer så meget som muligt. De har lært jer at have pligter og gå ind under forpligtelsen. De har lært jer at tage hensyn til jeres medmennesker og forsøgt at gøre jer skikkede til at leve livet sammen med dem på en sådan måde, at livet bliver smukkere og rigere. Skolen har i al beskedenhed forsøgt at bygge videre på det, jeres far og mor har givet jer. Et bygningsværk, som det, vi fejrer i dag. + 18. Jyllandsseriekampen onsdag aften på Skjern Stadion mellem Skjern GF's og Ringkjøbing IF's herrer blev ikke nogen stor oplevelse. Kampen endte med sejr til Ringkjøbing på 17-13. + 19. Ni både deltog i flaskekapsejlads. Sejlklubbens sidste arrangement samlede ni deltagende både. Førstepræmien gik til »Amico«, sejlet af Finn Bækdal. Han samlede 12 øl og 12 sodavand. »Liljen« med Børge Agerbo fik andenpræmien med tre øl og fire sodavand, tredjepræmien gik til »Jante«, ført af Arne Clausen. Drikkevarerne var skænket af Tuborg-depotet. + 20. Fjordvang Landboskole udvider i år undervisningstilbuddet til de unge med 10. kl. Det sker på baggrund af et ønske fremsat af de elever, som netop har afsluttet 9. kl. på Fjord vang. + 21. Ringkjøbing Sygekasse starter 1. juli et nyt indbetalingssystem. De hidtidige sygekassebøger forsvinder, og medlemmerne får i stedet et girokort én gang i kvartalet. Kvartalskontingentet kan betales såvel på posthuset som på sygekassens kontor. + 25. Forslaget om 18 års valgret forkastet med stor majoritet i amtets seks valgkredse - 11.300 ja og 91.023 nej. + 26. Fodboldkampen mellem Ringkjøbing IF serie 2 og et hold fra Sportsbund Stuttgart onsdag aften blev noget af en skuffelse for tilskuerne. Det tyske hold var ikke så stærkt som ventet, og resultatet blev en Ringkjøbing-sejr på 7-1. + 28. Ralgravningen på Holmsland Klit fortsætter foreløbig. Overlandvæsenskommissionen ønsker nye oplysninger, før den afsiger kendelse. Den 10. juli sidste år afsagde en kystkommission en kendelse, hvorefter ralgravning til industrielle formål er forbudt på hele Holmsland Klit. Der blev givet entreprenørerne en afviklingsfrist til 1. juli 1969, men appelsagens varighed vil i det mindste muliggøre ralgravning endnu en tid.

Fødselsdag: 2. Alfred Jeppesen, Skolevej 19, 75 år. + 4. Bankdirektør Eiler Jacobsen, 50 år. + 5. Hans Peter Thøgersen, Rindum Plejehjem, 75 år. + 6. H. Sand Blok, Ringk., 70 år. + 15. Fru Kirstine Jonassen, Godthåbsvej 12, 75 år. + 24. Fru Dina Sørup, Alderdomshjemmet, 80 år. + 24. Fru Dagny Jensen, V. Strandsbjerg 9, 60 år.

Bryllup: 7. Sygehjælper Laila Mogensen, Helsingør (d. af A. M., Vinten pr. Horsens) og maskinrigger Karsten Kaas Nielsen, Helsingør (s. af ekstraarbejder A. N., Kongevejen 48). + 7. Sygehjælper Lillian Orloff, Ringk. (d. af Svend O., Ringk.) og mekaniker Bjarne Christensen, Ringk. (s. af Marie Mathiessen, Ringk.). + 7. Kirstine Reffstrup Andersen (d. af overmontør Gunner R. A.) og slagter Knud Plauborg (s. af chauffør Harald Andersen, Skjern). + 14. Damefrisør Betty Jensen (d. af Idm. B. J., Rindum Kærby) og elektriker Bent Ole Engsig Christensen, Videbæk (s. af banearb. Aa. E., Skolevænget 11, Ringk.). + 21. Syerske Irene Andersen (d. af M. A., Gettrup) og murer Egon Grønne (s. af Thyge G., Ringk.). + 21. Connie Sørensen (d. af gdr. Hans S., Røgind) og Edvard Christensen (s. af mælkehandler Niels C, Ringk.). + 28. Oldfrue Thyra Jakobsen, Hindsgavl (d. af S. J., Sdr. Felding) og kølemontør Jens Jakob Ditlevsen, Odense (s. af gdr. Hans D., Rindum).

Døde: 1. Kommunebogholder Niels Stengaard. + 2. Fhv. arrestforvarer Alfred Sønderby. + 4. Elna Marie Sørensen. + 7. Kresten Sørensen. + 11. Mathilde Nielsen. + 12. Marie Hansen. + 17. Karen Luk. + 24. Søren Peter Sørensen. + 25. Maria Hansine Thomsen. + 30. Dinna Sørup.

 

JULI

1. Vi har set det før - det sker hvert år. Alligevel forbavses man hver gang. Det kommer så pludseligt, så selv om man er forberedt, virker det næsten som en eksplosion: Ringkjøbing er blevet international. - En sådan dag var det i går. I den foregående weekend havde landet oplevet det helt store rejseryk. Danskerne tager sydpå, og tyskerne tager nordpå, og pludselig er byerne ikke til at kende igen. Derfor oplevede vi i går den første helt store turisthandelsdag. Fra biografen til Vellingvej var byen sort af turister, og det dominerende sprog var pludselig ikke dansk, men tysk. + 2. Tilsynsrådet for Ringkjøbing og Omegns Sparekasse har godkendt regnskabet for 1968-69. Det viste en indlånsstigning på 1.928.000 kr., og sparernes tilgodehavende var ved årets slutning 18.412.000 kr. + 3. Det er nu klart for interessentskabet bag flyveruten Stauning-København, at belægningen er så ringe, at ruten vil give et stort underskud. I den første højsæsonmåned, juni, gav ruten en belægningsprocent på 43,5 - og det er for lidt, når belægningen skal være på 80 procent for at give balance. + 4. Nordsøværftets nybygning nr. 39 løb fint af stablen torsdag eftermiddag. Skibet fik navnet »Tovelil«, det er bygget til partrederiet Union i Esbjerg. Samme rederi har tidligere fået syv skibe fra Nordsøværftet. + Bankdirektør Robert Nissen bliver nyt medlem af byrådet. Bankdirektøren indtræder i stedet for retsassessor P. Krebs Hansen, der er fritaget for medlemsskab efter ansøgning. + 5. Skotske vikinger på togt over havet til Ringkjøbing. Skotter er åbenbart mennesker, der ikke glemmer så let. Ingeniør Austin Moffett og postkontrollør Sydney Odd, fra Edinburgh, har fundet det på sin plads med et togt over Vesterhavet og en genvisit i Danmark ca. 1000 år efter, at de danske vikinger invaderede de nordengelske og skotske kyster. Kursen var hele vejen stik øst, og da Edinburgh og Hvide Sande begge ligger næsten nøjagtig midt på 56. breddegrad, forbavsede det ikke de to skotter det mindste, at det første, de i går så efter 4 døgn i søen, var Lyngvig Fyr. - Sydney er nemlig en fin navigatør, fortalte kaptajn Moffett, da de midt på eftermiddagen nåede til Ringkjøbing. - Austin Moffett og Sydney Odd har dog ikke tænkt sig at plyndre og røve i byen, som de gamle vikinger gjorde hjemme hos dem. De nøjes i stedet for med at studere byen grundigt. Moffett fortæller: Vi har haft en dejlig tur herover med en god vestenvind i ryggen hele vejen og en fart på omkring 4 sømil (7,5 km/t). Motoren har vi kun brugt en smule, da vi kom ind til kysten og skulle gennem Hvide Sande, vi får måske mere brug for den på hjemturen i næste uge, for vinden vender nok ikke. + 7. Der har tidligere været skrevet om mangelen på tandlæger i Ringkjøbing, men mangelen er nu glædeligvis ved at være afhjulpet. Tandlæge Bent B. Anthonisen, København, har bosat sig i byen og er assistent hos tandlæge Bent Kloch Larsen. Tandlæge A. Bidstrup har også fået en assistent, tandlæge Jørgen Carlsen. Desuden findes der tandlæge Fuglsigs klinik, samt to skoletandlæger. + 8. På Vestjyllands Mergelforsynings generalforsamling i Hillerslev, kunne kassereren, gårdejer Karl Bloch-Nielsen, Billum, oplyse at selskabets omsætning i 1968 slog alle rekorder - en stigning på 527.000 kr. til godt 1,7 mill. kr. + 9. Folkedans på torvet. Fredag aften i næste uge bliver der premiere på en ny og farvestrålende begivenhed for turister: Ragna Tangs kendte folkedansere giver omkring en halv times opvisning på pladsen foran den gamle borgmestergård. Det er turistforeningen, som står for arrangementet, der nok skal give anledning til bifald og fotografering fra turisternes side, og det er Handelsforeningen, som betaler for både musik og dans. + 11. Kunstarrangementer sommer og efterår. Ringkjøbing kalder, står der over en illustration af en lurblæser på forsiden af den smukke folder, som i dag er udkommet fra Ringkjøbing Kunstforening, og indlagt i tryksagen findes foreningens sommer- og efterårsprogram. + 14. Politiet noterede i løbet af lørdag ikke mindre end 11 bilister for ulovlig parkering i Bredgade og Nygade. Der var både tale om lokale og om turister, oplyser politiet. + 15. De rekordagtige tendenser i boligbyggeriet i kommunen, som tallene for januar kvartal afslørede, fortsatte i april kvartal. Ved kvartalsskiftet var 70 lejligheder under opførelse. Det er det største antal lejligheder under opførelse i mange år. + 16. Der var ingen ende på bifaldet efter koncerten i aftes på Hotel Ringkjøbing med den tyske pianist, professor Eckart Besch, p. t. ferierende i Søndervig. Publikum kaldte ved taktfaste klapsalver pianisten frem til hyldest. Ringkjøbing Kunstforenings formand, bogtrykker Louis Rasmussen, overlod det på arrangørernes vegne til fru Helle Rasmussen at bringe en tak i form af gule roser. Og Eckart Besch tog glad imod buketten med kommentaren: Stykket er nu slet ikke til ende. Hvorefter han med et drilsk smil satte sig ved flyglet og spillede en improviseret »sløjfe« på finalenummeret. + Rotary-Klubben holdt årsmøde med beretning ved præsidenten, direktør Peder Hansen, Vestas, og regnskabsaflæggelse ved kassereren, fabrikant A. Skovgaard Jensen. Derefter blev kæden overdraget til det nye Rotary-års præsident, overlæge Henning Højfeldt. + 17. Fjernvarmeværket har sluttet sit 6. driftsår pr. 1. juli, året har været det mest positive i værkets historie. Af 765 tilsluttede enheder bliver der tilbagebetaling til 627. Værket tilbagebetaler 157.000 kr., hvilket svarer til ca. 250 kr. i gennemsnit pr. tilsluttet enhed. + Ringkjøbing Landbobanks repræsentantskab har enstemmigt besluttet at udnævne direktionssekretær Bertel Møller til medlem af bankens direktion. Bankdirektør Rob. Nissen fortsætter som adm. direktør. + 19. Turisterne strømmer til og igennem byen. Presset fra Herning mod Søndervig er fantastisk stort i denne tid. Det er større end den kapacitet Bredgade og Torvegade kan byde på rent færdselsmæssigt. I Nygade er problemet ikke mindre, snarere tværtimod. - Nu må vi håbe, at en hovedvejsforlægning snart går igennem. Vejudvalgets formand, mejeribestyrer M. R. Slots, siger: Sagen ligger i Justitsministeriet. Vi har allerede rykket én gang for svar. + 21. Etableringen af Vestjyllands Højskole beløber sig til ca. 3 mill. kr. og dermed er budgettet nogenlunde overholdt, oplyste sognerådsformand Jens Kirk på højskolens generalforsamling, han betegnede det forløbne år som det hidtil mest begivenhedsrige. + 22. En turist, der ville holde et gilde i sommernatten ved Vesterhavet, fik et afgjort »nej« fra politiet, da han anmodede om tilladelse til at holde bålfest på stranden, + 24. Havet og menneskene. Kunstmaler Sigfred Aagaard, Nr. Lyngvig, der har skrevet drejebogen til filmatiseringen af Kaj Munks »Havet og menneskene«, og som står som instruktør, indledte tirsdag sammen med filmselskabet Magica Filmproduktion forberedelserne til optagelsen. + 29. En sæsonforøgelse af indbyggertallet til det seks-dobbelte betyder, at erhvervslivet og det offentlige må tage særlige forholdsregler. Turismen kan ikke udnyttes i Holmsland kommune, uden at alle instanser indretter sig efter de krav, turismen stiller. + 30. I Ringkjøbing synes man sommerudsalgene er nok så morsomme som januarudsalgene. De mange turister sætter kolorit på de travle sommerdage. Tysk, engelsk, norsk, svensk, fransk, italiensk og københavnsk er i disse dage tungemålene.

Fødselsdag: 4. Maren Ditlevsen, Ø. Strandgade 17, 85 år. + 25. Ketty Blok, Enighedsvej 11, 60 år. + 31. Jenny Krista Hansen, Byskellet 22, 50 år.

Bryllup: 5. Journalist Ingrid Nielsen, Holstebro (d. af O. N., Thisted) og journalist Levi Meinke, Ringk. (s. af L. Chr. M., Helsingør). + 5. Irma Christensen (d. af P. C, Ringk.) og Jens Hvistendahl Nielsen (s. af P. N., Ringk.). + 5. Eksp. Inger Lise Andreasen (d. af gdr. A. A., Gudum) og lærer Leslie Hougaard (s. af frisørm. H., Ringk.). + 12. Inger Stræde Andersen (d. af ostehdl. A., Ringk.) og gdr. Bent Hjort Knudsen, Næsborg (s. af H. K., Augustenborg). + 20. Kirsten Helt Pedersen, Ringk. og Bjarne Olsen, Esbjerg.

Sølvbryllup: 15. Carl Chr. Schou og hustru, Østergade 15.

Døde: 10. Kristen Andersen. + 16. Annalise Sandahl Pedersen. + 19. Jacob Pedersen. + 27. Johanne Olsen.

 

AUGUST

1. Hvide Sande Fiskeauktion har i juli i år indhandlet for 3.204.990 kr. fisk mod for 2.558.532 kr. i samme måned i fjor. Indhandlingen i juli i år er rekord for denne måned, og det første halvår var rekord med 1,9 mill. kr. større omsætning end på samme tidsrum i fjor, oplyser boghloder Henning Værnø, Hvide Sande Fiskeauktion. + 4. Festlig, folkelig og drønvarm fjordfest. Sparsom påklædning, brune maver, bare tæer, små stråhatte og store stråhatte, strålende sol, bagende varme og feststemning prægede Fjordfesten i weekenden. - For at begynde med slutningen og det allerbedste: Fyrværkeriet. Det var ualmindelig flot. Det var så absolut en værdig afslutning på de 4 dages festligheder. + 6. Tilsynsrådet for Ringkjøbing og Omegns Sparekasse har valgt ny direktør, idet C. Lehn fratræder 1. december. Stillingen overtages af prokurist og direktionssekretær K. Møller Nielsen, Holstebro Sparekasse. + 7. Lånevirksomheden i Den vest- og sønderjydske Kreditforening viser en stærk stigning i regnskabsåret 1968-69 i forhold til året før. I det sidste regnskabsår udbetaltes der 1228 nye lån med en hovedstol på 93.651.500 kr. mod forrige års 886 nye lån og en hovedstol på 67.977.100 kr. + 11. Søndagssnaps til de ældre i Ringkjøbing - trods alt. - Trods Arne Myggen Hansens ihærdige anstrengelser sammen med fire kvikke Ringkjøbinghoveder lykkedes det ikke at hjemføre søndagssnapsen til alderdomshjemmet i radioens pingpong, der blev sendt direkte fra Ringkjøbing søndag eftermiddag. Men de ældre i Ringkjøbing blev trods nederlaget ikke snydt for søndagssnapsen. Ud i æteren lød det, at de fire tabende quizdeltagere gav snaps til de kommunale alderdoms- og plejehjem. En meddelelse, som blev modtaget med glæde på de respektive hjem, hvor man havde fulgt udsendelsen med stor spænding. + 12. Bankernes tilbud om at overtage virksomheders og forretningers kildeskatteadministration er blevet modtaget med glæde i erhvervskredse. + 14. 70 sommerhusgrunde er nu solgt på Lodberg Hede. + 15. Handelsskolen udvider også i år rækken af tilbud om efter- og videreuddannelse. I år tilbydes for første gang undervisning i spansk. På begynderholdet i tysk lægges hovedvægten på butikstysk, idet den stadig stigende turisme samtidig har medført stigende krav til forretningsfolkenes sprogkundskaber. + Andejagten gået ind. Fra tidligste morgen har bøsserne knaldet i de vidtstrakte områder i Vestjylland, hvar premieren på andejagten er en af årets store begivenheder. + 18. Tidligere landbrugskyndig direktør Peder Gundesen, Billum, er død, 78 år. Peder Gundesen var tilknyttet Den vest- og sønderjydske Kreditforenings direktion indtil for 6 år siden. + For nylig gav en tysk professor klaverkoncert i Ringkjøbing; der var stor tilslutning, og koncerten blev en succes. Nu indbydes der atter til koncert med udenlandske kræfter. Denne gang er det englænderne, Peter Seymour og Yvonne Adshead, der er lovende navne i det engelske musikliv, der giver koncert i Ringkjøbing Kirke. + 19. Filmselskabet Vestjysk Kaj Munk-Film, som om knap en uge begynder på optagelsen af Kaj Munks skuespil »Havet og menneskene«, er meget interesseret i at tegne nye medlemmer, der vil investere i projektet. Spillefilmen har udelukkende vestjyder som medvirkende. Indtil nu har 174 kautionister stillet en sikkerhed på 318.500 kr. for filmen, og dertil råder selskabet over tilbud om privat investering på i alt 80.000 kr. + 20. Hotel Ringkjøbing har atter vist initiativ, idet man fra lørdag vil byde på en række populære lørdagsaftner. Der bliver dans og underholdning, og der er på dagen et specielt kulinarisk traktement til en rimelig pris. + 21. Skoleudflugt. Skolen er tom i dag. Til gengæld sydede jernbanestationen af liv i morges. Eleverne fra 5. klasse og opefter skulle til Ålborg, de mindre børn til Varde. + 22. Elevråd har i de sidste år været det store ord inden for skoleverdenen og samtidig et meget vidt begreb med mange muligheder. Lige så snart lejrskole- og udflugtstiden er ovre oprettes også elevråd på Ringkjøbing Skole.. + 24. Dansk El-Reaktor A/S, hvis formål er fremstilling af og handel med elektriske artikler, er blevet indregistreret. Selskabet har hovedkontor i Ringkjøbing. Den tegnede aktiekapital på 60.000 kr. er fuldt indbetalt. + 25. RIF sikrede sig en 6-4-sejr ved at score fem gange i løbet af 2. halvlegs første 25 minutter. + 26. Turisterne har lagt millionbeløb på Ringkjøbingegnen. Resultatet af fint sommervejr 2 år i træk. Den bedste turistsæson, man nogen sinde har haft. + 28. Ragna Tangs folkedansere skal i TV. Optagelsen foregår på Brædstrup Kro. + 29. Det Ringkjøbing-konsortium, som arbejder med planer om opførelse af et forretningscenter ved Torvegade, har konstateret en overvældende interesse for sagen. Der er i dag forhåndstilsagn om leje af ca. 90 procent af projektet. + 30. Det kan betale sig at skaffe bedre forhold for industrifiskeriet i Hvide Sande, mener man på byens andelsfiskemelsfabrik HVISA, og derfor skal fabrikkens døgnkapacitet nu udvides med 300 pct. + Amtsvejassistent Karl V. Bruun, Meldskiftet 1, har den 1. september været ansat ved Ringkjøbing Amts Vejvæsen i 40 år.

Fødselsdag: 3. Sognepræst Sejr Fink, tidl. Rindum, 50 år. + 5. Augusta Simonsen, Enghavevej 36, 80 år. + 6. Niels Jensen, Bymarken, 50 år. + 7. Driftsleder Th. Olsen, Mylius Erichsensvej 14, 85 år. + 8. Radioforhandler W. J. Kirk, Vester Strandgade 6, 60 år. + 10. Alfred Bojesen, Vellingvej 19, 70 år. + 11. Henrik Lauridsen, Mellemgade 11, 50 år. + 11. Anton Thygesen, Ø. Strandgade 27, 75 år. + 15. Møbelpolstrer L. V. Petersen, Mellemgade 10, 75 år. + 15. Else Hedemark, Holmegårdsvej, 60 år. + 29. Arbejdsmand Carl Kristensen, Reberbanen 26, 60 år.

Jubilæum: 15. Filialbestyrer O. Kirk Jacobsen, Reberbanen 11, 25 år ved Hedeselskabet.

Bryllup: 2. Lillian Hansen (d. af E. H., Korsør) og Frank Nielsen (s. af I. N., Ringk.). + 2. Ekspeditrice Alice Grauersgaard, Ringk. (d. af fhv. gdr. Knud G., Fjordallé 4, Ringk.) og kommis Peder Bennesgaard, Staby (s. af gdr. Jeppe B., Staby). + 9. Anne Grete Post, Århus (d. af Edw. P., Århus) og Leo Langhoff, Århus (s. af Aage L., Ringk.). + 9. Grethe Nielsen, Ikast (d. af V. N., Ringk.) og slagter Henning Kviesgaard, Gl. Sogn (s. af E. K., Gl. Sogn). + 16. Ruth Møller Jensen, Ringk. og Egon Urup Hansen, Hvide Sande. + 23. Ekspeditrice Lisbet K. Rasmussen, Ringk. (d. af snedker Aksel K. R., Ringk.) og murer Bjarne Juhl Larsen, Ringk. (s. af fhv. tekstilfabrikant A. L., Dragør). + 23. Kontorassistent Rita Stræde Jensen (d. af kommunearbejder Johs. J., Ringk.) og automekaniker Helge A. Jacobsen (s. af konsulent J. A. J., Ringk.).

Sølvbryllup: 20. Slagteriarbejder Børge Larsen og hustru, Vester Strandsbjerg 58.

Døde: 6. Kresten Jensen Boutrup. + 10. Niels Møller. + 15. Mariane Sørensen, Kongshøjvej 8, 70 år. + 16. Gjøde Ibsen. + 18. Verner Petersen. + 22. Kathrine Graversen. + 28. Else Marie Damgaard.

 

SEPTEMBER

1. Nyt bolværk i havnen. Ringkjøbing Havn får nu en lille ansigtsløftning, der omfatter en mindre udskiftning af gammelt bolværk og derefter asfaltering af den grusbelagte havneplads. + 3. I dag er det nøjagtigt 85 år siden Odd Fellowlogen i Ringkjøbing - loge nr. 17 Steen Blicher - blev stiftet, og logens omkring 100 medlemmer vil markere det, dels ved kransenedlægninger i dag og dels ved en stiftelsesfest på lørdag. + 4. 25 års jubilæum i Bokseklubben. En af Ringkjøbings mest aktive foreninger, Ringkjøbing Amatør Bokseklub, der med mellemrum har udklækket nogle af byens dygtigste idrætsfolk, har i dag eksisteret i 25 år. Erik Røgen er klubbens nuværende formand. + 5. Ny redningsbåd til Hvide Sande. På kajen var der en mængde mennesker og masser af hænder til at gribe, da redningsfolkene smed trossen i land, hvorefter den nye redningsbåd lagde til i sin fremtidige hjemhavn. Tilskuerne fik derpå lejlighed til at komme om bord. Redningsbåden er af en helt ny type og byggetiden har været omkring 2 år. + 8. Ringkjøbing Boligforening fik i går medlem nr. 1000, og det runde tal blev markeret ved, at foreningens forretningsfører, Henry Poulsen, straks sendte bud efter en stor buket blomster, som han derpå overrakte til det nye medlemsægtepar, fisker Ole Jørgen Larsen og hustru. + 9. Guldalderklubben i Ringkjøbing, som har omkring 130 medlemmer, begynder næste mandag en ny sæson, og de ældre mennesker glæder sig til at gense hinanden efter feriepausen. Nye mennesker i klubben er naturligvis også velkomne. + 10. Også i år kommer skoleelever fra Ringkjøbing til Tromsø, et besøg, der bl. a. er muliggjort ved et tilskud fra Foreningen Norden, der deltager 36 elever. + 11. Rotary-klubben havde ved sit møde på Hotel Fjordgården i aftes besøg af distriktsguvernøren, general Orla Nørberg, Århus. Efter instruktion af bestyrelse og udvalgsformænd talte generalen ved medlemsmødet om forståelse og tolerance, idet han som udgangspunkt tog oplevelser og erfaringer under et halvt års ophold i Sydafrika. + Det ledende personale i den ny Ringkjøbing storkommune: Kæmner Viggo Andersen er nu udpeget til kommunaldirektør. Konstitueret kommunebogholder Jørgen Christensen er udnævnt til kontorchef. Skatteinspektør Børge Andersen er udnævnt til fortsættelse i sin stilling som skatteinspektør. Fuldmægtig Vesti Andersen er udnævnt til socialinspektør. Overassistent Ruth Fomsgaard er udnævnt til fuldmægtig med bogholderiet som arbejdsområde. Endnu er der tilbage at besætte en fuldmægtigstilling i storkommunens socialkontor. Kæmner Frede Hykkelbjerg, Lem, rykker 1. april efter eget ønske ind på storkommunens skattekontor, hvor han som arbejdsområde vil få beskatningen i de nuværende oplandskommuner. - Nyansættelser: Jørgen Lund Birkmose og Annalene Petersen, begge Ringkjøbing, ansat som kontorassistenter på skattekontoret pr. 1. august. Karen Marie Simonsen, Lydum, ansat som kontorassistent på kommunekontoret pr. 1. september. Titte Lodberg, Herning, ansat som kontorassistent på stadsingeniørkontoret med virkning fra 1. oktober. + 13. Terny bliver nu til forårsrullefabrikken Qualifood. Første forårsrullefabrik i provinsen. Prøvekøringen begynder næste uge. Skal beskæftige 25 fra starten, næste år måske 60. + 14. Vesterhavs-Hallens Ungdomsklub har fået ny leder. Når klubben starter den 1. oktober, er det ikke halbestyrer Børge Sørensen, men lærer Herbert Nielsen, som står for ledelsen. + 18. Jurist, amtsfuldmægtig, amtmand. En strømlinet karriere kan man synes, men alligevel har amtmand A. Bach, der lørdag fylder 60 år, en enkelt post i Kraks blå Bog, som ikke umiddelbart sættes i forbindelse med hans amtskommunale virke. Han har også været godsforvalter for Støvringgård Kloster. + 19. 17,9-18,4 procent i skat i Ringkjøbing storkommune. Beskatningsprocenten placerer sig blandt de laveste i større vestjyske kommuner. + 20. Det motorflyvecenter, som Kongelig Dansk Aeroklub vil indrette, er bestemt placeret i Stauning. Motorflyverådet under KDA besluttede på sit møde i Billund mellem de foreliggende muligheder at vælge Stauning. Centret skal danne ramme om uddannelses-, skole- og efteruddannelses-virksomheden af piloter og i øvrigt samle tilsvarende kursusvirksomhed hos motorflyverne. + 22. Slagterlærling Jens Løager Thomsen, søn af arbejdsmand H. P. Thomsen, bestod i går svendeprøve. Den nye slagtersvend er udlært hos slagtermester Per Kjærgaard. + 24. Nygade har nu nedsat 7-mands gågadeudvalg. Udvalgets medlemmer blev prokurist Lars Brun, købmand Aage Kjeldstrup, gartner Alfred Josefsen, bogtrykker Holger Rasmussen, herreekviperingshandler J. C. Kirk og kunsthandler Vagn Knudsen, der blev udvalgets formand. - Der var 100 procent enighed om, at man ønsker permanent gågade. + 26. Den vest- og sønderjydske Kreditforening har i dag gæster fra Equador. Det drejer sig om 10 udsendinge - seks agronomer og fire dyrlæger - som i september og oktober er i Danmark for som Udenrigsministeriets gæster at studere dansk landbrug. + 28. Om få uger vil alle, der får mælk fra Ringkjøbing-egnens Mejeriselskab, frit kunne vælge, om de vil have deres mælk i de kendte kartoner eller i plastposer, der nu indføres. De kunder, som vælger plastposerne, vil antagelig få mælken ca. 5 øre billigere pr. liter, udtaler mejeribestyrer Slots.

Fødselsdag: 3. Jens Kamp Jeppesen, Kronager 8, 50 år. + 10. Jens Lauridsen, Vellingvej 8, 70 år. + 11. Amalie Andersen, Grønnegade 12, 70 år. + 19. Cecilie Sørensen, Stenshøj 10, 60 år. + 22. Ruth Hagbard, 70 år. + 26. Gdr. Vald. Vestergaard, Herningvej 85, 70 år. + 30. Karen Mogensen, 60 år.

Jubilæum: 1. Herreekviperingshdl. J. C. Kirk, 25 år. + 1. Bogholder Henry Kamp, 25 år.

Bryllup: 13. Kassedame Lis Barbesgaard (d. af E. B., Tim) og lagereksp. Anders K. Salomonsen (s. af B. S., Ringk.). + 20. Dameskrædderinde Kirsten Nørgaard Thomsen, Aalborg (d. af S. E. T. Ringk.) og sergent Poul Erik Jensen (s. af fru J., Syvsten). + 27. Hanne Nordestgaard Rasmussen (d. af F. N. R., Ringk.) og Willy F. Luder, Basel, Svejts.

Sølvbryllup: 2. Forstander Kjærgaard Jensen og hustru, Vellingvej 34.

Døde: 4. Hans Hansen. + 4. Martha Marie Lodberg. + 14 Grethe Kornberg. + 20. Karen Villadsen.

Til top