Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1980

Ringkjøbing før og dengang

Et sogns eller en egns spredte bebyggelse har altid villet fortætte sig til større eller mindre byer paa samme maade som en perle dannes over et sandskorn. »Sandskornet« kan være et vigtigt punkt i trafikal henseende, et vadested eller et overfartssted, et skæringspunkt mellem to færdselsaarer, en aamunding eller en anden god landingsplads.

Ringkøbings modersogn er Rindum, hvad der let ses af de ældste stednavneformer, Rennum og Rennumkøbingh. Rindum har aa og fjord mod vest og sydvest, og der er næppe tvivl om at byen er opstaaet omkring sognets maritime kontaktsted med fiskeri og handelssamkvem for øje. Naar bebyggelsen ikke er placeret omkring aamundingen, som tilfældet er i mange danske købstæder, skyldes det sikkert at aabredderne har været for bløde. Meget tyder paa at man byggede saa nær ved aamundingen som man kunne risikere det, for selv om Von Aa ikke hører til de aaer der kommer langvejs fra med trafik fra Jyllands hjerte, saa har den i aarhundreder sikkert været en bedre færdselsaare end landevejene, hvad fund af rester af anløbsbroer og stenlagte overkørsler vidner om.

De arkæologiske fund der er gjort paa byens nuværende omraade, er saa faa og spredte at man ikke af dem kan fastslaa hvor tidligt der har været en bebyggelse man med rette kan betegne som en købing, men i 1917 pegede professor H. P. Stensby (i en artikel i Geografisk Tidsskrift) paa den mulighed, at de steder som Pytheas fra Massilia (omkr. 325 f.Kr.) gæstede, og som i forskellige afskrifter af hans rejsebeskrivelse benævnes Raunonia og Mentonomon, kunne være Rennum (Rindum) og Minde (et ældre udløb der er afløst af Nymindegab). Forskellige detailler i beskrivelserne kan tyde paa at det godt kan være disse egne af Jyllands vestkyst Pytheas har gæstet, og i saa fald er det de danske lokaliteter der tidligst er omtalt i verdenslitteraturen. Men selv om man nu velvilligst tror at stednavnene er nogenlunde rigtigt opfattet og nedskrevet af Pytheas og rigtigt gengivet i afskrifterne (der er iøvrigt flere variationer) maa det indrømmes at baade de geografiske og de lingvistiske faktorer ligesaa godt kunne passe paa den vestligste del af Limfjorden og Røn (som i Thyborøn) hvad Svend Aakjær har peget paa i en omtale af Stensbys artikel og af et lille skrift som Ringkøbings personalhistoriker, afdøde F. K. Erlang udgav i 1922 med titlen: Er Ringkjøbing Danmarks ældste og fornemste by? Om man bør holde paa Rennum eller Røn eller ingen af delene, maa vist indtil videre staa hen. Maaske man en dag er saa heldig at finde Pytheas' originale beretning i en af oldtidens begravede byer.

Man har villet identificere byen som den i Knytlingesaga omtalte Ragnarstadir, hvor Svend Estridsøns ven Ragnar boede, men forbindelsen er vist ligesaa usikker som den byen har med sagnkongen Sigurd Ring. (Udtalen med g svarer til den ikke ualmindelige forvanskning af haandklæde til haangklæde). Paa dette g spiller ogsaa overleveringen om at Christian 3. skulle ha givet byen dens navn paa grund af dens ringhed.

Med hensyn til navneligheder og forklaringer er det tit svært at hitte rede i aarsag og virkning, men ingen af ovennævnte traditioner er der grund til at fæste lid til. Derimod kan man godt være i tvivl med hensyn til fuglen i byens vaaben. Hvis den paa alle kendte stadier havde lignet en ørn, ville man kunne mene at det var den der havde givet anledning til sagnet om at der ved Ringkøbing havde ligget en Ørneborg eller Ørnbjerg, men sandheden er at fuglen lidt efter lidt har faaet større lighed med en ørn, maaske under indflydelse af et haardnakket rygte om en Ørnborg. Der er imidlertid ingen fund, hverken i jorden eller i de skriftlige kilder, som bekræfter eksistensen af en borg, men det kan nok siges at det var almindeligt at byerne i hine ufredstider maatte beskyttes af en borg. Varde havde Spigerborg, og Kolding en borg der mærkelig nok ogsaa kaldtes Ørnborg.

For at faa fast grund under fødderne maa man helt frem til begyndelsen af det 14. aarhundrede, da byen nævnes første gang. Det er i en fortegnelse over kirkerne i Ribe stift, den saakaldte Ribe Oldemoder, der menes at stamme fra ca. 1323. Kirken der nævnes, kaldes Rennumkøpingh kirke, men da Rindum kirke ikke omtales, kunne det tyde paa at det er den gamle sognekirke i Rindum der hentydes til, og at den søges baade af sognets og af byens beboere, men at det var sidstnævnte der dominerede. Ringkøbings nuværende kirke stammer i hvert fald fra et senere tidspunkt, antagelig fra begyndelsen af det 15. aarhundrede. Den siges at være viet Skt. Jørgen, men det skønnes dog mere sandsynligt at den var viet de søfarendes helgen Skt. Nicolai.

I Christoffer af Bayerns brev af 27. januar 1443 stadfæstedes de privilegier som Kong Valdemar tidligere havde givet byen, og som er de samme som dem Viborg havde faaet. Det drejer sig om de almindelige købstadsrettigheder der tilsigtede at samle haandværk og handel i byerne og gøre borgerne eneberettigede til at drive disse næringsveje. Det vil navnlig sige at landhandel og det saakaldte forprang blev forbudt.

Hvem nævnte Kong Valdemar er, ved man ikke med sikkerhed. Der er tidligere gættet paa Valdemar den Store eller Valdemar Sejr, men det er mere sandsynligt at det drejer sig om Valdemar Atterdag, eller den sønderjydske hertug Valdemar, der var dansk konge fra 1326-30, altsaa netop omkring den tid Ringkøbing omtales for første Gang.

Under Grevens Fejde, da det kom til det store opgør mellem borgere og bønder paa den ene side, adelen og Christian 3. paa den anden, gjorde Ringkøbing fælles sag med bønderne. Borgerne dér havde sikkert halvvejs følt sig som bønder. Helt op til vore dage var mange avisbrugere, i forbindelse med et andet hverv. Købmændene i Varde havde holdt sig forholdsvis neutrale, og da Johan Rantzau i 1534 hen paa efteraaret drog op gennem Vestjylland paa sit afstrafningstogt, slap Varde billigt, men om Ringkøbing siger samme feltherre i et brev der kendes, men desværre i en ret daarlig afskrift (plattysk), at denne by havde megen skyld i oprøret. Der hersker tvivl om hvorvidt han afbrændte byen (det beror paa hvordan man vil læse et bestemt bogstav i brevet), men da han kom hertil efter at ha slaaet bønderne ved Skern Aa, fandt han byen øde og forladt af alle levende væsner.

Hvis han brændte byen af, er det vistnok den eneste gang byen har været udsat for ildsvaade i større stil, i hvert fald i historisk tid. Saa meget mærkeligere, og egentlig ret uforklarligt er det, at byen - saa langt tilbage man ved - altid har haft en ualmindelig regelmæssig byplan. Naar man ser bort fra Bredgades svage krumning, navnlig hvor den munder ud i Torvet, er alle gader næsten snorlige og skærer hinanden i rette vinkler.

I 1545, altaa 11 aar efter Johan Rantzaus besøg, bevilger Christian 3. at ingen maa sælge og købe omkring byen paa to mile nær. Og nogle aar senere forunder samme konge borgerne i Ringkøbing en torvedag hver lørdag og et aarligt frit marked paa Skt. Botulphi Dag.

Det lyder jo ikke af saa meget, men at Ringkøbing i middelalderen ikke var helt uden muligheder som købstad og udskibningshavn, ser man bedst af at de Ribekøbmænd skønnede det paakrævet at faa kongen til at forbyde at varer - det var navnlig stude - blev udskibet fra Varde og Ringkøbing uden først at være fortoldet i Ribe. Forbudet, der stammer fra 1368, blev først ophævet af Christian 4. i 1599, da Ringkøbing blev toldsted »med fri og uhindret udskibning af alle varer, de forbudne undtagne«.

Ringkøbing Fjord blev i mange henseender byens skæbne paa godt og ondt. I december 1615 ødelagde en vandflod 34 af byens gaarde og huse og en stor del af byens marker og enge. Og 9 aar senere ramtes byen af en ny stormkatastrofe der gav anledning til skattefrihed nogle aar. Til gengæld nød byen den sjældne fordel at have adgang til havet, og meget tyder paa at de Ringkøbing købmænd udnyttede mulighederne godt og skaffede byen en forholdsvis stor velstand, hvad der indirekte kan læses ud af den brandskatning byen blev udsat for under krigene i det 17. aarhundrede.

Nogen stor by har Ringkøbing dog aldrig været. Den har ikke paa noget tidspunkt haft mere end een kirke og aldrig noget kloster.

I »Danmarckis og Norgis fructbar Herlighed« (1656) skriver Arent Berntsen »Ringkiøbing er vel ikke af megen Størrelse, men haver dog nogle formuende Borgere, som store Partier af Korn og Øxen sig af Landet tilforhandler og igien paa Holland og andre Steder udskibe.«

Under den saakaldte Kejserkrig klarede Ringkøbing sig nogenlunde; hen paa efteraaret 1627 naaede Wallensteins soldater til byen; foruden at underholde en mindre Salvegarde, som den kaldtes, maatte der betales 100 rdl. om maaneden. Værre var det at Wallenstein af frygt for oprør befalede at alle Jyllands indbyggere skulle løses fra deres ed til den danske konge, og aflægge ed til den tyske kejser, for at deres samvittighed saa skulle afholde dem fra at gøre vanskeligheder. Man fandt dog ud af at penge kunne gøre meget, naar de blev dirigeret det rigtige sted hen. Formedelst et beløb paa 75 rdl. til en oberstløjtnant og til hans skrivere, slap byens borgere for at aflægge denne ed. Det var i begyndelsen af 1629 og den 27. maj samme aar sluttedes freden.

Men allerede i januar 1644 var der atter fremmede tropper i byen. Denne gang var det den svenske general Torstenssons soldater. Den direkte brandskatning var vistnok det mindste af det, skønt den for aaret 1644 androg ca. 2800 rdl. Efter at freden i Brømsebro var sluttet den 13. august 1645, blev der lavet nogle opgørelser over den samlede skade fjenden havde paaført de forskellige byer. Ringkøbing og Holstebro opgiver at have haft udgifter for op mod 20.000 rdl., Lemvig ca. 14.000, men Varde næsten 46.000 og Ribe ikke mindre end 120.000.

Trængslernes tid var ikke forbi endnu. I september 1657 kommer svenskerne til byen igen, efter at Danmark selv har brudt freden med Sverige. Et regiment slaar lejr en mils vej øst for Ringkøbing, (i Brorstrup omtrent midtvejs mellem Røgind Kro og Ølstrup Kirke.) Det er ganske artige kvanta naturalier der rekvireres, men trods alt er en direkte indkvartering dog værre. Der var det gode ved de gamle professionelle krigere at de var til at snakke med naar man lae nogle reelle værdier bag ved sine ord, og de svenske officerer synes ikke at ha været nogen undtagelse. Formedelst en sølvkande mener en svensk oberst Overbech at kunne forskaane byen for yderligere besværlig indkvartering.

Næppe var de svenske tropper draget bort, før Vestjylland blev besat af vore allierede, dels de kejserlige, dels Polakker og Brandenburgere. De var i ingen henseender bedre end de svenske, tværtimod. Dels kan det være vanskeligere at værge sig mod sine venner, dels var mandstugten alt andet end god. Hvad denne sidste besættelse medførte af yderligere forarmelse og af moralsk nedbrydning er der ikke mange direkte beretninger om, men man tænker jo sit naar man læser i forordningen af 24/7 1660 at kun de ægtefolk skulle tiltales, som under krigen havde haft flere end tre kærester. Rettergang maa jo rette sig efter det overkommelige.

Efter de første to besættelser kom Ringkøbing vist nogenlunde hurtigt til kræfter, men efter svenskekrigene 1657-60 kniber det. I 1656 var der 118 skatteborgere, men i 1660 kun 99. Det samlede indbyggerantal var i 1672 (den ældste folketælling der haves) 673. 11769 var dette tal reduceret til 506 og i 1787 ovenikøbet til 465.

For denne tilbagegang kan man dog kun tildels give krigene skylden. Aarsagerne maa for en stor del søges i de daarlige besejlingsforhold som skyldtes at fjordens udløb omkring 1650 begynder at vandre sydpaa. Herom skriver Danske Atlas (1769) følgende:

»Det som gør Sejladsen til og fra Ringkøbing vanskelig, er Nymindegab, en smal Rende fire Mil herfra, som Naturen selv har gjort igennem Klitten og de høje Sandbjerge der er mellem Havet og Fjorden. Dette Gab, som Skibene maa passere, kan undertiden om Vinteren ved Strømmen dels forandre sit Løb, dels fyldes med Sand, saa at det er besværligt og bekosteligt at komme igennem, til hvilken Passage ogsaa visse Vinde behøves, som Skipperne maa oppebie, enten de skal ud eller ind.«

»Skulle nogen Tid Nymindegab blive tilstoppet, da blev vel ikke Ringkøbing mere en Købstad.«

Saa galt gik det nu ikke, men udløbsforholdene blev et langvarigt problem for byen. I henved 150 aar diskuterede man forskellige løsninger, men dels havde man ingen erfaringer, dels var det med datidens teknik begrænset hvad man kunne stille op mod havets vælde, saa det er rimeligt at man betænkte sig. Til trods herfor var der perioder hvor skibsfarten paa Ringkøbing virkede betød noget, f.eks. i tiden fra omkring 1789 til 1806. Byens købmænd ejede ved den tid den engelske blokade satte ind, 21 skibe paa tilsammen ca. 250 læster. Men i de følgende aar formindskedes denne flaade betydeligt ved opbringninger, strandinger og salg.

Det der gav Ringkøbing de gode chancer var mangelen paa vestkysthavne. Det var en anselig del af Vestjylland for hvilken Ringkøbing var nærmeste havn. Viborg søgte vel østpaa, men byer som Thisted, Nykøbing Mors, Skive og Lemvig samt Holstebro betjentes for en stor del af købmændene i Ringkøbing. Man maa huske at det var først nogle aar efter at en stormflod i 1825 havde brudt igennem ved Agger, at Limfjorden blev aaben mod Vesterhavet; og østerud af fjorden var sejladsen besværlig. Grundene ved Løgstør bevirkede at der tit maatte omlades.

Handelen gik for en stor del paa Holland, Hamborg og Norge. Foruden de almindelige landbrugsprodukter som korn og stude, var det for en stor del jern og trælast og mursten der handledes med, foruden kolonialvarer og vin og tobak, samt naturligvis fisk. Som et kuriosum kan nævnes at der i 1699 udførtes 88 tønder østers. Efterhaanden som fjordens udløb flyttede sydpaa, aftog saltholdigheden, og omkring 1800 ophørte østersfangsten.

I byens storhedstid var der særdeles velhavende købmænd i Ringkøbing. Flere af dem blev saa rige at de kunne købe sig herregaarde i byens opland. Peder Tang købte f.eks. Nørre Vosborg, hans Bror Søren Tang Timgaard. Laurids Nielsen Rindom ejede Holmgaard i Lem og Chr. Strandbygaard Pallesbjerg i Staby. I det 19. aarhundrede var det købmandsslægterne Harpøth og Husted, Kolbye, Dalgaard og Skikkild, foruden de førnævnte, som dominerede i Ringkøbing. Det har vel i de fleste byer været saadan at handelsstanden rekruteredes fra bondestanden. For Ringkøbing er der det mærkelige at det er sognene nord for byen der har fostret næsten alle de bønderkarle som drog ind til byen for at gøre deres lykke. De nævnte slægter stammer f.eks. fra Stadil, Ulborg, Nees og Vejrum m.fl. Helt tilfældigt er det maaske ikke. I hvert fald er der noget der tyder paa, at de handelsgenier der maatte være født i sognene omkring Skjern Aa, er blevet tiltrukket af Varde.

Nabobyernes bedre vilkaar mærkedes snart i Ringkøbing. Limfjordsbyerne fik gode havne med adgang til Vesterhavet. Struer tog sig af Holstebros skibsbehov og Esbjerg gjorde sig gældende over store dele af Jylland. Da jernbanen kom omkring 1875, var det for Ringkøbing ganske vist en god erstatning for de daarlige besejlingsforhold, men de særfordele som byen havde haft, var for bestandig gaaet tabt. Havde byen saa endda sikret sig at den jyske tværbane fra Aarhus var kommet til Ringkøbing, hvad der vist havde været gode chancer for, men det blev som bekendt Skjern der kom til at lukrere af den.

Ringkøbings beliggenhed ved en stor aaben fjord kom nu til at betyde at den kun fik en halvcirkels opland i modsætning til de byer der ligger inde i landet, som Holstebro og Herning, eller som de østjyske fjordbyer der ligger ved enden af en spids fjord.

Dertil kom at stationsbyernes stadige vækst og brugsforeningernes blomstring rundt om i sognene lidt efter lidt forringede købstædernes betydning, og for Ringkøbings vedkommende uden at den fik erstatning i en hurtigt opvoksende industri.

De haab som Ringkøbing i mange aar nærede til en tilfredsstillende ordning af udløbsforholdene, blev en skuffelse for byens erhvervsliv. Man har ved sluseanlægget ved Hvide Sande faaet fuld kontrol over vandstanden i fjorden og de omliggende arealer, hvad der betyder meget for de afvandingsarbejder der er i gang, med virkninger langt op i Skjern Aadalen. Men Skibsfartsslusen i Hvide Sande kan kun passeres af relativt smaa skibe, saa der er grænser for, hvad Ringkøbing kan faa ud af sit nu helt moderne havneanlæg med tilslutning til jernbanen. Omkring fiskerihavnen i Hvide Sande er der nu vokset en helt lille selvforsynende by op paa 1000 mennesker. Fiskeeksporten foregaar delvis pr. bil fra Hvide Sande. Det var ikke det Ringkøbing drømte om.

Indbyggerantallet, som i 1801 var kommet op på 771, er i det sidste aarhundrede vokset som følger: 1850 ca. 1300,1890 ca. 2500,1925 ca. 3900, 1945 ca. 4400, 1950 ca. 4600. I de tilgrænsende villakvarterer i Rindum sogn bor der ca. 400. I perioden 1850-1945, da Danmarks provinsbyer taget under et har seksdoblet deres indbyggerantal, er Ringkøbings kun blevet godt og vel 3 gange saa stort.

Det er altsaa ikke den store verdslige sukces der har præget udviklingen. Man kan fortolke det saadan, at vilkaarene ikke har været byen særlig gunstige eller man kan sige at byens borgere ikke har formaaet eller muligvis ikke villet skabe det der kunne faa byen til at vokse i trit med amtets øvrige byer. Efter min mening vil der være en væsentlig sandhed i hver af de nævnte muligheder.

Alligevel skal man ikke beklage Ringkøbing. Det forekommer i hvert fald mig at den har haft en mere harmonisk udvikling end de fleste provinsbyer. Energiske tilflyttere kan i begyndelsen finde den lidt træg og langsom i vendingen, men hvis de falder til i byen, varer det ikke længe inden de tilegner sig lidt af den levekunst som er byens hemmelighed. Lidt afvæbnende drilleri, et par gode historier i stedet for en forhastet beslutning, nogle nøgterne bemærkninger før man gir sig, det har alle dage været Ringkøbings kadence.

Et væsentligt træk i byens grundstemning er de naturlige og ligefremme omgangsformer. Ringkøbing er i god forstand en demokratisk by. Det betyder ikke at alle er lige, eller at alle er lige gode for Vorherre eller i banken, men det er et vist lune og en egen mangel paa højtidelighed som gør at ingen vil være tilbøjelig til at glemme hvad det kommer an paa mand og mand imellem, nemlig at vi er mennesker allesammen. Embedsmænd der kommer til staden fra andre egne af landet, er det gerne gaaet saadan at de enten taber deres hjerte til byen for bestandig, eller de søger forflyttelse hurtigst muligt. Aarsagerne til denne gundstemning, som jeg ikke betænker mig paa at kalde ret enestaaende, skal vel søges i mange forskellige forhold, men jeg vil tro at det har spillet en stor rolle at den egn som byen er runden af, befolkningsmæssigt set, har adskilt sig fra de fleste egne af riget ved at være mindre præget af herremandsvældet i de for bondestanden mørke aarhundreder. Selv om man her og der har læst om bondeplagere, var det langt fra almindeligt at bønderne i Vestjylland blev kuet, heller ikke at de fik deres tilværelse præget af dyb ærbødighed og næsegrus beundring for naadigherren. Landsbybebyggelse og den for øerne typiske fællesdrift hørte ogsaa til sjældenhederne i Vestjylland. Gaardene har altid ligget spredt og i reglen midt paa den jord der hørte til gaarden, med albuerum til naboer. Det gir selvstændighed og uafhængighedsfølelse. Naboskabet til havet kan vel ogsaa have præget karakteren. Alt i alt var det et fribaarent folkefærd Ringkøbing voksede ud af, tænksomme naturer der ikke kom let til noget, men som fandt ud af at alt maatte afbalanceres.

Til disse, om jeg saa maa sige fundamentale forudsætninger kom en enkelt mands indsats, som jeg ikke vil lade uomtalt. Manden var Dr. Holst. Han kom som ung læge til byen paa et tidspunkt hvor der var tegn til at en vis form for finhed og standsfølelse kunne føre til snobberi. Man forsøgte f.eks. paa at lave en privatskole for de 10 fineste familiers børn. Dr. Holst satte sig hurtig i respekt baade som læge (han blev stiftsfysikus) og paa andre omraader, derfor betød det noget naar han i alle livets forhold slog en frisk og ligefrem tone an. I en vis forstand forhindrede han at det blev fint at være fin. Og saa gjorde han en ting til. Han fik gennemført at alle børn i Ringkøbing skulle gaa i samme skole (bortset fra et par pogeskoler) nemlig i Ringkøbing Borger- og Realskole, og det gør de den dag i dag. Der er 750 skolesøgende børn nu, og de har for nylig faaet de helt ideelle skolebygninger med alle moderne indretninger, for kan Ringkøbing ikke vokse sig stor og imponerende, saa kan den i hvert fald sørge for at give sine børn en god start.

Ringkøbing ligner iøvrigt en velhavende by, (i skatteaaret 1952-53 var den skattepligtige indkomst 5846 kr. i gennemsnit pr. indbygger) hvad der vel først og fremmest skyldes at det er en gennemført velholdt by.

Arkitektonisk bærer den præg af god overensstemmelse med det byen er, og det klima den har. De regelmæssige gader grupperer sig - efter en plan der maa være undfanget i tidernes morgen uden nogensinde at være ændret - omkring det rummelige, firkantede torv, som man i det væsentlige har haft held til at bevare i den harmoniske indramning det har haft saa langt tilbage som man kender det fra billeder. Bortset fra raadhuset, der lige er fyldt 100 aar, og borgmestergaarden, en af byens smukkeste bygninger, og Hotel Ringkøbing som ikke for tiden fremtræder som den bindingsværksbygning det er, er det ikke de enkelte huses arkitektoniske værdi der tæller, men helheden i de gamle gader. Det typiske hus i Ringkøbing er en murstensbygning med optrukne hvide fuger og gesimser og en egen mørknet teglstensfarve. (Hver by i Vestjylland har forresten sin egen farvenuance i teglen, hvad der dels skyldes klimaets indvirkning, dels leret fra de forskellige teglværker.) Tagene i Ringkøbing er meget ofte afvalmede, hvad der vel har noget med det blæsende klima at gøre, men i saa fald har hensigtsmæssighed og skønhed fundet hinanden. Ved en del af nybygningerne har man bestræbt sig for ikke at bryde grundstemningen for voldsomt; i det store og hele er det lykkedes - det er mest dimensionerne det kniber med, især i omraadet omkring kirken og det gamle raadhus. Kirken har i et halvt aarhundrede været hvidkalket men fremtræder nu atter i sin oprindelige teglstensmur, hvad der vel passer nok saa godt til en købstadkirke. Selv om den er blevet lidt indeklemt, er der opstaaet flere, maaske utilsigtede, fine virkninger i samspillet med de omkringliggende teglstenshuse.

Det vigtigste er antagelig at borgere og bystyre har forenet deres kræfter om at gøre Ringkøbing til en ualmindelig velholdt by, ikke pyntet til overmaal, ikke gjort idyllisk sød, men med et præg af en hverdagsby i frisk blæst, og med et udsyn over enge og fjord og i det fjerne klitrækkerne der minder om havets nærhed.

Johannes Smith

 

1979

OKTOBER

1. 77 elever fra 10. klasserne er i denne uge ude i erhvervspraktik på arbejdspladserne i Ringkøbing og nærmeste omegn, men det bliver efterhånden vanskeligere at få eleverne afsat, siger erhvervsvejleder Harry Sudergaard. * »En lille sort« er nu også en ny type brændeovn, som arkitektfirmaet Bay-Jørgensen har designet, og som VVS-installatør Jens C. Stampe skal fremstille - en god idé i disse tider, hvor vi alle skal spare på olien. * 2. Efter 19 år som gartner og blomsterhandler holder Verner Vestergaard op for at blive pedel på plejehjemmet. Hans kone, Bodil Vestergaard, driver dog forretningen videre foreløbig. * Tennisklubben har afviklet sine årlige klubmesterskaber. Pia Larsen vandt 4 mesterskaber, Per Hindø og Poul Jørgen Jensen hver 3. * »De unges misbrug af alkohol gør dem gamle som 30-årige«, sagde folketingsmedlem Inge Krogh (Kristeligt Folkeparti) i aftes ved et møde på Højskolehotellet arrangeret af den lokale afdeling af Alko-Cirklen. * Slagtermester Iver Iversen er blevet valgt til næstformand i de europæiske slagtermestres forbund, der netop har holdt kongres i Rom. * Striden omkring karaktergivning eller ej er nu slut. Løsningen bliver et kompromis, idet de enkelte skoler selv må bestemme, hvordan forældrene skal orienteres om elevernes kunnen. * 3. Formanden for Ringkøbing Sportsfiskerforening, Eigil Amby, siger, det er uforståeligt, at politiet ikke har rejst sag mod Voldbjerg Dambrug på grund af for dårlig vedligeholdelse af fisketrappe og ålepas m. v. * Den kendte havekonsulent H. Falck Hansen, Vejle, samlede ca. 50 mennesker til en interessant og spændende aften på Hotel Fjordgården arrangeret af Ringkøbing Havekreds. * »Fra de gode, gamle dage«: Ved århundredskiftet var der 20 hoteller og restaurationer i Ringkøbing, fortæller nu afdøde hotelejer P. Petersen i en artikel i Dagbladet fra 1954; i dag er der ikke engang halvdelen. * Der var kun mødt 30 af Pensionistforeningens medlemmer til generalforsamlingen i Grønnegade. Nyvalgt til bestyrelsen blev Alma Nørgaard og Johanne Olsen, der afløser Chr. Lassen som kasserer. * 4. Regelmæssige flourskylninger og bedre tandhygiejne gør Ringkøbingbørnenes tænder sundere, siger tandlæge Bent Andresen, skoletandklinikken, men han tilføjer, at tænderne kan blive bedre endnu. * På Strandjagtforeningens generalforsamling var det fortsat en ny flugtskydningsbane, der stod øverst på ønskesedlen. * Vi kan ikke rigtig tro, at der ikke kan findes et passende sted i en kommune af Ringkøbings størrelse«, sagde formanden Finn Braae Pedersen. * Tømrer Holger Jensen, der er udlært hos tømrermester Ingvard Pedersen, har opnået bronzemedalje ved sit svendestykke på Herning tekniske Skole. * 5. Der var 600 tilskuere til det årlige modeshow i Vesterhavshallen i går aftes. Det var de lokale forretninger Hertz, Kirk, Lange Sport, Nygaard Sko, Ringkøbing Specialoptik, Læderhuset og Vestergaards Blomster, der viste, hvordan vi skal se ud i den kommende sæson. * En søsætning fra Nordsøværftet er motivet for den tredje årgang af Ringkøbingplatten. Det er kunstneren Svend Lodberg, der står for udførelsen. * »Vi løser ikke folkekrisen ved al den økonomisnak«, sagde fhv. undervisningsminister K. Helveg Petersen i aftes på Højskolehotellet. I formiddags talte han for eleverne på Amtsgymnasiet. * 20 bilister blev noteret ved en fartkontrol i aftes på Herningvej ved Schubert og måtte tilsammen af med flere tusinde kroner for at køre for stærkt. Rekorden var 117 km/t, og den vil indbringe 1200 kr. i statskassen. * Civilforsvarets førstehjælpskursus er fuldt optaget; man regner med at sætte et nyt kursus i gang efter jul. * 8. U-landsgruppen Svalerne, der i år har 10 års jubilæum, var yderst tilfreds med deres loppemarked fredaglørdag. Der var en omsætning på ca. 10.000 kr., som nu sendes til u-landsarbejdet i Indien og Bangladesh. * Medlemmer af Roklubben tog i weekenden de første spadestik til en tiltrængt udvidelse af klubhuset. * 75 ponyer startede ved Ringkøbing Rideklubs stævne. Anette Kristiansen, Gitte Møller og Gitte Hansen var blandt vinderne. * Jørgen Agesen, Ringkøbing Anti-Rust, rejser i nær fremtid til Singapore med hele familien for at blive direktør i et dansk/ malaysisk møbelfirma. * Annemarie Christensen, datter af folketingsmand Chr. Christensen, er valgt ind i hovedbestyrelsen for Kr. Folkepartis Ungdom. * 9. Der er for dårligt lys på mange biler, og ligeledes kniber det for mange bilister at kende forskel på højre og venstre side af vejen, når de skal parkere - og det kan koste 150 kr., oplyser politiassistent Ole Kuhlmann. * SodaStream forlænger sponsorkontrakten med speedwaystjernen Ole Olsen. * Det nystartede Ringkøbing og Omegns Underholdningsorkester under ledelse af Alfred Kousgaard spillede i går for 90 af Guldalderklubbens medlemmer. * Nyt varmeværk i Rindum vil koste 8-9 mill. kr., oplyste formanden for varmeværket P. Krebs Hansen på generalforsamlingen på Højskolehotellet. * Kun ca. 50 »glemte« deres renteindtægt på skatteskemaet sidste år, fastslår skatteinspektør Børge Andersen, og det er glædeligt, det er aldrig rart at skulle skride til bøder. * 10. Fjordens »brædtsejlere« er velkomne i sejlklubben, siger formanden Jens Holm. Brædtsejlere er en fri oversættelse af windsurfers, som er en sport, der griber mere og mere om sig. * Ca. 90 var i aftes mødt op på Borgen til KFUM og Ks første arrangement i De unges Uge. * Svømmehallen står foran en større omgang reparations- og vedligeholdelsesarbejde, derfor lukkes der nu i 14 dage. * 11. Skovskolen kan fortsætte, men på visse betingelser, besluttede byrådet i aftes. Betingelserne er, at amtet og undervisningsministeriet støtter projektet, som de to første år, og at der kun udbetales løn for 32 timer, mens 8 timers undervisning ikke skal betales. Endvidere besluttede man at fortsætte trafiksanenngsforsøget på Søibergsvej endnu et halvt år, men flere medlemmer var dog spændt på at se, hvordan sneplovene ville passere forhindringerne til vinter. Teknisk udvalg fik bemyndigelse til at træffe den endelige aftale med taxivognmændene om en fast nattevagtsordning. Roklubben blev bevilget 54.000 kr. til kloakering, turistforeningen 20.000 kr. ekstra til flytning og museet yderligere 13.000 kr. til varmeudgifter. * Ca. 850 bloddonorer og ledsagere samt personale fra sygehuset deltog i den vellykkede fest, donorkorpset holdt i ROFI-Hallen i aftes. Overlæge Finn Jensen uddelte sølvnål til 25 donorer, der var blevet tappet 25 gange. * 12.1 aftes blev der startet en ny forening, da Ringkøbing Plejehjems Venner holdt stiftende generalforsamling, og valgt til bestyrelsen blev Margarit Nygaard, Villy Hansen, Lydia Rasmussen, Mejse Hansen og Grethe Thomsen. * En ny coaster søsættes i dag fra Nordsøværftet. Den skal leveres til det engelske rederi Bowkes og King fra London. * Entreprenør N. E. Astrup Hansen og arkitekt Niels Mølgaard vandt projektkonkurrencen for den nye børneinstitution på Vasevej. De samlede håndværkerudgifter er sat til 2,6 mill. kr. Der bliver plads til 40 børnehavebørn og 40 fritidshjemsbørn. * 13. I dag starter en aktuel kunstudstilling hos Bit Kjeldsen, Enghavevej. På initiativ af bogtrykker Svend Aage Jacobsen udstiller maleren Peter Hentze 79 af sine farvestrålende billeder. Han blev landskendt, da han i TVs kanal 22 fortalte, at han ville forære staten 180 billeder som tak for 3 års støtte. * Dommer Svend Aage Christensen er valgt til ny formand for de danske dommere. * Formanden for Civilforsvaret, borgmester N. Skytte, foretog i aftes forskellige udnævnelser inden for CF. Anni Stenderup Jensen og Kurt Grønborg blev udnævnt til gruppeførere, Kirsten Lambæk til sektionsfører II og Bent Grimstrup til sektionsfører I. * Peder Vejlby, Østergade 31, fylder 80 år. P. Vejlby kom til Ringkøbing for 50 år siden, og i ca. 40 år drev han en en grosforretning med kolonial, vin, tobak og kaffe. Han er stadig kvik i replikkerne og hjælper af og til i sin gamle forretning. * 15. Tapet- og farvehandelen, Nygade 19, skifter ejer, idet B. Bjerregaard har solgt forretningen til Inger og Hans Omer, der i forvejen driver farvehandel i Skjern. * Valgkampen er i gang. * Jeg har hverken fidus til firkløver eller venstrefløj«, sagde statsminister Anker Jørgensen på et møde i lørdags, der havde samlet 300 tilhørere. * To Ringkøbinghunde, »Barry« ført af Erna Nielsen og »Bell« ført af Aage Boel, rykkede op i B-klassen ved et stævne søndag arrangeret af den lokale afdeling af Dansk Civil Hundeførerforening. * 16. Der blev talt meget om firkløverpartier og regering ved det første store sekskantede vælgermøde, hvor deltagerne var Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Kr. Folkeparti, Fremskridtspartiet og Konservative. Mødet blev holdt på Højskolehotellet og samlede godt 100 tilhørere. * Henved 30 børn og unge kan på fredag se sig selv i fjernsynet i en film, de alle har deltaget i. Titlen er »Et mærkeligt cykelløb i Ringkøbing«. Morten Beiter og Henrik Bo Olesen er de unge mennesker bag filmen. * I denne uge, hvor der holdes efterårsferie, valfarter børnene til ROFI-Hallen. ROFI arrangerer en sportsfestival, så de mange sportsudøvere kan få prøvet deres evner inden for de forskellige sportsgrene.* 17. 6200 skatteydere i kommunen skal have 14 mill. kr. tilbage i for meget betalt skat. * Flere og flere forretninger har i den sidste tid investeret titusinder af kroner i interne TV-anlæg. Årsagen er desværre den, at der forsvinder for meget af varebeholdningen. * Når vi nu er ved de uhæderlige, hvem har så hugget en 8 meter lang flagstang fra den gamle amtsstue, spørger kriminalpolitiet. Den kan da ikke sådan forsvinde op i den blå luft. * En nedbørsmængde på 25 mm. Det varde forhold, vejrguderne bød et hold på 18 børn og 5 pædagoger fra Fritidshjemmet, da de mandag og tirsdag boede i halmhytten på arealet ved Byskellet. Bortset fra en mindre læk i sovehytten gik det hele strålende. * Pas på, politiet i byen skyder godt. Ved Ringkøbing amts politiidrætsforenings skyttestævne i Ulfborg blev Ringkøbingholdet, bestående af Torben Persson, Jørgen Skov Jensen, Haakon Mogensen og Knud Aage Palnov, nr. 1 i riffelskydning. * 18. Solbrune mennesker midt i oktober er ikke noget særsyn længere. Det er ikke altid sydens sol, men byens solklinikker, der sørger for, at folk holder kuløren. * Kolonialkommis Ivan Nielsen blev den glade vinder af Picassos discjockeykonkurrence. Præmien er en tur til London. * 19. Knud Laursen, Fjordens Elitemarked, Kongshøjvej, har overdraget forretningen til Kristian Fløe, Kibæk, der fører forretningen videre under navnet Fjordens Centramarked. * Bjarne Andersen, Velling, blev formand for den nystartede billardklub inden for firmaidrætten. * 20. Bestyrelsen for boligforeningen har netop besluttet at sætte afsnit 3 i Alkjærparken på tegnebordet, og det betyder 70 boliger mere. * 100 børn udstyret med skovle og spader fulgte de to farvestrålende sørøvere, kaptajn Sortskæg og Long John, på skattejagt i byens udkant igår. Trods ihærdig gravning lykkedes det kun at finde 14 af de 23 skatte, så hvis nogen har tid og lyst, ligger der stadig 9 skatte med guldbarrer og sølvpenge. * 22. Restaurant Sorte Louis skal nu gøres til centrum for folkemusik og kunst. Det er to unge folkemusikere, der i samarbejde med værten vil holde viseværtshus hver fredag og lørdag aften, og samtidig skal lokalet benyttes til kunstudstillinger for malere, fotografer osv. Den første udstiller bliver fotograf Lene Vinderslev, Hvide Sande. * Kongevejens Maskinværksted har efter en idé af herreekviperingshandler Bent Kjærgaard fremstillet et justerbart udstillingsbord, som nu skal forsøges solgt til de lokale forretninger. * Socialdemokratisk Partiforening valgte ny formand på generalforsamlingen. Typograf Alex Salmon afløser Jørgen Jensen, der har været formand i 12 år. * 23. * Er I så tilfredse med byrådet, at I ikke har noget at spørge om«, sagde ordstyrer Herluf Simonsen flere gange til foreningsfolk fra kommunen ved et spørgeog orienteringsmøde på Alkjærskolen. Noget blev der dog spurgt om; bl.a. lovede byrådet at det gamle stadion på Kongevejen ikke vil blive udstykket til byggegrunde. * SodaStream har holdt rejsegilde på en lager og produktionshal på 700 kvm og har nu 2000 kvm under tag. * Efterspørgslen på Ringkøbing Gården har været så stor i det forløbne år, at man i 15 tilfælde har måttet sige nej til engagementer, oplyste gardens formand K. Møller Nielsen på generalforsamlingen. 35 gange har gården været ude at spille. * 24. Gårsdagens folketingsvalg var et godt valg for Ringkøbingkredsen, idet den 44-årige fuldmægtig Helmar Sørensen, Socialdemokratiet, blev valgt til Folketinget. Chr. Christensen fra Kristeligt Folkeparti og Henrik Toft blev »genvalgt«. Udover Socialdemokratiet gik de radikale, konservative og Socialistisk Folkeparti frem, mens valgets tabere.var Centrum-Demokraterne, Kommunister og Fremskridtspartiet. *25.1 forbindelse med folketingsvalget havde Røde Kors startet en indsamling, og der blev i Ringkøbingområdet indsamlet ca. 1700 kr., oplyser formanden Agnes Nielsen. * Skuespilleren Ole Ishøy gav i formiddags lektion i teaterorientering på Handelsskolen. * 26. Alfred Kousgaard udgiver vestjydsk digtsamling. Det er en lille bog på 32 sider med vestjyske digte og vignetter, som Kousgaard selv har tegnet. * Amtsfuldmægtig Sven Østergaard er udnævnt til kontorchef hos Ringkøbing amt. Han overtager stillingen efter den nye amtmand Thomas Opstrup. * 80 mennesker overværede i aftes vel nok historiens første (offentlige) husmoderstrip i Ringkøbing på Picasso. Det var en gift kvinde på 25 år med 2 børn, der her tjente 500 kr. ved at smide tøjet. Hun blev dog ikke genkendt, da hun havde en maske for ansigtet. * P. Krebs Hansen afløser Fanny Spaabæk som formand for LOF. * 27. Omkring 2000 mennesker lagde turen omkring Vesterhavshallen til den store børnedag, der markerede »barnets år«. Det var Y's Mens Club, der stod for det omfattende arrangement godt bakket op af foreninger og organisationer i byen. * 29. Efter 13 år i serie II lykkedes det igen Ringkøbing IF at rykke op i serie I i fodbold. Det skete med en hjemmesejr på 3-0 over Struer i den sidste og afgørende kamp i turneringen. * Et komplet oliefyrsanlæg er stjålet fra det gamle ledvogterhus på Søibergsvej. Huset var overtaget af kommunen med nedrivning for øje, men tyven har altså ment, at anlægget var for godt til at kassere.i: 30. På Ringkøbing og Omegns Motorklubs generalforsamling kunne formanden Kr. Jensen glæde sig over en god og aktiv sæson; klubben har gennemført 10 arrangementer i årets løb. Der blev skiftet godt ud i bestyrelsen, idet 5 medlemmer ikke ønskede genvalg. * Bollerups Boghandel står bag fremstillingen af en sene julekort med motiver fra Ringkøbing. Kortene er tegnet af kunstneren Svend Lodberg, No, og trykt i Rasmussens Bogtrykkeri. * Ved Handelsforeningens kvartalsmøde fremførte formanden K. Møller Nielsen igen tanken om torvedage i Ringkøbing. Formanden for PR-udvalget, Inger Roed Rasmussen, sagde i sin beretning, at masser af musik er noget af det bedste, vi kan underholde turisterne med. * På en ekstraordinær generalforsamling i fjernvarmeværket blev det vedtaget at følge kalenderåret som regnskabsår. Det betyder, at varmeregningen bliver udsendt på et andet tidspunkt end hidtil. * 31. Eleverne i 8., 9. og 10. klasserne på Ringkøbing skole kan næste år også undervises i barnepleje. * RIF skifter træner, idet den nuværende træner Gunnar Christensen flytter til Sjælland. Han afløses af Kristian Pedersen, Ringkøbing, og Jørgen Pedersen, Kibæk. * Else Sudergaard har deltaget i et seminar i Strasbourg sammen med 30 spejderledere fra hele Europa. Titlen på seminaret var »Barnets situation i Europa.«

Bryllup: 6. Jytte Troeisen, Ringkjøbing og Hans Jørgen Vestergaard (søn af Astrid Vestergaard, Rindumvej 38, Ringkjøbing). * 20. Elin Overby, Lomborg, og Villy Mortensen (søn af Irma og Agner Mortensen, Ringkjøbing.) * Jytte Troeisen og Hans Jørgen Vestergaard, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 16. Tutten og Ole Blaaberg, Grønningen 10, Ringkjøbing.

Fødselsdag: 4. Maria Bruhn, Vestergade 1, 65 år. * 10. Snedker Frede Tang Jensen, Enghavevej 26, 50 år. * 13. Peder Vejlby, Østergade 31, 80 år. * 15. Maren Kirstine Pedersen, Kronager 10, 80 år. * 31. Ib Toft Ibsen, Mellemgade 20, 70 år. * Karoline Jensen, Holmegårdsvej 10, 75 år.

Døde: 3. Henrik Chr. Flytkjær, V. Strandsbjerg 36, 79 år. * 4. Kirstine Larsen, Alderdomshjemmet Aldershvile, 85 år. * 16. Marie Mølgaard Andersen, Hoffgårdsvej 8, 79 år.

 

NOVEMBER

1. Forsøget på at ansætte kvinder i jern- og metalindustrien på egnen har haft vældig tilslutning. Arrangørerne forventede tilslutning af 15-16 kvinder. Nu sidder 22 på skolebænken for at deltage i et skruestikkursus. * Ordrebeholdningen for Ribo Vinduer er den hidtil største og på lang sigt skal virksomheden udbygges, oplyser direktør Leif E. Hansen. Dette sker på baggrund af en artikel om forestående afskedigelse af ca. 80-90 medarbejdere. * Kunstforeningen er bekymret for den ringe tilslutning til musikalske arrangementer. Således er koncerten med Jesper Thilo aflyst. Til gengæld kan de så glæde sig over, at der er udsolgt til aftenen med de gamle Ringkjøbingfilm. * Textilarbejdernes Fagforening har holdt ekstra generalforsamling med hovedpunkt, valg af kasserer. Verner Jensen blev genvalgt med 57 stemmer ud af 92. * På en studietur for et begrænset antal folkevognsforhandlere fra hele landet deltager A. V. Vejgaard og frue. Turen, der varer 15 dage, går til USA og Mexico. VW's bilmodeller er meget populære i Amerika. * En række kommuner i amtet vil gå sammen om planlægningen af den kollektive trafik. Det er foruden Ringkjøbing Ulfborg-Vemb, Aulum-Haderup, Videbæk og Trehøje. * Julelotteriet 1979 i Ringkjøbing, Videbæk og Lemvig starter i dag. Der er 220.000 numre og ca. 3400 gevinster til en samlet værdi af 190.000 kr. Gevinsterne er for de flestes vedkommende skænket af firmaerne og pengeinstitutterne. * 2. Jordvarmeanlæg opvarmer 240 kvm villa for 4.000 kr. Det er isoleringsekspert Svend Krogh i Hvingel, der er kommet til dette resultat, når han samtidig isolerer det nye hus ekstra godt. * 3. Den første dagplejefar har søgt stilling ved kommunen. Om det bliver aktuelt er endnu ikke afgjort, da han skal godkendes efter nøjagtig de samme regler som »mødrene«. * Med den nye åbningstid på Rådhuset går det udmærket. Medarbejderne har med en prøvetid på 6 måneder gennemført flextidsordning, dog med den betingelse, at borgere med ærinde på Rådhuset ikke kommer til at vente. * Tømmerhandler Henry Kjeldsen - tidligere kaldt »det unge brushovede fra Enghavevej« - bliver 7. november 60 år. I løbet af en menneskealder er hans virksomhed steget fra en mand/koneforretning til 65 ansatte. At Kjeldsen er en jovial mand fremgår af en lønforhandling, hvor medarbejderen sagde: »Du er altså for fedtet!« »Såh, synes du det? Det kan da godt være, men lad os snakke om tingene«. At fru Asta havde stor del i fremgangen skal også nævnes, da hun i de første mange år passede bogholderiet. I 1962 overtog Kjeldsen tømmerhandlen i Ulfborg og året efter skete det samme for Spjald. Trillingsgårds Tømmerhandel blev også sammenlagt med Kjeldsens, så foreløbig mente han at have tømmer nok. Kjeldsen var i 8 år byrådsmedlem, men der var ikke tid til mange officielle pligter. * Trods stor aktivitet med byggeriet på Aldershvile går hverdagen sin vante gang. I øjeblikket er der kun 19 beboere mod tidligere ca. 30. Man har undladt at tage nye ind for ikke at få for megen omflytning. Bestyrer Fogde er godt tilfreds med udviklingen. * 5. Forretningen Lange Sport er med i en kæde, der til sommer giver en rejse til Olympiaden i Moskva til 5 sportsmænd. Disse bliver udpeget lokalt, og Ringkjøbing har tilbud om 1 deltager. * Kommunens tekniske forvaltning vil undersøge skolernes fremtidige struktur. Elevantallet er faldende i Ringkjøbing skole, medens det er stigende på Alkjærskolen og Rindum skole. Denne er netop udvidet med en ny fløj, men fortsætter beboertilvæksten bliver der tale om en helt ny skole i Rindum. * Aktiekapitalen i Ringkjøbing Industribygning a/s, der er på 122.000 kr., vil i det nye år søgt udvidet til 200.000 kr. For at dette kan ske, må der tegnes for mindst 25.000 kr. * Frands Dalgaard-Knudsen underholdt 90 af Guldalderklubbens medlemmer. Han fortalte om en studierejse til Canada og en rejse i bil på 8000 km gennem USA. Underholdningen var ledsaget af billeder. * De 22 kvinder på skruestikkursus i Herning var på besøg på 3 fabrikker i Lem for at skaffe dem en grundviden om, hvad deres kursus kunne bruges til. * 100 omsorgsfolk er i dag samlet på Hotel Fjordgården for at drøfte, hvad der kan gøres for at give vore ældre en god alderdom. Konferencen er den tredie af sin art i Danmark. Mødet åbnedes af amtsborgmester Aage Ebbensgaard, og blandt talerne var læge Peder Skytte, Bøvlingbjerg og dr. Kresten Holm, Ringkjøbing. * Mere end 100 skytter er med i den årlige firmaturnering. Disse fordeler sig på 28 hold, der skal udkæmpe 89 kampe inden den afsluttende turnering i februar. * Der skal nu dannes en forening, Sorte Louis' Venner. Efter at Hans Meldgaard og John Sørensen har haft stor succes med deres folkemusikarrangementer, vil de udvide bestræbelserne på at gøre Sorte Louis til et fast spillested for folkemusik. * Kassettereoler - en ny produktion hos en nngkjøbingenser. En ny, lille virksomhed starter i disse dage på et loft på Chr. Hustedsvej. Tidspunktet er helt rigtigt, for den nye fabrikant Harry Jensen når at få julehandlen med i supermarkedskæden Bilkas fire store centre. *8. Lægernes foredrag på omsorgskonferencen i går gik alle ud på, at psykisk syge skal behandles hjemme og undgå at komme på hospital. For staten er det også den billigste form. Man skal ikke gøre de ældre til problemer, sagde Aage Ebbensgaard. * Der er udstedt 129 byggetilladelser i juli kvartal. Af disse er 33 til parcelhuse og 26 til rækkehuse i boligforeningen. * Regnskabet for Fjordfesten, der nu er helt afsluttet, har givet 90.000 kr. i overskud trods færre balgæster end man havde regnet med. Arrangørerne, der skal dele, er RIF, Tennisklubben og Handelsforeningen. * Amtsgymnasiet har haft en koncert, der betegnedes som en musikalsk begivenhed. Den verdensberømte bassist Niels-Henning Ørsted Pedersen og hans gruppe spillede både avanceret musik og kendte toner, som »Det var en lørdag aften«. * Plejehjemmet har haft fødselsdag og har i den anledning haft middag for beboerne og pårørende, i alt 150. Katy Bødtger sørgede for underholdning med sange i 3 kvarter. De ældre glædede sig over, at det jo var alle de sange, de kendte fra ungdommen. Alle kunne kun være tilfredse med den gode stemning, der var under hele festen. * 10. Det er dyrt at få sine børn passet ude. Socialudvalget har fastsat de nye takster fra nytår. På fritidshjemmet skal pladsen for et ikke-skolesøgende barn være 485,00 kr. og for et skolesøgende 345,00 kr. Børnehave skal koste 510,00 kr. for heldagsplads og 385,00 kr. for halvdags. * 10 uger er gået, siden Det kristne Gymnasium startede, og dagligdagen har nu fundet sin rytme. Elevernes fritid går med klaverspil, sport og bibelkreds. * 12. Økonomiudvalget har, efter en forsøgsperiode på 3 måneder, indstillet til byrådet, at flextidsordningen på rådhuset gøres permanent. Der har tilsyneladende ikke været problemer med nyordningen. * Ringkjøbing Metalværk på Ribovej samler ved årsskiftet hele sin funktion i byen. Ændringerne betyder en nedlæggelse af administrations- og lagerfunktionerne i Vanløse. Kun én salgsfunktion opretholdes på Sjælland. Firmaet søger her 5 nye medarbejdere. * Ringkjøbinghunde placeret blandt de bedste i Europa. Tre hunde fra byen bragte sig i spidsen blandt Europas bedste ved den internationale hundeudstilling i Herning. Det drejer sig om Golden Retrievers, alle fra Kennel Tvistholm, og de var i skarp konkurrence med 135 hunde af racen. * Lions Club har stiftet »De små glæders Legat«. Dette for at gøre hverdagen gladere for gamle og syge. Det er tanken, at lederne på plejehjem, sygehuset og institutioner skal holde øjnene åbne for i hvilke tilfælde legatet kan komme til hjælp. * 14. Arkitekt m.a.a. Ejvind Draiby modtager i dag Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses diplom 1979 for restaurering af ejendommene Grønnegade 27, 29 og 31 i København. * Damefrisør Anny Godt, Salon Anny, har i 8 år haft salon i Østergade. Rita Visgaard, der hele tiden har været assistent på salonen, overtager fra 1. januar 1980 denne. * 15. 14 dagplejemødre fra kommunen har været på Vestjyllands Højskole i Velling sammen med eleverne der. Deres møde mundede ud i en fælles diskussionsaftens erklæring: Vi slider i det, får for lidt i løn, men elsker børnene. * En sag, som flere byrådsmedlemmer kaldte »et gammel barn« blev afsluttet på byrådets onsdagsmøde. Et flertal vedtog, at bygningerne i Schuberts Plantage skal istandsættes for 603.000 kr. * Et bedriftssundhedscenter blev i onsdags sat i gang. Centret vil omfatte virksomheder fra Ulfborg-Vemb i nord til Lem i syd. Det omfatter i første omgang 64 virksomheder. * Byrådet har bevilget 77.000 kr. til opførelse af toiletter og et mandskabsrum ved legepladsen i Alkjær Lukke. * Rutebilstationen vil blive en vigtig del af fremtidens kollektive trafik, og på den baggrund hæves årstilskuddet fra byrådet til 10.000 kr. Pengene bruges til lys, varme og rengøring. * 17. En fabrik i nærings- og nydelsesmiddelindustrien er på vej til byen. Den vil koste ca. 10 mill. kr. og beskæftige 30, hovedparten unge piger. Erhvervschefen ligger i forhandling med flere virksomheder om eventuel flytning til byen. * 19. Der var stor trængsel i Laumanns Bolighus søndag eftermiddag. Omkring 700 mennesker havde ladet sig friste af lystige spillemandstoner, der kunne høres helt ud på Torvet. Enhver var velkommen og kunne uden en øre på lommen - foruden musikken - nyde et glas øl og en rugkiks med pølse. Anledningen var tæppeafdelingens istandsættelse. * Arbejdsgiverforeningens vestjydske sammenslutning får torsdag aften til generalforsamlingen besøg af organisationens administrative topfigur, direktør P. Schade-Poulsen. Han vil tale om arbejdsmarkedets politiske situation. Sammenslutningen dækker kommunerne på Ringkjøbing, Videbæk, Skjern og Tarmegnen. * Erhvervsrådet har nu budgettet færdig for det kommende år. Byrådet har afgivet garanti på 275.000 kr. På samme møde tiltrådte byrådet, at erhvervschef Jørgen Bredvigs ansættelse forlænges med 1 år. * Spørgsmålet om Ringkjøbing Fjords tilstand rejses nu i Folketinget af det radikale folketingsmedlem J. J. Bolvig, Hjørring. Man mener, at fjorden har betydning både nationalt og internationalt. * 20. Ved et møde i Venstrevælgerforeningen udtalte amtsborgmester Aage Ebbensgaard: »Det er et lyspunkt i tidens tegn, at vandringen til de store byer er ved at vende. Der er stigende interesse for de mindre bysamfund. Derfor prøver vi også fra amtsrådets side via regionplanlægningen at skabe de bedst mulige vilkår for at gøre de mindre byer mere attraktive. * 21. Varmemester Kr. Madsen, Fjernvarmeværket, spørger med bekymring: »Hvor finder jeg et kulfyr, der også kan levere fjernvarme?« Energistyrelsen har givet afslag på en ansøgning om milliontilskud til et kombineret anlæg, så Madsen må nok stille sig tilfreds foreløbig med tingenes tilstand. * Der er megen aktivitet på Hotel Fjordgården i denne tid. Hovedorganisationen af Mesterforeninger i Danmark har et 3 dages kursus for 120 nye medlemmer. HO gennemførte et lignende kursus på hotellet i sidste uge. * Nogle principielle spørgsmål om kommunens skovskole er besvaret fra Arbejdsministeriet. Der skulle intet være i vejen for at skolen fortsætter, forudsat der stadig ydes støtte fra Amtsrådet og Undervisningsministeriet. * 22. Bedre Hørelse i Ringkjøbingkredsen fejrer 25 års jubilæum. Medlemstallet er kun 111, og man undres over, at der ikke er flere, der har problemer med hørelsen, hvilket dog kun er glædeligt. Ekspeditionssekretær Grethe Jensen er næstformand og siden 1976 medlem af landsforeningens hovedbestyrelse. * A/S Gaardsøe, Vestjydsk Radio-Service, deltager i et samarbejde med 46 radioforretninger landet over under navnet Danita Center. Forretningerne, som er tilknyttet ordningen, skal føre udvalg inden for walkietalkies og udstyr til samme. * Ringkjøbing-Skjernegnens præsentationsgymnaster skal i 1980 på turné i Tyrkiet. 36 gymnaster har allerede tilmeldt sig. Turen skal foregå under ledelse af Ole Kirk. * 23. Arbejdsgiverforeningens Vestjydske Lokalsammenslutning har holdt generalforsamling på Hotel Fjordgården. Direktør Niels Valeur udtalte i sin beretning bl.a., at Arbejdsgiverforeningen er gået aktivt ind i problematikken om undervisning om erhvervslivet på skolerne. 19 arbejdsgivere har meldt sig klar til denne undervisning. * Nordmanden Hans Bovim, der har 65 års erfaring med arbejdet på kristne skoler i Norge, vil på Borgen holde foredrag. Han har mange gode råd at bringe videre til et nystartet gymnasium på kristent grundlag. * Ekspeditionssekretær på amtet Grethe Jensen er udnævnt til leder af amtsrådets nye personalekontor. * 24. Når socialforsorgen 1. januar overdrager sine opgaver til amter og kommuner har amtsrådet valgt at dele arbejdet ud på 3 områdekontorer. Holstebro, Herning og socialcentret her i byen. Man er klar over stor travlhed med at tage imod særforsorgen. * Efter en prøveboring i området ved Enghavevej er der fundet godt drikkevand i rigelig mængde. Imidlertid skulle man 150 meter ned for at finde dette. !! Nordsøværftet har i dag haft navngivning af 2 tankskibe, hvoraf det ene blev søsat i dag. Skibene er til det engelske rederi Bowker and King Ltd., Woolwich, London. Samtidig er det 3. tankskib af samme størrelse på vej ind i Nordsøværftets ordrebog. * Hotellerne er utilfredse med forsamlingshusene. De mener disse er konkurrenter til dem, men det bliver kraftigt tilbagevist af sognebeboere, der holder deres familiefester der. Opfattelsen i sognene er, at forsamlingshuset er hjemmets store stue, som man kan bruge, når der ikke er plads derhjemme, og dette kan vel ikke være konkurrence til hotellerne. * 26. Det første tegn på, at julen nærmer sig er spejdernes salg af juleneg. 500 fik de solgt i år. Alle negene har spejderne selv bundet. * De gamle Ringkjøbingfilm, som Kunstforeningen havde fremvist på museet, havde så stor succes, at denne gentages i biografen. Første gang overværede 200 forevisningen. * Sct. Georgs Gildet havde arrangeret adventskoncert i kirken. Holstebro Amatørsymfoniorkester, der spillede under ledelse af Finn Østergaard, overgik alles forventninger. Fløjtesolisten Lise Rindung ydede en eminent præstation i J. S. Bachs ouverture i h-moll. Besøget var på grund af regn og rusk mindre end forventet. * 27. Håndbold- og fodboldudvalget i Ringkjøbing IF fik på generalforsamlingen nye formænd. Mogens Madsen overtager formandsposten for fodboldspillerne efter Evald Jensen. Henrik Kjær for håndboldspillerne efter Svend Madsen. Begge tidligere formænd udtræder efter eget ønske. * 28. En del tyder på, at det også ud fra et salgsmæssigt synspunkt er en god idé for kunstnere at udstille i pengeinstitutterne. Kunstmaler Jørgen Weinreich har haft udstilling i Landbobanken og har på en uge solgt syv malerier. * 29. Ti ejerlejligheder i Vestergade står nu færdig, og af disse er de seks allerede solgt. Ifølge beskrivelsen skulle de være små og lækre med alle faciliteter. * Falck og elværkets folk satte i dag lys på juletræet på Torvet. Træet var 15 meter højt og er også i år skovet i plantageområdet øst for byen. * Tømmerhandlere fra hele landet holder 3-dages møde på Hotel Fjordgården. Der er 60 deltagere i mødet. * 30. Mekaniker Ove Pedersen starter en brugtbilshandel på Byskellet 15 i Rindum. Han har tidligere arbejdet på bilværksteder og er godt kendt med forholdene på egnen. * Gartnerparret Esther og Meiner Toft inviterede Plejehjemmets beboere til at bese deres drivhuse med juleblomsterne i flor. Det var som at skue ud over et hav af farver, siger en imponeret deltager. Der blev trakteret med en lille anretning, hvor der var pyntet med tændte adventslys. * Ringkjøbingegnens Mejeriselskab har i sidste regnskabsår indvejet 27.150.509 kg mælk. Det er den største indvejning i selskabets historie, selvom der er 16 leverandører færre. * Rindum Kirke har modtaget et legat efter afdøde gårdejer Jens No. Legatet skal bruges til udsmykning af kirken. Foreløbig har menighedsrådet vedtaget at anvende en del af beløbet til en præstetavle.

Bryllup: 10. Kirsten Holck Pape, datter af D. H. Pape og Ivan Jepsen Kristensen, Lem. * 15. Lis Tronhjem, Ringkjøbing og tømrer Arne Bank Sig, Hee. * 17. Jette Eybye Overgaard, datter af H. Overgaard og Bent Erik Munk Pedersen, Rudmose, Spjald.

Sølvbryllup: 6. Edgar Noesgaard og hustru Stinne, Forsythiavej 5. * 10. Niels Peder Mouridsen og hustru Ella, Grønningen 9. * 13. Jens Carl Christensen og hustru Marie, Kastanievej 4.

Fødselsdag: 4. Kristian Nielsen, Poulsgaardsvej 2, 60 år. * 5. Katrine Pedersen, De gamles Hjem, Velling, 85 år. * 9. Frederik Thygesen, 0. Strandgade 27, 60 år. * 10. Jens Chr. Nielsen, Damtoften 40, 70 år. * 13. Kristen Fjord Lodberg, Herningvej 32A, 50 år. * 21. Else Madsen, Damtoften 27, 50 år. * 22. Didrik M. Iversen, Bregnevej 12, 60 år.»23. Vognmand Chr. Steffensen, Østergade 33, 75 år. * 28. Tvillingesøstrene Else Galsgaard, p.t. Tarm Sygehus og Stinne Kristensen, Mølhøj, 75 år.

Døde: 6. Ole Ditlev Jensen. * 16. Carl Johannes Hansen. *21. Chr. Aage Jensen. * 25. Thorvald Olesen. * 27. Carlo Henrik Mouritsen.

 

DECEMBER

1. Fiskerne på 8 svenske kuttere har sendt 26.000 kr. til indsamlingen til fordel for enker og børn efter 16 druknede Skagen- og Thorsminde-fiskere. Dermed er det samlede beløb oppe på 411.000 kr. Oplysning fra revisor Ole Nielsen, Skagen. * En af byens kendte forretninger, urmager- og guldsmedeforretningen Lauritz Larsen, Nygade 15, ophører i løbet af kort tid. En af de nærmeste dage startes et ophørsudsalg. * Omkring 200 benyttede i aftes lejligheden til at gæste Strandkroen, der markerede genåbning efter ejerskifte. Det nye ejerpar er Inger og Keld Hansen, Søndervig og det nye bestyrerpar er Christa og Liffe. * CF's Marchforening har på de 26 traveture, der er arrangeret, haft tilslutning af 1275 deltagere. * 3. Roklubben skal mange år tilbage for at finde en tilsvarende aktivitet som i denne sæson. Medlemstallet er nu over 100. Regnskabet, der blev fremlagt på generalforsamlingen, viste et driftsoverskud på 50.000 kr., hvoraf de 27.918 kr. var overskud fra havnefesten. Regnskabet balancerede med 73.294 kr. * Ejerlejlighederne i Vestergade havde i weekenden et besøg af ca. 500 i udstillingslejligheden. * 4. Ringkjøbings ældste indbygger, Kirstine Lauridsen, Hoffgaardsvej 5, bliver i dag 104 år. Hun er enke og bliver passet af en datter. Selvfølgelig er kræfterne ikke store, og hun må holde sengen, men åndsevnerne fejler ikke noget, og hun følger godt med i, hvad der sker. * Amtsvandsvæsenets byggeri ved Damstrædet er nu så langt fremme, at der kan holdes rejsegilde. * Hvis Alkjærskolen fortsat skal huse Amtsgymnasiet, bliver der behov for 4 ekstra pavilloner til undervisning. * 5. Det er en af violinspillets hjemlige mestre, Anker Buch, der står i spidsen for kirkens julekoncert. Organist Ernst Christensen spiller orglet og Ringkjøbing Kirkes kor synker julesalmer. * Pensionister og handicappede har haft julestue i dagcentret i Grønnegade. Der var 800 besøgende. * Reklamekonsulent ved Ringkjøbing Amts Dagblad Bent Madsen er død i en alder af 48 år. Han var meget afholdt både i en stor kundekreds samt blandt hans mange venner. På bladet var han altid den gode, pligttro og hjælpsomme kammerat, som vil blive mindet med taknemlighed. * 6. Formanden for Ringkjøbingegnens Landboforening oplyser på generalforsamlingen, at en landbofamilies årlige indkomst nu er faldet fra 75.000 kr. til 45.000 kr. * Spejderne har nu sikret juletræerne for i år. * Amtsarkitekt Poul Erik Elbrandt er i sin fritid landmand med gård i Stadil. Elbrandt flyttede med sin familie fra en lille lejlighed i København, så det var en stor forandring. De er glade for byttet og har fået mange gode venner i sognet og byen. * Man må gå ind i sognets aktiviteter og ikke tro, at man skal reformere det hele«, siger han. * Forretningsfolkene er nu færdige til at tage det forhåbentlige indkøbspres. Den 23. december starter aktiviteterne med Gardens musik gennem byen og slutning på Torvet, hvor nisser vil danse om juletræet. Derefter bliver der igen optog gennem byen, hvor Postvæsenet har stillet vogne til rådighed, og nisserne uddeler godter til børnene på 2 forskellige ruter. * 7. Eleverne, der er englandsfarere, gør sig store anstrengelser for at skaffe penge til deres tur. Sidst har de fået fat i et læs billigt træ, som de prøver at sælge. * Ringkjøbing Aarbog 1979 er udkommet. En virkelig god julegaveidé til venner fjern og nær. * 8. Børnepasning skulle ikke være noget problem i kommunen. Der er i dagplejen godkendt fire nye pladser til specielle tilfælde, hvor forældrene ikke kan modtage job på grund af børnene. * Interessen for at benytte de kommunale affaldscontainere har været større end ventet, så teknisk udvalg vil nu indkøbe yderligere et antal. * 10. Ringkjøbing og Omegns Motorklubs nisseløb er i år afviklet for 10. gang med et rekordstort antal vogne. Helt nøjagtig deltog 261 vogne og ca. 1100 voksne og børn. Foruden slikposer til 300 børn var der 200 små præmier. * Erland Lisbygd blev byens sportsmaster, suveræn med 192 stemmer mod nr. 2 med 88 stemmer. Førstepræmien er en 10-dages tur til de olympiske lege i Moskva i 1980. Lange Sport har stået bag afstemningen. * Lokalrådet for Sparekassen SDS har på et konstituerende møde genvalgt kommunaldirektør Jørgen Christensen til formand. * Dommerfuldmægtig P. Krebs Hansen bliver i dag 70 år. 1. januar forlader han sit embede efter 40 år på dommerkontoret. Dette betyder dog ikke, at han »går i hi« for at nyde sit otium, eller han får mindre at rive i. Han er involveret i mange samfundsanliggender, og hans aktivitet er ikke begrænset af nogen aldersgrænse. Hvad han har og har haft af tillidsposter vil det føre for vidt at opremse her. * Garderforeningen for Ringkjøbing og Omegn har på generalforsamlingen uddelt hæderstegn til to medlemmer for 25 års aktiv indsats i foreningen. De to hædrede er sekretæren Niels Erik Kristensen og Erik Bæk Knudsen, Rindum. * 11 .Typisk start på en dansk vinter. Vi har i de sidste 2 døgn fået mere nedbør end der er normalt for hele december. Man målte 40-50 mm regn eller sne. Det normale for julemåneden er 50-60 mm. * Ny vandkilde med mere blødt vand. Den anden boring i området ved Vandværket på Enghavevej var der mere held med. Inden længe skulle forbrugerne få vand fra den nye boring, hvilket vil betyde, at der kan spares på sæbeforbruget. * »Man bliver ydmyg i sindet, når man ser, at der er syv af ens ting med«, siger Ringkjøbingsangeren, komponisten Peter Sand i Århus. I dagene op til jul spilles hans melodier på klokkespillet i tårnet på Århus Rådhus. Melodien til salmen »Mens hyrder vogter deres får« uropføres 24. december. Altsammen fremført af klokkenist Peter Litrup. * 12. Mejeriets kølerum udvides i disse dage med 50 kvm. Grunden er det store opsving på surmælksområdet. Der er i dag 85 forskellige mærker, mens tallet for en halv snes år siden lå på 15. Udvidelsen er projekteret til 200.000 kr. * Guldalderklubbens »sølvdamer« mødtes allerede fra morgenstunden for at dække bordene til eftermiddagens julefest. Der er 8 sølvdamer, og flere af dem har været med siden klubbens start for 13 år siden. Et meget påskønnet og stort arbejde udføres hver mandag og alt på frivillig basis. * Kirkeligt Samfund havde et fint arrangement på Højskolehotellet med 60 deltagere. Forfatteren Niels Fenger, Viborg, fortalte om Grønland og folkets levevis og viste en strålende film. * Miljøminister Iver Nørgaard har indsendt ansøgning til Folketingets finansudvalg om et beløb på 800.000 kr. til fortsat okkerbekæmpelse i fjorden. Dermed følger regeringen de forhandlinger op, der var med amtsrådet i sommer, og som amtsborgmester Aage Ebbensgaard tidligere har redegjort for. * 13. »En af de grimme, men en man ikke kan komme udenom«, sagde kulturudvalgsformand Gunner Madsen, da byrådet ekstrabevilgede 174.000 kr. til Vesterhavshallerne. Forlods havde de fået dækning for et underskud på 253.000 kr. Det er olie- og elpriserne, der har været medvirkende til de store beløb. * Byrådet erklærede sig onsdag i princippet positiv overfor at starte en genbrugsvirksomhed med Skjern, Egvad, Videbæk, Brande og Askov kommuner. * Henstillingen om at spare på varmen og nøjes med 20 grader skal tages meget alvorligt, sagde borgmester Skytte på byrådsmødet. Bemærkningen faldt, da skoleudvalget fik en ekstra bevilling på 600.000 kr. til skoleopvarmningen i år. * »Kunstforeningen arbejder aldeles glimrende, så jeg synes, det er rimeligt at yde det ansøgte tilskud. Vi må nok sige, at det er begrænset, hvad vi ofrer på kulturens alter«, sagde borgmester N. Skytte, da han besluttede at yde 18.000 kr. i år. Det er 5.000 kr. mere end budgetteret. Til gengæld skal kommunestøtten så holdes på 14.000 kr. i 1980. * 15. De tre beboere i kommunens beskyttede boliger på Søibergsvej kan nu føle sig trygge ved kaldeanlægget til Plejehjemmet. Personalet på Plejehjemmet registrerer ethvert opkald. I nattevagten arbejder der to, og et samarbejde med Falck går ud på at træde til, når der er brug for ekstra hjælp. * 17. Trods storm og slud fik fa. N. N. Møller og Søn held til at bringe deres flytteplaner til udførelse. Det nye lokale er et lastvognsværksted beliggende på Birkmosevej. * Første etape af ombygningen af Aldershvile er nu nået til rejsegilde, kun med få dages forsinkelse på trods af det våde, blæsende vejr. Nybygningen består af to etager med 18 værelser, der forventes færdig til indflytning i sommeren 1980. * Sygehuset og Aldershvile havde besøg af Ringkjøbing Søndagsskoles Luciapiger. De besøgte alle stuer til stor glæde for de gamle og syge. * Byrådet har modtaget en ansøgning om 32.000 kr. til istandsættelse af »Den gamle amtsstue« i Nygade. Det er især trapperne, der er i særlig dårlig stand. * 19. Lions Clubs julelotteris 3 største gevinster på 10.000 kr. plus 2 gange 5.000 kr. faldt i Ringkjøbing. 3.000 kr. og 2.000 kr. er faldet i Lemvigområdet. De heldige ønsker at være anonyme. * Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub for Lem og Ringkjøbing er på en stiftende generalforsamling gået ind for sammenlægning. Bestyrelsen udvides samtidig med 2 medlemmer. Til formand valgtes Hans Jørgen Jepsen, Alkjærparken. * Roklubben har med den nye tilbygning fået dobbelt så meget plads. Der er nu plads til bådhal, toilet, omklædningsrum og køkken. Klubben har nu 11 både. Medlemmerne var mødt til rejsegilde, hvor der blev trakteret med kaffe, pølser og brød. * 20. Ude i en snedækket have henter familien Dybdal varmen til deres hus fra jorden. Anlægget rummer en 200 liters varmvandsbeholder og 2 varmepumper, der rigeligt forsyner huset. Han er den tredie, der har bygget hus med jordvarme, og mange interesserede kommer til ham for at se og høre om det. Huset, der er på 190 kvm, skulle kunne fyres op for 2.800 kr. om året med de nuværende oliepriser. * Museet har fået sin samling af lokalt tilvirket sølvtøj udvidet betragteligt. En pragtfuld gammel sølvskål fra 1736. Skålen er fremstillet af Ringkjøbings mest berømte guldsmed i 1700-tallet, Jens Isaksen Friis, der boede i Østergade fra 1724 til 1756. Museet ejer i forvejen nogle sølvskeer fra Jens Friis' værksted. * Blomsterforretningen Vestergaards Blomster lukker 1. januar. Vestergaard har fået stilling som pedel på Plejehjemmet, og at drive forretningen alene er for meget for fru Bodil. * 21. En tonstung julegave er rykket på plads i garagerne hos Falck. Korpset har fået en ny og meget effektiv automobilsprøjte af typen M. A.N. Den skulle kunne anvendes som reserve for en række brandstationer hos Falck her på egnen. * De sidste dage inden jul bliver særdeles begivenhedsrige i byen. Forretningerne har på forskellig vis sat en masse aktiviteter i sving, så børn og voksne underholdes samtidig med de sidste juleindkøb. * Ringkjøbing Amtsråd har til fremme af beskæftigelsen næste år afsat 6 mill. kr. Af disse skal 500.000 kr. afsættes til arbejde i private skove. 700.000 kr. skal bruges til lærepladser i amtskommunen. * Amtsrådets tilsagn fra 1978 om at støtte Det kristne Gymnasium med 1,5 mill. kr. er fastholdt på torsdagens amtsrådsmøde. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard fandt, at de opstillede betingelser for at give tilskud var opfyldt. * 22. 636 byggesager på 1 år i kommunen. Alle kommunens håndværkere har haft fuldt op at gøre i det forløbne år. Byggeinspektoratet har modtaget 636 byggesager, hvoraf 201 vedrører beboelseslejligheder, 62 angår erhvervsejendomme, mens resten fordeler sig på til- og ombygning, landbrug m.m. * Amtsrådet har stillet 983.000 kr. til rådighed næste år til rådgivning og behandling af børn og unge med alvorlige adfærdsvanskeligheder. * Tømrer Bendt K. Jensen, Rindum, begynder fra nytår som selvstændig tømrermester. Han har lejet et 130 kvm stort lokale på det gamle uldspinderi på Herningvej. Han er udlært hos tømrermester Harald Andersen og har de sidste 3 år vævet leder af tømrer- og snedkerafdelingen hos firmaet Astrup Hansen. * 28. I 1980 går Ringkjøbing kommunale Musikskole ind i sit 10. års jubilæumssæson, og skolen har været en stor succes for kommunen. Der undervises på mere end 20 forskellige instrumenter udover solosang, korsang, musikalsk legestue og forskole. Undervisningen varetages af 22 musiklærere og musikskoleinspektøren. * 31. To ringkjøbinggensere skal til Uganda for at hjælpe med medicinforsyningen. Poul Nissen, søn af pelsdyravler Nissen, Rindum, er discipel fra apoteket. Efter arbejde på Vibenshus Apotek, København, kom han til Apotekerforeningens kontrollaboratorium samtidig med, at han underviste på Farmaceutisk Højskole. Poul Erik Christensen, også discipel fra apoteket, arbejder som visitator i sundhedsstyrelsen og rejser som rådgiver til apoteker. De to farmaceuters opgave skal være »at støtte og vejlede sundhedsministeriet i spørgsmålet om medicindistribution«. I Entebbe er der et centrallager for lægemidler, der skal forsyne alle hospitaler, apoteker og helsecentre i landet, men det evige problem er de dårlige veje. Opgaven for de 2 farmaceuter skal vare 2-3 år. Efter hjemkomsten vil de lave en rapport, der skal pege på, hvad der skal laves på lang sigt, og hvad der skal gøres på kort sigt.

Bryllup: 1. Inger Pilgaard og Erik Andersen, begge Ringkjøbing. * 3. Karen Margrethe Pedersen og Hans Østergaard, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 25. Knud Krestensen og hustru Anna, Byskellet 15.

Jubilæum: 1. Buschauffør Verner Vestergaard, J. P. Nielsensvej 12, 25 år ved DSB.

Fødselsdag: 3. Karl Kristen Jørgensen, Fjordallé 12B, 70 år. * 6. Frisørmester Harald Christensen, V. Strandgade 12, 60 år. * 9. Fhv. vognmand og kørelærer N. P. Hansgaard, 85 år. * 10. Katrine Pedersen, Markledet 44, 60 år. * Dommerfuldmægtig P. Krebs Hansen, 70 år. * 20. Jens Iversen, Kronager 3, 70 år. * 26. Katrine Sørensen, Mellemgade 5, 60 år. * 28. Ulla Jensen, Enghavevej 26B, 50 år.

Døde: 5. Bent Madsen. * 7. K. Bang-Jensen. * 17. Lars Emil Elkjær. * Inger Mølskov. * 18. Senius Kjær. * 20. Magnus Andreas Kristensen. * 29. Andreas Knudsen Thomsen. * 30. Agnes Petra Hansen.

 

1980

JANUAR

1. Dansk Typograf-Forbunds Ringkjøbing-afdeling er fyldt 100 år 1. januar. I anledning af jubilæet er der trykt et jubilæumsskrift, hvoraf det fremgår, at Ringkjøbing-typograferne var blandt de første i landet, der organiserede sig. Jubilæet fejres lørdag den 12. januar på Hotel Ringkjøbing. * 2. Fra 1. januar 1980 er fhv. amtmand A. J. Bach, K1 af D., udnævnt til kammerherre. * Ved Falcks nytårsparade deltog repræsentanter for Civilforsvaret. Stationsleder Husted takkede for godt samarbejde i 1979. 40 deltog i paraden og mindedes i stilhed de 9, der i årets løb er afgået ved døden. * 3. Amtsvejvæsenet har haft en ledig stilling som distriktsvejmand med hjemsted i Ringkjøbing - uden at der dukkede en eneste ansøger op. * Fredag morgen er man klar til at modtage børn i den midlertidig indrettede børnehave på Kirkevej i Rindum. * 4. Barakkerne, som i 12 år har huset salgs- og administrationsafdelingen på Ringkøbing Korn, ligger nu øde hen. Firmaet er kort før jul flyttet ind i den nye bygning på havnen. Denne er på 500 kvm, så der er blevet en hårdt tiltrængt plads til udvidelse af kontorerne. * 5. Inger og Gunnar Søndergaard Pedersen har solgt deres kendte tobaks- og vinhandel i Algade 1. De nye ejere er Eva og Hans Christensen, der sammen med fru Nita Christensen overtager forretningen. * 6. Bevaringsforeningen for byens særpræg har det godt, men virker i det stille, siger formanden, arkitekt Ejvind Draiby. For at nævne nogle enkelte projekter er der Vestergade 5, Øster Strandgade 13, Østergade 5 og 44, Grønnegade 16 og Vester Strandgade 33. Der er i landet 120 bevaringsforeninger, som man har samarbejde med, ligesom man er med i bevanngsarbejdet på europæisk plan. * 7. Falckredder Svend Aage Lunde har modtaget 10 års hæderstegn og diplom i sølv for hans indsats i korpset. * Ringkjøbing og Omegns Pelsdyravlerforening har haft udstilling på Hotel Ringkjøbing. Foruden mink var der også blåræve. Skind for mere end 100.000 kr. Pelsdyravlerne mener, at de har oplevet det bedste år siden de gode år i 1950'erne. * Fredag holder Baltica, Torvegade, åbent hus for at præsentere lokalerne i ny udformning. Ved denne indretning mener firmaet at bryde med gamle traditioner. * 9 SodaStream har fordoblet sit sponsorbeløb til Ringkjøbing IF. For 3. år i træk er der indgået aftale mellem klubben og firmaet. Direktør Poul Erik Bæk oplyser, at der beløbsmæssigt ikke findes tilsvarende aftale herhjemme med et serie 1-fodboldhold. * Mange flere rejser nu med vestbanens tog. Det vestjydske område er ingen undtagelse, når DSB nu kan fremvise stærkt stigende trafiktal. Det fremgår af tallene, at der i 1979 er solgt 21 pct. flere billetter end i 1978. * 10. Materialet vedrørende en idékonkurrence for området ved Torvet og Kirkepladsen er ved at være færdigt, og på den lukkede del af byrådets møde blev der udpeget en ni personers dommerkomité. * Ordenspolitiet har nu vedtaget at patruljere regelmæssigt til fods, og derved få et førstehåndsindtryk af de begivenheder, man dårligt kan få i patruljevognene. * Ringkjøbing Brevdueforening bliver i weekenden på Højskolehotellet vært for en storstilet vestjydsk udstilling med 350 brevduer. Foruden udstilling bliver der repræsentantskabsmøde og kåring af årets grand-prix-due, dvs. den bedst byggede. * To brødre, Svend Jeppesen og Vagn Jeppesen, fylder i dag 50 år. Efter uddannelse hos købmænd gik begge over i oliebranchen og har siden 1961 været depotindehavere her i byen. Efter en stilfærdig begyndelse er de i 1978 flyttet til Glentevej, hvor der både er kontor og lager, og firmaet har nu 5 tankvogne og 3 servicevogne, der betjener kunderne. * 11. Kirkeministeriet har meddelt, at der ikke kan bevilges hjælpepræst ved Ringkjøbing kirke. Man havde håber at få en afløser for Birthe Jespersen, da man mener, at kirkens faste præst har alt for meget at se til. * Rumle plus tre. Bag den mærkværdige overskrift gemmer sig en lokal folkemusikgruppe. Sammen med tre andre fra Rumle-Kvadrillen optræder de på Sorte Louis fredag og lørdag. * 1650 kr. blev den samlede udgift for 15 bilister, der torsdag parkerede i byens kerne i strid med bestemmelserne. * Ideen med en julespareklub er genopstået i Ringkjøbing Bank, som en nem måde at skaffe penge til en jul, der ser ud til at blive dyrere end tidligere. lf Efter juleferien skulle der være plads til alle børnene i Rindum skole. Den gamle fløj fra 1911 har gennemgået en omfattende istandsættelse til 1,5 mill. kr. * 12. Skoleidrætten er trods alt højnet efter kommunesammenlægningen. Der er ikke nedlagt en eneste skole i kommunen siden sammenlægningen i 1970, og generelt har landsbyskolerne her i Vestjylland status af kulturcentre, som vi gør alt for at bevare. Udtalelse af skoleidrættens førstemand, Herluf Simonsen. * Det er slet ikke så ligetil at komme i gymnasiet. Mange kriterier skal være opfyldt. I januar er der orienteringsmøde om begge gymnasierne. * 14. Vestjyllands Udviklingsråd samler produkter fra 13 midtog vestjyske virksomheder til en fællesstand på Hannover Messen i dagene 16.-20. april. * Ringkjøbingtypografernes fest for 100-året blev fejret på behørig vis. 100 deltog i receptionen og 90 i middagen, begge dele på Hotel Ringkjøbing. Til stede var provinssekretær Bernhard Eriksen, Odder, og kredsformand Orla Hansen, Horsens. * Brevdueudstillingen i weekenden var særdeles godt besøgt. Omkring 200 var interesserede i de fine brevduer. * Ringkjøbing Gården drager den 23. januar med 85 medlemmer afsted til Bremen. De skal deltage i et stort internationalt musikstævne. Der ventes 42.000 tilskuere i de 4 dage stævnet varer. * Fem amtsmesterskaber i badminton var en overraskelse til firmaidrætten, hvis mesterskaber i weekenden blev afviklet i ROFI-Hallen. * 15. En ringkjøbinggenser er i besiddelse af nogle græsk-cypriotiske ikoner. Nogle af disse anslås til at være 3-400 år gamle. Dette er kostbare antikviteter. * Helmar Sørensen er valgt til Ringkjøbing-Lemvig kredsens ny folketingsmand. * Det er altsammen gået så stærkt, og på Christiansborg blev jeg straks stillet overfor hvilke udvalg, jeg ønskede at komme ind i. Flere af mine ønsker blev opfyldt«, siger Helmar Sørensen. * 16.1 disse dage udsender kommunen en lille pjece til alle husstande, og beder borgerne komme med forslag til trafiksanering i byens kerne. * Fotoudstillingen i Landbobankens lokaler i Østerport er nu sluttet. Deltagerne fik points pr. billede og vinder blev typograf Alex Salmon, Ringkjøbing Amts Dagblad. * Den tidligere Ringkjøbingpræst Traberg Lauritsen, nu Ørsted, glædede mange ved sit besøg i byen. Det blev til tre sammenkomster, hvoraf nytårsgudstjenesten i kirken havde samlet 150 deltagere. * Det er ikke kun på persontransportområdet DSB kan notere stigende aktivitet på vestbanen. Også for godstrafikkens vedkommende er der tilfredshed med strækningen. * Ifølge meddelelse fra Fiskeriministeriet er helten fortsat fredet fra 1. november til 31. januar. * 17. To søstre, Anita og Wanda Søndergaard fra Ølstrup, starter blomster- og frugthandel i Algade. Begge har erfaring fra gartnerier, og da der fornylig er lukket en butik i branchen, mener de, der er grundlag for tre forretninger i denne branche i byen. * Hotel Morten P., der stadig åbner og lukker, er nu lukket igen. Sorte Louis går derimod godt som musikhus. * Hundeførerforeningen har af kommunen fået tildelt et areal ved Ndr. Ringvej. Kranfirmaet Klose, Holstebro, har flyttet klubhuset hen på det nye areal. Klubben er således befriet for de tidligere lejeproblemer. * Kommunen mangler talepædagoger og har vanskeligt ved at klare de ekstra opgaver, der er blevet pålagt ved overtagelsen af særforsorgens børn pr. 1. januar. * 19. Med radio og TV som sikre virkemidler er »en håndfuld eksperter« godt på vej til at sætte en hetz op mod politiets muligheder for at opklare forbrydelser. Det er afskaffelse af isolring af varetægtsfængslede, der ankes imod. Udtalelse af kriminalkommissær A. Eg. * 19. Ringkjøbing har stadig amtets største CF-fredsberedskab. 542 personer er knyttet til Civilforsvaret og heraf er 58 uddannet som befalingsmænd. * 21. I 1979 er 13 børn kvæstet i trafikken, men kun et på skolevejene på Holmsland og i byen. * Rideklubben havde søndag stævne med 41 starter. Mange forældre var mødt på tilskuerpladsen. * Ringkjøbing Automobil Forretning på Herningvej har standset salget af brændstof til biler. Shell-anlæggct skal inddrages til udstillingsareal for bilsalg. * 22. Den konservative vælgerforening indbyder til debataften om landets finansielle situation på Hotel Ringkjøbing. Debatten indledes af folketingsmedlem Lars Gammelgaard, der er medlem af finansudvalget. * Ringkjøbing bliver i 1980 et af de steder, hvor Jydsk Telefon skal have udført store anlægsarbejder. Det drejer sig om sanering af telefonkabelnettet i den indre by og udbygning af kabelnettet i de nye boligområder. * 23. 170 unge og forældre deltog i aftes i et orienterende møde om, hvad det vil sige at gå på gymnasium. Mødet holdtes på Alkjærskolen i kantinen. * Formanden for ROFI og Dansk Firmaidrætsforbund, Tage Carlsen, er kommet med i det 15 mands udvalg, der er nedsat af kulturministeriet for at undersøge og vurdere eliteidrættens vilkår. * Pia Larsen er på hendes 18 års fødselsdag, sammen med Tina Brink, Ålborg, blevet nordvestjysk mester i indendørs tennis. Mesterskaberne afvikledes i Brabrand. * SodaStream har købt guldsmed Knud Klock Larsens ejendom i Gågaden til overtagelse 1. marts. * Tandlæge A. Bidstrup blev på en stiftende generalforsamling i Holstebro valgt til formand for en nystiftet kreds af reserveofficerer i Nordvestjylland. * 24. Formanden for Amtsrådets sygehusudvalg, Rudolf Knudsen, Videbæk, er tilfreds med den debat folketinget forleden førte om de små sygehuses fremtidsmuligheder. Han siger, at spørgsmålet om at bevare de vestlige sygehuse, Tarm, Ringkjøbing og Lemvig, bestemt er et emne, der ikke alene interesserer amtspolitikere, men også store dele af befolkningen. * Kontorchef Holger Stenov, Kongevejen 36A, er død, 55 år gammel. Han var uddannet bankmand, men læste så senere jura og fik sin embedseksamen i 1957. Han var en tid ansat som fuldmægtig på Kreditforeningen, men på grund af hans viden blev han inden længe forfremmet til kontorchef. Stenovs store fritidsinteresse var bridgespil, og som formand for Bridgeklubben sørgede han for, at denne klub var levende. * 25. Busser og biler males i kæmpeovn. En kæmpemæssig sprøjte- og tørrekabine sætter Ringkjøbing Autolakering på Birkmosevej i stand til at lakere store last- og rutebiler. Foreløbig som den eneste i det vestjydske område. * Når Firmaidrættens Bueskytteklub har det første bueskyttestævne her i byen i 25 år, bliver det med deltagelse af landets allerstærkeste kvindelige bueskytte, Marianne Berg, Århus. * Jyllands Kreditforening, der har afdelinger i Haderslev, Ringkjøbing, Viborg, Ålborg og Århus, har i år henlagt sin generalforsamling til Hotel Fjordgården. * 26. Håndværkerne er nu i fuld gang med at restaurere pavillonen i Schuberts Plantage. Byrådet har bevilget 600.000 kr. til formålet, og når det er færdigt, skal der være restauration. * Byrådet drøfter på sit møde den kollektive trafik. Resultatet skal derefter til amtsrådet. * Ringkjøbing Amts Gymnastik- og Ungdomsforening har fejret 50 års jubilæum med 460 indbudte gæster. Efter en talerække på 21 sluttede formanden K. Kastrup med en tak for jubilæumsgaven: 35.000 kr. til en nystiftet jubilæumsfond. * 28. Ringkjøbinggenser er rådgiver for Bank of Ceylon i valutaproblemer og pengemarkedsoperationer. Det er Otto Schelin, der har sit virke i Sri Lanka (Ceylon), men desuden har en gård i Hvingel, hvor han og familien tilbringer så meget af deres fritid som muligt. * En mand fra byen måtte bøde 6.000 kr. for at køre bil i spiritus påvirket tilstand. Kørekortet røg også for 1 år. Man kan vel nok ærgre sig over en sådan køretur. * 29. Ringkjøbing Gården er trætte, men strålende glade, vendt hjem fra Bremen. 40.000 mennesker overværede i løbet af de syv koncerter det kæmpemæssige orkesterstævne, og Ringkjøbing Gården var det eneste ungdomsorkester, der deltog. De fik bragende succes. * Prisen for at være dagelev på Det kristne Gymnasium er 550,00 kr. om måneden. Kostelever må betale 1540,00 kr. om måneden. Dette blev oplyst på orienteringsmødet i aftes på Ringkjøbing Skole. * 30. Lørdag åbner Lise og Chr. Dyekjær en udstilling af malerier og skulpturer i Rådhushallen. De hører hjemme blandt Vestjyllands mest kendte kunstnere. Deres arbejder har været vist på en række udstillinger ikke kun i Danmark, men også i Norden og Europa. Det er Kunstforeningen, der har sørget for udstillingen. * Ca. 2300 gymnaster er anmeldt til forårsopvisning i Vesterhavshallen. * 31. På onsdagens byrådsmøde fik skoleudvalget godkendelse af, at der for 286.000 kr. bygges til på Rindum skole. * Teknisk udvalg vil tage alle P-pladserne i den indre by op til overvejelse. * Lions Club og »Melodier, vi mindes« har arrangeret nytårsfest for 300 pensionister, der fik en dejlig aften med kaffe, underholdning og dans.

Bryllup: 12. Anne Marie Hounsgaard, datter af Gunnar Hounsgaard, Lem og Finn Hansen, Ringkjøbing. * 20. Connie Troeisen og Erik Jensen, begge Ringkjøbing. * 26. Nancy Nordestgaard Rasmussen, datter af Frede Rasmussen, Ringkjøbing og afdelingsleder Frode Kristensen, Tarm. * Anna-Lise Andersen og Christen Børge Nielsen, begge Ringkjøbing. * Aase Nielsen, datter af Carla Nielsen, Ringkjøbing og Jens Ole Nielsen, Jebjerg.

Sølvbryllup: 16. Kaj From og hustru Elisabeth, Herningvej 94.

Fødselsdag: 5. Karoline Jensen, Rindum Kirkeby, 60 år. * Valborg Noesgaard, Damtoften 10, 70 år. * 11. Tvillingbrødrene Svend og Vagn Jeppesen, Glentevej, 50 år. * 16. Assurandør H. Skovgaard Pedersen, Holmene, 60 år. * 21. Frits Larsen, Damtoften 3, 70 år.

Døde: 2. Thora Mikkelsen. * 4. Hilda Højhus. * 9. Jørgen Gammeljord Nielsen. * 22. Johanne Marie Quvang. * 23. Holger Stenov. * 24. Knud N. J. Ustrup. !26. Margrethe Sig Nielsen. * 27. Dorrit Overgaard Krogh Traulsen.

 

FEBRUAR

1. Ringkjøbing Gården har fået en smigrende henvendelse fra Italien om at komme til Rom og spille. * En brevveksling mellem en beboer i Hee og trafikminister Jens Riisgaard Knudsen om at få lyntoget til at standse i Hee og Tim har givet resultat. Man får således bedre mulighed for at bruge toget, når man om morgenen skal på arbejde. * Fritidsklubben, der for et års tid siden startede på Søibergsvej, er beregnet for store børn i fritimer uden for skoletiden. De fire ansatte kan ikke overkomme at passe mindre børn. * 2. Bladet Penge & Banknyt oplyser, at Holmsland og Ringkjøbing kommuner er de to billigste skattekommuner i landet. * Turistmotellet på Herningvej er for tiden kollegium for Det kristne Gymnasium. Når det til foråret flytter til egen ejendom, agter ejeren, arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, at ombygge motellet til 10 ejerlejligheder. * 4. Uffe Jakobsen tager på jagt i Polen. Det er anden gang, han er der, og denne gang fik han held til at skyde en vildorne og to 2-årige vildsvin. To sæt tænder bringer han med hjem som trofæer. * Schæferhundeklubben har begyndt træningen, hvor hundene skal lære lydighed. Otte nye hunde med førere deltog i første træning. * Odense Firmaidræt havde sit store årlige skyttestævne med 419 deltagere fra hele landet. Medlemmer af ROFI deltog også, og det var damerne, der klarede sig bedst med en anden- og tredieplads i klasse A. * Motorklubbens isbaneløb lørdag og søndag blev til dels ødelagt, da en lastbil gik gennem isen lørdag. Om søndagen gik det bedre med de lette biler. 291 biler deltog, så det økonomiske grundlag var sikret. * Med opførelsen af Ringkjøbing Metalværk er firmaet delt 12 dele, den anden halvdel beliggende i Vanløse. Salgs- og indkøbsafdelingen ligger stadig i Vanløse, mens man i Ringkjøbing har startet en produktion af vaskemaskiner og forskellige dele til hvidevarer. For byen betyder det en halv snes nye arbejdspladser. Lørdag kunne man holde reception. * 5. Bogtrykker Sv. Aage Jacobsen er nyvalgt som formand i Handelsforeningen. »Nu er jeg jo lige valgt, så jeg må have tid at sunde mig lidt, men jeg mener, at foreningen også fremtidig må bære præg at, at vi har en driftig handelsstand«. * 6. Overassistent Svend Aage Faurbye er blevet udnævnt som første æresmedlem i Ringkjøbingafdelingen af Landsjagtforeningen. Foreningen har nu 100 medlemmer. * Ringkjøbingegnens Landboforening havde 85 deltagere til planteavlsmødet. Et bevis på, at landboerne vil tilegne sig så megen viden som muligt, for at imødegå de ventede magre tider. * Kommunerne fjorden rundt mødes i Ringkjøbing for at drøfte forureningstilstanden i fjorden. * Fredag sender TV et portræt af folketingsmand Chr. Christensen (tidl. skoleinspektør her i byen). Der er optagelser fra hans hjem og bl.a. fra kirken. * 7. Ringkjøbingegnens Hovedkreds for gymnastik kan fejre 50 års jubilæum. Hovedkredsen tæller 47 lokalforeninger med 23.000 medlemmer. Jubilæet fejres bl.a. ved en reception i ROFI-Hallen. * Handelsforeningens PR-udvalg venter mange børn på Torvet om eftermiddagen fastelavnsmandag. Der er bestilt 500 fastelavnsboller til børnene. * Kommunens nye snehegn beviser nu for alvor deres værd. En række »ømme« vejstrækninger er sluppet helskindet gennem den seneste tids stærke snefygning. * 8. Vintervejret påvirker i disse dage postvæsenets udbringning. I dag kom der således ikke udenbys post og pakkepost med i udbringningen. * Den store interesse for uddannelserne i Handelsskolen viste sig i aftes med tydelighed. På trods af snefygning og glatte veje nåede 90 frem til Handelsskolens indbydelse til orienteringsmøde. * 9. Fredag blev lidt af en historisk dag for byen og Nordsøværftet. Det var ikke noget usædvanligt, at en 499 brt. stykgodscoaster blev søsat, men denne er registreret i Ringkjøbing, da der i byen findes 5-6 parthavere i rederiet Nicolaisen & Otto, Esbjerg, der har bestilt skibet. * Der er indvundet et par hundrede hektar agerland til den nu godt 100.000 ha store Velling-Stauning Mærsk. * 11. Det er ikke en hverdagsbegivenhed, at det amtskommunale sygehusudvalg klager til Indenrigsministeriet over afgørelser fra Sundhedsstyrelsen. Denne klage vil blive sendt, da der skal ske en nedklassificering for de kirurgiske afdelinger på Lemvig og Ringkjøbing sygehuse. * Arrangørerne af VIUF-messe i Vesterhavshallen er absolut tilfredse med resultatet. Der var 2.200 tilskuere i de to dage, messen varede, og overskuddet forventes at blive 25.000-30.000 kr. * 12. Interessen hos vestjydske virksomheder for at være med i Udenrigsministeriets eksportkonsultationer er overraskende stor. Alene fra kommunen har 16 virksomheder tilmeldt sig, og der forventes tilmelding også fra Skjern-Tarm egnen. * Indre Mission har haft missionsuge på Borgen. Tilslutningen har været mere end 100 hver aften. * Fjernvarmeværkets bestyrelse har truffet endelig beslutning om at investere ca. 10-12 mill. kr. i et kulfyret varmeværk i Rindum - og med danske kedler. * 13. Tømmerhandler Kjeldsens ejendom, Byggecentret ved Ringkjøbing Tømmerhandel, er i nat hærget af en brand, der er den største i en menneskealder her i byen. Brandskaden er i morges anslået til 10 mill. kr. En halv snes slukningskøretøjer og ca. 60 brandfolk fra 4 byer blev sat ind i slukningsarbejdet, men de mange brandfarlige stoffer og vædsker gjorde det umuligt at bekæmpe branden. En genopførelse skal ske snarest, men indtil da klares ordrene fra byggecentrene i Spjald og Ulfborg, der også tilhører Henry Kjeldsen.:i Foråret skulle nu være på vej. I går så bagermester Martin Olsen 2 viber på markerne ved fjorden, og disse skulle være de sikreste forårsbebudere. * Den forrygende snestorm i december har bevirket, at amtet måtte bevilge yderligere 400.000 kr. til rydning af vejene. Amtsborgmester Ebbensgaard rettede en tak til de folk, der arbejder på vejene i de mørke vinternætter, så trafikken kan gå nogenlunde uhindret. * Fru Marie Thomsens parfumeriforretning i Gågaden starter ophørsudsalg. Hun har drevet forretningen her i 18 år og standser, da hendes lejemål er ved at udløbe. * 14. Efter møde med kommunen og forældrerådet er det besluttet, at børnehaven »Tusindfryd« skal fortsætte. Lokalerne skal istandsættes og legepladsen forbedres. * Restauranter, der ønsker at kunne holde åbent til kl. 5, har fået afslag efter kraftig beboerprotest. * En fuldkommen invasion af nysgerrige var der i Kjeldsens brandruin i dag. Så overhåndtagende at politiet måtte gribe ind. * Korpsmester Enevold, leder af udrykningen fra Herning, har kun lovord til CF-folkene i Ringkjøbing. Hjælp på enhver måde og 2 damer stillet til rådighed for forplejning i en træls og timelang bekæmpelse af ilden. * 15. Det er 50 år siden, Ahle Jensen overtog A. Preislers isenkramforretning i Gågaden. Denne har haft en støt fremgang siden, og udvidet med gaver, glas, porcelæn og køkkenudstyr. Ahle Jensen døde i 1953, og forretningen er indtil 1968 videreført af fru Ebba Ahle Jensen. I 1968 blev sønnen Jens Ahle Jensen medindehaver, og i 1972 overtog han forretningen, som stadig er stor og velassorteret. * 16. Udenrigsministeriets handelsafdeling, der havde konsultation på Hotel Fjordgården, mente, at det så lovende ud på bred basis. De 25 firmaer kom med realistiske ønsker om eksport. Firmaerne fik foretræde enkeltvis med ca. 30 minutter til hver. * Efter længere tids forberedelse er idékonkurrencen for området ved kirken og Torvet nu udskrevet via Arkitekternes Landsforening i København. Der er præmier for 100.000 kr. * Mere end 120 kvinder og mænd fulgte opfordringen fra Ringkjøbing Hovedkreds til jubilæumsgymnastik. Efter træning de følgende 3 fredage skulle deres program være klar til forårsopvisning i Vesterhavshallen i marts. Holdene ledes af Ragna Tang og Jens Kirk. * 18. Byen har nu igen fået en grøn butik. To søstre, Wanda og Anita Søndergaard, åbnede deres blomster- og grøntbutik med et stort rykind af kunder. Den grønne Butik har til huse i Højskolehotellets bygning. * 19. Elevtallet på Handelsskolen ser ud til at stige med 10 pct., og dermed er tallet sat op til 70 pct. i løbet af de seneste to skoleår. * Noget kunne tyde på, at regeringen nu må tage skeen i den anden hånd og spare, og det vil givet ramme kommunerne. Der vil dog intet ske ved, at vi for en tid indskrænker aktiviteten lidt. Udtalelse af borgmester N. Skytte ved byrådsgruppens krydsild på Højskolehotellet. * På Torvet var der mødt 400 børn, og i Fjordcentret 300 for at slå katten af tønden. 500 fastelavnsboller og et utal af pølser til børnene. Sig så ikke, at Handelsforeningen ikke benytter sig af PR-udvalget. * Skoledirektør Ejvind G. Madsen fylder 50 år. Han er kendt som en dygtig pædagog, og som leder har han gjort sig særdeles bemærket. I den senere tid har han dog ikke haft så meget at gøre med børnene, da det administrative, møder med politikere og skolefolk, har taget hans tid. Lidt fritid bliver der dog også, og i denne beskæftiger han sig med hus og have og brevduer. * 20. Kommunens ønske om at få lavet cykelsti langs de stærkt trafikerede indfaldsveje A 15 og A 16 synes nu at blive opfyldt for Herningvejens vedkommende. Vejdirektoratet har nu henvendt sig til kommunen om den nærmeste planlægning. * Telegram fra Sovjetunionen til skakspiller i byen. »Tillykke med den velfortjente sejr. Jeg ønsker den nye verdensmester fortsat succes«. Således lød indholdet af det telegram adjunkt Jørn Sloth, Kløvervænget, i går modtog og dermed bekendtgjorde, at verdensmesterskabet i korrespondanceskak for første gang var på danske hænder. * Regnskabskonsulent J. Baunbæk-Knudsen fylder 60 år. Han har i mere end 30 år været leder af regnskabskredsen under Ringkjøbingegnens Landboforening. Han har således organiseret regnskabsarbejdet inden for landbruget her på egnen. Dette er sket med stor faglig dygtighed, hvilket bl.a. har manifesteret sig i, at regnskabskredsen har mange medlemmer uden for Landboforeningens naturlige område. Han er formand for Ringkjøbing Banks bestyrelse siden 1977, og forud havde han været formand for repræsentantskabet i 7 år. * 427 borgere har svaret på spørgsmål om trafiksanering i den indre by. Det viser sig, at 81 pct. går ind for en trafikal fredeliggørelse på en eller anden måde. * 22. En møbelfabrik bliver nu flyttet fra Odense til byen. Den kan eventuelt få lokaler på Byskellet, når Brdr. Knudsen flytter ud i nye og større lokaler. Indehaveren er Børge Juhl Thomasen, Odense. Hans produktion omfatter børneinstitutionsmøbler. * Udtalelse af formanden for Røde Kors, fru Agnes Nielsen: »Atter i år kan vi glæde os over, at vore medlemmer ikke har svigtet os. Tværtimod har det været muligt at forøge medlemstallet med 124 til 1937. En stor skare har i Røde Korsugen ydet frivillig hjælp, ligesom der i årets løb er kommet gaver fra kendte og anonyme til et beløb af 2.779 kr.« Fru Agnes Nielsen beretter også med stolthed, at indsamlingen i Røde Korsugen pr. indbygger var det højeste i landet, nemlig 161. Gennemsnittet var 82. * 23. 1979 bragte den største tilgang af nye medlemmer i Ringkjøbingegnens Husbondafløserforenings 7-årige historie. Der er tilmeldt 25 nye, så medlemstallet er nu 155. * Byggeriet af Det kristne Gymnasium nærmer sig de sidste spændende og afsluttende faser. Den 4. marts kan der således holdes rejsegilde i samlingssalen, der forlængst er under tag. Alt er skredet planmæssigt frem og til tiden, så håndværkerne kan sikkert vente sig velfortjent ros. * 24. Historisk Samfund holder årsmøde på Hotel Fjordgården. I forbindelse med mødet holdes der 2 foredrag, det ene handler om bevaringsarbejde, det andet om milepæle fra Margrethe II's tid til kilometerstenens indførelse i landet. Begge foredrag holdes af arkitekt Ejvind Draiby. I øvrigt er Draiby blevet medlem af det særlige bygningssyn, der har 10 medlemmer, og som beskæftiger sig med de fredede bygninger. * 25. Ringkjøbing Amts Dagblad har i dag en af de skelsættende dage i bladets historie. Det siger i dag farvel til Gutenberg og blyet og går over til fototeknisk fremstilling og trykning med Napp-polymerplader. Opstilling og prøvekøring af det nye anlæg, der er til millionspris, har stået på i nogen tid, og i dag skal der laves en avis helt uden bly. * Næsten 300 spejdere og forældre havde taget imod indbydelse til KFUM og Ks store festdag på Højskolehotellet. Alle afdelinger, både unge og ældre havde hver sit indslag i underholdningen. Festen sluttede med salmer. En værdig afslutning på en god aften. * Mesterforeningen for byggefagene i Danmark havde generalforsamling på Højskolehotellet. I formandens beretning blev særlig fremhævet den urimelige prisstoplov. * 26. Handelsforeningen havde et meget livligt debatmøde om trafiksanering i den indre by. Mødet var velbesøgt, og mange gode og muntre forslag blev fremført. Mest var det Algade med de mange fortovsudstillinger, der blev kritiseret. Knud Jensen mente ikke, at det var miljø at rende hovedet ind i et par trusser eller lignende. * Politifolk her i byen er sikre på hånden og rolig i aftrækket. En rakke resultater på skydebanen har foreløbig sikret politiet 3 holdpokaler ud af 4 mulige. Mandag aften placerede et hold fra Ringkjøbing Politi sig på førstepladsen ved en 15 meter salonskydning i ROFI-Hallen. * 27. Erhvervschef Bredvig oplyser, at det har været travle dage på erhvervskontoret. Der har det sidste halve år været afholdt 247 møder, hvoraf 86 har været på kontoret og 161 udenfor. Kontorets primære opgave er assistance til erhvervslivet vedrørende eksport, og forhandlinger om at få nye virksomheder til kommunen. *28. Fru Agnes Nielsen, formand for Røde Kors, har startet en telefonkæde, der hver morgen ringer til enlige, for at høre om dagen er godt begyndt. En halv snes mennesker er med i kæden, men de er anonyme. Hun opfordrer kraftigt flere til at melde sig til denne gode morgengerning. Kæden er et Røde Kors initiativ udgået fra Ringkjøbing. * Det store bogudsalg er startet, men boghandlerne er forbavset over, at Panduro og Rifbjerg langtfra har den interesse, man havde forventet. * 29. Mange virksomhedsejere er næsten fristet over evne til at sælge virksomheden og købe obligationer i stedet for. Det er den høje rente, der spiller ind og hæmmer investeringslysten. Udtalelse af Ringkjøbing Banks bestyrelsesformand J. Baunbæk-Knudsen, på bankens generalforsamling. * Fredningsnævnet for amtet har nu skabt grundlag for at stien fra Sone Bakker til Velling Kirkeby kan etableres. Der er fredningskendelse for stien med erstatninger på 94.000 kr.

Bryllup: 9. Ellen Ramskov Andersen, datter af Kr. Ramskov, Rindum og Henrik Balch Olsen, Hvidovre.

Fødselsdag: 2. Jørgen Bennetsen, Bildtsvej 8, 70 år. * Fhv. trykkeriarb. Chr. A. Pedersen, Vasevej 27, 75 år. * 4. Fisker Peder Nielsen, V. Strandsbjerg 38, 80 år. * 5. Halvor Aggerholm, Grønnegade 28, 70 år. * 6. Alfred Kousgaard, Damtoften 35, 70 år. * 9. Elly Skovgaard Jensen, Smedegade 30, 60 år. * 13. Værkfører Viggo Christensen, Østerdige 9, 50 år. * 19. Martha Reffs, Damtoften 7, 70 år. * Skoleinspektør E. G. Madsen, Alkjærhøj 23, 50 år. * 20. Fhv. skoleinspektør V. Stroyer Hansen, Markledet 30, 70 år. * Regnskabsfører Baunbæk-Knudsen, Hee, 60 år. * 21. Fhv. tømrer Jens Hansen, Plejehjemmet, 50 år.

Døde: 1. Helga Nielsen. * Niels Peder Quvang. * 2. Viggo Holm Mikkelsen. * 4. Anton Knudsen. * 8. Signe Dixen. * 19. Vagn Trillingsgaard. * 20. Oskar Pedersen. *21. Jens Christiansen.

 

MARTS

1. Miljøministeriet er ved at udarbejde bestemmelser, der pålægger landmændene at rense deres drænvand for okker. Formanden for de vestjydske fjordfiskeres centralforening Henning Brasen, udtrykte på generalforsamlingen her i byen visse forhåbninger til disse bestemmelser. * Jeg håber okkerproblemet er noget, vi i fremtiden må mindes med gru«. * Jørgen Hansen, der for 18 år siden blev ansat på Kreditforeningen som kontorelev, er i dag udnævnt til kontorchef efter afdøde Holger Stenov. Med hans erfaring skulle han i høj grad være kvalificeret til stillingen. * Kronhede Lejrskole er billig i drift og populær landet over. Ved ihærdig og frivillig indsats fra Ringkjøbinglæreres side er der kommet balance i skolens drift. * Kunstforeningen åbner i dag i Rådhushallen en udstilling med malerne Else Duedahl, Herning og Bjarne Nøreng, Kibæk. Åbningen markeres med fernisering. * 3. Der var stor interesse for det fælles møde om socialpolitik som Ringkjøbingegnens Landboforening og Husholdningsforeningen sammen havde arrangeret her i byen. Ca. 100 mennesker var mødt for at høre og diskutere problemerne. * Der var mødt et betydeligt antal gæster til åbningen af dobbeltudstillingen »Arkitekten Ulrik Plesner« og »Ringkjøbing Torv før og nu«. Udstillingen var arrangeret i de nye kommunale udstillingslokaler over turistkontoret på Torvet. * 4. Borgmester N. Skytte vil foreslå de 5 kommuner omkring Ringkjøbing Fjord at træde til med et pengebeløb, hvis det kan redde egnens fisk, helten, fra at forsvinde fra fjorden. * I 8 år har Ringkjøbing Kommune ikke lånt så meget som en skilling til investeringer. Gad vide hvordan det havde set ud, hvis staten havde præsteret det samme? Civilingeniør Palle Skyum drog denne sammenligning mellem kommunernes og statens finanser i sin beretning for Ringkjøbing-Rindum Venstreforenings generalforsamling på Højskolehotellet. * 5. Formanden for byrådets kulturudvalg mener ikke, at der er brug for en bankohal i området, som der er planer om at bygge i Rindum. * Interessen for gymnastik i skolerne i amtet er usvækket. Der er således til Folkeskolens Gymnastikturnering 1980 anmeldt 1000 deltagere. * Landbobanken holdt generalforsamling på Højskolehotellet, hvor 1100 medlemmer deltog. Kommissionsformanden Ole Kristensen, Muldbjerg, oplyste, at banken har en af landets laveste udlånsrenter, en smal rentemarginal og forholdsvis beskedne omkostninger. * 7. Flyvemekaniker Arvid Ligaard Sørensen, Heboltoft 111, har stiftet Stauning Aero Service ApS, hvis formål er at indkøbe, sælge, reparere og udleje flyvemaskiner og dermed beslægtet virksomhed. * Produktions- og skovskolen var også i 1979 den største aktivitet på beskæftigelsesområdet i kommunen. En rapport fortæller, at denne skole sidste år kom i kontakt med 110 ledige unge. * Pakkefesten på Borgen havde 75 deltagere. Pastor Johannes Bak, Ulfborg, var aftenens taler. Aftenen indbragte 6.150 kr. til Borgen. * En lokalplan for området ved Ndr. Ringvej i Rindum blev godkendt i byrådet, og dermed er de første linier afstukket for et kulfyret varmeværk i Rindum. * En specialbutik for te har Graven Nielsen åbnet i Torvegade, og den er blevet en succes fra starten. * Udstykningsområdet ved Danmarksgade skal nu gøres helt færdigt, bl.a. med belysning. Byrådet har til dette formål bevilget 164.000 kr. * 10. Tre betonblandemaskiner er på vej til Vietnam fra Vagns Maskinfabrik i Tim. * Så blev det Ringkjøbings tur til at få sit eget motionsløb. * Fjordløbet« er det blevet døbt, ogdeterRIF, der står bag oprettelsen. * Interessen for at få del i opførelsen af det nye amtsgymnasium på Vasevej er overvældende stor. 250 vil gerne deltage. Arkitekt Bay-Jørgensen har derfor måttet sende en stor del af arbejdet ud af huset, for at nå det til tiden. * 11. Byrådet har godkendt en lokalplan for amtskommunens socialcenter, der skal opføres på et areal mellem Damstræde og Østergade. »Klinikken« og Jernbanehotellet skal nedrives og i stedet opføres et femfløjet anlæg i røde mursten og med tegltag. Der bliver tale om et byggeri i én etage med udnyttet tagetage. * 12. En kæmpekylling i størrelse 2,5-3,5 meter opstillet på Torvet vil gøre sit til, at den forestående påske ikke glemmes. * 85 skytter deltog, da ROFI Senior Skytteklub afviklede årets pokalskydning i ROFI-Hallen. * 13. Formanden for ejendomsudvalget, Kristian Kamp, håber på, at der 1. maj kan åbnes på det nyrestaurerede traktørsted i Schuberts Plantage. Der er til kommunen indkommet tre ansøgninger om stillingen. * Der er i Alkjær Lukke opført en træbygning, der skal rumme offentlige toiletter med rindende vand og spiserum til personalet. * 14. Byen får besøg af Tivoli Stjerneparken, der tilhører Hans Aage Larsen, Ribe. Det er hans 10. sæson som tivoliejer, men første gang han er i Ringkjøbing.»Urmager Knud Kloch Larsen flytter i denne uge fra Gågaden til lokaler på Kirkepladsen, hvor han åbner en urserviceforretning. Der er åbent hus for alle, der er interesseret. * 15. Der er åbent hus på Rindumgaard. Anledningen er, at amtmand Thomas Opstrup fylder 50 år. Ved fødselsdagssamtalen pointerer han, at man i dag ikke lever op til det stift formelle, der tidligere var omkring en amtmand. En af amtmandens store interesser er slægtshistorie. * Fællestemaet for Danmarks Naturfredningsforenings uge i maj er »Hvad er værd at bevare i din kommune?« Man opfordrer lokalkomiteen i Holmsland og Ringkjøbing og befolkningen til at udpege de mest værdifulde naturområder og miljøer. * 17. Da Ringkjøbingegnens Hovedkreds havde forårsopvisning i gymnastik i Vesterhavshallen deltog 5000 mennesker. 2320 aktive gymnaster og 2530 tilskuere. Veteranerne var de kvindelige Sigrid Hansen og Johanne Kristiansen, 74 og 68 år, og herreholdets ældste var Peder Jessen, Højmark og Jens Sørensen, Spjald. * Administrerende direktør for Jyllands Kreditforening i Ringkjøbing, Jørgen Larsen, er udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen. * 18. Politiassistent Jørgen Godt har fået overrakt Forsvarsbroderforeningens 40-års hæderstegn. Det foregik på sygehuset, hvor Godt for tiden er indlagt. * Arkitekt Bay-Jørgensen har fremstillet en model af Amtsgymnasiet i størrelse 1:200. Modellen er nøjagtig i alle detaljer. Han mener, at det er en fordel for alle implicerede, at kunne se projektet, som det ser ud, når det er færdigt. * 19. De nye 10-kroners mønter og 20-kroners sedler har nu været i omløb nogle dage. De handlende mener ikke, at der bliver problemer med disse, så snart man har vænnet sig til dem. * Amtsrådet vil anskaffe eget dataanlæg til løsning af en lang række opgaver på sygehus- og sygesikringsområdet. Et anlæg, IBM 4300, vil blive bestilt, da man også i Kommunedata benytter dette. * Soldatervennerne var skuffet over den ringe deltagelse til årsfesten på Borgen. Knap 40 deltog og kredsen tæller dog 365 medlemmer. * Nordsøværftet har i dag søsætning af en nybygning til det engelske rederi Crescent, der tidligere har modtaget skibe fra værftet. Denne gang er der tale om en bulkcarrier på 800 tons. * 20. I løbet af fredag afklares Hotel Klittens fremtid måske. Hotelejerne Søren og Jørgen Bro vil via deres revisor fremsætte et tilbud på køb af hotellet. * 1200 mennesker var med på løjer i ROFI-Hallen, da den populære »Banko-Carl« fra Næstved holdt bankospil. Stemningen var høj, da flere lokale forretningsfolk blandede sig i underholdningen. Ringkjøbing Garden var arrangører og kunne bagefter tælle et overskud på 42.418 kr. * På Forsvarsbrødrenes generalforsamling berettedes der om et roligt år. 40 års hæderstegnet blev overrakt til gårdejer Knud Enggrob, Holmsland, fhv. kriminalassistent H. E. Jensen og malermester Aksel Mikkelsen, Ringkjøbing. 25 års hæderstegn blev overrakt til stenhuggermester N. P. Nielsen. * 21. Jyllands Kreditforening er 2 måneder om at udlåne ca. 1 mill. kr. til landbruget. Det samme beløb udlånte Den Vest- og Sønderjydske Kreditforening på 100 år. * 22. Syv unge piger har påtaget sig at besøge ensomme og gamle på Plejehjemmet. Første gang var vi lidt nervøse, om de ville tro, at vi masede os på. Det er dejligt nu, vi læser for dem, snakker med dem og går eller kører tur med dem i rullestolen. Begge parter er meget glade for ordningen, og vi anbefaler flere at gøre det samme, så bliver der ikke tale om generationskløft. * Socialudvalget planlægger store forbedringer på plejehjemmene i kommunen. Det er No, Vedersø, Rindum og Tim, der skal nyde godt af planerne. * 24. Det radikale Venstre blev stiftet for 75 år siden og dette skal for Ringkjøbingegnens radikale Venstre markeres den 27. marts. Hovedtaler denne aften bliver fhv. undervisningsminister Helge Larsen. * Englandsfarerne siger ja, når der kan tjenes penge til deres tur. Selvfølgelig sagde de også ja til at lave kæmpekyllingen, der skal stilles op på Torvet til påske. * Firmaidrættens skytter, der har deltaget i landsmesterskaberne i skydning i Århus, har hjembragt ikke mindre end en guld- og en bronzemedalje. * Den første realklasse er for 35 år siden dimitteret fra Ringkjøbing skole. Der var 17 i klassen, og i dag mødtes de 14. En af dem kom endog fra Canada for at deltage. Det blev en festlig dag, hvor de beså om byen var meget forandret. Dagen sluttede med festmiddag på Hotel Fjordgården. * 25. Grosbøls opvisning af forårsmoder havde samlet godt 100 gæster. Selv om byen er lille, må man dog følge de sidste moder, og mannequiner er der tilstrækkeligt af. En af dem har deltaget fra hun var 7 år og til hun i dag er 18. Modeting må der også være nok af, da gæsterne kunne holdes i ånde i 2% time. * Tre politiske partier arrangerer møde på Hotel Ringkjøbing. Ved mødet taler de lokale folketingsmedlemmer Chr. Christensen fra Kristeligt Folkeparti, Helmar Sørensen fra Socialdemokratiet og Henrik Toft fra Venstre. Emnet er »Aktuel politik«. * Mesterforeningen af bygningshåndværkere for Ringkjøbing amt har holdt delegeretmøde på Hotel Fjordgården. Formanden Harald O. Pedersen, Nørhede, tegnede et dystert billede af fremtiden, men opfordrede alle medlemmerne til at satse på eksport, om trykket på hjemmemarkedet derved kunne aflastes. * På en ekstraordinær generalforsamling er Hans Ove Hansen, Rindum, valgt til formand for Dansk Typograf-Forbunds Ringkjøbingafdeling. * I denne uge åbner en usædvanlig udstilling i Bit Kjeldsens klinik. Det drejer sig om folkekunst fra Bali. Byens orkidéekspert, lærer E. Heldgaard, pynter op med orkideer. * Naturelskere, der vil besøge fuglereservatet Tipperne, skal tidligt op, da der kun er adgang søndag fra kl. 4 til kl. 8. * 26. Der var repræsentanter fra 5 foreninger på CF-gården, da det kommunale beskæftigelsesudvalg holdt møde om genbrugscentret i Skjern, der åbner om få dage. Alle var enige om, at ideen var god, og man fandt frem til, hvordan den skulle praktiseres. * Bixen havde i aftes opvisning af forårstøj både for kvinder og mænd. Den yngste af disse kan man vel sige stjal fuldkommen billedet. Han var kun 1½ år. Kjolerne var fortrinsvis i rene naturstoffer og råsilke. * 27. Selv om ombygningen af ejendommen Torvet 12 kostede 18.000 kr. mere end forventet, er vi svært godt tilfreds med resultatet, sagde formanden for ejendomsudvalget, Kr. Kamp. I huset er der turistkontor, erhvervskontor, grillbar, udstillingslokale og offentlige toiletter. * Handelsskolens formand, Per Pape, drager nu i felten for at tilbagevise de seneste måneders kritik af handelsskolens annoncekampagne. Denne er udvidet for i højere grad at gøre befolkningen og afgangseleverne opmærksom på de muligheder en handelsuddannelse giver. * 28. Samtidig med det opsigtsvækkende påskepåfund, den kæmpestore kylling, der nu er anbragt på Torvet, uddelte Handelsforeningen materiale til en gækkebrevskonkurrence og børnetegninger. * I forbindelse med Ringkjøbingegnens radikale Venstres generalforsamling blev der udnævnt 3 æresmedlemmer. Det var Dagmar Nygaard, Ringkjøbing, bagermester P. A. Nielsen, Hee og viceskoleinspektør Mikael Hagbard, Ringkjøbing. * Det meste af byen skal fotograferes fra luften for at komme varmespild til livs. En helikopter skal med et termograferingssystem fotografere hele ledningsnettet for Fjernvarmeværket, dertil kommer kommunens og amtets ejendomme. * 29. Ringkjøbingegnens Folkedansere har i aften den traditionelle forårsopvisning i Vesterhavshallen. Ikke færre end 350 dansere medvirker. Der er børnehold, ungdomshold, ægteparhold og opvisningshold. Dette under Ragna Tangs ledelse. * Ringkjøbing IF genoptager en gammel tradition, idet de nu under navnet »Firklang« igen vil udsende et foreningsblad. Byens forretninger og erhvervsliv vil støtte bladet, så det økonomisk kan bære sig. * DMS' kredsforbund havde generalforsamling på Borgen. Deltagerne fik lejlighed til at høre om hovedkontorets arbejde af Iandssekretær Knud Sørensen. På hovedkontoret er der 37 medarbejdere. * Hjemmeværnets stabskompagni 2600 Ringkjøbing oplever i denne tid en mærkbar tilgang af nye folk, men behovet er ikke dækket endnu. I øjeblikket er der 113, men vi håber i nær fremtid at nå 150. * 31. Lions Club har foræret hver af de 13 pleje- og aldershjem i Holmsland og Ringkjøbing kommune en pragtfuld sammenplantning med de skønneste forårsblomster. Den er så stor, at den skal stå på gulvet. * Ca. 140 mennesker benyttede lejligheden til at ønske vort afholdte præstepar til lykke med sølvbrylluppet. De havde åbent hus og havde mange hyggelige timer med gratulanterne. * Museet åbnede i dag en udstilling af gammelt legetøj. Den åbnedes ved en reception og musikskolens børnekor bidrog i høj grad til at gøre den festlig. Til stor glæde for børnene fik de lov til at lege med noget af det udstillede.

Bryllup: 1. Hanne Graversen, Rindum og Bent Rethleff, Lind. * 8. Sonja Olsen, datter af E. C, Rindum og Ejgil Johannes Haakonsen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 13. Leif Roed Rasmussen og hustru Inger, Kongshøjvej 3. *29. Pastor Ejnar Hillersborg og hustru Birgitte, Præstegården, Toften.

Fødselsdag: 3. Politiassistent Ove A. J. Weinreich, Fjordvang 16, 60 år. * 5. Kr. Hansen, Røgind, 50 år. * 7. Jenny Christensen, Vasevej 5, 80 år. * 8. Agnes Nyholm Jensen, Fjordvang 10A, 60 år. * 10. Ane Nielsen, Smedegade 3, 65 år. * 12. MajaThygesen, Ø. Strandgade27, 60 år. * 13. Gudmund Bank, Nørrehedegård, Ringkjøbing, 50 år. * 14. Murermester Peder Tordrup, Ved Fjorden 13, 50 år. * Fhv. vulkanisør Niels Rasmussen, Torvegade 6, 80 år. * Kirsten M. Henriksen, Plejehjemmet, 70 år. * 16. Amtmand Thomas Opstrup, Rindumgaard, 50 år. * 20. ValdemarThorø Andersen, Kongevejen34, 60 år. * 22. Karen Andersen, Kongevejen 34, 60 år. * 25. Ninna Mikkelsen, Vejskillingen 19, 80 år. * 28. Marinus Viborg, Fjordvang 12, 60 år.

Døde: 20. Ingeborg Katrine Rindom Sørensen. * 26. Helga Adsersen. * 30. Kristiane Ledgaard Møller.

 

APRIL

1. Arrangørerne af landskampen i håndbold mellem Vesttysklands bedste ynglingespillere og Danmark håber at tilskuerpladserne igen bliver fyldt. Det har knebet med tilskuere ved de sidste kampe i Vesterhavshallen. * Det er noget af en sjældenhed, at menigheden aktivt medvirker ved en kirkekoncert. Dette bliver imidlertid tilfældet langfredag eftermiddag i Ringkjøbing kirke, hvor Den alsiske Strygekvartet opfører Haydns »De syv ord på korset«. Før hver musiksats læser præsten korsordene, hvorpå menigheden synger et vers af salmen »Gak under Jesu kors at stå«. * For 10 år siden blev de små kommuner sammenlagt, og amtsborgmester Aage Ebbensgaard mener, at vi i den anledning skal lade flaget gå til tops. * Ved mesterskaberne i weekenden i Viborg lykkedes det ikke KFUMs old girls at blive nr. 1, men de kom hjem med en flot sølvmedalje. * Annoncechef Jacob Gade bliver i dag 50 år. Samtidig er han gået ind i sit 21. år som reklamekonsulent for Ringkjøbing Amts Dagblad. Gade er populær både i by en og på landet og er en stor gevinst for bladet. I anledning af fødselsdagen er der åbent hus på Hoffgaardsvej 18. * 2. Kunstforeningens påskeudstilling i Rådhushallen er for halvprofessionelle og amatører. Der er 31 udstillere og alle med dejlige lyse farver. Udover billederne er der masser af keramik. * 2 VVS-folk, Erik Kruse og Ole Thatt, åbner en energibutik i Hotel Ringkjøbings garderobe til den store sal. I den nye butik vil der være mulighed for at finde en række effekter, der medvirker til energibesparelse. * 5. Musik og Ungdom i Ringkjøbing slutter sæsonen med en fornem kammerkoncert. Det er den højt estimerede Carl Nielsen kvartet fra Fyn, der spiller i Rådhushallen. Man anser denne strygekvartet for en af Skandinaviens førende. * Hotelejer Hans Kudsk, Højskolehotellet, er død, 53 år gammel. Han og fru Rita kom til byen i 1952 som bestyrerpar på det daværende Højskolehjem. I 1970 overtog de hotellet som det nu kendes med gennemgribende restaurering og modernisering. Kudsk dyrkede i sin fritid golf og badminton, og han var et fremtrædende medlem af Odd Fellow-Logen. * Sangeren og komponisten Peter Sand har komponeret en ny melodi til en påskesalme, der får sin uropførelse ved højmessen påskedag i Johanneskirken i Århus. * 8. Foråret nærmer sig hastigt. Forårstegn på havnen: De første lystbåde er sat i vandet og 2. påskedag er der standerhejsning. * 9. I 1805 grundlagde købmand Laurids Buch, Ringkjøbing, en tobaksfabrik i København. Siden er den flyttet til Odense og fredag markeres 175-års dagen med en anden ringkjøbinggenser ved roret. Børge Drest Nielsen købte for 6 år siden det, der i dag er verdens ældste skråtobaksfabrik. I dag kalder vi det ikke skrå, men røgfri tobak. 20 medarbejdere, hovedsagelig kvinder, forarbejder hvert år 700.000 af de fineste og ædleste tobaksblade, som håndarbejde, til 53 mill. små skrå. Der eksporteres til Norge, Sverige, Vesttyskland og i USA vinder den røgfri tobak mere og mere frem. I år startes der eksport til Schweiz, Holland og England. * Museets udstilling »Gammelt legetøj i privateje« har været en stor succes. Mere end 1000 besøgende så udstillingen. * 10. Plejehjemmet byder i aften på et højst spændende og utraditionelt arrangement. Hjemmets beboere, personale og pårørende er inviteret til foredrag og debataften. Foredragsholder og free-lance journalist ved Danmarks Radio, Oluf Lauth, er aftenens gæst. * Amtsgymnasiet i Rindum vil koste godt 29 mill. kr. Tirsdag var der åbning af licitationstilbudene, hvoraf der var et stort antal. Man noterede, at flere Ringkjøbingfirmaer var lavestbydende på store entrepriser. * 11. Eksotiske planter og keramik fra Holland eller Italien vil præge Vestergaards tidligere blomsterforretning på Herningvej, når den torsdag genåbner efter 3V2 måneds lukning. * Den midlertidige børnehave på Kirkevej i Rindum lukker dørene op til et åbent husarrangement lørdag eftermiddag. Nu da børnene og personalet er blevet fortrolig med dagligdagen, finder de tiden inde til at vise det nyindrettede hus frem for offentligheden. * 12. Lions Club har meddelt Rindum Plejehjem, at klubben har bevilget de nødvendige midler til et anlæg, så gudstjenesten i Rindum kirke kan transmitteres til Plejehjemmet. * Ekspeditionssekretær Ejvind Fomsgaard er død, 47 år gammel. Han er født i Ringkjøbing og har hele tiden boet her. I 31 år har han arbejdet for Amtsvejvæsenet, først som elev og sidst som kontorleder. Med et ubestrideligt talent var hans interesse malerkunst, og hans musikinteresse afspejledes 1 en aktiv medvirken i Rindum Sangkor. * Der er brug for almennyttigt boligbyggeri, og Boligforeningens projekt har et enigt byråd bag sig. 26 nye huse står nu under tag og 14 bliver klar til indflytning 1. juli. Trods prisen er der vældig rift om dem. *12. Husmoderforeningens malerhold, 17 i alt, åbner nu udstilling i Rådhushallen. Udstillingen varer til 15. april. * I dag konfirmerer pastor Hillersborg 56 unge i kirken. Konfirmanderne må deles i 2 hold, ét kl. 9 og ét kl. 11. * »Tænk på dansk, før du køber« står der på plakater, der er fremstillet og uddelt i anledning af den florerende grænsehandel sydpå. Handelsforeningen har købt et antal ligelydende mærkater til at sætte i bilens bagrude. * Niels Erik Jensen har startet en glarmesterforretning. Han vil dog selv blive ved med at pudse vinduer, som han har gjort i 12 år. Forretningen er beliggende Østergade 6. * Badmintonklubben har sluttet sæsonen med afvikling af klubmesterskaberne i Vesterhavshallen. To spillere blev tredobbelte mestre. * 15. Det kristne Gymnasium er kommet i den ubehagelige situation, at tilgangen af 1. G-elever svigter for det kommende skoleår. * Rindum Sogne- og Ungdomsforening har den sidste tid været præget af stagnation. Udflytningen har ikke været stor, men tilflyttere tager ikke i udpræget grad del i foreningens aktiviteter. Økonomien er der ikke noget i vejen med, takket være en arv på 40.000 kr. fra Jens No. * 16. Windsurfing er den nye sport, som nu også dyrkes på fjorden. Man står på et bræt og har et sejl til fremdrift, så det gælder om at holde balancen. Henning Stokholm i Lem fremstiller windsurferne og har sendt de første til Tyskland, som led i en millionordre. * Ringkjøbing Musikskoles forårskoncert i Rådhushallen var en tydelig demonstration af, hvor meget der er nået i de 10 år musikskolen har eksisteret. Forårskoncerten er virkelig blevet en talenternes parade med en række indslag, der næsten har virtuos karakter. * Det er med en vis spænding amtsvejvæsenet ser frem til licitation over en række asfaltarbejder. Siden i fjor er prisen på asfalt steget med mere end 20 pct., og statens bevillinger er ikke steget i samme tempo, så det er svært at holde sammen på pengene. Amtsvejinspektør Bonde mener, at der kan holdes balance i regnskabet ved at bruge løse sten. * Dansk Cyklist Forbunds demonstrationsdag vil også blive markeret her i byen. På mødet i Rindum blev det vedtaget at støtte projektet om cykelstier ved indfaldsvejene til byen. Særlig ønskede man også cykelsti langs Holmegårdsvej med de mange trafikanter til Handelsskolen, Det kristne Gymnasium og senere Amtsgymnasiet. * 17. Her trives ikke blot de ældre, men også resten af familien. Medens kritikken i disse år regner ned over landets plejehjem, oplever Plejehjemmet her det modsatte. I et rapportmateriale danner vort hjem sammen med 10 andre forbillede. * Kommunal børnetandpleje igen skudt ud i fremtiden. * 18. Socialdemokratiet har fået ny formand. Det er lederen af ungdomsgården, Erik Pallesen. Han afløser Alex Salmon, der må afgive formandsposten, da han har fået stilling i Silkeborg. * En »Ringkjøbing-Olsen Bande« har i eftermiddag glædet mange børn og forældre og har markeret deres ankomst ved ulovligt at køre ind i Gågaden. * Forretningsfører for Vestjydsk Eksportforening P. Ledgaard er død, 76 år gammel. Denne post bestred han i 32 år med stor dygtighed og aldrig svigtende energi. Han gjorde sig yderligere bemærket ved sit store arbejde for Slesvig. Gennem 40 år var han drivkraften for arbejdet med at få slesvigske børn til Danmark. * Coasteren Nicotto forlod torsdag Nordsøværftet. Denne ejes af rederiet Nicolaisen & Otto og er hjemmehørende i Esbjerg. Værftet er for tiden ved at færdiggøre et engelsk skib til godstransport, og et tankskib til England befinder sig endnu på stabelen. * Nyt firma, der vil udleje gymnastiktøj. Det er ægteparret Inge og Evald Hansen. De råder over 20.000 gymnastikdragter og har i disse dage med forårsopvisningerne forrygende travlt. De er i øjeblikket ved at få opført en bygning på Sønderbyvænget i Rindum. * 19. Formanden for sejlklubben, Finn Bækdal, får udgivet et nyt kort over Fjorden. Kortet er udarbejdet efter de samme principper som Farvarnsdirektoratet bruger. Der er ligeledes brugt et nyt afmærkningssystem, der er gældende over hele Europa. Det er den sejlsportsinteresserede boghandler Jens Holm, der udgiver kortet, som nu vil blive forhandlet langs hele fjorden. * Bagermester Hvidberg åbner efter 14 dages ombygning en butik, dobbelt så stor som den tidligere. Sønnen Bent er optaget som kompagnon, så firmaet herefter tegner I/S Bent og Aage Hvidberg. * Ringkjøbing Amts Dagblad har sagt farvel til blyet og har taget en ny teknik i brug. Sættemaskiner er skiftet ud med skriveskærme og datamaskiner og via en fotografisk og kemisk proces overføres til plader, der sættes på rotationspressen. * 21. Støvstorm og store ødelæggelser over hele landet. Himmel og jord stod nærmest i ét, da en kraftig blæst, sne og haglbyger hærgede. Falck havde et uoverskueligt antal anmeldelser. * På egnen var snesevis af biler begravet med motorstop, blandt andet et begravelsesfølge, væltede træer, grøfter og vandløb jævnet med jorden. * 22. Cirkus Schumann gæster Ringkjøbing. Danmark er et godt cirkusland. De skønne græsmarker, hvor man får lov at stille op er ukendt i andre lande. Det eneste minus skulle være vejret, der sommetider er meget drilagtigt. * 4 mill. kr. på årsbasis bliver udgiften for at iværksætte den bustrafikplan, byrådet nu har godkendt. Planen skal godkendes hos amtsrådet. * En afgift på busture med den tyske grænsehandel som mål ville være med til at rette op på landets valuta. Tanken er fremført af formanden for Handelsforeningen, bogtrykker Sv. Aage Jacobsen. * På samme møde fortalte museumsinspektør Aarup detaljeret og interessant om byens kerne, og kom ind på, at man måtte bevare Priorgården, om hvilken der har været så stor debat. * 23. Bevillingen fra amtet til Amtsgymnasiet er nu i orden, men spørgsmålet er bidraget fra starten. Licitation på Amtsgymnasiet blev godkendt med det laveste tilbud på amtsrådsmødet. * 7 ud af 10 deltagere i anpartsselskabet Morten P. fik ved tvangsauktionen hammerslag ved 1.051.500 kr. De nye ejere vil gøre sig alle anstrengelser for at videreføre hotellet som tidligere. * Amtsrådet har ansat Gerda Vestbo fra Ikast som sundhedsplejerske. Hun har virket som vikar siden Kirsten Aarre forlod stillingen. Samtidig blev en ny stilling som skolekonsulent for motorisk handicappede elever besat. Det blev lærer Mogens Pedersen fra Herning, der fik stillingen. * 24. Cykelkampagnen »Cyk'l 80« er fastlagt som en dyst mellem Norge og Danmark, og som en konkurrence blandt danske byer om, hvem der kan cykle de fleste points hjem i forhold til indbyggerantallet. * På søndag er der fodboldkamp mellem serie 1-holdene Kibæk og Ringkjøbing. Ringkjøbing Idræts Forening har samtidig premiere på sit fodboldshow og vil vise det store tattoo for forhåbentlig mange tilskuere. * 25. Selv om den voldsomme storm med jordfygning så drabelig og alvorlig ud, ser det ud til, at egnens landmænd er sluppet nådigt gennem den. Vurderingen kommer fra konsulent Jakobsen, Landbogården, som har været ude at bese markerne i de sidste dage. * Amtsgymnasiets forårskoncert understregede, at der foregår mange spændende ting i det daglige. De fire gymnasieklasser underholdt ca. 180 med sang og musik. * 26. Kulturudvalget vil nu sende en ansøgning til økonomiudvalget og byrådet for anden del af Alkjær Stadion. Pris 210.000 kr. * Millioner af liter fyringsolie er sparet på Ringkjøbingegnen. Besparelsen i 1980 forventes at ligge på 15 pct. Dette fremgår af en rundspørge til oliedepoterne. * 26. 1. maj festligholdes på Torvet med musik og taler. Talerne er trafikminister Jens Risgaard Knudsen, fra LO sekretær Svend Bache Vognbjerg og folketingsmedlem Helmar Sørensen, Ringkjøbing. * Flere og flere tager nu med tog, og DSB opfordrer til at tage med et tidligere tog end beregnet, da det her i Vestjylland kniber med vognmateriel. I spidsbelastningsperioderne er togene ved at være overfyldte. * 28. I Viborg Domkirke bliver Jens Birk Jensen, Ringkjøbing, ordineret til residerende kapellan ved Ikast kirke. Biskop Johannes W. Jacobsen foretager højtideligheden. * 29. ROFI har en omsætning på 1,5 mill. kr. På generalforsamlingen oplyste formanden, at året var gået godt med stigning i medlemstal og omsætning. De afholdte pladespil gav knap 50.000 kr. * Formanden for socialudvalget Anders Mulbjerg fortæller, at dagplejen i løbet af ganske kort tid kommer op på 350 pladser, efter at man i lang tid kun har haft 299. * Når boligforeningens bestyrelse har besluttet snarest muligt at gå videre med byggeri i Alkjærparken er grunden en fortsat stor interesse for at få en lejerbolig. * 30. CFs Marchforening synes vi er nået så langt hen på foråret, at de er startet med aftenturene. Der var stort rykind til den 7 km lange første tur i Heeområdet. * Formanden for Ringkjøbing Amts Højspændingsforening har haft generalforsamling. Formanden berettede om et roligt år 1979 uden store driftsforstyrrelser. Ligeledes om en mindre stigning i elforbruget. Han bebudede også, at nye prisstigninger er på vej. * I den kommende uge vil der fra Fjernvarmeværket blive foretaget årets aflæsning. Man håber folk er hjemme, så de kan fremføre, om der er noget at beklage sig over.

Bryllup: 12. Alice Kathrine Nielsen, Højmark og Jørgen Erik Christensen, Ringkjøbing.

Jubilæum: 1. Økonoma Metha Lauridsen, Birkevej 10, 25 år ved Amtssygehuset. * Richard Jensen, Byskellet 64, 25 år i Hoverdal Plantage.

Fødselsdag: 1. Annoncechef Jacob Gade, Hoffgaardsvej 18, 50 år. * 3. Mary Hansen, Østerled 2, 60 år. * 5. Petra Østergaard, Østergade 32, 70 år. * 6. Fhv. postmester H. Tang Pedersen, Poppelvej 8, 80 år. * 8. Jenny Knudsen, De gamles Hjem, Velling, 85 år. * 12. Knud Jeppesen, Rindum Plejehjem, 70 år. * 14. Valdemar Knudsen Lundsgaard, Møllegade 7, 90 år. * 17. Christiane Røjkjær Pedersen, Holstebrovej 58, 70 år. * Asta Jensen, Poppelvej 4, 50 år. * 23. Herlof Mose Jensen, Ø. Strandgade 23, 50 år. * 28. Bodil Sørensen, Ø. Strandgade 23, 65 år.

Døde: 3. Hans Kudsk. * 10. Ejvind Fomsgaard. * 17. Peder Ledgaard. * 22. Carl Trier Nielsen. * 23. Vilhelm Hviid.

 

MAJ

1. Hotel Vedersø Klit, der var stillet til tvangsauktion, blev købt af Midtbank for 4,3 mill. kr. * Formanden for Red Barnets lokalkomité, Cleo Skov, har gjort sig store anstrengelser for at der skal komme penge ind til formålet. Der skal bl.a. uddeles pjecer, plakater og sælges fikse T-shirts, grammofonplader og Red Barnet krus. Disse krus er i øvrigt solgt her i byen i 350 eksemplarer. Dette i anledning af Red Barnets uge. * Folketingets finansudvalg bevilgede onsdag tilskud til opførelse af det nye amtsgymnasium. * 30. april var sidste frist for aflevering af bidrag til idékonkurrencen omkring Ringkjøbings torv og kirkeplads. 92 bidrag var i dag afleveret og flere var på vej, oplyser postvæsenet. * Hotel Ringkjøbing har noget så specielt som delfinbøf på menukortet i disse dage. * 3. Efter at statens tilskud til amtsgymnasiet er bevilget, vil man straks gå i gang med projektet. Allerede tirsdag holdes der byggemøde. * Kai Nyborg, medlem af Europaparlementet, har købt hus og agter at bosætte sig i byen. Han oplyser, at hans tipoldefar Poul Frich er født i Søndervig, og dette er en medvirkende årsag til, at han og hans hustru har lyst til at komme til denne egn. * Hotelværelserne »Hotel Garni« på Torvet er fra 1. maj overtaget af Hotel Fjordgården. Værelserne har tidligere været tilsluttet Højskolehotellet. * 5.1 dag er bøgen sprunget ud. * Hvad er værd at bevare i naturen på din egn? Som svar på dette spørgsmål er der indkommet en række smukke billeder og plancher. Disse præsenteres på en udstilling i det kommunale udstillingslokale på Torvet 12b fra 6. til 10. maj. * Dansk Blindesamfunds kursus for blinde med førerhund havde 10 blinde til genoptræning. De var ude på en hård prøve, da de skulle ud i Ringkjøbings lørdagsmylder. Instruktørerne var alle politifolk. * Gartner Bjarne Nielsen starter firma med stenhuggeri og anlægsgartneri. Han har i nogle år arbejdet på kirkegården, og Palle Jepsen, der er uddannet hos stenhuggermester N. P. Nielsen, skal varetage stenhuggerarbejdet. Firmaet starter under navnet Vestjydsk Stenhuggeri og Anlægsgartneri. * 6. Landbobanken har antaget en ny mand, Peter Vinther, der skal »sælge« banken. En måned ad gangen vil han gøre opmærksom på de ting banken »sælger«. Et fem mands udvalg tilrettelægger hver gang aktiviteterne. * RIF har til ny formand valgt advokat Finn Ebbe Jacobsen. * 3000 tulipaner er ved at springe ud rundt i byens små anlæg. Man håber nu, at de kan få lov at stå i fred. * 7. Sangeren og komponisten Peter Sand, tidligere Ringkjøbing, har komponeret nye melodier til to af Jeppe Aakjærs digte Majsol og Majnat. Fru Aakjær Bjerre, der nu bor på Jenle, har udtrykt stor glæde over dem. De vil nu indgå i Jenles musikalske arkiv. * 8. Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse havde i dag en glædelig overraskelse. Een ringede på og afleverede en gave på 20.000 kr. Giveren ønskede at være anonym. * Foreningen Sommerlyst har 173 medlemmer og råder over 122 bådepladser ved Vonå, trods det er der en venteliste på 25 til en bådeplads. * Embedslægeinstitutionen ved Ringkjøbings Amtskommune har fået en fjerde læge tilknyttet. Den nye læge hedder Mogens Bagger og kommer fra Randers. * 9. Noget nyt er startet med anpartsselskab i byggebranchen. Selskabets stiftere er Knud Erik Johansen, Heboltoft 81 og slagter Ib Heine J. Andersen, Thisted. Indskudskapitalen på 50.000 kr. er fuldt indbetalt. * Politihjemmeværnet søger en snes nye medlemmer. Selv om der har været god tilgang af unge i den sidste tid, må der regnes med afgang af en del ældre, der har været med siden hjemmeværnets start for 25 år siden. * 10. Landets marineforeninger holder landsmøde på Hotel Fjordgården. Deltagerantallet er 120, og mens herrerne holder møde skal damerne på udflugt på egnen. * Kommunen er i gang med madordning for ældre borgere. Udover det nuværende, hvor pensionister kan spise på plejehjemmene og Aldershvile, vil maden med den nye ordning blive bragt ud. Man venter at kunne starte 1. september. * 12. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard tror, at 80'erne bliver et tiår med nye barske vilkår, men han ser fremtiden fortrøstningsfuldt i møde. Befolkningen i denne del af landet er indstillet på at sætte tæring efter næring. * 5000 var til gammeldaws marked i Hee Dyrepark. Det blev betegnet som et eldorado for kræmmere. Endnu kan handelsmændene deres profession. Svendsen købte en hest for 900 kr. og solgte den omgående for 1500 kr. * Bilfirmaet RAF har udvidet sit udstillingsområde ved forretningen på Herningvej. 500 efterkom invitationen til et besøg. Medens mange autofirmaer slås med stagnation, kunne direktør Dybdal glæde sig over salg af 5 nye og 23 brugte biler. * 13. I dag indledtes det egentlige byggeri af amtsgymnasiet i Rindum. De store maskiner blev sat i gang med udgravningen. * Bybrønden og klokkespillet i det tidligere rådhus er en gave fra byens borgere i anledning af byens 500 års jubilæum i 1943. Klokkespillet blev indviet på selve jubilæumsdagen den 27. januar. Melodien er en gammel vestjydsk, bearbejdet af organist Rung-Keller. Senere har Kaj Munk skrevet tekst til melodien. * Det er konstateret, at der allerede i bronzealderen var bopladser her på egnen. I området øst for Ringvejen er der fundet ældgamle mønter, rester af ildsted og potteskår. Museumsinspektøren træffes i denne tid sjældent på museet, han tager ivrig del i udgravningerne. * 14. Spændingen om idékonkurrencen for Ringkøbing torv og kirkeplads udløstes i formiddags. Førstepræmien gik til arkitekt m.a.a. Ole Finck, Århus, sammen med landskabsarkitekt Jette Lauritzen ligesom landskabsarkitekt Jørgen Nielsen havde været med til ar udarbejde projektet. Andenpræmien gik til Fællestegnestuen i København. Førstepræmien var 30.000 kr., andenpræmien 20.000 kr. Der indkom 93 forslag, og disse er nu udstillet for offentligheden i Rådhushallen. 1. præmietageren vil bevare Priorgården, hvorom der har været så megen diskussion. * Sommerens sejlende turister kan nu få et kort over fjorden. Herpå er grundene tydeligt afmærket. * 16. Stormens rasen i april kommer til at koste Vejvæsenet2,l mill. kr. Heraf skal staten udrede 1,1 mill. kr. og amtet 1 mill. * 17. I anledning af amtsborgmester Ebbensgaards 70 årsdag har Per Juul Martiny skrevet et langt og glimrende hyldestdigt, hvori alle hans gode egenskaber bliver lovprist. Ebbensgaard og hans fru Margrethe tog imod på Hotel Fjordgården, og der var mange at tage imod. Hotellets lokaler - selv den store sal - var hele tiden fyldt med gratulanter fra by og egn, ja fra hele landet kom der lykønskninger. Amtsborgmester Erling Tidemann, Vejle, holdt hovedtalen og udtrykte sig på prosa i samme stil som den digteriske hyldest. * Den smukke, gamle Strandgaard i Husby gik ind i sin 5. sæson som museumsgård. Sidste år blev den besøgt af 8000, der glædede sig over gården og de forskellige udstillinger, der var. * Ved byrådsmødet blev de nye lokalplaner behandlet og vedtaget, men byggestop bremser op for mange af dem. * 19. 200 mennesker benyttede lørdagen til at gæste roklubben i de nye udvidede lokaler og fik et lettere arrangement, hvad spise og drikke angik. Klubben modtog mange gaver, både til pynt og nytte og tillige en større pengegave. * Ringkjøbing Rotary har haft besøg af venner fra den engelske venskabsklub fra Eastwood. Englænderne var privat indkvarteret og foruden modtagelse på rådhuset var de på tur på egnen med deres værter. * Vestjydske fabrikker fik 300 kontakter på Hannovermessen. Det drejede sig om kontakter fra 28 forskellige lande, og dette skulle være et glimrende grundlag for en stor fællesstand på den kommende messe. * RIF's unge fik en flot debut i landsturneringen for atletik, der blev afviklet på Randers stadion. De blev samlet vinder af premierestævnet, der talte syv deltagende klubber. 5 personlige rekorder og 1 klubrekord præsterede de. * Indenlandsk Sømandsmissions storkredsstævne havde større tilslutning end man havde regnet med. I Rindum og Ringkjøbing blev der givet gaver for mere end 3000 kr. * 20. Nordsøværftet har søsat et tankskib med en dødvægtstonnage på 1500 tons. Skibet er til et engelsk rederi, og mrs. G.N.H. Besttic navngav det ved et velrettet kast med champagneflasken mod stævnen på Brentwood. * Et forslag om at udvide normeringen på den kommende institution Vasegården i Rindum fra 80 heldagspladser til 64 heldags og 32 halvdags blev uden debat gennemført i byrådet. * De unge fra RIUF, omkring 40, der var i Holland på besøg hos den hollandske klub Herkules, vendte glædestrålende hjem, efter at have vundet alle kampene, selv af et lotteri hjemførte de 3 hovedgevinster. Arrangementet var kommet i stand gennem Euro-Sport. * Frisørmester Fr. Braae Pedersen er død, 66 år gammel. Han havde salon i Algade, hvor han kunne fejre sit 30 års jubilæum. Fritiden ofrede han på en minkfarm, som han dog afstod for et årstid siden. * Onsdag åbner byens nye musikhus under navnet »Viseværtshuset Bagbutikken«. Det er indrettet i det tidligere Grand Hotel. Indehaveren John Sørensen har tidligere haft musikhus i Sorte Louis. * 21. Nyt inden for skolen er det, at eleverne frit får lov at vælge, hvilke fag de ønsker at gå op til eksamen i. * Forhandlingerne om stien fra Heboltoft til Velling kirke er nu udsat til 1981. * Efter aprilstormen har amtet måttet bevilge 2,1 mill. kr. til oprydning af 1400 km vejgrøft. Det er strengt nødvendigt at udføre dette arbejde for vejgrøfternes rolle som vandafledere. * Ringkjøbing Bank har tilrettelagt et lynkursus for forretningsfolk og ekspedienter. Dette for at orientere om pengesager, valuta m.m. til den forventede turistinvasion. * 22. Lise Nyborg, der fornylig er flyttet til byen, åbner et Helse-Studio og inviterer kvinder til at komme og prøve motionsredskaber og alt, hvad der hører til et sådant. * Den 1. juni er det 35 år siden, Ringkjøbing Boligforening blev stiftet. Dette fejres med reception på Hotel Ringkjøbing. Foreningen har i de første 35 år bygget 478 lejligheder. * Beskyldningen om, at man bliver »dummere« med alderen modbeviste to ringkjøbingborgere, der var oppe til HF-eksamen og begge fik 13 i sprog. Begge havde fulgt voksenundervisningen . * 23. Søspejderne har ved hjælp af Ringkjøbing Bank købt en ny ledsagebåd. Søspejderne sejler i de små optimistjoller, og det er absolut påkrævet med opsyn. Tidligere har de lånt både hos forældre, men er nu meget stolte over deres egen båd. * 24. Hotel Vestjylland har forberedt sig på sommeren med en lille hyggelig gårdrestauration. * Kunstforeningen arrangerer igen en aften med Vestjydsk Kammerensemble fra Esbjerg. De har været her før, og mange glæder sig til at høre dem igen. * 27. Borgmester Skytte cykler i spidsen, når ROFI lørdag afvikler sin sidste fællescykling i Cykl' 80, der er en konkurrence mellem byerne, hvem der cykler flest kilometer og også mellem Norge og Danmark. Norge sejrede med mange tusinde kilometer, da landskampen sidste år blev gennemført for første gang.»Sejlerne fik en god start på VM-forberedelserne. Der var både sol og vind nok. * 28. På et møde med borgmestrene i fjordkommunerne enedes man om en samlet oplysningskampagne, og om at Hedeselskabet skal opspore forurening langs fjorden. * I dag begynder man at lægge rørene til det nye kulfyrede varmeværk ved Ndr. Ringvej-Isagervej i Rindum. * Nordsøværftets nybygning nr. 141 afgår i dag fra havnen. Skibet - Tarquence - er til et engelsk rederi og opmålt til 499 brt. * Assurandør Sv. Thomsen, Rindum, er valgt til formand for 2300 danske assurandører. * 29. Amtsvejinspektør Bonde fylder i dag 60 år. Den 1. april 1946 kom Bonde til byen og giver i en lang, interessant artikel oplysning om vejforholdene op til dato. En ny epoke startede for Bonde i 1969, da han blev vejinspektør. Få måneder senere kom kommunalreformen, hvor de små sogne blev sammenlagt. Dette gav selvfølgelig et større arbejde, men Bonde fulgte amtsborgmesterens ord: Den 1. april var ikke en revolutionsdag, det der fungerer godt skal fortsætte uændret. Bonde er ikke manden, der ønsker mærkedage markeret, men 60-års dagen er dog en undtagelse, da er der åbent hus i hjemmet Meldskiftet 7. * Søerne i anlæget Alkjær Lukke er i disse dage ved at blive renset for mudder og hvad der ellers kunne være på bunden. * Folkedanserne har fået en ny spillemandsgruppe bestående af violin, guitar, nok en violin og harmonika. * Landmænd er flinke til at give møde, når der bliver kaldt. 400 deltog i et arrangement afholdt af Ringkjøbing Korn, hvor gødningssituationen og foderkvalitetens indflydelse på produktionsresultatet blev belyst. * Det nye firma, der for mindre end en måned siden blev startet med stenhuggeri og anlægsgartneri, har overdraget stenhuggerafdelingen til Stenhuggergården fra Skive. Bjarne Nielsen er nu ude af firmaet og tilbage til sit arbejde som medhjælper på kirkegården. * Ringkjøbing Bank starter en fotoudstilling om bronzestøberen Hanne Warming. Den viser, hvorledes en bronzefigur bliver til, fra den første model i voks og til den færdige figur, der også er med på udstillingen. * 30. Fhv. gårdejer Hans Østergaard, Rindum Plejehjem, bliver 100 år. Begivenheden fejres ved en middag for beboere og nærmeste familie. * Verdensnavnet Alex Campbell optrådte i Vischuset Bagbutikken med skotsk folkemusik. Han har spillet internationalt i 25 år og alle vegne samlet stort publikum, der er lige så veloplagt som han selv. Her havde han samlet 100 andægtigt lyttende. * Arrestforvarer Kr. Nygaard Kristensen trækker sig tilbage efter 36 år ved fængselsvæsenet. Han er blevet ansat som havemand ved Velling Alderdomshjem og får her god brug for sin gartneruddannelse. Den nye arrestforvarer Niels Jørgen Jensen kommer fra Vridsløselille og er udvalgt blandt 14 ansøgere. * Gymnasierne har hver sit problem. Amtsgymnasiet må endnu et år have til huse på Alkjærskolen, mens Det kristne Gymnasium, der står færdigt, mangler elevtilmeldinger. Efter en annoncekampagne vil dette sikkert også ændre sig. * Roklubben har af Soda Stream fået foræret en kasse med udstyr til langtursroning. Første langturskaproning »Den gyldne Helt« har premiere den 31. maj. * 31. 82 elever fik skolefri og kom i praksis her i kommunen. Referaterne efter 1 uges ophold er både interessante og glædelige, da alle udtrykker glæde over opholdet.

Bryllup: 17. Ingelis Frederiksen (datter af Bent Frederiksen, Herning) og Kim Larsen, Ringkjøbing. * Birthe Jepsen (datter af Jørgen Jepsen) og Carl Baes, begge Ringkjøbing. *24. Inger Andersen (datter af Lis N., Rindum) og maskinarbejder Ruby Gade, Lem. * 31. May Christensen (datter af Erling Christensen, Ringkjøbing) og Hans Andersen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 28. Ejnar Pedersen og hustru Karla, Herningvej 102.

Jubilæum: 1. Trafikekspedient M. Henriksen, 25 år ved DSB. * 7. Ejvind Lodberg, Enebærvej 5, chauffør i firmaet Østjyden i 25 år.

Fødselsdag: 4. Karen Marie Lauridsen, Byskellet 9, 60 år. * 7. Kirstine Andersen, Kongevejen 39, 80 år. * 14. Murermester E. Trabjerg Madsen, Vasevej 6, 60 år. * 28. Vagn Hvid, Brogårdsvænget 20, 50 år.

Døde: 1. Vagn Saaby Nielsen. * 18. Frederik Braae Pedersen.

 

JUNI

2. Cyklen er nu, da benzinen er blevet så dyr, igen kommet frem. 3000 ældre og børn deltog i ROFI's fællescykling som led i kampagnen Cykl' 80 og cyklede tilsammen 30.000 km. * På et stævne i Odense med 485 fine jagthunde fra hele landet har Anders Pedersen, Ringkjøbing, fået 1. præmie med sin irske setter, Flaks. * Ove Broberg er død. I mere end 30 år har han været tandtekniker her i byen. Mange af egnens beboere var glade for at komme på klinikken, hvor også hans hustru var en skattet medarbejder. Begge var glade for byen, men måtte opgive arbejdet, da Broberg de sidste 2 år har været syg. * Ringkjøbing Boligforening fejrede søndag 35 års jubilæum ved en reception på Hotel Ringkjøbing. Ca. 100 var mødt for at gratulere. * Ny udgave af den lille køreplan er udkommet fra A. Rasmussens Bogtrykkeri. Der er mange nyttige oplysninger om tog, fly og rutebiler, og det mest overraskende er vel, at den kun koster 1 kr. * Sejlklubbens flaskekapsejlads blev vundet af Aage Thue Nielsen. * 3. Rådhushallen er meget søgt til udstillinger. Kunstforeningen åbner nu med værker af maleren og forfatteren Henrik Have, No, og denne varer til 15. juni. * Ca. 100 deltager, når CF indbyder til marchture om aftenen. * 4. Stigende omsorg for blinde. I 1979 har omsorgskonsulenterne for Ringkjøbingkredsen aflagt 284 besøg hos blinde. * Turistforeningen udgiver i sommer en lille ny folder, der skal fortælle gæster om den indre by, de gamle huses særpræg o.m.a. * Idrætsanlæget ved Alkjærskolen vil, efter den sidste bevilling, blive forsynet med højde- og længdespringsanlæg. * Sommerens underholdning fredag aften på Torvet bliver folkedansernes opvisningshold med 23 par. Betydeligt flere end hidtil. * 6. Alle tiders eftermiddag for 250 avisbude, der var inviteret til forestilling i Cirkus Benneweis. * Børnehjemmet C. M. Schuberts Minde havde i år som tidligere grundlovsfest, men i år med overvældende tilslutning. 100 deltog om eftermiddagen og 300 om aftenen. * 7. Med stor glæde konstateres fint badevand i fjorden efter sommerens første målinger. * Direktør Poul-Erik Bæk, SodaStream, har bygget sommerhus på Samsø. Dette er dog ikke til eget brug, men til personalet i hans firma. Et yderligere plus er det også, at medarbejderne har spredt deres ferie over hele sommeren for at få del i dette gode. * Vandrehjemmet, der er meget søgt, melder nu klar til sommersæsonen. Sommergymnastikken er slut, og vandrefuglene tager hjemmet i besiddelse. * Bredan tys er et nyt millionfirma, der er startet. Bag dette står smedemester Henning Bredahl og direktør Poul-Erik Bæk. Tidligere har Bredahl haft Nordsøværftet som partner, men i fuld overensstemmelse med værftet har Bæk overtaget værftets part. Firmaet fremstiller kompensatorer, som de eksporterer til mange lande, og de regner med, at de om 5 år kan have en årsomsætning på 100 mill. kr. * På kræftdagen blev der solgt 41.480 mærker til 10.730 kroner. Derudover en gave på 5000 kr., så det samlede resultat af dagen blev 15.970 kr. * 9. Ringkjøbingegnens Hovedkreds havde 600 gymnaster til sommeropvisningen. Et hold på 140 motionsdamer var vel det hold, der vakte mest opmærksomhed. Alderspræsidenten havde været med i 52 år. * En 12-årig pige vandt 1. præmien i ROFI's konkurrence Cykl' 80. Det var Kirsten Pallesen, der vandt en fin, ny cykel. * 10. Den grønne Butik på Algade måtte desværre lukke efter nogle måneder. Der var for meget spild og for lidt handel, siger søstrene Søndergaard. * SodaStream har sendt 2 isknusere på markedet. Den ene for børn af form som en snemand, så børnene selv kan lave »snedrik«. Den anden beregnet for voksne. * Alfred Meyer, Markskellet 18, har åbnet en budcentral og håber så, at en sådan er påkrævet. * 11. En plan over sommerens aktiviteter er kommet fra turistkontoret og kan studeres hos de handlende i byen og omegnen. I ler gives et samlet billede at alle de underholdningstilbud og aktiviteter, der arrangeres i sommeren. Ligeledes er udstillinger og åbningstider medtaget. * Jyllands dygtigste schæferhunde skal kappes her i byen. Sidste år gik schæferhundeklubben af med sejren i Jyllands Cup og skal derfor være værter i konkurrencen i år. * Den gamle krostue fra 1600-tallet ved Hotel Ringkjøbing får nu en renæssance, ikke som krostue, men som blikkenslager Feddersens nye »Krambod«. * Europas hurtigste pige til vands deltager søndag i racerbådsløbet ved havnefesten. Hendes katamaran kan opnå en fart af 110 km/t. I alt stiller 14 både op til start. * I Ungdomsgården er der livlig aktivitet. Senest har de unge medlemmer indøvet et teaterstykke, »Arnold flytter ind«, som vises offentligt. * 12. Alkjærskolen forsøger sig med et førskolebesøg. De nyindmeldte elever og forældre blev vist rundt på skolen og børnene blev trakteret med sodavand og kanelkage. * Byrådet har frigivet 286.000 kr. til at færdiggøre industrikvarteret i Rindum. På Odinsvej/Thorsvej opsættes gadebelysning, og vejene gøres færdig. * Der bliver ingen vinterferie i denne omgang, da skolerne og forældre ikke er interesseret. * Menighedsrådet havde til sommerudflugten 200 deltagere. Turen gik til Ølgod, hvor det nye kulturhus blev beset. Derefter blev den meget smukke, gamle kirke fra 1500-tallet i Nr. Nebel forevist af en meget inspirerende sognepræst. Aftensmaden blev indtaget på Sømandshjemmet i Hvide Sande, og efter en vellykket tur i både regn og solskin var man hjemme ved 20-tiden. * 13. Politifuldmægtig N. E. Westerby, 79 år, har i 33 1/3 år boet på værelse nr. 10 på Hotel Ringkjøbing. Han beklager, at han nu bliver nødt til at flytte og leder med lys og lygte efter en lejlighed, som det forhåbentlig ikke bliver alt for svær at finde. * På grund af de stramme pengeforhold har kommunen ændret sin tilskudsregel til ungdoms- og efterskoler fra 75 til 66 %. * 14. Sparekniven har også ramt Teaterforeningen. I den kommende sæson bliver der kun 4 forestillinger, til gengæld spændende og med gode kræher. * Folk sparer ikke på musikundervisning. Ringkjøbing kommunale Musikskole har aldrig haft så mange tilmeldinger som i år. Allerede nu er man oppe på det højeste antal, og der er stadig åben for tilmelding. * 16. Havnefesten i weekenden blev en kæmpesucces. Selv om alle teltene var dobbelt så store som sidste år, kneb det at rumme alle. Fredag aften var der 900 til ballet, lørdag aften 1200 og søndag ledede den folkekære Gunnar »Nu« løjerne på havnen. Ringkjøbing Gården, den tyske og norske venskabsgarde klarede musikken. Balloner og duer blev opsendt, racerbådsløb, redning af en bil, der var kørt i havnen og meget andet forlystede de mange tilskuere. Med stor tilfredshed konstaterer arrangørerne, Ringkjøbing Sejlklub og Ringkjøbing Roklub, at omsætningen var 30 % større i år. * 17. Egnens haller er ikke bygget forgæves. Allerede nu er de fyldt til vintersæsonen, og spilletimerne er ved at blive fordelt. * Den lokale kunstner Eigil Amby har med sine oliekridttegninger »Kend din egn« fået sine tegninger udstillet i Ringkjøbing Bank. Han var med på Kunstforeningens Påskeudstilling på Rådhuset. * Hotelejer Thorkild Møller, Hotel Ringkjøbing, er p.t. byens mest udskældte mand. Byen er sure på ham, da »man« siger, at han har »smidt Westerby ud«. Dette er imidlertid ikke tilfældet, så Møller har i byens avis måttet redegøre for forholdet og påpeger, at han på alle måder prøver at hjælpe Westerby, men at han ikke mere kan have ansvaret for opholdet, da hotelvirksomhed jo kræver alle ens kræfter. * 18. Ringkjøbing er for andet år i træk blevet årets cykelby. På landsplan var der udloddet 25 cykler blandt alle deltagere, og deraf gik 4 til byen. De heldige vindere var Inger Høegsberg, Jette Sandholm Jensen, Klaus Kristensen og Niels Erik Astrup Hansen. * 19. Turisterne har nu for alvor sat deres præg på bybilledet, og Landbobanken har i den anledning udsendt en fiks valutainformation til byens handlende. Den er trykt på gult karton, så den er nem at få øje på, ophængt i forretningen. * I byrådet er der holdt orienterende møde om det aktuelle emne, Ringkjøbings torv og kirkeplads. Det er tanken, at der i juli skal holdes borgermøde om det samme emne. * Ringkjøbingegnen udgør en bemærkelsesværdig undtagelse i amtet, hvad angår antallet af ulykker med lette trafikanter. Der er kun noteret et enkelt uheld på No-Røgind vejen, et i Hee og to på klitvejen nord for Hvide Sande. * 21. På Plejehjemmet fejredes midsommerfest, som en 10-årig tradition. Også børn blandt beboernes pårørende var med til festen. Ringkjøbing Underholdningsorkester sørgede for musikken og Sonja Sand for sangen. Noget nyt var vægteren Hans (Post) Jensen, der sang sin gamle vægtersang. Socialinspektør Ole Pedersen holdt båltale, og derudover var der dans. * Et oplæg til kollektiv bustrafik i kommunen er blevet drøftet på et møde. Stadsingeniør Gravesen mener, at der er mulighed for en rimelig løsning. * Handelsskolen søger tre lærere mere til det hidtil største elevantal. * Hover Å er et eldorado for lystfiskere. Flere hundrede turister forsøger hvert år at få fisk på krogen. Det gode fiskevand passes af Ringkjøbing Sportsfiskerforening. * Tennisklubben har i år igen international deltagelse i turneringen. Der er spillere fra Ægypten, England, Canada og Australien. Udover de hjemlige er der deltagere fra Dragør, Holte og Hjørring. * 23. Fhv. amtsvandinspektør P. K. Nielsen, der om kort tid fylder 80, har gennemført marchturen fjorden rundt, en tur på 105 km. Endnu er der kæmper til. * 2 ringkjøbingsejlere, Mogens Grimstrup og Gert Pedersen var med sejlerne Sjælland Rundt. Deres båd kom ind som nr. 2. Det giver »blod på tanden« at blive så fint placeret i de store konkurrencer, så nu har begge tilligemed broderen Søren Pedersen meldt sig til VM-sejladsen, der afvikles i Grümich ved Travemünde. * Jens Hjorth og hans hund, Rindums Cæsar, triumferede ved et schæferhundestævne i weekenden. Parret erobrede universalmesterskabet, da 20 hunde konkurrerede på Herningkredsens baner. * Blandt de 150 unge danskere, der har fået chancen for at opleve Belgien i anledning af landets 150 års uafhængighedsjubilæum er der 2 ringkjøbingpiger. Det er Kate Winkler og Hanne Susgaard. Besøget varer fra 30. juni til 11. juli. * 25. Det lokale cyklistforbund har sendt en ønskeseddel til byrådet. Formanden for teknisk udvalg, Knud Dalgaard-Knudsen, siger, at noget af det, der ønskes allerede er i gang eller planlagt, men at udførelsen afhænger af pengekassen. * Sangeren og komponisten Peter Sand får en ny salmemelodi uropført på Holmsborg Bibelcamping den 14. juli. Det er en oversættelse af en sjællandsk præst i det forrige århundrede, der nu får ny melodi. * To vidt forskellige og spændende kunstnere udstiller deres værker hos sølvsmeden i Algade. Jens I.auritzen fra Houe ved Lemvig, der er surrealist, udstiller grafik, træsnit og raderinger. Alex Jänichen har varme farver i sine værker og er tydeligt inspireret af årstiderne på egnen og liv og miljø. * Amtsrådet har sagt nej til et tilskud til Det kristne Gymnasium. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard sagde, at vi her i landet nok har den bedste friskolelovgivning, men at det betinger, at elever - eller snarere forældre - giver et økonomisk bidrag. Ligeledes er der nægtet tilskud til det rejsende børneteater og opsøgende teater, positiv blev derimod udgangen for en ansøgning fra Ungdomsringen om et tilskud på 20.000 kr. til en amtskonsulent på forsøgsbasis i 1980. * 26. Så er det ingen sag. En udvidelse på sygehuset er fuldført med en overskridelse på 64 kr. og 79 øre. Det er amtsborgmester Aage Ebbensgaard, der udtaler de vise ord. * Et nyt socialcenter skal bygges på pladsen mellem Østergade og Damstrædet. Det billigste tilbud ved licitationen var 6,8 mill. kr. Det skal påbegyndes midt i august og være færdig januar 1982. * En ko fra Ringkjøbing kommune kom ved dyrskuet på fløjen med 23 points. Desuden blev den tildelt DLG's ærespræmie. * Et yndigt pigekor med 50 deltagere fra Tromsø - i alderen 10-15 år - besøger byen i disse dage. På vejen hertil har de besøgt København, Odense og Legoland. * Seks Brosøskende har nu købt Morten P. og regner med at åbne hotellet i næste uge. * 28. Ny tegnestue åbnes af arkitekt Bjørn Christiansen på adressen V. Strandsbjerg 3, hvor Hobbymagasinet tidligere havde til huse. * Han lever af at rive ned, hvad andre har bygget op, og det kan man leve rimelig godt af, siger entreprenør Svend Aage Madsen, som har fået til opgave at rive »klinikken« ned. Denne skal fjernes for at give plads til amtets byggeri. * 30. Agronom Clemens Pedersen, Det danske Hedeselskab, har udarbejdet en redegørelse for, hvad man af spildevand må lede ud i vandløbene. Artiklen har været forelagt amtsvandvæsenet, så kommunerne omkring fjorden sikres en ensartet administration af love og regler. * Kongevejens Maskinværksted har fremstillet en skorsten, der er 15 meter høj. Den skal bruges til et træfyr på Vejleegnen. Transporten foregik på en blokvogn med 12 hjul.

Bryllup: 7. Karen Helene Guldberg Madsen (datter af Jens Madsen, Damtoften) og Alex Eriksen, Videbæk. * Ella Søndergaard (datter af Arne Søndergaard, Alkjærparken) og Jørgen Kjær Jensen, Ringkjøbing. * 14. Gurli Damgaard (datter af Kr. Damgaard, Nr. Nissum) og Hans Peter Vium Kristensen, Rindum. * 28. Anne Pedersen, Ringkjøbing og Andreas Christensen, Lønborg.

Fødselsdag: 6. Peder Pedersen, Kronager4, 50 år. * Helga Lauridsen, Skolevej 38, Rindum, 50 år. * 8. Svend Flytkjær, Ndr. Ringvej 2, 50 år. * 12. Kamma Brauner Jensen, Kastanievej 6, 50 år. * 14. Gerda Møller, Østergade 22, 65 år. * 18. Sinne Nielsen, Alkjærparken 38, 70 år. * 24. Kaj Birkø, Damtoften 23, 60 år. * 25. Dagny Madsen, Fjordvang 5, 65 år. *28. Fængselsbetjentjohn Abrahamsen, Damtoften 9, 50 år.

Døde: 1. Ove Broberg. * 7. Jens Hansen. * Mads Hansen Christensen. * 8. Niels Jensen. * 10. Arne Kirk Dalgaard. * 15. Christen Kjelstrup Nielsen. * 17. Anny Larsen. * 18. Grethe (Provstgaard) Nielsen. * 28. Kai Chr. Nissen Jespersen.

 

JULI

1. Flaget gik i morges til tops på Det kristne Gymnasium i Rindum. Gymnasiet overtog officielt de nye bygninger, og dette blev fejret ved en lille højtidelighed. * Rindum Skole udvider igen, dog ikke i større målestok. Der skal skaffes plads til 2 børnehaveklasser, og for dette er det nødvendigt at opføre et 83 kvm stort lokale. * Politikorpset har fået et nyt medlem. Det er en schæferhund ved navn Rolf Jensen. * Stenhuggergården fra Skive har åbnet filial på Herningvej 103. Stenhugger Palle Jepsen bliver den daglige leder af firmaet. * Ringkjøbing Håndværker- og Industriforening har fået ny formand. Det er murermester Børge Kristensen, der afløser el-installatør Jens Byskov. * 2. Skolebetjent Karl Pedersen, Vestergade 8, fylder i dag 60 år. Han har i mere end 25 år været pedel på Ringkjøbing Skole. Politik har hans store interesse. I 18 år har han været medlem af byrådet og de sidste 2 år formand for den socialdemokratiske gruppe. Udover dette er han formand for adskillige udvalg. * Urmager Bent S. Andersen realiserer i disse dage sin drøm om gamle ure, idet han i Algade 13 åbner en specialforretning kun med den slags ure. Ved siden af den har han en forretning med ure, sølv og guld i Gågaden.* Ringkjøbing Revisionskontor er flyttet til Hugborgvej i en ny bygning til 900.000 kr. I virksomheden er der 5 medarbejdere, men der er plads til udvidelse til 10. Indehaver er revisor S. P. Høy. * 3. På Ringkjøbing Tennisklubs baner hersker der i dag, da det er tørvejr, stor travlhed. Hidtil har banerne i Holstebro også været i brug til det store internationale stævne. I dag spilles de første finaler. * Underholdningen på Torvet er i dag tilgodeset af »Afholdsorkestret« Bjørn og Okay. Mange mennesker nød musikken af det populære orkester, der i dag har eksisteret i 15 år. * Brobergs Tandteknik er flyttet fra Nygade 4 til 0. Strandgade 3. Den daglige leder er Ole Sønderbek. * Til Fjordfestens frokost, der er beregnet til 550 personer, er alle billetter udsolgt dagen efter, at der er åbnet for salg. 120 er skrevet på venteliste i håb om, at nogen alligevel ikke deltager. * 4. Efter den store brand på Henry Kjeldsens byggecenter er han nu kommet så vidt med en ny hal, der er 1000 kvm større end den gamle, at der kunne holdes rejsegilde. 130 deltog i den festlige anledning. * 5. Kommunens regnskab for 1979 skal godkendes på byrådets første møde. Alt taget i betragtning med lønstigning og varestigning er regnskabet 1,7 mill. kr. bedre end ventet. * Nu er de populære fredagsfolkedanseropvisninger startet på Torvet, forhåbentlig bliver det aftener uden regn. * 7. Tennisturneringens finalestævne kunne ikke væltes af regnen, men den besværliggjordes, så nogle af kampene måtte flyttes til Vesterhavshallen. Formanden Lars Bruun er dog tilfreds med arrangementet, takket være 30 frivillige, der ydede en ekstraordinær indsats, '• Interessen for at bo på vandrehjem er stigende i disse år. Vandrehjemmet har måttet sige nej til mere end 100 overnatninger. * Håndværksrådets bestyrelse har udpeget tømrermester Harald O. Pedersen til handelskyndig dommer ved Vestre Landsret.l! Prinsens Livregiments orkester musicerer onsdag på Torvet. Hvert år giver de en koncert, der plejer at være velbesøgt. * Birthe og Bent Pedersen markerede i weekenden, at der atter er kommet liv i Morten P. Parret har forpagtet krostuen, der bliver holdt åben fra tidlig morgen til kl. 18. Således kan det indpasses i driften af John Wayne, som de også har i forpagtning. * 8. Byggefagene er i øjeblikket inde i en svær krise. Indtil nu er der i år kun solgt 8 byggegrunde mod 54 sidste år, deraf 3 i Ringkjøbing, 2 i Højmark, 1 i Lem, 1 i Højmark og 1 i Vedersø. * Malerhuset har udstilling af Robert Nielsen, Ringkjøbing. Hans malerier er af Madsalune, der var en søofficer født på Aaberg, tillige var han sørøver og smuglede gods, der blev landsat fra hans skib ud for Husby. Når han ikke var sørøver, var han ved hoffet i Horsens, hvortil dronningen var forvist. Malerier med motiver fra Blichers Præsten i Vejlby er ligeledes udstillet. * 9. Arkitekt M.A.A. Ejvind Draiby bliver i dag 70 år. Hans tilknytning til byen stammer fra kirkens restaurering, og han så da den mulighed, der lå i den gamle bykernes bevaring. Han fik stiftet en bevaringsforening og tinglyst en bevaringsdeklaration for huse i den indre by. Men ikke alene i Ringkjøbing, men også i det indre København, har han restaureret huse på så smuk en måde, at han har fået påskønnelse for sit virke. Også moderne arbejder har hans interesse, det er således ham, der har tegnet kirken i Hundige, syd for København. * En amtskommune skal styres som et landbrug - med flid og sparsommelighed. Denne bemærkning er fremsat af amtsborgmester Aage Ebbensgaard i bladet Danske Kommuner. På mødet med amtsrådet og kommunerne var hovedemnet et regionscenter eller fem egnscentre, og for at bevare landsbysamfundene blev man enige om det sidste. * 10. Ved godkendelsen af kommunens regnskab for 1979 oplyste viceborgmester Kristian Kamp, at der i kommunen er brugt 33 mill. kr. til anlægsvirksomheder. Dette vil næppe gentages foreløbig på grund af de udgiftsrammer, der er pålagt kommunerne. * Fra 1. august oprettes de første børnehaveklasser i kommunen, hvilket vil bevirke, at der ikke mere er halvdagspladser i »Tusindfryd«. * Byrådet vedtog onsdag, at kommunen resten af året vil deltage i det succesrige fælleskommunale genbrugspro|ekt i Skjern. * En stitunnel under banen ved Alkjærskolen - ud for Fasers Led - vil nu blive etableret i form af en betontunnel. 592.000 kr. er bevilget af byrådet. 11 Turistforeningen udgiver nu en brochure med titlen »Til fods i Ringkjøbing«. Den henvender sig først og fremmest til de turister, der ønsker at opleve byens gamle gader. Overlærer Heldgaard har leveret en lang række tegninger, medens museumsinspektør Aarup har stået for teksten. * 11. Et nyt og spændende indslag i F|ordfesten prøves den 10. august på Torvet. Der bliver udlagt et stort skakbrædt af fliser med kæmpeskakbrikker. Tage Sørensen, Snejbjerg, formand for den vestjydske kreds af Dansk Skak Union har modtaget udfordringen til at spille mod Jørn Sloth, der i foråret blev verdensmester i korrespondanceskak. * Ernst Frich, der er auktionsmester for fjordfiskeriet, mener det er synd, hvis byen skulle miste den auktion. Han beklager dog, at papirarbejdet tager det meste af hans tid. Hans job er ikke kun at gå rundt og slå med en lille hammer. * Topgymnastik på plejehjem. Beboerne på Rindum Plejehjem skal underholdes af Ringkjøbing-Sk|ernegnens repræsentationshold. Det er første gang gymnasterne optræder på plejehjem. * 12. Den første af de fire kirkekoncerter, der er fastlagt i sommeren, bliver med et tysk kor på 35 medlemmer. Koret skal give koncert i 6 jydske byer. * Amtsborgmester Ebbensgaard er vendt hjem fra et 3-dages besøg i det svenske venskabsien Vasternorrland. Med på turen var 4 medlemmer af økonomiudvalget og amtskommunaldirektør M. Nygaard. Hvad der i forhandlingerne særlig blev drøftet var sygehusforvaltningen. I Sverige fungerer det således, at ved anmodning om hjælp bliver en sygeplejerske sendt ud, og er det ikke et akut tilfælde er der en ventetid på 3 uger før lægen kommer. Ved behandlingen hos lægen må patienten erlægge 25 kr. Her i landet har vi intet at skamme os over i lignende tilfælde var konklusionen blandt medlemmerne. Med hensyn til den offentlige trafik havde svenskerne de samme vanskeligheder som os, bl.a. fordelingen af udgifterne mellem amt og kommune. * Kvindegruppen i byen udgiver nu et blad om kræft, og artiklerne er fortalt af kvinder, der har haft sygdommen. * 14. Ved en antikvitetsauktion i Vesterhavshallen er der udbudt et rokokomøblement til 100.000 kr. Møblementet er fra 1700-tallet. * Bibelcamping på Holmsborgs 10 tdl. store grund er allerede i fuld gang. Inden åbningen er der ca. 50 telte og campingvogne opstillet på grunden. Campingen varer 16 dage, og det er 13. gang denne afholdes. Man venter som tidligere meget stort rykind. * Vanføre fra Tromsø - Ringkjøbings norske venskabsby - har været på en uges ferie i Danmark og selvfølgelig også besøgt byen og turistattraktionerne i omegnen. * Ringkjøbing Big Band er godt i gang med sommerkoncerterne, der afholdes hver lørdag eftermiddag på Torvet. * Den afsluttede tennisturnering gav klubben 20 nye medlemmer. Glædeligt for klubben var, at disse fortrinsvis var juniorer. * 15. Amtsskuet, der i år afholdes i Holstebro, bliver af samme omfang som skuet i fjor. Nyt er at familiesamlingerne i år ikke kan være med på skuet. * Fjernvarmeværket udsender i år en lille kontrolfolder, hvor forbrugerne kan indføre de månedlige måleresultater. Dette skulle bevirke at større efterbetalinger kunne undgås, selvfølgelig hvis man omgående reagerer på uregelmæssigheder. * Bo Bendixen er engageret til underholdningen ved Fjordfesten lørdag den 9. august om aftenen. * Holmsborg Bibelcamping havde mandag samlet fuldt hus, og en ny salme blev sunget og spillet for første gang. Salmen var forfattet af Henry F. Lyte, og Peter Sand har sat musikken til. Salmens navn er »Bliv hos mig, Herre«. * Englandsfarerne har igen i år stort bogmarked i Gågaden. Bøgerne sælges for 15 kr. pr. kilo og det hænder, at der er guldkorn imellem. * 16. Nordsøværftet meddeler, at man nu kan holde en velfortjent sommerferie, og at man kan glæde sig til at gå i arbejde bagefter. Værftet har 11 skibe i ordre, hvoraf de fleste er til engelske rederier. Enkelte danske ordrer er der dog også. * Forskud på Fjordfesten bliver taget den 26. juli, da CF's f jordfestmarch bliver afholdt. Det er 5. gang, denne march afholdes . * 17. Ved Aldershvilevej er et af de store beskyttelsesrum placeret. Sammen med fem andre og sikringsrum på virksomheder og institutioner skulle der være plads til byens befolkning. * Danmarks OL-håb kommer til byen for at deltage i RIBO-løbet i forbindelse med Fjordfesten. Han kaldes gulddrengen, da han er et af de største talenter inden for cykelsporten. Hans rigtige navn er Hans Henrik Ørsted. * Schuberts Plantage har nu fået kiosk, og taxivognmand Kurt Grønborg har indgået lejemål med kommunen om at drive forretning fra stedet. * 18. På de to hundepensioner i Rindum holder hunde og katte en udmærket ferie, mens Jensen og Hansen er i Spanien. På Kennel Tvistholm har man i øjeblikket 55 dyr. * »Borgerdeltagelse i kommuneplanlægning« har fået en arkitekt fra Århus, der for tiden ferierer hos sine forældre i byen, til at udarbejde et oplæg til trafikken i midtbyen. Han har for byrådet fremlagt 3 forskellige tegninger, så det kan jo tænkes, at en af dem kan blive godkendt. Arkitekten hedder Per B. Clausen. * Erhvervsrådet har sendt spørgeskemaer ud til 230 virksomheder i kommunen for at få klarhed på, om der er behov for en lokal teknisk skole. Besvarelserne behandles anonymt, og det er kun den samlede konklusion, der vil blive videresendt til de kommunale myndigheder. * 19. Amtsskuets eneste udstiller af Herefordkvæg var Sandra og Viggo Bertelsen fra Husby. Det blev de smukt belønnet for, idet de fik 2X22 og 2X23 points. * Bente Lembcke Andersen har et fuglehospital. Blandt de 20 fugle hun har haft til pasning er der også rovfugle, og 33 % af disse er restituerede og igen sat ud i naturen. * Vestkraft går for alvor ind for bygning af små kraftværker. Borgmesteren mener dog ikke, at Ringkjøbing er interesseret, da der skal bygges et stort kulfyret fjernvarmeværk i Rindum. * 21. Vestjyllands Højskole i Velling har denne weekend haft samlet 100 aktive musikere, der alle dyrker folkemusik. At det efterhånden er et kendt landsforetagende og mere endda beviser, at der også er en tremandsgruppe fra Virginia. Ikke alene aktive, men 900 musikglade mennesker - gamle, unge og børn - deltog i weekenden. * Det langvarige regnvejr - dag efter dag - har bevirket, at biblioteket og museet har haft overvældende besøg. Det samme gælder restauranterne, biografen og svømmehallen. * 22. Ragna Tang oplyser, at en folkedanserdragt koster ca. 4000 kr., men hvis man er lidt fiks på fingrene og kan sy, kan den fremstilles for 2000 kr. * Den nye arrestforvarer, Niels Jensen, er vendelbo og kommer fra en stilling som vagtmester på statsfængslet i Vridsløselille. Den 1. juni overtog han posten her. * Lions Club får besøg af 5 blinde nordmænd. De kører på tandem med hver sin fører. I gruppen er der også en spastiker, der kører på trehjulet cykel. Motionssport for handicapsektoren arrangerer turen. * 23. Vesterhavshallen er i disse dage rammen om en antikmesse, der rummer både dyre og ting til overkommelige priser. Et dameur fra 1860 vil nok vække opmærksomhed, da det er signeret L. C. Andersen, Ringkjøbing, og på bagsiden er graveret et bibelsk motiv. En violin til 250.000 kr. hører også til specialiteterne. Der er violiner for 700.000 kr. og møbler for ca. 1 mill. kr. Man håber som sidste år, at messen vil trække mange turister til. * Kunstmaler Erik Styrbjørn Pedersen, Madum, har udstilling i kommunens udstillingslokaler Torvet 12. * 24. At der er mange turister på klitten ses af, at der hos de 3 bagere i Hvide Sande daglig fremstilles ca. 20.000 rundstykker. Turisterne, mest tyskere, er ikke glade for vort rugbrød. * Bugtaleren Preben Palsgaard viste onsdag eftermiddag sin kunst på Torvet. Rigtig mange, både børn og voksne, overværede dette. * Holmsborg Bibelcamping har mange arrangementer på programmet. Forleden underholdt ca. en snes med sang og spil på Torvet. * 25. Bilforhandlerne i byen ligger inde med brugte biler for 6 mill. kr. Salg af nye biler er mindre end intet. * Selv om der er våde dage udvendig er svømmehallen både våd og livlig. Besøgstallet regnes i hundredvis hver dag. * Abelines Gård åbner døren til spinderokken, så besøgende kan se, hvordan man spandt og kartede i gamle dage.* Skolens 72 englandsfarere jublede om kap med londonerne over det dejlige sommervejr, der endelig var kommet. * 26. Legestuen i Rindum mangler ledere. Kun 1 har reageret på annoncen om hjælpere, men man håber stadig, at der viser sig en mere. To er det mindste, man kan klare sig med. * Lederen af Vasegården mener, at en god dagplejemor er bedre end en børnehave. * 17-årige Benthe Vestergaard bliver 1. august udlært som Danmarks yngste butiksassistent. Hun er udlært hos firmaet Stop i Algade. * Efter i lang tid at have været på venteliste til institutionsplads er alle forældre nu blevet tilbudt plads pr. 1. januar 1981.»28. Det gode vejr holdt folk væk fra antikmessen. Besøgstallet blev dog opgjort til 3000. Til gengæld var der stuvende fuldt på Torvet til loppemarked. Rottekongen var med til at sætte liv og kulør på dagen. * 29. RIBO-gadeløbet den 6. august får international tilslutning, idet 4 ryttere fra Luxembourg deltager. * Gunnar Frello, der i sin tid har været organist i Ringkjøbing kirke, giver kirkekoncert mandag og glæder sig til at gense sin gamle kirke. * 30. Så har rulleskøjterne holdt sit indtog også her i byen. Denne gang har moden dog den fordel, at de er lydløse. * Erland Lisbygd, der bruger alle sine kræfter på at få ungdommen til at spille badminton, er blevet belønnet med en rejse til OL i Moskva. Det er et landsdækkende sportsfirma, der her i byen er repræsenteret af Lange Sport, der bekoster rejsen for ham. * I sommerferien vil der blive investeret 1 mill. kr. til anlægs- og vedligeholdelses udgifter ved skolerne i kommunen. * 31. En stilfærdig henstilling til motorbådsejerne om at færdes mere stilfærdigt i havnen og ikke benytte det ny havnebassin til speedbådsbane, da det generer både sejlbådene og folk på havnen. * Bybrønden på Torvet er til stor glæde for de mange børn, der ikke må få en sodavand af deres mor. Her slukker de med stor fornøjelse tørsten.

Bryllup: 5. Jette Kjærgaard Jensen (datter af N. Kjærgaard Jensen, Ringkjøbing) og Erik Friis Christiansen, Skjern. * Lizzi Grønne (datter af F. Christensen, Hvide Sande) og Erik Nielsen, Ringkjøbing. * Birte Højhus (datter af Laura Højhus, Ringkjøbing) og Henning Bro, Rindum. * 26. Valborg Hansen (datter af K. Hansen, Langelandsgade 10) og Søren Pedersen, Heager.

Sølvbryllup: 27. Julius Larsen og hustru Anne, Færøgade 5. * 30. Christian Knudsen og hustru Esther, Alkjærhøj 14.

Fødselsdag: 2. Skolebetjent Karl Pedersen, 60 år. * 4. Gdr. H. C. Flytkjær, Rindum, 80 år. * 9. Arkitekt M.A.A. E. Draiby, 70 år. * 11. Fhv. boghandler Else Holm, Plejehjemmet, 85 år. * 12. Knud Erik Stenholt Hansen, Møllevej 2, 60 år. * Marianne Maabjerg, Vestergade, 80 år. * 19. Jacob Jacobsen, Damtoften 36, 80 år. *27. Ida Langberg Madsen, Vingevej 10, 50 år. * Vera Nielsen, Blomstervænget 51, 50 år. * 23. Vilhelm Jensen, Alkjærparken 27, 75 år. * 24. Jens A. Jensen (Grus), Parkvej 28, 75 år. * 29. Jørgen Mathiesen, V. Strandsbjerg 7, 80 år.' Severine Høgsberg, Alkjærparken 36, 70 år. * 31. Karen Andersen, Plejehjemmet, 70 år.

Døde: 5. Christen Gaj Christensen. * Anne Marie Juelsgaard. * 23. Aage Selvig Sørensen. * 24. Frieda Jørgensen (Botha). * 29. Chr. Christensen. * 30. N. Kr. Pedersen.

 

AUGUST

2. Boghandler N. P. Holm bliver i dag 75 år. N.P., som han kaldes i daglig tale, er efterhånden en institution i byen. Han fører i 3. generation sin boghandel videre, og har udvidet forretningen til også at omfatte kontormøbler og -artikler. N. P. har altid deltaget i byens liv, på den måde at han har været formand for næsten alle de foreninger der er. At nævne de tillidsposter han har haft og har ville føre for vidt, dog skal enkelte nævnes, Turistforeningen, Teaterforeningen, Handelsforeningen og Tennisforeningen, ligesom han i en lang årrække - fra 1935 til 1969 - var i bestyrelsen for Ringkjøbing Bank, og medlem af byrådet. * To unge kokke, John Christensen, Ulfborg og Ebbe Jensen, Ribe, har forpagtet Hotel Morten P. og agter at åbne 15. september. * Et værdigt vartegn for kunstudstillingen Rinter 80, der åbner i dag er digtersøjlen ved Østerport. Inspirationen til udsmykningen har alle kunstnerne fået fra Henning Bangsgaards smukke digte. * Hotel Morten P. åbner for en alternativ fjordfestfrokost, så de mange, der er gået forgæves til teltfrokosten, ikke skal være hjemløse. Morten P. og Sorte Louis vil kunne rumme 120 gæster. * 4. Mange var, trods det gode sommervejr, med til åbningen af Rinter 80. 28 kunstneres værker var udstillet, billedvæv, keramik, bronzefigurer, papirklip og oliemalerier kunne man glæde sig over. * Ved gudstjenesten søndag i Rindum kirke blev den nye smukke og enkle præstetavle indviet. Den er malet af Richard Lauridsen, Ringkjøbing. Præstetavlen er en testamentarisk gave fra gdr. Jens Noe. Tavlen tæller 28 navne på de præster, der siden reformationen har gjort tjeneste ved Rindum kirke. * Roklubben har fået 20 nye medlemmer, der lørdag eftermiddag måtte underkaste sig den ikke helt blide kanindåb. * 5. Ringkjøbing Boligforening meddeler, at man ikke er så hårdt presset på ventelisterne som tidligere. Ca. 200 venter i øjeblikket på bolig, langt færre end for et år siden. * Handelsskolen har 7 klasser med tilsammen 184 elever. Den nye erhvervschef Jørgen Bredvig skal undervise i data. En anden ny lærer, der kommer fra Egå ved Århus, skal undervise i engelsk og tysk. * En sidste og munter udstilling starter nu i Ringkjøbing Bank. En af landets dygtigste pibeskærere, Flemming Petersen, Borris ved Skjern, viser piber i forskellige faser af fremstillingen. Hans største marked er Japan, hvor man er villig til at betale op til 3000 kr. for en håndskåren pibe. Flemming Petersen har verdensry hos virkelige pibekendere. * 6. Vejret driller Fjordfesten. Det store telt kunne således ikke stilles op på grund af den bløde plads, og der måtte i hast fremskaffes to mindre telte i stedet for. * Nu er der igen gang i brevdueflyvningen. Sidste flyvning var fra Åbenrå, Liineburg og Berlin. Torkild Pedersen vandt sejren fra Berlin og modtog samtidig B. & V. Kristensens vandrepokal. * Fjordfestmanden, der hver fredag uddeler gevinster til de, der er i besiddelse af fjordfestheftet, er særdeles velset i Gågaden. * I løbet af 2 dage flytter Amtsvandvæsenet fra Nørredige 20 til nye lokaler på Damstrædet. Kontorarealet er øget fra 350 kvm til 1261 kvm. Da der er 32 medarbejdere er det ikke spor for meget, siger amtsvandinspektør L. Stilling. Et yderligere plus er det, at lokalerne er lyse og lækkert udstyret. * 7. Fjordfesten begynder i dag kl. 9 med at åbne en tombola på Torvet. Denne blev åbnet af borgmester N. Skytte. * Et morsomt indslag i arrangementet er lånet af en original ølvogn med de gamle bryggerheste fra Carlsberg. l! 8. Hans Henrik Ørsted - bronzemedaljevinderen ved OL i Moskva - var absolut vinder af RIBO-løbet, idet han kom i mål 2 minutter før den nærmest følgende. * Gågaden fejrer fødselsdag i dag med kaffe og kage ved lange borde. Blandt gæsterne var både børn og ældre, selv i rullestole fra plejehjemmet. CF stod for kaffebrygningen som tidligere år. 7000 kopper kaffe blev skænket og 400 stk. kanelkage, leveret af bagermester Aage Hvidberg, blev bortrevet på 7 minutter. Fødselsdagsgæsterne har nok ikke fået morgenmad, inden de tog hjemmefra. * Amtsrådet skal bevilge nyt socialcenter til 10,8 mill. kr. Bevillingerne skal dog fordeles over 3 år. Entrepriserne er fordelt til mange forskellige håndværkere, som det her vil føre for vidt at nævne. * Amtsgymnasiet starter det nye semester med 178 elever med 93 2.g'ere, som startede sidste år, og 85 i 1 .g i år. * 9. Med amtets nybygning bliver der plads i de ledige lokaler til andre institutioner. Embedslæge og amtsankenævnet får plads i amtsvandvæsenets tidligere lokaler og Alkoholambulatorium rykker ind på Tangsvej 21. * I dag er der i anledning af fjordfesten pudsning af flisen på Torvet, der angiver Ringkjøbing som årets by. Den store frokost med 500 deltagere finder også sted i dag kl. 12.45. Derudover er der spillemænd i Gågaden, udendørs restaurant åbner og der er dans i teltene fra kl. 21 til 1.45. Men hovedpunktet er vel nok optræden af »Linie 3«. Hvem der har set dem i TV er vel ikke i tvivl om deres stormende succes, der på en aften gjorde dem landskendte. Det er 3 unge skuespillere fra Århus, der pludselig er blevet berømte. * 11. 3000 oldtidsminder i amtet - i alt væsentlig oldtidshøje - skal i fremtiden med tilsyn overgå fra fredningsstyrelsen til amterne. * Fjordfestens sidste dag. For alle de mange alternativer må søndagens vognoptog dog ikke glemmes. Mere end 21 pyntede vogne deltog med mange storartede ideer fra firmaer og foreninger. Vinder blev Ragna Tangs blomstersmykkede folkedansere, der gav prøver på dansen gennem tiderne. En revy skrevet til dagen - med lokale hip og sange - gjorde formidabel lykke. * Politiet havde 3 mand stationeret, men der blev ikke brug for deres medvirken, da alt forløb »stille« og roligt til fjordfesten. * 12. Amtet vil have sit eget EDB-system til løsning af sygehus- og sygesikringsopgaver. * Det kristne Gymnasium bliver i dag taget i brug. 105 elever og hele lærerstaben samles i auditoriet til orientering om skolens ordensregler og dagsorden for kostskoleelever. Økonoma Ruth Vraa leder køkkenet og medhjælpere, der hver dag skal sørge for kosten til 80 elever. * Nordsøværftet afleverede i dag den 994 brt. store »Brentwood«, der er bygget til en engelsk reder. * Sejlklubben har i weekenden arrangeret en 24 timers kapsejlads kun for sejlbåde. * Linda Johannesen, uddannet trompetist ved Det kgl. Musikkonservatorium i København, giver i aften koncert i kirken sammen med organist Ulrik Spang-Hansen. * 13. Amtsrådet tager nu initiativ til at foreslå en uddannelse af kirurgiske speciallæger, så de i fremtiden er så bredt uddannede, at de kan fungere som overlæger på et lille sygehus. Oplysning fra formanden for sygehusudvalget. * Amtsrådet har udpeget en ny forstander for voksenundervisningscentret her i byen. Det er lærer Jørn Søndergaard, Lem, der afløser Chr. Stenderup Jensen. * 3 flotte cykler blev i går overrakt vinderne af Cykl' 80. Vinderne bor alle i Rindum. * 14. Egnsudviklingsrådets forretningsudvalg har bevilget 2 virksomheder i amtet hver et lån på 2 mill. kr. Det er firmaer inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien og et lån på 1,6 mill. kr. til en virksomhed i møbelindustrien. * Som noget nyt vil der i boligforeningens planlagte byggeri - Alkjærparkens 3. afdeling med 70 lejligheder - blive 7 lejligheder specielt indrettet med henblik på pensionister og handicappede. * Nedgangen i fjordfiskeriet er for en væsentlig del afvandingen af Holmbo Kær. Fisker Niels Thøgersen siger, at det bliver sværere og sværere at tjene en dagløn på fjorden. * Adgangsvejen til Alkjær Stadion fra Sdr. Ringvej vil nu blive asfalteret. Byrådet har frigivet 155.000 kr. til projektet. * 14. Sølvsmed Jørgen Hvidtfeldt ophører 1. september med sin sølvsmedie i Algade. Hvidtfeldt, der er århusianer, vil tilbage til sin fødeby. Når forretningen ellers har været tilfredsstillende, må det vel være hjemve, der er grunden. * 15. Museumsforeningens overskud ved tombola var så stort, at man nu planlægger en udflugt for medlemmer til de museumsmæssigt interessante steder på egnen. * En af Ringkjøbings store fagforeninger, Dansk Metal, er flyttet i nye lokaler på Holmegårdsvej 2, efter i en lang årrække at have haft til huse i Østergade. Flytningen blev markeret ved en reception. * John Sørensen var glad, da han først på sommeren kunne åbne byens nye musikhus Bagbutikken. I dag er det en dybt skuffet mand, der må lukke på grund af for ringe tilslutning. * 16. Ringkjøbing amt markerede sig i 1979 som noget af et kraftcenter på det erhvervsbyggemæssige område. I hele landet blev Ringkjøbing kun overgået af Nordjyllands amt, hvad angår erhvervsbyggeri, industrivirksomheder, landbrugs- og butiksvirksomheder. * Så er restauranten i Schuberts Plantage klar til at modtage gæster. Fru Annie Grønborg klarer restauranten, mens hendes mand fortsat driver taxiforretning. * Museet og filialen »Strandgården« har i 1979 haft et flot besøgstal. Hvert sted 8000 personer. * Rinter 80 har efter afslutningen udtrukket 3 gevinster. Det er pengegevinster, der giver adgang til køb af kunst på udstillingen. * Børge Juhl Tomasen har startet træproduktion i de lokaler på Byskellet, hvor Brdr. Knudsen tidligere har haft lager af frugter. Formidlingen er sket gennem erhvervschef Jørgen Bredvig. Tomasen har tidligere i 10 år været værkstedsleder på Fyn i et værksted for adfærdsvanskelige. Inden lokalerne kunne tages i brug måtte der ofres 130.000 kr. på et klimaanlæg, et krav fra miljømyndighederne til et sted, hvor der daglig skal arbejdes med lakering. * Den første aldersintegrerede børneinstitution er startet på Vasegården i Rindum. I den anledning er der åbent hus både for børn og voksne.» 18. En af byens kendte skikkelser, advokat Svend Påbøl, er død i en alder af 68 år. Han har gennem 30 år drevet sagførerforretning i byen og har stærk tilknytning til egnen, da han er barnebarn af J. C. Christensen, som alle vel kender. Han færdedes meget i byen og holdt navnlig af at få en passiar med fiskerne og de, der kom på havnen. Han var også naturelsker og i fritiden gik han på jagt og tog på fisketure og havde fritidshus i Hvingel, hvor han opholdt sig, så snart det kunne lade sig gøre. * Et kombineret mandskab fra Lemvig og Ringkjøbing deltager i weekenden i danmarksmesterskabet for 4 årers inrigger i Sorø. * 19. De økonomiske vanskeligheder i tiderne afspejles i en fordobling af tvangsauktionsbegæringer, i år til 1. august 111 mod 60 sidste år. * Vor lokale digter, Henning Bangsgaard, har fået sat melodi til et af hans smukke digte »En duft af sommer«. Peter Sand har komponeret melodien. * Planteavlskonsulent L. Thyssen meddeler, at ca. 25 % af høsten er med godt udbytte bjærget på Ringkjøbingegnen. Høsten er dog vanskelig efter al den regn, vi har fået i sommer. Ligeledes meddeles, at kartoffelkampagnen er i gang. Der går daglig 130 lastvognslæs igennem fabrikken i Karup. * 20. A. Rasmussens Bogtrykkeri ved Svend Aage Jacobsen får stadig interessante kulturelle opgaver overdraget. Senest Jens Birkemoses skitsebog »Newtons Night«. Det er et supplement til Birkemoses udstilling på Ny Carlsberg Glyptotek, en tro kopi af en bog han selv har udført med arbejdsnotater og stikord, altså en reproduktion af hans tegninger og skrift. Ligeså usædvanligt er heftet »Blues in F«, der er et værk på brunt papir med tegninger af svenskeren Krister Follin og tekst af den i København bosiddende amerikaner Leonard Malone. Opgaven er overdraget af Forlaget Sommersko. * Endelig er der kommet en løsning på affaldsproblemet i Ringkjøbingområdet. Affaldet skal i fremtiden køres til den store fælleskommunale losseplads i Fasterholt. * 21. Cykelrytteren Hans Henrik Ørsted, der deltog i og vandt gadeløbet ved Fjordfesten, har nu tegnet kontrakt med SodaStream. Denne har retten til at bestemme, hvilke løb han skal deltage i. Han er nu professionel og skal uddannes som sælger, fortæller direktør Poul Erik Bæk. * Indendørs træning i håndbold og fodbold er nu startet i alle hallerne her på egnen. * 22. Ringkjøbing er efterhånden blevet en musikby med mange koncerter af meget forskellig slags. Kræs havde med Thomas Jensen, bedre kendt som Fisker Thomas, koncert på Hotel Ringkjøbing, og med 100 tilhørere var arrangørerne godt tilfredse. * Et par dage efter var der kirkekoncert med det engelske ægtepar Yvonne og Peter Seymor. Yvonne synger, og Peter Seymor spiller orgel og cembalo. De har flere gange optrådt og altid for en fyldt kirke. * Den stærke storm har for mange været særdeles ubehagelig, dog mest for Højspændingsværket, der havde mange udrykninger til skader. * 23. Erik Pallesen har stor succes som leder af Ungdomsgården. Ikke så mærkeligt, da alle de unge til stadighed bliver beskæftiget. P.t. hentes bøger på biblioteket om negre og indianere, hvor der fortælles om deres levevis. Der bliver så fremstillet klædningsstykker, indøves lege og danse, og også madvanerne bliver indgående studeret. Børnene laver selv sæbekassebiler og deltager i amtsmesterskaberne i denne »sportsgren« i Holstebro. Ligeledes skal de unge være med til at plante læhegn. 200 er faste gæster på Ungdomsgården, og denne har dermed fuld belægning. * 25. I weekenden holdt Set. Georgs Gildet indvielse af et nyt hus skænket spejderne. Nybyggeriet ligger på et areal skænket af Brogaard, Hee Dyrepark. * 26. Nu er der igen gang i diskussionen om Torvet og Kirkepladsen. Der har lige været møde med menighedsrådet og teknisk udvalg, og på mandag indbydes borgerne til møde i Rådhushallen for at fremlægge deres syn på pladsernes fremtid. * Byen har fået en ny forretning på Sønderbyvænget 1. Det drejer sig om en dragtudlejningsvirksomhed, og indehaveren hedder Inge Hansen. Hun og hendes mand har i 10 år drevet en tilsvarende forretning i Møldrup. * Politiet fordobler patruljetjenesten om aftenen og natten. En frivillig forsøgsordning har gjort politiet betydelig mere effektiv end hidtil. Det er blevet til en ekstra patrulje fra kl. 18-02. * Gerda Kloch Larsen, Gågaden 15, er død. Som ung blev hun uddannet inden for guldsmedebranchen hos guldsmed Cortsen, Nykøbing M. Senere fik hun ansættelse hos guldsmed Lauritz Larsen her i byen, og da dette blev »kærlighed ved første blik«, blev de gift året efter. I alle årene til sin død har hun været en flittig og dygtig forretningskvinde, der var afholdt i den store kunde- og vennekreds. Hun delte ligeligt sin tid mellem forretning og familie. * Ulla Lambæk i Rindum, 19 år, har skrevet en bog om »Joakim«, der begyndte som et andeæg på et oliefyr og er nu så delvis tam, at den stadig kommer tilbage til udrugningsstedet og dens »mor«. * 27. Ved Grønbjerg er der en udgravning, der arkæologisk set er en guldgrube. Det drejer sig om et stærkt sammenskredet voldanlæg fra vikingetiden. Udgravningen begyndte i 1978 og fortsattes i 1979 og i år. Efteråret sætter dog en stopper for yderligere gravning. Nationalmuseets folk kommer igen i 1981. Udgravningen ved Omgaard er dateret tilbage til år 970. * Discotek Picasso har fået ny forpagter, Andy Heap, der vil lukke op snarest muligt, og derfor arbejder i døgndrift for at gøre den så tiltalende som muligt. * 1. budgetbehandling skal ske 10. september. Borgmesteren mener, at skatteprocenten måske kan holde - højst en beskeden stigning. * 28. Bevægelsen Amnesty International har ca. 70 grupper her i landet. Hidtil har der ikke været nogen i amtet. Det er der nu rådet bod på, idet sognepræst C. V. Fogh-Hansen, bestyrer Carl Erik Fogde og skoleinspektør K. Poulsen har oprettet Ringkjøbing-Gruppen. * Alko-Cirklen i amtet slutter nu, idet arbejdet er lagt sammen med KFUM's sociale arbejde. * Undervisningsministeriet har meddelt skolevæsenet, at der nu kan oprettes børnehaveklasser ved alle skoler fra i år. * Kornfirmaerne er nu i døgndrift for at modtage alt, hvad mejetærskerne kan klare. Meget tyder på, at høstresultatet i Vestjylland bliver bedre end landsgennemsnittet. * 29. Da mange formentlig ikke har set Det kristne Gymnasium indvendig, vil skolen gerne vise dette for offentligheden og holder åbent hus lørdag formiddag i to timer, så interesserede kan aflægge besøg. * Fiskehjørnet har udstilling af en havmus. En fisk, der er yderst sjælden i disse farvande og farlig, da den har giftpigge.!! Kunstudstillingen Rinter 80 har af sin salgssum lagt 1600 kr. til side for efterhånden at kunne blive en selvejende institution. Kunstnerne har betalt 10 % af deres salgssum. Det er disse penge, der er henlagt til begyndelsen til en fond. * 30. 71 handicappede har i den sidste uge gæstet byen. De har haft bopæl på Hotel Fjordgården. 28 er i kørestol og 24 dårligt gående. 17 samaritter og to chauffører benytter deres ferie til at hjælpe med turen. Gæsterne kommer fra Frederiksborg amt og har været på tur langs kysten, til Vedersø, Hvide Sande og Holstebro. Alt i alt, siger lederen Rigmor Larsen, en overordentlig vellykket tur.

Bryllup: 1. Annemarie Christensen (datter af skoledirektør Chr. Christensen, Alkjærhøj) og Chr. Bjerre, Rømø. * 4. Lisbeth Hedegaard (datter af vognmand Hedegaard, Tvis) og Carsten Thordrup, Ringkjøbing. * 9. Helga Bækdal Jensen (datter af Jørgen Jensen, Velling) og Børge Nielsen, Heboltoft. * 15. Ella Søndergaard, Ringkjøbing og Jørgen Kjær Jensen, Tarm. * 16. Gitte Møller (datter af Bertel Møller, Ringkjøbing) og Jens Lykke Kjeldsen, Ringkjøbing. * Ingrid Elisabeth Haakonsen (datter af J. Haakonsen, Ringkjøbing) og Finn Guldhammer Kristensen, Aabyhøj. * 23. Karen Borup Christensen (datter af dommer Christensen) og Ove Bøgehøj Jakobsen, Vejen.

Kobberbryllup: 10. Malermester Leo Orloff og hustru Jette, Færøgade 11.

Jubilæum: 5. Julius Larsen, Færøgade 5, 25 år ved Kriminalforsorgen.

Fødselsdag: 2. Boghandler N. P. Holm, Algade, 75 år. * 3. Jens Frydenvang, Røgind, 50 år. * 7. Hedvig Korsgaard, Kronager 1, 80 år. * 8. Bergliot Jensen, Fjordvang 2, 60 år. * 12. Kirstine Dalsgaard Jensen, V. Strandsbjerg 6, 80 år. * 15. Anne Dorthea Pedersen, Enighedsvej 15, 60 år.* 18. Maren V. Pedersen, Godthåbsvej 12, 85 år. * 28. Peder Damgaard Tronhjem, Ibsensvej 3, 60 år.

Døde: 10. Aase Ustrup. * 14. Kathrine Lauridsen. * Jensine Pedersen. * 15. Svend Påbøl. * 17. Emma Noesgaard. * 19. Maren Kathrine Nielsen. * Anna Kjeldsen. * 24. Jørn Frits Pedersen. * Gerda Kloch Larsen. * Jens Engelbrecht Nielsen.

 

SEPTEMBER

I. Ringkjøbing Amts Dagblad fylder i dag 100 år. For at gøre dette så festligt som muligt har bladet indbudt til en tegnekonkurrence for børn i alderen indtil 14 år. Tegningerne bliver udstillet i Rådhushallen fra 22. september til 11. oktober. De vil da blive bedømt og præmier uddelt til de bedste. * Skolens idrætslegat indstiftet af skoleinspektør Bøgner er i dag uddelt til 2 elever, Lissi Ibsen og Søren Skyum. For at få legatet kræves, at man er en dygtig sportsudøver og en god kammerat. * Ringkjøbing Forsvarsbrødre afviklede søndag under festlige former årets fugleskydning. Der var et halvt hundrede deltagere, og de gik med fugleskydningsorkestret i spidsen til Damtoften for at afhente sidste år fuglekonge Poul Jacobsen. Som en morsom detalje kan nævnes, at der var deltagere fra Stockholm og Bremen. Efter skydningen styrkede man sig ved gule ærter. * Ringkjøbing Gården har i weekenden deltaget i det store garderstævne i Auning. De blev placeret i den bedste trediedel. * 125 fulgte opfordringen til at se det kristne Gymnasium inden døre. Foruden oplysninger og besvarelse af mange spørgsmål blev der trakteret med kaffe. * Et ægtepar fra Ikast, gårdejer Georg Thygesen og fru Kirstine, har oplevet et tekstileventyr, som er kommet Ringkjøbing til gode. Foruden at passe deres landbrug begyndte de at sy, og i løbet af en snes år har dette initiativ udviklet sig til Trikotagegården i Herning med 100 ansatte, textilvirksomheden Tytex og filialen her i byen med 70 beskæftigede. To sønner har selv startet virksomhed, og en tredie, der læste jura, er nu formand for Trikotagegårdens bestyrelse. * 2. På borgermødet i rådhushallen oplyste borgmester N. Skytte, at der i byrådet er flertal for at Priorgården bør bevares. Der var ca. 100 deltagere i mødet, men heller ikke her var der enighed om Priorgården. * Omsorgsarbejdet for folke- og invalidepensionister er nu startet i alle kommunens byer. Dagcentret i Grønnegade 21 har åbent daglig, og der er forskellige aktiviteter hver dag. * 3. Filmklubben starter nu med indtegning af medlemmer den første aften. Formanden, overlæge Graven Nielsen, siger, at det er blevet lettere at drive klubben, lettere at få gode film og medlemstallet er tilfredsstillende. * Efter at turistsæsonen nu synger på sit sidste vers, er opgørelsen, at der har været flere turister end nogensinde. Forretningsfolkene har også været godt tilfreds med handelen. De fleste fremmede har været fra Tyskland. * Ringkjøbing Billard Klub har fået nye lokaler på Østertoften 6. Det er Frede Rasmussens tidligere snedkerværksted, der til dels ved frivilligt arbejde er istandsat. Der holdes åbent hus lørdag den 6. * 4. Meteorologisk Instituts endelige opgørelse over sol og regn i sommermånederne var de mest våde i over 100 år. De første målinger begyndte i 1874. * 4. Formanden for Varmeværket fortæller, at efter at arbejdet i marken nu er begyndt regnes der med, at det kulfyrede varmeværk i Rindum kan starte i januar. * Holmegaardsvej skal nu udbygges på strækningen fra Vasevej til Kirkebyen. Vejen, der er 5 meter bred, skal ændres til 6,5 meter. * 5. Vestjyllands Udviklingsråd har til Hannover Messen 1981 modtaget tilmeldinger fra en halv snes virksomheder. Det er tanken, at der skal gøres et fælles fremstød for midt- og vestjydske produkter. * Ester Dalgaard-Knudsen skriver i Dagbladet en aldeles fremragende artikel om frilægningen af kirken. Hun mener, at Priorgården absolut skal nedrives og påpeger både det negative og positive for kirken og kirkepladsen. * Teaterforeningen åbner sæsonen med abonnementsstigning og en forestilling, hvor Tove Maes medvirker. * Tuborg Bryggeriets 100 års fødselsdag markeres her i byen ved en koncert i Alkjær Lukke, hvor Bamses Venner og West 58th Street Stompers musicerer. * De 9 bilforhandlere, der sælger nye biler, er gået sammen om et åbenthusarrangement den 13. og 14. september. * Ungdomsskolen har i år tilbud på flere nye fag. Der er tilmeldt 450-500 elever, og ungdomsskoleinspektør Axel Moe er mere end godt tilfreds. * Turistmotellet på hjørnet af Bildtsvej og Herningvej vil nu blive indrettet til ni ejerlejligheder. * 6. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at en garanti på 10.000 kr. bliver bevilget til støtte for Ringkjøbingugen i København i skolens efterårsferie. * Det kostede 200 kr. at ville svømme over havnen. Det lykkedes ikke, og han måtte bjærges af Falck, da han var halvvejs. I alle tilfælde blev det et kostbart væddemål. * 8. Sejlklubben havde denne weekend kapsejlads om klubmesterskaberne. Der deltog 19 både delt op i 4 klasser, der hver sejlede 4 sejladser. * 9. Amtsrådet regner på årsbasis med en udgift på 25 mill. kr. til bustrafikken. Budgetarbejdet har i år været ekstra stort og er allerede startet i marts måned. * 9. Kommunen har nu åbnet for ansøgning om tilskud til varme for pensionister. * Kommunen har anskaffet en specialmaskine fra Tim Maskinfabrik, beregnet til arbejde med afskrælning af vejrabatter. Det er sikkert verdens første af sin art. Det har taget 7 år at udvikle den. * Kommunen har en dækningsgrad på 41,6 % hvad angår pladser i dagpleje og børneinstitutioner i alderen 0-6 år. * Børn i trafikken er manifesteret i en rullende udstilling, som Rådet for Større Færdselssikkerhed i denne uge har på Torvet. * 10. Falck har fået et nyt udrykningskøretøj. Det skal kunne klare opgaver både på og under vandet. 2 svømmedykkere ventes ansat ved stationen her i byen. * Som den første kommune herhjemme indbyder Ringkjøbing 150 erhvervsvirksomheder til at oprette en gratis permanent udstilling i et lokale ved erhvervskontoret. Borgmester N. Skytte mente, at dette lokale kunne udnyttes bedre, og erhvervschef Jørgen Bredvig tager sig af det praktiske. * 11. Ved byrådsmødets budgetforslag måtte borgmester N. Skytte beklage, at der måtte afsættes færre penge til anlægsbudgettet, hvis den af ministeriet påbudte udgiftsramme skulle holdes. Til gengæld er der i de foreløbne år gennemført en meget høj anlægsaktivitet, så de mest presserende investeringer er udført. * Slagtermester Iver Iversen, Algade, er en flittig deltager i konkurrencer. Senest har han deltaget i den tredie internationale fagkonkurrence i Østrig med 3 produkter. En spegepølse uden farve, en leverpølse uden fedt og en malakoffpølse også uden farve. For alle 3 produkter fik han sølvmedalje. * Der stilles store forventninger til Ringkjøbingugen i København. Det går også tilfredsstillende med tilsagn om penge til projektet . * 12. Cyklen er nu for alvor blevet vort transportmiddel. Cykelhandlerne her i byen forventer mindst 1000 stk. solgt i dette år. * Voksenundervisningen for Ringkjøbing-Holmsland starter i disse dage med en ny leder, Jørn Søndergaard, og flere hold end nogensinde. * Blodtryksautomaten fra Ringkjøbing, fremstillet af Carl Johan Feddersen, er ved at blive solgt og stillet op i så fjerne lande som Thailand, Brasilien, Ægypten og Singapore. *RIF fortsætter sine pauseaktiviteter, når serie 1-fodboldholdet i weekenden har kamp. Det er opvisning i springgymnastik denne gang. * 13.1 dag åbner Morten P. igen, og lad os så håbe for de to unge mennesker, der har forpagtet den, at de igen kan føre den frem til den udmærkede spiserestaurant den tidligere har været under fru Nita Christensen. * Schæferhundeklubbens kreds 32, Ringkjøbing, arrangerer stort skue på cirkuspladsen. Der er anmeldt mere end 100 af de smukkeste hunde fra Fyn og Jylland. Ikke alene smukke, men også i højeste klasse som avlsdyr. * Til glæde for borgerne meddeles fra byrådet, at skatteprocenten er uændret 14,5. * Ringkjøbingegnens Husflidsselskab, der blev stiftet for få uger siden, har for at gøre opmærksom på foreningen haft en levendegjort udstilling i Rådhushallen. Fem unge kvinder viste, hvordan husflidsarbejder fremstilles. * Endelig lykkedes det for Folkemusikforeningen Kræs at få stor tilslutning til deres koncert i Vesterhavshallen. 350 overværede »De gyldne Løver«s musik. l! 15. Ni autoforhandlere havde i weekenden åbent hus med 300 biler, både nye og brugte, til salg. Besøget var godt, og salget tilfredsstillende. * Racerbådskøreren Jens Ove Hansen har deltaget i et stævne i Vejle, hvor danmarksmesterskaberne blev afgjort. Han vendte hjem med sølv - et sølvkrus og en brevpresser. * Sejlklubben afviklede i weekenden mesterskabssejladserne for laserbåde. Ringkjøbing beholdt det jydske mesterskab, men titlen skiftede ejer fra Mogens Grimstrup til Benny Andersen. * 16. En Kaj Munk-entusiast, Egon Løvbirk, Vejle, der har en meget stor Kaj Munk-samling, både bøger og breve, udstiller denne samling i disse dage i Sparekassen. * Varmeværket på Kongevejen er gået over til en anden slags olie, hvorved der skulle kunne spares 400.000 kr. årligt. Det betinger dog, at der skiftes nye brændere ud, men selv om de er kostbare, kan de tjenes ind på 1 år. * 17. En gangtunnel øst for Alkjærskolen under jernbanen skulle i løbet af efteråret blive en realitet. Forhandlingerne mellem DSB, Ringkjøbing kommune og et Vejle-firma er afsluttet, så støbeformene kan sættes i produktion. Gangtunnellen bliver firkantet i stedet for rør. * Autoforhandler Schelde Hansen har været heldig. Han har vundet en rejse i en hjemlig kappestrid om det største salg af det japanske bilmærke Daihatsu. Dette er belønnet med en rejse til Japan, og på hans fødselsdag den 27. september starter han på denne. Rejsen omfatter 8 dage i Japan og 2 dage i henholdsvis Hong Kong og Bangkok. * Et rækkehusbyggeri i den indre by skal nu sættes i gang. Det er arealet Vestergade 5-7, der ejes af arkitekt E. Draiby. Der har været licitation, og husene skulle være under tag inden vinter, og således være klar til indflytning i foråret. Tanken er at sælge dem som ejerlejligheder. * 18. Ringkjøbingegnens Mejeriselskab har modtaget 49 ansøgninger om EF-støtte. Hvis ikke landmændene modtager dette, overvejer de at nedlægge kvægbesætningen, hvilket er meget beklageligt, da det er store mælkeleverandører. * Teknisk udvalg har modtaget rapporter om 31 broer i kommunen. Et ingeniørfirma har undersøgt disse, så man kan prioritere, hvilke der trænger hårdest til vedligeholdelse. * Irma Jakobsen, der i 32 år har drevet smørrebrødsforretningen i Algade, har nu besluttet at holde op. 11 800 elever fik den skuffelse, at idrætsdagen blev aflyst på grund af regn.!1 Fjordløbet er efterhånden blevet så populært, at der i år er tilmeldt 251 deltagere. Alderspræsidenten er 66 år.' 19. Byen får i weekenden besøg af 300 fartglade motorcyklister. Det er Ringkjøbing Motorcykelklub, der har inviteret vennerne til et træf. Alt er i orden, og der startes med at stege 900 frikadeller til de sultne gæster. * Tømrer Leif Skovgaard Hansen åbner et »gør det selv«-lager på Herningvej 30. Der bliver dels udstilling, dels lager for køkken- og garderobeskabe. * Arbejdsmarkedsnævnets Sekretariat i amtet har fremsendt opgørelse over de momsregistrerede virksomheder. Der er 454. * 20. Samvirkende Jydske Turistforeninger oplyser fra årsmødet, at turistsæsonen i de vestjyders land har været tilfredsstillende. * Spejderne gør hvad de kan for at hjælpe børn i nød. I dag pudser de sko på Torvet og har desuden en fiskedam og en kastebod. * Nordsøværftet har i dag søsætning af en 499 brt. coaster. Det er den anden af denne størrelse, der bliver leveret til et gammelt familierederi i Marstal. Det er den syvende nybygning til Kromannrederiet. * Der bliver ikke danseskole her i byen i år, da Hotel Ringkjøbings sal skal bygges om. * Elever fra skolen her vendte fredag hjem med et danmarksmesterskab, opnået ved folkeskolens atletikstævne på Østerbro Stadion i København. * 22. I går søndag var der ballonopstigning over byen. Som gæster var borgmester N. Skytte og sparekassedirektør K. Møller Nielsen med. Opstigningen skulle egentlig have fundet sted ved Fjordfesten, men da var vejret ikke til det. Ballonskipper var Hans Larsen, Århus. Grænseforeningen for Ringkjøbing og Omegn har ved årsmødet haft besøg af vennerne fra Sydslesvig. * 23. Kommunens arbejdere er nu i gang med sidste fase af Ndr. Ringvej. Når dette er slut er vejen ført igennem til Holstebrovej. * Amtsvandvæsenet har nu fået samling på sin arbejdsplads. Det er i nybygningen på østsiden af Damstrædet. Tidligere har det haft til huse i 2 villaer og sygeplejerskebygningen. De nye lokaler blev ved en reception vist for ca. 100 gæster. * Teaterinteressen er i år stærkt stigende, oplyses det fra Teaterforeningens generalforsamling. Abonnementstegningen er allerede nu betydeligt større end sidste år. Amatørteatrene er også vældig i gang med vinterens opførelser. * 24.1 anledning af Ringkjøbing Amts Dagblads 100 års jubilæum har der i avisen været en spalte »De skal fejres«. Vinderen af denne konkurrence blev Gerda Jensen Lystbæk, og præmien blev en festmiddag på Hotel Fjordgården. * Der er på kirkegården indrettet en urnehave, omkranset af et lavt dige og store løvtræer. * EBM-ejendommen, Gågaden 9-11, er af Kaj Jespersens arvinger solgt til fabrikant Ole Søm, Lem. * 25. Menighedsrådet ansøger om at få en hjælpepræst. Det er få sogne, der er så store uden at der er et kapellanembede. Og om det standende emne, Priorgården, ønsker menighedsrådet denne fjernet. * Musik og Ungdom åbner sæsonen med den første koncert i Rådhushallen. Det er Holstebro Amatør-Symfoniorkester, der spiller under ledelse af Willy Stolarczyk og Finn Østergaard som solist på cello. * Ligeledes opføres lidt senere en opera i koncertform. Det er musikere fra Vestjydsk Musikkonservatorium i Esbjerg og Varde Kammerkor, der opfører »Dido og Æneas«. Det sker også i Rådhushallen. * Aktiv dansk kampagne i byen. Der vil blive gjort særlig meget ud af den »Køb dansk« kampagne som landsforeningen Dansk Arbejde gennemfører over hele landet i tiden fra 15. til 31. oktober. * 26. Den ny cirkel af 1980 afløser Alkocirklen og har fået en god start. Kun 3 uger efter foreningens stiftelse er der ca. 20 medlemmer og en snes støttemedlemmer. * Musik og Ungdoms første koncert havde samlet 100 interesserrede tilhørere. * Skolen har i sidste uge samlet 3000 kr. til det tørkeramte Afrika. * Det kristne Gymnasium har fra Kong Christian d. 10.'s Fond modtaget 10.000 kr. * Så er det alvor med overlæge Finn Jensens afgang fra sygehuset. Dette vil ske til juni 1981. * 27. Igen et indslag i Ringkjøbing Amts Dagblads 100 års jubilæum. Streamers bag på bilen med reklame for bladet gav gratis kvartalsabonnement til 3 læsere. * Byen er i de sidste år vokset betydeligt mod øst, så der har været planer fremme om, at oplandsbusserne skal virke som bybusser. Endnu er dette dog ikke klarlagt. * Advokat Jørgen Krogh, Torvet 20, åbner filial i Hvide Sande. * Inden næste byrådsmøde vil kulturudvalget gå i tænkeboks for at finde ud af, hvordan man kan forskønne anlægget i Alk)ær Lukke, og hvordan der kan skæres ned på de store olieudgifter til haller, forsamlingshuse m.m. * 29. Årets store vestjydske lotteri er startet i dag. Det er Lions Club i Lemvig, Videbæk og Ringkjøbing og i år er Ulfborg-Vemb også deltagere. Der bliver i år 150.000 nr. å 2 kr. Når alle gaverne er samlet vil lodseddelsalget begynde 3. november. * Lørdag blev en både festlig og travl dag for personale og beboere på Aldershvile. Da kunne der flyttes fra den gamle fløj til de 18 nye værelser i nybyggeriet. Hele personalet, også de der ikke indgik i lørdagens vagter var behjælpelige. Der var stor tilfredshed med de nye værelser. Som afslutning på dagen samledes alle til en festmiddag i den nye spisestue, som dermed blev taget i brug. * Byens nye kælderværtshus, Slippen, der ligger mellem Gågaden og Kirkepladsen, åbnede i lørdags med besøg af 400-500 gæster, der alle fik en forfriskning. Søndag var besøget fortsat stort, men nu er Slippen inde i den normale gænge. Slippen ønsker at løfte arven efter Sorte Louis, der er forsvundet i sin oprindelige skikkelse. * 30. Landbrugs- og fiskeriminister Poul Dalsager vil på Hotel Ringkjøbing holde foredrag om den aktuelle situation for landbruget og fiskeriet. * Høj Madsens mor blev vinder af Billed-Bladets konkurrence. Præmien var en tur for 4 til Florida i USA. Nu kan hun så flot invitere mand og to sønner med, og alle glæder sig naturligvis. * Ragna Tangs folkedansere er med et hold på 35 inviteret til en uges opvisning i Schweiz og Frankrig. * Den 1. oktober overtages smørrebrødsforretningen »Favoritten« i Algade af smørrebrødsjomfru Inge Bruun. Hun har tidligere arbejdet i forretningen. * Tømmerhandler Henry Kjeldsen har købt Vestjydsk Byggemarked i Staby og Lem med overtagelse 1. oktober.

Bryllup: 21. Inge Olsen og Hans Kirk, Ringkjøbing. * 27. Ruth Ebba Graversgaard (datter af Emma Graversgaard, Markskellet) og Lars Hedegaard Pedersen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 24. Hans Christensen og hustru Esther, Heboltoft 19.

Fødselsdag: 3. Søren Marius Jensen, Holstebrovej 112, 70 år. * 8. Helle Rasmussen, Rønneallé 10, 80 år. * 10. Anton Kr. Jepsen, Enighedsvej 18, 70 år. * 14. Anne Olesen, Markskellet 15, 50 år. * 17. Ruth Andersen, Vellingvej 13, 50 år. * 20. Elly Mortensen, Bygvænget 2, 60 år.

Døde: 1. Frands Jensen. * 6. Kristian Bertel Svendsen. * Jens Peder Poulsen. * 14. Helmer Svendsen. * 17. Kr. Jensen. * 21. Hans Peder Bendixen.

Til top