Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1981

Ulrik Plesner og Ringkjøbings huse

Af museumsinspektør Jens Aarup Jensen

Der tales i disse år meget om bybevaring og Ringkjøbings gamle huse, og undertiden hører man også arkitekten Ulrik Plesners navn omtalt. Da jeg blev opfordret ti I at finde et emne til årbogen, lå det meget lige for at forsøge at give en kort beskrivelse af den indflydelse, Ulrik Plesner har haft på Ringkjøbings bybillede.

Normalt arbejder museet med de lidt ældre tider end Plesners virkeår, der faldt i tiden mellem århundredskiftet og første verdenskrig. Men i marts 1980 arrangerede museet med kortvarsel en udstilling om Ringkjøbingtorv suppleret med et afsnit om Plesner. Selvom mange fik set udstillingen, er det jo ikke altid muligt at huske de konkrete oplysninger, som man undertiden har brug for at søge tilbage til. Da der ikke til udstillingen blev udarbejdet noget katalog, der kunne have gjort fyldest i den henseende, skal der i det følgende rådes en slags bod herpå. Den nærmere anledning til udstillingen var i øvrigt, at Ringkøbing kommune udskrev sin arkitektkonkurrence om torvets fremtidige udformning samtidig med, at museet fra Herning Museum fik tilbud om at låne en nylavet plancheudstilling om Ømhøjbanens stationer, der hører til Plesners værker her på egnen. Der kunne derfor slås to fluer med et smæk og laves en aktuel udstilling om et debatemne i byen, idet også Priorgården på torvet er tegnet af Plesner.

Ulrik Plesner er i disse år ved at blive genopdaget, som en af de væsentligste arkitekter, landet har haft. De oplysninger, som her bringes videre, er i hovedsagen baseret på en bog, Helge Finsen skrev om ham i 1951. Helge Finsen, der også var arkitekt, tilbragte barndomsårene 1903-1910 i Ringkjøbing. Hans interesse for emnet er dels af rent faglig art og skyldes også, at hans barndomshjem var det nuværende dommerkontor, Kongevejen 10, der var den første bygning, Plesner tegnede i Ringkjøbing.

Ulrik Plesner blev født i Vedersø præstegård i 1861. Efter at have taget præliminæreksamen i Birkerød i 1878 var han i murerlære et par somre og gik på teknisk skole. I 1880 blev han optaget på Kunstakademiets arkitektskole, hvorfra han tog afgang i 1893. Det kunne jo godt lyde, som om han har været en evighedsstudent, men faktisk var han i fuld gang med praktisk arbejde i sine senere studieår. Han var således medhjælper og konduktør for en af datidens kendte arkitekter, Storck, og hans første selvstændige arbejde var stuehuset til en gård nær Køge opført i 1888. Senere arbejdede han som tegner ved bygningen af Helsingør banegård og blev også tilknyttet Fyrvæsenet. I 1891 var han konduktør ved opførelsen af Højen fyr på Skagen, og deroppe fik han samme år til opgave at lave en tilbygning til Brøndums hotel. Det blev optakten til en livslang tilknytning til denne by og kunstnerkredsen deroppe, og i eftertiden er hans navn især kendt af mange som Skagens-arkitekten.

Midt i 1890erne blev hans særlige ry grundlagt med et arbejde, der dengang var noget uhørt for en arkitekt, nemlig udformningen af nogle etageejendomme i København. Ulrik Plesner blev hermed en af de første, der tog skridt ti I at sætte det almindelige boligbyggeri på en førsteplads i bygningskunsten herhjemme. Foruden flere ejendomme tegnede han i de følgende år en række villaer. I 1901 var han på studierejse til Italien og Grækenland. Det var nu ikke noget, der passede hans lidt tungsindige vestjyske natur. »Sydlændingene tiltale mig ikke, og jeg glæder mig til igjen at træffe gode mennesker« skrev han hjem fra Athen. Han fandt heller ikke Middelhavet så friskt at bade i som Vesterhavet. Det han fik set af klassisk arkitektur betog ham heller ikke. I Italien kom han ind i en stærk depression og måtte rejse hjem til lægebehandling. 11902 var han på ret køl igen og rejste påny ud, men denne gang til England.

Englandsopholdet blev en stor inspiration for Plesner. Noget af tidens stræben for datidens danske arkitekter gik ud på at skabe en national dansk bygningskunst. I England fik Plesner lært, at man kunne tage udgangspunkt i en hjemlig byggetradition. Det han kendte bedst var byggestilen på barndomsegnen her ved Ringkjøbing. Det er et murstensbyggeri brugt både til købstadens købmandsgårde og til gårdene på landet. De ældste stammer tilbage til slutningen af 1700-tallet og første del af 1800-tal let. Tidligere end i andre egne af landet gik man her væk fra bindingsværket og begyndte at bygge huse helt i mursten, det man kalder grundmur. Årsagen var dels mangel på bygningstømmer i de skovløse områder herude, og dels at man lærte sig at brænde teglsten hjemme i sognene. Det var en skik, der bredte sig sydfra op langs kysten. Økonomiske opgangstider var en medvirkende grund til, at mange fik råd til at bygge nyt eller gradvis udskifte bindingsværket med grundmur i deres gamle huse. Mørkrøde murstenshuse har således en længere tradition bag sig i Vestjylland end i andre egne af landet, hvad vel kun de færreste er sig bevidst, når de færdes her til daglig.

Noget af det karakteristiske for den gamle folkelige byggestil i Vestjylland er, at husene som kontrast til de røde murstensflader er forsynet med hvidkalkede gesimser, dørindramninger m.v. Tagene har afvalmede gavle. Selve murstensfladerne har et fint farvespil, idet de hjemmebrændte teglsten kan svinge i kulør fra det helt mørkviolette klinkbrændte til lysere, næsten gullige nuancer. Husene dukker sig ikke for blæsten. De er beregnet til at stå udsat for storm og regn i et helt åbent landskab. Der var hverken plantager, læbælter eller andre træbevoksninger dengang.

Plesner, der jo selv havde været i murerlære, tog traditionerne fra denne særlige byggestil op til ny behandling. Ikke sådan at forstå, at han bare efterlignede. Han brugte byggestilens enkeltbestanddele til helt moderne huse, der vakte stor opsigt i tiden.

I selve Ringkjøbing lavede han en række bygninger, der i det følgende skal kort omtales hver for sig:

1) 1905. Kongevejen 10, det nuværende dommerkontor. Huset blev opført som embedsbolig til byfoged (borgmester) John Finsen, der har æren af at have hentet Plesner hjem til Ringkjøbingegnen. John Finsen var Ringkjøbings sidste kongeligt udnævnte borgmester. Efterfølgerne har været folkevalgte.

Dommerkontoret ser ikke længere helt ud, som Plesner tegnede den. På et tidspunkt er der bygget en forlængelse mod øst, men den vestlige del er dog stadig velbevaret, og indvendig i den tidligere dommerbolig er der nogle karakteristiske døre og interiører.

2) 1906. Algade 13, ombygning og udvidelse af Højskolehotellet, en ældre bygning, som kort forinden var blevet erhvervet af Højskoleforeningen.

3) 1906. Magasinbygning på Havnepladsen. Det er den lille røde træbygning, som kendes af alle i Ringkjøbing og heldigvis stadig er både i brug og velholdt.

4) 1907. Kongevejen 55, alderdomshjemmet »Aldershvile«. Trods

mange nyere tilbygninger og udvidelser er facaden mod Kongevejen stadig nogenlunde intakt. Som noget ret usædvanligt har Plesner her kombineret de vestjyske træk med kamtakkede gavle, der er stilelementer hentet fra senmiddelalderens gotik. Bygningen er uden stram symmetri, hvad andre arkitekter sikkert ville være forfaldet til, og resultatet er på en måde faldet meget charmerende ud. 5) 1909-11. Borgerskolen, Skolevænget. Byggeriet var dengang temmelig avanceret, idet det var planlagt efter pavillonsystemet, en planløsning, der først i nyere tid har vundet indpas for alvor. Skolefolk fra hele landet kom i sin tid til Ringkjøbing for at se, hvordan et skolebyggeri kunne udformes.

Senere ombygninger og tilbygninger har set bort fra Plesners ideer, og bygningen er ikke længere den oprindelige seværdighed.

6) 1909-11. Ørnhøjbanen, stationsbygninger m.v., herunder remise og driftsbestyrerbolig i Ringkjøbing. Selv om banen er blevet nedlagt hører bygningerne stadig til blandt de mere kendte arbejder af Plesner. Ude på åben hede placerede han en række røde og hvide vestjyske, meget velproportionerede huse på et tidspunkt, hvor jernbanearkitekturen ellers var gået hen og blevet temmelig trist og fantasiløs. På hjørnet af I. C. Christensens Allé og Nørredige ligger driftsbestyrerboligen, der nu er revisionskontor. På mange måder er denne bygning måske Plesners bedste arbejde i Ringkjøbing. Ikke mange arkitekter i dag ville evne at udnytte en skæv hjørnegrund på en så fremragende og selvfølgelig måde.

7) 1913. Ringkøbing og Omegns Sparekasse, Østergade 9. Bygningen, der nu også er revisionskontor, er også en kendt Plesnerbygning. På overetagen kan man se, at han direkte har ladet sig inspirere af nabohuset, Østergade 11, der er en rest af en af de gamle købmandsgårde, fra slutningen af 1700-tallet. Købmandsgårdens karnap og afvalmede tage går igen i Plesners bygning, der herved harføjetsig ind i det gamle gadebillede med lave huse.

8) 1913. Vestergade 2, »Priorgården«. Bygningen er opført som udstillingslager og beboelse for købmand Niels Birkedal, der havde Morsø støbegods i vinduerne. Debatten i de seneste år har blandt andet drejet sig om en evt. nedridning af bygningen for at frilægge kirken. Selvom kirken i sig selv har mange træk til fælles med landsbykirkerne vil det være lidt forkert at lægge den så åben midt i byen. Den har altid været omgivet af bebyggelse eller baghaver, og hvor Priorgården ligger, lå der tidligere den såkaldte kateketbolig. En istandsættelse af omgivelserne og af selve huset kunne sagtens gøre Priorgården til en nok så acceptabel bebyggelse foran kirken. Kigger man på gamle billeder, ser den slet ikke så værst ud.

Flere end ovennævnte bygninger blev det ikke til i Ringkjøbing, men det er i virkeligheden heller ikke så få, når man betænker, at byen i 1902 endnu kun havde 2.712 indbyggere og først på den tid begyndte at brede sig for alvor uden for købstadens gamle kærne. Tiden efter første verdenskrig var knap så produktiv for Plesner. Her i Ringkjøbing amt byggede han stationerne til Ørnhøjbanens forlængelse til Holstebro i 1925, desuden kan nævnes kirken i Uhre ved Brande og kirketårnet i Lyhne. Som andre arkitekter deltog han også i konkurrencer og lavede skitseprojekter, som aldrig er kommet til udførelse. Hvad der næppe er særlig kendt er, at han i Ringkjøbing har lavet udkast til en bebyggelsesplan for hele kvarteret mellem bykærnen og banegården.

Hvis Plesners huse havde været enere, der havde stået alene, var de næppe så megen omtale værd i dag. Men mange andre bygninger, ikke mindst her i Ringkjøbing, bærer præg af hans indsats. Den var nemlig til stor inspiration for datiden. Nogle af hans medarbejdere har tegnet nok så meget byggeri Ringkjøbing og også de selvstændige bygmestre og håndværkere tog ved lære af ham.

Datidens samlede byggeri er med til at fremhæve det gamle Ringkjøbings byggesti I, der stammer fra en tid, der lå godt og vel hundrede år tidligere. Det er dog ikke særlig velundersøgt eller registreret, hvem der egentlig har lavet hvad i Ringkjøbing i begyndelsen af vort århundrede. Meget ligger uden for bykærnen og er derfor ikke særlig beskyttet. Det kunne være en god idé om der engang kunne blive lavet en bevaringsplan for det bedste af dette byggeri, som på en måde er mindst lige så bevaringsværdigt som bykæmen og særdeles karakteristisk for byen.

Det var ikke bare i Ringkjøbing, at den gamle vestjyske byggeskik begyndte at få en renæssance for 60-70 år siden. Mange andre steder tog man Plesners ideer op til efterfølgelse. Bl.a. skete dette via Landsforeningen Bedre Byggeskik (1915-40), der ydede tegninghjælp til lokale håndværkere og bygmestre i hele landet. Denne forening til landets forskønnelse var medvirkende til, at der kom et godt vestjysk præg over mange almindelige huse i det øvrige land.

Forfatteren Johs. Smith fik i 1951 Helge Finsen til at skrive et lille hæfte, der hedder »Ringkøbing set med en arkitekts øjne«, som blev udsendt af Ringkøbingforeningen i København. Det vil være passende at slutte denne redegørelse med et afsnit herfra, som på udmærket måde giver en sammenfattende vurdering af Plesners betydning: »Plesners slægtled -der talte mange begavede arkitekter var i skarp opposition til det foregående. Udprægede individualister som de var søgte de ad mange forskel lige veje frem mod virkeliggørelsen af deres fælles ideal, at skabe en nutidig og national bygningskunst. Plesners vej førte ham om ad Vestjyllands byggeskik.

Hans forhold til den er karakteristisk for ham selv og hans tid. Den stod hans hjerte nær, og dertil fandt han i den noget alment, noget selvgroet og afklaret. Han tog den op til videreføring, til nutidsbrug, ikke til imitation; hans huse gav sig ikke ud for at være originale produkter af den - men de stammede tydeligt ned fra den, så tydeligt at øboer kunne finde på at vende tingene på hovedet og omtale de gamle huse som plesnerske.

Hans jyskprægede arkitektur fik både faglig og folkelig succes i meget rigt mål; for en tid var den ved at blive hele landets fælleseje, huse af dens æt findes i tusindtal i alle dets egne. Ene blandt sine samtidige - den berømteste af dem, Nyrop, ikke undtaget - kom Plesnertil at danne skole, både indenfor hvad man kalder forgrundsarkitekturen - den bevidst skabte - og indenfor baggrundsarkitekturen, det folkelige byggeri; for den sidste betød hans indsats en meget væsentlig højnelse, og det var ham meget kært, han der med sine store personlige særheder alle dage vedblev at være en folkeligt sindet vestjyde.

Mens hans tid varede, og sålænge dens idealer havde gyldighed, stod han i forreste række. Han mindes for adskilligt andet end sit Ringkøbingbyggeri, mest måske som Skagensarkitekten. Men kimen til den del af hans værk der rakte videst, og hvis indflydelse kan spores også i nutidens byggeri trods ydre forskelle - den findes i Vestjyllands og i særdeleshed Ringkøbings gamle huse. Plesners indsats her har en interesse udover den umiddelbart arkitektoniske; den markerer et stadium i dansk kulturudvikling: For første gang søgte og fandt dansk bygningskunst fornyelse indenfor vort eget folkelige område. Der hændte i den det samme som i billedkunst og litteratur.«

 

1980

OKTOBER

1. Ringkjøbing Amts Dagblad fejrer i dag sit 100 års jubilæum. Det sker med morgenkaffe på gaden til alle, der er morgenmænd, reception på Hotel Fjordgården, kransenedlægning på tidligere redaktørers grave og afsløring af medarbejdernes gave, en smuk skulptur. * I dag åbner Favorit Smørrebrød igen med nye indehavere, Inger og Niels Bruun. * Overlæge Finn Jensen er af amtsrådet bevilget afsked med pension fra udgangen af maj 1981. * Sangeren og komponisten Peter Sand har sat ny melodi til salmen »Dybt hælder året i sin gang«. Uropførelsen sker ved et bibelstævne i Lystruphave, hvor Peter Sand selv synger den. * 2. Skatteinspektør Børge Andersen oplyser, at beskatningsprocenten kan holdes uændret på 14,5 næste år i kommunen. * Tennisklubben har fundet mestrene for 1980. I herresingle A blev det Poul Jørgen Jensen og i damesingle Lene Jensen. * Budgettet for 1981 har været til 2. behandling. For at opnå besparelser i de kommunale udgifter må der ses alvorligt på »de hellige køer«, men ved omprioritering skulle budgetforslaget alligevel kunne finansieres ved en af landets laveste skatteprocenter, oplyste borgmester N. Skytte. * 3. Ringkjøbing Amts Dagblads 100-års festligheder er endnu ikke sluttet. I aften er der festlighed for bladets medarbejdere på Hotel Fjordgården, og Ringkjøbing Gården bragte bladet en festlig hilsen ved at tage opstilling i den lange gang, hvor gæsterne skulle gå ind til middagen, og spille nogle numre. Bodil Jensen overrakte på Gardens vegne chefredaktør Ingemann en meget flot buket. Han forærede den senere til Rit Lemaitre, der er datter af C. Bergs yngste datter, Randi Berg. * Ringkjøbings første elektronikfirma er startet. Det er den 28-årige Harald Andresen, der kommer med et eltændingssystem til parcelhuse og et varmesystem, der skulle være bedre, end hvad der hidtil er kommet på markedet. Sammen med et par indsigtsfulde radioteknikere har han i 2 år udviklet de nye systemer, og under navnet Conson Electronic har anpartsselskabet begyndt med en god ordrebeholdning. * 4. Ifølge statistikken fremgår det, at Ringkjøbing amt har de laveste skatteprocenter i landet med 16,1. * Lønmodtagerne udgør nu halvdelen af skatteyderne i kommunen. De skattepligtige indkomster er de sidste 4 år steget fra 66,2% til 71,1 %. * En gammel ringkjøbingdreng er i anledning af Ringkjøbing Amts Dagblads 100-års jubilæum opfordret til at skrive en erindringsartikel, og han fortællerom byen i tyverne med glade sportsdage, hvor der var kapsvømning i havnen, opvisning af Randers Dragoner og fodboldkamp mod et københavnerhold. Man havde lovet dem natmad, hvis de ikke ville skyde alt for mange mål. Han fortæller ligeledes om kongebesøg og åletatning i Vonå. * Formanden for sygehusudvalget ser optimistisk på at få en ny overlæge til byen ved Finn Jensens fratræden. Endnu findes der læger, der er uddannede i de 3 grene, kirurgi, kvindesygdomme og fødselsvidenskab. * Stationsleder hos Falck Folmer Husted forlader sin post til januar efter 40 års virke i korpset. Han fik i fredags overrakt Falcks Mindelegat for lang og tro tjeneste. * 6. RAF har fået ny værkfører. Det er den 43-årige Ib Pøhl, der i 22 år har været ansat i firmaet. Han afløser Leo Rasmussen, der efter 18 år hos RAF er gået på pension. * 7. I de kommende 14 dage har Ringkjøbing Banken udstilling om Dansk Idræts Forbund. Udstillingen skildrer forbundets økonomi, struktur og forskelligartede aktiviteter. * Vestjydsk Minkfodercentral tager pr. 1. februar 1981 afsked med deres nuværende driftsleder Jens I Isø Jensen.* En fin kunstgave fra Ny Carlsbergfonden til Ringkjøbing skole. Gaven består af 4 oliemalerier og 4 raderinger, der vil blive ophængt i elevernes opholdslokale. * 8. Selv om elevtallet i kommunens skoler er faldende, agter byrådet at beholde de 14 skoler, der er i kommunen efter kommunesammenlægningen i 1970. * 9. Branddirektør, major Helge Bork-Larsen fylder 70 år. Siden 1949 har han været distrikts leder for Hjemmeværnet i et område fra Vesterhavet til Silkeborgegnen. * Under det heftige uvejr, der i morges trak hen over egnen, slog lynet ned i en transformatorstation i Rindum, hvilket bevirkede en strømafbrydelse på 3 kvarter for mange tusinde elforbrugere. * Hjemmehjælpen er ude med sparekniven, og undersøger nu om nogle, der modtager hjemmehjælp kan klare sig med færre timer. De, der har brug for hjælp, får selvfølgelig det fornødne. * Henning Overgaard, Finlandsgade 7, er ansat som assurandørved forsikringsselskabet Codan fra 1. oktober. Han skal virke i Holmsland og Ringkøbing kommuner. * 10. Overfredningsnævnet besigtigede arealerne fra Heboltoft ti I Vel I ing kirke, hvor en planlagt sti skul le gå. Der er stadig uenighed om sagen. * Landboungdommen har holdt pløjekonkurrence hos Hans Peder Provstgaard, Holmsland. Førstepladsen indtog Mads Rahbek, Lem. * Købmand Elvin Jespersen ophører med sin købmandsforretning den 14. oktober. * Holmegaardsvej er nu udbygget til 8 meters bredde fra Herningvej til Vasevej. Om få dage lægges et asfaltslidlag på og derefter vil der blive påmalet cykliststriber. * 11. Lions Club, der er meget gavmild, har foræret Rindum Plejehjem et transmissionsanlæg. Dette er tilsluttet højttaleranlægget i kirken, så beboerne, der ikke kan komme i kirken, kan følge alle gudstjenesterne i plejehjemmets dagligstue. * Ringkjøbingegnens Folkedansere hjembragte en stor flot pokal for deres medvirken ved en folklorefestival i Sydfrankrig. Holdet på 35 blev placeret som nr. 3 i nationskonkurrencen efter Jugoslavien og Bulgarien. * 13. Lis og Gunnar Kristensen fra Kennel Tvistholm i Rindum er meget stolte af deres tre unghunde, golden retrievere, der fik 1. præmie på landsudstillingen i Aulum. Både hvad udseende og fremtræden angår, er hundene helt i top. * Mekaniker Frank Junker overtager Undervognscentret på Birkmosevej efter Svend E. Jensen. Han startede med åbent hus, og interessen var stor, da han demonstrerede den rigtige behandling af undervognen. * Vestjyderne tog sig af fire af de fem førstepladser i Firmaidrættens bueskydning i ROFI-Hallen. 59 skytter fra ni klubber dystede. * Fhv. tobakshandler Svend Fastrup bliver i dag 75 år. Han har i 47 år solgt tobaksvarer til en stor og trofast kundekreds. Han har i 2 perioder været formand for Ringkjøbing Idrætsforening og i en længere årrække været formand for de lokale tobakshandlere. Glemmes må ikke, at han har modtaget Dansk Idrætsforenings æresnål. * 14. Karlo Vi I ladsen tiltræder 1. januar som souschef ved politiet. Her har han været ansat i 25 år og afløser Ole Kuhlmann, der bliver pensioneret efter 38 års tjeneste. * En ny type plov, vendeploven, afprøves på egnen ved konkurrencepløjning. Forhåbentlig svarer den til forventningerne, da den koster 20.000 kr. * Købmand Bent Skræddergaard har lukket sin forretning på campingpladsen. Grunden er, at Skræddergaard har en købmandsforretning i Rindum, og den er efterhånden vokset så meget, at han ikke overkommer at have to forretninger. Knud Dam, der ejer campingpladsen, vil holde lukket til foråret. * 15. Skatteprocenten for 1981 er nu offentliggjort, så man kan se, at Morsø kommune har den højeste skatteprocent og Holmsland den laveste med i alt 20,9. * I den nærmeste tid vil der i No blive opstilleten kæmpetragt til affaldsomladestation for Holmsland og Ringkøbing kommuner. Tragten skal på årsbasis kunne rumme 16.000 tons affald, og efter viderebehandling skulle affaldet kun fylde 20-25%. * Igen er der diskussion om Torvet; denne gang er det taxiholdepladseme og flytning af telefonboxen, der er til debat. * Programmet for Ringkjøbingugen i København er nu endelig fastlagt. Ringkjøbing-Garden og Ringkjøbing Big Band vil musicere, og Ragna Tangs folkedansere giver opvisning på Strøget. Vore vægtere, Mogens Grimstrup og Hans (Post) Jensen, vil flere gange om eftermiddagen gå syngende gennem gaden. Åbningen sker ved at de to borgmestre Weidekamp, København, og Skytte, Ringkøbing, i åben karet vil køre gennem Strøget og til St. Kongensgade, hvor Skytte vil klippe en silkesnor over og erklære Ringkøbingugen for åbnet. * Helga Christensen er i dag kommet tilbage til hendes hjemby og åbner i Algade 7 en frisørsalon under navnet »Algades Frisørsalon«. Hun er vendt hjem fra Bogø, da hun foretrækker den barske vestkyst for den frodige natur østpå. * 16. I aften bliver der uddelt hæderstegn på CF-gården. 3 modtager 20-års hæderstegn, mens 4 får tegn for 10-års tjeneste. Disse 4 er kvinder. * Ringkjøbing Skytteforening har hver onsdag eftermiddag skydning for børn. Et anseligt antal møder op, og de er meget interesserede i skydeøvelserne. * En undersøgelse, der er foretaget i kommunen siger, at der ingen problemer er med børnepasning. Det eneste sted, hvor der er venteliste, er Lem sogn. * En nybygget coaster fra Nordsøværftet er med i nogle forsøg med sejl, der skal bruges som supplement ti I motorkraften. * 18. Kommunens arrangement med madudbringning til pensionister er nu startet til stor tilfredshed for de, der deltager. Der leveres hver dag 2 retter mad fra køkkenet i Aldershvi le, og den dygtige økonoma dér, fru Overgaard, er en garanti for god og velti I lavet mad. Maden bliver bragt i varmecontainer, så der er garanti for at den sidst leveredeportioner ligeså varm som den første. Prisener 14 kr. pr. dag. * Med hensyn til kommuneskat ligger Holmsland lavest i landet med 11,5 %, men Ringkøbing kommer som en flot nr. 2 med 14,5 %. * Nordsøværftet har igen haft søsætning af en coaster til England. De engelske redere deltog i højtideligheden og gudmoderen, fru Talbot Willcox, døbte skibet »Lu«. * En franskbygget specialmaskine bliver for tiden demonstreret for de forskellige kommuners vejvæsen. Den skulle kunne oprense vejgrøfterne. Der må dog tænkes alvorligt over anskaffelsen af en sådan, da den koster 400.000 kr. * Cenius Pedersen og hustru Rigmor holder guldbryllup i dag. I mange år ejede de Bollerupgård, men for 18 år siden solgte de gården og byggede Bolleruphus, hvor parret, der har en stor vennekreds, siden har boet. * 20. Bent Pauli, Gammelsogn, har på Herningvej 21 åbnet en Army-Shop, hvor man kan købe store ting som maskiner og køretøjer, men også mindre ting som tøj, støvler og værktøj. Han mener, det er nødvendigt med et sted, hvor varerne kan udstilles. * Ringkjøbingugen i København er et udspil i »Køb Dansk«-kampagnen. Det er fastslået i en presseskrivelse St. Kongensgade Handelsforening har udsendt i anledning af Ringkjøbingugen. * Kunstforeningen har lagt op til en stor Chopinaften. Landets mest anerkendte Chopinfortolker, professor mag.art. Bengt Johnsson spiller og hans kone Esther Johnsson læser opaf værker med tilknytning til Chopin. * 21. Laura Larsen, der i 61 år har været ansat hos fru Anna Glistrup, har fået fortjenstmedaljen for lang og tro tjeneste. * I Rådhushallen er der en oplysende udstilling for Amnesty International. Den lokale gruppe er startet med en snes medlemmer og prøver nu at få flere interesserede med i arbejdet. * 22. Vi skal spare, hvor vi kan. Elværkets mænd har nu undersøgt gadelampestederne og er kommet til det resultat, at der på årsbasis kan spares 25.600 kr. ved at udskifte pærerne fra 80 til 50 kwt. Begyndelsen bliver gjort i Færøgade. * Midtbank har solgt Hotel Vedersø Klit til Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening, og det tages straks i brug som kursuscenter. Ringkjøbing håndværkerne har fået overdraget udvidelsen, der er et millionprojekt. * 23. Postvæsenet afleverer i kommende uge 12.000 kuverter til borgerne. Måske ikke alle steder lige velkommen, da det er slutopgørelsen for skatten 1979. * Lokalhistorikeren J. Vejen Larsens Ringkjøbinghistorier er nu tilgængelige på biblioteket. Det er kommunen, der har været behjælpelig med at få dem renskrevet til bevaring for eftertiden. * 24. Ringkøbing kommune er i forbindelse med Egvad, Skjern og Holmslands kommuner gået ind for, at motorbådssejlads på fjorden ikke må foretages indenfor en kystzone af 500 meter og med en fart af højst 5 knob i timen. * 25. Trods stagnering i byggesektoren arbejder kommunen dog stadig med lokalplaner i Rindum, Heboltoft og øst for bydiget. I Rindum er der udarbejdet en plan for plads til 325 bygninger. De to andre steder arbejder man med planerne.* Der er optaget en film af Hovedkredsens opvisning ved forårets 50-års jubilæum. Den vil nu med musik, sang og kommando blive forevist i Velling Forsamlingshus. Filmen er optaget af Botha Jørgensen. * Ragna Tang med sine strålende folkedansere er måske blevet en smule for feteret. Ved opvisningen i Frankrig kneb det med at styre nerverne, men heldigvis var vestjyderne stadig rolige. * Så er sæsonen ved at gå på held. Roklubben stryger i eftermiddag standeren. * Den 19-årige Ulla Lambæk, Rindum, har nu skrevet en bog om hendes ven Joakim. Det er en and, som hun har udruget i en kasse i det hjemlige køkken og fulgt ligetil hun har sat den ud i naturen. Bogen er trykt i 3.000 eksemplarer, og salget går tilfredsstillende. * 27. Så er Ringkjøbingugen i København slut. Det sluttede med festligt optog i gaden med Danmarksgarden i spidsen og vore folkedansere i midten. Derefter en lille fest i Odd Fellow-palæets lille sal, hvor repræsentanter for København og Ringkjøbing deltog. Handelsforeningens formand Finn Cordius siger, at Ringkjøbing virkelig har markeret sig i København. * 28. Ringkjøbing og Omegns Motorklub kunne på generalforsamlingen meddele om en fremgang på 50 % i antal af medlemmer. * »Flygtning 81« har nu fået en lokalkomité med Røde Korsformanden fru Agnes Nielsen som formand. * Borgens nyoprettede børnekor sang til Indre Missions familieaften, hvori der deltog ca. 100. * 29. Ringkjøbing IFs herrehåndboldhold vandt landspokalopgøret mod Horsens med 23-21. * Ringkjøbingdrengen Herluf Stokholm, der leder forlaget Ham let, har udgivet Broby Johansens bog om kunstværker i Vestjylland, Thy og Hardsyssel. Fra Ringkjøbing har han farvestrålende gengivelser af statuerne af J. C. Christensen og Mylius Erichsen med en beskrivelse afmodellerne til begge, og han slutter med, at statuerne er lavet før kunsten kom under pengenes pisk. * Arbejdsgiverforeningens Vestjydske Lokalsammenslutning har haft møde, hvor hovedforeningens adm. direktør P. Schade-Poulsen talte om de økonomiske tilstande i landet. Han sagde, at Sjælland og det halve Fyn er pantsat, så stor er vor udenlandsgæld. Lokalsammenslutningens formand, direktør N. Valeur ledede mødet og havde til indledning budt særlig velkommen til den nye landsdelskonsulent Jørgen Juul. * En ung Ringkjøbingdreng, Harald Kjærgaard, har i et år opholdt sig i Mexico, og fortalte for 65 af Guldalderklubbens medlemmer om sine oplevelser, ligesom han viste billeder fra opholdet derovre. * 30. I disse dage er det 5 år siden Fjordcentret på Vellingvej åbnede. Dengang var man noget betænkelig ved at få et supermarked så langt fra byens centrum, men det er gået så godt, at man nu har tegninger liggende klar til en stor udvidelse. Den runde dag fejres med forskel lige arrangementer bl.a. med servering af amtets største kagemand. * Kommunen har sagt nej til at ændre trafikforholdene på Tangsvej. Beboerne ønskede at få den tunge gennemkørende trafik lagt et andet sted, men det kunne altså ikke imødekommes. * Plejehjemmet i Rindum har fra Lions Club modtaget et klaver, der blev modtaget med stor glæde. Forstander Aase Jørgensen satte sig straks for at give et nummer. * Hotel Hindø i Algade skifter ejer. Bruno Grønborg, der stammer fra Velling, har overtaget hotellet pr. 15. november. Han har sidst været direktør på Årslev Kro ved Århus. *31. Ved Handelsforeningens kvartalsmøde aflagde turistchef Schiøtt beretning om sommerens turistsæson. Han gennemgik de mange aktiviteter, der sommeren igennem var blevet afviklet og sluttede med at sige, at sæsonen alt i alt havde været god og tilfredsstillende.

Bryllup: 4. Hanne Jepsen, datter af Kjær S., Ringkjøbing, og Flemming Hemmingsen, Rødekro. * 10. Ruth Graversgaard og Lars Pedersen, begge Ringkjøbing. * 25. Anna Kirstine og Svend Krogh, Hvingel. * Gitte Nielsen, datter af Kjeld Nielsen, Ringkjøbing, og Ole Knudsen, Esbjerg.

Sølvbryllup: 21. Robert Mosegaard Jensen og hustru Martha, Grønningen 5.

Guldbryllup: 12. Laust Pedersen og hustru Maja, Meldskiftet 5. * 22. Cenius Pedersen og hustru Rigmor, Bolleruphus. * 24. Laurits Mortensen og hustru Sine, Bygvænget 5.

Fødselsdag: 1. Børge Christensen, Grønningen 6, 50 år. * 2. Aage Pedersen, Holstvej 12, 60 år. * Johannes Søndergaard Lauridsen, Byskellet9, 70 år. * 9. Ingeborg Kornø, Holstebrovej 25, 85 år. * 12. Verner Vestergaard, Herningvej 28, 50 år. * 29. Ditte Pedersen, Enighedsvej 6, 75 år.

Døde: 10. Stinne Refstrup Pedersen.* 17. Ane Hansen. * 22. Mette Kjestine Jensen. * 25. Knud Jeppesen. * 27. Stinne Pedersen.

 

NOVEMBER

1. Amtet fik dobbelt nedbør i oktober i forhold til det normale. Meteorolog Martin Hansen oplyser, at nedbøren var 190,2 mm mod normalt 88 mm. * Lions Club spreder mange glæder. I året 1979-80 uddelte klubben 85.930 kr. til velgørende aktiviteter. * Martha Christensen, der i 20 år har haft kiosk på Østerport, overdrager i dag kiosken til Ivan Mortensen. Fru Christensen skal nu prøve tilværelsen som pensionist. * Kulturudvalget vil gå til byrådet med en ansøgning om at få et konsulentfirma til at se efter, om der kan opnås besparelser på varmekontoen i forsamlingshusene. * Kunstforeningens arrangement med den danske wienersanger Jørgen Malmstrøm er særlig aktuelt, da det i årer 100-året for den store østrigske komponist Robert Stolz' fødsel. * 3. De fleste landbrugere havde i weekenden travlt med at redde roehøsten. Dette var imidlertid ikke nogen let opgave. 40 traktorer sad fast og redningsstationerne i Tarm og Ringkjøbing havde bjærgningsfartøjer og mandskab i gang i timevis for at komme til hjælp. * Rideklubben havde et vellykket stævne den første weekend. 40 ekvipager stillede op i fem klasser, og tilskuerantallet var også tilfredsstillende. * Rindum Menighedsråd starter i disse dage udgivelsen af deres nye blad, der vil blive uddelt til samtlige husstande i Rindumområdet. * Ringkjøbing KFUM og Ks volleyballherrer fik en flot tumeringsstart i serie 2 under Vestjydsk Volleyballkreds. De vendte hjem med 2 sejre. * 4. I amtet blev der i 1979 foretaget 806 lovlige aborter. Det er det laveste i hele landet. Til sammenligning kan noteres, at der i Københavns amt blev foretaget 30,9 pr. 1000 kvinder. Tallet her er 12,9. * Turistchef E. F. Schiøtt oplyste på Handelsforeningens generalforsamling, at der trods det meget regnvejr havde været en virkelig god sæson. Vægterne har også i sommer gået deres faste aftenture i den indre by. * Handelsforeningen har klaget til bestyrelsen over de mange udenbys, der holder torvedag i Gågaden og på Torvet. Formanden sagde, at det måske var værd at overveje, om de handlende selv skulle arrangere torvedag. Han henviste til Lemvig, hvor torvedagen er en folkeforlystelse. * Den nyudnævnte chef for Falck hedder Ole Fyrsterling. Han har tidligere været stationsleder i Fredericia. * 5. Firmaet RAF-Biler har leveret 15 køretøjer til Hempel International i København. 12 personvogne og 3 varevogne. Hempel siger: Vi går gerne over åen efter vand med den service, vi får i Vestjylland. * Menighedsrådets valg i Rindum, Ølstrup og Ringkjøbing blev afgjort af 1.750 stemmer, noget beskæmmende da 5.800 kunne stemme. * DSB-butikken på stationen har skiftet bestyrer. Det er Benedikte Jørgensen fra Ulfborg, der nu tiltræder sit nye job. * Rindum skole har gennemgået en større ombygning og udvidelse. Nu er man på skolen parat til at vise dette frem for alle interesserede. * 6. Plejehjemmet kan i dag fejre 15-års fødselsdag. Dette markeres med en stor fest på hjemmet. Beboernes ægtefæller og pårørende, beboerne i de beskyttede boliger, dagcentergæster, repræsentanter for socialudvalget og socialkontoret er indbudt til middag. * Sparekassen SDS i Ringkjøbing får installeret et EDB-terminalsystem og skulle herefter råde over det mest avancerede udstyr i et pengeinstitut herhjemme. * 7. Kunstforeningen indbyder til fernisering på maleriudstilling. Det er de københavnske malere Peter Hentze og Kenn André Stilling. Hentze blev for alvor landskendt, da han i »Kanal 22« i TV skænkede 180 malerier til Vingsted Centret. Stilling har for 5-6 år siden haft udstilling her i byen. Han har desuden hele tiden været med i redaktionen af »Viktor B. Andersens Maskinfabrik«, et kunsttidsskrift, der oprindelig havde Kunstforeningen som medudgiver. * Rindum SU har med stor tilslutning startet folkedans for børn. Så mange børn har meldt sig, at man har måttet dele dem i 2 hold. * Pianistinden Amalie Malling underviser på Musikkonservatoriet i København, men ved siden af dette giver hun koncerter over hele landet sammen med sin mand, Henrik Sachsenskjold, der er en fremragende violinist. Mandag er der lejlighed til at høre parret her i byen. Musik og Ungdom står for arrangementet. * Sømandsmissionen havde pakkefest på Borgen. Man kunne glæde sig over resultatet, 3.503 kr. Det hidtil bedste resultat. * Det er blevet populært at synge sammen. Det viste med al tydelighed tilslutningen til sangaftenen i Rindum SU. Ikke færre end 150 børn og voksne deltog. * 8. En kendt forretning i Gågaden skifter fra 1. marts ejer. Det er forretningsfører Per Pape, der har forpagtet J. C. Kirks herreekviperingsforretning. Pape er ikke ukendt med forholdene i forretningen. Det er hans gamle læreplads, han nu bliver indehaver af. * Urmager Bent Andersen, Gågaden 12, flytter sin forretning til Gågaden 11. Der har tidligere været Engelsk Beklædnings Magasin. * 27. januar 1943 kunne byen fejre 500-års jubilæum, idet Christoffer af Bayern denne dato i 1443 tilkendte byen privilegier som købstad. I denne anledning rejste byrådet en sten til minde om denne begivenhed. Det er en meget stor natursten, der var anbragt ved Nørredige. Stenen er midlertidig fjernet grundet amtets ombygning, men så snart dette er færdigt, vil stenen igen blive sat på en dertil egnet plads. * Byggeriet af amtsgymnasiet på Vasevej er nu så langt fremme, at inventaret er udbudt i licitation. Amtet er gået den utraditionelle vej, at dette er arkitekttegnet i stedet for fabriksfremstil lede institutionsmøbler. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har stået for udformningen af inventaret. * Trænerproblemet i Ringkjøbing Amatør Bokseklub er nu løst, idet den tidligere aktive bokser Thomas Dueholm har påtaget sig hvervet. * Urmager Bent Andersen, der er køber til gammelt guld og sølv, mener at folk sælger deres gamle ting for at købe luksus. * 10. Kommunen tilbyder nu pensionister snerydning. For et mindre beløb vil kommunens mænd hele vinteren sørger for at fortovene er ryddet. Grusning er dog ikke med i tilbuddet. * Byrådet vil på sit onsdagsmøde bevilge 308.000 kr. til arbejdet på Holmegårdsvej. De 157.000 kr. skal dække et slidlag fra Herningvej til Vasevej og 151.000 kr. skal bruges i forbindelse med udvidelsen af Holmegårdsvej fra Vasevej til Rindum kirke. * Ca. 90 frimærke- og møntinteresserede var i weekenden på Hotel Fjordgården for at bytte. Frimærke- og Møntklubben har 70 medlemmer. * Sygehuset mangler nyt blod. Adskillige af bloddonorkorpsets trofaste medlemmer går nu på »pension«. Man efterlyser derfor nye medlemmer. * 11. Kirkeministeriet har truffet afgørelse i forbindelse med præsteskiftet i Velling. Den nye sognepræst i Velling skal samtidig være residerende kapellan i Ringkjøbing. * Den israelske kunstner Nili Glazer er i denne uge i galleriet Malergården i Østergade, hvor hun viser enhver, der har lyst, hvordan man laver de skønneste batikbilleder. * Haveforeningen havde møde i ROFI-Hallen mortensaften. Konsulent Bertelsen, Struer, var aftenens foredragsholder, og efter kaffebord sluttede aftenen med lysbilleder fra skotske haver. * En nybygning fra Nordsøværftet forlader i dag havnen. Coasteren er til rederiet Kromann, Marstal. Samtidig søsættes nybygning nr. 144. Dette skib er bestilt af et rederi i England. * 12. Denne gang håber Kunstforeningen at have bedre tilslutning til deres musikaften. Det er den afholdte vendelbo Niels I lausgaard, der optræder på Hotel Ringkjøbing. * 13. Ringkjøbing- og Holstebroegnen ser ud til at være de egne, som repræsenterer den stærkeste udvikling for pelsdyravlen herhjemme. Landmændene sælger køerne og anskaffer i stedet mink, da dette betaler sig bedre. * Den lokale kunstmaler Ove Weinreich har udstilling af sine billeder i Ringkjøbing Landbobank. Det er første gang, har holder separatudstilling. * Byrådet har godkendt en lokalplan for et mindre erhvervsområde beliggende på hjørnet af Sdr. Ringvej-Herningvej. På samme møde besluttedes at følge amtsrådets økonomiudvalg og kommuneforeningen og bevilge 50 øre pr. indbygger til bedriftssundhedstjenesten. * Godt 100 er indtil nu gået på efterløn i kommunen og på en generalforsamling på Hotel Ringkjøbing er der startet en klub for denne gruppe. Navnet blev Efterlønsmodtagere og faglige pensionisters Klub i Ringkjøbing kommune. * 14. Lions Club var torsdag på besøg på Aldershvile for at bese den nybyggede fløj. Samtidig benyttedes lejligheden til at overrække hjemmet en førjulegave, et farvetv, hvilket naturligvis vakte berettiget glæde. * 15.1 hele amtet er der ca. 3.000 fredede gravhøje. Disse skal nu registreres, og dette foregår i samarbejde mellem Ringkjøbing Museum, Fredningsstyrelsen og Amtsfredningsinspektoratet. * Formanden for KFUK er tilfældig kommet i besiddelse af en gammel protokol, hvoraf det fremgår, at KFUM er stiftet for 90 år siden. Jubilæet markeres ved en fest på Borgen. * Badevandet i fjorden er i 1980 betydeligt bedre end i 1979. Årsagen hertil er uopklaret. * 17. Biblioteket indbyder børn i alderen 4-9 år til »teatersjov«. Det er teatergruppen Pling-Plong fra Randers, der kommer med et tilbud til børn i hele kommunen. En skuespiller og nogle dukker inddrager børnene i forestillingen, så det bliver børnenes eget teaterstykke, der vises. * Laumanns Bolighus havde ikke sparet på musikken, da de holdt åbent hus. Ringkjøbing-Garden og Hogager Spillemændene underholdt, og mere end 500 gæster var på besøg. * Yolakredsen i Rindum holder bazar i Præstegården. De indkomne penge gårtil Sudanmissionens arbejde i Nigeria. * 18. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen vandt konkurrencen om kæmpemarinaen på Ishøj havn, syd for København. Til husene på havnen har man fået inspirationen fra Dragør. Husene ligger i række med gavlen ud til havnen. * På lørdag sluttes  arbejdet med opførelsen af Det kristne Gymnasium med indvielsen. Formanden civilingeniør Ole Frederiksen, Bagsværd, vil i forbindelse med årsmødet foretage den officielle indvielse. En del honoratiores har givet tilsagn om at medvirke ved indvielseshøjtideligheden. Der bliver officielle taler af folketingsmand Chr. Christensen, amtsborgmester Aage Ebbensgaard, borgmester N. Skytte, formanden for de private gymnasier, rektor V. Horsted, Holte. Hele eftermiddagen vil der blive vekslet mellem taler og musikalske indslag af eleverne. Mere end 500 deltog i indvielsen. * 19. På Borgen deltog 100 i KFUMs 90-års fødselsdagsfest, der formede sig som en rigtig KFUM-festlighed med både sjov og alvor. * Nu er byen så småt ved at pynte sig til jul. I Gågaden er man begyndt med at hænge granguirlander op og næste uge sker det i Algade. 800 lyspærer bliver ophængt. * 20. Byen må være glad for Nordsøværftet som stor arbejdsplads. I øjeblikket har firmaet 7 skibe i ordre til rederier i England. * Sygehusets opfordring til folk om at stille sig til rådighed som bloddonorer blev i høj grad efterkommet. Der meldte sig ikke mindre end 232, både kvinder og mænd.* 22. Merkonomprisen er for første gang i 8 år uddelt. Poul Erik Bæk, SodaStream, blev tildelt prisen, der bestod af et billedtæppe af væversken Naja Salto. Synlig bevæget takkede han for denne hædersbevisning og meddelte, at han ville give tæppet videre til sine medarbejdere. Overrækkelsen skete på Hotel Fjordgården med mere end 100 deltagere. SodaStream er for alvor blevet et eksportfirma, kan man forstå, når Bæk kunne fortælle, at der er skrevet kontrakt om levering af orangeadeekstrakt for 9 millioner kr. til Mellemøsten. * 24. Det første hold af knallertkørere har bestået prøven for at få kørekort ti I knallertbrug. Det er så eftertragtet, at det næste hold allerede er i gang. * Set. Georgsgildet havde stor succes med adventskoncerten i kirken. Holstebro Amatørsymfoniorkester og Rindum Kor opførte i fællesskab Frantz Schuberts messe »Kyrie«. Hidtil har der ikke til koncerten været så mange medvirkende og heller ikke så mange tilhørere. Kirken var besat til sidste plads. * 25. Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub har haft udstilling med 164 dyr. Der faldt mange præmier for fint fjerkræ. * Formanden for Ringkjøbing Idrætsforening udtalte på generalforsamlingen sin glæde over en forbedret økonomi. * Elevrepræsentanter fra skolerne i kommunen har udpeget to medlemmer, der skal deltage i møderne i skolekommissionen. * 26. Det kristne Gymnasium fik ved indvielsen mange smukke gaver, men den der dog blev mest beundret var nok en stor natursten med indhuggede oldtidsmotiver, skænket af Sparekassen. Stenen står foran indgangen. Den er lavet af stadsingeniør H. Sonne, Esbjerg. Informationsbrevene, udsendt fra gymnasiet, har ændret karakter, så de nu fremstår som et egentligt KG-blad. * 27. Amtsrådet har i år i gennemsnit haft 250 mill. kr. i kassen, hvilket giver en renteindtægt på ca. 37 mill. kr. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard fandt, at det var et rimeligt beløb, da han så på regnskabet. * Fællesorganisationens formand Peter Johansen har nedlagt sit hverv. Den nye formand er Benny Andreasen fra Lem, der har været tillidsmand på den store virksomhed Vestas i Lem. * Vesterhavshallerne er blevet pålagt at nedbringe underskuddet, der for størsteparten fremkommer ved driften af svømmehallen. Man har derfor besluttet, at svømmehallen skal lukkes om søndagen. * Dagcentret holder i år julestue på Aldershvile, da lokalerne i Grønnegade for tiden er lukket. * Amtsrådet har tiltrådt, at der næste år ydes 90.000 kr. til læplantning i amtet. * 28. Skjern og Ringkøbing kommuner har besluttet at lade Hedeselskabet stå for en systematisk gennemgang af diverse udløb i Ringkjøbing Fjord. På mødet oplystes det, at Holmsland kommune som foreløbig den eneste allerede er i gang med en undersøgelse. * Ringkjøbing Skovskole, hvor 17 unge arbejdsløse er i gang, samler i denne tid pyntegrønt, som sendes til Tyskland. De har allerede samlet 20 tons og regner med at skære 30-35 tons. Skovskolen har også stort salg af brænde. * Nordisk Totalindretning projekterer parcelhuse til vesttyskerne. Tyskerne forestår de indledende jordarbejder og støber fundamentet, hvorefter et Herningfirma sætter selve huset. Tyske håndværkere færdiggør de indvendige installationer. Nordisk Totalindretning drives af arkitekt Flemming Bay-Jørgensen. * 29. Traktørstedet i Schubert har nu fået lov at udvide sit sortiment til gæster med små varme retter. Besøget er tilfredsstillende, navnlig i weekenderne. * Der er nogen fortrydelse over, at Hedeselskabet ikke vil give de unge fra Skovskolen lov til læplantning. Resultatet vil blive ca. 4 års forsinkelse, da Hedeselskabet ikke har mandskab nok til opgaven. * Den kollektive bustrafik, der stadig arbejdes meget med, har nu været sendt til udtalelse i skolerne. Svarene til teknisk udvalg har både gode og mindre gode forslag. * Maleren og tegneren Poul Garling udsender under betegnelsen Ringkjøbing Kunstmappe en serie velkendte motiver fra by og egn. * 30 håndværkere havde orienterende møde med borgmester N. Skytte og udvalgsformændene Kristian Kamp og Knud Dalgaard-Knudsen angående licitationsformer, byplan og lokalplan i de kommende år. Deltagerne fik et tilfredsstillende udbytte af mødet.

Bryllup: 15. Gitte Nielsen, Ringkjøbing og Ole Knudsen, Bramminge. * 22. Inger Grethe Thygesen, datter af F. Thygesen, Ringkjøbing og Jan Wendelbo, Ringkjøbing. * Connie lensen, datter af P. Jensen, Ringkjøbing og Lars Nielsen, Fredericia.

Sølvbryllup: 20. Anders Jørgensen og hustru Marie, Holstebrovej 22, Rindum.

Guldbryllup: 14. Jacob Jacobsen og hustru Helga, Damtoften 36. * 19. Fhv. frisør Carl Jeppesen og hustru Elly, Herningvej 15.

Jubilæum: 1. Rangerformand J. A. B. Jensen, 25 år i tjeneste ved DSB. * 21. Telefonovermontør Tage Mikkelsen, Færøgade 16, 25 år ved JTAS.

Fødselsdag: 6. Bagermester Jens Albæk Jørgensen, V. Strandgade 10, 60 år. * 15. Laura Schiøtz, Holstebrovej 18, 85 år. * 16. Fhv. maskinsætter Anders Grimstrup, Plejehjemmet, 80 år. * 22. Indkøbschef Paul Christensen, Fjordallé 16,50

år.

Døde: 7. Frands Fritze. * 8. Knud Garn.

 

DECEMBER

1. Lions Club har igen været »julemænd«. I denne weekend har klubben foræret en stor blomsterkasse, plantet til med juleblomster og grønt, til samtlige alderdomshjem og plejehjem i byen og på Holmsland. * Vestkraft vil i dagene 5.-13. december holde udstilling i Rådhushallen. Emnet er overskudsvarme fra Vestkraft og forskellen på at fyre med olie og kul i fjernvarmeværkerne. * Motellet på Herningvej, der er ombygget til ejerlejligheder, havde i weekenden bol igudsti 11 i ng. Det var en stor succes, ca. 800 besøgte udstillingen, og 4 af de 9 lejligheder blev solgt. * En bazar på Det kristne Gymnasium gav 28.000 kr. i overskud, og ved samme lejlighed indkom der 2.000 kr. i gaver. * På det konstituerende møde har Ringkjøbing Menighedsråd genvalgt Orla Albæk til formand, næstformand blev Poul Møller og sekretær Palle Skyum. * 2. Nu den første frost sætter ind kommer vanskelighederne med sprængte vandrør. Søndag var det galt på Møllevej og mandag på Reberbanen. * KFUM og Ks Idræt samlede til adventshygge i ROFI-Hallen. Pastor Fogh-Hansen talte, og der blev sunget advents- og julesalmer. Traktementet var gløgg, æbleskiver og kaffe. * Den 18-årige Kaj Ellergaard fra Del kristne Gymnasium blev danmarksmester i gymnasieskak. * 3. Politiet har gennemført en razzia mod spritbilister i politikredsen. 200 blev standset, men der var ingen spritbilister at notere. * Østergade bliver i disse dage tilsluttet fjernvarmecentralen. * Restauratør Poul Knudsen, Nørregade, er død i den unge alder af 45 år. Han har i 8 år drevet »Røgeriet« på en dygtig og nobel måde, og mange var hans venner og stamkunder. * Godt halvdelen af de handicappede børn, der integreres i folkeskolen, fungerer på ligefod med klassens øvrige medlemmer. Dette fremgår af et forskningsprojekt i Ringkjøbing amt. * 4. Pensionisternes julestue på Aldershvile gik godt. I de 2 dage den varede havde 800 gæster drukket kaffe der, og salget havde også været vældig godt. * Børnehaveklassen på skolen fik i dag besøg af julenissen. Stor var overraskelsen, da børnene opdagede, at det var skoleinspektør Busk Jensen, der var julemand. * Plejehjemmet i Rindum havde en festlig eftermiddag, da skuespiller Niels Hinrichsen underholdt med oplæsning, sang og spil. Han havde aftenen før deltaget i Teaterforeningens program på Højskolehotellet. * En kendt ringkjøbingenser er død. Det er radioforhandler Willy Kirk, V. Strandgade. Han blev 71 år. Kirk har aldrig boet andre steder end i Ringkjøbing. Han levede et stilfærdigt familieliv, og som radiotekniker var hans arbejde også hans fritidsinteresse. * Ringkjøbings ældste indbygger, Kirstine Lauridsen, Hoffgaardsvej 5, bliver i dag 105 år. Hun er åndsfrisk og nyder hver dag at få oplæst nyhederne i avisen af en datter Nora, som passer moderen. * 5. Kirkens julekoncert afholdes søndag under medvirken af den unge sanger (tenor) Karsten Mach, Århus, kirkens organist Ernst Christensen og Flemming Nordenhof, Ringkjøbing, på trompet. Kirkens kor medvirker også. * Ringkjøbing Fjernvarme har i de seneste år oplevet en betydelig tilgang af nye kunder. Alene siden regnskabsårets startede 1. juli har der været en tilgang på 70 forbrugere. * Det kulfyrede fjernvarmeværk skal vises for en række varmeeksperter. Trods meget fugtigt efterår og ælte har håndværkerne overholdt tidsfristen, så der er håb om at komme i gang til februar. Der er al mulig grund til at beundre håndværkernes indsats, siger varmemester Madsen. * Erhvervschef Jørgen Bredvig har opsagt sin stilling til 1. januar. Han betoner, at forholdet til erhvervsrådet er godt og ikke har givet anledning til beslutningen om fratræden. * 6. Paskontoret har så travlt, at man skulle tro, det var sommerferietid. Men det hænger sammen med de billige busrejser til indkøb syd for grænsen. Mange benytter dem til stor irritation for de handlende i Sydjylland. * Mor og datter, Ulla Jensen og Ilse Tang Vestergård, har åbnet shop, hvor man kan købe og sælge børnetøj. Det er et fritidsjob, som de ikke skal leve af, så der bliver ingen annoncering, men de håber der kommer kunder efter mund-til-mund-metoden. Forretningens adresse er Enghavevej 26B. * Viggo Thornvig, kirketjener gennem 50 år i Vedersø, deltager i radioen i den kommende tid i 5 udsendelser om Kaj Munk, som han har samarbejdet med i 14 år. * Kunstforeningen har fået ny formand. Efter traditionen bliver der skiftet formand hvert andet år, og formandsposten bliver overladt til Else Jensen, der afløser Poul Erik Elbrandt. * Møllers vognhal på I, P. Nielsensvej er ombygget for et par hundrede tusinde kroner. Nu skulle rutebilejer Torben Møller have god plads til sine 12 store busser. For 60 år siden begyndte hans bedstefar kørslen med hestevogn. * 8. 800 personer og 200 biler var med i Ringkjøbing og Omegns Motorklubs Nisseløb i søndags. * Hindø i Stadil Fjord er ramt af krisen og til salg for 3 mil I. kr. Erling Mortensen købte for 3Vb år siden Hindø og har i de forløbne år investeret betydelige beløb. * Venstres skattepolitiske ordfører i Folketinget Åndes Poulsen, Malling, taler onsdag aften ved et møde på Højskolehotellet. Mødet er arrangeret af Venstreforeningerne i Holmsland og Ringkjøbing kommune. * Roklubbens nye klubhus har skabt forøget interesse for roning, beretter formanden på klubbens generalforsamling. * 9. Landbrugere i amtet tegner sig forholdsvis for de fleste ansøgninger om gældssanering og rentetilskud. Ringkjøbingegnen ligger under det halve oplyser formanden for Ringkjøbingegnens Landboforening, Andr. Rindom, St. Bratbjerg, Hee. * Keramikeren Bodil Rystrand, Stadilø, har købt hus i 0. Strandgade og flytter i løbet af kort tid sit værksted til byen. * Uden et ord godkendte omkring 100 deltagere Landboforeningens regnskab. Overskuddet er opgjort ti I 205.836 kr., oplyser Lars Agerskov. * Landboforeningen fejrer til næste år 125 års jubilæum, og konsulent Lars Agerskov er i gang med at samle materiale til et jubilæumsskrift. * Eigil Ambys farvekridttegninger bliver udstillet hos Bit Kjeldsen under fællestitlen »Kend din egn«.* 10. Musikskolens 2 voksenkor har travlt med advents- og julekoncerter i denne tid. Rindumkoret synger under ledelse af Helle Mikkelsen i Rindum kirke og til Luciafest på sognegården. Børnekoret deltager ligeledes. * Handelsforeningen har indkaldt til ekstraordinær medlemsmøde på Hotel Fjordgården. På kvartalsmødet kunne man ikke blive enige om lukketider i dagene op til jul. * Ordensmagten skred tirsdag ind mod den ulovlige cykeltrafik i Gågaden. Bøder bliver takseret til 80 kr. * 11. Byrådet har måttet bevilge 1 mill. kr. ekstra til nybygningen af Aldershvile. Byggeriet har været ramt af uheld. Ekstraudgifter til vinterbyggeri, udtørring af nybyggeri på grund af det regnfulde vejr, taget på den gamle bygning måtte udskiftes, en af håndværkerne gik konkurs og en ny måtte antages, ting der altsammen fordyrer byggeriet. * På byrådets afsluttende møde for 1980 fastlagdes mødeantallet for 1981 til 16. Ved Kirkeligt Samfunds møde var pastor Lumholt,Ølgod, taler. Han talte om »kulturfaldet« og nævnte, at kultur er en forædlingsproces. Det er det almene folk, der bærer kulturen fra slægt til slægt. Folket vil ryste Rifbjerg og Co. af sig, så han er en glemt forfatter om 50 år. * 12. Ringkjøbing kommunale Musikskole holder juleafslutning med deltagelse af 800 elever. * På forespørgsel fra en del medlemmer af »Foreningen til Byens Bevarelse« gav arkitekt Draiby, der er formand, en redegørelse om arbejdet, der er udført. Som det bedste der er sket er, at bevaringsplanen for bykernen er blevet tinglyst. Ligeledes nævnte han de gamle huse, der er restaureret og ført tilbage til det oprindelige udseende

og planen om en fredningsplan for en del huse og gader, der er blevet omlagt med bevaring af de gamle sten. Udadtil har foreningen været repræsenteret i mange foreninger landet over, hvor der er fortalt om byen og vist billeder og film. Foreningen har generalforsamling til foråret. * 13. Mændene bag Bredan Kompensatorfabrikken Henning Bredahl og Poul Erik Bæk har netop fået tilsagn om 6 mill. kr. i egnsudviklingslån, så de i det nye år kan gå i gang med at bygge Nordens første kompensatorfabrik ved Ribovej. * Erhvervsrådet ønsker erhvervschefens stilling genopslået. * Nordsøværftets nybygning nr. 144 »Lu« afsejlede i går med skipper P. Kingley på kommandobroen. Skibets ejere er et engelsk rederi Eggar Forester Ltd. i London. * En ny teaterscene i Vesterhavshallen ser ud til at skulle blive en realitet. Amtets kulturudvalg har indstillet, at der stiles 150.000 kr. til rådighed for projektet, der er anslået til 900.000 kr. * 15. Julelotteriet 1980 vækker glæde mange steder. Hver dag bliver der offentliggjort en lang række gevinster, der er udtrukket. * Det er galt med den store nedbør. Der står store søer på markerne og 15 cm vand i sommerhusene. * 16. Havet er hård ved Vestkysten. Efter at den store storm er stilnet har klitfoged Elisabeth Hornbæk, Årgab, konstateret, at havet har taget 3-4 meter af klitrækken. * I morgen går spejderne i gang med at sælge 700 juletræer. * 17. Det kulfyrede varmeværk, der skal opføres i Rindum, får penge i statstilskud, da det skal virke som et demonstrationsanlæg. * En ny beskæftigelseskonsulent hos kommunen er nu udpeget. Det blev den 37-årige Mogens Mortensen fra Bjerringbro. Stillingen tiltrædes til nytår. * Amtsarkitekt Gregers Jæger vil på det nye års første amtsrådsmøde fremlægge en rapport, der viser, hvordan der kan spares energi i de amtskommunale bygninger. * 18. Filetskærer Arne Broe Madsen, Thyborøn, vandt julelotteriets hovedgevinst på 10.000 kr. * Ringkjøbingdrengen, komponisten og sangeren Peter Sand har skrevet en ny melodi til julesalmen »Velkommen igen, Guds engle små«. Den er blevet uropført af organisten Finn Brix i Set. Johanneskirken i Århus. * Trods protester mod at inddrage den bedste landbrugsjord til byplanlægning, har amtet godkendt, at lokalplanerne fra Rindum ikke ændres. * 19. Politiet har kontrolleret praktisk alle køretøjer til og fra byen, ikke alene her, men også flere steder i amtet. I Ringkjøbing politikreds blev kun en enkelt noteret for spirituskørsel, mens der i Herning blev noteret otte. * 20. Frida Bech Olsen, Herningvej, blev vinder af en af hovedgevinsterne i julelotteriet, en kontant pengepræmie på 5.000 kr. * Spildevandsforholdene efter planer udarbejdet for 4 år siden skulle nu være i orden. Det sidste er et renseanlæg for Hover-Ølstrup-området ti 19.000.000 kr. * Falckmand Ingvard Nielsen forlader 1. januar sin stilling hos Falck efter at have været ansat i 35 år. Hans arbejdsplads har været ved telefon-, radio- og alarmanlægget. * 23. Overlæge Finn Jensen forlader i sommeren 1981 Ringkjøbing Sygehus. Man har næret nogen bekymring for, at det ville være vanskeligt at få nye overlæger hertil. Bekymringen viser sig ubegrundet, da der er kommet 9 ansøgninger til den kirurgiske overlægestilling. * Søren Vester, Ringkjøbing Elkøb-Center, Algade, lukker forretningen 1. februar. Han har forsøgt at sælge forretningen, men uden resultat. * 27. Falckstationen bliver fra 1. januar bemandet med endnu en dykker. Ligeledes bliver der fra samme dato ansat yderligere en redder. * Ribo har sikret sig en 3-årig millionordre på eksportmarkedet. Pr. 1 februar vil der blive ansat 20-25 nye medarbejdere. * Kommunerne har fra regeringen fået pålagt stramme rammer for udgiftsstigninger og likviditetsforbrug. De samlede drifts- og anlægsudgifter må kun stige 2 procent, så borgmesteren frygter, at en del anlægsarbejder må stoppes. * Efter at fastlægning af losseplads på et antal møder i byrådet har stået på dagsordenen, er det nu endelig besluttet, at kommunen tilslutter sig Fasterholt-ordningen. Det vil sige, at affald skal køres til en stor losseplads ved Fasterholt, efter at være presset sammen på en omladestation i No. * Teknisk Udvalg oplyser, at der skal indkøbes snehegn for yderligere 20.000 kr. En ny type bestod med succes prøven på sidste vinters udsatte steder. * 29. Skoleinspektør Mikael Hagbard er død i den høje alder af 91 år. Han var en agtet personlighed både i byen og på skolen. I mange år underviste han i matematik og fysik som hovedfag, og han forstod at lære fra sig, så eleverne også lærte noget. Han varetog en række tillidshverv. Han var politisk interesseret og ledede de radikales organisation på egnen. I en del år var han medlem af byrådet. * Den sidste kørende mælkehandler siger farvel. Efter 15 år som mælkehandler sluttede Niels Christensen, Vingevej 3, juleaftensdag for de sidste kunders vedkommende. * Kioskejer Carlo Jensen ophører med forretningen Chr. Hustedsvej 2. Grunden er hans og hans hustrus sygdom. * 30. Arbejdet i foreningen »Den nye cirkel af 1980« går stille og roligt fremad. Foreningen hjælper folk, der håret alkoholproblem, og der er et stigende antal medlemmer i den ny cirkel. * Kommunen har i 1979 haft en stigende befolkningsfremgang på 1,7 pct. Fremgangen sker fortrinsvis i Rindum og Heboltoftområdet. Byggeriet må i gang, ellers bliver der boligmangel, siger borgmester N. Skytte. * Det kommunale biblioteksvæsen, der betjenes gennem 11 filialbiblioteker og hovedbiblioteket på Rådhuset, konstaterer et stadigt stigende udlån. 11979 var udlånet 177.000 bind. * I flere år har der været et stort pres på daginstitutionerne i kommunen. Presset er nu aftaget, og der er stort set ingen venteliste, oplystes det. * Det lokale civilforsvar har også i 1980 gennemgået en udvidelse, således at der er tilknyttet 536 personer. Af beskyttelsesmuligheder for befolkningen er der 6.586 pladser i beskyttelsesrum til rådighed. * 31. Fra nytår forhøjes posttaksterne med 20 pct. Et almindeligt brev vil herefter koste 1,60 kr. og et brevkort 1,30 kr. * Arrestforvarerens lejlighed bliver nu inddraget til kontorer, og politiet får løst et pladsproblem. * Ringkjøbing Amatørorkester satte i de 10 år år, de eksisterede, fra først i 30'ene til begyndelsen af 40'erne, sit præg på byens musikliv. Orkestret havde 18 medlemmer, fortrinsvis strygere, men havde også orgel og klaver med. Det opløstes til slut, da for mange af medlemmerne rejste fra byen.

Bryllup: 27. Bodil Flytkjær, datter af Sv. Aa. Flytkjær, Ringkjøbing og Poul Andersen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 3. Fabrikant Regnar Lydig Kristensen og hustru Anne Marie, Lindevej 6. * 12. Gunnar Hansen og hustru Elly, Luleåvej 1.

Guldbryllup: 3. Pensionist Ingvard Pedersen og hustru Maren, Godthåbsvej 12. * 13. Christian Søm og hustru Misse, Møllevej 9. * 28. Erik Bank og hustru Anna, Jasminvej 5, Rindum. * Erik Knudsen og hustru Anna, Smedegade 13A.

Fødselsdag: 3. Alma Hintze, Alkjærparken 61, 60 år. * 11. Skoleinspektør Ebbe Gorm Jacobsen, Rindum skole, 50 år. * 14. Gårdejer Chr. Aage Bach, Rindum, 60 år. *21. Murermester Thelle Bro, Brombærvej 3, 60 år. * 28. Fhv. amtmandinde Inger Rangel Nielsen, Kastanievej 7, 70 år. * 31. Johanne Provstgaard, Kongevejen 44, 85 år.

Døde: 1. Ejnar Jensen.* 2. Poul Knudsen.* 4. Willy Kirk. * 8. Augusta Simonsen. * 12. Viggo Larsen. * 17. Kristian Kabel. * 18. Carl Aage Jensen. * 27. Mikael Hagbard. * 28. Else Marie Thuesen

 

1981

JANUAR

2. Et kendt gammelt advokatfirma skifter nu indehaver. Advokat Bjarne Lund Jørgensen, der stammer fra Sæby, har fra det nye år overtaget Paabøls firma i Nygade. * Tre afskedsgaver fra personalet hos Falck lå ved nytårsparaden klar til stationsleder Husted, Oluf Vestergaard og Ingvard Nielsen, der ved årsskiftet slutter i korpset. Ingvard Nielsen har gjort tjeneste der i 35 år, redningsfører Vestergaard i 29 år og stationsleder Husted i 48 år. Husted oplyste, at korpset i 1981 har 75 års jubilæum. * For første gang i mere end 20 år var der midnatsgudstjeneste i kirken. * Adjunkt Jørgen Sloth er blevet kåret som »årets skakspiller« af Dansk Skak Journalistforening. Han vil senere få tildelt »skakoscar« for 1980. * 3. Byen har nu fået en karateklub. Navnet er Shotokan Karate, Ringkjøbing. Initiativtager til klubben er Leif Nielsen, Grønlandsgade. * 5. Skønt sildefiskeriet i fjorden var rekordagtigt stort i foråret 1980, har vintersæsonens fiskeri været en stor skuffelse. * Kort før det gamle år sluttede, blev kommunen færdig med sidste etape af Ndr. Ringvej, og dermed har Ringkjøbingområdet fået en egentlig forbindelsesvej fra hovedvej 15 til hovedvej 16. * Hvis vejret arter sig nogenlunde vil den nye fodgængertunnel under jernbanen ved Alkjærskolen blive sat på plads natten mellem den 10. og 11. januar. * 6. Ved Musik og Ungdoms jubilæumskoncert i Rådhushallen komponerede Niels Vilhelm Pedersen (Fuzzy) en ragtime, som kunne føjes til rækken af Ringkjøbingsange og valse. * En af Nordsøværftets seneste nybygninger »Hermann C. Bove« skal sejle et fjerkræslagteri til Østafrika. Coasteren vil i lange perioder være beskæftiget med opgaver på jordens sydlige halvkugle. * Ingeniør W. Meinertz Olesen har solgt halvdelen af sin forretning til sønnen Carsten. Forretningen er beliggende på havnen og med afdeling i Hvide Sande. * Ca. et halvt hundrede mand er beskæftiget og omsætningen ligger på 17 mill. kr. * 7. Efter henstilling fra staten om at spare på olien, ser det ud til, at det er lykkedes. Forbruget er pr. 1. januar 25-30 pct. lavere end normalåret 1978. * Øen Hindø kommer til tvangsauktion i eftermiddag. Der er 60 interesserede købere. * Ringkjøbing og Omegns underholdningsorkester, under ledelse af Alfred Kousgaard, har holdt pause i nogen tid på grund af lokalemangel. Nu har orkestret fået øvelokale på skolen og startet igen om kort tid. * BP-Depotet udvider sine aktiviteter. Foruden depotet på Enghavevej får firmaet en rullende butik, der vil henvende sig til landbruget. * Den dobbelt danske mester i semikarate, Jesper Mikkelsen, kommer til byen for at give opvisning i den nye klub. * 8. Den nye ejer af øen Hindø i Stadil Fjord er Midtbank, der på tvangsauktionen erhvervede den for 1.958.000 kr. Øen er nu igen til salg. * Teknisk Udvalg har modtaget de færdige vedtægter for det anpartsselskab, der fra 1. august skal forestå driften af den kollektive bustrafik i Ringkjøbing amt. * 9. Med en ordre på 5 skibe af den hidtil største type bygget her i byen har Nordsøværftet sikret beskæftigelsen for de ansatte til udgangen af 1982. * 9. Kai Nyborg, Ringkjøbing, medlem af Europaparlementet, har taget initiativ til at få oprettet et særligt fiskeriudvalg i EF. * 10. Premieren på det nye begreb »socialindkomst« er gået forbavsende godt i kommunen. Det vil sige i relation til folke-, invalide- og enkepensioner samt udbetalingen af boligydelserne. * 12. På Hotel Ringkjøbing har der i weekenden været afholdt pelsudstilling af Ringkjøbing og Omegns Pelsdyravlerforening. 40 udstillere viste 104 bundter minkskind og 20 bundter ræveskind. Udstillingen havde det meste af tiden fuldt hus. * 13. Fhv. amtsvandinspektør P. K. Nielsen fylder 80 år. Efter 30 års ansættelse ved Ringkjøbing amts vandløbsvæsen nyder han og hans hustru Johanne deres otium på Meldskiftet. * Bankerne konstaterer, at opsparingen er stor i denne krisetid. Indlån er steget mere end 100 millioner i de to Ringkjøbingbanker. *14. Der er udkommet et nyt kort over Ringkjøbing fjord. På dette er nøje angivet hvor man må og kan sejle og hvor hurtigt. * Varmemester Madsen konstaterer med tilfredshed at restancer til Fjernvarmeværket fremdeles er et ukendt begreb, og at der virkelig gøres noget for at dæmpe forbruget. I budgettet for 1981 skal a contoprisen sættes ti 117,00 kr. pr. kubikmeter. * 15. Evald Thomsen, direktør for borgmester N. Skyttes betonvarefabrik, forlader sit job efter 35 års virke den 31. januar. Da han kom sagde han: »I skal ikke regne med mig i en længere årrække«. Det kom dog ikke til at passe. I anledning af fratrædelsen arrangerer Skytte en større festlighed. * 15. På grund af forhøjede priser fra Vestkraft i Esbjerg har byrådet godkendt en forhøjelse på 5,0 øre pr. kwh fra 1. januar. * Byrådet har tiltrådt en indstilling fra Miljøministeriet med henblik på at skabe lovgrundlag for at sikre, at helårsboliger i byerne ikke overgår til at være sommerboliger. * 16. Stor interesse for at komme på gymnasium. Til en orienteringsaften for elever og forældre var der mødt 210. * En kraftig storm har igen hærget vestkysten, på flere gårde er tagene blæst ned. Stormen var dog knap så ondartet som julestormen. * I ejendommen, hvor Turistforeningen og Erhvervsforeningen har lokaler, er der for tiden udstilling. I første omgang viser 8 virksomheder i kommunen eksempler på deres produktion og kunnen. »110 mødte op til foredrag på Højskolehotellet, da en række af egnens foreninger genoptog skikken med årligt fællesmøde. Taler var frimenighedspræst Helge Noe-Nygaard, Trængstrup. * Den 20. januar skal kommunen udbetale 2,4 mill. kr. i børnetilskud og ungdomsydelse. Det er 400.000 kr. mindre end den seneste udbetaling. Årsagen er den nye beregning efter socialindkomst. * 17. Nu er der indskrivning af børn på skolerne i kommunen. Det forventes, at 245 børn indskrives. Det svarer stort set til det antal børn, der blev indskrevet i 1980. * Hexehyl Big Band, der består af 26 kvindelige musikere giver koncert i ROFI-Hallens annex under ledelse af komponisten Hanne Rømer. * Amtskommunen kunne i dag tage et nyt skridt ind i edb-alderen. En ny datamat er nu køreklar i amtets kontorer, hvor amtsborgmester Aage Ebbensgaard trykkede på knappen. * Museumsinspektør Jens Aarup har i udgravningerne ved Hover fundet.knive, sakse, syle og tøjspænder. Udgravningerne er fra romertiden.* 19. I 1980 er der i kommunen givet tilladelse ti I 57 nye huse. I forhold til året før er der kun udstedt en trediedel af dette års byggetilladelser. Flere er begyndt at bygge om. * 20. Ringkjøbing Boligforening har netop nu fået en særdeles glædelig meddelelse. Der er givet endelig tilladelse til igangsætning af 73 nye kædehuse i Alkjærparken. I forvejen er der 68 boliger i Boligforeningens afsnit her. * Ringkjøbing Handelsskole venter spændt på myndighedernes svar på en ansøgning om oprettelse af et handelsgymnasium. * 22. 400 Folke- og invalidepensionister havde en dejlig aften på Højskolehotellet, hvor Lions Club inviterede til kaffe, underholdning og dans. Amatørtryllekunstner Bjarne Andersen underholdt til stor fornøjelse for deltagerne. * Ringkjøbing Amts Dagblad har taget den nye elektroniske teknik i brug. Bladet har gæstfrit modtaget skoler og foreninger, der er interesseret i det nye, men nu er ventelisten så lang, at der ikke tages flere ind det første halve år. * 23. Det nye fjernvarmeværk ved Ndr. Ringvej, der er blandt de første i landet, der er kulfyret, har fra Energiministeriet modtaget en check på 400.000 kr. Beløbet er tildelt værket, da der er tale om et demonstrationsværk. * Søndag bliver skytternes store dag i ROFI-Hallen. Ca. 150 bue- og riffelskytter samles til stævner i hallen. * 24. Der er stor og stigende interesse for haven og haveforeningerne. Ringkjøbing og Omegns Havekreds kan nu melde om 235 medlemmer. * Meyers Budcentral starter 1. februar med salg af fast brændsel. Det vil omfatte træ, koks, kul og briketter. Der er stigende salg i dette for at spare på den dyre olie. * Erhvervsvejleder Harry Sudergaard har et vanskeligt job. Han skal om muligt finde praktikantpladser til folkeskoleeleverne i kommunen. Det drejer sig om 1.250 pladser. * 26. Skyttestævnet blev en stor dag for ROFIs skytter. De vandt 25 af 54 medaljer og bueskytterne vandt guld og bronze. * Det var noget af en livsdrøm, der brast, siger Søren Vester, der må standse sin forretning Ringkjøbing Elkøb-Center i Algade. Han købte for 2 år siden forretningen af el-installatør Meinertz Olesen. * Efter langvarige forhandlinger har Overfredningssvæsenet afsagt kendelse i sagen om stien langs fjorden. Denne går ud på, at der må etableres en sti i 3 meters bredde fra Sorte Bakker til Rødebro samt en ringforbindelse i 3 meters bredde fra Velling kirke til Vellingby. * 27. Det var en bevæget afsked ca. 100 medlemmer af Guldalderklubben tog med deres formand gennem 14 år, fhv. dommer J. C. Christiansen. På generalforsamlingen tog han, der mere end nogen anden har været drivkraften i klubbens virke, ikke mod genvalg. Til gengæld blev han hyldet og hædret for sin indsats af Sølvdamerne og medlemmerne, der udnævnte ham til æresmedlem. Som afskedsgave modtog han en mindebog med udklip fra Guldalderklubbens virke. * 28. Som tidligere nævnt er der på Torvet i lokalerne, hvor Turistforeningen og Erhvervs-foreningen har til huse, plads til at firmaer kan udstille deres produkter, ligegyldig hvilken slags. Borgmester N. Skytte åbnede udstillingen i overværelse af udstillerne. Udstillingen har fået det pompøse navn »Den Permanente«. * Ringkjøbing KFUM og Ks volleyballdamer leverede en virkelig god præstation i weekendens turneringskampe ved at besejre topholdet fra Herning. * På SIDs generalforsamling på Hotel Ringkjøbing meddelte formanden Ejner Trabjerg, at medlemstallet i byen nu har rundet de 1.000.* Værtshuset »Slippen« i Gågaden får fra 1. februar en medindehaver. Det er Inger Høgsberg, der fremtidig bliver kompagnon med Poul Erik Bæk, SodaStream. * Ringkjøbing Amts Dagblad og Bio inviterer til en gratis biograftur. Der er premiere på filmen »Funny People«. Over hele den vestlige verden er den blevet en kæmpesucces på grund af sine mange barokke episoder. * 29. Landbrugerne i de midt- og sønderjydske amter er så hårdt trængt, at de slipper for en forhøjelse af grundskylden ved den kommende vurdering. * Tre ansøgere er nu inde i billedet til det ledige præsteembede i Velling. Disse er indstillet til »høring«, der foregår ved, at menighedsrådene tager ud over overværer en gudstjeneste, hvor de prædiker. Den udvalgte præst til Velling skal tillige være residerende kapellan i Ringkjøbing. * På onsdagens debat i byrådet om den fremtidige skolestruktur fremhævede borgmester N. Skytte, at man stadig fastholder princippet om, at alle vore små skoler i kommunen skal bevares længst muligt. Ved samme møde fik Ungdomsskolen tilslutning til virksomhedsplanen for næste år. * 30. Nytårsstormene anrettede så store skader på Limfjordkysten, at der bruges 400.000 kr. til kystsikringsarbejder. Dette skal udføres af Ringkjøbing Amts Vejvæsen. * Folketingsmand Kr. Poulsgaard var taler ved et møde i Den nye Cirkel af 1980. Han var inde på tanken, at læger skulle give de sværtbelastede narkomaner det stof, som bagmændene tjener formuer på, ligesom man skulle overveje dødsstraf for bagmænd. Mon han er ene om disse tanker? * Socialdemokratisk Partiforening har på en ekstraordinær generalforsam ling valgt lærer Sven Beiter som kandidat til amtsrådsvalget. * 31. Politiet meddeler, at der i 1980 er anholdt 68 spritbilister mod 100 sidste år i denne politikreds. * En usædvanlig koncert afholdes i kirken søndag eftermiddag. Det er blokfløjtespilleren Leif Rarnløv Svendsen og guitaristen Marie Kammerling. * Der har været rejsegilde på amtsgymnasiet i Rindum. Flere hundrede var til stede, blandt disse var også skolens lærere og elever. Trods dårligt byggevejr bliver gymnasiet færdigt helt efter planen, siger arkitekt Bay-Jørgensen. * 31. Den gamle Ringkjøbingdreng Holger Thisted, der sidste år fejrede sit 50-års jubilæum som musiker, vender nu delvis tilbage til sin fødeby. Han er musikdirektør i Herning og er kendt over det meste af landet som fremtrædende violinist og dirigent. Han er blevet ansat som lærer i violinspil ved Ringkjøbing kommunale Musikskole. * Erhvervschef Jørgen Bredvig forlader nu byen i henhold til den kontraktmæssige ansættelse: Maksimum 3 år.

Bryllup: 10. Lene Kjær, datter af Peter Kjær, Ringkjøbing og Jens Lambæk, Rindum.

Sølvbryllup: 14. John Abrahamsen og hustru Jonna, Damtoften 9. * 15. Leif Hansen og hustru Gerda, Sjællandsgade 9.

jubilæum: 2. Esther Pedersen, 40 år ved advokat Dalgaard-Knudsen.

Fødselsdag: 1. Thomas Vejlgaard, I. P. Nielsensvej 15,90 år. * 7. Ellen Madsen, Damtoften 28,60 år. * 13. Fhv. amtsvandinspektør P. K. Nielsen, Meldskiftet 13, 80 år. * 22. Rigmor Mortensen, Solbakken 12, Rindum, 75 år. * 26. Fhv. politiassistent F. Koue Jensen, Kronager 3, 70 år. * 28. Dagmar Nygaard, Plejehjemmet, 90 år. * 29. Marie Andersen, Damtoften 7, 75 år. * Ingeborg Sand Holm, Brogaard, Rindum, 80 år.

Døde: 3. Else Lauridsen. * 11. Kristine Højmose Thomsen. * Agnes Kragh.* 12. Alfred Johannes Hansen. »21. Signe Marie Pallesen. * 22. Kåtty Alfrida Kristensen.* 23. LarsM. Rasmussen.*24. Lilly Lauridsen.

 

FEBRUAR

2. Ringkjøbing Bridgeklub fejrede sit 25 års jubilæum, ikke med en fest, men meden spændende turnering på Hotel Fjordgården. Bankdirektør Axel Nielsen har i næsten alte årene beklædt formandsposten. * Efterlønsklubben har fået lokaler i pensionistboligen på Godthåbsvej 10. *Med et stød på 13,74 meter erobrede Ringkjøbing Idrætsforenings talentfulde kuglestøder Claus Sonne bronzemedalje ved de danske indendørsmesterskaber i atletik. Disse afvikledes i Rødovre. * Byen inviterer to gæster fra venskabsbyerne Luleå (Sverige), Kemi (Finland) og Tromsø (Norge) i dagene 19.-21. maj. Man skal drøfte, hvorledes det fremtidige samarbejde skal foregå mellem venskabsbyerne. * Med køb af Vestjydsk Frugtimport i Skjern bliver frugtgrossererfirmaet Brdr. Knudsen en af landets største frugtgrossister. Ejerskifter, der er sket fra i dag, kom meget hurtigt i stand. * Formanden for Handelsforeningen, bogtrykker Sv. Aage Jacobsen, fremhævede på generalforsamlingen, at omsætningsfremgangen for den forløbne turistsæson er et glædeligt punkt. Det store turistbesøg giver de handlende en måned på linie med juleindkøbene. * Energiministeriet har i nogle år investeretca. 30 mill. kr. i energiforskning i boligsektoren. Hvad der er kommet ud af de mange penge, kan man få lejlighed til atse via en vandreudstilling, der kommer ti I byen i næste uge. Spar nemt - Bo bekvemt er udstil I ingens navn.* 4. Venstre på egnen har genoptaget en gammel tradition med vinterfest. Den holdes på Højskolehotellet. * Oprettelsen af børnehaveklasser indenfor skolevæsenet i kommunen er blevet en succes fra starten. 150 børn kan komme i børnehaveklasse nu, og tilmeldingen er stor. * Antallet af praktikpladser i amtet er dalende, selv om der gives tilskud til arbejdsgiveren pr. elev. * 5. Ringkjøbing Plejehjems Venner blev glædelig overraskede, da ikke færre end 24 foreninger sendte repræsentanter til mødet på plejehjemmet om aktiviteter for handicappede. * Over 300 mennesker i byen har lært af CF at yde førstehjælp og slukke brande. Dette er oplyst af formanden for Civilforsvarsforeningen ved generalforsamlingen på CF-gården i Vesterkær. * Fhv. boghandler Else Holm er død i en alder af 85 år. Hun har i mange år efter Jens Holms død ført forretningen, Bollerups Boghandel i Gågaden, videre med stor dygtighed og gode hjælpere. Ved sit giftermål kom hun ind i 3. generation af boghandlere. Forretningen føres nu videre af barnebarnet Jens Holm, der er 5. generation i boghandlerfamilien.* Børgesens Cykler flytter 1. april fra Byskellet til Herningvej. * Formanden for KFUM og K Ruth Madsen, sagde på generalforsamlingen: »At bage, vaske op, sælge lodsedler og stå i tombola er også en måde at tjene Gud på.« * 6. Venstres Lønmodtagerudvalg har møde på Højskolehotellet med oplysning om socialindkomst. * Skuespillerinde Merete Arnstrøm optræder tirsdag i kirken med »Kvindelil«. Dette er nærmest en dramatisk mosaik, hvor hun fremfører en række tekster fra kirkens kor. * I denne weekend bliver der mulighed for at se et nyt stort hus på Blomstervænget 39, hvor der vil være adgang lørdag og søndag eftermiddag. Bygherre er Astrup Hansen A/s, og huset med carport er på 205 kvm. Selve boligarealet er på 170 kvm. * Et forlydende om, at omtalen af museets største trofæ, kyskhedsbæltet, er nået til Norge. I et norsk ugeblad er det beskrevet under overskriften »Sexmoral gennem 200 år«. * Overvågning og styring af produktionen i marken er absolut nødvendig for den enkelte bedrift, understregede konsulent Leif Thyssen i sit indlæg på planteavlsdagen i Ringkjøbingegnens Landboforening. * 7. Oppe under loftet på Borgen har den nye bogcafé til huse. Man hygger sig her med sang, guitarspil og bøger. Bogcafeen er startet på kristent grundlag. * 15 vestjydske firmaer fra Midt- og Vestjylland er med på Hannovermessen. * Amtsborgmester Aage Ebbensgaard kunne i dag byde velkommen til rejsegilde på amtskommunens nye social- og sundhedsforvaltning. Millionbyggeriet har været plaget af regn, men er alligevel forud for tidsplanen. * Fra 9.-13. februar er der missionsuge. De fleste af møderne holdes på Borgen. * 77.000 kr. vil det koste at anlægge et fortov langs nordsiden af Poulsgaardsvej. Pengene ventes frigivet på næste byrådsmøde. * Det populære halmfyr brænder bedst med den halm, køerne ikke kan lide. Det må være en fordel for landmanden. * 9. Vita Jegstrup, Lydig, blev nr. 2 i holdkonkurrencen i klassen dame B. Hun og 16 andre skytter fra ROFI deltog i et stort stævne i Odense, og hun hjembragte i alt 4 pokaler. * Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt fik 3 amtsmesterskaber i firmabadminton ved et stævne i Herning. Der deltog 75 spil lere fra hele amtet. * Den eftertragtede lokaltelefonbog er nu på vej ud til indbyggerne i Ringkjøbingområdet. Den er trykt i 12.000 eksemplarer i A. Rasmussens Bogtrykkeri og bliver uddelt gratis. Nyt er, at gaderegisteret nu er udvidet ti I at omfatte hele kommunen. * 10.1 denne uge får kommunen besøg af vandreudstillingen om energibesparelser fra Sofus Byg. Udstillingen bliver hos Fa. Jern & Stål, hvor bl.a. et solvarmeanlæg vises. * Kriminalkommissær Anders Eg fortalte i Sognegården om kriminalitet, straf, lov og orden. Man beklagede, at så få unge sluttede op om mødet. * 11. Jagtlærer Kurt Pedersen mener, at flere vil dumpe til jagtprøven, men godt den er blevet sværere. Jægerne skal nu have kendskab til 80 arter dyr og fugle mod 45 før. Modejægerne vil nu også blive frasorteret. * Fastelavnsmandag skal fejres med stort arrangement, bl.a. optog gennem byen med »Robin Hood og hans håndlangere« i spidsen, og Ringkjøbing-Garden i grønne klæder skal blæse fanfare undervejs. Det er den nye formand, urmager Bent Andersen, for Handelsforeningens PR-udvalg, der arrangerer. * El-installatører kan også byde på energispare-ideer. Der åbnes en 4 dages udstilling i Sparekassens lokaler på Torvet. * 12. En rammelokalplan for et boligområde i Rindum langs Holstebrovej blev godkendt på byrådets onsdagsmøde. Dermed blev der afslag for at flytte Kirkevejen. * Byggeriet på Aldershvile nærmer sig nu færdiggørelsen. Der bliver 13 nye pladser, der er besat undtagen 4. Det er ældre, der har været på oplandets plejehjem, men med løfte om at komme til Ringkjøbing, så snart byggeriet var færdigt. Der bliver 6 nye jobs efter udvidelsen. *Et hold jagthornsblæsere fra AOFs kursus for fortsættere vil demonstrere deres færdigheder ved danmarksmesterskaberne på Gavnø Slot. * Knud Dalgaard-Knudsen og Knud Hammer Sørensen blev udpeget til bestyrelsen for lossepladsen i Fasterholt (selskabet Østdeponi). * 13. Godt 100 pensionister mødte op til pensionistforeningens årlige februararrangement angående skatten. I langt de fleste tilfælde var det en let sag, at få skatteskemaet udfyldt. * Ringkjøbing Tømmerhandel er også med i den store energispareudstilling. Henry Kjeldsen benytter samtidig denne til en premierestart i det nye byggecenter. * 14. Dansk ungdom og idræt har Landsstævne i Slagelse den 25.-28. juni. Nu går det løs i alle lokalforeningerne. 24.000 er tilmeldt allerede, så arrangørerne er begyndt at bekymre sig om, hvor der skal skaffes plads til dem alle. Det sidste landsstævne var i 1976 i Esbjerg. * Alkjærskolens nye elektroniske varmemålere har vist et langt større forbrug end skolen i virkeligheden har brugt. Det drejer sig om 20.000 kr., som varmeværket tilbagebetaler skolen. * Kirkegangen i Rindum er så stor, at der ved søndagens højmesse må hentes ekstra stole og bænke. Ligeledes må der skaffes flere særkalke til altergangen og efter menighedens bestemmelse bliver altervinen nu uden alkohol. Dette af hensyn til de mange, der ikke kan tåle den mindste smule alkohol. * 16. Læderhuset i Gågaden fejrer i dag afslutning af en større ombygning. Naboforretningen, hvor der tidligere har været parfumeri, er inddraget, så butiksarealet nu er dobbelt så stort. * Handelsskolen vil i aften samle så mange unge som muligt til en orienteringsaften om de muligheder det giver for fremtidig uddannelse at gå på handelsskole. For at live op på aftenen kommer den kendte skotske folkesanger Hamish Imlach til stede og underholder. * Et enigt byråd har bevilget 20.000 kr., så der kan indrettes et undervisningslokale på CF-gården. * En ringkjøbingenser fik fra kommunen udbetalt en check på 12 øre. Det er el-værket, der i disse dage udsender opgørelser. Det ser måske mærkeligt ud, men sagen er, at beløbene bliver udskrevet over EDB, og det således ville koste meget mere at sortere småbeløbene fra. *17. Teaterinteressen er stigende og til onsdagens forestilling er der helt udsolgt. Det er ikke første gang i denne sæson, hvilket naturligvis glæder Teaterforeningens bestyrelse umådeligt. * At »de gamle kan endnu« beviste Poul Bech, Peder Dahl og Edvard Christensen, der er »de gamle« i Badmintonklubben. Ved de jydske mesterskaber i Ikast blev Poul Bech Jydsk mester i singlerækken, medens Peder Dahl og Edvard Christensen sikrede sig andenpladsen i double. * Børnetøjsforretningen »Marie« i Østergade har fået ny ejer. Det er fru Else Jørgensen, gift med politikommissær Jørgensen, der kom til byen for et års tid siden. * A/s N. Skyttes cementvarefabrik er solgt til murermestrene B. & V. Kristensen. Overtagelsen sker 1. marts. Virksomheden har været i familien Skyttes eje i 36 år. * Fhv. politifuldmægtig N. E. Westerby, en kendt og agtet borger, er død 79 år. Han kom i 1946 til byen og indlogerede sig på Hotel Ringkjøbing på værelse nr. 10. Her blev han boende til kort før sin død, da han flyttede til Tim Kro. * 19. Else Jørgensen er ansat som køkkenleder på Aldershvile. Hun er uddannet på Grindsted Landbo- og Husholdningsskole. Uddannelsen er 3-årig. * Husmoderforeningen har på generalforsamlingen besluttet at udmelde sig af DDH. * Knallertkørekort til 48. Inspektøren for Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole, Axel Moe, har uddannet 4 hold å 12 elever og 2 hold forventes færdige inden sommeren. * Rindum Børne- og Ungdomskreds har fra kommunen fået tilsagn om et fast tilskud på 225 kr. pr. barn om året. * Nu kommer der liv i 2 forretninger, der i nogen tid har stået tomme. Det er Algade 5, hvor der åbnes en plade- og plakatforretning 1. marts. Den nye lejer hedder Kurt Hansen og er fra Århus. Købmand Elvin Jespersen har udlejet forretningen Herningvej 34 til Else Hansen, Heboltoft, der forhandler Elektrokost. * 70 lærere mødes med forfatteren Tage Skou Hansen den 23. februar på Alkjærskolen. * 20. På Ringkjøbing Banks generalforsamling blev der bl.a. vedtaget at ansætte 6 nye elever i stedet for de oprindelige 3, der var planlagt. 235 unge søgte de ledige elevstillinger. * Endnu 2 forretninger skifter indehavere. Den ene er Astas Dyrehandel i Østergade, som fru Asta Nørby Christensen afhænder, da hun er allergisk over for fugle. Den anden er Osteboden, Algade 7. K. Stræde Andersen overdrager forretningen til ostemester Benny Rasmussen, Lyne. Andersen mener, at 70 år er en passende alder til at holde op. * 21. Jydsk Atletik Forbund har udsendt et rekord- og statistikhæfte for 1980. Hæftet fortæller om de bedste præstationer i det forløbne år, og i 3 discipliner er det lokale folk, der topper ranglisten. * På skolen vil der i weekenden blive et kursus i yoga og meditation. Det er LOF i forbindelse med Skandinavisk Yoga og Meditationsskole, der er arrangør. * 24. Fire bilforhandlere i byen er enige om, at der i øjeblikket er et godt opsving i salg af nye og brugte biler. Optimismen er igen kommet i højsædet. * Ringkjøbing KFUMs energiske oldgirls hold i håndhold er klar til at gå videre i turneringen. De sikrede sig i weekenden distriktsmesterskabet i distrikt Vest ved at besejre Videbæk/Fiskbæk med 19-2. *25. Rollerne er nu fordelt på Campingpladsen. Knud Dam Mortensen bliver chef for Campingpladsen og restaurationen. Fru Ruth og datteren Dorthe skal tage sig af købmandsforretningen. * 26. Kjeldsens nye byggecenter er nu, 1 år efter branden, så vidt, at bygningerne set udefra er færdige. Endnu mangler der noget inden alle varer er på plads på de 4.000 kvm, der er til rådighed. * Ringkjøbing-Ulfborgegnens Landboungdomsforening arrangerer et møde på Højskolehotellet med så prominente gæster som fhv. landbrugsminister Niels Anker Kofoed, formanden for De Samvirkende danske Landboforeninger grd. Hartvig Dehn, formanden for Danmarks Landboungdom gdr. Helge Fredslunde, Hørve og Socialdemokratiets landbrugspolitiske ordfører Ole Stavad. * Kunstforeningen præsenterer fredag aften Ringkjøbing Big Band. Mange kender det store orkester fra sommerkoncerterne på Torvet, men vi har ikke før hørt dem spille indendørs. * 27. Jørgen Birkmose blev på repræsentantskabsmødet i ROFI valgt til formand for De samvirkende Idrætsforeninger i Ringkjøbing kommune. Den tidligere formand Vagn Kristensen ønskede ikke genvalg. * Som et kuriosum kan nævnes, at den nye butik i Algade, indehaver Kurt Hansen, blandt andre ting sælger aktier til B&W til pålydende 4.000 kr. * Fra i morgen hedder forpagteren på Hotel Morten P. Anette Nielsen, der er gift med restauratør Benny Nielsen, »Bøffen«. * Den private lejrskole på Kronheden har i løbet af få år fået en stabil lejrskolevirksomhed til at fungere. Dette fremgår af beretning, regnskab og debat på skolens generalforsamling. * 28. Fjernvarmeværket har protesteret mod et afsnit i lokalplanen for det nye boligbyggeri i Rindum. Værket er utilfreds med, at planen giver lov til opvarmning med alternative energikilder som jordvarme og solfangere. Protesten blev taget til efterretning. * Til Handelsforeningens store fastelavnsfest er der flotte præmier til de mest idérige udklædte børn. Desuden er der 500 boller til trøstpræmie til de, der ikke er så heldige at få en rigtig præmie. * TV-Huset har specialiseret sig i kassettebånd med de lokale, mindre orkestre. De fleste spiller i den genre, der populært kaldes »For de unge på 40«.

Bryllup: 7. Sofia Christensen, datter af Egon Christensen, Hvide Sande og mekaniker Arne Søndergaard, Ringkjøbing. * 28. Anne Marie Kofoed og Svend Andersen, søn af O. L. Andersen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 11. Viggo Christensen og hustru Karen Marie, Østerdige 9.

Fødselsdag: 2. Augusta Olsen, Damtoften 38, 70 år. * 7. Fhv. murermester Jørgen Mogensen, Kronager 10, 85 år. «9. Børge Sahl Rasmussen, Byvænget, 60 år. * 13. Lars Peter Petersen, Mylius Erichsensvej 20, 80 år. * Mona Danielsen, Holstebrovej 60, 60 år. * 14. Else Marie Mortensen, Vellingvej 59, 75 år. * 27. Erna Viborg, Fjordvang 12, 60 år.

Døde: 1. Kristine Damgaard. * 2. Ole Peter Knudsen. * 5. Else Holm. * 6. Jenny Mikkelsen. * Ruth Fomsgaard. * 8. Christen Højhus. * 14. Erik Westerby. * 17. Anna Jensen. * 22. Magda Munkholm.

 

MARTS

2. Ringkjøbingområdet kom godt gennem 1980, når det gælder byggeriet, takket være de store offentlige byggerier. Man ser derimod med bange anelser hen til 1981. Udtalelse af tømmerhandler H. Kjeldsen. * Ungdomsskolen havde åbent hus på Ringkjøbing Skole for at vise forældre og interesserede, hvad der udrettes. Flere hundrede forældre og pårørende var på besøg. Aftenen sluttede med amatørforestilling, hvor eleverne selv havde skrevet stykket. »Vort liv med TV«. * Ny brilleforretning åbner i Algade, hvor der før har vasret sølvsmedie. Den nye indehaver hedder Steen Lauritzen og kommer fra Grindsted. * Indre Missionskredsen for Ringkjøbing og Omegn har valgt missionær Steen til kredsformand. Han afløser gdr. Erik Thomsen, Lem. *556 er tilknyttet Ringkjøbing Civilforsvar. Af disse er 10% uddannet som befalingsmænd. * 3. 20 personer i Holmsland og Ringkjøbing har stillet sig frivilligt til rådighed med deres biler ved en varslingstjeneste, hvis befolkningen i en alvorlig situation skal evakueres. * Endelig er der enighed om fredagslukningen, idet Brugsen i Torvegade nu også lukker kl. 19. * Haveforeningen har igen haft møde med overvældende tilslutning. 160 hørte om grønne gode og grønne glæder. Havebrugskonsulent Niels Sandberg fra Pindstrup Mosebrug fortalte og viste lysbilleder. * 4. Formanden for Ringkjøbing-Rindum Venstreforening oplyser på generalforsamlingen, at kommunens lånegæld de sidste 10 år er reduceret fra 2.200 til 1.300 kr. pr. indbygger. Driftskapitalen udgør 1.800 kr. pr. indbygger. De fine resultater er opnået uden at drive rovdrift på skatteydernes penge. * Fastelavnsfesterne florerer p.t. både for unge og gamle. Rindum Plejehjem har med 90 deltagere haft en strålende fest, ligesom Guldalderklubben med 100 deltagere har præsteret det samme. * Købmand Keld Hansen, Søndervig, har købt Trica, Fjordcentret. Han vil udvide ved at indrette bagerbutik, superkiosk og større afdeling for slagtervarer. Han ejer Favør i Søndervig og vil med det nye køb få en omsætning på 35 mill. kr. Til bestyrer er ansat Eddy Grundahl og hans hustru Doris. Storhandel er ikke fremmed for ham, da han tidligere har bestyret Trica i Varde og været ansat i Bilka i Århus som indkøbschef. Keld Hansen har i øvrigt været med til at planlægge Trica, der blev forberedt for 5-6 år siden. * Fra den kommende sæson får LOFs aftenskole ny leder. Det er Hanne Korsholm, der bl.a. er formand for Voksenundervisningsnævnet. LOFs aftenskole omfatter en snes hold. * 6. Højere priser på kommunale byggegrunde. Byrådet har godkendt en række prisforhøjelser af grundpriser, som træder i kraft fra 1. april. * Kontantforretningen Algade 6 er solgt til købmandsparret Ulle og Ole Klokker. Det er tanken, at Ulla Klokker skal køre forretningen videre som hidtil.* Byrådet har bevilget 32.000 kr. til en cykelsti fra Ringkjøbing til Vellingvej. Stien skal være 2,5 meter bred. * Den nye erhvervschef, der tiltræder 1. april, hedder Jens Laustsen og kommer fra København. Han er 51 år og er særdeles velkvalificeret. * 7. Ringkjøbingafdelingen af Røde Kors har haft generalforsamling. Formanden fru Agnes Nielsen meddelte, at det i år er 80 år siden afdelingen her blev oprettet. Til trods for, at der ved kommunesammenlægningen blev flyttet afdelinger fra flere byer fra Ringkjøbing er der nu 2.019 medlemmer, en stigning fra 1.937 sidste år. I årets løb er der indgået 40.380 kr. i kontingent og en gave på små 10.000 kr. Pengene bliver fordelt, hvor der er hårdest brug for dem, men det store læs i foreningen bliver nok trukket af formanden fru Agnes. * Slagter Palle på Herningvej 36 flytter pr. 1. april hele sin forretning til Trica. Desuden skal Palle bestyre slagterafdelingen på Trica og være indkøbschef for Keld Hansens store forretning i Søndervig. * 9. Et repræsentativt medlem af Nordsøværftets engelske kundekreds har fået et skib søsat og et andet navngivet i disse dage. Rederiet- Union Transport Ltd. London har yderligere to skibe i ordre på værftet. * Den 57-årige fisker Mogens Løager Jespersen, Damtoften 4, druknede natten til lørdag, da et ukendt skib påsejlede kutter E 591 af Esbjerg i Nordsøen. Kutteren lå for anker efter fiskeri, da den blev sejlet i sænk af et skib, som forsvandt umiddelbart efter kollisionen.« 10. Leif Engelsbak, Handelsskolen, fortæller med stor glæde nyheden, at undervisningsminister Dorte Bennedsen har besluttet, at Ringkjøbing nu kan få et handelsgymnasium. Ligeledes takker han folketingsmedlem Helmar Sørensen for den store indsats i arbejdet for at skaffe HH-tilbudet til byen. Borgmester N. Skytte udtaler også sin tilfredshed med, at HH-uddannelsen nu kan foregå på byens handelsskole. * På Forsvarsbroderforeningen for Ringkjøbing og Omegn blev 4 hædret med 40-års tegn og 3 fik 25-års tegn. De 4 er kørelærer Peder Høgsberg, mejeribestyrer Mads R. Slots, fhv. amtsvandinspektør P. K. Nielsen og chauffør Jens Iversen, alle Ringkjøbing. De 3 er gartner V. Simonsen, glarmester Poul Jacobsen og urmager Kloch Larsen, også Ringkjøbing. * 11. Museet har arrangeret et kursus i dansk fortidshistorie. Det har vakt så stor interesse, at der nu er 2 hold med hver 20 deltagere. Kurset varer 2 timer å 5 gange. Museumsinspektør Jens Aarup underviser. * Vægtertraditionen i de gamle gader er i farezonen, da både Erhvervsrådet og Handelsforeningen har trukket deres tilskud tilbage. Turistforeningen alene er ikke i stand til at klare det økonomiske, så sagen må desværre opgives. »Ringkjøbingegnens Gymnastikopvisning i foråret i Vesterhavshallen har enorm tilslutning. 98 hold med 2002 deltagere kommer på gulvet. Det er 10. år, forårsopvisningen afholdes og i år er der 200 gymnaster flere end sidste år. * 12. Gymnastik er både for børn og voksne. I dag starter folkeskolens gymnastikstævne '81 med 1100 skoleelever, da der desuden var 200 lærere og hjælpere var der både trængsel og mylder i Vesterhavshallerne. * Kommunen udbyder i øjeblikket de usolgte grunde til leje til dyrkning af grønsager. Kommunen har endnu 90 ubebyggede grunde, og salget er stagneret i forhold til sidste år. * Landbobankens generalforsamling, hvor der var tilmeldt 1.200 deltagere, er nu blevet så omfattende, at direktør Berthel Møller overvejer en nyordning til næste år. * 13. Kirkeligt Samfund for Ringkjøbing og Omegn havde en vældig god aften, da Reiduri Kondrup, Ribe, holdt en morsomt og medrivende foredrag om sin barndom i den norske finmark. Foredraget blev for en stor del ledsaget af lysbilleder. * Helten er tilbage i stort tal. Starten på et helteventyr begyndte, da auktionen i Hvide Sande fik tilført 2000 kg af den eftertragtede Ringkjøbingspecialitet. For få år siden var helten omtrent uddød i fjorden. * Fra Landbobankens generalforsamling meddeles: En stor egenkapital, et betydeligt indlåns overskud, lave omkostninger og relativt få tab er hovedårsagerne til en forbedring af bankens årsresultat med 4 mill. kr. * G. Bech-Hansen A/S, Enghavevej, der forhandler Talbot-biler, har nu også fået repræsentation for det franske bilmærke Peugeot i et større vestjydsk område. * 14. Musik og Ungdom har musikaften på rådhuset med 5 unge musikere fra Det kgl. Kapel og radioens symfoniorkester. * Lange Sport og Isenkram får en ny maskine, der kan fremstille nøgler på 30 sekunder. * 16. SodaStream søger nu ind på det islandske marked. Underdirektør Eivind Pilgaard er netop vendt hjem fra Island med gode resultater. Der forventes stort salg, da der på øen er et meget stort forbrug af ikke alkoholiske drikke. * Ved en markprøve erhvervede Hans Kristian Lauridsen, Ringkjøbing, sig Landbobankens vandrepokal og en 1 • præmie for sin hund, en prægtig tysk ruhåret. A. V. Vejgaards vandrepokal for bedste hund fra lydighedskursus blev vundet af Finn Wurtz, Ringkjøbing, med pointeren Zenta. * 17. Med SodaStreams administrations- og distributionsnet i baghånden er et nyt Ringkjøbingselskab startet. Bæk & Larsen ApS hedder det nye firma, der skal sælge slanke- og sundhedsproduktet »Pebas«. * Gymnastikopvisningen florerer stadig. Senest Idrætsforeningens gymnastikafdeling med opvisning i Vesterhavshallen. Ca. 1.000 var i hallen, deraf 400 gymnaster. * Det nye kulfyringsanlæg i Rindum startede i nat. Det skal køre i døgndrift, og hvis elles tallene holder, vil gevinsten blive omkring 4 kr. pr. kubikmeter for forbrugerne. Store dele af året kan værket forsyne Ringkjøbing med varme og skære toppen af olieprisen. Olie koster 2.100 kr. pr. tons. Kul koster knap 800 kr. pr. ton. * Siden 1976 har Ringkjøbingegnens Læplantningslaug sørget for, at der er skabt læ på 114 km i kommunen.* Guldalderklubben har fra LionsClub og pengeinstitutterne modtaget en meget populær gave. Et højttaleranlæg med teleslynge. De hørehæmmede vil få meget mere ud af møderne. Rygtet om gaven har bevirket en tilgang af 20 medlemmer. * Efter 18 års medlemsskab i bestyrelsen for Fjernvarmeværket er Berthel Møller og Krebs Hansen udtrådt. På generalforsamlingen blev de hædret og takket meget for deres indsats. * 18. Bredans nye fabrik ved Ndr. Ringvej vil koste knapt 5 mill. kr. at opføre. Dette fremgår af licitationen på rådhuset. * Det bliver sikkert en interessant aften, når amtsfredningsinspektør Gert Alsted vil holde foredrag om de vestjydske fjorde. Foredraget skal næste måned efterfølges af en tur rundt om fjorden til Tipperne med Alsted som leder. * Husmoderforeningen bakkes kraftigt op af medlemmerne i bestræbelserne på at komme fri af det årelange medlemsskab af den store hovedforening DDH. * Ved en generalforsamling på Højskolehotellet er Rindum-Lyngsmose Mergelselskab blevet opløst efter 20 års virke. * 19. Et farvestrålende lokomotiv på DSBs vestjydske strækning er udslag af samarbejde med privatbanen VLTJ. DSB har lejet lokomotivet, der daglig kører godstog, som DSB ellers ville have svært ved at afse trækkraft til. *Et møde på Højskolehotellet den 24. marts har til formål at danne en lokalafdeling af Kirkens Korshær. * På et møde i Rådhushallen vil den danske bådkonstruktør Steen Kjølhede fortælle medlemmerne af Sejlklubben og naboklubberne om sejl- og mastetrim. * Kommunens tilbud om udbringning af middagsmad til ældre og handicappede har fået en god modtagelse. 58 pensionister får hver dag maden bragt. * 20.175 mennesker overværede diskussionen på Højskolehotellet, hvor landboungdommen havde indkaldt til møde med 4 topfolk inden for landbruget som talere. * 21. Julelotteriet i Lemvig, Ringkjøbing, Videbæk og Ulfborg gav 209.000 kr. i overskud. Dette fordeles mel lem de enkelte klubber efter en forud indgået aftale. Beløbene går ubeskåret i aktivitetskasserne, hvorfra der ydes humanitær hjælp både lokalt, nationalt og internationalt. * En ny Ringkjøbingmappe er kommet i handelen. Det er tegneren Georg Persson, der har udarbejdet denne. Den indeholder tre smukke tuschtegninger af hhv. Vestergade, Grønnegade og Torvet. Desuden har han fremstillet postkort af museet og rådhuset. Mappen forhandles i kunstforretningen Bixen. * Missionær Jens Vestergaard, der er udsendt af Santalmissionen til Bangladesh, taler søndag i Rindum kirke. * Et lyspunkt midt i en krisetid. Indehaveren af Conson Electronic, et af byens nyeste firmaer, Harald Andresen, Rindum, ser sig efter et halvt års forløb om efter nye og større lokaler. Der bliver produceret et prisbilligt eltændingssystem for huse og styring af et varmesystem med 10-15% besparelse til resultat. * 23. Ringkjøbing Gymnasium har haft en stilling som pedel opslået. Der var 40 ansøgere. Gymnasiet oplyser, at der er tilmeldt 109 elever; det er en del mere end sidste år. * Marineforeningen har holdt en vellykket 40-års fest på Hotel Ringkjøbing. 8 medlemmer fik tildelt 40-års tegnet for trofast medlemsskab. * Fuldmægtig ved Ringkjøbing amt gennem 37 år Jørgen Maag Busch er død i en alder af 74 år. Han varen usædvanlig personlighed, der udover sit arbejde havde et væld af fritidsinteresser. Han og hans hustru Inger var bosat i Rindum, hvor han ivrigt tog del i sognets liv. Han var sognerådsmedlem, medlem af menighedsrådet, i bestyrelsen for borger- og grundejerforeningen, vandværk og elektricitetsværk. For ikke at nævne foreninger, hvor han deltog med liv og sjæl. Han var kendt som fotograf, skuespilforfatter, instruktør og kunstmaler. Bedst kendt var han dog som forfatter, »Det usynlige appelsintræ« er en samling eventyr, og adskillige bøger blev udgivet siden 1973. Hans sidste, »Tre selvmord«, kommenterer livet og dets problemer. Venner, der kendte ham godt, karakteriserer ham som et godt, trofast og fint menneske. * Dimittenderne fra skolens mellemskoleklasser fra 1956 var samlet i byen for at. markere 25-året for afgang fra skolen. De, der ikke kunne være til stede, havde sendt hilsen, så langt borte fra som Honolulu. Efter en festlig dag med mange aktiviteter sluttedes af med middag på Hotel Hindø. * 24. El-installatør W. Meinertz Olesen forlader formandsposten for den landsdækkende organisation El-Køb. Han var med da foreningen i 1967 blev stiftet med 28 medlemsforeninger. I dag er 116 firmaer med i indkøbsorganisationen. * Skoleudvalget er i gang med drøftelse af besparelser. Evt. skal skolens svømmehal lukkes og svømmeundervisning overgå til svømmehallen. * Foruden damekonfektionsforretning i Meinertz Olesens store ejendom på hjørnet af Algade og Smedegade får forsikringsselskabet Zürich kontorlokaler. Det er assurandør Leo Pape, der flytter ind her. Konfektionsforretningens indehaver er N. P. Dige, Silkeborg. * 25. Ringkjøbing-Garden havde arrangeret bankospil i ROFI-Hallen. 1.200 deltog. Der var gevinster for 57.500 kr. For en stor del skænket af byens og omegnens handlende og virksomheder. Overskuddet til gården blev for denne aften 40.200 kr. Dette var meget kærkomment, da instrumenterne er uhyre kostbare. * Med ungdomskonsulent Gunner Baunsgaard, Rindum, som initiativtager søger man at få oprettet en lokal afdeling af Kirkens Korshær. Uheldigvis var mødet fastlagt til samme aften som bankospillet, så deltagelsen var minimal. * Det vil koste 18,9 mill. kr. at opføre tredie afsnit af Ringkjøbing Boligforenings byggeri i Alkjærparken. Dette omfatter 73 huse plus en vaskeribygning. Der var licitation i dag på projektet. * En kendt borger, urmager Carl Johnsen, er død i en alder af 70 år. Han var en afholdt mand, både af kunder og venner. I mange år havde han forretning på Torvet. Han var aktivt med i bestyrelsesarbejdet for Ringkjøbing Amts Urmagerforening og Ribe Stifts Guldsmedeforening, ellers var det hjemmet og familien, der kom i første række. Sønnen Holger Johnsen er indehaver af forretningen, der nu er et anpartsselskab. * 26. Fra på søndag har vi sommertid i Danmark. Ideen med sommertid er næsten 200 år gammel. * På Boligforeningens byggeri i Alkjærparken indkom der 120 tilbud. * Roklubben har fået en ny inrigger til 40.000 kr. Ved standerhejsningen skal denne navngives. * Badevandet i fjorden er efter målingerne forskellige steder betydelig renere end sidste år. * 28. 450 børn og voksne medvirkede ved Ringkjøbing Folkedanseres forårsopvisning. 50 nye danse blev præsenteret for 700 tilskuere. * 31. Egon Rohde er valgt til ny formand for Taxisammenslutningen. Han afløser Anton Bjerg, Tim.

Bryllup: 7. Jette Nykjær Nielsen, Herning og typograf Karsten Green, Rindum. * 21. Tove Brogaard, datter af Anders Brogaard, Lem og Hans Damgaard Pedersen, Ringkjøbing. * 28. Susanne Silberg, datter af Chr. Silberg, og fiskeskipper Ejgild Jensen.

Sølvbryllup: 25. Salgschef Evald Jensen og hustru Kamma, Kastanievej 6. * 30. Karl Madsen og hustru Anne Marie, Birkevej 6.

Guldbryllup: 24. Niels Stampe og hustru Ingeborg, Bildtsvej 4.

Fødselsdag: 8. Amtskonsulent Gunner Baunsgaard, Rindum.* 13. Irene Jensen, Markleddet 64, 50 år. * 18. Mie Skovgaard Pedersen, Holmene 9, 70 år. * 19. Albert Christensen, Bildtsvej 24, 80 år. * 20. Direktør Evald Thomsen, Mølhøj 16, 70 år. »21. Martha Christensen, Kronager 6, 75 år. * 24. Ingrid Birkø, Damtoften 23, 60 år.

Døde: 1. Else Marie Jensen. * 2. Aksel Vraa Nielsen. * 9. Kornhandler Niels Jensen. * 20. Jørgen Maag Busch. * 24. Carl Østergaard Johnsen. * 25. Signe Kirstjne Maretti.

 

APRIL

1. Den nye bestyrer af Trica, E. Grundahl, konstaterer, at der var 4.500 til åbningen den første dag efter ejerskiftet. * Brugsen havde sidste år en omsætning på 19,7 mill. kr. Det er en stigning på 13%. 150 deltog i årsmødet. * SDSs initiativpokal er tildelt musikskoleinspektør Jens-Ole Blak. Musikskolen har i sit 10. år 725 elever. Han er musikalsk leder af Ringkjøbing-Garden, formand for Musik og Ungdom samt medlem af amtsmusikudvalget, Ringkjøbing Big Band og Sangkvartetten Humle. * 34. Aage Boel har fået overrakt 20 års tegnet for aktiv tjeneste ved CF. * 7. Turistforeningens formand Hans-Jørgen Eriksen er godt tilfreds med turistsæsonen. Den har det som julehandelen, den svigter aldrig. På generalforsamlingen henviste formanden til overvejelserne om at skære ned på aktiviteterne. Hvis man gør det vil foreningen ende som et rent informationskontor. Regnskabet viste et overskud på 3.201 kr. *8. Parkering på Torvet foran Priorgården bliver nu forbudt. I stedet bliver der 3 holdepladser til taxier omkring statuen af J. C. Christensen. * Bloddonorfesten i ROFI-Hallen, der havde ca. 1.000 deltagere, formede sig ikke alene som en tak til de mange frivillige donorer, men også som en hyldest til og afskedsfest for overlæge Finn Jensen. Han har i 20 år været formand for Ringkjøbing Bloddonorkorps. * 20. Kunstforeningens traditionelle påskeudstilling havde kun 400 besøgende. Aviskonflikten og det fine vejr må nok dele skylden. * 26. Nu må foråret for alvor være her. Bøgen er sprunget ud i amtmandens lund. * 29. Ringkjøbing Boligforening har i de seneste år fået 136 nye medlemmer. Ventelisten for boligsøgende er nu 293. * For om muligt at få mere gang i byggeriet har byrådet ændreten lokalplan i Rindum. Området var tænkt udlagt som ejerlejligheder i rækkehusbebyggelse. I stedet bliver der nu grunde til parcelhuse.

Sølvbryllup: 3. Assurandør Sven Erik Sørensen og hustru Edne, Skolevej 37.

Fødselsdag: 3. Viktor Carlsen, Enghavevej 16, 70 år. * 4. Ingeborg Stampe, Bildtsvej 4, 70 år.

jubilæum: 1. Ledende skolepsykolog Vagn Hennelund, Birkevej 12. 25 år ved Ringkjøbing kommunale Skolevæsen.

Døde: 3. Grete Stilling. * 14. Ragnhild Jeppesen. * 18. Erna Toft. * 20. Karen C. Bojesen.

 

MAJ

1. Ved Socialdemokratiets 1. majmøde på Torvet talte landbrugsminister Bjørn Westh og folketingsmedlem Helmar Sørensen. Kulden og blæsten bevirkede, at der kun varet halvt hundrede til stede. * 3. Den store landsindsamling Flygtning 81 gav ved indsamlingen dør til dør 85.034 kr. Dertil kom 20.000 kr. skaffet til veje ved forskellige arrangementer, så det samlede beløb blev 105.000 kr. * Ringkjøbing kommunale Musikskole fejrede 10 års jubilæum ved en koncert i Vesterhavshallen. 350 medvirkende havde uropført »Sammusik IV« skrevet i dagens anledning af komponisten Peder Holm. Al le ydede en stor indsats under koncerten, der varede 2 timer og med 16 vidt forskellige indslag. Skuespilleren Ulf Pilgaard var personen, der med held »smeltede« det hele sammen. Til slut spillede Ringkjøbing-Garden »Skuld' gammel venskab«. *4. I dag blev lossepladsen i Rindum lukket for altid. I stedet åbnede omladestationen på Stampevej i No. Hertil skal affald fra Ringkjøbing-Holmsland-området køres i fremtiden. * I anledning af grænseforeningens 60 års jubilæum er der i Rådhushallen åbneten 3-dages udstilling med titlen »Syd for stregen«. * 9. Kampagnen »Cykl' 81« blev i går startet af ROFI. * 12. Det er da rart, at der stadig findes tilfredse mennesker, konstaterer amtsborgmester Ebbensgaard, da amtsrådet besluttede, hvordan en stor arv til det beskyttede værksted MSM i Rindum skal forvaltes. Arven efter Dusine Nielsen, Tim, er på 175.000 kr. i kontanter og et pantebrev på 31.000 kr. At MSM skulle have pengene var fordi, hun var meget glad for den behandling, hendes søn havde fået på stedet. Tidligere har MSM modtageten gave på 40.000 kr. fra hende. * 17. Ved gudstjenester i Ringkjøbing og Velling kirker blev den nye præst Tage J. Rossel indsat i embedet af provst N.E. Storgaard Thomsen, Thorsted. Rossel blev indstillet til et embede som sognepræst i Velling og residerende kapellan i Ringkjøbing. Efter indsættelsen samledes de to menighedsråd med præster og kirkebetjeningen til middag i Velling forsamlingshus. * 19. Byen har haft besøg fra venskabsbyerne Tromsø, Kemi og Luleå. Blandt de mange arrangementer for gæsterne havde kommunen arrangeret underholdning i anlæget undertitlen »En forårsaften i Alkjær Lukke«. Her optrådte Ringkjøbing-Garden, Ringkjøbingegnens Folkedansere og Ringkjøbing Big Band. Tilslutningen var overvældende. Ca. 800 nød det lune forårsvejr. * 21. Den sidste skoledag for de større klasser blev behørigt fejret fra morgenstunden med fælles kaffebord kl. 8, hvortil lærerne blev hentet i hestevogn. * 26. Det har ikke været et problem at få elever nok til den nye uddannelse, Højere Handelseksamen, på Handelsskolen. Der indkom 78 ansøgninger, hvilket svarer til 3 klasser. Om bevillingen rækker til så mange klasser, er et ganske andet spørgsmål. I det kommende skoleår vil der blive 5 EFG-klasser mod 7 sidste år. * 30.298 løbere gennemførte Ringkjøbing IFs Fjordløb, der blev afholdt for anden gang. Løbet var på 10 km, og hurtigste mand var Gert Østergaard, Rindum. Hurtigste pige var Birthe Justesen, Ringkjøbing.

Fødselsdag: 4. Knud Kristen Mølbak Olesen, Kirkevej 7, Rindum, 82 år.

Døde: 3. Fhv. politiassistent Jørn Chr. Lund Godt. * 7. Vognmand Christen Steffensen. * 9. Fhv. overpostbud Marius Winther Sørensen. * 15. Edith Valborg Jensen. * 18. Arbejdsmand Thorvald Hansen. * 20. Fhv. gårdejer Jens Provstgaard Nielsen. * 22. Lydia Kathinka Sivertsen. * 23. Fhv. gårdejer Christen Sand Holm.

 

JUNI

3. En travl dag og nat for Falck, da lynet under et uvejr slog ned i flere gårde og højspændingsledninger. * 5. Grundlovsfesten på CM. Schuberts Minde blev igen en festdag for byens og egnens folk. Omkring 1.000 mennesker deltog i eftermiddagens og aftenens arrangementer. Pastor O. E. Paaske, Esbjerg, talte, og Ringkjøbing-Garden gav koncert. En ridekvadrille af børnehjemmest egne børn og heste gav en fornem opvisning. Aftenen sluttede med bål, båltale og et flot fyrværkeri. * 10. Menighedsrådets udflugt for invalide- og enkepensionister og ældre over 65 år ti I Ribe blev meget vellykket. I Ribe drak man kaffe og hørte vægteren synge den gamle vægtersang, ligesom han gav en virkelig god forklaring om den gamle by. Efter en pause og besøg i domkirken gik turen tilbage, bl.a. gennem det smukke landskab, hvor Oksbøl lej ren ligger. Medbragt aftensmad blev indtaget på Sømandshjemmet i Hvide Sande, hvor kommunen havde sørget for drikkevarer til maden. Turen er kommunens gave til de ældre og menighedsrådet sørgede for det store arrangement. Der var 224 deltagere i 5 store Møllerbusser. * 11. Trica havde grillstegt en hel okse i anledning af forretningsovertagelse. Det varede 21 timer inden den var klar til at blive spist. Fredag eftermiddag smagte i hundredvis af mennesker med velbehag den overdimensionerede oksesteg. * 15. Den 11 uger lange typografkonflikt sluttede, da typograferne vedtog mæglingsforslaget. * 16. Med glæde læser man i statistikken, at der fortsat er færre trafikuheld. I 1980 konstateredes et fald på 5%, dvs. 33 færre blev dræbt end i 1979. * Kommunens beskæftigelseskonsulent Mogens Mortensen oplyser, at ungdomsledigheden i amtet er nedadgående. Således viste tallene i marts 287 mod 231 i maj. Man håber at være nået til et vendepunkt i udviklingen. * Pr. 1. juni skifter amtmændene titel. De skal fremtidig kaldes statsamtmænd. * 19 skoleelever på 6. klassetrin gennemførte en cyklistprøve som et led i skolernes færdselsundervisning. 639 deltagere fra politikredsen dystede om førstepladsen. Vinder blev Annette Nygaard fra Sdr. Vium med maksimumpoints 600. * Abelines Gaard i Houvig er efterhånden blevet et attraktivt turistmål. Den 100-årige gård er også et besøg værd, da møbler og ting står, hvor de hører hjemme. Fiskerimuseet i Esbjerg har i år en udstilling, der viser mange af de redskaber, der i sin tid blev brugt af bonden, fiskeren og strandfogeden. * 17. Byen har fået et nyt kunstgalleri. Det er kunstmaleren Ove Weinreich og hans kone Kirstine, der i Øster Strandgade 1 åbner Galleri 14. Ægteparret har i 7 år haft lokaler i V. Strandgade 14, men ejendommen blev for 3 år siden nedrevet til fordel for ejerlejligheder. * Musikskolens største nyhed i det kommende år er et kammerkor, som skal ledes af Kaj Milter Jensen. * Ifølge en gammel tradition er Ringkjøbing en gang i hver valgperiode på besøg hos landstinget i Vester Norlands Len, Sverige. Sidst i maj var der genbesøg i amtskommunen. De 5 svenske gæster og deres fruer fik forevist, hvad vi havde, der var seværdig, både inde i landet og ved fjord og hav. * 4jydske kunstmalere er på vej til Skotland, hvor de i centrum af Edinburgh vil holde en udstilling under navnet »From Jutland to Scotland«. * 1. præmien for Cykl' 81-arrangementet blev vundet af Birgit Nielsen, Velling. Præmien, en flot cykel, var udsat af cykelhandler Arne Lauridsen, Nygade. * I/S Vestkraft har meddelt kommunen, at elprisen vil stige fra 1. juli. *18. Faren for at de små sygehuse, Tarm, Lemvig og Ringkjøbing, skulle blive nedlagt synes nu at være drevet over. Et forslag fra det centrale uddannelsesråd om planlægning af ændret lægeuddannelse skulle bevirke dette. * Over 1000 idrætsfolk fra Ringkjøbing Amts Gymnastik- og Ungdomsforening er tilmeldt Landsstævnget'81 i Slagelse. * Hos firmaet Lydig har man måttet udsætte sommerferien for at få en stor ordre leveret til tiden. Firmaet fremstiller kabinetter til højttalere. * Næppe er den store havnefest overstået før den nye store fest Fjordfesten er i sigte. Der er udgået en opfordring til alle firmaer om at pynte en vogn og være med i det store vognoptog. * Byrådet har bevilget 86.000 kr. til en sti fra Høgevej til Fasers Led. Ligeledes er der bevilget 150.000 kr. til indkøb af brugte brosten fra Haderslev. Disse skal brugestil regulering af Kirkepladsen.* 19. Samtidig med, at træerne sprang ud, flyttede 12 beboere ind på Aldershvile. Man kan nu se tilbage på en lang byggeperiode, hvor hjemmet dels er udvidet, dels ombygget for 8 mill. kr. * Nye rækkehuse i gammel stil er nu færdig til indflytning og salg i Vestergade 5-7. Det er arkitekt Draiby, der er bygherre for projektet. * Fra byrådet meddeles, at 7 grunde er solgt og 10 udlånt til køkkenhave. * Byrådet holder nøje øje med planer om discountbutikker, da de handlende betragter disse som svære konkurrenter, og ikke ønsker dem her til egnen. * 20. 80 repræsentanter for virksomheder fra hele amtet har på et møde i Herning dannet en ny klub under navnet Eksportklubben for Midt- og Vestjylland. Til formand valgtes Poul Jørgensen, Denka Møbler, Herning. * Mange vil sælge deres hus, men det er temmelig umuligt for øjeblikket. Ejendomshandler Moesgaard har i øjeblikket 50 huse i kommission. * På Det kristne Gymnasium er der til det kommende skoleår anmeldt 60 elever, en fremgang fra sidste år. Af disse er 45 kostskolcelever. * 22. Slagteren i Rindum har en dygtig svend i sin butik, nemlig sønnen Jens Jørn Kallesøe Sørensen. Han er 22 år og har i en konkurrence blandt 400 slagterlærlinge placeret sig som nr. 1. Han har dermed erhvervet et danmarksmesterskab. * Godt 1 år efter starten af Vestjydsk Genbrugscenter er lokalerne blevet for små og flyttes til Søms tidligere fabriksbygning i Lem. Samtidig får centret et projekt i Brande, hvor der skal arbejdes med stoffer og stofrester. * Gården og Folkedanserne har været på visit i den tyske by Hermannburg. Der var også grupper fra Sydeuropa, der har arbejde i Forbundsrepublikken og nu viste deres hjemlands kulturtraditioner. Gården var også på denne tur et smut i Harzen. * 150 ryttere fra 5 klubber havde et flot og veltilrettelagt stævne. Der var konkurrence i skoleridning og springning. * 550 billetter til Fjordfestens frokost var solgt på 10 minutter. Der er efterhånden tradition for, at det meste af Ringkjøbing deltager i dagens underholdning. * Børnehjemmet Schuberts Minde har på hjemmets 30-årsdag fået en smuk gave. Det er søskendeparret Jenny og Jens Lauridsen, Vellingvej 8, der i disse dage flytter på plejehjem, som har overdraget deres rødstensvilla til børnehjemmet. * 24. Ringkjøbing Fjernvarmeværk er nu så vidt færdig med det kulfyrede værk ved Ndr. Ringvej i Rindum, at det kan præsenteres for forbrugere og interesserede. Der er åbent-hus-arrangement den 29. juni. * Med deltagelse af 100 voksne og 65 børn fra Norge, Sverige og Danmark har Det kristne Gymnasium et 4-dages friskolemøde. Mødet holdes hver sommer efter tur i de nævnte lande. * Med en fremgang på 183 elever i forhold til sidste år har Den kommunale Ungdomsskole haft et særdeles godt år. Den store fremgang ligger i aldersgruppen omkring 15 år - folkeskolens 9. klasse. * 25. I dag starter 750 idrætsudøvere til det store Landsstævne '81 i Slagelse. Det er medlemmer af Ringkjøbing Amts Gymnastik- og Ungdomsforening, RAGU. * Efter byrådets beslutning er den sidste bilparkering på Torvet nu fjernet. Fremtidig skal hyrevognene holde omkring J. C. Christensens statue. Planen om at gøre Torvet bilfrit har i flere år været diskuteret, men ikke kunnet gennemføres før nu. Det gamle rådhus, der ejes af amtsrådet, har fået et skilt med tekst »Amtsrådhus«. * Sundhedsstyrelsen har meddelt læge Uffe J. Povlsen, Nørregade 22C, tilladelse til, at der på Torvet opstilles en Rinter-digtersøjle. Rinters kunstudstilling i Rådhushallen har i flere år været et af de faste indslag i sommerens aktiviteter. * 26. Amtsrådet har givet tilladelse til opstilling af 112 vindmøller. Der er i flere tilfælde tale om små vindmøller under 100 kW og ikke højere end 20-25 meter. Administrationen af møllelovgivningen sorterer under amtsrådets udvalg for teknik og miljø ved amtsarkitekt Gregers Jæger. * De 4 malere fra kunstnersammenslutningen, der udstiller i Edinburgh, har succes. Der er den første dag solgt bil leder for 10.000 kr. * 29. Det gamle jernbanehotel på hjørnet af Østergade og Nørredige er revet ned for at give plads for amtets nybyggeri af kontorer. * Mere end 100 deltog i et åbent-hus-arrangement og handicaparrangement på Ringkjøbing Plejehjem. Set. Ceorgsgildet, Plejehjemmet og Plejehjemmest Venner havde tilrettelagt eftermiddagen. »Turistforeningen har udgivet en meget nyttig »aktivitetskalender«, der fortæl ler om aktiviteterne i byen i sommermånederne. Denne kan gratis afhentes i forretningerne og pengeinstitutterne. * 30. Sommerunderholdningen på Torvet er nu for alvor i gang. Onsdag eftermiddag giver Ringkjøbing-Garden koncert. Fredag er det Ringkjøbingegnens Folkedansere, der giver opvisning om aftenen. Lørdag formiddag har Ringkjøbing Big Band sommerens første koncert. Alt dette foregår på en ny, blomstersmykket estrade. * Tilbuddet om åbent hus på det nye kulfyrede varmeværk i Rindum blev benyttet af mellem 300 og 400 interesserede. * Englandsfarerne fra Ringkjøbing skole skal på tur til London fra 22. til 30. juli og kommer således med til at overvære det kongelige bryllup, selv om det ikke bliver fra 1. parket.

Bryllup: 21. Lene Nielsen, Holstebro og salgschef Carl Erik Jensen, Ringkjøbing. * 27. Lene Etly Hansen, datter af Evald Hansen, Ringkjøbing og Johnny Larsen, Ringkjøbing.

Fødselsdag: 24. Elly Olesen, Grønvang 14, 50 år. * 27. Vognmand Eigild Kristensen, Holmegårdsvej 17, 50 år. * 29. Ingvard Pedersen, Godthåbsvej 12, 85 år.

Døde: 6. Mogens Løager Jespersen. * 12. Pia Sørensen. * 16. Elisabeth Sørensen. * 19. Sofie Hansen. * 23. Jens Trillingsgaard.

 

JULI

1. I år cykler danskerne som aldrig før og i den anledning har amtsfredningsinspektoratet i Ringkjøbing udgivet en pjece, hvor der bliver givet anbefaling og vejledning om 3 ture hver på 40 km. * Paskontoret har haft et meget travlt forår, der er kulmineret i de sidste uger. Grunden er en bebudet prisstigning pr. 1. juli. * I Ringkjøbing Banks lokaler udstilles originaltegningerne til den populære turistbrochure »Til fods i Ringkjøbing«. Lærer Egon Heldgaard er mester for tegningerne, der viser en række af byens kendte og markante bygninger og bygningssærpræg. * 2. Forberedelserne til Fjordfesten, der efterhånden er blevet et kæmpeforetagende, er for alvor startet. Det begynder med, at »Flisens Venner« pudser den smukke plade, der blev skænket byen som årets by og er nedfældet på Torvet ved siden af bybrønden. Pengemæssigt er der før starten brugt 160.000 kr., så alle arrangører krydser fingre for godt vejr. * 3. For 4. år åbner kunstudstillingen »Rinter« med mange fornyelser. Af de 26, der udstiller, er de 14 nye. Udstillingen er i Rådhushallen. * Den 9-årige Rikke Hedegaard, Blomstervænget 29, var så heldig at få den eneste præmie, der gik til Ringkjøbing i arrangementet »Cykl' 81«. Det var en flot Puchcykel leveret af forhandler Arne Kristensen, Smedegade. * Byen bliver rammen om dette års nordiske pensioniststævne. Der ventes ca. 75 deltagere fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. * Digterpræsten Kaj Munks vers skrevet til klokkespillet på Torvet er nu blevet opsat på gavlen af det gamle rådhus. Teksten er på en metalplade med bronzebogstaver, leveret af stenhuggermester N. P. Nielsen, Østergade. Anledningen var byens 500 års jubilæum for tildelingen af købstadsrettighederne i 1443. * 4. Folk er ikke flittige til at besøge deres eget museum. Museumsinspektør Aarup gør opmærksom på, at det er et besøg værd. Der er mange gamle og smukke ting, f.eks. en islandsk saml ing, gammelt kirkeinventar, gamle skilte, bytromme og brandsprøjte og ikke at forglemme kyskhedsbæltet, museets mest berømte eller berygtede kuriositet. * To Ringkjøbingbanker er blevet midlertidige ejere af Hotel Søndervig Vesterhavsbad for 15,5 mill. kr. Hensigten er dog snarest muligt at finde købere til hotellet. * 5. Turistchef Schiøtt meddeler, at sommersæsonen bliver en af de helt store. Ferielandet er de næste 3 uger »stopfyldt«, og der er et enormt pres på både campingpladser og vandrehjem. Danskerne har i år fået øjnene op for det herlige med en aktiv ferie, så cyklen er kommet frem igen i stor stil. * 7. Man læser med stor glæde, at de københavnske hospitaler foretrækker stabile vestjydske piger. Mange unge begynder allerede i januar at forespørge om feriejob. Pigerne er glade for jobbet, og forbinder fritiden ti I at lære København at kende med det alvorlige arbejde. * Nu også kunst på Hotel Ringkjøbing. De sidste par somre har der været udstil let og solgt antikviteter. Nu rykker der også en kunsthandler ind. * Skulpturen »De tre små fugle« foran Sparekassen er ikke alene en fryd for øjet, men også til megen glæde for de mindre. * 8. Kommunen er nu ved at ændre Søibergsvej, så den får permanent status som paragraf 40-gade. Der bliver plantet træer og hvor bilisterne skal køre bliver der lavet »bump« i gaden, så trafikken bliver nedsat. Cyklister får plads på begge sider af vejen. Byrådet har til formålet bevilget 75.000 kr. * En lokalplan for byggeri i det nye boligområde i Rindum er blevet ændret, så der nu i stedet for ejerlejligheder i rækkehusform bliver bygget mindre parcelhuse på små grunde. * 9. Ifølge en skrivelse fra Indenrigsministeriet vil der i det kommende år blive et bloktilskud til kommunen på 37,6 mill. kr., en stigning på 5,3 mill. kr. * Rindum Børnehave, der er ejer af en ganske pæn formue, får nu tilladelse til at købe et legehus. Pris 30.000 kr. * Fiskerne, der har ønsket en oppumpning af sejlrenden ved Djævleøen og ind til Vonå, får nu dette ønske opfyldt. Fjordfiskerne, Holmsland Kommune og Ringkjøbing Kommune betaler projektet. * Byrådet har til sandflugtsbekæmpelse bevilget yderligere 13.000 kr. Sandflugtsbekæmpelsens årsbudget er nu på 186.000 kr. i kommunen. Kommunens andel er en sjettedel af den samlede udgift.* 10. Kommunen får fra 1. august heldagsskole på Rindum Kjærgård for børn, der har store problemer i det daglige. I en periode har der på Rindum Kjærgaard været forsøgsordning. * Kulturudvalgets formand Gunnar Madsen giver følgende svar på spørgsmålet »Hva' mæ æ kultur?« Kultur er noget levende, der har med fællesskab at gøre, åbne tilbud hvor alle føler, at de kan være med. * Amtsvandinspektør Stilling bliver i dag 50 år. Han har beklædt denne stilling i 10 år, og med de mange nye opgaver er hans medarbejderstab steget til 30. Nu er det ikke alene at forbedre miljøet i det våde element, men luftforurening og miljøproblemer må han også tage sig af. En meget stor indsats ydede han i 1970'erne mod okkerforurening i de vestjydske vandløb, bl.a. ved Skjern Å og de gamle brunkulslejer. Som medlem af Nalurfredningsforeningens bestyrelse har denne forening naturligvis hans store bevågenhed. * 11. Den 65-årige forfatter Henning Bangsgaard har fået udgivet en stærk selvbiografisk roman »Pukkelrygget«. Bogen kommer på Thaning og Appels Forlag. Efter at have udgivet flere digtsamlinger kan han nu glæde sig over sin debut som romanforfatter. * Det vil sikkert glæde mange købmænd, at discountbutikskæden Fakta ikke vil åbne forretning i byen. * Byen har for tiden rigtig mange turister. Det er ikke alene forretningerne, der bliver besøgt, men de små gader ned til fjorden bliver også studeret. * 13. Museumsinspektør Jens Aarup mener, at mange har det med museer som med kirken. De kommer der sjældent, men vil alligevel ikke undvære dem, da de er en del af kulturlivet i kommunen. Folk vil også være med til at betale, hvad det koster. * KFUM og K og Indre Mission kan for 14. gang byde velkommen til bibelcamping på Holmsborg. Denne vil fortsætte i 2 uger og samler ca. 1000 mennesker hver aften til møderne. * Sommerudsalget startede i dag i paraplyvejr, men hen på formiddagen konstaterede de handlende, at det ikke afskrækkede folk. * I Gågaden har Englandsfarerne bogmarked. Der er indsamlet i hundredvis af bøger med noget for enhver smag. * Kommunen skal i det nye skoleår besætte 3-4 lærerstillinger. 143 ansøgninger beviser, at det forlængst er et overstået stadium med den meget omtalte lærermangel. * 14. Søspejderne skal i næste uge på togt med landets ældste sejlende skib »Jensine«. Forældrene er indbudt ti I at bese skibet ved togtets afslutning. »Kunstforeningen beklager sig over diskussionen om byens tilskud til foreningen. Udstillingerne kan ikke give overskud og arrangementerne har ikke haft det store publikum. Måske er der for mange tilbud, siger formanden Else Jensen, No. * To unge fra Ringkjøbing og Holmsland starter 1. august på en 10.000 km lang cykletur. Gennem de sydlige lande til Tyrkiet og Israel, hvor de skal være i kibbutz i 3 måneder. Derefter går turen hjem, hvor de venter at være i sommeren 1982. * 15. Næppe mange ved, at der i kælderen under biblioteket er et lokalhistorisk arkiv. Det startedes i 1972 af tandlæge Bent Andresen og udelukkende med frivillig arbejdskraft, ulønnet. Da der stadig i en jævn strøm kommer materiale udefra, går det langsomt med ordningen. Bent Andresen mener, at det på længere sigt bliver nødvendigt med en smule lønnet arbejdskraft. * 16. De nyeste landsdækkende sygehusstatistikker viser, at Ringkjøbing amtskommune har landets laveste sygehusudgifter. Det er et forhold, som patienterne godt kan være tjent med, mener amtslæge, dr. med. Vagn Christensen. Storbyerne er usunde at leve i og alvorlige sygdomme optræder hyppigere i en yngre alder. En anden grund er, at de praktiserende læger her behandler mere end mange andre steder. Alle bør trappe ned, når de bliver 50, men ikke holde op før de bliver 80, mener amtslægen.* Det er stadig sløjt med byggeriet. I april kvartal blev der kun udstedt 87 byggetilladelser og deraf varde 10 til opførelse af parcelhuse. * I dag er der musik i Gågaden og på Torvet. Det sure vejr havde lokket en mængde turister ind fra stranden og tilligemed beboerne var der i tusindvis i gaderne. * Biografejer Flemming Pedersen mener ikke, at befolkningen vurderer Bios rolle som en del af kulturlivet. Til de virkelige kulturfilm er der ikke særlig tilstrømning. * 17. 4 af plejehjemmets beboere har i dagene 13.-20. juni holdt ferie i en god feriebolig i Bork havn. De var ledsaget af 2 fra hjemmets personalegruppe. Det er dej ligt at komme ud, men endnu bedre at komme hjem til glæden og trygheden, var resultatet de 4 ældre kom til. * Byen har fået en ny sti forbeholdt fodgængere. Det er fra parkeringspladsen ved Hotel Ringkjøbing og til Vestergade. Sammen med arkitekt Draibys rækkehusbebyggelse er der skabt et fint miljø. De populære passager findes mellem Gågaden og kirkepladsen (Kirkeslippen), mellem Gågaden og Mellemgade gennem Grosbøls port og mellem Østergade og Reberbanen er der hele 3. Gartnerslippen, mejeriets gård og en tredje passage mellem husene lidt længere nord på. * Der har været kirkekoncert med operasangeren Ulrik Cold og organisten Kai Ole Bøggild. Mere end 300 overværede koncerten, så alle pladser måtte tages i brug, selv udtrækssæderne. Cold er velkendt, men hans organist skal nævnes, da han er en ringkjøbingdreng, der nu er organist ved Kristkirken i København. Samarbejdet med Ulrik Cold har stået på i flere år, og Cold lægger ikke skjul på, at han foretrækker Bøggild som akkompagnatør. * 18. Den tredie antikmesse i Vesterhavshallen er klar til åbning. 21 antikvitetshandlere fra hele landet er med på messen. *Chr. Bjerre, der ejer Rindum Enge, har genskabt et eldorado for fugle og vildt. Den tidligere ejer havde drænet jorden, men da afgrøderne ikke var rentable, lukkede Bjerre for dræningen og skabte et overmåde skønt udsyn. * 20. Dagen efter det store bryllup i England havde DFDS' skib Dana Regina så fornemme passagerer som Dronning Margrethe og Prins Henrik og »Englandsfarerne« fra Ringkjøbing skole. * I dag er musikken på Torvet ikke alene folkemusik, men også rock ved Hans Thimes og Ole Frederiksen. * 21. 1. august er der premiere på buskørslen under TRA, Trafikselskabet Ringkjøbing amt. Det vil blive markeret med et tilbud til borgerne i amtet om at køre gratis med 1. og 2. august. * Mange pensionister bruger meget af deres tid på bankospil. Når der startes kommer de fleste en time eller mere før og hygger sig med kortspil eller en snak. Man slipper for at sidde hjemme og tænke på sygdomme og skavanker, siger en passioneret pladespiller Leif Nilsson.* 22. Små centralt beliggende boliger er det folk ønsker sig. Arkitekt Draiby har af 5 nuopførte rækkehuse på 4 uger solgt de 3. Husene er beliggende i Vestergade, der hører til byens kerne. * Dueløb er meget spændende for ejerne. På den lange strækning fra Berlin til Ringkjøbing kom en due tilhørende Sv. Aage Krogsgaard ind som nr. 1, nr. 2 blev duen tilhørende Frede Larsen i tiden 383,59. Nr. 1 kom ind i tiden 383,58, næsten dødt løb. * Englandsfarernes bogmarked gav et overskud på 8.000 kr., hvilket er rekordsalg. * 23. Et nyt indslag i fjordfesten bliver, at revyen lørdag eftermiddag under frokosten vil blive gentaget søndag aften i teltet. * I det nye trafiksystem vil ruterne fra oplandet fungere som bybusser. * 24. Politiet i Ringkjøbing ønsker sig en let, hurtig motorcykel, der kan indhente overtrædere af fart. Et eksemplar har på prøve været udlånt fra politiet i Kolding og viser sig meget effektiv. Cyklen er fremstillet i Japan. * På lørdag bliver der løb for veteranbiler og -motorcykler på Ringkjøbingegnen. Der er 45 køretøjer tilmeldt. Det er 14. gang, løbet arrangeres. * I den nærmeste fremtid åbner fru Margit Hessellund frisørsalon på Markledet 55. Salonen bliver både for kvinder og mænd. * 25. Ole Roed Rasmussen, ung ringkjøbingtømrer, rejser til Norge for at få del i olieeventyret, der giver sig udslag i stor beskæftigelse i byggebranchen. Det er Stavangerområdet, der særlig har brug for arbejdskraft. * 27. Det må være den største dag i Torvets historie, mente en borger efter et besøg lørdag. Tusindvis af mennesker og mange aktiviteter var i gang samtidig. Stort antikmarked med masser af boder, tryllekunstneren Zimba med sin sorte hat og den hvide kanin, stort klovneopbud, sang og musik og prædiken af unge fra Holmsborglejren, stegt pattegris fra Hotel Ringkjøbing og besøg fra hele landet af veteranbiler. Søndag var der stævne med orienteringsløb. Mest opsigt vakte et par Rolls Royce'er, der deltog. * Antikvitetsmessen i Vesterhavshallen var besøgt af 3.800 mennesker, og der blev omsat for millionbeløb. * 28. Isenkræmmer Ahle Jensen har i denne uge besøg af en glassliber fra Holmegaards Glas. Han hedder Kurt Larsen og har ikke noget imod at have tilskuere til arbejdet. * I anledning af en større ordre har Ribo midlertidigt ansat 50 nye medarbejdere. * Strandgården i Husby, der hører under Ringkjøbing Museum er ovenud tilfreds med, at besøgstallet indtil nu er over 4.000. * Ringkjøbing Roklub har haft en vældig god tilgang af nye medlemmer. Til en forandring fejredes »kanindåben« denne gang ved roklubbens hus. * 29. Radioens pejlevogn har været på sortseerjagt i Vestjylland. Det er ikke meget smigrende, at der blev sat rekord på »syndere«. * Anna Zacho har overtaget Klasselotteriet efter afdøde Bodil Brædstrup-Holm. Der var seks ansøgere til stillingen. * Nordjyllands Idrætshøjskole er navnet på en ny skole i Brønderslevområdet. Allerede nu er forstanderen udpeget. Det bliver en tidligere ringkjøbinggenser, Tage Elkjær Nielsen. * Der er lagt op til en meget stor og spændende kunstnerudstilling i august. Det er Rinter 1981, der i år har fået 15 nye kunstnere med. * 30. I den forløbne byrådsperiode er der startet seks nye børneinstitutioner i kommunen, hvoraf de to har midlertidig karakter. Den ny udvidelse giver 182 heldagspladser og 61 halvdagspladser. Ventelister skulle nu være afskaffet. * Borgmester N. Skytte åbnede i dag kl. 9 Fjordfesten ved at trække det første nummer i Fjordfestens tombola på Torvet. * 31. Tage Carlsen er blevet valgt ind i Dansk Tipstjenestes bestyrelse som repræsentant for Dansk Firma-Idræts Forbund, hvor Carlsen er formand. * Mandag den 3. august starter Ringkjøbing Handelsskole det nye skoleår med 184 elever. 120 af eleverne skal gå i de nye EFG-klasser. 64 starter på skolens nye gren, handelsgymnasiet.

Bryllup: 8. Bodil Rahbek Engsig og Henning Østergaard, begge Ringkjøbing. * 11. Doris Volder Østerby, datter af V. og B. Østerby, Ringkjøbing og Alex Dahl Nielsen, Vejrum. * 25. Dorthe Grydgaard, datter af S. Grydgaard, Ringkjøbing og Niels Vestergaard, Velling.

Sølvbryllup: 19. Poul Garling og hustru Inger, Kaj Munksvej 4.

Fødselsdag: 1. Tulle Hougaard, Bildtsvej 20, 60 år. * 8. Maren Julie Faurby, Herningvej 15, 75 år. * Amtsvejinspektør Leif Stilling, Marktoften 2, 50 år. * 18. Ingvard Nielsen, Alkjærparken 38, 90 år. * 21. Chr. Venø Pedersen, Grønnegade 24, 65 år. * 24. Birgit Busk Jensen, Herningvej 31, 50 år. * 28. Thormine Tang, Kronager 2, 65 år. * 29. Kathrina Madsen, J. P. Nielsensvej 16, 80 år.

Døde: 4. Jørgine Jensine Eskildsen. * 14. Niels P. Hansgaard. * 21. Bodil Brædstrup-Holm.»Poul Krestian Bertelsen.

 

AUGUST

1. Den store diskussion om burhøns er nu ved at ebbe ud. Langt de fleste landet over er villig til at betale lidt mere for »skrabeæg« end for æg fra burhøns. Skrabeæg er fra producenter, hvor hønsene går frit, og er æggene end ikke bedre, har hønsene det bedre. * Tyske rejseselskaber valfarter til fjorden i sommer med windsurfbræt på biltagene. Fjorden betragtes efterhånden som et eldorado for windsurfere. * 3. Ved fjordfestens store vognoptog søndag blev vognen pyntet af Plejehjemmets Venner kåret som nr. 1. Nr. 2 blev vognen fra frisørerne. * Under fjordfestfrokosten, hvor der deltog ca. 650, blev der holdt mange taler. Byens borgmester, repræsentant for gamle og nye ringkjøbingensere, beretning om byens kulturliv o.m.a. Sang og musik manglede heller ikke. Sent søndag aften kunne det konstateres, atomsætningen havde været 385.000 kr. * Ringkjøbing Rotary Klub har fået ny præsident. Direktør Leif Hansen afløser amtsvandinspektør Leif Stilling. * 4.1 aften er der kirkekoncert under medvirken af Birgitte Friboe og organist Stengaard ved Skanderborg Slotskirke. Birgitte Friboe underviser som sanglærer ved Århus Teater, når hun ikke er på turne. Stengaard driver en omfattende koncertvirksomhed både som pianist og organist. * Kunder tilbage til den lille købmand. Både på landet og i byerne har nærbutikkerne fremgang i omsætningen og i flere tilfælde åbnes butikkerne efter lang stilstand. * Sejlklubben har haft en meget travl forårssæson. I 29 dage i månederne april, maj og juni har der været arrangementer af forskellig art. * Ringkjøbing Amtsgymnasium bliver i sit første skoleår arbejdsplads for 23 universitetsuddannede adjunkter, deraf syv nyansatte. * I dag har børnehjemmet Schuberts Minde 30 års fødselsdag, og der var et stort rykind af gæster og børn, der tidligere har været på hjemmet. Tidligere medarbejdere kom også for at gratulere. Alle var velkommen til at tage ægtefælle og børn med. * 5. Tre repræsentanter for det norske skibsværft Aker Trøndelag er i disse dage i Jylland for at skaffe arbejdskraft. Ved det første møde var mere end 100 interesserede mødt. * Voksenundervisningscenteret for Ringkjøbing-Holmsland er flyttet til egne lokaler på amtsgymnasiet. Som noget nyt er der i år tilbud om undervisning i russisk. * 6. Trica købmanden Keld Hansen vil ikke sidde med hænderne i skødet og se på, at der kommer discountbutik til byen. Han agter selv at starte en sådan i tilknytning til Trica. Formentlig kan forretningen være klar til åbning 1. oktober. * 7. For at afhjælpe ungdomsledigheden vil Ringkjøbing Amtsråd godkende, at der oprettes 35 ekstra praktikpladser. * I dag er det Gågadens fødselsdag, og den fejres som tidligere med kaffe og kanelkage til byens borgere. Kl. 9.30 præcis blev der åbnet for de store termokander med kaffe, og kanelkagen blev budt om. Hele gaden var dækket af et langt bord, så der var plads til alle - og det var mange - der deltog. Om eftermiddagen var der for børn gratis forestilling i Biografen. * Thomas Vejlgaard, nu 90 år, har solgt sin tro følgesvend gennem 21 år en Simca 8 Berlina til værkfører Viggo Hvistendahl, Rindum. De to er begge »bidt« af samlermanien for gamle biler, så den kommer i gode hænder. * 8. Det gamle uldspinderi på Herningvej er igen blevet en arbejdsplads med mange aktiviteter. En elinstallatør, to tømrere, en vinduespolerer og en auroreparatør har lejet lokaler til deres virksomhed. Desuden har to firmaer lagerplads, så med undtagelse af en enkelt lagerplads er hele det store bygningskompleks på 1.600 kvm taget i brug. Ejeren er fru Thyra Holm, datter af den gamle uldspinder Hansen. * På Ringkjøbing Kommunes regnskab for 1980 er et forudset underskud på 742.000 kr. blevet til et overskud på 7,6 mill. De 3,3 mill. kr. fremkommer ved, at kommunen har afhændet et industrihus, der var opført efter egnsudviklingslovens bestemmelser. * Havnens regnskab for 1980 er nu afsluttet og viser et underskud på 64.500 kr. * Unge fra plejehjemmet C. M. Schuberts Minde har været med til i Mourier Petersens Plantage at forarbejde en så stor dynge flis, at hjemmet ved at fyre med dette har bragt forbruget af olie ned fra 55.000 til 3.000 liter om året. En post, der er mærkbar i økonomien. * 10. Den store udstilling »Rinter '81« fortjener et dårligere vejr. Trods godt besøg lokker det strålende solskin, så mange går for flygtigt hen over de udstillede billeder, skulpturer m.m. * Det kristne Gymnasium starter undervisningen med en elevfremgang til 170. Heraf bor 118 på kollegiet, medens 52 er dagelever. * På Ringkjøbing Amts Gymnasium startes der samtidig med 280 elever. Det er første gang de nye lokaler bliver taget i brug. * 11. I dag starter 186 børn i børnehaveklasserne. Der er i alt 9 klasser, hvoraf de fleste er nyoprettede. * Direktør Carl Jensen er død, 75 år gammel. Døden kom pludseligt uden forudgående sygdom. Han havde i 1956 startet Ringkjøbing Automobil Forretning (RAF) og udvidet denne, så han ca. 10 år senere kunne afhænde den til to sønner, Svend og Finn. Helt opgive arbejdet kunne han dog ikke, og kom jævnligt i forretningen for at tilse, at alt gik som det skulle. * 11. Når Mejeriselskabet Vest 1. oktober starter, vil der på Ringkjøbingegnen forsvinde 2 mejerier. På plussiden er der en rationeringsgevinst på ca. 30 mill. kr., hvilket betyder 7 øre mere pr. kg mælk til producenten. På minussiden betyder det, at ca. 60 bl iver arbejdsløse. * 12. Et forslag, der er fremsat om at øge amtsrådet med 10 til 31, blev forkastet på amtrådsmødet. * Amtsrådet har bevilget 50.000 kr. til en ny lastbil til C. M. Schuberts Minde. * 13. Ringkjøbing kirkes sommerkoncerter har stadig vældig tilslutning. Sidst var mere end 100 mødt for at høre violinisten Erika Ebbe, viole da gambaspilleren Finn Hansen og chitaronespilleren Henrik Rasmussen. Flertallet af tilhørerne var turister. * Kommunens opgørelse for skatteindtægt for 1980 blev på 2,9 mill. kr. mere end budgetteret. Skattekontoen viseren nettoindtægt på 84,2 mill. kr. Borgmesteren oplyser samtidig at kommunen i 1980 havde afdraget 2.794.000 kr. på den langfristede gæld, som herefter er nede på 19.579.000 kr. * Byrådet vil anmode amtsrådet om at give tilskud til Stauning Lufthavn. * 14. Udstillingen »Rinter '81« kan glæde sig over et godt salg. Rinterfonden har købt 4 grafiske arbejder, der bliver tilbudt banker og institutioner til låns. *  Efter 10 år i firmaet I/S Tage Søndergaard Larsen er sønnen Ole Søndergaard Larsen blevet eneindehaver. Faderen og broderen Børge er nu ansat hos ham, men udadtil vil der ikke ske ændringer i firmaet. * Søren Lund, Herning, starter den 8. september frisørsalon i Algade 13. Salonen skal betjene både damer og herrer. * Byrådet har godkendt, at stillingen som byplanlægger, der blev ledig efter Peter Mose, igen bliver besat. * Cykler for mange tusinde kroner volder store pladsproblemer for Ringkjøbing Politi, der undrer sig over så få efterspørgsler, der er efter bortkomne cykler. * 15. Nybyggeriet til amtsvandvæsenets kontorer havde en overskridelse på 11.000 kr. Dette blev taget til efterretning uden bemærkninger i betragtning af, at der på administrationsbyggeriet var sparet 68.707 kr. * Ejendomshandlerne oplyser, at der nu 'igen er ved at komme gang i hussalget. Priserne er generelt sat i stå, endda faldet en smule.* 17. På udstillingen Rinter'81 blev der udtrukket 4 kulturpræmier. Disse gik alle til Ringkjøbing og skal bruges til køb af kunst på udstillingen. * For anden gang er der i år koncert i Alkjær Lukke. Ringkjøbing-Garden og Ringkjøbing Big Band spillede, og som noget nyt var der fællessang. Pengeinstitutterne har støttet økonomisk, så der blev mulighed for at trykke et lille sanghefte, der blev uddelt gratis. Ringkjøbing Turistforening og Ringkjøbing Bibliotek var arrangører. Tilstrømningen var som ved første koncert meget stor. * To store drenge vendte stolte hjem fra skydning ved amtsmesterskaberne i Ulfborg skyttecenter. Det er Carsten Schultz og Jørgen Andreasen, der blev amtsmestre i børneklasserne og vandt guldmedalje. * 18. Nordsøværftet afleverede i formiddags nybygning nr. 149 til rederiet Jørgen Jensen i Svendborg. Det er en 499 brt. Shelterdækker, hvis navn er Elsebeth Vester. * En typograf på Ringkjøbing Amts Dagblad, Bjarne Andersen, benytter sin fritid til at opsøge landsdelen som tryllekunstner. Selv om han siger, at tryllekunst er fup og humbug, har han stort publikum alle vegne. * Firmaerne Conson Electronic og Bredan er med på den industritekniske messe HI-81 i Herning-Hallerne. * Den 4. september overtager Kirsten Poulsen, Kirksvej 5, forpagtningen af restaurant John Wayne, Nygade 22. Indehaver er Mogens Bro. * 19. Tre gymnaster fra Ringkjøbing og en fra Lem har fået deres livs mest minderige rejse. Her er tale om elitegymnaster fra Ollerup, og turen var 1 måneds ophold med opvisning i Australien. I en glimrende artikel skildrer de rejsens oplevelser, med 14 opvisninger i byerne Perth i vest til Adelaide i øst. At de har haft succes fremgår bl.a. af, at flere af tilskuerne var kørt 300 km for at se dem. * Vestjydsk Ridecenter har fået ny bestyrelse og konstitueret sig med Arne Pedersen som formand. * Firmaet Skjern Huse har købt den gamle betonfabrik på Vester Strandsbjerg af Jens Kirkegaard Christensen. Han har her drevet virksomhed i mere end 25 år, men vil nu på grund af alder holde op. * Umba Bumba-manden, der havde lokaler i Algade, er ved fogedens hjælp sat på gaden, da han havde misligholdt lejemålet. * 20. Fjernvarmeværket i Rindum er en sensation også i udlandet, da det er en central, der udelukkende leverer varme ved kulfyring. En delegation på 12 pressefolk samten repræsentant for Udenrigsministeriet besøger værket den 9. september. * Sejlklubben er i stå stor fremgang, at der til en almindelig onsdagskapsejlads kan præsteres 25 både. * 21.1 dag bliver fabrikant Max G. Hensgen 50 år. Han er uddannet i Tyskland som textilingeniør og har sammen med en broder Etiket- og Båndvæveriet. Dette er landskendt, da væveriet står i forbindelse med Rigshospitalet, hvortil brødrene leverer udstyr til hjerteoperationer. * Amter og kommuner skal planlægge og flere hundrede millioner skal investeres, hvis vinden skal blive en seriøs alternativ energikilde i Danmark. Der skal da bygges en ny vindmølle hver dag i en halv snes år. * 120 deltog i udsendelsesfesten på Borgen for Inga og Finn Hougaard, der om kort tid rejser til Liberia for der at tage en gerning op som missionærer. * Ringkjøbing Musikskole etablerer i år musikalske legestuer for 3-5 årige, og musikalsk forskole for børn i børnehaveklasser. * Klubben Shotokan Karate har startet vintersæsonens træning. Den tidligere tyske landstræner Hans Wecks fra Oberhaus vil gæste klubben og demonstrere sin ekspertkunnen på karateområdet. Karate er blevet aktuelt i en tid med tiltagende voldelighed. * 22. Ringkjøbing Musikskole starter, som en nyhed, et kammerkor. Der er nu så mange tilmeldt, at koret kan blive 3-stemmigt. * Skatteborgerne i Ringkjøbing kommune skal efter slutopgørelsen have tilbagebetalt 15 mrll. kr. fordelt på 6338 personer, og 3657 skal efterbetale 11 mill. kr. * Teaterbladet for Ringkjøbing amt er nu udkommet og omdelt til alle husstande. Ringkjøbing og Omegn er repræsenteret med 4 forestillinger. * Ved den sidste sommerkoncert i kirken vil organist Hans Sørensen, Struer, spille orgelværker både på det nye Frobeniusorgel og det gamle orgel, der er fra 1633, et uerstatteligt klenodie, som et fornuftigt menighedsråd har forstået at bevare. * 24. Det jydske mesterskab for laserjoller blev i weekenden afviklet på fjorden. Vinder blev Peter Ibsen fra Århus Yacht Club. Ringkjøbing Sejlklub kom ind på 2. pladsen. * 4 kørestolshandicappede har gjort turen fra Herning til Ringkjøbing på 7 timer. Målet var en visit på Ringkjøbing Campingplads hos en af deltagernes forældre. * Danske Døves Landsforbund står som arrangør for det nordiske stævne for døve pensionister. Dette er i år henlagt til Ringkjøbingegnen. Stævnets deltagere kommer både fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark. Stævnet afholdes hvert andet år, og 64 deltagere blev modtaget af amtsborgmester Aage Ebbensgaard på amtsrådhuset. Turen varer fra søndag til onsdag, og et omfattende program er tilrettelagt både her og i Herning, hvor der sluttes. * 25. Ved de afsluttende sejladser ved Middelfart om »Lillebælts Blå Bånd« sikrede ringkjøbingroerne sig for første gang pointspokalen. * Soda Stream har med storm indtaget det islandske marked. Salget går fint, og firmaet har leveret apparatur, kulsyreapparater for ca. 1 mill. kr. * 26. Turistchef E. Schiøtt oplyser, nu da sæsonen går på hæld, at der i år har været tilfredsstillende besøg og ingen reklamationer, end ikke over det dårlige vejr først på sommeren. * Tre skoleelever, Poul Christensen, Bo Stengaard og Lars Røgen, har brugt 250 timer på at fotografere 125 facader på forretninger og virksomheder. Resultatet kan ses på en udstilling i Landbobankens Østerport-afdeling. * Lederen af børnehaven på Kirkevej i Rindum er ansat som ny leder af børnehaven »Tusindfryd« på Reberbanen, hvor hun skal tiltræde 1. oktober. * 27. Saltvand i fjorden er tiltagende, og uofficielle meldinger tyder på, at fiskebestanden også er stigende. * Ejendommen på hjørnet af Holstvej og Kirksvej vil i den nærmeste tid vige pladsen for et nybyggeri til Ringkjøbing Boligforening. Der vil i den nye ejendom blive 8 mindre lejligheder. * Ved weekendens vestjydske venskabsmatch i Holstebro vil Ringkjøbing Roklub deltage med hold i 19 løb. * Murerfirmaet E. Trabjerg Madsen og V. Cravesen stopper nu. Trabjerg Madsen mener, på grund af alder, at tiden nu er inde til at holde op. * Fjernvarmeværket i Rindum fyrer udelukkende med polske kul. Disse bliver sejlet til Vejle, hvorfra derned lastbil bringestil Rindum. * 28. Museet har søgt byrådet om penge til at oprette et register for Ringkjøbings gamle huse. Museet får jævnligt forespørgsel om de gamle huse i byens kerne. * 29. Ungdomsskolen har haft tilbagegang. 150 elever færre end sidst er tilmeldt i år. Nogle mener, at det er den nye buskørsel, der er skyld i dette. * Holmslands Fiskeindustri A/s på havnen er i gang med en større udvidelse, der skal være færdig til nytår. Med nybyggeri og investering i maskiner bliver der tale om millionbeløb. * Så er det slut med musik på Torvet. Estraden står tom, og man må nu glæde sig til næste sommer, hvor Big Band'et med flere kommer igen. * 31. Hvide Sande fejrer 50 år. Det har været 3 strålende dage med sol. Hvad der har været af aktiviteter er næsten utroligt. Optog både til lands og til vands, morgenkaffe til hele befolkningen i auktionshallen, musik af forskellige korps, debut på et nyt sangkor, afsløring af en skulptur skænket af Sparekassen SDS. Denne symboliserer et menneskes møde med havet. Festdagene fejredes fra kl. 7.30 til midnat og kulminerede søndag med dronningens besøg. Majestæten kom om formiddagen til festgudstjenesten og besøgte derefter Klithjemmet og Abelines Gård. Mange tusinde mennesker deltog i festlighederne. * Snedkermester Orla Albæk, der ejer ejendommen Østergade 16, en af byens ældste toetagers ejendomme, har nu restaureret denne og ført den tilbage til sit oprindelig udseende fra 1790. Den fremtræder nu meget smukt med de gamle sten og små vinduer. * Gårdejer Jørgen Pedersen, No, får besøg af 70 folketingsmedlemmer, der skal have et førstehåndsindtryk af landbrugets alvorlige situation.

Bryllup: 15. Else Møller Hansen, datter af L. og A. M. Hansen, Heboltoft og Karsten Soltau, Albertslund. * 22. Lene Ager, datter af H. C. Ager, Skjern og Torben Juulsager, Ringkjøbing. * 29. Else Mogensen, datter af R. Mogensen, Rindum og Viggo Hvidberg, Ringkjøbing. * Margit Lodberg, datter af E. Lodberg, Ringkjøbing og Lars Larsen, Ringkjøbing.

Fødselsdag: 2. Arne Mortensen, V. Strandsbjerg 14, 75 år. * 3. Ellen Simonsen, Damtoften 31, 80 år. * 5. Helmer A. Chr. Krogh, Herningvej 55, 80 år. * 14. Ruth Pedersen, Torvet 20,60 år. * 16. Karen Mogensen, Damtoften 29, 75 år. * 20. Kaj Holger From, Herningvej 94, 50 år. *21. Fabrikant Max G. Hensgen, Damtoften 15, 50 år. * 23. Nora Vestergaard, Herningvej 54, 80 år. * 26. Gårdejer Anker Hedemark, Rindum, 70 år. »27. Elly Jeppesen, Herningvej 15, 75 år. *29. Børge Berzant, Parkvej 14, 50 år.

Døde: 3. Anna Bang-Jensen. * Henrik Krogh Traulsen. * Kirstine Theils. * 5. Henry Skovgaard Pedersen. * 8. Ingrid Therkildsen. * Alfred Hansen. * Carl Dybdal Jensen.* 9. Ejnar Vinkel. * 11. Inger Stengaard. * 19. Orla Larsen. * 21. Ole Sofus Olsen.

 

SEPTEMBER

1. Aage Nickelsen er pr. 1. september eneindehaver af firmaet Mazda. Kompagnonen Per Mikkelsen har efter 3 års deltagelse ønsket at fratræde. * Fhv. skoleinspektør Bøgners legater i år tildelt Marianne Pedersen og Palle Pilgård. * Det konservative Folkeparti har til kommunevalget den 17. november opstillet Erik Bank Jacobsen som spidskandidat. * 2. Jydsk Telefon er i gang med et større kabelarbejde, der strækker sig fra telefonhuset i Grønnegade til de nye boligkvarterer ved Ringvejen. * Handelsskolens voksenundervisning er overtaget af Voksenundervisningscenteret, så det nu er de udprægede handelsskolefag, der bliver tilslutning til. »Biblioteket viser i efteråret en række film for børn. Forestillingen er gratis. * Halinspektør Feddersen oplyser, at der i sommerperioden har været 13.000 i svømmehallen, og at der har været 3.000 overnatninger på vandrehjemmet. Udover danske og tyskere har der været et stort antal hollændere. * P-pladsen i Torvegade bag Midtbank er overtaget af kommunen og skal nu reguleres, så der bliver plads til ca. 100 biler. * Udveksling af beboerne på plejehjemmene har haft så stor succes, at man den 7. modtager gæster fra Langeland, medens 6 beboere herfra skal på ferie der. * 3. Lions Club har udskrevet en idékonkurrence om hjælpemidler til handicappede. Præmiebeløbene er 500, 300 og 200 kr. * 5 kvinder fra byen og omegnen fremlægger ideen om et alhus i byen. Et sted hvor man kan udfolde sig med forskellige aktiviteter, og hvor man på tværs af alder, køn og erhverv kan have glæde af at komme. * Til onsdagssejladserne har sejlklubben nu tilslutning af 18 både. * 4. Legestuen i Rindumforbørnfra2 til 5 år åbner lige efter ferien. Der er plads til 21 børn, og yderligere henvendelser vil blive skrevet på venteliste. * 15 frisører fra byen og oplandet fik i weekenden hos Anny Eskildsen, Salon Era, demonstreret sidste nyt i faget: Hår med spil i. Man kan således få sin modefarve i håret, enten helt eller stribet. * 10 embedsmænd fra Ghana er på egnen for at studere dansk landbrug. De bor på Hotel Søndervig Vesterhavsbad. * 5. Byrådet harvedtagetyderligere112 medhjælpertimer til ungdomsskolens klub »Loftet« på skolen. * Autoforhandler S. Schelde-Hansen har overtaget forhandlingen af Lada i byen og omegnen. Han skulle herved have sikret kunderne en billig bil. * Økonomiudvalget har indstillet til byrådet, at der ydes støtte efter de sædvanlige retningslinier for byggeriet på hjørnet Kirksvej/Holstvej til Ringkjøbing Boligforening. * Komponisten Peter Sand, tidligere Ringkjøbing, sender sin salme Johs. Kristiansens »Morgensalme« til Indien. Denne er komponeret og uropført i foråret. * Til musikskolens nyskabelse, kammerkoret, har der nu meldt sig så mange damer og herrer, at koret bliver firstemmigt. * 7. Racerbådskører Jens Ove Hansen, Ringkjøbing, sikrede sig førstepladsen ved et stævne i weekenden på Vejle Fjord. * Y's Men's Club har udgivet mærkater med motiver fra Torvegade, V. Strandgade, Nr. Lyngvig fyr og en klitgård fra Holmsland. Disse sælges af klubbens medlemmer og af handlende, der vil støtte formålet. Dette er hjælp til ungdomsforeninger, handicapår og flygtningeår. * Motorcykelklubben »Vestjyderne« fra byen havde i weekenden motorcykeltræf ved Tørrecentralen i Nørhede. Det blev en vældig succes med 250 deltagere. * 8. Der er udført anlægsarbejder for 248 mill. kr. i Ringkjøbing amtskommune i den valgperiode, der nærmer sig sin afslutning. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard gav på budgetmødet redegørelse for, hvad pengene er brugt til. Vandvæsenet, vejvæsenet, undervisning og kultur, sygehusvæsen, social- og sundhedsvæsen og administration var tilgodeset. * Voksenundervisningscenteret har begyndt undervisningen med 520 elever fordelt på 41 hold. Det er en stigning på 40% i forhold til sidste år. * Morten Ps Bistro lukker den 15. september. Denne er i sommer drevet af Benny Nielsens hustru, men at drive 2 forretninger i restaurationsfaget tager for meget på kræfterne. Benny Nielsen er vært i restaurant »Bøffen«. * I dag starter frisørmester Søren Lund i sin nyindrettede salon i Algade 13. Lund var tidligere frisør i Herning. * Fhv. gårdejer Hans Østergaard er i en alder af 101 år død på Rindum Plejehjem. Efter at han i et langt liv havde været ejer af sin fødegård boede han og hans hustru Astrid i Rindum. * 9. Peter Sands nykomponerede melodi til salmen af Mads Nielsen: »Nu er somren omme« får uropførelse i Hobro kirke førstkommende søndag. * Ingrid og Robert Christensens Danseskole fra Varde er startet her i byen med god tilslutning. * 10. 144 mill. kr. skal der skaffes til veje for at finansiere byrådets budgetforslag. Med bloktilskud fra staten og udligningstilskud påregnes der 1,7 mill. kr. trukket af kassebeholdningen. Efter dette kassetræk vil der stadig være en beholdning på 2.000 kr. pr. indbygger. * 12 journalister fra førende miljø- og energitidsskrifter besøger i disse dage byen. De er interesserede i og vil få forevist det kulfyrede varmeværk i Rindum. * På byrådsmødet i onsdags blev der givet en ekstra bevilling på 196.000 kr. Pengene skal brugestil tilskud til det private erhvervsliv for ansættelse af ledige. * 11. Hos Jens Rasmussen på Tangsvej er der avlet en kartoffel, der vejer 975 gram. * Revisionsfirmaet E. Frandsen, Kolding, der i 57 år har haft klienter i Vestjylland, opretter nu afdeling i byen. Det er Kreditforeningens tidligere direktørbolig, der bliver revisionskontor. * Til Civilforsvarets førstehjælpskursus og brandslukningskursus meldte der sig kun 2. Forsvarsleder Bent Møller Jensen mener, at selve markedet i byen er ved at være mættet, da disse kurser har været afholdt gennem flere år i forbindelse med Røde Kors. * 12. Kommunen har i år kun solgt 6 grunde. Man håber næste år at sælge 58. * Efter diskussion om børn i kirken har man i Rindum Menighedsråd besluttet, at forslaget om billedbøger til børnene skal bortfalde. * Ungdomsskolen har fået ansøgning om undervisning i den kommende sæson fra 438 elever. Disse er fordelt på 40 hold. * Mandag åbner Kunstforeningen en udstilling i Rådhushallen med den spændende titel »Nordjydsk Grafik«. Udstillerne er 6 af de 12 medlemmer af Sammenslutningen af Nordjydske Grafikere, der har høstet megen anerkendelse på udstillinger landet over. * 14. ROFI havde i weekenden tre hold til landsmesterskaberne i firmaidræt i håndbold og fodbold i Ålborg. De kom hjem med 2 landsmesterskaber. * Firmaet Inges Dragter, Sønderbyvænget 1, der sælger og lejer gymnastikdragter ud, har nu forøget salgsområdet til også at omfatte garn. * 30 hunde med deres førere var for første gang til lydighedskursus i Danmarks civile Hundeførerforening, der har lokaler på Ndr. Ringvej. Man var meget tilfreds med tilslutningen. * Der var 300 deltagere i Ringkjøbing-Marchen. Denne bliver afholdt to gange om året. * 15. Ringkjøbing Landbobank har i de næste 2 uger udstillet 8 meter færdselslov. Enhver er velkommen til at studere disse lærerige plancher og friske op på viden om færdselsloven. Det er Rådet for Større Færdselssikkerhed, der har lavet udstillingen. * Forsvarsbrødrene har haft den årlige fugleskydning. Denne bliver afholdt på Hotel Ringkjøbing, og der blev affyret 620 skud, før den nye fuglekonge blev kåret. Blikkenslager Johannes Pedersen, Rindum, blev fuglekonge og fisker Vagn Nielsen, Hee, blev kronprins. * Efter byrådsmøde og møde i skoleudvalget blev resultatet, at svømmesalen på skolen ikke skal lukkes. * Ringkjøbing Bank starter en vandreudstilling, der starter her og skal til bankens filialer i omegnen. Udstillingens motto: Sådan bliver du energibevidst. * 16. En helt ny situation er pludselig opstået på Ungdomsgården, idet der er god plads til børn i 12-14 års alderen. Den gruppe, der gennem flere år har været dominerende, er nu faldet brat. Fritidsklubben har i øjeblikket 80 børn og ungdomsklubben har 74 medlemmer. * Unge Hjem har indledt sæsonen med et velbesøgt foredrag om Peking og kirken i Kina. Foredragsholder var Meta Hareskov fra Herning. Unge Hjem holder til på Borgen. * Interessen for svømning blandt 3-7 årige er så stor, at svømmeklubben har måttet oprette 4 ekstra hold.* Isoleringsudstilling. »Pak dit hjem ind i velvære« er temaet for den udstilling, der de følgende tre dage kan ses hos Ringkjøbing Tømmerhandel. * Lem malermesteren Stig Mortensen har indrettet værksted på Reberbanen. Det har længe været et ønske at få lokaler i byen, da kundekredsen her og i omegnen er stor. »Ved landsstævnet for hunde i Hundested havde CF tre udlærte redningshunde med. Ved konkurrencen klarede Ringkjøbingsigsågodt, at den blev hundeby nr. 2. Nr. 1 blev Randers.* 17. Ringkjøbing Gymnasium er nu helt færdig, og man har kunnet fastsætte dagen for indvielsen til 9. oktober. Den dag bliver det kun for inviterede gæster, lærere og elever, men dagen efter er det meningen at holde åbent hus, så alle interesserede kan se skolen. * Der er forslag fremme om at ændre torvetiderne. De nuværende er fra 7-15, men der er ingen, der stiller op så tidligt, så man ønsker ændring til klokken 10-17. * 18. Der var bukser til alle. CFs store øvelse torsdag gik ud på at modtage og iklæde et større antal personer uniformer i forbindelse med en mobilisering. Der var regnet med 140 udenbys deltagere. Efter øvelsen blev antallet opgjort til 180 frivillige fra andre civilforsvarsområder. I løbet af en halv time var alle fordelt i hold, der så kunne gå i gang med påklædningen. * Teaterforeningen ser hen til den dag, da den nye teatersal i Vesterhavshallen bliver færdig. Pladsen på Højskolehotellet er ikke tilstrækkelig, når det drejer sig om attraktive forestillinger, så underskuddet vokser med 10.000 kr. for hver forestilling. * Ringkjøbing Havekreds' medlemsantal er steget til 304. Målsætningen var 300, og flere kommer stadig til. Dette er ikke så mærkeligt, da foreningen både har spændende og oplysende foredrag ved møderne. Et blomsterbindingskursus er så søgt, at der må oprettes to hold. Den energiske formand hedder Svend Andersen, Lindevej 2. * For nogle dage siden oplystes det, at der kun var 2 anmeldt til førstehjælpskursus. Nu har billedet totalt ændret sig. Et kursus, Røde Kors har averteret, har modtaget 25 tilmeldinger. Grunden er, at kursusbeviset er blevet obligatorisk adgangskrav til sygeplejer- og sygeplejerske-uddannelserne. * Bogtrykker Knud Møller, Østergade, bl iver i dag 70 år. En god ringkjøbingborger, der i 44 år har haft bogtrykkeri her. En dygtig fagmand med alsidige interesser for, hvad der sker i vort samfund. * 19. Strandengene i amtet er et af de naturområder, der sættes højt i regionsplanen. Naturbeskyttelsen må sættes højt, hvor der er skov, hede og abens vand. Af hensyn til fuglelivet bør disse arealer fredes, men der er fremkommet et forslag om, at større samlede arealer udlejes til kødkvægproduktionen. * Holger Thisted, søn af Ringkjøbings gamle musikdirektør Thisted, kommer på musikalsk visit i sin fødeby. Som dirigent for Herning Privatorkester indleder han sæsonen for »Musik og Ungdom i Ringkjøbing« med koncert i Rådhushallen. * 21. Ved Firmaidrættens Landsskyttestævne, der blev afholdt i Ulfborg, blev den eneste lokale vinder Frits Nielsen, Lydig. Han sejrede i herre D individuelt. * »Dansk Håndværks Kvinder« har den første mødeaften. Tanken er, at man trods de sløje tider skulle mødes med ligestillede for at drøfte de problemer, der melder sig. * 62 unge har ansøgt om at komme i betragtning ved besættelse af seks ekstraordinære praktikpladser, kommunen har oprettet. * Else Sudergaard, Kærbyvej 4, Rindum, er valgt ind i ledelsen for Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Hendes nye titel er vicelandsgildekansler. Hun er stadig meget aktiv i Det danske Spejderkorps og vil i fremtiden beholde dette arbejde. * 22. Ringkøbing amtsråds økonomiudvalg indstiller, at næste års skatteprocent fastsættes til 6,1. Det er en stigning på 0,4%. * Foreninger og organisationer i kommunen er meget interesserede i en aktivitetskalender, så tilbudene ikke kolliderer. * 23. I årsberetningen for Danmarks frivillige Bloddonorer oplyses det, at Ringkjøbing Sygehus råder over 1034 donorer, og at der i 1980 blev foretaget 814 tapninger. * Ved Guldalderklubbens møde i mandags blev Fjordfestrevyen opført. De fire dygtige skuespillere blev akkompagneret af Arne Mikkelsen og Hans Buhl. Der blev ikke sparet på klapsalver og alle høstede stormende bifald for deres indsats. 130 medlemmer nød forestillingen, det er det største antal man kan huske, der har været til møderne. * Interessen for folkedans er stadig stor og stigende på egnen. Ved sæsonens start var der tilmeldt 66 ægtepar og 120 i alle aldre. * Dagplejemødre, der passer børn under skolepligtig alder, er fra 1. oktober sikret fast mindsteløn på 1130 kr. om ugen. * 24. Efter et stormfuldt møde i Stauning blev fredningen af fjorden taget op til fornyet overvejelse. På mødet blev amtsrådet stærkt opfordret til at forlange sagen tilbagekaldt fra fredningsstyrelsen. * De fire pengeinstitutter i byen tilligemed deres filialer har i sommermånederne vekslet valuta for 50 mill. kr. Det er en stigning på 10% sammenlignet med samme periode i fjor.« Ringkjøbing Gymnasium har for 2. år haft besøg af elever fra et gymnasium i Bremen. Det er tanken, at de to skolers elever kan besøge hinanden, indkvarteres privat og følge undervisningen på de respektive skoler. * 25. Danair sætter sine priser ned, så de kommer på linie med priserne for DSB. Sidste år er ca. 20% af passagererne forsvundet, et tab på ca. 10 mill. kr. Man vil på denne måde prøve at generobre markedet. * Firmaet Bredan flytter til nye fabrikslokaler ved Ndr. Ringvej. Der er ansat 2 nye medarbejdere, og man forventer i løbet af det næste halve år at kunne forøge staben med yderligere 5-10 mand. * Ved Indre Missions fødselsdagsmøde på Borgen var der 80 deltagere. Landsformanden, provst J. Ørum-Jørgensen, Gjellerup, holdt festtalen. * To Venstre-byrådsmedlemmer ønsker ikke at genopstille til kommunevalget. Det er formanden for teknisk udvalg Knud Dalgaard-Knudsen og formanden for fritidsnævnet Herluf Simonsen. Arne Nielsen, Højmark, ønsker heller ikke genopstilling for Socialdemokratiet. * 26. Planen om at danne landets næststørste mejeriselskab Vest måtte definitivt opgives, da mejerier, der repræsenterer 6,8 milI. kg indvejet mælk, meldte fra på mødetom den endelige afgørelse. * Amtskommunen skal bruge 590 mill. kr. i indkomstskat næste år. Beskatningsprocenten ventes derfor fastsat til 6,1 % mod 5,7% i år. * Museumsinspektør Jens Aarup indbyder til et kursus, hvor den yngre stenalder vil blive emnet. Et kursus, der blev afholdt i foråret, hvor emnet var den ældre stenalder havde så stor tilslutning, at der måtte dannes 2 hold. * 28. Tørrecentralen Vestjylland har startet en ny produktion af piller, der skulle kunne halvere udgiften til fyring. Det drejer sig om piller fremstillet af eftertørret halm og eftertørret træflis. I den kommende fyringssæon vil Tørrecentralen producere brændselspiller svarende til 8.000-10.000 tons fyringsolie til en værdi af 30-35 mill. kr. Tørrecentralen er en af de første i verden, der har startet denne produktion. * Ringkjøbing og Omegns Håndbolddommerklub fejrede ved en storstilet fest i Højmark Forsamlingshus 10 års fødselsdag. Ca. 100 medlemmer og repræsentanter deltog. * Ringkjøbingegnens Folkedansere fejrede med 250 deltagere høstfest. I løbet af aftenen måtte festen forlægges til Højmark-Hallen for at skaffe plads til alle. * Roklubben sluttede sæsonen på værdig vis ved deltagelse i Vesterhavskaproningen i Esbjerg. Herfra deltog 11 mandskaber, og de hjembragte 4 første-, 5 anden- og 2 trediepladser, så det må siges at være en fornem slutning. * 29. Den amerikanske ragtimepianist Bob Darch havde 300 begejstrede gymnasieelever som tilhørere til hans koncert på Ringkjøbing Gymnasium. Han var simpelthen fantastisk var kommentaren efter koncerten. * 30. Ved Venstres opstillingsmøde til kommunevalget blev borgmester N. Skytte opstil let som spidskandidat. Mødet var præget af hyldest og tak til N. Skytte for de 14 år, han har beklædt borgmesterposten, for god indsats og ledelse i alle årene samt til Knud Dalgaard-Knudsen og Herluf Simonsen, der nu forlader byrådet efter mange års trofast arbejde for byen. * Ringkjøbing kommunale Musikskole har igen fået ansat en lærer i violinspil. Det er Erik Hansen, der i 10 år har været lærer ved Holstebro Musikskole, der hver mandag vil undervise på musikskolen her. * Landbobankens direktør Berthel Møller har i 34 år arbejdet i banken. I dag bliver han 60 år, men føler sig stadig tilfreds og på toppen. Han, der er uddannet politimand, startede sin karriere i byen som udstationeret politibetjent. Efter at have varetaget dette job et år, var han faldet så godt til i byen, at han ønskede at blive her. Vejen gik fra yngste mand i banken til direktørposten, hvor mange mennesker søger hans hjælp både pengemæssigt og menneskeligt.

Bryllup: 5. Lone Råbjerg, datter af E. Råbjerg og murer Bjarne Lykke Lauritsen, Herning. * 26. Hanne Skov, datter af E. Skov, Brande og pressefotograf Jørgen Kirk, Ringkjøbing. * Else Dideriksen, datter af H. Dideriksen, Hanning og Søren Søe, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 8. Vagn Balleby og hustru Inge, Ved Fjorden 17. * 15. Poul Jensen og hustru Lise, Enghavevej 25. * 30. Evald Husted og hustru Jytte, Kongevejen 55.

Jubilæum: 1. Viola lensen, Skolevænget 3, 25 år ved Ringkjøbing Bibliotek. * 18. Maskinarbejder John Andreasen, Nørredige 50, 25 år ved Ringkjøbing Metalværk. * 19. Knud Erling Christensen, Fjordvang 3, 25 år ved Jydsk Telefon.

Fødselsdag: 1. Ingrid Jensen, 0. Strandgade 23, 70 år. * 6. Bent Christensen, Brogårdsvænget 34, 50 år. * 7. Elisabeth Fauerby, M. Erichsensvej, 75 år. * 15. Benny H. Jeppesen, Kronager 8, 60 år. * 18. Bogtrykker Knud Th. Møller, Østergade 22, 70 år. * 23. Stinne Nielsen, Damtoften 19, 60 år. * 27. Maren Jensen, V. Strandsbjerg 14, 70 år. * 30. Direktør Berthel Møller, Landbobanken, 60 år.

Døde: 4. Erik Herman Knudsen. * 6. Hans Østergaard. * 11. Bent Fauerholt Andersen. * 13. Jan Charly Robinson Hansen. * 19. Erna Højvang. * 20. Jørgen Madsen. * Ole Vestergaard.

Til top