Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1984

I løbet af 1984 er det lykkedes Foreningen til Bevaring af Ringkøbing By og Omegns Særpræg at etablere en fond, hvis afkast skal benyttes til støtte for foreningens arbejde. Grundbeløbet, der ikke må røres, udgør foreløbig 25.000 kr., så renteindtægten er ret beskeden, men foreningen håber naturligvis, at det vil lykkes at forøge grundbeløbets størrelse.

For der er opgaver nok at tage fat på. Fra en artikel i Turistmagasinet nr. 1,1984, skrevet af bevaringsforeningens stifter og tidligere formand, arkiekt m.a.a. Ejvind Draiby, citeres: »Mange af landets byer hører til blandt »de ældste i landet«, og i disse rækker placerer Ringkjøbing by sig også med købstadsrettigheder givet i 1323, men siden da har byen sovet tornerosesøvn i flere århundreder- og det har reddet den, så vi i dag i bykernen og for så vidt også i omegnen har adskilligt at glæde os over.

Ringkjøbing er i dag en driftig og fremskridtsvenlig by, der har mange industrivirksomheder og rummer blandt andet det velkendte skibsværft Nordsøværftet, hvis kransilhouetter også sætter sit præg på byen, et coasterværft, der er byens største arbejdsplads.

Har vi fundet vej ind til byens gamle torv og ikke jaget uden om byen ad omfartsvejen, er det nok den ulejlighed værd, for herinde er der mange oplevelser, blandt andet det gamle rådhus fra 1849, hvor nu en del af amtskommunens kontorer har til huse, medens Ringkjøbing kommune har fået nyt rådhus nede i strandkanten ved havnen. Ved torvet ligger også byens ældste hus Hotel Ringkjøbing, som dateres til sidste halvdel af 1600-tallet, og med 1. sals bindingsværksfacaden er en meget attraktiv bygning, der endnu har den oprindelige og meget smukke trægesims over 1. salen, den er et øjekast værd. Som nabo til Hotel Ringkjøbing ligger den såkaldte Borgmestergård, også en smuk og værdig bygning henved et par hundrede år gammel, og visse dele af den går længere tilbage. Omkring torvet med adgang derfra ligger der et par gode gårdinteriører, hvortil der er fri adgang, men andre steder i bykernen er der flere spændende gårdinteriører.

Vi kan ikke forlade det smukke torv uden at kaste et blik på Ringkjøbing gamle kirke, der flankeres synsmæssigt at det nævnte gamle rådhus og af Priorgården, sidstnævnte bygget af arkitekt Ulrik Plesner og fornylig restaureret smukt og nu i stueetagen rummer byens repræsentative turistkontor, hvor alt det, denne artikel har glemt, kan blive oplyst. Kirken, der er af romansk oprindelse, har det særpræg, at tårnet ved en af de større restaureringer er skalmuret og breder sig svagt ud opefter, således at bredden foroven er større end forneden.

Selvfølgelig har byen en gågade, Nygade, der går ud fra torvet og byder på mange spændende oplevelser både udenfor og indenfor butiksruderne i resterne af de fordums så smukke huse, enkelte røber deres samhørighed med det, jeg i 1921 faldt for, men ak, hvorfor blegner al skønhed for merkantile krav? Men vi skal ikke tabe humøret, men kaste et blik ned i Grønnegade, der udgår fra Torvet og bugtende finder vej ned mod havnen. I denne gade, der måske er en af de mest spændende i byen, ligger der en del småhuse, der ofte tiltrækker sig turisters opmærksomhed, ikke mindst det lille røde omtrent i gadens midte, et hus der i folkemunde bærer det krævende navn Lille Himmerige. Skråt overfor findes en lille pavillon, der gemmer sig bag en meget dekorativ rødstensmur, bag hvilken Hotel Vestjyllands tidligere have kaldet Marens Mav var beliggende, nu Telefonhusets grund.

Herefter skynder vi os ned i byens anden hovedgade, Algade også gående ud fra Torvet, og her ligger flere smukke og noget større huse. Algade sender små hyggelige gader ud til begge sider, gader hvor et utal at huse kunne beskrives i høje toner, men bør beskues ved selvsyn, det er Mellemgade, Øster Strandgade og Østergade. I Mellemgade findes vel nogle af de mindste huse i Ringkjøbing, og her er et nyt byggeri søgt indpasset i det gamle miljø. I Øster Strandgade er der en del gennemrestaurerede huse, som fortæller om den gode byggetradition, byen har haft. I Østergade finder vi også gode huse, bl.a. gamle købmand Søren Harpøths hus opført i 1790 og skråt overfor et nyrestaureret hus nr. 16. Oppe på hjørnet af Østergade og Nørregade ligger Den Gamle Købmandsgård, en restaureret og fredet bygning, og i nr. 44 finder vi den gamle Accissebod nyrestaureret for få år siden. Det vil føre for vidt til bunds at omtale flere huse, men det skal dog nævnes, at flere er fredet, og byens gamle bykerne er ved lokalplan og tinglysning sikret mod ødelæggelse, således at de røde tegltage med vingetegl skal bevares og udbygges, hvor det er muligt, ligesom døre og vinduer fremover ikke må ændres til »moderne« sådanne med store ruder. Byen, som i gamle dage rummede flere store købmandsgårde, har nu kun en tilbage foruden den forannævnte i Østergade, nemlig den gamle købmandsgård i Vester Strandgade nr. 11, hvor lagerbygningen i gården endnu er bevaret med det oprindelige hejs, medens en del af forhuset mod gaden også er det oprindelige.

Lykkeligvis er det også vedtaget af byrådet, at de gamle gaders brolægning skal beholdes og genskabes, hvor det er muligt med brosten og pigstensbelægning, og det er allerede gennemført i Mellemgade, i Grønnegade og i Øster Strandgade, og med en neutral, men smuk gadebelysning giver de gamle gader nattevandreren en dejlig oplevelse.

Men turisterne skal også underbringes og have et sted at ty til om natten, byen rummer flere gode hoteller, både ældre og helt nye, medens der også for campister er gode muligheder i den sydlige udkant af byen, hvor der er en pragtfuld campingplads lige ud til Ringkjøbing Fjord ikke langt fra svømmehal og idrætshal, hvor der om sommeren er vandrerhjem. I byens udkant, der hvor den gamle Østerport lå, og der hvor Kongevejen begynder, ligger Ringkjøbing by's velassorterede og omfangsrige museum, der er et besøg værd, og foran på »Museumspladsen« står Grønlandsfareren Mylius Erichsen og byder velkommen.

Vi skal også se lidt på omegnen, der ikke er mindre spændende. For såvel cyklister som gående er der anlagt en fjordsti fra havnen forbi det nye rådhus, følgende kysten ned mod syd mod Velling, idet stien fortsætter helt herned. Også mod nordvest har fodgængere og cyklister gode muligheder, idet man, når Vonåen er passeret, kan følge nordenden af Ringkjøbing Fjord næsten helt ud til Søndervig. Omegnen er spækket med interessante kirker, af romansk oprindelse, eksempelvis uden at forklejne nogen skal der nævnes Stadil kirke med en af de få gyldne altertavler, Vedersø kirke, Velling kirke og GI. Sogn kirke, og begge 2 sidstnævnte ligger lige ud til Ringkjøbing Fjord. Ude vestpå skimter man Holmslands klitrækker, der strækker sig hele vejen ned langs den smalle Holmslands tange og videre sydpå over Hvide Sande. Disse klitter, der ved Søndervig ikke ligger mere end 9 km fra Ringkjøbing, står ikke tilbage for Hollands velkendte klitter. På Holmsland er der også gode muligheder for overnatning og spisning, og hvis jeg må tage Hvide Sande med i omgivelserne om Ringkjøbing, er Hvide Sande Havn med den store fiskerflåde og de store og små skibsværfter omkring Mamrelund et besøg værd, og også her er der gode hoteller og et moderne vandrerhjem.

Vi vender tilbage til Ringkjøbing by og står igen på Torvet, hvor Ragna Tangs snart europæisk berømte folkedansere om sommeren henrykker turisterne, ligesom Ringkjøbing Gården såvel i turistsæsonen som uden for sæsonen viser, hvilket høje stade der kan nåes på det musikalske område.

Ringkjøbing er blevet en meget søgt turistby, hvor der høres mange tungemål, hvor såvel fastboende som turisterne i dag kan glæde sig over en smuk og interessant by, og for mit eget vedkommende ser jeg i dag min drømmeby fra 1921 genopstået som Byen med de røde tage.«

Allerede heraf fremgår det, at der er sket meget for at bevare byens særpræg.

Men der er mange opgaver, der venter, og ikke nødvendigvis kun noget, der vedrører bygninger og deres omgivelser.

Ringkjøbing Aarbog, der hermed udkommer for 58. gang, er således en af de ting, der er med til at fastholde billedet af byen, og samtidig udgør den et væsentligt kildemateriale for folk, der vil studere byens historie.

Derfor er det vigtigt at bevare årbogen, Men selv om den udarbejdes uden vederlag til forfatterne og redaktøren, Helle Rasmussen, er det relativt dyrt at få den trykt og udgivet, og det er næppe rimeligt, at en enkelt virksomhed (A. Rasmussens Bogtrykkeri), skal påtage sig hele byrden.

Dette synspunkt har der været forståelse for, således at Ringkjøbing Aarbog 1984 udkommer på grundlag af støtte fra Ringkjøbing Bank, Ringkjøbing Landbobank, Jyllands Kreditforening og Bevaringsforeningen.

Jørgen Larsen
kreditforeningsdirektør
Formand for Bevaringsforeningen

 

Før og nu

Der er sket meget i Ringkjøbing i løbet af de få år, der er gået siden anden verdenskrig.

Lad os her blot nævne kvarteret »Vesten om æ By« fra Enghavevej til Store Broen, hvor der før gik en cyklesti gennem »æ Frødamme«, hvor vi om vinteren løb på skøjter, og hvor der nu er et travlt arbejdende fabrikskvarter, der sluttes af med Hotel Fjordgården, som er landskendt og stærkt benyttet til kongresser og kurser, takket være dets ry både som hotel, men ikke mindst som fremragende madsted.

Ved havnen skibsværftet, skabt af to dygtige mænd - ingeniør Jacobsen og smed Sørensen - og allerede nu kendt og anerkendt langt uden for landets grænser.

Men også i selve bykernen - særlig Nygade og Algade, som før hed Bredgade - er der sket store ting, uden at byen har mistet sit præg som småby.

Til Ringkjøbing Foreningens fest i anledning af byens jubilæum skrev en meget gammel dame, datter af en for mange år siden kendt murermester Møller, dette lille digt:

 

Helligdagens store Stilhed

hviler over By og Hjem,

Moder stille gaar og pusler

tager Søndagstøjet frem.

 

Fader hviler sig i Stolen,

læser i en Andagtsbog,

Fluen summer imod Ruden,

Moder smiler, mild og klog.

 

Far og Mor mig tor ved Haanden,

vi skal gaa en Søndagstur,

op af Slummer vaagner Gaden,

efter at ha' taget sig en Lur.

 

Frem fra blomstersmykket Rude

faar vi mangt et venligt Nik,

vi gaar over toppet Stene

efter Far og Mors Bestik.

 

Ud til Land, hvor Kornet bølger,

Græsset staar med Blomsterflor.

Far og Mor saa glade spøger,

Fugle synger med i Kor.

 

Ak! Et herligt Sommerbilled

fra min Barndoms glade Stund,

jeg det pudser, naar jeg gemmer

det paa Minders Kistebund.

 

Trods byens vokseværk passer det jo stadig ganske godt på vor gode, lille by.

Reimer Wiese

 

1983

OKTOBER

1. I forbindelse med Samvirkende Jydske Turistforeningers årsmøde er der fra de lokale foreninger rundt i Jylland afgivet rapport. Fra Ringkjøbing meldes om tilfredse, smilende ansigter hos de handlende, ligeledes hos vore spiserestauranter i alle kategorier. Derimod er hotelbelægningen ikke så god, som man kunne ønske. * Plant-et-træ-komiteen havde udskrevet en tegnekonkurrence for skolebørn. Der indkom 70 tegninger, og 3 blev præmieret. Præmien var et lille egetræ og et kontant beløb. 1. præmien gik til Ringkjøbing, 2. og 3. præmien til Lem. * Når rengøring på skoler og institutioner i kommunen privatiseres, vil halvdelen af kvinderne holde op. Rengøringen er overdraget et firma i Ikast, og udgifterne halveres herved. * Jyske Banks afdeling starter her i byen. Den officielle åbning blev festlig med både taler og musik af jazzorkesteret West 58. Street Stompers og Ringkjøbing Gården. Omkring 150 mennesker så de nye, nydelige lokaler i Grand Hotels gamle bygning. * Kulturudvalget indstiller til byrådet, at der frigives 200.000 kr. til energibesparende arbejder i forsamlingshuse og sognegårde. * 3. Vinterens komme markeres af sejlklubben ved sæsonens sidste sejlads i weekenden. * Realklassen fra 1958 har været samlet 25 år efter på skolen. * Stengaards Møbler på Herningvej starter en større udvidelse. Dette nødvendiggøres af, at salget i den sidste tid er steget meget betydeligt. * Et mylder af mennesker og nye biler på prøveplader var et bemærkelsesværdigt indslag i bybilledet i weekenden, hvor autoforhandlerne havde åbent hus. * Fransk trio spiller middelalderlig musik i Rådhushallen. Det er Musik og Ungdom, der har arrangeret denne koncert. * 4. Teaterforeningens premiere med den nye teatersal i Vesterhavshallen var en fuldkommen succes. Sæsonen åbnedes med »Flagermusen«, og der var fuldt hus, så foreningen måtte åbne for de stationære pladser langs den ene langside. * Bollerups Boghandel udvider i disse dage forretningen med ca. 50 kvm. Det sker ved at inddrage naboforretningen, hvor urmager Bent Andersen tidligere var lejer. * Linda Kristensen er ansat som midlertidig turistchef. 5. Ringkjøbing Bank har påbegyndt det store byggeprojekt i Algade ved nedbrydning af de gamle huse, der tidligere bl.a. husede Klokkers Bageri. * Ringkjøbing kommunale Musikskole starter den første koncert i sæsonen med fællestitlen »En timestid omkring musik fra vort århundrede« i Rådhushallen. * På de 15 busstop-læskure af træ, der skal opstilles, er der indkommet 8 tilbud. * Fra statistikken over voksenundervisningen meldes, at mændene laver mad og kvinderne syr og knipler. * Jørn Sloth, fhv. verdensmester i korrespondanceskak, er valgt til formand for Ringkjøbing Skakklub. * 6. Epilepsiforeningen prøver at starte en forening i Ringkjøbing-området. * En kendt og skattet ringkjøbingborger, frisørmester Georg Hougaard, Gågaden, stopper efter 47 år klipperiet. Han kommer dog ikke til at kede sig. Han er bl.a. vikarorganist i kirken og spiller på sygehuset om søndagen til gudstjeneste. Tidligere var han en farlig fodboldspiller, senere både dommer og træner. * Konsulent, lic.merc. Steen Hildebrandt, Rindum, er medforfatter til en bog om de 2000 største virksomheder. Disse tegner sig overskudsmæssigt for fremgang i 1983. * Lange Isenkram har besøg af malerinden Vibeke Braun fra Den kgl. Porcelænsfabrik. Hun beskæftiger sig med det muselmalede stel, der har været fremme i 208 år. * Kommunens udvalg for teknik og miljø bliver præsenteret for vidt forskellige sager. Ved sidste møde var indkommet klage over en hane, der galede for tidligt, muldvarpeskud i plænen og røgforurening fra naboen. * 18-årige Vivian Nebel skal som første kvinde fra Ringkjøbing deltage i et marathonløb ved Århus. * 7. 700, et rekordstort tal, var til modeshow i Vesterhavshallen, hvor 8 forretninger i enighed fremførte vinterens moder. Publikum glædede sig over den moderniserede hal og de bekvemme stole. * Turistforeningens lokaler Torvet 12 er udlejet til restauration. * Ringkjøbing Amts Dagblad har ofte besøg af skoleelever. Børnene får forklaring om teknik og elektronisk avisfremstilling, og alle er meget interesserede. * Erhvervspraktikanter har været med politiet på fartkontrol. For mange - 28 - blev noteret for for stærk kørsel. * 8. Museet sælger mærkater og postkort af det gamle orgel, der er fremstillet i 1910 på Joh. P. Andresen og Co.'s Harmoniumsfabrik i Ringkjøbing. Man savner penge til opstillingen og håber ad denne vej at kunne skaffe midler til dette. * Kunstmaler Ella Christensen, Vestergade, åbner maleriudstilling på Malergården i Østergade. Landskaber, portrætter og særlig slægtsgårde er hendes speciale. * Handelsforeningens PR-udvalg har sørget for, at børnene i efterårsferien kan fa tilfredsstillet deres malerlyst. På torvet bliver der opstillet adskillige meter spånplader og udleveret papir, så det er bare at tage fat. * Rådet for Større Færdselssikkerhed iværksætter også i Ringkjøbing Politikreds en kampagne for fodgængeres sikkerhed. * Indremissionær Niels Steen og hans hustru Anne er i disse dage ved at gøre klar til at flytte fra Rindum til Auning på Djursland. Inden for IM er det en regel, at missionærerne bliver forflyttet til en anden by efter 6-7 års arbejde ét sted. * 10. Musikskolen kan glæde sig over den store tilslutning, der er til lørdag eftermiddagenes arrangementer. Sidste gang var der 150 tilhørere. * Åbningen af Gruppe 6950s efterårsudstilling i Rådhushallen havde samlet mange mennesker. Det er 8 kunstnere, der udstiller i forening, og det er andet år, denne udstilling holdes. * 11. Heldagsskolen på Rindum Kjærgaard købte sidste år en båd, der har været brugt til fiskeri i sommer. Eleverne dyrker grønsager og laver duekasser for at spare sammen til en motor til båden. De har i alt sparet 7000 kr., og stor var glæden, da Lions Club forærede dem 5000 kr., så de nu kunne købe en motor. * Der har været featureuge på skolen. En avis, »Ringeren«, er blevet lavet og uddelt hver dag for 50 øre pr. stk. * 50 børn og voksne var til åbent hus på museet og gik levende op i aktiviteterne. Det foretrukne var at spille på »den forbudne frugt«-automat. Denne er fra 1912, da der blev holdt en 2-dages bazar til fordel for museumsbyggeri. * 11. På Ommegårds Mark i Grønbjerg, hvor der siden 1974 har været udgravning, er der fundet 3 bageovne fra vikingetiden, sidste halvdel af 900-årene. * 12. Vinterens mode bliver stadig fremvist af firmaerne i byen. Sidst har der været modeshow på Hotel Ringkøbing, hvor 6 firmaer havde sluttet sig sammen om foretagendet. * Musikskoleinspektør Jens Ole Blak er vendt hjem fra internationalt musikstævne i Tierp, nord for Stockholm. International Music Council er en organisation af internationale musikråd under UNESCO. * 13. Dommer Sv. Aa. Christensen går, efter 4 års virke, af som formand for Den danske Dommerforening. * Den 28-årige mekaniker Søren Galsgaard starter om få dage et automobilværksted på Kongevejen 51.1 en årrække har her været maskinværksted. * To reservelæger fra sygehuset, Anne Mette Wegner og Lars Duedal Madsen, har fået 10.000 kr. til at gennemføre en undersøgelse af blodtryk hos ca. 200 mennesker i Ringkjøbingområdet. * Forældremødet på Ringkjøbing Ungdomsgård havde stor tilslutning. Dette var så meget mere glædeligt, som man tidligere har måttet aflyse på grund af for ringe deltagelse. * Kaj Munks søn, Arne Munk, debuterer i dag med en gyserroman, der foregår i Muldbjerg. * 14. Ringer-Samfundet havde i en uge arrangement på skolen, hvor de den sidste aften indbød til at se resultaterne. Der var fuldt hus, og det meste af, hvad eleverne havde lavet, blev solgt. * Plejehjemsvenner er lydhøre for gode ideer. På en velbesøgt generalforsamling blev der bl.a. redegjort for årets arrangementer. Indsamling i en glasflaske, som har stået på i længere tid, har givet penge til flisebelægning, plant et trækampagnen gav 2600 kr. Nu er man i gang med at spare til et stort fuglebur og de første penge var 1000 kr. vundet ved Fjordfestoptoget. * Pengeinstitutterne vil støtte opstillingen af det gamle orgel på museet. Ringkjøbing Bank og Landbobanken vil doble indtægterne op ved salget af mærkater og kort, ligesom sparekassen har givet tilsagn om et fast beløb. * 15. Trafikforholdene ved Rindum Skole er klaret ved at tage det dobbeltrettede skilt ned. * Søndag holder 30 børn og 12 voksne musikweekend på Rindum Skole. Det drejer sig om elever fra 3 musikskoler, Ringkjøbing kommunale Musikskole, Den frie Musikskole i Stilling og Århus Folkemusikskole. Samarbejdet har varet i 5 år med en musikweekend hvert år. * 17. Saxofonist Jens Chr. Jensen, Holstebrovej 21, er p.t. studerende på det berømte Berklee College of Music i Boston. På holdet, der er på 600 fra 75 lande, bliver der givet undervisning i jazz. * I Roklubben er der åbent hus den dag standeren stryges. * 2 politiske møder i byen. Venstre har møde på Højskolehotellet med folketingsmand Henrik Toft. Socialdemokratiet og Arbejdernes Fællesorganisation har møde på Hotel Fjordgården, hvor fhv. industriminister Erling Jensen taler. * 18. Fredag eftermiddag bliver børnenes på Torvet. Handelsforeningens PR-udvalg har ladet opstille et stort telt til beskyttelse mod dårligt vejr, når børnene møder med deres pensler og maling. Malerierne skal fortælle noget om, hvad en englandsfarer beskæftiger sig med i sin fritid et år for at komme med 1 uge til London om sommeren. * Beboerne synes, det er utåleligt med alle de natlige indbrud. Igen i nat har der været indbrud 2 steder, men resultatet svarede ikke til forventningerne, da udbyttet kun blev henholdsvis 200 og 400 kr. * 175 deltog i afskedsfesten for missionærparret Anna og Niels Steen. * 160 børn og voksne festede, da 52 børn sluttede sommerens arbejde i Ringkjøbingegnens 4H. * 19. AOF har aldrig haft så mange hold på undervisningscentret som i år. 14 aftenskolehold, en studiekreds og 16 hold specialundervisning. * Der har været licitation på de 15 huse, der skal bygges på Strandvænget. Der indkom 76 tilbud, som nu vil blive gennemgået. * 20. 100 små og store børn deltager i maleriet på Torvet. Hver dag bliver dagens kunstner udpeget, og fredag eftermiddag bliver der overrakt præmier. * Skatteforvaltningen i kommunen er nu klar til udsendelse af slutopgørelserne for 1982. * Blomsterhandler Arne Jensen, Nygade, er blevet medlem af en landsdækkende sammenslutning af blomsterhandlere, Floristen. * 21. Fire års arbejde med tegning af tæpper på arkitekt Bay-Jørgensens tegnestue er nu stort belønnet. Bay-Jørgensen har tegnet det tæppe, der indbragte tæppefabrikken Scantuft i Holstebro en guldmedalje fra USAs største arkitektsammenslutning. Han har dermed fået noget af et internationalt gennembrud. * E. Lybæk-Mortensen er udpeget som præsident for Lions Club for 1983-84. * Fjernvarmeværket har haft succes med at hverve nye kunder i Rindum, så nu vil interessen blive rettet mod Heboltoftområdet. I øvrigt er en oliekedel i reserve og 3 i mølpose efter sammenslutningen med det kulfyrede værk i Rindum. * 22.1 Rindumområdet er en kreds af mennesker gået sammen i en arbejdsgruppe med det formål at få større kendskab til de nyreligiøse bevægelser, som har taget et opsving, og det nævnes, at 1 million danskere mere eller mindre er påvirket af disse. * 24. Det er i år 30 år siden, det internationale arbejde kom i gang i Set. Georgs Gilderne. Grundlaget for arbejdet er forståelse over landegrænserne og i dag deltager 36 lande. Hvert år holdes der en fellowshipday og her sker det i aften i gildets hytte. * Natten til søndag nedbrændte ejendommen Algade 8, beboelse og forretningsejendom. Formentlig er branden påsat efter et natligt indbrud. * Der var stor interesse for præsentationen af den nye model af Peugeot, som G. Bech-Hansen havde i weekenden. Der var ca. 5-600 gæster, og der blev prøvekørt 500 km. Prisen er 80.000 kr. * 25. Fra Landbobanken meddeles, at der blev indsat 120 mill. kr. på jubilæumskontoen, fordelt over 2600 konti. * Museet kan fejre 75 års jubilæum, og dette markeres ved reception og sammenkomst i lokalerne. Museets stifter var bagermester Matthias Klokker. Museet er købstadsmuseum, og samtidig med dette blev der rundt i landet oprettet flere. En del af baggrunden var den nationale vækkelse efter krigen 1864, som især blev udbredt gennem folkehøjskolerne. Blandt museets klenodier nævnes en enestående samling af islandske træskærearbejder, J. C. Christensens samling af »gal skjellinger«, en 1700-tals gallionsfigur og det »berømte« kyskhedsbælte. * Ringkjøbing Gården er en strålende ambassadør for vor by. 11983 har den optrådt 33 gange i ind- og udland. I 1984 har Gården 10 års jubilæum, og man er allerede nu begyndt at tænke på, hvordan det skal fejres. * 26. Laurids Voldbjerg Sørensen er i en alder af 90 år død på Aldershvile. Han var en kendt skikkelse på egnen og en driftig landmand på sin 230 tdr. land store gård i Hee. Denne var en slægtsgård, der i 140 år havde været i slægtens eje. * Erik Hald, Bøgevej, har startet sit eget firma med oliefyrservice samt nyinstallationer af oliefyr og -tanke. * 27. Vestas har sikret sig dansk vindmølleindustris største ordre til USA. Den er på 180 mill. kr. og omfatter 360 vindmøller, der skal leveres i 1984. Denne ordre skaber arbejde til mere end 100 mennesker foruden arbejdspladser hos underleverandørerne. * Hjemmesygeplejen får stillingen som leder nybesat. Det er Birgit Pedersen, Herning, der er ansat. * Nordsøværftet søsatte skibet »Karen M.«. Dette leveres til selskabet Baltimar ApS i Vedbæk, som det første til dette selskab. * Da Jyske Bank åbnede med en højrentekonto blev der indsat mere end 1 mill. kr. de første 2 uger. * Museet har på jubilæumsdagen opgjort salget af orgelmærker. Dette med private tilskud er nu så stort, at der er økonomisk grundlag for opstillingen af det gamle orgel. En gave fra menighedsrådet ved Underup kirke. * 28. Vejvæsenets folk er ved at gøre klar til at plante træer på nordsiden af Nørredige. Det bliver lindetræer ligesom de øvrige ved denne vej. Ved Brugsen i Rindum skal der plantes ahorntræer. * Fhv. maskinsætter Anders Grimstrup er død, 83 år gammel. Han var udlært hos bogtrykker Louis Rasmussen og kunne i hans bogtrykkeri fejre 50 års jubilæum. Han var meget dygtig - blandt de første der kom på maskinsætterkursus i Berlin - og en dejlig arbejdskammerat. Hans fritidsinteresse var overvejende drengespejderne, som han ledede i mange år, og mange tænker med glæde tilbage på, hvad de oplevede sammen med ham. Han var ligeledes en dygtig fotograf. Hans billeder fra byen og omegnen bliver stadig flittigt brugt, når noget fra det gamle Ringkjøbing skal illustreres. * 29. Det store julelotteri når i år nye rekordhøjder. Der udloddes 2175 gevinster til en samlet værdi af 246.000 kr. * Den kendte grafiker Per Arnoldi har fra 5. november udstilling i Rådhushallen. Der er fernisering søndag. * Turistforeningen har ansøgt byrådets kulturudvalg om en ekstrabevilling for 1983. Denne er motiveret med foreningens flytning til Priorgården og skifte af turistchef. * Josefine Gelbjerg-Hansen fra Helsingør har tabt sit hjerte til Ringkjøbing. Men da man jo ikke kan leve af det, agter hun at indrette sig i de gamle lokaler af turistforeningens med café med lette retter og kager. * Yvonne Akselsen, der i længere tid har drevet Køkkenshoppen i Gågaden, slutter med dette til fordel for freelance-bogholderi. * 31. Motivet på årets Ringkjøbing Platte er Priorgården. Det er Bollerups Boghandel, der udgiver platten, og den er den 7. i rækken. * Bredans gamle fabrik på Birkmosevej er solgt til Tuborgdepot. * N. P. Holms Boghandel afholder udstilling, hvor der bliver vist avanceret teknik i elektroniske skrivemaskiner, der kan udbygges til tekstbehandling og meget mere.

Bryllup: 1. Pia Kjær og Niels Tinggaard, begge Ringkjøbing. * 8. Annette Olesen og Michael Nykjær Rasmussen, begge Ringkjøbing. * 30. Bente Christensen og Peter Nielsen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 4. Solvejg og Robert Tokkesdal Pedersen, Kongshøjvej 30. * 25. Helga og Egon Kristensen, Kronager 9.

Guldbryllup: 31. Olga og Christian Stengaard, Østergade 17.

Fødselsdag: 4. Robert Tokkesdal Pedersen, Kongshøjvej 30, 50 år. * 8. Karl Valdemar Bruun, Meldskiftet 1,80 år. * 11. Birgit Dissing, Bildtsvej 1C, 50 år. * 13. Marie Knudsen, Godthåbsvej 10, 75 år. * 20. Kristian Knudsen, Ibsensvej 2, 70 år. * Metha Pedersen, Musvitvej 11, 60 år. * 21. Aage Olesen, Nygade 36, 80 år. * 27. Anna Marie Vagning, Alkjærparken 13, 65 år.

Døde: 4. Bernhard Olesen. * 10. Ejnar G. Hjorth. * 13. Jens Henningsen. * 16. Anders Kjeldsen Andersen. * 24. Esther Pedersen. * Laurids Voldbjerg Sørensen. * 27. Anders Grimstrup. * 30. Dagmar Nygaard.

 

NOVEMBER

1. Handelsforeningens formand, bogtrykker Sv. Aa. Jacobsen, oplyste på foreningens kvartalsmøde, at turistsæsonen havde været meget tilfredsstillende både hvad handel og besøg angik. Han beklagede dybt afskedigelsen af turistchef Erik Schiøtt, der i 18 år havde været en fremragende arbejder for byen og omegnen. Formanden indledte sin beretning med at omtale den jydske handelsstands 100 års jubilæum, der blev fejret i Århus. Ringkjøbing Handelsforening var en af de foreninger, der var med fra starten for 100 år siden. * Stillingen som pedel hos politiet har haft mere end 80 ansøgere. * Boghandler N.P. Holm havde Guldalderklubbens medlemmer med på rundtur til de 21 hoteller og udskænkningssteder, der på et vist tidspunkt var i byen. Af disse er der kun 5 tilbage, men der er kommet nye til, så hvad denne branche angår, klarer byen sig. Holms humor og morsomme måde at fortælle om gamle dage vakte stor begejstring. * Ved glarmestrenes svendeprøve på EFG-skolen i Herning var det 2 piger, der løb med flidspræmierne på 1000 kr. til hver. Den ene var Kate Kristensen fra Rindum. * Ringkjøbing har det næstdyreste skolevæsen i amtet, fremgår det af statistikken for den kommunale folkeskole i 1982-83. * 2. De socialdemokratiske partiforeninger og fællesorganisationer rundt om Ringkjøbing Fjord starter nu en kampagne for en ren og levende fjord. Kampagnen skal først begynde med at folk og tillidsfolk skal lære om forureningsproblematik og miljølovgivning. Der er kommet nye vedtægter for Ringkjøbing og Stadil fjorde med fredning delvis eller total for zonerne. * På SodaStream er man meget spændt på om den nye sodavandsafgift også rammer deres produkter. * 3. Familiegudstjeneste i kirken ved pastor J. Skydstofte samler stor tilslutning. I sammenkomsten på Borgen med kirkekaffe deltog 175. * 2 store ejendomme i byens centrum er udbudt til salg. Det er Algade 10 og Smedegade 2-4-6, der tilhører W. Meinertz Olesen A/s. * Byrådet går ind for, at der i 1984 skal anlægges cyklestier på begge sider af Vellingvej. * Ligesom sidste år flytter Carl Nielsen med Hurup Sommerrethy til sensommeropførelse på Hotel Fjordgården. Billetterne er meget eftertragtede, ikke mindst fordi den kvindelige hovedkraft Lone Lau er kåret som årets revyfund. * Danske Fjernvarmeværkers Forening har holdt årsmøde. Varmemester på Ringkjøbing Fjernvarme Kr. Madsen fik ved denne lejlighed overrakt 25.000 kr., en gave til værkets 25 års jubilæum sidste år. Man havde ønsket en gave til legatfonden. * 3. Bollerups Boghandel har udvidet forretningen med 120 kvm. Det er bøgerne, der har fået bedre plads. Samtidig starter salget af 3. oplag af bogen »Atlantvolden ved Ringkjøbing«, skrevet af tandlæge B. Anthonisen og trykt i 3200 eksemplarer. * 4. Fra Sparekassens valgmøde meddeles det, at der i det forløbne år er udlånt 31 mill. kr. - en stigning på 24 % fra det foregående år. Samtidig er kapitalopsparingen steget med 70 %. Til selvpensionering er der en stigning på 46 %. * Genbrugsbutikken på Herningvej kan fejre 1 års fødselsdag. * I Sømandskredsens festaften på Borgen deltog 175. * Kunstforeningen på Ringkjøbing Gymnasium holder udstilling med stendyr og svulstige koner. Det er billedhuggerne Henrik Voldmester fra Husby med en moskusokse i groft granit og Gitte Klokker, Lemvig, med papirklip. * 120 dyr vil være repræsenteret ved en stor familieaktivitet i weekenden på Højskolehotellet. Arrangørerne er Ringkjøbing-Ulfborg-Vemb Kaninavlerforening. * 5. 375 deltog i RIFs børne- og forældrefest i Vesterhavshallen. Deraf 220 børn. Aftenens højdepunkt var nok uddelingen af en sand regn af pokaler. * Diskotek Chico i Vester Strandgade lukker i aften. Inventaret flyttes til det gamle Valencia i København. * I denne weekend flytter turistkontoret til Priorgården. Foreningens bestyrelse og frivillige vil selv stå for flytningen. Samtidig opslås stillingen som turistchef. * 7. SodaStream har indtil nu solgt 250.000 apparater. I den anledning har speedwaykøreren Ole Olsen fået eksemplaret med dette nummer. SodaStream har i længere tid været sponsor for Ole Olsen. * Landbobanken har i denne tid udstilling af akvareller af den kendte tegner Mads Stage. * Den 28-årige montør Anders Jensen åbner en videobutik i Kirkeslippen i lokaler, hvor Knud Kloch Larsen har haft urmagerforretning. * Ringkjøbing Plejehjem fejrede sin 18 års fødselsdag med 65 deltagere. Der var sang af skuespilleren Lise Henningsen og musik af et femmands orkester fra Silkeborg. * 8. Ringkjøbing Gården har faet ny musikchef. Det blev Christian Ole Pallesen, lærer ved musikskolen. Tidligere chef Jens Ole Blak er trådt tilbage, efter i 7 år at have haft ledelsen, fordi han bl.a. er valgt ind i Statens Musikråd. * Efter den store succes med Per Arnoldiudstillingen har Galleri Ægidius rigtig fået mod på at udstille her i byen. I Bit Kjeldsens klinik udstilles der nu akvareller af kunstnerne Claus Bojesen og Annelise Kaibæk, København. * Murermester P. Tordrup har købt de to ejendomme i Algade og Smedegade. Disse har tilhørt Meinertz Olesen Vs. * 9. Ungdomsskolen har 40 års fødselsdag. Denne blev fejret ved at undervisningen blev suspenderet 1 time, og alle samledes i gymnastiksalen, hvor der blev trakteret med fødselsdagschokolade og sunget fødselsdagssang. Bagefter var der fakkeltog gennem byen, inden man festede videre. * Arkitekt Niels Vium Jensen, søn af cykelhandler Oluf Jensen, har fået tildelt Frits Schlefel og hustru Fritze's legat. Han er lærer ved Arkitektskolen i Århus og har i et år virket som gæstelærer ved universitetet i Virginia, USA. * Under navnet »Mr. Q« er Michael Hansen rykket ind i lokalerne i Gågaden, hvor frisørmester Hougaard tidligere havde forretning. Ved siden af har Lotte Kaalund, under navnet »Miss Q« parfumeriforretning. * 10. Produktionen af juletræer og pyntegran er i voldsom stigning. Det meste af dette går til eksport, fortrinsvis til Vesttyskland. * Byrådet har godkendt en efterbevilling på 83.000 kr. til Turistforeningen. Der blev bevilget 112.500 kr. til indkøb af 6 aluminiumslæskure til opstilling ved busstoppesteder. Kommunekassen har faet 2,5 mill. kr. mere end ventet sidste år. Det skyldes bedre indtægter hos borgerne. * Den falske hundegalskab i de vestjydske svinebesætninger skal bekæmpes regionsvis. * Den 43-årige Henning Kristensen fra Vejen er af Indre Missions hovedbestyrelse ansat her i byen. Han tiltræder i sommeren 1984. * 11. Jan Hedegaard og Henning Kirk, medarbejdere ved Jyllands Kreditforening, skal i fremtiden virke som konsulenter for tilslutning til det nye servicesystem. * På en strækning af 80 meter er der ved fjorden mellem Kaj Munksvej og Meldskiftet prøvet med en ny form for kystsikring. Det er rørgabioner af form som en stor strømpe, der fyldes med sten fra markerne og udlægges mellem skrænten og vandlinien. * Om- og tilbygning af kapellet i Rindum er godkendt og vedtaget. Byggeriet finansieres ved lån af stiftsmidlerne med 315.000 kr. * 14. Kunstforeningen har i Rådhushallen arrangeret udstilling af Ringkjøbingkunstneren David Saks. Han, der er født i Chile, er nu bosat her i byen og har siden 1978 udstillet mange steder i landet. * Der deltog 370 børn og voksne i spejderfesten på Højskolehotellet. Grupperådsformanden Arne Jacobsen bød velkommen og overlod ordet til uldjydernes divisionschef Thorkild Sørensen, Herning, der holdt festtalen. Efter at de forskellige hold havde vist, hvad de kunne, og kaffen var drukket, var der fællessang og afslutning på en god aften. * Rindum SU havde ligeledes stor succes med deres høstfest, hvori 300 deltog. Eleverne fra 6. og 7. klasse opførte et lille skuespil. Man havde madkurve med, og da indholdet af disse var sat til livs, morede man sig med sang og sanglege. * Direktør Poul-Erik Bæk, SodaStream, er blevet valgt ind i Silkeborg Idrætsforenings supports bestyrelse. Silkeborg er hans fødeby, og mon ikke man skæver til, at han tidligere har været sponsor for RIF. * Ved sidste papirindsamling fik englandsfarerne 30 tons samlet. De fik i øvrigt den glædelige meddelelse, at de er fritaget for at betale moms. * Y's Mens Club havde ved deres loppemarked et overskud på 11.000 kr. * 15. Dr.theol. Johannes Aagaard, Århus, taler i Rindum Sognegård om nyreligiøsitetens udfordring til kirken. * Den amerikanske ragtimepianist Bob Darch spiller på Hotel Ringkjøbing og vil prøve at tage konkurrencen op med fodboldkampen mellem Grækenland og Danmark. * 16. Det gør Ingelise og Willy Pedersen, Lindevej 1, også. De har i anledning af deres sølvbryllup inviteret 88 gæster til middag midt i fodboldtiden i TV. * 142 har søgt pladsen som kontorbud ved Ringkjøbing Rådhus. * En kreds af søspejderledere inden for Det danske Spejderkorps i Ringkjøbing Gruppen præsenterer en ny bådtype, de er ved at konstruere. Det sker, mens der holdes landssøledermøde her i byen. * 17. Kort skal det nævnes, at Danmark vandt landskampen mod Grækenland med 2-0. * Socialudvalget og Pædagogisk Kartel har holdt møde på rådhuset angående personalereduktion i daginstitutionerne. Man nåede ikke til enighed. * En af Ringkjøbings markante skikkelser, direktør E. F. Jacobsen, Nordsøværftet, er død i en alder af 62 år. Efter sin uddannelse som ingeniør i England og efter nogle år på engelske og tyske værfter og værfter her i landet startede han i 1958 Nordsøværftet sammen med smed Egon Sørensen. Dette vakte betydelig opsigt i krisetider, men han havde bevaret sit britiske statsborgerskab og havde stærke forbindelser til rederier både i England og herhjemme. Det var coastere, han byggede, og da den nye sluse i Hvide Sande blev åbnet, kunne skibene blive så store som 499 brt. Det gik stadig fremad, og i 1975 fik han Dansk Arbejdes initiativdiplom, personligt overrakt i Ringkjøbing af fhv. finansminister Poul Møller. Fritid havde han ikke meget af. Hans arbejde var hans hobby. Hans forhold til personalet, der nu er oppe på 175, var bemærkelsesværdigt, ja vel nærmest patriarkalsk. Alle kunne komme til ham med deres problemer, og han var altid parat til at hjælpe, men altid i det stille. Een fritidsinteresse havde han dog. Han samlede på veteranbiler og arrangerede alle de veteranbilløb, der har været i Vestjylland de sidste mange år. * 18. Der har været rejsegilde på et nyt forbehandlingsbygværk ved renseanlægget ved havnen. * På Hotel Ringkjøbing har Teknologisk Informationscenter for Ringkjøbing Amt holdt møde. Emnet var: Start af egen virksomhed. 26 mænd deltog og fik besked om vanskelighederne de første par år, og hvorledes de kunne imødegåes. * 19. Dr.theol. Johannes Aagaard havde samlet 200 tilhørere til hans foredragsrække i Rindum, på Gymnasiet og i Sognegården. * Ringkjøbing Gymnasium har udvidet udstillingen af Henrik Voldmesters skulpturer og Gitte Klokkers papirklip med grafikeren Bent Karl Jacobsens værker. * På loftsetagen i Kreditforeningen bliver der på 300 kvadratmeter indrettet nye kontorer. Facaden berøres dog ikke. Selv om bygningen er stor, er pladsen blevet for trang. * Unge Hjems novembermøde holdes på Borgen, hvor taleren bliver Niels Nørby fra Kirkens Korshær. Emnet er Maria-tjenesten i Mariakirken, der ligger på den mest barske del af Vesterbro. * Der er i år opført 30 nye boliger her i byen. Det er både ejerlejligheder og kædehuse. * 21. Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole fejrede i weekenden sin 40 års fødselsdag i ROFI-Hallen (en fødselsdagsgave). Trods den modne alder lød det i en af sangene: »Frisk som fra i går«. Der var 250 deltagere, og på programmet var der bl.a. en revy, skrevet og opført af eleverne. * Ringkjøbing ny skakklub har fået en fin start. Der er spillere både i A-, B- og C-rækken. I interne klubturneringer deltager hver tirsdag, på Amtsgymnasiet, mere end 30 spillere. * Annette Søgaard Andreasen, Vesttarpvej 2, har med et vægtæppe vundet 1. prisen i konkurrencen »Ung i 80'erne«. * 22. Fodboldtræner Per Berthelsen leder ca. 30 drenge på 6-8 år. Det er som at holde styr på en myretue, siger han. * Knap 250 deltog i Ahle Jensens borddækningskonkurrence. 1. præmie vandt E. Eskelund, Skjern, 2. præmie Kirsten Schmidt, Ølstrup og 3. præmie Nora Clausager, Kappelhøj 12. * På Ringkjøbing Landbobanks ekstraordinære generalforsamling blev der vedtaget vedtægtsændringer. Repræsentantskabet kan nu udvides til 19 medlemmer, aktiekapitalen kan udvides til 30 mill. kr. og aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er fastsat til 70 år. * Polsk kuldelegation på 11 medlemmer gæster byen. De besøgte både det oliefyrede Fjernvarmeværk og det kulfyrede værk i Rindum. Dette værk får kul fra Polen. På Bredan blev delegationen orienteret om firmaets produkter, og man håber dér på en nærliggende forretningsforbindelse. * 23. Der er i eftermiddag ekstraordinært byrådsmøde for at afgøre sagen om nedskæring af personale på børneinstitutioner i kommunen. Sagen har været voldsom diskuteret gennem de sidste uger. * 24. Den 66-årige Thomas Petersen, Herningvej, har i en konkurrence om færdselssikkerhed vundet 1. præmien, der er en Peugeot 205 til værdi 81.000 kr. Det var en glad, overrasket mand, der hos autoforhandler Bech-Hansen fik »overrakt« gevinsten. * Rindum Plejehjem har faet ny leder. Det er den 34-årige Birgitte Worm Kristensen, der tidligere har været leder af plejehjem i Egvad Kommune. * 25. Den konservative Vælgerforening har møde på Aldershvile, hvor formanden, lærer Knud Nielsen, Tim, fortalte om, hvordan ældreomsorgen fungerer i dag i kommunen. * Kunstforeningen har holdt generalforsamling, hvor formand Bit Kjeldsen fortalte om arrangementerne i det forløbne år og redegjorde for foreningens økonomiske status. Alle valg til bestyrelse var genvalg. Bit Kjeldsen fortsætter som formand. * Ringkjøbing kommunale Musikskoles arrangement lørdag eftermiddag »en god times tid« er blevet meget populær. Denne gang er det skolens undervisning i solosang, der har fortrin. * Alkjærskolens cykelpark bliver fremhævet af politiet. Ved eftersyn af 250 cykler fandtes kun 26 med fejl. * 26. Årets handelsstudent, Keld Stjernholm Sørensen, plantede et kastanietræ ved Handelsskolen, så nu kan studenterne danse om deres eget træ ved skolens afslutning. * Fiskeriminister Henning Grove har skrevet under på en bekendtgørelse om fredningszoner for Vonåens udløb i henholdsvis Stadil og Ringkjøbing Fjord. Fredningen har været i kraft i et par måneder. * Det store juletræ på Torvet er nu på plads og vil sammen med julebelysningen blive tændt første gang søndag eftermiddag. * Kontorchef Jens Chr. Bruun, kommunekontoret, har færdiggjort reglement for udenlandsk lån af sportsbanerne. Nødvendiggjort af henvendelser fra udenlandske klubbers ferieophold. * 28. Et ungt par, Else Skjold og Ole Skou, der i maj flyttede til byen for at starte en fodklinik og et kursuscenter, flytter igen tilbage til Kolding. Årsagen må være, at det trak for længe ud med kommunal godkendelse, og det kunne økonomien ikke bære. * Ministeren for skatter og afgifter har udnævnt overpostbud Frederik Nielsen, Grønvang 5, til medlem af skatterådet for Holstebro Skattekreds, hvorunder Ringkjøbing hører. Han udtræder af ligningskommissionen for Ringkjøbing Kommune, hvor han har virket siden 1974. * Kristelig Gymnasiums julebazar var besøgt af 800 mennesker. * Kristeligt Folkeparti i kommunen har fået ny formand. Det blev Ib Graversen, der afløser Ole Dahl. * 29. I Ringkjøbing Banks nybyggeri bliver der både butikker, kontorer og lejligheder. * Salg af pensionisternes arbejde i Dagcentret i Grønnegade begynder i dag. Der er masser af smukke håndarbejder og fikse ting. * Fhv. formand for Folketinget K. B. Andersen holdt i aftes på Hotel Fjordgården et spændende foredrag om »Et liv i dansk politik«. * Racerbådskøreren Jens Ove Hansen, Ringkjøbing, har fået Dansk Racerbådsklubs mesterskabspokal. Den blev overrakt ved DRK's 15 års jubilæum på Hotel Dagmar i Grenå. * Den australske energiminister, senator Peter Walsh, besøger i dag Vestas, hvor han skal se nærmere på mølleproduktionen. * Slagter Alfred Jensen har i 40 år været ansat hos slagtermester Kjærgaard. Jensen er en højt skattet medhjælper hos Kjærgaard, dygtig og meget afholdt af kunderne, der ikke kan stå for hans lune. * 30. På mandag bliver der glæde hos Englandsfarerne. Da får de overrakt en check på 4000 kr. af Ringkjøbing Bank. Belønning for at dekorere plankeværket om bankens nybygning. * »Svalerne« har tombola på Torvet. Samtidig prøver de at sælge kaffe fra Tanzania. Overskuddet går ubeskåret til landarbejderne i Tanzania. * Socialdemokratiet og Fællesorganisationen i kommunerne omkring fjorden har nu formuleret kampagneprogramraet med henblik på at skabe en ren og levende fjord. * Poul Skovsted, der i 7 år har arbejdet hos Falck, begynder i dag i sit nye job som kontorbestyrer for SID her i byen.

Bryllup: 12. Annelise Christensen, datter af F. G., Damtoften 15, og Jan Graversen, Høj slev. * Edith Jørgensen, Rindum og Arne Dambeck, Hamborg. * 19. Annette Kjær, datter af E. og J. Kjær, Rindum, og Tommy Olesen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 7. Oda og Iver Kjær Sørensen, Grønningen 8. * 15. Ruth og Helge Jørgensen, Herningvej 114. * 16. Ingelise og Willy Kjærgaard Pedersen, Lindevej 1. * 22. Marie og Holger J. Olesen, Brogårdsvænget 40. * 22. Signe og Sven-Børge Pedersen, Isagervej 16.

Diamantbryllup: 18. Marie og Arthur Fog, Rindum Plejehjem.

Jubilæum: 1. Regnskabschef Jørn Jensen, Rindum. 25 år ved Jyllands Kreditforening.

Fødselsdag: 1. Egon Kristensen, Kronager 9, 50 år. * Arne Kristensen, Alkjærhøj 28,50 år. * 5. Tømrermester Holger Jensen, Markdiget 5,50 år. * 13. Børge Jonassen, Skolevænget, 70 år. * 23. Astrid Lindgaard, Enighedsvej 5, 75 år. * 25. Gartner Lars Peter Sø, Skolevej 11, 90 år. * 27. Gunnar Sørensen, Finlandsgade 35,50 år.

Døde: 1. Gram Holt Larsen. * 3. N. Frederik Elkjær Nielsen. * Ellen Mikkelsen. * 5. Ingrid Halkjær. * 8. Mette Søndergaard Larsen. * 10. Christian Egeris Svendsen. * 16. Erik F. Jacobsen. * 19. Karl Anker Hansen. * 28. Marie M. Hjorth.

 

DECEMBER

1. I de sidste 2 måneder har der hver onsdag formiddag været åbent i ROFI-Hallen. Mellem 20 og 30 mennesker mødes her for at dyrke forskellige former for idræt, motion og andre aktiviteter, bl.a. hyggesnak. Man mødes under mottoet »Gør den tvungne fritid til aktiv fritid«. Igen i aftes havde Teaterforeningen fuldt hus til opførelsen af »Marx og Coca-Cola«. * Kirkens julekoncert tegner til at blive et festbrus med deltagelse af Ringkjøbing Kammerkor og Holstebro Amatørsymfoniorkester. * Mere end 100 nisser er afleveret til Tricas julekonkurrence. Lørdag bliver der uddelt præmier til de bedste nisseres ejere. * Helsekostbutikken på Herningvej lukker til nytår. Der har været for lille søgning. * 2. Det første Luciaoptog på egnen fandt sted på Borgen. Det var Søndagsskolen, der havde adventsfest. * Josefine Gelbjerg Hansen åbner i dag Café Victoria i lokalerne, hvor Ringkjøbing Turistforening hidtil har haft til huse. Cafeen er indrettet med megen smag med hvidskurede borde og hvide vægge. Cafeen skulle være et alternativ til hotdogs og røde pølser med små lækre retter, desserter, kaffe, the og cappucino. Hun er selv kok med broncemedalje. * Den nye turistchef, Guri Kofoed, er ansat pr. 1. februar. Hun er 41 år og tidligere kontorleder i Iceland Air i København. * Bente Hedevang Jensen fra Stadil åbnede udstillingen på Malergården i Østergade. Hendes speciale er oliepasteller, ofte forsynet med digte. Ellers er det portrætmaling og dyrebilleder, der har hendes interesse. * Provst E. Stougaard Thomsen har holdt foredrag i Kirkeligt Samfund. Emne: »Hele verden er Guds maske«, efter citat af Luther. * 3. Bjørn Christensen, der er søn af fru Christensen, tidligere Østerports Kiosk, er nu pilot på SAS'jumbojet SK 911. * Norsk Hydro åbner et center på Herningvej. Det er 3 lokalkendte oliefolk, Christian Poulsen, Jørgen Grimstrup og Erik Hald Nielsen, der forestår det. * 5.1 Motorklubbens nisseløb, som er blevet en tradition, deltog 800 mennesker i 209 biler. * Politiets nye pedel blev den 40-årige Kurt Kristensen, Heboltoft. Der var 87 ansøgere. * Kirkekoncerten svarede til forventningerne. Allerede før tiden var kirkerummet fyldt til trængsel. * Alle, der har med musik at gøre, kan glæde sig over, at der er mange tilhørere til arrangementerne. »En god timestid« lørdag eftermiddag i Rådhushallen havde således ca. 100 tilhørere. * 6. Politiet har planer om omfattende aktioner i de kommende uger, for at imødegå risikoen ved spirituskørsel efter julefrokosterne. * Kommunens indkøb af kunst i perioden 1980-83 udstilles i Rådhushallen. Billederne udlånes til skoler og institutioner. * 7. Fra 1. januar er Henning Kiilerich ansat som bestyrer af RIFs klubhus ved Alkjær Stadion. * Guldalderklubben har haft sit sidste møde i denne sæson. Der var underholdning af Rindum Skoles børn, der sang julesange. Eftermiddagen sluttede med Luciaoptog. 120 medlemmer deltog. * Staldvandringer har nu fået en ny form, idet der bliver fremvist billeder fra staldene. Landmændene er bange for smitsom sygdom. Det lader til at være en god idé. 60 landmænd deltog således i den sidste staldvandring i Villy Haubjergs svinestalde i No. Arrangementet var på Hotel Fjordgården. * Museumsinspektør cand. mag. C. L. Vebæk har på biblioteket holdt et 3 timer langt foredrag om danefæ. Han illustrerede med mange smukke billeder. * Ved juleriet på søndag vil der blive en kæmpestor adventskrans, ligesom der vil være optog gennem byen med nisseorkestret i spidsen. * 8.1 maj 1984 vil der i Vedersø blive optaget en film om Kaj Munk, som skal vises i TV. * A. Rasmussens Bogtrykkeri fastholder den gode tradition at udgive »Jul i Ringkjøbing«. Det er et hæfte med lokalt tilsnit, hvor borgmester Niels Skytte skriver indledningsartiklen. Bl.a. er der en fortsat artikelserie om det gamle Ringkjøbing skrevet af Poul Ellerbæk. * 9. Med sorg erfarer man, at amtsborgmester Lars Agerskov er død kun 55 år gammel, og efter kun i 2 år at have beklædt posten som amtsborgmester. I nekrologen over ham er der kun rosende ord: »Dygtig og rettænkende, skabte tillid og respekt, vi var trygge ved ham.« * Fra A. Rasmussens Bogtrykkeri foreligger nu ligeledes »Ringkjøbing Aarbog 1983«. Det er 57 år siden, den første gang blev præsenteret. * Nordsøværftet søsætter nybygning nr. 167. Det er en coaster på 499 brt. til rederiet Idalith, Ærø, den første til dette rederi. * Fabrikant Sv. Lambæk, Lem, er ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde valgt til medlem af Ringkjøbing Landbobanks bestyrelse. Han overtager den plads afdøde direktør Jacobsen, Nordsøværftet, havde. * Kommunen inviterer juleaften pensionister til at holde juleaften på plejehjemmene i byen og dens omegn. * Hos firmaet IPL i Lem er det økonomiske opsving en realitet. I disse dage arbejdes ihærdigt på at sætte spær på en 1800 kvm ny lagerhal. * 10. Frisørmester Sv. Aage Pedersen i Algade lukker den 31. december sin frisørsalon efter at have arbejdet der i 48 år og 5 måneder. Han lyder også navnet »Svoger«, ja de fleste kender ham vel under dette navn. Han er blevet kaldt det, siden han gik i 2. klasse, og afdøde lærer Bach gav ham navnet. I sine yngre dage var han fodboldspiller på RIFs førstehold. Dette måtte han dog opgive efter at have fået en bold i øjet, men så gik han over til at interessere sig for tennis. Han var søgt som formand i de forskellige sportsklubber. Det skal også nævnes, at det er ham, der er ophavsmanden til Fjordfesten, som nu gennem årene er blevet en fast tradition. * Forstander N. Aa. Kjærgaard Jensen på Schubertsminde er initiativtager til, at ridning er blevet aktuelt for blinde og svagtseende. * 12. Underdirektør Bent Johansson er udnævnt til administrerende direktør på Nordsøværftet. Den nye direktør har været ansat 5 år på værftet. * Den genopståede skakklub er godt med efter en sejr på 6-2 over Struer. Kampen foregik i Dansk Skakunions holdturnering. * Fhv. typograf Arthur Fog er død, 85 år. Han er udlært på Ringkjøbing Amts Dagblad og virkede her, til han blev pensionist på 67 års fødselsdagen. * Landets første vindmøllepark, bestående af 6 vindmøller fra Vestas i Lem, rejses i denne weekend ved Nordby på Fanø. * 14. Ringkjøbing Bank i forbindelse med Vestas i Lem planlægger i det kommende år at opstille 40 vindmøller ved Tændpibe ved Velling. Det er et projekt til et tocifret millionbeløb. * I debatten om pædagog og medhjælperstillinger har byrådet nu et nyt forslag parat om normeringen. Det forelægges nu pædagogisk kartel. Et flertal i udvalget går ind for forslaget, mens socialdemokraterne går imod. * Kommunen har beplantet et areal på 4,5 ha med små grantræer i ringvejskvarteret. Om 8 år skulle disse være klar til at fældes som juletræer. * Spejderne begynder salget af 850 juletræer på Torvegades parkeringsplads. Træerne skoves i Kronhedens plantage. * Ringkjøbing, Lem og omegns Radio- og Fjernsynsklub har ved generalforsamlingen skiftet formand. Det er Norbert Holm, Markledet, der afløser Hans Jørgen Jepsen, Ringkjøbing. * Hvis det bliver vintervejr igen, vil børnene få glæde at en lille skøjtedam, der anlægges på Rindum Kjærgårds jorder op til Holstebro vej. * 15.1 dag er Vestas teknikere gået i gang med at opstille en 55 kilowatt vindmølle ved rensningsanlægget på havnen. Denne skulle på årsbasis levere 120.000 kilowatt timer eller en fjerdedel af rensningsanlæggets strømforbrug. * Nordsøværftet skal bygge 12 skibe til en værdi af ca. 200 mill.'kr. Beskæftigelsen skulle med denne ordrebeholdning være sikret til udgangen af 1. kvartal 1985. * 1300 tilsluttet Fjernvarmeværket vil få 2,5 mill. kr. tilbagebetalt. A conto opkrævningen vil blive noget nedsat i 1984. * 16. Sygehusene i amtet mener at kunne spare nogle millioner kroner ved de nye regler om patientindlæggelse. Tarm og Ringkjøbing sygehuse kan i år hver spare 300.000 kr. på varmeregningen. Det er isoleringsarbejderne, der nu positivt slår igennem. * Kystsikringen vil til næste år komme til at koste amtskommunen ca. 10 mill. kr. * Der er op til julen salgsrekord i hjemmecomputere, meddeler de lokale forhandlere. * Vedersøs kirkebetjent gennem 50 år har skrevet en erindringsbog: »Oplevelser med Kaj Munk«. * 17. 25.000 julegæs beregnet til eksport er strandet på hjemmemarkedet. Julegåsen bliver 50 kr. billigere end sidste år, så den vil nok i flere tilfælde erstatte flæskestegen. * Juletravlhed i byrådet. Til decembermødet er 48 sager berammet. * 17. For sidste gang skulle Teaterforeningen bede amtet om at dække underskuddet for det forløbne år, kr. 47.568. Foreningen er nu nået op på et sådant niveau, at den kan klare sig uden støtte udefra. * I anledning af museets 75 år har museumsinspektør Aarup bladet i de gamle papirer, og dette er blevet til en dejlig lille bog, FRAM. Han fortæller om starten og de mange udgravninger. * Ringkjøbing Amtsråd har godkendt forlængelse af ansættelsen af en skolekonsulent i idræt. Det er lærer Herluf Simonsen, der har fået sin ansættelse forlænget i 3 år. * Et nyt tilbud i tegning efter nøgenmodel med 16 elever er nu afsluttet. Det er blevet til ca. 100 tegninger, der vil blive udstillet i Malergården i Østergade. * Mona og Vagn Ørskov Pedersen åbner et nyt værksted ved Sønderbyvænget i Rindum. Hidtil har han haft værksted i det gamle uldspinderi på Herningvej. * 20. Kreditforeningens nye ombygning har været udbudt i licitation. Det var lokale håndværkere, der var billigst. Arbejdet er indendørs og derfor vinterbyggeri. * En ekstrabevilling på 1,1 mill. kr. har bevirket, at man nu kan færdiggøre arbejdet på højdegruppen ved Strandgården i Husby. * 21. De 10.000 kr., hovedgevinsten i Iions store julelotteri, faldt på Lemvig-egnen. Ligeledes 2. præmien på 5.000 kr. * Den brandhærgede ejendom i Algade, der er købt af murermester Tordrup, vil til foråret blive opført i den oprindelige stil. * Billedhugger Karen Lund Andersen, datter af skatteinspektør Børge Andersen, har faet tildelt hædersprisen fra Ole Haslunds fond. Med prisen fulgte 5000 kr. Hun er indstillet til hædersprisen af den kendte billedhugger Knud Nellemose. * Fra posthuset meldes, at det går fint med juleposten. Der er færre pakker, men juleposten er tidligere på vej end de sidste år. * Tømrerhandler Henry Kjeldsen er valgt til formand for Ringkjøbing Landbobanks bestyrelse. * 22. Den lange debat om nedskæringer i daginstitutioner i kommunen blev afsluttet ved det sidste møde på rådhuset. Det seneste forslag fra socialudvalget om nedskæring af 7 heltidsstillinger blev vedtaget med 15 stemmer for og 5 stemmer imod. Den nye ordning skal gælde fra 1. august 1984. * Musikskolens Brass Ensemble spiller lillejuleaften sidst på eftermiddagen julemelodier fra Ringkjøbing kirkes tårn. Det er andet år, musikskolen ønsker glædelig jul på denne måde. * Byrådet har bevilget 74.000 kr. til udskiftning af gadebelysningen på Vellingvej på strækningen fra Damtoften til Heboltoft. * 23. Årets julelotteri er blevet en enorm succes med et overskud på 232.971 kr. Dette fordeles til klubberne i forhold til solgte lodsedler og anvendes udelukkende til hjælpearbejde på såvel lokalt som nationalt og internationalt plan. * Hos Falck er der juleaften 5 mand på vagt. * Landbobanken er gået i samarbejde med Tjæreborg Rejser så fodboldfans kan komme med på turen til Frankrig, hvor det danske fodboldlandshold skal spille om europamesterskabet. * Landbobanken har nu udpeget den nye marketingskonsulent. Det blev Steen Hyldgaard Christensen, der kommer fra et større iniportagenturfirma i Randers. * Ved en nyoprettet stilling ved skole- og fritidsforvaltningen har byrådet ansat tidligere kommunaldirektør i Åskov Gilbert Madsen. Han skal tiltræde 1. januar. * Kurt Nielsen hedder den nye administrerende direktør på Tørrecentralen Vestjylland. Han har tidligere været administrerende direktør for 'Ys Brødrene Larsens Jernstøberi og Maskinfabrik i Aså. * 27. Nu kort før nytår giver borgmester N. Skytte en kort oversigt over, hvad der er sket i byen og kommunen i 1983. Til det positive hører, at skatteprocenten for andet år i træk har været fastsat til 15,9%. Dermed har vi amtets næstlaveste beskatning. Budgettet balancerer med 403 mill. kr. * Kirkepladsen er blevet omlagt, og der er nu sammen med Priorgården, som Landbobanken har restaureret, skabt et fint bymiljø. * Pensioneret snedkermester Frede Rasmussen, der i 40 år har haft snedkerværksted, har nu sluttet med dette og er gået over til at dyrke sin interesse for træ på hobbybasis. Resultatet kan nu ses på en udstilling i Sparekassen. Blandt de mange smukke ting han drejer er spinderokke, blomsterstativer, manglebrætter o.m.a. * Advokatvagten på dommerkontoret er gratis med gode råd. Myten om at det er kostbart at gå til advokat skulle gerne aflives. * Amtskommunaldirektør Hans A. Lauritzen er i en alder af 46 år død på Ringkjøbing Sygehus. Han har siden 1967 været ansat ved amtet og har varetaget sekretærposten i mange udvalg. Han blev amtskommunaldirektør efter M. Nygaard, der gik af med pension 1. april i år, så hans virke på direktørposten blev alt for kort. Hans naturlige myndighed og ligefremme væremåde gjorde ham både respekteret og afholdt på hans store arbejdsplads. * 29. A. Rasmussens Bogtrykkeri udsender i år en fornem tryksag som nytårshilsen. Det er et 24-sidigt hæfte med titlen »En bog om et frimærke af Peter Hentze« og trykt i 950 eksemplarer. * På Ungdomsskolen er man i gang med et projekt, der hedder »Åben havbåd«. Efter mange undersøgelser blev man enige om at bygge en kopi af den havbåd, der i 1966 blev udgravet i Houvig. Byggeriet er nu så langt fremme, at de nødvendige midler til til stede. * Jens Lykke Kjeldsen vil pr. 1. januar blive optaget som medindehaver af Ringkjøbing Tømmerhandel. * 31.1 dag, sidst på året, har Falck modtaget en ny terrængående redningsvogn. Redderne venter sig meget af det nye køretøj. * Fra oplæsningen ved Falcks nytårsparade fremgik det, at der i 1983 havde været færre rapporter og 29% færre brande. * Der er et officielt 2-års forsøg i gang med teledata. Lektor Steen Hildebrandt, Isagervej i Rindum, er den ene af de 2 danskere, der er med i forsøget. Han mener, at teledata bliver en del af det fremtidige mediebillede.

Bryllup: 3. Anne Mette Jensen og Egon Nielsen, Langelandsgade 20, Rinkjøbing. * Inge Mette Andersen og Jens Per Larsen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 5. Elly og Erik Nielsen, Lindevej 8. * 6. Gerda og A.B. Jensen, Skolevænget 7. * 7. Grethe og Christian Johansen, Alkjærparken 39. * 16. Erna og Johannes Pedersen, Rindumvej 34. * 27. Mary og Verner Kristensen, Rugvænget 14.

Guldbryllup: 12. Ingeborg og Morten Larsen, Rindumvej 40. * 27. Lissy og Johannes Stampe, Skolevænget 3.

Fødselsdag: 2. Bodil Lisbygd, Finlandsgade 10, 50 år. * Arne Søndergaard, Alkjærparken 34, 75 år. * 4. Forvaltningschef Adolf Knudsen, Markskellet 30,50 år. * 8. Johanne Lauridsen, Kongevejen 29,75 år. * 10. Anna Iversen, Kronager 3,70 år. * 19. Kristian Boll, Grønningen 3,70 år.

Døde: 3. Marie Stengaard. * 4. Kristine Pedersen. * 8. Hugo Pedersen. * 9. Lars Agerskov. * 11. Carl Arthur Fog. * 25. Marie Fog. * Hans A. Lauritzen. * 26. Svend Gadgaard. * 27. Marius Lauridsen. * 29. Viggo Reimer. * 30. Helge Bork-Larsen.

 

1984

JANUAR

2.1 dag åbner de første forretninger for udsalgskunder. Ikke alle penge var brugt til julegaver. Hos Hertz var der kø, længe før man åbnede. * En oversigt pr. 1. januar over pladser i kommunale dag-, pleje- og børneinstitutioner. Der er 50 ledige pladser i kommunen. * Solenergiæntret i Stadil, der ejes af Frede Melhedegaard, er åbnet efter en total ombygning. * 3. Det første af seks flerkantede vælgermøder i Ringkjøbing-Lemvig-kredsen blev afholdt på Højskolehotellet. 125 deltog, men uden større spørgelyst. * Musikeren Jens Chr. Jensen, søn af Hilda og Erik Jensen, Rindum, optrådte kort før jul som medlem af en saxofonkvartet i Berklee Recital Hall i Boston, USA. * Smedemester Egon Sørensen, der i 1958 var med til at stifte Nordsøværftet sammen med direktør Jacobsen, er død. Han var i alle årene den daglige leder og var med til at garantere skibenes gode kvalitet. En vennesæl mand, der besad vestjysk lune og altid havde god tid til at snakke med folk, der besøgte ham. Hans smedeværksted overlod han til sønnen Karl Henning. I Nordsøværftet var han både aktionær og bestyrelsesmedlem. * 4. Det nye lyntog, »Sølvpilen«, blev onsdag eftermiddag præsenteret for gæster i Skjern og Ringkjøbing. Alt er moderniseret både ud- og indvendigt, og DSB-folkene var synligt stolte af deres nye tog. Som gæster var fungerende amtsborgmester indbudt i spidsen for kommunerne, turist- og erhvervsorganisationerne, de store skoler m.fl. * I 1983 kom der færre huse til tvangsauktion i Ringkjøbing end i det forløbne år. Tallet faldt med en trediedel. * Forvaltningschef H. Clausager, Amtet, fungerer indtil videre som amtskommunaldirektør. * Finansminister Henning Christophersen startede en lang og anstrengende dag i Vestjylland med et besøg på amtsgymnasiet i Rindum, besøg på Tim Maskinfabrik, hos Hundevads Møbelfabrik i Ulfborg, hos gårdejer Jens Kongsgaard og fru Gerda i Ørnhøj. Sidst på dagen politisk møde i Vildbjerg og til slut politisk orientering i Gimsing Sognegård. * 5. Ringkjøbing amt har gjort et meget stort arbejde for at undersøge forholdene om fjordens forurening. Miljøminister Chr. Christensen, der er på besøg på Tipperne, udtaler håb om, at fredningsstyrelsen vil medvirke til at løse problemerne. * Ringkjøbing Filmklub starter sæsonen med et fransk krimidrama. Klubben håber, at fremmødet vil blive større i 1984 end i 1983. * Loven om naturfredning er blevet skærpet. Det gælder navnlig strandenge, strandsumpe og søer. Man håber dermed om bedre pladser for fuglelivet. * Midtbank udvider sin telefonservice med en automatisk telefonsvarer med nyt fra børsen. * Landbrugsminister Niels Anker Kofoed meddeler på et møde i Videbæk, at der vil blive udbetalt 250 mill. kr. i høsttab til jydske landmænd. * 6. På Hotel Fjordgården udstilles der 100 bundter fine minkskind, 30 ræveskind og 3 bundter ilderskind. De seneste år har der været stor fremgang for pelsdyravl i Vestjylland. * Pastor Niels Nøjgaard er præsten, der begravede Kaj Munk for 40 år siden. Kirken i Vedersø var fyldt til sidste plads, da han holdt Hellig Tre Kongers aftengudstjeneste, hvor han mindedes Kaj Munk. * Interessen for kunstig vanding på markerne synes fordoblet de sidste år, selv om staten ikke mere yder tilskud hertil. * 7. Kaj Munk Prisen er tildelt en af de ledende sydafrikanske apartheid modstandere, den farvede præst Allan Boesak. * Frisørmester Søren Lund, Algade 13, har overtaget lokalet ved siden af, hvor frisørmester Svend Aage Pedersen indtil 1. januar har haft lokale. * Den grimme kat, der havde en umiskendelig lighed med Garfield, var på besøg i går. Den var nu ikke så slem som sit rygte. Den delte slik ud til børnene, der var særdeles glade for den. * Den nuværende leder af AOFs skolevirksomhed, Birgit Faneskov, Hee, er blevet afløst af Inge Strøm, Kongshøjvej 10. Arbejdspresset var blevet for stort for Birgit Faneskov, men hun fortsætter med at varetage specialundervisningen. AOF starter et nyt 30 timers kursus i astrologi. * Museumsinspektør Aarup meddeler, at der er stigende interesse for museumsbesøg på strandgården og her i byen. I 1983 noteredes 17.200 besøg. * 10. Fra politikredsen meldes om glædelig stigning i trafiksikkerheden for de yngre årgange. I 1983 kom 26 til skade mod 43 året før. De unge mænd på 18-23 år betegnes derimod som ulykkesfugle på de vestjydske veje. * 11. For første gang er der udstilling på Café Victoria på Torvet. Det er kunstner Kirsten Schultzer-Nielsen, der med sine vævninger smykker væggene i cafeen. Hun har i 3-4 år boet i Frankrig og er uddannet på kunstakademiet i Aix. Desuden er hun ergoterapeut og håber at kunne få arbejde her. Da hun er faldet for den vestjydske natur, er hun flyttet fra Sjælland til Ringkjøbing. * 12. Sundhedsplejerskerne i kommunen har haft så stor succes med deres åbent hus arrangement i dagcentret for mødre med små børn, at de udvider foretagendet med et nyt sted. * Jyllands Kreditforening overrakte begyndelsen af sin gave til udsmykning af foyeren i Vesterhavshallen. Det er 12 enkelte dele i forskellige farver, der er et kunstværk i sig selv, men også samlet. Billederne er af kunstneren Kai Fuhrer. * 13.1 dag valgtes den nye amtsborgmester. Det blev Anton Kristensen, Kibæk, der tidligere har været viceamtsborgmester. * Ringkjøbing Gården skal på en betydelig opgave. Den skal repræsentere byens og landets farver ved den store musikfest i Bremen, Vesttyskland. Der deltager orkestre fra 8 nationer, og gården kommer til at optøede for ca. 42.000 tilskuere i alt. * En af byens nyeste virksomheder, Bredan, er inde i en meget positiv udvikling. Foruden det danske marked er der lovende salgsresultater fra flere udenlandske markeder. Man forventer, at omsætningen stiger 25% i år. * Husholdningsforeningens litteraturmøder er startet. Formanden, Kirsten Schmidt, bød velkommen til 195 kvinder - og kun 5 mænd. * 14. Ringkjøbing Amts Fællesledelse har efter 91 års virke skiftet navn til »Regionsudvalget for kvæg i Ringkjøbing Amt«. * Lars Kyvsgaard fik, efter at have bestyret Carlsbergdepotet i Ringkjøbing i 25 år, Carlsbergs udmærkelse. Salgsinspektøren ved Carlsberg Bryggerierne overrakte ham Carlsbergs jubilæumsmedalje og et guldur for 25 års godt samarbejde. * Byrådet skal på årets første møde gennem flere lokalplaner. Det mest usædvanlige er fra Vellingområdet, hvor der ønskes opført to vindmølleparker. En stor og en lille. * 16. Omkring 30 ændringer af udvalgsposter m.v. i amtsrådet blev godkendt ved et ekstra møde på amtsrådhuset uden bemærkninger. Mødet varede 25 minutter. * Fra fredag til mandag havde Falck mere end 300 opkald om hjælp på grund af den orkanagtige storm, der har ramt Fjordstien hårdt. Neden for Poppelvej har fjorden ædt sig igennem stien. * 17. Ringkjøbing Børnetandpleje har den 26. og 27. januar en stor udstilling i Rådhushallen. Tandlæge Andresen vil fortælle børnene, hvad der er godt og det modsatte for tænderne. * Civilforsvaret havde mandag inviteret interesserede til at besøge CF-gården, hvor man fik forklaret, hvad det vil sige at være med i signaltjenesten og indkvarterings- og forplejningstjenesten. * 18. Ved Årgab har havet under stormen også gjort et vældigt indhug. 2-3 meter af kysten er forsvundet. * Englandsfarerne håber også denne gang at få de 25-30 tons papir ved deres indsamling. Papir og pappriserne er steget med henholdsvis 25 og 30 øre pr. kg. » Landbrugsrådets præsident H. O. A. Kjeldsens indlæg ved Landboforeningens møde på Hotel Fjordgården var meget kortfattet, da han gerne ville høre synspunkter og kommentarer hos de ca. 200 deltagere i en debat efter kaffen. * Lions Club har igen i år holdt fest for folke- og invalidepensionister på Højskolehotellet. Underholdningen var sketches og sange med »Syvkanten« fra Janderup, kaffebord, musik og dans. 310 deltog i festen. * Peder Grønlund åbner på Byskellet en speciel forretning, hvor han vil sælge brændeovne, pejse, pejseindsats og kakkelovne m.m. Han har i 10 år arbejdet som salgskonsulent i branchen og mener, der er grundlag for en forretning her i byen. * 19. En gang om året foretages der en opgørelse over folketallet i de enkelte skoledistrikter. Der er ikke store udsving, dog konstateres faldende børneantal. * Ringkjøbing Billardklub har haft en vældig fin sæson. Alt tyder på, at klubbens 3 bedste hold rykker op ved turneringsafslutningen. * 20. Ringkjøbing kommunale Musikskoles koncert lørdag eftermiddag »En god timestid« byder denne gang på Consortium Condingensis, der har et ensemble med blokfløjte, der spiller sammen med musikskolens egen blokfløjtegruppe. Der bliver desuden soloindslag af Bent Lambæk på lut. Koncerten helliger sig udelukkende renæssancemusik. * Ringkjøbing og Omegns Havekreds lader til at være rodfæstet med omkring 300 medlemmer. I år har foreningen 40 års jubilæum. Dette markeres 22. juni med en kunstudstilling ved »Havens« hustegner Eva Floryan. * 20. Der er mange problemer ved sikring af den ødelagte fjordsti. For det første kan man ikke komme i gang med arbejdet, da grunden ikke kan bære nogen form for maskiner. For det andet er det den økonomiske side af sagen. Alle er jo klar over, at det ikke er småpenge, der skal til for at istandsætte stien. * 23. Musikskolens koncert i Rådhushallen med renæssancemusik havde samlet mere end 100 tilhørere. * Hotel Klitten, Søndervig, er af brødrene Jørgen og Søren Bro solgt til ejendomsfirmaet Cederholm & Voss for 3 mill. kr. Hotellet skal nu ombygges og istandsættes for mellem 5 og 7 mill. kr. * Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt havde i weekenden kredsstævne. Margit Biltoft præsterede et overordentligt fint resultat, idet hun skød 200 ud af 200 mulige points. I dame B-klassen besatte datteren Karin Biltoft 1. pladsen med 198 ud af 200 mulige points. * Medlem af Europa-Parlamentet, Kai Nyborg, Ringkjøbing, er ikke med på den kandidatliste, der er opstillet til EF-valget i juni. * KFUM-spejderne fik på forældreaftenen helt nye repræsentanter til grupperådet. De tidligere forældremedlemmer har i flere år ønsket at gå af, men er hver gang blevet overtalt til at blive endnu en periode. * 24. 400 tegninger indkom til børnetandplejens konkurrence. Disse bliver udstillet i Rådhushallen, og der vil blive trukket lod om de bedste. * 3 spændende foredrag vil blive holdt på biblioteket. Emnet: Vikingekongernes togt til England og bosættelse dér. * Et konsortium af ringkjøbinggensere har købt Højskolehjemmet og Laumanns Bolighus. Begge ejendomme skal nu indrettes til boliger. * Revisor Peder Noe meddeler, at besøgstallet steg omkring 5000 sidste år i svømmehallen. * 25.1 hundredvis af børn har i de sidste dage benyttet kommunens skøjtebane ved Holstebrovej. Banen er på 4000 kvm og 40 cm dyb, så der er ikke fare, højest et par våde fødder. Yderligere er banen blevet sikret ved opstilling af snehegn ud mod hovedvejen. Børnene havde fundet på, at skråningen kunne bruges til kælkebakke. * Postbudene har med en bøn til grundejerne bedt om, at fortovene må blive ryddet for sne, så de kan færdes nogenlunde uden besvær. * Guldalderklubben har stort fremmøde til mandag eftermiddagene. I 1983 var gennemsnittet 104, meddeler formanden, Anker Hedemark. * 26. Lykke Børnetøj, Marktoften 12, slutter forretningen med udgangen af denne måned. Fra kommunen er der besked om, at der ikke må drives forretning fra privat bolig. Birgit Knudsen, Kærsangervej 5, har fået den samme besked. Hun sælger tøj både til børn og voksne. Hun vil dog ikke stoppe, men flytter sin forretning til Herningvej i de lokaler, hvor købmand Elvin Jespersen tidligere havde købmandsforretning. * Ulla Jensen, Enghavevej 26B, stopper også sin børnetøjsforretning. * Fra byrådet meddeles, at der ikke er noget at indvende mod lokalplanen om vindmøllepark ved Rødebro i Velling. * Med hensyn til den ødelagte Fjordsti skal eksperter i kystsikring kontaktes. * 27. SID i Ringkjøbing konstaterer et svagt fald i ledighedstallet i 1983. Mod 23,84 procent i 1982 til 20,00 i 1983. * Efter ivrige diskussioner om røg ved bankernes generalforsamling, er man kommet til det resultat at lade generalforsamlingens deltagere afgøre dette ved skriftlig afstemning. * Gårdejer Ole Chr. Olesen, Vedersø, er nyt medlem af Ringkjøbing Landbobanks bestyrelse. Han efterfølger afdøde amtsborgmester Lars Agerskov. Landbobankens nettoresultat er i løbet af 1983 tredoblet. * 28. Ringkjøbing Sygehus ønsker pr. 1. januar ansat en fysioterapeut. Som modvægt skal der skæres ned på rengøringspersonalet. Dette vil dog ikke betyde noget for sygehusets properhed. * På Ringkjøbingegnens Husholdningsforenings litteraturrække var emnet sidst aristokrati. * Ungdomsskolen præsenteres for alle interesserede som den arbejdende skole. Det bliver 4. februar, hvor der er åbent hus. * Slagtermester Iver Iversen, formand for de danske slagtermestre, udtaler i et interview, at det er forbrugerne, der skal have den afgørende indflydelse på indholdet af kød og vand i spegepølser. Det skal ikke være lovgiverne. * 30. Som noget nyt har Jyske Bank ansat eksportkonsulenter, der skal hjælpe bankens kunder i alle eksportgøremål. Banken mener, at det især bliver mindre og mellemstore virksomheder, der vil nyde godt af dette arrangement. * Tobak og Miljø i Holstebro har henvendt sig til Handelsforeningen om rygeforbud i butikkerne. Formanden, bogtrykker Svend Aage Jacobsen, siger, at det må de handlende selv afgøre. * Venstre i Holmsland og Ringkjøbing kommuner havde stor succes med vinterfesten på Højskolehotellet. Festtalen og underholdningen klarede seminarielektor Jacob Hauge Nielsen, Nr. Nissum. Han fortalte morsomme træk fra J. C. Christensen og Klaus Berntsens regeringsperioder. Den musikalske del klarede »Krukker og Korsfisk« fra Hvide Sande. Begge dele til alles tilfredshed. * Onsdag eftermiddag har Turistforeningen indbudt venner, medlemmer og forretningsforbindelser til at hilse på den nye turistchef Guri Kofoed. Samtidig kan man så se indretningen i Turistforeningens nye lokaler i Priorgården. Ringkjøbinggarden spiller til velkomst. * KG-gymnasiet gennemførte, trods det dårlige vejr, orienteringsmødet som planlagt. * Ved RIFs gymnastikopvisning i Vesterhavshallen var der mødt 620 voksne og 230 børn. 300 gymnaster var på gulvet og blandt disse »De flyvende Århusgymnaster« og Ringkjøbing-Skjernegnens repræsentationshold. * 31. Ringkjøbinggardens tur til Bremen blev en fantastisk oplevelse for dem. 5 dage varede turen og højdepunktet var sikkert, da de deltog i seks orkestres muciseren for 42.000 tilskuere. Derudover fortæller garderne om de mange dejlige venskaber, der bliver sluttet. Fotograf Botha har været med på turen og optaget film. * Lange Sport åbnede udsalg i dag. Det var overvejende mødre, der var købere. Der er ingen tvivl om, at børnene, der var i skole og ikke selv kunne komme med, havde givet mor besked om, hvad der helst skulle købes. * Urmager og guldsmed Holger Johnsen har købt forretning i Ringkjøbing Banks byggeri i Algade. Lokalerne i Sparekassens ejendom er efterhånden blevet for trange for ham.

Bryllup: 10. Elisabeth Nielsen, datter af N. Nielsen, Foersom, og Henning Busk Jensen, Ringkjøbing. Sølvbryllup: 10. Ena og Nobert Holm, Markledet 12. Diamantbryllup: Andrea og Salomon H. Nielsen, Rindum Plejehjem.

Fødselsdage: 2. Direktør Regner L. Kristensen, Lindevej 6,50 år. * Betty Ebsen, Enebærvej 6,60 år. * 7. Ane Johanne Pedersen, Aldershvile, 95 år. * 11. Assurandør Sv. Thomsen, Brogårdsvænget 51, 60 år. * Jens Jakob Jakobsen, Holmegårdsvej 11, 95 år. * Johanne Søndergaard, Alkjærparken 34,60 år. * 12. Dagmar Bundgaard Knudsen, Reberbanen 14, 80 år. * 17. Hans Evald Jensen, Kastanievej 6,60 år. * 18. Eva Pedersen, Aldershvilevej 1, 50 år. * 26. Anne Vestergaard, Nørreport 5, 80 år. * 28. Asta Saaby Nielsen, Herningvej 119, 50 år. * Andreas Steiner, Plejehjemmet, 85 år. * 30. Edith Knudsen, V. Strandsbjerg 34A, 50 år.

Døde: 1. Tove Christiansen. * 3. Egon Sørensen. * 4. Mary Jensen. * J. P. Jørgensen. * 11. Frede Poulsen. * 13. Sidsel Voldbjerg Sørensen. * 23. Lars Peter Petersen. * 29. Kjeld Ejner Madsen.

 

FEBRUAR

1. Ringkjøbing Amtsråd vedtog en plan, som vil give 60 plejehjemspladser til psykiatriske patienter. * I sidste uge er de 15 trælæskure og 6 stk. lavet af aluminium opstillet rundt i kommunen, hvor TRAs rutebiler har holdepladser. * Ringkjøbing skal til marts næste år være værtsby for CFs region H. Fra generalforsamlingen forlyder det, at man allerede nu så småt er i gang med forberedelser. * Efter at forespørgslen om forbud mod røg har været til orientering i Handelsforeningen, er der fra de handlende kommet et massivt nej. Man vil lade folk selv bestemme. * Kommunens tekniske forvaltning vil sende en indbydelse til 32 lodsejere ved en del af Vellingvej, så de pågældende kan blive orienteret om det kommende stiarbejde. * 2. Den nye turistchef Guri Kofoed fik en varm velkomst i går. Først med kaffe hos turistforeningens formand og om eftermiddagen med de mange, der var til receptionen i de nye lokaler i Priorgården. * Opgørelse over elforbruget er sendt ud til beboerne. 1290 skal efterbetale 516.000 kr., mens 1090 vil få tilbagebetalt 312.000 kr. * 3. Gymnasierne tager EDB i besiddelse. Foreløbig er 25 mikrodatamater taget i brug i undervisningen på de 2 gymnasier her i byen. * Musik og Ungdom har koncert på Hotel Ringkjøbing med Lars Lilholt Band. Det er folkemusik på højt professionelt plan. Gruppen har optrådt mange steder i landet og også haft stor succes på folkefestival i Køln. * Bygningskonstruktør Mads K. Christensen har fra 1. februar åbnet egen tegnestue på Hoffgårdsvej 16. Han har tidligere arbejdet for arkitekt Draiby. * 4. Byrådet har godkendt en ansøgning om tilladelse til bygning af 14 boliger ved Grønlandsgade. Svaret er kommet 1 år efter ansøgningen. Der var ikke plads til tilladelsen i byggekvotaen for 1983. * Den anderledes aktivitetsdag, som Fællesforeningen, AOF og ROFI-Hallen startede sidste år, har nu faet så stort et omfang, at aktiviteterne udvides og flyttes til mødelokalerne under Ringkjøbing Bibliotek. * Ringkjøbingegnens Husholdningsforenings fjerde lektion i litteraturrækken drejede sig om de gamle guder. Brita Haugen, Fjaltring, holdt foredraget. Der var samlet omkring 200 deltagere. * Go'e gamle dage i Ringkjøbing Bio blev en strålende succes. 230 mødte veloplagt og udklasdt i gamle fantastiske dragter for at tage del i løjerne. Blæsertrioen Nordenhof, Lauritsen og Blak gav den i sandhed for fuld udblæsning. Gamle viser, sange og en enkelt operettemelodi, soldaterhistorier og tryllekunstner gik kvikt over scenen. Det blev go'e gamle dage to aftener. * Nordsøværftet søsatte en ny skibstype, en semibox shelterdækker. Skibet, der fik navnet Panther, leveres til rederiet Mortensen og Lange, København. * Fiskeeksportør Egon B. Sørensen er død. Sammen med broderen Jens Sørensen videreførte de faderens velkendte og velrenommerede fiskeeksport L.C. Sørensen. De skilte dog forretningen således, at Jens tog sig af Ringkjøbing og Egon af Hvide Sande. Nu er det sønnen John, der fortsætter i Hvide Sande. Som ung var Egon Sørensen aktiv badmintonspiller i 35 år, aktiv roer og sejlsportsmand. Han fik dog tid til at deltage i stiftelsen af Round Table. * 6. Kunstnerparret lise og Chr. Dyekjær har igen udstilling i Rådhushallen. Hun med skulpturer og han med malerier. Dyekjærs malerier med de dybe blå farver er meget populære og kommer glimrende til deres ret i Rådhushallens stærke lys. Der er rift om ægteparrets ting, ikke længe efter ferniseringen var de første skilte med solgt og reserveret anbragt. Det er Kunstforeningen, der formidler udstillingen. * Ringkjøbing og Omegns Motorklub starter sæsonen med kursus for nybegyndere i orienteringsløb. * Ringkjøbing IF indledte fodboldsæsonen med 50 spillere på træningsbanen. * Skattekontoret har haft travlt med hjælp og gode råd til borgere, der har haft vanskelighed med at finde ud af den nye ægtefælleskat. * En helt ny betalingsform er praktiseret af Jette Plauborg Jensen, Tim. Hun betalte for en symaskine 4000 kr. i 5- og 10-ører, 7 kilo i alt. * 7. Handelsforeningen har holdt generalforsamling, hvor formanden, bogtrykker Svend Aage Jacobsen, aflagde en indgående beretning om forholdene her i byen og i landet. Der blev indmeldt 26 nye medlemmer, der alle blev præsenteret ved at rejse sig og sige deres navn. Det oplystes, at pengeinstitutterne i sommer havde vekslet 58 mill. kr. i udenlandsk valuta for turister. * Handelsskolen beklager at have fået nej til en skrabet udvidelse, da der er mangel på plads både til EFG-klasserne og kurser på HK-området. * Medlemmerne af MC-klubben Vestjyderne, der dyrker motorcykelsport, siger, at de for at bevare deres gode rygte skal opføre sig 10 gange så pænt som alle andre, når de går på værtshus. * 8. Orgelbyggerne Jens Peter Jakobsen og Mogens Hansen fra firmaet Fro-benius og Sønner er gået i gang med at opstille det gamle Underuporgel på museet. * Arbejdsløsheden blandt de unge tegner sig tydeligt ved, at der var 88 ansøgere til Ringkjøbing Bank, hvor der var brug for to. * Klubleder Erik Pallesen har taget initiativ til stiftelse af en Teateramatør Forening. * 9. Byrådet nåede efter utrolig mange drøftelser frem til, at skolestrukturen skal fortsætte uden ændring. * Stadsingeniør N. E. Gravesen er pr. 1. juli bevilget afgang med pension. * Lærer Jon Høgh har på Rindum Plejehjem fortalt om digteren St. St. Blicher. Bagefter læste han »De tre helligaftener«. * Missionsugen foregik i aftes i kirken, hvor Indre Missions generalsekretær Pastor Poul Langagergaard, Fredericia, prædikede for 175 tilhørere. Handelsskolen har taget et nyt EDB-udstyr i brug. Skolen råder over 2 anlæg, der hver trækker 6 skærme. * 10.1 dag åbner der i Nygade 17 en ny forretning under navnet Bendixen Brugskunst. * Søndervigs sidste havfisker, den 80-årige Iver Dam, Søndervig, har godkendt modellen til den åbne havbåd Ringkjøbing Ungdomsskole i samarbejde med Ringkjøbing Museum skal i gang med at bygge. Båden er en rekonstruktion af den havbåd, der i 1966 blev udgravet ved Houvig. * Postkontoret her udbygger nu sin service på det såkaldte Post-fax-område. Dette bevirker, at man kan sende elektroniske breve fra posthuset. * Erik Lyhne Petersen afløser Peter Vinther som formand i Handelsforeningens PR-udvalg. * Formanden for Ringkjøbingegnens Folkedansere, Tage Lauridsen, oplyser, at der i 1983 har været 400 børn og voksne med til folkedansen i 1983. * DSUs hidtidige formand, Bent Mouridsen, Tim, er afløst af Erik Sørensen, Finlandsgade 41. * 11. De store boligprojekter henholdsvis i Algade og bag Torvet har nu fået navn. Det i Højskolehotellets gård skal hedde Algadehaven og det andet Bag Torvet. * Ringkjøbingegnens Folkedansere har indbudt folkedansere fra Holland, Bulgarien, Italien og Polen til international festival i dagene 26.-29. juli. * 12. Vognmand Poul Poulsen fra Ølstrup har lejet lokaler på Buen, hvorfra han kører nye møbler over hele Danmark, Norge og Sverige. * Sejlerne er meget utilfredse med den planlagte fredning af fjorden og har skrevet til Fredningsstyrelsen om at få den ændret. * 13. Landets største vindmøllepark, der skal opføres i Velling, har fået afslag på et millionbeløb i tilskud fra energistyrelsen. * Kommunen har anmodet beboerne af huse på mere end 2 etager, opført i tidsrummet 1900 til 1964, om at indgive brandforsikringsskema. * Psykisk handicappede fra Ringkjøbing og Skjern afvikler det andet idrætsstævne i Vesterhavshallen. Deltagerne kommer fra de beskyttede værksteder. Stævnet er arrangeret af Evnesvages Vel og skolekonsulent Herluf Simonsen. Der var 135 deltagere. * 15. Planerne om et bingocenter i byen er droppet. Foreningerne bag pladespil har bestemt, at der i fremtiden skal spilles i ROFI-hallens anneks. * Teaterforeningen kan glæde sig over, at der til den sidste forestilling i denne sæson var helt udsolgt. Kirsten Olesen og Nis Bank-Mikkelsen spillede fremragende i »De fire årstider«. »Marineforeningen, der i 1941 er startet af manufakturhandler Skanning, har hidtil ført en stille tilværelse. Nu har ostehandler Knud Stræde Andersen, som er formand, genoplivet klubaftenerne. * Formand for Idrættens Fællesråd Tage Carlsen er af kulturminister Mimi Stilling Jacobsen indbudt til at deltage i en rejse til Kina i marts. * 16. Der er stadig interesse for byggeri af 10 andelsboliger ved Grønsiskenvej i Rindum. Endnu er der dog ikke solgt så mange af husene, at byggeriet kan påbegyndes. * 17. Amtets jagtorganisationer finder fredning af fjorden nytteløs, da trækfuglene ikke mere lander på fjorden. Vandet er så katastrofalt forurenet, at fjorden ikke mere kan regnes for en af Nordens vigtigste raste- og fourageringspladser for disse. * Pastor Jesper Langballe, Thorning, ledede det 6. litteraturmøde i Ringkjøbingegnens Husholdningsforening på Fjordgården. Mødet var helliget St. St. Blichers liv og gerning. * Der har på Hotel Ringkjøbing været auktion over orientalsk kunst. For 450.000 kr. ægte tæpper, bronzefigurer med 24 karats guldbelægning samt malerier af kendte kunstnere. * 18. Mandskabet fra kommunen har været i gang med at udbedre de værste skader efter januarstormens hærgen på Fjordstien. Arbejdet påbegyndtes på strækningen ud for Kaj Munks Vej og Fjordvang, hvor de værste skader opstod. Stadsingeniøren siger, at dette kun er nødtørftig istandsættelse, senere skal det gøres mere grundigt på hele strækningen. Kommunen har stillet 100.000 kr. til rådighed for projektet. * Der har været rejsegilde på det store byggeri i Algade og Mellemgade, hvor Ringkjøbing Bank er bygherre. * 21. FDMs Mobil Prøvetjeneste, også kaldet »Bildoktoren«, var på besøg hos Falck. Prøveassisten foretager såvel sikkerheds- som driftskontrol og bilejerne skal så få rettet de eventuelle fejl. * Heboltoftmøl1erne sælges i anparter. 46 er interesserede. * 22. Teateramatørerne stiftede foreningen »Tårus 84«. 19 deltog i den stiftende generalforsamling, og 22 meldte sig som medlemmer. * Det bliver Ib Gravesen, der afløser Johannes Korsholm som formand for Indre Mission her i byen. * Regionsudvalget for Planteavl i Ringkjøbing Amt arrangerer et 1-dages kursus på Hotel Fjordgården, hvor anvendelse af plantebeskyttelsesmidler nøje gennemgås. * Koncerten med Kontrakvartetten i Rådhushallen karakteriseres som en af de bedste klassiske koncerter, der har været i Ringkjøbing. Kvartetten bestod af to violiner, en bratsch og en cello. * En af Ringkjøbings unge virksomheder, Tikjøbs Tømmerhandel, flytter fra Herningvej 72 til industrikvarteret Birkmosevej 15. * ROFIs børneskytter har i en dyst med Holstebro klaret at beholde vandrepokalen. * 8 unge får pr. 1. august job som elever i de to lokale banker, Ringkjøbing Bank og Ringkjøbing Landbobank. Der var 80 ansøgere. * 23. Det er ikke for tidligt, der bliver gjort noget ved forureningen af fjorden. I 1975 var der 900 svanepar mod nu kun 9-10 par. * Egnens havekreds havde besøg på sidste møde af TV-havemanden Søren Ryge Petersen. I sit foredrag beklagede han, at der ikke mere var træer ved hus og have og slog stærkt til lyd for »Plant et træ«. * 24. Ringkjøbing Banks generalforsamling flyttede i år til Vesterhavshallen. Bankens formand, J. Baunbæk-Knudsen, aflagde beretning med mange detaljer og meddelte, at overskuddet i 1983 var 29 mill. kr. Til repræsentantskabet var der 2 nyvalgte medlemmer. Ved skriftlig afstemning valgtes Karl C. Jensen, Skjern, og Olav Ebbesen, Videbæk. På spørgsmålet røg eller ikke røg var der viseligt omdelt tobak og chokolade, så der var noget for enhver smag. * Skoleinspektør Ebbe Gorm Jakobsen, Rindum Skole, har søgt sin afsked for igen at blive almindelig lærer. Han var initiativtager til Den kommunale Musikskole og var dens første leder. * 142 unge har af Landbobankens jubilæumsfond hver faet 400 kr. som legat til videreuddannelse. * Gigantfilmen Gandhi har i mange dage gået i Bio med stor tilslutning. * 25. Træner ved håndhold, Hermann Jensen, fejrede 50 års fest med sine old girls - forklædt som papegøjer. * Kamelen Mustafa fra Sommerland West får sit ønske - at blive overhoved for et harem - opfyldt, idet han flyttes til dyreparken Kolmården i Sydsverige, hvor 14 hunkameler venter på hans indtog. * Ringkjøbing IFs nye træner i håndbold hedder Leif Andersen. Han har i mange sæsoner været fast mand på klubbens 1. hold. * 2 gravide kvinder fra henholdsvis Hvide Sande og Ringkjøbing skal føde deres børn på Herning Centralsygehus' fødeklinik. De er ikke tilfredse med arrangementet, da de begge tidligere har født på Ringkjøbing Sygehus. * 27. Efter den megen debat om nedlæggelse affødeklinikker på de små sygehuse meddeler formanden for Amtsrådets Sygehusudvalg, at afdelingen på disse ikke skal nedlægges. * Den genopståede skakklub er tilfreds med resultatet efter første sæson i Dansk Skak Unions holdturnering. Klubbens 1. hold vandt sin gruppe med et forspring på 10 points. * Musikskolens »En god timestid« i Rådhushallen var præget af egnens 3 kor. Ølstrupkoret, Rindumkoret og Ringkjøbing Kammerkor. Hallen var fyldt til sidste plads. * 28. Byggeriets Realkreditfond markerede 25 års jubilæum over hele landet. Her i byen ved en reception på Hotel Fjordgården, hvor overraskelsen var, at hver gæst fik et egetræ. * 29. Musik og Ungdom havde i Ringkjøbing Gymnasium en aften med »Ny dans og musik«. Danserne var amerikanere, mens musikken var slagtøjsbaseret. * Den 31. marts overlader manufakturhandler L. Hertz sin forretning til Bent Kærgaard, Ulfborg. Kærgaard, der er 40 år, blev i sin tid udlært hos Hertz.

Bryllup: 4. Hanne Korsgaard, datter af forretningsfører C. Korsgaard, og bestyrer Jens Mortensen, Bryrup.

Sølvbryllup: 21. Marie og Karl Andersen, Kastanievej 5. Guldbryllup: 25. Maren og Jens A. Jensen, Parkvej 28.

Fødselsdage: 6. Hagbart Reffs, Øster Strandgade 1, 70 år. * 8. Amtsfredningsinspektør Gert Alsted, 50 år. * 9. Einar B. Madsen, Fjordvang 5, 75 år. * 13. Knud Feers, Vesterled 9, 50 år. * Irene Sørensen, Alkjærparken 16,50 år. * 15. Mette Grimstrup, Damtoften 10,80 år. * 20. Repræsentant Preben Simonsen, Damtoften 15, 50 år. * Autoforhandler Gustav Bech-Hansen, Skolevænget 13,75 år. * 23. Hermann Jensen, Parkvej 10,50 år. * 29. Marie Madsen, Nørreport 5,80 år.

Jubilæum: 15. Forvalter Jens Sørensen, Poppelvej 11,25 år hos Superfos Korn, Havnen.

Døde: 4. Egon B. Sørensen. * 5. Laurids A. Christensen. * 10. Christian Siig. * Lauritz Schmidt Nansen. * 15. Julie Lauridsen. * 16. Sonja Håkonsen. * 25. Laura Schjøtz. * 27. Knud Rud Hansen. * 28. Anna Maria Holmstrup.

 

MARTS

1. Ringkjøbing Boligforening omgås med en plan med plads til 80 boliger. * Fjernvarmeværket har fået nyt »bomærke«. Det er 3 neonringe, der lyser rødt, anbragt på toppen af den høje skorsten. * I Rådhushallen er der udstilling af 3 vestjydske kunstmalere: Tove Hoppe, Ulfborg, Jonna Sejg, Dybe, og Kirsten Sandager, Ringkjøbing. * 2. Gas har ikke en chance i Ringkjøbing. Formanden for Ringkjøbing Fjernvarmeværk, skatteinspektør Børge Andersen, tør med betydelig sikkerhed sige, at det ikke bliver aktuelt at købe gas som brændselsmiddel til varmeværket. Naturgassen kan ikke konkurrere med kul. * I forbindelse med årsmødet på Borgen blev der aflagt beretning for 1983. Bl.a. fortalte formanden, at der i årets løb var skænket flere store gaver. * Fremskridtspartiets lokale formand og Retsforbundets Ib Christensen havde indbudt til politisk debat på Højskolehotellet. * Sofia Clara (harpe) og Lars Graugaard (fløjte) er kommet hjem fra en turné i Sydamerika. Nu kan vi høre dem i Musik og Ungdom. Det er foreningens sidste koncert i denne sæson. * Per Pape (Deres Tøjexpert) agter i nær fremtid at åbne en afdeling med ungt tøj. * En solstrålehistorie fra politiet. En »tyv« havde lånt en ny damecykel og stillede den foran døren til politistationen. I bagagebæreren var et brev med følgende tekst: »Til politiet. Denne cykel er »lånt« nord for Hee. Den er låst, da jeg håber, I kan finde ejeren. Til ejeren: Tusind tak for lån. Har lavet lyset på den. PS. Husk at låse. Underskrevet: Den!« * Fhv. stationsleder hos Falck Folmer Husted er død, 70 år. Han kom til byen i 1940 og bestred stationslederstillingen til 1. april 1981, hvor han blev pensioneret. Som det pligtopfyldende menneske han var, kunne man både morgen, middag og aften finde ham på eller i nærheden af stationen. Han var en afholdt chef og havde en stor vennekreds. * 6. PR-udvalget for Handelsforeningen havde gjort det rigtig festligt for børnene fastelavnsmandag. Kejseren fra »Kejserens nye klæder« blev under tronhimmel eskorteret fra Museumspladsen til Torvet, hvor der blev slået katten af tønden og uddelt fastelavnsboller. * Eleverne på Ringkjøbing Amtsgymnasium er klar til at opføre »Faust«, et vanskeligt stykke med ca. 100 medvirkende. * Ved Guldalderklubbens fastelavnsfest var det sølvdamerne, der underholdt. 2 forklædt som rummænd gjorde megen lykke, og en klasse fra Rindum skole sang børnesange. * Postkontoret udvider nu sit serviceområde ved ansættelse af en konsulent, der skal hjælpe kunderne med råd og vejledning. * 7. Ringkjøbing Landbobank fik bevaringsprisen for 1982. En bronceplade til at sætte på Priorgårdens mur for at vidne om et godt stykke bevaringsarbejde. * I metalsløjdlokalet på Ringkjøbing Skole har Ringkjøbing og Omegns Motorklub begyndt med en ny aktivitet: radiostyrede minibiler. * Alle landets gymnasier har deltaget i en undersøgelse af elevernes opførsel ved skolefester. Rektor Jack Wiirtz siger, at her opfører de unge sig pænt. * På Rindum Sognegård er der amatørteater fredag. Det er den gamle dilettantklassiker »Stamherren«. Stykket opføres også på Ringkøbing Plejehjem. * Ringkjøbing Landbobank har flyttet sin generalforsamling til ROFI-Hallen. 1200 aktionærer var tilmeldt. Menuen til spisningen er der ikke ændret på. Det er stadig grønlangkål med flæsk og medisterpølse. * To kendte hundeejere og trænere, Aage Boel og Tage Mikkelsen, vil starte hundeskole på et areal ved Birkmosevej i Rindum. * 8. Ringkjøbing Amtsgymnasiums opførelse af »Faust« far en overvældende flot kritik. »Musikken, sangen og danseoptrinene går sammen i en sprudlende, hvirvlende flod af lyd, lys og bevægelse «. * Behovet for husbondafløsning udvikler sig nærmest eksplosivt, siger formanden for Ulfborg-Ringkjøbingegnens Husbondafløserforening, Jørgen Nyborg, Stadil. * Pjerrot - alias Leif Vestergaard, der tidligere var ansat på Bakken - underholdt børnene i fritidshjemmet i Nygade. Den danske juniormester i tryllerier deltog ligeledes i underholdningen, og for en gangs skyld sad børnene musestille og betagede. * 9. En ny opgørelse fra dagsinstitutionskontoret viser, at der fortsat er ledige pladser i daginstitution og dagpleje. Fripladsreglerne er blevet ændret fra nytår, så der bliver flere fripladser. * Unge Hjems martsmøde på Borgen har lægemissionærparret Aase Birk og Steen Holst Nissen, Herning, som gæster. * Tømmerhandler Henry Kjeldsen aflagde formandsberetning ved Landbobankens generalforsamling i ROFI-hallen. Banken havde et godt år i 1983, og ude i landet var optimismen vendt tilbage. Bankdirektør Poul Jørgen Madsen forklarede om bankens regnskaber. Udlånet havde været 430 mill. kr., hvoraf særlig landbruget var blevet tilgodeset. * Inger Tvistholm, Rindum, åbner i denne måned en forretning med brugskunst samt hunde- og katteartikler. * 10. Allan Laumann, elev i 10. klasse, har mange fritidsinteresser. Han er trods sin unge alder blevet optaget som trommeslager i Lem Rock Band. * Ringkjøbing Marchforening lægger ud med forårets første travetur. Starten går fra Gl. Sogns kirke og med to ruter på 7 og 10 km. * 12. Det må snart blive forår. I næste uge starter vejvæsenet med at feje grus op på landevejene. * Finansudvalget har bevilget 1,8 mill. kr. til ombygning af Politigården. Byggeriet er udbudt i licitation. * B. Sørensen, forstander på Ringkjøbing Plejehjem, er pludselig død, 50 år gammel. Fra 1965 har han og hans hustru ledet plejehjemmet. Han var en ideernes mand. En af hans bedste ideer var udvekslingsbesøg fra andre plejehjem, ligesom han stiftede Ringkjøbing Plejehjems Venner for 7 år siden. * 13. Vi skal alle spare, men måden at gøre det på kan diskuteres. Sagt af borgmester N. Skytte ved regeringens møde med Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening. Der var ikke udpræget enighed ved dette møde. * 14. Byrådet har fået til opgave at finde frem til, hvor der kan opføres lette kollektivboliger. Der er forslag fremme om dommerhaven, der nu ejes af kommunen. * I går var der rejsegilde på Ringkjøbing Boligforenings nye huse på Strandvænget. Der bliver 15 lejligheder. * Kirken var fyldt ved årets første familiegudstjeneste. Formålet med disse er at få børn og voksne til at komme i kirken. * Brugsforeningen har holdt årsmøde, hvor det oplystes, at Brugsen trods konkurrence fra Aldiforretningen har haft tilfredsstillende fremgang i omsætningen. * 15. Amtskommunen protesterer til Indenrigsministeriet om lovforslag til bunden opsparing. Amtskommunen skulle deltage med 16,9 mill. kr. Dette mener amtsborgmesteren er forkert, og at der ikke er taget hensyn til 7-8 mill. kr. årligt i kystsikring. * Formændene for partiforeningerne i amtet har været samlede i Ringkjøbing for at drøfte kystsikring med trafikministeren. * Et lokalplanforslag for et kommende boligområde i Rindum er forelagt byrådet. Forslaget bliver betegnet som det bedste, der er set. * Ved byrådsmødet kunne socialudvalget fremlægge en enig indstilling om at bygge lette kollektivboliger. Der skulle således placeres 6-8 boliger i haven ved Aldershvile og 7-9 i dommerhaven.«Trods TVs udsendelse om gymnastikken gennem 100 år var der dog samlet ca. 250 tilskuere til opvisningen i ROFI-Hallen af et par hundrede gymnaster. * 16. Gymnasterne bringer foråret til byen. 2400 gymnaster deltager i forårets store opvisning i Vesterhavshallen. Børnene giver opvisning søndag og de voksne om lørdagen. * Musikskolens første årskoncert afvikles lørdag eftermiddag i Rådhushallen. Der bliver flere solistindslag og en række duetter og trioer. * Den store folkemusikweekend for Vestjyder og Spillemænd på Vestjyllands Højskole i Velling har nu udviklet sig til landets største træf for spillemænd. Den afvikles i år for 7. gang med ca. 100 spillemænd fra alle egne af landet. * Den 31-årige John Møller Jensen og den 30-årige Ejvind Christensen underskrev aftale med bilfirmaet Toyota om at blive forhandlere i Ringkjøbingområdet. Det nye firma kommer til at hedde Autoforum I/S. * De danske Forsvarsbrødre for Ringkjøbing og Omegn har holdt den årlige generalforsamling, hvorunder der skal uddeles hæderstegn til fire medlemmer. Det er 25 års hæderstegn til Lars Kyvsgaard, nu Aalborg, 50 års hæderstegn til købmand Ernst Knudsen, V. Strandsbjerg 8, æresmedlem P. M. Dinesen, Bildtsvej 9 og pensionist Peder Oflfersen, I. P. Nielsensvej 10. * 17. Falck har erhvervet et nyt udrykningskøretøj, som skal benyttes af den vagthavende vicebrandinspektør. * Ringkjøbing kommunale Musikskoles Kammerkor skal give koncert på Vestjydsk Musikkonservatorium i Esbjerg. Kaj Milter Jensen skal være dirigent. * Ca. 1000 fik 5,7 mill. skattekroner retur, og mange glæder sig over, at det sker tidligere end de foregående år. * 20. Skibstømrer Chr. Villensteen her fra byen har på Færøerne fået en opgave lidt anderledes, end hvad han til hverdag er præsenteret for på Hvide Sande Bådebyggeri. Han skal sammen med en skibstømrer fra København genopbygge et gammelt vrag, der skal fungere som vartegn for en by på den sydligste af Færøerne. * Slagtermester Iver Iversen har faet 2 guldmedaljer og en landspokal for 2 spegepølser ved en international konkurrence i Holland. * Den 1. april stopper købmand Pape købmandsforretning på Kongevejen 28. I august i fjor fejrede han 50 års jubilæum som selvstændig købmand. * 21. Slagtersvend Claus Axelsen, Rindum, har sikret sig et jysk/fynsk skolemesterskab på teknisk skole i Holstebro. Han er udlært hos slagtermester Regnar Sørensen, Rindum. * Foreningen Nordens Ringkjøbingafdeling har generalforsamling på Ringkjøbing skole. * Torsdag aften bliver der en spændende solokoncert på Ringkjøbing Handelsskole. Aftenens navn: Troubaduren Pia Raug. Hun har før turneret med musikere, men denne gang er hun alene med mottoet: Hjertet er det bedste våben. * Kalmarland Rømø er navnet på et nyt ferieprojekt, der skal opføres på den populære ferieø. Det er Kalmarhuse Danmark, der med Bay-Jørgensen som arkitekt har faet overdraget entreprisen. Det er en opgave til 15 mill. kr. med 32 lejligheder i 1. etape og 26 klyngehuse i 2. etape. * Sagt af formanden for kulværket i Rindum, skatteinspektør Børge Andersen: »Kulværket kører simpelthen perfekt.« Nyttevirkningen er næsten optimal, den svinger mellem 89 og 91%. I øvrigt oplystes det, at Ringkjøbing Fjernvarmeværk sidste år havde et overskud på 600.000 kr. * Glostrup Bank har købt aktier i Ringkjøbing Landbobank. Det er et fint papir, der handles til kurser mellem 970 og 1120. * 22. Politiassistent Just Justesen udtræder af skolenævnet. I hans sted indtræder typograf Hans Ove Hansen, som er suppleant på den socialdemokratiske liste. * 2 unge ringkjøbingensere åbner en rockcafé. Det er det tidligere diskotek hos Morten P., der bliver rammen om det nye foretagende. * ROFIs årlige pokalskydning blev domineret af familien Biltoft. De hjemførte to 1. pladser, en 2. plads og en 3. plads. * »Vejen til gode vandløb« er emnet for en foredragsaften på Hotel Ringkjøbing, arrangeret af Ringkjøbingegnens Landboforening, Ringkjøbing Sportsfiskerforening og Naturfredningens lokalkomité. * 23. Forening til Bevaring af Ringkjøbing By og Omegns Særpræg havde generalforsamling på Hotel Ringkjøbing. Bevaringsprisen for 1983 blev uddelt. Liger Braae Pedersen og murermester Tordrup modtog diplom for gedigen og nænsom restaurering af Mellemgade 2-4. Jyske Bank for ombygningen af Grand Hotel. Som en anerkendelse af foreningens arbejde samt dens stifter, arkitekt Draibys mangeårige værdifulde indsats til fremme af foreningens formål, overrakte direktør for Jyllands Kreditforening, Århus, Mogens Høyer, en check på 25.000 kr. Beløbet er en gave fra Jyllands Kreditforening. * 125 deltog i Indre Missions sangaften på Borgen. Arrangementet var et led i en landsomfattende syng-sammen-uge, hvor emnet er Lina Sandell. * Pensionatet på Blomstervænget, til aflastning for børn i amtskommunens vestlige del, skal udvides og ændres for 810.000 kr. * Rindum Brugsforening har brudt den onde cirkel og vendt et 7-årigt underskud til overskud på 52.000 kr. * 24. Det er en imponerende udstilling af elevarbejder, der i weekenden præsenteres i Rådhushallen. Af de fag, der er fulgt, er der almueskæring, batik, tegning, syning, knipling, oliemaling og m.m. Det er Liberalt Oplysningsforbund, der har afholdt de mange kurser. * Medlemstallet i Foreningen Norden er steget, men dog ikke med så mange, man havde håbet efter den nye hvervekampagne. * Kunstneren David Saks har lejet lokalerne oven på Café Viktoria i Bredahls gård. Der skal være arbejdende værksted for kunstnere tilligemed oplæsning, musik og foredrag. * 26. Ringkjøbing øver stadig tiltrækning på de gamle skoleelever, der nu færdes rundt i landet. 4. mellem fra 1959 kunne i weekenden fejre 25 års elevfest. Kun 8 var fraværende. Festen blev om aftenen fejret på Hotel Fjordgården. * Den 5. maj vil Lions Club sælge tulipaner over hele Skandinavien. Overskuddet fra salget sked bruges til at imødegå narkotikamisbrug. * Historisk Samfund for Ringkjøbing Amt har holdt årsmøde i Holstebro. Formanden, statsamtmand Th. Opstrup, meddelte, at foreningen havde haft en mindre tilbagegang i medlemstal. Han mente, at det var de ændrede økonomiske forhold, der var skyld i dette. * 27. Ringkjøbing Skakklubs førstehold sluttede sæsonen med en sejr i Hovedkredsmesterskabet i B-rækken. * Ringkjøbingegnens Husholdningsforening har holdt generalforsamling på Hotel Fjordgården. Formanden, Kirsten Schmidt, Ølstrup, der ledede mødet, talte om, at vi selv må være de mest aktive for at gøre sparetider til gode tider ved at anvende de midler, vi har til rådighed på en rigtig måde. * Fjordfesten og sponsorhjælp får RIFs regnskab til at løbe rundt, så man håber på, at Fjordfesten i år vil give det samme gode resultat. Ved bestyrelsesvalget afløste Niels Aage Nielsen Henrik Kjær. De øvrige valg var genvalg. * Svend Erik Kofoed starter en køreskole her i byen med teorilokale i Smedegade 17. Han har tidligere været kørelærer i 15 år og er flyttet hertil, da hans hustru blev byens nye turistchef. * I dag kan Margrethe og Aage Ebbensgaard fejre guldbryllup i Staby. Deres liv har været aktivt med rødderne dybt plantet i de vestjydske traditioner. I størstedelen af sit liv har Aage Ebbensgaard været engageret i politik, og Margrethe har altid sørget for at holde baglandet i orden. Hun har delt sin mands interesser og ledsaget ham til møder og kongresser. For ham var det naturligt at gå ind i politik. Hans far var sognerådsformand i Ulfborg, og barndomshjemmet var også sognets kommunekontor. 1934 flyttede han til Staby, blev gift og kom i sognerådet og blev dets formand i 1943. I 1950 blev han amtsrådsmedlem og fra 1970 til 1982 var han amtsborgmester. * 28. Efter finanslovens vedtagelse er der stillet 1,8 mia. kr. til rådighed til nye veje og forbedringer. Af en landsdækkende oversigt fremgår det, at der 10 steder på Ringkjøbingegnen skal udføres eller projekteres vejarbejder i 1984. * Røde Kors' lokalafdeling har holdt generalforsamling. Formanden, fru Agnes Nielsen, oplyste, at afdelingen nu har mere end 2000 medlemmer. * Margit Biltoft har sikret sig firmaidrættens landsmesterskab i riffelskydning for damer A. Ved et stævne i Skallebølle opnåede hun bedste placering blandt de 40 ROFI-skytter, der deltog. * Lørdag åbner Ringkjøbing Kunstforening en udstilling med skulpturer af Henning Voldmeister, Husby, og oliepasteller af Niels Steen Sørensen, Struer. * Ringkjøbing Amtsråd besluttede på mødet, hvem der skulle være den nye amtskommunaldirektør. Det blev den 34-årige Bo Johansen fra Odense. I øjeblikket er han forvaltningschef ved Fyns amtskommune. * Ungdomsskolen er nu klar med en række forårstilbud til de 14-18 årige. Disse foregår for en stor del udendørs, foråret taget i betragtning. * 29. Der er igen i denne weekend skolejubilæum. Det er holdet fra 1954, der tog mellemskoleeksamen. Holdet var på 20, og 19 var kommet for at fejre 30 års jubilæet. Efter forskellige gøremål om dagen festede man på Hotel Fjordgården om aftenen. * Politiet i byen er yderst tilfreds med, at der nu endelig er sagt ja til byggeprojektet på politigården. Dette omfatter en ombygning og restaurering til 1,8 mill. kr., så ordenspolitiet får rimelige arbejdsforhold. * 30. Et veloplagt publikum overværede på Hotel Ringkjøbing præsentation af den nye mode. Seks forretninger, Bixen, Tøjeksperten Per Pape, S. Sørensen Sko, Ringkjøbing Specialoptik, frisør Lund og Parfumeriet La Belle, havde sluttet sig sammen om opvisningen. Samme firmaer kommer igen til efteråret med vintermoder. * Syv medlemmer af Danmarks Automobilhandler Forening præsenterer i weekenden Biler for Millioner. * 31. Knud Dam Mortensen har i dag hejst flaget på Ringkjøbing Campingplads for 15. sæson. * Fra ringvejskrydset til Vesttarpvej planlægger Vejdirektoratet at anlægge en kombineret gang- og cyklesti i begge vejsider. * Efter en længere pause er kommunen igen begyndt at sælge byggegrunde i selve Ringkjøbingområdet. * Sygehuslæge L. S. Tietze, Ringkjøbing Sygehus, er interesseret i den 2000 år gamle kinesiske behandlingsform akupunktur. Han har været på flere kurser, bl.a. i Rumænien. Siden har han daglig behandlet patienter på fysiurgisk afdeling og med held kureret for migræne, hoved- og ledsmerter.

Bryllup: 31. Aase Sørensen, datter af L. Sørensen, Stenshøj, og Karsten Nordestgaard Rasmussen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 26. Hanne og Knud Skovmose, Anemonevej 2.

Fødselsdage: 12. Axel Berg, Plejehjemmet, 70 år. * 18. Anton Hage Jensen, Vestergade 1,80 år. * 21. Tage Mikkelsen, Færøgade 16, 50 år. * 22. Ellen Birkmose, Bøgevej 6,50 år. * 23. Signe Refstrup, Kirkevej 4, 60 år. * 27. Harriet Flytkjær, Skolevænget 3, 70 år.

Døde: 1. Anna Marie Holmstrup. * 2. Peder Christensen Bagge. * Dagny Christensen. * 4. Folmer Elkjær Husted. * 9. Jenny Larsen. * 16. Niels Peder Olesen. * 17. Ketty Blok. * 24. Rosa Marie Kjærgaard. * 25. Anette Overgaard Bach. * 27. Emma Bjerre. * 29. Carlo Jensen.

 

APRIL

1.  Slagtermester Iver Iversen har 40 års jubilæum. Han har butik i Algade med stort pølsemageri, og hans pølser er kendt og berømmet over hele landet. I begyndelsen var han i kompagni med faderen, men nu er han alene om firmaet og har hjembragt en mængde medaljer for pølser og andre varer fra danske og udenlandske fagmesser. Han er formand for Midtjydsk Slagterring i Herning, i bestyrelsen for Danske Slagtermestres Landsforening, for hvilken har for 1 år siden blev formand. * Ringkjøbing Maskinstation og Budcentral, Markledet 44, overdrages til Tove og Hans Damgaard af de tidligere ejere Katrine og Ejner Pedersen. * 2. Solveig og Arne Kristensen, Smedegades Motorværksted, fejrer 25 års jubilæum. * 3. Guldalderklubben har med 105 medlemmer hørt Kong Frederik LX's taffeldækker fortælle om sit spændende arbejde. Det er Anders Niels Andersen, der nu er pensionist og bor i Nymindegab. * Ungdomsskolens inspektør, Axel Moe, ansøger kommunen om penge til en computer til »Loftet«. Besøgstallet i klubben har ikke været tilstrækkeligt, da computerspil og videofilm optager ungdommen mere end samværet. * Beboerne i Nygade synes at indkørslen fra viadukten gennem Nygade er for kedelig. De er derfor gået sammen om at beplante med lindetræer, så gaden skulle fremtræde som en allé. Kommunen ser positivt på sagen og vil gerne deltage. * Gunner Fomsgaard fejrer 50 års jubilæum i Landbobanken. * 4. 39 beboere på Heboltofthar tegnet anpart i 6 vindmøller. * Det siger noget om musiklivet i Ringkøbing kommune, at musikskolen ved sin årskoncert i Vesterhavshallen kan præstere ikke færre end 9 kor og ensembler med i alt ca. 200 medvirkende. * U-lands-gruppen »Svalerne« præsenterer på Hotel Ringkjøbing en række arrangementer, som på utraditionel måde skal vise kommunens frodige musikliv. Alle medvirker gratis til fordel for u-landsarbejdet i Indien og Bangladesh. * Indre Mission og KFUM og K behandler emnet »Jesus af Nazareth«. Det sker bl.a. på baggrund af TV-serien af samme navn. * Vestjydske jagthunde var i forgrunden ved markprøver i Billund og Ikast. Det blev 3 førstepladser og en andenplads. * 5. Ringkjøbing-Garden har haft bankospil i ROFI-Hallen. Der var mødt mere end 1200 for at få del i gevinsterne. Disse var også flotte til en værdi af 58.000 kr., mest skænket af erhvervslivet. * Mandskab fra kommunens vejvæsen er gået i gang med arbejdet på stiprojektet fra Damtoften og ind til krydset ved Kongshøjvej. * Egon Brågård, Jydsk Iso-Kærn, Fjordvang 19, indbyder til reception i anledning af 35 års jubilæum. * Handelsforeningen markerer påsken på Torvet. Det er »Buster«, der vil gøre byen usikker. * Anna Grete Nørgaard og Tommy Brink Sørensen åbner firmaet Brinks Barnevogne & Babyudstyr på Herningvej 36. * 37 elever og 3 lærere fra Ringkjøbing Gymnasiums 1. og 2. G har været på studietur i Øst- og Vesttyskland. De har bl.a. besøgt KZ-lejren Sachsenhausen, hvilket var en meget stærk oplevelse. * 6. Til sommer sendes en grønlandsekspedition afsted for om muligt at finde liget af Mylius Erichsen, der omkom i 1907 på den daværende ekspedition. Kort, dagbogsblade og få personlige ejendele er fundet, men ikke ligene af de 2 mænd, Mylius Erichsen og Høeg Hagen. Liget af Brøndlund er fundet efter oplysninger i dagbogen. * Atelier Saks åbner med akvareludstilling af Beate Kjærulff. Samtidig med ferniseringen er der reception. * Søndag den 8. april har Roklubben standerhejsning. * Den landsdækkende indkøbsorganisation Skokøb har haft 25 års jubilæum. Det markeredes på den morsomme måde, at alle, der dagen før fyldte 25 år, kunne få et par sko gratis. * Så er det en kendsgerning, at firmaet Ludvig Hertz har fået det nye navn B K Hertz. * 7.  Gymnasierne her ventes efter sommerferien at starte med 3 klasser færre end nu. Årsagen er en reduktion af tilgangen af elever med 9 %. * Til byrådsmødet er der kommet en ansøgning fra »Udvalget for teknik og miljø« om 2 mill. kr. til asfalt på vejene. Ligeledes er der ansøgt om 275.000 kr. til kystsikring. * Kunstforeningen har amatørforestilling i Alkjær Lukke. Det er som sidste år i samarbejde med Rindum Sogneforening. * Sommergymnastikken starter nu med henblik på amtsopvisningen i Lemvig 16. juni. Træner er Mette Skov, Brejninggaard, for juniorpigerne og Susanne Sørensen, Spjald, for motionsdamerne. * Ved sæsonens sidste møde i Kirkeligt Samfund talte biskop Johannes Johansen, Helsingør Stift, om digteren Tom Kristensen, der var fra Thurø. * 8.  Standerhejsning i Sejlklubben. Det er klubbens 72. sæson. * Et par hundrede mennesker var i går på besøg i Rideklubben. Man ønskede at give folk indtryk af, hvad der egentlig foregår i en rideklub. * Studentersangerne fra København giver koncert her i byen 28. april. Kunstforeningen er arrangør og formidler privat indkvartering. * Lørdag eftermiddag var der juniorkorstævne på Borgen. Der var deltagelse af kor fra Skive, Videbæk, Hanning, Rækker Mølle, Skjern og Borgens børnekor. Borgen stod for arrangementet, med 130 børn. * 9. Forsvarsbrødrene for Ringkjøbing og Omegn fejrede 80-års jubilæum på Hotel Fjordgården. Ved denne lejlighed blev der indviet en ny fane fra Danmarkssamfundet. * 10. Det nye Ringkjøbingfirma Autoforum I/S har fået byggetilladelse fra kommunen. Det bliver et byggeri i millionklassen på Sjællandsgade 3. Byggeriet skulle være sluttet i løbet af juni. * Jyllands Kreditforening har igen i år åbenthus arrangement for undervisere. Det bliver fra 24. til 30. april. * »Ringkjøbing Industribygning« har haft generalforsamling på Hotel Fjordgården. Det fremhævedes, at man gerne vil støtte folk og firmaer med gode ideer. * Korthårsklubben har haft stævne i Give med 51 hunde. Jens Lambæk, Ringkjøbing, opnåede det flotte resultat, at hans hund, RAS, blev nr. 1. * 11. Tina Stannov åbner frisørforretning i Kirkeslippen i de lokaler, hvor Kloch Larsen havde urmagerforretning. * Ringkjøbing Kommunale Ungdomsskole har et projekt med en åben havbåd. Tuborgfonden har givet tilsagn om 20.000 kr., og Kulturministeriet har tidligere givet 18.000 kr. til løsning af opgaven. * Museet og Ungdomsskolen arbejder sammen om bygningen. * 12. På grund af den hårde januarstorm og molesteringen af Fjordstien er kommunen nu gået i gang med ny sti længere ind mod de høje skrænter mod Vellingvej. Der bliver således mere strandplads til sommergæster. * Per Pape har åbnet en ny forretning i Algade under navnet You & Me. Electric Boogie er p.t. den store dille blandt ungdommen, og der var stor tilstrømning, da unge dansere flere gange i løbet af dagen gav opvisning i boogiekunsten uden for forretningen. * Byrådet har bevilget 112.000 kr. til et ventilationsanlæg med varmegenvindingssystem på tandklinikken på skolen. * 13. 800 mennesker overværede i Vesterhavshallen de 7 forretningers modeshow. Mange nye og fikse ting blev præsenteret, og underholdningen tog skuespilleren Tommy Kenter sig af. Lions Club i Ringkjøbing var inde i billedet, og til dem blev der et overskud på 20.000 kr. * Den hidtidige viceskoleinspektør Preben Staun er fra 1. august ansat som inspektør ved Rindum skole. * Rindum SU modtog ved foreningens 75-års jubilæum en vandrepokal. Andreas Stengaard modtog pokalen i år. Han, der tidligere har været aktiv fodboldspiller, er formand for fodboldudvalget. * Der er stor tilslutning til fortræningen til årets Fjordløb. Trods regnvejr var der ved sidste gang træning 40 deltagere. * Rindum SU har ved dette års regnskabsudgang et overskud på 55.000 kr. Man har samtidig afskrevet lysanlægget, så sluttallet bliver 34.000 kr. * 14. Chefredaktøren for Ringkjøbing Amts Dagblad, Lemvig Folkeblad og Skjern Dagblad, Hans Jørgen Ingemann, er udnævnt til ridder af Dannebrogsordenen. * Efter 27 år som formand for Dansk Metal i Ringkjøbing forlader Carl Christian Schou formandsposten og overlader denne til Bent Frederiksen, Skjern. * Tage Carlsen er nu tilbage efter en tur, hvor han har ledsaget kulturminister Mimi Stilling Jacobsen til Kina. * Skytterne fra Ringkjøbing Skytteforening har sikret sig vandrepokalen som den bedste kreds i Fjordskydningen. * 16. Lokalkomiteen for plant-et-træ kampagnen har tilrettelagt en lokal plantedag på Ringkjøbingegnen. Træerne bliver udleveret til interesserede fra pladsen bag Hotel Ringkjøbing. Formanden for lokalkomiteen, assurandør Andersen, oplyser, at der er solgt træer for 10.000 kr. * 16. Ringkjøbing Civilforsvar havde prøve på, hvor hurtigt de frivillige CF'ere kunne reagere på en alarm. De vidste ikke på forhånd, hvornår alarmen (pr. telefon) kom; 47 mødte op til afslutningsøvelsen. * De bedste Lasersejlere ventes til Ringkjøbing 12.-13. maj. De skal ved sejladserne markere sig til de store begivenheder i udlandet. * 17. Handelsforeningens PR-udvalg havde i påskeferien arrangeret underholdning for børnene på Torvet. * Udvidelse af Landbogården er udbudt i licitation til håndværkerne i de to landboforeningers områder. * Morten P.s rockcafé i V. Strandgade vil nu ikke alene præsentere kunst i musikalsk udformning, men også billedkunst. * Kirkeuret skal males af den 81-årige maler Richard Lauridsen. * Kunstforeningen og Rindum Sogne-og Ungdomsforening har aflyst deres amatørteaterforestilling i Alkjær Lukke. Grunden er manglende græs foran friluftsscenen. * 18. Ved en opgørelse i Ringkjøbing Amtsråd er det oplyst, at der rådes over et stort bygningsareal. Tilsammen ejer amtet 29 hektar bygninger. * Ringkjøbing Boligforenings bestyrelse har godkendt, at der opføres 10 nye boliger i Alkjærparken. Der findes i forvejen 133 kædehuse. * Café Victoria, Torvet, har i disse dage udstilling af maleren Ruth Campau fra Silkeborg. Malerierne er delvis abstrakte i glade, lyse farver. * Kontorchef Gunner Fomsgaard, Ringkjøbing Landbobank, er blevet tildelt den kongelige belønningsrnedalje af 1. klasse. Han har for kort tid siden fejret 50-års jubilæum i banken. * I forbindelse med Københavns Studentersangeres besøg her blev der også koncert på Plejehjemmet. * 21. Den 28. april vil Else Ammentorp og Jakob Hornbæk starte med sejlbåden »Thalassa« fra havnen på en sejltur til Korsika. Turen skal vare Vi år, og der skal tilbagelægges 4600 sømil. * Kulklubben samler 77 til en studietur til Polen. Kulklubben er navnet på en uofficiel sammenslutning af varmemestre og andre med tilknytning til danske kulfyrede varmeværker. Ringkjøbing var en af de første i landet, der gik over til kul. Efterhånden er der 60 værker, hvor kul har overtaget oliens rolle. * Ringkjøbingegnens Landboforening og Ulfborg og Omegns Landboforening har fra 1. august ansat en agronom som planteavlskonsulent. Den nye mand, Martin Mikkelsen fra Hemmet, afløser konsulent J. A. Jacobsen, der nu som 67-årig går på pension. * Landmændene er nu begyndt at så for alvor. Her i påskedagene har aktiviteterne nået et højdepunkt. * Interesserede kan i påskedagene se Adi Holzers smukke billeder på udstillingen i Rådhushallen. * Fastelavnstønderne fra byens fastelavnsarrangement på Torvet er nu udstillet på Forårsudstillingen 1984 i Holstebro. Tønderne er af kunstneren Alex Janichen forvandlet til masker. * Arkitekt F. Bay-Jørgensen er med til, for byggefirmaet Kalmargården i Bramminge, at udvikle et solcellehus. Det samlede solfangerareal er på 70 kvm. Byggeriet er et led i EF-kommissinens forskningsprogram. Husene tænkes eksporteret til middelhavsområdet. 4 større danske firmaer er med i projektet. * 24. Socialdemokraterne og fagbevægelsen vil i år fejre 1. maj med noget nyt: Lokalrevy »Den røde tråd« i Alkjær Lukke. Programmet er nogenlunde som sidste år, samling med faner på Torvet og derefter i samlet trop til Alkjær Lukke, hvor der er mange talere, bl.a. fra Folketinget, på listen. * Maria Metzger er stolt af sin 13 måneder gamle gravhund. Ved Dansk Sporhundeprøve i Hvidberg Plantage blev Jenka - hundens navn - igen den bedste hund for anden gang. * 25. Langhårsklubben (for hønsehunde) har holdt prøver på Fyn. »Andri« tilhørende Jens Jørgen Sørensen, Glentevej, fik 1. præmie i vinderklassen. * En stor hjuldamper bygget op i ROFI-hallen bliver vartegnet for firmamessen i oktober 1984. * Den 30. april slutter malermester Aksel Mikkelsen, Vester Strandgade. Han lukker forretningen for nu at nyde sit otium. * Det kristne Gymnasiums kor, der tæller 70 medlemmer, har koncert i Rådhushallen. Koret dirigeres af adjunkt Anne-Marie Hjelm. * Efter 5 års forløb har Hit House i Nygade ophørsudsalg. * 26. Birthe og Jens Peder Laursen, Rindum, har pr. 1. maj forpagtet Kollerup Møllekro, der ligger i nærheden af Hadsten. * Nordsøværftet søsatte nybygning nr. 170, en coaster ved navn »Nadia J.« Skibet er bygget for et partsrederi Nicolaisen & Otto, Esbjerg. * Ringkjøbing Tennisklub nedsætter i løbet af kort tid et haludvalg. * 59 har meldt sig til HH efter sommerferien. Der oprettes 2 klasser. * Dyrlæge Peder Spaabæk, Grønnegade, er død i en alder af 82 år. Han har været dyrlæge her i byen siden 1930. Han og hans hustru Fanny deltog aktivt i de mange møder og sammenkomster på egnen. Han var medlem af Rotary Club og interesseret medlem af Dyrlægeforeningen. * Det gamle orgel fra Underup er nu opstillet på museet. Organist Ernst Christensen indviede det med barokmusik, for en stor kreds både fra Underup og ringkjøbingensere. * Grethe og Børge Graa Jørgensen sælger deres forretning, Centrum Sko, Algade 3, til Lise og Leif Hansen. Samtidig skifter forretningen navn til SKOringen. * Plankeværket om Ringkjøbing Banks ny bygning er nu fjernet. Den nye ejendom falder smukt ind i den gamle bebyggelse. Bygningen i sig selv er meget smuk. Den er tegnet af arkitekt Ejvind Draiby. * 27. Tømrermester Bendt K. Jensen, Blomstervænget 38, får en ny og større værkstedsbygning på Svinget 4, en sidevej til Byskellet. * Jørgen Jensen, der i 30 år har beklædt formandsposter i lokale socialdemokratiske foreninger, trækker sig tilbage. Som ny formand valgtes Frede Tang fra Lem. * Nyt slidlag på Søndervigvej bliver en af dagene udbudt i licitation. * Tandlæge B. Anthonisen efterlyser billeder fra 1940-45. Disse skal bruges til hans ny bog om Ringkjøbing i krigsårene. * Ringkjøbing Sejlklub er bekymret over fredningsplanerne for fjorden. Man mener, at fejlen er, at de berørte foreninger i området om fjorden ikke taler nok med hinanden. * ROFI har været arrangør af den traditionelle påskeskydning i hallen. Der deltog 120 skytter fra Fyn og Jylland. ROFI tog selv mange fine placeringer. * 28. Det kristne Gymnasium er trængt af strenge krav om besparelser, så det ser ud til, at der efter sommerferien kun oprettes 2 nye l.g-klasser. Desuden frygter rektor Mogens Kappelgaard, at det bliver nødvendigt at afskedige lærere. * Fire unge, der er blevet spurgt om konfirmation, siger: Det er Gud, der siger ja til os - og ikke omvendt. * Ringkjøbingpigen Lene Rindom skal 11. juli møde i Arizona med 120 unge fra forskellige lande til træning. Efter 1 måneds træning skulle de være klar til at drage på venskabsturné verden rundt. * 30. Det blev en dag over alle forventninger, da Ringkjøbing Ungdomsgård holdt åbent hus. 300-350 mennesker var i løbet af eftermiddagen på besøg. * Ringkjøbing Skytteforening mindedes på generalforsamlingen de to medlemmer, der er døde. Det er tømrermester J. P. Jørgensen og smedemester Egon Sørensen. * Ringkjøbing Pensionistforening har igen i år forårstur til Harzen. 47 deltog på turen.

Bryllup: 21. Rita Holm og Stig Carlsen, begge Ringkjøbing. * Helle Christensen og Ivan Kisum, begge Ringkjøbing.

Jubilæum: 1. Ella Lauridsen, Mellemgade 21,25 år ved hjemmehjælpen. * 11. Pølsemager Christian Bollinger, 50 år hos slagterforretningen Kjærgaard & Søn. * 15. Prokurist Erik Andersen, Birkevej 7, 25 år i Ringkjøbing Landbobank.

Fødselsdage: 5. Karen Rasmussen, Vellingvej 1, 85 år. * 8. Jørgen Andersen, Ved Fjorden 5, 50 år. * 9. Egon Brågård, Fjordvang 19, 70 år. * 10. Hanne Bro Henriksen, Kongevejen 29, 60 år. * 12. Knud Knudsen, Rindum Plejehjem, 75 år. * Banearbejder Chr. Pedersen, Rugvænget 16, 60 år. * 13. Magda Stræde, Vester Strandsbjerg 42, 75 år. * 17. Anton Steiner, Plejehjemmet, 95 år. * 20. Marie Andersen, Damtoften 9,60 år. * 26. Astrid Vestergaard, Rindumvej 38,65 år. * 28. Maja Iversen, Bregnevej 12,60 år.

Døde: 6. Ellen Voldbjerg Sørensen. * 7. Peder Georg Pedersen. * 8. Harriet Wondt, f. Strandbygaard. * 12. Vera Sørensen. * 25. Aase Knudsen. * 29. Peder Spaabæk.

 

MAJ

1. Favorit Smørrebrød i Algade skifter ejer. Det er Inger Bruun, der efter 3½ år overlader sin forretning til Marie Henriksen, Kappelhøj 3. * Onsdag aften finder den første officielle koncert sted i det nye atelier Saks i Bredahls gård. Det er en solo harpekoncert med Daniel Per. Han spiller improvisationer over musikalske motiver fra Irland. * Brandkorpsene i Ringkjøbing og Hvide Sande havde nogle travle timer. Der var gået ild i marehalmen og mange tusinde kvadratmeter blev svedet af, før man fik bugt med ilden. * Kraftværkerne og Elektricitetsværkerne er nu gået ind for gas fra Nordsøen. * Det meddeles fra aktieselskabsregisteret, at der er foretaget indregistrering af W. Meinertz Olesen & Co., Vester Strandgade 35. Helga Jacobsen, Nordsøværftet, er direktør. * Kirkeminister Elsebeth Kock-Pedersen holdt foredrag i Rindum Menighedsråd. I sit foredrag fremhævede hun, at folkekirken ikke kun er en sjælekirke, men et sted at samles på tværs af forskellige meninger. Om eftermiddagen talte hun i Guldalderklubben for 120 medlemmer. * 2. Ringkjøbing-Holmsland voksenundervisning har reduceret fag på folkeskoleniveau. Til gengæld bliver der plads til et helt nyt fag, informatik. * Socialdemokratiets 1. maj fest i Alkjær Lukke blev vellykket. * Henrik Kirkegaard Bækdal, Hvashøj 15, havde 1. maj været medlem af Dansk Typograf-Forbund i 50 år. Der var gaver og diplom og en sølvnål fra hovedforeningen. Han var medarbejder i A. Rasmussens Bogtrykkeri, hvor han fejrede 50 års jubilæum. * 3. Inge Røjkjær Andersen, Blomstervænget 1, har vundet en rejse til EM-fodbold mellem Frankrig og Danmark. Ungdomsskolens blad og Landbobanken havde udlovet rejsen mod at få reportage af denne, når eleven kom hjem. * Ringkjøbing Skakklub har afsluttet sin første sæson og ved generalforsamlingen kunne det konstateres, at formanden, Jørn Sloth, var blevet en sikker klubmester med 17½ points. Han vandt alle partier på nær ét, som han spillede remis med Bjarne Pedersen. * 4. Til minde om Erik Westerby er der stiftet en fond for dansk stenalderforskning. Prisen er på 50.000 kr. og er i år uddelt for første gang. Westerbys søster fra Florida overrækker prisen til fhv. professor P. V. Glob. * Repræsentanter fra flere foreninger har været samlet til møde i Træindustriens hus i Smedegade for at fa koordineret indsatsen til bekæmpelse af Ringkjøbing Fjords forurening. * En usædvanlig udstilling har Kunstforeningen skaffet til Rådhushallen. Den består af 7 halve telte. Det er en gruppe på 7 århusianske billedvævere, der har valgt denne udstillingsform. Gruppens navn er »Forviklinger«. * 426 deltagere har meldt sig til Fjordløbet 1984. * Ringkjøbing Big Band markerer 10-årsdagen for sin start ved en reception og fødselsdagskoncert i Rådhushallen. * Den nye forstander på Ringkjøbing Plejehjem bliver Arne Bak, der siden april 1981 har været leder af De gamles Hjem i Kibæk. * Ringkjøbing Rideklub holder udvidet klubstævne. * 5. Jydsk Værktøjs Agentur i Spjald har fået ny adresse i Ringkøbing Banks nybygning i Algade/Mellemgade. * Der er 35 ansøgere til stillingen som stadsingeniør i byen. * Bekymringen for nitrat i drikkevandet optræder kun de færreste steder her i området. * 7. Lars Hennelund, Birkevej 12, 15 år, har sammen med sin onkel fremstillet en sivbåd beregnet til sejlads på fjorden. Sivene er i vinter skåret ved Ringkjøbing Fjord. * 10-årsdagens fødselsdagskoncert for Ringkjøbing Big Band i Rådhushallen blev et stort tilløbsstykke. Mellem 200 og 300 aflagde besøg i Rådhushallen. Ringkjøbinggardens gave var bl.a. den, at den trak op foran rådhuset, for at give koncert til ære for Big Bandet. Når gården ved denne specielle lejlighed gav sig selv som gave, skyldes det, at Ringkjøbing Big Band hjalp til ved starten for 9½ år siden. * Ringkjøbing IFs »gamle« håndboldkæmpe Gunnar Hindø har, efter 24 år på forskellige lederposter i håndboldsporten, trukket sig tilbage fra de officielle hverv efter denne sæson. Ved Jydsk Håndboldforbunds repræsentantskabsmøde på Hotel Mercur i Viby blev han hædret med JHFs sjældne udmærkelse, guldnålen. * 603 mod sidste års 402 startede i ROFIs arrangement Cykl' 84. * 8. Når den nye køreplan på DSB træder i kraft, bliver der på Vestkysten bedre forbindelse. Togene kan gennemkøre strækningen 1 kvarter hurtigere, et enkelt tog 30 min. Desuden bliver der en ekstra morgenforbindelse Esbjerg-Holstebro. * I aftes blev der stiftet en ny afdeling af Kvindeligt Arbejderforbund. Afdelingen far kontor i Skjern med filialkontor Østergade 13, Ringkjøbing. Formand for den nye afdeling blev Irma Poulsen, Ringkjøbing. Afdelingens navn er Skjern-Ringkjøbing. * Lionsclubber i alle de nordiske lande er med i en aktion mod narkotikamisbrug. Elever i 4. klasse fik i sidste uge et tulipanmærke og en brochure om emnet med hjem. Der blev solgl tulipaner for 10 kr. pr. stk. * 9. Der er stor interesse for tennis i byen, Klubben har 260 medlemmer. * Kommunen holdt licitation om levering af 700 tons store sten. De skal bruges på Fjordstien fra Hvashøj til Fjordvang, hvor skrænten er meget medtaget efter vinterens storme. * Læge Ole Nielsen, Nørredige 22A, har af sundhedsstyrelsen fået tilladelse til selvstændigt virke som læge. * Sandflugtskommissionen har sluttet årets møde i Ringkjøbing Kommune. Der skal anvendes 300.000 kr. til formålet på de mest udsatte steder. Syd for dommer Hofs gård ligger en parkeringsplads, som i år vil blive spærret for at skåne arealet. * For tiden gennemgår Ringkjøbing Kirke en udvendig istandsættelse. * 10. Byggeaktiviteten her i byen er stigende. I januar kvartal blev der i 1983 udstedt 64 byggetilladelser. I år blev der i de første 3 måneder udstedt 78 byggetilladelser. * 133 elever fra 8. klasse skal fra 21. maj ud til fællesarrangement. Efter ønske kan de beskæftige sig med fiskeri, skovbrug eller landbrug. * Kirkens vejrhane skal til galvanisering i Hvam. Man brugte den store kran fra Holstebro til nedtagningsarbejdet. * Politiassistent Westerby-prisen er for anden gang uddelt. Denne gang var det grønlandsforskeren dr.scient. Eigil Knuth, København. Prisen er på 50.000 kr. * Distriktsingeniør Ole Bendixen bliver i dag 50 år. Han er ansat ved Ringkjøbing Amts Vejvæsen og har som sangskriver leveret adskillige sange til Fjordfesten. Ligeledes er han meget aktiv inden for tennisklubben, hvor han har forestået klubhusbyggeriet. * Skatteinspektør Børge Andersen fylder 60 år. Han er født og opvokset i Ringkjøbing og er i øvrigt ud af en gammel Ringkjøbingslægt. 1942 blev han elev på kommunekontoret og har gennem årene arbejdet sig op til skatteinspektør og chef for skatteforvaltningen. I krigsårene 1940 til 1945 var han borgmesterens tolk ved forhandlinger med den tyske besættelsesmagt. Dette job gav ham indsigt i de tyske forlægningers bevægelse, så han kunne give modstandsbevægelsen værdifulde oplysninger. Selv var han aktivt medlem af modstandskampen. Da kildeskatten skulle sættes i system, blev han af kommunen udlånt til skattedepartementet i 3 år. Han er formand for Fjernvarmeværket. * 11. En bilist, der i morges kørte 114 km/t i stedet for 80 måtte af med 1250 kr. i bøde. * Det årlige kunstindkøb til Ringkjøbing Skole er et smukt lerrelief udført af keramikeren Bodil Rystrand, Ringkjøbing. Det forestiller en gylden Fugl Fønix, der letter op fra ilden og med havet i baggrunden. * Ringkjøbing Sejlklub står i weekenden som arrangør af den anden udtagelsessejlads for Laserjoller. Udtagelsen gælder deltagelse i nordiske og europæiske mesterskaber samt Kieleruge. * Trikotagegården i Ringkjøbing, der er en filial af firmaet i Ikast, har vist sig at være en bedre idé, end man troede, da virksomheden i 1978 blev oprettet. I dag er der 100 ansatte. * Boligforeningen har med alle stemmer (78) på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at få vedtægterne lavet om. * Murermester Vagn Kristensen, Hugborgvej 14, fylder 50 år. Han har siden 1981 været medlem af byrådets Venstregruppe. Han er formand for kommunens beskæftigelsesudvalg, skole- og kulturudvalg, ligesom han er byrådsrepræsentant i skolekommissionen. Han har i mange år været ivrig gymnast og gymnastikleder, formand for RAGUs gymnastikudvalg og for De samvirkende Idrætsforeninger i Ringkjøbing. Også Rotary og People to People har hans interesse. * 12. Borgerne i kommunen bliver indbudt til at deltage i debatten, om vi skal have fjernvarme eller naturgas. Der skal planlægges frem til år 2003. * Godt halvdelen af de inviterede foreninger deltog i et møde i Ringkjøbing Landbobank, hvor man drøftede en evt. kommende sportsfond. Princippet er, at andele på 1000 kr. skulle medvirke til økonomien i sportsklubberne. * 13. Grethe Jensen, Vejskillingen 19, fylder 60 år. I 1948 blev hun ansat på amtets kontor og er i dag, efter 40 års pligttro arbejde, ekspeditionssekretær og leder af løn- og personalekontoret. Spejderinteressen har fulgt hende, og hun har været leder og divisionschef for »De blå Spejdere«. Hun er hovedbestyrelsesmedlem i »Bedre Hørelse«, ligesom hun er medlem af ligningskommissionen. * 14. 471 deltog i Fjordløbet. Storfavoritten Gert Østergaard, Ringkjøbing, sikrede sig førstepladsen med 100 meter foran nærmeste konkurrent. * Butik »Egen-Art« åbner for denne sæson på Hotel Ringkjøbing, i baglokalerne ud til Torvegade. Gruppen består af 23, der sælger hjemmelavet kunst. * 15. Bedriftssundhedstjenesten indleder en undersøgelse af lungefunktionerne hos de 175 ansatte på Nordsøværftet. I de næste uger må medarbejdere i autobranchen holde for. * Borgmester N. Skytte og kommunaldirektør Jørgen Christensen modtog på rådhuset skolefolk fra venskabsbyen Kemi i Finland. * Mandskab fra kommunen gør nu klar til at plante 24 lindetræer på strækningen fra J. C. Christensens Allé gennem Nygade til Nørregade. * Jørgen Rønn, Ringkjøbing, har anlagt sag mod Midtbank med krav om V2 mill. kr. for omkostninger for at bo på Hindø i et års tid. * 16. Sportsfondene bliver måske alligevel ikke til noget. Skatteinspektør Børge Andersen mener, at den slags fonde i skatteteknisk forstand ikke kan godkendes. * Kommunen har nu faet opfyldt et længe næret ønske om et stangspringsanlæg til stadion. RIFs atletikafdeling indviede det i går aftes. * Det nye firma, Ringkjøbing Handels- og Energicenter ApS, Byskellet 13, holder åbent hus St. Bededag. Forretningens indehaver er Peder Grønlund. * Den 6. juni arrangerer Ebbe Dejgaard, Velling, tur til invasionskysten i Normandiet, 40 år efter D-dagen. * 30 deltog i Ringkjøbing Marchforenings forårstur, der denne gang var »byen rundt«. * 17. I dag opføres den sidste forestilling i den store sal på Højskolehotellet. Det næste punkt bliver nybyggeri. * Vestjydsk Turistkreds har udgivet en fælles brochure på dansk, tysk, engelsk, hollandsk og fransk. * I tusindvis af sultne gæs er et meget stort problem for landmænd. Gæssene slår sig ned og æder det nysåede korn. * Ved Europavalget den 14. juni er der 7 kandidater fra Ringkjøbing amt. * 19. Direktør Chr. Skov, formand for Eksportklubben for det midt- og vestjydske område, havde arrangeret møde på Hotel Fjordgården. Emnet var billigere transport. * Gardin-Nyt, Ringkjøbing, ved Jens Meldgaard, er blevet medlem af ringen Gardin-Nyt. * På byrådets møde forventes bevilget et tilskud på 10.000 kr. til »Jørgen Brøndlunds Mindeekspedition 1984«. Det er en efterforskningsekspedition efter spor af ekspeditionen 1906-08, hvor ringkjøbingenseren Mylius Erichsen deltog og døde. * Ligeledes forventes 262.000 kr. frigivet til asfaltering af hovedstien i Rindum fra Holstebrovej og til Handelsskolen på Vasevej og det samme ved de to gymnasier. Kulturudvalget indstiller ligeledes, at Vesterhavshallerne bevilges 135.000 kr. til efterisolering og udluftningshætter i taget. * 21. Champagne og rødvin fra 1700-tallet er hentet op fra vraget af »St. George«, der strandede ud for Thorsminde i 1811. * Det jydske Haveselskab holder repræsentantskabsmøde den 26. maj på Hotel Danland i Søndervig. Alle formænd for de mange kredse er samlet til mødet, og i år har de damerne med. * Den kommende skoleinspektør på Rindum Skole, Preben Staun, er blevet landsformand for KFUMs Idrætsforbund. »21.16 tidligere elever fra Ringkjøbing med præliminæreksamen havde sat hinanden stævne i bededagsferien for at fejre 50 års skolejubilæum. Klassen talte i sin tid 24, men nogle var forhindret. Der var rundtur på egnen og besøg på kirkegården, hvor 2 elever og 2 lærere er begravet. * 22. Guldsmed Johnsen åbner sin forretning i Ringkjøbing Banks nye bygning. Den skal være garderet på så mange måder, at tyveri er udelukket. * Ingeniør Erik Olesen, Ringkjøbing Kommune, redegjorde i Rådhushallen for de forskellige varmeplanskitser. Han sagde, at det er svært at finde en billigere varmeform end et kulfyret værk. * Borgmester Niels Skytte er af Dronningen udnævnt til ridder af Dannebrogsordenen. * 23. Fra vejvæsenet forlyder det, at det går bedre og bedre for myndighederne at fjerne de såkaldte sorte pletter fra landevejene i Ringkjøbing amt. Sikkerheden for trafikanterne er dermed betydeligt forøget. * To unge ringkjøbingensere, Niels Chr. Nielsen og Dan Høgsberg Pedersen, åbner vægttræningscentret Body-Work på Vesterkjær 5. * Sommerland West venter stort rykind af krejlere, der vil opstille deres boder med forskellige ting. Hidtil er der anmeldt 90. * 35 foreningsledere fra Fritidsnævnet har på et møde i Alkjær Skole drøftet en ny udbygningsplan for fritidsområdet til afløsning for planen fra 1979. * Lørdag eftermiddag starter Roklubben årets robegivenhed. 30 hold fra hele landet er anmeldt mod 17 hold sidste år. Den gyldne Helt er præmien. * Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling starter søndag morgen kl. 4 en tur for morgenmænd/k. * Den nye amtskommunaldirektør Bo Johansen blev på amtsrådsmødet budt velkommen af amtsborgmester Anton Kristensen. * Ved salg og gaver på kræftdagen 10. maj indkom der godt 30.000 kr., som ubeskåret er sendt til Landsforeningen Kræftens Bekæmpelse. * 26. Koncerten i Vesterhavshallen af ca. 10 amerikanske musikere blev en stor oplevelse for de 300, der overværede den. Turneen går ellers kun til de store byer i landet, men amerikanerne har fået øje på Ringkjøbing gennem Gardens optræden i Bremen. Ringkjøbing-Garden modtog dem med musik på Rådhuspladsen. * Alle kommunens lærere er den 28. indbudt til en temadag om den nye teknologi. Mødet holdes på Hotel Fjordgården. * Det jydske Haveselskab kan fra repræsentantskabsmødet i Søndervig meddele, at for første gang i selskabets historie er medlemmernes antal mere end 40.000. * Ringkjøbingegnens Husflidsforening har besluttet at opløse foreningen og i stedet gå ind som en kreds i Dansk Husflids Selskab. * På Ringkjøbing Skole er der sidste skoledag uddelt legater til elever i 9. og 10. klasse. * Firmaet A. C. Vejgaard leverer i disse dage til Børge Laursen, Dixens Køreskole, køreskolevogn nr. 36 fra firmaet. * Karen Lund Andersen, Ringkjøbing, åbner i Rådhushallen en udstilling af modellerede portrætter. Udstillingen omfatter også skitser og akvareller. * 28. Der er mange fugleelskere i Ringkjøbing. Turen i søndags, hvor man startede kl. 4 morgen, havde samlet mere end 30 deltagere. * Roklubbens regatta blev delvis ødelagt af havgus. Kun 4 af de 13 både var i stand til at fuldføre turen, de øvrige måtte opgive, da de simpelthen ikke kunne få øje på bøjerne. * I det landsdækkende arrangement »Cykl' 84« blev Ringkjøbing igen i år cykelby nr. 2. * Sommerland West havde 4000 besøgende til krejlermarked i weekenden. * Kommunen får 1. august ny stadsingeniør. Det er den 43-årige kommuneingeniør Erik Rasmussen fra Blåvand Kommune, der skal beklæde stillingen efter ingeniør N. E. Gravesen. * 29. Kreditforeningen har udvidet for 2,5 mill. kr. Udvidelsen er sket ved, at tagetagen er taget ind. Der er nye kontorer og et lille mødelokale, hvor de gamle tagbjælker er i behold. Der er tillige i tagetagen en nøjagtig model af direktørboligen med indhold, lavet af tidligere direktør Valeur, samt et historisk arkiv med gamle kontormøbler, stole, maskiner m.m. * 30. Dagen i dag er en mærkedag for chefredaktør Hans Ingemann. I dag bærer avisen for sidste gang hans navn som ansvarshavende redaktør. De Bergske Blade bringer ham en hjertelig tak for den tid, han har beklædt stillingen. Hans efterfølger er bladets mangeårige medarbejder, redaktionschef Kristian Sand. * Dansk Røde Kors, Ringkjøbing amt, har holdt generalforsamling, formanden ønskede ikke, efter 10 år på formandsposten, at fortsætte. I stedet blev forretningsindehaver, fru Agnes Nielsen, Ringkjøbing Røde Kors, valgt til formand. * 30. Ringkjøbingensere deltager ivrigt i marchture. I weekenden vandt de en flot pokal i Lemvig, da foreningen mønstrede, med 65 deltagere, det største hold. * Det er en udstilling udover det almindelige, der åbner på Atelier Saks på Torvet. Det er et antal arbejder af den internationalt anerkendte kunstner J. F. Willumsen. Mange af disse værker har aldrig før været udstillet.

Sølvbryllup: 16. Vera og Kai Toft, Blomstervænget 41.

Jubilæum: 22. Kontorchef Carl E. Pedersen, Bavnshøj 11, 25 år i Ringkjøbing Bank.

Fødselsdage: 3. Johan Kær, Mylius Erichsensvej 5,80 år. * 8. Overlærer Erik Nielsen, Lindevej 8,50 år. * 9. Vera Mattson, Østergade 8,60 år. * 10. Skatteinspektør Børge Andersen, Enighedsvej 8, 60 år. * Distriktsingeniør Ole Bendixen, Grønvang 12, 50 år. * Ellen Bækdal, Enighedsvej 14, 50 år. * 11. Murermester Vagn Kristensen, Hugborgvej 41, 50 år. * 22. Kontorbud Henry Christiansen, Markskellet, 60 år. * 29. Birthe Jensen, Skolevej 26, 50 år.

Døde: 7. Bodil Sørensen. * Edith Lykke Petersen. * 16. Johanne Pedersen. * Kristian Ebbensgaard Kjær. * 17. Lone A. Thuesen.

 

JUNI

1. Roklubben og Sejlklubben fik en fin start på deres havnefest. De startede med minifestival og den første dag kom der 600 mennesker for at deltage i festlighederne. Musikken blev leveret af duoen Robinson og Larsen med rock-country musik, Lasse og Mathilde, Kaj Folkesanger Allan Olsen og Tørfisk, folkemusik med vestjydsk lune, så der var noget for enhver smag. * I dag træder DSBs sommerkøreplan i kraft og der bliver nye afgangstider for næsten alle tog. Med de nye MR-tog kan der på vestbanen spares 15-20 minutter på strækningen Holstebro-Esbjerg. * Samme dag boghandler Jens Holm og tandlæge B. Anthonisen udsendte deres bog om 5 lange år blev de foræret: et par tunge, store vagtstøvler fra krigens tid. * Der bliver grundlovsmøde i Alkjær Lukke. Kristeligt Folkeparti bliver ene om arrangementet. * Vestjyllands Udviklingsråd har holdt en omfattende konference på Hotel Fjordgården, hvor man drøftede fremtidens arbejdsmarkedsforhold i Vestjylland. Direktør Chr. Skov mener, at vestjydske virksomheder kommer til at mangle uddannet arbejdskraft. * I dag afhænder Grethe og Henry Bejder, Torvet, deres garnforretning til forretningens medarbejder gennem 22 år, Solveig Knudsen. Bejder har haft forretningen i 24 år. * Vester Strandgades Bageri, hvis indehavere hidtil har været Gudrun og J. Albæk Jørgensen, overdrages i dag til Max Svendsen, tidligere førstemand ved Østerports Bageri. Jørgensen har haft forretningen i 23 år. * Stationsleder Ole Fyrsterling har 11. juni været 25 år i Falck. Siden 1. april 1981 har han været leder af Falckstationen her. * Falck og Røde Kors har i enkeltheder tilrettelagt demonstration i førstehjælp, baseret på børn i alderen 10-15 år. * Tage Søndergaard Larsen, Godthåbsvej, vil fejre sin 66 års fødselsdag i Paris med ferie og fodbold. Fødselsdagen fejres med familien i en campingbus. * 4. Den sidste statistik fra Kommunedata viser, at et stigende antal unge i amtet nu er omfattet af Sygesikringens tilbud om tandpleje - det såkaldte tandabonnement. * Overskuddet fra havnefesten er talt op til lidt mere end 40.000 kr. * Ringkjøbing Skoles 8-klasser med i alt 132 elever er i dag draget på lejrskole sammen med deres lærere til Sydslesvig. * 2 ringkjøbingensere, Arne og Peder Kristensen, har på deres velholdte Harley-Davidson fra 1932 deltaget i det berømmelige Skagenløb for veteranmotorcykler. * 6. Nethe og Arne Bak tiltrådte 1. juni som forstanderpar på Plejehjemmet. * Ringkjøbing Brevdueforening har i weekenden afviklet 3 kapflyvninger. Fra Åbenrå, Neumunster og Soltau. * Søspejderne og unge sejlere blev overrasket på fjorden af et tordenvejr med voldsomme kastevinde. Falck kom til undsætning med deres redningsbåd. * Benthe Vestergaard har åbnet forretning på Herningvej 32. Fra at være bageriudsalg er det nu kombineret kolonialhandel og brødudsalg. * Miljøminister Chr. Christensen var hovedtaler ved grundlovsfesten i Alkjær Lukke. * Vejrhanen og urskiven på kirken er nu på plads igen. * Den 8-årige Anders Høj Madsen, Rindum, vandt barnecyklen, som Ringkjøbing Cykelforretning havde skænket til Cykl' 84 arrangementet. * 7. Tidligere ringkjøbingenser, lærer Lone Hindø, er indvalgt i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening. Hun er byrådsmedlem og er bl.a. i økonomi- og socialudvalget for Århus. * S. Schelde-Hansens bilforretning på hjørnet af Herningvej og Ringvejen far nu også den svenske Saab til forhandling. Forretningen skifter navn til Bil Centret. * 190 pensionister var med på Menighedsrådets udflugt til Legoland. På hjemturen spiste man medbragt mad på Bechs Hotel i Tarm. * Rindums sognepræst, C. V. Fogh-Hansen, bliver i nær fremtid 50 år. Dette vil man fejre ved at indbyde alle til sammenkomst og kaffebord i ROFI-Hallen. Eventuelle gaver vil blive fordelt til nødhjælpsarbejder. * De vestjydske banker, der vil oprette sportsfonds, er misfornøjet med amtsskatteinspektoratets afgørelse om beskatning. De vil eventuelt klage til en højere instans. * Kirkens fødselsdag blev fejret med pinsegudstjeneste. Den festlige gudstjeneste indledtes ved, at faner blev ført ind i kirken og der blev uddelt flag til præsten, organisten og kirketjeneren. * Hvide Sande og Ringkjøbing havde besøg af den konservative kampagnebus, bemandet med Kent Kirk og H. Egsgaard Pedersen, Herning, den lokale konservative kandidat til valget. * 9. Kommunen er i fuld gang med at indkøre rensningsanlægget ved havnen. I de seneste år er der investeret ca. 5 mill. kr. på stedet. * Den anden cykelgevinst i ROFIs arrangement Cykl' 84 gik til Birthe Holm Jensen, Ringkjøbing. * Strandgården, Husby, har åbent fra pinsedag og hver dag i 3 måneder. * Henning Lembcke Andersen sælger nu brugt arbejdstøj fra Isagergård. Han har tidligere haft lokaler på Herningvej og i det gamle uldspinderi. * Arbejdsformidlingens chef mener, at der vil blive mangel på bygningshåndværkere i den kommende tid. I Ringkjøbingområdet er ledighedstallet det laveste i årevis, og virksomhederne er på jagt efter nye medarbejdere. * 13. Falck får en stor, ny brandsprøjte. Den vejer 9 tons. * Rindum Huse har 5 huse under opførelse på egnen. På Langelandsgade 15, Ringkjøbing, kan man bese ét af disse. * Civilingeniør Chr. Rovsing holder foredrag den 19. ds. på Hotel Fjordgården. Blandt hans emner er de betydelige ændringer i vor tilværelse som den avancerede teknologi vil medføre i virksomheder og uddannelsessystemer. * 14. En film fra 5. maj 1945 er dukket op. Der er billeder fra Torvet med rådhuset og folkemængden. * Politistyrken udvides i sommer med 2 mand, der vil komme ordenspolitiet og kriminalpolitiet til gode. * Museet fik bedret økonomien i 1983, idet der blev skåret ned på kustodetimerne. * 15. Formanden for Ringkjøbing Amts sygehusudvalg meddeler, at sygehusene i Tarm, Lemvig og Ringkjøbing ikke skal nedlægges. * En dynge af store sten er ved at hobe sig op på græsset ved fjorden. Kommunen skal bruge 1000 tons til en stenskråning ud for Fjordvang. * Englandsfarerne samler nu foruden papir også flasker. * Den store redningsaktion var sat i gang for at finde to letsindige windsurfere. Falck reddede dem efter en times tids eftersøgning. * Rindum Skole indbyder til reception på skolen for at takke skoleinspektør Ebbe Gorm for de 20 år, han har ledet skolen. * 16. Byrådet havde sidste punkt på dagsordenen inden sommerferien. Det var kommunens regnskab for 1983 til godkendelse. Økonomien er forbedret med godt 12 mill. kr. * 67 medlemmer af Ringkjøbing Pensionistforening fik alletiders tur ud af det, da de forleden var i Sønderjylland. Bl.a. blev Frøslevlejren beset. * Museet fortsætter midt i juli udgravningen af Dyekjærs have. Man mener her at finde spor fra byens tidligste tid. * 18. Købmand Skræddergaard, Rindum, har udvidet sin butik fra 70 kvm til 140 kvm. * Ringkjøbing Roklubs 25 km mandskab præsterede en bemærkelsesværdig roning, idet de i weekenden i konkurrence om »Gudenåens Blå Bånd« blev nr. 1, endda med hele 5 minutters forspring til nr. 2, Esbjerg. Det var roernes tredje sejr i træk på Gudenåen, og det gav en meget flot pokal til ejendom. * Politiet har mistet tålmodigheden med de voldelige episoder omkring Rock-Cafeen. Nu må det være nok, siger de. * Et par hundrede mennesker deltog søndag aften i det lejrbål, som satte punktum for et vellykket arrangement - Spejder for en dag - i Alkjær Lukke. For tilrettelæggelse stod Set. Georgs Gildet og spejderkorpsene her. * Et norsk skolekorps, Tvit fra Askø, besøger byen. Det 25 mand store orkester giver koncert på Torvet. * Svømmeklubben har 324 aktive svømmere, hvoraf 32 er pensionistsvømmere. * 19. 350 gymnaster og publikum var nærmest indhyllet i havgus ved sommeropvisningen, da Ringkjøbingegnens Hovedkreds havde gymnastik på Ringkjøbing Stadion. * I det landsomfattende arrangement Cykl' 84 måtte Ringkjøbing i år klare sig med en 5. plads. * 20. Fru Kudsk, der i 32 år har haft Højskolehotellet, er i disse dage ved at gøre hotellet klar til nedbrydning. * 21. Den 42-årige kontorchef og souschef i Provinsbanken i Ribe, Thyge Thygesen, er udnævnt som Jyllands Kreditforenings nye amtsinspektør for Ringkjøbing amt. * Socialudvalgsformanden Anders Muldbjerg måtte på byrådets sidste møde før sommerferien bede om 273.000 kr. til et nyt eternittag med rejsning på den nye fløj på Aldershvile. * 21. Samtlige 550 billetter til fjordfestfrokosten er udsolgt på ganske kort tid. * Ifølge udtalelse af borgmester N. Skytte er behovet for bistandshjælp her i byen nu toppet. Der er i 1983 udbetalt 1 mill. kr. mindre end i 1982. Det må være en glædelig nedgang. * Endvidere fremgår det af regnskabet, at et forventet underskud er blevet til et stort overskud. Dette skyldes besparelser og større skatteindtægt på knap 4 mill. kr. Overskuddet skulle således blive 10,8 mill. kr. * Ringkjøbing erhvervsråd fik sit 1985-budget godkendt. Det kommunale tilskud bliver 360.000 kr. * 22. Rektor J. Wurtz, Ringkjøbing Amtsgymnasium, holdt dimissionstale til 91 studenter, der sluttede deres undervisning. Traditionen tro blev de nye studenter modtaget på rådhuset af borgmester N. Skytte, der gratulerede dem med den nye hue. * Ringkjøbing og Omegns Havekreds markerer sit 40 års jubilæum ved en reception på rådhuset. Stifteren var journalist Blicher, der startede med 53 medlemmer. Receptionen var i samarbejde med Kunstforeningen, der udstiller usædvanlige malerier og tegninger af Eva Floryan. Hun er opvokset i Polen. 11965 kom hun til Danmark. * I disse dage gæstes byen af musikskolekorpset Burgton fra Tromsø. De giver koncert både på Plejehjemmet, ved Aldershvile og ved afslutningen på Alkjær skole, hvor de er indkvarteret. De deltager også i St. Hansfest m.m. * Der var 62 studenter fra Det kristne Gymnasium; det var så mange, at der skulle 5 hestevogne til for at køre studenterne den traditionelle tur med deres hvide huer på. * 23. Forstander på Handelsskolen, Leif Engelsbak, konstaterer med glæde, at næsten alle nye HH'ere har fået job. Efterspørgslen efter disse er stadig stigende. * En ny isbar er åbnet på Torvet i Johnsens tidligere lokaler. Indehaveren, Jan Rune, har tilsvarende forretninger i Hvide Sande, Ikast og på Fanø. * Af kommunens regnskab fremgår det, at 22,8 mill. kr. er bundet i grunde. * 25. Nordsøværftet har søsat sin nybygning nr. 171. Den blev navngivet »Arktis Pearl«. Skibet bygges for Elite-Shipping I/S, Hellerup. Skibet er nr. 1 i** en serie af samme type til samme rederi. * J. A. Jacobsen fratræder 1. august som planteavlskonsulent for Ringkjøbingegnen; han har bestridt denne post i 26 år og vil blive savnet mange steder. * Cand.polit. Jytte Hagbard (datter af afdøde viceskoleinspektør Mikael Hagbard og hustru Ruth, Kongevejen, er udnævnt til ridder af Dannebrogsordenen. * 26. Mere end 300 var til Bibliotekets og Turistforeningens koncert i Alkjær Lukke trods blæst og kulde. Ringkjøbing Gården, Ringkjøbing Big Band og The Dance Band stod for underholdningen. * Liden musikskolen holder sommerferie har den afholdt 30 større og mindre koncerter. * Ordenspolitiet sender nu skrivelse til visse personer, om at holde sig borte fra Rock-Cafeen i Vester Strandgade. * Sejlturen Sjælland Rundt blev ikke nogen succes. På grund af kolossal storm måtte flere både udgå af løbet, bl.a. alle Ringkjøbingbådene. * Trods det dårlige vejr var 125 unge på tur til Niels Bjergs forsøgsmark i GI. Sogn. * 27. Veterantog på besøg i Ringkjøbing. Dansk Jernbaneklub og Dantourist arrangerer damptogskørsel i ferien. * Marius Terps duer blev vinder i alle 3 flyvninger. Strækningen var fra Åbenrå og Neumunster. * 28. En række håndværkere har travlt med at lægge sidste hånd på Ringkjøbings nyeste bilforretning, Autoforum, Sjællandsgade 3. * Ringkjøbingegnens Folkedansere har deres første af syv sommeropvisninger på Torvet arrangeret af Handelsforeningens PR-udvalg. * 29. Gunner Baunsgaard, der i et par år har været forstander på Dianalund Højskole, er nu kommet tilbage til Rindum og indtræder igen i amtsrådet. * Som en dumhed af rang, ja, helt utilgiveligt var det, at en tysk turist i nat fandt på, at han ville surfe. Det gik imidlertid så galt, at det helt store hjælpehold blev alarmeret. Efter i 4 timer at have eftersøgt den formentlig forulykkede, returnerede holdet uden at have fundet nogen. Der var både helikopter og redningsbåde med. * 30. Flytning af byens turistkontor er blevet en stor succes. Der er nok at se til. På en uge har der været 600 ekspeditioner. * Fjordfesten er nu i fuld gang med musik, både på Torvet og på festpladsen med mange forskellige aktiviteter. * Den nye cykelklub BMX' medlemmer har nu sat cyklerne for at gøre banen ved Ndr. Ringvej færdig. Det skrider fint, da der er megen frivillig arbejdskraft. * Ringkjøbing Bank har i de kommende dage udstilling af malerier af den lokale kunstmaler Kirsten Sandager.

Bryllup: 2. Susanne Foged, Herning og frisørmester Søren Lund, Ringkjøbing. * Sonja Hansen og Svend Erik Åberg, begge Ringkjøbing. * 9. Dorthe Christensen, datter af K. og E. Christensen, Lem, og Lars Bugge Toft, søn af E. og T., Rindum. * 16. Susanne Bareuther og Kurt Udengaard, begge Ringkjøbing. * Lone Hedemark og Brian Madsen, Ry. * 23. Birgit Falk og Poul Olesen, begge Ringkjøbing. * 30. Tove Holm Nielsen og Benny Biltoft, begge Ringkjøbing.

Fødselsdage: 24. Kristen Kjær Lauridsen, Markledet 14, 50 år. * 28. Kristian Grimstrup, Vellingvej 28, 75 år. * 30. Læge Erik Lybæk, Hvashøj 25,50 år.

Døde: 4. Lina Andresen. * 14. Else Gemzøe. * 15. Jenny Jensen. * 17. Peder Søe. * 19. Kristian Nielsen. * 20. Gerda Dalgaard. * 29. Ane Juhl Tarbensen.

 

JULI

1. Kreditforeningsdirektør Jørgen Larsen fylder i dag 60 år. Selv siger han, at hans tilværelse har været flakkende; det er nok ikke den hele sandhed, da han har været i Kreditforeningen i 16 år. Jørgen Larsen er efterhånden groet fast i byen og deltager med glæde i byens foreteelser. * Servicestationen Uno-X skifter ejer. Det er den 25-årige mekaniker Hans Aksel Harpøth, Hee, der overtager forretningen og beboelsen efter Verner Kirkegaard, der flytter til No. * Regner Lydig Kristensen, Lindevej 6, har i dag 25 års forretningsjubilæum. * Ringkjøbing Camping og Lange Sport er gået sammen om at starte ny surferskole og kanoudlejning. Fire unge brætsejlerveteraner står for instruktionen. * Svømmehallen åbner efter i 3 uger at have været lukket på grund af reparation. * Ringkjøbings stærke roer, toer med styrmand, vandt en klar sejr i den store regatta »Århusbugtens røde rose«. Distancen var 25 km, og de kom i mål 3 minutter foran den nærmeste konkurrent. * Nu har politistationen her for første gang fået en vicepolitikomniissær. Det er politiassistent Karlo Villadsen, Poppelvej 6, der er forfremmet med virkning fra 1. april. Fra samme dato er kontorfuldmægtig Ole Holst Andersen, Markledet 48, udnævnt til afdelingsleder. * 7 bilforhandlere solgte i weekenden 50 biler. * 3. Landmand Niels Bjergs mark ligner nærmest et skakbræt, hvor en mængde unge landmænd bevæger sig rundt. I samarbejde med Vestjydsk Korn og Pajbjergfonden bliver der foretaget forædlingsforsøg af forskellige kornsorter. * Café Victoria har i disse dage udstilling af Claus Forkerts værker, der betegnes »geometrisk realisme«. Det er studier i realisme og æstetisk balance. * 4. 60 gardere og 10 ledere kom efter en blid tur over Nordsøen til Newcastle, hvorfra der var en 3V2 timers bustur til Glasgow, der var målet. På George Square bød borgmesteren fra Glasgow velkommen til Ringkjøbinggarden. Gården skal i alt give 6 koncerter. * Ringkjøbing er ved at blive en kunstudstillingsby. Saks' atelier i Bredahls gård udskifter den succesrige Willumsen-samling med værker af Kirsten Schultzer samt Aase og David Saks. * KFUM-spejderne, der er på sommerlejr i Norge, sender hilsen hjem, at alt er godt. * Hovedgevinsterne i årets fjordfesthæfte er cykler, som i øjeblikket absolut er in. * 5. Gårdejer Ove Sørensen, Rindum, har 6 af sine 70 tdr. land udlagt til jordbæravl. Han er p.t. ikke optimist, da storm og kulde har ødelagt 25 pct. af de mange bær, der var afsat. Der er mange unge beskæftiget med plukningen i sommerferien; i år dog kun 19 mod sidste år 30 plukkere hver dag. * 6. Kommunen har opslået en stilling som skolelæge ledig. De 3 skolelæger, der blev lock-outet i 1983 ønsker ikke genansættelse. * De yngste på Mølhøj har holdt miniolympiade, dog ikke med de samme idrætsgrene som den store OL. Der var bl.a. sjipning, kartoffelløb m.m. Ligeledes var der musik og uddeling af medaljer. * To ringkjøbingborgere får æren af at komme i Danmarks Radio og fortælle om krigens tid på Ringkjøbingegnen. Det er skatteinspektør Børge Andersen og kontorchef Gunner Fomsgaard. De har begge bidraget med et kapitel til den nylig udgivne Ringkjøbingbog »5 lange år«. * Igen skifter kunstudstillingen i Rådhushallen. Denne gang bliver det naturbilleder af Tove Sonnichsen, V. Vedsted. * 7. Motionscentret, Buen 11, har foreløbig 70 medlemmer. Søgningen er tilfredsstillende. * 9. Den 7. august holder 18 borgmestre fra Ringkjøbing amt møde med justitsminister Ninn Hansen for at drøfte politidækning m.v. i amtet. * Der er i weekenden udbudt antikviteter for mindst 20 mill. kr. til salg i Vesterhavshallen. Antikmessen er en årlig tilbagevendende begivenhed, da købelysten er stor. * Fjordfestmanden har været på den første tur i gaderne. Hvis han møder én, der er »påklædt« med Fjordfestheftet, får vedkommende et gavekort på 50 kr. * 10. Et helt nyt illusionsnummer præsenteres på Torvet. Det er en mand, der lader sig »begrave« i en kiste og derefter gennemsaves kisten med en motorsav. * Søværnets Operative Kommando advarer sejlglade turister ved Vesterhavet om at passe på fralandsvind. Der har allerede været mange alarmer på den jydske vesterhavskyst. * Ringkjøbingegnens Folkedansere har indbudt 200 folkedansere fra Bulgarien, Holland, Italien og Finland til folklorefestival i dagene 25.-30. juli. Ragna Tang og hendes folk skal pynte Vesterhavshallen til den store opvisning, der er et led i fjordfesten. * 12. Marius Terps brevdue blev nr. 1 i en landsflyvning fra Rouen i Frankrig, og det indbragte Onkel Joakims pokal. * 13. Kursister fra Vestjyllands Højskole opfører gøglerforestillingen: »Ta' vasketøjet ind, gøglerne kommer«. * Sonja Nielsen, No, er blevet valgt til formand for den nye Ringkjøbing Husflidskreds. Denne har ca. 80 medlemmer, tidligere medlemmer af husflidsselskabet eller husflidsforeningen. * Fynske Livregiment gav koncert på Torvet. * Ringkjøbing Campingplads kan notere gæster, der i 15 år har holdt sommerferie dér. * Formanden for Fællesledelsen, Frede Tang, Lem, fastslår, at Socialdemokratiet i Ringkøbing kommune ikke er i tilbagegang. * 14. Arkitekt m.a.a. Ejvind Draiby har skrevet en artikel til Ringkjøbings pris. Han kalder Ringkjøbing: de røde tages by. Dette skyldes måske i høj grad ham selv. Han kom til byen for 20 år siden, hvor han skulle restaurere kirken. Det er ikke blevet derved. Han har erhvervet og restaureret mange af de gamle bygninger i den indre kerne. Draibys seneste store arbejde her i byen er Ringkjøbing Banks ejendom i Algade. * I Abelines Gård på Klitten er der en udstilling af rav. Den præsenteres af Ernst Frich fra Hvide Sande. Han er både ravsamler og ravsliber. * Byen har et utal af foreninger. Den mindste er sikkert »Club David Kroket, Ringkjøbing«. Der er kun 16 medlemmer, men de møder trofast op hvert år til en kroketdyst i Alkjær Lukke. I år spiller de for femte år i træk. * 16. Ringkjøbing Amts Skytteforening består i dag af 39 kredsforeninger med i alt 4000 skytter. * Ved en hundekonkurrence i weekenden blev »Line« bedst. Hunden ejes af Mogens Gade, og med 40 p. blev den en sikker vinder. Line er en labrador. * For tiden er der skyer af myg ved fjorden, men det er dansemyg, og de bider ikke. * Nu er det sommersalg og Nygaard og BK-Hertz havde fra morgenstunden fuldt hus. Mange turister benytter sig også af sommersalget. * Bit Kjeldsen, der har klinik for fysioterapi, kan i august præsentere den tyvende udstilling, hovedsagelig af malerier. * 17. Danmarks Radios feriebus sender i denne uge fra Ringkjøbing og opfordrer alle børn fra byen og omegnen til at komme og fortælle om deres interesser. * Den tidligere verdensmester i korrespondanceskak, Jørn Sloth, Ringkjøbing, vil ved Fjordfesten spille skak med 25 modspillere.»Der pyntes op overalt i byen til dronningebesøget 1. august. Desværre bliver besøget ikke længere end 3 timer og 55 minutter. * 18. Tilbud til alle pensionister: Højskoleophold for én dag. Fjordvang Ungdomsskole har lagt lokale til arrangementet, og det er Samrådet for Pensionister i Ringkjøbing Kommune, der indbyder. * Museet efterlyser frivillige amatører, der vil hjælpe med udgravningen i Dyekjærs have. Det vare foreløbig 14 dage. * 19. Kommunens tekniske forvaltning har givet tilladelse til opførelse af 17 parcelhuse i april kvartal i år. * Windsurfing er blevet en meget populær fritidsaktivitet i de seneste par år, og Ringkjøbing fjord er blevet internationalt anerkendt. Sporten er af Søværnets Operative Kommando blevet udråbt til sejlsportens problembarn nr. 1, og så mange uheld er der af uerfarne, så politivedtægten er blevet lavet om, og politimestre har nu mulighed for helt at forbyde sporten i deres distrikt. * Sommerens 5 kirkekoncerter startede med en orgelkoncert af organist John Wedell Horener. Tilslutningen var god, og der var bl.a. mange turister. * Englandsfarerne havde indsamlet 10.000 bøger, der blev solgt i Gågaden for 25,00 kr. pr. kilo. * Ringkjøbing Gården har plads til endnu 6 fløjteelever. Det skulle gerne være drenge. * 20. Foruden antikmessen i Vesterhavshallen, der er godt besøgt af købedygtige samlere, er der antikloppemarked på Torvet lørdag formiddag. Den 31. bliver der på Torvet om eftermiddagen forestilling af et ungdomsteater med 45 internationale deltagere fra hele verden. Det er Handelsforeningens PR-udvalg, der har bragt aftalen i stand. * 21. Museet Strandgården på Husby Klit har erhvervet et meget sjældent redskab, en rørvæv, som formentlig er den eneste, der endnu eksisterer i Vestjylland. Museet har fået det af boet efter afdøde vognmand Laurids Vang, Vedersø. * 24. I forbindelse med det forventede besøg af Dronning Margrethe og Prins Henrik er der kigget i de gamle aviser. 11908 var der kongebesøg af Frederik VE og dronning Louise. De besøgte trods et stramt program J. C. Christensen, Hee, der da var konseilspræsident. I 1964 var Kong Frederik IX og dronning Ingrid på besøg. Dette kongepar var efter besøg adskillige steder gæster på Rindumgaard, hvor Rangel-Nielsen var amtmand. * Antikmessen havde mod forventning 6500 besøgende. Der var regnet med 4000. * Isenkræmmer Ahle Jensen har besøg af en glassliber fra Holmegaards Glasværk. Han arbejder i forretningen, så enhver kan få sat monogram på købte ting. * 25. Der var 800 tilskuere på Torvet til børneteater i eftermiddag. Midtbank præsenterede Rasmus Klumps Teatrets forestilling »Skattejagt på Sildeøen«. Der var i alt 3 opførelser, og både børn og voksne morede sig dejligt. Før fjordfestfrokosten startes der med flisepudsning på Torvet. Da Ringkjøbing blev årets by, blev der skænket en messingflise, som er nedlagt ved bybrønden. Hvert år samles en del borgere for at være med til pudsningen. Til styrkelse uddeles et glas med GI. Dansk, så man er tjenlig til at gå til den efterfølgende frokost. Turister, der deltager, synes nok, at det er en besynderlig tradition. God musik hører også med til optakten til fjordfesten. I år er det den schweiziske klavervirtuos Ure Walter, der spiller klassisk i Rådhushallen. * 26. Der meldes, at mere end 200 frivillige er i aktion ved fjordfesten. * For 9. år i træk holder Ringkjøbing Marchforening lørdag fjordfestmarch med ruter på 12, 20 og 40 km. * 27. Der er anmeldt 19 enheder til det store vognoptog søndag i forbindelse med fjordfesten. * Gurli Josefsen starter 2. august køreskole, Nørregade 14. * Borgmester N. Skytte bød de udenlandske folkedansere velkommen til byen i Rådhushallen. De skal deltage i Ringkjøbingegnens Folkedanseres andel i fjordfesten under ledelse af Ragna Tang. * Som en attraktion ved fjordfesten bliver der også veteranbilløb. Det har der været tradition for i 10 år, og der startes midt på eftermiddagen ved Hotel Fjordgården, og opløbet bliver på Nordsøværftet. * 28. Ringkjøbings borgmester Niels Skytte fylder 60 år. Han blev i 1963 valgt ind i Ringkjøbing byråd, og 3 år efter blev han borgmester. Dette hverv har han med megen dygtighed bestridt siden. Han mener, at en borgmester er en direktør, der skal modtage kritik hele året rundt. * Folkedansernes opvisning og fest med udenlandske gæster markerer tillige foreningens 20 års jubilæum. * To ringkjøbingensere, Jens Simonsen og Frank Lydig Kristensen, kommer i september sammen med de flyvende gymnaster fra Århus på en 3 måneders tur til USA. * Adjunkt Anders N. Andersen har fået orlov i 1 år fra gymnasiet. Han skal deltage i et projekt, der skal redde landsbyerne og hjælpe de små håndværkere. Det første projekt han er med i, er 10 smedemestre, der vil gå sammen om at producere vindmøller. Projektet er finansieret af industriministeriet. * 30. Den store dag for fjordfesten, hvor der er frokost for byens borgere. 600 har meldt sig til deltagelse. Blandt disse forhøjede borgmester N. Skytte, der i dag bliver 60 år, stemningen ved at deltage. Under frokosten var der musik og sange, der var skrevet til lejligheden, og ikke at forglemme revyen, der var både god og bidende. Vognoptoget søndag havde afstemning om den flotteste eller mest idérige vogn. Tømrermester Kaj Møller blev vinder med en vogn mærket »Leverandør til Ringkjøbings befolkning« og selv klædt ud som dronningen. * Arrangørerne var overordentlig tilfredse med en omsætning på 650.000 kr., hvoraf man venter, at overskuddet bliver ca. 150.000 kr. * 31. Badevandet i fjorden er i år af den ønskede kvalitet. Målene bliver af amtsvandvæsenet taget ud for Heboltoft og Hvashøj. * Prokurist Poul Nymark, Ringkjøbing Bank, er en dygtig og ivrig amatørfotograf. Han vil under de kongeliges besøg fotografere og resultatet udstilles i banken umiddelbart efter. * Et af indslagene ved fjordfesten var simultanskak. Den tidligere verdensmester i korrespondanceskak Jørn Sloth, Ringkjøbing, spillede mod 21 spillere, hvor han opnåede 18 sejre. Blandt modspillerne var en 14-årig dreng, Kim Fuglsang, ligeledes fra byen. * Mere end 100 mennesker mødte i formiddags på Hotel Fjordgården for at tage afsked med planteavlskonsulent J. A. Jakobsen, konsulent for Ringkjøbingegnens og Ulfborg og Omegns Landboforeninger.

Bryllup: 5. Anna Petersen og Cruse Skovgaard, begge Ringkjøbing. * 7. Anni Madsen og Erik Stengaard Jensen. * Bente Sørensen, datter af Sv. E. Sørensen, Rindum, og Holger Vestergaard, Ringkjøbing. * 14. Gitte Glistrup Nielsen og civilingeniør Niels Tornsberg, begge Ringkjøbing. * 25. Bodil og Oluf Møller Jensen, begge Ringkjøbing.

Jubilæum: 1. Lærer Harry Sudergaard, erhvervsleder ved Ringkjøbing skole, lærer i 25 år.

Fødselsdage: 5. Ingeborg Lerche, Kronager 11, 70 år. * 6. Hans Bjerregaard, Alkjærhøj 21, 70 år. * Henry Hoelgaard, Østergade 42,60 år. * 19. Maskinsnedker Nobert Holm, Markledet 12,50 år. * Hugo Jepsen, Ndr. Ringvej 3, 60 år. * 21. Poul Nielsen, Herningvej 41, 80 år. * 24. Maria Mortensen, V. Strandsbjerg 14, 75 år. * 27. Gunner Sørensen, Plejehjemmet, 60 år.

Døde: 1. Jenny Margrethe Hansen. * 9. Hanne Christiansen. * 20. Knud Iversen. * 22. Frits Larsen. * 30. Ejnar Hansen Gehlert. * Kristiane Tipsmark Jeppesen.

 

AUGUST

1.1 dag kl. 9.45 kørte dronning Margrethe, prins Henrik og de to prinser op foran rådhuset, og aldrig har der været så mange mennesker på gaden for at få et glimt af de kongelige. Efter velkomsten på rådhuset besøgte dronningen dagcentret i Grønnegade, hvor hun glædede de ældre ved at hilse på dem. Efter en spadseretur i den indre by var der frokost på Hotel Fjordgården med 180 indbudte fra byen og sognene. Direktør Rasmussen på Fjordgården havde gjort sig megen umage med frokosten, der var let og elegant. Ved frokosten blev der overrakt regentparret gaver - selvfølgelig i rav, havets guld. Denne gang var det kombineret med sølv og til prinserne var der satiriske tegninger. Gaverne blev overrakt af amtsborgmester Anton Kristensen og borgmester N. Skytte. * 2. Der blev holdt licitation på et nyt elevbolighus på Fjordvang Ungdomsskole, samt ombygning af den eksisterende pigefløj. Byggeriet skulle være afsluttet i marts 1985. * 3. Den første fredag i august 1973 åbnedes den første gågade - Nygade - her i byen. Denne fødselsdag har de handlende i alle 11 år markeret med et gigantisk gratis kaffebord med kanelkage. Bordet er dækket fra morgenstunden hele gaden igennem. I år serveredes 2000 kopper kaffe og 1600 stykker kanelkage. Fødselsdagen festligholdes også med musik i gaden hele eftermiddagen. * Så længe der er så mange turister har Ragna Tang stadig opvisning på Torvet fredag aften og lørdag formiddag spiller Ringkjøbing Big Band, ligeledes på Torvet. * 4. På byrådets dagsorden er der ansøgning om penge til brandsikring på Ringkjøbing Skole. På anlægsbudgettet er der afsat 222.000 kr. til brandsikring, 100.000 kr. til istandsættelse af klasselokaler og 175.000 kr. overføres fra driftskontoen til vedligeholdelse af bygninger. * 6. En ny plads er stillet til rådighed for børnedyrskuet, det er ved Poulsgaardsvej og de små udstillere var godt tilfreds. Der var ca. 50 både små og store dyr. * 7. Amtskommunen har i 1983 haft et overskud på 52 mill. kr. Reserven er på 2 mill. kr. Det er betryggende igen at have penge i kassen, siger amtsborgmester Anton Kristensen. * Ringkjøbing Amts Husholdningsudvalg vil prøve at nå ud til alle medlemmer. Er manden medlem af husmandsforeningen, vil konen automatisk være medlem af husholdningsudvalget. * Handelsskolen meddeler, at der ved det nye års begyndelse er 130 elever til 5 EFG-klasser og 90 elever til 4 klasser på HH-linien. For lærerpersonalet er der ikke sket ændringer. * Sommerland West har fået en ny attraktion: En lille ny lama. Denne er kommet som en overraskelse for ejerne. * Amtsgymnasiet får i år 80 nye elever - lidt færre end i fjor. * 8.1 går aftes var der kirkekoncert - ikke hverdagskost. En af Østrigs fornemste organister spillede og et kammerkor fra Wien sang. Kirken var næsten fyldt med tilhørere trods det fine sommervejr, og der var samtidig sommerkoncert i Alkjær Lukke. Ringkjøbing Gården gav tattoo på plænen, og Ringkjøbing Big Band spillede på den nye, udvidede friluftsscene. Aftenens tredie ensemble var rockgruppen fra Lem/Ringkjøbing. Ca. 400 overværede den sidste sommerkoncert. * Amtsrådet har bevilget 85.000 kr. til nødvendige reparationer af børnehjemmet Schuberts Minde. * Isenkræmmer Ahle Jensen har i disse dage besøg af porcelænsmalerinde på Den kongelige Porælænsfabrik Inge Hansen. * 9. Selv om høsten i år er stor og god er prisen på byg 12-13 kr. mindre end sidste år. * Koncerten i Ringkjøbing Kirke med Pia Dahl, blokfløjte og Ulrich Wedemeier og Bo Isholm på lut blev optaget af radioen med henblik på en senere udsendelse. * 10. Ved skolerne i kommunen skal det prøves, hvorledes det går med sammenslutning af børnehaveklasser og de nye 1. klasser. * 11. Efterårets ålefiskeri i fjorden generes betydeligt af brislinger, der går ind gennem slusen. Industrifiskerne må ikke fange brislinger i Nordsøen på grund af nedsat kvota, så der bliver nok ikke mange ål på auktionerne. * Ingeniør Hans Gyring-Nielsen, direktør for EV-Metalværk på Ribovej, kan glæde sig over nu at have fået samlet firmaets funktioner under ét tag. Med en tilbygning på 600 kvm. kunne dette lade sig gøre. Firmaet har foruden Danmark kunder i Skandinavien og en del af Europa. * 13. Da der er så mange svaner, der har rasteplads på fjorden, må det bemærkes, at svanen i år er valgt til Danmarks nationalfugl. * Teaterforeningen sender i disse dage program for sæsonen ud. Det fremgår heraf, at det både er gode stykker og kræfter, der kommer til byen. * Ringkjøbing og Omegns Motorklub afviklede søndag det hidtil største arrangement i klubbens historie, 140 mand deltog, da 77 mandskaber startede. * 68 glade elever samlede 19 tons papir og pap denne gang. Pengene går til elevernes englandstur; det er i år 20 år siden, ideen med at sende elever fra skolen til England opstod. * 14. 80 drenge deltager i åbningsløb og indvier den nye BMX-bane ved Ndr. Ringvej (cyklebane). Nogle piger er med. Så mange at der bliver selvstændigt løb for dem. De deltagende bliver inddelt i 5 grupper, og der er pokaler til hver gruppe. Firmaet Raleigh har stillet 6 BMX-cykler til rådighed for de, der ikke selv har en sådan. * Mere end 100 er tilmeldt til badminton i Rindum Sogne- og Ungdomsforening. * 15. Den nye stadsingeniør Erik Rasmussen mødte i dag til den første arbejdsdag. * Badminton er p.t. uhyre populært. 200 var mødt op i ROFI-Hallen for at få spilletid inden for Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt. * Udbyttet af høsten er i år overraskende til den gode side, siger planteavlskonsulent Leif B. Thyssen. * 17. Direktør Erik Rasmussen, Fjordgården, har i forbindelse med Kunstforeningen tilrettelagt en Ringkjøbingaften med fællessang og livsglæde. Forretningsfører Gunnar Hindø er med i foretagendet, og det borger for, at det bliver fornøjeligt Hans far og farbror, P. C. og Schmidt Hindø var i forrige generation dem, der ordnede så at sige alle revyer på den tid. Det er ikke nogen fremmed, Gunnar Hindø har talentet fra. Aftenens sange bliver et opkog af de gamle revyviser. * Som en slags optakt til vinterens aktiviteter i de mange børne- og ungdomsorganisationer er der friluftsgudstjeneste i Alkjær Lukke på den store plæne. * Ringkjøbing Sejlklub har haft gæster fra Hvide Sande og Bork med på distancekapsejlads. * 18. Borgmester Niels Skytte modtog på sin 60 års fødselsdag en meget speciel gave: Et lejlighedsdigt skrevet af Kaj Munk på bordpapir. Skrevet i anledning af en sammenkomst i Vedersø Købmandsgaard, som på det tidspunkt ejedes af borgmesterens forældre. Det var i begyndelsen af 30'erne. * Alt kan vaskes, selv den store silo hos KFK. Det er nu ikke almindelig vask, men højtryksspuling inden maling. *Et køretøj beregnet til terrænkørsel er under indretning hos Falck. Det er en Toyota Landcruiser med firehjulstræk. * Benny Gade fra Ringkjøbing Sportsdykkerklub deltager i et arkawlogisk kursus på det kendte skib »Fulton«. 20 sportsdykkere fra hele landet deltog for at lære at lave arkæologiske undersøgelser under vandet. * 20. Ringkjøbing Roklub har i weekenden hentet en flot førstepræmie hjem fra stævnet Lillebælts Blå Bånd. Det var Gert Østergaard, Niels Jørgen Lauridsen og Stig Carlsen, der var mandskab på båden, og distancen var 25 km. * 21. Borgmester N. Skytte modtog på rådhuset 5 nordiske ministre, der har været på rundtur i omegnen og i Vestjylland. Anledningen var en samling af ministerrådets sekretariatsorganisation i Norden. * Interessen for datalære i Ungdomsskolen er for stor til, at alle kan optages på de 2 hold, der er kapacitet til at oprette i år. Dette er inspektør Axel Moes udtalelse. * BMX'eme får nu fast træningsaften hver uge. Drengene er formelig blevet grebet af den nye cykeldille. * De to nye repræsentationshold i gymnastik er nu udtaget. Kvindernes hold ledes af Lotte Bay Madsen, Bøvling og mændenes af Hans Pedersen, Bøvling. * Voksenundervisningscentret Ringkjøbing-Holmsland begynder det nye skoleår med 550 elever på 40 hold. Sidste år var der 37 hold. * 22. ATP-husets beregninger viser en fremgang i beskæftigelsen på mere end 50.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til samme periode sidste år. * Jørgen Brøndlunds Mindeekspedition er vendt hjem fra Grønland uden spor af Mylius Erichsen og Høeg Hagen. * Der bliver en velgørenhedsforestilling i Vesterhavshallen til fordel for Red Barnet og Amnesty International. Det er Højmark amatører, der spiller Oklahoma. * Gudstjenesten i Alkjær Lukke blev en stor oplevelse. Pastor Jørgen Skydstofte prædikede. Pigespejderne havde lavet et alter, der var prydet med grøftekantens blomster. På scenen havde drengespejderne opstillet tre kors med fakler imellem. Efter gudstjenesten var der kirkekaffe i det fri. * På Hotel Fjordgården samles folketingsmændene fra Ribe, Ringkjøbing og Viborg amter. Det er Vestjyllands Udviklingsråd, der står for mødet.» På lørdag åbner Kunstforeningen en udstilling i Rådhushallen med billeder af Gunvor Henriksen, Husby. * 23. Et tysk filmhold har i et par uger været på besøg i byen for at forberede og optage en film, der skal fortælle tyskerne om Danmark som feriemål. Det tyskerne søger er først og fremmest havet og klitterne, så filmholdet har baseret optagelserne herpå. * Den nye indremissionær Henning Kristensen er 44 år og hans medhjælper er 28. Han slår dermed fast, at der er sket et generationsskifte blandt IM-medarbejderne i Ringkjøbingområdet. * 24. Teaterforeningen meddeler, at abonnementstegningen til den nye sæson går over al forventning. * Venstre på Ringkjøbingegnen indleder den kommende mødesæson på Hotel Fjordgården. Der står fagforeningspolitik på programmet. 2 uger senere får egnen besøg af Ivar Hansen, der taler om energipolitik. * Der observeres stor aktivitet på CF-gården, Vesterkær. Folk fra alle tjenestegrene øver sig med henblik på landsstævne 1. og 2. december, hvor der skal konkurreres med ca. 1500 frivillige CF'ere. * Ringkjøbing Big Band giver på lørdag sin sidste koncert i denne sæson på Torvet. * 25. Vesterhavshallen skal forbedres for 390.000 kr. Arbejdet har været udbudt i licitation og er overladt de billigste tilbud. * DMS holder kredsformandsmøde i Rindum præstebolig 4. september. Mødet besøges af Birgitte Norholt, der i mange år har været missionær på Taiwan med 16 mill. indbyggere. * Klitvejen vil blive spærret, når Nordsøværftets hidtil største nybygning »Arktis Pearl« skal gennem slusen. * Boligforeningens nye huse ved Strandvænget er nu klar til indflytning. * 2 unge schweizere kom på besøg hos Ole Tang, Øster Strandgade. Det specielle ved dette besøg var, at det var bryllupsrejse, og brudeparret var på motorcykel. * 27. Henrik Have, der er lærer på Fjordvang Ungdomsskole, har udgivet en digtsamling »Heroines vadested«, digt om Polen 1980-84. * I morgen går det igen løs med det årlige idrætsstævne mellem skolerne i Ringkjøbing Kommune. Omkring 700 børn skal kæmpe på Ringkjøbing Stadion.» Englandsfarerne har denne gang ved indsamlingen foruden 25 tons papir indsamlet 5700 flasker. Det er 1500 mere end ved første indsamling. * Yvonne og Peter Seymour har i mere end 10 år givet koncert i Ringkjøbing Kirke. * 28. På jernbaneterrænet er et helt godstog under bevogtning af militærpoliti. Toget indeholder gods til NATO-depotet i Dejbjerg. * Danmarks Civile Hundeførerforening i Ringkøbing indbyder til besøg i hundeklubben på Ndr. Ringvej. * Ringkjøbing kommunale Musikskole tilbyder i år eleverne en nyhed. Det er et teenagerkor for 13-19 årige, der under ledelse af Helle Mikkelsen skal beskæftige sig med rytmisk korsang. * Blandt 20 bogdebutanter fra Borgens Forlag er kontorchef ved amtsrådet Peter Overgaard, 50 år. Han debuterer med lyriksamlingen »Digte er sprogets drømme«. * 29. Kommunen har i Rindum, lige nedenfor Viadukten anlagt en lille sø, så børnene til vinter kan løbe på skøjter. Sidste år løb børnene også på den smule vand, der var, men i år bliver det under ordnede forhold. Der bliver planeret og skrænterne bliver beplantet. * Der er masser af tilbud til svømmeinteresserede. 9 foreninger fra området er gået sammen om at udgive en pjece, der giver oplysning om mulighederne og tilbudene i svømmehallen. * 30.1 år er det 10 år siden, byen fik et sted, hvor pensionisterne virkelig er glade for at komme. Det er dagcentret i Grønnegade. I den anledning er der udgivet et lille festskrift med tilbageblik, hilsener og avisudklip. * Knap 50 deltog i mødet på Hotel Fjordgården, hvor emnet var fagforeningspolitik. En af talerne var Steen Hermansen fra Rødding. Det er manden bag HK-oprøret. * Hotel Fjordgården har fået en ny røgovn. Det er tanken, at de specialiteter, der her fremstilles, skal afløse pølsebordet. Køkkenchef Gert Damsgaard eksperimenterer med nyhederne i fisk, kød og ost. * Arkitekt F. Bay-Jørgensen er med i et spændende hus, der selv laver energi. Huset er udviklet i samarbejde med byggefirmaet Kalmargården i Bramminge. Husets tag er dannet af solceller og er 100 pct. selvforsynende med energi. EF-kommissionen samt en række danske firmaer står bag projektet, der er det mest spændende de sidste 20 år. * 31. Folkekirkelig fællesliste for Ringkjøbing sogn har på mødet på Hotel Ringkjøbing opstillet 7 kandidater. Spidskandidaten er medlem af menighedsrådet. Det er landinspektør Chr. H. Knudsen. * Reception i Ringkjøbing Bank i anledning af underdirektør Henry Kamps 40 års jubilæum. * Willy Pedersen, Lindevej 7, har solgt sin taxiforretning til Frits Nielsen, Færøgade 25.

Bryllup: 4. Jette Bjerrum, Skjern, og Jens Jørn Kallesø Sørensen, Ringkjøbing. * Gitte Enevoldsen, datter af K. og J. Enevoldsen, Ringkjøbing, og Poul Erik Pedersen, Lemvig. * 11. Anne Marie Høy Pedersen, datter af K. og T. H. Pedersen, Ringkjøbing, og Svend Andersen, Videbæk. * 12. Birgit Falk og Poul Olesen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 22. Hanna og Erik Madsen, Alkjærparken 100. Diamantbryllup: 10. Carla og Niels Rasmussen, Torvegade 6.

Jubilæum: 1. Frede Foldager, Bellisvej 14,25 år ved Ringkjøbing Amtskommune.

Fødselsdage: 7. Wilhelm Petersen, Enighedsvej 16, 70 år. * 10. Anna Louise Madsen, Enghavevej 28,75 år. * 12. Simon Jensen, Vester Strandgade 29, 60 år. * 15. Anna Knudsen, Smedegade 13A, 75 år. * 22. Karlo Arensdorf Villadsen, Poppelvej 6, 50 år. * 23. Sygehusinspektør Jens J. Andersen, Marktoften 8,50 år. * Vilhelm Heinze, Alkjærparken 61,70 år. * 30. Herluf Nielsen, Damtoften 19,70 år.

Døde: 2. Jens Julius Jørgensen. * 6. Jane Othilia Noesgaard. * 13. Irene Jensen. * 14. Ane Krestine Marie Kristensen. * Mette Mølgaard. * 17. Maren Venø Pedersen. * 21. Gunner V. Sørensen. * 22. Ingvard Pedersen. * 25. Martha Trier Nielsen. * 31. Klara Poulsen.

 

SEPTEMBER

1. Efter planteavlskonsulent Leif Thyssens opgørelse har Vestjylland haft det bedste høstresultat, han kan huske. * Fra byrådets møde fremgår det, at der i 1985 skal udskrives 122,6 mill. kr. i indkomstskat, og at der til nyanlæg skal bruges 12 mill. kr. * På amtsrådets møde ventes en opnormering af pladsantallet på MSM-værkstedet på Byskellet. Der er i øjeblikket plads til 60 klienter, dette ønsket sat op til 68. * Underdirektør Henry Kamp fejrer i dag 40 års jubilæum i Ringkjøbing Bank. Fra han som 16-årig begyndte med pen og blæk, arbejder han nu med microcomputere, online terminaler og avanceret teknik. Han har været meget aktiv i byens foreningsliv og er stadig formand for Erhvervsrådet. * Carl Korsgård, forretningsfører for Ringkjøbing Amts Dagblad, er fra 1. september udnævnt til direktør. Han skal stadig være ansvarlig for bladets administrative og merkantile områder tilligemed bladhusets økonomi. Han har været ansat på bladet siden 1960. * Hotel Vestjylland skifter ejer. Det er hotelejer Spange og Karen Trillingsgård, der overtager hotellet efter en fætter. Fru Karen Trillingsgård er iøvrigt Ringkjøbingpige, datter af fhv. tømmerhandler Peter Trillingsgård. * 2. Odd Fellowlogen kan fejre 100 års jubilæum. Logen blev stiftet 2. september 1884 af daværende stiftsfysikus dr.med. Erik Holst. Den fik nr. 17 og navnet »Steen Blicher«. 1898 fik logen egne lokaler i en ny bygning på St. Blichersvej. Denne ejendom er senere solgt til amtet og i 1973 indviedes en ny bygning på Vasevej. * 3. Forsvarsbrødrene afholdt den årlige fugleskydning på Hotel Ringkjøbing. Sidste års fuglekonge afgav værdigheden til kok Kaj Knudsen. Dagen sluttede, ligeledes traditionen tro, med gule ærter med flæsk, pølse og ost. * Ringkjøbing Kommunale Ungdomsskole har oprettet et hold i selvforsvar for piger. 4. Amtsborgmester Anton Kristensen meddeler fra amtsrådsmødet, at i fiild udstrækning kan amtet til næste år følge henstillingen om uændret aktivitet. Stigningen i lønninger og priser er det laveste i mange år, nemlig 3,5 pct. Han takkede amtsrådet for positiv medvirken til det gode resultat af budgettet for 1985. * Arbejdernes Oplysnings Forbund har i Ringkjøbing fået ny skoleleder. Det er Inge Strøm, Kongshøjvej 14, der præsenterer sæsonens program ved åbent hus i Smedegade 2B. * I denne uge fester man hver dag i dagcentret i Grønnegade i anledning af 10 års jubilæet. Ca. 200 mennesker deltager i festlighederne.»5. Mange firmaer gav Spejderne en håndsrækning ved at stille maskiner og biler til rådighed ved arbejdet med Spejdergården på Poulsgårdsvej. Selv Falck kom med kranvognen. Hellere en kranvogn end en ambulance, var deres kommentar. * Landets bedste og næstbedste redningshund fra Ringkjøbing prøver at fastholde den fornemme placering ved årets landsstævne for redningshunde i Viborg. * Vejdirektoratet har sagt ja til, at der anlægges cyklestier langs Herningvej fra Østerdige til Glentevej. Arbejdet påbegyndes i 1985. * Else og Harry Sudergaard har solgt deres sommerhus i Søndervig og har i stedet investeret i pulsmåleapparater. Det nye firma får navnet ES Service og er beliggende Kærbyvej 4B. * Boghandler Jens Holm, Bollerups Boghandel, udsender 15. september en bog om »Fænomenet Ragna Tang«. Det er i anledningen af Ragna Tangs 50 års jubilæum som gymnastik- og folkedanserleder og Ringkøbingegnens Folkedanserforenings 20 års jubilæum. * 6. Borgmester Skytte har forelagt budgettet for 1985. Han er i høj grad tilfreds med at fagudvalgene har været med til at finde besparelser, hvor det var forsvarligt. * Colibakterierne er et jævnligt tilbagevendende problem i fjorden. Byrådet har besluttet at ofre 43.000 kr. på en undersøgelse for at få bakterierne væk. * Det er glædeligt, at der nu er flere børn i børnehaveklassen end der var regnet med. Oprindeligt var der ventet 21, nu er der 25 elever i klassen. * 7. Schæferhundeklubbens Ringkjøbingkreds har på generalforsamlingen fået nye medlemmer i ledelsen. Lisbeth Juul Jensen, Ikast, valgtes til formand og Jens Horsbøll, Tarm, valgtes til næstformand. * Vestkysten fra Skallingen til Thyborøn har i år ikke krævet dødsofre blandt tusinder af badegæster og fritidssejlere. * Der var samlet 250 til velkomstfesten på Borgen, hvor Ringkjøbings nye missionærpar, Inger Marie og Henning Kristensen, blev budt velkommen sammen med den nye missionærmedhjælper Gurli Oehlenschlåger. * Ringkjøbing Bank har til 1. oktober udstilling af sløjdarbejder, der alle er fremstillet af elever ved skolerne i Ringkjøbing Kommune. * 7. september 1959 blev det første Unge Hjemmøde holdt her i byen. 25 årsdagen markeres ved en fest på Borgen. * 8. Amatørarkæologerne opfordrer alle til at tømme kommodeskuffen for gamle sager. På torsdag vil et panel af lokale eksperter være klar på Ringkjøbing Gymnasium for at finde ud af, hvad de bliver præsenteret for. * Købmændene i byen er ikke nervøse for den priskrig, der i øjeblikket raser i de store discountforretninger. Stabile priser og god service plejer at kunne holde kunderne til, og det er der i alle vore købmandsforretninger. * 10. Der viser sig at være stor interesse for ejerlejlighederne bag Torvet. Af de 10, der er opført, er der solgt 3. * To hold motorkørere fra Ringkjøbing og Omegns Motorklub klarede en førsteplads ved Jydsk Mesterskab i Haderslev i weekenden. * 11. Turisterne på Ringkjøbingegnen har i år vekslet 57 mill. kroner i udenlandsk valuta. Det er cirka samme beløb som sidste år, meddeler egnens pengeinstitutter. * Et gravfund fra yngre romersk jernalder er i Stadil fundet under pløjning. Fundet består af perler, en ring af bronze og flere lerkar. * Teaterpladsen for abonnenter bliver i disse dage fordelt. Efter sidste opgørelse skulle der i rød serie være tegnet 336 medlemmer og i blå serie 382. * 12. Menighedsrådet skal have ny formand. Snedkermester Orla Albæk trækker sig tilbage efter 11 år på posten. * Efter 22 år i bilbranchen har Poul Bech, Ringkjøbing, overladt sin forretning med salg af bilen Skoda til Svend Erik Jensen, Ringkjøbing Autokarrosseri-Service. Poul Bech er blevet forsikringsassurandør. * 13. Landmændene appellerer til militæret om at gøre de værnepligtige opmærksom på de mange ledige stillinger i landbruget. * 2 måneder før Ringkjøbing Firmamesse 1984 starter, er der solgt stande for 200.000 kr. * For en del af 3.g'erne begyndte skoleåret på en hel speciel måde. De tog med deres lærere til Færøerne for at studere fiskeri og natur. * Kommuneforeningen for Ringkjøbing amt har inviteret indenrigsminister Britta Schall Holberg til gæst i foreningen på Hotel Fjordgården. Hendes emne vil være »Frikommuner«. * Ragna Tang har fået Micha-legatet. Motiveringen herfor er, at hun i 50 år har ledet gymnastikken og folkedansen her på egnen. * 14. Cykelhandler Arne Lauridsen, Nygade, standser 1. oktober sin forretning i Nygade og tiltræder et nyt job ved Ringkjøbing Jern & Staal. Han har drevet forretning i 9 år, men må opgive på grund af dårlig ryg. * Den fjerde liste til menighedsrådet i Ringkjøbing Sogn er nu parat. Socialdemokratisk partiforening opstiller 5 navne. * Foreningen »Kom hinanden ved« fejrer 10 års jubilæum. Til fødselsdagsfesten deltog 300. * 15.  Under den aktuelle debat om 35 timers arbejdsuge er forskellige kommet til orde. En ung landmand mener, at en god læreplads og god løn er vigtigere end kort arbejdstid. * Den nye direktør for Tørrecentralen i Nørhede, Kurt Nielsen, ser nu lysere på fremtiden, efter der er blevet ro i huset. * 17. Fa. Bredan i Ringkjøbing har fået 800.000 kr. fra Energiministeriet. Firmaet vil selv investere 1,2 mill. kr. i et nyt afprøvningsanlæg. Det drejer sig om et nyt, moderne fjernvarmenet. Projektet betyder, at Bredan kan fremskynde sit udviklingsarbejde med stålbælge og kompensatorer. Medarbejderstyrken er øget fra 30 til 40, og omsætningen er øget 65%. Fabrikken leverer varer til hele Skandinavien, Tyskland, Frankrig og Holland. * Teaterforeningen for Ringkjøbing og Omegn holder generalforsamling, hvor man konstaterer, at det er 25 år siden den nuværende teaterforening blev stiftet. * Civilforsvaret og Danske Kvinders Beredskab vil gerne have nye medlemmer og i den anledning bliver der åbent husarrangement på CF-gården på Vesterkær. * Cleo Skov er på Red Barnets landsmøde i Århus valgt til hovedbestyrelsen. Hun opgiver derfor sit arbejde i lokalkomiteen, hvor hun har arbejdet i 8 år. * I dag er det Ragna Tangs jubilæumsdag, og 300 festede med hende i Vesterhavshallen. Blandt gaverne var en kondicykel og et stort ønske opfyldt, nemlig nye dragter til opvisningsholdet til menuetten af Elverhøj. * Rangermester Anders Byrgesen er i besiddelse af en metaldetektor, og med denne har han fundet et armbånd, der for halvandet år siden var tabt i haven hos Susanna Bangstrup, Reberbanen 26. * I denne uge starter Ringkjøbing kommunale musikskole voksenkorene fra Ølstrup og Ringkjøbing. Eva Brunsgaard er ny dirigent for Ølstrup koret. Helle Mikkelsen er dirigent for det andet. * 18. Indenrigsminister Britta Schall Holberg talte for ca. 250 på Hotel Fjordgården. Hendes emne var modernisering af frikommuner, en ny reform skulle ikke være nødvendig. Ligeledes lovede hun, at kommunerne skulle få de penge retur, som efter regeringens krav var bundet i Hypotekbanken i år. Dog mente hun, at bloktilskud for 1986 ville blive mindre. Kommuneforeningen for Ringkjøbing amt havde arrangeret mødet. * Efter at amterne har lagt budget for 1985 viser det sig, at Ringkjøbing amt er den billigste målt i skatteprocenter. Amtet vil ligge uændret på 8,4%. * Den nye teatersal er den direkte årsag til, at Teaterforeningen for Ringkjøbing og Omegn i en lang årrække kan notere overskud. Regnskabet viser dette med 4643,00 kr. * 19. Da der nu igen er forespørgsel på mindre grunde, lader kommunen foretage lodtrækning om 11 beliggende ved Langelandsgade. * Det bliver Anders Jensen og hans kone Mona, der 1. oktober overtager cykelhandler Arne Lauridsens forretning i Nygade. * 20. De nykårede danske mestre i Ringkjøbing Roklub blev onsdag aften hyldet ved fest og gaver. En repræsentant fra Ringkjøbing Kommune overrakte mestrene et Ringkjøbingkrus. * Musik og Ungdom i Ringkjøbing starter sæsonen med folkesanger Johnny Madsen. Han havde i foråret stor succes på Morten P. * Børge Søndergaard overtager Th. Møllers WS-forretning i Ø. Strandgade pr. 1. oktober. Han vender dermed tilbage i branchen fra et arbejde på en boreplatform i Nordsøen. * Miljøminister Chr. Christensen og hans østtyske kollega Hans Reichelt var på rundtur i Vestjylland. Det var navnlig skovdøden, der var emnet. * Biler for 20-25 mill. kr. er til salg i byen i disse dage. For at få det bedst mulige ud af det, er 8 bilforhandlere gået sammen om et åbenthus arrangement. * Fhv. amtmand, kammerherre A. Bach fylder i dag 75 år. Han blev amtmand for Ringkjøbing amt i 1965, og hans embedsperiode blev karakteriseret af store opgaver. Nævnes skal fastlæggelsen af sygehusmønstret i amtet og grænsedragningen i forbindelse med kommunalreformen i 1970. Fredningssager sorterede også under ham, og der fremhæves hans store tålmodighed for at få alle synspunkter frem. Hans store interesse for historien resulterede i formandsposten for Historisk Samfund for Ringkjøbing amt. * 21. Skal vore fjorde fortsat bestå? Dette spørgsmål vil blive diskuteret, med et fremragende panel, på Hotel Fjordgården. Fjordene, der kommer til debat, er Stadil, Ringkjøbing og Nissum fjorde. Det er Ringkjøbing-Lemvigkredsens Venstre, der er arrangør. * 22. Ringkjøbing Boligforening venter på byrådsmødet at få godkendt bygning af 30 nye boliger til 13 mill. kr. Det gælder et projekt med 9 kollektivboliger til ældre i den nedre del af den gamle dommerhave, og 6 tilsvarende boliger i haven til Aldershvile. Boligforeningen vil også tilgodese Hover Sogns ønske om ældreboliger. * Børnehaveklassen har haft 11 ansøgninger om at blive medhjælper. * I den stående debat om institutionen på Blomstervænget mener formanden for amtsrådets social- og sundhedsforvaltning, Lise Jørgensen, Ikast, at der må kunne findes en fornuftig og acceptabel løsning. Topfolk fra socialforvaltningen har holdt møde om sagen. * 24. Ringkjøbing Gården fejrer sit 10 års jubilæum. Morsøgarden, Vardegarden, Ebeltoftgarden og Thistedgarden hjalp til at gøre dagen festlig. De fire og vor egen gik stjernemarch gennem byen og samledes på Torvet, hvor de gav hver sin koncertafdeling. Fra Bremen og Bremerhaven, hvor gården tre gange har høster succes ved internationale musikfester, kom den øverste chef Siegfried Falke og hans næstkommanderende, Mårtens, fra Malente og Hermansburg og fra den østrigske venskabsgarde i Hollenstein. Lørdag var der reception på Hotel Ringkjøbing. Søndag eftermiddag blev showet på grund af regnvejr flyttet til Vesterhavshallen. Dette blev overværet af flere hundrede af byens borgere. Hver garder havde sit speciale og afslutningen var »Kong Frederiks Honnørmarch« spillet af alle 250 gardere. Mere end 400 var med til at hylde garderne ved aftenfesten i Vesterhavshallen. Det var to tiårs jubilarer, Lene Pedersen og Rene Wiegel. De fik begge det historiske 10 års tegn. * Da der er overskud på kontoen for vejvedligeholdelse i amtet er der forslag fremme om, at Vellingvej skal gøres bredere fra Heboltoft østpå til Velling. * De unge atletikudøvere fra byen klarede sig imponerende godt ved et atletikstævne på Odense Stadion. Klaus Bækby vandt 800 meter løb og Peter Lauritsen højdespring. * Atletikudøverne fra byen imponerede med 3 klubrekorder i konkurrence med Randers og Skive på Ringkjøbing stadion. * 25. Thorvald Kjelstrup, Rindum, fylder 80 år. I den tid han har boet i Rindum, har han med iver deltaget i sognets foretagender. Fra 1937 til 1964 var han medlem af sognerådet, og i 11 år var han rådets formand. * Ved det store fjordmøde på Hotel Fjordgården med miljøminister Chr. Christensen var der mange deltagere. Indlæggene var vidt forskellige. Nogle vil have mere saltvand i fjorden, men så går det ud over sildebestanden, da silden kommer for at gyde i ferskvand. Det drejer sig om alger, der har gjort fjorden til algesuppe, som én sagde i sit indlæg. Fiskerne siger, at forureningen er gået ud over helt, laks og ørred og nu er ålen også ved at forsvinde. Borgmester Skytte beklagede, at vi ikke indså, hvor galt det var ved at udvikle sig. Finn Backs, Hvide Sande Fiskeriforening: Vi er trætte af undersøgelser, nu vil vi ha' resultater. * Ringkjøbing Husmoderforening og Algades Materialhandel havde samlet fuldt hus på Hotel Ringkjøbing, da naturopat Jørgen Bøgel holdt foredrag om naturmedicin. Der blev samtidig vist film om plantemedicinens fremstilling. * Søspejderne har fået døbt deres nye båd. Den kom til at hedde Marie. * Så er der børneteater på Alkjærskolen. Flere hundrede børn fra hele kommunen er inviteret. * 26. Til TVs store serie om Kaj Munk har maskinhandler Toft i Højmark fremskaffet Ford T-modeller, én fra 1923 og én fra 1929. * Den 6-årige Lars Søgaard, Ringkjøbing, var både stolt og benovet, da han som yngste kører på BMX-holdet var med til at skaffe klubben flere medaljer. Stævnet foregik i Billund. Fra Ringkjøbing var der 24 kørere. * Efter fristen for at indsende lister til menighedsrådets afstemning 6. november er udløbet, kan det konstateres, at der bliver afstemningsvalg i 3 af de 13 kirkesogne i Ringkjøbing kommune. * Ved modeopvisningen hos Grosbøl konstaterer man, at det er moden fra 1950'erne, der går igen i vintertøjet. * Ringkjøbing Husmoderforening har startet, hvad de kalder onsdagsklubben. Mødet foregår i lokalet under Biblioteket. * I dag vil Danmarks Naturfredningsforening hylde miljøminister Chr. Christensen som en politisk leder, der stærkt er gået ind for bekæmpelsen af svovlforureningen. * 27. Ungdomsskolen flytter byggeriet af den åbne havbåd til museets have. Læreren er bådebygger Olav Martinsen med 7 elever på hvert hold. Der bygges i et havehus, så længe vejret tillader det. Til vinter skal der indendørs laves mast og årer til båden. * Indre Missioin starter den nye sæson med familieaftener. Der er tradition for, at mange i alle aldre slutter op om disse aftener. Borgens Børnekor vil hver aften underholde. Lederen af dette er lærer Conni Kappelgaard. * Af de meget omdiskuterede sportsfonde er der nu oprettet 12. Disse er oprettet af idrætsorganisationer på Ringkjøbingegnen. * Kirkeligt Samfund for Ringkjøbing og Omegn samlede 30 til sæsonens første møde på Hotel Ringkjøbing. Efter generalforsamling og lysbilleder fra Island talte sognepræst Erik Bruun, Hee, om Grundtvigs menneske- og kirkesyn. * For tredie år i træk kunne byrådet vedtage budgettet, hvoraf det fremgår, at beskatningsprocenten fastholdes på 15,9, kirkeskatten 0,9 og grundskylden 3,5 promille. Alle skatterne er uændret. * 28. Fabrikant Ole Søm, Lem, har købt den sidste fjordgrund beliggende på Fjordvang. * På udveksling har Ringkjøbing Bank haft en ung sydtysker i arbejde. Han skulle i 2 måneder have fået et indblik i, hvordan en vestjydsk bank fungerer. * Socialdemokratiet i Ringkjøbing Kommune har genopstillet Sven Beiter til amtsrådet. * Den konservative Vælgerforening har inviteret borgerne til at se tinghuset og dommerhuset. Dommer Svend Aage Christensen og dommerfuldmægtig Freddy Ohlsen viser rundt. * Landbogården har forbedret forholdene med en udvidelse med 260 kvm og samtidig med nyt tag. * 29.1 nat ophæves sommertiden for denne gang. Kl. 3 stilles urene tilbage til kl. 2. * De grønne pigespejdere og Y's Men's Club vil via en lodseddel så stor som en avisside skaffe penge til en ny hytte til spejderne. Hytten blev i 1981 totalt ødelagt af hærværk, og siden har de ikke haft noget sted at samles til møder og småture. * Hotel Fjordgården og Kunstforeningen melder udsolgt til Ringkjøbingaftenen med Gunnar Hindø som primus motor. * Karate har her i byen taget et mægtigt opsving. Selv unge piger er ivrige karatedyrkere. Det er ikke alene sport. De lærer også kamp og selvforsvar. En af de unge piger mener, at det er af angst for overfald, at pigerne er begyndt at dyrke denne sport.

Bryllup: 9. Stinne Bjerg og Peder Groth, Ringkjøbing. * 15. Krestine Amstrup og Chr. Carlsen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 12. Jytte og Jacob Andersen, Grønnegade 6. * 19. Tove og Svend Bach, Bækvej 8.

Guldbryllup: 30. Birgitte og Ernst Jensen, Kjærbyvej 1.

Jubilæum: 1. Underdirektør Henry Kamp, Hasselvej 10,40 år i Ringkjøbing Bank. * 13. Ole Juelsgaard, Baunshøj 10, 25 år som kontorbud i Jyllands Kreditforening.

Fødselsdage: 3. Erna Irene Svendsen, Vestergade 21, 50 år. « 6. Jens Andersen, Damtoften 7, 90 år. * 8. Montør Peter Jeppesen, Rindumvej 4, 60 år. * 11. Amalie Andersen, Grønnegade 12, 85 år. * 14. Kjerstine Voldbjerg Sørensen, Aldershvile, 90 år. * Gerda Agerbo, Østergade 3,50 år. * 19. Rude Kjærgaard, Rindum Plejehjem, 90 år. * Arne Krogh Kristensen, Grønsiskenvej 25,50 år. * 20. Amtmand, kammerherre A. Bach, Markskellet 25, 75 år. * 25. Ejnar Sørensen, Damtoften 3, 70 år. * 28. Kirstine Enevoldsen, Novej 8, 70 år. * 30. Karen Mogensen, Møllevej 27, 75 år.

Døde: 1. Edvard Jensen. * 6. Asta Agnete Jensen. * 11. Karl Pedersen. * Villy Kristian Larsen. * 12. Anna Margrethe Johansen. * 15. Anna Marie Bork. * 18. Kirstine Nygaard. * Anna Louise Jacobsen. * 22. Kjeld Sander Jensen. * Jenny Lauritsen.

Til top