Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1987

Købmand Jens Pedersen Moelberg - træk af hans liv og virksomhed

Dette er ikke hele historien om Jens Moelberg. De fleste oplysninger er fremkommet i forbindelse med en undersøgelse af Ringkøbing omkring år 1800, hvad der sætter sit præg på indholdet. Først omtales hovedtrækkene i hans liv, derefter hans handel og andre aktiviteter, for som andre købmænd på den tid havde han andre interesser end blot handel. Til sidst en oversigt over de anvendte mål- og vægtenheder og en kortfattet kilde- og litteraturliste.

Mens andre af tidens købmænd har været omtalt i artikler i bl.a. Hardsyssels Årbog, er der, mig bekendt, ikke skrevet noget om Jens Moelberg.

I 1801 var en af byens store købmænd Jens Moelberg i Østergade. Det viser både hans skatteansættelse og hans husstand på 9 personer, hvoraf 6 tjenestefolk - 2 piger og 4 drenge og karle.

Folketællingen i 1801 oplyser ikke fødested, det kommer først med folketællingen i 1845, men navnet Moelberg peger på Muldbjerg i Hover sogn. Det modsiges ikke af hans borgerskabsbrev fra 3. januar 1795, der oplyser, at han var født i Ringkøbing amt. Et borgerskabsbrev er nærmest et næringsbrev og oplyser som regel, hvilket sogn personen er født i, men ikke her. Folketællingen oplyser også, at han havde en tjenestekarl, Laurs Moelberg, der utvivlsomt var en broder, for ved skiftet efter Jens Moelbergs død i 1807 oplyses, at han havde en broder Laurs. Det passer med, at Peder Nielsen Moelberg (c. 1715-1805), der boede i den østre gård i Sønder Muldbjerg, fik døbt en Jens den 31. maj 1766 og en Laurs i 1771. Det passer også med navnet Jens Pedersen Moelberg. Af et skøde fremgår det endelig, at Hr. Jens Mulberg i Ringkøbing i 1795 på en auktion købte en gård i Sønder Muldbjerg på sin broder Niels' vegne. Titlen Hr. tyder på en person afvis betydning, så der kan næppe være tvivl om, at Jens Moelberg var bondesønnen Jens fra Muldbjerg. Ved nærmere undersøgelse af Hover kirkebog og Alfred Kaaes forarbejder til Hoverbogen viser det sig, at Jens og Niels var halvbrødre. Deres far Peder Nielsen var gift 2 gange, første gang med Johanne Nielsdatter, der døde i 1764, samme år som Niels (1764-1810) blev født, anden gang med Anna Jensdatter, med hvem han havde Jens (1766-1807), Johanne (født 1768), Ellen (født 1769, død som barn) og Laurs (født 1771).

Jens Moelbergs navn staves på forskellig måde, og det er der ikke noget mærkeligt ved. Navnet ses i kilderne både som Moelberg, Molberg og Mulberg, det første er det almindeligste, det andet bruges bl.a. af hans kone, det sidste bruges af byens skriver. Navne blev ofte stavet forskelligt på den tid, f.eks. kan Laurids, Laurs, Laust og Lars udmærket være samme person.

At bondesønnen Jens Pedersen blev til købmanden Jens Moelberg er der ikke noget overraskende i. Der var en stærk tendens til, at man kom til byen som -sen, men når man blev etableret kun brugte et slægtsnavn. 11801 var 8 ud af 11 købmænd i Ringkøbing født på landet, heriblandt Peder Tang og de kendre brødre Søren og Jens Harpøth.

Det er ikke klart, hvor Jens Moelberg lærte handel, men en mulighed tegner sig. Hans faders gård var en fæstegård under Sønder Holmgård i Lem, der ejedes af købmand Niels Rindom i Ringkøbing. Han døde i 1795, og det var netop ved auktionen over hans gods, at Jens Moelberg på sin broders vegne købte den fædrene gård til selveje. Derfor er det nærliggende at formode, at Jens Moelberg kom ind i handelen gennem familien Rindom, igennem mange år en betydelig købmandsfamilie i Ringkøbing. De nærmere omstændigheder er ikke kendt. Jens Moelberg kom i lære på et tidspunkt, da stavnsbåndet endnu var i kraft, så han må være betalt fri.

Med sikkerhed dukker Jens Moelberg op i Ringkøbing i 1793, da han den 15. maj blev gift med Anna Catrine Croner (1774-1847), eneste barn af købmand Jens Simonsen Croner (måske o. 1739-1799) og Bodil Lauridsdatter (c. 1730-1803). Samtidig flyttede han åbenbart ind hos sine svigerforældre. Han var der ikke i mandtalslisten fra januar 1793, men i juli var han der. Samtidig blev han formodentlig kompagnon med sin svigerfar under navnet Croner & Moelberg, for i 1797 overtog han den anden halvdel af forretningen. Navnet Croner & Moelberg ses med sikkerhed fra 1796, og ved overtagelsen af resten af forretningen i 1797 forpligtede Jens Moelberg sig til i fremtiden at handle under det navn. Ved samme lejlighed forpligtede han sig til at give sine svigerforældre aftægt. Det kom ikke til at vare så mange år; Jens Croner døde i 1799 og Bodil Lauridsdatter i 1803.

Den 20. oktober 1806 fødtes Jens Moelbergs og Anne Catrine Croners eneste barn, Ane Bolette Moelberg.

Jens Moelberg døde 14. november 1807, kun 41 år gammel. Dødsårsagen er ukendt, men blandt regningerne til hans bo var et par fra den lokale kirurg, så det er næppe sket pludseligt.

Der var ingen arving til at drive forretningen videre. Alt blev realiseret, med undtagelse af det, enken fik.

Anne Catrine Croner giftede sig næppe igen, selv om der til sidst i skiftet står, at hun havde i sinde at indgå ægteskab med sadelmager Peder Friis. I hvert fald er der ikke fundet andre spor efter et sådant ægteskab, og hun døde som Madam Moelberg i 1847.

Datteren Ane Bolette blev i 1822 som kun 16-årig gift med den 24-årige snedker Jørgen Frederik Fæster, søn af toldinspektør Jens Jørgen Fæster. 16 år var en usædvanlig lav vielsesalder, de fleste var over 25 år, når de blev gift. Den lave alder kunne give mistanke om, at brylluppet var nødvendigt, og det var det måske. 7 måneder senere, den 3. juli 1823, blev Jensine Edvaldine Wilhelmine Fæster født. Ane Bolette Moelberg døde som en gammel dame i 1890.

Det nævntes tidligere, at ifølge skatteligningen var Jens Moelberg en betydelig købmand. Der var flere forskellige skatter, men de vigtigste var en ejendomsskat og en slags indkomstskat kaldet næringstaksten. Denne sidste blev pålignet værdien af den borgerlige næring, handel for Jens Moelbergs vedkommende, men udtrykkeligt ikke formue eller dennes afkast. Denne skat blev ikke betalt af embedsmænd eller andre uden borgerlig næring. I næringstaksten var Jens Moelberg nummer 3 efter købmændene Peder Tang, Christen Strandbygaard og Anna Catrine Rindom.

Som købmand var Jens Moelbergs vigtigste erhverv handel, det var han uddannet i, og det lød hans borgerskab på. I praksis gav et borgerskab dog ret til at drive alle borgerlige erhverv, d.v.s. handel, håndværk, fiskeri, dagleje og delvist landbrug. Man måtte dog kun fremstille brændevin, hvis borgerskabet udtrykkeligt lød på det, men den bestemmelse blev ikke overholdt. Købmænd hørte normalt til en bys overklasse, med indflydelse på bystyret og indehaver af tillidshverv, f.eks. var Jens Moelberg overformynder i 1801, sammen med Christen Strandbygaard.

Ingen af Jens Moelbergs regnskaber og andre papirer er bevaret. Skal man tegne et billede af hans handel, er man henvist til andre kilder, og det vil især sige toldregnskaberne. Fra Jens Moelbergs tid er de bevaret fra 1796 og 1798.1 toldbogen blev optegnet alle varer, der kom til eller blev afsendt fra toldstedet fra eller til udlandet og alt der gik med skib, også indenlandske varer. Der skulle også betales konsumtion af de fleste varer, der blev ført ind i byen, derfor var der 3 » acciseboder« ved byens porte. Af konsumtionsregnskaberne er kun tallene tilbage, ikke hvem der indførte hvad. Stort set kan man altså kun sige noget om den handel, der foregik med skib.

Et andet problem, som det af gode grunde er svært at gøre noget ved, er toldregnskabernes pålidelighed. Man kan ikke på forhånd gå ud fra, at den tids mennesker var ret meget ærligere, end de var nødt til. Jens Moelberg er dog ikke blevet taget i ulovligheder i årene omkring 1800. Men de forekom. En nat i maj 1800 sendte Jens Harpøth en vogn ud gennem Poul Bettenhaus led og ned til fjorden, hvor varerne blev lastet i et skib. Næste dag undersøgte tolderne alle skibe og fandt varerne, bl.a. 76 pund strømper fra Hammerum herred. Jens Moelberg og Poul Bettenhaus var naboer, og begge havde egen udkørsel af byen, men selvfølgelig måtte varer ikke føres ud eller ind ad denne vej uden toldvæsenets viden. Man må regne med, at tolderne var nidkære, for de fik en del af udbyttet som bonus.

Ikke alene skulle varerne fortoldes, en del måtte slet ikke indføres, især for at beskytte dansk produktion. Alligevel var nogle af de forbudte varer mere udbredte end de danske. Forbudte varer var bl.a. visse tekstiler, sukker og bemalet fajance. I Ringkøbing er der fundet skår af blåmalet hollandsk fajance fra omkring denne tid, ifølge oplysning fra Bent B. Anthonisen.

Giver toldregnskaberne ikke den fulde sandhed, så er de den eneste kilde, der giver ensartede oplysninger om alle skibsanløb og alle købmænd. Der er næppe tvivl om, at langt de fleste varer, der udførtes fra Ringkøbing, blev sendt med skib, ligesom de fleste indførselsvarer kom med skib. Landtransport forekom, men blev hæmmet af de lange afstande og de dårlige veje. Der var ikke skibsforbindelse til og fra København hvert år, måske fordi der ikke var varer nok til at fylde et skib. Varer til og fra København kunne så blive sendt over f.eks. Kolding, Struer eller Lemvig og med vogn over land.

Udførslen er lettest at få overblik over, fordi den næsten kun bestod af et begrænset antal landbrugsvarer. I toldbogen fra 1798 er der i vareregistret 14 forskellige udførselsvarer, men 202 forskellige indførselsvarer. Det er ikke altsammen til og fra udlandet; Norge var en vigtig handelspartner og hørte til den danske krone, mens Altona ganske vist hørte til Holsten, men toldmæssigt var udland.

De bevarede toldbøger fra 1796 og 1798 giver altså mulighed for at få et indtryk af handelen i de to år. For nogle varer, bl.a. huder og skind, bruger de to toldbøger dog forskellige mål, så en sammenligning er umulig. Årsagen er, at i 1797 trådte en ny toldlov i kraft - den er også årsag til, at netop de to år er bevaret.

Tabellen nedenfor viser de mængder, der blev afsendt fra Ringkøbing af de vigtigste varer. Til venstre varerne, derefter 2 spalter for hvert år, den ene med den samlede mængde udført fra byen, den anden med Jens Moelbergs udførsel.

Udførsel fra Ringkøbing i 1796 og 1798; samlet udførsel og Jens Moelbergs andel.

Varer                                                                              1796                                                      1798

                                                         i alt      Jens Moelberg                         i alt  Jens Moelberg

Rug              tønde                        7622                          246                        6607                      1125

Byg             tønder                          160                              -                          689                        128

Byggryn    tønder                          117                            20                          262                          66

Smør             pund                     89.018                     15.624                     92.353                   14.112

Flæsk            pund                      76330                        8704                     46.578                      8800

Uld                pund                     10.226                       1360                         3448                        160

Man ser, at visse varer udføres i ret konstante mængder, mens andre svinger meget. Det kan skyldes både svingninger i landbrugets overskudsproduktion og i afsætningsmulighederne; nogle år var det måske mere fordelagtigt for bønderne at afsætte varerne østpå end i Ringkøbing, f.eks. en værdifuld vare som uld. Ringkøbing havde et stort opland mod øst, f.eks. ind til omkring Ikast, og gennem Ringkøbing indførtes varer til handlende så langt væk som i Viborg og Skive.

1790'erne var den periode, som normalt kaldes den »florissante periode«, d.v.s. den blomstrende periode for den danske handel, fordi Danmark var neutralt, mens der ude i Europa rasede de store krige, der fulgte den franske revolution. Denne blomstrende periode endte brat i 1807.

Selv om der ikke er så stor forskel mellem de to år i udførslen af rug, så er der stor forskel på, hvem der udførte. 11796 udførte amtsstuen 4741 tønder, i 1798 intet. Nogle år, bl.a. 1795, blev opkrævet skat i korn, og det indkomne skattekorn blev udført året efter. Ringkøbing amtstue dækkede hele Ringkøbing amt.

Jens Moelberg hørte til de store udskibere, i 1796 var han den største udskiber af smør og i 1798 af flæsk, de to varer med mindst udsving mellem de to år.

Varerne gik til få vigtige markeder. Korn gik især til Norge, skattekornet i 1796 gik til Norge, byg og byggryn gik næsten udelukkende til Norge, smør og flæsk fortrinsvis til Hamborg-Altona, men også til Norge, mens uld især gik til Amsterdam.

Skønt Jens Moelbergs udførsel af smør og flæsk var ret konstant de to år, gjaldt det samme ikke aftagerne. Det ses tydeligt af den følgende tabel, der foruden de to varer også medtager rug.

Jens Moelbergs udførsel til forskellige markeder 1796 og 1798

                           År Rug, tønder                                Smør, pund                                          Flæsk, pund

             DK          N             HA         A             DK          N             HA       DK                N    HA

1796          -         48               96       102                  -       224        15.400           -                  -   8704

1798     150       660             315           -             448     5376           8288       480           5600   2720

Forkortelser: DK = Danmark, N = Norge, HA = Hamborg-Altona, A = Amsterdam.

Købmændene sendte utvivlsomt deres varer derhen, hvor de forventede det bedste udbytte. Af Peder Tangs brevbog ses, at når han skrev til sine forretningsforbindelser, spurgte han til stadighed til prisudviklingen.

Varer til Norge blev som regel solgt fra skibet af skipperen eller en assistent, og det usolgte blev afsat til en lokal handlende. I Hamborg-Altona og Amsterdam havde købmændene faste handelsforbindelser, der både aftog og leverede varer; de var grossister for købmændene i Ringkøbing og andre steder. Men de var ikke kun handelsforbindelse, de var bankforbindelse, der f.eks. sørgede for betaling af de varer, der blev købt i Riga.

Som nævnt er importen langt sværere at overskue, fordi den bestod af mange forskellige varer. Hamborgske købmænd var de dominerende leverandører, men nogle varer blev hentet i Amsterdam, og hvert år var et skib i Riga efter hør og hamp. Den vigtigste import var måske træ fra Norge, men det var toldfrit, og hverken modtager eller last blev opført i toldbogen. I en træfattig egn som den vestjyske var denne import en nødvendighed.

Den tids købmænd handlede med både fine og grove varer. Et lille udvalg skal nævnes: Kaffebønner, anis, rosiner, eddike, salt, grafit, formentlig til ovnsværte, vin, hvedebrød, farvestoffer, vinduesglas, tøndebånd, stenkul, kridtpiber, tagsten, møllesten og røgtobak. De sidste 4 varer kom især fra Amsterdam. De fra udgravninger i byen så velkendte kridtpiber blev indført i store mængder, i 1796 således næsten 15.000, deraf indførte Jens Moelberg 3000.

De indførte mængder af nogle få varer ses i følgende tabel. Tallene for den samlede indførsel omfatter også varer til Holstebro og Lemvig.

Skønt man ville vente et ret konstant forbrug af f.eks. salt, er der store udsving. For nogle varer gælder dog, at mængderne ikke er større, end at det har været muligt at hente dem over land; nogle år var det måske mere fordelagtigt at få varer fra København, der for Østdanmark spillede nogenlunde samme rolle som Hamborg for Vestkysten. Sådanne varer vil normalt ikke blive nævnt i toldregnskaberne. Også en »heldig« stranding kunne påvirke indførslen. I 1801 strandede f.eks. et skib på vej fra Hamborg til Bergen med bl.a. 400

Indførsel til Ringkøbing i 1796 og 1798; samlet indførsel og Jens Moelbergs andel.

Varer                                                                              1796                                                      1798

                                                         i alt      JensMoelberg                         i alt   Jens Moelberg

Kaffebønner pund                        1900                          100                        2676                        200

Kommen       pund                        2644                          500                        2820                        100

Vin                ankre                        58½                              4                            83                            4

Salt             tønder                      349½                        46½                          200                          27

Hør                pund                     50.571                        5873                     46.024                      6056

Grøn sæbe tønder                              7                              2                            15                            4

Eddike          ankre                        38½                              7                            64                          10

Stenkul       tønder                          792                         144                           249                          72

pund mandler, langt mere end Ringkøbings normale årlige indførsel.

I det hele taget kunne strandinger spille en betydelig rolle, men de har været en uforudsigelig indførsel. Måske de betydelige mængder træ var det vigtigste strandingsgods, det kom ind både i form afskibe og deres eventuelle last og som løst inddrevet gods. Træ blev på auktionerne typisk købt af folk fra oplandet, mens købmandsvarer blev købt af købmænd fra Ringkøbing eller andre købstæder. Ved den netop nævnte stranding var Jens Moelberg ikke blandt de store købere, men han købte f.eks. 1 dusin knive, 4 stykker klæde å 50 alen, 4 tønder brændevin med i alt ca. 4501 og 1 pund cochenille, et rødt farvestof.

Jens Moelberg brændte også selv brændevin, han var blandt de store brændere, men formodentlig fremstillede omkring 1/5 af byens husstande selv brændevin.

Købmænd virkede ofte også som bank. De gav kredit i handel, men de lånte også penge ud uden forbindelse med handelen, ofte med pant i fast ejendom. I 1801 havde Jens Moelberg 5705 rdl. udlånt, vel at mærke tinglyste udlån; det svarer til værdien af den største gård i Ringkøbing. Låntagerne boede i og omkring Ringkøbing, den fjerneste i Ikast. Ved sin død i 1807 havde Jens Moelberg kun 3260 rdl. udlånt. Årsagen var måske uheld i handelen, for i sine sidste år måtte han selv udstede obligationer på betydelige beløb til sine handelsforbindelser i Hamborg og Amsterdam. Den lovlige rente var 4%.

Jens Moelbergs købmandsgård lå i Østergade overfor Christen Husteds købmandsgård, svarende til de nuværende numre 32, 34 og 36. Gården var på i alt 79 fag og rummede bl.a. 2 lejligheder. Den ene var på 214 kvm. og blev uden tvivl beboet af Jens Moelberg fra hans overtagelse af forretningen. Den anden var på 51 kvm. og blev måske beboet af kartemageren, der var ansat ved kartefabrikken. Denne fabrik havde til huse i et gavlhus, idag nummer 36, og var på 43 kvm. Det nuværende hus er formodentlig det oprindelige, men med bindingsværk erstattet af grundmur og stråtag med tegltag. Denne ombygning kan udmærket være foregået gradvis, og i så fald er gavlen sikkert først blevet grundmuret. Siden er huset også blevet forlænget mod øst.

Fabrikken var grundlagt i 1794 af Croner & Moelberg og Christen Husted, hver med en halvpart. De fik hver halvdelen af produktionen at afsætte. Fabrikken lejede huset af Croner & Moelberg. 11801 hed kartemageren Anders Christensen Faurby og var fra Lem. Fabrikken beskæftigede også 10 fattige børn. At lave karter lyder som en indlysende ide i en egn med stor hjemmeproduktion af tekstiler. Den årlige produktion lå på 60-80 dusin par. Karter blev tidligere, og blev det i nogen grad stadig efter fabrikkens start, indført fra Amsterdam. 11796 udførte Jens Moelberg 2 dusin til Norge, men ellers blev de solgt lokalt.

Købmandsgården omfattede også 87 kvm. pakhuse, foruden uopmålte bygninger til landbrug. Desuden var der en tømmerplads. I Øster Meldgade, nu Mellemgade, havde Jens Moelberg 36 fag hus langs gadens vestside, svarende til numrene 13,15,17 og 19 i dag. Der var en eller 2 udlejningslejligheder på ialt 45 kvm., et pakhus på 245 kvm. og en uopmålt vognport. Her flyttede Jens Moelbergs enke ind efter hans død.

I Øster Meld Strandgade, nu Smedegade, havde Jens Moelberg et hus på 16 fag med 5 lejligheder på hver 26 kvm. i gennemsnit, svarende nogenlunde til nutidens numre 14, 16, 18 og 20. Jens Croner havde før sin død udtrykt ønske om, at huset skulle indrettes til fribolig, og Jens Moelberg og Anna Catrine Croner førte hans ønske ud i livet ved et gavebrev af 26. juni 1804. Det blev stiftelsen Croners Legathus, der virkede som fattighus og blev administret af Fattigkommisionen.

Jens Moelberg havde også aktier i byens største industri, tobaksfabrikken. Den var oprettet i 1787 af alle købmændene, og indtil den næste fabriks oprettelse i 1805 var alle byens handlende aktionærer. Hvervet som bogholder gik på skift, i 1801 var det Jens Moelberg og derfor ham, der stod for købet af tobaksblade og -stængler. De blev især købt i Hamborg, men også i Riga, Fredericia og ved strandingsauktioner.

Som de andre købmænd i byen drev Jens Moelberg også landbrug. Ved skiftet efter hans død var der en besætning på 4 heste, 5 køer og 2 stude, mens der hverken omtales får, svin eller fjerkræ. En købmandsgård havde et betydeligt behov for transport, og købmændene drev også vognmandsvirksomhed, så man kunne godt have ventet flere heste.

Den tilhørende landbrugsjord var spredt. I 1797 ejede han 24 tdr. land i bymarken, spredt på 10 forskellige steder, det største samlede areal var 7,3 tdr. land. Han lejede desuden 4,5 tdr. land af byens jord i Nørrekær og Vesterkær. De spredte jorder var typiske for bymarken, der var delt op i omkring 630 agre, der frit kunne handles og dyrkes. Der var intet dyrkningsfællesskab, enhver kunne gøre, som han ville, blot det ikke generede andre. Det betød især, at dyr skulle holdes indhegnede eller tøjrede.

Jens Moelberg havde ingen af byens enge, men i 1797 havde han i stedet 3 parceller i Hee, 2 i Rindum og 1 i Stauning. Enge var nødvendige, for høet var en betingelse for husdyrhold, og deres gødning bestemte, hvor stort et areal man kunne dyrke. Desuden kunne der ofte skæres klyne i engene, det var det vigtigste brændsel i byen.

I 1807 havde Jens Moelberg flere ejendomme uden for byen. Et stykke med ager, eng og hede var købt fra Storgård i Rindum; han havde en ejendom i Kytterup i Ulfborg og en i Lambæk i Lem, som han havde måttet tage som panthaver.

Overtagelsesdokumentet fra 1797 oplyser også, at Jens Moelberg havde anparter i skibe. Efter toldvæsenets opfattelse var kun få skibe hjemmehørende i Ringkøbing tolddistrikt, for de regnede med skipperens bopæl. Efter den metode var der 3 hjemmehørende skibe i 1798 og 2 i 1801, idet deres skippere boede på Klitten. De fleste skibe, som folk i Ringkøbing havde anparter i, var fra Fanø, og de fleste skibe, der besejlede Ringkøbing, var fra Fanø. 11797 stiftede flere købmænd i Ringkøbing et grønlandsk selskab, der købte 2 skibe hjemmehørende på Fanø, til fiskeri og sælfangst i Ishavet. Jens Moelberg havde en halv aktie. Projektet blev ingen succes, skibene blev solgt i 1800. De to skibe kan ikke have været i Ringkøbing, deres tonnage var 77 og 71 kommercelæster. Dette mål udtrykte både skibets lasteevne og rumfang, f.eks. kunne et skib medføre omkring 40 tønder korn pr. kommercelæst. De to anparter, som Jens Moelberg ejede i 1797, var Vi af smakken »Caroline Mathilde« på I6V2 kommercelæster, skipper Simon Bollerup fra Holmsland, og % af smakken »Det gode Haab« på 13 kommercelæster, skipper Peder Bank fra Holmsland. En smakke var et tomastet skib. De hørte til de større skibe, der kom til Ringkøbing. Det største, der omtales i toldregnskaberne, var på 19 kommercelæster. Større skibe kunne ikke passere indsejlingen ved Nymindegab. Skibene var af vadehavstype med flad bund og sidesværd i stedet for køl.

De vanskelige besejlingsforhold har gennem tiderne givet anledning til flere forslag til forbedring. Således foreslog i 1798 4 købmænd en forbedring af indsejlingen ved Nymindegab, blandt dem Jens Croner og Jens Moelberg. Efter debat og flere forslag blev det i 1802 opgivet at gøre noget, fordi det ville blive langt dyrere end ventet.

Ringkøbing havde ingen havn, så lastning og losning måtte foretages ved hjælp af pramme, de såkaldte føringsbåde. Siden 1733 fandtes et laug med 8 sådanne både, de var dog ikke ene om arbejdet, også skibenes egne joller deltog. 11797 ejede Jens Moelberg en føringsbåd og i 1801 ses, at hans gårdskarl Peder Bank førte den. Han må ikke forveksles med skipper Peder Bank.

Jens Moelberg døde den 14. november 1807, og samme dag indfandt skifterettens folk sig for at begynde behandlingen af boet. Den 27. november begyndte registreringen af boet, og samme dag blev købmand Poul Bettenhaus udpeget som værge for enken, mens tømrer m.m. J.C. Weber blev barnets værge. Enlige kvinder skulle have en værge. Over 7 dage blev stort og småt i boet noteret og vurderet, i alt over 2500 numre. Købmandsvarerne blev solgt ved auktion 15. december og købmandsgården 21. december. Den blev købt af Jan Husted, en broder til Christen Husted overfor og Henrik Husted og Christen Høj Husted på Torvet. Skiftet blev først endeligt afgjort den 7. november 1812, 5 år efter Jens Moelbergs død. Overskuddet på 10.240 rdl. blev ligeligt fordelt mellem enken og barnet. Enken fik en del af sin andel i form af et hus i Mellemgade og nogle ejendele. Hvad pengene egentlig var værd er vanskeligt at sige, det var midt i den pengemæssigt mest urolige tid, der førte frem til statsbankerotten det følgende år.

Mål og vægt; der kan være usikkerheder, fordi nogle måleenheder fandtes i flere størrelser:

Pund                                500 gr.

Alen                                62,8 cm.

Tønde korn                                1391. Tønde grøn sæbe antagelig samme størrelse.

Tønde kul                                 1701. Tønde salt samme størrelse.

Anker vin                                 ca. 38 1. Anker eddike samme størrelse, men begge usikre,

                                da de kan være i eksportstedets mål.

 

Litteratur og kilder

Carl Lindberg Nielsen: Ringkjøbing købstads historie. Ringkøbing 1943-64.

P.N. Frost: Beskrivelse over Kjøbstaden Ringkjøbing. Borris 1817, optr. Ringkøbing 1922.

Folketælling 1801 i Ringkøbing lokalhistoriske arkiv (kopi).

Brandtaksation 1801 i Ringkøbing lokalhistoriske arkiv (kopi).

Ringkøbing kirkebog i Ringkøbing lokalhistoriske arkiv (kopi).

Hover kirkebog i Ringkøbing lokalhistoriske arkiv (kopi).

Ringkøbing skifteprotokol i Ringkøbing lokalhistoriske arkiv (kopi).

Alfred Kaae's forarbejder til Hoverbogen i Ringkøbing lokalhistoriske arkiv.

Skøde- og panteprotokol for Ringkøbing i Landsarkivet i Viborg.

Forskellige papirer fra Ringkøbing byfogeds arkiv i Landsarkivet i Viborg.

Forskellige papirer fra Ringkøbing rådstuearkiv i Landsarkivet i Viborg.

Toldregnskaber i Rigsarkivet i København.

 

1986

OKTOBER

1. »Musik og Ungdom« har fået ny formand. Det er lærer Mette Strange Hansen, Lem, som afløser musiklærer Pia Dahl. * I Guldalderklubben hørte 90 medlemmer Sigfred Aagaard fortælle om og læse op af Kaj Munks værker. * Der har været licitation over Boligforeningens nye 22 boliger. Det er boliger i den lille størrelse. * 2. Komiteen, der arbejder for et medborgerhus, viser lørdag eftermiddag i Rådhushallen, hvad et sådant kan bruges til. Hanne Bojen er ny forretningsfører for Bixen. Forretningen vil stadig fortsætte med kvalitetstøj og brugskunst. * Det store modeshow i Vesterhavshallen præsenteredes i aftes. De lokale handlende, der er med hvert år, var der selvfølgelig også. Underholdningen var overvældende kraftig musik og sang af 3 af Bakkens sangerinder. Showet må nærmest betegnes som et tilløbsstykke. * Operation dagsværk skal have høring i morgen på gymnasierne. Der er delte meninger om det formålstjenlige. Pengene ved arbejdet skal gå til Nicaragua's skoler, hvor man lærer børnene at regne med håndgranater og maskinpistoler. * Byrådet fastsatte ved budgetmødet skatteprocenten til 16,7. Det er 0,8% forhøjelse. Trods dette er skatten en af de laveste i landet. * Specialforretningen på Herningvej i barnevogne og babyudstyr lukker. * 3. Der er stor efterspørgsel efter de lette kollektivboliger i haven ved Aldershvile og i den gamle dommerhave ved Toften. Der var 49 ansøgere til de 15 lejligheder. * 4. Ringkjøbing har landets laveste amtsskatteprocent. Den er uændret fra i år til næste år 8,4%. * Dansk Arbejde og Ringkjøbing Amts Dagblad har haft en konkurrence om kendskab til danske produkter. 139 havde indsendt besvarelse, men ved udtrækningen af præmierne måtte der trækkes 18 forkerte inden den første rigtige kom. Alfred Kristiansen, Lem, fik 1. præmien, 2 højttalere og Karen Jensen, Gammel Sogn, fik 2. præmien, en ismaskine. * Politiet prøver at finde 15 m/k, der er villige til at gøre en frivillig indsats i Civilforsvarets ordenskorps. Der skal bruges 27 frivillige befalingsmænd i kredsen, men foreløbig er kun 9 uddannet. * 6. Man kan være tilhænger - eller det modsatte af EF. Men en kendsgerning er det, at der hvert år gives mange penge fra EF til Ringkjøbing amt. Alene til amtets landbrug er der tale om millionbeløb. * Den nye alkoholkonsulent for Ringkjøbing og Holmslands kommuner, Peter Worm, søger onsdag aften at få startet en A-ring i Ringkjøbing. * Rideklubben har holdt åbent stævne og 40 heste med ryttere var mødt op fra nabobyerne Skjern, Lemvig, Spjald og Videbæk. 140 starter blev gennemført uden uheld. De lokale ryttere beholdt pokalen. * Omtrent 300 besøgende var lørdag eftermiddag i Rådhushallen for at se arrangementet vedrørende et medborgerhus. * Der blev til Flygtning 86 indsamlet 122.000 kr. her i byen. * Festgudstjeneste i Rindum Kirke, hvor der foruden sognepræsten bliver medvirken af to unge fra den kinesiske præsteskole i Hong Kong. Efter gudstjenesten er der festligt samvær for alle i ROFI-hallens anneks. * 7. 29 elever og lærere fra 3.g, Ringkjøbing Gymnasium har været på tur til Færøerne. De var rundt på nogle af øerne og var efter hjemkomsten enige om, at det havde været en stor oplevelse. * Boghandler Peter Holm, Algade, opretter et serviceværksted for kontormaskiner i forbindelse med forretningen. * I sommertiden er der i byens pengeinstitutter vekslet valuta for ca. 56 mill. kr. * 8. Ringkjøbing amtskommune indbyder til konference om miljøundervisning. * Vanføreforeningen har, med ca. 100 deltagere fra Skjern, Tarm, Videbæk og Ringkjøbing, været på tur til Spanien. Deltagerne havde ikke lovord nok for de 12 hjælpere, der var med på turen. Det var 17. ferietur til Syden. * Mona Bjerre fra Thisted åbner på lørdag en broderiforretning i Østerport. Der skal forhandles broderier fra Håndarbejdets Fremme, dansk kunsthåndværk og håndlavede oksebenssmykker. * Til høstfesten på Rindum Plejehjem var der 125 deltagere, pårørende, personale og medlemmer af støtteforeningen. * 9. Bay-Jørgensens udenbys projekter udvides stadig. Foruden det store projekt på Møn har han haft en stor udvidelse af Mogenstrup Kro ved Næstved. Det store projekt til 25 mill. kr. skulle bringe kroen på linie med de bedste hoteller i København. * Den lokale kunstner David Saks udstiller i Café Victoria keramikrelieffer og linoleumsgrafik. * 10. I et øde skovområde ved Hover er der fundet over 1000 kr. i gamle 1- og 2-kronestykker. Fundet er overgivet til kriminalpolitiet. * Ved licitationen over det store sygehusbyggeri til 20,1 mill. kr. blev murerarbejdet overdraget til Ole Noesgaard og EL-arbejdet til fa. C. Wiese, begge Ringkjøbing. * 11. Mødet på Alkjærskolen på tirsdag tegner til at få overvældende deltagelse. Allerede nu er 280 tilmeldt. På mødet skal de unges forbrug af narkotika drøftes. * Alle 3.g'erne på KG skal i weekenden til udlandet. Musikgrenen tager til Ungarn, nysproglige til Berlin, biologerne til Norge og fysikerne til London. * Placeringen af en tennishal, der har været drøftet i flere år, er nu endelig vedtaget, placeringen er ved Kongevejen. * 13. 6950-gruppens udstilling var i år smukkere og mere enkelt end tidligere. Der var mange mennesker til ferniseringen, hvor der også var musikalsk underholdning. * Nordsøværftet har fået ordre på 2 coastere i Standard 1599-serien. * 14. Der er nu enighed blandt fiskerne om, at saltpromillen i fjorden gennemsnitlig skal være 10.»Landboforeningen for Ringkjøbing-Ulfborg-egnen holder møde på Hotel Ringkjøbing onsdag aften. Emnet er kvægdrift. * Ungdomsskolen får nyt blad - Dillen -. Det er skrevet af unge på journalistkursus. * Den kommunale dagplejeordning i kommunen har udvidet dagplejepladserne fra 350 til 400. * I aften er der møde på Borgen, hvor Ole Christensen fra Diakonhøjskolen i Århus taler om, hvad KFUK og M er. * Folketingets miljøudvalg har taget sagen om slusepraksis i Hvide Sande op. Der vil blive møde med udvalget dg trafikminister Frode Nør Christensen. Udvalget vil kræve øget vandudskiftning i fjorden. * 15. Skolernes Motionsløb, der er landsdækkende, får 500.000 børn fra 2000 skoler med i løbet. Alle kommunens 14 skoler er med i arrangementet. * Årets Ringkjøbingplatte er nu i handelen. Motivet er denne gang den gamle fine politistation på Kongevejen. Det er Bollerups Boghandel, der udgiver platten. * Klubhuset for Rindum Sogne- og Ungdomsforening er færdigt og indvies på lørdag med reception om formiddagen og åbent hus om eftermiddagen. * 16. Den nye direktør for Fjordgården er nu antaget. Det blev den 36-årige Poul Jacobsen, der de sidste 11 år har været inspektør og daglig leder af Hotel Skagen. * Teaterforeningen har for fuldt hus haft Shakespeares »En Skærsommernatsdrøm« på programmet. * Mere end 100 deltagere hørte i aftes valgmenighedspræst Per Fiskers foredrag om Kristen Kold. Det foregik på Vestjyllands Højskole. * Fotohandler Botha Jørgensen kom til byen for 50 år siden. Egentlig var han musikdirektør i begyndelsen, men efterhånden blev det en musikforretning, nu en fotoforretning, der drives af sønnen Erwin. Alt i alt 50 år som forretningsdrivende, der fejres på behørig måde med reception. * Byrådet vedtog i aftes, at der fra 1. marts 1987 bliver aftensygeplejeordning. Der bliver vagt fra kl.15 til 23.30. * 17. Strandgården er åben i efterårsferien. Noget nyt er køkkenet, hvor det gamle komfur er sat på plads og gamle køkkenredskaber udstillet. * 20. Isenkræmmer Hannah Lange er efter længere tids sygdom død i en alder af 68 år. Hun har i 40 år drevet forretning sammen med sin mand isenkræmmer Valdemar Lange. Hun mistede ham for 8 år siden og var derefter drivkraften i forretningen. Datteren Bente er med i familieforetagendet og sønnen Jørn leder sportsforretningen i Torvegade. Datteren Jette bor i København. * Et kraftigt tordenvejr drog mandag morgen hen over byen. Hos familien Slyk, Herningvej 69, slog lynet ned gennem taget og slog også hul i en mur. Lyssignalet på hjørnet af Herningvej og Nørredige blev også sat ud af funktion. * 21. Tændpibemøllerne lader til at være en god investering. Driftsleder Charles Reimers oplyser, at møllerne den sidste måned har produceret ca. ½ mill. kilowatttimer til Vestkraft. Det skulle betyde en indtjening på trekvart mill. kr. * Byrådet har lovet at lytte til de unge, der er i færd med at oprette et Ungdomsråd. * Lions Julelotteri har i år modtaget flere gevinster en nogen sinde tidligere. * 22. Aktiespilllet 86 har sluttet første runde. 1. præmie fik Alice Lund, Ringkjøbing. * Danmarks Civile Hundeførerforening i Ringkjøbing har i denne sæson haft 14 forskellige hunde i konkurrence. De hjembragte 15 polaler. * Aiesac, der er en upolitisk studenterorganisation for udveksling af unge prøver i disse dage at rette et fremstød mod virksomheder i Ringkjøbingområdet. Meningen er, at bygge bro mellem erhvervslivet og læreanstalter. * 23. AOF's rullende databus kommer til byen. Den skal give oplysning om den nye teknologi, så folks »dataskræk« kan aflives. * På et møde med Kystinspektoratet, Amtskommunen, Ringkjøbing- og Holmslands kommuner og Ringkjøbing politi blev der lavet et stormflodsberedskab, der dækker Holmsland og Ringkjøbing kommuner. Efterårsstormene har de sidste år været uhyggelige for de vestjydske kommuner. * 24. Handelsforeningens efterårsferiearrangement med børnemarked på Torvet blev en god handelsdag for de små. På trods af vejret - solen var dog fremmme i glimt - var der hele vejen rundt om Tbrvet opstillet små handelsboder, hvor voksne og børn mødte op i et betydeligt antal for at kikke og købe. Der var tilmeldt 70 boder. Der kunne bl.a. købes kaffe med boller og små chokoladekager, vinterfoder til fuglene var heller ikke glemt. En konkurrence manglede heller ikke. Den gik ud på, at fremstille den bedste sprællemand eller -dame. * En tidligere Vestaschef, Peter Carreras, har startet et firma her i byen, under navnet Carreras Internationale Marketing & Financial Service. Han har tidligere været direktør i et schwezisk leasingselskab. Hans hustru Birte (Krebs Hansen) er bankuddannet i Landbobanken. Parret flyttede til Danmark i 1984. * En sandfærdig historie. En mand kunne ikke forstå, hvorfor det svandt så hurtigt i brændestablen i baghaven. Han udhulede da en brændeknude og puttede en jagtpatron i den. 2 dage senere sprang naboens kamin i luften. * De 2 skoleelever, der vil starte en afdeling af Greenpeace, havde stort held med salg fra en bod på Torvet. Selv om det regnede det meste af tiden fik de solgt for 2500,00 kr. af deres miljømateriale. * 25. I dag åbner Ringkjøbing Firmamesse 1986 i ROFI-Hallen. Hallen er omdannet til en cowboyby. Man bliver forlystet med Countryshow, modeshow o.m.a. * Indkørslen til byen ad Herningvej har nogen forviring med fartskilte. Først 70 km, så 50, igen 70, 70, og endelig 50. * 27. Med beklagelse hører man, at 300 laks i Skjern å er dræbt ved lynnedslag. Lakseredningen er dermed sat 2 år tilbage. * Firmaidrættens messe i ROFI-Hallen blev en overvældende succes. De 2 dage havde besøg af 5000 mennesker. Blandt de meget besøgte boder var Hvidbergs arbejdende bageri, og instrumenterne fra John Godtfredsen fra Videbæk. Mange forlystede de besøgende med deres kunnen og musikalske talent. * Overskuddet blev opgjort til 50.000 kr. * 28. Ringkjøbing Garden er eftertragtet mange steder, i løbet af året har den været ude til 38 arrangementer. Det er flot af en garde, der kun er 12 år gammel. * Nordsøværftet afleverer og prøvesejler i dag fragtskibet Nordland Saga. Det er bygget til partsrederiet Amalie III i Holte. * 29. Den lokale afdeling af Dansk Beklædning- og Textilarbejderforbund har i aften møde på Hotel Fjordgården. Syerskernes arbejdsmiljø er emnet, og taler er Frits Lebahn ergonom fra Arbejdstilsynet. * Ford, Ringkjøbing, bruger et millionbeløb til udvidelse og ombygning. Firmaet har netop taget en ny 800 kwm. stor udstillingshal i brug. * Rebekkalogen »Klitrosen« har i dag fødselsdag og i den anledning bliver der uddelt gaver til humanitære formål. Gaverne bliver overrakt af logens overmester Emilie Pedersen. * Som et lyspunkt i fjordforureningen er det, at fjorden er sluppet for iltsvind, der har ramt store dele af de indre farvande. * 30. Kommunens 2300 unge skal vælge medlemmer til ungdomsrådet. Der var indbudt til høring på Ringkjøbing Gymnasium, men deltagelsen var ikke overvældende. Kun 20 unge deltog. * Byrådets udvalg for teknik og miljø havde på mødet i går et udkast til rapport om orientering vedrørende et eventuelt naturgasfyret kraftvarmeværk. * Til adjunkt Knud Nørby's foredrag om gensplejsning i landbrugets og medicinens tjeneste var der kun 12 tilhørere. * 31. Trafikminister Frode Nør Christensen besøger i dag byen. Med amtsborgmester Anton Kristensen drøftede han sluseafvandingen i Hvide Sande og kystsikringen ved Fjand og Fjaltring. Thorsminde og Kystinspektoratet i Lemvig blev også besøgt. * 4H vil i samarbejde med kommunale myndigheder være med til at gøre Danmark ren. En stor del af medlemmmerne vil gøre rent langs grøfter og vandløb, i skove og på torve og pladser. Papir, plastik, glasskår og gammelt jern vil blive indsamlet. * Tandlæge Bent Andresen er død i en alder af 54 år. Han kom til Ringkjøbing i 1963 og fik stillingen som klinikchef ved skoletandplejen. Hans daglige arbejde var ham en fornøjelse, og han lærte forældrene betydningen af tandbørstning og mundhygiejne. I fritiden havde han mange gøremål bl.a. slægtshistorie, som senere gik over til lokalhistorie. Det er hans fortjeneste, at der i 1972 blev oprettet et lokalhistorisk arkiv her. Nævnes skal også, at han var bestyrelsesmedlem i Museet og Byens Forskønnelse og skatmester i Sct. Georges Gildet. * I morgen holder SiD åbent hus, hvor de præsenterer nybyggeriet på hjørnet af Holmegårdsvej og Byskellet. * Ligeledes er der åbent hus hos Ford lørdag og søndag.

Bryllup: 11. Susanne Vestergaard, Ringkjøbing, og Henri Heijkoop. * 18. Kari Kilde, Ringkjøbing, og Jørgen Hansen, Åbenrå. * 22. Mona Hansen, Ringkjøbing, og Per Madsen, Aulum. * 24. Sonja og Kaj Mortensen, begge Ringkjøbing. * 25. Randi Nielsen og Bruno Kjeldgaard, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 28. Leif Nilsson og hustru Irma, Damtoften 27. * 29. Jens Nielsen og hustru Margit, Damtoften 12.

Guldbryllup: 16. Frede Koue Jensen og hustru Clara, Kronager 3. * 18. Ferdinand Jensen og hustru Dagmar, Ringkjøbing Plejehjem. * 29. Vilhelm Jensen og hustru Martha, Alkjærparken 27.

Fødselsdag: 10. Chauffør Søren Chr. Sørensen, Brogårdsvænget 53, 50 år. * 11, Richardt Pedersen, Enighedsvej 15, 60 år. * 12. Henny Jacobsen, Damtoften 13, 60 år. * 26. Mary Clausen, Søndergade 9, 60 år. * 29. Registreret revisor Fr. Niels Jensen, Fjordvang 2, 70 år.

Jubilæum: 1. Birgit Busk Jensen, 25 år ved Ringkjøbing skole. * 3. Formand Jakob Sørensen, Mågevej 23, 25 år ved Nordsøværftet.

Døde: 10. Inger Fomsgaard. * 13. Margrete Urup Hansen. * 18. Hannah Lange. * Thorvald Møller. * 23. Jens A Kjer. * 24. Ernst Uhre Christensen. * 29. Johannes Buhl. * Thyra Krogh. * 30. Bent Karstoft Andresen.

 

NOVEMBER

1. Vicebrandinspektør Kristian Søndergaard har i dag været brandmand i kommunen i 25 år. Det blev fejret med vin og kransekage på teknisk forvaltning. En taler mente, at det nærmest måtte betragtes som et 75 års jubilæum, da det meste af tiden havde været et 24 timers job. * Der var fest, stemning og masser af pokaler og medaljer da Ringkjøbing. IFs forskellige afdelinger fredag aften markerede, at sommerhalvårets aktiviteter er så godt som sluttet. Mere end 300 deltog i festen. * Den nye filialdirektør Peter Mikkelsen tiltræder i dag i Jyske Bank. Dette markeres med en reception. Mange kom for at byde velkommen. * Museet præsenterede ved et møde årets fund. Museumsdirektør Aarup venter endnu flere, da man er begyndt udgravningen i »Marens Mav« og er stødt på en brolægning. * Nordsøværftet søsatte i går nybygning nr 184. Skibet blev navngivet Arktis River og er bygget til Erhvervsinvestering K/S Tåstrup. Det har en topfart på 11,5 knob og en dødvægt på 2500 tons. * Roklubben stryger i dag standeren. Man er godt tilfreds med sæsonen. Resultatet med 20.000 km roning er tilfredsstillende. Klubben fik i år endnu et danmarksmesterskab i langturskaproning. * Helle og Tommy Simonsen har åbnet Inter Sports Forretning på Østerport. * 3. Ringkjbing Boligforening har holdt licitation over 10 kollektivboliger, der skal opføres ved Rindum Plejehjem. Kun EL-arbejdet gik til en lokal håndværker. Det blev firmaet Jens Byskov, der fik arbejdet. * Firmaet Carl Wiese, Nørregade, har udvidet forretningen med det dobbelte areal. * SiD havde i lørdags åbningsreception i det nye hus på Byskellet i Rindum. Mellem 400 og 500 benyttede sig af invitationen. * 4. Asfaltfirmaet Phønix lagde mandag asfalt på det meste af den nye cykelsti på Herningvej. * 5. Psykiateren Jens Thimmer, der tidligere har været ansat ved psykiatrisk afdeling på Herning Sygehus, har købt Kristian Holms praksis og nedsat sig i byen med klinik i Østergade. * 6. Ved Sparekassens møde i Vesterhavshallen oplyste direktør K. Møller Nielsen, at indskuddet ved udgangen af september var 137 mill. kr. * Eleverne på Handelsskolen har med stor iver deltaget i forberedelserne til et modeshow, i samarbejde med 8 af byens forretninger. Et eventuelt overskud skal gå til en studierejse. * 7.1 anledning af Rindum Skoles 75 årsdag blev 400 børn budt på kagemand og sodavand. * 8. Fjordgården indbyder til en dejlig aften, hvor der foruden middag bydes på optræden af den dygtige Ringkjøbinggruppe Kvarts. Det er Flemming og Nanna Nordenhof og Lene og Jens Ole Blak, der giver revynumrene. * Byrådet skal med en tillægsbevilling på 135.000 kr. være med til at skaffe Nordsøværftet en større bedding. * Erhvervschef Jens Laustsen er engageret som foredragsholder på Ringkjøbing skole. Det er klasserne, der er ude i praktik, som skal have forhåndsviden om erhvervene. * 5 elever fra Alkjærskolen kvalificerede sig til danmarksmesterskab i skoleskak. Dette afgøres i Odense sidst i måneden. * Direktør i Landbobanken Poul Jørgen Madsen er med øjeblikkelig virkning fratrådt sin stilling. I offentliggørelsen efter eget ønske. * Operation Dagsværk gav 23.000,00 kr. til Nicaragua. * 10. Japangymnasterne fra Ringkjøbingegnens og Skjernegnens Hovedkredse havde ved deres opvisning i Højmark-Hallen lidt mere end fuldt hus. Hele programmet varede 1 1/2 time, og de høstede absolut berettiget bifald. * Radio Ringkjøbing har udover en kassekredit fra kommunen fået tilsagn om 80.000 kr. til indkøb af udstyr. P & T har tildelt radioen 89,4 Mhz frekvens. * Fællestillidsmand for det tekniske personale på Ringkjøbing Amts Dagblad Niels Jørgen Jakobsen er valgt til formand for Dansk Typograf Forbunds Ringkjøbingafdeling. * 12. På informationsmødet i Radio Ringkjøbing i går meldte 24 sig frivilligt til arbejdet. * Amtsrådet bevilgede på mødet i går 14 mill. kr. til en ny bygning, så miljøafdelingen får bedre arbejds- og lokaleforhold. * Direktør Sven Møller er død i en alder af 56 år. Efter en revisoruddannelse kom han i slutningen af 50erne hjem i firmaet, som bedstefaderen N. N. Møller havde stiftet. Sven Møller var formand for de danske Mercedesforhandlere og ejer af rutebilfirmaet Karstoft Rutebiler. Han var en dynamisk forretningsmand med mange gode ideer og mange offentlige hverv. * 13. Vicepolitimester  Mogens  Osborg bliver  den  nye  mand på  formandsposten i Danmarks Naturfredningsforenings lokale komite. Osborg afløser Sigfred Madsen Velling. * Byrådet godkendte i aftes en ny lokalplan til erstatning for den plan, der vedtoges for 7 år siden for byudviklingen på et areal nord for Kirkevej og øst for Holstebrovej i Rindum. * Den danske Saxofonduo, Jørgen Bove og Per Egholm, var en sprudlende musikalsk oplevelse, da de gav koncert på Ringkjøbing Gymnasium. Man konstaterede, at der bestemt ikke var noget støvet ved klassisk musik. * 14. Sparekassen SDS lukker d. 21 nov. sine lokaler i Fjordcentret. Personalet flytter ind til hovedkontoret på Tbrvet. * Poul Garling, kendt fra gruppen 6950, Ringkjøbing, udstiller 20 malerier af gamle sejlskibe i Bit Kjeldsens klinik på Enghavevej. * Byens Taxi er et nyt navn i gadebilledet. Det er Kurt Henrik Vinkel, der har overtaget John Noesgaard Pedersens bevilling og vogn. * Peder Midtgaard har 500 fugle fordelt på 100 forskellige arter fra den sydlige halvklode. Han startede sin hobby, da han var 10 år. * 15.1 Ringkjøbing Amt er 21000 portioner blod undersøgt for AIDS, endnu har man ikke fundet nogen smittekilde. * Konservativ Ungdom siger nej til et ungdomsråd med kun 17 medlemmer. De vil arbejde på et helt nyt valg. * De 35 møller i Tændpibe Møllepark er så smukt et syn, at mange lægger vejen om ad Velling for at se dem. * 17. Ringkjøbing Rideklub havde i weekenden ridestævne, hvor der for første gang var åbent for handicappede og begyndere. Der var 26 deltagere. * Distriktsforeningen af meninghedsrådsmedlemmer for Ringkjøbing provsti havde med 80 deltagere efterårsmøde i Rindum. Efter gudstjeneste var der møde i sognegården, hvor lektor Erik A Nielsen, København holdt et spændende foredrag over emnet: Skal vor gudstjenesteform ændres. * Der var fuldt hus, da den tidligere Vestasdirektør Birger T. Madsen holdt åbningsreception i sit nye firma, Birger T. Madsen Consulting, Nygade 16. Han satser på idéudvikling for erhvervslivet. I øjeblikket arbejder han med et projekt med fælles markedsføring i Vesteuropa for vindmøllefabrikanter. * Rindum Plejehjem holdt lørdag for første gang åbent hus med salg af håndarbejder. Der var stor spænding om besøget, men det var tilfredsstillende stort. Der var en omsætning på 9600 kr. Overskud herfra vil gå til handicapbussen. * 17. Ringkjøbing amtskommune var lørdag vært for det årlige sportsstævne for ansatte ved kommunerne i amtet og amtskommunen. Der var 300 deltagere, der dystede i forskellige discipliner. * 18. Rindum SU har fra BRF-fonden modtaget 5000 kr. Fonden støtter bl.a. foreningsbyggeri. Rindum Sogne- og Ungdomsforening har netop nu fået foreningens klubhus ved ROFI-Hallen færdig. * Sygehuset er nu begyndt at tappe blod om aftenen på grund af, at mange ikke kan afse tid til tapning om morgenen eller formiddagen. * 19. Ringkjøbing Garden, som byen med rette er stolt af, opfordrer til at være støttemedlemmer. Gardens instrumenter er dyre, og i øjeblikket mangler den 2 nye dybe horn a 20.000 kr. pr. stk. * 20. Informationschef Jørgen Henriksen fortalte på Borgen om arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp. Et udgangspunkt i foredraget var operation dagsværk. Dette er fra mange sider blevet kritiseret, dog blev der et overskud på 5,3 mill. kr. Der var 25 tilhørere. * 21. Sportsfiskerne vil først i det nye år sætte 800 stk. ørredyngel ud i Hover Å. * Y'Mens Club har gennem de sidste 12 år tjent 300.000 kr. på loppemarked. Overskuddet fra disse er fortrinsvis gået til idrætsarbejde på lokalt plan. * Rådhushallen har fået et nyt flygel. Det skal indvies ved en lille festkoncert lørdag eftermiddag. * Formanden for Dansk Arbejdsgiverforenings vestjydske lokalforening, Hans Kolby Hansen, oplyste på generalforsamlingen, at områdets virksomheder kan opsuge alle ledige medarbejdere fra Vestas. * 25. Ny formand i Junior Chamber blev ejendomsmægler Finn Jacobsen. * Postkontrollør Chr. Stengaard udstiller i disse dage på Postkontoret sin samling af jule- og nytårskort helt tilbage til 1904. Samlingen er på 1500-1800 stk. * 26. Økonom Steffen Møller (særdeles velkendt) holdt forleden på Hotel Fjordgården for 260 tilhørere et muntert foredrag om økonomi. Han begyndte: »Jeg synes det er afsindigt kedeligt med tal og økonomi«. Han mente, at de dårlige tilstande i landet udelukkende var krisens skyld. Schlüters politik kostede mig min politiske karriere, men jeg er stadig socialdemokrat. Landbobanken havde arrangeret mødet. * 27. Minkfarmerne er storforurenere af fjorden. I en rapport fra amtet, som miljøfolk kalder alarmerende, oplyses det, at minkfarmerne på Holmsland udleder lige så meget fosfor i fjorden som renseanlæggene i Hvide Sande og Ringkjøbing samt dambrugerne på Klitten tilsammen. * Flygtning 86' komiteen har gjort status over årets kampagne og er kommet til det resultat, at husindsamlingen gik vældig godt, men arrangementerne var ikke så godt besøgt som ønsket. * 28. På søndag vil enlige i Rindum og Ringkjøbing få besøg af en KFUK-spejder, der som gave medbringer en adventsdekoration. * 450 elever med forældre var i går til lancierfest på Ringkjøbing Gymnasium. Man festede med forskellig optræden og dans. * Donorkorpset har fået 196 nye medlemmer * 29. Teaterforeningen havde Czardasfyrstinden på programmet og 500 morede sig i selskab med fyrstinden. Som et ekstra plus eller minus gik lyset ud midt i anden akt. Mørket varede dog ikke længe, da det kun var en sikring, der var sprunget. * Nina Jæger var den første erhvervspraktikant på den indiske ambassade. Hun er født i Indien, men har levet hele sit liv i Danmark. * Det kristne Gymnasium har indsunget et kassettebånd med julens musik. Det er i handel hos radioforhandlere og boghandlere.

Bryllup: 15. Bodil Melgaard og Martin Haakonsen, begge Ringkjøbing. * Britta Jacobsen og John Christoffersen, begge Ringkjøbing.

Guldbryllup: 22. Svend Thuesen og hustru Signe, Fjordalle 3.

Fødselsdag: 13. Fhv. typograf Aage Langhoff, Skolevænget 11, 90 år.

*  23. Ester Hansen, Rønneallé 8, 70 år. * 24. Maskinchef i ØK, Ole Dalentoft, Reberbanen 22, 50 år. * 27. Frede Nordestgaard Rasmussen, Holmene 5, 70 år.

Jubilæum: 1. Sygeplejerske Sonja Knudsen, 25 år ved Ringkjøbing kommune. * Trafikekspedient H. N. Andersen, 40 år i DSBs tjeneste. * Servicechef Svend Nielsen, Syrenvej 2, 25 år på Tim Maskinfabrik. * Brandmand Kristian Søndergaard, 25 år ved brandvæsenet i Ringkjøbing kommune.

Døde: 3. Mary Pedersen. * 4. Ellen M. Simonsen. * 5. Svend Aage Nielsen. * 11. Sven Møller.

 

DECEMBER

1. Den tidligere Vestasprojektingeniør Per Sørensen bliver leder af et afdelingskontor, som den rådgivende ingeniørvirksomhed Nord-Consult i dag åbner på adressen Enghavevej 11 * ROFI har fra dennne sæson nedlagt sin bordtennisafdeling. Der var ikke tilstrækkelig tilslutning. * Karsten Kjær Hansen starter ny forretning i Kirkeslippen under navnet Ringkjøbing Antik. * Nykredit etablerer nu et selvstændigt udlandssekretariat, der skal bistå eksportvirksomheder på eksportområdet. Sekretariatet får lokaler på Otto Mønsteds Plads i København. Det er entreprenører og bygmestre, der fortrinsvis kommer på tale. * Den 29 årige Ringkjøbingpige Lone Hvid, keramiker, har indrettet værksted i Torvegade 10 og åbner i dag. Hendes stil er enkle former med flot svungne streger og udsøgte farver. * Søndag d. 7. dec. holdes for 10. år julemærkemarch. Overskuddet går til danske julemærkehjem. Mange af deltagerne er børn, der på denne måde hjælper jævnaldrende. * 2. Den 6. december åbner Helga D. Breum Andersen en ny forretning i 0. Strandgade 1. Det nye er, at der i tilslutning til forretningen er en åben systue med adgang for kunder, så de kan se, hvordan tingene bliver fremstillet. Forretningens navn er »Dorthea«. * Dagcentrets julestue var i år flyttet til ROFI-Hallen, og det viste sig at være en god ide. Om formiddagen var der 700 til kaffe og om eftermiddagen var der mere end 1000 besøgende, der ivrigt tog del i salget af de fremstillede varer. * Bredan har holdt rejsegilde på en 1800 kvm. stor hal, der foruden bedre lagerplads skal benyttes til produktionsudvidelse. * Der blev uddelt 7 medaljer, da Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub havde udstilling i Højmark. * 3. Dommer Svend Aage Christensen går pr. 31. januar på pension. Hans afløser bliver retsassessor Steen Løvbjerg Nielsen, Horsens. Han tiltræder 1. februar 1987. * 4. Musik og Ungdom startede i 1976 med Jens Ole Blak som formand. I løbet af de 10 år har foreningen givet 64 koncerter med både musik og sang, og disse har været meget velbesøgt. Den nye formand er Mette Strange Hansen fra Lem. Børnene fra Alkjærskolens klasse C pyntede juletræet i Sparekassen SDS. De havde lavet hjerter, stjerner og engle, så det blev meget flot. De bestemte også, at de ville danse om det, når de skulle have julefrokost. For arbejdet blev de belønnet med vafler, frugt og sodavand. * Socialudvalget åbner igen i år kommunens plejehjem for de, der vil tilbringe juleaften der. * 5. Cafe Skovpavillonen i Schuberts Plantage åbner en udstilling, der giver oplysninger om, hvem Schubert egentlig var. Han har givet navn til et af de smukkeste stykker natur i Ringkjøbing kommune og har grundlagt plantagen. * Årets store julekoncert i kirken afholdes søndag under medvirken af både kammerkor og solister. * Tårnet på politistationen var blevet utæt. Man er netop nu blevet færdig. Det var blytækningen, der skulle skiftes ud, arbejdet er udført af Søndergaard Larsens Eftf.. * Et maleri af amtsborgmester Lars Agerskov er afsløret i amtsrådssalen. Han var amtsborgmester fra 1982 til sin alt for tidlige død i 1983. * Adventsfesten på Borgen var så stor, at hver eneste stol var taget i brug. IMs generalsekretær var aftenens taler. Søndagsskolens børnekor sang, og efter kaffebordet gik børnene i luciaoptog som afslutning på aftenen. * 6. En af Ringkjøbings store fabrikker, Lydig of Scandinavia, har stoppet sine betalinger. De 100 der blev arbejdsløse, håber dog på en snarlig løsning af de økonomiske problemer. * Ringkjøbing Amts 108 kommunale rensningsanlæg er i en dårlig forfatning. 30% af anlæggene opfylder ikke miljøkravene. Kun 16% fungerer tilfredsstillende. * Byrådet skal på sit møde bevilge 600.000 kr. til retablering af en trykstyring af rentvandsudpumpningen fra vandværket. * 8. Knap 1000 i kommunen har nu meldt sig ind i Radio Ringkjøbings lytterforening. I morgen er der stiftende generalforsamling, hvor der skal vælges bestyrelse for foreningen. * Julekoncerten i kirken, der overværedes af 250 lyttere, var både en livlig og afvekslende koncert. * 225 deltog i julemærkemarchen. De lokale arrangører kan i dag sende en check på 3661 kr. til julemærkekomiteen. * 9. Samlermani er meget udbredt. Fru Ingrid Reffs i Ø. Strandgade samler på underkopper og desserttallerkener. Hun har så mange og synes de er så kønne, at hun har dekoreret en hel væg med dem. * Amatørarkæologerne havde samlet 30 deltagere til julehyggeaften. Museumsinspektør Aarup havde fra museets gemmer hentet gamle ting, hvis alder og anvendelse, der skulle gættes om. * Inge-Lise Samsøe er ny leder af lørdagsskolen. * 10. »Billeder af det uberørte« hedder en udstilling i Rådhushallen. Ejler Nørgaard har siden 1975 fotograferet billeder i naturen. Han udstiller ca. 50 fra i dag og en uge frem. * 125 medlemmer overværede Guldalderklubbens luciafest. 25 hvidklædte piger med levende lys sang og var med i optoget. * Den nye direktør på Hotel Fjordgården køber lokalt og dansk. Det er hotellets antenneanlæg, der skal skiftes ud, idet det eksisterende var helt kassabelt. * 11. På byrådets sidste møde i år var der rosende ord til skolen. Skolen fik godkendt en række nye valgfag: maskinskrivning med tekstbehandling, journalist på din skole, latin, idræt, værkstedsfag, psykologi, fjord, jagt og fiskeri. * 12. På udstillingen Byggeri for Milliarder i Bella Centret præsenterer RIBO Vinduer et produkt, der kan modstå de barske angreb af vejret. * Orla Albæks møbelforretning er solgt til møbelrepræsentant Kjeld Mosegaard. Overtagelsen sker pr. 5. januar 1987. * Rindum Skole har af Danmarks Samfundet fået en fane i jule- og jubilæumsgave. * 13. Den nye leder af Ungdomsgården tiltræder 1. januar. Hans navn er Lindy Bech og kommer fra Grindsted, hvor han er afdelingsleder på en fritids- og ungdomsklub. * 15. Per Fomsgaard, der er fra Ringkjøbing, har skrevet kendingsmelodien til Radio Ringkjøbing. Den vil lyde for første gang, når Radio Ringkjøbing starter. * Julens spritbilister fandtes overhovedet ikke i politikredsen. Ingen blev noteret. * 16. Eleverne fra Det kristne Gymnasiums 3.g. fremførte mandag aften i Rindum kirke de ni læsninger. Det er en musikgudstjeneste med læsning, sange, salmer og carols. Aftenen var meget vellykket med en fyldt kirke. * Ringkjøbing erhvervsråd prøver nu igen, om der er stemning for, at der opføres et industrihus i kommunen. Det har tidligere været forsøgt med en annoncekampange, men den gang var der ikke interesse for sagen. Nu er der flere, der er interesseret, så nu prøver vi igen siger erhvervschef Jens Laustsen. * Georg Poulsens foredrag på Hotel Fjordgården havde 75 meget interesserede og koncentrerede tilhørere. Sven Beiter fremførte, at der er langt mellem specialskolerne. Georg Poulsen mente dog, at det kun var her i Vestjylland, man betragtede afstande som meget lange. Han selv boede i Helsingør og havde 46 km. til arbejde. * Ringkjøbinggarden i Tivoli er en drømmebegivenhed for de vestjydske gardere. Drømmen går nu i opfyldelse, idet de lokale gardere skal underholde gæsterne i den gamle have en weekend i juli i 1987, midt i Tivolis travleste periode. * 17. Søndag før jul holder forretningerne åbent nogle timer og PR udvalget har sørget for et spændende program for børnene. Ved middagstid spiller Ringkjøbinggarden i nogle af byens gader og giver derefter koncert på torvet. * Byens 3 spejderkorps har igen i år gang i salg af juletræer. Hvis de får udsolgt, skulle der blive en net sum til hver af korpsene. * 18. Jens Ove Hansen, Ringkjøbings bedste racerbådskører,er ved en fest i Randers blevet hædret for sin mesterskabstitel i DM, i Speed 100-klassen. Der var tale om den tredie danske titel, idet han også vandt i 1983 og 1985, dog i forskellige klasser hver gang. * Vægterne Mogens Grimstrup og Hans »Post« Jensen vil fra tirsdag til fredag synge vægtersangen inden forretningerne lukker. * 19. Ringkjøbing Amtskommune opretter i 1987 sin egen medicinske forskningsenhed. Det blev bestemt på amtets sidste møde i år. * Amtskommunen er inde i store problemer med at skaffe plads til medarbejderne i de forskellige afdelinger. Den får nu en pavillon og lejer en villa på Herningvej 39 til flere kontorer. * Skoleinspektør Knud Poulsen blev i dag hilst af glade børn med flag. Han har været inspektør siden Alkjærskolens start i 1969, og fra i dag slutter han og går på pension. * 20. Julelotteriets hovedgevinst tilfaldt i år Laura Mogensen i Højmark. Pengene vil hun bruge på en rejse til sydens sol og varme. Det vil hjælpe godt på en leddegigt, hun går og slås med. * Liberalt Oplysnings forbund er allerede nu ude med tilbud om kurser i 1987. Der startes d. 7. januar. * Forstanderen på Fjordvang ungdomsskole Peter Pedersen har trukket sig tilbage som frivillig idrætsleder. Han er blevet træt af den evige snak om penge og alle de tomme løfter. * 22. Søndagen før jul blev en udmærket dag, både for de handlende og de der skulle handle. I byens gader, i bio, og på loftet i Bredahls gård var der arrangementer for børnene. Musik var der også, både gården og et nisseorkester underholdt flere steder. * Den 23. bliver der julekoncert fra kirkens tårn. Det er Ringkjøbing Brass Ensemble der for 5. år spiller de gode gamle julesalmer. * Museet udsender til medlemmer som julehilsen Mylius Erichsens julesalme »Verdslig jul«. Den blev trykt første gang i 1902 i »Verdens Spejlet«. * 23. Så er det skøjtevejr, og ungdommen muntrer sig på dammen ved Holstebro vej. * 90 årige Laust Nørtoft har tilbragt 50 år i sin hytte ved fjorden, og han er stadig frisk som en havørn. * 27. Jordene omkring Vest Stadil Fjord er for tiden til debat. Ejerne vil have, at arealerne fortsat skal dyrkes. Fredningsfolkene mener, det er marginaljord, og vandet skal tilbage, så det bliver som tidligere, et kæmpe fuglereservat, idet 25000 gæs hvert år passerer arealerne.»Tirsdag formiddag var der stort rykind på Nordsøværftet. Mange var kommet for at sige farvel til driftsleder Ole Christensen efter 28 års virke. Han har gjort hele udviklilngen med. Da han blev ansat var der 5 medarbejdere, nu er der omkring 170. * Benny Andersen fra Ringkjøbing Sejlklub blev kåret som årets Idrætsudøver 86. Det er anden gang han får titlen. Han deltager i år i VM for lasersejlads ved Australien. * 29. Ringkjøbing Amtsråd står i 1987 for de største udfordringer siden 1970. Amtsborgmester Anton Kristensen siger ved årsskiftet: »Som den gode husmor har vi skillinger i tallerkenrækken«. * Det er juletræsfesternes tid. Borgen og RIF havde stort rykind både af voksne og børn. Det sidste skyldes nok, at festerne var henlagt til om eftermiddagen. * Fru Maja Nielsen, Kløvervænget 14, er tilkendt 381.000 kr. i arbejdsskadeerstatning. * 30. Trods kartoffelkur og mange formaninger er salget af spøg, skæmt og fyrværkeri steget til rekordhøjder til denne nytårsaften. * 140 fritstående antennemaster, der er opstillet uden tilladelse er blevet påtalt til husejerne af byens ejendomsudvalg i dag. * Fra 1. januar er der 1 times arbejdsnedsættelse på rådhuset. Det bevirker, at der om torsdagen er 1 time mindre åbent. * Martin Jensen overtager i dag efter Jørgen Asmussen Ringkjøbing Undervognsservice på Herningvej 52. Martin Jensen er 35 år. * I borgmesterens nytårstale fremhævede han, at der er stigende bevidsthed om miljø i byen og på egnen. Til rensningsanlæget er der således afsat en million kr. mere end der tidligere var bestemt. * 31. Antallet af klagesager til Ringkjøbing Amtskommune er fra 1984 faldet 29%. Forklaringen er sikkert den stigende beskæftigele i samme periode. * Borgmesterens nytårstale er optimistisk. Økonomien fejler ikke noget med en kassebeholdning på 60 mill. kr., ligeledes er der på et år bygget 142 nye boliger i kommunen. * I dag tager Boligforeningen afsked med 2 mangeårige viceværter. Viceværten for Skolevænget, Kronager og Kirksvej Peder Pedersen bliver efter 16 års tjeneste afløst af Henning Lodberg, Hee. Jørgen Jensen har i 22 år været vicevært for Damtoften 5 og 7 og Børnehaven. Han bliver afløst af Vagn Pedersen, Damtoften 15. Skiftet blev markeret ved reception.

Bryllup: 14. Karen Christiansen, Ringkjøbing og Lars Bjarne Kamp, Hvide Sande.

Guldbryllup: 1. Aage Engsig og hustru Kathrine, Skolevænget 11.

Fødselsdag: 4. Kalle Høgsberg, Bækvej 3, 50 år. * 13. Dagny Lerche, Mellemgade 13,80 år. * 14. Nora Jeppesen, Herningvej 124,60 år. * 17. Solvejg Colstrup, Egevej 7, 50 år. * 18. Niels Erik Larsen, Rindumvej 28, 50 år. * 28. Lennart Palm, Kirkepladsen 3, 70 år. * 31. Jens Peter Grønne, Grønnegade 30, 60 år.

Jubilæum: 1. Jens Henrik Henriksen, Kappelhøj 3, 25 år ved Ringkjøbing kommunale El- og Vandværk. * Typotekniker Poul Charles Poulsen, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad.

Døde: 2. Niels Kristian Stengaard. * 10. Kirstine Stougaard Lauridsen. * 11. Kaj Vad. * Jytte Faurholdt Hansen. * Chr. Ledgaard Nielsen. * 14. Hans N. Pedersen.

 

1987

JANUAR

2. Trods kulde og blæst var der stor tilstrømning til de forretninger, der havde udsalg. * Politiet taler om et fredeligt årsskifte, men alligevel slap vi dog ikke for knuste ruder og ribbede postkasser. * Liberalt Oplysningsforbund åbner d. 7. det første af 7 kurser. * 3. Grethe Thorsager, der er første assistent på operationsafdelingen på sygehuset her, rejser til Thailand, hvor hun i 6 måneder skal arbejde som operationssygeplejerske i en flygtningelejr. Der bor ca 40.000 i flygtningelejren. * Til maj bliver Turistforeningen 75 år, og da man synes, der trænges til en ny plakat, er der udskrevet en konkurrence, hvor vinderen kan få 5000 kr. * Den 40 årige Steen Løvbjerg Nielsen bliver fra 1. februar dommer i Ringkjøbing retskreds. Han kommer fra Horsens, der er en af Jyllands hårdest belastede retskredse. Han er efter sigende glad for at komme til Ringkjøbing, selv om det er en lille retskreds. * Kommunens tekniske forvaltning konstaterer, at grundsalget i 1986 akkurat passerede tallet 50. * Den nye lov om offentlighed i sygehusforvaltningen giver tilladelse til, at man får mulighed for at få sin sygejournal at se. Loven trådte i kraft 1. januar 1987. * Amtets idrætskonsulent Herluf Simonsen har det mål, at alle skolebørn skal have mulighed for at dyrke idræt i deres fritid. * 5. Med festlighed og glade børn blev den nye inspektør, Jens Ole Blak, budt velkommen på Alkjærskolen. Børnene sang for ham i gymnastiksalen og han fortalte om sig selv og sin familie. * Kirsten Sørensen åbner i dag en klinik for zoneterapi i Østergade i de lokaler, hvor Salon Anny hidtil har haft til huse. Hun kommer fra Hørsholm. * Ringkjøbing Sejlklub tager nu fat på uddannelsen af et nyt hold optimistsejlere. Klubben har i forvejen 20 aktive ungdomssejlere. Den egentlige undervisning starter 7. januar. * Ringkjøbingegnens Folkedansere har nu sluttet deres julepause og lægger ud med ægteparholdet mandag. * 6. Overlæge ved Ringkjøbing sygehus C. C. Koldborgs legat udbetales nu for første gang til unge, der studerer ved universitetet. Hans husholderske Fr. Mogensen, der nu er død, har også testamenteret sin formue til legatet, der nu er på 2,5 mill. kr. Renterne beløber sig til 200.000 kr. * Det kirkelige, folkelige fællesmøde i aftes havde trods det dårlige vejr 120 deltagere. Det indledtes med gudstjeneste af sognepræst Gunda Jørgensen fra Vandborg. Derefter fortsatte mødet på Hotel Ringkjøbing med fælles kaffebord og foredrag. Forfatteren Knud Sørensen fra Mors talte om »Landsbyen før og nu«. * I dag overtog møbelhandler Kjeld Mosegaard forretningen, der i Østergade har været drevet i 28 år som møbelforretning af Orla og Tove Albæk. Forretningen hedder i dag »Orla Albæks Eftf.« * 7. På et møde med undervisningsminister Bertel Haarder, flere ministerielle embedsmænd og amtsborgmester Anton Kristensen blev der givet tilsagn om, at vi får teknikumuddannelse i Ringkjøbing Amt. Hvornår kunne ministeren ikke med sikkerhed sige. * Ringkjøbing amtsråds økonomiudvalg besluttede på sit møde mandag at give 150.000 kr. i tilskud til kursus for igangsættere i 1987. * I Amtet blev der i 1986 født 3237 børn mod 3082 i 1985, i 1984 2993. * 8. Ringkjøbingegnens Husholdningsforenings første litteraturmøde blev holdt på Hotel Fjordgården med 180 deltagere. Sognepræst Steffen Qvortrup, Dybe, holdt fordrag over Michael Endes roman »Den uendelige historie«. De næste seks torsdag formiddage er der fortsættelse af litteraturrækken. * På et år har spejderne og englandsfarerne samlet 300 ton affaldspapir. Nu er prisen 5 øre pr. kg. og det kan dårligt dække indsamlingsomkostningerne. Byrådets udvalg for teknik og miljø har vedtaget for et år at støtte foretagendet, så det bliver rentabelt. * 9. Grundejerne opfordres kraftigt til at rydde og gruse veje og fortove, så posten kan komme frem. Islagte veje fremmer ikke uddelingen. * Postkontoret er med i et landsdækkende forsøg i 25 byer. Det går ud på, at man kan få attest på, at et brev er sendt. * Fjernvarmeværket har i dag sendt afregning for 1986 og oplyser, at den budgetterede pris 12 kr. pr. kbm. er fastholdt plus moms. * Turistkontoret har startet udlejning af sommerhuse. * Efter flere møder i udvalget for teknik og miljø om hybridnettet indstilles der nu til byrådet, at der holdes borgermøde om sagen. * 10. Musiker Lau Laursen, oprindelig københavner og århusianer, har nu bopæl på Hindbærvej 5. Han er lærer på Alkjærskolen og i Ringkjøbing Musikskole. Al musik er god musik, og der er ikke noget der hedder musikalske grænser. Han arbejder både med supermoderne mixerpult og rytmebox. * Museet planlægger en stor »Sct. George« udstilling til påske. Den skulle samtidig reklamere for strandingsmuseet i Thorsminde. »Sct. George« strandede ud for Thorsminde. * CF har fået udleveret udstyr til måling af radioaktivt nedfald; ligeledes beskyttelsesudstyr til de styrker, der vil blive indkaldt til det kommende kommunale civilforsvar. * Byrådet starter onsdag det nye mødeår. Det bliver fortrinsvis lokalplansager både for byen og områder i oplandet, der kommer til drøftelse. * 12 Fru Gytta Andersen gemmenlevede i weekenden et mareridt. Hendes 2 sønner, der fisker fra Bornholm, gik ned med deres kutter, men de reddede sig dog op på en flåde. Efter 30 timer på denne i det kolde vand blev de på mirakuløs måde bjærget af en helikopter. De blev bragt til sygehuset, hvor der konstateredes forfrysninger i fødderne, derudover fejlede de ikke noget. * Kulden giver mange problemer, både for opkald fra telefoner og fra Dankort ekspedition. * 13. Jørn Kirkeby fra No har skrevet mange på venteliste til dans. Han mener, det er synd, at unge ikke kan komme til dans, han leder derfor med lys og lygte efter lokaler i Ringkjøbing til et danse- og træningscenter. * Ringkjøbinggensernes varmeforbrug har i de sidste dage slået alle rekorder. Den arktiske kuldebølge har på fjernvarmeværket fordoblet det normale brændselsforbrug. * Det er i aften, Lions Club indbyder pensionister til fest i Vesterhavshallen, alle fra Ringkjøbing og Holmsland kommuner. Programmet byder på underholdning, kaffe og dans. * Der er åbent hus i det nye SiD-Hus på hjørnet af Byskellet og Holmegaardsvej onsdag aften. Museumsinspektør Aarup kommer med sit lysbilledforedrag om Ringkjøbing, fjorden og klitten. * I dag bliver en af byens kendte læger, Per Næss-Schmidt, 50 år. Det første år som læge gjorde han tjeneste på Svendborg sygehus. 1. jan. 1967 overtog han sin fars praksis i Ringkjøbing og driver i dag lægehuset i Algade sammen med læge Morsing Madsen og læge Bøje Jensen. Han er aktiv mange steder, men hans store interesse er musik og kunst, han har således i flere år været i bestyrelsen for Ringkjøbing Kunstforening. * 14. En 43-årige læge fra egnen nedbrændte sit hus og indbo for 1,3 mill. kr. Glad var han, da han i domsmandsretten blev kendt straffri for brandstiftelse. Retten fandt, at han var utilregnelig i gerningsøjeblikket, og han kan således genoptage sit arbejde som politimediciner. * Hanne Bro Henriksen lukkede pr. 1. jan. Ringkjøbing Tkgrørshandel, det der engang var Rørvævsfabrikken. * Husmoderforeningen har d. 15. generalforsamling i Dagcentret. Lily Andersen, Lem, fortæller om, hvordan det er at være husmor i Jerusalem og Beirut. * 15. Der er givet gult lys for en ny vindmøllepark ved Velling Mærsk, nabo til Tændpibe. Grønt lys kommer, når planerne har været til høring hos borgerne. * Ringkjøbing Kommune og Dansk Flygtningehjælp har borgermøde på Hotel Ringkjøbing d. 27. jan. Det holdes i forbindelse med modtagelse af de første flygtninge, der kommer til Ringkjøbing. * Falck har 700 kg. fuglefoder på lager, hvoraf der hver dag bliver uddelt til fuglene. Falck modtager stadig foder og penge til indkøb. * Fotoklubben åbner d. 17. sin årlige udstilling i Rådhushallen. * Ringkjøbing Folkebibliotek tilbyder de to førstkommende tirsdage foredrag om »nye strømninger i tiden«. * 16. Nogle pensionister i amtet har fundet ud af at supplere deres pension ved at sælge lægeordineret medicin til stofmisbrugere. * Dansk Røde Kors, Ringkjøbing Amtskreds, har sendt 30.000 kr, til katastrofefonden for det centrale Amerika. * Køkkenchef Gert Damsgaard har købt Røgind Kro. * 17. På torsdag spiller Kvartet 85 i Rådhushallen. Det er en gruppe med usædvanlige musikalske intentioner fra klassisk via folkemusik til de nye strømninger. * I disse dage er der et fantastisk skrubbefiskeri på fjorden. Isen er nu så tyk, at der kan køres i bil og på slæde ud til hullerne, hvor garnene bliver sat. Garnet bliver taget op og nye sat og så hurtig hjem i varmen og pille fiskene af. * Cafe Victoria, der har holdt juleferie indtil nu, genåbner mandag med en ny akvareludstilling af Susanne Bille, Ringkjøbing. * Forurening bl.a. også af fjorden er baggrunden for en ny linie på Ringkjøbing Gymnasium. Efter sommerferien kan eleverne vælge mellem fagene biologi og kemi. * 19. 505 biler deltog i ROMKs isbaneløb i weeekenden. Tilslutningen bliver bedre år for år. * Der er advarsel mod at køre tværs over isen, da der flere steder er våger. * 20. Håndværkerne skal have mindst 2,3 mill. kr. for skoleudvidelse i Rindum. Der var nærmest kø i går ved licitationen i rådhusets kantine. Byggeriet skal påbegyndes midt i februar og være afsluttet midt i juli. * Så er udvidelsen af Ringkjøbing rådhus taget i brug. Skattekontoret er flyttet en etage ned, og fra mandag formiddag var skatteforvaltningen parat til at tage mod »kunder« i de nye omgivelser. * Billetsalget til »Up with People« går strygende. I banken er der allerede solgt 365 stk. * Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landboforening holder i februar 4 debataftener om landbrugets fremtid. * 21. Radio Ringkjøbing hejser i dag antennen til 24 timers udsendelse. Dette vil formentlig blive en realitet indenfor en overskuelig fremtid. * Falck, politi og pressefolk, der var på isen mandag eftermiddag glædede sig over pølseforhandler Arne Andersen, der kom ud til de frysende folk med 50 varme pølser. Alle tog godt for sig afretten. * Bankerne har haft annonce i bladene om elevpladser, de er godt tilfreds med _antallet af ansøgninger, der ligger omkring 60. * Konservativ Ungdom i Ringkjøbing har holdt generalforsamling og på denne er Helle Nederby valgt til forkvinde. Formanden Carsten Skov må gå af, da han skal ind og aftjene sin værnepligt. * 22. Internationalt miljøår. På mødet i går i byrådets udvalg for teknik og miljø blev det indgående drøftet, hvad der skulle ske i Ringkjøbing i dette år. * Kommunen har sanddepot ved Enghavevej. Her kan enhver frit hente sand til at gruse fortov og vej. * Ringkjøbing Gymnasium ligger klart i spidsen for skakholdene i amtet. * 23. 30 topprofessionelle turistfolk har i de sidste måneder arbejdet med et projekt, der skal vende krisen i den vestjydske sommerindustri. De arbejder under tilten »Turistgruppen Vestjylland«. * Indtil nu er der givet tilladelse til opstilling af 320 vindmøller i amtet. Miljøministeriet har godkendt 7 områder, hvor der kan placeres vindmølleparker. To af disse er fuldt udnyttet og et enkelt delvis. * 244 hektar i Rejkjær Sande bliver nu fredet. Sagen har stået på siden 1983 og er nu endelig afsluttet. *  Det florerer p.t. med radioselskaber her på egnen. Nu har et selskab i Rindum søgt om sendetilladelse og bliver således en konkurrent til Radio Ringkjøbing, hvis det lykkes. * Stadsingeniør Erik Rasmussen har fået den udmærkede idé, at grundlovsdag skulle være strandrensning, og at dette skulle gøres til en folkefest. * Den herboende amerikanske bluessanger Michael de Jong giver lørdag aften solokoncert på Rockcafeen. Han skulle alene med sin guitar være bedre end et helt band. * 24. Heidi Roe fra USA og Sabine Tartner fra Sverige er i disse dage gæst i byen for at tilrettelægge besøget af »Up with People«. Turistchef Guri Koefoed er vært for dem, og ledsager dem rundt i byen for at se den ældgamle by. * Politikredsen meddeler, at det er blevet mere sikkert i trafikken i 1986, derimod er volden steget med 60%, ligesom der stjæles cykler som aldrig før. * 26. En udstilling af 5 nye huse arrangeret af Moesgaard og Jacobsens Ejendomskontor blev besøgt af ca. 350 gæster. * Ved det tredie litteraturmøde var kronen på værket den store H. C. Andersen biografi. Den bedste bog om digterens liv og forfatterskab. Dr. phil. Elias Bredsdorff, København, der har skrevet bogen, var taler ved mødet. * Efter en glædelig jul og et godt nytår har englandsfarerne indsamlet 14000 flasker - det er rekord. * 36 børn og 32 voksne kæmpede lørdag i ROFI-Hallen om Rindum SUs klubmesterskab i badminton. Der var ialt 45 kampe. * 27. Medborgerhusforeningen har i aften fået læge Peter Josephsen, Hvide Sande, til at fortælle om en cykletur gennem Kina og vise lysbilleder fra samme. * Junior Chamber udgiver igen i år en aktivitetskalender, i denne skulle alle arrangementer fra 1. april og året ud være medtaget. Sidst var der stor tilfredshed med kalenderen. * De to unge piger, der tilrettelægger »Up with People« har til nu fået tilsagn om 65 indkvarteringer. Målet er 105. * Til mødet på Det Kristne Gymnasium var der 150 deltagere, der ville vide mere om gymnasiet. Det var dobbelt så mange som tidligere. * De nye ejere af Vester Strandgades Bageri er Michael Simonsen og hustru Jette og lillebroderen Per Simonsen og hans hustru Jeanette. Michael Simonsen har de sidste 3 år arbejdet som chefkonditor på Hotel Brittania i Esbjerg og Per har virket som mestersvend indenfor faget. Deres hustruer er udlært i handel og forretningsdrift, så de mener, at de nok skal få bageriet i god gænge igen. * 28.1 aftes var der med 40 deltagere orienteringsmøde på Hotel Ringkjøbing ang. de flygtninge, der skal komme til byen. Som et led i ordningen kommer der 6 tamilske mænd. En af dem fortalte om tamilernes historie på Sri Lanka, hvorefter centerleder i amtet Lars Lynge Nielsen fortalte om de centre, der er i amtet. * Landbobankens offentliggjorte regnskab i 1986 har haft et utilfredsstillende kurstab på 77 mill. kr. * Lærernes bus - en todækker - holdt på torvet og Ringkjøbing lærerne besøgte den i stort antal. Bussen indeholdt plancher, edb og video om fremtidens helhedsskole. * 29.Det jydsk-fynske elsamarbejde, Elsam, er gået i direkte forhandling med 23 kommuner og fjernvarmeselskaber om etablering af kraftvarmeværker, der som brændsel skal bruge halm, flis, biogas eller naturgas. Ringkjøbing er mellem de 23 kommuner, der vil have kraftvarmeværk. * Mandag den 2. februar lukker Filmklubben på grund af for ringe medlemsinteresse og et underskud. Sidste forestilling bliver »Den røde rose fra Cairo«. * Mogens Grimstrup har fået medalje for sin redningsaktion på fjorden. Medaljen er fra bladet »Ude og Hjemme« og med den fulgte en erkendtlighed på 1000 kr. * Skolerne gø: et stort arbejde ved at bistå eleverne i det svære valg af job, når de kommer ud af skolen. * 30. Læge Mønsted, St. Blichersvej, bliver alene fra 1. marts, da hans kompagnon Kenneth Kibsgaard forlader ham for en stilling som bedriftslæge ved bedriftscentret i Herning. * 90 unge landmænd var med i Midtbanks arrangement på Hotel Fjordgården, hvor de i 2 1/2 time deltog i et spændende kursus ledet af konsulent Jens Trencker fra Total Kommunikation. * Kunstneren Jacob Skjødsholms tegninger udstilles i Rådhushallen fra søndag. Hans tegninger er navnlig af det danske landbrugs-landskab og årstidernes skiften. Han var født og opvokset i Ringkjøbing, døde i 1984 i en alder af 63 år. * Gamle Danse har i aften danseaften på Rindum Sognegård. Man håber at kunne få de mange tidligere medlemmer tilbage, i dag er medlemstallet nede på 40 mod tidligere 150. * 31. Det var nærmest en historisk begivenhed i går, da dommer Sv. Aa. Christensen ved en reception tog afsked med sit embede gennem 24 år. I receptionen deltog byens forrige dommer, J. C. Christiansen, der i dag er 95 år, og den nye dommer Steen Løvbjerg Nielsen. Det var således 3 generationer, der mødtes. * Tændpibe Vindmøllepark slår alle rekorder. På 140 dage er der produceret 2,3 mill. kwt. til Vestkraft. Det er halvdelen af det antal kilowatttimer, der forventes produceret på et år. * Socialforvaltningen hos Ringkjøbing Amtskommune skifter pr. 1. februar chef A. R Sørensen afløses af Per Okkels, der hidtil har været kontorchef i sundhedsforvaltningen. Afskeden blev markeret ved en reception i socialforvaltningen, mere end 200 deltog i denne.

Bryllup: 10. Helle Dybdal Søndergaard, Ringkjøbing og Claus Aagaard, Græsted. « 17. Lone Hansen og Aage Skelmose, Esbjerg. * Aase Hansen og Bruno Andersen, Velling. * 31. Annette Nordestgaard Rasmussen og Gert Pedersen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 27. Jørgen Johansen og hustru Jytte, Bregnevej 11.

Fødselsdag: 1. Signe Led Sørensen, Alkjærparken 14,90 år. * 7. Viggo Hansen , Heboltoft 24,50 år. * 13. Læge Per Næss-Schmidt, 50 år. * 19. Eline Meinertz Olesen, Havnepladsen 1, 70 år. * 26. Fhv. distriktschef O. Kirk Jacobsen, Reberbanen 11, 70 år. * 30. Mary Meyer, St. Blichersvej 11. 80 år.

Jubilæum: 16. Jørgen Pedersen, Blomstervænget 11, 25 år ved Ringkjøbing Kommunes Vejvæsen.

Døde: 4. Ellen Marie Mogensen. * 10. Hans Christian Flytkjær. * 11. Bernhard Jensen. * 12. Mary Sofie Nielsen. * 17. Ingeborg Sand Holm. * 23. Lis Christensen. * 24. Thomas Vejlgaard. * 27. Karl Valdemar Bruun. * 29. Anton Kr. Jensen.

 

FEBRUAR

2. Det var livsglæde, der strålede ud af de 100 unge mennesker, fra »Up with People« der søndag underholdt to fyldte sale i Vesterhavshallen. På tværs af alle grænser sang, spillede og dansede de, så øjnene strålede. Farver og kostumer var en stor del af showet. Der var både folkedragter og folkedanse fra de forskellige lande. * Byrådet skal på onsdag foretage den endelige godkendelse af skolebyggeriet i Rindum, men da det bliver langt dyrere end forventet, må der muligvis skæres ned med et klasseværelse. * Ringkjøbing IF samlede ca. 50 mand til starten af fodboldtræningen. Banerne var imidlertid stenhårde og belagt med is, så det blev nærmere til skøjteløb end fodbold. * 3. Sejlklubben har arrangeret en aften på Hotel Ringkjøbing, hvor den tidligere lokale sejler Henning Suhr fortæller om en sejltur i en 60 fods træbåd over Atlanten og derefter længere tids sejlads i Caribien. Der vises samtidig lysbilleder fra turen. Aftenen forventes at blive en stor oplevelse. * Der vil ved domstolen i Ringkjøbing blive opslået en ny stilling som retsassessor. Ansøgningsfristen udløber om en uge, og straks derefter vil stillingen blive besat. * I morgen er bageriet i V. Strandgade klar til start. Der åbnes med nogle gode tilbud. * »Up with People« forestillingerne i Vesterhavshallen blev overværet af 1400. Det formentlig gode overskud går til en handicapidrætsklub, som Lions vil starte her i byen. * Bjørnejagt er emnet, når de 3 jagtforeninger holder vildmarksaften på Hotel Fjordgården. Den professionelle bjørnejæger Søren Ervig vil underholde. Han har de sidste 11 år boet i Rocky Mountains, Canada, og han er en kapacitet på vildmarksområdet. * 4. På Handelsforeningens generalforsamling i går var forretningernes lukketid til debat. Der blev dog ikke besluttet noget om ændring i den nuværende. Formanden bogtrykker Sv. Aa. Jacobsen talte i sit referat om, at der i vort område havde været travlhed og god beskæftigelse med tilfredssstillende indtjening. Besøget af turister var stort set på linie med tidligere år. * Ringkjøbing Computer Club, der blev stiftet for 1 år siden, har i det første år indledt samarbejde med klubberne i Herning, Holstebro og Karup. * Økonomien i korndyrkning bliver stadig dårligere på grund af et mættet EF-marked. Mange landmænd er derfor gået over til at dyrke raps, hør og ærter. * 5. På byrådsmødet var der afstemning om, hvor mange restaurationer, der måtte holde åbent fredag og lørdag nat til kl. 05. Resultatet blev indtil 10. Det bevilgedes et år frem i tiden. * Der er i de sidste 2 måneder registreret mere end 500 »sorte« geværer i politikredsen. Registreringen betød ikke, at man ikke havde lov til at eje skydevåben. * 6. Ved en velbesøgt debataften i Rindum sognegård blev der drøftet mange forskellige ting så som cyklestier, boliger og fritidsområdet. Fra byrådet deltog borgmester K. Dalgaard-Knudsen og Emil Christensen. * Indenrigsministeriet har meddelt læge Kr. Heinrich Lauridsen, Nørredige 22 B, tilladelse til selvstændig virke som læge og til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge. * 7. Genbrugsplanen, at vi selv skal sortere vort affald i 2 containere er stærkt fremme. Et spørgsmål er det dog, hvornår det kan gennemføres. * Boligforeningen har udbudt 16 almennyttige boliger i licitation. Denne holdes d. 10. marts. * Martin Jensens firma Ringkjøbing Undervognsservice er efter endt modernisering og montering parat til at åbne igen fredag. Lørdag er der reception. * Fakta- og Føtexkæderne vil gerne have plads til discountforretninger her i byen. Det er dog uhyre vanskeligt at finde egnede pladser til butikkerne. * 9. Fjordkomiteens medlemmer er nu enige om, at alle må samarbejde. I første række gælder det om, at saltprocenten bliver sat op. * Det kniber at samle elever nok til aftenskolen for voksne. Det er formentlig den vedvarende kulde, der holder folk hjemme. * 11. Fredningssagen omkring Værnengene er endt i total forviring. Først var der stærk ueinghed om fjernelse af hytterne og nu er der det samme omkring mastesagen. Ringkjøbing kommune har givet tilladelse til at rejse masterne, men så har man opdaget, at noget af Værnengene hører under Ribe amtskommune, og den har sagt absolut nej til opstilling af masterne. * 12. Julelotteriet, arrangeret af Dagladet og Lions Club, gav i år et rekordoverskud. 272.500 kr. mod 251.500 kr. sidste år. * Politiet har 6 vagthavende politiassistenter i sin døgntjeneste. Det er en forsøgsordning, der nu er blevet gjort permanent, og det vil betyde bedre service for borgerne. * Formanden i Dansk Jagtforenings Ringkjøbing afdeling har på generalforsamlingen trukket sig tilbage, det er Frede Axelsen der i 12 år har beklædt posten. * 101 elever deltager i turen til London. Der er højt humør hos holdet også i beragtning af, at der er forårslunt. * Dagcentret i Grønnegade holder 2 dage i næste uge udsalg af de ting, de ældre har fremstillet siden jul. Om eftermiddagen kan der købes kaffe med æbleskiver. Man håber på et overskud til det manglende beløb til en handicapbus. * 13. Det gamle røde beboelseshus nederst i 0. Strandgade , overfor rådhuset, er nu dødsdømt. Til marts er lejerne sagt op, og man begynder straks på nedrivningen. Der skal opføres fire nye boliger i den såkaldte Ringkjøbingstil. Til efteråret skulle de fire boliger være færdig. De vil blive solgt som ejerlejligheder. * Vanskeligheder med at skaffe bankuddannede medarbejdere har til følge, at der i år er ansættelse af et rekordstort antal elever. * 14. Tbrsdag og fredag var der på Hotel Fjordgården temamøde om by- og landzoneloven samt landsbyernes udviklingsmuligheder. Ca. 120 amtsrådsmedlemmer og embedsmænd fra amtskommunerne drøftede loven, der for 17 år siden trådte i kraft. Torsdag aften deltog miljøminister Chr. Christensen i debatten. * Amtets undervisnings- og kulturudvalg i samarbejde med et antal kommuner i amtet vil afsætte 400.000. kr. til et kulturfremstød i år. Foreninger, organisationer, kommuner og enkeltpersoner opfordres til at komme med ideer til kulturforsøg. * For blot få år siden var fællesdrift et meget sjældent syn indenfor landbruget. I dag er det mere almindeligt at flere landmænd går sammen om en stor svinebesætning. Der er gjort forsøg, hvor en række landmænd driver gårdene i snævert samarbejde. Det er faldet godt ud, og man mener nu, at fællesdrift er en god forretning.» Bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen opfordrer medlemmerne til at give et tilskud til udsættelse af havørreder i Hover å. * Da det så allermest kritisk ud i byggebranchen i 1981 startede Ole Tikjøb tømmerhandel i lejede bygninger ved Herningvej-Høgevej. Efter 2 dages betænkning fratrådte han en lederstilling i branchen i Lem og Staby. I sommeren 85 overtog han halvdelen af Astrup Hansens hal på Birkmosevej med forkøbsret på den anden halvdel. * 16. Kommunernes miljøindsats bliver i en rapport stærkt kritiseret. En undtagelse er dog Ringkjøbing, Lemvig, Skjern og Egvad kommuner for deres effektive landbrugskontrol. * Museumsinspektør Aarup har lavet rapport over Hover å-dalen. I den fremhæves Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane, der er nedlagt for 26 år siden. Men mindet om den lever fortsat, idet den var årsag til, at en række småbyer blomstrede op langs ruten. Endnu kan man se arkitekt Plesners nydelige stationsbygninger. Banen havde administrationsbygning i Ringkøbing på J. C. Christensens Alle. Hover å-dal er et skatkammer af kulturminder fra oldtiden og til i dag. * På Tunghørerforeningens generalforsamling blev Hans Brink Jensen formand. Han afløser Anders Lydersen, Lem. * Pressefotograf Jørgen Kirk er valgt til formand for den lokale afdeling af Dansk Jagtforening. Han afløser Frede Axelsen. * 17. Det er nu afgjort, at den nye direktør i Landbobanken bliver den 39-årige Bent Naur Kristensen. Han tiltræder stillingen d. 2. marts, og forlader da en stilling som underdirektør i Midtbank i Brande. * Læge og akupunktør Lars Victor Møller får som den første her tilladelse til at opstille en parabol i sin baghave. Dette betyder, at der er slået hul i P & Ts politik om forbud mod opsættelse af parabol. * Siden l.januar har sygehuspatienter haft adgang til at se deres egne journaler, men det er få, der har benyttet sig af det. * Møbelfabrikant Karsten Axelsen, der eksporterer til USA og Vesttyskland må udvide sin hal med en tilbygning, der vil koste 1,7 mill. kr. * 18. Mange unge svigter landbruget i disse år. For at få dem tilbage er landboforeningerne og husmandsforeningerne gået sammen om en gratis grundskole på landbrugsskolerne. * 19. På Socialdemokratisk Partiforenings generalforsamling blev Gitte Clorius valgt i stedet for Hans Ove Hansen og Mogens Frankjær blev uddannelsessekretær i stedet for Hulda Nyhus, der ønskede at stoppe. * Der er god fremgang for støtteforeningen for Rindum Plejehjem. Medlemstallet er nu på 100. * Ringkjøbing Landbobank har uddelt 90.000 kr. fra jubilæumsfonden til 176 unge fra området. Alle får det samme beløb, der er beregnet til videregående uddannelse. * 20.  Ringkjøbing Bank havde generalforsamling i går. Bestyrelsens formand J. Baunbæk-Knudsen aflagde beretning. Blandt de positive sider fremhævede han bankens nye profil, der havde vakt tilstrækkelig opmærksomhed. Ligeledes successen med billige lån til aktionærerne. Det negative var nok bankens kæmpe kurstab i 1986. Regnskabet blev oplæst og fremlagt til godkendelse. Som sædvanligt deltog flere hundrede i generalforsamlingen og den efterfølgende spisning. * Ledigheden i Midt- og Vestjylland er siden 1985 faldet med 19%. I samme periode er arbejdsløsheden i hele landet faldet med 11%. * 21. Debatten om marginaljordene er stadig meget ivrig. Miljøminister Chr. Christensen har været på besøg hos en vestjydsk landmand for at forklare, hvad staten tilbyder. Gårdejer Jens Kirk opfatter ikke marginaliseringen som en hjælp til kriseramte landmænd, tværtimod mener han, det er en gang grøn valgflæsk. * Biolog John Buch tror, at nåleskove vil bliver plantet på de vestjydske marker. * 23. Det blev alvor med Radio Ringkjøbing. Borgerne stod i kø helt ud på P-pladsen for efterhånden at komme indenfor og få et kig på herlighederne. Mange havde gaver med, mest i form at grammofonplader. Gæsterne blev beværtet med et glas fadøl. * Ringkjøbing IFs atletikafdeling sikrede sig i weekenden to sølvmedaljer ved DM for ungdom i Rødovre. * Prøveordningen med udlån af grammofonplader på biblioteket blev med 15.900 stk. en overvældende succes. Ordningen gjaldt for et år, og man vil nu henstille til byrådet, at ordningen bliver permanent. * 24. Den nye klinikchef ved børnetandplejen her bliver tandlæge Hans Jørgen Bitsch fra Skive. Han tiltræder 1, april stillingen, der blev ledig ved Bent Karstoft Andresens død. * Carsten Pedersen fik overrakt medalje og diplom for veludført svendestykke med karakteren særdeles veludført. Han er udlært i firmaet Carl Wiese. * Ringkjøbing Rideklub har holdt generalforsamling og derfra meddeles det, at klubben har haft et godt år med flere nye medlemmer og indmeldelse i Dansk Handicap Idrætsforbund. * Det sidste litteraturmøde i 1987 holdtes 19. febr. Agnethe Odgaard fra Ydby, der er blind, talte om hvor svært et handicap det er at være blind. * 26. I lighed med landets øvrige amtskommuner får Ringkjøbing Amtskommune et særligt kunstkøbsudvalg. * Ringkjøbing Banks lån til aktionærer har været en kæmpesucces, 10 mill. kr. er revet væk. Banken har derfor åbnet en ny pulje med et tilsvarende beløb. * Venstres Ungdom uddeler 750 gule foldere, der opfordrer ungdommen til at stille op til ungdomsrådet og deltage i valget. * På et medlemsmøde i Ringkjøbing Handelsforening blev det i aftes besluttet, at lukketiden stadig bliver uforandret kl. 17.30 på ugens 4 første dage. * På byrådets møde blev det vedtaget, at de farlige asbestlofter skal fjernes. I år starter man med de få steder i børnehaver og gymnastiksalen på Hee skole. Den samlede pris bliver godt 200.000 kr. * I diskussionen om en pølsevogn på Tbrvet faldt der mange muntre ord, resultatet blev dog at 14 stemte for og 5 imod. * 27. Asylcentret på Hotel Klitten i Søndervig lukker. Senest 1. juni skal alle asylsøgere være ude af bygningen, som derefter vil blive udbygget til hoteldrift igen. * Svend Andersen, Ringkøbing blev i aftes valgt til formand for Ringkjøbing og omegns Havekreds. Næstformand blev Marie Vestergaard, Ringkjøbing. Økonomien i Havekredsen er god. Regnskabet viste et overskud på 2630.00 kr. samt en egenkapital på 11.350 kr. * Formanden for Tændpibe Vindmøllepark, Leif Engelsbak, meddeler, at møllerne på 5 måneder har hjemkørt 60% af årsproduktionen. * Ringkjøbing Ungdomsgaard har erhvervet en ny båd til 42.000 kr. Kommunen har bidraget med 10.000 kr., resten er indsamlet på frivillig basis. Båden ligger i øjeblikket i Velling og skal gøres klar til sejlads. Dette finansierer Lions Club. * Redaktør Leif Hansgaard født i Ringkjøbing, bliver i dag 50 år. Han er en initiativ mand, som har haft mange forskellige gøremål til dato. Først udlært i textilbranchen, hvor han i 3 år drev egen forretning. Derefter blev han journalist, og virkede som sådan på forskellige aviser indtil han blev redaktør for bladet » Helse «. Politik har han dyrket i 31 år. Han er nu hjemme i byen, hvor han blev formand for Radio Ringkjøbing efter at have dæmpet de modstridende holdninger, der var før starten. Dagen fejres ved en reception i Laugsbygningen. * 28. På Vestjydsk Eksportforenings generalforsamling blev det vedtaget med 70 stemmer for og 18 imod, at foreningen vil blive opløst. Beslutningen er dog først gyldig efter en ekstraordinær generalforsamling, der formentlig holdes i løbet af en måndes tid.

Sølvbryllup: 10. Henrik Heldgaard og hustru Ruth, Herningvej 61. * 18. Rudolf Kristensen og hustru Lis, Damtoften 12.

Fødselsdag: 1. Harry Plytkjær, Skolevænget 3, 60 år. * Bernt Bertelsen, Enebærvej 2, 50 år. * 4. Overlærer Niels Martinsen, Heboltoft 125, 50 år. * 11. Birgit Eva Draiby, Grønnegade 16. 65 år. > Thorvald Hjelm Mogensen, Alkjærparken 128, 50 år. * 18. Cenius Hansen, Plejehjemmet, 50 år. * 24. Forstander Niels Jørgen Nedergaard, Vestjyllands Højskole, Velling, 50 år. * Signe Mastrup, Bøgevej 24, 50 år. * 26. Jens Peder Tved, Damtoften 8,60 år. 27. Halbestyrer Svend Bach, Bækvej 8, 50 år. * Redaktør Leif Hansgaard, Nørredige 30, 50 år.

Jubilæum: 1. Landpostbud Egon Husted, Gyvelvej 1, 25 år ved Post & Telegrafvæsenet. * Viceskoleinspektør Christian Stenderup Jensen, 25 år ved Ringkjøbing kommunale skolevæsen.

Døde: 3. Kirsten Voldbjerg Sørensen. * 8. Jenny Kirstine Jeppesen. * 16. Esther Bech Olsen. * 23. Karen Marie Mogensen.

 

MARTS

2. Denne gang ser det ud til at lykkes for Ungdomsrådet med at få valgt kandidater; der har tilmeldt sig 34. * Turistkontoret glæder sig over, at der er indkommet 40 forslag til en ny turistplakat. * Gymnasiet havde stor succes med opførelsen af »Skatteøen«. 100 elever deltog i opførelsen og 700 overværede denne. * Familiemødet på Borgen bød på et stort program. Sang ved Borgens børnekor, dramatik, konkurrence og leg. Dog som altid var hovedindslaget forkyndelsen af Guds ord. * Deltidslandmand er en betegnelse, der i dag er lige så almindelig som heltidslandmænd. Det er navnlig malkekøerne, man har sat ud. * 3. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen får stadig større og større opgaver. Han skal nu i gang med at projektere et golf-Hotel i Japan. * Evnesvages Vel fejrede 10 års jubilæum i Ringkjøbing Amt. Festen blev holdt i Videbæk-Hallen med ca. 500 deltagere. * I bidende kulde slog omkring 100 udklædte børn katten af tønden på Torvet. Børnene var så optaget, at de ikke havde tid til at fryse. Der var fastelavnsboller til alle børnene. Som tidligere var det Handelsforeningens PR-udvalg, der var arrangør. * Ringkjøbing Musikskoles nye inspektør blev den 29-årige Lars Ole Vestergaard, der p.t. er lærer på Århus Universitet og Århus Folkemusikskole. Han tiltræder 1. april. * Stof Nyt lukker nu efter 6 år i Gågaden. * 4. Gæster fra nær og fjern kom i går til Priorgården, hvor Landbobanken fejrede ansættelsen af den nye direktør Bent Naur Kristensen ved en reception. Der var gaver og varme velkomstord i massevis. * Biografejer Flemming Petersen offentliggør nu, at Biografen i løbet af sommeren skal ombygges til et stort kompleks med bio, supermarked og lejligheder. * 5. Det vil ifølge de billigste tilbud koste 11,5 mill. kr. for Amtskommunen at få opført den nye Teknik- og miljøforvaltning på hjørnet af Damstræde og Nørregade. Den skal opføres fra midt i april til sidst i juni 1988. * Dansk rocksucces på Rock-cafeen. Lørdag d. 7. marts optræder debutanten Ole Friis. * Marineforeningen har sat sig i bevægelse for at byen skal adoptere et krigsskib. Foreningens formand Johan Flindt har fået borgmesteren til at sætte sig i forbindelse med Søværnets operative kommando i Århus angående sagen. * Fiskeskipper Erling Christensen, Hvide Sande, fik ved mødet i Marineforeningen overrakt 40 års tegnet. * Normal undervisning i skolerne er i 3 dage aflyst, børnene skal i alle timerne høre om flygtningene, deres baggrund og hvad der bliver gjort for dem. * 6. Fhv. statsminister Anker Jørgensen besøger mandag skolens 10. klasse, hvor han vil fortælle om de mennesker, der optræder på tinge. * Filmklubben havde ved sit ophør et underskud på 2100 kr. Kommunens garanti på 2000 kr. vil herefter blive udbetalt. * Grimm's eventyr »Tusindskind« blev opført for 60 børn i Alkjærhavens børnehave af pædagogerne. Forøvrigt laver de cirkus, teater og meget andet til børnenes underholdning. * Landbobankens generalforsamling havde 1500 deltagere. Efter regnskabets aflæggelse oplystes det, at udbyttet ville blive 14%. Ebbensgaard blev for 21. og sidste gang valgt til dirigent, han var repræsentantskabets formand. * 928 skolebørn var til gymnastikstævne. * 7. Psykologerne Birgit Volmer Jensen og Jytte Høj har oprettet et psykologcenter har i byen. De mener, der er brug for psykologisk hjælp, og mener, de kan dække noget af behovet. * Ægteparret Lena og Johnny Larsen har åbnet forretning med værksted på Mejsevej for småmotorer, plæneklippere, påhængsmotorer og deslige. * Anni Stokholm Svendsen prøvede for 20 år siden, som 15 årig, at komme i lære som håndværker. Alle steder fik hun nej, ingen turde antage en pige. I dag beskæftiger hun sig med møbelpolstring, ikke som hobby, men som selvstændig håndværker. * Byrådet vil formentlig på onsdagsmødet sige ja til byfornyelse fem steder i den indre by, til et beløb af 5,2 mill. kr. Heraf skulle Hotel Ringkjøbing istandsættes udvendig for 1,5 mill. kr. * De dygtige skakspillere på Alkjærskolen blev amtsmestre i skoleskak * 9. Ringkjøbingegnens Hovedkreds havde i weekenden den årlige forårsopvisning i gymnastik i Vesterhavshallen. 2000 gymnaster (børn og voksne) viste, hvad vintertræningen havde formået. De var inddelt i 89 hold. Rigtig mange tilskuere glædede sig over de forskellige præstationer. * 10. Ved udgangen af 1986 var der i Ringkjøbing Amt givet tilladelse til opstilling af 320 vindmøller. * Ungdomsteatret fra Ringkjøbing er så vellykket, at der gives opvisning flere steder i omegnen. * RIF havde gymnastikopvisning i Vesterhavshallen. Mere end 400 tilskuere var til stede, og formanden Karen Madsen glædede sig over den store opbakning af forældre. * 11. Ringkjøbing Boligforening vil for det billigste licitationsbud, der var 5,8 mill. kr., bygge 16 nye boliger. Disse bliver placeret i Torsted, Velling og Ringkjøbing. * 20 unge, der studerer ved universitetet i Århus eller København vil komme i betragtning ved den første uddeling fra Koldborgs legat. Det drejer sig om 87.000 kr., som de unge skal dele. * 100 deltog i mødet i Stadil om miljødebatten om Ringkjøbing Fjord. Borgmester Dalgaard-Knudsen deltog og holdt den indledende tale. * Arne Melchior talte i Marinestuen på Hotel Ringkjøbing om »Et forsvarligt forsvar«. Deltagelsen var ikke overvældende med 20 tilhørere. * 12.11973 fik byen en ny metalvirksomhed, der flyttede fra Vanløse til industrikvarteret. I dag overtager 3. generation metalværket. Den nye ejer hedder Hans Gyring-Nielsen. Metalværkets lager rummer ca. 4000 varenumre. * Ressourcebanken hedder et forsøgsprojekt, der skal køre i kommunen i det kommende år. Det er udformet af Helmar Sørensen og byrådsmedlem Knud Nielsen. * Til Gardens store årlige bankospil er der foræret 1400 gevinster til en præmiesum af 58.900 kr. * 13. Kirsten Pugflod Pallesen, Rindum, er blevet optaget i »Up with People«, så hun kan komme med på en verdenstourne i 1988; det drejer sig om en 51.000 km lang tur. Birger og Benny Husted er ligeledes optaget. * Ringkjøbing Kunstforening har fra på søndag en udstilling i Rådhushallen med collage og malerier af Silkeborg kunstneren Leif Dræby. Han har stor succes som plakatkunstner. * Kommunes beskæftigelseskonsulent Henning Christensen oplyser, at der er færre ungdoms- og langtidsledige i Ringkjøbing. * Lørdag eftermiddag indbyder Ringkjøbing musikskoles 14 lærere til koncert en-god-times-tid i Rådhushallen * 14. I 4 dage holdes der på Borgen udstilling om Sudanmissionen gennem 75 år. En udstilling, der viser hvordan budskabet om Kristus som verdens frelser, bringes ud til alle verdens egne. * Efter 2 måneders forløb har Orla Albæks Eftf. sat sit præg på firmaet og har i den anledning reception for at vise Ringkjøbinggenserne deres nye forretning. * Den 17. marts er der familiegudstjeneste i kirken. Børnene deltager i gudstjenesten med faneborg, sange samt læsning af ind- og udgangsbøn. * 16. Ringkjøbing skakklub har gjort sig særlig bemærket efter en kamp på Ringkjøbing Gymnasium, hvor den rykkede op i 3. division. Borgmester Dalgaard-Knudsen var der ved slutningen af kampen for at lykønske til det fine resultat, og overbringe en kommunal hilsen. Formanden for klubben er Jørn Sloth. * Udlejningen af video var enorm på egnen, da TV havde sort skærm. * Ungdomsfesten på Hotel Ringkjøbing til fordel for ungdomsrådet gav 3000 kr. til sagen. * Rindum SU har sluttet gymnastiksæsonen med opvisning i ROFI-Hallen med 175 gymnaster. * 17. Strejke på Ringkjøbing Amts Dagblad. Nødavis udsendt. * 18.1 forbindelse med sin rundrejse til fiskerihavnene har fiskeriminister P. Gammelgaard været i Hvide Sande og Ringkjøbing. Her beså han firmaet Paul Agners fiskerihal. * Passer folkekirken til nutidens mennesker? Det var emnet for en tale, sognepræst Lars Sandfeldt holdt på Borgen for »Unge Hjem«. * Unge i amtet strømmer nu til gymnasierne i Vestjylland som aldrig før. Begge gymnasierne her melder om, at de har fået flere tilmeldinger, end de kan klare. Kollegieværelserne er fuldt belagt, så der søges om 10 værelser ude i byen. * På Handelsskolen er der så mange tilmeldinger til EFG undervisningen, at der bliver 5 klasser. * Skandia Ørredeksport, Vesterled 13, er igang med udvidelse af produktionshallen med 250 kvm. Der er beskæftiget mellem 40 og 70 mennesker, afhængig af sæsonen. Firmaet leverer frosne ørreder navnlig til det tyske marked. * Lørdag d. 25. april bydes der for tredie gang til en Ringkjøbingaften på Hotel Fjordgården. Gunnar Hindø vil være den centrale skikkelse i underholdningen. Det er Ringkjøbingsange og billeder fra nogle af de gamle Ringkjøbingrevyer. Spisning og dans afslutter aftenen. * Fhv. dommerfuldmægtig P. Krebs Hansen er udnævnt til æresmedlem af partiet Venstre. * 19. Børge Andersen, formand for fjernvarmen, sagde på generalforsamlingen, at man i år ville byde naturgassen velkommen, medens man de tidligere år følte det, som om man blev tvunget til at aftage den. * Livlig afslutning på ROFI-børns sidste skydeaften. Ved uddeling af præmier vandt Katrine Kristensen, der skyder i klassen under 10 år, både pokalskydning og klubmesterskab. * I konkurrencen om tegning af en ny turistplakat vandt Karin Munk fra Rindum 1. præmie. Hendes forslag blev valgt blandt 60 plakater. * Ringkjøbing er med på den store rejseudstilling i Bella Centret »Rejs 87«. Otte billeder med motiver fra by og egn er med i et stort show. * 20. Erhard Jacobsen talte i aftes på Hotel Ringkjøbing for 75 veloplagte tilhørere ved Aktive Lyttere og Seeres møde. Var tilhørerne oplagt var Erhard Jacobsen i sandhed også. Det var selvfølgelig DR det drejede sig om. Han hæftede sig navnlig ved det frygtelige sprog, der blev talt og de venstreorienterede sanggrupper. Mødet var ledet af amtsformand Tove Kattrup, Ikast. * Ringkjøbing kunsteren Alex Jånichen udstiller i disse dage collager og skulpturer på Bit Kjeldsens klinik. I dag fejrer Bits klinik 10 års fødselsdag med en reception. Hjerter 3 underholdt med trestemmig sang og guitarmusik. * Fire skakspillere fra Ringkjøbing Gymnasium er blevet amtsmestre med 14 points ud af 16 mulige. * 21. Sparekassen SDS' initiativpokal er i år tildelt tandlæge B. Anthonisen for hans bog om Atlantvolden og flere bøger om Vestkysten i årene 1940-45. Hans arbejder er så interessante, at de er optaget i TV »Landet Rundt«. * Landmændene her på egnen benytter sig flittig af husbondafløsningen, både når de er syge, eller når de skal på en lille ferie. * Carsten Mørch, verdens skrappeste soldat og exjæger er indbudt til byen af Junior Chamber for den 2. april at holde foredrag på Hotel Fjordgården. Han taler om ledertræning i firmaer, og hvordan man får mest muligt ud af sit personale. * Chili's Calypso Band spiller tirsdag på Hotel Ringkjøbing for Musik og Ungdom. De spiller på olietønder, der tillige med saxofon, er fremtrædende instrumenter. * For andet år arrangerer teaterforeningen »Tårus 84« stor festival for amatørteater i Vesterhavshallen. Der opføres 14 forskellige teaterstykker. * 24. Stadil Venstreforening har holdt 75 års jubilæum. Det blev fejret ved en sammenkomst med mange taler. Navnlig J. C. Christensen, der jo var Venstres førstemand i Vestjylland, blev fremhævet både for sine menneskelige og politiske værdier. Foreningens formand i dag er Jørgen Ramsgaard. * Firmaet Tbyota har, på de 3 år det har eksisteret, udvidet 3 gange. Sidst med en udvidelse på 800 kvm. Indehaverne, John Møller Jensen og Ejvind Christensen, vil ved en reception vise, hvad der er udrettet i den treårige periode. * 25. 5000 ha hede i amtskommunen er fredet og skal under kyndig røgt og pleje. Man håber, at urfuglen vil yngle her i større mængder. * Efter at man her på egnen har indført, at man skal se efter naboens hus, hvis de skal i byen, er tyverierne dalet noget. Kriminalkommissær Niels Ebbensgaard siger, at vestjyder er gode til at værne naboen mod tyve. * Ringkjøbing Landbobank har pr. 1. april udnævnt Preben Knudsgaard til underdirektør. Han blev 1. marts 1986 ansat som marketingschef og kom da fra en lignende stilling i Nykredit. * Kirkeligt Samfund har holdt møde her i byen med 50 deltagere. Emnet for talerne var Grundtvigs forbliven i folkekirken. * 26. Den tidligere Vestasmedarbejder, Birger T. Madsen, står som projektleder for et stort anlagt forsøg på at sælge dansk vindkraftekspertise til en række europæiske lande. * Gårdejer Kr. Ole Kristensen, Muldbjerg, blev valgt som ny formand for Ringkjøbing Landbobanks repræsentantskab. Lars Bruun blev valgt som sekretær. * Bevaringsforeningen holder i aften generalforsamling på Hotel Ringkjøbing. Efter den formelle del af mødet vil formanden for ejendomsudvalget Emil Christensen og kommunens arkitekt Claus Josefsen fortæller om byfornyelse og bevaringsarbejde. * 27. Der er nu enighed om, at parabolantenner frit kan opstilles uden hensyn til hybridnettet. * Fra Bevaringsforeningens generalforsamling meddeles det, at Gurli og Hans Larsen, Tangsvej 18, fik overrakt blomster, fordi de holder deres hus i prisværdig stand. * På Røde Kors's generalforsamling blev det i formandens beretning beklaget, at medlemstallet var gået ca. 100 tilbage. Grunden, mente hun, var, at flere pensionister var faldet fra, ligeledes holdningen til flygtningene, hvor Røde Kors har været med til at skaffe indkvartering. Der var en del nyvalg til bestyrelen. * Ringkjøbingegnens Folkedansere holder den årlige forårsopvisning i Vesterhavshallen. Som noget nyt er der denne gang uropførelse af en ny melodi »Musvitten« komponeret af Mie Dalgaard og dertil en ny dans af Ragna Tang. Den uropføres af onsdagsholdet. * 28. Trafikselskabet Ringkjøbing Amt (TRA) havde i 1986 knap 11 mill. passagerer. * »Den lille købmand« mener ikke, at konkurrencen fra de store supermarkeder er så udpræget, som den var engang. Man skal være med i Dankøbskæden, der handler ind for 400 mindre butikker, så opnår man de samme rabatter som supermarkederne. * Støtteforeningen for Rindum Plejehjem, havde fest i ROFI-Hallen med 300 deltagere. De ældre havde selv været med til at pynte bordene og iøvrigt deltaget i arrangementet. Der var spisning og underholdning ved Kirsten Vaupel og Per Fomsgaard med fortrinsvis Kaj Normann Andersens melodier, hvilket faldt helt i de ældres smag. Aftenen sluttede med dans. * 28. Ringkjøbing Billardklub skal d. 4. april være vært for semifinalen i DM. Martin Schmucker deltager i klasse A keglebillard. * Konsulent J. Baunbæk-Knudsen standser nu efter i 40 år at have arbejdet i landbrugets tjeneste. Efter et ophold på Landbohøjskolen og 32 mindre eksaminer blev han plantealvskonsulent på Djursland. Det varede dog ikke længere end til 1947, da han kom til Ringkjøbing som konsulent i Ringkjøbingegnens Landboforening. I begyndelsen var det små forhold, men efterhånden fik han sig et kontor og efter megen parlamenteren endda en telefon. Efter 40 års arbejde her slutter han, men beholder dog de forskellige tillidshverv. * 30. Trods uvejr lørdag var der stort rykind hos bilforhandlerne til deres åbenthusarrangement. Ikke alene fra byen, men der var også mange fra et større vestjydsk område. Efter opgørelsen fra lørdag konstateredes det, at der var solgt omtrent 100 biler. * 21 elever, der i 1952 forlod mellemskolen var samlet til fest lørdag for at fejre jubilæet. På skolen blev der serveret kaffe og kanelkage, og efter en tur rundt på skolen var der bytur. De skulle se, hvor meget byen havde forandret sig de 35 år, der var gået. Om aftenen var der middag på Campingpladsens restaurant. * Eleverne fra mellemskolen årgang 1947 mødtes også i Ringkjøbing for at fejre jubilæet. Eleverne blev modtaget på rådhuset af borgmester Dalgaard-Knudsen og efter frokost blev skolen grundig beset under vejledning af Birgit Busk Jensen. * Under opbygning at statens nye tilbud: Postens kundetjeneste, er der købt 66 postkasserøde Peugeot til fordeling over hele landet. Bilerne er købt hos de lokale forhandlere. * Henry Kjeldsen har med overtagelsen af Videbæk Tømmerhandel nu forretninger i 5 jydske byer. * Nordsøværftet har afleveret nybygning nr. 186 »Arktis Ocean«. Skibet er bygget for Erhvervsinvestering I/S, Hellerup. * Ringkjøbing Plejehjems Venner holdt i weekenden loppemarked med 18.000 kr. i overskud. 3000 kr. gik til bus indsamligen. * 31. Ringkjøbing Tennisklub har sit projekt for en tennishal i orden. Den skal ligge i området ved Kongevejen, og byggeriet påbegyndes først i april. * Kirkemusikaftenen blev en stor succes. De medvirkende var Nørrelandskirkens kor, sopranen Sigrid Mørup og organisten Ernst Christensen. Desværre måtte man konstatere, at årstiden publikumsmæssig ikke er den bedste. Sommeren med de mange turister kan samle flere tilhørere. * I morgen overtager Jørgen Baymler, København, Hans Christensens tobaksforretning i Algade.

Bryllup: 7. Jette Søgaard Klokkerholm og Bendt Erik Pedersen, Ringkjøbing. * 10. Birthe og Jørgen Olsen, begge Rindum. * Conny og Gunnar Kjer, begge Ringkjøbing. * 22. Kirsten Kamp Bjerg og Henrik From, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 14. Erik Andersen og hustru Anny, Bregnevej 17. * 17. Viggo Hansen og hustru Ellen, Heboltoft 24.

Fødselsdag: 5. Kamma Krebs Hansen, Kongshøjvej 24, 75 år. * 8. Rikardt Jensen Byskellet 64, 70 år. * 12. Fhv. vognmand N. P. Holm, Herningvej 37, 85 år. * 16. Mogens Hvistendahl, Torvet 20, 75 år. * 18. Eva D. Ivanhoe Bach, Strandvænget 10,60 år. * 20. Ib Pøhl, Blomstervænget 14, 50 år. * 28. Svend Aage Hansen, Alkjærparken 94, 50 år. * 28. Direktør Jørgen Mathiassen, Bækvej 7,50 år. * 31. Meta Husted, Kirkebakken 12. 70 år.

Jubilæum: 1. Maskinarbejder Helge Schultz, Parkvej 20, 25 år hos Fa. E. Sørensen & Søn, Smedegade 5.

Døde: 6. Arne Pedersen. * 12. Børge Salomonsen. * 14. Katrine Wille. * 16. Andrea Haugaard Nielsen. * 28. Vagn Noesgaard. * 31. Antony Søgaard Lauridsen.

 

APRIL

1. Ringkjøbing Turistforening er med 17 andre turistforeninger i Vestjylland gået sammen om en ny flot brochure. Med 300.000 eksemplarer skal denne landsdel sælges over hele verden. Brochuren er på engelsk, tysk og dansk og giver oplysninger om overnatningsmuligheder og seværdigheder. Ribe og Ringkjøbing amter har bevilget i alt 900.000 kr. til projektet. * Trods dårligt år for FDB melder Brugsen i Ringkjøbing om rekordår og planer om udvidelse. * Omtrent 175 mennesker fra nær og fjern var mødt på Hotel Fjordgården til afskedsreception for regnskabskonsulent J. Baunbæk-Knudsen. Der var mange smukke taler og taknemlige ord for de 40 år han har haft sit livsværk i Ringkjøbing-Ulfborg-egnens Landboforening. Der blev i talerne påpeget, at han altid havde været forsigtig, når det gjaldt råd om nyinvesteringer, dermed har han haft æren for, at landbrugets kriser ikke har sat så kraftige spor her på egnen, som det har været tilfældet andre steder i landet. * 2. Der var 1200 mennesker til Gardens bankoaften. Erhvervsfolkene havde givet umådelig mange flotte gaver og resultatet blev også flot, 56.500 kr. i overskud. Dette var særdeles kærkommen, da der skal bruges mange penge til instrumenter og uniformer. Aftenen blev således ikke en aprilsspøg, selv om det var 1. april. * Lederen af institutionen på Blomstervænget Holger Nordestgaard mener, at decentralisering er det rigtige. Fremover skal der satses på de helt små enheder. * Landmændene på Ringkjøbingegnen er godt med, når det drejer sig om at få miljøforholdene bragt i orden. Dette blev fastslået af bygningskonsulent Immanuel Møller, Vildbjerg, på et møde her i byen om miljø og investering i landbruget. * Byrådets teknik- og miljøudvalg har vedtaget,at der samtidig med et nyt slidlag på viadukten skal anlægges cykelstier på begge sider. * Søndag d. 5. april er der standerhejsning i roklubben. Dansk Forening for Rosport har i år 100 års jubilæum, så der er på samme tid standerhejsning hele landet over. * Efter i 31 år at have arbejdet i Ringkjøbing Skolevæsen slutter skolepsykolog Vagn Hennelund for at gå på pension. I den anledning holdt Ringkjøbing Skolevæsen reception d. 1. april. * 3. Ringkjøbing Ungdomsråd har konstitueret sig med Allan Laumann som formand, Henrik Brasch som næstformand og Dorthe Viborg som sekretær. * Ringkjøbing fik i dag en ny forretning, Storno Center Vest, der har åbnet en biltelefonbutik. Butikken er indrettet hos Vesterbro Vulkanisering. * 4. Guldsmed Bent S. Andersen, der har forretning i Gågaden, bliver i morgen 50 år. Foruden guldsmed er han også urmager og sælger antikke ure. Inden han faldt til ro i Ringkjøbing har vejen bl.a. været omkring Texas, men det bliver nok for lang en historie at tage med her. Af hans mange tillidshverv kan nævnes: Formand for Ribe Stifts Guldsmedeforening, medlem af repræsentantskabet for Danmarks Guldsmedeforening og bestyrelsesmedlem i Jydsk Guldsmedeforening. Her i byen formand for Handelsforeningens PR-udvalg fra 1980-84. * 6. I weekenden blev der i Vesterhavshallen opført 14 teaterstykker af amatører. Der medvirkede 191 skuespillere. Nogle af stykkerne havde 200-300 tilskuer. * Den lokale motorsportsklub var vært ved første afdeling af de jydske orienteringsmesterskaber, der afvikledes lørdag. Der var 60 vogne i feltet, og chaufførerene skulle igennem 11 køreprøver. * 7. (Nødavis på grund af fagligt møde på Ringkjøbing Amts Dagblad). * Direktør Gustav Jensen blev på Forsvarsbrødrenes generalforsamling hædret med 40 års tegnet. Alle poster var genvalg. Generalforsamlingen sluttede med kogt torsk. * 8. »Sommerlyst« har i det forløbne år fået anlagt 25 nye bådpladser, trods dette er der en venteliste på 33 både. Sagt af formanden, Jens Håkonsen, på generalforsamlingen. Tillige oplystes, at 149 både har plads. Foreningens økonomi er i bedste orden med et overskud på 29.000 kr. trods investering i nyt. * På opfordring, om der er set slørugler i Vestjylland, er der kommet mere end 10 henvendelser til Svend Erik Petersen, Ringkjøbing. * Kunstnergruppen Bersærk udstiller i påsken i Rådhushallen. Gruppen består af 9 kunstnere, hvoraf den ene er Torben Næss-Schmidt, som stammer her fra byen. * Helga Jacobsen har aktiemajoriteten i Nordsøværftet. En fjerdedel af aktierne er nu solgt til et nyt anpartsselskab Norfals. Det nye selskab består af direktør og bogholder. * Ringkjøbing Jern og Stål A/S har besluttet at gå i fusion med Esbjerg Jernlager Handelsaktieselskab, M. Colstrups Jernforretning i Holstebro samt Silkeborg Jern- og Stålforretning. * 9. På byrådets sidste møde blev det besluttet, at hveranden lygte skal slukkes på de store veje i 6 nattetimer, dog ikke i bybebyggelsen. * 10. Nu da isen er væk har det lokale uddybningsfartøj Rusifa 2 begyndt uddybningen af den gamle havn. Det viser sig, at det kun er sand der bliver hentet op. * Handelsskoleforstander Leif Engelsbak blev valgt til bestyrelsen, da et stort antal Vestas-Mølleejere stiftede Vestasgruppen under Danske Vindkraftværker. * Den nye musikskoleinspektør Lars Ole Vestergaard markerede sin overtagelse af posten ved at holde åbent hus på Ringkjøbing kommunale Musikskoles kontorer. * 11.1 år holdes der pause med dykningen i »Set. George«, der arrangeres i stedet en udstilling i Museet af alle de ting, der hidtil er fundet. * 14. Af boligforeningens byggeri i Gartnerparken er 44 boliger taget i brug. * Ringkjøbing Retskreds har udnævnt en ny retsassessor. Det er Vagn Kastbjerg, der kommer fra Horsens ligesom den nye dommer. Det ser ud som om Horsensfolkene er særlig glad for Ringkjøbing. * Amtets teknikere skal have forhandlinger med en række kommuner om vindmølleplanen. Det er navnlig indsigelserne mod planen, der skal drøftes. * Sparekassedirektør K. Møller Nielsen fortalte for 90 tilhørere i Guldalderklubben om en 7254 km. lang tur til Nordkap. Han talte både spændende og fængslende og viste meget smukke billeder fra turen. * 15. Amerikansk højttalergigant sikrer Lydig tilførsel af ny kapital, så den kriseramte virksomhed nu kan fortsætte. * De handlende her i byen har bestilt 25.000 påskeliljer, som deles ud til kunderne påskelørdag. Det er meningen, at der med hver ekspedition skal følge en blomst, så har man mange ærinder er man ved at kunne samle en hel buket. * Det meddeles fra Turistforeningen, at der er mange tyske turister i byen. * 18. Undervisningen på Ringkjøbing Rideskole hjælper mange spastiske børn. De, der tidligere kun har kunnet gå ved gåstol, er på et år med rideundervisning kommet til at gå og kan spadsere uden hjælpemidler. * Fru Roed havde lavet et stort chocoladepåskeæg, der var udsat i gættekonkurrencen på Ungdomsgården. Den der kom nærmest til vægten og dermed fik præmien var Karsten Åberg fra Luleåvej. Ved konkurrencen blev der indsamlet 300-400 kr., der skal bruges til et kompas til Ungdomsgårdens nye skib. * Pastor Hillersborg, har været præst i Ringkjøbing i 29 år. I den anledning bliver der samlet ind til en rejse til ham og hans frue til Israel.» 21. Teaterforeningen slutter mandag d. 27. april med et tilbud til de ældste skoleklasser i Ringkjøbing og Tim samt l.g'erne på Ringkjøbing Gymnasium. Det danske Teater spiller i Vesterhavshallen »Burning Love«. * Det fine påskevejr har fået sejlsportsfolkene til at trække i arbejdstøjet for at få bådene gjort klar til sæsonen. * Museets udstilling af fundene fra »St. George« blev påskens helt store tilløbsstykke. 700-800 gæster var på besøg. * Ejendomsmægler Emil Andersen oplyser, at der i påsken blev solgt rimeligt både af sommerhuse og parcelhuse. * Turistsæsonen er nu for alvor startet. * 22. Kronprins Frederik, der er på sergentskole i Sønderborg, har som stuekammerat en Ringkjøbingdreng. Det er Søren, søn af læge Lybæk. * Amtsrådet har vedtaget at bygge 2 døgnaflastningsinstitutioner, det ene i Struer og det andet i Rindum i området ved Kirkebakken og Holmegårdsvej. 275.000 kr. er frigivet til køb af grund. Daginstitutionen på Blomstervænget skal forlades til maj næste år, så byggeriet i Rindum skal påbegyndes allerede til september. * 23. Siden nytår har kommunen solgt 17 byggegrunde, hvoraf 12 er beliggende i Ringkjøbing. * Lørdag er der åbent hus på Vestjyllands Højskole og samtidig opføres et dramatisk teaterstykke, der handler om syndfloden. * På Ringkjøbing-Ulfborgegnens radikale Venstres generalforsamling i Rindum Sognegaard blev der udnævnt 3 æresmedlemmer: Adolf Sørensen, Hover, Erik Dragsdal Nielsen, Ølstrup, og Georg Esager, Staby. * Ringkjøbing handicapbus er nu så nær målet, at der er afstemning om navnet til den. Af de mange forslag, der er indkommet, skal man stemme mellem Havørnen, Firkløveret, Ringbussen, Busseline og Billen. * På Dronning Margrethes fødselsdag blev statsamtmand Thomas Opstrup udnævnt til ridder af I. grad. * Den 25. holder ROFI afslutningsfest med pokaloverrækkelse. Menuen og kuvertprisen er den samme som for 20 år siden. Der er anmeldt 225 deltagere. * Den lille klub Åndehullet - et mødested for alle, men især for de der har været indlagt for psykiatriske lidelser - var kommet i klemme, da deres lokaler skulle vige for den nye tennishal. Kommunens socialforvaltning sørgede imidlertid for nye og bedre lokaler til klubben. En uskreven lov er, at der på mødeaftenerne ikke tales om sygdom, så mange er glade for at hygge sig der. * 24. På et bestyrelsesmøde i Vestjydsk Eksportforening blev det besluttet at stoppe driften af Eksportforeningen til 1. juni. Bygningerne på Enghavevej vil blive averteret til salg oplyser formanden Jesper Christensen, Hee. * I dagene fra 21. april til 2. maj kan der i Sparekassens lokaler ses en vandreudstilling for Bedre Hørelse. Landsforeningen fejrer i år 75 års jubilæum. * Arkitekt F. Bay-Jørgensen er indvalgt i Nykredits lokalråd. * Hotel Fjordgården, der i efteråret blev solgt til Hærens Konstabel og Korporal Forening, har siden gennemgået forandringer, som er til det bedre. Lørdag aften præsenteres disse for borgerne ved den planlagte Ringkjøbing aften. Der er brugt 4 mill. kr. til modernisering. * Firmaet Pytex har p.t. en kortvarig arbejdsfordeling. Man forventer at kunne optage produktionen igen i uge 19. Der er beskæftiget ca. 50 medarbejdere. * 25. Stadsingeniør Erik Rasmussen vil gerne høre fra folk, der er interesseret i at bygge andelsboliger. På grunden nord for Kirkevej i Rindum skal der bygges 8, og eventuelle ideer til disse skal være fremlagt for teknisk forvaltning senest 18 maj. * Cafe Skovpavillonen i Schuberts plantage åbner sæsonen i aften, hvor orientering om biogas og solfangeranlæg står på programmet. * Den biblioteksplan, som alle kommuner skal udarbejde, er nu godkendt af kulturudvalget, der sender den videre til byrådet og derfra til ministeriet. Det er bibliotekar Else Ramskov, der har færdiggjort planen. * 27. Konkurrencen om en ny turistplakat er endt. Karin Munk fra Rindum blev vinder og modtog ved en højtidelighed prisen 5000 kr., der blev overrakt af Turistforeninges formand Hans Jørgen Eriksen. Hendes vinderplakat kommer nu bag på Tuborgs 1/2 liter ølflasker. Per Mikkelsen og Karen Sofie Therkildsen fik 3000 kr. for deres plakat og 1000 kr. til Lene Reimer fra Tim. * Sejlklubben har haft standerhejsning. Det er klubbens 75 års jubilæumssæson, så der er mange arrangementer for sommeren. Årets største arrangement bliver de nordiske mesterskaber i Flipperjoller og Europajoller for både piger og drenge. * Alkjærskolens elever blev danmarksmestre i skoleskak i Søndersø på Fyn. * Lørdagens kræftindsamling i Ringkjøbingområdet beløb sig til 37.000 kr. * 28.1 debatten om Algade som Gågade er der delte meninger. De handlende i Østergade og Nørregade er meget imod ideen. De mener det vil give en død bydel. * Landmændene vil have lov til at skyde vildgæssene, der i kæmpeflokke plyndrer markerne, særlig i Skjern Å-dalen. * Ungdomsgårdens båd er blevet døbt og har fået navnet »Lion« båden er søsat og allerede lørdag venter de unge den første sejltur. * På Håndværkerforeningens generalforsamling fastslog formanden bogtrykker Sv. Aa. Jacobsen, at erhvervsaktiviteten i det lokale område er særdeles god. Samtidig kunne han meddele, at der er tendens til stigende forbrug, efter at »kartoffelkurens« chokvirkning har fortaget sig. * Formanden for Rindum SU har både økonomien og medlemstallet i orden meddelte formanden Niels Kr. Andersen på generalforsamlingen i aftes i det nye klubhus. * På fredag begynder Jette Østergaard som første kvindelige læge i almen praksis her i byen. Hun tiltræder som ammanuensis hos læge Chr. Mønsted med henblik på senere kompagniskab. * En kreds af byens borgere har startet en handicapklub. Det skete i svømmehallens kantine og 50-60 kommende medlemmer og interesserede var mødt for at bakke den nye klub op. * 29.1 juni venter der børnene på Schuberts Minde en stor oplevelse. De skal til Grønland på udvekslingsrejse. * Efter 15 år at have holdt loppemarked slutter Y Men's Club med et ophørsudsalg. * Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt har netop passeret 20 år, og i den anledning bragte formanden Tage Carlsen på årets generalforsamling et tilbageblik. Det første år var der 16 klubber og 100 medlemmer. Nu er der 100 klubber og 1400 aktive medlemmer. Omsætningen var i 1967 12.000 kr., i fjor ca. 3 mill. 1986 blev overskuddet 225.000 kr. Væsentligst hertil var messen, der gav 86.000 kr. og pladespil 172.000 kr. Den største post på udgiftssiden var underskuddet på ROFI-Hallen, der beløb sig til 368.000 kr. Der blev taget afsked med redaktøren af ROFI-nyt Ole Tang, der flytter til Skive. Den nye redaktør blev Hans Herping. * Formanden for Badmintonklubben T. Thue Thomsen kritiserede medlemmerne, der ikke deltog nok i turneringer og træning. * 30. Efter et møde med byrådets tekniske udvalg, Algadeudvalget og politiet, blev det bestemt, at Algade ikke skal være gågade i år. Der skulle derimod bliver en »bedre« gade, hvor trafikken blev dæmpet. * Turistforeningen havde generalforsamling, og det oplystes, at turistsæsonen ikke havde været så god som ventet. Det var navnlig tyskerne, der svigtede. Til gengæld var der flere fra Norge, Sverige, England og Holland. Det er sikkert det dårlige vejr, der er skyld i svigtet. Karin Munk, Rindum viste årets store begivenhed: Den nye turistplakat, der er ren i linjerne og meget smuk. Af den nye Ringkjøbing brochure, der var trykt i et oplag på 40.000 må der allerede nu tænkes på nyt oplag.

Bryllup: 20. Jytte Jensen, Ringkjøbing og Per Jensen, Møborg.

Sølvbryllup: 8. Tage Carlsen og hustru Inger, Heboltoft 12. * 10. Kaj Madsen og hustru Lis, Herningvej 100. * 28. Henry Pedersen og hustru Agnete, Solbakken 2.

Guldbryllup: 13. Knud Stræde Andersen og hustru Magda, V. Strandsbjerg 42.

Fødselsdag: 1. Chr. Thomsen, Skolevænget 9, 60 år. * 3. Jens Chr. Stampe, Herningvej 76, 50 år. * 4. Ruth Laurberg, Søibergsvej 8, 60 år. * 5. Bent S. Andersen, Nygade 9, 50 år. * 6. Direktør Kai Nyborg, Bøgevej 18, 65 år. * 9. Erling Burvil, Markskellet 32, 50 år. * Knud Høj, Algade 8, 70 år. * 17. Bagermester Benth Jespersen, Kongevejen 50, 50 år. * 20. Stationsleder Ole A. Fyrsterling, Baggersvej 4, 50 år. * 24. Forretningsfører Arne Sundgaard, Damtoften 6, 60 år. * 27. Erna Jørgensen, Damtoften 2,50 år. * Esther S. Christensen, Kløvervænget 11. 80 år.

Jubilæum: 1. Ida Langberg Madsen, 25 år som hjemmehjælper ved Ringkjøbing Kommune.

Død: 3. Ernst Hansen. * 4. Mads Peder Madsen. * 10. Maren Kristensen. * 13. Hans Bønning. * Harry Sørensen. * 17. Kaj Videbæk Jensen. *  22. Vilhelm Jensen. * 24. Søren Chr. Poulsen. * 25. Mariane Maabjerg. * 30. Anna Marie Bennetsen. * Bagermester Jens Ibsen.

 

MAJ

Ringkjøbing kommunale Musikskoles forårskoncert i Vesterhavshallen blev en meget festlig aften. Over 200 børn og voksne medvirkede fordelt på grupper, ensembler, kor og orkestre med et musikalsk spændvidde med musik fra 300 år tilbage. Det var den nye musikskoleinspektør Lars Ole Vestergaards første forårskoncert. Koncerten startede med, at byens syngende vægtere gik en runde i den mørklagte sal, så stemningen var der straks. I alt 18 grupper, kor og orkestre var på scenen i de 2 1/2 time koncerten varede. 500 tilhørere glædede sig over de meget forskellige indslag i musikken * Gammel Ringkjøbingforretning er blevet moderniseret i helt nyt snit, så det er både lyst og venligt for kunder og ekspedienter. Her er tale om Hertz, der nu hedder B K Hertz. * Cafe Victoria er i morgen rammen om en lille forårskoncert arrangeret af medborgerhusforeningen. * Sidste år i august fik byen sin første udendørs pengeautomat og det kan konstateres, at flere og flere hæver penge i »kontanten«. * Alkjær Lukke vil i dag smælde af røde faner, og Socialdemokratiet, FO og AOF håber på solskin, men det tegner ikke for godt. Havgusen er en grim medarrangør. * 2. Solveig Knudsen, der p.t. bestrider en stilling som vicekontorchef i amtet har fået en ny stilling som kommunaldirektør i Thyborøn. Hun er 46 år og har i 10 år været ansat ved amtskommunen. * Bevaringsforeningen har haft besøg af en nordfrisisk bevaringsforening. De tyske gæster blev modtaget i Abelines Gaard om eftermiddagen af fhv. kreditforeningsdirektør Jørgen Larsen. Om aftenen var der middag og rundvisning i byen med Draiby og Børge Andersen som guider. * Poul Jørgen Madsen, tidligere direktør i Landbobanken, tiltræder 1. maj en stilling som revisionschef i Vestjysk Bank i Holstebro. * Antallet af rotter i Danmark er faldende. Fra 1981 til 1985 er tallet faldet fra 96.000 til 81.700. Kommunen bruger 145.000 kr. om året til rottebekæmpelse. * 3. Søndagen blev en særlig dag for menigheden i sognet. Pastor Hillersborg forrettede højmessen for sidste gang i de 29 år han har været præst her i byen. Afskeden med ham var præget både af tak og vemod; efter prædikenen rettede han nogle afskedsord til meningheden. Hillersborg sluttede sin prædiken med ordene, der også på latin står på orgelpulpituret: »Gud alene æren«. Efter gudstjenesten var der reception for præsteparret i Rådhushallen, hvor meninghedsrådet var vært. Borgmesterens tale mundede ud i en tak til ham, der har fulgt familierne både i glade og sørgelige begivenheder, ved bryllup dåb, konfirmation og begravelser. Pastor Hillersborg og hans dejlige præstekone bliver dog boende her i byen. * 5. Tbur de Pedal 87 startede med 300 deltagere lørdag og 250 mandag. * Den nye Kick-Boxing Klub havde flotte resultater med hjem fra de åbne tyske mesterskaber i Neumunster. Det blev til 1 sølvmedalje og 2 bronzemedaljer. * Det endelige resultat af indsamlingen den 25. april til kræftforskning blev i Ringkjøbing og omliggende sogne 61.896 kr. * Alkjærskolens skakhold blev ved hjemkomsten efter erhvervelsen af danmarksmesterskabet modtaget med stor festivitas. Lederen af klubben, Sigfred Mortensen, og skoleinspektør Jens Ole Blak blev modtaget på rådhuset af borgmesteren for at modtage kommunens lykønskning med det fornemme resultat. *  K.F.U.M'spejdernes Ringkjøbing gruppe vandt hovedgevinsten i landslotteriet. * 6. 25 engelske skolebørn med 3 lærere gæster i disse dage 6. klasse på Ringkjøbing skole. De fik om morgenen, den første dag, en dukkert i svømmehallen, og derefter direkte til Rådhushallen, hvor borgmester Dalgaard-Knudsen bød velkommen - på engelsk. Gæsteriet varer 10 dage. * Rådet for større færdselssikkerhed og Baltica har sendt en væltende bil rundt i landet, for at reklamere for at bruge sikkerhedssele. Bilen holdt på Torvet, og man kunne få en tur i »væltepeteren«. Det har sikkert overbevist mange om, hvor livsvigtigt det er at tage sele på. * S. Sørensens skobutik i V. Strandgade har 7. maj bestået i 90 år. Dette fejres med masser af gode tilbud på varerne. * 7. Den engelske malerinde, der har boet i Ringkjøbing i 2V2 år maler på silke. Hun tog til Vestjylland for at lære mere om det land, hvorfra hendes bedstefar stammede. Den 11. maj udstilles hendes billeder i Rådhushallen tilligemed digte, som hun også giver sig af med. Hendes navn er Valerie Hansen Kruys. * 4 rejsegilder på 2 dage. Torsdag formiddag rejsegilde på tilbygningen til Rindum skole. Alle børnene deltog med liv og sjæl i begivenheden. Om eftermiddagen rejsegilde på Ringkjøbing Boligforenings kollektivboliger ved Rindum Plejehjem. Det tredie rejsegilde var på Tennisklubbens hal på Kongevejen og det fjerde på Lem Hallen. * Kongevejens Maskinværksted har skiftet ejer pr. 1. maj. Den nye indehaver er Chr. Fjord Olesen, der i 18 år har været ansat i firmaet. * 9. Ringkjøbing Turistforening har i dag bestået i 75 år. Med de smukke lokaler på Torvet kan man sige, at det er gået stærkt fremad siden starten. I de smukke lokaler residerer turistchef Guri Koefoed til alles tilfredshed. * Herning, Skjern og Ringkjøbing har fast nattevagt, der fra kl. 20.15 til kl. 5.00 går den ensomme runde i firmaerne fra kælder til loft. * Forfatteren Ebba Torstenson har i 11 år boet på en nedlagt gård mellem Hee og Ringkjøbing. Her har jeg fundet den ro, jeg skal have til at skrive mine bøger, siger hun. * Medborgerhusforeningen har igen et musikarrangement. Denne gang underholder den engelske sanger og guitarist med beat, blues og folkemusik. Koncerten bliver søndag aften på rock-cafeen. * Ringkjøbing Boligforening søger byrådet om støtte til et byggeprojekt, der omfatter 41 lejligheder og 8 ungdomsboliger. Anlægssummen er anslået til 27,6 mill. kr. * 11. Som forventet kom der mange gæster til Turistforeningens fødselsdag i lørdags. Efter at formanden flyveleder Hans Jørgen Eriksen havde budt velkommen talte vicedirektør Poul Erik Jensen fra Danmarks Turistråd og overbragte mange hilsner fra hovedforeningen i København; han overrakte et flot barometer. Borgmesteren medbragte en check, så man kunne få et tiltrængt ur til lokalerne. Mange og velmente lykønskningstaler blev holdt af repræsentanter fra alle amtets byer og fra Brande, Grindsted og Billund. Fra Legokoncernen havde repræsentanten som gave med en Ringkjøbingpige lavet af legoklodser i de helt rigtige farver. Under receptionen blev Helle Rasmussen (enke efter bogtrykker Louis Rasmussen) udnævnt til æresmedlem for hendes aldrig svigtende interesse for turistsagen. Formanden foretog udnævnelsen og Helle Rasmussen fik overrakt et meget fint indrammet bevis på æresmedlemsskabet, udført af bogtrykker Sv. Aa. Jacobsen, nu indehaver af A. Rasmussens Bogtrykkeri. * De 375 der deltog i Fjordløbet havde strid modvind og isnende kulde. Løbet blev dog gennemført, og den glade vinder, Bjarne Pedersen fra Vinderup, fik overrakt et bevis på 1, præmien som var en skiferie fra OK-Busrejer. * Radio Ringkjøbings store show til fordel for KODA og handicapbussen gav 50.000 kr. Det blev afsløret, at bussen skal hedde »Firkløveret«. * 12. Kristelig Fagforenings Ringkjøbing afdeling har fået nye lokaler på Herningvej 36, som tidligere har været slagterforretning. Fra kontoret her administreres 1650 medlemmer. * Lægestrejken, der har ramt amtets store sygehuse, har på Ringkjøbing Sygehus stort set ikke påvirket den normale arbejdsgang. * Turistforeningens jubilæumslotteri er sluttet og udtrukket. 1. præmien, en tur til Aberdeen, blev vundet af Arnvig Bidstrup, Ringkjøbing. 2. præmien, en tur til København, blev vundet af Susanne Hansgaard, Ringkjøbing, og familien Kjeldsen, Æblehavens Camping, vandt 3. og 4. præmien, begge et ophold på et Danland-hotel. * I den kommende bededagsferie er Roklubben vært ved det største langtursarrangement i rosportens historie. 250 roere kommer til byen for at deltage i langdistancekaproningen om Ringkjøbingfjordens Gyldne Helt. Samtidig bliver det jubilæumstræf for danske langtursroere. Det er i år 100 år siden rosporten officielt kom til Danmark. * 13. I aftes blev skolens nye aula indviet, omtrent 200 elever og forældre fejrede den store dag ved en forårskoncert. Skolens nye børnekor optrådte for første gang, der var 30 børnesangere. Et andet sangkor med lidt ældre sangere er også en nyskabelse. De to kor er blevet til siden sommerferien under ledelse af musiklærer Knud Stenberg Madsen. * På Schuberts Minde holdes der loppemarked og et eventuelt overskud skal gå til den udvekslingsrejse, der for børn og medarbejdere er berammet til 15 juni. * Cafe H. C. Andersen i Nygade havde reception i dag, hvor selveste H. C. Andersen var til stede og læste eventyr for børnene. Indehaverne er Astrid og Frede Larsen. * 14. Ringkjøbing Handels- og Energicenter, Byskellet 13, har fredag, lørdag og søndag åbent hus for at vise den nyindrettede forretning. Det drejer sig om salg af ude- og indestuer. * Radio Ringkjøbing skal have ny formand, idet Leif Hansgaard, trækker sig tilbage ved generalforsamlingen. * Teknisk Udvalg gav i onsdags tilladelse til, at bagerforretningen Herningvej 32 i fremtiden må være døgnkiosk. * Stillingen som sognepræst i Ringkjøbing har haft 24 ansøgninger. Som Hillersborgs efterfølger er pastor Jørgen Eilschou-Holm indstillet. Han er sognepræst i Ulbjerg-Lynderup sogne. * Til sejlklubbens onsdagssejlads var der anmeldt 27 både der alle fuldførte sejladsen i de tre løb. * Sommerland West fejrer 15.-17. maj 5 års fødselsdag. Den nye attraktion i år er et stykke land beregnet for »guldgravere«. Sidste år besøgtes parken af 125.000. Medhjælperne er i højsæsonen 60 mand. * Kulturudvalgets formand, Kirsten Schmidt har for byrådet redegjort for den nye biblioteksplan frem til 1998. Hun mener ikke, at en bogbus er bedre end de små filialer. Vi ved, de fungerer godt. * Planen om Sparekassen SDS's udvidelse er nu godkendt i ejendomsudvalget. SDS får et fag mere ud mod Torvet, så der bliver mere plads til ekspeditionen. * 16. Skoleforvaltningen har haft besøg af 15 elever fra 9. klasse i den finske venskabsby Kemi. * 2 busser fra Højmark Turistfart har været i Holland med pensionister fra Ringkjøbingområdet. Der havde været en busulykke på vejen. Busserne herfra var heldigvis ikke indblandet, så alle kom hjem i god behold. * Vestjydsk Eksportforenings ejendom på Enghavevej er solgt til tømmerhandler Kjeldsen og autoforhandler Holger Bech Hansen. Dette var slutningen på Eksportforeningens æra. * 55 handelsskoleelever fra Hamburg har i denne uge været på besøg. De blev forevist forskelligt angående vedvarende energi. Således Otto Ottosens biogasanlæg på Klitten, Tændpibe Vindmøllepark, Tvind Møllen og den økologiske Viumgaard ved Ulfborg. * 18. Ringkjøbing Idrætsforening fik endnu en gang en jydsk mester. Lone Nielsen vandt titlen i mange kamp med 3944 points, og det er ny klubrekord. Kjeld Muff vandt sølv for drenge op til 20 år. Han endte med 4807 points for fem discipliner. * Til Roklubbens konkurrencer kom der 200 gæster, der overnattede i telte. 63 både deltog i langdistanceroningen, der blev afviklet på Vonå og Stadil fjord. Desværre holdt vejret ikke, hvad det lovede. Det blev regn, rusk og kulde, men roerne er et hårdført folkefærd, der ikke lader sig skræmme af ugunstige vejrguder. 250 deltog lørdag i spisning i klubben og efterfølgende fest. * 19. I dag modtog Torben Møller, indehaver af Møllers Turistbusser en helt ny Mercedes, beregnet til langture. Den store bus har plads til 50 personer, og har vippestole, toiletter, videoanlæg og minikøkken. Bussens første tur går til Jugoslavien, og der vil blive god brug for den i fremtiden. Bilen koster fra ny 2,25 mill. kr. * 20. Kommunen vil som led i kampagnen mod cykelulykker tegne gule cykler i nogle af de farlige kryds, hvor der er chance for at bil og cykel mødes f.eks. Kongshøjvej-Kongevejen. I 1987 skulle det også være mere sikkert at være cyklist; der er planlagt 5 cykelstier. * Lise Nørgaard, kendt og elsket forfatter, kommer til det årlige forårsmøde i Ringkjøbingegnens Husholdningsforning. * 21. Skolepatruljen uddelte i går det gule kort til bilister, så de kan vide, hvordan de skal forholde sig i et kryds, når de møder cyklister. * Gymnastikholdene fra Skjern og Ringkjøbing fyldte i går ROFI-Hallen, da de trænede til Gymnastradaen i Herning. Det store hold fra amtet skal være med til åbningen. * Civilforsvaret har fået nyt udstyr, så de kan måle radioaktivt nedfald, krigsgasser o.l. * 22.Naturfredningen i Ringkjøbing inviterer de morgenduelige på tur til Borris Hede. Det bliver en spændende botanisk og zoologisk opdagelsesrejse. Turen starter kl. 5 morgen. * Trods de dystre ord fra de økonomiske vismænd konstateres der fortsat interesse for at ekspandere i erhvervssektoren i Ringkjøbingområdet. Borgmesteren fortæller således om solgt jord til erhvervsformål. * Amtskommunen har sat en idékonkurrence i gang for at få forslag frem til en enhedsløsning for amtets pladsbehov mellem Østergade og St. Blichersvej. * 23. »Vestjyske kirker - Ringkjøbingegnen« er titlen på en ny bog, som lige er kommet på Bollerups Boghandels Forlag. Bogen er skrevet af lærer Jon Høg, Tim, og gartner Alfred Augustinussen, Stadil, har fotograferet til bogen. * Ringkjøbing Bremse- og Koblingsservice, Birkmosevej 11, er nu kommet i orden efter det sidste halve års roderi og holder åbent hus med reception. * Håndforgyldte rammeprøver udstilles af Jørgen Bang Jensen i sit rækkehus på Reberbanen. Han er født her i byen, og er flyttet hertil fra Solrød Strand, hvor han har boet i 30 år. Hans tilknytning til byen er afdøde glarmester Bang Jensen, som i mange år drev forretning i Nygade 17. * Sygehjælper Marianne Snogdals brevskriveri med en penneveninde i Finland har gjort hende til Finlandsekspert. Hun har indtalt et bånd om Finland og holder foredrag på plejehjem og i foreninger om hendes oplevelser i Finland. * 25. På torsdag starter den store havnefest med et omfattende festprogram. Det er 10 år siden ro- og sejlklubben begyndte med havnefest. Festen er meget populær med stor frokost, havnebar, Tivoli med den internationale klovn af Schumann familien. Ligeledes er der racerbåds sejlads, festen slutter med opvisning af SOK's helikopter fra Flyvevåbnets Redningstjeneste, der har frelst utallige mennesker, både fiskere og sejlere. * Sportsfiskerforeningen havde lørdag fiskekonkurrence i Hover å. Deltagerantallet var med 50 aktive tilfredsstillende. Eventuel overskud fra konkurrencen vil blive anvendt til udsættelse af yngel i åen. * 30 både deltog i Sejlklubbens lørdag- og søndagssejlads. Vejret var ideelt med sol og frisk vind, hvilket gav mange dejlige timer på fjorden. * 26. Der er kommet nyt kørekort til personbil med anhænger, men endnu har ingen reageret og løst det nye kort, meddeler politiassistenten. * 27. Legetøjsforretningen 1000 Ting har solgt legetøj i 25 år. I det dejligste vejr blev mange gæster modtaget om eftermiddagen til reception. * Handicapidrætten bliver i stor stil støttet af Ridecentret, der modtager mange til undervisning. * 29. Lørdag eftermiddag bliver en »festdag« for beboerne i kommunen. Da skal alle mand af hus til strandrensning fra Vedersø til Søndervig. Alle deltagere er frivillige. Udvalget, der tilrettelægger det store foretagende, har fået miljøminister Chr. Christensen til at være med ved åbningen. Flere firmaer har lejet bus og møder med hele personalet. Læge Pagaard har stillet sig til rådighed som lægevagt. Som det ses, er alt taget i betragtning. * 30. Direktør Chr. Skov mener, det er bydende nødvendigt, at der bliver oprettet et vestjydsk teknikum, særlig Ringkjøbing Amt mangler teknisk kvalificeret arbejdskraft. * Hos Nykredit ser man på kontoret mange nye edbskærme rundt om på skrivebordene. Noget helt nyt er en elektronisk lånesag. Det er en printer, der overfører de lysende tal på skærmen til papir, så det bliver mere håndgribeligt.

Bryllup: 16. Karoline S. Jensen, Ringkjøbing og Flemming S. Jensen, Tårnby. * 23. Anne Mette Toft Jensen og Rudi Braun, begge Ringkjøbing. * 30. Anne Birgitte Madsen og Jens Erik Jensen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 5. Aage Kjeldstrup og hustru Elke, Herningvej 95. * 12. Erik Jacobsen og hustru Inge, Markskellet 22. * Poul Søndergaard og hustru Karen, Nygade 5. * 18. Aage Nielsen og hustru Vita, Kappelhøj 4. * 26. Arne Kristensen og hustru Helene, Alkjærhøj 29.

Guldbryllup: 16. Kaj Lerche og hustru Ingeborg, Kronager 11. Diamantbryllup: Carl Iversen og hustru Marie, Kaj Munksvej 1.

Fødselsdag: 18. Dagny Christensen, Mågevej 4, 80 år. * 22. Johanne Nielsen, Søibergsvej 4, 90 år. * 28. Kristian Høgsberg, Alkjærparken 36, 80 år. * 29. Trykker Arne Sørensen, Alkjærparken 23, 50 år.

Døde: 5. Richard Christensen. * 19. Niels Rasmussen. * 20. Edith L. Jensen.

 

JUNI

1. Strandrensningen blev en stor succes. 425 deltog, og 1800 sække blev fyldt. * Havnefesten druknede i regn den sidste dag. * ROMK afviklede i går det andet heat i Rally Sprint. Det var godt vejr, og der var ca. 1000 tilskuere. Vinderen fra den spændende klasse over 1600 ccm. blev Jørgen Nielsen, Bække, nr. 2 Jens Ole Kristiansen, Sorø, og nr. 3 Ove Pedersen, Ringkjøbing. * Lørdag var der festlig afslutning på Tour de Pedal. For ROFI har i alt 3209 deltaget. Der var mange præmier til de bedste, og der blev trukket lod om 2 cykler. De blev vundet af Hanne E. Daring, Kirkebakken 7, og Lisbeth Thøgersen, Solbakken 12. *BiblioteksforeningeniRingkjøbingamtholder2.juni generalforsamling i Rådhushallen. * 2. Firmaet Carl Wiese fejrede i går 60 års jubilæum. Dette blev markeret ved en velbesøgt reception. I dag drives firmaet af 2 sønner Hans og Reimar, der i årenes løb har foretaget adskillige udvidelser. * Ringkjøbing Bank agter at udvide med ejendommen i Mellemgade 5, som banken i forvejen ejer. I ejendommen er der 4 lejligheder, så beboerne der skal jo have en rimelig frist til at flytte. * Den sidste familiegudstjeneste inden sommerferien holdes i Alkjær Lukke. Det bliver onsdag og KFUK-spejderne har lavet alterbord og kors som pionerarbejde. * 3. Ringkjøbing kommunale Musikskole har lørdag koncert en-times-tid i Rådhushallen. Foruden al den dejlige musik byder kammerkoret på et par madrigaler fra det 14. århundrede med debut for en ny sangsekstet. * På FOs årlige repræsentantskabsmøde oplyste Tbrben Schou, at der er kommet 300 nye medlemmer til. Medlemstallet er således oppe på 4000. * Havekredsen har aftentur til Majlands staudeplanteskole i Sdr. Omme. * Superfos' gamle silo på havnen er i disse dage ved at blive brudt ned. Dermed forsvinder en af de allerførste store siloer på egnen. Siloen gik under navnet domkirken og blev brugt som vartegn for sejladsen, der kom fra syd i fjorden. * Købmandsforretningen på hjørnet af Kongshøjvej og Kongevejen er nu færdig med en udvidelse på 50%, den er nu på 190 kwm. Indehaverne Karen Marie og Kr. Fløe har i 8 år drevet forretningen; de markerede udvidelsen med en reception, hvor der var stor tilstrømning. * 4. Efter lang tids debat er det nu vedtaget, at der ikke skal være afgift på lystfiskeri. * Cirkus Benneweis havde forestilling i aftes på Fasers Led. Da cirkus i år har 100 års fødselsdag var der en overordentlig flot forestilling med dygtige artister, dyr og klovne i 1. klasse. TV var til stede og optog scener til en senere udsendelse. Cirkus havde skarp konkurrence af fodboldkampen på TV-skærmen, Danmark mod Tjekkoslovakiet. * Byrådet traf i aftes beslutning om byfornyelse for fem ejendomme i den centrale bykerne. * Ligeledes blev 150.000 kr. frigivet til cyklestien langs Kirkevej i Rindum, der så kan videreføres til Holmegaardsvej. * Pinselørdag starter en række musikalske indslag på Torvet. Det bliver middagskoncerter. Der vil som tidligere år blive folkedans fredag aften under Ragna Tangs ledelse. * 6. Mange steder på egnen var der grundlovsmøder, og alle steder var der mange tilhørere. Det er 138 år,siden Danmark fik sin første grundlov, og det synes mange skulle fejres. * Ringkjøbing Amts Biblioteksforening har holdt generalforsamling på rådhuset. Formanden Birgit Vinge, Brande, sagde, at der sker en betydelig ideudvikling på biblioteker udover landet. Foreningen besluttede, at amtet skal deles op i 5 områder. * Den 10. juni får byen besøg af Scandinavian Viking Rally, hvori der deltager 116 biler. De gør holdt for at spise frokost på løbets første dag. Turen starter i Ribe og slutter i Trolhåtten efter at have kørt Skandinavien rundt. Den ældste bil er fra 1912. * Turistforeningens jubilæumsøl er kommet på markedet. Det er halve liter Tuborg med den nye turistplakat på. * Skovpavillonen indbyder til tidlig morgentur pinsemorgen. Der bliver åbnet for morgenmad kl. 4.1 gamle dage var det tradition, at familien tog i skoven pinsemorgen og man håber, at denne gamle tradition må genopstå. * 9. Strandgården i Husby har fået et nyt lokale lagt til udstillingen. Det er det gamle køkken, der er genopstået med komfur og gamle køkkenting. * Den første sommerkoncert i Alkjær Lukke bliver på onsdag. Højdepunktet bliver medvirken af det skotske ensemble Aberdeen Music Center Brass Band. Det er et orkester bestående af 35 messingblæsere. Koncerten arrangeres af Biblioteket og Turistforeningen. Ringkjøbing Big Band deltager ligeledes og Gården starter med tattoo på den store plæne. * 10. Bilinspektør i Ringkjøbing Politikreds Vagn Jacobsen slutter 30. juni efter 40 års virke. Den nye inspektør bliver forhåbentligt ligeså vellidt og respekteret som Jacobsen. * Peter Johannesen, der i 12 år har været formand for Træindustriens Ringkjøbing afdeling er valgt ind i forbundets hovedbestyrelse. * Ved det åbne klubstævne i atletik satte Marie Bagger Rasmussen dansk rekord for piger på 15 år i stangspring med 2.55 m. * Bogtrykker Sv. Aa. Jacobsen har sendt en fornem boghilsen til trykkeriets venner og forretningsforbindelser. Bogen er blevet til i samarbejde med forfatteren Dan Turéll og tegneren Peter Hentze. Den er af høj kunstnerisk kvalitet og vil vække både glæde og beundring hos modtagerne. * 18 elever fra 6. klasse og 3 voksne rejser på onsdag på genvisit til Amershem, der ligger i udkanten af London. Besøget varer 8 dage. * 11. Speedbådskører Jens O. Hansen tog til Svendborg for at kigge på DM. Han havde hånden i gips, men lod sig dog overtale til at køre et enkelt heat. Til hans egen store overraskelse vandt han alligevel første afdeling af DM. * Onsdag d. 6. var der brevduekapfly vning, og Viktor Degn blev både gruppe- og sektionsvinder. Sektionen omfatter 12 vestlige foreninger, mens gruppen består af 26 foreninger i det vestlige og nordlige Jylland. * Ringkjøbing Rideklub holder i weekenden udvidet handicapstævne med deltagelse fra Remmervad og Herning. Ringkjøbing er nu blevet så dygtige, at de lørdag ved middagstid gennemfører et lille opvisningsprogram. * Pølsevognsstade på Ringkjøbing Tbrv er tildelt Conny Slot Kristensen fra No. * Byrådets teknik- og miljøudvalg er indstillet på yderligere at købe teknisk udstyr til renseanlægget på havnen. * 12. Foreningen af danske redningsmænd holder lørdag generalforsamling på Hotel Fjordgården. Den nye farvandsdirektør Torsten Kruuse, som har afløst Otto Gredal, deltager. * En 1600 kwm. stor kalkunfarm gik op i flammer hos gårdejer Hans Thomsen, Novej 28. Hverken mennesker eller dyr var i fare. Falck var omgående til stede med sprøjtevogn, tankvogn og tender. * Det er Ringkjøbing kommunale musikskoles tur til at give koncert på Torvet. Koncerten finder sted lørdag middag og er samtidig afslutning på koncerterne i skoleårets forløb. * I dag var det bogtrykker Svend Aage Jacobsens 60 års fødselsdag. Denne blev fejret med maner. I Café Victoria, der drives af Jacobsens datter, Susanne, var der stort rykind til frokost både ude og inde, i stueetagen og på 1. sal. Der var venner, bekendte, forretningsforbindelser og kolleger fra det ganske land. Mest rørt var bogtrykkeren og fru Tove nok over børnekoret, der med 30 børn dukkede op og sang til ære for fødselaren. Gavebordet var overvældende med hilsner fra Ringkjøbing Handelsforening og Håndværkerforeningen, hvor han er formand, fra Turistforeningen samt mange andre, hvor han har gøremål udover bogtrykkeriet. * Landsbykirkerne er i bekneb for at skaffe organister. I Velling spiller præsten undertiden selv og fhv. kreditforeningsdirektør Jørgen Larsen spiller som løst ansat organist i Nysogns Kirke. * I går søndag blev jordemoder fru Grethe Rasch Akselsen 70 år. Gennem 41 år har hun haft sit virke her i byen, og har i den tid taget mod flere tusinde børn. I de sidste år har hun været tilknyttet jordemodercentret ved Ringkjøbing Sygehus med fast arbejdstid. En forbedring fra tidligere tid, hvor jordemoderen skulle have vagt både dag og nat. Fødselsdagen fejres med åbent hus på Hotel Fjordgården. * 15. Nordsøværftets største nybygning nr. 187 er det første skib, der passerer den ny sluse i Hvide Sande. Det skal efter beregning ske d. 30. juni. * I dag dimitterede årets 2 første studenter. Begge hedder Dorthe, den ene er fra Ringkjøbing Gymnasium og den anden fra Det Kristne Gymnasium. * Valdemarsdag er flagdag, den dag i 1219 da Dannebrog faldt ned fra Himlen. Der bliver solgt små flag og eventuelt overskud går til flag og faner som gaver til foreninger. * Syv børn og 6 voksne skal holde ferie i 2 uger i Holsteinsborg, Grønland, børnene er fra Schuberts Minde. Samtidig kommer 13 grønlandske børn og 4 voksne fra Gertrud Rasks Minde på besøg på Schuberts Minde, hvor de skal være: • i 3 uger. * Ringkjøbing IF fik i weekenden endnu en dansk mester. Den 16 årige Lone Nielsen fulgte sit jydske mesterskab i 7-kamp op med et danmarksmesterskab i samme disciplin. * 16. Der bliver større og større efterspørgsel på landmandsvikarer. Landmændene mener, det er rart med en lille ferie sammen med kone og børn og ikke kun en enkelt »fridag« til Ungskuet. * Med den fjerde sejr ud af 4 mulige har Ove Pedersen og Kurt Kirkeby fra ROMK sikret sig det jydske mesterskab for manøvrekørere. * 17. Papillonhvalpen »Ringfjordens Sara« også kaldet sommerfuglehunden er på en international hundeudstilling i Århus udnævnt til »skuets bedste hvalp«. Racen er meget lille, Sara er 7 måneder og vejer kun 1710 gram. Ejeren er Anna Marie Vedsted, Tromsøvej 12, hunden er født på hendes kennel og er 2 gange tidligere kåret som bedste hvalp indenfor racen. * På landsplan er der udtrukket 100 præmier i Tour de Pedal. 11 lokale cyklister fik præmie. * Årets første HH'er, fra Ringkjøbing Handelsgymnasium, var Connie Andersen, Lem. * KFUM Spejderne var så heldige at vinde bilen i korpsets landslotteri. Den blev straks videresolgt til autoforhandler A. V. Vejgaard. * Arkitekt Draiby har holdt rejsegilde på sit nybyggeri for enden af 0. Strandgade, overfor rådhuset. Bygningen er beregnet som lejligheder og ejerlejligheder. * 18. Trækbasun og tuba i Gården er ledig. Der søges efter nogen, der kan spille på instrumenterne. * Jordemodercentret på Ringkjøbing Sygehus inviterede i dag til jordemoderkaffe med kage i anledningen af 200 året for jordemoderuddannelsen. * 19. Som noget nyt vil der søndag eftermiddag blive musikalsk underholdning i Morten P's gårdhave. Det er Flemming Nordenhofs kvintet, der spiller jazzmusik. * Ringkjøbing musikskoles kammerkor kan søndag aften kl. 22 høres i en 3 kvarters udsendelse i landsradioen program 2. * Ved afslutningen på Ringkjøbing gymnasium holdt rektor J. Wurtz talen, hvor han sagde, at han håbede studenterne vil vedgå arv og gæld og ikke lade dommedagsprofetierne få ret. * 20. Der er faldet 80 mm. mere regn i juni end sidste år - trods det er alle sommerhusene på Klitten optaget af gæster. Regnvejret giver gode dage for de handlende i byen. Turister i regnvejrstøj fylder godt op i gaderne, og en sommerbyge bliver taget med godt humør. * ROFI har af kulturudvalget fået tilladelse til at gå videre med planerne om et stort idrætscenter til 18 mill. kr. Hal nr. 2 skal bygges i tilslutning til ROFI-Hallen, så den til næste sommer vil fremstå som kommunens første deciderede idrætscenter. * I dag får byen besøg af et norsk skoleorkester med 45 musikere i alderen 10-16 år. Besøget varer 5 dage, og de indkvarteres på Alkjærskolen. * 23. Den første naturledertur på Ringkjøbingegnen havde samlet god tilslutning. Turen gik, under Per Mikkelsens ledelse, til Hover ådal, hvor egnens oldtidshistorie blev gennnemgået. * Svømmehallen er gået over til sommeråbning, så der nu er åbent hver dag ugen igennem. * Handelsstudenterne var lørdag formiddag til modtagelse på rådhuset, hvor borgmesteren ønskede dem til lykke med de blåhvide huer, hvorpå der skåledes i et glas hvidvin. * 24. Sankthansaften var en kold affære. Regnen holdt sig dog væk, så mange steder blussede bålene kraftigt i den stærke vind. * Energi og Miljøkontoret havde i weekenden arrangeret temaaften om biogas. En økonom beregnede økonomien i et solfangeranlæg for interesserede. Adjunkt Anders Andersen ledede aftenen. * Efter sommerferien får Ringkjøbing Gymnasium 2 nye lærere. Henrik Blicher Pedersen fra Roskilde skal undervise i kemi og biologi. Niels Bay fra Struer skal undervise i musik og geografi. * 25. Firmaet Eurodan Huse med hjemsted i Herning er begyndt at bygge parcelhuse på Ringkjøbingegnen. Et af husene er udstillet på Islandsgade. Mange beså huset, om det var af nysgerrighed eller virkelig interesse melder sagen intet om. * DSB's banekolonne er p.t. ved at istandsætte banen til Ringkjøbing Havn. Denne skal fortsat bruges. * Beboerne i V. Strandgade er utilfredse med, at facaden pludselig ændres i et bevaringsområde. Det drejer sig om Rock-cafeen, der har klistret mange plakater på hele husets facade. Politiet er underrettet om sagen. * Det Kristne Gymnasium starter efter sommerferien l.g. med 67 elever. Kun en gang før har der i skolens historie været flere, nemlig i 1981, hvor der startede 68 elever. * 26. En mergelgrav i byens udkant er ved et uheld blevet omskabt til et eldorado for lystfiskere. Et stort antal ørreder fra et nærliggende dambrug er undsluppet. Fiskene er store, 30-40 cm. * Museets Ernst Hansen-samling vokser stadig. I år er det nye en træfrise, der illustrerer et middelalderligt brudeoptog i farver. De nye ting udstilles i lokalerne over Café Victoria. ' Leder af Nykredits landbrugsafdeling Sv. Aa. Maretti fratræder posten efter 9 års virke. Han efterfølges af agronom Thorkild Rossen HD. Skiftet markeres ved en reception d. 1. juli i lokalerne på Herningvej. * 27.1 dag har murer- og entreprenørfirmaet B. & V. Kristensen 25 års jubilæum. Brødrene Børge og Vagn startede på bar bund og beskægtiger nu 53 medarbejdere. Dagen markeres ved åbent hus. * Det bliver en vestjydsk teatersensation, når der tirsdag aften i Vedersø kirke opføres det islandske succesdrama om Kaj Munk. I Hallgrimskirken i Reykjavik har stykket gået i fire måneder. De 32 islændinge indkvarteres privat i sognet. løvrigt er de Arne Munks gæster. * 38 vestjyder med tilknytning til Hjemmeværnet har været på tur til Normandiet. Af de mange historiske steder man beså, var højdepunktet nok Waterloo med mindesmærket for Napoleons endeligt. * 29. Fire lærere ved Ringkjøbing skolevæsen holder 25 års jubilæum i sommerferien. Det er Sven Beiter, Ringkjøbing, Birgitte Grim Christensen og Jørgen Christensen, Lem, samt Birthe Jespersen, Tim. Borgmesteren, der plejer at tage ud og lykønske jubilarerne, har denne gang inviteret dem til en sammenkomst på rådhuset. * Ove Pedersen og Kurt Kirkeby fra ROMK har deltaget i det første af tre DM-afdelinger i minirally. De kørte en sikkert førsteplads hjem. Minirallyen blev afviklet ved et 2 dages stævne i Grindsted. * Børge og Vagn Kristensen fik god brug for det telt til 150 personer, de havde lejet til festlighederne. Der var så mange gratulanter fra nær og fjern, at kontorbygningen også måtte tages i brug. Brødrenes læremester, murermester Erling Jeppesen, Heager, deltog også i festlighederne. * 30. Ringkjøbing Jern & Stål er i gang med at bygge en ny hal mellem Herningvej og Birkmosevej. Den skulle stå færdig til oktober, så der kan flyttes fra de lejede lokaler hos Tikjøbs Tømmerhandel, ligesom forretningen på Godthåbsvej skal flyttes hertil. * En ny iskiosk åbnede i går i V. Strandgade 8. Navnet er »Ringkjøbing Is«, og ejeren er Claus Stub. Solen skinnede så meget, at der var stor tilstrømning til nyheden. * Kunde nr. 10.000 fik i går blomster, da han benyttede Brugsens »Kontanten«. * Vejleprisen uddelt til de, der har været med til at forskønne byen. 1. prisen gik i år til A/S Nordisk Solår Comp. for bygninger på Dandyvej 1, Vejle. Flemming Bay-Jørgensen har igen høstet ære, det er ham, der har været arkitekt på byggeriet.

Bryllup: 7. Anne Mette Toft Jensen og Rudi Braun. * 8. Anna Birgitta S. Madsen og Jens Kirk Jensen, Ringkjøbing. * Ina Madsen og Arne Lillevang, Ringkjøbing. * 20. Margit Bitsch og Bent Østergaard, begge Ringkjøbing. * 27. Esther Mortensen, Ringkjøbing og Svend Daring Hounsgaard, Lem. * Thora Flytkjær og Henrik Olesen, begge Ringkjøbing. * Helle Bundgaard, Rindum og Karsten Jensen, Århus.

Fødselsdag: 6. Hilde G. Jensen, Vellingvej 54, 65 år. * 12. Bogtrykker Svend Aage Jacobsen, 60 år. * Jordemoder Margrethe Rasch Axelsen, Hvashøj, 70 år. * 20. Karl Aage Jensen, Aldershvilevej 7, 50 år. * 22. Grd. Ove Sørensen, Vesterby 6, 50 år. * 28. Stinne Andersen, Dommerhaven 6. 65 år.

Jubilæum: 1. Norma Feldsted, 25 år hos Central-Vask, Fjordalle 8.

Døde: 4. Ane Kathrine Laugesen. * 4. Jørgen Bennetsen. * 8. Jens Peder Kirkeby Nielsen. * 9. Stinne Steffensen. * Evald Kristian Bro. * 15. Ejnar Svend Thomsen. * A. K. Schmidt Jensen. * 23. Marie Pallesen. * 29. Otto Jensen, Hvide Sande. * 30. Thorvald Johansen.

 

JULI

1. I går eftermiddag fik den nye udvidede kammersluse i Hvide Sande sin endelige debut. Kl. 16 åbnedes for slusen, og den store nybygning fra Nordsøværftet »Arktis Trader« gled uhindret igennem. Skibet er 76 m. langt og 12,1 m. bred. Den gamle sluse, der kun er 12 m. i bredden var for smal. * Efter megen debat er det vedtaget, at der måtte stå en pølsevogn på Torvet. * Vedersø Kirke var stuvet til sidste plads, da islændingene opførte dramaet om Kaj Munk. Mange personer, der har været med i det virkelige drama for 40 år siden, var til stede. For de islandske skuespillere var det en stor oplevelse at spille indenfor de autentiske historiske rammer. Alle kvitterede for oplevelsen ved et langvarigt bifald, noget der sjældent ses i Vestjylland. * Kommunen opretter nyt udvalg for at hindre ungdomskriminalitet. Der skal være samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. * 2. Kommunen havde givet rockcafeen en tidsfrist til at fjerne plakaterne på facaden. Da denne ikke er overholdt er sagen nu overgivet til politiet. * En ny aflastningsinstitution skal bygges på Kirkebakken i Rindum til erstatning for den, der skal forlades på Blomstervænget. * 3. Amtet har afsat 3 områder på egnen, hvor der er mulighed for at opstille mølleparker. * I år bliver der på Det Kristne Gymnasium et sommerkursus, hvis formål er at vise, hvordan den kristne tro kan forenes med akademiske studier. Det er den internationale bevægelse af studenter og akademikere, der står som indbydere. * Fjorden bliver nu mere salt. Det er en direkte følge af at åbne for slusen i Hvide Sande. * 4. Kommunen har nu fået ordnet aftensygeplejen, således at der er hjemmesygeplejersker i arbejde fra kl. 8.00 til 23.30. Trods mangel på sygeplejersker er det lykkedes kommunen at få stillingerne besat. * Redaktøren af USAs danske avis er Poul Dalby Andersen, der i 40'erne var ansat på Ringkjøbing Amts Dagblad. Han og hans frue er gæster ved Rebildfesten. Den danske avis hedder »Bien«. * Fjordfestheftet er nu i handelen. * Den 17 årige Christina Skov her fra byen er en særdeles ivrig amatørskuespiller. Fra d. 20. juli til 5. august skal hun deltage i en stor international teaterfestival i Shakespeares fødeby arrangeret af Europarådet. * Carl Ove Bangsgaard er pensionist i Rindum. Han er ejer af en stor sommerfuglesamling, som tæller 5000 eksemplarer. Aktiv tilværelse er nøglen til at få en rig alderdom er hans leveregel. * 6. Da Handelsforeningen holdt sin første torvedag var der virkelig markedsmylder på Torvet. Midt på formiddagen var der så stor trængsel, at der måtte arrangeres ensrettet »kørsel« i gaderne mellem boderne. * Boligministeriet fremkom med en meddelelse om, at Ringkjøbing var den dyreste by, hvad husleje angik. Borgmesteren var rystende vred over oplysningen og beklagede sig til Boligministeriet. De måtte da også indrømme, at det var forkerte huslejetal, der var offentliggjort. Men en rettelse og en beklagelse fra ministeriet dulmede noget på sindene. * Ib fra RIF, Lone Nielsen og Lars Kristensen, er udtaget til den nordiske juniorlandskamp på Esbjerg Atletikstadion i dagene 25.-26. juli. * 7. Den nye bilinspektør i Ringkjøbing politikreds er nu udnævnt. Det blev den 40 årige ingeniør Mogens Holck, Roskilde. Han skal tiltræde 1. august og efterfølger kredsens navnkundige bilinspektør gennem mere end 40 år, Vagn Jacobsen, Skjern. * Ringkjøbing Boligforening har fået besked fra boligstyrelsen om, at projektet for anden afdeling af bebyggelsen Gartnerparken i Rindum er godkendt. * 8. Den 8. Gymnastrada åbnedes i aftes i Herning med 17.000 gymnaster, 18.000 tilskuere og dronningebesøg. Der meldes om en fantastisk stemning på stadion. * 2 store hold fra Ringkjøbing Amt, i alt 2200 åbnede gymnastikken. * 10. Fredag aften har Ragna Tang folkedans på Tbrvet kl. 19 og lørdag formiddag musicerer Gården i den indre by og giver koncert på Tbrvet kl. 12. * 11. Morten Vesterdal og Benny Rasmussen åbnede fredag en døgnkiosk på Herningvej 32. Foruden det sædvanlige kiosksortiment er der en bagerafdeling. Torsdag markerede de to indehavere åbningen af kiosken ved en velbesøgt reception. * Kommunens socialforvaltning har nu udbudt 10 nye kollektive ældreboliger til udleje fra 1. oktober. * Udsalgene i alle brancher florerer til de handlendes store tilfredshed. * 13. Et særtog med to persontog og et godstog rullede i dag ind på stationen for at medtage de spejdere, der skulle deltage i landslejren i Arden ved Rold Skov. * Da folkedanserne fredag aften var på Torvet, var der også ballademagere. De råbte og hujede og kastede med flasker. Politiet, der kom til, gav dem valget mellem at rydde op efter sig eller blive taget med på politistationen. De valgte det første. * Ringkjøbingparret Jørn Pedersen og Per Hindø vandt finalen i double i tennisturneringen Skagen Open. Der var 60 deltagere og blandt dem flere landsholdsspillere. * 14. Kurt Sørensen kan i dag fejre 25 årsdagen som uddeler ved brugsforeningerne. I 1967 kom han til Ringkjøbing og har siden været uddeler her. Dagen fejres ved åbenthus arrangement lørdag i Torvegade. * 15. Læge Bøje Jensen reddede i aftes en stor gårdbrand i Røgind med en spand valle, der tilfældigvis var ved hånden. * Torsdag åbner Englandsfarerne det traditionsrige bogmarked i Gågaden. Dette er i år særdeles righoldigt og omfattende. Byens borgere giver med glæde tilskud til dette bogmarked, de glæder sig over at give et tilskud til børnenes årlige tur til England. * Arbejdsmiljøfonden har bevilget 553.000 kr. til en storstilet undersøgelse af eksem forekommende i fiskeindustrien. * 16.300 virksomheder i amtet vil komme under skarp miljøkontrol, da deres produktion er » særdeles forurenende «. * Den svenske Husqvarnakoncern fejrede 1985 100 års jubilæum i Danmark. Samtidig indstiftedes et jubilæumslegat, der hvert år skal uddeles til to forhandlere, der udviser størst aktivitet øst og vest for Storebælt. Randi Christensen i Østergade har fået legatet på 10.000 kr. Foruden forretningen i Østergade har hun en filial i Skjern. * Energikontoret ansætter nu en lønnet konsulent, der vil give gode råd til vindmøllefolket og solfangerentusiasterne i løbet af sommeren. * 18. Tirsdag d. 21 giver guitaristen koncert i Rådhushallen. Han er docent og prorektor på Vestjydsk Musikkonservatorium i Esbjerg og er en efterspurgt solist både i ind- og udland. Det er Jørgen Bjørnslev, der er tale om. * Da børnene fra Schuberts Minde var på besøg i Grønland, var de ombord på »Disko«. Skibet går i rutefart fra Narssarssuaq til Upernavik, en tur på 14 dage. * Haveforeningen af 1912 - kaldet Costa del 1912 - har mange medlemmer. Alle er enige om, at 1912 er bedre end Mallorca. * 20. Med det dårlige vejr blev torvedagen ikke den helt store succes. Trods gøglertruppen med fakir på sømmadras og andre færdigheder, kneb det med publikum. Kun 13 af de 20 telte var besat, men trods det var handelen helt god * Gardens minitur i Skandinavien havde første holdested i København. Lørdag formiddag gav den koncert på Rådhuspladsen og 2 gange tattoo. Mange folk, og blandt disse internationale turister, var meget interesserede tilskuere. Turistchef Guri Koefoed uddelte turistaviser og brochurer for at reklamere for Ringkjøbing. Lørdag aften havde Gården opvisning i Tivoli til mange menneskers udelte glæde. Tivoligarden har i disse dage ferie, så der var god plads for vor hjemlige garde. I dag går turen videre til Sverige. * 20. I går søndag fejrede en af byens kendte borgere, tømrermester Gert Andersen 50 år. Han er udlært som tømrer hos en typisk landhåndværksmester i Borris. Efter skolegang kunne han fra Håndværkerhøjskolen forlade denne med eksamen som bygmester. 11966 begyndte han for sig selv i Ringkjøbing og i 1976 flyttede han til det nuværende store værksted i industrikvarteret på Birkmosevej. Han er en meget efterspurgt håndværker. Fødselsdagen fejres med åbent hus. * 21. Et velbevaret middelalderhus er i Lem afdækket. Der er fundet store lerkarskår og en tenvægt af bly som foreløbigt resultat. * Naturvejleder Per Mikkelsen viste i går rundt i omegnen af bunkerne ved Houvig. Der har om disse været en meget følelsesladet diskussion, om det skal være mindesmærke om tyskernes besættelse af Danmark i 1940-45.100 deltog i rundvisningen, og forslagene blev drøftet nøje af de mange gæster. * 23. I de kommende 2 uger vil vægterne gå deres rundtur i byen, mens de synger timeslagene ind. Det vil glæde dem, om de der lytter vil følge dem på turen. * Antikmessen starter i dag i Vesterhavshallen. Der er 37 stande, d.v.s. at der er fuldt optaget. Man venter ca. 6000 gæster, og udvalget er meget righoldigt. * Falck har fået fornyet vognparken med to køretøjer. En Mercedes til sygetransport og en VW, som skal køre koordineret sygekørsel i amtet. Falck har nu 4 biler til sygetransporter her i byen og 1 stationeret i Hvide Sande i sommermånederne. * Den tidligere leder af Ringkjøbing Plejehjem, Arne Bak, tiltræder 1. september stillingen som lokalredaktør for Herning Folkeblad i Kibæk. * Ringkjøbing Brevdueforening opnåede igen meget fine resultater på weekendens flyvninger. Knud Søgaard Christensen blev gruppe- og sektionsvinder fra Antwerpen, Lars Pedersen blev sektionsvinder fra Helmsted og Viktor Degn sektionsvinder på den første ungflyvning fra Åbenrå. * Onsdag fik borgmesteren overrakt 3 blå flag, som anerkendelse af rene strande 3 steder på klitten i amtet. Jens Mossing fra Friluftsrådet overrakte flagene med nogle pæne ord, hvortil miljøminister Chr. Christensen sluttede sig. * 24. På fabrikken Pytex bliver det gode arbejdsmiljø fremhævet. Syerskerne bliver ikke så stressede, da der bliver rokeret rundt med dem. På en dag bliver 1000 stk. stof til færdige joggingdragter. * Det gamle vandtårn ved ELværket kan nu undværes, og er erstattet med edbudstyr. Byrådet har bevilget 600.000 kr. til formålet. * En af sommerens turistnyheder er den afmærkede cykelrute mellem Ringkjøbing og Holstebro. Den går gennem Rindum, Heebro, Hoverdal, Thorsted og videre over Troldtoft til Vind-Idom-Holstebro. * 25. Kommunens spildevandsinvestering til 11 mill. kr. kan efter et års arbejde tage det nye renseanlæg i brug. Indkøringen kan starte 6 uger før beregnet. * Guri Koefoed meddeler, at der er rigtig mange turister i byen og egnen, 275 ekspeditioner på en dag, men fra de handlende lyder det, at de ser meget nøje på pengene. * På dette års antikvitetsmesse i Vesterhavshallen er der mange gæster. Det dyreste stykke er en nikkende bondedreng til 10.000 kr. * 28. Skodaforhandler Svend Erik Jensen er blevet forhandler af lastbilmærket IVECO i Ringkjøbing og Hvide Sande. * Ringkjøbing Fjord komiteen har besluttet, at der hvert år i september skal holdes en høring om fjordens tilstand. Dette skal fortsætte til fjorden er renset. * Ungdomsskolen har i denne uge besøg af franske venner fra ungdomsklubben i Paris' forstad Poissy. * Forventningerne var sat højt til koncerten i kirken med organisten og komponisten Erling Bjerno og hans datter, sangsolisten Majken Bjerno. Disse blev til fulde indfriet. Programmet var en spændende blanding af nyere og ældre værker. Ca. 100 overværede koncerten. * På antikmessen med 6600 besøgende blev der omsat for 5 mill. kr. * 29. Et nyt Arbejdsmedicinsk ambulatorium skal være med til at forebygge arbejdsskader. Dette har været planlagt i 5 år og er nu blevet til virkelighed, da amtsrådet i foråret gav tilladelse til projektet. Det er stadig ikke taget i brug, da lægekonflikten har udsat forhandlinger om besættelse af stillingerne. * 30. Amtsrådet har nu givet penge fri - 637.000 kr. - til den hidtil største undersøgelse af forureningen i fjorden. * Amtet har fået besked om, at de to blåhvide flag, der den sidste tid har vajet over amtsbygningerne skal ned. Byens bevaringsstatutter siger, at man ikke uden tilladelse må flage. Denne tilladelse blev i går på et byrådsmøde afslået. * Malermester Richard Lauridsen har i en konkurrence i »gulddrengenes« blad vundet en præmie på 5000 kr. * Den gamle Købmandsgaard har igen lavet om på indretningen. Der er lavet en selvstændig osteafdeling, idet myndighederne forlanger dette. Yderligere er der indrettet en ny afdeling, som hedder »Specialiteten«. Her findes alt tænkeligt af specialiteter i udenlandske varer, men den gamle atmosfære er stadig til stede i butikken. * 31. De handlende konstaterer, at kunderne helst vil handle i nærbutikker og derfor udvides der, hvor det kan lade sig gøre. Rindum Brugsforening har således fordoblet sit areal, og en ny bagerafdeling er kommet til. Vinlageret er også meget bedre arrangeret.

Bryllup: 5. Karen Jensen og Aksel Bendtsen, begge Ringkjøbing. * 11. Karen Boll og Torben Schou, Ringkjøbing. * 25. Anita Burchardt og John Askou, begge Ringkjøbing. * Merete Andreasen og Leo Andersen. * Karen Johansen og Hardy Jensen.

Sølvbryllup: 6. Helge Schultz og hustru Sonja, Parkvej 20.

Fødselsdag: 5. Hanne Sørensen, Østerdige 5, 70 år. * 8. Urmagermester Per Luchow, Heboltoft 8, 50 år. * 10. Helga Jacobsen, V. Strandsbjerg 5, 60 år. * 15. Anna Hansen, Damtoften 29, 80 år. * 18. Vagn Pedersen, V. Strandsbjerg 3, 75 år. * 19. Tømrermester Gert Andersen, Tjørnevej 11, 50 år. * 22 . Jenny Lauridsen, Aldershvilevej 16,90 år. * 26. Hans Felsted, Østergade 5, 70 år.

Jubilæum: 1. Administrationschef Børge Kamp Jensen. 25 år i A/S Ringkjøbing Bank. * 17. Aage Bennedsgaard, 25 år hos tømmerhandler Henry Kjeldsen.

Døde: 9. Anna Øland. 13. Ruth Fiedler Jensen. * 15. Kirstine Glistrup Nielsen. * 20. Kristian Stræde. * 30. Ingeborg Mathiasen.

 

AUGUST

1. Trods silende regn var et par hundrede mennesker i aftes mødt op på Torvet for at hylde Ragna og Hans Tang i anledning af deres guldbryllup. Der kunne selvfølgelig ikke blive fredagsdans på den glatte estrade, men Hans og Ragna klarede dog bryllupsvalsen. Derefter blev dansen flyttet til Vesterhavshallen * Fjordfestoptoget bestod af 22 vogne og 3 gardermusikkorps. Civilforsvaret havde gullaschkanonen med i vognoptoget og uddelte senere smagsprøver. De håbede ved denne reklame at kunne hverve flere frivillige. Et af søndagens trækplastre var den særdeles underholdende musikalske trio »De Nattergale«. * Nordsøværftets hidtil største skib gik i går eftermiddags i vandet. Det er 80 m langt og 13,25 m bredt, har plads til 118 containere og har en tophastighed på 11 knob. Skibet er det 12., der sejler under Elite Shippings flag. * Lions forærede de sidste 44.000 kr. til handicapbussen. Efter IV2 års indsamling er bussen nu leveret og køreklar for Aldershvile, Ringkjøbing Plejehjem, Rindum Plejehjem og Dagcentret. * 3. Amtsrådet har frigivet 1,17 mill. kr. til miljøundersøgelse af vandområder 4 forskellige steder i amtet. * Naturvejledernes mølleudflugt lørdag blev en stor succes. 40 deltog og turen gik fra Skjern gi. Mølle til Vestas, Tændpibe Vindmøllepark og endte på energikontoret i Schuberts plantage. * Kommunen udbyder 24 byggegrunde til salg i denne uge. Det drejer sig om 2 store byggemodne områder i Grønlandskvarteret og et stort område i Velling Kirkeby. * Fjordfestens frokost var stærkt truet af storm, regn og hærværk, idet der om morgenen var skåret 4 barduner over til det store telt. Det gik dog ikke så galt, at man måtte flytte. Mange og gode taler blev der holdt, bl.a. af borgmesteren, der udbragte en skål for fjordfesten, som nu gennem 20 år er blevet en tradition. Slagtermester Per Kjærgaard holdt talen for de indfødte, og skoleinspektør Jens-Ole Blak holdt talen for tilflyttere. Formiddagen startede som tidligere med at flisen på Torvet blev pudset under stor festivitas, hvor pudsekluden blev videregivet til næste års pudsemester. * 4. En kendt vestjysk opfinder, fabrikant Osvald Pedersen, Tim, er i aften i TV som ugens gæst. * Kirken var fyldt til sidste plads, da trompetisterne Gorm og Knud Hovaldt gav koncert; allerede 1 time før begyndte folk at strømme til. Denne gang mange turister. Organisten Freddy Samsing må heller ikke glemmes, han havde flere solopartier. * Ringkjøbing Plejehjems Venner holder i morgen grillfest for beboere, personale og venner med familie. Fhv. direktør på Fjordgården Erik Rasmussen har lovet at passe den store grill, og underholdningen bliver varetaget af orkestret Fidusia fra Varde, ligesom Jodle Birge vil optræde 2 gange. Aftenen slutter med dans. * 5. Lemvig, Tarm og Ringkjøbing Sygehus har fået penge til flere sygeplejersker. Lemvig får 3,5 nye narkosesygeplejerskestillinger, Tarm 2,9 og Ringkjøbing sygehus 1,8 nye stillinger. * Teaterforeningen er nu så langt med sæsonens planlægning, at der i den nærmeste fremtid vil blive sendt program ud.» Plejehjemmets venner vandt 1. præmie i Fjordfestens vognoptog. I gamle dragter så man folkene med udvandrerlængsel gøre sig klar til at tage til Amerika. * 6. Byrådet har bevilget 4500 kr. til anskaffelse af værktøj til to nye fag på skolen. Det er skulptur og grafik. Ligeledes er der bevilget 12.000 kr. til en personlift til Aldershvile. * 7. Ved gudstjenesten i Rindum kirke kan man høre Tsai Tao Tang, tidligere budistmunk, men siden 1954 præst i den lutherske kirke i Hong Kong. * Bestyrelserne for Ringkjøbing og Holstebro turistforeninger cyklede hinanden i møde, da de afprøvede den nye cykelsti fra Ringkjøbing til Holstebro over Hee, Hover, Torsted og Vind. * Jydsk Telefon i Ringkjøbing er ramt af den massive arbejdsnedlæggelse, som foregår overalt i Jylland. Ca. 50 medarbejdere i Grønnegade er omfattet af konflikten. * Lørdag formiddag er der auktion over et dødsbo med mange gamle og spændende ting. Knud Dalgaard-Knudsen holder auktionen i Vesterkær. * Det nordiske mesterskab på fjorden for Flipper og Europajoller måtte på grund af det hårde vejr afbrydes efter 2 sejladser, men lørdag gennemførtes endnu 2. * 8. Bækbygaard i Husby bliver i år 100 år, takket være en tømrerlærling, der i 1887 brugte sin middagspause til at skære årstallet ind i en bjælke. Viggo Berthelsens oldefar, Søren Jensen Bækby, byggede gården og i anledning af 100-året bliver der fest for familie og venner * De blå spejdere har slået telt op i forhallen i rådhuset. Der er ligeledes hængt plakater og billeder op, der fortæller om spejderbevægelsen og aktiviteterne i Ringkjøbingtroppen. * DSB's remise fra 1875 bliver i disse dage revet ned. Bygningen har den sidste tid været udlejet privat, men nu er omkostningerne for store til at holde den i stand. * 10. Velling Plantage bliver 26. november 100 år, men festlighederne for denne dag blev fejret i week-enden. Plantøren mente, at plantagen var kønnere i august end i november. 300 var mødt op fra hele landet. Det skyldes, at anparterne gennem årene er gået i arv i slægterne. Om dagen var der arrangeret forskellige skovture og om aftenen var der fest i Højmark Hallen med spisning, taler og dans. Vellingkoret sørgede for underholdningen. * 150 pensionister deltog i højskoledagen på Fjordvang Ungdomsskole. Alle mente, de af foredragene havde fået inspiration til hverdagen. * Pastor Jørgen Eilschou Holm er af provst E. Stougaard-Thomsen, Torsted, indsat i præsteembedet i Ringkjøbing. Bl.a. overværedes indsættelsen af Ringkjøbings tidligere præst E. Hillersborg. * Apoteker Gerd Andersen bliver i dag 70 år. 138 år har han været apoteker her i byen. Apoteket overtog han efter sin far Octavius Andersen. * 11. Onsdag aften bliver den anden og sidste koncert i Alkjær Lukke. Ringkjøbing-Garden og Ringkjøbing Big Band spiller og tillige Ringkjøbing rockgruppen Just Panic. Denne har gjort sig bemærket med en topplacering i Radio Midt- og Vestjyllands talentkonkurrence. * Gudrun Rølle Andresen foreslår, at der i skolerne oprettes kantiner eller madboder, så børnene slipper for madpakkerne, der ikke altid er lige sunde. * Kirken var fyldt til sidste plads, da Inge Bech og Kim Sjøgren spillede barokmusik. Desuden spillede de langsomme og hurtige dansesatser og smægtende spillemandstoner. Kim Sjøgren har tilbragt mange af sine barndomsferier her i byen hos fru Meyer, Håndværkerstiftelsen, som er hans moster. * 12. Den anden tirsdag i hver måned hygger mange ældre sig til Indre Missions eftermiddagsmøder på Borgen. Man begynder med en kop kaffe, derefter er der tale eller oplæsning af forskellige, og der er sang og musik. Private bilejere stiller sig til rådighed ved at hente og bringe de, der ikke selv kan komme frem. * Skolernes Kunstforening åbner på lørdag i Rådhushallen en kunstudstilling med både lokale og landskunstnere. Det er meningen, at der skal kunst ud til 17 skoler med billeder en måned ad gangen. Lørdag er der kun åbnet for lærerne, der skal udvælge billeder til deres skole. Søndag er der åben for offentligheden. * 13. Statens Teletjeneste i Jylland har af kommunen købt en grund på 20.000 kvadratmeter i industrikvarteret i Rindum. Det er meningen, at der skal rejses en 99 m høj mast på grunden. * Kunstforeningen har nu efterårsprogrammet færdig, og der bydes på en alsidig række kulturtilbud frem til 22. november. * Byrådets udvalg for teknik og miljø har givet Fjernvarmeværket på Kongevejen lov til midlertidigt at fyre med teknisk fiskeolie på en af kedlerne. * 14. Svømmehallen lukker i den periode, hvor omklædningsbygningen skal have nyt tag. * Kreditforeningen Danmark har nu efter megen søgning efter lokaler midt i byen fået lokaler på 1. sal i urmager Per Luchows ejendom på Torvet. Lokalkontoret åbnes 1. oktober. * 15. Ringkjøbings nye sognepræst er nu gået i gang med det daglige arbejde, bl.a. med at lære folk at kende. Hans kone er sygeplejerske på Tarm sygehus og 2 drenge er begyndt på Rinkjøbing skole. * Lektor Niels Bandholm, Århus, forlader en stilling som gymnasielærer i Risskov og flytter her til byen, hvor han satser på et job som lønnet græsrod og konsulent ved Vestjyllands Energi- og Miljøkontor. Kontoret har hidtil kørt med ulønnet arbejdskraft. * Vestas Wind System er ved at få fodfæste i Indien. 15 møller er leveret før sommerferien og yderligere 6 skal leveres snarest. Disse er en del af et større projekt. * En spansk familie på Ringkjøbing Camping synes, at Danmark er dejlig men meget kold. Dog var der en eftermiddag, hvor de prøvede landet i solskin. * Restauratør Mogens Bro har solgt Hotel Hindø til Ernst Ove Præstegaard. * 17. Roklubbens kanindåb lørdag endte på den usædvanlige måde, at kaninerne smed kongen og dronningen og hele deres følge i åen. Dette selvfølgelig under megen latter fra de tilstedeværende. * Ved de jyske ungdomsmesterskaber i atletik for 15-16 årige og 17-18 årige fik Ringkjøbing 5 guldmedaljer, 6 sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer. RIF havde 12 atletikudøvere med ved mesterskaberne i Vejle. * Sejlklubben havde 9 unge sejlere med ved Limfjordsmesterskaberne for optimistjoller. 6 i A-rækken og 3 i B-rækken. Bedømmelsen var, at optimistsejlerne gjorde det fint. * Den dygtige Ringkjøbingsejler Benny Andersen vandt det nordiske mesterskab for laserjoller i Simrisham i Sverige. * 18. Atter en ny forening i Ringkjøbing. 57 udøvende musikere har vist interesse for en forening for rytmisk musik. De 57 er nu indbudt til møde på Hotel Ringkjøbing for om muligt at stifte foreningen. * Alle forventninger til »Nitouche«der havde premiere i aftes i Alkjær Lukke blev i høj grad indfriet. Både sangligt og musikalsk var det helt i top. Trods det at vejret ikke var det mest strålende var 200 tilhørere tilfredse. * 19. Forårets nye overenskomster blev meget dyrere end ventet for amtskommunen, så amtsrådet måtte i går på mødet bevilge godt 60 mill. kr., fortrinsvis til store lønstigninger. * Naturfredningsforeningens Ringkjøbingafdeling skal den 30. på skovtur til Klosterheden, hvor skovrider Handberg fortæller om skovdøden i Vestjylland. Bagefter bliver der vandretur i de naturskønne omgivelser. * Evnesvages Vel har den 28. august Forglemmigejdag med salg af mærker. I Ringkjøbing Amt er der tale om jubilæumssalg, da amtskredsen i år fejrer 10 år som selvstændig kreds. Man håber derfor, at salget bliver særligt stort. * Ringkjøbing Kunstforening åbner lørdag en udstilling i Rådhushallen med textilkunstneren Birgitta Halberg. Hun arbejder med billedtæpper og hun er tilstede på udstillingen med sin billedvæv. Udstillingen varer til 5. september. > På amtsrådets lukkede møde i går blev den 34-årige jurist Louis Dusgaard ansat i amtets nyoprettede stilling i løn- og personaleafdelingen. * 20. Aage »Esbjerg« Jensen, der er RIF's fodboldafdelings altmuligmand bliver 60 år den 22. august. Hvad han egentlig laver kan dårligt beskrives, men al hans tid både aftener og week-ender er optaget af RIF. Han holder åbent hus i RIF's klubhus på Alkjær Stadion om aftenen og håber, der kommer rigtig mange gæster.»Friluftsspillet i Alkjær Lukke blev en enorm succes. 850 havde de 3 aftener overværet spillet. * Tombola på Torvet hører næsten med til bybilledet. I disse dage er det Ringkjøbing Gården, der på denne måde prøver at forøge kassebeholdningen. * Sejlklubben havde 24 både tilmeldt til onsdagssejladsen. * 21. Naturvejlederne har på søndag museumsinspektør Aarup som vejleder. Turen starter ved Ringkjøbing Museum og efter forevisning af oldtidsfund går cykleturen til de steder omkring Ringkjøbing og Rindum, som Aarup har været med til at udgrave. * Jens Mastrup vil sælge sin Tæppeforretning. Hans 300 kvm. store forretningsejendom på Ribovej i Rindum er til salg. Han har drevet forretningen i 24 år, men da der ikke har været nogen form for fritid i alle disse år, agter han at holde op. * 22. Borgen der har til huse i Håndværkerforeningens tidligere bygning fylder 25 år. Den er nu hjemsted for KFUK, KFUM og Indre Mission. Ved festen bliver der tale ved sognepræst Børge Engmarksgaard, der for 25 år siden var residerende kapellan her i byen og var meget aktiv ved ombygningsarbejdet. Han blev landskendt som præsten med trillebøren. Et billede der gik rundt i landets blade. 11962 var dette ualmindeligt. * Det var en meget smuk afslutning på kirkekoncerterne med organisten Kai Ole Bøggild og operasangerinden Anne Frellesvig. Bøggild har siden 1972 været organist og kantor på Kristkirken i København. Han er Buxtehudespecialist og indledte med et værk i d-mol af den danskfødte barokkomponist Passacaglia. Der var ca. 200 tilhørere. En kirkekoncert på højt niveau. * Torvet var lørdag formiddag omdannet til torveplads for 45 velassorterede børneforretninger. Alt var til salg fra hjemmelavet bagværk og syltetøj til grønsager og legetøj m.m. * Miljøminister Chr. Christensen aflagde visit i Schuberts Plantage i anledning af den store miljø-week-end. Jytte Abildstrøm havde forestilling for børn om Klods-Hans under overvældende tilslutning. * Direktør Christian Skov fratræder 1. oktober stillingen som direktør for Vestjyllands Udviklingsråd. Han har haft stillingen i 17 år og ønsker nu at etablere sin egen konsulentvirksomhed, der skal drives fra bopælen i 0. Strandgade. Den nye direktør bliver Kurt Weber, der kommer fra Skive, hvor hans nuværende stilling er på Metallic. * 25. Hestevognstræffet i Æblehavens Camping gik over forventning. Fem kuske og syv vogne var mødt. * Kanindamerne, de nyudsprungne roere, stod for roklubbens bedste præstation ved Vestjysk Venskabsstævne på Sunds sø. De vandt en flot sejr på 500 m distancen. * Valget betyder, at Vestjylland må vente yderliger 3 uger, inden der kommer besked om, hvor et nyt teknikum skal ligge. * 27. Ringkjøbing Boligforening holdt onsdag årets sidste rejsegilde på afdeling 22. Foruden boliger i Velling og Torsted omfattede det 9 boliger i den gamle have ved Ringkjøbing Plejehjem. For en gangs skyld blev rejsegildet ikke generet af vejret. * KFUM & K har lørdag tombola på Tbrvet. * 28. Ringkjøbing Amtsråd vil tale med trafikministeren om udbygning og reparation af Ringkjøbing-Århus vejen. Amtet mener, at den må udbygges snarest. * Hafnia i Nygade havde i går åbent hus for at markere, at det nu er et af landets første Hafniakundecentre. 100 gæster var interesserede i det nye foretagende. * Ringkjøbing judoklub træner mandag og onsdag i pigernes gymnastiksal på skolen. Alle er velkommen til at se træningen, så de kan overbevise sig om, at der ikke er noget råt og farligt i den sport. * Herreekviperingshandler Bent Kjærgaard er fra 1. august tilsluttet Danmarks mest anerkendte herretøj skæde »Mr.« Forretningen har fået ny facade og skilte efter tilslutningen. * Lørdag fejrer Ringkjøbing Lørdagsskole 10 år. Dette markeres med en hyggelig og festlig formiddag i Spejdergården. Pastor Eilschou Holm vil komme til stede og holde en lille tale. * 29. Eleverne på Ringkjøbing Amtsgymnasium havde inviteret mange garvede politikere til debat. Denne foregik uhyre livlig. Man mener, at de unge, der for første gang stemmer til Folketinget, vil betyde meget for partierne. * Esso vil for fremtiden hedde Statoil. Alle skiltene skiftes ud. * Inge og Poul Skovsted åbner tirsdag en forretning med grillmad og smørrebrød i Fjordcentret i de lokaler, SDS tidligere har benyttet som filial. * ROFI-Hallen fik af kultur-udvalget bevilget 90.000 kr. til slidlag på p-pladsen. * Danmarks civile Hundeførerforening fejrer på søndag 50 års jubilæum. Det markeres ved en stor konkurrence for hele kredsen på Ringkjøbingafdelings træningsplads ved Ndr. Ringvej. * 31. Ringkjøbing IF's atletikafdeling gjorde sig bemærket ved de danske ungdomsmesterskaber i Lyngby. Lone Nielsen fik guld som dansk mester i længdespring, der blev vundet sølv i diskoskast og spydkast. * Sejlklubben måtte aflyse sejladserne i jubilæumsstævnet i week-enden. Vejret var for hårdt. * Titlen som fuglekonge tilfaldt i år Tbm Sørensen ved den årlige fugleskydning på Hotel Ringkjøbing. Sidste år fik faderen titlen som fuglekonge.

Bryllup: 1. Ketty Bilgrav Andersen og Heine Kjeldgaard Madsen, begge Ringkjøbing. * Marianne Kristiansen og Jens Stræde, Ringkjøbing * 15. Bodil Volder Østerby, Ringkjøbing og Karl Rosen Jørgensen. V. Vandet. * 22. Anne Gjerløv Nørgaard og Kurt Nørgaard Hansen, begge Ringkjøbing. * Magna Eriksen og Mogens Koldsgaard, begge Ringkjøbing. * 29. Lotte Svendsen og Viktor Reffs. * Hannah Jensen og Søren Kjerulff, Spjald.

Guldbryllup: 13. Jens H. Kristensen og hustru Anna, Søndergade 3.

Jubilæum: 1. 25 år ved skolevæsenet i Ringkøbing kommune: Overlærer Sigfred Mortensen, Alkjærskolen. Overlærer Hans Krongaard Hansen, Lem Stationsskole. Overlærer Birgit Beiter, Ringkjøbing Skole. Overlærer Kjeld Berg Jensen, Ringkjøbing Skole. Småbørnslærer Vera Hennelund, Ringkjøbing skole. Jubilæet fejres på de enkelte skoler.

Fødselsdag: 10. Irma Mogensen, Kronager. 60 år * Apoteker Gerd Andersen, Algade 9, 70 år. * 23. Læge Alfred Morsing Madsen, Reberbanen 13. 50 år. * 31. Knud Jørgensen, Drosselvej 6. 60 år.

Døde: 6. Anna Lisa Søe Plougsgaard. * 11. Fhv. murermester J. Mogensen. * 12. Haakon Faurholt Andersen. * 14. Jenny Kirstine Havshøj Kristensen. * 24. Benth Højgaard. * 25. Jens Peder Hansen. * 30. Axel Jensen. * Åse Hindkær.

 

SEPTEMBER

1. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har vundet en arkitektkonkurrence, denne gang amtskommunens nye administrationsbyggeri. Så meget mere ærefuldt er det, da konkurrencen var udskrevet i samarbejde med Danske Arkitekters Landsforbund, og der deltog kun 5 arkitektfirmaer indbudt af amtskommunen. * 2. Børnehaven Damtoften fejrede i går 20 års fødselsdag, i den anledning havde børnene ikke madpakke med, men blev trakteret med spaghetti og frugt. Om eftermiddagen var der åbent hus hvor forældrene blev trakteret med kaffe. Børnehaven har plads til 44 børn og personale. * 3. På Hotel Fjordgården er der i aften debatmøde over emnet: »Hvordan bliver den videre udvikling - og hvad gør vi.« Direktør Arne Reisfeldt fra De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark taler om dette. Arrangører er Erhvervsrådet, Handelsforeningen og Ringkjøbing og Omegns Købmandsforeninger. * Kronhedemarchen arrangeret af Evnesvages Vel havde samlet 175 deltagere. Der var 2 ruter, 5 og 7 km., til slut var der en svingom i forsamlingshuset. * I disse dage er det 25 år siden Jens Chr. Stampe startede som VVS-installatør i genboens garage. Den runde dag fejres med reception d. 5. september i lokalerne på Herningvej 76.1 dag har Stampe 6 svende og 1 lærling, og det er hvad jeg stræber efter i fremtiden. Fritiden ofrer han mest på familien og i sommerhuset. * 4. Mødet på Fjordgården havde samlet 70 detailhandlere, men købmandsdirektørens tale var mindre lys, da han sagde, at mange mindre butikker må dreje nøglen om i den kommende tid. * Fotoklubben startede 7. september i lokalerne under den gamle fløj på Ringkjøbing Skole. I år skal der også udvælges månedens billede. Alle er velkommen. * Ejendomsmæglerfirmaet Moesgaard & Jacobsen indtræder 1. oktober i EDC-Gruppen, som er et samarbejde mellem 115 ejendomsmæglere landet over. * Ringkjøbinggardens afholdte chef Major P. E. Pedersen bliver 50 år d. 7. sept. Han er skyld i alle de flotte opvisninger og det flotte tattoo, som hører med til programmet. Trods bopæl i Nymindegab kommer han hver mandag til byen for at træne med gården. Det er hans store indsats der er årsag til, at gården fungerer så godt. * 5. Sammen med Velling Forsamlingshus brændte en fane, som var fra 1884. Kaja Pedersen har for anden gang broderet på fanen: »For Fædreland og Folkets Haab«. Denne gang gik det lettere og smukt er det. * Birgit Worm vil spørge de gamle, hvad de vil og kan, hun synes de gamle bliver for lidt aktiveret. Hendes undersøgelser drejer sig om Rindum Plejehjem, hvor hun er leder. * Bjørn Christiansen har siden april haft tegnestue på V. Strandsbjerg. Da denne nu blev for lille, flyttede han lige over gaden og indrettede tegnestue på 1. sal. * Ringkjøbing Big Band skal søndag eftermiddag give koncert i Rebild Bakker afvekslende med Rebild Spillemændene. Turen til Rebild bliver den årlige tur med ægtefæller. * Tegningerne til 3 nye daginstitutioner i Alkjær området er nu færdig fra Bay-Jørgensens tegnestue og vil blive præsenteret for byrådet. * 7. Kronprins Frederik var i weekenden til soldaterfest hos kammeraten Søren Lybæk på Hvashøj. De to havde delt værelse på kasernen i Sønderborg og fejrede sammen med de øvrige af holdet afslutningen på sergentuddannelsen. * Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt havde i weekenden 12 skytter med til landsmesterskab i Vingsted. Margit Biltoft blev landsmester i dame A. Hun fik 149 points af 150 mulige. * 8.1 dag er der Folketingsvalg og i lange tider har der ikke været andet end læserbreve i aviserne om, hvad den ene og den anden synes. I morgen bliver det spændende at se, hvem der vandt. Rundt omkring i hjemmene og sognegårdene hyggede man sig, mens man i TV spændt ventede på afstemningen i de forskellige kredse. * 9. 900 elever fra 11 kommuners skoler mødes i dag på Ringkjøbing Stadion til den store årlige sportsdag. Stævnet varer 4 timer, hvor børnene skal dyste mod hinanden. * 10. Resultatet af Folketingsvalget blev at Schliiter danner regering med 6 nye ministre. Overraskende blev der indvalgt 5 kvinder mere end i det gamle Folketing. * Sportsdykkerklubben Vestdyk lægger ud med et program, der siger »Gør din verden dobbelt så stor«. Klubben byder på en mængde aktiviteter, bl.a. vragdykning, undervandsjagt og undervandsarkæologi og m.m. Der startes i Svømmeklubben. * 11. Teaterforeningen er i god udvikling. Der er solgt 100 billetter mere end sidste år. I abonnement er der solgt 2613 billetter. Kun ganske få mødte op til foreningens generalforsamling, men det tager formanden som et udtryk for, at medlemmerne er tilfredse med bestyrelsens arbejde. * Byrådet har vedtaget faste regler for hvilke stier, der kan optages som offentlige, og hvilke private fællesveje, der kan optages som offentlige veje. * I anledning af Bibliotekets Dag har børnehaven Tusindfryd foræret biblioteket en bog, som børnene selv har tegnet i. Børnene fra Tusindfryd kommer ofte på biblioteket og er meget glade for det. * KFUM & K har fra lørdag d. 12. sept. landslotteri til fordel for Folkekirkeligt børne- og ungdomarbejde i Danmark på Færøerne og i Sydslesvig. * 12. Ringridning i Æblehavens Camping for No Rideklub er en tradition, i år gøres ingen undtagelse,den afholdes i dag, og man forventer mange ryttere til konkurrencen. Dagen slutter med fest på pladsen med Campisterne. * I Haveforeningen af 1912 er der feststemning. Der fejres i dag 75 års jubliæum med reception i Damtoftens gildesal. * Firmaet Bredan er blevet styrket kraftigt ved samarbejde med det finske firma Safematic. I torsdags vajede det finske og det danske flag for udvidelse af fabrikken. * Hver tirsdag aften mødes et halvt hundrede af byens ledende mænd på Hotel Fjordgården. Nogle tror, at der træffes skjulte aftaler for offentligheden, men det er ikke tilfældet, siger formanden, Rotarypræsidenten Jack Würtz. Der er tale om mennesker, der hygger sig i godt kammeratskab, diskuterer emner og drøfter Rotarys humanitære bistand overalt i verden. * 14. Depotindehaver Knud Sørensen får sit Carlsbergdistikt udvidet, når Carlsbergforhandler i Skjern, Orla Udby, 1. oktober skifter til Ceres. * Ringkjøbingkomponisten og musikeren Lau Laursen, lærer ved Ringkjøbing kommunale musikskole, har netop udgivet to nye kassettebånd med egne kompositioner. * Gamle Danse havde et halvt hundrede danseglade til dans og generalforsamling i Rindum Sognegaard lørdag. * Ringkjøbing Platten er nu til salg. Det er Bollerups Boghandel, der for 11. gang sender platten på markedet. Årets motiv er plejehjemmet Aldershvile, tegnet af Ulrik Plesner. Platten udkommer i 300 eks. * 15. Ni indsigelser og Menighedsrådet havde indvendinger mod en ny lokalplan i Rindum. * I denne uge er det spejderhjælpsuge, men man anmodes om at få det gule kort at se, da der er falske spejdere på spil for at tjene penge til dem selv. * Miljøudstillingen i to togvogne kommer d. 23. og 24. til byen. Det er den danske nationalkomité for det europæiske miljøår, som i hver by gennemfører udstillingen sammen med lokale myndigheder og foreninger. * Statoil på Søndervigvej fik forvandlingen fra Esso. Dette markerer forpagteren Lis Hansen med reception lørdag. Overtagelsen af tanken fandt sted 1. juni. * Købmand Henning Jørgensen kunne mandag tage en stor del af ombygningen af Nørrehus i brug. I de nyindrettede lokaler er der 240 kvm. men når hele ombygningen er færdig, får han 60 kvm. mere. Lokalerne bliver indrettet som supermarked. * Universitetet begynder i aften en række foredrag om musik. Dette varer til 3. november. * 16. En Rindumbeboer der mistede sit fotografiapparat i Norge, har fået det igen gennem Ringkjøbing Bank. Ved at fremkalde filmen var der på et af dem en taske med Ringkjøbing Banks navn og gennem Turistforeningen fik den lykkelige ejer det tilbage. * 16. Ringkjøbing Big Bands koncerter på Torvet lørdag er flyttet fra kl. 10-11 til kl. 12-13. Det viser sig, at dette tidspunkt samler flere tilhørere. * Vibeke Gundelach, Houvig, har udgivet sin tredie samling vestjyske salmer på eget forlag, Esebjergvej 2, Ringkjøbing. * Ringkjøbing KFUK har startet noget helt nyt for de 3-6 årige børn. Hver onsdag eftermiddag er der idrætslegestue i Alkj ær skolens gymnastiksal med sanglege og brug af forskellige redskaber. * 17. Lørdag d. 19 viser Rindum Skole de 3 nybyggede lokaler frem. Skolen er åben nogle timer om formiddagen, så alle kan se hele skolen. * 550 elever og forældre var til børneteater på Alkjærskolen. Børneteatret Balder opførte H. C. Andersens Snedronningen. * Ringkjøbing Firmaidræt havde 26 idrætsudøvere til Europafestival i Wien. Der var atletikudøvere fra hele Europa. En lignede festival var Danmark vært for, for 3 år siden. * Mandag morgen tager håndværkerne fat på at opføre 6 nye ejerlejligheder i to etager på Byskellet 72 i Rindum. * Efter 3 års planlægning er Vestjyllands første tennishal endelig klar til brug. Dagen markeres med officiel indvielse. Borgmester Knud Dalgaard-Knudsen får æren af det første slag på den nye bane. løvrigt er der åbent hus hele dagen. * 18. Udgravning efter middelalderhuse er begyndt i Lem. Hidtil er der afdækket 90 kwm ved Hykkelbjergvej, og fundene vil de næste dage blive fremlagt. * Socialdemokraterne i byrådet foreslår som en ændring til budgettet for 1988, at der oprettes et huslejenævn. * Bilfri dag blev ikke overholdt i Ringkjøbing. * 19. Ved folkeuniversitetets andet foredrag om musik på Ringkjøbing Gymnasium forklarer docent Claus Jørgensen, Århus, at musik og dans uvægerligt hører sammen og hvorfor. * Nu da turistsæsonen er slut, er det opgjort, at turisterne brugte 58,7 mill. til forbrug. Byerne på egnen nød godt af, at vejret ved havet ikke var så rart! * Underdirektør Jørgen Hansen kan d. 24. sept. fejre 25 åres jubilæum ved Nykredit på Herningvej. * Hjemmeværnsøvelsernes 300 mand fra Spjald, Videbæk og Vildbjerg har sammen med stabskompagniet i Ringkjøbing i den forløbne uge afprøvet alle planer og aftaler, med godt resultat. * 21. Museet har i sommertiden haft rekordbesøg. Besøgstallet ligger langt over 10.000. Den flotte Sct. Georgudstilling har sikkert været medvirkende til det store besøg. * 24 lokale håndboldhold deltog i weekenden i et træningsstævne arrangeret i ROFI-Hallen af KFUM. Der var stor ros til KFUM for arrangementet. * Den 71 årige eneboer Osvald Jensen blev hjemløs, da hans »lille rige« på Kastengene lørdag morgen brændte ned til grunden. * 33 kræmmere var i år til kræmmermarked i Æblehavens Camping. Det var nogle flere end sidste år. * 23. Kirkeligt Samfund har i årets løb haft 8 møder med tilfredsstillende fremmøde. Medlemstallet er nu 123. * Ved skoleudvalgets møde viste det sig, at tilskuddet til fritidsvirksomhed for børn og unge i 1986 var overskredet med de budgetterede 300.000 kr. * Soldatervennerne har haft fest på Borgen. Henning Siegumfeldt var taler og viste billeder fra de 27 soldaterhjem, der er i landet. Desuden var der kaffebord og lotteri. Aftenen gav 1453 kr. i overskud og pengene går til soldatermissionen. * I de to vogne i miljøtoget, der holdt på stationen, var der mange forskelliger ting at se på. Der var også konkurrence i, hvem der kunne skrige højest. Det lyder besynderligt at nogle kunne klare 140 decibel. * 24. Hans Jørgen Vestergaard på Luleåvej og Tom Sørensen i Alkjærparken, der begge er malermestre har besluttet at starte et nyt firma under navnet Ringkjøbing Malerfirma I/S. * Falck afleverer i dag til Kirkens Nødhjælp den store bunke tøj m.m., der er indsamlet til den nødlidende afrikanske stat Mocambique. Forsendelsen går gennem et depot i Århus. * Nordsøværftet afleverer i dag sin nybygning »Arktic Price« til rederiet Elite Shipping. Det er en coaster,der skal sluses gennem i Hvide Sande i eftermiddag. * I går var der på »Loftet« besøg af en kristen gruppe af tidligere stofmisbrugere fra Brande. De havde samlet ca. 85 unge tilhørere til deres foredrag. Af glæde over at være kommet ud af misbruget rejser nogle af dem ud og holder foredrag og viser film som en præventiv foranstaltning. * 25. Beboerne i området ved Tændpibe vil ikke have flere vindmøller i området. * Ringkjøbing Rideklubs distriktsstævne i weekenden skaber stor spænding. Det er nemlig første gang klubbens edbudstyr skal prøves til stævne. Klubben mangler forøvrigt plads for at få udviklingen i gang, derfor er der foreslået endnu en ridehal, så der bliver plads til flere heste. * Politiet blev ramt af lynnedslag, så både radio og edbanlæg var ude af drift. Det er dog igen i orden. * På budgetforslaget for 1988 er der foreslået, at skatten skal stige med 0,7% til 17,4%. * Der er ikke meget tilbage af de 3 blå flag kommunen modtog for strandrensning. De kunne ikke klare sig for den stærke vestenvind og er nu nærmest helt ødelagt. * 26. Ringkjøbing amtskommunes arbejdsmedicinske ambulatorium i Herning er nu åbnet. Det har lokaler i en tidligere funktionærbolig ved centralsygehuset. * Pressefotograf HAK forlader 1. oktober Ringkjøbing Amts Dagblad og starter egen virksomhed. Årsagen er, at han føler trang til at prøve noget nyt. Han har i 18 år arbejdet på bladet. * 28. Tragisk ulykke har ramt byen og egnen. Ved rørauktionen i Felsted Kog, i Nissum fjord, sejlede auktionsholderen, borgmester Knud Dalgaard-Knudsen, med følge rundt til auktionsstederne for at meddele, at auktionen måtte aflyses. På denne tur, hvori deltog 8 personer, kæntrede båden, hvorved de fire omkom, heriblandt borgmesteren og fhv. dommer Svend Aage Christenen begge Ringkjøbing. De to øvrige omkomne er fisker Hans Mortensen Ulfborg, og gårdejer Kresten Esager, Staby. Ulykken skete på få sekunder. * H. Kolby Hansen, H. S. Hansen Lem , formand for Dansk Arbejdsgiverforening, vandt Int. Monroe Rally. Hans vindertid var 4 min. 33 sek. bedre end nr,2. * 10 medlemmer af Ringkjøbing Automobil Forhandler Forening havde sammen lørdag og søndag deres efterårs åbenthusarrangement. Traditionen tro benyttede mange mennesker sig af dette. * Folkedanserne har kun ros til Rindumamatørerne, der opførte Frk. Nitouche i Højmark Hallen til høstfesten. Aftenen bød på kaffebord og sluttede med liegstow under Ragna Tangs ledelse. * Politiet kræver søforhør over den tragiske hændelse i Felsted Kog, så der ikke skal dannes myter. Ulykkesbåden var der ikke noget i vejen med. Den blev brugt til sejlads både søndag og mandag til eftersøgning af grd. Esager. * 30. Igen i år bliver der revy i november måned på Hotel Fjordgården. Revyen opføres hver fredag og lørdag i november. * Den 38-årige diakon og plejehjemsassistent Jakob Ladegaard fra Bording tiltræder 1. november stillingen som forstander på Ringkjøbing Plejehjem.

Bryllup: 5. Margit Bitsch og Bent Østergaard, begge Ringkjøbing. * 12. Anita Larsen og Kjeld Mosegaard, Ringkjøbing. * 19. Hanne Sivebæk Muldvad og Klaus Meiner Nielsen, Ringkjøbing. * Lone Olesen og Jens Møller, Ringkjøbing. * 20. Anni Andersen og Jan Laursen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 5. Søren Schelde Hansen og hustru Alice, Solbakken 14. * 22. Søren Hejgaard Sørensen og hustru Henny, Heboltofb 72.

Fødselsdag: 17. Marie Pedersen, Aldershvile, 90 år. * A. C. Hestlund Kristensen, Østertoften 15, 70 år. * 18. Gerda Jespersen, Kongevejen 50, 50 år. * 23. Ingeborg Hansen, Enghavevej 22, 70 år. * 27. Villy Andreasen, Eødkælkevej 2, 50 år.

Døde: 1. Christine Jensen. * Metha Ploug. * 12. Poul A. Moustesgaard. * 14. Kirsten Marie Noes. * 22. Knud Poul Kristensen. * Ole Løager Jespersen. * 23. Svend Erik Burchardt. * 24. Helge Møller. * 26. Borgmester Knud Dalgaard-Knudsen. * Fhv. dommer Sv. Aage Christensen.

Til top