Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1989

Da »Vestjyden« kom til Ringkøbing

Af Per Hauge Mortensen

Torsdag den 19. oktober 1989 kom skibet »Juelsminde« endelig til Ringkøbing for at sejle med passagerer på Fjorden. Ankomsten var noget senere end oprindelig ventet. Det er der dog ikke noget nyt i, for på samme måde som skibet vil genoptage en gammel tradition med passagersejlads på Fjorden, er den forsinkede ankomst heller ikke uden fortilfælde.

Mandag den 25. april 1921 afholdt Ringkøbing Turistforening generalforsamling. Det vigtigste punkt på dagsordenen var køb af en ny damper til afløsning for hjuldamperen »Prins Hamlet«, der året før var blevet solgt til sejlads på Limfjorden. De tidligere ringkøbingensere, konditor Mejstrup og etatsråd Alfred Sørensen, der nu boede i København, oplyste, at de havde besluttet at yde 6000 kr. til formålet. På mødet blev der nedsat 2 4-mands udvalg, der skulle søge at rejse den nødvendige kapital, et af Turistforeningen og et af Hotelselskabet Hvide Sande.

Den 6. juni var aktionærerne i A/S Ringkjøbing Dampskibsselskab indkaldt til møde på Grand Hotel for at træffe beslutning om køb af et skib og stiftelse af selskabet. Ca. 40 aktionærer mødte op. Der var stemning for at købe et tysk skib »Freiheit«, selv om prisen på ca. 65.000 kr. var rigelig høj. Skibet var bygget i Elmshorn ved Hamborg i 1919 og var vistnok oprindelig påbegyndt som minestryger, men ombygget til at tage 450 passagerer. Mødet vedtog at sende 3 mand til Hamborg for at se på damperen, nemlig kaptajn Thye fra Rømø og jernstøber J. Røgind og urmager L. C. Andersen fra Ringkøbing. Den 4. havde en sagkyndig skrevet til konditor Mejstrup, at de 600 hk, som »Freiheit«s maskiner ydede, var temmelig meget til den påtænkte sejlads, og at kulforbruget var rigeligt for et skib af den type. Men referatet fra mødet siger ikke noget om, at de oplysninger blev debatteret.

Den 14. juni om aftenen vendte udvalget tilbage fra Hamborg og aflagde rapport ved et møde dagen efter på Grand Hotel. Udvalget anbefalede at købe damperen. På det tidspunkt var der tegnet 33.000 kr. aktier. Mødet besluttede at indkalde til stiftende generalforsamling den følgende mandag den 20. Samtidig blev det besluttet at købe skibet, hvis aktiekapitalen kunne bringes op på 40.000 kr. Om lørdagen bragte avisen en annonce med et billede af skibet, hvor der blev opfordret til at tegne aktier. De 9 underskrivere på opfordringen var borgmester J. Hammersøe, boghandler P. Holm, hotelejer I, P. Knøster, læge Fogh Nielsen, købmand P. Noes, urmager L. C. Andersen, jernstøber J. Røgind, bogtrykker L. Rasmussen og murermester J. Sivertsen, d.v.s. borgmesteren og de 2 4-mands udvalg.

Til den stiftende generalforsamling på Grand Hotel mødte omkring 50 aktionærer. P. Holm åbnede mødet og oplyste, at de nødvendige 40.000 kr. aktier var tegnet, og at resten af det nødvendige beløb kunne lånes mod pant i skibet. Derpå blev det vedtaget at stifte selskabet, og de foreslåede love eenstemmigt vedtaget. Selskabets formål var »at drive Fragt- og Passagerfart, væsentlig paa Ringkjøbing Fjord«. Bestyrelsen kom til at bestå af fabrikant H. Bech Nielsen (formand), urmager L. C. Andersen (næstformand), boghandler P. Holm (kasserer), bogtrykker L. Rasmussen (sekretær) og købmand C. Thorup. Bestyrelsen fik til opgave at købe damperen bedst muligt. Til sidst blev skibets navn drøftet, ca. 30 gik ind for »Hvide Sande«, men iøvrigt var der enighed om først at få skibet i havn.

Spørgsmålet om skibets navn fangede interessen. 3 dage efter generalforsamlingen bragte avisen et digt med forskellige forslag:

 

»Hvad skal Ringkjøbing-Damperen hedde?

Et Navn, som syner godt paa Prent

og som er mer' end velbekendt

her ude i Provinsen

er det, som her jeg foreslaar

- men som vel næppe Stemning faar,

thi Navnet lyder: »Prinsen«.

 

Et andet Navn, som og jeg tror,

vil egne sig, er »N. J. Fjord«,

jeg kender intet bedre.

Han fødtes her ved Fjordens Strand

en landskendt, vestjysk Hædersmand,

hvis Navn vi her bør hædre.

 

At kalde Skibet for »I. C«,

var vistnok ingen gal Idé,

dog kan jeg ej den prise;

thi helst paa Skudens Agterstavn

jeg ser - i Guld - det lille Navn,

der lyder    »Dukke Lise«.«

 

Bag navnet »Dukke Lise« skjulte sig isenkræmmer Valdemar Lange, der har skrevet mange - og gode - lejlighedssange, de fleste under navnet »Amandus«.

Den følgende lørdag den 25. juni rejste bestyrelsen til Hamborg for at købe damperen og om muligt få den til Ringkøbing. I hvert fald var der engageret lods og besætning. Efter sigende var det også en fornøjelig tur. Om torsdagen gik købet i orden, og om alt gik vel, kunne damperen være i Ringkøbing en uge senere og være i fart den følgende søndag den 10. juli.

Den 7. juli var bestyrelsen en tur i Nr. Lyngvig og Hvide Sande for at se på havneforholdene under vejledning af ingeniør Maaløe fra Vandbygningsvæsenet (VBV). VBV tilbød at uddybe havnene, hvis det viste sig nødvendigt med den nye og større damper. Det ville være nødvendigt i Nr. Lyngvig, hvor havnen både var for snæver og for lavvandet. Dagen efter fik bestyrelsen at vide, at udførselspapirerne var i orden. Damperen lå nu ved Altona, og man regnede med, at den ville sejle den følgende mandag eller tirsdag (11. eller 12.). Hvis vejret holdt, ville der også være vand nok i Gjødelen, indløbet til Fjorden. Der skete dog ikke noget de første dage, først skulle en række tekniske problemer klares.

Den 13. juli oplyste avisen, at damperen samme dag ville sejle til Cuxhaven, hvor den egentlige overtagelse ville finde sted. Der skulle man afvente ordre til at sejle videre til Ringkøbing, men så længe det blæste hårdt fra nordvest, ville man blive liggende. Oplysningen var forhastet, for 3 dage senere skrev avisen, at damperen ville afgå til Cuxhaven snarest. Turen dertil skulle samtidig være en prøvetur, hvor kaptajnen kunne bedømme, om skibet svarede til forventningerne. Var alt i orden, kunne damperen være ved Gjødelen tidligt i den følgende uge.

Endelig tirsdag den 19. sejlede damperen fra Altona til Cuxhaven, hvor den blev overtaget samme dag. Samme dags aften afsejlede den mod Gjødelen. Samtidig blev bestyrelsen underrettet og tog straks til Gjødelen i en motorbåd ført af fisker Frands Frandsen fra Ringkøbing; han skulle føre skibet ind i Fjorden. Om morgenen den 14. ankom »Freiheit« ud for Gjødelen og bestyrelsen blev sat ombord, sammen med etatsråd Alfred Sørensen fra København og sagfører Opstrup fra Haslev, der begge lå på landet ved Nymindegab. Passagen gennem Gjødelen gik glat, kl. 14.30 lå skibet indenfor. Det blev ført af den tyske kaptajn Thode, for selv om kaptajn Thye havde overtaget damperen i Cuxhaven, skulle den efter kontrakten leveres i Ringkøbing. Thye rejste derfor med som passager. Thode havde fået besked på at føre damperen til Ringkøbing, men hvis vandstanden i indløbet var for lav eller kullene ikke slog til, skulle han føre den til nærmeste danske havn, Esbjerg eller Thyborøn. På grund af det gode vejr havde han besluttet at sejle til Ringkøbing, men ved ankomsten til Gjødelen blev han klar over, at der ikke var kul nok til at nå Ringkøbing. Derfor blev der bestilt et lastbillæs kul fra Esbjerg, og det nåede frem netop som damperen kom ind til Nymindegab. Kullene blev sejlet ud til skibet i en kutter, men så ville den tyske besætning ikke slæbe kullene ombord. Men som bestyrelsens formand Hans Bech Nielsen sagde: »Man soll sich nicht verbluffen lassen«, hvorpå bestyrelsen begyndte at slæbe kul. Røgind fyldte sækkene på kutteren og den øvrige bestyrelse slæbte dem ombord, med den tyske besætning som tilskuere. Efter et par timer var de to tons kul ombord. Det var »morsomt og fornøjeligt«, mente Louis Rasmussen.

Klokken 18.30 sejlede man igen, med Frands Frandsen ved roret, men efter en halv times sejlads kom ankerkæden i klemme, og damperen rendte næsen på grund. Mens alt dette skete, stod mange ringkøbingensere på havnen og ventede på den nye damper, der var ventet til byen ved 20-21 tiden; men da man kl. 21.30 stadig ikke kunne se nogen damper, blev der ringet til Bjerregård. Her fik man oplyst, at den stod på grund der ud for og næppe ville komme fri før nattens højvande.

På damperen havde man straks efter grundstødningen lagt ankeret ned i jollen og roet det et stykke væk for at kunne hale den fri, men samtidig var det atter ved at være småt med kul. Heldigvis kom fisker Knud Kirk fra Nr. Lyngvig forbi på vej til havet, og ham fik man fik et hente et læs i Nymindegab. Kl. 23 gik bestyrelsen til køjs, men kl. 3 om morgenen var den atter på dæk for at lempe kul - mens tyskerne sov. Ved 5-tiden var det klaret, og da det nu var blevet højvande, gik bestyrelsen fra kullene til ankerspillet, hvor den halede ind på ankeret. Kl. 6 kom skibet flot. Kaptajnen lod ankeret løbe helt ud for at komme afsted hurtigst muligt, men uheldigvis var ankerkæden fastgjort, så pludselig tog ankeret fat, og inden man kunne nå at reagere, gled skibet på grund mellem Bjerregård og Haurvig. Samtidig kunne man atter se enden på kulbeholdningen.

Knud Kirk måtte atter afsted til Nymindegab efter et læs kul og noget proviant. Der traf han ingeniør Maaløe fra VBV, der tilbød VBVs damper »Ternen« til hjælp. Ved dens hjælp kom damperen flot ved 15-tiden. Det blev derpå besluttet, at »Ternen« skulle bugsere den nye damper gennem resten af det snirklede løb, men efter nogle få hundrede meter løb »Ternen« på grund, og i det minut den brugte til at komme fri, løb damperen atter på grund. Så måtte bestyrelsen atter til at slæbe kul og vand hentet i Nymindegab. Så var bestyrelsen træt, og ved 18.30-tiden kom den til Ringkøbing i »Ternen«. Den tyske besætning havde ellers klædt om til landgangstøjet.

Fredag morgen tog bestyrelsen tilbage til damperen ombord i »Ternen« medbringende kul og vand, så den selv kunne hjælpe til med at komme fri. Man medbragte også proviant til tyskerne. Man fik tyskerne til at fyre op, men da alt var klart til at forsøge at komme flot, var det tyskernes fyraften - klokken var 16. Derfor kom den nye damper heller ikke til Ringkøbing om fredagen. I stedet telefonerede man til konsul Alfred Laursen, der kom til Bjerregård i bil lørdag formiddag. Om eftermiddagen kom den tyske besætning og en del af bestyrelsen til Ringkøbing med motorbåd, og om aftenen blev der sat en søret på Tinghuset, hvor begivenhederne blev gennemgået.

Sørettens gennemgang gav ikke så mange nye oplysninger, men kaptajn Thode kendte dog ikke noget til, at den tyske besætning skulle have nægtet at slæbe kul, han mente at have set en fyrbøder i gang dermed. Der blev også talt om tekniske problemer, som ikke var der bagefter. Kulmanglen ved Nymindegab skyldtes, at man under ventetiden uden for Gj ødelen havde brugt så meget på at holde dampen oppe. Der var dog en del usikkerhed om, hvor meget kul man egentlig havde haft ved ankomsten. Der var også blevet bragt tørv ud til damperen, mens den lå og ventede. På et tidspunkt blev der fyret så kraftigt under kedlen for at komme fri, at skorstenen blev brændt af. Det skyldtes ifølge fyrbøderen også, at de kul man fik ombord i Nymindegab var så lette.

Endelig mandag den 25. juli, over middag, kom damperen fri og kunne begive sig ud på den sidste del af turen til Ringkøbing; »Og nu er det ganske vist«, skrev avisen. Og sandelig - kl. 17.30 gled den ind i havnen bugseret af »Ternen« og tre kuttere. En stor og forventningsfuld skare hilste den med hurraråb, og mange besøgte skibet og blev imponeret af dets rummelighed og moderne udstyr som elektrisk lys og centralvarme. Men avisen bemærkede også: »Spørgsmaalet er nu blot, om Skibet ikke er vel stort til sit Formaal«. Da det blev beset i Hamborg, lå det efter sigende ved siden af et meget stort skib og synede derfor ikke af nær så meget, som det gjorde i havnen i Ringkøbing. Avisen mente også, at den nye damper ville øge Ringkøbings muligheder som turistby: »En sejltur paa den prægtige brede Fjord over til Holmslands Klit - et af de ejendommeligste Steder i vort Land - vil altid øve Tiltrækning - og der aabnes Udsigt til Maaneskinsture«. Damperen ville blive en pryd for havnen; »den ellers saa døde Havn, der drømmer om den Tid, da der kom Skibe fra Hamborg - det kan altsaa til Nød lade sig gøre endnu, naar man bare ikke stikker for dybt og har Tid til at vente«. Det store spørgsmaal var nu:»- og hvad skal saa Barnet hedde?«. »Hvide Sande« og »Vestjyden« var foreslået, men avisen selv foreslog »Klita«; det var kort, fyndigt og gav ikke så let anledning til misforståelser. Trods de mange problemer regnede bestyrelsen ikke med, at selskabet ville lide tab, fordi damperen var købt leveret i Ringkøbing.

Allerede dagen efter havde Bollerups Boghandel et postkort med den nye damper til salg (se billedet). Samme dag bragte avisen en velkomsthymne forfattet af »Ib«, måske Julius Blicher:

 

Velkomst-Hymne

til den ny Ringkjøbing-Damper.

 

Velkommen du Damper

saa stout og saa prud,

som end'lig af Sandet

ved Havrvig kom ud.

 

Velkommen til Byen,

som Længslerne led.

Velkommen I Mænd,

som i Gangspillet sled.

 

Velkommen du Damper

til Ringkjøbing Havn;

en Dag skal vi gi' dig

det skønneste Navn.

 

Da pløjer du Fjorden –

du bliver forfløj’n,

men Mad ta'r vi med

til - et halvhundred Døgn!

 

Velkommen tilbage

skønt med Havari;

nu er alle »Grundstød«

forhaab'ntlig forbi.

 

Dagen efter bragte Valdemar Lange atter en række forslag til navne:

Hvad skal Damperen hedde?

Af de mange Forslag, som daglig indsendes til Redaktionen, hidsætter vi her et lille Udvalg, og haaber vi, Bestyrelsen blandt disse maa finde netop det Navn, som kan skaffe en god og hurtig Afgørelse paa det brændende Spørgsmaal.

 

I

Af de hidtil foreslaaede Navne synes jeg ubetinget bedst om »Hvide Sande«; men efter at Damperen har vist en ikke hel almindelig Evne til at pumpe Sand ind i Maskinen, var det maaske rigtigst at ændre Navnet til - »Hvide Sand'pumperen«.

Ærbødigst P. Holm, Boghandler.

 

II

Idet vi bringer Bestyrelsen for Dampskibsselskabet vor bedste Tak for dens Bestræbelser for at aflaste den overhaandtagende Trafik til Søndervig, tillader vi os ærbødigst at bringe nedenstaaende Navne til den nye Fjorddamper i Forslag. - »Kulslugeren« eventuelt »Bundskraberen«.

Med Højagtelse Rutebilejerne.

 

III

Man bør ikke kaste Vrag paa det gamle (Se Ringk. Museum), »Prins Hamlet« var et godt gammelt Navn, og saa var der noget kongeligt over det. Det er noget i den Retning, vi skal have fat i. - Hvad mener De om »Prenzados«?

Ærb. M. Klokker, Cigarhandler

 

IV

I Gaar traf jeg tilfældigt Slagter Nielsen nede ved Damperen, han foreslog at kalde den »Vædderen«, hvad jeg ogsaa synes lyder helt godt, blot Bestyrelsen husker, at det skal staves med to »d«er; ellers er jeg en absolut Modstander af Navnet.

Med megen Agtelse

Valdemar Lange

(Stort Udvalg, Smaa Priser)

 

V

Mon ikke et Navn som »Jens Vejmand« hurtig kunne blive populært? I saa Tilfælde er jeg villig til at afstaa det til Damperen og samtidig forpligte mig til aldrig mere i Fremtiden at gøre Fordring paa Navnet.

Med venlig Hilsen Peder Noes.

For Forslagenes korrekte Affattelse indestaar

Dukke Lise.«

 

Samtidig med damperens ankomst var VBV i gang med at sætte Nordhavnen i Hvide Sande i stand til det nye skib. Den havn er nu bedre kendt som Tyskerhavnen. Derimod måtte havnen i Nr. Lyngvig vente til det følgende år.

Endelig bragte »A. N.« fredag den 29. en række forslag til navne. Det vides ikke, hvem han er:

»Hvad skal Damperen hedde?

 

Damper!

Du skal ej vær' uden Navn

Den ku' blive hamber

Om en Dag du - ej i Havn –

Skulde mød' en Damper,

Og blev prajet »Ship ohøj!«

Jeg ku' tænk' mig et Halløj

Naar som Mads du laa der

 

»Fatter« eller »Søster«?

Der er mange Ting endnu,

Som at du kan hedde.

Du kan hedde »Ko« og »Stud«,

»Flynder«, »Torsk« og »Gjedde«.

Vi kund' kald' dig »General«

»Langsom« eller »Iltog«.

»Iltog« det var ej saa gal',

Foreslaa jeg vil dog

At vi saa ta'r d'et med

Saa du hedder »Ild« og

 

Og den anden saa der

Ej ha' været nogen Daab.

Skal vi kald' dig »Gode Haab«?

Selvfølgelig uden Forbjerg –

Eller maaske »Borgbjerg«?

Kund' du li' at hedde »Hammer«?

»Sø« eller »Borg« eller »Mester«?

Saadan no' som »Skattekammer«?

 

»Skorstensrøg« Og »Gøgemøg«

Eller osse »Vil du«?

– Konkurrence maa vi ha'

om et Navn til Barnet.

For et Navn skal Barnet ha'

Og jeg har et i Garnet.

Jeg vil slippe Skatten ud,

Naar Prisen den er rimelig,

Tro mig Prisen til mig ku'

Komme ret betimelig.

 

A. N.«

 

Det hjalp dog ikke »A. N.« at gøre sig kostbar, for dagen før havde bestyrelsen besluttet sig til navnet »Vestjyden«. Jævnt og ligetil, men ikke særlig originalt, mente avisen, da den mandagen efter bragte det.

Skibet sejlede sin første tur søndag den 31. juli, til Hvide Sande. Egentlig var det en prøvetur, men trods kort varsel var der mange mennesker på havnen, da den lagde fra lidt over kl. 13. Omkring 200 personer vovede sig ombord, mens omkring 600 så på. De modige fik en dejlig tur. På mindre end en time var man i Hvide Sande, mens »Prins Hamlet« til den samme tur havde brugt 1V%. Det gik også glat med at komme ind i og ud af Tyskerhavnen. Ved 17-tiden gik turen tilbage til Ringkøbing, hvor den halve by stod søndagsklædt og ventede ved havnen. Alle passagererne roste skibet: »Der er prægtigt ovenpaa, der er hyggeligt inden Døre, man sejler hurtigt og behageligt fra Kyst til Kyst, fra den lille By til det store Hav«.

Torsdag den 4. august sejlede »Vestkysten« sin første aftentur. Der var afgang 19.45, og et par hundrede mennesker havde betalt de 1,50 kr., som turen kostede. Det var en vellykket tur. Man sejlede over mod Nr. Lyngvig, derpå mod syd, hvor skibet ankrede en halv times tid. Til musik fra harmonika og violin nød man solnedgangen, de unge dansede på øverste dæk, de ældre promenerede eller fik sig en forfriskning. Ved 22-tiden var man tilbage i havnen, hvor den halve by tog imod.

Den 5. august bragte avisen en foreløbig sejlplan gældende fra den 9. Men som det er set, var der også inden da nogen sejlads, og ikke altid uden problemer. Søndag den 7. havde »Vestjyden« besvær med at komme ud fra bolværket i Ringkøbing, så eftermiddagsturen blev forsinket. Allerede da må der have været en slags plan. Det var måske ved den lejlighed, at skruerne ramte nogle hyttefade i havnen med det resuitat, at en del fisk slap ud. Hyttefadene tilhørte fiskeeksportør P. Jensen Poulsen. Det er usikkert, om de undslupne fisk var rødspætter eller ål, men ifølge én oplysning blev en del ål skåret i portionsstykker. Det er også oplyst, at uheldet skete ved indsejling i havnen. Men i hvert fald blev sejladsen indstillet nogle dage, så fartplanen først trådte i kraft den 12. i stedet for den 9. Imens blev havnen opmudret, så der var mere plads at svaje på.

Torsdag den 17. august sejlede »Vestjyden« atter en aftentur, denne gang med hornorkester ved musikdirektør Hauge. Ca. 150 deltog og fik en vellykket tur; månen skinnede og Fjorden var som et spejl. Skibet lå for anker ud for Nr. Lyngvig en times tid, mens dansen gik. Turen var nok vellykket for passagererne, men 150 var ikke mange på så stort et skib.

»Vestjyden« betød en betydelig opblomstring for badelivet ved Hvide Sande. Søndagen den 21. august var højdepunktet. På hjemturen hen på eftermiddagen var der mere end 400 passagerer med. Der var stærk vind, så selv om skibet var støt og roligt, måtte enkelte ofre til Fjordguden, bl.a. forsvandt et gebis.

Den 5. september besluttede bestyrelsen med virkning fra samme dag at oplægge damperen for vinteren og afmønstre besætningen. Beslutningen må være blevet ændret, for den 11. sejlede »Vestjyden« en tur til Nymindegab. Kun ca. 100 deltog, måske fordi vejret var hårdt. En sådan tur kunne kun gennemføres på bestemte tidspunkter afhængig afvandstanden. Erfaringerne fra skibets ankomst var jo ikke for gode.

Det følgende år, 1922, fik »Vestjyden« spiritusbevilling, men der blev stadig ingen sejlads til Nr. Lyngvig. Men bevilling eller ej; det økonomiske resultat var dårligt. 11921 gav driften et underskud på 8030 kr., skibets indtægter dækkede kun knap halvdelen af udgifterne. I 1922 var resultatet lige så ringe, underskuddet blev 17.400 kr. og atter dækkede indtægterne under halvdelen af udgifterne. Skibet brugte betydeligt mere kul end ventet og det var for stort til behovet. »Vestjyden« blev også ramt af rutebiltrafikken og måske også af privatbilismen. Derfor besluttede generalforsamlingen i april 1923 enstemmigt ikke at sejle det år og at sælge damperen. Det blev vanskeligere end at få skibet til Ringkøbing. Både i 1921 og 1922 havde der været forespørgsler, om skibet var til salg, og i vinteren 1921/22 var der forhandlinger om at købe »Prins Hamlet« tilbage fra Løgstør, hvor den var oplagt, men det blev ikke til noget, fordi »Prins Hamlets« ejere så skulle finde en køber til »Vestjyden«, og det lykkedes ikke. Sidst på året 1923 var det lige ved at lykkes, men bestyrelsen forlangte for meget. Endelig i begyndelsen af 1925 blev »Vestjyden« solgt til Memel i Litauen for 60.000 kr. Her fik det navnet »Memelland». Men køberen kunne ikke klare afdragene, så skibet måtte købes tilbage ved en tvangsauktion. Endelig i 1927 lykkedes det at slippe af med skibet, men gælden oversteg salgssummen med mange tusinde. Bestyrelsen hæftede for gælden, så dens medlemmer mistede store beløb på projektet.

Kilder: Ringkøbing Amts Dagblad 1921.

A/S Ringkjøbing Dampskibsselskabs arkiv hos N. P. Holms Boghandel.

Jeg takker Christian Kabel og Helle Rasmussen for oplysninger.

 

1988

OKTOBER

1. I dag 1. oktober har Ringkjøbing Fjernvarmeværk bestået i 25 år, og Kristian Madsen har i alle disse år været den daglige leder. Fjernvarmeværkets formand, skatteinspektør Børge Andersen, har ligeledes været med i alle 25 år. Kulværket på Ringvejen begyndte med 2 skorstene, så 3 og nu er der 4, så det går støt fremad. Selvom der næste år skal fyres med gas, skal der stadig skovles kul på. Når ombygningen på Kongevejen er færdig næste sommer, må forbrugerne vente med at markere jubilæet til den tid. Det kulfyrede værk ved Ndr. Ringvej blev en stor succes. Der hældes 20 tons kul i siloen ad gangen og der bliver kun 1 kubikmeter slagger, der udnyttes til vejfyld. I denne tid bruges der 20 tons kul i døgnet, men om vinteren bruges der 80-90 tons når det er koldest. Et edbsystem holder styr på 35 mill kr. om året - og 82 km varmeledninger. * Den 30. september er fhv. miljøminister Chr. Christensen død efter længere tids sygdom. Som minister vandt han hurtig autoritet, og overfor befolkningen var hans sindige jyske fremtræden ikke uden gennemslagskraft. Han virkede ved sin troværdighed, men havde i høj grad sans for det politiske spil. I 1961 blev han stadsskoleinspektør ved Ringkjøbing Skole, siden kom Alkjærskolen og Rindum Skole ind under hans regi. Stillingen havde han sideløbende med ministerposten til 1. februar i år. De sidste år var han skoledirektør og var anerkendt som en særdeles dygtig administrator. * Venstre i Ringkjøbing-Lemvig Kredsen har fået ny folketingskandidat. Det blev Anders Sønderskov, salgschef hos Cheminova og viceborgmester i Lemvig. Han afløser gårdejer Henrik Toft, Staby. * DSB's vognmandsforretning skifter i dag ejer. Grethe Ebbensgaard har solgt til Hans Damgaard og Børge Andersen, der har firmaet Ringkjøbing Bud- og Flyttecentral I/S, Markledet. * Byrådet har vedtaget at træffe byfornyelses - beslutning for ejendommen Mellemgade 11 * 3. Marathonkoncerten i Vesterhavshallen blev en overvældende succes med 1250 unge fra nær og fjern. Lars Lilholt, Henrik Strube og Johnny Madsen kommer normalt ikke tit til Vestkysten. Begejstringen var stor, nærmest på kogepunktet. Alle var enige om, at en sådan aften måtte gentages. * Der var sognefest i Rindum, og trods hård konkurrence fra Marathonkoncerten og TV2-premieren kom der flere deltagere, end man havde regnet med. 275 deltog i aftenens underholdning - dejlig mad, lokal revy og koncert af det populære band »Tørfisk«fra Thyborøn. * 25 deltagere i husdyrenes dag fik en særlig oplevelse søndag eftermiddag, da de var på besøg hos Ulla og Lars Rejkjær i No. En so var i fuld gang med at nedkomme - fare hedder det, og de nyfødte grise var noget der især interesserede børnene. * No Rideklub har holdt ringridning på Æblehavens Campingplads. 25 ryttere i alderen til 16 år deltog og med det fine vejr fik alle en dejlig eftermiddag med efterfølgende fællesspisning. * Holmboerne dominerede da Ringkjøbing-Ulfborgegnens Landboungdom afviklede en kvalifikationskonkurrence til amtsmesterskaberne i pløjning hos Sten Bjørnskov i Velling. Der var to klasser og vinderne Torben Sandgrav, Holmsland, og Asger Krogsgaard, Holmsland, går videre til amtsmesterskaberne. * 4. Ved et pony distriktsstævne i Videbæk sikrede Ringkjøbing Rideklub sig distriktspokalen. Den gives til den mest vindende rideklub ved hvert stævne. 23 klubber fra Viborg og Ringkjøbing amter deltog. * På et debatmøde om Civilforsvaret var der forslag om at lade CF udbringe mad til pensionister, befordre patienter og støtte den udvidede hjemmehjælp. 50 deltog i mødet, noget endeligt blev ikke vedtaget. * 380 fysisk og psykisk handicappede mødtes tirsdag formiddag i Vesterhavshallen til Løvfaldsmarch. Der blev drukket kaffe inden starten. 3,6 og 9 km kunne man vælge imellem til turen. * Carl Chr. Josephsen og hans hund Charlie vandt førstepladsen i eliteklassen ved DcH's stævne i Holstebro. * 5. Musik og Ungdom præsenterer fredag et ungt erfarent band »Bamboo Brothers«der med 5 medlemmer spiller op til dans på Hotel Ringkjøbing. De spiller internationalt rock og jazzmusik. * Den store forretningsejendom på Godthåbsvej, hvor Jern- og Stål i en årrække havde til huse, har skiftet ejer. Det første selskab fra Århus, der købte den, har solgt den videre til et interessentselskab fra Ebeltoft. * På Rindum Plejehjem har der været høstfest for beboere, personale, naboer og venner med 100 deltagere. Det blev en dejlig aften med stegt ål, musik og dans. Tim Spillemænd klarede underholdningen. * 6. Vanføreforeningen har haft 87 handicappede vestjyder på ferie i Jugoslavien. Af disse var 27 kørestolsbrugere, men til gengæld var der også 12 dygtige medhjælpere med. * Sparetiderne mærkes også ved, at byrådet er blevet mere nøjeregnende med, hvad de egentlig giver penge ud til. Kammerkoret fik således afslag på en ansøgning om støtte til en tur til Ungarn. Der bliver kun kørselsgodtgørelse til grænsen. * Filmklubben, der igen er kommet til live, har fået kommunegaranti for perioden 88-89. * Ringkjøbing Bank opbevarer p.t. en kransekage til værdi 1200 kr. Det er en fødselsdagsgave, der er lavet af sedler og 25-ører. * Søren Ryge Petersen fortalte 160 medlemmer af havekredsen om grøn fritid. * Årets mest læste bog er kommet i ny udgave. Det er telefonbogen, som A. Rasmussens Bogtrykkeri udgiver i 16.000 eks., den uddeles i byen og hele omegnen til samtlige abonnenter. * 7. Trods den megen snak om forurening i fjorden, er det længe siden man har haft så store landinger fisk. Selv helt er der mange af. * Toyata udvider sin udstilling, idet der parallelt med Herningvej bygges til, og i forlængelse af den bliver der 1000 kvm åben overdækket udstilling, så alle biler - både nye og gamle - kan komme under tag. * Ved fhv. miljøminister Christian Christensens begravelse deltog ca. 400. Regeringen var repræsenteret ved tre ministre. Der var mange medlemmer af Folketinget samt fra kommunerne og amtskommunen. Fra Kristeligt Folkeparti var der repræsentanter fra hele landet. Efter begravelsen var der mindesammenkomst i skolens aula for 275 deltagere. Der var mange mindeord, og alle havde kun godt at sige om ham, det blev fremhævet, at den kristne tro var hele fundamentet for hans livsværk både som skoleinspektør og mimister. * 8. På FDB's kongres i København var der mørke skyer over fremtidsudsigterne: Der skulle nedskæres i medarbejderstaben men brugsuddeler Kurt Sørensen her i byen og Jørgen Laursen i Højmark siger, at der ikke er fare for fyresedler i deres brugsforening. * Kiilerich med fornavnet Henning betegnes som en mangearmet blæksprutte. Han har så mange gøremål for RIF's fodboldafdeling, at sammenligningen passer. Han passer klubhuset på Fasers Led, kiosken og så vasker han spillernes trøjer m.m. * Rideklubben holder i dag handicapstævne med 74 starter. Stævnet afvikles i ridecentret på Vesttarpvej, og der stilles op i 5 klasser. * Ringkjøbing Boligforening har p.t. to store boligrenoveringer i gang. Den ene er Damtoften, den anden Skrænten i Lem. Projektet beløber sig til 4,8 mill. kr. * Motionscentret på Buen har efter ombygning udvidet med work-out træning. Centret råder over mange maskiner til træning af musklerne, så konditionen kan forbedres. * 10. De 5 undervisningscentre i amtet har i år oplevet en overvældende tilgang af elever. 9400 elever er startet i år. Det er 1100 flere end sidste år. * Gruppe 6950 med 7 lokale og 2 gæstekunstnere har åbnet en udstilling i Rådhushallen. De 2 gæstekunstnere udstiller i keramik. Under ferniseringen var der musikalsk underholdning af »Harperne«. * 11. Hærens Konstabel- og Korporalforening har 4 dages kongres på Hotel Fjordgården, hvor Hærens store problemer er til debat. * Medborgerhus- foreningens lejemål på Holmegård i Rindum skal fortsætte et år, mens kommunen undersøger prisen på projektet på Holmegården, om det i det hele taget kan betale sig at istandsætte bygningerne. * Junior Chamber deltog i weekenden i nationalkongressen i Viborg. Ringkjøbinggenserne kom hjem med årets hædersbevisning: årets kammer. Desuden trediepladsen i enmands talekonkurrencen. * 12. Teaterforeningens stykke »Riv stikket ud«blev en sjov og velspillet og munter aften. Stykket var Lise Nørgaards debut som teaterdramatiker. Hovedrollen havde Holger Juul Hansen, der efterhånden er en af dansk teaters betydeligste scene-personligheder. * Kommunen har anmodet Vejdirektoratet om at etablere rundkørsel i krydset Herningvej-Ringvejen. Trafiksikkerheden er ikke tilstrækkelig, mener formanden for teknik og miljø. * Guldalderklubbens årlige besøg på Schuberts Minde blev en rigtig dejlig eftermiddag, som børnene havde lavet til en fin fest for de ældre. Underholdningen var delt op i 4 afdelinger, der alle var meget vellykkede. Der blev trakteret med kaffebord, der var musikunderholdning og man sluttede med fællessang. * En festlig aften med 120 børn og voksne sluttede sæsonen for deltagerne i Rinkjøbingegnens 4H. Til festlighederne hørte en udstilling, som børnene selv havde lavet. * 13. Private vandboringer vil nu blive undersøgt, kvaliteten af vandet skal leve op til sundhedskravet. * Fem gæve vestjyder modtog i aftes Landbobankens nyindstiftede aktivpris for stort og ulønnet foreningsarbejde. * Direktør Chr. Skov talte om EF's indre marked ved Håndværker- og Industriforeningens medlemsmøde på Hotel Ringkjøbing. * 14. Til stor glæde for børnene, spår Meteorologisk Institut fint vejr i efterårsferien. * Garnlageret flytter sin afdeling for broderier fra Torvegade 3 til Sønderbyvænget. * Røgfrit Miljø fik ikke nogen lokalafdeling ud af informationsmødet torsdag. Der blev i stedet dannet en aktivitetsgruppe. * 15. Fra Ringkjøbing Amt deltog 37.425 elever i det sjette landsdækkende »Skolernes Motionsløb«. * Ved Forsvarets kongres på Hotel Fjordgården fra søndag til onsdag var der taler af Forsvarets topfigurer: Forsvarsminister Knud Enggaard, Socialdemokratiets forsvarsordfører Hans Hækkerup, LO's formand Finn Thorgrimson og HKKF's egen formand Svend Erik Larsen. Med udenlandske og danske gæster var der i alt 250 deltagere. De delegerede kommer fra de garnisoner, der fortsat har større eller mindre indslag af konstabler. * Formanden for kulturudvalget, Kirsten Schmidt, døbte ROFI-messens vartegn med navnet Humørskibet. Det blev naturligvis gjort i champagne. * Der er stor rejseaktivitet i efterårsferien. I dag kommer Handelsskolens 2-års HH'ere hjem fra Budapest og 2 hold er på vej dertil. Ungarn synes at være det store rejsemål for tiden. * Et nyt fælles kirkeblad for Ringkjøbing og Rindum sogne er under udarbejdelse. Første nr. kommer 15. december. * 17. Amtsstævnet i pløjning hos Hans Provstgaard i Kloster havde i det gode vejr samlet masser af tilskuere. Der var 19 deltagere og blandt disse verdensmesteren i grønjordspløjning Helge Nielsen fra Tvis. Der var rejst flagallé til konkurrenceområdet, og der kunne købes pølser, øl og sodavand. Aftenen sluttede med pløjemiddag i forsamlingshuset. * Firmamessen i ROFI-Hallen var som i slaraffenland. Det var så mange gæster, at der var kø ved de forskellige aktiviteter. * 18. Det unge ægtepar fra Fyn, der har overtaget Møllebageriet, er blevet vel modtaget. Mange var mandag formiddag inde for at lykønske, og om eftermiddagen var der en meget velbesøgt reception. En hel busfuld venner fra Fyn var blandt gæsterne. * Udbygningen af hybridnettet er nu så langt fremme at 610 husstande kan se hybrid-tv. * På Holmegaard er medborgerhusforeningen i gang med indretningen. Køkkenet er i orden. Alt, hvad der skal bruges i et køkken er købt fra den nedlagte Laugsbygning. * 19. De unge »meget fartglade« bør tilfredsstille deres tilbøjeligheder gennem rallysporten. Blev der givet dem anledning til at dyrke den organiserede motorsport, blev der færre trafikulykker. Det mener politiassistent og rallykører Søren Brodersen. * 20. I kvarteret Bavnshøj, Stenshøj og Fjordbrinken bliver den gamle gadebelysning udskiftet. De gamle luftledninger til lyset pilles ned og erstattes med jordkabler og nye rørmaster, siger driftsleder på EL-værket Erik Tvistholm. * På ROFI-messen vakte Røde Kors stor interesse, måske særlig for besøgsvenne-ordningen. Man blev opfordret til at deltage, da der mangler besøgsvenner. * Biblioteket har haft stort besøg af børn i efterårsferien. Filmklubben har haft eftermiddagsforestilling, og hver gang har der været 30-35 børn. * 22. På Lindholms Forlag, Ringkjøbing, er 25. okt. udkommet Iris Murdoch's bog »Bogen og Broderskabet« i to bind. * Der har været session, hvor 150 var indkaldt til at møde. Spændingen var som sædvanlig stor, bliver antaget eller kasseret. * Amtet fastholder den eksisterende sygehus struktur med alle de funktioner, der er på sygehusene i dag. * Lene Kjeldsholm begyndte med at binde Høkerkranse for 6 1/2 år siden i København. Nu er det et større foretagende, som hun er på fremstød med i de jyske byer. Fredag var hun her i byen og bandt sine kranse hos Anne Grethe Bendixens brugskunst. Senere kommer Lene Kjeldsholm igen med foredrag og fremvisning af kunsten. * Ringkjøbingkonsulenten Peter Carreras, Markledet 31, er blevet medlem af en verdensomspændende organisation af konsulenter. Et samarbejde han venter sig særdeles meget af i fremtiden. * 24. I efterårsferien var det ikke kun på Torvet, der var underholdning for børnene. Gågaden blev også taget i brug. Lørdag formiddag var der konkurrencekørsel med små batteridrevne RC-biler. Kørslen var inddelt i to klasser, der begge blev vundet af Rene Dueholm. Både børnene og de handlende var godt tilfredse med de 4-dages aktivitet. * Kammerkoret, der har været på tur til Ungarn, har i hovedstaden Budapest afholdt hele tre koncerter, i kulturhuset Szabo Pal, i den katolske Kirke og i den calvinistiske Kirke i Buda slot. * 25.1 går indtog de første 44 børn den nye daginstitution Trinbrættet på Søibergsvej. Der var nye cykler og gocarts og bl.a. et billardbord. Alt til stor glæde for børnene. * Garnlageret holder forår og efterår en mode og hyggeaften. Her fremvises alt smukt, der kan forarbejdes af garn. Det er en aften med vældig tilstrømning. Denne gang var der tilmeldt 100. Der var deltagere fra Hvide Sande, Sdr. Nissum og en husmoderforening fra Faster. * Ringkjøbinggarden har haft generalforsamling, og formanden fortalte om årets mange aktiviteter. Gardens nye musikchef er ved at udarbejde et tattoo, så nu bliver der 3 at vælge imellem, hver af 10 minutters varighed. Gården har 90 medlemmer, deraf 67 i uniform, 7 under uddannelse og 16 nye i år. Gården har været ude til 42 arrangementer. * 26. Vestjyllands store julelotteri er nu klar til start. Gevinstsummen har en værdi af 363.951 kr. Gevinsterne er skænket af forretninger og virksomheder i hele området. * Fiskerikontrollen og politiassistent Håkon Mogensen tog tirsdag morgen ud på fjorden på udkig efter ulovligt garn og ulovligt fiskeri i det hele taget. * Lars Oppenhagen er valgt til ny kontorchef i sundhedsforvaltningens sekretariats- og administrationsafdeling. Han har for øvrigt været konstitueret i stillingen siden 9. maj i år. * Foreningen Ringkjøbing Plejehjems Venner har skiftet formand. Mary Pedersen, Nørhede, afløste Henny Christensen, No. Økonomien er god takket være loppemarkederne, og i det forløbne år er der kommet 39 nye medlemmer. * Ejendomsudvalget under Byrådet vil i forening med Byens Bevarelse udvide området, hvor husene er værd at bevare. * Fjernvarmeværket på Kongevejen er nu parat til at fyre med gas på kedet 1 og 4. Der vil dog gå en uges tid, før der kommer varme på. * 28. Ringkjøbing Amtskommune er ved at lægge sidste hånd på en rapport om fjorden. Den konkluderer, at spildevandet fra byen er en lige så stor belastning som udledning fra landbruget. * 29. Endnu 8 andelsboliger på den nye vej Baneledet er klar til rejsegilde. Initiativet til projektet er tømrermester Bendt K. Jensen, Ringkjøbing og hele vejen er der benyttet lokale håndværkere. * Den 18 årige elev i 3.g. på Ringkjøbing Gymnasium er opstillet som yngste medlem til menighedsrådsvalget i Ringkjøbing Sogn. Hendes navn er Pernille Nymark Madsen. * Handelsforeningens medlemmer drøftede forleden forretningsgadernes udseende og man var enige om, at det grimme skur på Torvet som skal benyttes hver gang, der afholdes Tombola skal fjernes. * Rebekkalogen har d. 29. oktober på logens stiftelsesdag skænket 3000 kr. til handicapridning i Ringkjøbing og et musikanlæg til Rindum Plejehjem. * Nørredige 41, DSB's tidligere tjenestebolig bliver i disse dage nedrevet. * 31. Helge Nielsen blev igen dansk mester i pløjning. * Ringkjøbinggardens loppemarked forløb glat med mange mennesker, og en omsætning på 30.000 kr. og overskuddet bliver tæt ved dette beløb. * To politiassistenter var lørdag på inspektionstur på værtshusene. Der var ro og orden ude og inde.

Bryllup: 1. Kathrine Lomborg Nielsen og Anton Kirkegaard * 22. Lone Baunbæk Kristensen, Ringkjøbing og Hans Vesterbæk Knudsen, No.

Sølvbryllup: 12. Frede Larsen og hustru Astrid, Fjordvang 19.

Guldbryllup: 13. Jens Iversen og hustru Ane Marie, Kronager 3. Jubilæum: 21. Svend Erik Sørensen, Skolevej 37, 25 år hos Hafnia.

Fødselsdag: 2. Johan V. Andersen, Damtoften 18, 60 år. * 4. William Husted Sørensen, Mågevej 6, 60 år. * 5. Søster Bøndergaard, V. Strandsbjerg 17, 60 år. * 6. Kirstine Pedersen, Velling Plejehjem, 95 år. * 8. Kirkeværge Kaj Martinsen, Grønnegade 19, 50 år. * 10. Agnes Jensen, Byskellet 64, 70 år. * 13. Grethe Olesen, Byskellet 13.B, 60 år. * Aage Thue Nielsen, Alkjærhøj 9, 60 år. * 15. Ejnar Pedersen, Byskellet 64, 70 år. * 16. Oskar Peder Nielsen, Ringkjøbing Plejehjem, 80 år. * 19. Lærer Sigfred Mortensen, Langelandsgade 17, 60 år. * 23 Vita Møller Jensen, Marktoften 3, 50 år. * 26. Christa Bjerg, Anemonevej 10, 50 år.

Døde: 1. Jenny Pedersen. * 5. Maren Kirstine Hansen. * 24. Frisør Georg Hougaard. * 25. EL-installatør Jens Byskov. * 28. Hans Olesen.

 

NOVEMBER

l. Vejvæsenet får inden jul 6 nye elektroniske målestationer i drift. En af disse opstilles i Schuberts Plantage. * 2. Der var i går spænding på i Fjernvarmeværket. Der skulle for første gang blus på de gasfyrede kedler. Det var det nye decentrale kraftvarmeværk, der blev taget i brug. Alt gik godt og værket kørte uden problemer. * Stengaards Møbler udvider og moderniserer i disse dage for et millionbeløb. Til april fejrer firmaet 50 års jubilæum, og byggeriet skulle være færdig inden da. * 3. Ungdomsskolen havde onsdag besøg af tidligere motorcykelbetjent Bjørn P, der fortalte om politi og kriminalitet. Han redegjorde for uddannelsen, arbejdet i korpset og mange af de oplevelser, han har haft. Han havde ligeledes hele sit udstyr med til showet, der interesserede de unge. Det foregik i skolens aula. * Pensionistforeningen havde 48 deltagere i månedsmødet, hvor Agnethe Christensen fortalte om og viste lysbilleder fra en rejse med handicappede til Italien. * 150 børn og voksne havde taget mod invitationen til i Rådhushallen at høre levende musik af 232 strenge. * 4. Noget helt specielt sås i dag ved Damtoften: En flok på 3-400 silkehaler. Disse er ikke set de sidste 10 år på egnen. * Hotel Fjordgården er med i et fremstød for miniferie i Danmark, som FDB, DSB og Best-Western hotellerne lancerer over hele landet. * Sømandskredsens festaften på Borgen havde 60 deltagere. Bestyrer Hans Grønkjær fortalte fra Grønland, hvor han har bestyret sømandshjemmet i en årrække. Der var også kaffebord og lotteri, og overskuddet fra aftenen blev 4000 kr. * 5. RIF samlede traditionen tro, 200 børn og 100 forældre, til sæsonafslutning i Vesterhavshallen. Der var medbragte madkurve og derefter en spændende opvisning af Karateklubben. Aftenens højdepunkt var selvfølgelig uddeling af gaver og hædersbevisninger. * 7. Alkjærskolen fik i weekenden to amtsmestre i skoleskak ved turneringen i Holstebro. * Vestjysk Fodbolddommerklub har fejret 50 års jubilæum ved en festlig reception. Blandt de mange gaver var der en fane fra Danmarkssamfundet. Der var 100 deltagere i festlighederne. * 8. Omkring 60 mennesker var mødt op, da Venstres samarbejdsudvalg præsenterede partiets nye folketingskandidat, Anders Sønderskov for medlemmerne. * Turistforeningen havde i går, med deltagelse af 60, møde på Hotel Fjordgården. Blandt talerne var der mange, der kom med ideer til indtægter. Pengekassen er jo noget slunken, sagde turistchef Guri Koefoed. Der blev også slået til lyd for, at turisterne kom ud på landet i stedet for at prøve at trække dem til byerne. Jørgen Hansen fra Turismens Fællesråd deltog i mødet. * Kunstmaler Henrik Have, No , er blandt de 21 kunstnere, der er indbudt til at deltage i Tuborg Kunstforenings årlige udstilling fra 22.-27. november. * 9. Anders Vej, kommunens ældste bliver i dag 100 år. Han er rask og frisk, og spørger man ham, hvordan man bliver 100 år, svarer han, det kommer afsig selv, når man lever længe nok. Han er på plejehjemmet Eskesens Minde i Tim, hvor man i dag holdt stor fødselsdagsfest for ham med åbent hus og middag for familie og venner, i alt 45. Der var mange gaver og blomster til fødselaren. * SDS har holdt garantmøde i Vesterhavshallen. 300 var mødt op. Der var ingen bemærkninger til beretningen og valgene var overstået på forhånd, da der kun var kommet det antal kandidater, der var brug for. Garant nr. 800 Anne Grethe Galsgaard, Ringkjøbing, var til sit første valgmøde og blev derudover fejret med rødvin, der blev overrakt af lokalrådets formand Jørgen Christensen. * Ved meninghedsrådsvalget i Ringkjøbing Sogn vandt den grundtvigske liste et mandat fra Indre Mission. I Rindum ingen ændringer. * Junior Chamber havde stor succes med deres exportseminar i aftes på Handelsskolen. Der var 70 interesserede tilhørere. Forstander Aage Erhardtsen fra Exportskolen i Herning talte. Han fremhævede, at vi skal holde fast ved de små og mellemstore virksomheder, og gå i samarbejde. Ringkjøbing Landbobank var også indbyder. * Det 4 år gamle Ringkjøbingfirma Picon Data ApS får i disse dage egne butikslokaler i Nørregade 6, hvor der i sommer har været surfbutik. * Schæferhundeklub i kreds 32, Ringkjøbing, har holdt mesterskaber for alle hunde i klubben. Der var tilmeldt 26. Den bedste blev Glarbos Ashra, ejet af Torben Pedersen. De vandt brugshundeprøven og dermed pokalen til ejendom. Det var tredie år i træk og femte gang i alt. * 10. Radio Ringkjøbing er efter betalingsstandsning meget dårlig stillet økonomisk. Radio Sydvest er klar til at overtage sendetiden, hvis det kan lade sig gøre. * Mere end 200 elever har byttet en skoledag til dagsværk for flygtninge i Congo. * Byrådet vedtog i aftes at gøre den udvidede åbningstid på kommunens værtshuse til en fast ordning. Kun Kirsten Schmidt var modstander. * Niels Jørgen Jensen sognepræst i Højmark-Ølstrup-Lem, bliver den ny provst i Ringkjøbing Provsti fra 1. dec. Han er udnævnt ved kongelig resolution. * 11. Tutak Teatret glæder sig over, at fremtiden nu er sikret over et par år. Det grønlandske kulturministerium har bevilget 450.000 kr. over en periode på 3 år. Pengene skal bruges til uddannelse af grønlandske skuespilelever. * Byrådet har bevilget 240.000 kr. til anlæggelse af stier i forbindelse med byggemodning ved Jordbærhaven i Rindum. * Et enigt byråd har vedtaget, at lukke kommunens dagplejehjem og daginstitutioner i juli måned. * Kunstforeningen har udstilling i Rådhushallen fra 12.-26. nov. Pinuccia Panzeri viser sine malerier. * 12. På Turistforeningens møde på Hotel Fjordgården, blev Elbrandts projekt med sejlads over Fjorden drøftet. Formanden for Turistforeningen Hans-Jørgen Eriksen bakker planen op, ligesom byrådsmedlem Leif Hansgaard gav tanken sin varmeste anbefaling. * Englandsfarerne har fået så mange møbler foræret, at de har startet udsalg. Et sæt er udstillet hos autoforhandler Holger Bech-Hansen de næste 2 uger. * Fredag eftermiddag blev et kunstværk afsløret i gården ved amtskommunens nye Teknik og miljøforvaltning ved Damstrædet. Kunstværket, der er udført af Henrik Voldmester fra Husby, kalder han »Teknik og Natur». Det er tredelt med fundament af gamle stenkister og sten fra gamle vejbroer og lignende. Disse har i årevis ligget på vejvæsenets oplagsplads. Ovenpå hver er en poleret rund sten. Amtsborgmester Anton Kristensen foretog afsløringen. * Landbobanken fejrede i går, at Østerportafdelingen er blevet 10 år. Mange kom for at hilse på i løbet af eftermiddagen. Der var kaffe og kage til voksne og sodavand og kagemand til børnene. * 14. Forureningen af fjorden har gjort store dele af dens bund til »en ørken». Store dele af den vegetation der for en menneskealder siden dækkede bunden, er de fleste steder væk. Grunden er udledningen af kvælstof og fosfor. * Helten i fjorden er syg, grunden er ikke alene forureningen, men også den at der bliver fisket for hårdt, og at gydebestanden i de større vandløb begrænses af spærringer. * I Hundeførerforeningen holdes hvert år en venskabskonkurrence og i år gik pokalen til DcH i Ringkjøbing. * Medarbejderne ved den betrængte Radio Ringkjøbing kørte formanden Carl E. Fogde i trillebør til Røgind Kro fulgt af en del medarbejdere på børnecykler. Forhåbentlig giver det de ønskede penge. * 15. Ringkjøbingduerne har i lang tid benyttet Priorgården som rasteplads og udsigtstårn. Landbobanken vil nu forhindre dette. Længe har banken haft store udgifter med at rense tagrender og tage for duemøg og forhindringen er såre enkelt gjort med en tynd kobbertråd udspændt over tagrygge, karnapper og lignende. Duerne er nu flyttet til et mere fredeligt sted. * Åbent hus på Rindum Plejehjem blev igen en succes, hvor mange kikkede ind for at købe de håndarbejder beboerne havde fremstillet, andre for at få sig en hyggesnak og en kop kaffe. Der blev et pænt overskud, som kommer hjemmet til gode. * Elmesygen kræver igen i år træer i Alkjær Lukke. Der er dog ikke risiko for anlægget er i fare, da der bliver plantet nye træer efterhånden som de syge bliver fældet. I bogtrykker Svend Aage Jacobsens have er der på grund af elmesygen fældet 7 store træer. * 16. Historisk Samfund for Ringkjøbing Amt forsøger sig igen med en lokalhistorisk prisopgave for at få emnet »Handel og Håndværk« tilbundsgående belyst, medens der endnu er nogen med personligt kendskab til emnet. * Vindenergien er en særdeles god privat økonomisk forretning siger konsulent Birger T. Madsen. Den kendsgerning at 20-30.000 danskere har investeret i vindmøller må vel give et fingerpeg om, at det er en god ide. * Bagermester Hvidberg i Østergade er i gang med en udvidelse af forretningen til godt 3 mill kr. Udvidelsen sker mellem Østergade og Mellemgade. Ligeledes er der tale om at facaden skal rykkes frem. Det er ikke Hvidbergs ønske men derimod kommunens. * 17. Amtets medarbejdere har på tværs af fag startet en kunstforening, »Kronhjorten«, og meningen er, at der skal ophænges og opstilles kunst i kantinerne og på gangene. Der er allerede 70 medlemmer i foreningen og den åbner sin tredie udstilling med maleren og billedhuggeren Finn Brandstrup fra Aulum. Foruden malerier laver han emaljebilleder. Formanden for foreningen er Anette Gundelach. Foreningen køber værker på udstillingerne, og disse bliver så bortloddet blandt medlemmerne. * 18. Garnbødning er titlen på den interessegruppe, der i aften starter i sløjdlokalet på Ringkjøbing Skole. Det er Dansk Amatørfiskerforening og Poul Hansen, der indkalder til møde. * I TRA's busser må der ikke ryges, mens der i busser på østkysten stadig må ryges i nogle. * DA vestjyske lokalsammenslutning fik i aftes på generalforsamlingen ny formand. Hans Kolby Hansen gik af, og direktør Johs. Poulsen, Vestas, Lem, blev valgt. Sammenslutningen dækker kommunerne Ringkjøbing, Holmsland, Skjern, Egvad, Videbæk, Trehøje og Ulfborg-Vemb. * Pastor Carl Vilhelm Fogh-Hansen, Rindum, har på forlaget Aros, Århus, udgivet en lille bog med titlen Dæmoni og Evangelium. * Forretningen i ejendommen Herningvej 28, hvor tidligere var blomsterbutik er nu lejet ud til tøjbutik. Den nye indehaver af butikken er Alice Kallesøe. * Bollerups Boghandel udgiver en bog om naziubåden U-534. Den har siden den 2. verdenskrig været eftersøgt af skattejægere, der mente, at store værdier var gået til bunds med den. Den er nu fundet ved Anholt, og Steen Johannesen fortæller beretningen om U-båden. * Slippen fejrer den nye beaujolaisvin i dag. Det sker sidst på eftermiddagen med optræden af Hjerter 3, der består af Grethe Mølskov, Nanna Nordenhof og Knud Stenberg Madsen. * 19. Trivsel for Ældre er en bog, der lige er blevet oversat fra svensk til dansk. Den udkommer på Lindholms forlag, Ringkjøbing, en bog, der angår os alle. * Familier, der får børnene passet i kommunale institutioner er stabile betalere i modsætning til familier i østdanske kommuner. * Det ene store lastvognstog efter det andet bringer i disse dage sand fra Lemvigområdet til vestkystsikring ved Husby Klit. * Musik og Ungdoms arrangement »Åben Mikrofon« blev som sidste år en kæmpesucces. Der var stort fremmøde af aktører og tilhørere. Det foregik i skolens aula. * 21. Søren Hansen, beskæftigelsesvejleder på MSM's værksted, er bosiddende i Harboøre. Han har i de sidste 25 år hver dag rejst strækningen med tog og bus. * Superfos har skiftet træbarakkerne på havnen ud med en nybygning. En udvidelse på 500 kwm. * 22. Fhv. højskoleforstander G. Baunsgaard blev ny formand for meninghedsrådet i Rindum. Han afløser postmester H. J. Olesen. * Willy Pedersen, Videoklubben, konstaterer at TV 2 er en vældig konkurrent. Udlejningen af videofilm er faldet med 30%, * Alkjærskolen er i gang med 2 forbedringer. Det flade tag på fløjen med faglokaler bliver repareret og der bliver bygget tag over cykelparkeringspladsen. * Håndværkerne er i gang med at pynte byen med granguirlander. Et sikkert tegn på, at julen nærmer sig. * Legetøjsbazaren blev nr. 2 i LEGO's landsdækkende konkurrence, som gik ud på, at pynte et vindue kun med Lego-klodser. Præmien bliver en rejse til en messe i Nürnberg. * 23. Havnefoged Aage Boel har efter 21 år som havnefoged bestemt sig til at holde op og gå på efterløn. Han vil blive savnet på havnen. Han fortæller fra sit arbejde, at der tidligere var 30 erhvervsfiskere og 10 lystbåde, nu er der 10-15 erhvervsfiskere og 150 lystbåde. Dog kan man glæde sig over, at fisken ikke er væk. Der kommer flere og flere fisk på auktionen og det er fine fisk. * Kunstforeningen har i år et underskud på 28.000 kr. Heraf støtter kommunen med 21.000 kr. * Museumsinspektør Jens Aarup bliver på lørdag 50 år. Hans fødselsdagsønske er: Flere penge, mere plads og større personale på museet. * Civilingeniør Palle Skyum er genvalgt til formand for menighedsrådet. * 25. Trafikselskabet TRA vil igen i år transportere vestjyderne godt hjem fra julefrokost. * Kurt Biltoft, der er skytte i ROFI er blevet hædret ved repræsentantskabsmødet i Nykøbing Mors. Han fik Leo Frederiksens mindepokal, der bliver uddelt een gang om året til den skytte, der har gjort en særlig indsats for sin sport. * Musikskolens Big Band skal lørdag eftermiddag medvirke ved koncert i Musikhuset i Århus. * 26. Den 12. dec. kommer Kr. Poulsgaard til Handelsskolen for at have en fællestime med eleverne. Han vil fortælle om sit liv som politiker og folketingsmedlem for Fremskridtspartiet. * To polske elever, Dorota og Jacek, følger i 7 måneder undervisningen på Vestjyllands Højskole. I Polen har de i 3 år læst dansk på universitetet i Poznan og vil nu gerne udvide deres kundskaber her i. * På Kunstforeningens generalforsamling er Bit Kjeldsen valgt til formand. * 28. Kr. Sørensen, formand for Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub fik på Fjerkræudstillingen i Højmark-Hallen 95 points for en dværghane. * 152 pensionister var på juleudflugt. I Bredebro blev der serveret julefrokost. * Receptionen i fagforeningshuset på Rødkløvervej, havde ved præsentationen af huset 800 gæster i løbet af 4 timer. Det var et held, at udsugningsanlægget virkede, temperaturen var efterhånden som i et drivhus. * Det er nu afgjort at Midtbank i Torvegade lukker dagen før juleaften. * 29. Den voldsomme storm i nat huserede slemt i Ringkjøbing. Det hushøje stillads omkring Jyske Bank, der for tiden bliver frisket op udvendigt, væltede med et øredøvende brag. Det var heldigt, at det var om natten, da der ingen var på gaden. * Borgmesteren uddelte i aftes på byrådets vegne 25 års hæderstegn til 9 folk fra det lokale brandvæsen. * Thomas Thorninger fodboldtalent fra Ringkjøbing har været i Belgien og trænet i topklubben Anderlecht. Om onsdagen var han i kamp på Anderlechts ynglingehold og scorede kampens eneste mål til sejr på 1-0. * 30. Jørn Lange, Langes Isenkram, sender i år ikke julekatalog til alle husstande i området. Katalogerne sendes nu kun til interesserede og udleveres til de, der selv beder om et. * Ved en reception imorgen torsdag på Hotel Fjordgården bliver der lejlighed til at sige farvel til KFK's chef H. J. Oettinger, som i 25 år har været direktør for firmaet her i byen. Underdirektør på Djursland Korn i Grenå, Kurt Sørensen, bliver den nye direktør. * Kæmpekranen fra Krangården i Holstebro søsatte i morges den ny redningsbåd til Hvide Sande.

Bryllup: 12. Birgitte Flytkjær Husted og Chr. Jensen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 2. Egon Kristensen og hustru Lydia, Brogårdsvænget 69. * 23. Gunnar Jørgensen og hustru Johanne, Skovbrynet 13. * 24. Frederik E. Nielsen og hustru Ruth, Grønvang 5 * 30. Svend Andersen og hustru Lisbeth, Lindevej 2.

Fødselsdag: 12. Keld Cramon, Markskellet 43, 50 år. * 21. Ole Juelsgaard, Bavnshøj 10, 60 år. * 24. Havnefoged Aage Boel, Mølhøj 5, 60 år. * 29. Mona Sørensen, Alkjærparken 68, 50 år. * 30. Edith Damgaard, Blomstervænget 26, 60 år.

Jubilæum: 1. Typytekniker John P. Nielsen, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad.

Døde: 3. Thue Kristian Thuesen. * 16. Tove Bonde. * 20. Tulle Hougaard. * Peder Madsen.

 

DECEMBER

1. Ringkjøbing-Garden vil også i år musicere på plejehjemmene nu op til jul. Det bliver på alle plejehjemmene i omegnen. * Ridehallen, der i løbet af sommeren er rejst ved siden af den første giver rytterne dobbelt så meget plads. Lørdag formiddag foretages officiel indvielse i forbindelse med et klubstævne. * På Hotel Ringkjøbing glæder man sig over, at anden etape af moderniseringen er færdig inden juletravlheden. Salen er blevet som ny, 30 kvm mere er inddraget med adgang direkte til receptionen. * 2. En lille pige var tæt på at blive dræbt af et tog ved baneoverkørslen på Søndre Ringvej. En ung kvinde så den lille pige på en trehjulet cykel og fik hende revet væk i sidste øjeblik. Det er nu bestemt, at Ringvejen med overkørslen skal sikres bedre. * Søndagen før jul vil Jonna Green læse nissehistorier for børn i Tangs hus ved museet. * Helle Graversen har åbnet en smørrebrødsforretning i V. Strandgade 8. * 3. Maleren Kirsten Sandager udstiller i Rådhushallen 35 af hendes nyeste arbejder. * Ringkjøbing Banks Aktiespil 88 blev vundet af 5 borgere, der hver fik 2000 kr. * Julekoncerten i kirken i morgen har ifølge traditionen lokale kræfter under ledelse af Kaj Milter. * 5. Indvielsen af den nye ridehal havde samlet 200 deltagere. Jens Aage Nørgaard blev udnævnt til æresmedlem. * Det lader til, at der er god brug for medbogerhuset. I lørdags ved åbent hus blev der oprettet litteraturkredse, madklubber, samspilsgrupper, børnetøj sbytning, syning, sangkor og sangaftener. * Julemærkemarchen gennem førtes i år for 12. gang. I år var det den mest besøgte af dem alle med 400 deltagere. * 5. Forretningen Ringkjøbing Antik har fra Kirkeslippen holdt flyttedag til Algade 7. I lørdags var der åbent hus, hvor mange gæster glædede med et besøg. * 6. Bogtrykker Jacobsen og sønnen Tom Jacobsen har købt Falke Tryk i Herning. Falke Tryk beskæftiger 10 medarbejdere og staben udvides nu på den måde, at Falkenskov, tidligere ejer, nu er blevet medarbejder. Tom Jacobsen skal forestå den daglige drift af Falke Tryk. * Arkitekt Kristian Geertsen bliver fra 1. januar medejer hos Bay-Jørgensen. Han bliver medejer af tegnestuen og A/S Flemming Bay-Jørgensen International ApS. Han har tidligere, indtil 1985, været byplanarkitekt ved kommunen. Hos Bay-Jørgensen er hans fornemste opgave at tage sig af byfornyelse og industriel tegning. * Guldalderklubbens sidste punkt på 1988 programmet var Luciaoptog til glæde for 125 medlemmer. Efter kaffen sang børnene fra Rindum Skole julesange. »Sølvdamerne« blev stærkt hyldet for deres indsats gennem årets møder. * 7. Ringkjøbingplatten har i år Sparekassens nye ombygning som motiv. Bollerups Boghandel udgiver platten. * 8.1 den nye »turistfører« for Vestjylland er der en dobbeltside med Holmsland og Ringkjøbing. Turistchef Guri Koefoed mener, at de har så meget til fælles ang. turisme, at det er hensigtsmæssig, at de står sammen. * Midtbank lukker før jul. * Bygningen i Torvegade er nu udbudt til salg. * I dag er julehæftet »Jul i Ringkøbing« fra A. Rasmussens Bogtrykkeri blevet omdelt til alle husstande. Borgmester Hans M. Jensen har skrevet forordet. Han maner os til at tænke på, hvor godt vi har det i vort lille forkælede land. Desuden er der andre gode artikler, så den bliver modtaget med glæde. * Nu er tiden inde til at høste tagrør. Kvaliteten er i år i top. * 9. Den nye tøjbutik, Herningvej 28, »Midtpunkt«åbnede i går. * Annette Kristensen, Finlandsgade 41, reddede i november et lille barn fra at blive kørt over af toget. Som tak har hun fra DSB i Herning modtaget et minitog, et lille lokomotiv på skinne. * Ringkjøbing Skoles julemarked blev som tidligere år en kæmpesucces. 400-500 gæstede skolen. Der var markedsboder, tivoli med julesager, alt forarbejdet af eleverne. For at forhøje stemningen var der musik. * Lørdag er der børneteater på Biblioteket for de 3-7 årige. * 10. Trods truslen om ledighed nægtede 25 syersker på Pytex at deltage i »falsksyning«med mærkerne »Made in Denmark«. Det var tillidskvinden, som i september fik rusket op i sagen. * Socialudvalget anmoder byrådet om en tillægsbevilling på 2,6 mill. kr. for at få driftsbudgettet for 1988 til at hænge sammen. * For 24. gang sælger Spejderne igen i år juletræer. * 12. For 25 år siden skete det, at en Ringkjøbingbokser for første gang sendte den uovervindelige Tom Bogs i gulvet. Walter Hansen mindes endnu tydeligt sejrsdagen. * Ib og Marie Højmark Christensen, Smedegade 12, vandt 5000 rare julekroner i BT's bingospil. * Som leder af Trinbrættet, byens nye daginstitution, er pædagog Else Jakobsen, Kløvervænget 26 antaget. * 13. Isenkræmmer Jørn Lange har åbnet en ny afdeling af forretningen på Skådsmosevej. Byggeriet er indrettet i 5 afdelinger, sidst men ikke mindst et show rom, hvor der skal være udstilling af pakkeløsninger. * Ringkjøbing kommunale Musikskole har optaget et nyt fag i undervisningen med tilbud for specielt 10-12 årige. Undervisningen handler om musik og bevægelse, dans, sang og rytmik under ledelse af musiklærer Helle Mikkelsen. * Nordsøværftet har sikret sig arbejde til midten af 1991. Det er leasingselskabet Sanexco, der yderligere har bestilt 2 kemikalietankskibe. * Det bliver den 43-årige inspektør ved postkontoret i Horsens, Torkild Frandsen, der afløser postmester H. J. Olesen. * HK står for en kampagne »Ved juletid - køb tidligt ind«. Hovedgevinsten var 4000 kr. til en rejse, der faldt her i byen. * Favorit Smørrebrød i Algade har indrettet specialafdeling for ost, så nu er der også ost og osteanretninger ud af huset. * 14. De grønne pigespejdere har solgt lodder i landslotteriet, og troppen her fra byen markerede sig flot, idet den solgte flest lodder pr. spejder. De vandt dermed det samlingstelt, der var udsat som præmie. * Ringkjøbing-Garden holder julefest på Alkjærskolen med et afvekslende program. Det bliver eksersitstræning, musik og sang. Pårørende og støttemedlemmer er indbudt. * Vestjyllands Højskole har fra Kulturministeriet fået bevilget 225.000 kr., så kan yderligere 15 arbejdsløse komme på et 4 måneders ophold. * 15. Som led i Handelsforeningens julearrangementer vil børnene få lejlighed til en gratis køretur i hestevogn rundt i byens gader. * Et nisseorkester vil musicere på Torvet, ligesom der vil være salg af æbleskiver, gløgg m.m. * Nordsøværftet har afleveret nybygning nr. 194 »Arktis Grace«, et 1599 BRT shelterdæk lastmotorskib. Skibet er bygget til Erhvervsinvestering K/S, Tåstrup. * 16. Inge-Lis Rasmussen udstiller i SDS Sparekassen på Torvet. Hendes arbejder er acrylmalerier og mobiler. * Det første lagersalg hos Lange var et tilløbsstykke, så politiet måtte ud at dirigere færdslen. * 17. Ringkjøbing Gymnasiums kor under ledelse af Niels Bay holder koncert i kirken søndag eftermiddag. Ved orglet er en af skolens elever, Dorte Foged. Koret har 65 deltagere. * Dagmar og Kristian Larsen kan d. 21. december fejre diamantbryllup. * Ringkjøbing Maskinstation er solgt til Heager Maskinstation, hvis ejere er Gudrun og Kaj Lauridsen. * 19. Den største gevinst i Lions julelotteriet på 25.000 kr. er i år faldet i Ringkjøbingområdet. »Amtet forærer TV midt/vest 15 mill kr. for at få stationen placeret i Holstebro i stedet for Viborg. * Landbobankens ungdomsbank Boblen fejrede i går 1 års fødselsdag. 3 professionelle boldkunstnere tryllede for ca. 500 børn. Foruden underholdning blev de trakteret med cacao og boblekanelkage. * Alle Handelsforeningens juleaktiviteter druknede i regn. * 20. Ringkjøbing og Rindum sogne har fået et egentlig kirkeblad. Det afløser det gamle månedsblad og bliver med posten uddelt til 4000 husstande i de to sogne. * Julemærkesalget ligger i år 10% lavere end i fjor i Ringkjøbing området. * Kommunen har købt en del af præstegårdshaven med henblik på salg til Boligforeningen. * 21. Fra og med i dag har Ringkjøbing Bank overtaget betjeningen af pengeautomaten Kontanten ved DB Brugsen i Torvegade. * Skoletandlæge Hans Jørgen Bitch mener, at børnene stadig skal have fluorskylning, selv om man andre steder er holdt op med det. * Traditionen tro spilles julen ind fra kirketårnet d. 23. december kl. 17. Det er Ringkjøbing Brass Ensemble, der spiller. * 22. Eingkjøbing Amts Høj spændingsforsyning vil fra nytår sætte strømprisen op med 8 øre pr. kwh. * Skøjtebanen ved Holstebro vej vil blive renset og gjort klar til brug af Rindum ungdom. * Ringkjøbing-Garden forhøjer julestemningen ved at musicere rundt i gaderne. * Eleverne fra Ringkjøbing Skole og Alkjærskolen slutter den sidste skoledag inden jul med at gå i kirke. * 23. Ejendomsudvalgets formand Emil Christensen tager beboerne med på en byvandring og peger på smukke huse, som man tit går forbi i hverdagen. Han mener, at selv om de handlende skal tjene penge, skal de være med til at gennemføre, at byen stadig bliver smukkere. * Trods opfordringer til Vejdirektoratet om at reservere penge til en rundkørsel i det farlige kryds Herningvej/Sdr. Ringvej, er der stadig afslag. Det er beklageligt, da der er sket mange ulykker netop der. * Juleaftensdag er der gudstjeneste på sygehuset ved sognepræst Eilschou Holm. * Traditionen tro er der julejazz 2. juledag på Hotel Ringkjøbing. * 27. Jægerne fra Velling Jagtforening måtte vende skuffende hjem. Der viste sig kun halespidsen af en enkelt ræv. * Landbobankens jubilæumsfond vil fra nytår blive sat op, så der bliver flere penge til et mindre antal ansøgere. * Julestormen juleaftensdag ødelagde 15 års arbejde ved Søndervig. Vandet gik helt op i klitterne og bagom høfderne og hele forstranden blev skyllet væk. På Torvet blev juletræet knækket 1,5 m oppe og lyskæder og anden pynt blev ødelagt, så det måtte fjernes. * 28. Ellen Højgaard spiller håndbold på 37. sæson i Ringkjøbing KFUM. På samme hold spiller hendes 17 årige datter Winnie. Noget helt udsædvanligt. Ellen Højgaard har spillet håndbold siden hun var 8 år. På en oplagsplads ved Husby ligger der mørke norske granitsten i massevis. Disse skal til foråret være med til at udbedre kystsikringen. I øvrigt siger Kystinspektoratets direktør H. B. Sørensen, at den jyske vestkyst ikke kan sikres 100 procent. * 29. Kommunen er nu klar til at gå i gang med en række byfornyelsessager. Lauras hus i Mellemgade og Vestergade 1 er med i projektet. Fornyelsessagerne er et projekt i 10 mill klassen og det giver beskæftigelse til både lokale arkitekter og håndværkere. * Fra i dag er der i byen indsamling af tøj og tæpper til det jordskælvsramte Armenien. Tøjet afleveres på vore servicestationer. * Hver torsdag aften er der på skolen undervisning for Optimistsejlerne i Ringkjøbing Sejlklub. Undervisningen varer til bådene kommer i vandet ca. 1. april. * 30. Røde Kors afholder kursus i Ringkjøbing i førstehjælp og hjertemassage. * Apotekeren i byen har et fornuftigt forslag til at holde sundheden: 1 vitaminpille og en dram daglig. * 31. Thomas Thorninger, Ringkjøbing er udtaget blandt Danmarks 21 bedste fodboldspillere på 15 og 16 år. * I 1987 var folketallet i kommunen stagnerende. I 1988 viste det igen fremgang og vi går ud af året med ca. 17.000 indbyggere. * I dag overdrager postmester H. J. Olesen embedet til sin efterfølger Torkild Frandsen. Olesen har været postmester her i 16 år. * 1988 har været et rimeligt godt år for Falck. Ved nytårsparaden meddelte stationsleder Ole Fyrsterling, at der ingen drukneulykker havde været og redningsaktionerne var faldet 50 %. Borgmesteren, som overværede nytårsparaden ønskede, at kommunen havde et ligeså godt ry som Falck. * Direktøren for Soda Stream Poul-Erik Bæk bliver i dag 50 år.

Fødselsdag: 6. Sonja Fomsgaard, Kaj Munksvej 5, 60 år. * 8. Iver Iversen, Glentevej 3,60 år. * 10. Anna Iversen, Kronager 3,75 år. * 13. Anna Marie Madsen, Birkevej 4, 60 år. * 20. Jane Ditlevsen, Aldershvile, 90 år. * 28. Hans Jensen, Vejskillingen 19, 70 år. * 29. Finn Bækdal, Bregnevej 15, 50 år. * 31. Tvillingsøstrene Grethe Stjerneholm, Ringkjøbing og Lis Jensen, Herning, 50 år.

Døde: 9. Jenny Møller. * 20. Katrine Rasmussen. * 26. Niels Peder Flytkjær.

 

1989

JANUAR

2. I dag åbner de fleste forretningsfolk deres udsalg. Folk, der har udset sig bestemte ting, må være morgenduelige. I løbet af formiddagen var gaden stuvende fuld affolk. * Det gode vejr nytårsaften betød hærværk som aldrig tidligere er set. * Fra kommunen er der indsamlet 200 sække med tøj til jordskælvsramte i Armenien. * Børnehaven Alkjærhaven bliver i dag 10 år. Dette fejres på festlig vis, og i eftermiddag kl. 15 åbnes dørene for alle, der har lyst til at aflægge en visit. * 3. Flyvningen fra Stauning til Kastrup har i 1988 haft en fremgang på 33,8% med 15.016 passagerer, mod 11.218 passagerer forrige år. * Turistforeningerne i Vestjylland deltager i en rejsemesse i Oslo. Vestjyderne har en stand, hvis vært er turistchef Kristian Flak, Tarm. Der uddeles brochurer, ligesom der skal fortælles om Vestjyllands »Paradis«. * Ringkjøbingegnens Husholdningsforening er nu igen parat med en serie litteraturformiddage på Hotel Fjordgården. * For det rådgivende ingeniørfirma Skyum, Karkov og Tønnesen startede jubilæumsåret, 25 år, med at rykke ind i helt nye lokaler i den nye kontorbygning Birkmosevej 1. * 4. Politiet i Ringkjøbing Politikreds genopfriskede en Nytårsparole, som i flere år har været lagt på hylden. Alle både store og små »hjul«indenfor politiet samledes i Amtsrådssalen til portvin og kransekage. Derudover var borgmestrene fra hele kredsen med i festligheden. * Amtsborgmester Anton Kristensen og amtsdirektør Bo Johansen havde i går besøg af planlægningschefen i Staten Mozambiques sunhedsministerium, doktor Abdul Razak Noormahamed med frue og søn. * Kaj Løvring - efter sigende Danmarks morsomste mand - optræder på Hotel Fjordgården med et 40 minutters show. Det bliver i forbindelse med middag og dans sidst på aftenen. * Trafikselskabet Ringkjøbing Amt og de syv andre amtslige trafikselskaber i Jylland har fælles takst. * Lionsklubberne i Lemvig, Ulfborg-Vemb, Ringkjøbing, Videbæk og Ørnhøj fik i julelotteriet det flotte overskud: 340.500 kr. Beløbet fordeles mellem klubberne i forhold til antal solgte lodsedler. * Vognmand Peter Lodberg har købt Isagergaard og Jens Holms Vognmandsforretning. Familien Lodberg vil bo i stuehuset. Resten skal rives ned og give plads for garager. * Maren Bæk Holm er fra 1. januar optaget som medejer af firmaet Centralanstalten for Revision. Hun er statsautoriseret revisor. Det er første gang i firmaets 70årige historie, at der er optaget en kvinde som medejer. * Messecentret i Herning får i 1989 ny indgangsbygning, hvis indretning og design er foretaget af fa. Bay-Jørgensens tegnestue. * 6. Kunstmaleren Chr. Dyekjær med tilknytning til byen har fået tilladelse til at opføre en atelierhytte i Indianerlejren. Denne har indtil nu været forbeholdt fjordfiskerne. * 7. Pensionatet Blomstervænget har i disse dage bestået i 10 år. Det startede som en statsinstitution, men et år efter blev det lagt ind under Ringkjøbing Amtskommune. Den runde dag blev fejret med en reception for stedets 20 beboere og personale, tillige med stedets venner og daglige forbindelser. Pensionatet er for handicappede. * Ungdomsgården på Søibergsvej har i år eksisteret i 10 år. Dagens største ønske er en boldspil/tumlehal, så børnene får bedre tumlemuligheder i det daglige. * Ringkjøbing Fjernvarmeværk har afsluttet regnskabet for 1988 med det glædelige budskab, at der bliver penge at tilbagebetale forbrugerne. * Omegnens foreninger holder kirkeligtfolkeligt fællesmøde d. 10 januar, hvor biskop Helge Skov, Ribe, taler i kirken kl. 19. Derefter er der fælles kaffebord på Hotel Ringkjøbing, hvor biskoppen vil tale om »Kirke, ungdom og nyreligiøsitet«. * 9. Ringkjøbingkunstneren Henning Højmose viser fra i dag eksempler på sine arbejder i Sparekassen SDS. Han arbejder med tegning og akvarel. * Et stort antal tidligere spejdere, spejderforældre og medlemmer af Set. Georgs Gildet var lørdag i spejderhuset for at hilse på Else Sudergaard, der fejrede 25 års jubilæum i Det danske Spejderkorps 1. Ringkjøbing Gruppe. * Havet ved Husby Klit æder sig hver dag 0,27 cm længere ind i klitterne. * 10. Undervisningsminister Bertel Haarder holdt møde i Vedersø ang. folkeskolen. 200 var mødt for at høre ham. Slutningen af hans tale var, at det første valg til skolebestyrelser holdes allerede i efteråret. Det er meningen, at forældre og lærere skal indgå i systemet på lige fod. * Det er meningen, at skolerne i kommunen fra i år skal forvalte deres egen økonomi uden indblanding udefra. * Da forbruget af speed og amfetamin er stigende i en uhyggelig grad, også her i Vestjylland, arrangerer Ungdomsgården og Ungdomsskolen i forening d. 11. januar en teateraften med oplysning om det farlige ved brugen af disse stoffer. Det er teatergruppen Grimassen fra Århus, der er engageret til at spille forestillingen »So ligth«. * Hans Røy blev første modtager af den gyldne håndgranat. Det er Hjemmeværnsdistrikt Ringkjøbings nyindstiftede hædersbevisning for en munter og festlig person. * Ringkjøbing Pelsdyravlerforening har i weekenden holdt sin 22. udstilling på Hotel Fjordgården. Med 386 bundter mink og 12 bundter ræve blev udstillingen den største nogensinde. * 11. Berner Sennenhunden Janko reddede natten til i går 2 drenge og faderen fra at indebrænde. Janko tilhører Flemming Jørgensen, No. * Flemming Abrahamsen kommer fredag og holder foredrag i Skovpavillonen om sit hus, der på sydsiden er dækket af glas og solfangere. Foredraget er et led i Energi- og Miljøkontorets foredragsrække. »En Verden i Balance«. * I Guldalderklubben hørte 140 medlemmer pastor Steffen Qvortrup fortælle om det jyske oprør mod den folkelige sang i midten af forrige århundrede og københavneriet mod litteraturen. * Bibliotekets filmklub for børn begynder igen 17. januar, og så er der film hveranden tirsdag til midt i marts. * 12. Ringkjøbingegnens Husholdningsforening havde samlet 160 tilhørere til Kirsten Laubjergs foredrag om Job - den lidende mand. * Bil-Finn fra Silkeborg får filial i Ringkjøbing, idet Finn Hansen har købt Autocentralen på Enghavevej af Peder Nielsen. * 13. Den 13-årige Ringkjøbingpige Britta Vestergaard har fået prisen for årets bedste idrætspræstation i svømning i Vestjylland. * Registreret revisor S. P. Høy optager pr. 1. januar registreret revisor Aksel Bech i firmaet Ringkjøbing Revisions- og Regnskabskontor, Hugborgvej 18. I dag er der uformel reception.»Ved en tvangsauktion overtog BRF ejendommen Birkmosevej 32, hvor der tidligere har været møbelfabrik. * I dag er det 10 år siden Ungdomsgården åbnede. Det bliver fejret med et stortslået program om eftermiddagen. Om aftenen er der middag. * 14. Prisen fra Kaj Munks mindefond er i år tildelt sceneinstruktør Sam Besekow. Prisen er på 25.000 kr. * Landbobanken har sat en række rentesatser ned for at tilpasse sig renteniveauet på kapitalmarkedet. * 16. De vestjyske landmænd er opskræmte over den seneste tids utilstrækkelige sikring af kysten. Hvis havet bryder ind til Ringkjøbing Fjord vil 25.000 ha eller en tiendedel af Jylland være i fare for oversvømmelse eller vandskade. * Fiskeriminister Lars P. Gammelgaard havde til møde i Hvide Sande samlet 250 fiskere. Emnet var om første kvartals kvote kunne flyttes til fjerde kvartal. * Peter Johannsen, Heboltoft 90, er fra nytår af skatteministeriet udnævnt til vurderingsformand for Holmsland-Ringkjøbing vurderingskreds. Han afløser fhv. murermester E. Astrup Hansen. * 17. Stillingen som kommunaldirektør, der er ledig efter Jørgen Christensen, er søgt af 33. * Den nye kontorchef hos Ringkjøbing Statsamt på Rindumgaard bliver som ventet den 39-årige jurist Mogens Elming. Han afløser Sven Østergaard, der gik på pension ved årsskiftet. * Rosa Agerholm Jensen tiltræder 1. februar bestyrerstillingen i Rindum Sognegaard. * 18. Lærere og elever har på skolen åbnet en bod, hvor der kan købes frugt, juice og små grove brød i håb om at vende elevernes køb af cola, chips, kager og slik. * Venstre opstiller 3 lister til byrådsvalget. En Ringkjøbing byliste, en nordliste og en sydliste. * Teaterforeningen har haft 3 gode forestillinger i denne sæson, men »Gode råd er dyre«, som blev spillet i aftes, bærer dog førsteprisen. * Fem piger, der har forretning i Nygade og Algade er gået sammen om at åbne udsalg samme dag. De mener, at det var for tidligt at begynde udsalg 2. januar. * 19. På byrådsmødet i aftes blev der vedtaget en forsøgsordning om, at beboerne på plejehjemmene skulle have udbetalt pension i stedet for lommepenge. I fremtiden skal de selv bestemme, hvilke sociale ydelser, de vil købe. * Guldalderklubben udnævnte i går på generalforsamlingen 2 nye æresmedlemmer. Den afgående formand Anker Hedegaard og det mangeårige bestyrelsesmedlem Hanne Søndergaard. De blev begge kraftigt hyldet af de 95 medlemmer, der var til stede. * ÆldreSagen i Ringkjøbing har optaget Seniordans på programmet. Alle kan være med, både enlige og handicappede. * Et stort Carlsberg-Tuborg øldepot på Kastengevej er nu så vidt færdig, at det er taget i brug. Til 1. februar er depotet på 1300 kvm i brug for alvor. * Den 20. januar er der på Hotel Ringkjøbing koncert af Jessen/Hof kvintet. Det er Musik og Ungdom, der arrangerer. * 20. Nykredit får ny vurderingsinspektør for Landbrug i Holmsland og Ringkjøbing kommuner. Svend Erik Kjærgaard afløser Jens F. Faurby 1. februar. Han har tidligere været vurderingsinspektør i Trehøje og Videbæk kommuner. * Fra lørdag og 14 dage frem kan Fotoklubbens arbejder ses i Rådhushallen. For første gang udstilles der i år billeder i farver. * 21. Hvide Sandes nye redningsbåd var ved kæntringsprøven på ret køl på mindre end 4 sekunder. * Tirsdag er der åbent i Ungdomsskolen, og da går det stærkt med afdelinger for madlavning, elektroteknik, betjening af computere samt et motorværksted. Holdene er alle fra 14 til 18 år. * Politiet meddeler, at der i 1988 har været et drastisk fald på butikstyverier. * Masser af folk fra byen og andre dele af området besøgte Flemming Bay-Jørgensen og hans nyoptagne kompagnon Kr. Geertsen i de nye lokaler J. C. Christensens Alle 1. Lokalerne har før huset Ringkjøbing Amts Vejvæsen, men er nu nyindrettede i lyse og venlige farver. * 23. Amtet vil oprette en ny stilling som radiologisk overlæge ved sygehuset i Herning. * Firmaidrætten havde søndag kredsmesterskab i skydning og skytterne fra ROFI tog sig af seks kredsmesterskaber. * Byrådet har bevilget 300.000 kr. til den fortsatte byggemodning ved Baneledet. Udvalget for teknik og miljø ønskede 18.000 kr. til asfaltering af Holmegaardsbakken. Dette bevilgedes. * 24. Der bliver igen liv i Hotel Vestjylland. John Petersen fra Odense har forpagtet hotellet og åbner 1. februar. * Missionsugen startede den første aften med en fyldt sal på Borgen. Aftenens taler var sekretær Per Weber, Hinnerup. * 25. * Ni brancher gjorde reklame for sig selv, da de var på Handelsskolen for at fortælle eleverne om deres arbejde og uddannelse. Else Kirkegaard Hansen mener, at eleverne fik stort udbytte af denne erhvervsorientering. * Tyverier fra ulåste villaer og kontorer er i stribevis anmeldt til kriminalpolitiet. Kriminalinspektør Niels Ebbensgaard opfordrer alle til at se godt efter om der bliver låst. * 26. Lydig, der i flere år har kørt med underskud, har i det seneste halvår haft et overskud på 1,2 mill kr. Firmaet har fået en ny ejer, som er USA-koncernen Harman International. * Når den nye høje 99 m telefonmast 1. februar tages i brug, vil der blive føjet endnu en bid til landsdækningen med nordisk mobiltelefontjeneste. Masten står på Thorsvej 13 i Rindum. Ringkjøbing Banks driftsresultat steg for 1988 med 13% til 51 mill kr. * 27. Som led i missionsugen var der familieaften på Borgen med 150 deltagere. Borgens børnekor underholdt med sang. * 28. Der var varer for 55.000 kr., da politiet afholdt hittegodsauktion i politiets garageanlæg. * Hunden Tinto, tilhørende Marie Metzgers kennel Løvehjerte i Ringkjøbing, er nu international champion, idet den også har dansk og finsk certifikat. V. Strandgades bageri er lukket mandag og tirsdag. Det skal fikses op med nyt inventar og maling. For 2 år siden overtog brødrene Per og Michael Simonsen bageriet. Nu er Michael trådt ud af samarbejdet, så ejeren er nu Per Simonsen og hustru Jeanette. Landsjagtforeningens Ringkjøbing afdeling kunne på den årlige generalforsamling meddele om fin fremgang i medlemstallet med 30 nye. * 1. februar holder Akela, ulveungerne i KFUM Spejderne, 50 års stiftelsesfest. Akela, også kaldet Mylius Erichsens Flok, har i dag endnu mange, der var med til stiftelsen. * 30. Trafikskolen i No, ejet af kørelærer Knud Peter Korsgaard, er flyttet til Ringkjøbing, Grønlandsgade 34, og drives nu under navnet Ringkjøbing Trafikskole. * Tage Carlsen er blevet ridder af Dannebrog. Udnævnelsen faldt for hans store arbejde med firmaidrætten. * Det unge stortalent i fodbold Thomas Thorninger, Ringkjøbing skal til prøvetræning hos hollandske PSV Eindhoven og Ajax Amsterdam. * 31. Trafikminister Knud Østergaard, var på lynvisit i Hvide Sande, og besigtigede kyststrækningen ved Husby og Årgab. Han mente ikke, der var fare for klitgennembrud. * Landbobanken har haft det bedste driftsresultat hidtil. Bankens drift steg med 2,7 mill kr. til 53,6 mill i 1988.

Bryllup: 28. Monica Busch Nielsen og Dennis Larsen, Ringkjøbing. Sølvbryllup: 2. Erik Agersnap og hustru Birthe, Markskellet 40.

Fødselsdag: 12. Dagmar Bundgård Knudsen, Reberbanen 14,85 år. * 14. Marie Hastrup, Holstebrovej 52,60 år. * Ruth Møller, Hoffgaardsvej 6, 70 år. * 18. Falckredder Thomas Jensen, Skolevej 36, 50 år. * 22. Henning Pedersen, Hvingelvej 25, 50 år. * 26. Anne Vestergaard, Nørreport 5, 85 år. * 28. Andreas Steiner, Ringkjøbing Plejehjem, 90 år. * 31. Ella Sandberg, Markskellet 44, 50 år.

Jubilæum: 1. Amtsfredningsinspektør Gert Alsted, 25 år ved fredningsvæsenet i Ringkjøbing Amt.

Døde: 1. Peder M. Dinesen. * 8. Anna Boll. * 9. Anna Nielsen. * 17. Kristian Boll. * 19. Ebba Louise Jespersen. * 20. Grethe Ibsen. * 21. Arvid Ligaard Sørensen. * 24. Gunnar Hansen. * 30. Cenius Pedersen. * Agnete Jensen.

 

FEBRUAR

1. P. Krebs Hansen, der i mange år har været formand for Lokalafdelingen af Kræftens Bekæmpelse, trækker sig nu tilbage fra posten. Han afløses af Ritta Kloch Larsen. * 2. Landbobanken prøver p.t. at finde ud af ejere til gamle bankkonti, der ikke er forsynet med CPR-nr. Hvis de ikke kan findes inden midten af april, bliver pengene inddraget til fordel for statskassen. * Orienteringsmøde på Ringkjøbing Gymnasium havde samlet 175 deltagere. * 3. Kommunens forsamlingshuse og sognegårde vil i fremtiden få større selvforvaltning. * 4. 149 unge har sendt ansøgning om at få del i årets uddeling fra Landbobankens jubilæumsfond. * Mere end 100 km vandløb, der tidligere er renset af kommunen er nu privatiseret, således at lodsejerne selv skal vedligeholde disse. * Med øl, sodavand, snitter og taler markerede Ringkjøbing Boligforening fredag eftermiddag rejsegilde på afdeling 2 i Gartnerparken. * Poredraget på Fjordgården af forstander Arne Schumann fra Århus Købmandsskole blev med 250 tilhørere en kæmpesucces. Han talte om et opgør med de traditionelle former for organisation og ledelse. * Økonomiudvalget er indstillet på at bevilge yderligere 100.000 kr. til Stauning Lufthavn. * En del mennesker i kommunen har fundet sammen i et ønske om at værne Ringkjøbing kommunale Musikskole mod eventuelt kommende nedskæringer. * 6. Januar var en god og billig måned for vejene. På landsplan menes der, at amter og kommuner har sparet ca. 50 mill kr., idet der ikke har været brug for sneplove og saltspredere. * Ikke færre end 38 bygmestre gav tilbud på ombygning af den lille ejendom, Vestergade 1. * De nuværende nathjemmehjælpere afskediges og i stedet ansættes natsygeplejersker, således at man kan klare flere opgaver i nattetimerne. * Børnene fik en god week-end og fastelavnsmandag med tøndeslåning og fastelavnsløjer. * Ringkjøbing Gymnasiums kor med 60 sangere under ledelse af Niels Bay besøger i dagene 17. til 24. marts venskabsbyen Kemi i Finland. * Ringkjøbing IF's atletikpige Lone Nielsen fik en flot sæsonstart. Hun deltog i 4 dicipliner ved de jysk/fynske ungdomsmesterskaber for 17-18-årige i indendørs atletik i Århus og hjemførte 4 medaljer. * 7. Ringkjøbing Rideklub har haft et godt år 1988 med betydelig medlemsfremgang. På generalforsamlingen fik foreningen 2 nye bestyrelsesmedlemmer, idet Tage Kristensen og Henrik Jørgensen afløser Mogens Rud Hansen og Viggo Vestergaard. * Handelsforeningen er stadig medlem af Det danske Handelskammer, trods forsøg på at få en udmeldelse på generalforsamlingen i aftes vedtaget. * 8. Bistandsafdelingen ved kommunen har holdt lukket mandag og tirsdag på grund af omlægning fra grunden af. Den nye ordning skulle give borgerne en bedre service. * Ragna Tangs tur med de 36 folkedansere til Bremen overgik alle forventninger. Der var 650 medvirkende fra 32 nationer og det danske hold var de eneste, der dansede. Fanen blev båret ind og derefter kom danserne og tog opstilling med 12 par i 2 grupper. Kønne er de jo i deres folkedragter. De havde 6 opvisninger med 7000 tilskuere hver gang. Der var stor tiljubling efter opvisningerne. * Efter at Torkild Møller og arkitekt Draiby i et år har kæmpet for at få lov til at beholde bindingsværket på Hotel Ringkjøbing er det nu endelig gået i orden, så facaden bliver som tidligere. * Ringkjøbing Skakklub har fået sin syvende mester spiller. Titlen erhvervede Claus Conradsen ved en turnering i Århus. * 9. Byrådet vedtog i aftes at bevilge 190.000 kr. til indretning af en børnetandklinik på Rindum Skole. Det er et mangeårigt ønske, der nu går i opfyldelse. * 10. De lokale racerbådskørere indbyder til åbent hus i sejlklubbens lokaler. * Tørrecentralen har skiftet bankforbindelse fra de lokale banker Ringkjøbing Bank og Landbobanken til Den Danske Bank. * 11.1 dag afleverer Nordsøværftet redningsbåden »Emile Robin«, Farvandsvæsenets nye redningsfartøj af nordsøtypen. Kl. 10.30 navngives skibet ved kajen i Ringkjøbing og sejler derefter minister Knud Enggaard med følge til Hvide Sande. * Ringkjøbing Bank investerer 14,4 mill kr. i total ombygning af bankens hovedsæde på Torvet. * Ruth Monberg debuterer med en udstilling i Rådhushallen, hvor hun holder fernisering i dag. Ringkjøbing Kunstforening står bag arrangementet. * Det er Ringkjøbing Banks tur til at blive plaget af de store dueflokke, der er flyttet fra Priorgården, hvor de ikke kunne få fred. * Der er 15 ansøgninger til lejemålet af kioskbygningen ved havnen. * 14. Sommerlyst har på den nylig afholdte generalforsamling ekskluderet 16 af sine medlemmer. Grunden er, at de ikke benytter den dem tildelte bådeplads. Generalforsamlingen forløb roligt med genvalg på de forskellige poster. Længere oppe ad Vonå ligger GI. Sommerlyst, der er blevet et yndet udflugtsmål for foreningens medlemmer. * H. C. Andersen cafeen i Nygade har smykket væggene med H. C. Andersen kunst. Gunnar Hansen, Sønderborg, er mester for eventyrbillederne, som senere skal fremstilles i postkort. * 15. Den orkanagtige storm tirsdag anrettede millionskader over hele Vestjylland. * Landbrugsrådets præsident H.O.A. Kjeldsen har her i byen holdt foredrag om landbrugspolitik. Han mente, at behersket optimisme var på sin plads. * Havekredsen for Ringkjøbing og Omegn har holdt generalforsamling. Formanden Svend Andersen fortalte om de mange aktiviterer i årets løb. Svend Andersen blev igen formand og nyvalgt til bestyrelsen blev Aage Bennedsgaard. * Nykredit er kommunens største skatteyder med 8 mill kr. * 16. Fhv. skomager Kjeld Schødts, der laver de flotteste modelskibe, har foræret Thorkild Møller, Hotel Ringkjøbing, 2 meget flotte eksemplarer. Det ene er af fregatten »Jylland«, det andet krigsskibet »Norske Løve«. Gaven vakte overvældende glæde hos hotelejerparret. * Herreekviperingshandler Per Pape har sendt indbydelse til drenge i Ringkjøbing, som skal konfirmeres her i foråret, om at deltage i et show i hans butik. Det vil blive afholdt i 2 dage og han byder tillige på en lille forfriskning. Indbydelsen gælder selvfølgelig også drengenes forældre. * 17. Lynnedslag hos Falck lammede for en tid vagtbordet. Heldigvis berørte det ikke telefonen, så den nødvendige kommunikation kunne opretholdes. * Ringkjøbingegnens Husholdningsforening havde succes, fhv. minister Britta Schall Holberg var inviteret til byen. 275 var mødt for at høre hendes foredrag om mennesket i fremtidens samfund. * Koldborg og hustrus mindelegat er i år for 3. gang uddelt med 200.000 kr. Legatet uddeles til studenter fra Ringkjøbing, der søger universitetet i Århus eller København. 56 unge anmodede om at komme i betragtning. * 20. Der er vældig interesse for licitationen på ROFI-Hallens udbygning. Ikke mindre end 90 har rekvireret udbudsmateriale. * Schæferhundeklubben har oplevet et godt år både for kredsen og opdrætterne. På grund af den store medlemsfremgang i 1988 har klubben fået en pokal fra hovedklubben. * 21. Ringkjøbings netop udsendte rapport om miljøforholdene i fjorden viser, at dambrugerne ved fjorden er godt på vej til at nedbringe deres andel af forureningen. * På et opstillingsmøde for Venstre i Ringkjøbing og Holmsland blev Gunnar Madsen, Tim, opstillet som nr. 1 til årets amtsrådsvalg. Kr. Fjord Tarbensen, Hvide Sande, blev ligeledes opstillet. * Når de sidste lejligheder af anden afdeling af Gartnerparken til efteråret tages i brug, vil der være bygget for 52 mill kr. øst for Rindum Kirke, og resultatet er blevet en hel lille ny by med 90 boliger. * 22. Niels Sørensen, Ringkjøbing, har fået Ølstrup Jagtforenings vandrepokal for et stort vildtplejearbejde ved foreningens flugtskydebane. * Ringkjøbingegnen kan desværre ikke komme i betragtning når de jyske tværveje skal udbygges i en nær fremtid. * Ringkjøbing Banks generalforsamling bliver afholdt i dag i Vesterhavshallen. 870 deltager. * På Hotel Ringkjøbing arrangeres møde med Fremskridtspartiets landsformand  Johs. Sørensen. Samme aften holdes der generalforsamling. Johs. Sørensen er FRP's spidskandidat til det forestående EF-valg. * Guldalderklubben hørte pastor Eilschou Holm fortælle om sin præstekarriere. * 23. Den nye kommunaldirektør blev Niels Højberg. Han er sekretariatschef ved Ringkjøbing Amtskommunes socialforvaltning. Med en bred akademisk baggrund i statskundskab samt en grad i samfundsvidenskab fra universitetet i Glasgow er han velkvalificeret til stillingen. * Ringkjøbing Amts Høj spændingsforsynings bygningskompleks på Holstebrovej er udbudt til salg, da nybyggeriets færdiggørelse hastigt nærmer sig. * Zoneterapeuten Anni Johnsen er optaget som behandler i Dansk Selskab for Integreret Medicin. Nyt er samarbejdet med læger. * Det nye HK-kontor på Rødkløvervej 2 i Rindum er blevet en kæmpesucces. Søgningen er så stor, at det overgår de største forventninger. * 24. Dansk Jagtforening kreds 63 A fik på generalforsmalingen valgt ny formand i stedet for Frede Akselsen, der har haft posten i 13 år. Uffe Gorm Jakobsen, Ringkjøbing blev valgt som hans afløser. Kredsen har 715 medlemmer. Akselsen fik som tak for sit formandskab et flot jagthorn. * 25. Udflytning af Kongevejens stadion til Alkjærområdet over en 5-årig periode er en enstemmig indstilling fra kulturudvalget til byrådet. I den mellemliggende periode vil der ske løbende udbedringer på Kongevejens stadion. * Rockcafeen i V. Strandgade er af Mogens Bro solgt til Holger Glismann, Hee. Han ejer også diskotek Brændingen i Søndervig. * To mand fik overrakt 40 års tegnet, da Ringkjøbing Marineforening havde generalforsamling på Hotel Ringkjøbing. Det var Evald Frich, Lyngvig, og Iver Iversen, Ringkjøbing. * 27. Milter Pilgaard har med udgangen af februar solgt sit firma Stjerne Olie til Hydro Olie Center, Ringkjøbing. * Musikskolens »En god times tid« i Rådhushallen havde samlet 150 tilhørere. * Kaj Løvring har optrådt på Hotel Fjordgården med sit solonummer. Der var 360 gæster. * 28. Da Sparekassen i 1975 flyttede fra Østergade til Torvet, blev et pengeskab fra 1912 stående. Da ejendommen i Østergade er under ombygning kom pengeskabet for dagens lys og er nu anbragt i Sparekassemuseet. * Kommunen udbyder grunden Nørregade 22 til salg. Der har hidtil været P-plads. Nu skal det gerne bebygges for at dække et hul i husrækken. Ligeledes udbydes 0. Strandgade 27, der ligger ved fjorden.

Guldbryllup: 3. Einar Madsen og hustru Dagny, Fjordvang 5.

Fødselsdag: 6. Erik Hammelsvang, Holstebrovej 6, 70 år. * 9. Einar B. Madsen, Fjordvang 5, 80 år. * 11. Signe Pedersen, Isagervej, 50 år. * 13. Inge Hansen, Sønderbyvænget 1, 50 år. * 22. Stinne Hulmose, Damtoften 33,90 år. * 24. Flemming Mogensen, Grønvang 12,60 år. * Eva Svendsen, Ringkjøbing Plejehjem, 50 år. * 28. Mie Madsen, Nørreport 5, 85 år.

Døde: 3. Meta Lange. * 4. Anna Kirstine Nielsen. * 7. Niels Jensen. * 22. Margrethe Søe. * 24. Thorkil Munkholm. * 26. Arne Mols Sørensen. * 27. Finn Thue Thomsen.

 

MARTS

1. Manden bag bilforretningen i Funder, Bil-Finn, starter i dag i Ringkjøbing. Det er Autocentralen, Enghavevej 1, som Finn Hansen har købt. Den nye forretning i Ringkjøbing bliver af omtrent samme størrelse som den ved Silkeborg d.v.s. med et udvalg på 40 nyere biler af de mest gængse mærker. * Foreningen Shokotan Karate har holdt generalforsamling, hvor der var både sorg og glæde. Det første var et underskud, men glæden var, at et medlem, Ole Leth Andersen, fik det sorte bælte i september. * Handelsforeningen har nedlagt sit PR-udvalg og i stedet startet Ringkjøbing Handelsforenings aktivitetsudvalg. * 2. Efter at have ligget i dvale i 3 år, vil Fremskridtspartiet opstille til det kommende byråds- og amtsrådsvalg. * John Madsen er kåret som årets bedste Nissansælger. Hans salg af erhvervskøretøjer er opgjort til 28% i forhandlerområdet. * Pensionisterne havde en vellykket vinterfest i ROFI-Hallen. Der var underholdning af Søren Nielsen, Lyhne, og efter kaffen var der festligt samvær indtil midnat. * Blå Kors ungdom har fået ny landsformand fra Ringkjøbing. Det er Carsten Hansen, elev på Det kristne Gymnasium. * Fællesorganisationens møde om de nye regler om arbejdsløshedsdagpenge og arbejdstilbud samlede 160, der med stor interesse hørte Erik Christiansen fra LO fortælle om rettigheder og pligter. * 3. Torsdag afholdtes det store årlige skolegymnastikstævne i Vesterhavshallen med deltagelse af 700 børn. Kl. 9 startede stævnet, der varede til kl. 15. 1989 er et særligt år for stævnet, da der er 25-års jubilæum. Dagen forløb til alles tilfredshed uden uheld. * I morgen er der total ophørsudsalg hos Army Loppen, Godthåbsvej 6 fra kl 9-13. * Landbobanken havde i går generalforsamling med deltagelse af 1500 aktionærer. Denne forløb tilfredsstillende og bankens formand, tømmerhandler Henry Kjeldsen, sagde i sin beretning, at sidste år havde det hidtil bedste driftsresultat. Direktør Bent Naur meddelte, at det på 3 år var lykkedes at få styr på omkostningerne, så banken nu er en af landets billigste. Efter generalforsamlingen var der spisning med den traditionelle menu. * 4. Man kan glæde sig over, at cykeltyverierne i Ringkjøbing Amt er faldet med 1,7%, skønt der på landsbasis er stjålet 10% flere. * Kysthotellerne er et navn for et nyt samarbejde mellem 3 større hoteller, alle beliggende tæt ved hav eller fjord. Det er Grand Hotel i Struer, Hotel Vedersø Klit og Hotel Fjordgården. * 125 trætte og udasede englandsfarere vendte hjem fra London. De havde haft 10 sjove og spændende dage. Dette var belønningen for et helt års slid og tildels hårdt arbejde. * Birgit Kristensen, Nørhede og Lisbeth Isager, Ringkjøbing, udstiller i Rådhushallen deres arbejder. Deres malerier er på papir, lærred og drivtømmer. De viser 80 arbejder med Ringkjøbing Kunstforening som arrangør. * 6. Roklubben fik i 1988 40 nye medlemmer og der blev roet 15.000 km. Kris Kastberg »gi. roer« havde roet 1515 km og for dette fik han en guldåre. Ungdomsroeren Lars-Erik Larsen fik ligeledes en guldåre. * Erhvervschef Jens Laustsen er efter 8 år fratrådt stillingen. * Hovedkredsens gymnastikopvisning havde i år et nyt hold med. Det hed glad motion. Dette hold mønstrede 150 deltagere. * 7. Skolernes Kunstforening, Ringkjøbingkredsen, blev for få dage siden nedlagt, da for få ønskede at gå ind i bestyrelsesarbejdet. * Ringkjøbing IF's gymnastikopvisning fik en særlig afslutning, da pokalerne blev uddelt ved samme lejlighed. * Interessen for at starte skolefritidsordning er så stor, at næsten alle kommunens skoler har søgt om tilladelse til at etablere en ordning. * 8. Husby Klit sikres nu yderligere mod havet med 70.000 kubikmeter sand. Fiskerne mener, det er »galimatias«, da havet på een nat kan fjerne dette sand. * Amtsmesterskaberne i skak blev afviklet i denne week-end i Herning. Alkjærskolen fik 2 amtsmestre. * Ni medlemmer af Handelsforeningen sad i aftes på Hotel Fjordgården og ventede forgøves på deltagelse i at starte et aktivitetsudvalg. Det måtte til sidst opgives til beklagelse for Handelsforeningens formand Ole Tikjøb. * På Fotoklubbens generalforsamling blev Jørgen Jørgensen kåret som årets fotograf. Han fik overrakt vandrepokalen. * 9. Udvalgsflertal siger ja til planen for mølleparken i Vedersø Kær. Planen vil nu blive forelagt byrådet til godkendelse. * KFUM-spejderne vandt for 2 år siden en bil i landslotteriet. For den har de erhvervet en 3 tdr. land stor grund i Nymølle, som skal bruges til lejrplads. Hedeselskabet skal nu i gang med beplantningen. Korpset har stillet 10.000 kr. til rådighed til indretning af pladsen. * Havekredsen havde 65 deltagere, da Hanne Gadeberg demonstrerede påskepynt. Det var noget specielt, da det var råvarer fra haven og skoven. Dekorationerne blev alle bortloddede. Aftenen sluttede med Lisbeth Andersens lysbilledserie fra Jugoslavien. * Støtteforeningen for Ringkjøbing kommunale Musikskole er nu en realitet. Ca. 50 mødte til den stiftende generalforsamling, hvor der blev valgt medlemmer til bestyrelsen. * 10. Amatøropførelsen af rockoperaen »Den franske revolution« på Ringkjøbing Gymnasium var så tæt ved det professionelle, at den vakte stormende begejstring og blev for fuldt hus opført 3 aftener. Efter afslutningen torsdag var der hvide tulipaner til de ca 100 medvirkende. * Ringkjøbing IF og Rindum SU indleder et samarbejde, der i løbet af de næste 10 år skal bringe byen tilbage som stærkt håndboldcenter. Samarbejdet lægges i Rindum SU's hænder. * Elektronikfirmaet Conson her i byen har fået en meget værdifuld ordre i den vesttyske by Mannheim. Det er 40.000 lamper til et 12 etager højt museum. * Millioner af gamle bøger på bibliotekerne bliver hvert år destrueret og går op i røg. * 13. Rie Gade Pedersen her fra byen vandt 10 km løbet ved de jysk/fynske mesterskaber i landevejsløb. Ringkjøbing IF var vært for mesterskaberne. * Historisk Samfund for Ringkjøbing Amt slås som mange andre foreninger for at fastholde medlemstallet. Der har været en lille fremgang i 1988, så der nu er 1831 medlemmer. * Bilsælgernes week-end fik et salg over al forventning. Der blev solgt mere end 100 biler, så nu begynder forhandlerne at se optimistisk på fremtiden. * Økonomiudvalget vil ikke anbefale byrådet at yde tilskud på 400.000 kr. til turistsejlads på fjorden. * Tennisklubben vil skabe øget aktivitet blandt unge, og til dette formål er der ansat en professionel træner. * 13. D. 27. marts rejser Lisbeth og Svend Erik Petersen med deres 5 børn til Botswana til missionærgerning. * Forsvarsbrødrene for Ringkjøbing og Omegn har haft generalforsamling, hvor der blev uddelt årstegn. Tømmerhandler Henry Kjeldsen og forretningsfører Gunnar Hindø modtag 40-års tegnet og ingeniør Hans Wiese modtag 25-års tegnet. * 14. Karateklubben har fået en tilgang af 50 nye juniores under 15 år. * 15. ÆldreSagen i Ringkjøbingområdet, har i dette år haft stor aktivitet. På generalforsamlingen oplystes, at der har været månedlig søndagsfrokost, seniordans, litteraturstudiekreds, bridgedage og møder om ældres muligheder, rettigheder og pligter. Der er nu 375 medlemmer. * 16. Byrådet vedtog i går at i 1990 skal området ved Sdr. Ringvej sikres for skoleelever og »bløde trafikanter«. * Viseaftenen med ægteparret Engelbrecth på Grand Cafe arrangeret af Kunstforeningen blev en stor succes. * Byrådet bevilgede i aftes de fleste udvalgsformænd en beskeden lønfremgang. Svend Beiter mente, det var meget rimeligt i betragtning af det enorme tidsforbrug formændene bruger på deres arbejde. * Det lykkedes kommunen at overbevise regeringen om, at byfornyelsesloven er affattet for større byer og bør revideres til fordel for mindre byer. * Renoveringen af Hotel Ringkjøbing er særlig fremhævet i tidsskriftet »t 10 km løbet ved de jysk/fynske mesterskaber i landevejsløb. Ringkjøbing IF var vært for mesterskaberne. * Historisk Samfund for Ringkjøbing Amt slås som mange andre foreninger for at fastholde medlemstallet. Der har været en lille fremgang i 1988, så der nu er 1831 medlemmer. * Bilsælgernes week-end fik et salg over al forventning. Der blev solgt mere end 100 biler, så nu begynder forhandlerne at se optimistisk på fremtiden. * Økonomiudvalget vil ikke anbefale byrådet at yde tilskud på 400.000 kr. til turistsejlads på fjorden. * Tennisklubben vil skabe øget aktivitet blandt unge, og til dette formål er der ansat en professionel træner. * 13. D. 27. marts rejser Lisbeth og Svend Erik Petersen med deres 5 børn til Botswana til missionærgerning. * Forsvarsbrødrene for Ringkjøbing og Omegn har haft generalforsamling, hvor der blev uddelt årstegn. Tømmerhandler Henry Kjeldsen og forretningsfører Gunnar Hindø modtog 40-års tegnet og ingeniør Hans Wiese modtag 25-års tegnet. * 14. Karateklubben har fået en tilgang af 50 nye juniores under 15 år. * 15. ÆldreSagen i Ringkjøbingområdet, har i dette år haft stor aktivitet. På generalforsamlingen oplystes, at der har været månedlig søndagsfrokost, seniordans, litteraturstudiekreds, bridgedage og møder om ældres muligheder, rettigheder og pligter. Der er nu 375 medlemmer. * 16. Byrådet vedtog i går at i 1990 skal området ved Sdr. Ringvej sikres for skoleelever og »bløde trafikanter«. * Viseaftenen med ægteparret Engelbrecth på Grand Cafe arrangeret af Kunstforeningen blev en stor succes. * Byrådet bevilgede i aftes de fleste udvalgsformænd en beskeden lønfremgang. Svend Beiter mente, det var meget rimeligt i betragtning af det enorme tidsforbrug formændene bruger på deres arbejde. * Det lykkedes kommunen at overbevise regeringen om, at byfornyelsesloven er affattet for større byer og bør revideres til fordel for mindre byer. * Renoveringen af Hotel Ringkjøbing er særlig fremhævet i tidsskriftet »Tegl». Arkitekt Draiby er hovedmanden for byfornyelsen i Ringkjøbing. * Planen om vindmølleparken i Vedersø Kær blev endelig vedtaget i byrådet efter en marathondebat. * 17. Omkring påske tages det første spadestik til 16 nye ungdomsboliger på Isagervej. * Ringkjøbing Ungdomsskoles amatørteaterhold tager i denne week-end til København. De skal der opføre et stykke »Palace of Trains«, som de med stor succes opførte herhjemme i januar. Stykket har de selv udformet ved hjælp af to ledere. * På grund af besparelser skal borgerne nu til selv at feje fortov og vej ud for deres ejendom. * Bjarne Vraa Nielsen har afløst Marie Husted Bjerg som formand i Roklubben. Han har tidligere boet i byen og været medlem af roklubben og er nu vendt tilbage. * 18. En af landets bedste avlshingste Waldstern er nu »elev« på Ringkjøbing Rideskole. Hingsten står til daglig opstaldet hos Preben og Jytte Knudsen, Lem. * Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning er flyttet ind i de nye lokaler ved Ndr. Ringvej. Medarbejderne er meget glade for skiftet med lokalerne på Holstebrovej. * Forbrugerbladet »Tænk« giver ved en undersøgelse om gebyrer for service Landbobanken fine karakterer. Den ligger i den billigste ende blandt landets største pengeinstitutter. * Den 12-årige Tore Hauge er »ansat« på Radio Ringkøbing. Efter et år i lære kører han sit eget musikprogram T-express. * Den påtænkte færgesejlads på fjorden bliver forsinket, da det økonomiske grundlag skal ligge i fastere rammer. * Østerports Bageri har fået navneforandring og hedder nu Rundstykkehuset. Den 21. marts er der kommet en ny bagermester, Carl Nielsen. * 20. Forårsfesten, som Dagcentret i Grønnegade havde arrangeret, havde samlet 260 beboere, pårørende, venner og personale på kommunens plejehjem i ROFI-Hallen. Grønnegadekoret indledte med sang. Efter spisningen underholdt Lullebier fra Ulfborg. Tim Spillemandslag sørgede for musik til aftenens dans. * Sejlklubben fik meget ros for deltagelse i en redningsaktion på fjorden. En fritidsfisker havde tilbragt 16 ensomme og kolde timer inden han blev fundet. * På Schuberts Minde har der været loppemarked. Pengene skal gå til en tur til Island. Overskuddet blev på 7000 kr. * 21. Det kulfyrede varmeværk ved Ringvejen er helt i orden. Det har produceret det meste af de 90.000 megawatttimer, der blev fremstillet i 1988.1 forhold til året før er der fremstillet 4000 enheder mere, oplystes det på generalforsamlingen på Hotel Ringkjøbing. * RIF's venner tæller 132 og i 1988 støttede de foreningen med 14.500 kr. * En hilsen fra Gågaden var påskeliljer til alle kunder påskelørdag, hvor alle forretninger var åbent til kl. 13. * 22. Det lykkedes Landbobankens håndbolddamer at erobre landsmesterskabet for firmahold ved stævnet i Roskilde. * Den nye forpagter Helle Mulbjerg, der åbnede Havnegrillen i lørdags, havde fra starten stort rykind. * 25. Kunstforeningen har påskeudstilling i Rådhushallen med værker af Henrik Have, der bor i No. Hans malerier er store og af høj kvalitet. * Manufakturhandler Per Grosbøl og hustru kan d. 28. fejre sølvbryllup og 1. april 25 års jubilæum i deres forretning. * Ringkjøbing IF har arrangeret påskejazz i Vesterhavshallen med musik af landets ældste jazzband West 58th. Street Stompers. * 29. Byens og Omegnens Fornyelse havde generalforsamling på Hotel Ringkjøbing i aftes. Efter denne var der foredrag af Alvaro Ferreira og Jens Kirkegaard fra planstyrelsen. De fortalte om planstyrelsens indsats i bevaringsarbejdet her i landet. Under dette arbejde kan kommunerne søge om tilskud til registrering af byens huse, og Ringkjøbing kan søge om 300.000 kr. Bevaringsprisen blev i år tildelt strandfogedgården på Husby Klit, Peder Sands gård. Sønnen Andreas Sand var med for at modtage prisen. 3 medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt, men formanden, tidl. kreditforeningsdirektør Jørgen Larsen, trak sig tilbage fra posten. Kommunens nye kommunaldirektør Niels Højberg ledede på en fornøjelig måde generalforsamlingen. * Kirsten Schmidt, Ølstrup, der er formand for Ringkjøbingegnens Husholdningsforening fortalte om hendes bekymring for foreningen, da statstilskuddet er bortfaldet. Nu må vi så selv bevise, at vi vil noget med vort arbejde og at vi mener, det er af uvurdelig betydning. Kredsen har 14 lokalforeninger med 730 medlemmer. * Midtbanks ejendom i Torvegade er købt af forsikringsselskabet Hafhia. Overtagelse 1. april. * 30. Handelsskolen har i år stor fremgang af tilmeldte elever i modsætning til Ringkjøbing Gymnasium, hvor antallet er dalende. * 82 fotos af dagligdagen på forskellige arbejdspladser optaget af Michael Schlosser bliver udstillet i Rådhushallen med fernisering d. 4. april. På udstillingen ses tillige elevarbejder fra MSM her i byen. * 1. april 1964 kom 3 ingeniører fra København og slog sig ned i byen, i VJ rådets tomme udstillingshus på Holmegårdsvej. Det var Skyum, Karkov og Tønnesen. Lokalerne på Holmegårdsvej, selv med tilbygning, blev hurtigt for små og firmaet købte da Isagergård. Nu har firmaet lokaler i et nybygget hus på Birkmosevej 1 og 1. april fejrer de 25 år i Ringkjøbing. * Kirsten Schmidt, formand for Ringkjøbingegnens Husholdningsforening skal på mandag i TV fortælle om foreningens arbejde, som i mange år har optaget meget af hendes tid. Hun kommer under indslaget »Færdigt Arbejde«.

Bryllup: 18. Inger-Lis Hansen, Rindum og læge Jørgen Kristensen, Ringkjøbing. * 28. Betty Pedersen og Villy Madsen, begge Ringkjøbing. * Edith Korsholm og Christen Hansen, Rindum.

Sølvbryllup: 13. Mogens Kappelgaard og hustru Conni, Kærsangervej 14. * 26. Ejner Kilde og hustru Hanne, Finlandsgade 28 B.

Fødselsdage: 2. Postvagtmester S. K. Knudsen, Kærsangervej 26,50 år. * 12. Axel Berg, Ringkjøbing Plejehjem, 75 år. * Fhv. murermester Vågner Hansen, Kronager 1, 75 år. * 20. Legetøjshandler P. Søndergaard, Nygade 5, 50 år. * 30. Marie Bertelsen, Damtoften 39, 75 år.

Døde: 2. Georgine Katrine Andersen. * 4. Peder Trillingsgaard. * 16. Fritz Wittorff. * 24. Ejner Sørensen.

 

APRIL

1. Amtskommunen har anvendt 16,6 mill kr. på miljøtilsyn i fjor. * Sparekassen SDS's initiativpokal er i år tildelt Christen Tarbensen Christensen, Holmsland, for hans historiske interesse for egnens fortid, nutid og fremtid. Fire timer er hans daglige arbejde på denne interesse. * Cafeteriet på Campingpladsen er bortforpagtet til Christa og Ejlif (Liffe) Nielsen. Knud Dam Mortensen har i 20 år drevet cafeteriet. * 3. Kommunaldirektør Jørgen Christensen fratrådte 1. april sin stilling efter 44 år ved kommunen. * Sportsfiskeforeningen havde stor succes. Der blev i Hover å fanget fine ørreder. Den største fisk blev fanget af Harry Flytkjær, og vejede 760 g. * Rytterne fra Ringkjøbing Rideklub, som deltog i ponydistriktsstævnet i Herning fik så flotte resultater, at klubben nu fører konkurrencen i distrikt 11 og 13, der dækker Ringkjøbing og Viborg amter. * Loppemarkedet på plejehjemmet gav 22.000 kr i overskud. * 400 dansere og tilskuere fyldte Vesterhavshallen, da Folkedanserne gav forårsopvisning. Det var navnlig »Brylluppet«fra forrige århundrede, der trak. * Omkring 300 mennesker deltog i lykønskninger til Skyum, Karkov og Tønnesens jubilæum. * Hele præliminærklassen fra 1939 var samlet til 50-års jubilæum. Poul Dalby kom fra USA, hvor han er redaktør af den danske avis Bien. Efter besøg på skolen og en let frokost ledede arkitekt Draiby en rundgang, hvor han fortalte om de gamle huse, og Nykredit blev forevist af underdirektør Jørgen Hansen. * 4.1 løbet af de sidste måneder er 20 arbejdsløse fra Holmsland og Ringkjøbing søgt til Sverige, hvor der er mangel på arbejdskraft. * Tømmerhandler Henry Kjeldsen er utilfreds med byrådet. Han bruger i sin kritik om detailhandelsområdet så kraftigt et udtryk: Byrådet snorksover. Det er dog sikkert ikke tilfældet, selv om ikke alt går efter Kjeldsens ønsker. * Roklubben havde standerhejsning i formiddags i bidende vind. Dog lod enkelte sig friste til at sætte en båd i vandet og tog en meget lille rotur på Vonåen. * I aften taler Karl Otto Meyer i skolens aula. Emnet er aktuel dansk politik i Sydslesvig. Grænseforeningen og foreningen Norden står for arrangementet. * Højskolelærer Kr. Bjerre holdt i Guldalderklubben foredrag om digteren Thøger Larsen, der var født i Lemvig og levede det meste af sit liv der. Han var kendt som den lyse digter, og Bjerre citerede da også sangen »Danmark nu blunder den lyse nat«. Han fortalte morsomme historier om Thøger Larsen og Jeppe Åkjær, der var meget gode venner. * 5. Amtsarkitekt Gregers Jæger er valgt til formand for byens bevaringsforening. Han afløser fhv. kreditforeningsdirektør Jørgen Larsen. * Ringkjøbing-Garden havde bankospil i ROFI-Hallen. Banko Carl ledede spillet for 1200 mennesker. Der var givet 1400 flotte gaver af de handlende. * Benny Andersen var sammen med 3 europæere indbudt til deltagelse i sejlads med laserjolle i Dubai i de officielle Mellemøstmesterskaber. De 4 besatte de fire første pladser med Benny Andersen øverst på sejrsskamlen. * 6. Af Sundhedsstyrelsens publikation »Dødsårsagerne i Danmark«, fremgår det, at vestjyske mænd er landets sundeste. De lever godt, og dør gamle.»Der er planer fremme om at fødsler på amtets sygehuse i fremtiden skal foregå ambulant. D.v.s. at patienten inden 24 timer skal forlade sygehuset. * Den kommende lørdag har Falck åbent hus for voksne og især for børn. * Kjeldsens påstand om at byrådet snorksover er blevet stærkt imødegået af ejendomsudvalgets formand Emil Christensen. Dagligvarebutikker lukkes ikke ude, men vi ønsker dem rigtig placeret, siger han. * SF lægger op til debat om trafikforholdene i den indre by. * Træningen til Fjordløbet er gået i gang med stor tilslutning. * Karsten Mach - tidligere lærer i solosang ved Ringkjøbing kommunale Musikskole - kan lørdag aften på Hotel Ringkjøbing opleves ved en viseaften med et let og lyst program. * 7. Vestjyderne får nu EF-penge til den nye ide: Nordsøpasset. Dette skal fremme turismen i de vestjyske kystkommuner. Der er ydet 132.000 kr. i tilskud til projektet. * 272 foreninger er involveret i et sæbekasseløb, som Lions Club starter i Skagen. * Tømmerhandler Henry Kjeldsen markerede torsdag 40-års jubilæum for prokurist Arne Jakobsen med en reception på firmaets kontor. * 8. Rindum SU's dameynglinges A-hold sluttede som jyske mestre. * Der verserer i øjeblikket en retssag om hampplanter. Det skal opklares om planterne er til foder for 3 får, 30 ænder og 100 høns, eller om det skal ryges som hash. * Byrådet holdt i går reception til ære for kommunaldirektør Jørgen Christensen, som nu forlader stillingen. Der var mange gaver og takketaler. * Direktør for Flex Træ i Bølling tiltræder 1. maj som depotbestyrer hos Carlsberg. Han vil satse på at fremme salget af Carlsberg, der er blevet noget trængt af Tuborg. * Restaurationen Morten P. i V. Strandgade har fået nye ejere. Det er John Pedersen og Lone Nielsen, som kommer fra forpagtningen af Hotel Vestjylland. * 10. Med et »organtestamente« giver man tilladelse til efter døden, at anvende nyrer m.m. til operation på mennesker. Interessen for dette testamente er tidoblet indenfor de seneste to måneder. * Hver fjerde stilling i det offentlige, der bliver ledig ved naturlig afgang, genbesættes ikke. Der skulle på denne måde være ca. 100.000 mindre beskæftiget i løbet af de nærmeste år. * Teatersæsonen sluttede af i går med »Eventyr på Fodrejsen«, som blev fremført af nogle af vore bedste skuespillere, og selv om Vaudevillen er gammel og kendt blev den modtaget med begejstring. * Guld til RIF's løbende piger. Et hold 15-16-årige piger blev danske mestre i landevejsløb. * Veteranholdet fra Rindum SU vandt det jyske mesterskab i håndbold i serie 5 for herrer. * Den 9. april udgav Bollerups Boghandel den fjerde bog »Luftkrig over Danmark«. 9. april er 39-års dagen for Danmarks besættelse. * Den 12. april har firmaet Stengaards Møbler 50-års jubilæum. I dag dækker bygningskomplekset en stor udstillingshal på 3000 kvm på hjørnet af Ndr. Ringvej og Herningvej. Dagen markeres med en reception. * 11. Ved en fodboldturnering i Frankrig er Thomas Thorninger, Ringkjøbing, kåret som den bedste U-16 landsholdsspiller. Turneringen gennemførtes mellem otte europæiske landshold. * Tina Børgesen var helt suveræn da Ringkøbing Badmintonklub afviklede klubmesterskaberne. Hun vandt alt, hvad hun deltog i. * 12. Amtslæge Vagn Christensen har deltaget i et stort litteraturprojekt: Dagligliv i Danmark i vor tid. Bogen er i 2 bind og i bind I, som udkommer i disse dage, skriver amtslægen om »Sundhed for alle«. * Campingpladserne og hotellerne har i 1988 haft fremgang i turistbesøgende. Danmarks Statistik viser en fremgang på overnatninger på campingpladserne på 7%, og 9,6% for ferielejligheder og vestjyske hoteller. * I søndags sprang  bøgen ud i Vestjylland. Det meldes fra Kirsten og Svend Laubjerg i Velling. Det er 3 uger tidligere en sidste år. * Toyatas åbent hus arrangement i forbindelse med firmaets udvidelse havde besøg af 2500 gøster til receptionen. I de 2 dage arrangementet varede blev der solgt 22 biler. * Boligforeningen har søgt om 105 nye boliger, men får kun tildelt 39. * Amtet mener at kunne spare 2 mill kr. ved sygetransport af patienter, der kan sidde op i en personvogn. * 13. I folkeskolen, gymnasier og andre læreranstalter skal iværksættermuligheder indgå i undervisningen. Det blev offentliggjort af industriminister Nils Wilhjelm. * Efter at være presset hårdt har byrådet sagt ja til en større kystsikringsandel. * Sparekassen SDS uddelte i aftes pokaler for aktiv indsats i handel og lokalhistorie. Stig Andersen, Christen Tarben Christensen, Liselotte og Henning Jørgensen fik pokaler. Det er 13. arrangement, så nu er der godt med navne på pokalerne. Kommunaldirektør Jørgen Christensen foretog uddelingen. * Vægterne Hans (Post) Jensen og Mogens Grimstrup går for første gang i år deres aftenrunde med aftensangen. * Erhversvejendommene Algade 3 og Nygade 9-11 er af direktør Ole Søm solgt til en udenbys køber. * Indre Mission har fået en ungdomssekretær, der får bopæl i Lem. * Formanden for Haandværkerforeningen bogtrykker Svend Aage Jacobsen mente at have hørt rygter om smågnidninger mellem håndværkerne og kommunen. Sligt er bedst at få ryddet af vejen, og han har derfor indkaldt til medlemsmøde på Hotel Ringkjøbing, så der igen kan blive rene linier mellem parterne. * 15. Skoleinspektør Sven Beiter og Niels Martinsen rejser igen i ferien udenlands for at opsøge europæisk historie og kultur. De tager en busfuld interesserede med på turen, som går til Italien. * Lions sæbekasseløb kom i eftermiddags til byen, hvor de blev vel modtaget. Ritta Kloch Larsen talte på Torvet, hvor også Ringkjøbing-Garden muciserede. Formålet er at samle penge ind til bekæmpelse af Kræft og AIDS. * Dark Duty - mørk pligt - er navnet på en skoleavis, der laves af 12 elever i 9. og 10. klasse. De har journalistik i undervisningen. * Vellingkoret, Grønnegadekoret og Vestjyllands Højskoles elevkor deltager i alsangen den 17. april. * 17. I går havde Sejlklubben standerhejsning. Klubben går ind i en meget aktiv sæson. Bl.a. skal den være vært for DM i optimistjoller og for DM i laserjoller. * En ny ekspedition vil d. 19. juli rejse til Grønland for at fortsætte eftersøgningen af Mylius Erichsens dagbøger og optegnelser. De gik tabt i 1907, da ekspeditionens slædehold omkom. * 18. Teenagerkoret fra Ringkjøbing Skole er vendt hjem fra en vellykket tur til København. Koret gav 2 koncerter, den ene på Frederik Barfods skole på Frederiksberg og den anden på et plejecenter på Østerbro. * Ringkjøbingegnens VU har på generalforsamlingen valgt ny formand. Det blev Jan Nielsen, Ringkjøbing, der afløser Knud Erik Stampe. * Sammen med landets førende divisionsklubber vil DBU præsentere RIF på jubilæumsudstillingen, der til sommer skal rundt i landet i anledning af DBU's 100-års jubilæum. * 19. Vingerne på den sidste mølle i Velling Mærsk blev løftet på plads i går. Sammen med naboparken, Tændpibe, er området Europas største vindmøllepark med 100 møller. Der kan fra parkerne leveres strøm nok til 4500 husstande. * Turistforeningen har holdt generalforsamling, hvor formanden Hans Jørgen Eriksen fremlagde en meget fyldestgørende beretning om aktiviteterne i 1988. Bl.a. for at foreningen kunne få kommunal opbakning, måtte den vise, at den selv kan klare en passende del af foreningens drift. Regnskabet, der blev fremlagt, viste et underskud på 49.625 kr. for 1988. Dette skyldes, at sommerhusudlejningen var blevet afviklet, hvilket ikke var forudset i budgettet. * 20. KFUM & K og DMS-kredsene i Ringkjøbing har holdt fællesmøde på Borgen. Aftenens taler var missionær for Dansk Missionsselskab, Gudrun Vest, der har sit arbejde i Tanzania. Aftenen blev ledet af Niels Chr. Oehlenschlæger og ved salg af lodder indkom der 1440 kr. til arbejdet. * Tennisklubben har fået et ungdomsudvalg og en professionel træner. * Mødet på Hotel Ringkjøbing om samlet annoncering for detailhandlere havde stor tilslutning og 27 meldte sig til de 4, som havde taget initativet. * 22. Medlemmer af Dansk ornitologisk Forening vil de kommende 4 søndage bemande det fugletårn, der er opstillet på Værnengene på Tipperne. Ornitologerne indbyder alle interesserede til besøg, og de vil da fortælle om fuglenes liv i det store naturområde. * Anders Trabjerg er virtuos på harmonika. Han er kun 11 år men har udgivet et solobånd med traditionel harmonikamusik. Han er elev på musikskolen. Det er ikke sært, at han har gehør for musik, både faderen, moderen, bedstefaderen, oldefaderen og tipoldefaderen spillede til dans i sognene. * Mine med 75 kg sprængstof blev torsdag sprængt ud for Houvig nord. Minen var fra 2. verdenskrig. * 24. Politiet fik en anmeldelse om hustruvold, men det viste sig at være en ung pige, som øvede sig i »sang». * Gruppen De Nattergale havde 950 tilhørere til deres koncert i Vesterhavshallen. * RIF's fodboldudvalg har konstitueret sig med en ny formand. Det blev advokat Kaj Skovborg Andersen. * Kristelig Fagforenings Ringkjøbingafdeling har ved en lille højtidelighed markeret medlemsnummer 2000. Det var Henrik Skyttegaard Nielsen, Rækker Mølle. * 25. Tilmelding til Fjordløbet er begyndt, og der er allerede kommet tilmeldelse fra Aalborg og Rødovre tilligemed herfra. * Ringkjøbing Gymnasium får i næste sæson latin som valgfag i undervisningen. Faget latin er toårigt. * Årsberetningen for den kommunale el- og vandforsyning viser, at ringkjøbinggenserne ikke er flinke til at spare på el. Der bliver stadig brugt mere strøm. * 26.1 går blev der slået alarm kl. 18.15,2 både var forsvundet på fjorden. Straks blev der sttir udrykning ifl. den anerkendte beredskabsplan for fjorden, hvor både Politi, Falck, redningsstationen i Hvide Sande og Ringkjøbing Sejlklub er involveret. Allerede kl. 19.16 blev den første fundet. Alt gik planmæssigt, det bemærkes, at det var en øvelse. * Fra ROFI's generalforsamling berettede formanden, at der nu er 1562 medlemmer, hvilket er rekord. * Roerne deltager i week-enden i Hamburg i den berømte dragesejlads i International Dragon Boat Festival. * Idræt og erhvervsøkonomi er to nye fag, der bliver valgfag i den kommende sæson på Det kristne Gymnasium. * 47 forretninger har tegnet sig til at være med i salgsfremstødet for byen. * 27. Den tyske præsident Richard von Weizsåkker og prins Joachim besøgte i går Vestjylland på en kort visit. Amtmand Opstrup modtog gæsterne og derefter gik turen til mølleparken og til Hvide Sande med stor modtagelse og forevisning af den nye redningsbåd og et par kuttere. Som et minde om Hvide Sande fik gæsterne røget helt med videre på turen. De lugter jo kraftigt, så man ikke glemmer, hvor man har fået dem. Turen gik videre til Ribe domkirke. Besøget varede 1 time og 54 min. * På sejlklubbens generalforsamling fik klubben en ny formand. Grimstrup trak sig tilbage efter 6 år på formandsposten og efterfulgtes af Aage Jørgensen. Grimstrup blev udnævnt til chef for alarmeringsplanen. Klubben har nu 43 fartøjer. * På Boligforeningens repræsentantskabsmøde blev det oplyst, at foreningen har fået 200 nye medlemmer og at huslejeindtægten når op på 24 mill kr om året. * 28. Den kommunale Musikskoles forårskoncert i Vesterhavshallen blev en fornem manifestation af musiklivet i byen. Der var 200 medvirkende og 500 tilhørere. Der var fløjtetrio, marimbaorkester, spillemandsgruppe og jazzgruppe. Koncerten blev ledet af Peter Jessen, Lars-Ole Vestergaard og Kaj Milter. * Efter mere end 10 års diskussion skal der om kort tid ske en forsøgsvis ændring af trafikken i Algade og på Torvet. * Foreningen KFUM's Idræt har konstitueret sig med Ruth Bjerg Madsen som formand, Hans Madsen som næstformand og kasserer, og Edith Lydersen som sekretær. * Fotograf Kjeld Arne Hansen, tidligere kendt som HAK ved Ringkjøbing Amts Dagblad, åbner udstilling i Rådhushallen med fotos fra fjorden og havnene omkring fjorden. Kunstforeningen står som arrangør af udstillingen. * 29. Johannes Romlund, som i dag er 69 år, kan fejre 50 år i Metal. Han arbejdede ved den nu nedlagte Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro jernbane, hvor han var lokomotivfører. Forbundsledelsen har i dagens anledning tildelt ham erindringsbøgeret. * 1275 børn på kommunens skoler har fået tilbud om at komme i Ringkjøbing-Garden. Betingelse: Mindst 10 år og 140 cm høj. * 29. Staten har over en periode på 4 år stillet 17 mill kr. til rådighed for byfornyelse i Ringkjøbing. Heraf 8 mill i år. * Den engelske løjtnant og radarekspert Clifford Lewis var i 1945 i Jylland for at afprøve den tyske V2 raket langs Jyllands Vestkyst. Tandlæge Anthonisen var selvfølgelig interesseret i den hidtil ukendte historie, som Lewis ved et besøg i Ringkjøbing i disse dage fortalte. Fru Agnete og fiskeeksportør Dyekjær-Christensen som i 1945 blev venner med det engelske par fortæller, at de i alle disse 44 år har holdt venskabet vedlige.

Fødselsdag: 1. William Cedergreen Bech, Baneledet 27, 75 år. * Handelskolelærer Ernst Pedersen, Torvet 20, 70 år. * 4. Ellen Hansen, Heboltoft 24,50 år. * 5. Birte Borum Hansen, Kirkebakken 11,50 år. * Karen Rasmussen, Vellingvej 1, 90 år. * 6. Svend Nielsen, Bavnshøj 14,75 år. * 9. Else Lauridsen, Alkjærparken 72,50 år. * 10. Astrid Bro, Kronager, 70 år. * 13. Magda Stræde Andersen, V. Strandsbjerg 42, 80 år. * 26 Ingrid Vestergaard, Rindumvej 38, 70 år.

Jubilæum: 6. Prokurist Arne Jakobsen, 40 år hos Henry Kjeldsen, Ringkjøbing Tømmerhandel A/S. * 15. Værkfører John Ebbensgaard, Kirkevej 18 A, 25 år hos Ford, Ringkjøbing.

Døde: 1. Marie Cathrine Brandorff. * 9. Laurids Løager Jespersen. * 12. Jens Carl Halle. * 13. Niels Stampe. * 14. Karen Rindom. * 20. Edvard Kristensen. * Henry Astrup. * Grete Boll Slots.

 

MAJ

1. Museumsinspektør Jens Aarup arbejder for tiden med en udgravning i Lem, som efter alt at dømme er en boplads fra ørene 100-200 efter Kristus. Der er fundet en meget velbevaret potte, som har indeholdt forråd til den døde. Det er hos Kaj Nygaard på Kildebakken, udgravningen er fundet. Aarup mener, der er andre grave på grunden, så udgravningen fortsætter. * Det kristne Gymnasiums forårskoncert blev en sand marathonforestilling, der varede 5 timer til kl. 1. Koncerten var delt i 3 afdelinger, så 400 tilhørere glædede sig over musik i alle stilarter. * Den store strandrensning er fastsat til 27. maj. Kommunen siger, som 90 års fødselsdagen i fjernsynet nytårsaften »Same procedure as last year«. * 1. majfesten i Ringkjøbing forløb som tidligere med musik fra Torvet til Alkjær Lukke. Her blev partiernes maj taler afviklet i temmelig køligt vejr. Bagefter samledes man inde i teltet til forskellige nydelser og festen fortsatte med fællesspisning og kammeratligt samvær. * Det ungarske kor, der var kammerkorets gæster blev belønnet for koncerten i Rådhushallen med 250 interesserede tilhørere. * Firmaidrættens traditionelle motionsarrangement, Tour de Pedal, startede i går med 219 deltagere. * 3. Efter 4 år som formand i Rindum Sogne- og Ungdomsforening og 3 år som bestyrelsesmedlem ønskede Niels Kristian Andersen at trække sig tilbage. Den nye formand blev Anker Hedegaard, Blomstervænget. * RIF har været med på udstillingen »DBU gennem 100 år«. De 2 ældre RIF'ere, Evald Jensen og Svend Nielsen, der har været med i fodbold siden den første ungdom, fortalte på udstillingen, at Ringkjøbing havde været jyllandsmestre i 1920. * 5. Ringkjøbing Skakklub, der i fjor rykkede op i 3. division, er i år som en glædelig overraskelse rykket op i 2. division. Det var hovedpunktet i formandens beretning ved klubbens generalforsamling. * De unge atletikpiger fra RIF skal på søndag debutere i 1. division. Med på holdet er for fårste gang Tina Olesen, Sdr. Felding. * Hjemmeværnsdistrikt 26 fejrede 40 års jubilæum med festmiddag i Højmark-Hallen samtidig med frihedsbudskabet fra 1945 om Danmarks befrielse. Fynske Livregiment spillede på Torvet i Ringkjøbing og kl. 16 var der gudstjeneste i Højmark Kirke. 390 deltog i festen, hvor underholdningen også bestod af pigekoret fra Skjern. * 6. Hypnotisøren Vant Holiss (Klein Rasmussen, Herning) er hver torsdag på Hotel Ringkjøbing, hvor han modtager patienter, der lider af depressioner, tvangstanker m.m. Helbredelse ved hypnose afhænger for en stor del af folks tro på, om det kan hjælpe. * Socialudvalget indstiller til byrådet at bevilge 630.000 kr. til udstyr til opkald til plejehjemmene. Udstyret er fortrinsvis mobilradioer, der giver den største sikkerhed. * I morgen bliver sparekassedirektør K. Møller Nielsen 60 år. Han startede sin karriere i Holstebro Sparekasse. Efter at have haft stilling i forskellige byer kom han i 1969 til Ringkjøbing, hvor han er en meget estimeret mand. Han deltager med liv og sjæl i mange af byens foretagender. Han mener, at en af hans skønneste oplevelser er, at han har startet Ringkjøbing-Garden, som han har været formand for i 10 år. Dagen markeres officielt ved åbent hus i SDS' lokaler på Torvet om eftermiddagen. * Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen og H.S. Hansen fra Lem er i spidsen for et byggeri af et 6500 kvm stort golfhus i Japan til 99 mill kr. * Der er på fjorden masser af svaner fra administrationsbygningen til stien foran Hvashøj. Fotografen har endog været så heldig at få et billede af en rugende svane. * Sejlklubbens redningsplan har gjort det nødvendig med et nyt søkort over fjorden, som udgives af Bollerups Boghandel. * 8. Ringkjøbing og Omegns Motorklub fik endnu en gang succes, da klubben stod som arrangør af anden afdeling om det danske mesterskab i bilorienteringsløb. * Assurandør Aage Pedersen, Rindum, er efter en årrække hos Statsanstalten for Livsforsikring i Ringkjøbing området, gået på pension. Han overlader embedet til assurandør Preben Holm. * 9. Ringkjøbing Rideklub var i week-enden vært ved et distriktsstævne med mere end 500 starter. Alt fungerede perfekt. * Tre elever i l.g. fra Ringkjøbing Gymnasium har åbnet en surfbutik i Kirkeslippen i lokalerne, hvor der før var antikvitetsforretning. * Museet har som gave fået en mammuttand og et hvalkranium. Gaverne er fundet på Houvig strand. * 10. Westerby-prisen er for første gang uddelt til naturvidenskab. Lederen af Nationalmuseets kulstof 14-laboratorium, civilingeniør Henrik Tauber og 3 andre fik rejselegat. Prisen har relation til Ringkjøbing, da Westerby i mange år boede på Hotel Ringkjøbing og var ansat som politifuldmægtig hos politimesteren. * 9. klasse fra Tromsø har i 3 år sparet sammen for at komme på tur til Ringkjøbing. Her var de indkvarteret på Vandrerhjemmet i Vesterhavshallen. De så bl.a. Sommerland West, Løveparken i Givskud og Legoland. Glade, og som de syntes, berigede rejste de med tog fra byen. * Det er nu offentliggjort, at det er tekstilkøbmand Peder Busted fra Silkeborg, der har købt fabrikant Ole Søms 2 ejendomme, i Algade og i Nygade. * 11. Pinselørdag skal alle cykler pyntes, når der igen køres en afdeling af Tour de Pedal. * Efter en lang og kedelig debat om Stauning Lufthavns økonomi bevilgede byrådet 167.000 kr., der er Ringkjøbings del i underskuddet for 1988. * Typograf Poul Astrup Hansen, Kronager, blev i går hædret efter at have været medlem af Dansk Typografforbunds i 50 år. Han er udlært i A. Rasmussens Bogtrykkeri. Han havde flere tillidsposter og er en glad og munter kammerat, som har mange venner. Han blev hædret med sølvnål, diplom og en check. * Badevandet ud for Sorte Bakker er desværre således, at der ikke må bades. * Sommerland West åbner pinselørdag. * Medborgerhuset får 100.000 kr. af Socialministeriet til ansættelse afleder og til projekter. * Mylius Erichsens Mindeekspedition 89 holdt for nylig pressemøde på museet. Ved denne lejlighed fortalte Erik Jensen fra Tebstrup om sin deltagelse i mindeekspeditionen til Nordøstgrønland. Det skete på museets generalforsamling. * Der var 200 tilhørere til Jørgen Pedersens 3 timers foredrag på Hotel Ringkjøbing om sin tilværelst i Moonbevægelsen. * Ringkjøbing har i ubemærkethed haft en vinklub i et årstid. På den første generalforsamling var der spisning og vinsmagning. Foreningen hedder »Druerne«. * Købmand Frydendahl, Hvide Sande, har købt Storkøb i Ringkjøbing. * Kriminalassistent Frits Hansen fra rigspolitiets rejsehold er kommet til Ringkjøbing for at afsløre »Listetyven«, der i lang tid har været på færde her i omegnen. * Ringkjøbing roses fra mange sider for fornyelse og restaurering af gamle bygninger. Foreningen Byens Bevarelse har fået byrådet til at tinglyse den gamle bykerne, så der ikke må foretages forandringer uden byrådets godkendelse. * Onsdag aften vedtog byrådet Torveforskønnelses- og Algades sivegade projekt. Allerede i går blev der begyndt på arbejdet. * 13. I tirsdags blev Ove Fredskilde tildelt posten som regionsdirektør i Superfos. * Det er 25 år siden brødrene Knudsen startede et frugtfirma i et gammelt mosteri på Banegårdspladsen. De har støt arbejdet forretningen op, så der nu er 10 medarbejdere, og firmaet er flyttet til industrikvarteret Odinsvej 5. De 25 år fejres med åbent hus. * Idrætsskadeekspert Johanne Stensig Kristensen kommer til byen 3 gange om ugen og vejleder i genoptræning. * 16. Rie Gade Petersen fra RIF kom ved jubilæumsfjordløbet ubesværet ind som nr. 1 uden konkurrenter i nærheden. * Tørrecentralen Vestjylland blev på 25-års jubilæumsdagen besøgt af mange hundrede interesserede. Midt på eftermiddagen viste Ringkjøbing-Garden sit flotte tattoo for de mange mennesker. * 17. Amtsrådet vedtog på mødet i går, at der ikke skal starte et nyt hold på sygehjælperskolen før næste år til marts. * Folkedanserne, der havde premiere i sidste uge, har bestemt, at der ikke skal holdes sommerferie. * Lige efter sommerferien sikres baneoverkørslen ved Sdr. Ringvej. Det er en sort plet på byens trafikkort. * Vejdirektoratet har givet Amtet besked om, at arbejdet med at sikre krydset Nørredige/Kongshøjvej nu må sættes i gang i det uoverskuelige kryds. * Byens Taxi overtager Egons Taxi, Egon Rohde og fru Edith bliver så ansat ved Byens Taxi. * Skovpavillonen åbnede pinsemorgen. Den 29. maj er der planlagt fugledag i Ringkjøbing området med start i Pavillonen. * Seks kvindelige kunstnere fra byen og omegnen har sluttet sig sammen og åbner i Nygade en kunstbutik med navnet Kunst og Håndværk. Allerede før åbningen var der flere interesserede, der kom på besøg. * 18. På søndag bliver murermester Børge Kristensen 50 år. Han er den ene halvdel af det kendte firma Brdr. B og V Kristensen. Han kan se tilbage på 36 år i murerbranchen, idet han begyndte som 14-årig. I 1962 startede brødrene i fællesskab firmaet, der siden er vokset, og der er medarbejdere, der har været der mellem 15 og 25 år. Af tillidsposter er han vurderingsinspektør hos Nykredit og næstformand i repræsentantskabet for Ringkjøbing Bank. Dagen fejres med åbent hus i ROFI-Hallen. * 49 forretninger er med når årets første handelsfremstød starter. Det sker med 10 timers åbning fredag og 3 timers ekstra udsalg lørdag formiddag. Et 24 siders annoncemagasin med gode tilbud sendes i dag i et antal af 22.000 ud til omegnens husstande. Både fredag og lørdag vil der være harmonikaspil i Gågaden, som lørdag formiddag byder på kaffe og kanelkage. * Set. Georgs vraget har endnu givet flere ting fra sig til museet. En engelsk ekspert vil komme for at gennemgå materialet. * På museets generalforsamling oplyste inspektør Jens Aarup, at der nu er ved at være pladsmangel, idet der er modtaget mange gaver og meget er indbragt fra de forskellige udgravninger. * 19. Danske Slagtermestres Landsforening skal have ny formand. Hidtil har det været slagtermester Iversen, Ringkjøbing. Han ønsker at trække sig tilbage efter 7 år som formand. Han kom ind i bestyrelsen som yngste mand, nu er han den ældste og mener, at der skal yngre kræfter til. * Toyota har fået kunstneren Alex Jånichen til at dekorere sin nye udstillingsrum med malerier af vilde blomster. * TV-forhandler Kim Kehlet har i samarbejde med salgskonsulent Torben Møller købt Lemvig Radio og TV, der er konkursramt. * Fra en mand i Hvide Sande har museet modtaget endnu en mammuttand. Hvor den er fundet, vidste manden ikke. * 20. En revolution er i stilhed ved at blive gennemført på plejehjemmene. Fra 1. juni går man forsøgsvis over til at betale beboerne hele deres pension og så skal de selv vælge, hvad de vil købe af service fra hjemmet. På den måde vil der blive flere penge til rådighed, end der er ved den nuværende ordning. * Den 27. maj er der strandrensning, og kommunen opfordrer på det kraftigste til at deltage. Mødestedet er Bækbygaard i Husby. * Firmaet A.V. Vejgaard på Enghavevej er i gang med udvidelse og ombygning. De får nu 90 m facade og 700 kvm til udstilling med store skydedøre, så bilerne kan komme både ind og ud. * Fra aktivitetsoversigten for 1988 fra det lokale postkontor fremgår det, at Postkontoret er den største statslige arbejdsplads i byen. Der er 110 fast ansatte. * Interessen for en lokal epilepsiforening er minimal. Der var kun mødt 3 foruden bestyrelsen ved et indbudt møde. * 22. Naturvejlederne havde arrangeret aftentur for at finde spor af den vestjyske hærvej. Turen begyndte ved Vestjyllands Højskole over Skraldhede, gennem Velling Plantage, hvor der er dybe spor af gammel vej og spor i skovbunden, der vidner om færdsel i årtusinder. Ad denne vej blev studene drevet sydpå til de tyske markeder. Gravhøje og vejforløb kædes sammen og i det vestjyske landskab findes rækker af gravhøje. * 23. Det dejlige sommervejr har bevirket, at vi bruger for meget vand. Derfor er der igen i år henstillet til folk om at overholde reglerne for havevanding fra kl. 19 til 22. * På mandag kommer der til Stauning et hold handicappede fra Skotland, og samtidig flyver et hold svagtseende og blinde fra Stauning til Skotland. Udvekslingen skal vare en uge. * 24. Up with People søger sengeplads til en gruppe på 80-90 personer, som skal optræde i Sommerland West. * 25. Vandet lige ud for Ringkjøbing Camping er ideelt til windsurfing. Ejeren Knud Dam Mortensen har derfor ladet indrette grovbruserum, udelukkende for disse gæster, ligesom toiletterne er blevet moderniseret. I disse dage er det 20 år siden pladsen blev åbnet. * I går blev der igen cyklet i Tour de Pedal med 71 deltagere fra Tim og 263 fra Ringkjøbing. * Marinefartøjet »Holger Danske« lagde til kaj i morges, efter at det i løbet af natten var kommet gennem slusen i Hvide Sande. Skibet er på repræsentationstur til de danske havne. * 26 Stadsingeniøren fik i går sine tyske sprogkundskaber på prøve, han skulle forklare tyske journalister om badeforholdene i fjorden. * Arbejdet med forskønnelse af Torvet skrider hurtigt fremad. Det gode vejr hjælper, selv om det er hårdt for brolæggerne, når solen bager hele dagen. * Borgen havde stor familieaften med fællesspisning. Der var ca. 100 til det store ta' selv bord. Efter spisningen legede børnene udendørs i den milde aften, medens læge Torben Andersen underholdt de voksne med foredrag om mennesket i krise. Som afslutning på aftenen opførte Borgens voksenkor musicalen »Han kommer snart«. * Indehaveren af Røjklit Revision, Ove Sørensen og fru Ruth, havde reception i de nye lokaler i Nygade 31.1 det dejlige vejr kunne det meste foregå ude i gården. Ca. 100 gæster glædede parret. * DcH har kredsstævne. Der er tilmeldt 66 hunde i 4 klasser bl.a. eliteklassen. Formanden Svend Jensen fortæller, at stævnet er årets højdepunkt. Konkurrencerne afvikles omkring banerne på Ndr. Ringvej. * Nordsøværftet har afleveret nybygning nr. 196 »Arktis Princess« af København, der har veloverstået en teknisk prøvetur. Skibet er bygget for Erhvervsinvestering K/S Tåstrup med Elite Shipping I/S som befragtere. * 27. 19. Toyotaforhandlere kom til erfa-møde hos John Møller Jensen, her. Det er første gang mødet er afholdt i Ringkjøbing, og mødet begyndte med virksomhedsbesøg. Damerne blev i mødetiden sendt i byen for at se lidt af den gamle by. Ved aftenstid drog alle til havet, hvor man spiste middag. Ved mødet talte Jyske Banks cheføkonom, Anders Dam, om det indre marked. * Børnehaven Tusindfryd har den glimrende ide, at der hvert forår bliver indbudt forældre til at hjælpe med at pynte op f.eks. med maling og udbedre de småskader, der er kommet i vinterens løb. Ligeledes bliver der sået på den jord børnehaven råder over i Rindum. Aftenen slutter med bålfest og mad derude. Halvdelen af forældrene havde meldt sig til at være med. * Sejlende miljøteknikere overvåger konstant fjordens sundhedstilstand. Mindst en gang om måneden bliver der taget vandprøver i fjorden. * Den 1. april var det hjertedag og i forbindelse med indsamlingen var der udskrevet en klassekonkurrence. Klassen 6.A på Rindum Skole blev næstbedst i hele landet. De kunne til Hjerteforeningen sende 5786,00 kr. De var 22 elever, der brugte lørdagen til indsamling. Som præmie fik hver en T-shirt og til klassen 800,00 kr. til en klassetur. * 29. Sejlklubben konkurrencesejladser både lørdag og søndag afvikledes i det dejligste sejlervejr. Der var tilmeldt 22 både, og sejladserne var helt igennem vellykkede. * Ringkjøbing kommunale Musikskole havde stor succes med deres week-end arrangement. Lørdag eftermiddag underholdt de forskellige grupper i Cafe Victorias gård. En mængde tilhørere havde fundet vej til gården og glædede sig over de mange gruppers præstationer. *Ved Ringkjøbings strandrensning blev der fundet skeletter af 2 lig, som det senere blev konstateret stammede fra strandingen af Sct. George og Defence i 1811. De 2 skibe gik i en forfærdelig storm ned med 1600 mand, hvoraf flere blev begravet i klitterne. Hanne Petersen, der fandt det ene kranium fortæller, at det var en underlig oplevelse, da hun kun ventede at finde plastic og papir. 400 var mødt til strandrensningen. Som belønning får byen igen i år 3 blå flag. * Borgmester Hans M. Jensen har foreslået, at kommunen køber J.C. Christensens hus i Hee og sætter det i stand ved hjælp af et byfornyelsesprojekt. Han får stor opbakning til tanken. * 30. Danmarks eneste økologiske demonstrationslandbrug findes hos Lisbeth og Anders Just i Ørnhøj. Hver tirsdag er der åbent for alle interesserede. Familien Just frembringer økologiske mælkeprodukter og grønsager. Gården var sidste år besøgt af mere end 1000 mennesker. * Ved ridestævnet for handicappede på Vestjysk Ridecenter tog værten alle pokaler. Ved ponydistriktsstævnet i Brande blev ponyen Kasper tildelt titlen A-pony. Denne titel tildeles kun de bedste ponyer. * Formanden for Turistforeningen Hans-Jørgen Eriksen har trukket sig tilbage fra posten som formand, hvilket han har været i en årrække. Til ny formand valgtes Just F. Justsen. * Tutten Blåberg har overtaget DSB's Kiost i forpagtning. Hun har i 3 år haft sit arbejde i kiosken, så det var naturligt, at hun først blev spurgt nu da Henny Jørgensen ikke ønskede at fortsætte. Denne Kiosk bliver besøgt af utrolig mange mennesker. * 31.1 politigårdens kantine fejrede Ringkjøbing Politis Idrætsforening 40-års jubilæum. Det fejredes med kaffeborg og Gl. Dansk. Ringkjøbing foreningen har 50 aktive medlemmer. * På Meldskiftet 15 hos Pia Larsen og Erik Knudsen har de i deres have fået besøg af en papegøje, der ser ud til at befinde sig såre vel der, hvor den får forplejning med frø og vand. En eventuel ejer er efterlyst. * Formanden for Fjordvang Ungdomsskole fortæller om et godt år for skolen med fuldt hus, 101 elever. Der har været nogenlunde ligelig fordeling mellem piger og drenge. * Der var 75 rengøringsfolk til kursus om uddannelse på specialarbejderskolerne. Det lokale arrangement holdtes i SiD-Huset på Byskellet. * Lars Faurholdt har været i USA, hvor han har været i træning hos Kick-boxeren Terry Creamer. Efter træningen har han det sorte bælte i karate. Ved et stævne i St. Louis Open Karate Championschip i sværvægt for professionelle vandt han, og er nu vendt hjem med imponerende præmier fra turen.

Bryllup: 6. Inga Møller Hansen og Palle Holm, Ringkjøbing. * 20. Lene Fløe og Jan Henriksen, Rindum.

Fødselsdag: 2. Harry Sudergaard, Kærbyvej 4B, 60 år. * 5. Kirstine Jensen, Mågevej 4, 70 år. * 7. Esther Pedersen, Meldskiftet 1, 60 år. * 9. Overlærer Birgit Klange, V. Strandgade 33C, 60 år. * 14. Mary Mortensen, Mågevej 4, 70 år. * 21. Arne Christensen, Herningvej 19, 50 år. * 26 Niels Thomsen, Rødkælkevej 5, 50 år.

Døde: 8. Anders Frost Vedsted. * 13. Jensine Ermgaard Thuesen. * 17. Anna Maie Ene voldsen. * 21. Maren Kristine Andersen. * 27. Signe Skov Birk Jensen.

 

JUNI 1989

1. Der har været folkedanserstævne på Himmelbjerget. Her deltog et halvt hundrede dansere fra 20 foreninger og et hollandsk hold. 2 hold fra Ringkjøbingegenens Folkedansere deltog. * Cirkus Benneweis har optrådt her med en yderst spændende kinesisk trup, et trapeznummer med artisterne i elastikreb. * Tour de Pedal 89' er slut med 4405 deltagere fra Ringkjøbing, Grønbjerg og Tim. Der blev udtrukket gevinster og de 2 store - nye cykler - gik til Knud Erik Spåbæk, Færøgade 2, og Inge Marie Pedersen, Damtoften 26. * Kommuneplanforslaget blev i aftes fremlagt i byrådet vedtaget uden debat. Det bliver nu fremlagt for offentligheden i 16 uger. * 50 pensionister har haft en strålende tur til Sauerland og Berleburg, hvor man dog beklagede, at prinsesse Benedikte ikke var hjemme. Der var besøg i Kassel med Herkulesstatuen, tur med svævebane og til drypstenshulerne. Deltagerne var indkvarteret på et dejligt stort hotel, så alle var tilfredse og glade for turen. * 2. Byens forskønnelseskonkurrence i forbindelse med Ringkjøbing Amts Dagblad har været en stor succes. Der indkom 200 besvarelser, og de 4 første, der blev udtrukket var rigtige. * Torsdag åbner ingeniør Knud N. Olesen et nyt rådgivende ingeniørfirma. Ingeniørkontor Vest på Herningvej 23A. Han vil yde bistand indenfor maskin- og produktionsvirksomhed i Midt- og Vestjylland. * I morgen lørdag er der kirkekoncert kl. 16 af Klosterkirkens Kor fra Horsens. Det er vidtberejst og har givet koncert i Japan, Østrig, Vesttyskland, Holland m.fl. * Ringkjøbings første ungdomsboligkompleks er så nær færdigt, at man i går kunne fejre rejsegilde på sidste etape, der består af 16 nye ungdomsboliger i Rindum. * Revisionsfirmaet Danmark er ved årsskiftet sammenlagt med firmaet H.P. Dalgaard og E. Husted. Fredag eftermiddag var der mange gæster, der ville se »Danmarks« nye lokaler. De tre ledende medarbejdere er statsaut. revisor Peter Eeg Petersen, revisor E. Husted og revisor H.P. Dalgaard. * 6. Det sidste stykke strand af strandrensningen var ud for Vedersø. Det blev i går som ren strand afleveret af 70 borgere. Borgmester Hans M. Jensen modtog 3 blå flag. Disse er belønning for ren strand. »Den første af sommerens friluftskoncerter bliver i aften i Alkjær Lukke. Ringkjøbing-Gården og byens Big Band er faste indslag i koncerten. Det tredie indslag er for de unge med Just Panic * Lørdag fejrede Byens Forskønnelse 25-års jubilæum. Det skete ved en reception om formiddagen i Cafe Victoria. De 4 vindere af byturkonkurrencen blev Vilhelm Christensen, Edna Sørensen, Lillian Orloff Christensen og Gerda og Ingv. Pedersen. Dette ægtepar fik i 1988 bevaringsprisen. Der var mange gæster og bl. disse borgmesteren, der takkede formanden, amtsarkitekt Gregers Jæger, for den store indsats i 25 år. Samtidig overrakte han byens gave, en check, der som de andre gaver var særdeles kærkommen, da foreningen ikke har de store midler at arbejde med. Fra Miljø- bevaringsforeningen fra Vejle var Birgit Rasmussen (gift med professor Knud Rasmussen, søn af Louis Rasmussen) deltager i festen og overrakte ligeledes foreningen en check fra Vejle. I øvrigt var alle gaver pengegaver. * Sejlklubben og Roklubben havde havnefest. Den fik en flyvende start med 1500 deltagere i teltet hvor Bob Dylan satte stemningen i vejret, og Johnny Madsens band havde mange tilhørere til en rockkoncert. Arrangementerne i og omkring havnebassinet havde søndag samlet et par tusinde tilskuere. Alt i alt en strålende fest begunstiget af det dejligste vejr. * Gartnerparken havde mandag festdag, hvor der om eftermiddagen deltog ca. 100 beboere og indbudte gæster i afsløringen af en skulptur - Nykredits gave til boligområdet. Skulpturen er et fabeldyr fremstillet af kunstneren Niels Aage Schmidt. Nykredits direktør Niels Aage Brændgaard foretog afsløringen. * 7. Paven kom tirsdag til Danmark, hvilket er en begivenhed, der optager både den lutherske- og den katolske Kirke. Alle landets blade og TV, både I og II, havde store referater af hans færden både indendørs og ude i det fri. * Handelsskolen har af Undervisningsministeriet fået bevilling til en ekstra klasse. Skolen havde 174 rettidig tilmeldt til basisåret for handel og kontor. * En gruppe elever på KG har taget initiativ til et EF-valgmøde på skolen torsdag eftermiddag. Kristelig Folkepartis spidskandikat Jann Sjursen, vil orientere om EF og indlede en debat. * Tennisklubben sejrede i week-enden over Skive med 8-2 i serie 1. * Det nye atletikanlæg ved Kongevejens Stadion blev overrakt brugerne af formanden for kulturudvalget, Kirsten Schmidt. Hun var den første, der fik lov til at prøve længdespring og diskoskast. * Kommunalarbejderne blev i morges færdig med trafikreguleringen i bymidten. Brolægningen ved Torvet er i orden, og Algade er nu blevet en sivegade. * Kommunen indfører fra 1. juli nye lænoverenskomster for dagplejere, og de får fast arbejdstid. * Havekredsen havde onsdag havevandring bl.a. til Inge og Ryan Rohdes have. 35 deltagere var meget forbavsede over at finde så stor og smuk en have indenfor bygrænsen. Sekretær Aage Bennedsgaards have og Skovskolen på Rindum Kjærgaard var de næste mål. Der blev drukket kaffe og leder Ulrik Odgaard fortalte om skolen. * I aften er der på Hotel Ringkjøbing optagelse til Danmarks P3 med Jessen- Hof kvintet'en. Der er fri adgang. * Ringkjøbings Ropiger klarede sig flot, da de i aftes deltog i »aftenkapløb« i Lemvig. Det blev til førsteplads både i 2-årers og 4-årers inriggere. * 9. Varde Bank har ved en opkøbsaktion overtaget dominerende aktieposter i Ringkjøbing Bank og Landbobanken. Det er de københavnske brødre Arnth Jensens store poster Varde Bank har overtaget. * Fjorden har fået en nu turistattraktion. Fra Bork Havn, er der etableret bådtaxa, der vil sejle passagerer til den ønskede havn eller fjorden rundt med styrmand Karsten Holtze ved roret. Holtze har tidligere sejlet på langfart som styrmand og navigatør i 16 år, så han skulle være fuldbefaren til taxaen, der kan rumme 6 personer. * Den første student blev i går færdig på Handelsgymnasiet, og i de kommende dage bliver yderligere 55 færdige. Mette Christensen, Lem, der var første student, fik sammen med huen en buket blomster i blå og hvide farver overrakt af formanden for skolen, bogtrykker Svend Aage Jacobsen. * 10. Ringkjøbing håndværkere er startet på Ringkjøbing Banks store byggeprojekt til 14 mill kr. Hovedentreprenør er firmaet B. og V. Kristensen, og lokale firmaer er underentreprenører. * Kommunen har p.t. ingen erhvervschef og derfor vil underdirektør Jørgen Hansen, Nykredit, og kommunaldirektør Niels Højberg undersøge, hvorledes det fremtidige arbejde skal fungere i Erhvervenes Fællesråd. * Ringkjøbingegnens Hovedkreds har sommergymnastikopvisning i Alkjær Lukke om aftenen kl. 19. Der er 3 hold, der giver opvisning: Motionsmænd, motionsdamer og unge mænd. * Sankt Hans Aften kommer dronning Ingrid til Thorsminde for at afsløre Nordsø-Havfruen. * En rundspørge blandt ejendomshandlerne viser, at hussalget i Ringkjøbing er næsten som før. * Fælles aftentur for alle unge, ældre og familier d. 13. kl. 18.30 med afgang fra parkeringspladsen ved museet. Turen går til Sahl Kirke med det gyldne alter, Stubbegård sø og kaffe og afslutning på Kristelig dansk Føllesforbunds lejr i Stendis. Arrangører: Indre Mission, KFUM & KFUK. * Lydig of Scandinavia A/S udvider for millionbeløb, hvilket giver flere job. Lydig får mandag besøg af 50 spanioler, hvoraf de 40 hører til Spaniens bedste forhandlere. * 12. Der er trafikal forvirring efter ibrugtagning af sivegadeforsøget. * 30 unge fiskere tog lørdag morgen med Boblen på fisketur ved Hover å. Det bedste resultat blev en bækørred på 40 cm., og den heldige fik præmien, en walkman. * For et par uger siden vakte den jyske baderapport stor opstandelse i det vesttyske blad Quick. Der var en stor artikel om algerne ved vestkysten. Et hold journalister fra Quick blev omgående sendt herop for at få klaring på sagen. Efter en forklaring af stadsingeniør Erik Rasmussen og kommunaldirektør Niels Højberg kunne de beroliget vende hjem, da der ikke var fare for badevandet. * Ca. 50 overværede den indiske koncert i Rådhus-Hallen med den indiske sangerinde Mangala Tiwari. En dejlig koncert, men for få tilhørere. * Børnemarkedet med 54 boder og 80 handlende børn fyldte Torvet hele lørdag formiddag. Alt blev solgt lige fra cykler til klistermærker.« 13. Der er intet forslag om at nedlægge vestbanen, men der kan spares ved at nedlægge stationerne. Man skal så købe billetter i automater. * Kirkeligt Samfunds sommermøde blev holdt i Hee præstegårdshave, hvor man startede med at drikke kaffe ude i haven. Derefter trak man indenfor for at høre foredraget af sognepræst Mogens Rosenkilde, Holmsland, om hans rejse til Indien for at studere nyreligion. * 14. Trods høje temperaturer og stærkt sollys er der ikke tegn på algeplage i Vesterhavet og de vestjyske fjorde. * Hovedkredsens sommergymnastikopvisning var i år henlagt til Alkjær Lukke, og det var så tilfredsstillende både hvad gymnastik og tilskuere angik, at det formentlig vil gentage sig til næste år. * Junior Chamber holder tirsdag foredragsaften på Hotel Fjordgården, hvor Håndværksrådets direktør Laue Trabjerg Schmidt er taler. * Tre unge fra Up with People arbejder p.t. på Alderdomshjemmet sammen med beboerne på en collage inspireret af Ringkjøbings røde tage. Denne skal hænges op i spisestuen til glæde for beboerne. De unge er fra Canada, Sverige og Californien. * Ringkjøbing vægterne har været til stævne i Krakow. Undervejs på turen overnattede de i Helmstedt, hvor de optrådte om aftenen. * Hafhias kundecenter er sidst på foråret flyttet fra Nygade 31 til Torvegade 5 i Midtbanks tidligere ejendom. I den anledning holder Hafhia fredag uformel reception for at vise de nye lokaler frem. Samtidig ønsker Hafhia at markere den organisationsændring, der er foretaget. * Kommunens budget ser ud til, at der ikke kommer ubehagelige begivenheder forinden. Kommunens økonomi hænger atter sammen, siger kommunaldirektør Niels Højberg. * 15. Ringkjøbingegnens Hovedkreds under RAGU har uddannet en del foreningsvejledere, der skal hjælpe foreninger, der ikke selv kan klare problemer omkring struktur, økonomi m.m. Hovedkredsen har kontor i Ringkjøbing. * Musikskolens Big-Band giver koncert på Torvet lørdag middag. Koncerten er afslutningen på denne sæson. * Karateklubben får i næste uge besøg af verdensmesteren, japaneren Kancho Manura Miwa Sensie, der vil træne og instruere sin stilart på verdensplan. * Fru Karen Marie Fløe, købmandskonen på Kongshøjvej, fik en rigtig god idé. Hun lavede en udstilling med Arno mel. Det hele blev fotograferet og sendt til Havremøllerne, der havde udskrevet en konkurrence om Arno mel. Hun fik førstepræmie, der bestod af en rejse til USA. * 16. Ved EF-valget stemte 45,9% i Ringkjøbing kommune. * Socialdemokratiets kandidatliste til det kommende byrådsvalg rummer ingen overraskelser. Som forventet er Sven Beiter opstillet som spidskandidat. * Jan Rune fra Vaffelboden på Torvet overtager forretningen »Is på Solsiden«, Algade 1A. * Den store gasturbine til Vestkraft og Ringkjøbing Fjernvarmeværks nye kraftvarmeværk på Kongevejen kommer til byen. Fredag kommer den med en blokvognstransport ad landevejen fra Esbjerg. Foruden kolossen på 50 tons følger flere lastbiler med udstyr. * Autoforhandler Holger Bech-Hansen er tilbage i Danmarks Automobilforenings hovedbestyrelse. * 17. På Ringkjøbing Plejehjem pilles tagpladerne af terrassen. Der skal bygges en ny havestue. Arbejdet finansieres for en del af de midler plejehjemsvennerne har indsamlet bl.a. ved loppemarkeder. * Der holdes midsommerfest, hvor der serveres grillmad. For underholdningen står Knud Ottosen og Annegrethe Holst-Jørgensen. Børnene går i fakkeltog til bålet med vægter Mogens Grimstrup i spidsen. * Sejlklubben havde rekorddeltagelse i onsdagssejladsen, 29 både, det største antal i år. * 19. Til morgen kom de første studenter til syne både på Ringkjøbing Gymnasium og Det kristne Gymnasium. Det er begge steder den første students privilegium at hejse flaget. * Svømmeklubben får ny træner efter sommerferien. Den nuværende træner rejser til Australien og erstattes af Tina Holck Pedersen, som er danmarksmester og på det danske svømmelandshold. * Seks JM-medaljer, tre landevejssejre og mange personlige rekorder var RIF's atletikafdelings høst i den forløbne week-end. * Åbent-hus arrangementet ved RAH blev helt overvældende med ca. 500 gæster. * Turistinstitutionen Abelines Gård startede sæsonen ved at hejse et nyt Dannebrog skænket af Danmarks Samfundet. * 20. Nu bliver det også muligt at restaurere bevaringsværdige erhvervsejendomme. Dette skulle åbne spændende perspektiver for byen. * LO starter ungdoms jobpatrulje, hvilket ikke er til udelt fornøjelse for arbejdsgiverne, der ikke alle betaler de unge den løn, de rettelig skulle have. * 21. Den 29-årige lærer på Ringkjøbing Skole, Klaus Mejner, er valgt til ny formand for Socialdemokratiet i Ringkjøbing Amt. Han rykker samtidig automatisk ind i partiets hovedbestyrelse. Han afløser Jørgen Koefoed fra Skjern. * Jordbærsæsonen er inde, en uge før sidste år, så alle jordbæravlere har nu givet fri plukning på markerne. * Den 29-årige ringkjøbinggenser, der har fået liv i Tivoli-Teateret i Århus, går nu videre i underholdningsbranchen, idet han har lagt billet ind på morskabsteatret Lorry i København. Han har med sig vennen og kok Karsten Bonde fra No. * Den første DM afdeling for racerbåde i V15 klassen blev afviklet i Aalborg. Brian Kurt Hansen vandt afdelingen, mens Jens Olav Bertelsen blev nr. 3. * Ole Fyrsterling, stationsleder hos Falck har holdt 25-års jubilæum som medlem af arbejdslederne i Danmark. Det blev markeret ved en fest i afdelingen. Han fik overrakt AID's 25-års nål, som det synlige tegn på jubilæet. * 22. RIF sagde tak på bedste vis for nye banefaciliteter ved at sejre sikkert i kvindernes 1. division over Esbjerg AF og Randers Freja. * Ved dimitteringen af eleverne på Ringkjøbing Skole holdt skoleinspektør Beiter afskedstalen. Han fremdrog deri, hvor vigtigt det var, at skoleforløbet havde udviklet dem til selvstændige mennesker. * Det er nu afgjort, at den nye skoleinspektør på Rindum Skole bliver Ejnar Nielsen, Frøslev, Nykøbing Mors. * I eftermiddag modtager borgmesteren 160 unge sangglade fra »Up with People». De kommer fra 16 lande og skal optræde i Sommerland West på søndag. * 23. Lørdag middag spiller Big Band for første gang i denne sæson på Torvet. I anledning af koncerten er Vestergade spærret for trafik. * Børnehjemmet Schuberts Mindes Solskifte begynder på lørdag deres store tur til Færøerne og Island. Der er 8 børn og 7 voksne deltagere og de 40.000 kr turen koster, har de selv sparet sammen til gennem 1,5 år. * Da Sankt Hans Aften falder på en fredag, er der arrangeret rigtig mange bålfester på egnen. * Ved rektor Wiirtz dimitteringstale fremhævede han, at mennesket i centrum var det vigtigste i fremtidens samfund. * Rektor Mogens Kappelgaards tale fremhævede studentereksamen som det bedste redskab til at sortere og vurdere information. * 24. Nordsøværftet har købt aktiemajoriteten i Dannebrog Værft i Århus. De to værfter kommer til at køre som selvstændige enheder, der ikke kommer til at konkurrere med hinanden. * Fra 1986 til 1988 er spildevandsrensningen blevet væsentlig forbedret i Amtet. Det skyldes at kommunerne stort set har været forud for de krav, der stilles i Folketingets vandmiljøplan. * Forstander Leif Engelsbak holdt afgangstalen for de 56 studenter på Handelsskolen. Han sagde bl.a.: I bærer selv ansvaret for et forkert valg, så jeg håber, at I tør have holdninger, og at I fremtidig vil have mod til at forfægtige disse. * Landbobanken hentede torsdag eftermiddag et halv tons nye 50 ører og 10 kr. stykker i Nationalbankens afdeling i Århus. * 26. Jan Jet Jensen fra Ulfborg var urørlig i lørdags, da han vandt både single og double i Club David Kroket Ringkjøbings klubmesterskab. * I dag er det slut med skolen og ferien begynder, så alle kan med god samvittighed drage til Vesterhavet, hvor man i det pragtfulde sommervejr kunne begynde at bade. * Medarbejderne på Nykredit fik fredag morgen et chok, da de med posten modtog deres opsigelse og samtidig et tilbud om genansættelse, men med andre løn- og ansættelsesforhold. * Den nye forening »Aldershviles Venner«fik en overvældende start i lørdags. Mere end 300 var mødt op for at handle på loppemarkedet, spille banko og hygge sig med hinanden. Det var det første arrangement i foreningen, og det var der stor tilfredshed med. Det blev anslået, at der var et overskud på ca. 5000 kr., som skal bruges til møbler til den nye havestue, der lige er skænket hjemmet af Jenny Lauridsen. * 27. Kommunens legeplads ved Toften bliver i denne tid frisket op med nye legeting bl.a. en stor sandkasse og bænke, så pårørende kan sidde og holde øje med poderne. * 28. Amtsrådet har frigivet 3 mill kr. til renovering af administrationsbygninger. Blandt andet skal amtsrådhuset på Torvet pudses op. * Der er mange ansøgere til skolefritidsordningerne ved Alkjær Skole og Rindum Skole, så inden industriferien går dette i orden. * Apoteket melder om overvældende travlhed, da folk hamstrer medicin i store mængder. * I nat blev Ringkjøbing-Garden sendt på sommertur til Vesttyskland og Frankrig, hvilket gav en urolig nat på Alkjærskolens parkeringsplads. * 43 medlemmer af Jehovas Vidner deltager i et stævne i Århus fra 10.-16. juli. * 29. Tømmerhandler Kjeldsen har købt Tikjøbs Tømmerhandel og formentlig lukker Kjeldsen den opkøbte konkurrent. * De fyrede på Nykredit arbejder på at få en ny forhandling om ansættelsesforholdene. * Ved generalforsamlingen i Ringkjøbing Håndværker- og Industriforening trak formanden bogtrykker Svend Aage Jacobsen sig tilbage efter 15 år i bestyrelsen. Han ledede generalforsamlingen og fastslog i sin beretning, at Ringkjøbingegnen stærkt har brug for mere let industri. * 30. Fire lærere fra Ringkjøbing Gymnasium bruger deres ferie til at deltage i et kursus om fremtidige produkter og markeder for dansk landbrugseksport. * Jorden i Rindum må være ekstra god. Der er hos Birthe Holmgaard avlet et blomkål på 2,7 kg.

Bryllup: 3. Hanne Thordal-Christensen og Peter Bram, Ringkjøbing. * 10. Lene Jegstrup og Hans Ole Hansen, Ringkjøbing. * Inger Marie Mikkelsen og Mogens Mastrup, Ringkjøbing. * 17 Jette Boye og Søren Brodersen, Ringkjøbing. * 24. Dorthe Kirk Jansen og Poul Iversen, Ringkjøbing. * Annette Simonsen, Brabrand og Kurt Hansen, Ringkjøbing. * 30. Gunhild Oehlenschlæger og Arne Stræde, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 14. Henning Højmose og hustru Emma, Smedegade 26. Guldbryllup: 5. Verner Sørensen og hustru Dagny Markledet 53.

Fødselsdag: 1. Meta Larsen, Alkjærparken 99, 75 år. * 16. Viggo Andersen, Vellingvej 13, 60 år. * 20. Murer Carl Madsen, Birkevej 4, 60 år. * 23. Meta Olesen, Drosselvej 8, 60 år. * 26. Dagny Jensen, V. Strandsbjerg 9, 80 år.

Jubilæum: 1. Evald Lundsgaard, Bogfinkevej 5, værkfører i 25 år hos Bohnstedt-Pedersen. * 10. Landpostbud Niels Erik Kristensen, 40 år ved Post- og Telegrafvæsenet.

Døde: 4. Else Thun. * 6. Annine Krag. * 9. Hans Vad. * 10. Eilif Albæk Pedersen. * 15. Niels Pedersen. * 19. Edel Jensen. * 21. Otto Petersen. * 30. Svend Erik Sørensen.

 

JULI

1. Byen Groningen i Holland fejrede universitetets 325 års fødselsdag med at tildele otte lande hver et gadenavn. Gaderne blev pyntet i landenes nationalfarver og da svanen er den danske nationalfugl blev der i Svanegade gjort fremstød for dansk turisme. Der blev solgt dansk øl, danske hotdogs m.m. Midt i gaden fandt man turistchef Guri Koefoed, der orienterede hollænderne om alt, hvad der var at se og købe i Danmark. Hun fremhævede den ny flyrute, som Midtfly har etableret fra Stauning til Groningen. * Arkitekt Hans Råbjerg, der i mange år har arbejdet hos arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, besluttede for 3 år siden, at han ville være selvstændig. Nu har han tegnestue i Østergade og har 2 ansatte. Han mener, at arkitektfagets »håndværkere« har mere end nok at bestille. * Udstillingen Unit-Indian i Cafe Victorias lokaler åbnede med reception. De mange indbudte gæster var imponeret over den store udstilling. * Lukningen af Vestergade om lørdagen, mens der er koncert, har vist sig at være en succes. Navnlig Hotel Ringkjøbing nyder godt af det. Møller har stillet borde og stole på gaden, og mange folk, og i særdeleshed turister, har slået sig ned og nyder en stille fadøl. * 134 optimistjoller deltog i sejladsen første dag, da der blev sejlet om Danmarksmesterskabet for optimistjoller JDM-0 1989. Stævnet blev åbnet af borgmester Hans M. Jensen. * I Ølstrup er en langdysse blevet opdaget efter 50 år. Arne Skovbjerg Thomsen ejer ejendommen, hvor langdyssen er blevet fundet. * Atletikpigen Lone Nielsen sikrede sig i week-enden endnu en fornem medalje. Ved de nordiske mesterskaber i 7 kamp på Tårnby Stadion for 17-18 årige blev det til en sølvmedalje. * Mange gæstede Mazda i lørdags, da der var åbent hus med flere aktiviteter. * Gitte Kjær har åbnet ny frisørforretning på Herninvej 34. Kjærs Hårteknik bliver både for damer og herrer. Hun holdt reception på åbningsdagen. * Ringkjøbing Amtskommune modtog lige op til ferien et utal af protester mod nye vindmølleparker ved Ringkjøbing. * 4. Fire lokale golfpiger er kommet til tops i en stor tjekkisk turnering, som de helt dominerede. De fire er Ulla Klokker, Rita Telling, Inger Byskov og Grethe Stjernholm. * 5. Højskolelærer Signe Jepsen, tidligere ulandsfrivillig i Botswana, har sammen med en anden ulandsfrivillig Benny D. Laursen, Hjørring i Rådhushallen arrangeret en billedtæppeudstilling, der fortæller om livet i landsbyen Oodi, hvor de begge har virket. * Der bliver klaget over badningforbudtskilte ved fjorden, hvor vandet absolut er fint til badning. * En stor gruppe handlende forlanger trafikdæmpningen i Algade ophævet, da den ikke virker efter hensigten. Det går også ud over trafiksikkerheden. Formanden for »sivegade udvalget« Knud Hammer Sørensen mener ikke Algade kan ændres, da det jo kun er et forsøg. * Jens Chr. Stampes søn Carsten er fra 1. juli optaget som medejer i VVS-firmaet, som faderen har ejet i mere end 25 år. Udadtil vil der ikke blive nogen forandring. * 6. Fredag aften efter lukketid i forretningerne er Ragna Tang for første gang i denne sæson med sine folkedansere på estraden på Torvet. * En nyhed indenfor turismen er Nordsø-Passet. Det koster 25 kr. og er trykt i 6000 eks. Foruden generelle informationer giver det rabat til udvalgte forlystelsessteder, seværdigheder og forskellige detailforretninger. * I henhold til den protest der er fremkommet over trafikken i den indre by, vil der nu blive sat flere skilte op, hvor det er mest nødvendigt, så trafikken skulle glide lettere. * Kirsten Grove og guitaristen Morten Skott giver fredag koncert med danske sange og guitarværker i Rådhushallen. Vestjyllands Højskole er arrangør. * 7. Den første vestjyske vinterbyg er nu høstet og godt i hus hos Boe Hammelsvang, Ølstrup. * Ved en fejltagelse var der på Torvet fjernet en pullert foran amtsrådhuset, og i løbet af et øjeblik var Torvet forvandlet til den herligste parkeringsplads. Efterhånden blev det dog opklaret, at det var en misforståelse. * 8. Arnes Blomster har som noget nyt to af sine medarbejdere udenfor forretningen, hvor de binder kranse aftørrede blomster. * Bollerups Boghandel udsender torsdag andet og sidste bind om Vestjyske Kirker skrevet af John Høgh, Tim. Han er formand for meninghedsrådet i Tim. * 10. Englandsfarernes bogmarked i Gågaden, der varede 3 dage, var meget tilfredsstillende med stor tilstrømning og et salg på 24.000 kr. * Nordsøværftets nybygning nr. 202 redningsbåden »Martha Lerche« vil blive stationeret i Hirtshals. * 11. Den 8. september har Ringkjøbingegnens Folkedansere 25-års jubilæum. De har i rigt mål gjort deres til, at Ringkjøbing blev kendt både her i landet og i udlandet. Ved Fjordfesten har de hvert år været med i vognoptoget og også der vundet præmier. * Træerne, der blev plantet på vestsiden af Torvet, er ved at tage magten fra det smukke udsyn til Hotel Ringkjøbings bygning. Denne bygning er i arkitektur Ringkjøbings perle. Hotellet har foran bygningen smukke træer, så måske skulle et par af de andre fjernes. * 12. Turistchef Guri Koefoed har meget travlt i disse dage. Der er mange turister og flere kommer der, når tyskerne får ferie. Kirkerne på egnen er en stor attraktion med mange seværdigheder. F.eks. er der i Rindum Kirke et timeglas, så man kan holde øje med, hvor længe præsten prædiker. Turistchefen ønsker en lille brochure om kirkerne. * 13.1 dag klokken 9 startede sommerudsalget.* Rigtig mange mennesker havde bestemt sig til at se, om der var en god handel at gøre. * San Marco er navnet på byens nye pizzeria og ristorante i V. Strandgade 8, hvor der senest har været smørrebrødsforretning. De 2 italienske indehavere Adriano og Franco har selv været med til indretningen af lokalerne. * 14. En ny undersøgelse viser, at Ringkjøbing kommune er billigere i drift end landsgennemsnittet. * Den 1. august er den 20-årige Else Marie Nielsen fra Kvong ved Varde ansat til at bestyre Rindum Sognegård. * En jordfejl tog i morges strømmen til 1/3 af byen. Det varede ca. 20 min. * Spejderne på Færøerne skriver begejstrede breve hjem om naturen der, og hvad de oplever. * Ringkjøbing Banks halvårsregnskab meddeler, at sparedyd igen er i højsædet. Indlån gik 21% frem. * 15. Røde Kors betalte sidste år 31.766,00 kr til redningsposter i Ringkjøbing Amt. Det dyreste er nok den flere km lange strand, men redningsposterne giver tryghed. * Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen er med sit sidst afleverede bygningsværk kommet ind på verdensmarkedet. Byggeriet, der er en triumf for dansk arkitektur og bygningshåndværk, er et klubhus til 100 mill kr. for Sun Field Golf Club og beliggende på en bjergskråning nordvest for Tokio i Tagasaki. * 17. Amtskommunen må årlig betale 8 mio. kr. til vor grådige nabo, Vesterhavet. De medgår til sikring af kysten. * Soloviolinisten og koncertmester Kim Sjøgren og organisten Inge Beck giver tirsdag aften koncert i kirken. Trods koncerter også i udlandet spiller de igen i år i kirken. Begge har fra barn tilknytning til byen og omegnen. Sjøgren optræder om eftermiddagen i Victorias gård som gårdmusikant, en rolle fra strøget i København. * To vestjyske familier skal i venskabsbyen Kemi sammen med Kemis norske og svenske venskabsbyer, Tromsø og Luleå, bygge en legeplads lige syd for polarcirklen. * 18. Kropsbyggere og ganske almindelige motionister har fået en ny forening. Body-Work, Buen 12, er omdannet til Ringkjøbings Motionscenter. Medlemstallet er 130. * Landmænd, der var på markvandring hos Niels Bjerg i Gammelsogn, studerede med iver en ny græssort, Galega. Denne skulle kunne blive et godt aktiv til græspilleindustrien. * Mandag var der koncert på Torvet af ca. 100 FDF/FPF fra musiklandsstævnet i Holstebro. En gruppe spiller cabaret og musicals, en anden godspell musik. * 19. Det store idræts projekt i millionklassen bliver nu realiseret. Det er udbygningen af ROFI-Hallen. * Hamstringsbølgen af medicin, der er gået over landet siden den nye betalingsordning, er ikke så slem her i Vestjylland som i det øvrige land. Måske er vestjyderne mere sejge end de øvrige landsmænd. * Spejderne på Færøerne plantede 72 træer, så det skal efterhånden blive til en lille skov, der skal hedde Ringkjøbingskoven. * 20. Bit Kjeldsen har i sin klinik udstilling i juli og august af ringkjøbingkunstneren Helene Schouby. Hun arbejder i pastel, akvarel, tegning og papirklip. * Kontorchef Jens Chr. Bruun ser med sindsro besøget af registertilsynet i møde. Vi har ikke noget at skjule. * 21. Antikmessen er stadig aktuel. På den 11. messe kom der første dag 1300-1400 besøgende. * Ringkjøbing Gymnasium og Ringkjøbing-/Ulfborgegnens Landboforening har fra Undervisningsministeriet sikret sig et tilskud på 30.000 kr. til kursussamarbejde for landmænd. * Ringkjøbing-Garden kommer på søndag i Herning til at åbne »World Masters Games». De skal deltage i modtagelsen af kronprins Frederik på Rådhuset. * 22. Den 26-årige ringkjøbingenser Thomas Sørensen er på Århus musikkonservatorium uddannet som pianist af solistklassen. Derefter er han taget til Rusland for at videreføre sin uddannelse med komponisten Antonio Villacis fra Ecuador. Han har været i Rusland et år og har haft store både musikalske og menneskelige oplevelser. Med i bagagen bragte han at kunne 400 russiske ord, hvilket jo var en begyndende fordel. * Jensen/Hof Kvintet kan høres i Radioens program 3 på søndag. * 65 lokale fodboldspillere fra RIF skal deltage i landets største fodboldturnering Dana Cup i Hjørring i næste uge. Der kommer hold fra Chile, Venezuela, Brasilien og USA. De 65 er delt i 3 klasser: ynglinge, juniorer og drenge. Lem sender et hold juniorer. * Mange af børneinstitutionerne holder lukket i sommerferien. Den nye institution Trinbrættet er den eneste, der er åbent og tager mod børn fra hjem, hvor forældrene begge er på arbejde. * Samarbejdet mellem læger og apotekere her i byen og egnen bevirker, at der er rimelige priser på medicin. * 24. Antikmessen havde ca. 1400 mindre besøgende end sidste år. Man savner tyskerne med den solide tegnebog. Det gode vejr havde sikkert noget af skylden, ligeledes udskiftning af ferieperioden i Berlin, Bremen og Niedersachsen. * Spejderlejren »Blå Sommer« havde søndag 40.000 gæster. Hvordan 60.000 mennesker fik plads er et stort spørgsmål. * 25. Sangsolisten Kirsten Grove giver koncert i kirken sammen med organisten Ingegerd Bogh. Kirsten Groves specialitet er at synge til kirkekoncert. * Strandfodringen ved Husby Klit er nu i fuld gang. Der skal pumpes 70.000 kubikmeter sand op der på stedet. Det skulle hjælpe på kystsikringen. * 26. Byggeaktiviteten er lav her i byen. Det sidste erhvervsbyggeri er øldepotet. * 19 engelske pigespejdere fortsætter »Blå Sommer« med et ophold her i byen med venner, de fandt på lejren. * 27. I dag torsdag begynder Fjordfesten med banko i Vesterhavshallen og motorløb på festpladsen. * Turistforeningens nye formand, Just Justesen, glæder sig over større politisk bevågenhed. Han er godt tilfreds med, at kommunen nu vil dække de faste udgifter, så vi nu kan koncentrere de penge, der bliver tjent på forskellig måde på det egentlige turistarbejde. * Ca. 60 overværede kirkekoncerten med Kirsten Grove og Ingegerd Bogh. * Der er konstateret kraftigt iltsvind i den sydlige del af fjorden, dog ikke så stærkt, at der er grund til alarm. * Vægterne Hans Post og Mogens Grimstrup er nu begyndt deres aftentur rundt i gaderne. * Stig Kjeldsen underviser i windsurfing. I det gode stille sommervejr er der mange, der prøver kunsten for første gang. * 28. På Fjordfestens 2. dag havde ROMK og RIF rallysprint med Ove Pedersen som førstemand. Om aftenen var der stort bal med Kim Larsen og Belami. * 29. Kyllingeproduktionen har i landbruget gennemgået en industrialiseringsproces, så det er forholdsvis få, der klarer forsyningen til hele Danmark. Een af de få er Jørgen Holm Thomsen i No, der opdrætter 36.000 kyllinger pr. hold. Når disse er leveret skal der gøres grundigt rent, før et nyt hold kan installeres. Et hold kan leveres hver anden måned. Computerstyring gør, at arbejdet bliver mindre. * Fjordfestens 3. dag. Borgmesteren kører om formiddagen veteranbilløb med en Rolls Royce Silver Cloud II fra 1962. Om formiddagen gøres der også klar til 14. fjordfestmarch. Ligeledes var der om formiddagen på Torvet festspisning af den 200 meter lange ølpølse, hvortil man kunne købe et glas skummende fadøl. Kl. 13 er der så den traditionsrige frokost, hvortil der er underholdning af lokal revy. Alle pladser var som vanligt besat. * Om aftenen bal ved Johnny Reimar med The Clifters. * 31. I går søndag var vognoptoget nok højdepunktet på Fjordfesten. Da var alle mand på benene for at se og også for at stemme om den smukkeste og mest fantasifulde vogn. Hele eftermiddagen var der underholdning på festpladsen. Om aftenen gentoges revyen med slagnummeret, »Sejle op af sidegaden«. Bal i det store telt og afslutning kl. 24 med flot fyrværkeri.

Bryllup: 1. Dorthe Bøndergaard Jensen og Michael Petersen, St. Heddinge. * Anita Holm Frandsen og Henrik Kjær, Ringkjøbing. * 29. Lene Klokker og Erling Barbesgaard, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 11. Herluf Simonsen og hustru Inge, Alkjærhøj 22. * 14. Harry Pedersen og hustru Else, Holmene 12. * 25. Hans Valdbjørn Christensen og hustru Birgitte, Vellingvej 27. * 30. Anker Nebel og hustru Aase, Kløvervænget 7, Rindum.

Fødselsdag: 3. Skotøjshandler Søren J. H. Sørensen, Heboltoft 72, 50 år. * 6. Hans Bjerregaard, Alkjærhøj 21,75 år. * 18. Sigrid Mortensen, Vestergade 17,80 år. * 20. Karen Hammelsvang, Damtoften 6,90 år. * 21. Poul Nielsen, Herningvej 41, 85 år. * 24. Johanne Nielsen, Alkjærparken 37, 80 år.

Jubilæum: 3. Søren Agerholm, Bellisvej 4, 25 år hos Møllers Busser, Ringkjøbing.

Døde: 9. Vilhelm Fr. Dinhof Poulsen. * 25. Ejnar Dyekjær-Christensen. * 30. Axel Jensen. * 31. Ulla Andersen.

 

AUGUST

1. Medborgerhuset får i dag sin første leder. Det er tidligere lærer på Fjordvang Ungdomsskole, Anne Marie Stærkjær. Det er konstateret, at drikkevandet i byen er blevet hårdere. Det skyldes en ny boring, der er mere saltholdig en de andre. * Amtsrådet har bevilget 400.00 kr. til et nyt tegltag på Amtsrådhuset på Torvet. * 2. Borgmester Hans M. Jensen, Kirsten Schmidt og formanden for ROFI, Tage Carlsen, satte i formiddags spaden i jorden til ROFI's Idrætscenter. I sandhed en festdag for firmaidrætten. * Nykredits ledelse og personale blev tirsdag enige om en ny overenskomst med den ugentlige arbejdstid sat op med fire-en-halv time. * Faktor Jørgen Jensen, Parkvej 4, der i 26 år har været teknisk leder på Ringkjøbing Amts Dagblad, fratræder 1. september sin stilling og går på efterløn. * Han lever af at sælge dronninger. En besynderlig overskrift i avisen. Det viser sig dog at det er bidronninger, der udklækkes hos erhvervsbiavler Hans Røy. * 3. De grådige vildgæs har fået privat spisekammer i Stauning. Landbrugsministeriets Vildtforvaltning vil på et 50 ha. stort areal, Fuglsand i Stauning udlægge foder til gæssene. På deres sidste rejse åd de 35 tønder korn, Gæssene må ikke skydes, aå landmændene håber, at ordningen bliver permanent. * Trods sparetider i kriminalforsorgen er der ingen planer om at nedlægge Ringkjøbing Arrest. * Maleren Knud Erik Færgemann udstiller til 1. september hos Kunstforeningen Kronhjorten i amtsforvaltningens gange og kantine. * 4. Baneoverskæringen ved Herningvej skal total ombygges og sporstykket, der ligger i selve overskæringen, skal udskiftes. Da det bliver en større historie er baneoverkørslen spærret for biler. * I dag og i morgen lørdag fejrer Gågaden fødselsdag. Det bygynder fredag kl. 10 med kaffebord med kanelkage og sodavand. Om eftermiddagen er der gratis forestilling i Bio for børn. Der er musik i gaden af »Vestenvindene I år er der til en forandring servering ved små borde ud for forretningerne, så der er bedre plads til aktiviteterne i selve gaden. Lørdag starter kl. 10 med kaffe og kanelkage og dagen igennem er der underholdning. De handlende håber selvfølgelig på, at menneskemyldret også ser og køber varerne indendørs. * Tre Ringkjøbingryttere stod øverst på sejrsskamlen da førstedagen af dressurkonkurrencen ved »World Masters Games«blev afviklet i Herning i går. * 5. Medborgerhus-foreningen har nu fået lov til at bruge resten af stuehuset på Holmegaard. Huset skal sættes i stand, og alle er velkommen til at give en hånd med. Huset er åbent om dagen, og hver onsdag er der åbent-hus aften. * Flere mindre grunde ved Langelandsgade er udbudt til salg til en pris af 153 kr. pr. kvm. * 7. Handelsskolen har modtaget det hidtil største antal efg-elever. 168 elever fordelt på seks hold med 26-30 på hvert. Forstander Engelsbak gav orientering over morgenkaffe med rundstykker. * Roklubbens old boys langdistancekaproere erobrede i week-enden Øresunds Blå Bånd hjem til klubben. Det Blå Bånd er en langdistancekaproning over 15 km. * 8. Den 92-årige Jenny Lauridsen, beboer på Aldershvile, har skænket hjemmet en gave på 140.000 kr. Pengene vil blive benyttet til en længe ønsket udestue. * Ringkjøbing brevduerne er nu mod slutningen af sæsonen i topform. Den længste flyvning fra Basel, 950 km blev vundet af Marius Terp, der besatte både 1. og 2. pladsen. * Hovedgevinsten i fjordhæftet, et TV-apparat, blev vundet af Grethe Refstrup, Lybækvej 20, No. * Den 87-årige kunstmaler Carlo Rosberg udstiller sine malerier i Rådhushallen. Hans malerier drejer sig alle om vandet og livet ved vandet. * 9. Nordsøværftets samarbejde med Elite Holding rederiet i Hellerup er resulteret i en ordre på 4 store skibe. Det er en millionordre, så beskæftigelsen på værftet skulle være sikret til 1992. * Algade som sivegade kan man åbenbart ikke blive enige om. Nu skal »Tømmerflåderne«tages bort og erstattes med »bump». * I bestyrelsesvedtægten for Ringkjøbing kommunale skolevæsen bestemmes det, at elevernes forældre får større indflydelse. * Ringkjøbingegnens Andels Grovvareforening - RAG - udbetaler i år 2,5 millioner til medlemmerne. * Ringkjøbing Amtsgymnasium fejrer 10-års jubilæum i november. De nye elever skal være med til at sætte præg på dette, men allerede i den første tid skal de komme med ideer til festen. * 11. Laserjollerne starter i dag danmarksmesterskab på fjorden. Ringkjøbing Sejlklub stiller op med to sejlere, Benny Andersen og Stig Bækdal, der hører til eliten. * RIF sender fem deltagere af sted til atleternes seniordanmarksmesterskab, der afvikles på Østerbro Stadion i København. De fire deltager kun i een disciplin, mens Lone Nielsen deltager i tre. * Trompetisterne Knud og Gorm Hovaldt havde med ca. 400 tilhørere fyldt kirken til sidste plads. * 12. Både skolepsykologen og skoledirektøren giver gode råd til forældre med børn, der første gang skal i skole. Forældrene må vedkende sig ansvaret for børnene, siger skoledirektøren. * Hanne Bojen og hendes mand har overtaget bygningen, hvor Bixen har til huse. Denne er blevet moderniseret. * Vægterne Hans »Post«Jensen og Mogens Grimstrup er i år blevet forsynet med brystplader, lavet af C.J. Feddersen og nye stjerner lavet af vægterne i forening. * 14. Allan Jørgensen, der sejler optimistjolle, er kåret som nordisk holdmester. Ved Limfjordsmesterskaberne i Skive i week-enden blev han nr. 2. * 72 boder fyldte Torvet lørdag formiddag til børnemarked, og der var masser af mennesker, der glædede børnene med at handle. En lille spillemand med harmonika livede også svært op. * Slagtermester Per Kjærgaards gyldne tyrehoved ud for forretningen er igen stjålet af usædvanlig frække tyveknægte. * Selv om Roklubbens kaniner til slut i dåben blev smidt i Vonåens kolde vand, syntes de dog, at det var en stor oplevelse. * Sejlklubbens stævne på fjorden for laserjoller blev en stor triumf for klubben. Benny Andersen blev igen dansk mester, det var dermed det tredie mesterskab. * 15. Fhv. statsminister Poul Hartling blev 75 år og modtog blandt mange gaver også en hilsen fra Vestjylland. Hvad kunne det være andet end røget helt, som blev overrakt af tidligere chefredaktør Hans Ingemann, Ringkjøbing Amts Dagblad. * Nykredits medarbejdere sagde klart ja til igen at blive ansat med fire-en-halv times længere arbejdstid pr. uge. * Landbobanken har offentliggjort sit halvårsregnskab. Direktør Bent Naur er yderst tilfreds med indtjening på 7,2 millioner. * Kjeld Meinert, der i seks år har haft danseskole i Rindum sognegård, starter nu med indskrivning til den nye sæson. * 16. Nu er sæsonen inde, hvor klubberne for de ældre åbner. Der er et righoldigt program for Dagcentret i Grønnegade, der stadig ledes af Martine Dejgaard. Hun overkommer alt omsorgsarbejdet. * Tre racerbådskørere fra Sejlklubben vandt i week-enden 3 DM-medaljer. Brian Hansen vandt guld og der var bronze til Jens O. Bertelsen og Anders Graversgaard. * Cirkus Dannebrog opstiller sit telt ved Fasers Led og giver forestilling onsdag og torsdag. * 17. Byrådet har i jubilæumsstøtte givet Ringkjøbing-Garden 25.000 kr. til nye støvler. * Til Nordisk Kulturuge har kommunen ekstra bevilget 20.000 kr. i anledning af, at venskabsbyerne har større antal deltagere med end opgivet. Der er stort program for ugen: Familieaften i Lem, Tromsøkoret underholder. Koncert i Vesterhavshallen Tromsø, Kemi og Ringkjøbing spiller. Folkedans ved Ragnas dansere. Kunstudstilling i Rådhushallen, klaverkoncert i Rådhushallen med Per Fomsgaard. Kirkekoncert, Tromsø og Ringkjøbing Kammerkor. * Ringkjøbing opsiger sit samarbejde med affaldsforeningen I/S Østdeponi. * 18. Børnekoret fra Tromsø åbnede faktisk den nordiske kulturuge, idet de marcherede ind i Rådhushallen, tog opstilling og begyndte at synge, før borgmesteren kunne komme med sin velkomsttale. I Alkjær Lukke satte finnerne kolorit på koncerten. * Ringkjøbing Big Band har efter sommerferien igen optaget koncerten på Torvet lørdag middag. Lige efter koncertens slutning har Hotel Ringkjøbing frokostkoncert på fortovsrestauranten med Jessen/Hof Kvintet. * Rock Cafeen har fredag og lørdag koncert med det lokale rockband Just Panic. * Søndagsskolen starter igen på Borgen. Det er således tilrettelagt, at forældre kan hente deres børn efter kirketid. * 19. Med nordmændenes besøg var der en 62-årig træskærer fra Straums-bukta ved Tromsø. Han er en levende repræsentant for norsknordisk folkekunst. Han har i disse dage taget plads i Rådhushallen, hvor mange flokkes om ham, for at se hans færdigheder. * Fredag eftermiddag efter fyraften, gik politiet i arbejde, for at konstatere om det var rigtigt med en eller flere fyraftensbajere. Det var dog ikke så galt, som man måske kunne formode. 470 biler blev stoppet, men kun 28 blev noteret. * 21. RIF's atletikafdeling havde en storslået week-end med medaljer. Lone Nielsen sikrede sig DM-sølv i mangekamp hos seniorerne med ny dansk rekord for 18-årige. Der var desuden 10 medaljer ved de jysk/fynske ungdomsmesterstaber i Ålborg. * Omtrent 50 skytter mødte op til fugleskydning. Det blev dog en langstrakt historie, sa fuglekongen først blev fundet ved skud nr. 463, det blev Peer Biilow. * 22. En stor del af høsten blev i week-enden ved en kraftanstrengelse bragt i hus i det flotte vejr. * Lisbeth Nielsen fra Rideklubben er på hesten »Silver«blevet distriktsmester i dressur. * Der var stor opbakning til afslutning på den nordiske kulturuge. Der var kirkekoncert med Samklang fra Tromsø, Borgtun skolekor, Ringkøbing Kammerkor og Ernst Christensen og Flemming Nordenhof på orgel og trompet. Kirken var fyldt til sidste plads. * 23. I Landbrugslotteriets 5. trækning er der faldet en gevinst på 55.000 kr. og en på 50.000 kr. hos vin- og tobakshandler Baymler i Algade. * 24. Naturvejlederne vil søndag tage interesserede med på tur for at se og studere vindmøller. Turen begynder ved Energi- og Miljøkontoret i Schuberts Plantage, derfra til vindmølleparken i Tændpibe. Her vil Per Mikkelsen fortælle om mølleparkens historie og betydning for elproduktionen. Turen slutter på Bundsbæk Mølle. * Voksenundervisningen begynder i næste uge med 45 hold. * Af 20 både til onsdagssejladsen måtte 2 udgå med revner i storsejlet. * 25. Velling Plejehjem, der skulle have været lukket 1. oktober, vil nu fortsætte, da der ikke har kunnet findes pladser på andre plejehjem til beboerne. * 26. Grete Lybæk og Ingrid Thue Nielsen underviser i Mensendieck. Det er et gymnastiksystem, der i begyndelsen af århundret blev udviklet i Holland. Det har den fordel, at det på en blidere måde end ved almindelig gymnastik får gennemarbejdet alle muskler. * Projektet Holmegård ønsker man først skal være et tilbud til unge arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere. Et fremtidsværksted indgår også i tilbuddene til de unge. * Høj skole dagene på Vestjyllands Højskole er særdeles godt besøgt. Sidste gang var der 150 deltagere. * Ungdomsskolens tandem har i sommerferien været udlånt til to unge mænd, der har kørt 800 km for at komme rundt til de steder, hvor lystfiskeri, der er deres fælles interesse, med godt resultat kan drives. * Seniordans i ÆldreSagen er blevet sådan en succes, at den må flytte fra Dagcentret i Grønnegade til Ringkjøbing Skoles aula. * 28. Udstillingen af det byfornyede hus, Vestergade 1, har haft en overvældende interesse. Lørdag og søndag var der rigtig mange for at se det. * Byen får en ny begravelsesforretning. Det er Elsebeth Jæger der vil skifte sin sygeplejegerning ud med at blive selvstændig forretningsdrivende. Forretningen får lokaler på LP. Nielsensvej 17, hvor der før har været bilhandel. * 29. Bent Nielsen, Lem, der er uddannet befalingsmand og redningsinstruktør ved Civilforsvaret giver en klar besked om CF's deltagelse i fjordberedskabet. Der skulle uddannes et redningsbådsmandskab af frivillige. 20 meldte sig og fik gennem instruktion i 1987 og 1988 den fornødne kendskab til sejlads på fjorden. Båden var imidlertid lånt, og man syntes ikke, man kunne være bekendt vedblivende at beholde den. Der blev derfor søgt 35.000 til kød af en båd, men der var afslag med begrundelsen, at beredskabet var godt nok. Det kan vel betvivles, da Sejlklubben ikke kan deltage i vinterhalvåret og Falcks redningsbåd kan være optaget af andre opgaver, når der bliver slået alarm. * Røde Kors ugen markeres fredag eftermiddag med at sende 250 balloner til vejrs. Med hver ballon er en lodseddel, der d. 12. september kan deltage i Røde Kors konkurrence ved indsendelse til hovedkontoret. * 30. Statiol Servicecenter på Søndervigvej skifter l.sept. forpagter. Lis Hansen afløses af Else Nielsen, Rindum. De tre medhjælpere fortsætter som tidligere. * I Lions Club afløser Karl Høgsberg præsident Herluf Simonsen. Ifølge reglerne er præsidentposten kun eetårigt. * Taxitaksterne vil stige i kommunen. Vognmændene har søgt udvalget for teknik og miljø om en forhøjelse, og har fået tilladelse til det. * 31.1 næste uge bliver der licitation over udvidelsen af Fjordcentrets Supermarked. Det skal udvides med 510 kvm og 40 parkeringspladser. * Amatørarkæologerne og Museet har udflugt til Fur. Fur Museum har en flot samling af fossiler. Efter besøget bliver der lejlighed til vandretur på øen.

Bryllup: 5. Birgitte Hee Larsen og Niels Græsbøll Olesen, tidl. Ringkjøbing. * Jytte Hansen og Tommy Rasmusen, Ringkjøbing. * 12. Inger Aarup og Jesper Vesterager, Ringkjøbing. * Pernille Møller Jakobsen og Knud Erik Christensen, Ringkjøbing. * Jonna Jepsen og Poul Nielsen, Ringkjøbing. * 19. Lone Knudsen og John Burchardt, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 1. Leo Balleby og hustru Guldborg, Musvitvej 10. * 29. Poul Madsen og hustru Karin, Heboltoft 42.

Fødselsdag: 11. Henning Lauritsen, Mellemgade 21, 70 år. * 12. Simon Jensen, V. Strandgade 29, 65 år. * 13. Gerda Jensen, Skolevænget 7, 50 år. * 19. Knud Erik Bjerg, Anemonevej 10, 60 år. * 21. Vera Toft, Blomstervænget 41, 50 år. * 23. Gunnar Madsen, Fjordvang 5, 50 år. * 24. Gert Hensgen, Glentevej 5, 60 år. * 29. Jens Henriksen, Kappelhøj 3, 50 år. * Kurt Sørensen, Damtoften 27, 50 år. * Jens Carl Christensen, Plejehjemmet, 60 år.

Jubilæum: 29. Kaptajn Axel Henning Jensen, Heboltoft 50, 40 år i rederiet J. Lauritzen.

Døde: 2. Svend Tage Ringgaard. * 5. Richardt Pedersen. * 9. Anna Gade. * 21. Leif Fraun. * 24. Anna Højer Christiansen. * 26. Peder Krebs Hansen.

 

SEPTEMBER

1. Unge Hjem, KFUM og K starter den nye sæson med mandagstræf, der holdes på Spejdergården på Poulsgårdsvej. * Guldalderklubben starter ligeledes nu i Rindum Sognegård. * POF har tilrettelagt en foredragsrække i Medborgerhuset på Holmegaard. Emnet er, om vi kan få det bedre ved at tale med andre. * I morgen vil museumsinspektør Jens Aarup i Radioens program 1 fortælle om strandingen julenat 1811 af de engelske skibe Set. George og Defence. * 2. Vestjylland har nu fået landets første naturvogter til søs. For Ringkjøbings område bliver det politiassistent Håkon Mogensen, der skal værne om Ringkjøbing Fjord og Stadil Fjord. Han skal vejlede brugere af fjordområdet og sikre de fredede arealer. Han får stillet en Mopabåd med en 15 hk's påhængsmotor til rådighed, så han hurtigt kan komme rundt. Foreløbig er der et halvt års prøvetid. * Skoleinspektør Bøgners legat er i år tilfaldet Ole Sandager Pedersen og Kirsten Lykke Lauridsen for flid og interesse for faget idræt og gymnastik. * Radio Ringkjøbing har for første gang haft overskud. * I dag har Kunstforeningen sin første udstilling i sæsonen i Rådhushallen. Det er en sammenslutning af 7 kunstnere fra Vejle, hvis navn er Impuls. De arbejder med maleri, vævning og skulptur. Med på udstillingen har de et kæmpestort fællesmaleri, som bliver hængt op på en af de store vægflader. * 4. Jørgen Vej og Renée Madsen fra ROMK sikrede sig i week-enden det jyske mesterskab i manøvreprøver. * 5. Ca. 130 deltog søndag eftermiddag i svampetur til Hoverdal. Turen, der begyndte ved Muldbjerg Mølle, sluttede samme sted, hvor svampene blev tilberedt, så alle kunne smage den dejlige høst. * RIF, der var arrangør af Fjordfesten, kan glæde sig over 200.000 kr i overskud. * Bibliotekets filmudbud er nu kun for 3-6-årige. 6-12-årige havde for ringe tilslutning. * I morgen er det skoleidrætsdag. Der deltager 852 børn fra 10 skoler i omegnen, så børnene krydser fingre for tørvejr. * 8. Teaterforeningen, der for sæsonen har fire serier, har allerede lukket for den første, rød. Det er abonnementstegning, det drejer sig om. * Borgen har fået nyt bestyrerpar. Det er Jane-Lis og Henrik Kjeldsen. De kommer fra Farum, men er godt kendt i byen, da de i 3 år har været kostelever på Det kristne Gymnasium. * Byrådet havde i aftes førstebehandling af budgettet for 1990. Borgmesteren siger, at borgerne får en skattenedsættelse på 0,2 procent. Procenten bliver 18,1 i 1990. * Golfbanen i Dejbjerg står for en udvidelse til 18 huller, så den får internationale mål. Byrådet besluttede, at give et lån på 320.000 kr. sammen med Skjern, og med støtte fra EF på 400.000 kr. skulle udvidelsen kunne lade si gøre. * Efter megen diskussion er det bestemt, at Velling Plejehjem skal føres videre indtil der ikke er flere beboere. * 8. På postkontorets trappe afslørede Otto Schellin en jerncollage »Postgiroens Sjæl«. * 9. Ringkjøbing og Omegens Sportsfiskerforening har d. 17. ds. arrangeret en konkurrence ved Hover Å. Det drejer sig selvfølgelig om at fange den største fisk. Foreningen udsætter for øvrigt hvert år bækørreder plus yngel til en samlet vægt af 125 kg, og det er meget mere, end de selv fanger. * Nordsøværftet har afleveret nybygning nr. 197. Skibet fik navnet »Arktis Queen«, navngivet af fru Anna Sørensen, der sammen med sin afdøde mand var med til at stifte Nordsøværftet i 1958. Skibet er et motorfragtskib på 1599 BRT. Det leveres som den sidste i en række på ti til Erhvervsinvestering K/S Tåstrup, som er en god fast kunde. * 11. RIF-Pigerne havde en strålende week-end i Herlev. Lone Nielsen vandt guld i længdespring foruden 4 sølvmedaljer i forskellige grene. Rie Gade Pedersen vandt guld i 3000 meter og sølv i 1500 meter. Marie Bagger Rasmussen fik guld i højdespring. * Ringkjøbing Skoles første realister mødtes igen efter 25 år. Mogens Kirk Jacobsen tog initiativ til at ringe til de gamle kammerater og af 40 kom der 27. De havde både en sjov og festlig dag først på skolen så i byen og om aftenen på Hotel Fjordgården. * Ringkjøbing og Omegns Motorklub erobrede natten til søndag det danske rallymesterskab 1989. Løbet blev kørt på Sjælland og det var Ove Pedersen og Kurt Kirkeby, der blev sejrherrer. * Indre Missions 128 års fødselsdag blev fejret med en fest på Borgen. Man indledte med sang både af publikum og børnekor. Festaftenens taler var sognepræst Erik Lunde, Ølby. Efter kaffen fortalte han om Indre Missions Arbejde fra hovedbestyrelsen. Der blev indsamlet en gave på 2170,00 kr. til arbejdet. * 12. Støtteforeningen for Ringkjøbing kommunale Musikskole er kun et år gammel, men trives godt. Ved den første generalforsamling blev medlemstallet øget til 121. * Skoleudvalget har skrevet kontrakt med Herning Hundeservice om vagt på skolen med hunde. Man håber, at stoppe op for de tyverier og hærværk, der i den sidste tid er forøvet. * Autofirmaet A. V. Vejgaard fejrer i disse dage, at det er 50 år siden det startede med at handle med biler. Det er i den anledning udvidet bl.a. med en stor hal med 90 m facade og 700 kvm til udstilling. Fredag er der reception og lørdag og søndag er der åbent hus, hvor der er mulighed for et gratis paragraf 77 eftersyn. Der udsendes ligeledes en jubilæumsavis til hele omegnen, og man håber, der kommer mange gæster. * Ringkjøbing og Omegns Købmandsforening har i denne uge to forbrugeraftener i Vesterhavshallen. Mandag var der 750 deltagere, og man venter det samme antal til tirsdag. Billetterne blev nærmest revet bort. Aftenen starter med en velkomstdrink og 14 borde uddeler smagsprøver. Bjørn Tidemand er konferencier og sørger for underholdningen hele aftenen med sang og musik. Midt på aftenen bliver der serveret en let anretning med 1 glas vin og kaffe med småkager. Der var forskellige konkurrencer, og da det var slut fik hver en købmandspose, der indeholdt et sortiment vareprøver, med hjem. * 13. Selv om det ikke direkte hører under årbogen, bør det dog medtages, at der på Løvstrupgaard vil blive demonstreret en maskine, der gør det muligt for landmanden at klare såning på den halve tid. * Ringkjøbing Big Band har holdt generalforsamling og formanden Flemming Nordenhof, udtalte i sin beretning glæde over de nye uniformer, der skulle gøre et godt indtryk ved koncerterne. Der har været tilgang af guitaristen Anton Lambæk og basunisten Leif Madsen. Til gengæld har der været afgang af Pernille Nymark og Lene Skytte Skifter, der er flyttet fra byen. * Liberalt Oplysningsforbund har til alle husstande udsendt en brochure, der viser, hvad der tilbydes af kurser. * Der var vestjysk ungdomsstævne på stadion ved Kongevejen i går. Marie B. Rasmussen fra RIF blev indehaver af danmarksmesterskabet i Stangspring med 2,60m. Det var en rekordforbedring på 40 cm. * Thomas, Cathrine og Mille fra l.a på Alkjærskolen har tegnet deres lærer og sendt tegningen til Bollerups Boghandels konkurrence. Blandt 50 tegninger blev de 3 udtaget som de bedste, så de vil få præmie, og deres tegninger går videre til den landsdækkende konkurrence, der blev udskrevet ved skolens begyndelse. * 14. Museerne har trods det fine sommervejr været godt besøgt. De 3 steder har haft 16.000 gæster. Dertil bidrager særligt Inuitudstillingen i Cafe Victorias gård. Arrangøren Ole Jørgensen har sit »værksted«på Tukak med mange specielle ting. * 15. Den slusepraksis der for 3 år siden blev gennemført synes nu at give resultat, så fjordens sundhed er bedret betydeligt. * Der har været rejsegilde på havestuen på Aldershvile. Dette er noget helt specielt, da den er skænket af en 92-årig beboer, Jenny Lauridsen. * 16. Ringkjøbing Politis Idrætsforening er i den kommende uge vært for det danske politimesterskab i pistol, 50 m riffel og 200 m riffel. Mesterskabet vil blive afviklet på skyttecentret i Ulfborg, og deltagerne vil blive indlogeret på Kronhede Lejrskole. * 18. Ringkjøbing Roklubs »gamle drenge«Bjarne Vraa, Geert Østergaard og Chris Kastberg, vandt lørdag eftermiddag i Sorø danmarksmesterskabet på kortbane for 2-årers inriggere i senior klassen. For øvrigt det første hold fra Ringkjøbing, der har vundet et kortbane-DM i 22 år. De blev stærkt hyldet ved hjemkomsten. * 131 lystfiskere deltog i Intersports fisketræf ved Hover Å. Der var dog ingen af de store ørreder, der bed på krogen, så man konstaterede, at det var fisken, der vandt. * PLS Consults erhvervsrapport vidner om sunde virksomheder i kommunen, i øvrigt var den særdeles positiv over for kommunens erhvervsliv. * Ringkjøbing Plejehjems Venner har på lørdag loppemarked. For pengene, der tidligere er kommet ind ved loppemarked, er der lavet havestue. Denne indvies d. 19. september sammen med høstfesten, og enhver er velkommen. * 19. Trods de dårlige prognoser har der været rekordhøst, og landmændene køber vintersæd som aldrig før. * Bodil Bonde, formand for ÆldreSagen spørger, hvorfor det altid er andre, der skal gøre tingene, når det drejer sig om os ældre. Tingene burde laves på de ældres præmisser, derved kunne der måske endda spares noget. * Gunhild og Chr. Pedersen, No, og Stinne og Gunnar Nielsen, Ringkjøbing har været med et rejsehold, der fulgte i Erik den Rødes fodspor. Han var en norsk-islands viking, der var forvist og kom til nogle dejlige skråninger, der var så grønne, at han kaldte det Grønland, og hvor han byggede sin gård, Brattahlid. * 20. Ole Tikjøb, formand for Handelsforeningen, træder tilbage fra posten, efter at Kjelsen har overtaget hans tømmerhandel, og han har ikke mere forretning i Ringkjøbing. Desuden har han fået arbejde hos Sander Hansens Trælasthandel i Herning. * Fjernvarmeværket arbejder p.t. med udskiftning af varmerørene på Vejskillingen. * Rindum SU nedlægger nu seniorfodboldholdet. Der er for ringe interesse. * Rideklubben ønsker brændende en ny hest, men har ingen penge. Hvad gør man så? Til lørdagens ridestævne er alle elever bedt om at finde en sponsor, så nu er det spændende, om det lykkes at finde et tilstrækkeligt antal. * Soldaternes Venner havde 50 deltagere til årsmødet på Borgen. Den nye generalsekretær Niels Erik Bjerregaard, Ikast, talte. * 21. Filmklubben, der sidste år blev »genoplivet«, flytter ind i de nyindrettede lokaler i Medborgerhuset. * Den 3-årige papillo (en ualmindelig smuk lille hund) har på udstilling med sin ejer Anne-Marie Vedsted fra kennelen Ring-Fjorden fået det danske championat og er placeret som bedst i racen. Hundens navn er Honky Tonk. * Ringkjøbing Landbobank vil søge nye kunder landet over ved annoncer i store københavnske aviser. Det er billige studielån, banken averterer med. * På borgermødet om kommuneplanen fremkom der en stærk kritik af politikken på handelsområdet. Det drejede sig om, at der ikke var dagligvareforretninger nær centrum. * 23. 35 nye ungdomsboliger på Isagervej er nu klar til indflytning. Den 1. august flyttede de to, der stod forrest i køen ind. Der er stadig en venteliste på 20-25 af unge under uddannelse. * Nordsøværftet har søsat og navngivet skib nr. 198. Gudmor, Ingrid Gormsen, gav det navnet »Ingrid Terkol«. Skibet er en kemikalietanker med lasteevne på 3280 TDW. IMO2 betyder, at det er internationalt godkendt til transport af kemikalier i næsthøjeste fareklasse. Lasteafsnittet er opdelt i 6 dobbelttanke, der gør det mulig at fragte 6 forskellige produkter samtidig. * Nordsøværftet har pustet nyt liv i det ellers dødsmærkede Århus Flydedok. Siden Ringkjøbingvæftet i juni fik aktiemajoriteten er det gået fremad. * 25. En død hjort, der er fundet i Hvingel, giver frygt for at tro, den har tuberkulose. * I lørdags skete et skifte på Carlsbergdepotet, idet Tom Ærø Nielsen fra Bølling overtog det nye depot. Samtidig var der reception, hvor der naturligt nok blev serveret et glas øl og en let anretning. * På Radio Ringkjøbing er der uro, hvilket har medført, at 5 af medarbejderne har forladt stationen. Blandt disse er Carl Erik Fogde, der har været med lige fra starten. * Rindum SU havde en strålende festaften i ROFI-Hallen med 370 deltagere. Aftenen startede med et tagselvbord, og derefter var der revy af amatørteaterspillerne. Der var stort bifald. Bamses Venner og Askepot sørgede for underholdningen hele aftenen, hvor der blev danset med liv og lyst. * Lørdagens 15-års jubilæum i Ringkjøbing-Garden blev en rigtig festdag. Der var besøg af Skjern-Garden og Skive Pigegarde. Dagen startede med musik gennem gaderne. Ved middagstid deltog ca. 300 gæster i receptionen i Rådhushallen. Borgmesteren talte og hyldede gården, ligeledes talte gardens formand, politiassistent Børge Sørensen. Gavebordet var overdådigt, i pengegaver 11.000 kr. (kærkommen til nye instrumenter), gaver både fra byen og omegnen og fra Tuborgfonden to cornetter, en gave til 10.000 kr. Omtrent 400 deltog i festaftenen i Vesterhavshallen. Man begyndte med en middag, særdeles velsmagende, leveret af CF i Lemvig og til alles tilfredshed. Der var meget forskelligt til underholdningen hele aftenen. Man bemærkede seks sækkepiber og to trommer fra Skive Pigegarde, og en parodi på en træningsweek-end. Forældrekredsen indsamlede en gave på 5425,00 kr. Der blev uddelt jubilæumsmedaljer og 28 gamle gardere gav også et musikalsk indslag. Efter den officielle del var der dans til diskotek Storken indtil kl 01, hvor man sluttede af med fællessangen: »Skuld gammel venskab ren forgå«. * Heldagsskolen ved Rindum Kjærgaard har af købmand Frydendahl i Hvide Sande, fået foræret 100 m tov. Det skal afløse et udslidt i klatrestativet på legepladsen. Klatrestativet er så populært, at der hvert år bliver sendt kopier til andre skoler. * Æblehavens Camping afsluttede sommerens aktiviteter i week-enden med et kræmmermarked. 32 kræmmere var mødt med deres boder, og aftenen sluttede med en viseaften. Det havde, begunstiget af vejret, været en fornøjelig dag. * Ringkjøbing Amts Dagblad får i dag installeret en ny stor offset rotationspresse, der skal overtage trykning af både aviser og ugeblade. Den nye maskine vil forbedre bladets trykkvalitet væsentligt, ligesom den kan trykke firefarveillustrationer. * Ringkjøbing Rideskole kan, for de 15.000 kr. eleverne indsamlede ved at finde sponsorer, købe en ny rideskolepony. Det var klubbens juniorudvalg, der sørgede for sponsorerne. * 26. Den 8. september fejrede Ragna Tang med sine folkedansere, at de havde været ambassadører for Ringkjøbingegnen i 25 år. Man startede fredag med udstilling i Rådhushallen og opvisning i dans, lørdag og søndag var ogå helliget dansen. Det var navnlig opvisningsholdene, der var i ilden. Den anden jubilar var spillemanden Arne Simonsen, der havde ledsaget Ragna alle årene. Søndag aften sluttede festlighederne med liegstow for gæsterne. * RIF's forældreforening er blevet træt af det almindelige Bingo og prøver nu om svensk Bingo er morsommere og har større interesse. Der startes torsdag aften på Ringkjøbing Campingplads. * Fjordvang Ungdomsskole havde åbent husarrangement i anledning af efterskolernes dag. Man var skuffet over, at der ikke kom ret mange gæster, men jo bedre tid kunne der blive til at orientere de, som ønskede at blive elever til foråret. * Torsdag starter en ny sæson med familieaftener på Borgen. Den gentages en gang om måneden. * 27. Ringkjøbing Amtsråd vedtog tirsdag budgettet for 1990 med en uændret udskrivningsprocent på 8,9%. Amtet vil igen til næste år være det amt i landet, som har den laveste skatte procent. * Slagtermester Niels Bank lukker sin forretning i Østergade den 1. oktober. Han og hans hustru Else har drevet forretningen i 25 år. * Medborgerhuset, Holmegården, indvies officielt lørdag. Man har i et par måneder frivilligt slidt og slæbt med at få huset i orden, men først for nylig fik man rådighed over hele huset. Anne-Marie Stærkjær er ansat som leder. * 28. Det blev en eftermiddag lidt ud over det sædvanlige i Guldalderklubben, idet gartner Josefsen for 100 medlemmer demonstrerede, hvor flotte dekorationer af grene og sensommerens løg kunne blive. * Unge hjem, KFUM og KFUK indbyder alle til at være med i kristent og medmenneskeligt samvær. Der bliver spist en daglig middag og aftenen går med sange, leg og bibelhistorie. Det foregår i Spejdergården på Poulsgårdsvej. * 29. På lørdag og søndag holder de ti bilforhandlere i Ringkjøbing, der er medlem af DAF, det halvårlige åbent-hus og bilmarked med præsentation af nye og brugte biler i massevis. Bilforhandlerne byder på kaffe og kager og sangeren Jodle-Birger underholder lørdag i 3 timer. Der næres store forventninger til arrangementet, som plejer at trække mange folk både fra land og by. * 30 danske advokatfirmaer er gået ind i et landsdækkende samarbejde om råd og information til den enkelte. Advokatfirmaet H. Thorninger her fra byen er med i sammenslutningen. * Efter megen diskussion er det bestemt, at de gældende lukketider skal forsætte her i byen. * På en ekstra generalforsamling i Handelsforeningen blev bestyreren for Jyske Bank, Benny Pedersen, valgt til bestyrelsen. Ny suppleant blev Peter Bruun Larsen, Algade. * 30. Langs fjorden og vesterhavskysten i amtet er der mange små fiskerlejer, hvoraf mange ligger ubrugt hen. Disse vil nu blive registreret. * Servicechef Svend Mikkelsen opstiller p.t. den nye rotationspresse på Dagbladet. Som gammel ringkjøbingdreng er hans morgenløbetur langs fjorden. * Tømmerhandler Henry Kjeldsen, der er nabo til Aldi, har måttet lade sin p-plads asfaltere om. Den er slidt ned af Aldikunder, mener han. * Byrådet har på sidste møde bevilget yderligere 140.000 kr. til Ungdomsgården. * Der har været indvielsesfest på Holmegården. Efter en træg start med hårdt arbejde, er der nu spirende succes. På kalenderen ved indgangen bliver der hver dag indskrevet et eller flere arrangementer for de nærmeste dage.

Bryllup: 2. Merete H. Højmark og ingeniør, Peter Graven Nielsen, Gråsten. * Jette Graversen og William Chass. England. * 9. Anne Højgaard og Hans Møller Hansen, Ringkjøbing. * Dorthe Barteis Christensen og Niels Skytte, Ringkjøbing. * Dorthe B. Jensen og Mads Michael Petersen, Ringkjøbing. * Lisbeth Olesen og Poul Jeppesen, Ringkjøbing. * 16. Linda Hounsgaard og Villy Knudsen, Ringkjøbing.

Fødselsdag: 12. Svend Erik Madsen, Kongevejen 23, 60 år. * 14. Verner Vestergaard, I. P. Nielsensvej 12,65 år.»25. Knud Jensen, Kronager 1, 60 år.

Døde: 5. Elna Madsen. * 6. Jens Christian Nielsen. * 7. Laurids Kjær. * 11. Kjær Birkemose. * 17. Rigmor Pedersen. * 18. Herdis Lund Mogensen. * 22. Elly Jeppesen. * 23. Jørgen Borregaard. * Ellen Jensen. * 29. Oskar Peder Nielsen.

Til top